Βαβύλαος

Athens:

—Anagyrous: (1) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 17 ([Β]αβύλαος: s. Ξενοκλείδης)

Βαβύλη

Athens:

—Oion: (1) inc. IG II² 9016 (PA 2811) ([Β?]αβύλη: d. Φάλακρος)

Βαβυλία

Athens?: (1) iv-iii BC  IG II³ (4) 1338

Βαβύλλιος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9458 (LGPN V.B (1)) (s. Βάσσος)

Βαβύριος

Athens:

—Ikarion: (1) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 30 (= PA 2812); Mél. Knoepfler p. 370 n. 111 (name) (f. Ἀρίγνωτος)

Βαβύρτης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 18 (PA 2813) (Βαβύρτ̣[ς])

Βαβυρτίδης

Athens?: (1) f. iv BC  SEG XXI 1093, 1

Βαγώας

Athens?: (1) ii AD  Luc., Eun. 4 ff. (fict.)

Βάθιππος

Athens: (1) 355/4 BC  D. xx 144 and hypoth. 1 and 3 (PA 2814) (f. Ἀψεφίων)

Athens?: (2) v BC  PCG 4 p. 128 fr. 11 (?s. Ἐρασμονίδης: fict.?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (3) 87/8 AD  IG II² 1996, 155 (LGPN V.B (1)) (f. Μένανδρος)

Βαθύδικος

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10652 (f. Ἄμφιμος)

Βαθυκλῆς

Athens: (1) inc. IG II³ (4) 1680 ((Β)αθ(υ)κλῆς?)

—tribe Erechtheis: (2) c. 408 BC  City beneath the City 452, 8

Βάθυλλα

Athens?: (1) f. ii BC  IG II² 2357, 22

Βάθυλλος

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 5, 12; (2) ?53/4 AD  IG II² 1737, 8

—Azenia: (3) i AD  IG II² 5302 (Stephanis 508); cf. RCA pp. 436-7 (Γάϊος Σίλιος Βάθυλλος)

—Cholargos: (4) m. iv BC  IG II² 1631, 643; SEG XVIII 36 A, 568; XXV 177, 27; [D.] xl 1-3; [D.] xl 6 f.; [D.] xl 25 (PA/APF 2818) (s. Πολυάρατος I, f. Θεόφραστος)

—Erchia: (5) c. 343-330 BC  IG II³ (1) 306, 43; 339, 5?; SEMA 1642, [1] (PA 2316) (I f. Βράχυλλος); (6) 336/5 BC  Ag. XV 42, 116; (7) iv/iii BC  SEMA 1642, 2 ([Β]άθυλλος: II s. Βράχυλλος)

—Gargettos: (8) c. 180 AD  Ag. XV 403, 12 ([Βάθ?]υλλος)

—Kephisia: (9) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 43

—Peiraieus: (10) m. iv BC  IG II² 1622, 763 (PA/APF 2817); (11) 284/3 BC  FD III (2) 200, 2; cf. Habicht, Untersuchungen p. 149 (s. Ἀρχέβουλος)

—tribe Aigeis: (12) 238-242 AD  IG II² 2239, 73 (Βάθυλλος ὁ καὶ Ὕψιστος)

—tribe Antiochis: (13) 169/70 AD  Ag. XV 380, 20 ([Αἴ]λιος Βάθυ[λλος]); (14) c. 205 AD  Ag. XV 447, 23 (s. Ἀριστοφῶν)

Athens?: (15) iv BC  IG II² 10939

Athens*: (16) imp. IG II² 10829 (RUΘΑLΛΟΣ - apogr., (Βά)θ(υ)λλος - Ditt.: f. Ἀρτεμᾶς); (17) 139/40 AD  IG II² 2044, 134 (f. Εὐφρόσυνος)

Βαθύλος

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 68 (fict.)

Βαικύλος

Foreign Residents:

    Kos: (1) f. iv BC  IG II² 9143 = CAT 2.746 (LGPN I (1)) (f. Κυδροκλῆς)

Βάκαλ

Athens?: (1) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 23

Βακχίδης

Athens?: (1) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 12 (-γχί-)

Βάκχιος

Athens: (1) v BC  IG II² 4558 = IG I³ 956; (2) v/iv BC  Lys. fr. xxvii (PA 2819); (3) m. iv BC  D. liv 39 (PA 2820); (4) ?hell. IEph 1420, 1 (I f. Κίττος, Βάκχιος II); (5) ~ (II s. Βάκχιος I); (6) f. iii BC  SEG XLIX 322 A, 6; XLIX 322 B, 6 (Β̣άχιος, Βάα[κ?]χιος - tablet); (7) 157/6 BC  IG II² 957, 77 (PA 2824) ([Β]άκχιος); (8) 122/1 BC  Thompson, New Style Coinage 500; 502-3 (PA 2822); (9) 111-104 BC  Thompson, New Style Coinage 701-3; 789-98; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 2823); (10) 106/5 BC   FD III (2) 25, 21 (s. Διοκλῆς); (11) ~ FD III (2) 25, 3 (Βά[κχ]ιος: f. Ἀρναῖος); (12) 106/5 BC  FD III (2) 28, 19 ([Βάκ]χιος); (13) 98/7 BC  FD III (2) 26, 24 (II s. Βάκχιος I); (14) ~ (I f. Βάκχιος II); (15) c. 80-70 BC   IThesp 172, 10 (cf. PA 2825) (I f. Βάκχιος II); (16) ~ IThesp 172, 10; cf. Stephanis 512 (PA 2825) (II s. Βάκχιος I); (17) c. 136-149 AD  Ag. XV 410, 7 + SEG XXVI 146 (Φλ. Βάκχιος)

—Acharnai: (18) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 58 (PA 2829); (19) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 57 (I f. Βάκχιος II); (20) 140-185 AD  IG II² 2051, 57; 2128, 69; 2129, 18 (II s. Βάκχιος I, f. Βάκχιος III); (21) 184/5 AD  IG II² 2128, 69; 2129, 18 (III s. Βάκχιος II)

—Agryle: (22) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 124 (PA 2826) (f. Ἡρακλείδης)

—Aixone: (23) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 149 (f. Βακχίς); (24) m. i BC  SEMA 49; (25) i-ii AD  IG II² 5411 (Βάχι-: s. Ἀριστόβουλος)

—Ankyle: (26) 350-300 BC  IG II² 5245 ([Β]άκχιος: s. Διονύσιος); (27) 185/4 BC  IG II³ (1) 1286, 7

—Aphidna: (28) 56/5 BC  IG II² 1717, 10 (Βάχχ-: s. Σώπολις); (29) 37/6 BC   IG II² 1043 II, 87 (cf. PA 2828) ([Βάκχιος]: I f. Βάκχιος II); (30) ~ IG II² 1043 II, 87 (PA 2828) (II s. Βάκχιος I)

—Athmonon: (31) 148/7 BC  IG II² 1938, 50 (PA 2827)

—Cholleidai: (32) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 58 (s. Φιλογένης I)

—Diomeia: (33) 138/9 AD  Ag. XV 331, 49 (Βάχχ-: s. Νικηφόρος I); (34) 171/2 AD  Ag. XV 406, 52 (Αἴλ. Βάκχιος)

—Hermos: (35) hell. IG II² 6086 (PA 2830) (f. Τίμων); (36) ~ SEG L 829 X, 4 (f. Ξενοκράτης); (37) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 108 (PA 2831) (s. Ἕλενος)

—Kephale: (38) hell. IG II² 6349 (PA 2833) ([Βά]κχιος: f. Γλαῦκος)

—Kerameis: (39) s. iv BC  IG II² 6320 a, 1; 6320 b, 2 (s. Ἀμφισ[--])

—Koile: (40) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 116 (PA 2835) (s. Μητρόβιος)

—Kothokidai: (41) 299/8 BC  IG II³ (1) 844, 21 (PA 2834) (f. Ποσείδιππος)

—Kydathenaion: (42) 166/7 AD  Ag. XV 369, 32 (Σάγκτος Βάκχιος); (43) 169/70 AD  Ag. XV 378, 31 (Φλαμ. Βάκχιος)

—Marathon: (44) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 122 (PA 2836) (s. Ἀπολλώνιος)

—Myrrhinoutta: (45) imp. IG II² 6915; cf. SEG XLI 198

—Oinoe: (46) ii/i BC  IG II² 10513

—Oion (Kerameikon): (47) 150/1 AD  IG II² 2065, 66 ([Βά]κχιος: I f. Βάκχιος II); (48) ~ ([Βά]κχιος: II s. Βάκχιος I)

—Phlya: (49) ii-i BC  IG II² 7669 (I f. Βάκχιος II); (50) ~ (II s. Βάκχιος I)

—Sounion: (51) c. 200 BC  SEG LIV 225, 18 (Βάκ[χ]ιος)

—Thria: (52) 186/5 BC   IG II³ (1) 1284, 49 (cf. PA 2832) (I f. Βάκχιος II); (53) ~ IG II³ (1) 1284, 49 (PA 2832) (II s. Βάκχιος I)

—Tyrmeidai: (54) ii-i BC  IG II² 7576 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Aigeis: (55) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 46 f. (Βάκ̣[χιος]: f. Ἀθήναις, Κόρινθος); (56) 196-201 AD  IG II² 2132, 25 + Wilson E.259 ([Βά]χχιος: s. Σεκοῦνδος I)

—tribe Attalis: (57) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 101 (f. Δημόστρατος)

Athens?: (58) ?iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 4 p. 149 (f. Λάχης); (59) c. 375 BC  CAVI 1765; 4019; cf. ABV p. 413; Beazley Addenda p. 400 (potter); (60) 183/2 BC  IG II² 2332, 182 (PA 2821) ([Β]άκχιος); (61) i BC   IG II² 10940 (Βάχ-: s. Ἐπιφάνης); (62) ~ IG II² 10941 (Π. Φλαμένιος Βάκχιος); (63) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 8 (I f. Βάκχιος II); (64) ~ (II s. Βάκχιος I); (65) m. i AD   IG II² 1983, 2; (66) ~ IG II² 1984, 15; (67) ii AD   IG II² 2178, 3 (Φλ. Βάκχιος); (68) ~ SEMA 1823 (Β(ά)χχιος: f. Ἔρως); (69) iii AD  IG II² 2283, 1

Athens*: (70) iv BC  IG II³ (4) 641 ([Β]άχχιος); (71) iii BC  SEMA 1637; (72) s. i BC  IG II² 10095; (73) s. i AD  IG II² 2082, 52 (f. Ἡλιόδωρος); (74) 166-176 AD  IG II² 2015 + 2144 = Polemon 4 (1949) p. 17 ff. no. 1, 23 (f. Εὐκλῆς); (75) 179/80 AD  IG II² 2083, 92 (Βάχχ-: s. Σωσικράτης: epeng.); (76) 203-207 AD  IG II² 2199, 145 (Κλ. Βάκχιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (77) ?hell. SEMA 1261 (LGPN V.B (8)) ([Β]άκχιος); (78) 103/2 BC  IG II² 1335, 16 (LGPN V.B (11)); (79) f. i AD  IG II² 9463 (LGPN V.B (13)) (-χει-: s. Τιμοκλῆς); (80) i AD  Ag. XVII 561 = IG II² 9460 = 9461 (LGPN V.B (12)) (f. Βακχίς)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (81) i BC  IG II² 10417 (LGPN V.B (20)) (s. Ἀπολλώνιος)

    Euboia, Karystos: (82) i BC  SEG XLII 119 bis (LGPN I (-)) (f. Οἰνάνθη)

    Herakleia: (83) ii-i BC  IG II² 8728 (f. Μοσχάριον)

    Messenia, Kyparissia: (84) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 151 (LGPN III.A (-)) (s. Διονύσιος)

    S. Italy (Lucania), Leukanoi: (85) c. 300 BC  IG II² 1956, 48 (LGPN III.A (7)) (mercen.)

    Thrace?: (86) a. 316 BC  IG II² 1956, 5 (LGPN IV (33))

    Troas, Antandros: (87) s. iv BC  SEMA 1136, 7 (LGPN V.A (91)) (f. Δημήτριος)

Βακχίς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 4 (het./fict.); (2) iv AD  Alciphr. i 38-9 (het./fict.)

—Aixone: (3) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 149 (d. Βάκχιος)

—Alopeke: (4) i BC  IG II² 5552 (d. Ἀπολλώνιος)

Athens*: (5) imp. Unp. (Athens Airport, tit. sep.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) i AD  Ag. XVII 561 = IG II² 9460 = 9461 (LGPN V.B (2)) (d. Βάκχιος); (7) imp. IG II² 9462 (LGPN V.B (1)) (d. Ἡράκλειτος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (8) ii-i BC  IG II² 10418; cf. SEG XXVIII 312 (LGPN V.B (3)) (d. Διοσκουρίδης)

    Cyrenaica, Cyrene: (9) inc. SEMA 1192 (LGPN I (-)) (?d. Λίβυς)

    Herakleia: (10) iii-ii BC  IG II² 8590 ([Β]ακχίς); (11) ii-i BC  IG II² 8591 (-χχίς: d. Σωσίβιος); (12) i BC/ i AD  IG II² 8592 (-χχις: s./d. Διοκλῆς)

    Ionia, Smyrna: (13) i BC-i AD  SEG LVI 270 (LGPN V.A (-)) (d. Διονύσιος)

    Macedonia (Bottiaia), Pella: (14) imp. IG II² 10055 (LGPN IV (2)) (d. Γλαυκίας)

    Mysia, Pergamon: (15) i BC  IG II² 10060 (LGPN V.A (2)) (d. Μητρόθεμις)

    Samos?: (16) iv BC  RE (3); Stephanis 513 (LGPN I (5)) (or Miletos: het.)

    Scythia Minor, Kallatis: (17) ?214/13 BC  SEG LVI 203, 3, 18 (LGPN IV (-)) (d. Φιλτῆς)

Βακχις

Athens?: (1) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 72, 7 (Βαχ-); (2) ii-iii AD  IG II² 10942 (Βαχ-: s./d. Διονυσ[--])

Βάκχις

Athens:

—Azenia: (1) ii AD  IG II² 5871, 2 (cf. Polemon 4 (1949) p. 28 no. 9) ([Β]άχχις: f. Συνήθεια, Ἀπολλωνία)

—Berenikidai: (2) ii AD  IG II² 5871, 1 (s. Ἀνταῖος)

Athens?: (3) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 15; (4) ii/iii AD  IG II² 2361, 31 (s. Εὐτυχίδης)

Βάκχος

Athens:

—Aigilia: (1) hell. IG II² 5364 (cf. AM 67 (1942) p. 91 no. 147) (Βάχχ-: s. Καρπόδωρος)

—Kephisia: (2) ?imp. IG II² 6451

Athens*: (3) 187/8 AD  IG II² 2113, 220 (s. Πυθαγόρας: epeng.)

Βακχυλᾶς

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 226 (s. Ἀθηναγόρας I)

Βακχυλίδης

Athens:

—Gargettos: (1) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 30 (-λλί-: f. Ἀμφίων); (2) c. 171-188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 4 f.; Ag. XV 406, 53 (f. Ζώσιμος, [....]κράτης)

—Sypalettos: (3) imp. IG II² 7487

—Tyrmeidai: (4) i BC  IG II² 7577 + Koumanoudes 1203 (PA 2837) ([Βα]κχυλίδης: s. Ζήνων)

Foreign Residents:

    Lokris (Opuntian), Opous: (5) s. v BC  PCG 7 p. 494 (RE (3) (Stephanis 514 = LGPN III.B Βακχυλίδας (1)))

Βακχύλος

Athens:

—Apollonieis: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 204 (s. Εὔκαρπος)

—Eleusis: (2) 161/0 BC  Ag. XV 222, 2; Ag. XVI 296, 1 (Βακ[χύλο]ς: s. Φιλωνίδης)

—Ergadeis: (3) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 19

—Gargettos: (4) s. i AD  IG II² 5925 (f. Εὐτυχία)

—Hestiaia: (5) i/ii AD  IG II² 2020, 34, 76; 2065, 7 f.; 3742 + SEG XXXII 213, 3 f.; Ag. XV 331, 46 (f. Σωτέλης ὁ καὶ Φίλιππος)

—Myrrhinoutta: (6) 173/4 AD  IG II² 2103, 58 a (I f. Βακχύλος II); (7) ~ (II s. Βακχύλος I)

—Phlya: (8) 87/8 AD  IG II² 1996, 54 (Βακχ[ύλ]ος: s. Νικίας)

Athens?: (9) ii-i BC  SEMA 1636 (Βακχ[ύλ]ο[ς]?); (10) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 38

Βάκχων

Athens: (1) ii BC  IG XII (9) 838, 2 (Βάχχ-: f. Χαιρέας)

—Aphidna: (2) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 16 ([Β]άκχων: deme - S.G.B.)

Athens?: (3) s. i AD  IG II² 1998, 23 (Βάχχ-)

Βακώ

Athens?: (1) s. iv BC   IG II² 10943 (d. Σιμίας); (2) ~ SEMA 1638

Βάκων

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 91 (PA 8974) (-κν)

Βάλακρος

Athens: (1) c. 200 BC  IOrop 183, 2, 4 (PA 2838) (s. Εὐφρόνιος)

—Thria: (2) m. iii BC  IG II² 3864, 2 (PA 2839); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (s. Ἀπολλωνίδης)

Βαλεριανός

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 664; (2) 193/4 AD  IG II² 2125, 27 (Μουν. Βαλερια[νός])

—Phlya: (3) 238-242 AD  IG II² 2239, 157 (s. Ἄτταλος I)

—tribe Ptolemais: (4) 235/6 AD  IG II² 2235, 131 (Μουν. Βαλεριανός)

Βαλέριος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13542 (SEMA 2698)

—tribe Pandionis: (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 93 (Γέλλ. Βαλέριος)

Βάλης

Athens:

—tribe Hadrianis: (1) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 51 (Νούμμιος Βάλης)

Athens*: (2) ?136/7 AD  IG II² 2059, 80 (Γ. Πομπώνιος Βάλης: epeng.)

Βαλιανός

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 232-234 AD   IG II² 2237, 69, 126 (II s. Βαλιανός I); (2) ~ IG II² 2237, 126 (I f. Βαλιανός II)

Βάναυσος

Athens:

—tribe Hadrianis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 246 (s. Ζώσιμος)

Athens*: (2) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 59 (epeng.)

Βάραθρον

Athens*: (1) m. iv BC  PCG 7 p. 706 fr. 11 (het.)

Βάρακος

Foreign Residents:

    Pisidia, Orondeis: (1) ii AD  IG II² 10032; cf. BE 1969, no. 206 (LGPN V.C (1)) (f. Ματεις)

Βαργάθη

Athens*: (1) i BC  IG II² 10944

Βαργόνιος

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 38 (Βαργόν[ιος])

Βαριανός

Athens:

—Melite: (1) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 43-4 (Νούμ. Βαριανός)

Βαρναῖος

Athens?: (1) i BC  IG II² 10945/6 (Π. Κορν. Βαρναῖος: s. Πόπλιος); (2) c. 44 BC  SEG LIV 235, 79

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (3) hell.-imp. SEMA 993 (s. Λυσίας); (4) ii-i BC  IG II² 8137; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (s. Θεόφιλος)

Βαρνάναος

Athens?: (1) ii AD  IG II³ (4) 1101

Βάρος

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 189 (f. Ἔρως)

Βάρσαμος

Foreign Residents:

    Arabia: (1) ii AD  IG II² 8360 (slave?)

Βασιλᾶς

Athens?: (1) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 52, 83 (s. Τρύφων)

Βασίλεια

Athens?: (1) c. 340 BC  IG II³ (4) 1203 (Βασί(λ)εια: n. pr.?)

Βασιλείδης

Athens: (1) ii/i BC  FD III (2) 47, 16, 29 (Stephanis 517) (s. Ποσειδώνιος); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 8 (I f. Βασιλείδης II); (3) ~ (II s. Βασιλείδης I); (4) 106/5 BC  FD III (2) 44, 2 (s. Ἀπολλοφάνης); (5) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 47 (f. Θεόδοτος); (6) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 47 (s. [--]νου (gen.)); (7) 210/11 AD  IG II² 2201, 20

—Alopeke: (8) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 11 ((Β)ασιλείδης: f. Σώτιμος)

—Boutadai: (9) ii BC  Ag. XVII 101 (s. Καλλικρατίδης)

—Erikeia: (10) 281/0 BC  Ag. XV 72, 118 (Βασ̣ι[λείδης?])

—Kephale: (11) 186/7 AD  Ag. XV 411, 33 f. (Βασιλείδ[ης]: s. [--]ητος)

—Kephisia: (12) ii AD  IG II² 7660 (f. Νύμφη)

—Krioa: (13) 140/39 BC  Ag. XV 240, 111

—Melite: (14) 101/0 BC  ID 1872, 1; (15) c. 100 BC  ID 2607, 13; 2665 (f. Διῆς); (16) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 18 (Β̣α[σιλείδης]: f. Διῆς)

—Pallene: (17) iii BC  IG II² 7112 (PA 2840) (s. Ἀδαῖος)

—Peiraieus: (18) m. ii BC  IG II² 1938, 51; Ag. XV 226, 41; Thompson, New Style Coinage 335; 339; 345 + Chiron 21 (1991) p. 19 (cf. PA 2841)

—tribe Akamantis: (19) ii/iii AD   Ag. XV 453, 16 f.; SEG LIX 238, 4 f. (I f. Βασιλείδης II, Ζώσιμος); (20) ~ Ag. XV 453, 16; SEG LIX 238, 6 (II s. Βασιλείδης I)

—tribe Hippothontis: (21) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 128

—tribe Ptolemais: (22) 106/5 BC  FD III (2) 28, 42; (23) 238-242 AD  IG II² 2239, 153 f. (f. Νο. Μακαριανός, Ἀλεξανδρίων); (24) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 174 (Βασιλ[είδης?]); (25) ~ Ag. XVIII C121, 176 (Βασιλ[είδης?])

Athens*: (26) 184/5 AD  IG II² 2138, 176 (Βασιλε[ίδης]: f. Σωσίβιος); (27) 187/8 AD  IG II² 2113, 227 (f. Στέφανος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (28) c. 112 AD  IG II² 2024, 84 (LGPN V.B (38)) (Βασιλείδ.: f. Ἐπίκτητος)

    Caria, Miletos?: (29) 87/8 AD  IG II² 1996, 207 (LGPN V.B (39)) (Βασιλε.: f. Ἰσίδοτος)

Βασιλεόδωρος

Athens*: (1) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 97 ((Ζ)ώσιμος ὁ καὶ Βασιλεόδω[ρος]: epeng.)

Βασιλική

Athens: (1) hell.-imp. SEG XXXIX 1214

Βασιλικός

Athens: (1) ii AD  IG II² 2153, 6 ([Β]ασιλ(ι)κός?)

—Marathon: (2) c. 200 AD  Ag. XV 446, 15 (Δομ. Βασιλικός)

—tribe Akamantis: (3) 238-242 AD  IG II² 2239, 214 (Αἴλ. Βασιλικός)

—tribe Ptolemais: (4) 240-253 AD  IG II² 2243, 111 (Αὐρ. Βασιλικός: s. Ἡραῖος)

Βασίλιννα

Athens:

—Aphidna: (1) iv BC  IG II² 5735 (PA 2842) ([Β]ασίλιννα: d. Κ[--])

Βάσος

Athens?: (1) iii AD  SEMA 2499 (f. Φιλήμων)

Βάσσα

Athens:

—Gargettos: (1) c. 115-185 AD  IG II² 2342 = 13620, 7; 4069; 4070; IEleusis 459, 4 f.; IG II² 10680 + RCA p. 381; cf. Follet, Athènes pp. 282-4 (Νουμμία Βάσσα: d. Λ. Νούμμιος Νιγρῖνος, m. Αἰλ. Φιλίστη (Melite), Νουμμία Κλεώ (Phaleron))

Βασσανός

Athens*: (1) ?105 AD  Ag. Inv. P 29034 (unp., amph.)

Βάσσος

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 1146, 3 (?s. Πῶλλα); (2) ii-iii AD  Ag. XVIII C247, 3; (3) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 40 ([Π]ε̣ιν. Βάσσος); (4) ii/iii AD  IG II² 2203, 36, 57, 65, 79 (Κασσιανός Βάσσος)

—Auridai: (5) 45/6 AD  IG II² 1945, 69 (f. Ἠρακλέων)

—Gargettos?: (6) m. ii AD  SEG LIX 235, 4 (Λ. [Νούμμιος] Βάσσ[ος])

—Hagnous: (7) c. 200-220 AD  Ag. XV 470, 11; 480, 11; IG II² 3660, 3 f. (Γ. Πεινάριος Βάσσος)

—Kytheros: (8) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 120 (I f. Βάσσος II); (9) ~ (II s. Βάσσος I)

—Lamptrai: (10) 87/8 AD  IG II² 1996, 126 (s. Ἀσκληπιάδης I)

—Lousia: (11) 87/8 AD  IG II² 1996, 141 (s. Ἀφροδίσιος)

—Paiania: (12) 209/10 AD  Ag. XV 460, 45

—Pallene: (13) i BC/ i AD  IG II² 7113 (Ἀ. Βάλγιος Βάσσος); (14) 36/7 AD   IG II³ (4) 389, 9, 11 (I f. Αὖλος, Βάσσος II); (15) ~ IG II³ (4) 389, 11 (Βάσος: II s. Βάσσος I)

—Phyle: (16) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 13 (Αὐρ. Βάσσος)

—tribe Aigeis: (17) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 73 (Πομπ. Βάσσος)

—tribe Akamantis: (18) a. 212 AD  Ag. XV 440, 18; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (s. Ἀρίστων); (19) 255/6 AD  IG II² 2245, 233 (s. Ἀρίστων)

—tribe Pandionis: (20) c. 200 AD  SEG XXXII 194, 7 (Ἰού. Βά[σσος])

Athens?: (21) s. i AD  IG II² 1998, 12 (I f. Βάσσος II); (22) ~ (II s. Βάσσος I); (23) ii-iii AD  SEMA 2144/5 (f. Μ. Αὐρ. [--]); (24) c. 120 AD  IG II² 2018, 58

Athens*: (25) 45/6 AD  IG II² 1945, 121 (Βάσ(σ)ος); (26) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 46 (Κορν. Βάσσος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (27) imp. IG II² 9458 (LGPN V.B (12)) (f. Βαβύλλιος)

Βάστας

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 17

Βατάκης

Athens:

—Peiraieus: (1) ii BC   IG II² 3782, 2 (cf. PA 2842a) (I f. Βατάκης II); (2) ~ IG II² 3782, 2 (PA 2842a) (II s. Βατάκης I)

Βάτιον

Athens?: (1) s. iv BC  SEMA 1639; (2) ?iii BC  CIA App. 54 a, 2

Βατίων

Athens: (1) c. 470 BC  Kerameikos IX 132 = CAVI 1726 a; cf. SEG LXVI 96

Βάτραχος

Athens: (1) 520-510 BC  ARV² p. 54 no. 7 = CAVI 5591 (Βά[τρ]αχος); (2) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4); (3) v/iv BC  Lys. fr. xxviii (PA 2843); (4) c. 250 BC  IThesp 29, 3 (f. Σώστρατος); (5) inc. IG II² 2554 ([Β]άτραχος)

—Alopeke: (6) c. 370 BC  Ag. XV 492, 120; SEG LX 205 (deme) (PA 2844)

—Euonymon: (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 no. 526 (Βάτραχ(ος): f. Φιλοκράτης)

—Kephisia: (8) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 79 (PA 2845) ([Βάτ]ραχος)

—Kolonos: (9) m. iv BC  IG II² 7717, 7 (PA 2846) (f. Φιλουμένη)

—Pallene: (10) m. iv BC  IG II² 7134 (PA 2847) (f. Φίλη)

—Salamis: (11) v/iv BC  PCG 2 p. 547 fr. 27 (s. Κώβιος)

Athens?: (12) vi-v BC  Graef--Langlotz II 1458 = CAVI 1653 (Βάτ[ραχος])

Athens*: (13) 246-239 BC  SEG XLIV 60, 3; SEG LIX 155, 2, 13, 17, 20, 23

Foreign Residents:

    Euboia, Histiaia-Oreos: (14) s. v BC  Lys. vi 45; Lys. xii 48 (= PA 2843); PCG 2 p. 547 fr. 27; cf. RE (1) (LGPN I (1))

Βάτυλον

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 80, 6

Βάτων

Athens:

—Thria: (1) i-ii AD  IG II² 9787 = AIUK 4.6 (2022) no. 70

Athens?: (2) iii BC  PCG 4 pp. 28 ff.

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) c. 200 BC  IG II³ (4) 1033; IG II² 4280; 4281; cf. RE (32) (sculptor)

Βαυκιδεύς

Athens:

—Kerameis: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1026, 2 (PA 2848) (Βλυκιδεύς - lap.: s. Ἀπολλόδωρος)

Βαυκίς

Athens?: (1) c. 390-360 BC  IG II² 11722 = AIUK 4.6 (2022) no. 3

Βέβαιον

Athens?: (1) i BC  IG II² 10948

Βέβαιος

Athens: (1) iii-ii BC  IG II² 6993, 5

Βεγακήδης

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150; cf. Thomsen, Ostracism p. 72 n. 68; p. 101 n. 304 (Βεγακδς - ostr., Μεγακλῆς? - Mattingly: s. Ἱππο[--])

Βέγετος

Athens*: (1) c. 120 AD  IG II² 2018, 138 (s. Ψάλμος: epeng.)

Βείδυρος

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 74 (s. Εὐρύλοχος)

Βελτίστη

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) m. iv BC  IG II² 8593 (CEG II 533) (d. Νουμήνιος)

Βελτίων

Athens*: (1) iv BC  IG II³ (4) 633, 3 (slave)

Βενδιδώρα

Athens: (1) ?iii BC  IG II³ (4) 1383 (d. Ζήνων)

Foreign Residents:

    Thrace, Lysimacheia: (2) iii BC  IG II² 9223 (LGPN IV (2)) (d. Βηρισάδης)

Βενδιφάνης

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 1 (Βε[ν]διφάνη[ς])

Βενιάμης

Athens*: (1) ii-iii AD  IG II² 10949 + SEG XIV 241; SEG XVI 219 (s. Λαχάρης: Jew)

Βενοῦστος

Athens:

—Peiraieus: (1) s. ii AD  IG II² 2103, 77; SEG XXVIII 167, 22 (I f. Βενοῦστος II); (2) ~ (II s. Βενοῦστος I)

Athens?: (3) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 26 (-νῦ-); (4) ~ IG II² 12444 (Βενῦσ[τος]?)

Athens*: (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 94 (Β[ε]νοῦστος: f. Ὕλας); (6) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 217 (-νῦ-: epeng.)

Βερεκοῦνδος

Athens*: (1) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 49 (Βερεκοῦνδ[ος]: f. Ἀθήναιος)

Βερενίκη

Athens:

—Peiraieus: (1) imp. SEMA 546 (d. Καλλίας)

Athens?: (2) imp. IG II² 10950/1 (Βερεν[ίκη])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i AD  IG II² 9464 (LGPN V.B (6)) (d. Ἄξιος); (4) i-ii AD  SEMA 1256 (LGPN V.B (7)) (d. Ἰσίδωρος)

    Cyrenaica, Cyrene: (5) i AD  IG II² 9127 (LGPN I (4)) (d. Λίβυς)

    Epiros: (6) iv-iii BC  SEMA 1057 (LGPN III.A (1)) ([Βερ]ενίκη)

    Laodikeia: (7) i BC  IG II² 9167 a (d. Πτολεμαῖος)

    Syria, Antioch: (8) hell.-imp. SEMA 995 (d. [--]ίαλλος); (9) ii-i BC  Ag. XVII 416 = SEMA 994 (d. Σκόπας)

Βερενικιανός

Athens: (1) ii-iii AD  Ag. XVIII X748 ([Βερε]ν̣ικιανός?); (2) 199-208 AD  IG II² 2203, 61 (Φλ. Βερενικιανός)

Βερενικίς

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell.-imp. IG II² 8138 (-κής: d. Δ[--])

Βερνίκη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9465 (LGPN V.B (1)) (d. Εὔοδος)

Βερνικίδης

Athens:

—Tyrmeidai: (1) c. 181-223 AD  IG II² 2113, 135 f.; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 24; Ag. XV 402, 28; 470, 35; 480, 22 f. (I s. Ἀθήναιος, f. Πίστος, Κόϊντος I); (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 105 (II s. Κόϊντος I)

Βερόνικος

Athens: (1) iv-vi AD  IG II² 13486 (SEMA 2699) (Βερονίκυ (gen.) - lap.)

Βερυλλανός

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 110 AD  Ag. XV 321, 13 ([Β]ερυλλανός)

—tribe Aigeis: (2) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 15 (-ρυλα-: s. Σώστρατος)

Athens*: (3) s. ii AD  IG II² 2082, 51 (f. Φίλητος)

Βερώ

Athens:

—Kerameis: (1) i AD  IG II² 6321 (d. Ἐργοχάρης)

Βηρατιανός

Athens:

—tribe Kekropis: (1) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 215 (Κλ. Βηρατιανός)

Βηρισάδης

Foreign Residents:

    Thrace, Lysimacheia: (1) iii BC  IG II² 9223 (LGPN IV (2)) (-ρει-: f. Βενδιδώρα)

Βήρυλλος

Athens:

—Marathon: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 95 (Σαίδιος Βήρυλλος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 189 (LGPN V.B (2)) (Πόπλιος Βήρυλλος)

Βιαῖος

Athens*: (1) ?iii BC  CIA App. 85 a (slave)

Βιανορίδης

Athens: (1) iv BC  IKyz I 271, 2 (f. Κτησίας)

Βιάνωρ

Athens*: (1) ii AD  IG II² 2172, 10 (Αἴλ. Βιάνω̣[ρ]: epeng.?)

Βίαρχος

Athens:

—tribe Aigeis?: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 37

Βίας

Athens: (1) ?c. 315 BC  Men., Kol. 33f. (fict.)

Βίθουρος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13365 (SEMA 2700)

Βιθυνικός

Athens:

—Ergadeis: (1) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 21 (Βει-: s. Ὑμεναῖος)

Βιθυνίς

Athens*: (1) s. iv BC  SEMA 2207 (Βιθυν[ί]ς)

Βίθυς

Athens:

—Ionidai: (1) imp. IG II² 2263, 6 ([Βί]θυς)

—Myrrhinous: (2) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 73 (Βεί-: s. Θυμελικός)

—Peiraieus: (3) c. 128-164 AD  IG II² 2041, 16; 2086, 161 (Βεί-: s. Ἀρχέλαος, f. Θεόφιλος)

Athens?: (4) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 5; (5) imp. IG II² 10952

Athens*: (6) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 167 (Βεί-: s. Βίθων: epeng.)

Foreign Residents:

    Thrace: (7) iv BC  IG II² 8927 (LGPN IV (66)) (f. Φιλόνικος); (8) ii-i BC  Ag. XVII 505 = IG II² 8902 (LGPN IV (74)); (9) i AD  IG II² 8901 (LGPN IV (79))

    Thrace, Ainos: (10) hell.-imp. SEMA 955 (LGPN IV (90)) (f. Εὐφροσύνη)

Βίθων

Athens*: (1) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 167 (Βεί-: f. Βίθυς)

Βίκτας

Athens*: (1) c. 348 BC  D.L. iii 42 (slave)

Βίκτωρ

Athens:

—Paiania: (1) c. 195 AD  SEG LIX 174, 10 (I f. Στράτων); (2) a. 217 AD  Ag. XV 477, 27 (II s. Στράτων)

Athens?: (3) imp. IG II² 10953 (s. Ε[--])

Athens*: (4) 155/6 AD  IG II² 2086, 241 (f. Λήναιος); (5) 211/12 AD  IG II² 2208, 142 (f. Αὐρ. Ἀρτεμίδωρος)

Βικτωρῖνος

Athens: (1) f. iii AD  IG II² 2342 = 13620, 19 f. (Βικτορεῖνος: f. Ἀριστοφάνεια); (2) iv-v AD  IG II² 13493 (SEMA 2818) (f. Μαῦρος)

Athens*: (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 210 (Μ. -ρεῖ-: epeng.)

Βιλίας

Athens?: (1) inc. SEMA 2514 (Βιλίας? - Peek, Βιαῖος? - Klaffenbach, Βίλιος - Moretti: f. Ἀσκληπία)

Βίος

Athens:

—Oinoe (Hippothontid): (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 84 (PA 2852) (f. Λυσίστρατος)

—Otryne: (2) iv BC  IG II² 8409 + SEG XXIV 244 (f. Ἀριστομένης)

Βιοτέλης

Athens:

—Perithoidai: (1) 187-174 BC  IG II³ (1) 1316, 2; 1317, 2; 1318, 2 (= PA 2853); IG II³ (1) 1282, 3; 1313, 81 (s. Λεύκιος I, f. Λεύκιος II, Παυσανίας)

—Rhamnous: (2) m. ii BC   ID 1417 B II, 162 (I f. Βιοτέλης II); (3) ~ ID 1417 B II, 162; 1505, 40, 57 (II s. Βιοτέλης I)

Βιότη

Athens: (1) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 47, 8; (2) hell. IG II² 6162 (PA 2854); (3) hell.-imp. IG II² 6949; (4) ii BC  IG II² 5592

—Kydathenaion: (5) m. iv BC  IG II² 6567 (d. Πάμφιλος)

—Marathon: (6) 127/6 BC  ID 1907, 5 (d. Μητρ[--])

Athens?: (7) v BC  IG I³ 1295 bis = IG II² 10954, 5 (PA 2853a); (8) iv BC  IG II² 10957 (d. Πυρρίας); (9) iv-iii BC  IG II² 10955 (d. Δημιοῦργος); (10) f. ii BC  IG II² 2357, 34; (11) i BC  IG II² 10956 (d. Εὔμαιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) ii BC  Ag. XVII 562 = IG II² 9465 a (LGPN V.B (1)) (d. Νίκανδρος); (13) ii-i BC  IG II² 9466 (LGPN V.B (2)) (d. Νουμήνιος)

    Herakleia: (14) hell. SEMA 1065; (15) iii BC   IG II² 8598 (d. Ἑρμογένης); (16) ~ IG II² 8597 (d. Διονύσιος); (17) ii BC   IG II² 8594; (18) ~ IG II² 8595 (d. Αἴσιμος); (19) imp. IG II² 8596 (d. Δημαίνετος); (20) inc. IG II² 8599 ([Β]ιότη: d. Μένανδρος)

    Troas, Dardanos?: (21) imp. IG II² 8471 (LGPN V.A (3))

Βιοτίς

Athens:

—Rhamnous: (1) s. ii BC  IOrop 569 (d. Δημογένης)

Βίοτος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9467 (LGPN V.B (2)) (s. Κτῆτος)

Βίοττος

Athens: (1) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 36 (PA 2855) ([Βί]οττος)

—Atene: (2) iii-ii BC  SEMA 123 (Βίο[ττος]?: f. Εὐβ[--]); (3) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 121 ([Β]ίοττος)

—Deiradiotai: (4) s. i BC  IG II² 5967 = AIUK 4.6 (2022) no. 65; IG II² 2461, 46 (PA 2858) (s. Φιλόξενος)

—Gargettos: (5) f. iii BC  IOrop 329, 8 (s. Εὔδικος); (6) ii BC  IG II² 5915; SEMA 179; IOrop 203 (PA 2857) (s. Εὔδικος)

—Oe: (7) 323/2 BC  IG II³ (4) 466, 1 (PA/APF 2859) (f. Λυσικλῆς)

—Perithoidai: (8) 196/5 BC  IG II³ (4) 357 A, 4 (PA 2860) (f. Ἀθηνίων)

—Phaleron: (9) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 108; cf. SEG XXXVIII 117 (PA 2862) (f. Ἀνθεστήριος)

—Phlya: (10) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 69 (PA 2863) (f. Ἀγαθόκλεια)

—Pithos: (11) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 18 (f. [..]α̣ρχος)

—Sybridai: (12) ii BC  IG II² 6278 (PA 2861) ((Β)ίοττος)

—Xypete: (13) i-ii AD  IG II² 6935 (f. Νικόμαχος)

—tribe Leontis: (14) 409 BC  IG I³ 1191, 126

Athens?: (15) s. iv BC  IG II² 1680 = IEleusis 165, 20 f. (PA 2856) ([Βί]οττος: s. Π[--]); (16) hell. Ag. XXXIII 366; (17) ?hell. SEG LIII 230; (18) m. ii BC  IG II² 2323, 212, 238; 2325, 188 (PCG 4 p. 36); (19) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 95; (20) i BC  IRhamnous 201 (f. Λέων)

Athens*: (21) c. 330-320 BC  IG II² 1573, 18 (Βίοτ[τος]?, Βιότ[η]?)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (22) i BC  IG II² 8835 (LGPN III.B (7))

    Pontos, Sinope: (23) inc. IG II² 10325 (LGPN V.A s.v. Βίοτος (1)) (-οτος: f. Εὔνους)

    Other: (24) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 106 (s. Εὐκλῆς)

Βίσθαρος

Foreign Residents:

    Samos: (1) s. iv BC  IG II² 10226; cf. SEG XIII 174 (LGPN I (1)) (s. Διοννῦς)

Βίσων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 16 (-σν)

—Thorai: (2) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 32 (PA 2864) (f. Φιλοκλῆς)

Βιτάλιος

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 211-220 AD  IG II² 2208, 15, 85, 109 f.; Ag. XV 468, 7 (Βει-: s. Διονύσιος, f. Ἀριστείδης, Σέμνος)

—Sphettos: (2) 168/9 AD  Ag. XV 373, 18 (Β̣[ι]τάλιος: s. Ἀριστείδης); (3) ii/iii AD  Ag. XV 453, 15 (Βει-: s. Ἀριστείδης)

—tribe Attalis: (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 167 (Αὐρ. Βει-)

Βιτιάς

Athens:

—Konthyle: (1) iv BC  Ag. XVII 191 (PA 2865) (d. Λυσικράτης)

Βιτίς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 10958

Βιττώ

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 108 b, 1

Foreign Residents:

    Caria, Iasos?: (2) s. iv BC  IG II² 8931; Robert, Noms indigènes p. 236 n. 6; p. 624 (locn.) (LGPN V.B (2))

Βίτων

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 10959

Βιώ

Athens*: (1) imp. IG II² 10960

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (2) i BC  IG II² 8968 (LGPN I (2)) (d. Θάρικος)

Βίων

Athens: (1) 174 BC  PTeb 979, 8; (2) 128/7 BC  FD III (2) 47, 10, 25 (f. Δάμων)

—Acharnai: (3) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 150; IG II² 1563, 5, 8, 11; 1576, 63 (f. Λύκις); (4) ii AD  IG II³ (4) 662, 19 (f. Ἀρτέμων); (5) 142/3 AD  IG II² 2049, 89 (f. Σωκράτης)

—Anaphlystos?: (6) c. 470-460 BC  IG I³ 852 ([Βί?]ο̣ν)

—Azenia: (7) 148/7 BC  IG II² 1938, 30 (PA 2869) ([Β]ίων)

—Cholleidai: (8) inc. IG II² 7794 (s. Μένανδρος)

—K--?: (9) f. i BC  IG II² 2327, 5 (PA 2870) (s. Μένανδρος)

—Kikynna: (10) 247-199 BC  FD III (2) 78, 2, 7 (PA 2871) (I f. Κλεοχάρης); (11) iii/ii BC  BCH 45 (1921) p. 5 I, 31 + SEG XXXII 540 (II s. Κλεοχάρης)

—Kydathenaion: (12) 163/4 AD  IG II² 2086, 70 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—Lamptrai: (13) 448-446 BC  IG II² 2318 III, 75; Hesp. 12 (1943) p. 1 no. 1, 2 f. (PA/APF 2866)

—Oinoe: (14) ii-i BC  IG II² 5390

—Paiania: (15) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 157, 195 (PA 2872)

—Peiraieus: (16) c. 180 BC  IG II³ (1) 1383, 23 (PA 2873)

—Phlya: (17) 135/6 AD  IG II² 2046, 42 (s. Ἀλέξανδρος)

—Phrearrhioi: (18) a. 216/15 BC  IRhamnous 59, 36

—Potamos: (19) m. iv BC  IG II² 7257; 7263, 4 (PA 2874 = 2875) (s. Εὔβιος, ?s. Δημητρία)

—Sphettos: (20) 145/6 AD  IG II² 2052, 62 (f. Σμύρνος)

—Thorikos: (21) 143/4 AD  IG II² 2050, 87 (s. Ζώσιμος)

Athens?: (22) m. v BC  CAVI 6900 (-ν); (23) 405 BC  IG I³ 1032, 214; (24) m. iv BC  IG II² 10961; (25) c. 225-175 BC  Ag. XXII 154; 168 (potter); (26) ii BC  IG II² 10963 and add. p. 887

Athens*: (27) m. iv BC  IG II² 2391, 10; (28) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 138 (freed.); (29) 281/0 BC  Ag. XV 72, 5 (PA 2868); (30) i BC  IG II² 10962

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (31) i-ii AD  IG II² 9468 (LGPN V.B (19)) (s. Διονύσιος); (32) 87/8 AD  IG II² 1996, 112 (LGPN V.B (20)) (s. Εὐκαρπίδης)

    Euboia, Karystos: (33) i BC  IG II² 8976 (LGPN I (31)) (f. Ἰωνίς)

    Galatia, Ankyra: (34) i AD  IG II² 7891 (LGPN V.C (1)) (f. Ἄρτεμις)

    Ionia, Phokaia: (35) ii BC  IG II² 10492 (LGPN V.A (22)) (f. Γλαῦκος)

    Lakonia: (36) ii-i BC  IG II² 9150 (LGPN III.A (15)) (f. Ἰατρόκλεια)

Βιώτης

Athens?: (1) s. iv BC  Din. fr. lxxiv

Βλάστη

Athens:

—Phaleron: (1) ii AD  SEMA 657 (d. Ἀγαθοκλῆς)

—Phlya: (2) inc. IG II² 7670 (d. Ζωΐλος)

Βλάστος

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 144 (s. Διονύσιος)

Athens?: (2) iv-iii BC  SEG XLIX 321, 2; (3) i-ii AD  IG II² 10966; (4) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 7 (Μ. Κοκ. Βλάστος); (5) m. ii AD  IG II² 10964; (6) ?iv AD  IG II² 13622

Athens*: (7) imp. IG II² 10965; (8) ?136/7 AD  IG II² 2059, 72 (I f. Βλάστος II); (9) ~ (II s. Βλάστος I: epeng.); (10) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 71 (f. Ἀπολλώνιος); (11) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 78 (f. Εὐήμερος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (12) i BC  IG II² 8600 (I f. Βλάστος II); (13) ~ (II s. Βλάστος I)

Βλαυθία

Athens: (1) iii AD  IG II³ (4) 1152 (d. Ἀλέξανδρος)

Βλεπαῖος

Athens: (1) iv-iii BC  Ag. XIX H 94 (Β̣λ̣επα̣ῖο̣[ς])

—Lamptrai: (2) c. 350-336 BC  IG II² 1675 = IEleusis 157, 32; Ag. XV 21, 4; D. xxi 215; D. xl 52; PCG 2 p. 150 fr. 229 (PA 2876) (s. Σωκλῆς)

Athens?: (3) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 334-336 no. 9, 4 ([Β]λ̣ε̣παῖος)

Βλέπης

Athens:

—Eleusis: (1) iv/iii BC  Men., Sik. 156 f. (fict.)

—Kephisia: (2) s. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 7 p. 574 ([Βλ]έπ̣ης: f. Ἐχέμβροτος); (3) 336/5 BC  Ag. XV 42, 33

Βλέπιος

Athens:

—Athmonon: (1) iv BC  IG II² 5329 (PA 2877)

Βλέπυρος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 9 (PA 2879); (2) 393 BC  Ar., Ec. 327 (fict.)

—Erchia: (3) 337-334 BC  IG II³ (4) 287, 5 ([Βλέ]πυρος: s. Κλέων)

—Paionidai: (4) m. iv BC  IG II² 189, 7; IG II³ (4) 75, 34; Ag. XV 37, 2 (PA 2881) (s. Πείθανδρος); (5) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 9 (Βλέπυρ[ο]ς: s. Πολύμνηστος)

—Teithras: (6) f. iv BC  IG II² 1580, 19 (Βλέ[πυρος]: f. Φυλείδης); (7) m. iv BC  SEG XXIV 153, 1; (8) c. 349-329 BC  IG II² 1620, 45 (= PA 2882); Ag. XV 45, 13 f. (s. Φυλείδης)

—tribe Aiantis: (9) c. 411 BC  IG I³ 1186, 126

—tribe Erechtheis: (10) 409 BC  IG I³ 1191, 9 (PA 2878) (Βλ[έ]πυρος)

Athens?: (11) ?iii BC  CIA App. 6, 4 (Βλέπ[υ]ρος)

Βλέπων

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 A III, 14

Βλεψίας

Athens: (1) c. 510 BC  CIG 7792 (vase) (-φσί-); (2) v/iv BC  Luc., Tim. 58 (fict.)

—Paiania: (3) 346-335 BC  Ag. XV 42, 141; Michel 832 = IG XII (6) 261, 2 f. (= PA 2880)

Βλεψίδης

Athens:

—Teithras: (1) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 30 b

Βλεψίων

Athens*: (1) hell. IG II² 11336 ([Β]λεψ[ί]ων: f. Ἑρμογένης)

Βλόσυς

Athens: (1) vi BC  Ag. XXI D 29 = CAVI 510

Βοδία

Athens?: (1) i/ii AD  SEG LIV 235, 130 (Βοδ[ί]α?)

Βοδώρις

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 10967 (Μ. Ἀντ. Βοδώρις)

Βόηθος

Athens: (1) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 5 f. (Βό-); (2) 410/9 BC  And. i 96 (PA 2883); (3) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 abc, 9 ([Βόη]θος); (4) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 60, 8; (5) iii BC   IG XII (5) 567; cf. SEG XXXIX 872; (6) ~ IG II³ (4) 2026 (PA 2885) (s. Διοδ[--]); (7) ii BC  IG II² 6078 (f. Ζευξώ); (8) s. ii BC  ID 1559, 1; 1999, 1 (PA 2884) (I f. Διονύσιος I, Σώστρατος); (9) c. 100 BC  EAD XXX 304, 6 (Βοιη-: II s. Σώστρατος); (10) 29/30 AD  IG II² 1713, 38; IG II³ (4) 950, 4 (archon epon.); (11) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 33 (Βόηθ̣[ος])

—Anaphlystos: (12) iv BC  IG II² 5655 (PA 2888) (s. Πεισικλῆς); (13) m. iv BC  IG II² 5654 (PA 2889) (s. Πεισικλῆς)

—Ankyle: (14) s. iii BC  IG II³ (4) 1077, 2 (PA 2887)

—Cholleidai: (15) c. 50 BC  Ag. XV 272, 13 (f. Ἀπολλόδωρος)

—Eupyridai: (16) 45/6 AD  IG II² 1945, 39

—Kephale?: (17) c. 330-325 BC  IG II³ (4) 18, 4 (PA 2886) (s. Ναυσίνικος)

—Kephisia: (18) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 2; 1334, 4; 1335, 3 (PA 2891) (f. Ἱερώνυμος)

—Korydallos: (19) c. 330 BC  IG II² 1927, 68 (PA 2892) (s. Ἀθήνιχος)

—Lamptrai: (20) 183/2 BC  IG II² 2332, 77 (PA 2893) (Βόη[θο]ς: f. Ζήνων)

—Marathon: (21) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 47 (Β[ό]ηθος); (22) s. ii BC  RE (5); PA 2894 (s. Ἑρμαγόρας); (23) ?i BC  ID 1819, 1; (24) imp. IG II² 6808/9

—Paiania: (25) c. 169/70 AD  Ag. XV 364, 7 (Αἴλ. Βόηθος)

—Phaleron: (26) f. iv BC  IG II² 7612 (Βοί-: f. Κτησιφῶν); (27) c. 330 BC  Ag. XV 46, 35 (PA 2895)

—Thorikos: (28) 302/1 BC  IG II² 502, 9 (PA 2890)

Athens?: (29) iv/iii BC  IG II³ (4) 1484; (30) 45/6 AD  IG II² 1970, 68; (31) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 9

Athens*: (32) ii AD  IG II² 10968 (s. Ἄνταλλος); (33) 173/4 AD  IG II² 2103, 197 (Βόη(θος?): f. Ἀσκληπιάδης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (34) i BC  IG II² 9916 (LGPN V.B (9)) (f. Φίλιππος); (35) c. 112 AD  IG II² 2024, 60 (LGPN V.B (10)) (f. Ὀνήσιμος)

    Phoenicia, Sidon: (36) hell.-imp. SEMA 1430 (f. Πρῶτος)

    Pontos, Sinope: (37) iii BC  IG II² 10317 (LGPN V.A (12)) (s. Λυσίμαχος)

    Syria, Antioch: (38) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 293 (s. Γλαυκίας)

Βοΐδας

Athens?: (1) ?277/6 BC  IG II³ (1) 898, 119

Athens*: (2) m. iv BC  IG II² 2390, 8

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) iv BC  SEMA 1159, 10 (Βο̣[ΐδ]α̣ς: s. Διῆς)

Βοΐδιον

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10876 (PA 2895b); (2) iv BC  IG II³ (4) 922; (3) 340 BC  FGrH 390 ss. 29-30 (cf. APF 15292) (Βοιΐ-)

—Halimous: (4) s. iv BC  IG II² 5534 (PA 2896) (d. Λυσιφῶν)

Athens?: (5) iv-iii BC  IG II² 10970 (PA 2895c); (6) m. iv BC   IG II² 10968a (d. Δωρίων); (7) ~ IG II² 10971 (d. Φιλίσκος); (8) s. iv BC  IG II² 10972 ([Βο]ΐδιον); (9) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 15 (Βου̣-); (10) c. 257-248 BC  IG II³ (1) 1010, 122, 179; (11) b. 215 BC  SEG XXVIII 116 = Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 15; (12) c. 170 BC  IG II² 3874 = IEleusis 223, 3 (Βοΐδ[ιον]); (13) imp. IG II² 10969 (?d. Κοσμία)

Foreign Residents:

    Thessaly: (14) iii BC  IG II² 8845 (LGPN III.B (5))

Βοϊδίων

Athens?: (1) f. iii BC  PCG 7 pp. 604 ff. fr. 1, 11

Βοΐσκος

Athens:

—Phlya: (1) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 172, 179 (PA 2897)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii-i BC  Ag. XVII 563 (IG II² 9468 a = LGPN V.B (11)) (s. Διεύχης)

    Epiros: (3) c. 300 BC  IG II² 1956, 190 (LGPN III.A (2))

    Leukas?: (4) iv-iii BC  IG II² 9205; cf. SEG XIII 150 (LGPN III.A (-)) ([Βοΐ]σκος?: s. Διοσκουρίδης)

Βοίτων

Athens:

—Xypete: (1) m. iv BC  SEMA 464 (s. Ἄωρτος)

Βοιώτιος

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10973

Βοιωτός

Athens: (1) v/iv BC  SEG XV 25 c, 1; (2) m. iv BC  D. xxi 71-3 (PA 2898); cf. APF 9667; (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 209 nos. 86-8

—Eroiadai: (4) c. 336/5 BC  IG II² 1517, 42 (PA 2899)

—Keiriadai: (5) f. iv BC  D. xxxix passim; D. xl 9 et passim; Is. fr. vi (PA/APF 2900) (s. Πάμφιλος)

—Melite: (6) iv/iii BC  IG II² 6831 (f. Ἀριστομάχη); (7) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 20 (cf. PA 5082) (s. Δημόφιλος); (8) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 62 (cf. PA 5082)

—Thorikos: (9) c. 385-341 BC  IG II² 1622, 442, 443; + PA 9675; cf. APF 9667 (Μαντίθεος - Βοιωτός: s. Μαντίας, Πλαγγών (Keiriadai))

—tribe Oineis: (10) 232-234 AD  IG II² 2237, 120 (I f. Βοιωτός II); (11) ~ (II s. Βοιωτός I)

Athens?: (12) s. iv BC  Din. fr. xci

Βορέας

Athens*: (1) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 94 (epeng.?)

Βοσπόριχας?

Athens?: (1) iv BC  ZPE 228 (2023) p. 155 no. 45 ([Β]ο[σ]πόριχας?)

Βοτακίων

Athens?: (1) f. iv BC  SEG LVII 306

Βότριχος

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) ii-i BC  IG II² 8601 = AIUK 4.6 (2022) no. 66 (s. Εὐφάνης)

Βότρυς

Athens:

—Daidalidai: (1) ii AD  IG II² 5964 (f. Νίκων); (2) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 14 (f. Σωτᾶς)

—tribe Pandionis: (3) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 164 (s. Δημύλος I)

Athens?: (4) m. iv BC  IG II² 12006 (f. Λύσιον); (5) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 140; (6) ii BC  IG II² 10984 (f. Βρόμιος); (7) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 77

Athens*: (8) 194/5 AD  IG II² 2191, 37 (epeng.)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Mallos: (9) inc. IG II² 9276 (LGPN V.B (2))

Βόττος

Athens*: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 155 (Εὐτύχης ὁ καὶ Βόττος: epeng.)

Βότων

Athens: (1) s. vi BC  D.L. ix 18 (PA 2901)

Βουβάλη

Athens: (1) inc. Unp. (Volos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 199 (d. Ἐπικράτης)

Athens?: (2) hell.-imp. ZPE 228 (2023) pp. 155 f. no. 46 (d. Φιλόδημος)

Βουβάλιον

Athens?: (1) ?v BC  AA 1993, p. 140 (Βουβ̣άλ̣ιον); (2) m. iv BC  IG II² 11611

Athens*: (3) iii BC  IG II² 10974 (Βουβάλιο̣ν̣)

Βουβαλίς

Athens?: (1) hell.-imp. SEMA 1641 (d. Φιλοξενίδης)

Βούβαλος

Athens?: (1) inc. IG II² 10975 (Βούβα(λ)ος)

Βούδιος

Athens?: (1) v BC  PCG 5 p. 622 fr. 9; (2) ii AD  IG II² 12503

Βουθήρας

Foreign Residents:

    Aitolia: (1) iv BC  IG II² 4931 = SEG LVI 271, 1; cf. LGPN III.A (3) (f. [--]ος)

Βούθηρος

Athens:

—Eitea (Akamantid): (1) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 92; 1034 d, 10 (PA 2902) (f. Δαμόκριτος, Ἀπολλωνία)

—Marathon: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 9 (PA 2903) (s. Διονύσιος); (3) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 103 (PA 2904) ([Β]ούθηρος: s. Φιλωνίδης)

Βουκάττης

Athens:

—Halimous: (1) 128/7 BC   FD III (2) 3, 9 (s. Λυκῖνος); (2) ~ FD III (2) 27, 31; (3) 124/3 BC  Thompson, New Style Coinage 479-82 + Chiron 21 (1991) p. 20 (PA 2905); (4) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 76; 2457, 7 + AE 1950-51, pp. 41 f. no. 19; cf. PAA 4 p. 200 (PA 6923) (Βουκά̣[ττη]ς - PAA, Βουκλε[ίδη?]ς - AE: f. Ἡγίας)

Βουκόλος

Athens: (1) c. 500-490 BC  CAVI 3427 (ARV² p. 1568) ([Β]ουκόλος: kalos?)

Athens*: (2) 163/4 AD  IG II² 2086, 90 (Φλ. Βουκόλος: epeng.)

Βουκράτης

Athens: (1) c. 500 BC  Graef--Langlotz II 1351 = CAVI 1547 (-τς)

Βουλάρχη

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 10976 (PA 2906a)

Βουλαρχίδης

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 10 (PA/APF 2907) (Βολ-: f. Βουληκλῆς)

—Thorikos: (2) m. iv BC  IG II² 6234 (PA 2908)

Βουλαρχίς

Athens?: (1) imp. IG II² 10977 (Πῶλλα Βετλιηνή Βουλαρχίς)

Βούλαρχος

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 19 (Βόλ-); (2) iv BC  IG II² 10787 (PA 2908a) (f. Ἀριστομάχη); (3) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 453-7 + Chiron 21 (1991) p. 20 (PA 2909)

—Eiresidai: (4) m. ii BC  IG II² 2316, 30 (= PA 2910); IG II² 2435 = SEG XXXII 180, 12; IG II² 5995/6 (s. Δαμοκλέας I, f. Δαμοκλέας II)

—Phlya: (5) f. iv BC  IG II³ (4) 66, 8 (PA 2911) (I f. Ἀριστόβουλος); (6) 339/8 BC  IG II³ (4) 260, 2; IG II² 1155 b + Grammateion 7 (2018) pp. 41-45, 2, 4, 7, 10 (PA 2912) (Βούλαρ[χος]: II s. Ἀριστόβουλος); (7) c. 330-320 BC   IG II² 1933, 9 (cf. PA 2913) ([Β]ούλαρ[χ]ος: I f. Βούλαρχος II); (8) ~ IG II² 1933, 9 (PA 2913) (II s. Βούλαρχος I); (9) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 25 f. (f. Καλλίθεος)

Βούλη

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 5402; cf. Immerwahr, Script p. 86 n. 22 (o Βολ (voc.?))

Βουληκλῆς

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 10 (PA/APF 2914) (Βολ-: s. Βουλαρχίδης)

Βουληκράτης

Athens*: (1) f. iii BC  IG II² 2430, 7 ([Βου]ληκράτης: s. Φανικ[--])

Βουλήτη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11370 (PA 2915) (m. Εὔβουλος I (Probalinthos)); (2) f. iv BC  IG II² 10660 (PA 2914a)

Βουλίδης

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) f. i AD  IG II² 9852 (LGPN V.B (1)) (f. Πλάτων)

Βοῦλις

Athens:

—Thorai: (1) s. iv BC  IG II² 6212, 4 (= PA 2916); IG II³ (1) 357, 10; 360, 17 (s. Δημήτριος II, ?s. Πρωτονόη)

Βουλκάκιος

Athens: (1) imp. IG IX (2) 1172, 1 f. (Ἀ. Βου[λκά]κιος?)

Βοῦλος

Athens:

—Lousia: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1402, 16 (Βοῦλο[ς]?: f. Ζωΐλος); (2) ?108/7 BC   IG II³ (4) 357 B, 6 (cf. PA 2917) (I f. Βοῦλος II); (3) ~ IG II³ (4) 357 B, 6 (PA 2917) (II s. Βοῦλος I); (4) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 4 (s. Ἡγησισθένης)

Βουλόστρατος

Athens: (1) c. 190 BC  IG II³ (4) 769 (Βουλόστρα[τος])

—Agryle: (2) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 58; (3) hell.-imp. SEMA 12 (s. Δωρόθεος)

Βούλων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 23 (f. Ἀριστομένης)

—Euonymon: (2) c. 210 BC  IG II² 3473 = SEG LIX 216, 8; Tracy, ALC p. 60 (date) (PA 2918) (s. Ἀγίας, Δημητρία (Paiania)); (3) m. ii BC  FD III (2) 24, 6; 27, 8; 34, 9 f.; 35, 5, 8; 39, 3; 42, 2; 46, 2, 7; 50, 5; IG XII (3) Suppl. 1298, 12 (f. Ἀγίας, Στράτων)

—Kephisia: (4) ?hell. SEMA 989; (5) i BC  SEG LI 264 (I f. Βούλων II); (6) ~ (Βούλ[ω]ν: II s. Βούλων I)

—Melite: (7) c. 115 AD  IG II² 2020, 8; CIA III 1101 (name) ([Βο]ύλων: I f. Βούλων II); (8) ~ ([Βο]ύλων: II s. Βούλων I)

—Paiania: (9) c. 210 BC  IG II² 3473 = SEG LIX 216, 6 (PA 2919) (f. Δημητρία)

—Pallene: (10) 128-97 BC  FD III (2) 2, 11; 12, 5; 28, 22; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 199 (PA 2920) (s. Λεώστρατος); (11) i BC  IG II³ (4) 1315 (s. Ἀρ[--])

—Phyle: (12) s. i AD   IG II² 2020, 5; IG II³ (4) 559, 7; Ag. XV 312, 44 (I s. Μοιραγένης I, f. Μοιραγένης III); (13) ~ IG II³ (4) 811, 4 f. (Καικίλιος Βούλων: s. Μοιραγένης); (14) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 22, 27 (f. Ἰσίων, Μουσαῖος); (15) c. 115 AD  IG II² 2020, 6 (II s. Μοιραγένης II); (16) 135/6 AD  IG II² 2046, 21 (III s. Μοιραγένης III); (17) 176/7 AD  IG II² 1739, 9; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 18 (f. Φιλοκλῆς); (18) ii/iii AD  IG II² 7759, 5 (f. Εἰρήνη)

Athens?: (19) m. ii AD  IG II² 2163, 18 (Βούλ̣ω(ν): f. Ἰσίδοτος)

Athens*: (20) 45/6 AD  IG II² 1945, 93; (21) 139/40 AD  IG II² 2044, 109 (f. Ἰούλιος)

Βουρριανός

Athens:

—Sphettos: (1) ?146/7 AD  Ag. XV 442, 4 f. (Ὀρφίτιος Βουρριανός)

Βοῦρρος

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 4062, 5; 10978; Follet, Athènes p. 251 (stemma) ([Μουνδί]κιος Βοῦρρος: f. Λ. Μουνδίκιος Ἀγάθων, Λ. Μουνδίκιος Ἑρμάφιλος, Μουνδικία Σεκούνδιλλα)

Βούσελος

Athens:

—Acharnai: (1) iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 4 p. 206 ([Β]ούσελος)

—Oion (Kerameikon): (2) f. v BC  [D.] xliii 19-21 et passim (PA/APF 2921) (f. Ἁγνίας I, Εὐβουλίδης I, Στράτιος I, Ἅβρων, Κλεόκριτος)

Βουτάδιος

Athens:

—Gargettos: (1) m. ii AD  IG II² 2341 = IEleusis 465, 4 (Μουσώνιος ὁ καὶ Βουτάδιος: s. Φίρμος II)

Βουταλίων

Athens:

—Marathon: (1) f. v BC  Ag. XXV 89-95; AM 106 (1991) p. 150 (-ν: s. Ἐπ[--]); (2) 420/19 BC  IG I³ 472, 12 (-ν)

Athens?: (3) m. iv BC  PCG 2 p. 346 fr. 69 (fict.)

Βούταλος

Athens:

—Oinoe: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 150

Athens*: (2) hell.-imp. IG II² 10979/80 + SEG XIII 185 = IG II² 11702 (Βουτάλου - 10979/80, Βουτάχου - 11702, Βούταδου - Peek: f. Κρι[--])

Βούτης

Athens:

—Athmonon: (1) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 207 (I f. Βούτης II); (2) ~ (II s. Βούτης I)

Βόων

Athens: (1) v/iv BC   Lys. fr. xxix (PA 2923) (Βοί-); (2) ~ Lys. fr. xxx (PA 2922)

—Anakaia: (3) ?iv BC  IG II² 2765, 4 f. = Finley, SLC p. 169 no. 176 (PA 2924)

—Eitea (Antiochid): (4) f. iii BC  IG II³ (4) 7 I, 8; 7 II, 8; IG II³ (1) 946, 4; Ag. XV 72, 260 (PA 2925) (f. Ἱμεραῖος, Μνησίεργος)

—Kydathenaion: (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 68 (PA 2926) (s. Μένιππος)

—Thorikos: (6) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150 (-ν: s. Κάσων)

Βραδούας

Athens:

—Marathon: (1) c. 150-210 AD  IG II² 2113, 4; 2114, 16; SEG XXXI 131, 6; IG II² 3608 = IEleusis 477; IG II² 3978; IvOl 623; Ag. XV 460, 90; Philostr., VS 555; + Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 218-23 (Τιβ. Κλ. Ἄππ. Ἀτίλιος Βραδούας Ἀττικός: s. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome): archon epon. - 187/8 AD)

Βραύρων

Athens:

—Eroiadai (Antiochid): (1) c. 195/6 AD  Ag. XV 425, 28 (Βραύρ[ω]ν: f. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Hippothontis: (2) 161/2 AD  IG II² 2085, 73 (s. Διονυ[--])

Βράχας

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 4753 (ARV² p. 1568) (kalos)

Βράχυλλος

Athens:

—Erchia: (1) c. 343-330 BC  IG II³ (1) 306, 43; 339, [5]?; SEMA 1642, 1 f. (PA 2928) (s. Βάθυλλος I, f. Βάθυλλος II); (2) 304/4 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 8 (I f. Βράχυλλος II); (3) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 8 ([Β]ράχυλλος: II s. Βράχυλλος I)

Athens?: (4) v/iv BC  [D.] lix 22 (PA 2927)

Βρέμων

Athens:

—Halai: (1) ii BC  IG II² 5489 (PA 2928a) (f. Θυμοκλῆς)

Athens*: (2) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 12 ([Βρ]έμων: s. Ἐπιτυγχάνων: epeng.); (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 188 (Κλ. Βρέμων: epeng.)

Βρέτων

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) 303/2 BC  Ag. XV 62, 214 (Βρέτ[ω]ν: s. Διόδωρος)

Athens?: (2) c. 360-350 BC  IG II² 10815

Βριλητιάδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 31 (Βριλτιάδς)

Βριοτεντος?

Athens:

—Kolonos: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 150

Βρισηΐς

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  IG II² 6771 ([Βρ]εισηΐς: d. Νικο[--])

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (2) ii AD  IG II² 10981 = AIUK 4.6 (2022) no. 74 (GVI 1085)

Βρισίς

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10983

Athens*: (2) ?hell. IG II² 10982

Βρομιάς

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (1) i BC-i AD  IG II² 8008 (d. Πάρις)

    Herakleia: (2) imp. IG II² 8603 (d. Ἰσίδωρος)

Βρόμιος

Athens: (1) a. 306 BC  IG II² 1487, 86

—Pithos: (2) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 13 (Βρόμ(ιος): f. Δημήτριος)

—Sypalettos: (3) c. 180 AD  Ag. XV 398, 45 (I f. Βρόμιος II); (4) c. 180-205 AD  Ag. XV 398, 45; IG II² 2199, 17, 122 (II s. Βρόμιος I, f. Βρόμιος III); (5) 203-205 AD  IG II² 2199, 17, 122 (III s. Βρόμιος II)

Athens?: (6) ii BC  IG II² 10984 (s. Βότρυς); (7) ii-iii AD  Ag. XVII 747, 5; (8) iii-iv AD  Ag. VII p. 30

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (9) i BC-i AD  IG II² 7931; cf. BE 1969, no. 206 (LGPN V.C (1)) (f. Σαμβατίς)

    Herakleia: (10) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 90 (f. Νικάνωρ); (11) i AD   IG II² 8676, 2 (f. Ζωσίμη); (12) ~ IG II² 8676, 4; (13) imp. IG II² 8604 (s. Διονυσόδωρος)

Βροσυνίδης

Athens:

—Kephisia: (1) 409/8 BC  IG I³ 474, 1 (PA 2929) (Βροσυν[ίδ]ς)

Βροτάναξ?

Athens: (1) vi/v BC  Ag. XVII 751; cf. Masson, OGS 1 p. 47 (Βρο[τά]ναξ: dub.)

Βροῦκος

Athens:

—Konthyle: (1) iii BC  SEMA 331 (s. Δρῖλος)

Βρυακίδης

Athens:

—Trikorynthos: (1) m. iv BC  SEG XXXII 72, 1 ([Β?]ρυακίδης, [Ἐ?]ρυακίδης - Meritt: f. Κηφισόδοτος)

Βρύαξις

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 252, 5 (PA 2930) (sculptor); (2) iii BC  SEG LVIII 809 (sculptor)

Βρυασσις

Foreign Residents:

    Caria, Iasos?: (1) s. iv BC  IG II² 8931; Robert, Noms indigènes p. 236 n. 6; p. 624 (locn.) (LGPN V.B (5))

Βρύγος

Athens: (1) 500-480 BC  ARV² pp. 368 ff.; CAVI 211; 1331; 1332?; 2648; 3553; 3740; 4822; 5018; 5756; 5925; 6180; 6489-90; 8111; Cambitoglou, Brygos Painter (potter)

Βρύης

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 13038 (f. Χαιρεστράτη)

Βρύουσα

Athens?: (1) iii BC  IG II² 10985

Βρύσων

Athens: (1) c. 600 BC  AA 1935, p. 415 = CAVI 2595 (-σν); (2) c. 565 BC  IG I³ 507 (DAA 326, 3) (Βρ[ύσν]); (3) c. 500-480 BC  IG I³ 772 (DAA 92, 1) (Βρύ[σν]?); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 138 (PA 2931) (-σν); (5) ?iii BC  Page, FGE 947

Βρυσωνίδης

Athens: (1) iv BC  SEMA 1643

—Thria: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 669 (PA 2932) (f. Ἀντίφιλος)

Βρύων

Athens:

—Alopeke: (1) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 104

—Halai (Aixonides): (2) 333-302 BC  IG II³ (4) 337, 59; Ag. XV 62, 216 (s. Δρύων)

Athens?: (3) iv BC  SEMA 1644

Βύλος

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 1259 (s. Εὐτελιωνίδης)

Βύττακος

Athens:

—Lamptrai: (1) m. ii BC   ID 1507, 36, 53; 2041; FD III (2) 27, 17; 38 (PA 2933) (II s. Βύττακος I); (2) ~ IG II² 963, 9; ID 1432 Aa I, 3; 2041; FD III (2) 37, 2 (I s. Πύρρος I, f. Πύρρος II, Βύττακος II); (3) ii/i BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 87; IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 10; ID 2599, 3; FD III (2) 28, 16; Thompson, New Style Coinage 586-95 + Chiron 21 (1991) p. 21 (PA 2934) (III s. Πύρρος II); (4) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 58 (IV s. Πύρρος III)

Athens?: (5) ii-i BC  SEMA 1645 ([Β]ύττακο[ς]: s. Ἀπολλώνιος)

Βῶλος

Athens: (1) ?iii AD  IG II² 2170, 3 (Βῶλο[ς]?: f. Ἡρακλέων)

Βωμιανός

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 161/2 AD  IG II² 2085, 64 (Βωμια(νός): f. Ἀρτεμίδωρος)

Athens*: (2) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 70 (Βωμιαν[ός]: f. Φιλουμενός)

Βωμίδης

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 197 (Κλ. Βωμίδης: epeng.)

Βωτύλος

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 430 (metic?)

Γαγεος

Athens: (1) 560-550 BC  CAVI 7269 (ABV p. 163) (potter)

Γαέτη?

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) inc. IG II² 9470; cf. Peek, AG 1 p. 23 no. 74 (LGPN V.B (1)) (Γαστρί[ς] - Peek: d. Εὐπορος)

Γάζα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ?imp. SEMA 1259 (LGPN V.B (1)) (-σζα)

Γαϊανή

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13569 (SEMA 2735) (Γα(ϊ)ανή)

Γαϊανός

Athens:

—Pallene: (1) 138/9 AD  Ag. XV 333, 41 (Φλ. Γαϊανός: I f. Γαϊανός II); (2) 142/3 AD  IG II² 2049, 19 f. (Φλ. Γαϊανός: II s. Γαϊανός I)

—tribe Erechtheis: (3) 238-242 AD  IG II² 2239, 44 (Αὐρ. Γαϊανός)

—tribe Kekropis: (4) 238-242 AD  IG II² 2239, 269 (s. Ἀγαθόπους)

Γάϊος

Athens: (1) ii BC  IG II² 2451, 4 (s. Γα[--]); (2) s. ii BC  IG II² 4256, 10; (3) c. 44 BC  IG II³ (4) 386, 1; (4) imp. IG II² 5091; (5) m. i AD  SEG XLIV 127, 7 (Γάϊο̣[ς]); (6) i/ii AD  Ag. XV 311, 8; (7) s. ii AD  IG II² 3804, 1; (8) 158/9 AD  IG II² 3743, 13

—Acharnai: (9) s. ii BC   ID 1900, 1; 2079, 1; 2091, 4 (cf. PA 2937) (I f. Γάϊος II); (10) ~ ID 1900, 1; 2072, 4; 2073, 6; 2079, 1; 2091, 4; 2240, 2; 2610, 29; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 238 (PA 2937) (II s. Γάϊος I, f. Γάϊος III); (11) ii/i BC   ID 1905, 1; 2105, 3; 2106, 3 (f. Κόϊντος); (12) ~ IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 238; IG II² 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 10; ID 2240, 2 (PA 2936) (III s. Γάϊος II, f. Νικόπολις, [--]ω̣)

—Azenia: (13) c. 155 BC  Ag. XV 226, 51; (14) m. i BC  SEG XXVIII 92, 15 (s. Ἀμφίδημος); (15) i BC/ i AD  Ag. Inv. I 7576 (unp.); cf. PAA 9 p. 559 (f. Κλέων); (16) s. i AD   IG II² 5303, 1 (I f. Γάϊος II); (17) ~ IG II² 5303, 1, 3 (II s. Γάϊος I, f. Γάϊος III); (18) s. i AD  IG II² 5303, 3 (III s. Γάϊος II); (19) 61/2 AD  IG II² 1990, 13, 26 (f. Ἀφροδίσιος)

—Besa: (20) i AD  Ag. XV 308, 10

—Diomeia: (21) 13/12 BC  IG II² 1963, 32 (f. Ἀριστοφάνης); (22) 173/4 AD  IG II² 2103, 14, 34, 52 f. (I f. Γάϊος II, Πόπλιος); (23) c. 174-208 AD  IG II² 2103, 34, 52; 2203, 67, 83 (cf. Follet, Athènes p. 235 n. 1) (II s. Γάϊος I, f. Γάϊος III); (24) c. 199-208 AD  IG II² 2203, 67, 83 (III s. Γάϊος II)

—Gargettos: (25) 87/8 AD  IG II² 1996, 43 (I f. Γάϊος II); (26) ~ (II s. Γάϊος I); (27) 109/10 AD  IG II² 2017, 14; (28) c. 120 AD  IG II² 2018, 23 (f. Ὀρέντης)

—Halai (Aixonides): (29) 52/1 BC   IG II² 1046, 3 (cf. PA 2935) (I f. Γάϊος II); (30) ~ IG II² 1046, 3 (PA 2935) (II s. Γάϊος I); (31) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 16 (f. Πόπλιος)

—Lamptrai: (32) c. 92 AD  Ag. XV 312, 25; (33) 139/40 AD  IG II² 2044, 41 (f. [--]λης); (34) 142/3 AD  IG II² 2049, 31 (s. Εἰρηναῖος)

—Marathon: (35) 161/2 AD  IG II² 2085, 18 (Κλ. Γάϊος); (36) 173/4 AD  IG II² 2103, 154 (f. Κτησίβιος); (37) c. 200 AD  Ag. XV 446, 3 (Κλ. Γάϊος)

—Melite: (38) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 132 (s. Μάαρκος); (39) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 5 (s. Μάαρκος)

—Paiania: (40) 209/10 AD  Ag. XV 460, 68 (Γάϊος ὁ καὶ Ἐπάγαθος); (41) a. 217 AD  Ag. XV 477, 33 (s. Πρῖμος)

—Pallene: (42) imp. SEMA 532 (s. Λεύκιος); (43) 169/70 AD  Ag. XV 380, 27 (Γά[ϊος?]: ?f. Λεύκιος: deme - S.G.B.)

—Peiraieus: (44) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 107 (I f. Γάϊος II); (45) ~ ([Γ]ά̣ϊος: II s. Γάϊος I); (46) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 111 (f. Πόπλιος); (47) ii AD  Ag. XVII 279 (f. Πρόποσις Ἰουλία)

—Phlya: (48) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 35 (f. Αὖλος)

—Phyle: (49) i AD  IG II² 7749 (s. Δέκμος)

—Sounion?: (50) i BC  ID 2634, 13 (Γά̣ϊο̣ς̣)

—Sphettos: (51) ii-i BC  SEMA 635 (f. Δέκμος)

—Tyrmeidai: (52) 154/5 AD  IG II² 2067, 186 (s. Νουμήνιος)

—tribe Aiantis: (53) 194/5 AD  IG II² 2191, 97 (Κλ. Γάϊος); (54) 238-242 AD   IG II² 2239, 291 (II s. Γάϊος I); (55) ~ IG II² 2239, 291 f. (I f. Γάϊος II, Προσδόκιμος)

—tribe Leontis: (56) s. ii AD  IG II² 2084, 10 (s. Διονύσιος)

—tribe Pandionis: (57) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 134 (Γάϊ[ος]: s. Ἡρακλείδης)

Athens?: (58) f. i AD  Ag. Inv. P 17210 (unp., vase); cf. PAA 11 Suppl. p. 92; (59) imp. IG II² 2279, 10 (f. [--]ιος); (60) ~ IG II² 10896 (Γά(ϊ)ος: f. Γάϊος Ἁτέριος); (61) 45/6 AD  IG II² 1969, 22; 1970, 72; (62) ii AD  IG II² 11549 (f. Ζωσίμη); (63) 128-131 AD  IG II² 2041, 35; (64) m. ii AD   IG II² 2163, 7 (f. [--]οιος); (65) ~ IG II² 2163, 35 (f. Φίλητος); (66) iii AD  IG II³ (4) 1675 (Γάϊ[ος])

Athens*: (67) imp. IG II² 8027 a, 3 (p. 883); cf. SEG XIII 139 (f. Κλωδία Ἀλεξάνδρα); (68) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 85 (f. Ἐπάγαθος); (69) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 90 ([Γ]άϊος: s. Σωσικλῆς: epeng.); (70) 163/4 AD  IG II² 2086, 101 (f. Ἀλέξανδρος); (71) 167/8 AD   IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 51 f. (I f. Μηνόδωρος, Γάϊος II); (72) ~ IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 52 (II s. Γάϊος I: epeng.); (73) 173/4 AD  IG II² 2103, 183 (I f. Γάϊος II); (74) ~ (II s. Γάϊος I: epeng.); (75) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 72 (f. [--]της); (76) ?iii AD  IG II² 2170, 9 (cf. AE 1973, p. 89 f. no. 2) (epeng.?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (77) imp. SEMA 1279 (LGPN V.B (16)) ([Γ]άϊος?: f. Ἑρμῆς); (78) ~ IG II² 9471 (LGPN V.B (17)) (s. Ἀπολλοφάνης); (79) ii AD  IG II² 9824 (LGPN V.B (23)) (f. Ὄλυνθος); (80) c. 112 AD  IG II² 2024, 75 (LGPN V.B (24)) (s. Ἀλέξανδρος)

    S. Italy (Calabria), Brentesion-Brundisium: (81) i BC  IG II² 8432; cf. Robert, Hellenica II p. 68 (LGPN III.A (27)) ([Γ]άϊος: f. Ἀφροδισία)

Γάϊς

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1131

Athens?: (2) ii AD  IG II² 10986

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (3) imp. IG II² 10318 (LGPN V.A (1)) (-εις: s. Ἀπολλώνιος)

Γαλακτικός

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 19 (Κλ. Γαλακτικός)

Athens*: (2) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 34 f. (f. Ἡρακλέων, Ἀρτέμων)

Γαλάτεια

Athens:

—Athmonon: (1) imp. IG II² 5330 ([Γα]λάτεια: d. Ἀριστείδης)

Athens?: (2) ?hell.-imp. IG II² 10987 (PA 2937a) ([Γ]αλά[τ]εια); (3) imp. IG II² 10988 = SEG XXXV 193 (-τηα: d. Ἐ[--]έλιος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (4) ii BC  IG II² 8860 (LGPN III.B (1)) (d. Λύσων)

    Caria, Tralles-Seleukeia: (5) ii BC  SEMA 1448 (LGPN V.B (3)) (d. Ἀρίστων)

    Syria, Antioch: (6) i BC-i AD  IG II² 8139 (d. Ἀπολλόδωρος)

Γαλάτης

Athens*: (1) imp. IG II² 10989

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) hell.-imp. SEMA 1257 (LGPN V.B (1)); (3) imp. SEMA 1258 (LGPN V.B (2))

    Seleukeia: (4) ii-i BC  IG II² 10249 = Ag. XVII 660 (s. Μένανδρος)

Γαλατίων

Athens:

—Phlya: (1) 203-211 AD  IG II² 2207, 12 (f. Ποσῆς)

Γάλβας

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 165/6 AD  IG II² 2090, 120

Γαλήνη

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1528; (2) iv AD  Alciphr. i 6 (d. Εὐθυβόλος, Πανόπη (Steiria): fict.)

Athens?: (3) ?iii BC   CIA App. 102 b, 18 (Γαλήν[η]: d. Πολύκλεια); (4) ~ CIA App. 107 a, 2

Athens*: (5) v/iv BC  PCG 7 pp. 326 f. fr. 9; cf. p. 745 fr. 90 (het.)

Γάλης

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 2784; 7571 (ARV² pp. 35 f.) (-λς: potter)

Athens*: (2) ii BC  JHS 98 (1978) p. 218; Ag. XXI F 230

Γαμική

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 1243

Γαμικός

Athens?: (1) m. ii AD  IG II² 2062, 17 (s. Ἐπαφρόδιτος)

Γαμίων

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 184/5 AD  IG II² 2128, 18 (s. Σύμφορος)

Γάμος

Athens:

—Acharnai?: (1) a. 216 AD  Ag. XV 473, 39 (f. Φιλοίτιος)

—Melite: (2) 175/6 AD  IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 8 (f. Φιλοίτιος)

—Pambotadai: (3) 184/5 AD  IG II² 2129, 9 (s. Προσδόκιμος)

—tribe Hadrianis: (4) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 40 (f. Στρατόνικος)

Athens?: (5) imp. SEMA 1655

Athens*: (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 114 f. (f. Νίκων, Στάχυς); (7) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 144 (f. [--]ος)

Γανυμήδης

Athens: (1) c. 410 BC  CAVI 5522 (ARV² p. 1580) (kalos)

Athens*: (2) 194/5 AD  IG II² 2191, 70 (Γα(ν)υμήδης: epeng.)

Γαργήττιος

Athens:

—Acharnai: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 172 (s. Φίλητος)

Γάστρων

Athens?: (1) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 156

Athens*: (2) s. iv BC  SEG XXXV 134, 14 (CAVI 1752) (Γάστρ(ων?): slave)

Γαῦα

Athens:

—Pallene: (1) ii-i BC  SEMA 533 (d. Ἐπιστήμων)

Γαυδοτα

Foreign Residents:

    Galatia: (1) iii-ii BC  SEMA 1039 (LGPN V.C (1)) (d. Ἀριστομένης)

Γαυρίων

Athens?: (1) 410-400 BC  CAVI 1729; 3242; 4646 (ARV² p. 1360) (potter)

Γαῦρος

Athens*: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 259 (Κλ. Γαῦρος: epeng.)

Γεισίας

Athens:

—Lamptrai: (1) 421-415 BC  IG I³ 472, 4 (f. Οἰκοτέλης); (2) s. iv BC  Polemon 3 (1948) pp. 145 ff. no. 1, 1 (s. Οἰκοτέλης)

Γείσυλλα

Athens?: (1) hell.-imp. SEMA 1656 (d. Κλεοφῶν)

Γειτονίδης

Athens:

—A--: (1) 273/2 BC  IG II³ (1) 902, 25 (PA 2939)

Γείτων

Athens: (1) inc. IG II² 2556 (Γ̣[ε]ίτων: s. Δεξίνομος)

—Azenia: (2) m. i BC  SEG XXVIII 92, 11 (Γεί[των]: f. Πύρρος)

Athens?: (3) inc. IG II² 10990

Γέλαρχος

Athens*: (1) c. 355 BC  D. xx 149

Γελασῖνος

Athens:

—Marathon: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 91 (Ἀντ. -σεῖ-)

Γέλλιος

Athens: (1) c. 175 AD  Ag. XV 393, 11 ([Γ]έλλιος: I f. Γέλλιος II); (2) ~ ([Γ]έλλιος: II s. Γέλλιος I)

Γέλων

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10991 (PA 2939a)

Athens*: (2) 405 BC   IG I³ 1032, 257 (slave); (3) ~ IG I³ 1032, 462 (slave)

Foreign Residents:

    Macedonia: (4) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 97 (LGPN IV (1)) (mercen.)

Γέλως

Athens: (1) ii AD  IThesp 192, 28 (I f. Γέλως II); (2) ~ (II s. Γέλως I)

—Phaleron: (3) f. ii AD   IG II² 2086, 6 f.; cf. Follet, Athènes pp. 195-8 (stemma) (Αἴλ. Γέλως: III f. Αἴλ. Γέλως IV); (4) ~ IG II² 3687 = IEleusis 523, 3; Ag. XV 340, 10; Ag. XVII 69, 2 (Αἴλ. Γέλως: I s. Διοκλῆς, f. Αἰλ. Ἐπιλαμψίς); (5) m. ii AD  IG II² 2067, 22, 116, 154, 222; 3687 = IEleusis 523, 21 (Αἴλ. Γέλως: II s. Αἴλ. Ἀλέξανδρος, ?s. Ἐπιλαμψίς (Anaphlystos)); (6) 163/4 AD  IG II² 2086, 6 f.; cf. Follet, Athènes pp. 195-8 (stemma) (Αἴλ. Γέλως: IV s. Αἴλ. Γέλως III)

—tribe Aigeis: (7) 235/6 AD  IG II² 2235, 82 (f. Εὔπορος)

—tribe Pandionis: (8) 255/6 AD  IG II² 2245, 105 (s. Κάλλιστος I)

Athens?: (9) ii-iii AD  ZPE 228 (2023) p. 156 no. 47 (Γέλ(ο)ς)

Athens*: (10) imp. IG II² 13216 + SEG XXVIII 360; (11) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 79 (Γ̣[έ]λως: s. Φοῖβος: epeng.); (12) 184/5 AD  IG II² 2128, 179 (s. Ζώσιμος: epeng.); (13) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 157 (I f. Γέλως II); (14) ~ (II s. Γέλως I: epeng.)

Γέμελλος

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 27 f. (fict.); (2) v-vi AD  IG II² 13568, 3 (Γέμηλος)

—Peiraieus: (3) ii/iii AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 38; SEG XXVIII 718, 10 f. (s. Ἀρίσταρχος I, f. Ἀρίσταρχος II)

—Philaidai: (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 54 (s. Διονύσιος)

—tribe Leontis: (5) 235/6 AD  IG II² 2235, 121 (-μελος: s. Εὐσεβιανός I)

Γεμῖνος

Athens: (1) imp. IG II² 4011, 3 ([Γ]εμῖνος)

Γενεθλία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13584 (SEMA 2702)

Γενεθλιακός

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 338 (Αὐρ. Γενεθλιακός)

Γενέθλιος

Athens: (1) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064 (unp.); cf. PAA 4 p. 247 ([Γεν]έθλιος)

—Athmonon: (2) 181/2 AD  Ag. XV 402, 59 (s. Ἀντίοχος); (3) f. iii AD  Ag. XV 476, 14; 486, 4 ([Γε]νέθλιος: s. Ἀντίοχος)

—Marathon: (4) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 10 (Λ. Βι. Γενέθλιος)

—Oa: (5) 180/1 AD  Ag. XV 407, 18 (s. Πρῶτος)

—Peiraieus: (6) 169/70 AD  IG II² 2097, 221 (s. Ἐλευσίνιος); (7) 195/6 AD  IG II² 2123, 5; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 185, 188 (f. Ἐλευσίνιος, Διονύσιος, Φιλοκράτης)

—tribe Aiantis: (8) 177/8 AD  Ag. XV 420, 3; SEG XXXII 190 (tribe) (Οὔλ. Γενέθλιος)

—tribe Hadrianis: (9) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 65; (10) 196-201 AD  IG II² 2132, 42 (f. Ῥαδινός); (11) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 7 (f. Διονυσόδωρος)

Athens*: (12) 179/80 AD  IG II² 2083, 40 (s. Εὐτυχίδης: epeng.)

Γενέθλις

Athens: (1) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 13

Γενέλεως

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  SEG XXXIV 157, [5], 39 (Γενέλε[ω] (gen.))

Γενεχλία

Athens: (1) vi AD  IG II² 13437 (SEMA 2791)

Γενναδία

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13476 (SEMA 2682); (2) ~ IG II² 13359 (SEMA 2750)

Γενναῖος

Athens: (1) ii BC  SEG XXVIII 156, 11 ([Γε]νναῖος); (2) ii AD  IG II³ (4) 1101

—tribe Oineis: (3) 335/4 BC  Ag. XV 43, 148 (s. Πλεῖστος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) iii BC  IG II² 8605 (s. Δημήτριος)

Γέραιθος

Athens:

—Athmonon: (1) ii BC  IG II² 5332 + AM 67 (1942) p. 222 no. 32 (f. Δημώ)

Γέρανος

Athens: (1) i-ii AD  SEG XXI 664

Γέρης

Athens: (1) 425 BC  Ar., Ach. 605 and Schol.; (2) 393 BC  Ar., Ec. 932 (fict.)

Γερμανός

Athens:

—Oion (Dekeleikon): (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 173 (f. Νυμφόδοτος)

—tribe Kekropis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 263 (s. Ἱπποκράτης)

Athens?: (3) iii AD  IG II² 11481 (Κλ. Γερμανός: f. Εὐτυχίδης)

Foreign Residents:

    Cyprus: (4) imp. SEMA 1184 (LGPN I (-)) ([Γε]ρ̣μανός)

Γεροντίδης

Athens:

—Probalinthos: (1) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 104 (PA 2941) (s. Κράτιππος)

Γερόντιος

Athens: (1) iv AD  IG II² 13392 (SEMA 2703) (Γερόν̣[τιος]?)

Γέρων

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 848 (fict.)

—Ankyle: (2) imp. IG II² 5246 (s. Ἀρίστων)

—Eleusis?: (3) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 3 (or Athens, Elaious)

Γέσσιος

Athens: (1) c. 421-443 AD  PLRE II s.v. Gessius (2) (s. Λεόντιος)

Γέτας

Athens:

—Lamptrai: (1) iv BC  IG II² 6714 + AM 67 (1942) p. 99 no. 173 (Γ[έτ]α̣ς̣?)

Athens?: (2) c. 450-425 BC  IG I³ 1376

Athens*: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 108 (slave); (4) hell.-imp. IG II² 12035a; (5) m. ii AD  IG II² 2211, 41 (s. Ῥοῦφος: epeng.); (6) 179/80 AD  IG II² 2083, 86 (I f. Γέτας II); (7) ~ (II s. Γέτας I: epeng.)

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (8) iii BC  IG II² 9287 (LGPN IV (2)) (f. Θρᾶιξ)

Γεωργία

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9472 (LGPN V.B (1)) (d. Δημήτριος)

Γεώργος

Athens*: (1) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 12 (epeng.)

Γημιανός

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) s. ii AD  IG II² 2084, 28 (s. Εὐέλπιστος)

Γηραῖος

Athens:

—Azenia: (1) c. 155 BC  Ag. XV 226, 49

Γηρέστρατος

Athens: (1) 163/4 AD  IG II² 2086, 131 (f. Δέκμος)

Γήρης

Athens*: (1) ?hell. ZPE 228 (2023) p. 156 no. 48

Γηρόστρατος

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 100 BC  ID 2607, 12 (s. Καλλιστόμαχος I)

—Lamptrai: (2) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 36 (PA 2943) (f. Φιλωτέρα)

—Myrrhinoutta: (3) 156/5 BC  ID 1417 B II, 110 (s. Θεόδοτος)

—Peiraieus: (4) s. ii BC  ID 1816, 3; 2204, 3; 2415, 8 f. (I f. Ποσειδώνιος); (5) 98/7 BC  ID 1816, 4 (II s. Ποσειδώνιος)

—Peiraieus?: (6) 139/8 BC  ID 1508, 6 (PA 2942)

Γηρόσυνος

Athens:

—Lamptrai: (1) 196-220 AD  IG II² 2132, 10; Ag. XV 468, 6 (s. Ἀφροδίσιος I)

Γῆρυς

Athens*: (1) v/iv BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 A III, 13; IG II² 7863, 1, 4 (?f. Θεόφιλος); (2) 409/8 BC  IG I³ 475, 69, 254, 290 (slave); (3) 408/7 BC  IG I³ 476, [82], 231, [313] (slave); (4) 405 BC   IG I³ 1032, 265 ([Γ]ῆρυς: slave); (5) ~ IG I³ 1032, 325 (Γῆ[ρυς]: slave); (6) 405 BC   IG I³ 1032, 459 (slave); (7) ~ IG I³ 1032, 404 (slave); (8) 405 BC   IG I³ 1032, 116 (slave); (9) ~ IG I³ 1032, 261 (slave); (10) f. iv BC  SEG XIX 173, 2; (11) iv BC  IG II² 10995; (12) 375-350 BC  Ag. XXI F 142 = CAVI 479

Γιλλίς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11660

Γλαύκα

Athens:

—Atene: (1) i AD  IG II² 5700 a (p. 890) (d. Γλαῦκος)

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (2) i BC-i AD  IG II² 8055 (LGPN V.A (1))

Γλαυκέτας

Foreign Residents:

    Epiros: (1) iv BC  IG II² 8534 (LGPN III.A (2)) (f. Δέξανδρος)

Γλαυκέτης

Athens: (1) v BC  PCG 7 p. 480 fr. 114; Ar., Pax 1008; Ar., Th. 1033 (PA 2944); (2) v/iv BC  IG II² 10996 = AIUK 11 (2020) no. 12 (PA 2946a); (3) c. 380 BC  IG II² 1928, 19 (PA/APF 2945) (Γλαυκέ[της]: f. Λύκων); (4) 374/3 BC  IG II² 1421, 3 (cf. add. p. 799) (Γλαυκέ[της]); (5) c. 370 BC  SEG LXVI 171, 8; (6) 355/4 BC   D. xxiv 12 ff.; D. xxiv 128 (PA 2946); (7) ~ IG II² 130, 6; cf. SEG XXIV 85 (PA 2950); (8) ?260/59 or 256/5 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 46 ([Γλαυκ?]έτης: f. Λύκων); (9) ii BC  Kerameikos III A 11 ([Γλ]αυκέτης); (10) s. ii BC  IG II² 960, 28 (= PA 2948); FD III (2) 47, 22; SEG XXXIII 290 B, 11; cf. Stephanis 544 (s. Φίλων I, f. Φίλων II)

—Acharnai: (11) 421-415 BC  IG I³ 472, 3 f. (f. Πείσανδρος)

—Aphidna: (12) 441/0 BC  FGrH 324 F 38 (PA 2951)

—Boutadai: (13) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 35

—Cholleidai: (14) iv/iii BC  SEG XLV 1181, 7

—Halai: (15) c. 300-275 BC  IG II² 5513 (f. Πυθόδωρος)

—Kephisia: (16) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 ([Γ]λα̣[υκέτ]ης); (17) f. iv BC   IG II² 1623, 162; 2345 = SEG XLVII 187, 36; IG II³ (4) 18, 10 (PA/APF 2952) (I f. Γλαυκέτης II, Κλεοχάρης); (18) ~ [D.] lix 40; IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 36 (PA/APF 2954) (II s. Γλαυκέτης I); (19) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 49 (PA 2953)

—Lamptrai: (20) f. iv BC  IG II³ (4) 1171 (PA 2955) ([Γλαυ]κέτης: s. Γλαυκίας)

—Melite: (21) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 7 (PA 2949) (f. [--]α̣χος)

—Oion (Kerameikon): (22) s. v BC  IG II³ (4) 25, 86 (PA/APF 2956) (I f. Γλαύκων, Γλαῦκος); (23) c. 389-329 BC  IG II³ (4) 18, 8 (= PA 2947); IG II³ (4) 33, 73 (PA/APF 2957) (II s. Γλαῦκος); (24) s. iv BC  IG II² 6987/8 (PA/APF 2957) (s. Γλαύκιππος)

Athens?: (25) m. iv BC  SEG XXIV 263 II, 5 (Γ[λ]αυκέτης); (26) inc. SEMA 1657 ([Γλαυ]κέτης)

Athens*: (27) f. iii BC  IG II² 2430, 8 (Γλαυκέ[της?]: f. [...]υφάνης)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (28) i BC  IG II² 9665, 5 = 10087 (LGPN III.B (1)) (f. Δωρόθεος)

Γλαυκετίδης

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 400 BC  IG II² 6666 (PA 2958) (f. Εὐαινέτη)

Γλαύκη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10997; (2) hell.-imp. IDyrrh 110 (Γλαύκα); (3) imp. IG II² 7423 a (p. 882); (4) v-vi AD  IG II² 13334 (SEMA 2842)

—Kydathenaion: (5) ii/i BC  IG II² 3475 + 3476 = IEleusis 244, [4]; IG II³ (4) 1034, 1 f.; IEleusis 266, 2 (PA 2959) (d. Μενέδημος II)

Athens?: (6) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 7 (d. Ἵππαρχος, Ἑρβία)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) ii AD  IG II² 9473 (LGPN V.B (1)) (d. Κλέανδρος)

Γλαυκιάδης

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 490 BC  SEG LVI 430, 10 (-δς)

Athens?: (2) f. iv BC  IG II² 10998 (Γ[λ]αυκιάδης)

Γλαυκίας

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 607, 2 (PA 2960); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 775, 1 (PA 2961) (f. Ἱεροκλείδης); (3) f. iv BC  IG II² 11198 (PA 2961b); (4) m. iv BC  IG II² 11000 (PA 2961a) ((Γ)λαυκίας); (5) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 426 (s. Ξ[--]); (6) iv/iii BC  PCG 2 pp. 92 f. fr. 129, 13 (fict.); (7) 138/7 BC  FD III (2) 23, 10 (f. Εὐκλῆς); (8) i AD  Ag. XVIII C139 C, 7; (9) ii AD   IG II² 2142 = SEG LIX 172, 9 f. (Γλα[υ]κίας); (10) ~ Luc., Philops. 14 f. (s. Ἀλεξικλῆς: fict.); (11) iv AD  Alciphr. i 12 (fict.)

—Acharnai: (12) c. 352-345 BC  IG XII (6) 261, 62 (= PA 2964); IG XII (6) 262, 188; (13) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 37 (f. Φαῦστος); (14) ii AD  IG II² 3963, 6; 3964, 1; 3964 a (p. 351) (Τ. Φλ. Γλαυκίας: f. Τ. Διόφαντος); (15) c. 103-111 AD  IG II² 2017, 9-11, 19 (Τ. Φλ. Γλαυκίας)

—Amphitrope: (16) 148-134 BC  IG II² 1939, 42 (PA 2963) (f. Φίλων)

—Ankyle: (17) ii/i BC  IG II² 5247 (s. Ἡρακλείδης)

—Cholargos: (18) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 25 (PA 2972) ([Γ]λαυκίας)

—Euonymon: (19) 304/3 BC  Ag. XV 61, 171 (s. Ξενότιμος)

—Gargettos: (20) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 83 (PA 2965) (f. Γλαῦκος)

—Krioa: (21) c. 180 BC  IG II² 2333, 44; FD III (2) 47, 7 (I f. Ἡρακλείδης); (22) c. 140-97 BC  IG II² 2334, 15; 2336 + SEG XXXII 218, 44; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 16, 21, 46; cf. Stephanis 547 (PA 2966 = 2967) (II s. Ἡρακλείδης)

—Kydathenaion: (23) c. 444 BC  IG I³ 455, 13 (PA 2968) (Γλαυκ[ίας]: s. Αἰσχίνης)

—Lamptrai: (24) f. iv BC  IG II³ (4) 1171 (PA 2969) (Γ[λ]αυ[κ]ίας: f. Γλαυκέτης)

—Melite?: (25) 24/3 BC  Ag. XV 290, 51 (f. Θεόδοτος)

—Pambotadai: (26) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 94 (PA 2970) (f. Θεοδόσιος)

—Peiraieus: (27) 183/2 BC  IG II² 2332, 141 (PA 2971) (f. Διονύσιος); (28) i AD  Ag. XVII 277 (f. Θεόδωρος); (29) 87/8 AD  IG II² 1996, 68 (Γλαυκ[ί]ας: s. Ἀφροδίσιος)

—Potamos: (30) s. iv BC  IG II² 7258 (s. Μένων)

—tribe Erechtheis: (31) 459 BC  IG I³ 1147, 172 (PA 2962) (Γ[λ]αυκίας)

Athens?: (32) iv BC  SEMA 797 (IRhamnous 236); (33) f. iii BC  IG II² 2432, 3; (34) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 173; (35) ii BC  IG II² 10999 (PA 2961c); (36) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 71; (37) ~ JÖAI 73 (2004) p. 144; (38) imp. IG II² 11545 (Γ(λ)αυκίας: f. Ζωσᾶς); (39) f. ii AD  SEG LII 139, 7, 13

Athens*: (40) 405 BC  IG I³ 1032, 262 (Γλαυκία[ς]: slave); (41) 401/0 BC   IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 9 ([Γλ]αυ[κ]ίας); (42) ~ IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 41; (43) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 47; (44) ?iv BC  SEMA 936 (ΓΛUΚΙΟU (gen.) - lap.: f. Μελάνθιος); (45) c. 340-317 BC  IG II² 10023, 3; (46) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 82 (freed.); (47) 303/2 BC  Ag. XV 62, 15 ([Γ]λ(α)υκίας: slave); (48) i AD  IG II² 10587 (f. Ἀθήναιος); (49) imp. SEMA 1658; (50) c. 115 AD  IG II² 2020, 117 (epeng.?); (51) s. ii AD  IG II² 2082, 79 + AE 1950-51, p. 47 no. 28 (epeng.); (52) 170-176 AD  Follet, Athènes 5 B, 140 (Γ̣λαυκίας: s. Εὐ[--]: epeng.); (53) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 181, 182 (I f. Γλαυκίας II, Ζώσιμος); (54) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 181 (II s. Γλαυκίας I: epeng.); (55) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 41 (epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (56) ii BC  IG II² 9020 (LGPN V.A (1)) (s. Διόδωρος)

    Caria, Miletos: (57) ii BC  IG II² 9842 (LGPN V.B (2)) (f. Παρθένα); (58) ii-i BC  IG II² 9474 (LGPN V.B (3)); (59) i BC   IG II² 9846 (LGPN V.B (5)) (f. Περιγένης); (60) ~ Ag. XVII 550 = IG II² 9378 (LGPN V.B (4)) ([Γλ]αυκία[ς]: f. Ἀκίς); (61) i AD  IG II² 9475 + SEG XXIX 236 (LGPN V.B (7)) (s. Τατᾶς); (62) imp. IG II² 9820 (LGPN V.B (6)) (f. Νῦσα); (63) ~ SEMA 1326, 2, 4 (LGPN V.B (8)) (s. Π[--], f. Προσδόκιμος)

    Cilicia Pedias, Mallos: (64) i BC-i AD  IG II² 9277 (LGPN V.B (13)) (s. Μαρσύας)

    Herakleia: (65) i BC  IG II² 8681 (f. Θαύμαστον); (66) i AD  IG II² 8647 (f. Εὐδάμα)

    Korinthia, Sikyon: (67) iv BC  IG II² 10296 (LGPN III.A (24)) (s. Δημήτριος)

    Macedonia (Bottiaia), Pella: (68) imp. IG II² 10055 (LGPN IV (12)) (f. Βακχίς)

    Phoenicia, Sidon: (69) f. iii BC  SEMA 1425

    Syria, Antioch: (70) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 9; (71) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 293 (f. Βόηθος); (72) i AD  IG II² 8140 (Γλύκ[ιν]να: d. Δωρόθεος)

    Thessaly: (73) c. 149/8 BC  IG II² 1938, 22 (LGPN III.B (26)) ([Γλ]αυκίας)

    Thrace, Maroneia: (74) imp. IG II² 9286 (LGPN IV (45)) (s. Τάλουλος)

    Thrace?: (75) 316-309 BC   IG II² 1956, 4 (LGPN IV (55)); (76) ~ IG II² 1956, 45 (LGPN IV (56))

Γλαυκίδης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11001/2 (s. Δρίμων)

—Aixone: (2) c. 375-350 BC  SEMA 52 (Γλαυκίδ[ης]: I f. Σώσιππος); (3) 340/39 BC  IG II² 1202, 2 (= PA 2973); SEG XXXVI 186, 1 (II s. Σώσιππος)

Γλαύκιννα

Athens: (1) iii-ii BC  IG II² 7634 (PA 2974)

Γλαυκῖνος

Athens: (1) 439/8 BC  Develin, AO p. 92 (PA 2975) (archon epon.)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (2) ?vi BC  IG I³ 858 (LGPN III.A (3)) (f. Ἀριστομάχη, Χαρίκλεια)

Γλαυκίππη

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 1-2 (d. Χαρόπη: fict.)

Γλαύκιππος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 58 (PA 2976) ([Γλ]αύκιππος); (2) c. 422 BC  IG I³ 1185, 19; (3) 415 BC  And. i 35 (PA 2978); (4) 410/9 BC  Develin, AO p. 165 (PA 2979) (archon epon.); (5) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 15 (PA 2979a); (6) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 41 (PA 2979b) (s. Εὔδοξος); (7) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 86; cf. ZPE 125 (1999) p. 108 (PA 2979c) (s. Θαρσ[--]?); (8) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 107 no. 8; (9) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 1; 901, 2; 902, 2; 904, 12; IG II² 1278, 16; SEG XLIV 82, 1 (PA 2980) (archon epon.)

—Al--: (10) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 33 (PA 2982) (or Hal--)

—Alopeke: (11) m. iv BC   IG II³ (4) 64, 7 (PA 2984) (s. Γλαύκων); (12) ~ IG XII (6) 262, 344; (13) 251/0 BC  IG II³ (1) 997, 6 (PA 2983) (Γλαύ[κιππος]: f. Πυθογένης)

—Atene: (14) f. iv BC  IG II² 158, 2 (PA 2985) ([Γλ]αύκιππος)

—Athmonon: (15) m. iv BC  IG II² 2385, 49 (PA 2981) (f. Αἴσχρων)

—Dekeleia: (16) 318/17 BC  Ag. XVI 105, 3; IG II² 535 = Ag. XVI 104, [8]

—Halai (Aixonides): (17) 303/2 BC  Ag. XV 62, 211 (Γλαύ[κιππ]ος: s. Σαννιάδης)

—Hermos: (18) ?hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 3 p. 56 (f. Ἀρίσταρχος)

—Kollytos: (19) f. iv BC  Ag. XIX P 21, 13; XIX P 26, 459; IG II² 1628, 442; 1629, 963; 1672 = IEleusis 177, 382; + PA/APF 2986 (I s. Διονύσιος, f. Ὑπερείδης); (20) s. iv BC  IG II³ (1) 898, 75; + PA/APF 2987 (II s. Ὑπερείδης)

—Lakiadai: (21) 401/0 BC  SEG LXII 50 II, 7 ([Γ]λα̣υ̣1κιππος)

—Oion (Kerameikon): (22) f. iv BC  IG II² 6987/8 (PA/APF 2988) (f. Γλαυκέτης)

—Thymaitadai: (23) c. 350/49 BC  Ag. XIX P 17, 12 ([Γλ]αύκιππος)

—tribe Leontis: (24) c. 411 BC  IG I³ 1186, 8 (PA 2977)

Athens?: (25) m. iv BC  SEG XXIV 263 II, 7 (Γλαύ(κ)ιππος)

Γλαυκίς

Athens: (1) ?iv BC  IG II² 2585 (Γλαυκ(ί)ς); (2) c. 360 BC  IG II² 11723

—Myrrh--?: (3) m. iv BC  IG II² 11003 a (p. 887); cf. Robert, Coll. Froehner 5 (Γ̣λαυ[κίς], Γ̣λαύ[κη]?, Λαυ[δίκη] - Robert err.)

Γλαυκοθέα

Athens:

—Acharnai: (1) v/iv BC  D. xviii 130; D. xviii 284; D. xix 281; Plu., Mor. 840a (PA/APF 2989) (d. Γλαῦκος, m. Φιλοχάρης, Αἰσχίνης, Ἀφόβητος)

Γλαῦκον

Athens: (1) 212/11 BC  IG II² 1314, 4, 14, 27 (= PA 2990); IG II³ (4) 1340

Athens?: (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 39; (3) iii-ii BC  IG II² 11003 (d. Λυσίμαχος)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (4) ii BC  IG II² 8361 a (LGPN III.A (1)) (Γλ[α]ῦκον: d. Ἀγαθοκλῆς)

    Epiros: (5) iii BC  IG II² 8533 (LGPN III.A (2))

    Herakleia: (6) inc. IG II² 8606 (d. Ἡγέμαχος)

    Thrace, Lysimacheia: (7) iii BC  IG II² 9224 (LGPN IV (1)) (d. Πάρις)

Γλαῦκος

Athens: (1) 424/3 BC  IG I³ 35, 3; cf. ZPE 162 (2007) pp. 109-10 ([Γλ]α̣ῦ̣κος?, [Πάτ]α̣ι̣κος? - Mattingly); (2) 348 BC  Plu., Phoc. 13 (PA 2994) (s. Πολυμήδης); (3) iv/iii BC  IIasos 42, 3; Robert, Coll. Froehner p. 75 n. 2 (date) (PA 2993) (s. Θεόπροπος); (4) 284 BC  IG XI (2) 105, 28; cf. Stephanis 549 (PA 2991); (5) 148-134 BC  IG II² 1939, 40 (PA 2995) (s. Πρωτογένης); (6) i BC-i AD  GP 3869 ff. (PA 2992); (7) i-ii AD  IG II³ (4) 1242, 1; (8) c. 80 AD  IG II² 1994, 5 ([Α]ὐφίδιος Γλαῦκος); (9) ii AD   IvOl 457, 3 (Stephanis 550); (10) ~ IEleusis 536, 1 ([--]ιος Γλαῦκ[ος]?: f. Λολλιανή); (11) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 99 (f. Διόδωρος); (12) ?iii AD  IG II² 2489, 11 ([Γ]λαῦκος: I f. Γλαῦκος II); (13) ~ ([Γ]λαῦκος νεώτ.: II s. Γλαῦκος I); (14) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 4 (Αὐρ. Γλαῦκος: I f. Αὐρ. Γλαῦκος II); (15) ~ (Αὐρ. Γλαῦκος: II s. Αὐρ. Γλαῦκος I); (16) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 31; (17) v-vi AD  IG II² 13397 (SEMA 2704) (Γλα̣[ῦ]κος)

—Acharnai: (18) s. v BC  Aeschin. ii 78; SEMA 148 (PA/APF 2996) (f. Γλαυκοθέα, Κλεόβουλος); (19) c. 45 BC  IG II² 2463, 17 (PA 2997) (s. Παράμονος); (20) 187/8 AD  IG II² 2113, 24; 2096, 8 = 2278 (s. Εὔοδος)

—Aixone?: (21) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 34 (s. Εὔοδος)

—Anaphlystos: (22) ii-iii AD  IG II³ (4) 201 ([Γ]λαῦκος: f. Δημήτριος); (23) m. ii AD  IG II² 3960, 5 (s. Τελέτη (Kephisia), Μέμνων)

—Atene: (24) i AD   IG II² 5700 a (p. 890) (f. Γλαύκα); (25) ~ IG II² 5700 b (p. 890) (s. Ἡράκλειτος)

—Besa: (26) c. 180 AD  Ag. XV 397, 9 (f. Νίκων)

—Cholleidai: (27) f. iii AD  IG II² 2226, 6; 3704, 5; cf. Aleshire, Asklepios p. 71 no. 7 (Κόϊντος Στατ. Γλαῦκος: f. Κόϊντος Στατ. Θεμιστοκλῆς)

—Daidalidai: (28) 169/70 AD  IG II² 2097, 87 f. (Δημήτριος ὁ καὶ Γλαῦκος)

—Euonymon: (29) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 48 (PA 3000)

—Gargettos: (30) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 83 (PA 2998) (s. Γλαυκίας); (31) c. 138-154 AD  Ag. XV 331, 9; 335, 9 (f. Ἑρμείας)

—Hermos: (32) s. ii BC  ID 1992 bis, 1; 2287 right side?; 2594, 10; cf. Marcadé II 56 (PA 2999) (s. Ἐπίδαυρος: sculptor)

—Kephale: (33) hell. IG II² 6349 (PA 3002) (s. Βάκχιος)

—Kephisia: (34) c. 120 AD  IG II² 2018, 18 (I f. Γλαῦκος II); (35) ~ (II s. Γλαῦκος I); (36) m. ii AD  IG II² 3960, 2 f. (f. Τελέτη)

—Kerameis: (37) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 109 (PA 3001) (s. Διόδωρος)

—Lamptrai: (38) 150/1 AD  IG II² 2065, 56 + SEG XLVIII 179 (f. Ὑγῖνος)

—Marathon: (39) i BC  IG II² 6811 (PA 3003) (f. Σαραπιάς); (40) s. ii AD  IG II² 3662 = IEleusis 649, 9; cf. Aleshire, Asklepios p. 71 no. 4 (Τ. Φλ. Γλαῦκος: I f. Τ. Φλ. Ζωΐλος, Τ. Φλ. Γλαῦκος II, Τ. Φλ. Κάλλαισχρος I, Μυρτάλη); (41) ii/iii AD  Philostr., VS 601; IG II² 3661 = IEleusis 646, 1; IG II² 3662 = IEleusis 649, 11; IG II² 3709 = IEleusis 659, 11; cf. Aleshire, Asklepios p. 71 no. 5 (Τ. Φλ. Γλαῦκος: II s. Τ. Φλ. Γλαῦκος I); (42) f. iii AD  IG II² 3632 = IEleusis 502, 26; IG II² 3704, 11-13; BCH 83 (1959) p. 180 f. no. 6?; cf. Aleshire, Asklepios p. 71 no. 6 (Τ. Φλ. Γλαῦκος: III s. Τ. Φλ. Ζωΐλος, Εὐνίκη)

—Oion (Kerameikon): (43) c. 425-360 BC  IG II³ (4) 18, 8; 25, 85; [D.] xliii 4; 7 (PA/APF 3004) (s. Γλαυκέτης I, f. Γλαυκέτης II)

—Paiania: (44) 37/6 BC  IG II² 1043 I, 94 (PA 3005) (Γλαῦ[κο]ς: f. Διονύσιος); (45) c. 20 BC  Ag. XV 293, 32 (f. Διονύσιος)

—Pallene: (46) ii AD  SEMA 529 (Γλαῦ[κος]); (47) c. 112-139 AD  IG II² 2024, 39; Ag. XV 333, 45 (s. Ἀλέξανδρος I); (48) 138/9 AD  Ag. XV 333, 42 (Γλαῦκος πρεσβύτ.: s. Ἀλέξανδρος); (49) 190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 21 (f. Διονύσιος); (50) c. 191-220 AD  IG II² 2119, 77 f., 130 f., 146, 163, 258; Ag. XV 467, 8 f.; 472, 35 (f. Νικήτης, Ἐπίγονος)

—Peiraieus: (51) c. 155 BC  Ag. XV 226, 44; (52) c. 138-120 BC  ID 1869 a, 4; 1869 b, 3; 1869 c, 4; Plu., Mor. 843b (PA 3006) (f. Τιμοθέα I); (53) 128-105 BC  FD III (2) 3, 5; 27, 18; 28, 8; Thompson, New Style Coinage 429-440 + Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (s. Λύσανδρος I, f. Λύσανδρος II); (54) c. 100-93 BC  IG II² 2452, 55; ID 1658, 3, 7; 1763, 16; 1931, 3 (PA 3007) (f. Ἄροπος)

—Ptelea: (55) hell.-imp. IG II² 7326 (PA 3008) (f. Σόλων)

—Rhamnous: (56) m. iii BC  IG II³ (4) 296 (f. Ἀγασικλῆς); (57) 214/13 BC  IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 7 (PA 3009)

—Salamis: (58) ii BC  IG II² 10183 (s. Σφαῖρος)

—Xypete: (59) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 5 (Γ̣λ̣α̣ῦ̣κ̣ος̣: s. Φιλόστρατος)

—tribe Aiantis: (60) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 69 (Γλαῦκο[ς]?, Γλαύκ[ν]?)

—tribe Akamantis: (61) 158/9 AD  IG II² 2056, 22

—tribe Antiochis: (62) 409 BC  IG I³ 1191, 329; (63) 196-201 AD   IG II² 2132, 61 (II s. Γλαῦκος I); (64) ~ IG II² 2132, 61 f. (I f. Γλαῦκος II, Ἀλέξανδρος)

Athens?: (65) vi-v BC  CAVI 7862; (66) 425-400 BC  Ag. XXI B 9 = CAVI 272; (67) hell.-imp. SEMA 1659 (Γ[λ]αῦκος); (68) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 73; (69) imp. IG II² 2284, 2 ([Γ]λαῦκος); (70) s. i AD  IG II² 1998, 26; (71) ii AD  IG II² 2478 a = IEleusis 526, 2; (72) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 45 f. (f. [--]ιτος, [--]ς); (73) iii AD  IG II² 11004; cf. SEG XLI 218 (Αὐρ. Γλαῦκος)

Athens*: (74) 408/7 BC  IG I³ 476, 211, 247 ([Γλαῦ]κος); (75) 139/40 AD  IG II² 2044, 125 (I f. Γλαῦκος II); (76) ~ (II s. Γλαῦκος I: epeng.); (77) 169/70 AD  IG II² 2097, 130 (s. Καρπίων: epeng.); (78) 170-176 AD  Follet, Athènes 5 B, 211 (f. Τολμίδης); (79) 187/8 AD  IG II² 2113, 196 (f. Ἀλεξίκακος); (80) 211/12 AD  IG II² 2208, 148 (Αὐρ. Γλαῦκος: s. Εὐέλπιστος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (81) i BC  IG II² 8339 (LGPN V.A (7)) (f. Μητροφίλα)

    Caria, Miletos: (82) c. 112 AD  IG II² 2024, 110 (LGPN V.B (23)) (f. Ἀσκληπᾶς); (83) c. 116 AD  IG II² 2026, 22 (LGPN V.B (24)) (f. Σώζων)

    Crete, Knossos: (84) ii AD  IG II² 9045 (LGPN I (10)) (f. Χαιρεστράτη)

    Herakleia: (85) ii BC  IG II² 8659 (f. Εὐτέρπη)

    Ionia, Phokaia: (86) ii BC  IG II² 10492 (LGPN V.A (19)) (s. Βίων)

    Phoenicia, Berytos: (87) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 116 + CEC 9 (1988) p. 23 (Γλ̣α̣ῦ̣ος: s. Ἀγάθων)

Γλαυκύτης

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 2225; 4301; 5251; 6016; cf. ABV pp. 163-4; Paralipomena p. 68 (-τς: potter); (2) c. 510 BC  ARV² p. 1582; Beazley Addenda p. 395 = CAVI 6612 (cf. Euphronios: peintre à Athènes p. 128); CAVI 1463 (Γλαυ[κ]ύτς: kalos)

Γλαύκων

Athens: (1) 475-450 BC  CAVI 135 (-κν); (2) s. v BC  IG I³ 398 = IEleusis 27, 1 f. (Γλαύκ[ν]?, Γλαῦκο[ς]?); (3) f. iv BC  Lys. fr. xxxi (PA 3010); (4) c. 385/4 BC  IG II² 1414, 27; 1424 a, 355; 1424, 2; 1425, 297; 1428 add., 167; (5) m. iv BC  IG II² 11005 (PA 3012a); (6) 358/7 BC  D. xxiii 172; D. xxiii 177 (PA 3011); (7) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 72 (f. Σωσίδημος); (8) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 18 (PA 3014) ([Γλα]ύκων: s. Σωιναύτης); (9) ?m. iii BC  FGrH 80 F 2 (PA 3012); (10) 140/39 BC  Thompson, New Style Coinage 287-314 (Γλαύ(κων)?); (11) 106/5 BC  FD III (2) 25, 29 (f. Θεόφιλος)

—Acharnai: (12) iv BC  IG II² 5788 (PA 3024) (f. Δημέας); (13) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 53 (PA 3024); (14) s. ii BC  SEG XXXII 178, 2 f.; Tracy, ALC p. 256 (date) ([Γλ]αύκω[ν])

—Aithalidai: (15) m. iii BC  IG II³ (4) 528, 2; IG XII (1) 25; FD III (2) 72 = SEG XXXII 415, 3; IvOl 178; 296 = SEG LIV 495; BCH 38 (1914) p. 451 no. 1, 5; IG II³ (1) 949, 17; SEG LI 144, [6]; SEG LXI 352, 5, 31; Teles xvi 4 (PA 3019) (s. Ἐτεοκλῆς)

—Aixone: (16) 334-312 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2, 26; IG II² 1202, 5 (PA 3020) (I f. Καλλικράτης); (17) 317/16 BC  IG II² 1200, 5 (PA 3021) (II s. Καλλικράτης)

—Alopeke: (18) m. iv BC  IG II³ (4) 64, 8 (PA 3022) (f. Γλαύκιππος); (19) c. 330 BC  Ag. XV 46, 50 (PA 3015)

—Aphidna: (20) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 52 (PA 3023) (f. Ἐπικράτης)

—Cholargos: (21) 346 BC  Aeschin. i 62 ff. (PA 3035) (s. Τίμαιος)

—Cholleidai: (22) s. iii BC  IG II² 1311, 11 = IRhamnous 19 (s. Σωσικράτης)

—Epikephisia: (23) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 52 (PA 3025) (Γ[λα]ύκων)

—Kephisia: (24) v/iv BC  IG I³ 1048, 10 + PAA 4 p. 284 (Γ[λαύ]κω[ν] - Clinton)

—Kerameis: (25) vi BC  IG I³ 951 = Ag. XVIII A9; AM 106 (1991) p. 152; + PA/APF 3026 (-κν: I f. Λέαγρος I); (26) v BC  IG I³ 48, 44 + SEG LXIV 31; IG I³ 364, 19; 464, 105; ARV² pp. 1580-2; Paralipomena p. 506; Beazley Addenda p. 395; cf. CAVI 682; 773; 788; 808; 821-2; 900; 1749; 1907; 2172; 2327; 2489; 2500; 2578; 2821; 2900; 3097; 3272; 3852; 3916; 4394; 4561; 4760; 4769; 4785; 4875; 5902; 6022; 6777-8; 7798; 7982; 8163; + PA/APF 3027 (-κν: II s. Λέαγρος I, f. Λέαγρος II: kalos)

—Kettos: (27) i AD  IG XII (8) 79, 3 (f. Εὔτυχος)

—Kollytos: (28) v/iv BC  PA/APF 3028 (II s. Ἀρίστων, Περικτιόνη)

—Kropidai: (29) 304/3 BC  Ag. XV 61, 299 (s. Φιλοκτήμων); (30) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 7, 26 f.; 952, 3 (PA 3029) (f. Καλλίστρατος, Φιλοκτήμων)

—Kydathenaion: (31) f. iv BC  IG II² 6582 (f. Κηφισόκριτος)

—Lakiadai: (32) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 4; (33) imp. IG II² 6618 (s. Κλέων)

—Oion (Kerameikon): (34) v/iv BC  Is. xi 8 f.; Is. xi 30; [D.] xliii 4; [D.] xliii 7; [D.] xliii 43 (PA/APF 3030) (s. Γλαυκέτης I)

—Pallene: (35) f. iv BC  IG II² 7132 (f. Φανοδίκη); (36) ?iv BC  IG II² 7133 (PA 3031); cf. AM 67 (1942) p. 176 no. 373 (f. Εἰδᾶς: reading - M.J.O.)

—Peiraieus: (37) m. iv BC  IG II² 7162 (PA 3032) (f. Εὐμητίς)

—Perithoidai: (38) 352/1 BC  IG II³ (1) 292, 81 (cf. PA 3033); (39) 303/2 BC  Ag. XV 62, 183 (cf. PA 3033) (s. [--]ῆς)

—Phaleron: (40) m. iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 84 b (Γ̣λαύ̣κων: s. Πυθέας); (41) ~ Kroll, Ath. Allot. Plates 103 b (Γλα[ύκω]ν: f. Πυθέας)

—Phrearrhioi: (42) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 7 (Γ̣λα̣ύκ[ων]?)

—Rhamnous: (43) f. iii BC  SEMA 808 (IRhamnous 247) (s. Καλλιτέλης)

—Salamis: (44) iii BC  SEMA 1415 (f. Νικίδιον)

—Trikorynthos: (45) 119/18 BC  ID 2598, 13; cf. 2593, 5

—tribe Erechtheis: (46) v BC  PA/APF 3013 (s. Κριτίας III, f. Χαρμίδης, Περικτιόνη); (47) 459 BC   IG I³ 1147, 136 (PA 3016) (-κν); (48) ~ IG I³ 1147, 139 (PA 3017) (-κν); (49) 459 BC  IG I³ 1147, 160 (PA 3018) (-κ̣ν); (50) c. 411 BC  SEG LII 60, 9 (-κν)

Athens?: (51) ?m. v BC  Heydemann, Vasensamml. Neapel p. 652 no. 64 (ARV² p. 1548); (52) c. 390-365 BC  IG II² 10798 (PA 3011a) (f. Ἀριστοτέλης); (53) m. iv BC  IG II² 2399, 5 (Γλαυκω[ν--]); (54) c. 350-330 BC  AIUK 15 (2022) no. 3.2 (SEG LXIII 1733) ([Γ]λ̣αύκων̣); (55) s. iv BC  IG II² 10860 (f. Ἀρχεκράτεια); (56) c. 120/1 AD  IG II² 2029, 19 (Γ. Μ. Γλαύκων)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (57) inc. IG II² 9168 (s. Κλέων)

    Thasos: (58) iv BC  SEMA 1130 (LGPN I (25)) (s. Ἀλεξῆς)

Γλαυκωνίδης

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 44 f. (Γλαυκω[νίδης])

—Kollytos: (2) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 25 (PA 3036)

—Kydantidai: (3) 343-340 BC  [D.] lix 24 f. (PA 3037) (f. Κτήσιππος)

Athens?: (4) s. v BC  D.L. ii 30

Γλαφύρα

Athens?: (1) i AD  Ag. XVII 756 (Γλαφύ[ρα]: d. Ὀλυμπ[--]); (2) ii AD  IG II² 12261 (m. Νικαρώ)

Γλάφυρον

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iii BC  IG II² 8607 (d. Ἕσπερος)

    Orchomenos: (2) iii BC  SEMA 798 = IRhamnous 237 (LGPN III.B (1))

Γλήμυδος

Athens: (1) c. 575-550 BC  Immerwahr, Script 17 = CAVI 729 (Γλ-)

Γλυκανθίς

Athens: (1) s. iv BC  SEMA 462, 3

—Sounion: (2) ?iv BC  SEMA 611 (d. Εὐφραδίων); (3) m. iv BC  IG II² 7448, 5 ([Γλυ]κανθίς: d. [--]σικλῆς)

Athens?: (4) ?iii BC  CIA App. 87 a, 5 (Γλυκανθίς ἡ καὶ Μαλθάκη)

Γλυκέρα

Athens: (1) iv BC  SEG LVII 240; (2) m. iv BC  IG II² 7562; (3) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 20; 1515, 12; (4) 336/5 BC  IG II² 1522, 17 (?d. Ἀριστόδικος); (5) 335-322 BC  IOrop 357; (6) i BC-i AD  ASAA 2 (1916) p. 158 no. 65; (7) i AD  IG II² 6838 ([Γλυ]κέρα); (8) ii AD  Luc., DMeretr. 1 (het./fict.); (9) iv AD  Alciphr. i 39 (het./fict.); (10) inc. SEMA 1662 (Γλι-)

—Alopeke: (11) c. 350-325 BC  SEMA 82 (d. Προκλῆς)

—Ankyle: (12) imp. IG II² 5248 (d. Θρασύβουλος)

—Lamptrai: (13) ii/iii AD  IG II² 2361, 58 (d. Ἀθήναιος)

—Marathon: (14) imp. IG II² 6772 + SEG XIII 107 ([Γ]λυκ[έρα]: d. Θεόπομπος)

—Potamos: (15) m. iv BC  IG II² 7259 (d. Θεόμνηστος)

—Tyrmeidai: (16) m. iv BC  IG II² 7578 (PA 3038) ([Γ]λυκέρα: d. Τλήσων)

Athens?: (17) f. iv BC   IG II² 12373 = SEG XXXVIII 243 (PA 3037c); (18) ~ IG II² 11017 (d. Ποσείδιππος); (19) iv BC   IG II² 13032, 1, 3; cf. SEG XXVIII 353 (PA 3037b); (20) ~ IG II² 11007 (PA 3037a); (21) iv BC   SEMA 1661 (Γλυκέρα̣); (22) ?iv BC  SEMA 1660; (23) ~ IG II² 11012 ([Γλ]υ[κ]έρα); (24) iv-iii BC  SEG XLIX 321, 4; (25) c. 360 BC  IG II² 11016 (PA 3037e) (d. Θουκλείδης); (26) m. iv BC   IG II² 11009; (27) ~ IG II² 11008 ([Γ]λυκέρα); (28) m. iv BC   IG II² 11010; (29) ~ IG II² 11015; (30) m. iv BC  SEMA 2320 (d. Πέρσης, Ἀρέτη); (31) s. iv BC   IG II² 11011; (32) ~ SEMA 1737; (33) iv/iii BC   IG II³ (1) 898, 60, 70 f.; (34) ~ SEMA 1883; (35) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 146; (36) imp. SEMA 2982 ([Κ]ορνηλ[ία] Γλυκέρα); (37) inc. IG II² 11018 (PA 3037f) (d. Πυθόδωρος)

Athens*: (38) s. iv BC  Hyp. fr. xxxiii no. 121; Satyr. ap. Ath. 584a; TrGF 1 p. 260 fr. 1, 17; FGrH 115 F 254; Wehrli, Schule Arist. iii fr. 23 (?d. Θαλασσίς: het.); (39) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 241 (freed.); (40) iv/iii BC  PCG 7 p. 317 fr. 198; Ath. 585c; Ath. 585d; Ath. 594d; Philostr., Ep. 38 (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (41) imp. IG II² 9476 (LGPN V.B (1)) (d. Διοσκουρίδης); (42) ii-iii AD  SEMA 1294 (LGPN V.B (2)) (m. Ζώσιμος)

    Crete, Knossos: (43) c. 317-307 BC  IG II² 9044; SEG LXVI 172, 1, 6, 11 (LGPN I (3)) (d. Ἀντίοχος)

    Herakleia: (44) ii-i BC  IG II² 8609 (d. Σαραπίων); (45) i BC  IG II² 8608 (Γ(λ)υκέρα)

    Korinthia, Korinth: (46) iv BC  IG II² 9061 (LGPN III.A (3))

Γλυκέριον

Athens:

—Thorikos: (1) imp. SEMA 251 (Γλυκέρι[ον]: d. Εὐπόλεμος)

Athens?: (2) iv-iii BC  IG II² 11019 ([Γ]λυκέριον: d. Μήδοκος); (3) c. 251-248 BC  IG II³ (1) 1010, 159, 168, 174

Athens*: (4) ?iv/iii BC  Ath. 582d-e (het.)

Γλύκερος

Athens: (1) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 12 (s. Τιμόθεος); (2) 235/6 AD  IG II² 2235 + SEG XXXIX 189, 54 ([Γλύ]κ̣ερος)

—tribe Hadrianis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 247 (s. Ἀθήναιος)

—tribe Kekropis: (4) 161/2 AD  IG II² 2085, 61 (s. Χρυσο[--])

—tribe Leontis: (5) 235/6 AD  IG II² 2235, 126 (s. Ἀτίμητος I); (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 128 (s. Ἑρπίνικος)

Athens?: (7) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 162 (Γλύκερ[ος], Γλυκέ[ρα]?, Γλυκέ[ριον]?)

Athens*: (8) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 96 (epeng.?); (9) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 114 (Γλύκερ[ος]: epeng.)

Γλύκη

Athens: (1) v BC  PCG 7 p. 139 fr. 76 (fict.); (2) c. 480 BC  IG I³ 536 (-κ); (3) 394/3 BC  IG II² 1393 + SEG LIX 159, 30; IG II² 1400, 51; 1401, 36 (d. Ἀρχέστρατος); (4) 393 BC  Ar., Ec. 43 (fict.); (5) c. 375 BC  SEG LX 244 ([Γ]λ̣ύκ̣η)

—Erchia: (6) f. iv BC  IG II² 7717, 2 (PA 3039) (d. Αἰσχίνης, m. Παύσιλλα (Phrearrhioi), Ἀντίμαχος (Phrearrhioi))

—Gargettos: (7) c. 200-205 AD  IG II² 2361, 50 (d. Ἑρμέρως I)

—Marathon: (8) v BC  IG I³ 1136, 2 (PA 3040) (d. Καλλίας)

—Phlya: (9) s. iv BC  IG II² 7702, 4 (PA 3041) (d. Πολυκλῆς, Θεμιστώ)

—Sounion: (10) iv BC  IG II² 7424 ([Γ]λύκη: d. Κυνέγειρος)

Athens?: (11) c. 525 BC  Graef--Langlotz I 732 = CAVI 988 (SEG LVIII 79) (-κ); (12) v BC  IG I³ 548 bis (SEG XXXI 41) (-κ); (13) v/iv BC   IG II² 11020 (PA 3038a); (14) ~ IG II² 11986 (PA 3038b); (15) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 182, 194

Γλυκίων

Athens?: (1) byz. CIG 8523 (bronze)

Γλύκων

Athens: (1) s. v BC  Plu., Per. 31 (PA 3042); (2) c. 45 BC  IG II² 1961, 42 (f. Ἀνδρόνικος); (3) i/ii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 184-186 no. 25, 7 (s. Νικησίας); (4) m. ii AD  IG II² 2472, 11 (s. Ὀλυμπιόδωρος); (5) s. ii AD  Ag. XV 356, 5 + PAA 11 Suppl. p. 96 ([Γ]λύκων - PAA, Λύκων - Ag.: I f. Γλύκων II); (6) ~ ([Γ]λύκων - PAA, Λύκων - Ag.: II s. Γλύκων I); (7) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 12; (8) iii AD  IGUR 1556 (sculptor)

—Azenia: (9) i AD  IG II² 5306 (f. Δημήτριος ὁ ἐπικαλ. Ἀκόντιος)

—Berenikidai: (10) c. 120 AD  IG II² 2018, 36 (s. Ἀπολλώνιος I); (11) 145/6 AD  IG II² 2052, 57 (f. Μηνόδωρος); (12) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 60 (II s. Γλύκων I); (13) c. 179-195 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 60 f.; IG II² 2119, 54, 209 (I f. Γλύκων II, Φιλότιμος, Ἀπολλώνιος); (14) 186/7 AD  IG II² 2133, 9 (s. Πάμφιλος II)

—Besa: (15) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 169 (f. Νικηφόρος)

—Eitea (Akamantid): (16) 142/3 AD  IG II² 2049, 79 (Αἴλ. Γλύκων)

—Leukonoion: (17) 150/1 AD  IG II² 2065, 70 (s. Ἰσίδωρος)

—Phlya: (18) 142/3 AD  IG II² 2049, 48 (f. Ἰσίδοτος)

—Rhamnous: (19) 135/6 AD  IG II² 2046, 34 (f. Ἱέρων)

—Thorikos: (20) 168/9 AD  Ag. XV 373, 52 (f. Ἀττικός)

—Thria: (21) 163/4 AD  IG II² 2086, 140 (s. Ἀλέξανδρος)

—tribe Aiantis: (22) ii AD  Ag. XV 347, 18 (f. Νομικός)

Athens?: (23) ii BC  SEMA 1663 ([Γ]λύκων: s. [Ἐ]πιμ[--]); (24) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 12 (Γλύκω[ν]: f. Νικίας); (25) imp. IG II² 11022 (I f. Γλύκων II); (26) ~ (II s. Γλύκων I); (27) 100/1 AD  IG II² 2030, 19 f. (f. Ἀλέξανδρος); (28) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 11 (s. Κάσσανδρος)

Athens*: (29) imp. IG II² 9734; (30) 167/8 AD  IG II² 2089 = BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 41 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (31) imp. IG II² 9522 (LGPN V.B (33)) (f. Δίων); (32) c. 112 AD  IG II² 2024, 49 (LGPN V.B (35)) (Γλύκ.: f. Ἐπαφρόδιτος)

    Phoenicia, Sidon: (33) i-ii AD  IG II² 10278 (f. Εἰρήνη)

Γλύπτος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) c. 220 AD  IG II² 2217, 1 ([Αὐ]ρ. Γλύπτος: tribe - S.G.B.)

Athens*: (2) 187/8 AD  IG II² 2113, 184 (f. Ἄλυπος)

Γμάφυς

Athens:

—Anagyrous: (1) s. iv BC   IG II² 5622, 2 (PA 4685) (I f. Διογένης); (2) ~ IG II² 5622, 3 (PA 4686) (II s. Διογένης)

Γναθαίνα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9477; cf. AM 67 (1942) p. 112 no. 217 (LGPN V.B (1)) ([Γνα]θαίνα: d. [--]ογένης)

Γνάθαινα

Athens: (1) c. 336/5 BC  IG II² 1517, 180 ([Γν]άθαινα)

Athens?: (2) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 185

Athens*: (3) s. iv BC  PCG 2 pp. 288 ff. fr. 22, 13; 7 p. 337 fr. 5; p. 774 fr. 27; Machon, 212 f., 258 ff., 336, 339, 380, 436; cf. Gow, Machon pp. 8 ff. (?m. Γναθαίνιον: het.)

Γναθαίνιον

Athens*: (1) iv/iii BC  PCG 5 p. 241 fr. 88; Machon, 335 ff.; cf. Gow, Machon pp. 8 ff. (?d. Γνάθαινα: het.)

Γνάθιον

Athens:

—Peiraieus: (1) i-ii AD  SEMA 547 (d. Δορκύλος)

Γνάθιος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 38 ((Γ)νάθιος); (2) v/iv BC  SEG XLIX 325, 3; (3) 394/3 BC  IG II² 16 a, 6 (PA 3043); (4) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 71 (PA 3043a)

—Alopeke: (5) m. iv BC  IG II² 1596, 7 (cf. PA 3494) (Γν[ά]θ[ι]ος: f. Δημοκλῆς)

—Aphidna: (6) iv BC  SEG XLV 1189, 6; (7) m. iv BC  ID 104-4, 31 (PA 3046) (f. Πυργίων)

—Atene: (8) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 20 f. (= PA 3044 = 3045); SEMA 122 (s. Εὐφίλητος I, f. Εὐφίλητος II)

—Eroiadai?: (9) c. 525-500 BC  IG I³ 1399; cf. Threatte, Grammar 2 p. 757

—Ikarion: (10) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 8

—Leukonoion: (11) v BC  IG I³ 833 (s. Μνήσων); (12) 407/6 BC  IG I³ 316, 64; 340, 21 ([Γν]άθιος); (13) 357/6 BC  IG II³ (4) 207, 6 (f. Φιλόνεως)

—Lousia: (14) c. 170 BC  IG II³ (1) 1402, 17 ([Γν]άθι̣ος: s. Θαγ[--])

—Peiraieus: (15) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 II, 4 ([Γν]ά̣θι̣[ο]ς?)

—Phaleron: (16) ?iv BC  IG II² 7597 (PA 3047)

—Probalinthos: (17) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 7 (f. Ἄρχιππος)

—Prospalta: (18) m. iv BC  SEMA 586 (f. Λύανδρος); (19) 303/2 BC  Ag. XV 62, 122 (Γνά[θιο]ς̣: f. Φρύνιχος)

Γνάθις

Athens:

—Eleusis: (1) m. iv BC  IG II² 1186 = IEleusis 70, 20; IG II² 1193 = IEleusis 80, 1 (PA 3048) (f. Τιμοκήδης); (2) 356/5 BC  IG II³ (4) 246, 8 (Γνά[θι]ς: f. Τιμοκήδης)

—Eleusis?: (3) c. 425-406 BC  IG I³ 970 = IEleusis 53, 1 (PA 3049) ([Γ]νάθις: s. Τιμοκήδης)

—tribe Leontis: (4) s. v BC  IG I³ 1193, 84 ([Γ](ν)άθι(ς)?, [Κ](ρ)άθι(ς)? - Peek)

Athens?: (5) 226/5 BC  Ag. XVI 223, 3 f. ([Γνά?]θις)

Γνάθων

Athens: (1) s. vi BC  CAVI 1723 (-θν); (2) c. 530 BC  IG I³ 1210 = AIUK 4.6 (2022) no. 71 (-θν); (3) c. 525-500 BC  CAVI 5740 (-θν); (4) c. 510 BC  CAVI 3624 ([Γ]νάθν); (5) c. 500-480 BC  IG I³ 727 (-θν); (6) f. v BC   AM 106 (1991) p. 156 (-θν: s. Ἐχεκλῆς); (7) ~ IG I³ 1146, 20 ([Γ]νάθν); (8) f. iv BC  Ag. XVI 38, 4; (9) ?c. 315 BC  Men., Kol. 68 f. (fict.)

—Cholleidai: (10) 325-323 BC  IG II³ (4) 35, 57 (= PA 3051); IOrop 353 A, 29 (f. Ναῦσις)

—Eleusis: (11) c. 365-340 BC  IG II² 6054 (PA 3050) (f. Φιλουμένη); (12) m. iv BC  IG II² 1188 = IEleusis 72, 2 ([Γνά]θων - IG: f. Εὐθ[...])

—Lakiadai: (13) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 93 ([Γν]ά̣θων: f. Χα[--])

—Lousia: (14) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 66

—Oa: (15) f. iv BC  IG II² 7820 (PA 3052) (f. Δίων I)

Athens?: (16) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 95

Γναθωνίδης

Athens: (1) v/iv BC  Luc., Tim. 45 ff. (fict.)

Γναῖος

Athens: (1) ii-i BC  ID 1974, 2 ([Γν]αῖος: f. Διονυσία); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 27 (cf. BCH 99 (1975) p. 208) (s. Λυ[--]ν); (3) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 9 (s. Αὖλος); (4) f. i AD  IG II² 4716, 4 ([Γ]ναῖος: f. [--]πηα); (5) imp. IG II² 4009 = IEleusis 665

—Halai (Aixonides): (6) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 15 ([Γ]ναῖος: I f. Γναῖος II); (7) ~ ([Γ]ναῖος: II s. Γναῖος I)

—Pallene: (8) ii/i BC  IG II² 2452, 43; ID 1957a (f. Μηνόδωρος)

—Phyle: (9) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 21 (f. Τέρπνος)

—Steiria: (10) m. i AD  IG II² 1736 + Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff., 5 (f. Ἡλιόδωρος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) imp. IG II² 9869 (LGPN V.B (2)) (f. Σέλευκος)

Γνησίθεος

Athens: (1) ?iv BC  CAF 3 p. 553 frr. 823-4 (ὁ ἐπικαλ. Λάμιος, Μνησίθεος - Phot.)

Γνήσιππος

Athens: (1) v/iv BC  X., An. vii 3. 28 (PA 3053)

Athens?: (2) v BC  PCG 4 p. 74 fr. 4; p. 173 fr. 104; 5 p. 377 fr. 148 (Stephanis 556); (3) s. v BC  PCG 4 p. 131 fr. 17; cf. p. 261 fr. 276; 7 p. 681 fr. 36 (TrGF 1 p. 144 no. 27) (s. Κλεόμαχος)

Γνίφων

Athens: (1) v/iv BC  Luc., Tim. 58 (fict.); (2) m. iv BC   Ag. XXVIII p. 56 C 1, 4 f. (Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 B) (f. Νικόστρατος); (3) ~ IG II² 12523; cf. AM 67 (1942) p. 131 no. 292 (I f. Προκλῆς); (4) c. 334/3 BC  Ag. XIX L 10, 44 (PA 3055) (II s. Προκλῆς); (5) iv/iii BC  Ag. XIX L 14, 4 (PA 3054); (6) c. 300 BC  SEG XXXIV 124, 4 (Γνίφω[ν?]); (7) ii AD  Luc., Cat. 17; Luc., Gall. 30; Luc., Vit. Auct. 23 (fict.); (8) iv AD  Alciphr. iii 34 (fict.)

—Pallene: (9) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 37 (PA 3056) (f. Χαιρέστρατος)

—Phlya: (10) v/iv BC  IG II² 1410, 2 f.; 1411, 7 (PA/APF 3057) (f. Φιλῖνος)

—Thorai: (11) s. iv BC  IG II² 6214, 1; Ag. XV 22, 7 (f. Καλλικλῆς, Κυδίμαχος)

Athens?: (12) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 181

Γνιφωνίδης

Athens: (1) 415 BC  And. i 15 (PA 3058); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 209 no. 89; p. 235 no. 573 (Χνιφωνίδ[η]ς̣ - no. 573)

—Marathon: (3) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 48 (f. Ξενοκράτης)

—Sounion: (4) 319/18 or 314/13 BC  IG II² 2724, 8 f. = Finley, SLC p. 123 no. 13 (Γνι[φ]ωνίδης)

—Thorai: (5) c. 330 BC  IG II² 1927, 172; CIA App. 42, 15, 17 (PA 3059) (f. Κλέανδρος)

—Thorai?: (6) c. 155 BC  IG II³ (4) 111, 4 (s. Σημίων)

Γνώμη

Athens:

—Hermos: (1) m. ii AD  IG II² 6075 (d. Ἐπίκτητος)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 10694 ([Γν]ώμη: d. Ἀντίπατρος); (3) iii BC  IG II² 11024 (Γνο-); (4) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 40; (5) imp. SEG XXX 180 (Γνώμ[η])

Athens*: (6) m. iv BC  IG II² 11025

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) imp. IG II² 9478 = Hesp. 2 (1933) p. 413 no. 36 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀλέξανδρος)

    Herakleia: (8) ii-i BC  IG II² 8609 a (p. 884) (d. Φιλίσκος)

Γνωσίας

Athens:

—Halai: (1) 318/17 BC  IG II² 448 = Osborne, Naturalization D 39, 40 (PA 3060) (Γνωσί[ας])

—Kydathenaion: (2) c. 330-303 BC  IG II³ (1) 416, 28 f., 65; Ag. XV 61, 62 (PA 3061) (s. Χαιρήμων, f. Αἰσχύλος)

Foreign Residents:

    Phokis: (3) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 42, 95 (LGPN III.B (1)) (mercen.)

Γνωτάδης

Athens:

—Sypalettos: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 91 (PA 14929) (s. Διονυτᾶς)

Γόλυς

Foreign Residents:

    Prassioi: (1) s. iv BC  IG II² 9269 (LGPN IV (1)) ((Π)όλυς?: f. Σάτυρος)

Γόργαθος

Athens:

—Kydathenaion: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 399 (s. Σωσίστρατος)

Γοργάς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11351

Γόργη

Athens:

—Marathon: (1) c. 130 BC  ID 1875, 2 (d. Λάχης, m. Νίκαρχος (Halai))

Γοργιάδης

Athens:

—Ikarion: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 72 (Γο[ργιάδης]: f. Μνησικλείδης); (2) 340/39 BC  IG II³ (4) 36, 3 (PA 3062) (s. Μνησικλείδης)

Γοργίας

Athens: (1) 600-575 BC  Ag. XXI D 6 = CAVI 274 (s. Συβακίς); (2) 520-480 BC  Ag. XXI F 64 = CAVI 428; (3) v BC  IG I³ 1305; (4) iv/iii BC  Men., Georg. 99 f. (s. Μυρρίνη: fict.); (5) 317 BC  Men., Dysk. passim (s. Μυρρίνη: fict.); (6) ii BC  NScav 1938, p. 174 (s. Καλλίας: sculptor); (7) i BC  IG II³ (4) 401 (s. Λυκίσκος); (8) 88/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1131-42; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (PA 3066); (9) c. 85 BC  ID 2002, 2 (PA 3065) (f. Ἀρίστων); (10) ?i-ii AD  FGrH 351 (RE (10)); (11) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 35 (s. Ἀπολλ[--]); (12) ii AD  Luc., DMeretr. 8 (fict.); (13) 161/2 AD  IG II² 2085, 81 (I f. Γοργίας II); (14) ~ (II s. Γοργίας I); (15) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 5 (f. Ἀπολλοφάνης); (16) iv AD  Alciphr. iii 5 (fict.)

—Acharnai: (17) m. ii AD  IG II² 3607, 13 (f. Κάλλιστος); (18) 167/8 AD  Ag. XV 371, 67 (I f. Γοργίας II); (19) ~ (II s. Γοργίας I); (20) c. 195 AD   IG II² 2340 b = SEG XII 140, 5, 7 (I f. [--]οφάνης, Γοργίας II); (21) ~ IG II² 2340 b = SEG XII 140, 7 (II s. Γοργίας I)

—Azenia: (22) s. i BC  IG II² 1718, 17; ID 1624, 3 (f. Φιλιππίδης); (23) imp. SEMA 19 (Γοργία̣[ς])

—Diomeia: (24) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 11 (f. Ζώσιμος)

—Eleusis: (25) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 4 (s. Διοκράτης)

—Eupyridai: (26) s. i BC   IG II² 2461, 110, 112 (PA 3070 = 3071) (f. [...]οτος, [--]έλης); (27) ~ Ag. XV 307, 18 f.; (28) 13/12 BC  IG II² 1963, 46 (f. [....]οτος)

—Hagnous: (29) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 53 (PA 3068) (s. Ἀφροδίσιος, Εὐξένη)

—Ikarion: (30) 304/3 BC  Ag. XV 61, 46 (Γο[ρ]γίας: s. Γόργοινος); (31) ii BC  IG II² 6278 (PA 3072) (f. Δρομόκλεα)

—Ionidai: (32) m. ii BC  ID 1499, 17; 1500, 6, 26; 1504, 37, 43, 64; 1833, 5; 1952, 7; 1979, 1, 3; 2021/2?; 2589, 25; 2611 b, 13; EAD XXX 79 (PA 3073) (s. Ἀσκληπιάδης); (33) 90/89 BC  ID 2255, 10 (f. Κλειτοφῶν); (34) c. 138-150 AD  IG II² 2042, 22 ([Γ]οργίας)

—Kephisia: (35) f. ii BC  ID 1884, 2; 1885, 1 (I f. Διονύσιος I); (36) s. ii BC  IG II² 1011, 95 (PA 3074) (II ?s. Διονύσιος I, f. Νικοκλῆς); (37) ii/i BC  ID 1885, 6 ([Γο]ργίας: III s. Ζήνων I)

—Kikynna: (38) m. iv BC  IG XII (6) 262, 177

—Lamptrai: (39) c. 30 BC  Ag. XV 286, 36 (s. Καλλικρατίδης)

—Paiania: (40) c. 230 BC  IRhamnous 20, 36; (41) i AD  IG II² 7030 (s. Ἄρειος)

—Pallene: (42) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 133 (PA 3075) (s. Διονύσιος); (43) 138/9 AD  Ag. XV 333, 47 (s. Μοσχίων)

—Phaleron: (44) c. 120 AD  IG II² 2018, 38 (s. Χρύσανθος)

—Ptelea: (45) iv/iii BC  Men., Her. passim (s. Λάχης, Μυρρίνη: fict.)

—Sounion: (46) m. iv BC  IG II² 1622, 625 (PA/APF 3076); (47) c. 195-220 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 202; Ag. XV 470, 49? (s. Ἡρακλείδης)

—Sphettos: (48) m. i BC  SEG LIX 169, 5 (s. Ἀρχίτιμος)

—tribe Aigeis: (49) s. v BC  IG I³ 1168, 13 (PA 3063) ([Γ]οργί[ας]?)

—tribe Erechtheis: (50) 459 BC  IG I³ 1147, 88 (PA 3067)

Athens?: (51) c. 400 BC  IG II² 11181 (PA 3063b) (f. Διονύσιος); (52) f. iv BC  IG II² 11026 (PA 3063a); (53) ?iv/iii BC  PAnt 15 (fict.); (54) ii BC  IG II² 11027 (s. Λεοντεύς); (55) i BC  IG II² 1959, 3 (s. Ἰσίδωρος); (56) i BC-i AD  IG II² 11870; (57) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 48; (58) inc. SEMA 3154 ([Γορ]γίας?: s. Κεφαλίων)

Athens*: (59) 135/6 AD  IG II² 2046, 72 (epeng.); (60) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 19 (f. Εὔκαρπος); (61) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 70 (f. Φιλόλογος); (62) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 153 ([Γοργίας]: I f. Γοργίας II); (63) ~ (II s. Γοργίας I: epeng.); (64) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 106 (f. Ἀγαθόπους)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (65) imp. IG II² 8328 (LGPN V.A (5)) (s. Μηνόφιλος); (66) ~ IG II² 8329 + SEG XIII 142 (LGPN V.A (6)) (?s. Χρήσιμος)

    Caria, Miletos: (67) i AD  IG II² 7030 (LGPN V.B (9)) (f. Ἑρμᾶς); (68) ii AD  SEMA 1273 (LGPN V.B (10)) (f. Ἐπαφρόδιτος)

    Herakleia: (69) s. iv BC  IG II² 9018

    Laodikeia: (70) i-ii AD  IG II² 9169 (I f. Γοργίας II); (71) ~ (II s. Γοργίας I)

    Lokris (Opuntian), Opous: (72) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 99 (LGPN III.B (9)) (s. Δρόμων)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (73) s. iv BC  IG II² 10020 (LGPN IV (21)) (s. Διοκλῆς)

    Phoenicia, Berytos: (74) ii-i BC  IG II² 8408 = AIUK 3 (2018) no. 7 (f. Κλεοπάτρα)

    Thessaly: (75) m. iv BC  IG II² 8846 (LGPN III.B (15)) (s. Ἱπποκλείδας, f. Σωσιπάτρα, Διονύσιος)

Γοργίλος

Athens:

—Angele: (1) 131/0 BC  Ag. XV 246 = SEG XXVIII 88, 2 (cf. PA 3078) (I f. Γοργίλος II); (2) c. 131/0 BC  Ag. XV 246 = SEG XXVIII 88, 2 (= PA 3078); Tracy, ALC pp. 177 ff., 2 ([Γοργ]ίλος: II s. Γοργίλος I)

—tribe Aigeis: (3) 152-154 AD  Ag. XV 357, 1 (Γοργ̣ί[λο]ς)

—tribe Hadrianis?: (4) m. ii AD  Ag. XV 342, 9 ([Γ]οργίλος)

—tribe Kekropis: (5) 409 BC  IG I³ 1191, 264 (PA 3077)

Γόργιον

Athens: (1) iii-ii BC  SEG LXIII 178

Γοργίππα

Foreign Residents:

    Aigina: (1) m. iv BC  IG II² 7952 + AM 67 (1942) p. 212 no. 5 (LGPN III.A (1))

Γοργιππία

Athens?: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 186 ff. no. 26, 3, 10, 16 etc. (m. Φιλοστράτα)

Γόργιππος

Athens: (1) ?214/13 BC  IRhamnous 46, 2; (2) c. 200 BC  IG IX (1)² (1) 201, 1 (FD III (2) 90) (s. Ἀντίγονος); (3) 124/3 BC  Thompson, New Style Coinage 486-8; 492; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 3079) (Γόργιπ(πος))

—Acharnai: (4) 270/69 BC  IG II³ (1) 911, 6 (f. Ἀθηνόδωρος)

—Melite: (5) 128/7 BC  FD III (2) 8, 7 f. (cf. BCH 99 (1975) p. 190) (f. (nat.) Εὔδημος, [..]ανος); (6) 56/5 BC  IG II² 1717, 20 (I f. Εὔδημος); (7) c. 30-1 BC  Ag. XV 288, 19; 290, 3 f., 34; IEleusis 300, 15; FD III (2) 59, 6; 60, 5; 61, 5; 62, 8; 63, 8; 64, 6 (II s. Εὔδημος)

Foreign Residents:

    Caria, Knidos: (8) f. iv BC  IG II² 9043 (LGPN V.B (1)) (f. Πολυνικίδης)

Γόργις

Athens:

—Kedoi: (1) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 68

—Philaidai: (2) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 46 (PA 3081) (s. Ξάνθιππος); (3) 147/6 BC  ID 1501, 24, 29; 1502, 37; IG II³ (4) 366, 2 (PA 3080)

Γοργις

Athens?: (1) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 82

Γοργίων

Athens:

—Paiania: (1) c. 20 BC  Ag. XV 293, 35 (Γοργ[ίων]: f. Νίκων); (2) i AD  IG II² 7031 (cf. SEG XIII 117 + PAA 4 p. 317) ([Γ]οργίων: s. Νίκων)

Γόργοινος

Athens:

—Ikarion: (1) 433/2 BC  IG I³ 369, 55, 76, 77, 94, 96 (PA 3082) (s. Οἰνεΐδης); (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 46 (f. Γοργίας)

Γοργόνα

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 1 (d. Χρυσάριον: het./fict.)

Γοργονίς

Athens?: (1) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 84 (Γοργονί[ς]?)

Γόργος

Athens: (1) 510-500 BC  ARV² p. 213 no. 242 = CAVI 627 (potter); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 54 (PA 3085); (3) 295/4 BC  IG II³ (1) 853, 9 (PA 3084) (s. Φρυνι[--])

—Eroiadai: (4) iii-ii BC  IG II² 6091 (PA 3086) (f. Κορωνίων)

—Kettos: (5) c. 200 BC  IG II² 6301

—Oinoe: (6) ii AD  Luc., DMeretr. 15 (fict.)

—Phaleron: (7) 183/2 BC  IG II² 2332, 165 (cf. PA 13055) (Γ̣[όρ]γος: f. Σωγένης)

—Rhamnous: (8) ii-i BC  Ag. XVII 296 (s. Φιλοκράτης)

—Sphettos: (9) 148/7 BC  IG II² 1938, 55 (PA 3087)

Athens?: (10) c. 125 BC  IG II² 1171, 11 = 1124, 4 (cf. SEG XXX 90); Tracy, ALC p. 189 (date) (PA 3083)

Γοργοσθένης

Athens?: (1) iv/iii BC  IG II² 2325, 37, 290; IGUR 227 (Stephanis 561); IG XII (1) 125?; Plin., HN xxxv 93; (2) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 141

Γοργυθίων

Athens:

—Myrrhinous: (1) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 41 f. (PA/APF 3088)

Γόργυθος

Athens:

—Kydathenaion: (1) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 5 (PA 3089) (f. Δαμοκράτης)

—Lamptrai: (2) m. iv BC  SEMA 386, 4 (s. Ἀμοίβιχος I, f. Ἀμοίβιχος III)

Γοργώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6928; (2) m. ii BC  IG II² 2334, 20 (PA 3090) (m. Ἀπολλόδωρος, Σωγένης II, Γοργώ (all Otryne))

—Marathon: (3) ?hell. SEMA 403 (d. Δημήτριος)

—Otryne: (4) m. ii BC  IG II² 2334, 22 (PA 3090 and add.) (d. Σωγένης I, Γοργώ (Athens))

—Phyle: (5) 138/7 BC  FD III (2) 29, 2 (d. Φιλάνθης I)

—Poros: (6) iii BC  IG II² 7244 (PA 3091) (d. Φίλων)

—tribe Hippothontis: (7) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 82; cf. ZPE 142 (2003) p. 84 (name) (Γορ̣[γώ?])

Athens?: (8) f. ii BC  IG II² 2357, 28

Athens*: (9) m. v BC  IG I³ 1037, 40 (-γ: slave)

Γόργων

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 157 (PA 3092) (-γν)

Γοῦρος

Foreign Residents:

    Tenedos: (1) iv BC  SEMA 1445 (LGPN I (1))

Γράνικος

Athens?: (1) iv BC  SEG XLIX 320 B, 2

Γράπτος

Athens:

—Krioa: (1) c. 120 AD  IG II² 2018, 8 (f. Θεότιμος)

Athens*: (2) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 98 ([Γ]ράπτος: s. Νικίας: epeng.); (3) 203-207 AD  IG II² 2199, 154 (f. Ὀρέστης)

Γράτα

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1268

Γραφικός

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 659, 4 ([Γ]ραφικός πρεσβύτ.); (2) s. ii AD  IG II² 2096, 9 = 2278 ([Γρ]αφικός: I f. Γραφικός II); (3) ~ ([Γρ]αφικός: II s. Γραφικός I)

—Acharnai: (4) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 27 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Hippotomadai: (5) 173/4 AD  IG II² 2103, 120 (f. Κοδρᾶτος)

—Kephale: (6) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 42 (s. Χάρης)

—Kephisia: (7) ii-iii AD  IG II² 9907 (Λ. Ἰούν. Γραφικός)

—Lamptrai: (8) 142/3 AD  IG II² 2049, 37 (s. Θεοδόσιος); (9) 154/5 AD  IG II² 2067, 30 (s. Πλούταρχος)

—Phyle: (10) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 19, 25 (f. Παρδαλᾶς, Ζώσιμος)

—tribe Antiochis: (11) 169/70 AD  Ag. XV 380, 3 ([Γρα]φικός)

—tribe Ptolemais: (12) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 38 (f. Θεμιστοκλῆς)

Athens?: (13) 135/4 BC  ID 1750, 10 (sculptor); (14) i-ii AD  IG II² 11028; (15) 45/6 AD  IG II² 1969, 12; 1970, 22

Athens*: (16) 50-100 AD  Ag. XXI F 256; (17) 142/3 AD  IG II² 2049, 146 (f. Εὔκαρπος); (18) 167/8 AD  IG II² 2089 g + AD 25 (1970) Mel. pp. 186 f. no. 4 I, 56

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (19) 87/8 AD  IG II² 1996, 117 (LGPN V.B (1)) ([Γρ]αφικός)

    Caria, Miletos?: (20) 87/8 AD  IG II² 1996, 243 (LGPN V.B (3)) (s. Ἀπελλῆς)

Γραφίς

Athens?: (1) c. 44 BC  SEG LIV 235, 76

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) m. ii AD  IG II² 9479 (LGPN V.B (1)) (d. Ὄλυμπος)

Γρῖπος

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1674

Foreign Residents:

    Paphlagonia: (2) iii BC  IG II² 10053 (LGPN V.C (1)) (f. Ἡρακλείδης)

Γρίσων

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 130 (slave)

Γρῖφος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2390, 22

Γρυλλίων

Athens: (1) c. 340-330 BC  PCG 4 p. 21 fr. 2; Lync. ap. Ath. 245a; Ath. 591d (PA 3093); (2) iv AD  Alciphr. iii 10; 44 (fict.)

Foreign Residents:

    Thrace: (3) 414/13 BC  IG I³ 422, 196 (LGPN IV (1)) ([Γρ]υλίν: slave)

Γρύλλος

Athens:

—Erchia: (1) s. v BC  PA 3094 (I f. Ξενοφῶν I); (2) f. iv BC  PA 3096 (II s. Ξενοφῶν I, Φιλησία, f. Ξενοφῶν II); (3) s. iv BC  D.L. ii 54 (PA 3095) (s. Διόδωρος)

Athens?: (4) ?i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 11 Suppl. p. 97

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (5) m. iv BC  SEMA 200 (LGPN III.B (1)) (f. Χρυσαλλίς)

Γρυμέα

Athens*: (1) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Γρύπων

Athens:

—Kephisia: (1) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 49 (f. Πυθοκλῆς)

—tribe Aigeis: (2) m. iv BC  IG II² 2388, 1 (PA 3097) ([Γ]ρύπων: s. [...]ικλείδη[ς])

Athens?: (3) m. ii AD  IG II³ (4) 566, 6 (Stephanis 562) (Γρύ[πων])

Γρύττος

Athens: (1) 424 BC  Ar., Eq. 877 and Schol. (fict.?)

Γύλης

Athens:

—Poros: (1) m. iv BC  IG II² 7250 (PA 15046) ([Γ]ύλης: f. Νικόστρατος)

—Probalinthos: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 1712 (f. Θεογένης); (3) s. iv BC  SEMA 269; 1960 (s. Θεογένης)

Γύλων

Athens:

—Kerameis: (1) v/iv BC  PA/APF 3098 (f. Κλεοβούλη, Φιλία)

Γυμνάσιον

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 11030

Foreign Residents:

    Thrace: (2) ii BC  IG II² 8902a (LGPN IV (2))

Γυμνάσιος

Athens: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 186 (Αὐρ. Γυμνάσιος)

Γυμνικός

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 184/5 AD  IG II² 2128, 56 (f. Κόρινθος)

Γύμνιτος

Athens:

—Epikephisia: (1) 142/3 AD  IG II² 2049, 88 (s. Χρύσανθος)

Γύρης

Athens: (1) c. 470 BC  IG I³ 1008 (Γύρ[ς])

Γυρίδας

Foreign Residents:

    Aigina?: (1) c. 475-450 BC  IG I³ 1341 (LGPN III.A (1))

Γυρίτης

Athens: (1) c. 560 BC  Immerwahr, Script 168 = CAVI 3224 (-τς)

Γυρρίας

Athens*: (1) inc. SEG LVII 241

Γυψίνις

Athens*: (1) 235/6 AD  IG II² 2235, 189 (Αὐρ. Ἀλέξανδρος Γυψίνις: epeng.)

Δάδα

Athens?: (1) i AD  IG II² 11032 (Κορν. Δάδα)

Δάδας

Foreign Residents:

    Macedonia (Bottiaia), Ichnai: (1) ?hell. IG II² 8944 (LGPN IV (17)) (Δάδου (gen.): f. Εὐρυδίκη)

Δαδατης

Foreign Residents:

    Kappadokia: (1) ii BC  IG II² 8954; cf. Robert, Noms indigènes p. 518 (LGPN V.C (1))

Δάδος

Athens*: (1) v BC  IG I³ 1047, 4 (slave?)

Δαΐα

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) i BC  SEMA 942 (LGPN V.C (1)) (d. Ἀπολλώνιος); (2) iv AD  Unp. (Kerameikos) (LGPN V.C (2)) (d. Εὐσέβιος)

Δαίδαλος

Athens: (1) ?iii-ii BC  PCG 7 p. 372 fr. 1 (fict.)

—Azenia: (2) ii AD  SEG LI 251 (f. Εἰρηναῖος); (3) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 84 (f. Φρόντων: deme - S.G.B.); (4) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 58 (s. Εἰ[--]); (5) 169/70 AD  IG II² 2097, 219 f.; Follet, Athènes p. 405 (stemma) (I f. Κρατῖνος, Σωσίπατρος I, Δαίδαλος II); (6) c. 180 AD   IG II² 2128, 84; Follet, Athènes p. 405 (stemma) (III s. Δαίδαλος II); (7) ~ IG II² 2128, 84 f.; Follet, Athènes p. 405 (stemma) (II s. Δαίδαλος I, f. Εὔκαρπος, Δαίδαλος III)

Athens?: (8) m. ii AD  IG II² 2163, 37 (s. Νικάνωρ)

Athens*: (9) imp. IG II² 8900 (Δαίδ[αλος]); (10) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 44 (Δαίδαλ[ος]: f. Ἀβάσκαντος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (11) i AD  IG II² 8610 (s. Τελέσων)

Δαιϊκράτης

Foreign Residents:

    Mysia, Miletoupolis: (1) s. iv BC  SEMA 1375, 1, 7 (LGPN V.A (1)) (Δαιϊκράτης, Δαιοκράτης: s. Δημοκράτης)

Δαϊκλῆς

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (1) inc. IG II² 10427 (LGPN V.B (1)) (Δαικ(λ)ῆς: f. Κιλικίδας)

Δαϊλέων

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 11, 17 (f. [--]νδρος)

—tribe Aigeis: (2) c. 150 BC  Ag. XV 90, 2; Tracy, ALC p. 151 (date)

Δαΐμαχος

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) 428 BC  Th. iii 20. 1; cf. Hornblower, Comm. 1 pp. 405-6 (LGPN III.B (1)) (f. Εὐπομπίδης)

Δαϊμένεια

Athens: (1) f. vi BC  Ag. XXI D 8 = CAVI 322 (Δεϊ-)

Δαϊμένης

Athens: (1) ?215 BC   IOrop 87, 2, 4 (PA 3099) (II s. Δαϊμένης I); (2) ~ IOrop 87, 4 (cf. PA 3099) (I f. Δαϊμένης II)

—Amphitrope: (3) iii BC  IG II² 5608 (PA 3100) (s. Πάτρων)

—Myrrhinoutta: (4) ?imp. SEMA 460 (f. Μενεκράτης)

Athens?: (5) m. ii AD  IG II² 12418 + AM 67 (1942) p. 214 no. 16 (Δαϊ(μέ)νης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) i AD  IG II² 9813 (LGPN V.B (1)) (f. Νικοστράτη)

Δάϊππος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10983 (PA 3100a); (2) iii-ii BC  SEG XXVII 566 (s. Θράσων)

—Marathon: (3) f. iv BC  IG II² 1607, 101; 1609, 113; 1612, 120 (PA/APF 3101)

—Oa: (4) 329/8 BC  IG II³ (1) 356, 8; cf. PAA 11 Suppl. p. 97 ([Δ]ά̣[ϊ]ππος?)

—Oa?: (5) 368/7 BC  IG II² 105, 5 (PA 570) (deme - Morgan)

Athens?: (6) c. 525 BC  SEG XXIII 331 (Δ[άϊ]π̣ος: sculptor)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (7) ii-i BC  IG II² 10319 (LGPN V.A (6)) (s. Ἀθηνόδωρος I, f. Ἀθηνόδωρος II)

Δαΐς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11351

Δαισιάδης

Athens:

—Hybadai: (1) c. 350-320 BC  IG II² 7585 (= PA 3102); IG XII (6) 262, 129 (s. Ἡγησίας)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 11033 = 11014 + AM 67 (1942) p. 133 no. 301 (f. Φιλωτέρα)

Δαισίας

Athens:

—Halai (Araphenides): (1) c. 340-317 BC  IG II² 5468, 1, 5, 9 (PA 3103) (s. Εὐθίας I, f. Εὐθίας II, Εὐθύκριτος)

—Paiania: (2) s. iv BC  IG II² 1208, 3

—tribe Aiantis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 108 (cf. APF p. 93)

Athens?: (4) v/iv BC  PCG 2 p. 545 fr. 21 (fict.?)

Δαΐσιμος

Athens: (1) m. v BC  SEG LXIII 66 = Grammateion 5 (2016) p. 53 (vase) (name - Papazarkadas)

Δαΐσκος

Athens:

—Koile: (1) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 65 (PA 3104)

Δαίταρχος

Athens: (1) inc. Unp. (Stamires, tile); cf. PAA 5 p. 13

—Halai (Araphenides): (2) c. 370 BC  Ag. XV 492, 61 (f. Εὔκριτος)

Δαίτης

Athens:

—Boutadai: (1) c. 480-470 BC  IG I³ 831 = SEG LXV 56 ([Δ]α̣ίτης?)

—Ikarion: (2) 337-334 BC  IG II³ (4) 287, 9 (s. Ἑστιόδωρος)

Δαιτόφρων

Foreign Residents:

    Achaia, Aigion: (1) c. 400 BC  IG II² 7946 (LGPN III.A (1)) (s. Εὐδαιτίδης)

Δαιτωνίδης

Athens:

—Skambonidai?: (1) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 32 (Δ̣αιτω[ν]ίδο? (gen.) - Lambert, Αἰτω[λ]ίδο̣? (gen.) - Traill)

Δαΐφρων

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 387/6 BC  IG II² 28, 3 (PA 3105)

Δακία

Athens?: (1) iv BC  IG II² 10629

Δαλικέτης

Athens:

—Kephisia: (1) hell. IG II² 6429 (Δαλικέτης - lap., Ἀλκέτης? - ed.: f. Μνήσαρχος)

Δαμάγητος

Athens:

—Paiania: (1) i-ii AD  SEG LIX 290 (s. (ad.) Πολύαρχος, s. (nat.) Κράγος (Herakleia))

Δαμαγόρα

Athens*: (1) ?hell. SEMA 1670

Δαμαίνετος

Athens:

—Eleusis: (1) f. iv BC  SEMA 202 (f. Ἀρχίππη)

Athens?: (2) s. iv BC  IG II² 11907 = CEG II 576 (f. Κρατίστα)

Foreign Residents:

    Kephallenia, Pale: (3) c. 475-450 BC  IG I³ 1358 (LGPN III.A (16))

Δαμάλας

Athens?: (1) vi BC  IG I³ 588

Δαμαλίς

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 11; (2) 340 BC  FGrH 390 ss. 29-30; cf. APF 15292 (PA 3106)

Athens?: (3) ii AD  IG II² 10986

Δαμάρετος

Foreign Residents:

    Crete, Rhithymna: (1) iv-iii BC  IG II² 10135 (LGPN I (1)) (Δαμάρε[το]ς: f. Σώτειρα))

Δαμαρίς

Athens: (1) m. i AD  Act. Ap. xvii 43

Δαμαρίων

Athens?: (1) m. i AD  IG II² 1981, 2

Δαμᾶς

Athens: (1) c. 515 BC  CAVI 6419 (ARV² p. 27 no. 3) (Δα[μ]ᾶς); (2) 480-470 BC  CAVI 7963 (ARV² p. 1573 = PA 3107) (kalos); (3) 98/7 BC  FD III (2) 2, 16 (f. Ἀριστόμαχος); (4) ?iii AD  SEG XII 137, 2 (I f. Δαμᾶς II); (5) ~ (II s. Δαμᾶς I)

—Acharnai: (6) ii/iii AD  IG II² 2096 = 2278, 6?; 2361, 23 (f. Δαμιανός)

—Alopeke: (7) 183/2 BC  IG II² 2332, 173 (PA 3108)

—Athmonon: (8) 181/2 AD  Ag. XV 402, 55 (Αὐρ. Δαμᾶς)

—Azenia: (9) i AD  IG II² 2006, 5

—Halimous: (10) hell. SEG L 829 I, 1; 829 VII, 1, 6 (s. Δημήτριος)

Athens?: (11) i BC-i AD  IG II² 11034; (12) i-ii AD  IG II² 10621/3 + AE 1968, p. 214 no. 26 a (Δ. Ἀλβούκιος Δαμᾶς); (13) imp. Ag. XVII 759; (14) 161-212 AD  IG II² 2280, 25 (s. Εὔκαρπος)

Athens*: (15) 194/5 AD  IG II² 2191, 71 (epeng.); (16) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 142 (s. Ἀντ[--]τ̣ος (gen.): epeng.); (17) inc. IG II² 11035

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (18) i-ii AD  IG II² 10003 (LGPN V.A (5)) (s. Μενεκράτης)

    Boiotia, Tanagra: (19) i AD  IG II² 10406 (LGPN III.B (2)) (f. Ἀρχίας)

    Caria, Miletos: (20) imp. IG II² 9449 (LGPN V.B (25)) ([Δ]αμᾶς: f. Ἀφροδισία); (21) ii AD  IG II² 9635 (LGPN V.B (33)) (f. Ζωσίμη)

    Caria, Miletos?: (22) 87/8 AD  IG II² 1996, 170 (LGPN V.B (36)) (s. Πάμφιλος)

Δαμασίας

Athens: (1) 639/8 BC  Develin, AO p. 29 (PA 3109) (archon epon.); (2) c. 582-580 BC  Develin, AO p. 40 (PA 3110) (archon epon.); (3) s. v BC  PCG 5 p. 358 fr. 107 (PA 3111); (4) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 5 ([Δ]αμασίας: s. Χαρικλῆς); (5) ii AD  Luc., Lex. 11 f. (f. Δίων: fict.)

—Athmonon: (6) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 105

—Cholleidai: (7) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 34 (s. Εὐκλείδης)

—Oion (Kerameikon): (8) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 40 (f. Κλέαρχος)

—Phlya: (9) i/ii AD  IG II² 2030, 28 f.; 7671 (I f. Κλ. Χρύσιππος); (10) 142/3 AD  IG II² 2049, 17 f.; 3740, 13-17 (Κλ. Δαμασίας: II s. Κλ. Χρύσιππος)

—Prasiai: (11) c. 380 BC  IG II² 1932, 23 (PA/APF 3112) (f. Ναυκράτης)

—tribe Hippothontis: (12) c. 411 BC  IG I³ 1186, 55

Athens?: (13) iv BC  IG II² 12232

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (14) m. iv BC  IG II² 1186 = IEleusis 70, 3, 16, 23, 36 (LGPN III.B (3)) (s. Διονύσιος)

Δαμασικλῆς

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  IG II² 6715

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 100 b, 12 (s. Ἀκρόπους)

Δαμάσιον

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11036

Δαμασιστράτη

Athens?: (1) c. 350-330 BC  IG II² 11037 (PA 3112a) (d. Πολυκλείδης)

Δαμασίστρατος

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 1243 (PA 3113) (f. Ἐπικλῆς)

Athens*: (2) m. iv BC  IG II² 2391, 6; cf. SEG LX 140 ([Δαμ?]α̣σίστρατος, [Τιμ?]α̣σίστρατος)

Δάμασος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 64 (Δ[ά]μασος); (2) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 132 a (Δάμασο̣[ς]: f. Λυσι[--])

Δαμάτριος

Athens:

—Thorai: (1) 165/4 BC  IG II² 949 = IEleusis 229, 4 (PA 3114) (f. Ῥηξίων)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kalchedon: (2) ii BC  SEG LIX 297 (LGPN V.A (-)) (s. Πρωτίων)

Δαμέας

Athens: (1) vi BC  Ag. XXI D 31

—Epikephisia: (2) 210 BC  IG II³ (4) 282, 35 (PA 3115)

—Gargettos: (3) iii BC  IG II² 5928 + AM 67 (1942) p. 94 no. 160 (f. Ζώπυρος)

Δαμείας

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 8; 31. 2, 8

Δάμειον

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 30, 6 (Δάμε[ιον]?)

—Phyle: (2) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 22 (PA 3116) (d. Ἄγων)

Δαμιανός

Athens:

—Acharnai: (1) ii/iii AD  IG II² 2096 = 2278, 6?; 2361, 23 (s. Δαμᾶς)

Foreign Residents:

    Caria, Mylasa: (2) c. 160 AD  IG II² 2959; + LGPN V.B (4) (Μ. Ἰουλ. Δαμιανός: f. Μ. Ἰουλ. Ἀπελλᾶς Ἰδριεύς)

Δάμιππος

Athens: (1) s. iv BC  Hyp. fr. xii

—Phyle: (2) 429/8 BC  IG I³ 282, 1

Athens?: (3) f. iii BC  PCG 2 p. 303 fr. 3

Δᾶμις

Athens: (1) iii BC  Luc., JTr. 4 ff. (fict.); (2) 189 BC  Plb. xxi 31. 6 (cf. PA p. 205)

—Halimous: (3) ii BC  IG II² 5535 (PA 3117) (s. Μοιροφάνης)

Δάμιχος

Athens:

—Philaidai: (1) s. ii BC  IG II² 3149 = 3877, 2 (PA 3118) (f. Πολύστρατος II)

Δαμίων

Athens:

—Atene: (1) iii-ii BC  Ag. XVII 80 (f. Ξενοφίλη)

Δάμνιππος

Athens?: (1) 404 BC  Lys. xii 12-15

Δαμόθεμις

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (1) i-ii AD  IG II² 10004 (LGPN V.A (1)) (Δαμόθεμις ὁ καὶ Ἥδυς: s. Μένανδρος)

    Melos: (2) inc. SEMA 1216 (LGPN I (-))

Δαμοκλέας

Athens:

—Eiresidai: (1) 158/7 BC  IG II² 2316, 30; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 3119) (I f. Βούλαρχος); (2) i BC  IG II² 5995/6 (II s. Βούλαρχος)

Δαμόκλεια

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 85 (Κλ. Δαμόκλεια)

Δαμοκράτα

Athens: (1) ii/iii AD  IG II² 4094 (Κλ. Δαμοκράτα: m. Κλ. Ἀριστονίκη (Melite))

Δαμοκράτης

Athens: (1) iv-iii BC  SEG LXIII 143, 3 (Δαμοκρ[άτης]); (2) i AD  RE (8) (freed./doctor)

—Kephisia: (3) c. 300 BC  IG II² 6433 (PA 3121) (f. Νίκων)

—Kydathenaion: (4) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 5 (PA 3122) ([Δ]αμοκράτης: s. Γόργυθος)

—Oion: (5) ii AD  Ag. XVII 248 (Δαμοκ̣[ράτης?])

—tribe Aigeis: (6) 220/1 AD  IG II² 2223, 46

Athens?: (7) v-vi AD  Ag. XXI I 24

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) i AD  IG II² 9860 (LGPN V.B (5)) (Δαμ(ο)κράτης: f. Πρῖμα)

Δαμόκριτος

Athens:

—Aithalidai: (1) iii BC  IG II² 5384 (PA 3123) (s. Μνασίας)

—Eitea (Akamantid): (2) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 92 (PA 3124) (s. Βούθηρος)

—Euonymon: (3) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 15

Δαμόλας

Athens:

—Eleusis: (1) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 9 (Δα̣μόλας)

Δαμόνομος

Athens:

—Otryne: (1) m. iii BC  SEMA 501 (s. Ὀνόμαρχος)

Δαμοξένα

Athens:

—Phyle: (1) ?iii BC  SEMA 702

Δαμόξενος

Athens: (1) iii BC  IG II² 2325, 75; PCG 5 pp. 1 ff. (PA 3125); (2) ii BC  IG II² 5872; cf. AM 67 (1942) pp. 167 f. no. 347 (f. Δαμώ)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (3) hell. SEMA 992 (f. Ἀφροδίσιος)

Δαμοπείθης

Foreign Residents:

    Euboia, Histiaia-Oreos: (1) ii BC  IG II² 10511 (LGPN I (2)) (f. Δημητρία)

Δαμοσθένης

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (1) iii BC  IG II² 8364 (LGPN III.A (5)) ([Δ]αμοσθ[ένης]: s. Τιμοκράτης)

Δαμοστράτη

Athens: (1) iv BC  SEG LIV 363 ([Δ]αμοστράτη)

Δαμόστρατος

Athens:

—Melite: (1) c. 460-400 BC  D. lvii 37; D. lvii 68 (PA/APF 3126) (I f. Ἀμυθέων, Τιμοκράτης, Νικαρέτη); (2) c. 415-345 BC  D. lvii 37 f. (PA/APF 3127) (II s. Ἀμυθέων)

Δαμοτέλης

Athens:

—Hermos: (1) ?hell. Syllektes 1 (1947-51) p. 136 (f. Ἡδύτιον)

Athens?: (2) iii AD  IG II² 3715 = IEleusis 654, 5

Foreign Residents:

    Phokis: (3) c. 300 BC  IG II² 1957, 14; cf. SEG LIV 232 (LGPN III.B (19)) ([.]ακ̣οτέλης - SEG)

Δαμοτίμα

Foreign Residents:

    Phokis, Elateia: (1) ii BC  IG II² 8482 + AD 25 (1970) Mel. p. 83 no. 5 (LGPN III.B (5)) (d. Νίκαρχος)

Δαμότιμος

Athens:

—Aphidna: (1) m. iv BC  [D.] xxxv 34 (PA 3128) (f. Εὐφίλητος)

Δαμοφίλη

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 6 (m. Πανόπη (Steiria): fict.)

Δαμόφιλος

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 64, 12 (PA 3129) (Δαμ[όφιλ?]ος: f. Ἀνθεμίων)

—Kytheros?: (2) iv/iii BC  IG II² 6612 (PA 3130) (or Kythera: f. Λάμιος)

Foreign Residents:

    Lakonia: (3) i BC  IG II² 9152 a (LGPN III.A (23)) (f. Πασινίκα)

Δαμύλος

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 11 (fict.)

—Koile: (2) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 34

—Otryne: (3) i AD  IG II² 7014 (f. Ἀφροδίσιος)

Δαμώ

Athens: (1) ii BC  IG II² 5872; AM 67 (1942) pp. 167 f. no. 347 (name) (Δ[αμ]ώ: d. Δαμόξενος); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 57 (Κλ. Δαμώ ἡ καὶ Συναμάτη)

Athens?: (3) ii AD  IG II² 11040 (d. Κόγνιτος, Διογένεια); (4) ii-iii AD  SEMA 1671

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (5) iii BC  IG II² 8365 (LGPN III.A (2))

    Herakleia: (6) m. iv BC  IG II² 8612; (7) iii-ii BC  IG II² 8611 (Δαμ[ώ])

Δάμων

Athens: (1) v BC  And. i 16 (PA/APF 3133); (2) s. iv BC  Din. fr. xii no. 5 (PA 3134); (3) ii-i BC  SEG LXVI 183; (4) c. 185 BC  IG II³ (4) 274, 2; Tracy, ALC p. 262 (date) (s. Φι[--]); (5) 131/0 BC  Ag. XV 246 = SEG XXVIII 88, 5 (PA 3136) (s. Σωγένης); (6) 128/7 BC  FD III (2) 47, 10, 25 (Stephanis 583) (s. Βίων); (7) 127/6 BC  Thompson, New Style Coinage 433-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 3135); (8) 109/8 BC  Thompson, New Style Coinage 719-34; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 3135)

—Athmonon: (9) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 140 (PA 3137) (s. Ἀπολλόδωρος); (10) i AD  IG II² 5331 (s. Διονυσόδωρος)

—Ikarion: (11) c. 97-91 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 269; ID 2507, 13 (PA 3139) (s. Φιλοκλῆς)

—Kephale: (12) c. 180 BC  IG II² 2443, 21 (Δάμ[ω]ν)

—Kothokidai: (13) m. ii BC  ID 1416 A I, 13; 1417 B I, 9; 1417 B II, 151, 156, 167; 1452 A, 13; 2387, 3 (s. Πάτρων); (14) 133/2 BC  ID 1949, 2; 2589, 44; 2594, 2 (PA 3140) (f. Δίων)

—Lamptrai: (15) iii-ii BC  IG II² 6652 + SEG XIX 253 (s. Ζηνόδωρος); (16) 183/2 BC  IG II² 2332, 31 (PA 3141) (f. Ζηνόδωρος)

—Myrrhinoutta: (17) 120/19 BC  ID 2610, 22 (= PA 3142); ID 2121, 5 (s. Τίμων)

—Oa: (18) v BC  AM 106 (1991) p. 150; St. Byz. s.v. Ὄα; Isoc. xv 235; Plu., Per. 4. 1; Plu., Arist. 1. 7; Plu., Nic. 6. 1; Pl., La. 180d; Pl., La. 197d; Pl., Alc. 1 118c and Schol.; Pl., R. 400b-c; Pl., R. 424c; cf. Plu., Per. 9. 2; Arist., Ath. 27. 4 (PA/APF 3143) (s. Δαμωνίδης)

—Phegaia: (19) i AD  IG II² 7632 (f. Ἀνθεστήριος)

—Plotheia: (20) i BC  IG II² 7235 (s. Ἀριστόβουλος)

—Sounion: (21) 128/7 BC  SEG XV 104, 129 (s. Σῖμος)

—Trikorynthos: (22) ii-i BC  Ag. XVII 320 ([Δ]ά̣μων: f. [--]ινίκη); (23) 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 91 (Δάμ[ων]? - S.G.B.)

Athens?: (24) her. RE s.v. Philogenes (1) (s. Εὐκτήμων); (25) m. ii BC  IG II² 2323, 209, 213, 233, 237, 239 (Stephanis 582); (26) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 19

Athens*: (27) 405 BC  IG I³ 1032, 111 (slave); (28) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 154 (Δά[μ]ων: epeng.)

Foreign Residents:

    Aitolia: (29) ii BC  IG II² 7988 (LGPN III.A (13))

    Boiotia, Tanagra: (30) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 154 no. 38 (f. Ἐν[--])

    Boiotia, Thebes: (31) i-ii AD  IG II² 8874 (LGPN III.B (69)) (f. Ἱσμινίχα)

    Caria, Miletos: (32) ?hell. SEMA 1261 (LGPN V.B s.v. Δίων (15)) ([Δά]μων: f. [--]ΣΤἈ[.]ἸΝἨ)

    Caria, Mylasa: (33) iv BC  SEMA 1159, 7 (LGPN V.B (8)) (f. Ἀριστονίκη)

    Herakleia: (34) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 31 (f. Ἀθηναΐς)

    Lakonia: (35) ii BC  IG II² 9238 (LGPN III.A (42))

    Lokris (Opuntian), Opous: (36) c. 300 BC  IG II² 1957, 10 (LGPN III.B (124)) ([Δ]άμων)

    Pisidia, Selge: (37) ii BC  IG II² 10245 (LGPN V.C (-)) (Δάμ[ων]: s. Διονύσιος)

    Syria, Antioch: (38) i AD  IG II² 8142 (s. Δημήτριος)

    Other: (39) c. 300 BC  IG II² 1956, 144 (mercen.)

Δαμῶναξ

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 23 (s. Ἀσκώνδας)

Δαμωνίδης

Athens:

—Oa: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 150; St. Byz. s.v. Ὄα; Arist., Ath. 27. 4; Plu., Per. 9. 2; cf. Rhodes, Commentary pp. 341 f. (PA/APF 3144) (Δαμνίδς - ostraka: f. Δάμων)

Δανάη

Athens?: (1) s. iii BC  FGrH 81 F 24; RE (4) (d. Λεόντιον: het.)

Foreign Residents:

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (2) iii-ii BC  IG II² 9199 (LGPN III.B s.v. Δανάα (2)) (d. Ἀνδροσθένης)

Δαναΐς

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 16; (2) s. iv BC  IG II³ (4) 717, 1 (m. Ἡδίστη, Σωσικλῆς, Ὀλυμπιόδωρος)

Athens*: (3) m. v BC  IG I³ 1037, 32 (slave)

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) iii BC  IG II² 8613 = AM 67 (1942) p. 107 no. 202

Δαναός

Athens*: (1) 203-207 AD  IG II² 2199, 176 (Αἴλ. Δαναός: epeng.)

Δᾶος

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11040 a (p. 896); (2) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 7; (3) iv/iii BC  IG II³ (4) 591; (4) c. 290 BC  SEG XXIV 156b, 13; cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date); (5) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 30 ([Δ]ᾶος)

Athens*: (6) 405 BC   IG I³ 1032, 234 (slave); (7) ~ IG I³ 1032, 440 (metic?); (8) m. iv BC  IG II² 11041; (9) s. iv BC  Din. fr. lxxiii (Δάων - Galen); (10) c. 330-320 BC  IG II² 1574, 4 (freed.); (11) 329/8 BC   IG II² 1672 = IEleusis 177, 19, 47, 54?, 195 (metic); (12) ~ IG II² 1672 = IEleusis 177, 25 (metic)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (13) imp. IG II² 10002 = 10001; cf. Hesp. 29 (1960) p. 88 n. 3; BE 1961, no. 290 (LGPN V.A (1)) (f. Ἀρτέμων)

    Herakleia: (14) iv-iii BC  IG II² 8614; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 439; (15) iii BC  IG II² 8616 (s. Κτήσων); (16) inc. IG II² 8615; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 439 (I f. Δᾶος II); (17) ~ (II s. Δᾶος I)

    Pontos, Amisos: (18) ii-i BC   IG II² 8056 (LGPN V.A (7)) (I f. Δᾶος II); (19) ~ IG II² 8056 (LGPN V.A (8)) (II s. Δᾶος I); (20) imp. IG II² 8057 (LGPN V.A (9)) (s. Ἡρακλείδης)

    S. Italy (Bruttium), Sybaris-Thourioi-Copiae: (21) m. iv BC  IG II² 8895 (LGPN III.A (2)) (f. Δορκάς)

Δάρδανος

Athens: (1) ii BC  Phld., Ind. Sto. 51, 5; 53, 3 f.; 78, 4 f.; cf. RE (12) (PA 3145) (s. Ἀνδρόμαχος)

Athens?: (2) imp. IG II² 11042 ([Δ]άρδανος)

Athens*: (3) 173/4 AD  IG II² 2103, 238 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i-ii AD  IG II² 9900 (LGPN V.B (1)) (f. Τρύφερα)

    Dardanos: (5) i BC  IG II² 8472 (s. Ἡρακλέων)

Δαρεῖος

Athens:

—Eupyridai: (1) s. i BC  IG II² 2462, 13 (f. Εὔνικος)

—Semachidai: (2) 163/4 AD  IG II² 2086, 82; 2087, 53 (s. Εὔνομος)

Athens*: (3) c. 320 BC  [D.] lvi hypoth.

Δαρίας

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 2387, 6

Δάσιμος

Foreign Residents:

    Crete, Kydonia: (1) inc. SEMA 1182 (LGPN I (-)) (Λ̣άσιμος?, [Ὀ]ν̣άσιμος? - SEMA, f. Τρύφερον)

Δᾶτα

Athens:

—Kephisia: (1) i-ii AD  IG II² 6422 (Καιλία Δᾶτα)

Δᾶτις

Athens:

—Thorikos: (1) s. v BC  Schol. Ar., Ra. 86; Ar., Pax 289; SEG XIX 222, 9?; cf. APF 8254; TrGF 1 p. 154 no. 34; Stephanis 586 (PA 3146) (?s. Καρκίνος I: dub.)

Δᾶτος

Athens*: (1) iii BC  IG II² 2943, 4 (f. Σύμμαχος)

Δαφναῖος

Athens:

—Salamis: (1) iii-ii BC  SEMA 1408 ([Δα]φναῖ[ο]ς: s. [..]μαρχος)

Δαφνιανός

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 350 (Κλ. Δαφνιανός)

Δάφνιον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC  IG II² 9480 (LGPN V.B (1)) ([Δά]φνιον: d. Δῶρος)

Δαφνίς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 6 (m. Λύρα: het./fict.); (2) ii-iii AD  IG II³ (4) 1262

Athens?: (3) s. iv BC  IG II² 11043

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii AD  IG II² 9481 (LGPN V.B (1)) (d. Τάτιος)

Δάφνις

Athens:

—Aphidna: (1) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 49 (PA 3147) (s. Φανόδικος)

Athens?: (2) m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 9, 11; (3) ii-i BC  IG II² 2458, 5 ([Δ]άφνις)

Δάφνος

Athens: (1) 104/5 AD  IG II³ (4) 174, 5 (f. Τιμο[--]ος); (2) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 102 (s. Ἐλπιδηφόρος); (3) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 59; (4) iv-vi AD  IG II² 13619

—Marathon: (5) f. ii AD  IG II² 2044, 3, 36; Ag. XV 322, 35 (Κλ. Δάφνος: I s. Διονύσιος, f. Δάφνος II); (6) ii AD  IG II² 3580 = Ag. XVIII H382, 20 (Δάφ[νος]: I f. Δάφνος II); (7) ~ (Δάφ[νος]: II s. Δάφνος I); (8) 139/40 AD  IG II² 2044, 36 (II s. Κλ. Δάφνος I)

—Oion (Kerameikon): (9) c. 120 AD  IG II² 2018, 32 (f. Ἀφροδίσιος)

—Phaleron: (10) 163/4 AD  IG II² 2086, 168; 2087, 15 (s. Ἱέραξ)

—Phlya: (11) c. 165-198 AD  IG II² 2090, 106; Ag. XV 443, 16 (f. Θεμιστοκλῆς); (12) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (Δάφ[νος]: f. Φιλῖνος)

—Sounion: (13) m. i AD  IG II³ (4) 1132 II (Δημόφιλος ὁ καὶ Δάφνος: s. Διονύσιος)

—tribe Aiantis?: (14) m. ii AD  IG II² 2063, 27 (Δάφ[νος]? - S.G.B.)

—tribe Antiochis: (15) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 97 (f. Δημοσθένης)

—tribe Pandionis: (16) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 52 (s. Ελ̣[--])

Athens?: (17) c. 170 AD  IG II² 2095, 5

Athens*: (18) c. 120 AD  IG II² 2018, 126 (Δ[ά]φνος: f. Ἀγαθόπους); (19) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 41 (f. Θαλλίας); (20) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff no. 1, 46 (Δάφν[ος]: s. Ἐπίκτητος I: epeng.); (21) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 196 (f. Ἐπαφρόδιτος); (22) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 218 (I f. Δάφνος II); (23) ~ (II s. Δάφνος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (24) c. 112 AD  IG II² 2024, 62 (LGPN V.B (2)) (s. Ἰσίδωρος)

    Pannonia: (25) i-ii AD  IG II² 10042

Δάων

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 94 f.; 1524, 8 (Δάω[ν]: f. Μνημοδίκη)

Δειδᾶς

Athens: (1) i BC  Hesp. 3 (1934) pp. 57 f. no. 45, 8 + Hesp. Index 1-10 p. 36 (Δ[ε]ιδᾶς - Dow)

Athens?: (2) m. ii AD  IG II² 2062, 15 (I f. Δειδᾶς II); (3) ~ (II s. Δειδᾶς I)

Δείθων

Athens:

—Marathon: (1) m. iv BC  IG II² 1622, 753 (PA/APF 3148)

Δείκιρος

Athens:

—Oa: (1) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 17 (f. [--]όδημος)

Δεϊκράτης

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (1) iv BC  SEMA 1381 (LGPN IV (1)) (f. Εὐβούλη)

Δείναρχος

Athens:

—tribe Attalis?: (1) 45/6 AD  IG II² 1945, 89 (Δείνα[ρχος]?)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (2) iv/iii BC  RE (1) (LGPN III.A (9)) (s. Σώστρατος)

Δεινιάδης

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 5302 (ARV² p. 24 no. 12) (Δειν[ιά]δς: potter); (2) iii/ii BC  IOrop 114, 1 (PA 3149) (s. Λυσίμαχος)

—Ankyle: (3) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 4; IG II³ (4) 75, 20 (PA 3150 = 3151) (f. Δεινόστρατος)

—Kolonos: (4) m. iv BC  IG XII (6) 262, 44

Δεινίας

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1232, 3 (f. Καλλωνίδης); (2) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 8; (3) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 43; (4) s. v BC  IG I³ 1405 bis (kalos); (5) v/iv BC  Is. i 9-12; Is. i 15; Is. i 20; Is. i 30 (PA 3153); (6) c. 410 BC  IG I³ 1192, 43 ([Δ]εινίας); (7) s. iv BC   SEG XXI 579, 10 ([Δ]εινία[ς]); (8) ~ Din. fr. ix; (9) iv/iii BC  Ath. 614d; cf. Stephanis 587 (PA 3154); (10) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 209 nos. 90-2; (11) ii-i BC  SEG LXVI 183 (Δειν[ί]α̣ς̣); (12) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 709; 714; Chiron 21 (1991) p. 5 (date); (13) 98/7 BC   FD III (2) 26 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 57 no. 7 d, 62 (Δε[ι]νίας: f. Ἀγίας); (14) ~ FD III (2) 16, 7 (f. Σωσιγένης); (15) 88/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1135-9; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (PA 3155); (16) ii AD   Luc., Charid. 4 (f. Φίλων: fict.); (17) ~ Luc., Lex. 10 (fict.)

—Acharnai: (18) f. v BC  Th. iii 3. 2 (= PA 3152); AM 106 (1991) p. 152 (f. Κλεϊππίδης); (19) 349/8 BC  IG II² 1436, 7; IG II³ (4) 28, 7 (f. Δείνων); (20) c. 320 BC  Ag. XV 68, 15 ([Δ]εινία[ς]); (21) c. 180 BC  IG II³ (1) 1378, 9 (Δε[ι]ν̣[ία]ς)

—Agryle: (22) m. iv BC  IG II² 2398, 12 (PA 3158) (Δει[ν]ίας)

—Alopeke: (23) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 49 (PA 3161) (f. Αὐτοφωντίδης)

—Anaphlystos: (24) i BC-i AD  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.) (s. Ἀριστόβουλος, f. (nat.) Ἀριστόβουλος (Lamptrai))

—Aphidna: (25) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 42 (I f. Δεινίας II); (26) ~ (II s. Δεινίας I)

—Athmonon: (27) f. iv BC  IG II² 1641, 18 = ID 104-26 A, 19; D. xxxvi 17; D. xlv 55 f.; [D.] l 24-7 (PA/APF 3159) (s. Θεόμνηστος I, f. Θεόμνηστος II)

—Boutadai: (28) 303/2 BC  Ag. XV 62, 186 ([Δε]ιν̣ί[ας]: f. Κηφισόδοτος); (29) 253/2 BC  IG II³ (4) 99 (PA 3162) (s. Κηφισόδοτος)

—Cholleidai: (30) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 58 (PA 3175)

—Epikephisia: (31) 135/4 BC  Ag. XV 243, 55, 147; 244, 5

—Erchia: (32) m. iv BC  IG II² 1609, 54, 93; 1631, 145, 159, 210; Ag. XIX P 5, 2; XIX P 43, 21 f.; D. xx 146; D. xx 151; Plu., Mor. 841d (PA/APF 3163) (I f. Δείνων); (33) 275-265 BC  IG II³ (1) 899, 24; SEG LI 144, 3 (PA/APF 3164) (II s. Δείνων)

—Euonymon: (34) ?iv BC  IG II² 2758 = Finley, SLC p. 119 no. 1, 6 (PA 3165); (35) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 10 (Δι-)

—Halai: (36) m. iv BC  IG II² 1622, 513; Kroll, Ath. Allot. Plates 62 b (PA 3160)

—Hermos: (37) m. iii BC  FD III (2) 201, 2 (Δειν[ίας?]: f. Θεοξενίδης)

—Ikarion: (38) m. iv BC  IG II² 2388, 5 (cf. PA 11909) (Δεινί(ας)?: f. Πολυάρκης)

—Kydantidai: (39) iv BC  [D.] lix 123; IG II² 6609, 8 (= PA 3167); SEG LVIII 265 with ZPE 166 (2008) pp. 136 ff. comm. (s. Φόρμος, Θεοδοσία (Kettos))

—Lakiadai: (40) c. 375 BC  SEMA 491 (f. Λυσιμάχη)

—Oa: (41) f. iv BC  IG II² 7817, 1, 5; 7825 (PA 3176) (I s. Φιλοκράτης I, f. Φιλοκράτης II, Μειδίας, ?f. Δεινίας II); (42) m. iv BC  IG II² 7816 (cf. PA 3176) (II ?s. Δεινίας I, Κτήσιλλα)

—Oa?: (43) m. iv BC  SEMA 726 (f. Καλλιάδης)

—Paiania: (44) f. iv BC  IG II² 7032 (f. Δεινομένης); (45) c. 20 BC  Ag. XV 293, 27 (Δει[νί]ας: f. Διόδοτος)

—Pallene: (46) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 115 (PA 3168)

—Philaidai: (47) c. 444 BC  IG I³ 455, 8 f. (PA/APF 3173) (s. Εὐάγης); (48) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 60 (PA/APF 3172) (Δ[ε]ινίας: f. Εὐαγίδης); (49) 194/3 BC  IG II³ (1) 1256, 45 (Δειν̣ί̣α̣ς̣: f. [..]αρος)

—Phlya: (50) c. 375-350 BC  IG II³ (4) 23, 3 (PA 3174) (f. Σωσίστρατος); (51) c. 330 BC  IG II² 1626, 13 (cf. APF p. 96) ([Δ?]εινίας)

—Pithos: (52) c. 330 BC  IG II² 1927, 27 (PA 3169) ([Δε]ιν(ί)ας?: f. Δείνων)

—Prospalta: (53) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 13 (PA 3170) (s. Διφιλίδης)

—Steiria: (54) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 35 (PA 3171) ([Δε]ινίας: s. Δεινοκράτης)

—Thria: (55) s. iii BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 79 no. 3, 1 (s. Δημοσθένης)

—tribe Erechtheis: (56) 459 BC  IG I³ 1147, 105 (PA 3156)

—tribe Hippothontis: (57) c. 411 BC  IG I³ 1190, 182 (PA 3157)

Athens?: (58) iv BC   IG II² 11044; (59) ~ SEMA 1672; (60) m. iv BC  IG II² 10810/1 (PA 3153a); (61) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 17 (Δι-); (62) m. i AD  IG II² 1985, 5 (Δι-); (63) inc. IG II² 11865 (f. Κλεογνήτη)

Athens*: (64) c. 437-435 BC  IG I³ 1180, 6 (metic?); (65) 400-375 BC  Ag. XXI F 135 = CAVI 390

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (66) i BC  IG II² 8369 (LGPN III.A (9))

    Egypt: (67) v/iv BC  Strattis fr. 34 (PCG 7 p. 639)

Δεινίδης

Athens:

—Cholleidai: (1) iv/iii BC  IG II² 7795 (= PA 3177); IG II³ (1) 882, 21 f.; 1030, 37 (I f. Δεινόστρατος, Δεινίδης II); (2) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 37 (PA 3178) (II s. Δεινίδης I)

Δείνιππος

Athens:

—Lamptrai: (1) s. iv BC  IG II² 1629, 752; 1631, 121 (PA/APF 3179) (f. Σώστρατος)

Δεινοβάτης

Athens:

—Kollytos: (1) iv BC  IG II² 7314 (PA 3180) (f. Δίων)

Δεινοκλῆς

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 111 no. 19

—tribe Kekropis: (2) 128/7 BC  SEG XV 104, 218; FD III (2) 24, 23 (s. Φιλόστρατος)

Δεινοκράτης

Athens: (1) c. 430 BC  IG I³ 467, 3 (Δεινοκ̣ρ̣[άτς]); (2) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 15; (3) c. 229-203 BC  SEG LXI 151, 2; (4) c. 150 BC  FD III (2) 94, 2 ([Δε]ινοκράτης); (5) 126-121 BC  Thompson, New Style Coinage 445-9; 500-1 (PA 3182) (Δεινοκ(ράτης))

—Acharnai: (6) s. iv BC  IG II² 1628, 351, 370; 1629, 871, 890; 2793 = IEleusis 81; IG II³ (4) 285, 5; 286, 4; Plu., Mor. 843a (PA/APF 3181 = 3185) (s. Κλεόμβροτος I, f. Κλεόμβροτος II); (7) c. 330 BC  SEG XXI 578 B, 5 (cf. APF 12413) ([Δει]νοκράτης: s. Μένων)

—Aixone: (8) m. iv BC   IG II² 5413 (cf. PA 3183) (I f. Δεινοκράτης II); (9) ~ IG II² 5413 (PA 3183) (II s. Δεινοκράτης I); (10) m. iv BC  IG II² 5414 (PA 3184) (s. Καλλιάδης); (11) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 27 (Δε̣ι̣νοκράτης: f. Καλλίας); (12) inc. IG II² 5412

—Euonymon: (13) hell. IG II² 6177

—Myrrhinoutta: (14) 336/5 BC  Ag. XV 42, 176

—Steiria: (15) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 35 (PA 3186) (f. Δεινίας)

—Thorai: (16) 104-139 AD  Ag. XV 240, 104

Athens?: (17) iv-iii BC  SEG XIX 177, 12 ([Δ]ειν[ο]κρ[άτης])

Foreign Residents:

    Troas, Gargara: (18) c. 300 BC  IG II² 1956, 163 (LGPN V.A (1)) (mercen.)

Δεινομάχη

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 7 (m. Χαιρέας (Kollytos): fict.)

—Alopeke: (2) v BC  PA 3187; cf. APF 600, VI; 9688 VI; 9688 X (d. Μεγακλῆς IV, Κοισύρα (Eretria), m. Ἀλκιβιάδης III, Κλεινίας IV)

—Phaleron: (3) m. iv BC  IG II² 5728 (d. Φίλαγρος, Ἀριστομάχη (Aphidna))

Athens?: (4) c. 420 BC  Immerwahr, Script 777 = CAVI 3133

Δεινόμαχος

Athens: (1) ii AD  Luc., Philops. 6 f. (fict.)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 11, 5 (Δεινόμαχ(ος))

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (3) i BC-i AD  SEMA 1026 (LGPN V.A (-)) (f. Θεοξενίδης)

Δεινομένης

Athens: (1) s. i BC  IG II³ (4) 1592 (sculptor); (2) ii-iii AD  IG II² 3758, 11 f. (Ἡρακλῆς [Δ]εινομένης)

—Alopeke: (3) inc. Eleusis Inv. 168 (unp.) (f. Φαναγόρα)

—Kydantidai: (4) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 81-3 (Δενο-)

—Kydathenaion: (5) m. iv BC  IG II² 1618, 80; [D.] lix 123 (PA/APF 3188) (s. Ἀρχέλαος)

—Paiania: (6) f. iv BC  IG II² 7032 (s. Δεινίας)

—Steiria: (7) m. iv BC  IG II² 1618, 94 (PA/APF 3189)

Athens?: (8) m. iv BC  IG II² 13078

Δεινόστρατος

Athens:

—Acharnai: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 21, 36 (PA 3195) ([Δ]εινόστρατος)

—Aigilia: (2) c. 330 BC  IG II² 1927, 179 (PA 3193) (f. Σμίκυθος)

—Aixone: (3) m. iv BC  IG XII (6) 262, 245 (Δε[ινό]στρ(α)τος)

—Alopeke: (4) c. 330 BC  IG II² 1927, 167 (PA 3194) (f. Θέογνις)

—Ankyle: (5) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 4; IG II³ (4) 75, 20 (PA 3191 = 3192 = 3191 add.) (s. Δεινιάδης)

—Cholleidai: (6) f. iii BC  IG II² 7795 (= PA 3196); IG II³ (1) 882, 21 (s. Δεινίδης I)

—Kephale: (7) 305/4 BC  Ag. XV 58, 57 + PAA 17 p. 393 (sΔ̣[ειν]όστρατος?: f. Φιλόστρατος); (8) 304/3 BC  Ag. XV 61, 93 (s. Ἀντίδοτος)

—Kopros: (9) 281/0 BC  Ag. XV 72, 156 (Δεινόστρα̣[τος])

—Lamptrai: (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 24; 1033, [3 f.]? (Δειν[ό]στρατος: f. Δείνων)

—tribe Leontis: (11) 458/7 BC  IG II² 2318, 56 (PA/APF 3190); (12) s. v BC  IG I³ 1193, 128 (ΔΙΕΟSTRΑΤΟΣ - lap.)

Δεινόφιλος

Athens: (1) 49 AD  FGrH 257 F 36 XXII (archon epon.)

Δείνυλλα

Athens?: (1) iii BC  SEMA 799 (IRhamnous 238)

Δείνων

Athens: (1) c. 375-365 BC  [D.] liii 6 f. (= PA 3198); SEG LXVI 171, 4 f.; (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 209 no. 94 (Δε[ί]ν̣ων); (3) 106/5 BC  FD III (2) 15, 16 (PA 3199) (s. Μέλων); (4) ii AD  Luc., Philops. 17 (f. Εὐκράτης: fict.)

—Acharnai: (5) 349/8 BC  IG II² 1436, 7 (= PA 3197); IG II³ (4) 28, 7 (s. Δεινίας)

—Erchia: (6) iv/iii BC  IG II³ (1) 899, 24 (= PA 3201); IG II² 1631, 145, 158 f., 210; Ag. XIX P 43, 21 (PA/APF 3202) (s. Δεινίας I, f. Δεινίας II)

—Lamptrai: (7) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 24; 1033, [3]? (s. Δεινόστρατος)

—Peiraieus: (8) f. iv BC  IG II² 7319 (PA 3203) (f. Σώταιρος); (9) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 7 f. (PA 3204) (s. Δεισίθεος)

—Pithos: (10) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 9 (Δέν[ω]ν); (11) c. 330 BC  IG II² 1927, 26 (PA 3205) ([Δε]ίνων: s. Δεινίας)

Δείνωπος

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 47, 20 ([Δε?]ίνωπος: f. Μένανδρος)

Δειπύλη

Athens:

—Sphettos?: (1) m. iv BC  SEMA 1673 (d. Τίμαρχος: deme - M.J.O.)

Δεισίθεος

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 566 (PA 3206)

—Acharnai: (2) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 59

—Gargettos: (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 51 (f. [--]ικράτης)

—Ionidai: (4) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 9, 27 f. (f. Θεόμνηστος)

—Pallene: (5) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 36 (PA 3207) (f. Ἡγησίλεως)

—Peiraieus: (6) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 7 f. (PA 3208) (f. Δείνων)

—tribe Pandionis: (7) c. 450 BC  IG I³ 1038, 13 (Δ[ε]ισ̣ίθεος)

Athens?: (8) imp. SEMA 1629 + PAA 5 p. 54 (Δεισ[ίθεος]?)

Δεκέλεα

Athens:

—Salamis: (1) inc. IG II² 11045/51

Δεκμίων

Athens?: (1) i/ii AD  SEG LIV 235, 128

Δέκμος

Athens: (1) 60/59 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 128 (Δέκμος Αὐφίδιος); (2) 163/4 AD  IG II² 2086, 131 (s. Γηρέστρατος)

—Acharnai: (3) m. ii AD  IG II³ (4) 808 B; IG II³ (4) 836, 1-3 (Ἰάσων ὁ καὶ Δέκμος: s. Θεόμνηστος I, f. (ad.) Διονύσιος: doctor)

—Euonymon: (4) 109/10 AD  IG II² 2017, 13 (I f. Δέκμος II); (5) ~ (II s. Δέκμος I)

—Eupyridai: (6) 109/10 AD  IG II² 2017, 17 (Δ[έκ]μος)

—Kephisia: (7) 80/79 BC  IG II² 1039 I, 76 ([Δ]έκμος: s. Πόπλιος I)

—Leukonoion: (8) s. i BC  IG II² 2461, 135 (I f. Δέκμος II); (9) ~ (II s. Δέκμος I)

—Melite: (10) i-ii AD  IG II² 6839 (s. Λεύκιος)

—Peiraieus: (11) 56/5 BC  IG II² 1717, 13 (f. Λεύκιος)

—Phyle: (12) i AD  IG II² 7749 (f. Γάϊος)

—Sounion: (13) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 21 (f. Λεύκιος)

—Sphettos: (14) ii-i BC  SEMA 635 (s. Γάϊος)

—Steiria: (15) 13/12 BC  IG II² 1963, 41 ([Δ]έκμ[ο]ς); (16) 150-190 AD  Ag. XV 384, 16

—tribe Antiochis: (17) i AD  Ag. XV 309, 33

—tribe Leontis?: (18) imp. Ag. XV 317, 4 (or tribe Attalis: [Γά]ϊος Δέ[κ]μο[ς])

Athens*: (19) i BC  IG II² 11249 (f. Εἰρήνη Σερουιλία)

Δέκομος

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 92 (Κλ. Δέκο[μος?])

Δεκριανός

Athens*: (1) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 35 (epeng.)

Δελφιάς

Foreign Residents:

    Pheneos?: (1) ii BC  SEMA 1450 (LGPN III.A (1)) ([Δε]λφιάς)

Δελφικός

Athens: (1) c. 195 AD  SEG LIX 174, 16

—Acharnai?: (2) a. 216 AD  Ag. XV 473, 36 (f. Παιδέρως)

Δέλφις

Athens: (1) c. 525-500 BC  CAVI 5740

Δελφίς

Athens: (1) ?s. iii BC  IG II³ (4) 1331; (2) ii AD  Luc., DMeretr. 14 (het./fict.)

Athens?: (3) s. i BC  IG II² 11052 (Δ(ε)λφίς)

Foreign Residents:

    Phoenicia, Sidon: (4) i-ii AD  IG II² 10278 (Δελφ[ίς]: d. Διονύσιος)

Δελφός

Athens: (1) i/ii AD  IG II² 2257, 5

—Sphettos: (2) 143/4 AD  IG II² 2050, 80 (I f. Δελφός II); (3) ~ (II s. Δελφός I)

Δεξανδρίδης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 1230 bis (PA 3209) (Δεχσανδρίδς); (2) c. 500 BC  IG I³ 1231 (Δε[χσ]ανδρίδ[ς]); (3) c. 475 BC  IG I³ 1000 = IEleusis 18 (PA 7189) ([Δ]ε[χ]σανδ[ρ]ίδη(ς)?, [Θ]ε[ρ]σανδ[ρ]ίδη(ς)?: s. Φιλῖνος); (4) c. 450 BC  IG I³ 1153, 16 (Δε̣χσανδρί[δς])

—Acharnai: (5) 373/2 BC  IG II² 1607, 2 (PA 3210)

Athens*: (6) v/iv BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 49; IG II² 7864, 1 (s. Νεανδρεύς, f. Καλλίστρατος)

Δέξανδρος

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 119 no. 49; p. 122 no. 57; (2) 161-147 BC  IG II² 956, 90; 1938, 54 (PA 3212) (s. Φιλῖνος)

—Phegous: (3) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 69 (Δέξανδρ(ος): I f. Δέξανδρος II); (4) ~ (II s. Δέξανδρος I)

—Skambonidai: (5) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 104 (Δέ[ξα]νδρος)

—tribe Aigeis: (6) 106/5 BC  FD III (2) 28, 30 (s. Σάτυρος)

—tribe Akamantis: (7) 409 BC  IG I³ 1191, 171 (PA 3211) ([Δ]έχσανδρος)

Foreign Residents:

    Epiros: (8) iv BC  IG II² 8534 (LGPN III.A (3)) (s. Γλαυκέτας)

Δεξία

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11053

Δεξιάδης

Athens:

—Phaleron: (1) 344/3 BC  IG II² 1443, 5 (s. Δ[--])

Δεξίδημος

Athens?: (1) s. iv BC  SEMA 1676

Δεξίερος

Athens:

—Halai: (1) c. 360 BC  IG II² 5469, 1, 3? (PA 3213) (s. Δεξίριπος, ?f. Φαιναρέτη)

—Phlya: (2) m. iii BC  SEG LXIII 205, 1 ([Δ]ε̣ξίερος)

Δεξιθέα

Athens*: (1) s. iv BC  Machon, 295 (het.)

Δεξίθεος

Athens: (1) c. 580 BC  IG I³ 600 ([Δεχ]σίθεος: f. Χειρικράτης); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 730 (PA 3216) (-χσί-: s. Εὔδικος); (3) c. 400 BC  IG II² 6 = Walbank, Proxenies 61, 5; IG II² 7, 3 (PA 3214); (4) 385/4 BC  Develin, AO p. 219 (PA 3215) (archon epon.); (5) 128/7 BC  FD III (2) 24, 28 (I f. Δεξίθεος II); (6) ~ (II s. Δεξίθεος I)

—Hamaxanteia: (7) f. iv BC  IG II² 157, 3 ([Δε]ξίθεος)

—Melite: (8) f. iv BC  D. lvii 37 (PA/APF 3218) (s. Ἀμυθέων)

—Pelekes: (9) c. 304-280 BC  Ag. XV 61, 297; 72, 214 (s. Ἱεροκλείδης II, f. Ἱεροκλῆς II)

—Phlya: (10) f. iv BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 10 (= PA 3220); IG II² 4023, 2 (f. Τεισίας, Ἄλκηστις)

—Phyle: (11) 196 BC  Milet I (3) 148, 7 (f. Θεοκλῆς)

—Phyle?: (12) 416/15 BC  IG I³ 306, 24 f.; 307, 43; 330, 18; 331, 31; 370, 37 (PA 3221) (or Thria: -χσί-)

—Prospalta: (13) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 5 (PA 3219) (s. Κριτόφαντος)

—tribe Hippothontis: (14) 385/4 BC  IG II² 1407, 5 (PA 3217) (Δε[ξ]ίθε[ος])

Athens?: (15) 425 BC  Ar., Ach. 14 (Stephanis 596); (16) 405 BC  IG I³ 1032, 377; (17) m. iv BC  IG II² 11054 (PA 3215a) ([Δ]εξίθεος: s. Διονύσιος); (18) f. iii BC  IG II² 2432, 4 + PAA 5 p. 64 ([Δ]εξίθεος - PAA, Ἐξίθεος - IG)

Athens*: (19) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 250 (metic)

Foreign Residents:

    Aigina: (20) m. iv BC  IG II² 7953 (LGPN III.A (1)) (f. Δημήτριος)

Δεξίκλεια

Athens:

—Oion: (1) m. iv BC  IG II² 7263, 6 (PA 3222) (d. Φιλίων, m. Ἀρχικλῆς (Potamos))

Δεξικλῆς

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11055 (-κλέης); (2) ii/iii AD  IG II³ (4) 556 II, 1

Δεξικράτεια

Athens: (1) c. 390-365 BC  IG II² 6572 (PA 3224)

—Acharnai: (2) s. iv BC  IG II² 6077 (PA 3223) (d. Θρασυμήδης)

Δεξικράτης

Athens: (1) iii BC  SEG XXVI 207, 23; cf. PCG 5 p. 16 (PA 3225); (2) c. 100 BC  ID 2595 II, 7 (s. Ζώπυρος)

—Aigilia: (3) 410/9 BC  IG I³ 375, 35 (PA 3226) (Δεχσικράτς)

—Eleusis?: (4) 344/3 BC  IG II² 1443, 8 (s. Δικαιογένης)

—Erchia: (5) m. iv BC  IG II² 6104 (PA 3227) (f. Δέξις); (6) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 10 (s. Ἡγησίας)

—Ikarion: (7) s. iv BC  IG II³ (4) 1505, 2 (PA 3228) (f. Μενεκράτεια)

Athens?: (8) v/iv BC  IG II² 11056 (PA 3225a)

Foreign Residents:

    Mysia, Zeleia: (9) s. iv BC  IG II² 8526 (LGPN V.A (2)) (s. Δέξιος)

Δεξίλαος

Athens:

—Halai: (1) 229-214 BC  IG II³ (1) 1144, 32, 117 f.; 1152, [2], 84 f.; 1153, [60]; 1155, 54, 147 f.; 1162, 60, 136; 1197, [20] (Stephanis 598)

—Hybadai: (2) 142/1 BC  ID 2589, 31

Athens?: (3) 284 BC  IG XI (2) 105, 20

Δεξιλείδης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 24, 33 (Δεξιληίδ[ης]: f. Νικοτέλης)

Δεξίλεως

Athens:

—Thorikos: (1) 414-393 BC  IG II² 5222; 6217 (PA 3229) (s. Λυσανίας I)

Δέξιλλα

Athens: (1) 398/7 BC  IG II² 1388, 83; 1400, 66

Δέξιλλος

Athens: (1) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 2 (s. Φίλων); (2) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 333-334 no. 8, 7 (Δέξ[ι]λλ[ος])

Δεξίμαχος

Athens?: (1) c. 440-430 BC  BM Vases III E 495 = CAVI 4611 (ARV² p. 1045 no. 8) ([Δ]εξίμαχος, [Ἀλ?]εξίμαχος - CAVI)

Δεξίμβροτος

Athens:

—Paiania: (1) 303/2 BC  IG II² 494, 9 (= PA 3230); IG II² 493, 9; SEG LIII 101, 5 (s. Ἀρκεσίλας)

Δεξιμένης

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  IG II² 5811, 1, 4 (PA 3231) (f. Κλεοστράτη, Σωστράτη)

Δεξίνικος

Athens: (1) 388 BC  Ar., Pl. 800

—Eitea: (2) iv/iii BC  SEMA 198 (f. Σώστρατος)

Δεξίνομος

Athens: (1) inc. IG II² 2556 (f. Γείτων)

—tribe Hippothontis: (2) v BC  IG I³ 1165, 3 (PA 3232) (and Lemnos: -χσί-)

Δεξίξενος

Athens:

—Daidalidai: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 175 (f. Παντιάδης)

Δέξιος

Athens: (1) 450-425 BC  ARV² p. 1616 = CAVI 1395; (2) ?iv-iii BC  SEG XLVII 549 ([Μή]δ̣ειος - Klaffenbach and Hallof, Δ̣έ̣ξιος - Camp et al.); (3) inc. SEG XLI 525 ([Δ]έξιος)

—Lamptrai: (4) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 69 (PA 3234)

Athens?: (5) v/iv BC  IG II² 11057 (PA 3233a); (6) c. 400-375 BC  Ag. XXI F 136 = CAVI 392 (Δέξιο[ς]?, Δεξί[νος] (gen.)?); (7) ?iv BC  SEG LVII 296 ([Δ]έξιος?, [Ἀμφιδ]έξιος?); (8) m. iv BC  IG II² 11058 (PA 3233b); (9) 329/8 BC  IG II² 1256 = Schwenk 52, 3, 7 f. (= PA 3233); SEG XXXII 86 + XXXV 73, 35; (10) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 106

Athens*: (11) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 82 (-χσι-); (12) 405 BC  IG I³ 1032, 436 (metic?); (13) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 37 (Δ̣έξιος); (14) f. iv BC  Lys. fr. xxxii (freed.)

Foreign Residents:

    Aigina?: (15) 405 BC  IG I³ 1032, 429 (LGPN III.A (1))

    Mysia, Zeleia: (16) s. iv BC  IG II² 8526 (LGPN V.A (3)) (f. Δεξικράτης)

Δεξίοχος

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 25 (s. Δέξων)

—Phaleron: (2) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 90

Δεξίππη

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11059

Δέξιππος

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xxxiii (PA 3235); (2) iv AD  Alciphr. i 39 (fict.); (3) f. v AD   IG II² 4008 = 13282, 3 (I s. Λυσικλῆς, ?f. Δέξιππος II); (4) ~ IG II² 4008 = 13282, 11 (II ?s. Δέξιππος I)

—Hamaxanteia: (5) iii BC  IG II² 5603 (PA 3236) (Δέξ[ιππ]ο[ς]: f. Φανοστράτη)

—Hermos: (6) c. 200-275 AD  IG II³ (4) 206; 1398, 5 f.; IG II² 3667, 7 f.; 3669 = 13262, 6, 10, 17; 3670, 6; 3671 = IEleusis 656, 2 f.; Suda Δ 237; cf. FGrH 100 (Π. Ἑρέννιος Δέξιππος: I s. Π. Ἑρέννιος Πτολεμαῖος I, f. Ἑρέννιος Πτολεμαῖος II, Ἑρέννιος Δέξιππος II, Ἑρεννία Ἑρμωνάκτεια); (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 162, 177, 204, 303, 477 f.; 3670, 7 f. (Ἑρέννιος Δέξιππος: II s. Π. Ἑρέννιος Δέξιππος I)

—Paiania: (8) i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 99 no. 17 (s. Παγχάρης)

—Plotheia: (9) c. 265 BC  IG II³ (1) 956, 16

Athens*: (10) f. iv BC  Ag. XVII 760

Foreign Residents:

    Herakleia: (11) i AD  IG II² 8548; cf. AM 67 (1942) p. 180 no. 379 (Δέ[ξ]ιππος: f. Ἀθηνηΐς)

    Samos: (12) f. iv BC  IG II² 10223 (LGPN I (3)) (f. Ἀρίμνηστος)

Δεξίριπος

Athens:

—Halai: (1) c. 360 BC  IG II² 5469 (PA 3237) (f. Δεξίερος)

Δεξίς

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) s. iv BC  SEMA 1136, 1 (LGPN III.B (1))

Δέξις

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 39 (-χσις)

—Erchia: (2) m. iv BC  IG II² 6104 (PA 3238) (s. Δεξικράτης)

—tribe Hippothontis: (3) f. iv BC  IG II² 2369, 5 (s. Γ̣[--])

Δεξιφάνης

Athens?: (1) hell. SEG XLI 95, 7 ([Δ]εξιφά[νης]); (2) ?iii BC  CIA App. 42, 7 (Δ[εξ]ιφάνης)

Δεξίφιλος

Athens:

—tribe Aiantis: (1) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 20 (PA 3239) (Δεχ[σί]φιλος)

Δεξιφῶν

Athens:

—tribe Oineis: (1) 157-148 BC  IG II² 957, 47; 958, 90 (PA 3240) (s. Καλλιφάνης)

Δεξίχαρις

Athens: (1) 109/8 BC  IG II² 1014 = SEG XL 121, 5 (PA 3241) (s. Φι[--])

Δεξώ

Athens: (1) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 11 (PA 3242) (m. Ἱερώνυμος II, Ἱερόκλεια)

Δέξων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 35 (-χσν); (2) 138/7 BC   FD III (2) 23, 9 (f. Νίκανδρος); (3) ~ FD III (2) 23, 25 (f. Δεξίοχος)

—Kropidai: (4) i BC  IG II² 6041 (PA 3243)

Foreign Residents:

    Other: (5) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 105 (frag. ethn. T--: s. Νουμήνιχος)

Δέος

Foreign Residents:

    Macedonia (Bottiaia), Beroia?: (1) imp. IG II² 8406 (LGPN IV (1)) (s. Δημήτριος)

Δερκέτης

Athens: (1) c. 485-480 BC  Ag. XXV 658 (f. Φιλέας); (2) ?iv BC  IG II² 5518 (PA 3244) (f. Φιλτώ)

—Phyle: (3) 425 BC  Ar., Ach. 1028 (fict.); (4) c. 407-370 BC  IG I³ 109, 7; Ag. XV 492, 97 (PA 3245) (f. Σωφάνης)

—Sphettos: (5) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 77 f. (cf. APF p. 199) (f. Εὐπείθης)

Δέρκετος

Athens?: (1) f. iii BC  IG II² 2325, 91, 208 (Stephanis 601)

Δέρκιππος

Athens:

—Kopros: (1) 325/4 BC  IG II² 1629, 6, 28, 48 (PA/APF 3246)

—Kothokidai: (2) i BC  IG II² 6473

Athens?: (3) iv/iii BC  Men. fr. 639 (fict.)

Δερκυλίδης

Athens:

—Athmonon?: (1) f. iv BC  SEG XXIV 197, 26 (s. Δερκύλος)

Athens*: (2) ?hell. SEG LIII 248

Δερκύλος

Athens: (1) 422 BC  Ar., V. 78 and Schol.; cf. Stephanis 602 (PA 3247); (2) iii-ii BC  Polemon 4 (1949/50) p. 89 no. 268 (f. Ἀρίστιον)

—Athmonon?: (3) f. iv BC  SEG XXIV 197, 26 (f. Δερκυλίδης)

—Hagnous: (4) s. iv BC  IG II² 1187 = IEleusis 99, 1 f., 7, 13; IG II² 1623, 179; 3837, 1 (PA/APF 3248 = 3249) (s. Αὐτοκλῆς I, f. Αὐτοκλῆς II)

—Melite: (5) c. 180 AD  Ag. XV 429, 4; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme, date) ([Δ]ερκύλος)

—Myrrhinoutta: (6) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 92 (s. Ἐπι[--])

—Poros: (7) 400/399 BC  IG II² 1374, 5; 1375, 6 (PA 3250) ([Δ]ερκύλο[ς])

—Sphettos: (8) m. iii BC  IG II³ (1) 1083, 22

Δέρκων

Athens: (1) f. iv BC  ID 46, 2 (PA 3251)

Δέρσιππος

Athens?: (1) iv/iii BC  Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 50 (fict.)

Athens*: (2) iii BC  ZPE 14 (1974) p. 240 (fict.?)

Δευτέρης

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 367 no. 89 = CAVI 4254 (-ρς̣)

Δηϊδάμεια

Athens: (1) iii AD  IG II² 3638 = IEleusis 636, 7 f. (Αὐρ. Δηϊδάμεια: m. Αὐρ. Παραμόνα)

Δηϊκράτεια

Athens:

—Halai: (1) iv BC  SEMA 58 (Δεϊ-: d. Πρωτίας)

Δηϊκράτης

Athens:

—Phaleron?: (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 192 (Δηϊκράτ[ης]: I f. Δηϊκράτης II); (2) ~ ([Δη]ϊκράτης: II s. Δηϊκράτης I)

Δηΐλοχος

Foreign Residents:

    Mysia, Prokonessos: (1) iv BC  IG II² 10113 = CEG II 605 (LGPN V.A (3)) (f. Μητρόβιος)

Δηϊμάχη

Athens: (1) vi/v BC  Graef--Langlotz I 2644 = CAVI 1207 ([Δε]ϊμάχ)

Δηΐμαχος

Athens:

—Leukonoion: (1) 157/6 BC  IG II² 957, 38, 66 (cf. PA 3253) (I f. Δηΐμαχος II); (2) c. 157-145 BC  IG II² 957, 37, 65 (= PA 3253); SEG XXXII 216, 11 (II s. Δηΐμαχος I)

Δηΐξενος

Athens:

—Oinoe: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 13; 6970 (PA/APF 3254) (s. Κυδικλῆς)

Δήϊππος

Athens?: (1) inc. SEMA 1679 (Δήϊπ[πος]: I f. Δήϊππος II); (2) ~ (Δήϊπ[πος]: II s. Δήϊππος I)

Δηλία

Athens?: (1) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 85

Δηλιάδης

Athens:

—Phaleron: (1) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 109 (PA 3255) (f. Ἀμεινίας)

Δηλιάς

Athens:

—Kydathenaion: (1) f. iv BC  IG II² 6097, 7 (cf. APF 10807) (d. Νικίας, m. Εὐαλκίδης (Erchia))

Athens?: (2) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 107 f.

Athens*: (3) ii-i BC  IG II² 11061

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) i BC  IG II² 8617 (d. Σφαῖρος)

Δηλόδοτος

Foreign Residents:

    Keos: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 13 (LGPN I (1)) (Δ-)

Δηλοφάνης

Athens:

—Cholargos: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 700, 2 (PA 3256) (?s. Λυσιμάχη, f. Δ[--])

Δημαγάθη

Athens?: (1) ii AD  IG II² 11062

Δημαγένης

Athens: (1) 266/5 BC  IG II² 3210, 4; Aleshire, Asklepieion p. 79 (date) (PA 3257) (Δημαγέν[ης]); (2) c. 243-237 BC  IG II³ (1) 1035, 12, [19]

Δημάγετος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 165 (Δ-)

Δημαγόρα

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 5495 a (p. 879); (2) ~ IG II² 11063; (3) m. iv BC   SEMA 2248; (4) ~ CIA App. 138 = SEG LXV 170, 3 (Δημαγό[ρ]α)

—Sounion: (5) m. iv BC  IG II² 7425, 1 (PA 3258) (d. Ἐφοδίων, ?m. Μενεκύδης)

Athens?: (6) ?iv BC  IG II² 11064 (Δη[μαγ]όρα: d. Τελέστης)

Δημαγόρας

Athens:

—Oa: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 380

—Thorai: (2) 140/39 BC  Ag. XV 240, 102

—tribe Hippothontis: (3) c. 130-127 BC  FD III (2) 24, 48; SEG XV 104, 224; IG II² 964, [14] (s. Εὐθύδομος)

Δημάδης

Athens: (1) 328/7 BC  IG II² 1630, 4 = SEG XXIV 159, 382 (PA/APF 3259) (f. [--]μος)

—Athmonon: (2) m. iv BC  IG II² 2385, 50, 53 (PA 3260 = 3261) (f. Σπευσανδρίδης, Θυμάδης)

—Kollytos: (3) 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 6, 20; p. 389 (deme) (Καρείνας Δημάδης); (4) iii AD  SEG LIX 246, 3 f. (Αὐρ. Δημά[δης]: s. Μᾶρκος)

—Kollytos?: (5) c. 175-185 AD  Ag. XVIII C120, 6 + RCA p. 99 (Καρίνας Δη̣[μάδης])

—Paiania: (6) c. 390-319 BC  IG II³ (1) 321, 6 f.; 322, 7; 326, 6; 334, [10 f.]; 335, 5; 346, 12 f.; 355, 24; 356, 9; 358, 4; 360, 32; 384, 9; 480, 3; 929, 9; IG II² 380, 7 f.; 383 b, 10 f. (p. 660); 400, 2; IG II² 1493, 12-21 (cf. SEG XXI 552); IG II² 1623, 188; 1627, 247 f.; 1628, 348 f., 464; 1629, 349, 520, 698, 728 f., 869; 1631, 65, 104, 605; Ag. XV 42, 145; IG II³ (4) 18, 6; FD III (4) 383, 2 (cf. Habicht, Untersuchungen p. 149); ID 104-33 B, 9; Ag. XVI 100, 8; + PA/APF 3263; RE (-) (I s. Δημέας I, f. Δημέας II)

—Thria: (7) ?i BC-i AD  IG II² 6267 (PA 3262) (f. Σωστράτη)

Athens?: (8) m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 9, 8 f. (Δ̣η[μ]άδ̣[ης])

Δημαινέτη

Athens: (1) v BC  Luc., Scyth. 2 (fict.); (2) v/iv BC  IG II² 11865 b (p. 888) (Δημαιν(έ)τη); (3) c. 400-380 BC  IG II² 11790; SEG XXVIII 331 (date); (4) iv BC  Ag. XVII 761 (PA 3264a); (5) ii AD  Luc., Philops. 27 (m. Μνάσων, Εὐκρατίδης)

—Aixone: (6) iv BC  SEMA 45 (Δημαινέ[τη]: d. Εὔπολις)

—Pithos: (7) f. iv BC  SEMA 571 (d. Πείθανδρος)

Athens?: (8) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 10; (9) c. 320-310 BC  SEMA 1682 (-τε: d. Προκλῆς); (10) hell. IG II² 11065 (PA 3264b)

Δημαίνετος

Athens: (1) c. 520-500 BC  Graef--Langlotz II 1335 = CAVI 1531 (Δ-); (2) f. iv BC   Robert, Coll. Froehner 11, 9 ([Δημ?]αίνετος); (3) ~ Robert, Coll. Froehner 11, 24; (4) iv BC  Zolotas p. 225 no. KH (sculptor); (5) c. 388-386 BC  Aeschin. ii 78; X., HG v 1. 10; X., HG v 1. 26 (PA/APF 3265); (6) m. iv BC  SEG XIX 174, 17 (Δημ[α]ίνε[τος]: f. [--]δης); (7) 356-352 BC  IG II² 1666 = IEleusis 143 A, 3 (PA 3267); (8) s. iii BC  Ag. XVIII C97 (Δ̣η̣μαίν[ε]το[ς]); (9) 128/7 BC  FD III (2) 8, 6 ([Δημαίνε?]τος: s. Δημέας); (10) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 8 (f. Ἀνδρόνικος)

—Acharnai: (11) c. 320 BC  Ag. XV 68, 18 (Δημαίν(ετος): I f. Δημαίνετος II); (12) ~ (II s. Δημαίνετος I); (13) iv/iii BC  SEMA 142, 1, 4 = SEG LVII 212 (f. Ἐπαίνετος)

—Anagyrous: (14) 336/5 BC  Ag. XV 42, 28 (Δ[ημα]ίνετος)

—Athmonon: (15) 209 BC  IG II² 1304 = IEleusis 211, 3, 44, 57, 65 (PA 3269) (s. Ἑρμοκλῆς)

—Eupyridai: (16) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 116 (PA 3270) (f. Πυθόκριτος); (17) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 77 (PA 3271) (Δ[ημα]ίνετος: f. Πυθόκριτος)

—Kerameis: (18) s. v BC  IG II³ (4) 24, 9 (cf. APF 3273) (I f. Τιμασίθεος I); (19) c. 360-333 BC  IG II² 1443, 106 f.?; 1612, 346; 1616, 132; 1623, 38 (PA/APF 3273) (II s. Τιμασίθεος I)

—Kolonos: (20) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 51 (PA 3274) (s. Φορμίων)

—Kydathenaion: (21) iv BC  SEMA 346 (f. Εὔδοξος); (22) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 97 (PA 3275) (f. [--]τος)

—Paiania: (23) m. iv BC   IG II³ (4) 252, 2-4; 503; CIA App. 84 b + JÖAI 7 (1904) p. 113? (PA/APF 3276) (I s. Δημέας III, f. Δημέας IV, Δημοσθένης III); (24) ~ IG II² 7033 (PA/APF 3277) (Δημαίν[ετος]: II s. Δημοσθένης IV)

—Paiania?: (25) iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 166 ([Δη?]μαίν[ετος])

—Pallene: (26) iv BC  SEG LIII 240 (s. Δη[--])

—Pithos: (27) 335/4 BC  Ag. XV 43, 170 (f. Εὐαίνετος)

—Thorikos: (28) 385/4 BC  IG I³ 228, 26 (PA 3272) (f. Φιλόξενος)

—Xypete?: (29) 366/5 BC  IG II² 108, 5; SEG XXXII 59 (deme) (PA 3266)

—tribe Leontis: (30) 149/8 BC  IG II² 958, 49 (PA 3268) (f. Νικο[....]ος)

Athens?: (31) iv BC  IG II² 11863 (PA 3267a); (32) i BC-i AD  SEMA 1683 ([Δ]ημαίνε[τος]?, [Δ]ημαινέ[τη]?: s./d. Δῆμος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (33) imp. IG II² 8596 (f. Βιότη)

Δημάλκης

Athens:

—Skambonidai: (1) f. iii BC  IG II² 3850, 3 (PA 3278) (Δημά(λ)κης: f. Καλλίας)

Athens?: (2) f. iii BC  IG II² 2428, 8-9 + AE 1950, p. 50 no. 32 (Δαμαλκέ[της] - AE, [Δημ]αλκέ[της]?, Ἀλκέ[της]? - IG)

Δημάνθης

Athens: (1) ?iv BC  IG II² 1703, 2 (PA 3280) (s. Τιμα[--]); (2) imp. IG II² 6396 (f. Χαρίτα)

—Lamptrai: (3) 158/7 BC  ID 2605, 29 (f. Διονύσιος); (4) c. 155 BC  Ag. XV 226, 9, 82; (5) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 94 (PA 3281) (f. Διονύσιος)

—Marathon: (6) m. iv BC  IG II² 1622, 646 (PA/APF 3282)

—tribe Kekropis: (7) 409 BC  IG I³ 1191, 258 (PA 3279) (Δμάνθς)

Δημάρατος

Athens: (1) v BC  Th. vi 105. 2 (PA 3283); (2) c. 344/3 BC  Is. xii 6 (PA 3284); (3) 171/0 BC  Plb. xxviii 19. 4; Plb. xxviii 20. 3 (PA 3285)

—Athmonon: (4) 183/2 BC  IG II² 2332, 224 (PA 3288) (Δημάρα[τ]ο[ς]); (5) c. 160 BC  ID 1716, 8 (PA 3286) (s. Θεογένης)

—Halai (Aixonides): (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 217 (Δημ̣[ά]ρατος: s. Ἡφαιστοκλῆς)

—Kephisia: (7) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 18 (PA 3287)

—Plotheia: (8) c. 389 BC  Is. v 33 (PA 3289)

Δημαρέτη

Athens: (1) c. 410-400 BC  IG I³ 1299 (PA 3290) (-τ); (2) f. iv BC  IG II² 5999 (PA 3291); (3) iv BC   IG II² 4028 (d. Χαιρεφάνης); (4) ~ IG II² 5918 (PA 3293); (5) iv BC  SEMA 1905

—Anaphlystos: (6) m. iv BC  IG II² 5658, 1, 6 (PA 3292) (d. Λεωκράτης)

—Marathon: (7) iv BC  IG II² 6151 (PA 3294) (d. Αἴσχρων)

Foreign Residents:

    Ionia, Erythrai: (8) s. iv BC  IG II² 8500 + SEG XIV 194 (LGPN V.A (1)) ([Δ]ημαρέτ[η]: d. Μοίριχος)

Δημάρετος

Athens: (1) s. v BC  Arist., Ath. 38. 2 (PA 3295); (2) m. iv BC  D. xxxviii 10-14 (PA 3296); (3) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 221

—Agryle: (4) c. 365-330 BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 83 (Δημ̣ά̣ρ̣ε̣τ̣ος); (5) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 79 (f. Δήμων)

—Alopeke: (6) c. 360 BC  IG II² 5552 a, 1 (p. 890) (s. Δημόνοθος)

—Kytheros: (7) s. iv BC  IG II² 2496, 4 (PA 3297) (s. Λεωσθένης)

—Lamptrai: (8) 108/7 BC  ID 2628, 22 (II s. Νικόστρατος, Διόκλεια); (9) 108-100 BC  IG II² 1028, 5, 70 (= PA 3298); ID 2250, 4; 2251, 9; 2262, 6 f.; 2628, 4 f., 18; SEG XXXV 887, 3 (I f. Νικόστρατος)

Athens?: (10) inc. IG II² 11067 (Δημαρετε (masc. voc./fem. nom.?))

Δημάριον

Athens: (1) ii/i BC  IG II³ (4) 1115, 6 (d. Μεγαλλίς (Marathon))

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (2) ii BC  IG II² 8009 (d. Ἀρτέμων)

    Herakleia: (3) i AD  IG II² 8618 (Δημάριο[ν]: d. Σωσίβιος)

Δημάρχη

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13535 (SEMA 2855)

Δημαρχία

Athens:

—Halai: (1) c. 340-317 BC  IG II² 5470 (d. Διόγνητος)

Δημαρχίδης

Athens:

—Hagnous: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 190

Δήμαρχος

Athens: (1) c. 395-390 BC  SEG XLV 150, 3 (Δήμαρ̣χ̣ο̣[ς]); (2) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 81; cf. ZPE 125 (1999) p. 107; (3) ~ IG II² 1613, 134 (PA 3299) (Δήμαρχ[ος]); (4) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 12 (s. Ἀμφίας)

—Eroiadai (Hippothontid): (5) m. iv BC  IG II² 6090 (cf. PA 3301); (6) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 117 (PA 3301)

—Keiriadai: (7) iv BC  SEMA 279 (f. Εὐθυκράτης)

—Kettos: (8) f. iv BC  IG II² 1952, 21 (PA 3302)

—Leukonoion: (9) 324/3 BC  IOrop 353 A, 73 (s. Ἀρίστανδρος)

—Oinoe: (10) i BC  IG II² 6981 (f. Ποθείνη)

—Paiania: (11) iv BC  IG II² 7066 = Hildebrandt, Namenstelen 376 (PA 3303) (f. Μένανδρος); (12) inc. IG II² 4095 (PA 3304) (s. Ἀριστίων); (13) ~ IG II² 7034 (s. Ἀρίσταρχος)

—Pallene: (14) i BC  IG II² 7123 (f. Καλλιφάνης); (15) imp. IG II² 7114 (Δήμαρχ[ος]: I f. Δήμαρχος II); (16) ~ (Δήμαρχ[ος]: II s. Δήμαρχος I); (17) ii AD  SEMA 539

—Phaleron: (18) s. iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 120 a (Δήμα̣ρχ̣ος̣); (19) ~ IG II² 7602 (PA 3305) (f. Διονύσιος); (20) s. iii BC  IG II² 7598 = Kerameikos III pp. 44 ff. no. 38 a (s. Φίλων I)

—Phrearrhioi: (21) 349/8 BC  IG II³ (1) 294, 3; 296, 4; 297, 3 f. (PA 3306) (f. Διεύχης); (22) 336/5 BC  Ag. XV 42, 212

—tribe Aigeis: (23) 161/0 BC  IG II² 956 I, 77 (PA 3300)

Δημᾶς

Athens*: (1) 142/3 AD  IG II² 2049, 131 (f. Ἅγνος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) c. 116 AD  IG II² 2026, 29 (LGPN V.B (1)) (s. Ἀρίστων)

Δημέας

Athens: (1) v BC  Th. v 115. 3 (PA 3307) (f. Φιλοκράτης); (2) v/iv BC  Luc., Tim. 49 ff. (fict.); (3) f. iv BC   POxy 2464 I, 6 etc.; (4) ~ SEMA 1684; (5) ?382/1 BC  IG II² 1412, 16 (Δημέ[ας]); (6) s. iv BC  PCG 2 p. 137 fr. 205 (PA 3313) (s. Λάχης); (7) ?315-305 BC  Men., Sam. 96 f.; Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 39 (f. Μοσχίων: fict.); (8) f. iii BC  Nachtergael, Les Galates 9, 64; cf. Stephanis 607 (PA 3312) (s. Ἀναξικράτης); (9) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 209 no. 95; (10) ii-i BC  Ag. XVI 333, 7 (Δημέ[ας]: I f. Δημέας II); (11) ~ (II s. Δημέας I); (12) 138/7 BC  FD III (2) 23, 16 (I f. Δημέας II); (13) ~ (II s. Δημέας I); (14) 128/7 BC   FD III (2) 8, 6 (f. Δημαίνετος); (15) ~ FD III (2) 24, 36 ([Δημ]έας: f. Νικάνωρ); (16) 95-91 BC  Thompson, New Style Coinage 1008-1012; 1050-66 (PA 3308); (17) ?58/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1232-3 (PA 3309); (18) ii AD   Luc., DMeretr. 2 (fict.); (19) ~ Luc., Philops. 14 (fict.)

—Acharnai: (20) iv BC  IG II² 5788 (PA 3316) (s. Γλαύκων)

—Aixone: (21) m. iv BC  IG II² 5417 (f. Δημόστρατος); (22) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 17 (PA 3314) (f. Δημοκλείδης)

—Aixone?: (23) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 22

—Athmonon: (24) m. iv BC  SEG XXVIII 150, 13 (f. [...]οπείθης)

—Azenia: (25) m. i BC  Ag. XV 278, 34 (f. Διοσκουρίδης); (26) c. 20 BC  Ag. XV 293, 3; IG II² 3505, 7 + SEG XXIII 111? (archon epon.)

—Boutadai: (27) iii/ii BC  SEMA 173

—Cholargos: (28) iv BC  IG II² 7772 (s. Δημοκλῆς); (29) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 77 (f. [--]α̣τος)

—D--: (30) m. ii AD  IG II² 2274, 4 ([Δ]ημέ(ας))

—Eleusis: (31) ii/iii AD  IG II² 4519 a, 9 (p. 352) (I f. Δημέας II); (32) ~ (II s. Δημέας I)

—Euonymon: (33) c. 92 AD  Ag. XV 312, 35 (I f. Δημέας II); (34) ~ (II s. Δημέας I)

—Halai: (35) ?hell. IG II² 5471 (cf. PA 3315) (I f. Δημέας II); (36) ~ (II s. Δημέας I); (37) c. 140 BC   IG II² 2445, 15; ID 1444 Ba, 13 (cf. PA 3315) (I f. Δημέας II, Μοσχίνη); (38) ~ IG II² 2445, 15 (cf. PA 3315) (II s. Δημέας I); (39) c. 103-89 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 23 (= PA 3311); ID 2045, 3; 2255, 9 (III s. Ἱκέσιος II); (40) i BC  IG II² 5472 (s. Θεόξενος); (41) 24/3 BC  IEleusis 300, 30 (f. Σέλευκος)

—Ionidai: (42) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 79

—Kephisia: (43) m. i BC  Ag. XV 276, 5 f. (Δημ[έ]ας: f. Ἡρα[--])

—Kollytos: (44) s. v BC  X., Mem. ii 7. 6 (PA 3318)

—Paiania: (45) v/iv BC  IG II³ (1) 321, [7]; 322, 7; 326, [6]; 334, 11; 335, [6]; 346, [13]; 355, 24; 356, [9]; 358, 4; 384, 9; IG II² 380, 8; 383 b, 11 (p. 660); IG II² 400, 2; IG II² 1623, 188; 1627, 248; 1628, 349, 464; 1629, 729, 869; 1631, 104 f.; IG II³ (4) 18, 6; FD III (4) 383, 2; ID 104-33 B, 9 (= PA 3321); Ag. XVI 100, 8; cf. PA/APF 3319; Habicht, Untersuchungen p. 149 (I f. Δημάδης I); (46) f. iv BC  IG II³ (4) 252, 2 (PA/APF 3320) (III f. Δημαίνετος I); (47) iv BC  IG II² 7039; cf. APF 3276 ([Δ]ημέα[ς]: VI f. Δημόφιλος II); (48) m. iv BC  IG II³ (4) 252, 3; CIA App. 84 b, 3 + JÖAI 7 (1904) p. 113? (PA 3323) (IV s. Δημαίνετος I); (49) c. 353-319 BC  IG II³ (1) 480, 3; 929, 9 (PA/APF 3322) (II s. Δημάδης I, f. Δημάδης II); (50) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 6; cf. APF 3276 (Δη[μ]έας); (51) iii BC  Ag. XV 106, 8; cf. APF 3276 ([Δη]μέας: VIII s. Δημόστρατος)

—Perithoidai: (52) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 126 (Δημ[έας]: f. Ναυκλῆς)

—Phrearrhioi: (53) c. 325 BC  Ag. XV 52, 20 (= PA 3326); IG II³ (4) 716 (f. Λεύκων)

—Rhamnous: (54) s. iv BC  SEMA 800, 1 (IRhamnous 239) ([Δ]η[μ]εας: s. [..]ογος); (55) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 119 (PA 3324) (f. Μνασέας)

—Sphettos: (56) b. 324 BC  IG II² 3207, 4; GRBS 24 (1983) p. 163 (date) (PA 3325)

—Thria: (57) m. iv BC  IG II² 6251 (I f. Διογένης); (58) s. iv BC  SEMA 258 (s. Παντακλῆς); (59) 340/39 BC  IG II³ (4) 284, [5] (f. Μεγακλῆς); (60) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 5 (PA 3317) (II s. Διογένης); (61) ii BC  IG II² 6247 (cf. PA 3317) (f. Αὐτονόη)

—tribe Akamantis: (62) f. iv BC  IG II² 1952, 25 (PA 3310) (f. [--]ιος)

Athens?: (63) iv BC   IG II² 11069; (64) ~ SBBerlAk 1934, p. 1028 no. 3, 1 (Δη[μ](έ)ας); (65) iv BC  SEMA 1693 = CAVI 192 (f. Δημήτριος); (66) iv/iii BC  PCG 8 pp. 301 f. no. 1008, 16 (fict.); (67) 302 BC  Men., Imbr. 1 (fict.); (68) c. 290 BC  IG II² 2325, 89 (Stephanis 605) ([Δημ]έας); (69) 161-212 AD  IG II² 2280, 11 (f. Ἀντέρως)

Athens*: (70) c. 330-320 BC   SEG XVIII 36 B, 217 (freed.); (71) ~ IG II² 1570, 54 (freed.); (72) 161-156 BC  IG II² 956 I, 55; 957 I, 31; (73) 163/4 AD  IG II² 2086, 187 (f. Φιλόλογος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (74) i-ii AD  IG II² 9899 (LGPN V.B (14)) (f. Τρύφαινα)

    Messenia, Messene: (75) i BC  IG II² 9341 (LGPN III.A s.v. Δαμέας (39)) (f. Θεόδοτος)

Δημητρία

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 12698 (PA 3326a); (2) iv BC  IG II² 11085; (3) m. iv BC  IG II² 11360 (Δημητρ[ία]: ?m. Βίων (Potamos), Ἀρχίας (Potamos)); (4) s. iv BC  IG II² 11797; 11088 (d. Νίκιππος); (5) f. iii BC  SEMA 189 (Δημητρ[ί]α: d. Ἀπολλώνιος); (6) ii BC  IG II³ (4) 1723; (7) imp. SEMA 740 ([Δημη]τρία: d. [--]τρατος)

—Araphen: (8) 125-100 BC  ID 1963 c, 2 (d. Κόνων, Ὀνάσιον)

—Azenia: (9) c. 50-100 AD  IG II² 5304 (d. Διότιμος)

—Hagnous: (10) s. iv BC  IG II² 5263 (PA 3327) (d. Τιμοκλῆς)

—Halimous: (11) s. i AD  IG II² 4044 = AIUK 4.5 (2022) no. 26; IG II² 4045 (Κλ. Δημητρία)

—Kephisia: (12) iv BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 pp. 111-112 (d. Στρατοκλῆς)

—Melite: (13) s. ii BC  ID 2092, 4 (PA 3329) (Δημ(η)τρία: d. Ἀθηναγόρας II)

—Paiania: (14) c. 210 BC  IG II² 3473 = SEG LIX 216, 5 f.; Tracy, ALC p. 60 (date) (PA 3330) (Δημ[η]τρία: d. Βούλων, m. Ξενοστράτη, Ἄρκετος, Ἐπικράτης, Βούλων, Ξενοφῶν (all Euonymon))

—Prasiai: (15) ii/iii AD  IG II² 2361, 66 (Μεσσία Δημητρία: d. Κόγνιτος)

—Salamis: (16) iv BC  SEMA 1409 (d. Χ[--])

—Thorai: (17) m. iv BC  IG II² 6212, 1 (PA 3328) (d. Δημήτριος I)

Athens?: (18) f. iv BC  IG II² 11385 (PA 3326b); (19) iv BC   IG II² 11086 ([Δημητ]ρία); (20) ~ Ag. XVII 763 (d. Π[--]); (21) c. 360 BC  IG II² 11089 (PA 3326d) (d. Διονύσιος); (22) m. iv BC   IG II² 11070; (23) ~ IG II² 11072; (24) m. iv BC   IG II² 11092 (PA 3326f) (d. Χαιρίων); (25) ~ SEMA 1783 (-με-); (26) m. iv BC  IG II² 11071 = AIUK 4.6 (2022) no. 27 ([Δ]ημητρία); (27) s. iv BC  SEG LI 288; (28) c. 340-330 BC  Immerwahr, Script 824 = CAVI 865; (29) ?iii BC   CIA App. 175 ([Δημ]ητρία); (30) ~ CIA App. 119, 1; (31) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 146; (32) ii BC   IG II² 11090 (PA 3326e); (33) ~ IG II² 11075 (PA 3326c); (34) c. 44 BC  SEG LIV 235, 48; (35) imp. IG II² 11076 ([Δημη]τρία); (36) ~ SEMA 1686; (37) inc. IG II² 11087; (38) ~ IG II² 11074; (39) inc. IG II² 11083; (40) ~ SEMA 1687

Athens*: (41) 423 BC  Ar., Nu. 684 and Schol. (het.); (42) s. iv BC   IG II² 11077 + Peek, AG 1 p. 28 no. 102 ([Δημη]τρία); (43) ~ IG II² 11078; (44) s. iv BC  Hyp. fr. xvii (freed.); (45) 350-300 BC  Ag. XXI F 165; (46) c. 330-320 BC   IG II² 1576, 29 (Δημη[τ]ρία: freed.); (47) ~ SEG XVIII 36 A, 505 (Δημητρ[ία]: freed.); (48) c. 330-320 BC   IG II² 1566, 19 ([Δημ]ητρία: freed.); (49) ~ IG II² 1568, 16 (freed.); (50) hell. IG II² 11079 (Δημη[τ]ρία); (51) ii BC  IG II² 11080; (52) ii-i BC   IG II² 11081; (53) ~ IG II² 11084; (54) imp. IG II² 11081 a; (55) ~ IG II² 11082 ([Δ]ημητρία); (56) imp. IG II² 11082 a (p. 887)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikaia: (57) i BC-i AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 113 (LGPN V.A (8))

    Caria, Miletos: (58) i BC   SEMA 1264 (LGPN V.B (12)) (d. Σωκράτης); (59) ~ SEMA 927 (IRhamnous 364 = LGPN V.B (11)) (d. Ἰσίδωρος); (60) i BC-i AD  SEMA 1263 (LGPN V.B (13)) ([Δ]ημητρία: d. Μένανδρος); (61) i-ii AD  IG II² 9484 (LGPN V.B (16)) (d. Ἄκρατος); (62) imp. IG II² 9483 (LGPN V.B (14)); (63) ii AD  IG II² 9485 (LGPN V.B (17)) (d. Διονύσιος); (64) inc. SEMA 1262 (LGPN V.B (15)) ([Δη]μητρία: d. Αλ[--])

    Cyrenaica, Libyes: (65) inc. IG II² 9212 (LGPN I (19))

    Egypt, Alexandria: (66) iii BC  IG II² 8010 (d. Ἀριστόνομος)

    Euboia, Histiaia-Oreos: (67) ii BC  IG II² 10511 (LGPN I (32)) (d. Δαμοπείθης)

    Herakleia: (68) iii BC  IG II² 8620 (d. Ἱέρων); (69) ii BC  IG II² 8619; (70) i BC-i AD  IG II² 8621 (d. Χρήσιμος)

    Mysia, Kyzikos: (71) m. iv BC  Ag. XVII 525 = IG II² 9099 (LGPN V.A (23))

    Pontos, Amastris: (72) hell.-imp. SEMA 972 (LGPN V.A s.v. Δήμητρα (1)) (Δημητρ[ί]α: d. Διονύσιος)

    Pontos, Amisos: (73) iii BC  SEMA 801 (IRhamnous 240 = LGPN V.A (30)) (d. Δημήτριος)

    S. Italy (Campania), Neapolis: (74) i BC  IG II² 9991 (LGPN III.A (5)) (d. Λεύκιος)

    S. Italy?: (75) c. 365-340 BC  IG II² 8942 (LGPN III.A (7)) (d. Ἀρίστων)

    Syria, Antioch: (76) iii-ii BC  IG II² 8143 (d. Διονύσιος); (77) imp. IG II² 8144

    Thrace: (78) i BC  IG II² 8903 (LGPN IV (13)) (d. Σεργίων)

Δημητριάδης

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12874/5 (f. Φανοστράτη)

Δημήτριος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 389 = CAVI 5285 ([Δ]μτριος); (2) f. v BC   IG I³ 1146, 14 (Δμτριος); (3) ~ IG I³ 1146, 24 ([Δ]μτριος); (4) c. 450 BC  IG I³ 1153, 13 (Δμτριος); (5) s. v BC  Lys. vii 10; (6) c. 447 BC  IG I³ 433, 27 (Δμ[τριος]?); (7) f. iv BC   SEMA 2423 (f. Σωκράτης); (8) ~ SEG LXV 163, 2, 4; (9) f. iv BC  IG II² 1928, 8 (PA/APF 3331); (10) iv BC   IG II² 11104/5; (11) ~ IG II² 11085 (Δημήτρ[ιος]); (12) iv-iii BC  IG II³ (4) 1755 ([Δημ]ήτριος); (13) 362 BC  Polyaen. ii 32 (PA 3332); (14) c. 360 BC  CEG II 874, 3 (PA 3333); (15) m. iv BC   IG II² 12728; (16) ~ D.L. iii 43 (PA 3334); (17) m. iv BC   IG II³ (4) 698 (PA 3334f); (18) ~ IG II² 10558 (s. Ἀγάθων, ?s. Ἀρτεμισία); (19) s. iv BC  IG II² 5845 (s. Πάμφιλος); (20) iv/iii BC  SEG XXVI 1095 (s. Κηφισόδωρος); (21) c. 300-250 BC  IG XI (4) 558, 3, 8 (f. Θεόφιλος); (22) iii BC  IG II² 5703 (f. Κλεαρίστη); (23) 286/5 BC  IG II³ (1) 864, 9 (PA 3335) (f. Πολύευκτος); (24) 279/8 BC  IG II³ (1) 886, 4 f. (Δημήτρ[ιος]); (25) 277/6 BC  IG II³ (1) 890, 6 (PA 3336); (26) 257/6 or 253/2 BC  Nachtergael, Les Galates 10, 50 (PA 3337) (f. Ἀλέξανδρος); (27) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 210 nos. 97-8; (28) s. iii BC   IG II³ (4) 1340; (29) ~ ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 79 no. 3, 1; (30) 215-212 BC  BGU 2383, 4; 2385, 2 (f. Σιμίας); (31) c. 214-212 BC  BGU 2385, 2 (s. Εὔπολις: t.e.); (32) c. 200 BC  IG XII (9) 289, 1, 5; GVI 1518 = IG XII (9) 577 (s. Ποσειδώνιος, Εἰρήνη); (33) ?ii BC   ID 2135, 5 (I f. Δημήτριος II); (34) ~ ID 2135, 4 (II s. Δημήτριος I); (35) ii BC  IG II² 5708 (f. Παραμόνη); (36) ii-i BC  ID 2246, 1 (PA 3353) (Δημή[τριος]: f. Διονυσία); (37) 187/6 BC  Plb. xxiii 3. 5 (PA 3338); (38) ?180/79 BC  IG II³ (1) 1304, 1; 1305, 1; 1306, 1 (archon epon.); (39) c. 170 BC   IG II³ (1) 1389, 5; (40) ~ IG II³ (1) 1397, 31 ([Δημ]ήτριος: s. Ἀντίπατρος); (41) 161/0 BC  IG II² 956 I, 84 (PA 3339) (f. Αἰσχρίων); (42) c. 160 BC  IG II² 1027, 15; SEG XXI 457 (date) (s. Δ̣ημ̣[--]); (43) 149/8 BC  IG II² 958, 65 (PA 3354) (s. Ἀσκληπιόδωρος); (44) 142/1 BC  Thompson, New Style Coinage 202-225 (PA 3340) (Δημή(τριος)); (45) 138/7 BC   FD III (2) 11, 11 (II s. Δημήτριος I); (46) ~ FD III (2) 11, 11 f. (Δη[μήτρι]ος: I f. Δημήτριος II); (47) 138/7 BC   FD III (2) 23, 3 (s. Φίλων); (48) ~ FD III (2) 23, 6 (f. Πόσικος); (49) 138/7 BC  FD III (2) 23, 27 (f. Εὐφράνωρ); (50) 137/6 BC  ID 2610, 5 (PA 3364); (51) 136/5 BC  Thompson, New Style Coinage 330-332; 342 (Δημή(τριος)); (52) 131/0 BC  Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 53 ([Δημή]τριος: s. Δ[--]); (53) 129/8 BC  Thompson, New Style Coinage 414-16; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 3341) (Δημή(τριος)); (54) 128/7 BC   FD III (2) 12, 13 (f. Σαραπίων); (55) ~ FD III (2) 24, 7; 35, 6; 39, 3; 46, 3, 7 (f. Ξενοκλῆς); (56) 128/7 BC   FD III (2) 24, 19 (s. Δη[--]); (57) ~ FD III (2) 24, 25 (s. Ζήνων); (58) 128/7 BC   FD III (2) 47, 18 (Δαμάτριος: f. Πρόξενος); (59) ~ FD III (2) 47, 14 (Stephanis 642) (s. Σωκλῆς); (60) 128/7 BC  FD III (2) 12, 6 (f. Κάλλιππος); (61) c. 125 BC  IG II² 2450 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 1 ([Δημ]ήτριος); (62) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 464-6; 473; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 3343) (Δημή(τριος)); (63) 123/2 BC  IG II² 1006, 6, 40, 57, 92, 106; 1713, 8; 2993 a = Ag. XVIII C170; ID 1924, 1 (PA 3345) (archon epon.); (64) ii/i BC  IG IV (1)² 232, 7 + SEG XI 432 b; BSA 80 (1985) pp. 253-4 (date); SEG XI 444 b (f. Τιμόδημος); (65) 117/16 BC  Thompson, New Style Coinage 600-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 3341) (Δημήτρι(ος)); (66) c. 110/9 BC  ID 2011 bis, 3 ([Δημ]ήτριος: s. Α[--]ίδης); (67) 108/7 BC  ID 2628 a I, 27 (f. Λύσανδρος); (68) 106/5 BC   FD III (2) 15, 10; cf. BCH 99 (1975) p. 204 (PA 3348) (s. Η[--]ης); (69) ~ FD III (2) 15, 20 (s. Ἰσίφιλος); (70) 106/5 BC   FD III (2) 25, 4 (s. Ζήνων); (71) 106/5 BC  FD III (2) 25, 9 (I f. Δημήτριος II); (72) ~ (II s. Δημήτριος I); (73) ~ FD III (2) 25, 10 (s. Ποσειδώνιος); (74) 106/5 BC   FD III (2) 25, 21 (Δημήτρι[ος]); (75) ~ FD III (2) 25, 38 (s. Ἀρίστων); (76) 104/3 BC  Thompson, New Style Coinage 802-9; Chiron 21 (1991) pp. 5 f. (date) (PA 3344); (77) c. 100 BC  IG II² 7861 = EAD XXX 260 (s. Διογένης); (78) c. 100-85 BC   IG VII 540 = SEG XIX 335, 15, 41 (I f. Δημήτριος II); (79) ~ IG VII 540 = SEG XIX 335, 15, 37, 40 f. (cf. Stephanis 623 (PA 3349)) (II s. Δημήτριος I); (80) 99/8 BC  Thompson, New Style Coinage 879-928; Chiron 21 (1991) pp. 5 f. (date) (PA 3344); (81) f. i BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 51; SEG XXXIII 290 B, 12 (Stephanis 620) (s. Ἀριστόδημος); (82) ~ IG II² 2327, 8 (f. Πυθόνικος); (83) i BC  Ag. XV 294, 4 ([Δ]ημήτριος); (84) 98/7 BC   FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 52-4 (f. Παμμένης, Ζηνίων, Ἡρόδοτος); (85) ~ FD III (2) 26 II, 13 (s. Ἀλέξανδρος); (86) 98/7 BC   FD III (2) 26 III, 9 (s. Χρυσόγονος); (87) ~ FD III (2) 26 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 57 no. 7 d, 83 with adn. (Δημή[τριο]ς: ?f. Ξένων); (88) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 (Stephanis 637) (s. Μοσχίων); (89) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 25 (Stephanis 622) (s. Βι[--]ς); (90) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 36, 46 (I f. Δημήτριος II); (91) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 36, 46 (Stephanis 623) (II s. Δημήτριος I); (92) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 37, 44 (Stephanis 633) (s. Ἰσίδωρος); (93) c. 97-80 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 49; SEG XXXIII 290 B, 31 (Stephanis 631) (s. Θεοδόσιος); (94) 82/1 BC  IG II² 1716 = Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 11, 83 (Δημή[τριος]: archon epon.); (95) ?76/5 BC  Thompson, New Style Coinage 1173-8 (PA 3352); (96) ?61/0 BC  Thompson, New Style Coinage 1228-9 (PA 3342); (97) 50/49 BC  IG II² 1047, 6; 1713, 22; ID 2632, 1 (PA 3351) (archon epon.); (98) 40/39 BC  IRhamnous 203, 12 (s. Ἀρ[--]); (99) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 92 (PA 3355) (s. Ἕρμιππος); (100) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 13 (Δημήτ[ριος]: f. Κλεοφάνης); (101) c. 30 BC  IG II² 1727, 6; cf. Hesp. 3 (1934) p. 147 (f. Θεογένης); (102) f. i AD   CID IV 134, 3, 24; 135, 3 (s. Ἀρίσταρχος); (103) ~ IG II² 1728, 4 ([Δη]μήτριος: s. Ἀμυ[--]); (104) i AD  IG II² 3550 ([Δ]ημήτριος); (105) i-ii AD   IG II² 4055 = IEleusis 398; (106) ~ IG II² 6839; (107) imp. IG II² 3771 ([Δη]μήτριος); (108) ~ AM 67 (1942) p. 103 no. 189 = IG II² 7796 comm.; (109) imp. SEG I 269, 1 (s. Ποτάμων: sculptor); (110) ~ IG II² 6380 ([Δ]η[μ]ήτριος: f. Εἰρήνη); (111) c. 36/7 AD  IG II² 2293, 4 (Δημήτ[ριος]); (112) m. i AD  IG II² 2297 a, 11 (p. 816); (113) i/ii AD  Ag. XV 311, 6 (Δημή[τριος]); (114) f. ii AD  IG II² 3575 = IEleusis 454, 1; (115) ii AD  Ag. XV 349, 4 (II s. Δημήτριος I); (116) ii AD   Hesp. 3 (1934) p. 59 no. 47, 2; (117) ~ IG II² 2168, 5 (f. Ζωσιμίων); (118) ~ (I f. Δημήτριος II); (119) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 206 (Π. Οὐεντίδιος Δημήτριος); (120) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 39 (s. Σεραπίων); (121) 155/6 AD   IG II² 2068, 192; (122) ~ IG II² 2068, 201; (123) iii AD  IG II² 2073, 13 + SEG XII 118 ([Δημ]ήτριος); (124) ?iii AD   IG II² 2489, 4 (Δημήτ[ριος]); (125) ~ IG II² 2489, 5 (Δημήτρ[ιος]); (126) iii AD  IG II² 6912 B (I f. Δημήτριος II); (127) ~ (II s. Δημήτριος I); (128) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 41; (129) iv AD  IG II² 13391 (SEMA 2705, 2) (Δημήτ̣[ρ]ι̣[ο]ς); (130) iv-vi AD   IG II² 13482 (SEMA 2706) (?s. Κυριακός); (131) ~ IG II² 13617 (SEMA 2707) (Δημήτρι[ος]); (132) v-vi AD  SEMA 2741 (Δ̣ιμήτρι̣[ος]?)

—--aia?: (133) iv BC  IG II³ (4) 1581 ([Δημ]ήτρ[ι]ο[ς]: s. Σίμων)

—Acharnai: (134) m. iv BC  SEMA 142 a (Δ̣η̣μ̣ή̣τριος); (135) iv/iii BC  SEMA 142, 2 = SEG LVII 212 (s. Ἐπαίνετος); (136) 303/2 BC  Ag. XV 62, 147 ([Δ]ημήτριο[ς]); (137) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 96 (s. Μηνόφιλος); (138) m. ii BC  IG II² 1711, 3 (PA 3393) (f. Θέογνις); (139) 159/8 BC  ID 2589, 14 (f. Λυσίμαχος); (140) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 96 (PA 3394) (s. Θεόξενος); (141) c. 44 BC  SEG LIV 235, 56 f. (f. Λήναιος); (142) i BC/ i AD  IG II³ (4) 242, 2 (f. Θεόξενος); (143) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 30 (Stephanis 635) (s. Μεννέας); (144) m. ii AD  IG II² 3607, 37 (f. Τρόφιμος)

—Acherdous: (145) iii BC  IG II² 7808; (146) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 64 (s. Μενεκλῆς); (147) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 55 (Δημ[ή]τ̣ριος); (148) 135/4 BC  Ag. XV 243, 116; (149) imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 151 (f. Πατροφίλα)

—Agryle: (150) imp. IG II² 5283 ([Δ]ημήτριος: f. Ἀφροδισία); (151) 142/3 AD  IG II² 2049, 39

—Agryle?: (152) inc. IG II² 5298 (or Ankyle: f. Δημοκράτης)

—Aigilia: (153) c. 450 BC  IG I³ 872, 3 (PA 3369) (Δμτριος: f. Μένανδρος)

—Aithalidai: (154) hell.-imp. IG II² 5386 = ZPE 228 (2023) p. 143 no. 4 (Δημήτ[ριος]: f. Διονυσία); (155) i AD  IG II² 5400 (Δη[μ]ήτριος: f. Χλόη); (156) inc. IG II² 5385 (s. Ἀρίστων)

—Aixone: (157) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 62 (PA 3370); (158) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 29 (s. Εὐκλῆς); (159) ii BC  IG II² 5415 (cf. PA 3372) (s. Διονύσιος); (160) s. ii BC   IG II² 2334, 16; 2336 + SEG XXXII 218, 179; ID 1929, 6 (cf. PA 3372) (I f. Δημήτριος II, Διονύσιος); (161) ~ SEG XXIV 194, 41 f. (f. Κηφισόδωρος); (162) ii/i BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 128 (= PA 3371); ID 1929, 5; 2607, 10 (II s. Δημήτριος I, f. Λεόντιος); (163) i BC-i AD  IG II² 11300, 4; (164) i AD  IG II² 5403 (f. Ἀγαθόστρατος)

—Aixone?: (165) 345/4 BC  IG II² 2492, 19

—Alopeke: (166) f. iv BC  IG II² 3453 + SEG XXX 140, [7]; IG II² 3828; IG II³ (4) 1362, 5; 1363, 5; 1564, 3; Ag. XVIII A24?; + PA 3376 (sculptor); (167) s. iv BC  SEG XXI 579, 12 (Δημήτρ̣[ιος]); (168) c. 330 BC  SEG III 115, 5, 9 f. (s. [...]φάνης); (169) 303/2 BC  Ag. XV 62, 311 (Δημήτρι̣[ος]: f. [--]ετος); (170) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 58; (171) 132-116 BC  IG II² 1009, 2, 32, 50, 60 (cf. Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67); Thompson, New Style Coinage 385-8; 391-3 + Chiron 21 (1991) p. 20 (date) (cf. PA 3377) (s. Οὐλιάδης); (172) ii/i BC  ID 2256 = SEG XXXI 731, 9 (f. Δημοκράτης); (173) 103/2 BC  IG II² 1335, 60 (cf. PA 3377); (174) c. 30 BC  Ag. XV 284 + SEG XXVIII 160, 3 f. (f. Διόδωρος)

—Amphitrope: (175) 119/18 BC  ID 2598, 12

—Anagyrous: (176) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 54; (177) ii BC  IG II² 5621 (s. Φίλων)

—Anakaia: (178) 137/6 BC  IG II² 974 = SEG XVIII 26, 2 (PA 3381 and add.) (f. Διονύσιος)

—Anaphlystos: (179) s. iv BC  IG II² 3835 (PA 3387) (s. Κύκνος); (180) ?334/3 BC   IG II³ (4) 81, 5 (PA 3388) (s. Πύθιππος); (181) ~ IG II³ (4) 81, 11 (PA 3386) (s. Κάλλιππος); (182) 281/0 BC  Ag. XV 72, 238 (Δη[μή]τριος); (183) 148-134 BC  IG II² 1939, 62 (PA 3382) (f. Φαῖδρος); (184) 138-127 BC  FD III (2) 3, 3; 7, 9 (I f. Ἀμμώνιος I, Διονύσιος I, Δημήτριος II); (185) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 109 (PA 3383) (f. Σαραπίων); (186) ii/i BC   ID 2070, 7; 2125, 5; 2610, 34; IG II² 1039 = AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 114; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 148 (PA 3385) (III s. Δημήτριος II, f. Ἀμμώνιος III); (187) ~ ID 1531, 5; 1959, 1; 2070, 8; 2125, 5 f.; 2232, 5; 2249 + SEG XXXVI 740, 8; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 6, 148; FD III (2) 5, 5, 13 (cf. PA 3385 = 3346) (II s. Δημήτριος I, f. Ἀμμώνιος II, Διονύσιος II, Δημήτριος III); (188) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 97 (PA 3384) (s. Ἀρτέμων); (189) ?i BC  IG II² 5659 + 9941 = Hesp. 16 (1947) p. 265 no. 18 b ([Δημ]ήτριο[ς]: f. Ἀρτεμίδωρος); (190) 98/7 BC  FD III (2) 26, 4 (IV s. Ἀμμώνιος II); (191) ii-iii AD  IG II³ (4) 201 ([Δ]ημήτριο[ς]: s. Γλαῦκος); (192) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 95 (Δημήτρι(ος): f. Ἡρακλέων)

—Anaphlystos?: (193) c. 146/5 BC  ID 2609, 24; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Σαραπίων)

—Angele: (194) 179/8 BC  IG II³ (1) 1308, 2

—Aphidna: (195) 332-327 BC  IG II³ (1) 348, 9 (= PA 3392); IG II³ (1) 360, 18 (s. Εὐκτήμων); (196) i AD  IG II² 5724 (f. Ἀριστέας)

—Apollonieis: (197) ii BC  IG II² 5686 (PA 3389) ([Δημ]ήτριος: f. Θεοδόσιος); (198) c. 170 BC  IG II³ (1) 1398, 11 f.; 1400, 10; (199) m. i AD  IG II² 2303, 8 (s. Πολύξενος)

—Atene: (200) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 73 f. ([Δη]μήτριος); (201) ii BC  IG XII (8) 666, 1 (PA 3390) (f. Νικασίων); (202) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 117

—Athmonon: (203) 91/2 AD  IG II² 1997, 10 ([Δημ]ήτριος); (204) 181/2 AD   Ag. XV 402, 45 (Δημήτριο̣[ς]: I f. Ἀμώμητος); (205) ~ Ag. XV 402, 46 (II s. Ἀμώμητος)

—Athmonon?: (206) f. iv BC  SEG XXIV 197, 10 (f. Φάλανθος)

—Auridai: (207) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 105 (PA 3391); (208) imp. IG II² 5715 (f. Ὀνασίκλεια)

—Azenia: (209) i BC  IG II² 5305 (s. Ἀπολλώνιος); (210) i AD  IG II² 5306 (Δημήτριος ὁ ἐπικαλ. Ἀκόντιος: s. Γλύκων); (211) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 6 (Ὦλος Πόντιος Δημήτριος); (212) 108-154 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 10; Ag. XV 336, 11; SEG XXXVI 213, 9; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 11 (s. Νυμφόδοτος I); (213) 139/40 AD  IG II² 2044, 45 (I f. Δημήτριος II); (214) ~ (II s. Δημήτριος I); (215) 139/40 AD  IG II² 2044, 74 (f. Εὔπορος); (216) c. 150-200 AD  IG II² 5316 (f. Αὐρ. Χρυσέρως); (217) c. 152-180 AD  Ag. XV 336, 21; IOrop 578 (s. Τρύφων); (218) 155/6 AD  IG II² 2068, 56 (Πομ. Δημήτριος)

—Berenikidai: (219) 213/12 BC  IG II² 1706, 115 (PA 3395); (220) ?ii-i BC  IG II² 5873 (s. Θεόφιλος); (221) m. ii BC  IG II² 5891 (PA 3396) (f. Πυθόδωρος); (222) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 103 (PA 3397) (s. Σῶσος); (223) c. 115 AD  IG II² 2020, 58 ([Δημ]ήτριος: I f. Δημήτριος II); (224) ~ ([Δημ]ήτριος: II s. Δημήτριος I); (225) 139/40 AD  IG II² 2044, 58 ([Δη]μήτριος: s. Ἐπίκτητος)

—Besa: (226) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 34 (f. Εὐτυχίδης); (227) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 22 f. (s. Μᾶρκος); (228) 188/9 AD  Ag. XV 419, 23 ([Δημ]ήτρ[ιος])

—Cholargos: (229) i/ii AD  IG II² 2050, 83 f.; Ag. XV 371, 29-31; 359, 33 (f. Ἀντιφῶν, Μένανδρος I, Ἀλκιβιάδης I)

—Cholargos?: (230) inc. IG II² 7773 (s. Εὐχθόνιος)

—Cholleidai: (231) hell.-imp. IG II² 7804 (f. Νικοκλῆς); (232) s. i BC  IG II² 2461, 120; SEG LXVI 153, 6 f. (s. Ἀντίοχος); (233) 45/6 AD  IG II² 1945, 32 (f. Ἀντιφῶν); (234) ii AD  IG II² 7796 (Π. Αἴλ. Δημήτριος); (235) c. 120 AD  IG II² 2018, 29 (I f. Δημήτριος II); (236) c. 120-166 AD  IG II² 2018, 29; 2090, 17 (II s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος III); (237) s. ii AD  Ag. XV 421, 9-11 ([Αἴλι]ος Δη[μήτ]ριος); (238) 165/6 AD   IG II² 2090, 17, 73 (III s. Δημήτριος II, f. Δημήτριος IV); (239) ~ IG II² 2090, 73 (IV s. Δημήτριος III); (240) c. 180 AD  SEG XXXII 191, 5 ([Δημ]ήτριος: I f. Δημήτριος II); (241) ~ ([Δημ]ήτριος: II s. Δημήτριος I); (242) c. 180-200 AD  IG II² 2119, 2 f. + Follet, Athènes p. 229 n. 5; Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 217 no. 8; Ag. XV 399, 13; SEG XXVIII 177, 10 (Τ. Φλ. Δημήτριος: f. Φλ. Ἡλιόδωρος, Φλ. Μηνοχάρης)

—Daidalidai: (243) 169/70 AD  IG II² 2097, 87 f. (Δημήτριος ὁ καὶ Γλαῦκος)

—Eiresidai: (244) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 68 (PA 3398)

—Eitea: (245) ii/i BC  IG II³ (4) 317, 6 (Δημή[τρι]ος: f. Εὐγείτων)

—Eitea (Akamantid): (246) 128/7 BC  SEG XV 104, 192 (f. Εὐνικίδης); (247) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 13 (PA 3399) (f. Εὐτέρπη); (248) ii/iii AD  Ag. XV 439, 8 (Δημήτριο̣[ς])

—Ep--: (249) imp. SEMA 187 ([Δη]μ̣ήτριος)

—Epieikidai: (250) 145/6 AD  IG II² 2052, 93 (s. Ἀπολλώνιος)

—Epikephisia: (251) 163/2 BC  IG II² 783 + Hesp. 3 (1934) p. 30, 2; Ag. XVI 295, 2 f. (Δη[μή]τριο[ς]: s. Ξένων)

—Erchia: (252) c. 330 BC  IG II³ (1) 469, 10 (PA 3400); (253) 87/8 AD  IG II² 1996, 130 (s. Σώστρατος I); (254) 154/5 AD  IG II² 2067, 38 (f. Μνησίφιλος); (255) 201/2 AD   IG II² 2193, 42 (I f. Μνησίθεος I: deme - S.G.B.); (256) ~ IG II² 2193, 51 (II s. Μνησίθεος I)

—Euonymon: (257) hell. IG II² 6162 (PA 3401); (258) iii BC   IG II² 6163 (cf. PA 3403) (I f. Δημήτριος II); (259) ~ IG II² 6163 (PA 3403) (II s. Δημήτριος I); (260) c. 240 BC  Ag. XV 107, 9 ([Δημ]ήτριο[ς]); (261) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 22; (262) 149-122 BC  IG II² 958, 96; 1006, 45; FD III (2) 24, 12 (PA 3402) (f. Νίκανδρος); (263) i AD  IG II² 6172 (f. Ἡδεῖα); (264) imp. IG II² 6192 (Δημήτ[ριος]: f. Φιλ[--])

—Eupyridai: (265) s. i BC  IG II² 2462, 12 (s. Εὔνικος); (266) 150/1 AD  IG II² 2065, 67 ([Δη]μήτρ[ιος]: s. [--]ρέας); (267) 187/8 AD  IG II² 2113, 28 ([Δη]μήτριος: I f. Δημήτριος II); (268) ~ ([Δη]μήτριος: II s. Δημήτριος I)

—Gargettos: (269) s. i BC  IG II² 5919 (s. Ἀπολλόδοτος); (270) imp. IG II² 5953 (f. Φιλήμων); (271) s. i AD  IG II³ (4) 810 (s. Χάρης); (272) 135/6 AD  Ag. XV 330, 28 (Δημ[ή]τριος: f. [--]ων); (273) 138/9 AD  Ag. XV 331, 15 (I f. Δημήτριος II); (274) ~ (II s. Δημήτριος I); (275) m. ii AD  IG II² 4073, 13 (f. Εὐάγγελος); (276) 145/6 AD   IG II² 2052 = Follet, Athènes p. 210, 13 (I f. Δημήτριος II); (277) ~ IG II² 2052 = Follet, Athènes p. 210, 12 f. (Δημήτρι[ος]: II s. Δημήτριος I); (278) 184/5 AD  Ag. XV 412 = SEG XXXII 192 A, 20 (s. Ἀμφίων)

—Gargettos?: (279) ii AD  Ag. XVII 108 (f. Ἰσιδότη)

—Hagnous: (280) 239/8 BC  IG II³ (1) 1022, 4 (Δημήτρ[ιος]: s. Κλεοφῶν); (281) c. 210 BC  IG II³ (1) 1226, 11 ([Δ]η̣μήτρ[ιος])

—Halai: (282) 416/15 BC  SEG XXXVII 30; (283) 148-134 BC  IG II² 1939, 34 (PA 3373) (f. Ἀπολλόδωρος); (284) 128/7 BC  FD III (2) 47, 15 (Stephanis 630) (s. Ἐχοίτας); (285) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 265 (PA 3374) (s. Ἀσκληπιάδης I); (286) c. 8-1 BC  IG II³ (4) 395, 10 f. (Δημή[τρι]ος: s. Λεύκιος); (287) i-ii AD   IG II² 5493 (s. Καλλίστρατος II); (288) ~ IG II² 5460 (f. Ἀπολλώνιος); (289) imp. IG II² 5483; (290) inc. IG II² 5490 (f. Ἰσιφᾶς)

—Halai (Aixonides): (291) 169/70 AD   IG II² 2097, 22, 212 (III s. Δημήτριος II); (292) ~ IG II² 2097, 181 (I f. Δημήτριος II); (293) 169/70 AD   IG II² 2097, 181, 212 (II s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος III); (294) ~ IG II² 2097, 188 (f. Εὐφραντίδης); (295) 182/3 AD   Ag. XV 387, 32; (296) ~ Ag. XV 387, 33

—Halimous: (297) hell. SEG L 829 I, 1; 829 VII, 1, 6 (f. Δαμᾶς); (298) iii BC  IG II² 6045 (PA 3375); (299) ?27 BC-14 AD  IG II² 3907 (s. [--δ]ω[ρ]ο[ς])

—Hamaxanteia: (300) m. ii BC  IG II² 1321 = IEleusis 230, 5 f., 12 ([Δημήτ]ριος: f. [--]μήδης); (301) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 116 (PA 3380) (s. Νικόδημος); (302) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 102 (PA 3379) ([Δ]ημήτριος: s. Λυσίμαχος); (303) 103/2 BC  IG II² 1335, 65 (PA 3378)

—Hippotomadai: (304) 235/4 BC  IG II³ (1) 1027, 2 (PA 3407) (f. [--]ος)

—Iphistiadai: (305) s. ii BC  IG II² 1009, 29; 1939, 36; Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 3 (PA 3408) (f. Σοφοκλῆς); (306) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 102 (PA 3409) (Δημήτρ[ιος]: s. [--]κίου (gen.))

—Kephale: (307) s. iii BC  IRhamnous 30, 3, 16 (f. Πάμφιλος)

—Kephisia: (308) hell. SEMA 307 (s. Πασικλῆς); (309) ii-i BC  IG II² 11112, 1 + SEG XXI 870 (= PA 3355b); SEMA 313 (s. Φίλαγρος I, f. Φίλαγρος II); (310) 84-59 BC  FD III (2) 55 I, 3; 55 II, 2 (s. Ἀριστόξενος: deme - S.G.B.); (311) 80/79 BC  IG II² 1039 + SEG XXII 110 I, 81 (cf. PA 3411) (f. Σμίκυθος); (312) c. 40 BC  IG II² 1965, 9 ([Δημή]τριος: s. Ἀριστόξενος); (313) 35/4 BC  IG II² 1343, 31 (cf. PA 3411) (f. Διότιμος); (314) i BC/ i AD  IG II² 10797 ([Δημήτ]ριος: s. Ἀριστόξενος: name, deme - S.G.B.); (315) 13/12 BC  IG II² 1963, 18 (f. Διόφαντος); (316) imp. SEG XXI 639, 11 (I f. Δημήτριος II); (317) ~ SEG XXI 639, 10 (II s. Δημήτριος I); (318) imp. IG II² 6425 (f. Λύδη); (319) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 107 (Δ[η]μήτριος: s. Ὀνήσιμος I)

—Kerameis: (320) iii BC  SEMA 285 (f. Μενίσκος); (321) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 76 (PA 3410) (f. Δημοτέλης)

—Kikynna: (322) iv BC  IG II² 5485, 8 ([Δ]ημήτ[ριος]: f. Χαίριππος); (323) 156/5 BC  ID 1416 B II, 91, 113; 1417 B II, 126 (f. Ἑρμαῖος); (324) inc. Unp. (Habicht) (f. Καλλικλῆς)

—Klopidai: (325) 128-131 AD  IG II² 2041, 14 (s. Μάξιμος)

—Koile: (326) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 406 (PA 3412) (Δημήτρ[ι]ος); (327) iii BC  IG II² 6483 (cf. PA 3412) (f. Ἀρτέμων); (328) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 24 (Stephanis 629) (s. Ἑρμογένης)

—Kollytos: (329) 433/2 BC  IG I³ 369, 37, 57 (PA 3413) (Δμτριος)

—Kolonai: (330) ii-i BC  IG II² 6529 (f. Ῥοδόκλεια)

—Kolonos: (331) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 26 (PA 3414) (s. Σπευσικράτης); (332) i BC  IG II² 6516 (I f. Δημήτριος II); (333) ~ (II s. Δημήτριος I); (334) i BC-i AD  IG II² 7961

—Kopros: (335) ?hell. SEMA 335 (f. Μικίων); (336) m. iii BC  IG II³ (1) 1087, 4 ([Δ]ημήτρι[ος])

—Krioa: (337) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 15 ([Δημ]ήτριος: s. Ἀλέξανδρος)

—Kropidai: (338) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 158 (f. Σώφιλος)

—Kydathenaion: (339) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 7 (PA 3416) ([Δημ]ή̣[τ]ριος: s. Δημόστρατος); (340) 336/5 BC  Ag. XV 42, 153; (341) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 50 (PA 3415) (f. Θεόδωρος); (342) c. 20 BC  Ag. XV 293, 67 (Δ[ημ]ή̣τριος: s. Ἀπολλώνιος); (343) c. 20-8 BC  Ag. XV 293, 64; IG II² 1722, 11; IG II³ (4) 124, 2 (s. (ad.) Κινέας, s. (nat.) Θεμίσων (Anaphlystos)); (344) imp. IG II² 9731; (345) 166/7 AD  Ag. XV 396, 41 (s. Κέλαδος I); (346) c. 196-211 AD  Ag. XV 460, 72; Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 14 (s. Κέλαδος)

—Kytheros: (347) 155/4 BC  Ag. XV 225, 90 (Δημήτρ[ιος])

—Lakiadai: (348) c. 300 BC  IG II² 6619 (PA 3417) (s. Ἱππόλοχος); (349) 99-97 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 226 (s. Θεοδόσιος I); (350) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 25 ([Δημ]ήτριος: s. Κόϊντος); (351) c. 115 AD  IG II² 2020, 57 (I f. Δημήτριος II); (352) ~ (II s. Δημήτριος I)

—Lamptrai: (353) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 56 (s. Φιλέας); (354) m. iv BC  IG II² 6654 (s. Λυσανίας II); (355) f. i BC  IG II² 6641; FD III (2) 6, 16; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 32 (I f. Ἀθηνόπολις); (356) i BC  IG II² 6118; (357) s. i BC  IG II² 6653; cf. Stephanis 618 (II s. Ἀθηνόπολις: date - M.J.O.); (358) 35/4 BC  IG II² 1343, 30 (PA 3418) (s. Ἀρτεμίδωρος); (359) c. 30 BC   Ag. XV 286, 30 (f. Ἑρμαῖος); (360) ~ Ag. XV 286, 40 (s. Πόπλιος); (361) imp. SEMA 366 ([Δ]ημήτριος); (362) c. 45/6 AD  IG II² 1945, 9; 1972, 1 f. (s. Χαρίξενος); (363) ii AD  IG II² 6687 (f. Μουσώνις); (364) 154/5 AD  IG II² 2067, 29 (I f. Δημήτριος II); (365) ~ (II s. Δημήτριος I); (366) 173/4 AD  IG II² 2103, 43 (I f. Δημήτριος II); (367) ~ (II s. Δημήτριος I); (368) 194/5 AD  IG II² 2191, 3; cf. RCA p. 81 (Αὐρ. Δημήτριος: s. Μ. Αὐρ. Ἀλκαμένης II); (369) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 101 f. (f. [--]η̣τος, [--]ιος); (370) 201/2 AD  IG II² 2193, 45 (I f. Δημήτριος II); (371) ~ (II s. Δημήτριος I); (372) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 15; cf. RCA p. 82 ([Αὐρ.] [Δ]η̣μήτριος: ?s. Ἀλκαμένης IV)

—Leukonoion: (373) ii-i BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 161 (f. Διονύσιος); (374) s. i BC  IG II² 2461, 137 (PA 3419) (s. Παράμονος)

—Marathon: (375) ?hell. SEMA 403 ([Δ]ημήτριος: f. Γοργώ); (376) iii-ii BC  IG II² 6774 (s. Νίκανδρος); (377) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 72; (378) ii-i BC  ID 1985, 2 (PA 3420) (f. Ἀπολλώνιος I); (379) c. 160 BC  ID 1981, 2; 1498, 39 (PA 3423) (II s. Εὔβουλος); (380) m. ii BC  ID 1416 B I, 94 (I f. Δημήτριος II); (381) ~ (II s. Δημήτριος I); (382) 159-157 BC  ID 1498, 5, 28; 1981, 1 (PA 3422) (I f. Εὔβουλος); (383) s. ii BC  ID 2631, 10 (Δη[μή]τριος: f. Δωσίθεος); (384) 128/7 BC  FD III (2) 24, 26; SEG XV 104, 237 (f. Διόφαντος); (385) 124/3 BC  ID 2049, 1; 2075, 2; 2148, 3; 2610, 18 (PA 3424) (s. Ἑρμησίων); (386) i BC  IG II³ (4) 1333, 1 (PA 3425) (s. Λεύκιος); (387) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 97 (PA 3421) ([Δημή]τριος); (388) m. i AD  IG II³ (4) 1403 (f. (nat.) [--]ης); (389) 45/6 AD  IG II² 1945, 73 (s. Λ̣ε̣[--]); (390) ?ii AD  IG II² 3967 = IEleusis 529 (s. Ἀπολλώνιος); (391) 139/40 AD  IG II² 2044, 51 (s. Ῥητορικός); (392) 169/70 AD  IG II² 2097, 179, 229 (s. Μιλτιάδης I, f. Μιλτιάδης III); (393) 211/12 AD  IG II² 2208, 20 (f. Ἀπφιανός)

—Melite: (394) m. iv BC   IG XII (6) 262, 235; (395) ~ IG II² 1668, 3; IG II³ (4) 63, 7 (PA 3426) (f. Εὐθύδομος); (396) 281/0 BC  Ag. XV 72, 38 (s. Πα̣[.]ισος); (397) ii-i BC  IG II² 6839 a (p. 891) (s. Κηφισόδωρος); (398) 24/3 BC   Ag. XV 290, 76 (s. Φίλιππος); (399) ~ Ag. XV 292, 35 (f. Ἀθήναιος); (400) i AD  IG II² 6838 (Δημήτρ[ιος]); (401) f. ii AD  ID 1522, 13; 1597, 6 (Τ. Φλ. Δημήτριος: s. Σώπατρος); (402) inc. Unp. (Habicht) (f. Διοκλῆς)

—Melite?: (403) imp. Ag. XVII 764 ([Δημ]ήτριο[ς]: I f. Δημήτριος II: deme - Kirchner); (404) ~ ([Δημή]τριο[ς]: II s. Δημήτριος I: deme - Kirchner)

—Myrrhinous: (405) m. iv BC  IG XII (6) 261, 30; 262, 353 (cf. LGPN I s.v. (353))

—Myrrhinoutta: (406) 144/3 BC  ID 2593, 45; (407) c. 130 BC  ID 1910, 1 (s. Μηνόδωρος); (408) ii AD  IG II² 6919 (Δημή[τριος]: f. Εὐτυχία); (409) c. 115 AD  IG II² 2020, 11 ([Δημ]ήτριος: s. Ἀρίστων)

—Oa: (410) ii BC  IG II² 7818 ([Δη]μήτριος: s. Σωσίβιος); (411) 128/7 BC  FD III (2) 27, 24

—Oion: (412) c. 100 AD  IG II² 7703 (I f. Δημήτριος II); (413) ~ (II s. Δημήτριος I)

—Oion (Kerameikon): (414) s. i BC   IG II² 2461, 9 (cf. PA 3427) ([Δ]ημήτριος: I f. Δημήτριος II); (415) ~ IG II² 2461, 9 (PA 3427) ([Δη]μήτριος: II s. Δημήτριος I); (416) s. i BC   IG II² 2461, 10 (PA 3431) ([Δ]ημήτριος: s. Φίλιππος); (417) ~ IG II² 2461, 14 (cf. PA 3430) ([Δ]ημήτριος: I f. Δημήτριος II); (418) s. i BC   IG II² 2461, 14 (PA 3430) ([Δ]ημήτριος νεώτ.: II s. Δημήτριος I); (419) ~ IG II² 2461, 31 (cf. PA 3428) ([Δ]ημήτριος: I f. Δημήτριος II); (420) s. i BC   IG II² 2461, 31 (PA 3428) ([Δ]ημήτριος: II s. Δημήτριος I); (421) ~ IG II² 2461, 34 ([Δ]ημήτριος: f. Λεύκιος); (422) s. i BC   IG II² 2461, 36 (cf. PA 3429) (I f. Δημήτριος II); (423) ~ IG II² 2461, 36 (PA 3429) (II s. Δημήτριος I); (424) c. 30 BC  Ag. XV 282, 5 f.; (425) 45/6 AD   IG II² 1945, 34 f. (I f. Ἀφροδίσιος, Δημήτριος II); (426) ~ IG II² 1945, 35 (II s. Δημήτριος I); (427) 145/6 AD  IG II² 2052 = Follet, Athènes p. 210, 9 f. ([Δημή]τριος); (428) s. ii AD   Ag. XV 421, 20 f. (I f. Κορνηλιανός, Δημήτριος II); (429) ~ Ag. XV 421, 21 (II s. Δημήτριος I); (430) 173/4 AD   IG II² 2103, 99 (s. Ἑρμείας); (431) ~ IG II² 2103, 101 (III s. Κορνηλιανός)

—Paiania: (432) 348/7 BC  IG II³ (4) 29, 12 (Δημή̣[τριος]: f. Δημόφιλος); (433) iii BC  IG II² 7037 (PA 3433) (s. Διογένης); (434) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 65; (435) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 6; (436) 156/5 BC  ID 1417 B II, 158 (f. Μητροφῶν); (437) 128/7 BC  SEG XV 104, 167 (s. Μητρόδωρος); (438) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 127 (PA 3432) (Δ[η]μήτριος: s. Ἀπολλώνιος); (439) c. 45 BC  IG II² 1961, 38 f. (Δημ[ή]τριος); (440) imp. IG II² 7036 ([Δ]ημήτρ[ιος]: II s. Δημήτριος I); (441) ~ ([Δ]ημή[τ]ρ[ιος]: I f. Δημήτριος II); (442) inc. IG II² 7035 (Δημήτρ[ιος])

—Paionidai: (443) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 253 (PA 3434) (s. Δ[--])

—Pallene: (444) f. ii BC  IG II² 1710, 11 (f. Νουμήνιος); (445) i AD  IG II² 7122, 2 (Δημ[ή]τριος: f. Ἱεροκλῆς); (446) imp. IG II² 7115 (II s. Δημήτριος I); (447) ~ (I f. Δημήτριος II); (448) 154/5 AD  IG II² 2067, 170 (I f. Δημήτριος II); (449) ~ (II s. Δημήτριος I); (450) b. 220 AD  Ag. XV 467, 10 (f. [--]δης)

—Pambotadai: (451) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 167 (I f. Δημήτριος II); (452) ~ (II s. Δημήτριος I); (453) c. 30 BC  Ag. XV 286, 47 (s. Εὐκαρπίδης); (454) ?iii AD  IOrop 577 (I f. Δημήτριος II ὁ καὶ Εὔκολος); (455) ~ (Δημήτριος ὁ καὶ Εὔκολ[ος]: II s. Δημήτριος I)

—Peiraieus: (456) f. iv BC  IG II² 7192 (PA 3435) (f. Φαιδρίας); (457) c. 185 BC  IG II³ (1) 1364, 4 ([Δημ]ήτριος); (458) c. 155 BC  Ag. XV 226, 42; (459) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 101 (PA 3437) ([Δ]ημήτριος: s. Διογένης); (460) 107/6 BC  IG II² 1011, 61, 65, 75, 122 (PA 3436) (f. Ἐπίγονος); (461) s. i BC  IG II² 3901 (f. Ἀντίπατρος); (462) i-ii AD  IG II² 7157 (I f. Δημήτριος II); (463) ~ (II s. Δημήτριος I); (464) ii AD  IG II³ (4) 936, 7 f.; 937, 4 f. (s. Λόγος, Συμφέρουσα); (465) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 28 (f. Ἐλευσίνιος); (466) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 44 ([Δ]ημήτριος: s. Εὔοδος); (467) 173/4 AD  IG II² 2103, 134 (I f. Δημήτριος II); (468) ~ (II s. Δημήτριος I); (469) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 95 f. (Δημήτρι(ος): f. Ἀγαθόπους, Ζώσιμος)

—Pergase: (470) 148-134 BC  IG II² 1940, 42 (cf. PA 3438) (s. Ἡλιόδωρος); (471) 121/0 BC  ID 2610, 21 (cf. PA 3438)

—Perithoidai: (472) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 43 ([Δημ]ή̣τριος)

—Ph--: (473) m. iv BC  IG II² 2386, 12 (PA 3451) (s. Ἅγνων)

—Phaleron: (474) c. 355-283 BC  IG II² 1201, 3; SEG XXV 206, 1; XXX 325 = LIV 398, 4; XXXV 136; BCH 93 (1969) pp. 86 ff., 1; + RE (85); Tracy, ADT pp. 36-51; PA/APF 3455 (I s. Φανόστρατος I, f. Φανόστρατος II: archon epon. - 309/8 BC); (475) c. 330 BC  Ag. XV 46, 44 (Δ̣[ημή]τριος?); (476) 303/2 BC  Ag. XV 62, 292 (f. Σωκλῆς); (477) m. iii BC  IG II³ (1) 1006, 24; IG II² 1285 = IEleusis 194, 1 f.; IG II³ (4) 281, 3; Hegesand. ap. Ath. 167e (PA/APF 3453) (II s. Φανόστρατος II); (478) c. 229-203 BC  SEG LXI 151, 4 ([Δ]ημήτριος); (479) f. ii BC  IG II² 1710, 9 (s. Θεόδωρος); (480) 195/4 BC  IG II³ (1) 1259, 6 (I f. Δημήτριος II); (481) ~ ([Δημ]ήτριος: II s. Δημήτριος I); (482) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 79 (s. Τιμέας); (483) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 82 (Δ[ημ]ή(τριος): I f. Δημήτριος II); (484) ~ (II s. Δημήτριος I); (485) 110/9 BC  ID 2220, 5; 2221, 8; 2222, 4; 2228, 6; 2230, 4; 2342, 3 (PA 3454) (s. Ῥόδιππος); (486) i AD  IG II² 6011; (487) c. 80 AD  IG II² 1993 = AIUK 4.3B (2020) no. 2, 4 ([Δη]μήτριος: f. Ἀθηνίων)

—Phaleron?: (488) ii-i BC  IG II² 7675 (PA 3452) (or Phlya: Δημήτ[ριος]: f. Διόδωρος)

—Phegaia: (489) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 92 (PA 3456) (f. Μενέστρατος)

—Philaidai: (490) 13/12 BC  IG II² 1963, 30 (f. Διονύσιος)

—Phlya: (491) m. iv BC  IG II² 7680 (PA 3457) (f. Εὐκολίνη); (492) iv/iii BC  IG II² 7672 (PA 3459) (s. Δωρόθεος); (493) iii BC  IG II² 7673 (PA 3460) (s. Σωτίων); (494) c. 229 BC  IRhamnous 22, [11]; 23, 7 (f. Δημόστρατος); (495) 128/7 BC  SEG XV 104, 183 (f. Νικοκλῆς); (496) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 108 (PA 3458) (f. Φίλων); (497) ?21/0 BC  IG II² 3262 + 4725 = SEG XXIX 167, 2 (Δημή[τριος]: f. Ποσειδώνιος); (498) 45/6 AD  IG II² 1945, 44 + SEG LV 263 (s. Ποσειδώνιος); (499) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 47 (s. Σύμμαχος: deme - S.G.B.)

—Phlya?: (500) s. i BC  IG II² 1964, 2 (f. Ποσειδώνιος); (501) 45/6 AD  IG II² 1969, 9; 1970, 10; SEG LV 263 (deme) (s. Ποσειδώνιος)

—Phrearrhioi: (502) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 29 (PA 3461) (s. Διονύσιος)

—Phyle: (503) 156/5 BC  ID 1417 B II, 112 f.; (504) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 18 (f. Ἀπολλώνιος); (505) i/ii AD  IG II² 7756 (f. Ζωπύρα); (506) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 56 (s. Κριτόβουλος); (507) 145/6 AD  IG II² 2052 = Follet, Athènes p. 210, 17 ([Δημή]τριος); (508) inc. IG II² 7750 (s. Διονυσόδωρος)

—Pithos: (509) iii BC  IG II² 7234 (PA 3439) (f. Φίλων); (510) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 13 (s. Βρόμιος); (511) imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. BE 1995, no. 167 (f. Εὔοδος)

—Poros: (512) c. 205 BC  IG II³ (1) 1236

—Potamos: (513) 271/0 BC  D.L. x 16 (PA 3440) (f. Τιμοκράτης); (514) 13/12 BC  IG II² 1963, 49 ([Δημ]ήτριος: s. Ἱερώνυμος)

—Prasiai: (515) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 23

—Probalinthos: (516) c. 188-179 BC  IG II³ (1) 1278, 4; 1287, 8 (= PA 3441); IG II³ (1) 1307, 12, 111 (s. Κτήσων)

—Prospalta: (517) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 7 (f. Μελήσιππος)

—Ptelea: (518) f. iv BC  IG II² 1886 = Kroll, Ath. Allot. Plates 2 (cf. PA 3442); (519) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 92 (cf. PA 3442); (520) 303/2 BC  Ag. XV 62, 194 (cf. PA 3442) (s. Φίλων); (521) ii BC  IG II² 3782, 4; 4257, 2 (= PA 3442); Ag. XVIII H550 (s. Φίλων: sculptor); (522) i BC  IG II² 7323 a (p. 882) (f. Μοσχίων)

—Rhamnous: (523) c. 180/79 BC   IG II³ (1) 1307, 60; cf. SEMA 601 (f. Σῶσος); (524) ~ IG II³ (1) 1307, 69 (Δημή(τριος): f. Ἀρίστων); (525) c. 30 BC  Ag. XVIII C42, 9 (f. Θεογένης); (526) imp. IG II² 7342 (Δη[μήτ]ριος: s. Λέων); (527) ~ IG II² 8208; (528) c. 112-127 AD  IG II² 2021, 18; 2023, 55; 2024, 123; 2026, 13; 3733, 22 (s. Ἰσιγένης); (529) c. 120 AD  Ag. XV 322, 64 (Δημήτρ[ιος]); (530) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 15 (f. Ῥητορικός); (531) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 17 ([Δη]μήτριος: I f. Δημήτριος II); (532) ~ ([Δη]μήτριος: II s. Δημήτριος I)

—Salamis: (533) 122/1 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 120

—Skambonidai: (534) i BC/ i AD  IG II² 7390 (f. Ἀνταῖος); (535) imp. SEG XXVIII 162, 8

—Sounion: (536) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 62 (PA 3443) (Δημήτ[ρ]ιος: f. Σπευσικλῆς); (537) hell. SEG L 829 XVIII, 1, 3 f. (f. Μηνοφῶν, [..]πο[..]ιος); (538) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 164 (I f. Δημήτριος II); (539) ~ (II s. Δημήτριος I); (540) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 24; (541) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 22, 27 (f. Διονύσιος, [--]δωρος); (542) imp. IG II² 7423 a (p. 882); (543) ~ Ag. XVII 306 (Δημήτ[ριος]: s. Κλεομένης); (544) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 11 f. (f. Προσδόκιμος, Ἀρχίας)

—Sphettos: (545) iv BC  IG II² 7510 (PA 3446a) ([Δ]ημήτριος: s. Αἴσχρων); (546) hell. IG II² 7511 (PA 3446) (s. Ἀπολλόδοτος); (547) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 16; (548) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 7 ([Δ]ημήτρ[ιος]); (549) 14/13 BC   IG II² 1721, 19 (I f. Δημήτριος II); (550) ~ IG II² 1721, 19 (Stephanis 624) (II s. Δημήτριος I); (551) f. i AD  IG II² 1729, 3 (s. Ἀλέξανδρος); (552) i AD  IG II² 7507 (f. Ἀφροδισία); (553) s. i AD  IG II² 1998, 3 ([Δ]η[μή]τριος: I f. Δημήτριος II); (554) ~ ([Δ]η[μή]τριος: II s. Δημήτριος I); (555) i/ii AD  IG II² 7512 (I f. Δημήτριος II); (556) ~ (II s. Δημήτριος I); (557) 85-95 AD  IG II³ (4) 807, 2; 809, 1 f. (s. Ἀντίοχος); (558) 155/6 AD  IG II² 2068, 77 (f. Φανίας)

—Steiria: (559) 37/6 BC  IG II² 1043, 56 (PA 3444) (f. Θεόδωρος); (560) c. 20 BC   Ag. XV 293, 50 (f. Θεόδωρος); (561) ~ Ag. XV 293, 56 (s. Νίκων); (562) c. 210-220 AD  SEG LIX 175 A, 8 f.; Ag. XV 477, 19 (Κασ[ι]ανὸς Δημήτριος)

—Sybridai: (563) c. 30 BC  Ag. XV 286, 56 (s. Μηνόδωρος); (564) m. i AD  IG II² 1990, 13; 2297, 12

—Sypalettos: (565) iii-ii BC  IG II² 7499 (PA 3445); (566) s. ii BC  IG II² 7492 (f. Εὔνομος); (567) c. 180 AD  Ag. XV 398, 47 (Δημήτ[ριος])

—Themakos: (568) hell.-imp. IG II² 6204 (f. Ἀρτεμίδωρος)

—Thorai: (569) m. iv BC   IG II² 6212, 1 f. (PA 3404) (I f. Δημητρία, Δημόφιλος); (570) ~ IG II² 6212, 3 f. (PA 3405) (II s. Δημόφιλος, f. Βοῦλις)

—Thorikos?: (571) ?iii BC  CIA App. 10 a, 8 (PA 3406) ([Δη]μήτριο[ς])

—Thria: (572) c. 155 BC  Ag. XV 136, 7; Tracy, ALC p. 165 (date)

—Trikorynthos: (573) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 27; (574) 115/14 BC   ID 2589, 64; 2615, 8 (PA 3447) (I f. Δημήτριος II); (575) ~ ID 2615, 7 (= PA 3447); ID 2589, 64 (II s. Δημήτριος I); (576) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 111 (cf. PA 3447) (I f. Δημήτριος II); (577) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 111 (PA 3448) (II s. Δημήτριος I); (578) c. 50 BC  Ag. XV 273, 30 ([Δη]μ̣ήτριος); (579) 154/5 AD   IG II² 2067, 95 (II s. Δημήτριος I); (580) ~ IG II² 2067, 95 f. (I f. Δημήτριος II, Θεόδωρος); (581) c. 200 AD  Ag. XVIII H389, 1 (Δημ̣ή̣τριο[ς]: s. Καίλιος Θεοτέλης, Ἀνν. Εὐφάμα)

—Trinemeia: (582) iii-ii BC  Ag. XVII 323 ([Δ]ημήτριος: s. Φωκεύς); (583) 183/2 BC  IG II² 2332, 176 (PA 3449) (Δημήτ[ριο]ς); (584) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 143 (PA 3450) (f. Δημοφῶν)

—Xypete: (585) 45/6 AD  IG II² 1945, 65 (Δημ(ή)τριος: f. Ἕσπερος)

—tribe Aiantis: (586) c. 411 BC  IG I³ 1186, 107 (Δμτριος); (587) s. iv BC  IG II² 1250, 19 (PA 3356); (588) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 112 (PA 3357) (s. Δωρόθεος); (589) 106/5 BC  FD III (2) 28, 14; (590) 98/7 BC  FD III (2) 10, 9 (s. Διονύσιος); (591) 232-234 AD  IG II² 2237, 142 (Κλ. Δημήτριος); (592) 255/6 AD  IG II² 2245, 375 (s. Ζωτικός)

—tribe Aigeis: (593) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 85 (PA 3347) (Δημήτ[ριος]); (594) 165/6 AD  IG II² 2090, 62 (s. Ἐγ̣[--]); (595) 235/6 AD  IG II² 2235, 81 (I f. Δημήτριος II); (596) ~ (II s. Δημήτριος I); (597) 255/6 AD   IG II² 2245, 67 (s. Ἀπολ.); (598) ~ IG II² 2245, 166, 307 (Αὐρ. Δημήτριος)

—tribe Akamantis: (599) c. 411 BC  IG I³ 1190, 161 (PA 3358) (Δμτριος); (600) 106/5 BC  FD III (2) 28, 15; (601) a. 212 AD  Ag. XV 440, 25; Follet, Athènes pp. 98 f. (tribe) (f. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Antiochis: (602) 196-201 AD  IG II² 2132, 60 (f. Θρεπτίων); (603) c. 255 AD  Ag. XV 466, 43 ([Δημ]ήτριος: I f. Δημήτριος II); (604) ~ ([Δημ]ήτριος: II s. Δημήτριος I)

—tribe Attalis: (605) 143/4 AD  IG II² 2050, 118 (Δημήτ[ριος]); (606) f. iii AD  Ag. XV 459, 12 (f. Ζώσιμος); (607) 203-205 AD  IG II² 2199, 14, 28, 142 (Δημήτρι(ος): f. Πλουτιάδης)

—tribe Attalis?: (608) 128/7 BC  FD III (2) 27, 32; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe) (or tribe Antiochis); (609) f. ii AD  IG II² 2271, 15

—tribe Demetrias: (610) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 4

—tribe Erechtheis: (611) 459 BC   IG I³ 1147, 153 (PA 3359) (Δμτριος); (612) ~ IG I³ 1147, 156 (PA 3360) (Δμτριος); (613) 157-148 BC  IG II² 957, 33; 958, 96 (PA 3361) (s. Ὕλλος); (614) 148-134 BC  IG II² 961, 47 (Δ[ημήτ]ριος: f. Ἀθηνόδωρος); (615) a. 138 AD  IG II² 2042, 14 (f. [--]αιος); (616) 191/2 AD  IG II² 2119, 42 f., 176 f., 189, 201, 205?, 211, 213?, 216? (f. Ἀπολλώνιος, Μένανδρος)

—tribe Hadrianis: (617) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 63 (Δημ̣[ήτ]ριος: s. Κλ[--]); (618) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 20 (I f. Δημήτριος II); (619) ~ (II s. Δημήτριος I)

—tribe Hippothontis: (620) c. 185 BC  IG II³ (1) 1364, 5 ([Δ]ημήτριος); (621) 161/0 BC  IG II² 956, 91 (PA 3362) (Δημήτρ[ιος]); (622) 149/8 BC  IG II² 958, 90 (PA 3363); (623) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 88 (PA 3350); (624) 238-242 AD  IG II² 2239, 277 f. (f. Χιλιαρχιανός, Σωτᾶς); (625) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 127

—tribe Kekropis: (626) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 21 (PA 3365) (f. [--]οτος); (627) 157/6 BC  IG II² 957, 49, 83 (PA 3366) (s. Ἀντιμένης); (628) 138-127 BC  FD III (2) 11, 19; 24, 20; 50, 5, 10; SEG XV 104, 211 (s. Κηφισόδωρος I, f. Κηφισόδωρος II); (629) c. 128 BC  Ag. XV 248, 41 (Δημήτ̣[ριος]); (630) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 8; (631) ii AD  Ag. XV 348, 3 (Δημήτ̣[ριος]); (632) 161/2 AD  IG II² 2085, 62 (s. Ἀπολλώνιος); (633) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 107 (I f. Πυθαγόρας); (634) 203-205 AD  IG II² 2199, 123 (f. Εὐπάτωρ); (635) c. 203-205 AD  IG II² 2199, 124 (II s. Πυθαγόρας); (636) 238-242 AD  IG II² 2239, 270 (s. Ἀφροδίσιος); (637) 255/6 AD  IG II² 2245, 317 (s. Ἀλκιβιάδης); (638) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 115

—tribe Leontis: (639) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 121 (PA 3367) (Δημή[τριος]: f. [....]κος); (640) s. i BC  Ag. XV 307, 10 (Δημήτρι̣ος̣: f. [--]νης); (641) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 28 (?s. Κ[--]); (642) s. ii AD  IG II² 2084, 15 (f. Χρηστίων); (643) c. 170-176 AD   Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 43 ([Δη]μήτριος: s. Διονύσιος); (644) ~ Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 44 (f. Παμμένης); (645) c. 200 AD  Ag. XV 399, 13 (Φλ. Δημήτριος)

—tribe Leontis?: (646) imp. Ag. XV 317, 7 (or tribe Attalis: [Δημ]ήτριος: s. Μ[--])

—tribe Oineis: (647) c. 225 BC  Ag. XV 124, 14 ([Δ]ημήτριο[ς]); (648) 255/6 AD   IG II² 2245, 269 (s. Σωκράτης); (649) ~ IG II² 2245, 270 (Δημή(τριος): f. Μυρτιφῶν)

—tribe Oineis?: (650) 186/7 AD  Ag. XV 411, 45 f. (Δη[μή]τριος: s. Θεμίσων)

—tribe Pandionis: (651) 186/5 BC  IG II³ (1) 1285, 31; (652) imp. Ag. XV 318, 4 f., 14; (653) 161/2 AD  IG II² 2085, 37 (s. Ἕρμων); (654) 255/6 AD   IG II² 2245, 103 (s. Ἀττικός); (655) ~ IG II² 2245, 110 (f. Διονύσιος)

—tribe Ptolemais: (656) 157/6 BC  IG II² 957, 48 (PA 3368) (f. [--]ρος); (657) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 37

Athens?: (658) v BC  Hsch. s.v. Δημήτριος 837 (Stephanis 610) (Δημήτριος ὁ καλ. Πέλεκυς); (659) c. 425 BC  Winter, Vasen p. 70 no. 6 (Δμτριος); (660) v/iv BC   PCG 5 pp. 8 f.; (661) ~ ARV² p. 1336 no. 1 = CAVI 5435; cf. TrGF 1 p. 189 no. 49; (662) v/iv BC  IG II² 11114 (PA 3334b) (f. Δημοκλείδης); (663) iv BC   IG II² 11093 (PA 3334a); (664) ~ IEleusis 116 ([Δη]μήτριος); (665) iv BC   SEMA 1693 = CAVI 192 (s. Δημέας); (666) ~ SEMA 1772 (Δημήτρ[ιος]: f. Φιλοκήδης); (667) iv BC  IG II² 11094; (668) m. iv BC   Kerameikos III Fluchtafeln 9, 6 f. (Δημέτρ[ι]ος); (669) ~ SEMA 1691/2 (?f. Ἡδύλη); (670) m. iv BC  IG II² 11102; (671) c. 350 BC  IG II² 11103 + SEG XXVI 346 (PA 3334c) (?s. (ad.) Ἔρξις, ?s. Θεοδότη); (672) c. 330-320 BC  IEleusis 170, 4 (Δ̣η̣μ̣ή̣τ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣); (673) hell. IG II² 11110 (PA 3355a) (s. Μενέστρατος); (674) ~ SEMA 1688; (675) f. iii BC  IG II² 2351, 4 (PA 3334d); (676) iii BC   SEMA 1694 (s. Ὀνήσιμος); (677) ?iii BC  CIA App. 67 a, 4; (678) ?iii BC  CIA App. 100 a, 3 ([Δη]μή[τριο]ς); (679) ?iii BC  CIA App. 130 ([Δημήτ]ριος?); (680) ?iii BC  CIA App. 142 b, 4; (681) ~ PCG 5 pp. 11 ff.; (682) ?iii BC   CIA App. 30, 9; (683) ~ CIA App. 51, 1 (Δημή[τ]ριος); (684) iii-ii BC  IG II² 11106 (s. Ἀπολλώνιος); (685) m. iii BC  IG II² 2325, 223 (Stephanis 612) (Δ[ημή]τ[ρ]ιος); (686) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 19; (687) 236/5 BC  IG II² 1297, 42; (688) hell.-imp. SEMA 1685 ([Δ]ημήτρ[ιος?]); (689) f. ii BC  Ag. XVI 296, 118 ([Δημ]ήτριος); (690) ii BC   IG II³ (4) 1630 ([Δ]ημήτρ[ιος]: sculptor); (691) ~ Kerameikos XI p. 155 no. 11; (692) ii BC   IG II² 11095 (PA 3334h); (693) ~ IG II² 11632 (f. Θεοδότη); (694) ii BC  IG II² 12118 (f. Μηνοκρίτα); (695) ii-i BC   SEMA 1689 ([Δημ]ήτριος); (696) ~ Ag. XVII 695 ([Δ]η̣μήτρι[ος]: f. Ἀθηνοδώρα); (697) ii-i BC  Horos 14-16 (2000-03) p. 171 no. 1 (SEG LI 290) ([Δ]η̣μ̣[ή]τριος: f. [..]τ[.]λίς); (698) c. 186/5 BC  Ag. XVI 296, 62 ([Δημή]τριο[ς]); (699) i BC   SEG LI 289 (Δημήτρ[ιος]: f. Δημητρ[-]); (700) ~ IG II² 1959, 5 (s. Κα[--]); (701) i BC   IG II² 11539 (f. Ζώπυρος); (702) ~ IG II² 12986 (f. Φιλουμενώ); (703) i BC-i AD   Phoros p. 118 no. 3, 13 (s. Φ[---]); (704) ~ Ag. XVII 765 ([Δ]ημήτριος: s. Διονύσιος); (705) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 15 (Δ̣ημήτ[ριος]); (706) m. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 144; (707) c. 44 BC  SEG LIV 235, 4; (708) i BC/ i AD  Ag. XVII 738 ([Δημ]ήτριος: f. Ἄτταλος); (709) i AD   IG II² 11111 (s. Πράξων); (710) ?i AD  IG II² 2449, 5 (PA 3334i); (711) ?i AD  IG II² 2449, 18; (712) ?i AD  IG II² 2471 c B, 4 (Δημή[τρι]ος); (713) ~ IG II² 11109 (s. Εὔανδρος); (714) i AD  IG XIV 1309, 6; add. p. 699 (locn.); (715) ?i AD  IRhamnous 200, 3; (716) i-ii AD  IG II² 9589 ([Δη]μήτριος: f. Ἐρώτιον); (717) imp. IG II² 11292 (f. Ἐπίκτητος); (718) ~ IG II² 11675 (f. Θέων); (719) imp. IG II² 11807 ([Δη]μήτριος: f. Καλλίστρατος); (720) ~ SEMA 2102 (f. Λήναιος); (721) imp. IG II² 11096 (Δημήτρ(ι)ος); (722) ~ SEMA 3178 ([Δημήτ]ριος: f. [--]εια); (723) imp. IG II² 2285, 4 (s. Ἰσίδωρος); (724) 36/7 AD   IG II³ (4) 389, 23 ([Δ]ημήτριος: s. Δι[--]); (725) ~ IG II³ (4) 389, 17 (f. Εὐμήδης); (726) m. i AD   IG II² 1981, 4; (727) ~ IG II² 1983, 3; (728) s. i AD   IG II² 1998, 32 (f. Ἀρέσκων); (729) ~ IG II² 1998, 12; (730) ii AD   IG II² 11101 (Κλ. Δημήτριος); (731) ii AD  SEG XIX 161, 5 (I f. Δημήτριος II); (732) ~ (II s. Δημήτριος I); (733) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 5 (Δημήτ[ρ]ιος); (734) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 40; (735) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 46, 75 (s. Προσδόκιμος); (736) ~ IG II² 2023, 8 (f. Ἄνθος); (737) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 45 (I f. Δημήτριος II); (738) ~ (II s. Δημήτριος I); (739) 161-212 AD  IG II² 2280, 27; (740) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 224 (Κορν. Δημήτριος); (741) ?iii AD  SEG XIX 165, 5; (742) iii AD  IG II² 2073, 36 (s. Ζώσιμος); (743) inc. IG II² 11107 (II s. Δημήτριος I); (744) inc. IG II² 13001 = 8480; cf. SEG XVII 110 (Δημήτρι[ος]: f. Φίλων); (745) ~ (I f. Δημήτριος II); (746) ~ IG II² 12412 (PA 3334g) (s. Ζώπυρος); (747) inc. IG II² 10771 (f. Ἀριστοβούλη); (748) ~ SEMA 2178 (f. Μηνοφίλα)

Athens*: (749) c. 425-400 BC  Ag. XXI F 95 (Δημή(τριος)); (750) 405 BC  IG I³ 1032, 379 (Δημήτ[ριος]: slave); (751) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 3 (Δ[η]μήτριος); (752) c. 400-375 BC  IG II² 10394, 2; (753) f. iv BC   IG II² 2346, 25 (PA 3334e) (f. Ξένων); (754) ~ IG II² 8826 (f. Ἀρχώ); (755) iv BC  Ag. XVII 393; (756) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 9 (freed.); (757) 329/8 BC   IG II² 1672 = IEleusis 177, 71 (metic); (758) ~ IG II² 1672 = IEleusis 177, 49; (759) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 59 (metic); (760) ?iv/iii BC  JDAI 3 (1888) p. 254; (761) 245/4 BC  SEG LIX 155, 21; (762) c. 228-225 BC  D.L. v 72; 74 (freed.); (763) 220-213 BC  IG II³ (1) 1154, 53; cf. IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 10 f. (slave); (764) iii/ii BC  SEMA 1188; (765) ii BC  IG II² 11182 (f. Διονύσιος); (766) i BC  Ag. XVII 767; (767) i AD   IG II² 11099; (768) ~ IG II² 8694 (Δημήτρ[ιος]); (769) imp. SEMA 1690; (770) ~ IG II² 9926; (771) imp. IG II² 11098; (772) ~ IG II² 11100 ([Δ](η)μή(τ)ριος); (773) 45/6 AD   IG II² 1945, 97 (f. Συμφέρων); (774) ~ IG II² 1945, 113 (s. Τρύφων); (775) c. 105-112 AD  IG II² 2038, 2 (Δημήτρι(ος): f. Ζώσιμος); (776) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 30 (f. Ἄλκιμος); (777) c. 120 AD   IG II² 2018, 75 (Δημήτρ[ι]ο[ς]: epeng.?); (778) ~ IG II² 2018, 89; (779) 135/6 AD   IG II² 2001, 13 + AE 1950-51, pp. 27 f. no. 13 (f. Ζώσιμος); (780) ~ IG II² 2001, 28 ([Δημή]τριος: epeng.?); (781) 139/40 AD  IG II² 2044, 139 (s. [--]εμοκο (gen.): epeng.); (782) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 23 (s. Ἀντέρως: epeng.); (783) m. ii AD  IG II² 2211, 35 (epeng.); (784) 142/3 AD   IG II² 2049, 108 (f. Εὔφημος); (785) ~ IG II² 2049, 137 (Δημήτρι(ος): f. Ἐπαφρόδιτος); (786) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 92 (I f. Δημήτριος II); (787) ~ (II s. Δημήτριος I: epeng.); (788) s. ii AD  IG II² 2082, 83 (Δημήτρ̣[ιος]: f. Ζωΐλος); (789) 155/6 AD   IG II² 2068, 160 f.; cf. LGPN V.B (326) (Δημή(τριος): f. Ἀρτεμᾶς, Συμφᾶς); (790) ~ IG II² 2068, 227 (Δημήτρι(ος): f. Σωτήριχος); (791) c. 166/7 AD  IG II² 2014 + 2015 = SEG XII 110, 82 (epeng.); (792) 167/8 AD  IG II² 2089 + BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 93 f.; (793) 173/4 AD  IG II² 2103, 236 (epeng.); (794) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 43 (Δημήτ[ριος]: f. Ἀττικός); (795) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 7 ([Δη]μήτριος: s. Θεο[--]: epeng.); (796) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 145 (Δημή(τριος): f. Διονύσιος); (797) 184/5 AD  IG II² 2128, 171 (I f. Δημήτριος II); (798) 184/5 AD  IG II² 2128, 118; 2129, 23 (f. Ἐπαφρόδιτος: epeng.); (799) ~ (II s. Δημήτριος I: epeng.); (800) 187/8 AD   IG II² 2113, 206 (s. Σάγαρις: epeng.); (801) ~ IG II² 2113, 211 (s. [--]ωρος: epeng.); (802) 187/8 AD  IG II² 2113, 217 (f. Εὐτυχᾶς); (803) 194/5 AD  IG II² 2191, 119 (epeng.); (804) 201/2 AD   IG II² 2193, 159 (f. Διονύσιος); (805) ~ IG II² 2193, 172 (f. Διονύσιος); (806) 210/11 AD  IG II² 2201, 103 (s. Χρῦσος: epeng.); (807) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 98 (epeng.?); (808) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 133 (f. Ἀντώνιος); (809) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 134 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.); (810) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 141 (s. Εὐτύχης: epeng.); (811) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 143 (s. Παράμονος: epeng.); (812) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 152 (s. Τρύφων: epeng.); (813) 235/6 AD  IG II² 2235, 164 (f. Εὐτύχης)

Foreign Residents:

    Aigina: (814) m. iv BC  IG II² 7953 (LGPN III.A s.v. Δαμάτριος (6)) (s. Δεξίθεος); (815) s. iv BC  IG II² 7959 (LGPN III.A s.v. Δαμάτριος (7)) (f. Μυρτώ)

    Arabia: (816) iii BC  IG II² 8361 (I f. Δημήτριος II); (817) ~ (II s. Δημήτριος I)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (818) hell.-imp. SEMA 1025 (LGPN V.A (37)) (Δη[μή]τριος: f. Θάσιος); (819) ii-i BC  SEMA 1028 (SEG LIV 355 = LGPN V.A (-)) (f. Νίκη)

    Boiotia, Oropos: (820) iii-ii BC  IG II² 10521 (LGPN III.B (17)) (f. Σωτίων)

    Boiotia, Thebes: (821) ii BC  SEMA 815 = IRhamnous 254 (LGPN III.B s.v. Δαμάτριος (34)) (f. Ἐπικράτης)

    Caria, Miletos: (822) hell. IG II² 9579 (LGPN V.B (206)) (f. Ἐπιχαρίς); (823) iii/ii BC  IG II³ (4) 301, 2 (LGPN V.B (221)) (f. Κτῆτος); (824) hell.-imp. SEMA 1308 (LGPN V.B (194)) (f. Καλλιτύχη); (825) ii BC  IG II² 9861 (LGPN V.B (226)) (f. Πύθιον); (826) s. ii BC  IG II² 4256, 12 (LGPN V.B (244)) (s. Λαμ[-]); (827) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 110 (LGPN V.B (248)) (s. Ἀπολλώνιος); (828) 102/1 BC   IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 294 (LGPN V.B (249)) (f. Μενέλαος); (829) ~ IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 298 (LGPN V.B (250)) (f. Ἀρτέμων); (830) i BC   IG II² 9748 = 9376; cf. Peek, AG 1 p. 22 no. 72 (LGPN V.B (254)) (f. Λίγυρον); (831) ~ IG II² 9486 (LGPN V.B (252)) (I f. Δημήτριος II); (832) i BC   IG II² 9486 (LGPN V.B (253)) (II s. Δημήτριος I); (833) ~ Ag. XVII 603 (IG II² 9866 = LGPN V.B (255)) (f. Σαραπιάς); (834) i BC-i AD   IG II² 9856 (LGPN V.B (263)) (f. Πρᾶξις); (835) ~ Ag. XVII 566 = SEMA 1244 (LGPN V.B (262)) (f. Ἀρέτη); (836) c. 45 BC   IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 56 (LGPN V.B (274)) ([Δ]ημήτριος: f. [.]ρα[-]); (837) ~ IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 30 (LGPN V.B (273)) (f. [-]ος); (838) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 62 (LGPN V.B (275)) ([Δημή]τριος: f. Διονύσιος); (839) i BC/ i AD   IG II² 9488 (LGPN V.B (294)) (s. Διονύσιος); (840) ~ IG II² 9542 (LGPN V.B (295)); (841) i AD   IG II² 9532; SEG LI 150, 4 (LGPN V.B (306, 319)) (f. Εἰρήνη); (842) ~ IG II² 9444 (LGPN V.B (304)) (f. Ἀτθίς); (843) i AD  IG II² 9489 (LGPN V.B (305)) (s. Εὔνικος); (844) imp. IG II² 9896 (LGPN V.B (281)) (f. Σωφρονίς); (845) ~ IG II² 9826 (LGPN V.B (280)) (f. Ὁμόνοια); (846) imp. IG II² 9482 (LGPN V.B (-)) (Δημήτρ[ιος]?); (847) ~ SEMA 1268 (LGPN V.B (277)) ([Δημ]ήτριος: f. Διονυσόδωρος); (848) imp. IG II² 9693 = 9692 = SEMA 1305 (LGPN V.B (193, 279)) (f. Ἰσιάς); (849) ~ IG II² 9590; cf. 9589 (LGPN V.B (278)) (f. Ἐρώτιον); (850) 87/8 AD  IG II² 1996, 105 (LGPN V.B (311)) (f. Σωκράτης); (851) ii AD   IG II² 9472 (LGPN V.B (315)) (f. Γεωργία); (852) ~ IG II² 9490 (LGPN V.B (316)) ([Δημ]ήτριος: s. Ἰσιγένης); (853) c. 112 AD  IG II² 2024, 95 (LGPN V.B (320)) (Δημήτρ.: f. Ἀπολλώνιος); (854) c. 116 AD   IG II² 2026, 53 (LGPN V.B (322)) (f. Ἀσιατικός); (855) ~ IG II² 2026, 50 (LGPN V.B (321)) (s. Ζώπυρος); (856) m. ii AD  IG II² 9431 = SEG XXXVIII 226; cf. IG II² 2068, 160 (LGPN V.B (314)) (f. Ἀρτεμᾶς); (857) inc. IG II² 9487 (LGPN V.B (195)) (s. Δημοτέλης)

    Caria, Miletos?: (858) 87/8 AD   IG II² 1996, 178 (LGPN V.B (336)) (Δημή.: f. Ἀπολλώνιος); (859) ~ IG II² 1996, 249 (LGPN V.B (339)) (Δημή.: f. Σύμφορος); (860) 87/8 AD   IG II² 1996, 194 (LGPN V.B (337)) (Δημήτρι[ος]); (861) ~ IG II² 1996, 196 (LGPN V.B (338)); (862) inc. ZPE 228 (2023) p. 152 no. 32 (LGPN V.B (-))

    Caria, Tralles-Seleukeia: (863) i AD  IG II² 10459 (LGPN V.B (477)) (f. Τυραννίς)

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (864) iii-ii BC  IG II² 10374 (LGPN V.B (519)) (f. Ἀντιοχίς)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (865) iii-ii BC  IG II² 10431 (LGPN V.B (522)) (f. Παράμονος); (866) imp. IG II² 10426 (LGPN V.B (523)) (f. Ἱερώνυμος)

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (867) i-ii AD  IG II² 8425 (LGPN IV (1)) (f. Ἀφροδισία)

    Cyprus, Paphos: (868) inc. IG II² 10050 (LGPN I (-)) (f. Συνέτη)

    Cyrenaica, Cyrene: (869) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 314 (LGPN I (111)) (Δημήτρ[ιος]: f. Σῶσος)

    Egypt, Alexandria: (870) iii BC  IG II² 8014 a p. 883 ([Δ]ημήτριος: f. Δόναξ); (871) hell.-imp. SEMA 962 ([Δ]ημήτριος: s. Ἡράκλειτος); (872) c. 105 BC  IG II² 2448, 4 (I f. Δημήτριος II); (873) ~ (II s. Δημήτριος I); (874) imp. IG II² 8019 (f. Ἡράκλεια)

    Euboia, Chalkis: (875) ii-i BC  IG II² 10501 (LGPN I (233)) (f. Εὐγένεια)

    Euboia, Eretria: (876) iv BC  IG II² 8493 (LGPN I (236)) (Δημήτρι[ος]: f. Κριναγόρας)

    Euboia, Karystos: (877) i BC-i AD   IG II² 8969 (LGPN I (256)) (I f. Δημήτριος II); (878) ~ IG II² 8969 (LGPN I (255)) (II s. Δημήτριος I)

    Galatia, Ankyra: (879) hell. IG II² 7911 (LGPN V.C (2)) (f. Ματερώ); (880) iii-ii BC  IG II² 8671 (LGPN V.C (3)); (881) ii-i BC  IG II² 7925 (LGPN V.C (5)) (f. Νωνη); (882) ?ii-i BC  SEMA 943 (LGPN V.C (4)) (f. Εὔνομος)

    Herakleia: (883) iii BC   IG II² 8682 (f. Θεισιφόρα); (884) ~ IG II² 8649 (f. Εὐημερίς); (885) iii BC  IG II² 8722 (f. Μένανδρος); (886) iii-ii BC  IG II² 8605 = 8623 (f. Γενναῖος); (887) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 188 (f. Κροῖσος); (888) ii BC   IG II² 8624; cf AEE² p. 146 no. 556 ([Δημή]τριος: II s. Δημήτριος I); (889) ~ IG II² 8624 ([Δη]μήτριος: I f. Δημήτριος II); (890) ii-i BC  SEMA 1067 (I f. Δημήτριος II); (891) ii-i BC   IG II² 8739 (f. Νίκανδρος); (892) ~ SEMA 1097 (f. Νουμήνιος); (893) ~ ([Δ]η̣μήτ[ρι]ος: II s. Δημήτριος I); (894) i BC   SEG LIX 295 (f. Ζωτικός); (895) ~ IG II² 8622 (Δημήτρι[ος]); (896) i BC   IG II² 8626 (Δημ(ή)τριος: s. Τίμων); (897) ~ IG II² 8794 (f. Σωτήριχος); (898) i BC  SEMA 1072 (f. Εἰρήνη); (899) i AD   IG II² 8583 (f. Ἀσία); (900) ~ IG II² 8745 (f. Νικηφόρος); (901) imp. SEMA 1071 (f. Εἰρήνη); (902) imp. IG II² 8625 (I f. Δημήτριος II); (903) ~ (II s. Δημήτριος I); (904) ~ IG II² 8731 (Δημήτρι[ος]: f. Μύστα); (905) imp. IG II² 8736 (f. Νάνους); (906) inc. IG II² 8564 (f. Ἀντιοχίς)

    Ionia, Ephesos: (907) c. 300 BC  SEG LXI 187 (LGPN V.A (-))

    Ionia, Klazomenai: (908) iv BC  IG II² 9038 (LGPN V.A (161)) (s. Φανοπίδης)

    Ionia, Smyrna: (909) iii-ii BC  SEMA 1440 (LGPN V.A (325)) ([Δημ]ήτριος: f. [....]άριον)

    Ioudaia: (910) hell.-imp. SEMA 1146 (II s. Δημήτριος I); (911) ~ (I f. Δημήτριος II)

    Kappadokia, Hanisa: (912) ii BC  IG II² 10030 + SEG XXVIII 304 (LGPN V.C (34)) (f. Ἐργασίων)

    Kerkyra: (913) imp. Ag. XVII 518 (IG II² 9014 = LGPN III.A (40)) (f. Ξένιον)

    Korinthia, Korinth: (914) ii-i BC  IG II² 9067 (LGPN III.A s.v. Δαμάτριος (45)) (f. Ἐπίκτησις)

    Korinthia, Sikyon: (915) f. iv BC  IG II² 10297 (LGPN III.A s.v. Δαμάτριος (47)) (Δημή[τρι]ος: f. Διονύσιος); (916) iv BC  IG II² 10296 (LGPN III.A s.v. Δαμάτριος (46)) (f. Γλαυκίας)

    Laodikeia: (917) i-ii AD  IG II² 9170 (f. Διαβηούλιον)

    Lesbos, Mytilene: (918) ii BC  IG II² 9968 (LGPN I (298)) (f. Κασταλία)

    Macedonia: (919) ii BC  IG II² 9259 (LGPN IV (81)) (s. Νικίας)

    Macedonia (Bottiaia), Beroia?: (920) imp. IG II² 8406 (LGPN IV (113)) (f. Δέος)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (921) 300/299 BC  IG II² 1263, 5, 21, 41, 48 (LGPN IV (129)) (s. Σώσανδρος)

    Macedonia (Chalkidike), Skione: (922) iv BC  IG II² 10365 (LGPN IV (135))

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (923) ii BC  IG II² 8081 (LGPN IV (143)) (s. Ἀρτεμίδωρος)

    Magnesia: (924) iii-ii BC  SEG LI 279 (f. Ἡλιόδωρος)

    Media: (925) i BC  IG II² 9349 (f. Διονύσιος)

    Megaris, Megara: (926) iv-iii BC  IG II² 9305 (LGPN III.B (62)); (927) i AD  IG II² 9306 (LGPN III.B (65)) (s. Κράτης)

    Megaris, Megara?: (928) ii AD  Ag. XVIII H403 (LGPN III.B (-)) (Δημήτρ[ιος]: f. Ἀμίαντος)

    Mysia: (929) i BC  IG II² 9978 (LGPN V.A (485))

    Mysia, Adramyteion: (930) iii BC  Ag. XVII 391 (IG II² 7941 = LGPN V.A (486)) (Δη[μ]ήτ[ριο]ς); (931) i BC  IG II² 7938 (LGPN V.A (489)) (Δημήτ[ριος]: f. Ἀγαθοκλῆς)

    Mysia, Kyzikos: (932) ii BC  IG II² 9103 (LGPN V.A (518)) (f. Θεόδωρος); (933) imp. IG II² 9104 (LGPN V.A (527)) (f. Λυσίμαχος)

    Mysia, Pergamon: (934) c. 40-20 BC  Klio 15 (1918) p. 39 no. 62, 1 (SEG II 332); cf. BCH 52 (1928) p. 178 (LGPN V.A (621)) ([Δημή]τ̣ριος: s. Ποσῆς)

    Palestine, Caesareia: (935) ii AD  SEMA 512

    Phoenicia, Sidon: (936) m. iv BC  SEG LI 284 (I f. Δημήτριος II); (937) ~ (II s. Δημήτριος I); (938) ?323/2 BC  IG II² 343 = Schwenk 84, 8, 11 ([Δημ]ήτριος: f. Ἀπολλωνίδης)

    Phrygia, Eumeneia: (939) i AD  IG II² 8503 (LGPN V.C (146)) (f. Ἀφροδισία)

    Pisidia: (940) iii BC  IG II² 10080 (LGPN V.C (239)) (f. Ἄτταλος); (941) ii BC  IG II² 10084 (LGPN V.C (240)) (f. Ὀνήσιμος); (942) imp. Ag. XVII 644 = IG II² 10083 (LGPN V.C (241)) (f. Μένης)

    Pisidia, Termessos: (943) i BC  IG II² 10439 (LGPN V.C (284)) (f. Εὐημερίς)

    Pontos, Amisos: (944) iii BC  SEMA 801 (IRhamnous 240 = LGPN V.A (659)) (f. Δημητρία); (945) ii-i BC  IG II² 8058 (LGPN V.A (661)) (s. Ἀλέξανδρος); (946) i BC  IG II² 8059 (LGPN V.A (662)) (s. Δωρόθεος); (947) 52/1 BC  SEG XXXVII 103 (LGPN V.A (663)) (f. Μόνιμος); (948) i AD  IG II² 8060 (LGPN V.A (664)) (f. Εἰρήνη)

    Pontos, Sinope: (949) hell. SEMA 1433 (LGPN V.A (676)) (s. Ἀπολλόδωρος); (950) iii-ii BC  IG II² 10351 (LGPN V.A (678)) (f. Σοφοκλῆς); (951) ii BC  IG II² 10330 (LGPN V.A (689)) (f. Ἰάσιος); (952) i BC-i AD  IG II² 10332 (LGPN V.A (692)) (f. Κρίτων); (953) m. i BC  IG II² 1965, 3; cf. Hesp. 26 (1957) pp. 251 f. (LGPN V.A (693)) ([Δημ]ήτριος: s. Ἀπολλώνιος)

    Scythia Minor, Peuke: (954) iv-iii BC  IG II² 10077 (LGPN IV (243)) (f. Θεόδωρος)

    Sicily, Syracuse: (955) ?iii BC  IG II² 10397 (LGPN III.A s.v. Δαμάτριος (76)) (Δημήτ[ρ]ιος: f. Φαλέας)

    Skythia, Olbia-Borysthenes: (956) ii-i BC  IG II² 8423 (LGPN IV (264)) (f. Πόθος)

    Syria, Antioch: (957) hell. IG II² 8282 (f. Σέλευκος); (958) ~ IG II² 8145; (959) iii BC  IG II² 8219; (960) hell.-imp. IG II² 8271 (f. Πρῶτος); (961) ~ SEMA 996 (Δημήτρ[ιος]: s. Ἑρμαγένης); (962) hell.-imp. SEMA 1001 (f. Ζώσιμος); (963) ii BC   IG II² 8228 (f. Κτήσων); (964) ~ IG II² 8284 (f. Σκίρτος); (965) ii BC  IG II² 8170 (f. Ἐπίκτησις); (966) ii-i BC   IG II² 8182 (f. Εὐήμερος); (967) ii-i BC  IG II² 8147 (II s. Δημήτριος I); (968) ~ IG II² 8174 (f. Ἐργασίων); (969) ii-i BC  IG II² 8190 (f. Εὔοδος); (970) ~ (I f. Δημήτριος II); (971) 117/16 BC  IG II³ (4) 311, 10; (972) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 118 (s. Κράτερος); (973) 101/0 BC  IG II² 1335, 32; (974) i BC   IG II² 8221 (f. Κάρπος); (975) ~ Ag. XVII 418 = IG II² 8148 (s. Εὐήμερος); (976) i BC  IG II² 8303 (f. Τιμοφάνης); (977) i BC-i AD   IG II² 8213 (f. Ἴων); (978) ~ IG II² 8146 (s. Ἀπολλώνιος); (979) i BC-i AD  IG II² 8686; (980) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 7 (I f. Δημήτριος II); (981) ~ (II s. Δημήτριος I); (982) s. i BC  IG II² 4306 = IEleusis 304 (f. Ἀντίοχος); (983) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 31 (f. [--]δωρος); (984) i AD   SEMA 1008 (f. Νικηφόρος); (985) ~ IG II² 8294 (f. Σφαῖρος); (986) i AD   IG II² 8142 ((Δημήτρ(ι)ος: f. Δάμων); (987) ~ Unp. (Kerameikos, tit. sep.); (988) i AD  IG II² 8390 ([Δη]μήτριος); (989) imp. Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 11 Suppl. p. 66 (f. Ἀρσινόη); (990) ~ IG II² 8229 (f. Λαοδίκη); (991) imp. IG II² 8144; (992) ~ IG II² 8153 (f. Διονυσία); (993) imp. IG II² 8172 (f. Ἐπιτυγχάνων); (994) ~ IG II² 8197 + SEG XII 187 (f. Ἡδεῖα)

    Thessaly: (995) iii BC   Ag. XVII 495 = IG II² 8847 = 8848 (LGPN III.B (82)); (996) ~ IG II² 8849 (LGPN III.B (83)) (s. Νικήτης)

    Thrace, Ainos: (997) ?i BC  Ag. XVII 397 = IG II² 7548 + add. p. 882 (LGPN IV (314)) ([Δη]μ̣ήτρ̣ι̣ος̣); (998) i BC   IG II² 5423 (LGPN IV (312)) (f. Εὐημερίς); (999) ~ IG II² 7975 (LGPN IV (313)) (f. Ἐπίτευγμα)

    Thrace, Lysimacheia: (1000) iii BC  IG II² 9225 (LGPN IV (340)) (s. Τεισικλῆς)

    Troas, Antandros: (1001) s. iv BC  SEMA 1136, 6 (LGPN V.A (700)) (s. Βάκχιος)

    Troas, Lampsakos: (1002) m. iv BC  IG II² 9157 = Kerameikos II 36 (LGPN V.A (720)) (f. Ἐπιθάλης)

    Other: (1003) iv-iii BC  SEG XIX 178, 16; (1004) c. 40 BC  IG II² 1965, 22 (Δημήτ[ριος])

Δημήτρις

Athens?: (1) i-ii AD  SEMA 1696 ([Δημ]ήτρις); (2) imp. SEMA 1695

Δημιοῦργος

Athens?: (1) iv-iii BC  IG II² 10955 (Δημιοῦργ[ος]: f. Βιότη)

Δημογένης

Athens: (1) 317/16 BC  IG II² 1200, 3 f.; 1479, 7, 14; FGrH 239 B 13; 255 10; D.H., Din. 9; D.S. xix 2. 1 (PA 3462) (archon epon.)

—Boutadai: (2) c. 410-400 BC  IG II² 4546 = IG I³ 986 (Δμογένς: f. Κηφισόδοτος)

—Pithos: (3) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 17 ([Δη?]μογένης: s. Δρομοκλῆς)

—Rhamnous: (4) s. ii BC  IOrop 569 (f. Βιοτίς)

Δημοδίκη

Athens?: (1) c. 560 BC  CVA Leiden 1 pl. 4 = CAVI 4196 (Δμοδίκ: fict.?)

Δημόδοκος

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 1642 + SEG XXI 562, 20 (s. Ε̣[--]); (2) m. iv BC  IG II² 1624, 92; 1631, 634; 1632, 165? (PA 3558)

—Anagyrous: (3) s. v BC  Th. iv 75; Pl., Thg. 127e; Pl., Ap. 33e; Ael., VH viii 1 (PA 3464) (f. Θεάγης, Παράλιος); (4) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 5 (PA 3465)

—Oa: (5) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 17 (f. Δημοκράτης); (6) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 17 (PA 3466) (s. Δημοκράτης)

—Pergase: (7) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 122 b

—Pithos: (8) m. iv BC  IG II² 2385, 107 (PA 3467) (s. Καλλιάδης)

—Potamos: (9) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 23 ([Δη]μόδοκος)

—tribe Antiochis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1186, 172 (Δ-)

—tribe Oineis: (11) 459/8 BC  IG II² 2318, 43 (PA/APF 3463)

Athens?: (12) ?iii BC  CIA App. 44, 6

Δημόδοτος

Athens:

—Halai (Araphenides): (1) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 85 (PA 3468) (s. Ἀριστίων); (2) f. i BC  ID 2045, 4; 2255, 11 (s. Ἀθηνίων)

Δημόδωρος

Athens: (1) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 47; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 3468a)

Δημοκήδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 121 (Δ[μ]ο̣κ̣δς); (2) iv BC  IG II³ (4) 1351 (PA 3468c) (s. Δημόστρατος)

—--dai?: (3) hell. SEMA 1833 ([Δ]ημ̣[οκ]ή̣δης: f. Εὔδημος)

—Acharnai: (4) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 58

—Aphidna: (5) s. iv BC  IG II² 1601, 27 (PA 3469) (Δημοκήδη[ς])

—Eleusis: (6) m. iv BC  IG II² 6926 (f. Δημοστράτη)

—Hagnous: (7) iv BC  IG II² 5264 (s. Δημοκλείδης)

—Kollytos: (8) m. iv BC  IG XII (6) 262, 39

—Kydantidai?: (9) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 87 (or Kydathenaion)

—Leukonoion?: (10) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 45 (s. Ἀρίστων)

—Oinoe: (11) f. iv BC  IG II² 6982 (PA 3470) (f. Πύθων)

—Paiania: (12) f. iv BC   IG II³ (4) 48, 33 (PA 3471) (Δημοκήδ[ης]); (13) ~ IG II² 7095, 3, 5 (s. Ἀρχέκωμος I, f. Ἀρχέκωμος II)

Athens?: (14) iv BC  IG II² 11113 (Δημοκήδ[ης])

Δημόκλεια

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 1699 (Δ̣η̣μ̣όκλεια)

—Kothokidai: (2) iv BC  IG II² 5479 (PA/APF 3472) (d. Ἀριστόδημος)

Athens?: (3) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 32

Foreign Residents:

    Messenia, Korone: (4) i-ii AD  IG II² 9082 (LGPN III.A (1)) (d. Δημοκλῆς)

Δημοκλείδης

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1189, 16 (Δμοκλ̣είδ̣[ς]); (2) c. 430 BC  IG I³ 164, 10 (PA 3475 and add.) (Δμοκλείδς); (3) 385-383 BC  IG II² 34, 37 (= PA 3476); IG II² 1414, 52?; (4) s. iv BC  D.H., Din. 11 (PA 3478); (5) 341/0 BC  IG II² 1455, 1 (Δημοκλε[ίδης]: f. Δημόφιλος); (6) 316/15 BC  IG II² 1478, 11; 1479, 14 f., 24, 29 f.; Ag. XXIII 296 = CAVI 277; FGrH 239 B 14; 255 11; D.S. xix 17. 1; D.H., Din. 9 (PA 3477) (archon epon.); (7) m. iii BC  IG II³ (1) 1047, 5 (s. Θου[--]); (8) 98/7 BC  FD III (2) 26 IV, 15 (s. [--]λῆς)

—Aixone: (9) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 17 (PA 3479) (s. Δημέας)

—Aphidna: (10) c. 325 BC  IG II³ (4) 92, 11 ([Δη?]μοκλείδης, [Τι?]μοκλείδης)

—Eitea (Akamantid): (11) iv BC  IG II² 6010 (PA 3480) (I f. Φιλοκλῆς); (12) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [4]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 3 (PA 3481) (II s. Φιλοκλῆς); (13) 336/5 BC  Ag. XV 42, 306

—Hagnous: (14) iv BC  IG II² 5264 (f. Δημοκήδης)

—Hestiaia: (15) i BC  IG II² 6139 ([Δ]ημοκ[λ]είδης: f. Μενεκλῆς)

—Kephisia: (16) 128-97 BC  SEG XV 104, 149; FD III (2) 6, 20; 24, 39 (f. Τιμοκλῆς)

—Lamptrai: (17) 304/3 BC  Ag. XV 61, 186 (Δημοκλε̣ί̣[δης]); (18) 183/2 BC  IG II² 2332, 126 (PA 3482); (19) i-ii AD  IG II² 6655 (s. Ξενοκλείδης)

—Oe: (20) f. iv BC  IG II² 6964 (PA 3483) (-κλέδης: s. Πιστόξενος)

—Peiraieus: (21) 303/2 BC  Ag. XV 62, 255 (f. Δημοκλῆς)

—Teithras: (22) 128/7 BC  SEG XV 104, 157; FD III (2) 24, 37 (f. Πύρρος)

—tribe Aigeis: (23) c. 445-430 BC  IG I³ 46, 12, 38 f. (= PA 3474); IG I³ 48, 42? (cf. SEG LXIV 31) (Δμοκλείδς)

Athens?: (24) v/iv BC  IG II² 11114 (PA 3476a) (s. Δημήτριος)

Δημοκλῆς

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 972 B, 4 (Δ̣̣μοκλς); (2) f. v BC  IG I³ 1146, 34 (Δμοκλς); (3) v BC  ISinope 54 (f. Δημοτίων); (4) m. v BC  IG I³ 1157, 20 (Δμοκλ[σ]?, Δμοκλε[ίδς]?); (5) c. 410 BC  IG I³ 1192, 46 ([Δ]μοκλς); (6) f. iv BC  IG II² 10909 (PA 3487b); (7) iv BC  IG II³ (4) 869, 1 (Δημοκλ[ῆς]: s. Δημόφιλος); (8) 385/4 BC  IG II² 1407, 47; (9) m. iv BC  PCG 2 p. 255 fr. 35, 5 (PA 3485); (10) s. iv BC  Din. fr. lxxxi; (11) 342/1 BC  IG II³ (4) 637, 4 (PA 3486); (12) 325/4 BC  D. xxv 47 (PA 3487); (13) iv/iii BC  Plu., Mor. 842e (PA 3488); (14) 303/2 BC  Plu., Demetr. 24. 2 (PA 3489); (15) 278/7 BC  IG II³ (1) 889, 2, 24; IG II² 1277, 1, 4, 34 f.; Paus. x 23. 14; ZPE 84 (1990) pp. 128 f. T 32-3 (PA 3490) (archon epon.); (16) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 136 no. 93 (Δημοκλ[ῆς]); (17) iii/ii BC  IG II³ (1) 1250, 3; 1251, 2 (f. [--]θένης); (18) ?191/0 BC  IG II³ (1) 1266, 5 (PA 3491) (s. Ἀριστ[--]); (19) 106/5 BC  FD III (2) 28, 39; (20) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 32 (Δαμοκλῆς: f. Διονύσιος); (21) imp. IG II² 2275, 5 (Δ[η]μοκλῆς)

—Acharnai: (22) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 77 (f. Ἀρίσταρχος); (23) 343/2 BC  SEG XLVI 185 = Hesp. 90 (2021) p. 284 no. 1, 16 f. (Δημοκ̣[λ]ῆς: s. Κλεόκριτος)

—Aithalidai: (24) c. 330-300 BC  SEMA 40 (f. Αἰσχυλίδης)

—Alopeke: (25) m. iv BC  IG II² 1596, 7 (PA 3494) (s. Γνάθιος)

—Anaphlystos: (26) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 19 f., 50 f.

—Aphidna: (27) m. iv BC  IG II² 5733 (f. Ἀρχεδίκη); (28) c. 342-322 BC  IG II² 1632, 152; Ag. XIX P 26, 512 (PA/APF 3495) (II ?s. Δημοκράτης); (29) 327/6 BC  Ag. XVI 86, 2 f. (cf. APF 12267 IV) (I f. Δημοκράτης); (30) c. 212/11 BC  Ag. XVI 233, 5 (cf. APF 12267 IV) ([Δημοκλῆς?]: s. Φιλιστίων); (31) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 83 (PA 3496) (f. Φιλιστίων)

—Athmonon: (32) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 44 ([Δ]ημοκλῆς)

—Cholargos: (33) iv BC  IG II² 7772 (f. Δημέας)

—Dekeleia: (34) iv BC  SEG LXIII 183

—Eitea (Antiochid?): (35) 332/1 BC  SEG XXVIII 102, 4, 11 (f. Ἱπποκλῆς)

—Eupyridai: (36) c. 229-215 BC  IRhamnous 24, [10]; 26, 33; 33, 6; 44, 1, 22; 59, 35 (s. Σμίκυθος)

—Hagnous: (37) 183/2 BC  IG II² 2332, 202 (PA 3493)

—Hermos: (38) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 34 (PA 3497)

—Kedoi: (39) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 9 (PA 3500)

—Kephale: (40) f. iv BC  IG II² 1388, 5; 1391, 7; 1392, 5 (= PA 3499); IG II² 6350 (f. Δημοχάρης)

—Kephisia: (41) c. 30 BC  Ag. XV 286, 10 (I f. Δημοκλῆς II); (42) ~ (II s. Δημοκλῆς I)

—Kolonos: (43) iv/iii BC  SEG XXX 990, 11 (f. Παυσίμαχος); (44) 228/7 BC  IG II² 1706, 5; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 3501); (45) 196 BC  Milet I (3) 148, 8 (f. Θεόπομπος); (46) c. 170-150 BC  ID 1618, 2; SEG XLI 115 I, 40 (f. Παυσίμαχος)

—Kothokidai: (47) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 121 (f. Μοσχίων)

—Kydantidai: (48) 265/4 BC   IG II³ (1) 921, 72 (cf. PA 3502) (I f. Δημοκλῆς II); (49) ~ IG II³ (1) 921, 72 (PA 3502) (II s. Δημοκλῆς I)

—Kytheros: (50) 322 BC  IG II² 1632, 87 (PA/APF 3503)

—Lakiadai: (51) iv BC  IG II² 6620 (s. Ἀστυκράτης)

—Lamptrai: (52) 329-324 BC  IG II³ (1) 355, 10; 367, 5 (PA 3504) (f. Δημοσθένης)

—Melite: (53) 325/4 BC  IG II² 1629, 78, 147 (PA/APF 3505) (s. Κράτης)

—Paiania: (54) 336/5 BC  Ag. XV 42, 139

—Pallene: (55) c. 150 BC  Ag. XV 236, 23

—Peiraieus: (56) 303/2 BC  Ag. XV 62, 255 (s. Δημοκλείδης)

—Phaleron: (57) 304/3 BC  Ag. XV 59, 6; 61, 243 (f. [--]οτος)

—Phegous: (58) 335/4 BC  Ag. XV 43, 23 (f. Δημύλος)

—Philaidai: (59) 13/12 BC  IG II² 1963, 29

—Phrearrhioi: (60) v/iv BC  Is. v 5; Is. v 9 (PA/APF 3511); (61) 324/3 BC  IOrop 353 A, 17 (cf. APF 3773) (f. Πυθόδωρος)

—Potamos: (62) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 35 (-κλέης: s. Ἀντικλῆς)

—Sybridai: (63) 215/14 BC  IG II² 1706, 94 (PA 3507)

—Teithras: (64) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 56 (PA/APF 3509) (f. Δημόφιλος); (65) 326-322 BC  IG II² 1628, 43; 1632, 87 f. (PA/APF 3510) (s. [--]άτου (gen.))

—Thria: (66) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 129 (PA 3498) (Δημοκλ[ῆ]ς: s. Ἡρακλείδης)

—tribe Akamantis: (67) 394/3 BC  IG II² 5222 (PA 3492) (-κλέης)

—tribe Kekropis: (68) f. ii BC  IG II³ (1) 1405, 9 (s. Δημ[--])

—tribe Oineis: (69) c. 400 BC  IG II² 6 = Walbank, Proxenies 61, 6 (PA 3484)

Athens?: (70) f. iv BC   SEMA 1702 (f. [--]ίνη); (71) ~ SEG XXI 1093, 6; (72) iv BC  Hegesand. ap. Ath. 584f (Λαγυνίων ἐπικλήν); (73) ?iv BC  SEMA 1701; (74) m. iv BC  IG II² 11115 (PA 3487a); (75) ?hell. ZPE 228 (2023) p. 156 no. 49; (76) ?iii BC  CIA App. 19, 1; (77) iii BC  SEMA 1700; (78) c. 262-256 BC  IG II³ (1) 1010, 92, 125; (79) ii BC  Ag. XVII 771 (PA 3487c) (f. Δημώ); (80) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 5 (Δ̣η̣[μ]ο̣κλῆ[ς]: f. Ὠφελίων)

Foreign Residents:

    Akarnania: (81) iv BC  IG II² 7996 (LGPN III.A (1))

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (82) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 125 (LGPN V.B (3)) (f. [--]διος)

    Messenia, Korone: (83) i-ii AD  IG II² 9082 (LGPN III.A (2)) (f. Δημόκλεια)

    Syria, Antioch: (84) hell.-imp. IG II² 8263 + add. p. 883 (f. Παρρησία); (85) s. i BC  IG II² 8149 (s. Θεόδωρος); (86) i AD  IG II² 8212 (f. Ἰσίων)

Δημοκράτεια

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 11116; (2) ~ IG II² 11118; 12023 a; SEMA 581 (m. Μαλθάκη (Prasiai), ?m. Θυμοκλῆς II (Prasiai))

—Anagyrous: (3) m. iv BC  IG II² 7277, 10 (d. Ἀρχεδάμας)

—Halai: (4) i-ii AD  IG II² 5473 (Δημοκράτ[εια])

—Ikarion: (5) iv BC  IG II² 6276 (d. Δημοκράτης)

—Probalinthos?: (6) s. iv BC  IG II² 11119; cf. Anc. Soc. 19 (1988) p. 34 no. 213 ([Δ]ημοκράτεα: d. Δημοφάνης)

Athens?: (7) ?iv BC  SEMA 1703 (Δημοκράτ[εια]); (8) m. iv BC  IG II² 11117

Δημοκράτης

Athens: (1) v BC  Plu., Alc. 3 (PA 3512); (2) c. 410 BC  IG I³ 469, 2 (Δμοκράτ[ς]); (3) c. 380 BC   IG II² 1929, 9 (cf. PA/APF 3516) (Δημοκρά[της]: I f. Δημοκράτης II); (4) ~ IG II² 1929, 9 (PA/APF 3516) (II s. Δημοκράτης I); (5) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 10, 17 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date); (6) s. iv BC  Din. fr. xliv (PA 3514); (7) 331 BC  Curt. vi 5. 9; cf. Berve 261 (PA 3513) (Lat. Democrates); (8) 326/5 BC  IG II² 1628, 131, 141; cf. APF p. 111 (PA 3515) (f. [--]ί̣ων); (9) iii BC  IG II² 1169, 2 ([Δ]ημοκράτ[ης]); (10) s. iii BC  IOrop 63, 2, 4 (Stephanis 649) (s. Φιλοκλῆς); (11) c. 225 BC  IRhamnous 167, 33 (IG II² 1322) (Δ[η]μοκρ[ά]της); (12) ii-i BC  IThesp 186, 23 (PA 3120) (Δαμοκράτης: f. Ξένων); (13) 156/5 BC  ID 1412 a, 15; 1417 A I, 124; 1426 A II, 49; (14) s. ii BC  ID 2419 ([Δ]ημοκράτης: s. Ἀντίμαχος); (15) 149-127 BC  FD III (2) 24, 16; 35, 4; 46, 2, 6; IG II² 958, 45? (f. Λύσων); (16) 148-134 BC   IG II² 960, 24 (cf. PA 3517) (I f. Δημοκράτης II); (17) ~ IG II² 960, 24 (PA 3517) (II s. Δημοκράτης I); (18) c. 100 BC  EAD XXX 331 (f. Νίκανδρος)

—Acharnai: (19) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 54; IG II³ (1) 550, 24 (PA/APF 3522) (f. Μένιππος); (20) m. iv BC  IG XII (5) 542, 39 (cf. PA 3522 add.) ([Δη]μοκράτης: s. Μένιππος); (21) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 16 (PA 3523) (Δημ[οκρ]άτης: s. Δημοτίων)

—Agryle: (22) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 98; (23) i BC  Ag. XVII 29 (Δημοκρ[άτης?]: f. Παναρ[--])

—Agryle?: (24) inc. IG II² 5298 (or Ankyle: s. Δημήτριος)

—Aixone: (25) s. v BC  Pl., Ly. 204e; Pl., Ly. 205c; SEMA 50 (PA/APF 3519) (s. Λῦσις I, f. Λῦσις II); (26) c. 330-325 BC  IG II² 1198, 4; 1927, 52; cf. PAA 5 p. 214 (PA/APF 3518) (s. Εὐφίλητος)

—Alopeke: (27) c. 330 BC  IG II² 1927, 169 (PA 3520) (f. Ἀπολλόδωρος); (28) ii/i BC  ID 2256, 8 = SEG XXXI 731, 8 (s. Δημήτριος)

—Aphidna: (29) c. 400-325 BC  Ag. XVI 86, 2; + PA/APF 3521 (s. Δημοκλῆς I, ?f. Δημοκλῆς II); (30) f. iv BC  Unp. (Attica, tit. sep.) (s. Δημόκριτος); (31) inc. IG II² 5737 (s. Χαριξενίδης)

—Athmonon: (32) i BC/ i AD  IG II² 1723 + SEG XXVI 166, 13; XXVIII 192 (date) ([Δημοκράτης]: I f. Δημοκράτης II); (33) ~ (Δημοκρά[της]: II s. Δημοκράτης I)

—Besa: (34) 61/2 AD  IG II² 1990, 22 (s. Ἔραστος)

—Cholargos: (35) iii-ii BC  IG II² 7785 (PA 3541) (f. Μενέστρατος); (36) 183/2 BC  IG II² 2332, 128 (PA 3540) (f. Δίφιλος); (37) c. 178-175 BC  IG II³ (1) 1310, 37, 114; 1395, 5 (s. Δίφιλος)

—Eitea: (38) 330-320 BC  IG II² 1627, 22 f., 374; 1628, 5 f., 85 f., 533, 548; 1629, 1010, 1026; 1631, 237, 249; CIA App. 103 a + JÖAI 7 (1904) p. 122, 10 (PA 3525)

—Eleusis: (39) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 51 (PA 3526) (f. Θεόδοτος)

—Eleusis?: (40) 281/0 BC  Ag. XV 72, 128 (Δημοκρά[της])

—Epikephisia: (41) ?iii BC  SEG LXVII 102 (Δημοκρά[της]: f. Θεοφίλη)

—Euonymon: (42) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 18

—Gargettos: (43) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 11, 13, 16 (PA 3524) (f. Καλλικράτης)

—Hagnous: (44) 187/8 AD  IG II² 2113, 43 (Λικ. Δημοκράτης)

—Ikarion: (45) iv BC  IG II² 6276 (f. Δημοκράτεια)

—Kephale: (46) 305/4 BC  Ag. XV 58, 59 (s. Μνησιεργίδης)

—Kephisia: (47) 134/3 BC  ID 2589, 43; (48) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 16 (s. Ἰσίδοτος)

—Kerameis: (49) c. 380 BC  IG II² 1928, 4 (PA 3527) (Δημο[κράτης]: f. Ἐπικράτης); (50) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 27 (PA 3529) (Δημ[ο]κ[ρά]τη[ς]: s. Ἐπικράτης)

—Kolonai: (51) 214/13 BC  IG II³ (1) 1164, 10 (PA 3531) (s. Σουνιεύς)

—Kolonai (Antiochid): (52) c. 321 BC  Ag. XV 55, 46 (PA 3530) (f. Ἀντιοχίδης)

—Kydathenaion: (53) 145/4 BC   Ag. XV 238, 3; 239, 3 (cf. PA 3532) (I f. Δημοκράτης II); (54) ~ Ag. XV 238, 3; 239, 3, 14 (PA 3532) (II s. Δημοκράτης I)

—Marathon: (55) i BC/ i AD  IG II² 6768 + SEG XXVI 291 (Δημοκρ[άτης]: f. Ἀρτέμων)

—Melite: (56) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 75 (PA 10916) ([Δη]μοκρά[τ]ης?, [Τι]μοκρά[τ]ης?)

—Myrrhinous: (57) s. iv BC  SEMA 445 (s. Ὀλυμπιόδωρος)

—Oa: (58) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 17 (s. Δημόδοκος); (59) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 17 (PA 3533) (Δημοκρ̣ά̣της: f. Δημόδοκος)

—Oion: (60) ?hell. SEMA 490 (f. Καλλιτέλης)

—Otryne: (61) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 125 (PA 3834) (Δ[ημ]οκράτης: s. Ἀριστόδημος)

—Paiania: (62) 334/3 BC  IG II³ (1) 334, 9?; 335, 3 f.; 336, 2 f. (Δημοκ[.....] - lap.); (63) hell. SEG L 829 VIII, 3 f.; (64) 128/7 BC  SEG XV 104, 168 (f. Σωφάνης)

—Perithoidai: (65) 335/4 BC  Ag. XV 43, 151 (s. Ἀριστοκράτης)

—Phrearrhioi: (66) ii BC  IG II² 7722 (PA 3539) (f. Ἀσφάλης)

—Pithos: (67) m. iv BC  IG II² 2385, 95 = 2431, 7 (cf. SEG XXXIII 160 (= PA 3535)); IG II² 7231 (s. Δημοτι[--], f. Μαλθάκη)

—Potamos: (68) c. 440 BC  IG I³ 954 (PA/APF 3536) ([Δμοκ?]ράτς: s. Σιμύλος)

—Prospalta: (69) 335/4 BC  Ag. XV 43, 124 (f. Ἀνδροσθένης)

—Rhamnous: (70) 400/399 BC  IG II² 1375, 25; 1377, 5; 1378, 6 (PA 3537); (71) s. iii BC  SEG LI 115, 2

—Salamis: (72) i AD  IG II² 10211/12 (f. Στόλος)

—Steiria: (73) ?f. iii BC  SEG LXIII 132, 3

—Thria: (74) iv BC  IG II² 6248 (s. Ἐχεκράτης); (75) c. 155 BC  Ag. XV 136, 11; Tracy, ALC p. 165 (date) (Δημοκρ̣[άτης?])

—Trinemeia: (76) iii BC  IG II² 7570 (PA 3538) (s. Σωκράτης)

—tribe Aigeis: (77) 255/6 AD  IG II² 2245, 79 (s. Ἀγαθήμερος)

—tribe Hippothontis: (78) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 4 (Δημ(ο)κράτ[ης])

—tribe Leontis: (79) 255/6 AD  IG II² 2245, 133 f. (Δημοκρά(της): f. Εὐθάλης, Σπόρος)

—tribe Oineis: (80) 106/5 BC  FD III (2) 28, 19

Athens?: (81) f. iv BC  IG II² 12469; (82) m. iii BC  IG II² 2325, 229 (Stephanis 648) (Δ[ημο]κράτης); (83) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 34; (84) iii AD  IG II² 11120, 10, 14; cf. SEG XV 165

Athens*: (85) 163/4 AD  IG II² 2086, 98 (Δημοκ[ρά]της: s. Ἔρως: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Prousias: (86) ii BC  IG II² 10117 (LGPN V.A (3)) (or Bithynia Kios-Prousias: f. Εὐγένεια)

    Cyprus: (87) ?iv BC  SEMA 1186 (LGPN I (-)) (Δημοκράτ[ης]: f. Τιμοκράτης)

    Mysia, Miletoupolis: (88) s. iv BC  SEMA 1375, 2 (LGPN V.A (42)) (f. Δαιϊκράτης)

    Thessaly: (89) s. iv BC  IG II² 2406, 3 (LGPN III.B (5)) (s. Ψα[-])

Δημοκρατίδης

Athens:

—Cholleidai: (1) m. iv BC  [D.] xxxv 20 (PA 3542) (f. Διονύσιος)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 112, 1 (Δη[μ]οκρατί[δ]ης)

Δημοκρίνης

Athens:

—Pergase: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 11 (= PA 3543); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 13 (s. Δημοκρ[--])

Δημοκρίτη

Athens:

—Plotheia: (1) iv BC  IG II² 7236 (PA 3544) (d. Διοδωρίδης)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (2) f. iv BC  SEMA 1171 = SEG LX 240 (LGPN III.A (-))

Δημόκριτος

Athens: (1) 410/9 BC  IG I³ 1460, 6 = ID 93, 6 (PA 3546) (s. Φανίας); (2) m. iv BC  IG II² 1596, 6 (PA 3545) (f. Χαρίσανδρος); (3) ii AD  Luc., Nav. 22 (fict.)

—--tos: (4) s. iv BC  SEG XXXIV 157, 13 (Δημόκρι̣τ̣[ος])

—Alopeke: (5) 420/19 BC  IG I³ 391 = IEleusis 45, 18 (PA 3548) (Δ-)

—Aphidna: (6) f. iv BC  Unp. (Attica, tit. sep.) (f. Δημοκράτης); (7) m. iv BC  IG II² 1622, 771; 1631, 483 (PA/APF 3549)

—Berenikidai: (8) 211/12 AD  IG II² 2208, 59 (I f. Αὐρ. Δημόκριτος II); (9) ~ (Αὐρ. Δημόκριτος: II s. Δημόκριτος I)

—Halai: (10) ii-i BC  IG II² 5474 (s. Κτήσαρχος); (11) inc. IG II² 5494 (f. Κτήσαρχος)

—Halai (Aixonides): (12) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 111 (PA 3547)

—Sypalettos: (13) hell. IG II² 7488 (cf. PA 3550) (s. Ζηνόδοτος); (14) 214/13 BC  IG II² 1706, 107 (cf. PA 3550)

—Thria: (15) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 57 (Δημόκριτ[ος])

—Trikorynthos: (16) 138/7 BC  FD III (2) 23, 10 (Δαμόκριτος: f. Κύδιμος: deme - S.G.B.); (17) 128/7 BC  FD III (2) 8, 4 (Δαμόκριτος: I f. Δημόκριτος II); (18) ~ (Δαμόκριτος: II s. Δημόκριτος I)

Athens?: (19) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 4; (20) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 92

Foreign Residents:

    Lydia, Thyateira: (21) i BC  IG II² 8929 (LGPN V.A (7)) (f. Νίκη)

    Phokis, Delphi: (22) s. iv BC  IG II² 8478 (LGPN III.B s.v. Δαμόκριτος (28)) (f. Τιμαγόρα)

Δημοκύδης

Athens:

—Lamptrai: (1) m. iv BC  IG II² 6656 (PA 3551) (s. Παράμυθος)

—Paiania: (2) f. iv BC  SEMA 523, 2, 4 (cf. APF 14625, I) ([Δη]μοκύδης: s. Φιλοκύδης I, f. Φιλόδημος I, Φιλοκύδης II); (3) iii BC  SEMA 510 (f. Δημόστρατος)

Δημομέλης

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 69 (Δμομέλος (gen.)); (2) 422/1 BC  IG I³ 79 = IEleusis 41, 16 f. (PA 3552) (Δμομέλ[ς]: architect)

—Paiania: (3) s. v BC  IG II² 1140, 7 (PA/APF 3553) (I f. Δήμων I, Δημοσθένης I); (4) c. 400-338 BC  IG II² 1609, 62, 91; 1611, 394; IG II³ (4) 1768, 4; + PA/APF 3554 (II s. Δήμων I, f. Δήμων II)

—Pelekes: (5) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 35 (PA 3739) (Δη[μο]μ[έλης]: f. Ἀμφίων)

Δημονᾶς?

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 2414, 11

Δημονίκη

Athens: (1) s. iv BC  SEMA 1704; (2) a. 336/5 BC  IG II² 1518, 60 f.; 1524, 170; (3) m. ii BC  ID 2118, 2 (d. Φιλήμων, m. Ἀπολλόδωρος (Sounion), Ἡραῖος (Sounion))

—Aphidna: (4) ?hell. IG II² 5738 (PA 3555) (d. Ἡρόδοτος)

—Hekale: (5) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 66 (PA 3556) (d. Διονυσοκλῆς)

—Phaleron: (6) i AD  IG II² 7599 (d. Ἀπολλωνίδης)

—Pithos: (7) s. iv BC  IG II³ (4) 970 (PA 3557) (d. Αἰσχραῖος)

—Thria: (8) i AD  IG II² 6249 (d. Ἀνδρόνικος)

Athens?: (9) iv BC   IG II² 11121 (PA 3554a); (10) ~ IG II² 11122 (PA 3554b); (11) imp. IG II² 11123; (12) inc. IG II² 10585

Athens*: (13) ?iv BC  IG II² 9062

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) imp. IG II² 9491 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλώνιος)

    Euboia, Karystos: (15) m. iv BC  SEMA 1153 (LGPN I (4)) (Δημονίκ[η]: d. Δημόνικος)

Δημόνικος

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 4475 (ARV² p. 371 no. 24) (Δ-); (2) c. 450 BC  Immerwahr, Script 759 = CAVI 5107 (Δ-); (3) s. v BC  IG I³ 1039, 4 (PA 3557a) ([Δη]μόνικος); (4) f. iv BC  IG II² 6832 (f. Φιλόχορος)

—Aixone: (5) 127/6 BC  IG II³ (4) 362, 3 (PA 3561) (s. Ἀπολλόδωρος)

—Alopeke: (6) 411/10 BC  Plu., Mor. 833e (PA 3562)

—Anagyrous: (7) s. v BC  IG I² 1083; cf. SEG LI 296 (PA 3563)

—Anaphlystos: (8) s. ii BC  ID 1834, 1; 2220, 9; 2221, 7; 2228, 6; 2230, 1; 2627, 3 f. (PA 3564) (s. Εὑρήμων II)

—Hagnous: (9) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 79 (PA 3560)

—Ikarion: (10) ?c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 6 (s. Χαιρῖνος)

—Kephisia: (11) 148-134 BC  IG II² 1939, 44 (PA 3565) (Δη[μό]νι[κο]ς: f. Διογένης)

—Konthyle: (12) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 22 (PA 3566) (f. Δημόφιλος)

—Kytheros: (13) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 42 (s. Ἄσμητος)

—Lakiadai: (14) m. iv BC  IG II² 1615, 103; 1616, 126; 1623, 307; 1628, 364; 1629, 884 f.; IG II³ (4) 56, 14 (PA/APF 3567) (f. Πάνθηρ I)

—Myrrhinous: (15) s. iv BC  IG II² 1623, 218; 1628, 622, 632 f.; 1629, 1101, 1113, 1124; 1631, 290, 297 f., 305, 312, 320 (PA/APF 3568) (s. Ἀψεύδης)

—Pallene: (16) c. 330 BC  IG II² 1927, 201 (PA 3569) (f. [...]νεύς)

—Phlya: (17) 169/70 AD  IG II² 2097, 78 (f. Σεραπίων)

—tribe Erechtheis: (18) 459 BC  IG I³ 1147, 137 (PA 3559) (Δ-)

Athens?: (19) ?iv BC  PCG 5 p. 14

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria: (20) i BC  SEG LI 276 (LGPN I (-)) (f. Παράμονος)

    Euboia, Karystos: (21) m. iv BC  SEMA 1153 (LGPN I (25)) (f. Δημονίκη)

Δημόνοθος

Athens:

—Alopeke: (1) c. 360 BC  IG II² 5552 a, 1 (p. 890) (f. Δημάρετος)

—Epikephisia: (2) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 97 (PA 3570) (f. Νυμφόδωρος)

Δημόνομος

Athens: (1) 161/0 BC  IG II² 956 II, 68 (PA 3571) (f. Σωσικράτης)

Δημόξενος

Athens:

—Erchia: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 56 (Δημόξ[ενος])

—Rhamnous: (2) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 112; (3) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 70

Δημοπειθίδης

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC   Ag. XVIII H323, 2 (I f. Φυστεύς); (2) ~ Ag. XVIII H323, 7 (II s. Φυστεύς, Πεισικράτεια)

Δημόπυθος

Athens: (1) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 16

Δῆμος

Athens: (1) v/iv BC  PA/APF 3573 (s. Πυριλάμπης)

—Berenikidai: (2) 117/16 BC  IG II² 1009 + Hesp. 15 (1946) pp. 213 f., 27, 56 (PA 3574)

Athens?: (3) f. iv BC  SEMA 1697; (4) i BC-i AD  SEMA 1683 ([Δ]ῆμος: f. Δημαίνετος)

Δημοσθένεια

Athens:

—Leukonoion: (1) iv BC  IG II² 6727 (PA 3575) (d. Σώφιλος)

Δημοσθένης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xxxiv (PA 3576); (2) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 60, 2; (3) c. 374 BC  Is. iv 8 (PA 3577); (4) 335/4 BC  IOrop 520, 40 (Δημοσ[θέν]η[ς]); (5) 133/2 BC  Thompson, New Style Coinage 368; 373; 376; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 3579) (Δημοσθέ(νης)); (6) 122/1 BC  Thompson, New Style Coinage 496-7 (cf. PA 3579) (Δημοσθ(ένης)); (7) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 631-47; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 3579) (Δημοσθέν(ης)); (8) 107-105 BC  Thompson, New Style Coinage 753-7; 759-65; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 3580) (Δημοσθ(ένης)); (9) c. 40-54 AD   IG II² 1735, 4 ([Δη]μοσθένης: s. Σέξτος); (10) ~ IG II² 1979, 1 f. ([Δη]μοσθένης); (11) i/ii AD  IG II² 2257, 3; (12) ii AD  IG II² 2466, 2 (date - S.G.B.); (13) c. 195 AD  SEG LIX 174, 63; (14) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 12 (Αὐρ. Δημοσθένης)

—Acharnai: (15) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 55 (PA 3586); (16) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 72

—Aixone: (17) 345/4 BC  IG II² 2492, 21 f. (PA 3583); (18) iii BC  SEMA 813 (IRhamnous 252) (f. Ἀρχέδημος)

—Alopeke: (19) m. iii BC  IG II² 5553 (PA 3584) (s. Ἡροσκάμανδρος)

—Aphidna: (20) c. 460-413 BC  IG I³ 369, 18; 370, 6, 15; 371, 12; IG II² 2318, 124; Th. iii 91-114; Th. iv passim; Th. v 19; Th. v 24; Th. v 75; Th. v 80; Th. vii passim; Plu., Nic. 6 ff.; Plu., Nic. 21 f.; Plu., Nic. 27 f.; Plu., Mor. 833d; D.S. xii 60 ff.; D.S. xiii 11 f.; D.S. xiii 18 f.; D.S. xiii 33; Ar., Eq. hypoth. 2; Schol. Ar., Eq. 1; Paus. i 29. 12; Them., Or. x 138a; Harp. passim; cf. RE (5) (PA/APF 3585) (Δμοσθένς - IG I³: s. Ἀλκισθένης I, f. Ἀλκισθένης II)

—Azenia: (21) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, [8], 23 (s. Φίλων); (22) 169/70 AD  IG II² 2097, 224 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Berenikidai: (23) a. 216 AD  Ag. XV 469, 10 ([Δη]μοσθέ[νης])

—Eitea: (24) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 26 (Εὐκλείδ[ης] ὁ καὶ Δημοσθένης)

—Erchia: (25) inc. ZPE 228 (2023) pp. 144 f. no. 8 ([Δη]μοσθέ(ν)ης?: s. [--]ημος)

—Erikeia: (26) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 105

—Euonymon: (27) f. ii BC  IG II² 6171 (f. Ζώσιμος)

—Eupyridai: (28) s. i BC   IG II² 2461, 73 (PA 3587) ([Δη]μοσθένης: s. Ἀπελλῆς); (29) ~ IG II² 2461, 83 (PA 3588) ([Δ]ημοσθένης: s. Ἀπολλώνιος I); (30) s. i BC  IG II² 2461, 114 (PA 3589) ([Δημ]οσθένης: s. Ἀπολλώνιος); (31) f. i AD  IG II² 10198 ([Δ]ημοσθένης)

—Ionidai: (32) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 62 (PA 3590) (s. Σάτυρος)

—Kephale: (33) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 136 (PA 3591) ([Δημ]οσθένης: s. Προμένης)

—Kephisia: (34) ii AD  Ag. XVIII X772 ([Δ]η̣μοσθένης: f. Ἐπίκτησις)

—Kothokidai: (35) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 145 (f. Κλεινίας); (36) c. 150 BC  IG II³ (4) 112, 1 + add. p. 683 (s. Δημοκ[--]); (37) 103/2 BC  IG II² 1034, 2; SEG LXVII 67 B, 2 (s. Κλεινίας); (38) i AD  IG II² 6027 (Δημοσ[θέν]ης)

—Kydathenaion: (39) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 7 (s. Μύρων)

—Lakiadai: (40) iii BC   IG II² 6621 (cf. PA 3592) (I f. Δημοσθένης II); (41) ~ IG II² 6621 (PA 3592) (II s. Δημοσθένης I)

—Lamptrai: (42) 329-324 BC  IG II³ (1) 355, 9 f.; 367, 5 (PA 3593) (s. Δημοκλῆς)

—Melite: (43) 142/3 AD  IG II² 2049, 91 (s. Διονύσιος)

—Myrrhinous: (44) m. iv BC  IG II² 6906 (PA 3594) (Δημοσθέν[ης]: f. Φειδικράτης)

—Oa?: (45) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 6 (PA 3581) (s. Δημοφάνης: deme - S.G.B.)

—Paiania: (46) v/iv BC  IG II³ (1) 312, 7; IG II² 1623, 167; + PA/APF 3595 (I s. Δημομέλης I, f. Δημοσθένης II); (47) c. 384-322 BC  IG II³ (1) 312, 7; IG II² 1612, 301; 1613, 192; 1623, 166; 1629, 526; cf. IAskl 33; IG II² 4263; SEG XXI 772; LI 75; + PA/APF 3597; RE (6) (II s. Δημοσθένης I, Κλεοβούλη); (48) m. iv BC   IG II³ (4) 503 (= PA 3578); IG II³ (4) 252, 4 (PA/APF 3596) (III s. Δημαίνετος I); (49) ~ IG II² 7033 (cf. APF 3276) (Δημοσθ[ένης]: IV f. Δημαίνετος II); (50) ii AD  IG II² 7042 (f. Διονυσία)

—Pallene: (51) c. 169-191 AD  IG II² 2097, 235; Ag. XV 423 = IEleusis 514, 12 (s. Ἄνθος)

—Peiraieus: (52) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 36 (Αἴλ. Δημοσθένης)

—Phlya: (53) 61/2 AD  IG II² 1990, 16 (s. Σάτυρος)

—Phyle: (54) c. 340-320 BC  SEG LVIII 265, 94; IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 154 (Δημοσθένη̣[ς])

—Ptelea: (55) ii BC  IG II² 7322 (s. Πεισίδημος)

—Sounion: (56) 167-182 AD  Ag. XV 371, 73 f.; 402, 14 (I f. Δημοσθένης II); (57) ~ (II s. Δημοσθένης I)

—Sphettos: (58) 163-181 AD  IG II² 2086, 16; 2087, 6 f., 30; Ag. XV 359, 7 (Αὐρ. Δημοσθένης); (59) 168/9 AD  Ag. XV 373, 11 (Αἴ[λ]. Δημοσθένης)

—Teithras: (60) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 55 (PA 3598) (s. Δημοφῶν)

—Thria: (61) s. iii BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 79 no. 3, 2 (f. Δεινίας)

—tribe Aiantis: (62) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 23 (s. Φροντῖνος)

—tribe Antiochis: (63) c. 411 BC  IG I³ 1186, 171 (Δμοσθένς); (64) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 97 (s. Δάφνος)

—tribe Attalis: (65) 158/9 AD  IG II² 2079, 9 (Δη[μο]σθένης: I f. Δημοσθένης II); (66) ~ (Δη[μο]σθένης: II s. Δημοσθένης I); (67) 187/8 AD  IG II² 2113, 139 (Δημ[οσθέ]νης: s. Φιλοίτιος)

—tribe Ptolemais: (68) c. 149-125 BC  IG II² 958, 72 (= PA 3582); FD III (2) 69, 24, 40 = CID IV 117; cf. IG II² 1134, 34 f., 56 f. (s. Θρασυμήδης I, f. Θρασυμήδης II)

Athens?: (69) ?iv BC  IG II² 12637 ([Δ]ημοσθένης); (70) ?iii BC  CIA App. 23, 10; (71) ?imp. SEG VII 729; (72) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 51 (Δημοσθ(έ)νης); (73) 155/6 AD  IG II² 2068, 116 (s. Θεο.); (74) iii AD  IG II² 2283, 3 (Δημοσθέν(ης))

Athens*: (75) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 65 ([Δη]μοσθένης: s. Σωτάδης: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia: (76) 394/3 BC  IG II² 1657, 7 + SEG XIX 137 (LGPN III.B s.v. Δαμοσθένης (2))

    Mysia, Pergamon: (77) imp. SEMA 1386 (LGPN V.A (36))

Δημοστράτη

Athens: (1) s. v BC  Hesp. 4 (1935) p. 298 no. 186 = CAVI 1775 ([Δ](μ)οστράτ?, [Τι](μ)οστράτ?); (2) v/iv BC  IG II² 11865 b (p. 888) (Δημοστρά(τ)η: II ?d. Κλεονίκη); (3) c. 420-380 BC  IG II² 11129 = IG I³ 1286 = AIUK 4.6 (2022) no. 44 (PA 3599d); (4) ~ (I ?m. Κλεονίκη); (5) f. iv BC   IG II² 5416 (PA 3601); (6) ~ IG II² 10698; (7) iv BC   IG II² 11127 (PA 3599a); (8) ?iv BC  SEG LVI 257; (9) ~ IG II² 7838 (?d. Σ[--]); (10) m. iv BC   IG II² 12973 (cf. PA 3599c) (I ?m. Δημοστράτη II); (11) ~ IG II² 12840; (12) m. iv BC  IG II² 12973 (PA 3599c) (Δημοσ(τ)ρ[άτη]: II ?d. Δημοστράτη I); (13) s. iv BC  IG II³ (4) 1715; (14) ?s. iv BC  IG II² 1527, 43 (Δημοστρά[τη]); (15) 336/5 BC  IG II² 1522, 25; (16) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 102-4; 1524, 16-18 (d. Ἱππόμαχος); (17) iv-v AD  IG II² 13446 (SEMA 2881) (d. Ζωΐλος, m. Φώτιος); (18) inc. IG II³ (4) 1105 ([Δη?]μοστράτη, [Τι?]μοστράτη)

—Acharnai: (19) s. iv BC  IG II² 5789; cf. SEG XXVI 283 (PA 3604) (d. Αὐτοκλῆς)

—Angele?: (20) m. iv BC  IG II² 5230 (PA 3599)

—Aphidna: (21) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 72 (-σστρά-: d. Χαιρεφάνης)

—Cholargos: (22) s. iv BC  IG II² 6500 (PA 3608) (d. Ἀντισθένης)

—Eleusis: (23) m. iv BC  IG II² 6926 (d. Δημοκήδης, m. Μελησίας II (Xypete))

—Halai: (24) s. iv BC  IG II² 5475 (Δ(η)μοστράτη: d. Χαριτάδης)

—Halai (Aixonides): (25) f. iv BC  SEMA 1709 (d. Αἴσχρων); (26) m. iv BC  IG II² 5633 (PA 3602) (d. Αἴσχρων)

—Halimous: (27) iv BC  IG II² 5536 (PA 3603) (d. Λεωκράτης); (28) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 9 (Δημο[στ]ρ[άτη]: d. Ἡράκλειτος)

—Ikarion: (29) iv BC  SEMA 267 (d. Ῥίνων)

—Kephale: (30) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 15 (PA 3605) (d. Πάμφιλος)

—Kephisia: (31) f. iv BC  IG II² 6407 (PA 3606) (d. Εὔδημος)

—Lamptrai: (32) hell.-imp. SEMA 367 (SEG LIII 238) (Δημο[σ]τράτη: d. Ἀρχίας)

—Pergase: (33) s. iv BC  IG II² 6972 (PA 3607) (d. Θεότιμος, m. Πλάτων II (Oinoe))

—Rhamnous?: (34) s. iv BC   SEMA 842 (IRhamnous 281) ([Δ]ημοστρά[τη]); (35) ~ SEMA 843 (IRhamnous 282) (Δ[ημο]στράτη); (36) iv/iii BC  IG II² 11707 = SEMA 831 (IRhamnous 270)

—Sphettos: (37) hell. SEMA 636 (d. Ἀγαθαῖος)

—Steiria: (38) iv/iii BC  IG II² 7455 (d. Εὐτυχίδης); (39) hell. SEMA 619 (d. Διόφαντος)

—tribe Antiochis: (40) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 18 (PA 3600) (Δημο[στρ]άτη: d. Θειο[--]?)

Athens?: (41) v/iv BC  IG II² 11126; (42) iv BC  IG II² 11128 (PA 3599b) ((Δ)ημοστράτη); (43) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 5; (44) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 99, 104; (45) hell. SEMA 1710 (d. Δῖος); (46) inc. SEMA 1708 (Δημο[σ]τ[ρ]άτη: d. Αἰ[--])

Athens*: (47) imp. SEMA 1707 ([Δ]ημοστρά[τη])

Δημοστρατίδης

Athens:

—Sphettos: (1) c. 470-460 BC  IG I³ 853 (Δμ[οσ]τρατί[δς]: s. [--]δης)

Δημόστρατος

Athens: (1) c. 515 BC  ARV² p. 23 no. 1 = CAVI 6417 (Δμοστρατ (masc. voc./fem.?)); (2) c. 460-450 BC  IG I³ 864 (PA 3609) ([Δ]μόστρα[τ]ος); (3) c. 416/15 BC  IG I³ 91, 6 (Δμόσ[τρατος]); (4) c. 415-411 BC  Ar., Lys. 391; Ar., Lys. 393; Schol. Ar., Lys. 388; Schol. Ar., Lys. 397; Plu., Alc. 18; Plu., Nic. 12 (PA/APF 3611); (5) f. iv BC  POxy 2464 I, 15 etc.; (6) iv BC   IG II² 3106 ([Δημ]όσ[τ]ρατο[ς]); (7) ~ IG II³ (4) 1351 (PA 3613a) (f. Δημοκήδης); (8) ?iv BC  IG XII (6) 672 (f. Αἰνέας); (9) 390/89 BC  Develin, AO p. 213 (PA 3620) (archon epon.); (10) 371 BC  X., HG vi 3. 2 (PA/APF 3617) (s. Ἀριστοφῶν); (11) 350-325 BC  SEG LXVII 110; (12) s. iv BC  IG II² 1530, 6; (13) 130/29 BC  IG II² 1132, 40; Historia 26 (1977) p. 185 (date) (PA 3613) (archon epon.); (14) 103/2 BC   ID 1656, 9; 1694, 3 (cf. PA 3614) (I f. Δημόστρατος II); (15) ~ ID 1656, 9; 1694, 3 (PA 3614) (II s. Δημόστρατος I: sculptor); (16) 99/8 BC  ID 2499, 3 (f. Ζωΐλος); (17) f. i BC  EAD XXX 267, 1 (Δ[η]μό[σ]τρατος: f. Ζήνων); (18) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 29 f. (f. Μενοίτης); (19) 65 AD  FGrH 257 F 36 XXIII (archon epon.)

—Aixone: (20) m. iv BC  IG II² 5417 (s. Δημέας)

—Aphidna: (21) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 501 f., 518

—Athmonon: (22) 138/7 BC  FD III (2) 23, 2; NPA p. 50 (deme) (Δημ[όσ]τρατος: s. Ναυκλῆς); (23) imp. IG II² 5345 (f. Ναυκλῆς)

—B--: (24) 144/3 BC  ID 2593, 21

—Euonymon: (25) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 118 (PA 3619) (s. Λυσι.); (26) 336/5 BC  Ag. XV 42, 10; (27) 103/2 BC  IG II² 1034, 4 (PA 3618) (Δημόστρατ[ος]: s. Διονυσόδωρος)

—Hestiaia: (28) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 2

—Ionidai: (29) i BC  Ag. XVII 163 (f. Ἀριστᾶς)

—Kephisia: (30) f. iv BC  SEG XLIX 318, 3; (31) 37/6 BC  IG II² 1043 + SEG XXXVIII 119 I, 83 (Δη[μόσ]τρατος: f. [--]χος); (32) c. 92 AD  Ag. XV 312, 21 ([Δ]ημόστρατος)

—Kerameis: (33) 393/2 BC  Develin, AO p. 210 (PA 3612) (archon epon.)

—Kikynna: (34) iv BC  IG II² 5485 ([Δ]ημόστρατος: f. Ἐπίστρατος)

—Kydantidai: (35) 341/0 BC   IG II³ (4) 76, 22 (cf. PA 3622) ([Δ]ημόστ[ρα]τος: I f. Δημόστρατος II); (36) ~ IG II³ (4) 76, 22 (PA 3622) (II s. Δημόστρατος I)

—Kydathenaion: (37) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 49 (s. Λυσανίας); (38) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 7 f. (PA 3621) (f. Δημήτριος, Κρατῖνος)

—Kytheros: (39) m. iv BC  IG II³ (1) 312, 4; 313, [4]; Ag. XIX P 5, 54 (cf. APF 3623) (I f. Ἄσπετος); (40) s. iv BC  IG II² 1629, 544, 552, 554, 562 f., 815; 1631, 176; 1632, 104 f. (PA/APF 3623) (II s. Ἄσπετος)

—Marathon: (41) iv BC  SEMA 405 (SEG LII 208) (f. Δημύλος)

—Melite: (42) s. i BC  IG II² 2464, 14 (s. Διονύσιος); (43) c. 120-200 AD  IG II² 2342 = 13620, 10, 25; 3609, 8; 3613, 4; 4077 = IEleusis 511, 4 f.; IG II² 4088 = IEleusis 632, 8; Ag. XV 358, 1 f.; 359, 2; 360, 2 f.; 407 + SEG XXVIII 176, 2 f.; Ag. XV 408 = SEG XXVIII 177, 2; XXIX 127 II, 1, 50; Philostr., VS 559 ff. (Τιβ. Κλ. Δημόστρατος: s. Τιβ. Κλ. Σῶσπις I, Φιλίππη (Sounion), f. Τιβ. Κλ. Φίλιππος, Τιβ. Κλ. Λυσιάδης III, Πραξαγόρα: archon epon. - 180/1 AD); (44) ii/iii AD   SEG XXII 482, 5; BCH 92 (1968) p. 498 no. 9 (stemma) (and Delphi: [Λ.] [Γέλλιος] Δημόστρατος: s. Λ. Γέλλιος Ξεναγόρας I, Πραξαγόρα); (45) ~ SEG XXVI 247, 4 f. ([Τιβ.] [Κλ.] Δημόστρ[ατος])

—Myrrhinous: (46) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 14 (PA 3624) (Δημόστρατο[ς]: s. Ἀρχαμένης)

—Paiania: (47) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 27; IG II³ (4) 83, 11 (PA/APF 3627) (f. Χίονις); (48) iii BC  SEMA 510 (s. Δημοκύδης); (49) c. 271-249 BC  IG II³ (1) 907, 42; 1002, 8; Ag. XV 106, 8; cf. APF 3276 (s. Ἀριστοφάνης I, f. Δημέας VIII, Ἀριστοφάνης II); (50) c. 100 BC  Ag. XV 258, 11

—Paiania?: (51) 386/5 BC  IG II² 1140, 5 f. (PA 3616) (Δημό[σ]τρατος)

—Pallene: (52) c. 330-320 BC   IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 106 (cf. PA 3628) (I f. Δημόστρατος II); (53) ~ IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 106 (PA 3628) (II s. Δημόστρατος I); (54) ii-i BC  SEMA 535 (f. Ζώπυρος); (55) ?118/17 BC  ID 1926, 6 (I f. Δημόστρατος II); (56) ~ (II s. Δημόστρατος I); (57) s. i BC  IEleusis 300, 12 (I f. Διονύσιος I); (58) 24/3 BC  IEleusis 300, 25 (II s. Διονύσιος I, ?f. Διονύσιος II); (59) 45/6 AD  IG II² 3242, 4 (IRhamnous 156) (III s. Διονύσιος II)

—Pallene?: (60) 67/6 BC  Thompson, New Style Coinage 1246-7; cf. Chiron 21 (1991) p. 15; (61) i-ii AD  Ag. XVII 78 + RCA p. 141 (Κλ. [Δημό?]στρατος)

—Phlya: (62) c. 229 BC  IRhamnous 22, 10; 23, 7, 25 (s. Δημήτριος); (63) 226/5 BC  IG II² 1706, 29; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 3631); (64) c. 129-132 AD  IG II² 3314 (Σαλλουστιανὸς Δημόστρατος: ?f. Σαλλουστιανὸς Αἰολίων); (65) 220/1 AD   IG II² 2223, 20, 64, 65 + Wilson E.286 (Σαλλουσ(τιανὸς) Δημόστρατος: I f. [....]ότιμος, Δημόστρατος II); (66) ~ IG II² 2223, 65 + Wilson E.286 ([Δη]μ̣όστ[ρατος]: II s. Σαλουσ. Δημόστρατος I)

—Phrearrhioi: (67) s. iv BC  SEG LXVI 141, 5 ([Δημ?]όστρατος: s. Ἀτο[--]); (68) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 132 f. (Δημόστρα[τος])

—Phrearrhioi?: (69) f. iv BC  IG II² 7738 (PA 3632) (s. Ἀρχίας)

—Poros: (70) 342/1 BC  IG II² 2861 = IRhamnous 91 (PA 3629) (s. Δημοχαρίδης)

—Rhamnous: (71) ii BC  IG II² 5882 = SEMA 856 (IRhamnous 295)

—Sounion: (72) s. i AD  IG II² 2342 = 13620, 23-5 (cf. Oliver, Expounders p. 76); IG II² 4071 = IEleusis 463, 22; Ag. XV 313, 11-14; IEleusis 357, 3 f. (Τιβ. Κλ. Δημόστρατος: s. Τιβ. Κλ. Νικοτέλης, Κλ. Φιλίππη (Pallene), f. Φιλίππη)

—Sypalettos: (73) 102/1 BC  IG II² 1028, 52, 156 f. (PA 3630)

—Trikorynthos: (74) s. ii BC  ID 2631, 9 (Δημόστρα[τος]: I f. Δημόστρατος II); (75) ~ ([Δημ]όστρα[το]ς: II s. Δημόστρατος I)

—Xypete: (76) 440/39 BC  IG I³ 458, 6 f. (PA 3625) (Δ-); (77) c. 330 BC  IG II² 1927, 13; D.L. iii 42 (PA 3626) (s. Ἀνδροσθένης)

—tribe Akamantis: (78) 409 BC  IG I³ 1191, 191 (PA 3610) ([Δ]μόστρατος)

—tribe Attalis: (79) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 101 (s. Βάκχιος)

—tribe Erechtheis: (80) 255/6 AD  IG II² 2245, 51 (s. Ζώσιμος)

—tribe Oineis: (81) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 62 (PA 3615) (Δμόστρατ[ος])

Athens?: (82) c. 420 BC  PCG 5 p. 320 test. i (Ghiron-Bistagne p. 319); (83) iv BC  Hesp. 16 (1947) p. 263 no. 13, 5; (84) m. iv BC  SEG XXIV 263 II, 6; (85) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 99; (86) m. ii BC  IG II² 986, 7 f. (Δημόστ[ρατος]); (87) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 5 (Δημόστρα[τος]); (88) iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 175-176 no. 20 (s. Φιλίππη)

Athens*: (89) f. iv BC  IG II² 2346, 5 (PA 3612a) ([Δ]ημόστρατος); (90) m. ii AD  IG II² 2211, 30 (epeng.)

Foreign Residents:

    Phoenicia, Sidon: (91) iii-ii BC  IG II² 10285 (Δημόστ[ρατος]: f. Σουσ[--])

    Sicily: (92) f. iv BC  IG II² 10288 (LGPN III.A (4)) (Δημό[στρ]ατος: f. Διονύσιος)

Δημοτέλης

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1628, 10 f., 50, 63 f.; 1629, 549, 694 f.; 1631, 637; 1632, 26, 42 f., 79 f. (PA 3633); (2) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 30; (3) m. ii BC  ID 1442 B, 75 (Δημοτέ[λης]); (4) 98/7 BC  FD III (2) 6, 14 (f. Κτησικλῆς)

—Halai: (5) s. iv BC  IG II² 5476 (cf. APF 819) (s. Σωκλῆς)

—Halai (Aixonides): (6) s. iv BC   IG II² 1578, 1 (PA/APF 3636) (II s. Ἀντίμαχος); (7) ~ IG II² 1623, 193; D. liv 31 (PA/APF 3635) (I f. Ἀνάσχετος, Ἀρχεβιάδης, Ἀντίμαχος)

—Kephale: (8) 336/5 BC  Ag. XV 42, 280

—Kerameis: (9) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 76 (PA 3637) (s. Δημήτριος)

—Myrrhinous: (10) ?c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 14

—Paiania: (11) v/iv BC  IG II² 1138, 22 f. (PA/APF 3638) (f. Δήμων)

—Pallene: (12) 227/6 BC  IG II² 2630 (PA 3639) (f. Λεώστρατος); (13) 183/2 BC  IG II² 2332, 207 (PA 3640)

—Prasiai: (14) m. iv BC  IG II² 11118; 12023 a; SEMA 581 (s. Θυμοκλῆς I, f. Μαλθάκη, ?f. Θυμοκλῆς II)

—tribe Aiantis: (15) c. 411 BC  IG I³ 1186, 109 (Δμοτέλς)

—tribe Akamantis: (16) 128/7 BC  FD III (2) 27, 41

—tribe Kekropis: (17) ?447 BC  IG I³ 1162, 67 (PA 3634) (Δμοτέλς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (18) inc. IG II² 9487 (LGPN V.B (1)) (Δημοτέλ[ης]: f. Δημήτριος)

Δημότης

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 2720 + SEG XLVI 227

—tribe Aiantis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 118 (Δμότς)

Δημότιμος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 41 (Δ()μότιμος); (2) f. iv BC  IKnid 5, 2 (Δαμότιμος: f. Ἀμφάρης)

—Aigilia: (3) 157/6 BC  IG II² 957, 1 (PA 3642) (s. Πυθόδωρος)

—Thorikos: (4) s. v BC  Schol. Ar., Nu. 1261 (= PA 3643); cf. APF 8254; Stephanis 656 (?s. Καρκίνος I: dub.)

—tribe Aigeis: (5) 257/6 BC  IG II³ (1) 986, 6 (PA 3641)

Δημοτίων

Athens: (1) v BC  ISinope 54 (s. Δημοκλῆς); (2) 470/69 BC  Develin, AO p. 70 (PA 3645) (archon epon.); (3) iv BC   PCG 7 p. 762 fr. 9 (PA 3648); (4) ~ SEMA 1711; (5) 366/5 BC  X., HG vii 4. 4 (PA 3646); (6) m. iv BC  SEMA 1712; 1714 (?s. Δημοφῶν); (7) c. 330 BC  Hyp., Eux. 31 (PA 3647)

—Acharnai: (8) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 14, 16 (f. [--]ων, Δημοκράτης)

—Aphidna: (9) m. iv BC  IG II² 5736 = 7038; cf. Polemon 4 (1949) p. 27 no. 8; AM 67 (1942) pp. 210 f.; (10) ii BC  Ag. XVIII H336 ([Δημ]οτίων: f. Ἁγνόθεος)

—Lamptrai: (11) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 39 (s. Δημ[--])

—Phegous: (12) m. iv BC  IG XII (6) 262, 31; (13) s. iv BC  IG II² 7642 (PA 3650) (f. Θεόδωρος)

—Phrearrhioi: (14) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 189 (cf. APF 3738) (s. Δήμων)

—Prospalta: (15) 303/2 BC  Ag. XV 62, 121 ([Δ]ημοτίων: s. Εὐετίων)

Athens?: (16) iv BC  AJPh 34 (1913) p. 75, 9 f. (Δημ[ο]τίων: s. Καλλικλείδης); (17) ?iii BC  CIA App. 42, 4; (18) iii BC  IG II² 2356, 53

Δημοφάνης

Athens: (1) s. v BC  Lys. xxv 26 (PA 3651); (2) f. iv BC  Is. fr. xii (PA 3652); (3) iii BC  Hesp. 16 (1947) pp. 154 f. no. 50 (f. Κλεοφῶν); (4) inc. IG II² 4013, 12 f., 18 (s. Σμικρίας)

—Alopeke: (5) c. 357/6 BC  IG II² 1611, 434; 1622, 331 (PA/APF 3655); (6) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 96 + PAA 5 p. 270 (PA 3656) (f. Εὔανδρος)

—Eitea: (7) c. 342 BC  IG II² 1671 = IEleusis 151, 75, 78; IG II² 1673 = IEleusis 159, 28 (f. Λυσίας, [....]τέλης)

—Halai (Araphenides): (8) 259-234 BC  IG II³ (1) 983, 46; 1023, 29; 1029, 8 (s. Ἐπίζηλος); (9) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 44; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 3654) (f. Ἐπίζηλος)

—Halai (Araphenides?): (10) i BC  IG II² 6853

—Kephisia: (11) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 130 (s. Φιλι[--]); (12) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 38

—Oa?: (13) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 6 (PA 3653) ([Δη]μοφά[νης]: f. Δημοσθένης: deme - S.G.B.)

—Paiania: (14) c. 350-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 487 (PA/APF 3657) (f. Δημόφιλος I)

—Potamos: (15) 324/3 BC  IOrop 353 A, 49 (s. Ἀριστοφάνης)

—Probalinthos: (16) s. iv BC  SEMA 583 a, 1, 3, 5 (s. [--]όδωρος, f. [--]οκλείδης, Ἐπίλυκος)

—Probalinthos?: (17) s. iv BC  IG II² 11119; cf. Anc. Soc. 19 (1988) p. 34 no. 213 (f. Δημοκράτεια)

—Rhamnous: (18) c. 450-440 BC  IG I³ 248, 32; (19) m. iv BC  IG II² 1622, 676 (PA/APF 3658)

—Tyrmeidai: (20) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 11

—tribe Erechtheis: (21) c. 420 BC  City beneath the City 452, 18 ([Δ]μοφάνς)

—tribe Hippothontis: (22) c. 411 BC  IG I³ 1186, 64 (Δμοφάνς)

—tribe Kekropis: (23) 157-160 AD  SEG XXVIII 169, 23 (Δημ[ο]φ[ά]νης)

Athens?: (24) m. iv BC  IG II² 13067 (f. Χοιρώ); (25) ?iii BC  CIA App. 76, 5

Δημόφαντος

Athens: (1) s. v BC  And. i 96 (PA 3659); (2) ii AD  Luc., DMeretr. 8 (fict.)

—Kollytos: (3) c. 370 BC  Ag. XV 492, 55

—Kothokidai: (4) ii-i BC  ID 2636, 3 ([Δη]μόφαντο[ς])

—Phaleron: (5) 304/3 BC  Ag. XV 59, 10; 61, 248 (Δημόφ[α]ν(τος): I f. Δημόφαντος II); (6) ~ ([Δημ]όφαντος: II s. Δημόφαντος I)

Δημοφίλη

Athens:

—Aigilia: (1) iv-iii BC  SEMA 37 (d. Ἐπίλυκος)

—Aphidna: (2) hell. IG II² 7045, 11 ([Δ]ημοφίλη: d. Ἀμφικήδης)

Athens?: (3) ?iii BC  CIA App. 142 a, 5 ([Δ]η[μο]φί[λ]η?)

Δημόφιλος

Athens: (1) c. 600-550 BC  Ag. XXI D 14 = CAVI 358 (Δ-); (2) vi/v BC  IG I³ 822 (Δμό[φιλος]?); (3) c. 470-450 BC  IG I³ 860 (= PA 3660); IG I³ 860 bis (Δ-); (4) 405 BC  IG I³ 1032, 238; (5) 401/0 BC  IG II² 10 = Osborne, Naturalization D 6 A, 3 (PA 3661); (6) iv BC   IG II³ (4) 869, 2 (Δημόφιλ[ος]: f. Δημοκλῆς); (7) ~ CIA App. 103 a, 7; JÖAI 7 (1904) pp. 122 ff. (date) ([Δη]μόφιλος); (8) 381/0 BC  Develin, AO p. 221 (PA 3662) (archon epon.); (9) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 66 f.; (10) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 43 (Δημόφιλ[ος]); (11) c. 350-330 BC  D. xli (PA 3663); (12) 346/5 BC  Aeschin. i 86; Schol. Aeschin. i 77 (PA 3664); (13) 341/0 BC  IG II² 1455, 1 (PA 3666) (s. Δημοκλείδης); (14) ?320/19 BC  IG II² 1588, 6; SEG XXVIII 135 (date); (15) 313/12 BC  IG II² 1259, 3 f. (cf. PA 8547) (Δ̣[ημόφι]λος?: f. Κλειτοφῶν); (16) i BC  Hesp. 3 (1934) pp. 57 f. no. 45, 10; (17) 102/3 AD  ID 2535, 41 f. (Κλ. Δη[μ]όφιλος: archon epon.)

—Acharnai: (18) f. iv BC  IG II² 11130 (deme - S.G.B.); (19) m. iv BC  IG II³ (1) 419, 4; IG II² 1615, 96 (PA/APF 3674) (I s. Εὐξίθεος, f. Δημόφιλος II); (20) s. iv BC  IG II³ (1) 419, 3; IG II² 1631, 657; 1672 = IEleusis 177, 428 (PA/APF 3675) (II s. Δημόφιλος I); (21) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 48 (cf. APF 13346) (III ?s. Σώστρατος I)

—Acherdous: (22) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 108 (PA 3676)

—Agryle: (23) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 37 (PA 3669) (s. Πανταλέων)

—Alopeke: (24) c. 342-321 BC  IG II² 1622, 562 f. (= PA 3672); Ag. XV 55, 39 (s. Λεώστρατος); (25) 123/2 BC  ID 2076, 7; 2610, 19 (PA 3673) (s. Πολυκλῆς)

—Alopeke?: (26) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 17 + ZPE 125 (1999) p. 99 (PA 3670) (s. Λεώστρατος)

—Ankyle: (27) c. 357/6 BC  IG II² 1612, 333 (PA/APF 3668) ([Δ]ημόφιλος); (28) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 28

—Araphen: (29) i-ii AD  IG II² 5691 (s. Μηνόδοτος)

—Dekeleia: (30) iv BC  SEG LXIII 183

—Eiresidai: (31) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 93 a (Δ̣η̣μ̣[ό]φ̣ι̣λ̣[ο]ς̣)

—Eupyridai: (32) s. i BC  IG II² 2461, 75 (PA 3677) (f. Εὔδωρος)

—Halai (Aixonides): (33) 107/6 BC   IG II² 1011 III, 104 (cf. PA 3671) (I f. Δημόφιλος II); (34) ~ IG II² 1011 III, 104 (PA 3671) (II s. Δημόφιλος I)

—Halai?: (35) imp. CIA App. 60 b, 1 ([Δημ]όφιλος: f. Ἄτιμος)

—Kephale: (36) 367/6 BC  Ag. XVI 48, 2, 5 (s. Θέωρος); (37) m. iv BC  IG II² 7837, 1, 3 (PA 3665) (s. Ἀμφιχάρης, f. Ἱερόκλεια); (38) 303/2 BC  Ag. XV 62, 89 ([Δ]ημόφιλος: s. Τιμοκράτης)

—Kettos: (39) 336/5 BC  Ag. XV 42, 227

—Konthyle: (40) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 22 (PA 3680) (s. Δημόνικος)

—Kothokidai: (41) iii BC  IG II² 6479 (PA 3679) (s. Τιμ[--])

—Kydathenaion: (42) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 4 (PA 3681) ([Δη]μόφιλος: s. Αἴσχρων); (43) m. iv BC  IG II³ (4) 1435; SEG XVI 173 (deme)

—Lamptrai: (44) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 36 (f. Μένων); (45) m. iv BC  SEG XIX 174, 12 ([Δ]ημόφιλος: s. Δη[--]δης)

—Leukonoion: (46) s. i BC   IG II² 2461, 132 (PA 3682) ([Δ]ημόφιλος: s. Τίμαιος); (47) ~ IG II² 2461, 134 (PA 3683) (s. Χαβρίας)

—Melite: (48) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 12 (PA 3667); (49) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 20 (PA 3684) (f. Βοιωτός)

—Myrrhinous: (50) c. 225-213 BC  FD III (2) 76, 3 (s. Θεοκλῆς)

—Oion: (51) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 61 (PA 3685) ([Δ]ημόφιλος)

—Paiania: (52) iv BC  IG II² 7039 (PA/APF 3686) ([Δ]ημόφιλ[ος]: II s. Δημέας VI); (53) 348/7 BC  IG II³ (4) 29, 12 ([Δ]ημόφιλος: s. Δημήτριος); (54) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XXVIII 36 A, 487 (PA/APF 3687) (I s. Δημοφάνης)

—Peiraieus: (55) 148/7 BC  IG II² 1938, 26 (PA 3688)

—Phegaia: (56) f. iv BC  IG II² 70 + SEG XIV 42, 3 (PA 3690) (or Phegous: Δημόφ[ι]λος)

—Phrearrhioi: (57) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 191 f. (cf. APF 3738) ([Δημ]όφιλος: s. Δήμων); (58) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 124 (PA 3691)

—Phyle: (59) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 93 (Δημόφιλ[ος])

—Rhamnous: (60) 253/2 BC  IRhamnous 10, 28; SEG LI 124? (Δ̣η̣μό[φι]λος: s. Φανοκράτης)

—Sounion: (61) m. i AD  IG II³ (4) 1132 II (Δημόφιλος ὁ καὶ Δάφνος: s. Διονύσιος)

—Teithras: (62) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 56 (PA/APF 3689) (s. Δημοκλῆς)

—Thorai: (63) m. iv BC  IG II² 6212, 2 f. (PA 3678) (s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος II)

—Thorikos: (64) m. iv BC  IG II² 7376

—tribe Antiochis: (65) 128/7 BC  FD III (2) 27, 30 (Δημόφι[λο]ς)

Athens?: (66) v/iv BC  IG II² 11662 (PA 3664a) (Δημόφιλ[ος]: f. Θεοφίλη); (67) iv BC  IG II² 2417, 3 (Δημόφιλ[ος]); (68) c. 350-325 BC  SEMA 2488; (69) iv/iii BC  Ag. XXI F 187 = CAVI 503; (70) ?iii-ii BC  PCG 5 p. 15 (Lat. Demophilus)

Foreign Residents:

    Herakleia: (71) 300/299 BC  IG II³ (4) 649, 11

    Herakleia?: (72) i AD  IG II² 8796 (f. Σωτηρίων)

    Other: (73) hell.-imp. SEMA 1472 (frag. ethn. --sis: f. Σωτήριον)

Δημοφῶν

Athens: (1) s. v BC  Pl., Ly. 207b (PA 3692) (f. Μενέξενος); (2) 379/8 BC  D.S. xv 26. 2; Schol. Aristid., Panath. 173. 11? (PA 3693); (3) m. iv BC  SEMA 1712 (?f. Δημοτίων); (4) m. ii BC  ID 1442 B, 74; (5) 138/7 BC  FD III (2) 23, 5 (f. Ἡρακλέων); (6) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 208 f.

—Acharnai: (7) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 35; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 3696)

—Alopeke: (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 306 (Δη[μ]ο̣φῶν)

—Anagyrous: (9) ?381/0 BC  IG II³ (4) 51, 4; (10) f. ii BC  IG II² 2332, 108; IG II³ (1) 1346, 25 (PA 3695) (s. Σόφων, Νικόπολις); (11) ii BC  Ag. XVII 66 (f. Σόφων)

—Angele: (12) 106/5 BC  IG II² 1011, 3 (PA 3694) (f. Ἀπελλῆς)

—Cholargos: (13) s. v BC  Schol. Ar., Nu. 1001 (PA/APF 3701) (s. Ἱπποκράτης)

—Erchia: (14) s. iv BC  IG II³ (4) 258, 6

—Koile: (15) 281/0 BC  Ag. XV 72, 47

—Marathon: (16) 240-230 BC  IG II³ (1) 1070, 6; (17) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 66 (Δημο[φῶ]ν̣)

—Melite: (18) ii BC  IG II² 6841 (PA 3697) (s. Κλεοσθένης)

—Paiania: (19) f. iv BC  D. xxvii passim; D. xxviii 14 f.; D. xxviii 19; D. xxix 6; D. xxix 43; D. xxix 45; Plu., Mor. 844d (PA/APF 3698) (s. Δήμων I)

—Phaleron: (20) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 38 (Δη̣[μο]φῶν)

—Phyle: (21) inc. IG II² 7751 ([Δ]ημοφῶν: s. Διόδοτος)

—Rhamnous: (22) 303/2 BC  Ag. XV 62, 277 (s. Στρατοκλῆς)

—Sounion: (23) 324/3 BC  IOrop 353 A, 68 (s. Εὔξενος)

—Teithras: (24) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 55 (PA 3699) (f. Δημοσθένης)

—Trinemeia: (25) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 143 (PA 3700) (s. Δημήτριος)

—tribe Erechtheis: (26) c. 420 BC  City beneath the City 452, 17 (ΔΕΜΟΣΟΝ - lap.)

Athens?: (27) f. iv BC  PCG 5 p. 145 fr. 16; 7 p. 729 fr. 44; cf. Stephanis 658; (28) iv/iii BC  IG II² 2325, 203 (Stephanis 659) ([Δη]μ[οφῶ]ν); (29) i BC  IG II² 11131 (s. Ἀνάχαρσις); (30) inc. SEG LVI 278 (Δη[μο]φῶν?: s. Agapwmeno1s)

Δημοχάρης

Athens: (1) ?435/4 BC  IG I³ 464, 107 (Δμ[ο]χάρς); (2) iv BC   IG II² 11814 (PA 3704c) (f. Καλλιστώ); (3) ~ SEMA 1713; (4) iv BC  SEMA 2257; (5) c. 390-365 BC  IG II² 11132 = AIUK 6 (2019) no. 1; (6) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 38 (PA/APF 3703) (Δη[μ]οχάρης); (7) c. 350-325 BC  IG II³ (4) 512, 3 ([Δη]μοχάρης); (8) c. 340 BC  [D.] lviii 29 (PA 3704); (9) ?iv/iii BC  IG II² 2691 = Finley, SLC p. 130 no. 35, 4 f. (PA 3704a) (Δημοχά[ρης]); (10) m. iii BC   IG II³ (1) 1086, 9 ([Δ]η̣μοχάρης); (11) ~ IG II³ (1) 1047, 3 ([Δ]ημοχάρης: s. Δημα̣[--]); (12) 259/8 or 255/4 BC  Nachtergael, Les Galates 8, 49 (PA 3705) (Δημοχάρ[ης]: f. Σάτυρος); (13) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 210 nos. 99-100; (14) 112/11 BC  FD III (2) 70 a, 7 (PA 3709) ([Δημ]οχάρης: s. Δη[--]); (15) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 14; IG II³ (4) 312, 3; 357 B, 1?; ID 2628, 7; SEG XXXV 887, 5 (PA 3707) (archon epon.); (16) ?51/0 BC  Thompson, New Style Coinage 1248; (17) 49/8 BC  IG II² 1047, [6]?; 1713, 23; ID 2632, 3; Ag. XVIII C133? (PA 3708) (archon epon.)

—Aithalidai: (18) m. ii BC  IG II² 3481 = SEG XXXIX 218 (PA 3706) (f. Φιλίστιον); (19) c. 100 BC  ID 2381, 2 f. ([Δη]μοχάρης: s. Δ[--]ου (gen.))

—Anaphlystos: (20) c. 110 AD  Ag. XV 321, 5 (s. Ἐπίκτητος); (21) 135-139 AD  Ag. XV 330, 7; 333, 19 (f. Ἀσκληπιάδης); (22) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 96 (I f. Δημοχάρης II); (23) ~ (II s. Δημοχάρης I)

—Azenia: (24) c. 50-19 BC  IG XII (8) 26, 9 (= PA 3711); Ag. XV 280, 3; IEleusis 300, 21, 26 (s. Μένανδρος I, f. Μένανδρος II); (25) i BC/ i AD  IG II³ (4) 797 II, 2 (archon epon.); (26) i AD  IG II² 5315 (f. Φιλίστιον)

—Besa: (27) f. iv BC  SEMA 168 (s. Ἐπικράτης)

—Cholleidai: (28) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 73 (PA 3724) (Δ[η]μοχάρης: s. Ἀθηνόδωρος)

—Gargettos: (29) m. iv BC  IG II³ (4) 75, 38; IG II² 481, 2; 482, 3; 483, 3 f.; 484, 3; 486 = Osborne, Naturalization D 45, 5; IG II² 485 etc. = Hesp. 6 (1937) pp. 323 ff. no. 4, 2 f.; SEG XVI 58, 5; XXXVI 164, 3; 165, 3; Polem. fr. 78 (PA 3713) (s. Χαρῖνος I, f. Χαρῖνος II, Ἐπιχαρῖνος)

—Halai (Aixonides): (30) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 9 (PA 3712) (f. Ἀργεῖος)

—Kephale: (31) ?iv BC  IG II² 6365 (f. Νίκαιος); (32) m. iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 111 c ([Δη]μοχάρη[ς]?); (33) ~ IG II² 6350 (Δημοχά[ρης]: s. Δημοκλῆς)

—Kephisia: (34) c. 370-325 BC  IG II² 1632, 168; 1629, 527 (PA/APF 3714) (s. Πυθέας)

—Leukonoion: (35) c. 420-350 BC  IG II² 2670 = Finley, SLC p. 160 no. 146, 2 f.; IOrop 353 B, 12; D. xxvii 14 ff.; D. xxviii 3 f. (PA/APF 3715) (I f. Λάχης I, Θυμοχάρης, Ἱππόκλεια); (36) c. 350-275 BC  IG II² 463, 2; 1492, 126 f.; + PA/APF 3716 (II s. Λάχης I, f. Λάχης II)

—Melite: (37) 332-317 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 101 f.; IG II³ (4) 337, 10, 50 (I f. Ἀριστόμαχος, Δημοχάρης II); (38) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 102 (II s. Δημοχάρης I)

—Paiania: (39) f. iv BC  IG II² 102, 19?; 1612, 313; [D.] xlvii 22 ff.; Ath. 593f (PA/APF 3718) (s. Δήμων); (40) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 35 (PA/APF 3717)

—Perithoidai: (41) 352/1 BC  IG XII (8) 63 b, 5 (PA 3719)

—Phlya: (42) 329/8 BC  IG II³ (1) 355, 8 f. (PA 3723)

—Poros: (43) m. iv BC  IG II² 7246 (PA 3720) (f. Θεωρίς)

—Potamos: (44) c. 445-440 BC  IG I³ 455, 14; 954, 1 f. (PA/APF 3721) (Δμοχάρς: s. Σιμύλος); (45) f. iv BC  SEMA 578; IG II² 1607 + SEG XXI 585, 62? (cf. APF 3721) ([Δ]η̣μοχάρης)

—Prasiai: (46) m. iv BC   IG II² 7277, 1 (I f. Ἀλκιάδης); (47) ~ IG II² 7277, 7 (II s. Ἀλκιάδης, Νικομάχη); (48) c. 360-330 BC  ID 104-8 B, 16 (Δημ[ο]χάρης: s. Νικόλαος)

—Sypalettos: (49) v/iv BC  Is. x passim (PA 3722) (s. Ἀρίσταρχος I)

—Thorikos: (50) 405 BC  IG I³ 1032, 186; (51) s. iv BC  IG II² 6218, 1 (s. Ἄτταβος)

—tribe Aiantis: (52) c. 411 BC  IG I³ 1186, 86 (Δμοχάρς)

—tribe Akamantis: (53) 365-322 BC  IG XII (6) 257, 7 (Δημοχάρ[ης])

—tribe Antigonis: (54) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 43 (PA 3710) (f. Παράμυθος)

—tribe Attalis: (55) 255/6 AD  IG II² 2245, 410

—tribe Erechtheis: (56) 409 BC  IG I³ 1191, 11 (PA 3702) (Δμοχάρς)

Athens?: (57) m. iv BC  IG II² 2387, 2 (PA 3704b)

Δημοχαρίδης

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 205

—Poros: (2) 342/1 BC  IG II² 2861 = IRhamnous 91 (PA 3725) (f. Δημόστρατος)

—Thorikos: (3) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 13, 17, 26, 128

—Thorikos?: (4) c. 350-325 BC  IG II³ (4) 512, 1 ([Δ]ημοχαρίδης)

Δημυλᾶς

Athens?: (1) m. i AD  IG II² 1984, 12; (2) 45/6 AD   IG II² 1969, 11; 1970, 47; (3) ~ IG II² 1970, 77; (4) 100/1 AD   IG II² 2030, 23; (5) ~ IG II² 2030, 31 f.

Athens*: (6) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 26 (s. Παράμονος: epeng.); (7) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 44 (s. Κάλλων: epeng.); (8) 179/80 AD  IG II² 2083, 100 (I f. Δημυλᾶς II); (9) ~ (II s. Δημυλᾶς I: epeng.)

Δήμυλλα

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 6185; (2) ~ SEMA 2335 (Δ[ή]μυλλα)

Δημύλος

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 1714; (2) iii BC  PCG 7 p. 604 fr. 1, 2 (fict.); (3) ii AD  Luc., Philops. 25 (fict.)

—Anaphlystos: (4) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 115 (Δημύ(λος): f. Εὐάγγελος)

—Lamptrai: (5) ?iv/iii BC  IG II² 2719 = Finley, SLC p. 132 no. 42, 5 (PA 3726)

—Marathon: (6) iv BC  SEMA 405 (SEG LII 208) (s. Δημόστρατος)

—Phegous: (7) 335/4 BC  Ag. XV 43, 22 (s. Δημοκλῆς)

—Probalinthos: (8) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 56 (PA 3727) (f. Στέφανος)

—tribe Hadrianis: (9) 255/6 AD  IG II² 2245, 252 (s. Εὐκαρπίδης)

—tribe Oineis: (10) 203-205 AD  IG II² 2199, 109 (s. Τιμόθεος)

—tribe Pandionis: (11) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 92 (Αὐρ. Δημύλος); (12) ~ Ag. XVIII C121, 120 (s. Ἀσκληπιάδης); (13) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 164 f. (I f. Βότρυς, Δημύλος II); (14) ~ Ag. XVIII C121, 165 (II s. Δημύλος I)

Athens?: (15) i AD  IG II² 2011, 11 ([Δ]ημύ[λος])

Athens*: (16) 169/70 AD  IG II² 2097, 273 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Δημώ

Athens: (1) 371/0 BC  IG II² 1424 a, 365; 1425, 299; 1428 add., 168; (2) s. iv BC  IG II² 6622 (PA 3729); (3) iv/iii BC  Plu., Demetr. 24. 1; Plu., Demetr. 27. 4 f. (RE (4)); cf. RE s.v. Mania (7) (Δημώ ἡ καλ. Μανία: het.); (4) ?iv/iii BC  Ag. XIX H 124 (Δη̣[μώ?]); (5) hell. IG XII (1) 986 (PA 3131) (Δαμώ: d. Φιλοκράτης); (6) i BC  IG XII (1) 388 (PA 3132) (Δαμώ)

—Athmonon: (7) ii BC  IG II² 5332 (d. Γέραιθος)

—Cholargos: (8) iii BC  IG II² 7774 (PA 3732) (d. Μενέστρατος)

—Kephale: (9) i AD  IG II² 6351 (d. Ἀρισταῖος)

—Lamptrai: (10) ii-i BC  IG II² 6657 (d. Ἡγήσανδρος)

—Phaleron: (11) iii BC  IG II² 7600 = AEE² p. 104 no. 367 a (PA 3731) (Ἀγημώ - AEE: d. Φίλων)

—Sypalettos: (12) i BC  IG II² 7489 (PA 3730) (d. Σκίρπαλος)

—tribe Aiantis: (13) 103-97 BC  IG II² 1034 d, 6 (= PA 3728); FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 5 (d. Μιλτιάδης)

Athens?: (14) s. iv BC  IG II² 11134 = AIUK 4.6 (2022) no. 36 ([Δη?]μώ); (15) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 2 (Δημ[ώ]?); (16) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 183; (17) hell.-imp. SEMA 1715; (18) f. ii BC  IG II² 2357, 11 ([Δη?]μώ); (19) ii BC  Ag. XVII 771 (PA 3727a) (d. Δημοκλῆς); (20) imp. IG II² 11137

Athens*: (21) i BC  IG II² 11135 (d. Ἀλέξανδρος)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (22) i BC/ i AD  IG II² 9063 (LGPN III.A s.v. Δαμώ (16)) (d. Ἱππίας)

    Megaris, Megara: (23) iii BC  IG II² 9307 (LGPN III.B s.v. Δαμώ (16)) ([Δ]ημώ: d. Διοκλείδης)

    Syria, Antioch: (24) ii AD  IG II² 8150

    Terina: (25) m. iv BC  IG II² 10438 (LGPN III.A s.v. Δαμώ (19)) ([Δ]ημώ: d. Εὔφρων)

Δήμων

Athens: (1) v/iv BC  SEMA 1716; (2) m. iv BC  Aeschin. i 125; (3) c. 330-260 BC  FGrH 327 (PA 3733); (4) ?hell. IEph 2210 A, 2 (f. Ἀναξικράτης); (5) c. 106-80 BC  FD III (2) 49, 18, 31; SEG XXXIII 290 B, 8 (Stephanis 660) (s. Εὐγείτων)

—Agryle: (6) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 79 (s. Δημάρετος); (7) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 79 (PA 3734); (8) ~ Ag. XIX P 5, 58; XIX P 9, 10

—Anakaia: (9) 214/13 BC  IG II³ (1) 1161, 7 (f. Πιστοκλῆς)

—Oe: (10) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 24

—Paiania: (11) c. 430-365 BC  IG II² 1140, 7; 1607, 26; 1609, 13; D. xxvii 4; 11; D. xxviii 15; D. xxix 20; D. xxix 33; D. xxix 36; D. xxix 52; D. xxix 56 (PA/APF 3735) (I s. Δημομέλης I, f. Δημομέλης II, Δημοφῶν); (12) v/iv BC  IG II² 1138, 21; [D.] lix 30; Ath. 593f (PA/APF 3737) (s. Δημοτέλης, f. Φρυνίων, Δημοχάρης); (13) m. iv BC  IG II³ (4) 1768, 2-4; Plu., Dem. 23. 4; Plu., Dem. 27. 6; Plu., Mor. 846d; PCG 7 p. 757 fr. 4, 5; D. xxxii 26; D. xxxii 31 (PA/APF 3736) (II s. Δημομέλης II)

—Perithoidai: (14) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 55

—Phrearrhioi: (15) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 189, 191 f.; IG II² 1632, 248 (PA/APF 3738) (f. Δημοτίων, Δημ[--], Δημόφιλος); (16) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 42 ([Δ]ή̣μων)

Athens?: (17) c. 375 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 317-320 no. 2, 6 (Δ̣ημ̣[ω]ν̣); (18) s. iv BC  SEG XVIII 60, 4 ([Δ]ήμων); (19) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 142; (20) i BC   IG II² 2469, 11 (II s. Δήμων I); (21) ~ IG II² 2469, 12 (I f. Δήμων II)

Athens*: (22) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 20 ([Δ]ήμων: slave?)

Δημώνασσα

Foreign Residents:

    Lokris (Western), Naupaktos: (1) i BC  Ag. XVII 633 = IG II² 9988 = IG IX2 (1) 652 (LGPN III.B Δαμώνασσα (1)) (d. Σῖμος)

Δημωφέλης

Athens:

—Rhamnous: (1) f. iv BC  SEG LI 147, 29 (Δημωφ[έλης])

Δήξιος

Athens*: (1) c. 410-390 BC  Ag. XXI F 127 = CAVI 294

Δῖα

Athens?: (1) ii AD  IG II² 11138 (d. Φιλέρως)

Διαβηούλιον

Foreign Residents:

    Laodikeia: (1) i-ii AD  IG II² 9170 (d. Δημήτριος)

Διαγόρας

Athens: (1) inc. FGrH 800 F 6 a

—Acherdous: (2) 148-134 BC  IG II² 1939, 60 (PA 3740) (f. Ὀλύμπιχος); (3) i AD  IG II² 5858 (s. Ὀλύμπιχος)

—Alopeke: (4) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 56 (PA 8454) ([Δι]αγόρας: f. Κλέων)

—Kydantidai: (5) c. 230 BC  IRhamnous 20, 38

—Lousia: (6) s. iv BC  IG II² 6755 (f. Ἀγάθαρχος)

—Phlya: (7) 148-134 BC  IG II² 1939, 55 (PA 3742) (s. Φιλιππίδης)

—Prospalta: (8) m. iv BC  IG II² 7306 (= PA 3741); IG II² 7315 (s. Διοφῶν I, f. Κλεωνίκη, ?f. Διοφῶν II)

Athens?: (9) c. 406/5 BC  Ar., Ra. 323; PCG 5 p. 580 fr. 43 (Διαγόρας ὁ Τερθρεύς); (10) iv BC  IG II² 10898 + SEG XIII 184 (f. Εὐαγόρα); (11) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 336-338 no. 10, 7 (Διαγό[ρας])

Διάδηλος

Athens:

—Rhamnous: (1) f. iv BC  IG II² 7343 (PA 3882) (Δι[ά]δηλος, Δι[ό]δηλος - IG)

Διαδικασαμενός

Athens: (1) ?340-330 BC  IG II² 1499, 15 (PA 3742a) (Διαδικασαμε[νός])

Διαδουμενός

Athens: (1) i-ii AD  IG II² 4768 (Διαδο[υμενός]); (2) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 34

Athens?: (3) ii AD  IG II² 11139 (s. Θεοπ[--])

Athens*: (4) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 99 ([Διαδ]ουμενός); (5) 169/70 AD  IG II² 2097, 139 (Γ. Φλ. Διαδουμενός: epeng.); (6) 179/80 AD   IG II² 2083, 74 (s. Μι.: epeng.); (7) ~ IG II² 2083, 89 (Δ[ια]δουμενός: s. Γρα.: epeng.); (8) 187/8 AD  IG II² 2113, 165 (f. Ἄνθιμος)

Διαινέτα

Athens?: (1) ?f. iv BC  SEMA 1496 ((Δ)ι̣αινέτα)

Δίαιτος

Athens: (1) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 46, 4 (Δία(ι)τος)

—Hagnous: (2) 181/0 BC  IG II³ (1) 1302, 6 (f. Πολεμαῖος)

—Kephisia: (3) imp. IG II² 6408 ([Δί]αιτ[ος]?: s. Δωρόθεος)

—Pambotadai: (4) s. iv BC  IG II³ (4) 258, 3

—Phrearrhioi: (5) f. iv BC  IG II² 1623, 84 (PA/APF 3744) (I f. Δίων); (6) s. iv BC  IG II² 1629, 585, 597, 782, 837; 1631, 140, 164, 191, 195; Ag. XV 62, 347 (PA/APF 3745) (II s. Δίων)

—Xypete: (7) f. iv BC  IG II² 6929 (= PA 3743); IG II² 6934 (f. Νίκιππος I, Ἐπιγένης)

Athens*: (8) f. iii BC  IG II² 2430, 9 (f. [....]λας)

Διάκριτος

Athens: (1) v/iv BC  And. i 53; And. i 67 (PA 3746)

—Kikynna: (2) c. 330 BC  Ag. XV 46, 9 (PA 3747)

—Phrearrhioi: (3) m. iv BC  IG II³ (4) 712, 9; Ag. XV 23, 11 (PA 3748) (s. Διεύχης: doctor)

Δίαλλος

Athens:

—Teithras: (1) 141/0 BC  ID 2589, 33 (f. Ἀπολλώνιος)

Διάλογος

Athens?: (1) ii AD  IG II² 11140, 1, 3

Διάνοια

Athens?: (1) imp. IG II² 11141

Διατέλης

Athens: (1) vi BC  Ag. XXI D 27 = CAVI 462 (-λς)

Δίαυλος

Athens*: (1) f. iv BC  Ag. XVII 760

Δίβυθος

Foreign Residents:

    Thrace?: (1) 316-309 BC  IG II² 1956, 22 (LGPN IV (1))

Διδακτικός

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) f. ii AD  IG II² 2271, 24 (LGPN V.B (1)) (Διδακτι[κός])

Διδᾶς

Athens?: (1) s. i AD  IG II² 1998, 20

Διδύμα

Athens?: (1) imp. IG II² 11141 a (p. 896) = Hesp. 41 (1972) p. 441 no. 87

Διδύμαρχος

Athens?: (1) c. 450 BC  IG I³ 1158, 3 ([Δι]δύμαρχ[ος]); (2) imp. SEMA 2472 (Διδ̣ύμ̣αρχος: f. Ὕλας)

Διδυμαχίας?

Athens: (1) v BC  Suda Θ 52; cf. PCG 5 p. 476 fr. 306 (s. Θαρρελείδης)

Διδυμίας

Athens: (1) f. v BC   IG I³ 826, 2; 893, 1; 1473; IvOl 146; Ag. XXV 310-12; AM 106 (1991) p. 151; [And.] iv 32 (PA 3749) (f. Καλλίας); (2) ~ IG I³ 1150, 44 (PA 3750); (3) f. v BC  IG I³ 1152, 12 (PA 3751); (4) 422/1 BC  IG I³ 227 bis in add. = SEG L 45, 6; cf. Develin, AO p. 429; (5) f. iii BC  SEG XLIX 322 A, 1; XLIX 322 B, 1

—Leukonoion: (6) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 31 ([Δ]ιδυμί[ας]: s. Κρ[--]); (7) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 55 (PA 3752)

—tribe Leontis: (8) s. v BC  IG I³ 1193, 88 ([Δ]ιδυμίας)

Foreign Residents:

    Samos: (9) f. iv BC  IG II² 10227 (LGPN I (2))

Διδυμίων

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 357 (Δομ. Διδυμίων)

Δίδυμος

Athens: (1) s. iv BC  Din. fr. lxxxv; (2) imp. IG II² 2275, 8 (s. Σι[--]); (3) v-vi AD  IG II² 13344 (SEMA 2708)

—Athmonon: (4) i-ii AD  IG II² 5321 (f. Ἀθηναΐς)

—Cholargos: (5) iii BC  IG II² 7788 (cf. PA 6396) ([Δί?]δυμος: I f. Δίδυμος II); (6) ~ ([Δί?]δυμος: II s. Δίδυμος I)

—Diomeia: (7) 220/1 AD  IG II² 2223, 50 + Wilson E.286 ([Δί]δυμ[ο]ς: s. Φιλοκλῆς)

—Eupyridai: (8) 154/5 AD  IG II² 2067, 49 (I f. Δίδυμος II); (9) ~ (II s. Δίδυμος I)

—Melite: (10) c. 180 AD  Ag. XV 398, 21; 429 + Hesp. 47 (1978) p. 330, 12

—Phaleron: (11) hell.-imp. SEMA 664 ([Δί?]δυμος: I f. Δίδυμος II); (12) ~ ([Δί?]δυμος: II s. Δίδυμος I)

—tribe Hippothontis: (13) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 26 (s. Ἀπο[--])

Athens?: (14) ii/iii AD  IG II² 11142 (Αὐρ. Δίδυμος)

Athens*: (15) 155/6 AD  IG II² 2068, 168 (Δίδυ(μος): f. Ζώσιμος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (16) i AD  IG II² 9492 (LGPN V.B (2)) (s. Ἡρακλεόδωρος)

Διειτρέφης

Athens: (1) 384/3 BC  Develin, AO p. 219; SEG LX 271; SEG LXV 172 (PA 3756) (archon epon.)

—Erchia: (2) m. iv BC  ID 104-26 A, 20 ([Διειτ]ρέφης)

—Pallene: (3) 150/1 AD  IG II² 2065, 124 (Διι-: s. Θηβαῖος)

—Phlya: (4) iv BC  IG II² 7674; SEG XIII 134 (date) (PA 3760) ([Διει]τρέφης: f. [--]πη); (5) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 9 (PA 3759) (f. Πολυμήδης)

—Potamos: (6) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 243 (PA 3758)

—Skambonidai: (7) m. v BC  Ag. XXV 98-101; IG I³ 883; Th. iii 75. 1; Th. iv 53. 1; Th. iv 119. 2; Th. iv 129. 2 (PA 3753 = 3754) (Διειτρέφς, -θρέφς - ostraka: I s. Εὔθοινος, f. Ἑρμόλυκος II, Νικόστρατος)

—Skambonidai?: (8) c. 414-407 BC  IG I³ 110, 6; Th. vii 29; Th. viii 64. 2; Ar., Av. 799; Ar., Av. 1442; PCG 3 2 p. 178 fr. 321; cf. 4 p. 248 fr. 251; 7 p. 445 fr. 30 (PA 3755 and add.) (II ?s. Νικόστρατος)

—Thorikos: (9) iv BC  SEG XXI 635, 3

—tribe Kekropis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1190, 173 (PA 3757) (-φς)

Athens?: (11) ?iii BC  CIA App. 6, 2

Διείφιλος

Athens*: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 234 (epeng.)

Διέμπορος

Athens: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 189 (Διέμ̣[πορος]: f. [--]ας)

Δίερξις

Athens:

—Marathon: (1) 442/1 BC  IG I³ 457, 15 f. (PA 3761) (-χσις); (2) inc. IG II² 9804 (f. Μειδίας)

Δίευκτος

Athens: (1) ?f. iii BC  IG II² 1276, 1 (PA 3762) (s. Διομ[--])

Διεύχης

Athens:

—Myrrhinous: (1) f. iv BC  IG II² 6889 (PA 3763); (2) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 150 no. 114, 6 f. (Διε[ύχης]); (3) ii BC  IG II² 7757; (4) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 9 ([Δ]ιεύχης: s. Χαρμαντίδης)

—Phrearrhioi: (5) f. iv BC  IG II³ (4) 712, 8, 10; Ag. XV 23, 12; + PA 3765 (f. Ἐπεύχης, Διάκριτος: doctor); (6) s. iv BC  SEMA 700, 1 (?f. Θεόφιλος); (7) 349-329 BC  IG II³ (1) 294, 3; 296, 3 f.; 297, 3; IG II³ (4) 33, 71 (PA 3766) (s. Δήμαρχος)

—Phrearrhioi?: (8) f. iv BC  IG II² 11144 (PA 3762a)

—S--?: (9) iv BC  IG II² 7839 (PA 3764) (f. [--]ας)

Athens?: (10) imp. IG II² 11143

Athens*: (11) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 49 (Διεύ̣[χης]: f. Ἀπολλώνιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) ii-i BC  Ag. XVII 563 = IG II² 9468 a (LGPN V.B (3)) ([Δι]εύχης?, [Ἐπ]εύχης?: f. Βοΐσκος)

Διευχίδης

Athens:

—Alopeke: (1) f. iv BC  IG II² 5554 (PA 3766a)

Διῆς

Athens:

—Melite: (1) c. 100 BC  ID 2607, 13; 2665 (s. Βασιλείδης); (2) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 18 (Διῆ[ς]: s. Βασιλείδης)

—Thria: (3) m. iii BC  IG II² 2800, 5; 3470, 11; 3864, 5; 4286 (PA 3767); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (s. Ἀπολλωνίδης: sculptor)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) imp. IG II² 9493 (LGPN V.B (4)) (s. Διοκλῆς)

    Herakleia: (5) iv BC  SEMA 1159, 9 f. (f. Νάνους, Βοίδας)

    Phoenicia, Tyre: (6) ii/i BC   Ath. 212d (FGrH 87 F 36); ID 2595 II, 15; 2599, 6, 10 (I f. Ἡλιόδωρος, Διῆς II); (7) ~ ID 2595 II, 15; 2599, 9; cf. Osborne, Naturalization III T121 (II s.Διῆς I)

Δίϊππος

Athens:

—Myrrhinous: (1) v/iv BC  IG II² 165 = 4434 = SEG LI 67, 1, [6]; 1506, 16, 21

Δικαία

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11295

Foreign Residents:

    Aitolia, Kalydon: (2) ii BC  SEMA 802 = IRhamnous 241 (LGPN III.A (1)) (d. Δικαῖος)

Δικαίαρχος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 280, 10 (Δικαία[ρχος])

—Deiradiotai: (2) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 118 (PA 3769) (f. Κτησικλῆς)

—Thria: (3) s. iii BC  IRhamnous 17, 2, 32, 51; IG II² 1311 = IRhamnous 19, 4, 16 (s. Ἀπολλώνιος); (4) ii BC  IG II² 6250; SEMA 262 (s. Ἀπολλώνιος)

—tribe Pandionis: (5) s. v BC  IG I³ 1193, 77 ([Δ]ι(κ)αίαρχος)

Athens*: (6) s. v BC  SEG LXVI 171, 1 ((Δ)ικαίαρχος: ?f. Πασίων: slave?)

Foreign Residents:

    Thessaly (Ainis): (7) a. 316 BC  IG II² 1956, 86 (LGPN III.B (19)) (mercen.)

Δικαιΐδης

Athens:

—Marathon: (1) iii-ii BC  IG II³ (4) 1384, 3 (p. 352) ([Δικ]αιΐδ[ης])

—Rhamnous: (2) ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 225 (f. Ἀγαθοκλῆς); (3) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 105 (f. Τιμαγόρας); (4) 102/1 BC   IG II² 1028 III, 126 (cf. PA 3770) (I f. Δικαιΐδης II); (5) ~ IG II² 1028 III, 126 (PA 3770) (II s. Δικαιΐδης I); (6) i BC   IG II² 5801; (7) ~ IG II² 7369 (f. Τιμαγόρας)

Δικαιογένης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xxxi (PA 3772); (2) m. iv BC  SEMA 2502; Unp. (Peiraieus, tit. sep.) (cf. PAA 17 p. 217)

—Eleusis?: (3) 344/3 BC  IG II² 1443, 8 (Δικαιο[γένης]: f. Δεξικράτης)

—Kolonai: (4) 307/6 BC  IG II² 463 + Hesp. 9 (1940) p. 68 no. 9 III, 125 (f. Δικαῖος)

—Kydathenaion: (5) f. v BC  Is. v 42 (PA/APF 3773) (I f. Μενέξενος I); (6) c. 450-411 BC  Is. v passim (PA/APF 3775) (II s. Μενέξενος I, f. (ad.) Δικαιογένης III); (7) f. iv BC  Is. v passim (PA/APF 3774) (III s. (nat.) Πρόξενος I (Aphidna), s. (ad.) Δικαιογένης II, f. Μενέξενος II); (8) 324-322 BC  IG II² 1631, 215, 380 f.; 6569, 1, 5, 10; IOrop 353 C, 4 (PA/APF 3776) (IV s. Μενέξενος II, f. Μενέξενος III)

Athens?: (9) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 3; cf. TrGF 1 p. 190 no. 52 (PA 3771)

Foreign Residents:

    Thessaly: (10) s. iv BC  IG II² 2406, 1 (LGPN III.B (1)) ([Δι]καιογένης)

Δικαιοκράτης

Athens: (1) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 76 (cf. APF p. 149); (2) m. iv BC  Ag. XIX P 21, 15 (PA 3777) (Δικαιοκρά[της]: f. [--]ης); (3) c. 330 BC  Hyp., Ath. 11 (PA 3778)

—Pambotadai: (4) 183-176 BC  IG II² 2332, 66; IG II³ (1) 1313, 112 (PA 3779) (s. Ἐπιγένης)

—Pergase: (5) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 12 (= PA 3780); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 12 (s. Εὐμ[--])

Δικαιομένης

Athens:

—Hestiaia: (1) ii BC  IG II² 6141 (f. Μικίνας)

Δικαιόπολις

Athens:

—Anagyrous: (1) m. iv BC  IG II² 1622, 685 (PA/APF 3781)

—Berenikidai: (2) i AD  IG II² 5885 (f. Μηνόκριτος)

—Cholleidai: (3) 425 BC  Ar., Ach. passim (fict.)

—Pambotadai: (4) 95/4 BC  Ag. XV 261, 56; SEG XLIV 53 (date)

Δικαῖος

Athens: (1) s. vi BC  Grammateion 11 (2022) pp. 67-78 ; (2) c. 515 BC  CAVI 4644; 6420 (ARV² p. 1573) (kalos); (3) c. 500-480 BC  IG I³ 913 ([Δι]καῖο̣[ς]?); (4) f. v BC   PA 3782 (s. Θεοκύδης); (5) ~ AM 106 (1991) p. 150 (s. Εὐνομίων); (6) v BC  SEG LV 71; (7) 420-400 BC  IG I³ 1316 (I f. Φιλοκλῆς); (8) ~ (II s. Φιλοκλῆς); (9) m. iv BC  SEMA 1720 = SEG LVII 242

—Azenia: (10) m. i BC  Ag. XV 278, 27 (I f. Δικαῖος II); (11) ~ (II s. Δικαῖος I)

—Ionidai: (12) ii/i BC  ID 2039, 1 f., 5 f.; 2040, 1; 2081, 6; 2094, 4; 2104, 7; 2158, 2; 2599, 7 (cf. PA 3784) (I f. Δικαῖος II, Ἀσκληπιάδης); (13) f. i BC  ID 2039, 1, 5; 2040, 1; 2081, 6; 2094, 3 f.; 2104, 6, 13; 2158, 6 (PA 3784) (II s. Δικαῖος I, f. Ἀπολλώνιος); (14) i BC/ i AD  SEMA 1560 (f. Ἀπολλώνιος)

—Kolonai: (15) 307/6 BC  IG II² 463 + Hesp. 9 (1940) p. 68 no. 9 III, 125 (s. Δικαιογένης)

—Melite: (16) iii BC  IG II² 6842 (cf. PA 3785); (17) c. 210 BC  IG II³ (1) 1224, 15 (f. Θέων); (18) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 93 (f. Ζώπυρος); (19) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 15, 27 (PA 3785) (f. Ζώπυρος)

—Myrrhinous: (20) 155/4 BC  Ag. XV 225, 111

—Peiraieus: (21) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 4 (I f. Δικαῖος II); (22) ~ (II s. Δικαῖος I)

—Prospalta: (23) 335/4 BC   Ag. XV 43, 125 (II s. Δικαῖος I); (24) ~ Ag. XV 43, 126 (I f. Δικαῖος II)

—Thria: (25) iv-iii BC  IG II² 4979 + AM 67 (1942) pp. 96 f. no. 164 a (f. Ποίμων)

—tribe Erechtheis: (26) 459 BC  IG I³ 1147, 78 (PA 3783)

Athens?: (27) c. 410 BC  ARV² p. 1313 no. 12 = CAVI 3482; (28) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 57, 3

Athens*: (29) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 43; (30) m. iv BC  IG II² 2390, 21

Foreign Residents:

    Aitolia, Kalydon: (31) ii BC  SEMA 802 = IRhamnous 241 (LGPN III.A (3)) (f. Δικαία)

    Caria, Miletos: (32) i BC-i AD  Ag. XVII 567 = IG II² 9537 (LGPN V.B (3)) (Δικαῖ[ος]: f. Ἑλένη)

    Laodikeia: (33) i AD  IG II² 9177 ([Δ]ικαῖος: f. Κτήσων)

Δικαιοσύνη

Athens?: (1) iv BC  SEMA 1722 (Δ̣ι[και]οσύνη: d. Φειδιάδης); (2) ii AD  IG II² 11145 (Δικαι(ο)σύνη); (3) inc. SEMA 1721 (Δικαιοσύ[νη])

Δικαιοφάνης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 902

Δίκαις

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 203-205 AD  IG II² 2199, 127 (Δικαῖ(ο)ς?: I f. Δίκαις II); (2) ~ (Δικαῖ(ο)ς?: II s. Δίκαις I)

Δικαιώ

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (1) i BC  IG II² 9064 (LGPN III.A (1)) (d. Νικόστρατος)

Δίκης

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 367 no. 89 = CAVI 4254 (-κς)

Δίκτυς

Athens:

—Eleusis: (1) 394/3 BC  IG II³ (4) 42, 4 (s. Ἐπικλείδης)

—Koile: (2) 434/3 BC  IG I³ 465, 117 (PA 3786)

Δινικῦς

Athens*: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 185 + AC 32 (1963) pp. 9 f. (-νει-: f. Εὐτύχης)

Δίντας

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (1) i AD  IG II² 10006 = Kerameikos III 42; cf. Rev. Phil. 1943, p. 200 (LGPN V.A (2)) (f. Καλλιόπη)

Διόγειτος

Athens:

—Hamaxanteia: (1) c. 150 BC  Ag. XV 195, 5; Tracy, ALC p. 263 (date) ([Δ]ι̣όγειτος)

—Thymaitadai: (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 260 (f. Διοπείθης)

Athens*: (3) f. iv BC  IG II² 9112 (CEG II 534)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (4) iv BC  IG II² 9304, 2, 7 (LGPN III.B (3)) (f. Πολυκράτις)

Διογείτων

Athens: (1) s. v BC  Lys. xxxii (PA/APF 3788); (2) f. iv BC  IG II² 152, 7 f.; SEG XIV 44 (date) (PA 3790) (Διο[γ]ε[ίτ]ων); (3) c. 380 BC  IG II² 1929, 8 (cf. PA/APF 9140) (Διογεί̣[των?]: f. Λεωπείθης); (4) 268/7 BC  IG II³ (1) 914, 1 (PA 3791) (archon epon.)

—Ach--: (5) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 85 (f. Ὀλυμπιόδωρος)

—Acharnai: (6) s. v BC  IG I³ 469, 28 (PA 3793) (-τν); (7) c. 398-370 BC  IG II² 1388, 5; 1391, 8; 1392, 5; 1604, 2; [D.] lix 45; [D.] lix 47 (PA 3794)

—Alopeke: (8) ?iv BC  IG II² 5575 (cf. PA 3792) (Διογ(είτω)ν: f. Ποσειδώνιος); (9) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 15 f.; (10) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 48, 57 (cf. PA 3792) (f. Διογένης)

—Erchia: (11) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 69 (f. Φιλίων)

—Gargettos: (12) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 17 (f. Κιχωνίδης)

—Kolonai (Antiochid): (13) c. 330 BC  IG II² 1927, 209 ([Δι?]ογείτων, [Θε?]ογείτων: s. [...]ων)

—Lamptrai: (14) c. 341-323 BC  IG II² 1623, 23, 208; 1631, 147 (PA 3795) (f. Κλεομέδων)

—Melite: (15) 360-350 BC  IG II² 2383, 14 (PA 3796) (f. Ἀλκίμαχος)

—Paiania: (16) iv BC  IG XII (8) 77 (PA 3797) (f. Διοπείθης)

—Probalinthos: (17) ?iv/iii BC  IG II² 2649 = Finley, SLC pp. 151 f. no. 117, 4 (PA 3799)

—Rhamnous: (18) f. iv BC  SEMA 803; 804 (IRhamnous 242-3) (s. Καλλίας, f. Λυσίμαχος I); (19) c. 330 BC  IG II² 1927, 153 (cf. PA 8942) (Διογε[ίτων?]: s. Κύκνος); (20) 281/0 BC  Ag. XV 72, 201 ([Διογ]είτων: s. Σμικυθίων); (21) c. 210 BC  IRhamnous 37; 39, [12]; 52, 1 (s. Δωρόθεος); (22) 147/6 BC  ID 1505, 35 (PA 3800) (s. Διόγνητος)

—tribe Akamantis: (23) 409 BC  IG I³ 1191, 176 (PA 3787) (-τν)

—tribe Oineis: (24) c. 408 BC  City beneath the City 452, 9 ([Δ]ιογείτων)

Athens?: (25) m. iv BC  PCG 2 p. 416 fr. 188, 17 (PA 3789); (26) 189/8 BC  IG II² 2323, 142 (Stephanis 671)

Διογένεια

Athens:

—Anaphlystos: (1) i AD  IG II² 5660 (-νηα: d. Ἀσκλάπων)

Athens?: (2) ii AD  IG II² 11040 (Δειογένε[ια]: m. Δαμώ)

Διογένης

Athens: (1) 490-480 BC  CAVI 2339; 2571; 3455?; 4013; 4542; 5934; 7610; cf. ARV² pp. 1573-4 (PA 3801) (-νς: kalos); (2) c. 445-420 BC  IG I³ 154, 16; (3) 434/3 BC  IG I³ 465, 114 (PA 3802) (Διογέ[νς]); (4) v/iv BC   TrGF 1 p. 184 no. 45 (PA 3804); (5) ~ Lys. fr. xxxv (PA 3805); (6) v/iv BC   Lys. fr. xxxvi (PA 3806); (7) ~ Lys. fr. xxxvii; (8) 415 BC  And. i 13 (PA 3803); (9) iv BC  IG II² 2637 = SEG LV 276; (10) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 58 f. (PA 3807a); (11) c. 357/6 BC  IG II² 1612, 324 (PA/APF 3807) (Διογέ̣ν̣ης̣); (12) c. 330 BC  IG II² 1626, 2 (cf. APF p. 150) (Διογέ[νης]?, Διογε[ίτων]?); (13) 330-285 BC  SEG XLVIII 122, 2; (14) ?hell. IEph 1443, 2 (f. Ἀναξικράτης); (15) c. 265-258 BC  Nachtergael, Les Galates 3, 23 (Stephanis 681) (s. Θεόδωρος); (16) c. 215 BC  IG II³ (1) 1424, 3; (17) c. 200-175 BC  IThesp 12, 4 (PA 3810) (Διογένεις: s. Πρωτογένης); (18) 129-119 BC  Thompson, New Style Coinage 413-20; 543-555; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Διογέ(νης)?); (19) 128/7 BC   FD III (2) 24, 39 (I f. Διογένης II); (20) ~ FD III (2) 24, 39 (Stephanis 677) (II s. Διογένης I); (21) 108/7 BC  ID 2628, 23 (s. Κλεοστρατίδης); (22) 107/6 BC  Thompson, New Style Coinage 753-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Διογέ(νης)?); (23) 106/5 BC   FD III (2) 25, 34 (Διογ[ένη]ς: s. Ζηνόβιος); (24) ~ FD III (2) 28, 42 (Δι[ο]γένης); (25) c. 100 BC   IG II² 7861 = EAD XXX 260 (f. Δημήτριος); (26) ~ EAD XXX 476, 1 (II s. Διογένης I); (27) c. 100 BC  EAD XXX 476, 2 (I f. Διογένης II); (28) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23, 49 (TrGF 1 p. 307 no. 148) (II s. Διογένης I); (29) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 24, 49 (I f. Διογένης II); (30) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (Stephanis 682) (s. Θεότιμος); (31) 92-87 BC  Thompson, New Style Coinage 1060-3; 1131-3 (Διογέ(νης)?); (32) c. 25 BC  RE (53) (Lat. Diogenes: sculptor); (33) m. i AD  IG II² 2308, 12; (34) 83-93 AD  IG II³ (4) 557, [2], 6; cf. Stephanis 591 ([Δ]ειογένης); (35) 106/7 AD  ID 2536, 10 (Κάσιος Διογένης: archon epon.); (36) c. 115 AD  IG II² 2020, 63; (37) c. 120 AD  IG II² 3955; (38) m. ii AD  IG II³ (4) 566, 1 (Διογ̣έ̣[νης]); (39) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 52 (s. Θεο[--]); (40) 191/2 AD  IG II² 2119, 169, 193 (s. Ἀχώριστος); (41) c. 195 AD  SEG LIX 174, 67; (42) iii AD  IG IV (1) 1604 = Corinth VIII (1) 88, 4 (s. Ἑρμόλαος); (43) 211/12 AD  IG II² 2208, 188 (Διογέ[νης]); (44) s. iii AD  IG II² 1950, 2; (45) iv-v AD  IG II² 13448 (SEMA 2709)

—Acharnai: (46) f. iv BC  IG II² 1952, 34 (PA 3818) (f. Διόφαντος); (47) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 right side, 2 (f. Ναυκύδης); (48) 315/14 BC  SEG XLIII 26 A, 1; XLIII 26 B, 1 (s. Ναυκύδης); (49) imp. IG II² 5790 (I f. Διογένης II); (50) ~ (II s. Διογένης I)

—Acharnai?: (51) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 60 (Διογέν̣[ης])

—Aithalidai: (52) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 38 (f. Διοπείθης); (53) inc. IG II² 5389 (PA 3812)

—Alopeke: (54) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 48, 57 (PA 3813) (s. Διογείτων); (55) 140/39 BC  Ag. XV 240, 91

—Amphitrope: (56) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 3 (PA 3815) (s. Διονύσιος); (57) 103/2 BC  IG II² 1335, 24 (PA 3814)

—Anagyrous: (58) s. iv BC  IG II² 5622, 1, 3 (PA 3816) (s. Γμάφυς I, f. Γμάφυς II)

—Anaphlystos: (59) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 177, 259 (PA 3817) (f. Ἀρχίας); (60) i BC  IG II² 5668

—Araphen: (61) i AD  IG II² 9699

—Athmonon: (62) m. iv BC  IG II² 2385, 39 (PA 4402) ([Δι]ογ̣[έ]νης: s. Εὐχαρίδης)

—Azenia: (63) m. i BC  Ag. XV 278, 36; 280, 8 (f. Διονυσόδωρος); (64) i-ii AD  SEMA 20 (I f. Διογένης II); (65) ~ (II s. Διογένης I)

—Berenikidai: (66) c. 115 BC  ID 2260, 2; (67) imp. IG XII (8) 97, 1 (s. Θεογένης); (68) 154/5 AD  IG II² 2067, 73 (f. Ζώσιμος); (69) c. 175 AD   Ag. XV 392, 11 ([Διογ]ένης: II s. Διογένης I); (70) ~ Ag. XV 392, 11 f. (I f. Διογένης II, [...]τιος)

—Cholargos: (71) m. iii BC  IG II³ (1) 1106, 2 (Διογέν[ης])

—Deiradiotai: (72) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 62 (PA 3819)

—Eitea: (73) s. i BC   IG II² 1051 c = Ag. XVI 335 = SEG XLVII 143, 56 (PA 3820); (74) ~ IG II² 5540 (f. Διονύσιος)

—Epieikidai: (75) ii/i BC  ID 1815, 1; 2221, 2 f. (PA 3821) (f. Ἀρτεμισία)

—Er--: (76) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 334 (or Her--: Διογέν[ης]: s. [--]πος)

—Erikeia: (77) 128/7 BC  SEG XV 104, 155; FD III (2) 24, 32 (f. Μηνόδωρος); (78) 117/16 BC  IG II² 1009, 22 (PA 3822)

—Eroiadai (Antiochid): (79) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 48 (s. Τίμων); (80) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 103 (f. Ἰσίδοτος)

—Eupyridai: (81) s. i BC   IG II² 2461, 74 (PA 3824) ([Δι]ογένης: s. Ἀπολλοφάνης); (82) ~ IG II² 2461, 115 (PA 3823) (f. Διονυσόδωρος)

—Gargettos: (83) ii-iii AD  IG II² 5950 = AEE² p. 39 no. 101 (Δει-: f. Ἀπολλώνιος); (84) c. 110-120 AD   IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 1 (II s. Διογένης I); (85) ~ IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 1 f. ([Δι]ογένης: I f. Διογένης II, Καρπόδωρος)

—Halai: (86) 121/0 BC  ID 2589, 56 (f. Ἀριστόβουλος)

—Halimous: (87) i-ii AD  IG II² 9900

—Keiriadai: (88) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 137 (PA 3826) (f. Ἵπποκλος)

—Kephale: (89) c. 460-450 BC  IG I³ 865, 1 (PA 3827) (Διογέν[σ]: s. Αἰσχύλος); (90) 180/1 AD  Ag. XV 359, 24 (f. Ἀθηνόδωρος)

—Kephisia: (91) 148-134 BC  IG II² 1939, 44 (PA 3828) (s. Δημόνικος); (92) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 93 (PA 3829) (Διογέ[ν]ης: f. [--]νετος); (93) c. 30 BC  Ag. XV 286, 25 (f. Χαρμίδης)

—Kerameis: (94) ?iv-iii BC  PAE 1892, p. 104; (95) 329/8 BC  IG II³ (4) 34, 21 (Διογέ[νης?])

—Koile: (96) 390-365 BC  IG II² 6484 (PA 3831) (s. Διόφαντος)

—Kolonos: (97) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 117 (PA 3832); (98) inc. IG II² 6515 (Δ[ιο]γένη[ς]: f. Ἀντιγένης)

—Kopros: (99) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 84 (PA 3833)

—Kothokidai: (100) c. 400 BC  IG II² 6476 (PA 3830) (f. Καλλιστώ)

—Krioa: (101) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 74

—Kydathenaion: (102) 137/6 BC  IG II² 974 = SEG XVIII 26, 7 (PA 3808 = 3834a) (s. Διοκλείδης); (103) ii/i BC   ID 2616 I, 8 (II s. Διογένης I); (104) ~ IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 252; ID 2232, 7; 2249 + SEG XXXVI 740, 13; ID 2616 I, 8; 2628, 39; 2162, 2? (PA 3834) (I f. Ζωΐλα, Διογένης II); (105) 119/18 BC  ID 2598, 47; (106) imp. Ag. XV 318, 28 (f. Φίλιππος)

—Kytheros: (107) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 35 (PA 3835) (f. Διόδοτος)

—Lamptrai: (108) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 91 (PA 3836) ([Δι]ογένης: s. Διονύσιος); (109) i BC  IG II² 6658 (s. Καλλίξενος)

—Leukonoion: (110) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 38 (PA 3837) (f. Διόγνητος)

—Marathon: (111) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 68 (PA 3839) (Δι[ογέ]νης: f. [--]γέ[ν]ης); (112) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 125 (PA 3838) (f. Ἀντισθένης); (113) 209/10 AD  Ag. XV 460, 1; SEG XXXIII 166, 5 (Φλ. Διογένης: archon epon.)

—Melite: (114) 335/4 BC  Ag. XV 43, 232 (I f. Διογένης II); (115) ~ (II s. Διογένης I); (116) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 64 ([Δ]ι̣ογένης: f. (ad.) Σύντροφος)

—O--?: (117) c. 229-209 BC  SEG XXXII 221, 7 ([Δ]ιογένης)

—Paiania: (118) iii BC  IG II² 7037 (PA 3840) (f. Δημήτριος); (119) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 210 nos. 101-3; (120) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 61; (121) 209/10 AD  Ag. XV 460, 70 (I f. Διογένης II); (122) ~ (II s. Διογένης I)

—Paionidai: (123) 37/6 BC   IG II² 1043 I, 99 (cf. PA 3841) (I f. Διογένης II); (124) ~ IG II² 1043 I, 99 (PA 3841) (II s. Διογένης I)

—Pallene: (125) ii/i BC  ID 1969 a, 3; 2000, 1; 2627, 6 (PA 3842) (s. Διονύσιος I); (126) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 24 (f. Χαιρέας)

—Peiraieus: (127) 183/2 BC  IG II² 2332, 70 (PA 3843); (128) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, [4], [7], 18 (Διογέ(νης): f. Ἡλιόδωρος); (129) 135/4 BC  Ag. XV 243, 76; (130) c. 128-114 BC  ID 1670, 3 (= PA 3809); ID 1839, 6; FD III (2) 24, 16; 35, 4; 46, 1, 6, 9 (s. Ἄροπος); (131) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 101 (PA 3844) ([Δι]ογ[έ]νης: f. Δημήτριος); (132) imp. IG II² 7202 ([Δι?]ογέν[ης])

—Phaleron: (133) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 41 (Δι[ο]γένης)

—Rhamnous: (134) ?imp. IG XII (8) 112, 1 f. (PA 3845) (f. Θεοχάρης)

—Semachidai: (135) ii BC  IG II² 7383 (PA 3846) (f. Ἡλιόδωρος)

—Sphettos: (136) 168/9 AD  Ag. XV 373, 34 (s. Θεόφραστος)

—Steiria: (137) c. 20 BC  Ag. XV 293, 49 (s. Χαιρέας); (138) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 60 f. (f. Ἀπολλώνιος, Ἀρισταῖος)

—Sybridai: (139) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 70

—Sypalettos: (140) m. iv BC  Ag. XV 18, 7 (PA 6727) (Δ̣ι̣ογέ[ν]η̣[ς]: s. Εὐθύβουλος); (141) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 55 (f. Εὐθύβουλος)

—Thorikos: (142) imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 151

—Thria: (143) m. iv BC  IG II² 6251; IG XII (9) 1242, 5 (PA 3825) (s. Δημέας I, f. Δημέας II)

—Tyrmeidai?: (144) f. i AD   IG II² 1729, 9; Hesp. 3 (1934) p. 161 (deme) (I f. Διογένης II); (145) ~ IG II² 1729, 9; Hesp. 3 (1934) p. 161 (deme) (Stephanis 678) (II s. Διογένης I)

—tribe Aiantis: (146) 128/7 BC  FD III (2) 24, 24; SEG XV 104, 244 (f. Διονύσιος); (147) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 81 (s. Ἀγαθόπους)

—tribe Akamantis: (148) 187/8 AD  IG II² 2113, 115; (149) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 73 (Διογέ[νης?]: s. [--]λ̣ου (gen.))

—tribe Erechtheis: (150) 459 BC  IG I³ 1147, 41 (PA 3811) (-νς)

—tribe Hadrianis: (151) 238-242 AD  IG II² 2239, 229 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Hippothontis: (152) m. iv BC  IG XII (6) 262, 251 (Διογέ̣[νης])

—tribe Kekropis: (153) m. iv BC  IG XII (6) 262, 221

—tribe Leontis: (154) s. v BC  IG I³ 1193, 136 (-νς)

—tribe Oineis: (155) 232-234 AD  IG II² 2237, 123 (s. Ἀθην.)

—tribe Pandionis: (156) 182-196 AD  IG II² 2066, 9 (s. Σωτήριχος); (157) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 147 (Διογ[έ]ν̣ης: s. Παυλῖνος); (158) ~ Ag. XVIII C121, 156 f. (f. Μηνόδωρος, Ἀπολλώνιος); (159) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 111 (I f. Διογένης II); (160) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 123 (I f. Διογένης II); (161) ~ (II s. Διογένης I); (162) ~ Ag. XVIII C121, 123 (II s. Διογένης I); (163) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 72 (Δ̣ιογέ̣νης)

—tribe Ptolemais: (164) 126/7 AD  IG II² 3734, 3; (165) m. ii AD  IG II² 2063, 15 (I f. Διογένης II); (166) ~ (II s. Διογένης I); (167) 255/6 AD  IG II² 2245, 191 (Δομ. Διογένης)

Athens?: (168) v/iv BC  IG II² 11399 + Peek, AG 1 p. 30 no. 109 (f. Εὐθύκλεια); (169) s. iv BC  SEMA 2525 (SEG LVI 291) ([Δ]ιογένης); (170) ?iii BC   CIA App. 7, 10; (171) ~ CIA App. 146 (Δ[ι]ογ[έν]ης); (172) i BC  IG II² 11149 (Π. Οὐαλέριος Διογένης); (173) ?i AD  IG II² 2471 b; (174) imp. IG II² 11148 (Λ. Κορν. Διογένης); (175) ~ IG II² 2285, 3 (Λικίν. Διογένης); (176) imp. IG II² 12695 ([Δ]ιο[γ]έ[νης]: f. Σφαῖρος); (177) ~ SEMA 1520 (Διογέν[ης]: f. Ἀμμι[--]); (178) ?imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 331; (179) ii-iii AD  SEMA 1725 (f. Ὀνήσιμος, Τεισ[--]); (180) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 57 (f. [--]ης); (181) inc. ID 1914, 1

Athens*: (182) f. iv BC  IG II² 2346, 89; (183) ii BC  Ag. XXI F 232 (Διογέ[νης?]); (184) imp. IG II² 11147; (185) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 45 (s. Διονύσιος: epeng.); (186) s. ii AD  IG II² 2082, 58 f. (f. Περικλῆς, Εὐάρεστος); (187) 155/6 AD  IG II² 2068, 244 (Διογέ(νης): f. Τρόφιμος); (188) 173/4 AD   IG II² 2103, 239 (s. Δη.: epeng.); (189) ~ IG II² 2103, 177 (s. Ἀγα.: epeng.); (190) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 31, 75 (f. Εὐτύχης, Πολυκλῆς); (191) 210/11 AD  IG II² 2201, 95 (Διογέ(νης?): f. Ζώσιμος); (192) inc. SEMA 1724 (Διογέν[ης]?)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (193) i-ii AD  IG II² 8330 (LGPN V.A (40)) (s. Χρήσιμος)

    Caria, Miletos: (194) ?ii-i BC  Unp. (Attica, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 346 (LGPN V.B (-)) (I f. Διογένης II); (195) ~ (II s. Διογένης I); (196) i AD  IG II² 9392 (LGPN V.B (148)) ([Δι?]ογένης: f. Ἀντιγόνα); (197) imp. IG II² 9636 (LGPN V.B (137)) (f. Ζωσίμη); (198) ~ SEMA 1307 (LGPN V.B (136)) ([Δ]ι̣ογένης: f. Ἰσίων)

    Cilicia: (199) i-ii AD  IG II² 9028 (LGPN V.B (210))

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (200) ii-i BC  Ag. XVII 671 = IG II² 10419 (LGPN V.B (221)) (s. Νικίας)

    Cyrenaica, Cyrene: (201) iii-ii BC  SEMA 1188 (LGPN I (35)) (f. Ἀρσινόη)

    Euboia, Chalkis: (202) imp. IG II² 6868, 4 (LGPN I (75))

    Herakleia: (203) iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 345 (f. Ἀσκληπιάδης); (204) iii-ii BC  IG II² 8779 (f. Σπόρος); (205) i BC  IG II² 8764 (f. Πλαγγών); (206) imp. IG II² 8636 a (p. 884) (f. Δωριάς)

    Italy, Rome: (207) s. i BC  IG II² 10166 (Π. Φλαμένιος Διογένης: s. Λεύκιος)

    Kappadokia, Tyana: (208) i AD  IG II² 10464 (AD 29 (1973/74) Chron. p. 84); cf. SEG XXIX 240 (LGPN V.C (18)) (s. Πυθοκλῆς)

    Lesbos, Pyrrha: (209) m. iv BC  SEMA 1398 a = SEG LI 283 (LGPN I (-)) (s. Ἀπολλωνίδης)

    Macedonia: (210) s. iii BC  IG II³ (1) 1160, 13; IG II² 5080; IG II³ (4) 1386, 6; Plu., Arat. xxxiv 4; Paus. ii 8. 6; cf. RE (12); Osborne, Naturalization T100 (LGPN IV (13)) (and Athens, Kolonos?: ?f. Παυσίμαχος (Athens Kolonos?)); (211) 101/0 BC  IG II² 1335, 22 (LGPN IV (16))

    Mysia, Pergamon: (212) i AD  IG II² 10061 (LGPN V.A (216)) ([Δ]ιογένη[ς])

    Phoenicia, Ptolemais: (213) iii BC  IG II² 10127; cf. BE 1969, no. 206 (f. Θεοφίλη)

    Phoenicia, Tyre: (214) i AD  IG II² 10468 (s. Περιγένης)

    Syria, Antioch: (215) i BC-i AD  SEMA 1237; (216) i-ii AD  IG II² 8201 (f. Ἡρακλέων); (217) imp. IG II² 8154 (f. Διονυσία)

    Troas, Parion: (218) i BC  IG II² 10044 (LGPN V.A (261)) (f. Διονύσιος)

Διογενίς

Athens?: (1) i-ii AD  IG II² 11150 ([Κλ]αυδία Διογενίς: d. Στέφανος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i-ii AD  IG II² 9494 (LGPN V.B (1)) (d. Σωκράτης)

Διογνήτη

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1529, 10 f. (Διογνή[τη]); (2) f. i AD  IG II² 2337, 21

Athens?: (3) ?iii BC  CIA App. 43, 8

Athens*: (4) imp. IG II² 11151

Διόγνητος

Athens: (1) v BC  PCG 5 pp. 344 ff. fr. 99, 114; (2) 492/1 BC  Develin, AO p. 55 (PA 3847) (archon epon.); (3) 446/5 BC  IG I³ 40, 2 (PA 3848) (-γν-); (4) 415 BC   And. i 14 (PA 3850); (5) ~ And. i 15 (PA 3851); (6) c. 410 BC  IG I³ 1192, 107 (PA 3849) ([Δ]ιόγντος); (7) m. iv BC   D. xxxviii 27 (PA 3852); (8) ~ SEMA 1726; 2243; (9) 341/0 BC  CID II 43, 19; (10) 264/3 BC  IG II³ (1) 923, 1; Ag. XVI 192, 7; FGrH 239 A (PA 3853) (archon epon.); (11) iii/ii BC  IOrop 140, 2 (PA 3854) (f. Φιλοχάρης); (12) ii BC  IKyz I 159, 2 (f. Δίογνις); (13) 125/4 or 109/8 BC  ID 2423, 2; (14) imp. IG II² 5507 ([Δι]όγνητος); (15) inc. Polyaen. v 38 (PA 3855)

—Acharnai: (16) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 97 (PA 3858) ([Διόγν?]ητος: s. Διονύσιος); (17) i BC/ i AD  IG II³ (4) 242, 6 (f. [--]ος)

—Anaphlystos: (18) 340/39 BC  Aeschin. iii 115 (PA 3856)

—Anaphlystos?: (19) ?iv BC  SEG L 186; cf. LI 163 ([Διό]γνη[τος])

—Aphidna?: (20) i-ii AD  IG II² 6482 (Διόγνητ[ος]: ?s. Κηφίσιος)

—Auridai: (21) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 100 (PA 3857) (Δ[ιό]γνητος: s. [--]ίος)

—Cholargos: (22) 187/6 BC  IG II³ (1) 1282, 6

—Erchia?: (23) c. 330 BC  IG II³ (1) 466, 6 (PA 3859) (or Erikeia: Δι[ό]γνητος)

—Halai: (24) c. 340-317 BC  IG II² 5470 (f. Δημαρχία)

—Hermos: (25) ?hell. SEMA 224 (Διόγ̣ν[ητ]ος); (26) imp. IG II² 6076 (f. Δίων)

—Hybadai: (27) m. iv BC  IG II² 1623, 226; IG II³ (4) 231, 1, 5; 1164, 2; IG II³ (1) 417, 51 (PA/APF 3872) (s. Ὕψιμος I, f. Ὕψιμος III)

—Ikarion: (28) f. iv BC  IG II² 3095, 3 (PA 3861) (s. Ἔργασος)

—Kephale: (29) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 138 (cf. PA 3862); (30) 281/0 BC  Ag. XV 72, 23 (cf. PA 3862)

—Kydantidai: (31) s. v BC  Lys. xviii 9 (PA/APF 3863) (s. Νικήρατος I, f. Διόμνηστος)

—Leukonoion: (32) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 37 (PA 3864) (s. Διογένης)

—Melite: (33) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150 (Διό(γ)ντος); (34) 307/6 BC  IG II² 2499, 3, 8, 11, 19, 26, 31, 40 (PA 3865) (s. Ἀρκεσίλας); (35) 304/3 BC  Ag. XV 61, 139 ((Δ)ιόγνητο(ς): f. [--]ης); (36) 107/6 BC   ID 2234, 19 (II s. Διόγνητος I); (37) ~ ID 2234, 20 (I f. Διόγνητος II); (38) ?i BC  ID 1704, 1 (s. [--]κρά[της]); (39) i BC  ID 2074, 4 (f. Θε[--]); (40) 24/3 BC  Ag. XV 290, 52 (I f. Διόγνητος II: name - S.G.B.); (41) ~ (II s. Διόγνητος I: name - S.G.B.)

—Oion: (42) 112/11 BC  IG II² 1012, 13, 25 (PA 3866)

—Paionidai: (43) ?340-330 BC  SEMA 527 (s. Εὐάδητος)

—Phaleron: (44) m. iv BC  IG XII (6) 262, 289 (Διόγνη̣τ̣ος)

—Phlya: (45) 349/8 BC  IG II² 1620, 41 (PA/APF 3874) (s. Διόδοτος)

—Phrearrhioi: (46) 409/8 BC  IG I³ 104, 1, 3 (PA 3875) (-γν-); (47) hell. SEG LVII 227 (s. Καλλιάδης); (48) 251/0 BC  IG II³ (1) 995, 27; 997, 2 f.; ; 999, [3]; 1000, [2]; 1001, 3 (PA 3876) (f. Διόδοτος); (49) ii-i BC  IG II² 7734 (f. Χαιρέβοτος)

—Poros: (50) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 43 (s. Εὔαλκος)

—Prospalta: (51) 305/4 BC  IG II² 797, 9; SEG XXI 337 (date) (= PA 3867); Ag. XV 58, 52 + PAA 11 Suppl. p. 111 ([Δ]ιόγνητος: s. Καλλικράτης)

—Rhamnous: (52) f. iv BC  IG II² 7343 (PA 3868) (Διό[γ]νητος: I ?f. Φρύνων); (53) m. iv BC  IG II³ (4) 706, 2; cf. D. xix 230 (PA 3870) (II s. Φρύνων); (54) 147/6 BC  ID 1505, 35 (PA 3869) (f. Διογείτων); (55) 128/7 BC  SEG XV 104, 246; FD III (2) 24, 35

—Salamis: (56) ?hell. SEMA 1414 (f. Νίκη)

—Sphettos: (57) m. iv BC  IG II² 7513 (PA 3871); (58) 148-134 BC  IG II² 2435, 3 + SEG XXXII 180 ([Δι]όγνητ[ος])

—Thorai: (59) c. 320 BC  IG II² 6215 (PA 3860) (f. Χαριτώ)

Athens?: (60) iv BC  IG II² 11152 = Peek, AG 1 pp. 28 f. no. 103; (61) hell. AM 21 (1896) p. 182 (amph.); (62) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 12

Athens*: (63) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 79 (f. Ζώσιμος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (64) imp. Ag. XVII 578 = IG II² 9619 (LGPN V.B (16)) (f. Ζώβιος); (65) ~ IG II² 9601 (LGPN V.B (15)) (f. Εὐοδία)

    Herakleia: (66) ii-i BC  IG II² 8627 (s. Διονύσιος)

    Lydia, Sardis: (67) imp. IG II² 10239 (LGPN V.A (33)) (s. Δῖος)

    Syria, Antioch: (68) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 124 (f. [--]αχος)

Διογνίδης

Athens: (1) c. 330 BC  Hyp., Eux. 3 (PA 3877)

Δίογνις

Athens: (1) ii BC  IKyz I 159, 1 (PA 3878) (s. Διόγνητος)

—Erchia: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 118

—Peiraieus: (3) 431/0 BC  IG I³ 294, 29; 295, 39, 45; 319, 16; 320, 23; 345, 35; 346, 53, 67 (PA 3879) (s. Ἴσανδρος)

—Phrearrhioi: (4) m. iv BC  Ag. XV 23, 9 (PA 3880) ([Δ]ίογνις)

Δίογχις

Athens: (1) 354/3 or 344/3 BC  IG II³ (4) 686, 1 (Διονχίδ[ος] (gen.))

—Phlya: (2) c. 444 BC  IG I³ 455, 18 (PA 3881) (Δ[ί]ογχις: s. Ξενοκλῆς)

—tribe Leontis: (3) s. v BC  IG I³ 1193, 150 (Δίογχ(ι)ς)

Διοδότη

Athens?: (1) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 8; (2) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 38; (3) ~ IG II³ (4) 661, 56

Foreign Residents:

    Phoenicia, Ptolemais: (4) i AD  SEMA 1397 ([Δ]ιοδότη: d. Ξένων)

Διόδοτος

Athens: (1) vi/v BC  CAVI 7551 (ABV p. 666) (kalos); (2) v BC  Antipho vi 16; cf. Stephanis 688 (PA 3884); (3) m. v BC  SEG LXIII 66 = Grammateion 5 (2016) p. 53 (vase); (4) s. v BC   Th. iii 41 ff. (PA 3889) (s. Εὐκράτης); (5) ~ Lys. xxxii 4 (PA/APF 3885); (6) v/iv BC  Lys. fr. xxxviii (PA 3886); (7) c. 410 BC  IG I³ 1192, 14 (PA 3883); (8) 402/1 BC  IG II² 1372 + 1402 = SEG XXIII 82, 7; IG II² 1375, 16 (Διόδο[τος]); (9) c. 400 BC  SEG LXIII 197; (10) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 62 (PA 3886a); (11) s. iv BC  IG II³ (4) 1014; (12) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 77 (Διόδοτ[ος]: f. [--]στρατος); (13) c. 265-258 BC   Nachtergael, Les Galates 3, 16 (I f. Διόδοτος II); (14) ~ Nachtergael, Les Galates 3, 16 (Stephanis 689) ([Διό]δοτος: II s. Διόδοτος I); (15) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 6 f., [32], 67 (archon epon.); (16) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 2, [32] (archon epon.); (17) 143/2 BC  Thompson, New Style Coinage 184-201 (PA 3887) (Διόδο(τος)); (18) 135/4 BC  Thompson, New Style Coinage 347-349; 356; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 3888) (Διόδο(τος)); (19) 128-94 BC  FD III (2) 24, 21; Ag. XV 261, 5 (s. Φιλόστρατος); (20) s. i BC  IG II² 1964, 7 (f. [--]νος); (21) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 12 (s. Διοφα[--]); (22) imp. IEleusis 315, 3; (23) c. 120 AD  IG II² 2018, 3 (s. Α[--]); (24) 161/2 AD  IG II² 2085, 8 (Κλ. Διόδοτος)

—--tos: (25) ii-i BC  IG II² 7835 (f. Ἀρχέλαος)

—Aithalidai: (26) inc. IG II² 5387 (PA 3892) (f. Διονύσιος)

—Anaphlystos: (27) c. 135-139 AD  Ag. XV 330, 11; 333, 18 (f. Ἀθήναιος I)

—Angele: (28) 357/6 BC  IG II² 121, 6 f.; 122, 3; 123, 3; Ag. XVI 53, 3; Osborne, Naturalization D 13, 3 f. (PA/APF 3891) (s. Διοκλῆς)

—Apollonieis: (29) m. ii BC  ID 2589, 57; 2594, 8 (PA 3896) (I f. Σωσιγένης, ?f. Διόδοτος II); (30) 144/3 BC  ID 2593, 23, 53, 61 (II ?s. Διόδοτος I); (31) 119/18 BC  ID 2598, 37; (32) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 75

—Athmonon?: (33) f. iv BC  SEG XXIV 197, 36 (s. Δίων)

—Azenia: (34) c. 174-212 AD  IG II² 2103, 137; 2208, 14 (f. Φρόντων)

—Elaious: (35) i AD  IG II² 6017 (f. Ἀντίγονος); (36) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 23 (s. Σώσανδρος)

—Epikephisia: (37) m. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 207; IG II² 7528, 11 (PA 3898) (f. Λυκίσκος)

—Gargettos: (38) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 8 (PA 3897) (s. Λυσίας); (39) f. ii AD  IG II² 2252, 5 (Διόδοτ[ος]: f. Εὐφίλητος)

—Halimous: (40) 103/2 BC  IG II² 1335, 33 (PA 3893)

—Hamaxanteia: (41) m. iv BC  IG II² 1623, 99, 115 (PA/APF 3895) (s. Φιλῖνος, f. Διομένης); (42) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 56; (43) m. ii BC  IG II² 1711, 7, 17 (PA 3894) (s. Θεόδωρος)

—Ikarion: (44) iv BC  IG II² 7239 (cf. PA 3900) (f. Χαιριμένης); (45) 320/19 BC  IG II² 380, 7 (PA 3900)

—Kephisia: (46) 156/5 BC  ID 1416 B II, 21 (s. Ἀρεύς I); (47) ii AD  IG II³ (4) 979 (f. Φιλωτέρα)

—Kikynna: (48) 157/6 BC  ID 2589, 16 (s. Θεόφιλος)

—Kropidai: (49) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 4; IG II² 2299, 9 (s. Ἀντίπατρος)

—Kydantidai: (50) 175/4 BC  IG II³ (4) 308, 1 (s. Διότιμος); (51) 106/5 BC  IRhamnous 61, 6 ([Διόδ]οτος)

—Kydathenaion: (52) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 53 (Δι̣ό̣δοτος: f. Λ[--])

—Kytheros: (53) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 35 (PA 3901) (s. Διογένης)

—Lamptrai: (54) 173/4 AD  IG II² 2103, 46 (f. Ἀττικός)

—Marathon: (55) c. 100 BC  ID 1820, 1 (PA 3902) (f. [--]δ̣η[μ]ος); (56) i BC/ i AD  IG II² 1723 + SEG XXVI 166, 18; XXVIII 192 (date) (f. Ἀττικός); (57) i AD  IG II² 6801 (f. Λιβανός); (58) ii AD  Follet, Athènes p. 454 no. 18 + SEG XXX 149, 1 f. ([Ἰ]ούλιο[ς] [--] [ὁ] [καὶ] [Διόδ]ο̣τος: f. Ἰούλ. Ζήνων); (59) c. 120 AD  Ag. XV 322, 46

—Myrrhinoutta: (60) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 93 (PA 3903) (s. Νικάνωρ)

—Oion: (61) m. iv BC  IG II² 7071 (PA/APF 3904)

—Paiania: (62) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 39 (Διό̣δο(τ)ο(ς)?); (63) m. ii BC  FD III (2) 3, 4; SEG XXXII 216, 19 (I f. Ἡλιόδωρος); (64) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 113 (PA 3905) ([Δ]ιόδοτος: II s. Ἡλιόδωρος); (65) c. 20 BC  Ag. XV 293, 27 (s. Δεινίας)

—Pallene: (66) i AD  Ag. XV 309, 57

—Pambotadai: (67) i BC  IG II² 3905 = IEleusis 308 (s. Καλλιφῶν)

—Peiraieus: (68) 80/79 BC  IG II² 1039 = AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 83 (f. Ἀλέξανδρος)

—Phlya: (69) 349/8 BC  IG II² 1620, 41 (PA/APF 3906) (Διόδο[τος]: f. Διόγνητος)

—Phrearrhioi: (70) 251/0 BC  IG II³ (1) 995, 26 f.; 997, 2; 999, [3]; 1000, 2; 1001, [3] (PA 3907) (s. Διόγνητος)

—Phyle: (71) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 15 (s. Διο[--]); (72) inc. IG II² 7751 (f. Δημοφῶν)

—Prospalta: (73) m. iv BC  IG XII (6) 262, 165

—Sounion: (74) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 44 (f. Φιλόθεος)

—Steiria: (75) 166/7 AD  Ag. XV 369, 47 (s. Ζώσιμος)

—Sypalettos: (76) f. iv BC  Ag. XV 16, 8 (PA 3905a); (77) 128/7 BC  FD III (2) 40, 4 (I f. Διόδοτος II); (78) c. 128-106 BC  FD III (2) 27, 13; 40, 3; ID 2234, 14 (II s. Διόδοτος I, ?f. Διόδοτος III)

—Sypalettos?: (79) 106/5 BC  FD III (2) 28, 30; cf. DCA pp. 110 f. (III ?s. Διόδοτος II)

—Thria: (80) ?iv BC  IG II² 6255 (f. Ἱλάρα); (81) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 43 (PA 3899)

—tribe Antiochis: (82) 409 BC   IG I³ 1191, 338 (Δ[ιό]δο[τος]?, Δ[ιό]δω[ρος]?); (83) ~ IG I³ 1191, 386 (PA 3890)

—tribe Attalis: (84) f. iii AD  Ag. XV 459, 4; 470, 31; Ag. Inv. I 7064B (unp.) (cf. PAA 15 p. 245) (f. Σεραπίων)

—tribe Kekropis: (85) 128/7 BC  SEG XV 104, 212; FD III (2) 24, 29 (s. Ἡρακλείδης)

Athens?: (86) c. 370 BC  SEG LXVII 109 (f. Ἀρισταγόρα); (87) m. iv BC  IG II² 2399, 9 (Δ[ι]όδο̣[τος]); (88) 331/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 88; (89) f. iii BC  IG II² 1936, 6; (90) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 90; (91) ?i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 11 Suppl. p. 111; (92) c. 44 BC  SEG LIV 235, 70; (93) imp. IG II² 8011 (Διόδο[τος]: ?s. Ἀλε[--]); (94) ~ SEG LVIII 186, 1, 5; (95) m. i AD  IG II² 1982, 4 (Διόδο[τος]); (96) 45/6 AD  IG II² 1969, 13; (97) c. 80 AD  IG II² 1994, 9; (98) c. 120 AD  IG II² 2031, 7 (s. Ἀπ[--])

Athens*: (99) imp. IG II² 13046 (f. Χαλῖνος); (100) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 131 (s. Εἰρηναῖος: epeng.); (101) iii AD  IG II² 11153 (s. Μάρων)

Foreign Residents:

    Argolis, Hermione: (102) ?iii AD  Unp. (Ag. Inv. I 7064); cf. PAA 5 p. 363 (LGPN III.A (-)) (Διό̣δ̣ο̣τος: f. Σεραπίων)

    Boiotia, Tanagra: (103) ii BC  IG II² 10409 (LGPN III.B (3)) (Διόδο[τος]: f. Ζωπουρίνα)

    Caria, Miletos: (104) i AD  IG II² 9739/40 (LGPN V.B (38)) (f. Λαυδίκη); (105) i-ii AD  IG II² 9819 (LGPN V.B (39)) (f. Νυμφώ); (106) imp. IG II² 9495 = Kerameikos II no. 52 (LGPN V.B (35)) (I f. Διόδοτος II); (107) ~ IG II² 9495 = Kerameikos II no. 52 (LGPN V.B (36)) (II s. Διόδοτος I); (108) 87/8 AD  IG II² 1996, 93 (LGPN V.B (40)) (Αὐφ. Διόδοτος)

    Caria, Miletos?: (109) 87/8 AD  IG II² 1996, 251 f. (LGPN V.B (43)) (f. Σεραπᾶς, Τρόφιμος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (110) i AD  IG II³ (4) 815 (LGPN V.B (73)) (f. Ἀθηνόδωρος)

    Egypt, Alexandria?: (111) imp. IG II² 8011 (Διόδο[τος])

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (112) c. 300 BC  IG II² 1956, 112 (LGPN IV (4))

Διοδώρα

Athens: (1) s. v BC  PA 3911 (m. Ξενοφῶν I (Erchia)); (2) ?ii-i BC  ID 2095, 1; 2096, 1 (PA 3909) (d. Ἡφαιστίων I, m. Ἀρίστιον, Μηνόδοτος II, Ἡφαιστίων II)

—Anaphlystos: (3) ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 365 (d. Ζήνων)

—Marathon: (4) i AD  IG II² 6776 (Διοδώρ[α])

—Philaidai: (5) s. i BC  IG II³ (4) 787, 6 (Διοδώ̣[ρα])

—Sphettos: (6) 108-102 BC  IG II² 1034 d, 14 (= PA 3912); IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 59 (d. Ἄσκλαπος)

—tribe Antiochis: (7) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 15 (PA 3910) (d. Μέντωρ)

Athens?: (8) s. iv BC  Peek, AG 2 p. 60 no. 206, 1; (9) ii BC  IG II² 11155 ([Δ]ιοδώρα: d. Πολύζαλος); (10) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 51; (11) i BC-i AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 364

Athens*: (12) i BC  IG II² 11154

Foreign Residents:

    Herakleia: (13) f. i AD  IG II² 8628 (d. Διόδωρος)

    Italy, Rome: (14) ii BC  IG II² 10157 (Τερτία Μαικία Διοδώρα: d. Πόπλιος)

    Syria, Antioch: (15) i BC  IG II² 8151 = AIUK 11 (2020) no. 14 (d. Νικηφόρος)

Διοδωρίδης

Athens:

—Aphidna: (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 132 (PA 3913) (f. Διόδωρος)

—Plotheia: (2) iv BC  IG II² 7236 (PA 3914) (f. Δημοκρίτη)

Διοδωροκλῆς

Athens:

—Phegaia: (1) m. iv BC  IG II² 7635 (s. Ἀρχέμαχος)

Διόδωρος

Athens: (1) c. 525-500 BC  IG I³ 1215 (Δι[όδρος?]: f. Στησίας); (2) c. 515 BC  Immerwahr, Script 403 = CAVI 6427 (-δ-); (3) c. 510 BC   CVA Oxford 1 pl. 1, 6 = CAVI 5926 (-δ-); (4) ~ Immerwahr, Script 441 = CAVI 5152 (-δ-); (5) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 12 (-δ-); (6) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 19 (-δ-); (7) s. v BC   X., Mem. ii 10. 1-6 (PA 3915); (8) ~ D.S. xiii 68. 2 (PA 3916); (9) v/iv BC  [Lys.] viii 10; [Lys.] viii 14 (PA 3917); (10) c. 403 BC  SEG XXXVIII 31 = XLIX 315; (11) f. iv BC  SEG LIX 102, 9; (12) iv BC  IG II² 11156 a; (13) m. iv BC  CAT 3.330 a (and Lemnos); (14) c. 356/5 BC  D. liv 32 (PA 3918); (15) 355/4 BC  D. xxii 1 and hypoth.; D. xxiv 64 and hypoth. (PA 3919); (16) s. iv BC   Lycurg. fr. xiv no. 1; (17) ~ PCG 2 p. 80 fr. 110; (18) c. 337/6 BC  IG II³ (1) 429, 45 (PA 3920); (19) 324/3 BC  IG II² 1258, 18 (f. Πολύξενος); (20) ?iv/iii BC  IG II² 2675 = Finley, SLC p. 162 no. 153, 4 (PA 3920b) (f. Καλλιστράτη); (21) 318-307 BC  IG XII (8) 48, 7 (f. [--]τέλης); (22) c. 300-275 BC  SEG XXIV 1166 = SB 10680 (Διόδ[ωρ?]ος, Διόδ[οτ?]ος: f. Ἀριστόδημος); (23) 258/7 or 254/3 BC  Nachtergael, Les Galates 9, 42 (PA 3934) ([Διόδ?]ωρος: s. Θεόφιλος); (24) iii/ii BC  IOrop 133, 1, 3 (PA 3924) (s. Ἀρτεμίδωρος); (25) c. 210 BC  IG II³ (1) 1429, 3; (26) ii BC  IG XII (5) 836, 1, 19; (27) m. ii BC  Ag. XVI 305, 2 (Διόδω[ρος]); (28) c. 150-100 BC  EAD XXX 337 (PA 3922) (f. Μενεκράτης); (29) 128/7 BC  FD III (2) 24, 43 (I f. Διόδωρος II); (30) ~ (II s. Διόδωρος I); (31) ii/i BC   ID 2006, 2 (II s. Διόδωρος I); (32) ~ ID 2006, 3 (I f. Διόδωρος II, Δωσίθεος); (33) ii/i BC  IG IV (1) 611, 6; IG V (2) 411, 7 (PA 3925) (s. Ἑρμάττιος: sculptor); (34) ?106/5 BC   FD III (2) 49, 22 (Stephanis 699) (s. Μηνόδωρος); (35) ~ FD III (2) 49, 25 (f. Διοφάνης); (36) i BC  ID 2074, 1; (37) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 27 (Διόδω[ρος]: s. Κλεομένης I); (38) 53/2 BC  IG II² 1713, 19; 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 69, 141; IG II³ (4) 118, 3; 382, 5; SEG LXI 96, 5; Hesp. 12 (1943) pp. 64 f. no. 17 (PA 3923) (archon epon.); (39) ?37/6 BC  Thompson, New Style Coinage 1269-70 (cf. PA 3923); (40) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 10 (s. Ἰνωπός); (41) i AD  IG II² 7761; (42) ii AD  IG II² 5190 ([Δ]ι̣όδωρος: s. Πραξιτέλης); (43) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 99 ([Δι]όδωρος: s. Γλαῦκος)

—Acharnai: (44) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 2 (f. Διοπείθης); (45) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 54

—Aithalidai: (46) s. i BC  IG II² 2461, 58 (= PA 3931); Ag. XVIII H344 (f. Στράτων I)

—Aixone: (47) c. 340-317 BC  IG II² 5418 (PA 3932) (s. Δίων)

—Alopeke: (48) c. 30 BC  Ag. XV 284 + SEG XXVIII 160, 3 (Stephanis 697) (s. Δημήτριος)

—Amphitrope: (49) i BC  IG II² 3497, 5 (= PA 3936); SEMA 100 (f. Πυθιάς)

—Anagyrous: (50) 255/4 BC  IRhamnous 1 = ZPE 157 (2006) p. 107, 2, 14 (s. Οἰνόστρατος); (51) c. 30 BC  Ag. XV 286, 54 (s. Κροῖσος); (52) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 14 (I f. Διόδωρος II); (53) ~ (II s. Διόδωρος I)

—Anaphlystos: (54) c. 370 BC  Ag. XV 492, 149 (PA 3926) (s. Θ[--])

—Ankyle: (55) 415 BC  IG I³ 421, 26; 422, 221; 424, 5 f.; 426, 65 (-δ-: f. Πολύστρατος); (56) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 58 (f. Εὔαλκος); (57) 125/4 BC  ID 2589, 52 (f. Λυσίμαχος)

—Aphidna: (58) 352/1 BC  IG XII (8) 63 b, 14; 100, 8 (PA 3937) (f. Ἀνδρόκριτος); (59) c. 330 BC  IG II² 1927, 131 (PA 3938) (s. Διοδωρίδης); (60) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, [20], 64 (s. Ἀνδροκλῆς); (61) 42-34 BC  IG II² 1343, 1 f., 7, 33, 38 (PA 3939) (s. Σωκράτης)

—Atene: (62) 102/1 BC  IG II² 1028, 54, 161; Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. (deme) (PA 3930)

—Eitea: (63) 415 BC  IG I³ 426, 5 (-δ-)

—Erchia: (64) f. iv BC  PA 3941 + SEG XXXIII 932, 14 (s. Ξενοφῶν I, Φιλησία, f. Ξενοφῶν III)

—Eroiadai (Hippothontid): (65) 355/4 BC  IG II³ (4) 487, 1 (s. Σάτυρος)

—Euonymon: (66) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 34 (s. Δίφιλος); (67) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 19

—Eupyridai: (68) s. i BC   IG II² 2461, 95; 2462, 16 (PA 3942) (I f. Μοσχίων); (69) ~ IG II² 2461, 96 (PA 3943) (II s. Μοσχίων)

—Gargettos: (70) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 12, 82, 90 (PA 3940) (s. Φιλοκλῆς)

—Halai: (71) s. v BC  D. lvii 38; IG II² 5520 + AM 67 (1942) p. 92 no. 150 (PA/APF 3933) (f. Κτησίβιος, Σωσίστρατος)

—Halai (Aixonides): (72) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 16 (= PA 6851); SEG XLIX 141, 1 ([Θε]ό̣δωρος - 223: s. Ἁγνόθεος I, f. Ἁγνόθεος II); (73) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 62 (f. Ἐπίγονος); (74) 303/2 BC  Ag. XV 62, 214 (f. Βρέτων); (75) 138/7 BC  FD III (2) 29, 4 (f. Εὐρυδίκη: deme - S.G.B.); (76) ii/i BC  IG II² 1012, 20, 27; 1013, 39; 2452, 56; 3492 = IEleusis 251, 3?; FD III (2) 10, 2-4; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 24; cf. Riv. Fil. 112 (1984) pp. 331 f.; Hesp. 52 (1983) pp. 158 ff. (PA 3935) (I s. Θεόφιλος I, f. Θεόφιλος II, Φιλάνθης, Διοπείθης I); (77) m. i BC  FD III (2) 60, 4 f. (= PA 3935a); FD III (2) 59, 5; 61, 4; 62, 3, 7; 63, 7; 64, 5; IG II² 1096 + SEG XXX 85, 8, 11, 18, 20; IG II² 1935, [8 f.]; 1961, 3; 2464, 3 f.; IG II³ (4) 121, 1; IG II² 3883, 1; 3884, 2; SEG XXVIII 94, 47; IEleusis 300, 7, 20; cf. Riv. Fil. 112 (1984) p. 332 (II s. Θεόφιλος II, f. Θεόφιλος III, Διότιμος); (78) i BC/ i AD  Ag. XVIII H350 (Διόδ[ωρος]); (79) ?f. i AD  IG II² 5477; cf. Riv. Fil. 112 (1984) p. 334 (III s. (nat.) Παμμένης II (Marathon), s. (ad.) Θεόφιλος III)

—Halai (Araphenides): (80) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 45 (f. Ἀρχέδημος)

—Halimous: (81) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 89 (Διόδω[ρ]ος: s. Ἐπισ.)

—Hamaxanteia: (82) inc. IG II² 5593 (s. Ἀρχένεως)

—Hermos: (83) c. 250 BC  FD III (2) 201, 3; (84) 9/8 BC  IG II² 1722, 18 (I f. Διόδωρος II); (85) ~ (II s. Διόδωρος I)

—Hybadai: (86) 304/3 BC  Ag. XV 61, 289 (Διόδωρ̣ο[ς]: f. Σ[--]ος)

—Ikarion: (87) i-ii AD  IG II² 5699; (88) inc. IG II² 6277 (s. Θεόδωρος)

—Kephisia: (89) i BC  IG II² 3497, 8 (PA 3946) ([Δι]όδωρος: s. Πλειστίας I, Πυθιάς (Amphitrope)); (90) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1, 74 (cf. PA 3945) (I f. Διόδωρος II); (91) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1, 74 (PA 3945) (Δι[ό]δωρος: II s. Διόδωρος I); (92) c. 92 AD   Ag. XV 312, 12 f. (I f. Διόδωρος II); (93) ~ Ag. XV 312, 13 (II s. Διόδωρος I)

—Kerameis: (94) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 109 (PA 3944) ([Δι]όδωρος: f. Γλαῦκος)

—Kikynna: (95) c. 100 BC  ID 2607, 27 (s. Ἀκέστωρ)

—Koile: (96) s. iv BC  SEMA 321 (f. Θράσυλλος)

—Kolonai: (97) ii BC  IG II² 6520 (f. Εὐγείτων)

—Kopros: (98) 268/7 BC  IG II³ (1) 914, 6 (PA 3947) (s. Ἐπιχάρης)

—Kothokidai: (99) 156/5 BC  ID 1416 B II, 20 (Διό̣δ̣ω̣ρος: f. Σόλων)

—Kropidai: (100) 303/2 BC  Ag. XV 62, 21 (s. Παν[--])

—Kydathenaion: (101) 336/5 BC  Ag. XV 42, 152; (102) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 10 (f. Φιλιστίδης)

—Lamptrai: (103) 336/5 BC  Ag. XV 42, 55; (104) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 28 (f. Δίων); (105) 117-138 AD  IG II³ (4) 1318 (f. Ἰσιάς)

—Marathon: (106) hell.-imp. SEMA 406 (s. Ἀπολλόδωρος); (107) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 110 (PA 3948) (f. [....]ωρος); (108) i AD  IG II² 6777 (I f. Διόδωρος II); (109) ~ (II s. Διόδωρος I)

—Melite: (110) iii BC  IG II² 6843 (I f. Διόδωρος II); (111) ~ (II s. Διόδωρος I); (112) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 126 (PA 3928) (s. Δ[--]); (113) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 113 (PA 3949) (f. Διοδ[....])

—Myrrhinous: (114) 300/299 BC  IG II² 1241, 3, 12, 18, 31, 39, 42 f., 50 f. (PA 3950) (s. Κάνθαρος)

—Oa: (115) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 20 (Διόδω(ρ)ος: f. Θρασύβουλος)

—Oion: (116) c. 40 AD  IG II³ (4) 39, 3 (s. Πάμφιλος)

—Oion (Kerameikon): (117) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 15, 29, 55 (s. Ἀμφίας III)

—Otryne: (118) iv/iii BC  IG II² 7018 = 10110; cf. SEG XVIII 108 (f. Φιλιστίδης); (119) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 38 (PA 3951) (f. Φιλιστίδης)

—Pa--: (120) f. i BC  IG II² 2327, 6 (PA 3952) (s. Ὄλβιος)

—Paiania: (121) f. iv BC   IG II³ (4) 48, 45 ([Δι]όδωρος); (122) ~ Ag. XIX P 20, 45?; XIX P 26, 164 f. (APF 3953) (I f. Σῖμος); (123) s. iv BC  IG II² 1623, 259; 1629, 556, 565 f.; 1632, 343 (PA/APF 3953) (II s. Σῖμος); (124) c. 20 BC  Ag. XV 293, 24 ([Δ]ι̣όδωρος: I f. Διόδωρος II); (125) ~ ([Δ]ι̣όδωρος: II s. Διόδωρος I)

—Paiania?: (126) m. iv BC  IG II² 7040; cf. APF 3953 (PA 3929) ([Δ]ιόδωρος)

—Pallene: (127) f. iv BC   IG II² 7116 (cf. PA 3954) (I f. Διόδωρος II); (128) ~ IG II² 7116 (PA 3954) (II s. Διόδωρος I)

—Peiraieus: (129) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 10 (cf. PA 3955) ([Δι]όδωρος); (130) c. 320 BC  IG II² 1214, 1 (cf. PA 3955); (131) ?hell. IG XII (8) 110, 1 (s. Φιλόφρων); (132) 281/0 BC  Ag. XV 72, 140 ([Δ]ιόδωρος); (133) ii BC  IG II² 7184 (f. Πλουτάρχη); (134) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 152 (f. Ἀμμώνιος)

—Peiraieus?: (135) c. 146/5 BC  ID 2609, 28; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) ([Δ]ιόδωρος: s. Χαρικράτης)

—Pergase: (136) iv BC  IG II² 7213 (f. Φίλων)

—Phaleron?: (137) ii-i BC  IG II² 7675 (PA 3966) (or Phlya: Διόδω[ρος]: s. Δημήτριος)

—Philaidai: (138) 117/16 BC   IG II² 1009 I, 89 (cf. PA 3967) (I f. Διόδωρος II); (139) ~ IG II² 1009 I, 89 (PA 3967) (II s. Διόδωρος I); (140) 139/40 AD  IG II² 2044, 44 (f. Ζώπυρος); (141) m. ii AD  Ag. XV 331, 42; 337, 10 ([Δ]ιόδωρος: s. Σκάμανδρος)

—Phlya: (142) 87/8 AD  IG II² 1996, 138 (I f. Διόδωρος II); (143) ~ (II s. Διόδωρος I); (144) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 46 (s. Σύμμαχος: deme - S.G.B.)

—Phrearrhioi: (145) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 50 (PA 3968) (f. Πειθιάδης); (146) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 92 b (cf. PA 3969); (147) c. 325 BC  Ag. XV 52, 21 (cf. PA 3969) (f. Εὔβουλος); (148) 324/3 BC  IOrop 353 A, 8 (s. Καλλίμαχος); (149) s. ii BC  Ag. XV 256, 3 (Διόδω[ρος])

—Pithos: (150) 182/3 AD  Ag. XV 387, 45 f. (Δ̣ι̣όδωρος: f. Ἡλιόδωρος)

—Plotheia: (151) m. iv BC  IG II² 7237, 1, 3 (PA 3956) (s. Παράμονος, f. Διοπείθης)

—Ptelea: (152) m. iii BC  IRhamnous 14, 3, 8 f. (f. Διομήδης)

—Rhamnous: (153) c. 330 BC  IG II² 1927, 149 (PA 3957); Ag. XIX L 10, 6 and comm.? (s. Ἰσιγένης); (154) c. 180 BC  IG II² 2443, 22; (155) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 109 (PA 3958) (s. Τιμησίων); (156) imp. IG II² 7327 (f. Ἀλεξάνδρα); (157) ~ IG II² 7328 (f. Ἀλεξίς)

—Semachidai: (158) ii BC  IG II² 7386 (f. Θυμοχάρης)

—Skambonidai: (159) ?iv BC  IG II² 7401 (PA 3960) ((Δ)ιόδωρος: f. Ἱππο[--] (fem.)); (160) 377-373 BC  ID 98 A, 6, 59; 100, 11 (PA 3961) (s. Ὀλυμπιόδωρος); (161) m. iv BC  SEMA 610 (f. Ὀλύμπιχος)

—Sounion: (162) f. iv BC  IG II² 7434 (f. Θεόδωρος); (163) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 21; (164) 106-103 BC  IG II² 1011, 5, 33; Ag. XV 254, 7; ID 1562 + SEG XL 657, 3; ID 1800, 5 f.; 2228, 1; 2261, 8; 2285, 7 f.; 2626, 5; J., AJ xiv 152? (PA 3962) (f. Θεόδοτος)

—Sphettos: (165) c. 360-350 BC  SEMA 638 (f. Πολύστρατος); (166) 183/2 BC  IG II² 2332, 122 (PA 3963); (167) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 101 (PA 3964) (Διόδωρ[ος]); (168) i-ii AD  SEG XXXVI 253 (Διόδω[ρος]); (169) 145/6 AD  IG II² 2054, 6; IG II³ (4) 419, 19 (f. Εὔφημος)

—Sypalettos: (170) 303/2 BC  Ag. XV 62, 228 (s. Μελάνθυρος); (171) i AD  IG II² 10408; (172) f. ii AD  IG II² 7498 (f. Τύχη)

—Themakos: (173) ?339/8 BC  Ag. XIX P 28, 13, 18 (s. Φερεκλῆς)

—Thorikos: (174) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 124 (f. Σόλων)

—Thria: (175) ?iii-ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 2 p. 211 (f. Ἀντίγονος)

—Trikorynthos: (176) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 25

—tribe Aiantis: (177) 238-242 AD  IG II² 2239, 306 (s. Κόσμος I)

—tribe Akamantis: (178) 401/0 BC  SEG LXII 50 I, 35 (Διόδωρ[ος])

—tribe Antiochis: (179) m. v BC  IG I³ 1169, 18 (Δ̣[ιό]δ̣ρος)

—tribe Attalis: (180) 128/7 BC  FD III (2) 27, 38; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe)

—tribe Erechtheis: (181) 490 BC  SEG LVI 430, 13 (-δ-); (182) 459 BC  IG I³ 1147, 148 (PA 3927) (-δ-)

—tribe Hippothontis: (183) 106/5 BC  FD III (2) 28, 40 (Διόδω(ρος): f. Μνάσων)

—tribe Leontis: (184) 238-242 AD  IG II² 2239, 147 (Διόδ[ω]ρος: I f. Διόδωρος II); (185) ~ (Διόδ[ω]ρος: II s. Διόδωρος I)

—tribe Pandionis: (186) s. v BC  IG I³ 1193, 48 (-δ-); (187) 161/2 AD  IG II² 2085, 32 (Δ[ιόδω]ρος: s. Γλυκυ.)

Athens?: (188) f. iv BC   SEMA 1697; (189) ~ IG II² 163, 1; (190) f. iv BC   IG II³ (4) 499, 1 (s. Ἐξηκεστίδης); (191) ~ SEG LIX 102, 9; (192) iv BC   IG II² 10838 (f. Ἄρτεμις); (193) ~ IG II² 11156 (PA 3920c) ([Δ]ιόδωρος); (194) iv BC   FGrH 372 (PA 3921); (195) ~ SEMA 810 (IRhamnous 249); (196) m. iv BC  IG II² 10718 (PA 3920a) (f. Ἀπολλόδωρος); (197) f. iii BC  SEG XXVI 207, 8 ([Δι]όδωρος?, [Θε]όδωρος?); (198) iii BC  IG II² 11633 (f. Θεοδότη); (199) iii-ii BC  IG II³ (4) 597 ([Δ]ιόδω[ρος]); (200) c. 250 BC  SEMA 1727; (201) c. 150 BC  IG II³ (4) 112, 4 (Διόδω[ρο]ς: f. Μ[--]); (202) ii/i BC  IG II² 1054, 5 (Δ[ι]ό[δω]ρο[ς]?); (203) i AD  IG II² 2002, 7 (Δ(ι)όδωρος); (204) ?i AD  IG II² 2471 b; (205) 45/6 AD  IG II² 1969, 8; 1970, 12 (s. Εὔκαρπος); (206) ii AD  Hesp. 19 (1950) p. 50 no. 2; SEG XXX 328; cf. SEG XXXIX 225 (architect)

Athens*: (207) c. 411 BC  IG I³ 1190, 66 (Δ̣[ι]ό[δ]ορος: metic?); (208) 405 BC  IG I³ 1032, 421 (metic?); (209) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 190 (metic); (210) 45/6 AD  IG II² 1945, 122; (211) c. 115 AD   IG II² 2020, 99 (epeng.?); (212) ~ IG II² 2020, 112 (epeng.?); (213) 135/6 AD  IG II² 2001, 9 (epeng.?); (214) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 63 (f. Τυχικός); (215) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 103 (epeng.); (216) 155/6 AD  IG II² 2068, 181 (f. Εὐτύχης); (217) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 136 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.)

Foreign Residents:

    Achaia, Aigion: (218) i BC  IG II² 7947 (LGPN III.A (3)) (s. Λύκος)

    Bithynia, Kios-Prousias: (219) ii BC  IG II² 9020 (LGPN V.A (6)) (f. Γλαυκίας)

    Caria, Miletos: (220) v BC  IG I³ 1356 = IG II² 9496 (LGPN V.B (44)); (221) s. iii BC  SEMA 1343 (LGPN V.B (47)) (f. Φιλίστα); (222) ii-i BC   IG II² 9497 = 9498 (LGPN V.B (50)) (II s. Διόδωρος I); (223) ~ IG II² 9497 = 9498 (LGPN V.B (49)) (I f. Διόδωρος II); (224) i-ii AD  IG II² 9796 (LGPN V.B (63)) (f. Νικάριον); (225) imp. IG II² 9651 (LGPN V.B (61)) (f. Ζωτικός); (226) 87/8 AD  IG II² 1996, 237 (LGPN V.B (71)) (s. Πτολεμαῖος)

    Caria, Miletos?: (227) 87/8 AD  IG II² 1996, 230 (LGPN V.B (70))

    Cyprus, Kition: (228) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 311 + CEC 19 (1988) p. 24 (LGPN I (-)) (f. Ἀμμώνιος); (229) i AD  SEMA 1164 (LGPN I (-)) (s. Ἀντίπατρος)

    Egypt, Alexandria: (230) i BC  IG II² 8002 (f. Ἀμμωνία)

    Herakleia: (231) f. i AD  IG II² 8628 (f. Διοδώρα); (232) i AD  IG II² 8653 (f. Εὐνομία)

    Ionia, Ephesos: (233) hell. IG II² 8514 (LGPN V.A (31)) (s. Ἀθήναιος)

    Macedonia (Bottiaia), Edessa: (234) hell. IG II² 8481 (LGPN IV (9)) (f. Εἰρήνη)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (235) f. ii BC  SEG XXII 130, 14 (LGPN IV (-)) ([Δ]ιόδωρος)

    Mysia, Kyzikos: (236) ii-i BC  IG II² 9105 (LGPN V.A (172)) (f. Μηνοφάνης)

    Mysia, Pergamon: (237) i AD  Ag. XVII 639 = IG II² 10064 a (LGPN V.A (204)) (f. Μακαρία)

    Phoenicia, Sidon: (238) iii BC  IG II² 10274; (239) ii-i BC  SEMA 1429 (f. Μέλας)

    Pontos, Amisos: (240) iii-ii BC  SEMA 975 (LGPN V.A (222)) (Διόδ[ω]ρος: f. Δορκάς)

    Pontos, Sinope: (241) m. iv BC  IG II² 10321, 1 (LGPN V.A (224)) (I f. Δίων); (242) iv/iii BC  IG II² 2319, 61, 63; 2325, 170; 10321, 6; IG XI 105, 21; 107, 20; cf. Osborne, Naturalization III T93; PCG 5 pp. 25 ff.; Stephanis 694 + 696; PA 3959; RE (7) (LGPN V.A (225)) (and Athens Semachidai: II s. Δίων)

    Rhodes: (243) 183/2 BC  IG II² 2332, 115 (LGPN I (78))

    Syria, Antioch: (244) i BC  IG II² 8152 (I f. Διόδωρος II); (245) ~ (II s. Διόδωρος I); (246) i BC  IG II² 8285 (f. Σμύρνα); (247) i AD  IG II² 8204 = AIUK 4.6 (2022) no. 68 (f. Θεόδοτος); (248) imp. IG II² 8181 (f. Εὐάγγελος); (249) ~ Ag. XVII 423 = IG II² 8199 a (f. Ἡρακλείδης); (250) imp. IG II² 8288/9 (f. Στέφανος)

Διόζοτος

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) 196/5 BC  IG II³ (1) 1257, 5 (PA 3970); (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 87

Διοθείδης

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) iv BC  SEMA 59, 1, 5; IG II³ (4) 223, 11, 28 (= PA 6916); SEG XLVII 211 (Θεοθείδης - 2820: s. Σωκράτης I, f. Σωκράτης II)

Διόκλεια

Athens: (1) ii/i BC  ID 1966, 3 f. (PA 3972) (d. Ἀσκληπιάδης II); (2) 108/7 BC  ID 2628, 20 (m. Εὐθύδομος I (Lamptrai), Δημάρετος II (Lamptrai))

—Kikynna: (3) ii BC  IG II² 6459 (PA 3971) (-κλεα: d. Ἀσκληπιόδωρος)

—Skambonidai: (4) ?iv BC  IG II² 7299 (d. Ἀρχέβιος, m. Φιλιστίδης II (Probalinthos))

Athens?: (5) ?iii BC  CIA App. 8, 2; (6) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 136

Athens*: (7) hell. SEMA 1729 (d. Διοκλῆς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) i BC-i AD  IG II² 9499 (LGPN V.B (3)) (-κλεα: d. Πρῶτος)

    Thrace: (9) c. 125-100 BC  IG II² 8904 (LGPN IV (1))

Διοκλείδας

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) c. 410-400 BC  IG I³ 1354 (LGPN III.B (5)) (-κλ-: f. Ἀπολλόδωρος); (2) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 16, 157 (LGPN III.B (6))

Διοκλείδης

Athens: (1) c. 510-500 BC   IG I³ 681 (PA 3975) ([Διοκ?]λείδς: II s. Διοκλῆς); (2) ~ IG I³ 682 ([Διοκλεί?]δ̣ες: I f. Διοκλῆς); (3) c. 415 BC  And. i 37; And. i 45; And. i 53; And. i 58; And. i 60; And. i 65; And. i 66 f.; PCG 7 p. 420 fr. 61 (PA 3973); (4) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 171 f. (Διοκλείδ[ης]); (5) c. 210 BC  IG II³ (1) 1429, 2; (6) 132/1 BC  Thompson, New Style Coinage 383-6; 391; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 3974) (Διοκλε(ίδης))

—Ikarion: (7) c. 360-350 BC  IG II² 6309 + AM 67 (1942) p. 168 no. 348 (s. Μνησικλείδης)

—Kephale: (8) 305/4 BC  Ag. XV 58, 67 (Δ̣ι̣ο̣κλείδης)

—Kydathenaion: (9) 137/6 BC  IG II² 974 = SEG XVIII 26, 7 (PA 3976a) (f. Διογένης)

—Lamptrai: (10) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 22 (Δ̣ι̣ο̣κλείδης: f. Διοκλῆς); (11) 45/6 AD  IG II² 1945, 11 (Διο[κλεί]δης: s. Διοκλῆς)

—Phrearrhioi: (12) s. iv BC  IG II² 1629, 67, 131; Ag. XIX P 20, 21 f. (PA/APF 3979) (f. Διοπείθης)

—tribe Oineis: (13) c. 411 BC  IG I³ 1190, 167 (PA 3976) (-δς)

Athens?: (14) ?iii BC  CIA App. 123, 5 (Διοκλ[εί]δης)

Athens*: (15) m. iv BC  IG II² 8612

Foreign Residents:

    Lakonia, Kythera: (16) f. iv BC  IG II² 9110 = CAT 3.355 b (LGPN III.A s.v. Διοκλείδας (2))

    Megaris, Megara: (17) iii BC  IG II² 9307 (LGPN III.B Διοκλείδας (8)) (f. Δημώ)

Διοκλῆς

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 681 (= PA 3980); IG I³ 682 (-κλς: s. Διοκλείδης I, f. Διοκλείδης II); (2) f. v BC  [Lys.] vi 54 (PA 4000) (s. Ζάκορος); (3) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 5 (-κλς); (4) c. 480 BC  CAVI 4559; cf. ARV² p. 1574 (PA 3981) (-κλές: kalos); (5) v/iv BC   PA 3982 (f. Εὐθύδημος); (6) ~ ID 103, 61; 104, 118; 104-11 B, 11; 104-12, 89; 104-27 B, 15; 104-31 = IEleusis 167, 11 f. (PA/APF 3991) (f. Εὐθύδικος); (7) 409 BC  IG I³ 102, 14, 39 (PA 3983) (-κλς); (8) 409/8 BC  Develin, AO p. 169 (PA 3984) (archon epon.); (9) c. 403 BC  SEG XXXVIII 31 = XLIX 316; (10) c. 400 BC  D. xxiv 42 (PA 3989); (11) c. 400-380 BC  Lys. fr. xxxix (PA 3987); (12) f. iv BC   Is. i 14; Is. i 23 (PA 3986); (13) ~ Lys. iv 4 (PA 3988); (14) iv BC  IG II² 12597 = 11159 (PA 3999b) (s. Σήλων); (15) m. iv BC   IG II² 2386, 6 (PA 4001) (-κλέης: s. Κηφισοφῶν); (16) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 54 (PA 3989a); (17) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 66 (f. Δίφιλος); (18) ~ IG II² 6932 = AIUK 4.6 (2022) no. 32 (f. Ἀριστονίκη); (19) m. iv BC  SEMA 1728 (Διοκλ[ῆς]); (20) c. 350-325 BC  Ag. XIX P 37, 12 (Διοκλέ[ουσ] (gen.?)); (21) s. iv BC  IG II² 11158 (PA 3999a); IG II² 11797 (PA 3989b) (s. Εὔδραστος, f. Καλλιστομάχη); (22) c. 340 BC  SEG LXVII 80, 2, 4; (23) iv/iii BC  IG II² 2728 = Finley, SLC p. 140 no. 79, 6 f.; (24) 286/5 BC  IG II³ (1) 863, 3; 864, 3; 865, [1]; 866, 1; 875, 7; Plu., Mor. 851e; ZPE 84 (1990) p. 126 no. 21 (PA 3993) (archon epon.); (25) 281/0 BC  Ag. XIX P 52, 8; (26) c. 260-250 BC   Nachtergael, Les Galates 7, 59; 10, 55; cf. Stephanis 705 + 706 (PA 3997) (II s. Διοκλῆς I); (27) ~ Nachtergael, Les Galates 7, 59; 10, 55 (cf. PA 3997) (I f. Διοκλῆς II); (28) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 210 no. 104²; p. 210 no. 105; (29) ii BC  IG II³ (4) 774 (Διοκλ[ῆς]); (30) ?180/79 BC  IG II³ (1) 1305, 2; 1306, 2 (Δι[οκ]λῆς: s. Νόμιος); (31) 156/5 BC  ID 1417 A I, 153 f.; (32) c. 150 BC  FD III (2) 94, 2; (33) 148-134 BC  IG II² 1940, 33 (PA 3996) (s. Ἀπολλόδωρος); (34) 139/8 BC  IG II² 933 = Ag. XVI 308, [1]; ID 1580, 4; AM 66 (1941) pp. 228 ff. no. 4, 3 (PA 3995) (archon epon.); (35) 138/7 BC   FD III (2) 23, 20 (f. Μνάσιππος); (36) ~ FD III (2) 23, 5 (Διο[κλ]ῆς: s. Πασίων); (37) c. 135 BC   ID 2595, 22 (cf. PA 3998) (I f. Διοκλῆς II); (38) ~ ID 2595, 21 (PA 3998) (II s. Διοκλῆς I); (39) 124-120 BC  Thompson, New Style Coinage 478-80; 510; 512; 515 (PA 3994); (40) ii/i BC   SEG XIX 400, 2 (f. Ἀντίπατρος); (41) ~ ID 1966, 3 ([Διο]κλῆς: s. Ἀσκληπιάδης II); (42) 108-104 BC  Thompson, New Style Coinage 736-40; 795-8 (Διοκλ(ῆς)); (43) 106/5 BC   FD III (2) 25, 21 (f. Βάκχιος); (44) ~ FD III (2) 28, 16; (45) 106/5 BC  FD III (2) 15, 10 (f. Δίων); (46) 106-97 BC  FD III (2) 15, 12; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 55 (s. Διονύσιος); (47) i BC  Ag. XVI 334, 13; (48) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 17 (I f. Διοκλῆς II); (49) ~ (II s. Διοκλῆς I); (50) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 14 (s. Φίλιππος); (51) c. 98-80 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 15, 18, 61; SEG XXXIII 290 B, 2 (Stephanis 703 = 700) (s. Αἰσχίνης); (52) 82/1 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 12; (53) m. i BC   IThesp 187, 24 (PA 3999) (II s. Διοκλῆς I); (54) ~ IThesp 187, 24 (cf. PA 3999) (I f. Διοκλῆς II); (55) 57/6 BC   IG II² 1339, 1 f. (PA 4031) (Διοκλέ[ους] (gen.): I f. Διοκλῆς II); (56) ~ IG II² 1339, 1; 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 61, 133; Ag. XV 268, 1, 15 (PA 4032) (II s. Διοκλῆς I: archon epon.); (57) 47/6 BC  ID 2632, 5 (archon epon.); (58) c. 38-36 BC  ID 2632, 24 (f. Εὐθύδικος); (59) imp. IG II² 5158 (Διο[κλῆς?]); (60) 53-67 AD  IG II² 1989, 2 (archon epon.); (61) ii AD  IG II² 2142 = SEG LIX 172, 10; (62) ii-iii AD  IG II² 5196; (63) 130-150 AD  Ag. XV 332, 15 (s. Ἡρ[--]); (64) iii AD  IG II² 3014, 4 (Διοκ[λῆ]ς)

—Acharnai: (65) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150 (-κλς: s. Ἄστειος); (66) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 60 (PA 4019); (67) s. iv BC  IG II² 505, 5 (cf. PA 4019) (f. Ἐπικράτης); (68) 164/3 BC  Ag. XV 220, 58; 221, 9 ([Δι?]οκλῆς - S.G.B.); (69) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 119 (Διοκλ[ῆ]ς: I f. Διοκλῆς II); (70) ~ ([Διοκ]λῆς: II s. Διοκλῆς I); (71) i AD  IG II² 5791 (s. Ἑλίκων)

—Agryle: (72) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 32, [36] (f. [--]πος)

—Alopeke: (73) f. v BC  Plu., Them. 32; cf. APF 6669 VI (PA 4064) (s. (nat.) Θεμιστοκλῆς I (Phrearrhioi), Ἀρχίππη, s. (ad.) Λύσανδρος); (74) m. iv BC  IG II² 124, 23; 1612, 279; 1615, 135, 156; 1616, 25; D. xxi 174; Polyaen. v 29 (PA/APF 3099 = 4015); (75) ii/i BC  IG II³ (4) 1373 II (f. Δίφιλος)

—Amphitrope: (76) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 13 (PA 4017) (s. Φιλαρχίδης)

—Anakaia: (77) 183/2 BC  IG II² 2332, 237 (PA 4018)

—Anaphlystos: (78) 138/9 AD  Ag. XV 333, 17 (s. Ὕλλος)

—Angele: (79) f. iv BC  IG II² 121, 7; 122, 3 f.; 123, 3; 1611, [313]; IG II³ (4) 245, 10; IG II² 6707; Ag. XVI 53, 3 (PA/APF 4009 = 4010) (s. Διοπείθης, f. Διόδοτος, Καλλιστράτη); (80) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 104

—Athmonon: (81) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 100 (PA 4013) (s. Δῖος); (82) c. 113-116 AD  IG II² 2022 = SEG XXXII 210, 9 (I f. Διοκλῆς II); (83) ~ (II s. Διοκλῆς I); (84) 181/2 AD  Ag. XV 402, 50 (f. Διονύσιος)

—Azenia: (85) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 136; (86) c. 45-42 BC  Ag. XV 278, 10; ID 2632, 11 (archon epon.: date - S.G.B.); (87) i AD  IG II² 5299 (f. Ἀθηνόδωρος); (88) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 98 (f. Φίλητος)

—Berenikidai: (89) ii-i BC  IG II² 5874 (s. Ἀσκληπιάδης); (90) 144/3 BC  ID 2593, 12; (91) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 101 (PA 4020) (Δι[οκ]λῆς: f. Τιμοκράτης)

—Cholargos: (92) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 21

—Elaious: (93) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 63 (cf. PA/APF 4021) ([Δ]ιοκλῆ[ς]: I f. Διοκλῆς II); (94) ~ (Δ̣ιο[κ]λ̣[ῆ]ς: II s. Διοκλῆς I); (95) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 17 (PA/APF 4021) (f. Φιλέας); (96) m. ii AD   Ag. XV 339, 14 (II s. Διοκλῆς I); (97) ~ Ag. XV 339, 13-15 (I f. Σώσανδρος, Διοκλῆς II, Εὐριπίδης)

—Erchia: (98) iv/iii BC  IG II³ (1) 902, 28; IG IX (1)² (1) 17, 90; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma) (PA/APF 4023) (I f. Δρομέας II); (99) 259-238 BC  IG II³ (1) 983, 70; 1023, 7 (s. Ἀριστόφιλος); (100) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 38; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma); cf. PA 4024; APF 126 ([Δι]ο̣κλῆς: II s. Δρομέας I); (101) iii/ii BC  IG II² 2331, 7; IG II³ (1) 1063, 8; cf. GRBS 20 (1979) pp. 334 ff.; Habicht, Studien pp. 183 ff.; APF 126 (Διο[κλ]ῆ[ς]: III s. Δρομέας III, f. Δρομέας IV, Διοκλῆς IV); (102) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 80 (s. Φιλόστρατος I); (103) f. ii BC  IG II² 2331, 7; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma) (PA/APF 4026) (IV s. Διοκλῆς III); (104) c. 138-100 BC  IG II² 2452, 57; FD III (2) 11, 13; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma); cf. APF 126 (PA 4027) (VI s. Δρομέας V)

—Erchia?: (105) ii BC  FD III (2) 27, 5; 34, 4; 35, 3; 41, 2; 46, 1, 5 f. (f. Διοκλῆς V); (106) 138-127 BC   FD III (2) 23, 2; 24, 5; 27, 5; 34, 3 f.; 35, 3; 41, 1; 46, 1, 5, 9; Habicht, Studien pp. 183 ff. (stemma) (V s. Διοκλῆς IV?, f. Διοκλῆς VII); (107) ~ FD III (2) 23, 2; 24, 5 (VII s. Διοκλῆς V: ident. - S.G.B.)

—Erikeia: (108) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 74 (PA 4022) (f. Ἀντίδωρος)

—Eupyridai: (109) s. i BC  IG II² 2461, 76 (PA 4028) ([Δι]οκλῆς: s. Εὔνικος)

—Hagnous: (110) hell. SEG L 829 XX, 1, 7 (s. Ἀπολλώνιος, f. Ζωτικός); (111) i BC/ i AD  Plu., Mor. 843c; IG II² 3283, 1; 3536, 2; 3928 = IEleusis 348, 2; IG II² 4042 = IEleusis 349, 3; IG II² 4175, 4; 4176, 7; cf. Clinton, Sacred Officials pp. 56 f. (PA 4011 = 4012) (s. Θεμιστοκλῆς II, Νικοστράτη, f. Ἀθηναΐς)

—Halai (Aixonides): (112) 430-420 BC  CVA Robinson 2 pl. 48 + Beazley Addenda p. 331 no. 1115. 30 = CAVI 3918 (Διοκλ[ς]); (113) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 24 (PA 4014) (Δ̣[ιοκ]λ̣ῆς: ?s. Φίλαγρος I, f. Φίλαγρος II)

—Halimous: (114) ?imp. IG II² 5537 (s. Λύσανδρος)

—Hamaxanteia: (115) c. 225-200 BC  IRhamnous 31, 32; 167, 1, 19, 21, 29, 41 = IG II² 1322; SEG LI 124? (s. Δίων); (116) c. 200 BC  IG II² 5590 (PA 4016); (117) ii BC  IG II² 5597 (cf. PA 4016) (f. Καλλιόπη)

—Kedoi: (118) 341/0 BC  Ag. XIX P 27, 2; (119) i BC  IG II² 6380 a (f. Θεοφίλη)

—Kephisia: (120) f. i BC  IG II² 1046, 10, 19, 24, 27 (cf. PA 4032); IG II³ (4) 781, [1] (I f. Διοκλῆς II); (121) c. 65-36 BC  IG II² 1046, 10, 19, 23, 27; IG II³ (4) 781, [1]; Thompson, New Style Coinage 1249-50; 1259-62; 1269-70 + Chiron 21 (1991) pp. 15 f. (PA 4033) (Διοκλῆς νεώτ.: II s. Διοκλῆς I); (122) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 58 (Δ̣ιοκλῆ[ς])

—Kerameis: (123) s. iv BC  IG II² 1612, 342?; 1622, 762 (PA/APF 4030)

—Kolonai: (124) ii BC  IG II² 6517 (cf. PA 4034) (s. Ξενοπείθης); (125) 119/18 BC  IG II² 1008, 39, 84 + SEG XXI 477 I, 132 (cf. PA 4034) (s. Ξενοπείθης); (126) 103/2 BC  IG II² 1335, 18 (cf. PA 4034)

—Kolonai (Leontid): (127) c. 281-250 BC  Ag. XV 72, 218; IG II³ (1) 1030, 63 (Δ[ι]οκλῆς: f. Θεοφάνης)

—Krioa: (128) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 90 (PA 4035) (s. Εὐφράνωρ)

—Kydathenaion: (129) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 54 (PA 4037) (s. Δίων); (130) 214/13 BC  IG II³ (1) 1161, 2, 44; 1163, 1; 1164, 1, 12, 42 f.; 1166, 7 f., 28 f.; IG II² 1304 = IEleusis 211, 19 f.; IG II² 1539, 2; 1706, 99; IRhamnous 43, 5; SEG LVI 203, 6 (PA 4036) (archon epon.)

—Kytheros: (131) 336/5 BC  Ag. XV 42, 194

—Lamptrai: (132) iv BC  SEMA 368, 1 f. (s. Διονύσιος, f. Ἀρχίππη); (133) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 23 (= PA 4038); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 22 (s. Διοκλείδης); (134) 45/6 AD  IG II² 1945, 11 (Δ̣ι̣[οκ]λῆ[ς]: f. Διοκλείδης); (135) 143/4 AD  IG II² 2050, 47 (f. [--]λῆς)

—Lamptrai?: (136) m. iv BC  SEMA 2274

—Melite: (137) ii/i BC   ID 2364, 9 f.; FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 16 (s. Σαραπίων II); (138) ~ Plu., Mor. 843b (= PA 4039); IG II² 3491 = IEleusis 273, 2; IEleusis 300, 22; BCH 92 (1968) pp. 493 ff. (stemma); cf. Clinton, Sacred Officials p. 100 no. 6 (I f. Διοκλῆς II, Σαραπίων IV, Διφίλα); (139) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 80 (cf. PA 12814) (Διο[κλῆς]: f. Σόλων); (140) m. i BC  Plu., Mor. 843b; IG II² 1343, 19 f.; Thompson, New Style Coinage 1271 + Chiron 21 (1991) p. 17 (= PA 4040); IEleusis 300, 22; BCH 92 (1968) pp. 493 ff. (stemma) (II s. Διοκλῆς I, Φιλίππη (Peiraieus), f. Φιλιππίδης, Νικοστράτη); (141) inc. Unp. (Habicht) (s. Δημήτριος)

—Myrrhinous: (142) f. iv BC  IG II² 6889 (cf. PA 4041); (143) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 3, 8 f. (cf. PA 4041); IG II³ (4) 709, 4 (= PA 3992)

—Myrrhinoutta: (144) 183/2 BC  IG II² 2332, 111 (PA 4042); (145) 138/9 AD  Ag. XV 331, 36 (s. Ἀλέξανδρος); (146) 163/4 AD  IG II² 2086, 64 (f. Εὔπορος)

—Pa--: (147) i/ii AD  IG II² 2257, 2 (I f. Διοκλῆς II); (148) ~ (II s. Διοκλῆς I)

—Paiania: (149) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 27 (cf. PA 4045) (s. Χαιρέας); (150) 183/2 BC  IG II² 2332, 84 (cf. PA 4045) (Διοκ[λ]ῆς: s. Χαιρέας); (151) 131/0 BC  ID 2141, 7; 2163, 3 (f. Φιλοκλῆς); (152) ii/i BC  ID 2594, 6 (= PA 4044); IG II² 7085, 2 (f. Στρατόνικος)

—Pallene: (153) i BC  Ag. XVII 273, 2 (f. Λυσ[--])

—Pambotadai: (154) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 1 (Διοκλ[ῆς]); (155) imp. IG II² 9618 (f. Πρωτογένης); (156) ii-iii AD  IG II² 7144 (Διοκλῆς ὁ καὶ Εὐτυχᾶς: s. Πρωτογένης)

—Peiraieus: (157) m. iv BC  IG II² 1622, 593 (PA/APF 4046); (158) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 21; (159) 175/4 BC  IG II² 1329, 2 f. (PA 4047) (f. Ὀνησίκριτος); (160) c. 155 BC  Ag. XV 226, 45; (161) 41 AD  IG II² 3268, 7; (162) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 92 (I f. Διοκλῆς II); (163) ~ (II s. Διοκλῆς I)

—Pergase: (164) 158/7 BC  ID 2605, 19 (f. Σέλευκος)

—Phaleron: (165) i/ii AD  IG II² 3687 = IEleusis 523, 7 (f. Αἴλ. Γέλως I, Αἴλ. Ἀλέξανδρος I: archon epon.); (166) 154/5 AD   IG II² 2067, 160 (II s. Διοκλῆς I); (167) ~ IG II² 2067, 161 (I f. Διοκλῆς II)

—Phegaia: (168) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 156 ([Δι]οκλῆς); (169) iii-ii BC  IG II² 7634 (PA 4060)

—Phlya: (170) m. iv BC  Is. viii passim; Is. frr. viii-ix; Ag. XIX L 6, 9 f. (PA/APF 4061) (f. Πολέμων)

—Phrearrhioi: (171) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 71; cf. Hesp. 16 (1947) p. 172 (PA 4062) (Δ[ιο]κλῆς: f. Νικόστρατος); (172) m. i BC  IG II³ (4) 377, [6]; 380, 5; 381, 6; 391, 7 (PA 4063) (f. Φίλιος)

—Phyle: (173) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 10 (Διοκλέ(ους)? (gen.), Διοκλε(ίδης)?: f. Φίλιτος)

—Pithos: (174) f. iv BC  IG II² 1604, 91-3; 1609, 118; IG II³ (4) 1357; Ag. XIX P 5, 48 f., 58; XIX P 24, 14 f.?; SEG XXXIX 171, 5; XLIX 318, 2; D. xxi 63; Is. viii 19 f. (PA/APF 4048) (s. Διοχάρης I, f. Διοχάρης II)

—Prasiai: (175) c. 235-218 BC  IG II³ (1) 1063, 13; 1155, 48 (f. Διοφάνης)

—Probalinthos: (176) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 27 (PA 4049)

—Prospalta: (177) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 8 (PA 4050)

—Ptelea: (178) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 10 (PA 4051); (179) 281/0 BC  Ag. XV 72, 60; IG II³ (1) 882, 6 (s. Ἰσχυρίας)

—Rhamnous: (180) s. iv BC  IG II² 7355 (PA 4052) (f. Θεοφίλη); (181) c. 235/4 BC  IRhamnous 17, 47 (f. Λυσίθεος)

—Semachidai: (182) 148-134 BC  IG II² 1939, 17 (PA 4053) (f. Ξένων)

—Sounion: (183) m. iv BC  IG II² 1596, 28 (PA 4054) (f. [--]ίδης); (184) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 8, 17, 30; XIX P 18, 62; XIX P 20, 42 f.?; (185) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 6 (PA 4055) (f. Ξενόφαντος); (186) ii BC  IG II² 7413

—Sphettos: (187) c. 111-116 AD  IG II² 2022 + SEG XXXII 210, 14; IG II² 2024, 31 (f. Εὔπορος, [...]ριος)

—Steiria: (188) m. iv BC  IG II² 7456, 1 (s. Διονυσόδωρος, Εὐκολίνη); (189) hell. SEMA 620 (s. Ἀπολλώνιος)

—Sypalettos: (190) i BC   IG II² 3494, 1, 6 (cf. PA 4057) (I f. Διοκλῆς II); (191) ~ IG II² 3494, 1, 6, 9? (PA 4057) (II s. Διοκλῆς I, f. Διοκλῆς III); (192) i BC  IG II² 3494, 3 (PA 4056) (III s. Διοκλῆς II); (193) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 27 (f. Διονύσιος)

—Teithras: (194) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 13

—Thorikos: (195) hell. IG II² 6222 (PA 4029) ([Δ]ιοκλῆς: f. Εὐχάριστος)

—Tyrmeidai: (196) iii BC  IG II² 7579 (PA 4059) (Δι[ο]κλῆς: s. Σατυρίων); (197) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 101; (198) 122/1 BC   ID 2102, 4 f.; 2149, 3; 2610, 20 (PA 4058) (II s. Διοκλῆς I); (199) ~ ID 2102, 5; 2149, 4 (cf. PA 4058) (I f. Διοκλῆς II); (200) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 139 (cf. PA 4058) (f. Μηνόδωρος)

—Xypete: (201) m. iii BC  IG II³ (1) 1081, 5 (Διοκ̣[λῆς]: s. Κ[--]); (202) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 101 (PA 4043) ([Δ]ιοκλῆς: f. Νικόμαχος)

—tribe Aiantis: (203) c. 411 BC   IG I³ 1186, 87 (-κλς); (204) ~ IG I³ 1186, 123 (-κλς)

—tribe Erechtheis: (205) 459 BC  IG I³ 1147, 163 (PA 4002) (Διο[κ]λς); (206) c. 411 BC  SEG LII 60, 25 (-κλς)

—tribe Kekropis: (207) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 129 (PA 4004) (s. Ἀγαθ[--])

—tribe Leontis: (208) s. v BC   X., HG ii 3. 2 (PA 4006); (209) ~ IG I³ 1193, 106 (-κλς); (210) c. 420 BC  City beneath the City 452, 30 (-κλς); (211) c. 411 BC  IG I³ 1190, 152 (PA 4005) (Διοκλ[ς]); (212) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 113 (cf. PA 4007) (Διοκ[λῆς]: I f. Διοκλῆς II); (213) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 113 (PA 4007) ([Δι]οκλῆς: II s. Διοκλῆς I); (214) 161/2 AD  IG II² 2085, 45 (s. Λεωνίδης); (215) 165/6 AD  IG II² 2090, 78 (s. Ἀττικός); (216) 194/5 AD  IG II² 2191, 17 (Διοκλῆς ὁ καὶ Τρύφων)

—tribe Oineis: (217) f. ii BC  IG II² 957, 61; 958, 86, 92; 2314, 78 (PA 4008 = 4003) (s. Χαρῖνος I, f. Χαρῖνος II, [--]ης)

—tribe Ptolemais: (218) c. 185 BC  IG II³ (1) 1363, 7

Athens?: (219) v/iv BC  PCG 5 pp. 18 f. (PA 3985) (or Phleious); (220) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 1; (221) ?iii BC   CIA App. 37 a, 4; (222) ~ CIA App. 94, 2, 5, 12, 14 f., 18; (223) ii BC  IG II² 11196 (f. Διοσκουρίδης); (224) ii-i BC  ID 2032; (225) a. 166 BC  ID 2522 (f. Ἀθηναγόρας); (226) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 15; (227) c. 40-54 AD  IG II² 1974, 20; (228) 45/6 AD  IG II² 1970, 17; (229) s. i AD  IG II² 1992, 23; (230) ii AD  Luc., Eun. 4 ff. (fict.); (231) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 34 (I f. Διοκλῆς II); (232) ~ (II s. Διοκλῆς I); (233) iii AD   IG II² 11157, 1; (234) ~ IG II² 2283, 17; (235) inc. SEMA 1730

Athens*: (236) 408/7 BC  IG I³ 476, 398 (Διοκλ[ς]?); (237) iv/iii BC  Ag. XXI F 177; (238) hell. SEMA 1729; 1731; 1732 (s. Ἱεροκλῆς, f. Διόκλεια); (239) c. 268 BC  D.L. v 63 (freed.); (240) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 154 no. 39 (f. Ἀλεξᾶς); (241) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 25 (f. Ἐπίγονος); (242) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 152 (f. Τρόφιμος); (243) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 171 (s. Λεωνίδης: epeng.); (244) 255/6 AD  IG II² 2245, 467 (epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (245) ?s. iv BC  IG II² 8340 (LGPN V.A (13)) (f. Μιδίας)

    Boiotia, Thespiai: (246) m. ii BC  IG II² 2334, 59 (LGPN III.B (11))

    Caria, Miletos: (247) i-ii AD  IG II² 9597 (LGPN V.B (38)) (f. Εὔκαρπος); (248) imp. IG II² 9493 (LGPN V.B (37)) (f. Διῆς); (249) m. ii AD  IG II² 9548 + SEG XIII 158 (LGPN V.B (-)) ([Διο]κλῆς: f. Δῶρος)

    Caria, Miletos?: (250) 87/8 AD  IG II² 1996, 264 (LGPN V.B (41))

    Crete, Polurrhenia: (251) ii BC  IG II² 10103; cf. AEE² p. 206 no. 829 (LGPN I (8)) (Διοκλ(ῆ)ς: s. Σῶσος)

    Cyprus: (252) f. iv BC  IG II² 9120 (LGPN I (-)) (I f. Διοκλῆς II); (253) ~ ([Δι]οκλῆς: II s. Διοκλῆς I)

    Cyrenaica, Cyrene: (254) c. 300 BC  IG II² 1956, 58 (LGPN I (57)) (mercen.)

    Euboia, Karystos: (255) c. 300 BC  IG II² 1956, 79 (LGPN I (49)) (mercen.)

    Galatia, Ankyra: (256) imp. SEMA 945 (LGPN V.C (1)) (f. Ἐχενίκη)

    Herakleia: (257) i BC/ i AD  IG II² 8592 (f. Βακχίς)

    Laodikeia: (258) ii-i BC  IG II² 9183/4 (f. Νικόλαος)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (259) s. iv BC  IG II² 10020 (LGPN IV (6)) (f. Γοργίας)

    Phleious: (260) v/iv BC  PCG 5 pp. 18 ff.; cf. Osborne, Naturalization III PT 127 (LGPN III.A (17))

    Syria, Antioch: (261) iii BC  IG II² 8314 (f. Χαρίτιον); (262) imp. IG II² 8232; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (f. Μάρθα)

Διοκλίς

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (1) i AD  IG II² 9065 (LGPN III.A (1)) (d. Ξενόδοκος)

Διοκράτης

Athens:

—Eleusis: (1) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 4 (f. Γοργίας)

Διοκρέων

Athens:

—Aphidna: (1) 304/3 BC  Ag. XV 59, 22; 61, 254 (s. Κρέων)

Διόμανδρος

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2376, 11 (Διόμανδ[ρος]); (2) 187/8 AD   IG II² 2113, 154 (s. Καλόκαιρος: epeng.); (3) ~ IG II² 2113, 167 (Διόμαν[δ]ρος: f. Ζώσιμος)

Διομέδων

Athens: (1) 412-406 BC  PA 4065; (2) iv BC  SEMA 1569; (3) m. iv BC  SEG XIX 174, 15 (Διο[μ]έδων: f. [--]εν[.]ς); (4) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 163 (Δ[ιο]μέδων); (5) 335-322 BC  IOrop 357; (6) a. 321/0 BC  IG II² 1469, 6 f.; 1470, 10 (Διομέδ[ων]); (7) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 6 (s. Διοκλ[--]); (8) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, [1], 22; 1011, 4; 1017, 9 f.; 1118, 9?; IG II² 1298, 6, 14 f.; SEG LIX 155, 24; cf. Rhamnous 1 pp. 36-7 (unp.) (PA 4066) (archon epon.); (9) 123/2 BC  Thompson, New Style Coinage 535; 540-1 (Διομέ(δων))

—Acharnai: (10) m. iv BC  Ag. XIX P 24, 42 (s. Διόμνηστος)

—Kyrteidai: (11) ii-iii AD  ZPE 228 (2023) p. 145 no. 10 (Διο[μέδω]ν?: f. Νικάνωρ)

—Sounion: (12) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 61

Athens?: (13) iv BC  IG II² 10595 (f. Αἰαντίς); (14) ?iv BC  Arist., Rh. 1397a 26; (15) m. iv BC  SEMA 1733

Διομένης

Athens:

—Hamaxanteia: (1) 334/3 BC  IG II² 1623, 117 f. (PA/APF 4067) (s. Διόδοτος)

—Sounion: (2) f. ii BC  IG II² 4282 = Ag. XVIII H540; IG II² 4284 = Ag. XVIII H541 (PA 4069) (f. Ἕρμιππος)

—tribe Attalis: (3) 128/7 BC  FD III (2) 27, 41; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe)

Διομήδης

Athens: (1) s. v BC  D.S. xiii 74. 3; And. iv 26 (PA 4070); (2) c. 300 BC  IG II² 1321, 5; SEG XXX 94 (date) ([Διο]μήδης); (3) c. 150-100 BC  IG II² 4257; IG IV (1)² 626; FD III (2) 49, 33; IMM 88 A b; cf. Osborne, Naturalization PT 149; PCG 5 p. 31 (PA 4071) (and Pergamon: s. Ἀθηνόδωρος)

—Azenia: (4) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 9 ([Δι]ομήδης)

—Kollytos: (5) imp. Ag. XVII 186 (Γάϊς Καρρείνας Διου-)

—Pallene: (6) i/ii AD  IG II² 2020, 85 f.; 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 79; IG II² 2068, 3 (I f. Διομήδης II, Παίων, Τρύφων I); (7) c. 115 AD  IG II² 2020, 85 (II s. Διομήδης I); (8) 155-170 AD  IG II² 2068, 188; Ag. XV 380, 7 (III s. Τρύφων I); (9) 163-166 AD  IG II² 2086, 133; 2090, 32 (f. Ὀνήσιμος)

—Phlya: (10) 398/7 BC  IG II² 1388, 6; 1391, 8; 1392, 6 (PA/APF 4072) (?s. Λυκομήδης II)

—Ptelea: (11) 255/4 BC  IRhamnous 1 = ZPE 157 (2006) p. 107, 3, 18; IRhamnous 14, 3, 8 (s. Διόδωρος)

—tribe Aigeis?: (12) 45/6 AD  IG II² 1945, 14 (Δ[ιο]μήδη[ς]: f. [.]ω̣[.]ά̣κ̣τ̣η̣ς̣)

—tribe Pandionis: (13) s. v BC  IG I³ 1193, 6 ([Δ]ιο(μ)δ̣[ς])

Athens?: (14) c. 560 BC  CAVI 7944 (ABV p. 106 + AJA 58 (1954) p. 187 no. 3) (Διομδς: fict.?); (15) m. i AD  IG II² 1981, 9 ([Δι]ομήδης)

Athens*: (16) 155/6 AD  IG II² 2068, 145 (Διομή(δης): f. Ζώσιμος); (17) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 67 (s. Ἀνέγκλητος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (18) c. 112 AD  IG II² 2024, 78 (LGPN V.B (18)) (f. Λέων); (19) inc. IG II² 9540 + SEG XXI 969 (LGPN V.B (16)) (f. Ἐλευθέριν)

    Thessaly (Achaia Phthiotis), Melitaia: (20) imp. IG II² 9332 (LGPN III.B (2)) (s. Κρίτων)

Διομιδεύς

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 88, 184 (Ἰούνι[ο]ς Διομιδεύς)

Διόμνηστος

Athens: (1) c. 515 BC  Immerwahr, Script 403 = CAVI 6427 (-μν-); (2) ?f. v BC  IG I² 791 (vase) (-μν-); (3) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 1 (Διόμνη[στος]: f. Πολύμνηστος)

—Acharnai: (4) m. iv BC  Ag. XIX P 24, 42 (f. Διομέδων); (5) s. iv BC  IG II² 5792 (PA 4073) (f. Διότιμος)

—Erchia: (6) v/iv BC  Plu., Mor. 836e (PA/APF 4074) (s. Θεόδωρος, Ἡδυτώ)

—Kydantidai: (7) v/iv BC  Lys. xviii 21 (PA/APF 4075) (s. Διόγνητος)

—Phaleron: (8) m. iv BC  IG XII (6) 262, 290 (Διόμν(η)στος)

—Skambonidai: (9) m. iv BC  IG II² 7395 = 11207 (s. Δόκιμος, Νικίππη)

Athens?: (10) v/iv BC  IG II² 11203 (PA 4072a) (f. Δίων); (11) ?315-305 BC  Men., Sam. 504; cf. LGPN I s.v. (1)

Διόνη

Athens?: (1) ii BC  IG II² 11160 (d. Τήλιος)

Διόνικος

Athens: (1) ii AD  Luc., Nav. 24 (fict.)

Athens?: (2) m. i AD  IG II² 1984, 11

Διόνιος

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1728

Διοννῦς

Foreign Residents:

    Samos: (1) s. iv BC  IG II² 10226; cf. SEG XIII 174 (LGPN I (1)) (Διονν[ῦς]: f. Βίσθαρος)

Διονῦς

Athens?: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 35; (2) 45/6 AD  IG II² 1969, 17

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) iii BC  IG II² 8800 (f. Τέχνων)

Διονυσᾶς

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 9

—Azenia: (2) i AD  IG II² 5302, 4; cf. RCA pp. 436-7

Athens?: (3) iii/ii BC  IG II³ (1) 1460, 4 ([Δι]ονυσᾶ[ς] - Hiller: dub.)

Διονυσία

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11166 (PA 4076a); (2) ii-i BC   ID 1974, 1 (d. Γναῖος, m. Εἰρηναῖος II, Ἀμμώνιος II); (3) ~ ID 2246, 1 (PA 4077) (d. Δημήτριος, m. Τίμων); (4) s. ii BC  IG II³ (4) 1035, 2 f. (Διονυσί[α]: m. Σώστρατος, Διονύσιος (both Ikarion)); (5) ii AD   IG II² 6761, 2 (d. Διονύσιος, m. Ἀπολλωνία (Marathon), Ἐπίκτησις (Marathon)); (6) ~ IG II³ (4) 1251; (7) v-vi AD   IG II² 13469 (SEMA 2683) (Διω-); (8) ~ IG II² 13549 (SEMA 2768); (9) inc. IG II² 7514 (d. Δίων)

—Aithalidai: (10) hell.-imp. IG II² 5386 = ZPE 228 (2023) p. 143 no. 4 (Διον[υσία?]: d. Δημήτριος)

—Hamaxanteia: (11) hell. SEMA 93 (d. Διονύσιος)

—Kephisia: (12) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 37 (PA 4078) ([Διο]ν̣υσία: d. Διονύσιος)

—Lamptrai: (13) hell. SEG L 829 XX, 2 (d. Εὐκράτης, m. Ζωτικός); (14) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 57 (PA 4079) (Δ[ι]ονυσία: d. Διονύσιος, Σωσιβία)

—Melite: (15) f. iii AD  IG II² 2342 = 13620, 15; IG II³ (4) 1053; 1668; SEG XXII 482, 10 (and Delphi: Γελλία Διονυσία: d. Λ. Γέλλιος Ξεναγόρας II, Ἑρμιππίς (Acharnai?), m. Ξεναγόρας (Phaleron))

—Paiania: (16) ii AD  IG II² 7042 (d. Δημοσθένης)

—Pallene: (17) ii/i BC  ID 1969 b, 2 ([Δ]ιονυσία: ?d. Διονύσιος I)

—Philaidai: (18) hell.-imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 439 (Διονυ̣[σία]: d. Πύρρος)

—Phlya: (19) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 67 (PA 4080) (d. Ἀσκληπιάδης)

—S--: (20) ii-iii AD  SEG LVIII 218 ([Διον]υσία: d. Ζωΐλος)

—Salamis: (21) imp. IG II² 10184 ([Δι]ονυσία: d. Ἀπολλώνιος)

—Sounion: (22) m. i AD  IG II³ (4) 1186, 3; (23) ii AD  IG II² 11167 a + Polemon 4 (1949) p. 31 no. 22 (d. Διονύσιος)

—Thria: (24) ?iv BC  IG II² 6255 (m. Ἱλάρα); (25) i-ii AD  IG II² 6252 (d. Φιλήμων)

Athens?: (26) s. iv BC   IG II² 11162 (PA 4076b); (27) ~ SEMA 1737 (d. Ἡρακλ[--]); (28) s. iv BC  IG II² 11667 = AIUK 4.6 (2022) no. 10; (29) c. 250/49 BC  IG II³ (1) 1010, 170; (30) f. ii BC  IG II² 2357, 27; (31) ii-i BC  IG II³ (4) 1000 ([Διον]υσία); (32) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 46 (d. Ἀμμώνιος); (33) ~ IG II³ (4) 661, 36; (34) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 37; (35) i BC  Ag. XVII 773; (36) imp. IG II² 11167 (PA 4076c) (d. Νικίας); (37) 83/4 AD  POxy 290, 19 (Δι[ο]νυσία: d. Διονύσιος); (38) iv AD  Ag. VII p. 31; (39) v-vi AD  IG II² 10934 = 13507 (Διονυ(σί)α); (40) inc. IG II² 12675

Athens*: (41) ii BC   IG II² 11163; (42) ~ IG II² 11165 a (p. 887); (43) ii-i BC  IG II² 11164/5

Foreign Residents:

    Boiotia, Koroneia: (44) i-ii AD  IG II² 9083 (LGPN III.B (4)) (d. Πτωΐων)

    Boiotia, Oropos: (45) i AD  IG II² 10515 (LGPN III.B (7)) (d. Ἄνδρων)

    Caria, Miletos: (46) i BC/ i AD  IG II² 9502 (LGPN V.B (11)); (47) imp. IG II² 9505 a (p. 885 (LGPN V.B (9))) (d. Θεόδωρος); (48) ~ IG II² 9507 (LGPN V.B (10)) (d. Πιστώ); (49) m. i AD  IG II² 9503 (LGPN V.B (13)) (d. [--]τος); (50) ii AD  IG II² 9506 (LGPN V.B (14)) (d. Μητρόδωρος); (51) inc. IG II² 9505 (LGPN V.B (7)) (d. Δωρίων); (52) ~ IG II² 9504 (LGPN V.B (6)) (d. Διονύσιος)

    Egypt, Alexandria: (53) i AD  IG II² 8013

    Galatia, Ankyra: (54) ii BC   IG II² 7895 (LGPN V.C (2)) (d. Ἀσκλάπων); (55) ~ IG II² 7896 (LGPN V.C (1)) (d. Μενοίτης)

    Herakleia: (56) iii BC  IG II² 8631 (d. Ζωΐλος); (57) ?ii BC  SEMA 1068 ([Δ]ιονυσ[ία]); (58) i BC  IG II² 8629 (d. Ἀπολλώνιος); (59) i AD  IG II² 8630 (d. Διονύσιος)

    Melos: (60) ii BC  Ag. XVII 548 = IG II² 9357 (LGPN I (21)) ([Διο]νυσία: d. Ἀπολλώνιος)

    Palestine, Iope: (61) ?hell. SEMA 1147 ([Δ]ιονυσία: d. Ἀλέξανδρος)

    Phoenicia, Sidon: (62) i AD  IG II² 10275/6 (d. Ἡρακλείδης)

    Syria, Antioch: (63) ii-i BC  IG II² 8156 (d. Τέχνων); (64) i BC  IG II² 8155 (d. Διονύσιος); (65) imp. IG II² 8154 (d. Διογένης); (66) ~ IG II² 8153 (d. Δημήτριος)

Διονυσιγένης

Athens: (1) 490-480 BC  ARV² p. 468 no. 146 = CAVI 5599 (Διον(υ)σιγένς)

—Anagyrous: (2) 183/2 BC  IG II² 2332, 64 (PA 4272)

Διονυσικλῆς

Athens:

—Euonymon: (1) hell. IG II² 6164 (PA 4082) (s. Διονύσιος)

—Hekale: (2) 165/4 BC  IG II² 949 = IEleusis 229, 2 (PA 4081) (s. Διονύσιος)

—Trinemeia: (3) m. iii BC  IG II² 3472, 2 (PA 4083); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date)

Διονύσιος

Athens: (1) vi BC   Grammateion 5 (2016) p. 84 no. 5; (2) ~ Grammateion 5 (2016) p. 84 no. 3; (3) c. 525-510 BC  IG I³ 617 (s. Κόλοιος); (4) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480; (5) c. 500-480 BC  IG I³ 731 ([Δι]ον[ύσι]ος: s. Εὐρυκλείδης); (6) v BC   IG II² 2641 = IG I³ 1140; (7) ~ PA 4084; RE (97) (Διονύσιος ὁ χαλκοῦς: f. Ἱέρων); (8) c. 485-480 BC  Ag. XXV 102-4; AM 106 (1991) p. 150 (s. Κόρωνος); (9) c. 450 BC  IG I³ 1161, 21 (PA 4087) ([Δι]ονύσιος); (10) 433/2 BC  IG I³ 279, 6 f. (PA 4085); (11) c. 430-420 BC  IG I³ 368, 1; (12) v/iv BC  Lys. xiii 41; Lys. xiii 86 (PA 4091); (13) 405 BC  IG I³ 1032, 373; (14) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 15 c; (15) iv BC   IG II³ (4) 1178, 1, 6 (s. [...]ων); (16) ~ IG II² 7852 (f. Φιλ[--]); (17) iv BC   IG II² 11179; (18) ~ SEG LIV 316; (19) 388/7 BC  X., HG v 1. 26; D. xix 180 (PA 4092); (20) 384/3 BC  Lys. x 24; Lys. x 30 (PA 4093); (21) c. 360 BC  IG II² 12904 (PA 4094c) (f. Φιλέταιρος); (22) m. iv BC   IG II² 1612, 160, 180, 199; 1618, 93 (PA 4094); (23) ~ IG II³ (4) 1092, 4; (24) c. 330 BC  Din. fr. xiii (PA 4095); (25) c. 330-320 BC  IG II² 1572, 9 (Διον[ύσι]ο[ς]?: f. [--]ε[ύς]); (26) 322-304 BC  IOrop 365 ([Διο]νύσιος: f. Χρύσιον); (27) ?hell. Syringes 1998, 3 (Διο[ν]ύσιος: s. Ἀσκληπιάδης); (28) ?iii BC  IG IX (1) 682, 6 (PA 4128) (s. Φρύνιχος); (29) iii BC  IG II² 3861 (f. Ἀπολλώνιος); (30) 262/1 BC  IG II² 1282, 4 (PA 4101) (f. Ἀριστόδημος); (31) c. 262-253 BC  Nachtergael, Les Galates 5, 35; 7, 24; 9, 38 (PA 4096) (f. Λύκος); (32) m. iii BC  Nachtergael, Les Galates 8, 70; 9, 71; IG II² 2325, 105; cf. Stephanis 714 + 750 (PA 4127) (s. Φιλοκύδης); (33) 251/0 BC  IG II³ (1) 995, 30 (PA 4097) (Διονύσι[ος]); (34) 250/49 BC  IG II³ (1) 1003, 5 ([Δι]ονύσιος: s. Δ[--]); (35) s. iii BC  IOrop 81, 1, 4 (s. Νίκανδρος); (36) iii/ii BC  IG II³ (4) 301, 6 ([Δ]ι̣ο̣ν[ύ]σ̣ιος: f. Χαριμήδης); (37) c. 204-200 BC  IOrop 182 (PA 4099) (f. Ποσείδιππος); (38) ii-i BC  ID 1865, 2 (I f. Διονύσιος II); (39) ~ (II s. Διονύσιος I); (40) ?ii-i BC  ID 1868 (PA 4120) (s. Ἱεράσιμος); (41) ii-i BC   ID 2343; (42) ~ ID 1995, 5 ([Δι]ονύσιος); (43) ii-i BC   IG II² 3216 (PA 4124) (s. Ξενοκράτης); (44) ~ ID 1864, 2 (s. Ἀσκληπιάδης); (45) ?191/0 BC  IG II³ (1) 1265, 1; 1266, 1; 1267?; IG II² 1323, 2; IG II³ (4) 8, 1; Ag. XVI 296, 51 (PA 4102 = 4104) (archon epon.); (46) m. ii BC   IEleusis 227, 4; (47) ~ IOrop 82, 4 (PA 4107) (f. Σωσιγένης); (48) 157/6 BC   IG II² 957, 82 (PA 4106) ([Δ]ιονύσιος: f. Νυμφόδωρος); (49) ~ IG II² 957, 61 (PA 4129) (s. Ε[--]); (50) c. 150-120 BC  ID 1559, 1; 1999, 1 (PA 4118) (I s. Βόηθος I); (51) 148-134 BC  IG II² 1940, 54 (PA 4121) (s. Λυ[--]); (52) c. 146/5 BC   ID 2609, 12; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Θ[--]); (53) ~ ID 2609, 9; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date); (54) 146-95 BC  IThesp 168, 2; cf. Mette, UDA p. 61; Stephanis 2800 (PA 4108) (f. [--]ων); (55) 141/0 BC  IG II² 968, [19]; cf. Hesp. 57 (1988) p. 243 ([Διονύσιος]: archon epon.); (56) c. 140 BC   IG II² 2445, 12 (PA 4113) (Δι[ονύσιος]: I f. Ξενόκριτος); (57) ~ IG II² 2445, 13 (PA 4125) (II s. Ξενόκριτος); (58) 138/7 BC   Anc. Soc. 20 (1989) p. 174 no. 54 (unp.) (f. Ἀπολλώνιος); (59) ~ FD III (2) 23, 25 (s. Θεόδωρος); (60) 138/7 BC  FD III (2) 11, 7 (Δι[ον]ύσιος: f. Ἀπολλόδωρος); (61) 135/4 BC  IG II² 887, 1; Ag. XV 243, 1, 37; Ag. XVI 309, 1; ID 1750, 7; 2566, 1; Historia 26 (1977) p. 185 (date) (PA 4103) (archon epon.); (62) 134-129 BC  FD III (2) 68, 30 = CID IV 114; IG II² 1132, 44, 70; cf. Stephanis 744 (PA 4123 and add.) (s. Νύμφις); (63) 133/2 BC  Thompson, New Style Coinage 378-9; 381; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4105); (64) 128/7 BC   FD III (2) 24, 34 ([Διον]ύσιος); (65) ~ FD III (2) 47, 18 f. (f. Ἀρχάγαθος); (66) 128/7 BC   FD III (2) 8, 11 (s. Εὔβουλος I); (67) ~ FD III (2) 24, 28 (f. Διοσκουρίδης); (68) 128/7 BC  FD III (2) 47, 18 (Stephanis 743) (s. Νεμονῆς); (69) ii/i BC  FD III (2) 15, 18; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 49; cf. TrGF 1 p. 307 no. 149 (PA 4268) (s. Κηφισόδωρος); (70) ?ii/i BC   ID 1801, 1 ([Διον]ύσιος); (71) ~ ID 1655, 3 (Διονύσι[ος]); (72) 119/18 BC  Thompson, New Style Coinage 552-79; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Διονύσι(ος): II ?s. Διονύσιος I); (73) ~ (Διονύσι(ος): I ?f. Διονύσιος II); (74) 118-116 BC  Thompson, New Style Coinage 577-84; 605-9; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Διονύσι(ος)); (75) 112/11 BC  IG II² 1012, 1; ID 2229, 4; 2614, 1; FD III (2) 70 a, 1; Ag. XVI 324, 1, 6; IG II³ (4) 114 (PA 4110 = 4112) (archon epon.); (76) 106/5 BC   FD III (2) 25, 31 f. (I f. Διονύσιος II, Μηνόδωρος); (77) ~ FD III (2) 15, 7 (f. [--]λῆς); (78) 106/5 BC   FD III (2) 15, 21 (PA 4126) (s. Σωτᾶς); (79) ~ FD III (2) 25, 25; cf. BCH 99 (1975) p. 209 (s. Εὔβουλος); (80) 106/5 BC   FD III (2) 25, 31 ([Δι]ονύσιος: II s. Διονύσιος I); (81) ~ SEG LXVI 185; (82) 106/5 BC   FD III (2) 25, 39 (f. Μενέλαος); (83) ~ FD III (2) 28, 13 (f. Ἀπολλώνιος); (84) 106/5 BC   FD III (2) 28, 31 (Διονύσι[ος]); (85) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 32 (Stephanis 729) (s. Δημοκλῆς); (86) ~ FD III (2) 4 = BCH 99 (1975) pp. 196 f., 22 (f. Ξενοκράτης); (87) 106/5 BC   J., AJ xiv 150 (cf. PA 4119) (I f. Διονύσιος II); (88) ~ J., AJ xiv 150 (PA 4119) (II s. Διονύσιος I); (89) 106-97 BC  FD III (2) 15, 12; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 56 (f. Ζήνων, Διοκλῆς); (90) c. 100 BC  EAD XXX 180, 1 (II s. Σώστρατος); (91) f. i BC  ID 1553, 3 ([Διον]ύ̣σ̣ιος); (92) ?f. i BC  ID 2612 I, 17 ([Διον]ύ̣σιος); (93) i BC  IG XII (9) 235, 11 (s. Φιλώτας); (94) i BC-i AD   IG II³ (4) 1316, 2 (Διον[ύσιος]?: s. Μένανδρος); (95) ~ IG II³ (4) 1316, 1 (Διον̣[ύσιος]?); (96) ?i BC-i AD  Suppl. Rod. 30; (97) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (Stephanis 742) (s. Μιλτιάδης); (98) ~ FD III (2) 26, 16 ([Δ]ιονύσιος: s. Ἐπίκτητος); (99) 98/7 BC   FD III (2) 26, 17 (s. Κηφισόδωρος); (100) ~ FD III (2) 26 III, 8 (f. Θεόδωρος); (101) 98/7 BC   FD III (2) 26 IV, 5; (102) 98/7 BC  FD III (2) 26 IV, 16 ([Διονύ]σιος: I f. Διονύσιος II); (103) ~ (Διονύσ[ιος]: II s. Διονύσιος I); (104) 98/7 BC  FD III (2) 16, 8; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 22 (I f. Διονύσιος II); (105) ~ (II s. Διονύσιος I); (106) ~ FD III (2) 10, 18; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 21; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 25; cf. Stephanis 732 (s. Διονυσόδωρος I, f. Διονυσόδωρος II); (107) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 (I f. Διονύσιος II); (108) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 (Stephanis 730) (II s. Διονύσιος I); (109) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20, 37 (Stephanis 747) (s. Σίμαλος); (110) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 24 (Stephanis 746) (s. Ποσειδώνιος); (111) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 38 (Stephanis 751) (Διονύσι[ος]); (112) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 27 (Stephanis 740) (s. Κλέων); (113) 89/8 BC  Thompson, New Style Coinage 1127-9; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (cf. PA 4117); (114) 88/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1135-7; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (cf. PA 4117); (115) m. i BC  IG II² 1720, 5; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff. ((Δ)ιονύσιος: s. Δημ[--]); (116) c. 45 BC  IG II² 1961, 41 (s. Προ[--]); (117) 24/3 BC  FD III (2) 61, 6 (f. Διονυσόδωρος); (118) i-ii AD   IG II² 10935; (119) ~ IG II³ (4) 141 ([Διον]ύσιο[ς]); (120) imp. IEleusis 312 (II s. Διονύσιος I); (121) imp. Suppl. Rod. 30; (122) ~ IG II² 4013, 2 ([Διον]ύσιος); (123) imp. IG II² 4316 (sculptor); (124) ~ IG II² 5218 (I f. Διονύσιος II); (125) imp. IG II² 5218 (II s. Διονύσιος I); (126) ~ IvOl 646, 1 (s. Ἀπολλώνιος); (127) imp. Ag. XVIII X766 (-σει-); (128) ~ (Διονύ̣[σιος]: I f. Διονύσιος II); (129) 40-54 AD  IG II² 1977, 5 (f. Θεόδωρος); (130) m. i AD   SEG LVIII 163, 1 (Διονύ̣σι̣ος̣); (131) ~ IG II² 2292, 11; (132) m. i AD   Act. Ap. xvii 43; (133) ~ IG II² 2308, 14; (134) s. i AD  Hesp. 3 (1934) p. 173, 9; (135) i/ii AD  IG II² 2257, 6; (136) 95/6 AD  IG II³ (4) 406, 3 f.; (137) c. 100-125 AD  IG II² 2034, 1 ([Διο]ν̣ύσιος: s. Ἀρχέλαος); (138) ii AD   IG II³ (4) 662, 3; (139) ?ii AD  IG II² 1114, 2 (Διονύσ[ιος]); (140) ~ IG II² 2168, 13 (f. [--]ων); (141) ii AD  IG II² 6761, 2 (Διονύσι[ο]ς: f. Διονυσία); (142) ii-iii AD   Ag. XV 490, 7 (Διονύσι[ος]); (143) ~ IG II² 3761 (Ἑρμῆς ὁ καὶ Διονύσιος); (144) ii-iii AD  IEleusis 593 (f. Πομ̣[π]η̣ΐα Α[--]); (145) m. ii AD  IG II² 2274, 17 (s. Εὐτυ[χ--]); (146) ?147-150 AD  IG II² 3968, 5; RCA p. 542 (date) (archon epon.); (147) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 1 ([Διον]ύσιος); (148) 155/6 AD  IG II² 2068, 203; (149) 163/4 AD  IG II² 2087, 73; (150) c. 175/6 AD  IG II² 1368, 11; (151) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 32 (I f. Διονύσιος II); (152) ~ (II s. Διονύσιος I); (153) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 9, 29 f., 41, 48; 2117, 6; (154) c. 195 AD  SEG LIX 174, 73 (II s. Διονύσιος I); (155) ~ (I f. Διονύσιος II); (156) c. 199/200 AD   IG II² 2124, 14; (157) ~ IG II² 2124, 24 ([Δ]ιονύσιος); (158) iii-iv AD  SEG LVIII 263 (Διον[ύσιο]ς̣); (159) c. 225-233 AD   Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 10; (160) ~ Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 24 (Δ̣[ιο]νύ̣σ̣[ιος]); (161) 232-234 AD  IG II² 2237, 45 ([Δι]ονύσιος: s. Εὐκλείδης); (162) m. iii AD  IG II² 4006, 2 (f. Πομπωνιανός); (163) inc. IG II³ (4) 1729 (PA 4119b) (s. Εὐ[--])

—Acharnai: (164) 430/29 BC  IG I³ 281, 3 (PA/APF 4158) ([Δι]ο[νύ]σιο[ς]); (165) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 68; (166) 338/7 BC  IG II² 1627, 432; 1628, 573 (PA/APF 4159); (167) 128-96 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 134, 219, 242; ID 1892, 5; 2067, 8; 2265, 5; FD III (2) 12, 7 (PA 4160) (s. Θεόβιος I, f. Θεόβιος II); (168) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 102 (PA 4161) (f. Θεόφιλος); (169) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 97 (PA 4162) (f. Διόγνητος); (170) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 55; (171) i AD   SEG XLII 183, 3 ([Δι]ονύσιος: f. [--]μος); (172) ~ IG II² 7088; (173) 40-54 AD  IG II² 1976, 8 ([Διο]νύσιος); (174) 87/8 AD  IG II² 1996, 59 (s. Ἀπολλόδωρος I); (175) ii AD  IG II² 3988, 4 f. (Δ[ιο]νύσιος); (176) c. 115 AD  IG II² 2020, 48 (I f. Διονύσιος II); (177) ~ (II s. Διονύσιος I); (178) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 58 (s. Ἐπαφρόδιτος); (179) m. ii AD   IG II² 2070, 12; (180) ~ IG II³ (4) 836, 2 f. (s. (nat.) Θεόδωρος (Athmonon), s. (ad.) Ἰάσων ὁ καὶ Δέκμος, f. Θεόμνηστος II); (181) m. ii AD  IG II² 2070, 10; AE 1950-51, p. 43 no. 20 (deme); (182) 211/12 AD   IG II² 2208, 9; IG II³ (4) 663, 3 (I f. Διονύσιος II); (183) ~ IG II² 2208, 9; IG II³ (4) 663, 2 (II s. Διονύσιος I: archon epon.); (184) a. 218 AD  Ag. XV 482, 11; 483, 6 (I f. Διονύσιος II); (185) ~ (II s. Διονύσιος I); (186) 228-237 AD  IG II² 2227, 16 f.; 2235, 6 + SEG XXXIX 189; Follet, Athènes p. 433 no. 12, 7

—Acharnai?: (187) a. 216 AD  Ag. XV 473, 33 (Διονύ[σιος]: f. Καλλίγαμος)

—Acherdous: (188) 117/16 BC   IG II² 1009 III, 106 (cf. PA 4163) ([Διονύ]σιος: I f. Διονύσιος II); (189) ~ IG II² 1009 III, 106 (PA 4163) (II s. Διονύσιος I); (190) i BC  IG II² 7320; (191) imp. IG II² 5862 (f. Ὁμολωΐς)

—Agryle: (192) ii AD  IG II³ (4) 203 ([Διον]ύσι[ος]: s. Ζώπυρος); (193) c. 115 AD  IG II² 2020, 78 (II s. Ζώπυρος); (194) c. 120 AD  IG II² 2018, 1 (I f. Ζώπυρος); (195) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 5; 2474, 5 (s. Ὄνασος)

—Aithalidai: (196) s. i BC   IG II² 2461, 62 (cf. PA 4138) ([Δι]ονύσιος: I f. Διονύσιος II); (197) ~ IG II² 2461, 62 (PA 4138) ([Δι]ονύσιος: II s. Διονύσιος I); (198) imp. IG II² 5388 (s. Ἡρόδοτος); (199) inc. IG II² 5387 (PA 4139) (s. Διόδοτος)

—Aixone: (200) iv BC  IG II² 5419 (PA 4141) (s. Ἀγαθοκλῆς); (201) c. 200 BC  IG II² 5910 a (p. 880); AM 67 (1942) p. 94 no. 159 (date); (202) ii BC  IG II² 5415 (PA 4140) (f. Δημήτριος); (203) 99/8 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 179 (PA 4142) (s. Δημήτριος I); (204) ii AD  Ag. XVII 984 + SEG LIX 27 (?f. Ἐρατώ)

—Aixone?: (205) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 27

—Alopeke: (206) hell. IG II² 5564 (PA 4145) (f. Λυσανίας); (207) c. 150 BC  Ag. XV 236, 19

—Amphitrope: (208) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 3 (PA 4149) (f. Διογένης); (209) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 6 (f. Ἀμμώνιος)

—Anagyrous: (210) 304/3 BC  Ag. XV 61, 181 (s. Χαρ[--]); (211) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 32; (212) 107/6 BC   IG II² 1011 I, 90 (cf. PA 4150) (Δ[ι]ονύσιο[ς]: I f. Διονύσιος II); (213) ~ IG II² 1011 I, 90 (PA 4150) (II s. Διονύσιος I)

—Anakaia: (214) m. iv BC  IG II³ (4) 688, 2, 5 (PA 4151) (Διον[ύσιος]: f. Κιχήσιππος); (215) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 7, 83 f.; (216) ii-i BC  IG II² 5648 (Διονύσι[ος]: f. Μοσχίων); (217) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 46; (218) 137/6 BC  IG II² 974 = SEG XVIII 26, 2 (PA 4151a) (Διονύσ[ιο]ς: s. Δημήτριος)

—Anaphlystos: (219) 304/3 BC  Ag. XV 61, 312 (Διονύσι̣[ος]: f. Ἀντιφάνης); (220) 128/7 BC  FD III (2) 3, 1, 3; 8, 2; 12, 2; 24, 2; 34, 1 f.; 35, 1; ID 1900, 7 f.; 2226, 3; IG II² 1713, 2; SEG XV 104, 33, 82, 103, 116, 129, 144; DCA p. 104 (stemma) (PA 4111) (I s. Δημήτριος I: archon epon.); (221) ii/i BC  ID 1531, 5; 1959, 1; 2125, 6; FD III (2) 5, 5, 13; cf. TrGF 1 p. 306 no. 141 (II s. Δημήτριος II); (222) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 93 (PA 4153) (s. Θήρων); (223) 98/7 BC  FD III (2) 26, 5; IG II² 5661 (III s. Ἀμμώνιος II); (224) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 113 (PA 4154) (s. Σαραπίων); (225) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 pp. 487-8 (s. Ἡράκλειτος); (226) c. 80 AD  IG II² 1993 = AIUK 4.3B (2020) no. 2, 8; IG II² 1995, 6 (f. Διονυσόδωρος); (227) ii AD  IG II² 5656 (Σπέδιος Διονύσιος)

—Anaphlystos?: (228) ii BC  IG II² 4870; Hesp. 19 (1950) p. 52 no. 5; Kerameikos III A 12; (229) 150-147 BC  Thompson, New Style Coinage 94-101; 111-120; cf. Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Διο(νύσιος)?)

—Angele: (230) f. iv BC  SEMA 469, 4 (f. Ἀθηνυλλίς); (231) 143-170 AD  IG II² 2050, 54; Ag. XV 378, 53 (f. Μουσαῖος)

—Ankyle: (232) 350-300 BC  IG II² 5245 ([Δ]ιονύσιος: f. Βάκχιος); (233) iii BC  IG II² 5249 (f. Ζώπυρος); (234) c. 221/0 BC  IG IV (1)² 42, 21 (s. Χίονις)

—Antinoeis: (235) 201/2 AD  IG II² 2193, 101; 2194, 29 (Αἴλ. Διονύσιος)

—Aphidna: (236) hell.-imp. SEG LIII 233 (f. Νικίας); (237) ii-i BC  IG II² 5761 (Διονύ[σ]ιος: f. Λήναιος); (238) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 84 (PA 4157a) ([Δ]ιονύσιος: f. Σόλων); (239) m. i BC  Ag. XV 275, 11 (s. Μελίτων)

—Apollonieis: (240) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 98 (PA 4155) (s. Μένανδρος)

—Araphen: (241) m. iv BC  IG II² 6216; Is. fr. xvi no. 15. 3 (PA 4156) (s. Ἐπιγένης); (242) i AD  IG II² 5689 (f. Ἀντίγονος)

—Atene: (243) ii-i BC  IG II² 5709

—Athmonon: (244) 175/4 BC  IG II² 1329, 23, 33 (PA 4136) (f. Χαιρέας); (245) 55/4 BC  IG II³ (4) 380, 1 (PA 4137) (s. Πολύμνηστος); (246) 24/3 BC  IEleusis 300, 3 (f. Μητροφάνης); (247) imp. Ag. XVII 39 (Διον[ύσιος?]); (248) 45/6 AD  IG II² 1945, 85; SEG XVI 137 (deme) (II s. Διονύσιος I); (249) ~ (I f. Διονύσιος II); (250) 181/2 AD   Ag. XV 402, 50 (f. Διοκλῆς); (251) ~ Ag. XV 402, 60 (f. Ἡράκλειος); (252) 184/5 AD  IG II² 2128, 107 (f. Ἀσκληπιάδης); (253) inc. Sybel, Katalog p. 381 no. 6109; (254) ~ IG II² 5351 (f. Συναρχία)

—Azenia: (255) 107/6 BC  IG II² 1011, 28, 59 f., 121 (PA 4135) (s. Σφαῖρος); (256) m. i BC  Ag. XV 278, 35 (Διονύσιος νεώτ.: II s. Διονύσιος I); (257) ~ (I f. Διονύσιος II); (258) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 12 (Διον[ύσ]ι[ος]: f. [...]ένης); (259) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 28 (I f. Διονύσιος II); (260) ~ (II s. Διονύσιος I); (261) ii AD  Ag. XVII 35 ([Δ]ι̣ονύσ[ιος]: I f. Διονύσιος II); (262) ~ ([Δι]ονύσι[ος]: II s. Διονύσιος I); (263) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 20 (s. Ἀντίπατρος); (264) 139/40 AD  IG II² 2044, 31 (Ἀ̣κ[--] Διονύσιος); (265) m. ii AD   IG II³ (4) 841, 1; IG II² 4519 a, 3 (II s. Λεύκιος); (266) ~ Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 55; (267) m. ii AD   IG II² 4519 a, 1 f. (I f. Λεύκιος, ?f. Διονύσιος III); (268) ~ IG II² 4519 a, 5 (III ?s. Διονύσιος I, ?f. Διονύσιος IV); (269) m. ii AD  IG II² 4519 a, 7 (IV ?s. Διονύσιος III); (270) 143/4 AD  IG II² 2050, 2 (I f. Διονύσιος II); (271) ~ (II s. Διονύσιος I); (272) c. 150-200 AD  IG II² 5314 (Διον[ύσιος?]: f. Σωτᾶς); (273) 152-154 AD  Ag. XV 336, 10; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 13 (I f. Διονύσιος II); (274) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Berenikidai: (275) i-ii AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 492; (276) 109/10 AD  IG II² 2017, 17, 19; (277) c. 115 AD  IG II² 2020, 9 ([Διο]νύσιος: s. Ἅβρων); (278) 139/40 AD  IG II² 2044, 85 (s. Μύστης); (279) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 132 (Διον[ύσι?]ος: s. Φιλόστρατος)

—Ch--?: (280) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 17 (PA 4116)

—Chol--: (281) 168/7 BC  IG II³ (4) 309, 2

—Cholargos: (282) f. iv BC  IG II² 7784 (f. Μαλθάκη); (283) iv BC  IG II² 7778 (s. Λέων); (284) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 27 ([Διο]νύσι̣[ος]: s. [--]ίου (gen.)); (285) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 24 (f. Εὐπόλεμος); (286) ii BC  IG II² 7777 (s. Ἀσκληπιάδης); (287) i BC  Ag. XVII 357; (288) m. ii AD  IG II² 7771 (Διονύσι[ος]: f. Ἀττικός); (289) 145/6 AD  IG II² 2052, 60 (f. Ἀλέξανδρος); (290) 145-181 AD  IG II² 2052, 59; Ag. XV 359, 34; SEG XXIX 127 II, 27, 51 f. (f. Νόστιμος); (291) 154-169 AD  IG II² 2067, 92; Ag. XV 373, 62 f. (f. Ἀριστείδης, Ζώσιμος); (292) ii/iii AD   IG II² 7776, 1, 4 (I f. Διονύσιος II, Ἀλέξανδρος); (293) ~ IG II² 7776, 1 (II s. Διονύσιος I)

—Cholargos?: (294) 211/12 AD  IG II² 2208, 70 (I f. Αὐρ. Διονύσιος II); (295) ~ (Αὐρ. Διονύσιος: II s. Διονύσιος I)

—Cholleidai: (296) m. iv BC  [D.] xxxv 20 (PA 4267) (s. Δημοκρατίδης); (297) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 77; (298) ii-i BC  IG II² 7792 (f. Ἀνδρικός); (299) 150/1 AD  IG II² 2065, 71 (s. Σπόρος); (300) 169/70 AD  IG II² 2097, 68 (Ἄνν. Διονύσιος)

—Deiradiotai: (301) i BC-i AD  SEG LXIV 134 (Διον[ύσιος])

—Dekeleia: (302) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 94 (PA 4165) (s. Πασιάδης); (303) i AD  IG II² 5984 (f. Στρατονίκη)

—Eiresidai: (304) 167/8 AD  Ag. XV 371, 40 (f. Ὀνήσιμος); (305) 168/9 AD  Ag. XV 373, 66; (306) 184-212 AD  IG II² 2128, 51; 2208, 40 (I f. Διονύσιος II); (307) ~ (Αὐρ. Διονύσιος: II s. Διονύσιος I)

—Eitea: (308) s. ii BC  IG II² 6005; ID 2589, 40 (f. Ξένων); (309) s. i BC  IG II² 5540 (s. Διογένης)

—Elaious: (310) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 78 (PA 4167); (311) 211/10 BC  IG II³ (1) 1137, 33 (PA 4168) (s. Θεόφιλος); (312) c. 200 AD  Ag. XV 399, 9; IG II² 2340, [11]? (s. Ἀρκεσίδημος II); (313) 201/2 AD  IG II² 2193, 102; 2194, 30 (f. Καλλίγαμος)

—Eleusis: (314) 209/8 BC  IG II³ (4) 102, 13 (Δι[ονύσ]ιος); (315) ii-i BC  SEMA 203 ([Διο]νύσιος: s. [--]ελ[.]αῖος); (316) c. 45 BC  IG II² 1961, 47 (Δ[ιο]νύσιος: s. Ἀριστοκράτης); (317) 45/6 AD  IG II² 1945, 70 (Δ̣ι̣ο̣ν̣ύ̣[σι]ος: s. Σώστρατος)

—Epieikidai: (318) c. 163/4 AD  IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 14 (I f. Διονύσιος II); (319) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Epikephisia: (320) f. iii BC  D.L. v 57 (PA 4169) (f. Διοσκουρίδης); (321) 36/7 AD  IG II² 2292, 35 (f. Αἰσχίνης)

—Erchia: (322) m. iv BC  Is. iii 23 (PA 4171)

—Eroiadai (Hippothontid): (323) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 18

—Eunostidai: (324) 173/4 AD  IG II² 2103, 113 (s. Ὄνασος)

—Euonymon: (325) ?iv BC  SEMA 242 (s. Αὐτόνους); (326) m. iv BC  IG II² 6167 (PA 4176) ([Δι]ονύσιος: f. Ἐπιτέλης); (327) hell. IG II² 6164 (PA 4177) (f. Διονυσικλῆς); (328) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 37, 115 (s. Αὐτόνους); (329) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 45; (330) ii BC  IG II² 6165 (PA 4178) (s. Διονυσοκλῆς)

—Eupyridai: (331) 304/3 BC  Ag. XV 61, 301 (f. Καλλικλῆς); (332) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 9; (333) 149/8 BC  IG II² 958, 62; NPA p. 7 (stemma) (PA 4133) (I f. Ἀθηνόβιος); (334) ii/i BC   IG II² 3484, [3]; ID 1711, 5 f.; FD III (2) 12, 5; Thompson, New Style Coinage 929-962 + Chiron 21 (1991) p. 11 (ident., date) (= PA 4109); IG II² 1095 + SEG XLV 116 bis, 13 (II s. Ἀθηνόβιος); (335) ~ SEG LVIII 190; (336) 119/18 BC  IG II² 1008, 40, 86, 132 (PA 4173) (s. Θεοτείχης); (337) s. i BC   IG II² 2461, 99 (PA 4172) (II s. Διονύσιος I); (338) ~ IG II² 2461, 72 (PA 4175) ([Δι]ονύσιος: s. Σώστρατος); (339) s. i BC  IG II² 2461, 99 (cf. PA 4172) (I f. Διονύσιος II); (340) 37/6 BC  IG II² 1043 I, 100 (PA 4174) ([Δ]ιονύσιος: s. Πρωτίων); (341) i AD  SEMA 240; (342) i-ii AD  IG II² 3566, 7 ([Διο]νύσιος); (343) imp. IG II² 6152 (Σοφήϊος Διονύσιος); (344) f. ii AD  Ag. XV 323, 11 (I f. Διονύσιος II); (345) ~ (II s. Διονύσιος I); (346) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 8 (s. Μενεκράτης II); (347) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 112; (348) c. 150 AD  IG II² 2483, 1 ([Δι]ονύσιος: I f. Διονύσιος II: deme - S.G.B.); (349) ~ ([Δι]ονύσιος: II s. Διονύσιος I: deme - S.G.B.); (350) c. 150 AD  IG II² 2483, 11 ([Διον]ύσιος: s. Ἀρχέλαος: deme - S.G.B.); (351) ii/iii AD  IG II² 2361, 30 (I f. Διονύσιος II); (352) ~ (II s. Διονύσιος I); (353) 182-196 AD  IG II² 2066, 18-20 (f. Ἀπολλώνιος, Ἰσίδωρος, Πρωτογένης)

—Gargettos: (354) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 39 (PA 4164) (Διο̣[νύσι]ος); (355) iii-ii BC  SEMA 180 ([Δι]ονύ[σιος]?: s. [Σ]τρατ[--]); (356) 282/1 BC  SEG XXI 525, 28; SEG XLVI 167, 19 (s. Πυθόκριτος); (357) 155/6 AD  IG II² 2068, 75 (Γ. Βουσσηνὸς Διονύσιο[ς])

—Gargettos?: (358) imp. Ag. XVII 104 (I f. Διονύσιος II); (359) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Hagnous: (360) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 34 f. (Δι[ονύσι]ος?: f. Τιμοκλῆς); (361) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 480 (f. Τιμοκλῆς); (362) 163/4 AD  IG II² 2086, 178 (s. Μάξιμος); (363) 211/12 AD  IG II² 2208, 89 (s. Ἀρτεμᾶς I)

—Halai: (364) f. iv BC  IG II² 5457; cf. SEG L 240 (PA 4143); (365) hell. SEG L 829 XXVIII, 1 (Διοσυσίου (gen.) - lap.: f. Φίλων); (366) ii/i BC  IG II² 3475 + 3476 = IEleusis 244, 1 (Διονύ[σιος]: f. Φιλίστιον); (367) i BC-i AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 485 (f. Ἀριστέας); (368) s. i BC  IG II² 5515 (f. Σαραπίων); (369) ii AD  SEMA 73 (SEG L 251) (f. Μοῦσα); (370) m. ii AD  Ag. XVII 55, 1, 4 (s. Λήναιος, [--]αΐς, f. Ἀσκληπιάδης); (371) ii/iii AD  IG II² 3691, 5 (f. Ἀριστόδημος)

—Halai (Aixonides): (372) ?iv BC  SEG LVII 293 = LX 261; (373) 45/6 AD  IG II² 1945, 67 (s. Νίκαιος); (374) 163/4 AD  IG II² 2086, 155 (f. Φιλήμων); (375) c. 180 AD  Ag. XV 398, 35 (Διονύ[σ]ιος: f. Ἀσκληπιάδης)

—Halimous: (376) 103/2 BC  IG II² 1335, 34 (PA 4144); (377) m. ii AD  IG II² 3607, 17 (s. Ἐμπορικός)

—Halimous?: (378) 187/8 AD  IG II² 2113, 83 (?s. Ἀπολλώνιος)

—Hamaxanteia: (379) hell. SEMA 93 (f. Διονυσία); (380) iii/ii BC  Syll³ 585, 7 (PA 4147) (I f. Ξένων); (381) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 486 (f. Ἀρχέλαος); (382) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 51 (PA 4148) (II s. Ξένων)

—Hekale: (383) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 35; (384) 165/4 BC  IG II² 949 = IEleusis 229, 2 (PA 4166) (f. Διονυσικλῆς); (385) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 48 (I f. Διονύσιος II); (386) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Hermos: (387) ?hell. SEMA 1736 (Διονύσ[ιος]: f. Ἀπολλώνιος); (388) 161/0 BC  ID 1416 B II, 28, 47 f.; 2589, 12 (s. Παρμενίδης); (389) 103/2 BC  IG II² 1335, 44 (PA 4170)

—Hestiaia: (390) 199-208 AD  IG II² 2203, 30; Follet, Athènes p. 235 n. 1 (deme) (s. Ἡρακλείδης)

—Hybadai: (391) c. 180 BC  IG II² 2443, 32

—Ikarion: (392) ii/i BC  IG II² 4037 = IEleusis 280; IG II³ (4) 1035, 2 (= PA 4183); FD III (2) 25, 9 (s. Λακρατείδης, f. Κλεώ); (393) c. 98-55 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 42; Thompson, New Style Coinage 1236 + Chiron 21 (1991) p. 14 (s. Μνασαγόρας II, ?f. Μνασαγόρας III)

—Iphistiadai: (394) c. 125 BC  IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 20; (395) ii/i BC  IG II² 10284; (396) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 94 (PA 4184) (Διονύσι[ο]ς: f. Μητροφάνης)

—K--: (397) m. ii AD  IG II² 2071, 10 ([Διο]νύσιος: I f. Διονύσιος II); (398) ~ ([Διο]νύσιος: II s. Διονύσιος I)

—Kephale: (399) 128/7 BC  SEG XV 104, 189 (f. Θεόδωρος); (400) 116/15 BC  ID 1560, 3; 2589, 61 (PA 4122) (s. Νέων); (401) 114/13 BC  Thompson, New Style Coinage 655-61; 666; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4186); (402) imp. SEMA 290 (Διονύ[σιος]: s. Φιλέας); (403) ~ SEMA 293 (Διονύ[σιος]); (404) 145/6 AD  IG II² 2052, 65 (Δ[ιο]νύσιος: f. Ἀσκληπιάδης); (405) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 73 (I f. Διονύσιος II); (406) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Kephisia: (407) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 6 ([Δι]ο̣νύσιος: f. Ἀλκέτης); (408) m. ii BC  ID 1884, 1; 1885, 1; 1982, 3; 2065 + SEG XVI 453, 5; 452, 8 (I s. Γοργίας I, f. Γοργίας II, Ζήνων I, Ἀπολλοφάνης); (409) ?s. ii BC  IG II² 840, 4, 44 (cf. PA 4189) (s. Ἀπολλώνιος); (410) 128/7 BC  SEG XV 104, 150; FD III (2) 24, 38 (f. Πλειστίας); (411) ii/i BC  ID 1885, 5; 1982, 1; 2065 + SEG XVI 453, 1; 452, 1 (PA 4190) (II s. Ζήνων I); (412) 119/18 BC   ID 2598, 18; (413) ~ ID 2598, 28; (414) 117/16 BC   IG II² 1009 I, 67 (PA 4191) ([Διο]νύσιος: s. Σωσικράτης); (415) ~ IG II² 1009 I, 75 (cf. PA 4189) (f. Ἀπολλώνιος); (416) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 37 (cf. PA 4189) (f. Διονυσία); (417) s. i BC  IG II² 6409 (s. Ἀπολλώνιος); (418) c. 30 BC   Ag. XV 286, 12 (s. Ζώπυρος I); (419) ~ Ag. XV 286, 16 (s. Ἀλέξανδρος); (420) 13/12 BC  IG II² 1963, 6 (f. Φίλιππος); (421) ?i AD  IG II³ (4) 412, 4 ([Δι]ονύσιος: s. Μηνόφιλος); (422) i AD  IG II² 6447; (423) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 10 ([Διον]ύσιος: s. Εὔοδος); (424) 135/6 AD  IG II² 2046, 40 (I f. Διονύσιος II); (425) ~ (II s. Διονύσιος I); (426) a. 138 AD  IG II² 2042, 18 ([Δ]ιον[ύ]σιος); (427) 145/6 AD  IG II² 2052, 32?; IG II³ (4) 419, 15 (s. Πάννυχος); (428) 165/6 AD  IG II² 2090, 39 f. ([Διον]ύσιος)

—Kerameis: (429) hell. IG II² 6317 (PA 4187) (f. Ἀπολλώνιος); (430) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 119 + SEG XLIX 125 (PA 4188) (s. Ἐργοχάρης)

—Kikynna: (431) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 77 (PA 4192) (s. Εὔτυχος); (432) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 47; (433) c. 37/8 AD  IG II² 2292, 38 (Διονύσ[ιος]: s. Σέλευκος)

—Koile: (434) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 85 (PA 4193) (s. Διονυ.); (435) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 186 (s. Ἰσίδοτος)

—Kollytos: (436) v/iv BC  Plu., Mor. 848d (PA/APF 4194) (f. Γλαύκιππος I); (437) c. 346/5 BC  IG XII (6) 261, 2; IG II² 11169 = CEG II 593, 3, 5, 6 (PA 4195 and add.) (s. Ἀλφίνους)

—Kolonai: (438) v/iv BC  cf. APF 14734 (I f. Φιλόστρατος, Διονύσιος II); (439) c. 356-345 BC  IG II² 1612, 116; 1622, 772 (PA/APF 4196) (II s. Διονύσιος I); (440) i AD  IG II³ (4) 1679, 5

—Kolonai (Leontid): (441) 87/8 AD  IG II² 1996, 51 (f. Φωσφόρος)

—Korydallos: (442) 173/4 AD  IG II² 2103, 168 (s. Στέφανος II); (443) 181/2 AD  Ag. XV 402, 62 (f. Στέφανος)

—Krioa: (444) 148/7 BC  IG II² 1938, 24 (PA 4197) ([Δ]ιονύσιος); (445) i BC-i AD   SEMA 339 (s. Θεόδοτος); (446) ~ SEMA 340 (f. Θεόφιλος)

—Kropidai: (447) s. i BC  IG II³ (4) 398, 1 ([Δ]ιονύσιος: s. Διονυσόδωρος)

—Kydathenaion: (448) 410/9 BC  IG I³ 375, 15, 22, 29, 32 (= PA 4198); IG II² 4561 = IG I³ 1000 bis = IEleusis 44 (f. Πλατθίς); (449) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 48 (f. Εὐαγόρας); (450) 375/4 BC  IG II² 1446 = SEG XXI 551, 6; (451) c. 45 BC  IG II² 2463, 15 (PA 4199) (s. Σάτυρος); (452) c. 20 BC  Ag. XV 293, 66 (Δ[ιο]ν[ύ]σ̣ιος: f. Ἀρίστιππος); (453) imp. IG II² 6570 (s. Αὖλος); (454) ~ Ag. XV 318, 30 (f. Ζώπυρος); (455) 61/2 AD  IG II² 1990, 25 (I f. Διονύσιος II); (456) ~ (II s. Διονύσιος I); (457) c. 160 AD  Ag. XV 362, 6 (f. Σωκράτης); (458) 166/7 AD   Ag. XV 369, 38 (I f. Κέλαδος I); (459) ~ Ag. XV 369, 40 (II s. Κέλαδος I); (460) 209/10 AD  Ag. XV 460, 74 (III s. Τρύφων I); (461) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 161 (s. Ἀρτεμίσιος: deme - M.J.O.)

—Kydathenaion?: (462) c. 325 BC  IG II³ (1) 476, 8 (PA 4185) (or Kytheros: [Διον]ύσιος); (463) imp. Ag. XVII 992 (f. Κέλαδος)

—Kytheros: (464) f. i AD  IG II² 1730, 11 ([Διο]νύσιος: s. Ἀγο[--])

—L--: (465) c. 115 AD  IG II² 2020, 80 (I f. Διονύσιος II); (466) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Lakiadai: (467) s. iv BC  IG II³ (4) 589

—Lamptrai: (468) iv BC  SEMA 368 (f. Διοκλῆς); (469) c. 365-340 BC  IG II² 6661 (PA 4205) (s. Κυρρίας); (470) 220/19 BC  ZPE 84 (1990) p. 131 T 43 (Διονύσι[ος]: II s. Διονύσιος I); (471) ~ ([Διον]ύ̣σιος: I f. Διονύσιος II); (472) c. 210 BC   IG II³ (1) 1225, 9; (473) ~ IG II³ (4) 282, 9 (PA 4200); (474) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 67 (PA 4201); (475) m. ii BC  IG II² 1711, 5 (PA 4202) (f. Κλεάρατος); (476) 158/7 BC  ID 2605, 29 (s. Δημάνθης); (477) c. 155 BC  Ag. XV 226, 9, 79 (Δ̣ιο[ν]ύσιος); (478) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 54 (PA 4206) (s. Ὀλυμπιόδωρος, f. Διονυσία); (479) 119/18 BC   IG II² 1008 I, 94 (cf. PA 3281) ([Διονύσ]ιος: s. Δημάνθης); (480) ~ IG II² 1008 I, 91 (PA 4203) (Διονύσι[ος]: f. Διογένης); (481) 102/1 BC   IG II² 1028 + SEG XXIV 188 I, 111 ([Δ]ιονύσιος: II s. Διονύσιος I); (482) ~ IG II² 1028 + SEG XXIV 188 I, 111 f. (PA 4204) (I f. Διονύσιος II, Κλεάρατος); (483) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 12 f.; (484) m. i BC  Ag. XV 299 = SEG LIII 187 II, 10; (485) c. 30 BC  Ag. XV 286, 41 (s. Ἀρίστων); (486) i AD  IG II² 6690 a (p. 891) (f. Νοήμων); (487) imp. IG II² 6660 (s. Ἐτέαρχος); (488) ~ SEMA 363 (Διονύσι[ος]: f. Ἀθήναιος); (489) 87/8 AD  IG II² 1996, 36 (s. Ζώσιμος); (490) c. 92 AD  Ag. XV 312, 32; (491) ii AD  IG II² 6659 ([Δι]ονύσιος); (492) 142/3 AD  IG II² 2049, 36 (f. Ἐπίκτητος); (493) 150/1 AD  IG II² 2065, 55 + SEG XLVIII 179 (f. Παράμονος); (494) c. 211-220 AD  IG II² 2208, 15; Ag. XV 468, 7 (f. Βιτάλιος); (495) m. iii AD  IG II² 2239, 11, 31, 83, 178, 192; 3766, 5 f. + Follet, Athènes p. 96?; Ag. XV 465, 1; 466, 11 (Μ. Αὐρ. Διονύσιος: s. Μ. Αὐρ. Κάλλιππος: archon epon.)

—Leukonoion: (496) m. iv BC  IG II² 1615, 65 (PA/APF 4207); (497) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 28; (498) ii-i BC   Grammateion 6 (2017) p. 82 no. 4 (SEG LXVII 104) (Δ̣[ι]ονύσιος: s. Ἑρμίας); (499) ~ Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 508 (s. Δημήτριος); (500) c. 185 BC  IG II³ (1) 1363, 5 (s. Ἑρμίας); (501) i BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 508 (II s. Διονύσιος I); (502) ~ (I f. Διονύσιος II); (503) s. i BC  IG II² 2461, 139 (PA 4209) (s. Πολύχαρμος); (504) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 26 (s. Εὐφρόσυνος); (505) c. 136-150 AD  IG II² 2059, 7, 20; 2483, 19 (s. Φιλότιμος); (506) c. 150 AD  IG II² 2483, 20 + SEG XXXVIII 164; SEG XXXVI 213, 7 (f. Καλλίμαχος); (507) 173/4 AD  IG II² 2103, 95 (I f. Διονύσιος II); (508) ~ (II s. Διονύσιος I); (509) 184/5 AD  IG II² 2128, 33 (s. Ἀφροδίσιος); (510) inc. IG II² 9504, 3 (f. Θεόφραστος)

—Leukonoion?: (511) 182-196 AD  IG II² 2066, 17 (I f. Διονύσιος II); (512) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Marathon: (513) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 9 (PA 2410) (f. Βούθηρος); (514) c. 183-175 BC   IG II³ (4) 656, 1; IG II² 1325, 3 f., 19, 27; 1326, 3, 34, 42 f.; 2332, 306; 2333, 16 (PA 4213) (I s. Ἀγαθοκλῆς I, f. Καλλικράτης, Ἀγαθοκλῆς II, Διονύσιος II); (515) ~ IG II² 1326, 42, 45 f.; 2332, 308; 2333, 17 (PA 4215) (II s. Διονύσιος I); (516) c. 150 BC  IG II³ (4) 113, 4 (s. Ζωΐλος); (517) s. ii BC  ID 2125, 1; 2628, 32; 2630, 15; BCH 66-7 (1942/3) p. 126 B, 3? (PA 4211) (f. Ζήνων III, Ἀρχέλαος); (518) 149/8 BC  IG II² 958, 88, 94 (PA 4214) (III s. Ἀγαθοκλῆς II); (519) 144/3 BC  ID 2593, 11 (Δ[ιο]νύσιος); (520) 128/7 BC  SEG XV 104, 238 ([Διον]ύ̣σιος); (521) 112/11 BC  ID 2589, 65 (f. Ἰσίδωρος); (522) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 19; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (cf. PA 4214) ([Δι]ον[ύ]σιο[ς]: s. Ἀγαθοκλῆς); (523) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 98 (PA 4212) ([Διον]ύσιος); (524) m. i BC  IG II² 3498 = IEleusis 282 (f. Χαίριον); (525) i-ii AD  SEMA 408 (Διονύσ[ιο]ς: II s. Διονύσιος I, f. Ἐλευθέριν); (526) ~ (I f. Διονύσιος II); (527) imp. SEMA 407 (Διονύσ[ιος]); (528) ~ IG II² 6804, 2 (f. Μεγίστη); (529) m. i AD  IG II² 3238, 5, 7 (s. Αὖλος); (530) i/ii AD  IG II² 2257, 4; (531) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 33 (f. Ἡρακλέων); (532) c. 120 AD   Ag. XV 322, 56; (533) ~ Ag. XV 322, 36; (534) c. 120 AD   Ag. XV 322, 37; (535) ~ Ag. XV 322, 41; (536) 120-126 AD  IG II³ (4) 1120, 8; 1130, 11 f.; IG II² 3733, 21; cf. 3734; (537) 139/40 AD  IG II² 2044, 3; Ag. XV 322, [35] (f. Δάφνος I); (538) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 17; SEG XXXVIII 156 (name) ([Διονύ]σ̣ιος: s. Εὐκαρπίδης); (539) c. 174-221 AD  IG II² 2103, 152 f.; 2208, 42; 2207, 71; 2223, 39 (Διονύσιος ὁ καὶ Εὐκαρπίδης); (540) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 105 (s. Ἀφέλης); (541) 187/8 AD  IG II² 2113, 19 (s. Σωσίστρατος); (542) c. 200 AD  Ag. XV 446, 2; 450, 11 (s. Εἰρηναῖος); (543) iii AD  IG II² 6797 (f. Θεόφιλος); (544) inc. IG II² 6778 ([Δι]ονύσιος)

—Melite: (545) iii-ii BC  IG II² 6862 (s. Μητρόδωρος); (546) ii-i BC  ID 1972, 1 (PA 4218) (s. Ἀγαθοκλῆς); (547) m. ii BC  ID 2232, 2; 2233, 2; 2249 + SEG XXXVI 740, 1 f. (PA 4216) (f. Αἰσχρίων I); (548) 144/3 BC  ID 2593, 14 ([Δι]ο[ν]ύσιος); (549) 127/6 BC  ID 2596, 14; (550) c. 100 BC  ID 2093, 8 (PA 4217) (f. Κυδήνωρ); (551) s. i BC   IG II² 2464, 13 f. (f. Κυδήνωρ, Δημόστρατος); (552) ~ IG II² 3913 = IEleusis 286 ([Δ]ιονύσιος: s. Ἀθηναγόρας); (553) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 89 (s. Ζην[--]); (554) imp. SEMA 2968 (Διονύ[σιος]?); (555) ~ IG II² 6844; cf. AM 67 (1942) p. 176 no. 371 ([Σέ]ργιος Κορνήλι[ος] Διονύσιος); (556) imp. IG II² 6845 = Archeion Byz. 5 (1939) p. 60 n. 1 (s. Ἀφροδίσιος); (557) i/ii AD  Plu., Mor. 744F; (558) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 73 (II s. Διονύσιος I); (559) ~ (I f. Διονύσιος II); (560) 142/3 AD  IG II² 2049, 91 (Διον[ύ]σιος: f. Δημοσθένης); (561) 157-160 AD   SEG XXVIII 169, 43 (f. [--]ων); (562) ~ SEG XXVIII 169, 13; (563) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 2 ([Διον?]ύσιο[ς]: s. Θεόδωρος); (564) c. 180 AD  Ag. XV 429, 9; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Διο]νύσιος: I f. Διονύσιος II); (565) c. 180 AD  Ag. XV 398, 27 (s. Εὔπλους); (566) ~ ([Διο]νύσιος πρεσβύτ.: II s. Διονύσιος I); (567) 181/2 AD  SEG XXVIII 174, 12 (Διον̣[ύσιος]: f. Εὔπλους); (568) 184/5 AD  IG II² 2128, 76; 2129, 13 (s. Ἀσκληπιάδης); (569) c. 257/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 6; (570) inc. IG II² 6846 (s. Διοσκουρίδης)

—Myrrhinoutta: (571) iii BC  Ag. XVII 241 (PA 4220) (Διονύσ[ιος]: f. Κόνων); (572) 196/5 BC  IG II³ (1) 1258, 58; (573) 183/2 BC  IG II² 2332, 321 (PA 4219) (Διονύσ[ιος]: I f. Διονύσιος II); (574) c. 183-150 BC  IG II² 2332, 322; 2334, 47; 2335 = IEleusis 224, 19; FD III (2) 24, 6; 35, 5, 9; 46, 2, 7 (II s. Διονύσιος I, Νικίππη, f. (ad.) Ἕρμων II, f. Μι[.]ισις); (575) c. 100 BC  ID 2607, 24 (f. Αὐτόνομος)

—Oa: (576) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 12 (PA 4223) ([Δ]ιονύσιος); (577) ?ii/i BC  IG II² 1054, 25 (cf. PA 4268) (f. Κηφισόδωρος); (578) ii/i BC  IG II² 7821 (f. Ζηνόβιος); (579) i BC  IG II² 7819 (s. Ζηνόβιος)

—Oinoe: (580) f. iv BC  IG II² 6971 (PA 4224) (s. Πείθων)

—Oion: (581) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 6; (582) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 78 (s. Ἀφροδίσιος); (583) 109/10 AD  IG II² 2017, 11 (f. Ὀνόμαστος); (584) inc. IG II² 6989 (s. Ἡρωΐδης)

—Oion (Kerameikon): (585) s. i BC   IG II² 2461, 13 (PA 4226) ([Δι]ονύσιος: s. Εὐφρόσυνος); (586) ~ IG II² 2461, 37 (PA 4225) (f. [..]μ̣[..]ος); (587) s. i BC  Ag. XV 307, 12 (f. Εὐφρόσυνος); (588) 143/4 AD  IG II² 2050, 65 (s. Ἀγαθόπους); (589) 145/6 AD  IG II² 2052, 47 ([Διον]ύσιος); (590) c. 150 AD  IG II² 2483, 16; (591) 169/70 AD  IG II² 2097, 69 (s. Ἑρμείας); (592) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 62 (I f. Διονύσιος II); (593) ~ (II s. Διονύσιος I); (594) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 21 (s. Σωτᾶς II); (595) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 124 ([Διον]ύσιος: f. Ἵλαρος); (596) c. 200 AD  Ag. XV 399, 29 (f. Σωτᾶς)

—Pai--: (597) ii/iii AD  IG II² 2481, 8 (Οὔλ. Διονύσιος)

—Paiania: (598) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 35 (f. Ἡλιόδωρος); (599) ii-i BC  ID 2510 ter, 2 (I f. Διονύσιος II); (600) ~ (II s. Διονύσιος I); (601) ii-i BC  IG II² 6032 (PA 4228); (602) c. 185/4 BC  IG II² 1325, 9 (PA 4227) (f. Διονυσογένης); (603) m. ii BC  ID 1416 B II, 41 (f. [...]τιος); (604) 156/5 BC  ID 1429 B II, 29; 1439 Abc I, 69; 1441 A I, 80; 1450 A, 54; 1464, 7; (605) ii/i BC  ID 1882, 1; 1883, 1; 2050, 1; 2051, 1; 2052, 1; 2077, 2; 2150, 2; 2610, 24 (PA 4229) (s. Μηνίας); (606) 94/3 BC  ID 2081, 2 f.; 2094, 4; 2104, 9; 2487, 1 (PA 4230) (s. Σεύθης, f. Εὐκράτης); (607) 37/6 BC  IG II² 1043 I, 94 (PA 11133) ([Νουμέρ]ιος? - Kum., [Διονύσ]ιος - S.G.B.: s. Γλαῦκος); (608) c. 20 BC   Ag. XV 293, 28 (s. Ζηνόδωρος); (609) ~ Ag. XV 293, 32 (s. Γλαῦκος); (610) c. 20 BC  Ag. XV 293, 37 (s. Ἀπ[--]); (611) ii AD   IG II² 7043, 1 (II s. Διονύσιος I); (612) ~ IG II² 7043, 1 f. (I f. Διονύσιος II); (613) ii AD  Ag. XVII 261 (f. Ζώπυρος); (614) ii-iii AD  IG II² 7086 (f. Στράτων); (615) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 36 (f. Ζώπυρος); (616) 140-170 AD  IG II² 2048, 8-10; Ag. XV 364, 8 (s. Εἰρηναῖος II); (617) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 11 (I f. Διονύσιος II); (618) ~ (II s. Διονύσιος I); (619) 160-170 AD  SEG XIV 104, 5 + SEG XXXIV 130 ([Δ]ιονύσιος: s. Πάμφιλος); (620) c. 160-177 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 54 f.; Ag. XV 437, 14 (f. Θέων, Πάμφιλος); (621) 169/70 AD  Ag. XV 378, 22 (f. Θέων); (622) c. 210 AD  IG II² 3810 (Τ. Πομπ. Διονύσιος); (623) a. 217 AD  Ag. XV 477, 21 (Πομ. Διονύσιος)

—Paionidai: (624) c. 150 AD  IG II² 2483, 25 (I f. Διονύσιος II); (625) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Pallene: (626) c. 150 BC  Ag. XV 236, 24; (627) ?s. ii BC  IG II² 840, 33 (cf. PA 4232); (628) 140/39 BC  Ag. XV 240, 76; (629) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 107 (PA 4231) (f. Ἀπολλώνιος); (630) ii/i BC   ID 2000, 2; 2627, 6; FD III (2) 15, 21 (PA 4236) (II s. (nat.) Διονύσιος I, s. (ad.) Ἑρμάφιλος I); (631) ~ ID 1551, 7; 1654, 1; 1803, 5; 1810, 1; 1811, 1; 1812, 1; 1813, 1; 1814, 1; 1815, 2; 1845, 3 f.; 1911, 4; 1955, 7; 1969 a, 1; 1969 b, 1; 1969 c, 1; 2000, 1, 3; 2011 bis, 1; 2038, 6; 2220, 3; 2221, 1, 3; 2228, 5; 2342, 1; 2627, 5; 2630, 14 (PA 4237) (I s. Νίκων I, f. (nat.) Ἑρμάφιλος II, Διονύσιος II, f. Νίκων II, Διογένης, ?f. Διονυσία); (632) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 133 f. + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 4233) (f. Γοργίας, [--]ι̣τος); (633) 100/99 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 145 (PA 4232); (634) i BC   IG II² 4005 + SEG XXIV 217 (s. Ἀγαθόστρατος); (635) i BC  IG II² 7117 (I f. Διονύσιος II); (636) ~ (II s. Διονύσιος I); (637) ~ IG II² 7118 (s. Διοσκουρίδης); (638) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 34 ff. no. 1 IV, 84 (PA 4234) ([Δι]ονύσιος); (639) 48 BC  ID 1587, 5 (PA 4235) (f. Ἀγαθόστρατος); (640) 24/3 BC  IEleusis 300, 12, 25 (I s. Δημόστρατος I, f. Δημόστρατος II); (641) f. i AD  IG II² 3242, 5 (IRhamnous 156) ([Διονύ]σιος: II ?s. Δημόστρατος II, f. Δημόστρατος III); (642) i AD   Ag. XV 309, 44; (643) ~ Ag. XV 309, 45; (644) imp. IG II² 7130 a (p. 881) (f. Τιμαρίσκος); (645) ~ IG II² 6804, 5; (646) ii AD   IG II² 2477, 4 (s. Ἀν[--]); (647) ~ IG II² 2477, 7 (s. Λε[--]); (648) 138/9 AD  Ag. XV 333, 37 (Αἴλ. Διονύσιος); (649) s. ii AD  IG II² 2065, 37 f.; 3688 = IEleusis 621, 15; SEG XXIX 127 II, 1; cf. RCA pp. 12-13 (Π. Αἴλ. Διονύσιος); (650) ii/iii AD  Ag. XV 438, 7 (Φλ. Διονύσι[ος]); (651) c. 190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 21 (s. Γλαῦκος); (652) 194/5 AD  IG II² 2191, 102; Follet, Athènes p. 272 (deme) (Αἴλ. Διονύσιος); (653) c. 205 AD  Ag. XV 447, 16; RCA p. 14 (deme) (Αἴλ. Διονύσιος); (654) a. 216 AD   Ag. XV 472, 18; (655) ~ Ag. XV 472, 28 (Κλ. Διονύσιος)

—Pallene?: (656) ?52/1 BC  Thompson, New Style Coinage 1246-7; cf. Chiron 21 (1991) p. 15 (PA 4109)

—Pambotadai: (657) m. i BC  Ag. XV 285 = SEG LIII 187 III, 3 (Διονύσ(ιος): f. Μειλίχιος); (658) 150/1 AD  IG II² 2065, 81; Lettered Attica p. 3 (deme) ([Διον]ύσιος: s. Μιλίχιος)

—Peiraieus: (659) c. 444 BC  IG I³ 455, 19 (PA 4241) (s. Εὐκλείδης); (660) hell.-imp. SEG LIII 240 bis (I f. Διονύσιος II); (661) ~ (II s. Διονύσιος I); (662) 183/2 BC  IG II² 2332, 141 (PA 4240) (s. Γλαυκίας); (663) c. 155 BC  Ag. XV 226, 35; (664) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 112 (PA 4238) (f. Σωσικράτης); (665) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 142 (s. Ἀνθ[--]); (666) s. i BC  IG II² 1051 c = Ag. XVI 335 = SEG XLVII 143, 61 (PA 4239) (Δι[ο]νύσιος); (667) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 41 (s. Ζώπυρος); (668) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 33 (s. Πίστος); (669) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 185 (s. Γενέθλιος); (670) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 56, 93 (Αὐρ. Διονύσιος)

—Pelekes: (671) iii BC  SEMA 569 (Διον̣ύ̣σιος: f. Ἀριστοδώρα)

—Pentele: (672) inc. IG II² 7204

—Perithoidai: (673) iii BC  IG II² 7218 (PA 4242) (f. Δίων)

—Phaleron: (674) s. iv BC  IG II² 7602 (PA 4256) (Διον[ύ]σιος: s. Δήμαρχος); (675) c. 330 BC  Ag. XV 46, 43 (PA 4254); (676) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 85; (677) 156/5 BC  ID 1416 B I, 92, 105 (f. Ἀπολλώνιος); (678) ii/i BC  IG II² 1028 III, 116; 1720, 6 (cf. Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff. (PA 4255)) (s. Ἀγαθοκλῆς); (679) ?i AD  IG II³ (4) 1696; (680) i-ii AD  Ag. XVII 326 (s. Ἀγαθοκλῆς, f. Ἀρτε[--]); (681) 154-172 AD  IG II² 1739, 6; 2067, 224 (f. Εὔκαρπος); (682) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 194 (f. Κράτων); (683) c. 201-234 AD  IG II² 2193, 146; 2203, 22; 2207, 66; 2208, 34; 2223, 31; 2232, 2; 2234, 6; 2237, 20; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 37; IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 103; Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 32; pp. 434 ff. no. 13, 36; IG II² 3683, 12 (Μ. Αὐρ. Διονύσιος: s. Νικόστρατος)

—Phegaia: (684) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 100 (PA 4257) (f. Ἀρχίας)

—Philaidai: (685) 343-340 BC  IG II³ (4) 75, 3; 76, 17 (PA 4259) (s. Ἡφαιστίων); (686) iii BC  IG II² 7647 (PA 4258) (Δ[ι]ονύσιο[ς]); (687) 13/12 BC   IG II² 1963, 23, 26 (I f. [...]ίων, Διονύσιος II); (688) ~ IG II² 1963, 26 ([Δι]ονύσιος: II s. Διονύσιος I); (689) 13/12 BC  IG II² 1963, 30 ([Δι]ονύ[σι]ος: s. Δημήτριος); (690) c. 80 AD  IG II² 1994, 3 ([Δ]ιονύσιος); (691) ii AD  IG II² 4001 (f. Διονυσ[--]); (692) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 103 (f. Μένανδρος); (693) 165/6 AD  IG II² 2090, 48; (694) 173/4 AD  IG II² 2103, 54, 56 (f. Γέμελλος, Καρπόδωρος)

—Phlya: (695) ii-i BC  ID 1970, 1 (s. Ἀπολλοφάνης I, Φιλιστίς); (696) 183/2 BC  IG II² 2332, 140 (PA 4260); (697) 154/3 BC  ID 1951, 6 f.; 2589, 19 (s. Φιλοκράτης); (698) 148-134 BC  IG II² 1939, 66; 1940, 56 (PA 4261) (f. Ἡρακλείδης); (699) 119/18 BC  ID 2598, 45; (700) 108-102 BC  IG II² 1034 d, 8; 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 68 (PA 4263) (f. Ἱερόκλεια); (701) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 110 (PA 4264) (s. Ἀπολλόδωρος); (702) 103/2 BC  IG II² 1335, 40 (PA 4262); (703) m. i BC  Ag. XV 275, 5 f. (f. Ἅγνων); (704) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 33 (I f. Διονύσιος II); (705) ~ (II s. Διονύσιος I); (706) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 11 (s. Νίκανδρος); (707) i/ii AD  IG II² 9082; (708) 87/8 AD  IG II² 1996, 56 (f. Ζώσιμος); (709) ii AD  SEMA 688 (f. Ζωσάριον); (710) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 8 (f. Ἀρίστων); (711) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 34 (I f. Διονύσιος II); (712) ~ (Διονύσιος πρεσβύτ.: II s. Διονύσιος I); (713) 165/6 AD  IG II² 2090, 103 (s. Ἀφροδίσιος)

—Phlya?: (714) s. i BC  IG II² 1962, 5 ([Δ]ιονύσιος: s. Ἀπολλοφάνης)

—Phrearrhioi: (715) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 29 (PA 4265) (Διο[ν]ύ[σι]ος: f. Δημήτριος); (716) 35/4 BC  IG II³ (4) 391, 12 f. ([Διονύ]σιος: s. Φίλιος I)

—Phyle: (717) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 63 b (Δ̣[ι]ο̣[νύ]σ̣ι̣[ο]ς?); (718) 123/2 BC  IG II² 1006, 56, 92, 101 f. (PA 4266) (s. Σωκράτης); (719) c. 44 BC  SEG LIV 235, 15; (720) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 22 (s. Ζωΐλος); (721) i AD  IG II² 7761 (f. Μονίμη); (722) i/ii AD  IG II³ (4) 1120, 1 f. (Δ[ιονύ]σιος: I f. Εὔκαρπος, Διονύσιος II); (723) f. ii AD  IG II³ (4) 1129, 3 (II s. Διονύσιος I, Κρανάη); (724) c. 150 AD  IG II² 9422 (Ἰούλ. Διονύσιος); (725) 169/70 AD  IG II² 2097, 205 (f. Ἀθηνίων); (726) 173/4 AD  IG II² 2103, 26, 119 (Φλ. Διονύσιος); (727) c. 200 AD  IG II² 7752, 1, 5 f. (s. Εὔκαρπος: doctor)

—Phyrrhinesioi: (728) 138/9 AD  Ag. XV 333, 34

—Pithos: (729) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 17

—Poros: (730) 185/4 BC  IG II² 1325, 11 (PA 4243) (f. Φιλόστρατος)

—Potamos: (731) 61/2 AD  IG II² 1990, 23 (f. Ζήνων)

—Prasiai?: (732) imp. IG II² 7284 (or Lousia: [Διο]νύσιο[ς]: f. Οἰνάνθη)

—Probalinthos: (733) iii BC  SEMA 583 (f. Ἀπολλόδωρος); (734) imp. SEMA 583 b (s. Καλλίξενος)

—Prospalta: (735) 128/7 BC  SEG XV 104, 186; FD III (2) 24, 43? (I f. Διονύσιος II); (736) ~ (II s. Διονύσιος I); (737) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 119 (PA 4157)

—Rhamnous: (738) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 110; (739) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 39; cf. SEG XLIV 51 (date); (740) i BC   IG II² 7333 (f. Ἀριστόκλεια); (741) ~ Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 230 (s. Θράσων); (742) 96/5 BC   ID 1892, 1 (Διονύ̣σ̣[ι]ος: I f. [..]λ[.]υ̣λο̣σ[..]ν); (743) ~ ID 1892, 3 ([Δι]ον̣ύ[σι]ος: II s. [..]λ[.]υ̣λο̣σ[..]ν); (744) 74-63 BC  IG II³ (4) 370, 4 ([Δι]ονύσιος); (745) i/ii AD  SEG LIV 235, 120 (deme - S.G.B.)

—Salamis: (746) ii BC  IG II² 10186; (747) i AD  IG II² 10190 (s. Χαρίτων); (748) imp. IG II² 10187; (749) ~ IG II² 10188 (s. Ἀπολλώνιος); (750) ii AD   SEMA 1410 (s. Ἰατροκλῆς); (751) ~ IG II² 10189 (s. Σώπατρος); (752) m. ii AD  IG II² 10181 (f. Ἀφέλεια); (753) inc. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 547 (Διον[ύσιος])

—Semachidai: (754) ?214/13 BC  SEG LVI 203, 2 (f. Κτησίας); (755) ii-iii AD  IG II² 7381 (s. Καλλίστρατος); (756) c. 218 AD  Ag. XV 472, 50 (s. Ἰφικράτης I)

—Skambonidai: (757) 144/3 BC  ID 2593, 11; (758) 102/1 BC   IG II² 1028 I, 129 (PA 4244) (II s. Διονύσιος I); (759) ~ IG II² 1028 I, 139 (cf. PA 4244) (Διονύ[σι]ος: I f. Διονύσιος II); (760) i-ii AD  IG II² 7408 (f. Σύμφορον)

—Sounion: (761) iv BC  IG II² 7429/30 (PA 4245) (s. Φανόμαχος); (762) iii BC  Ag. XVII 307 (f. Ἕρμων); (763) 144/3 BC  ID 2593, 9 f. (s. Εὔβουλος); (764) c. 45 BC  IG II² 1961, 22 ([Διον]ύσιος: s. Δημήτριος); (765) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 77; (766) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 10 (f. Λεοντίσκος); (767) m. i AD  IG II³ (4) 1132 II (f. Δημόφιλος ὁ καὶ Δάφνος); (768) ii AD  IG II² 11167 a + Polemon 4 (1949) p. 31 no. 22 (f. Διονυσία); (769) 117-138 AD  IG II³ (4) 416 (f. Ἡλιόδωρος); (770) c. 120 AD  IG II² 2018, 2, 91 (f. Ἀλέξανδρος); (771) 181/2 AD  Ag. XV 402, 19 (I f. Διονύσιος II); (772) ~ (II s. Διονύσιος I)

—Sphettos: (773) f. ii BC  ID 2058, 1 (I f. Διονύσιος II); (774) s. ii BC  IG II² 3480 = IEleusis 270, 1; ID 1843, 3; 1897, 2; 2057, 2; 2058, 1; 2078, 1; 2090, 5; 2237, 5 (PA 4248) (II s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος III); (775) ii/i BC  IG II² 3480 = IEleusis 270, 1; ID 1843, 3; 1879, 2; 2057, 1; 2058, 2; 2078, 1; 2090, 5; 2237, 5; 2238, 3; 2610, 28 (PA 4249) (III s. Διονύσιος II, f. Νυμφώ); (776) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 75 (PA 4250) (s. Ἡρωΐδης); (777) 168/9 AD  Ag. XV 373, 19 (s. Ἀριστείδης); (778) c. 170-175 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 81 ([Δ]ιονύσιος: I f. Ἐπίγονος I); (779) ii/iii AD  IG II² 2119, 57, 135, 246; 2223, 69; Ag. XV 440, 22 (II s. Ἐπίγονος I, f. Ἀλκιβιάδης); (780) ?iii AD  IG II² 2170 + AE 1973, pp. 89 f. no. 2, 8 ([Διον]ύσιος)

—Steiria: (781) m. iv BC  IG II² 7456, 4 (f. Διονυσόδωρος); (782) c. 20 BC  Ag. XV 293, 59 (I f. Διονύσιος II); (783) ~ (II s. Διονύσιος I); (784) i AD  IG II² 7467 (f. Ὀνησιφόρον); (785) ii-iii AD  SEG XIX 162 ([Δ]ιονύσιος)

—Sypalettos: (786) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 92 (PA 4246) (Διον[ύσιος]: f. Πάνθηρος); (787) i AD   IG II² 7490 (cf. PA 4247) (I f. Διονύσιος II); (788) ~ IG II² 7490 (PA 4247) (II s. Διονύσιος I); (789) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 27 (s. Διοκλῆς); (790) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 52 (s. Ἀλέξανδρος); (791) ?iii AD  IG II² 2170 + AE 1973, pp. 89 f. no. 2, 4 ([Δ]ιονύσιος)

—Teithras: (792) ?imp. SEMA 643 (f. Ἰσίδοτος)

—Themakos: (793) iii/ii BC  IOrop 77, 5 (PA 4179) ([Διον]ύσιος: I f. Σωφάνης); (794) 183/2 BC  IG II² 2332, 187 (PA 4180) ([Δ]ιονύσ[ιος]: II s. Σωφάνης)

—Thorikos: (795) f. iv BC  IG II² 6219 + SEG XXIII 133 = CAVI 8034 (s. Αὐτέας); (796) c. 340 BC  Ag. XV 39, 10 (Διονύ(σ)ιος: s. Καλλιάδης); (797) 336/5 BC  Ag. XV 42, 266; (798) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 11 ([Δ]ιονύσιος: f. Καλλιππίδης); (799) m. ii BC  ID 1688, 4; Plin., HN xxxvi 35 (PA 4181) (s. Τιμαρχίδης I: sculptor); (800) i BC  SEMA 252 (Δι[ονύσ]ιος: s. Μ[--]έας); (801) inc. IG II² 6225 (Διονύσι[ος]: f. Καλλικράτης)

—Thria: (802) m. iv BC  IG XII (6) 262, 201; (803) m. iii BC   IG II² 3864, 1 (cf. PA 4182); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (I f. Διονύσιος II); (804) ~ IG II² 3864, 1 (PA 4182); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (II s. Διονύσιος I)

—Trikorynthos: (805) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 35 b (PA 4253) (s. Κλείμαχος); (806) iii-ii BC  IG II² 7542 (f. Ἁβρωνίδης); (807) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 104; (808) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 128 (PA 4252) (Διονύ[σι]ος: f. Ἀντίπατρος); (809) c. 100 BC  ID 2607, 11 (f. Ἀστίας); (810) c. 62 BC  Ag. XV 267, 18 (s. Στράτων); (811) i AD  IG II² 7555 (PA 4251) (f. Ἰσίδοτος)

—Trinemeia: (812) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 3 ([Διο]νύσιος); (813) f. ii AD  IG II² 2035, 2 (Δι[ονύ]σιος: I f. Διονύσιος II); (814) ~ (Δι[ονύ]σιος: II s. Διονύσιος I); (815) c. 115 AD  IG II² 2020, 74 (Διονύ(σιος): f. Εὐπᾶς); (816) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 18; cf. SEG XXXVIII 156 (f. Ἐράτων)

—Xypete: (817) c. 360 BC  IG II² 6306 (PA 4222) (s. Εὐθύδικος); (818) c. 330 BC  IG II² 1927, 11 (PA 4221) (s. Ἐπιχάρης); (819) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 127 (PA 4131) (Διον[ύ]σιο[ς])

—tribe Aiantis: (820) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 10 (PA 4130); (821) c. 130 BC  IG II² 964, 24, 26 (cf. PA 4214) ([Δι]ονύσιος); (822) 128/7 BC  FD III (2) 24, 24; SEG XV 104, 244 (s. Διογένης); (823) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 126 (s. Δ[--]); (824) 98/7 BC  FD III (2) 10, 9 (f. Δημήτριος); (825) ii AD  Ag. XV 347, 24; (826) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 12 ([Διο]νύσιος); (827) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 123 (Π. Αἴλ. Διονύσιος); (828) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123, 106 (s. Ἰάσων); (829) c. 200 AD  Ag. XV 450, 14 (s. Λι[--]ου (gen.)); (830) 255/6 AD   IG II² 2245, 351 (Δει- ὁ καὶ Νει.); (831) ~ IG II² 2245, 361 (s. Ἐπάγαθος); (832) 255/6 AD  IG II² 2245, 374 (s. Εὐρε.)

—tribe Aigeis: (833) c. 150 BC  Ag. XV 90, 3; Tracy, ALC p. 151 (date) (Διονύσι[ος]); (834) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 23 (I f. Διονύσιος II); (835) ~ (II s. Διονύσιος I); (836) 196-201 AD  IG II² 2132, 21 ([Δι]ονύσιος: s. Ἡρακλείδης I); (837) 240-253 AD  IG II² 2243, 77 (Αὐρ. Διονύσιος); (838) 255/6 AD  IG II² 2245, 80 (Καικί. Διονύσιος)

—tribe Aigeis?: (839) s. v BC  IG I³ 1040, 1 (PA 4086) ([Δ]ιονύσιος: f. [--]στ[--])

—tribe Akamantis: (840) 409 BC  IG I³ 1191, 192 (PA 4088) ([Δ]ιονύσιος); (841) 158/9 AD  IG II² 2056, 19; (842) a. 212 AD   Ag. XV 440, 6; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (Διο[νύ]σιος: s. Ἡρακλείδης); (843) ~ Ag. XV 440, 13; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (Αὐρ. Διονύσιος); (844) 238-242 AD  IG II² 2239, 219 (s. Ἀγαθοκλῆς I); (845) 240-253 AD  IG II² 2243, 139

—tribe Antiochis: (846) 128/7 BC  FD III (2) 27, 29 (Διονύσι[ος]); (847) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 21 ([Διον]ύσ[ιος]?); (848) i AD  Ag. XV 309, 31; (849) 45/6 AD  IG II² 1945, 77; (850) 196-201 AD  IG II² 2132, 69 (s. Χ[--]); (851) 232-234 AD  IG II² 2237, 156 (s. Ἀθηνόδωρος); (852) 238-242 AD  IG II² 2239, 310 (I f. Διονύσιος II); (853) ~ (II s. Διονύσιος I); (854) c. 255 AD  Ag. XV 466, 44 (I f. Διονύσιος II); (855) ~ (II s. Διονύσιος I); (856) 255/6 AD  IG II² 2245, 392 (s. Εὔπορος)

—tribe Attalis: (857) s. i AD   IG II³ (4) 405, 8 f. (Διον(ύ)σ[ι]ος: f. Καλλίμαχος); (858) ~ IG II³ (4) 405, 10; (859) 187/8 AD  IG II² 2113, 141 (Διον[ύσι]ος: s. Εἰρηναῖος I); (860) a. 216 AD  Ag. XV 470, 29 (s. Ὀνήσιμος); (861) a. 217 AD  Ag. XV 476, 13 (f. [..]οκλῆς); (862) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 99 f. (f. Τρύφων, Ἀγάθων); (863) 238-242 AD  IG II² 2239, 332 (s. Ἀπφιανός); (864) 255/6 AD   IG II² 2245, 172, 396 (s. Κῦρος); (865) ~ IG II² 2245, 399 (s. Εὔοδος)

—tribe Erechtheis: (866) c. 411 BC   SEG LII 60, 8; (867) ~ SEG LII 60, 73; (868) c. 210 BC  IG II³ (1) 1221, 11 ([Διονύ?]σιος: f. Δρομέας); (869) 196-201 AD  IG II² 2132, 12 ([Δι]ονύσιος: s. Ἀττικός); (870) 235/6 AD  IG II² 2235, 69 + Follet, Athènes p. 239 n. 4 (s. Ἀρτεμίδωρος); (871) 255/6 AD  IG II² 2245, 64 (Αὐρ. Διονύσιος)

—tribe Hadrianis: (872) c. 230/1 AD   SEG XXXIV 136, 12 (s. Ἱέραξ); (873) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 26 (I f. Διονύσιος II: reading - Kapetanopoulos); (874) ~ (II s. Διονύσιος I: reading - Kapetanopoulos); (875) ~ SEG XXXIV 136, 28 (Δ̣ι̣ονύ̣σ̣ι̣[ος]: f. Ἀσκληπιόδωρος); (876) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 37 (Διονύσι[ος]); (877) 255/6 AD  IG II² 2245, 250 (s. Ἀρτέμων I)

—tribe Hippothontis: (878) 106/5 BC   FD III (2) 28, 39 (s. Ξενο[--]); (879) ~ FD III (2) 28, 41; (880) 87/8 AD  IG II² 1996, 144 (f. Βλάστος); (881) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 35 ([Δ]ιονύσιος: I f. Διονύσιος II); (882) ~ ([Δ]ιονύσιος νεώτ.: II s. Διονύσιος I); (883) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 98 (s. Φρόντων); (884) c. 205 AD  Ag. XV 448, 34; (885) 240-253 AD  IG II² 2243, 164 ([Αὐρ.] Διονύσ[ι]ος); (886) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 121

—tribe Hippothontis?: (887) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 47 (or tribe Aiantis)

—tribe Kekropis: (888) 128/7 BC   SEG XV 104, 213 (s. Διονυσ[--]); (889) ~ SEG XV 104, 216; FD III (2) 24, 24 (f. Ἀπολλώνιος); (890) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 130 (PA 4132) (f. Λάχης); (891) 106/5 BC  FD III (2) 28, 36; (892) c. 163/4 AD  IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 12 (s. Ἀρτεμίδωρος); (893) 173/4 AD  IG II² 2103, 125 (s. Πραξιτέλης); (894) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 90 (f. Ἀρτεμίδωρος); (895) 181/2 AD  Ag. XV 402, 37 ([Διο]νύ̣σιος); (896) 232-234 AD  IG II² 2237, 127; (897) 238-242 AD  IG II² 2239, 268 (s. Νηρεύς); (898) 240-253 AD  IG II² 2243, 157 (Αὐρ. Διον[ύ]σιος); (899) 255/6 AD   IG II² 2245, 319 (II s. Διονύσιος I); (900) ~ IG II² 2245, 320 f. (I f. Διονύσιος II, Σωτήρ, Ἀρτεμίδωρος)

—tribe Leontis: (901) 401/0 BC  SEG LXII 50 I, 33 (Διονύσι[ος]); (902) 148-134 BC  IG II² 961, 45 (s. Πετραῖος); (903) s. i BC  Ag. XV 307, 6 (f. Θεόφραστος); (904) 45/6 AD  IG II² 1945, 30 (I f. Διονύσιος II); (905) ~ (II s. Διονύσιος I); (906) s. ii AD  IG II² 2084, 10 (f. Γάϊος); (907) 165-170 AD  Ag. XV 370, 5 ([Διο]ν̣ύσιος: I f. Διονύσιος II); (908) ~ ([Διο]ν̣ύσιος: II s. Διονύσιος I); (909) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 43 (f. Δημήτριος); (910) 235/6 AD   IG II² 2235, 114 (Αὐρ. Διονύσιος); (911) ~ IG II² 2235, 124 (s. Σεκοῦνδος); (912) 238-242 AD  IG II² 2239, 126 (s. Εὐφρόσυνος)

—tribe Oineis: (913) 409 BC   IG I³ 1191, 207 (PA 4089) (Διονύσι[ος]?); (914) ~ IG I³ 1191, 221 (PA 4090); (915) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 67 (PA 4134) ([Διο]νύσιος: f. Θεο[--]); (916) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 59 (I f. Διονύσιος II); (917) ~ (II s. Διονύσιος I)

—tribe Pandionis: (918) m. ii AD  IG II² 2478, 9 (f. Σωτᾶς); (919) 143/4 AD  IG II² 2050, 55 (I f. Διονύσιος II); (920) ~ (II s. Διονύσιος I); (921) 235/6 AD  IG II² 2235, 102 (Αὐρ. Διονύσιος); (922) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 118 (f. Ἀσκληπιόδωρος); (923) ~ Ag. XVIII C121, 126 (f. Χιλιαρχιανός); (924) 255/6 AD   IG II² 2245, 110 (s. Δημήτριος); (925) ~ IG II² 2245, 113 (s. Διονυσόδωρος)

—tribe Ptolemais: (926) 165/6 AD  IG II² 2090, 101 (s. Ἀπολλώνιος); (927) 182-196 AD  IG II² 2066, 33; cf. AE 1971, p. 64 no. 6 (Διονύσι(ος): f. [--]ιος); (928) 238-242 AD  IG II² 2239, 159 (s. Μητρόδωρος I)

Athens?: (929) c. 540 BC  ABV p. 176 no. 2 = CAVI 2493 (Διον(ύ)σιος); (930) c. 400 BC   IG II² 11181 (PA 4118a) (s. Γοργίας); (931) ~ IG II³ (4) 1785; (932) c. 400-350 BC  SEMA 2301 (Διονύσ[ιος]: f. Παμφίλη); (933) f. iv BC  IG II² 11168; (934) iv BC   IG II² 11178 (PA 4094a); (935) ?iv BC  CIA App. 84 a, 3; JÖAI 7 (1904) p. 113 (date) ([Δ]ιονύσιος); (936) ~ SEMA 1745 ([Δ]ιονύσιο[ς]); (937) iv-iii BC   IG II³ (4) 1338; (938) ~ SEG XIX 177, 13; (939) iv-iii BC  SEG LVII 243 ([Διο]νύσιος); (940) c. 375 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 317-320 no. 2, 3; (941) c. 360 BC  IG II² 11089 (f. Δημητρία); (942) m. iv BC   Plu., Mor. 839d (Stephanis 712); (943) ~ IG II² 11054 (PA 4094b) (f. Δεξίθεος); (944) m. iv BC   IG II² 11170; (945) ~ IG II² 12492; (946) c. 360-320 BC  ID 104-8 B, 19 (Διο[νύ]σ̣ιος: f. Διονυσόδωρος); (947) c. 350 BC  Ag. XXI F 150 = CAVI 485; (948) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 62, 96; (949) f. iii BC  IG II² 2428, 2 ([Διο]νύσι[ος]); (950) iii BC   SEG XVI 864.18 (SB 10019. 18) (Διονύσ[ιος]); (951) ?iii BC  CIA App. 73, 2 ([Δ]ιονύσιος); (952) ?iii BC  CIA App. 77 b, 3, 8; (953) ~ IG II² 11184 (PA 4119a) (s. Διονυσόδωρος); (954) ?iii BC   CIA App. 69, 1 ([Δι]ονύσιος); (955) ~ CIA App. 9, 22 (Δι[ο]νύσιος); (956) c. 290 BC  SEG XXIV 156 b, 12; cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date); (957) m. iii BC  IG II² 1291, 16 (PA 4098); (958) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 119; (959) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 177; (960) 248/7 BC  IG II² 1298, 7, 25 (PA 4100) (?s. Τ[--]); (961) 236/5 BC  IG II² 1297, 40; (962) c. 215 BC  SEG XXVIII 201, 5 ([Διον]ύσιος: s. Η[--]); (963) hell.-imp. SEMA 1751 (s. Νέων); (964) ~ SEMA 1738; (965) ii BC   Ag. XVII 937 ([Διο]νύσιος: f. Νίκων); (966) ~ IG II² 2325, 185 (PCG 5 p. 41); (967) ii-i BC  SEMA 1744 ([Διο]ν̣ύσιος); (968) ?ii-i BC  ID 1825, 1 f. ([Δ]ι̣ονύ̣[σιος]?); (969) s. ii BC  IG II² 1333, 10 (PA 4114); (970) c. 105 BC   IG II² 2448, 1; Tracy, ALC p. 208 (date) (Διο[νύσι]ο[ς]: f. Πιστοκράτης); (971) ~ IG II² 2448, 3; Tracy, ALC p. 208 (date) ([Δ]ιονύσιος: s. Πασικλῆς); (972) ?i BC   Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 11 Suppl. p. 114; (973) i BC  SEMA 2233; (974) ~ SEMA 2240 (f. Νικίας); (975) i BC  SEMA 1741 ([Διο]νύσιο[ς]); (976) i BC-i AD   Ag. XVII 765 ([Διον]ύσιο[ς]: f. Δημήτριος); (977) ~ JÖAI 73 (2004) p. 144; (978) c. 44 BC   SEG LIV 235, 77; (979) ~ SEG LIV 235, 63; (980) c. 44 BC  SEG LIV 235, 66 (Διο[νύσ]ιος: s. Θεο.); (981) i AD   IG II² 11177 (Π. Ποπλίουλκος Διονύσιος); (982) ~ IG II² 11172; (983) imp. IG II² 11186 (s. Ἡρωδιανός); (984) ~ SEMA 1742 (Διονύσ[ιος]); (985) imp. SEMA 1750 ([Διον]ύ̣σιος: s. Ἀθήναιος); (986) ~ SEMA 1743 ([Διον]ύσιος: s. [--]ιμος); (987) imp. SEMA 1746 ([Διο]νύσιος); (988) ~ SEMA 1747 (f. [--]α); (989) imp. IG II² 2282, 1 (s. Α[--]); (990) ~ IG II² 2282, 3 (s. Ὀνη[--]); (991) imp. IG II² 2282, 6 (s. Προσδ[--]); (992) ~ IG II² 2282, 18 (f. [--]υνος); (993) imp. IG II² 10645 (Διονύ(σ)ιος: f. Ἀμμία); (994) ~ IG II² 11171; (995) imp. IG II² 11180 (s. Ἀνδρόνικος); (996) ~ IG II² 12789 ([Δ]ιονύσιος: f. Τιμόθεος); (997) imp. SEMA 1634 ([Διο]νύσιος: f. Ἄχαρνος); (998) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 22 ([Δ]ιονύσιος: s. Μη[--]); (999) 40-54 AD  IG II² 2264 = 1988, 6 (Διονύσ[ιος]: f. Νίγρος); (1000) m. i AD   IG II² 1984, 10; (1001) ~ IG II² 1984, 7; (1002) m. i AD  IG II² 1981, 3; (1003) 45/6 AD   IG II² 1970, 14 (f. Ἀσκληπιόδωρος); (1004) ~ IG II² 1969, 20; 1970, 61 (?s. Σκι.?); (1005) 45/6 AD  IG II² 1970, 57 + Wilson, Eph. Inscr. p. 181; (1006) s. i AD   IG II² 1998, 8; (1007) ~ IG II² 1992, 24; (1008) s. i AD  IG II² 1998, 31; (1009) 83/4 AD  POxy 290, 19 (Διον(ύσιος): s. Σαραπίων I, f. Σαραπίων II, Χαιρήμων, Διονυσία); (1010) c. 100 AD  IG II² 2004, 3 (II s. Διονύσιος I); (1011) ~ (I f. Διονύσιος II); (1012) 100/1 AD   IG II² 2030, 22; (1013) ~ IG II² 2030, 31 (f. Λεύκιος); (1014) ii AD   IG II² 11188 ([Διο]νύσιος: s. Φιλοπα[--]); (1015) ~ SEMA 1748 (Διονύσι[ος]); (1016) ii AD  Hesp. 19 (1950) p. 50 no. 1; cf. SEG XXXIX 225 (architect); (1017) ii-iii AD  IG II² 11187 (?s. Μα[--]); (1018) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 53 (f. [--]ων); (1019) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 25 (s. Σωτήριχος); (1020) ~ IG II² 2023, 38 (f. Ζώπυρος); (1021) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 6 (f. Εὔτακτος); (1022) ~ IG II² 2023, 35, 69 (f. Ἐλπίνικος); (1023) c. 120 AD  IG II² 2031, 6 (s. Ἡρα̣[--]); (1024) m. ii AD  IG II² 2062, 18 (II s. Διονύσιος I); (1025) m. ii AD  IG II² 2163, 41 (s. Πρι[--]); (1026) ~ (I f. Διονύσιος II); (1027) 158/9 AD  IG II² 2056, 38 ([Διον]ύσιος); (1028) 161-212 AD  IG II² 2280, 15 (s. Ε[--]); (1029) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3, 16 (Διονύσι[ος]); (1030) ii/iii AD  IG II² 2361, 35; (1031) iii AD   IG II² 2283, 4; (1032) ~ IG II² 2281, 10; (1033) iii AD  IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 16; (1034) m. iii AD  SEG XXXV 217, 6-8; (1035) inc. IG II² 11185 (PA 4119c) (s. Εὐνομίδης); (1036) ~ SEMA 1740; (1037) inc. ZPE 228 (2023) pp. 156 f. no. 50; (1038) ~ SEMA 1739; (1039) inc. AM 67 (1942) p. 188 no. 408 ([Διον]ύσιος); (1040) ~ Mél. Daux p. 343; (1041) inc. IG II² 11173 ([Διο]νύσιος)

Athens*: (1042) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 11 ([Διονύ]σιος); (1043) f. iv BC   IG II² 2346, 35 (PA 4094d) (Διονύσι[ος]); (1044) ~ IG II² 11175/6; (1045) m. iv BC  IG II² 7868 (s. Φίλιππος, Εὐτυχίς); (1046) 355 BC  D. xx 131 f.; (1047) c. 348 BC  D.L. iii 42 (slave); (1048) c. 330-320 BC   IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 102, 106; (1049) ~ SEG XVIII 36 A, 247 (freed.); (1050) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 67 (metic); (1051) 300/299 BC  IG II³ (4) 649, 12; (1052) hell. EA 1862, p. 315; AZ 1864, p. 297; (1053) ?hell. Bronzes antiques du Louvre 2262; (1054) iii-ii BC   SEMA 1176; (1055) ~ Ag. XXI F 209; (1056) c. 265 BC  SEG XXXI 267 (Διονύ(σιος)); (1057) ?m. iii BC  IEleusis 190, 2; (1058) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 102 (Διο[ν]ύσιος: s. Σωσίβιος); (1059) ii BC   IG II² 11182 (s. Δημήτριος); (1060) ~ IG II² 11174; cf. AEE² p. 244 no. 1012; (1061) ii BC  Ag. XIV 37; (1062) ii-i BC  IG II² 11183 (I f. Διονύσιος II); (1063) ~ (II s. Διονύσιος I); (1064) c. 170 BC  IG II² 2392, 3 = 2404, 2; Tracy, ALC p. 134 (date) ([Δ]ιονύσιος); (1065) ii/i BC  Ag. XXI F 233; (1066) i BC   IG II² 9658; cf. BE 1971, no. 281; (1067) ~ Ag. V F 98; (1068) 1-25 AD  Ag. XXI He 6; (1069) imp. SEMA 1978 (f. Ἱλαρίων); (1070) ~ SEMA 1674 (Δέκμος Πακώνιος Διονύσιος); (1071) ii AD   IG II² 2172, 4 (f. Εὔπορος); (1072) ~ IG II² 2177 + Polemon 4 (1949) pp. 24 f. no. 5, 5 ([Δι]ονύσιος); (1073) ii AD   IG II² 2183, 4 ([Δ]ιονύσιος); (1074) ~ IG II² 2172, 2 ([Διο]νύσιος: f. Ἀριστοκλῆς); (1075) ii AD  IG II² 2183, 5; (1076) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 33 ([Δι]ονύσιος: s. Μαραθών: epeng.); (1077) ~ IG II² 2022, 31 (f. Ἀσκληπιάδης); (1078) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 45 (f. Διογένης); (1079) c. 120 AD  IG II² 2018, 116 (Κλ. Διον[ύ]σιος: epeng.?); (1080) c. 120/1 AD  IG II² 2018, 131 f. (f. Ὀνασικλῆς, Εἰρηναῖος); (1081) 135/6 AD   IG II² 2046, 49 (f. Εὔπορος); (1082) ~ IG II² 2001, 8 ([Διον]ύσιος: epeng.?); (1083) 135/6 AD   IG II² 2001, 15 (f. Εὐέλπιστος); (1084) ~ IG II² 2001, 23 ([Διο]νύσιος: epeng.?); (1085) 139/40 AD  IG II² 2044, 99 (s. Εὐφρόνιος: epeng.); (1086) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 9 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (1087) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 96 (s. Ὑγινέρως: epeng.); (1088) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 78 (f. Ἦλις); (1089) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 53 ([Δι]ονύσιος: s. Κωτίλος: epeng.); (1090) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 64 f. (f. Ἀλεξᾶς, Ἐράτων); (1091) m. ii AD  IG II² 2211, 37 (s. Πατρόβιος: epeng.); (1092) 142/3 AD   IG II² 2049, 136 (s. Ὀνήσιμος: epeng.); (1093) ~ IG II² 2049, 123 (s. Σώσανδρος: epeng.); (1094) 142/3 AD   IG II² 2049, 127 (s. Εὔνομος: epeng.); (1095) ~ IG II² 2049, 149 (s. Κάρπος: epeng.); (1096) c. 144/5 AD   IG II² 2059, 126 (f. Εὐτυχιανός); (1097) ~ IG II² 2059, 116 (Διονύσ[ι]ος: s. Μουσαῖος: epeng.); (1098) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 135 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (1099) s. ii AD   IG II² 2082, 45 (s. Ἱεροκλῆς: epeng.); (1100) ~ IG II² 2082, 66 (f. Φίλητος); (1101) 155/6 AD  IG II² 2068, 219 (?s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (1102) 161/2 AD  IG II² 2085, 103 (epeng.); (1103) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 87 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (1104) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 93 (f. Λεύκιππος); (1105) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 87 (f. Ζώσιμος); (1106) 167/8 AD   IG II² 2089, 73 ([Διον]ύσιο[ς]: epeng.); (1107) ~ IG II² 2089 = BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 43 (Διον[ύ]σιος: epeng.); (1108) 169/70 AD   IG II² 2097, 300 (s. Λεύκιος: epeng.); (1109) ~ IG II² 2097, 146 (f. Σεκοῦνδος); (1110) 169/70 AD  IG II² 2097, 163 (I f. Διονύσιος II); (1111) ~ (II s. Διονύσιος I: epeng.); (1112) 169/70 AD   IG II² 2097, 291 (f. Φίλων); (1113) ~ IG II² 2097, 312 (f. Πρώταρχος); (1114) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 215 (f. Ἀντᾶς); (1115) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 128 (I f. Διονύσιος II); (1116) ~ (II s. Διονύσιος I: epeng.); (1117) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 138 ([Δ]ιονύσιος: I f. Διονύσιος II); (1118) ~ ([Δ]ιονύσιος: II s. Διονύσιος I: epeng.); (1119) ~ Follet, Athènes 5 B, 164 (f. Ζώσιμος); (1120) 173/4 AD  IG II² 2103, 237 (s. Μη.: epeng.); (1121) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 68 ([Διονύ]σιος: epeng.); (1122) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 48 (f. Φοῖβος); (1123) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 61 ([Διο]νύσιο[ς]: epeng.); (1124) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 50 (f. Ζώσιμος); (1125) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 62 (Ἰούλ. Διονύσιος: epeng.); (1126) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 118 (epeng.); (1127) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 145 (s. Δημήτριος: epeng.); (1128) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 25 (s. Εὐτυχίδης: epeng.); (1129) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 54 (f. Εὐτύχης); (1130) 179/80 AD   IG II² 2083, 81 (s. Φοῖβος: epeng.); (1131) ~ IG II² 2083, 65 (f. Ἐπαφρᾶς); (1132) c. 180 AD  IG II² 2106, 15 (s. Εὐτύχης: epeng.); (1133) 184/5 AD   IG II² 2128, 138 (f. Σωτίων); (1134) ~ IG II² 2128, 150 (f. Ἰσίων); (1135) 184/5 AD   IG II² 2128, 155 (s. Ζώσιμος: epeng.); (1136) ~ IG II² 2128, 161 (f. Θεόφιλος); (1137) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 96 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (1138) 187/8 AD   IG II² 2113, 216 (f. Αἰθάλης); (1139) 187/8 AD  IG II² 2113, 183 ([Δ]ιονύσιος: I f. Διονύσιος II); (1140) ~ ([Δ]ιονύσιος: II s. Διονύσιος I: epeng.); (1141) ~ IG II² 2113, 193 (f. Ἑρμείας); (1142) 194/5 AD  IG II² 2191, 146 (epeng.); (1143) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 223 (f. Νικηφόρος); (1144) iii AD  IG II² 2147, 5 f. (f. [..]α̣χος, Ἀθήναιος); (1145) 201/2 AD   IG II² 2193, 172 (s. Δημήτριος: epeng.); (1146) ~ IG II² 2193, 159 (s. Δημήτριος: epeng.); (1147) 201/2 AD   IG II² 2193, 167 (Κλ. Διονύσιος: epeng.); (1148) ~ IG II² 2193, 176 (s. Εὐτυχᾶς: epeng.); (1149) 203-207 AD  IG II² 2199, 151 (f. Κάλλιστος); (1150) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 98 (epeng.?); (1151) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 154 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (1152) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 123 (s. Ἀθηνόδωρος: epeng.); (1153) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 125 f. (f. Εὐπραξίδης, Ἐπαφρῦς); (1154) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 136 (f. Ἐπιτυγχάνων); (1155) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 150 (Διονύ̣[σιο]ς̣: s. Ἀγάθων: epeng.); (1156) 232-234 AD  IG II² 2237, 170 (s. Νάρκισσος: epeng.); (1157) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 181 (epeng.); (1158) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 80 (epeng.); (1159) 235/6 AD  IG II² 2235, 192 (s. Ἀθήναιος: epeng.); (1160) s. iv AD  IG II² 13445 (SEMA 2710) (slave?); (1161) inc. SEMA 1749

Foreign Residents:

    Achaia: (1162) inc. SEG LII 211 (LGPN III.A (-)) (s. Φιλόξενος)

    Aigina: (1163) ii BC  IG II² 7954 (LGPN III.A (14)) (s. Φιλιστίδης)

    Aiolis, Temnos: (1164) ?hell. IG II² 10445 (LGPN V.A (23)) (f. Ἄπελλις)

    Andros: (1165) ii BC  IG II² 8092 (LGPN I (8)) (f. Μέθη)

    Bithynia, Kios-Prousias: (1166) ii BC  IG II² 9024 (LGPN V.A (50)) (f. Νυμφώ)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (1167) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 114 (LGPN V.A (90)) (s. Θεόδοσιος); (1168) imp. IG II² 8346 (LGPN V.A (91)) (f. Τάτιον)

    Boiotia, Oropos: (1169) s. i BC  IG II² 2463, 12 (LGPN III.B (31)) (s. Περιγένης)

    Boiotia, Plataiai: (1170) c. 230 BC  IRhamnous 20, 37 (LGPN III.B (35))

    Boiotia, Tanagra: (1171) inc. IG II² 10407 (LGPN III.B (41)) (s. Ἀπολλωνίδας)

    Boiotia, Thebes: (1172) m. iv BC  IG II² 1186 = IEleusis 70, 3, 16, 23 (LGPN III.B (48)) (f. Δαμασίας)

    Boiotia, Thespiai: (1173) f. i AD  IG II² 8836 (LGPN III.B (98)) (s. Σιμίας)

    Caria, Aphrodisias: (1174) imp. IG II² 8399 + add. p. 883 (LGPN V.B (122)) (I f. Διονύσιος II); (1175) ~ IG II² 8399 + add. p. 883 (LGPN V.B (123)) (II s. Διονύσιος I)

    Caria, Kaunos: (1176) iv-iii BC  IG II² 9004; cf. ZPE 29 (1978) p. 66 (LGPN V.B (255)) (s. Παυσανίας)

    Caria, Miletos: (1177) ?hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 543 (LGPN V.B (325)) (f. Μητροδώρα); (1178) hell. SEMA 1266 (LGPN V.B (333)) (II s. Διονύσιος I); (1179) ~ SEMA 1266 (LGPN V.B (332)) (I f. Διονύσιος II); (1180) iii BC  IG II² 9760 (LGPN V.B (334)) (f. Μέθη); (1181) hell.-imp. SEMA 1284 (LGPN V.B (401)) (f. Εὔπραξις); (1182) ii BC   IG II² 9924 (LGPN V.B (346)) (f. Φιλουμένη); (1183) ~ IG II² 9895 (LGPN V.B (345)) (f. Σωτηρώ); (1184) ii-i BC   IG II² 9510 = AEE² p. 192 no. 762; cf. SEMA p. 564 no. 81 (LGPN V.B (352)) (Διον(ύ)σιος: f. Μύστσης); (1185) ~ IG II² 9429 (LGPN V.B (351)) (f. Ἁρμονία); (1186) ii-i BC  IG II² 9545 (LGPN V.B (353)) (f. Ἐλπίς); (1187) i BC   IG II² 9362 (LGPN V.B (374)) (f. Ἀγαθόκλεια); (1188) ~ IG II² 9523 (LGPN V.B (376)) (f. Δίων); (1189) i BC  IG II² 9405 (LGPN V.B (375)) (f. Ἀπολλωνία); (1190) i BC-i AD   IG II² 9577 (LGPN V.B (384)) (f. Ἐπιφάνεια); (1191) ~ IG II² 9543 (LGPN V.B (383)) (f. Ἐλπινίκη); (1192) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 62 (LGPN V.B (397)) (s. Δημήτριος); (1193) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 103 (LGPN V.B (398)) (s. Καλλίστρατος); (1194) c. 35 BC  IRhamnous 179, 4 (LGPN V.B (391)); (1195) i BC/ i AD   IG II² 9488 (LGPN V.B (419)) (f. Δημήτριος); (1196) ~ IG II² 9512 (LGPN V.B (420)) (s. Ἀφροδίσιος); (1197) 14-8 BC  IG II² 1721, 21; 1722, 22 (LGPN V.B (421)) (f. Ἑστιαῖος); (1198) f. i AD  IG II² 9672 a = Kerameikos II no. 50 (LGPN V.B (444)) (f. Θεόφιλος); (1199) i AD   IG II² 9614 (LGPN V.B (429)) (f. Εὐφροσύνη); (1200) ~ IG II² 9513 (LGPN V.B (428)) (s. Ἡράκλειτος); (1201) i-ii AD   IG II² 9388 (LGPN V.B (434)) (f. Ἀνδρέας); (1202) ~ IG II² 9468 (LGPN V.B (435)) (f. Βίων); (1203) i-ii AD   IG II² 9509; cf. SEG XIII 156 (LGPN V.B (436)) (Διονύσ[ιος]: f. [-]ταρι[-]); (1204) ~ IG II² 9514 (LGPN V.B (437)) (s. Ἡρόφιλος); (1205) i-ii AD   IG II² 9567 (LGPN V.B (438)) (Διον(ύσ)ιος: f. Ἐπικτησίς); (1206) ~ IG II² 9690 (LGPN V.B (439)) (f. Ἰσᾶς); (1207) i-ii AD   IG II² 9722 (LGPN V.B (440)) (f. Κάλλων); (1208) ~ IG II² 9847 (LGPN V.B (441)) (f. Περιγένης); (1209) i-ii AD  IG II² 9787 = AIUK 4.6 (2022) no. 70 (LGPN V.B (454)) (f. Μύστα); (1210) imp. IG II² 9433 (LGPN V.B (404)) (f. Ἀρτεμιδώρα); (1211) ~ SEMA 1293 (LGPN V.B (402)) (f. Ζωσίμη); (1212) imp. Ag. XVII 604 = SEMA 1329 (LGPN V.B (403)) (f. Σαραπίων); (1213) ~ Ag. XVII 564 = SEMA 1267 (LGPN V.B (400)) ([Δι]ονύ(σ)ιο[ς]); (1214) imp. IG II² 9795 (LGPN V.B (410)) ([Δ]ιονύσι[ος]: f. Νικάνωρ); (1215) ~ IG II² 9790; cf. 9882 (LGPN V.B (409)) (f. Νεμεσώ); (1216) imp. IG II² 9703 (LGPN V.B (430)) (f. Ἰσίδοτος); (1217) ~ IG II² 9684 (LGPN V.B (408)) (f. Ἵλαρος); (1218) imp. Ag. XVII 576 = IG II² 9609 (LGPN V.B (407)) (Διονύσι[ος]: f. Εὐτύχης); (1219) ~ IG II² 9600 (LGPN V.B (406)) (f. Εὔμολπος); (1220) imp. SEG LXI 190 (LGPN V.B (-)) (s. Φιλέρως); (1221) ~ IG II² 9515 (LGPN V.B (405)) (s. Νικήτης); (1222) 87/8 AD   IG II² 1996, 107 (LGPN V.B (445)) (f. Ἡρακλέων); (1223) ~ IG II² 1996, 113 (LGPN V.B (447)) (II s. Διονύσιος I); (1224) 87/8 AD   IG II² 1996, 113 f. (LGPN V.B (448)) (I f. Διονύσιος II, Τρύφων); (1225) ~ IG II² 1996, 109 (LGPN V.B (446)) (s. Πρωτογένης); (1226) ii AD   IG II² 9485 (LGPN V.B (452)) (f. Δημητρία); (1227) ~ SEMA 1304 (LGPN V.B (427)) (f. Θρασυφῶν, Ἀφροδισία); (1228) ii AD  IG II² 9546 (LGPN V.B (453)) (f. Ἐλπίς); (1229) ii-iii AD   IG II² 9516 (LGPN V.B (466)) (s. Ὁμοῦλλος); (1230) ~ IG II² 9511 (LGPN V.B (465)); (1231) ii-iii AD  SEMA 1336 (LGPN V.B (464)) (f. Σώτειρα); (1232) c. 112 AD   IG II² 2024, 53 (LGPN V.B (471)) (s. Ἰσιγένης); (1233) ~ IG II² 2024, 61 (LGPN V.B (472)) (I f. Διονύσιος II); (1234) c. 112 AD  IG II² 2024, 61 (LGPN V.B (473)) (II s. Διονύσιος I); (1235) c. 116 AD   IG II² 2026, 55 (LGPN V.B (474)) (s. Ἑρμογένης); (1236) ~ IG II² 2026, 71 (LGPN V.B (475)) (s. Ζώπυρος); (1237) iii AD  SEMA 1296 (LGPN V.B (484)) (f. Ζωτικός); (1238) inc. SEMA 1265 (LGPN V.B (-)) (Διον[ύσιος]?: I f. Διονύσιος II); (1239) inc. IG II² 9505 (LGPN V.B (317)); (1240) ~ IG II² 9504 (LGPN V.B (316)) (f. Διονυσία); (1241) ~ (Διον[ύσιος]?: II s. Διονύσιος I); (1242) inc. IG II² 9882; cf. 9790 (LGPN V.B (318)) (f. Συνεσώ)

    Caria, Miletos?: (1243) 87/8 AD   IG II² 1996, 255 (LGPN V.B (494)) (s. Θεο.); (1244) ~ IG II² 1996, 172 (LGPN V.B (490)) (s. Ἑρμίας); (1245) 87/8 AD   IG II² 1996, 173 (LGPN V.B (491)) (s. Εὐ[-]); (1246) ~ IG II² 1996, 225 (LGPN V.B (492)) (s. Δη.); (1247) 87/8 AD  IG II² 1996, 247 (LGPN V.B (493)) (s. Δωρόθεος)

    Caria, Tralles-Seleukeia: (1248) iii BC  IG II² 10456 (LGPN V.B (684)) (f. Ἀπολλώνιος); (1249) ii AD  IG II² 10458 (LGPN V.B (703)) (f. Πάμφιλος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (1250) i-ii AD  IG II² 10420 (LGPN V.B (731)) (f. Ἑλλάς)

    Crete, Lappa: (1251) hell. SEMA 1197 (LGPN I (64)) (s. Ἀρχέμαχος)

    Egypt, Alexandria: (1252) hell. SEMA 959 (f. Ἀνθράκιον); (1253) ?hell. SEMA 963; (1254) iii-ii BC  IG II² 8036 (f. Χαιρεστράτη); (1255) hell.-imp. SEMA 961 (f. Ἀχιλλεύς); (1256) ii-i BC  IG II² 8014 (II s. Διονύσιος I); (1257) ~ (I f. Διονύσιος II); (1258) imp. IG II² 8012 ([Διο]νύσ[ιος: f. Διονυσ[--]); (1259) ~ Unp. (Attica, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 538 (f. Φιλωτέρα)

    Egypt, Naukratis: (1260) v/iv BC  IG II² 9984 (s. Παρμένων); (1261) iv BC  SEMA 1378 ([Δι]ονύσιο[ς])

    Epidamnos-Dyrrhaccion: (1262) i BC-i AD  IG II² 8487 (LGPN III.A (153)) (f. Κασσάνδρα)

    Epidauros: (1263) ?iv BC  SEG LXI 186 (LGPN III.A (-))

    Herakleia: (1264) iii BC  IG II² 8597 (f. Βιότη); (1265) hell.-imp. SEMA 1081 (f. Ἰσιδώρα); (1266) ii-i BC   IG II² 8633 (s. Κέρδων); (1267) ~ IG II² 8673 (f. Ζωπυρίων); (1268) ii-i BC  IG II² 8627 (f. Διόγνητος); (1269) i BC  IG II² 8804 = SEMA 1086 ([Δ]ιονύσιο[ς]: f. Τρύφη); (1270) i AD  IG II² 8630 (f. Διονυσία); (1271) imp. IG II² 8632 ([Διον]ύσιος: f. [--]ίκη); (1272) inc. IG II² 8672 (f. Ζωπύρα)

    Ikaros: (1273) c. 320 BC  IG II² 8935; cf. SEG XVI 208 (LGPN I (317))

    Ionia, Ephesos: (1274) i AD   IG II² 8521 (LGPN V.A (133)) (f. Νίκη); (1275) ~ SEMA 1054 (LGPN V.A (134)) (f. Φι[--])

    Ionia, Klazomenai: (1276) s. iii BC  IG II² 1312 = IRhamnous 13, 3 (LGPN V.A (241)) (s. Ἀρτεμίδωρος)

    Ionia, Smyrna: (1277) i BC-i AD  SEG LVI 270 (LGPN V.A (-)) (f. Βακχίς)

    Kappadokia, Tyana: (1278) hell. IG II² 10465 (LGPN V.C (24)) (s. Ἀπολλόδωρος)

    Kibyratis-Kabalis, Kibyra: (1279) ii BC  IG II² 9027 (LGPN V.C (28)) (f. Συνήθεια)

    Korinthia, Sikyon: (1280) f. iv BC  IG II² 10297 (LGPN III.A (172)) (Διον[ύσι]ος: s. Δημήτριος); (1281) iii BC  IG II² 10298 (LGPN III.A (173)) (s. Σωκράτης)

    Laodikeia: (1282) 101/0 BC  IG II² 1335, 31; (1283) ?imp. SEMA 1194 (SEG LVIII 226) (f. Νικηφόρος)

    Lokris: (1284) iv BC  SEMA 784 = IRhamnous 223 (LGPN III.B (109)) (f. Ἀπολλόδωρος)

    Macedonia (Bottiaia), Kyrrhos: (1285) ii AD  IG II² 9140 (LGPN IV (115)) (f. Ἡδίστη)

    Macedonia (Chalkidike), Mende: (1286) ?iv/iii BC  FD III (1) 438; BCH 105 (1981) pp. 433-408 (LGPN IV s.v. Ἀπολλόδωρος (27)) ([Διον]ύσιος: s. Ἀσκληπιάδης)

    Macedonia (Chalkidike), Mende?: (1287) inc. IG II² 10526 + AM 67 (1942) p. 181 no. 383 (LGPN IV (-)) ([Διον]ύσιος: s. Ἀσκληπιάδης)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (1288) iii BC   IG II² 8997 (LGPN IV (133)) (f. Ἄρχιον); (1289) ~ IG II² 9001 (LGPN IV (134)) (f. Σωσίβιος)

    Media: (1290) ii BC  IG II² 9351 + AEE² p. 178 no. 701 (f. Ζήνων); (1291) i BC  IG II² 9349 (s. Δημήτριος)

    Megaris, Megara: (1292) s. iv BC  IG II² 9308 (LGPN III.B (137)) (?f. --η); (1293) a. 316 BC  IG II² 1956, 70 (LGPN III.B (142)); (1294) ii BC  Ag. XVII 541 = IG II² 9309 (LGPN III.B (147)) ([Δ]ιονύσιο[ς]: f. Διονυσοδώρα)

    Messenia, Kyparissia: (1295) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 151 (LGPN III.A (-)) (f. Βάκχιος)

    Mysia, Kyzikos: (1296) imp. IG II² 9097 (LGPN V.A (648)) (f. Ἀλέξανδρος)

    Mysia, Pergamon: (1297) 122/1 BC  IG II² 1006 = SEG XXXVIII 114 V, 118 (LGPN V.A (734))

    Phoenicia, Ptolemais: (1298) i BC/ i AD  IG II² 10128 (f. Ἰσιδώρα)

    Phoenicia, Sidon: (1299) hell.-imp. SEG LXIII 194 = SEG LXV 156 (s. Ἀλέξανδρος); (1300) i-ii AD  IG II² 10278 (f. Δελφίς)

    Pisidia, Selge: (1301) ii BC  IG II² 10245 (LGPN V.C (246)) (f. Δάμων)

    Pontos, Amastris: (1302) hell.-imp. SEMA 972 (LGPN V.A (788)) (f. Δημητρία)

    Pontos, Sinope: (1303) iv BC  IG II² 2325, 153; 4268; PCG 5 pp. 32 ff. (LGPN V.A (830)); (1304) ?hell. SEMA 1434 (LGPN V.A (835)) (s. Προκλῆς); (1305) ii BC   IG II² 10360 (LGPN V.A (856)) (f. Φίλων); (1306) ~ IG II² 10331 = 10350; cf. SEG XXVIII 308 (LGPN V.A (855)) (f. Κίττος); (1307) ii BC   IG II² 10320 (LGPN V.A (854)) (s. Ἀπολλώνιος); (1308) ~ IG II² 10315 (LGPN V.A (853)) (s. Ἀθηνίων); (1309) f. ii AD  SEMA 1436 (LGPN V.A (860)) (f. Μᾶ)

    S. Italy (Campania), Neapolis: (1310) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 321 (LGPN III.A (237)) (Διονύσ[ιος]: s. Δίφιλος)

    Samos: (1311) iv-iii BC  IG II² 10228 =- LGPN I (504) ([Δι]ονύσιος: s. Ἡράκλειτος)

    Sicily: (1312) f. iv BC  IG II² 10288 (LGPN III.A (262)) (Διονύ[σ]ιος: s. Δημόστρατος)

    Sicily, Syracuse: (1313) iii BC  SEMA 1442 (LGPN III.A (288)) ([Διον]ύσ[ιος])

    Skythia, Skythai: (1314) 414/13 BC  IG I³ 422, 198 (LGPN IV (415)) (Δι[ον]ύσιος: slave)

    Syria: (1315) m. iv BC  IG II² 10402

    Syria, Antioch: (1316) hell. IG II² 8101 (f. Ἀγαθόκλεια); (1317) iii-ii BC  IG II² 8143 (f. Δημητρία); (1318) hell.-imp. IG II² 8235 (f. Μεγίστη); (1319) ii-i BC   IG II² 8162 (f. Δωρίς); (1320) ~ SEMA 1018 (f. Χάρης); (1321) c. 100 BC  IG II³ (4) 1115, 17; (1322) i BC   IG II² 8155 (f. Διονυσία); (1323) ~ IG II² 8108 (f. Ἀλεξιάδης); (1324) i AD  IG II² 8210 (f. Ἰσίδωρος); (1325) ii-iii AD  SEMA 998 (I f. Διονύσιος II); (1326) ~ (II s. Διονύσιος I)

    Thessaly: (1327) m. iv BC  IG II² 8846 (LGPN III.B (217)) (s. Γοργίας)

    Thrace, Ainos: (1328) iii BC  IG II² 7983 (LGPN IV (458)) (f. Πυθόδωρος); (1329) ii BC  IG II² 7976 (LGPN IV (459)) (f. Εὔπορος)

    Thrace, Lysimacheia: (1330) hell. SEMA 1203 (LGPN IV (517)) (s. Κλεῖνος)

    Thrace, Maroneia: (1331) iii BC  Unp. (Attica, tit. sep.); cf. PAA 5 p. 542 (LGPN IV (-)) (f. Ἴαμβος); (1332) hell.-imp. Unp. (Kerameikos inv. no. 132) (LGPN IV (542)) (f. Τέχνων); (1333) 102/1 BC   IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 316 (LGPN IV (536)) (Δ̣ι̣ον[ύ]σιος: I f. Διονύσιος II); (1334) ~ IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 316 (LGPN IV (537)) (II s. Διονύσιος I)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (1335) 316-309 BC  IG II² 1956, 121 (LGPN IV (640))

    Thrace, Salymbria: (1336) c. 460-450 BC  IG I³ 1154 (LGPN IV (650)) (f. Πυθαγόρας)

    Thrace?: (1337) 316-309 BC   IG II² 1956, 14 (LGPN IV (657)); (1338) ~ IG II² 1956, 3 (LGPN IV (656))

    Troas, Parion: (1339) i BC  IG II² 10044 (LGPN V.A (885)) (s. Διογένης)

    Other: (1340) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 107 (frag. ethn. --νιος: f. [...]φιλος)

Διονύσιππος

Athens:

—Sounion: (1) 324/3 BC  IOrop 353 A, 64 (s. Εὐάγγελος)

Διονύσις

Athens: (1) imp. SEMA 1566 (s. Νικόμαχος, Ἀρέτη)

—Kerameis: (2) 163/4 AD  IG II² 2086, 89 (I f. Διονύσις II); (3) ~ (II s. Διονύσις I)

—Kydathenaion: (4) c. 232-234 AD  IG II² 2237, 87 (Ἀρτεμίσιος ὁ καὶ Διονύσις: s. Κέλαδος II)

Athens?: (5) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 l, 3 ([Δ]ιονύσις); (6) iii AD  IG II² 2073, 31 (s. Ἀσκληπιάδης)

Athens*: (7) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173 II, 155; (8) 169/70 AD  IG II² 2097, 289 (I f. Διονύσις II); (9) ~ (II s. Διονύσις I: epeng.); (10) 169/70 AD  IG II² 2097, 290 (I f. Διονύσις II); (11) ~ (II s. Διονύσις I: epeng.)

Foreign Residents:

    Thrace: (12) ii-i BC  IG II² 8905 (LGPN IV (18)) (slave?)

Διονυσίστρατος

Foreign Residents:

    Keos: (1) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 6 p. 2 (LGPN I (-)) (s. Μικίων, f. Πυθοκλῆς)

Διονυσιφάνης

Athens?: (1) c. 360-320 BC  ID 104-8 B, 8 (Διον[υ]σιφά[νης]: f. Φανόστρατος); (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 91

Διονυσίφιλος

Athens:

—Sounion: (1) c. 325 BC  Ag. XV 52, 27 (PA 4270) (s. Θουγείτων)

Διονυσογένης

Athens: (1) 107-104 BC  Thompson, New Style Coinage 745-52; 778-83; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4271) (Διονυσογ(ένης))

—Anagyrous: (2) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 105; ID 2607, 9 (PA 4273) (f. Θυμοτέλης)

—Auridai: (3) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 103 (PA 4274) (Διονυσογέ[νης])

—Ikarion: (4) m. ii BC  IG II³ (4) 115, 1 (f. Ἡράκλειτος); (5) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 8 (PA 4275) (s. Ἡράκλειτος I); (6) 115/14 BC  ID 2589, 62 (s. Ἡράκλειτος)

—Kephisia: (7) ii BC  IG II² 6399 (f. Ἄντανδρος)

—Lamptrai: (8) 134-129 BC  IG II² 1939, 49 (= PA 4276); FD III (2) 68, 19 = CID IV 114 (= PA 4276a) (s. Ἀθηνόδωρος)

—Paiania: (9) c. 185-182 BC  IG II² 1325, 9; 2332, 133 (PA 4277) (s. Διονύσιος); (10) 155/4 BC  Ag. XV 255, 74; (11) c. 70-80 AD  SEG XXVIII 164, 5 (s. Διο̣[--])

Athens?: (12) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 23 (s. Εὔνομος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) i AD  IG II² 9517 (LGPN V.B (2)) (s. Ἱπποκράτης)

Διονυσόδοτος

Athens: (1) f. ii BC  IG II³ (1) 1366, 3 ([Δ]ιονυσόδο[τος])

—Berenikidai: (2) c. 175 AD  Ag. XV 392, 10 ([Διο]νυσόδο[τος]: s. Ἀπολλώνιος II)

—Oion (Dekeleikon): (3) 335/4 BC  Ag. XV 43, 188 (s. Πυθάρατος: deme - S.G.B.)

Διονυσοδώρα

Athens*: (1) ii AD  IG II² 11189 (Διονυσ(ο)δώρα)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) ii BC  Ag. XVII 541 = IG II² 9309 (LGPN III.B (1)) ([Δι]ονυσοδώρ̣[α]: d. Διονύσιος)

Διονυσόδωρος

Athens: (1) s. v BC  Lys. xiii passim (PA 4278); (2) 343/2 BC   Ag. XIX L 6, 41 f. (Διονυσόδωρ[ος]); (3) ~ Ag. XIX L 6, 47 f. ([Διο]ν̣υσόδω[ρος]); (4) c. 339/8 BC  Ag. XIX P 28, 36; (5) c. 330 BC  IG II² 408, 8; APF p. 164 (name) ([Διονυσ]όδωρος? - ed., [Ὀλυμπι]όδωρος? - APF); (6) c. 320 BC  IG II³ (4) 1478 (Διονυσόδ[ωρος]); (7) c. 300 BC  Ag. XIX L 14, 5 (Διονυσόδωρ[ος]); (8) iii BC  IG II³ (4) 1063 ([Διον]υσόδωρος); (9) m. iii BC  IG II² 1592, 5 (Διονυσόδωρ[ος]); (10) 242/1 BC  SEG XXIII 67, 3 ([Δ]ιονυσόδ̣[ωρος]); (11) c. 242-220 BC  ILind 102, 30; 130, 7 (sculptor); (12) 224/3 BC  IG II² 2978 = IEleusis 200, 6 (PA 4279) (Διονυσόδωρ[ος]); (13) f. ii BC  IG II² 2442, 2 (PA 4285) ([Δι]ονυσόδωρος: s. Μητρόδωρος); (14) 170-150 BC  IG II² 1934, 14; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 4284) (s. Ἡρ[--]); (15) s. ii BC  IG II² 1336, 3 + PAA 6 p. 10 (s. Καλλικράτης); (16) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 465-9; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4280) (Διονυσόδω(ρος)); (17) 116/15 BC  Thompson, New Style Coinage 611-28; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 4281) (Διονυσόδω(ρος)); (18) 112/11 BC  Thompson, New Style Coinage 687-90; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 4281) (Διονυσόδω(ρος)); (19) 111/10 BC  ID 2125, 8 (PA 4283) (s. Ἀδάμας I: sculptor); (20) 106/5 BC  FD III (2) 25, 27 (I f. Διονυσόδωρος II); (21) 106/5 BC   FD III (2) 9, 8 (s. Κανδ[--]); (22) ~ FD III (2) 15, 19 (s. Θεαγένης); (23) 106/5 BC   FD III (2) 25, 17 ([Δ]ιονυσόδωρος: f. Μενέστρατος); (24) ~ ([Διον]υσόδωρος: II s. Διονυσόδωρος I); (25) ~ FD III (2) 49, 18 (I f. Διονυσόδωρος II); (26) 106/5 BC   FD III (2) 49, 18 (Stephanis 759) (II s. Διονυσόδωρος I); (27) ~ FD III (2) 49, 32; (28) c. 100 BC  IG II³ (4) 365, 3 ([Διονυ]σόδωρος); (29) 98/7 BC   FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 21 (II s. Διονύσιος); (30) ~ FD III (2) 16, 6 (I f. Φιλόδημος); (31) 98/7 BC   FD III (2) 16, 9 (Διονυσόδ[ω]ρος: II s. Φιλόδημος); (32) ~ FD III (2) 10, 18; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 25 (I f. Διονύσιος); (33) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 30 f. (Stephanis 760) (II s. Διονυσόδωρος I); (34) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 31 (I f. Διονυσόδωρος II); (35) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 42 (I f. Διονυσόδωρος II); (36) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 42 (Stephanis 761) (Διονυσό[δ]ωρος: II s. Διονυσόδωρος I); (37) a. 88 BC  ID 2107, 13 f. (Διονυ̣[σό]δωρος); (38) 69/8 BC  IFayoum 136, 3 (s. Ἀθηνόδωρος); (39) 24/3 BC  FD III (2) 61, 6 (s. Διονύσιος); (40) i AD  IG II² 2008, 3 f. ([Διον]υσόδω[ρος]: archon epon.); (41) 53/4 AD  IG II² 1345, 1; 1737, 2; IG II³ (4) 1498?; FGrH 257 F 36 VII (archon epon.); (42) ii AD  Luc., Symp. 6 etc. (fict.); (43) ii-iii AD  IG II³ (4) 664; (44) 154/5 AD  IG II² 2067, 205 (f. Ῥῶμος); (45) iii AD  IG II² 1949, 1 (Διονυσόδωρ[ος]: f. [--]ανός); (46) v-vi AD  IG II² 13401 (SEMA 2711)

—Acharnai: (47) 303/2 BC  Ag. XV 62, 166 (Διονυσόδω̣[ρος]); (48) 135/6 AD  IG II² 2046, 44; (49) m. ii AD  IG II² 3579, 7 f. (Π. Αἴλ. Διο[ν]υσόδωρος); (50) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 66, 81 (Αὐρ. Διονυσόδωρος)

—Aigilia: (51) ii BC  SEMA 38 ([Δ]ιον[υσόδωρος]: s. Ἡραγόρας); (52) ?193/2 BC  Ag. XV 259, 51 f. (Διονυ[σό]δωρος)

—Aigilia?: (53) 161/0 BC  IG II² 956 II, 58 (PA 4282) (f. Ἡραγόρας)

—Aithalidai: (54) 143/4 AD  IG II² 2050, 68 (f. Συμφέρων)

—Aixone?: (55) i AD  IG II² 5420/1 (or Athens, Kolonai: [Διον]υσόδωρος: s. Εἰρηναῖος)

—Alopeke: (56) 211/10 BC  IG II² 1315, 3 f. (PA 4290) (s. Ζώπυρος); (57) m. ii AD  IG II² 3607, 18 (Διονυσόδω(ρος): f. Ἀσκληπιάδης); (58) s. ii AD  IG II² 3986, 7 f. (f. Ἀσκληπιάδης); (59) 184/5 AD  IG II² 2128, 103 (I f. Διονυσόδωρος II); (60) ~ (II s. Διονυσόδωρος I)

—Anaphlystos: (61) c. 80 AD  IG II² 1993 = AIUK 4.3B (2020) no. 2, 7; IG II² 1995, 5 (s. Διονύσιος); (62) c. 169-196 AD  Ag. XV 380, 30 f.; 425, 20 f. (s. Ζώσιμος)

—Ankyle: (63) hell.-imp. Unp. (Stamires); cf. PAA 6 p. 14; (64) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 15 (PA 4286)

—Atene: (65) s. iv BC  SEMA 124 (Διονυσόδω[ρος]: f. Λυσιμάχη)

—Athmonon: (66) 324/3 BC  IG II² 1203, 10 (PA 4287) (f. Διονυσοφάνης); (67) ?iii-ii BC  IG II² 3863, 3 (f. Πολυκράτεια); (68) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 111; (69) i AD   IG II² 5331 (f. Δάμων); (70) ~ IG II² 5339 (f. Ἱστιόδωρος); (71) 181/2 AD  Ag. XV 402, 56 (Διονυσό(δ)ω̣ρ̣[ος]: f. Ἀπολλώνιος)

—Azenia: (72) m. i BC   SEG XXVIII 92, 17 (Διονυσ[όδωρ]ος: s. Ζώπυρος); (73) ~ Ag. XV 278, 36; 280, 8 (s. Διογένης)

—Besa: (74) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 68 (I f. Διονυσόδωρος II); (75) ~ (II s. Διονυσόδωρος I)

—Cholargos: (76) c. 225 BC  IRhamnous 167, 38 (IG II² 1322)

—Cholleidai: (77) c. 174-211 AD  IG II² 2103, 17 f., 91; 2113, 8; 2201, 4; Ag. XV 399, 12 (Μάρκιος Διονυσόδωρος: I f. Μά. Διονυσόδωρος II); (78) 198-209 AD  IG II³ (4) 1655 (f. Ἐ[--]); (79) 210/11 AD  IG II² 2201, 49 f. (Μά. [Διο]νυσόδωρο[ς]: II s. Μάρκιος Διονυσόδωρος I)

—Deiradiotai: (80) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 118 (PA 4292); (81) m. i BC  IG II³ (4) 909, 11 f. (= PA 4291); IG II² 2461, 39; IEleusis 300, 23, 28; cf. Aleshire, Asklepios p. 231 no. 3 (I f. (nat.) Σοφοκλῆς II (Sounion), f. Διονυσόδωρος II, Ἰοφῶν); (82) 24/3 BC  IEleusis 300, 23; cf. Aleshire, Asklepios p. 231 no. 4 (II s. Διονυσόδωρος I)

—Eunostidai: (83) 154/5 AD  IG II² 2067, 76 (I f. Διονυσόδωρος II); (84) ~ (II s. Διονυσόδωρος I)

—Euonymon: (85) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 21; (86) 103/2 BC  IG II² 1034, 4 (PA 4296) ([Δι]ονυσ[ό]δωρος: f. Δημόστρατος)

—Eupyridai: (87) s. i BC  IG II² 2461, 115 (PA 4295) ([Διον]υσόδωρος: s. Διογένης); (88) f. ii AD  Ag. XV 323, 9; IG II² 2067, 47 (I s. Ἰσίδωρος I, f. Διονυσόδωρος III); (89) c. 154/5 AD  IG II² 2067, 46 (II s. Ἰσίδωρος II); (90) 154/5 AD  IG II² 2067, 47 (III s. Διονυσόδωρος I)

—Gargettos: (91) 163/4 AD  IG II² 2086, 58 (s. Πρῖμος I); (92) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 10 f.; XXXV 130, [39 f.] (f. Πρότιμος)

—Gargettos?: (93) 128-131 AD  IG II² 2041, 20 (s. Ἀγίας)

—Halai: (94) ii-i BC  IG II² 5478 (PA 4289) (s. Ἀντίπατρος)

—Halai (Aixonides): (95) iv BC  SEMA 61 ([Διονυ]σόδωρος?, [Κηφι]σόδωρος?: s. [--]σιος)

—Halai (Araphenides): (96) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 118 (PA 4288) (f. [--]δωρος)

—Hestiaia: (97) 117/16 BC   IG II² 1009 I, 84 (cf. PA 4294) (I f. Διονυσόδωρος II); (98) ~ IG II² 1009 I, 84 (PA 4294) (II s. Διονυσόδωρος I)

—Hybadai: (99) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 106; (100) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 135 (PA 4301) ([Δι]ονυσόδωρος: f. Πολύνικος); (101) imp. IG II² 7586 (s. Εὐβουλίδης)

—Kephale: (102) 164/3 BC  Ag. XV 219, 2; 220, 2, 35; Ag. XVI 294, [2] (s. Φίλιππος)

—Kephisia: (103) c. 30 BC  Ag. XV 286, 24 (f. Σεραπίων); (104) c. 92 AD  Ag. XV 312, 20 ([Δ]ιονυσόδωρος)

—Kolonai: (105) 169/70 AD  IG II² 2097, 199 (I f. Διονυσόδωρος II); (106) ~ (II s. Διονυσόδωρος I)

—Krioa: (107) 106/5 BC  IG II² 1941, 12 (= PA 4297); FD III (2) 14, 16 (s. Ἀπολλώνιος I)

—Kropidai: (108) s. i BC  IG II³ (4) 398, 1 (f. Διονύσιος)

—Lamptrai: (109) iii BC  IG II² 6662 (I f. Διονυσόδωρος II); (110) ~ (II s. Διονυσόδωρος I); (111) ii-i BC  SEMA 380 (f. Πύρρος); (112) c. 170 BC  IG II³ (1) 1402, 9 ([Δι]ο[νυ]σ[όδω]ρος: f. [--]κλῆ[ς]); (113) s. i BC  IG II² 6663 (s. Πύρρος)

—Leukonoion: (114) c. 102-80 BC  IG II² 1028 I, 134 (= PA 4298); SEG XXXIII 290 B, 26; cf. Stephanis 763 (s. Κτησιφῶν); (115) 201/2 AD  IG II² 2193, 67; 2194, 8 (s. Ἑρμείας)

—M--: (116) i/ii AD  IG II² 2257, 7 ([Δ]ιονυσόδωρος̣)

—Marathon: (117) imp. Ag. XVII 225 (Διονυσόδ[ωρος]: f. Πάμφιλος); (118) c. 180 AD  IG II² 2106, 6 (s. Εὔοδος); (119) 203-211 AD  IG II² 2207, 27 (s. Μεγακλῆς I)

—Melite: (120) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 96; (121) 174/5 AD  IG II² 2103, 126 (s. Ἀρίστων IV); (122) iii AD  IG II² 3962, 10 f. (Αὐρ. Διονυσόδωρος: s. Ἑρμείας); (123) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 77 ([Α]ὐρ. Διονυσόδωρο[ς])

—Oe: (124) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 24 (s. Ἀπολλώνιος)

—Oinoe: (125) 148-134 BC  IG II² 1939, 67 (PA 4299) (s. Νίκαρχος)

—Oion (Kerameikon): (126) c. 210 BC  IG II³ (1) 1226, 6 (Διονυσόδωρ[ος]); (127) s. i BC  IG II² 2462, 1 ([Διονυσόδ?]ωρος); (128) m. ii AD  IG II² 2211 = SEG LIX 176, 14-19 (f. [--]ν, [--]ν̣όδοτος, [--]π̣εύτης, [--]σιος, Κρίσπος, Ἐπάγαθος)

—Paiania: (129) 13/12 BC  IG II² 1963, 43 (I f. Διονυσόδωρος II); (130) ~ (II s. Διονυσόδωρος I); (131) imp. SEMA 505 (f. Ἀθηναΐς); (132) 155/6 AD   IG II² 2068, 16 (Διονυσ(όδωρος)?: I f. Θεόφιλος I: name - S.G.B.); (133) ~ IG II² 2068, 25 ([Διονυσόδ]ωρος?: II s. Θεόφιλος I: name - S.G.B.); (134) c. 160 AD  Ag. XV 437, 20 (II s. Διονυσόδωρος I); (135) ~ (I f. Διονυσόδωρος II); (136) 169/70 AD  IG II² 2097, 60 (s. Ἀγάθων); (137) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 31 ([Δι]ονυσόδωρος: I f. Διονυσόδωρος II); (138) ~ ([Δι]ονυσόδωρος: II s. Διονυσόδωρος I); (139) c. 201-220 AD  IG II² 2193, 96; Ag. XV 477, 22 (I f. Διονυσόδωρος II); (140) ~ (II s. Διονυσόδωρος I); (141) a. 217 AD  Ag. XV 477, 32 (Πομ. Διονυσόδωρος)

—Paiania?: (142) ii/iii AD  IG II³ (4) 556 II, 1, 3; Ag. XV 477, 23; cf. PAA 6 p. 21 (s. Εὔκαρπος I, f. Εὔκαρπος II: archon epon.)

—Pallene: (143) ?iv BC  SEG LVII 223; (144) ?iv/iii BC  IG II² 2643 = Finley, SLC p. 153 no. 122, 3 f. (PA 4300); (145) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 24 (s. Εὐτυχίδης)

—Peiraieus: (146) i-ii AD  IG II² 7158 (s. Μενεκλῆς); (147) 154/5 AD  IG II² 2067, 145 (s. Ἄτταλος); (148) 184/5 AD  IG II² 2128, 82 ([Δ]ιον[υσόδ]ωρος: s. Συμφέρων)

—Phegous: (149) s. iv BC  IG II² 489, 3; 490, 2 f.; 491, 4; 493, 4; 494, 4; 495 = Osborne, Naturalization D 60, 3; IG II² 496 = Osborne, Naturalization D 61, 3; IG II² 497, 3 f.; 498, 3; 734 = Osborne, Naturalization D 46, 4; IG II³ (4) 35, 21; Ag. XV 62, 141; IG XII (6) 261, 61; Ag. XVI 116, 4; SEG XXX 70, 3; SEG LIII 101, [3] (PA 4302) (f. Διόφαντος); (150) 173/4 AD  IG II² 2103, 47 (s. Ἑκαταῖος); (151) 203-205 AD  IG II² 2199, 45, 71 (s. Κάσιος I, f. Κάσιος II); (152) 220/1 AD  IG II² 2223, 44 + Wilson E.286 (Διο[νυ]σ̣όδωρος: f. Εὐτυχιανός)

—Philaidai: (153) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 35 (Διονυσόδ̣[ωρος?], Διονυσόδ̣[οτος?])

—Phlya: (154) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 3; AIUK 14 (2022) no. 1, 3 f. (I f. Διονυσόδωρος II); (155) ~ (II s. Διονυσόδωρος I)

—Phyle: (156) inc. IG II² 7750 (f. Δημήτριος)

—Pithos: (157) 163/4 AD  IG II² 2086, 157 (s. Ῥοῦφος)

—Poros: (158) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 43

—Rhamnous: (159) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 86 (f. Θεογένης)

—Semachidai: (160) 236/5 BC  IG II² 1297, 44

—Sounion: (161) m. i BC  SEG LIX 169, 4, 6 (s. Σοφοκλῆς); (162) m. i AD  IG II² 2337, 29 f.; 3274 = Ag. XVIII H258, 5; IG II² 4046 = IEleusis 346; IG II² 4945 = Aleshire, Asklepios p. 226 no. 1; IG II² 5969 = SEG XXXIX 264, 3 (s. Σοφοκλῆς II)

—Sphettos: (163) 143-169 AD  IG II² 2050, 88; Ag. XV 373, 35 (s. Μόσχος); (164) 154/5 AD   IG II² 2067, 14 (I f. Διονυσόδωρος II); (165) ~ IG II² 2067, 113 (III s. Διονυσόδωρος II); (166) 154-181 AD  IG II² 2067, 14, 81 f., 113; Ag. XV 373, 28; 359, 12 (II s. Διονυσόδωρος I, f. Διονυσόδωρος III, Θάλλος, Χαρίτων)

—Steiria: (167) m. iv BC  IG II² 7456, 1, 3, 7, 9 (s. Διονύσιος, f. Διοκλῆς, Κλεώ); (168) 154/5 AD  IG II² 2067, 41 (s. Ἀπολλώνιος); (169) 209/10 AD  Ag. XV 460, 77 (s. Ἀπολλώνιος)

—Thorikos: (170) iv BC  IG II² 6229 (f. Λυσίμαχος)

—Trikorynthos: (171) c. 40 BC  ID 1818, 1; 2632, 9, 12 (s. Μοσχίων)

—tribe Aiantis: (172) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 90 (f. Θάλλος); (173) 177/8 AD  Ag. XV 420, 2; SEG XXXII 190 (tribe) (Ἀ(τί)λι(ος) Διονυσόδωρο(ς))

—tribe Aigeis: (174) 196-201 AD   IG II² 2132, 26 ([Διο]νυσόδωρος: II s. Διονυσόδωρος I); (175) ~ IG II² 2132, 26 f. (I f. Διονυσόδωρος II, Ἀθήναιος); (176) 216/17 AD   IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 17 (f. Αὐρ. Ἀρίστων); (177) ~ IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 16 (Αὐρ. Διονυσόδωρος)

—tribe Akamantis: (178) 106/5 BC  FD III (2) 28, 16; (179) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 140 (s. Μόσχος)

—tribe Antiochis: (180) 128/7 BC  FD III (2) 27, 27 (Διονυσ[ό]δωρος); (181) 169/70 AD  Ag. XV 380, 15 ([Δι]ο[ν]υσόδωρος); (182) 203-205 AD  IG II² 2199, 140 (s. Ἀρτέμων); (183) 238-242 AD  IG II² 2239, 318 (s. Τρόφιμος)

—tribe Attalis?: (184) f. ii AD  IG II² 2271, 11 (Διονυσό[δωρος]: s. Σωτήριχος)

—tribe Erechtheis: (185) 187/8 AD  IG II² 2113, 69 (Διονυσόδω[ρος]); (186) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 41

—tribe Hadrianis: (187) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 66; (188) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 7 (s. Γενέθλιος)

—tribe Hippothontis: (189) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 14 (f. Μεγακλῆς)

—tribe Hippothontis?: (190) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 210 no. 106; Hesp. 46 (1977) p. 135 no. 86

—tribe Kekropis: (191) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 13 (Διονυσόδωρ̣[ος]); (192) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 75 (s. Ὀνήσιμος); (193) 255/6 AD  IG II² 2245, 316 (Διονυσόδ(ωρος): f. Λούκιος)

—tribe Leontis: (194) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 31 (f. Ἀγαθήμερος); (195) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 62; Wilson E.291 (tribe) ([Διον]υσόδωρος); (196) 238-242 AD  IG II² 2239, 131 ([Δ]ιονυσόδωρος)

—tribe Oineis: (197) 169/70 AD  IG II² 2097, 209 (Ἴακχος ὁ καὶ Διονυσόδωρος); (198) 238-242 AD  IG II² 2239, 259 (f. Πρωτόβουλος)

—tribe Pandionis: (199) 169/70 AD  Ag. XV 378, 61 (I f. Διονυσόδωρος II); (200) ~ (II s. Διονυσόδωρος I); (201) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 117 (Διονυσό̣δ̣[ωρος]: I f. Διονυσόδωρος II); (202) ~ (Διονυσό̣δ̣[ωρος]: II s. Διονυσόδωρος I); (203) 255/6 AD  IG II² 2245, 113 (Διονυσόδ(ωρος): f. Διονύσιος)

—tribe Ptolemais: (204) 165/6 AD  IG II² 2090, 97 (s. Ἀσκληπιάδης)

Athens?: (205) iv-iii BC  IG II² 2418, 6 (Stephanis 754) (Διονυσόδ[ωρος]); (206) m. iv BC   SEMA 1783 (f. Εἱαρόν); (207) ~ IG II² 12725 (f. Σωσιπάτρα); (208) c. 360-320 BC  ID 104-8 B, 19 (Διονυσό[δ]ωρος: s. Διονύσιος); (209) ?iii BC   CIA App. 184, 4 ([Διο]νυσόδ[ωρος]); (210) iii BC  IG II² 11184 (PA 4279a) (f. Διονύσιος); (211) ~ CIA App. 76, 4; (212) iii BC  SEG LXIV 106 Front, 7; (213) hell.-imp. SEMA 1753 (Διονυσόδω[ρ]ος); (214) ii BC  IG II² 11190; (215) ii-i BC  Ag. XVII 728 ([Δ]ιο[ν]υσόδωρος: f. Ἀριστόμαχος); (216) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 29; (217) c. 44 BC   SEG LIV 235, 27 (Διον̣υ̣σ[όδ]ωρ[ο]ς); (218) ~ SEG LIV 235, 35; (219) imp. SEMA 1752 ([Διο]νυσόδ[ωρος]); (220) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 16; (221) i/ii AD  SEG LIV 235, 122; (222) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 24; (223) ~ Ag. XVII 922 (Διονυσόδ[ωρος]: f. Μνησώ); (224) c. 120 AD  IG II² 2031, 14; (225) 161-212 AD  IG II² 2280, 8 (Διονυσόδω(ρος): f. Χάρων); (226) v-vi AD  IG II² 13650 (SEMA 2712) (Ζο-); (227) inc. IG II² 11191 (PA 4279b)

Athens*: (228) 408/7 BC  IG I³ 476, 50 f., 276 (-δ-: metic); (229) c. 320 BC  D. lvi passim; (230) i BC  IG II² 11192; (231) 45/6 AD  IG II² 1945, 121; (232) ii-iii AD  AE 1970, p. 121 no. 2, 8; cf. Follet, Athènes pp. 224 f. ([Διο]νυσόδωρος); (233) 139/40 AD  IG II² 2044, 96 (f. Μελίτων); (234) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 47 (s. Ἑρμ[--]: epeng.); (235) 142/3 AD  IG II² 2049, 125 (f. Ἄγαθος); (236) 169/70 AD  IG II² 2097, 261 (f. Δῖος); (237) 169/70 AD  IG II² 2097, 279 (I f. Διονυσόδωρος II); (238) ~ (II s. Διονυσόδωρος I: epeng.); (239) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 165 ([Δ]ιονυσόδωρος: s. Ζώσιμος: epeng.); (240) 173/4 AD  IG II² 2103, 235 (epeng.); (241) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 184 ([Διο]νυσόδωρος: s. Α[--]: epeng.); (242) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 14 (Διονυσό(δωρος): f. Ἐλευσίνιος); (243) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 16 (Διονυσόδω(ρος): s. Λέων: epeng.); (244) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 56 (Διονυ[σό]δωρ(ος): s. Ἀγαθο.: epeng.); (245) iii AD  IG II² 2147, 7 (Διονυσόδωρ[ος]: f. Μένανδρος); (246) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 138 (Φλ. Διονυσόδωρος: epeng.); (247) 235/6 AD  IG II² 2235, 187 (Αὐρ. Διονυσόδωρος: epeng.); (248) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 117 (I f. Αὐρ. Διονυσόδωρος II); (249) ~ (Αὐρ. Διονυσόδωρος: II s. Διονυσόδωρος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (250) 300/299 BC  IG II³ (4) 649, 9 (LGPN V.B (19)); (251) imp. SEMA 1268 (LGPN V.B (31)) ([Διονυ]σόδω[ρος]: s. Δημήτριος); (252) ~ IG II² 9518 (LGPN V.B (32)); (253) ii AD   IG II² 9456 (LGPN V.B (35)) (f. Ἀφροδώ); (254) ~ IG II² 9667 (LGPN V.B (36)) ([Δ]ιονυσόδω[ρο]ς: f. Θεοδοσία); (255) c. 116 AD   IG II² 2026, 41 (LGPN V.B (37)) (II s. Διονυσόδωρος I); (256) ~ IG II² 2026, 40 f. (LGPN V.B (38)) (I f. Πόπλιος, Διονυσόδωρος II)

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (257) iii BC  IG II² 10379 (LGPN V.B (52)) (f. Ὁμίλος)

    Euboia, Karystos: (258) c. 300 BC  IG II² 1956, 60 (LGPN I (47)) (mercen.)

    Herakleia: (259) imp. IG II² 8604 (f. Βρόμιος)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (260) m. iv BC  IG II² 10109 (LGPN IV (9)) (f. Αἰσχίνης); (261) ii BC  IG II² 8998 (LGPN IV (10)) (s. Ἀπολλώνιος)

    Megaris, Megara: (262) 392/1 BC  IG II² 1664, 7, 15 (LGPN III.B (38))

    Thrace, Abdera: (263) 346/5 BC  IG II² 218, 2, 16, 30 (LGPN IV (40)) (f. Διοσκουρίδης, Χαρμῆς, Ἀναξίπολις)

    Thrace, Chersonesos: (264) f. iv BC  IG II² 10505 (LGPN IV (46)) (f. Ἀπολλωνίδης)

Διονυσοκλῆς

Athens:

—Euonymon: (1) ii BC  IG II² 6165 (PA 4303) (f. Διονύσιος)

—Hekale: (2) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 36; (3) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 66 (cf. PA 3556) (f. Δημονίκη)

—Hestiaia: (4) ii-i BC  IG II² 8502 a ([Δι]ονυσοκλῆ[ς]: s. Ῥόδων)

—Lamptrai: (5) c. 92 AD  Ag. XV 312, 29

—tribe Pandionis: (6) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 24 (Αὐρ. Διονυσοκλῆς: s. Μουσ.); (7) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 130 (s. Ἀπολλώνιος)

Διονυσοφάνης

Athens:

—Athmonon: (1) 324/3 BC  IG II² 1203, 9 (PA 4305) (s. Διονυσόδωρος)

—tribe Leontis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 161 (PA 4304) ([Διο]ν̣υσοφάνς)

Διονυσόφιλος

Athens:

—Sounion: (1) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 119 a

Διονυσοφῶν

Athens:

—Aphidna: (1) ii-i BC  IG II² 5739 (s. Ἀμείνιχος)

Διονυσώ

Athens:

—Lakiadai: (1) ii AD  IG XII (9) 1039, 2 (d. Ἀριστόνικος)

Διονυτᾶς

Athens:

—Sypalettos: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 92 (PA 4306) (f. Γνωτάδης)

Διόξενος

Athens:

—Trikorynthos: (1) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [6]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 5 (PA 4307) (s. Πλάτων)

Διοπείθης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 716, 5; 717, 1; Marcadé I 26 (-θς: sculptor); (2) s. v BC   IG II² 2325, 51 (PCG 5 p. 43) ([Διοπ]είθης); (3) ~ Ar., Eq. 1085 and Schol.; Ar., Av. 988; Ar., V. 380; PCG 2 p. 203 fr. 10; PCG 7 p. 399 fr. 9; PCG 7 p. 672 fr. 7; Plu., Per. 32; X., HG iii 3. 3?; Plu., Ages. 3 (PA 4309); (4) ?430/29 BC  IG I³ 61, 4 f. (PA 4308) (Δ̣[ιοπεί]θς); (5) c. 410 BC  IG I³ 1192, 12 (PA 4310) ([Δ]ιοπείθς); (6) iv BC   SEMA 1767 (Δ[ι]οπέθης); (7) ~ Ag. XIX P 43, 10 (Διοπεί[θης]); (8) c. 389 BC  Is. v 33 f. (PA 4311); (9) m. iv BC   IG II² 11193; (10) ~ IG II² 11193 a (p. 896); (11) m. iv BC   SEMA 1754 (s. Δι[--]); (12) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 6 ([Δι?]οπείθης, [Θε?]οπείθης: s. Κηφισόδοτος); (13) 353/2 BC  IG II² 1613, 2 (PA 4312) (Διοπείθ[η]ς); (14) 344/3 BC  IG II³ (1) 305, 11 (f. [--]μαχος); (15) c. 340-317 BC  IG II² 5470; (16) 333/2 BC  IG II² 2318, 326 (PA/APF 4313) (Διοπεί[θης]); (17) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 71 (PA 4442) (-φεί-); (18) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 2; (19) f. iii BC  IG II³ (4) 1061; (20) ?273/2 BC  CID IV 22, 8, 12; (21) c. 270 BC  ILind 86, 8 (sculptor); (22) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 210 nos. 108-112; (23) ?m. i AD  IG II² 1978 a, 11

—Acharnai: (24) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 2 (s. Διόδωρος); (25) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 15 (PA 4316) (f. Σίμων)

—Aigilia: (26) iv BC  SEG XXI 636, 5 (f. Εὐμαρίδης)

—Aithalidai: (27) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 38 (s. Διογένης); (28) c. 40 BC  FD III (2) 56 b, 4 (p. 292) (f. Αἰνείας)

—Angele: (29) f. iv BC  IG II³ (4) 245, 10 (PA/APF 4314) (Διοπ[είθης]: f. Διοκλῆς)

—Aphidna: (30) 304/3 BC  Ag. XV 59, 23; 61, 263 (Διοπείθ[ης])

—Euonymon: (31) f. iv BC  IG II² 1496, 22; 1609, 78; 1623, 194; 4881, 1, 3; Ag. XIX P 5, 53-5, 78 (PA/APF 4318) (I s. Στρόμβιχος II, f. Διότιμος III, ?f. Διοπείθης II, Στρόμβιχος III); (32) s. iv BC  IG II² 467 = Osborne, Naturalization D 43, 3; cf. HE pp. 270 f. (PA/APF 4317) (II ?s. Διοπείθης I, f. Διότιμος IV)

—Halai (Aixonides): (33) m. ii BC  SEG XXXII 216, 14; (34) 106-97 BC  FD III (2) 10, 4; 28, 28; cf. Riv. Fil. 112 (1984) pp. 331 f. (I s. Διόδωρος I); (35) c. 100-79 BC  IG II² 1039 II, 87 (= PA 4315); IG II³ (4) 658 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 80 f. no. 19, 26 (II s. Φιλάνθης)

—Kephisia: (36) c. 385-325 BC  IG II³ (4) 35, 19; IGUR 1527; + PA 4319 (f. Μένανδρος)

—Lakiadai: (37) 303/2 BC  Ag. XV 62, 188 (PA 4320) (s. [--]κλῆ[ς])

—Lamptrai: (38) 333/2 BC   IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 24 ([Δ]ιοπε̣[ίθης]: f. Κάλλιππος); (39) ~ IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 21 (I f. Διοπείθης II); (40) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 28 (= PA 4321); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 21 ([Διοπ]είθης: II s. Διοπείθης I); (41) 304/3 BC  Ag. XV 60, 11; 61, 37 (f. Νικοκράτης); (42) f. iii BC  SEMA 386, 7 (s. Ἀμοίβιχος II)

—Melite: (43) m. iv BC  [D.] lix 48; IG II² 1615, 8; 1616, 77 (PA/APF 4322)

—Myrrhinous: (44) f. iv BC  IG II³ (1) 550, 14; IG II² 1607, 4; IG II³ (4) 1026, 3; SEMA 446 (PA/APF 4323) (I s. Διόφαντος I, f. Διόφαντος III); (45) 300/299 BC  IG II² 1241, 6 f. (PA/APF 4324) ([Δ]ιοπείθης: II s. Διόφαντος II?)

—Paiania: (46) iv BC  IG XII (8) 77, 2 (PA 4325) (s. Διογείτων)

—Phaleron: (47) iv BC  SEG LV 279

—Phrearrhioi: (48) s. iv BC  IG II² 1629, 66 f., 130; Ag. XIX P 9, 38; XIX P 20, 21; IG II³ (1) 417, 58 (PA/APF 4329) (s. Διοκλείδης)

—Phyle: (49) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 17; (50) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 66 (PA 4330)

—Plotheia: (51) m. iv BC  IG II² 7237 (PA 4326) (s. Διόδωρος)

—Potamos: (52) 336/5 BC  Ag. XV 42, 207

—Prospalta: (53) 304/3 BC  Ag. XV 61, 87 ([Δ]ιοπείθης)

—Rhamnous: (54) f. iv BC  IG II² 7364 = SEMA 871 (IRhamnous 310) ([Διο?]πείθης: f. Πολέμων)

—Sounion: (55) 363/2 BC   Ag. XIX L 4 a, 69 (cf. APF 4487) (I f. Δίφιλος I); (56) ~ Ag. XIX L 4 a, 70 f. (cf. APF 4487) (s. Φασυρκίδης); (57) m. iv BC  IG II² 1629, 774 f.; 1631, 135; D. viii passim; D. ix 15; D. xii 3; D. xviii 70; Aeschin. i 63; Arist., Rh. 1386 a 14; Plu., Phoc. 7; FGrH 328 F 158; Tz., H. vi 93 ff. (PA/APF 4327) (II ?s. Δίφιλος I, f. Δίφιλος II); (58) c. 325 BC  Ag. XV 52, 25 (cf. APF 4487) (f. Διοφάνης)

—Sphettos: (59) f. iv BC  IG II³ (1) 302, 23; IG II² 1575, 5, 10; 1620, 39 f.; 2501, 2 f. (cf. PA/APF 4328) (I f. Διοπείθης II); (60) s. iv BC  IG II³ (1) 302, 22; IG II² 1575, 4, 9 f.; 1620, 36, 39, 57; 2501, 2, 15, 21; Hyp., Eux. 29; D. xviii 70 (PA/APF 4328) (II s. Διοπείθης I)

—Thymaitadai: (61) 303/2 BC  Ag. XV 62, 260 (s. Διόγειτος)

—tribe Antiochis: (62) 335/4 BC  Ag. XV 43, 208

—tribe Kekropis: (63) 166/5 BC  SEG XLI 115 II, 35, 45 (s. Ὀρθαγόρας)

—tribe Leontis: (64) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 4 (f. [--]ε̣ύ̣[ς])

Athens?: (65) iv BC  PCG 7 p. 326 fr. 9; (66) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 2; (67) i BC/ i AD  SEG LIX 231 ([Δι]οπείθης)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (68) imp. IG II² 8970 (LGPN I (10)) (s. Ἀσκληπιάδης)

    Phoenicia, Sidon: (69) 96 BC  IG II² 2946; Tracy, ALC p. 247 (date)

    Syria, Antioch: (70) ii-i BC  IG II² 8157 (s. Σώστρατος)

Διόπλειστος

Athens*: (1) ii AD  IG II² 12410 (f. Παράμονος)

Δῖος

Athens: (1) ?53/4 AD  IG II² 1737, 15 (Δεῖ-); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 94 ([Δ]εῖος: s. Σωτίων)

—Athmonon: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 100 (PA 4333) (f. Διοκλῆς)

—Azenia: (4) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 120 (s. Σώσανδρος)

—Ke--: (5) ii AD  SEG LIX 234 (Δ[ῖ]ος)

—Kikynna: (6) ii BC  IG II² 6461 (PA 4334) (f. Ἑρμόδωρος I); (7) c. 100 BC  IG II² 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 4 (PA 4335) (f. [--]κα)

—Lakiadai: (8) f. i BC  IG II³ (4) 947 (f. Θεοδόσιος)

—Lakiadai?: (9) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 5 (Stephanis 769) (s. Θεοδ[--])

—Leukonoion: (10) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 126 (Δεῖ-: f. Ἀφροδίσιος)

—Melite: (11) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 10; Ag. XV 251, 5; ID 1643, 3; 1644, 1; 1703, 2 (PA 4337) (f. Ἐπιγένης, Ἀριστοτίμη); (12) ii/i BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 II, 87 f.; IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 140; IG II² 1717, 12 (PA 4338) (f. Ἐπιγένης, Ξένων); (13) i BC  IG II² 4035, 3 + SEG LI 228 (PA 4336) ([Πά]νδιος - IG: reading - Lambert)

—Paiania: (14) 169/70 AD  Ag. XV 378, 18 (Δεῖ-: s. Πυθῆς)

—Phlya: (15) 137/6 BC  IG II² 974 = SEG XVIII 26, 23 (PA 4340)

—Poros: (16) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 104 (PA 4339) ([Δ]ῖος: s. Νέστωρ)

—Sphettos: (17) imp. IG II² 7509 (Δεῖ-: f. Ἀφροδίσιος); (18) 145-169 AD  IG II² 2052, 61; Ag. XV 371, 19 f.; 373, 36 (Δεῖ-: I f. Πομπώνιος, Δῖος II); (19) 150-168 AD  IG II² 2065, 78; Ag. XV 371, 17 (Δεῖ-: s. Σωκράτης I); (20) 167-169 AD  Ag. XV 371, 19; 373, 36 (Δεῖ-: II s. Δῖος I)

—Steiria: (21) ii BC  IG II² 7453; AM 67 (1942) p. 226 no. 36 (date) (f. Ἀρχείδης); (22) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 82 (f. [--]ης)

—tribe Attalis: (23) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 27 (PA 4331) (frag. deme A--: f. Ἀρσινόη); (24) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 180 (Δεῖ-: s. Ἡράκων); (25) a. 216 AD  Ag. XV 470, 26; 480, 12 f., 15 f. (Δεῖ-: s. Λεωνίδης I, f. Λεωνίδης II, Ἐλευσίνιος, Πόντιος)

—tribe Erechtheis: (26) 490 BC  SEG LVI 430, 22

—tribe Kekropis: (27) 157/6 BC  IG II² 957, 86-90 (PA 4332) (s. Ἀχαιός)

—tribe Ptolemais: (28) 238-242 AD  IG II² 2239, 175 (Κλ. Δεῖ-)

Athens?: (29) f. iv BC  IG II² 11194 (PA 4331b); (30) m. iv BC  IG II² 11195 (PA 4331a) (?s. Ἀρισ[--]); (31) hell. SEMA 1710 (f. Δημοστράτη); (32) i AD  Ag. XVIII C141, 2; (33) imp. IG II² 11350 (f. Ἐρώτιον); (34) ii-iii AD  SEG LXII 145; (35) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 b, 6 (Δεῖ-: I f. Δῖος II); (36) ~ (Δεῖ-: II s. Δῖος I); (37) iii AD  IG II² 2283, 14

Athens*: (38) 169/70 AD  IG II² 2097, 261 (Δεῖ-: s. Διονυσόδωρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (39) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 319 (LGPN V.B (8)) (f. Θεόφραστος); (40) c. 45 BC  IG II² 1961 II, 73; 2463, 8 (LGPN V.B (10)) (s. Ἡρωΐδης); (41) imp. IG II² 9439 (LGPN V.B (11)) (f. Ἀσία); (42) ii-iii AD   IG II² 9519 (LGPN V.B (12)) (Δεῖ-: I f. Δῖος II); (43) ~ IG II² 9519 (LGPN V.B (13)) (Δεῖ-: II s. Δῖος I)

    Caria, Miletos?: (44) 87/8 AD  IG II² 1996, 239 (LGPN V.B (14)) (Δεῖ-: f. Εἰρηναῖος)

    Lydia, Sardis: (45) imp. IG II² 10239 (LGPN V.A (14)) (f. Διόγνητος)

    Megaris, Megara: (46) iv BC  IG II² 9310 (LGPN III.B (3)) (s. Μεγύλος)

Διόσκορος

Athens:

—Marathon: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 193 (Ἰούλ. Διόσκορος)

—tribe Pandionis: (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 105 (Ἰούλ. Διόσκορος)

Athens*: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 458 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) imp. SEG LXVI 160 (LGPN V.B (-)) (s. Καπίτων); (5) ii-iii AD  IG II² 9520 (LGPN V.B (4)) (s. Ἐπαφρόδιτος)

Διοσκουρίδης

Athens: (1) s. iv BC  PA 4341; (2) iii BC  IG VII 531, 3 = Horos 3 (1984) p. 129 no. 14 (PA 4343) (Διουσκορίδας: s. [--]ρος); (3) c. 200 BC  SEG XLIV 119, 1 ([Διοσ]κ̣ουρίδης̣); (4) ii-i BC  IG II³ (4) 1290; (5) c. 148-134 BC  IG II² 2330, 2 (PA 4342); (6) 138/7 BC  FD III (2) 23, 18 ([Διοσ]κουρίδης); (7) 138/7 BC  FD III (2) 23, 22 (I f. Διοσκουρίδης II); (8) ~ (II s. Διοσκουρίδης I); (9) 128/7 BC  FD III (2) 24, 28 (s. Διονύσιος); (10) 106/5 BC  FD III (2) 25, 25 (Διοσ[κουρίδης]: f. Δωρόθεος); (11) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 12 (Stephanis 775) (Διοσκουρίδ[ης]); (12) 106-97 BC  FD III (2) 10, 28; 13, 15 (I f. Διοσκουρίδης II); (13) ~ (II s. Διοσκουρίδης I); (14) 103/2 BC  ID 1927, 2, 7 (= PA 4344); IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 25 (f. Σωκράτης); (15) 98/7 BC   FD III (2) 26 III, 13 (Διοσκο(υ)ρίδης: f. Ἀπολλωνίδης); (16) ~ FD III (2) 10, 30 (s. Θέρσων); (17) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 20 f. (f. Πολέμων, Φιλήμων); (18) ii-iii AD  IG II³ (4) 1664, 5 (Διοσκο̣υ̣[ρίδης]?); (19) iii-iv AD  IG II² 4828 + AM 67 (1942) p. 59 no. 99, 3 f.

—--ttos: (20) iii BC  IG II² 7850 (PA 4345) (Διοσκ[ουρίδης]: f. Πυθόκριτος)

—Acharnai: (21) i AD  IG II² 10275/6

—Aigilia: (22) i AD   IG II² 5365 (cf. PA 4346) ([Διο]σκουρίδης: I f. Διοσκουρίδης II); (23) ~ IG II² 5365 (PA 4346) ([Διο]σκουρίδης: II s. Διοσκουρίδης I)

—Azenia: (24) m. i BC  Ag. XV 278, 34 (s. Δημέας)

—Berenikidai: (25) 109/10 AD  IG II² 2017, 9 (s. Ζώσιμος)

—Boutadai: (26) ii BC  IG II² 10204, 4 (PA 4347)

—Deiradiotai: (27) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 81

—Elaious: (28) f. i BC  ID 1895, 2; 2600, 14 (PA 4348) (f. Εὐβουλίδης)

—Epikephisia: (29) f. iii BC  D.L. v 57 (PA 4349) (s. Διονύσιος)

—Euonymon: (30) iv/iii BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 99; IG II³ (4) 532, 2; 533, 2; IG II² 3851, 2 (PA 4351) (I f. Θεοφάνης, [--]ιος); (31) c. 270-250 BC  IOrop 108, 2; IG II² 3851, 1 (= PA 4352); AM 85 (1970) p. 210 nos. 113-16; Hesp. 46 (1977) p. 116 no. 37 (II s. Θεοφάνης); (32) inc. IG II² 6201; AM 67 (1942) pp. 174 f. no. 368 ([Διοσκο?]υρί[δ]ης: s. [--]ιος)

—Euonymon?: (33) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 6

—Halimous: (34) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 69 f.

—Kephisia: (35) s. ii AD  IG II² 6418 (f. Ἡράκλειτος)

—Kolonai: (36) 36-34 BC  IG II³ (4) 388, 6 f.; 390, 8 f. (Διοσκουρί[δ]ης)

—Kydathenaion: (37) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 96 (PA 4353) (f. [--]ας)

—Lamptrai: (38) m. ii BC  ID 2098, 10; 2203, 5 (PA 4354) (f. Ζήνων)

—Marathon: (39) ii/i BC   FD III (2) 4 = BCH 99 (1975) pp. 196 f., 14, 20; ID 2608, 6 (f. Θεότιμος); (40) ~ ID 1968 a, 2 (PA 4355) (f. Νικίων I)

—Melite: (41) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 89 (PA 4356) ([Διο]σκουρί[δης]: s. Μιλτιάδης); (42) 99/8 BC   ID 2570, 4 ([Διοσ]κ̣ουρίδης: II s. Διοσκουρίδης I); (43) ~ ID 2570, 4 f. (Δ[ιοσκο]υρίδης: I f. Διοσκουρίδης II); (44) i BC  IG II² 6853 (f. Θεοκρίτη); (45) 150/1 AD   IG II² 2065, 106 ([Διοσκ]ουρίδης: II s. Διοσκουρίδης I); (46) ~ IG II² 2065, 105 f. (I f. Διοσκουρίδης II, Δίφιλος); (47) c. 180 AD  Ag. XV 329, 11; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Δι]οσκουρίδη[ς]); (48) inc. IG II² 6846 (f. Διονύσιος)

—Myrrhinoutta: (49) s. ii BC  ID 1417 B II, 83; 1508, 16; 1987, 2; 2368, 1; 2463, 1 (s. Θεόδωρος, f. Ἀννίχη, Θεοδότη)

—Oion (Kerameikon): (50) s. i BC   IG II² 2461, 35 (cf. PA 4357) (-σκορί-: I f. Διοσκουρίδης II); (51) ~ IG II² 2461, 35 (PA 4357) (-σκορί-: II s. Διοσκουρίδης I)

—Pallene: (52) 116/15 BC  IG II² 1009, 31 (PA 4358) ([Δι]οσκουρ[ίδη]ς: s. Φίλων); (53) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 96 (PA 4359) (s. Φίλων); (54) i BC  IG II² 7118 (f. Διονύσιος)

—Phegaia: (55) c. 102/1 BC   IG II² 1028, 41; 1029, 25; 1030, 36 (cf. PA 4363) (I f. Διοσκουρίδης II); (56) ~ IG II² 1028, 41; 1029, 24 f.; 1030, 35 (PA 4363) (II s. Διοσκουρίδης I)

—Phlya: (57) s. ii BC  SEG XV 104, 179; FD III (2) 24, 30; ID 2526, 5 (s. Ἀριστοκλῆς)

—Phlya?: (58) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 39 (Οὐάρ. Διοσκουρίδης)

—Poros: (59) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 80 (PA 4360) (f. Κλέων)

—Rhamnous: (60) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 62; (61) m. ii BC  ID 1579, 4; 2589, 50; 2630, 16 (cf. PA 4361) (I f. Διοσκουρίδης II); (62) c. 127/6 BC  ID 1579, 4 (= PA 4361); ID 2589, 50; 2596, 2; 2630, 16 (II s. Διοσκουρίδης I)

—Sypalettos: (63) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 134 (PA 4362) (Δ[ι]οσκουρίδης: f. Μένανδρος)

—Sypalettos?: (64) 128/7 BC  FD III (2) 47, 17; cf. Stephanis 778 (s. Μένανδρος)

—Themakos: (65) imp. IG II² 6203 a, 2 ([Δ]ιοσκυρίδης)

—tribe Aiantis: (66) 106/5 BC  FD III (2) 28, 43

Athens?: (67) iv BC  Ath. 11a; cf. FGrH 594 T. 1; (68) m. iii BC  SEG XXVI 208, 9 (Stephanis 773) ([Διοσκ]ουρίδης); (69) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 17 (Διοσκο[υρί]δης); (70) ii BC   IG II² 11196 (s. Διοκλῆς); (71) ~ Ag. XVII 923 (f. Μοσχίων); (72) 175-150 BC  IThesp 165, 14; cf. Mette, UDA p. 177; Stephanis 774 (Διοσκου[ρίδης]); (73) imp. SEMA 1755 (Διοσκου[ρίδης]); (74) s. i AD  IG II² 1998, 16

Athens*: (75) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 2 (Διοσκο̣[--] - lap.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (76) ii-i BC  IG II² 8342 (LGPN V.A (1)) (Διοσσκουρί(δ)ης: f. Πασίων)

    Boiotia, Thebes: (77) 316-309 BC  IG II² 1956, 178 (LGPN III.B Διοσκορίδας (8)) (mercen.)

    Caria, Halikarnassos: (78) inc. IG II² 8040 (LGPN V.B (9)) (s. Ὀυλιάδης)

    Caria, Miletos: (79) i AD  SEMA 1286 (LGPN V.B (30)) (f. Εὐταξία); (80) imp. IG II² 9476 (LGPN V.B (27)) (f. Γλυκέρα)

    Cilicia: (81) imp. IG II² 9029 (LGPN V.B (40))

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (82) ii-i BC  IG II² 10418; cf. SEG XXVIII 312 (LGPN V.B (51)) (f. Βακχίς)

    Leukas?: (83) iv-iii BC  IG II² 9205; cf. SEG XIII 150 (LGPN III.A (2)) (f. Βοΐσκος)

    Macedonia: (84) iii AD  IG II³ (4) 1456 (LGPN IV (7))

    Pontos, Sinope: (85) i BC  IG II² 10322 (LGPN V.A (60)) (f. Δῶρος)

    Syria, Antioch: (86) hell.-imp. IG II² 8198 (Διοσκ[ουρίδης]?: f. Ἡρα[--]); (87) ~ SEMA 987 (f. Ἀρισ[--]ια); (88) ii BC  IG II² 8280 (f. Σαραπιάς); (89) imp. IG II² 8308 (f. Φιλόδοξος)

    Thrace, Abdera: (90) 346/5 BC  IG II² 218, 1, 7, 15, etc. (LGPN IV (165)) (s. Διονυσόδωρος)

Διοτέλης

Athens*: (1) s. iv BC  IG II² 2405, 12 (Δ[ι]οτέλης)

Διοτίμα

Athens: (1) i BC  IG II² 3499 = IEleusis 307, 4 ([Διο]τ̣ίμα: d. [--]κλείδης, Φαιναρέτη)

Athens?: (2) imp. SEMA 1756 (-τεί-: d. Ἡρακλέων)

Athens*: (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 5, 18, 24 (m. Σεουηριανὸς Ἀγαθίας ὁ καὶ Ἀντωνῖνος: slave?)

Διότιμος

Athens: (1) 452/1 BC  IG I³ 261, 1 (PA 4364); (2) s. v BC   X., HG i 3. 12 (PA 4367); (3) ~ Ancient Art in Bowdoin College 449 (bronze); (4) 428/7 BC  Develin, AO p. 123 (PA 4366) (archon epon.); (5) f. iv BC   Ag. XIX P 10, 12 (Διότ[ιμος]); (6) ~ IG II² 11198 (PA 4372a); (7) iv BC  SEG XL 167, 5 (s. Ἑρμόδωρος); (8) ?iv BC  HE 3952 and comm. pp. 270-1; (9) c. 389 BC  Is. v 32 (PA 4369); (10) 375 BC  Ag. XVIII C148 (Δι[ό]τιμος); (11) m. iv BC  IG II² 11903 = SEG XXVIII 333; (12) 354/3 BC  Develin, AO p. 285 (PA 4372); IG II² 1682 = IEleusis 141, 2, 62; Hesp. 90 (2021) p. 688, 1 (archon epon.); (13) c. 330/29 BC  Ag. XIX P 33, 1, 5 f.; (14) iv/iii BC  Ag. XIX H 67 (SEMA 2595) (Δ[ιότι?]μος); (15) 285/4 BC  IG II³ (1) 869, 1; 870, 1; 871, 1; 872, [1]; 873, 1; 874, 1; IG II² 2319, 59; Ag. XV 69, 5, 12; ZPE 84 (1990) p. 126 T 22-3 (PA 4373) (archon epon.); (16) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 211 nos. 117-19; (17) ii-i BC  ID 2344, 1; 2663? (PA 4377) (s. Παμμένης); (18) 126/5 BC  IG II² 1016, 1; 1713, 4; Ag. XVI 318, 1; 319, [1]?; ID 1923, 1; 1923 bis, 1 (PA 4375) (archon epon.); (19) 114/13 BC  Thompson, New Style Coinage 648-68; Chiron 21 (1991) p. 9 (date) (PA 4374); (20) 45/6 AD  IG II² 1969, 5; 1970, 5 (-τει-); (21) ii AD  Luc., DMeretr. 10 (fict.); (22) inc. Ath. 436e

—Acharnai: (23) v/iv BC  Lys. xxxi 16 (PA 4381); (24) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 69 (s. Μνησίστρατος); (25) s. iv BC  IG II² 5792 (PA 4383) (s. Διόμνηστος); (26) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 11 (PA 4382)

—Acharnai?: (27) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 5, [8] (PA 4371) (f. Θεότιμος)

—Alopeke: (28) 161/0 BC  Ag. XVI 296, 38

—Amphitrope: (29) 303/2 BC  Ag. XV 62, 332

—Anaphlystos: (30) c. 360 BC  IG II² 5662 (PA 4380) (s. Νικίας)

—Apollonieis: (31) c. 180-176 BC  IG II² 2443, 28; IG II³ (1) 1313, 168 (f. Λάμπων)

—Azenia: (32) m. i BC  SEG XXVIII 92, 16; IG II² 1719 + SEG XXVIII 144, 10? (Διότειμο[ς]: s. Εὐμένης); (33) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 17 (Διότειμ[ος]); (34) s. i AD  IG II² 5304 (-τει-: f. Δημητρία)

—Azenia?: (35) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 59 (f. Εὐμένης)

—Berenikidai: (36) m. ii BC  ID 1417 A I, 139

—Besa: (37) m. i AD  IG II² 1980, 7; 3930, 2; 3268 + Hesp. 12 (1943) p. 68 (Τιβ. Κλ. -τει-: f. Τιβ. Κλ. Θεόφιλος); (38) i/ii AD  Ag. XVIII H367, 2 f. (Τιβ. Κλ. Διότειμο[ς]: f. Τιβ. Κλ. Σώστρατος); (39) ii AD  IG II² 3580 = Ag. XVIII H382, 3 f. ([Τι]β. Κλ. [Δι]ότειμο[ς]: s. Τιβ. Κλ. Θεόφιλος); (40) s. ii AD  Ag. XV 355, 4 (Κλ. Διό[τιμος])

—Cholleidai: (41) m. iv BC  IG II² 7797 (s. Φιλοκύδης)

—Elaious: (42) m. iv BC  IG XII (6) 253, 4 (s. Νικόστρατος)

—Euonymon: (43) s. v BC  IG I³ 364, 9; Th. i 45. 2; Th. viii 15; Str. 47 C; FGrH 566 F 98 (PA/APF 4386) (I s. Στρόμβιχος I, f. Στρόμβιχος II, Στρομβιχίδης I, ?f. Ὀλυμπιόδωρος I); (44) f. iv BC  Schol. Aristid. iii 274 f.; Lys. xix 50 f.; Polyaen. v 22. 1-4; X., HG v 1. 25; Hesp. 30 (1961) pp. 74 ff. fr. l (PA/APF 4370) (II ?s. Ὀλυμπιόδωρος I); (45) c. 380-325 BC  IG II³ (1) 336, [9 f.]?; 339, 7 f., [9]; IG II³ (4) 968; IG II² 1496, 22; 1623, 194, 201, 257, 278; 1628, 397; 1629, 539 f., 622, 916; 1631, 11, 56 f.?; Ag. XIX P 9, 15 f., 24; XIX P 26, 232; + PA/APF 4384 (III s. Διοπείθης I, f. Ὀλυμπιόδωρος II); (46) iv/iii BC  IG II² 467 = Osborne, Naturalization D 43, 3; cf. HE pp. 270 f.; APF 4386 (PA 4385 = 4376) (IV s. Διοπείθης II)

—Gargettos: (47) 87/8 AD  IG II² 1996, 132 (-τει-: f. Εὔβλαστος)

—Halai (Aixonides): (48) s. i BC  FD III (2) 60, 4 f. (= PA 4379a); FD III (2) 59, 5; 61, 4; 62, 7; 63, 7; 64, 5; IG II² 1096 = SEG XXX 85, 19; IG II² 1935, [9]; 1961, 3; 2464, 3; IEleusis 300, 7, 20; cf. Riv. Fil. 112 (1984) pp. 333 f. (s. Διόδωρος II); (49) ?26/5 BC  IG II³ (4) 393, 2 f.; 792, 1; ID 1840 (archon epon.)

—Hamaxanteia: (50) 135/4 BC  Ag. XV 243, 111

—Ikarion: (51) m. iv BC   D. liv 31 (cf. PA 4387) (I f. Διότιμος II); (52) ~ D. liv 31; D. liv 34 (PA 4387) (II s. Διότιμος I)

—Iphistiadai: (53) c. 330 BC  Ag. XV 46, 6 (PA 4388) ([Δ]ι̣ότιμος)

—Kephisia: (54) 35/4 BC  IG II² 1343, 31 (PA 4389) (s. Δημήτριος)

—Kydantidai: (55) 175/4 BC  IG II³ (4) 308, 1 (f. Διόδοτος)

—Kydathenaion: (56) 166/7 AD  Ag. XV 369, 42 (Φλ. Διότιμος)

—Marathon: (57) 102/1 BC   IG II² 1028 III, 112 (PA 4391) (s. Ζηνίων); (58) ~ IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 54 (PA 4390)

—Marathon?: (59) 57/6 BC  IG II² 1339, 3, 5?

—Melite: (60) ?iv/iii BC  Ag. XIX H 124 (Δι̣[ότιμ]ος?)

—Oion (Dekeleikon): (61) f. iv BC  SEG LI 147, 10, 18 (f. [--]κλῆς)

—Paiania: (62) ii-i BC  IG II² 7084 (PA 4393)

—Pallene: (63) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 27 (PA 4394) (f. Κάλλαισχρος)

—Phaleron: (64) 183/2 BC  IG II² 2332, 80 (PA 4395)

—Phegaia: (65) 432/1 BC  IG I³ 365, 3 (PA 4365) ([Δ]ιότιμος)

—Philaidai: (66) 265-261 BC  IG II³ (1) 921, 59; 1010, 93 (PA 4396) (s. Μελάνθιος)

—Phyle: (67) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 14

—Semachidai: (68) 220/19 BC  ZPE 84 (1990) p. 131 T 43 (Διότ[ιμος]: s. Εὔνοστος)

—Thria: (69) c. 330/29 BC  Ag. XIX P 34, 9 ([Δ]ι[ό]τιμος)

—tribe Aigeis: (70) 157/6 BC  IG II² 957, 85 (PA 4378) (Δ[ιό]τιμος)

—tribe Erechtheis: (71) 459 BC&nb