Ἀβαιόκριτος

Athens:

—Kedoi: (1) iii BC  SEMA 765 (IRhamnous 204) (Ἀβ̣αιόκρ[ιτος])

Ἄβας

Athens: (1) f. iii BC  IG II³ (4) 1490 (Ἄββας); (2) s. ii BC  EAD XXX 389 (f. Λυκίσκος)

—Acharnai: (3) iv BC  IG II² 5781, 2; cf. AM 67 (1942) p. 211 no. 2 (Ἄ[β]α[ς]?); (4) ?i AD  IEleusis 389, 4 ([Ἄ]β̣ας?)

—Hamaxanteia: (5) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 101 (s. Κλέανδρος)

Ἀβάσκαντος

Athens: (1) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 65 (Μ. Ἀβάσ[καντος]); (2) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 95 (Ἀβάσ[κ]αντο[ς]); (3) 169/70 AD  IG II² 2097, 322 f. (s. Ἰσίδοτος); (4) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 34

—Acharnai: (5) c. 85-90 AD  FD III (2) 98, 2 (f. Ἰσοκράτης); (6) ?136/7 AD  IG II² 2059, 10 (I f. Ἀβάσκαντος II ὁ καὶ Αἴλ. Ἰσοκράτης); (7) c. 136-170 AD  IG II² 2059, 10; Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 20 (Ἀβάσκαντος ὁ καὶ Αἴλ. Ἰσοκράτης: II s. Ἀβάσκαντος I, f. Ἀφροδίσιος I)

—Cholleidai: (8) m. ii AD  IG II² 7793 (f. Ἀρέσκουσα); (9) c. 201/2 AD  IG II² 2193, 64; 2194, 5 (Στάτιος Ἀβάσκαντος: s. Στάτιος Κόρινθος I)

—Halai: (10) i-ii AD  IG II³ (4) 977 (I f. Ἀβάσκαντος II); (11) ~ (II s. Ἀβάσκαντος I)

—Kephisia: (12) 105-170 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 82; IG II² 2127, 4 f.; 6397; cf. Follet, Athènes pp. 206-26; 468-75 (I s. Εὔμολπος, f. Ἀβάσκαντος II); (13) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 4 f. (II s. Ἀβάσκαντος I)

—Kydathenaion: (14) c. 220-240 AD  Ag. XVIII C121, 105; Ag. XV 477, 37 (s. Ἀρτέμων III)

—Marathon: (15) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 6 (s. Ἀπελλῆς)

—Paiania: (16) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 25; cf. AE 1972, pp. 62 ff. no. 7, 46 + Follet, Athènes p. 223 (I f. Νικόπολις); (17) c. 170-211 AD  IG II² 2069, 24; Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 30 (I f. Ἀβάσκαντος II); (18) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 30 ([Ἀβ]άσκαντος: II s. Ἀβάσκαντος I); (19) c. 220 AD  Ag. XV 477, 35; cf. Follet, Athènes p. 223 (II s. Νικόπολις)

—Peiraieus: (20) c. 40 AD  IG II³ (4) 39, 4 (s. Ἀντίοχος); (21) c. 128-132 AD  IG II² 2041, 17 (s. Ἀρχέλαος); (22) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 6 (f. Ἑρμιανός)

—Sounion: (23) 150/1 AD  IG II² 2065, 129 (I f. Ἀβάσκαντος II); (24) ~ (II s. Ἀβάσκαντος I)

—Sphettos: (25) 168/9 AD  Ag. XV 373, 22 (s. Ἀσκληπιάδης); (26) c. 222-235 AD  SEG XVIII 81, 7; XXI 749 (date) (Κλ. Ἀβάσκαντος)

—tribe Aiantis: (27) 227/8 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 79 f. (I f. Ἵλαρος, Ἀβάσκαντος II); (28) c. 227-256 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 80; IG II² 2245, 368 (II s. Ἀβάσκαντος I, f. Ἀβάσκαντος III); (29) 255/6 AD  IG II² 2245, 368 (III s. Ἀβάσκαντος II)

—tribe Attalis: (30) c. 200-220 AD  Ag. XV 459, 9; 478, 16 (-σσκα-: s. Ἡρακλείδης); (31) f. iii AD  Ag. XV 459, 11 ([Φ]λ. Ἀβάσκαντο[ς])

—tribe Hippothontis: (32) s. ii AD  IG II² 2084, 39 (f. Σωκράτης)

—tribe Kekropis?: (33) m. iii AD  IG II² 2240, 4; cf. SEG XII 135 (tribe) (-σσκα-)

Athens?: (34) imp. SEMA 1824; (35) 45/6 AD   IG II² 1970, 16; (36) ~ IG II² 1970, 55; (37) ii AD   IG II² 2188, 4 ([Ἀβ]άσκαντο[ς]); (38) ~ IG II² 10531; (39) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 10 (s. Ζώσιμος); (40) m. ii AD  IG II² 2062, 22 (s. Ἰσιδ.); (41) 158/9 AD  IG II² 2056, 49 = 2286, 2 ([Ἀβάσ]καντος); (42) m. iii AD   Hesp. 91 (2022) p. 172 no. 16, 3, 19; (43) ~ Hesp. 91 (2022) pp. 172 f. no. 17, 6

Athens*: (44) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 28 (s. Χαρμόσυνος: epeng.); (45) m. ii AD   IG II² 2211, 32 (f. Ἑρμόφιλος); (46) ~ IG II² 2211, 26 (Ἀβάσκα[ντος]: epeng.); (47) 155/6 AD  IG II² 2068, 252 (s. Εὐαγ.: epeng.); (48) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 72 (s. Θεότιμος: epeng.); (49) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 69 (s. Ἡράκων: epeng.); (50) 167/8 AD   IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 55 f. (I f. Ἀβάσκαντος II, Ζώπυρος); (51) ~ IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 55 ([Ἀβ]άσκαντος: II s. Ἀβάσκαντος I: epeng.); (52) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 188 (f. Συμφέρων); (53) 173/4 AD  IG II² 2103, 204 (II s. Ἀβάσκαντος I: epeng.); (54) ~ (I f. Ἀβάσκαντος II); (55) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 44 (s. Δαίδαλος: epeng.); (56) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 51 (f. Ἡρᾶς); (57) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 19 (Ἀβάσκαν(τος): s. Εὐτυχίδας: epeng.); (58) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 48 (s. Εὐτύχης: epeng.); (59) 184/5 AD   IG II² 2128, 134 (s. Νίκων: epeng.); (60) ~ IG II² 2128, 201 (f. Εὐέλπιστος); (61) 203-207 AD  IG II² 2199, 169 (f. Ὑγῖνος); (62) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 47 (epeng.); (63) 211/12 AD  IG II² 2208, 137 (I f. Αὐρ. Ἀβάσκαντος II); (64) ~ (Αὐρ. Ἀβάσκαντος: II s. Ἀβάσκαντος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (65) c. 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 472-4 (LGPN V.B (2)) (f. Τελεσφόρος)

Ἄβδης

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 60

Ἀβιάθα

Athens*: (1) hell.-imp. IG II² 10532

Ἀβίατος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 234 (Ἀβία(ν)τος?: s. Ζωΐλος)

Ἀβίνδης

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) ii BC  IG II² 8697 (f. Καλλιστώ)

Ἀβούλιος

Athens:

—Oe: (1) i BC  SEG LIX 289 (f. Ποτῖτος)

Ἀβουρνία

Athens?: (1) i AD  IG II³ (4) 1069 (Ἀβουρνία Κουρτία)

Ἄβους

Athens:

—Paiania: (1) iii-ii BC  Ag. XVII 257 (Ἄ̣β̣ους: s. Μοσχίων)

Athens*: (2) c. 268 BC  D.L. v 63 (freed.)

Ἅβρα

Athens:

—Melite: (1) i-ii AD  IG II² 7743 (d. Εὐέλπιστος)

Ἁβραγόρα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10533

Ἀβρασιντης

Foreign Residents:

    Galatia: (1) i BC/ i AD  IG II² 8455 (LGPN V.C (1)) (f. Κάρπος)

Ἀβράστης

Athens*: (1) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 155 (s. Ἑρμείας: epeng.)

Ἅβριππος

Athens:

—Kothokidai: (1) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 68

Ἁβροκόμας

Athens:

—Alopeke: (1) iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 23 (s. Μνήσαρχος)

—Kydathenaion: (2) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 43 (PA 1)

Ἁβρόλας

Athens*: (1) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 41; cf. Threatte, Grammar 2 p. 51 (name) (Ἁβρόλα(ς)? - Mitsos, Ἀφροδᾶ(ς)? - Kirchner and Threatte: epeng.)

Ἅβρον

Athens: (1) c. 300 BC  IG II² 5241

Athens*: (2) s. ii BC  SEMA 1483

Foreign Residents:

    Argolis, Hermione: (3) i AD  IG II² 8497 (LGPN III.A (1)) (d. Ταυρίων)

    Cyrenaica, Libyes: (4) i BC  IG II² 9210 (LGPN I (1))

Ἁβρονίκη

Athens: (1) f. iv BC  Robert, Coll. Froehner 11, 5

Ἁβροσύνη

Athens: (1) iv BC  IG II² 10534

Athens*: (2) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 33 (freed.)

Foreign Residents:

    Thrace: (3) 414/13 BC  IG I³ 422, 197 (LGPN IV (1)) ([Ἁβ]ροσύν: slave)

Ἁβρότονον

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 1 (het./fict.)

Ἅβρυλλα

Athens: (1) iv BC  SEMA 820, 7 (IRhamnous 259) (?m. Ἀρχέδημος (Rhamnous))

Ἁβρυλλίς

Athens:

—Kephisia: (1) s. ii BC  IG II² 3477 = Ag. XVIII H333, 11; IG II² 6398; SEG LVI 235, 1; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 2) (d. Μικίων V)

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) ii-i BC  Ag. XVII 458 (IG II² 8548 a); cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 440 n. 32 b; BE 1974, no. 219 (d. Πυρρίας)

Ἁβρώ

Athens: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 1324, 1 (d. Α[--]); (2) s. iv BC  SEMA 804, 2 (IRhamnous 243); SEG LI 318b (d. Ἀρχέβιος, m. Λυσίμαχος I (Rhamnous))

Athens*: (3) f. ii BC  Ag. XXI F 227 (Ἁβρω--?)

Ἅβρων

Athens: (1) f. vi BC  IG I³ 551 (PA/APF 2a) (hάβ̣ρ̣[]ν: f. Καλλίας); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 909 (hά[βρ]ν?, hά[γν]ν?); (3) 458/7 BC  Develin, AO pp. 74 f. (PA 3) (archon epon.); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 17 (PA 4) (hάβρν); (5) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 46, 6; (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 no. 1; p. 209 no. 85 (Ἅφ- - no. 85); (7) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 396-7; 402; Chiron 21 (1991) p. 20 (date) (PA 6); (8) ii/i BC  Plu., Mor. 843b (PA 6a) (f. Ἡδίστη); (9) 106/5 BC  FD III (2) 30, 2; (10) ii AD  IG II² 3992, 3 + RBPh 52 (1974) p. 63 no. 6 (Οὐατέρνιος Ἅβρω[ν])

—Bate: (11) f. iv BC  IG II² 1629, 478, 831; 1631, 187; Plu., Mor. 842f (PA/APF 9) (f. Καλλίας, Καλλιστώ); (12) f. ii BC  IG II² 957, 41; 2332, 189; Syll³ 585, 106 (= PA 11); IG II² 1937, 9; IG II³ (4) 106; 107; 108; FD III (2) 24, 9; SEG XLI 115 I, 22; SEG XLVIII 1040, 1 (I s. Καλλίας I, f. Καλλίας II, Ὀφέλας); (13) m. ii BC  IG II² 956, 72; 957, 35 (= PA 12); FD III (2) 5, 10, 19; SEMA 163 (II s. Καλλίας II, f. Καλλίας V); (14) s. ii BC  IG II² 2334, 73 (= PA 14); ID 1945, 1 (IV s. Ὀφέλας); (15) 106/5 BC  FD III (2) 13, 4 (PA 13) (III s. Καλλίας III); (16) inc. FGrH 359 T 1 (PA 10) (s. Καλλίας)

—Berenikidai: (17) c. 115 AD  IG II² 2020, 9 f. (f. Διονύσιος, [--]τατος)

—Boutadai: (18) s. iv BC  Plu., Mor. 843a; Plu., Mor. 843e-f; IG II² 463, 36; 1492, 123; Reinmuth, Ephebic Inscr. 12, 72 (PA/APF 15) (s. Λυκοῦργος IV, Καλλιστώ (Bate))

—Er--: (19) s. iv BC  IG II² 1480, 4 (f. [--]λ̣ίων)

—Halai (Araphenides): (20) m. iv BC  IG II² 5518 a = 5508 (f. Σωκράτης); (21) s. iv BC  IG II³ (4) 1431 (f. Σωκράτης); (22) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 13 (PA 7) (f. Σωκράτης)

—Halai (Araphenides?): (23) 281/0 BC  IG II³ (1) 882, 24 (s. Ἐπιγένης)

—Halimous: (24) m. iv BC  IG II² 5531, 1 (PA 8) (s. Ναυσι[--])

—Marathon: (25) c. 485 BC  Ag. XXV 113-23; cf. APF p. 270 (hάβρν: s. Πατροκλῆς)

—Oion (Kerameikon): (26) m. v BC  [D.] xliii 19; [D.] xliii 73 (PA/APF 16) (s. Βούσελος, ?f. Οἰνάνθη)

—Oion (Kerameikon)?: (27) c. 265 BC  IG II³ (1) 960, 1

—Paiania: (28) 166-170 AD  Ag. XV 369, 53; 378, 19; SEG XIV 104, 3 + SEG XXXIV 130 (f. Ἰωνικός)

—Pallene: (29) c. 195/6 AD  Ag. XV 425, 13 ([--] ὁ καὶ Ἅβρω̣ν)

—Perithoidai: (30) m. iv BC  SEG XXVIII 149, 4

—Sphettos: (31) 377-373 BC  ID 98 B, 20, 22 (PA 17) (s. Θράσων I, f. Θράσων II)

—Teithras: (32) ii-i BC  SEMA 766 (IRhamnous 205) (I f. Ἅβρων II); (33) ~ (II s. Ἅβρων I)

—tribe Aigeis: (34) 106/5 BC  FD III (2) 28, 23

—tribe Akamantis: (35) 409 BC  IG I³ 1191, 178 (PA 5) (-ν)

Athens?: (36) f. iii BC  SEG XLIV 105, 3; (37) iii BC  SEMA 1484

Ἁβρωνίδης

Athens: (1) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 3

—Kopros: (2) 357/6 BC  IG II² 1611, 325; IG II³ (4) 245, 6 + add. p. 683 (= PA/APF 18); SEG XLV 148, 52? (s. Μ[--])

—Trikorynthos: (3) iii-ii BC  IG II² 7542 (PA 19) (s. Διονύσιος)

Ἁβρωνίς

Athens*: (1) inc. IG II² 10535

Ἁβρώνιχος

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 500-480 BC  Hdt. viii 21; Th. i 91. 3; Ag. XXV 124-7; AM 106 (1991) p. 148; cf. IG I³ 749 (PA/APF 20) ([hαβ]ρνιχος - ostraka and IG: s. Λυσικλῆς)

—Pallene: (2) v BC  IG II³ (4) 24, 34; cf. APF 5638 B (I f. Ἀριστοτέλης); (3) f. iv BC  [D.] xliv 10 (PA/APF 21) (II s. Ἀριστοτέλης, Κλειτομάχη (Otryne))

—Prasiai: (4) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 39 (PA 22) (s. Ἀριστοκλῆς)

Ἄβυπος

Athens*: (1) f. v BC  IG I³ 1035, 8 (metic?)

Ἀγάθα

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (1) ii BC  IG II² 9123 (LGPN I (1))

Ἀγαθάγγελος

Athens: (1) ?iii AD  SEG XII 137, 6 (-νγε-)

—tribe Antiochis: (2) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 99 (s. Ἀθη.)

Athens?: (3) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 14 (-νγε-: s. Εἰδομένης)

Athens*: (4) c. 120 AD  IG II² 2018, 95 (-νγε-: s. Ἄτταλος: epeng.); (5) 203-207 AD  IG II² 2199, 152 (Ἀγαθάγγε(λος): f. Ἀγαθήμερος)

Ἀγαθαῖος

Athens:

—Potamos: (1) i BC-i AD  SEG LVI 270 (Ἀγαθ[α]ῖος)

—Prospalta: (2) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 3, 12 (PA 23) (s. Ἀγάθαρχος, f. Αὐτοκλῆς); (3) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 26; (4) 252-238 BC  IG II³ (1) 995, 18, 30 f. (= PA 24); IG II³ (1) 1022, 8; 1023, 13, [39] (s. Αὐτοκλῆς)

—Sphettos: (5) hell. SEMA 636 (Ἀγ[α]θαῖος: f. Δημοστράτη); (6) inc. Unp. (Habicht)

Ἀγαθᾶναξ

Athens:

—Elaious: (1) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 112 (PA 25) (f. Εὔβουλος)

Ἀγάθανδρος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 210 (PA 26)

Athens?: (2) c. 44 BC  SEG LIV 235, 61

Ἀγαθάνωρ

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) c. 411 BC  SEG LII 60, 63 (-νρ)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 13051 (f. Χαρίδημος)

Athens*: (3) 408/7 BC  IG I³ 476, 154 f., 264, 371 f. (-νρ: metic)

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (4) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 11 (LGPN III.A (2))

Ἀγαθαρχίδης

Athens:

—Athmonon?: (1) f. iv BC  SEG XXIV 197, 11 (s. Εὔφορβος)

Ἀγάθαρχος

Athens: (1) v BC  SEG LXI 184, 2 (Ἀγά[θ]αρχος: f. Ἀγαθοκλῆς); (2) iv BC  SEG LXI 184, 5 (s. Ἀγαθοκλῆς); (3) ?iv-iii BC  IG II³ (4) 1306 (f. Καλλίας); (4) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 400-1 (Ἀγάθα(ρχος)?)

—Acharnai: (5) iv BC   IG II² 5782, 2 (PA/APF 28) (I f. Ἀνδροκλῆς); (6) ~ IG II² 5782, 4 (PA/APF 29) (II s. Ἀνδροκλῆς)

—Alopeke?: (7) s. iv BC  Ag. XIX H 80 (or Themakos)

—Anaphlystos: (8) hell.-imp. SEMA 114 (f. Χρήσιμος)

—Azenia: (9) 135/4 BC  Ag. XV 243, 96

—Eitea (Antiochid): (10) ?276/5 BC  FD III (2) 73, 1 (s. Ἐπικύδης)

—Hamaxanteia: (11) m. iv BC  IG II² 1622, 409 f. (PA 27)

—Kephale: (12) 336/5 BC  Ag. XV 42, 277

—Kephisia: (13) 95/4 BC  Ag. XV 261, 58; SEG XLIV 53 (date)

—Kerameis: (14) m. iv BC  IG II³ (1) 389, 6 (PA 30) (s. Ἀστυκράτης)

—Kydathenaion: (15) 155/4 BC  Ag. XV 225, 104

—Lamptrai: (16) 280/79 BC  IG II³ (1) 884, 3 (= PA 31); IG II³ (1) 885, [4] (f. Πυργίων); (17) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 19, 50

—Lousia: (18) s. iv BC  IG II² 6755 (s. Διαγόρας)

—Marathon: (19) c. 100 BC  ID 2105, 11; 2106, 11 (PA 32) (f. Λέων)

—Oe: (20) 362/1 BC   IG II² 112, 4; 114, 3; 115, 8 (cf. PA 33) (I f. Ἀγάθαρχος II); (21) ~ IG II² 112, 4; 114, 3; 115, 8 (PA 33) (II s. Ἀγάθαρχος I)

—Otryne: (22) 336/5 BC  Ag. XV 42, 109

—Prospalta: (23) s. iv BC   IG II³ (4) 644, 3 (PA 34) (f. Ἀγαθαῖος); (24) ~ IG II³ (4) 644, 11 (PA 35) (s. Ἀμειψίας)

—Semachidai: (25) hell.-imp. IG II² 7377 ([Ἀγ]άθ[α]ρχος: f. [--]νίκη)

—Titakidai: (26) imp. IG II² 7540 (f. Ἀρίσταρχος)

Athens?: (27) v/iv BC  And. iv 17; Plu., Alc. 16. 4; (28) f. iv BC  IG II² 12868 (PA 26b) (f. Φανοδίκη); (29) m. iv BC  IG II² 10536 (PA 26a); (30) ?iii BC  CIA App. 30, 3 (Ἀγά[θαρ]χος); (31) i BC  IG II² 2469, 3 (s. Σωκράτης)

Athens*: (32) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 30, 53 (metic)

Foreign Residents:

    Samos: (33) v BC  RE (14); cf. Stephanis 14 (LGPN I (14)) (s. Εὔδημος)

    Syria, Antioch: (34) 183/2 BC  IG II² 2332, 132 (s. Ἀγάθων)

Ἀγαθᾶς

Athens:

—Lamptrai: (1) ii AD  IG II² 6636, 1 (Γ. Μέμ(μ)ιος Ἀγαθᾶς); (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 65 + SEG XXXIX 189 (Μέμμ. Ἀγαθᾶ̣[ς])

Athens?: (3) 45/6 AD   IG II² 1969, 17; 1970, 73; 1971, 8; (4) ~ IG II² 1970, 73; (5) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 40 (s. Τρόφιμος); (6) m. ii AD  IG II² 2062, 16 (I f. Ἀγαθᾶς II); (7) ~ (II s. Ἀγαθᾶς I)

Athens*: (8) 135/6 AD  IG II² 2001, 17 (s. Νυμφόδοτος: epeng.); (9) 142/3 AD   IG II² 2049, 104 (II s. Ἀγαθᾶς I: epeng.); (10) ~ IG II² 2049, [104] (I f. Ἀγαθᾶς II); (11) 179/80 AD  IG II² 2083, 43 (s. Ἀρμένιος I: epeng.); (12) 184/5 AD  IG II² 2128, 193 (s. Μουσικός: epeng.); (13) 235/6 AD  IG II² 2235, 158 + SEG XXXIX 189 (Αὐρ. Ἀγαθᾶ̣ς: epeng.)

Ἀγάθη

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10537 (Ἀγάθ[η]); (2) ii AD  SEMA 1490 (d. Εὔπορος); (3) inc. IG II² 10538 ([Ἀ]γάθη)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (4) hell.-imp. IG II² 8099 (d. Ζήνων)

Ἀγαθημερίς

Athens:

—Kollytos: (1) s. ii AD  IG II² 6498 = AIUK 4.6 (2022) no. 43 (d. Ἀφροδίσιος)

Athens?: (2) c. 44 BC  SEG LIV 235, 42

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i-ii AD  IG II² 9359/60 (LGPN V.B (2)) (d. Εἰρηναῖος)

Ἀγαθήμερος

Athens: (1) 330-320 BC  IG II³ (4) 1436; (2) m. ii AD  IThesp 178, 27 (Stephanis 16) (s. Πυθοκλῆς)

—Acharnai: (3) c. 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 23 (s. Ἀλέξανδρος)

—Acharnai?: (4) a. 216 AD  Ag. XV 473, 32 (s. Ἑρμείας)

—Eiresidai: (5) 167-181 AD  Ag. XV 359, 45; 371, 43 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Gargettos: (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 40 (s. Π. Φίρμος I)

—Melite: (7) c. 193-220 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 11; IG II² 2217, 7 (Αὐρ. Ἀγαθήμερος - 2217: s. Εὐτυχίδης)

—Paiania: (8) m. ii AD  IG II² 2211, 3

—Pallene: (9) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 14 (s. Πρῶτος)

—Sphettos: (10) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 76 (f. Πλουτιανός)

—tribe Aigeis: (11) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 14 (Αὐρ. Ἀγαθήμερος); (12) 255/6 AD  IG II² 2245, 79 (Ἀγαθήμε(ρος): f. Δημοκράτης)

—tribe Antiochis: (13) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 111 + PAA 1 p. 42 (s. Εὐφρόσυνος)

—tribe Attalis?: (14) 240-253 AD  IG II² 2243, 184

—tribe Leontis: (15) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 31 (s. Διονυσόδωρος)

Athens?: (16) i BC/ i AD  SEMA 2344 (Π. Κορν. Ἀγαθήμερος); (17) f. ii AD  IG II² 2035, 17 (Ἀγαθήμ[ερος]); (18) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 17; (19) 158/9 AD  IG II² 2056, 51 = 2286, 4 ([Ἀγα]θήμερος: I f. Ἀγαθήμερος II); (20) iii AD  IG II² 2056, 51 = 2286, 4 ([Ἀγα]θήμερος: II s. Ἀγαθήμερος I); (21) m. iii AD  SEG XXXV 224, 1; (22) inc. IG II² 10539 ([Ἀ]γαθήμ[ερος])

Athens*: (23) ii AD  IG II² 2172, 8 (s. Ἕλενος: epeng.); (24) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 90 (s. Κράτερος: epeng.); (25) s. ii AD  IG II² 2082, 47 (Αἴλ. Ἀγαθήμερος: epeng.); (26) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 71 (s. Ζώσιμος: epeng.); (27) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 50 (f. Δωρίων); (28) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 141 ([Ἀ]γαθήμερος: I f. Ἀγαθήμερος II); (29) ~ ([Ἀ]γαθήμερος: II s. Ἀγαθήμερος I: epeng.); (30) 184/5 AD  IG II² 2128, 206 (f. Ζώσιμος); (31) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 94 (epeng.); (32) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 158 (f. Ὄλυμπος); (33) 203-207 AD  IG II² 2199, 152 (s. Ἀγαθάγγελος: epeng.); (34) 211/12 AD  IG II² 2208, 133 (Αὐρ. Ἀγαθήμερος: s. Καλπούρνιος: epeng.); (35) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 127 (f. Ξανθίας)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (36) 87/8 AD  IG II² 1996, 242 (LGPN V.B (5)) (s. Ἡρα.); (37) ii-iii AD  IG II² 9776/7, 5 (LGPN V.B (3)) (Ἀ[γ]αθήμερος: s. Λυσίμαχος); (38) c. 112 AD  IG II² 2024, 87 (LGPN V.B (4)) (Ἀγαθήμε.: f. Ζώσιμος)

Ἀγαθήτυχος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 47 (Αὐρ. Ἀγαθήτυχος)

Ἀγαθία

Athens*: (1) hell.-imp. IG II² 10540

Ἀγαθίας

Athens:

—Apollonieis: (1) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 95

—Oinoe (Aiantid): (2) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 90 (II s. Ἀγαθίας I); (3) c. 170-185 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 90; IG II² 2128, 65 (I f. Ἀγαθίας II, Σύμφορος); (4) 188/9 AD  Ag. XV 419, 33 ([....]υς Ἀγαθίας)

—Phegaia: (5) ii/iii AD  Ag. XV 439, 2 ([Ἀγ]αθίας)

—Prasiai: (6) 155/6 AD  IG II² 2068, 105 (Ὀπτα. Ἀγαθίας)

—tribe Antiochis: (7) 145/6 AD  IG II² 2052, 108 (s. Πρ[--])

—tribe Hadrianis: (8) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 21 (f. Μουσαῖος)

Athens?: (9) ii AD  IG II² 6636

Athens*: (10) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 93 (Ἀγαθία̣ς: s. Εὔπορος: epeng.); (11) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 131 ([Ἀγ]αθίας: f. Θάλλος); (12) 210/11 AD  IG II² 2201, 94 (I f. Ἀγαθίας II); (13) ~ (II s. Ἀγαθίας I: epeng.); (14) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 4, 17 f., 23 (Σεουηριανὸς Ἀγαθίας ὁ καὶ Ἀντωνῖνος: s. Διοτίμα: freed.?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) c. 112 AD  IG II² 2024, 102 (LGPN V.B (12)) (s. Νουμήνιος)

Ἀγάθικος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 28 (PA 36)

Ἀγαθῖνος

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 109 no. 14; (2) ?imp. IG XIV 1225; cf. RE (5) + Supplbd. 3 (10) (s. Μένιππος: sculptor)

—Cholleidai: (3) 143/4 AD  IG II² 2050, 66 (f. Ἡράκλειτος)

Athens*: (4) i BC  Ag. XVII 688

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) imp. SEMA 1302 (LGPN V.B (11)) (f. Θεοδόσιος); (6) ~ IG II² 9358 (LGPN V.B (12)) ([Ἀ]γαθεῖ[νος])

Ἀγάθιππος

Athens: (1) hell. IG XII (1) 986 (PA 39) (s. Φιλοκράτης); (2) ii/i BC  ASAA NS 1-2 (1939-40) p. 167 no. 20 II, 20; (3) 99/8 BC  Thompson, New Style Coinage 879-928; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 38)

—Deiradiotai: (4) s. i BC   IG II² 2461, 45 (cf. PA 40) ([Ἀγ]άθ[ιπ]πος: I f. Ἀγάθιππος II); (5) ~ IG II² 2461, 45 (PA 40) ([Ἀγ]άθ[ιπ]πος: II s. Ἀγάθιππος I)

—tribe Kekropis: (6) 106/5 BC  FD III (2) 28, 31

Ἀγάθις

Athens?: (1) imp. IG II² 13235

Ἀγαθίων

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 15, 3 (f. Κτησίας)

—Athmonon: (2) ii-iii AD  SEMA 26 (s. Νέων)

Athens?: (3) m. ii AD  Philostr., VS 553 f.

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) c. 45 BC  IG II² 1961 I, 35 (LGPN V.B (1)) ([Ἀ]γαθίων: s. Στρατόνικος)

Ἀγαθοβούλη

Athens?: (1) ?iv BC  Ag. XVII 689 (Ἀγαθοβού[λη]: d. Φίλων)

Ἀγαθόβουλος

Athens*: (1) 135/6 AD  IG II² 2046, 47 (Οὐειτώριος Ἀγαθόβουλος: epeng.)

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (2) i BC-i AD  SEMA 974 (LGPN V.A (7)) (f. Ἀγάθων)

Ἀγαθόδωρος

Athens: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1389, 2 ([Ἀ]γ̣αθόδωρος); (2) ?136/7 AD  IG II² 2059, 46 (s. Ἀρίστων)

—Eitea: (3) i AD  IG II² 6002, 2 = 11868 + Peek, AG 1 p. 33 no. 120 (f. Κλεοπάτρα)

—Halai (Aixonides): (4) c. 45 BC  IG II² 1961, 7 (I f. Ἀγαθόδωρος II); (5) ~ (II s. Ἀγαθόδωρος I)

—Kettos: (6) 169/70 AD  IG II² 2097, 71 (I f. Ἀγαθόδωρος II); (7) ~ (II s. Ἀγαθόδωρος I)

—Melite: (8) 181/2 AD   SEG XXVIII 174, 16 (II s. Ἀγαθόδωρος I); (9) ~ SEG XXVIII 174, 16 f. (I f. Ἀγαθόδωρος II, Πρῖμος)

—Phrearrhioi: (10) 173/4 AD  IG II² 2103, 83

—tribe Hadrianis: (11) 238-242 AD  IG II² 2239, 244 (Οὐάριος Ἀγαθόδωρος)

—tribe Kekropis: (12) 161/2 AD  IG II² 2085, 54 (Ἀγαθό(δωρος)?: f. Θεοπείθης); (13) 203-205 AD   IG II² 2199, 115 (II s. Ἀγαθόδωρος I); (14) ~ IG II² 2199, 115 f. (I f. Ἀγαθόδωρος II, Θεοπείθης)

Athens?: (15) c. 44 BC  SEG LIV 235, 67; (16) m. ii AD  IG II² 2163, 6 (Ἀγαθόδ(ωρος))

Athens*: (17) 142/3 AD  IG II² 2049, 113 (Ἀγαθόδω(ρ)ος: f. [--]ης); (18) 155/6 AD  IG II² 2068, 216 (f. Θησεύς); (19) c. 180 AD  IG II² 2106, 17 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (20) i AD  IG II² 9383 (LGPN V.B (4)) (f. Ἀλκυονίς)

    Mysia, Pergamon: (21) ii-i BC  IG II² 10057 (LGPN V.A (8))

Ἀγαθοδωρόστρατος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 235/6 AD  IG II² 2235, 73 (Αὐρ. Ἀγαθοδωρόστρατος)

Ἀγαθόκλεια

Athens: (1) i AD  Suda Α 943 (m. Ἀκουσίλαος (Azenia)); (2) ii-iii AD  IG II² 10549, 5 f. ([Ἀ]γαθόκλεια)

—Kedoi: (3) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 40; cf. BSA 21 (1914-16) p. 159 ([Ἀθαθ?]ό̣κλεια - AIUK, [Ἱ]ερόκλεια - BSA: d. Ἀγαθοκλῆς)

—Phlya: (4) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 69 (PA 43) (d. Βίοττος)

—tribe Aiantis: (5) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 12 (PA 41) (d. Σω[--])

—tribe Attalis: (6) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 31 (PA 42) (d. Ἀγ[--])

Athens?: (7) s. iv BC  SEG XXXII 328, 7; (8) iv/iii BC  Ag. XXI F 179 = CAVI 244 (Ἀγαθοκλείας (gen.) - CAVI, Ἀγαθοκλέο̣[υ]ς (gen.) - Lang); (9) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 10 (Ἀγαθό̣κ̣λ̣ε̣ι̣α); (10) hell.-imp. IG II² 10547 (Ἀγαθό[κ]λεια); (11) ~ Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 48; (12) i AD  IG II² 10544 (-κλεα); (13) vi AD  IG II² 13240 = 13522 II (-κλια); (14) inc. IG II² 10548 (-κλεα); (15) ~ IG II² 10545/6; (16) inc. IG II² 10543 (PA 40a)

Athens*: (17) f. iv BC  IG II² 2346, 105 ([Ἀγα]θόκλε[ια])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (18) i BC  IG II² 9362 (LGPN V.B (1)) (-κλεα: d. Διονύσιος); (19) i AD  SEMA 1232 (LGPN V.B (2))

    Galatia, Ankyra: (20) i AD  IG II² 7883 (LGPN V.C (1)) (-κληα: d. Ἀγάθων)

    Herakleia: (21) i AD  IG II² 8549 (d. Φίλων)

    Palestine, Samaria: (22) imp. SEMA 1418 (-κλεα: d. Εὔβιος)

    Syria, Antioch: (23) hell. IG II² 8101 (d. Διονύσιος); (24) i BC  IG II² 8100 (-κλεα: d. Ἀγάθων)

Ἀγαθοκλῆς

Athens: (1) v BC  SEG LXI 184, 1 (Ἀγα[θ]οκλέ[η]ς: s. Ἀγάθαρχος); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 385 (Ἀ[γαθ]οκλῆς); (3) iv BC  SEG LXI 184, 6 (f. Ἀγάθαρχος); (4) 357/6 BC  Develin, AO p. 275; + IG II³ (4) 207, 1; Ag. XVI 53, 1 (archon epon.); (5) 354/3 BC  IG II² 1696, 16 (f. [--]ππος); (6) iii BC  SEG XIII 240, 1, 3, 6 (s. Νικόστρατος); (7) 212/11 BC  IG II² 1706, 123 (PA 45) (Ἀγαθοκλ[ῆς]); (8) 209/8 BC  IG II³ (4) 102, 14 (Ἀγαθοκλ[ῆς]); (9) ?ii-i BC  ID 1917 ([Ἀγ]αθοκλῆς: I f. Ἀγαθοκλῆς II); (10) ~ (Ἀγαθο[κλῆς]: II s. Ἀγαθοκλῆς I); (11) 178/7 BC  IG II² 2314 = SEG XLI 114, 83 (s. Ελ[--]); (12) c. 140 BC  SEG XXXII 216, 25 (Ἀγαθοκλ[ῆς]); (13) 128/7 BC  FD III (2) 24, 18 (Ἀγαθοκ[λῆς]); (14) c. 125 BC  IG II² 2450 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 6 (PA 47b) ([Ἀ]γαθοκλῆς: s. Ἀσωπ[--]); (15) 108/7 BC   IG II³ (4) 357 B, 4 (cf. PA 47) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (16) ~ IG II³ (4) 357 B, 4 (PA 47) (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (17) 106/5 BC  FD III (2) 25, 20 (f. Ποσειδώνιος); (18) c. 100 BC   EAD XXX 274 (s. Μουσαῖος); (19) ~ Ag. XV 260, 18; (20) c. 98-80 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 16, 22, 46 (= Stephanis 29); SEG XXXIII 290 B, 1 (cf. Ghiron-Bistagne p. 306) (s. Σωκράτης); (21) c. 96/5 BC  ID 1714, 6 (f. Α[--]); (22) i-ii AD  Phoros p. 119 no. 4, 8 (s. Ζω--); (23) imp. SEMA 763 ([Ἀ]γαθοκλῆς); (24) ?27/8 AD  SEG XXI 499, 2; (25) c. 130 AD  IG II³ (4) 563, 5 (Stephanis 23) (-κλεῖς); (26) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 47 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (27) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (28) ii/iii AD   IG II² 2481, 14 (s. Ἐπίκτητος); (29) ~ Ag. XV 451, 2 ([Ἀγ]αθοκλῆ̣[ς]: archon epon.); (30) 182-196 AD  IG II² 2205, 24, 26 (f. [--]ος, [--]ων); (31) 191/2 AD  IG II² 2119, 138, 152, 182 (f. Ἀφροδίσιος); (32) v-vi AD  IG II² 13593 (SEMA 2662)

—Acharnai: (33) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 84; (34) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 146 (s. Σάτυρος); (35) i BC  IG II² 5801 (f. Ζωπύρα)

—Aixone: (36) iv BC  IG II² 5419 (f. Διονύσιος); (37) hell. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 57; (38) iii-ii BC  IG II² 5447 (f. Φιλοκράτεια); (39) 106/5 BC   IG II² 1941, 14; FD III (2) 4 + BCH 99 (1975) pp. 196 f., [3], 18; FD III (2) 9, 6; 14, 2 (cf. PA 46 = 54) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (40) ~ IG II² 1011, 1, 31; 1941, 14; IG II³ (4) 364, 1; ID 2067, 6; 2234, 4; FD III (2) 4 + BCH 99 (1975) pp. 196 f., [1], [3], 18; FD III (2) 5, 3 f.; 9, 6; 14, 2; 15, 1; 25, 1; 28, 1; 248 a, 5?; IRhamnous 61, 1; IG II³ (4) 313, 3; J., AJ xiv 8. 5 (PA 46 = 54) (II s. Ἀγαθοκλῆς I: archon epon.)

—Anaphlystos: (41) ii AD  Ag. XVII 72, 5 (f. Ἀπολλώνιος); (42) c. 110 AD  Ag. XV 321, 11 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Ankyle: (43) c. 103-100 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 39 (= PA 53); ID 2608, 12; cf. ID 2329 (f. Λυσίμαχος)

—Atene: (44) i AD  Ag. XVII 77, 2 (f. Κηφισόδωρος)

—Azenia: (45) m. i BC  SEG XXVIII 92, 8 f. (s. Δίφιλος I, f. Δίφιλος II); (46) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 20 (Ἀγαθοκ[λῆς]); (47) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 77 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (48) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Berenikidai: (49) 185-183 BC  IG II³ (1) 1284, 42 (= PA 55); ID 1922, 2 f.; IG II³ (4) 104, 7 (s. Λυσιάδης I, f. Λυσιάδης II)

—Besa: (50) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 18, 64 (Ἀγα[θο]κλῆς: s. Ζώσιμος)

—Cholargos: (51) c. 230 BC  IRhamnous 20, 38; 33, 4; (52) iii/ii BC  SEMA 767; 768 (IRhamnous 206-7) (s. Ἀγαθωνίδης); (53) i BC  IG II² 7767 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Cholleidai: (54) 117/16 BC   IG II² 1009 II, 75 (cf. PA 77) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (55) ~ IG II² 1009 II, 75 (PA 77) (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Dekeleia: (56) 208/7 BC  IG II³ (1) 1170, 6 (PA 56) (s. Διοφάνης)

—Diomeia: (57) imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 1 p. 58 (f. Ὁμολώϊχος)

—E--: (58) c. 120 AD  IG II² 2018, 19 (f. Ἀθήναιος)

—Eitea (Akamantid): (59) 163/4 AD  IG II² 2086, 136; 2087, 13 (s. Ἀθηνίων)

—Epi--: (60) imp. IG II² 6068; SEG XXII 175 (deme) (f. Χαρίδημος)

—Epieikidai: (61) iii/ii BC  IRhamnous 167, 40; (62) ii BC   IG II² 6057 (cf. PA 58) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (63) ~ IG II² 6057 (PA 58) (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Erikeia: (64) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 75 (PA 59) (s. Ἀριστοφάνης)

—Euonymon: (65) c. 240 BC  Ag. XV 107, 5 ([Ἀγα]θοκλ[ῆς])

—Gargettos: (66) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 110 (s. Ἀττικός)

—Hermos: (67) ii BC  IG II² 6070 (s. Ἄριστος)

—Hestiaia: (68) c. 45 BC   IG II² 2463, 13 (cf. PA 60) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (69) ~ IG II² 2463, 13 (PA 60) (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (70) 61/2 AD  IG II² 1990, 27 (f. [--]δημος); (71) 171/2 AD  Ag. XV 406, 38; IG II² 2128, 22 (I s. Σωτέλης I, f. Ἀγαθοκλῆς II); (72) 184/5 AD  IG II² 2128, 22 (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Iphistiadai: (73) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 72 (s. Ὀνήσιμος II)

—Kedoi: (74) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 40 (PA 62) (f. Ἀγαθόκλεια)

—Kephisia: (75) i AD  IG II² 4311 = IEleusis 386 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (76) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I: sculptor); (77) i AD  IG II² 6445, 1 (f. Φιλουμένη); (78) 167/8 AD  IG II² 2089 = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 2 (s. Ἄξιος I)

—Kettos: (79) c. 50 BC  Ag. XV 272, 16 (s. Ἐργοχάρης)

—Kikynna: (80) 227/6 BC  IG II² 1706, 17 (PA 63); (81) c. 215 BC  IG II³ (1) 1205, 4 (Ἀγαθοκλ[ῆς]: f. [Ἀ]γ̣αθ[--])

—Krioa: (82) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 75

—Lamptrai: (83) f. ii AD  IG II² 2059, 35; 6696 (I f. Πρωτογένης I, Ἀγαθοκλῆς II); (84) ?136/7 AD  IG II² 2059, 35 (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Leukonoion: (85) 24/3 BC  Ag. XV 290, 109-11; FD III (2) 61, 7; IEleusis 300, 29 (I f. Ἀλέξανδρος); (86) 13/12 BC  IG II² 1963, 45 ([Ἀγαθ]οκ[λ]ῆς: II s. Ἀλέξανδρος)

—Marathon: (87) c. 183-180 BC  IG II² 1325, 3, 19, 27; 2332, 306 (PA 64) (I f. Διονύσιος I); (88) c. 183-148 BC  IG II² 958 II, 88, 94; 1325, 4; 1326, 34; 2332, 307 (= PA 65); IG II² 2333, 17 (II s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος III); (89) s. ii BC  IG II² 2452, 19 (f. Διονύσιος); (90) m. ii AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 15; IG II² 3677 = IEleusis 483, 5 (s. Μιλτιάδης I, f. Μ. Αὐρ. Μιλτιάδης II); (91) c. 200 AD  Ag. XV 446, 11 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (92) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Melite: (93) ii-i BC  ID 1972, 1; 1973, 1 (PA 66) (f. Διονύσιος, Ἀπολλόδωρος I); (94) c. 180 AD   Ag. XV 398, 8 ([Ἀγα]θοκλῆς); (95) ~ Ag. XV 398, 24 ([Ἀγ]αθοκλῆς: s. Ἀττικός); (96) c. 180 AD   Ag. XV 429, 3; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Ἀγ]αθοκλῆ[ς]); (97) ~ Ag. XV 429, 5; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme)

—Myrrhinoutta: (98) iii BC   IG II² 6911, 1 (PA 67) (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (99) ~ IG II² 6911, 2 (cf. PA 67) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (100) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 5 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (101) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (102) ii-i BC  IG II² 6912 (f. Ἀλέξανδρος)

—Oe: (103) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 26

—Oinoe: (104) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 263 (PA 69) (s. Σωσικράτης)

—Paiania: (105) 165/4 BC  ID 1417 B II, 140; 1497, 4 (PA 70) (s. Ἀπολλόδωρος); (106) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 57 ([Ἀγ]αθοκλῆς); (107) inc. IG II² 7019 (s. Σωφρονίσκος)

—Pallene: (108) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 67

—Peiraieus: (109) 154/5 AD  IG II² 2067, 146 (s. Σωσίβιος)

—Peiraieus?: (110) s. i AD  IG II² 1998, 19

—Phaleron: (111) s. ii BC  IG II² 1028 III, 116, 124; 1720, 6; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff. (PA 76 = 50) (f. Διονύσιος, Ἀγανόφρων); (112) i-ii AD  Ag. XVII 326 (f. Διονύσιος); (113) ii AD  SEMA 657 (f. Βλάστη); (114) 152/3 AD  Ag. XV 422, 3

—Phlya: (115) 272/1 BC  IG II² 1316, 6 (PA 52) (f. Ἀγάθων); (116) 119/18 BC   IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 93 (cf. PA 51) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (117) ~ IG II² 1008 + SEG XXI 447 II, 93 (PA 51) (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (118) 107/6 BC  ID 2234, 17; (119) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 31 (s. Ἀγάθων); (120) m. i AD  IG II³ (4) 126, 3, 5 (s. Φιλόξενος I, f. Φιλόξενος II)

—Phyle: (121) i BC-i AD  Ag. XVII 354 ([Ἀ]γαθοκλῆς: f. Καλλίας); (122) a. 216 AD  Ag. XV 473, 18 ([Ἀγ]αθοκλῆ[ς])

—Phyrrhinesioi: (123) c. 191-208 AD  IG II² 2193, 98; 2203, 28; SEG LVII 148, 42 (f. Μηνόδωρος)

—Prasiai: (124) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 86

—Probalinthos: (125) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 110

—Rhamnous: (126) ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 225 (s. Δικαιΐδης)

—Sounion: (127) ?iii-ii BC  IG II² 7432; cf. SEG XVI 202 (PA 71) (f. Εὐθύμιχος); (128) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 25 (Ἀγαθ[ο]κ[λῆ]ς: f. [--]β̣ιος)

—Sphettos: (129) 45/6 AD   IG II² 1945, 48 (Ἀγαθοκ̣λῆς: I f. Ἀγαθοκλῆς II); (130) ~ IG II² 1945, 48 f. (II s. Ἀγαθοκλῆς I, f. Ἀγαθοκλῆς III); (131) 45/6 AD  IG II² 1945, 49 (III s. Ἀγαθοκλῆς II); (132) 168/9 AD  Ag. XV 373, 24 (s. Εὐμένης I); (133) ii/iii AD  IG II² 7759, 1 (Ἀγαθοκλ(ῆς): f. Ἰατρική)

—Steiria: (134) c. 20 BC  Ag. XV 293, 54 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (135) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—Sypalettos: (136) 242/1 BC  IG II³ (1) 1016, 67 (PA 72) (f. Αἰνησίδημος)

—Thria: (137) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 101 (PA 61) (f. Ἀριστόβουλος); (138) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 33 (s. Φιλόξενος)

—Trikorynthos: (139) 148-134 BC  IG II² 1939, 43 (PA 74) (Ἀγαθο[κλ]ῆς: f. Εὐβουλίδης); (140) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 709-14; 722; cf. Chiron 21 (1991) pp. 9 f. (deme) (PA 75)

—Xypete: (141) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 101; (142) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 112 (PA 68) (Ἀγα[θ]οκλῆς: f. Κόνων)

—tribe Aiantis: (143) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 77 (PA 49) (Ἀγαθοκλ[ῆς]); (144) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 10 (Ἀγαθοκ[λῆς]: f. Φιλητώ); (145) 184/5 AD  IG II² 2128, 96 (f. Φιλήμων); (146) c. 194 AD  IG II² 2191, 98 (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (147) c. 194-201 AD  IG II² 2132, 52 f.; 2191, 98 f. (I f. Ἀγαθοκλῆς II, Ζώσιμος I, Εὐβίοτος, Εὔπορος); (148) 255/6 AD   IG II² 2245, 355 (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (149) ~ IG II² 2245, 355 f. (I f. Ἀγαθοκλῆς II, Εὔπορος)

—tribe Aigeis: (150) 119/18 BC   IG II² 1008 I, 104 (cf. PA 57) (frag. deme E--: I f. Ἀγαθοκλῆς II); (151) ~ IG II² 1008 I, 104 (PA 57) (frag. deme E--: [Ἀγ]αθοκλῆς: II s. Ἀγαθοκλῆς I); (152) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 75 (f. Πωλλιανός); (153) 203-205 AD  IG II² 2199, 79 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (154) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

—tribe Akamantis: (155) 142/3 AD  IG II² 2049, 61 (Ἀγαθοκλ[ῆς]); (156) 238-242 AD   IG II² 2239, 218 (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (157) ~ IG II² 2239, 218-20 (I f. Ἀγαθοκλῆς II, Διονύσιος, Πωλλίων)

—tribe Antiochis: (158) 143/4 AD  IG II² 2050, 113

—tribe Attalis: (159) c. 195 AD  SEG LIX 174, 59 ([Ἀ]γαθοκλῆς)

—tribe Erechtheis: (160) 238-242 AD  IG II² 2239, 51 (s. Ἰσίδωρος)

—tribe Hippothontis: (161) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 24 ([Ἀγα]θοκλ[ῆς])

—tribe Kekropis: (162) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 133 (PA 73) (Ἀγαθοκλ[ῆς]: f. Πασικράτης)

—tribe Oineis: (163) 148-134 BC  IG II² 961, 24 ([Ἀγα]θοκλῆς: s. Ζωΐλος)

—tribe Ptolemais: (164) m. ii BC  IEleusis 228, 9

Athens?: (165) f. iv BC  SEMA 1492; (166) m. iv BC   IG II² 10550 (-κλέης); (167) ~ IG II² 10552 (PA 47a) (s. Ἀγάθων); (168) m. iv BC  SEG XIX 175, 6; (169) s. iv BC  IG II² 2348, 6 (PA 44a); (170) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 11; (171) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 55, 125; (172) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 125; (173) 256/5 BC  IG II³ (4) 651, 11 (Ἀγαθοκλ[ῆς]); (174) ii BC  IG II² 12048 (f. Μεγίστη); (175) ii-i BC  IG II² 10551; (176) 178/7 BC  IG II² 2314, 82 (PA 48) (s. Ἐδ̣[--]); (177) m. ii BC  IG II² 2323, 242; 2325, 186 (PCG 2 p. 2); (178) s. i BC  IG II² 2465, 7 (PA 44b); (179) c. 44 BC  SEG LIV 235, 74; (180) imp. IG II² 10732 ([Ἀγα]θοκ[λῆς]: f. Ἀπολλώνιος); (181) 45/6 AD   IG II² 1970, 12 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (182) ~ IG II² 1969, 8; 1970, 12 (II s. Ἀγαθοκλῆς I); (183) s. i AD  IG II² 1998, 16; (184) ii-iii AD   SEG LXII 144; (185) ~ IG II³ (4) 1103, 21 (Ἀγα[θ]οκλῆς: f. Εὔπορος); (186) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 46 (s. Καρπίων); (187) c. 120-150 AD  IG II² 2002 left side + Wilson E.147 (Αἰλ. Ἀγ̣αθοκλῆς)

Athens*: (188) iv BC  IG II³ (4) 633, 11 (Ἀγαθοκ[λῆς]: slave); (189) c. 330-320 BC   IG II² 1569, 72 (freed.); (190) ~ IG II² 1576, 36 (freed.); (191) 103/2 BC  IG II² 1335, 58 (slave); (192) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 60 (Ἀγαθοκ(λῆς): f. Ὀλυμπιόδωρος); (193) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 110 (f. Ἑρμείας); (194) 169/70 AD  IG II² 2097, 142 (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (195) ~ (II s. Ἀγαθοκλῆς I: epeng.); (196) 187/8 AD  IG II² 2113, 155 (Ἀγαθο[κλ]ῆς: f. Ἀντίοχος); (197) 211/12 AD  IG II² 2208, 143 ([Αὐρ.] Ἀγαθοκλῆς: s. Ζώσιμος: epeng.); (198) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 81 (epeng.)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (199) ii BC  IG II² 8361 a (LGPN III.A (8)) (f. Γλαῦκον)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (200) iii-ii BC  IG II² 8325 (LGPN V.A (10)) (s. Ἡλιόδωρος)

    Boiotia, Anthedon: (201) ii BC  IG II² 8096 (LGPN III.B (1)) (f. Σατυρίων)

    Boiotia, Thebes: (202) 122/1 BC  IG II² 1033, 16 = SEG XXXVIII 114 V, 127 (LGPN III.B (16))

    Caria, Miletos: (203) i BC  SEMA 1231 (LGPN V.B (-)) (Ἀ[γ]αθοκλ[ῆς]?, Ἀ[γ]αθόκλ[εια]?: s. / d. Περιγένης); (204) i BC/ i AD  IG II² 9876 (LGPN V.B (25)) (f. Σπόνδη, Εὐπορία); (205) i-ii AD   IG II² 9932 (LGPN V.B (28)) (f. Χαρίτιν); (206) ~ IG II² 9724 (LGPN V.B (27)) (f. Κάρπος); (207) ii-iii AD  IG II² 9841 (LGPN V.B (29)) (f. Παρδαλᾶς); (208) c. 112 AD   IG II² 2024, 71 (LGPN V.B (30)) (I f. Ἀγαθοκλῆς II); (209) ~ IG II² 2024, 71 (LGPN V.B (31)) (II s. Ἀγαθοκλῆς I)

    Herakleia: (210) s. iv BC  Ag. XVII 469 (IG II² 8683) (f. Θεύβιος); (211) ii BC  IG II² 8634 (f. Δόξα)

    Mysia, Adramyteion: (212) i BC  IG II² 7938 (LGPN V.A (45)) (Ἀγαθο[κλῆς]: s. Δημήτριος)

    Phoenicia, Sidon: (213) iv BC  IG II² 10265 a = CAT 283 (f. Ἀπολλόδωρος)

    Pontos, Amastris: (214) ii BC  Ag. XVII 404 = IG II² 8047 (LGPN V.A (59)) (f. Ὄργασθυς)

    Pontos, Amisos: (215) iii BC  IG II² 8071 a p. 893 (LGPN V.A (61)) (f. Σαλαμινία)

    Pontos, Herakleia: (216) s. iv BC  IG II² 8550; 8551 (LGPN V.A (-)) (f. Ἀγάθων, Σωσικράτης)

    Syria, Antioch: (217) i-ii AD  IG II² 8322 ([Ἀγα]θοκλῆς: f. [...]οκράτ[ης])

    Thrace, Byzantion: (218) iv BC  IG II² 8434 (LGPN IV (42))

Ἀγαθοκράτης

Athens:

—tribe Pandionis: (1) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 49 (Ἀγαθοκρά[της])

Ἀγαθόκριτος

Athens?: (1) iv BC  SEMA 1493 (Ἀγαθόκριτ[ος])

Ἀγαθονίκη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i/ii AD  IG II² 9363 (LGPN V.B (2)) (d. Θεόφραστος)

Ἀγαθόνικος

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10553; (2) ii-iii AD  SEMA 1494

Athens*: (3) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 61 ([Ἀγ]αθόνεικος: s. Ἀριστοκ.: epeng.); (4) 184/5 AD  IG II² 2128, 132 (-νει-: I f. Ἀγαθόνικος II); (5) ~ (-νει-: II s. Ἀγαθόνικος I: epeng.)

Ἀγαθόπους

Athens: (1) ?hell. JIAN 3 (1900) p. 338 no. 249; (2) s. ii AD  IG II² 3635, 4; (3) 179/80 AD  IG II² 2122 etc. = SEG XXXV 130, 7; (4) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 35; (5) ?iii AD  SEG XII 137, 4 (Αὐρ. Ἀγαθόπους: s. Ἰλισός); (6) 232-234 AD  IG II² 2237, 68; (7) 235/6 AD  Follet, Athènes p. 454 no. 17, 1 ([Ἀγαθό]πους); (8) 238-242 AD  IG II² 2239, 29; 2243, 41; (9) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 18; (10) v-vi AD  IG II² 13594 (SEMA 2663)

—Acharnai: (11) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 26 (f. Νειλεύς)

—Aigilia: (12) c. 175 AD  Ag. XV 392, 30

—Alopeke: (13) 135/6 AD  Ag. XV 330, 18 f.

—Aphidna: (14) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 168 (s. Ἰσίδωρος)

—Kephisia: (15) 163/4 AD  IG II² 2086, 45; 2087, 17 (s. Ἀττικός)

—Marathon: (16) ii AD  IG II² 3987 = IEleusis 528; IG II³ (4) 980 (f. Ἰούνιος); (17) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 24; Follet, Athènes p. 222 (deme) (s. Εὔκαρπος I)

—Melite: (18) m. ii AD  IG II² 3607, 10 f. (Βα. Ἀγαθόπους)

—Oion (Kerameikon): (19) 143/4 AD  IG II² 2050, 65 (f. Διονύσιος); (20) c. 155-175 AD  IG II² 2067, 56; 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 63 (f. Ζω[--], Ἀθήναιος)

—Paiania: (21) a. 217 AD  Ag. XV 477, 40 (s. Ἑρμείας)

—Pallene: (22) 135/6 AD  IG II² 2046, 31 (f. Ἀλέξανδρος); (23) 155/6 AD  IG II² 2068, 36 ([Ἀγα]θόπους)

—Peiraieus: (24) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 95 (s. Δημήτριος)

—Phlya: (25) 173/4 AD  IG II² 3640 = AIUK 4.5 (2022) no. 24, 6

—Pithos: (26) c. 180 AD  Ag. XV 398, 38 (Ἀ[γα]θόπους)

—Salamis: (27) i BC/ i AD  IG II² 10171 (s. Ἀλέξανδρος)

—Skambonidai: (28) 87/8 AD  IG II² 1996, 53 (s. Ἀφροδίσιος)

—Trinemeia: (29) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 49

—tribe Aiantis: (30) 227/8 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 81 (f. Διογένης)

—tribe Akamantis: (31) 255/6 AD  IG II² 2245, 213 f. (Ἀγαθόπο(υς): f. Εὔπορος, Σωζομενός)

—tribe Antiochis: (32) 143/4 AD  IG II² 2050, 114 (Ἀγαθόπο[υς]); (33) c. 255 AD  Ag. XV 466, 25 f. (f. Ῥουφῖνος)

—tribe Hadrianis: (34) 167/8 AD  IG II² 2060 etc = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 11 (Ἀ[γα]θόπ̣ους)

—tribe Kekropis: (35) 194/5 AD  IG II² 2191, 82; (36) c. 220 AD  IG II² 2217, 2 ([Α]ὐρ. Ἀγαθόπους: II s. Ἀγαθόπους I: tribe - S.G.B.); (37) c. 220 AD   IG II² 2217, 12 (Ἀγαθόπο[υς]: I f. Αὐρ. Ἀγαθόπους II); (38) ~ IG II² 2217, 12 (Αὐρ. Ἀγαθόπο[υς] πρεσβύτ.: II s. Ἀγαθόπους I); (39) ~ (I f. Αὐρ. Ἀγαθόπους II: tribe - S.G.B.); (40) 238-242 AD   IG II² 2239, 267 (s. Ἀρτέμων I); (41) ~ IG II² 2239, 269 (f. Γαϊανός); (42) 255/6 AD  IG II² 2245, 324 (?s. Μ. Ζώσιμος)

—tribe Leontis: (43) 235/6 AD  IG II² 2235, 110 (Αὐρ. Ἀγαθόπους)

—tribe Oineis: (44) 203-205 AD  IG II² 2199, 113 (f. Ἐράτων)

Athens?: (45) imp. IG II² 2279, 9; (46) ~ CIL III 7293 (Lat. - L. Corn. Agathopus); (47) m. i AD  IG II² 1984, 17; (48) ii AD  IG II² 11461 (f. Εὐπόριστος); (49) ii-iii AD  SEMA 2298 (Ο̣ὐ̣άριο[ς] Ἀγαθόπ[ους]); (50) 108/9 AD   IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 42 f. ([Ἀ]γαθόπους: I f. Ἀγαθόπους II); (51) ~ IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 42 ([Ἀγαθόπ]ους: II s. Ἀγαθόπους I); (52) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 18 (s. Ἀλέξανδρος); (53) iii AD  IG II² 2073, 32 + SEG XII 118 (s. Ἀπολλώνιος); (54) c. 220-230 AD   Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 3 f. (I f. Ζώσιμος, Ἀγαθόπους II); (55) ~ Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 4 (II s. Ἀγαθόπους I)

Athens*: (56) c. 120 AD   IG II² 2018, 114 ([Ἀ]γαθόπους: s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (57) ~ IG II² 2018, 120 (Ἀγ[α]θόπους: f. Ἐπίγονος); (58) c. 120 AD   IG II² 2018, 126 ([Ἀγα]θόπους: s. Δάφνος: epeng.); (59) ~ IG II² 2018, 133 ([Ἀ]γαθόπους: s. Σαβῖνος: epeng.); (60) 135/6 AD  IG II² 2046, 52 (s. Ἐπίκτητος: epeng.); (61) ?136/7 AD   IG II² 2059, 131 (s. Σπόρος: epeng.); (62) ?136/7 AD  IG II² 2059, 77 (I f. Ἀγαθόπους II); (63) ~ (II s. Ἀγαθόπους I: epeng.); (64) ~ IG II² 2059, 91 (s. Μητρόδωρος: epeng.); (65) 143/4 AD  IG II² 2050, 131 (Ἀγαθόπ[ους]); (66) 155/6 AD   IG II² 2068, 130; (67) ~ IG II² 2068, 150 (s. Φιλῖνος: epeng.); (68) 155/6 AD  IG II² 2068, 177 (I f. Ἀγαθόπους II); (69) ~ (II s. Ἀγαθόπους I: epeng.); (70) 155/6 AD   IG II² 2068, 225 (s. Εὐφραντίδης: epeng.); (71) ~ IG II² 2068, 234 (s. Εὐφρον.: epeng.); (72) 155/6 AD   IG II² 2068, 251 (s. Ὀνήσιμος: epeng.); (73) ~ IG II² 2068, 254 (s. Ἐρα.: epeng.); (74) 155/6 AD  IG II² 2068, 257 (Ἀγαθόπο[υς]); (75) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 83 (s. Λάμυρος: epeng.); (76) c. 166/7 AD  IG II² 2094 + 2015 = SEG XII 120, 83 (epeng.); (77) 169/70 AD  IG II² 2097, 97 (I f. Ἀγαθόπους II); (78) ~ (II s. Ἀγαθόπους I: epeng.); (79) 169/70 AD  IG II² 2097, 288 (f. Ζώσιμος); (80) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 50 (s. Φιλέρως: epeng.); (81) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 164 (Αἴλ. Ἀγαθόπους: epeng.); (82) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 57 (I f. Ἀγαθόπους II); (83) ~ (II s. Ἀγαθόπους I: epeng.); (84) 179/80 AD  IG II² 2083, 57 (I f. Ἀγαθόπους II); (85) ~ (II s. Ἀγαθόπους I: epeng.); (86) c. 180 AD  IG II² 2106, 10 (Πεινάριος Ἀγαθόπους: epeng.); (87) 184/5 AD  IG II² 2128, 194 (I f. Ἀγαθόπους II); (88) ~ (II s. Ἀγαθόπους I: epeng.); (89) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 106 (s. Γοργίας: epeng.); (90) 187/8 AD  IG II² 2113, 175 (epeng.); (91) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 219 (s. Εὔφημος: epeng.); (92) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, p. 56 no. 1, 86 ([Ἀ]γαθόπους: epeng.); (93) 235/6 AD   IG II² 2235, 155 (Αὐρ. Ἀγαθόπους: epeng.); (94) ~ IG II² 2235, 179 (f. Ζώσιμος); (95) 235/6 AD  IG II² 2235, 183 (Αὐρ. Ἀγαθόπους: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (96) ii AD  IG II² 9364 (LGPN V.B (17)) (s. Κλεῖτος)

Ἄγαθος

Athens: (1) imp. AE 1896, p. 261; (2) vi AD  IG II² 13533 B (SEMA 2664)

—Prospalta: (3) hell. SEG L 829 XI, 13 f. (f. Θεόδωρος)

Athens?: (4) ii-iii AD  IG II² 12617, 1 (f. Σκεπτιανή)

Athens*: (5) 142/3 AD  IG II² 2049, 125 (Ἄγαθ[ο]ς: s. Διονυσόδωρος: epeng.)

Ἀγαθοσθένης

Athens:

—Hippotomadai: (1) s. iii BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 82 no. 4, 6 (f. [...]σαρχος)

Ἀγαθόστρατος

Athens:

—Aixone: (1) i AD  IG II² 5403 (s. Δημήτριος, f. Μᾶ)

—Halimous: (2) 165-170 AD  Ag. XV 370, 22 ([Ἀ]γαθόστ[ρ]ατος)

—Oe: (3) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 41 ([Ἀγα]θόστρ[α]τος)

—Pallene: (4) i BC  IG II² 4005 + SEG XXIV 217 ([Ἀγαθό]σ̣τρατ̣[ος]: f. Διονύσιος); (5) 48 BC  ID 1587, 5 (PA 78) (s. Διονύσιος)

—tribe Leontis: (6) 173/4 AD  IG II² 2103, 96 (f. Χρύσιππος); (7) c. 200 AD  Ag. XV 399, 27

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) i BC/ i AD  IG II² 9365 (LGPN V.B (2)) (s. Ἀπολλωνίδης)

Ἀγαθοφέρων

Athens: (1) vi AD  IG II² 13521 (SEMA 2812) (-θω-)

Ἀγάθυλλα

Athens:

—Athmonon: (1) hell. SEG L 829 IV, 1 (d. Μνησιθείδης)

Ἀγαθυμίδης

Athens:

—Hamaxanteia: (1) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 15 (f. Τλημπόλεμος)

Ἀγάθυμος

Athens:

—Phyle: (1) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 16 (s. Σατυρίων)

—Thymaitadai: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 254 (Ἀγάθυμ[ο]ς̣); (3) 350/49 BC  IG II² 1436, 6 (PA 79) (s. Ἀδείμαντος)

Ἀγαθώ

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9366 (LGPN V.B (1))

Ἀγάθων

Athens: (1) v BC  IG I³ 1042, 2 ([Ἀγ]άθν); (2) c. 447-400 BC  PA 83; RE (13); TrGF 1 p. 155 no. 39; cf. Mette, UDA p. 200 (s. Τεισαμενός); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 19 (PA 80) (-θν); (4) m. iv BC   IG II³ (4) 1199, 1; (5) ~ IG II² 10558 (f. Δημήτριος); (6) s. iv BC  Din. fr. lxxvi (PA 82); (7) 325/4 BC  D. xxv 47 (PA 81); (8) i BC  Ag. XV 263, 6 (s. Ἐπικλῆς); (9) ii-iii AD  IG II³ (4) 1453, 21; (10) c. 115 AD  IG II² 2020, 66 (s. Ἀφ[--]); (11) 136-149 AD  Ag. XV 426, 10 (Φλ. Ἀγάθων); (12) s. ii AD  IG II² 12183 a; Follet, Athènes p. 251 (stemma) (Λ. Μουνδίκιος Ἀγάθων: s. Μουνδ. Βοῦρρος, Φλ. Σεκούνδιλλα); (13) 155/6 AD  IG II² 2068, 208; (14) 182-196 AD  IG II² 2205, 18 (f. [....]ιχος); (15) 189/90 AD  IG II² 2115, 7, 22; (16) 255/6 AD  IG II² 2245, 185; (17) v-vi AD  IG II² 13510 (SEMA 2665)

—Acharnai: (18) c. 180 AD  IG II² 2106, 25 (s. Ἰσίδοτος)

—Amphitrope: (19) 150/1 AD   IG II² 2065, 117 (II s. Ἀγάθων I); (20) ~ IG II² 2065, 117 f. (Ἀ[γ]άθων: I f. Ἀγάθων II, Ἀρτέμων)

—Anagyrous: (21) 27 BC-14 AD  IG II² 4308 (s. Κ[--]: sculptor)

—Anaphlystos: (22) c. 330 BC  Ag. XV 46, 67 (PA 85); (23) 135-139 AD  Ag. XV 330, 10; 333, 16 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Antinoeis: (24) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 24 (f. Ἡρακλείδης)

—Athmonon: (25) ii-iii AD  IG II² 5337, 1 (f. Ζωσίμη); (26) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 13 ([Ἀγά]θων: s. Ἰσίδωρος)

—Kyrteidai: (27) 168/9 AD  Ag. XV 373, 55 (s. Φοῖβος); (28) 201/2 AD  IG II² 2193, 81; 2194, 23 (I f. Ἀγάθων II); (29) ~ (II s. Ἀγάθων I)

—Marathon: (30) c. 184-208 AD  IG II² 2128, 90; 2199, 59 f.; Ag. XV 446, 9; 450, 19 (I f. Ἀγάθων II); (31) ~ (II s. Ἀγάθων I)

—Melite: (32) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 23

—Oinoe (Aiantid): (33) 188/9 AD  Ag. XV 419, 32 ([Ἀγάθ]ων: s. Ἀττικός)

—Oion (Kerameikon): (34) s. i BC  IG II² 2461, 7 (PA 86) ([Ἀγάθων]: s. Ἐπικράτης)

—Paiania: (35) ii AD  IG II² 2466, 6 (f. Περγασίδης: date - S.G.B.); (36) m. ii AD  IG II² 2211, 4 (I f. Ἀγάθων II); (37) ~ (II s. Ἀγάθων I); (38) c. 161-202 AD  IG II² 2085, 30; 2193, 40, 55 f. (s. Φιλέρως, f. Περγασίδης, Ζώσιμος); (39) 163/4 AD  IG II² 2086, 69 (I f. Ἀγάθων II); (40) ~ (II s. Ἀγάθων I); (41) 169/70 AD  IG II² 2097, 60 (f. Διονυσόδωρος)

—Peiraieus: (42) ii/iii AD  IG II² 3656 = IEleusis 587, 6 f. (Τ. Φλ. Ἀγάθων: f. Τ. Φλ. Ἀτίμητος)

—Phaleron: (43) 184/5 AD  IG II² 2128, 93 (I f. Ἀγάθων II); (44) ~ (II s. Ἀγάθων I)

—Phlya: (45) 272/1 BC  IG II² 1316, 2, 6, 14, 26 (PA 84) (s. Ἀγαθοκλῆς); (46) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 31 (f. Ἀγαθοκλῆς)

—Phyle: (47) ?iii AD  AE 1973, pp. 89 f. no. 2, 2 ([Ἀγά?]θων); (48) a. 218 AD  Ag. XV 482, 17-19 (Ποπίλλιος Ἀγάθων)

—Rhamnous: (49) c. 220 BC  IRhamnous 39, 14 (Ἀγάθ̣ω̣[ν]: f. [--]λης)

—tribe Akamantis: (50) a. 212 AD  Ag. XV 440, 21; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (f. Φιλάργυρος); (51) 255/6 AD  IG II² 2245, 217 (s. Ἐπιτύγχανος I)

—tribe Antiochis: (52) 238-242 AD  IG II² 2239, 320 (f. Παῦλος)

—tribe Attalis: (53) s. i AD  IG II³ (4) 405, 9 ((Ἀγάθων): I f. Ἀγάθων II); (54) ~ (II s. Ἀγάθων I); (55) 227/8 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 100 (s. Διονύσιος)

—tribe Erechtheis: (56) 255/6 AD  IG II² 2245, 62 (I f. Ἀγάθων II); (57) ~ (II s. Ἀγάθων I)

—tribe Hippothontis: (58) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 15 + SEG XII 121 (Ἀ[γ]άθων: I f. Ἀγάθων II); (59) ~ (Ἀ[γ]άθων: II s. Ἀγάθων I)

—tribe Pandionis: (60) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 21 (s. Νικίας); (61) m. ii AD  IG II² 2478, 6 (Φλ. Ἀγάθων); (62) 232-234 AD  IG II² 2237, 92 (s. Ζώσιμος); (63) 235/6 AD  IG II² 2235, 104 (f. Ζώσιμος); (64) 255/6 AD   IG II² 2245, 94 (s. Ζώσιμος); (65) ~ IG II² 2245, 95 (s. Χαρικλῆς)

Athens?: (66) m. v BC  ARV² p. 977 no. 1 = CAVI 2467 (potter); (67) iv BC   CIA App. 70, 3; cf. Robert, Coll. Froehner p. 15 n. 3; (68) ~ SEMA 2503; (69) iv BC  SEG LX 256; (70) iv-iii BC  IG II² 10559/60; (71) m. iv BC   IG II² 10556; cf. SEG L 223 (f. [--]ρ̣ος); (72) ~ IG II² 10552 (PA 81d) (f. Ἀγαθοκλῆς); (73) s. iv BC   IG II² 2348, 3 f. (PA 81c); (74) ~ IG II² 10554 (PA 81a); (75) c. 300 BC  IG II² 1265, 5, 7 f.; (76) f. iii BC  IG II² 2351, 4 (PA 81b); (77) ?iii BC   CIA App. 84 a, 3; (78) ~ CIA App. 87 a, 5; (79) 278/7 BC  IG II³ (1) 889, 1; (80) 256/5 BC   IG II³ (4) 651, 8; (81) ~ IG II³ (4) 651, 7; (82) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 66, 146; (83) 236/5 BC  IG II² 1297, 29; (84) f. ii BC  Ag. XVI 296, 118; (85) i BC-i AD  IG XII (9) 27, 1; (86) i AD  IG II² 2011, 10; (87) imp. IG II² 10555; (88) ~ IG II² 10560 a (p. 886); cf. AM 67 (1942) p. 229 no. 59 (s. Ἡρακλεόδωρος); (89) imp. SEMA 1495 ([Ἀγ]άθων: s. [--]όνιος); (90) m. i AD  IG II² 1984, 14; (91) iii AD  IG II² 2261, 4 (s. Ικ[--])

Athens*: (92) 405 BC   IG I³ 1032, 374 (slave); (93) ~ IG I³ 1032, 460 (slave); (94) 329/8 BC   IG II² 1672 = IEleusis 177, 18, 65, 68, 223 (metic); (95) ~ IG II² 1672 = IEleusis 177, 63 (slave); (96) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 241 (metic); (97) iii BC  Ag. XXI F 199; (98) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (slave); (99) ii BC  IG II² 7862; (100) imp. IG II² 10557; (101) ii AD  IG II² 2185 + AE 1971, pp. 58 f. no. 2, 9 + Wilson E.135 (s. Ἑρμαῖος: epeng.); (102) c. 105-112 AD  IG II² 2038, 7 (Γ. Γαλέριος Ἀγάθων); (103) c. 120 AD  IG II² 2018, 121 (s. Ἐπίκτητος: epeng.); (104) 139/40 AD  IG II² 2044, 102 (s. Λόγος: epeng.); (105) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 79 f. (f. Ζώσιμος, Ἀρίστων); (106) 155/6 AD  IG II² 2068, 163 (s. Ὑγῖνος: epeng.); (107) 160-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 68 (f. Φι[--]ρος); (108) 169/70 AD  IG II² 2097, 306 (f. Ἐπίκτητος); (109) 173/4 AD  IG II² 2103, 199 (s. Ἀττικός: epeng.); (110) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 57 ([Ἀ]γάθων: s. Ἡρακλέων: epeng.); (111) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 50 (Ἀγάθω(ν): f. Νικόμαχος); (112) 184/5 AD  IG II² 2128, 169 (s. Ἰσίδωρος: epeng.); (113) 194/5 AD  IG II² 2191, 67 (I f. Ἀγάθων II); (114) ~ (II s. Ἀγάθων I: epeng.); (115) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 54 (epeng.); (116) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 140, 184-6 (f. Πανέλλην); (117) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 150 (f. Διονύσιος); (118) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 156 (f. Ἐπίκτητος)

Foreign Residents:

    Bosporos: (119) ii BC  IG II² 8424 (LGPN IV (1))

    Caria, Miletos: (120) i-ii AD  IG II² 9367 (LGPN V.B (7)) (Ἀγά[θ]ω[ν]: s. Ἀσκληπιόδωρος); (121) imp. IG II² 9361 (LGPN V.B (4)) (f. Ἀγαθι[-]); (122) ~ IG II² 9890 (LGPN V.B (6)) (f. Σωστράτη); (123) imp. IG II² 9368 (LGPN V.B (5)) (s. Μητρόδωρος); (124) c. 116 AD   IG II² 2026, 62 (LGPN V.B (9)) (I f. Ἀγάθων II); (125) ~ IG II² 2026, 62 (LGPN V.B (10)) (II s. Ἀγάθων I); (126) c. 116 AD  IG II² 2026, 30 (LGPN V.B (8)) (s. Ἀρίστων)

    Caria, Miletos?: (127) 87/8 AD   IG II² 1996, 261 (LGPN V.B (12)) (I f. Ἀγάθων II); (128) ~ IG II² 1996, 261 (LGPN V.B (13)) (II s. Ἀγάθων I)

    Galatia, Ankyra: (129) hell. IG II² 7884 (LGPN V.C (4)) (I f. Ἀγάθων II); (130) ~ IG II² 7884 (LGPN V.C (5)) (II s. Ἀγάθων I); (131) i AD   IG II² 7883 (LGPN V.C (6)) (f. Ἀγαθόκλεια); (132) ~ IG II² 7885 (LGPN V.C (7)) (s. Ἄφιτος)

    Herakleia: (133) iii-ii BC  IG II² 8670 (f. Ζωπύρα)

    Ionia, Ephesos: (134) iv BC  IG II² 8504 a (LGPN V.A (5))

    Lycia: (135) c. 300 BC  IG II² 1956, 152 (LGPN V.B (20)) (mercen.); (136) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 102 (LGPN V.B (21)) (mercen.)

    Phoenicia, Berytos: (137) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 116 (f. Γλαῦκος)

    Pontos, Amisos: (138) i BC-i AD  SEMA 974 (LGPN V.A (36)) (s. Ἀγαθόβουλος)

    Pontos, Herakleia: (139) s. iv BC  IG II² 8550; 8551; 11891; cf. Char. Orl. III p. 291 no. xii (LGPN V.A (-)) (s. Ἀγαθοκλῆς)

    Syria, Antioch: (140) hell.-imp. SEMA 984; (141) ~ Hesp. 89 (2020) p. 73 no. 5 ([Ἀγά?]θων: s. [-]ι̣όδωρος); (142) 183/2 BC  IG II² 2332, 131 (f. Ἀγάθαρχος); (143) i BC  IG II² 8100 (f. Ἀγαθόκλεια); (144) imp. SEMA 983 (Ἀγάθ[ων]?: f. Ἀγαθ[--]ς)

    Syria, Tripolis: (145) i BC  IG II² 10460 (s. Μενέμαχος)

    Thrace: (146) iv BC  IG II² 8896 (LGPN IV (39)); (147) s. iv BC  IG II² 8897 (LGPN IV (40))

Ἀγαθωνίδης

Athens:

—Cholargos: (1) iii/ii BC  SEMA 767; 768 (IRhamnous 206-7) (f. Ἀγαθοκλῆς)

—Deiradiotai: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 203 ([Ἀ]γαθωνίδης)

Ἀγαθώνυμος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 110 (Ἀγαθώνυμ[ο]ς: s. Θεμιστοκλῆς); (2) ~ Ag. XVIII C121, 128 (Ἀγαθ[ών]υμος: f. Εὔοδος); (3) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 159 (Ἀγαθώνυμ[ος]: f. Ζώπυρος); (4) ~ Ag. XVIII C121, 163 (Ἀγαθώνυ[μος]: f. Εὔοδος); (5) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 132 (I f. Ἀγαθώνυμος II); (6) ~ (II s. Ἀγαθώνυμος I)

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria: (7) s. iv BC  SEMA 1048 (LGPN I (1)) (Ἀγαθώ[νυ]μος)

Ἀγάκλεια

Athens: (1) s. iv BC  PAE 1949, p. 85, 10

Ἀγακλείδας

Athens?: (1) ?f. iv BC  SEMA 1496; CEG II 507 (locn.)

Ἀγακλῆς

Athens:

—Cholleidai: (1) 143/4 AD  IG II² 2050, 63 f. (f. Διοφάνης, Μουσώνιος)

—Halimous?: (2) c. 420-400 BC  IG II² 10561 = IG I³ 1317 (PA 86a) (s. Φρύνιχος)

—Pergase: (3) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 6 (= PA 87); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 15 (s. Πασικλείδης)

Ἀγαλλίς

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 10562 (d. Ἀμύντωρ)

Athens*: (2) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Ἀγαμήδης

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon?: (1) a. 229 BC  IG II² 835 = SEG XIX 80, 15 (LGPN III.A (1)) (s. Ἀπολλᾶς)

Ἀγαμήστωρ

Athens: (1) vii BC  FGrH 3 F 2; cf. APF 8429 II (f. Τείσανδρος, Κύψελος I)

—Azenia: (2) s. iii BC  SEMA 17 (s. Πολύξενος)

—Pallene: (3) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 66 (PA 88)

Ἀγάνη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10563; (2) ii AD  SEMA 529 ([Ἀ]γ̣ά̣νη)

Ἀγανόφρων

Athens:

—Phaleron: (1) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 124 (PA 89) (s. Ἀγαθοκλῆς)

Ἀγάνωρ

Athens:

—Phrearrhioi: (1) m. iv BC  Ag. XV 52, 19 (cf. APF 13374) (Ἀγάν[ωρ]: f. Φανίας)

Ἀγαπαῖος

Athens:

—Eleusis: (1) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 112 (cf. APF 90); (2) c. 323/2 BC  IG II² 1632, 186 (PA/APF 90)

—Rhamnous: (3) iv BC  SEMA 769, 1, 5 (IRhamnous 208) (Ἀγαπ̣α̣ῖο[ς]: s. Πυθόδωρος, f. Πυθομένης)

—Xypete: (4) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 35 (f. Ἡγίας)

Ἀγάπη

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13356 (SEMA 2666); (2) ~ SEMA 2667 (Ἀγά[πη]); (3) v-vi AD  IG II² 13402 (SEMA 2739) (Ἀγά[πη])

Athens*: (4) 515-510 BC  Immerwahr, Script 361 = CAVI 7353 (-π: het.)

Foreign Residents:

    Macedonia (Mygdonia), Thessalonike: (5) v-vi AD  IG II² 13474 (SEMA 2668 = LGPN IV (2)) (d. Θεόδουλος)

Ἀγαπητός

Athens:

—Keiriadai: (1) i BC/ i AD  IG II² 6311; SEG XXXVI 294 (date) (f. Σοφία)

—tribe Aigeis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 72 (s. Κάλλιστος)

—tribe Akamantis: (3) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 44 (f. Κόσμος)

Athens*: (4) 155/6 AD  IG II² 2068, 242 (s. Παράμονος: epeng.); (5) 184/5 AD  IG II² 2128, 175 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Ἀγάπιον

Athens*: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1568, 14 (freed.)

Ἀγάπιος

Athens: (1) vi AD  RE (3)

Athens?: (2) iv-v AD  Ag. VII p. 30

Ἀγαπίς

Athens?: (1) iii BC  IG II² 10564 ([Ἀ]γαπίς)

Ἀγαπωμενός

Athens?: (1) imp. IG II² 2284, 9 ([Ἀγα]π̣ωμενός); (2) inc. SEG LVI 278; cf. PAA 20 p. 336 ([Ἀγαπ]ωμενός?, [Σω]μένης? - PAA: f. Δημοφῶν)

Athens*: (3) 179/80 AD  IG II² 2083, 96 (epeng.)

Ἀγαρίστη

Athens: (1) 415 BC  And. i 16 (PA/APF 91)

—Alopeke: (2) vi/v BC  PA/APF 92 (d. Ἱπποκράτης, m. Ἀρίφρων II (Cholargos), Περικλῆς I (Cholargos))

—Eitea?: (3) s. iv BC  SEMA 770 (IRhamnous 209) (d. Κηφισοκλείδης)

—Phlya: (4) i BC/ i AD  IG II² 4036, 2 (d. Πολύευκτος, Στρατόκλεια)

Ἀγάριστος

Athens: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 1324, 2 (Ἀ̣γ̣ά̣ριστος)

Ἀγασθένης

Athens: (1) ii AD  Luc., Charid. 4 (f. Ἀρίστιππος: fict.)

Ἀγασίας

Athens: (1) 490-480 BC  ARV² p. 1559; CAVI 72 (PA 94) (kalos); (2) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 109 no. 15 ([Ἀ]γασίας); (3) s. iv BC  IG II² 1479, 49; 1480, 27; 1481, 18; (4) 336/5 BC  IG II³ (1) 327, [25], 32 (PA 95) (Ἀγασί[ας]); (5) 55-53 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 66, 68 (I f. Ἀγασίας II); (6) ~ ([Ἀγασία?]ς: II s. Ἀγασίας I)

—Acharnai: (7) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 7, 59 (PA 96); (8) 155/4 BC  Ag. XV 225, 4 f., 45 (Ἀ̣γ̣α[σίας]?: s. Σωσίας)

—Agryle: (9) f. v BC  AM 106 (1991) p. 148 (s. Ἀρξίμαχος)

—Ikarion: (10) iv BC  IG XII (8) 100, 2 (PA 97) (f. Χαιριγένης)

—Kropidai: (11) hell. SEG L 829 III, 1 (f. Ἡρόδοτος)

—Lamptrai: (12) f. v BC  AM 106 (1991) p. 148; cf. SEG XXXVI 44 c (s. Φανόμαχος)

Athens?: (13) ?iii BC  CIA App. 172

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (14) inc. IG II² 9016 (LGPN V.A (1)) ([Ἀγ?]ασίας: s. Θόας)

    Thessaly: (15) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 111 (LGPN III.B (16)) (mercen.)

Ἀγασικλῆς

Athens: (1) c. 525-500 BC  Hesp. 7 (1938) p. 182 = CAVI 1792 (-κλ̣ς)

—Eleusis: (2) c. 380 BC  IG II² 1927, 19 (PA/APF 101) (f. Λέων)

—Euonymon: (3) iv BC  IG XII (8) 67 (PA 101a) (s. Ἀγάσιππος)

—Halai: (4) ?iv BC  IG II² 5521 (PA 99) (f. Φανοστράτη); (5) 354/3 BC  IG II² 1682 = IEleusis 141, 63 (Ἀγασ̣[ικλῆς]: s. [--]ῆς); (6) s. iv BC  IG II³ (4) 1375, 3 (PA 14983) ([Ἀγ]ασικλῆ[ς]: f. Σπίνθαρος)

—Halimous: (7) 336-324 BC  Hyp., Eux. 3; Din. fr. xvi (PA 100) (s. Σκύθης)

—Oion (Dekeleikon): (8) f. iv BC  SEG LI 147, 9 (f. [-]α̣ς); (9) c. 342 BC  IG II² 1671 = IEleusis 151, 77 ([Ἀγασι]κλῆς)

—Rhamnous: (10) m. iii BC  IG II³ (4) 296 (s. Γλαῦκος)

—Sphettos: (11) m. iv BC   IG II² 7501 (PA 104) (s. Τιμόθεος); (12) ~ IG II² 7528, 2 (PA 103) (f. Τιμόθεος)

—Thria: (13) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 4 (PA 102) ([Ἀγ]ασικλέης: s. Ναυσικράτης)

—tribe Antiochis: (14) c. 411 BC  IG I³ 1186, 154 (-κλς)

—tribe Erechtheis: (15) 459 BC  IG I³ 1147, 115 (PA 98) (-κλς)

—tribe Hippothontis: (16) c. 411 BC  IG I³ 1186, 54 (-κλς)

Foreign Residents:

    Euboia, Histiaia-Oreos: (17) iv BC  IG II² 8939 (LGPN I (11))

Ἀγασικράτης

Athens: (1) c. 510 BC  ARV² p. 1559; Ag. XXX 1556 = CAVI 387 (Ἀγασικ(ρ)άτ[ς]: kalos); (2) m. iv BC  IG I³ 1153, 21 (Ἀγασικρ[άτης])

—Euonymon: (3) iv BC  IG XII (8) 67 (PA 104a) ([Ἀ]γασικράτης: s. Ἀγάσιππος)

Ἀγασίλαος

Athens: (1) ?ii BC  IOrop 29 (PA 116) (f. Φιλλέας)

—Paiania?: (2) imp. ZPE 228 (2023) pp. 145 f. no. 14 (Ἀγασίλα(ο)ς: s. Φιλάδελφος)

Ἀγάσιππος

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 10 (s. Παρμονίδης)

—Euonymon: (2) iv BC  IG XII (8) 67 (PA 104b) (f. Ἀγασικράτης, Ἀγασικλῆς)

Ἀγασίστρατος

Athens:

—Myrrhinous: (1) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 94

Ἀγασίων

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1523 (PA 106a)

—Kephale: (2) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 10 (PA 107) ([Ἀ]γασίω[ν])

Ἄγαστος

Athens:

—Eleusis: (1) c. 366/5 BC  IG II² 1609 + APF p. 2, 72 (Ἄγ̣αστος)

Ἀγάτυχος

Athens:

—tribe Aigeis?: (1) 45/6 AD  IG II² 1945, 15 (Ἀ̣γ̣ά̣τυχος)

Ἀγγελῆς

Athens:

—Thria: (1) inc. IG II² 6245 (PA 109) (s. Ἀλκίμαχος)

Ἀγγέλιτος

Athens: (1) c. 490-480 BC  IG I³ 788, 1 (Ἀνγέ-)

Ἄγγελος

Athens:

—Acharnai: (1) 154/5 AD  IG II² 2067, 127 (s. Ξένων)

—Sphettos: (2) 145/6 AD  IG II² 2052, 63 (Αἴλ. Ἄγγελος)

Athens*: (3) 179/80 AD  IG II² 2083, 85 (epeng.)

Ἀγέας

Athens:

—Lamptrai: (1) iii BC  IG II² 6664 (f. Ἐπικράτης)

Foreign Residents:

    Other: (2) c. 300 BC  IG II² 1956, 142 (mercen.)

Ἀγέλαος

Athens: (1) ?hell. Syllektes 1 (1947-51) p. 136 no. 3, 4

—Halai (Aixonides): (2) 95/4 BC   Ag. XV 261, 47, 53; SEG XLIV 53 (date) ([Ἀ]γέλαος: I f. Ἀγέλαος II); (3) ~ Ag. XV 261, 36, 47, 53; SEG XLIV 53 (date) (II s. Ἀγέλαος I)

—Oion (Kerameikon): (4) 128/7 BC  SEG XV 104, 172 (I f. Ἀγέλαος II); (5) ~ (II s. Ἀγέλαος I)

—Skambonidai: (6) s. ii BC  IG II² 7407 (= PA 110); FD III (2) 47, 11, 27 (I f. Σαραπίων); (7) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 68 (PA 111) (II s. Σαραπίων)

Athens?: (8) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 12

Ἀγέλαστος

Athens*: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 245

Ἀγέλεως

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 9; (2) s. iv BC  IG II² 2405, 7

Ἀγελιανός

Athens: (1) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 13 (f. Σωτᾶς)

Ἀγέμαχος

Foreign Residents:

    Thessaly (Ainis): (1) a. 316 BC  IG II² 1956, 83 (LGPN III.B (11)) (mercen.)

Ἁγέμων

Foreign Residents:

    Thessaly (Pelasgiotis), Skotoussa: (1) f. iv BC  IG II² 8843 (LGPN III.B (1))

Ἀγετέας

Athens?: (1) iv BC  BSA 27 (1925/6) p. 73 no. 13, 4

Ἀγήνωρ

Athens:

—Erikeia: (1) s. ii BC   IG II² 1008, 100; 3487 = IEleusis 241, 4; FD III (2) 12, 5; cf. Stephanis 36 (PA 114) (II s. Ἀπολλώνιος, Ἀπολλωνία); (2) ~ IG II² 3487 = IEleusis 241, 1; FD III (2) 15, 17 (PA 113) (I f. Ἀπολλώνιος); (3) 138/7 BC  FD III (2) 47, 23; cf. Stephanis 36 (s. Ἀπολλώνιος); (4) c. 138-125 BC  FD III (2) 11, 7; IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, [14] (s. Ἀπολλώνιος)

—Phrearrhioi: (5) m. iv BC  SEG XXVIII 120, 13; IG II² 1615, 106; 1616, 25? (cf. APF 13374) ([Ἀ]γήνωρ)

Ἁγήσανδρος

Athens:

—Daidalidai: (1) c. 200-205 AD  IG II² 2361, 20 (s. Φίλων)

—Kollytos: (2) ii AD  Ag. XV 346, 2 ([Ἑρ]έ. Ἁγήσανδ[ρος])

—Oa: (3) 180/1 AD  Ag. XV 407, 27 (Ἁγ(ήσ)ανδρος: s. Ἐλευσίνιος)

—tribe Aiantis: (4) 255/6 AD  IG II² 2245, 367 (Ἁγήσαν(δρος): f. Εὐτύχης)

—tribe Hadrianis: (5) 158/9 AD  IG II² 2056, 31 (Ἁγήσα[νδρος])

—tribe Kekropis: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 314 (s. Ὑγῖνος)

Athens?: (7) ?iii BC   CIA App. 10 a, 7 (Ἁγήσαν[δρο]ς); (8) ~ Audollent, Defix. Tab. 53 A (Ἁγ[ή]σανδρος: f. Ἕρμων)

Ἁγησίας

Athens:

—Acharnai: (1) 480 BC  Plu., Arist. 13 (PA 115)

Ἁγησίδαμος

Athens:

—Myrrhinous: (1) iv/iii BC  SEMA 444 (s. Ἄλεξις)

Ἀγησίλαος

Foreign Residents:

    Lesbos, Mytilene: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 136 (LGPN I (2))

Ἁγησίλαος

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 11, 5 (f. Σίμων); (2) 128/7 BC  FD III (2) 47, 13 (Stephanis 37) (s. Φιλίσκος)

—tribe Erechtheis: (3) 235/6 AD  IG II² 2235, 64

—tribe Leontis: (4) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 65; Wilson E.291 (tribe) ([Ἁγ]ησίλαος)

Athens?: (5) ii BC  SEMA 1497 (Ἁγησίλ[αος]: s. Ἑρμοτ[--]); (6) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 9

Ἀγήσιλλα

Foreign Residents:

    Aigina: (1) iii BC  IG II² 7949 (LGPN III.A (1)) (Ἀγή[σιλ]λα: d. Καλλ[-])

Ἁγήσιον

Foreign Residents:

    Boiotia: (1) f. iv BC  SEG XLVIII 357, 7 (LGPN III.B (1)) (Ἁγήσι(ον))

Ἁγησίπολις

Foreign Residents:

    Crete: (1) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 98 (LGPN I (1)) (mercen.)

Ἅγησις

Athens:

—Paiania: (1) 144/3 BC  ID 2593, 44, 54

Ἁγησίστρατος

Athens:

—Epikephisia: (1) iv-iii BC  SEMA 220 (f. Κλεόφαντος)

Ἄγητος

Athens:

—Euonymon: (1) iv BC  SEG LVI 320 (Ἄγητ̣ος)

Ἀγήτωρ

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (1) iv BC  IG II² 9124 (LGPN I (1)) (s. Στράτων)

Ἁγήτωρ

Athens:

—Probalinthos?: (1) f. iv BC  SEG L 168 B, 50 (Ἁγ̣ήτωρ̣)

Athens?: (2) iv/iii BC  IG II² 2325, 294 (Stephanis 38)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (3) c. 390 BC  IG II² 9301 = CAT 1.221 (LGPN III.B (1)) (s. Ἀπολλόδωρος)

Ἀγιάδας

Athens:

—Gargettos: (1) 148/7 BC  IG II² 1938, 52 (PA 118)

Ἀγίας

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11564 (PA 118a); (2) m. iv BC  IG II² 12805/6 (PA 118b); (3) c. 215 BC  IG II³ (1) 1425, 2; (4) c. 200 BC  IG XI (4) 745, 3, 14 (s. Ἡρακλείδης); (5) 98/7 BC  FD III (2) 26 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 57 no. 7 d, 62 (Ἀ[γ]ίας: s. Δεινίας); (6) i AD  IG II² 5527 (f. Χιόνη)

—Ankyle: (7) c. 300 BC  IG II² 5241

—Euonymon: (8) c. 210 BC  IG II² 3473 = SEG LIX 216, 2; Tracy, ALC p. 60 (date) (PA 121) (s. Νίκαρχος, f. Ξενοστράτη, Ἄρκετος, Ἐπικράτης, Βούλων, Ξενοφῶν); (9) s. ii BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 44; FD III (2) 24, 6; 27, 8; 34, 8 f.; 35, 5, 7; 39, 3; 46, 2, 7, 10; 50, 5; IG XII (3) Suppl. 1298, 12 (= PA 120); cf. Stephanis 39 (s. Βούλων, f. Ξενοστράτη); (10) imp. SEMA 243 (f. Ἡλιόδωρος)

—Gargettos?: (11) 128-131 AD  IG II² 2041, 20 (f. Διονυσόδωρος)

—Hagnous: (12) f. iv BC  IG II² 5258, 1 (PA 119) (Ἀγί[ας])

—Myrrhinoutta: (13) m. ii BC  SEG XXXII 216, 10

—Oa: (14) iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 102 (f. Ἀγίας); (15) ~ (Ἀγ̣[ί]ας?, Αἴας?: s. Ἀγίας)

—Sphettos: (16) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 25 (f. Κλεῖνος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (17) ?hell. SEMA 1060; (18) iii BC  IG II² 8552

    Korinthia, Korinth: (19) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 219, 232 (LGPN III.A (34)) (Ἡγίας - l. 232)

    Lesbos, Methymna: (20) c. 300 BC  IG II² 1956, 109 (LGPN I (14)) (mercen.)

    Syria, Antioch: (21) iii BC  IG II² 8310 (f. Φίλων)

Ἀγκυλίων

Athens: (1) 422 BC  Ar., V. 1397 (f. Μυρτία: fict.); (2) iv BC  PCG 5 pp. 188 ff. fr. 1-3 (fict.); (3) iv/iii BC  PCG 2 pp. 23 f. fr. 1 (fict.)

Ἀγκύλος

Athens: (1) c. 200 BC  IG II³ (1) 1246, 1; IG II³ (4) 270, 2 (archon epon.)

—Rhamnous: (2) f. iii BC  IRhamnous 73, 2 ([Ἀ]νκύλ̣[ος])

Ἀγλαΐα

Foreign Residents:

    Aitolia: (1) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 72 no. 4 (LGPN III.A (-))

Ἀγλαόθυμος

Athens: (1) 334/3 BC  CID II 79 A I, 26; 81 A, 9 (PA 122) (Ἀγλαο[θύμω]ι (dat.) - no. 79, [Ἀγ]λαοθύμωι (dat.) - no. 81)

Ἄγλαος

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 65

Ἀγλαοτίμη

Athens: (1) m. iv BC  Finley, SLC p. 160 no. 147, 6

Ἀγλώκριτος

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (1) f. iv BC  IG II² 10453 = AIUK 2 (2018) no. 11 (LGPN IV (1)) (Ἀγλωκράτ[η] - Lambert, Ἀγλωκρ[έων] - Henry / Traill, Ἀγλώκρ[ιτος] - LGPN)

    Thessaly: (2) s. iv BC  IG II² 8844 (LGPN III.B (1)) (Ἀγλώκριτ[ος])

Ἅγνη

Athens:

—Marathon: (1) f. ii AD  IG II² 2960, 6 (Ἅγν[η]: d. Νίκων, m. Ἀντίοχος (Melite))

Athens?: (2) ii AD  IG II² 2478 a = IEleusis 526, 3

Foreign Residents:

    Asia: (3) m. ii AD  IG II² 13138 (GVI 1372)

Ἁγνιάδης

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 74 (PA 124) (Ἁγνιά[δης]: s. Ἅγνων)

Ἁγνίας

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1398 (hαγνί(ας)?); (2) m. iv BC  IG II² 12840; (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 no. 3

—Aithalidai: (4) f. iv BC  IG II² 1952, 19 (PA 128) (s. Ε[--]); (5) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 49 (f. Ἅγνων)

—Erchia: (6) 326/5 BC  IG II² 1628, 129; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma) (PA/APF 126) (I s. Δρομέας I); (7) s. iii BC  IG II³ (1) 1161, 1; IG II² 1292, 8; 1706, 89; 2323 + Hesp. 34 (1965) p. 91, 100; IRhamnous 44, 8; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma) (PA 125) (II s. Δρομέας III, f. Δρομοκλῆς I: archon epon. - 215/14 BC); (8) 183/2 BC  IG II² 2332, 180; IG II³ (4) 1066, 1; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma) (PA 130) (III s. Δρομοκλῆς I)

—Gargettos: (9) f. iv BC  IG II² 5952 (PA 129) (f. Τιμοστράτη)

—Halai (Aixonides): (10) s. iv BC  SEG XLII 112, 11 f. (s. Μελησίας)

—Ikarion: (11) m. iv BC  IG II² 1612, 141; 1631, 637 f. (PA/APF 131)

—Ikarion?: (12) m. iv BC  IG II³ (4) 506 (PA/APF 131); SEG LXIII 165 (name)

—Oa: (13) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 38, 41

—Oinoe (Hippothontid): (14) c. 180-165 BC  IG II³ (1) 1313, 136; IG II² 2316, 59 (cf. PA 127); IG II² 2333, [10]; SEG XXIV 199 + Hesp. 60 (1991) p. 205, 27 f.; SEG XLI 115 I, 11, 42, 46; 115 II, 12, 14 (s. Πολύκλειτος I, f. Πολύκλειτος II, Φιλοκράτης II)

—Oion (Kerameikon): (15) s. v BC  [D.] xliii 19 etc. (PA/APF 132) (I s. Βούσελος, f. Πολέμων, Φυλομάχη I); (16) c. 445-396 BC  Is. xi passim; [D.] xliii passim; Hell. Oxy. vii 1; FGrH 324 F 18; 328 F 147 (PA/APF 133) (II s. Πολέμων); (17) 324/3 BC  IOrop 353 A, 2, 78 (cf. APF 2921) (III s. Μακάρτατος II (Prospalta)); (18) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 27 (cf. APF 2921)

—tribe Ptolemais: (19) 128/7 BC  FD III (2) 3, 10 (Ἁγ[νί]ας: f. Μνησίθεος: tribe - S.G.B.)

Ἁγνίππη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 12490

Ἁγνόδημος

Athens: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 42 (PA 134) (-δ-); (2) 410-400 BC  Gephyra 22 (2021) pp. 219-252 (f. Ὑπερμένης); (3) m. iv BC  IG II² 1614, 39; 1620, 33, 64 f.; 1622, 730; 1623, 82, 319 f.; 1627, 254, 435; 1628, 471, 575; 1629, 44, 498 f., 735, 836; 1631, 108 f., 190; 1632, 131 (PA 135); (4) s. iv BC   Ag. XIX LA 4, 2 (Ἁγνόδ[ημος]); (5) ~ Finley, SLC p. 125 no. 18, 5 f. (Ἁγνόδημ[ο]ς); (6) a. 334/3 BC  IG II² 1517, 127; 1524, 142; 1525, 14 ([Ἁγ]νόδημος); (7) m. iii BC  IOrop 24 (s. Θαργήλιος)

—Acharnai: (8) c. 356-333 BC  IG II² 1612, 135, 265; 1623, 102 (PA/APF 139) (s. Ἅγνων, f. Πασιλέα)

—Anagyrous: (9) ?s. iv BC  IG XII (6) 271 (f. [--]ν)

—Azenia: (10) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 9 (Ἁγνό[δ]η[μ]ος̣: s. Πιστόδημος); (11) c. 350 BC  IG II² 5311 (= PA 138); Lambert, Rationes F16 B, 4? (f. Μειδωνίδης)

—Dekeleia: (12) 390/89 BC  IG II² 1400, 4 (PA 140)

—Erchia: (13) c. 400 BC  IG II² 6124 (PA 141) (f. Κλειοκράτεια)

—Ikarion: (14) f. iv BC  IG II³ (4) 632, 8 (PA 142) (s. Ἁγνόθεος)

—Kettos: (15) m. iv BC  SEMA 301 (s. Ἁγνόθεος)

—Paiania: (16) m. iv BC  IG II³ (4) 250, 4 ([Ἁ]γνόδημος)

—Pergase: (17) 335/4 BC  Ag. XV 43, 13 (f. Κτήσιππος)

—Thorikos: (18) 336/5 BC  Ag. XV 42, 269

—tribe Aiantis: (19) c. 411 BC  IG I³ 1186, 134 (-δ-)

—tribe Aigeis: (20) 424/3 BC  IG I³ 36, 3 f. (PA 136) (-δ-)

—tribe Erechtheis: (21) 459 BC  IG I³ 1147, 162 (PA 137) (hαγ[ν]όδμος)

Athens?: (22) c. 252-248 BC  IG II³ (1) 1010, 156, 162, 165, 176

Ἁγνοδίκη

Athens: (1) iv/iii BC  RE s.v. Agnodike (fict.)

Ἁγνοδώρα

Athens: (1) m. iv BC  SEG LXI 350, 1 (d. Ἐξήκεστος, Κλεινώ)

Ἁγνόδωρος

Athens:

—Amphitrope: (1) v/iv BC  PA/APF 143

Ἁγνοθέα

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1477

—Lamptrai: (2) c. 200 BC  IG II² 6637 (d. Τιμόστρατος)

Athens?: (3) c. 400 BC  IG II² 10567; (4) iv BC  IG II² 12190

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (5) i-ii AD  IG II² 8102 (d. Εἰρηναῖος)

Ἁγνοθείδης

Athens:

—Ikarion: (1) v BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 110 (-δς: s. Λυσίας)

Ἁγνόθεος

Athens: (1) ?iv BC  SEMA 1499 (Ἁ̣γ̣νόθε[ος]: ?s. Αἰ[--]); (2) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 18-20 (PA 146a) (s. Ἅγνων I, f. Ἅγνων II); (3) ~ Is. fr. xxiii (PA/APF 144); (4) m. iv BC   Ag. XIX P 20, 62 (Ἁγνόθ[εος]); (5) ~ PA/APF 147 (s. Θράσιππος); (6) m. iv BC  SEMA 1498; (7) ?320/19 BC  IG II² 1587, 4; SEG XXVIII 135 (date); (8) iv/iii BC  SEG XXX 990, 10 (f. Ξενοκλῆς); (9) c. 220-210 BC  IG XI (4) 694, 9 (Ἁγνόθε[ος]: s. [--]οκράτης); (10) c. 200 BC  IG II³ (4) 270, 4 ([Ἁ]γ[ν]ό̣θ̣εος: f. Ἁγνοκράτης); (11) 140/39 BC  IG II² 969, 1; 970, 1; 971, 9; Ag. XV 240, 1, 36; ID 1444; 1450, 2; FGrH 244 F 56; Paus. vii 16. 10; Hesp. 57 (1988) p. 241 (date) (PA 146 and add.) (Ἀντίθεος - Paus.: archon epon.)

—Agryle: (12) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 5 (PA 148) (Ἁγνόθ̣ε̣ο[ς]: s. Φιλογένης)

—Aixone: (13) 345/4 BC  IG II² 2492, 47 (PA 149)

—Alopeke: (14) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [7]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 6 (PA 151)

—Aphidna: (15) ii BC  Ag. XVIII H336 (Ἁγνόθ[εος]: s. Δημοτίων)

—Eleusis: (16) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 53 (s. Εὔφαντος); (17) c. 155 BC  Ag. XV 226, 63

—Halai: (18) m. iv BC  SEMA 56

—Halai (Aixonides): (19) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 13, 16 (PA 150); cf. AM 113 (1998) p. 239 (f. Εὐφίλητος, Διόδωρος); (20) s. iv BC  SEG XLII 112, 1 (s. Ἐκφαντίδης); (21) c. 290 BC  SEG XLIX 141, 1 (Ἁ̣[γ]νόθεος: s. Διόδωρος)

—Halai (Araphenides): (22) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 80 (f. [--]κλῆς)

—I--: (23) 298-286 BC  IG II³ (1) 862, 2 (PA 145)

—Ikarion: (24) f. iv BC  IG II³ (4) 632, 9 (PA 152) (f. Ἁγνόδημος); (25) 336/5 BC  Ag. XV 42, 92 ([Ἁγν]ό̣θεος)

—Kettos: (26) m. iv BC  SEMA 301 (f. Ἁγνόδημος); (27) s. iv BC  IG II³ (4) 209, 7 (PA 153)

—Kydathenaion: (28) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 11 (PA 154)

—Oe: (29) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 146 c

—Oinoe (Hippothontid): (30) s. i BC  IG II² 3902, 1 (Ἁγνόθε[ος]: s. Φιλοκράτης, f. [--]ος)

—Paiania: (31) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 11 (PA 155) (f. Ἔκφαντος)

—Peiraieus: (32) f. iv BC  IG II² 1590 a, 8 (p. 810); (33) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 50, 1 f., 6, 11 f. (PA 156) (f. Παρθένιος, Ἀπολλώνιος)

—tribe Antigonis: (34) 213/12 BC  IG II³ (1) 1165, 34 (Ἁγνόθε̣[ος])

—tribe Leontis: (35) s. v BC  IG I³ 1193, 141 (hαγ-)

—tribe Pandionis: (36) s. v BC  IG I³ 1193, 4 (hαγ(ν)όθεος); (37) c. 420 BC  City beneath the City 452, 25 ([Ἁ]γνόθεος)

Ἁγνόκλεια

Athens: (1) iv-iii BC  IG II² 2673 = Finley, SLC p. 161 no. 150, 5

Ἁγνοκράτης

Athens: (1) s. iii BC  IG II² 3461, 3 (Ἁγνοκ[ράτης]); (2) c. 200 BC  IG II³ (4) 270, 4 (Ἁγνοκράτ[η]ς̣: s. Ἁγνόθεος)

—Halai: (3) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 6, 58 f. (PA 157); (4) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 113 ([Ἁγ]νοκ[ράτ]ης?)

Athens*: (5) s. iv BC  IG II² 1669, 50 f. ([Ἁγ?]νοκράτης: metic)

Ἁγνοκρίτη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 5736 = 7038; (2) s. iv BC  SEMA 1704 (Ἁγινοκρίτη - lap.)

Ἅγνος

Athens:

—Aixone: (1) c. 120 AD  IG II² 2018, 20 (I f. Στεφηφόρος I); (2) 182/3 AD  Ag. XV 387, 38 (II s. Στεφηφόρος I)

—Akyaia: (3) 168/9 AD  Ag. XV 372, 32; 373, 44 (s. Σύμφορος)

—Athmonon: (4) 181/2 AD   Ag. XV 402, 29, 51 (II s. Ἅγνος I, f. Ἅγνος III); (5) ~ Ag. XV 402, 29 (Ἅγνος νεώτ.: III s. Ἅγνος II); (6) 181/2 AD  Ag. XV 402, 51 (I f. Ἅγνος II)

—Athmonon?: (7) a. 216 AD  Ag. XV 470, 14; 476, 12 (I f. Ἅγνος II); (8) ~ (Ἅγνος νεώτ.: II s. Ἅγνος I)

—Pallene: (9) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 92 (s. Ἐπίγονος)

—tribe Ptolemais: (10) m. ii AD  IG II² 2063, 16 (s. Φιλότιμος)

Athens?: (11) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 20 (Ἅ̣γνος); (12) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 a, 5 (I f. Ἅγνος II); (13) ~ (II s. Ἅγνος I)

Athens*: (14) 142/3 AD  IG II² 2049, 131 (s. Δημᾶς: epeng.); (15) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 47 (f. Ζώσιμος); (16) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 129 ([Ἅ]γνος: s. Καλλικράτης: epeng.)

Ἁγνοστράτη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10568; (2) iv BC  IG II² 12929

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 10569 (d. Θεόδοτος)

Ἁγνόστρατος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 63 (PA 158) (hαγ-)

—Marathon: (2) f. iv BC  SEG L 168 B, 5 (Ἁ̣γ̣[ν]όστρα[τ]ος)

—tribe Antiochis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 153

—tribe Leontis: (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 nos. 4-5; Hesp. 46 (1977) p. 129 no. 73

Ἁγνοτέλης

Athens:

—Azenia: (1) 14/13 BC  IG II² 1721, 13 (s. Φιλοχάρης)

—Cholargos: (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 11 (Ἁγνο[τ]έ̣λ̣[ης]: f. Ὀλυμπιόδωρος)

Ἁγνόφιλος

Athens: (1) m. iv BC  [D.] xlvii 60 (PA 159)

Ἅγνυλλα

Athens:

—Kephisia: (1) iv BC  IG XII (8) 101 (PA 160) (d. Χαριάδης, ?m. Χαριάδης (Kettos))

Ἁγνώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11840 a

Ἅγνων

Athens: (1) s. v BC  Suda Λ 340 (PA 161) (f. Λεύκων); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 128 (PA 163) (hάγνν); (3) ?f. iv BC  IG II² 2367, 3 (Ἁγνων[--]?: f. [--]τος); (4) f. iv BC  Is. iv 1 f.; Is. iv 24; Is. iv 27 (PA/APF 164) (s. Θράσιππος); (5) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 19, 21 (cf. PA 146a) (I f. Ἁγνόθεος, Εὐξίθεος); (6) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 20 (PA 163a) (II s. Ἁγνόθεος); (7) c. 340/39 BC  Ag. XIX P 29, 41 (s. Θράσιππος)

—Acharnai: (8) 334/3 BC  IG II² 1623, 102 (PA/APF 167) (f. Ἁγνόδημος)

—Aithalidai: (9) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 49 (s. Ἁγνίας)

—Amphitrope: (10) s. iv BC  SEMA 99 (f. Μνησαρέτη)

—Ankyle: (11) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 29

—Athmonon: (12) m. iv BC  IG II² 2385, 74 (PA 166) (f. Ἁγνιάδης)

—Deiradiotai: (13) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 68 (PA 168) (s. Τιμοκλῆς)

—Kydathenaion: (14) m. iv BC  IG II² 6588 (Ἅ[γ]νω[ν]: f. Ναυσιστράτη); (15) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 553 (PA 169) (s. Εὐθύκριτος)

—Lamptrai: (16) iv BC  SEMA 383 (f. Τιμόθεος); (17) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 15 (PA 170)

—Oa: (18) s. iii BC  IRhamnous 19, 10; 22, 18; 23, 14; 24, 5; SEG XLVIII 123 (f. Λέων)

—Perithoidai: (19) c. 360-350 BC  IG II² 7216 (s. Ἐργοκλῆς)

—Ph--: (20) m. iv BC  IG II² 2386, 12 (PA 172) (f. Δημήτριος)

—Phlya: (21) m. i BC   IG II² 1727 + Hesp. 3 (1934) p. 147, 9; IG II² 1053 = SEG XLVII 143 Decree 2, 60 (f. Μενεκράτης); (22) ~ Ag. XV 275, 4-6 (s. Διονύσιος)

—Steiria: (23) c. 470-410 BC  PA/APF 171; + AM 106 (1991) p. 148 (hάγνν - ostraka: s. Νικίας, f. Θηραμένης)

—tribe Erechtheis: (24) 459 BC  IG I³ 1147, 123 (PA 165) (hάγνν)

—tribe Oineis: (25) 335/4 BC  Ag. XV 43, 140 (s. Ἁγνωνίδης)

Athens?: (26) iv BC  IG II² 567 a, 7 (Ἁγνω[ν--?]); (27) s. iv BC  SEG XVIII 60, 2; (28) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 40 ([Ἅ]γνω[ν])

Ἁγνωνίδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 529 ([h]α̣γννίδς); (2) 257/6 BC  IG II³ (1) 986, 32; AM 67 (1942) p. 163 no. 340 (name) ([Ἁγ]ν̣ωνίδης - Peek: s. Ἀνδροκλῆς); (3) 207/6 BC  IG II³ (1) 1172, 2 (PA 173) (s. Ἀπατούριος)

—Kephisia: (4) c. 333-320 BC  IG II³ (4) 336, 45 (= PA 175); SEG XVIII 36 A III, 249 (s. Πεισίστρατος); (5) 170-150 BC  IG II² 1934, 15 + Hesp. 15 (1946) p. 158 no. 15; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 174) (s. Θεο[--])

—Pergase: (6) v/iv BC  IG II² 1642 = SEG XXI 562, 34 ([Ἁ]γνωνίδης: I ?f. Νικόξενος); (7) s. iv BC  IG II² 448 = Osborne, Naturalization D 38, 40 f.; IG II² 1629, 14 f., 35 f., 57, 103 f., 157, 293-5; IG II³ (4) 1576; + PA 176 (II s. Νικόξενος)

—T--: (8) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 6

—Trikorynthos: (9) c. 165 BC  ID 1403 Bb II, 37

—tribe Oineis: (10) 335/4 BC  Ag. XV 43, 141 (f. Ἅγνων)

Ἄγον

Athens?: (1) iv BC  SEMA 771 (IRhamnous 210) (d. Κρι[--])

Ἀγοράκριτος

Athens: (1) 424 BC  Ar., Eq. 1257; Ar., Eq. 1335 (fict.)

—Sounion: (2) hell.-imp. IG II² 7445, 2 (f. Ποσειδώνιος)

Ἀγόρανδρος

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 332 (metic)

Ἀγόρατος

Foreign Residents:

    Other: (1) 410/9 BC  IG I³ 102, 26; cf. PA 177; Osborne, Naturalization T19 (s. Εὐμάρης)

Ἀγρέανος

Athens?: (1) iv BC  SEMA 1937 (f. Θεοδότη)

Ἀγρίππας

Athens:

—Alopeke: (1) a. 216 AD  Ag. XV 472, 45 (Βαλέ. Ἀγρίππας)

—Eitea (Akamantid): (2) c. 174-195 AD  Ag. XV 397, 16, 17; 402, 1 f.; SEG XXVIII 174, 3; XXIX 127 II, 23; IG II² 2340, 5 (Ἄσμενος ὁ καὶ Ἀγρίππας: I f. Ἀθηνόδωρος, Ἀγρίππας II); (3) c. 180 AD  Ag. XV 397, 16 (II s. Ἄσμενος ὁ καὶ Ἀγρίππας I); (4) ii/iii AD  Ag. XV 439, 7 (I f. Ἀγρίππας II); (5) ~ (II s. Ἀγρίππας I); (6) 184/5 AD  IG II² 2128, 58 (s. Ἀρτεμίδωρος I)

—Marathon: (7) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 191 (Κλ. Ἀγρίππας)

—tribe Hadrianis: (8) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 15 (Ἰο[ύ]λ. Ἀγρί̣π̣πας)

—tribe Kekropis: (9) s. ii AD  IG II² 2084, 32 (Ἀγρίπ[πας])

Ἀγριππῖνα

Athens:

—Marathon: (1) f. ii AD  IG II² 3604, 9; 3972; 3973; 4063; 5122; Ag. XV 322, 6, 22; SEG XLVI 313; IvOl 621; IG XII (5) 631; cf. Follet, Athènes pp. 175 f.; RCA pp. 479 f. (Οὐιβ. Ἀλκία Ἀγριππεῖν̣[α]: d. Οὐιβ. Ῥοῦφος, Κλ. Ἀθηναΐς (Marathon), m. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωδιανός, Κλ. Τεισαμενίς); (2) m. ii AD  IvOl 624; FD III (3) 68; IEleusis 475; IG II² 12568/9; Philostr., VS 557; + Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 139-41; RCA pp. 123-4 (Ἀππ. Ἀνν. Κλ. Ἀτιλία Ῥήγιλλα Ἀγριππῖνα Ἐλπινίκη Ἀτρία Πῶλλα: d. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome)); (3) f. iii AD  IG II² 3704, 6; IG II³ (4) 859, 3; cf. Aleshire, Asklepios p. 71 no. 3 (Κλ. Ἀμμία ἡ καὶ -πεῖ-: ?d. (nat.) Τ. Φλ. Κάλλαισχρος (Marathon), d. (ad.) Κλ. Θεμιστοκλῆς (Ephesos), m. Κόϊντ. Στάτ. Θεμιστοκλῆς (Cholleidai))

Ἀγροίτας

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) f. iv BC  IG II² 9321 (LGPN III.B (1)) (f. Ξενοκλῆς, Κάλλιππος)

Ἀγροίτης

Athens:

—Phrearrhioi: (1) ii BC  IG II² 7730 (PA 12188) ([Ἀγ?]ροίτης: f. Πρόμαχος)

—tribe Oineis: (2) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 70 (Ἀγρο[ίτης?])

Athens?: (3) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 334-336 no. 9, 10 (Ἀγρο[ίτ]ης); (4) s. iv BC  IG II² 10739 (f. Ἀρέτη)

Ἄγρων

Athens:

—Acharnai: (1) 303/2 BC  Ag. XV 62, 156

—Kolonai (Leontid): (2) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 94 (= PA 178); SEG LXI 152 bis; 184, 9; cf. Grammateion 5 (2016) pp. 49-51 (ident.) (s. Θεμιστοκλῆς)

Athens*: (3) m. iv BC  IG II² 9273 + AM 67 (1942) p. 111 no. 213; cf. SEG LIV 354 (Ἅβρω[ν] - SEG: ?f. Μακεδών)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (4) s. iv BC  IG II² 10023 (LGPN IV (4)) (f. Κρατιστώ)

Ἀγύλος

Athens:

—Thorai: (1) i BC/ i AD  IG II² 6211, 2 = SEMA 250; IG II² 6213 (f. Ἀρχίππη, Εὔβιος)

Ἀγύρριος

Athens:

—Kollytos: (1) c. 405-389 BC  IG II² 1 = Osborne, Naturalization D 5, 41; IG II² 2 a, 1, 6 (cf. SEG XXXII 38); SEG XLVIII 96, 5; + PA/APF 179; cf. GRBS 28 (1987) p. 209; (2) c. 285-281 BC  IG II³ (1) 870, 7; 881, 9; PCG 7 p. 249 fr. 43 (PA/APF 180) (s. Καλλιμέδων I)

Athens?: (3) iv-iii BC  IG II² 10570 (PA 178a)

Ἀγχίας

Athens:

—Phlya: (1) c. 100 BC  ID 2607, 30

Ἀγχίθεος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 12 (Ἀν-)

Ἄγχιππος

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 3585; 6291; 7712; cf. Immerwahr, Script 128-9 (Ἄνχιπος)

Ἀγχίσης

Athens: (1) 488/7 BC  Develin, AO p. 57 (PA 182) (archon epon.)

Ἀγώ

Athens:

—Lamptrai: (1) iii BC  IG II² 6638, 1 (PA 183) (d. Ἀπολλόδωρος)

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia: (2) ii-i BC  Ag. XVII 538 = IG II² 9279 (LGPN III.A (3)) (d. Εὐήρης)

Ἀγώι

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) i AD  IG II² 9302 (LGPN III.B (1)) (d. Εὔφραντος)

Ἄγων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20, 45 (Stephanis 51) (s. Κλέων I)

—Oion: (2) iii BC  IG II² 6985 (PA 184) (s. Σίμων)

—Phyle: (3) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 22 (PA 185) (f. Δάμειον)

Athens?: (4) s. iv BC  IG II² 10571 (PA 183a); (5) inc. IG II² 10572 (PA 183b) (s. Ἐχεκράτης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) f. i AD  IG II² 9448 (LGPN V.B (2)) (f. Ἀφροδισία); (7) ii AD  IG II² 9894 (LGPN V.B (3)) (f. Σωτήριχος); (8) ii-iii AD  IG II² 9369 (LGPN V.B (4)) (s. Ἐπίγονος)

    Syria, Antioch: (9) hell. IG II² 8103 (s. Ἀπολλωνίδης)

Ἀγώνιππος

Athens: (1) v BC  IG I³ 1305 ter

—Melite: (2) c. 333-317 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 104; IG II² 1156 II, 3? (f. Πυθόδωρος)

—Peiraieus: (3) c. 360 BC  IG II² 7169 (f. Ἵππων)

Athens?: (4) inc. SEG LXI 209 (bullet)

Ἀγωνίς

Athens: (1) iv/iii BC  PCG 2 pp. 24-6 (fict.)

Ἀγωνοχάρης

Athens:

—Paiania: (1) m. iv BC  IG II² 7020; IG II³ (1) 355, 29 (PA 186) (s. Ἐπιχάρης I, f. Ἐπιχάρης II)

Ἄδα

Athens: (1) iv BC  SEG LVII 253

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 10573 = AIUK 4.6 (2022) no. 49; (3) c. 350 BC  SEMA 1500

Athens*: (4) iv BC   IG II² 9738, 5; (5) ~ IG II² 10574; 10575; cf. SEG XXVI 339; (6) m. iv BC  IG II² 10575 a; SEMA 1423 (SEG LIV 356)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (7) iv BC  IG II² 9738 (LGPN V.B (5)) (m. Εὐβουλίδης (Miletos))

    Herakleia: (8) iv BC  IG II² 8554 (slave?)

Ἀδαῖος

Athens:

—Pallene: (1) iii BC  IG II² 7112 (PA 187) (f. Βασιλείδης)

Ἀδάμας

Athens: (1) 111/10 BC   ID 2126, 9; 2466, 1, 3? (cf. PA 188) (I f. Διονυσόδωρος, Μοσχίων, Ἀδάμας II); (2) ~ ID 2126, 9; 2466, 1 (PA 188) (II s. Ἀδάμας I)

Ἀδείμαντος

Athens: (1) 477/6 BC  Develin, AO p. 67 (PA 189) (archon epon.); (2) v/iv BC  Pl., Prt. 315e (PA 194) (s. Κῆπις); (3) c. 411 BC  IG I³ 1190, 114 (PA 190); (4) 409 BC  IG I³ 1191, 392 ([Ἀδ]είμαντος); (5) iv BC  Harp. s.v. oξυθυμία (PA 191); (6) 305/4 BC  SEG XLIII 27; cf. Rhamnous 1 pp. 32-3 ([Ἀδ]ε̣[ί]μαντος); (7) m. iii BC  IG II² 1247, 29 (PA 192); (8) 150-140 BC  AD 25 (1970) Mel. p. 97 = CAVI 198 a; (9) s. ii BC  IG II² 1019 = Aleshire, Asklepieion Inv. IX, 43 (f. Κλέων)

—Anaphlystos: (10) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 11 f. (Κορν. Ἀδείμαντος: f. Κορν. Ἀλεξάνδρα)

—Ikarion: (11) ii BC  IG II² 2452, 32 (= PA 197); IG II² 2333, 8; 7646, 5; ID 1444, 55, 58 (II s. Ἀδείμαντος I, f. Μνασαγόρας II); (12) c. 180-173 BC  IG II² 2333, 7; IG II³ (1) 1328, [40], 57 (I f. Ἀδείμαντος II, Μνασαγόρας I); (13) 147/6 BC  Thompson, New Style Coinage 121-8; cf. Chiron 21 (1991) p. 7 (deme) (PA 193) (Ἀδεί(μαντος)); (14) 97/6 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 41 (III s. Μνασαγόρας II)

—Kollytos: (15) s. v BC  PA/APF 199 (s. Ἀρίστων, Περικτιόνη); (16) s. iv BC  D.L. iii 41 (PA 198)

—My--: (17) iv/iii BC  IG II² 2646 = Finley, SLC p. 164 no. 157, 2 (PA/APF 201) ([Ἀδεί]μαντος)

—Myrrhinous: (18) v/iv BC  IG II² 1138, 26 = 2812, 2 (PA/APF 200) (f. Εὐριπίδης); (19) ii AD  Luc., Nav. passim (s. Στρόμβιχος: fict.)

—Pergase: (20) ?365/4 BC  IG II² 1609, 77 + APF p. 5 ([Ἀ]δ̣ε̣ί̣μαν̣τ̣ος - Lewis)

—Skambonidai: (21) s. v BC  IG I³ 422, 191 f.; 426, 10, 43, 106, 141, 185, 190; 430, 3, 10, 27; + PA 202 (s. Λευκολοφίδης)

—Steiria: (22) ?i BC-i AD  SEMA 624 (f. Ξένων)

—Thymaitadai: (23) 350/49 BC  IG II² 1436, 6 (PA 196) (f. Ἀγάθυμος)

—Trikorynthos: (24) c. 430 BC   IG II² 7551 (PA 203) (I f. Εὔνομος); (25) ~ IG II² 7551 (Ἀδ[είμαντος?]: II ?s. Εὔνομος)

—tribe Aigeis: (26) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 16 (PA 195) (Ἀδείμ[αντος])

Athens?: (27) iv BC  IG II² 10576 ([Ἀδε]ίμαντος: s. Σφοδρίας); (28) m. iv BC  IG II² 11661 (PA 191a) (f. Θεοφίλη)

Ἄδειστος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10577 (PA 203a); (2) c. 380 BC  IG II² 1928, 21 (PA/APF 204) (s. Πο[--]); (3) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 111 no. 16

—Athmonon: (4) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2, 32, 41, 47, 59 (PA 205) (s. Ἀντίμαχος)

—Athmonon?: (5) f. iv BC  SEG XXIV 197, 33 (f. Ἀρίστων)

Ἀδήσιτος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13360 I (SEMA 2669) (Ἀδή̣σ̣ι̣τ̣ος?)

Ἅδιστος

Foreign Residents:

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (1) ii BC  IG II² 8076 (LGPN IV (1))

Ἀδμήτη

Athens?: (1) c. 350 BC  IG II² 1532 = Aleshire, Asklepieion Inv. I, 20 ([Ἀ]δμήτη)

Ἄδμητος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 212/11 BC  IG II² 1706, 127 (PA 206) (frag. deme P--)

Athens*: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 181 (I f. Ἄδμητος II); (3) ~ (II s. Ἄδμητος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) ii BC  IG II² 8680 (f. Θάλεια)

Ἀδόλιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13428 (SEMA 2862)

Ἀδούσιος

Athens: (1) 417 BC  IG I³ 84, 3 f., 11 (PA 207) (Ἀδό-)

Athens*: (2) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 156 (Ἀδούσ[ιος]: freed.)

Ἄδραστος

Athens:

—Antinoeis: (1) c. 180 AD  Ag. XV 397, 13 (Αἴλ. Ἄδραστος)

—Myrrhinoutta: (2) s. ii BC  ID 1987, 1 (f. Κλεοπάτρα)

—tribe Kekropis: (3) 128/7 BC  SEG XV 104, 215; FD III (2) 24, 42 (f. Ἄτταλος)

Athens*: (4) f. iv BC  SEG LVII 228, 2; (5) c. 100-75 BC  Ag. XXI F 241 (Ἄδρασ[τος])

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (6) iv BC  SEMA 1159, 1; cf. FRA 2852 (LGPN V.A (1)) (s. Ἀρίστων, f. Φιλοθέα, Καλλίς, Ἑρμογένης)

    Caria, Miletos: (7) imp. IG II² 9370 (LGPN V.B (102)) (s. [-]ος)

Ἁδριανός

Athens: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 24 (Αὐρ. Ἁδρι[ανό]ς); (2) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 22

—Oion (Kerameikon): (3) iii AD  IG II³ (4) 1418 ([Αὐ]ρ. Ἁδρ[ι]ανός: s. Σωτήριχος); (4) 235/6 AD  IG II² 2235, 112; Hesp. 12 (1943) p. 88 (deme) (Αὐρ. Ἁδριανός)

—tribe Oineis: (5) 238-242 AD  IG II² 2239, 200, 257 (f. Εὐφρόσυνος)

—tribe Ptolemais: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 193 (f. Φίλων)

Ἄδυμος

Foreign Residents:

    Macedonia (Bottiaia), Ichnai: (1) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 75 no. 10 (LGPN IV (-)) (f. Μιννώ)

Ἄδωνις

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 294 f., 301 f. (-δ-: metic)

Ἀερόπη

Athens*: (1) m. iv BC  PCG 7 p. 85 fr. 20 (het.)

Ἀέτης

Athens:

—Krioa: (1) 148-134 BC  IG II² 1939, 70 (PA 208) (s. Μηνόφιλος)

Ἀετίων

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (1) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 115 (LGPN V.B (7)) (f. Νουμήνιος)

    Pontos, Amisos: (2) i BC  IG II² 8049 (LGPN V.A (1)) (s. Φιλέταιρος)

Ἄετος

Athens?: (1) ?f. iv BC  CIA App. 110 = SEG LXV 164, 8 (Ἄε̣το(ν) (acc.))

Ἀζάρατος

Athens?: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1175

Athens*: (2) inc. SEG LIV 357

Ἀηδόνιον

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 5 (het./fict.)

Ἀθανίας

Athens:

—Koile: (1) i-ii AD  IG II² 6482, 1

Ἀθανίππα

Athens?: (1) c. 400 BC  IG II² 10578

Ἀθάνιππος

Foreign Residents:

    Sicily, Tyndaris: (1) imp. IG II² 10293 (LGPN III.A (7)) (f. Ἕρμων)

Ἀθανίς

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) s. iv BC  SEMA 1136, 2 (LGPN III.B (2))

Ἀθανογείτα

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai: (1) s. iv BC  SEMA 1136, 4 = CAT 2.333 b; SEG XXII 190 (locn.) (LGPN III.B (1))

Ἀθερίνη

Athens?: (1) v/iv BC  PCG 2 p. 547 fr. 27 (Stephanis 59) (n. pr.?)

Ἀθηναγόρα

Athens?: (1) iii BC  IG II³ (4) 1509 ([Ἀ]θ̣ηναγόρα)

Ἀθηναγόρας

Athens: (1) ii-i BC  SEG LXVI 183; (2) ii AD  RE (12); (3) ?ii AD  IEleusis 559 ([Ἀ]θηναγό[ρας])

—Aigilia: (4) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 102 (PA 213) (f. Χαρίδημος)

—Aithalidai: (5) m. ii BC  ID 1417 B II, 130 (I f. Ἀθηναγόρας II); (6) ~ (II s. Ἀθηναγόρας I)

—Athmonon: (7) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 100 (PA 212) (s. Ἡρακλείδης)

—Euonymon: (8) i BC  IG II² 6157 (s. Σωσίπατρος)

—Halai: (9) 183/2 BC  IG II² 2332, 88 (PA 214)

—Hamaxanteia: (10) imp. IG II² 5586 (I f. Ἀθηναγόρας II); (11) ~ (II s. Ἀθηναγόρας I)

—Kephisia: (12) ii/i BC  ID 2066, 1 (PA 215) (Ἀθηναγόρα̣[ς]: s. Ἕλενος I)

—Kydantidai: (13) c. 157-127 BC  FD III (2) 24, 8; ID 1416 A I, 47; 1434 I, 3 f., 16 f. (I f. Πυρρῖνος); (14) 128/7 BC  SEG XV 104, 180; FD III (2) 24, 30 (II s. Πυρρῖνος)

—Melite: (15) f. ii BC  ID 2589, 15, 29; 2593, 1; 2605, 17; SEG XLVII 1218, 12, 41; BCH 92 (1968) p. 509 no. 68 (stemma) (I f. Ἀθηναγόρας II, Λεωνίδης I, Παυσανίας, ?f. Ζήνων I); (16) ii-i BC  ID 2343, 1; (17) m. ii BC  ID 2092, 1; 2093, 5; 2147, 3; 2207, 2 f.; 2375, 2; 2376, 1 (= PA 216); ID 1871, 1, 5; 1891, 5; 2047, 3; 2048, 2; 2152 a, 2; 2152 b, 2; 2179, 2; 2352, 2 f.; 2593, 4; 2605, 17; 2630, 17; BCH 92 (1968) p. 509 no. 69 (stemma) (II s. Ἀθηναγόρας I, f. Ἀθηναγόρας III, Δημητρία, Λεωνίδης II, Ζήνων II); (18) s. ii BC  ID 2092, 3; 2093, 1; 2147, 4; 2207, 1 f.; 2375, 1; 2376, 1; IG II³ (4) 770, 2 (= PA 217); ID 1871, 4; 1891, 7; 2047, 2; 2048, 1; 2094, 2; 2179, 1; 2610, 16; BCH 92 (1968) p. 509 no. 70 (stemma) (III s. Ἀθηναγόρας II, f. Σώτειρα, Σάτυρος, Ζήνων III); (19) ii/i BC   ID 2093, 3 (= PA 218); FD III (2) 25, 6; IG II² 3480 = IEleusis 270, 3; ID 1871, 6; 1891, 9; 1994, 1 f.; 2048, 3; BCH 92 (1968) p. 497 no. 4 (stemma) (IV s. Ζήνων II, Σώτειρα, f. Ἐπιφάνεια); (20) ~ ID 2215, 1; (21) s. i BC  IG II² 3913 = IEleusis 286 (f. Διονύσιος)

—Peiraieus: (22) 135/4 BC  Ag. XV 243, 81; (23) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 109 (cf. PA 219) (I f. Ἀθηναγόρας II); (24) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 109 (PA 219) (II s. Ἀθηναγόρας I)

—Phlya: (25) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 82 (PA 221) (Ἀθ[ην]αγόρας: f. Φιλιστίδης); (26) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 35 (s. Ἀττικός); (27) m. ii AD  IG II² 7698 (f. Ὀνησίμη); (28) c. 200 AD  IG II² 7686 (f. Ζωσίμη)

—Phyle: (29) i AD  IG II³ (4) 125, 2 ([Ἀθη]ναγόρας)

—Sphettos: (30) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 90 (PA 220) (s. Ἀσκληπιάδης)

—Steiria: (31) imp. IG II² 7458 (Ἀ(ι)θηναγόρα (gen.): f. Ἐλευθέριν)

—Trikorynthos: (32) m. i BC  SEG XXVIII 158, 12 (Ἀθηνα(γ)ό[ρας]?, Ἀθήνα(ι)ο[ς]?)

—tribe Akamantis: (33) 255/6 AD   IG II² 2245, 178, 225 (II s. Ἀθηναγόρας I); (34) ~ IG II² 2245, 225 f. (I f. Ἀθηναγόρας II, Βακχυλᾶς)

Athens?: (35) ii-i BC  ID 2845 ([Ἀθ]η̣ναγόρα̣[ς]); (36) a. 166 BC  ID 2522 (PA 211) (s. Διοκλῆς); (37) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 37; (38) c. 120 AD  IG II² 2031, 10 (s. Ὀν[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (39) c. 400 BC  IG II² 9381 (LGPN V.B (46)) (f. Ἀλκμέων)

    Caria, Stratonikeia: (40) i-ii AD  IG II² 10383 (LGPN V.B (72)) (Ἀθηνα[γ]όρας)

Ἀθηνάδας

Foreign Residents:

    Other: (1) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 117 (s. Εὐτυχ[--])

Ἀθηνάδης

Athens: (1) s. iv BC  Din. fr. xciii (PA 222); (2) m. ii AD  IG II² 1736 a, 2 (pp. 813 f. + Hesp. 3 (1934) p. 175) ([Ἀ]θηνάδ[ης])

—Kydathenaion: (3) s. ii BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 107 (cf. PA 223); ID 2157, [7] (Ἀ[θηνά]δης: I f. Ἀθηνάδης II); (4) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 107 (= PA 223); ID 2157, 6 (II s. Ἀθηνάδης I)

—Peiraieus: (5) f. ii AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 8; XXVIII 167, 19 (f. Φιλιστίδης I)

—Phlya: (6) iv BC  IG II² 7704 (PA 226) (f. Πρόξενος)

—Rhamnous: (7) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 50 (PA 225) (Ἀθηνά[δ]ης: I s. Κράτερμος I, ?f. Κράτερμος II); (8) 138-116 BC  IG II² 1009 IV, 67 (= PA 224); FD III (2) 7, 10; 12, 12 (II s. Κράτερμος II, f. Κράτερμος III)

—Sypalettos: (9) ii BC  IG II² 7484 (s. Εὐπαλῖνος)

—Thorai: (10) ?136/7 AD  IG II² 2059, 17 (s. Μοσχύλος)

—tribe Antiochis: (11) c. 411 BC  IG I³ 1186, 147 (Ἀθνάδς)

—tribe Leontis: (12) s. v BC  IG I³ 1193, 147 (Ἀθνάδς)

Athens*: (13) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 17, 21 (f. Πάγκαλος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) f. ii AD  IG II² 2035, 10 (LGPN V.B (1)) (f. Εὔοδος)

    Herakleia: (15) ii-i BC  IG II² 8562 (f. Ἀντιγένης)

Ἀθήναιον

Athens?: (1) inc. IG II² 10585

Ἀθήναιος

Athens: (1) 128/7 BC   FD III (2) 47, 19 (I f. Ἀθήναιος II); (2) ~ FD III (2) 47, 19 (Stephanis 67) (II s. Ἀθήναιος I); (3) 116/15 BC  Thompson, New Style Coinage 621-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἀθήναι(ος)); (4) 106/5 BC   FD III (2) 4 = BCH 99 (1975) pp. 196 f., 16 (Ἀθήν[α]ιος: f. Λυσίμαχος); (5) ~ FD III (2) 25, 20 (f. Ἀρτέμων); (6) ii-iii AD  IG II² 5198 (-νε-); (7) c. 160-180 AD  IThesp 179, 20 (Stephanis 69) (s. Ἀφροδίσιος); (8) 173-175 AD  IG II² 3968, 21; (9) 181/2 AD  Ag. XV 402, 38 ([Ἀθ]ή̣ναιος: s. Εὔοδος); (10) 191/2 AD   IG II² 2119, 19 f. ([Ἀθή]ναιος: f. Καλλίφρων); (11) ~ IG II² 2119, 230 f. ([Ἀ]θήναιος: s. Ἀλέξανδρος); (12) c. 195 AD  SEG LIX 174, 14 (s. Πυθῆς); (13) ?iii AD  IG II² 2489, 7 ([Ἀ]θήναιος: s. Ἀρι[--]); (14) 209-211 AD  Ag. XV 460, 97; BCH 27 (1903) pp. 296 ff., 13 f. (Stephanis 65 = 68) (Αὐρ. Ἀθήναιος: s. Ἀφροδίσιος); (15) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 5 (Αὐρ. Ἀθήναιος); (16) 255/6 AD  IG II² 2245, 33 (-νε-: I f. Ἀθήναιος II); (17) ~ (-νε-: II s. Ἀθήναιος I); (18) v-vi AD   IG II² 13475 (SEMA 2670) (-νε-); (19) ~ IG II² 13494 (SEMA 2742) (-νε-: s. Εὐτυχία: Jew)

—Acharnai: (20) 187/8 AD  IG II² 2096, 7 = 2278, 7; 2113, 17 (s. Εὔοδος); (21) 191/2 AD   IG II² 2119, 30, 175, 242 (I f. Ἀθήναιος II); (22) ~ IG II² 2119, 30, 175, 210, 222, 242 (II s. Ἀθήναιος I); (23) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 175 (s. Φιλόστρατος); (24) iii AD  IG II² 1949, 3 (-νε-: I f. Ἀθήναιος II); (25) ~ (-νε-: II s. Ἀθήναιος I)

—Agryle: (26) m. i BC  Ag. XV 299 = SEG LIII 187 III, 11 (Ἀθήνα[ι]ος)

—Alopeke: (27) 403/2 BC  SEG XXVIII 46, 35 (s. Φιλοναύτης)

—Amphitrope: (28) c. 200 BC  IG II² 5616, 1 f. (Ἀθήν[αι]ος: f. Χαρικλείδης: name - M.J.O.)

—Anaphlystos: (29) c. 135-196 AD  Ag. XV 330, 11; 333, 18; 380, 12; 425, 18 f. (I s. Διόδοτος, f. Ἀθήναιος II, Λεωνίδης); (30) c. 195/6 AD  Ag. XV 425, 18 (II s. Ἀθήναιος I)

—Athmonon: (31) ii AD  IG II² 5320 + SEG XIX 238 (Ἀθ̣[ήναιος]: I f. Ἀθήναιος II); (32) ~ ([Ἀθή]ναιος: II s. Ἀθήναιος I); (33) c. 115-180 AD  IG II² 2020, 36; Ag. XVIII H363?; Ag. XV 377, 7; 402, 5; 402 a, 3; 405, 12 (s. Εὐτ--, f. Εὔπορος); (34) 181/2 AD  Ag. XV 402, 58 (Δείδιος Ἀθήναιος)

—Berenikidai: (35) 184/5 AD  IG II² 2128, 41 (Ἰστλή. Ἀθήναιος)

—E--: (36) c. 120 AD  IG II² 2018, 19 (s. Ἀγαθοκλῆς)

—Eleusis: (37) ii-i BC  IG II² 6021 (s. Ἀθηνόδωρος); (38) 158/9 AD  IG II² 2079, 6 f.; IG II³ (4) 420, 3 (s. Σπένδων)

—Epieikidai: (39) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 180 (s. Στέφανος)

—Erchia: (40) m. ii AD  IG II² 2070, 20; 2110 + Follet, Athènes p. 228, 12 f. (II s. Ἀθήναιος I, f. Ἕλιξ); (41) c. 150 AD  IG II² 2070, 20 (I f. Ἀθήναιος II)

—Halai: (42) ii BC  IG II² 7481; (43) 123/2 BC  IG II² 1006, 47; + SEG XXXVIII 114 V, 130 (PA 228) (s. Ἰσίδωρος)

—Kephisia: (44) m. ii AD   IG II² 2067, 6, 8 (I f. Ἀριστόβουλος II, Ἀθήναιος III); (45) ~ IG II² 2070, 23 ([Ἀθ]ήναιος); (46) 154/5 AD   IG II² 2067, 3, 25, 120 (II s. Ἀριστόβουλος I, f. Εἰρηναῖος); (47) ~ IG II² 2067, 8 (III s. Ἀθήναιος I)

—Kydathenaion: (48) c. 160 AD  Ag. XV 362, 2; 437, 28 (s. Εἰρηναῖος)

—Lamptrai: (49) 148-134 BC  IG II² 1939, 33 (PA 229) (s. Ἀρίστων); (50) c. 30 BC   Ag. XV 286, 38 (f. Ἀντίοχος); (51) ~ Ag. XV 286, 35 ([Ἀ]θήνα[ιο]ς: s. Ἀντιγονίων); (52) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 21; (53) imp. SEMA 363 (s. Διονύσιος); (54) 45/6 AD  IG II² 1945, 12 (Ἀθή[ναιος]: s. Ἀθηνίων); (55) ii-iii AD  SEG LVIII 218 ([Ἀ]θήνα̣ι̣ος); (56) ii/iii AD  IG II² 2361, 58 (f. Γλυκέρα)

—Marathon: (57) ?ii AD  IG II² 3016 (s. Κεφάλων); (58) inc. IG II² 8992

—Melite: (59) 24/3 BC  Ag. XV 292, 34 (s. Δημήτριος); (60) 163/4 AD  IG II² 2086, 153 (s. Εὔοδος)

—Melite?: (61) 24/3 BC  Ag. XV 290, 50 (Ἀ[θ]ήναιος: f. Ἀρτεμίδωρος)

—Oion: (62) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 15; XXXV 130, 57 (s. Ἀρχέλαος)

—Oion (Kerameikon): (63) 154/5 AD  IG II² 2067, 56 (s. Ἀγαθόπους)

—P--: (64) 143/4 AD  IG II² 2050, 3 (I f. Ἀθήναιος II); (65) ~ (II s. Ἀθήναιος I)

—Paiania: (66) 45/6 AD  IG II² 1945, 24 (s. Ζώσιμος); (67) m. ii AD   IG II² 2070, 22; cf. AE 1950-51, p. 43 no. 20 (II s. Ἀθήναιος I); (68) ~ Ag. XV 369, 25 f.; 378, 20 f.; IG II² 2070 + AE 1950-51, p. 43 no. 20, 22; IG II² 2481, 15 (I f. Ἀθήναιος II, Ζώσιμος, Ἐπαφρόδιτος); (69) s. ii AD  IG II² 3933 + 3982 = SEG XXVIII 217, 1 (s. Λ. Βιβ. Θεόφιλος)

—Pallene: (70) i AD  Ag. XV 309, 56

—Peiraieus: (71) 154/5 AD  IG II² 2067, 142 (s. Ἄτταλος)

—Phlya: (72) f. ii AD   IG II² 3577 = IEleusis 441, 6 f., 11 (Ἀθήναιος ὁ καὶ Ἐπαφρόδιτος καὶ [Ἀ]θηνόφιλος: II s. Ἀθήναιος I); (73) ~ IG II² 3577 = IEleusis 441, 7 f. ([Ἀ]θήν[αι]ος: I f. Ἀθήναιος II ὁ καὶ Ἐπαφρόδιτος καὶ Ἀθηνόφιλος); (74) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 131 (Ἀθή[ναι]ος: s. Ἡρακλέων III)

—Rhamnous: (75) f. ii AD  IG II³ (4) 419, 3; Ag. XV 340, 16; IG II² 2052, 5; IG II² 2072, [2] (cf. AE 1972, p. 69 no. 12); IG II² [3145]; 3741, 2; 2152 etc. = Follet, Athènes p. 211, 8; IG II² 2054, 1 + Wilson E.196 (s. Ἀλέξανδρος I)

—Sphettos: (76) i BC  IG XII (8) 26 b, 7 (PA 231) (s. Ἡρακλείδης); (77) 203/4 AD   IG II² 2199, 97 f.; cf. Follet, Athènes p. 401 (I f. Ἕσπερος, Ἀθήναιος II); (78) ~ IG II² 2199, 98; cf. Follet, Athènes p. 401 (II s. Ἀθήναιος I); (79) 211/12 AD  IG II² 2208, 64 (Αὐρ. Ἀθήναιος: s. Ἕσπερος)

—Steiria: (80) c. 45 BC   IG II² 2463, 16 (cf. PA 230) (I f. Ἀθήναιος II); (81) ~ IG II² 2463, 16 (PA 230) (II s. Ἀθήναιος I); (82) 14/13 BC  IG II² 1721, 10 (s. Μᾶρκος); (83) i AD  IG II² 7451 (Ἀθήναι[ος]); (84) s. ii AD  Ag. XV 369, 50; 384, 14 (s. Ἀφροδίσιος)

—Sypalettos: (85) f. iii AD  Ag. XV 457, 19 (I f. Ἀθήναιος II); (86) ~ (II s. Ἀθήναιος I)

—Thria: (87) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 32 ([Ἀ]θήναιος: s. Μηνόδωρος)

—Tyrmeidai: (88) ii-iii AD  IG II² 7580 = AIUK 4.6 (2022) no. 15 (f. Κόϊντος); (89) 181/2 AD  Ag. XV 402, 28 (f. Βερνικίδης I)

—tribe Aiantis: (90) ii AD  Ag. XV 347, 17 (s. Εἰρηναῖος); (91) 238-242 AD  IG II² 2239, 290 (f. Ἀλέξανδρος); (92) 255/6 AD  IG II² 2245, 369, 378 (s. Φοῖβος)

—tribe Aigeis: (93) 196-201 AD  IG II² 2132, 27 ([Ἀθή]ναιος: s. Διονυσόδωρος I); (94) 227/8 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 19 ([Ἀ]θήναιος: I f. Ἀθήναιος II); (95) ~ ([Ἀ]θήναιος: II s. Ἀθήναιος I); (96) 235/6 AD  IG II² 2235, 80 (I f. Ἀθήναιος II); (97) ~ (II s. Ἀθήναιος I)

—tribe Akamantis: (98) 194/5 AD  IG II² 2191, 49 (s. Εὐ.)

—tribe Antiochis: (99) 227/8 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 92 (s. Φίλων)

—tribe Attalis: (100) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 170

—tribe Erechtheis: (101) 255/6 AD  IG II² 2245, 50 (-νε-: s. Ἀττικός)

—tribe Hadrianis: (102) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 23 (I f. Ἀθήναιος II: reading - Kapetanopoulos); (103) ~ (II s. Ἀθήναιος I: reading - Kapetanopoulos); (104) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 32 (Ἀθ̣[ή]ν̣αιος: s. Ἀρτέμων); (105) 238-242 AD  IG II² 2239, 234 (Κλ. Ἀθήναιος); (106) 255/6 AD  IG II² 2245, 247 (Ἀθήναι(ος): f. Γλύκερος)

—tribe Leontis: (107) 238-242 AD  IG II² 2239, 143 (Ἀθ[ήναι]ος)

—tribe Pandionis: (108) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 145 (s. Μουσώνιος)

—tribe Ptolemais: (109) 187/8 AD  IG II² 2113, 102 ([Ἀθ]ήναιος: f. Ἀσκληπιάδης); (110) 232-242 AD  IG II² 2237, 97 (s. Μητρόδωρος); (111) 255/6 AD  IG II² 2245, 195 (I f. Ἀθήναιος II); (112) ~ (II s. Ἀθήναιος I)

Athens?: (113) hell. AM 21 (1896) p. 182 (amph.); (114) ii-i BC  IG II² 10586; (115) i BC/ i AD  IG II² 11302 (f. Κορνηλία Ἐπιφάνεια); (116) i AD   IG II² 10932 ([Ἀθή]ναιος: f. Ἀφροδίσιος); (117) ~ IG II² 2011, 7 ([Ἀ]θήναιος); (118) imp. SEMA 1750 (f. Διονύσιος); (119) m. i AD  IG II² 1984, 3 ([Ἀ]θήναιος); (120) f. ii AD  IG II² 2035, 15 (f. Ἡρακλείδης); (121) ii AD  IG II² 11615 (f. Θαΐς); (122) 158/9 AD  IG II² 2056, 42 ([Ἀ]θήναιος); (123) ?iii AD  CIA App. 13, 4 (Ἀθ[ή]ναιος)

Athens*: (124) c. 170 BC  IG II² 2392, 11 = 2404, 10; Tracy, ALC p. 134 (date); (125) i AD  IG II² 10587 (s. Γλαυκίας); (126) 45/6 AD  IG II² 1945, 115 (s. Ἀντίοχος); (127) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 72 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (128) 169/70 AD   IG II² 2097, 105 (s. Ἄτταλος: epeng.); (129) ~ IG II² 2097, 135 (f. Ῥουστικός); (130) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 142 (s. Χ[--]: epeng.); (131) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 49 (s. Βερεκοῦνδος: epeng.); (132) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 48 (f. Ζώσιμος); (133) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 27 (I f. Ἀθήναιος II); (134) ~ (II s. Ἀθήναιος I: epeng.); (135) 179/80 AD  IG II² 2083, 26 (Ἀθήναι(ος): f. Ἐπίκτητος); (136) 184/5 AD  IG II² 2128, 116 (f. Ἐπικράτης); (137) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 102 (s. Ἰσίδοτος: epeng.); (138) 187/8 AD  IG II² 2113, 153 (s. Καλλικράτης: epeng.); (139) 191/2 AD  IG II² 2119, 116 (s. Μέμνων: epeng.); (140) ?iii AD  BM Terracottas C 902 ([Ἀ]θναιο[ς]); (141) iii AD  IG II² 2147, 6 + SEG XIII 51; AD 25 (1970) Mel. p. 185 (date) ([Ἀθ]ήναιος: s. Διονύσιος: epeng.); (142) 201/2 AD  IG II² 2193, 153 (s. Πολυδεύκης: epeng.); (143) 211/12 AD  IG II² 2208, 138 (Αὐρ. Ἀθήναιος: s. Φοιβιανός: epeng.); (144) 235/6 AD  IG II² 2235, 192 (f. Διονύσιος); (145) m. iii AD  Ag. V K 141; cf. SEG XXX 330

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (146) i-ii AD   IG II² 9780 (LGPN V.B (46)) (f. Μουσίς); (147) ~ IG II² 9372 (LGPN V.B (44)) (s. Φιλωνίδης); (148) i-ii AD  IG II² 9742 (LGPN V.B (45)) (f. Λήναϊς); (149) imp. IG II² 9923 (LGPN V.B (43)) (f. Φιλουμένη); (150) ii AD   IG II² 9401 (LGPN V.B (47)) (f. Ἀπολλοῦς); (151) ~ IG II² 9798 (LGPN V.B (48)) (f. Νίκη); (152) c. 116 AD  IG II² 2026, 32 (LGPN V.B (50)) (Φλ. Ἀθήναιος)

    Caria, Miletos?: (153) c. 220-230 AD  IG II² 2226 etc. = Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 19, 19 (LGPN V.B (52))

    Euboia, Karystos: (154) ?hell. IG II² 8964 (LGPN I (25)) (s. Ἀρχίας)

    Herakleia: (155) ii BC  IG II² 8654 (f. Εὐπορία)

    Ionia, Ephesos: (156) hell. IG II² 8514 (LGPN V.A (16)) (f. Διόδωρος)

    Mysia, Pergamon: (157) ii-i BC  IG II² 10058 (LGPN V.A (114)) (s. Μητρόδωρος)

    Phrygia: (158) iii BC  IG II² 10484 (LGPN V.C (38))

    Pontos, Sinope: (159) iii-ii BC  IG II² 10314 (LGPN V.A (148)) (s. Ἀντίανδρος)

Ἀθήναις

Athens: (1) ?53/4 AD  IG II² 1737, 14; (2) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 8

—Anaphlystos: (3) c. 110 AD  Ag. XV 321, 10 (s. Εὐφρόσυνος)

—Melite: (4) m. ii AD  IG II² 3607, 32 (Κλ. Ἀθήναις); (5) 161/2 AD  IG II² 2085, 58 (s. Ζώσιμος II)

—Oion: (6) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 13 (I f. Ἀθήναις II); (7) ~ (II s. Ἀθήναις I)

—Phaleron: (8) 173/4 AD  IG II² 2103, 151 (s. Νυμφόδοτος)

—Phlya: (9) 173/4 AD  IG II² 2103, 108 (s. Ἀφροδίσιος)

—Poros: (10) 169/70 AD  IG II² 2097, 84 (s. Ἀπολλώνιος)

—tribe Aigeis: (11) 179/80 AD  IG II² 2122 etc. = SEG XXXV 130, 46 (s. Βάκχιος)

—tribe Akamantis: (12) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 78 (Πραξιτέλης̣ [ὁ κα]ὶ Ἀθήναις)

—tribe Kekropis: (13) 161/2 AD  IG II² 2085, 58 (s. Ζωσιμ.)

Athens?: (14) 45/6 AD  IG II² 1969, 16; (15) 128-131 AD  IG II² 2041, 28 f.

Athens*: (16) 155/6 AD   IG II² 2068, 154 (s. Παρθένιος: epeng.); (17) ~ IG II² 2068, 239 (s. Ἡρόδικος: epeng.); (18) 169/70 AD  IG II² 2097, 268 (s. Ζώσιμος: epeng.); (19) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 151 (s. Χρῦσος: epeng.); (20) ~ Follet, Athènes 5 B, 191 (s. Ἰσίδωρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (21) 87/8 AD  IG II² 1996, 160 (LGPN V.B (2)) (s. Ἀπολλώνιος)

Ἀθηναΐς

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11858; (2) iv BC  SEG LXI 175; (3) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 48; 1516, 26; 1517, 155; IG II³ (4) 1084; (4) ?106/5 BC  FD III (2) 253, 1; (5) f. ii AD  IG II² 3528, 2 + add. p. 351 (d. Πατρικός, Εὔκλεια); (6) s. ii AD  IG II² 3636, 1 f. (Ἀθηνα[ΐς]: d. Λ. Οἴνοψ); (7) iv-v AD  IG II² 13523, 2 (SEMA 2681) (-ής: m. Μαρία); (8) 423-460 AD  PLRE II s.v. Eudocia (2) (Ἀθηναΐς ἡ καὶ Εὐδοκία: d. Λεόντιος, m. Λικινία Εὐδοξία, Ἀρκάδιος, Φλάκιλλα (all Byzantion)); (9) vi AD  IG II² 13533 B (SEMA 2664) ([Ἀθη]ναής)

—Araphen?: (10) i AD  IG II² 5689, 4 (d. Ἀφροδίσιος)

—Athmonon: (11) i-ii AD  IG II² 5321 (d. Δίδυμος)

—E--?: (12) ii AD  IG II² 10582 (d. Ἰσίδωρος)

—Eleusis: (13) inc. SEMA 201 (-ιΐς: d. Τιμοφάνης)

—Hagnous: (14) f. i AD  IG II² 4042 = IEleusis 349, 3 (PA 227) (d. Διοκλῆς)

—Lamptrai: (15) s. ii AD   IG II² 3629, 10-12; 3630 + 3997 (AD 25 (1970) Mel. p. 197 no. 3, 10) (-εΐς: d. Ἀσκληπιάδης, m. Ἀφροδίσιος II (Phyle)); (16) ~ IG II² 6639 (-εΐς: d. Θεόκριτος)

—Marathon: (17) i/ii AD  IG II² 3594; 3980; IvOl 628; cf. RCA pp. 108-9 (Κλ. Ἀθηναΐς: d. Κλ. Ἵππαρχος, m. Οὐίβ. Ἵππαρχος, Οὐιβ. Ἀλκία Ἀγριππῖνα); (18) m. ii AD  IvOl 625; FD III (3) 69; IG II² 3553 = IEleusis 380; IG II² 4073; 4074; Grammateion 11 (2022) pp. 21-25; Philostr., VS 557-8; + Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 141-2 (Μαρκία Ἀνν. Κλ. Ἀλκία Ἀθηναῒς Γαβιδία Λατιαρία, Παναθηναΐς - Philostr.: d. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome))

—Paiania: (19) imp. SEMA 505 (d. Διονυσόδωρος)

—Sounion: (20) c. 170 AD  IG II² 7447 = AIUK 4.6 (2022) no. 73, 8 (d. Π. Αἴλ. Θεόφιλος, Κεκροπία (Phaleron))

Athens?: (21) ?iv BC   SEMA 1502; (22) ~ IG II² 10579 (PA 226a) (-ιΐς); (23) iv-iii BC  SEMA 1501 (-ιΐς); (24) m. iv BC  IG II² 10581 (d. Ἡφαιστίων); (25) s. iv BC  IG II² 10580 (PA 226b) ([Ἀθ]ηναιΐς); (26) i-ii AD  IG II² 10584 (Κορν. Ἀθηναΐς); (27) ?iii AD  IG II³ (4) 1459 (Ἀθην[α]ΐς)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (28) hell.-imp. IG II² 9998 (LGPN V.A (4)) (d. Σωτηρίδης)

    Caria, Miletos: (29) f. i BC  SEMA 1233 (LGPN V.B (6)) (?d. Στύραξ); (30) i-ii AD  IG II² 9373 = 10583 (LGPN V.B (5)) ([Ἀ]θηναΐς: d. Σφαῖρος)

    Chios: (31) ii BC  IG II² 10506 (LGPN I (4))

    Euboia, Chalkis: (32) iv BC  SEMA 1457 (LGPN I (13)) (d. Μόσχος)

    Herakleia: (33) iii-ii BC  IG II² 8556 (-ιΐς: d. Σωσθένης); (34) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 157 (-ιΐς: d. Δάμων)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (35) ii BC  IG II² 8077 (LGPN IV (6))

    Thessaly (Malis): (36) ii BC  IG II² 5456 + PAA 1 p. 157 (LGPN III.B (-)) (-ιίς: d. Παυσανίας)

    Thrace, Byzantion: (37) m. iv BC  IG II² 8435 (LGPN IV s.v. Ἀθαναΐς (1)); (38) iii-ii BC  IG II² 8436 (LGPN IV s.v. Ἀθαναΐς (2)) (-ΐις)

    Thrace, Sestos: (39) f. iv BC  IG II² 10262 = AIUK 4.6 (2022) no. 28 (LGPN IV s.v. Ἀθαναΐς (4))

Ἀθηνέας

Athens:

—Rhamnous: (1) iv BC  SEMA 773 (IG II² 7344 + IRhamnous 212); SEMA 772 (IRhamnous 211) (f. Ἀθηνόδωρος, Δρομοκλῆς); (2) s. iv BC  SEMA 774 = IG II² 7341 = IRhamnous 213, 4 (Ἀθ̣ηνέας - IRhamnous, [Δ]η[μ]έας - IG: s. Φιλόστρατος)

Ἀθήνη

Foreign Residents:

    Thrace: (1) iii AD  IG II² 10578 a (GVI 237 = LGPN IV (-)) (Ἀθήν[η])

Ἀθηνηΐς

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i AD  IG II² 8548; cf. AM 67 (1942) p. 180 no. 379 (Ἀ[θην]ηΐς?: d. Δέξιππος)

Ἀθηνιανός

Athens:

—Eupyridai: (1) ?136/7 AD  IG II² 2059, 16 (s. Ἡρακλέων II)

Ἀθηνικῶν

Athens: (1) ii-i BC  SEG LXVI 183

Athens?: (2) ii AD  IG II² 10588 (s. Μᾶρκος)

Ἀθήνιον

Athens: (1) c. 130 AD  IG II² 2776, 11 (Ἀρρία [Ἀ]θήνιον); (2) c. 134 AD  IG II² 2810, 10; 3596, 14; IG II³ (4) 1903; (3) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 5 (Ἰουψανία Ἀθήνιον)

Ἀθήνιππος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 131 (PA 232) (-θ-); (2) ?iv BC  IG II² 11305 lemma; (3) c. 357/6 BC  IG II² 1612, 379 (PA/APF 233) (Ἀθήνιπ[πος]); (4) 260/59 or 256/5 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 25 (f. Μένων)

—Aphidna: (5) 215/14 BC  IG II² 1706, 96; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 236)

—Halai (Aixonides): (6) f. iv BC  IG II² 10589 + Peek, AG 1 p. 27 no. 95 (PA 233a) ([Ἀθ]ήνι̣νπος - lap.: s. Φίλιππος); (7) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 20 (PA 234) (Ἀθ̣ήν̣ιππος: f. Φίλιππος)

—Halai (Araphenides): (8) 265/4 BC   IG II³ (1) 921, 44 (cf. PA 235) (I f. Ἀθήνιππος II); (9) ~ IG II³ (1) 921, 44 (PA 235) (II s. Ἀθήνιππος I)

—Peiraieus: (10) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 482 (PA 237) (f. Σαυρίας)

Ἄθηνις

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 14

Ἀθηνίχη

Athens: (1) c. 410-390 BC  IG II² 6283 (PA 237a)

Ἀθήνιχος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 22 (-θ-)

—Korydallos: (2) c. 330 BC  IG II² 1927, 69 (PA 238) (f. Βόηθος)

—Leukonoion: (3) iv BC  IG II² 6718

—Pallene: (4) i AD  Ag. XV 309, 61 ([Ἀθ]ήνειχ̣[ος])

Ἀθηνίων

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 8001 (CVA Goluchow pl. 18) (Ἀθνίν); (2) m. ii BC  Hegesand. ap. Ath. 343e (Stephanis 73); (3) ii/i BC   FGrH 87 F 36 (cf. PA 239) (I f. Ἀθηνίων II); (4) ~ FGrH 87 F 36 passim; cf. Phoenix 46 (1992) pp. 108-23 (PA 239) (II s. Ἀθηνίων I); (5) 116/15 BC  Thompson, New Style Coinage 615-21; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἀθηνί(ων)?); (6) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 18; (7) 191/2 AD  IG II² 2119, 256 (I f. Ἀθηνίων II); (8) ~ (II s. Ἀθηνίων I); (9) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 69 (Ὁνωρατιανὸς Ἀθηνίων)

—Anaphlystos: (10) c. 100 BC  ID 2607, 31

—Antinoeis: (11) 145-181 AD  IG II² 2052, 74; Ag. XV 397, 12 (f. Εὐτυχίδης, Ἀθηνόδωρος)

—Aphidna: (12) i BC  IG II² 5719 (s. Ξενοκράτης)

—Berenikidai: (13) ii-i BC  Unp. (Attica, tit. sep.) (f. Σάτυρος)

—Besa: (14) m. iv BC  IG II² 1927, 196; 5906 (= PA 241); Kroll, Ath. Allot. Plates 104 c (f. Νικίας, Μνησίμαχος)

—Cholargos: (15) 154/5 AD  IG II² 2067, 79, 215 (Ἑρέν. Ἀθηνίων)

—Eitea (Akamantid): (16) c. 145 AD  IG II² 2058, 3 f. ([Ἀ]θηνίων); (17) 163/4 AD  IG II² 2086, 123, 136; 2087, 13, 22 (s. Ὑγῖνος, f. Ἀγαθοκλῆς)

—Gargettos: (18) 154/5 AD  IG II² 2067, 35 (I f. Ἀθηνίων II); (19) ~ (II s. Ἀθηνίων I)

—Halai (Araphenides): (20) f. i BC  ID 2045, 4; 2255, 11 (f. Δημόδοτος)

—Hamaxanteia: (21) 384/3 BC  IG II² 36, 8; SEG LXIII 73 (deme); Develin, AO p. 220 (date) (PA 240)

—Iphistiadai: (22) ii BC  IG II² 6298, 2 (f. Νικαρέτη)

—Kikynna: (23) 180/1 AD  Ag. XV 359, 27 (I f. Ἀθηνίων II); (24) ~ (II s. Ἀθηνίων I)

—Kykala: (25) 163/4 AD  IG II² 2086, 169 (Κλ. Ἀθηνίων)

—Lamptrai: (26) 45/6 AD  IG II² 1945, 12 ([Ἀθ]ηνίων: f. Ἀθήναιος)

—Marathon: (27) 127/6 BC  ID 2596, 18; cf. IG II² 1009 IV, 70; (28) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 9 (s. Ἀπολλώνιος)

—Melite: (29) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 31 (s. Ἱπποκράτης); (30) 150/1 AD  IG II² 2065, 103; (31) c. 180 AD  Ag. XV 398, 25 ([Ἀ]θ[ηνί]ων: f. Θεόδοτος); (32) 194/5 AD  IG II² 2191, 61 (f. Ἐπέραστος)

—Oion: (33) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 7 (I f. Ἀθηνίων II); (34) ~ (II s. Ἀθηνίων I)

—Paiania: (35) 163/4 AD  IG II² 2086, 68 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—Perithoidai: (36) 196/5 BC  IG II³ (4) 357 A, 4 (PA 242) (s. Βίοττος)

—Phaleron: (37) c. 80 AD  IG II² 1993 = AIUK 4.3B (2020) no. 2, 3 ([Ἀθη]νίων: s. Δημήτριος); (38) m. ii AD  IG II² 7447 = AIUK 4.6 (2022) no. 73, 2; Ag. XVIII H380, [7] (f. Κεκροπία)

—Philaidai: (39) 155/6 AD   IG II² 2068, 13 (I f. Ἀθηνίων II); (40) ~ IG II² 2068, 13, 72 (II s. Ἀθηνίων I, f. Ἀθηνίων III); (41) 155/6 AD  IG II² 2068, 72 (III s. Ἀθηνίων II)

—Phlya: (42) 173/4 AD  IG II² 2103, 109 (s. Φίλων)

—Phyle: (43) 59/8 BC  IG II³ (4) 1724 II (f. Ἱερώ); (44) 154/5 AD  IG II² 2067, 131 (f. Ἀπολλώνιος); (45) 155/6 AD  IG II² 2068, 90 (s. Ποσι.); (46) 169/70 AD  IG II² 2097, 205 (s. Διονύσιος)

—Sounion: (47) 144/3 BC  ID 2593, 10 (Ἀ̣[θ]ηνίων)

—Sphettos: (48) ii/iii AD  IG II² 2119, 58; Ag. XV 440, 23; 453, 20 (s. Ἐπίγονος I); (49) ii/iii AD  Ag. XV 453, 10 f. (Ἀθη[νί]ων: I f. Ἀθηνίων II); (50) ~ (Ἀθη[νί]ων: II s. Ἀθηνίων I); (51) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 2

—Sphettos?: (52) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 60 (deme - M.J.O.)

—Sybridai: (53) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 17 (I f. Ἀθηνίων II); (54) ~ (II s. Ἀθηνίων I)

—Tyrmeidai: (55) 102/1 BC   IG II² 1028 III, 141 (cf. PA 243) (I f. Ἀθηνίων II); (56) ~ IG II² 1028 III, 141 (PA 243) (II s. Ἀθηνίων I)

—tribe Aiantis: (57) ii AD  Ag. XV 347, 23; (58) 255/6 AD  IG II² 2245, 366 (s. Εὔτυχος)

—tribe Attalis: (59) 238-242 AD  IG II² 2239, 327 (s. Ἀθηνόδωρος)

—tribe Erechtheis: (60) c. 411 BC  SEG LII 60, 49 (Ἀθνίν)

—tribe Leontis: (61) 240-253 AD  IG II² 2243, 108 (Αὐρ. Ἀθηνίων)

—tribe Pandionis: (62) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 40 ([Ἀθ]ηνίων)

—tribe Ptolemais: (63) 142/3 AD  IG II² 2049, 56 (s. Ἀν[--])

Athens?: (64) iv/iii BC  IG II² 10590 (PA 238a); (65) ii-i BC  SEMA 1503; (66) imp. IG II² 2282, 11 ([Ἀ]θηνίων); (67) ii-iii AD  IG II² 10590 a (p. 886) (Αὐρ. Ἀθηνίων)

Athens*: (68) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 59 (metic); (69) c. 120 AD  IG II² 2018, 111 (I f. Ἀθηνίων II); (70) ~ (II s. Ἀθηνίων I: epeng.); (71) ?136/7 AD  IG II² 2059, 124 (s. Νυμφόδοτος: epeng.); (72) 139/40 AD  IG II² 2044, 133 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (73) 142/3 AD  IG II² 2049, 129 (I f. Ἀθηνίων II); (74) ~ (II s. Ἀθηνίων I: epeng.); (75) 155/6 AD  IG II² 2068, 149 (s. Σωσιγένης: epeng.); (76) 163/4 AD  IG II² 2086, 191 (s. Λυκαρίων: epeng.); (77) 173/4 AD   IG II² 2103, 179; (78) ~ IG II² 2103, 180 + Wilson E.236 (s. Ῥύθμος: epeng.); (79) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 40 (epeng.); (80) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 104 (epeng.); (81) 194/5 AD  IG II² 2191, 151 (epeng.); (82) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 90 ([Ἀ]θηνίων); (83) 235/6 AD  IG II² 2235, 193 (I f. Ἀθηνίων II); (84) ~ (II s. Ἀθηνίων I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (85) hell.-imp. SEMA 1350 (LGPN V.B (11)) (f. Χοιρώ); (86) i BC/ i AD  IG II² 9371 (LGPN V.B (14)) (Ἀθηνί[ων]: f. Ἀθην[-]); (87) imp. IG II² 9374 (LGPN V.B (13)) (II s. Ἀθηνίων I); (88) ~ SEMA 1340 (LGPN V.B (10)) (f. Ὑγῖνος); (89) imp. IG II² 9374 (LGPN V.B (12)) (I f. Ἀθηνίων II); (90) 87/8 AD  IG II² 1996, 121 (LGPN V.B (15)) (f. [-]κος); (91) ii-iii AD  IG II² 9375 (LGPN V.B (16)) (s. Λεύκιος)

    Caria, Miletos?: (92) 87/8 AD  IG II² 1996, 201 (LGPN V.B (17)) (f. Χαρίτων)

    Herakleia: (93) iii-ii BC  IG II² 8557; (94) i BC  IG II² 8298; (95) i BC-i AD  IG II² 8777 (f. Σοφία)

    Pontos, Sinope: (96) ii BC  IG II² 10315 (LGPN V.A (18)) (Ἀθηνίω[ν]: s. Διονύσιος)

    Thessaly (Malis), Lamia: (97) ii BC  IG II² 9155 (LGPN III.B (5)) (f. Θεόκλεια)

    Thrace: (98) imp. IG II² 8915 (LGPN IV (6)) (Ἀθηνί[ων]: f. Μηνοφίλα)

Ἀθηνόβιος

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 29 (s. Ἀθηνόδωρος)

—Acharnai: (2) c. 100 BC  ID 2608, 10 (I f. Ἀθηνόβιος II); (3) ~ (II s. Ἀθηνόβιος I)

—Eupyridai: (4) c. 149-97 BC  IG II² 958, 62; 1009 II, 65; 3484, [4]; ID 1711, 6; FD III (2) 12, 6; 27, 26; Thompson, New Style Coinage 435-6 + Chiron 21 (1991) p. 19 (date) (PA 247 = 245); IG II² 1095 + SEG XLV 116 bis, 13 (s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος II, Νικήτης, Φίλυλλα)

Athens?: (5) ii/i BC  ID 2548, 6

Ἀθηνογείτων

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 11 (PA 250) (Ἀθηνο[γ]ί[τ]ων)

Ἀθηνογένης

Athens: (1) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 16 (Ἀθνογένς); (2) 203/2 BC  IG II³ (1) 1175, 7 (Ἀθη[ν]ογ[ένης]); (3) 191/2 AD  IG II² 2119, 25, 131 f., 147, 164, 177, 189, 201 f., 214 f., 233, 236 f. (Στά. Ἀθηνογένης)

—Acharnai: (4) c. 320 BC  Ag. XV 68, 19 + Traill, Demos and Trittys p. 142 (Ἀ̣θ̣η̣νογ̣έν(ης): f. Πυθοκλῆς); (5) ii BC  IG II² 7213, 3 (f. Ἀκτίνη)

—Aixone: (6) 99/8 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 181 (f. Ἀθηνόδωρος I)

—Halimous: (7) hell. SEG L 829 V, 7 (s. Ἑρμόφιλος, Μητροδώρα (Phegous)); (8) 100/99 BC  ID 2364, 3 (s. Τείσαρχος)

—Lakiadai: (9) m. iv BC  IG XII (6) 262, 193

—Leukonoion: (10) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 87; (11) 145/4 BC  ID 1507, 42 (PA 249) (s. Εὔνομος)

Athens*: (12) s. iv BC  Hyp., Ath. passim (RE (1)) (and Egypt?: metic)

Foreign Residents:

    Herakleia: (13) hell. SEMA 1061 (I f. Ἀθηνογένης II); (14) ~ (II s. Ἀθηνογένης I)

Ἀθηνοδαῖος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 no. 6

Ἀθηνόδοτος

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 810; 2054; 2325; 2656-7; 2701; 2748; 2751; 2759; 3326; 3648; 3732; 4460; 4698; 7560; cf. ARV² pp. 1567-8; Beazley Addenda p. 393 (PA 251) (-θ-: kalos); (2) c. 425-400 BC  IG I³ 1337, 1-3 (PA 251a)

—Ionidai: (3) c. 100-85 BC  IG VII 540 + SEG XIX 335, 28 (f. Κλειτοφῶν: deme - S.G.B.)

—Oinoe: (4) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 7 (cf. PA 252) (f. Ἀσκληπιάδης); (5) 103/2 BC   IG II² 1335, 35 (PA 253) (νεώτ.); (6) ~ IG II² 1335, 43 (PA 252) (πρεσβύτ.)

—Philaidai: (7) 148-134 BC  IG II² 1939, 30 (PA 254) (f. Ἀριστοδάμας)

Foreign Residents:

    Lycia, Phaselis: (8) v BC  IG I³ 1360 = IG II² 10476 (LGPN V.B (4)) (s. Ἰατροκλῆς)

Ἀθηνοδώρα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7515 (-θ-); (2) vi AD  SEMA 2671 = IG II² 13481; cf. SEG LVIII 228

—Cholleidai: (3) imp. IG II² 7791, 1 (Ἀθηνόδωρος - apogr.: d. Ἀθηνόδωρος)

Athens?: (4) ii-i BC  Ag. XVII 695 (d. Δημήτριος)

Ἀθηνόδωρος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 731, 2 ([Ἀ]θνόδρ[ο]ς: s. Εὐρυκλείδης); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 24 (PA 255) (-δ-); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 3 (PA 256) (Ἀθνόδρος); (4) 409 BC  IG I³ 1191, 364 (PA 257) (Ἀθνόδρος); (5) f. iv BC  SEG XLVIII 354, 1, 8; cf. LI 328; (6) iv BC  IG II² 5936, 11 ([Ἀ]θηνόδωρ[ος]: f. Φανοστράτη); (7) c. 394-387 BC  IG II² 26, 6 (PA 260); (8) m. iv BC  IG II³ (4) 504 (s. Γο[--]); (9) 355/4 BC  IG II² 47, 23; Develin, AO p. 284 (date) (Ἀθηνόδω[ρος]); (10) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 11 (Ἀ̣θ̣η̣ν̣ό̣δ̣ωρος: architect); (11) c. 271 BC  IG IX (1)² (1) 13, 5 (f. Ἡράκλειτος); (12) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 no. 7; (13) s. iii BC  IRhamnous 29, 6; (14) 239/8 BC  IG II³ (1) 1022, 1; 1023, 2, 8, 18, 31 f., 49; IG II³ (4) 353; SEG XLVIII 174 (cf. LI 316) (archon epon.); (15) s. ii BC  IMM 88 A b; IG IV (1)² 626; FD III (2) 49, 33; cf. Osborne, Naturalization PT 149 (PA 262) (f. Διομήδης (Athens and Pergamon)); (16) 128/7 BC  FD III (2) 24, 29 (f. Ἀθηνόβιος); (17) 127/6 BC  Thompson, New Style Coinage 430; 432; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 261) (Ἀθηνόδω(ρος)); (18) 106/5 BC  FD III (2) 15, 18 (s. Εὐβουλίδης); (19) 69/8 BC  IFayoum 136, 4 (f. Διονυσόδωρος); (20) f. i AD  IG II² 3912 (f. Ἀλέξανδρος); (21) ii-iii AD  IG II³ (4) 886; (22) c. 136-149 AD  Ag. XV 410, 9 + SEG XXVI 146; (23) m. ii AD  IG II² 2472, 8 (f. Μιθριδάτης); (24) 186/7 AD  Ag. XV 411, 30 (f. [...]νος); (25) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 39, 7 + Wilson E.248; (26) 191/2 AD  IG II² 2119, 34 (f. Τρόφιμος); (27) 191/2 AD  IG II² 2119, 261 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (28) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I); (29) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 17 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (30) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I); (31) c. 195 AD  SEG LIX 174, 65 (Ἄλλι. Ἀθηνόδωρος); (32) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 7 ([Ἀ]θηνόδω[ρ]ος)

—Acharnai: (33) c. 330-324 BC  IG II³ (4) 35, 98; IG II² 2408 = IEleusis 82, 6 (PA 268) (f. Θεόπομπος); (34) 270/69 BC  IG II³ (1) 911, 6 (s. Γόργιππος); (35) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 92

—Agryle: (36) ii BC  IG II² 5293 (f. Σμίκυθος)

—Aixone: (37) iii BC  SEMA 55 (f. Φιλίστα); (38) ii/i BC  IG II² 6728; (39) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 105 (cf. PA 266) (Ἀ[θη]νόδωρος: f. Ἀθηνοφάνης); (40) 99-85 BC  IG II² 1714, 9; 2336 + SEG XXXII 218, 181 (cf. PA 266) (I s. Ἀθηνογένης I, f. Ἀθηνόδωρος II); (41) c. 86/5 BC  IG II² 1714, 9 (cf. PA 266) (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Anagyrous: (42) ?381/0 BC  IG II³ (4) 51, 7 ([Ἀθη]νόδωρος)

—Ankyle: (43) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 8 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (44) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Antinoeis: (45) 163/4 AD  IG II² 2086, 12; 2340, 9 f. (f. Ἡλιόδωρος, [--]δοτος); (46) c. 180/1 AD  Ag. XV 397, 12 (s. Ἀθηνίων)

—Antinoeis?: (47) 166/7 AD  Ag. XV 369, 59 (f. Ἡλιόδωρος)

—Aphidna: (48) c. 330 BC  IG II² 1927, 121 (PA 267) (s. Θεοκλῆς)

—Athmonon: (49) 281/0 BC  Ag. XV 72, 91; cf. SEG XXXVI 217 (Ἀθηνόδωρ[ος]: f. Αἴσχρων); (50) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 27 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (51) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Azenia: (52) i AD  IG II² 5299 (s. Διοκλῆς); (53) 173/4 AD  IG II² 2103, 141 (s. Κτῆτος)

—Cholleidai: (54) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 19 (PA 279) ([Ἀθ]ηνόδωρος: s. Λυσίμαχος); (55) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 73 (PA 278) (f. Δημοχάρης); (56) imp. IG II² 7791, 2 (f. Ἀθηνοδώρα)

—Eitea (Akamantid): (57) f. ii BC  Ag. XV 198, 2; (58) c. 174-195 AD  Ag. XV 397, 17; 402, 1; SEG XXVIII 174, 2; XXIX 127 II, 23, 52; IG II² 2340, 5 (s. Ἄσμενος ὁ καὶ Ἀγρίππας I: archon epon. - 181/2 AD); (59) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 27 ([Ἀθ]ηνόδωρος)

—Eitea (Antiochid): (60) c. 315-280 BC  FD III (2) 80, 2 (f. Χαιρέας)

—Eleusis: (61) ii-i BC  IG II² 6021 (f. Ἀθήναιος); (62) 125/4 BC  Ag. XV 249, 2; 250, 1 (Ἀθην[όδωρος]: s. Ἀναξικράτης)

—Erchia: (63) m. iii BC  IG II² 6130; IG II³ (1) 921, 33 (PA 269) (f. Σόλων); (64) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 18; (65) c. 210 BC  IRhamnous 48, 2 (s. Σόλων)

—Ergadeis: (66) a. 216 AD  Ag. XV 472, 52 + PAA 1 p. 197 (s. Ἐλευσίνιος)

—Eupyridai: (67) 203-205 AD  IG II² 2199, 62 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (68) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Gargettos: (69) 150-188 AD  IG II² 2065, 61; 2103, 55, 74; 2113, 76; Ag. XV 406, 16 (I s. Ἑρμέρως I, f. Ἀθηνόδωρος II, Σάλβιος II); (70) 173/4 AD  IG II² 2103, 55 (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Halimous: (71) 336/5 BC  Ag. XV 42, 234; (72) hell. SEG L 829 V, 1 (f. Ἑρμόφιλος)

—Hekale: (73) c. 176-180 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 62; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 67; IG II² 2113, 35?; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, [20] (I f. Ἀφροδίσιος, Εὐπραξίδης, Ἀθηνόδωρος II); (74) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 20 (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Hestiaia: (75) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 7 (PA 270); (76) 138/9 AD  Ag. XV 331, 47 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (77) 138-151 AD  IG II² 2065, 17, 60; Ag. XV 331, 47 (II s. Ἀθηνόδωρος I, f. Ἀθηνόδωρος III); (78) 150/1 AD  IG II² 2065, 60 (III s. Ἀθηνόδωρος II)

—Hippotomadai: (79) iv BC   IG II² 3840 (f. Ἐλπίνης); (80) ~ SEMA 273 ([Ἀθ]ηνό[δωρος]: s. Ἐλπίνης)

—Kedoi: (81) inc. IG II² 6376 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (82) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Kephale: (83) 180/1 AD  Ag. XV 359, 24 (s. Διογένης)

—Kolonai: (84) ii BC  Ag. XVII 188 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Konthyle: (85) 209-195 BC  IG II³ (1) 1169, 17; Ag. XV 166, 4? (s. Καλλικλῆς); (86) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 30 (Ἀθηνόδωρο[ς])

—Lakiadai: (87) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 29 (f. Τηλέμαχος)

—Lamptrai: (88) iii-ii BC  IG II² 6640 = AIUK 4.6 (2022) no. 58 (PA 273) (s. Μενέμαχος); (89) c. 134-129 BC  IG II² 1939, 49 (= PA 272); FD III (2) 68, 19 = CID IV 114 (= PA 272a) (f. Διονυσογένης); (90) 173/4 AD  IG II² 2103, 49 (s. Ζώσιμος)

—Lamptrai?: (91) c. 196-240 AD  IG II² 2132, 5; Ag. XVIII C121, 64; cf. RCA p. 361 (Μέμ. Ἀθηνόδωρος)

—Marathon: (92) ii AD  IG II² 3580 = Ag. XVIII H382, 19 (Ἀθη[νόδωρος]: f. Τρόφιμος); (93) 166/7 AD  IG II² 2094, 8 (s. Τυχικός); (94) inc. IG II² 4018, 2

—Melite: (95) 407/6 BC  IG I³ 377, 7 f., 11 (PA/APF 274) (Ἀθνόδρος: I ?f. Εὐδημίδης, Ὀλύμπιχος); (96) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 10 (PA/APF 264) (s. Δη[--]); (97) c. 333/2 BC  IG II² 1672 + SEG XXXIV 121, 11; IG II² 1673 = IEleusis 159, 60 ([Ἀ]θ̣ηνόδωρος); (98) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 507 (PA/APF 275) (II s. Θεόδωρος I); (99) 145/6 AD  IG II² 2052, 89 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (100) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Myrrhinous: (101) f. iv BC  IG II² 6905 (= PA 276); ID 104-8 B, 10 (s. Τελεσίστρατος)

—Oa: (102) s. v BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 88 no. 10; (103) c. 230 BC  IRhamnous 20, 24, [42]

—P--?: (104) m. ii AD  IG II² 2472, 10 (Μουσώνιος Ἀθηνόδωρος)

—Pallene: (105) 140/39 BC  Ag. XV 240, 77

—Peiraieus: (106) imp. IG II² 7183 (f. Ὀνασώ); (107) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 42 (s. Μουσαῖος)

—Peiraieus?: (108) ?imp. SEMA 3391 ([Ἀθηνό]δωρος?: f. Μουσαῖος)

—Perithoidai: (109) c. 260 BC  FD III (2) 85, 2 (Ἀθηνόδωρ[ος]: f. Φίλαγρος)

—Philaidai: (110) i BC-i AD  SEMA 675 (ΑΘΗΝΑΔΩRΟU (gen.) - ed. pr., Ἀθηνοδώρου - Stroud: f. Ζωπύρα)

—Phlya: (111) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 36 (s. Ἐπίκτητος)

—Phrearrhioi: (112) m. iv BC  IG II³ (4) 208, 4 ([Ἀθη]νόδωρος: s. Ἀριστόβουλος); (113) 9/8 BC  IG II² 1722, 13 (s. Εὐγείτων); (114) c. 200 AD  Ag. XV 399, 21 (Ἀθηνόδωρος ὁ καὶ Σπέ(νδων))

—Pithos: (115) f. iv BC  IG II² 7226 (PA 277)

—Rhamnous: (116) iv BC  SEMA 772 (IRhamnous 211) (s. Ἀθηνέας)

—Semachidai: (117) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 92 (PA 244) (Ἀθηνό[δωρ?]ος: s. Λῦσις)

—Thorai: (118) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 31 (PA 271) (f. Χαρικλῆς)

—Trikorynthos: (119) m. iv BC  IG XII (6) 262, 315; (120) m. i BC  SEG XXVIII 158, 10 (Ἀθηνόδω̣[ρος]?, Ἀθηνόδο̣[τος]?)

—Tyrmeidai: (121) 163/4 AD  IG II² 2086, 179 (f. Ἐπίκτητος); (122) 173/4 AD  IG II² 2103, 171 (s. Ἐλευσίνιος)

—tribe Aiantis: (123) 184/5 AD  IG II² 2128, 87

—tribe Aigeis: (124) s. v BC  IG I³ 1168, 3 (PA 258) (Ἀθνόδ[ρος] - PA, Ἀθηνόδο[.ος] - IG); (125) c. 445-430 BC  IG XII (1) 977 = IG I³ 1454, 3 (PA 259) (or tribe Oineis: Ἀθηνόδω[ρος]); (126) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 152 (PA 265) ([Ἀ]θηνόδωρος)

—tribe Antiochis: (127) 80/79 BC  IG II² 1039 = AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 117 (PA 263); (128) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 176 (s. Ἐλευθερίων); (129) 232-234 AD  IG II² 2237, 156 (Ἀθηνόδωρ(ος): f. Διονύσιος); (130) 238-242 AD  IG II² 2239, 316 (s. Πάμφιλος)

—tribe Attalis: (131) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 75 (Αὐρ. Ἀθηνόδωρος); (132) 238-242 AD  IG II² 2239, 327 f. (f. Ἀθηνίων, Μέλπων)

—tribe Erechtheis: (133) 148-134 BC  IG II² 961, 47 (s. Δημήτριος); (134) 106/5 BC  FD III (2) 28, 19 ([Ἀθ]ηνόδωρος)

—tribe Hadrianis: (135) 196-201 AD  IG II² 2132, 47 (s. Ἀγαθο.); (136) c. 200 AD  IG II² 2340, 7; cf. RCA p. 27 ([Α]ἴλ. Ἀθηνόδωρος)

—tribe Hippothontis: (137) 238-242 AD  IG II² 2239, 283 (f. Δωρόθεος); (138) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 123

—tribe Kekropis: (139) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 80 ([Ἀθη]νόδωρος: s. Δ[--])

—tribe Leontis: (140) 335/4 BC  Ag. XV 43, 80 (Ἀθη[ν]όδω[ρ]ος: s. Νουμήνιος); (141) s. i BC  Ag. XV 307, 13 ([Ἀθ]η̣νόδωρος: I f. Ἀθηνόδωρος II); (142) ~ ([Ἀθ]η̣νόδωρος: II s. Ἀθηνόδωρος I); (143) 238-242 AD   IG II² 2239, 148 (Ἀθην[ό]δωρος: II s. Ἀθηνόδωρος I); (144) ~ IG II² 2239, 148 f. (I f. Ἀθηνόδωρος II, Ἄνθινος)

—tribe Oineis: (145) c. 215 BC  IG II³ (1) 1200, 12 (Ἀθηνόδω[ρος]); (146) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 105

—tribe Pandionis: (147) 235/6 AD  IG II² 2235, 97 (f. Σπόρος)

—tribe Ptolemais: (148) 165/6 AD  IG II² 2090, 96 ([Ἀ]θηνόδωρος: s. Ἀπελλῆς)

Athens?: (149) f. iv BC   IG II² 10853/4 (PA 260a); (150) ~ SEMA 2184 (f. Μικίνης); (151) c. 370 BC  IG II² 12981 (PA 262a) (f. Φιλουμένη); (152) iii BC  SEMA 1504 ([Ἀθη]νόδωρος); (153) f. ii BC  SEG XXIV 199, 23 ([Ἀθ]ηνόδωρος: s. Μοιρ[--]); (154) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 82; (155) i BC  Ag. XVII 707; (156) imp. IG II² 2285, 5 (f. Θάλαμος); (157) ~ IG II² 10592 (Ἀθ[ηνόδ]ωρος); (158) imp. IG II² 13243 (f. Ἐπάγαθος); (159) ~ IG II² 2284, 7 ([Ἀ]θ(η)νόδωρος); (160) imp. SEMA 2048 ([Ἀ]θηνόδ[ωρος?]: ?f. Κλαυδι[--]); (161) ~ SEMA 1505 ([Ἀ]θηνόδω[ρος]); (162) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 41 (Ἀθηνό[δ]ωρος)

Athens*: (163) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 90 (Ἀθνόδρος: metic?); (164) iv BC  ID 104-8 B, 14 ([Ἀθην]ό[δ]ωρος: metic); (165) imp. IG II² 2269, 3 (Ἀθηνόδωρ[ος]: epeng.?); (166) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 52 (Ἀθηνόδω(ρος): f. Ἀφροδίσιος); (167) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 93 (s. Σωτήριχος: epeng.); (168) 161/2 AD  IG II² 2085, 104 (Ἀθηνόδ[ωρος]: epeng.); (169) 169/70 AD  IG II² 2097, 275 (f. Ἐπάγαθος); (170) 173/4 AD  IG II² 2103, 198 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (171) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I: epeng.); (172) 184/5 AD  IG II² 2128, 164 (I f. Ἀθηνόδωρος II); (173) ~ (II s. Ἀθηνόδωρος I: epeng.); (174) 184/5 AD  IG II² 2128, 199 (f. Εὐτύχης); (175) ?iii AD  IG II² 2170, 5; cf. AE 1973, pp. 89 f. no. 2 (epeng.?); (176) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 123 (f. Διονύσιος); (177) 235/6 AD  IG II² 2235, 182 (Αὐρ. Ἀθηνόδωρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Augusta: (178) c. 150 AD  IG II² 8396 = GVI 1086 (LGPN V.B (43))

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (179) i AD  IG II³ (4) 815 (LGPN V.B (56)) (Ἀθηνόδ[ω]ρος: s. Διόδοτος)

    Palestine, Gadara: (180) i BC  IG II² 8449 a (p. 884) (f. Ἄνασσα)

    Pontos, Sinope: (181) ii-i BC   IG II² 10319 (LGPN V.A (61)) (I f. Δάϊππος); (182) ~ IG II² 10319 (LGPN V.A (62)) (II s. Δάϊππος)

    Syria, Antioch: (183) imp. IG II² 8293 (f. Στράτων)

Ἀθηνοκλῆς

Athens: (1) iv BC  FGrH 115 F 389 (PA 281); (2) s. iv BC  IG II² 1212, 3 ([Ἀ]θηνοκλῆ[ς]); (3) ii BC  SEG XXVIII 156, 13 ([Ἀθ]ηνο̣κ̣λ̣ῆ̣ς)

—Acharnai: (4) iv BC  SEMA 138 ([Ἀθ]η̣νοκλῆς); (5) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 48 (PA 283)

—Anagyrous: (6) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 56 (s. Ναυσίμαχος)

—Halai: (7) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, 25 (PA 282); (8) c. 226-218 BC  IG II² 1705 + SEG XXXII 169, 7; IG II³ (1) 1155, 50, 120 f. (s. Σαλαμίνιος)

—Phlya: (9) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 47 (Ἀθ̣η̣ν̣οκλῆς: f. Τιμωνίδης)

—Trikorynthos: (10) m. iv BC  IG XII (6) 262, 318

—tribe Aiantis: (11) 227/8 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 87 (Ἰούλ. Ἀθηνοκλῆς)

—tribe Ptolemais: (12) 182-196 AD  IG II² 2066 = AE 1971, p. 64 no. 6, 32 (Ἀθηνοκλῆ(ς))

Athens?: (13) f. iv BC  Ag. XVII 697; (14) iv BC  IG II² 2325, 155; (15) c. 340 BC  SEMA 1820 (f. Ἕρμων); (16) ?iii BC  IG II² 10594; (17) ?ii BC  IG II² 11380

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (18) m. iv BC  IG II² 10024 (LGPN IV (2)) (f. Μελιτώ)

    Tenos: (19) m. iv BC  IG II² 10446 (LGPN I (13))

Ἀθηνόπολις

Athens:

—Lamptrai: (1) f. i BC  IG II² 6641; 6653; Ag. XV 261, 57; FD III (2) 6, 16; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 32; cf. Stephanis 81; SEMA 364 (s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος II)

Ἀθηνότιμος

Athens:

—tribe Leontis: (1) c. 325 BC  Ag. XV 52, 8 (PA 284)

Ἀθηνοφάνης

Athens: (1) s. iv BC  Plu., Alex. 35 (PA 285)

—Aixone: (2) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 105 (PA 286) (s. Ἀθηνόδωρος)

—Phlya: (3) 346/5 BC  IG II³ (1) 301, 3; 302, 4 (PA 287) (f. Κηφισόδωρος)

Ἀθηνόφαντος

Athens:

—Sounion: (1) ii BC  IG II² 7413

Ἀθηνόφιλος

Athens:

—Phlya: (1) f. ii AD  IG II² 3577 = IEleusis 441, 13 (Ἀθήναιος ὁ καὶ Ἐπαφρόδιτος καὶ [Ἀ]θηνόφιλος: s. Ἀθήναιος I)

Ἀθηνυλλίς

Athens:

—Angele: (1) f. iv BC  SEMA 469, 4 (d. Διονύσιος, m. Θέμων (Oe))

Athens?: (2) f. iv BC  Ag. XVIII X707 (Ἀ̣θη̣νυ̣λ̣λ̣[ίς]?)

Ἀθηνώ

Athens: (1) i BC/ i AD  IEleusis 323 (m. Ἀθηνώ (Hagnous)); (2) f. i AD  IG II² 2337, 8

—Hagnous: (3) i BC/ i AD  IEleusis 323 (d. Νικήτης, Ἀθηνώ (Athens))

—Perithoidai: (4) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 28 (PA 288) (d. Ἐπαμεινώνδης)

—Phaleron: (5) i AD  IG II² 7592 (Λο. Μαρί. Ἀθηνοι - lap.)

Athens*: (6) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 151-155 no. 6, 39, 55 (m. Λέων, Νίκη: slave)

Foreign Residents:

    Keos?: (7) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 19 p. 27 (LGPN I (-))

Ἄθικτος

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 75

Ἆθλος

Athens:

—Kolonai: (1) c. 59/8 BC  IG II³ (4) 378, 7 f.; 379, 13

Αἰαντίδης

Athens: (1) s. vi BC  CAVI 2426; (2) 133/2 BC  Thompson, New Style Coinage 376-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Αἰαντί(δης)); (3) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 19 (s. Μαρσύας); (4) byz. AZ 1880, p. 40

—Paiania: (5) 177/6 BC   IG II³ (1) 1313, 51, 107 (I f. Αἰαντίδης II); (6) ~ IG II³ (1) 1313, 51, 67, 75, 85, 107, 126-7 (II s. Αἰαντίδης I, f. Αἰαντίδης II, Πολύξενος); (7) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 126 (III s. Αἰαντίδης II); (8) 155/4 BC  Ag. XV 255, 81

—Phlya: (9) c. 330 BC  [D.] xlii 28 f. (PA 289)

Athens?: (10) iv BC  IG II² 10891 = AEE² p. 260 no. 1095 (PA 288a) (f. Ἀσπασία); (11) iii BC  TrGF 1 p. 280 no. 102; cf. Mette, UDA p. 163 (Αἰαντίδης, Αἰαντιάδης)

Αἰαντίς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 10595 (d. Διομέδων)

Αἰαντόδωρος

Athens: (1) c. 370 BC  SEG LXVI 171, 8 f.

—Agryle: (2) f. v BC  AM 106 (1991) p. 148 (-δ-)

—Anagyrous: (3) m. iv BC  IG II² 5633, 1 (PA 290) (f. Μικίων)

—Phaleron: (4) v/iv BC  Pl., Ap. 34a (PA 291); (5) c. 62 BC  Ag. XV 267, 6 (Α̣ἰαντό̣[δωρος])

Αἴας

Athens:

—tribe Kekropis: (1) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 22

Αἰγαλία

Athens: (1) i/ii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 184-186 no. 25, 6 (d. Νικησίας)

Αἰγεστράτη

Athens?: (1) m. iv BC  SEMA 1834 (Αἰγεστράτ[η])

Αἰγιαλός

Athens: (1) iii AD  IG II² 3962 (Φιρμανιὸς Αἰγιαλό[ς]: ?f. Φιρμανία Εὐγαμία Σεραπιάς)

—Pallene: (2) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 97 (PA 292) ([Αἰ]γιαλός: s. Εὐκλείδης)

—Sounion: (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 88 (s. Κῶμος)

Athens*: (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 201 (s. Εὐτ.: epeng.)

Αἰγίπυρος

Athens?: (1) ?s. i BC  Hesp. 19 (1950) pp. 50-2 no. 3; SEG XXX 329

Αἴγισθος

Athens?: (1) vi BC  IG I² 682 = IG I³ 648, 3 ([Αἴ]γ̣ισθος?)

Αἰγίων

Athens:

—Myrrhinous: (1) 116-81 BC  ID 2037, 7 (PA 293) (f. Ἀρίστων)

Αἰγλάτης

Athens:

—Kydathenaion: (1) hell. IG II² 6559 (s. Ἀντίφιλος)

Αἰγόβιος

Athens: (1) c. 510 BC  AJA 31 (1927) p. 347 no. 6 = CAVI 7276

Αἰγυπτία

Athens: (1) ?iv BC  SEMA 1508 (Αἰγυπ[τία]); (2) m. iv BC  IG II³ (4) 1530 (Αἰγυ̣[π]τ̣ία)

Athens?: (3) f. iv BC  SEMA 1492; (4) iv BC   IG II² 10596; (5) ~ SEMA 1507; (6) iv-iii BC  IG II² 10596 a; (7) ?iii BC  CIA App. 67 a, 4

Athens*: (8) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 3 (Αἰγ[υ]πτία: freed.)

Αἰγυπτίη

Foreign Residents:

    Chios: (1) s. iv BC  IG II² 10597 + SEG XXI 995 (LGPN I (1)) (d. Ἑκατέων)

Αἰγύπτιος

Athens*: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 251 f. (Αἰγύπ[τ]ιος)

Αἴγων

Athens: (1) c. 500 BC  IG I² 836 (-γν)

Αἰδοφάνης

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 130 (Αἰδ[ο](φ)άν[ς]?)

Αἰήτης

Athens:

—Keiriadai: (1) 343-340 BC  [D.] lix 40 (PA 294)

Αἰθάλης

Athens: (1) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 45 ([Αἰ]θάλη[ς])

—tribe Kekropis: (2) 201/2 AD  IG II² 2193, 112; 2195, 3 (s. Στράτων)

Athens?: (3) m. iii AD  SEG XXXV 213, 18; 215, 2

Athens*: (4) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 82 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (5) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 19 + Wilson E.229 (s. [..]ικος: epeng.); (6) 169/70 AD  IG II² 2097, 171 (f. Καλλικράτης); (7) 187/8 AD  IG II² 2113, 216 (s. Διονύσιος: epeng.)

Αἰθέριον

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 2347, 33; (2) iv/iii BC  IG II² 10598

Αἴθη

Athens?: (1) imp. IG II² 10599

Αἶθιξ

Foreign Residents:

    Thessaly: (1) a. 316 BC  IG II² 1956, 55 (LGPN III.B (1)) (mercen.)

Αἴθων

Athens:

—Trikorynthos: (1) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 102

Athens?: (2) ?425-400 BC  Heydemann, Vasensamml. Neapel 2637 (fict.?)

Athens*: (3) v/iv BC  IG II² 10600

Αἰλιανός

Athens?: (1) imp. SEMA 2165 (f. Μενανδρίς)

Athens*: (2) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 90 f. (epeng.?); (3) iv AD  Ag. XXI F 316 (s. Δρῦμος)

Αἰμιλιανός

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 938 (Αἰμιλιαν[ός])

—Gargettos: (2) s. ii AD  IG II² 2094, 35; SEG LIX 236 ([Οὐ]άριος Αἰμιλιανός)

—tribe Akamantis: (3) 240-253 AD  IG II² 2243, 143 (Αὐρ. Αἰμιλ[ιανός])

Αἰμίλιος

Athens:

—Kephisia: (1) m. i AD  IG II² 2296, 3; 2297, 7

Athens?: (2) ii AD  IG II³ (4) 1596, 2

Αἶμος

Athens: (1) c. 198 AD  Ag. XV 443, 24 (s. Ἀλέξανδρος)

Αἰμύλος

Athens*: (1) i-ii AD  IG II² 10601

Αἴμων

Athens:

—Phlya: (1) 156/5 BC  ID 1417 B II, 152 (s. Πρωτέας)

Αἰνέας

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 416 = CAVI 2824; (2) c. 510-500 BC   IG I³ 1249 ([Α]ἰνέας); (3) ~ IG I³ 1393 (doctor); (4) c. 434-420 BC  IG I³ 133, 2 (PA 296); (5) ?iv BC  IG XII (6) 672 (s. Δημόστρατος); (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 42 (f. Ἀλέξανδρος)

—Hamaxanteia: (7) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 41 ([Αἰν]έας: s. Φυγ[--]); (8) 220/19 BC  IG II² 1706, 69 (PA 297)

—Poros: (9) ii-i BC  IG II² 7249 (PA 298) (f. Νικόδημος)

—Probalinthos: (10) ii BC  IG II² 7298 (PA 298a) (f. Θεόδοτος)

Athens?: (11) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 53 B (f. Νίκανδρος); (12) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 158 no. 57 (f. Σταγόνιον)

Foreign Residents:

    Ionia?, Magnesia: (13) ii BC  Ag. XVII 535 = IG II² 9240 (LGPN V.A (7)) (f. Ἀριστο--)

    Keos: (14) iii BC  IG II² 9007 (LGPN I (17)) (f. Σωφρασία)

    Syria, Damaskos: (15) imp. IG II² 8466 (Λ. Οὐαλέριος Αἰνέας)

Αἰνείας

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 13, 8 (PA 299) (s. Ἡρακλείδης); (2) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 21 (s. Σωσίβιος); (3) ?m. i AD  IG II² 1987 a, 12 (Αἰνεί[ας]: f. Ἰσέας)

—Acharnai: (4) 163/4 AD  IG II² 2086, 144 (Κλ. Αἰνείας)

—Aithalidai: (5) s. i BC  IG II² 2461, 54 f. (PA 301) (-νή-: f. Πρώταρχος); (6) c. 40 BC  FD III (2) 56 b, 3 (p. 292) ([Α]ἰνείας: s. Διοπείθης)

—Koile: (7) c. 45 BC  IG II² 1961, 44 (f. Τίμων)

—Steiria: (8) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 128 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 300) (s. Κολώτης)

Athens?: (9) s. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 141; (10) imp. SEG LVIII 186, 2 (-νή̣-); (11) ii AD  IG II² 2182, 5 (s. Ἡφαιστ[--])

Αἰνείτης

Foreign Residents:

    Mysia, Prokonessos: (1) iv BC  IG II² 10112; cf. Robert, Monn. grecques p. 19 (LGPN V.A (1)) (f. Καρκίνος)

Αἰνέτη

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 11526 = SEG LVII 247

Αἴνετος

Athens:

—Acharnai: (1) inc. Unp. (Stamires)

Αἰνήσα

Athens?: (1) iv BC  IG II³ (4) 1716

Αἰνησάρετος

Foreign Residents:

    Arkadia, Orchomenos?: (1) iii BC  IG II² 10033 (LGPN III.A (-))

Αἰνησίας

Athens:

—Cholargos: (1) iii BC  IG II² 7783 (PA 303) (f. Ἰφικράτης); (2) ii BC  IG II² 7248 (PA 304)

—Kikynna: (3) s. iv BC  ID 1879, 8; 1880, 1; 1881, 1; 2594, 7 (PA 302) (f. Χαρμικός)

—Kydathenaion: (4) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 47 (f. [--]ότης)

—Thorikos: (5) f. iv BC  IG II² 6243 (PA 301a) (Α[ἰ]νησίας: f. Φιλοκλῆς)

—tribe Leontis: (6) s. v BC  IG I³ 1193, 122 (Ἀ(ἰ)ν()σίας)

Αἰνησίδαμος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10602

Αἰνησίδημος

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 22 (f. Φίλων)

—Sypalettos: (2) 242-218 BC  IG II³ (1) 1016, 67; IG II² 1706, 72 (PA 305) (s. Ἀγαθοκλῆς)

Αἰνησιδίκη

Athens*: (1) m. v BC  IG I³ 1037, 28 (Αἰνησιδί[κ]: slave)

Αἰνησίλαος

Athens: (1) m. iii BC  IG V (2) 368, 128; cf. REA 100 (1998) pp. 490-1 (Αἰνησίλαο[ς] - lap., Ἀγησίλαο[ς]? - Habicht)

Αἰνήσιον

Athens?: (1) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 12

Αἰνιάδης

Athens:

—Oa: (1) iii BC  IG II² 7830 (Αἰνιάδ[ης]: f. Φαιδρίδης)

—Oa?: (2) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 7 (PA 306 and add.) (Ἁγνιάδης - Wilhelm IG: s. Καλλίας: deme - S.G.B.)

—Paiania: (3) 211/10 BC  IRhamnous 32, 23; 35, [1]; IG II³ (4) 298, [1] (f. Νικόμαχος)

Αἴνιος

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 3853 (ABV p. 664) (kalos)

Αἰνίπυλος

Athens?: (1) m. vi BC  CAVI 3209 (Αἰνίπυγος?)

Αἰνίς

Foreign Residents:

    Melos: (1) iv BC  IG II² 9356 (LGPN I (1))

Αἰξίας

Athens:

—Paiania: (1) c. 20 BC  Ag. XV 293, 46 (f. Πάμφιλος)

Αἰολίων

Athens:

—Phlya: (1) s. i AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 8; IG II² 1998, 2; AIUK 14 (2022) no. 1, 8; cf. RCA p. 489 (s. Ἀντίπατρος IV: archon epon. - c. 75 AD); (2) f. ii AD  IG XII (6) 306; 307; IEleusis 442, 2; IEleusis 455, 4; 456, 2; RCA pp. 490-1 (date, stemma) (Λ. Οὐιψάνιος Αἰολίων: s. Λ. Οὐιψάνιος Λαιλιανός, f. Οὐιψανία Λαιλιανή); (3) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 29 (Οὐιψάνιος Αἰολίων); (4) c. 175 AD  Ag. XV 392, 46 + PAA 1 p. 243 (Ἀ[...]μων - Ag., Α[ἰο]λίων - PAA: s. Ἠρακλέων II); (5) c. 180-190 AD  Ag. XV 329, 5 f.; 423 = IEleusis 514, 5 f.; SEG XXVI 246, 7 (Σαλλουστιανὸς Αἰολίων: ?s. Σαλλουστιανὸς Δημόστρατος)

Αἴολος

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2412; IG II² 10603 (f. Καλλιφάνης)

Αἵρεσις

Athens*: (1) ii-i BC  IG II² 10604

Αἰσιμίδης

Athens: (1) vii/vi BC  Paus. iv 5. 10 (PA 309) (s. Αἰσχύλος); (2) c. 530 BC  IG I³ 1206 (CEG I 35) (Αἰ̣σιμ̣[ίδς]); (3) c. 520-500 BC  IG I³ 989 = IEleusis 6 (Αἰσι[μίδς]); (4) c. 500 BC  CAVI 37; 2354; 4939; cf. ARV² pp. 1559 f.; Beazley Addenda p. 392 (PA 307) (hαισιμίδς: kalos)

—Cholleidai: (5) 301/0 BC  IG II² 640, 7 f. (Αἰσιμ[ίδης?] - S.G.B.)

—Gargettos: (6) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 279, 284 (cf. APF 1413) (s. Διοφάνης)

—Halai (Aixonides): (7) c. 360 BC  IG II² 10605 (PA 307a) (f. Αἴσιμος: deme - S.G.B.); (8) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 9, 55 (Αἰσι̣μ̣ίδης: f. Στέφανος); (9) iii/ii BC  IOrop 167, 2 (PA 308) (f. Στέφανος: deme - S.G.B.)

—tribe Hippothontis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1190, 186 (PA 310) (-δς)

Αἰσιμιωνίδης

Athens: (1) c. 485-480 BC  Ag. XXV 128-31; CAVI 506; 670; ZPE 91 (1992) p. 114 (name) (hασιμινίδς: f. Ἡγέστρατος)

Αἴσιμος

Athens: (1) c. 403-378 BC  Lys. xiii 80 ff.; Ar., Ec. 208; IG II² 34, 36; 42, 19 f.; Hell. Oxy. vi 2 (PA 311); (2) 334/3 BC  IG II² 1523, 23 f.; 1524, 198 (f. Μνησιστράτη)

—Halai (Aixonides): (3) c. 360 BC  IG II² 10605 (PA 311a) (s. Αἰσιμίδης, f. Στέφανος: deme - S.G.B.)

—Skambonidai: (4) 324/3 BC  IOrop 353 A, 47 (f. Ταυρέας)

Foreign Residents:

    Herakleia: (5) ii BC  IG II² 8595 (f. Βιότη)

Αἴσιος

Athens: (1) m. iv BC  D. xxxviii 28 (PA/APF 313)

—Sphettos: (2) 366-364 BC  IG II³ (4) 480 I, 1; II, 1; D. xxix 3; D. xxix 15 f.; D. xxix 23; D. xxix 55; cf. APF 3597 VI (PA 312 = 314) (s. Μνησίβουλος)

Αἰσίων

Athens: (1) iii BC  IG II² 2441, 3 (PA 316a)

—Kopros: (2) m. iv BC  IG II² 1612, 293; D. xxi 165; Plu., Dem. 11; Arist., Rh. 1411 A 25; Suda Δ 454; cf. APF 315 (PA 315 = 316 = 317) (f. Εὐκτήμων)

Αἰσχέας

Athens: (1) vi/v BC  Ag. XXI D 33 ([Α]ἰσχέας); (2) c. 422 BC  IG I³ 1185, 4 (PA 318); (3) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 251 ([Αἰ]σχέας: s. Εὐσθένης)

—Acharnai: (4) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 94 (PA 319)

—Aithalidai: (5) m. iii BC  IRhamnous 8, 4, 23; IG II² 3467, 5 = IRhamnous 9, 7, 15 (f. Ἔνδιος)

—Eupyridai: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 104 (PA 320) (f. Ἀντίρρητος)

—Halai (Aixonides): (7) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 14; SEG XLII 112, 11 (Αἰσχέας, [Αἰσ]χίας: s. Φιλήριφος); (8) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 18 ([Α]ἰσχέ[α]ς: f. Φιλήριφος)

—Kephisia: (9) 164/3 BC  IG II² 950, 4 (PA 321) (s. Θεοπείθης)

—Kydantidai: (10) 305/4 BC  Ag. XV 58, 85 (Ἀ̣[ἰσχέας]: s. Πραξιτέλης); (11) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 77 (f. Πραξιτέλης)

Athens?: (12) c. 475-450 BC  Ag. XXI E 3 = CAVI 236 (?f. Νικάνωρ)

Αἴσχειος

Athens?: (1) c. 475-450 BC  Ag. XXI F 65

Αἰσχητάδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 34 ([Α]ἰσχτάδς); (2) 317 BC  Paus. i 35. 2 (PA 322)

—Melite: (3) 360-350 BC  IG II² 2383, 22 (PA/APF 323) (s. Πρόξενος); (4) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 54 (PA 324) ([Αἰσχ]ητάδης?: s. Πρόξενος)

Αἰσχίας

Athens: (1) vi BC  Grammateion 5 (2016) p. 83 no. 2

—Ikarion: (2) c. 304-267 BC  Ag. XV 61, 45; IG II³ (1) 914, 8 (= PA 325); IG IX (1)² (1) 25, 73 (I s. Ἀκρότιμος I, f. Ἀκρότιμος II)

—Myrrhinous: (3) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 33 ([Αἰσ?]χίας, [Ἀρ?]χίας: s. Εὐκλείδης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii AD  IG II² 9823; cf. AM 67 (1942) p. 113 no. 224 (LGPN V.B s.v. Μόσχιος (2)) ([Αἰσ?]χίας: f. Ὄλυμπος)

Αἰσχίδιππος

Athens:

—Kolonos: (1) m. iv BC  IG II² 6512 = SEG XXXVIII 204 (PA 428) (Αἰσχ(ύ)λιππος - Kirchner)

Αἰσχινάδης

Athens: (1) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 15 (-δς); (2) s. v BC  Ar., Pax 1154 and Schol. (Stephanis 89)

Athens?: (3) v/iv BC  IG II² 10606 ([Αἰσ]χινάδης)

Αἰσχίνης

Athens: (1) ?vi BC  IG I³ 1404 bis ([Αἰ]σχίνς: kalos); (2) c. 525-500 BC   IG I³ 526 (PA 326) (-νς); (3) ~ CAVI 1209; cf. ABV p. 351; PA 327 (-νς: potter); (4) vi/v BC  Graef--Langlotz II 1357-8 = CAVI 1553-4 ([Αἰ]σχίνς); (5) c. 510-500 BC   IG I³ 631, 1 (PA 327) (-νς); (6) ~ IG I³ 670, 1 (Αἰσχί[νς]: s. Πισστο[--]); (7) m. v BC  CAVI 2721 (ARV² p. 1559) (-νς: kalos); (8) s. v BC  Ar., V. 459 and Schol.; Ar., V. 1220; 1242; Ar., Av. 823; Schol. Ar., V. 325 (PA 337) (Αἰσχίνης ὁ Σέλλου); (9) c. 445 BC  IG I³ 46, 34 (PA 328) (-νς); (10) v/iv BC   Lys. fr. ii (PA 332); (11) ~ Lys. fr. iii; (12) 409 BC  IG I³ 1191, 362 (PA 330) (-νς); (13) c. 400-380 BC  IG II² 175 + SEG XXI 244, 3 (PA 333); cf. Studies Habicht pp. 81-2; (14) f. iv BC  IG II² 11849; cf. SEMA 2053; (15) iv BC  IG II² 10607 ([Αἰσ]χίνης); (16) m. iv BC   IG II² 11352; (17) ~ SEMA 2213; (18) s. iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 59 e (Αἰσχίν̣[ης]: f. Αἰσχ[--]); (19) ~ Din. fr. ix (PA 334); (20) hell. ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 84 no. 6, 1; (21) ?hell. RE (21) (doctor); (22) 132/1 BC  Thompson, New Style Coinage 388-9; 394; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 336); (23) 119/18 BC  Thompson, New Style Coinage 569-71; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 335) (Αἰσχί(νης)); (24) 106/5 BC   FD III (2) 15, 22 (f. Μελάνθιος); (25) ~ FD III (2) 15, 22 + BCH 99 (1975) p. 204 (f. Ἀσκληπιόδωρος); (26) 106/5 BC   FD III (2) 15, 22 + BCH 99 (1975) p. 205 (f. Χαριάδης); (27) ~ FD III (2) 30, 13; (28) c. 98-80 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 15, 18; SEG XXXIII 290 B, [2] (f. Διοκλῆς); (29) 75/4 BC  IG II² 1944, 14 (archon epon.); (30) ?59/8 BC  Thompson, New Style Coinage 1231 (cf. PA 336)

—--ous: (31) f. iv BC  IG II² 5983, 7 (PA 370)

—Acharnai: (32) ?hell. IG II² 5778 (PA 348) (s. Ἀρκεσίλας); (33) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 93 (s. Καλλιάδης); (34) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 63 (PA 347); (35) 135/4 BC  ID 2042, 3 ([Α]ἰσχίνης: s. Φιλοκλῆς)

—Aixone: (36) 390-365 BC  IG II² 5404 (PA 342) (f. Αἰσχύτης)

—Anagyrous: (37) 365-340 BC  IG II² 5617 (PA 344) (s. Ἀπόληξις)

—Anaphlystos: (38) m. iv BC  IG II² 5675 (PA 345) (f. Ξενοκράτης); (39) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 6 f. (Αἰ[σ]χίνης: s. Νικόμαχος)

—Auridai: (40) ii-i BC  IG II² 5713 = AEE² p. 33 no. 72 (PA 2522) (f. Ἀριστοτέλης); (41) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 99; (42) 148-134 BC  IG II² 1939, 10 (PA 345) (s. Κλέων)

—Azenia: (43) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 12 (Α̣ἰσ̣χίνης: f. Αἴσχρων); (44) m. i BC  Ag. XV 278, 38 (s. Λεύκιος)

—Berenikidai: (45) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 87 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Besa?: (46) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 12

—Cholleidai: (47) 324/3 BC  IOrop 353 A, 27 (f. Φι[--]ος)

—Eleusis: (48) m. iv BC  IG XII (6) 262, 268; (49) inc. PA 349; RE (16)

—Epikephisia: (50) 36/7 AD  IG II² 2292, 34 f. (Stephanis 91) (s. Διονύσιος)

—Erchia: (51) f. iv BC  IG II² 7717, 2 (PA 350) (f. Γλύκη); (52) c. 225 BC  IRhamnous 167, 23 (IG II² 1322); IRhamnous 29, 7; 31, 31 (f. Ἀρχέστρατος)

—Eroiadai (Hippothontid): (53) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 19

—Euonymon: (54) f. iv BC  IG II² 6181 (PA 351) (f. Μνήσιλλα)

—Halai (Aixonides): (55) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 4; Hesp. 15 (1946) p. 162 (deme) (s. Πολύζηλος); (56) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 17 (PA 343) (Α[ἰσ]χίνης: f. [...]ιππος)

—Hermos: (57) c. 119-100 BC  ID 2598, 48; 2607, 14 (I f. Αἰσχίνης II); (58) c. 100 BC  ID 2607, 14 (II s. Αἰσχίνης I)

—Kephale: (59) 394/3 BC  IG II² 17 = Ag. XVI 36, 13 (PA 352) (f. Ἀριστοκράτης)

—Kephisia: (60) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 37 (f. Αἰσχύλος); (61) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 35 (PA 353) (f. Καλλινίκη)

—Kolonos: (62) m. iv BC  IG II² 6525, 1 (PA 355) (f. Καλλιστράτη)

—Kopros: (63) m. iv BC  IG XII (6) 262, 274 (Αἰσχ[ί]νης)

—Kothokidai: (64) 390-322 BC  CEG II 776; IG II² 2408 = IEleusis 82, 7; cf. PA/APF 354; Stephanis 90 (s. Ἀτρόμητος I, Γλαυκοθέα (Acharnai), f. Ἀτρόμητος II)

—Kydantidai: (65) m. iv BC  Unp. (Athens Airport, tit. sep.) (s. Πραξιτέλης)

—Kydathenaion: (66) c. 444 BC  IG I³ 455, 13 (PA 356) ([Αἰ]σχίνες: f. Γλαυκίας)

—Lamptrai: (67) 479 BC  Plu., Arist. 13 (PA 357)

—Lousia: (68) f. iv BC  Is. vii 18 (PA/APF 358) (f. Θρασύβουλος)

—Marathon: (69) imp. SEMA 546

—Melite: (70) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 30

—Myrrhinous: (71) c. 20 BC  Ag. XV 293, 62 ([Α]ἰ̣σ̣[χί]νη̣ς: s. Μητρόδωρος)

—Oe: (72) f. iv BC  SEG XLIX 318, 6

—Oinoe: (73) 245/4 BC  IG II³ (1) 1017, 8 (f. Μολοττός)

—Oion: (74) f. iv BC  IG II² 6996 (PA 359) (f. Καλλιστώ)

—Oion (Kerameikon): (75) 173/4 AD  IG II² 2103, 94 (I f. Αἰσχίνης II); (76) ~ (II s. Αἰσχίνης I)

—Paiania: (77) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 15 (= PA 360); SEMA 508 (f. Αὐτοκράτης); (78) 182/1 BC  IG II³ (1) 1302, 48 (PA 361)

—Peiraieus: (79) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 79 (s. Αἰσχρωνίδης)

—Perithoidai: (80) 418/17 BC  IG I³ 287, 5 (-νς); (81) 342/1 BC  IG II² 1455, 3 (PA 362)

—Phaleron: (82) f. iii BC  SEMA 650 (s. Ἀντικράτης); (83) iii BC  IG II² 7611, 2 (PA 367) (f. Κλεοφανίς); (84) ?iii BC  SEMA 653; (85) 275/4 BC  IG II³ (1) 897, 5 (s. Ἀντικράτης); (86) ii BC  IG II² 9027; (87) c. 62-50 BC   Ag. XV 267, 7; 273, 50 (cf. PA 368) (I f. Αἰσχίνης II); (88) ~ Ag. XV 267, 7; 273, 50 (PA 368) (II s. Αἰσχίνης I)

—Phegaia: (89) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 16 (PA 369) (f. Σωτιμίδης)

—Phlya: (90) ?i BC  BCH 71-2 (1947/8) p. 426 no. 1, 3 (f. Σώτειρα); (91) imp. IG II² 7656 ([Α]ἰσχίνης: I f. Αἰσχίνης II); (92) ~ ([Α]ἰσχίνης: II s. Αἰσχίνης I)

—Semachidai: (93) iv/iii BC  IG II² 7378 (PA 363) (s. Πάμφιλος)

—Skambonidai: (94) f. iv BC   IG II² 7394, 1 (PA 364) (I f. Ἀσπάσιος); (95) ~ IG II² 7394, 3 (PA 365) (II s. Ἀσπάσιος, ?s. Εὔκλεια)

—Sphettos: (96) v-iv BC  PA 366; RE (14) (s. Λυσανίας)

—Steiria: (97) 335/4 BC  Ag. XV 43, 73 (s. Καλλιμήδης)

—Sypalettos: (98) i AD  Ag. XVII 314 ([Αἰ]σχίνης: f. Εὔβιος)

—Thorikos: (99) c. 342-338 BC  Ag. XIX P 26, 239 f.; XIX P 28, 17

—tribe Aiantis: (100) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 118 (PA 338)

—tribe Akamantis: (101) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 4 (PA 339) (Αἰ[σχί]νς); (102) c. 411 BC  IG I³ 1186, 25 (-νς)

—tribe Antiochis: (103) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 35 (PA 340) (-νς)

—tribe Hippothontis: (104) c. 411 BC   IG I³ 1163, 11 (-νς); (105) ~ IG I³ 1186, 53 (-νς)

—tribe Kekropis: (106) s. v BC  X., HG ii 3. 2; X., HG ii 3. 13 (PA 341)

—tribe Oineis: (107) 464 BC  IG I³ 1144, 69 (PA 329) ([Αἰσ]χίνς); (108) 409 BC  IG I³ 1191, 226 (PA 331) (-νς)

—tribe Pandionis: (109) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 18 (f. Ξένων)

Athens?: (110) f. iv BC  IG II² 10609/10 (s. Εὐηθίων, f. Μίκα, Ἰσθμόδωρος); (111) iv BC   AE 1903, p. 58 no. 4, 3 (Α[ἰ]σχίνης); (112) ~ IG II² 11953 (PA 334a) (f. Κλεαγόρα); (113) ?iii BC  CIA App. 9, 7 (Αἰσχ[ίν]ης); (114) ii BC  IG II² 10608; (115) 45/6 AD  IG II² 1971, 9; (116) i/ii AD  SEG LIV 235, 126

Athens*: (117) v BC  Ag. XXI F 119 = CAVI 487 (Αἰσχί[νης]?); (118) 408/7 BC  IG I³ 476, 85, 196 f., 233 f., 317 (hαι-); (119) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 85 (Αἰσχίνης ὁ καὶ Ψίαξ); (120) 173/4 AD  IG II² 2103, 202 (I f. Αἰσχίνης II); (121) ~ (II s. Αἰσχίνης I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (122) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 112 (LGPN V.B (15)) ([Αἰσ]χίνης: s. Εὔδοξος); (123) inc. IG II² 9681 (LGPN V.B (9)) (f. Ἱλάρα)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (124) m. iv BC  IG II² 10109 (LGPN IV (4)) (s. Διονυσόδωρος)

    Thessaly: (125) a. 316 BC  IG II² 1956, 54 (LGPN III.B (5)) (mercen.)

    Other: (126) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 109 ([Αἰ]σχίνης: s. Ἀρισ[--])

Αἶσχις

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 179; 7344 (ABV p. 664) (kalos)

Αἴσχρα

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (1) i BC  IG II² 9017 (LGPN V.A (1)) (d. Νικάνωρ)

    Ionia, Smyrna: (2) imp. IG II² 10368 a (p. 885 (LGPN V.A (2))) (slave?)

Αἰσχραῖος

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (s. Ἀκεστορίδης); (2) m. iii BC  Ag. XIX P 53, 48 (Αἰσχρα[ῖος]); (3) 78/7 BC  IG II² 1338 = IEleusis 271, 13 (PA 371) (archon epon.)

—Anagyrous: (4) s. iv BC  IG II² 1623, 290; 1630, 5; 3043, 1 (PA/APF 373) (s. Πολυκλῆς)

—Athmonon: (5) 318/17 BC  SEG XXXVI 155, 67 (Αἰ[σχ]ραῖος: s. Χ[--])

—Euonymon: (6) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 I, 17 (cf. PA 374) ([Αἰσ]χραῖος); (7) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 11 (cf. PA 374)

—Kedoi: (8) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 531 (Αἰσχ[ρα]ῖ[ος]: f. Προμηθίων)

—Pallene: (9) c. 350 BC  IG XII (8) 5, 4 ([Α]ἰσχ[ρ]αῖος)

—Phaleron: (10) c. 50 BC  Ag. XV 273, 47 (PA 376)

—Phlya: (11) vi/v BC  Hdt. viii 11; PA/APF 377 (f. Λυκομήδης I)

—Pithos: (12) s. iv BC  IG II³ (4) 970 (PA 375) (f. Δημονίκη)

—Pithos?: (13) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 22; SEG XXXVI 215 (deme) (PA 372) (Αἰσχραῖ̣[ος])

—tribe Aiantis: (14) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 9 (f. Ἀπήμων)

—tribe Erechtheis: (15) 490 BC  SEG LVI 430, 25

Αἰσχραίων

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (Αἰσχρα(ί)ν - Willemsen, Αἴσχρν?, Αἰσχραῖον? (acc.) - D.M.L.: s. Λάμπων)

Αἴσχριον

Athens:

—Eroiadai: (1) i BC  IG II² 6089 + Peek, AG 1 p. 10 no. 21 (Αἴσχρ[ιον?], Αἶσχρ[ον?]: d. Σωσιφάνης)

Athens?: (2) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 45; (3) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 144 (Αἰσχρίου (gen.))

Athens*: (4) hell.-imp. SEMA 1509

Αἰσχρίων

Athens: (1) 520-510 BC  CVA Oxford 1 pl. 1, 2 = CAVI 5909 (Ἀ(ἰ)σχ(ρ)ίν); (2) f. iv BC  [D.] xlix 22 et passim (PA 378); (3) 161/0 BC  IG II² 956 I, 84 (PA 381) ([Αἰ]σχρίων: s. Δημήτριος); (4) c. 125-100 BC  ID 2630, 24 (I f. Αἰσχρίων II); (5) ~ (II s. Αἰσχρίων I)

—Alopeke: (6) 140/39 BC  Ag. XV 240, 87

—Anaphlystos: (7) 304/3 BC  Ag. XV 61, 316 (s. Λεωκύδης)

—Aphidna: (8) m. ii BC  IG II² 1711, 9 (PA 383) (f. Τιμογένης)

—Auridai: (9) 196/5 BC   IG II³ (1) 1256, 4 f. (Αἰσχρίω̣[ν]: I f. Αἰσχρίων II); (10) ~ IG II³ (1) 1256, 4 (II s. Αἰσχρίων I)

—Besa: (11) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 37 (Αἰσχρίω[ν])

—Kothokidai: (12) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 126 (PA 384) (Αἰσχρί[ω]ν: s. Νικόμαχος)

—Lakiadai: (13) m. iii BC  SEMA 360 (f. Λυκίσκος)

—Melite: (14) ii-i BC  ID 1998, 1 (Αἰ[σχρίων]: I f. Αἰσχρίων II: deme - ed.); (15) ~ (II s. Αἰσχρίων I: deme - ed.); (16) 126/5 BC  ID 2147, 1 (I f. Αἰσχρίων II); (17) ~ (II s. Αἰσχρίων I); (18) 111/10 BC   ID 2070, 1 (PA 389) (I s. Εὔβουλος, f. Αἰσχρίων II); (19) ~ ID 2070, 1 (PA 385) (II s. Αἰσχρίων I, f. Αἰσχρίων III); (20) 111/10 BC  ID 2070, 3 (PA 386) (III s. Αἰσχρίων II); (21) 107/6 BC   ID 2232, 2; 2233, 1; 2249 + SEG XXXVI 740, 1; ID 2250, 5 (PA 388) (I s. Διονύσιος, f. Αἰσχρίων II); (22) ~ ID 2232, 2; 2233, 1; 2249 + SEG XXXVI 740, 1; ID 2250, 5; 2286, 3 (PA 387) (II s. Αἰσχρίων I); (23) c. 100 BC  ID 2608, 11 (f. Ἡγίας)

—Oe: (24) hell.-imp. SEMA 466 (f. [--]δεια); (25) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 4 (PA 390) (s. Πάρμων)

—Pallene?: (26) 131/0 BC  ID 2163, 1 (s. Εὔβουλος)

—Peiraieus: (27) ii BC  IG II² 7153, 2 (PA 391) (f. Ἀριστόνικος)

—Perithoidai: (28) 147/6 BC  ID 1503, 4; 2374, 3 f. (PA 380) (f. Πυλάδης)

—Philaidai: (29) ?iii BC  IG II² 7652 (PA 392) (f. Ξενόφαντος)

—Phlya: (30) 156/5 BC  ID 1416 B II, 112 (I f. Αἰσχρίων II); (31) ~ (II s. Αἰσχρίων I)

—Phyle: (32) s. iii BC  IRhamnous 26, 21; SEG LI 112 = PAE 2001, pp. 7-8 no. 11 (s. Ἀμφικλῆς); (33) 214/13 BC  IG II² 1706, 101 + Hesp. 2 (1933) pl. XIV; AJPh 61 (1940) p. 192 (deme) (PA 379)

—Rhamnous: (34) 184/3 BC  IG II³ (1) 1291, 2; 1292, 2; 1293, 2 (s. Εὐαίνετος)

—Semachidai: (35) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 108 (f. Θεότιμος)

—Trikorynthos: (36) m. iii BC  IRhamnous 28, 7 (f. [--]ος)

—tribe Aigeis: (37) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 125 (PA 382)

Athens?: (38) 183/2 BC  IG II² 2332, 248 ([Αἰσχ]ρίω[ν]?); (39) ii/i BC  ID 2778 (I f. Αἰσχρίων II); (40) ~ ([Αἰσχ]ρίων: II s. Αἰσχρίων I)

Athens*: (41) 211/12 AD  IG II² 2208, 144 ([Αὐρ.] [Αἰσ]χρίων: s. Ζώσιμος: epeng.); (42) 235/6 AD  IG II² 2235, 181 (s. Ἀντίγονος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kalchedon: (43) hell. IG II² 8950 (LGPN V.A (2)) (f. Δωρόθεος)

    Caria, Knidos: (44) v BC  IG I³ 1346 (IG II² 9039 = LGPN V.B (2)) (s. Φιλίσκος)

    Caria, Miletos: (45) i BC/ i AD  IG II² 9746 (LGPN V.B (10)) (f. Λήναιος)

    Kerkyra: (46) f. iv BC  IG II² 9010 (LGPN III.A (38))

    Korinthia, Korinth: (47) iii BC  IG II² 9052, 2; cf. SEG XXVIII 291; Osborne, Naturalization III T97 (LGPN III.A (41)) (f. Ἀριστόκλεια)

    Messenia, Messene: (48) c. 300 BC  IG II² 1956, 64 (LGPN III.A (43)) (mercen.)

Αἶσχρον

Athens:

—Kropidai: (1) s. ii BC  IG II² 6554 (d. Νικόστρατος)

—tribe Ptolemais: (2) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 65; ZPE 142 (2003) p. 83 (name) (Αἶ[σχ]ρον?: d. [-]ικαλ[--])

Athens?: (3) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 85, 147, 153, 164

Αἰσχρύβας

Athens:

—Eitea (Akamantid): (1) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 17 (PA 417)

Αἰσχρώ

Foreign Residents:

    Samos: (1) m. v BC  IG I³ 1366 (LGPN I (-)) (d. Ζωΐλος)

    Syria, Antioch: (2) hell.-imp. Ag. XVII 410 = IG II² 8104 (d. Σόφων)

Αἴσχρων

Athens: (1) v BC  IG I³ 1041, 5 (PA 393) ([Αἴσ]χρν); (2) f. iv BC   IG II² 10614, 1 (cf. PA 436e) (I f. Αἰσχύλος); (3) ~ IG II² 10614, 2 (PA 395a) (II s. Αἰσχύλος); (4) m. iv BC  IG II² 7527, 7 (f. Φιλουμένη); (5) s. iv BC  Ag. XIX LA 8, 4 (Αἴσχρ[ων]); (6) m. iii BC  IG IX (1)² (1) 24, 14 (f. Ἀπολλοφάνης); (7) c. 215 BC  IG II³ (1) 1421, 4 ([Αἴσ]χ̣ρων); (8) 210/9 BC  IG II² 1304 = IEleusis 211, 23; IG II² 1315, 2, 6; 2504, 1 (PA 395) (archon epon.); (9) 172/1 BC  IG II² 2331, 10; SEG XIX 171 (name) (cf. PA 410); (10) 128/7 BC  FD III (2) 12, 11 (f. Νικόλαος); (11) imp. IG II² 7041, 4 (Αἴσχρ[ων])

—Acharnai?: (12) f. iv BC  Ag. XIX L 5, 23

—Aixone: (13) c. 334-319 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 18; IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 10 (PA 401) (?s. Θεόδοτος I, f. Θεόδοτος II); (14) 116/15 BC  IG II² 1228, 19, 22 f. (PA 402)

—Anaphlystos: (15) 433/2 BC  IG I³ 293, 15, 24; 294, 30; 318, 9; 319, 17; 343, 3; 344, 17; 364, 17 (PA 405) (-σχρν: f. Εὐθίας)

—Athmonon: (16) m. iv BC   IG II² 2385, 19, 21 (PA 398); (17) ~ IG II² 2385, 49 (PA 399) (s. Γλαύκιππος); (18) 281/0 BC   Ag. XV 72, 90; SEG XXXVI 217 (deme) ([Αἴ]σ̣χρων: s. Αἰσχύλος); (19) ~ Ag. XV 72, 91; SEG XXXVI 217 (deme) ([Α]ἴσχρων: s. Ἀθηνόδωρος)

—Azenia: (20) c. 370 BC  Ag. XV 492, 126 (PA 397) ([Α]ἴσχρων); (21) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 11 (s. Αἰσχίνης); (22) s. ii BC  IG II² 1028 II, 141; 1940, 58 (PA 400) (s. Μένανδρος I, f. Μένανδρος II)

—Erchia: (23) iii-ii BC  IG II² 6108 (f. Εὐαγόρα)

—Halai: (24) c. 150 BC  ID 1500, 7, 28; 1833, 7 (PA 404) (f. Μενεκλῆς)

—Halai (Aixonides): (25) f. iv BC  SEMA 1709 (f. Δημοστράτη); (26) m. iv BC  IG II² 5633 (PA 403) (f. Δημοστράτη)

—Kephale: (27) f. iv BC  IG II² 6345 (PA 406)

—Koile: (28) hell. IG II² 7045, 8 (f. Σατύρα)

—Kopros: (29) 303/2 BC  Ag. XV 62, 243 (s. Φιλιστίδης)

—Kydathenaion: (30) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 4 (PA 407) (Αἴ(σ)χρων: f. Δημόφιλος)

—Marathon: (31) 430/29 BC  IG I³ 281, 4 (PA 408) (-σχρν); (32) iv BC  IG II² 6151 (PA 409) (f. Δημαρέτη)

—Paiania: (33) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 115 (cf. PA 410)

—Peiraieus: (34) ii-i BC  IG II² 7159 (PA 411) (f. Δόρκος)

—Phaleron: (35) 398/7 BC  IG II² 1388, 55; 1393, 34; 1400, 54; 1401, 40; 1407, 35 f. (PA 413) (f. Λεωκράτης)

—Sounion: (36) m. iv BC  IG II² 7442 (PA 412) (f. Καλλιππίς)

—Sphettos: (37) iv BC  IG II² 7510 (PA 412a) (f. Δημήτριος)

—tribe Antiochis: (38) 409 BC  IG I³ 1191, 334 (Αἴσχρ[ν]?, Αἰσχρ[νίδς]? - S.G.B.)

Athens?: (39) c. 575-550 BC  Anfore da trasporto p. 68 no. 1 (-σχρν)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (40) inc. IG II² 10102 (LGPN III.B (2)) ([Αἴσ]χρων: f. Φιλουμένη)

    Syria, Antioch: (41) imp. IG II² 8193 (f. Εὔτυχος)

Αἰσχρώνδης

Athens:

—Alopeke: (1) 140/39 BC  Ag. XV 240, 93

Αἰσχρωνίδης

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1577 (PA 414) ([Αἰ]σχρων[ίδης]); (2) f. iii BC  IG II³ (4) 756, 2 (PA 415) (Αἰσχρωνίδ[ης])

—Kedoi: (3) 228/7 BC  IG II³ (1) 1136, 6 (PA 394) (f. Σώσιππος); (4) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 114 (f. Σώσιππος)

—Kydantidai: (5) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 21 (PA 416) (f. Πυθίων)

—Peiraieus: (6) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 79 f. ([Αἰσχρω?]νίδης: f. Αἰσχίνης)

—Semachidai: (7) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 86

—tribe Pandionis: (8) s. v BC  IG I³ 1193, 75 (Αἰσχρν(ίδ)ς)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (9) i AD  IG II² 10517 (LGPN III.B (1)) (f. Κίττος)

Αἰσχυλίδης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 635, 1 (PA 418) (Αἰσχυλ[ίδ]ς); (2) 464 BC  IG I³ 1144, 28 (PA 419) (-δς); (3) c. 450 BC  IG I³ 1153, 26 ([Α]ἰσχυλίδς); (4) c. 450-440 BC  CAVI 5884 = ARV² p. 1563 (PA 420) (f. Ἀλκιμήδης); (5) c. 425 BC  IG I³ 392 = IEleusis 34, 14; (6) c. 411 BC  IG I³ 1190, 91 (PA 421) (-δς); (7) 404 BC  Lys. xii 48 (PA 423); (8) m. iv BC  Ag. XIX P 21, 14 (s. Δ[--]); (9) 276/5 BC  IG II³ (4) 650, 9 (PA 424); (10) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 no. 8

—Aithalidai: (11) c. 330-300 BC  SEMA 40 (s. Δημοκλῆς)

—Erikeia: (12) m. iv BC  IG XII (6) 262, 74

—Gargettos: (13) s. iv BC  IG II² 5954 (PA 426) (f. Φιλωνίδης)

—Myrrhinous: (14) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 28 (PA 427) (s. Ἀρίσταρχος); (15) 336/5 BC  Ag. XV 42, 178

—Thorikos: (16) c. 330/29 BC  Ag. XIX P 34, 5

—tribe Akamantis: (17) 409 BC  IG I³ 1191, 174 (PA 422) (-δς)

Athens?: (18) m. iv BC  IG II² 10611 (PA 423a); (19) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 4

Αἰσχυλῖνος

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (1) m. iv BC  IG II² 8505 (LGPN V.A (2)) (s. Εὐκλῆς)

Αἰσχυλίς

Athens: (1) c. 410-400 BC  IG I³ 1291

—Phrearrhioi: (2) f. iv BC  IG II² 5949 (d. Ἐτεοχάρης)

Αἰσχυλίων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1151, 11 (PA 429) (-ν)

—Anakaia: (2) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 32 (PA 430) ([Α]ἰ̣σ[χ]υλίων: s. Ἐπιχαρ[--])

—Oion: (3) iv-iii BC  IG II² 2702 = Finley, SLC p. 134 no. 50, 4 f.

—tribe Hippothontis: (4) c. 411 BC  IG I³ 1186, 62 (-ν)

Athens*: (5) m. iii BC  IG II² 1291, 11 f. (Ἀ̣[ἰσχυ]λίων: s. Θέων)

Αἰσχύλος

Athens: (1) vii BC  Paus. iv 5. 10 (f. Αἰσιμίδης); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 532 (PA 432); (3) f. v BC  IG I³ 1152, 8 (PA 433); (4) s. v BC  IG I³ 147, 3 (PA 434) ([Αἰ]σχύλο[ς]); (5) 412/11 BC  IG I³ 97, 4 (PA 435) (Α̣ἰ̣σ̣χ̣ύ̣λος); (6) c. 410 BC  IG I³ 1192, 42 ([Α]ἰσχύλος); (7) f. iv BC  IG II² 10614, 1 f. (cf. PA 436e) (s. Αἴσχρων I, f. Αἴσχρων II); (8) iv BC   IG II³ (4) 922 (PA 436d); (9) ~ IG II² 10612; (10) iv BC  IG II² 10613 (PA 436b); (11) c. 156/5 BC  ID 1416 A I, 35; 1417 B I, 15, 35; 1442 A, 17; 1452 A, 17, 29

—Acharnai: (12) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 80

—Amphitrope: (13) ?334/3 BC   IG II³ (4) 81, 14 (cf. PA 440) (I f. Αἰσχύλος II); (14) ~ IG II³ (4) 81, 14 (PA 440) (II s. Αἰσχύλος I)

—Ankyle: (15) 409/8 BC  IG I³ 376, 25

—Athmonon: (16) c. 345-330 BC  IG II³ (1) 550, 26; [D.] lviii 30 ff. (PA/APF 436 = 439) (f. (ad.) Χαρίδημος); (17) 281/0 BC  Ag. XV 72, 90; SEG XXXVI 217 (deme) (f. Αἴσχρων)

—Athmonon?: (18) f. iv BC  SEG XXIV 197, 31 (f. Ἄνδρων)

—Cholargos: (19) 117/16 BC   IG II² 1009 II, 96 (cf. PA 454) (I f. Αἰσχύλος II); (20) ~ IG II² 1009 II, 96 (PA 454) (Αἰσχ[ύλ]ος: II s. Αἰσχύλος I)

—Dekeleia: (21) 405 BC  IG I³ 1032, 197

—Eitea (Antiochid): (22) 335/4 BC  Ag. XV 43, 225 (s. Νεοκλείδης)

—Eleusis: (23) 524-455 BC  PA 442; RE (13) and Supplbd. 11; cf. TrGF 1 p. 84 no. 5; Mette, UDA p. 200; CAVI 89; 3939; 3941; 4962 (s. Εὐφορίων I, f. Εὐφορίων II, Εὐαίων)

—Erchia: (24) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 405 (PA 443)

—Hermos: (25) c. 42-30 BC   ID 2632, 15; IG II³ (4) 214 B, 3 (I f. Αἰσχύλος II); (26) ~ ID 2632, 15; IG II³ (4) 214, 3 (II s. Αἰσχύλος I)

—Hybadai: (27) 128/7 BC  SEG XV 104, 176 (I f. Αἰσχύλος II); (28) ~ (II s. Αἰσχύλος I)

—Kephale: (29) c. 460-440 BC  IG I³ 865, 3 (PA 445) (-σσχύ-: f. Διογένης)

—Kephisia: (30) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 37 (s. Αἰσχίνης)

—Kolonai (Leontid): (31) 324/3 BC  IOrop 353 A, 83 (s. Πρωτόμαχος)

—Kolonos: (32) m. iv BC  IG II² 6512 = SEG XXXVIII 204 (PA 446)

—Kydathenaion: (33) 304/3 BC  Ag. XV 61, 62 (PA 447) (s. Γνωσίας)

—Paiania: (34) c. 440 BC  IG I³ 891 (PA 448) (s. Πυθέας); (35) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 14 (s. Πυθέας); (36) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 6 (PA 449) (s. Χάρης II)

—Paiania?: (37) 213/12 BC  BGU 2398, 4, 21 (Anc. Soc. 20 (1989) p. 174 no. 50) (s. Πυθέας)

—Paionidai: (38) m. iv BC  IG II² 4330 (cf. APF 450) (Αἰ̣[σχύλος]: I f. Ἱππίσκος); (39) s. iv BC  IG II² 1631, 497; 1672 = IEleusis 177, 376; SEG XXV 177, 8 (PA/APF 450) (II s. Ἱππίσκος)

—Perithoidai: (40) s. iv BC  IG II² 7219, 2, 5 (= PA 451); IG II² 463 + SEG XXV 78, 122, 125; Ag. XV 62, 182 (f. Εὐκλῆς, Φιλιστίδης, Εὐκτήμων)

—Phegous: (41) 281/0 BC  Ag. XV 72, 77 (Αἰσ̣χ̣ύ̣λο̣ς̣: f. Μνησιφῶν)

—Prospalta: (42) s. iv BC   IG II³ (4) 644, 14 (cf. PA 452) (f. Ἀνθεμίων); (43) ~ IG II³ (4) 644, 15 (= PA 452); Finley, SLC p. 125 no. 17, 4 (Αἰσ[χύ]λος: s. Διφιλίδης); (44) i-ii AD  IG II³ (4) 140 ([Αἰσ?]χύλος, [Βακ?]χύλος: s. Ἱέρων)

—S--: (45) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 3 (PA 453) (f. [--]ας)

—Thria: (46) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 14 ([Αἰ]σχύλος); (47) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 98 (PA 444) (s. Εὐβίοτος)

—Trikorynthos: (48) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 26

—tribe Aiantis: (49) c. 411 BC  IG I³ 1186, 132

—tribe Antiochis: (50) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 11 (PA 437) (s. Σ[--])

—tribe Oineis: (51) 281/0 BC  Ag. XV 72, 52 ([Αἰ]σχύλος)

—tribe Pandionis: (52) ?447 BC  IG I³ 1162, 76 (PA 438)

Athens?: (53) ?v BC  Graef--Langlotz II 1426 = CAVI 1622 (Αἰσχύ[λος]); (54) f. iv BC  IG II² 194, 3 f. ([Αἰσ]χύλος); (55) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 10 (s. Ποσείδιππος); (56) m. iv BC  IG II² 2387, 1 (PA 436a) ([Α]ἰσσχ[ύ]λος); (57) iv/iii BC  IG II² 569, 4, 9; (58) f. iii BC  IG II² 2325, 35, 299 (Stephanis 93) (Αἰσχύλ[ος]); (59) ?iii BC   CIA App. 21, 1; (60) ~ CIA App. 92 a, 2 ([Αἰ]σχύ(λ)ος?); (61) ii AD  IG II² 2478 a = IEleusis 526, 9; (62) inc. SEMA 2547 ([Α]ἰσχύλος: f. Χαιρελέα)

Athens*: (63) f. iv BC   IG II² 2346, 20 (PA 436c) (I f. Ἡφαιστόδωρος); (64) ~ IG II² 2346, 21 (PA 436f) (II s. Ἡφαιστόδωρος); (65) s. iv BC  Din. fr. lxxvii (freed.)

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (66) f. iv BC  IG II² 9096 (LGPN V.A (8)) (s. Ῥύνδακος)

    Sicily, Kale Akte: (67) i BC  IG II² 10291 (LGPN III.A (39)) (s. Ἀπολλόδωρος)

Αἰσχύτης

Athens:

—Aixone: (1) 390-365 BC  IG II² 5404 (PA 455) (s. Αἰσχίνης)

—Eitea: (2) iv BC  SEG LIV 254

—Ikarion: (3) c. 470 BC  IG I³ 842 ([Αἰ]σ̣χ̣ύτς)

—Xypete: (4) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 4 f., 8 f.; SEG XXX 355, 6 (f. Φίλτων, Πάμφιλος)

—tribe Erechtheis: (5) c. 411 BC  SEG LII 60, 60 (-τς)

Αἰσχυτίδης

Athens:

—Rhamnous: (1) s. iv BC  SEMA 774, 2 (IRhamnous 213) (Αἰ[σ]χ̣υ̣τ̣ί[δη]ς)

Αἴσων

Athens: (1) hell. SEG L 829 IX, 1 (s. Εὐφρόσυνος)

—Anagyrous: (2) iv BC  IG II² 5619 (f. Ἀριστομένης)

—Eleusis: (3) c. 321 BC  IG II² 1192 = IEleusis 96, 1 (PA 457) (Αἴσω̣[ν]: f. Ὀνήτωρ)

—tribe Hippothontis: (4) ?447 BC  IG I³ 1162, 69 (PA 456) (hαίσν)

Athens?: (5) c. 420 BC  ARV² p. 1174 no. 1 = CAVI 4901 (painter)

Αἴσωπος

Athens: (1) f. v BC  Schol. Ar., V. 566 (Stephanis 95)

Athens?: (2) c. 550 BC  IG I³ 1508 (hαίσπος); (3) ii AD  IG II² 10615 (Κίνκιος Αἴσωπος)

Athens*: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 397 (slave); (5) i BC  IG II² 8910; (6) ?17 AD  Ag. XXI F 250 ([Α]ἴσωπος); (7) 173/4 AD  IG II² 2103, 256 (epeng.)

Foreign Residents:

    Epiros: (8) s. iv BC  IG II² 8855 = 8532 a (p. 893); cf. AM 67 (1942) p. 228 no. 56 (LGPN III.A (1))

Αἰτίας

Athens:

—Kephisia: (1) c. 400 BC  IG II³ (4) 41, 1 (f. Ὀνήσιππος)

Αἰχμαῖος

Athens:

—Kephisia: (1) i BC  IG II² 3497, 2 (PA 458) (f. Πλειστίας I)

Athens?: (2) f. iii BC  IG II² 2428, 7 (Αἰχμ[αῖος])

Αἰχμέας

Athens:

—Eleusis: (1) iv BC  IG II² 6022, 1 f. (PA 459) (f. Εὔφρων)

Αἰχμίας

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (s. Θαρρυλίων)

—tribe Antiochis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 351

Αἰχμοκλείδης

Athens:

—Athmonon?: (1) f. iv BC  SEG XXIV 197, 9 (f. Φιλέας)

Αἴων

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 215

—Kydathenaion: (2) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 5; (3) c. 333-303 BC  IG II² 358 + SEG XXI 326, 6 f.; Ag. XV 61, 73 (cf. PA 459a); IG II³ (4) 342, 53 + PAA 17 p. 91 (I f. Αἴων II, Φανόμαχος); (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 73 (PA 4506 = 459a) (II s. Αἴων I)

—Paiania: (5) 155/4 BC  Ag. XV 225, 82

Ἀκαδήμεια

Athens?: (1) i-ii AD  IG II² 10616 (-μεα)

Athens*: (2) ii-i BC  IG II² 10617

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) ii-i BC  SEMA 777 (IRhamnous 216) (-μεα: d. Εὔτυχος); (4) i BC  IG II² 8558 (-μεα: d. Ἱέρων)

Ἀκαδήμιος

Athens?: (1) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 64, 8 (-χα-)

Ἀκάδημος

Athens: (1) s. iv BC  Hyp. fr. ii; ZPE 162 (2007) pp. 1-4 (PA 460)

—Myrrhinoutta: (2) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 80 (PA 461) (s. Νεοκλῆς)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (3) hell. ZPE 228 (2023) p. 150 no. 25 (s. Δρόμων)

Ἀκαλανθίς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 64 (fict.)

Ἀκάμας

Athens: (1) c. 545-530 BC  Immerwahr, Script 145 = CAVI 4935

—Eupyridai: (2) s. i BC  IG II² 2461, 94 (PA 463) (f. Λήναιος)

—Kephale: (3) c. 195-215 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 137; Ag. XV 440, 14 (s. Μ. Αὐρ. Πρόσδεκτος)

—Phyle: (4) i AD  IG II² 7739 = 7747 (Ἀκάμας - Hondius, Ἀτάμας - Sundwall: s. Καλλίνικος)

—tribe Aigeis: (5) m. iv BC  IG II³ (4) 544 (PA/APF 462)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (6) hell.-imp. IG II² 7999 ([Ἀ]κάμας: s. Ἀφροδίσιος)

    Syria, Antioch: (7) hell. SEMA 985

Ἀκαρνάν

Athens: (1) 335/4 BC  IOrop 520, 12 (PA 464)

Ἄκαστος

Athens:

—Marathon: (1) imp. IG II² 6773 = 6758 a (p. 891); cf. AM 67 (1942) p. 99 no. 174 (Γναῖος Ἄκαστος); (2) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 6 (s. Νικόστρατος I)

—tribe Erechtheis: (3) 196-201 AD  IG II² 2132, 15 (f. Ἀττικός)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) c. 112 AD  IG II² 2024, 56 (LGPN V.B (1)) (f. Φίλητος)

Ἀκέσανδρος

Athens: (1) c. 400 BC  SEMA 2216 (f. Καλλισταρέτη, Καλλιθάλεια)

—Anaphlystos: (2) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 8 (PA 465) (f. Θεαγένης)

—Athmonon?: (3) f. iv BC  SEG XXIV 197, 4, 16 (f. Εὐθύδικος, Εὐθύδημος)

Ἀκέσας

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 42, 8

Ἀκεσίας

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 109 (PA 466)

Ἀκεσίλαος

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 7 (doctor/fict.)

Ἀκεστίδης

Athens:

—Phegaia: (1) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 15 (PA/APF 467) ([Ἀ]κεστίδης?: s. Ἀντιφάνης)

Ἀκέστιον

Athens:

—Acharnai: (1) ii/i BC  Paus. i 37. 1; IG II² 1034 d, 23 (PA 468) (d. Ξενοκλῆς, m. Θεόφραστος II (Hagnous), Ξενοκλῆς (Hagnous))

Ἀκεστόδημος

Athens:

—Berenikidai: (1) 27 BC-14 AD  IG II² 3908, 2 (s. Ἰσοκράτης); (2) 13/12 BC  IG II² 1963, 54

Ἀκεστόθεμις

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1933, 12 (PA 469) (Ἀκεσστόθεμι[ς]: f. Φιλότιμος)

Ἀκεστορίδης

Athens: (1) 504/3 BC  Develin, AO p. 53 (PA/APF 470) (archon epon.); (2) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (f. Αἰσχραῖος); (3) 474/3 BC  Develin, AO p. 69 (PA/APF 471) (archon epon.); (4) c. 460 BC   ARV² p. 781 no. 1 = CAVI 5628; cf. APF 8429 III; Stephanis 96a (hακεστορίδς); (5) ~ CAVI 2512; 2901; 4560; cf. ARV² p. 1560 (PA/APF 472) (-δς: kalos)

—Cholargos: (6) m. iv BC  IG II² 1624, 93 ([Ἀ]κεστορίδης: f. Ἀρχίας)

—Kolonai: (7) m. iv BC  Ag. XIX P9, 29 f. + PAA 3 p. 18 ([--]α̣π̣ορίδης - Ag., [Ἀκε]σ̣τ̣ορίδης - PAA: s. Θεόπομπος)

—Leukonoion: (8) 336/5 BC  Ag. XV 42, 230 ((Ἀ)κεστορίδης)

Ἀκέστωρ

Athens: (1) 500-490 BC  CAVI 4765 = ARV² p. 1560 (PA/APF 473) (-στρ: kalos)

—Kikynna: (2) c. 100 BC  ID 2607, 27 (f. Διόδωρος)

Athens?: (3) s. v BC  TrGF 1 p. 143 no. 25 (PA 474) (or Mysia)

Ἄκετος?

Athens?: (1) s. v BC  Unp. (cup); cf. PAA 11 Suppl. p. 22 (ΑΚΕΤΟΣ, Ἄκε(σ)τος?)

Ἀκήρατος

Athens: (1) c. 440-420 BC  IG I³ 1335 (PA 475) (Ἀκήρατ[ος])

—Kephale: (2) 305/4 BC  Ag. XV 58, 64 (Ἀκήρ[ατος]: f. Πίστων)

—Phegaia: (3) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 60 (PA 476) (s. Ἀρχέδημος)

Ἀκίνδυνος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 264 (I f. Ἀκίνδυνος II); (2) ~ (II s. Ἀκίνδυνος I)

Athens?: (3) imp. IG II² 2282, 12 ([Ἀ]κίνδυνος)

Athens*: (4) f. i AD  Ag. XXI F 254 (Ἀκίν[δυνος] - S.G.B.); (5) 203-207 AD  IG II² 2199, 165 (s. Εὔκαρπος I: epeng.); (6) c. 400-425 AD  Ag. XXI F 320 (Ἀκίν[δυνος] - S.G.B.)

Ἀκίς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 10618 (Ἀκί(ι)ς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i BC  Ag. XVII 550 (IG II² 9378); cf. Robert, Monnaies greques p. 123 n. 1; PAA 1 p. 295 (LGPN V.B (1)) ([Κ]α̣κίς - PAA: d. Γλαυκίας)

Ἀκμαῖος

Foreign Residents:

    Thessaly (Magnesia), Demetrias: (1) c. 229 BC  IRhamnous 23, 21 (LGPN III.B (1))

Ἀκόλαστος

Athens*: (1) 135/6 AD  IG II² 2044, 116 (f. Εὔτυχος)

Ἀκόντιος

Athens:

—Azenia: (1) i AD  IG II² 5306 (Δημήτριος ὁ ἐπικαλ. Ἀκόντιος)

Ἀκούμενος

Athens: (1) v/iv BC  And. i 18; Pl., Phdr. 227a; Pl., Phdr. 268a; X., Mem. iii 13. 2 (PA 477 = 478) (f. Ἐρυξίμαχος: doctor); (2) 374/3 BC  IG II² 1424, 4; 1424 a, 357; 1425, 299; 1428 add., 168

Ἀκουσίας

Athens?: (1) f. iv BC  SEMA 2398 (Ἀκοσίο (gen.): f. Σμῖκρος)

Ἀκουσίλαος

Athens:

—Azenia: (1) f. ii AD  SEG LII 139, 2; Suda Α 943 (s. Ἀγαθόκλεια)

—Philaidai: (2) c. 187-223 AD  IG II² 2113, 72; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 25, 56 (I s. Ο[--], f. Ἀκουσίλαος II); (3) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 56 (II s. Ἀκουσίλαος I)

Ἀκοῦτος

Athens:

—Philaidai: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 47 + Wilson E.181 (f. Ν[....]ς)

Ἄκρατος

Athens?: (1) ?v BC  CAVI 3819

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i-ii AD  IG II² 9484 (LGPN V.B (1)) (f. Δημητρία)

    Syria, Antioch: (3) ii-i BC  IG II² 8105 (s. Ἰάσων); (4) i BC  IG II² 8262 (f. Παρμένων)

Ἀκριβής

Athens*: (1) imp. IG II² 10619

Ἀκρίσιος

Athens:

—Semachidai: (1) 158/7 BC  ID 2605, 12 (f. Μικίων)

Athens?: (2) i-ii AD  IG II² 3794 (s. Μιθρῆς)

Ἀκρόβιλος

Athens:

—Lakiadai: (1) ?iv-iii BC  IG II² 2731 = Finley, SLC pp. 137 f. no. 68, 3 f. (Ἀκρόβ[ι]λος)

Ἀκρόπολις

Athens:

—Kephisia: (1) imp. IG XII (8) 103, 1 ([Ἀ]κ(ρ)όπολις: d. Ἀπολλώνιος)

Foreign Residents:

    Massalia: (2) ii-i BC  IG II² 9294 (d. Ἀπολλώνιος)

Ἀκρόπους

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 100 b, 12 (f. Δαμασικλῆς)

Ἀκροστόλιον

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i BC  IG II² 8559 (d. Ἀρτεμίδωρος)

Ἀκρότιμος

Athens:

—Ikarion: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 638 (PA 479) (f. Πεισικράτης); (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 45 (I f. Αἰσχίας); (3) c. 268-250 BC  IG II³ (1) 914, 8; 1010, 157, 164 (= PA 480); IG IX (1)² (1) 25, 73; cf. Medit. Arch. 19/20 (2006/7) p. 178 (II s. Αἰσχίας)

Ἄκρυπτος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 8 + ZPE 125 (1999) p. 97 (PA 480a)

—Anagyrous: (2) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 8 (PA 482)

—tribe Erechtheis: (3) 459 BC  IG I³ 1147, 130 (PA 481)

Ἀκταῖος

Athens:

—Athmonon: (1) f. ii BC  IG II² 5324, 1 f. (= PA 483); IG II³ (1) 1258, 6 (s. Σίμων)

—Peiraieus: (2) m. iv BC  SEMA 544

Ἀκτέων

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13526 (SEMA 2860)

Ἀκτή

Athens:

—Kephisia: (1) imp. SEMA 308 (Ἀκτή - Meritt, [Στ]άκτή? - Bradeen: d. Εὔμολπος)

Athens*: (2) ii-i BC  IG II² 10620

Ἀκτιακός

Athens: (1) ii/iii AD  IG II² 2481, 27

Ἀκτιανή

Athens?: (1) ii AD  IG II² 11476 (m. Τιμόθεος)

Ἀκτίνη

Athens:

—Acharnai: (1) ii BC  IG II² 7213 (d. Ἀθηνογένης)

Ἄκτιος

Athens:

—Athmonon: (1) 45/6 AD  IG II² 1945, 83; SEG XVI 137 (deme) (Ἄκ[τι]ο[ς]); (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 58-60 (s. Ζώσιμος)

—Pallene: (3) i AD  Ag. XV 309, 41

—Sounion: (4) 87/8 AD  IG II² 1996, 72 + Hesp. 26 (1957) p. 46 no. 56 ([Ἄ]κτιο[ς]: s. Εὐκτήμων)

—tribe Attalis: (5) imp. SEG XIX 164, 11 (f. Σεκοῦνδος)

Athens*: (6) 135/6 AD  IG II² 2001, 9 (epeng.?)

Ἄκτωρ

Athens:

—Melite: (1) iii BC  IG II² 6824 (s. Εὔνομος)

Athens?: (2) c. 300 BC  IG II² 10620 a, 1 (p. 886)

Ἀκυλᾶνος

Athens:

—Eiresidai: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 104 (s. Καλόκαιρος)

—tribe Antiochis: (2) c. 255 AD  Ag. XV 466, 34 (s. Ἀλέξανδρος)

Ἀκύλας

Athens: (1) m. ii AD  IG II² 1736 a, 12 (cf. Hesp. 3 (1934) p. 175); SEMA 2107 (Λ. Βιβούλ. Ἀκύ[λ]ας)

—Athmonon: (2) c. 113-116 AD  IG II² 2022 + SEG XXXII 210, 3 (f. Σέντιος)

—Besa: (3) 139/40 AD  IG II² 2044, 92 (Λ. Στάτιος Ἀκύλας: s. Λ. Στάτιος Κοδρᾶτος)

—Marathon: (4) b. 151/2 AD  Ag. XV 424, 7 (Κλ. Ἀκύλας)

—Oe: (5) imp. IG II² 6944 (Λ. Μουνδίκιος Ἀκ(ύ)λας)

—Thymaitadai: (6) 143/4 AD  IG II² 2050, 9 (Φοῦρις Ἀκύλας)

Ἀκυλῖνος

Athens:

—Besa: (1) m. ii AD  IG II² 2051, 46; Ag. XV 354, 4; 355, 7 (Κλ. -λεῖ-)

—Rhamnous: (2) imp. Ag. XVII 294 (Ἀκυλεῖν[ος]: s. Εὔβουλος)

—tribe Aiantis: (3) 203-211 AD  IG II² 2207, 31 (-λεῖ-: s. Ζώσιμος)

Ἀλβῖνος

Athens?: (1) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 m, 2; 3 g, 1, 3 (-βεῖ-)

Ἀλεξάνδρα

Athens: (1) iii AD   SEG LIX 284, 8 (m. Τρύφαινα); (2) ~ SEG LIX 246, 5 f. (Φ̣ο̣υ̣ρ̣ία̣ [Ἀ]λεξάν[δρα]: ?d. [--]νιος); (3) v-vi AD  IG II² 13545 (SEMA 2744) (Ἀλαι̣ξ[άν]δρα)

—Anaphlystos: (4) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 12 (Κορν. Ἀλεξάνδρα: d. Κορν. Ἀδείμαντος)

—Cholleidai: (5) f. i AD  IG II³ (4) 605, 3; 1388; 1389; 1390; IG II² 3516, 3 f.; 3998 + SEG XXVI 256, 1 f.; Follet, Athènes p. 184 (stemma) (d. Λέων, m. Λυσίμαχος, ?m. Φλ. Ἡράκλειτος I)

—G--?: (6) i BC  IG II² 10624/5 + Peek, AG 1 p. 27 no. 96 (Ἀλεξάνδ[ρα]: ?d. Μηνόδοτος)

—Oe: (7) ii AD  IG II² 6945 (d. Ἀλέξανδρος)

—Rhamnous: (8) imp. IG II² 7327 (d. Διόδωρος)

Athens?: (9) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 6; (10) iv AD  IG II² 4840 + AM 67 (1942) pp. 63 f. no. 110, 3; IG II³ (4) 1462 II

Athens*: (11) imp. IG II² 8027 a (p. 883); SEG XIII 139 (name) (Κλωδία Ἀλεξά[νδρα]: d. Γάϊος)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (12) c. 200 BC  IG II² 8106; cf. SEG LI 275 (d. Ἀλέξανδρος)

Ἀλεξανδρίων

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 154 (s. Βασιλείδης)

Ἀλέξανδρος

Athens: (1) s. iv BC  SEG LVIII 166, 4; (2) a. 321/0 BC  IG II² 1471, 40 ([Ἀλ]έξανδρος); (3) ?315/14 BC  IG II² 1479, 3 (Ἀλέξανδρ[ος]); (4) m. iii BC  IG II² 2325, 305 (= PA 495 add.); Nachtergael, Les Galates 10, 50 (= PA 495); IG XI (2) 112, 18 f. (Stephanis 112) (s. Δημήτριος); (5) c. 215 BC  Ag. XVI 229, 6 ([Ἀλέ]ξανδ̣[ρος]?); (6) ii BC  IG II³ (4) 601, 1 (p. 349) ([Ἀλέξ]α[ν]δρο[ς]?); (7) c. 180 BC  Tracy, ALC p. 76 no. 2, 5 (Ἀλέξα̣[νδρος]); (8) 174/3 BC  IG II³ (1) 1324, 1; 1325, [2]; 1326, 1; 1327, 1; ZPE 84 (1990) p. 133 T 48-9 (PA 484) (archon epon.); (9) 166-163 BC  ID 1540, 3 (Ἀλ[έξ]ανδρος: s. Ἀπολλόδωρος); (10) 162/1 BC  ID 1408 A II, 37; (11) m. ii BC   Ag. XV 233, 3 (Ἀλέξ̣αν[δρος]: s. Φίλιππος); (12) ~ ID 1421 Bb, 19; 1444 Aa, 39; 1450 A, 94; (13) 157/6 BC  IG II² 957, 45 (PA 486) (f. Θεαίτητος); (14) 148-134 BC   IG II² 1940, 31 (PA 487); (15) ~ IG II² 1940, 47 (PA 494) (s. Ἀρτεμίδωρος); (16) 138/7 BC  FD III (2) 11, 13 (s. Θεαίτητος); (17) 135/4 BC  Thompson, New Style Coinage 353-5; 358; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἀλέξα(νδρος)); (18) 128/7 BC   FD III (2) 12, 16 ([Ἀλ]έξανδρ[ο]ς: s. Νε[--]); (19) ~ FD III (2) 8, 13 (f. Σώστρατος); (20) 128/7 BC   FD III (2) 47, 7, 26 (f. Νουμήνιος); (21) ~ FD III (2) 47, 14 f. (Stephanis 119) (s. Νικόλαος); (22) 121/0 BC  Thompson, New Style Coinage 503; 508 (PA 485) (Ἀλέξαν(δρος)); (23) ii/i BC   ID 2616, 2; (24) ~ IG VII 3197, 33, 51; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 3, 15; FD III (2) 49, 1; cf. PCG 2 p. 17 (PA 493) (s. Ἀριστίων); (25) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 702-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 488) (Ἀλέξαν(δρος)); (26) 106/5 BC  FD III (2) 25, 42 (s. Αἰνέας); (27) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 113 (PA 489); (28) c. 100 BC  EAD XXX 89 (Ἀ[λέ]ξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (29) ~ (Ἀλ̣[έξαν]δρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (30) i BC  Hesp. 3 (1934) pp. 57 f. no. 45, 2; (31) i BC  IG II³ (4) 659, 3 (I f. Ἀλέξανδρος II); (32) ~ (Ἀλέξανδρος πρεσβύτ.: II s. Ἀλέξανδρος I); (33) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 13 (f. Δημήτριος); (34) c. 80-50 BC  IOrop 523, 24, 32 (PA 490) (f. Ἐπίνικος); (35) s. i BC  IG II² 1964, 5 (f. Ἀλκέτης); (36) s. i BC  IG II² 2464, 12 (I f. Ἀλέξανδρος II); (37) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (38) c. 46/5 BC  IG II² 1719, 6; (39) c. 27 BC-14 AD  IG XIV 711 (= PA 492); SEG XXXVII 777 (painter); (40) f. i AD  IG II² 3912 (s. Ἀθηνόδωρος); (41) i AD  IG II² 3819 ((Ἀλέξανδρος)); (42) imp. IG IV (1) 159 b, 1 (Ἀλ[έξαν]δρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (43) ~ IG IV (1) 159 b, 2 f. (Ἀ[λέ]ξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (44) ii AD   IG II² 2168, 11 (s. Πωλλ.); (45) ~ IG II³ (4) 1981 (Ἀ[λ]έξ[ανδρος]?); (46) c. 115 AD  IG II² 2020, 59 + Wilson E.155 ([Μέμ]μ. Ἀλέξαν[δρος]); (47) 117-138 AD  IG II² 3744, 13 (Ἡρακλῆς Ἀλέξανδρος); (48) 145/6 AD  IG II² 2054, 14 (II s. Ἀλέξανδρος I); (49) 145/6 AD  IG II² 2054, 16 (s. Εἰρηναῖος); (50) ~ (I f. Ἀλέξανδρος II); (51) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 14 (Ἀ[λέ]ξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (52) ~ (Ἀ[λέ]ξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (53) 180/1 AD  Ag. XV 407, 42; (54) 191/2 AD  IG II² 2119, 231 (f. Ἀθήναιος); (55) 191/2 AD  IG II² 2119, 175, 248 (I f. Ἀλέξανδρος II); (56) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (57) c. 198 AD  Ag. XV 443, 24 (f. Αἶμος); (58) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 36 (Ἀλέξα(ν)δρος); (59) c. 200 AD  Ag. XV 450, 4; (60) f. iii AD  IG II² 3694, 4 (Λ. Ἀλέξανδ[ρος]); (61) iii AD  IG II³ (4) 1152 (f. Βλαυθία); (62) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 19 (II s. Ἀλέξανδρος I); (63) ~ (I f. Ἀλέξανδρος II); (64) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 46 (Αὐρ. Ἀλέξανδρος); (65) v-vi AD  IG II² 13567 (SEMA 2776) (Ἀλέξαν[δρος])

—Acharnai: (66) i-ii AD  IG II² 5779 (s. Ζώπυρος); (67) c. 45/6 AD  IG II² 1972, 9 (Ἀλέ[ξανδρ]ος: I f. Ἀλέξανδρος II); (68) ~ (Ἀλέ[ξανδρ]ος: II s. Ἀλέξανδρος I); (69) ii AD  IG II³ (4) 1450 (f. Εὔπορος); (70) m. ii AD  IG II² 2067, 125 f.; Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 23 (f. Ἐλπίνικος, Κόρινθος, Ἀγαθήμερος); (71) c. 151-187 AD  IG II² 3815, 5 f.; Ag. XV 411, 12; 452, 7 (Πομπ. Ἀλέξανδρος: archon epon.)

—Aithalidai: (72) s. i BC  IG II² 2461, 57 (PA 500) (f. Ἰσίδοτος); (73) ii AD  SEMA 41 (Ἀλέξανδρος ὁ καὶ Ἀντᾶς: s. Ἀντίγονος); (74) c. 169-205 AD  IG II² 2097, 65; 2199, 88 (s. Κίττος I, f. Κίττος II)

—Aixone: (75) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 93 (PA 501) (s. Ἀριστογένης); (76) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 62 ([Ἀλέ]ξανδρος: s. Εὐτυχίδης)

—Alopeke: (77) 184/5 AD  IG II² 2128, 99 (f. Κῶμος)

—Anagyrous: (78) c. 92 AD  Ag. XV 312, 38

—Apollonieis: (79) imp. IG II² 5687 (f. Κόννιον)

—Athmonon: (80) s. ii AD  Ag. XV 367, 12; IG II² 5336 (f. Ζώπυρος)

—Azenia: (81) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 86 (PA 497) (s. Θε[--]); (82) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 6 (I f. Ἀλέξανδρος II); (83) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I)

—Berenikidai: (84) 155/6 AD  IG II² 2068, 101

—Besa: (85) i AD  Ag. XV 308, 9 (Ἀλέξαν̣[δρος]); (86) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 15 ([Ἀλ]έξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (87) ~ ([Ἀλ]έξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I)

—Cholargos: (88) 145/6 AD  IG II² 2052, 60 (s. Διονύσιος); (89) ii/iii AD  IG II² 7776 (s. Διονύσιος I); (90) 232-234 AD  IG II² 2237, 103 (s. Ἀφροδίσιος II)

—Cholleidai: (91) s. i BC  IG II² 2461, 119 (PA 524) ([Ἀλέ]ξανδρος: s. Θεόφιλος)

—Epieikidai: (92) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 44 (I f. Σπόρος II); (93) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 47 (II s. Σπόρος I)

—Erchia: (94) s. iv BC  Plu., Mor. 839d (PA/APF 506) (s. Ἀφαρεύς, Κοινώ); (95) 161/0 BC  IG II² 956 II, 50 (PA 499) (s. Σάμος: deme - S.G.B.); (96) 157/6 BC   IG II² 957, 34, 73 (PA 504) (II s. Ἀλέξανδρος I); (97) ~ IG II² 957, 35, 73 (cf. PA 504) (I f. Ἀλέξανδρος II); (98) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 123 (PA 505) (s. Ἀρχίδαμος); (99) i BC  IG II² 6096 (s. Σάμος)

—Eupyridai: (100) s. i BC   IG II² 2461, 71 (cf. PA 507) ([Ἀλ]έξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (101) ~ IG II² 2461, 71 (PA 507) ([Ἀλ]έξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (102) s. i BC   IG II² 2461, 87 (cf. PA 508) ([Ἀ]λέξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (103) ~ IG II² 2461, 87 (PA 508) ([Ἀ]λέξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (104) s. i BC   IG II² 2461, 92 (cf. PA 507) (f. Θεόκριτος); (105) ~ IG II² 2462, 9 ([Ἀ]λέξανδρος: s. Θεογένης); (106) s. i BC  IG II² 2462, 11 (f. Ἀντίοχος); (107) c. 30 BC  Ag. XV 287, 19 f.; (108) c. 20-1 BC  Ag. XV 293, 105; FD III (2) 63, 9 + add. p. 293 (f. (nat.) Θεογένης II)

—Gargettos: (109) 138/9 AD  Ag. XV 331, 22 (s. Μέμνων); (110) m. iii AD  IG II² 3682, 11 f.; AE 1968, p. 206 (stemma) (Μ. Ἑρέννιος Ἠ[--] ὁ καὶ Ἀλέξανδρος: s. Αὐρ. Καλλίφρων II ὁ καὶ Φροντῖνος)

—Halai: (111) 148-134 BC  IG II² 1939, 50 (PA 503) (Ἀλέξανδ[ρ]ος: s. Ξενόφαντος); (112) 40/39 BC   IG II² 1042 d, 11 (cf. PA 502) (I f. Ἀλέξανδρος II); (113) ~ IG II² 1042 d, 11 (PA 502) ([Ἀ]λέξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I)

—Halai (Aixonides): (114) c. 45 BC  IG II² 1961, 13 (f. Θεόφιλος)

—Halai?: (115) i BC-i AD  SEMA 1513 (Ἀλέξανδρ̣[ος])

—Kephisia: (116) s. i BC  IG II² 6427/8; Ag. XV 286, 23 (f. Μένανδρος); (117) c. 30 BC  Ag. XV 286, 16 (f. Διονύσιος); (118) 91/2 AD  IG II² 1997, 9 ([Ἀλέ]ξανδρος)

—Kettos: (119) iii-ii BC  IG II² 5587; (120) ?ii-i BC  SEMA 302 (s. Ἀνδρόμαχος); (121) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 7 ([Ἀ]λέξαν[δρ]ος); (122) i BC/ i AD  IG II² 6386 (I f. Ἀλέξανδρος II); (123) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I)

—Kollytos: (124) imp. IG XII (8) 104, 1

—Krioa: (125) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 15 (Ἀ[λέ]ξανδρος: f. Δημήτριος)

—Kydathenaion: (126) iv BC  SEMA 350 ([Ἀλ]έ̣ξανδ[ρος]: f. Μένανδρος); (127) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 129 (s. Ἀρίστων); (128) 169/70 AD   IG II² 2097, 61 (s. Ζώσιμος); (129) ~ Ag. XV 378, 36 (f. Πρῖμος)

—Lakiadai: (130) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 11 (PA 509)

—Lamptrai: (131) ?hell. IG II² 6650 (PA 510) ([Ἀλέξ]ανδρος: f. Ἀρχίππη); (132) ii BC  IG II² 6643 (s. Μαρσύας); (133) ii AD  IG II² 6692 (PA 510a) (s. Παράμονος II); (134) 155/6 AD  IG II² 2068, 55 (Ἀλέξαν(δρος): f. Ἡρακλείδης); (135) 169/70 AD  IG II² 2097, 48 (I f. Ἀλέξανδρος II); (136) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (137) 187-196 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 31; IG II² 3751 (f. Ζώσιμος)

—Leukonoion: (138) 24-12 BC  IG II² 1963, 45; FD III (2) 61, 7; Ag. XV 290, 107-9; IEleusis 300, 29 (s. Ἀγαθοκλῆς I, f. Ἀγαθοκλῆς II)

—Marathon: (139) c. 230 BC  IRhamnous 20, 35; (140) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 51; (141) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 71; (142) 119/18 BC  ID 2598, 39; (143) f. i AD  IG II² 1729, 8 ([Ἀλέξανδρος]: I f. Ἀλέξανδρος II); (144) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (145) i AD  IG II² 6806 (Ἀλέξα(ν)δρος); (146) imp. Ag. XVII 218 (I f. Ἀλέξανδρος II); (147) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (148) ii AD  IG II³ (4) 195 (Ἀλέξανδ[ρος]: f. Φαῦστος); (149) c. 120 AD  IG II² 2018, 39 (I f. Ἀλέξανδρος II); (150) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (151) 135/6 AD  IG II² 2046, 10 (I f. Ἀλέξανδρος II); (152) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (153) ?136/7 AD  IG II² 2059, 34 (II s. Ἀλέξανδρος I); (154) ~ (I f. Ἀλέξανδρος II); (155) 139/40 AD  IG II² 2044, 25 ([Ἀ]λέξανδρος); (156) c. 145 AD  IG II² 2058, 7 (I f. Ἀλέξανδρος II); (157) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (158) 154/5 AD  IG II² 2067, 107 (I f. Ἀλέξανδρος II); (159) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (160) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 102 (f. Λυσίμαχος); (161) 187/8 AD   IG II² 2113, 5, 54, 58, 230; 2114, 18 f.; 3750 (I f. Ἀλέξανδρος II); (162) ~ IG II² 2113, 40, 54, 56, 58, 230; 3750 (II s. Ἀλέξανδρος I); (163) c. 200 AD  Ag. XV 446, 6 (Αὔδιος Ἀλέξανδρος); (164) 201-212 AD  IG II² 2193, 20 f., 125; 2208, 2; 2195, 16; 2196, 4 (Μ. Αὐρ. Ἀλέξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (165) 210/11 AD   IG II² 2201, 8 + Follet, Athènes p. 236 n. 2 ([Ἀλέξανδρος]: I f. Ἀλέξανδρος II); (166) ~ IG II² 2201, 8 (Ἀλέξα[νδρος]: II s. Ἀλέξανδρος I); (167) 211/12 AD  IG II² 2208, 2 (I f. Μ. Αὐρ. Ἀλέξανδρος II, Αὐρ. Ἐπιγένης); (168) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 92 (f. Θησεύς)

—Marathon?: (169) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 98 (s. Μιλτιάδης)

—Melite: (170) c. 30 BC  Ag. XVIII C42, 11 f. (f. Ἀλεξίων); (171) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 86

—Myrrhinoutta: (172) ii-i BC  IG II² 6912 a (s. Ἀγαθοκλῆς); (173) c. 118-100 BC  ID 2260, 9; 2284, 3 (s. Μηνόδωρος II); (174) 138/9 AD  Ag. XV 331, 35 (s. Ἡλιόδωρος); (175) 163/4 AD  Ag. XV 331, 36 (f. Διοκλῆς); (176) 171/2 AD  Ag. XV 406, 46 (s. Ἑρμείας)

—Oe: (177) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 76 (PA 511) (Ἀλέξανδρ[ο]ς: s. Ἐπιγένης); (178) 91/2 AD  IG II³ (4) 808 A, 6 (I f. Ἀλέξανδρος II); (179) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (180) ii AD  IG II² 6945 (f. Ἀλεξάνδρα)

—Oion: (181) s. iv BC  Hyp., Eux. 12 (= PA 512); Din. fr. iii no. 3; SEMA 485; IG II² 1626 + SEG XXI 581, [9] (s. Ἀλεξίας, Νακώ); (182) imp. SEG XXI 639, 13 (I f. Ἀλέξανδρος II); (183) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I)

—Oion (Kerameikon): (184) 109/10 AD  IG II² 2017, 16 (Ἀλέ[ξ]ανδρος)

—Otryne: (185) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 47 (PA 514) (I s. Ἀντίγονος I, f. Ἀλέξανδρος II); (186) 148/7 BC  IG II² 1938, 49 (= PA 513); FD III (2) 12, 13 (II s. Ἀλέξανδρος I, f. Ἀντίγονος II)

—Paiania: (187) ii/i BC  IG II² 8609; (188) i-ii AD  IG II² 7023 (Ἀλ(έ)ξανδ(ρ)ος: f. Ἀντίοχος); (189) 139/40 AD  IG II² 2044, 37 (Ἀ[λέξ]αν[δρ]ος)

—Paionidai: (190) c. 163-188 AD  IG II² 2086, 73; 2087, 41; 2103, 75; 2113, 10; Ag. XV 406, 60 (Ἀχώριστος ὁ καὶ Ἀλέξανδρος: II s. Ἀχώριστος I)

—Pallene: (191) ii-i BC  Ag. XVIII H453 (Ἀλέξα[νδρος]); (192) i BC-i AD  IG II² 7106 (I f. Ἀλέξανδρος II); (193) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (194) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 15 (PA 515) (f. Ἀρίστων); (195) i AD   IG II³ (4) 2 B, 2 (s. Θεόδοτος); (196) ~ Ag. XV 309, 59 (Ἀλέξανδρ[ος]); (197) imp. Ag. XV 319, 2 ([Ἀλ]έξανδρος); (198) 87/8 AD  IG II² 1996, 66 (f. Ἐπίγονος I); (199) f. ii AD  IG II² 2024, 39 f.; Ag. XV 333, 8 f., 45 (I f. Γλαῦκος, Νικήτης, Ἀλέξανδρος II); (200) c. 112-139 AD  IG II² 2024, 40; Ag. XV 333, 44 (II s. Ἀλέξανδρος I); (201) 135/6 AD  IG II² 2046, 31 (s. Ἀγαθόπους); (202) 138/9 AD  Ag. XV 333, 42 f. (f. Γλαῦκος); (203) a. 216 AD   Ag. XV 472, 23 ([Ἀ]λέξανδ[ρ]ος); (204) ~ Ag. XV 472, 24; IG II³ (4) 1497, 2 f. (f. Ὄλυμπος)

—Pambotadai: (205) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 32, 66 (Αὐρ. Ἀλέξανδρος)

—Peiraieus: (206) m. ii BC  IG II³ (4) 115, 6 (s. Κράτερος); (207) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 83 (PA 491) (s. Διόδοτος); (208) imp. IG II² 7160, 1 (f. Ἑλένη); (209) ~ IG II² 7160, 2; (210) c. 115-140 AD  IG II² 2020, 73; 2044, 9 (I f. Ἀλέξανδρος II); (211) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (212) 142/3 AD  IG II² 2047, 11-13 (f. Φοῖβος); (213) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 22 (Γ̣ερυλλᾶνος Ἀλέξανδρος)

—Phaleron: (214) 119/18 BC   IG II² 1008 III, 115 (cf. PA 519) (I f. Ἀλέξανδρος II); (215) ~ IG II² 1008 III, 115 (PA 519) (Ἀ[λ]έξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (216) c. 92/1 BC  ID 2507, 11 (PA 496) (s. Λεωνίδης); (217) i AD  IG II² 3793, 2; 3819, 1 f.?; 4262, 6; Plu., Mor. 635e-636a; Follet, Athènes p. 170 (ident.) (s. Μάρων); (218) imp. SEMA 651; (219) f. ii AD  IG II² 3687 = IEleusis 523, 9; ID 2538, 10 f. (Αἴλ. Ἀλέξανδρος: I s. Διοκλῆς, f. Αἴλ. Ἀλέξανδρος II, Αἴλ. Γέλως II: archon epon. - 142/3 AD); (220) m. ii AD  IG II² 7593 (f. [--]στρατος); (221) c. 145 AD  IG II² 2058, 3; (222) s. ii AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 10; IG II² 2067, 118, 155, 196; 3687 = IEleusis 523, 19 f. (Αἴλ. Ἀλέξανδρος: II s. Αἴλ. Ἀλέξανδρος I)

—Phegous: (223) 163/4 AD  IG II² 2086, 42; 2087, 16 (f. Ἀφροδίσιος)

—Phlya: (224) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 202; ID 1619, 3; 1709, 7; FD III (2) 12, 4, 14 (PA 520) (I f. Πολύκλειτος); (225) ii/i BC   FD III (2) 44, 2; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 34 (II s. Νικαγόρας I, f. Νικαγόρας III, Πασιτέλης); (226) ~ ID 1662; FD III (2) 15, 8; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 48 (PA 522) (III s. Πολύκλειτος); (227) c. 100 BC  IG II² 1552 a = IEleusis 240, 4; (228) i BC  IG II³ (4) 119 (f. Πολύκλειτος); (229) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 85 (PA 521) (s. Δωσίθεος); (230) 135/6 AD  IG II² 2046, 42 (f. Βίων)

—Phlya?: (231) ?136/7 AD  IG II² 2059, 42 (Ἀλέξαν[δ]ρος: f. Σώστρατος)

—Phyle: (232) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 98 (PA 523) (f. [--]ωρ); (233) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 26 (f. Πατρόβιος)

—Phyle?: (234) i AD  IG II² 7739 a (p. 882) (Ἀ[λ]έξανδρος: s. Σωκράτης)

—Plotheia: (235) 281/0 BC  Ag. XV 72, 113 (Ἀ(λ)έξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (236) ~ (Ἀλέξαν[δ]ρ̣ος: II s. Ἀλέξανδρος I)

—Potamos: (237) s. ii BC  FD III (2) 24, 37; SEG XV 104, 175; SEMA 576 (s. Τιμοκράτης I, f. Τιμοκράτης II)

—Rhamnous: (238) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 111; (239) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, 50 f. ([Ἀλέ]ξανδρος); (240) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 64 ([Ἀ]λέξανδρος); (241) f. ii AD  IG II³ (4) 610 (= PA 516); Ag. XV 340, 16; IG II² 2072, 2 (cf. AE 1972, p. 69 no. 12); IG II² 3741, 2; 2054, 7 + Wilson E.196 (deme) (I f. Ἀθήναιος, Ἀλέξανδρος II); (242) 145/6 AD  IG II² 2054, 7 + Wilson E.196 (deme) (Ἀλέξαν[δρ]ος: II s. Ἀλέξανδρος I)

—Salamis: (243) i BC/ i AD   IG II² 10171 (f. Ἀγαθόπους); (244) ~ IG II² 10192 (f. Ἐπαφρόδιτος, ?f. Μιδίας, Ἡδεῖα)

—Skambonidai: (245) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 28 ([Ἀ]λέξανδρος)

—Sounion: (246) i AD  IG II² 8407; (247) 28/9 AD  IG II² 1344, 4 ([Ἀ]λέξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (248) ~ ([Ἀ]λέξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (249) c. 120 AD  IG II² 2018, 2, 91 (cf. AE 1968, p. 179 no. 3) (s. Διονύσιος)

—Sphettos: (250) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 44 ([Ἀλέ]ξανδρο[ς]: f. Σώστρατος); (251) f. i AD  IG II² 1729, 3 (f. Δημήτριος); (252) i AD  IG II² 7502 (Stephanis 117) (s. Κῦρος); (253) c. 140-168 AD  Ag. XV 371, 23; IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 27 (Μαικίλιος Ἀλέξανδρος); (254) 168/9 AD  Ag. XV 373, 26; IG II² 3607, 35 (f. Νηρεύς)

—Steiria: (255) 155/4 BC  Ag. XV 225, 30, 49 f., 53, 67 (s. Εὔβουλος); (256) 107/6 BC   IG II² 1011 I, 111 (cf. PA 517) (I f. Ἀλέξανδρος II); (257) ~ IG II² 1011 I, 111 (PA 517) (II s. Ἀλέξανδρος I); (258) c. 20 BC   Ag. XV 293, 52 (f. Ὀλυμπίων); (259) ~ Ag. XV 293, 58 (f. Ἡφαιστόδωρος)

—Sypalettos: (260) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 52 (f. Διονύσιος); (261) c. 154-180 AD  IG II² 2067, 139; Ag. XV 398, 46 (I f. Ἀλέξανδρος II); (262) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I)

—Thria: (263) 9/8 BC  IG II² 1722, 14 (I f. Ἀλέξανδρος II); (264) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (265) ii AD  SEMA 257 ([Ἀ]λέξ[ανδρος]: I f. Ἀλέξανδρος II); (266) ~ ([Ἀ]λέ[ξανδρος]: II s. Ἀλέξανδρος I); (267) 163/4 AD  IG II² 2086, 140 (f. Γλύκων); (268) 169/70 AD  IG II² 2097, 202 (f. Ἰσίων)

—Trikorynthos: (269) i BC  IG II² 7543 (PA 518) (s. Διόφαντος); (270) 135/6 AD  IG II² 2046, 20; Balkan Stud. 22 (1981) p. 161 (tribe) (Μέμ. Ἀλέξανδρος)

—Tyrmeidai: (271) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 7 ([Ἀλ]έξανδρος)

—tribe Aiantis: (272) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 128 (Ἀ̣λ̣έ̣ξ̣α̣ν̣δ[ρος]); (273) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 121 (f. Ζώσιμος); (274) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 109 f. (I f. Ἀλέξανδρος II, Εὔκαρπος); (275) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 111 (I f. Ἀλέξανδρος II); (276) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 109 (II s. Ἀλέξανδρος I); (277) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (278) 238-242 AD   IG II² 2239, 290 (s. Ἀθήναιος); (279) ~ IG II² 2239, 303 (s. Μαρκιανός); (280) 255/6 AD  IG II² 2245, 377 (Αὐρ. Ἀλέξανδρος)

—tribe Aigeis: (281) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 55 ([Ἀλέ]ξανδρος); (282) 255/6 AD  IG II² 2245, 74 (Προτάκιος Ἀλέξανδρος)

—tribe Antiochis: (283) 106/5 BC  FD III (2) 28, 23; (284) 145/6 AD  IG II² 2052, 105 (Ἀλέξανδ[ρος]); (285) 196-201 AD  IG II² 2132, 62 (s. Γλαῦκος I); (286) c. 205 AD  Ag. XV 447, 29 (I f. Ἀλέξανδρος II); (287) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (288) 232-234 AD  IG II² 2237, 159; (289) c. 255 AD  Ag. XV 466, 34 (f. Ἀκυλᾶνος)

—tribe Attalis: (290) a. 218 AD  Ag. XV 480, 20 ([Ἀλέ]ξανδρος: s. Φιλήμων)

—tribe Erechtheis: (291) c. 100 BC  Ag. XV 257, 1 ([Ἀ]λέξανδρ[ος]: tribe - S.G.B.); (292) 184/5 AD  IG II² 2128, 13 ([Ἀλέ]ξανδρος: s. Ζώσιμος)

—tribe Hippothontis: (293) 303/2 BC  Ag. XV 62, 238; (294) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 122; (295) 169/70 AD  IG II² 2097, 225 (Ὀλυμπιόδωρος ὁ καὶ Ἀλέξανδ(ρος))

—tribe Kekropis: (296) 238-242 AD  IG II² 2239, 273 f. (Αὐρ. Ἀλέξανδρος ὁ καὶ Ἀμυντιανός); (297) 255/6 AD  IG II² 2245, 293 (s. Κρα.)

—tribe Leontis: (298) s. ii AD  IG II² 2084, 14 (s. Παράμονος); (299) 235/6 AD  IG II² 2235, 42, 107 (Φλ. Ἀλέξανδρος)

—tribe Oineis: (300) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 92 (s. Ἀγα[--]); (301) 194/5 AD  IG II² 2191, 54 (s. Εὐτ.)

—tribe Pandionis: (302) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 56 (Ἀλέξανδ[ρος]); (303) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 107 (f. Ἀπολλοφάνης); (304) ~ Ag. XVIII C121, 112; Ag. Inv. I 7064B (unp.) (cf. PAA 14 p. 29) (s. Πάμφιλος I); (305) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 115 (f. Λυδός); (306) ~ Ag. XVIII C121, 152 (f. Ζωσιμιανός); (307) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 162 (Ἀλέξανδ̣[ρος]: f. Ἀντίοχος)

—tribe Ptolemais: (308) s. ii AD   IG II² 2084, 18 f. (f. Σέμνος, Εὔγραμμος); (309) ~ IG II² 2084, 22 (s. Φαυστῖνος); (310) 187/8 AD  IG II² 2113, 104 (s. Εὐέλπιστος); (311) 255/6 AD  IG II² 2245, 188 (s. Ἀντω.)

Athens?: (312) m. iv BC  IG II² 11614 a (CEG II 504) (f. Κλεινώ); (313) iv/iii BC  IG II² 11620 (Ἀλέξανδρ[ος]: f. Θάμυρις); (314) ?iii BC  CIA App. 17 ([Ἀ]λέξαν[δ]ρο[ς]); (315) ii BC  IG II² 10627/8 (PA 498a) (s. Ποσείδιππος); (316) ii-i BC  Ag. XVII 828 (Ἀλέξαν[δρος]: f. Εὐταξία); (317) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 10 (Ἀλέξανδρο[ς]); (318) c. 44 BC  SEG LIV 235, 90; (319) imp. IG II² 10626 (f. [--]θ(η)κος); (320) ~ IG II² 2282, 10 (Ἀλέξαν(δρος): f. Ζώσιμος); (321) imp. IG II² 6833 ([Ἀλέ]ξανδ[ρος]: f. Ἀρτεμισία); (322) ~ IG II² 11881 a (p. 888) (Α(ὖ)λος Κλόδιος Ἀλέξανδρος); (323) 45/6 AD   IG II² 1969, 18; (324) ~ IG II² 1969, 21; 1971, 3; (325) s. i AD   IG II² 1998, 24 f. (Λ. Αὔδιος Ἀλέξανδρος); (326) ~ IG II² 1998, 6 ([Ἀ]λέξανδρος); (327) s. i AD  IG II² 1998, 19; (328) 100/1 AD  IG II² 2030, 18 (s. Γλύκων); (329) f. ii AD  IG II² 2035, 3 (f. Συμφέρων); (330) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 40; (331) ~ IG II² 4261; cf. SEG XXXVII 155; (332) ii AD   IG II² 10626 a (p. 886); (333) ~ IG II² 10722; (334) ii AD  IG II² 12887 (f. Κλ. Φέρουσα); (335) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 18 (f. Ἀγαθόπους); (336) c. 120 AD  IG II² 2018, 59 (Ἀλέξα[νδρος]); (337) 128-131 AD  IG II² 2041, 34 (Ἀλέξα[ν]δρος); (338) s. ii AD  IG II² 2120 h, 39 ([Ἀλέ]ξανδρος: I f. Ἀλέξανδρος II); (339) ~ ([Ἀλέ]ξανδρος: II s. Ἀλέξανδρος I); (340) 161-212 AD   IG II² 2280, 1 (Ἀλέξανδ(ρος): f. Ἀφροδᾶς); (341) ~ IG II² 2280, 13 (s. Ἀντι[--]); (342) ?iii AD  IG II² 2170 = AE 1973, pp. 89 f. no. 2, 9 (Ἀλέξαν(δρος)); (343) iii AD  SEMA 1514 ([Ἀλ]έ̣ξ̣ανδ̣[ρος]: f. [--]ιδώρα); (344) inc. IG II² 12291 (Ἀλέξανδρ[ος]: f. Νικομάχη)

Athens*: (345) i BC  IG II² 11135 (f. Δημώ); (346) m. i BC  IG II² 1965 + 3730 I, 5 ([Γάϊο]ς Καστρίκιος Ἀλέξανδρος); (347) i AD  IG II² 9803 (Γναῖος Ὀκτάϊος Ἀλέξανδρος); (348) i/ii AD  IG II² 9130; (349) 109/10 AD  IG II² 2017, 55 (epeng.?); (350) 155/6 AD  IG II² 2068, 165 (s. Σωτᾶς: epeng.); (351) 161/2 AD  IG II² 2085, 100 (epeng.); (352) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 74 (s. Δίφιλος: epeng.); (353) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 91 (Ἀ[λέ]ξανδρος: f. Θάλλος); (354) 163/4 AD  IG II² 2086, 101 (s. Γάϊος: epeng.); (355) 166/7 AD  IG II² 2094, 89 f. (f. Ἀφροδίσιος, Ὀνησιφόρος); (356) 169/70 AD   IG II² 2094, 121 (f. Ὑγῖνος); (357) ~ IG II² 2097, 138 (s. Ἀνταῖος: epeng.); (358) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 150 (Ἀλέξανδρ[ος]: f. Σύντροφος); (359) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 51 (s. Παπιανός: epeng.); (360) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 55 (s. Μητρόδωρος: epeng.); (361) 179/80 AD   IG II² 2083, 45 (s. Λυκαρίων: epeng.); (362) ~ IG II² 2083, 60 (epeng.); (363) 184/5 AD  IG II² 2128, 159 (I f. Ἀλέξανδρος II); (364) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I: epeng.); (365) 184/5 AD  IG II² 2128, 173 (s. Εὐν[--]: epeng.); (366) 203-207 AD  IG II² 2199, 153 (I f. Ἀλέξανδρος II); (367) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I: epeng.); (368) 203-207 AD  IG II² 2199, 170 (Ἀλέξαν(δρος): f. Πρίσκος); (369) 210/11 AD  IG II² 2201, 97 (Σεμπρώ. Ἀλέξανδρος: epeng.); (370) 211/12 AD  IG II² 2208, 141 (Αὐρ. Ἀλέξανδρος: s. Εὔοδος: epeng.); (371) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 89 ([Ἀλέ]ξανδρος: epeng.?); (372) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 115 (Ἀλέξ[αν]δρος: s. Ἐπαφρῦς: epeng.); (373) 235/6 AD  IG II² 2235, 189 (Αὐρ. Ἀλέξανδρος Γυψίνις: epeng.); (374) 255/6 AD  IG II² 2245, 454 (Ἀλέ(ξ)ανδρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Apollonia: (375) imp. IG II² 8348 A (f. [-]ι[...]ς)

    Argolis, Argos: (376) ii BC  IG II² 8374 (LGPN III.A (57)) (f. Σωσικράτεια)

    Arkadia: (377) c. 300 BC  IG II² 9973 (LGPN III.A (70)) (s. Ἀλεξίμαχος)

    Bithynia, Nikomedeia: (378) hell.-imp. IG II² 9999 (LGPN V.A (62)) (s. Μένανδρος)

    Caria, Miletos: (379) i BC   IG II² 9602 (LGPN V.B (70)) (f. Εὐπορία); (380) ~ SEMA 1235 (LGPN V.B (69)) ([Ἀ]λέξανδ[ρος]: s. Κτήσων); (381) i BC  IG II² 10124 (LGPN V.B (71)) (s. Ζήνων); (382) c. 40 BC   IG II² 2463, 5 (LGPN V.B (73)) (I f. Ἀλέξανδρος II); (383) ~ IG II² 2463, 5 (LGPN V.B (74)) (II s. Ἀλέξανδρος I); (384) i BC/ i AD   IG II² 9380 (LGPN V.B (85)) (II s. Ἀλέξανδρος I); (385) ~ IG II² 9380 (LGPN V.B (84)) (I f. Ἀλέξανδρος II); (386) imp. IG II² 9478 = Hesp. 2 (1933) p. 413 no. 36 (LGPN V.B (76)) (f. Γνώμη); (387) ~ IG II² 9915 (LGPN V.B (77)) (f. Φίλιππος); (388) imp. SEMA 1236 (LGPN V.B (75)) ([Ἀ]λέξα[νδρος]); (389) c. 112 AD   IG II² 2024, 105 (LGPN V.B (93)) (Ἀλέξανδ.: f. Τρόφιμος); (390) ~ IG II² 2024, 75 (LGPN V.B (92)) (f. Γάϊος); (391) c. 116 AD  IG II² 2026, 39 (LGPN V.B (94)) (f. Εὔκαρπος)

    Caria, Miletos?: (392) 87/8 AD  IG II² 1996, 153 (LGPN V.B (95)) (Ἀ[λ]έξανδρος: s. Ἰσι.)

    Cilicia Pedias, Adana-Antiocheia: (393) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 9 (LGPN V.B (135)) (s. Ἴακχος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (394) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 148-151 no. 5, 6, 31 (LGPN V.B (-))

    Egypt, Alexandria: (395) ii-i BC   IG II² 8000 (Ἀλ(έ)ξανδρος: s. Ἰσίδωρος); (396) ~ Ag. XVII 399 (IG II² 8001) (f. Ἀλεξίων)

    Euboia, Karystos: (397) imp. IG II² 8967 (LGPN I (-)) ([Ἀλ]έξαν[δρος]: f. [Ἀ]ρτεμ[-]); (398) ~ IG II² 8965 (LGPN I (-)) ([Ἀλέ]ξαν[δρος]: f. [-]έν[ης])

    Herakleia: (399) inc. IG II² 8648 (f. Εὐημερίς)

    Laodikeia: (400) i-ii AD  IG II² 9158 (s. Μενεκράτης)

    Macedonia (Bottiaia), Beroia: (401) inc. SEG LIV 351 (LGPN IV (-)) (f. Χρύση)

    Massalia: (402) imp. IG II² 9296 (f. Κλεοπάτρα)

    Mysia, Kyzikos: (403) imp. IG II² 9097 (LGPN V.A (534)) (s. Διονύσιος)

    Palestine, Iope: (404) ?hell. SEMA 1147 ([Ἀ]λέξαν[δρος]: f. Διονυσία)

    Phoenicia, Ptolemais: (405) i AD  IG II² 10121 (Ἀλέξανδρ[ος]: f. Εὔκλεια)

    Phoenicia, Sidon: (406) hell.-imp. SEG LXIII 194 = SEG LXV 156 (f. Διονύσιος)

    Pontos, Amisos: (407) ii-i BC  IG II² 8058 (LGPN V.A (623)) (f. Δημήτριος)

    Samos: (408) iv BC  SEMA 1419 (LGPN I (225))

    Syria, Antioch: (409) c. 200 BC  IG II² 8106; cf. SEG LI 275 (f. Ἀλεξάνδρα); (410) i BC/ i AD  IG II² 8171 (f. Ἐπίτευγμα); (411) i AD  IG II² 8107 (I f. Ἀλέξανδρος II); (412) ~ (II s. Ἀλέξανδρος I); (413) imp. SEMA 1006 (f. Κοσμία)

    Syria, Damaskos: (414) imp. SEMA 1041 (f. Νίκανδρος)

    Thrace: (415) iii BC  IG II² 8907 (LGPN IV (353)) (f. Δούτιον); (416) ii-i BC  IG II² 8914 (LGPN IV (355)) (f. Λόγος)

    Thrace, Abdera: (417) ii-i BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 334 (LGPN IV (-)) (s. Μένανδρος)

Ἀλέξαρχος

Athens:

—Acharnai: (1) ii-i BC  SEMA 147 (f. Κλέϊππος)

—Agryle: (2) ii-i BC  IG II² 5289 (Ἀλέξα(ρ)χος: f. Κλεώ)

—Lamptrai: (3) ii BC  IG II² 6644 (PA 526a) (s. Τιμοκράτης)

Foreign Residents:

    Thessaly (Magnesia), Demetrias: (4) ?hell. SEMA 1044 (LGPN III.B (-)) (s. Τιμοκράτης)

Ἀλεξᾶς

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 659, 8

—Phlya: (2) m. i AD  IG II² 2305 (I f. Ἀλεξᾶς II); (3) ~ (II s. Ἀλεξᾶς I)

Athens*: (4) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 154 no. 39 (s. Διοκλῆς); (5) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 64 (s. Διονύσιος: epeng.)

Ἀλεξήνωρ

Athens:

—Kydathenaion: (1) s. iv BC  IG II² 6586, 1 f.; cf. SEG LI 265 (f. Φρύνων)

Athens?: (2) v/iv BC  SEMA 1515 ([Ἀ]λεξήνωρ)

Ἀλεξῆς

Foreign Residents:

    Thasos: (1) iv BC  SEMA 1130 (LGPN I (3)) (f. Γλαύκων)

Ἀλεξιάδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 342-333 BC  IG II³ (4) 81, 7 (= PA 527) (I f. Ἐπικράτης I); (2) 304/3 BC   Ag. XV 61, 315 (f. Ξενοφῶν); (3) ~ Ag. XV 61, 319 (Ἀλ[εξιάδης]: f. Ἐπικράτης); (4) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 26 (II s. Ἐπικράτης I, f. Ἐπικράτης II)

—Anaphlystos?: (5) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 109 no. 12

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (6) i BC  IG II² 8108 (s. Διονύσιος)

Ἀλεξίας

Athens: (1) 405/4 BC  Develin, AO p. 180 (PA 528) (archon epon.); (2) s. iv BC  SEG LVIII 166, 4

—Euonymon: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 54, 12 (f. Ἀλεξίμαχος I, Σωκλῆς I)

—Hybadai: (4) c. 330 BC  Ag. XIX L 8, 97

—Oion: (5) m. iv BC  IG II² 1626 + SEG XXI 581, 9 f. (= PA 529); IG II² 7000 (= PA 531); SEMA 485; cf. APF 529 (f. Ἀλέξανδρος); (6) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 148 (f. [--]ς)

—Paiania: (7) ?m. iii BC  IEleusis 190, 16 (Ἀλεξ̣ίας: f. [--]ξιάδης)

—tribe Erechtheis: (8) 459 BC  IG I³ 1147, 85 (PA 530) (Ἀλ[ε]χσίας)

Foreign Residents:

    Scythia Minor, Kallatis: (9) iii-ii BC  SEG LXIV 138 (LGPN IV (-)) (f. Θεόφιλος)

Ἀλεξίβιος

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10630 (f. Ἀλέξιππος)

Ἀλεξίδημος

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 5190 ([Ἀλε?]χσίδμος?, [Μει?]χσίδμος?); (2) v/iv BC  Lys. fr. iv (PA 532)

—Gargettos: (3) 13/12 BC  IG II² 1963, 22 ([Ἀλ]εξίδημος: s. Ἀριστείδης I)

—Koile: (4) 168/7 BC  IG II³ (1) 1336, 6 (PA 533) (s. [--]κος)

Ἀλεξιδίκη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 5457; cf. SEG L 240 (PA 534)

Ἀλεξίκακος

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 196 (s. Γλαῦκος: epeng.)

Ἀλεξικλῆς

Athens: (1) s. v BC  Th. viii 92. 4; Th. viii 93. 1; Th. viii 98. 1 (PA 535); (2) ii AD  Luc., Philops. 14 (f. Γλαυκίας: fict.)

—Aixone: (3) s. iv BC  IG II² 5405 (PA 536/537) (s. Σάτυρος)

Athens*: (4) 255/6 AD  IG II² 2245, 444

Ἀλεξικράτης

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 225 BC  IRhamnous 167, 39 (IG II² 1322)

—Eleusis: (2) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 100 (s. Ἀλεξίων)

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (3) 183/2 BC  IG II² 2332, 60 (LGPN V.A (1))

Ἀλεξίλεως

Foreign Residents:

    Troas, Lampsakos: (1) v BC  IG I³ 1351 (LGPN V.A (1)) (s. Προκλείδης)

Ἀλεξίμαχος

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1629, 482, 755 f., 820, 833; 1631, 123, 153, 180, 188, 454, 579 (PA 539)

—Besa: (2) 177-168 BC  IG II³ (1) 1313, 161; 1333, 71 (f. Φερένικος)

—Cholargos: (3) s. iv BC  IG II³ (4) 724 (Ἀλεξίμ[αχος]?, Ἀλεξιμ[ένης]?)

—Euonymon: (4) c. 367-320 BC  IG II³ (4) 323, 22 (= PA 540); IG II³ (4) 54, 12 (I s. Ἀλεξίας, f. Ἀλεξίμαχος II, Σωκλῆς II); (5) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 98 (PA 541) (II s. Ἀλεξίμαχος I, f. [--]ων)

—Koile: (6) f. iv BC  IG II² 1445, 8; 1446, 3 (PA 542) (I f. Τεισαμενός); (7) 337-327 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [6]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 5; IG II² 1672 = IEleusis 177, 379 (PA 543) (II s. Τεισαμενός)

—Pelekes: (8) c. 420-414 BC  IG I³ 328, 39; 354, 73 (PA 544) (-χσί-: f. Χαρῖνος); (9) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 51 (s. Χαρῖνος); (10) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 78; (11) 347/6 BC  Aeschin. ii 83; Aeschin. ii 85 (PA 545)

—tribe Akamantis: (12) c. 411 BC  IG I³ 1186, 24 (PA 538) (-χσί-)

—tribe Erechtheis: (13) 459 BC  IG I³ 1147, 70 (-χσί-)

Foreign Residents:

    Arkadia: (14) c. 300 BC  IG II² 9973 (LGPN III.A (12)) (f. Ἀλέξανδρος)

    Galatia, Ankyra: (15) ii-i BC  Ag. XVII 387 = IG II² 7918 (LGPN V.C (1)) (f. Μητρώ)

Ἀλεξιμένης

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 107 no. 6 (Ἀλεξιμέν(ης))

—Peiraieus: (2) c. 155 BC   Ag. XV 226, 40 (Ἀ(λ)εξιμένης: I ?f. Ἀλεξιμένης II); (3) ~ Ag. XV 226, 43 (Ἀ(λ)εξιμένης νεώτ.: II ?s. Ἀλεξιμένης I)

—Pergase: (4) s. iv BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 10; IG II³ (4) 336, 4; Ag. XIX P 44, 16 (PA/APF 546) (f. Χαρικλῆς)

Ἀλεξῖνος

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (1) i BC  IG II² 9125 + SEG XXVIII 294 (LGPN I (1)) (Ἀλε(ξ)ῖνος: s. Ζηνόδωρος)

Ἀλεξίππα

Athens?: (1) iv BC  IG II² 10629

Ἀλέξιππος

Athens: (1) c. 415-400 BC  And. i 18 (PA 547); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 107-9; (3) m. iv BC   CIA App. 138 = SEG LXV 170, 9; (4) ~ IG II² 1611, 324

—Sounion: (5) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 14 (s. Ἐπιγένης)

—tribe Akamantis: (6) c. 411 BC  IG I³ 1190, 163 (PA 548) (-χσι-)

Athens?: (7) f. iv BC  IG II² 10630 (s. Ἀλεξίβιος); (8) iv BC  IG II² 12233

Ἀλεξίς

Athens:

—Rhamnous: (1) imp. IG II² 7328 (d. Διόδωρος)

Ἄλεξις

Athens: (1) c. 487-481 BC  Ag. XXV 4 (-χσις: s. Μεγα[--]); (2) s. v BC  Lys. xxxii 24-6 (PA/APF 551) (s. Ἀριστόδικος I); (3) iv BC  IG II² 2318, 278; 2322, 92; 2325, 150; + PA 548 and add.; (4) m. iv BC  IG II² 10631 (PA 549a); (5) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 80 (PA 550); (6) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 2, 42; 1329, 1, 7 f.; 1330, [1] (archon epon.); (7) 127/6 BC  SEG XV 105 a, 2; (8) 106/5 BC  FD III (2) 25, 22 (s. Ἡγέστρατος)

—Cholargos: (9) 171/0 BC  IG II³ (1) 1332, 173

—Gargettos: (10) 163/4 AD  IG II² 2086, 55; 2087, 20 (s. Καρπόδωρος)

—Kollytos: (11) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 40 (PA 552) (s. Σωσιάδης)

—Marathon: (12) 148/7 BC  IG II² 1938, 29 (PA 553) ([Ἄ]λεξις); (13) i AD  IG II² 9813

—Melite: (14) m. iv BC   IG II² 6874, 2 (PA 554) (I f. Φίλαγρος); (15) ~ IG II² 6874, 7 (PA 555) (II s. Φίλαγρος, Ἡδυλίνη); (16) 304/3 BC  Ag. XV 61, 138

—Myrrhinous: (17) iv/iii BC  SEMA 444 (f. Ἁγησίδαμος); (18) 183/2 BC  IG II² 2332, 91 (PA 556)

—Oion: (19) inc. St. Byz. s.v. Οἶον (cf. PA 557) (I f. Ἄλεξις II); (20) ~ St. Byz. s.v. Οἶον (PA 557) (II s. Ἄλεξις I)

—Philaidai: (21) ii BC  IG II² 7655 (PA 558) ([Ἄλ]εξις: f. [--]χάρης)

—Phyle: (22) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 72 (PA 559) (Ἄλε[ξ]ι[ς])

—Semachidai: (23) ii BC  IG II² 7379; 8693 (s. Νίκων); (24) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 84

—Skambonidai: (25) c. 125 AD  IG II² 2302, 7 (s. Ἀφροδίσιος); (26) 163/4 AD  IG II² 2086, 130, 137; 2087, 24 (f. Ἡρωΐδης, Φίλων)

Athens?: (27) s. ii BC  IG II² 1019 = Aleshire, Asklepieion Inv. IX, 46

Foreign Residents:

    Phoenicia, Berytos: (28) 128/7 BC  FD III (2) 24, 11 (f. Νίκων)

    S. Italy (Bruttium), Sybaris-Thourioi-Copiae: (29) iv/iii BC  PCG 2 pp. 21-3 T 1-16; RE (9) (LGPN III.A (6)) (f. Στέφανος)

Ἀλεξίτιμος

Athens*: (1) 414/13 BC  IG I³ 422, 74 (Ἀλεχσίτιμο[ς]: slave)

Ἀλεξίων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 19 (Ἀλεξί[ων]: I f. Ἀλεξίων II); (2) ~ ([Ἀ]λεξίων: II s. Ἀλεξίων I)

—Acherdous: (3) ii BC  IG II² 5855 (PA 564) (s. Ὀνασίων)

—Azenia: (4) 257/6 BC  IG II³ (1) 986, 9, 57; Habicht, Studien pp. 185 ff. (stemma) (PA 562) (I s. Ἀμφιχάρης, f. Σπεύσιππος I); (5) f. ii BC  IG II² 2332, 11 (= PA 561); IG II³ (1) 1288, 15?; IG II² 4031, 3; Milet I (3) 148, 6; Ag. XVIII C31, 2; Habicht, Studien pp. 185 ff. (stemma) (II s. Σπεύσιππος I)

—Eleusis: (6) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 100 (Ἀλ[εξ]ίων: f. Ἀλεξικράτης)

—Kephisia: (7) iv BC  IG II² 6430, 2 f. (PA 565) (s. Τίμωρος)

—Kothokidai: (8) 304/3 BC  Ag. XV 61, 121 (f. Θεαίτητος)

—Lakiadai: (9) m. ii BC  ID 1421 Ab I, 7, 14 (s. Ἀρχικλῆς)

—Marathon: (10) 183/2 BC  IG II² 2332, 345 (PA 566) ([Ἀ]λεξίων); (11) 80/79 BC  IG II² 1039 + SEG XXXVIII 117 III, 104 (PA 563)

—Marathon?: (12) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 13 f., [44]; cf. SEG XLIV 51 (date) (Ἀλεξί[ων]?)

—Melite: (13) c. 30 BC  Ag. XVIII C42, 11 (s. Ἀλέξανδρος)

—Paiania: (14) c. 20 BC  Ag. XV 293, 47 (f. Θεόδοτος)

—Thorikos: (15) 117/16 BC  IG II² 1134, 34, 56; FD III (2) 69, 24, 39 = CID IV 117 (f. Πολύστρατος)

—tribe Hippothontis: (16) 157/6 BC  IG II² 957, 67 (PA 560) (f. Πλάτων)

Athens?: (17) f. ii BC  SEG XXIV 199, 26 ([Ἀλ]ε̣ξίων: s. Σωσα[--]); (18) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 93

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (19) ii-i BC  Ag. XVII 399 (IG II² 8001) (s. Ἀλέξανδρος)

    Pamphylia, Aspendos: (20) i AD  IG II² 8393 (LGPN V.B (14)) (f. Μέλας)

Ἀλεξομενός

Athens: (1) ?c. 550 BC  IG I³ 1475 (-χσο-); (2) m. v BC  CAVI 4643 (ARV² p. 1560) (kalos)

Ἄλεξος

Athens:

—Sounion: (1) s. iv BC  IG II² 7423 (= PA 567); IG II² 7414, 1, 9 (s. Στρατοκλῆς I, f. Στρατοκλῆς II, Ἀρχεστράτη, ?f. Φανοστράτη)

Foreign Residents:

    Delos: (2) c. 530 BC  IG I³ 1349 (LGPN I (1)) (-χσος)

Ἀλέξων

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13383 II (SEMA 2798 B) (Ἀλέξω[ν])

—Anagyrous: (2) hell.-imp. SEMA 103 (f. Τιμόδωρος)

—Epikephisia: (3) ii BC  IG II² 6061 (f. Μένανδρος)

—Kothokidai: (4) iii BC  IG II² 6470 (PA 569) (s. Θεοφάνης)

—tribe Pandionis: (5) 161/0 BC  IG II² 956 II, 47 (PA 568) (s. Ἀπολλοφάνης)

Foreign Residents:

    Lokris (Opuntian), Opous: (6) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 114 (LGPN III.B (12)) (mercen.)

Ἀλεύας

Athens: (1) c. 400 BC  ILind 29, 3; cf. Plin., HN xxxiv 86 (s. Κρέων: sculptor)

Ἄληθος

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 46 (-λ-)

Ἅλιμος

Athens: (1) c. 425 BC  ARV² p. 1064 = CAVI 5476; cf. AJA 39 (1935) p. 485 (name)

Ἁλίνη

Athens*: (1) ii-i BC  IG II² 10632

Ἁλιόπη

Athens: (1) c. 560 BC  Immerwahr, Script 168 = CAVI 3224 (hαλιόπ)

Ἅλιος

Athens: (1) c. 198 AD  Ag. XV 443, 32 (Ἅλι(ος))

—Cholleidai: (2) m. ii AD  IG II² 2472, 7 (s. Μᾶρκος); (3) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 63 (Ἅλιος ὁ καὶ Μᾶρκος)

—Probalinthos: (4) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 60 (PA 8961) (f. Θεογένης)

Ἅλις

Athens:

—Kerameis: (1) s. iv BC  IG II² 6313; AM 67 (1942) p. 212 no. 3 (name) (cf. PA 2425) (s. Ἀρχέστρατος)

Ἀλισχραῖος

Athens: (1) vi BC  SEG LXVII 42

Ἀλκαῖος

Athens: (1) c. 475-450 BC  Ag. XXI C 19 = CAVI 339; Ag. XXI C 20 = CAVI 341; Ag. XXI C 22 = CAVI 342 (kalos); (2) m. v BC  CAVI 2365; cf. ARV² pp. 1560 f. (PA 571) (kalos); (3) 422/1 BC  Develin, AO pp. 137 f.; IG I³ 227 bis in add. = SEG L 45 (PA 572) (archon epon.); (4) v/iv BC  PCG 2 pp. 3 ff. (PA 576) (s. Μίκκος); (5) s. iv BC  IG II² 1628, 440; 1629, 961; 1631, 144, 159 f., 211 (PA 575); (6) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 16 (PA 574)

—Marathon: (7) 169/70 AD  IG II² 2097, 233 (s. Πρῖμος)

—Thorai: (8) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 28

—Thria: (9) iv/iii BC  FD III (2) 206, 2 (s. Τεισιάδης)

—tribe Akamantis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1186, 26 (PA 573)

—tribe Attalis: (11) f. iii AD  Ag. XV 459, 13 (-κέ-: f. Ἀντίοχος)

Athens?: (12) ?276/5 BC  IG II³ (1) 898, 124; (13) inc. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 2 pp. 17-18

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) ii-i BC  IG II² 9829 (LGPN V.B (3)) (f. Ὀπώρα)

    Cyrenaica, Cyrene: (15) i AD  IG II² 9126 A (LGPN I (4)) (s. Ἀφροδίσιος)

    Sicily, Syracuse: (16) ii BC  IG II² 10399 (LGPN III.A (12)) (Ἀλκ[α]ῖος: f. Φιλωνίδης)

Ἀλκαμένης

Athens: (1) v BC  PA 578; RE (5) + IEph 515, 5 (sculptor); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 93 (PA 579) (-νς)

—Erchia: (3) 171/2 AD  Ag. XV 406, 42 (s. Ἀφροδίσιος)

—Eu--: (4) ii AD  IG II³ (4) 188 (Ἀλκ[αμέ]νης: s. Ἱέρων)

—Gargettos: (5) 138/9 AD   Ag. XV 331, 25 (s. Ἀφροδίσιος); (6) ~ Ag. XV 331, 30 (Ἀλ[καμένης]: f. Ἀφροδίσιος)

—Lamptrai: (7) 186-210 AD  IG II³ (4) 1102; IG II² 1118 + 1104 = SEG LIX 136, 9, 24, 29; cf. Ag. XV 411, 28; 460, 88; RCA p. 80 (Αὐρ. Ἀλκαμένης: I f. Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης II); (8) c. 191-240 AD  IG II² 2119, 18, 24, 239; 2191, 136-8; Ag. XV 468, 11; Ag. XVIII C121, 13; cf. RCA p. 81 (Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης: III s. Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης II, f. Ἀλκαμένης IV); (9) c. 193/4 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 20 (I f. Ἀλκαμένης II); (10) ~ (II s. Ἀλκαμένης I); (11) 194-210 AD  IG II² 2191, 1; Ag. XV 460, 9, 14; 468, 10; cf. RCA pp. 80-1 (Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης: II s. Αὐρ. Ἀλκαμένης I, f. Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης III, Μ. Αὐρ. Δημήτριος); (12) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 13 ([Ἀλκ]α̣μένης: IV s. Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης III, f. Ἀλκαμένης V, ?f. Αὐρ. Δημήτριος); (13) ~ Ag. XVIII C121, 14 (V s. Ἀλκαμένης IV)

—Paiania: (14) 87/8 AD  IG II² 1996, 73 (f. Ἀφροδίσιος, Ἱκέσιος)

—Phlya: (15) c. 225-213 BC  FD III (2) 76, 1 (Ἀλ[κ]αμένης: f. Σωσικράτης)

—tribe Aigeis: (16) 165/6 AD  IG II² 2090, 64

Athens?: (17) ?iii BC  CIA App. 25, 2 ([Ἀ]λ[κα]μέ[ν]ης); (18) imp. IG II² 12565 (f. Πῶλλα)

Ἄλκανδρος

Athens?: (1) inc. IG II² 10632 a

Ἄλκας

Athens: (1) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 4 (Ἄ̣λ̣κ̣ας)

—tribe Erechtheis: (2) 459 BC  IG I³ 1147, 116 (PA 580)

Ἀλκέτας

Athens?: (1) iii BC  SEMA 854 (IRhamnous 293) ([Ἀ]λκέτας: f. Κλεώ)

Ἀλκέτης

Athens: (1) 520-510 BC  ARV² p. 54 no. 7 = CAVI 5591 (-τς); (2) ?57/6 BC  Thompson, New Style Coinage 1234-5 (cf. PA 585); (3) s. i BC  IG II² 1964, 5 (s. Ἀλέξανδρος); (4) i-ii AD  IG II³ (4) 659, 7

—Kephisia: (5) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 6 (s. Διονύσιος)

—Kothokidai: (6) c. 162-140 BC  SEG XLI 115 III, 6; ID 1750, 9 (I f. Εὐαγίων); (7) s. ii BC  IG II² 1939, 57; 2334, 69; 4032, 4 (PA 581) (II s. Εὐαγίων, Σωσικράτεια); (8) c. 140 BC  IG II² 2445, 14 (cf. PA 581) (f. Εὐαγίων)

—Melite: (9) i AD  IG II² 6825 (Π. Κορν. Ἀλκέτης)

—Paiania: (10) m. iv BC  IG II² 1627, 256; 1628, 472 f.; 1629, 737; 1631, 110 (PA/APF 582) (f. Ἀλκίμαχος); (11) s. i BC  IG II² 7094 (PA 583) (f. Φιλίστη)

—Peiraieus: (12) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 91 (= PA 584); SEG LXI 152 bis; 184, 8; cf. Grammateion 5 (2016) pp. 49-51 (ident.) (s. Θρασυφῶν)

—Perithoidai: (13) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 1 (cf. PA 585) (s. Εὐαγίων); (14) 9/8 BC  IG II² 1722, 7 (I f. Ἀλκέτης II); (15) ~ (II s. Ἀλκέτης I)

—Perithoidai?: (16) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 461-74; Chiron 21 (1991) p. 8 (deme)

Athens?: (17) c. 215/14 BC  IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 12 (f. [--]γρος)

Ἀλκή

Athens*: (1) 364 BC  Is. vi 19 f.; Is. vi 55 (het.)

Ἀλκήνωρ

Athens:

—Xypete: (1) m. iv BC   IG II² 6926, 1, 5 (s. Μελησίας I, f. Μελησίας II); (2) ~ IG XII (6) 262, 243

Athens?: (3) iv BC  IG II² 2325, 157 (PCG 2 p. 16)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) m. iv BC  CAT 2.356 a; cf. SEG L 215 (LGPN V.B (-)) (Ἀλ[κ]ήνωρ: dub.)

Ἀλκηστιανός

Athens:

—Paiania: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 62; cf. RCA p. 424 ([Ἀλκη]στιανός - RCA, [Σαλου]στιανός? - edd.: s. Φοῖβος); (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 109 (-κηνστ-: s. Μαρῖνος: tribe - S.G.B.)

Ἄλκηστις

Athens:

—Phlya: (1) f. iv BC  IG II² 4023 (-σστις: d. Δεξίθεος)

Athens?: (2) hell. IG II² 10633

Ἀλκία

Athens:

—Marathon: (1) i/ii AD  IG II² 3604 A = IEleusis 364, 3; Ameling, Herodes Atticus 2 p. 61; RCA p. 110 (stemma) (Κλ. Ἀλκί(α): d. Κλ. Ἵππαρχος); (2) f. ii AD  IG II² 3604 B = IEleusis 436, 3; IG II² 3972; 3973; 4063; IG II³ (4) 1989; Ag. XV 322, 6, 22; SEG XLVI 313; IvOl 621; IG XII (5) 631; BCH 133 (2009) p. 463 no. 37; cf. Follet, Athènes pp. 175 f.; RCA pp. 479 f. (Οὐιβ. Ἀλκία Ἀγριππεῖν̣[α]: d. Οὐιβ. Ῥοῦφος, Κλ. Ἀθηναΐς (Marathon), m. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωδιανός, Κλ. Τεισαμενίς); (3) m. ii AD  IvOl 625; FD III (3) 69; IG II² 3553 = IEleusis 380, 2?; IG II² 4073; 4074; Philostr., VS 557-8; + Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 141-2 (Μαρκία Ἀνν. Κλ. Ἀλκία Ἀθηναῒς Γαβιδία Λατιαρία, Παναθηναΐς - Philostr.: d. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome))

Athens?: (4) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 14

Ἀλκιάδης

Athens:

—Anagyrous: (1) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 48 (PA 586)

—Aphidna: (2) m. iv BC  IG II² 1594, 49

—Marathon: (3) 156/5 BC  ID 1416 B I, 96 (Ἀ̣λ̣κ[ι]άδης: s. Ἀρισταγόρας)

—Prasiai: (4) m. iv BC  IG II² 7277, 1, 3, 5, 8 (s. Δημοχάρης I, f. Σμίκυθος, Δημοχάρης II)

Ἀλκίας

Athens:

—Anagyrous: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 182 (s. Ἀλκ[--])

—Aphidna: (2) s. iv BC  IG II² 2687 = Finley, SLC p. 124 no. 15, 5

—Erchia: (3) f. iv BC  IG II² 6131 (PA 587) (f. Τιμόθεος)

—Leukonoion: (4) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 34 (= PA 588); SEMA 395 (I f. Καλλίμαχος); (5) iv BC  SEMA 395 (II s. Καλλίμαχος)

—Prasiai: (6) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 6, 59 (PA 589)

Athens?: (7) c. 350 BC  Ag. XXI C 32; (8) iii/ii BC  Kerameikos XI p. 155 no. 9

Athens*: (9) 395 BC  Lys. vii 10 (freed.)

Ἀλκιβιάδης

Athens: (1) 237/6 BC  IG II³ (1) 1026, 16; IG II³ (4) 98; SEG XXVI 208, 4; Poll. x 126 (PA 591) (archon epon.); (2) 263/4 or 267/8 AD   SEG XXXIII 158, 49; (3) ~ SEG XXXIII 158, 51

—Cholargos: (4) c. 125-180 AD  IG II² 2050, 84; 2122 = SEG XXXV 130, 67 f.; IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 12 f.; Ag. XV 371, 31 (I s. Δημήτριος, f. Ἀλκιβιάδης II, Μένανδρος II); (5) c. 157-200 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 67; IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 12; Ag. XV 432, 10 (II s. Ἀλκιβιάδης I); (6) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 5 (f. Θεαγένης)

—Cholleidai: (7) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 41; IG II² 3829, 1; SEG XIX 174, 9 (PA/APF 602 = 603) (f. Ἀλκιδάμας, Ἀλκισθένης, Λυσίππη)

—Deiradiotai: (8) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 13 ([Ἀ]λκ̣ιβιάδης: s. Αἰσ[--])

—Leukonoion: (9) s. iv BC  IG II² 6719 (PA/APF 595) (s. Φανοκλῆς, Ἱππαρέτη (Skambonidai)); (10) 228/7 BC  IG II² 1706, 7 (PA 594)

—Paiania: (11) f. i AD  IG II³ (4) 605, 1; IG II² 3591, 4; 3593, 11; 4065, 1 f.; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης: I f. Τ. Φλ. Λεωσθένης I, Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης II, Φλ. Φίλα); (12) i/ii AD  IG II² 3593, 12; 4064, 7 f.; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης: II s. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης I, Βιτελλία Ἰσιδώρα (Oion)); (13) f. ii AD  IG II² 3589, 9; 3590, 2; 3592 = IEleusis 483, 4; ID 2536, 4; IG II³ (4) 174, 1; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης: III s. Τ. Φλ. Λεωσθένης I, f. Τ. Φλ. Λεωσθένης II, Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης IV: archon epon. - 104/5 AD); (14) c. 100-180 AD  IG II² 2044, 11; 3592 = IEleusis 483, 13; Ag. XV 364, 5; 437, 8; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης: IV s. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης III, Φλ. Ἰσιδώρα, ?f. Τ. Φλ. Λεωσθένης III, Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης V: archon epon. - 139/40 AD); (15) ii AD  IG II³ (4) 180 (Τ.Φλ. [Ἀλκι]β̣ιάδη[ς]); (16) s. ii AD  IG II² 2068, 197; Ag. XV 437, 11; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης: V ?s. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης IV)

—Phegous: (17) s. v BC  IG I³ 428, 3 f.; And. i 65; Antipho fr. 8-14; X., HG i 2. 13; cf. JHS 73 (1953) p. 4 n. 11; Harp. s.v. Ἀλκιβιάδης (PA/APF 599 = 601)

—Philaidai: (18) 130-150 AD  Ag. XV 332, 10; (19) 171/2 AD  Ag. XV 406, 32 (s. Εὐχάριστος)

—Phlya: (20) 184/5 AD  IG II² 2128, 44; 2129, 16 (s. Φαυστῖνος I)

—Potamos: (21) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 59 (PA 596) ([Ἀ]λκιβιάδης)

—Skambonidai: (22) vi/v BC  Isoc. xvi 25; SEG II 311 a; cf. PA/APF 597 bis (I f. Κλεινίας I); (23) c. 460 BC  IG I³ 422, 193; 424, 10; 426, 108; 430, 6, 8, 25, 33; Ag. XXV 5-12; AM 106 (1991) p. 149; + PA/APF 597 (II s. Κλεινίας I, f. Κλεινίας II, Ἀξίοχος); (24) c. 450-404 BC  IG I³ 117, [4]?; 118, 31; 119, 3; 120, 4; 370, [49]?, 50, 52, 54, 56; 386, 134 = IEleusis 52A; IEleusis 52B III, [33]; IG I³ 421, 12; 424, 27; 227 bis in add., 7 = SEG L 45; Ag. XXV 13-17; + PA/APF 600 (III s. Κλεινίας II, Δεινομάχη, f. Ἀλκιβιάδης IV); (25) v/iv BC  IG II² 7400, 2; + PA/APF 598 (IV s. Ἀλκιβιάδης III, Ἱππαρέτη (Alopeke), f. Ἱππαρέτη)

—Sphettos: (26) 220/1 AD  IG II² 2223, 69 ([Ἀλκι]βι[ά]δης: s. Διονύσιος II)

—Thorikos: (27) 212-173 BC  IG II² 1293 = SEG XVIII 33, 13 (PA 592) (s. Ἡράκλειτος)

—Thymaitadai: (28) 326/5 BC  IG II² 1628, 22 f., 58 (PA/APF 593)

—tribe Kekropis: (29) 255/6 AD  IG II² 2245, 317 (Ἀλκιβι(άδης): f. Δημήτριος)

—tribe Leontis: (30) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 nos. 9-12; Hesp. 46 (1977) p. 130 no. 74

Athens*: (31) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 81 (s. Εὔτυχος: epeng.); (32) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 4 (Αἴλ. Ἀλκιβιάδης); (33) c. 220-230 AD   Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 105 (s. Εὐφράντας: epeng.); (34) ~ Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 107 (Ἀλκιβιάδ[ης]); (35) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 128 (s. Χρυσέρως: epeng.)

Ἀλκίβιος

Athens: (1) f. iv BC  Lys. fr. vi (PA 604)

—Paiania: (2) 367/6 BC  IG II² 1428 add., 2 (PA 605)

Ἀλκιδάμας

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 762 (Ἀ[λκιδά]μας)

—Cholleidai: (2) m. iv BC  SEG XIX 174, 9 (cf. APF 643) ([Ἀλ]κιδάμας: s. Ἀλκιβιάδης)

Athens?: (3) i BC  IG II² 2469, 17 ([Ἀ]λκ[ι]δάμας: s. Μοιροκλῆς)

Ἀλκίδαμος

Athens: (1) 107/8 AD  IG II² 2032, 4 (Ἀλκίδα[μος])

—Acharnai: (2) imp. CIA III 3859, 4 (or Kikynna)

—Athmonon: (3) 173/4 AD  IG II² 2103, 23 f., 35 f., 166 (Ἀλκίδαμος ὁ καὶ Κέφαλος)

—Cholleidai: (4) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 2; IG II³ (4) 417, 2, 5 f. (I f. Αἴλ. Θεμιστοκλῆς, Αἴλ. Ἀλκίδαμος II); (5) c. 140-181 AD  IG II² 2051, 24; IG II³ (4) 417, 5; SEG XXVIII 177, 8 (Αἴλ. Ἀλκίδαμος: II s. Ἀλκίδαμος I, ?f. Π. Αἴλ. Ἀλκίδαμος III); (6) ii/iii AD  Ag. XV 399, 18; IG II³ (4) 424, 2 (Π. Αἴλ. Ἀλκίδαμος: III ?s. Αἴλ. Ἀλκίδαμος II)

—Euonymon: (7) s. ii BC  FD III (2) 27, 15; 33, 2, 5; Thompson, New Style Coinage 669-75; 685 + Chiron 21 (1991) p. 9 (PA 606) (s. Εὐφάνης)

—tribe Kekropis: (8) c. 206-220 AD  IG II² 2201, 74; 2217, 11 (s. Ἰσιγένης I)

Athens?: (9) m. iii AD  SEG XXXV 218, 4, 19, 24 f., 28

Athens*: (10) imp. IG II² 10012, 2 f. ([Ἀλ]κίδαμ[ος?])

Ἀλκίδημος

Athens:

—Myrrhinous: (1) 400/399 BC  IG II² 1374, 3 f.; 1375, 5 (PA 607) ([Ἀλ]κίδημος)

—Pergase: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 29

Ἀλκίδης

Athens?: (1) iv BC  AJPh 34 (1913) p. 75, 15 (Ἀλκί[δη]ς, Ἀλκί[α]ς?)

Ἀλκιμάχη

Athens:

—Anagyrous: (1) m. iv BC  IG II² 5450, 6 (PA/APF 609) (d. Καλλίμαχος)

Ἀλκιμαχίδης

Athens:

—Pergase: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 17 (s. Ἡγέμαχος); (2) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 19 (= PA 610); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 4 (s. Ἀ[--])

Ἀλκίμαχος

Athens: (1) c. 520-510 BC  IG I³ 618 (PA 611) (s. Χαιρίων); (2) c. 500 BC  IG I³ 1234; (3) c. 460-450 BC  CAVI 885; 1913; 2780; 2786; 3790 a; 3890; 4568; 5264; 5451; 5513; 5779; 5915; 7160; 7806; cf. ARV² p. 1561 (PA/APF 614) (s. Ἐπιχάρης: kalos); (4) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 8 ([Ἀ]λκίμαχος); (5) c. 450-440 BC  CAVI 688; 946; 1746; 1988; 2193; 2193 a; 2776; 2785; 4771; 5140; cf. ARV² p. 1568; Beazley Addenda p. 393; APF 600 IV (f. Ἀξιοπείθης); (6) c. 440-430 BC  CAVI 3468; 6827; 8007; cf. ARV² p. 1562 II; Stephanis 138 (kalos); (7) c. 430-420 BC  CAVI 750 (ARV² p. 1562 III (cf. APF 600 IV)) (kalos); (8) m. iv BC  IG II² 11584 = AIUK 4.6 (2022) no. 55 (PA 612a); (9) s. iv BC  IG II² 1599, 9; (10) 106/5 BC  FD III (2) 25, 4 + BCH 99 (1975) p. 208 (s. Ἀριστοκλῆς); (11) i BC  IG XII (1) 125 (PA 613)

—Anagyrous: (12) m. iv BC  IG II² 124, 22; D. xlvii 50; D. xlvii 78; Schol. Aeschin. ii 31; Harp. s.v. Ἀλκίμαχοσ = Suda Α 1282 (PA 616)

—Angele: (13) 378/7 BC  IG II² 41, 21 (PA 615); (14) m. iv BC  IG II² 5228, 1, 6 (s. Κηφίσιος, f. Θούκριτος); (15) s. iv BC  SEMA 32 (f. Πεισικράτεια)

—Kerameis: (16) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 24 (PA 618) (f. Εὐαλκίδης)

—Korydallos: (17) c. 330 BC  IG II² 1927, 66 (PA 619) (s. Ἀρκεφῶν)

—Lamptrai: (18) c. 100 AD  FD III (2) 100, 3; RCA p. 75 (deme) (Γ. Ὡράριος [Ἀ]λκίμα[χος]: s. Γ. Ὡράριος Ἀπολλώνιος); (19) 168/9 AD  Ag. XV 372, 33; 373, 45 (Ὡρά. Ἀλκίμαχος)

—Marathon: (20) inc. IG II² 6802 (f. Λυσίστρατος)

—Melite: (21) 360-350 BC  IG II² 2383, 14 (PA 620) (s. Διογείτων)

—Myrrhinous: (22) f. iii BC  IG II³ (1) 920, 19; IG II³ (4) 293, 10 (= PA 621); SEG XXI 525, 25; SEG XLVI 167, 17; IG II² 1286, 13; IG II³ (1) 1147, 10; IRhamnous 10, 16, 32; IG II³ (4) 295 (s. Κλεόβουλος II, f. Θούκριτος)

—Myrrhinoutta: (23) c. 330-324 BC  IG II² 1629, 273; IG II³ (4) 33, 35 (= PA 622); IG II³ (1) 331, 9

—Paiania: (24) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 42 (PA/APF 624); (25) s. iv BC  IG II² 1627, 255 f.; 1628, 472; 1629, 736; 1631, 110; 1632, 146 (PA/APF 623) (s. Ἀλκέτης); (26) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 8; IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 429 (cf. PA/APF 624) (s. Ἄνδρων I, f. Ἄνδρων II)

—Phrearrhioi: (27) 324/3 BC  IOrop 353 A, 7 (s. Καλλίμαχος)

—Thria: (28) inc. IG II² 6245 (PA 617) (f. Ἀγγελῆς)

—Trikorynthos: (29) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 43 (PA 625) (s. Θεόδοτος); (30) i AD  IG II² 7566 (f. Φαιναρέτη)

—tribe Demetrias: (31) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 5 ([Ἀλκίμα?]χ̣ος: s. Ἀλκι(--))

Athens?: (32) c. 440-430 BC  CAVI 461 (ARV² p. 1045 no. 8); (33) c. 430 BC  Pottier 3 G 457 = CAVI 6552 ([Ἀ]λκίμα[χ]ος); (34) c. 320 BC  IGUR 223 + 229; cf. Stephanis 139 (PA 613) (Ἀλ[κί]μαχος)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (35) ii BC  IG II² 9068 (LGPN III.A (9)) (f. Ζωπύρα)

Ἀλκιμέδων

Athens:

—Leukonoion: (1) c. 280-250 BC  IG II³ (1) 930, 11; 1030, 31 (PA 628 = 627) (s. Σωτέλης I, f. Σωτέλης II)

Athens*: (2) m. ii AD  Philostr., VS 560 f. (freed.); (3) 210/11 AD  IG II² 2201, 99 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.)

Ἀλκιμένης

Athens: (1) v BC  IG II² 2325, 46?; + PCG 2 p. 16 (PA 629)

—Acharnai: (2) s. iv BC  SEMA 139 (SEG XLIX 236) (s. Μεγακλῆς)

—Philaidai: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 99 (PA 630) (f. Δίων)

—Potamos: (4) c. 340-330 BC  IG II² 1500, 27, 31 (Ἀλ[κ]ιμ[έ]νης)

Athens*: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 423 (metic?)

Ἀλκιμήδης

Athens: (1) 450-440 BC  CAVI 5884 = ARV² p. 1563 (PA 631) (s. Αἰσχυλίδης: kalos)

Ἄλκιμος

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 107 no. 1; (2) c. 180 BC  IG II³ (1) 1373, 8 (PA 632) (s. Δίφιλος); (3) ii/i BC  FD III (2) 25, 23; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 51 (f. Εὔδικος); (4) ?136/7 AD  IG II² 2059, 47; (5) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 16

—Besa: (6) i/ii AD  IG II² 1996, 13, 21 f.; Ag. XV 321, 21-3 (I f. Ἄλκιμος II, Ἡράκων, Ἐπέραστος); (7) c. 87-110 AD  IG II² 1996, 13; Ag. XV 321, 22 (II s. Ἄλκιμος I)

—Melite: (8) 155/6 AD  IG II² 2068, 69; Hesp. 47 (1978) p. 320 (name) (f. Μηνόφιλος I)

—Myrrhinoutta: (9) i BC-i AD  IG II² 9543, 4 ([Ἄ]λκιμος)

Athens?: (10) c. 420 BC  ARV² p. 1154 no. 38 bis = CAVI 7744; cf. SEG LVII 91; (11) f. ii AD  IG II² 2035, 14

Athens*: (12) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 23 (s. Μένανδρος: epeng.); (13) ~ IG II² 2022, 30 (s. Δημήτριος: epeng.); (14) 167/8 AD  IG II² 2089, 32 (Ἄλκ[ιμ]ος: s. Φαυστῖνος: epeng.)

Ἀλκινόη

Athens?: (1) hell.-imp. SEG LIV 358 (d. Εὔφημος)

Ἀλκίνους

Athens:

—Phlya: (1) i BC  IG II² 7657 (s. Ἁρμόδιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) c. 116 AD  IG II² 2026, 59 (LGPN V.B (1)) (f. Εἰρηαῖος)

Ἄλκιος

Athens: (1) 173 or 155 BC  Ath. 547a; Ael., VH ix 12 (RE s.v. Alkaios (10)) (Ἀλκαῖος - Ael.)

Ἀλκίππη

Athens:

—Probalinthos: (1) s. iv BC  IG II² 4914 (PA/APF 633) (d. Τελεσίας)

Ἀλκιππίδης

Athens: (1) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 16 (Ἀλκ̣ι̣π̣π̣ίδης)

Ἄλκιππος

Athens: (1) 118/17 BC  Thompson, New Style Coinage 586-90; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 634)

—Kephisia: (2) 409/8 BC  IG I³ 475, 112 (PA 636) (f. Λυσίας)

—Melite: (3) m. iv BC  IG II² 6826/7, 1 f. (PA 637) (f. Διοφάνης)

—tribe Erechtheis: (4) 459 BC  IG I³ 1147, 74 (PA 635) (Ἄλ[κ]ιππος)

Athens*: (5) 400-350 BC  Ag. XXI F 146 = CAVI 547; (6) m. iv BC  IG II² 2391, 23 (Ἄλκιπ[πος])

Ἀλκισθένης

Athens: (1) 500-480 BC  Ag. XXI F 26 = CAVI 315 ([Ἀ]λκισσθέ[νς]); (2) 415 BC  And. i 35 (PA 638); (3) 372/1 BC  Develin, AO p. 247; IG II³ (4) 478, 5; SEG LXV 111, 6 (PA 639) (archon epon.)

—Acharnai: (4) c. 360 BC  IG II² 5785 (f. Ἀριστομάχη); (5) iii BC  IG II³ (4) 765 (PA 8966 and add.) ((Ἀλ)κιστένης: f. Ἐχέστρατος)

—Aphidna: (6) m. v BC  IG I³ 369, 18; Th. iii 91; Them., Or. x 138a (PA/APF 640) (Ἀλκίφρων - Them.: I f. Δημοσθένης); (7) f. iv BC  IG II² 1678 = ID 104-4 a A, 31 f. (PA/APF 641) (II s. Δημοσθένης, f. Θουκυδίδης)

—Cholleidai: (8) m. iv BC  IG II² 1611, 304; IG II³ (4) 25, 40 (PA/APF 643) (s. Ἀλκιβιάδης)

—Kephale: (9) m. iv BC  IG II² 6346, 12 (PA 642) (f. Ἀντισθένης II)

Ἀλκίστρατος

Athens:

—Probalinthos: (1) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 163 (s. Σωσικράτης)

Ἀλκίφρων

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 991 = IEleusis 3, 2 (PA 645) (-φρν); (2) iv AD  RE (3)

—Anaphlystos: (3) 429/8 BC  IG I³ 383, 5 (PA 644) (Ἀλκίφ[ρ]ν)

—Hagnous: (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 116 (s. Λυ[--])

Athens*: (5) c. 170 BC  IG II² 2404, 20 = 2392, 17; Tracy, ALC p. 134 (date) ([Ἀ]λκίφρων)

Ἀλκμάν

Athens:

—Sypalettos: (1) 107/6 BC   IG II² 1011 III, 110 (cf. PA 646) (Ἀ[λκμ]άν: I f. Ἀλκμάν II); (2) ~ IG II² 1011 III, 110 (PA 646) (II s. Ἀλκμάν I)

Ἀλκμέων

Athens: (1) vii/vi BC  IG I³ 1469, 2; + PA/APF 651 (-ν - IG: s. Μεγακλῆς I, f. Μεγακλῆς II, Ἀλκμεωνίδης); (2) 515-510 BC  CAVI 8107 (ARV² p. 173 no. 10 + SEG XXXIV 56) (Ἀ[λκμ]έν); (3) f. v BC   AM 106 (1991) p. 149 (-ν: s. Ἀριστώνυμος); (4) ~ Ag. XXX 610 = CAVI 278; CAVI 2020; 3309; 4703; 5175; 7327; cf. ARV² p. 1563 (PA/APF 648) (-ν: kalos); (5) m. v BC  PCG 5 pp. 401 ff. fr. 192, 90; (6) 415 BC  And. i 47 (PA/APF 649) (f. Καλλίας)

—Agryle: (7) vi/v BC  Poll. viii 110; Plu., Them. 23. 1; cf. Develin, AO p. 53 (PA/APF 647 = 652) (f. Λεωβώτης: archon epon. - 507/6 BC)

—Aphidna: (8) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 205 no. 13²; p. 205 no. 14?

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (9) c. 400 BC  IG II² 9381 (LGPN V.B (2)) (s. Ἀθηναγόρας)

Ἀλκμεωνίδης

Athens: (1) m. vi BC  IG I³ 597; 1469, 2 (PA/APF 653) (-νίδς: s. Ἀλκμέων)

—Agryle?: (2) 459 BC  IG I³ 1147, 135; APF 9688 XII (deme) (PA 655) (Ἀλκμενίδς); (3) c. 411 BC  SEG LII 60, 5 (Ἀλκμενίδς)

—Alopeke: (4) c. 485-480 BC  Ag. XXV 146-273; AM 106 (1991) p. 151 (-νίδς: f. Ἱπποκράτης)

—Aphidna: (5) v/iv BC  And. i 16; IG II² 1929, 14 (PA/APF 654 = 656) (I f. Θρασύδαος); (6) c. 377-373 BC  IG II² 1635, 126 (PA/APF 657) (II s. Θρασύδαος)

Ἀλκυονεύς

Athens:

—Hekale: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 95 (PA 658) (f. Θεοδόσιος)

Ἀλκυόνη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9382 (LGPN V.B (1)) (d. Τίτος)

Ἀλκυονίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9383 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀγαθόδωρος)

    Herakleia: (2) ii BC  IG II² 8560

Ἀλκύων

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 729 ([Ἀ]λκύν)

Ἄλκων

Athens*: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 35 (slave)

Ἀλλήτιππος?

Athens:

—Paiania: (1) 209/10 AD  Ag. XV 460, 38

Ἀλλίων

Athens*: (1) iii-iv AD  Ag. XXI F 310

Ἀλμέων

Athens: (1) 227/6 BC  IG II² 2630 (PA 650) (Ἀλμέ[ων]: f. Ἀντισ[--])

Ἄλοπος

Athens?: (1) i BC  IG II² 10634 + AM 67 (1942) p. 117 no. 243; SEG LXV 155 (name) (s. Λίβυς)

Ἀλύπητος

Athens: (1) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 48, 69

—Skambonidai: (2) s. iv BC  IG II³ (4) 1505, 2 (PA 659) (Ἀλύπητ[ο]ς: f. Ἀρχῖνος)

Athens?: (3) s. v BC  CAVI 6664 (Ἀλύπητο[ς])

Athens*: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 243 (slave)

Ἀλυπιανός

Athens*: (1) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 182 (epeng.)

Ἄλυπος

Athens:

—Angele: (1) 126/5 BC  ID 1923, 6 (Ἄλυπ̣ο̣ς: s. Ἀπολλώνιος)

—Cholargos: (2) 167/8 AD  Ag. XV 371, 35 (Κλ. Ἄλυπος)

—Cholleidai: (3) ii AD  IG II² 7665, 4 f. (Γ. Μουσώνιος Ἄλυπος)

—Marathon: (4) c. 108-130 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 17; IG II² 2776, 113 (Τ. Φλ. Ἄλυπος)

—Sphettos: (5) c. 50 AD  IG II² 9683 (s. Μητρόδωρος)

—tribe Aiantis: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 348 (I f. Ἄλυπος II); (7) ~ (II s. Ἄλυπος I)

—tribe Ptolemais: (8) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 181 (Ἄλυ[πος] - LGPN)

Athens?: (9) iii AD  IG II² 2073, 38 (s. Στράτων)

Athens*: (10) 135/6 AD  IG II² 2001, 24 (s. Ἀνίκητος: epeng.); (11) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 49 (Ἄ[λ]υπ[ο]ς: s. Ἀνδρέας: epeng.); (12) 187/8 AD  IG II² 2113, 184 (s. Γλύπτος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) imp. IG II² 9384 (LGPN V.B (3)) (s. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (14) ii AD  IG II² 8150

Ἅλυς

Athens:

—Azenia: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 143 (s. Ἡρακλέων)

Ἀλφειός

Athens*: (1) 179/80 AD  IG II² 2083, 56 (Κλ. Ἀλφειός: epeng.)

Ἀλφίνους

Athens:

—Kollytos: (1) m. iv BC  IG II² 11169 = CEG II 593, 5 (PA 660a) (f. Διονύσιος); (2) s. iv BC  Plu., Mor. 848d; Plu., Mor. 849c (PA/APF 660 = 661)

Ἀμαρακίς

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (1) s. iv BC  IG II² 9018 (LGPN V.A (1))

Ἀμάραντος

Athens:

—Phaleron: (1) c. 120 AD  IG II² 2018, 17 (s. Σωτήριχος); (2) 165/6 AD  IG II² 2090, 20 (s. Σωτήριχος)

—tribe Antiochis: (3) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 136

Athens?: (4) imp. SEMA 1519 (?s. Μι̣[--]); (5) iii AD  IG II² 2283, 22; (6) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 17 (Ἀμάρα[ντος]); (7) inc. IG II² 10636 (Ἁμαξάνιος - apogr., Ἀμά(ρ)αν(τ)ος - ed.: I f. Ἀμάραντος II); (8) ~ (Ἁμαξάνιος - apogr., Ἀμά(ρ)αν(τ)ος - ed.: II s. Ἀμάραντος I)

Ἀμάρικος

Athens?: (1) ii-i BC  Ag. XVII 849 (Ἀμ̣ά̣ρικος: f. Θάρσος)

Ἀμαρυλλίς

Athens:

—Alopeke: (1) i/ii AD  IG II² 5568 (d. Ἀντίπατρος I)

Ἄμασις

Athens: (1) c. 555-530 BC  CAVI 1833; 2067 b; 2703-4; 3070; 4335; 4926; 4941; 4944; 4964; [5734]; 6090; 6163; 6284; 6987; 8079; cf. ABV 152-3; Paralipomena pp. 62 ff.; SEG XXXIII 60; XXXV 39 (f. Κλεοφράδης: potter)

Ἀμβλεᾶτος

Athens:

—Xypete: (1) ii AD  IG II² 6937 (Π. Στατίλιος Ἀν-)

Ἀμβρακίς

Athens*: (1) c. 322 BC  D.L. v 14 (freed.)

Ἀμβροσία

Athens: (1) s. iv BC  IG IV (1)² 121, 33

Ἀμβρόσιος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 407 = CAVI 4959 (Ἀνβρό-); (2) c. 510-500 BC  CAVI 5818 (ARV² p. 174) (Ἀνβρό-); (3) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4); (4) f. iii BC  IG II³ (4) 1061; (5) c. 290 BC  SEG XLIX 141, 3 ([Ἀ]μβρόσιος: archon epon.)

—Lakiadai: (6) 281/0 BC  Ag. XV 72, 56 (Ἀμ[βρό]σιος? - S.G.B., Ἀμ[φι]σίας - Ag.: f. Κτήσιππος)

Athens*: (7) 150/1 AD  IG II² 2065, 138 (Ἀνβρόσ[ιος]: epeng.)

Foreign Residents:

    Crete: (8) ii-iii AD  IG II² 9087 a; cf. SEG XIII 148 (LGPN I (1)) (Ἀν-)

Ἄμβροτος

Athens*: (1) 143/4 AD  IG II² 2050, 151 (f. Σύμφορος); (2) 169/70 AD  IG II² 2097, 259 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Foreign Residents:

    Other: (3) c. 40 BC  IG II² 1965, 23 (Ἄμ[βρ]οτος)

Ἀμέθυστος

Athens:

—Antinoeis: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 21 (Αὐρ. Ἀμέθυστος ὁ καὶ Σωσιγένης: s. Ζώσιμος)

—Lamptrai: (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 27 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Hippothontis: (3) c. 205 AD  Ag. XV 448, 30 (s. Ζωτικός)

Athens?: (4) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 b, 7 (Ἀμέθ[υστος])

Athens*: (5) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 108 (f. Ζωτικός); (6) 184/5 AD  IG II² 2128, 186 (Ἀμέθ[υστος]: f. Σκίπων); (7) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 162-163 no. 9, [3], 5, 8, 10 (s. Εὐκαρπία)

Ἀμειναρίστη

Athens: (1) iii BC  IG II² 7833 (d. Κ[.]σ[--]σιος)

Ἀμεινιάδης

Athens: (1) s. v BC  Th. ii 67. 2 f. (PA 666) (s. Φιλήμων); (2) 411/10 BC  IG I³ 313, 72; 337, 60 (PA 662) (Ἀμεινιάδ[ς]); (3) c. 370 BC  Is. iv 8 (PA 663); (4) c. 340 BC  Aeschin. iii 130 (PA 664); (5) 322 BC  IG II² 1632, 119 (PA/APF 665); (6) 98/7 BC  FD III (2) 26 IV, 9

—Hagnous: (7) hell. IG II² 5260 (PA 667) (s. Μολοττός)

—Myrrhinous: (8) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 92

Athens*: (9) 409-407 BC  IG I³ 475, 80, 82 f., 86, 90, 120; 476, 83 f., 86, 195, 198, 232-5, 315-7, 445 (hαμεινιάδς - 476 ll. 195 and 198: metic)

Ἀμεινίας

Athens: (1) c. 520-500 BC  IG I³ 641, 1 (PA 668) (Ἀμειν[ίας]); (2) c. 480 BC  IG I³ 1279 (PA 669); (3) 423/2 BC  Develin, AO p. 136 (PA 670) (archon epon.); (4) ?iv BC  IG XII (2) 307 (PA 673) (s. Λυσικράτης); (5) c. 350 BC   Ag. XIX P 13, 41; (6) ~ Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 4, 10; (7) 324/3 BC  IG II² 1258, 1 (PA 671) (f. Ἐπαμείνων); (8) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 5 (Ἀμει[νίας?]: f. Ἀμφιάναξ); (9) c. 300 BC  POxy 2082 fr. 2; (10) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 88 (Ἀμειν[ίας?]); (11) c. 120 AD  IG II² 2018, 4 (Αἴλ. Ἀμειν[ίας?]); (12) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 49 (Αἴ[λ]. Ἀμεινίας)

—--ra--: (13) inc. IG II² 7842 (PA 675) (Ἀμει[νίας?]: f. Κόνων)

—Acharnai: (14) c. 380-360 BC  IG II² 5780 (f. [--]ύσιος); (15) m. iv BC  IG II² 5842, 5 f. (PA 679) (Ἀμ[εινί]ας: s. Τυννίδης, f. Ἀριστοκρίτη); (16) 337/6 BC  IG II³ (1) 319, [5]; 320, 2; 321, 4; 322, 4; 323, 11?; 325, 3; 326, [2] (PA 678) (f. Χαιρέστρατος)

—Agryle: (17) m. iv BC  IG II² 2398, 11 (= PA 677); IG II² 1436, [6]; IG II³ (4) 28, [6] (s. Φίλιππος); (18) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 19

—Aixone: (19) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 9 (s. Φείδων)

—Anakaia: (20) inc. IG II² 5643 (s. Ἱεροκλῆς)

—Athmonon?: (21) f. iv BC  SEG XXIV 197, 34 (s. Θεόδωρος)

—Auridai: (22) iii BC  IG XII (8) 669, 1 (f. Πυθόδωρος)

—Cholleidai: (23) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 15 (PA 688) (Ἀ̣μ̣εινίας: s. Ἀριστόδικος)

—Hagnous: (24) c. 325/4 BC  IG II² 1629, 778; 1631, 137 (PA/APF 676) (Ἀμει[νία]ς: s. Σωκλῆς)

—Hekale: (25) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 11 (PA 716) (Ἀμι[ν]ίας: f. Τελεσίδημος)

—Kephisia: (26) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 24, 39 (PA 680) (s. Ἀντιφάνης)

—Kollytos: (27) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 41 (PA 681) (Ἀμειν(ί)ας: s. Λεωκήδης)

—Kopros: (28) f. iv BC  IG II² 6934 (f. Πράξιλλα)

—Kydathenaion: (29) v-iv BC  JÖAI 7 (1904) p. 122, 5; (30) 405 BC  IG I³ 1032, 169, 264 (Ἀ̣μ̣[εινί]ας); (31) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 230 (PA 3166)

—Lamptrai: (32) inc. IG II² 6693 (f. Παυσανίας)

—Marathon: (33) 181/0 BC  IG II³ (1) 1299, 5 (s. Ξάνθος)

—Pallene: (34) 480 BC  PA/APF 683; cf. TrGF 3 pp. 46-8

—Peiraieus: (35) m. iv BC  SEMA 473 (f. Ξενοκρίτη); (36) ii BC  SEMA 435 (f. Θεσμοθετία)

—Phaleron: (37) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 109 (PA 686) (s. Δηλιάδης)

—Philaidai: (38) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 18 f. (PA 687) (f. Εὐθυκλῆς, Εὐθύδικος)

—Phlya: (39) ii AD  IG II² 7657 a = Kerameikos II 44 (s. Ἑρμίας)

—Prospalta: (40) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 9 (PA 684) (s. Ἀμειψίας)

—Sounion: (41) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 73 (s. Φιλῖνος)

—Sphettos: (42) f. iv BC  IG II² 61, 1 f., 5 (cf. SEG XIV 41); IG II² 62, 2 (PA 685)

—Thymaitadai?: (43) c. 400-350 BC  Ag. XV 11, 3 (s. Λυσα[--])

—Xypete: (44) 305/4 BC  IG II² 796, 5 (PA 682); (45) c. 301-295 BC  IG II³ (1) 849, 4 ([Ἀ]μεινίας)

—tribe Akamantis: (46) a. 212 AD  Ag. XV 440, 12; cf. Follet, Athènes p. 98 (Κλ. Ἀμεινίας)

—tribe Erechtheis: (47) s. v BC  Antipho 6. 13 (PA 674) (-μη-)

Athens?: (48) ?iv BC  CIA App. 65, 8 (Ἀμεινί[α]ς); (49) iv BC  IG II³ (4) 548, 8 (Ἀμειν[ίας?]); (50) m. iv BC   IG II² 2325, 264 (Stephanis 150); (51) ~ IG II² 11869 (PA 671a) (f. Κλεοπάτρα); (52) iv/iii BC  IG II² 2323 a, 46; 2325, 167; IG XI (2) 107, 25 (PCG 2 p. 196); (53) ?iii BC  CIA App. 39, 19; (54) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 102; (55) s. ii AD  IG II² 2120, 42 + Polemon 4 (1949) pp. 20 f. (Ἀμειν[ίας?])

Athens*: (56) c. 333-328 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 65 f.; IG II² 1673 = IEleusis 159, 45

Foreign Residents:

    S. Italy (Campania), Neapolis: (57) i BC  IG II² 9990 (LGPN III.A (7)) ([Ἀ]μεινίας: f. [....]ένης)

Ἀμείνιππος

Athens:

—Ikarion: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 632, 7 (PA 689) (f. Ἀμεινοκλῆς)

Ἀμεινίχη

Athens:

—Thria: (1) m. iv BC  IG II² 5633 (PA 690) (d. Μικίων)

Ἀμείνιχος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 9-11 (f. Πυθοκλῆς, Θεόδοτος)

—Aphidna: (2) ii-i BC  IG II² 5739 (Ἀμ[εί]ν̣ιχος: f. Διονυσοφῶν)

Foreign Residents:

    Other: (3) c. 300 BC  IG II² 1956, 143 ([Ἀμ]είνιχος: mercen.)

Ἀμεινοδώρα

Athens?: (1) c. 380-370 BC  IG II² 10637

Ἀμεινόκλεια

Athens: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 100 (PA 692) (m. Ἀσκληπιάδης III (Phyle), Φιλάνθης I (Phyle))

—L--: (2) iv BC  IG I² 1082 (PA 691) (d. Ἀνδρομένης)

—Phyle: (3) s. ii BC  IG II² 3220 = IEleusis 267, 25; IG II² 3495 = IEleusis 268, [1] (d. Φιλάνθης I, m. Θεόφιλος, Φιλάνθης, Εὐρυδίκη (all Halai Aixonides))

Athens?: (4) iv/iii BC  IG II² 10638

Ἀμεινοκλείδης

Athens:

—Acharnai: (1) ?iv BC  IG XII (8) 12, 1 f. (PA 693) (f. Εὔθιππος)

Ἀμεινοκλῆς

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 192, 1 f. ([Ἀμ]εινοκ[λς]?); (2) iv BC  IG II² 10639 (PA 693b); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 206 nos. 15-17; 18-19?

—Euonymon: (4) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 96 (Ἀμεινο[κλῆς?]: f. [--]σιος); (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 170 (s. Διο[--])

—Ikarion: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 632, 6 (PA 695) (s. Ἀμείνιππος)

—Kettos: (7) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 27 f. (PA 696) (s. Ἀντιφάνης)

—Kikynna: (8) 304/3 BC  Ag. XV 61, 84 ([Ἀ]μεινοκλ[ῆς])

—Kydathenaion: (9) 304/3 BC  Ag. XV 61, 64 (cf. PA 697) (s. Τάχυλλος); (10) c. 245 BC  IG II² 1280 = IEleusis 193, 1 (cf. PA 697) ([Ἀμει]νοκλῆς: s. Τάχυλλος)

—Lamptrai: (11) f. ii BC  IG II² 6673/4 (PA 698) (f. Θεόφιλος)

—Myrrhinous: (12) 279/8 BC  IG II³ (1) 887, 24 ([Ἀμ]εινοκλῆς - IG, [Σ]θενοκλῆς - Ag.: s. Αἰ[--])

—Pallene: (13) iv BC  IG II² 7107 (PA 699) ([Ἀ]μεινοκλῆς: s. Λυσ[--]ος)

—Phlya: (14) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 46 (f. Φειδόστρατος)

—tribe Antiochis: (15) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 34 (PA 694) (-κλς)

—tribe Kekropis: (16) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 12

Athens?: (17) v/iv BC  IG II² 11845 (PA 693a) (-κλέης); (18) iv BC  IG II² 10641, 2-4 (PA 693c) (s. Ἐπαμείνων, f. Κλεαγόρα); (19) ?iii BC  CIA App. 29, 1

Ἀμεινοκράτεια

Athens?: (1) iv-iii BC  IG II² 10640

Ἀμεινοκράτης

Athens: (1) iv BC  IG II² 10639 (PA 701a); (2) s. iv BC  Din. fr. lxx (PA 700)

—Tr--: (3) f. iv BC  IG II² 7543 a (PA 701) (?f. Ἀμεινοτέλης)

—tribe Oineis: (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 168 (PA 702) (-τς)

Ἀμεινονίκη

Athens: (1) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 29 f., 33, 35, 38, 42 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date)

—tribe Attalis: (2) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 26 (PA 703) ([Ἀμ]εινονίκη: d. Πα[--])

Ἀμεινόνικος

Athens:

—Aphidna: (1) m. iv BC  IG II² 5746 (PA 704) (f. Ἡδυλίνη)

—Sounion: (2) f. iv BC  IG II² 7415 (PA 705); (3) 371-362 BC  Ag. XIX L 4 a, 71; IG II³ (4) 53, 12 (f. Φιλόνεως)

Ἀμεινοτέλης

Athens:

—Myrrhinous: (1) i BC  IG II² 8578 = 8579 (cf. AM 67 (1942) p. 69 no. 351)

—Teithras: (2) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 25 (PA 2073) (Ἀμ̣ε[ι]νοτέλης: s. Ἀντίδωρος)

—Tr--: (3) f. iv BC  IG II² 7543 a (PA 706) (?s. Ἀμεινοκράτης)

Ἀμεινοφάνης

Athens:

—Kettos: (1) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 76 (Ἀμεινοφ[άνης]? - Lambert, Ἀμεινο[κλῆς] - Traill)

Ἀμεινώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6826/7, 4; (2) 94/3 BC  ID 2616 I, 5 (m. Ἀριστείδης II (Hestiaia), Νικοστράτη (Hestiaia))

Athens?: (3) 339/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 25

Ἀμείνων

Athens:

—Eitea: (1) 356 BC  IG II² 1612, 105 (PA/APF 707)

Ἀμείψαρχος

Athens?: (1) i BC  IG II² 2469, 7 (s. Θεμίσων)

Ἀμειψίας

Athens: (1) s. v BC  IG II² 2325, 62, 133; PCG 2 pp. 197 ff. (PA 708); (2) v/iv BC   IG I³ 258 bis add., 8 (s. Μνησ[--]); (3) ~ Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 3 ([Ἀ]μειψίας); (4) 394/3 BC  IG II² 17 = Ag. XVI 36, 2 (PA 709) (Ἀμειψ̣[ίας])

—Kytheros: (5) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 26, [27]

—Potamos: (6) 72/1 BC  IG II² 1944, 18, 20 (s. Ἀρχέστρατος I, f. Ἀρχέστρατος II)

—Prospalta: (7) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 9, 11 (PA 712) (f. Ἀμεινίας, Ἀγάθαρχος)

—Thorikos: (8) m. iv BC  IG II² 1410, 5; 1411, 2 (= PA 710); IG II² 6216, 1 (= PA 711) (s. Λυκομήδης)

—tribe Leontis: (9) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 III, 8

Ἀμελησαγόρας

Athens:

—Eleusis: (1) iv BC  FGrH 330 (dub.)

Ἀμελτίων

Athens:

—Ikarion?: (1) i BC/ i AD  SEMA 266 (Ἀμελτί[ων]: f. Ἀριστομάχη)

Ἄμεμπτος

Athens: (1) 415/14 BC  IG I³ 370, 67 (PA 713); (2) c. 235-238 AD  IG II² 2235, 28; Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 14 (Αὐρ. Ἄμεμπτος)

Athens?: (3) f. ii AD  IG II² 2035, 18 (Ἄμεμπτ[ος]: f. Ὑγῖνος)

Ἀμέμφης

Athens?: (1) imp. IG II² 2284, 1 ([Ἀ]μέν(φ)ους (gen.))

Ἀμέριμνος

Athens*: (1) c. 150 AD  IG II² 9934; (2) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173 II, 156; (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 151-155 no. 6, 39, 51 (slave)

Ἀμήνιτος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 61 (PA 714) (-μ-)

Ἀμίαντος

Athens: (1) 415 BC  And. i 65-6 (and Aigina)

—Auridai: (2) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 30 f., 56 (PA 715)

—Eitea (Antiochid): (3) c. 120 AD  IG II² 2018, 40 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Hadrianis: (4) 196-201 AD  IG II² 2132, 46 (f. Τρόφιμος)

Athens*: (5) 155/6 AD  IG II² 2068, 229 (s. Παρθένιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (6) 87/8 AD  IG II² 1996, 222 (LGPN V.B (2)) (s. Ἀσω.)

    Megaris, Megara?: (7) ii AD  Ag. XVIII H403 (LGPN III.B (-)) (Ἀμίαν[τος]: s. Δημήτριος)

Ἁμιλλώ

Athens: (1) ii-iii AD  IG II² 3678 = IEleusis 588, 6 f. (Σαβεινιανὴ Ἁμιλλώ)

Ἀμιναῖος

Athens?: (1) ii AD  IG II² 10642

Ἀμισός?

Athens:

—Marathon: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 50 + Wilson E.181 (Δημήτριος? - IG: s. Μιλτιάδης I: name - Wilson)

Ἀμμασίας

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) ?iii-ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 2 p. 79 (Ἀ̣μ̣μασίας?, Δ̣α̣μασίας?: f. [-]ι̣ο̣ν̣)

Ἄμμη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9385 (LGPN V.B (1)) (Ἄμμηι - lap.: d. Ἑρμογένης)

Ἀμμία

Athens: (1) 108/7 BC  ID 2628, 22 (d. Κλεοστρατίδης); (2) i AD   IG II² 4730 ([Ἀ]μμία); (3) ~ IG II² 7658 (m. Μεγίστη (Phlya))

—Marathon: (4) f. iii AD  IG II² 3704, 6; 4532, 3; cf. Aleshire, Asklepios p. 71 no. 3 (Κλ. Ἀμμία ἡ καὶ Ἀγριππῖνα: ?d. (nat.) Τ. Φλ. Κάλλαισχρος I (Marathon), d. (ad.) Κλ. Θεμιστοκλῆς (Ephesos), m. Κόϊντ. Στ. Θεμιστοκλῆς (Cholleidai))

—Sounion: (5) imp. IG II² 7441 + AD 20 (1965) Mel. p. 136 no. IV (Ἀμμία Βιβουλλία: d. Φιλοκράτης)

Athens?: (6) i AD  IG II² 10647 (d. Πῶλλα Σερουιλία); (7) imp. IG II² 10645 (d. Διονύσιος)

Athens*: (8) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 48; (9) i BC  IG II² 10646 (d. Κῶμος); (10) imp. IG II² 10643; (11) s. ii AD  IG II² 10644 (d. Ἀφθόνητος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) i BC/ i AD  IG II² 9386 (LGPN V.B (32)) (d. Ἀπολλοφάνης)

    Palestine, Jerusalem: (13) i AD  IG II² 8934

    Palestine, Samaria: (14) i AD  IG II² 10219 (d. Φίλων)

    Phoenicia, Sidon: (15) imp. SEMA 1424 (d. Ἀντίοχος)

    Syria, Antioch: (16) i-ii AD  IG II² 8109; cf. BE 1969, no. 206 (d. Θεόφιλος)

Ἀμμιανός

Athens: (1) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 14 f. (Αἴλ. Ἀμμιανός); (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 48 (Αὐρ. Ἀμμιανός)

—tribe Kekropis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 289 (s. Ἀπελλᾶς I)

Ἄμμιον

Foreign Residents:

    Lydia, Sardis: (1) i AD  IG II² 10235 (LGPN V.A (90)) (d. Ἀσκληπιάδης)

Ἀμμόδοχος

Athens?: (1) imp. IG II² 10648

Ἀμμωνία

Athens: (1) 103/2 BC  IG II² 1943 = Tracy, ALC pp. 217 ff., 23 (Ἀμμω[νία?])

Athens?: (2) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 34

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (3) i BC  IG II² 8002 (d. Διόδωρος)

Ἀμμώνιος

Athens: (1) f. ii BC  IG II² 3780 (PA 717) (doctor); (2) ii-i BC   ID 1974, 2 (II s. Ἀμμώνιος I, Διονυσία); (3) ~ ID 1974, 1, 3 ([Ἀ]μμώνιος: I s. Εἰρηναῖος I, f. Εἰρηναῖος II, Ἀμμώνιος II); (4) m. ii BC  IG II² 2317, 48 (I f. Ἀμμώνιος II); (5) m. ii BC  ID 1416 A I, 65; 1417 B I, 69; (6) ~ (II s. Ἀμμώνιος I); (7) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 46 (Ἀμμώ(νιος): f. Διονυσία); (8) 118/17 BC  Thompson, New Style Coinage 577-95; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 719)

—Amphitrope: (9) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 6 (s. Διονύσιος)

—Anagyrous: (10) c. 30 BC  Ag. XV 286, 53 (f. Κλέανδρος)

—Anaphlystos: (11) 140/39 BC  Ag. XV 240, 51, 133; (12) 138/7 BC  FD III (2) 7, 9 (I s. Δημήτριος I); (13) c. 129-125 BC  ID 2044, 2; 2143, 3; 2144, 5; FD III (4) 284, 6? (cf. PA 721) (II s. Ἀμμώνιος I); (14) c. 128/7 BC  ID 2044, 2; 2143, 3; 2144, 5; FD III (4) 284, 6 (cf. PA 721) (I f. Ἀμμώνιος II); (15) ii/i BC  ID 2232, 4 f. (= PA 672); ID 2249 + SEG XXXVI 740, 8; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 6; IG II² 5661; FD III (2) 26, 4 f. (II s. Δημήτριος II, f. Δημήτριος IV, Διονύσιος III); (16) c. 110 BC   SEG XXVIII 76, 15; Tracy, ALC p. 200 (date) (II s. Ἀμμώνιος I); (17) ~ SEG XXVIII 76, 16; Tracy, ALC p. 200 (date) (I f. Ἀμμώνιος II); (18) 96/5 BC  ID 2600, 4; (19) 80/79 BC  IG II² 1039 = AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 114 (PA 722) (III s. Δημήτριος III); (20) 24/3 BC  IEleusis 300, 27 (f. Ἀρίσταιχμος)

—Anaphlystos?: (21) ii BC  IG II² 4870; Hesp. 19 (1950) p. 52 no. 5; Kerameikos III A 12, 2; (22) 150-147 BC  Thompson, New Style Coinage 94-101; 111-120; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 718) (Ἀμμώ(νιος))

—Athmonon: (23) i AD  IG II² 5322 (Κόϊντος Νεμετώριος [Ἀ]μμώνιος); (24) 181/2 AD  Ag. XV 402, 54 (Αὐρ. Ἀμμώνιος)

—Cholleidai: (25) s. i AD  IG II² 3558 = IEleusis 377, [1], 5; SEG XXVIII 164, 17 f.; SEG LIX 223, [3, 5]; Plu., Mor. 720d; Plu., Mor. 721d; Plu., Mor. 722b etc.; Eun., VS 454; cf. RCA pp. 54-5 (I f. Ἄνν. Θράσυλλος, Ἄνν. Πυθόδωρος, Ἀμμώνιος II); (26) c. 85 AD  SEG XXVIII 164, 17 f.; cf. RCA p. 57 (II s. Ἀμμώνιος I, Φλ. Λαοδάμεια (Phlya))

—Erchia: (27) i BC  IG II² 6118, 2 (f. Ἰσιάς)

—Hagnous: (28) 203-205 AD  IG II² 2199, 57; cf. 3780 (f. Μάγνος)

—La--: (29) c. 11-1 BC  FD III (2) 62, 10; 63, 10; 64, 7 (f. Ἄριστος)

—Lamptrai: (30) i AD  FGrH 361 (PA 723)

—Marathon: (31) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 51 (s. Ζήνων II); (32) i AD  IG II² 6760 (s. Ζήνων)

—Pambotadai: (33) m. ii BC  ID 1416 B II, 72, 88; 1442 A, 26; 1452 A, 40; 2589, 17 (cf. PA 724) (I f. Ἀμμώνιος II, Σαραπίων); (34) s. ii BC   ID 1416 B II, 88 (= PA 724); ID 2589, 17 (II s. Ἀμμώνιος I, f. Ἀμμώνιος III); (35) ~ ID 1656, 1; FD III (1) 228, 4, 13; IG XII (5) 837, 3 (cf. PA 725 = 720) (III s. Ἀμμώνιος II, f. Ἀμμώνιος IV); (36) s. ii BC  IG XII (5) 837, 2 f., 17; ID 1656, 1; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 37; FD III (1) 228, 4, 13 (PA 720 = 725) (IV s. Ἀμμώνιος III)

—Peiraieus: (37) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 152 (s. Διόδωρος)

—Pergase: (38) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 47 (s. Ζώσιμος)

—Perithoidai: (39) c. 30 BC   SEG XXVIII 94, 42; cf. Hesp. 47 (1978) pp. 295 f. no. 21 (name) ([Ἀ]μ̣μώνιος: I f. Ἀμμώνιος II); (40) ~ SEG XXVIII 94, 42 ([Ἀ]μ̣μώνιος: II s. Ἀμμώνιος I)

—Phegaia: (41) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 19 (s. Πυθόκριτος)

—tribe Attalis: (42) c. 195 AD  SEG LIX 174, 55

—tribe Hadrianis: (43) 238-242 AD  IG II² 2239, 235 (Αὐρ. Ἀμμώνιος)

—tribe Oineis: (44) 194/5 AD  IG II² 2191, 55 (I f. Ἀμμώνιος II); (45) ~ (II s. Ἀμμώνιος I)

—tribe Ptolemais: (46) 238-242 AD  IG II² 2239, 172 (I f. Ἀμμώνιος II); (47) ~ (II s. Ἀμμώνιος I)

Athens?: (48) ii BC  Ag. XIV 37; (49) c. 124/3 BC  ID 1648, 10; 1649, 9; 1730, 9; 2496, 2; DCA p. 288 n. 4 (locn.); cf. Marcadé II 15 (or Miletos?: s. Ζώπυρος: sculptor); (50) m. i AD  IG II² 1984, 8; (51) ii AD  SEMA 1522; (52) 159 AD  IGUR 1588 (RE (24)) (s. Φειδίας I: sculptor)

Athens*: (53) 235/6 AD  IG II² 2235, 157 (Αὐρ. Ἀμμώνιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (54) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 145 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 309 (LGPN V.B (9)) (s. Ζώπυρος)

    Cyprus, Kition: (55) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 311 + CEC 19 (1988) p. 24 (LGPN I (-)) (s. Διόδωρος)

    Egypt, Alexandria: (56) ii-iii AD  IG II² 8003 ([Ἀ]μμώνιος: s. Ἡφαιστίων)

    Laodikeia: (57) hell. SEMA 1195 (f. Ἡράκλεια); (58) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 117 (I f. Ἀμμώνιος II); (59) ~ ([Ἀμμ]ώνιος: II s. Ἀμμώνιος I); (60) imp. IG II² 9195 (f. Φιλουμένη)

Ἄμνα

Foreign Residents:

    Laodikeia: (1) inc. IG II² 9159

Ἀμοιβεύς

Athens*: (1) iii BC  Stephanis 159

Ἀμοίβιχος

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 1524 (SEG LVIII 238); (2) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 161 (Ἀμοί[βιχος])

—Lamptrai: (3) c. 447 BC  IG I³ 433, 33 (PA 727) (Ἀμ[ο]ίβιχος); (4) f. iv BC   SEMA 386, 2 (I f. Φιλοκήδης I, Γόργυθος); (5) ~ SEMA 1523; 1565; (6) s. iv BC   SEMA 386, 4 (III s. Γόργυθος); (7) ~ SEMA 386, 6 f., 9 (II s. Φιλοκήδης I, Φαινώ (Thor--), f. Φιλοκήδης II, Διοπείθης); (8) hell.-imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 2 p. 88 (f. [...]οστράτη)

Ἀμπελίδης

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 26, 20 (f. Τιμόθεος)

—Phyle: (2) ii BC  IG II² 7184

Athens*: (3) s. iv BC  SEG XXXV 134, 20 (CAVI 1752) (Ἀμπελί.: slave)

Ἀμπελῖνος

Athens: (1) c. 420 BC  Antipho vi 35 (PA 728)

Ἀμπελίς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 8 (het./fict.)

Ἀμπελίων

Athens: (1) ?53/4 AD  IG II² 1737, 7 (Ἀν-)

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (2) i BC  IG II² 8793 (LGPN IV (1))

Ἀμπλιᾶτος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 196-201 AD  IG II² 2132, 33 (s. Ζωΐλος I)

Ἀμπυκίδης

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) c. 500-480 BC  IG XII Suppl. p. 147 no. 337 = IG I³ 1477, 3 (Ἀνπυκίδς)

Ἀμύδριππος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 86 (PA 729)

Ἀμυθέων

Athens: (1) 410/9 BC  IG I³ 103, 3 ([Ἀμ]υ̣θ[έ]ων)

—Euonymon: (2) 371/0 BC  IG II² 1622, 398 (PA 730)

—Melite: (3) c. 445-413 BC  D. lvii 37 (PA/APF 731) (s. Δαμόστρατος I, f. Δαμόστρατος II, Καλλίστρατος, Δεξίθεος)

Ἀμύκλα

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) v BC  Plu., Alc. i 2; Plu., Lyc. 16 (LGPN III.A (1)) (nurse)

Ἀμύκλας

Athens: (1) 203/2 BC  CID IV 97, 9 (PA 732)

—Skambonidai: (2) 128/7 BC  SEG XV 104, 173; FD III (2) 24, 41 (I f. Πολυαίνετος); (3) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 140 (PA 733) ([Ἀ]μύκλας: II s. Πολυαίνετος)

Athens?: (4) ?iii BC  CIA App. 142 b, 5 (Ἀμ[ύ]κλα[ς] - S.G.B.)

Ἀμύμων

Athens?: (1) c. 375-369 BC  IG II³ (4) 433, 7 (Ἀμύμω[ν]: sculptor)

Ἀμυμώνη

Athens: (1) iii BC  SEG XLI 238 + LI 305 (Ἀμυμώνης (gen.))

Ἀμύνανδρος

Athens: (1) f. v BC  Pl., Ti. 21c (PA 734)

—Aixone: (2) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 8 (Ἀ̣μύ̣[νανδρ]ος: s. Θουκλῆς)

—Probalinthos: (3) 335/4 BC  Ag. XV 43, 63 (f. Ἀρχέστρατος)

—Thorai: (4) m. iv BC  IG II² 6210 (PA 736) (Ἀ̣μύνα̣ν̣[δρος]?)

—tribe Leontis: (5) c. 325 BC  Ag. XV 52, 7 (PA 735) ([Ἀ]μύνανδρος)

Athens*: (6) 405 BC  IG I³ 1032, 165, 261 (metic)

Ἀμυνίας

Athens:

—Prasiai: (1) c. 430-420 BC  Ar., V. 74; Ar., V. 1267; Ar., Nu. 31; cf. Ar., Nu. 1258 ff.; Ar., Nu. 686 ff. and Schol. 691; PCG 4 p. 238 fr. 227; cf. 5 p. 428 fr. 222 (PA/APF 737) (s. Προνάπης)

Ἀμύνιππος

Athens:

—Paiania: (1) m. iv BC  SEG LXV 119 (Ἀμύνιππο̣[ς])

Ἀμυνοκλῆς

Athens:

—Acharnai: (1) 98/7 BC  FD III (2) 10, 25 (-μο-: s. Λεόντιος II)

Ἀμυνόμαχος

Athens: (1) 104/3 BC  Thompson, New Style Coinage 801-6; cf. Chiron 21 (1991) p. 22 (PA 738) (Ἀμυνόμα(χος))

—Acharnai: (2) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 128 (PA 740) (Ἀμυνόμ[α]χος: s. Τιμόμαχος)

—Bate: (3) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 29 (PA 741) (I s. Φιλοκράτης I, f. Φιλοκράτης II); (4) f. iii BC  IG II² 1245, 1; D.L. x 16 (= PA 742); Cic., De Fin. ii 101 (II s. Φιλοκράτης II)

—Halai (Aixonides): (5) m. ii BC  IG II² 2332, 52; IG II³ (4) 1695 (= PA 739); Ag. XVI 306, 3; IG II³ (4) 1628 (s. (nat.) Νουφράδης (Perithoidai), s. (ad.) Εὐκλῆς)

—Marathon: (6) 109/10 AD  IG II² 2017, 31 f.

—tribe Erechtheis: (7) 490 BC  SEG LVI 430, 23

Ἀμυνομενός

Athens:

—Kephisia: (1) f. iv BC  IG II² 1609, 82; 6405, 2, 6 (PA/APF 743) (f. Ἀριστόδημος)

Ἀμύντας

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 10; (2) 331/0 BC  Lycurg., Leocr. 22 ff. (PA 745); (3) m. iii BC  IOrop 73, 2 (PA 746) (f. Πύρρος); (4) 138/7 BC  FD III (2) 23, 9 (I f. Ἀμύντας II); (5) ~ (II s. Ἀμύντας I); (6) imp. SEMA 1566 (s. Νικόμαχος, Ἀρέτη)

—Acherdous: (7) c. 178-169 BC  IG II³ (1) 1310, 68; 1321, 52

—Anaphlystos: (8) i/ii AD  IG II² 1996, 77; Ag. XV 321, 12 (f. Φιλήμων); (9) c. 110 AD  Ag. XV 321, 6 (s. Ἡρακλέων); (10) 135/6 AD  Ag. XV 330, 8 ([Ἀ]μύντας)

—Aphidna: (11) ?iii BC  IG II² 5720 (PA 747) (Ἀμύ(ν)τας: s. Παρμένων)

—Cholleidai: (12) ii BC  IG II² 7801 (f. Κρίνιον)

—Kedoi: (13) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 68; 1313, 4 (I f. Ἀμύντας II); (14) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 4 (II s. Ἀμύντας I)

—Kerameis: (15) m. iv BC  IG II² 6314 (f. Ἀμύντωρ)

—Marathon: (16) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 55

—Oe: (17) iv BC  IG II² 5977 (f. Καλλιστομάχη)

—Paiania: (18) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 108 (PA 748) (s. Μ[--])

—Paionidai: (19) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 51

—Phaleron: (20) iii BC  SEMA 652 (s. Ἡράκλειτος)

—Phlya: (21) ii-i BC  IG II² 7679 (f. Εὐκλείδης)

—Phrearrhioi: (22) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 43

—Potamos: (23) f. ii BC  SEMA 577 (I f. Ἀμύντας II); (24) ~ (II s. Ἀμύντας I)

—Sounion: (25) m. ii AD  IG II² 2071, 4

—tribe Akamantis: (26) 128/7 BC  FD III (2) 27, 3

Athens?: (27) i BC  SEMA 1525 ([Ἀμ]ύ̣ντας: s. [--]νιο[ς]); (28) 45/6 AD  IG II² 1969, 16

Athens*: (29) ?iv-iii BC  EA 1862, p. 315

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (30) i BC  SEG XLII 119 bis (LGPN V.B (-))

    Herakleia: (31) imp. IG II² 9316

    Syria, Antioch: (32) ii BC  IG II² 8110 (I f. Ἀμύντας II); (33) ~ (II s. Ἀμύντας I); (34) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 299 (Ἀ[μύ]ν̣τας: I f. Ἀμύντας II); (35) ~ (Ἀμύντ̣α̣ς: II s. Ἀμύντας I)

    Thessaly (Ainis): (36) a. 316 BC  IG II² 1956, 85 (LGPN III.B (62)) (mercen.)

Ἀμύντης

Athens: (1) 358-356 BC  IG II² 1611, 328; 1612, 202, 207; 1613, 211; 1614, 4, 59, 72; 1617, 135; 1621, 15 (PA 744); SEG XLV 148, 49

—Cholleidai: (2) 324/3 BC  IOrop 353 A, 28 (s. Σώδαμος)

—Oe: (3) m. iv BC  SEMA 467 (?f. Κλειτώ)

—tribe Erechtheis: (4) c. 411 BC  SEG LII 60, 18 (-τς)

Ἀμυντιανός

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 273 f. (Αὐρ. Ἀλέξανδρος ὁ καὶ Ἀμυντιανός)

Ἀμύντιχος

Athens*: (1) 343/2 BC  Din. fr. xciii

Ἀμύντωρ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 53; cf. ZPE 125 (1999) p. 104 (PA 748a) (Ἀ[μ]ύντωρ - IG, Ἀν̣τ̣ή̣ν̣ωρ? - Lambert)

—Araphen: (2) imp. CIA III 3860 b = Anc. Soc. 19 (1988) p. 16 no. 52, 3 f. (Ὀρβίνιος [Ἀμύ]ντωρ)

—Erchia: (3) m. iv BC  Aeschin. ii 64; Aeschin. ii 67; Aeschin. ii 68 (PA 749); (4) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 68 (s. Χαρῖνος)

—Kerameis: (5) m. iv BC  IG II² 6314 (s. Ἀμύντας)

Athens?: (6) s. iv BC   IG II² 10562 (f. Ἀγαλλίς); (7) ~ Peek, AG 2 p. 60 no. 206, 3

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (8) iii BC  IG II² 9053 (LGPN III.A (2)) (s. Ξένων)

Ἀμυνώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6835

Ἀμύνων

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 365

Ἄμυχος

Athens?: (1) 490-480 BC  ARV² p. 477 no. 295 = CAVI 5568

Ἀμφαινέτη

Athens: (1) s. iv BC  SEMA 1526

Athens?: (2) inc. IG II² 10649

Ἀμφαίνετος

Athens:

—Xypete: (1) i BC  IG II² 6933 (cf. PA 8713) (f. Κόνων)

Ἀμφαρέτη

Athens: (1) c. 420-400 BC  SEG LVII 74 (Ἀμφαρέτ[η]); (2) c. 410-400 BC  IG II² 10650 = IG I³ 1290; (3) m. iv BC  IG II² 12427 a; (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 97 ([Ἀ]μφαρέτη)

Ἀμφάρης

Athens: (1) f. iv BC  IKnid 5, 1 (s. Δημότιμος)

Ἀμφεωτίδης

Athens:

—Lakiadai: (1) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 15 (Stephanis 229) (Ἀν-)

Ἀμφήδης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 9, 19

Ἀμφηρείδης

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 19 (f. Σωσιγένης)

Ἀμφήριτος

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 77 (f. Νικόστρατος)

Ἀμφιάναξ

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 25 (PA 751) (-αχς); (2) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 5 (Ἀν-: s. Ἀμεινίας)

—Cholargos: (3) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 42 (s. Λυσίστρατος)

Foreign Residents:

    Arkadia: (4) s. iv BC  IG II² 8379 (LGPN III.A (2)) (f. [--]ία)

Ἀμφιάραος

Athens:

—Melite: (1) 201/2 AD  IG II² 2193, 109; 2194, 37 (Ἀμφιάρ(αος): f. Χαρμίδης)

—Peiraieus: (2) 91/2 AD  IG II² 1997, 11 ([Ἀμφι]άραος)

Ἀμφιάρατος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) s. ii AD  IG II² 2084, 51 (I f. Ἀμφιάρατος II); (2) ~ (II s. Ἀμφιάρατος I); (3) 169/70 AD  Ag. XV 380, 10; cf. PAA 11 Suppl. p. 33 ([Ἀμ]φ(ι)άρατος - Morgan, [Νυμ]φάρατο[ς]? - Ag.)

Ἀμφίαρος

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 1529

Ἀμφίας

Athens: (1) m. iv BC   [D.] xlv 10; [D.] xlv 15 (PA/APF 752); (2) ~ SEMA 1529; (3) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 12 (Ἀν-: f. Δήμαρχος)

—Agryle: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 195

—Aphidna: (5) f. i BC  IG II² 1714, 2; 7571 (cf. PA 753 and add.); Thompson, New Style Coinage 1187-95 + Chiron 21 (1991) p. 13 (= PA 754); Ag. XV 275, 8 f. (f. Οἰνόφιλος, Εὐκλῆς I)

—Eleusis: (6) f. iii BC  IG II² 3852, 4 (Ἀμφ[ίας]: f. [--]ης)

—Gargettos: (7) 279/8 BC  IG II³ (1) 888, 18, [26] (f. Ἀντικράτης)

—Ikarion: (8) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, [25], [48], 62

—Melite: (9) 24/3 BC  Ag. XV 290, 74 f. (Ἀμ̣φ̣ίας: f. Καλλέας)

—Myrrhinous: (10) imp. IG II² 6885 (I f. Ἀμφίας II); (11) ~ (II s. Ἀμφίας I)

—Oion (Kerameikon): (12) s. ii AD  IG II² 2068, 86; 2110, 3 f.; 2199, 12, 20, 86; 1104 = SEG LIX 136, 2 (II s. Ἀμφίας I, f. Ἀμφίας III); (13) c. 155-187 AD  IG II² 2068, 85 f.; 2110, 3; 1104 = SEG LIX 136, 2 (I f. Ἀμφίας II, Ἴσαρχος); (14) c. 200-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 15, 29, 55; IG II² 2199, 12, 20, 86 (III s. Ἀμφίας II, f. Διόδωρος)

—Philaidai: (15) f. i BC  IG II² 1715, 4; 3514 = IEleusis 288 (s. Μενέμαχος)

Athens?: (16) imp. IG II² 2279, 4 ([Ἀ]μφίας)

Athens*: (17) c. 115 AD  IG II² 2020, 110 + Wilson E.155 (Ἀμφίλ[οχος]? - IG); (18) 179/80 AD  IG II² 2083, 36 (f. Εὐτύχης)

Ἀμφίβουλος

Athens?: (1) 475-450 BC  Ag. XXI D 39 = CAVI 497 (-βολος)

Ἀμφιγένης

Athens:

—Erchia: (1) s. iv BC  SEMA 1135

Ἀμφιγονίς

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1529, 19 (Ἀμφιγον[ί]ς)

Ἀμφιδάμας

Athens:

—Kephisia: (1) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 115 (cf. APF p. 25) (Ἀμφιδάμα(ς))

Ἀμφιδέξιος

Athens:

—Prospalta: (1) f. iv BC  IG II² 7310 (PA 755) (I f. Εὐξενίδης); (2) m. iv BC  IG II² 7305; 7309 (PA 756) (II s. Εὐξενίδης, f. Ἀμφισθένης)

Ἀμφιδημίδης

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 4 (PA 757) (Ἀμφιδμίδς)

Ἀμφίδημος

Athens: (1) v BC  X., An. iv 2. 13, 17 (PA 758) (f. Ἀμφικράτης); (2) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 3 (Stephanis 164); (3) v/iv BC  IG II² 12128 (PA 758a); (4) m. iv BC  IG II² 1617 + SEG XXVIII 139, 38

—Azenia: (5) m. i BC  SEG XXVIII 92, 15 (Ἀμφί̣[δ]η̣μος: f. Γάϊος)

Ἀμφιετίδης

Athens: (1) i BC/ i AD  IG II² 2328, 4

—Paionidai: (2) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [4]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 3 (PA 759) (s. Θεόπομπος)

Athens*: (3) iv-iii BC  Suda Γ 118; Phot. s.v. Μελιτίδησ; cf. Bekker, AG I p. 211, 29; RE s.v. Amphisteides (Ἀμφιετίδης - Suda, Ἀμφιστείδης - AG)

Ἀμφίθεος

Athens: (1) 425 BC  Ar., Ach. 46 ff. (s. Λυκῖνος, Φαιναρέτη: fict.); (2) f. iv BC  IG II² 2343, 3; (3) ?277/6 BC  IG II³ (1) 898, 118 (f. Θεοφάνης)

Ἄμφιθος

Athens: (1) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 15 (Ἄνφι-)

—Pelekes: (2) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 52 (s. Ἀμφίων)

Ἀμφικήδης

Athens: (1) ?407/6 BC  IG I³ 377, 22; (2) c. 350/49 BC  Ag. XIX P 17, 19 + PAA 11 Suppl. p. 34 ([Ἀ]μ̣φικήδ̣ο̣[υ] (gen.): f. Καλλισθένης)

—Aphidna: (3) hell. IG II² 7045, 11 (f. Δημοφίλη)

—Oa?: (4) m. iv BC  SEMA 726 (Ἀμφι[κή]δης: f. Σωστράτη)

—tribe Erechtheis: (5) 459 BC  IG I³ 1147, 60 (PA 760) (Ἀμφικδς)

Ἀμφικλείδης

Athens:

—Sounion: (1) 307/6 BC  Poll. ix 42 (PA 762) (f. Σοφοκλῆς); (2) 259/8 BC  IG II² 1279 = IEleusis 183, 1 (I f. Ἀμφικλείδης II); (3) ~ ([Ἀ]μφικλείδης: II s. Ἀμφικλείδης I)

—tribe Erechtheis: (4) 459 BC  IG I³ 1147, 176 (PA 761) (Ἀμφικλείδ[ς])

Ἀμφικλῆς

Athens: (1) c. 440-430 BC  CAVI 4121; (2) ?iv BC  PCG 5 p. 45 fr. 3; (3) c. 250-200 BC  SEG XXXVII 857, 2 (Ἀμφικλ̣ῆ̣ς̣: s. Τείσανδρος); (4) 156/5 BC  ID 1417 A I, 19; (5) 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 13 (Ἀμφικλ[ῆς]?)

—Agryle: (6) 405 BC  IG I³ 1032, 283, 390 (PA 763)

—Aigilia: (7) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 8, 60 (PA 746)

—Alopeke: (8) m. iv BC  IG II² 1622, 312 (PA/APF 765)

—Aphidna: (9) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 498

—Erchia: (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 34 (PA 766) (s. Πυθόδωρος)

—Halai (Aixonides): (11) 304/3 BC  Ag. XV 61, 195 (s. Φ[--])

—Phegaia: (12) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 56 (PA 1075) (f. Ἀντικράτης)

—Phlya: (13) 240-253 AD  IG II² 2243, 112; Follet, Athènes p. 31 (deme) (Φλ. Ἀμφικλῆς)

—Phyle: (14) s. iii BC  IRhamnous 26, 21; SEG LI 112 = PAE 2001, pp. 7-8 no. 11 (f. Αἰσχρίων)

—Salamis: (15) ii/i BC  IG II² 10172 (s. Πολύνικος)

—Sounion: (16) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 69 (PA 767)

—Sphettos: (17) 201/2 AD  IG II² 2193, 82; 2194, 24 (Φλάβ. Ἀμφικλῆς)

Ἀμφικράτεια

Athens: (1) iv BC  Ag. XVII 761 (PA 8732a) (Ἀ[μφι]κράτεια)

—Thorai: (2) iii BC  Ag. XVII 139 (d. Μένων)

Ἀμφικράτης

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 149 (Ἀνθικράτ[ς]: s. Ἱμεραῖος); (2) s. v BC  X., An. iv 2. 13; X., An. iv 2. 17 (PA 772) (s. Ἀμφίδημος); (3) c. 420-405 BC  IG I³ 177, 2 (PA 786); (4) m. iv BC  IG II² 1618, 120 (PA 769) ([Ἀ]μφικρά[της]); (5) c. 320 BC  Ag. XIX P 39, 4 (Ἀμφικράτ[ης]: f. [--]κράτης); (6) i BC  Plu., Luc. 22; D.L. ii 101; Ath. 576c; Longin. 3. 2 (PA 771 = RE (4))

—Alopeke: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 345 (Ἀ̣μ̣φικρά̣[της]?)

—Kolonos: (8) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 81 (PA 773) (f. Εὐφάνης)

—Perithoidai: (9) 106-97 BC  FD III (2) 13, 20; 54 + BCH 99 (1975) pp. 195 f., 12; FD III (2) 32, 4; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 2; Thompson, New Style Coinage 833-53 + Chiron 21 (1991) p. 10 (PA 774) (s. Ἐπίστρατος)

—Phegaia: (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 56 (PA 1090) (s. Ἀντικλῆς)

—Phlya: (11) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 8 (f. Ζώπυρος)

Athens*: (12) s. vi BC  Overbeck 448-51; RE (5) (sculptor)

Foreign Residents:

    S. Italy (Lucania), Hyele-Velia: (13) ii-i BC  Ag. XVII 448 = IG II² 8481 a (LGPN III.A (6)) (s. Ἀριστομένης)

Ἀμφικρατίδης

Athens: (1) 134-129 BC  Thompson, New Style Coinage 362-3; 369; 409; Chiron 21 (1991) p. 19 (date) (PA 770) (Ἀμφικρατί(δης))

Ἀμφικτύων

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 125 (PA 775) ([Ἀ]μφικτύν); (2) ?iii BC  IG II³ (1) 1124, 3 ([Ἀ]μφικτύ[ων])

—Aphidna: (3) 356/5 BC  IG II² 1541 = IEleusis 140, 5 (PA 776)

—Diomeia: (4) s. iv BC  IG II³ (4) 33, 39; 68 (= PA 777); SEMA 192 (Ἀν-: s. Θέωρος I, f. Θέωρος II)

—Xypete: (5) c. 360 BC  IG II² 6927 (PA 778) (s. Κράτιππος)

Ἀμφίλοχος

Athens: (1) s. v BC  Isoc. xviii. 5; (2) m. iv BC  SEMA 1529; (3) 338/7 BC  IG II³ (4) 710, 1 (Ἀμφ[ίλ]οχο[ς]); (4) hell. PA 779; RE (7)

—Berenikidai: (5) 107/6 BC   IG II² 1011 II, 105 (cf. PA 780) (I f. Ἀμφίλοχος II); (6) ~ IG II² 1011 II, 105 (PA 780) (II s. Ἀμφίλοχος I)

—Hermos: (7) iii-ii BC  Ag. Inv. I 7082 (unp.) (f. Μνησιγένης)

—Xypete: (8) 319/18 BC  Ag. XVI 102, 8

—tribe Leontis: (9) 409 BC  IG I³ 1191, 110 (Ἀμ̣φ̣ίλοχος)

Athens?: (10) c. 560 BC  CAVI 7944 (ABV p. 106 + AJA 58 (1954) p. 187 no. 3)

Athens*: (11) c. 425 BC  CVA Copenhagen 8 pl. 347 = CAVI 3256 (Stephanis 168)

Ἀμφιμαχίδης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 5

Ἀμφίμαχος

Athens: (1) iii BC  IG II³ (4) 1144, 4 (PA 780a) (f. Εὐκολίνη)

—Kolonai (Leontid): (2) 324/3 BC  IOrop 353 A, 84 (f. Θεόδωρος)

—Kytheros: (3) s. iv BC  IG II² 2496, 3 (PA 781) (f. Ἀντίμαχος)

—Lamptrai: (4) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1225, 8; 1232, 31 ([Ἀμ]φίμαχος)

Ἀμφιμένης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12528; SEMA 2352

Ἀμφιμίδης

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 1530

Ἄμφιμος

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10652 (s. Βαθύδικος)

Ἀμφινίκη

Athens: (1) iv BC  Ag. XVII 705 (Ἀμφινίκ̣[η]); (2) m. iv BC  IG II² 10653

Ἀμφίνικος

Athens?: (1) m. iv BC  SEG XXIV 263 II, 7 (Ἀνφ[ί]νικος)

Ἀμφινόη

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) s. iv BC  SEMA 1135 (LGPN III.B s.v. Ἀμφινόα (1)) (d. Μνησίθεος)

Ἀμφινομίδης

Athens:

—Acharnai: (1) c. 323 BC   IG XII (9) 1242, 13 (cf. PA 782) (I f. Ἀμφινομίδης II); (2) ~ IG XII (9) 1242, 13 (PA 782) ([Ἀ]μφινομίδης: II s. Ἀμφινομίδης I)

Ἀμφίνομος

Athens: (1) 356 BC  IG II² 1612, 151 (Ἀμφίνομ[ος])

Ἀμφίνους

Athens:

—Kytheros: (1) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 80 (PA 783)

—Peiraieus: (2) f. iv BC  IG II² 7193, 6 (PA 784) (s. Φιλοῦργος, Καλλίππη)

Ἄμφιος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 17

Ἀμφίπολις

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10983

Athens*: (2) 248/7 BC  SEG LIX 155, 25 (Ἀμφίπ[ολις]?)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (3) i BC  IG II² 8111 (d. Ἀπολλόδωρος)

Ἀμφιπτολέμη

Athens: (1) s. iv BC  SEMA 781 (IRhamnous 220) (Ἀνφι-)

Ἄμφις

Athens?: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 332-333 no. 7, 3 (Ἀμφισ[--]?)

Foreign Residents:

    Andros: (2) iv BC  Osborne, Naturalization III PT 138; PCG 2 pp. 213 ff.; cf. PA 785 + add.; IG II² 347 (LGPN I (1))

Ἀμφισθένης

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 111 no. 17 (Ἀμφισ[θ]ένης)

—Oa: (2) c. 400-350 BC  IG II³ (4) 48, 51 (PA 788) ([Ἀ]μφισθένης)

—Potamos: (3) 408/7 BC  IG I³ 386, 1 f. = IEleusis 52A (PA 786) (-νς)

—Prospalta: (4) m. iv BC  IG II² 7309 (PA 787) (s. Ἀμφιδέξιος II)

Ἀμφίστρατος

Athens:

—Aixone: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 246; (2) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 16 (PA 789) (s. Φιλημονίδης)

—Aixone?: (3) iv BC  IG II² 10654 ([Ἀ]μφίστρατος: f. Ἀμφιτέλης)

Athens?: (4) f. ii BC  IG II³ (4) 655, 6

Ἀμφίσωπος

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 30 (PA 790) (-σ-)

Ἀμφιτέκτων

Athens:

—Prospalta: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 731, 4

Ἀμφιτέλης

Athens:

—Aixone?: (1) iv BC  IG II² 10654 ([Ἀ]μφιτέλης: s. Ἀμφίστρατος)

—Araphen: (2) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 86 (Ἀμφιτέλη[ς])

—Eleusis: (3) s. iv BC  IG II² 6023 (PA 791) (s. Ἀμφιχάρης); (4) ?s. iv BC  ZPE 228 (2023) p. 144 no. 6 (s. Θεογένης)

—Kettos: (5) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 4 (PA 792) (s. Ἀμφιτελίδης)

—Paiania: (6) iii BC  Ag. XV 106, 9 (Ἀμφιτέλ[ης]: f. [--]τος)

Ἀμφιτελίδης

Athens:

—Kettos: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 5 (= PA 793); IG II³ (4) 53, 31 (f. Ἀμφιτέλης, Φιλοκράτης); (2) 324/3 BC  IOrop 353 A, 37 (s. Φιλοκράτης)

Ἀμφιχάρης

Athens: (1) m. vi BC  IG I³ 1196 (Ἀν-: f. Χαιρέδημος); (2) m. v BC  IG I³ 1157, 19 (Ἀμφιχά[ρες]?); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 207 no. 35 (Ἀν-); (4) c. 160-180 AD  IThesp 179, 22, 26; cf. PCG 2 p. 212; TrGF 1 p. 317 no. 193 (Π. Αἴλ. Ἀμφιχάρης)

—Acharnai: (5) f. iv BC  IG II² 1930, 8; 1952, 35 (PA/APF 796) ([Ἀ]μφιχάρης: s. Ἕλιξος)

—Azenia: (6) 257/6 BC  IG II³ (1) 986, 9 (= PA 795); Habicht, Studien pp. 185 ff. (stemma) (f. Ἀλεξίων I)

—Eiresidai: (7) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 14, 41 f.

—Eleusis: (8) s. iv BC  IG II² 6023 (PA 797) (Ἀμφι[χ]άρης: f. Ἀμφιτέλης)

—Keiriadai: (9) c. 330-320 BC   IG II² 1576, 50 f. (Ἀμ[φ]ιχ[άρη]ς: II s. Ἀμφιχάρης I); (10) ~ IG II² 1576, 51 (Ἀμφιχά[ρ]ης: I f. Ἀμφιχάρης II)

—Kephale: (11) iv BC  SEMA 289; (12) m. iv BC  IG II² 7837 (PA 794) (f. Δημόφιλος)

—tribe Ptolemais: (13) 238-242 AD   IG II² 2239, 169 (Ἀν-: II s. Ἀμφιχάρης I); (14) ~ IG II² 2239, 169 f. (Ἀν-: I f. Ἀμφιχάρης II, Ἐπαφρόδιτος)

Athens?: (15) m. iv BC  IG II² 2325, 197 (Stephanis 169) ([Ἀμ]φιχ[άρης])

Ἀμφίων

Athens:

—Azenia: (1) 152-154 AD  Ag. XV 336, 19 (f. Μητρόβιος)

—Eroiadai: (2) imp. SEG XXI 639, 6 (s. Σωσίβιος)

—Gargettos: (3) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 30 (-φεί-: s. Βακχυλίδης); (4) 184/5 AD  Ag. XV 412 = SEG XXXII 192 A, 21 (Ἀνφείων: f. Δημήτριος)

—Pelekes: (5) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 52 (f. Ἄμφιθος); (6) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 35 (PA 798) (s. Δημομέλης)

—Phlya: (7) imp. IG II² 7685 (Μ. Ἄλβιος Ἀμφίων)

—tribe Hippothontis: (8) c. 205 AD  Ag. XV 448, 32 (-φεί-: f. Νικόστρατος)

Athens*: (9) ?136/7 AD  IG II² 2059, 95 (-φεί-: s. Ἕσπερος: epeng.); (10) 155/6 AD  IG II² 2068, 221 ([Ἀ]μφίων: s. Εὐκράτης: epeng.); (11) 179/80 AD  IG II² 2083, 37 (-φεί-: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) i AD  IG II² 9396 (LGPN V.B (1)) (Ἀν-: s. Λήναιος)

    Keos: (13) iii BC  D.L. v 70; D.L. v 74 (LGPN I (-))

Ἀμφότερος

Athens*: (1) s. v BC  PCG 5 p. 429 fr. 225

Ἀμώμητος

Athens:

—Athmonon: (1) 181/2 AD  Ag. XV 402, 45 f. (s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος II)

—Sphettos: (2) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 9 (f. Εὐέλπιστος)

Athens*: (3) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 66 (I f. Ἀμώμητος II); (4) ~ (II s. Ἀμώμητος I: epeng.)

Ἄνα

Athens?: (1) c. 350 BC  SEMA 1500

Ἀναίτιος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11728 (Ἀνα(ίτ)ιος)

—Sphettos: (2) 410/9 BC  IG I³ 375, 20 (= PA 800); SEG XXXII 161 Stele I, [14]?

—tribe Kekropis: (3) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 17 (PA 799)

Ἀνακλῆς

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 2245; 3510; 4130; 7507 (ABV p. 159) (-κλς: potter)

Ἀνανίας

Athens: (1) ii BC  IG II² 12609; cf. SEG XVI 228; AEE² p. 290 no. 1253 (f. Σίμων: Jew)

Ἀναξαγόρα

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (1) v BC  IG I² 1081 = IG II² 10389 = IG I³ 1371 (LGPN III.A (1))

Ἀναξαγόρας

Athens: (1) i BC/ i AD   IG II² 1724, 3 ([Ἀν]αξαγόρ[ας]: II s. Ἀναξαγόρας I); (2) ~ IG II² 1724, 4 ([Ἀ]ναξαγόρ[ας]: I f. Ἀναξαγόρας II)

Athens?: (3) iv BC  RE (5); (4) imp. Ag. XVII 706 ([Ἀν]αξαγόρα[ς]?, [Πρ]αξαγόρα[ς]?)

Foreign Residents:

    Ionia, Klazomenai: (5) c. 500-428 BC  FVS 59 (LGPN V.A (8)) (s. Ἡγησίβουλος)

Ἀναξαγόρης

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 16

Ἀναξαμένης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 3

Ἀναξανδρίδης

Athens:

—Eleusis: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1571, 3 (PA 801) ([Ἀναξανδρ]ίδης: s. Ἀνάξανδρος)

—Eleusis?: (2) c. 425-406 BC  IG I³ 970 = IEleusis 53 (PA 802) (s. Τιμαγόρας)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 2318, 241; 2325, 142

Foreign Residents:

    Rhodes, Kamiros?: (4) iv BC  PCG 2 pp. 236-8 T 1-8 (LGPN I s.v. Ἀναξανδρίδας (4)) (or Kolophon: s. Ἀνάξανδρος)

Ἀνάξανδρος

Athens:

—Eleusis: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1571, 3 (PA 803) ([Ἀ]νάξανδρος: f. Ἀναξανδρίδης)

Ἀναξήνωρ

Athens:

—Oinoe: (1) ii BC  IG II² 10206, 4

Ἀναξιγένης

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (1) iii BC  IG II² 8004; = 10405; cf. SEG XIII 177 (s. Νουμήνιος)

Ἀναξίδωρος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 138 (PA 804) (Ἀναχσίδρος)

Ἀναξικλῆς

Athens:

—Kolonos: (1) s. iv BC  IG II² 1594, 41

Ἀναξικράτης

Athens: (1) m. v BC  D.S. xii 3. 4 (PA 805); (2) f. iv BC  IG II² 3824 (PA 805a) (f. Καλλίας); (3) iv BC  CIA App. 103 a, 4; JÖAI 7 (1904) pp. 122 ff. (date) (f. Καλλικράτης); (4) 307/6 BC  IG II² 358 + SEG XXI 326, 1; IG II² 455 + SEG XXI 327, 1; IG II² 456, 1; 457 + SEG III 87, 1 (= Plu., Mor. 851-852); IG II² 458, 1; 459 + SEG XXI 330, 2; IG II² 460 + SEG XXI 331, 1; IG II² 461 + SEG XXI 332, 1; IG II² 462, 1; 463, 1; 464, 2; 465, 1; 479, 3 f.; 480, 20; 1484, 1 f.; 1485, 6; 1486, 4; 1487, 53; 1491, 8 f., 12 f.; 1589, 1; IG II³ (4) 37, 1; 518, 1; 519, [1]; FGrH 239 B 21; SEG III 86, 3; XXI 334, 1; Hesp. 2 (1933) pp. 398 ff. no. 18, 1; Ag. XVI 107A, 2; D.S. xx 45; D.H., Din. 2 f.; D.H., Din. 9 f.; D.L. x 2; Plu., Mor. 843c; Plu., Mor. 850d; Plu., Mor. 852a (PA 806) (archon epon.); (5) hell. IEph 2210 A, 1 (s. Δήμων); (6) ?hell. IEph 1443, 2, 5 (s. Διογένης); (7) ?254 BC  Nachtergael, Les Galates 9, 64 (PA 808) (f. Δημέας); (8) 149/8 BC  IG II² 958, 66 (PA 809) (s. Ξενοκράτης); (9) 128/7 BC  FD III (2) 12, 14 (f. [--]ένης)

—Azenia: (10) 135/4 BC  Ag. XV 243, 97

—Eleusis: (11) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 39; (12) 125/4 BC  Ag. XV 249, 2; 250, 2 (PA 810) (f. Ἀθηνόδωρος)

—Euonymon: (13) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 9 (s. Ἀναξιμένης)

—Halimous: (14) ?iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 2 p. 123 (f. Ἀναξιμένης)

—Lamptrai: (15) 417/16 BC  IG I³ 305, 5 f.; 306, 22; 329, 4; 330, 16; 370, 25 (PA 811) (Ἀναχσικράτς)

—Marathon: (16) 279/8 BC  IG II³ (1) 886, [1]; 887, 1; 888, [1]; IG II³ (4) 529, 2; Paus. x 23. 14; ZPE 84 (1990) p. 128 T 29-31 (PA 807 and add.) (archon epon.)

—Phegous: (17) 267/6 BC  IRhamnous 404, 2 (f. Φανόστρατος)

—Philaidai: (18) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 8 (f. Φρύνων)

—tribe Attalis: (19) 128/7 BC  FD III (2) 27, 39; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe)

Athens?: (20) ?iii BC  CIA App. 83 a, 1; 83 b, 5; (21) ii-i BC  IG II² 10657 ([Ἀνα]ξικράτης); (22) inc. IG II² 10656 ([Ἀ]ναξικρά[της]: I f. Ἀναξικράτης II); (23) ~ ([Ἀ]ναξικρ[ά]τ[ης]: II s. Ἀναξικράτης I)

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (24) 409 BC  X., HG i 3. 18 (LGPN IV (5))

Ἀναξίλαος

Athens: (1) s. v BC  Unp. (Stamires); cf. PAA 2 p. 123 (f. [--]ώ)

—Halai (Aixonides): (2) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 98 (PA 812) (s. Παύσων)

Athens*: (3) 201/2 AD  IG II² 2193, 160 (f. Ζώσιμος)

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (4) 409 BC  X., HG i 3. 18 (LGPN IV (1))

Ἀναξίλας

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC   IG I³ 1147, 112 (PA 813) (-χσί-); (2) ~ IG I³ 1147, 142 (PA 814) (Ἀναχσίλα[ς])

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 10609/10 (f. Φίλη); (4) iv BC  PCG 2 pp. 279 ff.; (5) c. 120-150 AD  IG II² 2002 + Wilson E.148 (Ἀν̣αξίλας)

Foreign Residents:

    Naxos: (6) c. 510-500 BC  IG I³ 1357 = CEG I 58; cf. SEG XXXIV 47 (LGPN I (8)) (s. Ἀρίστων)

Ἀναξίλεως

Athens: (1) c. 485-480 BC  Ag. XXV 274-82; AM 106 (1991) p. 151 (-χσι- (gen.): f. Ἱπποκράτης)

Ἀναξιληΐδης

Athens: (1) v BC  IG II² 2426, 1 = IG I³ 516, 2 ([Ἀν]αξιληΐδ[ης])

Ἀνάξιλλα

Athens: (1) iv BC  IG II² 11338

Ἀνάξιλλος

Athens?: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 1730; (2) m. iv BC  IG II² 10658/9

Ἀναξιμένης

Athens:

—Euonymon: (1) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 9 (f. Ἀναξικράτης)

—Halimous: (2) ?iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 2 p. 125 (s. Ἀναξικράτης)

—Oe: (3) 303/2 BC  Ag. XV 62, 179 (Ἀναξιμ[έν]ης: s. Θεόφιλος)

Athens*: (4) c. 345 BC  D. lvii 59

Ἀναξῖνος

Foreign Residents:

    Euboia, Histiaia-Oreos: (1) iv BC  RE (-) (LGPN I (1))

Ἀναξίπολις

Athens?: (1) ?iv-iii BC  IG II³ (4) 1330

Foreign Residents:

    Thrace, Abdera: (2) 346/5 BC  IG II² 218, 16, 30 (LGPN IV (4)) (Ἀναξιπόλιδι (dat.): s. Διονυσόδωρος)

Ἀνάξιππος

Athens:

—Araphen: (1) m. iv BC  IG II² 1622, 417; 2388, 11 (PA/APF 815) (s. Θούδιππος I)

—Probalinthos: (2) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 165 (f. Ἀπολλόδωρος); (3) i BC  IG II² 5552; (4) i BC/ i AD   IG II² 7290 (cf. PA 816) (I f. Ἀνάξιππος II); (5) ~ IG II² 7290 (PA 816) (II s. Ἀνάξιππος I)

Athens?: (6) iv/iii BC  PCG 2 pp. 299 ff. (RE (3))

Ἀναξιφῶν

Athens:

—Rhamnous: (1) 171/0 BC  IG II³ (1) 1332, 9, 49 (s. Εὐφραγόρας)

Ἀναξίων

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 510, 3 (PA/APF 817) (Ἀναχσίν); (2) iv BC  Is. fr. xlv no. 35; cf. Poll. iii 6 (PA 818)

Ἄνασσα

Athens?: (1) i BC  Ag. XVII 707

Foreign Residents:

    Palestine, Gadara: (2) i BC  IG II² 8449 a (p. 884) (d. Ἀθηνόδωρος)

Ἀναστασία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13363 (SEMA 2732) (-σστα-)

Ἀναστάσιος

Athens: (1) iv-vi AD  IG II² 13490 (SEMA 2673); (2) v-vi AD  IG II² 13603

Foreign Residents:

    Syria: (3) v-vi AD  SEG LXVI 168 (f. [--]ο̣ς)

Ἀνασχετίδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 15 (-δς)

Ἀνάσχετος

Athens: (1) m. iv BC  POxy 1607, 218

—Halai (Aixonides): (2) s. iv BC  IG II² 1623, 192; SEG LIX 142, 2 (PA/APF 819) (s. Δημοτέλης I)

Ἀνατόλιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13370 (Ἀνατό[λι]ος)

Ἀνάφλυστος

Athens:

—Prasiai: (1) m. iv BC  IG II² 7278 (PA 820) ([Ἀνά]φλυστος: s. Κλείτων)

Ἀνάχαρσις

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 254; IG II² 3136 (PA 822) (s. Με[--]); (2) a. 192 BC  IOrop 35; cf. APF p. 478 (s. Πρόξενος)

—Aphidna: (3) 354/3 BC  IG II² 134, [4]; 135, 6; 136, 7; 137, 3; Hesp. 90 (2021) p. 688, 2 (f. Προκλείδης)

—Hagnous: (4) ?iv BC  IG XII (8) 31, 1 ([Ἀν]άχαρσις: s. Ἀρχάγαθος)

—Kydathenaion: (5) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 23 f.; cf. SEG XVIII 48 (PA 823) (Ἀναγ[--] - SEG, Ἀνάχ[αρσι]ς - Kirchner)

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 75 a, 1; (7) i BC  IG II² 11131 ([Ἀ]νάχαρ[σις]: f. Δημοφῶν)

Foreign Residents:

    Lydia, Kastollos: (8) iii BC  IG II² 9003 (LGPN V.A (1)) (Ἀραχάρσιδος (gen.) - lap.: f. Μηνόδοτος)

Ἀνδοκίδης

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 6286; cf. ABV p. 664; APF p. 28 (-δς: kalos); (2) c. 550 BC  IG I³ 510 (PA/APF 826) (-δς); (3) s. vi BC  IG I³ 620; CAVI 2283; 4749; 4888; 5721; 5742; 6052; 6342; 6378; 7069; cf. ABV pp. 253 ff.; ARV² pp. 1 ff. (PA 824) (-δς: potter); (4) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 156 (PA 825) (Ἀνδοκ[ίδης]: f. Παυσ[--])

—Kydathenaion: (5) v BC  IG I³ 1353, 6; AM 106 (1991) pp. 149; 152; + PA/APF 827 (Ἀνδοκίδας - IG, -δς - ostraka: I s. Λεωγόρας I, f. Λεωγόρας II); (6) v/iv BC  PA/APF 828 (II s. Λεωγόρας II)

—Pergase: (7) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 64 (Ἀντο-: s. Ναυκράτης)

Athens?: (8) c. 500-475 BC  Ag. XXI B 5 = CAVI 422 (Ἀνδοκ[ίδς])

Athens*: (9) v/iv BC  Lys. fr. viii (freed.)

Ἀνδράβυς

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (1) i BC-i AD  IG II² 9288 (LGPN IV (1)) (Ἀνδράβυδος (gen.): f. Θρᾶιττα)

Ἀνδράγαθος

Athens: (1) 103/2 BC  SEG LXVII 67 B, 5 (f. Νίκιππος)

—Oion: (2) s. iii BC  SEMA 486 (s. Ἐπίξενος)

—Phegaia: (3) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 105 (PA 829) (f. Εὔμηλος)

Foreign Residents:

    Phrygia, Synnada: (4) m. ii AD  IG II² 1075 etc. = SEG XXX 89 B, 13; IG II² 1105 etc. = SEG XXX 86 A, 2 f., 45; 86 B, 2 f., 24, 49, 60; 86 F, 9; IG II² 2047, 4; 2048, 2; ID 2538, 2; cf. TAPA 103 (1972) pp. 153-5; Follet, Athènes pp. 191-3 (LGPN V.C (8)) (and Athens Sphettos: Τιβ. Kl. Ἀτταλος Ἀνδράγαθος: s. Τιβ. Kl. Τερτυλλῖνος: archon epon. – 140/1 AD)

Ἀνδράρης

Athens:

—Philaidai: (1) iii BC  IG II² 7644 (PA 830) (s. Φιλωνίδης); (2) ii/i BC  SEMA 481

Ἀνδραφίλη

Athens: (1) iv BC  IG II² 5781 (PA 831) (Ἀνδραφίλ[η]?)

Ἀνδρεάδας

Athens*: (1) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 73 (Ἀνδρεά[δ]ας: epeng.)

Ἀνδρέας

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10660 (PA 831a) ([Ἀ]νδρέας); (2) m. ii BC  IG II² 2444, 5; ID 1421 Ab, 10; Ag. XVIII C106, 1; SEG XXXII 216, 1 (PA 832) (archon epon.); (3) 104/3 BC  Thompson, New Style Coinage 795-811; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 832); (4) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39 (Stephanis 176) (s. Ἄνδρων); (5) 93/2 BC  Thompson, New Style Coinage 1047-8 (cf. PA 832); (6) c. 36/7 AD  IG II² 2293, 2 (s. Διονυσ[--]); (7) ii-iii AD   IG II³ (4) 1700 (Ἀν[δρέ]ας); (8) ~ IG II² 4085 (Ἀνδ[ρέ]ας - S.G.B.); (9) iv-v AD   IG II² 13523, 1 (SEMA 2681) (f. Μαρία); (10) ~ IG II² 13534 (SEMA 2674) (Ἀνδ[ρέας]?); (11) v-vi AD   IG II² 13580 (SEMA 2722) (Ἀ[νδ]ρέας); (12) ~ IG II² 13387 (SEMA 2678) (Ἀνδρ(έ)ας); (13) v-vi AD   IG II² 13399 (SEMA 2675); (14) ~ IG II² 13600 (SEMA 2856); (15) v-vi AD   IG II² 13550 (SEMA 2795) (s. Ἰωάννης); (16) ~ IG II² 13476 (SEMA 2682); (17) v-vi AD   IG II² 13576 (SEMA 2687) (Ἀνδρέ[ας]); (18) ~ IG II² 13384 (SEMA 2805) (Ἀνδρέ[α]ς: f. Κυριακή); (19) v-vi AD   IG II² 13396 (SEMA 2685) ([Ἀν]δρέας: s. Θεοδώρα); (20) ~ IG II² 13410 (SEMA 2676) ([Ἀ]ν̣δ̣[ρέας]?); (21) v-vi AD   SEG LXV 160, 1; (22) ~ IG II² 13469 (SEMA 2683); (23) v-vi AD   IG II² 13458 (SEMA 2684); (24) ~ IG II² 13400 (SEMA 2679) ([Ἀνδ]ρέας π[ρεσβύτ.]); (25) v-vi AD   IG II² 13368 (SEMA 2680); (26) ~ Ag. XXI F 321; (27) vi AD   IG II² 13432 (SEMA 2677); (28) ~ IG II² 13439 (SEMA 2686); (29) 693 AD  SEG LIX 321 (bp.)

—Acharnai: (30) 163/4 AD  IG II² 2086, 150 (s. Ὕλας)

—Anagyrous: (31) hell. IG II² 5618 (s. Ἀντίμαχος)

—Athmonon: (32) hell. IG II² 5323 (PA 834) (f. Ἄνδρων)

—Kropidai: (33) 220/1 AD  IG II² 2223, 61 + PAA 2 p. 136 (Ἀνδ̣[ρ]έ̣ας: s. Ἐ̣[--]χος)

—Leukonoion: (34) s. ii BC  IG II² 6554; 6720; 6741 (s. Ἡγέμαχος, Μεθύλλιον (Myrina), f. Νικόστρατος); (35) 148-134 BC  IG II² 961, 27 (f. Ἡγέμαχος)

—Paiania: (36) 148-134 BC   IG II² 1939, 26 (PA 836) (s. Ἀρκεσίλας); (37) ~ IG II² 1939, 48 (PA 835) (f. Φάλακρος)

—Pallene: (38) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 158 (s. Εὐαρχίδης); (39) c. 150 BC  Ag. XV 236, 37 (Ἀνδρέ[ας]); (40) 148/7 BC  IG II² 1938, 13 (PA 837)

—Peiraieus: (41) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 246; ID 2266, 7 (cf. PA 838) (I f. Ἀνδρέας II); (42) c. 119-90 BC  ID 2598, 54; 2266, 7; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 246 (PA 838) (II s. Ἀνδρέας I)

—Phaleron: (43) f. ii AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 12; IG II² 4069, 1 f.; 4070, 1 f. + Follet, Athènes pp. 283 f.; IEleusis 459, 1 f. (Λ. Νούμμιος Ἀνδρέας: s. Λ. Νούμμιος Μῆνις I, f. Νουμμία Κλεώ)

—Phlya: (44) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 8 (Ἀ[νδρ]έας: s. Ἀπολλώνιος); (45) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (s. Διο[--])

—Rhamnous: (46) m. iv BC  IG II² 7328 a, 1 f. (p. 892) (-δρεί- - l. 2: s. Ἀνδροκλείδης, f. Ἀνδρίας)

—S--: (47) m. ii AD  IG II² 2274, 6 (f. Ἵλαρος)

—Thymaitadai: (48) ii BC  IG II² 6270 ([Ἀ]νδρέας); (49) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 82

—tribe Aigeis?: (50) v BC  IG II² 2426, 5 = IG I³ 516, 6 (or tribe Oineis: [Ἀν]δρέας)

—tribe Antiochis: (51) 157-148 BC  IG II² 957, 85; 958, 43, 64 (PA 833) (f. Εὐαρχίδης)

Athens*: (52) 408/7 BC  IG I³ 476, 13 (metic); (53) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 44; (54) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 49 (f. Ἄλυπος); (55) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 54 (s. Εὐήμερος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (56) i AD   IG II² 9387 (LGPN V.B (16)) (I f. Ἀνδρέας II); (57) ~ IG II² 9387 (LGPN V.B (17)) (II s. Ἀνδρέας I); (58) i-ii AD  IG II² 9388 (LGPN V.B (19)) (s. Διονύσιος); (59) imp. IG II² 9809 (LGPN V.B (12)) (f. Νικίας); (60) ~ SEMA 1250 (LGPN V.B (11)) (f. Ἀσκληπᾶς)

    Thessaly (Ainis): (61) a. 316 BC  IG II² 1956, 173 (LGPN III.B (13)) (mercen.)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (62) iv BC  IG II² 10069 (LGPN IV (18)) (Ἀνδρέ[ας])

    Other: (63) c. 40 BC  IG II² 1965, 21 (Ἀνδ[ρ]έα[ς])

Ἀνδριάδης

Athens?: (1) s. ii AD  IG II² 2137, 3

Ἀνδρίας

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 5381; 7029 (ABV p. 664) (kalos)

—Rhamnous: (2) m. iv BC  IG II² 7328 a, 2 (p. 892) (s. Ἀνδρέας, Χοιρήνη)

Ἀνδρικός

Athens:

—Cholleidai: (1) ii-i BC  IG II² 7792 (s. Διονύσιος)

Athens?: (2) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 18

Athens*: (3) ii BC  IG II² 10661

Foreign Residents:

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (4) iii BC  IG II² 8426 (LGPN IV (1)) (f. Εὐπορία)

    Herakleia: (5) i BC  IG II² 8561

    Laodikeia: (6) iii BC  IG II² 9160 A (s. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (7) imp. IG II² 8112 ([Ἀν]δρικός: I f. Ἀνδρικός II); (8) ~ ([Ἀν]δρικός: II s. Ἀνδρικός I)

    Thrace, Ainos: (9) ii BC  IG II² 7969/70 (LGPN IV (2)) (Ἀν(δ)ρικός: s. Ἀνδρόνικος)

Ἄνδριος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2386, 14 (PA 839) (s. Καλλίστρατος)

—Halai (Araphenides): (2) m. iv BC  IG II³ (4) 36, 4 (= PA 840); Ag. XIX P 9, 30 f.; XIX P 13, 68, 81 (f. Ἀνδροκλῆς)

—Paiania: (3) 148-134 BC  IG II² 1939, 23 (PA 841) (f. Ἀρκεσίλας)

—Teithras: (4) ?iv BC  SEMA 641 (f. [--]άδης)

Ἄνδριππος

Athens: (1) v/iv BC  SEG XLIX 317

Ἀνδρίσκος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 407 = CAVI 4959

—tribe Hippothontis: (2) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 16 (PA 842) (and Lemnos)

Athens?: (3) 425-400 BC  Ag. XXI F 97; 131-2; cf. SEG L 131; CAVI 619; 654; (4) s. iv BC   IG II³ (4) 643, 6; (5) ~ IG II³ (4) 643, 8; (6) ii-i BC  Ag. XXI F 237 (Ἀνδρί[σκος]?)

Athens*: (7) inc. SEMA 1169, 3

Ἀνδρόβουλος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 129 (PA 843) (-βολος)

Athens?: (2) f. i AD  IG II² 3448 + SEG XXX 139, 5; cf. Plin., HN xxxiv 86 (sculptor)

Ἀνδρογένης

Athens: (1) vii BC  Hesp. 92 (2023) pp. 645-671 (vase) (Ἀνδρογ[ένς]?); (2) c. 560 BC  Frel, Amphoras p. 10 and fig. 4 (CAVI 1767) (hανδρογένος (gen.): f. Ὑπερείδης)

Ἀνδροθάλης

Athens:

—Sounion: (1) iv BC  IG II² 7416/7 (PA 844)

Ἀνδροκλείδας

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) f. iv BC  Plu., Pelop. v-vi; Lys. fr. cxx; cf. RE (1); LGPN III.B (2)

Ἀνδροκλείδης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 29 (PA 845) (Ἀνδροκλείδ[ς]); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 57 (PA 846) (Ἀνδροκλείδ[ς]); (3) 375/4 or 371/0 BC  IG II² 85 = Wilhelm, AU 5 pp. 130-1 ([Ἀ]νδροκλ[είδης]); (4) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 47 (PA 846a); (5) ~ IG II² 5777

—Acharnai: (6) c. 330 BC  IG II² 1576, 46 f.; 1632, 174, 181 f.; [D.] xlviii 11 etc. (PA/APF 849) (s. Ἀνδροσθένης)

—Alopeke: (7) c. 330 BC  Ag. XV 46, 51 (PA 847)

—Anakaia: (8) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 31 (PA 848) (Ἀνδροκλείδ[ης])

—Lamptrai: (9) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 41; SEG XXXII 183, 5? (s. Σώζων)

—Phegaia: (10) m. iii BC  SEG XVI 506 (f. Ἀρχίας); (11) 175/4 BC  IG II³ (1) 1317, 8 (PA 850) (f. Ἀρχίας)

—Rhamnous: (12) m. iv BC  IG II² 7328 a, 1, 4 (p. 892) (f. Ἀνδρέας, Ἀνδρομένης)

—Steiria: (13) s. iii BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 88 no. 9 (s. Εὐφράνωρ)

Athens?: (14) ?iv BC  CIA App. 84 a, 1; JÖAI 7 (1904) p. 113 (date); (15) c. 115 AD  IG II² 2020, 4 (f. Ἐπαφρόδιτος)

Ἀνδροκλῆς

Athens: (1) c. 510 BC  CIG 7792 (vase) (-κλς); (2) c. 470 BC  IG I³ 843 (Ἀνδρο[κ]λ[ς]?); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 58 (Ἀ[ν]δροκλς); (4) iv BC   PCG 7 p. 594 (fict.); (5) ~ SEMA 1532 (Ἀνδροκλῆ̣[ς], Ἀνδροκλε̣[ίδης]); (6) 365-363 BC  Is. vi 4 f.; Is. vi 10 etc. (PA/APF 851); (7) m. iv BC  SEG XXIV 152 = LVII 131 D1b, 1 (Ἀνδρο[κ]λῆς - Papazarkadas, Ἀνδρά(ρ)ης - SEG XXIV); (8) ?341/0 BC   Ag. XIX P 27, 22 f. (Ἀνδροκλ[ῆς]); (9) ~ Ag. XIX P 27, 5 (s. Ἱεροκλῆς); (10) c. 330/29 BC  Ag. XIX P 36, 3; (11) ?315-305 BC  Men., Sam. 606; (12) m. iii BC  Hesp. 3 (1934) p. 60 no. 49, 6 (Ἀνδροκ̣[λῆς]?: f. [--]δης); (13) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 32 (PA 854) (f. Ἁγνωνίδης); (14) ?257-255 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 14; 8, 12; cf. Stephanis 177 (PA 855) (s. Φωκίων); (15) 128/7 BC  FD III (2) 12, 9 (s. Λυκίσκος); (16) s. i BC  IG II² 1964, 3 (I f. Ἀνδροκλῆς II); (17) ~ (II s. Ἀνδροκλῆς I)

—Acharnai: (18) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 12 c ([Ἀνδ]ρ̣οκλῆς?); (19) iv BC  IG II² 5782, 1, 5, 8 (PA/APF 859) (s. Ἀγάθαρχος I, f. Ἀγάθαρχος II, Ἀνδροσθένης); (20) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 121 b (cf. PA/APF 859) (Ἀνδροκλ(ῆς): f. Ἀνδροτέλης)

—Aigilia: (21) iii-ii BC  SEMA 36 ([Ἀν]δροκ[λῆς])

—Anakaia: (22) 281/0 BC  Ag. XV 72, 144

—Aphidna: (23) 403/2 BC   SEG XXVIII 46, 25, 27 (I f. Ἀνδροκλῆς II, Κλεόβουλος); (24) ~ SEG XXVIII 46, 26 (II s. Ἀνδροκλῆς I); (25) 322 BC  IG II² 1632, 238 f., 254, 309 (PA/APF 858); (26) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, [20 f.], 65 f. (f. Διόδωρος)

—Bate: (27) 335/4 BC  Ag. XV 43, 43 (s. Ἀριστόλεως)

—Dekeleia: (28) 95-93 BC  IG II³ (4) 373, 13; 374, 10 (I f. Ἄσκετος, Ἀνδροκλῆς II); (29) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 10 (II s. Ἀνδροκλῆς I)

—Euonymon: (30) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 7 (f. Αὐτοκλῆς); (31) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 557 (PA 860) (f. Αὐτοκλῆς); (32) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 33 (Ἀνδροκλέ(ους)? (gen.), Ἀνδροκλε(ίδου)? (gen.): f. Ἐπικράτης)

—Gargettos: (33) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (f. Ἄνδρων)

—Hagnous: (34) 340/39 BC  IG II³ (1) 312, 6 (PA 852) (Ἀνδροκ̣λῆ̣ς̣)

—Halai: (35) m. iv BC  IG XII (6) 252, 3

—Halai (Araphenides): (36) m. iv BC  IG II³ (4) 36, 4 (= PA 857); SEG XVI 130 d, 33, [35] (Ag. XIX P 27) ([Ἀν]δροκλῆς: s. Ἄνδριος)

—Hippotomadai: (37) c. 210 BC  IG II³ (1) 1226, 2 ([Ἀ]νδροκλῆς)

—Ionidai: (38) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 7 (PA 863) (f. Ἐπιγένης)

—Kephale: (39) m. iv BC   IG II² 6346, 1, 5 (PA 866) (II s. Ἀνδροκλῆς I); (40) ~ IG II² 6346, 2, 9 (cf. PA 866) (I f. Ἀνδροκλῆς II, Ἀντισθένης I)

—Kephisia: (41) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 4 (PA 867) (s. Θεοφιλίσκος)

—Kerameis: (42) 328/7 BC  IG II³ (1) 359, 2 f., 12, 19 (PA 864) (s. Κλεινίας); (43) hell. IG II² 6334 (PA 865) ([Ἀνδ]ροκλῆ[ς]?: f. Πολύκαρπος)

—Lamptrai: (44) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 49 (PA 868) (s. Νεοκλῆς); (45) c. 200 BC  IG II³ (4) 270, 2 (s. Νεοκλείδης)

—Marathon: (46) iii-ii BC  SEMA 400 a (s. Ἄνδρων)

—Oa: (47) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 18 (s. Λυκῖνος)

—Oion: (48) 170-150 BC  IG II² 1934, 8; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 869) (Ἀνδροκ[λῆ]ς: f. Εὔμνηστος); (49) 156/5 BC  ID 1417 B II, 111 (s. Εὔμνηστος)

—Peiraieus: (50) ii AD  Luc., Charid. 1-5; Luc., Charid. 13 (s. Ἐπιχάρης: fict.)

—Phlya: (51) 426/5 BC  IG I³ 369, 2, 14-16 (= PA 873); IG I³ 300, 4 (-κλς); (52) c. 330 BC  Ag. XV 46, 13

—Pithos: (53) c. 422-411 BC  PA 870; RE (4)

—Poros: (54) 340-317 BC   IG II² 5752, 6 (I f. Ἀνδροκλῆς II); (55) ~ IG II² 5752, 6, 8 (II s. Ἀνδροκλῆς I, f. Θούτιμος)

—Prospalta: (56) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 16 f. (PA 871) (f. Μειδόνικος, Μειδόκριτος)

—Ptelea: (57) ii BC  IG II² 8377; (58) c. 128-120 BC  FD III (2) 12, 15; IG II³ (4) 367, 13 (s. Φιλιστίων)

—Sphettos: (59) m. iv BC  [D.] xxxv 10; [D.] xxxv 14 (= PA 872); IG II³ (1) 550, 20; IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 27, 28, 30; IG II² 3073 + SEG LI 194; cf. ZPE 135 (2001) pp. 57-8 (s. Ξεῖνις); (60) c. 248-215 BC  IG II³ (1) 1011, 130; 1153, [55]; 1201, 14 f. (Ἀνδρο[κλ]ῆς: s. Ξεῖνις)

—Thorikos: (61) s. iii BC  IG XII (8) 51, 14 (PA 861) (s. Κλεόφημος)

—Thymaitadai: (62) hell. IG II² 6269 (PA 862) (s. Φιλόχορος)

—Xypete: (63) s. iv BC  Ag. XV 31, 5 (Ἀνδροκλ[ῆς]?: f. [--]ιος)

—tribe Aigeis: (64) m. iv BC  IG II² 2389, 7 (PA 856)

—tribe Antiochis: (65) 106/5 BC  FD III (2) 28, 55

—tribe Erechtheis: (66) 335/4 BC   Ag. XV 43, 7 (II s. Ἀνδροκλῆς I); (67) ~ Ag. XV 43, 8 (I f. Ἀνδροκλῆς II)

Athens?: (68) m. iv BC  ID 104-26 A, 12 (PA 853) (Ἀνδρο[κ]λῆς); (69) ?iii BC  CIA App. 20, 2; (70) c. 259-250 BC  IG II³ (1) 1010, 107, 159

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (71) i-ii AD  IG II² 9390; cf. 9389; ZPE 29 (1978) p. 70 (LGPN V.B (7)) (Ἀνδρο[κλῆ]ς: s. Ἀνδρόνικος)

    Herakleia: (72) iv BC  IG II² 8678; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 439 (f. Ἡρώνδας)

    Triphylia: (73) s. iv BC  IG II² 10461 (LGPN III.A (18)) (f. Μαρσύας)

Ἀνδροκράτης

Athens:

—Kephale: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 28 (PA/APF 874)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (2) c. 300 BC  IG II² 1957, 13 + SEG LIV 232 (LGPN III.A s.v. Ἑρμοκράτης (5)) ([Ἀν]δ̣ροκράτης: mercen.)

Ἀνδρόκριτος

Athens:

—Aphidna: (1) iv BC  IG XII (8) 100, 7, 14 (PA 875) (s. Διόδωρος, f. Χαιριγένης)

Ἀνδροκύδης

Athens:

—Berenikidai: (1) c. 215 BC  IG II³ (1) 1185, 9 (f. [--]ιος)

—Euonymon: (2) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 41

—Kydathenaion: (3) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 53; IG II² 1251, 12 (PA 876) (s. Φίλαγρος)

Ἀνδρόλαος

Athens:

—Boutadai: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 92 (PA 877) (s. Τιμάνωρ)

Ἀνδρόμαχος

Athens: (1) ii BC  Phld., Ind. Sto. 51, 6; 53, 4 (PA 878) (f. Δάρδανος); (2) 193/4 AD  IG II² 2125, 14, 25 (Μουν. Ἀνδρόμαχος)

—Athmonon: (3) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 105 (PA 879) (f. Μητρόδωρος)

—Boutadai: (4) 203-211 AD  IG II² 2207, 11 (f. Ζώσιμος)

—Kettos: (5) ?ii-i BC  SEMA 302 (f. Ἀλέξανδρος)

—Leukonoion: (6) f. iv BC  IG II² 6746; 7400, 5 (PA/APF 880) (f. Φανοκλῆς)

—M--: (7) c. 125-100 BC  ID 2630, 19 (I f. Ἀνδρόμαχος II); (8) ~ (II s. Ἀνδρόμαχος I)

—Otryne: (9) hell.-imp. SEMA 500 (f. Ἀρισταγόρας)

—Phyle: (10) 304/3 BC  Ag. XV 61, 124 (Ἀνδρόμα(χος): f. Ἀνδροπείθης)

—Poros: (11) c. 100 BC  ID 2607, 23 (I f. Ἀνδρόμαχος II); (12) ~ (II s. Ἀνδρόμαχος I)

—Thria: (13) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 31 (Π. Ἀνδρόμαχος)

—tribe Leontis: (14) s. i BC  Ag. XV 307, 7 (f. [--]ρχο[ς])

Athens?: (15) inc. SEMA 1533

Athens*: (16) 415 BC  And. i 12-14; And. i 28 (slave); (17) imp. IG II² 10663; (18) ~ SEMA 1248

Foreign Residents:

    Armenia: (19) i AD  IG II² 8383 (f. Ἑλένη)

    Caria, Miletos: (20) ii BC  IG II² 9679 (LGPN V.B (3)) (f. Ἱερόκλεια); (21) c. 40 BC  IG II² 2463, 7 (LGPN V.B (4)) (f. Ἀντίοχος)

    Galatia, Ankyra: (22) i AD  IG II² 7886 (LGPN V.C (1)) (f. Ἄνδρων)

Ἀνδρομένης

Athens: (1) 363/2 BC  ID 88, 30 (PA 882); (2) c. 360 BC  D. xxxvi 15 (PA 883); (3) m. iv BC  D. liv 7 (PA 884) (f. Θεογένης); (4) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 14 (s. Ἀνδρο[--])

—Aphidna: (5) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 63 (PA 885)

—E--?: (6) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 12 (Ἀνδρο[μ]ένης: f. Αὐτομένης)

—Kephale: (7) m. iv BC  IG II² 1622, 709 (PA/APF 886)

—L--: (8) iv BC  IG I² 1082 (PA 887) (f. Ἀμεινόκλεια)

—Lamptrai: (9) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 35 (s. Θεογένης); (10) ?354/3 BC  ID 104-18, 7 ([Ἀ]νδ[ρ]ομένη[ς])

—Paionidai: (11) iv BC  SEG LIV 255

—Phrearrhioi: (12) 336/5 BC  Ag. XV 42, 217

—Rhamnous: (13) m. iv BC  IG II² 7328 a, 4 (p. 892) ([Ἀ]νδρομένης: s. Ἀνδροκλείδης, ?f. Θεόδωρος)

—Sounion: (14) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 72 (cf. APF 15281) (I f. Χαλκιδεύς); (15) c. 325 BC  Ag. XV 52, 24 (PA/APF 888) (II s. Χαλκιδεύς)

—tribe Akamantis: (16) 409 BC  IG I³ 1191, 183 (PA 881) (-νς)

Athens?: (17) ?iii BC  CIA App. 13, 2

Ἀνδρόνικος

Athens: (1) c. 510 BC  CIG 7792 (vase) (Ἀνδρό[νι]κος); (2) c. 215 BC  IG II³ (1) 1424, 6 ([Ἀ]ν̣δρόνικος); (3) 138/7 BC  FD III (2) 23, 17 (s. Ξένων); (4) 106/5 BC  FD III (2) 25, 41 (f. Σαραπίων); (5) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 8 (s. Δημαίνετος); (6) c. 45 BC  IG II² 1961, 42 (s. Γλύκων); (7) imp. SEG XLVIII 211 (s. Σωκλῆς); (8) iv-vi AD  IG II² 13515 (SEMA 2688) (dub.)

—Agryle: (9) 107/6 BC   IG II² 1011 V, 102 (cf. PA 891) (I f. Ἀνδρόνικος II); (10) ~ IG II² 1011 V, 102 (PA 891) (II s. Ἀνδρόνικος I)

—Alopeke: (11) 140/39 BC  Ag. XV 240, 92

—Anaphlystos: (12) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 53; (13) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 93 (PA 892) (f. Σέλευκος); (14) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 131 (PA 893) (s. [....]γονος)

—Athmonon: (15) m. iv BC  IG II² 2385, 59 (PA 889) (s. Λυσίας)

—Boutadai: (16) 148-126 BC   IG II² 1939, 47; SEG XV 104, 4 (cf. PA 894) (I f. Ἀνδρόνικος II); (17) ~ IG II² 1939, 47 (= PA 894); SEG XV 104, 4 (II s. Ἀνδρόνικος I)

—Dekeleia: (18) c. 155 BC  Ag. XV 226, 20

—Kephisia: (19) c. 100 BC  ID 2607, 28 ([Ἀ]νδρόνικος: s. Ἴαμνος); (20) imp. IG II² 6440 (s. Καλλίας, f. Στράτων)

—Kydathenaion: (21) ii BC  IG II² 6583 (PA 895) (f. Κλεοπάτρα)

—Melite: (22) ii-i BC  ID 1993, 1 (s. Ἡφαιστίων II)

—Oion: (23) iii BC  IG II² 7008 (PA 896) (f. Τιμόκριτος)

—Pelekes: (24) 98/7 BC  FD III (2) 26 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 57 no. 7 d, 38; REG 118 (2005) p. 9 (Ἀνδρόνι[κος]: s. Σώστρων); (25) 35/4 BC  IG II³ (4) 391, 1 (s. Σώστρων)

—Rhamnous: (26) ii-i BC  IG II² 9838; (27) 112/11 BC  ID 2060, 1; 2085, 14; 2086, 15; 2091, 4 f.; 2092, 10; 2152, 6; 2614, 3 (PA 897) (f. Σέλευκος)

—Salamis: (28) 131/0 BC  IG II² 1227, 1 (Ἀνδρόνικ[ος])

—Semachidai: (29) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 94 (PA 898) (f. Εὐβουλίδης)

—Thria: (30) i AD  IG II² 6249 (f. Δημονίκη)

—tribe Antiochis: (31) c. 255 AD  Ag. XV 466, 49 (-νει-: f. Ἔρως)

—tribe Hadrianis: (32) 196-201 AD  IG II² 2132, 48 (-νει-: I f. Ἀνδρόνικος II); (33) ~ (-νει-: II s. Ἀνδρόνικος I)

—tribe Kekropis: (34) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 18 ([Ἀ]νδρόνικος)

—tribe Pandionis: (35) 158/7 BC  IG II² 2316, 55; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 890) (Ἀνδ[ρ]όνικος: f. Ἀσκληπιάδης)

Athens?: (36) c. 380-340 BC  RE (1) + Supplbd. 10; Stephanis 179; (37) f. iii BC  IG II³ (1) 1089, 2 f. ([Ἀ]νδρόνι[κος]); (38) imp. IG II² 10664; (39) ~ IG II² 11180 (-νει-: f. Διονύσιος); (40) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 38 (-νει-)

Athens*: (41) 161/2 AD  IG II² 2085, 88 (Ἀνδρόν[ικος]); (42) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 58 (f. Θησεύς)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (43) f. ii BC  IG II² 10088 (LGPN III.B (4)) (f. Εἰρήνη)

    Caria, Miletos: (44) iii BC  IG II² 9391 (LGPN V.B (26)) (f. Ἀνθεμία); (45) i BC-i AD  SEMA 1237 (LGPN V.B (31)) ([Ἀ]ν̣δρόν[ικος]); (46) i-ii AD  IG II² 9390; cf. 9389; ZPE 29 (1978) p. 70 (LGPN V.B (35)) (f. Ἀνδροκλῆς)

    Herakleia: (47) ii BC  IG II² 8693 (f. Κακίς)

    Lokris, Aigostis: (48) ?i BC  SEMA 954 (LGPN III.B (-)) (f. Σώταιρος)

    Megaris, Megara?: (49) hell. IG II² 9348 + SEG XIII 152 (LGPN III.B (17)) (Ἀνδρόν[ικος]: s. Ἐράτων)

    Pheneos: (50) i-ii AD  IG II² 10478 (LGPN III.A (21)) (f. Κλέων)

    Syria, Antioch: (51) hell. IG II² 8269 ([Ἀν]δρόνι[κος]: f. Πρόθυμος); (52) ?hell. SEMA 989 (f. Ἁρμονία); (53) ii BC   IG II² 8273 (f. Πτολεμαῖος); (54) ~ IG II² 8315 (f. Χαρίτων); (55) imp. IG II² 8267 (f. Πρατόδημος)

    Thrace, Ainos: (56) ii BC  IG II² 7969/70 (LGPN IV (35)) (f. Ἀνδρικός)

Ἀνδροπείθης

Athens: (1) 259/8 or 255/4 BC  Nachtergael, Les Galates 8, 40 (PA 899) (f. Εὐβουλίδης); (2) iii/ii BC  IOrop 143, 8 (f. Φυλόνικος)

—Kerameis: (3) iv BC  SEMA 282, 1, 5, 8 (s. Πυθέας I, f. Σατύρα, Πυθέας II); (4) m. iv BC  IG II² 6315 (PA 900) (Ἀνδροπεί[θης]: f. Ἀνδροσθένης); (5) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 54 ([Ἀ]νδροπ[είθης]: f. Ἀνδροσθένης)

—Phyle: (6) 304/3 BC  Ag. XV 61, 124 (Ἀν[δροπ]είθης: s. Ἀνδρόμαχος)

Ἄνδρος

Athens:

—Alopeke: (1) ii BC  IG II³ (4) 973 (PA 5595) (s. Εὐθυκράτης)

—Kydathenaion: (2) imp. Ag. XV 318, 25 (s. Ἀρίστων)

Ἀνδροσθένης

Athens: (1) c. 510 BC  CIG 7792 (vase) (-νς); (2) 394/3 BC  IG II² 18, 5 f. ([Ἀν]δροσθένης); (3) m. iv BC  Paus. x 19. 4 (= PA 902); CID II 57, [1]; cf. ECD p. 54 (sculptor); (4) c. 200 BC  SEG XXXV 564 (Ἀνδρ[οσ]θένης: s. Σωσύλος)

—Acharnai: (5) s. iv BC  IG II² 1576, 47 f.; 5782, 7 (PA/APF 905) (s. Ἀνδροκλῆς, f. Ἀνδροκλείδης)

—Kerameis: (6) m. iv BC  IG II² 6315 (PA 906) (Ἀνδροσθέν[ης]: s. Ἀνδροπείθης); (7) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 53 (Ἀ̣ν̣δ̣ροσ[θένης]: s. Ἀνδροπείθης)

—Lousia: (8) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 115 (PA 907) (f. Ο[--]νης)

—Philaidai: (9) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 51 (PA 910) (f. Μενέδαμος)

—Prospalta: (10) 335/4 BC  Ag. XV 43, 123 (s. Δημοκράτης)

—Salamis: (11) m. ii AD  IG II² 10197 (-σσθέ-: f. Εὐφροσύνη)

—Xypete: (12) c. 330 BC  IG II² 1927, 14 (PA 908) (f. Δημόστρατος); (13) 285/4 BC  IG II³ (1) 870, 6 (cf. PA/APF 2759) ([Ἀνδρ]οσθένης?, [Αὐτ]οσθένης?); (14) m. iii BC  IG II³ (1) 1081, 4 (Ἀ̣νδρο̣σ̣θ[ένης] - IG, Ἄ̣νδρ̣[ων] - Ag.); (15) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 44 (PA 909) (s. Καλλίας)

—tribe Erechtheis: (16) 459 BC  IG I³ 1147, 66 (PA 904) (-νς)

—tribe Oineis: (17) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 5 (PA 903) (Ἀνδροσ[θέν]ης)

Athens?: (18) c. 370-364 BC  IG II² 2325, 265; SEG XXVI 203, 11 (Stephanis 182); (19) ?iii BC  CIA App. 86, 1

Foreign Residents:

    Aigina: (20) iv BC  D.L. vi 75 (RE (10) = LGPN III.A (1)) (s. Ὀνησίκριτος)

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (21) iii/ii BC  IG II² 9199 (LGPN III.B (6)) (f. Δανάη)

Ἀνδρόστρατος

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2230

Ἀνδροτέλης

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 121 b (PA/APF 911) (s. Ἀνδροκλῆς)

—Lamptrai: (2) 183/2 BC  IG II² 2332, 127 (PA 912)

Ἀνδρότιμος

Athens*: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 39 (slave)

Foreign Residents:

    Italy, Rome: (2) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 98 (s. Λεύκιος)

Ἀνδροτίων

Athens: (1) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 37 ([Ἀν]δροτίων: s. Ἰσ̣[--])

—Gargettos: (2) m. v BC  Pl., Grg. 487c; Pl., Prt. 315c (PA/APF 914) (I f. Ἄνδρων); (3) c. 410-340 BC  IG II² 61, 6; IG II² 216 a, 13; 216 b, 6 = 217, 13 (cf. SEG XIV 47); IG II³ (1) 298, 8, 67; IG XII (7) 5, 2, 17; Lys. fr. ix (= PA 913 + PA/APF 915); cf. FGrH 324 with comm. pp. 87 ff. (II s. Ἄνδρων)

Ἄνδρων

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 5 (PA 916) (-δρν); (2) f. iv BC  IG II² 10665; (3) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39 (f. Ἀνδρέας)

—Aixone: (4) 119/18 BC   IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 90 (cf. PA 919) (I f. Ἄνδρων II); (5) ~ IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 90 (PA 919) (II s. Ἄνδρων I)

—Anaphlystos?: (6) ?iv-iii BC  SBBerlAk 1934, p. 1038 no. 18, 2 (or Anagyrous: [Ἄ]νδρων)

—Athmonon: (7) m. iv BC  SEG XXVIII 150, 10 (f. [--]ας); (8) hell. IG II² 5323 (PA 918) (s. Ἀνδρέας)

—Athmonon?: (9) f. iv BC  SEG XXIV 197, 31 (s. Αἰσχύλος)

—Elaious: (10) 398/7 BC  IG II² 1388, 69 (PA 922)

—Gargettos: (11) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (APF 913 add.) (-δρν: s. Ἀνδροκλῆς); (12) s. v BC  IG II³ (1) 298, 8; IG XII (7) 5, 17; + PA/APF 921; cf. FGrH 324 with comm. pp. 87 ff. (s. Ἀνδροτίων I, f. Ἀνδροτίων II)

—Hamaxanteia: (13) 212/11 BC  IG II² 1706, 128 (cf. PA 920); (14) 185/4 BC  IG II² 1325, 8 (cf. PA 920) (s. Σώσανδρος)

—Ikarion: (15) ?imp. SEMA 268 (f. Δωρόθεος)

—Kerameis: (16) c. 360 BC  IG II² 1128, 39 (PA 924)

—Leukonoion: (17) f. iv BC  IG II² 1952, 17 (PA 925)

—Marathon: (18) iii-ii BC  SEMA 400 a (f. Ἀνδροκλῆς)

—Paiania: (19) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 8 (PA 926) (I f. Ἀλκίμαχος); (20) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 429 (II s. Ἀλκίμαχος); (21) c. 100 BC  Ag. XV 258, 11 ([Ἄν]δ̣ρων)

—Phaleron: (22) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 39 (Ἄ[νδ]ρων); (23) 124/3 BC  Ag. XV 251, 2 ([Ἄν]δρων); (24) i BC  IG II² 7594 (PA 927) (s. Πυρρίας); (25) 150/1 AD  IG II² 2065, 115 + SEG XLVIII 179 (s. Ἡρακλέων)

—Sounion: (26) 405 BC  IG I³ 1032, 150

—Thorikos: (27) c. 329-322 BC  IG II³ (4) 462 (PA/APF 923) ([Ἄν]δρων)

—tribe Aiantis: (28) c. 411 BC  IG I³ 1186, 94 (-δρν); (29) 119/18 BC   IG II² 1008 III, 120; SEG XVI 101 (tribe) (cf. PA 917) (I f. Ἄνδρων II); (30) ~ IG II² 1008 III, 120; SEG XVI 101 (tribe) (PA 917) (II s. Ἄνδρων I)

—tribe Pandionis: (31) 148-134 BC  IG II² 961, 35 (s. Ζωΐλος)

Athens?: (32) s. v BC  IG II² 2325, 26 (Stephanis 185); (33) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 97

Athens*: (34) ii-i BC  IG II² 10666; (35) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 A II, 8 (f. Εὐφρόσυνος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (36) i AD  IG II² 10515 (LGPN III.B (8)) (f. Διονυσία)

    Caria, Halikarnassos: (37) s. iv BC  IG II² 8044 (LGPN V.B (12)) (f. Περιστέρα)

    Galatia, Ankyra: (38) i AD  IG II² 7886 (LGPN V.C (1)) (s. Ἀνδρόμαχος)

    Ionia, Ephesos: (39) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 73 no. 8 (LGPN V.A (-)) (f. Ζεύξιππος)

Ἀνδρωνίδης

Athens: (1) ?74-63 BC  IG II³ (4) 371; Historia 26 (1977) p. 189 (date) (PA 928) (archon epon.)

—Salamis: (2) inc. IG II² 10173 (-δρο-: I f. Ἀνδρωνίδης II); (3) ~ (-δρο-: II s. Ἀνδρωνίδης I)

Ἀνδρώνυμις

Athens:

—Koile?: (1) v BC  An. Ox. ii 9. 22 f.; JHS 106 (1986) p. 184 (name, deme) (PA 929) (Ἀνδρωνύμιος (patr. adj.?): f. Λαϊσποδίας)

Ἀνδρωφέλης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 1191 (-λες); (2) s. iv BC  IG II² 6984, 2 (f. Σωστράτη)

—Rhamnous: (3) f. iii BC  SEMA 806 (IRhamnous 245) (s. Νικόστρατος)

Ἀνέγκλητος

Athens:

—Dekeleia: (1) f. iv BC  IG II² 5980 a; 5980 b (PA 930) (s. Νικόδημος)

Athens*: (2) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 67 (Ἀνέγ[κ]λητος: f. Διομήδης); (3) 169/70 AD  IG II² 2097, 161 (Ἀνέγκλη(τος): f. Ἀνέγκριτος)

Ἀνέγκριτος

Athens*: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 161 (s. Ἀνέγκλητος: epeng.)

Ἀνεμέσητος

Athens*: (1) 170-175 AD  Follet, Athènes no. 5 B, 137

Ἀνεμώνη

Athens?: (1) s. iv BC  SEMA 2207 (ΟNΕΜΩΝΗ̣ - lap.)

Athens*: (2) s. v BC  Collignon--Couve 1600 bis = CAVI 857 = SEG LXVI 110

Ἀνηρίστα

Foreign Residents:

    Thessaly (Achaia Phthiotis), Melitaia: (1) iii BC  IG II² 9331 a (LGPN III.B (1)) (d. Ἀντιγένης)

Ἀνήριτος

Athens: (1) 700-650 BC  Ag. XXI D 3 = CAVI 471 (-ν-)

Ἄνθεα

Athens:

—Kydantidai: (1) s. iv BC  IG II² 6607 (d. Ἐπιγένης)

Ἄνθεια

Athens*: (1) v/iv BC  Lys. fr. lxxxii (het.)

Ἀνθέμα

Athens:

—Ptelea: (1) i BC  IG II² 7320 (d. Προκλῆς)

Ἀνθέμη

Athens: (1) c. 550 BC  Ag. XXI C 3 = CAVI 617 (-μ)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 11401; (3) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 57, 3

Ἀνθεμία

Athens:

—Aphidna: (1) m. iii BC  IG II² 3470, 4 (PA 932); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (Ἀ[ν]θεμί[α]: d. Ἀπολλώνιος, Φιλωτέρα)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) iii BC  IG II² 9391 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀνδρόνικος)

Ἀνθέμιλλα

Athens: (1) iv BC  IG II² 5730 (PA 933) ([Ἀ]νθέμιλλα)

Ἀνθεμίς

Athens: (1) c. 420-400 BC  IG I³ 1329, 1, 4 (PA 934)

Ἀνθεμίων

Athens: (1) c. 540 BC  Immerwahr, Script 152 = CAVI 77 ([Ἀνθ]ε̣μί̣[ν]); (2) c. 530 BC  CEG I 39 = IG I³ 1255 ([Ἀν]θεμ[ίν]); (3) f. v BC  Arist., Ath. 7. 4; Poll. viii 131 (PA/APF 938) (s. Δίφιλος); (4) 405 BC  IG I³ 1032, 202; (5) 404/3 BC  IG I³ 380, 7; (6) f. iv BC  ZPE 91 (1992) p. 201, 1, 8 f. (SEG XLIX 318 + PAA 11 Suppl. pp. 40-1) ((Ἀ)ν̣θεμ̣ίων?); (7) m. iv BC   IG II³ (4) 64, 11 (PA 937) (Ἀνθ[εμ]ίω̣ν: s. Δαμόφιλος); (8) ~ [D.] xlvii 60 (PA 936); (9) c. 340-330 BC  IG II² 1498, 74; (10) iv AD  Alciphr. iii 61 (f. Πολύβιος: fict.)

—Anaphlystos: (11) 398/7 BC  IG II² 1388, 7; 1391, 10; 1392, 7 (PA 939) (Ἀ[νθε]μ[ίων]?)

—Diomeia: (12) 266/5 BC  SEG LI 144, 11 ([Ἀ]νθεμίων)

—Euonymon: (13) f. v BC  Pl., Men. 90a (PA/APF 935) (f. Ἄνυτος); (14) 336/5 BC  Ag. XV 42, 7

—Kettos: (15) m. iv BC  SEG XIX 182, 4

—Kolonos: (16) 336/5 BC  Ag. XV 42, 101

—Oa: (17) m. v BC  IG I³ 1038, 15 ([Ἀν]θεμίν)

—Paiania: (18) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 4 (PA 940) (f. Πραξίας)

—Perithoidai: (19) 369/8 BC  IG II² 1617, 77; 1622, 483 (PA 941); (20) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 94 (s. Θεοφῶν); (21) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 38 ([Ἀ]νθεμίων)

—Phlya: (22) 318/17 BC  Ag. XV 73 = SEG XXXVI 155, 78 (s. Ἀντίλοχος)

—Prospalta: (23) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 6 b (s. Μειδυλίδης); (24) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 14 (PA 942) (s. Αἰσχύλος)

—Sypalettos: (25) m. iv BC  IG II² 7833 a (p. 882); AM 67 (1942) p. 102 no. 184 (deme) (I f. Ἀνθεμίων II); (26) ~ (II s. Ἀνθεμίων I)

—tribe Aiantis: (27) c. 411 BC  IG I³ 1186, 133 (-ν)

Athens?: (28) ?iii BC  CIA App. 87 a, 2; (29) iii BC  SEMA 1534 (s. Ἑρμαΐσκος)

Athens*: (30) m. iv BC  IG II² 2390, 20

Ἀνθεμιωνίδης

Athens?: (1) c. 550-525 BC  CAVI 7662; cf. AR 1975-6, p. 27; BCH 100 (1976) p. 779 (Ἀνθεμινίδς)

Ἀνθεμόκριτος

Athens: (1) s. v BC  PA 943; RE (2)

—Acharnai: (2) 322 BC  IG II² 1632, 59, 88, 146 (PA/APF 944)

—Melite: (3) m. iv BC  IG II² 1524, 41 (PA 945) (f. Ἀριστόκλεια); (4) 281/0 BC  Ag. XV 72, 42 (Ἀνθεμόκρ̣[ιτος]: f. Πυθοκλῆς)

—Oion (Dekeleikon): (5) iv BC  IG II² 2558; cf. BCH 71-2 (1947/8) pp. 390-1; (6) c. 330 BC  IG II² 1927, 105 (PA 946) ([Ἀ]νθεμόκ[ριτο]ς: f. Κλεινόμαχος)

Ἀνθεστήριος

Athens: (1) 157/6 BC  IG II² 957, 2 f., 25; 2323, 230; ID 1416 B I, 4, 60, 68 etc.; 1416 B II, 4, 10, 27 etc.; SEG XLVII 1218, 1; Hesp. 57 (1988) p. 241 (date) (PA 947) (archon epon.); (2) 138/7 BC  FD III (2) 23, 11 (s. Πρωτογένης); (3) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23 (Ἀνθ[ε]στήριος: I f. Ἀνθεστήριος II); (4) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23 (Stephanis 189) (II s. Ἀνθεστήριος I); (5) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 37; BCH 93 (1969) p. 388 (name) ([Ἀνθεσ]τήριος); (6) 87/8 AD  IG II² 1996, 16 (Γ. Ὀράριος Ἀνθεσ[τήρι]ος); (7) c. 100 AD  SEG LVIII 440, 4 (Ἀνθεστή[ρι]ος: f. Ἑρμείας); (8) ii AD  IG II³ (4) 662, 17; (9) ii-iii AD  IG II³ (4) 1269 (AIUK 2 (2018) no. 7) ([Ἀνθ]ε̣στήριος); (10) iii AD  IG II³ (4) 1746 (Ἀνθεστή[ρι]ο̣ς); (11) inc. LBW 120, 1 (s. [--]δρ[ος])

—Anagyrous: (12) 117/16 BC   IG II² 1009 I, 76 (cf. PA 949) ([Ἀ]νθεστήριος: I f. Ἀνθεστήριος II); (13) ~ IG II² 1009 I, 76 (PA 949) ([Ἀν]θ[ε]στήριο[ς]: II s. Ἀνθεστήριος I)

—Azenia: (14) 152-154 AD  Ag. XV 336, 14; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 56 f. (f. Εἰρηναῖος, Ἑρμίας)

—Halai: (15) ?i AD  IG II² 5480, 5, 7 (s. Στέφανος, f. Ἑστιαῖος)

—Ikarion: (16) 39/8 BC  IG II² 1042, 11; 1042 c, 3 (PA 950)

—Melite: (17) 145/6 AD  IG II² 2052, 90 (f. Μᾶρκος); (18) 150/1 AD  IG II² 2065, 108 + SEG XLVIII 179 (f. [--]ίων); (19) c. 180 AD  Ag. XV 398, 20 (f. Ἀρίφρων)

—Myrrhinoutta: (20) c. 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 45 (cf. PA 951) (f. Μενέμαχος); (21) 159-146 BC  ID 1498, 38; 1505, 38, 55; IG II² 1938, 7 (PA 952); (22) 148-134 BC  IG II² 1939, 8 (cf. PA 951) (f. Σῖμος); (23) i AD  IG II² 6913 (s. Σῖμος)

—Phaleron: (24) 135/4 BC  Ag. XV 243, 50, 62; (25) 80/79 BC  IG II² 1039 + SEG XXXVIII 117 III, 108 (PA 948) (Ἀνθεσ[τήριος]: s. Βίοττος); (26) 109/10 AD  IG II² 2017, 38

—Phegaia: (27) i AD  IG II² 7632 (s. Δάμων)

—Phyle: (28) 143/4 AD  IG II² 2050, 98 (f. [...]όθεος)

—Steiria: (29) i/ii AD  IG II² 1990, 24; 2019 etc. = AE 1972, p. 69 no. 12, 25 (I s. Μηνόδοτος I, f. Μηνόδοτος II); (30) 139/40 AD  IG II² 2044, 81 (I f. Ἀνθεστήριος II); (31) ~ (II s. Ἀνθεστήριος I); (32) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 21 (II s. Μηνόδοτος II)

Athens?: (33) imp. IG II² 12268 + 12376; cf. Hesp. 16 (1947) p. 265 no. 19 (Ἀνθεστήρ[ιος]: f. Ὀνησιφόρος); (34) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 13; IG II³ (4) 415, 7 (s. Ἰσίδωρος)

Athens*: (35) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 54 ([Μ]άν. Ἀνθεστ(ήριος)); (36) c. 120 AD  IG II² 2018, 141 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (37) 179/80 AD  IG II² 2083, 103

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (38) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 95 (LGPN V.B (1)) (f. Ἀριστόδημος); (39) imp. IG II² 9813 a (p. 885 (LGPN V.B (3)))

    Caria, Miletos?: (40) 87/8 AD   IG II² 1996, 176 (LGPN V.B (5)) (Ἀνθ[εστήριο]ς?: I f. Ἀνθεστήριος II); (41) ~ IG II² 1996, 176 (LGPN V.B (6)) (Ἀνθ[εστήριο]ς?: II s. Ἀνθεστήριος I)

Ἀνθεσφόρος

Athens:

—Azenia: (1) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 31 (Ἀνθεσφ(όρ)ος: f. Χρύσιππος)

—Gargettos: (2) 164-166 AD  IG II² 2086, 56; 2090, 52 (cf. Prak. Wilhelm p. 341 no. 64) (f. Εὐφράνωρ: ident. - Lambert)

Athens?: (3) c. 40-54 AD  IG II² 1974 + Wilson E.086, 29 (Ἀ[νθε]σφό[ρος])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii AD  SEMA 1238 (LGPN V.B (3)) ([Ἀν]θεσφόρος: s. Ἀπολλώνιος)

Ἀνθεύς

Athens:

—Hamaxanteia: (1) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 47 (PA 953)

Ἄνθη

Athens: (1) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 12 (m. Τιμομαχίδης)

Athens?: (2) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 15

Ἀνθήδων

Athens?: (1) iv BC   IG II² 12373 = SEG XXXVIII 243; (2) ~ SEMA 1886 ([Ἀν]θήδων)

Ἀνθήμων

Athens: (1) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 333-334 no. 8, 5 ([Ἀν]θήμω[ν])

Ἀνθηρά

Athens: (1) ii AD  IG II² 5190

Athens*: (2) iv BC  IG II² 10670 (Ἀνθηρ[ίς] - IG)

Foreign Residents:

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (3) s. iv BC  IG II² 10070 (LGPN IV (1))

Ἄνθηρον

Foreign Residents:

    Macedonia: (1) iii-ii BC  IG II² 9258 (LGPN IV (1))

Ἀνθῆς

Foreign Residents:

    Keos: (1) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 16 (LGPN I (4)) (mercen.)

Ἀνθίας

Athens:

—Aixone: (1) 345/4 BC  IG II² 2492, 42 (PA 954)

—Erchia: (2) ii-i BC  SEMA 232 (f. Πυθίππη)

Athens*: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 447 ([Ἀ]νθίας: metic)

Ἄνθιμος

Athens: (1) ?136/7 AD  IG II² 2059, 54

—Melite: (2) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 89; Hesp. 47 (1978) p. 320 (ident.) ([Ἄν]θιμος: II s. Ἄνθιμος I); (3) c. 180-182 AD  Ag. XV 398 + SEG XXVIII 178, 26; 174, 20; IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 89 (I s. Φίλων, f. Ἄνθιμος II)

—Xypete: (4) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 32 (s. Ζώσιμος)

—tribe Aiantis: (5) 177/8 AD  Ag. XV 402, 5; Hesp. 47 (1978) p. 320 (name); SEG XXXII 190 (tribe) (ΛΛΦΙΜΟΣ - apogr., Ἄ(νθ)ιμος - Traill)

—tribe Aigeis: (6) 165/6 AD  IG II² 2090, 65 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Kekropis: (7) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 33 (Ἄνθι[μος]: f. Ἐλπίνικος)

Athens?: (8) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 5 (Φλ. Ἄνθιμος)

Athens*: (9) 139/40 AD  IG II² 2044, 111 f. (f. Λεονᾶς, Ζώσιμος); (10) 187/8 AD  IG II² 2113, 165 (s. Διαδουμενός: epeng.)

Ἄνθινος

Athens:

—tribe Leontis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 149 (Ἄνθε[ι]νος: s. Ἀθηνόδωρος I)

Ἀνθίππη

Athens?: (1) 475-450 BC  CAVI 3433 (SEG LVIII) ([Ξ]ανθίππη?); (2) m. iv BC  IG II² 10672, 1, 3

Ἄνθιππος

Athens: (1) c. 550 BC  AJA 61 (1957) p. 5 no. 2 = CAVI 936 (-θιπος); (2) c. 540 BC  BM Vases II B 147 = CAVI 4243 (ABV p. 135 no. 44) (-θιπος); (3) f. iv BC  IG II² 10674; (4) iv BC  IG II² 10673 (PA 955b); (5) m. iv BC   IG II³ (4) 256, 3 (PA/APF 955); (6) ~ IG II² 10794

—Erchia: (7) m. iv BC  IG II² 6112 (PA 957) (Ἄνθιπ[πος]: f. Ἡγησίας)

—Eroiadai (Antiochid): (8) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 66 (PA 956) (s. Ἀντιχάρης)

—Kydathenaion: (9) ii BC  IG II² 6579 (PA 958) (f. Ἵππων)

—Leukonoion: (10) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 13 (PA 959) (Ἄνθιππο(ς): f. Ἐρατόξενος)

—Paiania: (11) m. iv BC  IG II² 7021 (s. Πραξίβουλος)

—Peiraieus: (12) inc. IG II² 8606

—tribe Pandionis: (13) s. v BC  IG I³ 1193, 53

Athens?: (14) s. iv BC  IG II² 10675 (PA 955c) (s. Ἀντισθένης)

Ἀνθίς

Athens?: (1) m. iv BC   IG II² 10676; (2) ~ SEMA 1535

Athens*: (3) s. iv BC  FGrH 244 F 210 (het.)

Foreign Residents:

    Aigina: (4) f. iii BC  IG II² 7950 (LGPN III.A (1))

    Scythia Minor, Kallatis: (5) iii BC  IG II² 8945 (LGPN IV (5))

Ἀνθοκλῆς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 112 AD  IG II² 2024, 101 (LGPN V.B (1)) (s. Σεραπίων)

Ἄνθος

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 1469 (f. [..]μος); (2) m. i AD  IG II² 2299, 7; (3) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 10; (4) ii-iii AD  IG II² 5197; (5) 211/12 AD  IG II² 2208, 95, 168 (s. Τίμων)

—Antinoeis: (6) 154-186 AD  IG II² 2067, 102; 2111/12, 62 f. (Αἴλ. Ἄνθος: f. Λίγυρος, Α[--])

—Eiresidai: (7) c. 193-196 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 35; IG II² 2131, 5 (Π. Αἴλ. Ἄνθος)

—Hagnous: (8) 45/6 AD  IG II² 1945, 88

—Kolonos: (9) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 25 (PA 960) (Ἄνθ[ο]ς: s. Νικήρατος)

—Lamptrai: (10) 87-109 AD  IG II² 1996, 37; 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 19 (I s. Εὐφράνωρ, f. Ἄνθος II, Παγχάρης); (11) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 19 (II s. Ἄνθος I)

—Pallene: (12) s. ii AD  IG II² 2097, 177, 235 f.; Ag. XV 423 = IEleusis 514, 10 f.; Ag. XV 438, 11 (s. Παράμονος, f. Δημοσθένης, Ἀττικός)

—Phaleron: (13) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 7 (s. Νικίας)

—tribe Antiochis: (14) 169/70 AD  Ag. XV 380, 5 ([Ἄν]θος)

—tribe Pandionis: (15) 161/2 AD  IG II² 2085, 28 (s. Σωσιγένης); (16) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 169 (s. Ἀσκληπιάδης I)

Athens?: (17) i BC  IG II² 2469, 9 (s. Τελέσων); (18) i AD  Ag. XVIII C142, 4; (19) 45/6 AD  IG II² 1969, 9; (20) ii-iii AD   IG II² 10699 a, 4 (p. 886) (II s. Ἄνθος I); (21) ~ IG II² 10699 a, 5 (p. 886) (I f. Ἄνθος II); (22) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 8 (s. Δημήτριος)

Athens*: (23) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 39 (I f. Ἄνθος II); (24) ~ (II s. Ἄνθος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (25) imp. IG II² 9632 (LGPN V.B (3)) (f. Ζωσίμη)

    Caria, Miletos?: (26) 87/8 AD  IG II² 1996, 171 (LGPN V.B (4)) (f. Συμφέρων)

Ἀνθοῦσα

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13419 (SEMA 2850)

Athens?: (2) f. iv BC  IG II² 10677 (-θ-: d. Ἐπαίνετος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (3) imp. IG II² 9752 (LGPN V.B (1))

Ἀνθοφορίων

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 29 (fict.)

Ἀνθράκιον

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 39 (het./fict.)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (2) hell. SEMA 959 (Ἀν[θ]ράκιον: d. Διονύσιος)

    Thrace: (3) ?iii BC  IG II² 8898 (LGPN IV (1))

Ἄνθυλλα

Athens: (1) ?iv-iii BC  IG II² 5758; (2) m. iv BC  IG II² 6185

Athens?: (3) imp. IG II² 6081; AM 67 (1942) p. 173 no. 366 (name)

Ἀνθύλλη

Athens: (1) c. 550-525 BC  CAVI 5668 (ABV p. 676) (-λ)

Athens?: (2) c. 525 BC  CAVI 4288; 8072 (ABV p. 676 nos. 1-2) (Ἀνθύλ, -ύλα: kale)

Ἀνθύλος

Athens:

—Aphidna: (1) iii/ii BC  SEMA 128 (s. Νεόστρατος)

Ἀνθωκᾶς

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13460 (SEMA 2689)

Ἀνικητία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13572 (SEMA 2690)

Ἀνίκητος

Athens: (1) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 8; (2) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 31 (-κει-); (3) iv AD  Alciphr. i 27 f. (fict.); (4) v-vi AD  IG II² 13381 (SEMA 2691) (-κει-)

—Phlya: (5) s. ii AD  IG II² 2120, 32 (-νεί-)

—tribe Aiantis: (6) 255/6 AD   IG II² 2245, 358 (-νεί-: s. Ἑρμόδωρος); (7) ~ IG II² 2245, 376 (Ἀνεί(κητος))

—tribe Antiochis: (8) c. 255 AD  Ag. XV 466, 59 (-νεί-: s. Ἐλατεύς)

Athens*: (9) imp. IG II² 2269, 4; (10) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 68 ([Ἀνε]ίκητος: s. Ἐπιγένης: epeng.); (11) 135/6 AD  IG II² 2001, 24 (-νεί-: f. Ἄλυπος); (12) 255/6 AD  IG II² 2245, 437 (-νεί-)

Ἁνιοχίδας

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) m. iv BC  IG II² 8856 + SEG XXXII 301; cf. AEE² p. 158 no. 608 (LGPN III.B (2)) (Ἁνιοείλας - IG + Koumanoudes, Ἁνιοχ̣ίδ̣ας - Roesch)

Ἄννα

Athens*: (1) iv BC  IG II² 10678

Ἀννίχη

Athens:

—Myrrhinoutta: (1) s. ii BC  ID 1444 Ba, 14; 1508, 18 (d. Διοσκουρίδης, Κλεοπάτρα)

Ἄννων

Athens:

—Ionidai: (1) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 119 f. (PA 961)

—Trinemeia?: (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 192 (Ἄν[νων]?: I f. Ἄννων II); (3) ~ ([Ἄν]νων?: II s. Ἄννων I)

Ἀνοσις

Athens?: (1) vi/v BC  IG I³ 1025

Ἄνοχις

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (1) m. iv BC  IG II² 8368 (LGPN III.A (1)) (f. Καλλικράτης)

Ἀντάγορος

Athens:

—Otryne: (1) 122/1 BC   IG VII 2850, 5, 14 (cf. PA 963) (I f. Ἀντάγορος II); (2) ~ IG VII 2850, 5, 14 (PA 963) (II s. Ἀντάγορος I)

—Perithoidai: (3) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 9 (PA 964) (f. Πολυεύχης)

Ἀνταῖος

Athens: (1) v BC  IG I³ 1042, 3 ([Ἀν]ταῖος); (2) 173 BC  PP 2753

—Berenikidai: (3) ii AD  IG II² 5871 (f. Βάκχις)

—Hermos: (4) 183/2 BC  IG II² 2332, 217 (PA 965)

—Lamptrai: (5) c. 30 BC  Ag. XV 286, 37 (Ἀν[τ]αῖος: I f. Ἀνταῖος II); (6) ~ (Ἀν[τ]αῖος: II s. Ἀνταῖος I)

—Skambonidai: (7) i BC/ i AD  IG II² 7390 (s. Δημήτριος)

—tribe Antiochis: (8) m. ii AD  Ag. XV 428, 5 (Ἀνταῖ[ος])

—tribe Attalis: (9) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 102 (f. Ἡρακλείδης)

Athens*: (10) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 28 (s. Λήναιος: epeng.); (11) 169/70 AD  IG II² 2097, 138 (f. Ἀλέξανδρος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) i BC/ i AD  IG II² 9542 (LGPN V.B (3)) (f. Ἐλπινίκη); (13) imp. IG II² 9391 a (LGPN V.B (2))

Ἀνταλλίς

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 39, 17; cf. Peek, AG 2 p. 61 n. 3 (Ἀνταλ̣λ̣ίς? - Peek, Ἀνταμίς - CIA)

Ἄνταλλος

Athens:

—Kolonos: (1) i BC  IG II² 6514 (I f. Ἄνταλλος II); (2) ~ (II s. Ἄνταλλος I)

—Teithras: (3) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 122 (f. Ἀρκεσίλαος)

Athens*: (4) ii AD  IG II² 10968 (-ταλος: f. Βόηθος)

Ἀνταμένης

Athens:

—Epieikidai: (1) f. i AD  IG II² 3920 = IEleusis 327 (s. Λεόντιχος)

—Melite: (2) s. ii BC  IG II² 3486, 3

Ἄντανδρος

Athens: (1) c. 520-515 BC  ARV² p. 59 no. 58 = CAVI 3620; (2) s. iv BC  IG II² 1629, 92 (PA 966)

—Anaphlystos: (3) c. 330 BC  IG II² 1927, 192 (PA 967) (s. Κηφισόδοτος)

—Araphen: (4) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 77 (PA 968) (f. Κάλλιππος)

—Kephisia: (5) ii BC  IG II² 6399 (s. Διονυσογένης)

Athens?: (6) 440-430 BC  CAVI 4578 (ARV² p. 1045 no. 3)

Ἀντάξιος

Athens?: (1) inc. IG II² 12479 (f. Πολέμων)

Ἀντᾶς

Athens: (1) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 14 (s. Ἐπίγονος)

—Aithalidai: (2) ii AD  SEMA 41 (Ἀλέξανδρος ὁ καὶ Ἀντᾶς: s. Ἀντίγονος)

—Athmonon: (3) ii AD  IG II² 5325 (s. Ζώσιμος)

Athens?: (4) 45/6 AD  IG II² 1969, 23

Athens*: (5) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 215 (s. Διονύσιος: epeng.)

Ἄντεια

Athens*: (1) iv BC  PCG 2 p. 242 fr. 9, 3; pp. 328 f. fr. 36; RE (2)

Ἀντέρως

Athens: (1) ii AD  IG II² 2466, 5 (s. Ζώσιμος: date - S.G.B.); (2) m. ii AD  IG II² 1736a, 14 (pp. 813 f.); cf. Hesp. 3 (1934) p. 175 (Ἀντέ[ρως]: f. Ζῆθος)

—Anaphlystos: (3) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 22 (f. Ἵερος)

—Paiania: (4) 166/7 AD  Ag. XV 369, 22

—Phlya: (5) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 41 ([Οὐι]ψάνιος Ἀντ̣έ̣ρω̣ς)

—tribe Kekropis: (6) 165/6 AD  IG II² 2090, 119 (Ἀντέρ[ως])

Athens?: (7) 161-212 AD  IG II² 2280, 11 (s. Δημέας); (8) iii AD  SEG LVII 156 I, 2 ([Ἀν]τέρως)

Athens*: (9) ii AD  IG II² 10680, 1 ([Ἀν]τέρως: s. [--]άτιος); (10) 139/40 AD  IG II² 2044, 103 (s. Κάλλων: epeng.); (11) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 23 (f. Δημήτριος); (12) 142/3 AD  IG II² 2049, 122 + Wilson E.193 (Νούμ. Ἀντέρως: epeng.); (13) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 21 ([Ἀ]ντέρως: f. Εὐτυχίων, Νίκων); (14) 201/2 AD   IG II² 2193, 174 (II s. Ἀντέρως I: epeng.); (15) ~ IG II² 2193, 174 f. (I f. Ἀντέρως II, Φιλουμενός); (16) 211/12 AD  IG II² 2208, 136 (Αὐρ. Ἀντέρως: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (17) 87/8 AD  IG II² 1996, 185 (LGPN V.B (6)) (s. Ἀσκλη.)

Ἀντήνωρ

Athens: (1) c. 650 BC  LSAG² p. 76 no. 5 a = CAVI 955 (Ἀ̣ντν[ρ]: fict.?); (2) c. 565 BC  IG I³ 507, 3 (Ἀντ̣[νρ]); (3) vi/v BC  IG I³ 628 B; cf. DAA 197 (PA 971) (Ἀντνρ: s. Εὐμάρης: sculptor); (4) f. v BC  IG I³ 1152, 5 (PA 969) (Ἀντνρ)

—Halai: (5) hell. ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 84 no. 6, 3 (I f. Ἀντήνωρ II); (6) ~ ([Ἀν]τήνωρ: II s. Ἀντήνωρ I)

—Marathon: (7) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 74

Ἀντίανδρος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 206 nos. 22-3

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (2) iii-ii BC  IG II² 10314 (LGPN V.A (3)) (f. Ἀθήναιος)

Ἀντίας

Athens: (1) c. 510 BC   CAVI 2345; 3373; 3668; 3950; 4591; 6610; cf. ARV² pp. 1563 f. (PA 972) (kalos); (2) ~ Immerwahr, Script 373 on p. 65 n. 30 = CAVI 4960 (-ίς); (3) c. 510 BC  Immerwahr, Script 407 = CAVI 4959; (4) c. 510-490 BC  Immerwahr, Script 366 = CAVI 5754 ([Ἀν]τίας); (5) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4); (6) c. 500-480 BC  CEG I 73 = IG I³ 1236; (7) f. v BC  IG I³ 1146, 54; (8) m. iv BC  IG II² 10700 (PA 973a); (9) s. iv BC  Hyp. fr. iii (PA 973); (10) c. 225-200 BC  IOrop 207, 1, 3 + ZPE 149 (2004) p. 70 (s. Ἡγησίστρατος)

—Acharnai: (11) c. 340-317 BC  IG II² 5783 (PA 976) (s. Ἀντιφάνης)

—Lamptrai: (12) hell.-imp. SEG LIII 237 (s. Ἀπολλώνιος)

—Oa?: (13) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 8 (PA 974) (s. Εὐφίλητος: deme - S.G.B.)

—Teithras: (14) m. iv BC  SEG XXIV 152 = LVII D1b, 3

—tribe Erechtheis: (15) 490 BC  SEG LVI 430, 19

—tribe Hippothontis: (16) c. 411 BC  IG I³ 1190, 184 (PA 975)

Ἀντίβιος

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 30 (PA 977); (2) c. 460-450 BC  IG I³ 8, 3; (3) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 50; 1516, 27; 1517, 157; (4) 335/4 BC  IOrop 520, 30 (PA 978); (5) f. iii BC  IG II³ (1) 1010, 111 (PA 979)

—Angele: (6) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 31 (f. Ἀντιμένης)

—Koile: (7) m. iv BC  IG II² 7537, 2, 5 (PA 981) (f. Φιλοκτήμων)

—Phrearrhioi: (8) f. iv BC  IG II² 7717, 1, 3 f.; 7718 (PA 982) (s. Ἰσχυρίας, f. Παύσιλλα, Ἀντίμαχος); (9) 250/49 BC  IG II³ (4) 964, 3 (s. Προκλῆς)

—Probalinthos: (10) c. 201-199 BC  IRhamnous 47, 17 ([Ἀν]τίβ̣ιος)

Ἀντιγᾶς

Athens?: (1) s. i AD  IG II² 1992, 25 + SEG XLVI 238 (Ἀντιγᾶς - DAmore, Ἀντιλᾶς - IG)

Ἀντιγένης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 1276; (2) f. v BC  IG I³ 1146, 42 (Ἀντιγέ(ν)ς); (3) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 21 (-νς); (4) 407/6 BC  Develin, AO p. 174 (PA 983) (archon epon.); (5) f. iv BC   IG II² 10681 (PA 986b); (6) ~ Lys. fr. x (PA 984); (7) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 4 f. (PA 986a) (f. [..οπε]ί̣θης, Κηφισόδωρος); (8) ~ D. xxii 38 (PA 985); (9) m. iv BC   IG II² 1611, [351]?; 1621, 89; 1622, 215, 700; 1624, 85 f. (PA 986); (10) ~ IG II² 10696 (s. Ἀντίφιλος I); (11) 171/0 BC  IG II³ (1) 1332, 2; IG II³ (4) 273, 1 (archon epon.); (12) m. ii BC  IG II² 958, 61 (PA 987)

—Acharnai: (13) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 74 (f. Ἀντισθένης)

—Acherdous: (14) 303/2 BC  Ag. XV 62, 246 (Ἀντιγένη(ς): f. Θεόπομπος); (15) 281/0 BC  Ag. XV 72, 151 (Ἀντιγέν[ης]); (16) c. 45 BC  IG II² 1961, 51 (I f. Ἀντιγένης II); (17) ~ (II s. Ἀντιγένης I)

—Alopeke: (18) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 57 (Ἀντιγ̣ένης); (19) c. 150 BC  Ag. XV 236, 10 ([Ἀ]ντιγένης)

—Amphitrope: (20) 119/18 BC   IG II² 1008 IV, 90 (cf. PA 990) (I f. Ἀντιγένης II); (21) ~ IG II² 1008 IV, 90 (PA 990) ([Ἀ]ντιγένης: II s. Ἀντιγένης I)

—Bate: (22) m. iv BC  IG II² 2389, 6 (PA 991)

—Eleusis: (23) m. iv BC  IG II² 6024

—Euonymon: (24) c. 350 BC   SEG LXIII 137, 6 (s. Ἀπολλόδωρος); (25) ~ SEG LXIII 137, 7 (f. Κλ[.]κ̣[..]δης)

—Halai: (26) 432/1 BC  Th. ii 23. 2 (PA 989) (f. Σωκράτης)

—Kephale: (27) c. 350-338 BC  Ag. XIX P 18, 8; XIX P 28, 27

—Kolonai (Leontid): (28) 335/4 BC  Ag. XV 43, 97 (s. Φαιδρόμαχος)

—Kolonos: (29) inc. IG II² 6515 ([Ἀν]τ[ι]γένης: s. Διογένης)

—Kydantidai: (30) s. iv BC  IG II² 1597, 8 (PA 993) (Ἀντιγέ(νης): f. Ἀντικλείδης)

—Kydathenaion: (31) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 50 (s. [--]ων)

—Lakiadai: (32) s. iv BC  IG II³ (4) 589

—Myrrhinous?: (33) v/iv BC  SEMA 2527

—Oe: (34) c. 330-320 BC  IG II² 1933, 7 (PA 995) (s. Ξενοκλῆς)

—Pai--: (35) c. 330-320 BC  IG II² 1570 + SEG XVIII 44, 34 (PA 988) (s. Ἀντ[--])

—Paiania: (36) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 10 (PA 996) (s. Τιμόστρατος)

—Paionidai: (37) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 6, 2 (Ἀντ̣ι̣[γ]ένης); (38) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 44; 429, 6 (PA 997) (f. Φιλέας)

—Pallene: (39) iii BC  IG II² 7108 (PA 998) (s. Ἀντικλῆς); (40) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 82 (PA 999) (s. Περίανδρος)

—Phaleron: (41) ii-i BC  IG II² 7595 (s. Σωγένης)

—Phegaia: (42) ?c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 7 (f. Θεογένης)

—Philaidai: (43) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 2 (PA 1002) (s. Ἀντίδωρος); (44) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 98 (Ἀντιγέ[νης]: f. Ξενόκριτος)

—Phlya: (45) f. iv BC  IG II² 1927 + SEG XXXII 170, 36 (PA 1003) (Ἀντιγέν[ης]: f. Χαρίσανδρος); (46) c. 330 BC  IG II² 1927, 33 (PA 1004) (s. Ἀντιγενίδης)

—Phyle: (47) m. iv BC  IG II² 7741 + Ag. XV 105 comm. ([Ἀ]ντι[γένης]?: s. Ἀριστοφῶν); (48) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 4 (PA 1005) (f. Ἀριστοφῶν); (49) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 8 (Ἀντι(γένης): f. Ἀριστοφῶν); (50) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 18

—Potamos: (51) 324/3 BC  IOrop 353 A, 3, 43 (f. Παράμυθος)

—Rhamnous: (52) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 63 (PA 1000)

—Semachidai: (53) s. iv BC  Ag. XIX P 42, 3 (PA 1001) (f. Ξενοκλῆς); (54) 242/1 BC  Ag. XIX L 4 b, 6

—Skambonidai: (55) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 25 (f. Δωσίθεος); (56) 324/3 BC  IOrop 353 A, 4, 46 (f. Δωσίθεος)

—Teithras: (57) c. 370 BC  SEMA 642 (s. Νικίας)

—Themakos: (58) i BC  IG II² 6203 (s. Φιλιστίδης)

—Thorikos: (59) c. 340 BC  Ag. XV 39, 13 ([Ἀν]τιγένης: s. Ξενωνίδης)

—Thria: (60) iv/iii BC  PA 992 (f. Κράτης)

—Trikorynthos?: (61) 303/2 BC  Ag. XV 62, 273 (Ἀντιγέ(νης): f. Χαιρέστρατος)

—Xypete: (62) s. iv BC   Lycurg., Leocr. 22 (= PA 994); IG II³ (4) 88, 5 (s. Ἀριστόμαχος); (63) ~ SEMA 462, 1 (f. Ἀντικράτης); (64) s. iv BC  SEMA 462, 4, [7]? ([Ἀν]τιγένης: s. Ἀντικράτης, f. [--]ς)

—tribe Akamantis: (65) ?f. v BC  Page, FGE 38 (Stephanis 197)

Athens*: (66) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B I, 14 (s. Ἐπιγένης: metic); (67) 142/3 AD  IG II² 2049, 126 (f. Τιμόθεος); (68) 167/8 AD  IG II² 2290 + BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 6 ([Ἀν]τιγένης)

Foreign Residents:

    Herakleia: (69) ii-i BC  IG II² 8562 (s. Ἀθηνάδης)

    Megaris, Megara: (70) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 165 (LGPN III.B (12))

    Thessaly (Achaia Phthiotis), Melitaia: (71) iii BC  IG II² 9331 a (LGPN III.B (37)) (f. Ἀνηρίστα)

    Thrace: (72) 414/13 BC  IG I³ 427, 3 (LGPN IV (20)) ([Ἀν]τιγένς: slave)

Ἀντιγενίδης

Athens:

—Lamptrai: (1) s. iii BC  Ag. XVI 235, 2 ([Ἀντ]ιγενεί[δ]ης?)

—Phlya: (2) c. 330 BC  IG II² 1927, 32, 34 (PA 1006) (f. Κομητίδης, Ἀντιγένης)

Ἀντίγνωτος

Athens: (1) s. iv BC  SEG XXV 206; Plin., HN xxxiv 86 (sculptor); (2) s. i BC  IG II² 3442, 4; 3443, 5; 4138, 6 (sculptor)

Ἀντιγόνα

Athens?: (1) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 11; (2) ii BC  IG II² 5406; (3) i BC  IG II² 10682

Athens*: (4) s. iv BC  Hyp., Ath. 2-5; Hyp., Ath. 34 (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i AD  IG II² 9392 (LGPN V.B (2)) ([Ἀ]ντιγόνα: d. Διογένης)

    Galatia, Ankyra: (6) imp. IG II² 7887 (LGPN V.C (1)) (d. Τήϊος)

    Macedonia: (7) i BC-i AD  SEMA 1212 (LGPN IV (2)) (d. Ἀντίγονος)

Ἀντιγόνη

Foreign Residents:

    Epiros, Molossoi: (1) ?hell. IG II² 9972 (LGPN III.A s.v. Ἀντιγόνα (4))

Ἀντιγονίων

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 30 BC  Ag. XV 286, 35 (f. Ἀθήναιος)

Ἀντίγονος

Athens: (1) 209/8 BC  IG II³ (4) 102, 18 (Ἀντίγο[νος]); (2) c. 200 BC  IG IX (1)² (1) 201, 1 = FD III (2) 90, 1 (f. Γόργιππος); (3) 153-143 BC  FD III (2) 92 + BCH 66/67 (1942/3) p. 130, 4, 9; cf. SEG XVII 235 (f. Λεοντεύς); (4) 144/3 BC  IG II² 2444, 8; (5) 138/7 BC  FD III (2) 11, 9 (Ἀντίγο[νος]: f. Εὐκλείδης); (6) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 452-6; 460; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1007); (7) 106/5 BC  FD III (2) 15, 20 (PA 1008) (s. Σωτᾶς); (8) ii AD  Luc., Philops. 6; Luc., Philops. 8; Luc., Philops. 21 etc. (doctor/fict.); (9) ii-iii AD  Ag. XV 490, 4 (Ἀντίγον[ος])

—--dai: (10) ii AD  IG II² 10684

—Aithalidai: (11) ii AD  SEMA 41 (f. Ἀλέξανδρος ὁ καὶ Ἀντᾶς, Ληναΐς)

—Aixone: (12) 157-160 AD  SEG XXVIII 169, 27 (Ἀντί[γ]ον[ος]: s. [--]ίδης)

—Anaphlystos: (13) hell. IG II² 5650 (PA 1010) ([Ἀ]ντίγονος: s. Θεμίσων)

—Araphen: (14) i AD  IG II² 5689 (s. Διονύσιος)

—Azenia: (15) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 25; (16) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 110 (PA 1009) (Ἀντίγο[νος])

—Besa: (17) i AD  Ag. XV 308, 8 (Ἀντίγον[ος]); (18) 91/2 AD  IG II³ (4) 130, 13 (f. Ἐράτων); (19) c. 110 AD  Ag. XV 321, 25

—Elaious: (20) i AD  IG II² 6017 (s. Διόδοτος)

—Eupyridai: (21) f. ii AD  Ag. XV 323, 12 (f. Πρῖμος)

—Hagnous: (22) 181/2 AD  Ag. XV 402, 26 (Ἀλλήϊος Ἀ(ν)τίγονος)

—Ionidai: (23) 92/1 BC  ID 1934, 7

—Kydathenaion: (24) i BC  IG II² 7721 (PA 1011); (25) 169/70 AD  Ag. XV 378, 36 (s. Νουμήνιος)

—Lamptrai: (26) c. 92 AD   Ag. XV 312, 27 (Stephanis 205) (Ἀντίγονος νεώτ.: II ?s. Ἀντίγονος I); (27) ~ Ag. XV 312, 30 (Ἀντίγονος πρεσβύτ.: I ?f. Ἀντίγονος II)

—Marathon: (28) s. ii AD  IG II² 2047, 18-20; IG II³ (4) 175, 3 (s. Ἀπολλώνιος)

—Otryne: (29) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 47 (PA 1012) (I f. Ἀλέξανδρος I); (30) 128/7 BC  FD III (2) 12, 13 (II s. Ἀλέξανδρος II)

—Pallene: (31) 36-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 6; IG II² 2292, 31 (f. Νικίας)

—Phlya: (32) imp. IG II² 7659 (s. Σάτυρος)

—Sounion: (33) 125/4 BC  Ag. XV 249, 5 ([Ἀν]τ̣ίγονος: f. Λυκόφρων)

—Thria: (34) ?iii-ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 2 p. 211 (s. Διόδωρος)

—tribe Aigeis: (35) 235/6 AD  IG II² 2235, 85 (Ἰούν. Ἀντίγονος)

Athens?: (36) ?iii BC  CIA App. 183 b, 2 (Ἀντίγ[ονος]); (37) m. iii BC  Ag. XVI 197, 1 ([Ἀν]τίγονος: s. Θε[--]); (38) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 10; (39) i AD  IG II² 2002, 3; (40) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 22

Athens*: (41) 165/6 AD  IG II² 2090, 112 (Πομ. Ἀντίγονος: epeng.); (42) 184/5 AD  IG II² 2128, 172 (s. Ἀσκλ[--]: epeng.); (43) 235/6 AD  IG II² 2235, 181 (f. Αἰσχρίων)

Foreign Residents:

    Delos: (44) hell. SEMA 1195 (LGPN I (-))

    Herakleia: (45) ii BC  Ag. XVII 459 (IG II² 8563)

    Macedonia: (46) i BC-i AD  SEMA 1212 (LGPN IV (14)) (f. Ἀντιγόνα)

    Thrace, Lysimacheia?: (47) ?hell. IG II² 9235 (LGPN IV (-)) ([Ἀν]τίγονος: f. Φιλουμένη)

    Other: (48) ?hell. SEG LIV 347 ([Ἀ]ντίγον[ος]: s. Ἀντίοχος)

Ἀντίγων

Foreign Residents:

    Boiotia: (1) a. 316 BC  IG II² 1956, 180 (LGPN III.B (1)) (mercen.)

Ἀντίδημος

Athens: (1) 161/0 BC  IG II² 956, 1 (PA 1013) ([Ἀντ]ίδημος: s. Κλεϊππίδης)

—Phlya: (2) ii-i BC  Ag. XVII 341 (s. Παντόδωρος)

Ἀντιδίκη

Athens: (1) v BC  IG I³ 1409 bis (-κ)

Ἀντίδοσις

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 10685 (d. Ἰατροκλῆς)

Ἀντίδοτος

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1232 (PA 1014); (2) 451/0 BC  Develin, AO p. 79 (PA 1016) (archon epon.); (3) 446/5 BC  IG I³ 437, 34 ([...]ιδο[...] - lap., [Ἀντ]ίδο[τος]?, [Ἀντ]ίδ[ρος]?); (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 109 (PA 1015); (5) iv BC  Ag. XIX P 44, 13; (6) c. 380 BC  IG II² 1929, 5 (PA/APF 1017) ([Ἀ]ντ[ίδο]τος: s. Εὐ[--]); (7) c. 350-336 BC  IG XII Suppl. p. 119 no. 714, 1, 6, 11; (8) c. 300/299 BC  Ag. XIX P 51, 4 (Ἀντίδοτ[ος])

—Angele: (9) 117/16 BC  IG II² 1009, 23 f. (PA 1018) (Ἀντί[δο]τος)

—Ikarion: (10) c. 370 BC  Ag. XV 492, 70 (s. Εὐαίνετος)

—Kephale: (11) 304/3 BC  Ag. XV 61, 93 (Ἀντίδοτ(ος): f. Δεινόστρατος)

—Kolonos: (12) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 84 a ([Ἀ]ν̣[τ]ίδ̣[ο]τ̣(ος)?: f. Εὐφίλητος)

—Kropidai: (13) c. 342-340 BC  Ag. XIX P 26, 227; XIX P 27, 65 (f. Εὐθυκράτης)

—Oa: (14) 336/5 BC  Ag. XV 42, 171 (Ἀντίδοτ[ος])

—Sypalettos: (15) 333/2 BC  IG II³ (1) 337, 7 (PA 1019) (s. Ἀπολλόδωρος); (16) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 20

—Thria?: (17) 322/1 BC  IG II² 375, 8 ([Ἀ]ν[τ]ίδ[ο]το[ς]?)

—tribe Oineis: (18) 464 BC  IG I³ 1144, 131 (Ἀντίδο[τος]?, Ἀντίδω[ρος]?)

Athens?: (19) iv BC  IGUR 221, 6; PCG 2 pp. 308 ff.

Athens*: (20) 408/7 BC  IG I³ 476, 210, [247] ([hαντ]ίδοτος: slave); (21) 405 BC  IG I³ 1032, 446 ([Ἀ]ντίδοτ[ος]: metic); (22) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 42

Ἀντιδωρίδης

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 149 ([Ἀν]τιδρίδς: s. Φαιδωνίδης)

—Eroiadai: (2) m. iv BC  IG II³ (1) 299, 5 (PA 1020) (I f. Στέφανος); (3) s. iv BC  [D.] lix 121 (PA 1021) (II s. Στέφανος)

Ἀντιδώριππος

Athens:

—Kephisia: (1) iv BC  SEMA 305

Ἀντίδωρος

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 7600-01 (ABV pp. 159-60) (-δ-: potter); (2) 415 BC  And. i 35 (PA 1022); (3) 365-363 BC  Is. vi 39; Is. vi 47 (PA/APF 1023); (4) m. iv BC   SEMA 1537 (Ἀντίδ[ωρος]?); (5) ~ D. xxvii 58 (PA/APF 1024); (6) m. iv BC  IG II² 10686; (7) s. iv BC  IG II² 1629, 629; 1631, 39; 1632, 20, 55 (PA 1025); (8) 106/5 BC  FD III (2) 25, 14 (f. Ἀπολλώνιος)

—Acharnai: (9) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 49 (PA 1028)

—Athmonon: (10) m. iv BC  IG II² 2385, 56 (PA 1026)

—Athmonon?: (11) f. iv BC  SEG XXIV 197, 12 ([Ἀ]ντίδωρος: s. Ἐργοτέλης)

—Erikeia: (12) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 74 (= PA 1029); IG II³ (1) 983, 106 (s. Διοκλῆς)

—Euonymon: (13) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 5 (s. Εὔμηλος)

—Ikarion: (14) 304/3 BC  Ag. XV 61, 44 (Ἀντ[ί]δ̣ω̣ρ̣[ο]ς: f. Θουκυδίδης)

—Leukonoion: (15) m. iv BC  Finley, SLC p. 160 no. 147, 3 (f. Εἰρήνη)

—Oinoe: (16) iv BC  IG II² 6968 (PA 1030) (Ἀν[τίδ]ωρος: f. [--]ία)

—Paiania: (17) 330/29 BC  IG II³ (1) 352, 4; 353, 4 f. (PA 1031) (s. Ἀντίνους)

—Pallene: (18) 335/4 BC  Ag. XV 43, 219 (f. Θεόδωρος)

—Peiraieus: (19) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 113 (PA 1032) (f. Εὐνοστίδης)

—Pergase: (20) 235/4 BC   IG II³ (1) 1028, 23 (I f. Ἀντίδωρος II); (21) ~ IG II³ (1) 1028, 9, 22, 32 (II s. Ἀντίδωρος I)

—Phaleron: (22) f. iv BC  IG II² 1609, 70; 1612, 352; 1622, 128, 131, 137 (PA/APF 1036)

—Phegaia: (23) c. 400-350 BC  IG II² 5280 (PA 1037) (f. Ἀρχεδίκη)

—Philaidai: (24) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 2 (PA 1038) (f. Ἀντιγένης); (25) 255/4 BC  IG II³ (1) 993, 6 (PA 1039)

—Plotheia: (26) v/iv BC  IG I³ 1298 bis, 3 (f. Πυθογένεια)

—Rhamnous: (27) s. iv BC  IG II² 7372 (PA 1034) (f. Φανοστράτη); (28) ii BC  IG II² 7345 (PA 1033) (Ἀντίδω[ρ]ο[ς]: f. Δώριππος)

—Teithras: (29) ?hell. IG II² 7536 (f. Καλλιστώ); (30) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 25 (PA 1035) (f. Ἀμεινοτέλης)

—Thria: (31) 375-325 BC  SEG XXX 114, 4 (Ἀντίδ[ω]ρος)

—tribe Kekropis: (32) 161/0 BC  IG II² 956 I, 52 (PA 1027) (Ἀν[τίδ]ωρος: s. Ἄρειος)

Athens?: (33) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 81; (34) f. ii BC  IOrop 105, 2 (Ἀντίδω[ρος]: f. Σωκράτης)

Athens*: (35) c. 330 BC  Hyp., Eux. 3 (metic); (36) hell. RA 1870 (2), p. 36

Ἀντιδώτης

Athens:

—Plotheia: (1) 272/1 BC  IG II³ (1) 905, 8 (s. Σπουδίας)

Ἀντίθεος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 2343, 3 (PA 1040a)

—Eleusis: (2) c. 340 BC  IG II³ (4) 232, 2 (s. Καλλικλῆς)

—Gargettos: (3) 411 BC  Ar., Th. 898 (f. Κρίτυλλα: fict.)

—Phlya: (4) 350/49 BC  IG II² 1436, 5 (PA 1041) (s. Ἀρχέπολις)

Ἀντικίων

Athens*: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 123 (I f. Ἀντικίων II); (2) ~ (II s. Ἀντικίων I: epeng.)

Ἀντίκλεια

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 742 ([Ἀν]τ̣ίκλεια)

—Eleusis: (2) iv BC  IG II² 6025 (PA 1042) (Ἀντίκ[λ]ε[ια]: d. Εὔφαντος)

—Hamaxanteia: (3) iii-ii BC  IG II² 5587 (d. Ἑρμάφιλος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (4) iv BC  IG II² 8857 (LGPN III.B (1)) (d. Ἀπολλόδωρος)

Ἀντικλείδης

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 17 (PA 1045) (-δς); (2) iii BC  FGrH 140; cf. 845 F 5 (PA 1043)

—Euonymon: (3) iv BC  IG II² 6158 (PA 1046) ([Ἀ]ν[τικλ]είδης)

—K--: (4) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 16 (cf. APF p. 36) (f. Λεοντεύς)

—Ke--: (5) c. 357/6 BC  IG II² 1612, 360; 1616, 97? (PA/APF 1048)

—Kephisia: (6) c. 370 BC  Ag. XV 492, 3 (cf. APF p. 36) ([Ἀντ]ικ[λείδης]); (7) c. 250/49 BC  IG II³ (1) 1010, 171 (doctor?)

—Kettos: (8) f. iv BC   IG II³ (4) 25, 8 (PA/APF 1047) (II s. Ἀντικλείδης I); (9) ~ IG II³ (4) 25, 9 (cf. PA/APF 1047) (Ἀντικλεί(δης): I f. Ἀντικλείδης II)

—Kydantidai: (10) s. iv BC  IG II² 1597, 8 (PA 1049) (s. Ἀντιγένης)

—Kydathenaion: (11) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 2 ([Ἀν]τικλείδη[ς]: s. Ἀντικλῆς)

—Oa?: (12) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 9 (PA 1044) (s. Ἀντιφάνης: deme - S.G.B.)

—Paiania: (13) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 7

—Sphettos: (14) iii BC  IG II² 7503; 7529 (PA 1050) (s. Φαιδραγόρας I, f. Φαιδραγόρας II); (15) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 19 (s. Φαιδραγόρας)

Athens?: (16) c. 350 BC  Ag. XXI C 32

Ἀντικλῆς

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 8 (-κλς); (2) s. v BC  Lys. xiii 64 (PA 1054); (3) 446-440 BC  IG I³ 40, 40, 70 f.; Th. i 117 (cf. PA/APF 1051) (-κλς - IG); (4) 446-433 BC  IG I³ 437, 38; 440, 115; 442, 171; 444, 240; 445, 287; 446, 312; 447, 344; 448, 366; 449, 370; 450, 411 (PA 1052) (-κλς); (5) c. 426 BC  IG I³ 65, 7 f. (cf. PA/APF 1051) (Ἀντικλ[έες]); (6) c. 411 BC  IG I³ 1190, 50 (PA 1053) (-κλς); (7) c. 405 BC  Lys. vii 4 (PA 1055); (8) f. iv BC   SEG LXIII 120, 4 ([Ἀ]ν̣τικλῆς); (9) ~ Isoc. xv 93 (PA 1056); (10) iv BC  IG XII (8) 46, 2 (PA 1060a); (11) iv-iii BC  IG II² 10687/8 (PA 1059a) ([Ἀν]τικλῆς); (12) 340 BC  Moretti, Olymp. 451 (PA 1057); (13) 325/4 BC  Develin, AO p. 402 + IG II³ (1) 369, 1 (PA 1058) (archon epon.); (14) ?m. iii BC  IEleusis 190, 15 (Ἀ̣[ν]τικ̣λῆ̣[ς]: f. [--]λιος); (15) c. 200-175 BC  IThesp 12, 3 (PA 1059) (-κλεῖς: s. Ἅρπαλος)

—Aixone: (16) 245/4 BC  IG II³ (1) 1017, 6; 1018, 6 (s. Ἐξήκεστος)

—Anakaia: (17) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 33

—Ankyle: (18) m. iv BC  IG XII (6) 262, 41 (Ἀ̣ντ̣ικλῆς)

—Azenia: (19) c. 370 BC  Ag. XV 492, 125 (PA 1061); (20) 42/1 BC  FD III (2) 57, 11 (I f. Ἀντικλῆς II); (21) ~ ([Ἀντι]κλῆς: II s. Ἀντικλῆς I)

—Cholargos: (22) s. iv BC  IG II² 7786 (f. Νικοπτολέμη)

—Eleusis: (23) 302/1 BC  IG II² 502, 10 (PA 1064)

—Euonymon: (24) m. iv BC  Aeschin. i 53 (PA 1065) (s. Καλλίας)

—Kephisia: (25) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 5; SEG LIX 183 (reading) (PA 1066) (Ἀντ(ι)κλῆς); (26) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 50 (Ἀντικλέ. (gen.): f. Ἀντίμαχος)

—Konthyle: (27) 304/3 BC  Rhamnous Inv. 1138 (unp.); cf. Rhamnous 1 p. 33 (f. Κηφισοφῶν)

—Kydathenaion: (28) c. 343-330 BC  IG II³ (1) 306, 41 (= PA 1067); IG II³ (4) 342, 2, 46 (s. Ἀριστοκράτης, f. Ἀντιχάρης, Ἀντικλείδης)

—Melite: (29) f. iv BC  IG II² 1231 = IEleusis 93, 3; IG II² 1496, 43; 1628, 385 f.; 1629, 905; 2383, 19; Ag. XV 20, 9; IG II³ (4) 18, 9; 1057, 2, 8 f., [20]; 1429; 1565; SEG XVIII 36 B, 216; Plu., Mor. 843f (PA/APF 1068 = 1062) (I s. Μέμνων I, f. Νεοπτόλεμος, [--]ης, ?f. Μέμνων II); (30) 313/12 BC  IG II² 1259, 2 f. (cf. APF 10652) (Ἀν[τικ]λῆς: II s. Μέμνων II)

—Oion: (31) f. iii BC  IG II³ (4) 756, 4 (PA 1071) (f. Εὐθύδημος)

—Pallene: (32) iii BC  IG II² 7108 (PA 1072) (f. Ἀντιγένης); (33) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 39

—Philaidai: (34) 336/5 BC  Ag. XV 42, 132

—Potamos: (35) c. 380 BC  IG II² 1932, 17 (PA/APF 1073) (s. Φιλόξενος); (36) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 35 (Ἀν̣τι[κλ]ῆς: f. Δημοκλῆς)

—Sounion: (37) iv BC  IG II² 3840 (f. Αὐτόβουλος); (38) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 18 (PA/APF 1074) (s. Προξενίδης)

—Sounion?: (39) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 20 (PA/APF 1060) (s. Ἀν[--])

—Xypete: (40) c. 330 BC  IG II² 1927, 16 (PA 1070) (f. Ἐπιθέτης)

—tribe Leontis: (41) s. v BC  IG I³ 1193, 113 (Ἀντικλ̣[ς]?)

—tribe Pandionis: (42) s. v BC  IG I³ 1193, 49 (-κλς)

Athens?: (43) iv BC  JÖAI 7 (1904) p. 121, 2 (s. Ἀντιφάνης); (44) ?iii BC  CIA App. 172

Foreign Residents:

    Boiotia: (45) iii BC  IG II² 8414 (LGPN III.B s.v. Ἀντικλεῖς (1)) (s. Κλεοσθένης)

Ἀντικράτης

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1039, 3 (PA 1075a) ([Ἀν]τικράτης); (2) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 39 (PA 1077a) (Ἀντι[κρ]άτης: s. Διωνίδης); (3) ~ SEG XIX 174, 4 (f. [--]ας); (4) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 13, 15 (Ἀ[ντ]ικράτη[ς]: s. Εὐκολίων); (5) c. 333 BC  SEG XVI 127, 14 f. (Ἀντικρ[άτης]); (6) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 19 (f. Φιλῖνος); (7) ?62/1 BC  Thompson, New Style Coinage 1227 (PA 1077)

—Aithalidai: (8) c. 50 BC  Ag. XV 272, 4 (f. Ἐπιθέτης)

—Aixone: (9) f. iv BC  Ag. XV 16, 14; Kroll, Ath. Allot. Plates p. 174 (name) (cf. PA 1080 add.) ([Ἀντ]ικράτης?); (10) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 72 (PA 1080) (s. Εὐκτήμων)

—Alopeke: (11) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 65

—Cholleidai: (12) f. iv BC  SEMA 715 (s. Ἀρίσταρχος)

—Dekeleia: (13) 369/8 BC  IOrop 290, 2, 26 f.; (14) ?f. iii BC  SEG LXIII 132, 5

—Epikephisia: (15) c. 110-96 BC  ID 2630, 20; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 122, 249 (PA 1082) (s. Φιλίσκος)

—Erchia: (16) f. iv BC  IG II² 1436, 4; 6120 (PA/APF 1083) (I s. Καλλικράτης I, f. Καλλικράτης II, Ἀρισταῖος); (17) m. iv BC  IG II² 6100; 6101 (cf. APF 9576) (II s. Καλλικράτης II, Ἀρχεστράτη)

—Gargettos: (18) 279/8 BC  IG II³ (1) 888, 18, 25 (s. Ἀμφίας)

—Halai (Araphenides): (19) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 10 (PA 1081) (s. Φάλανθος)

—Hermos: (20) m. iv BC  IG II³ (4) 249, 3 (s. Σωκράτης); (21) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 91 (f. Πυρρίας); (22) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 206 nos. 24-6 (Ἀντικράτ[ης]); (23) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 52 ([Ἀντι?]κράτης: s. Θεόφιλος); (24) imp. IG II² 6071 (f. Ἀπολλώνιος)

—Ikarion: (25) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 2 f. (PA 1084) (f. Ἀντισθένης); (26) 304/3 BC  Ag. XV 61, 43 (Ἀντ̣ι̣κ̣ράτη̣ς: f. [--]ππος)

—Kephale: (27) 394/3 BC  IG II² 1658, 4 f. (PA 1085) ([Ἀν]τικράτης)

—Kephisia: (28) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 45 (Ἀντικρά(της): I f. Ἀντικράτης II); (29) ~ (II s. Ἀντικράτης I); (30) inc. IG II² 6400; cf. SEG XIII 97 (f. [..]οφα[..]ης?)

—Koile: (31) 296/5 BC  IG II³ (1) 851, 3 (= PA 1078); IG II³ (1) 850, 2 f. (Ἀν̣τικ̣ράτης: s. Κρατῖνος)

—Marathon: (32) f. iv BC  SEMA 401, 1, 3

—Melite: (33) iv BC  SEMA 437 (f. Φιλοκράτης)

—Oinoe: (34) i BC  IG II² 10060, 4

—Pambotadai: (35) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 27; cf. ZPE 150 (2004) p. 90 (PA 1086) (f. Καλλιφῶν)

—Phaleron: (36) f. iii BC  SEMA 650 (f. Αἰσχίνης); (37) ?iii BC  SEMA 653; (38) 275/4 BC  IG II³ (1) 897, 5 (f. Αἰσχίνης)

—Phegaia: (39) c. 370 BC  Ag. XV 492, 44 (PA 1089) (Ἀντικρ[άτης])

—Phyle: (40) 401/0 BC  SEG LXII 50 II, 9 ([Ἀ]ντικράτης)

—Prasiai: (41) iv/iii BC  SEG XLV 1181, 5

—Probalinthos: (42) s. iv BC  IG II³ (4) 84, 1; 224, 8 (PA 1087) (s. Λυσανίας)

—Skambonidai: (43) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 26 (PA 1088) (s. Εὐκράτης)

—Xypete: (44) s. iv BC  SEMA 462, 1, 4 (s. Ἀντιγένης, f. Ἀντιγένης)

—tribe Aiantis: (45) 409 BC  IG I³ 1191, 301 (-τς)

—tribe Akamantis: (46) 416/15 BC  IG I³ 91, 5; 92, 4 (PA 1076)

—tribe Antiochis: (47) ?447 BC  IG I³ 1162, 39 (PA 1079) (-τς)

Athens?: (48) c. 375 BC  IG II² 46, 77 ([Ἀ]ντικρ̣ά̣[της]); (49) ?iii BC  CIA App. 39, 5; (50) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 174

Athens*: (51) f. iv BC  IG II² 2376, 2 (Ἀντικρά[της])

Ἀντικρατίδης

Athens: (1) c. 422-416 BC  IG I³ 137, 2 (-δς)

Ἀντικύρα

Athens*: (1) iv/iii BC  Men., Kol. fr. 4; Plu., Demetr. 24. 1 (het.)

Ἀντιλέων

Athens: (1) vi/v BC  SEG XVI 39 d = CAVI 4945 (-ν)

—Marathon: (2) 107/6 BC   IG II² 1011 IV, 101 (cf. PA 1091) (I f. Ἀντιλέων II); (3) ~ IG II² 1011 IV, 101 (PA 1091) (II s. Ἀντιλέων I)

Athens*: (4) f. iv BC  SEG LVII 228, 5

Ἀντίλοχος

Athens: (1) c. 650 BC  SEG XXXIV 49 = CAVI 177 (Ἀντίλο[χος]); (2) c. 530 BC  IG I³ 1208 (PA 1092) ([Ἀ]ντίλοχος); (3) 440-435 BC  CAVI 6637 (Ἀντ[ίλ]οχος); (4) m. iv BC  IG II² 1616, 96 (cf. APF p. 37) (Ἀντίλ̣[οχος]?); (5) 132-130 BC  Thompson, New Style Coinage 389-90; 394; 396-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1094 = 1095) (Ἀντίλοχ(ος)); (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 26 (s. Ἀντίμαχος); (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 31 (Κλ. Ἀντίλοχος)

—Athmonon: (8) m. iv BC  IG II² 2385, 54 (PA 1096) (Ἀντίλο[χος]: f. Φιλοκλῆς)

—Deiradiotai: (9) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 35 (s. Μηνόδωρος)

—Eupyridai: (10) iv BC  IG II² 6151 (PA 1097) (f. Πυθοκλῆς)

—Lamptrai: (11) c. 185/4 BC  IG II² 1325, 14 (PA 1098) (f. Δίων)

—Paiania: (12) 169/70 AD  Ag. XV 378, 17 (I f. Ἀντίλοχος II); (13) ~ (II s. Ἀντίλοχος I)

—Phlya: (14) 318/17 BC  Ag. XV 73 = SEG XXXVI 155, 78 (Ἀντίλ[οχος]: f. Ἀνθεμίων)

—Skambonidai: (15) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 8 (f. [--]ατος); (16) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 67; BSA 50 (1955) p. 32 (ident.); SEG XXXVII 125 (name) (cf. PA 1099) (Ἀ[ν]τίλοχος); (17) 329/8 BC  IG II³ (4) 34, 9 (cf. PA 1099)

—tribe Hadrianis: (18) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 70 ([Ἀ]ντίλοχος)

Ἀντιμαχίδης

Athens: (1) s. vi BC  Vitruv. vii 15 (Lat. - Antimachides)

—Kydathenaion: (2) m. iv BC  IG II² 6560 (f. Ἀντίμαχος)

—Rhamnous: (3) m. iv BC  IG II² 1622, 671 (PA/APF 1100)

Ἀντίμαχος

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 1232; 2665; 3947; 5303; 7002; 7045; 7086; 7190; cf. ABV p. 664; ARV² p. 1564 (PA 1101) (kalos); (2) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4); (3) f. v BC  IG I³ 1146, 50; (4) 464 BC  IG I³ 1144, 3 (PA 1102); (5) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 31; (6) c. 440 BC  Richter--Hall 130 = CAVI 5542; (7) 425 BC  Ar., Ach. 1150 and Schol. (PA 1106) (Ἀντίμαχος ὁ Ψακάδος); (8) 423 BC  Ar., Nu. 1022; (9) v/iv BC  Lys. fr. cxix (PA 1109); (10) 412 BC  PCG 5 p. 373 fr. 134 (PA 1107); cf. APF 11672, II; (11) c. 411 BC  IG I³ 1190, 15 (PA 1103); (12) c. 410 BC  IG I³ 1192, 111 (PA 1104) ([Ἀ]ντίμαχος); (13) f. iv BC  D. xxxvi 45 (PA 1113) (s. Ἀρχέστρατος); (14) ?iv-iii BC  ZPE 228 (2023) p. 159 no. 60 ([Ἀ]ντίμαχος); (15) 373 BC  [D.] xlix 10 (PA 1110); (16) 356/5 BC  IG II² 127, 36 (PA 1108); (17) c. 350 BC  Ag. XIX P 10, 8 (Ἀντίμ[αχος]?); (18) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 166 (Ἀντίμ[α]χο[ς]); (19) ?hell. IEph 1421, 1 (f. Ἀντιφῶν); (20) f. iii BC  SEG XLIX 322 A, 5; XLIX 322 B, 5; (21) 256/5 BC  IG II³ (1) 987, [1]; 988, [1]; 989, 2; 991, 10 f.; IG II² 1285 = IEleusis 194, 5; IG II³ (4) 292, 26 f., 31 f.; 296, 4?; 651, 3; IG II² 3460 = IEleusis 186, 15 f., 21 f. (PA 1111) (archon epon.); (22) s. iii BC  IRhamnous 55; (23) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 22 ([Ἀν]τ̣ίμαχος: s. Ἀρ[--]); (24) s. ii BC  ID 2419 (f. Δημοκράτης); (25) 106/5 BC  FD III (2) 25, 26 (f. Ἀντίλοχος); (26) s. i BC  IvOl 421, 1 (PA 1112) (Ἀντίμ[αχος]: s. Ἀντίπατρος)

—Ach--: (27) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 23

—Acharnai: (28) m. iv BC  IG II² 1623, 249 (PA/APF 1122) (s. Ἀντίνους); (29) 295/4 BC  IG II³ (1) 853, 7 f.; 854, [9]; 855, 7 ([Ἀ]ντίμαχος: s. Α[--]); (30) 282/1 BC  SEG XXI 525, 31; SEG XLVI 167, 25 (s. Κλεάγορος)

—Aixone: (31) 161/0 BC  Ag. XV 222, 4 + Gnomon 73 (2001) p. 416 n. 11 (PA 1119) (f. Ἐράτων); (32) i AD  IG II² 10372, 5

—Alopeke: (33) c. 340-330 BC  Ag. XIX P 15, 8 (PA 1121) ([Ἀ]ντίμαχος); (34) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 51 (s. [--]ν)

—Anagyrous: (35) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 6 (PA 15425) (Ἀ̣ν̣τ̣ίμαχος - Clinton, Χ[αρ]ίμαχος - IG); (36) hell. IG II² 5618 (f. Ἀνδρέας)

—Athmonon: (37) m. iv BC  IG II² 2385, 47 (PA 1116) (s. Ἀριστοκράτης); (38) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. no. 2, 32, 41 f., 47, 59 (PA 1118) (f. Ἄδειστος)

—Azenia: (39) c. 155 BC  Ag. XV 226, 52

—Cholargos: (40) iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 233 (f. (ad.) Θεομένης)

—Halai (Aixonides): (41) s. iv BC  IG II² 1578, 1 (PA/APF 1120) (Ἀντ[ί]μαχος: s. Δημοτέλης I, f. Δημοτέλης II)

—Halai (Araphenides): (42) 341/0 BC  SEG XLVI 153, 7, 19 (s. Ἀρχέμαχος)

—Hermos: (43) 416/15 BC  IG I³ 370, 53, 55, 57 (PA/APF 1123) (I ?f. Φίλων); (44) 375/4 BC  IG II² 1635, 35 = ID 98 A, 35 (PA/APF 1124) (II s. Φίλων)

—Kephale: (45) 303/2 BC  Ag. XV 62, 92 (I f. Ἀντίμαχος II); (46) ~ ([Ἀν]τίμαχος: II s. Ἀντίμαχος I)

—Kephisia: (47) 354/3 BC  IG II² 1682 = IEleusis 141, 16 (PA 1126) (s. Νεοκλείδης); (48) 265/4 BC   IG II³ (1) 922, 47 (s. Φιλοκλῆς); (49) ~ IG II³ (1) 922, 50 (Ἀντίμ[α]χος: s. Ἀντικλῆς)

—Kydathenaion: (50) m. iv BC  IG II² 6560 (s. Ἀντιμαχίδης)

—Kytheros: (51) s. iv BC  IG II² 2496, 2 f. (PA 1127) (s. Ἀμφίμαχος)

—Marathon: (52) c. 377-373 BC  IG II² 1635 A, 10, 62 = ID 98 A, 10, 62 (PA 1129) (I s. Εὐθύνομος I, f. Εὐθύνομος II); (53) iv/iii BC  IG II² 501, 9 f.; 562 + Hesp. 9 (1940) p. 342, 5; IG II³ (1) 917, 104 (PA 1128) (II s. Εὐθύνομος II, f. Εὐθύνομος III)

—Myrrhinous: (54) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 72 (PA 1130) (Ἀντίμα[χ]ος: f. Ἀριστοκράτης)

—Oa: (55) 421/0 BC  IG I³ 472, 10 (PA 1131)

—Oinoe: (56) c. 229-214 BC  IRhamnous 23, 11, 28; 38, 15; 40, 5; 41, 2; 42, 6; 43, 24 f.; 45, [1]; 167, 30 = IG II² 1322 (s. Παυσανίας)

—Pallene: (57) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 91 (PA 1132) (f. Φίλιππος)

—Peiraieus: (58) c. 155 BC  Ag. XV 226, 36 (Ἀντί(μ)αχος)

—Pelekes: (59) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 13 ([Ἀν]τ̣ίμαχος)

—Phrearrhioi: (60) m. iv BC  IG II² 7717, 4 f.; 7718 (PA 1133) (s. Ἀντίβιος, Γλύκη, f. Θεόδωρος)

—Rhamnous: (61) iv BC  SEMA 791 (IRhamnous 230); (62) m. iii BC  AM 85 (1970) p. 206 nos. 27-8; (63) c. 235/4 BC  IRhamnous 17, 46 (I f. Θρασύμαχος); (64) ii BC  SEMA 792 (IRhamnous 231) (II s. Θρασύμαχος)

—Sphettos: (65) s. iv BC  SEMA 639 (Ἀντίμαχ[ος]: f. Σώστρατος)

—Thorikos: (66) 148-134 BC  IG II² 1939, 28 (PA 1125) (s. Τιμοκράτης); (67) 49/8 BC  ID 2632, 4 (f. Σίμων)

—tribe Aigeis: (68) s. v BC  IG I³ 1168, 6 (PA 1105) (Ἀντίμαχ[ος]?); (69) 149/8 BC  IG II² 958, 59 (PA 1114) ([Ἀν]τίμαχος)

—tribe Antiochis: (70) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 122 no. 56; p. 125 no. 62 b

—tribe Hippothontis: (71) 158/7 BC  IG II² 2316, 19; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 1115) (Ἀντί[μ]αχος: s. Σα[--])

—tribe Oineis: (72) 161/0 BC  IG II² 956 II, 84 (PA 1117) (f. Ἀρ[--]της); (73) 128/7 BC  FD III (2) 24, 27; SEG XV 104, 208 (s. Νικίας)

Athens?: (74) c. 510 BC  CAVI 5409 ([Ἀν]τίμαχος); (75) 241/0 BC  IG II² 1284, 29 ([Ἀ]ντίμαχος: f. Εὐκλείδης)

Athens*: (76) ii/iii AD  Ag. XXI F 290 (Ἀ̣ντίμα̣χος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (77) ii BC  SEMA 900 = IRhamnous 339 (LGPN III.B (13)) (Ἀντί[μ]αχο[ς]: f. Χαρίτη)

    Chios: (78) c. 377 BC  IG II² 1604, 79; cf. APF p. 586 C 1 (LGPN I (2))

    Syria, Antioch: (79) iii-ii BC  IG II² 8217 (f. Καλλίμαχος)

    Thrace, Byzantion: (80) m. iv BC  IG II² 8437 (LGPN IV (31)) (s. Ἀπολλώνιος)

Ἀντιμέδων

Athens: (1) v BC  IG I³ 469, 8 (Ἀντιμέδ[ων], Ἀντιμδ[ς]?); (2) m. iv BC  IG II² 6555 (PA 1143) (Ἀντιμέ[δ]ων: f. Θαλίαρχος); (3) c. 342 BC  [D.] lviii 35 (PA 1134)

Ἀντιμένης

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 4201 (ABV p. 664) (-νς: kalos); (2) 409 BC  IG I³ 1191, 389 ([Ἀν]τιμένς); (3) 375/4 BC  SEG XXXIX 171, 10 (Ἀντιμέ[νης]?)

—Alopeke: (4) m. iv BC  Ag. XV 23, 23 (PA 1139) (Ἀ[ν]τιμένης)

—Angele: (5) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 31 (s. Ἀντίβιος)

—Hamaxanteia: (6) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 114 (PA 1140) (f. Εὐθίας)

—Kephisia: (7) s. iv BC  IG II² 6437, 2, 7; 1558 = SEG XVIII 36 A, 548, 552 (PA 1141) (s. Πιστοκλῆς I, f. Πιστοκλῆς II)

—Kephisia?: (8) c. 306/5 BC  IG II² 554, 3 (PA 1136) (deme - Wilhelm)

—Myrrhinous: (9) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 31 (PA 1142) (f. Ἀντιφάνης)

—Paiania: (10) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 77 (Ἀντιμ̣έν̣η̣ς)

—Steiria: (11) c. 20 BC  Ag. XV 293, 60 (Ἀντ[ι]μένης: s. Ζωΐλος)

—Teithras: (12) 335/4 BC  Ag. XV 43, 228 (s. Ἀριστομένης)

—tribe Akamantis: (13) 409 BC  IG I³ 1191, 182 (PA 1135) ([Ἀ]ντιμένς)

—tribe Erechtheis: (14) 459 BC  IG I³ 1147, 38 (PA 1137) ([Ἀ]ντιμένς)

—tribe Kekropis: (15) 157/6 BC  IG II² 957, 50, 83 (PA 1138) (f. Δημήτριος)

Athens?: (16) s. iv BC  IG II² 2325, 288 (Stephanis 207) (Ἀντιμέ[νης])

Ἀντιμένων

Athens: (1) c. 490 BC  ARV² p. 248 no. 2 = CAVI 4542 (-νν)

Ἀντιμήδης

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 206 no. 31

—Kydathenaion: (2) 431/0 BC  IG I³ 320, 22; cf. 295, 1; 346, 52 ([Ἀ]ντιμδς)

Athens?: (3) c. 350 BC  Ag. XXI C 32

Ἀντίμνηστος

Athens: (1) s. v BC  Th. iii 105. 3 (PA 1144) (f. Ἱεροφῶν)

Ἀντίνομος

Athens: (1) iv BC  Ag. XVIII H449 (Ἀ̣ντ̣ί̣νομος - S.G.B., Ἀ̣ντ̣ί̣κομος - ed.: s. Κρίτων)

—Acharnai: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 187 (Ἀντίνομο[ς])

—Peiraieus: (3) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 44 ([Ἀν]τίνομ[ο]ς)

Ἀντίνοος

Athens: (1) ?v BC  IG I³ 1403 (Ἀ̣ν̣τ̣ίνοος)

—Melite: (2) 183/2 BC  IG II² 2332, 44 (PA 1146)

Ἀντίνους

Athens: (1) iv BC  IG II² 11395 = SEG XXI 1025 (PA 1144a) (-νος)

—Acharnai: (2) m. iv BC  IG II² 1623, 250 (PA/APF 1145) (f. Ἀντίμαχος)

—Kolonai: (3) m. iv BC  SEMA 329 = SEG LVI 264 (f. Φιλιστώ)

—Paiania: (4) 330/29 BC  IG II³ (1) 352, 4; 353, 5 (PA 1147) (f. Ἀντίδωρος)

—Steiria: (5) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 12 (Νούμμ. Ἀντίνους)

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 76, 6 (-νος)

Ἀντιξένη

Athens?: (1) i BC  IG II² 11457 + Peek, AG 1 p. 30 no. 111 (Ἀντι[ξ]ένη)

Ἀντίξενος

Athens:

—Euonymon: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 247 (Ἀντί[ξ]ενος)

Ἀντιόπη

Athens?: (1) c. 410 BC  CAVI 7324; (2) i BC/ i AD  IG II² 13073 (m. Χρυσάριον)

Ἀντιόφημος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 72 (PA 1148) (-φ-)

Ἀντιόχη

Athens: (1) c. 130 AD  IG II² 2776, 115 (Ἰουλ. Ἀντιόχη)

Athens?: (2) imp. IG II² 13246 = SEG XXXIII 173, 3; (3) iii AD  Ag. XVII 415 (Αὐρ. -τιώ-)

Ἀντιοχιανός

Athens*: (1) s. ii AD  IG II² 2082, 57 (s. Εὐτυχιανός: epeng.); (2) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 138 (-ωχ-: epeng.)

Ἀντιοχίδης

Athens: (1) 435/4 BC  Develin, AO p. 96 (PA 1149) (archon epon.)

—Kolonai (Antiochid): (2) c. 321 BC  Ag. XV 55, 46 (PA 1151) ([Ἀντι]οχίδης: s. Δημοκράτης)

—tribe Pandionis: (3) 418/17 BC  IG I³ 84, 3 (PA 1150) (-δς)

Ἀντιοχίς

Athens: (1) hell.-imp. IG II² 6914 (d. Ζωΐλος); (2) i BC/ i AD  Ag. XVII 258 ([Ἀ]ν̣τ̣ιοχ[ίς]); (3) imp. SEMA 178 ([Ἀ]ντιοχίς)

—Eupyridai: (4) ii AD  IG II² 6143 (d. [..]μοκράτης)

—Marathon: (5) i AD  IG II² 7490 (PA 1152) (d. Λυσίμαχος)

Athens?: (6) f. ii BC  IG II² 2357, 24; (7) i BC  Ag. XVIII X770; (8) c. 44 BC   SEG LIV 235, 38; (9) ~ SEG LIV 235, 98; cf. Prak. Wilhelm p. 263

Athens*: (10) ii-i BC  IG II² 10688 a; (11) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 55; (12) i AD  SEMA 1538

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) i AD   IG II² 9393 + SEG XXVIII 299 (LGPN V.B (-)) (Ἀντιοχ[ίς]?: d. Χλωρίς); (14) ~ IG II² 9394 (LGPN V.B (3)) (d. Ἰσίδοτος)

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (15) iii-ii BC  IG II² 10374 (LGPN V.B (9)) ([Ἀ]ντιοχί[ς]: d. Δημήτριος)

    Herakleia: (16) inc. IG II² 8564 (d. Δημήτριος)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (17) ?hell. IG II² 10071 (LGPN IV (5)) (d. Ἀντίοχος)

Ἀντίοχος

Athens: (1) c. 440 BC  Richter--Hall 130 = CAVI 5542 (f. Νεοπτόλεμος); (2) 407 BC  X., HG i 5. 11 ff.; D.S. xiii 71. 1 f.; Plu., Alc. 10; Plu., Lys. 5; Paus. iii 17. 4; Paus. ix 32. 6; Hell. Oxy. iv 2 (PA 1153); (3) f. iv BC  IG II² 70, 6 f., 12 f., 14, 18 f.; (4) m. iv BC  SEG XLVII 190, 4 (Ἀντίο[χος]?); (5) 353 BC  Aeschin. ii 73 (PA 1154); (6) s. iii BC  Ag. XVIII C97 ([Ἀν]τ̣ίοχο̣ς̣); (7) 178/7 BC  IG II² 2314, 71; (8) 138/7 BC  FD III (2) 23, 4 (s. Παρμενίων); (9) 134/3 BC  Thompson, New Style Coinage 367; cf. Chiron 21 (1991) pp. 7 f. (PA 1155); (10) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 396-403; cf. Chiron 21 (1991) pp. 7 f.; (11) 106/5 BC  FD III (2) 25, 8 (f. Εὐκλέων); (12) i BC-i AD  RE (68); (13) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 51 (TrGF 1 p. 308 no. 150) (II s. Ἀντίοχος I); (14) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 51 (I f. Ἀντίοχος II); (15) c. 70 BC  ID 1661, 1 (f. Ἀσκληπιάδης); (16) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 1 (f. [--]δης); (17) 15/14 BC  IG II² 1713, 27 (archon epon.); (18) imp. IGUR 1554 (sculptor); (19) 28/9 AD  IG II² 1344, 6; (20) s. i AD  IG II² 1992, 6 f. (Ἀντ[ί]οχος); (21) i/ii AD  IG II³ (4) 1980 I; (22) c. 92 AD  Ag. XV 312, 2 f. ([Κ]λαύδιος [Ἀν]τίοχος); (23) m. ii AD  IG II² 2274, 9; (24) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 31, 47; (25) iii AD  IG II² 2775, 6 ([Ἀ]ντίοχος); (26) 232-234 AD  IG II² 2237, 79 (s. Ζωσι.); (27) 235/6 AD  IG II² 2235, 22 (Αὐρ. Ἀντίοχος); (28) inc. IG XII (5) 84, 1 (PA 1157) (s. Ἡρακλείδης)

—Acharnai: (29) ii AD  IG II² 7042 (f. Συμφέρουσα)

—Alopeke: (30) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 18 (PA 1158)

—Anaphlystos: (31) i AD  IG II² 5651 (Τ. Ἀντίοχος); (32) i/ii AD   Ag. XV 321, 15; IG II² 1996, 33 f.? (I f. Ἀντίοχος II, Σωσισθένης); (33) ~ Ag. XV 321, 15; IG II² 1996, 33? (II s. Ἀντίοχος I)

—Athmonon: (34) 109/10 AD  IG II² 2017, 49 (I f. Ἀντίοχος II); (35) ~ (II s. Ἀντίοχος I); (36) 181/2 AD   Ag. XV 402, 53; (37) ~ Ag. XV 402, 59 (f. Γενέθλιος); (38) f. iii AD  Ag. XV 476, 14; 486, 4 (f. Γενέθλιος)

—Azenia: (39) m. i BC  SEG XXVIII 92, 12 (s. Πύρρος); (40) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 93 (f. Πρέπων); (41) 201/2 AD  IG II² 2193, 116; 2195, 7 (s. Νικίας I)

—Besa: (42) i AD  Ag. XV 309, 24 (f. Χαρίτων)

—Cholleidai: (43) s. i BC  IG II² 2461, 120; SEG LXVI 153, 7 (f. Δημήτριος); (44) m. ii AD  IG II² 2211 = SEG LIX 176, 22 ([Αἴλ.] Ἀντίοχος); (45) 184/5 AD  IG II² 2128, 35 (f. Ἀπολλώνιος)

—Eleusis: (46) i BC-i AD  SEMA 205 ([Ἀ]ντ̣ί̣οχος: f. Καλλιόπη)

—Euonymon: (47) f. ii AD  IG II² 2018, 9; 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 4 (I f. Ἀντίοχος II); (48) c. 120 AD  IG II² 2018, 9 (II s. Ἀντίοχος I)

—Eupyridai: (49) s. i BC   IG II² 2461, 88 f. (PA 1159) (I s. Ἡρωΐδης I, f. Ἡρωΐδης II); (50) ~ IG II² 2462, 11 (s. Ἀλέξανδρος); (51) s. i BC  Ag. XV 307, 4 ([Ἀντίοχο]ς̣?: II s. Ἡρωΐδης II); (52) 143/4 AD  IG II² 2050, 70 (s. Ἑκτικός)

—Kephale: (53) s. iv BC  Ag. XVII 171 (Ἀντί̣[οχ]ος: f. Φιλοκτήμων)

—Kephisia: (54) imp. IG II² 6401 ([Ἀντ]ίοχος)

—Kydathenaion: (55) 45/6 AD  IG II² 1945, 21 ([Ἀντίο]χος)

—Kytheros: (56) 201/2 AD  IG II² 2193, 57 (f. Ὄνασος)

—Lamptrai: (57) c. 30 BC  Ag. XV 286, 38 (Ἀντ[ίο]χος: s. Ἀθήναιος); (58) c. 92 AD  Ag. XV 312, 31; (59) ii AD   IG II² 5325 + Polemon 4 (1949) p. 27 no. 7, 4 (I f. Μ. Ἀντ. Ἀντίοχος II); (60) ~ IG II² 5325 + Polemon 4 (1949) p. 27 no. 7, 3 f. (Μ. Ἀντ. Ἀντίοχος: II s. Ἀντίοχος I); (61) 186/7 AD  Ag. XV 411, 31 f. (Κλ. [Ἀντ]ίοχος)

—Marathon: (62) 149/8 BC  ID 2589, 24 (Ἀν[τίο]χος: f. Πολύξενος)

—Melite: (63) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 12; IG II² 2960, 1 (s. Μένανδρος, Ἅγνη (Marathon)); (64) ii AD  SEMA 929 (IRhamnous 366) (Ἀντίοχ̣[ος]: f. Φιλημάτιν)

—Paiania: (65) i-ii AD  IG II² 7023 (s. Ἀλέξανδρος); (66) 166-170 AD  Ag. XV 369, 27; 378, 25 (f. Σαρπηδών I, [....]οχος)

—Pambotadai: (67) c. 30 BC  Ag. XV 286, 48 (I f. Ἀντίοχος II); (68) ~ (II s. Ἀντίοχος I)

—Peiraieus: (69) c. 40 AD  IG II³ (4) 39, 4 (f. Ἀβάσκαντος); (70) 109/10 AD  IG II² 2017, 24 (I f. Ἀντίοχος II); (71) ~ (II s. Ἀντίοχος I)

—Phaleron: (72) c. 62 BC  Ag. XV 267, 5 (s. Ο[--]); (73) ?f. i AD  IG II² 3918 ([Ἀντί]οχος: f. Ἀρι[--]); (74) i AD   IG II³ (4) 1148; (75) ~ IG II² 7596 (s. Φίλαγρος); (76) i AD  IG II² 7626 (f. Φίλαγρος)

—Phaleron?: (77) c. 30-20 BC  Ag. XV 289, 11

—Phegaia: (78) 150/1 AD  IG II² 2065, 85 (I f. Ἀντίοχος II); (79) ~ (II s. Ἀντίοχος I)

—Philaidai: (80) hell.-imp. IG II² 7645 (s. Τελεσφόρος); (81) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 16 (I f. Σώστρατος); (82) 130-150 AD  Ag. XV 332, 9; (83) 155/6 AD  IG II² 2068, 48 + Wilson E.203 ([Ἀντί]οχος - S.G.B.: II s. Σώστρατος); (84) 171/2 AD  Ag. XV 406, 31 (s. Εὐχάριστος)

—Philaidai?: (85) s. i AD  IG II² 1998, 18

—Phlya: (86) i BC/ i AD   Ag. XV 303, 9 (f. Πόπλιος); (87) ~ Ag. XV 303, 12 (s. Μ[..]νι[--]); (88) c. 8-1 BC  IG II³ (4) 395, 1 (s. Φαιδρίας); (89) imp. IG II² 7661 (s. Σώσανδρος); (90) 45/6 AD  IG II² 1945, 42; (91) 87/8 AD  IG II² 1996, 139 (I f. Ἀντίοχος II); (92) ~ (II s. Ἀντίοχος I); (93) ii AD  IG II² 7660 (s. Πάμφιλος); (94) 173/4 AD  IG II² 2103, 114 (s. Εἰρηναῖος)

—Probalinthos: (95) 304/3 BC  Ag. XV 61, 239; IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 8 f. (Ἀν[τίο]χος: s. Πίθων)

—Rhamnous: (96) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 13 (f. Ἡρακλείδης); (97) 154/5 AD   IG II² 2067, 156 (II s. Ἀντίοχος I); (98) ~ IG II² 2067, 156 f. (I f. Ἀντίοχος II, Μάξιμος)

—Sphettos: (99) i AD  IG II³ (4) 408 (s. Ἀπολλώνιος); (100) 85-95 AD  IG II³ (4) 807, 2; 809, 2 (f. Δημήτριος)

—Steiria: (101) f. iii AD  IG II² 3712 + Hesp. Suppl. 13 (1970) p. 106, 2; IG II² 13209, 2 (Κασιανὸς Ἀντίοχος ὁ καὶ Συνέσιος)

—tribe Aiantis: (102) 191/2 AD  IG II² 2119, 71 f. ([Ἀ]ντίοχος)

—tribe Akamantis: (103) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 45 (s. Μητρόδωρος); (104) 255/6 AD  IG II² 2245, 211 (s. Σερῆνος)

—tribe Attalis: (105) f. iii AD  Ag. XV 459, 13 (s. Ἀλκαῖος); (106) a. 217 AD  Ag. XV 478, 22 ([Ἀντ]ίοχος: s. Διονυσ[--])

—tribe Erechtheis: (107) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 9 (f. Ζώσιμος)

—tribe Hadrianis: (108) m. ii AD  Ag. XV 339, 7 (Ἀντίο[χ]ος: f. Φιλέταιρος); (109) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 71 ([Ἀντ]ίοχος); (110) 238-242 AD  IG II² 2239, 245 (Οὐάρ(ι)ος Ἀντίοχος)

—tribe Pandionis: (111) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 162 (s. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (112) vi/v BC  ARV² p. 199 no. 32 = CAVI 6595 ([Ἀν]τίοχ[ος]?); (113) iii BC  IG II² 3213; (114) ii BC  SEMA 1539 ([Ἀ]ντίο[χος]: I f. Ἀντίοχος II); (115) ~ ([Ἀ]ντίοχο[ς]: II s. Ἀντίοχος I); (116) s. i BC  SEG LIV 235, 2; IG II² 10733 (f. Ἀπολλώνιος: ident. - S.G.B.); (117) i BC/ i AD  Ag. XVIII H354 (Ἀ̣ντί̣ο̣[χος]: II s. Ἀντίοχος I); (118) ~ (Ἀντίο[χος]: I f. Ἀντίοχος II); (119) i AD  SEG LIV 235, 116; (120) i-ii AD   IG II² 11277 (f. Ἐπαφρόδιτος); (121) ~ IEleusis 420 ([Ἀ]ντίοχο[ς]); (122) imp. IG II² 13239; (123) ~ IG II² 11448; (124) s. i AD  IG II² 1998, 20; (125) c. 80 AD  IG II² 1995, 10 (s. Διο[--]); (126) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 18; (127) ii-iii AD  IEleusis 603 (Ἀ̣ντίοχ[ος]); (128) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 25 (f. Ἀρχιμήδης); (129) 161-212 AD  IG II² 2280, 3 ([Ἀ]ντίοχος: s. Θυρσίων); (130) inc. IG II² 10525 b + SEG XXII 194, 1 ([Ἀντ]ίοχος: s. Ἄρατος)

Athens*: (131) i-ii AD  IG II² 10691; (132) imp. IG II² 11950/1 (f. Λαυδίκη); (133) 45/6 AD  IG II² 1945, 115 (f. Ἀθήναιος); (134) 81-96 AD  SEMA 2297, 4, 8 (slave); (135) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 66 + PAA 2 p. 322 ([Ἀντ]ίοχος - PAA, [Ἀξ]ίοχος - IG: s. Καλλικράτης: epeng.); (136) ii AD  IG II² 10689/90 ([Ἀ]ντίοχος); (137) c. 115 AD  IG II² 2020, 100; (138) 139/40 AD   IG II² 2044, 127 (Λικίννιος Ἀντίοχος: epeng.); (139) ~ IG II² 2044, 110 (f. Ἐπαφρᾶς); (140) 155/6 AD  IG II² 2068, 173 (Ἀντίο(χος): f. Σώφρων); (141) 169/70 AD  IG II² 2097, 106 (f. Θάλλος); (142) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 46 (Ἀντίοχος ὁ καὶ Χαρίτων: epeng.); (143) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 90 (f. Φιλοκράτης); (144) 184/5 AD  IG II² 2128, 137 (s. Μεγιστόδωρος: epeng.); (145) 187/8 AD  IG II² 2113, 155 (s. Ἀγαθοκλῆς: epeng.); (146) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 169 ([Ἀν]τ̣ίοχος)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (147) i BC  IG II² 8326 (LGPN V.A (11))

    Caria, Knidos: (148) m. iv BC  IG II² 9040 (CAT 1.713 = LGPN V.B (39)) ([Ἀ]ντίοχος)

    Caria, Miletos: (149) ii-i BC   IG II² 9395 (LGPN V.B (45)) (I f. Ἀντίοχος II); (150) ~ IG II² 9395 (LGPN V.B (46)) (Ἀν[τί]οχος: II s. Ἀντίοχος I); (151) c. 40 BC  IG II² 2463, 7 (LGPN V.B (52)) (s. Ἀνδρόμαχος); (152) i AD  IG II² 9560 (LGPN V.B (60)) (f. Ἐπίγονος); (153) i-ii AD  IG II² 9571 (LGPN V.B (61)) (f. Ἐπίκτητος); (154) ii AD  IG II² 9633 (LGPN V.B (65)) (f. Ζωσίμη)

    Crete, Knossos: (155) s. iv BC  IG II² 9044 (LGPN I (21)) (f. Γλυκέρα)

    Herakleia: (156) m. i BC  IG II² 1040 + 1025 = SEG XXII 111, 40

    Megaris, Megara: (157) i BC/ i AD  IG II² 9324 (LGPN III.B (14)) (f. Σεραπιάς)

    Phleious: (158) f. iv BC  IG II² 10479 (LGPN III.A (17)) (s. Ἑρμογένης)

    Phoenicia, Berytos: (159) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 18 ([Ἀν]τίοχος: s. Προστάτης)

    Phoenicia, Sidon: (160) imp. SEMA 1424 (f. Ἀμμία)

    Syria, Antioch: (161) hell.-imp. IG II² 8291 (f. Στρατονίκη); (162) ii BC  IG II² 8113 (I f. Ἀντίμαχος II); (163) ~ (II s. Ἀντίμαχος I); (164) s. i BC  IG II² 4306 = IEleusis 304 (s. Δημήτριος: sculptor)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (165) ?hell. IG II² 10071 (LGPN IV (44)) (f. Ἀντιοχίς)

    Other: (166) ?hell. SEG LIV 347 ([Ἀ]ντίοχος: f. Ἀντίγονος); (167) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 106 (f. [..]ότιμος)

Ἀντιπᾶς

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 19

Athens*: (2) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 216 (s. Νίκων: epeng.)

Ἀντιπάτρα

Athens: (1) inc. IG II² 7768 (PA 1161)

Ἀντιπατριανός

Athens: (1) c. 130 AD  IG II² 2776, 111

Ἀντιπατρίς

Athens?: (1) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 125; cf. Hommages Garlan p. 90 (Ἀν[τι]πατρί(δος) (gen.))

Ἀντίπατρος

Athens: (1) f. iv BC  SEG XXVI 227, 2 (f. Τιμήσιος); (2) 389/8 BC  Develin, AO p. 215 (PA 1162) (archon epon.); (3) m. iv BC   IG II² 10693 (PA 1162a); (4) ~ IG II² 11726; (5) c. 280-270 BC  IG II³ (1) 951, 8 (Ἀντίπ̣α̣[τρος]); (6) 263/2 BC  IG II² 1217, 3 = IRhamnous 6, 3; IG II² 1282, 2; FGrH 244 F 44; ZPE 81 (1990) p. 36 (date) (PA 1163) (archon epon.); (7) 244 BC  PMichZen 66, 15 (s. Ἀριστογείτων: t.e.); (8) ii BC  CID IV 113 (Ἀν[τί]πατρος: I f. Ἀντίπατρος II); (9) ~ (II s. Ἀντίπατρος I); (10) ii-i BC  IG II² 10257, 3; (11) 179 BC  ID 442 B, 178 (PA 1164); (12) c. 170 BC  IG II³ (1) 1397, 31 (Ἀντίπατ̣ρ̣[ος]: f. Δημήτριος); (13) ii/i BC  SEG XIX 400, 2 ([Ἀν]τίπατρος: s. Διοκλῆς); (14) 106/5 BC  FD III (2) 25, 16 (f. Μενεκράτης); (15) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 25 (Ἀντίπ[ατρος]: f. Κράτερος); (16) s. i BC  IvOl 421, 1 f. (PA 1165) ([Ἀντίπ]ατρος: f. Ἀντίμαχος)

—Ach--: (17) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 17

—Acharnai?: (18) a. 216 AD  Ag. XV 473, 30 (Ἀντίπ[ατ]ρος: s. Ἀπο.)

—Alopeke: (19) i/ii AD  IG II² 5568, 1, 4 (I f. Μουσαῖος, Ἀμαρυλλίς); (20) 87/8 AD  IG II² 1996, 65 (Ἀντίπ[α]τρος: I f. Ἀντίπατρος II); (21) ~ (Ἀντίπ[α]τρος: II s. Ἀντίπατρος I); (22) f. ii AD  IG II² 2020, 26; 3391, 3; Ag. XV 330, 20 (II s. Μουσαῖος)

—Angele: (23) 155/4 BC  Ag. XV 225, 119

—Araphen: (24) 138/9 AD  Ag. XV 331, 52 (s. Εὔπορος)

—Azenia: (25) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 20 (f. Διονύσιος)

—Bate: (26) ii-i BC  SEMA 164 ([Ἀ]ντίπατρο[ς])

—Epieikidai: (27) 103/2 BC  SEG LXVII 67 B, 6, 8 (s. Δημ[--])

—Gargettos: (28) iii BC  IG II² 5934 (PA 1169) (f. Κλεοπάτρα)

—Halai: (29) ii-i BC  IG II² 5478 (PA 1168) (f. Διονυσόδωρος)

—Halai (Araphenides): (30) c. 370 BC  Ag. XV 492, 62 ([Ἀ]ντ[ί]πατρος: s. Κώμαρχος)

—Kropidai: (31) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 73; (32) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 4; IG II² 2299, 10 f. (Ἀντίπατ(ρ)ος: f. Διόδοτος)

—Ky--: (33) ii-i BC  IG II² 2458, 7 ([Ἀν]τίπατρος)

—Kydathenaion: (34) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 96 (PA 1170); (35) i BC  IG II² 6576 (cf. PA 1170) (f. Ζήνων); (36) i AD  IG II² 6561 (s. Κινέας)

—Lamptrai: (37) 214/13 BC  IG II³ (1) 1161, 48 (Ἀντίπα[τρος]: f. Πε[..]κλῆς); (38) ?ii BC  SEMA 1068; (39) 184/3 BC  IG II³ (1) 1292, 5 (s. Ποτάμων); (40) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 108 (PA 1171) (I f. Ἀντίπατρος II); (41) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 108 (II s. Ἀντίπατρος I); (42) i BC  IG II² 1059, 13

—Marathon: (43) c. 140 BC   IG II² 2445, 6 (cf. PA 1172) ([Ἀν]τίπατρος: I f. Ἀντίπατρος II); (44) ~ IG II² 2445, 6 (PA 1172) (II s. Ἀντίπατρος I)

—Paiania: (45) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 112 (PA 1173)

—Peiraieus: (46) 148/7 BC  IG II² 1938, 38 (PA 1174); (47) s. i BC  IG II² 3901 ((Ἀ)ντίπατρος: s. Δημήτριος)

—Pergase: (48) 223/2 BC  IG II² 1706, 56 (PA 1175)

—Perithoidai: (49) 135/4 BC  Ag. Inv. I 7573 (unp.); cf. PAA 11 Suppl. p. 49

—Phlya: (50) m. i BC  IG II² 1071 = Ag. XVI 336, 3; IG II² 3539 = AIUK 2 (2018) no. 5; Ag. XV 284 = SEG XXVIII 160, 13; Ag. XV 290, 22 f.; 292, 1 f.; 293, 81; Ag. XVIII H342; H343, 1; cf. AJPh 100 (1979) pp. 59-68 (I f. Ἀντίπατρος II); (51) s. i BC  IG II² 1071 = Ag. XVI 336, 3; IG II² 3539 = AIUK 2 (2018) no. 5; Ag. XV 284 = SEG XXVIII 160, 13; Ag. XV 290, 22 f.; 292, 1 f.; 293, 80; Ag. XVIII H342; H343, 1; cf. AJPh 100 (1979) pp. 59-68 (II s. Ἀντίπατρος I, f. Ἀντίπατρος III); (52) 30/1 AD  IG II² 1713, 39 + RCA pp. 488 f.; IG II² 3242 + IRhamnous 156, 6 (III s. Ἀντίπατρος II, f. Ἀντίπατρος IV: archon epon.); (53) 45/6 AD  IG II² 1945, 2; 1969, 2; 1970, 3; 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 9; IG II² 3242 = IRhamnous 156, 6; FGrH 257 F 36 VI; SEG LIX 177, 2? (Ἀντίπατρος νεώτ.: IV s. Ἀντίπατρος III, f. Αἰολίων: archon epon.)

—Phlya?: (54) i BC  IG II² 8413; cf. RCA p. 488 (Βιψανός? Ἀντίπατρος)

—Rhamnous: (55) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 118; (56) ii-i BC  IG II² 7329 (PA 1167) (s. Κλέων)

—Sounion: (57) s. iv BC  IG II² 7418 (s. Χαίριππος)

—Sphettos: (58) s. iv BC  IG II² 1601, 17 = Lambert, Rationes F6, 28 (Ἀ[ν]τίπα[τρος]); (59) iii BC  IG II² 7504 (cf. APF 11234) (Ἀντίπατ(ρ)ος: s. Κτησίβιος II); (60) 281/0 BC  Ag. XV 72, 17 (PA 1178) (f. Φοξίας)

—Steiria: (61) c. 20 BC  Ag. XV 293, 57 (I f. Ἀντίπατρος II); (62) ~ (II s. Ἀντίπατρος I); (63) iii AD  AD 25 (1970) Mel. pp. 72 f. no. 13 = IG II² 5549

—Sypalettos: (64) m. iv BC  IG II² 2385, 92 = 2431, 4; Aleshire, Asklepieion p. 318 (deme) (PA 1166) (f. Λυσικλῆς); (65) 258-244 BC  IG II³ (1) 986, 34 (= PA 1176); IG II³ (1) 1008, 16; 1016, 20; 1031, 5 (f. Λυσικλῆς); (66) 104/3 BC  Ag. XV 254, 5, 43 (PA 1177) (f. Κάλλων)

—Trikorynthos: (67) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 128 (PA 1179) (s. Διονύσιος)

—tribe Oineis: (68) 128/7 BC  FD III (2) 27, 6

Athens?: (69) 450-440 BC  IG I³ 485, 2 (Ἀντίπ[ατρος]); (70) iv BC  IG II² 10694, 1 f. (s. Πολύφαντος, f. Γνώμη); (71) c. 375 BC  IG II² 46, 79 ([Ἀν]τίπα[τρος]); (72) ii-i BC  IG II² 2458, 3 (Ἀν(τ)ίπατρ[ος]: f. [--]λείδης); (73) i BC  IG II² 10692; (74) imp. IG II² 2287, 1-3; (75) ~ IG II² 12531 (?f. Προξενία); (76) m. i AD  IG II² 1984, 20; (77) ii AD  IG II² 2175, 6 ([Ἀ]ντίπατρος: ?s. Μουσώνιος); (78) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 63

Athens*: (79) f. ii AD  IG II² 2027, 2; (80) iii AD  IG II² 2147, 8; AD 25 (1970) Mel. p. 185 (date) (Ἀντίπα[τρος]: f. Ἀπολλώνιος); (81) 211/12 AD  IG II² 2208, 145 (Ἀντίπα[τρος])

Foreign Residents:

    Andros: (82) i BC  IG II² 8094 (LGPN I (2)) (f. Πρόξενος)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (83) i BC  IG II² 8336 (LGPN V.A (13)) (f. Κεφάλων)

    Caria, Miletos: (84) i-ii AD  IG II² 9729 (LGPN V.B (74)) ([Ἀ]ντίπατρ[ος]: f. Κλεοπάτρα); (85) imp. SEMA 1299 (LGPN V.B (44)) (f. Ἡρακλέων)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (86) c. 210-130 BC  SVF pp. 244-6 (LGPN V.B (116))

    Cyprus, Kition: (87) v/iv BC  IG II² 9031 + SEG XXV 276 (LGPN I (-)) (Ἀβδ[αῖος]?); (88) m. iv BC  D. xxxv 32 f. (LGPN I (13)); (89) s. iv BC  SEMA 1163 (LGPN I (14)); (90) i AD  SEMA 1164 (LGPN I (-)) (f. Διόδωρος)

    Egypt, Naukratis: (91) ?iv-iii BC  ZPE 228 (2023) p. 151 no. 31 (s. Θεόδοτος)

    Herakleia: (92) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 295

    Laodikeia: (93) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 7 (f. Μηνόδωρος); (94) i-ii AD  IG II² 9182 (f. Νίκη)

    Lydia, Thyateira: (95) iii BC  IG II² 8930 (LGPN V.A (57)) (Ἀντίπα[τ]ρος: f. Πυρρῖνος)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (96) hell. SEMA 979 (LGPN IV (23)) (s. Θεόδωρος)

    Mysia: (97) ?hell. IG II² 9976 (LGPN V.A (59)) (s. Μελάνιππος)

    Phoenicia, Askalon: (98) iii BC  IG II² 8388; cf. Hesp. 74 (2005) pp. 427-49 (s. Ἀφροδίσιος: biling.)

    Phoenicia, Berytos: (99) i-ii AD  IG II² 9484

    Syria, Antioch: (100) i BC  IG II² 8222; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (f. Κασία)

Ἀντίρρητος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10695

—Anagyrous: (2) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 5 (PA 1181)

—Eupyridai: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 103 (PA 1182) (-τίρη-: s. Αἰσχέας)

—Phrearrhioi: (4) 324/3 BC  IOrop 353 A, 13 (-τίρη-: f. Ξενοκράτης)

Ἀντισθενείδης

Athens:

—Berenikidai: (1) f. ii BC  IG II² 1711, 13 (= PA 1183); IG II² 5879, 2 (f. Ἰθμόνικος)

Ἀντισθένης

Athens: (1) v/iv BC   D. xxxvi 43 (PA 1186); (2) ~ D.L. vi 1 passim; X., Mem. ii 5. 1 ff.; X., Mem. iii 11. 17; X., Smp. iii 8; X., Smp. iv 34; X., Smp. iv 61; Pl., Phd. 59b; D.S. xv 76; Plu., Lyc. 30; Antisthenes ap. Ath. 216 b-c; Ath. 220c; Ath. 507a; Ath. 513a; Ath. 534c; Ath. 589c; Ath. 656f; Ath. 784d; Suda Α 2723 (PA 1188 = RE (10)) (II s. Ἀντισθένης I); (3) v/iv BC  D.L. vi 1. 1 (cf. PA 1188) (I f. Ἀντισθένης II); (4) ?iv BC  POxy 1366; (5) 395 BC  Lys. vii 10 (PA 1185); (6) 393 BC   Ar., Ec. 366 (doctor); (7) ~ Ar., Ec. 806; (8) m. iv BC  IG II² 10696 (s. Ἀντίφιλος I); (9) c. 340/39 BC  Ag. XIX P 30, 22 (Ἀντισ[θένης]); (10) c. 245 BC  IG II³ (1) 1043, [2] (Ἀντισ̣[θένης]?, Ἀντισ̣[τάτης]?, Ἀντισ̣[θενείδης]?); (11) 138/7 BC  FD III (2) 23, 8 (s. Ἡλιόδωρος); (12) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 715-17; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1187) (Ἀντισθέ(νης)); (13) 135/6 AD  IG II² 2248, 3 (Ἀντισ[θένης])

—Acharnai: (14) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 73 f. (s. Ἀντιγένης)

—Agryle: (15) iii BC  Ag. XVII 28 (I f. Ἀντισθένης II); (16) ~ (Ἀν̣[τ]ι̣σ[θ]έ̣ν̣η̣[ς]: II s. Ἀντισθένης I); (17) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 99

—Aphidna: (18) i AD  IG II² 5721 (s. Ξενόκριτος)

—Cholargos: (19) s. iv BC  IG II² 6500 (PA 1203) ([Ἀν]τισθένης: f. Δημοστράτη)

—Diomeia: (20) 216/15 BC  IRhamnous 44, 1, 15, 26 (s. Ἡλιόδωρος)

—Hermos: (21) 411 BC  IG I³ 373, 12 f. (PA 1190)

—Ikarion: (22) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, 3; IG II² 1544 = IEleusis 158, 2 (PA 1191) (s. Ἀντικράτης)

—Kephale: (23) m. iv BC   IG II² 6346, 8 (PA 1193) (I s. Ἀνδροκλῆς I); (24) ~ IG II² 6346, 11 (PA 1192) (II s. Ἀλκισθένης)

—Kytheros: (25) c. 420-330 BC  X., Mem. iii 4. 1 ff. (= PA 1184); IG II² 1138, 27 (= PA 1196); IG II² 1627, 204, 223; 1629, 569 (= PA 1194); IG II² 1623, 233; IG II³ (4) 230 (= PA 1197); IG II³ (4) 485, 1; IG II² 1255, 10; 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 328 f.; XXI 515 + XXXIV 101, 3; Ag. XIX P 27, 59; cf. APF 1194 (I s. Ἀντιφάτης, f. Ἀντιφάνης, Ἀντισθένης II); (26) c. 325 BC  IG II² 1629, 571 (= PA 1195); IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 328; XXI 515 + XXXIV 101, 2 (cf. APF 1194) (II s. Ἀντισθένης I)

—Lamptrai: (27) f. iii BC  IG II² 1165, 27, 30, 33, 36 (PA 1198) (s. Νίκανδρος, f. Ἀριστομάχη)

—Marathon: (28) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 125 (PA 1199) (s. Διογένης)

—Phaleron: (29) 325/4 BC  IG II² 1629, 465 (PA 1202); (30) iii-ii BC  SEMA 901 (IRhamnous 340) ([Ἀ]ντισθένης: f. Μάρων)

—Phegaia: (31) 336/5 BC  Ag. XV 42, 77 ([Ἀ]ν̣τισθένης)

—Teithras: (32) 300/299 BC  IG II² 1264, 1 + Tracy, ADT p. 146 (PA 1200) (f. Ἀντιφῶν); (33) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 5 f., 22, 94 (PA 1201) (s. Ὀνησιφῶν)

—Tyrmeidai: (34) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 102

—tribe Kekropis: (35) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 23 ([Ἀ]ντισθένης: s. Ἀντιφάτης)

Athens?: (36) s. iv BC  IG II² 10675 (PA 1186a) (Ἀντισθέν[ης]: f. Ἄνθιππος)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Mallos: (37) i AD  IG II² 9278 (LGPN V.B (7)) (f. Μεγίστη)

    Epidauros: (38) ii-i BC  IG II² 8488 (LGPN III.A (4)) (f. Ἱερώνυμος)

    Pontos, Sinope: (39) m. iv BC  IG II² 10348 (LGPN V.A (10)) (f. Πρωταγόρας)

Ἀντιστάτης

Athens: (1) s. vi BC  Vitruv. vii 15 (Lat. - Antistates); (2) c. 475-450 BC  IG IV (1) 50, 1, 3 = IG I³ 1503 (PA 1204) (-τς: s. Ἄταρβος)

—tribe Aiantis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 125 (-τς)

Ἀντίστασις

Foreign Residents:

    Samos: (1) 500-480 BC  IG I³ 1368 (LGPN I (1))

Ἀντιφάνη

Athens?: (1) c. 510-500 BC  SEG XXXIV 54 = CAVI 5402 (Ἀ[ν]τιφάν)

Ἀντιφάνης

Athens: (1) s. vi BC  IRhamnous 77 (-νς); (2) c. 520-510 BC  ARV² p. 54 no. 7 = CAVI 5591 (-νς: kalos); (3) c. 515 BC  CAVI 2057 (-νς: kalos); (4) c. 510 BC  Immerwahr, Script 403 = CAVI 6427 (-νς); (5) c. 510-500 BC  IG I³ 1230 (PA 1206); (6) c. 500-480 BC  IG I³ 806 ([Ἀν]τιφ(ά)νς); (7) f. v BC  IG I³ 1150, 3 (Ἀντιφάν[ς]); (8) c. 490-480 BC   CAVI 5599 = ARV² p. 468 no. 146; cf. p. 1565 (-νς: kalos); (9) ~ IG I³ 533 b (PA 1205) (-νς); (10) c. 470 BC  IG I³ 1008 (f. [--]όχαρις); (11) v/iv BC  SEG XLIX 317 (Ἀντιφάν̣[ης]); (12) 403/2 BC  IG II² 1370 etc. = SEG XXIII 81, 4 (PA 1209); (13) c. 400 BC  SEMA 1858 (f. Εὐκολίνη); (14) f. iv BC  IG II² 10698; (15) c. 398 BC  Lys. xxxi 21 (PA 1210); (16) 364/3 BC  Is. vi 33 (PA 1211); (17) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 44 f. (PA 1217a) (s. Ἀρεσίας I, f. Ἀρεσίας II); (18) 358/7 BC  IG II² 1696, 5 ([Ἀν]τιφάνης: s. Χαροιάδης); (19) s. iv BC   IG II³ (4) 643, 1; (20) ~ Din. fr. lxxi-lxxii (PA 1215); (21) 335/4 BC  IOrop 520, 21 (PA 1214); (22) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 93, 95 (PA 1216) (f. Θέρσιππος); (23) iii BC  SEG XXVI 207, 234; cf. PA 1219; PCG 2 p. 482 (s. Παναίτιος); (24) 119-114 BC  Thompson, New Style Coinage 552-7; 629-32; 645; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1217)

—Acharnai: (25) ?340/39 BC  IG II³ (4) 234, 3 (PA 1218) (s. Ἐπ̣[--]); (26) c. 340-317 BC  IG II² 5783 (PA 1228) (f. Ἀντίας); (27) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 53; (28) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 156, 176 (PA 1229)

—Aithalidai: (29) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 13 (s. Φαιδρίας)

—Alopeke: (30) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 53 (PA 1226) (f. Θεόδωρος)

—Anaphlystos: (31) m. iv BC  IG II² 1612, 106; SEG III 115, 3 f. (PA/APF 1227) (f. Μόσχος); (32) 304/3 BC  Ag. XV 61, 312 (s. Διονύσιος)

—Aphidna: (33) ?m. iii BC  IEleusis 190, 14 (Ἀντιφ̣ά̣ν̣ης: f. [--]ινο̣ς̣)

—Cholleidai: (34) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 58

—Dekeleia: (35) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 34 (PA 1230) (Ἀντιφάν[ης]?: f. [--]κλῆ(ς))

—Eitea (Antiochid)?: (36) c. 321 BC  Ag. XV 55, 25 (PA 1220) (f. [--]ας)

—Eleusis: (37) c. 340 BC  IG II³ (4) 232, 4 (II s. Εὐξενίδης); (38) 332/1 BC  IEleusis 85, 48 f. (Ἀ̣ν[τ]ι̣φά̣ν̣η̣ς); (39) c. 330 BC  IG II² 1927, 72 (PA 1231) (I f. Εὐξενίδης)

—Er--?: (40) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (Ἀντιφά[νσ?], Ἀντιφά[τσ?])

—Erchia: (41) m. iv BC  SEMA 226 ([Ἀν]τιφάνης)

—Euonymon: (42) iv BC  IG II² 6159 (f. Ἀντιφάτης); (43) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 48 (PA 1218a); (44) 337/6 BC  IG II³ (1) 321, 6; 322, 6 (PA 1232) (Ἀ̣ντιφάνης); (45) 330/29 BC  IG II³ (1) 352, 8 f. (Ἀν̣τ̣[ι]φάνη[ς]); (46) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 89 (PA 1233)

—Hybadai: (47) inc. IG II² 7582 ([Ἀν]τιφάνης: s. Πυθίων)

—Kephisia: (48) c. 370 BC  Ag. XV 492, 4 (cf. PA 1236) ([Ἀν]τιφάνης); (49) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 37 (PA 1236); (50) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 24 f., 40 (cf. PA 1236) (f. Ἀμεινίας); (51) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 114 (Ἀντιφ[άνη]ς: s. Στέφανος)

—Kerameis: (52) c. 407 BC  IG I³ 476, 164 f.; cf. 374, 400 (PA 1234) (-νς: sculptor)

—Kettos: (53) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 28 (PA 1235) (f. Ἀμεινοκλῆς)

—Kikynna: (54) m. iii BC  IG II³ (1) 1085, 2 (Ἀντιφάν̣[ης]: f. [--]ων)

—Kolonos: (55) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 60 (s. Καλλίας)

—Kydantidai: (56) 331/0 BC  SEG XXXIX 148, 2 (f. Λεοντεύς)

—Kytheros: (57) c. 370-320 BC  IG II² 1627, 204, 222 (= PA 1237); IG II² 1255, 10 f.; 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 329 (cf. APF 1194) (s. Ἀντισθένης I)

—Lamptrai: (58) f. iv BC  [D.] xlix 14 ff. (PA 1238); (59) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 39 (PA 1239) (f. Ἀριστοκράτης); (60) s. iii BC  IG XII (8) 51, 15 (cf. PA 1238) (f. Θεμίστιος)

—Melite: (61) ?i BC   BCH 71-2 (1947/8) p. 426 no. 1, 2 (I f. Ἱπποκράτης); (62) ~ BCH 71-2 (1947/8) p. 426 no. 1, 1 ([Ἀ]ντιφάνης: II s. Ἱπποκράτης, Σώτειρα (Phlya)); (63) c. 37-29 BC  IG II² 1043, 57, 127 f. (= PA 1240); Ag. XV 288, [23]? (s. Νικάδας I, ?f. Νικάδας II); (64) i-ii AD  IG II² 3565, 8 (Ἀντι[φά?]νης - PAA, Ἀντι[γέ?]νης - IG: f. Πάμφιλος); (65) 155/6 AD  IG II² 2068, 99 (s. Νοήμων); (66) c. 180 AD  Ag. XV 429, 10; SEMA 431; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme, date) (f. Ἱπποκράτης)

—Myrrhinous: (67) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 31 (PA 1241) ([Ἀν]τ(ι)φάνης: s. Ἀντιμένης)

—Oa: (68) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 17 (PA 1250) (s. Ἀριστοφάνης); (69) inc. IG II² 7814 (PA 1242) (s. Λυσανίας)

—Oa?: (70) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 9 (Ἀντιφάν[ης]?: f. Ἀντικλείδης: deme - S.G.B.)

—Oe: (71) f. iv BC  SEMA 469, 3, 5 (s. Θέμυλλος II, Ναυσιστράτη (Hybadai), f. Θέμων)

—Oinoe: (72) 133/2 BC  IG II³ (4) 1114, 2 (f. Νικώνυμος)

—Oion: (73) s. iii BC  IRhamnous 22, 10; 24, 9; 44, 22; 59, 35

—Otryne: (74) c. 281-265 BC  IG II³ (1) 920, 19 f. (= PA 1243); Ag. XV 72, 106 (s. Πολυκράτης)

—Pallene: (75) s. iv BC  IG II³ (4) 736; IG II² 7110; 7126 (PA 1244) (f. Ἀριστίων, Μελιστώ, Παμφίλη)

—Perithoidai: (76) c. 480-410 BC  Ag. XXV 307-9; FGrH 324 F 42 (PA/APF 1245) (f. Ὑπέρβολος, ?f. Χάρων)

—Phegaia: (77) c. 370 BC  Ag. XV 492, 47 (PA 1248) (Ἀντιφά[νης]); (78) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 15 (Ἀντιφάν̣ης: f. Ἀκεστίδης); (79) c. 325/4 BC  IG II² 1629, 773; 1631, 134 (PA/APF 1248) (f. Εὐθύδικος)

—Phlya: (80) i-ii AD  SEMA 685 (s. Ἴναχος)

—Phrearrhioi: (81) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 61 (Ἀντιφάνη̣[ς])

—Phrearrhioi?: (82) v BC  IG I³ 1040, 19 (PA 1207) (Ἀντιφάν[ες]: s. Ἀντιφῶν)

—Potamos: (83) 336/5 BC  Ag. XV 42, 209

—Probalinthos: (84) 183/2 BC  IG II² 2332, 112 (PA 1246); (85) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 96 (PA 1247)

—Xypete: (86) m. iv BC  Ag. XV 18, 2 (PA 1212 = 1249)

—tribe Akamantis: (87) 394/3 BC  IG II² 5222, 2 (PA 1221)

—tribe Antiochis: (88) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 39, 53a (PA 1222)

—tribe Erechtheis?: (89) c. 450 BC  IG I³ 1160, 4 (or tribe Hippothontis: [Ἀν]τιφάν[ς]?)

—tribe Hippothontis: (90) ?447 BC  IG I³ 1162, 91 (PA 1223) (-νς); (91) 350/49 BC  IG II² 1436, 2 (PA 1224) (s. Κ[--])

—tribe Oineis: (92) 302/1 BC  IG II² 502, 6 (PA 1225) (Ἀντιφάν[ης]: f. Σωσίστρατος)

Athens?: (93) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 5; (94) 440-430 BC  BCH 114 (1990) p. 344 fig. 18 = CAVI 4121; (95) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 78 (-νς); (96) f. iv BC  IG II² 10697; (97) iv BC   IG II² 2422, 5 (Ἀντιφάν[ης]?); (98) ~ JÖAI 7 (1904) p. 121, 2 (s. Πατροκλῆς, f. Ἀντικλῆς); (99) ?iv BC  SEMA 2087; (100) m. iv BC   SEMA 1540; (101) ~ IG II² 12109 + SEG XXVIII 340 (s. Μηλίς); (102) s. iv BC  SEMA 1541 (s. Ἀντιφ[--]); (103) ?iii BC  CIA App. 39, 6; (104) 285/4 BC  IG II² 2319, 57, 66? (Stephanis 220) ([Ἀντ]ιφάνης); (105) c. 247/6 BC  IG II³ (1) 1010, 176

Athens*: (106) 405 BC  IG I³ 1032, 258 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (107) i-ii AD  IG II² 9710 (LGPN V.B (12)) ([Ἀν]τιφάνης: f. Ἰσίδωρος)

Ἀντιφανίδης

Athens:

—Euonymon?: (1) 418/17 BC  IG I³ 472, 17 (PA 1251)

Ἀντίφαντος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 53 (PA 1252)

—Pallene: (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 232 ([Ἀντ]ίφαντος: s. Θεόφαντος)

Ἀντιφάτης

Athens: (1) f. v BC   Plu., Them. 18 (PA 1253); (2) ~ AM 106 (1991) p. 149 (-τς: s. Φρύνων); (3) v BC  IG I³ 516, 5 ([Ἀν]τιφάτ[ης]); (4) 440/39 BC  IG I³ 458, 10 f. (PA 1254) (Ἀντιφάτ[]ς); (5) ?iv BC  IG II² 2426, 4 ([Ἀν]τιφάτ[ης]); (6) 297/6 BC  D.H., Din. 9; ZPE 84 (1990) p. 123 T 6 (PA 1255) (archon epon.); (7) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 137 (Ἀ[ν]τ̣ιφάτης)

—Azenia: (8) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 26 (PA 1257) (s. Εὐθύκριτος)

—Bate: (9) f. iv BC  IG II² 3825 (PA 1258) ([Ἀ]ντιφάτης: s. Χαρίδημος)

—Euonymon: (10) iv BC  IG II² 6159 (s. Ἀντιφάνης); (11) 336/5 BC  Ag. XV 42, 11

—Kephisia: (12) 336/5 BC  Ag. XV 42, 37

—Kytheros: (13) s. v BC  IG I³ 1032, 161, 251-3; IG II² 1138, 28; 1623, 233 f.; IG II³ (4) 230; 485, 1 (PA/APF 1260 = 1261) (f. Ἀντισθένης I)

—Oa: (14) c. 325-300 BC  SEMA 728 (f. Φιλοχάρης)

—Paiania: (15) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 7 (= PA 1262); SEMA 1542? (f. Θεόδοτος)

—Pambotadai: (16) 328/7 BC  IG II³ (4) 1313 (f. Ἄρμενος)

—Phegaia: (17) s. iv BC  SEMA 669 (cf. APF 8386) (s. Κηφισόδωρος, Φείδυλλα)

—Thorai: (18) m. iv BC  IG II² 1622, 351, 368; IG II³ (4) 1086 (PA/APF 1259)

—tribe Aiantis: (19) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12 II, 10 (Ἀντιφάτ[ης]: tribe - S.G.B.)

—tribe Kekropis: (20) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 23 (PA 1256) (f. Ἀντισθένης)

Athens?: (21) hell.-imp. SEMA 3359 ([Ἀντι]φάτης])

Athens*: (22) 302/1 BC  IG II² 502, 13; cf. SEG LIX 117 ([Ἀν]τ̣ιφάτης: slave)

Ἀντίφημος

Athens: (1) ?iv BC  IG II² 7205; SEG XXXIV 208 (locn.) ([Ἀντ?]ίφημος?: s. [--]σόδωρος)

—Eiresidai: (2) c. 340-338 BC  IG II³ (1) 316, 2; 317, 5; Ag. XV 39, 18 (f. Φίλιππος)

—Pergase: (3) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 36 (= PA 1263); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 14 (s. Θερσίας)

Ἀντιφίλη

Athens?: (1) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 145

Ἀντίφιλος

Athens: (1) 500-475 BC  Grammateion 10 (2021) pp. 75-76 (vase); (2) iv BC  CIA App. 103 a + JÖAI 7 (1904) p. 122, 11; (3) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 52 (PA 1264b); (4) ~ IG II² 10696, 2 (I f. Ἀντισθένης, Ἀντιγένης, ?f. Ἀντίφιλος II); (5) m. iv BC   IG II² 10696, 3 (II ?s. Ἀντίφιλος I); (6) ~ ZPE 162 (2007) p. 2; (7) s. iv BC  IG II² 11162 (PA 1264a); (8) c. 323-322 BC  D.S. xviii 13. 6; D.S. xviii 15. 7; D.S. xviii 17 passim; Plu., Phoc. 26 (PA 1264); (9) 319-313 BC  IRhamnous 186; 187; SEG LI 164; (10) 268/7 BC  Ag. XIX H 117 (Ἀντίφιλ[ος]); (11) iii/ii BC  AE 1925-6, pp. 22 ff. no. 138, 7; IOrop 173, 7 ([Ἀ]ντίφιλος: f. Κηφισοφῶν); (12) ii/i BC  IG IV (1)² 100, 7 (PA 1264c); (13) 106/5 BC  FD III (2) 25, 41 (I f. Ἀντίφιλος II); (14) ~ (II s. Ἀντίφιλος I); (15) 106/5 BC  FD III (2) 52, 3; BCH Suppl. 4 (1977) pp. 152 ff. (date) (Ἀντίφι[λος])

—Alopeke: (16) 393-388 BC  ID 97, 3 (PA 1267) (f. Παντάρετος)

—Anaphlystos: (17) 442/1 BC  IG I³ 457, 16 f. (Ἀ[ν]τίφι[λος])

—Aphidna: (18) 223/2 BC  IG II³ (1) 1151, 9; IG II² 1303 = IEleusis 207, 7; IG II² 1706, 51 (PA 1268) (archon epon.)

—Halimous: (19) m. iv BC  D. lvii 26; 60 (= PA 1266); IG II³ (1) 302, 6 f. (f. Εὐβουλίδης)

—Kephisia: (20) c. 400 BC  IG II² 6410 (PA 1270) (f. Ἐπαίνετος)

—Kydathenaion: (21) hell. IG II² 6559 (Ἀντίφι(λ)ος: f. Αἰγλάτης)

—Lamptrai: (22) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 20 (PA 1271)

—Lamptrai?: (23) m. iv BC  SEMA 2274

—Oion: (24) ii BC  IG II² 6583 (PA 1272)

—Phlya: (25) iii BC  IG II² 7662 (s. Νικόστρατος); (26) ii-i BC  IG II² 7663 (s. Νικόστρατος)

—Probalinthos: (27) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 58 (f. Πυθόδωρος)

—Rhamnous: (28) m. iv BC  IG II³ (4) 921; IG II² 7330 = IRhamnous 218 (SEMA 779); IG II² 7354 = IRhamnous 219 (SEMA 780) (I s. Θεόφιλος, f. Θεόδωρος I, Τείσιππος, Μνησαγόρα); (29) iv/iii BC  IG II² 3839 = IRhamnous 123 (PA 1273) (II s. Θεόδωρος I, Λεωνίκη, f. Θεόδωρος II); (30) 303/2 BC  Ag. XV 62, 282; IRhamnous 114 (s. Κλεοχάρης)

—Skambonidai: (31) 119/18 BC   IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 119 (cf. PA 1274) (I f. Ἀντίφιλος II); (32) ~ IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 119 (PA 1274) (II s. Ἀντίφιλος I)

—Themakos: (33) 336/5 BC  Ag. XV 42, 44

—Thria: (34) f. iv BC  IG II³ (4) 669 (= PA 1269); IG II³ (4) 712, 2 (s. Βρυσωνίδης)

Athens?: (35) 336/5 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 49 ([Ἀ]ντίφιλος); (36) f. iii BC  IG II³ (4) 523 (TrGF 1 p. 263 no. 95) ([Ἀν]τίφιλος: s. Α[--]); (37) ii BC  IG II² 10699; cf. LGPN IIIB s.v. (15) (or Megaris, Megara: s. Εὔχηρος)

Athens*: (38) m. iv BC  IG II² 2390, 9; (39) iii BC  IG II² 10472, 1; cf. AM 81 (1966) pp. 154 ff. no. 4 (f. Τίτθη)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kalchedon: (40) hell. IG II² 8949 (LGPN V.A (2)) (s. Πυθίων)

    Cyprus, Marion-Arsinoe: (41) v/iv BC  SEMA 1185 (LGPN I (-)) (f. Ζωΐλος)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (42) s. v BC  IG II² 10017 (LGPN IV (3))

Ἀντιφῶν

Athens: (1) vi/v BC  Pl., Prm. 126c (PA/APF 1275) (I f. Πυριλάμπης); (2) c. 510 BC  Immerwahr, Script 356 = CAVI 2292 (ARV² p. 13 no. 1) (-φν); (3) c. 500 BC  CAVI 2360 (ARV² p. 1565) (-φν: kalos); (4) v BC  X., Mem. i 6. 1 f.; D.L. ii 26; Hermog. iii 385 (PA 1278); (5) s. v BC   X., HG ii 3. 40; PCG 4 p. 231 fr. 212 (PA/APF 1283) (s. Λυσωνίδης); (6) ~ IG I³ 1039, 9 (PA 1282a) ([Ἀν]τιφῶν); (7) c. 420-400 BC  SEMA 2028 (f. Καλλιστράτη); (8) v/iv BC  PA/APF 1284 (II s. Πυριλάμπης, Περικτιόνη); (9) 415 BC  And. i 15 (PA 1279); (10) f. iv BC  IG II² 2367, 10; (11) iv BC   IG II² 10701 (PA 1282c); (12) ~ IG II² 10702; (13) iv BC  IG II² 4026, 4; (14) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 51 (PA 1283a) (s. Ναύτης); (15) ~ IG II² 10700 (PA 1282b); (16) 359 BC  FGrH 115 F 30 (PA 1280); (17) s. iv BC   ID 74, 17 f. (s. Θεόδωρος); (18) ~ IG II² 1251, 6 (f. Φιλέας); (19) c. 346-344 BC  D. xviii 132 f.; Din. i 63; Plu., Dem. 14 (PA 1281); (20) c. 335/4 BC  Ag. XIX P 32, 15 ([Ἀ]ντιφῶν); (21) ?hell. IEph 1421, 1 (s. Ἀντίμαχος); (22) ~ SEMA 785 (IRhamnous 224) (f. Ἀρίστη); (23) iii BC   NS 510, 1 (f. Ἀπολλόδωρος); (24) ~ IEleusis 300, 55; (25) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, [10], 39 (archon epon.); (26) c. 250 BC  AM 85 (1970) pp. 206-7 nos. 32-4; (27) 246/5 BC  IG II³ (1) 1004, 20 ([Ἀν]τιφῶν); (28) f. ii BC  IEleusis 300, 49; (29) ii BC  IG II² 2446, 3 (PA 1282) (f. Πυθόδωρος); (30) ii AD  Luc., DMeretr. 7 (s. Μενεκράτης: fict.); (31) m. ii AD  IG II² 3963, 11; 3964, 7; IThesp 178, 7, 22-4; cf. PCG 2 p. 483; Stephanis 226; (32) m. iii AD  IG II² 3767, 4

—Acharnai: (33) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 75; (34) c. 215 BC  IG II³ (1) 1200, 7 (f. Καλλωνίδης)

—Alopeke: (35) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 52 (PA 1291) (s. Σόλων)

—Ankyle: (36) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 46 (PA 1288) (f. Ἔκφαντος)

—Athmonon: (37) 324/3 BC  IG II² 1203, 11 (PA 1289) (s. Ἀριστόμαχος)

—Cholargos: (38) 167/8 AD  Ag. XV 371, 29 (s. Δημήτριος)

—Cholleidai: (39) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 61; (40) 45/6 AD  IG II² 1945, 32 (s. Δημήτριος)

—Eleusis: (41) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 9 (PA 1292) (f. Φιλόξενος); (42) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 7, 60 (PA 1293); (43) 325/4 BC  IG II³ (1) 367, 3; 368, 2 (PA 1294) (s. Κόροιβος); (44) iv/iii BC  SEG XXXIV 141 ([Ἀν]τιφῶν)

—Erchia: (45) c. 330 BC  IG II² 1627, 33 f.; 1629, 344 (PA 1296); (46) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 34 (PA 1297)

—Halai: (47) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 151 (PA 1290)

—Hermos: (48) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 24 f., [47], 52, [65] (PA 1295) (s. Ερ[--])

—Kephisia: (49) v/iv BC  Pl., Ap. 33e (PA 1299) (f. Ἐπιγένης)

—Kettos: (50) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 5 (PA 1298) (s. Φανόστρατος)

—Krioa: (51) f. iv BC  IG II³ (4) 586 (PA/APF 1300) (f. Τιμοκράτης)

—Kydathenaion: (52) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 47 (PA 1302) (s. Πυθέας); (53) 349/8 BC  IG II² 1620, 48 f. (PA 1301) (s. Ἀρχίας)

—Melite: (54) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 10 (PA 1287) (s. Ἐπίτροπος); (55) 281/0 BC  Ag. XV 72, 43 (s. Ἐπίτροπος)

—Myrrhinoutta: (56) m. ii BC  IG II² 2334, 46; ID 1419, 10; 1442 B, 56; 1443 B I, 164; 1444 Aa, 48; FD III (2) 11, 16 + BCH 99 (1975) p. 187; FD III (2) 24, 6; 27, 10; 35, 10; 36, 3 (s. Ἕρμων I, Ἡδίστη, f. (nat.) Ἕρμων II, f. Στρατονίκη)

—Pallene?: (57) c. 205 AD  Ag. XV 447, 17 (Αἴλ. Ἀντιφῶν)

—Peiraieus: (58) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 10

—Perithoidai: (59) c. 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 22; IG II² 1514, 44; 1516, 22; 1517, 150 (PA 1303)

—Phegaia: (60) c. 265-244 BC  IG II³ (1) 921, 55; 956, 11; 1016, 52 (PA 1307) (s. Πολύευκτος I, f. Πολύευκτος II)

—Phrearrhioi?: (61) v BC  IG I³ 1040, 19 ([Ἀ]ντιφ̣[ν]: f. Ἀντιφάνης)

—Rhamnous: (62) c. 480-410 BC  RE (14); PA 1304 (s. Σώφιλος)

—Semachidai: (63) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 38 (Αἴλ. Ἀντιφῶν)

—Skambonidai: (64) 418/17 BC  Develin, AO p. 144 (PA 1277) (archon epon.)

—Sounion: (65) 169-182 AD  IG II² 2097, 245; Ag. XV 402, 15 (f. Τερψίλαος)

—Sphettos: (66) c. 380 BC  IG II² 1929, 16 (PA/APF 1306) (f. Λεπτίνης)

—Sypalettos: (67) m. iv BC  IG II² 1622, 139 (PA/APF 1305)

—Teithras: (68) 300-281 BC  IG II² 1264 + Tracy, ADT p. 146; IG II³ (1) 881, 24 (s. Ἀντισθένης, f. Εὔθιος)

—tribe Aiantis?: (69) 407/6 BC   IG I³ 316, 63 (cf. PA 1285) (or tribe Antiochis: Ἀντιφ̣[ν]: I f. Ἀντιφῶν II); (70) ~ IG I³ 316, 63 (PA 1285) (or tribe Antiochis: -φν: II s. Ἀντιφῶν I)

—tribe Aigeis: (71) 335/4 BC   Ag. XV 43, 31 ([Ἀντ]ιφῶν: II s. Ἀντιφῶν I); (72) ~ Ag. XV 43, 32 (I f. Ἀντιφῶν II)

—tribe Attalis: (73) iii AD  Ag. XV 486, 3 ([Ἀντ]ιφῶν: s. Αὐ̣τ̣ο̣[--]); (74) a. 216 AD  Ag. XV 470, 13 (s. Ἀριστόβουλος)

—tribe Erechtheis: (75) 490 BC  SEG LVI 430, 7 (-φν); (76) 459 BC  IG I³ 1147, 141 (PA 1286) (-φν)

—tribe Leontis: (77) s. v BC  IG I³ 1193, 124 (-φν)

Athens?: (78) f. iv BC   TrGF 1 p. 193 no. 55; RE (12); (79) ~ SEMA 1543 (s. Εὐφάνης); (80) s. iv BC   SEG XVIII 60, 3 ([Ἀ]ντιφῶν); (81) ~ IG II² 2347, 13; (82) ?iii BC   CIA App. 76, 12 (Ἀντιφ[ῶν]); (83) ~ CIA App. 165, 2 ([Ἀν]τιφ[ῶ]ν)

Ἀντιχάρης

Athens: (1) 415-410 BC  IG I³ 1459, 14 = ID 92, 14; (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 123 (PA 1308) (-ρς); (3) 408/7 BC  IG I³ 110, 26 (PA 1309); (4) m. iv BC  Ag. XIX P 18, 4 (Ἀντιχά[ρης]?); (5) c. 336/5 BC  IG II² 1518, 51; 1524, 160 (Ἀντιχάρ[ης]?, Ἀντίχαρ[μος]?); (6) c. 330-320 BC  IG II² 1568, 17 ([Ἀ]ν̣τιχ[άρης]?, [Ἀ]ν̣τίχ[αρμος]?); (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 no. 448 ([Ἀν]τιχά[ρης]?, [Ἀν]τίχα[ρμος]?: f. Ποσείδιππος)

—Acharnai: (8) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 133 b (Ἀντιχ[άρης]? - ed., Ἀντίχ[αρμος]?); (9) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 101 (PA 1312)

—Aixone: (10) s. iv BC  IG II² 5407; (11) c. 330 BC  IG II² 1197, 7 (PA 1317) (Ἀντιχ[άρης]?, Ἀντίχ[αρμος]?)

—Anaphlystos: (12) hell. IG II² 5679 (PA 1311) (f. Πρωτοφάνης)

—Angele: (13) 175/4 BC  IG II³ (1) 1316, 4 (s. Ἐπίζηλος)

—Athmonon: (14) m. iv BC  IG II² 2385, 55 (Ἀντιχά[ρης]?, Ἀντίχα[ρμος]?)

—Cholleidai: (15) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 18 (PA 1316) ([Ἀ]ντ̣ι[χ]άρης: s. Μοιραγένης)

—Eroiadai (Antiochid): (16) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 66 (Ἀντιχ[άρῆς]?, Ἀντίχ[αρμος]?: f. Ἄνθιππος)

—Kephale: (17) 304/3 BC  Ag. XV 61, 95 (f. Μνησίας)

—Kropidai: (18) m. iv BC  IG II² 6555 (PA 1313) (f. Ἀρχεστράτη)

—Kydathenaion: (19) f. iv BC  Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 2 p. 307; (20) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 46 (s. Ἀντικλῆς)

—Pambotadai: (21) m. iv BC  SEMA 541 (f. Εὐχάρης)

—Peiraieus: (22) m. iv BC  IG XII (6) 262, 261; (23) s. iv BC  IG II² 7199 (PA 1314) (f. Φιλωτάδης)

—Phrearrhioi: (24) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 45 (PA 1315) (-ρς: s. Φιλίων); (25) 336/5 BC  Ag. XV 42, 211

—tribe Erechtheis: (26) 459 BC  IG I³ 1147, 174 (PA 1310) (-ρς); (27) c. 411 BC  SEG LII 60, 71 (-ρς)

—tribe Leontis: (28) s. v BC  IG I³ 1193, 95 (-ρς)

Athens?: (29) ?iii BC  CIA App. 39, 8

Ἀντίχαρμος

Athens: (1) f. iii BC  IOrop 329, 9 (f. Χαρῖνος)

—Aixone: (2) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 8 (PA 1318) (Ἀντίχαρ[μ]ος: s. Ναύσων)

—Lamptrai: (3) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 61 c (PA 1319)

—Melite: (4) c. 330 BC  IG II² 1927, 6 (PA 1320) (s. Εὔδοξος)

—Pergase: (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 39

Ἀντιώ

Athens:

—Kyda--: (1) i-ii AD  IG II² 3948/9 = IEleusis 397, 4 (d. [..]όκλεια)

Ἄντοχος

Athens:

—Rhamnous: (1) 304/3 BC  Ag. XV 59, 54; 61, [277] (Ἄντοχ[ος]); (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 196 ([Ἄ]ντοχος: s. Λυσίας)

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) i BC  IG II² 8565 (s. Μένανδρος)

Ἄντυλλος

Athens: (1) iv BC   PCG 7 p. 322 (fict.); (2) ~ PCG 7 pp. 76-8 (fict.)

—tribe Pandionis: (3) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 39, 70

Athens*: (4) 143/4 AD  IG II² 2050, 130 (Ἄντυλλ[ος]: epeng.)

Ἀντωνῖνα

Athens: (1) ii/iii AD  IG II³ (4) 918, 4 (Κλ. -νεῖ-: m. Αὐρ. Καλλίφρων ὁ καὶ Φροντῖνος, Αὐρ. Πάτροκλος); (2) f. iii AD  IG II² 13209, 1; cf. Neos Hellenomnemon 1 (1904) p. 389 (-νεῖ- ἡ καὶ Σωκρατική)

Ἀντωνῖνος

Athens:

—Besa: (1) m. ii AD  Ag. XV 342, 8

—Gargettos: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 39 ([Ἀ]ντωνεῖνος: s. Φιλουμενός)

—Marathon: (3) s. ii AD  IG II² 3624 (Ἀντωνῖν[ος])

—tribe Antiochis: (4) c. 255 AD  Ag. XV 466, 61 f. (Κλ. Ἀντωνῖνος)

Athens*: (5) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 214 (-νεῖ-: f. Ζώσιμος); (6) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 5, 18, 23 (Σεουηριανὸς Ἀγαθίας ὁ καὶ Ἀντωνῖνος: s. Διοτίμα: freed.?)

Foreign Residents:

    Ionia?, Magnesia: (7) i-ii AD  SEMA 1206 (LGPN V.A (32)) (Ἀνντω[νεῖνος])

Ἀντώνιος

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) 150/1 AD   IG II² 2065, 20 f., 82 ([Ἀν]τώνιος: I f. Ἀντώνιος II); (2) ~ IG II² 2065, 82 ([Ἀν]τώνιος: II s. Ἀντώνιος I)

—tribe Hadrianis: (3) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 22 ([Ἀ]ντών̣ιος: s. Ζήνων: reading - Kapetanopoulos)

Athens*: (4) 169/70 AD  IG II² 2097, 140, 170 (s. Μένανδρος: epeng.); (5) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 133 (s. Δημήτριος: epeng.)

Ἀνύτα

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 68 b, 6 (Ἀνύ[τ]α)

Ἀνύτη

Athens*: (1) c. 500 BC  CAVI 8122 (-τ - Simon: het.)

Ἄνυτος

Athens: (1) m. v BC  FGrH 73 F 3 (PA/APF 1321); (2) 388/7 BC  Lys. xxii 8-9 (PA/APF 1322); (3) s. iv BC  PCG 7 pp. 766 f. fr. 15 (PA/APF 1323)

—Euonymon: (4) s. v BC  PA/APF 1324 (s. Ἀνθεμίων); (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 3; (6) 322 BC  IG II² 1632, 224, 229 f., 237 (PA/APF 1325)

—Lakiadai: (7) c. 343-340 BC  [D.] lix 61 (PA 1326)

Ἀξαῖος

Athens:

—Hamaxanteia: (1) ii BC  IG II² 5588 (PA 1328) (s. Ἀξίοχος)

Ἀξιόδωρος

Athens:

—Pergase: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 28

Ἀξιοθέα

Athens: (1) 398/7 BC  IG II² 1388, 71; (2) i BC-i AD  NS 137, 1; (3) iv AD  Alciphr. iii 61 (m. Πολύβιος: fict.)

—Xypete: (4) i BC/ i AD  Ag. Inv. I 7576 (unp.); cf. PAA 9 p. 559 (d. Ἰσίδωρος, m. Κλέων (Azenia))

Ἀξιόθεος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  SEMA 1239 (LGPN V.B (1)) (s. Ξενοκλῆς)

Ἀξιομάχη

Athens: (1) c. 375-350 BC  SEMA 2412

Ἀξιονίκη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9397 (LGPN V.B (1)) (d. Ἑρμογένης)

Ἀξιόνικος

Athens:

—Pergase: (1) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 64

Athens?: (2) iv BC  PCG 4 pp. 20 ff.; (3) c. 350 BC  IG II³ (4) 1142 ([Ἀ]ξι̣όνικος)

Ἀξιοπείθης

Athens: (1) 450-440 BC  CAVI 688; 946; 1746; 1988; 2193; 2193 a; 2776; 2785; 4771; 5140; 8007; cf. ARV² p. 1568; Beazley Addenda p. 393 (cf. APF 600 IV) (s. Ἀλκίμαχος: kalos)

Athens*: (2) 409-407 BC  IG I³ 475, 101 f., 106; 476, 22, 90, 202 f., 239 (Ἀχσι-: metic)

Ἀξιόπιστος

Athens: (1) 351/0 BC  IG II² 1696, 25 ([Ἀξιό]πιστος: s. Θεόδωρος)

—Besa: (2) 142/3 AD  IG II² 2049, 81 (I f. Ἀξιόπιστος II); (3) ~ (Ἀξιόπιστος πρεσβύτ.: II s. Ἀξιόπιστος I); (4) 142/3 AD  IG II² 2049, 82 (I f. Ἀξιόπιστος II); (5) ~ (Ἀξιόπιστος νεώτ.: II s. Ἀξιόπιστος I)

Ἄξιος

Athens:

—Kephisia: (1) 167/8 AD   IG II² 2089 d + AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 2 f. (I f. Ἀγαθοκλῆς, Ἄξιος II); (2) ~ IG II² 2089 d + AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 3 (II s. Ἄξιος I)

Athens?: (3) c. 100 BC  IG II³ (4) 1079; (4) imp. IG II² 10704 (s. Ἀξι[--]); (5) iii AD  IG II² 2283, 12 (?s. Νικοκράτης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) i AD  IG II² 9464 (LGPN V.B (1)) (f. Βερενίκη)

Ἀξίοχος

Athens: (1) 407/6 BC  IG I³ 101, 48 (-χσί-)

—Hamaxanteia: (2) ii BC  IG II² 5588 (PA 12158) (f. Ἀξαῖος)

—Peiraieus: (3) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 87 ((Ἀ)ξίο(χος): I f. Αὐρ. Ἀξίοχος II); (4) ~ (Αὐρ. Ἀξίοχος: II s. Ἀξίοχος I)

—Skambonidai: (5) v BC  IG I³ 422, 193, 202; 424, 10; 426, 108, 125; 427, 46, 63, 82, 85; 430, 6, 8, 25, 33; + PA/APF 1330 (Ἀχσί- - IG: s. Ἀλκιβιάδης II, f. Κλεινίας III)

Athens?: (6) 318-307 BC  IG XII (8) 48, 1

Ἀξίπολις

Foreign Residents:

    Messenia, Messene: (1) 39/8 BC  IG II² 1043 III, 116 + SEG XXII 112 (LGPN III.A (-)) (f. [--]ς)

Ἀξίωμα

Athens?: (1) f. ii BC  IG II² 2357, 31

Athens*: (2) i BC  IG II² 10705

Ἀπάκη

Foreign Residents:

    Persis: (1) inc. IG II² 10075 (d. Μένανδρος)

Ἁπαλῖνα

Athens: (1) c. 440 BC  CVA Madrid 2 III I D pl. 6 = CAVI 4899 (hα- - CAVI, Ναπαλῖνα - CVA)

Ἀπάτη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC-i AD  SEMA 1241 (LGPN V.B (1)) ([Ἀ]πάτη: d. Μόσχιος); (2) i-ii AD  SEMA 1240 (LGPN V.B (3)) (d. Ἑρμαῖος); (3) imp. IG II² 9398 (LGPN V.B (2)) (d. Θεόδωρος)

Ἀπατίων

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 70 (s. Θε[--])

Ἀπατούριος

Athens: (1) f. iv BC   IG II³ (4) 891; (2) ~ IG II² 10707 (PA 1331a) (-τό-); (3) f. iv BC   IG II² 10708 (-τό-); (4) ~ IG II² 10709 (PA 1331c) (-τό-); (5) 207/6 BC  IG II³ (1) 1172, 2 (PA 1332) (f. Ἁγνωνίδης)

—Deiradiotai: (6) m. iv BC  IG II² 5965, 1, 5 (s. Ἀστύφιλος I, f. Ἀστύφιλος II)

—Eleusis: (7) i BC  IG II² 6025 a (p. 891) (s. Ἑρμῶναξ)

—Marathon: (8) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 28 (PA 1333) (Ἀπα[τ]ούριος: s. Φίλιππος)

—Melite: (9) i BC-i AD  IG II² 6867 (Ἀπα[τούριος?]: f. Πάτρων)

—Myrrhinoutta: (10) ii-i BC  SEMA 232

—Pergase: (11) 405 BC  IG I³ 1032, 191 (-τό-)

—tribe Attalis: (12) a. 217 AD  Ag. XV 478, 14 ([Ἀπα]τούριος)

—tribe Oineis: (13) 409 BC  IG I³ 1191, 216 (PA 1331) (-τό-)

Athens?: (14) inc. IG II² 11382 (f. Εὐετηρίς)

Athens*: (15) f. iv BC  IG II² 2376, 7 (PA 1331 b) (Ἀπατόρι[ος])

Foreign Residents:

    Caria, Knidos: (16) iii BC  IG II² 9041 (LGPN V.B (6)) (s. Ἐπιφάνης)

    Caria, Miletos: (17) i-ii AD  IG II² 9399 (LGPN V.B (35)) (s. Νικίας)

    Scythia Minor, Istros: (18) i BC-i AD  IG II² 8941 (LGPN IV (14)) (f. Σίμη)

Ἀπεία

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 14 ([Ἀ]π̣εία)

Ἄπεκτος

Athens?: (1) iv-v AD  Ag. VII p. 130 no. 989

Ἀπελλαῖος

Athens: (1) s. iv BC  Hyp. fr. iv (PA 1334)

Ἀπελλᾶς

Athens:

—Kollytos: (1) i BC  IG II² 6499 (I f. Ἀπελλᾶς II); (2) ~ (II s. Ἀπελλᾶς I)

—tribe Kekropis: (3) 255/6 AD   IG II² 2245, 290 (Ἀπελλᾶς ὁ καὶ Κεκρο.: II s. Ἀπελλᾶς I); (4) ~ IG II² 2245, 289 (I f. Ἀμμιανός, Ἀπελλᾶς II ὁ καὶ Κεκρο.)

Athens?: (5) i BC-i AD  IG II² 10710 (Μ. Πακώνιος Ἀπελλᾶς); (6) c. 44 BC  SEG LIV 235, 81; (7) i/ii AD  SEG LIV 235, 134 (Ἀπελλᾶ[ς]); (8) inc. IG II² 10635, 2

Athens*: (9) f. ii AD  SEMA 1310 (SEG XLIX 255)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i AD  IG II² 9699 (LGPN V.B (32)) (Ἀπελᾶς: f. Ἰσιοδότη)

Ἀπελλέας

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 47, 18 (f. Θεόξενος)

Ἀπελλῆς

Athens: (1) c. 550-530 BC  Hesp. 89 (2020) pp. 712-713 (Ἀπελς: vase); (2) ?360/59 BC  ID 104-15, 2 (Ἀπελλ[ῆς]); (3) ii BC  IG II³ (1) 1406, 5; (4) s. ii BC  ID 1666, 2 (Ἀπελ̣[λῆς]?); (5) 138/7 BC   FD III (2) 23, 12 (s. Ἀριστόβιος); (6) ~ FD III (2) 29, 5 (f. Μαμμία); (7) 128/7 BC   FD III (2) 47, 22 (I f. Ἀπελλῆς II); (8) ~ FD III (2) 47, 22 (Stephanis 233) (II s. Ἀπελλῆς I); (9) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 30 (f. Κηφισόδωρος); (10) c. 103-116 AD  ID 1596, 6 f. (s. Ἱππόνικος); (11) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 98 (Ἀπελ[λ]ῆ̣ς); (12) 154/5 AD  IG II² 2067, 207 (f. Τυχικός); (13) 210/11 AD  IG II² 2201, 13 (Ἀπελ[λῆς])

—Angele: (14) 106/5 BC  IG II² 1011, 3 (PA 1335) (s. Δημοφῶν)

—Antinoeis: (15) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 19 (I f. Ἀπελλῆς II); (16) ~ (II s. Ἀπελλῆς I)

—Erchia: (17) 87/8 AD  IG II² 1996, 12, 75 (I f. Ἀπελλῆς II, Ἀττικός); (18) 87-139 AD  IG II² 1996, 12; Ag. XV 331, 12 (II s. Ἀπελλῆς I, f. Ζώπυρος); (19) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 3 (I f. Ἀπελλῆς II); (20) ~ (II s. Ἀπελλῆς I); (21) 166/7 AD  IG II² 2094, 33 (III s. Ζώπυρος)

—Eupyridai: (22) s. i BC  IG II² 2461, 73 (PA 1336) (f. Δημοσθένης)

—Kephisia: (23) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 5 (PA 1337) (s. Ἀπολλόδωρος)

—Kerameis: (24) hell. SEMA 283 (s. Ὀλύμπιχος)

—Kolonai: (25) 103/2 BC  IG II² 1335, 25 (PA 1338)

—Kothokidai: (26) 156/5 BC  ID 1416 B I, 62, 83, 112; 1417 C, 24 (s. Κάλος)

—Marathon: (27) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 51 (s. Ἀπολλώνιος); (28) 173/4 AD   IG II² 2103, 76, 155 (Πομ. Ἀπελλῆς: I f. Ἀπελλῆς II); (29) ~ IG II² 2103, 155 (II s. Πομ. Ἀπελλῆς I); (30) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 6 (f. Ἀβάσκαντος)

—Otryne: (31) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 26; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 1339) (f. [--]λος)

—Phlya: (32) c. 161-176 AD  IG II² 2085, 10; 2097, 197; 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 7; Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 60; Ag. XV 392, 35 (I f. Ἀπελλῆς II); (33) ~ (II s. Ἀπελλῆς I); (34) c. 175 AD  Ag. XV 392, 36 (I f. Ἀπελλῆς II); (35) ~ (II s. Ἀπελλῆς I)

—Phyle: (36) ii-i BC  IG II² 7742 (s. Θεοκλῆς)

—Rhamnous: (37) hell. SEMA 594; SEG LV 316 (date) (f. Ἑρμόδωρος)

—Skambonidai: (38) i AD  IG II² 6445 ([Ἀ]πελλῆς)

—Sounion: (39) m. ii BC  IG II² 1938, 11; 3871, 3 (PA 1341) (I s. Πόλλις I, f. Πόλλις II, Ἀπελλῆς II); (40) s. ii BC  IG II² 3871, 1 (PA 1340) (II s. Ἀπελλῆς I)

—tribe Kekropis: (41) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 91 (I f. Ἀπελλῆς II); (42) ~ (II s. Ἀπελλῆς I)

—tribe Leontis: (43) 194/5 AD  IG II² 2191, 14 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Ptolemais: (44) 165/6 AD  IG II² 2090, 96 (f. Ἀθηνόδωρος)

Athens*: (45) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 135 (f. Ἐπαφρόδιτος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (46) 87/8 AD   IG II² 1996, 123 f. (LGPN V.B (18)) (f. [-]ντος); (47) ~ IG II² 1996, 110 (LGPN V.B (17)) (f. Σκηνικός)

    Caria, Miletos?: (48) 87/8 AD  IG II² 1996, 243 (LGPN V.B (19)) (Ἀπελλ.: f. Γραφικός)

    Herakleia: (49) ii-i BC  IG II² 8805 (f. Τρωάς)

    Pisidia: (50) ii BC  IG II² 10079 (LGPN V.C (7))

Ἀπελλικῶν

Athens:

—Oion (Kerameikon): (1) iii-ii BC  IG II² 6993 (f. Εὐφαίνα); (2) m. i BC  Thompson, New Style Coinage 1263 + Chiron 21 (1991) p. 17; IG II² 2461, 4; IEleusis 300, 21; IG II³ (4) 399, 6 f. (cf. PA 1343) (?s. Ἀπόληξις I, f. Ἀπόληξις II)

Foreign Residents:

    Ionia, Teos: (3) c. 100-84 BC  RE (1); Thompson, New Style Coinage 1131-42 + Chiron 21 (1991) pp. 11-12 (coin); Osborne, Naturalization T123 (LGPN V.A (12)) (and Athens)

Ἄπελλις

Foreign Residents:

    Aiolis, Temnos: (1) ?hell. IG II² 10445 (LGPN V.A (1)) (s. Διονύσιος)

Ἀπενορίς

Athens?: (1) c. 430 BC  Arte Antica e Moderna 5 (1962) p. 258 = CAVI 3485

Ἀπημαντοκλῆς

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 3 = SEG LI 67, 6; 1506, 22-3 (PA 1344)

—Trikorynthos: (2) c. 430 BC  IG II² 7551 (PA 1345) (?s. Εὔνομος)

Ἀπήμαντος

Athens: (1) v BC  Pl., Hp. Ma. 286b; Pl., Hp. Mi. 363b; Pl., Hp. Mi. 373a (PA 1347) (f. Εὔδικος); (2) s. v BC  Plu., Ant. 70; D.L. i 107; PA 1346; (3) 328-326 BC  CID II 71, 43; 72, 6; 94, 4; 96, 6; 97, 59 (PA 1347a)

—Eroiadai (Hippothontid): (4) m. iv BC  IG XII (6) 262, 265 (Ἀπή[μ]αν̣τος)

—Kollytos: (5) iv BC  SEG LVI 262

—Phlya: (6) 318/17 BC  Ag. XV 73 = SEG XXXVI 155, 76 (Ἀπήμ[αντος]: I f. Ἀπήμαντος II); (7) ~ (II s. Ἀπήμαντος I)

Ἀπημονίδης

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 502, 519

Ἀπήμων

Athens: (1) iv-iii BC  IG II³ (4) 1685 (Ἀγήμων̣ (n. pr.?) - IG, Ἀ̣π̣ήμων̣? - alii: dub.); (2) ?iii BC  IG II³ (4) 595 (PA 1348) ([Ἀ]πήμων: f. Ἀριστέων)

—Anagyrous: (3) m. iv BC  IG II² 3830 (PA/APF 1349) ([Ἀπή]μων: s. Νικοκλῆς)

—Myrrhinous: (4) f. iv BC  IG II² 1138, 17 (PA/APF 1350) (s. Φείδιππος I, f. Φείδιππος II)

—Phlya: (5) 360/59 BC  IG II² 1622, 520 (PA 1351)

—tribe Aiantis: (6) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 9 (s. Αἰσχραῖος)

Athens?: (7) iii BC  IG II² 2356, 46

Athens*: (8) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 133 (s. Ἀδε[--]: metic)

Ἀπιστία

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 106 a, 6

Ἁπλοκόμης

Athens: (1) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 30

Ἀποκαταστάνων

Athens*: (1) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 52 (s. Ἀγαθ[--]: epeng.)

Ἀπόληξις

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12571 (PA 1353a) (f. Ῥόδη); (2) c. 410 BC  PCG 7 p. 495 fr. 150 (PA 1352); (3) m. iv BC   IG II² 4024, 2 f. (PA 1355) ([Ἀπόλη]ξις: II s. Ἀπόληξις I); (4) ~ IG II² 4024, 3 (cf. PA 1355) (I f. Ἀπόληξις II); (5) m. iv BC  IG II² 10712; (6) 349/8 BC  D. xlv 64 (PA 1353); (7) 122/1 BC  Thompson, New Style Coinage 494-507; cf. Chiron 21 (1991) p. 18; (8) s. i BC  SEG XXI 819 (Ἀπόληξ[ις]); (9) 24/3 BC  IG II² 1040 + 1025, 14 f., 24 f.; 1063 = SEG XLVII 143 Decree 2, 29; IG II³ (4) 120; Ag. XV 281, 2 f.; 291, 2; 292, 3; IEleusis 300, 2; FD III (2) 61, 2; cf. Chiron 27 (1997) pp. 178-81 (archon epon.); (10) iv AD  Alciphr. iii 4 (fict.)

—Aithalidai: (11) m. iv BC  IG II³ (4) 1365 (= PA 1356); Ag. XIX P 9, 18, 21; XIX P 25, 23 (s. Κηφισόδοτος I, f. Κηφισόδοτος II)

—Amphitrope: (12) s. iv BC  IG II² 5753 + AM 67 (1942) p. 173 no. 365, 2 (cf. APF 2419) ([Ἀπόλη]ξις: s. Ταυρίσκος)

—Anagyrous: (13) 365-340 BC  IG II² 5617 (PA 1357) (f. Αἰσχίνης)

—Erchia: (14) f. iv BC  IG II² 6097, 1, 11; 6109 (cf. APF 10807) (s. Εὐαίων, f. Εὐαλκίδης)

—Erchia?: (15) f. iv BC  IG II² 10711; CAT 1.847 (locn.)

—Halimous: (16) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 43 (Ἀπ̣όλη̣[ξ]ι̣ς̣: s. Ἀπ̣[--])

—Iphistiadai: (17) 421-415 BC  IG I³ 472, 1 f. (-χσις: s. Σμίκυθος)

—Oe: (18) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 36 (PA 1358)

—Oion (Kerameikon): (19) s. ii BC  IG II² 2452, 45 f. (= PA 1359 = 1361); IG II² 3479 a, 2 (p. 350) (I s. Ἀριστοτέλης I, f. [--]στρατος, Φιλοκράτης I, ?f. Ἀριστοτέλης II, Ἀπελλικῶν); (20) c. 140 BC  SEG XXXII 216, 21 (II s. Ἀπόληξις I); (21) ~ (Ἀπ[όληξι]ς: I f. Ἀπόληξις II); (22) s. i BC   IG II² 2461, 5 (= PA 1362); IG II² 3505, 6; 3519 = IEleusis 299, 1; IG II² 3909, 4; 4034 = Ag. XVIII H341, 2 f. (III s. Φιλοκράτης I, f. Λαμίδιον, Λύσανδρος); (23) ~ IG II² 2461, 4 (= PA 1360); IEleusis 300, 20; IG II³ (4) 399, 5 f. (II s. Ἀπελλικῶν); (24) c. 40 BC  IG II² 1965, 12; (25) c. 20-1 BC  Ag. XV 293, 1; IG II³ (4) 395, 3 f.; FD III (2) 63, 2 (IV s. Φιλοκράτης II: archon epon. - C8-1 AD); (26) i AD  SEG XLII 183 (f. Σκάμανδρος)

—Peiraieus: (27) c. 140 BC  IG II² 961, 4 ([Ἀπόληξις]?: s. Λύσανδρος); (28) ii/i BC  IG II² 1009 III, 96; 1046, 2 (cf. PA 1363) (s. Λύσανδρος I, f. Λύσανδρος II); (29) ?35/4 BC  Thompson, New Style Coinage 1272 + Chiron 21 (1991) p. 17

—Phyle: (30) c. 220 AD  Ag. XV 473, 26 (Ἀπόλη[ξις])

—Prospalta: (31) s. v BC  [D.] xliii 38; [D.] xliii 65 (PA/APF 1364) (f. Χαιρέλεως, Μακάρτατος I)

Athens?: (32) f. iv BC  IG II² 10711 a; (33) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 7 ([Ἀπό]ληξι[ς]); (34) 53-67 AD  IG II² 1989, 6 ([Ἀ]πόληξις)

Ἄπολλα

Athens: (1) m. ii BC  ID 1417 B II, 99

Ἀπολλᾶς

Athens?: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) p. 169-171 no. 13, 1, 23

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon?: (2) a. 229 BC  IG II² 835 = SEG XIX 80, 22 (LGPN III.A (10)) (s. Θαρρύνων, f. Θαρρύνων, Ἀγαμήδης)

Ἀπολλινάριος

Athens:

—Acharnai: (1) ii/iii AD  IG II² 2109, 8 f.; 3641 = IEleusis 631; Ag. XV 449, 10; 460, 84; SEG LIX 174, 44; cf. Follet, Athènes pp. 260-2 (Κλ. Ἀπολλινάριος: s. Τιβ. Κλ. Ἀπολλ[--])

—tribe Erechtheis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 35, 184 (Αἴλ. -πολι-)

Athens*: (3) 143/4 AD  IG II² 2050, 144 (Ἀπολλι[νάριος]: epeng.); (4) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 222 (-πολει-: f. Εὐήμερος)

Ἀπολλογένης

Athens: (1) c. 35-33 BC  ID 2632, 30 ([Ἀ]πολλογένη[ς]: archon epon.)

Ἀπολλόδοτος

Athens: (1) 149/8 BC  IG II² 958, 76 (PA 1365) (Ἀπολλόδοτ[ος])

—Dekeleia: (2) i-ii AD  IG II² 5981 (s. Ζωΐλος)

—Gargettos: (3) s. i BC  IG II² 5919 (f. Δημήτριος)

—Halimous: (4) 127/6 BC  IG II³ (4) 362, 6 (PA 1368)

—Kettos: (5) iii-ii BC  IG II² 6387 (PA 1369) (s. Μίκκων); (6) 128/7 BC  SEG XV 104, 174; FD III (2) 24, 33 (s. Σθένιος); (7) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 112 (PA 1366) ([Ἀπο]λλόδοτο[ς]: s. [--]σίου (gen.))

—Kollytos: (8) 149/8 BC  IG II² 958, 49 (PA 1370) (s. Ἡγίας)

—Melite: (9) m. ii AD  IG II² 2059, 14; 3616 (Ἰούλ. Ἀπολλόδοτος: s. Ἰούλ. Θεόδοτος I, Αἰλ. Κηφισοδώρα I)

—Oe: (10) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 9 (PA 1371) (Ἀπο[λ]λόδοτος)

—Paiania: (11) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 81 (Ἀπολλόδ(ο)τος)

—Sphettos: (12) hell. IG II² 7511 (PA 1372) (f. Δημήτριος)

—Thria: (13) c. 155 BC  Ag. XV 136, 10; Tracy, ALC p. 165 (reading, date) (Ἀπολλόδο̣[τος]?, Ἀπολλόδω̣[ρος]?)

—tribe Pandionis: (14) 157/6 BC  IG II² 957, 62 (PA 1367) (f. Ἡρακλείδης)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (15) ii-i BC  SEMA 960 ([Ἀπο]λ̣λόδο[τος]: f. [--]ης)

    Galatia, Ankyra: (16) i AD  IG II² 7888 (LGPN V.C (1)) (f. Ἀπολλώνιος)

Ἀπολλοδώρα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6471 (cf. PA 8537) (Ἀπολλοδώρ[α])

—Aphidna: (2) s. iv BC  IG II² 5722 (PA 1373) (d. Κρίτων)

—Eitea: (3) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 2 p. 350 ([Ἀπολ]λοδώρα: d. [--]άτου (gen.))

—Gargettos: (4) i AD  IG II² 3556 (d. Ἀπολλόδωρος)

—Melite: (5) 98/7 BC  FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 3 ([Ἀπ]ολλοδώρα: d. Σαραπίων II)

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 3

Ἀπολλόδωρος

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 2062; 3847 d; 4177; 6481; 7104; 7837; cf. ARV² pp. 119 ff. (-δ-: painter); (2) 500-480 BC  Ag. XXI F 58 = CAVI 353 (Ἀπολόδρος); (3) v BC   PA 1379 (f. Ἱπποκράτης, Φάσων); (4) ~ ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 6 (Ἀπολλόδρ[ος]); (5) c. 490-480 BC  CAVI 71; 5929?; cf. ARV² p. 1565 (PA 1374) (Ἀπ(ο)λλόδρος: kalos); (6) m. v BC  IG I³ 1157, 24 (PA 1376) (-δ-); (7) c. 450 BC  CAVI 5123 (ARV² p. 1698); (8) s. v BC   PA 1378; RE (77) (painter); (9) ~ Th. vii 20 (PA/APF 1401) (f. Χαρικλῆς); (10) s. v BC  IG I³ 898; SEG LV 82; Plin., HN xxxiv 81; Plin., HN xxxiv 86 (-δ- - IG: sculptor); (11) 430/29 BC  Develin, AO pp. 118 f. (PA 1375) (archon epon.); (12) v/iv BC  Lys. fr. xii (PA 1380); (13) 415-410 BC  IG I³ 1459, 3 = ID 92, 2 ([Ἀπολ]λόδω̣ρος); (14) c. 411 BC  IG I³ 1190, 57 (PA 1377) (-δ-); (15) c. 400 BC  SEMA 2216 (f. Μυρτώ); (16) f. iv BC   SEMA 2014; (17) ~ IG II² 10714 (PA 1381b); (18) f. iv BC   SEMA 2170; cf. SEG LVII 251 (f. Μενεκράτης); (19) ~ IG II² 1690, 1 ([Ἀπ]ο̣λλόδ[ωρος]?); (20) f. iv BC  IG II² 2343, 5 (PA 1381a); (21) iv BC  SEMA 1549; (22) m. iv BC  IG II² 10754 (PA 1381c); (23) c. 350 BC  Ag. XIX P 14, 22; (24) 350/49 BC  Develin, AO p. 312 (PA 1381 and add.) (archon epon.); (25) s. iv BC   IG II² 1526, 18 (Ἀπολλόδωρ[ος]?, Ἀπολλοδώρ[α]?); (26) ~ SEG XXXVI 187, 4 ([Ἀπολ]λόδωρος: s. Ἀ[--]]); (27) c. 342/1 BC   Ag. XIX P 26, 305 (Ἀπο[λλό]δωρος); (28) ~ Ag. XIX P 26, 151; (29) 340 BC  Paus. i 29. 10 (PA 1382); (30) c. 330-320 BC   IG II² 1933, 10 (PA 1392) (II s. Ἀπολλόδωρος I); (31) ~ IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 322 f. ([Ἀ]πολλόδω[ρος]); (32) c. 330-320 BC  IG II² 1933, 10 (cf. PA 1392) (Ἀπολλόδω[ρος]: I f. Ἀπολλόδωρος II); (33) 319/18 BC  IG II² 388, 1; 390 + SEG XXI 315, 3; IG II² 1471, 38 f.; 1472, 21?; 1479, 5; IG II³ (4) 89, 3; Osborne, Naturalization D 30, 3; Osborne, Naturalization D 35, 1; Ag. XVI 101, 4; 102, 1; 103, 1; IRhamnous 186; FGrH 255 10; D.S. xviii 44. 1; D.H., Din. 9 (PA 1384) (archon epon.); (34) c. 300 BC   IG II² 6273, 2 (f. Ἀρίστιον); (35) ~ POxy 2082 fr. 2 ([Ἀ]πολλόδωρ[ος]); (36) hell. BE 2002, no. 56 (f. Κλεομένης); (37) iii BC   NS 510, 3 f. (Ἀπολλόδωρ[ο]ς: s. Ἀντιφῶν); (38) ~ IG II³ (4) 1621 ([Ἀπολ]λόδ[ωρ]ος); (39) ?271 BC  SEG XX 504 a; 504 b (fals.?) (s. Ἀρίσταρχος); (40) m. iii BC   IG V (2) 368, 121; cf. REA 100 (1998) pp. 490-1; (41) ~ IG II³ (1) 1047, 4 ([Ἀ]πολλόδωρος: s. Πραξ̣[--]); (42) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 207 no. 36; (43) c. 240-230 BC  IOrop 43; AE 1919, pp. 78 f. no. 113 (PA 1396) (s. Φρύνιχος); (44) iii/ii BC  IOrop 88, 4 (PA 1385) (f. Πύρρος); (45) 203/2 BC  IG II² 845, 23; 1175, 2; 1176, [1]; 1292, 14 (archon epon.); (46) ii BC   Phld., Ind. Sto. 53; Cic., de Nat. De. i 93; cf. RE (67); PA 1389; (47) ~ FGrH 244 (PA 1393) (s. Ἀσκληπιάδης); (48) ii BC  D.L. vii 181; D.L. x 25 (PA 1390); (49) 192 BC  Liv. xxxv 50. 4; (50) 166-163 BC  ID 1540, 3 (Ἀπολλ[όδωρος?]: f. Ἀλέξανδρος); (51) 148-134 BC  IG II² 1940, 33 (PA 1388) (f. Διοκλῆς); (52) 138/7 BC  FD III (2) 23, 18 (I f. Ἀπολλόδωρος II); (53) 138/7 BC  FD III (2) 11, 6 (s. Διονύσιος); (54) ~ (II s. Ἀπολλόδωρος I); (55) 128/7 BC   FD III (2) 47, 12 (Stephanis 251) (s. Ἀπολλοφάνης); (56) 128/7 BC  FD III (2) 24, 41 (I f. Ἀπολλόδωρος II); (57) ~ (II s. Ἀπολλόδωρος I); (58) ~ FD III (2) 47, 9 (f. Νικοκράτης); (59) 128/7 BC   FD III (2) 47, 11, 27 (Stephanis 254) (s. Χρύσιππος); (60) ~ FD III (2) 47, 12, 25 (Stephanis 253) (s. Νικάνωρ); (61) 128-124 BC  Thompson, New Style Coinage 425-7; 466; 469-70; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1386) (Ἀπολλόδω(ρος)); (62) 112/11 BC  Thompson, New Style Coinage 692-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1387) (Ἀπολλόδω(ρος)); (63) 106/5 BC   FD III (2) 25, 35 (f. Θεοκύδης); (64) ~ FD III (2) 25, 23; cf. 254, 3 ([Ἀ]πολλόδωρ[ος]: f. Καλλίστρατος); (65) 106/5 BC  FD III (2) 25, 37 (f. Εὐφρόνιος); (66) c. 100 BC  IG II² 7691 ([Ἀπο]λλόδωρος: f. (ad.) Λυσίμαχος); (67) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1, 14, 36, 45, 60, 69; ID 1935, 1 (PA 1391) (archon epon.); (68) i AD  IG II² 5343; (69) imp. IG II² 5219 (Ἀπολλόδωρ[ος]); (70) c. 130 AD  IG II² 2776, 21 (Ἀπολλόδωρ[ο]ς: f. Ἀπολλωνία); (71) inc. SEMA 2401 (f. Σοφοκλῆς)

—Acharnai: (72) iv BC  IG II² 1609, 83, 89; 1612, 110; IG II³ (4) 445, 2; D. xxxvi passim; D. xlv 8; D. xlv 24 f.; D. xlv 55; D. xlv 60 f.; D. xlvi 5; D. xlvi 21; D. lix passim (PA/APF 1411) (s. Πασίων I, Ἀρχίππη); (73) 87/8 AD   IG II² 1996, 58 (II s. Ἀπολλόδωρος I); (74) ~ IG II² 1996, 58 f. (I f. Ἀπολλόδωρος II, Διονύσιος); (75) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 22 (f. Πολύζηλος I)

—Aixone: (76) c. 330-320 BC  SEG XLVI 154, 4 ([Ἀπολ]λ̣όδωρο̣[ς]: s. Καλλιάδης); (77) 127/6 BC  IG II³ (4) 362, 3 (PA 1403) (f. Δημόνικος)

—Alopeke: (78) c. 330 BC  IG II² 1927, 168 (PA 1406) (s. Δημοκράτης)

—Anaphlystos: (79) iv BC  SEMA 107 (s. Ὀλυμπιόδωρος); (80) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 6 (PA/APF 1408) ([Ἀ]πολλόδωρος: s. Ὀλύμπιχος); (81) 304/3 BC  Ag. XV 61, 314 (Ἀπολλό̣[δωρος]: f. Ὀλυμπιόδωρος); (82) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 25 (Ἀπολλόδωρ(ος): f. [--]ρος); (83) f. ii BC  IG II² 5652 (= PA 1407); FD III (2) 89 = Nachtergael, Les Galates 34, 2, 8 (s. Ὀλυμπιόδωρος); (84) 169/70 AD  Ag. XV 380, 23 f. ([Ἀπολλ]όδωρος: f. Ἀπολλώνιος)

—Aphidna: (85) 432/1 BC  IG I³ 293, 16 f.; 294, 28, 35; 295, 41; 318, 10; 319, 15; 320, 25; 344, 18; 345, 34 f., 49; 346, 54; 365, 4 (PA 1410) (-δ-: s. Κριτίας)

—Araphen: (86) inc. IG II² 5690 (I f. Ἀπολλόδωρος II); (87) ~ (II s. Ἀπολλόδωρος I)

—Athmonon: (88) 405 BC  IG I³ 1032, 145 f., 262?; (89) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 140 (PA 1402) (f. Δάμων)

—Athmonon?: (90) f. iv BC  SEG XXIV 197, 22 (f. Καλλίας)

—Auridai: (91) ?iv BC  CIA App. 9, 20 + JÖAI 7 (1904) p. 125; (92) s. ii BC  IG II³ (4) 657, 1 (= PA 1409); FD III (2) 11, 12 (s. Σάτυρος)

—Auridai?: (93) ii-i BC  Ag. XVII 366 (or Ionidai: [Ἀπολ]λόδωρος: f. [--]ογένης)

—Bate: (94) c. 354-330 BC  IG II² 1613, 213; 1626, 10 (PA/APF 1412) ([Ἀπολ]λόδωρος)

—Ch--: (95) i AD  SEMA 2315/6 (Ἀπολλόδωρ[ος]: f. Πεισικράτεια)

—Cholargos: (96) 148-134 BC  IG II² 2435, 15; Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6 (name) (PA 1425) ([Ἀ]πολλόδ[ωρος]?); (97) i BC  IG II² 7767 (f. Ἀγαθοκλῆς)

—Cholleidai: (98) iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 157 = SEG XXXIV 142 g (PA 1457a) (s. Φι.); (99) c. 50 BC  Ag. XV 272, 13 (s. Βόηθος)

—Dekeleia: (100) c. 110-100 BC  ID 2615, 5; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 93 (PA 1414 = 1430) (s. Φιλώνυμος)

—Erchia: (101) iii BC  IG II² 6098 (PA 1416a) (s. Ἀπολλώνιος)

—Eroiadai (Hippothontid): (102) c. 330 BC  IG II² 1927, 63; 6095 (PA 1416) (II s. Πιστόδωρος); (103) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 9; CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 9, 11 (= PA 1415) (f. Πιστόδωρος, Οἰνείδης)

—Euonymon: (104) m. iv BC  IG II² 2398, 9 (PA 1417) ([Ἀπο]λλόδω[ρ]ο[ς]); (105) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 6 (f. Ἀντιγένης)

—Eupyridai: (106) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 84 (f. Χαρίας)

—Gargettos: (107) s. iv BC  IG II² 1623, 292; 1627, 250 f.; 1628, 137, 467; 1629, 25, 731; 1631, 106; CIA App. 103 a + JÖAI 7 (1904) p. 122, 7 (PA/APF 1413) (s. Διοφάνης); (108) i AD  IG II² 3556 (Ἀπολλόδ[ωρος]: f. Ἀπολλοδώρα)

—Halai: (109) 148-134 BC  IG II² 1939, 34 (PA 1405) (s. Δημήτριος); (110) imp. IG II² 5507 ([Ἀ]πολλόδωρος: f. Σάρδιον)

—Halai (Araphenides): (111) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 51 (PA 1404) (s. Ἀρχίας)

—Halimous: (112) f. i BC  IG II³ (4) 1116, 2 (Ἀπολλόδ[ωρος]: f. Κτησικλῆς)

—Hermos: (113) c. 122/1 BC  ID 1941, 1; 2589, 55; 2630, 7 (s. Ἐπίδαυρος)

—Hybadai: (114) 324/3 BC  IOrop 353 A, 24 (Ἀπολλόδωρ[ος]: s. Λυσίστρατος); (115) 211/10 BC  IRhamnous 32, 2 (f. Ἱέρων)

—Ikarion: (116) m. iv BC  IG XII (6) 262, 69

—Iphistiadai: (117) hell. IG II² 6296 (PA 1418) ([Ἀ]πολ[λ]όδωρος: f. Ἐπ̣[--]ς); (118) hell.-imp. SEMA 274/5 (s. Θεοκλῆς)

—Kedoi: (119) ii BC  IG II² 6381 (f. Καλλίστρατος)

—Keiriadai: (120) 138/7 BC  FD III (2) 7, 1 f. (Ἀπο[λ]λόδωρος: s. Κόνων I: deme - S.G.B.)

—Kephale: (121) iv BC  IG II² 6347 (PA 1420) (Ἀπολώδωρο[ς]); (122) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 39 (PA 1421) (f. Λυσικλῆς)

—Kephisia: (123) iii BC  HE 2910 (PA 1422) (f. Καλλίστρατος); (124) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 5 (PA 1423) (f. Ἀπελλῆς); (125) i BC  IG II² 6402 (s. Μοσχίων); (126) c. 30 BC  Ag. XV 286, 27 (s. Νικόλαος)

—Kerameis: (127) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 76 f. (cf. APF 1419) ([Ἀπ]ολλόδωρος); (128) s. iv BC  IG II³ (4) 1026, 2 (PA 1419) (f. Βαυκιδεύς)

—Koile: (129) c. 155 BC  Ag. XV 226, 68

—Kolonai: (130) ii BC   IG II² 6523 (f. Θεόξενος); (131) ~ Ag. XVII 188 (f. Ἀθηνόδωρος)

—Kropidai: (132) 107/6 BC   ID 2153, 4 f.; 2204, 2; 2415, 4 f. (PA 1424) (II s. Ἀπολλόδωρος I); (133) ~ ID 2204, 2; 2415, 5 f. (cf. PA 1424) (I f. Ἀπολλόδωρος II)

—Kydathenaion: (134) ?iv/iii BC  Ag. XIX H 128 (Ἀ[π]ολ̣λ[ό]δ[ωρος]?); (135) ii-i BC   IG II² 6562 (cf. PA 1426) (I f. Ἀπολλόδωρος II); (136) ~ IG II² 6562 (PA 1426) (II s. Ἀπολλόδωρος I)

—Kytheros: (137) ii BC  IG II² 6611 (PA 1426a) (s. Σίμων)

—Lamptrai: (138) hell. SEG L 829 II, 1 f.; SEG L 829 XXV, 1 (f. Κλεόδαμος, Εὐκοσμίδης); (139) iii BC  IG II² 6638 (cf. PA 1427) (f. Ἀγώ); (140) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 13, 20, 83, 92 (f. Νικοκλῆς); (141) 213/12 BC  IG II² 1706, 114 (PA 1427); (142) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 4 (s. Ἀπολλώνιος); (143) 185/4 BC  IG II² 1325, 17 (PA 1428) (s. Ἀπολλώνιος); (144) c. 100 BC   ID 2607, 25 f. (I f. Σώστρατος, Ἀπολλόδωρος II); (145) ~ ID 2607, 26 (II s. Ἀπολλόδωρος I); (146) f. i BC  ID 2087, 16; 2211, 2; 2617 a, 2 f.; 2618 a, 2 (f. Ἀρτεμίδωρος)

—Leukonoion: (147) m. v BC  APF 1395; cf. Is. vii ((Ἀπολλόδωρος): I f. Εὔπολις, Μνήσων I, Θράσυλλος I); (148) c. 420-355 BC  Is. vii passim; [D.] l 27; IG II³ (4) 442, 1; IG II³ (4) 483, 1 (PA/APF 1395 = 1429) (s. Θράσυλλος I, f. (ad.) Θράσυλλος II); (149) f. iv BC  Is. vii 19; Is. vii 24 f.; Is. vii 31 etc. (PA/APF 1394) (III s. Εὔπολις)

—Marathon: (150) hell.-imp. SEMA 406 (f. Διόδωρος); (151) s. ii BC  ID 2007, 2 (PA 1431) (s. Κροῖσος)

—Melite: (152) ii-i BC   ID 1973, 1, 4 (I s. Ἀγαθοκλῆς, f. Ἀπολλόδωρος II, Ἡρακλεόδωρος); (153) ~ ID 1973, 3 (II s. Ἀπολλόδωρος I); (154) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 148 (f. Ὀλυμπιόδωρος); (155) 119/18 BC  ID 2598, 8; (156) ii AD  IG II² 3999 (s. Εὔφημος)

—Oa: (157) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 39; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 1432)

—Oe: (158) 303/2 BC  Ag. XV 62, 177 (Ἀπολ[λόδ]ω(ρος): f. Εὐβουλίδης)

—Oe?: (159) m. iii BC  IG II³ (4) 1213, 2 ([Ἀ]πο[λ]λό[δ]ωρος: s. Ἀρίστων)

—Oinoe: (160) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 106 (f. Θεόδοτος)

—Oinoe (Aiantid): (161) 333/2 BC  IG II³ (4) 335, 9 ([Ἀπ]ολλόδωρος: f. Πυθόδωρος)

—Oion (Dekeleikon): (162) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 56 (f. Σωκράτης)

—Otryne: (163) m. iv BC  IG XII (6) 262, 49; (164) m. iii BC   IRhamnous 8, 3, 7, 12, 18 (II s. Ἀπολλόδωρος I); (165) ~ IRhamnous 8, 4, 12 (I f. Ἀπολλόδωρος II); (166) c. 248-210 BC  IG II³ (1) 1011, 68 (PA 1434); IRhamnous 59, 2, 24, 40 (s. Σωγένης); (167) iii/ii BC  IG II³ (4) 269 ([Ἀπο]λ̣λόδωρος); (168) m. ii BC  IG II² 2334, 21 (PA 1435) (s. Σωγένης I, Γοργώ (Athens)); (169) 148-134 BC  IG II² 1939, 63; 2452, 4 (PA 1433) (s. Ξενοκλῆς I, f. Ξενοκλῆς II)

—Pa--: (170) imp. SEMA 1548

—Paiania: (171) s. iv BC  IG II³ (4) 1605 ([Ἀπ]ολλόδωρος); (172) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 72; (173) 165/4 BC  ID 1417 B II, 140; 1497, 4 f. (PA 1436) (f. Ἀγαθοκλῆς); (174) 155/4 BC  Ag. XV 225, 85 (Ἀπολλόδω[ρ]ος); (175) m. i AD  IG II² 2303, 4 f. (s. Θεόφραστος); (176) iii AD  IG II² 7080 a = SEG LIX 291, 1 f. (f. Αὐρ. Πολύμνηστος)

—Pallene: (177) iii BC  IG II² 7109 (s. Τίμαιος); (178) iii-ii BC  SEMA 530 ([Ἀπ]ολλόδωρος: s. [..]όδοτος)

—Pambotadai: (179) m. iv BC   IG II² 7141, 1, 5, 8 (s. Ὀψιάδης I, f. Ὑπέρβολος, Ὀψιάδης II); (180) ~ SEMA 543 (f. Πυθόδωρος)

—Pambotadai?: (181) i BC/ i AD  IG II² 12501; Ag. XVIII H356, [2]; cf. RCA p. 409 (Γναῖος Πομπώνιος Ἀπολλόδωρος: f. Πομπωνία Ζωσίμη)

—Peiraieus: (182) 148/7 BC  IG II² 1938, 63 (PA 1437)

—Pergase: (183) ii-i BC  SEMA 566 (s. Φιλοκλῆς); (184) i AD  IG II² 7212 (f. Νικόστρατος)

—Perithoidai: (185) c. 150 BC  IG II³ (4) 113, 5 (f. Νικόμαχος); (186) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 116 (PA 1438) (f. Τ̣[--]ς); (187) i BC-i AD  SEMA 567 a (SEG LIV 342) (s. Νίκανδρος); (188) inc. IG II² 7222 (f. Νικόμαχος)

—Ph--: (189) 148-134 BC  IG II² 1940, 37 (PA 1452) (s. Ἡράκλειτος)

—Phaleron: (190) v/iv BC  Pl., Smp. 172a ff.; Pl., Phd. 59a; Pl., Phd. 117d; Pl., Ap. 34a; Pl., Ap. 38b; X., Mem. iii 11. 17; X., Ap. 28; Plu., Cat. Mi. 46; Ath. 507b; D.L. ii 35; POxy 1608, 34 ff. (PA 1453); (191) s. iv BC  IG II² 7619 (PA 1454) ([Ἀ]πολλόδωρος: f. Ὀλυμπιόδωρος)

—Philaidai: (192) iii BC  IG II² 7648 (PA 1455) (Ἀπολ[λ]όδωρος: f. Ἑκαταῖος); (193) m. i AD  IG II² 2304 = TAPA 76 (1945) p. 104 ([Ἀπολ]λόδωρος)

—Phlya: (194) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 110 (PA 1456) (f. Διονύσιος); (195) f. i BC  ID 2045, 5 (Ἀπολλό[δωρ]ος)

—Phrearrhioi: (196) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 4 ([Ἀ]πολλόδ[ωρ?]ος: s. Κηφισοκλῆς); (197) s. iv BC  IG II³ (4) 1374 (PA 1457) (f. [. . .]wn)

—Plotheia: (198) v/iv BC  D. lvii 38 (= PA 1439); SEMA 574; cf. APF 3126 (I f. Ὀλύμπιχος, [....]ωρ̣[ος]); (199) m. iv BC  D. lvii 38 (= PA 1440); cf. APF 3126 (II s. Ὀλύμπιχος)

—Poros: (200) ?ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 2 (f. Ἀπολλωνίδης); (201) i BC  IG II² 7243 (f. Ἀπολλωνίδης)

—Potamos: (202) f. ii BC  IG II² 7266 = Kerameikos III p. 47 no. 38 c; IG II² 7271 = Kerameikos III p. 48 no. 38 d (f. Μίκκιον)

—Prasiai: (203) ?hell. IG II² 7279 (PA 1441) (f. Ἀπολλώνιος)

—Probalinthos: (204) iii BC  SEMA 583 (s. Διονύσιος); (205) ii BC  IG II² 7291 (PA 1442) (s. Καλλικράτης); (206) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 165 (s. Ἀνάξιππος)

—Prospalta: (207) 335-302 BC  Ag. XV 43, 127; 62, 124 (s. Ἀρχίας I, f. Ἀρχίας II)

—Ptelea: (208) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 30, 46 (PA 1443) (s. Εὐκτήμων)

—Rhamnous: (209) ii-i BC  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.); cf. IRhamnous p. 227 (s. Μητρόβιος); (210) 107/6 BC   IG II² 1011 IV, 114 (cf. PA 1444) (I f. Ἀπολλόδωρος II); (211) ~ IG II² 1011 IV, 114 (PA 1444) (II s. Ἀπολλόδωρος I); (212) 66/5 BC  IG II² 1944, 23 (PA 1445) ([Ἀ]πολλόδωρος: s. Νικαγόρας); (213) f. i AD  IG II² 7331 (s. Σωτᾶς); (214) imp. IG II² 7368 (f. Σωτᾶς)

—Sounion: (215) m. ii BC   ID 1417 B II, 94; 1898, 1; SEG XLVIII 1040, 1 (PA 1446) (I f. Ἡραῖος I); (216) ~ ID 2118, 5 (Ἀπ[ολ]λόδ[ωρ]ος: s. Δημονίκη); (217) s. ii BC  ID 2042, 5; 2221, 9; 2222, 5; 2228, 8; 2589, 47; 2596, 15 (II s. Ἡραῖος I, f. Ἡραῖος II: sculptor)

—Sphettos: (218) 222/1 BC   IG II³ (1) 1153, 53 (PA 1397) ([Ἀπ]ολλόδ[ω]ρος: I f. Ἀπολλόδωρος II); (219) ~ IG II³ (1) 1153, 32 f., 48, [52], [68] (Ἀπολ[λόδ]ωρος: II s. Ἀπολλόδωρος I); (220) c. 100 BC  IG II² 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 7 (PA 1449)

—Steiria: (221) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 113

—Sypalettos: (222) s. v BC  Is. x 12 (PA 1448) (s. Ἀριστομένης); (223) 333/2 BC  IG II³ (1) 337, 7 f. (PA 1447) (f. Ἀντίδοτος); (224) iv/iii BC  IG II³ (4) 735 I, 2 ([Ἀ]πολλόδωρος: s. Ἀριστομένης)

—Teithras: (225) m. iv BC  SEG XXIV 152 = LVII 131 D1b, 5 (s. Ὀνη.); (226) s. iv BC  IG II² 7702, 2 (PA 1450) (f. Θεμιστώ)

—Themakos: (227) 128/7 BC  FD III (2) 12, 5; cf. Horos 14-16 (2000-03) p. 164 (s. Σωσίβιος, Φιλουμένη (Acharnai))

—Trikorynthos: (228) 103/2 BC  IG II² 1335, 26 (PA 1451)

—Xypete: (229) m. iv BC  IG XII (6) 262, 242

—tribe Antiochis: (230) c. 411 BC  IG I³ 1186, 150 (-δ-)

—tribe Attalis: (231) 128/7 BC  FD III (2) 24, 20; SEG XV 104, 253 (Ἀπολ[λόδ]ωρ[ος]: f. Ἀχαιός)

—tribe Erechtheis: (232) 459 BC   IG I³ 1147, 18 (PA 1398) ([Ἀ]πολλόδρος); (233) ~ IG I³ 1147, 87 (PA 1399) (-δ-); (234) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 27 ([Ἀπολ]λ̣όδωρος: s. Κέλσος)

—tribe Hippothontis: (235) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 138 f. (PA 1400) (Ἀπο[λ]λόδωρος: f. Φιλώνυμος, Θεόπομπος)

—tribe Kekropis: (236) 106/5 BC  FD III (2) 28, 49

—tribe Leontis: (237) 185/4 BC  IG II³ (1) 1289, 3-5, [22], 26 ([Ἀ]πολλόδωρος)

—tribe Pandionis: (238) s. v BC  IG I³ 1193, 50 (-δ-)

—tribe Ptolemais: (239) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 88 ([Ἀπο]λλόδωρο[ς]: f. Ἀπολλώνιος)

Athens?: (240) c. 510 BC  SEG XXIX 791 = CAVI 7665 (or Thasos: s. Δίφιλος); (241) s. v BC  Ar., Pax hypoth. (Stephanis 247); (242) c. 400 BC  IG I³ 1322 bis (s. Λάκων II); (243) iv BC   Ag. XVII 712 (PA 1396a) (s. Χάροψ); (244) ~ IG II² 2417, 6 (Ἀπολλόδ[ω]ρο[ς]); (245) m. iv BC   IG II³ (4) 1200 (f. Λυσίας); (246) ~ IG II² 10718 (PA 1393a) (s. Διόδωρος); (247) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 4; (248) 332/1 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 71 ([Ἀ]πολλό[δ]ωρος); (249) hell. IG II² 11161 ([Ἀ]πολλόδ[ωρος]: f. [Δ]ιονυσ[--]); (250) iii BC  CIA App. 160 b, 2 (Ἀπ[ολλό]δω[ρ]ος); (251) ?iii BC   CIA App. 61 a, 2 (Ἀπολλόδ[ω]ρος); (252) ~ CIA App. 199 ([Ἀπο]λλόδ[ωρος]); (253) iii-ii BC  IG II² 10714 a (p. 887); (254) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 86 (Ἀπολλόδωρ[ος]?, Ἀπολλοδώρ[α]?); (255) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 149 (?s. Τημένη); (256) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 187 (Ἀπολ[λό]δωρος); (257) hell.-imp. SEMA 1889; (258) ?ii/i BC  ID 1584, 8; (259) c. 100-86 BC  Ag. XXII 335; 338; 339; cf. p. 40 (potter); (260) i BC  Ag. XVII 711; (261) i AD   IG II² 10717 (Λ. Αὐφίδι[ος] [Ἀ]πολλόδ[ωρος]); (262) ~ ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 95 no. 14 d (Ἀπολλόδ[ωρος]); (263) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 24

Athens*: (264) 408/7 BC  IG I³ 476, 16 f., 132, 138 f. (-δ-: metic); (265) 405 BC  IG I³ 1032, 438 (metic); (266) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 A IV, 8 ([Ἀπολ]λό[δ]ωρ[ος]?); (267) f. iv BC   IG II² 2346, 10 (PA 1381d) ([Ἀ]πολλόδωρος); (268) ~ IG II² 2346, 48 (Ἀπολλόδ[ωρος]: s. Παντακλῆς I); (269) m. iv BC  IG II² 10715; (270) s. iv BC  IG II² 7873 = AIUK 4.6 (2022) no. 37, 1 (f. Μέλιττα); (271) c. 330-320 BC  IG II² 1575, 13 (Ἀπολλόδωρ[ος]: freed.); (272) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 225 (metic); (273) iv/iii BC  Ag. XXI Hc 1; (274) 139/40 AD  IG II² 2044, 94 (f. Πρωταγόρας); (275) 142/3 AD  IG II² 2049, 111 (f. [--]εύς); (276) 173/4 AD  IG II² 2103, 187 (s. Κλαδίων: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (277) hell. IG II² 8332 (LGPN V.A (24)) (f. Εἰρήνη)

    Boiotia, Chaironeia?: (278) ?hell. SEMA 1471 (LGPN III.B (35)) ([Ἀπο]λλόδω[ρος]: s. [--]μων)

    Boiotia, Plataiai: (279) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 115 (LGPN III.B (74)) (mercen.)

    Boiotia, Plataiai?: (280) ?427-403 BC  IG I³ 1363 e (LGPN III.B (76)) (-δ-)

    Boiotia, Thebes: (281) iv BC  IG II² 8857 (LGPN III.B (90)) (f. Ἀντίκλεια)

    Caria, Miletos: (282) ?hell. SEMA 1242 (LGPN V.B (60)) (Ἀ[πολλό]δωρος: s. Πραξιτέλης); (283) i BC   IG II² 9403 (LGPN V.B (56)) (Ἀπο(λλό)δωρος: f. Ἀπολλωνία); (284) ~ IG II² 9878 (LGPN V.B (57)) (f. Στρατονίκη); (285) c. 40 BC  IG II² 2463, 6 (LGPN V.B (64)) (f. Ἀρτεμίδωρος); (286) 39/8 BC  IG II² 1043 III, 115 (LGPN V.B (65)); (287) i AD   IG II² 9837 (LGPN V.B (66)) (f. Παράλιον); (288) ~ IG II² 9874/5 (LGPN V.B (67)) (f. Σόλων)

    Egypt, Alexandria: (289) ii BC  IG II² 8023 (f. Ἵμερος)

    Euboia, Chalkis: (290) iii-ii BC  Ag. XVII 678 = IG II² 10499 (LGPN I (102)) (Ἀπο[λ]λ̣[ό]δωρο[ς])

    Euboia, Karystos: (291) iii BC  PCG 2 pp. 485 ff.; cf. Osborne, Naturalization T95 (LGPN I (136))

    Galatia: (292) imp. IG II² 8454 (LGPN V.C (2)) (f. Ἵλαρον)

    Herakleia: (293) m. iv BC  IG II² 8708 (CEG II 544) (s. Κώμαρχος); (294) iii BC  IG II² 8759 (f. Ὀνησίμη); (295) iii-ii BC  Ag. XVII 460 (IG II² 8566) (Ἀπολλόδω[ρος]); (296) ii-i BC   Ag. XVII 483 (IG II² 8816) (f. Χαρῖνος); (297) ~ Ag. XVII 461 (IG II² 8567) ([Ἀπολ]λ̣όδ[ωρ?]ος: f. [-]χος); (298) i BC  IG II² 8817 (f. Χρύσιον)

    Ionia, Klazomenai: (299) inc. IG II² 9037 (LGPN V.A (76)) (f. --σμόβουλος)

    Ionia, Kolophon: (300) c. 425-400 BC  IG I³ 1347 = IG II² 9048 (LGPN V.A (78)) (f. Πειθαγόρης)

    Ionia, Smyrna: (301) s. iv BC  IG II² 10369 (LGPN V.A (152))

    Kappadokia, Tyana: (302) hell. IG II² 10465 (LGPN V.C (4)) (f. Διονύσιος)

    Laodikeia: (303) inc. IG II² 9190 (f. Στρατονίκη)

    Lokris: (304) iv BC  SEMA 784 = IRhamnous 223 (LGPN III.B (135)) (s. Διονύσιος)

    Lycia, Phaselis: (305) m. iv BC  D. xxxv 7 f. (LGPN V.B (92))

    Megaris, Megara: (306) s. v BC  Lys. vii 4; xiii 71-2; Lycurg., Leocr. 112; IG I³ 102, 40 (Osborne, Naturalization D2 (LGPN III.B (143))) (and Athens); (307) c. 410-400 BC  IG I³ 1354 (LGPN III.B (144)) (-δ-: s. Διοκλείδας); (308) c. 390 BC  IG II² 9301 = CAT 1.221 (LGPN III.B (146)) (f. Ἁγήτωρ)

    Mysia, Kyzikos: (309) c. 410 BC  Pl., Io 541 c-d; Ath. 506 a; cf. Aelian, VH 14. 5; Osborne, Naturalization III T8 (LGPN V.A (209))

    Phoenicia, Sidon: (310) iv BC  IG II² 10265 a = CAT 283 (s. Ἀγαθοκλῆς); (311) iii BC  IG II² 10272 (f. Ἀσπασίων); (312) ii-i BC  IG II² 10280 (Ἀπολλόδ[ωρ]ος: f. Ἐργασίων); (313) i BC  IG II² 10281 (f. Εὐκλῆς)

    Pontos, Amisos: (314) iii BC  IG II² 8072 (LGPN V.A (292)) (f. Σασᾶς)

    Pontos, Sinope: (315) hell. SEMA 1433 (LGPN V.A (297)) (f. Δημήτριος)

    Sicily, Gela-Phintias: (316) iv/iii BC  PCG 2 p. 502 T 1-2 (LGPN III.A (57))

    Sicily, Kale Akte: (317) i BC  IG II² 10291 (LGPN III.A (62)) (f. Αἰσχύλος)

    Syria, Antioch: (318) hell.-imp. IG II² 8115 (s. Σέλευκος); (319) ~ SEMA 1017 (f. Φίλα); (320) i BC   IG II² 8111 (f. Ἀμφίπολις); (321) ~ IG II² 8223 (Ἀπολλόδω[ρος]: f. Κασιόδωρος); (322) i BC-i AD  IG II² 8139 (f. Γαλάτεια)

    Thrace, Byzantion: (323) s. iv BC  IG II² 8438 (LGPN IV (120)) (s. Θράσων)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (324) ?hell. IG II² 10072 (LGPN IV (164)) ([Ἀπολ]λόδωρο[ς]: I f. Ἀπολλόδωρος II); (325) ~ IG II² 10072 (LGPN IV (165)) ([Ἀπολ]λόδωρο[ς]: II s. Ἀπολλόδωρος I)

    Thrace, Salymbria: (326) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 2 p. 381 (LGPN IV (-)) (f. Σίνων)

    Thrace?: (327) ?iii BC  IG II² 8908; cf. SEG XXVIII 288 (LGPN IV (180)) (or Athens, Thria: f. Δριαλλία)

Ἀπολλόθεμις

Athens:

—Acherdous: (1) ii-i BC  IG II² 5855 a (p. 880) (s. Μενεκράτης)

—Agryle: (2) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 50

—Ankyle: (3) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 80 (PA 1459) (f. Θοῖνος)

Foreign Residents:

    Mysia, Prokonessos: (4) f. iv BC  IG II² 10111; cf. Robert, Monn. grecques pp. 20-1 (LGPN V.A (18)) (s. Μητρόδωρος)

    Pontos, Amisos: (5) i BC  IG II² 8052 (LGPN V.A (19)) (f. Ἀσία)

Ἀπολλοκράτης

Athens:

—Ikarion: (1) i BC  SEMA 270 (f. Ξεννώ)

Ἀπολλοῦς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9401 (LGPN V.B (1)) (s. Ἀθήναιος)

Ἀπολλοφάνεια

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) iii BC  IG II² 10086 (LGPN III.B (1)) (d. Ἀπολλοφάνης)

Ἀπολλοφάνης

Athens: (1) v BC  IG II² 2325, 132; PA 1461; PCG 2 pp. 518 ff.; (2) f. iv BC  SEMA 2014; (3) m. iv BC  D. xix 168 (PA 1462); (4) s. iv BC  SEG XXI 579, 3 ([Ἀπολλ]οφάνης: s. Λ̣[--]); (5) c. 349-340 BC  [D.] lix 10 (= PA 1463); cf. 1213 (Ἀντιφάνης - PA 1213 per err.); (6) iii-ii BC  IG II³ (4) 240; 241 (PA 1464a) (s. Στράτων); (7) m. iii BC  IG IX (1)² (1) 24, 14 ([Ἀπολ]λοφάνης: s. Αἴσχρων); (8) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 207 nos. 37-9 (s. Νεοπτόλεμος); (9) c. 247-199 BC  FD III (2) 82, 1; (10) 128/7 BC  FD III (2) 47, 12 (f. Ἀπολλόδωρος); (11) 117-115 BC  Thompson, New Style Coinage 597-601; 610-15; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1464) (Ἀπολλοφά(νης)); (12) 106/5 BC  FD III (2) 44, 3 (f. Βασιλείδης); (13) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 14 (Ἀπο[λλ]οφάνης: f. Σωσίβιος); (14) i BC/ i AD  IG II³ (4) 242, 1; (15) m. i AD  SEG XLIV 127, 13 ([Ἀ]πολ[λοφ]άνης); (16) 109/10 AD  IG II² 2017, 8; (17) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 5 (s. Γοργίας)

—Acharnai: (18) imp. IG II² 5786 (f. Ἀρτεμίδωρος)

—Aixone: (19) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 102 (PA 1466) (Ἀπολλοφά[νη]ς: f. Ἀπολλώνιος)

—Alopeke: (20) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 116 (PA 1467)

—Amphitrope?: (21) inc. IG II² 5606 (PA 1468) (s. Σάτυρος)

—Anagyrous: (22) c. 30 BC  Ag. XV 286, 52 (s. Ἀπολλώνιος)

—Anaphlystos: (23) 144/3 BC   ID 2593, 12 (Ἀπολλοφάν[η]ς: I s. Ἐλπίνης, ?f. Ἀπολλοφάνης II); (24) ~ ID 2593, 41 (?s. Ἀπολλοφάνης I)

—Azenia: (25) m. i BC  SEG XXVIII 92, 14 (Ἀπολλοφά[ν]ης); (26) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 45 (s. Ἱέρων)

—Cholargos?: (27) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 94 (s. Ἀπολλο.)

—Eupyridai: (28) s. i BC  IG II² 2461, 74 (PA 1470) (f. Διογένης)

—Hagnous: (29) c. 237-254 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 9 f.; IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 21 (Αὐρ. Ἀπολλοφάνης)

—Hermos: (30) c. 92/1 BC  ID 2507, 14 (PA 1469) (s. Μένανδρος)

—Hybadai: (31) ii BC  Ag. XVII 324 (I f. Ἀπολλοφάνης II); (32) ~ (II s. Ἀπολλοφάνης I)

—Kephisia: (33) 109/8 BC  ID 2065 + SEG XVI 453, 5; 452, 7 (s. Διονύσιος I); (34) imp. IG II² 6403 (s. Θεοκλῆς)

—Kephisia?: (35) 144/3 BC  ID 2593, 20

—Kettos: (36) c. 235-210 BC   IG II³ (1) 1063, 16; 1168, 50 (cf. PA 1471) (I f. Ἀπολλοφάνης II); (37) ~ IG II³ (1) 1063, 16; 1168, 32 f., 45, 50, 94 (PA 1471) (II s. Ἀπολλοφάνης I)

—Kydathenaion: (38) 128/7 BC  SEG XV 104, 163 (s. Λήναιος)

—Melite: (39) 127/6 BC  ID 2596, 21

—Pambotadai: (40) 37/6 BC  IG II² 1043 + SEG XXXVIII 119 I, 84 (Ἀπολλοφ[άνης]: f. Ἀριστεύς)

—Pergase: (41) 104/3 BC  Ag. XV 254, 35-37, 48, 56 (PA 1472)

—Phaleron: (42) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 71 (PA 1477) ([Ἀπο]λλοφάνης)

—Phlya: (43) ii-i BC   ID 1970, 1 (I f. Διονύσιος, Ἀπολλοφάνης II); (44) ~ ID 1970, 2 ([Ἀπολλο]φ̣άνης: II s. Ἀπολλοφάνης I, Φιλιστίς); (45) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 37 (I f. Δωσίθεος); (46) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 10 (Ἀπολ[λοφ]άνης: II s. Δωσίθεος)

—Phlya?: (47) s. i BC   IG II² 1962, 5 (f. Διονύσιος); (48) ~ IG II² 1962, 6 ([Ἀ]πολλοφάνης: s. Δωσίθεος)

—Phrearrhioi: (49) 183/2 BC  IG II² 2332, 85 (PA 1478) (Ἀπολλ[ο]φάνη[ς])

—Phyle: (50) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 74 (PA 1479) (Ἀπολλο[φά]νης: s. Ἀσκληπιάδης IV); (51) i-ii AD  IG II² 7743 (s. Σωγένης)

—Pithos: (52) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 15 (f. Ἀπολλοφῶν)

—Sphettos: (53) 148-134 BC  IG II² 960, 20 (PA 1473) (f. Ἀριστοκλῆς); (54) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 91 (PA 1475) (s. Ἀριστοκλῆς); (55) c. 46-43 BC  FD III (2) 57, 3; 58, 3 (I f. Ἀπολλοφάνης II); (56) ~ (Ἀ[π]ολλοφάνης: II s. Ἀπολλοφάνης I); (57) 145/6 AD  IG II² 2052, 8; IG II³ (4) 418, 1; 419, 5-7 (s. Εὔφημος I); (58) 167-174 AD  Ag. XV 371, 18; 386, 4 f.; 420, 21 + PAA 2 p. 388 (s. Εὔκαρπος)

—Teithras: (59) i AD  IG II² 7534/5 (PA 1475a) ([Ἀπ]ολλοφάνης: f. Θάλλος)

—Tyrmeidai: (60) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 167, 252 (PA 1476)

—tribe Antigonis: (61) 229-224 BC  IG II³ (1) 1142, 5

—tribe Erechtheis: (62) 167/8 AD  IG II² 2089 d + AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 4 (s. Σώζων); (63) 191/2 AD  IG II² 2119, 44, 184 (Ἀπολλοφ[άνης]: f. Ἐπίκτητος)

—tribe Pandionis: (64) 161/0 BC  IG II² 956 II, 47 (PA 1465) (f. Ἀλέξων); (65) 209/10 AD  Ag. XV 460, 58 (s. Ζώπυρος); (66) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 107 (s. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (67) v/iv BC  Lys. fr. lxxiv; (68) ii-i BC  SEMA 1550 ([Ἀπο]λλοφάνης: s. Ἀπολλώνιος); (69) i BC  IG II² 10923 (PA 1463a); (70) i-ii AD  IG II² 11513 ([Ἀπ]ολλοφά[νης]: f. Εὐφροσύνη); (71) imp. IG II² 11141; (72) ~ IG II² 11883 a (p. 888); cf. SEG LI 287 (Ἀπολλοφ[άνης])

Athens*: (73) 414/13 BC  IG I³ 426, 12 (-νς: slave); (74) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 3 (s. Εὐπορίων); (75) 143/4 AD  IG II² 2050, 154 (I f. Ἀπολλοφάνης II); (76) ~ (II s. Ἀπολλοφάνης I: epeng.); (77) s. ii AD  IG II² 2082, 41 (f. Νικόστρατος); (78) 169/70 AD  IG II² 2093, 257 (s. Ὄνασος: epeng.)

Foreign Residents:

    Apollonia: (79) ii-i BC  IG II² 8349 (Ἀπ[ολ]λοφ[άνης]: s. Χάρης)

    Boiotia, Plataiai: (80) iii BC  IG II² 10086 (LGPN III.B (1)) (f. Ἀπολλοφάνεια)

    Caria, Miletos: (81) i BC/ i AD  IG II² 9386 (LGPN V.B (15)) (f. Ἀμμία); (82) i AD  IG II² 9700 (LGPN V.B (16)) ([Ἀπο]λλοφάνης: f. Ἰσιδότη); (83) imp. IG II² 9471 (LGPN V.B (14)) (f. Γάϊος)

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (84) i BC-i AD  IG II² 10375 (LGPN V.B (21)) (Ἀπολλ[ο]φ[άν]η[ς]: s. Ἀπολλωνίδης)

    Mysia, Prokonessos: (85) f. iv BC  IG II² 10111; cf. Robert, Monn. grecques pp. 20-1 (LGPN V.A (87)) (s. Μητρόδωρος)

    Phoenicia: (86) s. iv BC  SEG LXII 120 (f. Ἀπολλωνίδης)

Ἀπολλοφῶν

Athens:

—Pithos: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 15 (s. Ἀπολλοφάνης)

Ἀπολλωνία

Athens: (1) iii/ii BC  IG II² 5723 (PA 1480); (2) ii BC  IG II² 3483, 3 (cf. PA 1484) (Ἀπολλω[νία]: m. Ἀπολλωνία (Philaidai)); (3) s. ii BC  IG II² 3487 = IEleusis 241, 3 (PA 1481) (m. Ἀγήνωρ II (Erikeia)); (4) f. i BC  ID 2087, 6; 2088, 6 ([Ἀπ]ολλωνία: d. Πατροφίλα); (5) c. 130 AD   IG II² 2776, 21 ([Ἀπολλ]ωνία: d. Ἀπολλόδωρος); (6) ~ IG II² 2776, 211

—Acharnai: (7) imp. IG II² 5784

—Agryle: (8) ii AD  IG II² 5290, 2 (Μαικία Ἀπολλων[ία?], Ἀπολλων[ίς?])

—Azenia: (9) ii AD  IG II² 5871; Polemon 4 (1949) p. 28 no. 9 (reading) (Ἀπολλωνία ἡ καὶ Συνήθεα: d. Βάκχις)

—Besa: (10) ii/iii AD  IG II² 2361, 40 (d. Ζώσιμος)

—Cholargos: (11) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 56

—Eitea (Akamantid): (12) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 10 (PA 1482) ([Ἀπολ]λωνία: d. Βούθηρος)

—Hal--: (13) imp. IG II² 5458 (or Al--: [Ἀπολλ]ωνία)

—Hermos: (14) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 12 (PA 1483) ([Ἀ]πολλωνία: d. Χαιρίων)

—Marathon: (15) ii AD  IG II² 6761, 1 (Ἀ[π]ολλω[ν]ία: d. Ἀπολλώνιος, Διονυσία)

—Philaidai: (16) s. ii BC  IG II² 3483, 1 (= PA 1484); IG II² 7646 (d. Νικογένης I, Ἀπολλωνία (Athens), m. Μνασαγόρας II (Ikarion))

—Semachidai: (17) imp. IG XII (8) 674, 1 (d. Μοιραγένης)

—Sounion: (18) hell.-imp. IG II² 7420 ([Ἀπ]ολλωνί[α?], [Ἀπ]ολλωνί[ς] - IG: d. [--]άδης)

Athens?: (19) s. ii BC   SEMA 1552, 1 (AD 54 (1999) Chron. p. 32) (Ἀπολλω̣[νία]: d. Ἀπολλώνιος); (20) ~ IG II³ (4) 661, 41; (21) f. i BC  SEMA 1553 (AIUK 15 (2022) pp. 19-20) (d. Ἀρίστανδρος, Θηβαγένεια); (22) i AD  SEG LIV 235, 110; (23) imp. SEMA 2342 ([Π]οπλία̣ Κορνη̣λεία [Ἀπ]ολλωνία: d. Ἐπίγονος); (24) ii AD  IG II² 10722; (25) inc. IG II² 10723 (PA 1479a) (d. Ἡρακλείδης)

Athens*: (26) ii BC  IG II² 10724 (Ἀπολλων[ία]: d. Μένανδρος)

Foreign Residents:

    Aigina: (27) ii BC  IG II² 7951 (LGPN III.A (1)) (d. Ἀπολλωνίδης)

    Caria, Miletos: (28) i BC   IG II² 9403 (LGPN V.B (6)) (Ἀπολ(λ)ων[ί]α: d. Ἀπολλόδωρος); (29) ~ IG II² 9405 (LGPN V.B (7)) (d. Διονύσιος); (30) i BC  IG II² 9406 (LGPN V.B (8)) (Ἀπολλω[νί]α: d. Ζωΐλος); (31) i BC-i AD  IG II² 9409 (LGPN V.B (9)) (d. Σώστρατος); (32) i AD   IG II² 9404 (LGPN V.B (10)) (d. Ἄτταλος); (33) ~ IG II² 9408 (LGPN V.B (11)) (d. Πρότιμος); (34) i-ii AD   IG II² 9407 (LGPN V.B (13)) (d. Ἡρακλείδης); (35) ~ IG II² 9749 (LGPN V.B (14)) (Λικιννία Ἐπιγόνη Ἀπολλωνία); (36) inc. IG II² 9402 (LGPN V.B (4))

    Ionia, Teos: (37) imp. IG II² 10442 = 10724 + SEG XXII 193 (LGPN V.A (16)) (Ἀπολλων[ία]: d. Μένανδρος)

    Ionia?, Magnesia: (38) ii BC  IG II² 9238 (LGPN V.A (17)) (d. Ἀπολλώνιος)

    Laodikeia: (39) f. i AD  IG II² 9161 (d. Μάχων)

    Lokris (Western), Amphissa: (40) hell. IG II² 8088 = IG IX²(1) 774 (LGPN III.B (4)) (d. Μένανδρος)

    Lydia, Sardis: (41) imp. IG II² 7637, 2 (LGPN V.A (25)) (d. Ἄτταλος)

    Magnesia on Sipylos?: (42) i BC  IG II² 9239 (d. Ἑρμαγόρας)

    Mysia, Pergamon: (43) ii-i BC  SEMA 1385 (LGPN V.A (29)) (d. Ἡρακλείδης)

    Phoenicia, Berytos: (44) i AD  IG II² 8407 (d. Ἰσίδωρος)

    Phoenicia, Sidon: (45) i BC  IG II² 10267/8 (d. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (46) imp. IG II² 8116 (d. Ἀπολλώνιος); (47) ~ IG II² 8116 a (Ἀ(πο)λλωνία: d. Ἀπολλώνιος)

Ἀπολλωνιάδης

Athens*: (1) c. 348 BC  D.L. iii 42 (slave)

Ἀπολλωνιανός

Athens?: (1) i BC  IG II² 12049 ([Ἀ]πολλω[νι]ανός: f. Μεγίστη); (2) m. iii AD  SEG XXXV 218, 33-5 (Ἀπο[λλωνι]αν̣[ός])

Ἀπολλωνιάς

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 30 (d. Φυλ[--])

Ἀπολλωνίδης

Athens: (1) m. v BC  AA 1969, p. 108 no. 3, 3; cf. SEG XLIV 31; CAVI 3943 ([Ἀ]π̣ολνίδς, [Ὀ]π̣ολονίδς?); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 116 (Ἀπολλωνίδ(ης)); (3) c. 210-172 BC  IThesp 162, 2 (Stephanis 258) ([Ἀπ]ο̣λλωνίδης); (4) 138/7 BC  FD III (2) 23, 7 (Ἀπο[λ]λωνίδης: s. Μνησίθεος); (5) c. 135 BC  ID 2595, 53 (PA 1487) (f. Μουσαγένης); (6) 133/2 BC  Thompson, New Style Coinage 378; 381; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1485) (Ἀπολλωνίδ(ης)); (7) 116-113 BC  Thompson, New Style Coinage 617-21; 658-62; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1486); (8) 106/5 BC   FD III (2) 25, 6 (Ἀπολλωνί[δ]ης: s. Σώσιππος); (9) ~ FD III (2) 25, 9 (Ἀπολλωνίδ[η]ς: s. Ἄτταλος); (10) 106/5 BC   FD III (2) 25, 33 ([Ἀ]πολλωνίδης: s. Ἰσίδωρος); (11) ~ FD III (2) 28, 4 (I f. Κράτων); (12) 106/5 BC   FD III (2) 28, 6; 43, 3 (II s. Κράτων); (13) ~ FD III (2) 28, 28; (14) 106/5 BC  FD III (2) 15, 16 (PA 1488) (s. Αὖλος); (15) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 13 (s. Διοσκουρίδης); (16) 40/39 BC  IRhamnous 203, 14 ([Ἀπ]ολλωνίδ[ης]); (17) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 23; (18) ii AD  IRhamnous 193 (or Pontos?); (19) ii-iii AD  IG II³ (4) 664; (20) c. 130 AD  IG II² 2776, 182 (Ἀπολ[λ]ων[ίδ]ης: s. Θεόδωρος)

—Acharnai: (21) i BC/ i AD  IG II² 10120, 4

—Acherdous: (22) ii BC   IG II² 5856 (cf. PA 1491) (I f. Ἀπολλωνίδης II); (23) ~ IG II² 5856 (PA 1491) (II s. Ἀπολλωνίδης I)

—Boutadai: (24) 187/8 AD  IG II² 2113, 26, 97 f. (Αὐρ. Ἀπολλωνίδης: I f. Μηνόδωρος, Εὔνους); (25) 203-211 AD  IG II² 2207, 7 (II s. Μηνόδωρος)

—Daidalidai: (26) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 149 (s. Ξενότιμος)

—Deiradiotai: (27) i AD  IG II² 5966 (s. Μηνόδωρος)

—Erchia: (28) m. iii BC  Ag. XVII 126 (s. Πυθόδωρος)

—Eupyridai: (29) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 95 (PA 1492) (s. Χαρῖνος)

—Halai (Aixonides?): (30) ?hell. IG II² 5459 (PA 1490) (s. Μενεκράτης)

—Hybadai: (31) 106/5 BC  IG II² 1941, 3 (= PA 1502); FD III (2) 14, 6 (s. Ἀπολλώνιος)

—Kephisia: (32) s. ii AD  IG II² 2097, 47; 6406 a (p. 881) (f. Ἀφθόνητος); (33) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 21 (I f. Ἀπολλωνίδης II); (34) ~ (II s. Ἀπολλωνίδης I)

—Kropidai: (35) 156/5 BC  ID 1417 B II, 154 f., 166 (f. Ἕρμων)

—Kydathenaion: (36) c. 100 BC  ID 2608, 14 (I f. Ἀπολλωνίδης II); (37) ~ (II s. Ἀπολλωνίδης I)

—Lakiadai: (38) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 101 (PA 1494)

—Lamptrai: (39) 37/6 BC  IG II² 1043 + SEG XXXVIII 119 I, 86 ([Ἀπολ]λωνίδης: s. Θ[--])

—Marathon: (40) ii-i BC  BCH 29 (1905) p. 245 no. 114 (f. Σωκράτης)

—Melite: (41) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 90 (PA 1495) (s. [--]τέλης)

—Otryne: (42) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 102 (= PA 1496); IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 52 (f. [...]ων)

—Paiania: (43) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 53 (PA 1497) (Ἀπολλωνί[δ]ης); (44) c. 20 BC  Ag. XV 293, 43 (f. Μενεκλῆς)

—Pallene: (45) 138/9 AD  Ag. XV 333, 36 (Αἴλ. Ἀπολλωνίδ[ης])

—Perithoidai: (46) hell.-imp. SEMA 278

—Phaleron: (47) i AD  IG II² 7599 (f. Δημονίκη)

—Phlya: (48) 165/6 AD  IG II² 2090, 104 (s. Μηνόδωρος I)

—Phrearrhioi: (49) m. iv BC  Ag. XV 23, 13 ([Ἀπολ]λωνίδης); (50) m. i BC  IG II³ (4) 391, 10 f. ; 394, [7] ((Ἀπολλωνίδης): I f. Ἀπολλωνίδης II); (51) s. i BC  IG II³ (4) 391, 10 f.; 392; 393, 8; 394, 6; 395, 8 f. (II s. Ἀπολλωνίδης I); (52) 37/6 BC  IG II² 1043 I, 98 (PA 1503) (s. Νουμήνιος)

—Pithos: (53) 183/2 BC  IG II² 2332, 205 (PA 1498) (Ἀπολλω[νίδ]ης)

—Poros: (54) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 2 (s. Ἀπολλόδωρος); (55) i BC  IG II² 7243 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Rhamnous: (56) m. ii BC  IG II³ (4) 1503 (PA 1501) (s. Ἱέρων); (57) 107/6 BC   IG II² 1011 IV, 108 (cf. PA 1500) (I f. Ἀπολλωνίδης II); (58) ~ IG II² 1011 IV, 108 (PA 1500) (II s. Ἀπολλωνίδης I)

—Thria: (59) m. iii BC  IG II² 3470, 11; 3864, 1 f.; 4286 (PA 1493); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (f. Καϊκοσθένης, Διῆς, Πανδίων, Βάλακρος); (60) 135/4 BC  Ag. Inv. I 7573 (unp.); cf. PAA 11 Suppl. p. 61 ([Ἀπολλ]ω̣νίδης)

—Trikorynthos: (61) 87/8 AD  IG II² 1996, 71 (I f. Ἀπολλωνίδης II); (62) ~ (II s. Ἀπολλωνίδης I)

—tribe Attalis: (63) 106/5 BC  FD III (2) 28, 35; 44, 2?; BCH 99 (1975) p. 207 (name) (Ἀπ[ολλωνίδ]ης?: s. Εὐβ[--])

—tribe Oineis: (64) m. ii BC  Ag. XV 156, 28; Tracy, ALC p. 150 (date) (Ἀπ[ο]λλωνίδης)

—tribe Pandionis: (65) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 154 (s. Μέμνων)

Athens?: (66) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 3; (67) c. 150-75 BC  Ag. XXII 403 (potter); (68) ii/i BC  JÖAI 73 (2004) p. 142; (69) 74-63 BC  IG II² 1340, 4; (70) imp. IG II² 10159 ([Ἀπ]ολλωνίδης: f. Νικαρέτη); (71) m. i AD  IG II² 1985, 4 (Ἀπολλωνίδ[ης]); (72) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 21 (Ἀπο[λλ]ωνίδης); (73) iii AD  IG II² 2283, 11

Athens*: (74) 405 BC  IG I³ 1032, 250 (slave); (75) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 A III, 15; (76) imp. IG II² 10725; (77) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 7 (s. Θρασυμήδης: epeng.)

Foreign Residents:

    Aigina: (78) ii BC  IG II² 7951 (LGPN III.A s.v. Ἀπολλωνίδας (2)) (f. Ἀπολλωνία)

    Boiotia, Tanagra: (79) inc. IG II² 10407 (LGPN III.B s.v. Ἀπολλωνίδας (10)) (f. Διονύσιος)

    Caria, Halikarnassos: (80) m. iv BC  D. xxxv 33; 34; cf. LGPN V.B (25) (fict.?); (81) ii-i BC  IG II² 8039 (LGPN V.B (31)) (s. Μένιππος)

    Caria, Iasos: (82) s. iv BC  IG II² 8931 (LGPN V.B (49))

    Caria, Miletos: (83) i BC-i AD  IG II² 9544 (LGPN V.B (92)) (f. Ἐλπίς); (84) i BC/ i AD  IG II² 9365 (LGPN V.B (94)) (f. Ἀγαθόστρατος); (85) f. ii AD  IG II² 2035, 9 (LGPN V.B (95)); (86) ii AD  IG II² 9877 (LGPN V.B (96)) (f. Στρατηγίς)

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (87) i BC-i AD  IG II² 10375 (LGPN V.B (125)) (f. Ἀπολλοφάνης)

    Euboia, Karystos: (88) 122/1 BC  IG II² 1006 + 1031 = SEG XXXVIII 114 V, 126 (LGPN I (67)); (89) i BC  IG II² 8966 + SEG XIII 147 (LGPN I (68)) (f. Θάσων)

    Lesbos, Pyrrha: (90) m. iv BC  SEMA 1398 a = SEG LI 283 (LGPN I (-)) (f. Διογένης)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (91) 349 BC  RE (14); cf. Osborne, Naturalization III T61 (LGPN IV (18))

    Mysia, Adramyteion: (92) i AD  IG II² 7939 (LGPN V.A (188)) (s. Μηνόφαντος)

    Phoenicia: (93) s. iv BC  SEG LXII 120 (s. Ἀπολλοφάνης)

    Phoenicia, Sidon: (94) ?323/2 BC  IG II² 343 (Schwenk 84, 8, 11) (s. Δημήτριος)

    Rhodes: (95) ii-i BC  IG II² 10136 (LGPN I (88)) (s. Ἡλιόδωρος)

    Sicily: (96) f. iv BC  IG II² 10287 (LGPN III.A (17)) (s. Εὐαίνετος)

    Syria, Antioch: (97) hell. IG II² 8103 ([Ἀπολ]λωνίδης: f. Ἄγων)

    Thrace: (98) 414/13 BC  IG I³ 427, 12 (LGPN IV (37)) (Ἀπ̣ο̣λλ[νί]δς: slave)

    Thrace, Chersonesos: (99) f. iv BC  IG II² 10505 (LGPN IV (45)) (s. Διονυσόδωρος)

Ἀπολλωνίη

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 160 a, 10 (Ἀπολλων[ί]η)

Ἀπολλωνικέτης

Foreign Residents:

    Macedonia (Pieris), Galepsos: (1) hell. SEMA 1040 (LGPN IV (1)) (-τες: s. Κώδων)

Ἀπολλώνιος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 265 (Ἀπολλώ[νιος]?); (2) f. iv BC   IG II³ (4) 679 (PA 1505); (3) ~ Ag. XIX P 7, 11 (Ἀπολλώνι[ος]?: f. [--]ρης); (4) iv BC  SEG LXV 131, 3; (5) c. 340-330 BC  IG II² 1499, 14 (Ἀπολλώ[νιος]?); (6) iv/iii BC  IRhamnous 2, 2, 11; (7) ?hell. RE (113); (8) f. iii BC  IG II³ (4) 592, 3 (Ἀπολλώνι[ος]); (9) iii BC  IG II² 3861 (s. Διονύσιος); (10) iii-ii BC  IG II³ (4) 735 B (Ἀπολλώνι[ος]); (11) m. iii BC  IG II² 2436, 3 (Ἀπολλώ[νιος]?); (12) c. 229-209 BC  SEG XXXII 221, 3 ([Ἀπο]λλώνιος: s. Ἀπ̣[--]); (13) iii/ii BC  IG II³ (1) 1171, 5 f. (Ἀπολλώ̣[νιος]); (14) c. 215 BC  IG II³ (1) 1419, 7 ([Ἀ]πολλώνιο̣[ς]); (15) c. 200 BC   SEG XXV 214, 4 (Ἀπολλών[ιος]); (16) ~ Hesp. 37 (1968) p. 289 no. 29 (Ἀπολλών[ιος]?); (17) ii BC  SEG XXXIV 787 (f. Ἕρμων); (18) ii-i BC   SEMA 1556 ([Ἀπολ]λώνιο[ς]: f. [--]σ̣ιο̣[ς]); (19) ~ ID 1908, 1 ([Ἀπολλ?]ώνιος: s. Θεοχ̣[αρίδης]); (20) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 8 (Ἀπολλώ[νιος]?: f. Λυσικλῆς); (21) ?164/3 BC  Syll³ 585, 310 (PA 1506) (f. Πυθῆς); (22) 162/1 BC  Hesp. 2 (1933) pp. 503 ff. no. 16, 6 (s. Ἀπολλο[--]); (23) c. 146/5 BC  ID 2609, 20; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (Ἀπολλών[ιος]?: f. Θεοφραστίδης); (24) 138/7 BC   FD III (2) 23, 21 ([Ἀ]πολλώνιος: s. Μενεκράτης); (25) ~ Anc. Soc. 20 (1989) p. 174 no. 54 (s. Διονύσιος); (26) 138/7 BC  FD III (2) 23, 8 (s. Ἀρτεμίδωρος); (27) 134 BC   PTeb 810, 14 (PP 13816) ([Ἀπολ]λ̣ώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (28) ~ PTeb 810, 14 (I f. Ἀπολλώνιος II); (29) c. 130 BC  IG II² 3894 + SEG XIX 207, 6 (Ἀπολλών[ιος]?: f. Θεοφραστίδης); (30) 128/7 BC  FD III (2) 47, 11 (Ἀπολλώνι[ος]: f. Μητροφάνης); (31) c. 125 BC  IG II² 2450 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 7 (Ἀπολλώ[νιος]?: f. Θρασυκλῆς); (32) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 697-709; cf. 729-31; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 1507); (33) 108/7 BC   ID 2250, 1; 2251, 1; 2252, 1; 2258, 1; 2628, 18, 37 (PA 1509) (I f. Κλεοστρατίδης, Ἀπολλώνιος II); (34) ~ ID 2628, 21 (II s. Ἀπολλώνιος I); (35) 106/5 BC  FD III (2) 5, 23; BCH Suppl. 4 (1977) p. 144 b, 1 (I f. Ἀπολλώνιος II); (36) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (37) 106/5 BC   FD III (2) 15, 4 (f. Ἱεροκλῆς); (38) ~ FD III (2) 25, 11 (Ἀ[πολ]λώνιος: f. Ἄτταλος); (39) 106/5 BC   FD III (2) 25, 14 (s. Ἀντίδωρος); (40) ~ FD III (2) 25, 28 (Ἀπο[λλώ]νιος: s. Ἀρχέλαος); (41) 106/5 BC   FD III (2) 25, 30 (s. Ἀρχένικος); (42) ~ FD III (2) 25, 40 (f. Ἡλιόδωρος); (43) 106/5 BC   FD III (2) 28, 13 (s. Διονύσιος); (44) ~ FD III (2) 30, 4; cf. BCH 99 (1975) p. 200 ([Ἀπολ]λώνιος: f. Π[--]); (45) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 11 (f. Ἀσκληπιόδοτος); (46) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 18 (PA 1508); (47) i BC   Ag. XVII 368 ([Ἀπολ]λώνιος); (48) ~ IGUR 1555 (= PA 1510); SEG IV 152, 1; XI 72? (s. Νέστωρ: sculptor); (49) i BC-i AD  Ag. XVIII C245, 2 ([Ἀ]πολλών[ιος]?); (50) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 37, 51 f. (TrGF 1 p. 308 no. 151) (s. Καλλίστρατος); (51) 92/1 BC  Thompson, New Style Coinage 1055-7; (52) 27 BC-14 AD  IG II² 3908, 1 (II s. Ἀπολλώνιος I); (53) ~ (I f. Ἀπολλώνιος II); (54) i BC/ i AD  IG II³ (4) 242, 3 ([Ἀπο]λλώνιος); (55) f. i AD  IG II² 1728, 3 ([Ἀπολ]λώνιος); (56) i AD   IG II² 2470, 7 ([Ἀπολ]λώνιος); (57) ~ IG II² 2006, 7 (f. [--]ων); (58) i AD  SEMA 762 (Ἀπο̣[λ]λώνιος); (59) imp. IG II² 3722, 5 (I f. Ἀπολλώνιος II); (60) imp. IvOl 646, 2 (f. Διονύσιος); (61) ~ IG V (1) 698, 1 f. (sculptor); (62) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (63) 40-54 AD  IG II² 1735, 9 ([Ἀ]πολλώνιος: s. Σ[--]); (64) 45/6 AD  IG II² 1970, 7; (65) 87/8 AD  IG II² 1996 + SEG XXI 620, 153 (Ἀπολλώνιος Δρόσος); (66) ii AD   IG II³ (4) 662, 8; (67) ~ IG II³ (4) 1663 ([Ἀπολ]λώνιος: f. Ἀρχίδαμος); (68) ii AD  IG II³ (4) 662, 9, 11 (s. Εὔπορος); (69) 107/8 AD  IG II² 2032, 6 (Ἀντ. Ἀπολλών[ιος]?); (70) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 12; (71) m. ii AD  IG II² 2077, 3; Follet, Athènes p. 270 (ident.); (72) 150/1 AD  IG II² 2065, 34 (I f. Ἀπολλώνιος II); (73) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (74) 155/6 AD  IG II² 2068, 37 ([Ἀπο]λλώνιος: I f. Ἀπολλώνιος II); (75) ~ ([Ἀπο]λλώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (76) 182-196 AD   IG II² 2205, 15 ([Ἀπολ]λώνιος: s. Θάλλος); (77) ~ IG II² 2205, 23 ([Ἀ]πολλώνιος); (78) 191/2 AD   IG II² 2119, 133, 148, 178, 224 (f. Πρωτογένης); (79) ~ IG II² 2119, 134, 149, 178 f., 191, 194, 203 (f. Ζώσιμος); (80) 191/2 AD  IG II² 2119, [54], 209 ([Ἀπο]λλώνιος: s. Γλύκων); (81) c. 199/200 AD   IG II² 2124, 9; (82) ~ IG II² 2124, 40 (Ἀπολλών[ιος]); (83) iii AD  Ag. XVIII H392, 3 ([Αὐρ.?] Ἀπολλώνιο[ς]); (84) 201/2 AD  IG II² 2193, 95 (f. Νικόμαχος); (85) 213/14 AD  Ag. XV 413, 12 (Αὐρ. Ἀπολλών̣[ιος]?); (86) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 64 (Καρπούννιος Ἀπολλώνιος); (87) v-vi AD  IG II² 13513 (SEMA 2692) (dub.)

—A--: (88) 221-232 AD  IG II² 2219 + AE 1973, pp. 91 f. no. 4, 3 (Φλ. [Ἀ]π[ολ]λ[ών]ιος)

—Acharnai: (89) hell. FGrH 365 (PA 1522); (90) 229-226 BC   IG II³ (1) 1144, 86; (91) ~ IG II³ (1) 1144, 77; (92) 161/0 BC  IG II² 956 I, 86 (PA 1524) ([Ἀπ]ολλώνιος: s. Ἐθέλανδρος); (93) s. ii BC  IG II² 1034 d, 25; 3507 = IEleusis 277, 1; IG II² 3508 = IEleusis 278, 1 (cf. PA 1523) (I f. Κτησίκλεια); (94) 135/4 BC  Ag. Inv. I 7573 (unp.); (95) 24/3 BC  IEleusis 300, 24 (s. Κτησικλῆς); (96) i BC/ i AD  SEMA 140 ([Ἀ]πολλώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (97) ~ ([Ἀ]πολλώνιος: I f. Ἀπολλώνιος II); (98) i BC/ i AD  IG II² 5793 (f. Δίων); (99) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 31 (f. Ἑρμίας); (100) 107/8 AD  IG II² 2032, 7 (f. Ἀφροδίσιος); (101) 129-131 AD  IG II² 2041, 3 f.; 3578 = 4080 (s. Ἀφροδίσιος); (102) 211/12 AD  IG II² 2208, 83 (Αὐρ. Ἀπολλώνιος: s. Φιλουμενός)

—Agryle: (103) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 48

—Aithalidai: (104) ii BC  IG II² 5382 (Ἀπολ[λών]ιος: s. Ἀριστογένης); (105) 118/17 BC  ID 1926, 7 (s. Ἀριστέας); (106) s. i BC   IG II² 2461, 53, 67 (PA 1517) (s. Ποσείδιππος I, f. Ποσείδιππος II); (107) ~ IG II² 2461, 68 (cf. PA 1516) (I f. Ἀπολλώνιος II); (108) s. i BC  IG II² 2461, 68 (PA 1516) (II s. Ἀπολλώνιος I)

—Aixone: (109) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 102 (PA 1518) (s. Ἀπολλοφάνης)

—Alopeke: (110) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 69; (111) i BC  IG II² 5552 (f. Βακχίς)

—Amphitrope: (112) 140/39 BC  Ag. XV 240, 95

—Anagyrous: (113) c. 30 BC  Ag. XV 286, 52 (f. Ἀπολλοφάνης); (114) inc. IG II² 5627 (f. Ζωσάριον)

—Anakaia: (115) ?206-203 BC  FD III (2) 87, 1; CID IV 95, 13, 24, 31 (PA 1505a) (f. Εὔδημος)

—Anaphlystos: (116) c. 140 BC  SEG XXXII 216, 27; AM 97 (1982) pp. 182 f. (deme) (Ἀπολλώ[νιος]); (117) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 92 (PA 1520) (f. Ἀρτέμων); (118) ii AD  Ag. XVII 72, 4 (s. Ἀγαθοκλῆς); (119) 169/70 AD  Ag. XV 380, 23 f. ([Ἀ]πολλώνιος: s. Ἀπολλόδωρος)

—Angele: (120) 155/4 BC  Ag. XV 225, 118 (Ἀπο(λ)λώνιος); (121) 126/5 BC  ID 1923, 6 (f. Ἄλυπος)

—Ankyle: (122) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 101 (PA 1515) ([Ἀπο]λλώνιος: s. Ἀρχέλαος); (123) 106/5 BC   IG II² 1941, 6 (cf. PA 1514); FD III (2) 14, 8 (I f. Ἀπολλώνιος II); (124) ~ IG II² 1941, 6 (= PA 1514); FD III (2) 14, 8 (II s. Ἀπολλώνιος I)

—Antinoeis: (125) 142/3 AD   IG II² 2049, 2, 84 (I f. Ἀπολλώνιος II); (126) ~ IG II² 2049, 84 (II s. Ἀπολλώνιος I); (127) c. 180 AD  Ag. XV 397, 14 (Π. Αἴλ. Ἀπολλώνιος)

—Aphidna: (128) m. iii BC  IG II² 3470, 2 (PA 1521); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) ([Ἀπο]λλών[ιος]: f. Ἀνθεμία)

—Athmonon: (129) 181/2 AD  Ag. XV 402, 56 (s. Διονυσόδωρος); (130) f. iii AD  Ag. XV 459, 2 ([Ἀπο]λλών[ι]ος)

—Azenia: (131) i BC  IG II² 5305, 2 (f. Δημήτριος); (132) m. i BC   IG II³ (4) 782; 783; 784; 785; 786 (f. Διοφάνης); (133) ~ Ag. XV 278, 5 f., 12 f., 19, 25, 29 (I f. Διοφάνης, Ἀπολλώνιος II); (134) m. i BC  Ag. XV 278, 29 (II s. Ἀπολλώνιος I); (135) 56/5 BC  IG II² 1717, 7 (I f. Ἀπολλώνιος II); (136) ~ (Ἀπολλώ[νι]ος: II s. Ἀπολλώνιος I); (137) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 18 (Ἀπολλώ[νιος]); (138) 34/3 BC  IG II³ (4) 390, 1 ([Ἀ]πολλώνιος: s. Μεννέας); (139) 142-154 AD  IG II² 2049, 153; Ag. XV 336, 22 (I f. Ἀπολλώνιος II); (140) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I)

—Berenikidai: (141) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 102 (PA 1525) (f. Σπαρτοκίων); (142) c. 120 AD  IG II² 2018, 35 f. (I f. Ἀπολλώνιος II, Γλύκων); (143) c. 120-175 AD  IG II² 2018, 35; Ag. XV 392, 9 f. (II s. Ἀπολλώνιος I, f. Ἀπολλώνιος III, Διονυσόδοτος); (144) c. 175 AD  Ag. XV 392, 9 (III s. Ἀπολλώνιος II)

—Besa: (145) c. 138-161 AD  IG II² 2042, 4 ([Τί]τος Αἴλ. Ἀπολλώνιος); (146) 188-196 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 12, 163; IG II² 2186 + AE 1950-51, p. 25 no. 10 = IG II² 2265, 4; Ag. XV 419, 18 (s. Ζώσιμος, f. Εὔπορος); (147) inc. IG II³ (4) 1237

—Cholargos: (148) 142/3 AD  IG II² 2049, 76 + Wilson E.193 (Ἀπολλώ(νιος): f. Ἀρτεμίδωρος)

—Cholleidai: (149) 184/5 AD  IG II² 2128, 35 (s. Ἀντίοχος)

—Deiradiotai: (150) s. i BC  IG II² 2461, 43 (PA 1527) ([Ἀ]πολλώνιος: s. Κλεάδας I)

—Eiresidai: (151) 161/0 BC  IG II² 956 I, 66 (PA 1512) ([Ἀπολλ]ώνιο[ς]: s. Εὐκταῖος); (152) f. i BC  IG II² 5993; FD III (2) 26 II, 10 (s. Εὐκταῖος)

—Eitea: (153) c. 115 AD  IG II² 2020, 31 (s. Καρπόδωρος)

—Elaious: (154) ?ii BC  IG XII Suppl. p. 173 no. 521 (f. Νίκιππος)

—Epieikidai: (155) 139/40 AD  IG II² 2044, 55 (f. [--]νος); (156) 139/40 AD  IG II² 2044, 76 (I f. Ἀπολλώνιος II); (157) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (158) 145/6 AD  IG II² 2052, 92 f. (f. Πυθόδωρος, Δημήτριος); (159) 169/70 AD  IG II² 2097, 214 (s. Ζώσιμος I)

—Epikephisia: (160) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 38 (s. Ἡρόδικος); (161) 145/6 AD  IG II² 2052, 84 (s. Μηνόφιλος)

—Erchia: (162) iii BC  IG II² 6098 (PA 1529a) (f. Ἀπολλόδωρος)

—Erikeia: (163) s. ii BC  IG II² 1008, 100; 3487 = IEleusis 241, 1; FD III (2) 12, 5; 15, 17 (PA 1523) (s. Ἀγήνωρ I, f. Ἀγήνωρ II); (164) 138/7 BC  FD III (2) 47, 23 (f. Ἀγήνωρ); (165) c. 138-125 BC  FD III (2) 11, 7; IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 14 (f. Ἀγήνωρ)

—Eroiadai: (166) hell. IG II² 8773 (PA 1529)

—Eroiadai (Antiochid): (167) c. 191-200 AD  Ag. XV 425, 26; FD III (2) 117, 1; SEG LVII 148, 46 (s. Μάγνος: doctor)

—Eroiadai (Hippothontid): (168) 135/4 BC  Ag. XV 243, 119

—Euonymon: (169) c. 30 BC  Ag. XV 286, 4 ([Ἀπολλ]ώνιος: s. Πόπλιος); (170) 13/12 BC  IG II² 1963, 16; Hesp. Suppl. 1 (1937) p. 174 (name) ([Ἀπολλ]ώνιος: s. Πόπλιος)

—Eupyridai: (171) s. i BC   IG II² 2461, 83 f. (= PA 1530); IG II² 2462, 10 (I f. Δημοσθένης, Ἀπολλώνιος II); (172) ~ IG II² 2461, 84 (= PA 1531); IG II² 2462, 10 (II s. Ἀπολλώνιος I); (173) s. i BC   IG II² 2461, 98 (PA 1533) ([Ἀ]πολλώνιος: s. Μικίων); (174) ~ IG II² 2461, 114 (PA 1532) (Ἀπολλώ[νι]ο[ς]: f. Δημοσθένης); (175) s. i BC  IG II² 2462, 17 (f. Φίλων); (176) f. ii AD  Ag. XV 323, 10 (f. Θεμίσων); (177) 143/4 AD  IG II² 2050, 10 f. ([Ἀπ]ολλώνιος: s. Ἰσίδοτος); (178) 182-196 AD  IG II² 2066 + 2205, 18; add. p. 816 (deme) (Ἀπολλ(ώ)νιος: s. Διονύσιος); (179) iii AD   SEG LIX 286, 3 (I f. Ἀπολλώνιος II); (180) ~ SEG LIX 286, 4 (II s. Ἀπολλώνιος I, Ἀπφία)

—Gargettos: (181) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 86 (PA 1526) (f. Θεόφιλος); (182) ii-iii AD  IG II² 5950 = AEE² p. 39 no. 101 ([Ἀ]π[ο]λλώνιος: s. Διογένης)

—Hagnous: (183) hell. SEG L 829 XX, 1 f. (f. Διοκλῆς); (184) c. 120/1 AD  IG II² 2029, 12 (s. Ἰάσων ὁ καὶ Λόγισμος)

—Halai: (185) i-ii AD  IG II² 5460 (s. Δημήτριος); (186) imp. SEMA 57 (s. Καλλικλῆς)

—Halai (Aixonides): (187) 87/8 AD  IG II² 1996, 63 (I f. Ἀπολλώνιος II); (188) 87-110 AD  IG II² 1996, 63; 2017, 21 (II s. Ἀπολλώνιος I, f. Ἀπολλώνιος III); (189) 109/10 AD  IG II² 2017, 21 (III s. Ἀπολλώνιος II)

—Halai (Aixonides)?: (190) 173/4 AD  IG II² 2103, 130 (or Aixone: s. Ἑρμογένης)

—Halimous: (191) 123/2 BC  IG II² 1006, 46 (f. Σάτυρος); (192) 117/16 BC   IG II² 1009 II, 74 (cf. PA 1519) (I f. Ἀπολλώνιος II); (193) ~ IG II² 1009 II, 74 (PA 1519) (II s. Ἀπολλώνιος I); (194) i BC  IG II² 5532 (Ἀπολλών[ιος]: s. Θεόδοτος); (195) 187/8 AD  IG II² 2113, 18, 82 f.? (s. Εὐτυχίδης, ?f. Ζώπυρος, Διονύσιος)

—Hamaxanteia: (196) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 58

—Hermos: (197) ?hell. SEMA 1736 ([Ἀπολλ]ώνιος: s. Διονύσιος); (198) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 91 (PA 1528) (f. Ἀριστέας); (199) imp. IG II² 6071 (s. Ἀντικράτης); (200) ?imp. SEMA 1093; (201) f. ii AD  IG II² 3665 (s. Εὔδημος, f. Π. Ἑρέννιος [--]); (202) c. 136-168 AD  IG II² 2059, 53; Ag. XV 371, 48 (cf. PA 1528) (f. Ἀφροδίσιος); (203) c. 157-160 AD  Ag. XV 427 = SEG XXVIII 169, 37 f. (Ἑρέν. Ἀπο[λλώ]νι[ος]: f. Εὔδημος); (204) 168/9 AD  Ag. XV 373, 58 (Ἑρέ. Ἀπολλώνιος); (205) c. 190 AD  IG II² 2116, 13 (Ἑρέννιος Ἀπολλώνιος)

—Hybadai: (206) 106/5 BC  IG II² 1941, 3 (= PA 1568); FD III (2) 14, 6 (f. Ἀπολλωνίδης); (207) ii AD  Ag. XVIII V685 (Ἀ̣[πολλώ]νιος: archon epon.); (208) 201/2 AD  IG II² 2193, 10, 14 f., 22, 62; 2194, 3; 2196, 5 (s. Θεόφιλος II)

—Ionidai: (209) f. i BC  ID 2081, 19 f.; 2094, 2; 2104, 12 (s. Δικαῖος II); (210) i BC/ i AD  SEMA 1560 (s. Δικαῖος)

—Kedoi: (211) ii BC  IG II² 6377 (PA 1535) ([Ἀ]πολλώνιος)

—Kephisia: (212) s. ii BC  IG II² 840, 4 f., 44 (PA 1536) (f. Διονύσιος); (213) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 112 (PA 1537) ([Ἀπ]ολλώνιος: f. Ἀρχίας); (214) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 75 (PA 1538) ([Ἀπο]λλώνι[ος]: s. Διονύσιος); (215) 109/8 BC  IG II² 1944, 7 (f. Νικόδωρος); (216) s. i BC  IG II² 6409 (f. Διονύσιος); (217) c. 30 BC   Ag. XV 286, 18 (s. Εὐαρχίδης); (218) ~ Ag. XV 286, 17 (s. Λήναιος); (219) imp. IG XII (8) 103, 1 (f. Ἀκρόπολις); (220) c. 92 AD   Ag. XV 312, 14; (221) ~ Ag. XV 312, 22 ([Ἀ]πολλώνιος); (222) a. 138 AD   IG II² 2042, 13, 15? ([Ἀπολ]λώνιος: I f. Ἀπολλώνιος II, ?f. [--]ης); (223) ~ IG II² 2042, 13 ([Ἀπολ]λώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (224) 173/4 AD  IG II² 2103, 42 (s. Εὔκαρπος); (225) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 104 ([Ἀπο]λ̣λώνιος: s. Σόφος)

—Kephisia?: (226) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19; cf. BCH 93 (1969) p. 387; Stephanis 286 (s. Λήναιος)

—Kerameis: (227) hell. IG II² 6317 (PA 1534) (s. Διονύσιος)

—Kikynna: (228) 156-143 BC  ID 1416 B II, 37 f.; 2593, 4 f.; (229) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 46; (230) 154/5 AD  IG II² 2067, 87 (s. Ἐπίκτητος)

—Koile: (231) f. ii AD  IG II² 6485, 1 (f. Ἐπίγονος)

—Krioa: (232) 106/5 BC   FD III (2) 14, 15 (II s. Ἀπολλώνιος I); (233) ~ IG II² 1941, 12 (= PA 1539); FD III (2) 14, 15 f. (I f. Ἀπολλώνιος II, Διονυσόδωρος)

—Kydantidai: (234) 119/18 BC  IG II² 1008, 85 f. (PA 1540) (Ἀπ[ολλώ]νιος: f. Μενεκλῆς)

—Kydathenaion: (235) c. 100 BC  IG II² 6563 (s. Κρίτων); (236) i BC  IG II² 6591 (f. Παρθένιον); (237) c. 20 BC  Ag. XV 293, 67 (Ἀπο̣λλώ̣[νιος]?: f. Δημήτριος)

—Kytheros: (238) iii-ii BC  IG II² 6615 (PA 1541) (f. Φανίας); (239) ii/i BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 195; IG XII (3) 333 + 1298, 11; 332 + 1297, 4 (= PA 1542); FD III (2) 2, 7 (s. Νίκανδρος)

—Lakiadai: (240) iii BC  IG II² 6616 (PA 1543) (s. Ἐπικράτης); (241) i BC  IG II² 6617; 6629 (s. Ἐπικράτης, f. Μητρώ)

—Lamptrai: (242) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 4 (f. Ἀπολλόδωρος); (243) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 59 (PA 1545); (244) hell.-imp. SEG LIII 237 (f. Ἀντίας); (245) 185/4 BC  IG II² 1325, 17 (PA 1544) (f. Ἀπολλόδωρος); (246) 148-134 BC  IG II² 1939, 27 (PA 1546) (s. Ξενόφαντος); (247) 13/12 BC  IG II² 1963, 9 ([Ἀπ]ολλώνι[ο]ς: s. Ζωΐλος); (248) m. i AD  IG II² 2292, 24; 2295, 6 f., 12 f.; 2296, 5 (Stephanis 264) (Ἀπολλών[ι]ος); (249) c. 100 AD  FD III (2) 100, 2; RCA p. 75 (deme) (Γ. Ὡράριος Ἀπολλώνιος: f. Γ. Ὡράριος Ἀλκίμαχος); (250) 163/4 AD  IG II² 2086, 44 (f. Ὄλυμπος)

—Leukonoion: (251) 154/5 AD  IG II² 2067, 51 (s. Ἰσίδωρος I); (252) 165-170 AD  Ag. XV 370, 13 (Ἀπολλώ[νιος]: f. Ἀφροδίσιος); (253) 184/5 AD  IG II² 2128, 32; 2129, 12 (s. Ἀφροδίσιος)

—Marathon: (254) f. ii BC   IG II² 4289 (PA 1548) (I f. Ἀρχίας); (255) ~ IG II² 4290 (PA 1549) (II s. Ἀρχίας: sculptor); (256) ii BC  Bruneau, Recherches p. 223 (unp.) (s. Πολυάρατος); (257) ii-i BC   ID 1985, 1 (PA 1552) (II s. Ἀπολλώνιος I); (258) ~ ID 1985, 1 f. (PA 1553) (I s. Δημήτριος, f. Ἀπολλώνιος II); (259) c. 146/5 BC  ID 2609, 26; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (f. Εὔνομος); (260) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 72 ([Ἀπολ]λώνιος); (261) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 22; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (cf. PA 1549) (f. Ἀρχίας); (262) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 122 (PA 1547) (f. Βάκχιος); (263) f. i AD  IG II² 1729, 6 (f. Νικόστρατος); (264) i AD  IG II³ (4) 1679 ([Ἀ]πολλώνιος: s. Σωσίστρατος); (265) ?imp. IG II² 6763 ([Ἀπολ]λώνιο[ς]); (266) imp. CIA III 3860 b = Anc. Soc. 19 (1988) p. 16 no. 52, 1; (267) ii AD  IG II² 6761, 1, 3 (f. Ἀπολλωνία, Ἐπίκτησις); (268) ?ii AD  IG II² 3967 = IEleusis 529 (f. Δημήτριος); (269) ?136/7 AD  IG II² 2059, 33 (Φλ. Ἀπολλώνιος); (270) c. 138 AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 16 ([Ἀπολλ]ώνιος); (271) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 51 (f. Ἀπελλῆς); (272) m. ii AD  IG II² 2047, 18-20; IG II³ (4) 175, 4 (f. Ἀντίγονος); (273) 166/7 AD  IG II² 2094, 9 (f. Ἀθηνίων); (274) inc. IG II² 6762 (PA 1551) ([Ἀ]πολλώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (275) ~ IG II² 6762 (cf. PA 1551) ([Ἀ]πολλώνιος: I f. Ἀπολλώνιος II)

—Marathon?: (276) 84-59 BC  FD III (2) 249 b, 3, 8 (Ἀπολλώ[νιος]: s. Ἀρχίας); (277) i BC/ i AD  IG XIV 712 (= PA 1550); SEG XXXIX 1043? (s. Ἀρχίας: sculptor)

—Melite: (278) i BC-i AD  IG II² 6829 (s. Σεραπίων); (279) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 24 (Ἀπολλώνι[ος]?); (280) i AD   IG II² 3551 = IEleusis 351, 2, 4 (s. Σίλων I, f. Σίλων II); (281) ~ IG II² 6828 (Γν[αῖος] [Κ]ορνιφίκιος Ἀπο[λλώ]νιος); (282) c. 172/3 AD  IG II² 2102, 86; AE 1968, p. 180 (deme) (s. Ζώσιμος II); (283) c. 180 AD  Ag. XV 429, 13; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Ἀπο]λλών[ιος])

—Melite?: (284) i BC/ i AD  IG VII 4147, 19; cf. Stephanis 284 (PA 1511) (s. Σίλων); (285) 100/1 AD  IG II² 2030, 34; Follet, Athènes p. 174 (ident.) (s. Σίλων)

—Myrrhinoutta: (286) 136/5 BC  ID 1922, 6 (s. Λύκων)

—Oe: (287) c. 18 AD  Ag. XV 304, 3, 10, 13 (f. Θεάγης); (288) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 14, 38 f. (Stephanis 265 = 279) (s. Ἐπίκτητος I, f. Ἐπίκτητος II); (289) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 24 (f. Διονυσόδωρος)

—Oion: (290) ii AD  IG II² 6986 + SEG XIII 113 ([Ἀπ]ολλώνιο[ς]: s. [--]ίδης: reading - M.J.O.)

—Oion (Kerameikon): (291) s. i BC   IG II² 2461, 25 (cf. PA 1557) (I f. Ἀπολλώνιος II); (292) ~ IG II² 2461, 25 (PA 1557) (II s. Ἀπολλώνιος I)

—Paiania: (293) iii BC  IG II² 7046 (PA 1559) (Ἀπολλών[ιος]: f. Εὐρυγόνη); (294) iii-ii BC  Ag. XVII 263 ([Ἀ]πολλώνιος: f. Ὀλύμπιχος); (295) s. ii BC  SEG XXXI 724, 7; (296) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 127 (PA 1558) (f. Δημήτριος); (297) c. 20 BC  Ag. XV 293, 45 (s. Λυσίας); (298) s. i AD  IG II² 1998, 4 f. (Ἀπολλώ[ν]ιος: s. Τέρτιος); (299) 169/70 AD  Ag. XV 378, 16 (Κλ. Ἀπολλώνιος)

—Pallene: (300) 162/1 BC  ID 2589, 11 (f. Μενεκλῆς); (301) c. 150 BC  Ag. XV 236, 35; (302) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 107 ([Ἀπο]λλώνιος: s. Διονύσιος); (303) 114/13 BC  ID 1942, 1; 2589, 63 (f. Ἀρχίας); (304) i AD  Ag. XV 309, 60 (Ἀπολλών[ιος]); (305) 154/5 AD  IG II² 2067, 166, 213 (Αἴλ. Ἀπολλώνιος); (306) ii/iii AD  IG II² 3688 = IEleusis 621, 4 f.; IG II² 3764, 5; 3811 = IEleusis 637, 11; IG II² 3812; Philostr., VS 600 f.; cf. RCA pp. 14-17 (Π. Αἴλ. Ἀπολλώνιος: I f. Αἴλ. Ἀπολλώνιος II, Π. Αἰλ. Ἑρεννία); (307) f. iii AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 3, 7; IG II² 3764, 7; 3811 = IEleusis 637, 11; Ag. XV 466, 20 f.; cf. RCA pp. 16-17 (Αἴλ. Ἀπολλώνιος: II s. Π. Αἴλ. Ἀπολλώνιος I, Π. Αἰλ. Ἑρεννία); (308) c. 205 AD  Ag. XV 447, 14 (Αἴλ. Ἀπολλώνιος); (309) a. 216 AD  Ag. XV 472, 26 (Ἀπ[ο]λλώ[νιος])

—Pambotadai: (310) imp. IG II² 7143 (f. Ἄπφιον)

—Peiraieus: (311) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 50, 5, 12 (PA 1561) (s. Ἁγνόθεος, Μυρρίνη (Athens)); (312) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 23; IG II² 2044, 10; 3738, 4; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 40 (f. Ἀρχέλαος); (313) 139/40 AD  IG II² 2044, 56 (f. [--]σος); (314) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 39 (s. Φίλων); (315) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 37 (I f. Ἀπολλώνιος II); (316) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (317) c. 185/6 AD  IG II² 2111/12, 12 (f. Ἀριστόβουλος); (318) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 73 (I f. Ἀπολλώνιος II); (319) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (320) 201/2 AD   IG II² 2193, 119; 2195, 10 (II s. Ἀπολλώνιος I); (321) ~ IG II² 2193, 119 f.; 2195, 10 f. (I f. Ἀπολλώνιος II, Κράτερος); (322) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 4 (s. Μητρόδωρος)

—Perithoidai: (323) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 56

—Phaleron: (324) 156/5 BC  ID 1416 B I, 92, 105 (s. Διονύσιος); (325) i BC  IG II³ (4) 1333, 2 (PA 1569) (f. Ξανθίππη); (326) m. i AD  IG II² 2292, 13 f. (Ἀ[π]ολλώ[νιος]: f. [--]ξενος)

—Phegaia: (327) ii/iii AD  Ag. XV 439, 4 ([Ἀπ]ολλώνιος: I f. Ἀπολλώνιος II); (328) ~ ([Ἀπ]ολλώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I)

—Philaidai: (329) m. ii AD  Ag. XV 337, 11 ([Ἀπ]ολλώνιος: s. Φιλόστρατος); (330) 171/2 AD  Ag. XV 406, 34 (s. Σωσιγένης)

—Phlya: (331) ?ii BC  SEG XXVIII 163 (II s. Ἀπολλώνιος I: date - S.G.B.); (332) ~ (I f. Ἀπολλώνιος II: date - S.G.B.); (333) i BC  IG II² 7666 (I f. Ἀπολλώνιος II); (334) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (335) ?i BC  Unp. (Olympieion, tit. sep.) (s. Κότυς); (336) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 8 (Ἀπολλώ[νιος]?: f. Ἀνδρέας); (337) i BC/ i AD  IG II² 7664 (Ἀπολλώ[νιος]?: I f. Ἀπολλώνιος II); (338) ~ (Ἀπολλώ[νιος]?: II s. Ἀπολλώνιος I); (339) i-ii AD  IG II³ (4) 1210 (I f. Ἀπολλώνιος II); (340) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (341) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 29 (s. Μουσαῖος); (342) ii AD   IG II² 7665, 1 (II s. Ἀπολλώνιος I); (343) ~ IG II² 7665, 2 (I f. Ἀπολλώνιος II); (344) 154/5 AD  IG II² 2067, 70 (f. Ἀριστόβουλος)

—Phrearrhioi: (345) imp. SEG XXVIII 162, 3 (s. Α[--])

—Phyle: (346) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 73 (PA 1570) (s. Ἄστειος); (347) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 18 (s. Δημήτριος); (348) 154/5 AD  IG II² 2067, 131 (s. Ἀθηνίων); (349) 232-234 AD  IG II² 2237, 6, 118 (s. Μοιραγένης I, f. Μοιραγένης II)

—Plotheia: (350) ii BC  IG II² 7238 (f. Θεόδωρος); (351) 183/2 BC  IG II² 2332, 169 (cf. PA 5130) (Ἀπολλώ[νιος]?: s. Ἑρμογένης I)

—Poros: (352) 169/70 AD  IG II² 2097, 84 (f. Ἀθήναις)

—Prasiai: (353) ?hell. IG II² 7279 (PA 1563) (s. Ἀπολλόδωρος); (354) ~ IG II² 7280 (PA 1562) (s. [--]φίδης)

—Rhamnous: (355) m. ii BC  IG II² 3869, 2 f. (PA 1564) (f. Σωστράτη); (356) f. i AD   ID 1586, 8; 1626, 8 (II s. Ἀπολλώνιος I); (357) ~ ID 1586, 8 f.; 1626, 9 (I f. Ἀπολλώνιος II)

—Salamis: (358) i BC/ i AD  IG II² 10175 (s. Ἀρτέμων); (359) imp. IG II² 10174; cf. SEG XIII 173 ([Ἀπ]ολλώνιος: I f. Ἀπολλώνιος II); (360) ~ ([Ἀπ]ολλώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (361) imp. IG II² 10184 (f. Διονυσία); (362) ~ IG II² 10188, 2 (f. Διονύσιος)

—Semachidai: (363) 138/9 AD  Ag. XV 333, 31 f. (s. Στέφανος); (364) 152/3 AD  Ag. XV 422, 4

—Skambonidai: (365) 137/6 BC  ID 1948, 1 (PA 1566) (s. Ἑλίκων); (366) 118/17 BC  IG II² 1008, 1, 49 (= PA 1565); Ag. XV 253, 2 (f. Ἰσίδωρος); (367) 37/6 BC  IG II² 1043 I, 97 (PA 1567) (s. Τιμαρίσκος); (368) imp. IG II² 7391 (s. Τιμάρετος)

—Sounion: (369) 131/0 BC   Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 39 f., 46 (I f. Ἀπολλώνιος II); (370) ~ Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 39, 45 ([Ἀπολλώνιος?]: II s. Ἀπολλώνιος I); (371) 128/7 BC   SEG XV 104, 49, 61, 70, 76, 81, 94, 107, 110, 123, 133; FD III (2) 24, 9 f. (II s. Ἀπολλώνιος I); (372) ~ SEG XV 104, 94, 107, 110, 123 f., 133 f.; FD III (2) 24, 9 (I f. Ἀπολλώνιος II); (373) c. 125 BC  IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 9 ([Ἀ]πο[λλώνιος]?: f. (nat.) [--]ρος); (374) 113/12 BC  ID 2626, 9 f. ([Ἀπολ]λώνιος: s. Θεόδοτος); (375) s. i BC  IG II² 1734 = SEG LVIII 162, 8 ([Ἀπολ?]λ̣ώνιος); (376) imp. IG II² 7419 (s. Κτησίας); (377) m. i AD  IG II³ (4) 1186, 1, 4 (Ἀπολλ[ώνιος])

—Sphettos: (378) i AD  IG II³ (4) 408 (Ἀπολλ[ώ]νιος: f. Ἀντίοχος); (379) imp. IG II² 7505 (Π. Λικίννιος Ἀπολλώνιος); (380) ~ IG II² 7506 (PA 1567a) ([Ἀ]πολλώνιος: s. Εὔδοξος); (381) ii-iii AD  IG II³ (4) 1781 = IEleusis 600; (382) c. 113-116 AD  IG II² 2022 = SEG XXXII 210, 6 (f. Ἀσκληπιάδης); (383) c. 120 AD  IG II² 2018, 15 (I f. Ἀπολλώνιος II); (384) c. 120-185 AD  IG II² 2018, 15; 2106, 26; Ag. XV 359, 10; 373, 14 (II s. Ἀπολλώνιος I, f. Ἀπολλώνιος III); (385) m. ii AD  IG II² 3607, 28 (f. Ἐπίγονος); (386) c. 168-185 AD  IG II² 2106, 26; Ag. XV 359, 10; 373, 14 (III s. Ἀπολλώνιος II)

—Steiria: (387) hell. SEMA 620 (f. Διοκλῆς); (388) i BC/ i AD  IG II² 7461 (f. Ἕρμων); (389) ii AD  SEMA 626 B (f. Ὀλυμπιόδωρος); (390) 150-190 AD  Ag. XV 384, 13; (391) 154/5 AD  IG II² 2067, 41 f. (f. Διονυσόδωρος, Ἡρόξενος); (392) c. 158-189 AD  IG II² 2079, 3 f.; 2085, 5; IG II³ (4) 420, 2; Ag. XV 364, 16; 416, 6 f.; 418, 5 f.; Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 282, 7 ff.; SEG LIV 307 III, [6] (Γ. Ἰούλ. Κασιανὸς Ἀπολλώνιος: I f. Γ. Ἰούλ. Κασιανὸς Ἀπολλώνιος II); (393) c. 170-210 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 29; Ag. XV 460, 78 (s. Ἀρτεμίδωρος I); (394) ii/iii AD  IG II² 2085, 2 f.; 2199, 7; Ag. XV 477, 15; Ag. XVIII H509, 6 f.; SEG XXVIII 187, 7 f. (Γ. Ἰούλ. Κασιανὸς Ἀπολλώνιος: II s. Γ. Ἰούλ. Κασιανὸς Ἀπολλώνιος I, f. Κασιανὸς Φίλιππος: archon epon. - 203-208 AD); (395) 209/10 AD  Ag. XV 460, 77 (f. Διονυσόδωρος); (396) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 60 (s. Διογένης)

—Sypalettos: (397) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 35 (I f. Ἀπολλώνιος II); (398) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I)

—Teithras: (399) 141/0 BC  ID 2589, 33 ([Ἀπ]ολλ[ώνιο]ς: s. Δίαλλος)

—Thorai: (400) 184/5 AD  IG II² 2128, 104 (I f. Ἀπολλώνιος II); (401) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I)

—Thria: (402) s. iii BC  IRhamnous 17, 5, 32; IG II² 1311 = IRhamnous 19, 4 (f. Δικαίαρχος); (403) ii BC  IG II² 6250 (f. Δικαίαρχος); (404) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 56

—Xypete: (405) 106/5 BC   IG II² 1941, 8 f. (= PA 1554); FD III (2) 14, 12 f. (I f. Ἕρμιππος, Ἀπολλώνιος II); (406) ~ IG II² 1941, 9 (= PA 1555); FD III (2) 14, 13 (II s. Ἀπολλώνιος I)

—tribe Aiantis: (407) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 119 (PA 1489) (s. Θεο[--]); (408) c. 138 AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 18 (Ἀπολλώνι[ος]: f. [--]ος: tribe - S.G.B.); (409) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 89 (s. Λήναιος)

—tribe Aigeis: (410) 161/0 BC  IG II² 956 II, 56 (cf. PA 1514) (I f. Ἀπολλώνιος II); (411) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (412) 106/5 BC  FD III (2) 28, 22 ([Ἀπο]λλώνιος); (413) 179/80 AD  IG II² 2122 etc. = SEG XXXV 130, 44; (414) 235/6 AD  IG II² 2235, 86 (Ἀπολλών(ιος): f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Akamantis: (415) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 109 (Ἀπολλώ[νιος]?); (416) 13/12 BC  IG II² 1963, 71 (Ἀπολ[λ]ώ[νιος]); (417) 142/3 AD  IG II² 2049, 65 (f. Λ[--]ος); (418) a. 212 AD   Ag. XV 440, 3; cf. Follet, Athènes p. 98; (419) ~ Ag. XV 440, 26; cf. SEG XXXI 137 ([Ἀπολλ]ώ̣νιος: s. Ζώσιμος); (420) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 44 (s. Μητρόδωρος)

—tribe Antiochis: (421) 148-134 BC  IG II² 960, 10 (PA 1513) (f. Σωσικράτης); (422) m. ii AD  IG II² 2063, 38 (s. Φλῶρος I); (423) 169/70 AD  Ag. XV 380, 11 ([Ἀπ]ολλώνιος); (424) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 63 (Αὐρ. Ἀπολλώνιος); (425) c. 255 AD  Ag. XV 466, 30 (Ἀπολλών(ιος): s. Φίλων)

—tribe Antiochis?: (426) 45/6 AD  IG II² 1945, 78 (Ἀπολ̣λ̣ώ̣[νιος]?)

—tribe Attalis: (427) 161/0 BC   IG II² 956 II, 74 (II s. Ἀπολλώνιος I); (428) ~ IG II² 956 II, 74 and add. p. 669 (Ἀππολώνιος - lap.: I f. Ἀπολλώνιος II); (429) 128/7 BC   FD III (2) 24, 21; SEG XV 104, 252 (f. Πυθίλας); (430) ~ FD III (2) 27, 40; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe); (431) 255/6 AD  IG II² 2245, 170, 395 (Αὐρ. Ἀπολλώνιος: s. Εὐπο.)

—tribe Attalis?: (432) 128/7 BC  FD III (2) 27, 34; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe) (or tribe Antiochis)

—tribe Erechtheis: (433) 191/2 AD  IG II² 2119, 42, 176, 188, 201, 205, 211, 213?, 215 f.?, 247 (s. Δημήτριος); (434) 196-201 AD  IG II² 2132, 14 ([Ἀπ]ολλώνιος: s. Ἐπάγαθος); (435) 235/6 AD  IG II² 2235, 74 (I f. Ἀπολλώνιος II); (436) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (437) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 32 f.

—tribe Hadrianis: (438) 255/6 AD  IG II² 2245, 254 (s. Εὐφ.)

—tribe Hippothontis: (439) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 95 (Ἀπολλώνι[ος]?: f. Νικόμαχος); (440) c. 205 AD  Ag. XV 448, 28 f. (s. Σωσίβιος, f. Νικόμαχος); (441) b. 220/1 AD  Ag. XV 465, 6 ([Ἀ]πολλώνιος πρεσβύτ.)

—tribe Kekropis: (442) 128/7 BC  SEG XV 104, 216; FD III (2) 24, 24 (s. Διονύσιος); (443) 161/2 AD  IG II² 2085, 60 (II s. Ἀπολλώνιος I); (444) ~ (I f. Ἀπολλώνιος II); (445) 161/2 AD  IG II² 2085, 62 (Ἀπολλώ(νιος)?: f. Δημήτριος); (446) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 108 (s. Ζώσιμος); (447) 232-234 AD  IG II² 2237, 136 (Αὐρ. Ἀπολλώνιος)

—tribe Leontis: (448) 185/4 BC  Ag. XV 179, 44 ([Ἀπολλ]ώνιος); (449) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff.f no. 5, 46 ([Ἀπο]λ̣λ̣ώ̣ν̣[ιος]); (450) 235/6 AD  IG II² 2235, 117 (I f. Ἀπολλώνιος II); (451) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I)

—tribe Oineis: (452) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 127 (frag. deme --dai: Ἀπολλώνι[ος]?); (453) 255/6 AD  IG II² 2245, 265 (Ἀπολλώνι(ος): f. Κλέων)

—tribe Pandionis: (454) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 94 (Ἀπολλώ[νιος]?); (455) 143/4 AD  IG II² 2050, 58 (f. Θεμιστοκλῆς); (456) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 130 ([Ἀπολ]λώνιος: f. Διονυσοκλῆς); (457) ~ Ag. XVIII C121, 157 (s. Διογένης); (458) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 74

—tribe Ptolemais: (459) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 88 (Ἀπολλών̣[ιος]: s. Ἀπολλόδωρος); (460) 162/1 BC  SEG XXXII 208, 2; cf. Tracy, ALC pp. 130 f. ([Ἀ]πολλώ[νιος]?); (461) ii AD  Ag. XV 343, 5 ([Ἀπολλ]ών[ιος]); (462) m. ii AD  IG II² 2063, 17 (I f. Ἀπολλώνιος II); (463) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I); (464) 165/6 AD   IG II² 2090, 95 (Ἀ[π]ολλώνιος: f. [.]λ[.] Πίθηκος); (465) ~ IG II² 2090, 101 (f. Διονύσιος)

Athens?: (466) m. iv BC  IG II³ (4) 1197; (467) f. iii BC  SEMA 189 (f. Δημητρία); (468) iii BC  SEMA 1561 (s. Ἑρμίας); (469) ?iii BC  CIA App. 117, 1 (Ἀπ(ο)λλ(ώ)[νι]ος); (470) iii-ii BC  IG II² 11106 (f. Δημήτριος); (471) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 152; (472) iii/ii BC  Ag. XVI 296, 108 ([Ἀπολ]λώνιος); (473) hell.-imp. IG II² 10726; (474) ii BC  IG II² 11266 (f. Ἐλπίς); (475) ii-i BC   SEMA 1645 ([Ἀ]π̣ολλών[ιος]: f. Βύττακος); (476) ~ Ag. XVII 715 (s. Ἀρτεμίδωρος); (477) ii-i BC  SEMA 1550 ([Ἀπο]λ̣[λ]ώ̣νιο[ς]?: f. Ἀπολλοφάνης); (478) s. ii BC  SEMA 1552, 2 (AD 54 (1999) Chron. p. 32) (Ἀπολλώ[νιος]: f. Ἀπολλωνία); (479) 112/11 BC  ID 2614, 10 (Ἀπολ[λών]ιος: s. Πολυ[--]); (480) i BC   IG II² 10728; (481) ~ IRhamnous 201; (482) i BC  Ag. XVII 950 (Ἀπολλώ[νιος]?: f. Παραμόνα); (483) m. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 142; (484) s. i BC  SEG LIV 235, 2; IG II² 10733 (s. Ἀντίοχος: ident. - S.G.B.); (485) c. 44 BC   SEG LIV 235, 83 (Ἀπολλ[ώ]νιος); (486) ~ SEG LIV 235, 84; (487) ?i AD   IG II² 2471 a, 1 (Ἀπολλώ[νιος]?); (488) ~ IG II² 2471 b; (489) ?imp. IG II² 10720 a + AM 67 (1942) p. 229 no. 60 (Ἀπολλών[ιος]?); (490) imp. SEMA 2106 (Λόλλιος Ἀπολ(λ)ώνιος); (491) ~ IG II² 10727; (492) imp. IG II² 10732 ([Ἀ]πολλώ[νιος]: s. Ἀγαθοκλῆς); (493) ~ IG II² 12594 ([Ἀπ]ολλώνιος: f. Σέμνη); (494) imp. SEG XXXVIII 266 (potter); (495) ~ SEMA 1554 ([Ἀπο]λλώνιο[ς]); (496) imp. SEMA 1562 ([Ἀ]πολλώνιος: s. Μάρων); (497) ~ SEMA 1555; (498) imp. SEMA 1592 (Ἀπολλώ[νιος]?: f. Ἀριστώ); (499) 45/6 AD  IG II² 1969, 12; 1970, 24 (?s. Κ.); (500) 45/6 AD  IG II² 1969, 14 (II s. Ἀπολλώνιος I); (501) ~ (I f. Ἀπολλώνιος II); (502) s. i AD   IG II² 1998, 16; (503) ~ IG II² 1998, 6 (Ἀπολλώνι[ος]); (504) s. i AD  Ag. XVIII V675 ([Ἀπολ]λώνιος); (505) i/ii AD  SEG LIV 235, 127; (506) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 24 (f. Ἡρακοῦς); (507) f. ii AD   IG II² 2035, 16 (Ἀπολλώ[νιος]); (508) ~ IG II² 2035, 8; (509) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 16; (510) ~ IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 16 f. (Ἀπολλών(ι)ος: f. Κάλλιππος); (511) ii AD   IG II² 2175, 9; (512) ~ IG II² 2188, 3 (Ἀπολλώ[νιος]?); (513) ii AD  IG II² 2167 + 2473 + AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 28 (Ἀπολλώ[νιος]?); (514) c. 115 AD  IG II² 2020, 90 (s. Νικ.); (515) c. 116-125 AD   IG II² 2021, 45 (s. Φειδίας); (516) ~ IG II² 2021, 31 (s. Ζώσιμος); (517) m. ii AD   IG II² 2062, 24 (s. Ἀφέλης); (518) ~ IG II² 2163, 19 ([Ἀπολ]λών[ι]ος: s. Ἰσίδ.); (519) 154/5 AD  IG II² 2067, 179; (520) 161-212 AD  IG II² 2280, 17 (Ἀπολλώ(νιος): f. Ἀφροδίσιος); (521) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 a, 6 ([Ἀπολ]λώνιος); (522) iii AD   IG II² 2283, 21 (Ἀπολλών(ι)ος); (523) ~ IG II² 2073 + SEG XII 118, 32 (Ἀπολλώ[νιος]: f. Ἀγαθόπους); (524) iii AD  IG II² 2283, 19 (Ἀπολλών(ι)ος); (525) iii-iv AD  SEG LVI 386; (526) inc. PCG 2 p. 517 ([Ἀπο]λλώνιος); (527) ~ SEMA 1557 (frag. deme --tos: [Ἀπολ]λώνιος: f. [--]ων); (528) inc. IG II² 10720 (ΑΠΟLΛΩΝ-- - apogr.)

Athens*: (529) 405 BC   IG I³ 1032, 396 (slave); (530) ~ IG I³ 1032, 268 (slave); (531) iii BC  IG II² 8649; (532) ii BC   IG II² 10731; (533) ~ SEMA 1551 (Ἀπολλώ[νιος]?, Ἀπολλω[νία]?); (534) ii-i BC  SEMA 1558; (535) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 17; (536) i BC  IG II² 10729; (537) i BC-i AD  Ag. XVII 713 (Ἀπολλώ[νιος]?); (538) c. 56/5 BC  IG II² 1717, 22; 1720, 15; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff. (I f. Ἀπολλώνιος II); (539) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: slave); (540) i AD   Ag. V G 130; AD 31 (1976) Mel. pp. 123-4; (541) ~ Ag. XVII 718; (542) imp. IG II² 10498, 4 ([Ἀπολ]λώνιος); (543) ~ SEMA 1559 ([Ἀπολ]λώνιο[ς]); (544) i/ii AD  Ag. V G 205; (545) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 49 ([Ἀπ]ολλώνιος: s. Διεύχης: epeng.); (546) 109/10 AD  IG II² 2017, 45 ([Ἀπολ]λώνιος: epeng.); (547) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 18 f. (f. Ζωσᾶς, Εὐφρόσυνος); (548) ~ IG II² 2022, 47 ([Ἀ]πολλώνιος: f. Ἰσίων); (549) c. 120 AD   IG II² 2018, 86 ([Ἀπολλ]ώνιος: II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (550) ~ IG II² 2018, 92 (f. Εὐήμερος); (551) c. 120 AD   IG II² 2018, 100 (s. Σωκράτης: epeng.); (552) ~ IG II² 2018, 103 (f. Στέφανος); (553) c. 120 AD  IG II² 2018, 118 (I f. Ἀπολλώνιος II); (554) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (555) c. 120 AD  IG II² 2018, 86-8 (I f. Ἀπολλώνιος II, [--]ος, [--]ωρος); (556) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 60 f. (f. Ζώσιμος, Τρόφιμος); (557) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 72 (f. Ἀθήναιος); (558) 142/3 AD  IG II² 2049, 106 (Ἀπολ[λ]ώνιος: s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (559) 143/4 AD  IG II² 2050, 128 (Ἀπολλώ[νιος]: epeng.); (560) 150/1 AD  IG II² 2065, 136 (Ἀπολλών[ιος]); (561) s. ii AD  IG II² 2082, 64 (I f. Ἀπολλώνιος II); (562) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (563) 155/6 AD  IG II² 2068, 139 (I f. Ἀπολλώνιος II); (564) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (565) 155/6 AD   IG II² 2068, 219 (Ἀπολλώ(νιος): f. Διονύσιος); (566) ~ IG II² 2068, 237 (f. Ἀπολλώνις); (567) 155/6 AD  IG II² 2068, 253 (s. Ζώσιμος: epeng.); (568) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 71 (s. Βλάστος: epeng.); (569) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 79 (f. Στράτων); (570) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 82 (f. Αἰθάλης); (571) 163/4 AD  IG II² 2068, 188 (s. Μᾶρκος: epeng.); (572) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 111 (f. Ζώσιμος); (573) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 17 (Ἀπολλ[ώ]νιος: s. Σωτήριχος: epeng.); (574) 169/70 AD  IG II² 2097, 153 (s. Σπόρος: epeng.); (575) 169/70 AD  IG II² 2097, 316 (I f. Ἀπολλώνιος II); (576) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (577) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 129 ([Ἀπολλώνιος]: I f. Ἀπολλώνιος II); (578) ~ (Ἀπολλώνιο̣[ς]: II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (579) 173/4 AD  IG II² 2103, 178 (I f. Ἀπολλώνιος II); (580) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (581) 173/4 AD  IG II² 2103, 200 (s. Εὐ.: epeng.); (582) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 155 (Ἀπολλών[ιος]?: epeng.); (583) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 40 (Ἀπολλών(ιος)?: f. Ἀφροδίσιος); (584) 184/5 AD   IG II² 2128, 135 (Ἀπολλώνι[ος]: s. Ἡρακλείδης: epeng.); (585) 184/5 AD  IG II² 2128, 140 (I f. Ἀπολλώνιος II); (586) ~ (II s. Ἀπολλώνιος I: epeng.); (587) ~ IG II² 2128, 168 (f. Ἑρμῆς); (588) 187/8 AD  IG II² 2113, 207 (s. Με[--]: epeng.); (589) 194/5 AD  IG II² 2191, 140 (Ἀπολλώνι(ος): epeng.); (590) iii AD  IG II² 2147, 8 ([Ἀ]πολλώνιος: s. Ἀντίπατρος: epeng.); (591) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1977, pp. 56 ff. no. 1, 92 (Ἀπολλών[ιος]?: epeng.?); (592) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 131 (s. Ἐπάγαθος: epeng.); (593) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 147 (f. Ἀσκληπιόδοτος); (594) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 154 (Ἀπολλών̣[ιος]: f. Διονύσιος); (595) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 89 (epeng.); (596) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 156 (epeng.); (597) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 163 (epeng.)

Foreign Residents:

    Aitolia: (598) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 112 (LGPN III.A (9))

    Arabia: (599) imp. IG II² 8363 ([Ἀπ]ολλώνιος: f. Σωτήριχος)

    Arkadia: (600) ii-iii AD  IG II² 3758, 5 (LGPN III.A (49))

    Bithynia, Nikaia: (601) i BC  IG II² 9994 (LGPN V.A (40)) (f. Ἀσκληπιάς)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (602) i BC  IG II² 8344 + AD 25 (1970) p. 83 no. 4 (LGPN V.A (-)) (Ἀπολλώ[νιος]: f. Σφαῖρος)

    Boiotia, Plataiai: (603) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 124 (LGPN III.B (15)) (f. Μόσχος)

    Caria, Miletos: (604) ?hell. SEMA 1333 (LGPN V.B (337)) (f. Συνέτη); (605) hell.-imp. IG II² 9825 = 9377 + PAA 2 p. 456 (LGPN V.B (341)) (f. Ὁμιλία); (606) ii BC   SEMA 1303 (LGPN V.B (352)) ([Ἀπ]ολλών[ιος]: f. Θεοφίλη); (607) ~ Ag. XVII 566 (IG II² 9531 = LGPN V.B (364)) (f. Εἰρήνη); (608) ii-i BC  IG II² 9413 (LGPN V.B (368)) (s. Νικηφόρος); (609) 117/16 BC   IG II² 1009 IV, 111 (LGPN V.B (389)) (Ἀπ[ολλώ]νιος: II s. Ἀπολλώνιος I); (610) ~ IG II² 1009 IV, 110 f. (LGPN V.B (390)) (I f. Δημήτριος, Ἀπολλώνιος II); (611) i BC   IG II² 9844 (LGPN V.B (400)) (f. Περδίκα); (612) ~ IG II² 9738 a (p. 885 (LGPN V.B (398))) (f. Λαυδίκη); (613) i BC   IG II² 9799 (LGPN V.B (399)) (f. Νίκη); (614) ~ IG II² 9914 (LGPN V.B (401)) (f. Φιλία); (615) i BC   IG II² 9672 (LGPN V.B (396)) (f. Θεοφίλη); (616) ~ IG II² 9717 + SEG XXVI 332 (LGPN V.B (397)) (f. Καλλίας); (617) i BC-i AD  Ag. XVII 608 = IG II² 9411 (LGPN V.B (407)) (Ἀπο[λλ]ώνιος: f. Σοφία); (618) i BC/ i AD  IG II² 9701 (LGPN V.B (436)) (f. Ἰσιδότη); (619) i AD   IG II² 9755 (LGPN V.B (442)) (f. Μαννίχη); (620) ~ IG II² 9414 (LGPN V.B (441)) (s. Ξοῦθος); (621) i AD  Ag. XVII 586 (LGPN V.B (443)) ([Ἀπ]ολλώνιος: f. Καλλίπολις); (622) i-ii AD   IG II² 9417 (LGPN V.B (445)) (s. Φιλοκλῆς); (623) ~ IG II² 9725 (LGPN V.B (446)) (f. Κάρπος); (624) i-ii AD  IG II² 9416 (LGPN V.B (444)) (s. Φιλοκλῆς); (625) imp. IG II² 9491 (LGPN V.B (338)) (f. Δημονίκη); (626) ~ SEMA 1245 (LGPN V.B (421)) (Ἀπολλώ[νιος]: f. Ἀρκάς); (627) imp. SEMA 1272 (LGPN V.B (422)) (f. Ἐπαφρόδιτος); (628) ~ IG II² 9384 (LGPN V.B (423)) (-πολώ-: f. Ἄλυπος); (629) imp. Ag. XVII 572 = IG II² 9581 + p. 894 (LGPN V.B (425)) (f. Ἑρμίας); (630) ~ IG II² 9415 (LGPN V.B (424)) (s. Ῥοῦφος); (631) ii AD   IG II² 6659 (LGPN V.B (454)) ([Ἀπ]ολλώνιος: s. [..]ισικίου (gen.)); (632) ~ IG II² 9412 (LGPN V.B (455)) (s. Κιλᾶς); (633) ii AD  Ag. XVII 554 = SEMA 1238 (LGPN V.B (452)) ([Ἀπο]λλώνιο[ς]: f. Ἀνθεσφόρος); (634) c. 112 AD   IG II² 2024, 50 (LGPN V.B (467)) (Ἀπολλώ: f. Ζώσιμος); (635) ~ IG II² 2024, 100 (LGPN V.B (469)) (s. Μόσχος); (636) c. 112 AD  IG II² 2024, 95 (LGPN V.B (468)) (s. Δημήτριος); (637) s. ii AD  IG II² 9410 (LGPN V.B (459))

    Caria, Miletos?: (638) 87/8 AD   IG II² 1996, 160 (LGPN V.B (485)) (Ἀπολλώ: f. Ἀθήναις); (639) ~ IG II² 1996, 167 (LGPN V.B (486)) (s. Εὐφρ.); (640) 87/8 AD   IG II² 1996, 178 (LGPN V.B (487)) ([Ἀπο]λλώνιος: s. Δημήτριος); (641) ~ IG II² 1996, 200 (LGPN V.B (488)) (s. Ἀφροδίσιος)

    Caria, Tralles-Seleukeia: (642) iii BC  IG II² 10456 (LGPN V.B (637)) (s. Διονύσιος)

    Cilicia Pedias, Hierapolis-Kastabala: (643) iii BC  IG II² 8932 (LGPN V.B (-)) (f. Εὔνομος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (644) i BC  IG II² 10417 (LGPN V.B (675)) (f. Βάκχιος); (645) s. ii AD  IG II² 3161; cf. Stephanis 270 (LGPN V.B (677)) (Τ. Αἴλ. Αὐρ. Ἀπολλώνιος)

    Cyprus, Kition: (646) iv BC  SEG LVII 234 = SEG LXI 189 (LGPN I (-)) (f. Καλλίας)

    Egypt, Alexandria: (647) hell. SEMA 967 (f. Ἰσιάς); (648) 112-110 BC  SEG XXI 535, 2 f.; 536, 3, 5 (f. Ν[--]); (649) i BC  IG II² 8005 (I f. Ἀπολλώνιος II); (650) ~ (II f. Ἀπολλώνιος I); (651) i BC  IG II² 8016 (f. Δῶρος); (652) i BC-i AD  SEG LI 274 (s. Σπόρος)

    Galatia, Ankyra: (653) iii BC  IG II² 7928 (LGPN V.C (4)) (f. Ὀνήσιμος); (654) hell.-imp. SEMA 940 (LGPN V.C (11)) (s. Μένανδρος); (655) ii BC  IG II² 7905 (LGPN V.C (5)) (f. Κλέαρχος); (656) ii-i BC   IG II² 7890 (LGPN V.C (6)) (ΑΠΟΙLΛΩΝΙΟΣ: s. Ἀττινᾶς); (657) ~ IG II² 7936 (LGPN V.C (7)) (f. Σωσιπάτρα); (658) i BC   IG II² 7889 (LGPN V.C (9)) (I f. Ἀπολλώνιος II); (659) ~ IG II² 7889 (LGPN V.C (10)) (II s. Ἀπολλώνιος I); (660) i BC  SEMA 942 (LGPN V.C (8)) (f. Δαΐα); (661) i BC-i AD  IG II² 7904 a (p. 893 (LGPN V.C (12))) (f. Καλλιστράτη); (662) i AD  IG II² 7888 (LGPN V.C (13)) (s. Ἀπολλόδοτος)

    Herakleia: (663) iii-ii BC  IG II² 8712 (f. Λαχάρης); (664) ii BC   IG II² 8580 (f. Ἄρτεμις); (665) ~ IG II² 8733 (f. Μύστης); (666) ii-i BC   IG II² 8568 ([Ἀ]πολλώνιος); (667) ~ IG II² 8789 (f. Σωσίβιος); (668) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 115 (Ἀπολλ[ω]1νιος: f. [--]νιος); (669) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 117 (s. Ῥόδων); (670) i BC   IG II² 8743 (f. Νίκη); (671) ~ IG II² 8629 (f. Διονυσία); (672) i BC   IG II² 8780 (f. Στίχος); (673) ~ IG II² 8793 (f. Σωτηρίς); (674) i BC  SEMA 1096 (f. Νουμήνιος); (675) imp. Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 11 Suppl. p. 66; (676) ii-iii AD  IG II² 8691 ([Ἀ]πολ(λ)ώνι[ος]: f. Ἰσίδωρος); (677) inc. SEMA 1062 (s. Εὔφημος)

    Ionia, Ephesos: (678) i BC  IG II² 8520 (LGPN V.A (98)) (f. Νικαία)

    Ionia?, Magnesia: (679) ii BC  IG II² 9238 (LGPN V.A (520)) (f. Ἀπολλωνία)

    Italy, Rome: (680) i BC-i AD  IG II² 10144 + SEG XII 202; cf. SEG XIII 172 (Τ. Μαίκι[ος] Ἀπολλών[ιος]: s. Γναῖος)

    Laodikeia: (681) iii BC   IG II² 9160 A (f. Ἀνδρικός); (682) ~ IG II² 9162 (f. Ἀριάβαζος); (683) ii BC  IG II² 9185 (f. Π