Ἐαρίνη

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  IG II² 6781 (Σειλία Ἐαρίνη)

Athens?: (2) v/iv BC  IG II² 11494 (Ἠρ-); (3) i-ii AD  IG II² 11237 = 11560 (Ἐαρίνη - Lolling, Ἠαρίνη - Kirchner: d. Μητρόδωρος)

Ἐάρινος

Athens:

—Ph--: (1) c. 115 AD  IG II² 2020, 65 (I f. Ἐάρινος II); (2) ~ (II s. Ἐάρινος I)

Ἔαρον

Athens?: (1) inc. IG II² 11238 (d. Ἡρακλῆς)

Ἑβδομίας

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 40 ([h]εβδομ[ία]ς)

—Skambonidai: (2) c. 500-480 BC  IG I³ 751 (PA 4635) (hεβ-: s. Λευκολοφίδης)

—tribe Leontis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 157 (PA 4634) ([Ἑβ]δομίας)

Ἔβενος

Athens?: (1) ii-i BC  IG II² 10823 (f. Ἁρμονία)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i AD  IG II² 9664 (LGPN V.B (1)) (f. Θεανώ)

Ἕβρος

Athens:

—Kolonai: (1) ii-i BC  IG II² 6518 (f. Δωσίθεος)

Ἔγερσις

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 6

Ἐγέρτιος

Athens: (1) vi BC  SEG L 101 = SEG LXVII 47

—Erchia: (2) c. 360-350 BC  IG II² 6105 (PA/APF 4636) (s. Καλλίας I, f. Καλλίας II)

Ἐγκόλπιος

Athens:

—Athmonon: (1) 150/1 AD  IG II² 2065, 128 (Ἐνκ-: f. Μητρόδωρος)

—Besa: (2) c. 115 AD  IG II² 2020, 42 (Ἐν-: I f. Ἐγκόλπιος II); (3) ~ (Ἐν-: II s. Ἐγκόλπιος I)

Athens*: (4) 45/6 AD  IG II² 1945, 95 ([Ἐγκ]ό̣λπιος: f. Πάμφιλος); (5) c. 120 AD  IG II² 2018, 119 (Ἐνκ-: s. Ζώσιμος: epeng.)

Ἔγρετος

Athens?: (1) m. iv BC  SEG XIX 175, 11 (s. Εὐμ̣[--])

Ἐθέλανδρος

Athens:

—Acharnai: (1) c. 180 BC  IG II³ (1) 1378, 8; (2) 161/0 BC  IG II² 956 I, 86 (PA 4637) (f. Ἀπολλώνιος); (3) m. ii BC  IG II² 3869, 1 (PA 4638) (f. [--]θένης)

Ἐθελοκράτης

Athens:

—Lamptrai: (1) f. iv BC  IG II² 1623, 10; IOrop 347, 2 (PA/APF 4639) (f. Εὐξένιππος)

Ἐθελούσιος

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 19 (PA 4640) (-λόσι-)

Εἱαρόν

Athens?: (1) m. iv BC  SEMA 1783 (d. Διονυσόδωρος)

Εἰδᾶς

Athens:

—Pallene: (1) ?iv BC  IG II² 7133; cf. AM 67 (1942) pp. 176 f. no. 373 (PA 14132) (s. Γλαύκων: name - M.J.O.)

Εἰδομένης

Athens?: (1) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 14 (Εἰδο[μ]ένης: f. Ἀγαθάγγελος)

Εἱδώ

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 813 (hειδ)

Εἴδων

Athens:

—Agryle: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 33 (PA 4641)

Εἰδωνίδης

Athens:

—Phaleron: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150 (Εἰδνίδς)

Εἰκαδικός

Athens:

—Gargettos: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 15, 68 (Αὐρ. Εἰκαδικός: f. [--]τύχης)

Εἰκάδιος

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 10 (Εἰκ[άδ]ιος: I f. Εἰκάδιος II); (2) ~ (II s. Εἰκάδιος I); (3) 106/5 BC  FD III (2) 25, 21 (f. Μενίσκος)

—Lamptrai: (4) hell. Hesp. 89 (2020) p. 72 no. 3

—Trinemeia: (5) 183/2 BC  IG II² 2332, 225 (PA 4642) (Εἰ[κ]άδιο[ς])

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (6) i BC  IG II² 10423 (LGPN V.B s.v. Εἴκαδις (1)) (Εἰκάδιος (gen.), Εἰκαδίο(υ)?: f. Ζήνων)

    Scythia Minor, Kallatis: (7) iii BC  IG II² 8946 (LGPN IV (2)) (s. Ἀσκλαπιόδωρος)

    Thrace, Lysimacheia: (8) i BC-i AD  IG II² 9230 = Ag. XVII 532 (LGPN IV (3)) (f. Νίκων)

Εἰκόνιον

Foreign Residents:

    Epiros: (1) iii BC  IG II² 8537 (LGPN III.A (1)) (Ἰκόνιον)

Εἰκόνιος

Athens*: (1) i-ii AD  IG II² 11257, 2 (f. Ἑλλαδίς)

Εἰρεσία

Foreign Residents:

    Syria, Damaskos: (1) imp. IG II² 8467 ([Εἰ?]ρεσία: d. Ὠφελίων: slave?)

Εἰρήνα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9534 (LGPN V.B (1)) (d. Νικαῖος)

Εἰρηναῖος

Athens: (1) ii-i BC   ID 1974, 1 (I f. Ἀμμώνιος I); (2) ~ ID 1974, 2 (II s. Ἀμμώνιος I, Διονυσία); (3) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 396-7; 402; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4643) (Εἰρηνα(ῖος)); (4) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 702; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Εἰρηναῖ(ος)); (5) 106/5 BC  FD III (2) 5, 22; 51, 1, 5 with Add.; cf. SEG XXVII 126 (I f. Εἰρηναῖος II); (6) ~ (II s. Εἰρηναῖος I); (7) 106/5 BC  FD III (2) 9, 11 (s. Πραξικλῆς); (8) i AD  IG II³ (4) 975 (-νε-: f. Ζώσιμος); (9) ii AD  IG II² 2466, 3 (date - S.G.B.); (10) 145/6 AD  IG II² 2054, 16 (Εἰρ[ηναῖος]: f. Ἀλέξανδρος); (11) s. ii AD  Ag. XV 356, 4 + PAA 6 p. 186 (Εἰρην̣[αῖος?]: f. Πεισίστρατος); (12) 193/4 AD  IG II² 2125, 31; (13) 210/11 AD  IG II² 2201, 33 (Εἰρη[ναῖος]); (14) v-vi AD   IG II² 13418 (SEMA 2717) (Ἰρηνέ[ος]); (15) ~ IG II² 13340 = SEMA 2715; IG II² 13345 (SEMA 2716) ([Ἰ]ρηνέος)

—Acharnai: (16) s. ii AD  SEG LXIII 181 (Αὐφ. Εἰρηναῖος); (17) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 91 (Μ. Κλ. Εἰρη̣ν̣[αῖος])

—Aixone?: (18) i AD  IG II² 5420/1 (or Athens, Kolonai: [Εἰ]ρηναῖος: f. Διονυσόδωρος)

—Athmonon: (19) 181/2 AD  Ag. XV 402, 47 (s. Ἐπίκτητος I)

—Azenia: (20) ii AD  SEG LI 251 (-ναις: s. Δαίδαλος); (21) 152-154 AD  Ag. XV 336, 14; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 34, 56 (s. Ἀνθεστήριος); (22) 154/5 AD  IG II² 2067, 150 (s. Ζώσιμος); (23) c. 196-211 AD   Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 39 (II s. Εἰρηναῖος I); (24) ~ Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 39 f. (I f. Εἰρηναῖος II, Σπένδων); (25) c. 205 AD  Ag. XV 448, 16 (I f. Εἰρηναῖος II); (26) ~ (II s. Εἰρηναῖος I)

—Berenikidai: (27) 91/2 AD  IG II³ (4) 130, 17 (s. Σωτᾶς)

—Cholleidai: (28) s. i BC  IG II² 2461, 117 (PA 4647) (f. Εὐκράτης); (29) 14/13 BC  IG II² 1721, 4 (f. Εὐκράτης)

—Erchia?: (30) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 32 (s. Μ[--])

—Gargettos: (31) s. i BC  IG II² 3898 (f. Ἄσανδρος)

—Hagnous: (32) ii AD  IG II² 5276 (f. Νίκη); (33) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 62 (s. Πωλλίων)

—Halai?: (34) hell. ID 2294, 3

—Hermos: (35) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 5 (Ἰρηναῖος: f. Θηβαγένης, Θεόδωρος)

—Iphistiadai: (36) 143/4 AD  IG II² 2050, 91 (Ἐ[ἰρ]ηναῖος: f. Ἐλευσίνιος)

—Kephisia: (37) 154/5 AD  IG II² 2067, 25, 120 (s. Ἀθήναιος II); (38) c. 189/90 AD  IG II² 2116, 17 (Εἰρηναῖ[ος]: f. Ἀριστόβουλος)

—Kothokidai: (39) 145/6 AD  IG II² 2052, 83 (s. Ἑρμείας); (40) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 19 (f. [--]νιος)

—Kydathenaion: (41) 109/10 AD  IG II² 2017, 4, 6 (s. Λεύκιος I, f. Λεύκιος II, Ἀριστόβουλος); (42) c. 160 AD  Ag. XV 362, 2 f. (Εἰρ̣η̣να̣[ῖος]: I f. Ἀθήναιος, Ἀριστόβουλος); (43) ?166/7 AD  IG II² 2094, 31, 45 (II s. Ἀριστόβουλος)

—Lamptrai: (44) 142/3 AD  IG II² 2049, 30 f. (f. Πρωτέας, Γάϊος)

—Marathon: (45) c. 120 AD  Ag. XV 322, 54; (46) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 29 (s. Ἐράτων); (47) c. 200 AD  Ag. XV 446, 2; 450, 11 (Εἰρηνα[ῖ]ο[ς]: f. Διονύσιος); (48) c. 200-203 AD   IG II² 2197, 2; Ag. XV 446, 4 (I f. Εἰρηναῖος II); (49) ~ IG II² 2197, 2, 14; Ag. XV 446, 4 (II s. Εἰρηναῖος I, f. Φηστιανός)

—Oion (Kerameikon): (50) s. ii AD  IG II² 2063, 4; 2103, 73 (s. Τρύφων I)

—Paiania: (51) 140/1 AD  IG II² 2047, 5 f.; 2048, 5 f. (I f. Εἰρηναῖος II); (52) 140-170 AD  IG II² 2047, 5; 2048, 5 f., 9; Ag. XV 364, 8; 437, 12 (II s. Εἰρηναῖος I, f. Διονύσιος); (53) ii/iii AD  IG II² 3644, 8 ([Ε]ἰρηναῖος: s. Αὐρ. Ζώσιμος ὁ καὶ [....]χης)

—Pallene: (54) ii/iii AD  Ag. XV 438, 12 (Εἰρη̣[ναῖος])

—Peiraieus: (55) 183/2 BC  IG II² 2332, 222 (PA 4645) (Εἰρ[ην]αῖος)

—Phaleron: (56) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 54

—Phlya: (57) imp. SEMA 326; (58) c. 120 AD  IG II² 2018, 37 (s. Τεισαμενός); (59) 173/4 AD  IG II² 2103, 114 (f. Ἀντίοχος); (60) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (Φλ. Εἰρηναῖ[ος]); (61) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 29 (Εἰρηνα[ῖ]ος: f. Ζωΐλος)

—Phyle: (62) 91/2 AD  IG II³ (4) 808 A, 1 ([Εἰ]ρ̣ηναῖος)

—Skambonidai: (63) c. 105-85 BC   IG II² 1714, 13; 2452, 50 (cf. PA 4646) (I f. Εἰρηναῖος II); (64) ~ IG II² 1714, 13; 2452, 50 (PA 4646) (II s. Εἰρηναῖος I); (65) 184/5 AD  IG II² 2128, 62 (s. [..]υστόδωρος)

—Sounion: (66) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 104 (Αὐρ. Εἰρηναῖος)

—Tyrmeidai: (67) iii-ii BC  SEMA 649 (f. Ξενοφῶν)

—tribe Aiantis: (68) ii AD  Ag. XV 347, 17 (f. Ἀθήναιος)

—tribe Antiochis: (69) 145/6 AD  IG II² 2052, 106 (Ἰρηναῖος)

—tribe Attalis: (70) 187/8 AD   IG II² 2113, 140 (Εἰρη[ναῖο]ς ὁ καὶ Μουσικός: II ?s. Εἰρηναῖος I); (71) ~ IG II² 2113, 141 (I f. Διονύσιος, ?f. Εἰρηναῖος II ὁ καὶ Μουσικός)

—tribe Erechtheis: (72) 106/5 BC  FD III (2) 28, 18 ([Εἰ]ρηναῖος)

—tribe Hadrianis: (73) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 43 (Αὐρ. Εἰρηναῖος); (74) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 25 ([Ε]ἰρην[αῖος]); (75) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 33 (Εἰρην̣[αῖ]ος: I f. Εἰρηναῖος II: reading - Kapetanopoulos); (76) ~ (Εἰρην̣[αῖ]ος: II s. Εἰρηναῖος I: reading - Kapetanopoulos)

—tribe Kekropis: (77) c. 220 AD  IG II² 2217, 14 (Αὐρ. Εἰρηναῖος: s. Ζώπυρος); (78) c. 221-232 AD  IG II² 2219 etc. = AE 1971, pp. 91 f. no. 4, 74 ([..] Εἰρη[ν]α[ῖος]); (79) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 219 (Προκίλ. Εἰρηναῖος)

—tribe Leontis: (80) 165/6 AD  IG II² 2090, 76 (s. Μ[--]); (81) 165/6 AD  IG II² 2090, 75 (II s. Εἰρηναῖος I); (82) ~ (I f. Εἰρηναῖος II)

—tribe Oineis: (83) 255/6 AD  IG II² 2245, 277 (Αὐρ. Εἰρηναῖος)

—tribe Pandionis: (84) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 129 (PA 4644) (f. Φιλιστίων)

—tribe Ptolemais: (85) 182-196 AD  IG II² 2066, 25 (f. Ζώσιμος); (86) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 50 (s. Καλλίτυχος); (87) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 40 (Φλ. Εἰρηναῖος)

Athens?: (88) c. 157/6 BC  ID 1416 A I, 53; (89) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 83 (s. Μένανδρος); (90) c. 41-54 AD  IG II² 1968, 7; (91) 100/1 AD  IG II² 2030, 24 f. (-ναις); (92) ii AD  IG II² 13047 (Ἰρηναῖος: f. Χαρά); (93) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 12; (94) m. ii AD  IG II² 2163, 16 (Εἰρη̣ν̣αῖ(ος): f. Ἡρακλᾶς); (95) iii AD  IG II² 2258, 5 (Εἰρηναῖ[ος])

Athens*: (96) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 62 (Ἰρηναῖος: f. Μοσχᾶς); (97) c. 120 AD  IG II² 2018, 132 (s. Διονύσιος: epeng.); (98) 163/4 AD  IG II² 2086, 106 (Εἰρη[να]ῖος: f. Κᾶρος); (99) 165/6 AD  IG II² 2090, 54 ([Εἰ]ρηναῖος); (100) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 88 (f. Εὐτύχων); (101) 173/4 AD  IG II² 2103, 245 (I f. Εἰρηναῖος II); (102) ~ (II s. Εἰρηναῖος I: epeng.); (103) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 17 (s. Τι[--]: epeng.); (104) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 22 (s. Ἐράτων: epeng.); (105) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 121 ([Ε]ἰ̣ρηναῖος: s. Ἡλι[--]: epeng.); (106) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 124 (Εἰρ[η]ν̣αῖος: epeng.); (107) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 131 f. (Εἰρη(ναῖος): f. Διόδοτος, Σωσίβιος); (108) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 39 (f. Εὐήμερος); (109) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 17 (I f. Εἰρηναῖος II); (110) ~ (II s. Εἰρηναῖος I: epeng.); (111) 179/80 AD  IG II² 2083, 104 f. (f. Εὔτυχος, Φιλέρως); (112) 211/12 AD  IG II² 2208, 160 (I f. Αὐρ. Εἰρηναῖος II); (113) ~ (Αὐρ. Εἰρηναῖος: II s. Εἰρηναῖος I: epeng.); (114) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 109 (Εἰρ[ηναῖος]: f. Κλ. Χιόνης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (115) i-ii AD  IG II² 9359/60 (LGPN V.B (31)) (f. Ἀγαθημερίς); (116) c. 116 AD  IG II² 2026, 59 (LGPN V.B (33)) (Ἰρηναῖος: s. Ἀλκίνους)

    Caria, Miletos?: (117) 87/8 AD  IG II² 1996, 239 (LGPN V.B (38)) (s. Δῖος)

    Egypt, Alexandria: (118) i BC-i AD  SEMA 966 (f. Θήρων)

    Euboia, Karystos: (119) i BC  IG II² 8980 (LGPN I (39)) (f. Πάραλος)

    Herakleia: (120) i BC  SEMA 1070 (Εἰρηνα̣[ῖος])

    Phoenicia, Berytos: (121) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 94 (f. Ζήνων)

    Syria, Antioch: (122) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 1, 3 (I f. Εἰρηναῖος II); (123) ~ IG II³ (4) 661, [1], 4 (Εἰρηναῖος νεώτ.: II s. Εἰρηναῖος I); (124) i BC  Ag. XVII 420 = IG II² 8166 ([Εἰ]ρηναῖος: f. Εἰρήνη); (125) i-ii AD  IG II² 8102 (f. Ἁγνοθέα)

    Thrace, Ainos: (126) ?hell. IG II² 7971 (LGPN IV (10)) (f. Εἰρήνη)

Εἰρήνη

Athens: (1) f. iv BC  SEG XLVIII 356, 1, 17 + LI 328 (Ἰρήνη); (2) ?iv BC  Overbeck 2104; 2153 (d. Κρατῖνος: painter); (3) iv BC  IG II² 6347 (= PA 4648); IG II² 11811; (4) ii/i BC  IG XII (9) 289 (GVI 1518) (m. Δημήτριος); (5) imp. IG II² 6380 ([Ε]ἰρήνη: d. Δημήτριος); (6) s. i AD  IG II² 5303 (Εἰρήνη Αὐρηλία); (7) iii AD  IG II² 2775, 5; (8) v-vi AD  IG II² 13527 (SEMA 2718) (Ἠρίνη)

—Acharnai: (9) ii AD  Ag. XVII 88 (Εἰρήνη̣: d. Νίκων); (10) m. ii AD  IG II³ (4) 836, 3 (d. Ἰάσων ὁ καὶ Δέκμος, m. Θεόμνηστος II)

—Ag--?: (11) inc. SEMA 1784 ([Ε]ἰρήνη)

—Aixone: (12) hell. IG II² 5364 (d. Σώτιμος)

—Athmonon: (13) f. i BC  IG II³ (4) 1724 I, 1 ([--]λ̣ία? Εἰρήνη)

—Diomeia: (14) ii-i BC  IG II² 5989 (PA 4649) (d. Πυθόδωρος)

—Leukonoion: (15) m. iv BC  Finley, SLC p. 160 no. 147, 2 f. (Ἐ[ἰρή]νη?: d. Ἀντίδωρος)

—Pambotadai: (16) iii BC  IG II² 7146 (PA 4650) (d. Φιλίσκος)

—Phyle: (17) ii/iii AD  IG II² 7759, 4 (d. Βούλων)

—Rhamnous: (18) i BC  IG II² 7346 (d. Νικασίας)

Athens?: (19) iv BC   SEMA 1786 (d. Φειδύλος); (20) ~ CIA App. 71, 4 f.; (21) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 172; (22) f. ii BC  IG II² 2357, 20; (23) c. 180-160 BC  IG II² 1536 = Aleshire, Asklepieion Inv. VIII, 7 ([Εἰ]ρήνη); (24) c. 44 BC  SEG LIV 235, 99; (25) i-ii AD  IG II² 11246 (d. Ἔφορος); (26) imp. IG II² 11247 ([Εἰ]ρήνη: d. Θράσων); (27) ii AD  IG II² 10734 (m. Ἄρβουσκλα); (28) inc. SEG LIV 364 (d. Νίκανδρος); (29) ~ IG II² 11248 (PA 4648a) (d. Παγκράτης); (30) inc. IG II² 11239

Athens*: (31) f. iv BC  SEG LVII 228, 2 (Ἐρ-); (32) m. iv BC  IG II² 11240; (33) s. iv BC  IG II² 10516; (34) hell.-imp. SEMA 1785; (35) ~ Hesp. 89 (2020) p. 77 no. 15; (36) ii-i BC  IG II² 11241; (37) i BC  IG II² 11249 (Εἰρήνη Σερουιλία: d. Δέκμος); (38) i-ii AD  IG II² 11244 (Ἰρήνη); (39) imp. IG II² 11242 (Ἰρή[νη]); (40) iii AD  IG II² 11243

Foreign Residents:

    Andros?: (41) hell.-imp. SEMA 981 (LGPN I (-))

    Arabia: (42) i AD  SEMA 1030 (Ἐ[ἰ]ρήνη)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (43) hell. IG II² 8332 (LGPN V.A (4)) (d. Ἀπολλόδωρος)

    Boiotia, Plataiai: (44) f. ii BC  IG II² 10088 (LGPN III.B (2)) (d. Ἀνδρόνικος)

    Caria, Miletos: (45) iii BC  IG II² 9535 (LGPN V.B (5)) (d. Νικηφόρος); (46) ii BC  Ag. XVII 566 = IG II² 9531 (LGPN V.B (7)) (d. Ἀπολλώνιος); (47) i AD  IG II² 9532; SEG LI 150, 3 (LGPN V.B (11, 13)) (d. Δημήτριος); (48) imp. IG II² 9530 (LGPN V.B (10)) ([Εἰρ]ήνη: d. [--]κλῆς); (49) inc. IG II² 9533 (LGPN V.B (4)) ([Εἰ]ρήνη: d. Μένανδρος)

    Herakleia: (50) i BC  SEMA 1072 (d. Δημήτριος); (51) imp. SEMA 1071 (d. Δημήτριος)

    Korinthia, Korinth: (52) inc. IG II² 9066 (LGPN III.A (2))

    Macedonia (Bottiaia), Edessa: (53) hell. IG II² 8481 (LGPN IV (4)) (d. Διόδωρος)

    Phoenicia, Sidon: (54) i AD  IG II² 10277 (Εἰρήν[η]?, Εἰρην[αῖος]?: s./d. Εὔδωρος); (55) i-ii AD  IG II² 10278 (d. Γλύκων)

    Pontos, Amisos: (56) i AD  IG II² 8060 (LGPN V.A (23)) (d. Δημήτριος)

    Syria, Antioch: (57) i BC  Ag. XVII 420 = IG II² 8166 ([Ε]ἰρήνη: d. Εἰρηναῖος)

    Thrace: (58) iv BC  SEMA 1143 (LGPN IV (13)) (slave?)

    Thrace, Ainos: (59) ?hell. IG II² 7971 (LGPN IV (14)) (d. Εἰρηναῖος); (60) ii BC  IG II² 7972 (LGPN IV (15)) (d. Σπάρτοκος)

    Thrace, Byzantion: (61) c. 400-375 BC  IG II² 8440 = CAT 2.849 (biling.) (LGPN IV s.v. Εἰράνα (3)) (Ἐ(ἰ)ρήνη)

Εἰρήνιππος

Athens: (1) 324/3 BC  IG II² 1257 B, 4 (PA 4651) (Εἰρήνιππ[ος]: f. Λυσικλῆς)

Εἰρηνίς

Athens?: (1) v-iv BC  AE 1903, pp. 55 ff. no. 2

Athens*: (2) s. iv BC  Lycurg., Leocr. 17 (het.)

Εἰρηνίων

Athens: (1) c. 205 BC  FD III (4) 362 = CID IV 96, 11 (Εἰρανίων)

Athens?: (2) v/iv BC  IG II² 11250 (Ἐρη-: s. Ἑρμαῖος)

Εἰρηνογένης

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11251 + AM 67 (1942) pp. 122 f. no. 259 (Εἰρηνογέ[ν]ης: s. Φαννείδης)

Εἰρηνοκλῆς

Athens:

—Aphidna: (1) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 87 (-κλέης)

—Athmonon: (2) 324/3 BC  Ag. XV 53, 20 (Εἰρηνοκλῆ̣[ς])

Athens*: (3) ii/i BC  IG II² 7867

Ἑκάλη

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 853

Ἑκαταῖος

Athens:

—Hermos: (1) f. ii BC  ID 1406 B, 13; 1416 B I, 3; 1416 B II, 71, 94, 117; 1506, 3; 2589, 9 (PA 4652) (f. Διόφαντος)

—Phegous: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 47 (f. Διονυσόδωρος)

—Philaidai: (3) iii BC  IG II² 7648 (PA 4653) (Ἑκ[αταῖ]ος: s. Ἀπολλόδωρος)

—Prasiai: (4) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 85

—Rhamnous: (5) i BC  SEMA 599 (f. Πυθίων)

Athens?: (6) iv BC   CIA App. 71, 4; Robert, Coll. Froehner 12, 9, 15 f.; (7) ~ SEMA 1787; (8) 186-183 BC  IG II² 2323 = SEG XXXVIII 162, 152, 168 (Stephanis 824)

Athens*: (9) f. iv BC  IG II² 2376, 6; (10) m. iv BC  IG II² 2391, 29

Foreign Residents:

    Euboia, Histiaia-Oreos: (11) ii BC  IG II² 10512 (LGPN I (15))

    Thrace, Mesambria: (12) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 73 (LGPN IV (43))

Ἑκατέων

Foreign Residents:

    Chios: (1) s. iv BC  IG II² 10597 + SEG XXI 995 (LGPN I (1)) (f. Αἰγυπτίη)

Ἑκατοκλῆς

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2376, 4 (PA 5031 a)

Foreign Residents:

    Mysia, Prokonessos: (2) v/iv BC  IG I³ 1364 = IG II² 10114/5; cf. Robert, Monn. grecques p. 19 (LGPN V.A (12)) (f. Μολπόθεμις)

Ἑκατώνυμος

Athens:

—Marathon: (1) m. i AD  IG II² 9721

—Paiania: (2) i AD  IG II² 7088 (Ἑκατ[ώ]νυμ[ος]: f. Σύμφορον)

Athens*: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 464 (slave); (4) f. iv BC  IG II² 2376, 8 (Ἑκατώνυμ[ος])

Ἔκλεκτος

Athens: (1) a. 212 AD  IG VII 2726, 4 (Stephanis 818) (Αὐρ. Ἔγ-)

—Euonymon: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 49

—Melite: (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 14, 23 f.; 3607, 29 (s. Μηνόφιλος)

—Steiria: (4) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 3; (5) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 131 (Ἔγ-: f. Ἀσκληπιάδης: deme - S.G.B.)

Athens*: (6) 187/8 AD  IG II² 2113, 164 (s. Πριμιγένης: epeng.)

Ἔκπαγλος

Athens:

—Berenikidai: (1) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 13 (s. Εὔκαρπος); (2) 158/9 AD  IG II² 2063, 14 (s. Εὔκαρπος I); (3) 186/7 AD  SEG XVIII 83, 6 f.; cf. XXI 760; Follet, Athènes p. 234 (Ἔκ[παγ]λος: s. Εὔκαρπος); (4) 196-211 AD  IG II² 2224 + SEG XXI 626, 2 f.; IG II³ (4) 850, 4 (f. Εὐκαρπίδης); (5) c. 200 AD  SEG XLVIII 215 (f. Εὐκαρπ[--])

Ἑκτικός

Athens:

—Eroiadai (Antiochid): (1) c. 190-205 AD  IG II² 2123, 27; Ag. XV 447, 25 f. (s. Τίμων, f. Ἐπάγαθος)

—Eupyridai: (2) 143/4 AD  IG II² 2050, 70 (f. Ἀντίοχος)

—tribe Leontis: (3) 187/8 AD  IG II² 2113, 90 (s. Δημ[--])

Ἕκτωρ

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 3258; 5356 (ARV² pp. 1582-3) (hέκτρ: kalos)

Ἐκφαντίδης

Athens: (1) c. 515 BC  ARV² p. 1705 + Ant. Kunst 8 (1965) p. 34 = CAVI 5363 (Stephanis 826a) (Ἐχφαντίδς); (2) v BC  IG II² 2325, 49; IG II³ (4) 498, 2; cf. PCG 5 pp. 126 ff. (PA 4654) (Ἐχ- - 498); (3) v/iv BC  Lys. fr. cii (PA 4655)

—Anagyrous: (4) c. 365-322 BC  SEG I 377 IG XII (6) 272 (s. Εὐθύκριτος)

—Dekeleia: (5) c. 340/39 BC  Ag. XIX P 30, 11 f., 17 (cf. APF 6029) (Ἐκφαν[τί]δης: s. Θεόδωρος)

—Eupyridai: (6) iii BC  SEMA 239 (SEG LI 262) (s. Φανίας)

—Halai (Aixonides): (7) s. iv BC  SEG XLII 112, 1 (f. Ἁγνόθεος)

—Myrrhinous: (8) 350-300 BC  SEMA 11 (Ἐκφα(ν)τίδης: f. Τιμαγόρα)

Ἔκφαντος

Athens: (1) c. 470-460 BC  IG I³ 850 (I f. Ἡγέλοχος); (2) ~ (II s. Ἡγέλοχος); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 211 nos. 125-9; (4) 235/4 BC  IG II³ (1) 1027, [1]; 1028, 10; 1299 = IEleusis 196, [64]; IG II³ (4) 101; IRhamnous 17, 1 (PA 4656b) (archon epon.)

—Aixone: (5) 318/17 BC  SEG XXXVI 155, 27 (Ἔ̣κφ̣[α]ν̣[τ]ος)

—Ankyle: (6) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 46 (PA 4658) (s. Ἀντιφῶν)

—Eupyridai: (7) 329-325 BC  IG II³ (1) 355, 4; 356, 3 f.; Ag. XV 52, 5 (PA 4659 = 4657) (f. Σωστρατίδης)

—Krioa: (8) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 2-4, 14, 16

—Paiania: (9) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 11 (PA 4661) (s. Ἁγνόθεος)

—Thria: (10) c. 212-210 BC  IG II³ (4) 282, 3, 48; IG II³ (1) 1168, 7, 42, 51, 121 (PA 4660) (s. Εὐφάνης)

—tribe Akamantis: (11) c. 411 BC  IG I³ 1186, 30 (PA 4656)

Athens?: (12) f. iv BC  IG II² 11252 (PA 4656a) (f. [--]ης)

Ἐλατεύς

Athens:

—tribe Antiochis: (1) c. 255 AD  Ag. XV 466, 59 (f. Ἀνίκητος)

Ἐλάτη

Athens:

—Berenikidai: (1) f. ii AD  IG II² 6485, 2 (d. Μηνόδωρος)

Ἐλαφηβόλιος

Athens?: (1) ii-iii AD  SEG LXII 148 (n. pr.?)

Ἐλάφιον

Foreign Residents:

    Phrygia: (1) iii BC  IG II² 10486 (LGPN V.C (1))

Ἔλεγχις

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 156 (s. Δωρᾶς)

Ἑλένη

Athens:

—Marathon: (1) i AD  IG II² 3555, 5 (d. Α[--])

—Peiraieus: (2) imp. IG II² 7160 (d. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (3) i BC  IG II² 11253 (Πῶλλα Μουνατία Ἑλένη); (4) i AD   IG II² 11249 a (p. 896); cf. SEG XXVI 357; (5) ~ SEG LIV 235, 113; (6) ii-iii AD  SEMA 1788 (-νηι)

Foreign Residents:

    Armenia: (7) i AD  IG II² 8383 (d. Ἁνδρόμαχος)

    Caria, Miletos: (8) i BC  IG II² 9538 (LGPN V.B (5)) (-νηι: d. Εὐφρόσυνος); (9) i BC-i AD  Ag. XVII 567 = IG II² 9537 (LGPN V.B (7)) (Ἑλέν[η]: d. Δικαῖος); (10) ii AD  IG II² 9539 (LGPN V.B (8)) (-νηι: d. Ἐράτων, Λαδύτιον)

    Galatia: (11) ii-i BC  Ag. XVII 444 = IG II² 8452 a (LGPN V.C (2))

    Syria, Antioch: (12) i BC-i AD  IG II² 8168 (d. Σωσίβιος); (13) imp. IG II² 8167 (d. Ζέφυρος)

Ἕλενος

Athens: (1) i-ii AD  Phoros p. 119 no. 4, 14 ([Ἑ]λενος); (2) 155/6 AD   IG II² 2068, 195 (Κλ. Ἕλενος); (3) ~ IG II² 2068, 207; (4) c. 195 AD  SEG LIX 174, 47 (Ἄλλιος Ἕλενος)

—Azenia: (5) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 44 (I f. Ἕλενος II); (6) ~ (II s. Ἕλενος I)

—Hermos: (7) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 108 (PA 4662) ([Ἕ]λενο[ς]: f. Βάκχιος)

—Iphistiadai: (8) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 69 (s. Ἐλευσίνιος)

—Kephisia: (9) s. ii BC  ID 2066, 2; 2630, 11 (I f. Ἀθηναγόρας, Ἕλενος II); (10) c. 125-100 BC  ID 2630, 11 (II s. Ἕλενος I)

—Marathon: (11) imp. IG XII (8) 108 + XII Suppl. p. 148. no. 108, 1 (s. Σώζων); (12) ?ii-iii AD  IG II² 3757 (Ἀντ. [Ἕ]λενος); (13) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 190 (Κλ. Ἕλενος)

—Melite: (14) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 91; cf. Hesp. 51 (1982) p. 209 (Ἕλε[νος]: f. Λεύκιος); (15) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 56 (s. Εὔπορος)

—Oion (Kerameikon): (16) 143/4 AD  IG II² 2050, 61 (s. Νικηφόρος)

—Pallene: (17) 150/1 AD  IG II² 2065, 125 (f. Ἀττικός)

—Phlya: (18) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 32 (or Philaidai: Φρ. Ἕλενος); (19) m. ii AD  IG II² 2473, 3

—Sounion: (20) 154/5 AD  IG II² 2067, 187 (f. Ἡρακλείδης)

—Sphettos: (21) 169/70 AD  IG II² 2097, 21, 81 (s. Ἡρακλείδης II)

—tribe Akamantis: (22) 238-242 AD   IG II² 2239, 221 f. (I f. Εὐφρόσυνος, Ἕλενος II); (23) ~ IG II² 2239, 222 (II s. Ἕλενος I)

—tribe Hadrianis: (24) 255/6 AD  IG II² 2245, 246 (s. Εὐγνώμων)

—tribe Hippothontis: (25) c. 205 AD  Ag. XV 448, 12 (Κλ. Ἕλενος)

—tribe Leontis: (26) 165/6 AD  IG II² 2090, 87 (s. Διονυ[--])

Athens*: (27) 45/6 AD  IG II² 1945, 113 (Γάϊος Ἕλενος); (28) ii AD  IG II² 2172, 8 (f. Ἀγαθήμερος); (29) 169/70 AD  IG II² 2097, 111 (s. Θάλλος: epeng.); (30) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 55 (s. Φίλητος: epeng.); (31) 235/6 AD  IG II² 2235, 175 (f. Σύμφορος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (32) 169/70 AD  IG II² 2097, 324 (LGPN V.B (4)) (s. Θάλλος)

Ἐλευθέριν

Athens:

—Marathon: (1) i-ii AD  SEG XXI 887 (d. Διονύσιος II)

—Steiria: (2) imp. IG II² 7458 (d. Ἀθηναγόρας)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) inc. IG II² 9540; cf. SEG XXI 969 (LGPN V.B (1)) (d. Διομήδης)

Ἐλευθερῖνος

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12982 (Ἐλευθερίδης?: f. Φιλουμένη, ?f. Μάμμαρον)

Ἐλευθέριον

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 65 (Κλ. Ἐλευθέριον)

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) imp. IG II² 8641 (Ἐλευ[θέρι]ον)

Ἐλευθέριος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13364 (SEMA 2816) (f. Μαρκελλῖνος); (2) vi AD  DIEE 3 (1890-1) p. 71

Ἐλευθερίων

Athens: (1) 210/11 AD  IG II² 2201, 42 ([Ἐλευ]θερί[ων] - S.G.B., [Ἐλευ]θέρι[ος] - ed.)

—Lamptrai: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 41 (s. Πάμφιλος)

—tribe Antiochis: (3) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 76 (f. Ἀθηνόδωρος)

—tribe Erechtheis: (4) 235/6 AD  IG II² 2235, 68 (Αὐρ. Ἐλευθερίων)

Athens?: (5) ii-iii AD  IG II³ (4) 887

Ἐλεύθερος

Athens: (1) 152/3 AD  Ag. XV 454, 5 (f. [--]ξ); (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 50 (I f. Ἐλεύθερος II); (3) ~ (II s. Ἐλεύθερος I)

—Acharnai: (4) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 5 (f. Ζωΐλος: reading - Askew)

—Euonymon: (5) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 11; IG II² 3622, 4 (Μ. Αὐρ. Ἐλεύθερος: s. Σύντροφος)

—Kyrteidai: (6) 163/4 AD   IG II² 2086, 13; 2087, 6, 26, 64 (III s. Ἐλεύθερος II); (7) ~ IG II² 2086, 118; 2087, 60 (I f. Ἐλεύθερος II); (8) c. 163-176 AD  IG II² 2086, 13, 118; 2087, 6, 60; Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 73 (II s. Ἐλεύθερος I, f. Ἐλεύθερος III, Τρύφων)

—Paiania: (9) 238-242 AD  IG II² 2239, 92, 112 (s. Μᾶρκος I)

—Peiraieus: (10) 163/4 AD  IG II² 2086, 129 (f. Λύκος)

—Steiria: (11) ii AD  Ag. XVIII V686 ([Ἐλεύ]θερος)

—tribe Akamantis: (12) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 83 (f. Τ[--])

—tribe Antiochis: (13) 143/4 AD  IG II² 2050, 115 (Ἐλεύθε[ρος])

—tribe Ptolemais: (14) 255/6 AD  IG II² 2245, 189 (I f. Ἐλεύθερος II); (15) ~ (II s. Ἐλεύθερος I)

Athens?: (16) i BC  IG II² 10931; (17) iii AD  IG II² 2073, 37 (f. Εὔοδος)

Athens*: (18) 139/40 AD  IG II² 2044, 129 (I f. Ἐλεύθερος II); (19) ~ (II s. Ἐλεύθερος I: epeng.); (20) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 14 (s. Καλόκαιρος: epeng.); (21) 163/4 AD  IG II² 2086, 194 (f. Τελεσφόρος); (22) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 21 (s. Εὔκαρπος I: epeng.); (23) 203-207 AD  IG II² 2199, 168 (Ἐλεύθε(ρος)?: f. Ἐπιτύγχανος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (24) 87/8 AD  IG II² 1996, 192 (LGPN V.B (1)) (s. Παλατίων)

Ἐλευσᾶς

Athens: (1) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 17

Athens?: (2) ii AD  IG II² 10642

Athens*: (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 117 (f. Ὀνησᾶς)

Ἐλευσίνιος

Athens: (1) i AD  IvOl 645, 1 (-σεί-: sculptor); (2) ii-iii AD  SEG XXXII 224, 18 (Ἐλευσ[ίνιος]); (3) 135/6 AD   Ag. XV 330, 34 (Stephanis 827); (4) ~ Ag. XV 330, 35; (5) c. 138 AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 4 ([Ἐ]λευσείνιος); (6) c. 175 AD  Ag. XV 393, 9 (Ἐλευσείν[ιος]); (7) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 26 (-σεί-)

—Acharnai: (8) ii/iii AD  IG II² 2199, 1, 11, 22, 107 f.; 2340 b = SEG XII 140, 10; Ag. XV 482, 13 f.; 483, 8 f. (-σεί-: s. Σούλ. Μακαρεύς I, f. Μακαρεύς II, Ἐπίμαχος)

—Aithalidai: (9) 161-202 AD  IG II² 2085, 39; 2113, 20, 81; 2193, 32; 2196, 15 (s. Κίττος I, f. Ἑρμείας)

—Athmonon: (10) c. 115 AD  IG II² 2020, 72 (-σεί-); (11) 181/2 AD  Ag. XV 402, 43 (-σεί-: s. Σωτίων)

—Daidalidai: (12) 154/5 AD  IG II² 2067, 101 (f. Φίλων); (13) 184/5 AD  IG II² 2128, 60 ([Ἐλε]υσείνιος: I f. Ἐλευσίνιος II); (14) ~ ([Ἐλε]υσείνιος: II s. Ἐλευσίνιος I)

—Deiradiotai: (15) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 15 (-σεί-: s. Μηνόδωρος)

—Ergadeis: (16) c. 220 AD  Ag. XV 472, 52 + PAA 1 p. 197 (Ἐλ̣ε̣υ̣σ̣[ίνιος]: f. Ἀθηνόδωρος)

—Gargettos: (17) c. 120-140 AD  IG II² 2018, 26; Ag. XV 331, 20 (-σεί-: I f. Σωκράτης, Ἐλευσίνιος II); (18) 138/9 AD  Ag. XV 331, 20; 434, 2 (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I, f. Ἐλευσίνιος III); (19) s. ii AD  Ag. XV 434, 2 (III s. Ἐλευσίνιος II)

—Iphistiadai: (20) c. 140-176 AD  IG II² 2050, 91; 2122 etc. = AE 1972, pp. 62 ff. no. 7, 62 (s. Εἰρηναῖος, f. Ἕλενος)

—Kephisia: (21) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 13, 98; IG II² 2186 + AE 1950-51, p. 25 no. 10 = IG II² 2265, 5 (Ἐλευσείνιο[ς]: I s. Σόφος, f. [--]μος ὁ καὶ Ἐλευσίνιος II, [--]νιος ὁ καὶ Παιδέρως); (22) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 97 ([--]μος ὁ καὶ -σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I)

—Kydathenaion: (23) f. ii AD  IG II² 2017, 15; 2050, 4; 2478, 3; Ag. XV 362, 4 (II s. Ἐλευσίνιος I, f. Ἀρτέμων II, [--]εγ[--]?); (24) ii AD  IG II² 6574 (Ἐλευσείνιο[ς]); (25) 109/10 AD  IG II² 2017, 15 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II, ?f. Ἀρτέμων I)

—Lamptrai: (26) 139/40 AD  IG II² 2044, 78 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II); (27) ~ (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I)

—Leukonoion: (28) 182-196 AD  IG II² 2066, 15 (Ἐλευσί(νιος): f. Ἀφροδίσιος)

—Melite: (29) c. 115 AD  IG II² 2020, 21 (Ἐλευσεί(νιος))

—Myrrhinoutta: (30) 138/9 AD  Ag. XV 331, 37 (Ἐλευσείν(ι)ος: s. Ὄλυμπος)

—Oa: (31) 180/1 AD  Ag. XV 407, 25-8 (f. Φίλων, Ἁγήσανδρος)

—Oe: (32) 128-131 AD  IG II² 2041, 21 (Ἐλευσείνειος: I f. Ἐλευσίνιος II); (33) 128-187 AD  IG II² 2041, 21; Ag. XV 411, 20 (Ἐλευσείνειος: II s. Ἐλευσίνιος I, f. Ἐλευσίνιος III); (34) 186/7 AD  Ag. XV 411, 20 ([Ἐλευσ]ίνιος: III s. Ἐλευσίνιος II)

—Oion (Kerameikon): (35) 203-211 AD  IG II² 2207, 3 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II); (36) ~ (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I)

—Pai--: (37) 255/6 AD  IG II² 2245, 39 (-σεί-: I f. Αὐρ. Ἐλευσίνιος II); (38) ~ (Αὐρ. -σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I)

—Peiraieus: (39) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 28 (s. Δημήτριος); (40) 169/70 AD  IG II² 2097, 221 (f. Γενέθλιος); (41) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 19 (-σεί-: f. Φιλοκράτης); (42) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 5 ([Ἐλευσ]ε̣ί̣νιος: s. Γενέθλιος)

—Phaleron: (43) 232-234 AD  IG II² 2237, 143 (-σεί-)

—Phlya: (44) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 11 ([Ἐλευ]σίνιος: s. Προύνικος); (45) 201/2 AD  IG II² 2193, 16, 30 f., 70; 2194, 11; 2196, 14 (Τ. Οὐάριος -σεί-)

—Phrearrhioi: (46) 173/4 AD  IG II² 2103, 97 (-σεί-: f. Ἀσκληπιάδης)

—Phyle: (47) 87/8 AD  IG II² 1996, 142 (s. Μῆνις)

—Sphettos: (48) imp. Hesp. 16 (1947) p. 65 no. 4 (Λ. Βένιος [Ἐ]λευσίνιος)

—Tyrmeidai: (49) 173/4 AD  IG II² 2103, 171 (-σεί-: f. Ἀθηνόδωρος)

—tribe Aigeis: (50) 169/70 AD  IG II² 2097, 54 (s. Προσδόκιμος)

—tribe Antiochis: (51) c. 255 AD   Ag. XV 466, 38 (-σεί-: f. Μενέδημος); (52) ~ Ag. XV 466, 45 (-σεί-: f. Παῦλος); (53) c. 255 AD  Ag. XV 466, 56 (-σεί-: f. Ζώσιμος)

—tribe Attalis: (54) c. 170-176 AD   Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 182 (Ἐλευσείνι(ο)ς: II s. Ἐλευσίνιος I); (55) ~ Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 182 f. (Ἐλευσείνι(ο)ς: I f. Ἐλευσίνιος II, Ἐπίκτητος); (56) a. 218 AD  Ag. XV 480, 15 ([Ἐλε]υσείνιος: s. Δῖος)

—tribe Hippothontis: (57) 161/2 AD  IG II² 2085, 67 (s. Πάμφιλος)

—tribe Kekropis: (58) c. 163/4 AD  IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 11 (-σεί-: f. Μυστικός)

—tribe Leontis: (59) 158/9 AD  IG II² 2063, 11 (s. Εὐπο.); (60) 238-242 AD  IG II² 2239 = AE 1950-51, p. 43 no. 21, 136 (Ἐλε[υ]σείνιος)

—tribe Pandionis: (61) 164/5 or 180/1 AD  Ag. XV 385 = BCH 132 (2008) pp. 491 ff. no. 9 B, 7 ([Ἐ]λ̣ευσείνι[ος]); (62) 235/6 AD  IG II² 2235, 91 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II); (63) ~ (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I)

Athens?: (64) 100/1 AD  IG II² 2030, 21; (65) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 44; (66) ~ IG II² 2176, 3 ([Ἐ]λευσίν[ιος]); (67) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 59 (f. Εὐφρόσυνος); (68) a. 138 AD  IG II² 2042, 11 (Ἐλευσί(νι)ος); (69) iii AD  IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 14 (Ἐλευσ[εί]νιος)

Athens*: (70) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 49 (Ἐλευσίν[ιος]: I f. Ἐλευσίνιος II); (71) ~ (Ἐλευσίν[ιος]: II s. Ἐλευσίνιος I: epeng.); (72) c. 120 AD   IG II² 2018, 109 (-σεί-: s. Αἰ[--]: epeng.); (73) ~ IG II² 2018, 112 ([Ἐ]λευσείνιο[ς]: f. Σωτήριχος); (74) c. 144/5 AD   IG II² 2059, 117 (-σεί-: f. Ζώσιμος); (75) ~ IG II² 2059, 121 ([Ἐλευ]σίνιος: s. Ζώπυρος: epeng.); (76) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 139 (-σεί-: f. Κάρπος); (77) 150/1 AD  IG II² 2065, 137 (Ἐλευσίν[ιος]: epeng.); (78) s. ii AD  IG II² 2082, 73 (Ἐλευσε̣[ίνιος]: epeng.); (79) 169/70 AD   IG II² 2097, 102 (Ὀρφι. Ἐλευσίνιος: epeng.); (80) ~ IG II² 2097, 154 (f. Εὐκαρπᾶς); (81) 169/70 AD  IG II² 2097, 314 (s. Ῥοῦφος: epeng.); (82) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 143 (Ἐλευσείν[ιος]: epeng.); (83) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 210 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II); (84) ~ (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I: epeng.); (85) 173/4 AD  IG II² 2103, 282 (-σεί-: s. Ζω.: epeng.); (86) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 34 (-σεί-: s. Σερ[--]: epeng.); (87) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 37 (-σεί-: s. Δ[--]: epeng.); (88) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 43 ([Ἐ]λευσείνιος); (89) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 13 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II); (90) ~ (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I: epeng.); (91) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 14 ([Ἐ]λευσείνι(ος): s. Διονυσόδωρος: epeng.); (92) 203-207 AD  IG II² 2199, 161 (-σεί-: I f. Ἐλευσίνιος II); (93) ~ (-σεί-: II s. Ἐλευσίνιος I: epeng.); (94) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 135 (-σεί-: s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (95) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 124 (-σεί-: epeng.); (96) 255/6 AD  IG II² 2245, 456 (-σεί-: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (97) imp. SEMA 1269 (LGPN V.B (1))

    Caria, Miletos?: (98) 87/8 AD   IG II² 1996, 163 (LGPN V.B (4)) (s. Εὐδο(--)); (99) ~ IG II² 1996, 250 (LGPN V.B (5)) (s. Διο(--)); (100) 87/8 AD  IG II² 1996, 260 (LGPN V.B (6)) (s. Ἐπ(--))

Ἐλευσώ

Athens:

—Phaleron: (1) i-ii AD  IG II² 7603 (d. Μένανδρος)

Ἐλεφαντίς

Athens: (1) f. v BC  SEG XXXIX 53 = CAVI 2432; (2) f. iv BC  IG II² 7171/2

Athens*: (3) iv BC  IG II² 11254

Ἑλίκη

Athens: (1) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 400 = CAVI 2893 (hελίκ); (2) v BC  Ag. XIX H 72 = IG I³ 1139 (hε-); (3) c. 375 BC  IG II² 11255; (4) m. iv BC   IG II² 5495 a (p. 879) (Ἑλίκ(η)); (5) ~ SEMA 1790

Athens?: (6) iv BC  SEMA 1789; (7) f. ii BC  IG II² 2357, 4

Ἑλικώ

Athens: (1) ii/i BC  IEleusis 252, 2

—Leukonoion: (2) ii/i BC  IG II² 6728 (= PA 4663); cf. IG XII (5) 1085 (d. Θεογένης)

Ἑλίκων

Athens: (1) i AD  IG II² 7851

—Acharnai: (2) i AD  IG II² 5791 (f. Διοκλῆς)

—Anaphlystos: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 194

—Lamptrai: (4) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 32 ([Ἑ]λίκων)

—Skambonidai: (5) 144/3 BC  ID 2593, 46; (6) 137/6 BC  ID 1948, 1 (PA 4664) (f. Ἀπολλώνιος)

—tribe Kekropis: (7) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 79 ([Α]ὐρ. Ἑ[λ]ίκ[ω]ν)

Athens?: (8) iii BC  IG II² 2356, 35 ([Ἑ]λίκ[ω]ν)

Athens*: (9) 187/8 AD  IG II² 2113, 195 (Κλ. Ἑλίκων: epeng.); (10) 211/12 AD  IG II² 2208, 159 ([Α]ὐρ. Ἑλίκων: s. Εὐφρόσυνος: epeng.)

Ἑλικῶν

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell. IG II² 8168 a (s. Ἴων)

Ἑλικώπα

Athens: (1) c. 515 BC  Paralipomena p. 508 = CAVI 2498 (hελικπα)

Ἕλιξ

Athens: (1) 173-175 AD  IG II² 3968, 23; (2) 191/2 AD  IG II² 2119, 255 (I f. Ἕλιξ II); (3) ~ (II s. Ἕλιξ I); (4) iv AD  Alciphr. i 37 (fict.)

—Erchia: (5) 186/7 AD  IG II² 2110, 12; 2133, 4 (s. Ἀθήναιος II, f. Μυστικός)

—Kephale: (6) 145-181 AD  IG II² 2052, 68; Ag. XV 359, 22 (I f. Ἕλιξ II); (7) ~ (II s. Ἕλιξ I)

—Pallene: (8) ii AD  IG II² 3791 (Stephanis 828) (s. Μηνόφιλος: date - S.G.B.)

Athens?: (9) iv BC  IG II² 11256; (10) 45/6 AD  IG II² 1969, 12

Athens*: (11) ii AD  IG II² 2177 + Polemon 4 (1949) pp. 24 f. no. 5, 6 (f. [--]ων)

Ἕλιξος

Athens: (1) 120/19 BC  Thompson, New Style Coinage 553-6; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4665) (Ἕλιξ(ος))

—Acharnai: (2) f. iv BC  IG II² 1930, 8; 1952, 36 (PA/APF 4666) (f. Ἀμφιχάρης)

—Phaleron: (3) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 30; (4) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 77

Ἐλις

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 26 ((Ἠ)λις?)

Ἑλλαγόρας

Foreign Residents:

    Cyprus, Salamis: (1) iv BC  IG II² 10217/8 (LGPN I (1)) (f. Ἑλλομένης)

Ἑλλάδιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13343 (SEMA 2720)

Ἑλλαδίς

Athens*: (1) i-ii AD  IG II² 11257, 2 (d. Εἰκόνιος)

Ἕλλανδρος

Athens: (1) c. 140 BC  IG II² 2445, 16 (cf. PA 13248) (f. Σωσικράτης)

Ἑλλάνικος

Athens: (1) ii AD  Luc., Lex. 4 (fict.)

Ἑλλανίς

Athens?: (1) ii-i BC  IG II² 11258

Ἑλλάς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11259; (2) iii BC  IG II² 11260; (3) i-ii AD  IG II² 11262 (Ἑλλὰς Αἰμιλία); (4) imp. IG II² 11261

Athens*: (5) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 51 (freed.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) hell. SEMA 1270 (LGPN V.B (1)) (d. Τίμων)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (7) i-ii AD  IG II² 10420 (LGPN V.B (2)) (d. Διονύσιος)

    Egypt, Alexandria: (8) imp. SEMA 964 (d. Ἑρμογένης)

Ἕλλη

Athens:

—Paiania: (1) m. iv BC  IG II² 5736 = 7038; cf. AM 67 (1942) pp. 210 f. (d. Καλλιάναξ)

Ἕλλην

Athens:

—Marathon: (1) 222-213 BC  IG II³ (1) 1152, 54; 1162, 69

—Paiania: (2) 166/7 AD  Ag. XV 369, 28

—Sounion: (3) 134/3 BC  ID 2206; 2610, 8 (PA 4667) (s. Μυΐσκος); (4) 135/6 AD  IG II² 2046, 43 (Φλ. Ἕλλην)

—Sounion?: (5) a. 217 AD  Ag. XV 478, 10 ([Φλ.]? [Ἕ]λλην)

—Sphettos: (6) f. i BC  ID 2212, 2; IG II² 7516, 1 (s. Θεοδόσιος)

Athens*: (7) s. v BC  IG I³ 1381 (Ἕλλην - Raubitschek, --τ̣έλην - ed. pr.)

Ἑλλησπόντιος

Athens:

—Erchia: (1) c. 444 BC  IG I³ 455, 12 (PA 4668) (Ἑλ[λεσπό]ν̣τιος: f. Ἀρίστυλλος)

Ἑλλομένης

Foreign Residents:

    Cyprus, Salamis: (1) iv BC  IG II² 10217/8 (LGPN I (2)) (s. Ἑλλαγόρας)

Ἐλπαγόρας

Athens: (1) v/iv BC  Is. fr. xii; PA 4669

Ἐλπάρετος

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 2713 (ABV p. 666) (Ἐλπάρ[ε]το[ς]: kalos)

Ἐλπᾶς

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1969, 14

Athens*: (2) 167/8 AD  IG II² 2089, 40 (epeng.)

Ἐλπίας

Athens: (1) c. 434-404 BC  IG I³ 133, 2 (Ἐλπία̣[ς]); (2) m. iv BC  D. xviii 129 (PA 4669a)

—Acherdous: (3) 415 BC  IG I³ 428, 8 (PA 4670) (f. Χαιρέδημος)

—Anaphlystos: (4) c. 320 BC  Ag. XIX P 39, 11

—Ikarion: (5) s. iv BC  IG II² 6273 (PA 4671); (6) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 9

—Konthyle: (7) 117/16 BC  IG II³ (4) 311, 1 (I f. Ἐλπίας II); (8) ~ (II s. Ἐλπίας I)

—Probalinthos: (9) m. iv BC  IG XII (6) 262, 84

Athens?: (10) iv BC  SEMA 1791; (11) s. i AD  IG II² 1998, 7 (Ἐλ[πί]ας)

Ἐλπιδηφόρος

Athens: (1) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 103 (f. Δάφνος); (2) f. iii AD  IG II² 3702, 15 (Οὔλ. Ἐλπιδηφόρος)

—Amymone: (3) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 30

—Pallene: (4) ii/iii AD  IG II² 1076 = Ag. XVI 341, 16; Ag. XVI 340, [5] (Ἐλπιδηφ[όρος]: s. Ἀσκληπιάδης)

—Pambotadai: (5) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 91 (Ἡρακλείδης ὁ καὶ Ἐλπιδηφόρο[ς])

—tribe Aiantis: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 353 (s. Φιλη.)

—tribe Aigeis: (7) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 9 (Ἐλπιδ̣[ηφόρος]?); (8) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 42 (Ἐλπιδηφόρ[ος])

—tribe Antiochis: (9) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 175 (s. Ἑρμείας)

—tribe Hippothontis: (10) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 103 (s. Τρόφιμος)

—tribe Kekropis: (11) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 52 (Αὐρ. Ἐλπιδηφόρος)

Athens?: (12) iii AD  Ag. VII pp. 31-2 (BM Lamps 3 p. 409 Q3270); BE 2002, no. 113; SEG LVI 388; SEG LVIII 289 (lamp)

Athens*: (13) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 18 (Φλ. Ἐλπ[ιδη]φόρος: epeng.); (14) 169/70 AD  IG II² 2097, 131 (I f. Ἐλπιδηφόρος II); (15) ~ (II s. Ἐλπιδηφόρος I: epeng.); (16) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 64, 80 (f. Ἴκελος, Σύνετος); (17) 203-207 AD  IG II² 2199, 157 (s. Κάρπος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (18) c. 112 AD  IG II² 2024, 47 (LGPN V.B (3)) (s. Ζώσιμος)

Ἐλπιδία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13580 (SEMA 2722) (Ἐλπι̣[δία]?)

Athens?: (2) ii AD  IG II² 6636

Ἐλπιδιανός

Athens: (1) vi AD  IG II² 13433 (SEMA 2721) (Ἐλπιδ[ιανός?], Ἐλπίδ[ιος]?)

—tribe Antiochis: (2) 232-234 AD  IG II² 2237, 154 (s. Προσδόκιμος I)

—tribe Erechtheis: (3) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 57

—tribe Erechtheis?: (4) 235/6 AD  IG II² 2235, 40; cf. 61

—tribe Hippothontis: (5) 255/6 AD  IG II² 2245, 331 (s. Νάρκισσος)

—tribe Kekropis: (6) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 40 ([Ἐλ]πιδια[νός])

Athens*: (7) 187/8 AD  IG II² 2113, 192 (s. Σπερχειός: epeng.)

Ἐλπιδώ

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9541 (LGPN V.B (1)) (d. Π[--])

Ἐλπίνης

Athens: (1) ?c. 420 BC  IG I³ 1315 bis; (2) f. iv BC  IG II³ (4) 669, 7 (PA 4672) (Ἐ[λ]πίνης); (3) 356/5 BC  Develin, AO p. 278 (PA 4673) (archon epon.); (4) s. iv BC  SEG XXI 556, 10

—Anaphlystos: (5) 144/3 BC  ID 2593, 12 (Ἐλ[π]ίν[ης]: f. Ἀπολλοφάνης I)

—Euonymon: (6) 408/7 BC  IG I³ 515, 22 (PA 4675) ([Ἐ]λπ[ί]νης); (7) c. 340 BC   SEG LVI 260 a (s. Μνησίθεος); (8) ~ SEG LVI 260 c (f. Μνησίθεος)

—Euonymon?: (9) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 13 (cf. PA 4675)

—Halai: (10) m. iv BC  IG II² 1623, 165; 1629, 524 (PA/APF 4674) (s. Ἐπίνικος)

—Hippotomadai: (11) iv BC   IG II² 3840 (s. Ἀθηνόδωρος); (12) ~ SEMA 273 ([Ἐ]λπί[νης]: f. Ἀθηνόδωρος)

—Probalinthos: (13) s. iv BC  IG II³ (4) 209, 6; IG II² 7292 (PA 4676) (s. Ἐλπίνικος)

—tribe Hippothontis: (14) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 96 (PA 4681) ([Ἐλ]πίνη[ς])

Ἐλπινίκη

Athens: (1) c. 450-440 BC  SEG XIV 32 c = CAVI 5458 (Stephanis 834 (vase)) (-κ); (2) f. iv BC  IG II² 7410; (3) iv BC  IG II² 5804 (PA 4677)

—Lakiadai: (4) c. 510-450 BC  PA/APF 4678; SEG XLVI 79 (d. Μιλτιάδης IV, Ἡγησιπύλη (Thrace), m. Ἱππόνικος II (Alopeke))

—Marathon: (5) m. ii AD  IvOl 624; FD III (3) 68; IEleusis 475; IG II² 12568/9; Philostr., VS 557; + Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 139-41; RCA pp. 123-4 (Ἀππ. Ἀνν. Κλ. Ἀτιλία Ῥήγιλλα Ἀγριππῖνα Ἐλπινίκη Ἀτρία Πῶλλα: d. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome))

Athens?: (6) i AD  SEG LIX 252 ([Ἐλπ?]ι̣νίκη); (7) inc. IG II² 11612 (?d. Ἥσανδρος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) i BC-i AD  IG II² 9543 (LGPN V.B (1)) (d. Διονύσιος); (9) i BC/ i AD  IG II² 9542 (LGPN V.B (2)) (d. Ἀνταῖος)

Ἐλπίνικος

Athens: (1) vi/v BC  CAVI 2577; 2779; 3580; 4963; 5059; 5362; cf. ARV² p. 1576; Paralipomena p. 506; Beazley Addenda p. 394 (PA/APF 4679) (kalos); (2) 138-127 BC  FD III (2) 11, 21; 47, 15, 28; 68, 32 = CID IV 114; IG II² 1132, 46, 72 (Stephanis 835) (s. Ἐπικράτης); (3) s. ii AD  IG II² 6154 + SEG XLIX 237; SEG XLII 128; (4) c. 175 AD  SEG XXVIII 173, 15 (Ἐλπ̣[ίνικος]?); (5) 210/11 AD  IG II² 2201, 22 (-νει-); (6) 238-242 AD  IG II² 2239, 204; cf. 272 (Αὐρ. -νει-)

—Acharnai: (7) 154/5 AD  IG II² 2067, 125 (s. Ἀλέξανδρος)

—Athmonon: (8) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 27 (s. Ἐπίκτητος); (9) 211/12 AD  IG II² 2208, 18 (Αὐρ. -νει-: s. Εὔπορος)

—Gargettos: (10) 145/6 AD  IG II² 2054, 13; cf. PAA 6 p. 269 (s. Λεύκιος)

—Gargettos?: (11) 158/9 AD  IG II² 2056, 3; cf. PAA 6 p. 269 (s. Λεύκιος)

—Hamaxanteia: (12) 199-208 AD  IG II² 2203, 15 (s. Ἱέρων)

—Hybadai: (13) 255/6 AD  IG II² 2245, 20; cf. 128 (Αὐρ. -νει-: s. Ἑρμείας)

—Hyporeia: (14) 155/6 AD   IG II² 2068, 46 ([Ἐλπί]νικος: II s. Ἐλπίνικος I); (15) ~ IG II² 2068, 46 f. ([Ἐ]λ̣πίνει[κος]: I f. Ἐλπίνικος II)

—Kydathenaion: (16) c. 115 AD  IG II² 2020, 82 (I f. Ἐλπίνικος II); (17) ~ (II s. Ἐλπίνικος I)

—Lamptrai: (18) c. 190 BC  IG II³ (1) 1346, 12 ([Ἐλπ?]ί̣νικος - S.G.B.)

—Leukopyra: (19) 154/5 AD  IG II² 2067, 177 (s. Σωτήριχος); (20) 191/2 AD  IG II² 2119, [75]?, 157 f. (s. Πάμφιλος)

—Myrrhinous: (21) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 16, 115 f. (-νει-: I f. Ἐλπίνικος II, Ὀκτάβιος); (22) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 116 (-νει-: II s. Ἐλπίνικος I)

—Paiania: (23) c. 20 BC  Ag. XV 293, 36 (-νει-: s. Ζ[--])

—Peiraieus: (24) 173/4 AD  IG II² 2103, 136 (-νει-: I f. Ἐλπίνικος II); (25) ~ (-νει-: II s. Ἐλπίνικος I)

—Philaidai: (26) 138/9 AD  Ag. XV 331, 44 (-νει-: s. Ἀρτέμων); (27) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 12 (s. Ἀρτέμων)

—Potamos: (28) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 496 (f. Χαρίας)

—Probalinthos: (29) m. iv BC  IG II² 7292, 3, 6 (PA 4680) (f. Ἐλπίνης, Εὔνικος)

—Rhamnous: (30) c. 235/4 BC  IRhamnous 7, 1; 17, 1, 45 (s. Μνήσιππος)

—tribe Aigeis: (31) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 46 (Ἐλπίνε[ικος]); (32) 238-242 AD  IG II² 2239, 57 (Ἐλπί[νικ]ος)

—tribe Antiochis: (33) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 177 (-νει-: s. Τρύφων)

—tribe Attalis: (34) 187/8 AD   IG II² 2113, 137 (Ἐλπ[ίνικ]ος: s. Ἀττικός); (35) ~ IG II² 2113, 138 (Ἐλπ[ίνικ]ος: s. Εὔπορος)

—tribe Hadrianis: (36) 158/9 AD  IG II² 2056, 32 (Ἐλπίνικ[ος])

—tribe Hippothontis: (37) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 87 (s. Φιλ[--])

—tribe Kekropis: (38) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 33 (-νει-: s. Ἄνθιμος); (39) c. 170-211 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 102; IG II² 2201, 71 f. (-νει-: I s. Εὔτυχος I, f. Εὔτυχος II, Ἐλπίνικος II); (40) 210/11 AD  IG II² 2201, 72 (-νει-: II s. Ἐλπίνικος I); (41) 238-242 AD  IG II² 2239, 271 (-νει-: I f. Ἐλπίνικος II); (42) ~ (-νει-: II s. Ἐλπίνικος I); (43) 255/6 AD  IG II² 2245, 287, 295 (Ἐλπίν(ικος): f. Φιλότιμος)

—tribe Pandionis: (44) 143/4 AD  IG II² 2050, 56 (-νει-: s. Εὐχάριστος)

—tribe Ptolemais: (45) 187/8 AD  IG II² 2113, 100 (Ἐλπίνεικο[ς])

Athens?: (46) i AD  IG II² 1960 a (p. 815); (47) imp. IG II² 2284, 3 ([Ἐλ]π̣ίνεικος); (48) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 25, 69 (-νει-: s. Διονύσιος)

Athens*: (49) f. iv BC  IG II² 2376, 13 (PA 4679 a) (Ἐλπίνικ[ος]); (50) iv BC  IG II³ (4) 633, 10 (Ἐλπίνικ[ος]: slave); (51) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 70 (-νει-: I f. Ἐλπίνικος II); (52) ~ (-νει-: II s. Ἐλπίνικος I: epeng.); (53) 163/4 AD  IG II² 2086, 195 (s. Ὑμεναῖος: epeng.); (54) 169/70 AD  IG II² 2097, 255 (s. Ὀνήσιμος: epeng.); (55) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 187 (s. Μηνόδωρος: epeng.); (56) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 30 (I f. Ἐλπίνικος II); (57) ~ (II s. Ἐλπίνικος I: epeng.); (58) 187/8 AD  IG II² 2113, 156 (-νει-: s. [--]ανος: epeng.); (59) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 63 (epeng.); (60) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 131 (-νει-: epeng.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (61) i AD  IG II² 8640 (f. Ἐλπίς)

    Syria, Antioch: (62) ii BC  IG II² 8169 (Ἐλπί[ι]κος: s. Στράτων)

Ἐλπῖνος

Athens:

—Araphen: (1) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 64 (PA 4682) (s. Σωσιγένης)

—Bate: (2) ?193/2 BC  Ag. XV 259, 64 f. (Ἐλ[πῖ]νο[ς])

—Hippotomadai: (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 131 (f. Ἀρίσταρχος)

Ἔλπις

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9663; cf. ZPE 16 (1975) p. 36 (LGPN V.B (2)) (f. Θαΐς, Εὔπορος)

Ἐλπίς

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13357 (SEMA 2743) (Ἐλπί[ς])

—Peiraieus: (2) i AD  IG II² 7212 (d. Ὅμηρος)

—Phyle: (3) i AD  SEMA 703 (d. Θεόφραστος)

Athens?: (4) hell.-imp. SEMA 1792; (5) ii BC  IG II² 11266 (d. Ἀπολλώνιος); (6) imp. IG II² 11265; (7) ii AD  IG II² 12183 a (m. Ἀγάθων, Ἑρμάφιλος); (8) ii-iii AD  SEG LXI 219 (vase)

Athens*: (9) c. 330-320 BC  SEG XXV 178, 4 ([Ἐ]λπίς: freed.); (10) ii BC  IG II² 11263; (11) i BC  Ag. XVII 792; (12) i AD  SEMA 1232

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) ii BC  IG II² 9547 (LGPN V.B (15)) (d. Κλειτόμαχος); (14) ii-i BC  IG II² 9545 (LGPN V.B (17)) (d. Διονύσιος); (15) imp. SEG LXVI 160 (LGPN V.B (-)) (d. Καπίτων); (16) ii AD  IG II² 9546 (LGPN V.B (20)) (d. Διονύσιος)

    Caria, Miletos?: (17) i BC-i AD  IG II² 9544 (LGPN V.B (19)) (d. Ἀπολλωνίδης)

    Herakleia: (18) i AD  IG II² 8640 (d. Ἐλπίνικος)

    Mysia, Pergamon: (19) i AD  Ag. XVII 637 = IG II² 10061 a (LGPN V.A (85)) (d. Φίλων)

    Pontos, Amisos: (20) ii-i BC  IG II² 8061 (LGPN V.A (89)) (d. Εὔτυχος)

    Seleukeia: (21) i BC  IG II² 10250 (d. Νικίας)

Ἔλπιστος

Athens:

—Anagyrous: (1) ?hell. IG II² 5620 (f. Ἀριστονίκη); (2) 219/18 BC  IG II² 1706, 76 (PA 4683); Hesp. Suppl. 14 (1975) pp. 81-2 (deme) (or Anakaia: [Ἔ]λπιστος)

—tribe Akamantis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 215 (s. Ἀττικός)

Ἐλπιστώ

Athens?: (1) m. iv BC  SEMA 1611 a

Ἐλπιτύχη

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 11267, 12

Ἐλπιωνιανός

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 74

Ἔλπων

Athens:

—Prasiai: (1) m. iv BC  IG XII (8) 99, 5 (Ἔλπ̣[ων]: I f. Ἔλπων II); (2) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 11; 99, 5; IG II³ (4) 26, 38 (II s. Ἔλπων I, f. Εὐσθένης)

Ἕλωρις

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (1) ii-i BC  IG II² 10391 (LGPN III.A (5)) (s. Ἐπιγένης)

Ἔμβιος

Athens: (1) iii BC  SEG XXXIV 250 = LI 326

—Prospalta: (2) ii/i BC   IG II² 1944, 11 (II s. Ἔμβιος I); (3) ~ IG II² 1944, 12 (I f. Ἔμβιος II); (4) 97/6 BC  Thompson, New Style Coinage 949-61; Chiron 21 (1991) p. 22 (ident.) (Ἔμβι(ος)); (5) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 24, 50 (Ἔν-: I f. Ἔμβιος II); (6) ~ (Ἔν-: II s. Ἔμβιος I)

Ἐμμένης

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1338 (Ἐμέ-)

Ἐμμενίδης

Athens: (1) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 31 (PA 4687)

—Hekale: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 263

—Koile: (3) c. 450 BC  IG I³ 875 (PA 4688) (f. Ἀριστονείδης); (4) m. iv BC  IG II³ (1) 296, 4 f.; IG II² 3837 = SEG XLII 167

—Koile?: (5) 352/1 BC  IG II³ (1) 292, 79 (PA 4689) (or Hekale)

Athens?: (6) c. 282-280 BC  IG II² 2325, 96, 212 (Stephanis 837); (7) ii BC  IG II² 2325, 182 (PCG 5 p. 130) ([Ἐμμ]ενίδης)

Ἐμπεδία

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 767

Ἐμπεδίας

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 72 (Ἐμ̣πεδί[α]ς)

Ἐμπεδίων

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 1267 (Ἐνπεδίν: f. Πεδίαρχος); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 32 (-ν); (3) 490-480 BC  Caskey--Beazley 35 = CAVI 2676 (-ν)

—Cholleidai: (4) f. iv BC  IG II³ (4) 583, 2, 4 (= PA 4690 = 4691); Ag. XV 56 + SEG XXXIV 127, 41 (= PA 4693); cf. SEG XXXIV 175; Ebert, Gr. Sieg. 40 (f. Στέφανος, Διοφάνης)

—Euonymon: (5) 234/3 BC  IG II³ (1) 1028, 2; 1029, 3 (PA 4691a) (I f. Εὔμηλος); (6) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 15 (PA 4692) (II s. Εὔμηλος)

Ἐμπεδόκλεια

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) m. iv BC  IG II² 8863 (LGPN III.B (1)) ([Ἐμπε]δόκλεια)

Ἐμπεδοκλῆς

Athens:

—Anaphlystos: (1) iii BC  IG II³ (1) 1123, 4 (Ἐμπεδοκ(λῆς)?, Ἐμπεδοκ(ράτης)?: f. Φιλιστίδης)

—tribe Oineis: (2) 464 BC  IG I³ 1144, 59 (PA 4694) ([Ἐμπ]εδοκλς)

Ἐμπεδοκράτης

Athens: (1) c. 570 BC  Greifenhagen, Antike Kunstwerke p. 11 no. 24 = CAVI 2438 (Stephanis 838a) (Ἐ[μ]πεδοκράτς)

Ἔμπεδος

Athens:

—Oe: (1) 418/17 BC  IG I³ 370, 21 (= PA 4696); Paus. vii 16. 4 (= PA 4695) (f. Καλλίστρατος); (2) c. 400-380 BC  IG II² 175, 2 f. (PA 4696a); cf. Studies Habicht pp. 81-2 ([Ἔμ]πεδος); (3) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 13 (Ἔν-)

Ἐμπεδώ

Foreign Residents:

    Thessaly (Ainis), Hypata: (1) f. i BC  IG II² 7973; Kramolisch p. 42 (date) (LGPN III.B (3)) (d. Θωμυρίων)

Ἐμπειρικός

Athens:

—Boutadai: (1) m. ii AD  IG II² 3607, 31 (Ἐν-: f. Σωτᾶς)

Athens*: (2) ii AD  IG II² 2184, 5 (Ἐνπιρ̣[ικός])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) m. ii AD  IG II² 9548 B (LGPN V.B (1)) (Ἐνπειρικό[ς]: s. Ποσᾶς)

Ἐμπορικός

Athens: (1) 161/2 AD  IG II² 2085, 25 (I f. Ἐμπορικός II ὁ καὶ Τιμ.); (2) ~ (Ἐμπορικός ὁ καὶ Τιμ.: II s. Ἐμπορικός I)

—Halimous: (3) m. ii AD  IG II² 3607, 17 (Ἐν-: f. Διονύσιος)

—Oion (Dekeleikon): (4) 174/5 AD  IG II² 2103, 16, 174 (I f. Ἐμπορικός II); (5) ~ (II s. Ἐμπορικός I)

—Phaleron: (6) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064 (unp.); cf. PAA 6 p. 282 (Ἐν-)

—Pro--: (7) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 8 (f. [--]ώνιος)

—tribe Hippothontis: (8) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 96 (f. Λύκος)

Athens?: (9) i-ii AD  IG II² 11268 (Ἐνπορι[κός]: f. [--]δοτος)

Athens*: (10) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 20 (Ἐμπο(ρικός): f. Εὐτυχίδης); (11) 143/4 AD  IG II² 2050, 143 (Ἐμπορικ[ός]: epeng.); (12) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 38 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) 87/8 AD  IG II² 1996, 238 (LGPN V.B (1)) (Ἐν-: s. Εὐ.)

Ἐμπορίων

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 777; 778 (Ἐνπορίν: f. Φίλων); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 61 ([Ἐμπ]ορίν?, [Εὐφ]ορίν?); (3) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 10 (Stephanis 839)

—Probalinthos: (4) imp. IG II² 7292 a (p. 882) (Ἐν-: s. Φίλων)

Athens?: (5) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 6 (Ἐν-)

Athens*: (6) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 2 (Ἐμ[π]ο[ρ]ίων)

Foreign Residents:

    Lesbos: (7) v BC  IG I³ 1352 bis (LGPN I (1)) (Ἐν-)

Ἔμπορος

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 457 (slave); (2) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 3 (Ἔπορος - lap: slave?)

Ἐνατίων

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12200

Ἔνδηλος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 394/3 BC  IG II² 5222 (PA 4697)

Ἔνδημος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1151, 14 (PA 4698) ([Ἔ]νδμος)

—Kropidai: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 91 (PA 4699) (s. Ἀρρενείδης)

—Probalinthos: (3) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 56 (s. Ἐ[.]δημος); (4) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 58 (PA 4700) (s. Εὐδημίδης); (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 235 (f. Εὐδημίδης)

Ἔνδιος

Athens: (1) m. iv BC  Is. iii passim (PA 4702) (s. Πύρρος); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 211 no. 130

—Agryle: (3) 408/7 BC  IG I³ 515, 12 (PA 4704)

—Aithalidai: (4) m. iii BC  IRhamnous 8, 3, 23; IG II² 3467, 5 = IRhamnous 9, 7, 15 (s. Αἰσχέας)

—Lamptrai: (5) m. iv BC  [D.] xlv 8; IG II² 1629, 4; 1933, 4; SEG XXI 578, 3 (PA/APF 4705) (s. Ἐπιγένης I, f. Κριτόδημος, Ἐπιγένης II)

—Lamptrai?: (6) m. iii BC  IG II² 1294 = SEG L 162, 2; HThR 37 (1944) p. 93 (deme) (f. Ἐπίγονος)

—tribe Erechtheis: (7) c. 411 BC  SEG LII 60, 70

—tribe Oineis: (8) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 63 (PA 4703) (s. Μεν[--])

Ἔνδοιος

Athens:

—Phlya: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 239

Athens?: (2) vi/v BC  IG I³ 763; 764; 1214; 1380; Paus. i 26. 4 (PA 4706) (sculptor)

Ἐνίαλος

Athens: (1) c. 650-600 BC  IG I³ 1194 (f. Κεραμώ)

Ἐνλόγιμος

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 433, 13; SEG XXXIX 24 (name) (Ἐνλό[γιμος]?)

Ἐξαίνετος

Athens:

—Acharnai: (1) i AD  IG II² 5814 (f. Λύσιππος)

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia: (2) m. iii BC  IG II² 9282; cf. Nachtergael, Les Galates 10, 54 (LGPN III.A (2)) (f. Πειθίας)

Ἐξάκεστος

Athens:

—Lakiadai: (1) 156/5 BC  IG II² 1937, 3 (PA 4707)

Ἐξάκων

Athens:

—Pallene: (1) 140/39 BC  Ag. XV 240, 73; (2) 116/15 BC   Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 6; IG II² 1009, 32 (cf. PA 4708) (I f. Ἐξάκων II); (3) ~ Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 6; IG II² 1009, 32 (PA 4708) (II s. Ἐξάκων I)

Athens?: (4) c. 450 BC  Ag. XXI F 85 = CAVI 246 (Ἐχσάκν)

Ἐξηκεστίδης

Athens: (1) s. vii BC  PA/APF 4709 (f. Σόλων); (2) 361/0 BC  IG II² 116, 8 (= PA 4710); SEG LIX 107, 7 (Ἐ[ξ]ηκεστίδης); (3) c. 357/6 BC  IG II² 1612, 293 (PA/APF 4712) (Ἐξηκε[στ]ίδ[ης])

—Aixone: (4) c. 360 BC  IG II² 5421 a, 1, 4 (p. 879 (PA 4715)) (s. Πρωτίων, f. Φανοστράτη); (5) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 114 (PA 4714) ([Ἐξ]ηκεστίδης)

—Alopeke: (6) c. 330 BC  IG II² 1927, 165 (PA 4716) (f. Κλεινίας); (7) iv/iii BC  IG II³ (4) 95, 1, 4 (s. Νικοκράτης I, f. Νικοκράτης II)

—Boutadai: (8) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 77 (f. Μελίττιος)

—Eleusis: (9) f. iv BC  IG II² 1668, 3 (PA/APF 4717) (f. Φίλων)

—Kothokidai: (10) iv BC   IG II² 6474 (cf. PA/APF 4719) (s. Ἀριστόδημος); (11) ~ IG II² 6475, 1, 6 (PA/APF 4720) (s. Ἀριστόδωρος, f. [..]φο[--]); (12) b. 353/2 BC  IG II² 1613, 183 (cf. PA/APF 4719)

—Pallene: (13) 378/7 BC  IG II² 41, 18 (PA 4721)

—Thorikos: (14) f. iv BC  IG II² 124, 22; 1617 + SEG XXVIII 139, 40; IG II² 11269 (= PA 4712a); SEG XXXII 171 c (PA/APF 4718) (s. Χαρίας); (15) 378/7 BC  IG II³ (4) 52, 4 (PA 4713)

—Xypete: (16) 349/8 BC  IG II² 1436, 7; IG II³ (4) 28, 8 (s. Ἐξηκίας)

—tribe Antiochis: (17) 409 BC  IG I³ 1191, 345 (Ἐχσκεστί̣[δς])

—tribe Hippothontis: (18) 409 BC  IG I³ 1191, 280 (Ἐχσκεστίδς)

—tribe Pandionis: (19) f. iv BC  IG II² 1952, 45 (PA 4711) ([Ἐξ]ηκεστίδης)

Athens?: (20) v BC  Ar., Av. 11; Ar., Av. 764; Ar., Av. 1527; PCG 3 2 p. 355 fr. 692; 7 p. 405 fr. 21 (Stephanis 842); (21) f. iv BC  IG II³ (4) 499, 1 (f. Διόδωρος); (22) inc. SEMA 1917 (f. Ἦλις)

Ἐξήκεστος

Athens: (1) c. 510-500 BC  Graef--Langlotz I 816 = CAVI 993 (Ἐσχκετος - vase); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 736 (PA 4722) (Ἐχσκεστο[ς]); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 116 (PA 4723) ([hεχ]σκε[σ]τος); (4) 409 BC  IG I³ 1191, 360 (PA 4724) ([Ἐχσ]κεστος); (5) m. iv BC  IG II² 11609 (Ἐ[ξ]ήκεστο[ς]); (6) s. iv BC  IG II² 4273?; IG II³ (4) 1374, 3 (sculptor); (7) 343 BC  D. xix 124 (PA 4725) (doctor); (8) 336/5 BC  IG II² 1514, 70; 1516, 43; 1518, 88; SEG LXI 350, 2; cf. SEG LXI 144 (f. Ἁγνοδώρα)

—Agryle: (9) 304/3 BC  Ag. XV 60, 4; 61, 30

—Aixone: (10) 351/0 BC  IG II² 1524, 70 (PA 4728) ([Ἐξ]ήκεστος); (11) 245/4 BC  IG II³ (1) 1017, 6; 1018, 6 (f. Ἀντικλῆς)

—Anakaia: (12) c. 370 BC  Ag. XV 492, 139 (cf. PA 4729) (f. Ἀριστείδης); (13) m. iv BC   IG II³ (4) 63, 8 (= PA 4730); SEG XXVIII 152, 6 (s. Ἐξηκίας); (14) ~ IG II² 6197 (cf. PA 4729 add.) ([Ἐξήκ?]εστος); (15) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 168 no. 171, 3 (SEG LVI 226) (f. Πρωτέας)

—Athmonon: (16) 446/5 BC  IG I³ 437, 45, 48; 453, 1? (Ἐχσκ[εστος]); (17) 318-307 BC  IG XII (8) 4 f. (PA 4727) (s. Ἀριστογένης)

—Azenia: (18) 369/8 BC  IG II² 103 = Osborne, Naturalization D 10, 2 f. (cf. Prak. Wilhelm p. 338 no. 17); IG II² 1569, 36 f. (PA 4726) (Ἐξήκε[στος])

—Erchia: (19) 360/59 BC  IG II² 1622, 413 (PA 4731)

—Halai: (20) ?iv BC  SEG LIX 328; (21) m. iv BC  Grammateion 10 (2021) p. 71 no. 2 b (s. Ἀμειν.)

—Halimous: (22) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 45 (f. Χαρίσανδρος)

—Kerameis: (23) iv BC  IG II² 6322 ([Ἐ]ξήκεστος)

—Kothokidai: (24) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 5 (cf. APF 4719); (25) 304/3 BC  Ag. XV 61, 122 (cf. APF 4719) (f. Ἀριστόδημος)

Athens?: (26) v BC  PCG 5 pp. 442 ff. fr. 259, 74 (Stephanis 843); (27) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 d, 18

Ἐξηκίας

Athens: (1) c. 545-530 BC  CAVI 741; 2106; 2216; 3191; 4257; 5206; 5209; 6291-2; 6841; 6979; 7202; 7712; cf. ABV pp. 143 ff.; Paralipomena p. 61; Beazley Addenda p. 400 (-χσ-: potter/painter); (2) s. iv BC  SEMA 1793; (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 211 no. 131

—Acharnai: (4) s. iv BC  IG II² 5844 (PA 4734) (f. Φαναγόρα); (5) m. iii BC  FD III (2) 163, 2 ([Ἐ]ξηκίας: f. Παυσίας)

—Anakaia: (6) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 8; SEG XXVIII 152, 7 (f. Ἐξήκεστος); (7) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 30 (PA 4732) (Ἐξ[η]κ[ία]ς: s. Ἐξη[--])

—Aphidna: (8) s. iv BC  IG II² 2496, 12, 21 (PA 4733) (f. Εὐκράτης)

—Kerameis: (9) 349/8 BC  IG II² 1620, 47 (PA 4735) (f. Φιλόκαλος)

—Xypete: (10) 349/8 BC  IG II² 1436, 7; IG II³ (4) 28, 8 (f. Ἐξηκεστίδης)

Ἐξπεδῖτος

Athens?: (1) 100/1 AD  IG II² 2030, 37 f. (Ἐξσπεδεῖτος)

Ἐξωπιάδης

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 29 (PA 4736) (Ἐχσπιάδς)

Ἐξώπιος

Athens: (1) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 43 f., 62 (cf. APF 4719)

—Aithalidai: (2) 324/3 BC  IOrop 353 A, 51 (s. Φαιδρίας)

—Halai: (3) iv BC  IG II² 5479 (PA/APF 4737)

Ἑόρτιος

Athens: (1) f. vi BC  Ag. XXI D 13; (2) c. 500-480 BC  IG I³ 740 (PA 4738); (3) 247/6 BC  IG II² 1534 B, 295 ([Ἐό]ρτιος)

—Acharnai: (4) f. iii BC  IG II³ (1) 917, 26, 120; 986, 33; 1008, 15 f.; 1016, [19]; 1031, 4; cf. Hesp. Suppl. 19 (1982) pp. 159 f. (PA 4740) (I f. Ἑρμόδωρος I); (5) s. iii BC  IG II³ (1) 1016, 64; 1062, 2 f.; 1166, [33]; 1176, [40]; 1194; 1256, 34; 1285, 17; 1290, 22; 1313, 52; 1362, [20]; Hesp. 16 (1947) pp. 168 f. no. 65, 5; SEG XXVI 98, 40 (cf. XXXII 125); XXIX 116, 33; cf. Hesp. Suppl. 19 (1982) pp. 159 f. (PA 4741) (II s. Ἑρμόδωρος I, f. Ἑρμόδωρος II)

—Peiraieus: (6) c. 400 BC  IG II³ (4) 578 (f. Κράτης)

—Potamos: (7) c. 325 BC  Ag. XV 52, 30 (PA 4742) (f. Πολυκλῆς)

—Thria: (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 169 ([Ἑό]ρτιος: s. Θεοτ̣[--])

—tribe Aigeis: (9) s. v BC  IG I³ 1168, 2 (PA 4739) ([Ἑ]όρτιος)

Athens?: (10) iii BC  IG II² 3851 (sculptor)

Ἐπαγάθη

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13495 (SEMA 2723) (Ἐπαγάθ[η])

Athens?: (2) iii-iv AD  SEMA 2292

Ἐπαγαθίων

Athens: (1) m. i AD  IG II² 2310

Ἐπάγαθος

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 838 (Ἐπάγ[αθος]); (2) ii-iii AD  IG II³ (4) 1453, 29 (Ἐπάγα[θος]); (3) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 6 (Ἐ[π]άγαθος); (4) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 7 (Αὐρ. Ἐπάγαθος); (5) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 14; (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 27 (Σενπρ. Ἐπάγαθος)

—Acharnai: (7) 139/40 AD  IG II² 2044, 19 (I f. Ἐπάγαθος II); (8) ~ (II s. Ἐπάγαθος I)

—Agryle: (9) ii/iii AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 19; IG II² 2203, 17 (II s. Ἐπάγαθος I, f. Ἐπάγαθος III); (10) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 19 (III s. Ἐπάγαθος II); (11) c. 200 AD  IG II² 2203, 17 (I f. Ἐπάγαθος II)

—Alopeke: (12) ii AD  SEMA 84 (f. Ἠλέκτρα); (13) 163/4 AD  IG II² 2086, 171; 2087, 11 (Οὔλπ. Ἐπάγαθος)

—Anaphlystos: (14) f. ii AD  IG II² 2020, 45; Ag. XVII 69, 1 (s. Κόρινθος II, f. Ἐπιλαμψίς)

—Azenia: (15) c. 139-154 AD  IG II² 2044, 21; Ag. XV 336, 16; SEG XXVIII 167, 13; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 60 (Ἑρ(έννιος) Ἐπάγαθος)

—Cholleidai: (16) m. ii AD  IG II² 2472, 9 (Στάτιος Ἐπάγαθος); (17) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 14; 191, 2 (Στά. Ἐπάγαθος)

—Eroiadai (Antiochid): (18) c. 190-205 AD  IG II² 2123, 27; Ag. XV 447, 26 (s. Ἑκτικός)

—Kephisia: (19) c. 30 BC  Ag. XV 286, 15 (s. Εὐφρόσυνος)

—Leukonoion: (20) c. 150 AD  IG II² 2483, 22 (s. Μητρόδωρος); (21) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 60 (s. Μητρόδωρος II)

—Melite: (22) 163/4 AD  IG II² 2086, 156; 2087, 10, 37 (s. Θεόδωρος); (23) 255/6 AD  IG II² 2245, 284 (I f. Ἐπάγαθος II); (24) ~ (II s. Ἐπάγαθος I); (25) 255/6 AD  IG II² 2245, 327 (I f. Ἐπάγαθος II); (26) ~ (II s. Ἐπάγαθος I)

—Oa: (27) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 83 (s. Σώζων)

—Oe: (28) 61/2 AD  IG II² 1990, 21 (s. Εὔπορος)

—Oion (Kerameikon): (29) m. ii AD  IG II² 2211 = SEG LIX 176, 19 ([Ἐ]π̣άγαθος: s. Διονυσόδωρος); (30) 191/2 AD   IG II² 2119, 36, 167, 192?, 203, 230 (II s. Ἐπάγαθος I); (31) ~ IG II² 2119, 36 f., 161, 167, 192?, 230 (I f. Ἐπάγαθος II, Χαρίτων)

—Paiania: (32) 154/5 AD  IG II² 2067, 44 (s. Ζώπυρος); (33) 209/10 AD  Ag. XV 460, 68 (Γάϊος ὁ καὶ Ἐπάγαθος)

—Pallene: (34) i AD  Ag. XV 309, 48; (35) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 20 (s. Νεοκύδης)

—Pambotadai: (36) 184/5 AD  IG II² 2128, 61 ([Ἐπ]άγαθος: s. Ἀττικός)

—Peiraieus: (37) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 90 (s. Στρα.)

—Phlya: (38) imp. IG II² 7677/8 (f. [--]α); (39) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 27 (f. Μενέστρατος)

—Pithos: (40) 142/3 AD  IG II² 2049, 96

—T--: (41) c. 120 AD  IG II² 2018, 13 (f. Εὐφρόσυνος)

—Thria: (42) c. 44-52 AD  IG II² 1945, 58; 3535, 15 (cf. SEG XXI 742) (s. Ἀριστόδημος)

—Titakidai: (43) 143/4 AD  IG II² 2050, 74 (I f. Ἐπάγαθος II); (44) ~ (II s. Ἐπάγαθος I)

—tribe Aiantis: (45) ii AD  Ag. XV 347, 13 (Πομπώνιος Ἐπάγαθος); (46) 255/6 AD   IG II² 2245, 361 f. (Ἐπάγαθ(ος): f. Διονύσιος, Πολύκτητος); (47) ~ IG II² 2245, 373 (s. Ἰάσων)

—tribe Aigeis: (48) 255/6 AD  IG II² 2245, 69 (Αὐρ. Ἐπάγαθος)

—tribe Akamantis: (49) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 57 f. (f. Φίλιστος, Ἵλαρος); (50) a. 212 AD  Ag. XV 440, 29; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. ([Ἐπ]άγαθος); (51) 238-242 AD  IG II² 2239, 223 (s. Ἀριστόβουλος)

—tribe Antiochis: (52) 238-242 AD  IG II² 2239, 309 (I f. Ἐπάγαθος II); (53) ~ (II s. Ἐπάγαθος I)

—tribe Attalis: (54) f. iii AD  Ag. XV 459, 5 (Ἐ[πά]γαθος: s. Ἐπίκτητος); (55) a. 217 AD  Ag. XV 478, 21 ([Ἐπά]γαθος: s. Μᾶρκος)

—tribe Erechtheis: (56) 196-201 AD  IG II² 2132, 14 (Ἐπάγ(αθος): f. Ἀπολλώνιος)

—tribe Hippothontis: (57) 161/2 AD  IG II² 2085, 77 (Ἐπάγαθ(ος)); (58) 238-242 AD  IG II² 2239, 284 (Λού(κιος) ὁ καὶ Ἐπάγαθος)

—tribe Kekropis: (59) imp. IG II² 2270, 6 ([Ἐπά]γαθος ὁ καὶ Τέρπανδρο[ς])

—tribe Leontis: (60) 158/9 AD  IG II² 2063, 9 (s. Δωρόθεος); (61) 165/6 AD  IG II² 2090, 84 (s. Θάλλος); (62) 255/6 AD  IG II² 2245, 135 (Αὐρ. Ἐπάγαθος)

—tribe Pandionis: (63) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 158 (f. Κάσιος); (64) ~ Ag. XVIII C121, 108 (s. Κάσιος); (65) 255/6 AD  IG II² 2245, 90 (I f. Αὐρ. Ἐπάγαθος II); (66) ~ (Αὐρ. Ἐπάγαθος: II s. Ἐπάγαθος I)

Athens?: (67) i AD  IG II² 11270 a (Δέκμος Λικίννιος Ἐπάγαθος); (68) imp. IG II² 2282, 21 (Ἐπάγαθ(ος): f. [--]νης); (69) ~ IG II² 11768 (f. Καλλίας); (70) imp. IG II² 2285, 2 (s. Θάλαμος); (71) ~ IG II² 13243 (s. Ἀθηνόδωρος); (72) 45/6 AD  IG II² 1971, 5; (73) s. i AD  IG II² 1998, 23; (74) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 6; (75) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 1 ([Ἐ]π̣άγαθος); (76) ii-iii AD  IG II² 11270; (77) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 33, 74 (f. Φοῦσκος); (78) m. ii AD  IG II² 2062, 13 (I f. Ἐπάγαθος II); (79) ~ (II s. Ἐπάγαθος I); (80) c. 200-210 AD  SEG LIX 175 B II, 17 ([Ἐπά]γαθος); (81) iii AD   SEG LVII 156 I, 5 ([Ἐπά]γαθος); (82) ~ IG II² 2073, 20 (s. Ἀγα[--]); (83) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 139-142 no. 2, 7, [10]

Athens*: (84) c. 100-125 AD  IG II² 2103 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 71 ([Ἐπάγ]αθ[ο]ς?: s. Δωρόθεος: epeng.); (85) c. 120 AD   IG II² 2018, 48 ([Ἐ]πάγαθος: s. Εὐνο[--]: epeng.); (86) ~ IG II² 2018, 123 (Ἐπ[ά]γαθος: f. Νικήτης); (87) c. 120 AD  IG II² 2018, 143 (s. Ζω.: epeng.); (88) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 94 (Σόσσιος Ἐπάγαθος: epeng.); (89) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 82 ([Ἐ]πάγαθ[ος]); (90) 143/4 AD   IG II² 2050, 137 (epeng.); (91) ~ IG II² 2050, 139 (Ἐπάγαθ[ος]: epeng.); (92) 155/6 AD  IG II² 2068, 135 (s. Τρ.: epeng.); (93) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 85 (Ἐπάγ[α]θος: s. Γάϊος: epeng.); (94) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 89 (I f. Ἐπάγαθος II); (95) ~ (II s. Ἐπάγαθος I: epeng.); (96) 163/4 AD   IG II² 2086, 92 (Φλ. Ἐπάγαθος: epeng.); (97) ~ IG II² 2086, 181 (f. Κλεωνᾶς); (98) 163/4 AD   IG II² 2086, 183 (s. Ἑρμογένης: epeng.); (99) ~ IG II² 2086, 193 (s. Ἐπίκτητος: epeng.); (100) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 44 (I f. Ἐπάγαθος II); (101) ~ (II s. Ἐπάγαθος I: epeng.); (102) 167/8 AD  IG II² 2089, 69 (epeng.); (103) 169/70 AD   IG II² 2097, 113 f. (f. Εὐτύχης, Χρυσόγονος); (104) ~ IG II² 2097, 271 (f. Ζώσιμος); (105) 169/70 AD  IG II² 2097, 275 (s. Ἀθηνόδωρος: epeng.); (106) 173/4 AD  IG II² 2103, 176 (Ἐπάγα(θος): f. Παράμονος); (107) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 11 (s. Εὐφρα[--]: epeng.); (108) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 35 (s. Πρότιμος: epeng.); (109) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 136 (I f. Ἐπάγαθος II); (110) ~ (II s. Ἐπάγαθος I: epeng.); (111) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 20 (I f. Ἐπάγαθος II); (112) ~ (II s. Ἐπάγαθος I: epeng.); (113) 184/5 AD  IG II² 2128, 115 (s. Πάραλος: epeng.); (114) 191/2 AD  IG II² 2119, 114 (epeng.); (115) 200-225 AD  Ag. XXI F 292; (116) 201/2 AD  IG II² 2193, 154 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (117) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 131 (f. Ἀπολλώνιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (118) imp. Ag. XVII 568 = IG II² 9550 (LGPN V.B (12)) (s. Νικίας); (119) ii AD   IG II² 9549 (LGPN V.B (14)) (s. Εὔβουλος); (120) ~ IG II² 9552 (LGPN V.B (15)) (f. Ἐπαφρᾶς); (121) c. 112 AD   IG II² 2024, 68 (LGPN V.B (17)) (Ἐπάγα.: f. Ἀφροδίσιος); (122) ~ IG II² 2024, 37 (LGPN V.B (18)) (s. Ἰσίων)

Ἐπαγαθώ

Athens:

—Besa: (1) m. ii AD  IG II² 5898 (d. Μείλιχος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii AD   IG II² 9552 + SEG XIII 159 (LGPN V.B (6)) (d. Φιλιστίων); (3) ~ SEMA 1271 (LGPN V.B (5)) (d. Ληναΐς)

Ἐπαγήλας

Athens:

—Gargettos: (1) s. iv BC  IG II² 5844, 1-2 (PA 4743) (s. Ἐπικλῆς)

Ἔπαγρος

Athens:

—Kephale: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 275

Ἐπαινέας

Athens:

—Phaleron: (1) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 89; (2) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 86

—Ptelea?: (3) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 66 (PA 4744)

Foreign Residents:

    Other: (4) c. 210 BC  IG II² 1958, 65 (frag. ethn. Pi..ma--: mercen.)

Ἐπαινέτη

Athens:

—Erchia: (1) ii-i BC  IG II² 6106 (Ἐπα̣[ιν]έτη̣: d. Δίων)

—Thria: (2) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 29 (PA 4745) (d. Ἀριστόβουλος)

Athens?: (3) ?iii BC  CIA App. 43, 5; (4) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 123

Ἐπαίνετος

Athens: (1) c. 636-633 BC  FGrH 554 F 3; cf. Develin, AO pp. 29 f. (PA 4746) (archon epon.); (2) c. 575-550 BC  IG I³ 988 = IEleusis 1 (PA 4747); (3) 520-510 BC  Richter--Hall 3 = CAVI 5591 (kalos); (4) f. v BC  IG I³ 1150, 15; (5) c. 440 BC  IG I³ 882 (PA 4748); (6) c. 416 BC  IG I³ 90, 13 ([Ἐ]παίνετος); (7) c. 410 BC  IG I³ 1192, 69 (PA 4749) (Ἐπαί[ν]ε̣το[ς]); (8) ?166/5 BC  FGrH 244 F 47; cf. Hesp. 57 (1988) pp. 244 f. (Ἐπ[αίν]ετος: archon epon.); (9) inc. AD 20 (1965) Chron. p. 33 (Ἐπαίν[ε]τος)

—Acharnai: (10) m. iv BC  SEMA 142 a ([Ἐπ?]αίνετος, [Δημ?]αίνετος - S.G.B., [Εὐ]αίνετος - ed.); (11) iv/iii BC  SEMA 142, 2, 4 = SEG LVII 212 (s. Δημαίνετος, f. Δημήτριος)

—Eleusis: (12) c. 360 BC  IG II² 6042 (f. Μνησιστράτη)

—Erchia: (13) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 71 (Ἐπαίνετ(ος): f. Πανταίνετος)

—Erikeia: (14) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 47 (PA 4751) (f. Ἐπαμείνων)

—Euonymon: (15) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 17 ([Ἐ]παίνετος: f. Καλλιππίδης); (16) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 93 (= PA 5248); cf. PAA 11 Suppl. p. 123 ([Ἐπαίν]ετος - Morgan, [Εὐαίν?]ετος - edd.: s. Ἐπιτέλης); (17) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 211 no. 132; Hesp. 46 (1977) p. 112 no. 28; p. 116 no. 39

—Eupyridai: (18) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 42 (s. Σμίκυθος)

—Kedoi: (19) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 114 (PA 4752) (Ἐπαίνετ[ο]ς: f. [....]νδρος)

—Kephisia: (20) c. 400 BC  IG II² 6410 (PA 4753) (s. Ἀντίφιλος); (21) c. 370 BC  Ag. XV 492, 5 (cf. PA 4753) ([Ἐ]παίνετος); (22) ii BC  IG II² 2447, 1 (cf. PA 4753) ([Ἐπα]ίνετος)

—Marathon: (23) i BC  IG II² 6782 (s. Ἰάσων)

—Oe: (24) m. iv BC  IG II² 6945 a (p. 892) (f. Ἀριστοκλῆς)

—Sphettos: (25) 303/2 BC  Ag. XV 62, 85 (f. Ξεναῖος); (26) 281/0 BC  Ag. XV 72, 16 (PA 4754) (f. Ξενοφῶν)

—tribe Erechtheis: (27) 459 BC  IG I³ 1147, 39 (PA 4750) ([Ἐ]παίνετος)

Athens?: (28) c. 550-535 BC  Immerwahr, Script 142 = CAVI 7202; (29) f. iv BC  IG II² 10677 (f. Ἀνθοῦσα); (30) m. iv BC   IG II² 11854 (PA 4749a) (f. Κλεαρίστη); (31) ~ SEG XIX 175, 7 (s. Α[--]); (32) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 5 (or Troizen: f. Παταίκιον)

Foreign Residents:

    Crete, Gortyn: (33) i AD  IG II² 8465 (LGPN I (8)) (f. Σωτηρίς)

    Euboia, Chalkis: (34) i BC  IG II² 10500 (LGPN I (13))

Ἐπαινετώ

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 104 ([Ἐπα]ινετώ)

Ἔπαινος

Athens:

—Phaleron: (1) 103/2 BC   IG II² 1335, 19 (PA 4756) (Ἔπαινος νεώτ.); (2) ~ IG II² 1335, 21 (PA 4755) (Ἔπαινος πρεσβύτ.); (3) c. 50 BC  Ag. XV 273, 54 (f. Σώστρατος); (4) c. 10/9 BC  FD III (2) 64, 7 (s. Εὐφρόνιος)

Ἐπαλκείδης

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 180 (PA 4757) (-δς)

Ἐπαμείνων

Athens: (1) 429/8 BC  Develin, AO p. 121 (PA 4758) (archon epon.); (2) s. iv BC  IG II² 2414, 8 (Ἐπαμε[ίνων]); (3) 324/3 BC  IG II² 1258, 1 (PA 4762) ([Ἐ]παμείνων: s. Ἀμεινίας); (4) 323/2 BC  IG II³ (1) 378, 6; 379, 1 (PA 4759 = 4760) (Ἐπαμεί[νων]); (5) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 7 (s. Παρα[--]); (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 211 nos. 133-4; (7) ?202/1 BC  IG II² 2313 = Hesp. 92 (2023) pp. 515-535 III, 20 (PA 4761) (Ἐπα̣μείνων: f. [--]ς)

—Athmonon: (8) m. iv BC  IG II² 2385, 43 (PA 4763) (s. Φιλοκράτης); (9) 281/0 BC  Ag. XV 72, 94 + SEG XXXVI 217 (s. Ἐπιχάρης)

—Epikephisia: (10) f. iv BC  IG II² 1952, 41 (PA 4764) (Ἐπαμείν[ων])

—Erchia: (11) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 29 (PA 4766) (Ἐπαμ[ε]ίνων: f. Ἐπιγένης)

—Erikeia: (12) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 47 (PA 4765) (s. Ἐπαίνετος)

—Gargettos: (13) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, 59 ([Ἐ]παμεί[νων])

—Ikarion: (14) m. iv BC  IG II² 2389, 11 (PA 4767)

—Kydathenaion?: (15) iv BC  SEMA 1930 (Ἐπαμείν[ων]: f. Θεαγενίδης)

—Myrrhinous: (16) s. iv BC  SEMA 447 (s. Κηφισόδωρος)

—Probalinthos: (17) iii BC  IG II³ (4) 760, 3 (PA 4768) ([Ἐπαμ]είνων); (18) ii BC   SEMA 584 (f. Θεόμνηστος); (19) ~ SEMA 585 (f. Μνήσαρχος); (20) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 14 f.; cf. SEG XLIV 51 (date) (f. Θεόμνηστος, Μνήσαρχος)

—Thorikos: (21) m. iv BC  Ag. XIX P 34, 1, 6 f.; XIX P 38, 18

Athens?: (22) iv BC  IG II² 10641, 2 (PA 4761a) (Ἐπ̣α̣μ̣ε̣[ίν]ων: f. Ἀμεινοκλῆς); (23) c. 282-278 BC  IG II² 2325, 38, 301 (Stephanis 848); (24) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 105

Athens*: (25) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 7

Ἐπαμεινώνδης

Athens:

—Perithoidai: (1) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 28 (PA 4769) (f. Ἀθηνώ)

Ἐπανδρίδης

Athens: (1) c. 425-410 BC  IG I³ 1021 = IRhamnous 88 (PA 4770) (f. Λυσικλείδης)

Ἔπανδρος

Athens: (1) ii-i BC  SEG LXVI 183 (Ἔ̣πανδ̣ρ̣ο̣[ς])

—Melite: (2) m. i AD  IG II² 1946, 7

Ἐπανθίς

Athens: (1) c. 525 BC  Graef--Langlotz I 732 = CAVI 988 (SEG LVIII 79); SEG LXVI 97 (name)

Ἐπάνοδος

Athens:

—Kyrteidai: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 97 (s. Μηνογένης)

Ἔπαφος

Athens:

—Phlya: (1) i AD  IG II² 7682 (f. Εὐοδία)

Ἐπαφρᾶς

Athens: (1) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 27

—tribe Aigeis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 83 (s. Εὐτύχης)

Athens?: (3) iv BC  IG II² 11272 ([Ἐ]παφρᾶ[ς]); (4) i-ii AD   IG II² 11273 (s. Πάμφιλος); (5) ~ Ag. XVII 793; (6) imp. IG II² 11273 a; 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 21? (Φρεγάνιος Ἐπαφρᾶς); (7) ~ SEMA 1794 ([Ἐπ]αφρᾶς: s. [--]σ̣τρατος); (8) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 37, 64 (s. Ζώσιμος)

Athens*: (9) ii AD  SEMA 1795 (Ἐβ-); (10) 139/40 AD  IG II² 2044, 110 (s. Ἀντίοχος: epeng.); (11) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 92 (s. Ἀρχέλαος: epeng.); (12) 169/70 AD  IG II² 2097, 294 (f. Σαβῖνος); (13) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 158 (s. Ζώσιμος: epeng.); (14) 179/80 AD  IG II² 2083, 65 (s. Διονύσιος: epeng.); (15) 194/5 AD  IG II² 2191, 79 (epeng.); (16) 203-207 AD  IG II² 2199, 156 (Οὐαλ. Ἐπαφρᾶς: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (17) ii AD   IG II² 9551 (LGPN V.B (7)); (18) ~ IG II² 9552 (LGPN V.B (8)) (Ἐβ-: s. Ἐπάγαθος); (19) c. 112 AD  IG II² 2024, 103 (LGPN V.B (9)) (f. Νουμήνιος)

Ἐπαφρίων

Athens:

—Daidalidai: (1) 163/4 AD  IG II² 2086, 128 (s. Πόπλιος)

—Euonymon: (2) 139/40 AD  IG II² 2044, 72 (s. Παράμονος)

—Gargettos: (3) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 27 (s. Σεύθης); (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 59a (s. Χρύσιππος)

—tribe Hadrianis: (5) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 38, 100

Athens*: (6) 163/4 AD  IG II² 2086, 189 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Ἐπαφροδίτα

Athens:

—Skambonidai: (1) ii-iii AD  IG II² 7396 ([Ἐ]παφροδε[ί]τα: d. Ἰσίδοτος)

Foreign Residents:

    Dardanos: (2) i AD  IG II² 8474; cf. AEE² p. 141 no. 529 ([Ἐπ]αφρο[δίτα])

Ἐπαφρόδιτος

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 1447 ([Ἐπα]φρόδιτο[ς]?); (2) i BC/ i AD  IG II² 2328, 5 (-δει-); (3) i-ii AD  IG II³ (4) 825 ([Ἐ]βαφρόδει[το]ς - IG, [Τι]β. Ἀφροδεί[σιο]ς - Koum.); (4) m. i AD  IG II² 2301, 2 (Ἐπαφ[ρόδιτος]); (5) ii AD   IG II² 11275 ([Ἐπαφρ]όδιτος); (6) ~ Ag. XV 349, 6 ([Ἐ]παφρόδειτος); (7) ii-iii AD   IG II³ (4) 198 (Αὐρ. [Ἐ]π̣αφρόδειτ[ος]); (8) ~ IG II² 3995 (-δει-); (9) c. 115 AD  IG II² 2020, 67 (Ἐπαφρόδειτ[ος]); (10) m. ii AD  IG II² 2062, 7 (Ἐπαφ.: f. [--]νδρος); (11) ?s. ii AD  BCH 16 (1892) pp. 463 f. no. 6, 11 (Ἐπ[α]φρόδειτος); (12) 163/4 AD  IG II² 2087, 61 (-δει-); (13) 173-175 AD  IG II² 3968, 24 (-δει-); (14) c. 175/6 AD  IG II² 1368, 2; Ag. XV 394, 4 (Ἄρ(ριος) -δει-: archon epon.); (15) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 25 (-δει-: s. Ἀρτεμίδωρος); (16) 184/5 AD  Ag. XV 412 = SEG XXXII 192 A, 17 f. (Ἐπαφρόδε[ι]τος); (17) c. 195 AD  SEG LIX 174, 76; (18) 235/6 AD  IG II² 2235, 25 (Αὐρ. -δει-)

—Acharnai: (19) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 58 (-δει-: f. Διονύσιος); (20) f. iii AD   IG II² 1949, 5 (-δει-: I f. Αὐρ. Ἐπαφρόδιτος II); (21) ~ IG II² 1949, 5, 8; IG II³ (4) 1103, 10; Hesp. 11 (1942) pp. 79 f. no. 41 (Αὐρ. -δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I)

—Akyaia: (22) 154/5 AD  IG II² 2067, 75 (s. Κράτερος II)

—Antinoeis: (23) 163/4 AD  IG II² 2086, 32 (Αἴλ. Ἐπαφρόδιτος); (24) 201/2 AD  IG II² 2193, 100; 2194, 28 (Αἴλ. -δει-)

—Apollonieis: (25) 150/1 AD  IG II² 2065, 131 (Ἐπαφρόδε[ιτος]: s. Παράμονος I)

—Berenikidai: (26) 165/6 AD  IG II² 2090, 102 (f. Σώφρων)

—Cholargos: (27) 142/3 AD  IG II² 2049, 75 (s. Νίκων I); (28) ii/iii AD  Ag. XV 432, 8 (Ἐπαφρόδε[ιτος])

—Eroiadai (Antiochid): (29) c. 195/6 AD  Ag. XV 425, 28 (s. Βραύρων)

—Gargettos: (30) 163/4 AD  IG II² 2086, 23; Follet, Athènes p. 96 (deme) (or Sypalettos: Αὐρ. Ἐπαφρόδι[τ]ος)

—Halai (Aixonides): (31) 187/8 AD  IG II² 2113, 21 (-δει-: f. Μηνόδωρος)

—Kettos: (32) iii AD  IG II³ (4) 1125; 1343 (Αὐρ. -δει-)

—Kydathenaion: (33) 163/4 AD  IG II² 2086, 70 (f. Βίων); (34) 184/5 AD  IG II² 2128, 28 (-δει-: f. Λύκος); (35) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 104 (-δει-: s. Ἀρτέμων III: deme - M.J.O.)

—Lamptrai: (36) ii-iii AD  ZPE 228 (2023) p. 145 no. 11

—Melite: (37) i AD  IG II² 6836 (f. Ἀφροδίσιος); (38) 255/6 AD  IG II² 2245, 328 (-δει-)

—Paiania: (39) s. ii AD   Ag. XV 369, 26; 378, 21; IG II² 2481, 15 (-δει-: s. Ἀθήναιος I); (40) ~ Ag. XV 386, 6; 402, 39; 411, 35 f. (I f. Ἐπαφρόδιτος II ὁ καὶ Φλ. Ἀφροδίσιος); (41) 163/4 AD  IG II² 2086, 68 (f. Ἀθηνίων); (42) 169/70 AD  Ag. XV 378, 28 (-δει-: f. Τρύφων); (43) c. 171-201 AD  Ag. XV 406, 61; 414, 8; cf. 386, 6; 402, 39; 407, 49; 410, 10; 411, 35 f.; 443, 26 (Ἐπαφρόδιτος ὁ καὶ Ἀφροδίσιος: II s. Ἐπαφρόδιτος I); (44) f. iii AD  Ag. XV 460, 49; 477, 36 (-δει-: f. Φαῦστος); (45) a. 217 AD  Ag. XV 477, 25 (-δει-: s. Ἑρμείας)

—Paionidai: (46) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 26 (Ἐ̣[παφρόδ]ειτος: s. Ζώσιμος)

—Peiraieus: (47) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 61 (-δει-: I f. Ἐπαφρόδιτος II); (48) ~ (-δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I)

—Phlya: (49) f. ii AD  IG II² 3577 = IEleusis 441, 6 f. ([Ἀθ]ήναιος ὁ καὶ Ἐπ[αφ]ρόδειτος καὶ [Ἀ]θηνόφιλος: s. Ἀθήναιος I); (50) ii/iii AD  IG II² 3691, 3 f. (Ἐπαφρόδε[ι]τος: s. Ἡλιόδωρος)

—Pithos: (51) iii AD  IG II² 3637 = IEleusis 635, 9 f. (Αὐρ. -δει-: s. Ἀσκληπιάδης, f. Αὐρ. Μάγνα III ἡ καὶ Ἑρμιόνη)

—Salamis: (52) i BC/ i AD  IG II² 10192 (s. Ἀλέξανδρος)

—Sounion: (53) ii-iii AD  IG II² 7431 (Ἐπαφρό[διτος])

—Steiria: (54) s. ii AD  IG II² 7459 (Ἐπαφρό[διτο]ς: f. [-]ώ); (55) c. 169/70 AD  Ag. XV 364, 18 (Ἐπαφρό[διτος]); (56) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 15 ([Ἐπ]αφρό(διτος): I f. Ἀφροδίσιος); (57) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 113 ([Ἐπ]αφρόδειτος: II s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Aiantis: (58) 196-201 AD  IG II² 2132, 51 (-δει-: s. Ἀρισταῖος)

—tribe Aigeis: (59) 235/6 AD  IG II² 2235, 79 (Αὐρ. -δει-); (60) 235/6 AD  IG II² 2235, 87 (-δει-: I f. Φρο. Ἐπαφρόδιτος II); (61) ~ (Φρο. -δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I); (62) 238-242 AD  IG II² 2239, 64 ([Ἐπ]αφρόδειτος)

—tribe Akamantis: (63) 187/8 AD  IG II² 2113, 114 (Ἐπαφρόδ[ιτος]: s. [--]ων); (64) a. 212 AD  Ag. XV 440, 25; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. ([Ἐπαφ]ρόδειτος: s. Δημήτριος); (65) 232-234 AD  IG II² 2237, 77, 106 (-δει-: f. Εὐτυχιανός); (66) 240-253 AD   IG II² 2243, 67 ([Ἐπαφρόδ]ειτος); (67) ~ IG II² 2243, 144 (Ἐπαφρόδ[ιτος]); (68) 255/6 AD  IG II² 2245, 220 (-δει-: s. Ἀρτεμίδωρος)

—tribe Antiochis: (69) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 99 (Αὐρ. Ἐπαφρόδ[ιτος]); (70) c. 255 AD   Ag. XV 466, 50 (-δει-: s. Ἐπίκτητος); (71) ~ Ag. XV 466, 52 (-δει-: s. Ἀριστόβουλος); (72) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 135 (-δει-)

—tribe Attalis: (73) 201/2 AD  IG II² 2193, 145 (-δει-: s. Ἰάσων); (74) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 106 (Αὐρ. Ἐπαφρόδ[ει]τος: s. Με[--])

—tribe Erechtheis: (75) 203-205 AD  IG II² 2199, 76 (-δει-: f. Ζώσιμος); (76) 238-242 AD   IG II² 2239, 52 (-δει-: s. Τε[--]); (77) ~ IG II² 2239, 49 (-δει-: f. Θεόδοτος)

—tribe Hadrianis: (78) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 66 (Ἐ[π]αφρόδειτος: s. Α[--]); (79) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 31, 34? (Ἐπαφρόδειτ̣[ο]ς̣: f. Σαβῖνος); (80) 238-242 AD  IG II² 2239, 229 (-δει-: f. Διογένης)

—tribe Hadrianis?: (81) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136 left side + RCA p. 150 (Ἐπαφρόδ[ειτος])

—tribe Hippothontis: (82) c. 205 AD  Ag. XV 448, 19 (I f. Ἐπαφρόδιτος II); (83) ~ (II s. Ἐπαφρόδιτος I); (84) b. 220/1 AD  Ag. XV 465, 4 (Ἐπαφρόδειτ[ος]: f. Ζωΐλος); (85) 255/6 AD   IG II² 2245, 24, 171 (Κλ. -δει-: I f. Κλ. Ἐπαφρόδιτος II); (86) ~ IG II² 2245, 171, 330 (Κλ. -δει-: II s. Κλ. Ἐπαφρόδιτος I)

—tribe Kekropis: (87) c. 163/4 AD  IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 15 (s. Νήφων); (88) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 48 (-δει-)

—tribe Leontis: (89) 235/6 AD  IG II² 2235, 111 (-δει-); (90) 255/6 AD  IG II² 2245, 149 (-δει-: I f. Ἐπαφρόδιτος II); (91) ~ (-δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I); (92) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 82 (-δει-)

—tribe Oineis: (93) 143/4 AD  IG II² 2050, 101 ([Ἐπαφρ]όδιτος: s. Ερ[--]); (94) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 16 (Ἐπαφ[--]); (95) 203-205 AD  IG II² 2199, 16, 110 (-δει-: s. Ζήνων)

—tribe Pandionis: (96) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 20 (-δει-: I f. Ἐπαφρόδιτος II); (97) ~ (-δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I); (98) 182-196 AD  IG II² 2066, 6 (-δει-: s. Ὄνασος); (99) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 106 (Ἐπαφρόδει[τος]: s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Ptolemais: (100) 238-242 AD  IG II² 2239, 170 (-δει-: s. Ἀμφιχάρης I); (101) 255/6 AD   IG II² 2245, 158 (-δει-); (102) 255/6 AD  IG II² 2245, 187 (-δει-: I f. Ἐπαφρόδιτος II); (103) ~ (-δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I); (104) ~ IG II² 2245, 190 (-δει-)

Athens?: (105) c. 44 BC   SEG LIV 235, 53; (106) ~ SEG LIV 235, 100; (107) i-ii AD  IG II² 11277 (-δει-: s. Ἀντίοχος); (108) imp. IG II² 12040/1 (-δει-); (109) ~ IG II² 12268 + 12376; cf. Hesp. 16 (1947) p. 265 no. 19 (-δει-: f. Νικησίας); (110) imp. IG II² 2287, 4 ([Ἐπαφρόδ]ειτο[ς]); (111) ~ IG II² 11274 (-δει-); (112) 45/6 AD  IG II² 1970, 30; (113) s. i AD  IG II² 1992, 9 (-δει-); (114) i/ii AD   SEG LIV 235, 129; (115) ~ SEG LIV 235, 131; (116) ii AD   SEG XIX 161, 7 ([Ἐ]παφρόδειτος); (117) ~ IG II² 11275 (Ἐπαφ[ρόδιτος]: s. Ὄνασος); (118) ii AD   Ag. XVII 795 + PAA 9 p. 450 ([Ἐ]παφρόδιτος: s. Ἱλαρίων); (119) ~ SEMA 2293 (Ἐβαφρ(ό)διτος: f. Ὀνησᾶς); (120) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 68; (121) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 44, 65 f. (f. Φιλέταιρος); (122) c. 115 AD  IG II² 2020, 4 ([Ἐ]παφρόδειτος: s. Ἀνδροκλείδης); (123) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 33 (-δει-: f. Ὑμεναῖος); (124) c. 120 AD  IG II² 2018, 57 (Ἐπαφρό[διτος]); (125) m. ii AD  IG II² 2062, 17 (Ἐπαφ.: f. Γαμικός); (126) 161-212 AD  IG II² 2280, 4 (Ἐπαφρόδει(τος): f. Ἀττικός); (127) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 128 ([Ἐπαφ]ρόδειτος: s. Ἀρτε.); (128) iii AD   IG II² 2073, 44 (-δει-: f. Ἰσίων); (129) ~ IG II² 2261, 1 (Ἐπαφρόδε[ιτος])

Athens*: (130) imp. SEMA 1796; (131) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 64 (-δει-: s. Ἀρτεμίδωρος: epeng.); (132) ii AD  IG II² 2172, 6 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (133) ii AD  IG II² 2177 + Polemon 4 (1949) pp. 24 f. no. 5, 9 ([Ἐπαφρ]όδειτος: I f. Ἐπαφρόδιτος II); (134) ~ ([Ἐπαφρ]όδειτος: II s. Ἐπαφρόδιτος I: epeng.); (135) 142/3 AD  IG II² 2049, 137 (-δει-: s. Δημήτριος: epeng.); (136) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 87 (Ἐπαφρ[όδι]τος: s. Ἰσίδοτος: epeng.); (137) s. ii AD  IG II² 2082, 88 (Ἐπαφρόδ(ιτος): f. Σωσικλῆς); (138) 155/6 AD  IG II² 2068, 146 (Ἐπαφρ(όδιτος): f. Πωλλίων); (139) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 88 (f. Ἥσυχος); (140) c. 166/7 AD   IG II² 2094, 57 (II s. Ἐπαφρόδιτος I: epeng.); (141) ~ IG II² 2094, 57 f. (Ἐπαφρόδιτ[ος]: I f. Ἐπαφρόδιτος II, Εὐτύχης); (142) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 86 (Ἐπαφρόδι[τος]: f. Σωσίβιος); (143) 169/70 AD   IG II² 2097, 144 (f. Ζώσιμος); (144) ~ IG II² 2097, 274 (-δει-: s. Ἑρμείας: epeng.); (145) 169/70 AD  IG II² 2097, 278 (s. Ἔρως: epeng.); (146) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 135 (-δει-: s. Ἀπελλῆς: epeng.); (147) ~ Follet, Athènes 5 B, 136 (-δει-: f. Διόδωρος); (148) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 186 (-δει-: s. Εὐτύχης: epeng.); (149) ~ Follet, Athènes 5 B, 196 (-δει-: s. Δάφνος: epeng.); (150) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 36 (-δει-: s. Εὐ[--]: epeng.); (151) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 92 (-δει-: f. Χαρίτων); (152) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 122 (Ἐπαφ[ρόδιτος?]: f. Ἀττικός); (153) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 163 (Ἐπαφρ[όδιτος?]: f. Εὐτυχᾶς); (154) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 8 (-δει-: I f. Ἐπαφρόδιτος II); (155) ~ (-δει-: II s. Ἐπαφρόδιτος I: epeng.); (156) 184/5 AD  IG II² 2128, 118; 2129, 23 (-δει-: s. Δημήτριος: epeng.); (157) 191/2 AD  IG II² 2119, 112 (-δει-: s. Εὔπορος: epeng.); (158) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 220 (-δει-: s. Εὔφημος: epeng.); (159) ?iii AD  IG II² 2170, 12; cf. AE 1973, pp. 89 f. no. 2 (Ἐπ̣[α]φ[ρόδιτος]?: epeng.?); (160) 203-207 AD  IG II² 2199, 158 (-δει-: s. Κάρπος: epeng.); (161) 210/11 AD  IG II² 2201, 99 f. (Ἐπαφρό(διτος): f. Ἀλκιμέδων, Αὐτομέδων); (162) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 134 (-δει-: f. Δημήτριος); (163) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 93 ([Ἐπαφρό]δ̣ειτος: epeng.); (164) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 123 (-δει-: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (165) f. i AD  IG II² 8837 (LGPN III.B (16)) (s. Ἀρίστων)

    Caria, Miletos: (166) imp. Ag. XVII 611 = IG II² 9901 (LGPN V.B (33)) (Ἐπ̣[αφρόδε]ι̣τος: f. Τρυφέρα); (167) ~ SEMA 1272 (LGPN V.B (31)) (s. Ἀπολλώνιος); (168) imp. IG II² 9554 (LGPN V.B (32)) (s. Λήναιος); (169) ii AD   SEMA 1273 (LGPN V.B (34)) (s. Γοργίας); (170) ~ IG II² 9891 (LGPN V.B (35)) (-δει-: s. Σοφία); (171) ii-iii AD  IG II² 9520 (LGPN V.B (36)) (-δει-: f. Διόσκορος); (172) c. 112 AD  IG II² 2024, 49 (LGPN V.B (37)) (-δει-: s. Γλύκων); (173) ii/iii AD  IG II² 2361, 32 (LGPN V.B (40)) (-δει-); (174) inc. IG II² 9553 (LGPN V.B (28))

    Ionia, Smyrna: (175) i AD  IG II² 10370 (LGPN V.A (30)) (Ἐπαφρόδ(ει)τ(ο)ς: s. Θράσων)

    Korinthia, Sikyon: (176) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 148-151 no. 5, 7, 32 (LGPN III.A (-)) (-δει-)

    Other: (177) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 108 (Ἐπαφρόδειτο[ς])

Ἐπαφρῦς

Athens?: (1) iii AD  IG V (1) 1188, 4

Athens*: (2) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 92 (s. Ζώσιμος: epeng.); (3) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 114 f. (f. Ἀλέξανδρος); (4) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 126 (s. Διονύσιος: epeng.)

Ἐπέλειος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2029; 2972; 5321; 5589; cf. ARV² p. 1576; Paralipomena p. 335 (kalos)

Ἐπέραστος

Athens:

—Besa: (1) i/ii AD  IG II² 1996, 21; Ag. XV 321, 23 (s. Ἄλκιμος I)

—Gargettos: (2) 128-149 AD  IG II² 2041, 19; SEG XXVIII 166, 7 (Πομ. Ἐπέραστος); (3) 163/4 AD  IG II² 2086, 49, 120 (I s. Φίρμος, f. Μένανδρος); (4) 191/2 AD  IG II² 2119, 27, 139 f., 154, 170, 183, 195, 206, 216, 243 (II s. Μένανδρος)

—Gargettos?: (5) imp. SEG XXI 639, 2 (s. Μένανδρος)

—Melite: (6) 194/5 AD  IG II² 2191, 61 (s. Ἀθηνίων)

—tribe Aiantis: (7) c. 190-200 AD   IG II² 2123, 19 (Ἐπέρ̣[αστος]?); (8) ~ IG II² 2123, 25 (s. Ζώσιμος)

Athens?: (9) i-ii AD  IG II² 11449 (Ἐπέ̣[ραστος]: f. Εὐοδία); (10) ii AD  IG II² 11278

Athens*: (11) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 70 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) imp. SEMA 1274 (LGPN V.B (2)) (Ἐπέρ̣[αστος]: s. Μενε[--]); (13) ii AD   IG II² 9555 (LGPN V.B (8)) (I f. Ἐπέραστος II); (14) ~ IG II² 9555 (LGPN V.B (9)) (II s. Ἐπέραστος I)

Ἐπεύχης

Athens:

—Gargettos: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1570 (PA 4772) (Ἐπ̣ε[ύχης]: f. [..]νόδημος)

—Phrearrhioi: (2) m. iv BC  IG II² 1517, 214 (= PA 4773); IG II³ (4) 712, 1, 7 (PA 4774) (s. Διεύχης)

Ἐπηράτη

Athens: (1) c. 520 BC  ABV p. 261 no. 41 = CAVI 4287 (Ἐπράτ)

Ἐπηρατίδης

Athens:

—Sphettos: (1) 145-127 BC  Ag. XV 238, 8; 239, 5; SEG XV 104, 105, 118 (f. Τίμαρχος)

Ἐπήρατος

Athens*: (1) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 9 ([Ἐ]πήρατος: s. Ἑρμείας: epeng.)

Ἐπιγᾶς

Athens:

—tribe Kekropis?: (1) m. iii AD  IG II² 2240, 5; SEG XII 135 (tribe)

Ἐπιγένης

Athens: (1) 500-480 BC  Ag. XXI D 38 (-νς); (2) c. 500-475 BC  IG I³ 564 (PA 4775) (Ἐπιγέν[ς]); (3) 464 BC  IG I³ 1144, 16 (PA 4776) (-νς); (4) s. v BC  Lys. fr. xliv (PA/APF 4780); (5) c. 420 BC  CAVI 6232 (ARV² p. 1251 no. 41) (-νς: potter); (6) v/iv BC   IG II² 11279; (7) ~ Lys. xxv 25 (PA 4778); (8) 409/8 BC  IG I³ 474, 5 (PA 4777) (-νς); (9) 407 BC  IG I³ 119, 2 f. (PA 4779); (10) f. iv BC  IG II² 10876 (PA 4784a); (11) 393 BC  Ar., Ec. 931 (fict.); (12) m. iv BC   IG II³ (4) 540, 1; (13) ~ IG II² 1613, 207; 1620, 76?; 1622, 158, 598, 612; 1623, 77, 97, 294; 1626, 32, 47; 1628, 128; 1629, 23, 589, 599, 638, 646, 838; 1631, 192, 628-30; 1632, 14, 185 f., 227, 278 f. (PA 4781); (14) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 70 (PA 4783) (Ἐπιγέ[νης]: f. Ἐπικράτης); (15) iii BC  SEG VIII 400 (SB 7793) (s. Κτήσων); (16) 259/8 BC  IG II² 1304 b = IEleusis 184, 20 (PA 4784) ([Ἐ]πιγένης); (17) 135-125 BC  Thompson, New Style Coinage 347-359; 441-460; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 4785) (Ἐπιγένη(ς)); (18) 109/8 BC  Thompson, New Style Coinage 726-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἐπιγέν(ης)); (19) 32 or 33 AD  IG IV (1)² 101, 6 (Stephanis 852) (s. Λεύκιος); (20) inc. IG II² 4013, 10 (Ἐπι(γ)ένης)

—Acharnai: (21) f. iv BC  IG II³ (4) 995; (22) 154/5 AD  IG II² 2067, 129 (f. Εὔπορος); (23) 163/4 AD  IG II² 2086, 148; 2087, 14 (I f. Ἐπιγένης II); (24) ~ (II s. Ἐπιγένης I); (25) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 19 (f. Εὔπορος); (26) ii/iii AD  IG II² 2193, 90 f., 147; 2203, 26; 2207, 69; 2208, 36 (f. Εὔπορος)

—Aigilia: (27) 420/19 BC  IG I³ 326, 15; 327, 26; 328, 40; 352, 27; 353, 50; 354, 73; 473, 5 (PA 4788) (-νς: s. Λύσανδρος); (28) c. 360 BC  IG II² 5380 (f. Φιλοξενίδης); (29) iii BC  SEG LXVI 142, 6

—Aixone: (30) m. iv BC  IG II² 5436 = AEE² p. 23 no. 26 (PA 4789) (f. Λεοντομένης)

—Alopeke: (31) i BC  IG II² 6981

—Aphidna: (32) 318-307 BC  IG XII (8) 47 (PA 4792)

—Araphen: (33) m. iv BC  IG II² 6216, 2 f.; Is. fr. xvi no. 15. 3 (PA 4791) (f. Ἀρχίππη, Διονύσιος)

—Berenikidai: (34) f. i AD  IG II² 10216, 5

—Cholleidai: (35) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 38 (PA 4822); Unp. (Agora, tit. sep.) (f. Πάμφιλος)

—Diomeia: (36) iii BC  IG II² 5990 (PA 4793) (s. Μικίων)

—Eleusis: (37) ?iv BC  IG II² 6031 (PA 4794) (s. Λυσανίας); (38) iv BC  IG II² 6999 (s. Μικρίων); (39) 332/1 BC  IEleusis 85, 2

—Eleusis?: (40) 367/6 BC  Ag. XVI 48, 13

—Erchia: (41) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 31 (PA 4796); (42) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 29 (PA 4797) (s. Ἐπαμείνων)

—Eroiadai (Hippothontid): (43) 328/7 BC  IG II³ (1) 359, 7 (PA 4795)

—Euonymon: (44) m. iii BC  IG II² 2800 (cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141); IG II² 6169 (= PA 4799); SEMA 245 (f. Εὐφάνης, Οἰνάνθη); (45) c. 250 BC  AM 85 (1970) pp. 211 f. nos. 135-7; Hesp. 46 (1977) pp. 116-18 nos. 40-1; (46) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 72 (PA 4800)

—Eupyridai: (47) s. i BC  IG II² 2461, 86 (PA 4798) ([Ἐ]πιγένης: s. Φίλων I)

—Halai (Araphenides?): (48) 281/0 BC  IG II³ (1) 882, 24 (f. Ἅβρων)

—Hamaxanteia: (49) c. 200 BC  IG II² 5605 (f. Φίλα)

—Ionidai: (50) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 7 (PA 4801) ([Ἐ]πιγένης: s. Ἀνδροκλῆς)

—Kephale: (51) 304/3 BC  Ag. XV 61, 99 (Ἐπ[ι]γένης: s. Εὐφρόνιος)

—Kephisia: (52) v/iv BC  Pl., Ap. 33e; Pl., Phd. 59b; X., Mem. iii 12. 1 (PA 4803) (s. Ἀντιφῶν)

—Koile: (53) 377-373 BC  IG II² 1635 = ID 98 A, 9, 61 (PA 4805) (s. Μεταγένης); (54) s. iv BC  IG II² 1230 = IEleusis 100, 2 (PA 4804) (s. Εὐεργέτης); (55) 135/4 BC  Ag. XV 243, 124; (56) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 108 + SEG XVI 101 (PA 4826) (f. Εὐεργέτης)

—Kollytos: (57) inc. SEG XXVI 162

—Kydantidai: (58) s. iv BC  IG II² 6607 (f. Ἄνθεα)

—Kydathenaion: (59) f. iv BC  IG II² 1138, 3, 18; 1139 + SEG XII 96, 3; IG II² 6587 and add. p. 881 = AIUK 4.6 (2022) no. 34 (PA/APF 4787 = 4806) (I f. Νικίας, Μεταγένης); (60) m. iv BC  IG II² 1613, 208; Ag. XV 61, 67 (PA/APF 4807) (II s. Νικίας, f. Ἐπιγένης III); (61) 304/3 BC  Ag. XV 61, 67 (PA/APF 4808) (III s. Ἐπιγένης II); (62) m. iii BC  IG II² 1247, 1, 4, 16 (PA/APF 4809) (s. Μητρόδωρος)

—Lakiadai: (63) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 27 ([Ἐπ]ιγένης: s. Ἀρχικλῆς)

—Lamptrai: (64) f. iv BC  IG II³ (4) 54, 40; [D.] xlv 8 (PA/APF 4810) (I f. Καλλίας, Ἔνδιος); (65) s. iv BC  SEG XXI 578, 3 (cf. APF 4810) (II s. Ἔνδιος); (66) 145-118 BC  IG II² 1008 I, 98; Ag. XV 238, 2; 239, 2 (PA/APF 4811) (s. Μοσχίων I, f. Μοσχίων II)

—Marathon: (67) 201/2 AD  IG II² 2193, 20, 124; 2195, 15; 2196, 4 (Μ. Αὐρ. Ἐπιγένης: s. Ἀλέξανδρος I)

—Melite: (68) c. 229-203 BC  SEG LXI 151, 10 ([Ἐπι?]γένης, [Διο?]γένης); (69) c. 150-123 BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 12; Ag. XV 251, 5; ID 1643, 3; 1644, 1; 1703, 2 (PA 4812) (I s. Δῖος I); (70) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 125 ([Ἐπιγ]ένης); (71) c. 80-53 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 II, 87 (= PA 4813); IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 140; IG II² 1717, 12; Thompson, New Style Coinage 1237-40 + Chiron 21 (1991) p. 14 (II s. Δῖος II); (72) c. 115 AD  IG II² 2020, 44 (s. Ἀρ.); (73) a. 218 AD  Ag. XV 480, 6 f. (Κλ. Ἐπιγ[ένης])

—Oe: (74) 405 BC  IG I³ 1032, 188; (75) 322 BC  IG II² 1632, 68 f. (PA/APF 4816); (76) 225/4 BC  IRhamnous 31, 2, 31 (f. Τιμοκράτης); (77) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 120 (f. Εὔπολις); (78) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 76 (PA 4817) (Ἐπιγέν[ης]: f. Ἀλέξανδρος)

—Oinoe (Aiantid): (79) s. iv BC  ID 104-22 (a), 16 (= PA 4815); IG II³ (4) 335, 4 (f. Ἐπιχάρης); (80) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 98; (81) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 85; (82) s. ii BC  SEG XXXII 178, 6 f.; Tracy, ALC p. 256 (date); (83) 122/1 BC   IG II² 1005, 2; 1006, 2, 50; Ag. XV 252, 2; Ag. XVI 321, 2 (cf. PA 4818) (I f. Ἐπιγένης II); (84) ~ IG II² 1005, 2; 1006, 2, 50; Ag. XV 252, 1 f.; Ag. XVI 321, 2 (PA 4818) (II s. Ἐπιγένης I)

—Paiania: (85) m. i AD   IG II² 4186, 1 f., 6 (I s. Ἀφροδίσιος, f. Προκλῆς, Ἐπιγένης II); (86) ~ IG II² 4186, 2 (II s. Ἐπιγένης I)

—Paiania?: (87) c. 335-325 BC  Din. i 43; cf. Osborne, Naturalization T 81 (PA 4782) (naturalized metic)

—Pambotadai: (88) 183-176 BC  IG II² 2332, 65; IG II³ (1) 1313, 112 (PA 4819) (f. Δικαιοκράτης)

—Pelekes: (89) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 70 (PA 4820)

—Phegous: (90) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 113 (PA 4821) (I f. Ἐπιγένης II); (91) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 113 (Ἐπιγέ[νη]ς: II s. Ἐπιγένης I)

—Phrearrhioi: (92) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 73 ([Ἐ]πιγέ̣[νης])

—Phyle: (93) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 25 (f. Ἀφροδίσιος)

—Sounion: (94) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 14 (f. Ἀλέξιππος)

—Steiria: (95) a. 217 AD  Ag. XV 477, 20 (Αἴλ. Ἐπιγένης)

—Xypete: (96) iv BC  SEG LIV 341 = LVII 218; (97) m. iv BC  IG II² 6929, 1, 3 (PA 4814) (s. Δίαιτος, f. Νίκιππος II)

—tribe Antiochis: (98) 409 BC  IG I³ 1191, 342 (-νς)

—tribe Kekropis: (99) m. iv BC  IG XII (6) 262, 217 ([Ἐπ]ιγ̣ένης)

Athens?: (100) f. iv BC  PCG 5 pp. 165 ff.; (101) iii BC  SEMA 1797 (Ἐπιγέ[νης]: s. Φιλοκλῆς); (102) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 96; (103) 256/5 BC  IG II³ (4) 651, 4 ([Ἐπι]γένης); (104) ii/i BC  IG XII (3) 332 + 1297, 5 (Ἐπι(γ)ένης: f. Πύθαρχος); (105) i AD  IG II² 2002, 8; (106) inc. ZPE 228 (2023) p. 157 no. 51

Athens*: (107) 408/7 BC  IG I³ 476, 91 (hεπιγέν[ς]: slave); (108) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 40; (109) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 14 (Ἐπιγ(έ)νης: f. Ἀντιγένης); (110) iii-ii BC  Ag. XXI F 223; (111) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 68 f. (f. Ἀνίκητος, [--]οδᾶς); (112) 142/3 AD  IG II² 2049, 148 (f. Κάλλιστος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (113) inc. IG II² 8864 (LGPN III.B (3))

    Caria, Miletos: (114) imp. IG II² 9706/7 (LGPN V.B (8)) (f. Ἰσιδώρα)

    Keos, Ioulis: (115) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 291 (LGPN I (46)) (s. Ἱππόνικος)

    Lakonia, Gerenia: (116) m. iv BC  IG II² 11335 + SEG XIII 194 (LGPN III.A (11)) (s. Ἑρμογένης II)

    Sicily, Syracuse: (117) ii-i BC  IG II² 10391 (LGPN III.A (15)) (f. Ἕλωρις)

Ἐπιγήθης

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 20 (PA 4823) (Ἐπιγθς)

—Eroiadai: (2) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 22

Ἐπιγόνα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9558 = AIUK 4.6 (2022) no. 42 (LGPN V.B (1)) (d. Μοσχίων)

Ἐπιγόνη

Athens: (1) imp. IG II² 7588 + SEG XVII 106 ([Ἐ]πιγόνη)

—Myrrhinoutta: (2) ii/iii AD  SEMA 457 (d. Εὔπορος)

—Oion: (3) ii AD  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.) (d. Ἀρίστων)

Athens?: (4) c. 44 BC  SEG LIV 235, 96 (Ἐπ[ι]γόνη)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i-ii AD   IG II² 9557 (LGPN V.B (4)); (6) ~ IG II² 9749 (LGPN V.B (5)) (Λικιννία Ἐπιγόνη Ἀπολλωνία); (7) ii AD  IG II² 9559 (LGPN V.B (6)) (d. Σέλευκος)

Ἐπίγονος

Athens: (1) f. iv BC  Ag. XIX H 65 (SEMA 2598); (2) 393 BC  Ar., Ec. 167 (fict.); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 no. 138; (4) s. ii BC  IG II² 4256, 11; (5) 138/7 BC  FD III (2) 11, 12 (f. Κρίτων); (6) 135/4 BC  Thompson, New Style Coinage 351-3; 357; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4824) (Ἐπίγο(νος)); (7) 112/11 BC  Thompson, New Style Coinage 691-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4825) (Ἐπίγο(νος)); (8) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 35 (s. Μεννέας); (9) i AD  SEG LVIII 172 b, 5 ([Ἐ]πίγονος); (10) 155/6 AD  IG II² 2068, 205 (Λ. Ἐπίγονος); (11) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 2; (12) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 14 (f. Ἀντᾶς); (13) c. 195 AD  SEG LIX 174, 72; (14) c. 198 AD  Ag. XV 443, 31 (Ἐπίγον[ος]); (15) 238-242 AD  IG II² 2239, 103; cf. 279 ([Ἐ]πίγονος); (16) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 27

—Acharnai: (17) imp. SEMA 143 (s. Σῶσος)

—Amymone: (18) 203-211 AD  IG II² 2207, 25 (I f. Ἐπίγονος II); (19) ~ (II s. Ἐπίγονος I)

—Anagyrous: (20) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 17; (21) f. i AD  IG II² 1732, 6

—Ankyle: (22) iv BC  IG XII (8) 22, 4

—Athmonon: (23) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 4 (I f. Ἐπίγονος II); (24) ~ (II s. Ἐπίγονος I)

—Azenia: (25) s. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 17; SEG XXVIII 167, 16 (Ἑρέν. Ἐπίγονος)

—Besa: (26) 128-131 AD  IG II² 2041, 22 (s. Ἴκελος)

—Cholargos: (27) imp. Ag. XVII 356; (28) 185/6 AD   IG II² 2111/12, 11 (Π. Αἴλ. Ἐπίγονος: I f. Π. Αἴλ. Ἐπίγονος II, Π. Αἴλ. Ἀσιατικός); (29) ~ IG II² 2111/12, 55 (Π. Αἴλ. Ἐπίγονος: II s. Π. Αἴλ. Ἐπίγονος I)

—Cholargos?: (30) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 43 (Αἴλ. Ἐπίγονος)

—Euonymon: (31) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 9 (s. Σύντροφος: deme - M.J.O.)

—Gargettos: (32) imp. IG II² 2082, 25; (33) c. 130-150 AD  Ag. XV 332, 5 (s. Λ̣[--]); (34) 142/3 AD  IG II² 2049, 43; 3740, 24 (s. Εὔκαρπος); (35) c. 144-172 AD  IG II² 2059, 15; 2086, 52; Ag. XV 406, 10-12 (I f. Μηνόδωρος, Στράτων, Ἐπίγονος II); (36) 171/2 AD  Ag. XV 406, 12 (II s. Ἐπίγονος I); (37) c. 188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 6 (Ἐπίγον[ος]: f. Κάρπος)

—Halai (Aixonides): (38) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 62 (s. Διόδωρος)

—Hamaxanteia: (39) c. 155 BC  Ag. XV 226, 27

—Kephisia: (40) 109/10 AD  IG II² 2017, 13; (41) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 105 (f. [...]λιος)

—Koile: (42) f. ii AD  IG II² 6485, 1 (s. Ἀπολλώνιος)

—Kydathenaion: (43) imp. Ag. XV 318, 29 (s. Ζώπυρος); (44) 100/1 AD  IG II² 2030, 10 f. (s. Φιλήμων); (45) ii AD  Ag. XXI D 44 (s. Φιλήμων); (46) c. 168 AD  Ag. XV 376, 30 (Ἐπίγο[νος]); (47) 176/7 AD  IG II² 2107, 10 (s. Φιλήμων)

—Lamptrai?: (48) m. iii BC  IG II² 1294 = SEG L 162, 2; HThR 37 (1944) p. 93 (deme) (s. Ἔνδιος)

—M--?: (49) i AD  IG II² 11717 (f. Ἰουκοῦνδος)

—Marathon: (50) 107-97 BC  IG II² 1011 IV, 103 (cf. PA 6242); FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 41 (f. Ζωΐλος)

—Melite: (51) 142/3 AD  IG II² 2049, 92 (f. Σωκράτης)

—Oion (Kerameikon): (52) s. ii AD  Ag. XV 421, 18 (s. Εὔκαρπος); (53) 154/5 AD   IG II² 2067, 54 f. (I f. Πάννυχος, Ἐπίγονος II); (54) ~ IG II² 2067, 55 (II s. Ἐπίγονος I)

—Pallene: (55) i AD  Ag. XV 309, 47; (56) 87-139 AD  IG II² 1996, 66; Ag. XV 333, 51 (I s. Ἀλέξανδρος, f. Ἐπίγονος II); (57) 138/9 AD  Ag. XV 333, 51 (II s. Ἐπίγονος I); (58) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 92 (f. Ἅγνος); (59) c. 190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 20 (f. Κτῆτος); (60) c. 191-220 AD  IG II² 2119, [78], 258; Ag. XV 467, 8; 472, 35 (s. Γλαῦκος)

—Peiraieus: (61) 107/6 BC  IG II² 1011, 29, 61, 65, 75, 121 (PA 4827) (s. Δημήτριος); (62) 168-170 AD  Ag. XV 373, 47; 378, 44; 380, 50 f. (Stephanis 857) (s. Πρόκλος)

—Phlya: (63) i BC/ i AD   Ag. XV 303, 14 (s. Σωτήριχος); (64) ~ Ag. XV 303, 16 (s. Ἀλεξ[--]); (65) 145/6 AD  IG II² 2052, 56 (I f. Ἐπίγονος II); (66) ~ (II s. Ἐπίγονος I); (67) c. 150-177 AD  IG II² 2063, 19; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 21; Ag. XV 392, 42 (Δωνᾶτος ὁ καὶ Ἐπίγονος); (68) 155/6 AD  IG II² 2068, 66 (s. Ἀττικός); (69) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 39 (f. Ἐπίκτητος I); (70) 173/4 AD  IG II² 2103, 106 (s. Νικόστρατος); (71) c. 174-189 AD  Ag. XV 392, 41; 416, 16; SEG XXIX 127 II, 20, 52 (s. Ἐπίκτητος); (72) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 66 (s. Χρυσόγονος)

—Phyle: (73) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 22 (s. Ἰσίδοτος)

—Sounion: (74) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 28 (s. Λυσίμαχος)

—Sphettos: (75) m. ii AD  IG II² 3607, 28 (s. Ἀπολλώνιος); (76) 163/4 AD  IG II² 2086, 85; 2087, 51 (f. Ἰσίδοτος); (77) 168/9 AD  Ag. XV 373, 15 (s. Μᾶρκος); (78) c. 170-200 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 81; IG II² 2113, 108; 2119, 57-9, 135, 246; Ag. XV 440, 22 f.; 453, 19-21 (I s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος II, Ἀθηνίων, Ἐπίγονος II, Λίβερτος); (79) ii/iii AD   IG II² 2119, 59; Ag. XV 453, 21 (II s. Ἐπίγονος I); (80) ~ Ag. XV 453, 18 ([Ἐ]πίγονος: s. Ῥοῦφος); (81) a. 212 AD  Ag. XV 440, 7 (Ἐ[πί]γονος: s. Ἀφροδίσιος); (82) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 1 (Ἐπίγον[ος])

—Sphettos?: (83) ii/iii AD  Ag. XV 453, 22 ([Ἐπίγ]ο[ν]ος: s. Ζ[--]); (84) 196-201 AD  IG II² 2132, 36 (s. Ἰσίδοτος: deme - S.G.B.); (85) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 61 (deme - M.J.O.)

—Sybridai: (86) c. 145-156 AD  IG II² 2058, 11; 2068, 184 (Τιβ. Κω. Ἐπίγονος)

—Sypalettos?: (87) inc. IG II² 4096 = IEleusis 666, 2

—tribe Aigeis: (88) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 64

—tribe Akamantis: (89) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 94

—tribe Hadrianis: (90) 232-234 AD  IG II² 2237, 110 (I f. Αὐρ. Ἐπίγονος II); (91) ~ (Αὐρ. Ἐπίγονος: II s. Ἐπίγονος I)

—tribe Hippothontis: (92) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 102 (s. Τρόφιμος); (93) 238-242 AD   IG II² 2239, 279 (II s. Ἐπίγονος I); (94) ~ IG II² 2239, 279 f. (I f. Ἐπίγονος II, Μεγιστόδωρος)

—tribe Kekropis: (95) 255/6 AD  IG II² 2245, 296 (s. Στρα.)

—tribe Pandionis: (96) 255/6 AD  IG II² 2245, 111 (s. Ζώσιμος); (97) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 75

Athens?: (98) iv-iii BC  IG II³ (4) 1618 (Ἐπίγο[νος]); (99) ?i-ii AD  AD 18 (1963) Chron. p. 35; (100) imp. SEMA 2342 (Ἐπίγο[νος]: f. Π. Κορν. Ἀπολλωνία); (101) m. i AD  IG II² 1984, 16 (Ἐπί[γον]ος); (102) s. i AD  IG II² 1998, 20; (103) 100/1 AD  IG II² 2030, 40; (104) ii AD   Ag. XVII 933 (f. Νικομ[--]); (105) ~ SEMA 2321 (f. Φωσφόρος); (106) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 31, 68 (s. Οἰνεύς); (107) s. ii AD  Ag. VII p. 108 no. 454; SEG LVIII 288 (lamp); (108) 161-212 AD  IG II² 2280, 26 (Ἐπί[γο]νος: s. Μηνόδωρος); (109) ii/iii AD  Ag. XVIII X747 (Ἐπίγον[ος]: f. Στέφανος); (110) iii AD   IG II² 2073, 29 (s. Ἐπιγ[--]); (111) ~ IG II² 2073, 43 (f. Σύμφορος)

Athens*: (112) f. iv BC  IG II² 2346, 109 ([Ἐπί]γονος); (113) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 501 (freed.); (114) c. 100-125 AD   IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 97 (epeng.); (115) ~ Ag. XXI F 282 ([Ἐπ]ίγονος); (116) ii AD  Ag. XXI F 287; (117) c. 120 AD   IG II² 2018, 98 (s. Ἀττικός: epeng.); (118) ~ IG II² 2018, 120 (s. Ἀγαθόπους: epeng.); (119) c. 120 AD  IG II² 2018, 136 (f. Ἱέραξ); (120) 135/6 AD  IG II² 2001, 20 (f. Δίων); (121) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 25 (s. Διοκλῆς: epeng.); (122) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 50 (f. [--]ης); (123) s. ii AD  IG II² 2082, 89 (f. Ὑγῖνος); (124) 155/6 AD  IG II² 2068, 130 (epeng.); (125) 167/8 AD  IG II² 2089, 86 (Ἐπίγο[νος]: f. [--]ιος); (126) 169/70 AD   IG II² 2097, 112 (f. Ὀνήσιμος); (127) 169/70 AD  IG II² 2097, 151 (I f. Ἐπίγονος II); (128) ~ (II s. Ἐπίγονος I: epeng.); (129) ~ IG II² 2097, 159 (s. Ἀπολλο.: epeng.); (130) 169/70 AD  IG II² 2097, 247 (I f. Ἐπίγονος II); (131) ~ (II s. Ἐπίγονος I: epeng.); (132) 173/4 AD  IG II² 2103, 207 (I f. Ἐπίγονος II); (133) ~ (II s. Ἐπίγονος I: epeng.); (134) 173/4 AD  IG II² 2103, 279 (s. Εἰ.: epeng.); (135) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 25 (s. Περιγένης: epeng.); (136) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 18 (I f. Ἐπίγονος II); (137) ~ (II s. Ἐπίγονος I: epeng.); (138) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 142 ([Αὐ]φί. Ἐπ[ίγ]ονος: epeng.); (139) 179/80 AD   IG II² 2083, 68 (s. Ζώσιμος: epeng.); (140) ~ IG II² 2083, 83 (f. Ζωσιμιανός); (141) c. 180 AD  IG II² 2106, 18 (s. Δορυφόρος: epeng.); (142) 184/5 AD  IG II² 2128, 195; 2129, 22 (f. Εὔτυχος); (143) 187/8 AD  IG II² 2113, 190 (s. Νικίας: epeng.); (144) 191/2 AD  IG II² 2119, 117 (s. Μόσχος: epeng.); (145) iv AD  Ag. XXI F 318

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (146) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 101 (LGPN V.B (33)) (f. Σαραπίων); (147) i BC-i AD  SEMA 1306 = SEG L 257, 3 (LGPN V.B (39)) (f. Ἰσίδωρος); (148) i AD  IG II² 9560 (LGPN V.B (49)) (s. Ἀντίοχος); (149) ?i AD  SEMA 1306 = SEG L 257, 1 (LGPN V.B (38)); (150) ii-iii AD  IG II² 9369 (LGPN V.B (54)) (f. Ἄγων); (151) c. 116 AD   IG II² 2026, 38 (LGPN V.B (56)) (f. Λάχης); (152) ~ IG II² 2026, 61 (LGPN V.B (57)) (s. Ἰσίδωρος)

    Cyrenaica, Cyrene: (153) iii BC  SEMA 1191 (LGPN I (10)) (f. Θεόφιλος)

Ἐπίδαυρος

Athens:

—Hermos: (1) m. ii BC  ID 1941, 1; 1992 bis, 1; 2287 right side?; 2589, 55; 2594, 10; 2630, 7 (PA 4828) (f. Ἀπολλόδωρος, Γλαῦκος)

Ἐπίδρομος

Athens: (1) s. vi BC  CAVI 945 (Beazley Addenda p. 391) (kalos); (2) 510-500 BC  CAVI 144; 1924; 2450; 2560; 2698; 2869; 2905; 3075; 3488; 3714; 3731; 3892; 4140; 4438; 4456; 4815; 4864; 6455; 6670; 7148; 7363; 7948; cf. ARV² p. 1577; Beazley Addenda p. 394 (PA 4829) (kalos); (3) f. v BC  IG I³ 1150, 5 ([Ἐ]πίδρομος); (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 41 (PA 4830)

Ἐπιείκης

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 204, 241, [320] (hεπιείκς: slave)

Ἐπίζηλος

Athens: (1) 490 BC  Hdt. vi 117 (PA 4832) (s. Κουφαγόρας); (2) iv BC  SEMA 1798 (Ἐπίζηλ(ο)ς)

—Angele: (3) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 102; (4) 175/4 BC  IG II³ (1) 1316, 4 (f. Ἀντιχάρης)

—Halai: (5) c. 425-415 BC  IG I³ 960, 2; 999 = IEleusis 39 (PA/APF 4833) (f. Πυθόδωρος)

—Halai (Araphenides): (6) c. 259-234 BC  IG II³ (1) 983, 46; 1023, [29]; 1029, 8 (f. Δημοφάνης); (7) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 44; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 4834) (s. Δημοφάνης)

—Paiania: (8) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 12 (PA 4835) (f. Ἑρμογένης)

—Philaidai: (9) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 34 (Ἐπίζηλ[ος])

—Phrearrhioi: (10) m. iv BC  Ag. XIX P 13, 72, 76; XIX P 30, 14?

—tribe Leontis: (11) 409 BC  IG I³ 1191, 149 (PA 4831) ([Ἐπί?]ζλος, [Ἀρί?]ζλος)

Ἐπιθάλης

Foreign Residents:

    Troas, Lampsakos: (1) m. iv BC  IG II² 9157 = Kerameikos II 36 (LGPN V.A (1)) (s. Δημήτριος)

Ἐπίθαλλος

Athens?: (1) s. iv BC  SEMA 1799

Ἐπιθέτης

Athens: (1) iv BC  IG II² 11280; 12556 (PA 4835a); (2) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 90 (Ἐπιθέ[της]); (3) ?78/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1158-64 (PA 4836)

—Aithalidai: (4) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 38; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 4837) ([Ἐ]πιθέτης: s. Ἀφρόδιτος); (5) c. 50 BC  Ag. XV 272, 4 ([Ἐπι]θέτης: s. Ἀντικράτης)

—Aphidna: (6) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 15; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 4838) (f. Καλλίστρατος)

—Xypete: (7) c. 330 BC  IG II² 1927, 15 (PA 4839) (s. Ἀντικλῆς)

Ἐπιθύμητος

Athens:

—tribe Leontis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 129, 184 (Αὐρ. Ἐπιθύμητος: s. Ἐπιτ.)

Athens*: (2) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 45 (Ἐπιθύμη(τ)ος)

Ἐπικαρπία

Athens: (1) f. i AD  IG II² 2337, 22 ([Ἐ]πικαρπία)

—Paiania: (2) ii AD  SEMA 512 (Ἐπικα[ρ]πία: d. Φίλητος)

Athens?: (3) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 59

Athens*: (4) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 6 p. 361

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i AD   IG II² 9561 (LGPN V.B (2)) (d. Λάμαχος); (6) ~ IG II² 9562 (LGPN V.B (3)) (d. Μηνόφιλος); (7) imp. IG II² 9873 + SEG XII 197 (LGPN V.B (1)) (m. Σμυρνίων); (8) ii AD   IG II² 9563 (LGPN V.B (4)) ([Ἐ]πικαρπία: d. Νούϊος); (9) ~ IG II² 9564 (LGPN V.B (5)) (d. Τιμαγόρας)

    Palestine, Gadara: (10) i BC  IG II² 8449; cf. ZPE 29 (1978) p. 64 (d. Εὔνους)

Ἐπίκαρπος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 76 (s. Εὔτυχος)

—tribe Ptolemais: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 194 (Ἐπίκαρ(πος): f. Μητρᾶς)

Ἐπικάτιος

Athens?: (1) c. 520-480 BC  Graef--Langlotz II 1431 = CAVI 1627

Ἐπικέρδης

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11043

Athens*: (2) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 485 (freed.)

Ἐπικλείδης

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  IG II² 3833 (PA 4841) (s. Ἀρχέστρατος)

—Eleusis: (2) 394/3 BC  IG II³ (4) 42, 2, 4 (f. Εὐβουλίδης, Δίκτυς)

—Leukonoion: (3) m. iv BC  IG XII (6) 262, 125

—tribe Hippothontis: (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 241 (s. Εὐθύδημος)

—tribe Oineis: (5) 464 BC  IG I³ 1144, 76 ([Ἐπ]ικλείδς)

Ἐπικλῆς

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 1243 (PA 3113) (s. Δαμασίστρατος); (2) f. iv BC   IG II² 10876 (PA 4843a); (3) ~ SEMA 2114 (-κλέης); (4) iv BC   Audollent, Defix. Tab. 60, 6; (5) ~ Plu., Mor. 848c (PA 4842); (6) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 68 (PA 4845a) (II s. Ἐπικλῆς I); (7) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 68 (cf. PA 4845a) (I f. Ἐπικλῆς II); (8) s. iv BC   Wehrli, Schule Arist. vii fr. 58 (PA 4844) (-κλέης); (9) ~ Hyp. fr. xxii (PA 4843); (10) 138/7 BC  FD III (2) 11, 13 (f. Ἀρίστων); (11) 131/0 BC  IG II² 1227, 1; Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 1; ID 2601, 1; FGrH 244 F 55; ZPE 84 (1990) p. 136 T 60 (PA 4845) (archon epon.); (12) ii/i BC  Kerameikos III A 4, 2 ([Ἐ]πικλῆς: s. Ἐπ[--]); (13) i BC  Ag. XV 263, 6 (Ἐπικλ[ῆς]: f. Ἀγάθων); (14) 61-55 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 126, 136 (s. Ἐπίνικος); (15) i AD  IG II³ (4) 1118 (IG II² 5942); cf. ARMA 3 p. 100 no. 472 a (f. Μητροδώρα)

—Acharnai: (16) m. ii BC  IG II² 1223, 1, 15; SEG XLI 115 II, 47 (s. Κράτιος); (17) f. i AD  IG II² 4040; Hesp. 60 (1991) p. 207 (name) ([Ἐπ]ικλῆς: s. Κράτιος)

—Aixone: (18) 433/2 BC  Th. i 45. 2 (PA 4846) (f. Πρωτέας)

—Atene: (19) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12, 6 + Hesp. Index 1-10 p. 53 (Ἐ[πι]κλῆς - Hesp. Index, Ε[ὐρυ]κλῆς - Hesp.)

—Gargettos: (20) s. iv BC  IG II² 5844 (cf. PA 4847) (f. Ἐπαγήλας); (21) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 37 (cf. PA 4847)

—Halai (Aixonides): (22) 304/3 BC  Ag. XV 61, 200

—Iphistiadai: (23) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 99; 922, 111 (s. Καλλίμαχος)

—Kephisia: (24) iv BC  SEG L 159, 1 ([Ἐ]πικλῆς)

—Kropidai: (25) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 111 (Ἐπ[ικλῆ]ς: I f. Ἐπικλῆς II); (26) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 111 (PA 4850) (II s. Ἐπικλῆς I); (27) 93/2 BC   ID 1764, 16 (cf. PA 4849) (I f. Ἐπικλῆς II); (28) ~ ID 1764, 16 (PA 4849) (II s. Ἐπικλῆς I)

—Melite?: (29) 24/3 BC  Ag. XV 290, 54 (f. (ad.) Ἰσίδοτος)

—Paiania: (30) c. 70-80 AD  SEG XXVIII 164, 4 (I f. Ἐπικλῆς II); (31) ~ (II s. Ἐπικλῆς I)

—Sphettos: (32) 367-350 BC  Ag. XIX P 5, 71; XIX P 13, 34 (-κλέης)

—Thorikos: (33) 435/4 BC  IG I³ 465, 120 (= PA 4848); IG I³ 464, 92 f. (-κλς)

—tribe Aigeis: (34) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 13

—tribe Akamantis: (35) c. 420 BC  City beneath the City 452, 18 (-κλς)

—tribe Antiochis: (36) c. 411 BC  IG I³ 1186, 158 (-κλς)

—tribe Erechtheis: (37) c. 100 BC  Ag. XV 257, 3 ([Ἐπ?]ικλῆς: tribe - S.G.B.)

—tribe Leontis: (38) 409 BC  IG I³ 1191, 125 (Ἐ[π]ικλς)

Athens?: (39) s. iv BC  IG II² 2347, 18

Athens*: (40) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 98 ([Ἐπ]ι̣κλῆ[ς]?: epeng.)

Foreign Residents:

    Argolis, Hermione: (41) s. vi BC  Plu., Them. 5. 3 (Stephanis 858 (LGPN III.A (3)))

Ἐπικουριανός

Athens:

—Gargettos: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 111 ([--]ν. E4pikouriano1s)

Ἐπίκουρος

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 684 (Ἐπίκο[ρος]); (2) 428/7 BC  Th. iii 18. 3 (PA 4851) (f. Πάχης); (3) v/iv BC  Ar., Ec. 644 and Schol. (PA 4853); (4) s. iv BC  SEG LVIII 166, 3 f.; (5) 318 BC  Plu., Phoc. 38 (cf. PA 4854); (6) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 116 (Ἐπί[κ]ουρος)

—Aphidna: (7) 304/3 BC  Ag. XV 59, 15; 61, 267; cf. SEG LI 93 (Ἐπίκουρ̣ο̣ς - Lambert, Ἐπικρά[της] - Ag.: f. Πολύνικος)

—Gargettos: (8) 341-270 BC  PA 4855; RE (4) (s. Νεοκλῆς I, Χαιρεστράτη (Athens)); (9) 13/12 BC  IG II² 1963, 31 ([Ἐ]πίκουρος: s. Ἀσκληπιόδωρος)

—Kopros: (10) ?409/8 BC  IG I³ 376, 12, 40, 43 (PA 4852) (-κορος)

—Oinoe (Hippothontid): (11) s. iv BC  IG II² 2393, 13 (PA 4856) ([Ἐ]πίκουρος: s. [..]μο[...]ς)

—Oion (Dekeleikon): (12) f. iv BC  SEG LI 147, 17 ([Ἐπίκο?]υρος - S.G.B.); (13) 335/4 BC  Ag. XV 43, 179 (Ἐπ[ίκ]ουρος: deme - S.G.B.)

—Rhamnous: (14) f. iii BC  IG II³ (1) 857, 1 f.; 858, 2 (= PA 4854); IG II³ (1) 859, 2; cf. AE 1979, p. 27 (s. Ἐπιτέλης)

Athens?: (15) ?hell. D.L. x 26; (16) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 17, 71 (s. Νικίας)

Ἐπικράτεια

Athens: (1) ?iv/iii BC  IG II² 2676 = Finley, SLC p. 159 no. 143, 6 f. (PA 4857)

—Ikarion: (2) s. iv BC  IG II² 6279 (PA 4858) (d. Ἐπικράτης)

Athens?: (3) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 92 (-τια)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) inc. IG II² 9566 (LGPN V.B (1)) (-τια: d. Μενεκράτης)

Ἐπικράτης

Athens: (1) 429/8 BC  IG I³ 282, 4 f. (Ἐπικρ̣[άτς]); (2) 400/399 BC  IG II² 1375, 24; 1377, 4 f.; 1378, 6 (Ἐπ[ικ]ράτη[ς]); (3) f. iv BC   IG II³ (4) 712, 6 (PA 4880) (f. Σώστρατος); (4) ~ Pl., Phdr. 227b; [D.] lxi 1 (PA 4860); (5) 354-335 BC  Lycurg. fr. v no. 3; D. xxiv 27 (= PA/APF 4863); Hesp. 90 (2021) p. 688, 4; (6) s. iv BC   Hyp., Ath. 24 (PA 4862) ([Ἐπ]ικράτης); (7) ~ IG II² 1669, 4 ([Ἐπι]κρά[της]); (8) 345-341 BC  CID II 31, 74; 32, 3 (PA 4861); (9) c. 342/1 BC   Ag. XIX P 26, 310 f. ([Ἐ]πικράτης); (10) ~ Ag. XIX P 26, 325 (s. Α[--]); (11) c. 338/7 BC  Ag. XIX P 29, 5?, 11 (cf. APF 4909); (12) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 70 (PA 4867) (s. Ἐπιγένης); (13) 322 BC   IG II² 1632, 249 (cf. PA 4912 (APF p. 180)); (14) ~ IG II² 1632, 275 (cf. PA 4912 (APF p. 180)) (Ἐπ[ικ]ράτης); (15) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 103; (16) ?315/14 BC  IG II² 1479, 47; 1480, 25 (f. Κρατῖνος); (17) 302/1 BC  IG II² 502, 14 f. (Ἐπικ[ράτης]); (18) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 nos. 139-43; (19) iii/ii BC  IOrop 198, 5 (f. Νικόδρομος); (20) 147/6 BC  ID 1504, 1, 50; 1505, 41; Ag. XVI 307, 4; SEG XLVIII 1040, 6; Hesp. 57 (1988) p. 241 (date) (PA 4865) (archon epon.); (21) 138-127 BC  FD III (2) 11, 21; 47, 15, 28; 68, 32 = CID IV 114; IG II² 1132, 46, 72 (f. Ἐλπίνικος); (22) 128/7 BC  FD III (2) 24, 47 (s. Ἀφροδίσιος); (23) 106/5 BC  FD III (2) 25, 7 (f. Σωκλῆς); (24) i-ii AD  Phoros p. 119 no. 4, 13; (25) ii AD  Luc., Charid. 1 (f. Πρόξενος: fict.); (26) 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 8 ([Ἐπι]κράτης: II s. Ἐπικράτης I); (27) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 8 ([Ἐπι]κράτης: I f. Ἐπικράτης II); (28) inc. Unp. (Volos, tit. sep.); cf. PAA 4 p. 199 (f. Βουβάλη)

—A--: (29) m. iv BC  IG II² 2386, 11 (PA 4872) (s. Εὐκτήμων)

—Acharnai: (30) c. 470 BC  Plu., Them. 24 (PA 4886); (31) s. iv BC  IG II² 1492, 110 (PA 4888) (Ἐπικρά[τη]ς: s. Ἱπποκλῆς); (32) 302/1 BC  IG II² 505, 5 (PA 4887) (s. Διοκλῆς)

—Agryle: (33) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 79 (f. Φρύνιχος)

—Aigilia: (34) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 25 (PA 4875) (f. Ἀριστόδημος)

—Aithalidai: (35) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 69 (PA 4876); (36) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 10 (f. Σῖμος)

—Aixone: (37) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 19 (PA 4877) (s. Εὐκράτης)

—Alopeke: (38) ii-i BC  IG II² 5563 (PA 4881) (Ἐπικρά[της]: f. Λυκόφρων); (39) i BC  IG II² 3890 (PA 4882) (s. Σώστρατος)

—Anagyrous: (40) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 41 (PA 4883)

—Anaphlystos: (41) s. iv BC  IG II³ (4) 81, 7 (= PA 4884); Ag. XV 61, 318 (I s. Ἀλεξιάδης I, f. Ἀλεξιάδης II, Καλλικράτης); (42) 304/3 BC  Ag. XV 61, 319 (s. Ἀλεξιάδης); (43) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 26 ([Ἐπικράτη]ς?: II s. Ἀλεξιάδης II)

—Angele: (44) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 37 (PA 4873) (s. Φιλοκλῆς)

—Aphidna: (45) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 31, 46 (PA 4885) (s. Γλαύκων)

—Athmonon: (46) m. iv BC  IG II² 2385, 52 (PA 4869) (s. Φιλοκράτης); (47) 148-134 BC  IG II² 1940, 45 (PA 4874) (f. Εὐθυμίδης); (48) f. i BC  IG II³ (4) 1724 I, 1

—Berenikidai: (49) f. iii AD  IG II² 5875 = AIUK 8 (2019) no. 5 (Αἴλ. Ἐπικράτης: s. Π. Αἴλ. Ζήνων)

—Besa: (50) f. iv BC  SEMA 168 (f. Δημοχάρης)

—Boutadai: (51) i BC  IG II² 5911 (f. Κλεονίκη)

—Cholargos: (52) c. 100 BC  ID 2607, 17 (I f. Ἐπικράτης II); (53) ~ (II s. Ἐπικράτης I)

—Cholleidai: (54) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 40 (s. Εὐκλῆς); (55) iii BC  IG II² 7802 (PA 4915) (f. Μακαρία); (56) s. i BC  IG II² 2461, 122 (PA 4916) ([Ἐ]πικράτης: s. Νίκανδρος)

—Eleusis: (57) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 35-7 ([Ἐπ]ικράτης: s. Φιλοκράτης); (58) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 565 (PA 4890) (f. Φιλοκράτης)

—Erchia: (59) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 65 b (Ἐπ̣ικράτη̣ς: s. Σατ.)

—Euonymon: (60) c. 342-338 BC  Ag. XIX P 26, 290, 295 f.; XIX P 29, 19?; XIX P 32, 12? (PA/APF 4891) (s. Ἰσοκράτης); (61) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 27; (62) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 33 (cf. APF 4386) (s. Ἀνδροκλῆς); (63) c. 210 BC  IG II² 3473 = SEG LIX 216, 8; Tracy, ALC p. 60 (date) (PA 4892) (s. Ἀγίας, Δημητρία (Paiania))

—Gargettos: (64) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 26 (PA/APF 4889); (65) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 105 c (Ἐπικράτ[ης]); (66) c. 330-320 BC  IG II² 1571, 6 (f. Πολυκράτης)

—Halai: (67) f. iv BC  IG II³ (4) 1563 (PA 4878) (s. Ἐπιχάρης)

—Halai (Aixonides): (68) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 64 (s. Σημιάδης)

—Halai (Araphenides): (69) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 12 (PA 4879) (s. Νικομένης)

—Ikarion: (70) f. iv BC  IG II² 1178, 8 f. (PA 4893); (71) m. iv BC  IG II² 6279 (cf. PA 4893) (f. Ἐπικράτεια)

—Ionidai: (72) c. 340-317 BC  IG II² 6304 (PA 4894) (s. Κηφίσιος)

—Kedoi: (73) 128/7 BC  SEG XV 104, 151 (s. Τίμων)

—Kephisia: (74) v/iv BC  PA/APF 4859; RE (3) + Supplbd. 3; (75) f. iv BC  IG II² 6444 (cf. APF 4859)

—Kerameis: (76) c. 380 BC  IG II² 1928, 4 (PA 4896) (Ἐπ(ι)κράτης: s. Δημοκράτης); (77) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 57 (PA 4897) (Ἐπ̣ικράτ̣[ης]: s. Ὀλυμπίων); (78) f. iii BC  IG II³ (1) 915, 27 (PA 4895) (Ἐπι[κρ]άτης: f. Δημοκράτης)

—Kettos: (79) 324/3 BC  IOrop 353 A, 41 (s. Σπουδίας)

—Kol--: (80) 322 BC  IG II² 1632, 156 (PA/APF 4898)

—Korydallos: (81) m. iv BC  IG II² 6542 (f. Ἐρασιφῶν)

—Kydathenaion: (82) iii BC  IG II² 3214 a (p. 349) (f. Ἀπολλ[--])

—Lakiadai: (83) iii BC  IG II² 6616 (PA 4899) (f. Ἀπολλώνιος); (84) i BC  IG II² 6617 (f. Ἀπολλώνιος)

—Lamptrai: (85) 405 BC  IG I³ 1032, 147, 266; (86) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 9 (PA 4900); (87) 303/2 BC  IG II² 495 = Osborne, Naturalization D 61, 7 f.; IG II² 497, 8 f. (PA 4901) (s. Φιλέας); (88) iii BC  IG II² 6664 (s. Ἀγέας)

—Leukonoion: (89) c. 354-350 BC  IG II² 1682 = IEleusis 141, 22; IG II² 1683 = IEleusis 145, 8 f. (Ἐπικ[ρά]της: s. Κράτης); (90) s. iv BC  IG II³ (4) 892; cf. 945 (s. Πάμφιλος); (91) s. ii BC  ID 1893, 7; 2161, 4; 2205, 4; NPA p. 105 (stemma) (PA 4902) (I s. Καλλίμαχος I, f. Καλλίμαχος II); (92) ii/i BC  FD III (2) 15, 14; IG II² 1720, 9; Cic., ad Fam. xvi 21. 5; cf. Athenaeum 63 (1985) pp. 50 f.; NPA p. 105 (stemma) (PA 4903) (II s. Καλλίμαχος II, f. Καλλίμαχος III); (93) s. i BC  IG II² 1721, 15; 2464, 10; IG II³ (4) 1324, 1; IG XII (8) 26, 5; IEleusis 300, 9; Thompson, New Style Coinage 1253-4 + Chiron 21 (1991) p. 16; NPA p. 105 (stemma) (PA 4903) (III s. Καλλίμαχος III)

—Melite: (94) f. iv BC  IG II² 2373, 6 (Ἐπικρά[της]); (95) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 51 (f. Εὐθύδομος)

—Myrrhinoutta: (96) c. 133/2 BC   ID 2594, 9; 2595, 19 (cf. PA 4904) (I f. Ἐπικράτης II); (97) ~ ID 2594, 9; 2595, 18 (PA 4904) (II s. Ἐπικράτης I); (98) 126/5 BC  ID 1923, 5 (f. Ἰάσων)

—Oa: (99) m. iv BC  SEMA 727 (f. Τιμαρέτη)

—Oe: (100) ?iv/iii BC  IG II² 2706 = Finley, SLC p. 135 no. 58, 4 f.

—Oinoe: (101) m. iv BC  IG II³ (4) 1004 (cf. PA 4905) (f. Μνησικλῆς); (102) 303/2 BC  Ag. XV 62, 233 (s. Καλλίστρατος)

—Oinoe (Hippothontid): (103) c. 330 BC  IG II² 1927, 88 (cf. PA 4905) (Ἐπι[κρ]άτης: f. Τιμοκράτης)

—Oion (Kerameikon): (104) s. i BC  IG II² 2461, 7 f. (PA 4906) (f. Ἀγάθων, Λυσικράτης)

—Paiania: (105) iv BC   SEMA 518, 2 ([Ἐ]πικράτ[ης]: I f. Πασικλῆς); (106) ~ SEMA 518, 4 ([Ἐ]πικ[ράτης]: II s. Πασικλῆς); (107) m. iv BC  Aeschin. ii 150-2; D. xix 287; PCG 2 p. 119 fr. 173 (PA/APF 4908) (Ἐπικράτης ὁ ἐπικαλ. Κυρηβίων: s. Φιλόδημος I); (108) inc. IG II² 7047 (PA 4907) (f. Ζωπυρίων)

—Pallene: (109) c. 377-360 BC  Ag. XIX P 5, 70 f.; IG II³ (4) 24, 41; IG II² 1635, 10, 62; ID 88, 15 (PA/APF 4909) (s. Μενέστρατος); (110) s. iv BC  Ag. XV 43, 214; IG II² 1622, 599; Hyp., Eux. 35 (cf. APF 4909) (s. [...]οτήτου (gen.))

—Peiraieus: (111) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 25 (PA 4910) (s. Διόφαντος); (112) ?hell. SEMA 548 (f. Διόφαντος); (113) imp. IG II² 7161 (cf. PA 4911) (I f. Ἐπικράτης II); (114) ~ IG II² 7161 (PA 4911) (II s. Ἐπικράτης I)

—Pergase: (115) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 32 (s. Ἐπιτέλης)

—Phlya: (116) i BC  IG II² 8485 = AE 1893, p. 173 no. 32 (Ἐπικράτης - AE, Ἐπίκτητος - IG)

—Phrearrhioi: (117) m. iv BC  IG XII (6) 262, 112

—Phyle: (118) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 18; (119) 304/3 BC  Ag. XV 61, 125 (s. Καλλιφάνης)

—Pithos: (120) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 8, 13 (s. Ἀρχέδημος)

—Potamos: (121) m. iv BC  IG XII (6) 275 ([Ἐ]πικράτης: s. Θεαῖος); (122) 324/3 BC  IOrop 353 A, 44 (Ἐπικράτ[η]ς: s. Ἀριστοκράτης); (123) i AD  IG II² 7260 (s. Πατροκλῆς)

—Prospalta: (124) s. iv BC  IG II² 7307 (PA 4913) (s. Καλλίας); (125) 336/5 BC  Ag. XV 42, 321 (Ἐπι[κρ]άτης)

—Ptelea: (126) ii BC  SEMA 588 (f. Σωκλῆς); (127) 140/39 BC  Ag. XV 240, 40 ([Ἐ]πικράτης: f. Νικοκράτης)

—Skambonidai: (128) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 4 c

—Sounion: (129) c. 365-320 BC  IG II² 1933, 5 (= PA 4868); Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 24; 9 II, 17 f. (cf. APF 9688 IX) (s. Πεισιάναξ); (130) c. 170 BC  IG II³ (1) 1398, 2, 7 ([Ἐπι?]κράτης); (131) 156/5 BC  IG II² 1937, 6 (PA/APF 4914)

—Thorikos: (132) 184/3 BC  IG II³ (4) 104, 8

—tribe Antiochis: (133) c. 411 BC  IG I³ 1186, 155 (-τς)

—tribe Attalis: (134) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 78

—tribe Hippothontis: (135) 409 BC  IG I³ 1191, 282 (-τς); (136) 161/2 AD  IG II² 2085, 71 (s. Ἕρμων I)

—tribe Leontis: (137) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 2 (PA 4870) (s. Ἐπικ̣[--])

—tribe Oineis: (138) 157/6 BC  IG II² 957, 55 f. (PA 4871) (s. Ἀρκέσας)

Athens?: (139) v/iv BC  IG II² 12463 (PA 4863a); (140) iv BC  Ag. XVIII C210, 1 (Ἐπικ̣ρ̣άτη̣[ς]); (141) s. iv BC   IG II² 2347, 28; (142) ~ IG II² 2347, 9; (143) s. iv BC   SEMA 1859 (Ἐπικρά[της]: f. Εὐκολίνη); (144) ~ SEMA 2319 (f. Περιστερά, Κράτεια); (145) s. iv BC  IG II² 2347, 17; (146) c. 320 BC  IG II² 2419 + SEG XXVI 209, 9 (Stephanis 860) (Ἐπικράτ̣[ης]); (147) iv/iii BC   IG II³ (1) 898, 99 (Ἐ[π]ι̣κράτη[ς]); (148) ~ PP 16172; cf. Fraser, Ptol. Alex. 2 p. 329 n. 35; Anc. Soc. 20 (1989) p. 178 no. 104 (PA 4864); (149) ?iii BC  CIA App. 76, 12; (150) 256/5 BC   IG II³ (4) 651, 1 ([Ἐπι]κ̣ράτη[ς]?); (151) ~ IG II³ (4) 651, 12 (Ἐπικρά[της]); (152) ?ii BC  IG II² 1940 infra (Ἐπικράτ[ης]?); (153) 183/2 BC  IG II² 2332, 156 (Ἐπικράτ[ης]); (154) 168/7 BC  IG II² 2323, 216 (PCG 5 p. 164) (Ἐπικρ[άτης]); (155) 144/3 BC  ID 2593, 33 (Ἐπικράτ[ης]); (156) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 36 (s. Εὔτυχος); (157) inc. IG II² 11282; (158) ~ SEMA 2367 ([Ἐ]πικράτ[ης])

Athens*: (159) f. iv BC   IG II² 2346, 87 (Ἐπικρά[της]); (160) ~ SEG LVII 228, 1 (f. Σάτυρος); (161) 184/5 AD  IG II² 2128, 116 (s. Ἀθήναιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (162) i BC-i AD   IG II² 10089 (LGPN III.B (8)) (I f. Ἐπικράτης II); (163) ~ IG II² 10089 (LGPN III.B (9)) (II s. Ἐπικράτης I)

    Boiotia, Thebes: (164) ii BC  SEMA 815 = IRhamnous 254 (LGPN III.B s.v. Ἐπικράτεις (5)) (s. Δημήτριος)

    Caria, Miletos: (165) i-ii AD   IG II² 9565 (LGPN V.B (51)) (I f. Ἐπικράτης II); (166) ~ IG II² 9565 (LGPN V.B (52)) (II s. Ἐπικράτης I)

    Epiros, Ambrakia: (167) iv BC  PCG 5 p. 153 T 1-2 (LGPN III.A (30))

    Herakleia: (168) c. 200 BC  SEMA 1079 (Ἐπικράτ̣[ης]: f. Ἡρακλε[--])

    Mysia, Pergamon: (169) hell.-imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 6 p. 386 (LGPN V.A (84)) (f. Ἰσίδωρος)

    Phoenicia, Sidon: (170) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 123 (s. Ἧσυχος)

    Seleukeia: (171) 122/1 BC  IG II² 1006 = SEG XXXVIII 114 V, 125

Ἐπικρατίς

Foreign Residents:

    Phoenicia, Sidon: (1) iii BC  IG II² 10279 (d. Φίλων)

Ἐπικτᾶς

Athens: (1) i BC/ i AD  IG II² 2328, 5; (2) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 18; (3) ?237-256 AD  IG II² 2238 + AE 1972, pp. 58 f. no. 3, 4 (s. Σωτ[--])

—tribe Aigeis: (4) 255/6 AD   IG II² 2245, 82 (Αὐρ. Ἐπικτᾶς); (5) ~ IG II² 2245, 84 (Αὐρ. Ἐπικτᾶς: s. Νικίας)

Athens?: (6) m. i AD  IG II² 1987 + Hesp. 16 (1947) p. 68, 6; (7) 45/6 AD  IG II² 1969, 6; 1971, 6; (8) s. i AD   IG II² 1998, 27; (9) ~ IG II² 1998, 24; (10) 100/1 AD  IG II² 2030, 26 f.; (11) iii AD  IG II² 2283, 20; (12) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 142-145 no. 3, 3, 9, [17], [20]

Athens*: (13) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 83 ([Ἐ]πικτᾶς); (14) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 63 ([Ἐπι]κτᾶς: s. Εὔκαρπος: epeng.); (15) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 109 (s. Ζω[--]: epeng.); (16) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 87 (s. Ζώσιμος: epeng.); (17) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 16 (Ἐπικ(τ)ᾶς: s. Τερ[--]: epeng.); (18) 184/5 AD  IG II² 2128, 197 (s. Συμφᾶς: epeng.); (19) 187/8 AD  IG II² 2113, 219 (s. Θάλλος: epeng.); (20) 194/5 AD  IG II² 2191, 110 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (21) c. 116 AD  IG II² 2026, 28 (LGPN V.B (1)) (s. Δίφιλος)

Ἐπίκτησις

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13458 (SEMA 2684); (2) ~ IG II² 13594 (SEMA 2663)

—Azenia: (3) ii AD  IG II² 5309 ([Ἐ]πίκτησις: d. Λήναιος)

—Kephisia: (4) ii AD  Ag. XVIII X772 ([Ἐπί]κ̣τ̣η̣σις: d. Δημοσθένης)

—Marathon: (5) ii AD  IG II² 6761, 3 (d. Ἀπολλώνιος, Διονυσία)

—Peiraieus: (6) i AD  IG II² 11288; cf. PAA 15 p. 211 (d. Σάτυρος)

—Salamis: (7) i BC/ i AD  SEMA 1411 (d. Ἀσκληπιάδης)

Athens?: (8) iv BC  IG II² 11287; (9) c. 44 BC   SEG LIV 235, 43; (10) ~ SEG LIV 235, 102; (11) i-ii AD  IG II² 11289; (12) imp. SEMA 1564 ([Ἐ]πίκτησις̣); (13) ~ SEMA 1801 (d. Εὔδημος); (14) inc. IG II² 11286 ([Ἐπί]κτησις)

Athens*: (15) imp. IG II² 11285; (16) ~ SEMA 1800 ([Ἐπί]κτησις)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (17) i BC  IG II² 9570 (LGPN V.B (3)) (d. Φίλαγρος); (18) i BC-i AD  IG II² 9569 (LGPN V.B (4)) (d. Εὔπορος); (19) i-ii AD  IG II² 9567 (LGPN V.B (7)) (d. Διονύσιος); (20) imp. SEMA 1276 (LGPN V.B (5)) ([Ἐ]πίκτησις); (21) ~ IG II² 9568 (LGPN V.B (6)) (d. Ἐργοχάρης)

    Herakleia: (22) ii-i BC  IG II² 8642 (d. Μηνόδοτος); (23) inc. Syllektes 1 p. 136 ((Ἐ)πίκτησις: d. Παμμένης)

    Korinthia, Korinth: (24) ii-i BC  IG II² 9067 (LGPN III.A (18)) (d. Δημήτριος)

    Lakonia, Kythera: (25) s. ii AD  IG II² 9111 = AIUK 15 (2022) pp. 47-51 (LGPN III.A (19)) (or Athens, Kytheros: d. Ὄνασος)

    Syria, Antioch: (26) ii BC  IG II² 8170 ([Ἐπί]κτησις: d. Δημήτριος)

    Thrace: (27) i BC  Ag. XVII 507 = IG II² 8908 a (LGPN IV (6)) ([Ἐ]πίκτησις)

Ἐπίκτητος

Athens: (1) c. 540-510 BC  CAVI 1218; 1394; 1982; 2311; 3851; 4417; 4437; 4450-1; 4497-4500; 4907; 5021; 5727; 5732; 5786; 5789; 5826; 6146-7; 6383-6; 7069; 7071; 7084; 7212; 7266; 7281; 7354; 7868; 8101; 8171; cf. ARV² pp. 70 ff.; Beazley Addenda p. 403 (-κτ-: painter/potter); (2) 98/7 BC  FD III (2) 26, 16 (f. Διονύσιος); (3) s. i BC  IG II² 1964, 8 (Ἐπίκτ[ητος]: f. Σωσίβιος); (4) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 11 (Ἐπίκτη[τος]: f. Ἰσίδοτος); (5) i AD  IG II³ (4) 812 (Φλ. Ἐπίκτητος); (6) ii AD   SEG XXXII 198, 3 ([Ἐ]πίκτητ[ος]); (7) ~ Ag. XV 349, 7 ([Ἐ]πίκτητος); (8) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 72 (s. Πρόσδεκτος); (9) 135/6 AD  IG II² 2046, 41; (10) ii/iii AD   IG II² 2481, 12; (11) ~ IG II² 2481, 14 (Ἐπίκτητ[ος]: f. Ἀγαθοκλῆς); (12) 199-208 AD  IG II² 2203, 29 (s. Χ[--]); (13) ?iii AD  IG II² 2489, 15 f. (f. [--]όγο[ν]ος); (14) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 10 (Μέμμιος Ἐπίκτητ[ος]); (15) c. 225-234 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 48; 2237, 29 (Αὐρ. Ἐπίκτητος); (16) 263/4 or 267/8 AD   SEG XXXIII 158, 17; (17) ~ SEG XXXIII 158, 25; (18) iv-vi AD  SEMA 2934 ([Ἐ]πίκτητος)

—Acharnai: (19) 135/6 AD  IG II² 2046, 22 (f. Πάμφιλος); (20) ii/iii AD  IG II² 2361, 13 (f. Νικοστράτη); (21) 235/6 AD  IG II² 2235, 4 + SEG XXXIX 189 ([Ἐ]πίκτητος)

—Anaphlystos: (22) c. 110 AD  Ag. XV 321, 5 (f. Δημοχάρης); (23) c. 110 AD  Ag. XV 321, 14 (I f. Ἐπίκτητος II); (24) ~ (II s. Ἐπίκτητος I); (25) 135/6 AD  Ag. XV 330, 6 (f. [--]ης)

—Athmonon: (26) ?hell. IG II² 5334 (PA 4917); (27) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 24 (I f. Ἐπίκτητος II); (28) ~ (II s. Ἐπίκτητος I); (29) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 27 (f. Ἐλπίνικος); (30) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 113 (s. Εὔπορος); (31) 181/2 AD  Ag. XV 402, 47 f. (I f. Εἰρηναῖος, Συμφέρων); (32) a. 216 AD  Ag. XV 470, 52; 478, 4 (II s. Συμφέρων); (33) a. 217 AD   Ag. XV 476, 20 f. (Αὐρ. Ἐπίκτητ̣[ος]); (34) ~ Ag. XV 478, 3 (f. Συμφέρων)

—Azenia: (35) ii/iii AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 26; IG II² 2193, 39, 117 f.; 2195, 8 f. (I s. Ἰσίδωρος I, f. Ἐπίκτητος II, Νικίας); (36) 201/2 AD  IG II² 2193, 117; 2195, 8 (II s. Ἐπίκτητος I); (37) 211/12 AD  IG II² 2208, 118 (Αὐρ. Ἐπίκτητος: s. Φίλητος)

—Berenikidai: (38) 139/40 AD  IG II² 2044, 58 (f. Δημήτριος); (39) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 8 (s. Στράτων)

—Besa: (40) 145/6 AD  IG II² 2052, 76 (s. Ὀρέντης)

—Cholleidai: (41) ii AD  IG II² 7665, 13 f. (f. Ἰσιάς); (42) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 15; XXXII 191, 3 (Στά. Ἐπίκτητος); (43) 240-253 AD  IG II² 2243, 100 (Στάτ. Ἐπίκτητος)

—Eiresidai: (44) 154/5 AD  IG II² 2067, 88 (I f. Ἐπίκτητος II); (45) ~ (II s. Ἐπίκτητος I)

—Epieikidai: (46) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 45 (s. Σπόρος I)

—Epikephisia: (47) b. 324 BC  IG II² 3207, 21; GRBS 24 (1983) p. 163 (date) (PA 4918); (48) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 39 (s. Ἑρμοκράτης)

—Erchia: (49) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 27 b (Ἐπίκτ̣[ητος]); (50) ii AD  IG II² 6107 (s. Ἀφροδίσιος)

—Eupyridai: (51) 61/2 AD  IG II² 1990 + AE 1972, p. 67 no. 8, 15 (III s. Ἐπίκτητος II); (52) 61/2 AD  IG II² 1990, 7 (I f. Ἐπίκτητος II); (53) ~ (II s. Ἐπίκτητος I, f. Ἐπίκτητος III)

—Hagnous: (54) ii AD  IG II² 3625; IG IV (1)² 691, 1 + Peek, IAEpid 302; cf. Aleshire, Asklepios p. 114 (deme) (and Epidauros: Κύϊντος Ἀλλήϊος Ἐπίκτητος)

—Hermos: (55) m. ii AD  IG II² 6075 (f. Γνώμη)

—Hippotomadai: (56) 143/4 AD  IG II² 2050, 99 (Ἐπίκτητ[ος]: f. Ἡρακλείδης)

—Kikynna: (57) 154/5 AD  IG II² 2067, 87 (f. Ἀπολλώνιος)

—Lamptrai: (58) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 14 (s. Ζώσιμος); (59) 142/3 AD  IG II² 2049, 36 (s. Διονύσιος); (60) 184/5 AD  IG II² 2128, 15 (Ἐπ[ί]κτητος: s. Πολυδεύκης); (61) c. 220 AD  Ag. XV 468, 5

—Leukonoion: (62) 145/6 AD  IG II² 2052, 52

—Marathon: (63) m. ii AD  IG II² 2070, 16 (Κορ. Ἐπίκτητος)

—Melainai: (64) imp. IG II² 6823 (Φλάβι[ος] Ἐπίκτη[τος])

—Melite: (65) i AD  IG II² 7592; (66) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 111 (s. Μᾶρκος)

—Oe: (67) c. 94 AD   IG II³ (4) 559, 38 (Ἐπίκ̣[τη]τος: I f. Ἀπολλώνιος); (68) ~ IG II³ (4) 559, 39 (Stephanis 869) (II s. Ἀπολλώνιος)

—Oion (Kerameikon): (69) c. 120 AD  IG II² 2018, 31 (f. Θεοδόσιος); (70) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 25 (I f. Ἐπίκτητος II); (71) ~ (II s. Ἐπίκτητος I)

—Paiania: (72) 169/70 AD  IG II² 2097, 59 (Αἴλ. Ἐπίκτητος); (73) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 6 pp. 403-4 (s. Εὔπορος)

—Paionidai: (74) 87/8 AD  IG II² 1996, 136 f. (f. Ζώσιμος, Ζωΐλος)

—Pallene: (75) i AD  Ag. XV 309, 49

—Peiraieus: (76) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 28 (Αἴλ. Ἐπίκτητος)

—Petalidai: (77) 143/4 AD   IG II² 2050, 75; (78) ~ IG II² 2050, 76 (f. Εὐβουλίδης)

—Phegaia: (79) c. 170-176 AD  IG II² 2103, 81; Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 55; pp. 382 ff. no. 5, 52 (s. Φίλων)

—Philaidai: (80) 171/2 AD  Ag. XV 406, 33 (I f. Ἐπίκτητος II); (81) ~ (II s. Ἐπίκτητος I)

—Phlya: (82) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 13 (s. Φιλ[--]); (83) 45/6 AD  IG II² 1945, 43; (84) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 37 f. (f. Ἀθηνόδωρος, Φίλιππος); (85) s. ii AD  IG II² 7776 (f. Ἀσκληπιάς); (86) 156/7 AD  SEG XXVIII 170, 39 f. (I s. Ἐπίγονος, f. Ἐπίκτητος II); (87) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 40 (II s. Ἐπίκτητος I); (88) c. 174-189 AD  Ag. XV 392, 41; 416, 16; SEG XXIX 127 II, 20 (f. Ἐπίγονος)

—Phyle: (89) a. 216 AD  Ag. XV 473, 19 ([Ἐπ]ίκτητο[ς])

—Salamis: (90) ii AD  IG II² 10193, 9; cf. SEG XXVIII 306 (or Cyprus, Salamis: s. Φιλαθήναιος)

—Sphettos: (91) imp. IG II² 7517 ([Ἐπί]κτητος: I f. Ἐπίκτητος II); (92) ~ ([Ἐπί]κτητος: II s. Ἐπίκτητος I); (93) c. 120 AD  IG II² 2018, 5 (I f. Ἐπίκτητος II); (94) ~ (II s. Ἐπίκτητος I); (95) s. ii AD  Ag. XV 371, 21; IG II² 2110, 6; 2111/12, 6 f.; 2113, 12; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 14 (s. Φιλέρως); (96) c. 200 AD  IG II² 2204, 4 ([Ἐ]πίκτητος: I f. Ἐπίκτητος II); (97) ~ ([Ἐ]πίκτητος: II s. Ἐπίκτητος I)

—Steiria: (98) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 22 (s. Μηνόδοτος II)

—Sybridai: (99) 150/1 AD  IG II² 2065, 52 (I f. Ἐπίκτητος II); (100) ~ (II s. Ἐπίκτητος I)

—Thorikos: (101) 168/9 AD  Ag. XV 373, 53 (f. Νικέρως)

—Trikorynthos: (102) 169/70 AD  IG II² 2097, 200 (I f. Ἐπίκτητος II); (103) ~ (II s. Ἐπίκτητος I)

—Tyrmeidai: (104) 163/4 AD  IG II² 2086, 179; 2087, 46, 67 (s. Ἀθηνόδωρος)

—tribe Aiantis: (105) 177/8 AD  Ag. XV 420, 7; SEG XXXII 190 (tribe)

—tribe Aigeis: (106) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 76 (s. Σώστρατος); (107) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 65

—tribe Akamantis: (108) 184/5 AD  IG II² 2128, 54 ([Ἐ]πίκτητος: s. Ζώσιμος); (109) 232-234 AD  IG II² 2237, 107 (s. Διονυ.); (110) 255/6 AD  IG II² 2245, 231 (Αὐρ. Ἐπίκτητος); (111) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 96

—tribe Antiochis: (112) i AD  Ag. XV 309, 32; (113) s. ii AD  IG II² 2084, 52; (114) 158/9 AD  IG II² 2063, 39 (s. Ὀνη.); (115) c. 205 AD  Ag. XV 447, 28 (f. Ἀρτέμων); (116) c. 255 AD  Ag. XV 466, 50 (Ἐπ[ίκ]τητος: f. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Attalis: (117) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 183 (s. Ἐλευσίνιος I); (118) f. iii AD   IG II² 2193, 142 f.; Ag. XV 470, 27 (f. Σωσικράτης, Πρῖμος); (119) ~ Ag. XV 459, 5 ([Ἐπ]ίκτητος: f. Ἐπάγαθος); (120) 240-253 AD  IG II² 2243, 183 ([Ἐπίκ]τητος ὁ καὶ Συμψέλις); (121) 255/6 AD   IG II² 2245, 414 (II s. Ἐπίκτητος I); (122) ~ IG II² 2245, 414 f., 417 (I f. Ἐπίκτητος II, Ἀττικός, Ἀρισταῖος)

—tribe Attalis?: (123) f. ii AD  IG II² 2271, 13

—tribe Erechtheis: (124) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 7 (s. Ἀφροδίσιος); (125) 191/2 AD  IG II² 2119, 44, 184 (s. Ἀπολλοφάνης); (126) 196-201 AD  IG II² 2132, 17 (Ἐπίκτη(τος): f. Πρόκλος)

—tribe Hadrianis: (127) 187/8 AD  IG II² 2113, 117 (Ἐπί[κτητ]ος: f. Εὔνους); (128) 255/6 AD  IG II² 2245, 242 (Ἐπίκτη(τος): f. Εὔτυχος)

—tribe Hippothontis: (129) 161/2 AD  IG II² 2085, 74 (Ἐ̣π̣ί̣[κ]τ[η]τος: s. Διονυ.); (130) 238-242 AD  IG II² 2239, 282 (f. Εὔνους)

—tribe Kekropis: (131) imp. IG II² 2270, 5 (Ἐπίκτ(ητος): f. Κλύμενος)

—tribe Leontis: (132) 240-253 AD  IG II² 2243, 104 (Αὐρ. Ἐπίκτητος); (133) 255/6 AD   IG II² 2245, 141 (s. Θεσσαλός); (134) ~ IG II² 2245, 144 (Φλ. Ἐπίκτητος)

—tribe Pandionis: (135) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 26 (Αὐρ. Ἐπίκτητος)

—tribe Ptolemais: (136) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 66 (f. Σύντροφος); (137) 187/8 AD  IG II² 2113, 103 (s. Μένανδρος)

Athens?: (138) iv-iii BC  IG II² 11291 (PA 4916a); (139) iii-ii BC  SEMA 1802; (140) ?i AD  IG II² 2471 b (Ἐπίκτη(τος)); (141) i AD  Ag. XVIII C141, 3; (142) i-ii AD  Ag. XVII 798 ([Ἐ]πίκτητος); (143) imp. IG II² 2285, 1 (f. [.]ουν[....]νος); (144) ~ IG II² 11292 (s. Δημήτριος); (145) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 21 ([Ἐ]πίκτητος: s. Ἰσίδωρος); (146) 100/1 AD  IG II² 2030, 35 (s. Εὔκαρπος); (147) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 57 (Ἐπίκτ[ητος]?); (148) ~ SEG XIX 161, 8 ([Ἐ]πίκτητος); (149) ii AD  IG II³ (4) 1656 (f. ΑΛΕΙΠΤΩ); (150) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 51 (s. Φιλότιμος); (151) 154/5 AD  IG II² 2067, 180; (152) 158/9 AD  IG II² 2056, 46 ([Ἐ]πίκτητος); (153) iii AD   IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 1 ([Ἐ]π̣ίκτη[τος]); (154) ~ IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 10 (Ἐπίκτη[τος])

Athens*: (155) i BC  Ag. XXI F 249 (Ἐπίκτ[ητος]?); (156) imp. IG II² 9964 (Ἐπίκτη[τος]); (157) c. 100-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 25 (s. Διο.: epeng.); (158) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 83 (Ἐπίκτ[ητος]?: epeng.); (159) ii AD  IG II² 2185 + AE 1971, pp. 58 f. no. 2, 2 (Ἐπίκτητ[ος]: epeng.?); (160) c. 105-112 AD  IG II² 2038, 4 f. (f. Εὔγραμμος); (161) c. 115 AD  IG II² 2020, 102 (Ἐπίκτ[ητος]: epeng.?); (162) c. 120 AD   IG II² 2018, 96 (s. Ζώσιμος: epeng.); (163) ~ IG II² 2018, 108 (Ἐ[πίκτ]ητος: f. Πρωτίνας); (164) c. 120 AD  IG II² 2018, 121 (Ἐπί[κτ]ητος: f. Ἀγάθων); (165) 135/6 AD   IG II² 2046, 52 (f. Ἀγαθόπους); (166) ~ IG II² 2046, 77 (Ἐπίκτ[ητος]?: epeng.); (167) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 52 ([Ἐπ]ίκτητος: s. Ζώπυρος: epeng.); (168) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 86 (s. Ἰσίδοτος: epeng.); (169) 142/3 AD  IG II² 2049, 109 (Ἐπ[ίκτ]ητος: s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (170) c. 144/5 AD   IG II² 2059, 118 (Ἐπ[ίκτ]ητος: s. Ἰσικράτης: epeng.); (171) ~ IG II² 2059, 138 (epeng.); (172) s. ii AD  IG II² 2082, 50 (f. Εὐήμερος); (173) 155/6 AD  IG II² 2068, 235 (s. Παράμονος: epeng.); (174) 161/2 AD  IG II² 2085, 102 (epeng.); (175) 163/4 AD   IG II² 2086, 185 (f. Εὐβουλίδης); (176) ~ IG II² 2086, 193 (f. Ἐπάγαθος); (177) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 28 (f. Ὀνήσιμος); (178) 167/8 AD   IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 42 f., 46 (I f. Ἐπίκτητος II, Θεμίσων, Δάφνος); (179) ~ IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 42 (II s. Ἐπίκτητος I: epeng.); (180) 167/8 AD  IG II² 2089, 64 (s. Χ̣[--]: epeng.); (181) 169/70 AD   IG II² 2097, 281 (s. Ἀρίστων: epeng.); (182) ~ IG II² 2097, 306 (s. Ἀγάθων: epeng.); (183) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 14 (s. Μάρτιος: epeng.); (184) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 38 (s. Ε[--]: epeng.); (185) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 19 (I f. Ἐπίκτητος II); (186) ~ (II s. Ἐπίκτητος I: epeng.); (187) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 169 (Ἐπίκτη(τος): f. Ἑρμῆς); (188) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 172 (s. Καλ.: epeng.); (189) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 178 (Παπι. Ἐπίκτητος: epeng.); (190) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 180 (Στάτιος Ἐπίκτητος: epeng.); (191) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 24 (f. Εὐκαρπίδης); (192) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 26 (s. Ἀρτέμων: epeng.); (193) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 31 (f. Ῥοῦφος); (194) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 44 (s. Νικίας: epeng.); (195) 179/80 AD   IG II² 2083, 26 (s. Ἀθήναιος: epeng.); (196) ~ IG II² 2083, 46 (Ἐπίκ(τητος): f. Πολύκτητος); (197) 184/5 AD  IG II² 2128, 196 (Ἐπ(ί)κτητος: s. Εὔκαρπος: epeng.); (198) 187/8 AD  IG II² 2113, 203 (s. Ἑρμαῖος: epeng.); (199) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 149 (Κλ. Ἐπίκτητος: epeng.); (200) 201/2 AD  IG II² 2193, 171 (Τύλλιος Ἐπίκτητος: epeng.); (201) 211/12 AD  IG II² 2208, 158 ([Αὐρ.] Ἐπίκτητος: s. Ἐπ[--]: epeng.); (202) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 137 (f. Στράτων); (203) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 156 (s. Ἀγάθων: epeng.); (204) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 143 (Ἐ̣π̣ί̣κ̣[τη]τ̣ος: epeng.); (205) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 176 (epeng.); (206) 235/6 AD   IG II² 2235, 161 (Αὐρ. Ἐπίκτητος: epeng.); (207) ~ IG II² 2235, 176 (Αὐρ. Ἐπίκτητος: epeng.); (208) 255/6 AD   IG II² 2245, 440 (epeng.); (209) ~ IG II² 2245, 476 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (210) i BC  SEMA 1277 (LGPN V.B (10)) (s. Παμμένης); (211) i AD  IG II² 9454 (LGPN V.B (13)) (f. Ἀφροδίσιος); (212) i-ii AD   IG II² 9572 (LGPN V.B (15)) (s. Ἐπιτυγχάνων); (213) ~ IG II² 9571 (LGPN V.B (14)) (s. Ἀντίοχος); (214) 87/8 AD  IG II² 1996, 115 (LGPN V.B (16)) ([Ἐ]πίκτητος); (215) c. 112 AD  IG II² 2024, 84 (LGPN V.B (18)) (s. Βασιλείδης); (216) c. 116 AD   IG II² 2026, 47 (LGPN V.B (19)) (s. Λυκόφρων); (217) ~ IG II² 2026, 49 (LGPN V.B (20)) (s. Θεογένης); (218) c. 116 AD   IG II² 2026, 73 (LGPN V.B (21)) (II s. Ἐπίκτητος I); (219) ~ IG II² 2026, 73 f. (LGPN V.B (22)) (I f. Ἐπίκτητος II, Ἡρακλᾶς)

    Caria, Miletos?: (220) 87/8 AD   IG II² 1996, 205 (LGPN V.B (25)) (Ἐπίκτ(ητος)?, Ἐπικτ(ᾶς)?: f. Ὀνήσιμος); (221) ~ IG II² 1996, 220 (LGPN V.B (26)) (Ἐπίκτη.: f. Πρῖμος); (222) 87/8 AD  IG II² 1996, 174 (LGPN V.B (24))

    Mysia, Adramyteion: (223) i BC-i AD  IG II² 7942 + 11283 = SEG XXVI 314 (LGPN V.A (39)) (Ἐπίκ[τ]ητος: s. Ἀπολλώνιος)

    Thrace, Ainos: (224) imp. IG II² 7974 (LGPN IV (17))

    Thrace, Maroneia: (225) f. i AD  IG II² 8628 (LGPN IV (20))

Ἐπικτώ

Athens?: (1) ii-iii AD  SEMA 1803

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) imp. IG II² 9573 (LGPN V.B (1)) (d. Σωκράτης)

    Megaris, Megara: (3) ii-iii AD  IG II² 9311 (LGPN III.B (1)) (d. Ὑψίστα)

Ἐπικύδης

Athens: (1) f. v BC  PA 4920 (s. Εὐφημίδης); (2) 273/2 BC  IG II³ (1) 902, 21 (PA 4919)

—Acharnai: (3) ?320/19 BC  Ag. XIX P 38, 25 f., 30 (PA 4921) (s. Φιλοκύδης)

—Besa: (4) m. iv BC  IG XII (6) 262, 324

—Eitea (Antiochid): (5) ?276/5 BC  FD III (2) 73, 1 (f. Ἀγάθαρχος)

—Gargettos: (6) s. iv BC  AM 67 (1942) pp. 7 f. no. 5, 11 (SEG XLVI 155) (s. Φιλοκύδης)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (7) m. iv BC  IG II² 10019 = AIUK 4.6 (2022) no. 7 (LGPN IV (1)) (s. Ἀσκληπιόδωρος)

Ἐπιλαμψίς

Athens:

—Anaphlystos: (1) f. ii AD  Ag. XVII 69 ([Ἐπιλαμψ]ίς: d. Ἐπάγαθος, m. Αἰλ. Ἐπιλαμψίς (Phaleron))

—Leukonoion: (2) s. ii AD  IG II² 6725 = AIUK 3 (2018) no. 9 (Ἀφροδισία ἡ καὶ Ἐπιλαμψίς: d. Ἀφροδίσιος)

—Oinoe: (3) imp. SEMA 475 (-λαν-: d. Ὀ̣λ̣[--]?, Θ̣α̣[--]?)

—Phaleron: (4) m. ii AD  IG II² 3687 = IEleusis 523, 3 (Αἰλ. Ἐπιλαμψίς: d. Αἴλ. Γέλως I, Ἐπιλαμψίς (Anaphlystos), m. Π. Πομ. Ἡγίας I (Phaleron)); (5) f. iii AD  IG II² 3687 = IEleusis 523, 29 (Πομ. Ἐπιλαμψίς: d. Π. Πομ. Ἡγίας I)

Ἐπιλύκη

Athens: (1) c. 515 BC  Paralipomena p. 508 = CAVI 2498 (-κ: kale)

Ἐπίλυκος

Athens: (1) ?vii/vi BC  Arist., Ath. 3. 5 (PA 4922); (2) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (Ἐπίλυκ[ος]); (3) vi/v BC  Plu., Per. 36; CAVI 1990; 2048; 2138; 2430; 2757; 4965; 5062; 6053; 6339; 6387-91; 6393; 6436; 6658; 6662; 6718; 7095; 7146; 7867; cf. ARV² p. 1578; Beazley Addenda p. 394; AM 106 (1991) p. 155 (PA/APF 4924) (I f. Τείσανδρος: kalos); (4) v BC  PCG 4 p. 93 T 1 (PA 4923); (5) s. v BC  And. i 117; And. iii 29 (PA/APF 4925) (II s. Τείσανδρος); (6) 425-400 BC  CAVI 6682 (kalos); (7) 424/3 BC  IG I³ 369, 26 (cf. APF 8429 IV) ([Ἐπί]λ[υ]κος); (8) m. iv BC  Ag. XXVIII p. 56 C 1, 7 f. (Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 B) (f. Αὐτόλυκος)

—Aigilia: (9) iv-iii BC  SEMA 37 (f. Δημοφίλη)

—Eleusis: (10) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 44 (Ἐπί[λ]υκο[ς])

—Gargettos: (11) m. iv BC  IG II³ (4) 248; Polem. fr. 78 (PA 4926) (s. Νικόστρατος)

—Oion (Kerameikon): (12) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 13 ([Ἐπ]ί̣λυκος: s. Γλαυκ.)

—Probalinthos: (13) s. iv BC  SEMA 583 a, 4 (s. Δημοφάνης)

—tribe Leontis: (14) 409 BC  IG I³ 1191, 131 (Ἐπίλ[υκος]?)

Athens?: (15) v-iv BC  PCG 5 pp. 170 ff.; (16) iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 198-201 no. 30, 5

Ἐπιλυσαμενός

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 131 (PA 4927)

—tribe Erechtheis?: (2) c. 411 BC  SEG LII 60, 40

Ἐπίμαχος

Athens: (1) iv/iii BC  Vitruv. x 16. 9 (PA 4929); (2) f. iii BC  IFayoum 193, 1; (3) 106/5 BC  Thompson, New Style Coinage 758; 765-71; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4930); (4) 98/7 BC  FD III (2) 26, 1 (I f. Ἐπίμαχος II); (5) ~ (II s. Ἐπίμαχος I)

—Acharnai: (6) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 54 (Σουλπίκ. Ἐπίμαχος); (7) s. ii AD  SEG LVIII 210 (Σουλπίκ. Ἐπίμαχος); (8) f. iii AD  IG II² 2199, 22, 33, 108; Ag. XV 482, 14; 483, 8 (s. Ἐλευσίνιος)

—Thorikos: (9) 183/2 BC  IG II² 2332, 227 (PA 4931) (s. [Φ]ιλ[--])

Athens?: (10) m. ii AD  IG II² 2163, 36 (Κλ. Ἐπίμαχος)

Ἐπιμέλεια

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) ii BC  IG II² 9148 (LGPN III.A (1))

Ἐπιμέλης

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 369 (slave)

Ἐπιμένης

Athens: (1) 301 BC  PHib 84 a I, 2, 4, etc.; 84 a II, 30

Foreign Residents:

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (2) i BC  IG II² 8080 (LGPN IV (2)) (f. Ἀρτεμίδωρος)

Ἐπιμενίδης

Athens:

—Thorikos: (1) imp. IG II² 6220 (s. Νικίας)

—Thorikos?: (2) s. iii BC  IOrop 178, 2, 5 (PA 4932) (f. Νικίας)

—tribe Attalis: (3) 128/7 BC  FD III (2) 47, 23 (Ἐπ[ιμεν]είδης: I f. Ποιμανδρίδης); (4) 98/7 BC  FD III (2) 10 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 50 f. no. 7 b, 12; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 38; cf. Stephanis 870 ([Ἐ]πιμενείδης: II s. Ποιμανδρίδης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) f. ii AD  IG II² 2271, 21 (LGPN V.B (1)) (Ἐπιμενεί1δ[ης])

Ἐπιμηδείδης

Athens:

—Kydathenaion: (1) 304/3 BC  IG II² 486 = Osborne, Naturalization D 45, 9; IG II² 597 and add. p. 662, 4 f.; Ag. XV 61, 66; SEG XVI 58, 9 f.; XXXVI 164, 7 (PA 4934) (f. Εὐχθόνιος)

Ἐπιμήδης

Athens: (1) c. 440-430 BC  CAVI 4598; cf. ARV² p. 1578 (PA 4935) (Ἐπιμδς: kalos)

—Hagnous: (2) 378/7 BC  IG II³ (4) 52, 9 (PA 4936) (Ἐ[π]ι̣μ̣ήδης: s. Ἀν[--])

—Potamos: (3) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 36 (f. Ἐπιτέλης)

Athens?: (4) iii BC  SEMA 1804 (Ἐπ̣[ιμ]ήδης: s. Φίλιππος)

Ἐπιμηθεύς

Athens:

—tribe Hadrianis: (1) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 10 (Δόμιτος Ἐπιμηθεύς)

Ἐπινίκη

Athens: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 90 (PA 4937)

Ἐπίνικος

Athens: (1) 120/19 BC  Thompson, New Style Coinage 543-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4939) (Ἐπίνι(κος)); (2) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 11 (f. Νίκανδρος); (3) c. 80-50 BC  IOrop 523, 24, 32; cf. Stephanis 873 (PA 4940) (s. Ἀλέξανδρος); (4) 61-55 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 126, 136 (f. Ἐπικλῆς)

—Alopeke: (5) c. 370 BC  Ag. XV 492, 111; SEG LX 205 (deme) (PA 4938) (Ἐπίνι[κος])

—Anagyrous: (6) ii BC  IG II² 5630 (f. Ἡρακλείδης)

—Araphen: (7) m. ii BC  ID 1963c, 1; 1963d, 1; 2630, 6 (I f. Κόνων); (8) 125-100 BC  ID 1963b, 1; 1963e, 1?; 1980, 1; 2595, 17 (II s. Κόνων, Ὀνάσιον)

—Auridai: (9) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 97

—Eleusis: (10) s. ii BC   ID 1922, 8; 1945, 5 (I f. Ἐπίνικος II); (11) ~ ID 1922, 8; 1924, 10; 1945, 4 (II s. Ἐπίνικος I)

—Halai: (12) f. iv BC  IG II² 1623, 165 (PA/APF 4942) (f. Ἐλπίνης)

—Melite: (13) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 27 (Ἐπίνι[κ]ος)

—Melite?: (14) 24/3 BC   Ag. XV 290, 47 (-νει-: s. Ἑρμογένης); (15) ~ Ag. XV 290, 53 (-νει-: f. Θεόδωρος)

—Trikorynthos: (16) 37/6 BC   IG II² 1043 III, 87 (cf. PA 4943) ([Ἐπίνικος]: I f. Ἐπίνικος II); (17) ~ IG II² 1043 III, 87 (PA 4943) (II s. Ἐπίνικος I)

—tribe Antiochis: (18) c. 195 AD  SEG LIX 174, 50 (s. Εὔτακτος)

—tribe Hippothontis: (19) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 140 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 4941) (Ἐπίνικ[ος]: f. Εὐπόλεμος); (20) s. ii AD  IG II² 2084, 38 (Ἐπ̣ί̣[νι]κος: f. Εὐμένης)

Athens?: (21) c. 375 BC  IG II² 46, 76 (Ἐπίν[ικος]); (22) iii-ii BC  PCG 5 pp. 174 ff.; (23) m. iii BC  IG II² 2325, 318 (Stephanis 872) ([Ἐ]πίνικος)

Foreign Residents:

    Apollonia: (24) ii BC  IG II² 8353 (f. Σατύρα)

    Other: (25) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 119; cf. CEC 19 (1988) p. 25 ([Ἐπ?]ίνικος, [Ἐλπ?]ίνικος)

Ἐπίξενος

Athens:

—Eleusis: (1) 193/2 BC  IG II³ (1) 1260, 16

—Oion: (2) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 58 (= PA 4944); SEMA 486 (f. Ἀνδράγαθος)

Ἐπιπείθης

Athens: (1) iv BC  IG II² 11293, 1 (PA 4944a) (s. Ξενοπείθης)

—Myrrhinous: (2) f. iv BC  IG II² 6890 = 2380 and add. p. 817 (s. Κλεόβουλος I, f. Κλεοπείθης)

Athens?: (3) iv BC  SEG LII 254 B, 7

Ἐπιπόδιος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 238-242 AD   IG II² 2239, 74 f. (I f. Πελάγιος, Ἐπιπόδιος II); (2) ~ IG II² 2239, 75 (II s. Ἐπιπόδιος I)

Ἐπισθένεια

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11294

Ἐπιστάτης

Athens:

—Pambotadai?: (1) m. iv BC  IG II² 2398, 14 (PA 4946) (Ἐπ[ι]στάτ[η]ς)

Ἐπιστένης

Athens:

—Oa: (1) inc. IG II² 7826, 2 (PA 4945) (f. Μικότερον)

Ἐπιστήμων

Athens: (1) c. 422 BC  IG I³ 1185, 18 (Ἐπιστμν)

—Halai: (2) s. iv BC  SEMA 425, 9 (f. Νικαγόρα)

—Pallene: (3) ii-i BC  SEMA 533 ([Ἐπι]στήμ[ων]?: f. Γαῦα)

Ἐπιστολή

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11295

Ἐπίστρατος

Athens: (1) 276/5 BC  IG II³ (4) 650, 8 (PA 4947); (2) 136/5 BC  Thompson, New Style Coinage 335; 339; 345-6; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4948) (Ἐπίστρα(τος))

—Acharnai: (3) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 51 (PA 4949)

—Kikynna: (4) iv BC  IG II² 5485, 4 ([Ἐ]πίστρατος: s. Δημόστρατος)

—Perithoidai: (5) 106-97 BC  FD III (2) 13, 20; 32, 4; 54 + BCH 99 (1975) pp. 195 f., 12; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 2 (PA 4950) (I f. Ἀμφικράτης, Ἐπίστρατος II); (6) 102-100 BC  IG II² 1028, 54, 147 f.; Thompson, New Style Coinage 833-53 + Chiron 21 (1991) p. 10 (PA 4951) (II s. Ἐπίστρατος I)

—Rhamnous: (7) s. iv BC  IG II² 1250 = SEG XL [4], 23 (Ἐπίσ[τρατος]?: s. Τρέμπων)

Ἐπιτέλης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 680 (-λς); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 762 (Ἐπιτ[έλς]?); (3) 298/7 BC  SEG XLV 134, 14 (f. Πύθων)

—Euonymon: (4) m. iv BC  IG II² 6167 (PA 4958) ([Ἐπ]ιτέλης: s. Διονύσιος); (5) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 93 (PA 4957) (Ἐπιτ[έλης?]: f. Ἐπαίνετος)

—Kephisia: (6) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) p. 329 no. 5

—Kerameis: (7) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 44; SEG XXXII 236, 5

—Kollytos: (8) m. iv BC  IG XII (6) 262, 38

—Lakiadai: (9) ii BC  SEMA 357 (f. Ἀρχέβιος)

—Myrrhinous: (10) v/iv BC  SEMA 453, 1 (f. Μείδων I)

—Paiania: (11) 101/0 BC  IG II² 1028, 3, 68 (PA 4961) (s. Ἀρεταῖος)

—Pergase: (12) c. 450 BC  IG I³ 873, 1 (PA 4962) (-λς: s. Σωιναύτης); (13) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 32 (f. Ἐπικράτης); (14) c. 336-324 BC  IG II³ (1) 355, 26 f.; 375, 6; Ag. XV 42, 42; CID II 32, 33, 38; 95, 11; 97, 22, 38; 102 II B, 25; 119, 26; p. 209 first text, 3 (PA 4955 and 4963 with add.) (s. Σώινομος)

—Phaleron: (15) ?iv/iii BC  IG II² 2741 = Finley, SLC p. 131 no. 39, 3 f (PA 4964) ([Ἐ]πιτέλ̣ης: f. Λυσι[--])

—Potamos: (16) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 36 (s. Ἐπιμήδης)

—Rhamnous: (17) iv/iii BC  IG II³ (1) 857, 2; 858, 2 f.; 859, [2]; IRhamnous 3, 2; 4, 1; 5, 1; 317 (SEMA 878) (f. Νικόστρατος, Ἐπίκουρος)

—Thorikos: (18) c. 340 BC  Ag. XV 39, 8 (f. Σμίκυθος); (19) c. 330-323 BC  IG II² 1631, 609, 614 (= PA/APF 4959); IG II³ (1) 550, 21

—Xypete: (20) c. 340-317 BC  IG II² 5783 (= PA 4960); SEMA 463 (f. Ἀριστολέα)

—tribe Erechtheis: (21) 459 BC  IG I³ 1147, 150 (PA 4956) (-λς)

—tribe Erechtheis?: (22) ?447 BC  IG I³ 1162, 4 (PA 4953) (-λς)

Athens?: (23) c. 450 BC  AA 1969, p. 108 ([Ἐ]πιτέλς); (24) f. iv BC  IG II² 11297; (25) m. iv BC  Ag. XVII 801

Ἐπιτελίδης

Athens:

—tribe Antiochis: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 73 (PA 4965) (Ἐπιτελίδ[ς])

Ἐπιτέρπης

Athens:

—Besa: (1) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 47 (s. Ζώσιμος)

Ἐπίτευγμα

Athens?: (1) i BC  IG II² 11298; cf. Peek, AG 1 p. 29 no. 106 ([Ἐ]πίτευγμα: d. Νικίας); (2) i-ii AD  IG II² 12726 (Ἐπ(ίτ)ευγμα: d. Πόπλιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i-ii AD  IG II² 9574 (LGPN V.B (3)) (d. Μένανδρος)

    Syria, Antioch: (4) i BC/ i AD  IG II² 8171 (d. Ἀλέξανδρος)

    Thrace, Ainos: (5) i BC  IG II² 7975 (LGPN IV (1)) (Ἐπίτε(υ)γμα: d. Δημήτριος)

Ἐπιτευξίδης

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 97

Ἐπιτιμίδης

Athens: (1) 112/11 BC  Thompson, New Style Coinage 688-91; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἐπιτι(μίδης)?, Ἐπίτι(μος)?)

—tribe Aiantis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 92 (-δς)

Ἐπίτιμος

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 3257; 5000; 5637; cf. ABV p. 119; Paralipomena p. 48; Beazley Addenda p. 400 (potter)

Ἐπιτρέφης

Athens:

—Thria: (1) f. iv BC  D. l 47 (PA 4966) (f. Καλλικλῆς)

Ἐπίτροπος

Athens:

—Melite: (1) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 10 (f. Ἀντιφῶν); (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 43 (f. Ἀντιφῶν)

Ἐπιτύγχανος

Athens: (1) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 68 (Αὐρ. Ἐπιτύγχανος)

—tribe Akamantis: (2) 255/6 AD   IG II² 2245, 216 (II s. Ἐπιτύγχανος I); (3) ~ IG II² 2245, 216 f. (I f. Ἐπιτύγχανος II, Ἀγάθων)

—tribe Antiochis: (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 160

Athens*: (5) 203-207 AD  IG II² 2199, 168 (-τύνχ-: s. Ἐλεύθερος: epeng.)

Ἐπιτυγχάνων

Athens: (1) ii BC  NS 136, 1 ([Ἐπιτυ]νχάνων); (2) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 69 (Ἐπιτυν[χάνων]); (3) m. ii AD  IG II² 3607, 33 (-νχ-: s. Ἱπποκράτης); (4) 182-196 AD  IG II² 2205, 32

—Acherdous: (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 24 f. (I f. Μένανδρος); (6) 213/14 AD  Ag. XV 413, 9 f. (Αὐρ. Ἐ[πιτυγ]χάνων: II s. Μένανδρος)

—Kropidai: (7) f. ii AD  Ag. XV 323, 5 (s. Πυλάδης)

—Melite: (8) c. 180 AD  Ag. XV 398, 23 (f. Μουσαῖος)

—Pallene: (9) 138-155 AD  IG II² 1736 a + SEG XXXIX 177; IG II² 2067, 169; Ag. XV 333, 49 (-νχ-: I s. Ἀριστόβουλος, f. Ἐπιτυγχάνων II); (10) 154/5 AD  IG II² 2067, 169 (-τυχ-: II s. Ἐπιτυγχάνων I)

—Peiraieus: (11) c. 192-200 AD  IG II² 2127, 21 (-νχ-: s. Θεόκριτος II)

—Semachidai: (12) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 32 ([Ἐπιτυγ]χάνων: I f. Ἐπιτυγχάνων II); (13) c. 144-191 AD  IG II² 2059, 32; Ag. XV 423 = IEleusis 514, 36 (-νχ-: II s. Ἐπιτυγχάνων I, f. Ἐπιτυγχάνων III); (14) c. 190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 36 (III s. Ἐπιτυγχάνων II)

—tribe Akamantis: (15) 238-242 AD   IG II² 2239, 213, 215 f. (-νχ-: I f. Δίφιλος, Πολύκτητος, Ἐπιτυγχάνων II); (16) ~ IG II² 2239, 216 (-νχ-: II s. Ἐπιτυγχάνων I)

—tribe Hippothontis?: (17) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 115 ([Ἐ]πιτυνχάν(ων))

—tribe Pandionis: (18) 143/4 AD  IG II² 2050, 57 (-νχ-: s. Εὔοδος)

Athens?: (19) c. 44 BC  SEG LIV 235, 19; (20) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 55 (-νχ-); (21) ii-iii AD  IG II² 12984 ([Ἐπιτυγ]χάνων: f. Φιλουμενός); (22) ?iii AD  SEG XIX 165, 1

Athens*: (23) ii-i BC  IG II² 11299 (-νχ-); (24) i BC/ i AD  IG II² 8008 (-νχ-); (25) 155/6 AD  IG II² 2068, 246 (s. Εὔοδος: epeng.); (26) 161/2 AD  IG II² 2085, 98 (Ἐπιτυν[χάνων]: epeng.); (27) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 73 (Ἐπιτυγ[χάν]ων: f. Εὐφραντίδης); (28) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 68 (Κορν. Ἐπιτυγχάνων: epeng.); (29) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 12 (f. Βρέμων); (30) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 190 (s. Ἰσίδωρος: epeng.); (31) 179/80 AD  IG II² 2083, 58 (epeng.); (32) 187/8 AD  IG II² 2113, 188 (s. Φιλ[--]: epeng.); (33) iii AD  SEG XIII 51 a, 3; (34) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 136 (s. Διονύσιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (35) ii BC   IG II² 10005 (LGPN V.A (3)) (-νχ-: I f. Ἐπιτυγχάνων II); (36) ~ IG II² 10005 (LGPN V.A (4)) (-νχ-: II s. Ἐπιτυγχάνων I)

    Caria, Miletos: (37) i AD   IG II² 9575 (LGPN V.B (8)) (-νχ-: I f. Ἐπιτυγχάνων II); (38) ~ IG II² 9575 (LGPN V.B (9)) (-νχ-: II s. Ἐπιτυγχάνων I); (39) i AD  IG II² 9698 (LGPN V.B (10)) (-νχ-: f. Ἰσιγένης); (40) i-ii AD  IG II² 9572 (LGPN V.B (11)) (-νχ-: f. Ἐπίκτητος); (41) ?imp. IG II² 9940 (LGPN V.B (-)) ([Ἐπιτυγχ?]άνων: s. [--]υς); (42) imp. SEMA 1278 (LGPN V.B (7)) (-νχ-: s. Ἀσκληπιάδης); (43) ii AD  IG II² 9637 (LGPN V.B (12)) (-νχ-: f. Ζωσίμη); (44) c. 112 AD  IG II² 2024, 86 (LGPN V.B (14)) (s. Εὔπορος); (45) m. ii AD  IG II² 9576 (LGPN V.B (15)) ([Ἐπι]τυνχάνων: s. Τρόφιμος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (46) iii BC  IG II² 10421 (LGPN V.B (26))

    Syria, Antioch: (47) imp. IG II² 8172 (-νχ-: s. Δημήτριος)

Ἐπιτύχης

Athens*: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 213 (s. Ὄνασος: epeng.)

Ἐπιτυχία

Athens: (1) i BC-i AD  IG II² 11300 (d. Κόϊντος)

Ἐπίτυχος

Athens: (1) ii AD  IG II² 2466, 7 (s. Ζώπυρος: date - S.G.B.)

Ἐπιφάνεια

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13544 (SEMA 2736) (-νια); (2) vi AD  IG II² 13436 (SEMA 2726) (Ἐπιφάν̣[εια?])

—Marathon: (3) ii/i BC  IG II² 3480 = IEleusis 270, 2 (d. Ἑρμόλυκος, ?m. Νυμφώ (Sphettos))

—Melite: (4) f. i BC  IG II² 3480 = IEleusis 270, 3 (d. Ἀθηναγόρας IV, ?d. Νυμφώ (Sphettos))

Athens?: (5) i BC/ i AD  IG II² 11302 (Κορνηλία Ἐπιφάνεια: d. Ἀθήναιος)

Athens*: (6) i-ii AD  IG II² 11301 (-νηα)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) i BC  IG II² 9578 (LGPN V.B (1)) (d. Δορυφόρος); (8) i BC-i AD  IG II² 9577 (LGPN V.B (2)) (d. Διονύσιος)

    Phoenicia, Ptolemais: (9) i BC-i AD  IG II² 10120 (d. Ἐπιφάνης)

Ἐπιφάνης

Athens: (1) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 164 (Ἐπι[φ]ά[νης]?); (2) 118/17 BC  Thompson, New Style Coinage 592-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 4968); (3) v-vi AD  IG II² 13543 (SEMA 2725) (-πη-)

—Azenia: (4) s. iv BC  IG II² 1669, 3 (PA 4970) (Ἐπ[ι]φάνης)

—Hippotomadai: (5) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 21 (I f. Ἐπιφάνης II); (6) ~ (II s. Ἐπιφάνης I)

—Lamptrai: (7) 148-134 BC  IG II² 960, 26 (PA 4969) (I f. Ἵππακος); (8) 128/7 BC  FD III (2) 24, 8 (II s. Ἵππακος); (9) 109/8 BC   IG II² 1014 = SEG XL 121, 2; SEG XLIX 621, 4 (cf. PA 4971) (I f. Ἐπιφάνης II); (10) ~ IG II² 1014 = SEG XL 121, 2 (= PA 4971); SEG XLIX 621, 4 (II s. Ἐπιφάνης I); (11) imp. IG II² 6665 (I f. Ἐπιφάνης II); (12) ~ (II s. Ἐπιφάνης I)

—Paiania: (13) imp. SEMA 509 = 1675; cf. RCA p. 208 (Δέκμο[ς] Κορνήλ[ιος] Ἐπι̣φ̣ά[νης])

Athens?: (14) i BC  IG II² 10940 (f. Βάκχιος); (15) imp. SEG LXII 149; (16) iv-v AD  Ag. VII p. 129 no. 938 (Ἐπιφά(νης))

Athens*: (17) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 151 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Knidos: (18) iii BC  IG II² 9041 (LGPN V.B (1)) (f. Ἀπατούριος)

    Phoenicia, Ptolemais: (19) i BC-i AD  IG II² 10120 (f. Ἐπιφάνεια)

Ἐπιφαντίδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 97 + Prak. Wilhelm p. 340 no. 52 (Ἐ̣π̣ι̣φ̣αντίδ[ς]? - Lambert, [Π]ρ[οφ]αντίδ[σ] - IG)

Ἐπιφίλη

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10609/10 (d. Εὐκλῆς); (2) ii BC  IG II² 10608

Ἐπιχάρης

Athens: (1) c. 500 BC   CAVI 2786; 3790 a; 4568; cf. ARV² p. 1561 (PA 4973) (f. Ἀλκίμαχος); (2) ~ CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4) (-ρς); (3) c. 500-480 BC  IG I³ 696 (PA 4993) (-ρς); (4) f. v BC   IG I³ 1150, 18 (-ρς); (5) ~ IG I³ 1150, 41 (PA 4972) ([Ἐ]πιχάρς); (6) v/iv BC  And. i 122 (PA 4975); (7) 404 BC  And. i 95; And. i 99; cf. MacDowell, Andokides pp. 133 f. (cf. PA 4991); (8) f. iv BC  IG II² 2344, 7, 19, 21 (PA 4977a) (s. Μνησικλείδης I, f. Μνησικλείδης III, Μνησιθείδης); (9) iv BC  SEMA 1582; (10) m. iv BC   IG II² 188, 13 (PA 4976); (11) ~ Ag. XIX P 21, 10; (12) c. 350-320 BC  IG II² 10758 = 10754 a = AIUK 4.6 (2022) no. 33 (f. Ἀριστείς); (13) s. iv BC   IG II³ (4) 1573 (sculptor); (14) ~ Din. fr. lxv (PA 4977); (15) c. 341 BC  [D.] lviii hypoth. (cf. PA/APF 5003) ((Ἐπιχάρης)?); (16) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 nos. 145-8; (17) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 57 (f. Σωκράτης); (18) 43 AD  Puteoli 12-13 (1988-9) p. 5, 5 (Lat. Epichares: s. Ἀφροδίσιος)

—A--?: (19) iv BC  IG II² 5664, 3

—Acharnai: (20) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 95 (PA 4985)

—Acherdous: (21) c. 155 BC  Ag. XV 226, 55

—Anagyrous: (22) 304/3 BC  Ag. XV 61, 183 (s. Χα[--])

—Anaphlystos: (23) iv BC  IG II² 5664, 1, 4 (PA 4984) ([Ἐ]πιχάρης: s. Σ[--])

—Angele: (24) m. iv BC  IG II² 5230 (PA 4981)

—Aphidna: (25) 250-237 BC  IG II³ (1) 1008, 74 (= PA 6129); IG II³ (1) 1023, 27; 1024, [3]; 1025, [2] (s. Εὔδημος); (26) 193/2 BC  Ag. XV 259, 49 (Ἐπιχ[άρης]?: name, deme - S.G.B.)

—Athmonon: (27) 281/0 BC  Ag. XV 72, 94 + SEG XXXVI 217 (Ἐπ[ιχ]άρης: f. Ἐπαμείνων)

—Cholleidai: (28) s. iv BC   Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 36 (cf. PA/APF 5003) (s. Μίκων); (29) ~ Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 39 (cf. PA/APF 5002) (I f. Ἐπιχάρης II); (30) s. iv BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 38 (PA/APF 5002) (II s. Ἐπιχάρης I)

—Eleusis: (31) 405 BC  IG I³ 1032, 171

—Erchia: (32) 270/69 BC  IG II³ (1) 911, 9 (s. Φειδόστρατος)

—Euonymon: (33) 398/7 BC  IG II² 1388, 3; 1391, 6; 1392, 4 (PA 4986); (34) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 103 a (Ἐ̣πιχ̣ά̣ρη̣ς); (35) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 2; pp. 59 f. no. 205 b, 5 ([Ἐπ]ιχάρης); (36) 336/5 BC  Ag. XV 42, 4 ([Ἐπι]χ̣άρης); (37) 304/3 BC  Ag. XV 61, 168 (Ἐπιχ̣[άρης?]: f. Χαρῖνος)

—Hagnous: (38) 332/1 BC  IG II³ (1) 348, 7 f.; 349, 8 (PA 4982); (39) 304/3 BC  Ag. XV 61, 117 (Ἐπ[ιχά]ρ̣ης: I f. Ἐπιχάρης II); (40) ~ (II s. Ἐπιχάρης I)

—Halai: (41) f. iv BC  IG II³ (4) 1563 (cf. PA 4983) (f. Ἐπικράτης); (42) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 88 (PA 4983)

—Halai?: (43) s. v BC  IG II³ (4) 498, 7; cf. APF pp. 183 f.

—Halimous: (44) imp. SEG XXVIII 162, 5

—Ikarion: (45) iii-ii BC  IG II² 6284 (f. Παραμόνα); (46) 269/8 BC  IRhamnous 3, 2 + SEG LI 105; IG II³ (4) 291, 2 (s. Πολ̣[--])

—Kephale: (47) m. iv BC  IG II² 6352, 1 f. (PA 4988) (s. Εὐχάρης)

—Kephisia: (48) m. iv BC  IG II² 6443 (f. Φανώ)

—Kerameis: (49) 434/3 BC  IG I³ 278, 1 (PA 4987) (f. Πρωτόνικος)

—Kettos: (50) imp. IG XII (8) 102 (PA 4989) (f. Ἀχιλλεύς)

—Kopros: (51) 268/7 BC  IG II³ (1) 914, 6 (PA 4990) (f. Διόδωρος)

—Lamptrai: (52) 404 BC  Lys. xii 55 (cf. PA 4991); (53) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 26 (s. Σώσιππος); (54) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 68 (PA 4992) (f. [....]ογένης)

—Leukonoion: (55) m. iv BC  [D.] xxxv 14 (PA 4994) (f. Χαρῖνος); (56) 148-134 BC  IG II² 1939, 7 (PA 4995) ([Ἐ]πιχάρης: s. Νικίας)

—Marathon: (57) 155/6 AD  IG II² 2068, 106 (Μι. Ἐπιχάρης: s. Πάμφιλος)

—Oinoe (Aiantid): (58) s. iv BC   IG II³ (4) 35, 144; IG II² 6972, 1 f. (PA 4997) (s. Πλάτων I, f. Πλάτων II); (59) ~ IG II³ (4) 335, 3; ID 104-22 a, 16 (s. Ἐπιγένης)

—Paiania: (60) m. iv BC  IG II² 7020 (PA 4998) (I f. Ἀγωνοχάρης); (61) 329/8 BC  IG II³ (1) 355, 28 (PA 4999) (II s. Ἀγωνοχάρης); (62) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 75

—Peiraieus: (63) ii AD  Luc., Charid. 1 (f. Ἀνδροκλῆς: fict.)

—Phaleron: (64) 303/2 BC  Ag. XV 62, 285 (f. Ἐπιχαρίδης)

—Phrearrhioi?: (65) v BC  IG I³ 1040, 14 (Ἐπιχάρ[σ]: s. Ἴαμβος)

—Skambonidai: (66) iv BC  IG II² 7397 (s. Νειλόβιος); (67) 185/4 BC  IG II² 1325, 6 (PA 5000) (s. Κράτων)

—Sounion: (68) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 70 (s. Πάταικος)

—Steiria: (69) i AD  IG XII (8) 113, 1 f. (s. Κλεοφῶν I, f. Κλεοφῶν II); (70) imp. IG XII (8) 73, 6 f. (II s. Ἐπιχάρης I); (71) ~ IG XII (8) 73, 7 (I f. Ἐπιχάρης II)

—Thria: (72) i-ii AD  IG II² 6252 (I f. Ἐπιχάρης II); (73) ~ (II s. Ἐπιχάρης I); (74) imp. IG II² 6253; (75) c. 94 AD  IIG II³ (4) 559, 40 (Stephanis 876) (s. Ξεν[--])

—Xypete: (76) c. 330 BC  IG II² 1927, 12 (PA 4996) (f. Διονύσιος)

—tribe Aigeis: (77) ?447 BC  IG I³ 1162, 11 (PA 4978) (-ρς)

—tribe Antiochis: (78) c. 411 BC  IG I³ 1186, 173 (-ρς)

—tribe Erechtheis: (79) 459 BC   IG I³ 1147, 110 (PA 4979) (-ρς); (80) ~ IG I³ 1147, 169 (PA 4980) ([Ἐπ]ιχάρς); (81) 409 BC  IG I³ 1191, 20 (PA 4974) ([Ἐ]πιχάρς)

—tribe Kekropis?: (82) f. iv BC  [D.] lviii 66 (PA/APF 5001)

—tribe Pandionis: (83) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 51; (84) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 54

Athens?: (85) i BC/ i AD  IG II² 12430; (86) imp. IG II² 12075 (f. Μέλπων)

Athens*: (87) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 154 (s. Ἰσίδωρος: epeng.)

Ἐπιχαρίδης

Athens: (1) vii BC  IG I³ 1247; (2) f. v BC  IG I³ 1150, 28 (-δς); (3) iv BC  SEMA 1582; (4) m. iv BC  IG II² 1613, 181 f.; 1615, 68; 1616, 51, 80 (PA 5005)

—Cholleidai: (5) m. iv BC  IG II² 7798 (PA 5009) (f. [--]η)

—Halai (Araphenides): (6) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 45 (PA 5006) (s. Λυσ[--])

—Lamptrai: (7) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 215 (PA 5007) (s. Λύσιππος)

—Oe: (8) iv BC  SEMA 875 (IRhamnous 314) (s. Πύθαρχος, Τιμόκλεια)

—Peiraieus: (9) s. iv BC  IG II² 7786

—Pelekes: (10) m. iv BC  Unp. (Agora Inv. I 7668) (f. Κιρωνίδης)

—Phaleron: (11) 303/2 BC  Ag. XV 62, 285 (s. Ἐπιχάρης)

—Skambonidai: (12) m. iv BC  IG II² 1623, 40 (PA/APF 5008) (f. Πολύφιλος)

—tribe Erechtheis: (13) c. 450 BC  IG I³ 1160, 9 ([Ἐ]πιχαρί[δς]?, [Ἐ]πιχαρῖ[νος]?)

—tribe Erechtheis?: (14) c. 411 BC  SEG LII 60, 43 (-δς)

Athens?: (15) m. iv BC  PCG 2 p. 147 fr. 223, 4; p. 161 fr. 248

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (16) m. iv BC  IG II² 10090 (LGPN III.B (1)) (f. Ἐρατώ)

Ἐπιχαρῖνος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1151, 5 (PA 5012); (2) c. 475-465 BC  IG I³ 847 (PA 5011); (3) 464 BC  IG I³ 1144, 21 (PA 5010)

—Amphitrope: (4) 437/6 BC  IG I³ 462, 6 (PA 5004) (Ἐπ[ι]χα[ρῖνος]?)

—Eleusis: (5) iv BC  SEG LI 162 (f. Εὐθυδίκη)

—Euonymon: (6) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 10 (Ἐ̣π[ι]χαρῖνος: s. Φιλοχάρης)

—Gargettos: (7) 304/3 BC  IG II² 481, 2; 482, 2 f.; 483, 3; 486 = Osborne, Naturalization D 45, 4 f.; IG II² 485 + 563 + 621 = Hesp. 6 (1937) pp. 323 ff. no. 4, 2; SEG XVI 58, 4 f.; XXXVI 164, 2 f.; 165, 2 f. (PA 5014) (s. Δημοχάρης)

—Kolonai: (8) c. 250 BC  IG II² 1225, 1 (PA 5015) (f. Χαιρέδημος)

—Kolonai (Antiochid): (9) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 61 (PA 5016) (s. Εὐθυκράτης)

—Leukonoion: (10) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 213 (I f. Ἐπιχαρῖνος II); (11) ~ ([Ἐ]πιχαρῖνος: II s. Ἐπιχαρῖνος I)

—Peiraieus: (12) 440 BC  IG I³ 363 = SEG LXIV 46, 13 f. ([Ἐπιχαρ?]ῖνος)

—tribe Akamantis: (13) c. 411 BC  IG I³ 1186, 28 (PA 5013)

—tribe Antiochis: (14) c. 444 BC  IG I³ 455, 22 (Ἐπιχαρ[ῖνος]?: f. [--]χαρῖνος)

Athens?: (15) v/iv BC  IG II² 11303 (PA 5013a); (16) m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 9, 8 (Ἐπ̣ιχ[αρῖ]ν[ο]ς)

Ἐπιχαρίς

Athens: (1) 410-400 BC  CAVI 5503 (ARV² p. 1614) (kale)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) hell. IG II² 9579 (LGPN V.B s.v. Ἐπιχάρης (2)) (-ρής: d. Δημήτριος)

    Phoenicia, Sidon: (3) iii BC  IG II² 10266 + SEG XXII 189 (Ἐ[πι]χαρ[ίς]: d. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (4) i BC  IG II² 8173 (d. Νικόστρατος)

Ἐπίχαρμος

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1173 (PA 5016a)

—Kolonai: (2) f. iii BC  IG II³ (1) 863, 9 f.; 893, 9; 894, 3 (PA 5017) (s. Καλλιστρατίδης)

—Phaleron: (3) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 38 (PA 5018)

—Phyle: (4) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 96

—Thria: (5) m. iv BC  IG II³ (4) 1366; IG II² 6259 (Ἐπίχαρμ[ος]: f. Μύτων)

Ἐπίχρυσος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 112 AD  IG II² 2024, 80 (LGPN V.B s.v. Ἑλίχρυσος (1)) (Ἐπίχρυ.: f. Σεραπίων)

Ἐπόνασος

Athens*: (1) vi/v BC  Ag. XXI G 4 = CAVI 623

Ἐπόνφης

Athens:

—Kytheros: (1) c. 416-404 BC  IG XII (3) 1187 = IG I³ 1505 (PA 5019) (and Melos?: -φς)

Ἐπόπτης

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 150 (s. Στρατόνικος)

Ἐποφρᾶς

Athens*: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 159 (I f. Ἐποφρᾶς II); (2) ~ (II s. Ἐποφρᾶς I: epeng.)

Ἔποψ

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11304

Ἐπώνυμος

Athens: (1) c. 200 BC  SEG XLIV 119, 2 (Ἐπώνυμ[ος]?)

—Acharnai: (2) v/iv BC  Is. ii 3 (PA 5020)

—Halai (Aixonides): (3) 303/2 BC  Ag. XV 62, 209 (Ἐπώ[νυμος]: s. Λυσίβιος)

Ἐρασζμία

Athens:

—Halimous: (1) i AD  IG II² 5538 (d. Νύμφων)

Ἐρασίκλεια

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 10 (m. Κλεινίας)

Ἐρασικλῆς

Athens:

—Sphettos: (1) iv AD  Alciphr. i 9 (fict.)

Athens?: (2) m. iv BC  D. xxxv 20; D. xxxv 34

Ἐράσιμος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 112 AD  IG II² 2024, 97 (LGPN V.B (-))

Ἐρασίνη

Athens?: (1) i/ii AD  IG II² 11305 (-σεί-)

Ἐρασινίδης

Athens: (1) 409 BC  IG I³ 102, 5 + PA 5021 (-δς)

Ἐρασῖνος

Athens: (1) s. vi BC  CAVI 7442 (Beazley Addenda p. 404) (potter); (2) c. 470 BC  Hesp. 47 (1978) p. 213

—Besa: (3) c. 110 AD  Ag. XV 321, 26 (-σεῖ-: f. Ἰανάρις)

—Gargettos: (4) c. 100-139 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 29; Ag. XV 331, 14 (-σεῖ-: f. Ζώπυρος); (5) ii AD  IG II² 5921 (s. Μείλιχος)

—Marathon: (6) 211/12 AD   IG II² 2208, 17, 86 (Αὐρ. -σεῖ-: I s. Ἀσκληπιάδης, f. Ἐρασῖνος II); (7) ~ IG II² 2208, 86 (-σεῖ-: II s. Ἐρασῖνος I)

—tribe Attalis: (8) a. 216 AD  Ag. XV 470, 21 (-σεῖ-: I f. Ἐρασῖνος II); (9) ~ (-σεῖ-: II s. Ἐρασῖνος I)

—tribe Kekropis: (10) 409 BC  IG I³ 1191, 260 (PA 5022); (11) c. 220 AD  IG II² 2217, 15 (Ἐρασεῖ(νος): f. Φιλῖνος)

Athens?: (12) m. iv BC  SEMA 1805; (13) 161-212 AD  IG II² 2280, 24 (Μ. -σεῖ-)

Foreign Residents:

    Herakleia: (14) iii BC  IG II² 8639 (f. Ἐ[--])

Ἐράσιππος

Athens: (1) c. 520 BC  ABV p. 262 no. 46 = CAVI 3593 (hεράσ(ιπ)πος: kalos); (2) c. 440-420 BC  IG II² 11306

—Krioa: (3) c. 400 BC  IG II² 6548 = AIUK 4.6 (2022) no. 19 (PA 5023) (s. Καλλένικος)

Athens?: (4) iii-ii BC  IG II² 11746 (PA 5022a) (Ἐράσιππ[ος]: f. Ἰσοδίκη)

Ἐρασίστρατος

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150 (s. Ἄστειος); (2) c. 450 BC  IG I³ 1161, 14 ([Ἐρ]ασίστρα[τος]); (3) s. v BC  [Pl.], Erx. 392a (PA/APF 5025); (4) v/iv BC  Lys. xvii 3 (PA 5027) (s. Ἐράτων I); (5) 404/3 BC  X., HG ii 3. 2 (PA/APF 5028)

—Acharnai: (6) v BC  Ag. XXV 653-6; AM 106 (1991) p. 155; + PA/APF 5024 (I f. Φαῖαξ I); (7) v/iv BC  Plu., Ages. 15 (PA/APF 5026) (II ?s. Φαῖαξ I, ?f. Λεωδάμας II, Εὐαίων)

Ἐρασιφῶν

Athens: (1) v/iv BC  Lys. xvii 3 (PA 5029) (s. Ἐράτων I)

—Agryle: (2) 304/3 BC  Ag. XV 60, 3; 61, 29

—Korydallos: (3) m. iv BC  IG II² 6542 (s. Ἐπικράτης)

Ἐρασμονίδης

Athens?: (1) v BC  PCG 4 p. 128 fr. 11 (?f. Βάθιππος: fict.?)

Ἔραστος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 nos. 149-50 (Ἔραστ[ο]ς); (2) 163/2 BC  IG II² 783 + Hesp. 3 (1934) pp. 29 ff., 1; IG II² 2323, 221; Ag. XVI 295, 2, 32 (PA 5030) (archon epon.); (3) ii/i BC  SEG XI 994 (f. Σωτηρίδης)

—Acharnai: (4) c. 200-225 AD  IG II² 3762, 10 (s. Τιβ. Κλ. Ἡλιόδωρος I)

—Anaphlystos: (5) 45/6 AD  IG II² 1945, 4

—Besa: (6) 61/2 AD  IG II² 1990, 12, 22 (f. Δημοκράτης)

—Cholargos: (7) 154/5 AD  IG II² 2067, 90 (s. Νίκων)

—Kydathenaion: (8) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 22

—Phlya: (9) 165/6 AD  IG II² 2090, 93 + Wilson E.216 (Ἀντ. Ἔραστος - Wilson, Ἀντέραστος - IG)

Athens?: (10) c. 40-54 AD  IG II² 1968, 7 f. ([Ἔ]ρα[σ]τος); (11) m. i AD  IG II² 1985, 3; (12) 100/1 AD  IG II² 2030, 20 (f. Ἀττικίων); (13) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 45

Athens*: (14) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 93 (s. Τρόφιμος I: epeng.)

Ἐρατίων

Athens:

—Ikarion: (1) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 29 (PA 5031) (f. Ἐράτων)

Ἐρατόκλεια

Athens?: (1) c. 400-375 BC  SEMA 1806 (-κλεα)

Ἐρατοκλῆς

Athens:

—Alopeke: (1) c. 330 BC  Ag. XV 46, 57 (PA 5032)

—Daidalidai: (2) s. iv BC   IG II² 5811, 3 (PA 5033) (I f. Σώστρατος II); (3) ~ IG II² 5811, 5 f. (PA 5034) (II s. Σώστρατος I)

—Lamptrai: (4) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 66 (cf. PA 10315) ([Ἐρ]ατοκλῆς: s. Μνησικλῆς)

Ἐρατόξενος

Athens:

—Elaious: (1) f. iv BC  IG II² 6020 (s. Λυσίστρατος)

—Hekale: (2) c. 228-215 BC  FD III (2) 158, 2 (Stephanis 878) (s. Στρα[--])

—Leukonoion: (3) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 13 (PA 8774) (Κ̣ρ̣α̣τ̣όξενος - Ag.: s. Ἄνθιππος)

Athens?: (4) c. 420-400 BC  SEMA 2152

Ἐρατοσθένης

Athens: (1) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4) (Ἐ[ρατο]σθένς)

—Azenia: (2) m. i BC  SEG XXVIII 92, 18 ([Ἐρατο?]σ̣θένης); (3) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 7 (s. Σέλευκος)

—Oe: (4) v/iv BC  Lys. i passim (cf. PA/APF 5035)

—tribe Oineis: (5) s. v BC  Lys. xii passim (cf. PA/APF 5035)

Ἐρατόστρατος

Athens:

—Anaphlystos: (1) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 3, 74 (PA 5036) (s. Ναυσικύδης); (2) ?iv/iii BC  IG II² 2723 = Finley, SLC p. 131 no. 41, 6 f.; (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 310 (s. Ναυσικύδης)

Ἐράτυλλος

Athens: (1) c. 485-480 BC  Ag. XXV 105-7; AM 106 (1991) p. 150 (s. Κατταρίας)

—tribe Erechtheis: (2) 459 BC  IG I³ 1147, 45 (PA 8775) ([Ἐ?]ράτυλλος - IG, [Κ?]ράτυλλος)

Ἐρατώ

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 12 (fict.)

—Aixone?: (2) ii AD  Ag. XVII 984 + SEG LIX 27 (Ἐρατώι: ?d. Διονύσιος)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 11307; (4) m. iv BC  IG II² 11614 a = CEG II 504; (5) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 147 f.; (6) imp. SEMA 1807/8 (Ἐράτω[ν]?)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (7) m. iv BC  IG II² 10090 (LGPN III.B (1)) (d. Ἐπιχαρίδης)

Ἐράτων

Athens: (1) s. v BC  Lys. xvii 1-4 (PA 5038) (I f. Ἐρασιφῶν, Ἐράτων II, Ἐρασίστρατος); (2) v/iv BC  Lys. xvii 3 (PA 5039) (II s. Ἐράτων I); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 no. 151²; (4) imp. IvOl 648, 1-3; IGUR 1557 (Ἀ. Σέξ. Ἐράτων: sculptor); (5) 28/9 AD  IG II² 1344, 3 (s. Ε[--]); (6) m. i AD  SEG XLIV 127, 12 (Ἐράτω[ν]); (7) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 26 (f. [--]ώνιος); (8) c. 200 AD  IG II² 2481, 30

—Agryle: (9) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 4 (s. Ἡγήσανδρος)

—Aixone: (10) hell. IG II² 8527, 4 (PA 5040); (11) 161/0 BC  Ag. XV 222, 4 + Gnomon 73 (2001) p. 416 n. 11 (PA 12976) ([Ἐρ]άτων - Gnomon, [Στρ?]άτων - Ag.: s. Ἀντίμαχος); (12) 148-134 BC   IG II² 1939, 31 (cf. PA 5041) (I f. Ἐράτων II); (13) ~ IG II² 1939, 31 (PA 5041) (II s. Ἐράτων I); (14) i BC/ i AD   IG II³ (4) 396, 1, 10 f. (I f. Ἐράτων II); (15) ~ IG II³ (4) 396, 1, 10 (II s. Ἐράτων I); (16) i AD  IG II² 5422 (I f. Ἐράτων II); (17) ~ (II s. Ἐράτων I); (18) ii-iii AD  IG II² 5428 (f. Θάλλουσα)

—Athmonon: (19) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 127 (f. Ἀφροδίσιος)

—Azenia: (20) m. i BC   Ag. XV 278, 30 (s. Ἰσίδωρος); (21) ~ Ag. XV 278, 31 (Λ. Ἐράτων); (22) 109/10 AD  IG II² 2017, 12 (f. Ἡρακλείδης); (23) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 22-5 (f. [--]μαχος, [...]μένης); (24) 169/70 AD  IG II² 2097, 23, 217 (s. Εὐμένης II); (25) c. 190-205 AD  Ag. XV 448, 21; 458 + 395 = SEG LVIII 167, 32 (s. Εὐμένης)

—Besa: (26) i AD  IG II² 3931 = IEleusis 378 (I f. Ἐράτων II); (27) ~ (II s. Ἐράτων I); (28) 91/2 AD  IG II³ (4) 130, 2, 12 (s. Ἀντίγονος)

—Eupyridai: (29) 127/6 BC  SEG XV 104, 80; (30) 87-143 AD  IG II² 1996, 49; 2049, 1 (I s. Εὔπορος I, f. Ἐράτων II); (31) 142/3 AD  IG II² 2049, 1 (II s. Ἐράτων I); (32) c. 150 AD  IG II² 2483, 5 ([Ἐρ]άτων - S.G.B.: I f. Ἐράτων II); (33) ~ ([Ἐρ]άτων - S.G.B.: II s. Ἐράτων I)

—Ikarion: (34) 369/8 BC  IG II² 1617, 73 (cf. PA 5042) ([Ἐ]ράτων); (35) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 29 (cf. PA 5042) (s. Ἐρατίων)

—Marathon: (36) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 29, 33 (f. Εἰρηναῖος, Σωτήριχος); (37) 173/4 AD  IG II² 2103, 149 (I f. Ἐράτων II); (38) ~ (II s. Ἐράτων I)

—Melite: (39) imp. SEMA 426 (f. Ἀφροδίσιος)

—Pallene: (40) i AD  Ag. XV 309, 46; (41) 138/9 AD  Ag. XV 333, 53 (Ἐράτ[ων]: f. Ἰανουάρις)

—Peiraieus: (42) c. 150-200 AD  IG II² 7174 (f. Λαδύτιον)

—Pergase: (43) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 50 (s. Ἡλιόδωρος)

—Phaleron: (44) f. ii AD  IG II³ (4) 1150, 4 (f. Μᾶ); (45) c. 120 AD  Ag. XV 322, 72; (46) m. ii AD  IG II² 7606 (f. Εὐφρόσυνος); (47) 169/70 AD  IG II² 2097, 231 + Wilson E.230 ([Κ]ράτων - IG: I f. Ἐράτων II: reading - Wilson); (48) ~ ([Κ]ράτων - IG: II s. Ἐράτων I: reading - Wilson)

—Phyle: (49) c. 94 AD   IG II³ (4) 559, 18 (I f. Ἐράτων II); (50) ~ IG II³ (4) 559, 18 (Stephanis 883) (II s. Ἐράτων I)

—Trinemeia: (51) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 18; SEG XXXVIII 156 (name) (Stephanis 2327) ([Ἐρά]τ̣ων: s. Διονύσιος); (52) c. 180 AD  Ag. XV 398, 41 (s. Νίκων)

—tribe Aiantis: (53) ii AD  Ag. XV 347, 27 (I f. Ἐράτων II); (54) ~ (II s. Ἐράτων I)

—tribe Akamantis: (55) c. 411 BC  IG I³ 1186, 31 (PA 5037) (-τν)

—tribe Attalis: (56) a. 218 AD  Ag. XV 480, 17 f. (f. Αὐρ. [....]ανδρος)

—tribe Hippothontis: (57) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 34

—tribe Oineis: (58) 203-205 AD  IG II² 2199, 113 (s. Ἀγαθόπους)

Athens?: (59) 186/5 BC  IG II² 2323 = SEG XXXVIII 162, 147, 155 (Stephanis 880); (60) i AD  IG II² 2011, 9; (61) ?imp. SEMA 753 (SEG LXV 162); (62) 45/6 AD  IG II² 1970, 54; (63) i/ii AD  Plu., Mor. 645 d ff.; Plu., Mor. 736e; cf. Stephanis 881; (64) ii AD  IG II² 2182, 4 (s. Ἀφροδίσιος); (65) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 28 (f. Θεόλογος)

Athens*: (66) 139/40 AD  IG II² 2044, 137 (f. Φωσφόρος); (67) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 65 (s. Διονύσιος: epeng.); (68) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 20 + PAA 15 p. 383 (s. Στέφανος I: epeng.); (69) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 146 (epeng.); (70) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 22 (f. Εἰρηναῖος); (71) 184/5 AD  IG II² 2128, 152 (f. Εὔνους)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (72) 87/8 AD  IG II² 1996, 184 (LGPN V.B (4)) (s. Λήναιος); (73) ii AD  IG II² 9539 (LGPN V.B (1)) (f. Ἑλένη); (74) ii-iii AD  IG II² 9735 (LGPN V.B (2)); (75) c. 112 AD  IG II² 2024, 65 (LGPN V.B (3)) (f. Ἰταλός)

    Megaris, Megara?: (76) hell. IG II² 9348 + SEG XIII 152 (LGPN III.B (13)) (Ἐράτ[ων] - SEG, Ἐρατοσθένης - IG: f. Ἀνδρόνικος)

Ἐρατώνασσα

Athens: (1) ii BC  IG II² 5284 (PA 5043) (d. Κάλλιστος)

Ἐρατωνίδης

Athens:

—tribe Oineis: (1) c. 215 BC  IG II³ (1) 1200, 13 (Ἐ[ρ]ατωνίδης - IG, Σ[τρ]ατωνίδης - ed. pr.: s. Θε[--])

Ἐργαῖος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 66 (PA 5044)

—tribe Erechtheis: (2) 459 BC  IG I³ 1147, 40 (PA 5045)

Ἐργαμένης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 5962 (Ἐργαμ(έ)νης)

—Acharnai: (2) 421/0 BC  IG I³ 285, 4 (PA 5046) (-νς)

—Kephisia: (3) v/iv BC  Is. vi 10; Is. vi 44 (PA/APF 5047) (s. Εὐκτήμων)

Ἐργάσιλος

Athens:

—Lamptrai: (1) 45/6 AD  IG II² 1945, 10 ([Ἐργ]ά̣σιλος: f. Θεόδωρος)

Ἐργασίων

Athens: (1) 450-400 BC  SEG LIV 405 = CAVI 186 (Ἐργασί[ων]); (2) 422 BC  Ar., V. 1201 (fict.)

Athens?: (3) v/iv BC  IG II² 2418, 4 (Stephanis 885) (Ἐργασί[ων]); (4) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 66 f., 70, 72 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date); (5) f. iii BC  IG II² 2351, 5; (6) imp. IG II² 11308/9

Athens*: (7) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 17 (freed.); (8) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 49, 54, 248; (9) 178/7 BC  IG II² 1327, 33

Foreign Residents:

    Apollonia: (10) ii BC  IG II² 8350/1 + AM 67 (1942) p. 179 no. 377; cf. BE 1961, no. 291 (s. Θούδης)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (11) i BC  IG II² 8337 (LGPN V.A (1)) (f. Μενέστρατος)

    Egypt, Pelous: (12) iv-iii BC  IG II² 10078

    Herakleia: (13) ?iv BC  IG II² 8643; (14) i BC  IG II² 8644 (Ἐ[ρ]γασίω[ν])

    Kappadokia, Hanisa: (15) ii BC  IG II² 10030 + SEG XXVIII 304 (LGPN V.C (1)) (s. Δημήτριος)

    Palestine, Samaria: (16) iii BC  IG II² 2943, 6 (Ἐ[ρ]γασίων)

    Phoenicia, Sidon: (17) ii-i BC  IG II² 10280 (s. Ἀπολλόδωρος)

    Syria, Antioch: (18) ii-i BC  IG II² 8174 (s. Δημήτριος)

Ἔργασος

Athens:

—Ikarion: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 501, 1-3 (cf. PA 5048) (s. Φανόμαχος I, f. Φανόμαχος II, Διόγνητος); (2) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 251, 256 (cf. PA 5048)

Ἐργέας

Athens: (1) ?i BC/ i AD  ID 1680, 3; 1681, 3 (I f. Ἐργέας II); (2) ~ (II s. Ἐργέας I)

Ἐργῖνος

Athens:

—Kydathenaion: (1) 324/3 BC  IG II³ (4) 88, 3 (s. Θεόκτιτος)

—Melite: (2) c. 360-350 BC  IG II² 6876 (PA 5049) ((Ἐ)ργῖνος)

Athens?: (3) c. 410 BC  CAVI 2387; 2689 (ARV² pp. 1318 ff.) (potter)

Ἐργόβιος

Athens:

—Halai: (1) 373/2 BC  IG II² 1607, 2 (PA 5050)

Ἐργόκλεια

Athens: (1) c. 525-510 BC  IG I³ 615

Ἐργοκλείδης

Athens: (1) 123/2 BC  Thompson, New Style Coinage 524-42 (Ἐργοκλε(ίδης?), Ἐργοκλέ(ης)?)

—Euonymon: (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 175 (s. Ἐργοκ̣[--])

Ἐργοκλέων

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11124

Ἐργοκλῆς

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 46 (-κλς); (2) 390/89 BC  Lys. xxviii passim; Lys. xxix passim; D. xix 180 (PA 5052); (3) 132/1 BC  IG II² 1227, 5, 27, 45 f. (PA 5053) (archon epon.)

—Besa: (4) 418/17 BC  IG I³ 287, 6; 370, 4, 11, 19 (PA 5055) (-κλς: s. Ἀριστείδης)

—Kopros: (5) ?iv/iii BC  IG II² 2651 = Finley, SLC p. 152 no. 119, 3 f.

—Kropidai: (6) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 20, 52

—Perithoidai: (7) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 21 (PA 5056); (8) c. 360-350 BC  IG II² 7216 (f. Ἅγνων)

—Pithos: (9) 303/2 BC  Ag. XV 62, 222 (s. Λάχων)

—Prasiai: (10) iii BC  IG II² 7282 (PA 5057) (s. Σίμων)

—tribe Aigeis: (11) 106/5 BC  FD III (2) 28, 29

—tribe Erechtheis: (12) 409 BC  IG I³ 1191, 27 (PA 5051) ([Ἐ]ργο[κ]λς)

Foreign Residents:

    Pamphylia, Aspendos: (13) ?iv BC  IG II² 8390 a (p. 883); cf. CAT 0.840 with n. 1 infra (LGPN V.B (1)) (?f. Μοσχίνη)

Ἐργοκράτης

Athens:

—Daidalidai: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 76 (PA 5058) (Ἐργοκράτ[ης]: s. Ἐργομένης)

Athens?: (2) iv BC  CIA App. 24 a, 1; JÖAI 7 (1904) pp. 115 f. (date); (3) ?iii BC  CIA App. 117, 3 (Ἐρ(γο)κράτης)

Ἐργόκριτος

Athens:

—Phyle: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 127 (s. Χαροπίας); (2) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 6 (Ἐργόκ(ριτος): f. Χαροπίδης)

Ἐργομέλης

Athens:

—Kephale: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 276

Ἐργομένης

Athens:

—Daidalidai: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 76 (PA 5059) (f. Ἐργοκράτης)

Ἐργομήδης

Athens:

—Sounion: (1) m. iv BC  IG II² 7448, 9 ([Ἐρ?]γομήδης: s. Λυκόφρων)

Ἐργοσθένης

Athens:

—Probalinthos: (1) 175/4 BC  IG II³ (1) 1317, 5 f. (PA 5059a) (Ἐρ[γοσ]θέ[ν]ης: s. Εὐθυκλῆς)

Ἐργοτέλης

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 2222; 3730; 5848 (ABV p. 162) (-λς: s. Νέαρχος: potter)

—Athmonon?: (2) f. iv BC  SEG XXIV 197, 12 (f. Ἀντίδωρος)

—tribe Erechtheis: (3) 459 BC  IG I³ 1147, 183 (PA 5060) (Ἐργοτέ[λς])

Ἐργοτιμίδης

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 281 (-δς)

Ἐργότιμος

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 67; (2) c. 570 BC  CAVI 2221; 2438; 2485; 3306?; 3355; 3576; 4316; 4708; 4743; 5655; 7464; cf. ABV pp. 76 ff.; pp. 162 f. (f. Εὔχειρος: potter); (3) v BC  Ag. XXV 1084; (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 39 (PA 5061)

—tribe Aiantis: (5) c. 411 BC  IG I³ 1186, 136

—tribe Antiochis: (6) c. 411 BC  IG I³ 1186, 175

Athens*: (7) 405 BC  IG I³ 1032, 331 (Ἐργότι[μος]: slave)

Ἐργόφιλος

Athens: (1) m. iv BC  D. xix 180; D. xxiii 104; Arist., Rh. 1380 b 12 (PA 5062); (2) f. iii BC  IG IX (1) 131 (PA 5063) (f. Ξενοκράτης)

—Anaphlystos: (3) 439/8 BC  IG I³ 273, [1]; 444, 247

—Angele: (4) c. 350 BC  IG II³ (4) 83, 24 (PA 5065) (Ἐρ(γ)όφιλος: f. Θεογένης)

—Atene: (5) ?iv/iii BC  IG II² 2705 = Finley, SLC p. 133 no. 46, 4 (PA 5066)

—Athmonon: (6) m. iv BC  IG II² 2385, 9 (PA 5064) (Ἐ[ργό]φιλος: s. Χαιρέφιλος)

—Eleusis: (7) c. 330 BC  IG II² 1927, 74 (PA 5067) (f. Σάτυρος)

—Kephisia: (8) ?iv BC  IG II² 6411 (= PA 5068); IG II² 6412 (= PA 5168) (f. Ἐργοχάρης)

—Pithos: (9) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 15 (s. Μόσχος)

—Pithos?: (10) imp. SEMA 2208/9 (f. Μόσχος)

Athens?: (11) m. iv BC  IG II² 11787 (PA 5062a) (f. Κάλλιππος); (12) iv/iii BC  Marcadé I 32 ff.; FD III (4) 222, 4; 224, 5 (SEG XVIII 208); FD III (4) 226, 3 (sculptor)

Athens*: (13) 405 BC  IG I³ 1032, 450 (slave); (14) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 75 (s. Φίλων: metic)

Ἐργοφῶν

Athens:

—Phyle: (1) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 9 (s. Ἱεροφῶν)

Ἐργοχάρης

Athens: (1) m. iv BC  Aeschin. ii 126 (PA 5070) (s. Πασιφῶν)

—Angele: (2) m. iv BC  IG II² 5230 (PA 5072)

—Atene: (3) ?iv/iii BC  IG II² 2705 = Finley, SLC p. 133 no. 46, 5 (PA 5073) (Ἐργοχάρ(ης))

—Kephisia: (4) ?iv BC  IG II² 6411 (= PA 5076); IG II² 6412 (= PA 5169) (Ἐρ[γ]οχάρης: s. Ἐργόφιλος)

—Kerameis: (5) c. 189-179 BC  IG II³ (1) 1273, 8; 1301, 39; 1307, 11 (f. Εὐθύμαχος); (6) 128/7 BC  ID 2044, 4; 2143, 9; 2144, 11 (PA 5074) (f. Εὐθύμαχος); (7) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 119 (PA 5075) (f. Διονύσιος); (8) i AD  IG II² 6321 (f. Βερώ)

—Kettos: (9) c. 50 BC  Ag. XV 272, 16 (f. Ἀγαθοκλῆς)

—Oe: (10) 203/2 BC   IG II³ (1) 1176, 54, 64 f. (I f. Νικόβουλος); (11) ~ IG II³ (1) 1176, 92 (II s. Νικόβουλος)

—Prasiai: (12) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 561 (PA 5077) (Ἐργοχάρ[ης]: f. Θεοχάρης)

—Prospalta: (13) iii AD  IG XII (8) 27, 6 f. (Π. Αἴλ. Ἐργοχάρης: s. Π. Αἴλ. Μητροφάνης: archon epon.)

—Sphettos: (14) 281/0 BC  Ag. XV 72, 19 (Ἐργο[χάρη]ς: f. Θέωρος); (15) 225/4 BC  IG II³ (1) 1146, 1; 1147, 2; 1149, 1; IG II² 1706, 31 (PA 5078) (archon epon.); (16) c. 200 BC  IG II³ (1) 1426 (Ἐργοχάρη̣[ς]); (17) ii BC  IG II² 7518 (s. Θέωρος)

—tribe Akamantis: (18) c. 130 BC  IG II² 964, 10 (PA 5071) (f. [--]ης)

—tribe Erechtheis: (19) 409 BC  IG I³ 1191, 21 (PA 5069) ([Ἐ]ρ̣γοχά[ρ]ς)

Athens?: (20) ii-i BC  Ag. XVII 803 (Ἐργοχά[ρης])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (21) imp. IG II² 9568 (LGPN V.B (1)) (f. Ἐπικτησίς)

Ἐργώ

Athens:

—Phyle: (1) m. iv BC  SEMA 301 (SEG L 239) (d. Φρουρίδης)

Ἑρεννία

Athens: (1) ii/iii AD  IG II² 3688 = IEleusis 621, 12 f.; cf. IG II² 3764 (Π. Αἰλ. Ἑρεννία: m. Π. Αἰλ. Ἑρεννία, Αἴλ. Ἀπολλώνιος II (both Pallene))

—Pallene: (2) f. iii AD  IG II² 3688 = IEleusis 621, 3 f.; cf. RCA p. 16 (Π. Αἰλ. Ἑρεννία: d. Π. Αἴλ. Ἀπολλώνιος I, Π. Αἰλ. Ἑρεννία)

Ἑρεννιανός

Athens: (1) ii AD  SEG XIV 100, 4 (Κλ. Ἑρεννιανός)

—Gargettos: (2) c. 188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 8 (Ἑρεννιαν[ός])

Ἑρέννιος

Athens:

—Athmonon: (1) c. 136-170 AD  IG II² 2097, 183; Ag. XV 426, 9 (s. Χρυσέρως)

—Gargettos: (2) 139/40 AD  IG II² 2044, 15 (Κλ. Ἑρέννιος)

—tribe Antiochis: (3) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 96 (Π. Αἴλ. Ἑρένν[ιος])

Athens*: (4) 179/80 AD  IG II² 2083, 109 (s. Σκέπτος: epeng.)

Ἐρετριεύς

Athens: (1) f. v BC  Ag. XXV 108 (Ἐρετ[ριεύς]); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 14

—Thorai: (3) s. iv BC  ID 75, 18 (Ἐρετρ[ιεύς]: s. Κάλλιππος)

Ἐρητυμένης

Athens:

—Oinoe: (1) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 6

—Oinoe (Aiantid): (2) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 59 (Ἐρητυμένη[ς])

—Oinoe (Hippothontid): (3) 119-97 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 90 (= PA 5079); FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20 f., 45; FD III (2) 49, 11; cf. Stephanis 891 (s. Θεόδωρος I, f. Θεόδωρος II)

Ἐριγένης

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 173 (PA 4786) (-νς)

Ἐριθαλίων

Athens:

—Euonymon: (1) 411/10 BC  IG I³ 311, 37; 312, 53; 336, 45; 357, 56; 373, 8 f. (PA/APF 5080) (-ν, Ἐ[ρι]θαλίων - 373: f. Εὔανδρος)

Ἐρίθυμος

Athens: (1) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 3 (Εὐθρίθ̣υμ̣ος - tab.)

Ἔριφος

Athens?: (1) iv BC  PCG 5 pp. 178 ff.

Ἐρίωτος

Athens:

—Xypete: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 36 (f. Χιωνίδης)

Ἑρμαγένης

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell.-imp. SEMA 996 (Ἑρμαγ[ένης]: f. Δημήτριος)

Ἑρμαγόρας

Athens: (1) v BC  IG I³ 420, 11 (PA 5083) (hε-: f. [--]αγόρας); (2) 178/7 BC  CID IV 108, 15 (PA 5084) (s. Λυσίστρατος); (3) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 4 (I f. Ἑρμαγόρας II); (4) ~ (II s. Ἑρμαγόρας I); (5) c. 175 AD  Ag. XV 393, 5 ([Ἑ]ρμαγόρ[ας])

—Acharnai: (6) iii AD  IG II³ (4) 888 (f. Αὐρ. Ἀφροδίσιος)

—Athmonon: (7) imp. IG II² 5335 (s. Θεόφιλος)

—Hermos: (8) ii-i BC  SEG LVII 215 (s. (ad.) Τίμων, s. (nat.) Πομπίδης (Athmonon))

—Ionidai: (9) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 121 (PA 5085) (f. Ξένων)

—Marathon: (10) s. ii BC  RE s.v. Boethos (5); PA 5086 (f. Βόηθος)

—Probalinthos: (11) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 104 (PA 5087) (f. Εὔβοιος)

—Steiria: (12) ii BC  IG II² 9968; (13) ii-i BC  IG II² 7460 + SEG XXXV 184 (s. Ἡγέμαχος); (14) 107/6 BC  IG II² 1011, 61, 122 (PA 5088) (f. Καλλιάδης)

Athens?: (15) v/iv BC  IG II² 11311 (PA 5082a) ((Ἑ)ρμαγόρας); (16) i/ii AD  IG II² 11305

Foreign Residents:

    Magnesia on Sipylos?: (17) i BC  IG II² 9239 (f. Ἀπολλωνία)

Ἑρμαΐα

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai: (1) m. iv BC  SEMA 1439; SEG XXII 190 (locn.) (LGPN III.B (8)) (d. Φιλόδαμος)

Ἑρμαία

Athens?: (1) f. iii BC  IG II² 11312

Ἑρμαίας

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 81 (s. Κρατο[--])

Ἑρμαιΐσκος

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) iv/iii BC  IG II² 8858 (LGPN III.B (2)) (f. Ἄρχιππος)

Ἑρμαῖος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2732; 4447; 4696; 7356 (ARV² p. 109) (hερ-: potter); (2) iv-iii BC  IG II³ (4) 1286 (PA 5088b)

—Eupyridai: (3) 45/6 AD  IG II² 1945, 38 (s. Ερ̣[--])

—Kikynna: (4) 156/5 BC  ID 1416 B II, 91, 113; 1417 B II, 126 (s. Δημήτριος)

—Kolonai: (5) i AD  IG II² 3548; 3571, 7 (I f. Ἑρμαῖος II); (6) ~ (II s. Ἑρμαῖος I)

—Lamptrai: (7) c. 30 BC  Ag. XV 286, 30 (s. Δημήτριος)

—Oa: (8) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 97

—Paionidai: (9) 178/7 BC  IG II² 1327, 4, 17 (PA 5089) (s. Ἑρμογένης)

—Phrearrhioi: (10) 165-170 AD  Ag. XV 370, 18 (s. Σπένδων); (11) c. 182-200 AD  IG II² 2066, 11; Ag. XV 399, 20 (s. Σπένδων)

Athens?: (12) ?s. v BC  IG II² 11887 + SEG LII 64 (Ἑρμα[ῖ]ος); (13) v/iv BC  IG II² 11250 (f. Εἰρηνίων); (14) c. 410-400 BC  IG II² 11887 = AIUK 8 (2019) no. 1, 2; (15) ?f. iv BC  CIA App. 110 = SEG LXV 164, 5 (s. Τιμόξενος); (16) iv BC  IG II² 2422, 3 (Ἑρμαῖ[ος]?); (17) ?iv BC  SEMA 1811; (18) iv-iii BC  IG II² 11313 (PA 5088c); (19) m. iv BC  IG II² 2387, 5 (PA 5088a) ([Ἑ]ρμαῖος); (20) s. iv BC  SEMA 1810; (21) ?imp. SEMA 1812 (II s. Ἑρμαῖος I); (22) ~ (I f. Ἑρμαῖος II); (23) c. 80 AD  IG II² 1994, 10

Athens*: (24) v/iv BC  Lys. fr. i 5; (25) 405 BC   IG I³ 1032, 381 (Ἑρμαῖο[ς]: slave); (26) ~ IG I³ 1032, 239 (slave); (27) m. iv BC  IG II³ (4) 634, 7 f. (slave); (28) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 35; (29) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 9 (freed.); (30) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 7 (slave?); (31) c. 306-302 BC  IG II² 715, 2, 13 (Ἑρμαῖ[ο]ς: s. Ἑρμο[--]: metic?); (32) 75-150 AD  Ag. XXI F 270; (33) ii AD  IG II² 2185 + AE 1971, pp. 58 f. no. 2, 9 + Wilson E.135 (Ἑρ̣μ̣αῖ̣[ος]: f. Ἀγάθων); (34) 187/8 AD  IG II² 2113, 203 (f. Ἐπίκτητος)

Foreign Residents:

    Aigina: (35) iii BC  IG II² 7966 (LGPN III.A (3)) (f. Σῖμον)

    Caria, Miletos: (36) i-ii AD  SEMA 1240 (LGPN V.B (7)) (f. Ἀπάτη); (37) ii AD   IG II² 9580 (LGPN V.B (8)) (s. Μενέλαος, f. Ἑρμαῖς); (38) ~ IG II² 9580 a (LGPN V.B (9)) (s. Ἔρως)

    Egypt: (39) c. 425-400 BC  IG I³ 1341 bis (Ag. XVII 396) ((Ἑ)ρμαῖος); (40) v/iv BC  Ath. 227a (PCG 2 p. 546 fr. 23)

    Epidauros: (41) c. 45 BC   IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 63 (LGPN III.A (8)) (I f. Ἑρμαῖος II); (42) ~ IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 63 (LGPN III.A (9)) (II s. Ἑρμαῖος I)

    Herakleia: (43) imp. IG II² 8688 (f. Ἰσιάς)

    Pisidia: (44) ii-i BC  IG II² 10081 (LGPN V.C (184))

    Pontos, Sinope: (45) ii BC  IG II² 10355/6 (LGPN V.A (11)) (f. Φαίδριον)

    Syria, Antioch: (46) i AD  Ag. XVII 421 = IG II² 8175

Ἑρμάϊος

Foreign Residents:

    Boiotia, Orchomenos: (1) c. 410-390 BC  IG II² 10036 (LGPN III.B (-)) (f. Νικίας)

Ἑρμαῖς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9580 (LGPN V.B (1)) (s. Ἑρμαῖος)

Ἑρμαΐς

Athens: (1) ii/iii AD  IG II² 2361, 77 (d. Εὐτύχης)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 11314 a (p. 887); (3) imp. SEMA 1813 (d. Πρῖμος)

Athens*: (4) hell. IG II² 11314

Ἑρμαΐσκος

Athens: (1) iv/iii BC  PCG 2 p. 87 fr. 120

—Anaphlystos: (2) ii/i BC  FD III (2) 12, 6; IG II² 1714, 11; ID 1873, 7 (PA 5090) (f. Πασίων)

—Cholleidai: (3) s. i BC  IG II² 2461, 126 f. (PA 5091) (f. Θεόφιλος, Στράτων)

—Paiania: (4) c. 20 BC   Ag. XV 293, 25 (f. Χαρίξενος); (5) ~ Ag. XV 293, 38 (s. Φαιδ[--])

—Salamis: (6) imp. IG II² 10194 (s. Ἰολλᾶς)

Athens?: (7) f. iii BC  IEleusis 180, 13 ([Ἑ]ρ̣[μ]αΐσ̣κο̣[ς]); (8) iii BC  SEMA 1534 (Ἑρμα[ΐσ]κος: f. Ἀνθεμίων)

Athens*: (9) s. iv BC  IG II² 11315; (10) ii/i BC  SEMA 1075; (11) i AD  Ag. XVII 804 + SEG XXVIII 322 (-μαιΐ-); (12) imp. IG II² 11317 (Ἑρμαΐσ[κ]ος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) c. 100 AD  IG II² 9647 (LGPN V.B (19)) (f. Ζώσιμος)

    Syria, Antioch: (14) ii-i BC  IG II² 8176

Ἑρμάϊχος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 66 ([hερ]μάϊχος)

Ἑρμαίων

Athens*: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 25 (slave)

Ἑρμαιώνδας

Athens?: (1) iii-ii BC  IG II² 11318

Ἑρμαϊώνδας

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai?: (1) m. iv BC  SEMA 1439; SEG XXII 190 (locn.) (LGPN III.B (7))

Ἕρμανδρος

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11319

Ἑρμαπίας

Athens:

—Prospalta: (1) ii-i BC  IG II² 7316 (PA 5093) (f. Πλουτογένης)

Ἕρμαρχος

Foreign Residents:

    Lesbos, Mytilene: (1) iii BC  D.L. x 15; D.L. x 17 f.; RE (1) (LGPN I (4)) (s. Ἀγέμορτος)

Ἑρμᾶς

Athens: (1) i AD  Ag. XVIII C139 C, 10; (2) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 24

Athens?: (3) 45/6 AD  IG II² 1969, 21; 1970, 50; (4) f. ii AD  IG II² 2035, 13 (s. Ἀγ[--]); (5) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 23 (s. Χαρίξενος)

Athens*: (6) 184/5 AD  IG II² 2128, 141 (I f. Ἑρμᾶς II); (7) ~ (II s. Ἑρμᾶς I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) i AD  IG II² 7030 (LGPN V.B (11)) (s. Γοργίας); (9) c. 112 AD   IG II² 2024, 69 (LGPN V.B (13)) (s. Ζώσιμος); (10) ~ IG II² 2024, 70 (LGPN V.B (14)) (f. Κάλλιστος); (11) c. 112 AD  IG II² 2024, 109 (LGPN V.B (15))

Ἑρμάττιος

Athens: (1) ii/i BC  IG IV (1) 611, 6 (PA 5092) (f. Διόδωρος)

Ἑρμάφιλος

Athens: (1) ii BC  SEMA 1814; (2) s. ii AD  IG II² 12183 a; Follet, Athènes p. 251 (stemma) (Λ. Μουνδίκιος Ἑρμάφιλος: s. Μουνδ. Βοῦρρος, Φλ. Σεκούνδιλλα (Gargettos))

—Hamaxanteia: (3) iii-ii BC  IG II² 5587 (f. Ἀντίκλεια)

—Pallene: (4) ii/i BC   ID 1955, 5; 2000, 1 f.; FD III (2) 15, 20; NPA p. 61 (stemma) (PA 5094 = 5095) (II s. (nat.) Διονύσιος I (Pallene), s. (ad.) Ἑρμάφιλος I); (5) ~ ID 1955, 6; 2000, 2; 2627, 6; FD III (2) 15, 21; NPA p. 61 (stemma) (I f. (ad.) Ἑρμάφιλος II, Διονύσιος II)

Athens?: (6) iv-iii BC  IG II² 11535 (PA 5093a) (f. Ζωπυρίων); (7) m. iv BC  IG II² 11320; (8) 45/6 AD  IG II² 1970, 35

Athens*: (9) 405 BC  IG I³ 1032, 367 (slave); (10) iii BC  IG II² 2943, 15 (f. Ἑρμογένης)

Ἑρμείας

Athens: (1) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 47, [3], 5 (Ἑρ[μ]είει - dat.); (2) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 46, 3 ([Ἑρμ]είας); (3) c. 100 AD  SEG LVIII 440, 4 (s. Ἀνθεστήριος: sculptor); (4) ii AD  IG II² 2466, 4 (s. Ζώπυρος: date - S.G.B.); (5) ii-iii AD  IG II² 3756, 2 (f. Θεόδωρος); (6) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 16 (f. Λήμνιος)

—Acharnai: (7) 155/6 AD  IG II² 2068, 80 (Ἑρμεί(ας): f. Καλλῆς)

—Acharnai?: (8) a. 216 AD  Ag. XV 473, 32 (f. Ἀγαθήμερος)

—Aithalidai: (9) 187/8 AD  IG II² 2113, 81 (s. Ἐλευσίνιος)

—Aixone: (10) c. 180 AD  Ag. XV 398, 43 (I f. Ἑρμείας II); (11) ~ (II s. Ἑρμείας I); (12) 182/3 AD   Ag. XV 387, 41; (13) ~ Ag. XV 387, 42; (14) 182/3 AD  Ag. XV 387, 43 (f. Ἑρμογένης)

—Aixone?: (15) c. 180 AD  Ag. XV 430, 15

—Anaphlystos: (16) 154/5 AD  IG II² 2067, 172 (s. Ἀφροδίσιος)

—Athmonon: (17) 154-182 AD  IG II² 2067, 185; Ag. XV 402, 57 (Αἴλ. Ἑρμείας); (18) 199-208 AD  IG II² 2203, 99 (Π. Αἴλ. Ἑρμείας)

—Azenia: (19) m. ii AD  Ag. XV 386, 8; 402, 40; 406, 62; 410 + SEG XXVI 146, 8; Ag. XV 420, 28; 431, 2 (I f. Ἑρμείας II); (20) 169/70 AD  IG II² 2097, 24, 218 (s. Εὐμένης II); (21) c. 171-187 AD  Ag. XV 386, 8; 402, 40; 406, 62; 407, 53; 420, 28; 431, 2 (II s. Ἑρμείας I); (22) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 29 (f. Σπένδων)

—Besa: (23) ii AD  SEG LVIII 215; (24) 158/9 AD  IG II² 2056, 5; (25) 163/4 AD  IG II² 2086, 138 (I f. Ἑρμείας II); (26) ~ (II s. Ἑρμείας I); (27) 187/8 AD  IG II² 2113, 27 (Ἑ[ρ]μείας: s. Ἰσίδωρος)

—Euonymon: (28) 255/6 AD  IG II² 2245, 68 (s. Μοσχίων)

—Eupyridai: (29) ii AD  IG II² 6154; cf. SEG XLIX 237; SEG XLII 128 (f. Φαῦστα)

—Gargettos: (30) 138/9 AD  Ag. XV 331, 18; IG II² 4073, 10 (f. Εὔδημος); (31) c. 138-154 AD  Ag. XV 331, 9; 335, 9 (s. Γλαῦκος); (32) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 41 (s. Εὔδημος)

—Hermos: (33) 154/5 AD  IG II² 2067, 89 (f. Μητρόδωρος); (34) 163/4 AD  IG II² 2086, 88 (f. Πόπλιος)

—Hybadai: (35) 255/6 AD  IG II² 2245, 20 (f. Αὐρ. Ἐλπίνικος)

—Kedoi: (36) 142/3 AD  IG II² 2049, 41 (I f. Ἑρμείας II); (37) ~ (II s. Ἑρμείας I)

—Konthyle: (38) m. ii AD  IG II² 3607, 14 (Φλ. Ἑρμείας)

—Kothokidai: (39) 145/6 AD  IG II² 2052, 83 (f. Εἰρηναῖος)

—Leukonoion: (40) 201/2 AD  IG II² 2193, 67; 2194, 8 (Ἑρμεί(ας): f. Διονυσόδωρος)

—Marathon: (41) ii AD  IG II³ (4) 936, 4; 937, 2 f. (f. Συμφέρουσα); (42) 187/8 AD  IG II² 2113, 16 (Κλ. Ἑρμείας)

—Melite: (43) 157-160 AD  SEG XXVIII 169, 12; (44) iii AD  IG II² 3962, 12 (f. Αὐρ. Διονυσόδωρος); (45) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 81 (s. Εὐτυ.)

—Myrrhinoutta: (46) 169/70 AD  IG II² 2097, 55 (s. Ζώσιμος); (47) 171/2 AD  Ag. XV 406, 46 (f. Ἀλέξανδρος)

—Oa: (48) 163/4 AD  IG II² 2086, 141; 2087, 55, 71 (II s. Ἑρμείας I); (49) 163-181 AD  IG II² 2086, 141; 2087, 55; Ag. XV 407, 15 (I f. Ἑρμείας II, [--]ος)

—Oion: (50) imp. IG II² 6991

—Oion (Kerameikon): (51) 169/70 AD  IG II² 2097, 69 (f. Διονύσιος); (52) 173/4 AD  IG II² 2103, 99 (f. Δημήτριος)

—Paiania: (53) a. 217 AD   Ag. XV 477, 25 (f. Ἐπαφρόδιτος); (54) ~ Ag. XV 477, 40 (f. Ἀγαθόπους)

—Pallene: (55) 169/70 AD  IG II² 2097, 237 (Ζώσιμος ὁ καὶ Ἑρμείας); (56) iii AD  IG II² 1949, 7 (I f. Αὐρ. Ἑρμείας II); (57) ~ (Αὐρ. Ἑρμείας: II s. Ἑρμείας I)

—Peiraieus: (58) ii AD  IG II³ (4) 936, 8; 937, 5 (s. Λόγος, Συμφέρουσα (Marathon)); (59) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 187 (s. Ζώσιμος)

—Phlya: (60) f. ii AD  IG II² 2044, 4; 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 102 (I f. Ἑρμείας II); (61) ~ (II s. Ἑρμείας I)

—Phyrrhinesioi: (62) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 199 (s. Κλεώνυμος II)

—Plotheia: (63) 142/3 AD  IG II² 3740, 29 (f. Θαϊανός)

—Sounion: (64) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 17 ([Μ]ᾶρκος ὁ καὶ Ἑρμείας)

—tribe Aiantis: (65) 238-242 AD  IG II² 2239, 297 (s. Ἡρακλείδης)

—tribe Aigeis: (66) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 70 (Μέμ. Ἑρμείας); (67) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 47; (68) 240-253 AD  IG II² 2243, 80 (Αὐρ. Ἑρμείας)

—tribe Akamantis: (69) 158/9 AD  IG II² 2056, 16; (70) 187/8 AD  IG II² 2113, 110 (I f. Ἑρμείας II); (71) ~ (II s. Ἑρμείας I)

—tribe Antiochis: (72) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 175 (f. Ἐλπιδηφόρος); (73) c. 255 AD   Ag. XV 466, 27 (s. Ζώσιμος); (74) ~ Ag. XV 466, 47 (f. Πραξιτέλης)

—tribe Attalis: (75) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 181 (s. Εὔκαρπος)

—tribe Hadrianis: (76) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 61 (s. Ἰσίδωρος)

—tribe Hippothontis: (77) c. 205 AD  Ag. XV 448, 26 (f. Παράμονος); (78) 238-242 AD  IG II² 2239, 286 (s. Ζώσιμος)

—tribe Kekropis: (79) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 105 (f. Εὔτυχος)

—tribe Kekropis?: (80) 213-220 AD  Ag. XV 463, 3 ([Αὐ]ρ. Ἑρμεί[ας])

—tribe Leontis: (81) 255/6 AD  IG II² 2245, 145 (s. Λικίνιος)

—tribe Ptolemais: (82) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 37 (f. Λόγγος); (83) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 67 (Αἴλ. Ἑρμείας); (84) 182-196 AD  IG II² 2066, 31 (f. [--]όδωρος); (85) c. 198 AD  Ag. XV 443, 3 (s. Ἀγαθόμ[--]); (86) 238-242 AD  IG II² 2239, 168 (f. Τυρρανός)

Athens?: (87) ii-i BC  Ag. XVII 819; (88) imp. IG II² 11553 ([Ἑρ]μείας); (89) ~ SEMA 1816 (Ἑρμεία̣[ς]); (90) ii AD  IG II² 11615 (-μή-); (91) 155/6 AD  IG II² 2068, 114 (I f. Ἑρμείας II); (92) ~ (II s. Ἑρμείας I); (93) 161-212 AD  IG II² 2280, 10 (I f. Ἑρμείας II); (94) ~ (II s. Ἑρμείας I)

Athens*: (95) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (freed.); (96) c. 120 AD   IG II² 2018, 93 (s. Εὐέλπιστος: epeng.); (97) ~ IG II² 2018, 129 (f. Εὔτυχος); (98) c. 120 AD  IG II² 2018, 144; (99) c. 140 AD   IG II² 2060 etc. = SEG XXIX 152 II, 98 (Κοκκήϊος Ἑρμείας: epeng.); (100) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 40 (f. Ἰσίων); (101) 142/3 AD  IG II² 2049, 130 (f. Ἱέρων); (102) s. ii AD  IG II² 2082, 44 (f. Εὔκαρπος); (103) 155/6 AD  IG II² 2068, 180 (I f. Ἑρμείας II); (104) ~ (II s. Ἑρμείας I: epeng.); (105) 155/6 AD  IG II² 2068, 233 (f. Συμφέρων); (106) 163/4 AD  IG II² 2086, 96 ([Ἑρ]μείας: f. Νίκων); (107) c. 166/7 AD   IG II² 2015 + 2094 = SEG XII 110, 79 (epeng.); (108) ~ IG II² 2094, 110 (Ἑ[ρ]μείας: s. Ἀγαθοκλῆς: epeng.); (109) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 9 (f. Ἐπήρατος); (110) 169/70 AD   IG II² 2097, 141 (s. Τυχικός: epeng.); (111) ~ IG II² 2097, 274 (f. Ἐπαφρόδιτος); (112) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 155 (f. Ἀβράστης); (113) 173/4 AD  IG II² 2103, 206 (I f. Ἑρμείας II); (114) ~ (II s. Ἑρμείας I: epeng.); (115) 173/4 AD  IG II² 2103, 243 (I f. Ἑρμείας II); (116) ~ (II s. Ἑρμείας I: epeng.); (117) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 28-30 (f. Κτῆτος, Σωτήριχος, Παράμονος); (118) 179/80 AD   IG II² 2083, 15 (epeng.); (119) ~ IG II² 2083, 64 (s. Πολύδωρος: epeng.); (120) 184/5 AD  IG II² 2128, 191 (s. Ἀρτέμων: epeng.); (121) 187/8 AD   IG II² 2113, 193 (s. Διονύσιος: epeng.); (122) ~ IG II² 2113, 200 f. (f. Εὐτυχᾶς, Νικόμαχος); (123) 191/2 AD  IG II² 2119, 114 f. (f. Ἀττικός, Ἰσίδοτος); (124) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 147 (Κλ. Ἑρμείας: epeng.); (125) 201/2 AD   IG II² 2193, 152 (f. Πολύκαρπος); (126) ~ IG II² 2193, 158 (f. Περιγένης); (127) c. 221-232 AD  IG II² 2218 = 2260 + AE 1950-51, pp. 43 f. no. 22, 7 (Αὐρ. Ἑρμείας: epeng.?); (128) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 118 (epeng.); (129) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 153 (epeng.); (130) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 155 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (131) i-ii AD  IG II² 9927 (LGPN V.B (-)) (Ἑρμείας ὁ καὶ Ἰωνικός: s. Μηνόφιλος: name - S.G.B.); (132) imp. IG II² 9582 (LGPN V.B (9)) ([Ἑ]ρμε[ίας]: s. Ζώπυρος); (133) ii AD  IG II² 9583 (LGPN V.B (10)) (s. Ἰωνικός)

Ἑρμέρως

Athens:

—Alopeke: (1) 154/5 AD  IG II² 2067, 175 (f. Ἰσίδοτος)

—Gargettos: (2) f. ii AD  IG II² 2059, 37; 2065, 61; 2103, 67, 74; 2361, 50; 3978, 11; Ag. XV 331, 19; 406, 15-17 (I s. Ἄσμενος I, f. Σαβῖνος I, Ἀθηνόδωρος I, Εὔπορος, Ἄσμενος II, Γλύκη, Σάλβιος I); (3) c. 187-205 AD  IG II² 2113, 75; 2361, 19 (II s. Ἄσμενος II)

—Halai: (4) c. 117-138 AD  IG II² 5506 (hερ-: f. Μόσχος)

—Halai?: (5) 165/6 AD  IG II² 2090, 13 (f. Μόσχος: deme - S.G.B.)

—tribe Antiochis: (6) 169/70 AD  Ag. XV 380, 1 ([Ἑρμέ]ρως?)

Athens?: (7) ii-iii AD  IG II² 12828 = AIUK 4.6 (2022) no. 76, 9 (s. Ἀριστόμαχος)

Athens*: (8) 184/5 AD  IG II² 2128, 167 (s. Ῥάδινος: epeng.)

Ἑρμηδίων

Athens:

—Acharnai: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 74 (Αὐρ. Ἑρμηδίων: s. Κόρινθος)

—tribe Ptolemais: (2) 182-196 AD  IG II² 2066 + AE 1971, p. 64 no. 6, 29 ([Ἑ]ρμηδίων: s. Ἰσιγένης)

Ἑρμῆς

Athens: (1) m. i AD  IG II² 2310; (2) ii-iii AD  IG II² 3761 (Ἑρμῆς ὁ καὶ Διονύσιος); (3) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 31; (4) ?iii AD  GVI 405; (5) ?237-256 AD  IG II² 2238 + AE 1972, pp. 58 f. no. 3, 2 ([Ἑ]ρμῆς: s. Μελα̣[--]); (6) v-vi AD  IG II² 13457 (SEMA 2729)

—Hippotomadai: (7) m. ii AD  IG II³ (4) 564 (Φλ.? Ἑρμῆς)

—Kedoi: (8) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 108 (Ἑ[ρμ]ῆς: s. Ζώπυρος)

—Prospalta: (9) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 72 (s. Ζώσιμος)

—tribe Aiantis: (10) 232-234 AD  IG II² 2237, 148 (I f. Ἑρμῆς II); (11) ~ (II s. Ἑρμῆς I)

—tribe Attalis: (12) f. ii AD  Ag. XV 459, 14 (s. Εὐκτήμων)

—tribe Kekropis: (13) 232-234 AD  IG II² 2237, 129 (Αὐρ. Ἑρμῆς)

—tribe Oineis: (14) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 106

—tribe Pandionis: (15) 235/6 AD  IG II² 2235, 94 (Μέμμ. Ἑρμῆς)

Athens?: (16) imp. IG II² 11321; (17) m. ii AD  IG II² 2062, 27 (Καί. Ἑρμῆς); (18) iii AD  Karivieri p. 92 (lamp)

Athens*: (19) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 75 (s. Πρόσδεκτος: epeng.); (20) 169/70 AD   IG II² 2097, 124 (s. Τιμόθεος: epeng.); (21) ~ IG II² 2097, 129 (s. Φιλέρως: epeng.); (22) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 152 (f. Σύμφορος); (23) ~ Follet, Athènes 5 B, 170 (epeng.); (24) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 44, 73 (f. [--]ος, Πολέμων); (25) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 169 (s. Ἐπίκτητος: epeng.); (26) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 174 (s. Φιλοκλῆς: epeng.); (27) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 175 (s. Ἰσίων: epeng.); (28) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 177 (Κλ. Ἑρμῆς: epeng.); (29) 179/80 AD  IG II² 2083, 94 (epeng.); (30) 184/5 AD   IG II² 2128, 123 (s. Ὑγῖνος: epeng.); (31) ~ IG II² 2128, 168 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (32) 201/2 AD  IG II² 2193, 173 (s. Εὐτυχᾶς: epeng.); (33) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 146 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (34) i-ii AD  IG II² 9585 (LGPN V.B (24)) (s. Πόπλιος); (35) imp. SEMA 1279 (LGPN V.B (23)) ([Ἑ]ρμῆς: s. Γάϊος); (36) c. 112 AD  IG II² 2024, 74 (LGPN V.B (25)) (s. Συμφέρων)

    Caria, Miletos?: (37) 87/8 AD  IG II² 1996, 177 (LGPN V.B (27)) ([--]λιος Ἑρμῆς)

Ἑρμησικράτης

Athens:

—Aphidna: (1) hell. IG II² 5741 (cf. PA 5097) (I f. Ἑρμησικράτης II); (2) ~ IG II² 5741 (PA 5097) (II s. Ἑρμησικράτης I); (3) ii BC  IG II² 6134 (PA 5096)

Ἑρμησίων

Athens:

—Marathon: (1) 124/3 BC  ID 2049, 1; 2075, 2; 2148, 4 (PA 5098) (f. Δημήτριος)

Ἑρμία

Athens*: (1) imp. IG II² 11322

Ἑρμιάδης

Athens:

—Kephale: (1) s. iv BC  IG II² 6355, 3 f. (s. Θεαίνετος, Χαιρεστράτη (Probalinthos))

Ἑρμιανός

Athens: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 17 (Αὐρ. Ἑρμιανός)

—Peiraieus: (2) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 6 (s. Ἀβάσκαντος)

Athens?: (3) imp. IG II² 2282, 14 (Ἑρμια(νός): f. Σοφοκλῆς)

Foreign Residents:

    Mysia, Pergamon: (4) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 145-148 no. 4 A; pp. 148-151 no. 5, 5, 29 (LGPN V.A (-))

Ἑρμίας

Athens: (1) s. iv BC  Din. fr. xlii (PA 5099); (2) iii/ii BC  IOrop 31, 1, 3 (PA 5101) (s. Νέαρχος); (3) 183/2 BC  IG II² 2332, 354 (PA 5102) (Ἑρμ[ί]ας); (4) 157/6 BC  IG II² 957, 46 (PA 5100) (f. Ἀσκληπιόδοτος); (5) 106/5 BC  FD III (2) 44, 3 (f. Ξάνθιππος); (6) i BC-i AD  Ag. XVIII X735 (Ἑρμία[ς]); (7) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 63 (f. Φιλήμων); (8) s. i BC  IG II² 1964, 9 ([Ἑρ]μίας: s. Νε[--]); (9) 150/1 AD  IG II² 2065, 99

—Acharnai: (10) i BC  IG II² 5795 (f. [--]τη); (11) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 31 (Stephanis 896) (s. Ἀπολλώνιος)

—Apollonieis: (12) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 5 (PA 5104) (Ἑρμία̣[ς])

—Azenia: (13) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 57 (s. Ἀνθεστήριος)

—Hagnous: (14) iii-ii BC  IG II² 5265 (PA 5103) (s. Κτησίβιος); (15) c. 128/9 AD  IG II² 3387, 6 f. (Π. Αἴλ. Ἑρμίας)

—Halimous: (16) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 90 ([Ἑρ]μ̣ίας)

—Hamaxanteia: (17) c. 155 BC  Ag. XV 226, 24

—Kephisia: (18) c. 30 BC  Ag. XV 286, 20 (I f. Ἑρμίας II); (19) ~ (II s. Ἑρμίας I)

—Kothokidai: (20) i BC  ID 2634, 4 ([Ἑρ]μίας)

—Kydathenaion: (21) 87/8 AD  IG II² 1996, 44 (f. Εὔοδος)

—Lakiadai: (22) iii BC  IG II² 6624 (PA 5105) (f. Κλέαρχος)

—Lamptrai: (23) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 111 (PA 5106) ([Ἑ]ρμίας: f. Νουμήνιος)

—Lamptrai?: (24) 96/5 BC  ID 1892, 9 (s. Ἀ[...]μίας?)

—Leukonoion: (25) ii-i BC  Grammateion 6 (2017) p. 82 no. 4 (SEG LXVII 104) ([Ἑ]ρ̣μίας - lap., [Ἑ]ρ̣μείας - SEG per err.: f. Διονύσιος); (26) c. 185 BC  IG II³ (1) 1363, 5 (PA 5107) ([Ἑρ]μίας: f. Διονύσιος)

—Marathon: (27) c. 105-109 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 83; IG II² 2038, 9 (s. Τρύφων); (28) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 31 (I f. Ἑρμίας II); (29) ~ (II s. Ἑρμίας I)

—Melite: (30) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 42 (f. [--]φιλος); (31) c. 115 AD  IG II² 2020, 84 (I f. Ἑρμίας II); (32) ~ (II s. Ἑρμίας I)

—Myrrhinoutta: (33) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 14 (I f. Ἑρμίας II); (34) ~ (II s. Ἑρμίας I)

—Oe: (35) ii AD  IG II² 6947 (f. Ἀσία)

—Pallene: (36) iii BC  SEMA 536 (f. Θεόδοτος)

—Peiraieus: (37) c. 100 BC  ID 1909, 1; 2628, 24 (f. Σώστρατος); (38) i BC/ i AD  IG II² 9797

—Phlya: (39) i AD  IG II² 7657 a (p. 882) = Kerameikos II 44 (f. Ἀμεινίας); (40) 109/10 AD  IG II² 2017, 17

—Phyle: (41) i/ii AD  IG II² 2030, 6 (f. Εὐκράτης I); (42) ii-iii AD  Ag. XVII 352 ([Ἑ]ρμίας)

—Rhamnous: (43) 183/2 BC  IG II² 2332, 124 (PA 5109); (44) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 58; (45) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 31; cf. SEG XLIV 51 (date) ([Ἑρ]μίας)

—Trikorynthos: (46) s. ii BC  ID 2609, 27; 2630, 5 (s. Πάτρων); (47) 117/16 BC   IG II² 1009 IV, 66 (cf. PA 5110) (Ἑρμ[ίας]: I f. Ἑρμίας II); (48) ~ IG II² 1009 IV, 66 (PA 5110) ([Ἑρ]μίας: II s. Ἑρμίας I)

—tribe Attalis: (49) 255/6 AD  IG II² 2245, 418 (s. Λούκιος)

—tribe Erechtheis: (50) 167/8 AD  IG II² 2089 d + AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 6 (s. Ζώπυρος)

—tribe Kekropis: (51) 106/5 BC  FD III (2) 9, 2 (s. Ἀγα[--]); (52) f. iii AD  Ag. XV 457, 11

—tribe Oineis: (53) 143/4 AD  IG II² 2050, 100 (f. Σωτήριχος)

—tribe Pandionis: (54) 143/4 AD  IG II² 2050, 53 (I f. Ἑρμίας II); (55) ~ (II s. Ἑρμίας I)

Athens?: (56) iii BC   SEMA 1561 (Ἑρμί[ας]: f. Ἀπολλώνιος); (57) iii BC  IG II² 11326 (I f. Ἑρμίας II); (58) ~ (II s. Ἑρμίας I); (59) ~ IG II² 2356, 48; (60) hell.-imp. SEMA 1815; (61) i AD   IG II² 2007, 8 (s. Σωτᾶς); (62) ~ IG II² 12424/5 (ΝΕRΜΙΑΣ - lap., (Ν) Ἑρμίας - Kirchner, Νε(μέ)ριος? - Lolling: f. Παρμένων); (63) imp. IG II² 11324 (Τ. Ἀπώνιος Ἑρμίας); (64) iii AD  IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 12 (I f. Ἑρμίας II); (65) ~ (II s. Ἑρμίας I)

Athens*: (66) 331/0 BC  IG II² 1496, 218 (f. Μῦς); (67) imp. IG II² 11323; (68) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 20 (f. Κλήμης); (69) ~ IG II² 2022, 43 (s. Μηνόδωρος: epeng.); (70) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 141 (f. [--]δοτος); (71) 167/8 AD   IG II² 2089, 35 (f. Συμφέρων); (72) ~ IG II² 2089 m + BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 92 ([Ἑ]ρμία[ς]); (73) 184/5 AD  IG II² 2128, 202 (I f. Ἑρμίας II); (74) ~ (II s. Ἑρμίας I: epeng.); (75) 184/5 AD  IG II² 2128, 203 (Π. Ἑρμίας: I f. Ἑρμίας II); (76) ~ (II s. Π. Ἑρμίας I: epeng.); (77) iii AD  SEG XIII 51 a, 2 ([Ἑ]ρ̣μίας)

Foreign Residents:

    Apollonia: (78) c. 209 BC  IRhamnous 51, 22

    Armenia: (79) i-ii AD  IG II² 8384

    Caria, Miletos: (80) i-ii AD  IG II² 9587 (LGPN V.B (101)) (f. Ἕρμιππος); (81) f. ii AD   IG II² 2163, 38 (LGPN V.B (107)) (I f. Ἑρμίας II); (82) ~ IG II² 2163, 38 (LGPN V.B (108)) (II s. Ἑρμίας I); (83) ii AD   Ag. XVII 573 = IG II² 9584 (LGPN V.B (104)) (s. Πραξιτέλης); (84) ~ Ag. XVII 572 = IG II² 9581 (LGPN V.B (90)) (s. Ἀπολλώνιος); (85) ii-iii AD  SEMA 931 (IRhamnous 368 = LGPN V.B (106)) (f. Ὑγῖνος); (86) c. 112 AD  IG II² 2024, 85 (LGPN V.B (109)) (s. Μουσαῖος); (87) c. 116 AD  IG II² 2026, 26 (LGPN V.B (110)) (f. Ἡρακλᾶς)

    Caria, Miletos?: (88) 87/8 AD  IG II² 1996, 172 (LGPN V.B (113)) (f. Διονύσιος)

    Crete, Lappa: (89) ii BC  IG II² 9198 (LGPN I (12)) (f. Σωσινίκη)

    Herakleia: (90) c. 300 BC  IG II² 1956, 154; (91) hell. IG II² 8645; cf. SEG XIII 145 ([Ἑ]ρμίας: f. [--]νε[--]ς); (92) imp. IG II² 8646 (s. Ἕρμιππος)

    Karchedon: (93) imp. IG II² 8994 (f. Ἰσιάς)

    Lesbos, Eresos: (94) ii BC  Ag. XVII 451 = IG II² 8490 (LGPN I (54)) (s. Ἡράκλειτος)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (95) ?iii BC  IG II² 8084 (LGPN IV (10)) (f. Μητρόβιος); (96) ii BC  IG II² 8084 bis (LGPN IV (11)) (f. Μητρόβιος); (97) ii-i BC  IG II² 8085 (LGPN IV (12)) (f. Μητρόβιος)

    Pisidia, Selge: (98) ii-i BC  SEMA 1028 = SEG LIV 355 (LGPN V.C (13))

    Seleukeia: (99) ii BC  IG II² 10251

    Syria, Antioch: (100) i-ii AD  IG II² 8177 (f. Ἑρμιόνη)

Ἑρμῖνος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 81 (-μεῖ-)

Ἑρμιονεύς

Athens*: (1) 179/80 AD  IG II² 2083, 24 (epeng.)

Ἑρμιόνη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11330; (2) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 28 (Ἑρμιό[νη]); (3) i AD  IG II² 11331 (Πῶλλα Λικιννία Ἑρμιόνη); (4) ii AD  IG II³ (4) 1001

—Pithos: (5) iii AD  IG II² 3637 = IEleusis 635, 7 f. (Αὐρ. Μάγνα ἡ καὶ Ἑρμιόνη: d. Αὐρ. Ἐπαφρόδιτος, Αὐρ. Μάγνα (Pithos))

Athens?: (6) iii BC  IG II² 11327; (7) hell.-imp. IG II² 11328; (8) imp. IG II² 11332 (?d. Τατάριος); (9) ii AD  IG II² 2478 a = IEleusis 526, 6

Athens*: (10) iii AD  IG II² 11329

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) ii AD  IG II² 9586 (LGPN V.B (4)) (d. Μ[--])

    Mysia, Kyzikos: (12) iii BC  IG II² 9100 (LGPN V.A (34)) (d. Νικίας)

    Syria, Antioch: (13) i AD  IG II² 8178 (d. Μενεκράτης); (14) i-ii AD  IG II² 8177 (d. Ἑρμίας)

Ἑρμιονίς

Athens?: (1) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 151 f.

Ἕρμιος

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 664

Ἑρμιππίς

Athens:

—Acharnai?: (1) ii/iii AD  IG II² 2342 = 13620, 14, 30; 3706 = IEleusis 642, 4; IG II³ (4) 1053 (?d. Πολύζηλος II, m. Λ. Γέλλιος Πολύζηλος (Melite), Γελλία Διονυσία (Melite))

Ἕρμιππος

Athens: (1) s. v BC  IG II² 2318 + Hesp. 12 (1943) pp. 1-3 no. 1; IG II² 2325, 57, 123; PCG 5 pp. 561 ff. (PA 5112) (s. Λῦσις); (2) 325 BC  CID II 100 I, 6 (Ἕρμι[ππος?]); (3) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 92 (PA 5111) ([Ἕ]ρμιππος: f. Δημήτριος); (4) ii AD  Luc., Charid. passim (fict.); (5) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 18 (Ἰούλ. Ἕρμιππος)

—Anagyrous: (6) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 33

—Angele: (7) 336/5 BC  Ag. XV 42, 191

—Aphidna: (8) c. 339/8 BC  SEG XXVIII 129, 22 (Ἕ[ρμιππ]ος?: f. Δρωπίδης); (9) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 99; 1941, 5; FD III (2) 14, 10 (PA 5114 = 5113) (f. Νικάνωρ)

—Eleutherai: (10) 156/5 BC  ID 1416 B I, 100 (I f. Ἕρμιππος II); (11) ~ (II s. Ἕρμιππος I)

—Keiriadai: (12) f. iv BC  SEMA 280; Ag. XV 11, 7 (f. Πρωτόμαχος)

—Kephisia: (13) i BC-i AD  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.) (s. Ζωΐλος)

—Phaleron: (14) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 76

—Phrearrhioi: (15) 324/3 BC  IOrop 353 A, 11 (s. Πυθέας)

—Poros: (16) 384/3 BC  IG II² 36, 7; Develin, AO p. 220 (date) (PA 5116) (Ἕρ[μ]ιππος)

—Potamos: (17) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 6; pp. 59 f. no. 205 b, 4 ([Ἕρ]μιππος)

—Sounion: (18) f. ii BC  IG II² 4282 = Ag. XVIII H540; IG II² 4283 = SEG LIX 216, 11; IG II² 4284 = Ag. XVIII H541 (PA 5117) (s. Διομένης: sculptor)

—Xypete: (19) 106/5 BC  IG II² 1941, 8 (= PA 5115); FD III (2) 14, 12 (s. Ἀπολλώνιος I)

Athens?: (20) c. 510-500 BC  IG I³ 656, 2 (hέρ-: sculptor); (21) s. iv BC  IG II² 11333 (PA 5110a); (22) f. ii BC  Ag. XXI F 198 = Ag. XXXIII 38

Athens*: (23) hell. IG II² 7966

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (24) i BC/ i AD  IG II² 9797 (LGPN V.B (9)) (f. Νικάριον); (25) i-ii AD  IG II² 9587 (LGPN V.B (-)) ([Ἕρμ]ιππο[ς]: s. Ἑρμίας)

    Herakleia: (26) imp. IG II² 8646 (f. Ἑρμίας)

Ἑρμίων

Athens?: (1) f. iii BC  IG II² 2432, 5

Ἑρμογένης

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 534; 2069 a; 2103-5; 2239; 2621; 3015; 3514-15; 3586; 3996; 4143; 4311-12; 4798; 5084; 5132; 5228-30; 5246; 5379; 5384; 5880; 6303-4; 6574; 6931-2; 6937; 7060; 7245; 7741; 8035; 8090; cf. ABV pp. 164 ff.; Paralipomena p. 68 (hερμογένς: potter); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 559 (PA/APF 5118) (hερμογένς); (3) c. 490 BC  CAVI 6458 (ARV² p. 1583) (hερμογένς: kalos); (4) 392/1 BC  X., HG iv 8. 13 (PA/APF 5119); (5) m. iv BC  D. xlvii 61 (PA 5120); (6) 183/2 BC  IG II² 1328, 4, 8 f.; 2323, 162; 2332, 1; IG II³ (1) 1294, 1; Ag. XVI 306, 7; Ag. XV 182, 5? (PA 5121) (archon epon.); (7) 128/7 BC   FD III (2) 12, 7 (s. Καλλίστρατος); (8) ~ FD III (2) 47, 8 (f. Εὐπόλεμος); (9) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 630-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5122); (10) ii AD  IG II³ (4) 662, 14; (11) ii-iii AD  IG II³ (4) 1002 (Οὔλπ. Ἑρμογένης); (12) 220/1 AD  IG II² 2223, 24 (I f. Ἑρμογένης II); (13) ~ (II s. Ἑρμογένης I); (14) 255/6 AD  IG II² 2245, 38 (doctor); (15) 386/7 AD  IG II² 4842 = IG II² 13253, 3 (archon epon.)

—Acherdous: (16) 154/5 AD  IG II² 2067, 141 (Φλ. Ἑρμογένης)

—Aigilia: (17) 138/7 BC  FD III (2) 11, 6; NPA p. 73 (deme) (I f. Ἑρμόδωρος); (18) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 142 (PA 5125) (II s. Ἑρμόδωρος); (19) c. 100 BC  Hesp. 15 (1946) pp. 197 f. no. 39, 4; cf. Tracy, ALC p. 250 (Ἑρμ[ο]γένης: f. Ἑρμόδωρος)

—Aixone: (20) 182/3 AD  Ag. XV 387, 43 (s. Ἑρμείας)

—Alopeke: (21) v/iv BC  PA/APF 5123 (s. Ἱππόνικος II: nothos)

—Anagyrous: (22) 304/3 BC  Ag. XV 61, 180 (Ἑρμογ̣[ένης]: f. Θεογένης)

—Athmonon: (23) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 89 f. (cf. APF p. 490) (Ἑρμογέ[ν]ης: f. Στέφανος)

—Besa: (24) c. 150-180 AD  Ag. XV 397, 6; IG II² 2065 + SEG LIX 173, 46-7 (Αἴλ. Ἑρμογένης)

—Cholargos: (25) 185-175 BC  IG II² 1325, 5, 19, 35; 1326, 3 (PA 5133) (f. Σόλων)

—Eleusis: (26) m. iv BC  IG XII (6) 262, 378

—Eupyridai: (27) i BC/ i AD  IG II² 10307, 4

—Gargettos: (28) m. i AD  IG II³ (4) 1403 (f. (ad.) [--]ης); (29) s. ii AD  IG II² 5923 (I f. Ἑρμογένης II); (30) ~ (II s. Ἑρμογένης I); (31) s. ii AD  IG II² 5956/60 (f. Χαιρέας); (32) 163/4 AD   IG II² 2086, 60 (II s. Ἑρμογένης I); (33) ~ IG II² 2086, 60-2 (I f. Ἑρμογένης II, Ἡράκων, Ζώσιμος)

—Halai (Aixonides)?: (34) 173/4 AD  IG II² 2103, 130 (or Aixone: f. Ἀπολλώνιος)

—Halimous: (35) hell.-imp. SEMA 81 (s. Τελεσίας)

—Kikynna: (36) f. i BC  IG II² 6460 (s. Θρασυφῶν)

—Koile: (37) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 24 (f. Δημήτριος)

—Krioa: (38) ii BC  IG II² 6550 (PA 5127) (f. Μένανδρος); (39) c. 150 BC  Ag. XV 236, 6

—Kydathenaion: (40) c. 180 AD   IG II² 2106, 2, 4; PAA 7 p. 77 (deme) (I f. Ἑρμογένης II, Φιλόμουσος); (41) ~ IG II² 2106, 2; PAA 7 pp. 77-8 (deme) (II s. Ἑρμογένης I)

—Kytheros: (42) imp. Ag. XV 318, 33 (Ἑρμογέ[νης])

—Melite: (43) 14/13 BC  IG II² 1721, 12 (s. Μύρων); (44) c. 180-182 AD  Ag. XV 398, 9; SEG XXVIII 174, 11 (s. Συμφέρων)

—Melite?: (45) 24/3 BC  Ag. XV 290, 48 ([Ἑρ]μογένης: f. Ἐπίνικος)

—Paiania: (46) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 12 (PA 5128) (s. Ἐπίζηλος)

—Paionidai: (47) 178/7 BC  IG II² 1327, 4, 18 (PA 5129) (f. Ἑρμαῖος)

—Phaleron: (48) ii BC  IG II² 7604 (s. Μητροφάνης)

—Phlya: (49) 184/5 AD   IG II² 2128, 42 (II s. Ἑρμογένης I); (50) ~ IG II² 2128, 42 f. (I f. Ἑρμογένης II, Ζωσᾶς)

—Plotheia: (51) 183/2 BC   IG II² 2332, 168 (PA 5130) (Ἑρμο[γέ]νης: I f. Ἀπολλω[--], Ἑρμογένης II); (52) ~ IG II² 2332, 170 (PA 5131) (II s. Ἑρμογένης I)

—Probalinthos: (53) inc. IG II² 7293 (PA 5132) (f. Ἑρμοκλῆς)

—Steiria: (54) 220/1 AD  IG II² 2223, 9 f., 16 f., 52 (Αἴλ. Σεπτίμιος Ἑρμογένης: s. Π. Αἴλ. Σεπτίμιος Θάλλος)

—tribe Antiochis: (55) 203/4 AD  IG II² 2207, 33 (s. Λούκιος); (56) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 94 (Οὔλπ. Ἑρμογένης); (57) 238-242 AD  IG II² 2239, 311 (f. Εὐκαρπᾶς)

—tribe Attalis: (58) iii AD  Ag. XV 486, 8 (Ἑ(ρ)μογένης: f. [..]άτων)

—tribe Kekropis: (59) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 50 (Ἑρμογέ[νης]: f. Νικίας)

—tribe Ptolemais: (60) 149/8 BC  IG II² 958, 47 (PA 5124) ([Ἑ]ρμογένης: f. Πο[--])

Athens?: (61) v/iv BC  IG II² 12201; (62) f. iii BC  IG II² 1936, 9 (Ἑρμογ[ένης]); (63) iii-ii BC  SEMA 1887 ([Ἑρ]μογ[ένης]?: f. Εὐφρόσυνος); (64) ii BC  SEMA 1817 (Ἑρμογ[ένης]?: s. Ἀρι̣[--]); (65) ii-i BC  SEMA 3291 ([Ἑρ?]μογένης); (66) imp. IG II² 11855 (f. Κλεαρίστη); (67) ii AD  SEMA 1618 ([Α]ὐ̣ρ̣. [Ἑρ]μογένης); (68) iii AD  IG II² 2258, 10 (Ἑρμογέν[ης])

Athens*: (69) hell. IG II² 11336 ([Ἑ]ρμογένης: s. Βλεψίων); (70) iii BC  IG II² 2943, 14 (s. Ἑρμάφιλος); (71) c. 267-250 BC  IG II³ (1) 917, 28; 1031, 7; (72) i AD  IG II² 11334; (73) 163/4 AD  IG II² 2086, 183 (f. Ἐπάγαθος); (74) 173/4 AD  IG II² 2103, 270 (epeng.); (75) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 40 (epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (76) iv BC  SEMA 1159, 5 (LGPN V.A (10)) (s. Ἄδραστος)

    Bithynia, Prousa: (77) ii-iii AD  IG II² 10116, 12 = GVI 1630 (LGPN V.A (24))

    Caria, Miletos: (78) iii-ii BC  IG II² 9662 (LGPN V.B (43)) (f. Ἡσύχιον); (79) hell.-imp. SEMA 1297 (LGPN V.B (42)) (f. Ἡδίστη); (80) i AD  IG II² 9397 (LGPN V.B (46)) (f. Ἀξιονίκη); (81) i-ii AD   IG II² 9385 (LGPN V.B (51)) (f. Ἄμμη); (82) ~ IG II² 9521 (LGPN V.B (52)) (f. Δίφιλος); (83) i-ii AD  SEMA 1280 (LGPN V.B (50)); (84) imp. IG II² 9897 (LGPN V.B (48)) (f. Τεκταῖος); (85) c. 116 AD  IG II² 2026, 55 (LGPN V.B (54)) (f. Διονύσιος)

    Caria, Miletos?: (86) 87/8 AD  IG II² 1996, 214 (LGPN V.B (55)) (s. Ἐπι.)

    Caria, Syangela-Theangela: (87) c. 300 BC  IG II² 1956, 99 (LGPN V.B (62))

    Egypt, Alexandria: (88) imp. SEMA 964 (f. Ἑλλάς)

    Herakleia: (89) iii BC  IG II² 8598 (f. Βιότη); (90) ii BC  IG II² 8661 (f. Εὐτυχίς)

    Lakonia, Gerenia: (91) m. iv BC   IG II² 11335 + SEG XIII 194 (LGPN III.A (15)) (I f. Ἑρμογένης II); (92) ~ IG II² 11335 + SEG XIII 194 (LGPN III.A (14)) (II s. Ἑρμογένης I, f. Ἐπιγένης)

    Phleious: (93) f. iv BC  IG II² 10479 (LGPN III.A (8)) (f. Ἀντίοχος)

    Syria, Antioch: (94) imp. IG II² 8179 (s. Ἀπολλώνιος)

Ἑρμόδοτος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 26 (PA 5134) (hερ-)

Ἑρμόδωρος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 65 (hερμόδ[ρος]?, hερμόδο[τος]?); (2) 464 BC  IG I³ 1144, 18 (hερμόδρ̣ο̣ς); (3) 424/3 BC  IG I³ 73, 22 f. ([hε]ρμόδρος); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 106 (PA 5135) (hερμ̣ό̣δρος); (5) c. 410-400 BC  IG II² 11336 a; cf. SEG XXXIII 229 ([Ἑ]ρμόδωρος); (6) iv BC  SEG XL 167, 5 (Ἑρμόδ̣[ωρος?]: f. Διότιμος); (7) m. iv BC  IG II² 12345 = AIUK 4.6 (2022) no. 26 (PA 5135a); (8) ii-i BC  Ag. XXI F 304; cf. SEG XXXII 330 (Ἑ̣ρ̣μ̣όδωρος: f. Φιλοκράτης)

—Acharnai: (9) 323/2 BC  IG II² 1631, 439 (PA 5137); (10) m. iii BC  IG II³ (1) 917, 25 f., 119; 986, 33; 1008, [15], 33; 1016, 19, 64, 88; 1031, 4; 1166, 33; 1176, 40; IG II² 944 b = SEG XXXII 125, 114 f.; Hesp. 16 (1947) pp. 168 f. no. 65, 5; Hesp. Suppl. 19 (1982) pp. 159 f. (stemma) (PA 5138) (I s. Ἑόρτιος I, f. Ἑόρτιος II); (11) f. ii BC  IG II³ (1) 1256, 34, [111]; 1285, 17; 1290, 21 f.; 1313, 52, 62; 1362, [20 f.]; 1363, 21; 1379, 6; Hesp. Suppl. 19 (1982) pp. 159 f. (stemma) (II s. Ἑόρτιος II)

—Aigilia: (12) 138-101 BC  IG II² 1028 I, 142; FD III (2) 11, 6 (PA 5136) (s. Ἑρμογένης I, f. Ἑρμογένης II); (13) c. 100 BC   Hesp. 15 (1946) pp. 197 f. no. 39 + Tracy, ALC p. 250; (14) ~ Hesp. 15 (1946) pp. 197 f. no. 39, 4; cf. Tracy, ALC p. 250 (s. Ἑρμογένης)

—Berenikidai: (15) m. ii AD  Ag. XV 410, 11 + SEG XLVI 232; Ag. XV 422, 3; 424, 22; 426, 11; 442, 7 f. (cf. Follet, Athènes p. 493); SEG XXVIII 166 + XXXI 133, 8; SEG LVIII 164, 15; cf. Stephanis 901-3 (s. Καλλίστρατος); (16) 163/4 AD  IG II² 2086, 81 (I f. Ἑρμόδωρος II); (17) ~ (II s. Ἑρμόδωρος I)

—Deiradiotai: (18) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 18 ([Ἑ]ρμόδωρος: s. Στράτων)

—Keiriadai: (19) c. 360 BC  IG II² 6306 (PA 5139) (s. Σάτυρος I)

—Kikynna: (20) ii BC   IG II² 6461 (= PA 5140); IG II² 6462, 2 (I s. Δῖος, f. Ἑρμόδωρος II); (21) ~ IG II² 6462, 1 (II s. Ἑρμόδωρος I)

—Kolonai (Leontid): (22) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 113 (PA 5141) (s. Ἑρμόλυκος); (23) 281/0 BC  Ag. XV 72, 217 ([Ἑρμ?]όδωρος: s. Κλεόδημος); (24) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 62 (s. Ἑρμόλυκος)

—Marathon: (25) ?iv BC  Unp. (Brauron, tit. sep.); cf. Hesp. 16 (1947) p. 264; PAA 7 p. 84 (f. Εὐκολίνη)

—Phaleron: (26) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 104 (PA 5142) ([Ἑ]ρμόδωρος: f. Ἕρμων)

—Phrearrhioi: (27) 148/7 BC  IG II² 1938, 18 (PA 5143) ([Ἑ]ρ[μό]δωρος)

—Rhamnous: (28) hell. SEMA 594; SEG LV 316 (date) (s. Ἀπελλῆς)

—tribe Aiantis: (29) 255/6 AD  IG II² 2245, 358 (Ἑρμόδ(ωρος): f. Ἀνίκητος)

—tribe Akamantis: (30) 203-205 AD  IG II² 2199, 93 (s. Εὐμένης)

Athens?: (31) m. iv BC   CAF 3 p. 456 fr. 269; (32) ~ SEMA 1818 + JDAI 118 (2003) p. 89

Athens*: (33) 405 BC  IG I³ 1032, 329 (Ἑρμόδ[ωρος]: slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (34) imp. IG II² 9469 (LGPN V.B (12)) (f. Γ[--]η)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (35) imp. IG II² 10422 (LGPN V.B (15)) (s. Λυσίμαχος)

    Syria, Antioch: (36) imp. IG II² 8208 (f. Ἰσιάς)

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (37) a. 316 BC  IG II² 1956, 62 (LGPN III.B (9)) (mercen.)

Ἑρμόθεος

Athens:

—Kydathenaion: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 63 (PA 5144) (f. Χαριάδης)

—Phaleron: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 291

Ἑρμόκλειτος

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 62 (f. Σωτάδης)

Ἑρμοκλῆς

Athens: (1) f. ii BC  IOrop 214, 4, 8 (s. Τιμοκλείδης); (2) c. 170-135 BC  SEG XXVI 139, 44, 52; (3) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 32 (PA 5145)

—Anaphlystos: (4) 410-400 BC  CAVI 4702 = ARV² p. 1333 no. 1 (PA 5148) (f. Νικίας)

—Athmonon: (5) s. iii BC  IG II² 1304 = IEleusis 211, 44, 59 (PA 5147) (f. Δημαίνετος)

—Hamaxanteia: (6) hell.-imp. SEMA 94 (f. Εὔκλεια)

—Hermos: (7) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 17, 59; SEG XLIV 51 (date) (s. Τιμοκλείδης)

—Keiriadai: (8) c. 400-350 BC  Ag. XV 11, 8 (-κλέης: s. Ἑρμο[--])

—Probalinthos: (9) ii BC  IG II² 7294 (= PA 5150); IG II² 7294 a (s. Λύσων); (10) inc. IG II² 7293 (PA 5149) (s. Ἑρμογένης)

—Thorai?: (11) m. iv BC  IG XII (6) 262, 347 with app. crit. (deme) (Ἑρμ[ο]κλῆ̣[ς])

—tribe Aigeis: (12) c. 150 BC  Ag. XV 90, 4; Tracy, ALC p. 151 (date)

—tribe Antiochis: (13) 128-118 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 127 (= PA 5146); FD III (2) 12, 10 (s. Κλείδαμος)

—tribe Antiochis?: (14) 93/2 BC  Thompson, New Style Coinage 1050-66

Athens?: (15) ?c. 550 BC  CIG 8478 (vase); (16) m. iv BC  IG II² 11337 (PA 5144a)

Ἑρμοκράτης

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 1217 (ARV² p. 172) (hερμοκράτς: painter); (2) m. iv BC  IG II² 12260 ([Ἑ]ρμοκράτης); (3) 148-134 BC   IG II² 962, 9 + SEG XXVIII 83 ([Ἑ]ρ̣μ̣οκράτη[ς]); (4) ~ IG II² 1940, 34 (PA 5152) (f. Φιλωνίδης); (5) 129-115 BC  Thompson, New Style Coinage 417-18; 422-3; 623; 625; 628; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5151) (Ἑρμοκρά(της)); (6) 106-97 BC  FD III (2) 15, 8; 26, 14 (s. Ἀσκλαπίων); (7) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 91 (PA 5153) (s. Πιστοκράτης); (8) m. ii AD  IG II² 2071, 7 ([Ἑρ]μοκράτης: s. Λαμπρίας); (9) c. 195 AD  SEG LIX 174, 62 (I f. Ἑρμοκράτης II); (10) ~ (II s. Ἑρμοκράτης I)

—Ankyle: (11) ii BC  IG II² 5243 (PA 5155) (f. Ἀρτεμίδωρος)

—Epikephisia: (12) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 39 (f. Ἐπίκτητος)

—Lamptrai: (13) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 95 (PA 5156) (f. [......]άτης)

—Leukonoion: (14) 130/29 BC  ID 2043, 2; 2076, 2; 2101, 3 (PA 5157) (f. Νέων)

—Pelekes: (15) ii AD  SEMA 84 (f. Ἀρσινόη)

—Philaidai: (16) 147/6 BC  ID 1503, 5 (PA 5159) (f. Νικοκλῆς)

—Semachidai: (17) ii BC  IG II² 9217 (PA 5158)

—Steiria: (18) c. 20 BC  Ag. XV 293, 55 (Μ. Ὄρβιος Ἑρμοκράτης)

—tribe Pandionis: (19) 148-134 BC  IG II² 960, 31 (PA 5154) (f. [--κ]ράτης)

Athens?: (20) iv BC  IG II² 11152 + Peek, AG 1 pp. 28 f. no. 103 (Ἑρμοκρ[άτης]: f. Ὁμόνοια)

Athens*: (21) f. iv BC  Is. fr. xiii no. 11 (freed.)

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (22) ii-i BC  IG II² 7899 (LGPN V.C (1)) (s. Μένανδρος)

    Lydia, Sardis: (23) i BC/ i AD  IG II² 10240 (LGPN V.A (62))

    Mysia, Prokonessos: (24) m. vi BC  IG I³ 1508 (LGPN V.A (76)) (f. Φανόδικος)

Ἑρμοκρέων

Athens: (1) vi/v BC  SEG LVII 80 = CAVI 2875 (hερμοκρέν: kalos); (2) 501/0 BC  Develin, AO p. 54 (PA 5160) (archon epon.)

Ἑρμοκύδης

Athens:

—Lamptrai: (1) f. iv BC  IG II² 6645 (PA 5162) (f. Ἀριστείδης)

Ἑρμόλαος

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 13 (f. Φυρόμαχος); (2) iii AD  Corinth VIII (1) 88, 3 (f. Διογένης)

—Gargettos: (3) 138/9 AD  Ag. XV 331, 24 (s. Ῥοῦφος); (4) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 19 (f. Ῥοῦφος)

—Lamptrai: (5) m. ii BC  SEMA 369; Tracy, ALC p. 139 (date) (f. [--]ενος)

—Steiria: (6) ?hell. Rev. Épig. 1 (1913) p. 174 (Ἑρμόλα̣ος: s. Ἑρ--)

—tribe Kekropis: (7) 150/1 AD  IG II² 2065, 104 (f. [...]οτος); (8) 161/2 AD  IG II² 2085, 57 (Ἑρμόλαος ὁ καὶ Ὑγε(ῖνος))

Athens?: (9) iv BC  IG II² 12411 (f. Παράμονος); (10) i BC  IG II² 12541 (Ἑρμόλα[ος]: f. Πρωτίων)

Athens*: (11) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 72 (Ἑρμόλα[ος]: f. Τρόφιμος)

Foreign Residents:

    Ionia?, Magnesia: (12) ii BC  IG II² 9246 (LGPN V.A (24)) (f. Μητρόδωρος)

    Media: (13) iii BC  IG II² 9350 (I f. Ἑρμόλαος II); (14) ~ (II s. Ἑρμόλαος I)

Ἑρμόλοχος

Athens?: (1) iii AD  SEG XIII 51 b, 3 (Ἑρμόλο[χος?])

Athens*: (2) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 478 (f. Τηλέμαχος)

Ἑρμόλυκος

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 4964 (Beazley Addenda p. 395) (hερ-: kalos)

—Keiriadai: (2) c. 360 BC  IG II² 6306 (PA 5165) (?s. Σάτυρος I, f. Σάτυρος II, Οἰνάνθη)

—Kolonai (Leontid): (3) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 114 (PA 5166) (f. Ἑρμόδωρος); (4) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 62 ([Ἑρμ]όλυκος: f. Ἑρμόδωρος); (5) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 117

—Marathon: (6) s. ii BC  IG II² 3480 = IEleusis 270, 2 (f. Ἐπιφάνεια)

—Skambonidai: (7) vi/v BC  Hdt. ix 105; Paus. i 23. 10 (PA 5164) (I s. Εὔθοινος); (8) m. v BC  IG I³ 883 (PA 5163) (hερ-: II s. Διειτρέφης I)

—tribe Oineis: (9) 464 BC  IG I³ 1144, 74 ([hερ]μόλυκος)

Athens?: (10) ii AD  IG II² 11972 (f. Λίνος)

Foreign Residents:

    Philippoi: (11) 316-309 BC  IG II² 1956, 150 (LGPN IV (1))

Ἑρμόξενος

Athens?: (1) f. iv BC  SEG LXVI 173 B, 3

Ἕρμος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 634, 8 (slave)

Ἑρμοσθένης

Athens: (1) iv BC  IG II² 11338

Athens?: (2) f. iv BC  SEG LXVI 173 A, 6 f. (Ἑρμοσ[θ]ένης)

Ἑρμοτέλης

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (1) c. 440-420 BC  IG I³ 1379 (LGPN IV (1)) (f. Ἀριστόνους)

Ἑρμότιμος

Athens: (1) c. 475-450 BC  CAVI 6679 (potter); (2) f. iii BC  IG II³ (4) 755 (Ἑρμότιμ[ος]); (3) s. iii BC  IEleusis 300, 53; (4) ii AD   Luc., DMeretr. 4 (fict.); (5) ~ Luc., Herm. passim (s. Μενεκράτης: fict.)

Ἑρμοτίων

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 25 (PA 5167) (hερμοτίν); (2) c. 410-400 BC  IG I³ 1030 (hερμοτίν); (3) f. iv BC  IG II² 11338 a = AIUK 4.6 (2022) no. 45, 1

Ἑρμόφαντος

Athens:

—Kollytos: (1) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 128 (f. Θέων)

Athens?: (2) c. 283-240 BC  IG II² 2325, 231; FGrH 632 F 1 (cf. Stephanis 908); (3) ?m. iii BC  CIG 3091; cf. Mette, UDA p. 50; Stephanis 908

Ἑρμόφιλος

Athens: (1) 252/3 AD  IG X (2) (1) 38 B, 7 (Οὐάριος Ἑρμόφιλος); (2) v-vi AD  IG II² 13377 (SEMA 2730) ([Ἑ]ρμόφι[λο]ς)

—Halimous: (3) hell. SEG L 829 V, 1, 3 (s. Ἀθηνόδωρος, f. Ἀθηνογένης, Μηνόφαντος)

Athens*: (4) m. iv BC  IG II² 2390, 15; (5) iii-ii BC  AJA 64 (1960) p. 82 (s. Μοσχίων: chemist); (6) m. ii AD  IG II² 2211, 32 (s. Ἀβάσκαντος: epeng.); (7) 194/5 AD  IG II² 2191, 32 (s. Εὐδ.: epeng.); (8) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 165 (Ἑρμόφιλ[ος]: epeng.)

Ἕρμων

Athens: (1) v BC  PCG 5 p. 619 fr. 1 (fict.); (2) 411-409 BC  IG I³ 375, 10; Th. viii 92. 5; Plu., Mor. 822e (PA 5170) (hέρμν - IG); (3) f. iv BC  Is. fr. xiii (PA 5171); (4) iv BC  IG II² 11341; (5) ii BC  SEG XXXIV 787 (s. Ἀπολλώνιος); (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 12 (f. Ζώπυρος); (7) 98/7 BC   FD III (2) 26 II, 3 (s. Εὔπορος); (8) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 30, 50 (f. Φιλόνικος); (9) f. i AD  IG II² 1728, 10 (f. Ἀσκλάπων); (10) ii AD  Luc., Symp. 6 ff. (fict.); (11) c. 175 AD  SEG XXVIII 173, 3 (Κλ. Ἕρμων)

—Hamaxanteia: (12) c. 155 BC  Ag. XV 226, 29

—Hybadai?: (13) v/iv BC  SEMA 1819

—Koile: (14) m. ii BC  ID 1417 B II, 150

—Kropidai: (15) 156/5 BC  ID 1417 B II, 154, 165 (s. Ἀπολλωνίδης)

—Myrrhinoutta: (16) f. ii BC  IG II² 2332, 323 (= PA 5108); ID 1419, 10 (I f. Ἀντιφῶν, Φ[--]ε[--], [--]ίου (gen.)); (17) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 21; (18) 150-127 BC  FD III (2) 11, 16 (cf. BCH 99 (1975) p. 187); FD III (2) 24, 6; 27, 10; 35, 4, 9; 36, 2; 46, 2, 7, 10; IG II² 2334, 49; 2335 = IEleusis 224, 21 (II s. (nat.) Ἀντιφῶν, s. (ad.) Διονύσιος II)

—Phaleron: (19) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 104 (PA 5173) (s. Ἑρμόδωρος)

—Sounion: (20) iii BC  Ag. XVII 307 (s. Διονύσιος)

—Sphettos: (21) c. 100-98 BC  IG II² 1034 d, 20; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 2 (PA 5172) (f. Πειθώ)

—Steiria: (22) i BC/ i AD  IG II² 7461 (s. Ἀπολλώνιος)

—tribe Hippothontis: (23) 161/2 AD   IG II² 2085, 70 (II s. Ἕρμων I); (24) ~ IG II² 2085, 70 f. (I f. Ἕρμων II, Ἐπικράτης)

—tribe Pandionis: (25) 161/2 AD  IG II² 2085, 37 (Ἕρμω(ν): f. Δημήτριος)

Athens?: (26) v/iv BC  Schol. Ar., Nu. 541; Poll. iv 88; Poll. iv 143; EM 376. 48 (Stephanis 910); (27) m. iv BC   IG II² 11342 = 12171 = 11029; cf. PAA 3 p. 149; (28) ~ IG II² 11343 (PA 5171a) (s. Θεόμνηστος); (29) c. 340 BC  SEMA 1820 (s. Ἀθηνοκλῆς); (30) 338/7 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 32; (31) f. iii BC  IG II² 2352, 13 ([Ἕ]ρμω[ν]?); (32) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 53 A (s. Ἁγήσανδρος); (33) 256/5 BC  IG II³ (4) 651, 10 (Ἕρμω̣[ν]); (34) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 18; (35) i BC  IG II² 11340; (36) i BC-i AD  IG II² 11339; (37) i AD  SEG L 261 (Λ. Κίνκιος Ἕρμων); (38) i-ii AD  Ag. XVII 809 (s. Τύρρανος)

Athens*: (39) 405 BC   IG I³ 1032, 378 (slave); (40) ~ IG I³ 1032, 400 (slave); (41) 405 BC  IG I³ 1032, 455 (slave); (42) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 A III, 12; (43) c. 365-340 BC  IG II² 8041; (44) s. iv BC  SEG XXXV 134, 4 (CAVI 1752) (ΕRΜΩ: slave); (45) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 30 (freed.); (46) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 8 (slave?); (47) c. 170 BC  IG II² 2392, 6 = 2404, 5; Tracy, ALC p. 134 (date) ([Ἕ]ρμων)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (48) ?hell. SEMA 1131 (LGPN III.B (17)) (f. Θοινάρχη)

    Caria, Miletos: (49) ii-i BC  IG II² 9428 (LGPN V.B (25)) (f. Ἁρμάτιον); (50) c. 112 AD  IG II² 2024, 44 (LGPN V.B (27)) (f. Φίλλυς)

    Cilicia: (51) m. iv BC  IG II² 9030 (LGPN V.B (31))

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (52) i BC-i AD  IG II² 10415 (LGPN V.B (33)) (Ἕρ(μω)ν: f. Ἀστός)

    Galatia: (53) ii BC  IG II² 8453 (LGPN V.C (1)) (f. Εὐφροσύνη)

    Herakleia: (54) iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 7 p. 98 (s. Ἀσκληπιάδης)

    Kolchis: (55) ii BC  IG II² 9050 (LGPN IV (5)) (f. Κέρδων)

    Pontos, Amisos: (56) iii BC   IG II² 8062 (LGPN V.A (16)) (I f. Ἕρμων II); (57) ~ IG II² 8062 (LGPN V.A (17)) (II s. Ἕρμων I)

    Sicily, Tyndaris: (58) imp. IG II² 10293 (LGPN III.A (24)) (s. Ἀθάνιππος)

    Syria, Antioch: (59) ii-i BC  IG II² 8180

Ἑρμωνάκτεια

Athens:

—Hermos: (1) c. 267 AD  IG II² 3670, 8 f. (Ἑρεννία Ἑρμωνάκτεια: d. Π. Ἑρέννιος Δέξιππος I)

Ἑρμῶναξ

Athens: (1) c. 470-450 BC  CAVI 2001; 2708; 2872; 3570; 5822; 6529; 7121-2; 7962; cf. ARV² pp. 483 ff. (hερμναχς: painter); (2) m. iv BC  D. xxxviii 12 (PA 5174); (3) ii-i BC  ID 2344, 1 (PA 5175) (s. Παμμένης); (4) f. iii AD  IG II² 1064 + SEG XXX 82, 23; IG II² 3699, 13; SEG XXI 505, [21] (Αὐρ. Ἑρμῶναξ)

—Alopeke: (5) i AD  IG II² 5555 (Ἑρμῶν[αξ]: I f. Ἑρμῶναξ II); (6) ~ (Ἑρμ[ῶν]αξ: II s. Ἑρμῶναξ I)

—Eitea: (7) c. 230 BC  IRhamnous 20, 34

—Eleusis: (8) i BC  IG II² 6025 a (p. 891) (f. Ἀπατούριος)

—Hermos: (9) 148-105 BC  IG II² 1938, 41; 1941, 4; FD III (2) 14, 7 (PA 5176) (f. Μητρόδωρος)

—Paiania: (10) c. 160-170 AD  Ag. XV 378, 24; 437, 21 (s. Εὔπορος I, f. Εὔπορος II)

—Pergase: (11) 183/2 BC  IG II² 2332, 166 (PA 5177) (Ἑρμῶν[αξ])

Foreign Residents:

    Lesbos, Mytilene: (12) c. 300 BC  IG II² 1956, 135 + SEG XXX 116 (LGPN I (10)) (mercen.)

Ἐρξιγένης

Athens:

—Kollytos: (1) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 23 (PA 5179) (f. Προκλῆς); (2) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 55; cf. Threatte, Grammar 1 p. 552 (Ἐρσι-: s. Σίμων)

Ἐρξίδικος

Athens:

—Marathon: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 230 (f. Κρίτων)

Ἐρξίης

Athens: (1) c. 480 BC  SEG LVI 94 (Ἐρχσις: kalos)

Ἐρξικλείδης

Athens: (1) 548/7 BC  Develin, AO p. 44 (PA 5180) (archon epon.)

Ἐρξικλῆς

Athens:

—Aphidna: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 498; cf. Threatte, Grammar 1 p. 552 (Ἐρσικλῆς - lap.); (2) ~ (Ἐρσικλῆς - lap.)

Ἐρξιμένης

Athens:

—Ionidai: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 126 ([Ἐ]ρξιμένης)

—tribe Erechtheis: (2) 459 BC  IG I³ 1147, 125 (PA 5181) (Ἐρχσιμένς)

Ἔρξις

Athens:

—Halai: (1) s. iv BC  SEMA 1882 = SEG LI 252; SEG LI 253 (s. Εὐφίλητος I, f. Εὐφίλητος II)

Athens?: (2) c. 350 BC  IG II² 11103 + SEG XXVI 346 (?f. (ad.) Δημήτριος)

Ἐροτίων

Athens?: (1) c. 280 BC  IG II² 2325, 302 (Stephanis 912) (Ἐροτ[ίων])

Ἐρπίδιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13353 (SEMA 2731)

Ἑρπίνεια

Athens*: (1) byz. Ag. XXI F 329

Ἑρπίνικος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13395 (SEMA 2753) (f. Ζω[--])

—tribe Leontis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 128 (-νει-: f. Γλύκερος)

Ἑρπυλλίς

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 1821 a; cf. SEG LVII 244 (Ἑρπ̣υλλίς); (2) iv AD   Alciphr. i 34 (fict.); (3) ~ Alciphr. i 37 (het./fict.)

Athens?: (4) m. iv BC  IG II² 12808; (5) i-ii AD  IG II² 9588 (d. Χόριος)

Athens*: (6) ?iv BC  SEMA 1821; SEG LVII 245 (name)

Foreign Residents:

    Crete: (7) m. iv BC  SEMA 1177 = SEG LVII 235 (LGPN I (-)) (Ἑρπ̣υλλίς)

Ἑρσηΐς

Athens*: (1) v/iv BC  IG II² 11345 (CEG I 104) (metic)

Ἐρσίας

Athens:

—Trikorynthos: (1) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 103

Ἐρύδωρος

Athens: (1) vi/v BC  Graef--Langlotz II 1498 = CAVI 1693 (ΕRUΔΟRΩ - ed., Εὔδωρος?, Ἐρώδωρος? - A.W.J.)

Ἐρυμαΐδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 147 (PA 5182)

Ἐρυξίας

Athens:

—Kydathenaion: (1) s. v BC  IG II² 3063 = IG I³ 966 (PA/APF 5184) ([Ἐ]ρυξίας: s. Ἐρυξίμαχος); (2) iii BC  SEG LVIII 207

—Steiria: (3) v/iv BC  [Pl.], Erx. 392a ff. (PA/APF 5185)

Athens*: (4) c. 325 BC  D. xxxiii 18 (doctor)

Ἐρυξίμαχος

Athens: (1) s. v BC  PRyl 489 (Pack² 1290); cf. APF p. 463; (2) v/iv BC  [D.] xl 24 (PA/APF 5186); (3) 415 BC  And. i 35; Pl., Smp. 176b; Pl., Smp. 185d; Pl., Smp. 186a; Pl., Phdr. 268a; Pl., Prt. 315c (PA 5187) (s. Ἀκούμενος: doctor); (4) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 32 c (Ἐρυξίμ[αχος]: f. Εὐθύμαχος)

—Kydathenaion: (5) s. v BC  IG II² 3063 = IG I³ 966 (PA/APF 5188) (f. Ἐρυξίας)

Ἔρυξις

Athens:

—Diomeia: (1) s. v BC   PA 5189 (I f. Φιλόξενος); (2) ~ Ar., Ra. 934 (PA 5190) (II s. Φιλόξενος)

—Kephisia: (3) 408/7 BC  IG I³ 515, 27 (PA 5191)

Ἐρωμένη

Athens?: (1) ii-i BC  SEG LIX 309 (Ἐρω[μέ]νη: d. Μένων)

Ἔρως

Athens: (1) ?i AD  IvOl 647, 1 (sculptor); (2) m. ii AD  IG II² 3607, 22 (Π. Σουλ. Ἔρως); (3) v-vi AD  IG II² 13363 (SEMA 2732)

—Araphen: (4) s. ii AD  IG II² 2065, 59; 2361, 11, 25 (s. Σμάραγδος, f. Παιδέρως)

—Gargettos: (5) 139/40 AD  IG II² 2044, 84 (f. Χαρίτων)

—Kephale: (6) 167-181 AD  Ag. XV 359, 21; 371, 52 f.; 373, 6 (f. Φιλουμενός, Πρῖμος); (7) c. 169-212 AD  IG II² 2097, 82; Ag. XV 440, 4 (f. Εὔκαρπος); (8) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 7 (f. Ἀττικός)

—Lamptrai: (9) 169/70 AD  Ag. XV 378, 69; 380, 41 f. (s. Νικαγόρας)

—Marathon: (10) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 4 (Πομπώνιος Ἔρως)

—Pallene: (11) 169/70 AD  Ag. XV 380, 28 (I f. Ἔρως II); (12) ~ (II s. Ἔρως I); (13) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 97

—tribe Antiochis: (14) c. 255 AD  Ag. XV 466, 49 (s. Ἀνδρόνικος); (15) 255/6 AD  IG II² 2245, 381 (s. Ξανθίας)

—tribe Hadrianis: (16) 196-201 AD  IG II² 2132, 50 (s. Ὄνασος); (17) 238-242 AD  IG II² 2239, 247 (Αὐρ. Ἔρως)

—tribe Hippothontis: (18) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 7 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Kekropis?: (19) m. iii AD  IG II² 2240, 3; SEG XII 135 (tribe)

—tribe Pandionis: (20) 240-253 AD  IG II² 2243, 90 (I f. Ἔρως II); (21) ~ (II s. Ἔρως I)

Athens?: (22) imp. SEMA 1824 (s. Ζώπυρος); (23) m. i AD  IG II² 1987, 3; cf. Hesp. 16 (1947) p. 68; (24) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 39 (I f. Φρ. Ἔρως II); (25) ~ (Φρ. Ἔρως: II s. Ἔρως I); (26) ii AD  SEMA 1823 (s. Βάκχιος); (27) ii-iii AD  IG II² 11347 (Ἔρωρς - lap.: s. Ἵλαρος)

Athens*: (28) i AD   IG II² 11346 (Ἔρως Σερουείλιος); (29) ~ SEMA 1822; (30) ii AD  IG II² 2172, 7 (s. Παρθένιος: epeng.); (31) ii-iii AD  IG II² 11348 (slave); (32) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 15 (II s. Ἔρως I: epeng.); (33) ~ (I f. Ἔρως II); (34) 142/3 AD  IG II² 2049, 120 (f. Ἀττικός); (35) 143/4 AD  IG II² 2050, 138 (s. Προ[--]: epeng.); (36) s. ii AD  IG II² 2082, 63 (II s. Ἔρως I: epeng.); (37) ~ (I f. Ἔρως II); (38) 163/4 AD  IG II² 2086, 98 (f. Δημοκράτης); (39) 169/70 AD   IG II² 2097, 164 (f. Χρῆστος); (40) ~ IG II² 2097, 99 (II s. Ἔρως I: epeng.); (41) 169/70 AD   IG II² 2097, 99 f. (I f. Ἔρως II, Εὔκαρπος); (42) ~ IG II² 2097, 117 (f. Ὄνασος); (43) 169/70 AD  IG II² 2097, 278 (f. Ἐπαφρόδιτος); (44) 173/4 AD  IG II² 2103, 248 (f. Πρῖμος); (45) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 93 (f. Εὐφρόσυνος); (46) 184/5 AD  IG II² 2128, 190 (s. Λυσ[--]: epeng.); (47) 187/8 AD  IG II² 2113, 189 (s. Βάρος: epeng.); (48) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 174 (epeng.); (49) 235/6 AD  IG II² 2235, 165 (s. Στέφανος: epeng.); (50) m. iii AD   Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 9, 11, 24 etc. (s. Ῥόδη: slave); (51) ~ Hesp. 91 (2022) pp. 136-139 no. 1, 2, 8 f., 12, 14 f. (s. Ἰσιγένεια)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (52) ii AD  IG II² 9580 a (LGPN V.B (9)) (f. Ἑρμαῖος); (53) c. 112 AD   IG II² 2024, 90 (LGPN V.B (10)) (s. Μηνόδωρος); (54) ~ IG II² 2024, 116-118 (LGPN V.B (12)) (I f. Ἔρως II, Φίλιππος, Ζώσιμος); (55) c. 112 AD  IG II² 2024, 116 (LGPN V.B (11)) (II s. Ἔρως I)

Ἐρωτιανός

Athens: (1) ?iii AD  IG II² 2488, 6 ([Ἐρ?]ωτιανός)

—Phlya: (2) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 75 (Αἴλ. Ἐρωτιανός)

Ἐρωτικός

Athens:

—tribe Pandionis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 108 (f. [....]λιος)

Ἐρώτιν

Athens:

—Azenia?: (1) i AD  IG II² 5302, 8 f.; cf. RCA p. 437 (Σιλία Ἐρώτιν)

Athens?: (2) imp. SEMA 1824; (3) c. 175 AD  IG II² 11349

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i-ii AD  IG II² 9585 (LGPN V.B (2)) (d. Πόπλιος)

Ἐρώτιον

Athens: (1) s. iii BC  IG II³ (4) 1340

—tribe Hippothontis: (2) 103/2 BC  IG II² 1943 = Tracy, ALC pp. 217 ff., 20 (PA 5193) (Ἐρώτ[ι]ον)

Athens?: (3) c. 44 BC  SEG LIV 235, 95; (4) i-ii AD  IG II² 9589 ([Ἐ]ρώτιον: d. Δημήτριος); (5) imp. IG II² 11350 (d. Δῖος)

Athens*: (6) iv/iii BC  D.L. x 7 (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) ii-i BC  SEMA 1281 (LGPN V.B (4)) (Ἐρώτ[ιον]); (8) imp. IG II² 9590; cf. 9589 (LGPN V.B (7)) (d. Δημήτριος)

    Pontos, Amisos: (9) i BC  IG II² 8065 (LGPN V.A (4)) (d. Ἀπολλώνιος)

Ἐρώτιος

Athens: (1) s. iv AD  IG II² 3674 = 13278 = AIUK 11 (2020) no. 3, 3 (f. Κλεάδας)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i BC  IG II² 9758 (LGPN V.B s.v. Ἐρώτιον (5)) (f. Μεγίστη)

Ἐρωτίς

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 2347, 32; (2) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 50

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (3) i AD  IG II² 8366 (LGPN III.A (2)) (d. Πιτύλος)

    Caria, Miletos: (4) i BC  IG II² 9591 (LGPN V.B (3)) (d. Πείθων); (5) imp. SEMA 1282 (LGPN V.B (5)) (Ἐρω[τί]ς: d. Ἀριστόδημος)

    Lydia, Sardis: (6) i BC/ i AD  IG II² 10240 (LGPN V.A (1)) (d. Θεόδωρος)

    Phoenicia: (7) iii BC  Ag. XVII 675 = IG II² 10480

Ἐρωτίων

Athens: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 19

—Eleusis: (2) 406/5 BC  IG I³ 124, 1 (PA 13402) ([Ἐρ]ωτίων)

—tribe Aiantis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 370

Ἕσμος

Athens*: (1) s. ii AD  IG II² 2082, 56 (f. Τελεσφόρος)

Ἕσπερος

Athens: (1) ii AD  IG II² 2142 = SEG LIX 172, 7 (Ἕσπε[ρ]ος)

—Elaious: (2) 184/5 AD  IG II² 2129, 7 (Ἕσπερος ὁ καὶ [--]ικος)

—Paiania: (3) 87/8 AD   IG II² 1996, 45 (s. Ζώπυρος); (4) ~ IG II² 1996, 133 (f. Ζώσιμος)

—Sphettos: (5) c. 176-212 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 70; IG II² 2208, 64 (s. Φ[--]ου (gen.), f. Αὐρ. Ἀθήναιος); (6) 203-205 AD  IG II² 2199, 97; Follet, Athènes p. 401 (deme) (s. Ἀθήναιος I)

—Xypete: (7) 45/6 AD  IG II² 1945, 65 (Ἕσ(π)ερος: s. Δημήτριος)

—tribe Antiochis: (8) 255/6 AD  IG II² 2245, 386 (f. Μέγιστος)

—tribe Pandionis: (9) 255/6 AD  IG II² 2245, 106 f. (f. Ἀσκληπιάδης, Σατορνῖλος)

Athens?: (10) 45/6 AD  IG II² 1970, 31; (11) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 29 (f. Μυστικός); (12) ~ IG II² 2023, 42, 89 (f. Ῥόδων)

Athens*: (13) 45/6 AD  IG II² 1945, 120; (14) c. 144/5 AD   IG II² 2059, 95 (f. Ἀμφίων); (15) ~ IG II² 2059, 128 (s. Εὔμολπος: epeng.); (16) 155/6 AD  IG II² 2068, 217 (f. Εὔκαρπος); (17) 169/70 AD  IG II² 2097, 160 (f. Ἀρίστων); (18) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 29 (s. Ἱέρων: epeng.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (19) iii BC  IG II² 8607 (f. Γλάφυρον)

    Syria, Antioch: (20) i BC  Ag. XVII 422 = IG II² 8180 a

Ἑστιαῖος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2782 (ARV² p. 1583) (hε-: kalos); (2) 424/3 BC  IG I³ 35, 15 (PA 5194); ZPE 162 (2007) p. 110 (date) (hε-); (3) c. 300 BC  Ag. XIX L 14, 3 (s. Λυ[--]); (4) 129/8 BC  Thompson, New Style Coinage 413-15; 419; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5196); (5) 128/7 BC  FD III (2) 24, 24 (s. Φιλοκράτης); (6) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23 (f. Ἡφαιστίων); (7) s. i BC  IG II² 1964, 6 (s. Φίλιππος)

—Berenikidai: (8) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 97 (PA 5197) (f. Κρίτων)

—Cholleidai: (9) imp. SEG XXVIII 162, 7

—Deiradiotai: (10) s. i BC  IG II² 2461, 47 (PA 5198) (Ἑ[σ]τιαῖος: f. Ζώπυρος)

—Gargettos: (11) imp. IG II² 5924; (12) c. 130-150 AD  Ag. XV 332, 4 + PAA 7 p. 133 (Ἑστιαῖος [ὁ καὶ Λόγγος?]); (13) c. 200 AD  Ag. XV 434, 4 (I f. Ἑστιαῖος II ὁ καὶ Λόνγος); (14) ~ (Ἑστιαῖος ὁ καὶ Λόνγο[σ]: II s. Ἑστιαῖος I); (15) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 80 ([Ἑστιαῖος ὁ καὶ Λ]όγγος?)

—Halai: (16) c. 125 BC  IG II² 2272 = AIUK 4.3B no. 1, 13 ([Ἑστ?]ίαῖος - S.G.B.); (17) 112/11 BC  ID 2092, 8; 2229, 15; 2248, 10 f.; 2614, 6; (18) ?i AD  IG II² 5480 (Ἑσ(τι)αῖ(ο)ς: s. Ἀνθεστήριος)

—Hybadai: (19) m. iv BC  IG II² 7589 (s. Πάτρων)

—Kerameis: (20) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 102 ([Ἑστ]ιαῖος: s. Π[--]); (21) c. 119-98 BC  IG II² 1008, 47, 52, 67, 81; 2336 + SEG XXXII 218, 203; ID 1709, 10 (PA 5201) (f. Θεόχαρις); (22) 101-99 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 113?, 139 (cf. PA 5202) (s. Θεόχαρις)

—Krioa: (23) iii-ii BC  IG II² 6108

—Sphettos: (24) iii BC  IG II² 7524 (PA 5203) (f. Μηνόδοτος); (25) 159/8 BC   ID 1421 Bcd, 18; 1898, 5 (PA 5204) (II s. Ἑστιαῖος I); (26) ~ ID 1898, 5 (cf. PA 5204) (I f. Ἑστιαῖος II)

—Themakos: (27) f. ii BC  IG II² 1938, 61 (cf. PA 5199)

—Themakos?: (28) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 116 (Ἑστιαῖ[ος])

—Thorikos: (29) hell. IG II² 6221 (PA 5200) (s. Νεόστρατος)

—Trikorynthos: (30) hell.-imp. IG II² 7565 (PA 5205) (f. Φαίδρα)

—tribe Aigeis?: (31) v BC  IG I³ 1040, 7 (PA 5195) (f. [--]τος (gen.))

—tribe Kekropis: (32) 106/5 BC  FD III (2) 28, 33

Athens?: (33) f. iv BC  IG II² 11297; (34) m. iv BC  IG II² 11351

Athens*: (35) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 522 (freed.); (36) 255/6 AD  IG II² 2245, 474 (Ἑστι(α)ῖος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (37) iii BC  SEMA 1161 (LGPN V.A (1)) (Ἑσσ-: f. Σαγγάριος)

    Caria, Miletos: (38) c. 14-8 BC  IG II² 1721, 21; 1722, 22; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 158-9 (LGPN V.B (37)) (s. Διονύσιος)

    Herakleia: (39) iv-iii BC  SEG XIX 178, 12

    Samos: (40) f. iv BC  IG II² 10230 (LGPN I (13)) (f. Σάτυρος)

Ἑστίαρχος

Athens:

—Phlya: (1) i BC/ i AD  IG II² 1723 + SEG XXVI 166, 12; XXVIII 192 (date) (Ἑ̣σ̣τ̣ί̣αρχ[ος]: s. [--]του (gen.))

Ἑστιόδωρος

Athens: (1) s. v BC  Th. ii 70; Th. ii 79 (PA 5207) (s. Ἀριστοκλείδης); (2) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 67 (PA 5206)

—Aphidna: (3) 304/3 BC  Ag. XV 59, 18; 61, 260 ([Ἑ]σ̣τιόδ[ωρ]ος: s. Πρ̣[--])

—Azenia: (4) 281/0 BC  Ag. XV 72, 149

—Ikarion: (5) 337-334 BC  IG II³ (4) 287, 10 (f. Δαίτης)

—P--: (6) 356-352 BC  IG II² 1666 = IEleusis 143 A, 6 (PA 5208) (f. Μελάνωπος)

—Probalinthos: (7) 171/0 BC  IG II³ (1) 1332, 168 f.

Ἐσχατίων

Athens:

—Kephale: (1) c. 340-330 BC  IG II² 6353 + Peek, AG 1 p. 11 no. 25 (s. Πυθοκλῆς)

—Marathon: (2) v BC  IG I³ 1136, 5 f. (PA 5209) (-ν: s. Καλλίας)

—Phegaia: (3) iv BC  SEMA 670, 1 (II s. Κηφισόδωρος); (4) m. iv BC  IG II² 7636; SEMA 670, 4 (cf. APF 8386) (I f. Κηφισόδωρος)

Ἑταιρίων

Athens:

—Kikynna: (1) c. 100-98 BC  IG II² 1034 d, 18; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 8 (PA 5210) (f. Θεαρίς)

Ἑταῖρος

Athens:

—Gargettos: (1) c. 200 AD  IG II² 2481, 28 (Αὐρ. Ἑταῖρος)

—Probalinthos: (2) 220/1 AD  IG II² 2223, 54 + Wilson E.286 (s. Ε[--])

Ἐτεαγόρας

Athens?: (1) iv/iii BC  SEG XXVI 207, 3 (PCG 5 p. 183)

Ἐτέανδρος

Athens:

—Paiania: (1) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 12 (PA 5211) (s. Χαρμαντίδης)

—tribe Aigeis: (2) c. 420 BC  City beneath the City 452, 22 ([Ἐ]τέανδρος)

Ἐτεαρχίδης

Athens:

—Pallene: (1) 341/0 BC  IG II³ (1) 309, 7 f. (PA 5212) (Ἐτε(α)ρχίδης: f. Ἱππόστρατος)

Ἐτέαρχος

Athens: (1) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699; (2) c. 510-500 BC  IG I³ 659

—Agryle: (3) m. iv BC  IG II² 2398, 13 (PA 5214) (Ἐτέαρ[χ]ος)

—Kydathenaion: (4) 409/8 BC  IG I³ 474, 3 (PA 5215)

—Lamptrai: (5) imp. IG II² 6660 (f. Διονύσιος)

—Pallene: (6) ii BC  IG II² 7120 (s. Σῶσος)

—tribe Leontis: (7) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 59 (PA 5213) ([Ἐ]τέαρχος: s. Τλ[--])

Foreign Residents:

    Sicily: (8) ?hell. SEMA 1073 (LGPN III.A (-)) ([Ἐ]τέ[αρ]χος: s. Πλείσταινος: ethn. - Moretti)

Ἐτεόκλεα

Athens?: (1) c. 360-350 BC  IG II² 10815 (Ἐ[τ]εόκλεα)

Ἐτεοκλῆς

Athens: (1) c. 510-500 BC  ARV² p. 173 no. 2 = CAVI 5317 (Stephanis 914a) (-κλς); (2) v/iv BC  Lys. fr. xlvi (PA 5216); (3) c. 330-320 BC  IG II² 1553, 3; (4) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

—Aithalidai: (5) iv/iii BC  IG II³ (1) 912, 7; IG II³ (4) 528, 2; IG II² 1933, 11; 3458, 2; 3459, 2; 3845; IG XII (1) 25; FD III (2) 72, 1; IvOl 178; 296 = SEG LIV 495, 3; SEG XXV 207; BCH 38 (1914) p. 451 no. 1, 5; SEG LXI 352, 5 (PA 5217 and add.) (s. Χρεμωνίδης I, f. Χρεμωνίδης II, Γλαύκων, Φειδοστράτη)

—Aixone: (6) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 10 ([Ἐ]τεοκλῆς: I f. Σκάων); (7) 345/4 BC  IG II² 2492, 31, 47 (PA 5218) (II s. Σκάων)

—Anaphlystos: (8) 281/0 BC  Ag. XV 72, 235 (f. [--]κλῆς)

—Oinoe (Aiantid): (9) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 57

—tribe Pandionis: (10) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 15

Ἐτέοκλος

Athens?: (1) c. 540 BC  ABV p. 135 no. 44 = CAVI 4243 (-ϙλος)

Ἐτεοχάρης

Athens:

—Phrearrhioi: (1) f. iv BC  IG II² 5949 (f. Αἰσχυλίς); (2) 346-344 BC  ID 104-24 + SEG LI 1001, 15, 43 f. (= PA 5219); ID 104-23, 5 (s. Λεωχάρης)

Ἑτοίμη

Athens:

—Berenikidai: (1) ?imp. IG II² 5876 (d. Κυδήνωρ)

Ἑτοιμοκλῆς

Athens: (1) ii AD  Luc., Symp. 21 ff. (fict.)

Ἔτυμος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9592 (LGPN V.B (1)) (s. Κόνων)

Εὐάγαθος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 116 (f. Ὀλυμπιόδωρος)

Εὐαγγελίδης

Athens:

—Phlya: (1) c. 330 BC  Ag. XV 46, 16 ([Ε]ὐ̣αγγελ̣ί̣δ̣η̣[ς])

Εὐάγγελος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 719, 1 (PA 5220) ([Ε]ὐάνγελος); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 27 (-άνγ-); (3) iv BC  IG II³ (4) 922 (PA 5223a) (Εὐάγγ(ε)λος); (4) 369/8 BC  IG II² 103 = Osborne, Naturalization D 10, 4 (PA 5222) (Εὐάγγελ[ος]); (5) m. iv BC  Ag. XIX P 20, 66 (Εὐάγγε[λος]); (6) c. 195 AD  SEG LIX 174, 69

—Anaphlystos: (7) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 115 (s. Δημύλος); (8) c. 321 BC  Ag. XV 55, 7 (PA 5223)

—Cholleidai: (9) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 8 (PA 5229) (-άνγ-: s. Θεάγγελος)

—Eleusis: (10) hell. ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 84 no. 6, 25

—Euonymon: (11) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 9 (s. Θεάγγελος)

—Gargettos: (12) m. ii AD  IG II² 4073, 12 (s. Δημήτριος); (13) 184/5 AD  IG II² 2128, 23 (-άνγ-: f. Εὔκαρπος)

—Hermos: (14) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 18 (Εὐά[γγελος]: f. Θεόφιλος); (15) s. iv BC  IG II² 6077 (PA 5225) (-άνγ-: s. Θεόφιλος); (16) 336/5 BC  Ag. XV 42, 295

—Koile: (17) c. 420-415 BC  IG I³ 895; Schol. Ar., Av. 1128 (PA 5226) (f. Χαιρέδημος)

—Myrrhinous: (18) 183/2 BC  IG II² 2332, 95 (PA 5227) (Εὐ[άγ]γελος)

—Phrearrhioi: (19) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 53 (PA 5228) (s. Χαιρελείδης); (20) m. iv BC  IG XII (6) 262, 111 (-άνγ-)

—Sounion: (21) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 7; (22) 324/3 BC  IOrop 353 A, 64, 67 (f. Διονύσιππος, Θάλλιππος); (23) s. iii BC  Ag. XVI 231

—Sounion?: (24) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 17 (Εὐάγγε[λος]: f. [--]δης)

—tribe Akamantis: (25) 409 BC  IG I³ 1191, 170 (PA 5221)

—tribe Erechtheis: (26) 196-201 AD  IG II² 2132, 18 ([Εὐά]νγελος: s. Μουσαῖος)

—tribe Hippothontis: (27) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 24 (PA 5224)

—tribe Ptolemais: (28) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 68 (f. Νικόστρατος)

Athens?: (29) s. vi BC  Immerwahr, Script 358 = CAVI 6453 (Εὐ[άγγ]ελος? - S.G.B., Εὐ[τράπ]ελος? - Villard); (30) ?iii BC  PCG 5 pp. 184 f.

Athens*: (31) s. v BC  Plu., Per. xvi 6 (slave); (32) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 12 (s. Νικόστρατος: epeng.); (33) s. ii AD  IG II² 2082, 84 (f. Λέων); (34) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 13 ([Εὐά]γγελος: s. Σωτήριχος: epeng.); (35) 169/70 AD  IG II² 2097, 134 (I f. Εὐάγγελος II); (36) ~ (II s. Εὐάγγελος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (37) iii BC  IG II² 8301 (Εὐάνγε(λ)ος: f. Σωτηρίς); (38) imp. IG II² 8181 (s. Διόδωρος)

Εὐάγης

Athens:

—Paiania: (1) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 80 (Ε(ὐ)άγης?)

—Philaidai: (2) c. 444 BC  IG I³ 455, 8 (PA/APF 5230) (f. Δεινίας)

—Rhamnous: (3) m. iv BC  IG II² 7347 (s. Εὐ[--])

—tribe Hippothontis: (4) c. 411 BC  IG I³ 1186, 57 (-γς)

Εὐαγίδης

Athens:

—Philaidai: (1) m. iv BC  Ag. XIX P 19, 25 (cf. APF 5232) (I f. Κτησίας); (2) 328/7 BC  IG II³ (4) 463, 1 (PA/APF 5232) (II s. Κτησίας); (3) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 60; cf. APF 5232 (PA 5251) (Εὐαίτης - Pococke, Εὐάγης - Raubitschek: s. Δεινίας); (4) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 107 (PA/APF 5231)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (5) i BC  IG II² 8274 (f. Ῥόδη)

Εὐαγίς

Athens?: (1) 175/4 BC  IG II² 1328, 43 (PA 5275) (Εὐα[γ]ις?, Εὐα[ξ]ίς - IG: m. Μητροδώρα)

Εὐαγίων

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 15, 11 (s. Θεόμνηστος); (2) ?57/6 BC  Thompson, New Style Coinage 1234-5 (PA 5234)

—Kothokidai: (3) c. 330 BC  Ag. XV 48, 23 (Εὐα[γ]ί[ων]); (4) m. ii BC  IG II² 1939, 57; 2334, 67; 4032, 1, 4; ID 1412 a, 24; 1417 A I, 152; 1427, 7; 1507, 36, 52; 1750, 8; SEG XLI 115 III, 6 (PA 5233) (s. Ἀλκέτης I, f. Φιλία, Ἀλκέτης II); (5) c. 140 BC  IG II² 2445, 14 (cf. PA 5235) (s. Ἀλκέτης)

—Perithoidai: (6) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 1 (cf. PA 5235) (f. Ἀλκέτης)

Athens?: (7) c. 257-254 BC  IG II³ (1) 1010, 122, 133

Εὐαγόρα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11352; (2) ?hell. IG II² 7353

—Erchia: (3) iii-ii BC  IG II² 6108 (d. Αἴσχρων)

Athens?: (4) iv BC   IG II² 10641, 3 (PA 5235a); (5) ~ IG II² 10898 + SEG XIII 184 ([Εὐαγ]όρα: d. Διαγόρας)

Εὐαγόρας

Athens: (1) c. 520-515 BC  ARV² p. 59 no. 58 = CAVI 3620; (2) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4); (3) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 47, 6

—Kydathenaion: (4) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 48 (s. Διονύσιος)

—tribe Aigeis: (5) c. 420 BC  City beneath the City 452, 23 ([Ε]ὐαγόρας)

Athens?: (6) c. 420-400 BC  SEMA 1828; (7) inc. IG II³ (4) 1137 (f. Σωσίνικος)

Εὐάγορος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 300 BC  IG II² 1956, 129 (LGPN V.B (1)) (mercen.)

Εὔαγρος

Athens:

—Prospalta: (1) iv BC  IG II² 7314 (PA 5236) (f. Καλλιστράτη)

Εὐάγωγος

Athens:

—Marathon: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 69 (Πομ. Εὐάγωγος)

Εὐάγων

Athens:

—Lamptrai: (1) 148-134 BC  IG II² 1939, 12 (PA 5237) (s. Δίφιλος)

Athens?: (2) v/iv BC  ARV² p. 1336 no. 1 = CAVI 5435; cf. Stephanis 918

Εὐάδεια

Foreign Residents:

    Macedonia: (1) i AD  IG II² 9260 (LGPN IV (2)) (d. Μηνᾶς)

Εὐάδητος

Athens:

—Paionidai: (1) ?340-330 BC  SEMA 527 (f. Διόγνητος)

Εὔαθλος

Athens: (1) s. v BC  Ar., Ach. 710; Ar., V. 592; PCG 3 2 p. 232 fr. 424; 7 p. 478 fr. 109; D.L. ix 54; Gell., NA v 10; Quint. iii 1. 10 (PA 5238)

—Kerameis: (2) 398/7 BC  IG II² 1388, 10; 1392, 11 (PA 5239)

Εὐαινέτη

Athens: (1) v/iv BC  Unp. (tit. sep., Kerameikos Inv. I 558)

—Lamptrai: (2) c. 400 BC  IG II² 6666 (PA 5240) ([Ε]ὐαινέτη: d. Γλαυκετίδης)

Athens?: (3) m. iv BC  IG II² 11353/4 (PA 5239a)

Εὐαίνετος

Athens: (1) c. 440 BC  Caskey--Beazley p. 85 n. 2 = CAVI 5502; (2) 335/4 BC  Develin, AO pp. 372 f.; IG II³ (1) 331, 2; SEG LII 135, 2 (PA 5242) (archon epon.); (3) c. 300 BC  Ag. XV 63, 5 ([Εὐ]αίνετο[ς])

—Alopeke: (4) v/iv BC  IG I³ 475, 197, 204 (= PA 5243); IG II² 5614 (= PA 5244); cf. APF 2419 (f. Ἱερόκλεια)

—Anaphlystos: (5) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 10 f. (PA 5245) (s. Εὐθύδικος)

—Erchia: (6) v-iv BC  Finley, SLC pp. 147 f. no. 105, 5; cf. SEG XLV 1187; (7) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 56 (cf. APF 5247); (8) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 32 f. (cf. APF 5247) (Εὐα[ί]νετος: f. Εὔανδρος); (9) 322 BC  IG II² 1632, 303 (PA/APF 5247) ([Ε]ὐ[α]ίνε[τ]ος)

—Gargettos: (10) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 36 (PA 5246) ([Ε]ὐαίνετος: f. Μεγακλῆς)

—Ikarion: (11) c. 370 BC  Ag. XV 492, 70 (Εὐαίνε[τος]: f. Ἀντίδοτος)

—Koile: (12) iv-iii BC  IG II² 6486 (PA 5249) ([Εὐαί?]νετος: s. Εὐκλείδης)

—Phyle: (13) f. iv BC  IG II² 7754 (PA 5250) (f. Εὐθύφρων); (14) m. ii BC  Ag. XV 156, 14; Tracy, ALC p. 150 (date)

—Pithos: (15) 335/4 BC  Ag. XV 43, 169 (s. Δημαίνετος)

—Rhamnous: (16) c. 450-440 BC  IG I³ 248, 27; (17) 184/3 BC  IG II³ (1) 1291, 3 (= PA 5249a); IG II³ (1) 1292, 2; 1293, 2 (f. Αἰσχρίων)

—tribe Leontis: (18) s. v BC  IG I³ 1193, 127 (Εὐ(αί)[ν](ε)τος?)

Foreign Residents:

    Sicily: (19) f. iv BC  IG II² 10287 (LGPN III.A (11)) (f. Ἀπολλωνίδης)

Εὔαινος

Athens:

—Lamptrai: (1) s. iii BC  IRhamnous 55, 1 (s. Ῥιανός)

Athens*: (2) 405 BC   IG I³ 1032, 242 (slave); (3) ~ IG I³ 1032, 467 (slave)

Εὐαιτέλης

Athens: (1) ?407/6 BC  IG I³ 377, 22

Εὐαίων

Athens: (1) v BC  Ar., Ec. 408 (PA 5253); (2) iii/ii BC  IG VII 354 = IOrop 96, 4 (PA 12876) (Στά[σ]ων - IG, Εὐαίων - IOrop: f. Καλλιμήδης)

—Acharnai: (3) m. iv BC  D. xxi 71-4 (PA/APF 5254) (?s. Ἐρασίστρατος II)

—Eleusis: (4) m. v BC  Suda Αἰ 357; ARV² p. 1579; Beazley Addenda pp. 394 f. = CAVI 89; 2002; 2691; 3143; 3372; 3939; 3941; 4578; 4873; 4962; 5124; 5502; 6538; 7550; cf. TrGF 1 p. 89 no. 13 (PA 5255 = 5252) (s. Αἰσχύλος)

—Erchia: (5) f. iv BC  IG II² 6097, 2; 6109 (cf. APF 10807) (f. Ἀπόληξις)

—Kydathenaion: (6) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 6 ([Εὐ]α̣ίων?, [Εὐβ?]α̣ίων - IG)

—Ph--: (7) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 16, 18 ([Ε]ὐ̣αίων: s. Κηφισόδωρος)

—tribe Leontis: (8) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 38 (s. Πείθων)

Εὐάκης

Athens:

—Thorai: (1) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 91 ([Ε]ὐάκης)

Εὐακίδης

Athens:

—Eleusis: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 271 (Εὐακ[ι]δ̣[...]ΙΝΗ̣Σ - lap.)

—Phaleron: (2) c. 332/1 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 25 (PA 5256)

Εὐαλκίδης

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2893 (ARV² p. 1579) (Ε[ὐ]αλκίδς: kalos); (2) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 5

—Erchia: (3) m. iv BC  IG II² 6097, 10; 6135 (PA/APF 5257) (s. Ἀπόληξις, Δηλιάς (Kydathenaion), f. Φρασισθένης)

—Kerameis: (4) m. iv BC  IG II² 6338 = AIUK 4.6 (2022) no. 8 (PA 5259) (f. Σμικυλίων); (5) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 24 (PA 5260) (s. Ἀλκίμαχος)

—Thria: (6) m. iv BC  IG II² 6261 (PA 5258) (s. Χαρικλῆς, f. Νικόμαχος)

Εὔαλκος

Athens: (1) c. 460-450 BC  CAVI 5571 (ARV² p. 1580) (Εὔ(α)λκος: kalos)

—Ankyle: (2) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 58 (s. Διόδωρος)

—Diomeia: (3) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 45; cf. Osborne, Naturalization T 92 (PA 5261) ([Εὔα]λκος: s. Φωκῖνος (Megaris, Megara))

—Eitea (Antiochid): (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 328 ([Ε]ὔ̣αλκος)

—Erchia: (5) m. iv BC   IG II² 6097, 4 (cf. APF 10807) (II s. Εὔαλκος I); (6) ~ IG II² 6097, 5 (cf. APF 10807) (I f. Εὔαλκος II); (7) ii BC   IG II² 6110 (cf. PA/APF 5262) ([Ε]ὔαλκος: I f. Εὔαλκος II); (8) ~ IG II² 6110 (PA/APF 5262) (II s. Εὔαλκος I)

—Lamptrai: (9) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 19 (PA 5263)

—Phaleron: (10) s. iv BC  IG II³ (1) 324, 35; [D.] lix 61 (PA 5264)

—Poros: (11) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 44 (f. Διόγνητος)

—Prospalta: (12) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150

Athens?: (13) ?iv BC  SEG LVII 296

Εὐανδρία

Athens: (1) m. iv BC   IG II³ (4) 1518 (PA 5266a) (Εὐα[ν]δρία); (2) ~ IG II² 7220 (PA 5266)

—Alopeke: (3) iii BC  CIA App. 102 b, 8; cf. JÖAI 7 (1904) p. 112 (d. Χαρικλείδης)

Εὐανδρίδης

Athens: (1) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 98 (cf. APF p. 187) ([Εὐα]νδρίδη[ς])

Εὐανδρίς

Athens:

—Salamis: (1) s. ii BC  SEMA 1412 (d. Ἀριστόδημος)

Εὔανδρος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 43; (2) v/iv BC  Develin, AO p. 220; PA/APF 5267 (archon epon. - 382/1 BC); (3) m. iv BC  IG II² 11355; (4) s. iv BC  SEMA 1825/6 (Εὔ[αν]δρος); (5) c. 201-199 BC  IG II³ (4) 871 A, 5; Ag. XVI 235, 3; IG II³ (1) 1252, 2; IRhamnous 47, 4; Habicht, Studien pp. 159 f. (date) (archon epon.); (6) 124/3 BC  Thompson, New Style Coinage 483-5; 491; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Εὔαν(δρος)); (7) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 709; 713-22; Chiron 21 (1991) p. 10 (date) (PA 5269); (8) i AD  SEG LVIII 172 d

—Alopeke: (9) ii-i BC   IG II² 5569, 2 (I f. Νίκαια); (10) ~ IG II² 5569, 5 (II s. Μαντίθεος, Νίκαια); (11) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 66; (12) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 96 + PAA 7 p. 144 ([Εὔ]ανδρος: s. Δημοφάνης)

—Aphidna: (13) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 86 (PA 4771); cf. CEC 19 (1988) p. 25 (Ε[ὔ]ανδρος?, Ἔ[π]ανδρος?: f. Φαιδρίας)

—Erchia: (14) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 32 f. (cf. APF 5247) (Εὔ[α]νδρος: s. Εὐαίνετος)

—Euonymon: (15) 411/10 BC  IG I³ 311, 36; 312, 52; 335, 31; 336, 44 f.; 357, 55; 373, 8 (PA 5271) (s. Ἐριθαλίων); (16) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 18 (f. Θεόδωρος)

—Kikynna: (17) iii BC  SEG XXXIX 195 (Εὔαν[δρος]?: archon epon.?)

—Peiraieus: (18) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 39 (Ἄνν̣[ι]ος Εὔα̣ν̣δρος)

—Potamos: (19) 324/3 BC  IOrop 353 A, 56 ([Ε]ὔαν[δρ]ος: I f. Εὔανδρος II); (20) ~ ([Ε]ὔανδρος: II s. Εὔανδρος I)

—Sounion: (21) 156/5 BC  IG II² 1937, 4 (PA 5272)

—tribe Antiochis: (22) 128/7 BC  SEG XV 104, 250 (Εὔανδρ[ος?])

—tribe Erechtheis: (23) 121/0 BC  IG II² 1015, 2 (PA 5270)

—tribe Leontis: (24) 409 BC  IG I³ 1191, 123

—tribe Pandionis: (25) 106/5 BC  FD III (2) 9, 4 (s. Καλλ[--])

Athens?: (26) iv BC  IG II² 11414 (PA 5267a); cf. SEG LI 278 (f. Εὔκλεια); (27) f. iii BC  IG II² 2352, 5 (Εὔανδρ[ος]); (28) ?iii BC  CIA App. 45 a, 1, 4; 45 b, 4 f. (Stephanis 921) (f. Ἀστέας); (29) c. 215 BC  SEG XXVIII 201, 6 ([Εὔαν]δρος); (30) ?i AD   IG II² 2449, 15 (PA 5267b); (31) ~ IG II² 2449, 19; (32) i AD  IG II² 11109 (f. Δημήτριος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (33) m. iv BC  D. xxi 175-6 (LGPN III.B (11))

    Korinthia, Sikyon: (34) ii BC  IG II² 10304 (LGPN III.A (15)) (f. Ἵλαρον)

    Pontos, Sinope: (35) ii BC  IG II² 10324; cf. add. p. 885 (LGPN V.A (25)) (Εὔα[ν]δρος: f. Εὐ[...]ης)

Εὐάνθη

Athens:

—Acharnai: (1) iii AD  IG II² 5796, 1 (Εὐ[άν]θη: d. Ἀρίστων)

Εὐάνθης

Athens: (1) c. 350 BC  IG II² 11356; (2) iii BC  IG II² 6206 (f. Καλλιστώ); (3) imp. IG II² 1347, 2

—Semachidai: (4) imp. IG II² 7382 (f. Εὔβουλος)

Εὐανθίων

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 238-242 AD   IG II² 2239, 39 (Εὐανθ[ίω]ν: II s. Εὐανθίων I); (2) ~ IG II² 2239, 37-9 (I f. Πρῖμος, Ἀφροδᾶς, Εὐανθίων II)

Εὔανθος

Athens:

—Rhamnous: (1) i AD  IG II³ (4) 409

Εὐανορίδης

Athens:

—Kydathenaion: (1) 307/6 BC  IG II³ (4) 518, 4 (PA 5273) (f. Ἱερομνήμων)

Εὐαντίς

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 76, 11 (Εὐαντ[ίς])

Εὐάνωρ

Athens:

—Sypalettos: (1) 119/18 BC   IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 95 (cf. PA 5274) (I f. Εὐάνωρ II); (2) ~ IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 95 (PA 5274) (II s. Εὐάνωρ I)

Athens?: (3) iv BC  SEMA 1829

Εὐάρατος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 66 a, 1, 4 f.

Εὐαρδίς

Athens*: (1) s. iv BC  Machon, 457 (het.)

Εὐάρεστος

Athens: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 15 (s. Σ̣ω̣[--])

—Araphen: (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 39 (f. Παγκράτης)

—Kephisia: (3) c. 115 AD  IG II² 2020, 22 (Ε[ὐάρ]εστος: s. Ζω.)

—tribe Hadrianis: (4) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 34

—tribe Oineis: (5) 255/6 AD  IG II² 2245, 169, 262 (Ἀβίδ. Εὐάρεστος: s. Θεόδοτος I)

Athens?: (6) i-ii AD  IG II² 11358 (Εὐάρεστ(ο)ς: s. Ἀφροδίσιος); (7) ii AD   IG II² 11357 (s. Α[--]); (8) ~ Ag. XVII 899 (f. Εὐκλῆς); (9) iii AD  IG II² 2073, 26 (s. Εὐα[--])

Athens*: (10) 135/6 AD  IG II² 2046, 58; (11) s. ii AD  IG II² 2082, 59 (s. Διογένης: epeng.); (12) 167/8 AD  IG II² 2089, 71 (Κλ. Εὐάρε[στος]: epeng.)

Εὐαρέτη

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 117, 4 ([Ε]ὐαρ(έ)τη)

Εὐάρετος

Athens?: (1) c. 340 BC  IG II² 2320, 7, 26 (TrGF 1 p. 251 no. 85) ([Εὐ]άρετος)

Εὐαρίστη

Athens?: (1) s. iv BC  CIA App. 95 a, 6 (Ε[ὐ]αρίστη)

Εὐάριστος

Athens:

—Pa--: (1) i BC  IG II² 7689

—tribe Aigeis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 70 (Σερτώ. Εὐάριστος)

—tribe Hadrianis: (3) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 30 (Ε̣ὐ̣άριστος: s. Σεκοῦνδος: reading - Kapetanopoulos)

Athens*: (4) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 106 (I f. Εὐάριστος II); (5) ~ (II s. Εὐάριστος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (6) iv BC  SEMA 1159, 2, 6 (LGPN V.A (1)) (f. Θεανώ, Πόα)

Εὐάρχη

Athens: (1) c. 500 BC  BCH 82 (1958) p. 678 = CAVI 676 (-χ)

Εὐαρχίδης

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 3 ([Ε]ὐαρχίδς); (2) c. 450 BC  IG I³ 1161, 15 ([Ε]ὐαρχίδς)

—Acharnai: (3) c. 325-297 BC  IG II³ (1) 367, 52; IG II² 1270, 11 (PA 5277) (f. Κηφισόδοτος)

—Aphidna: (4) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 40 (Εὐαρχίδ[ης]: f. Πτολεμαῖος)

—Ikarion: (5) iv BC  Ag. XVII 158

—Kephisia: (6) c. 30 BC  Ag. XV 286, 18 (f. Ἀπολλώνιος)

—Kikynna: (7) ii/i BC  IG II³ (4) 363, 12; IG II² 6463 (PA 5278) (f. Θράσων, Ζώβιος)

—Ky--: (8) 359/8 BC  ID 104-5 A, 23 (f. [--]μος)

—Oe: (9) 127/6 BC  IG II³ (4) 362, 5 (PA 5279) (f. Σῶσος)

—Pallene: (10) c. 180 BC  IG II² 2443, 31; (11) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 158 (f. Ἀνδρέας)

—tribe Antiochis: (12) 157-148 BC  IG II² 957, 84; 958, 43, 64 (PA 5276) (s. Ἀνδρέας)

Athens*: (13) 405 BC  IG I³ 1032, 249 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 70 (LGPN V.B (2)) (f. Εὐτυχίδης)

Εὐαρχίς

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 644 (PA 5280)

Athens?: (2) iv BC  SEG LI 321 (vase)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i BC  IG II² 9593 (LGPN V.B (1)) (d. Εὔαρχος)

Εὔαρχος

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 3509 (potter); (2) vi/v BC  IG I³ 825 (PA 5281); (3) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 400 = CAVI 2893; (4) c. 510-500 BC  ARV² p. 173 no. 2 = CAVI 5317; (5) 405 BC  IG I³ 1032, 403 f.

—Erchia: (6) i BC  IG II² 3891 (PA 5282) (f. Οἰνιάδης)

—Konthyle: (7) 304-269 BC  IG II² 487, 14, 23 (= PA 5283); IG II³ (1) 911, 11 (f. Εὐχάρης)

—Kytheros: (8) m. iv BC  IG II² 7093 (PA 5284) (f. Καλλιστώ)

Athens?: (9) 520-510 BC  PdelP 32 (1977) p. 405

Athens*: (10) 405 BC   IG I³ 1032, 458 (slave); (11) ~ IG I³ 1032, 465 (slave); (12) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 49

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (13) i BC  IG II² 9593 (LGPN V.B (4)) (f. Εὐαρχίς)

    Cyprus, Soloi: (14) m. iv BC  IG II² 10382 (LGPN I (1)) (s. Νικόδημος)

    Elis: (15) f. iv BC  IG II² 8528 = CAT 1.344 (LGPN III.A (25))

Εὐᾶς

Athens?: (1) s. i AD  IG II² 1998, 31

Athens*: (2) 167/8 AD  IG II² 2089, 34 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Εὐβαίων

Athens?: (1) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 117

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii BC  IG II² 9625 = AEE² p. 185 no. 733 (LGPN V.B s.v. Εὐβάτων (1)) (Εὐβαίων - Koumanoudes, Εὐβάτων - IG: f. Ζωπύρα)

Εὐβασίλαιος

Athens*: (1) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 133 (s. Φαρ.: epeng.)

Εὐβιόδημος

Athens:

—Halimous: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 233

Εὔβιος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 2; (2) v/iv BC  IG II² 12255 (PA 5284a) (f. Ἀριστοδίκη); (3) c. 400-380 BC  IG II² 11790; SEG XXVIII 331 (date); (4) iii BC  IG II² 6992, 2 ([Εὔ?]βιος: f. Εὐπορία); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 no. 152; (6) s. ii BC  IG II² 4256, 8; (7) 118/17 BC  Thompson, New Style Coinage 585-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5285); (8) 106/5 BC  FD III (2) 28, 17 ([Ε]ὔβιος); (9) c. 98-80 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39; SEG XXXIII 290 B, 18 (I f. Εὔβιος II); (10) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39; SEG XXXIII 290 B, 18; cf. Stephanis 926 (Εὔ[βι]ος: II s. Εὔβιος I); (11) c. 80-50 BC   IOrop 523, 20; cf. Stephanis 926 (cf. PA 5286) (I f. Εὔβιος II); (12) ~ IOrop 523, 20; cf. Stephanis 926 (PA 5286) (II s. Εὔβιος I)

—Agryle: (13) s. iv BC  IG II² 5285 (s. Μνησίας)

—Aigilia: (14) iii-ii BC  Ag. XVII 47 (Εὔβιο̣[ς]: I f. Εὔβιος II); (15) ~ (Εὔβιο̣[ς]: II s. Εὔβιος I)

—Aithalidai: (16) 407-397 BC  IG I³ 387 = IEleusis 52B, 1; IG II² 1388, 10; 1392, 10 (PA 5293)

—Aixone: (17) c. 400 BC  IG II² 6476, 7 (PA 5294) (s. Εὔνικος)

—Alopeke: (18) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 16 (PA 5296) (f. Ἰσιάς)

—Ankyle: (19) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 69, 86 (PA 5290) (s. Εὐβίοτος)

—Athmonon: (20) m. iv BC  IG II² 2385, 65 (PA 5288) ([Εὔβ]ιος: s. Οἰνόβιος); (21) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 119 (PA 5292)

—Erchia: (22) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 32 (PA 5297) (s. Εὐπόλεμος)

—Euonymon: (23) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 12 (PA 5298)

—Hagnous: (24) c. 350 BC  IG II² 5266 (PA 5291) (s. Ἰοφῶν)

—Halai (Araphenides): (25) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 50 (PA 5295) (s. Αὐτοσθένης)

—Kephisia: (26) f. ii AD  IG II² 6441 (f. Σωσιβία)

—Marathon: (27) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 75

—Melite: (28) 148-134 BC  IG II² 1939, 16 (PA 5300) (s. Χαριμήδης); (29) ii AD  SEMA 439 (Φλ. Εὔβ[ιο]ς)

—Myrrhinoutta: (30) i-ii AD  IG II³ (4) 1698 (PA 5301)

—Oe: (31) 303/2 BC  Ag. XV 62, 176 (f. Ε[--]ίων)

—Paiania: (32) m. iv BC  IG II² 7095 (f. Χαιρεστράτη)

—Pallene: (33) 148-134 BC  IG II² 1939, 19 (PA 5302) (s. Ἀριστοκλῆς)

—Phaleron: (34) 303/2 BC  Ag. XV 62, 291 (s. Τεῖσις); (35) iii-ii BC  SEMA 656 (Εὔβι[ος]); (36) 208/7 BC  IG II³ (1) 1170, 5 (PA 5306) (s. Νικάνωρ)

—Phyle: (37) iii-ii BC  SEMA 704 ([Ε]ὔβιος: s. Παυσίας); (38) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 45 (PA 5307) (I f. Ἡράκων); (39) s. ii BC  IG II² 1940, 41 (PA 5308) (II s. Ἡράκων); (40) 148-134 BC  IG II² 1939, 22 (PA 5309) (s. Φιλοκράτης)

—Phyle?: (41) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 296; IG II² 1582, 129 (deme) (s. Εὐήνιος)

—Potamos: (42) m. iv BC  IG II² 7257; 7263, 3 f., 7 (PA 5303 = 5304) (s. Φάνιππος, f. Βίων, Ἀρχίας); (43) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 5 ([Ε]ὔβιος: f. Ἀρχίας)

—Potamos?: (44) m. iv BC  IG II² 11360 + AM 67 (1942) p. 213 no. 12

—Rhamnous: (45) f. iv BC  IG II² 7359 (PA 5305) (Εὔβ(ι)ος: f. Λυσιστράτη)

—Sypalettos: (46) i AD  Ag. XVII 314 ([Εὔ?]βιο[ς]: s. Αἰσχίνης)

—Thorai: (47) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 98 (PA 5299) (f. Ἀριστομένης); (48) i BC  IG II² 6213 (s. Ἀγύλος)

—Thria: (49) c. 155 BC  Ag. XV 136, 9; Tracy, ALC p. 165 (date) (Εὔ̣β̣ιος)

—tribe Aigeis: (50) 98/7 BC  FD III (2) 10, 3 (s. Ἡλιόδωρος)

—tribe Erechtheis: (51) 459 BC  IG I³ 1147, 179 (PA 5287)

—tribe Oineis: (52) 128/7 BC  FD III (2) 27, 8

—tribe Ptolemais: (53) 157/6 BC  IG II² 957, 69 (PA 5289) (s. Τελεσίδημος)

Athens?: (54) v/iv BC  IG II² 11361 (s. Ὀνήσιμος); (55) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 133

Athens*: (56) 405 BC  IG I³ 1032, 348 (slave); (57) ii BC  IG II² 11359

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (58) iii BC  IG II² 8865 (LGPN III.B (4)) (s. Τιμοκράτης)

    Caria, Miletos: (59) i AD  IG II² 9685 (LGPN V.B (-)) ([Εὔ?]βιος: f. Ἵλαρος)

    Palestine, Samaria: (60) imp. SEMA 1418 (f. Ἀγαθόκλεια)

    Thrace, Byzantion: (61) ii-i BC  IG II² 8442 (LGPN IV (3)) (f. Μένανδρος)

Εὐβίοτος

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 3 (s. Παρμενίων)

—Ankyle: (2) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 69 (PA 5310) (f. Εὔβιος)

—Paiania: (3) c. 70-80 AD  SEG XXVIII 164, 6 (Γάϊος Εὐβίοτος)

—Phlya: (4) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 109 (PA 5312) (f. Καρπόδωρος); (5) 74-63 BC  IG II³ (4) 370, 3 (f. [--]ω̣ς)

—Phrearrhioi: (6) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 72 ([Ε]ὐβίοτος)

—Poros: (7) i BC  IG II² 7253 (f. Φιλόκλεια)

—Thria: (8) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 98 (PA 5311) (f. Αἰσχύλος)

—tribe Aiantis: (9) c. 196-231 AD  IG II² 2132, 53; Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 85 (s. Ἀγαθοκλῆς I, f. Ζώσιμος II)

Foreign Residents:

    Thessaly?: (10) f. iii AD  IG II² 1064 + SEG XXX 82, 25; IG II² 3695; [3696]; 3697, 3; 3698, 4; 3699, 3; 3700, 3; 3701, 4; 3702, 6; SEG XXXVII 492, 4; CPh 48 (1953) pp. 88-95 (ethn.) (LGPN III.B (82)) (and Gargettos: Μ. Οὔλπ. Εὐβίοτος Λεῦρος: s. Μ. Οὔλπ. Λεῦρος, Φλ. Ἅβροια, f. Μ. Οὔλπ. Φλ. Τεισαμενός (Athens), Μ. Οὔλπ. Πουπήνιος Μάξιμος (Athens))

Εὐβίων

Athens*: (1) s. iv BC  SEG XXXV 134, 18 (CAVI 1752) (ΕUΒΙΩ: slave)

Εὔβλαστος

Athens:

—Gargettos: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 132 (s. Διότιμος)

Εὔβοιος

Athens:

—Anagyrous: (1) s. iv BC  IG II² 5639 (f. Χοιρίνη); (2) 338/7 BC  IG II² 1623, 135; 1628, 398; 1629, 917; 1631, 12; IG II³ (1) 344, 5? (PA/APF 5313) (s. Κρατιστόλεως)

—Elaious: (3) inc. IG II² 6019 (f. Λεόντιχος)

—Hestiaia: (4) m. iv BC  [D.] xxxv 20 (PA 5314) (f. Εὐμάριχος)

—Oe: (5) ?iv/iii BC  IG II² 2653 = Finley, SLC p. 155 no. 129, 4 (PA 5315)

—Probalinthos: (6) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 112 with adn. (Εὔβο̣ι̣ο̣ς̣: f. Στρατοκλῆς); (7) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 104 (PA 5316) ([Εὔ]βοιος: s. Ἑρμαγόρας)

—tribe Leontis: (8) s. ii AD  IG II² 2084, 12 (Εὔβ[ο]ιο[ς]: f. Ζώσιμος)

Athens*: (9) c. 287 BC  D.L. v 55 (slave)

Εὐβοΐς

Athens?: (1) iv BC  SEMA 816 (IRhamnous 255) (d. Εὐμένης)

Εὐβοσία

Athens*: (1) imp. IG II² 11362

Εὐβούλα

Athens: (1) inc. SEG II 608 ([Ε]ὐβούλα: d. Μηνόφιλος)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 11364

Athens*: (3) ii BC  IG II² 11363

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (4) imp. IG II² 10301 (LGPN III.A (4))

Εὐβουλᾶς

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1971, 7

Εὐβούλη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11858 (-βόλη); (2) 411 BC  Ar., Th. 808 (fict.); (3) m. iv BC  IG II² 11000; (4) a. 334/3 BC  IG II² 1517, 125; 1524, 140; 1525, 13

Athens?: (5) m. iv BC  IG II² 11365

Athens*: (6) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 13 ([Ε]ὐβούλη: freed.)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (7) iv BC  SEMA 1381 (LGPN IV (4)) (d. Δεϊκράτης)

Εὐβουλίδης

Athens: (1) iv BC  SEG XL 269, 3; (2) c. 360 BC  IG II² 11366 (s. Θηρώνδης); (3) m. iv BC  IG II² 7636; cf. APF 8386 (f. Φείδυλλα); (4) 340 BC  [D.] lviii 42 (PA 5318); (5) 259/8 or 255/4 BC  Nachtergael, Les Galates 8, 40; cf. Stephanis 930 (PA 5320) (s. Ἀνδροπείθης); (6) iii/ii BC  IOrop 116, 4 (PA 5321) (s. Καλλιάδης); (7) 106/5 BC  FD III (2) 15, 18 (f. Ἀθηνόδωρος)

—Aigilia: (8) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 35

—Aixone: (9) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 31 (PA 5319) (f. Εὔβουλος); (10) ii-i BC  SEMA 46 (Ε[ὐβου]λίδης: f. Εὔβουλος)

—Amphitrope: (11) iv/iii BC  Ag. XV 72, 255; IG II² 1492, 96 + Hesp. Suppl. 14 (1975) pp. 84-5 (Εὐβ[ου]λίδης: f. Ἀρκεσίλας)

—Elaious: (12) f. i BC  ID 1895, 1; 2600, 14 (PA 5324) (s. Διοσκουρίδης)

—Eleusis: (13) 394-391 BC  Develin, AO p. 208 + FGrH 328 F 149 (PA 5325 = 5317) (s. Ἐπικλείδης: archon epon. - 394/3 BC); (14) 305-303 BC  IG II² 483, 11 (= PA 5326); Hesp. 5 (1936) pp. 201 ff., 9 f. (s. Εὔβουλος)

—Halai: (15) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 61 (PA 5322)

—Halai (Aixonides)?: (16) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 5 (s. Προμηθίων)

—Halimous: (17) 346/5 BC  D. lvii passim (= PA 5323); IG II³ (1) 302, 6 (s. Ἀντίφιλος)

—Hybadai: (18) imp. IG II² 7586 (f. Διονυσόδωρος)

—Kephisia: (19) ii BC  IG II² 7208 (PA 5327)

—Koile: (20) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 106 (PA 5328) (s. Ἀρίστων)

—Kopros: (21) c. 370 BC  Ag. XV 492, 133 (PA 5329) ([Εὐβου]λίδης: s. Εὔβουλος); (22) m. iv BC  SEMA 333 (-βολί-: f. Εὔβουλος)

—Kopros?: (23) c. 370-360 BC  SEMA 1830 (-βολί-)

—Kropidai: (24) f. ii BC  IG II² 4291 = Ag. XVIII H543; IG II² 4292; Syll³ 585, 73; CID IV 111, 3; SEG LXII 317, [6]; Paus. viii 14. 10; BE 2011, no. 51; Neue Inschriften von Olympia 53 b=cf. SEG LXII 272 (PA 5330) (I s. Εὔχειρ I, f. Εὔχειρ II: sculptor); (25) s. ii BC  IG II³ (4) 1386, 9; IG II² 1939, 64; 3867; 4293; 4294; 4295; 4296 = IEleusis 231; IG II² 4297; 4298; 4299; 4300; 4301 = IEleusis 232; IG XII (9) 140; SEG III 414 = Chiron 42 (2012) p. 232, 6; SEG XXI 773; SEG LVII 377 (PA 5331) (II s. Εὔχειρ II, f. Εὔχειρ III: sculptor)

—Marathon: (26) ?iv BC   IG II² 6783 (cf. PA 5332) (Εὐβο[υ]λίδης: I f. Εὐβουλίδης II); (27) ~ IG II² 6783 (PA 5332) (Εὐβο[υ]λίδης: II s. Εὐβουλίδης I); (28) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 7 (f. Σωτάρετος)

—Oe: (29) 303/2 BC  Ag. XV 62, 177 (cf. PA 5315) (Εὐβ[ουλί]δης: s. Ἀπολλόδωρος)

—Oion (Kerameikon): (30) m. v BC  [D.] xliii 19; [D.] xliii 24; [D.] xliii 73 (PA/APF 5333) (I s. Βούσελος, f. Φίλαγρος, Καλλίστρατος, Εὐκτήμων); (31) f. iv BC  [D.] xliii 12-15 et passim; Is. xi 8 f.; Is. xi 16; Is. xi 21 (PA/APF 5335) (II s. Φίλαγρος, Φυλομάχη I (Oion), f. (nat.) Φυλομάχη II, ?f. (ad.) Εὐβουλίδης III)

—Oion (Kerameikon)?: (32) s. iv BC  [D.] xliii 34; [D.] xliii 49; [D.] xliii 74 (PA/APF 5334) (III s. (nat.) Σωσίθεος, Φυλομάχη II (Oion), ?s. (ad.) Εὐβουλίδης II)

—Peiraieus: (33) 41-54 AD  IG II² 3274 = Ag. XVIII H258, 8 (I f. Εὐβουλίδης II); (34) ~ (II s. Εὐβουλίδης I: sculptor); (35) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 10 f. (f. Σωτᾶς, Ζώσιμος)

—Perithoidai: (36) 87/8 AD  IG II² 1996, 62 (s. Ἀφροδίσιος)

—Petalidai: (37) 143/4 AD  IG II² 2050, 76 (s. Ἐπίκτητος)

—Potamos: (38) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 51 f., 125 f. (PA 5336)

—Rhamnous: (39) 281/0 BC  Ag. XV 72, 197 (I f. Εὐβουλίδης II); (40) ~ ([Εὐ]βουλίδης: II s. Εὐβουλίδης I)

—Semachidai: (41) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 94 (PA 5337) (s. Ἀνδρόνικος)

—Trikorynthos: (42) c. 330 BC  IG II² 1927, 144 (PA 5339) (s. Φίλιππος); (43) 148-126 BC  IG II² 1939, 43 (cf. PA 5338); ID 2596, 7 (s. Ἀγαθοκλῆς); (44) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 709-14; 722; Chiron 21 (1991) pp. 9 f. (deme) (cf. PA 5338)

Athens?: (45) iv BC  PCG 5 p. 186; (46) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 336-338 no. 10, 8 ([Εὐ]βολί[δης]); (47) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 51; (48) iii BC  IG II² 2325 + SEG XXVI 207, 29 (PCG 5 p. 187) (Εὐβου[λίδη]ς); (49) 216/15 BC  IG II² 1292, 31 (Εὐβ̣ουλίδ(ης)); (50) m. i AD  IG II² 1981, 5; (51) ?iii AD  SEG XIX 165, 2 (Εὐβουλίδ[ης])

Athens*: (52) 405 BC  IG I³ 1032, 240 (-βο-: slave); (53) m. iv BC  IG II² 2390 II, 20 (Εὐβουλί[δης]); (54) 103/2 BC  IG II² 1335, 64; (55) c. 120 AD  IG II² 2018, 117 (f. Φειδίας); (56) c. 120 AD  IG II² 2018, 124 (I f. Εὐβουλίδης II); (57) ~ (II s. Εὐβουλίδης I: epeng.); (58) 163/4 AD  IG II² 2086, 185 (s. Ἐπίκτητος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (59) iv BC   D.L. ii 108; RE (8) (LGPN V.B (3)); (60) ~ IG II² 9738 (LGPN V.B (4)) (s. Λαμύνθιος, Ἄδα); (61) i-ii AD  IG II² 9594 (LGPN V.B (6)); (62) imp. IG II² 9694 (LGPN V.B (5)) (f. Ἰσιάς)

    Euboia, Karystos: (63) i-ii AD  IG II² 8972 (LGPN I (15)) (Εὐβουλί[δης]: f. Εὐβουλ[-])

    Korinthia, Sikyon: (64) s. iv BC  IG II² 10302 (LGPN III.A s.v. Εὐβουλίδας (7))

Εὔβουλος

Athens: (1) c. 520 BC  Paralipomena p. 327 = CAVI 1991; 5304; Act. V Ep. Congr. p. 56 (name) (-βολος: fict.?); (2) m. iv BC  SEMA 1831 (-βολος); (3) ?346/5 BC  Ag. XIX P 19, 24; (4) 345/4 BC  Develin, AO p. 324 (PA 5343) (archon epon.); (5) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 146 f.; (6) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 243 (PA 5347) (s. Κη[--]); (7) c. 321/0 BC  IG II² 1471, 29 (PA 5348) (s. Πυρρ[--]); (8) 303/2 BC  IG II² 734 = Osborne, Naturalization D 46, 7 (Εὔβο[υλος]: f. Νικόμαχος); (9) 274/3 BC  IG II³ (1) 898, [1], 8; ZPE 84 (1990) p. 129 T 35; cf. PA 5344 add. (Εὔβουλ[ος]: archon epon.); (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 11; 985, 58; IG II² 1273 + SEG LIII 155, [1] (PA 5344) (archon epon.); (11) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 212 nos. 153-5; p. 213 nos. 338¹; 465; (12) s. iii BC  IG V (2) 396, 4 (PA 5349) (s. Φιλοκράτης); (13) 138/7 BC  FD III (2) 11, 11 (Εὔβ[ουλος]: s. Σῶσος); (14) 128/7 BC   FD III (2) 8, 10 f. (I f. Πτολεμαῖος, Εὔβουλος II, Διονύσιος); (15) ~ FD III (2) 8, 11 ([Εὔ]βουλος: II s. Εὔβουλος I); (16) 118/17 BC  Thompson, New Style Coinage 584-6; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 5345); (17) 107/6 BC  Thompson, New Style Coinage 753-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 5345); (18) 106/5 BC  FD III (2) 25, 25; cf. BCH 99 (1975) p. 209 (Εὔβ[ο]υλ[ος]: f. Διονύσιος); (19) iii AD  PLRE I s.v. Eubulus (1)

—--idai?: (20) f. iv BC  IG II² 11629 (PA 5372a) ([Ε]ὔβολος: f. Θεόβουλος)

—Acharnai: (21) 427/6 BC  IG I³ 298, 28; 299, 40, 49; 300, 3; 323, 46; 324, 57 (PA 5354) (-βολος: s. Φιλογείτων); (22) 303/2 BC  Ag. XV 62, 164 (Εὔβου̣[λος?], Εὐβου̣[λίδης?]); (23) c. 215 BC  IG II³ (1) 1200, 8 (Εὔ[βο]υλος: s. Ἀρίσταιχμος); (24) 196/5 BC  IG II³ (1) 1256, 6 ([Εὔ]βουλος: s. Ἀρίσταιχμος); (25) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 8, 44, 50 (f. Ἀρίσταιχμος)

—Aixone: (26) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 31 (PA 5346) (s. Εὐβουλίδης); (27) ii-i BC  SEMA 46 (Εὔ̣β[ο]υλος: s. Εὐβουλίδης)

—Alopeke: (28) ii-i BC  IG II² 5570 (PA 5352) (Εὔ[β]ουλος: f. Νικάνωρ); (29) c. 150 BC   Ag. XV 236, 14 ([Ε]ὔβουλος); (30) ~ Ag. XV 236, 21

—Anagyrous: (31) i BC/ i AD  IG II² 5628

—Aphidna: (32) iii BC  IG II² 5742 (PA 5353a) (s. Ξενοκράτης); (33) m. i BC  Ag. XV 275, 15 (s. Κηφισόδωρος)

—Atene: (34) 147/6 BC  ID 1501, 3 (PA 5353) (f. Πέλοψ)

—Athmonon: (35) m. iv BC  IG II² 2385, 64 (PA 5351) (s. Φίλων)

—Elaious: (36) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 112 (PA 5355) (Εὔβου[λος]: s. Ἀγαθᾶναξ)

—Eleusis: (37) 305-303 BC  IG II² 483, 11 f. (= PA 5356); Hesp. 5 (1936) pp. 201 ff., 10 (f. Εὐβουλίδης)

—Erchia: (38) 418/17 BC  IG I³ 472, 19 (PA 5357) ([Ε]ὔβολος); (39) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 119 (s. Παυσανίας); (40) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 106 (PA 5358) ([Εὔβ]ουλος: s. Ἀριστόνικος)

—Halai (Aixonides): (41) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 63 (Εὔβ̣ο̣υ̣[λο]ς: s. Φιλοκλῆς)

—Halai (Araphenides): (42) iv BC  SEMA 63 (-βολος: s. Τιμόμαχος)

—Kettos: (43) iv BC  IG II² 2325, 144; PCG 5 pp. 188 ff. (PA 5359) (s. Εὐφράνωρ); (44) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 33 (-βολος: s. Λυσίας)

—Kikynna: (45) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 132 (PA 5360) ([Εὔ]βουλος: s. Κηφισοκλῆς)

—Koile: (46) 281/0 BC  Ag. XV 72, 45 (s. Νέαρχος)

—Kolonai: (47) ii BC  IG II² 6519 (s. Φιλόμαχος)

—Kopros: (48) c. 370 BC  Ag. XV 492, 133 (PA 5361) (-βολος: f. Εὐβουλίδης); (49) m. iv BC  SEMA 333 (-βολος: s. Εὐβουλίδης)

—Kopros?: (50) c. 370-360 BC  SEMA 1830 (-βολος)

—Lamptrai: (51) 226/5 BC  IG II² 1706, 26 (PA 5362); (52) ii/i BC  Rhamnous Inv. 1383 (unp.); cf. Rhamnous 1 p. 41 (s. Πολύμνηστος I, f. Πολύμνηστος II)

—Leukonoion: (53) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 48 (PA 5363)

—Marathon: (54) 159-157 BC  ID 1498, 5, 28, 34; 1981, 1 (PA 5364) (s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος II)

—Melite: (55) 277-270 BC  IG II³ (1) 890, 8; 907, 8; 908, 8 (PA 5350) (s. Χαρίδημος); (56) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 158 (PA 5365); (57) 111/10 BC  ID 2070, 2 (PA 5366) (f. Αἰσχρίων I)

—Myrrhinous: (58) 145/4 BC  ID 1442 B, 76; 1507, 35; (59) i AD  IG II² 6899 (f. Μίκα)

—Oinoe: (60) ?hell. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 7 p. 177 (s. Κρίτων)

—Oinoe (Hippothontid): (61) s. iv BC  IG II² 1436, 8; 2393, 11; IG II³ (4) 28, 9 (PA 5367) (f. Μορμίας)

—Paiania: (62) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 624; 1632, 182 f.? (PA/APF 5368); (63) inc. CIA III 3603 (cf. APF 5368) (s. Φρύνιχος)

—Pallene?: (64) 131/0 BC  ID 2163, 1 (Εὔ[β]ο[υ]λος: f. Αἰσχρίων)

—Phlya: (65) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 8, 43 (I f. Εὔβουλος II); (66) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 7, 42 (f. Σύμβουλος); (67) ~ (II s. Εὔβουλος I); (68) 318/17 BC  Ag. XV 73 = SEG XXXVI 155, 75 (Εὔβ[ουλος]: f. Νικήρατος)

—Phrearrhioi: (69) c. 325 BC  Ag. XV 52, 21 (PA 5373) (s. Διόδωρος)

—Probalinthos: (70) c. 400-330 BC  Ag. XIX P 4, 4; IG II² 1627, 354; 1628, 524; 1629, 1001; 1631, 231; 11370; 3903 (= PA 5370); + PA 5369 (s. Σπίνθαρος I, Βουλήτη, f. Σπίνθαρος II); (71) 131/0 BC  Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 32 f., [40], [46] (cf. PA 5370) (Εὔ[βου]λος)

—Rhamnous: (72) imp. Ag. XVII 294 (Εὔβουλ[ος]: f. Ἀκυλῖνος); (73) 29/30 AD  IG II³ (4) 950 ([Εὔ?]βουλος: s. Σ[--]νος (gen.))

—Semachidai: (74) 103/2 BC  IG II² 1335, 15 (PA 5371); (75) imp. IG II² 7382 (s. Εὐάνθης)

—Sounion: (76) 144/3 BC  ID 2593, 10 (f. Διονύσιος)

—Steiria: (77) 155/4 BC  Ag. XV 225, 53 (f. Ἀλέξανδρος)

—Sybridai: (78) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 75 (s. Εὔδικος)

—Thorikos: (79) 305/4 BC  Ag. XV 58, 75 (s. Δ[--])

—Thria: (80) c. 330 BC   Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 31; (81) ~ Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 33

—tribe Aiantis: (82) f. iv BC  IG II² 1358 = SEG L 168 A II, 39; cf. ZPE 130 (2000) pp. 67-8 (ident.)

—tribe Akamantis: (83) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 57 (Εὔβου̣[λος]?, Εὐβου̣[λίδς]?)

—tribe Pandionis: (84) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 36 (s. Ἐπ[--])

Athens?: (85) 450-440 BC  IG I³ 485, 4 (-βολος); (86) c. 360 BC  IG II² 11371 (PA 5345b) (-βολος: s. Ἀριστόνους); (87) m. iv BC  IG II² 11367 (PA 5345a); (88) 332/1 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 74; (89) ii BC  IG II² 11368; (90) i/ii AD  SEG LIV 235, 133; (91) iii-iv AD  IG II³ (4) 1460, 1; (92) inc. IG II² 11369 ((Ε)ὔβο(υ)λο(ς)?)

Athens*: (93) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 51 ([Εὔ]βουλος: s. Λυκίσκος: epeng.); (94) 155/6 AD   IG II² 2068, 179 (s. Ἀπολλο.: epeng.); (95) ~ IG II² 2068, 232 (s. Εὔπορος: epeng.); (96) 201/2 AD  IG II² 2193, 164 (f. Μηνᾶς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (97) ii AD  IG II² 9549 (LGPN V.B (26)) (f. Ἐπάγαθος)

    Cyprus, Salamis: (98) ?282/1 BC  IG II² 1290 + Hesp. 7 (1938) p. 104, 4 (LGPN I (9)) (f. [--]ίδης); (99) f. i AD  IG II² 10216 (LGPN I (10)) (f. Χαρίτα)

    Galatia, Ankyra: (100) ii-i BC  IG II² 7906 (LGPN V.C (1)) (f. Λύδιον)

Εὐγαμία

Athens: (1) iii AD  IG II² 3962 (Φιρμανία Εὐγαμία Σεραπιάς: d. Φιρμάνιος Αἰγίαλος)

Εὔγαμος

Athens: (1) 199/200 AD  IG II² 2124, 13

Athens?: (2) iii AD  IG II² 2073, 35 (f. Θάλλος)

Athens*: (3) 163/4 AD  IG II² 2086, 186 (f. Ἡρακλᾶς); (4) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 11 (f. Ὀνήσιμος); (5) 184/5 AD  IG II² 2128, 165 (I f. Εὔγαμος II); (6) ~ (II s. Εὔγαμος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) c. 112 AD  IG II² 2024, 106 (LGPN V.B (1)) (s. Πολύαινος)

    Rhodes: (8) 183/2 BC  IG II² 2332, 72 (LGPN I (1))

Εὔγας

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 424 (metic?)

Εὐγείτα

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai: (1) s. iv BC  SEMA 1136, 3 = CAT 2.333 b (LGPN III.B s.v. Εὐεργείτα (1)) (m. Νύμφιλλα)

Εὐγειτονίδης

Athens:

—Euonymon: (1) s. iv BC  SEG LXIII 137, 11 (Εὐγ̣ε̣ιτονίδης: f. Προκλείδης)

Εὔγειτος

Athens?: (1) iii BC  IG II² 2356, 31 (or Megaris, Megara?: [Εὔ]γειτος)

Εὐγείτων

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 34 ([Ε]ὐγείτν); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 51 (PA 5374) (-τν); (3) c. 245 BC  IG II² 1285 = IEleusis 194, 1 (PA 5375) ([Εὐ]γείτω̣ν: s. Ἀρίφρων); (4) c. 106-80 BC  FD III (2) 49, 18, 31; SEG XXXIII 290 B, 8 (f. Δήμων)

—Acharnai: (5) iii BC   SBBerlAk 1934, p. 1032 no. 5, 7 ([Εὐ]γείτων: II s. Εὐγείτων I); (6) ~ SBBerlAk 1934, p. 1032 no. 5, 7 f. (I f. Εὐγείτων II)

—Eitea: (7) ii/i BC  IG II³ (4) 317, 6 (s. Δημήτριος)

—Halai: (8) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 94 b

—Kolonai: (9) ii BC  IG II² 6520 (s. Διόδωρος)

—Leukonoion: (10) iv/iii BC  IG II² 6729; 6744 (cf. PA 5377) (s. Πραξίων I, f. Πραξίων II); (11) m. ii BC  IG II² 6730; FD III (2) 47, 16 (cf. PA 5377) (I f. Εὐμήδης); (12) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 31 (Stephanis 931) (II s. Εὐμήδης)

—Phaleron: (13) m. iv BC  IG II² 1238 = SEG XXXVIII 128, 2, 11, 13 (s. Εὐκλῆς)

—Phrearrhioi: (14) 9/8 BC  IG II² 1722, 13 (-γί-: f. Ἀθηνόδωρος)

—Rhamnous: (15) c. 330 BC  IG II² 1927, 159 (PA 5738) (Εὐ(γ)είτων); (16) ii BC  IG II² 7348 (cf. PA 5379) (I f. Εὐγείτων II); (17) ii-i BC  IG II² 7357 (f. Καλλώ); (18) s. ii BC  IG II² 1008 III, 121; 7348; 7351 (cf. PA 5379) (II s. Εὐγείτων I, f. Ἡράκων)

—tribe Erechtheis: (19) 459 BC  IG I³ 1147, 73 (PA 5376) (Ε[ὐγ]είτν)

Athens?: (20) m. iv BC  SEG XIX 175, 10; (21) ?iii BC  CIA App. 21, 2

Εὐγένεια

Athens: (1) i AD  IG II² 6784 (d. Νικάνωρ); (2) iv-v AD  IG II² 13537 (SEMA 2733) (-νια); (3) v-vi AD  SEMA 2883 ([Εὐ]γένια?)

Athens?: (4) hell.-imp. IG II² 11373 (-νηα: d. Τελεσάνωρ); (5) ii BC  IG II² 11372 (d. Ἡράκων)

Foreign Residents:

    Bithynia, Prousias: (6) ii BC  IG II² 10117 (LGPN V.A (2)) (or Bithynia Kios-Prousias: d. Δημοκράτης)

    Euboia, Chalkis: (7) ii-i BC  IG II² 10501 (LGPN I (1)) (-νεα: d. Δημήτριος)

Εὐγένης

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 102 (LGPN V.B (2)) (s. Μουσέρως)

    Macedonia (Chalkidike), Skione: (2) f. iv BC  IG II² 10366 (LGPN IV (2)) (f. Καλλίας)

Εὐγενίδης

Athens:

—Lamptrai: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 93 f. (PA 5380) ([Ε]ὐγενίδη[ς])

—Marathon: (2) 40/39 BC  IG II² 1042, [2], 8, [12] + PAA 7 p. 185 (Εὐ̣γενίδης: f. [--]ος)

—Peiraieus: (3) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 6 (PA 5381) (f. Εὔστροφος)

Εὐγένιος

Athens: (1) iv AD  IG II² 13492 (SEMA 2734); (2) v-vi AD   IG II² 13569 (SEMA 2735) (Εὐ(ο)γένιος); (3) ~ IG II² 13544 (SEMA 2736) (Ε[ὐγέ]νιος)

Athens?: (4) ii AD  IG II² 11374 = 11385 a (cf. AM 67 (1942) p. 123 no. 262)

Foreign Residents:

    Cilicia?: (5) v-vi AD  IG II² 13677 = SEMA 2935 (LGPN V.B (-)) (Εὐγένι̣ο̣[ς])

    Kappadokia: (6) ii AD  IG II² 8955, 9 (GVI 1995); cf. SEG XXVIII 290 (LGPN V.C (4))

Εὐγήθης

Athens:

—Paiania: (1) iv BC  Unp. (tit. sep.?); cf. PAA 7 p. 186 (s. Εὔφρων)

Εὐγνώμων

Athens:

—Pithos: (1) 145/6 AD  IG II² 2052, 94 (s. Ἰσίδοτος)

—tribe Hadrianis: (2) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 29; (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 245 f. (Εὐγνώ(μων): f. Εὐτυχιανός, Ἕλενος)

—tribe Leontis: (4) 235/6 AD   IG II² 2235, 119 (II s. Εὐγνώμων I); (5) ~ IG II² 2235, 120 (I f. Εὐγνώμων II, Πρῖμος); (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 143 (s. Θεόδωρος)

Athens*: (7) 194/5 AD  IG II² 2191, 74 (epeng.)

Εὔγνωτος

Athens:

—Kedoi: (1) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 67 (f. Εὔφημος)

Εὔγραμμος

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) s. ii AD  IG II² 2084, 19 (s. Ἀλέξανδρος)

Athens*: (2) c. 105-112 AD  IG II² 2038, 4 (s. Ἐπίκτητος: epeng.)

Εὐγράφιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13456 (SEMA 2737/8)

Εὐδαιμοκράτης

Athens:

—Lamptrai: (1) ii BC  SEMA 370 (s. Εὐθυκλῆς)

—Plotheia: (2) c. 30 BC  Ag. XV 284 + SEG XXVIII 160, 2 (s. Μηνόφιλος)

Εὐδαίμων

Athens:

—Kolonai: (1) i BC  IG II² 6521 (s. Φάλακρος)

—Phlya: (2) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 33 (s. Σωτήριχος)

—Thymaitadai: (3) m. iii BC  SEG LXIII 205, 2 ([Ε]ὐ̣δαίμων)

—tribe Antiochis: (4) 196-201 AD  IG II² 2132, 64 (s. Δημοκ.); (5) c. 255 AD  Ag. XV 466, 33 (s. Τρόφιμος)

Athens?: (6) s. iv BC  IG II² 11375

Athens*: (7) ii BC  IG II² 11376; (8) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 11 (I f. Εὐδαίμων II); (9) ~ (II s. Εὐδαίμων I: epeng.); (10) 179/80 AD  IG II² 2083, 99 (I f. Εὐδαίμων II); (11) ~ (II s. Εὐδαίμων I: epeng.); (12) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 142 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.)

Εὐδαιτίδης

Foreign Residents:

    Achaia, Aigion: (1) c. 400 BC  IG II² 7946 (LGPN III.A s.v. Εὐδαιτίδας (1)) (f. Δαιτόφρων)

Εὐδάμα

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 29, 2 (d. Καλλικλῆς); (2) imp. IG II² 5623 (Πῶλλα Μαικία Εὐδάμα)

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) i AD  IG II² 8647 (d. Γλαυκίας)

Εὐδάμεια

Foreign Residents:

    Boiotia, Orchomenos: (1) f. ii BC  IG II² 10034 (LGPN III.B (1)) (d. Πασίων)

Εὐδαμίσκος

Athens?: (1) 365/4 BC  IG II² 3065 (Stephanis 937)

Εὐδαμίων

Athens: (1) ?53/4 AD  IG II² 1737, 6

Εὐδαμόκλητος

Athens: (1) 184/5 AD  IG II² 2129, 4 (Ἰούλ. Εὐδαμόκλητ[ος])

Εὐδεκράτης

Athens:

—Prasiai: (1) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 35 (s. Εὐκλείδης)

Εὐδημίδης

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 13 (PA 5382)

—Alopeke: (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 307 (Εὐδ̣[η]μί̣δ̣[ης])

—Athmonon?: (3) f. iv BC  SEG XXIV 197, 7 (s. Εὔδημος)

—Melite: (4) f. iv BC  IG II² 1623, 51 (PA/APF 5383) (?s. Ἀθηνόδωρος I, f. Θεόδωρος I)

—Probalinthos: (5) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 58 (PA 5384) (f. Ἔνδημος); (6) 304/3 BC  Ag. XV 61, 235 ([Εὐδημ?]ίδης: s. Ἔνδημος)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (7) c. 450-420 BC  IG I³ 1377 (LGPN IV (3)) (f. Ναύτης)

Εὔδημος

Athens: (1) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (-δ-); (2) c. 510-500 BC  Immerwahr, Script 369 = CAVI 5258 (Εὔ(ε)δμος); (3) v BC  PCG 4 p. 270 fr. 302; (4) v/iv BC   Ar., Pl. 884; PCG 2 p. 209 fr. 26; 7 p. 526 fr. 214; Thphr., HP ix 17. 2; (5) ~ IG II² 12283; (6) c. 418 BC  IG I³ 370, 9 (PA 5387) (-δ-: f. Εὐθύδημος); (7) iii/ii BC  IOrop 174, 3 f. (PA 5388) (Ε[ὔ]δημος: f. Εὐπόλεμος); (8) f. ii BC  BCH 23 (1899) p. 93 no. III, 22 (PA 5392) (Εὔδαμος: s. Σωσίστρατος); (9) ii-i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 95 no. 14 c; (10) 161/0 BC  IG II² 956 II, 59 (PA 5391) (s. Σωκράτης); (11) 128-122 BC  Thompson, New Style Coinage 421-3; 529-31 (PA 5389); (12) 112/11 BC  Thompson, New Style Coinage 687-90; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5390); (13) ii AD  Luc., Lex. 9 ff. (fict.); (14) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 6 ([Εὔ]δημ̣[ος]); (15) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 28

—--dai?: (16) hell. SEMA 1833 (s. Δημοκήδης)

—Aithalidai: (17) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 92 (PA 5394) (f. Τιμοκράτης)

—Anakaia: (18) ?206-203 BC  CID IV 95, 10, 12, 24, 31; FD III (2) 87, 1 (PA 5390a) (Εὔδαμος: s. Ἀπολλώνιος)

—Aphidna: (19) m. iv BC  IG II² 5768, 4 (PA 5396) (s. Εὐφάνης); (20) 250-237 BC  IG II³ (1) 1008, 74 (= PA 5395); IG II³ (1) 1023, 27; 1024, [3]; 1025, [2] (f. Ἐπιχάρης)

—Athmonon?: (21) f. iv BC  SEG XXIV 197, 7 (f. Εὐδημίδης)

—Cholargos: (22) s. i BC  IG II² 3520, 5 f.; 3909, 1 (f. (ad.) Σωστράτη)

—Cholleidai: (23) s. i BC  IG II² 2461, 128 (PA 5412) ([Ε]ὔδημος: s. Σ̣[--])

—Eitea (Antiochid): (24) ii BC  SEMA 195 (f. Εὐκτίμενος); (25) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 159 (f. Θεόμνηστος); (26) 162-139 BC  Ag. XV 240, 5, 41; SEG XLI 115 III, 10 (f. Εὐκτίμενος); (27) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 136 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 5398) (f. [--]μ̣ήδης); (28) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 261 (PA 5986) ([Εὔδη]μος: f. Εὐκτίμενος)

—Eleusis: (29) m. iv BC  IG XII (6) 262, 272; (30) ii-i BC  SEMA 203, 3 ([Ε]ὔδη̣μ̣ο̣[ς]?: ?f. [--]ελ[--]αῖος)

—Erchia: (31) f. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 7 p. 195 (f. Κάλλαισχρος)

—Eupyridai: (32) s. i BC  IG II² 2461, 93 (PA 5399) ([Ε]ὔδημος: s. Θεόδωρος)

—Gargettos: (33) iv BC  IG II² 5918 (PA 5397); (34) 135/6 AD  Ag. XV 330, 30; (35) 138/9 AD  Ag. XV 331, 18; IG II² 4073, 9 f. (s. Ἑρμείας); (36) 179/80 AD  SEG XXXV 130, 41 (Εὔ[δημος]?: f. Ἑρμείας); (37) ii/iii AD  Ag. XV 434, 5; IG II³ (4) 197 (f. Εὔφημος)

—Hermos: (38) i/ii AD  IG II² 3665, 2 (f. Ἀπολλώνιος); (39) c. 157-160 AD  Ag. XV 427 = SEG XXVIII 169, 37 f. (Ἑρέν. Ε[ὔ]δημος: s. Ἑρέν. Ἀπολλώνιος); (40) 201/2 AD  IG II² 2193, 77; 2194, 19 (Ἑρέννιος Εὔδημος)

—Hermos?: (41) m. ii AD  IG II² 2077, 4; Follet, Athènes p. 270 (name) (Π. Ἑρέννιος Ε̣[ὔδημος?])

—Kephisia: (42) f. iv BC  IG II² 6407 (PA 5400) (f. Δημοστράτη); (43) iv BC  IG II² 6420 ([Εὔ]δημο[ς]: s. Θεάριτος)

—Kydathenaion: (44) 382/1 BC  D. xxiv 138 (PA 5401); (45) m. iv BC  IG XII (6) 262, 106 (Εὔδ̣η̣μο[ς])

—Lamptrai: (46) m. iv BC   IG II³ (4) 233, 6 (PA 5402); (47) ~ IG II³ (4) 233, 7 (PA 5403) (s. Ἐπι.); (48) 336/5 BC  Ag. XV 42, 61 (Εὔδη̣[μ]ο[ς])

—M--: (49) 335-322 BC  IOrop 309, 3

—Marathon: (50) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 97 (f. Κλήμης)

—Melite: (51) 128/7 BC  FD III (2) 8, 7; 27, 14 (s. (nat.) Γόργιππος, s. (ad.) Σαραπίων I); (52) m. i BC  IG II² 1717, 20; Ag. XV 288, 19; 290, 5, 35; IEleusis 300, 15; FD (III (2) 59, 6; 60, 5; 61, 5; 62, 9; 63, 8; 64, 6 (s. Γόργιππος I, f. Γόργιππος II); (53) i BC/ i AD  IG II² 4036, 4 (f. Στρατόκλεια)

—Myrrhinous: (54) 183/2 BC  IG II² 2332, 89 (PA 5404) (Εὔδημ[ο]ς)

—Oinoe (Aiantid): (55) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 156¹

—Paiania: (56) 226/5 BC  IG II² 1706, 27 (PA 5406)

—Pallene: (57) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 21, 38; (58) c. 150 BC  Ag. XV 236, 26 (Εὔδ̣ημος)

—Peiraieus: (59) f. ii AD  IG II² 2019, 28 (f. Εὔοδος)

—Philaidai: (60) m. ii BC  IG II² 2445, 3; 3868, 1 (PA 5409a) (Ε[ὔ]δημος: s. (nat.) Φίλων I (Phlya), s. (ad.) Σωκύδης)

—Phlya: (61) iv BC  IG II² 7704 = 7237 a (add. p. 882 (PA 5410)) (s. Πρόξενος, Λυσιστράτη); (62) i BC/ i AD  IG II² 4036, 1; Ag. XVIII H422, 1 f. (s. Πολύευκτος, Στρατόκλεια (Melite))

—Phrearrhioi: (63) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 99 (PA 5411) (s. Ἀπολλωνόδοτος)

—Phyle: (64) 403/2 BC  SEG LXII 50 II, 10; (65) c. 142-175 AD  IG II² 2049, 32; 3629, 5; 3630, 3, 8; 3740, 22; SEG XXIX 127 II, 20; Ag. XVIII C46 (s. Ἀφροδίσιος I, f. Ἀφροδίσιος II)

—Poros: (66) ii BC  IG II² 7248 (PA 5407) (f. Καλλισταρέτη)

—Prasiai: (67) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 37 (PA 5408)

—Sounion: (68) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 20 ([Εὔ]δημος: s. Νικίας)

—Sphettos: (69) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 99 (PA 5409)

—Thorai: (70) v BC  SEG XXXVII 39

—Xypete: (71) c. 330 BC  IG II² 1927, 9 (PA 5405) (s. Εὐφράνωρ)

—tribe Antiochis: (72) m. v BC  IG I³ 1169, 9 (Εὔδ[]μος); (73) 106/5 BC  FD III (2) 28, 21

—tribe Erechtheis: (74) 409 BC  IG I³ 1191, 17 (PA 5386) (-δ-)

—tribe Hadrianis: (75) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 29

—tribe Hippothontis: (76) c. 450 BC  IG I³ 1175, 2 (PA 5385) ([Ε]ὔδμος̣)

—tribe Leontis: (77) s. v BC  IG I³ 1193, 99 (-δ-); (78) ?447 BC  IG I³ 1162, 82 (PA 5393) (-δ-)

Athens?: (79) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 137; (80) f. ii BC  SEG XXIV 199, 5 ([Εὔ]δημος); (81) imp. SEMA 1801 (f. Ἐπίκτησις); (82) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 31; (83) iii-iv AD  IG II³ (4) 1460, 4 (Ε̣ὔ̣[δ]η[μος?])

Athens*: (84) c. 430-420 BC  BM Vases III E 509.2 = CAVI 4615 (Εὔδ̣(η)μος); (85) 405 BC  IG I³ 1032, 126 (Εὔδημ[ος]?: slave); (86) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 60 (freed.); (87) 155/6 AD  IG II² 2068, 255 (s. Σύμμαχος: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (88) 330/29 BC  IG II² 351 + 624 = Schwenk 48, 1, 12, 21 (LGPN III.B (5)) ([Ε]ὔδημος: s. Φιλοῦργος)

    Caria, Miletos: (89) m. i BC  IG II² 1965, 6 f. (LGPN V.B (17)) (f. Ὀρέστης, [...]τος)

    Syria, Antioch: (90) imp. IG II² 8233/4; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (f. Μαρίων)

    Thrace?: (91) 316-309 BC  IG II² 1956, 8 (LGPN IV (10))

Εὐδία

Athens?: (1) iv BC  Immerwahr, Script 830 = CAVI 5977

Εὐδίδακτος

Athens: (1) iv BC  CIA App. 103 a, 4 + JÖAI 7 (1904) p. 122; (2) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 58 f., 79, 102 (PA 5413)

—Lamptrai: (3) 352/1 BC  IG II³ (1) 292, 83 (PA 5414)

—tribe Pandionis: (4) s. v BC  IG I³ 1193, 59

Athens?: (5) iii BC  IG II² 4277 (sculptor)

Εὐδικίδης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 17 (PA 5416) (Εὐδικίδ̣[ς])

—tribe Oineis: (2) 464 BC  IG I³ 1144, 128 (PA 5415) (-δς)

Εὔδικος

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 510, 3 (PA 5417) (-ϙος); (2) c. 510-500 BC  IG I³ 642 ([Εὔ]δικος: f. Ναυκλᾶς); (3) c. 500-480 BC  IG I³ 730 (PA 5418) (f. Δεξίθεος); (4) v/iv BC  PA 5422 (s. Ἀπήμαντος); (5) 409 BC  IG I³ 102, 38 (PA 5419); (6) 405 BC  IG I³ 1032, 460 (Εὔδικ(ος?), Εὐδικ(ίδης?)); (7) s. iv BC  IG II² 1629, 146 (PA 5420); (8) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 469-72; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Εὔδι(κος?)); (9) ii/i BC  FD III (2) 25, 23; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 51 (Stephanis 943) (s. Ἄλκιμος); (10) 101/0 BC  Thompson, New Style Coinage 841-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Εὔδι(κος?))

—Aixone: (11) c. 330 BC  IG II² 1197, 9; 1927, 51 (PA 5424) (f. Λεώφιλος)

—Amphitrope: (12) hell. IG II² 5609 (PA 5425) (f. Εὐθύδικος)

—Angele: (13) i BC  IG II² 5229 (PA 5423) (f. Ἀριστα[--])

—Eleusis?: (14) c. 450 BC  IG I³ 1250; AM 106 (1991) p. 150 (s. Σημίων)

—Gargettos: (15) f. iii BC  IOrop 329, 8 (f. Βίοττος); (16) ii BC  IG II² 5915 (= PA 5426); SEMA 179; IOrop 203, 3 (f. Βίοττος)

—Ikarion: (17) 342/1 BC   IG II² 2861 = IRhamnous 91, 7 (cf. PA 5427) (I f. Εὔδικος II); (18) ~ IG II² 2861 = IRhamnous 91, 6 (PA 5427) (II s. Εὔδικος I)

—Kopros: (19) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 24 (Εὔδι̣[κος]: s. Εὐθύδικος)

—Marathon: (20) 405 BC  IG I³ 1032, 184

—Melite: (21) m. iv BC  IG II² 6847 (PA 5428) (s. Εὐθύδικος)

—Semachidai: (22) ii BC  SEMA 817 (IRhamnous 256) (s. Φιλοξενίδης)

—Sybridai: (23) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 75 (f. Εὔβουλος)

—Teithras: (24) m. iv BC  SEG XXIV 151 = LVII 131, 2

—Xypete: (25) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 524 (= PA 5421); IG II² 1576, 75 (f. Εὐθύμαχος)

—tribe Erechtheis: (26) c. 411 BC   SEG LII 60, 2; (27) ~ SEG LII 60, 54

Athens?: (28) c. 440-430 BC  CAVI 4611 (ARV² p. 1045 no. 8); (29) m. iv BC  SEMA 1834

Athens*: (30) 409/8 BC  IG I³ 475, 113; 476, 211, 248 (metic)

Εὔδιος

Athens:

—Atene: (1) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 122

—Melite: (2) 360-350 BC  IG II² 2383, 23 (PA 5430) (s. Σώσιππος); (3) m. iv BC  Ag. XIX P 24, 40 ([Ε]ὔδιος)

—tribe Aigeis: (4) 409 BC  IG I³ 1191, 53 (PA 5429)

Εὔδοξος

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1187, 17 (PA 5431) (Εὔδοχσ[ος]); (2) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 41 (PA 5431a) (f. Γλαύκιππος); (3) 106/5 BC  FD III (2) 25, 14 (I f. Εὔδοξος II); (4) ~ (II s. Εὔδοξος I); (5) 57/6 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 134 (s. Ε̣ὐ̣[--])

—Acherdous: (6) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 53; (7) 157-148 BC  IG II² 957, 49; 958, 76 (I f. Εὔδοξος II); (8) ~ (II s. Εὔδοξος I); (9) 107/6 BC   IG II² 1011, 33, 47, 57, 66, 69, 75, 78, 85 (cf. PA 5435) (I f. Εὔδοξος II); (10) ~ IG II² 1011, 33, 47, 57, 66, 69, 75, 78, 85 (PA 5435) (II s. Εὔδοξος I)

—Aithalidai: (11) s. i BC  IG II² 2461, 61 (PA 5434) ([Ε]ὔδοξος: s. Ἀρτέμων I)

—Eleusis: (12) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 6 (I f. Εὔδοξος II); (13) ~ (II s. Εὔδοξος I); (14) 27 BC-14 AD  IG II² 3263 = IEleusis 331, 4; IG II³ (4) 800, 4 (f. Θεόφιλος); (15) i AD  IG II² 7883

—Kydathenaion: (16) iv BC  SEMA 346 (s. Δημαίνετος)

—Marathon: (17) 106/5 BC  IG II³ (4) 364, 5 (= PA 5436); FD III (2) 25, 12 (f. Ἀφροδίσιος)

—Melite: (18) c. 330 BC  IG II² 1927, 7 (PA 5437) (f. Ἀντίχαρμος); (19) s. ii BC  SEG XV 104, 217; ID 2059, 2; 2103, 7; 2151, 2; 2208, 8 f.; 2610, 30; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 194; FD III (2) 2, 5; 24, 22 (PA 5438) (f. Ἀριστίων)

—Sounion: (20) 181/2 AD  Ag. XV 402, 11 (Εὔδοξ(ο)ς: I f. Εὔδοξος II); (21) ~ (Εὔδοξ(ο)ς: II s. Εὔδοξος I); (22) 191/2 AD  IG II² 2119, 87 ([Εὔδ]οξος)

—Sphettos: (23) imp. IG II² 7506 (PA 5439a) ([Ε]ὔδοξος: f. Ἀπολλώνιος); (24) c. 169-212 AD  IG II² 2097, 82; Ag. XV 440, 8; IG II² 3658 = IEleusis 624, 12; IG II² 3659 = IEleusis 623, 4 (f. Ἀττικός)

—Sypalettos: (25) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 27, 43, 45 (PA 5439) (s. Θεάγγελος)

—tribe Antiochis: (26) ?447 BC  IG I³ 1162, 40 (PA 5432) (-χσος)

—tribe Erechtheis: (27) 459 BC  IG I³ 1147, 170 (PA 5433) (Ε[ὔ]δοχσος)

—tribe Hippothontis: (28) 128/7 BC  FD III (2) 27, 19; (29) 106/5 BC  FD III (2) 28, 38

Athens?: (30) v/iv BC  PCG 3 2 p. 355 fr. 692; (31) iv BC  SEMA 1835; (32) c. 125 BC  FD III (4) 284, 6; cf. SEG XXXIII 421 (date); (33) s. i AD  IG II² 1998, 21

Athens*: (34) 408/7 BC  IG I³ 476, 207 f., 244 (hεὔδοχσος: metic); (35) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 1 (epeng.?); (36) 179/80 AD  IG II² 2083, 95 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (37) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 112 (LGPN V.B (6)) (f. Αἰσχίνης)

    Caria, Miletos?: (38) 87/8 AD   IG II² 1996, 163 (LGPN V.B (7)) (Εὔδο.: f. Ἐλευσίνιος); (39) ~ IG II² 1996, 212 (LGPN V.B (8)) (Εὔδο.: f. Λεονᾶς)

    Sicily: (40) iii-ii BC  PCG 5 p. 274 T 1-2 (LGPN III.A (12)) (s. Ἀγαθοκλῆς)

Εὔδοτος

Foreign Residents:

    Achaia: (1) iii BC  IG II² 8402 (LGPN III.A (1)) (s. Λύκων)

Εὔδουλος

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 124 (Κλ. Εὔδουλος, Εὔ(β)ουλος?)

Εὐδράμων

Athens: (1) m. v BC  Ag. XXV 109-11 (-μν: f. Εὐκράτης)

—Acherdous: (2) f. iv BC  IG II² 58, 1, 5 (PA 5442)

—Alopeke: (3) s. iv BC  IG II² 5548 (PA 5440) (f. [--]ίβιος)

—Aphidna: (4) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 12 (PA 5441) (f. Σωκράτης)

—Athmonon?: (5) f. iv BC  SEG XXIV 197, 19 (s. Παρμονίδης)

Εὔδραστος

Athens:

—Alopeke: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 117; SEG LX 205 (deme) (PA 5443) (Εὔδραστ[ος])

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 11158 (PA 5443a) (f. Διοκλῆς)

Εὐδράων

Athens:

—Thorikos: (1) f. iv BC  Ag. XIX P 13, 50 f.; XIX P 27, 100; XIX P 29, 17 (cf. APF 5444) (I f. Εὐδράων II); (2) m. iv BC  Ag. XIX P 13, 50; XIX P 27, 100; XIX P 29, 17, 19 (cf. APF 5444) (II s. Εὐδράων I); (3) c. 350-322 BC  IG II² 1622, 474; 1623, 147, 250 (PA/APF 5444); (4) 305/4 BC  Ag. XV 58, 73 (s. Λ̣υ[--])

Εὔδρομος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 87; (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 157 (Εὔδρ̣ο̣μος)

—Peiraieus: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 179

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (4) s. iv BC  SEG LVI 276 (LGPN III.A (2)) (s. Εὔδωρος)

Εὐδώρα

Athens?: (1) c. 450-440 BC  ARV² p. 1046 no. 13 = CAVI 118

Εὐδωρίδης

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 804, 4 (IRhamnous 243) (f. Χορονίκη)

—Oinoe: (2) 383/2 BC  IG II² 1930, 18 (PA/APF 5445)

—Paionidai: (3) iv BC  IG II² 7102 (PA 5446) (f. Θεόφραστος I)

Εὔδωρος

Athens: (1) v BC  Pl., Men. 94c (PA 5447)

—Aphidna: (2) m. iv BC  IG II² 5768, 2 (PA 5448) (f. Στρατωνίδης)

—Eleusis: (3) c. 330 BC  IG II² 1927, 76 (= PA 5449); SEMA 211 (f. Πρόξενος)

—Eupyridai: (4) s. i BC  IG II² 2461, 75 (PA 5450) ([Εὔ]δωρος: s. Δημόφιλος)

—Kydathenaion: (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 65 (PA 5451) (f. Στρεφένεως); (6) 183/2 BC  IG II² 2332, 117 (PA 5452) (f. Ναυσικύδης)

—Melite: (7) ii BC  IG II² 7851 a + Peek, AG 1 p. 19 no. 57 ([Εὔδ?]ωρος)

—Oion (Kerameikon): (8) s. i BC  IG II² 2462, 2 (Εὔδωρ[ος]); (9) 13/12 BC  IG II² 1963, 47 (f. [...]όδοτος)

—Phaleron: (10) i BC  Ag. XVII 329 ([Ε]ὔδωρος: f. Θρασυβούλη)

—tribe Hippothontis: (11) 255/6 AD  IG II² 2245, 336 (I f. Εὔδωρος II); (12) ~ (II s. Εὔδωρος I)

—tribe Ptolemais: (13) 238-242 AD  IG II² 2239, 165 (I f. Εὔδωρος II); (14) ~ (II s. Εὔδωρος I)

Athens?: (15) imp. Ag. XVII 983 (f. Στρατόνικος); (16) iii AD   SEMA 1836; (17) ~ Ag. VII p. 33 (Εὔδω(ρος))

Athens*: (18) c. 97-112 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 84 (f. Πυθικός)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (19) i AD  IG II² 9911 (LGPN V.B (7)) ([Ε]ὔδωρος: f. Φίλα)

    Phoenicia, Sidon: (20) i AD  IG II² 10277 (Εὔδω[ρος]: f. Εἰρήνη)

    Sicily, Syracuse: (21) s. iv BC  SEG LVI 276 (LGPN III.A (8)) (f. Εὔδρομος)

Εὐεθίδης

Athens: (1) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 6 (Εὐεθί[δς])

Εὐείδης

Athens*: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 132 (epeng.)

Εὐέλθων

Athens: (1) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 400 = CAVI 2893 (-θν); (2) iv BC  IG XII (2) 306 (PA 5453) (s. Πύθιππος)

Εὐελπίδης

Athens:

—Krioa: (1) 414 BC  Ar., Av. 645 (fict.)

Εὐελπίς

Athens?: (1) f. ii BC  IG II² 2357, 12 + Tracy, ALC pp. 107 f. ([Εὐε?]λ̣πίς)

Εὐέλπιστος

Athens: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 32; cf. RCA pp. 387-8 (Ὀδίνιος Εὐέλπιστος)

—Acharnai: (2) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 18 ([Εὐέλ]πιστος: I f. Εὐέλπιστος II); (3) ~ ([Εὐέλ]πιστος: II s. Εὐέλπιστος I)

—Anaphlystos: (4) 138/9 AD  Ag. XV 333, 22 f. (s. Λεωνίδης)

—Euonymon: (5) 155-164 AD  IG II² 2068, 73; 2085, 19; 2086, 125; 2087, 62 (s. Σύντροφος II)

—Kydathenaion: (6) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 31 (f. Ἀφροδίσιος); (7) c. 194/5 AD  IG II² 2191, 43; Follet, Athènes p. 223 (deme) (I f. Εὐέλπιστος II); (8) ~ (II s. Εὐέλπιστος I)

—Kyrteidai: (9) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 19

—Lamptrai: (10) 173/4 AD  IG II² 2103, 48 (s. Ζώσιμος)

—Marathon: (11) m. ii AD  Ag. XV 424, 11 (Εὐέλπισ[τος]: f. Φίλων); (12) ii/iii AD  IG II² 2133, 15; 6785, 1 f. (Αὐρ. Εὐέλπιστος)

—Melite: (13) i-ii AD  IG II² 7743 (f. Ἅβρα); (14) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 37 (I f. Εὐέλπιστος II); (15) ~ (II s. Εὐέλπιστος I)

—Paiania: (16) c. 115 AD  IG II² 2020, 20 (Εὐέλ(πιστος))

—Pentele: (17) 139/40 AD  IG II² 2044, 88 (I f. Εὐέλπιστος II); (18) c. 139-170 AD  IG II² 2044, 88; 2097, 77 (II s. Εὐέλπιστος, f. Θεμίσων)

—Phyrrhinesioi: (19) imp. ZPE 228 (2023) p. 148 no. 20 (Εὐέλπιστ[ος]: f. Ἀσκληπιάδης)

—Sphettos: (20) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 9 (s. Ἀμώμητος)

—tribe Aiantis: (21) 143/4 AD  IG II² 2050, 108 (Εὐέλπιστ[ος])

—tribe Akamantis: (22) 255/6 AD  IG II² 2245, 222 (-έρπι-: s. Ζωσι.)

—tribe Attalis: (23) 255/6 AD  IG II² 2245, 413

—tribe Erechtheis: (24) 196-201 AD  IG II² 2132, 8 (Εὐέλπι(στος): f. Ἀπφιανός)

—tribe Ptolemais: (25) s. ii AD  IG II² 2084, 28 (f. Γημιανός); (26) 187/8 AD  IG II² 2113, 104 (Ε[ὐέλ]πιστος: f. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (27) c. 80 AD  IG II² 1995, 9; (28) ii AD  SEMA 1594 (f. Ἀρίστων); (29) 158/9 AD  IG II² 2056, 40 ([Εὐ]έ(λ)πιστος); (30) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 5

Athens*: (31) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 12 (epeng.?); (32) c. 115 AD   IG II² 2020, 103 (Εὐέλπ[ιστος]: epeng.?); (33) ~ IG II² 2020, 115 (Εὐέλπι[στος]: f. Ἄσιος); (34) c. 120 AD   IG II² 2018, 81 ([Ε]ὐέλπιστος: epeng.?); (35) ~ IG II² 2018, 93 f. (f. Ἑρμείας, Ζώσιμος); (36) 135/6 AD  IG II² 2001, 15 (s. Διονύσιος: epeng.); (37) 163/4 AD   IG II² 2086, 100 ([Ε]ὐέλπι[στο]ς: s. Εὐτυχίδης: epeng.); (38) ~ IG II² 2086, 184 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (39) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 167 (f. Εὔκαρπος); (40) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 49 (f. Ζώσιμος); (41) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 52 (I f. Εὐέλπιστος II); (42) ~ (II s. Εὐέλπιστος I: epeng.); (43) 179/80 AD   IG II² 2083, 18 (Εὐέλ(πιστος): f. Θεόδωρος); (44) ~ IG II² 2083, 66 (f. Θεόδωρος); (45) 184/5 AD  IG II² 2128, 201 (s. Ἀβάσκαντος: epeng.); (46) 211/12 AD  IG II² 2208, 148 (f. Αὐρ. Γλαῦκος); (47) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 149 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (48) ii AD  IG II² 9628 (LGPN V.B (3)) (s. Φαῦστος)

    Caria, Miletos?: (49) 87/8 AD  IG II² 1996, 206 (LGPN V.B (4)) (Φλ. Εὐέλπιστος)

Εὐέμπολος

Athens: (1) v/iv BC  CAVI 7745 (Εὐόν-); (2) inc. IG II² 2580

—tribe Oineis: (3) 464 BC  IG I³ 1144, 112 ([Εὐέ]νπολος)

Athens?: (4) v BC  CGFP 236, 15 (fict.); (5) 420-410 BC  CAVI 1405 = ARV² p. 1341 (Εὐέ[μ]πο[λος?], Εὐέ[μ]πο[ρος] - ed.: painter?); (6) v/iv BC  IG II² 11379

Athens*: (7) 405 BC  IG I³ 1032, 330 (Εὐέμ[πολος]?: slave)

Εὐεπίς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 12 (fict.)

Εὐεργέτης

Athens: (1) 164/3 BC  Ag. XV 219, 1; 220, 1, 34; Ag. XVI 294, 1; SEG XXIV 194, 20 (PA 5454) (archon epon.)

—Koile: (2) s. iv BC  IG II² 1230 = IEleusis 100, 2 (PA 5455) (f. Ἐπιγένης); (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 143 ([Εὐ]ε̣ργέτης); (4) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12, 7; (5) c. 164-155 BC  Ag. XV 226, 65; SEG XXIV 194, 13; (6) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 108 + SEG XVI 101 (PA 5456) (s. Ἐπιγένης)

—Prospalta: (7) iii-ii BC  IG II² 7307 a (p. 892) (I f. Εὐεργέτης II); (8) ~ (II s. Εὐεργέτης I); (9) c. 200 BC  SEMA 559, 5; (10) c. 180-176 BC  IG II² 2443, 23; IG II³ (1) 1313, 137 (I f. Εὐεργέτης II); (11) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 137 (II s. Εὐεργέτης I)

Athens?: (12) s. iv BC   IG II² 2347, 15; (13) ~ IG II² 2347, 23; (14) ?iii BC  CIA App. 104, 7 (Εὐεργέτ̣η̣ς̣); (15) imp. IG II² 11308/9 (n. pr.?)

Εὐεργίδης

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 182; 783; 1279; 1285; 3945; 4104; 4174; 4732; 6565; 6616; 7705 (ARV² pp. 87 ff.) (-δς: potter); (2) 422 BC  Ar., V. 234 (fict.); (3) c. 411 BC  IG I³ 1190, 30 (PA 5457) (-δς)

Εὔεργος

Athens:

—Euonymon: (1) m. iv BC  [D.] xlvii 34; 53; D. xxxvii 2 f.?; cf. Din. fr. xcvii (PA/APF 5458)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 77 b, 7; (3) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 88 ([Ε]ὔε[ργ]ος - S.G.B., [Ε]ὔε[ρμ]ος - edd.)

Εὐέστης

Athens?: (1) ii BC  IG II² 11380

Εὐετηρία

Athens?: (1) inc. IG II² 11381

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (2) i BC-i AD  IG II² 9101 (LGPN V.A (1)) (d. Ἀσκληπιάδης)

Εὐετηρίς

Athens?: (1) inc. IG II² 11382 (d. Ἀπατούριος)

Εὐέτης

Athens: (1) f. v BC  IG II² 2325, 2 ([Εὐ]έτης); (2) m. iii BC  IG V (2) 368, 129; cf. REA 100 (1998) pp. 490-1

—Paiania: (3) f. iv BC  IG II² 7044 = AIUK 4.6 (2022) no. 9 (PA 5459) (s. Ἀρχίδαμος)

Athens?: (4) f. v BC  PCG 5 p. 276

Εὐετίων

Athens: (1) s. v BC  Th. vii 9 (PA/APF 5460); (2) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 685 (cf. APF 5463) (Εὐε[τίων?]); (3) 323-321 BC  IG II² 505, 18, 25; D.S. xviii 15. 9; cf. APF 5463 (PA 5461)

—Kephisia: (4) m. iv BC  IG II³ (4) 248 (PA 5462) (s. Πυθάγγελος)

—Prospalta: (5) 303/2 BC  Ag. XV 62, 121 (Εὐε[τίω]ν̣: f. Δημοτίων)

—Sphettos: (6) 388-322 BC  IG II³ (1) 359, 32; 360, 12; IG II² 1632, 11 f.; IG II³ (4) 34, 16; Ag. XIX P 26, 217 f. (PA/APF 5463) (s. Αὐτοκλείδης I, f. Αὐτοκλείδης II); (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 374 (Ε[ὐ]ε̣τ̣ίω̣ν)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) c. 45 BC   IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 34 (LGPN V.B (1)) ([Εὐετίων]: I f. Εὐετίων II); (9) ~ IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 34 (LGPN V.B (2)) ([Ε]ὐετίων: II s. Εὐετίων I)

Εὐηγέτης

Athens: (1) iii BC  IG II² 3212, 5 (PA 5464) (Εὐηγέ[της]: ?f. Φιλίσκος)

—Pallene: (2) 387/6 BC  IG II² 2318, 205 (PA/APF 5465)

—Teithras: (3) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 84

Εὐήγορος

Athens: (1) m. iv BC  D. xxi 10 (= PA 5466); PCG 5 p. 231 fr. 71; (2) 128/7 BC  FD III (2) 24, 31 (f. Μουσαῖος)

—Melite: (3) m. iv BC  CEG II 578, 13 ([Ε]ὐήγορος: f. Ν[--], Ἀθ̣[--])

—Paiania: (4) f. iv BC  IG II² 7045, 1 (cf. APF 9574) (s. Φίλοινος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (5) imp. IG II² 8650 (f. Εὐήμερος)

Εὐηθίδης

Athens: (1) v BC  IG I³ 1237 bis (Εὐθίδς)

—Paionidai: (2) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 47

—Phrearrhioi: (3) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 3 ([Εὐ]ηθίδ[ης]: s. [--]ημος)

—Phyle: (4) c. 370 BC  Ag. XV 492, 98 ([Εὐ]ηθίδης: s. Σω[--])

Athens?: (5) ?iii BC  CIA App. 9, 16 (Ε[ὐ]ηθίδης)

Εὐηθίων

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 10609/10 (f. Αἰσχίνης)

Εὐήκης

Athens:

—Aigilia: (1) s. iv BC  IG II² 5367 (PA 5467) (s. Στρατοφῶν)

Εὐημέρα

Athens: (1) 101/0 BC  IG II³ (4) 1097 (PA 5265)

Εὐημερίς

Athens: (1) imp. IG II² 11383 + Peek, AG 1 p. 30 no. 108

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) iii BC  IG II² 8649 (d. Δημήτριος); (3) inc. IG II² 8648 (d. Ἀλέξανδρος)

    Laodikeia: (4) ii-i BC  IG II² 9173 ([Ε]ὐημερίς: d. Χρήσιμος)

    Pisidia, Termessos: (5) i BC  IG II² 10439 (LGPN V.C (1)) (d. Δημήτριος)

    Syria, Antioch: (6) i BC-i AD  SEG LVI 272 (d. Εὐήμερος)

    Thrace, Ainos: (7) i BC  IG II² 5423; cf. AM 67 (1942) p. 172 no. 362 (LGPN IV (1)) (d. Δημήτριος)

Εὐήμερος

Athens: (1) imp. BUST 1960 (1), p. 84 (sculptor); (2) m. i AD  SEG XLIV 127, 3 (Εὐή̣[μερος]?)

—Aixone: (3) 135/6 AD  IG II² 2046, 25 f. (f. Φιλοκλῆς, Ἰσίδοτος)

—Araphen: (4) ii AD  Ag. XVII 74

—Azenia: (5) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 59

—Besa: (6) c. 110 AD  Ag. XV 321, 24 (I f. Εὐήμερος II); (7) ~ (II s. Εὐήμερος I)

—Eroiadai: (8) ?iii AD  IG II² 4521 a, 5 (f. Αὐρ. Ζώσιμος)

—Myrrhinoutta: (9) 138/9 AD  Ag. XV 331, 40 (s. Μακαρεύς II)

—Phyle: (10) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 21 (f. Ζώπυρος)

—tribe Aiantis: (11) s. ii AD  IG II² 2084, 48 (I f. Εὐήμερος II); (12) ~ (II s. Εὐήμερος I); (13) 255/6 AD  IG II² 2245, 354 (Εὐήμερ(ος): f. Φίλιππος)

—tribe Antiochis: (14) 203-205 AD  IG II² 2199, 138 (s. Ἀσκληπιάδης); (15) c. 205 AD  Ag. XV 447, 27 (s. Ἀσκληπιάδης); (16) c. 255 AD  Ag. XV 466, 41 (f. Εὐτυχίδης)

—tribe Kekropis: (17) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 92 (f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Pandionis: (18) 209/10 AD  Ag. XV 460, 54 (f. Ἀ̣μ[.]ον̣λος (sic ed.))

Athens?: (19) ii-i BC  Ag. XVII 814; (20) 161-212 AD  IG II² 2280, 5 (Εὐήμερ(ος): f. Εὐτύχης)

Athens*: (21) ii-i BC  Ag. XXI F 236 (Εὐήμ[ερος?]); (22) 45/6 AD  IG II² 1945, 112 (Εὐήμ(ε)ρος: f. Ἀφροδίσιος); (23) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 2 (epeng.?); (24) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 25 (f. Νικίας); (25) c. 120 AD  IG II² 2018, 92 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (26) 139/40 AD  IG II² 2044, 106 (Πετρώνιος Εὐήμερος: epeng.); (27) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 71 (f. Ζώσιμος); (28) s. ii AD  IG II² 2082, 50 (s. Ἐπίκτητος: epeng.); (29) 155/6 AD  IG II² 2068, 223 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (30) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 78 (Ε[ὐ]ήμερος: s. Βλάστος: epeng.); (31) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 15 (f. [--]τας); (32) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 58 (Κλ. Εὐ[ή]μερος: epeng.); (33) 169/70 AD  IG II² 2097, 262 (s. Σύμφορος: epeng.); (34) 173/4 AD  IG II² 2103, 188 (f. Μᾶρκος); (35) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 54 (f. Ἀνδρέας); (36) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 33 (s. Παράμονος: epeng.); (37) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 39 (s. Εἰρηναῖος: epeng.); (38) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 222 (s. Ἀπολλινάριος: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (39) ii-i BC   SEMA 1389 (LGPN III.B (6)) (Εὐήμ[ερος]: I f. Εὐήμερος II); (40) ~ SEMA 1389 (LGPN III.B (7)) (Ε[ὐ]ή[μερος]: II s. Εὐήμερος I)

    Boiotia, Thisbe: (41) ii-i BC  SEMA 1141 (LGPN III.B (22)) (s. Πίστος)

    Caria, Miletos: (42) ii-i BC  IG II² 9596 (LGPN V.B (2)) (s. Ζήνων); (43) i BC  IG II² 9936 (LGPN V.B (4)) (f. Χρυσίς); (44) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 120 (LGPN V.B (5)) (s. Μένανδρος); (45) i-ii AD  IG II² 9815 (LGPN V.B (7)) (f. Νικόστρατος); (46) imp. IG II² 9595 (LGPN V.B (6)) ([Εὐ]ήμερος: f. [--]δώρα); (47) f. ii AD  IG II² 2035, 5 (LGPN V.B (8)) (s. Ζωΐλος); (48) c. 112 AD  IG II² 2024, 115 (LGPN V.B (9)) (s. Πρωτογένης); (49) c. 116 AD  IG II² 2026, 35 (LGPN V.B (10)) (s. Φιλοκλῆς)

    Herakleia: (50) iii-ii BC  IG II² 8651 (s. Μνάσων); (51) imp. IG II² 8650 (s. Εὐήγορος)

    Syria, Antioch: (52) ii-i BC  IG II² 8182 (s. Δημήτριος); (53) i BC  Ag. XVII 418 = IG II² 8148 (f. Δημήτριος); (54) i BC-i AD  SEG LVI 272 ([Εὐ]ήμερος: f. Εὐημερίς)

Εὐήνη

Athens: (1) c. 520 BC  ABV p. 261 no. 41 = CAVI 4287 (-ν)

Εὐήνιος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 11385 (PA 5467a); IG II² 11360 + PAA 7 p. 225

—Phyle: (2) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 8 (PA 5468)

—Phyle?: (3) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 296; cf. IG II² 1582, 129 (name, deme) (Εὐή[νιος]: f. Εὔβιος)

Athens?: (4) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 66, 1 ([Εὐ?]ήνιος)

Εὐηνορίδης

Athens:

—Halai: (1) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 30 (PA/APF 5469) (f. Πολύζηλος)

Εὔηνος

Athens:

—Poros: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 173 (Ε̣ὔη̣ν̣ο[ς])

Athens*: (2) c. 170 BC  IG II² 2404, 19 = 2392, 17; Tracy, ALC p. 134 (date)

Εὐήνωρ

Athens: (1) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4) (-νρ)

—Skambonidai?: (2) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 34 (f. Παντήνωρ)

Athens?: (3) vi BC  IG I³ 786; 787; 788 (RE (2)) (Εὐνρ: sculptor)

Foreign Residents:

    Epiros, Argos (Amphiloch.): (4) c. 337-302 BC  IG II³ (1) 324, 19, 38, 42; IG II² 374, [4], 11 = Osborne, Naturalization D50; IG II³ (1) 898, [55]?; Ath. 46d (LGPN III.A (1)) (s. Εὐήπιος: doctor)

Εὐήρατος

Athens: (1) m. iv BC  Aeschin. ii 15 (PA 5768) (Εὔκρατος - Franke: s. Στρόμβιχος)

Εὐήρης

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia: (1) ii-i BC  Ag. XVII 538 = IG II² 9279 (LGPN III.A (1)) (f. Ἀγώ)

Εὐθάλης

Athens:

—tribe Leontis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 133 (s. Δημοκράτης)

Εὔθειος

Athens*: (1) s. iv BC  IG II² 2405, 6 (Εὔθετ̣ος?)

Εὐθενίκα

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) f. iv BC  IG II² 8866 (LGPN III.B (1))

Εὐθεσίων

Athens:

—Pallene: (1) c. 380 BC  SEMA 534

Εὐθέτη

Athens?: (1) inc. IG II² 11386

Εὐθετίων

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 332 (PA 5470)

—Kydathenaion: (2) c. 343 BC  [D.] lix 34 (PA 5471)

Εὔθετος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 158

—Lamptrai: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 12 (PA 5472); (3) s. iii BC  IG XII (8) 51, 16 (cf. PA 5472) (f. Εὐθύμαχος)

Εὐθήμων

Athens: (1) c. 444 BC  IG I³ 433, 51 (PA 5473) (Εὐθμν)

—Halai (Aixonides): (2) c. 367-360 BC  IG II² 1174, 1; 1175, 5 f.; IG II³ (4) 223, 7, 18 f., 25; CIA App. 24 b, 2; cf. JÖAI 7 (1904) pp. 115 ff. (PA/APF 5475) (s. Εὔπολις I, f. Εὔπολις II, Εὐκτήμων, Θεόφιλος); (3) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 69 (Εὐθ̣ή̣μων: s. Εὐκλῆς)

Εὔθηρος

Athens: (1) c. 450-425 BC  CAVI 6558 (Εὔθρ(ος)?); (2) s. v BC  X., Mem. ii 8. 1

Εὐθιάδης

Athens:

—Ikarion: (1) c. 400 BC  IG II² 6280 (PA 5476)

Εὐθίας

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xlviii (PA 5478); (2) iv BC  SEMA 2076; (3) s. iv BC  Hyp. fr. lx 172; Hyp. fr. lx 176; Hyp. fr. lx 180 (PA 5479); (4) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 24 (s. Φαι[--]); (5) c. 300 BC  Ag. XIX L 14, 17 (Εὐθί[ας]: f. [--]μαχος); (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 159

—Anaphlystos: (7) 433/2 BC  IG I³ 292, 5; 293, 15, 24; 294, 30; 317, 3; 318, 9; 319, 17; 343, 3; 344, 17; 364, 17 (PA 5484) (s. Αἴσχρων)

—Cholleidai: (8) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 62 (PA 5492); (9) imp. IG II² 3725, 3 ([Ε]ὐθίου (gen.))

—Eleusis: (10) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 56, 58 (PA 5485)

—Halai (Araphenides): (11) c. 340-317 BC   IG II² 5468, 2 (PA 5481) (I f. Δαισίας); (12) ~ IG II² 5468, 4 (PA 5482) (II s. Δαισίας)

—Hamaxanteia: (13) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 114 (PA 5483) (s. Ἀντιμένης)

—Kettos: (14) 377/6 BC  IG II² 1410, 6; 1411, 4 (PA 5486) (s. Πεισίας)

—Kikynna: (15) 304/3 BC  Ag. XV 61, 83

—Koile: (16) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 54 (PA 5487) (Εὐθίου (gen.): f. [--]ς)

—Kolonai: (17) iv-iii BC  IG II² 6522 (s. Φυρόμαχος)

—Lamptrai: (18) m. iv BC  IG II² 1622, 616 (PA/APF 5488)

—Pallene: (19) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 10 (PA 5490) (f. Εὔθιππος)

—Phlya: (20) c. 330 BC  IG II² 1927, 30 (PA 5491) ([Ε]ὐθίας?: f. Ἀριστοφῶν)

—Phyle: (21) c. 170-157 BC  IG II² 2315, 40 (= PA 5480); ID 2605, 27 (f. Νουμήνιος); (22) 164/3 BC  Ag. XV 219, 5 (s. Νουμήνιος)

—Sounion: (23) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 89; SEG XXV 184 (date)

—Thorikos: (24) c. 340 BC  Ag. XV 39, 12 (f. Εὐκλείδης)

—tribe Erechtheis: (25) 409 BC  IG I³ 1191, 25 (PA 5477) (Εὐθία[ς?])

Athens?: (26) iv BC  IG II² 11387, 3 (PCG 5 p. 540); (27) c. 262/1 BC  IG II³ (1) 1010, 94 (Εὐθίου (gen.))

Foreign Residents:

    Lokris: (28) a. 316 BC  IG II² 1956, 200 (LGPN III.B (1))

Εὔθικτος

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 29

Εὔθιον

Athens: (1) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 63

—Trikorynthos: (2) iv BC  IG II³ (4) 923 (?d. Εὐθύδικος)

Εὔθιος

Athens:

—Teithras: (1) 283-281 BC  IG II³ (1) 877, 1; 878, 2; 879, 2; 880, 2; 881, 10, 24; IG II² 1290, 6 (cf. Hesp. 7 (1938) p. 104); ZPE 84 (1990) p. 127 T 26-7 (PA 5493) (s. Ἀντιφῶν: archon epon. 283/2 BC)

Εὐθίππη

Athens:

—Eleusis: (1) ?iv BC  ZPE 228 (2023) p. 144 no. 7 (d. Εὐθύδημος)

Εὔθιππος

Athens: (1) v BC  ID 80 = 1454 bis; ZPE 60 (1985) p. 108 (locn.); (2) 461/0 BC  Develin, AO p. 73 (PA 5494) (archon epon.); (3) c. 450 BC  Immerwahr, Script 759 = CAVI 5107; (4) v/iv BC   IG II² 11388 (cf. PA 5495a) (I f. Εὔθιππος II); (5) ~ IG II² 11388 (PA 5495a) (II s. Εὔθιππος I); (6) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 7; (7) c. 365-330 BC  IG II² 2345 + SEG XLVII 187, 93; (8) m. iv BC  SEMA 1837; (9) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 160

—Acharnai: (10) ?iv BC  IG XII (8) 12, 1 (PA 5497) (s. Ἀμεινοκλείδης)

—Anaphlystos: (11) m. v BC  Plu., Cim. 17. 4 (PA 5496)

—Cholleidai: (12) m. iv BC  IG II² 7799 (PA 5500) (?s. Πεισία)

—Ionidai: (13) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 9 (Ε̣[ὔ]θ[ι]π̣π̣ος: s. Φίλιππος)

—Kephisia: (14) f. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 7 p. 234 (f. Εὐκολίνη)

—Lamptrai: (15) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 11, 14 (PA 5498)

—Pallene: (16) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 10 (PA 5499) (s. Εὐθίας)

—Teithras: (17) m. iv BC  SEG XXIV 151 = LVII 131, 1; SEG XXIV 153, 1, 4

—Themakos: (18) 335/4 BC  Ag. XV 43, 25 (s. Πύθιππος)

—Thorikos: (19) s. iv BC  IG II² 6218, 3 f. (f. Σωσιγένης, Χαρμίδης)

—Xypete: (20) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 4 (f. Εὐθύμαχος)

—tribe Oineis: (21) 409 BC  IG I³ 1191, 224 (PA 5495)

Athens?: (22) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 14 (Εὔθιπ[πος]?)

Εὐθοινίδης

Athens: (1) c. 500 BC  ZPE 148 (2004) p. 201 (SEG LIV 82) (Ἐ̣υ̣θοινίδσ? - S.G.B., -δς - ed.); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 nos. 161-3

—Phyle: (3) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 63 c (Ε̣ὐ̣θοι̣νίδ̣ης); (4) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 123 b (Εὐθοινί(δης): f. Καλλιγένης)

Εὔθοινος

Athens: (1) c. 440-430 BC  IG II² 11389 = IG I³ 1304; (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 124 (PA 5501); (3) f. iv BC  SEMA 1838/9; (4) 183/2 BC  IG II² 2332, 271 (PA 5502) ([Ε]ὔθοινος)

—Acharnai: (5) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 42

—Aphidna: (6) m. iv BC  IG II² 1594, 34, 36

—Dekeleia: (7) 344/3 BC  IG II² 1443, 4 f. ([Εὔθ]οινος); (8) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 37; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 5504) ([Εὔ]θοινος: s. Θεοδωρίδης); (9) i AD  IG II² 11390/1 + Hesp. 60 (1991) p. 211 ([Ε]ὔθοινος: s. Θεοδωρίδης)

—Erchia: (10) 336/5 BC  Ag. XV 42, 117

—Euonymon: (11) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 49 b + PAA 20 p. 314 ([Εὔθ]ο̣ινος); (12) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 16 (s. [--]λ̣εγ̣κτος])

—Marathon: (13) ii BC  IG II² 6786 (PA 5505) (s. Δωρόθεος); (14) 149/8 BC  IG II² 958, 58 (PA 5506) (s. Μοσχίων)

—Myrrhinous: (15) 273/2 BC  IG II³ (1) 902, 3 (= PA 5507); IG II³ (1) 900, 1; 901, 3 (s. Εὐθύκριτος)

—Oa: (16) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 19 (PA 5510) (s. Φιλαρχίδης)

—Pallene: (17) m. iv BC  IG II² 1622, 629 (PA/APF 5508)

—Peiraieus: (18) f. iv BC  IG II² 7193; 7196 (PA 5509) (f. Φιλοῦργος)

—Skambonidai: (19) f. v BC  Hdt. ix 105 (= PA 5613); Ag. XXV 98-101 (f. Διειτρέφης, Ἑρμόλυκος I)

—tribe Erechtheis: (20) 459 BC  IG I³ 1147, 155 (PA 5503)

Athens?: (21) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 336-338 no. 10, 11, 20 ([Εὔθ]οινος)

Εὐθρονίδης

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 15 = CAVI 445 (Εὐθρο[νίδς?]); (2) 500-480 BC  Ag. XXI F 43 (Ε̣ὐθρονίδ̣[ς])

Εὐθύβιος

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon?: (1) m. iv BC  IG II² 10302 a (LGPN III.A (1))

Εὐθυβόλος

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 6 (f. Γαλήνη, Θαλασσίων: fict.)

Εὐθύβουλος

Athens: (1) c. 520-510 BC  CVA Firenze 2 pl. 75 = CAVI 3588; Immerwahr, Script 370 = CAVI 5259 (Εὐ[θ]ύβολος)

—Sypalettos: (2) m. iv BC  Ag. XV 18, 7 (Ε̣ὐθύ[βουλος?]: f. Διογένης); (3) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 55 ([Ε]ὐθύβουλος: s. Διογένης)

Athens?: (4) iv BC  IG II² 11909 + Peek, AG 1 p. 33 no. 123 (PA 5566a) (Εὐθύβου[λος]: ?f. Κρατιστώ)

Εὐθυγένης

Athens: (1) s. iv BC  Din. fr. lxxxii (PA 5511)

—Kephisia: (2) 322/1 BC  IG II³ (1) 324, 32; 382, [2 f.]; 383, 3; 384, [3]; 385, 3 (PA 5512) (s. Ἡφαιστόδημος)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 12839 (Εὐθυ[γέν]ης: f. Φαίδιμος)

Εὐθύδημος

Athens: (1) 555/4 BC  Develin, AO p. 43 (PA 5514) (archon epon.); (2) c. 480 BC  IG I³ 566 (PA 5513) (-δ-); (3) 450/49 BC  D.S. xii 3. 1; cf. Develin, AO p. 80; ZPE 162 (2007) p. 107 (PA 5654) (Εὔθυνος - PA, Develin: archon epon.); (4) 431/0 BC  Develin, AO p. 117 (PA 5515) (archon epon.); (5) c. 421-412 BC  IG I³ 370, 9 + PA 5521 (-δ-: s. Εὔδημος); (6) v/iv BC   Lys. fr. xlviii a (PA 5516); (7) ~ Pl., Smp. 222b; X., Mem. iv 2. 1 ff (PA 5520) (s. Διοκλῆς); (8) f. iv BC  IG II² 11341 = 11988 ([Εὐ]θύδημος); (9) iv BC  IG II² 3842, 2 (Εὐθύδη[μος]); (10) iv-iii BC  SEG LVII 297 infra; (11) m. iv BC  IG XII (6) 252, 8, 12; (12) c. 350 BC  IG XII (8) 5, 5 (PA 5517); (13) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 83 (PA 5522) (s. Εὐθυ[--]); (14) f. iii BC  SEG XLIX 322 A, 3; XLIX 322 B, 3; (15) 257/6 or 253/2 BC  Nachtergael, Les Galates 10, 9; cf. Stephanis 948 (PA 5523) ([Εὐθ]ύδημος: s. Χάρης); (16) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 nos. 164-5; (17) ii BC  RE (15) (PA 5519); (18) ii AD  Luc., Herm. 11 f. (fict.); (19) iv AD  Alciphr. i 34 (fict.)

—Acharnai: (20) f. iv BC  IG II² 5797 (= PA 5529); IG II² 5845 (s. Παγχαρίων, f. Φαναγόρα); (21) 303/2 BC  Ag. XV 62, 144 ([Ε]ὐθύδη[μος])

—Anagyrous: (22) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 12 (Εὐθ[ύδη]μ̣ος?)

—Athmonon: (23) 141/0 BC  ID 1444 Aa, 55, 57; 1450 A, 4 (PA 5528) (s. Εὐτυχίδης); (24) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 IV, 90 (PA 5524) (Εὐθύδη[μο]ς: f. Παντακλῆς); (25) c. 45 BC  IG II² 1961, 18 (s. Παντακλῆς)

—Athmonon?: (26) f. iv BC  SEG XXIV 197, 16 (s. Ἀκέσανδρος)

—Daidalidai: (27) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 44 (Εὐθύδ̣ημο̣ς: f. Ἐ[.....]ος)

—Diomeia: (28) m. iv BC  IG II² 455, 7; 456, 6 f.; 457, 2; 460, 7; 461, 9 f.; 469, 2; 471, 12 f.; 474 + AJA 37 (1933) pp. 412 f., 8?; IG II² 486, 10 f.; 492, 3; 495, 9; 496, 10; 499, 9; 503, 8; 559 + 568 and add. p. 662, 4; 560, 5 f.; 561 + SEG XXXI 80, 4; IG II² 640, 9 f.; IG II³ (1) 857, 6 f.; IG II² 971, 21; 1612, 138, 272; 2318, 294; IG II³ (4) 459, [2]; SEG III 86, 7; XVI 58, 12; XXXVI 164, 9; Hesp. 1 (1932) p. 45 no. 4, 8; Ag. XVI 110, [5]; CSCA 5 (1972) pp. 169 ff no. 4, [5]; D. xxi 165; Plu., Mor. 852a (PA/APF 5530) (s. Στρατοκλῆς I, f. Στρατοκλῆς II)

—Eitea: (29) iii BC  IG II² 6008, 2 (PA 5531) (I f. Σωσικλῆς); (30) m. iii BC  IG II² 6001; 6008, 13 (PA 5532) (II s. Σωσικλῆς)

—Eleusis: (31) c. 400-320 BC  IG II² 1191 = IEleusis 95, 6; IG II³ (4) 1773, 11 (= PA 5533); IG II² 47, 24, 26, 29 f.; IG II³ (4) 232, 1; IEleusis 85, 15 (I f. Μοιροκλῆς II); (32) ?iv BC  ZPE 228 (2023) p. 144 no. 7 (f. Εὐθίππη); (33) iv/iii BC  IG II² 1194 + 1274 = IEleusis 101, [4], 15, [21]; IG II² 1230 = IEleusis 100, 2; IEleusis 102, 2 (PA 5534 = 5518) (II s. Μοιροκλῆς II)

—Erchia: (34) m. iv BC  IG II² 1622, 592 (PA/APF 5536)

—Hagnous: (35) 329-322 BC  IG II² 1631, 457, 497 f., 583; IG II³ (4) 34, 25 (PA/APF 5527)

—Hagnous?: (36) v BC  SEG XXXIV 882 bis + SEG XLV 1185 (or Rhamnous: Ε̣ὐθ[ύδ]ημος̣?)

—Keiriadai: (37) f. iv BC  [D.] xl 23 (PA/APF 5537) (s. Πάμφιλος)

—Kephisia: (38) c. 400 BC  IG II² 6415 (PA 5538); (39) iv BC  SEG LVII 292 + SEG LXIII 210 (s. Εὐθυκλῆς); (40) m. iv BC  IG II² 1609, 114; SEG XXXIV 157, 34 (cf. APF 5538)

—Kydantidai: (41) 281/0 BC  Ag. XV 72, 104 ([Εὐθ]ύδημος: s. Νικώνυμος)

—Marathon: (42) s. iv BC  IG II² 2400, 5 (PA 5539)

—Melite: (43) c. 330 BC  IG II² 1927, 4 (PA 5540) (s. Εὐθύδομος); (44) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 19, 51

—Oa?: (45) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2394, 3 (s. Εὐθύδομος I: deme - S.G.B.)

—Oion: (46) f. iii BC  IG II³ (4) 756, 3 (PA 5541) (s. Ἀντικλῆς)

—Oion (Dekeleikon): (47) f. iv BC  SEG LI 147, 14 (f. [--]ος); (48) 335/4 BC  Ag. XV 43, 183 (f. Εὐθύστρατος: deme - S.G.B.)

—Paionidai: (49) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 24

—Pithos: (50) m. iv BC  IG II² 2385, 103 (PA 5542) (s. Εὐθυμένης); (51) 303/2 BC  Ag. XV 62, 221 (Εὐθύδημ(ος): f. Εὐθυκράτης)

—Probalinthos: (52) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 42 (PA 5543) (Εὐ[θύ]δημος: s. Εὐκράτης); (53) inc. Plu., Mor. 657 f

—tribe Antiochis: (54) 303/2 BC  SEG III 117, 3

—tribe Erechtheis: (55) 459 BC   IG I³ 1147, 31 (PA 5526) (-δ-); (56) ~ IG I³ 1147, 77 (PA 5525) (Εὐ[θ]ύδμος)

—tribe Hippothontis: (57) 303/2 BC  Ag. XV 62, 241 (f. Ἐπικλείδης)

Athens?: (58) c. 350 BC  SEMA 1840 (s. Εὔθυνος); (59) ?iii BC  CIA App. 42, 11; (60) c. 262/1 BC  IG II³ (1) 1010, 93 (Εὐθύδημ[ος])

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (61) s. v BC  APF pp. 587-90 C9 (LGPN III.A s.v. Εὐθύδαμος (19)) (s. Κέφαλος)

Εὐθυδίκη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 6950 (PA 5545); (2) ?iv/iii BC  IG II² 2681 = Finley, SLC pp. 133 f. no. 49, 3 (PA 5544); (3) ii-i BC  IG II² 11392 (PA 5546)

—Eleusis: (4) iv BC  SEG LI 162 (d. Ἐπιχαρῖνος)

—Lakiadai: (5) s. iv BC  IG II² 1466, 8 (cf. SEG LXIII 116); 1469, 30 (cf. SEG LXIII 117); + PA/APF 5547 (d. Μιλτιάδης VII, m. Μιλτιάδης VIII (Lakiadai), Κόρραγος (Macedonia))

Athens?: (6) v/iv BC  IG II² 10606; (7) c. 400 BC  IG II² 11394 (PA 5546b); (8) iv BC  IG II² 11393 (PA 5546c); (9) m. iv BC  SEMA 1834

Foreign Residents:

    Other: (10) ?imp. SEMA 1379 (frag. ethn. Ni--: d. Πασικλῆς)

Εὐθύδικος

Athens: (1) s. vi BC  SEG LXIII 49 ([Ε]ὐ̣θύδικος); (2) c. 510 BC  Immerwahr, Script 407 = CAVI 4959 (Ε[ὐ]θύ̣δικος); (3) c. 500-470 BC  IG I³ 758 (PA 5554) (s. Θαλίαρχος); (4) f. v BC   IG I³ 837 (PA 5548); (5) ~ IG I³ 1151, 12 (PA 5549); (6) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 4 (Stephanis 949); (7) v/iv BC   Lys. fr. xlix (PA 5550); (8) ~ ID 101, 41; 103, 61; 104, 118; 104-11 B, 11; 104-12, 89; 104-27 B, 15; 104-31 = IEleusis 167, 11; + PA/APF 5553 (s. Διοκλῆς); (9) iv BC  IG II² 11395 = SEG XXI 1025 (PA 5552a); (10) m. iv BC  D. xl 33; Aeschin. i 40 (PA 5551) (doctor); (11) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 2; (12) s. iv BC  Din. i 33; D., Ep. iii 31 (PA 5552); (13) ?262/1 BC  CID IV 38, 7 f.; 40, [4]; (14) c. 38-36 BC  ID 2632, 24 ([Ε]ὐθύ[δικ]ος: s. Διοκλῆς); (15) iv AD  Alciphr. iii 43 (fict.)

—Agryle: (16) 336/5 BC  Ag. XV 42, 19 (-θί-)

—Amphitrope: (17) hell. IG II² 5609 (PA 5556) (Εὐθύδι[κ]ος: s. Εὔδικος); (18) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 34

—Anagyrous: (19) 302/1 BC  Ag. XVI 123, 8 (cf. APF 9719) (s. Κηφισόδωρος II)

—Anaphlystos: (20) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 11 (PA 5557) (f. Εὐαίνετος)

—Athmonon?: (21) f. iv BC  SEG XXIV 197, 4 (s. Ἀκέσανδρος)

—Cholleidai: (22) 335/4 BC  Ag. XV 43, 100 (s. Θέρσιππος)

—Kolonai: (23) ?360/59 BC  ID 104-9, 6 (PA 5558) ([Εὐθ?]ύδικος)

—Kopros: (24) m. iv BC  IG II² 1622, 661 (= PA/APF 5559); SEG XXVIII 152, 25 (f. Εὔδικος)

—Melite: (25) m. iv BC  IG II² 6847 (PA 5561) (Εὐθύδι[κος]: f. Εὔδικος)

—Phegaia: (26) c. 325/4 BC  IG II² 1629, 773; 1631, 134 (PA/APF 5564) (s. Ἀντιφάνης)

—Philaidai: (27) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 19 (PA 5565) (s. Ἀμεινίας)

—Pithos: (28) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 16 (f. Εὐφράνωρ)

—Sphettos: (29) m. iv BC  Ag. XIX P 21, 5; XIX P 27, 20 (s. Μνησίθεος); (30) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 8 ([Εὐθύ?]δικος)

—Sphettos?: (31) imp. SEMA 182 (or Gargettos: [Εὐθ]ύδεικος: s. Σωσίπατρος)

—Trikorynthos: (32) iv/iii BC  IG II³ (4) 923, [2]?; 926, 1 f. ([Ε]ὐθύ[δι]κος: f. Εὔνομος, ?f. Εὔθιον); (33) i BC  IG II² 7549 (PA 5563) ([Ε]ὐθύδικος)

—Trikorynthos?: (34) 98/7 BC  FD III (2) 10, 10; NPA p. 76 (deme) (f. Εὔνομος)

—Xypete: (35) c. 360 BC  IG II² 6306 (PA 5562) (f. Διονύσιος)

—tribe Akamantis: (36) 409/8 BC  IG I³ 104, 4 (PA 5555)

Εὐθύδομος

Athens: (1) ii BC  IG II³ (4) 1632 ([Εὐθύ]δομος); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 35 (I f. Εὐθύδομος II); (3) ~ (Εὐ[θ]ύδομος: II s. Εὐθύδομος I); (4) 42/1 BC  IG II² 1343, 14; FD III (2) 57, 1 (PA 5567) (archon epon.); (5) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 15 (s. Ἡλιόδωρος); (6) i AD  IG II² 1069, 4 (s. Α[--])

—Athmonon: (7) 367/6 BC  IG II² 1617, 116; 1622, 498 (PA 5570) ([Εὐ]θύδομος)

—Lamptrai: (8) 108/7 BC   ID 2628, 21, 23 (I s. Νικόστρατος, Διόκλεια, f. Εὐθύδομος II); (9) ~ ID 2628, 23 (II s. Εὐθύδομος I)

—Marathon: (10) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 5 ([Φά?]β. Εὐθύ̣[δομ]ος)

—Melite: (11) 409/8 BC  IG I³ 475, 247 f. (PA 5571); (12) m. iv BC  IG II² 1668, 3; IG II³ (4) 63, 7 (PA 5573) (s. Δημήτριος); (13) c. 340 BC  SEG LIX 288 (f. Φαινίππη); (14) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 51 (Ε̣ὐ̣θ̣ύδομο̣ς̣: s. Ἐπικράτης); (15) c. 330 BC  IG II² 1927, 5 (PA 5572) (f. Εὐθύδημος)

—Oa?: (16) 340/39 or 313/12 BC   IG II² 2394, 2, 5 (PA 5566 = 5568) (II s. Εὐθύδομος I: deme - S.G.B.); (17) ~ IG II² 2394, 3, 5 (cf. PA 5568) (Εὐθύδο[μος]: I f. Εὐθύδομος II, Εὐθύδημος: deme - S.G.B.)

—Paiania: (18) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 nos. 167-9

—Sphettos: (19) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 93 (PA 9678); cf. PAA 12 pp. 75-6 ([Εὐθύ?]δομος: s. Μαρνάκης)

—tribe Akamantis: (20) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 43 (f. Λήναιος)

—tribe Hippothontis: (21) c. 130-127 BC  IG II² 964, 14 (= PA 5569); FD III (2) 24, 48; SEG XV 104, 224 (f. Δημαγόρας)

Athens*: (22) 409/8 BC  IG I³ 475, 152 ([Ε]ὐθύδομος: metic)

Εὐθύδοτος

Athens: (1) v BC  IG I³ 1405 ter (Εὐθύδοτ(ος))

Εὐθυκάρτης

Athens:

—Kephisia: (1) 135/4 BC  Ag. XV 243, 7, 42 (f. Θράσων); (2) 56/5 BC  IG II² 1717, 9; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 149 f. (Ε[ὐ]θ[υ]κάρ̣της: f. Θράσων)

Εὐθύκλεια

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11399 + Peek, AG 1 p. 30 no. 109 (Εὐθύ(κ)λεα: d. Διογένης)

Εὐθυκλείδης

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 40 (-δς); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 58 (PA 5574) (-δς)

Athens?: (3) s. iv BC  SEMA 1843

Εὐθυκλῆς

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 646, 3 ([Ε]ὐθυκλς: sculptor); (2) f. v BC  IG I³ 1146, 13 (-κλς); (3) c. 440 BC  ARV² p. 1054 no. 58 = CAVI 5595 ([Ε]ὐθυκλ[ς]); (4) v/iv BC  POxy 2537 recto, 30; (5) 398/7 BC  Develin, AO p. 205 (PA 5575) (archon epon.); (6) 324 BC  CID II 102 I, 8; 102 II A, 27 (PA 5576a) (Εὐ[θ]υκλῆς); (7) 322 BC  IG II² 1632, 328 (PA 5576) (Εὐθυκλ[ῆς]); (8) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 170; (9) 217/16 BC  SEG XXIX 158, 6; (10) iv AD  Alciphr. i 38 (fict.)

—Acharnai: (11) m. iv BC  IG II² 5798 (s. Ἄρχιππος); (12) c. 320 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 62

—Aixone: (13) f. iv BC  IG II³ (4) 24, 32 (s. Πυλάδης); (14) iv BC  SEMA 47 (s. Πυλάδης)

—Anagyrous: (15) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 16 ([Εὐ]θυκλῆς: s. Εὐθυκράτης)

—Angele: (16) 319/18 or 314/13 BC  IG II² 2724 = Finley, SLC p. 123 no. 13, 5

—Araphen: (17) 336/5 BC  Ag. XV 42, 73

—Bate: (18) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 126 (PA 5578); (19) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 87 (PA 5579) (f. Νεοκλῆς)

—Berenikidai: (20) 128/7 BC  SEG XV 104, 182 (f. Θεοκλῆς); (21) ?ii/i BC  IG II² 5877 a (p. 880); cf. AM 67 (1942) p. 227 no. 48 (stemma) (s. Θεοκλῆς); (22) i BC  IG II² 5877; cf. AM 67 (1942) p. 227 no. 48 ([Εὐ]θυκλῆς: s. [--]κλῆς)

—Cholleidai: (23) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 136 f. (f. Εὐθύφρων)

—Deiradiotai: (24) s. iv BC  IG II² 1627, 261; 1628, 477; 1629, 741; 1631, 113; IG II³ (4) 35, 64 (PA/APF 5580) (s. Κτησίας)

—Halai (Aixonides): (25) s. iv BC  Ag. XV 31, 12 ([Εὐ]θυκλ[ῆς]?)

—Halimous: (26) 421/0 BC  IG I³ 325, 4; 326, 15, 24; 351, 4 (PA 5577) (f. Νικέας)

—Kedoi: (27) f. iv BC  IG II² 1445, 6; 1446, 1 (PA/APF 5583) (f. Πυθοκλῆς); (28) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 462 (cf. APF 12444) (Εὐθυκλ[ῆς]: s. Εὐκλῆς)

—Kephale: (29) m. iv BC  IG II² 6361 (PA 5582) (f. Λυσιμάχη)

—Kephisia: (30) iv BC  SEG LVII 292 + SEG LXIII 210 (Εὐθυκλ(ῆς): f. Εὐθύδημος)

—Lamptrai: (31) m. iv BC   IG II² 6667; IG II³ (4) 54, 42 (cf. APF 5605) (f. Εὐθυκράτης); (32) ~ SEG XXXIV 157, 22 ([Ε]ὐθυκλῆ̣[ς]); (33) ii BC  SEMA 370 (f. Εὐδαιμοκράτης)

—Myrrhinous: (34) m. iv BC  IG II² 11396 + AM 67 (1942) p. 124 no. 263 (I f. Εὐθυκλῆς II); (35) ~ (II s. Εὐθυκλῆς I); (36) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 463, 465 (s. Εὐθυμενίδης)

—Peiraieus: (37) m. iv BC  IG XII (6) 262, 262

—Philaidai: (38) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 18 (PA 5586) (s. Ἀμεινίας)

—Phyle: (39) ii AD  SEMA 705 a (f. Κλαύδιος)

—Poros: (40) iv/iii BC  IG II² 7245 (PA 5584) (f. Θεόφιλος)

—Prasiai: (41) i BC  IG II² 9878

—Probalinthos: (42) 175/4 BC  IG II³ (1) 1317, 6 (PA 5585) (f. Ἐργοσθένης)

—Thria: (43) m. iv BC  D. xxiii hypoth.; Schol. Aeschin. iii 52 (PA/APF 5581)

—Xypete: (44) iv BC  IG II² 6939 = Kerameikos II 28 (f. Τιμαγόρα)

—tribe Aiantis: (45) 409 BC  IG I³ 1191, 295 (Ε̣ὐθυκλς)

—tribe Erechtheis: (46) c. 411 BC  SEG LII 60, 31 (-κλς)

—tribe Pandionis: (47) s. v BC  IG I³ 1193, 11 ([Ε]ὐθυκλς)

Athens?: (48) ?v BC  PCG 5 pp. 541 f.; (49) iv BC  AJPh 34 (1913) p. 75, 6 (Εὐ(θ)υκλ(ῆ)ς?); (50) m. iv BC  IG II² 11397/8 (PA 5576b) (s. Σμικρίων)

Εὐθυκόμας

Athens:

—Paiania: (1) m. ii AD  IG II² 2478, 1; 3984 = IEleusis 487, 3 f.; IG II² 3985 = IEleusis 488, 4 f.; Ag. XV 369, 8, 11 (Τ. Φλ. Εὐθυκόμας: s. Τ. Φλ. Στράτων I, f. Τ. Φλ. Μένανδρος, ?f. Τ. Φλ. Στράτων III)

Εὐθυκράτεια

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11848

Εὐθυκράτης

Athens: (1) 500-480 BC  The Eye of Greece p. 38 no. 193 a = CAVI 2517 (-τς); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 89 (PA 5587) ([Ε]ὐθυκρ[ά]τς); (3) iv BC   SEG XXXIX 294 D; (4) ~ Audollent, Defix. Tab. 60, 5; (5) iv-iii BC  IG II³ (1) 530, 5 ([Εὐ]θ̣υκράτ[ης]?, [Εὐ]ρ̣υκράτ[ης]?); (6) s. iv BC  Hyp., Eux. 34 (PA/APF 5589); (7) c. 330-325 BC  Lambert, Rationes F16 B, 23 (Εὐ̣θ̣[υκράτ]η̣ς̣: s. Θεο[---]); (8) c. 330-320 BC  IG II² 1568, 11, 13; (9) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 nos. 171-2; (10) ii-i BC  SEG LXVI 182 (Εὐθυκρά̣[της])

—Aixone: (11) m. iv BC  IG II² 5424 (f. Θεόκλεια)

—Alopeke: (12) ii BC  IG II³ (4) 973 (PA 5595) (f. Ἄνδρος)

—Amphitrope: (13) v/iv BC  IG II² 1623, 256, 266; 1628, 452; 1629, 974 (PA/APF 5596) (I f. Εὐθυκράτης II, Ἀρχέστρατος I); (14) s. iv BC  IG II² 1623, 255 (= PA 5599); Ag. XIX P 26, 240; XIX P 27, 3?; XIX P 28, 31?; IG II² 2647 = Finley, SLC p. 153 no. 125, 4 f.; cf. APF 2419 (II s. Εὐθυκράτης I); (15) f. iii BC  IG II³ (1) 1026, 27 (PA/APF 5597) ([Ε]ὐθυκρ[άτης]: III s. Ἀρχέστρατος I, f. Ἀρχέστρατος II); (16) s. iii BC  IG II² 5610; 5613 (PA/APF 5598) (IV s. Ἀρχέστρατος II, f. Πολύευκτος)

—Anagyrous: (17) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 16 (f. Εὐθυκλῆς)

—Angele: (18) 336/5 BC  Ag. XV 42, 190

—Aphidna: (19) 337-327 BC  IG II³ (1) 324, 6 f.; 325, 5; 360, 5, 42, 47; IG II² 1672 = IEleusis 177, 373 (PA 5601) (s. Δρακοντίδης)

—Aphidna?: (20) iii/ii BC  IOrop 188, 3 (PA 5590) (Εὐθουκράτιος: f. Δρακοντίδης)

—Araphen: (21) s. v BC  Is. ix 17; Is. ix 19; Is. ix 36; PA/APF 5600 (f. Ἀστύφιλος)

—Azenia: (22) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 141 (PA 5593)

—Bate: (23) v BC  ISinope 57

—Erchia: (24) m. iv BC  IG II² 6111 (s. Φείδων); (25) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 189 no. 126 B, 3 f.

—Euonymon: (26) m. iv BC  IG XII (6) 262, 14

—Halai (Araphenides): (27) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 40 (PA 5594) (f. Εὐθύμαχος); (28) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 10 (s. Εὐθύμαχος)

—Keiriadai: (29) iv BC  SEMA 279 (s. Δήμαρχος); (30) m. iv BC  IG II² 7527, 9 (PA 5602) (f. Τιμήσυλλα)

—Kerameis: (31) s. iv BC  CID II 79 A I, 14 (= PA 5588); CID II 119, 25; ID 104-8 B, 5; IG II² 6323 (s. Εὐθύφρων)

—Kolonai (Antiochid): (32) 334/3 BC  IG II³ (4) 81, 61 (PA 5603) (f. Ἐπιχαρῖνος)

—Kropidai: (33) c. 342-340 BC  Ag. XIX P 26, 226 f.; XIX P 27, 65 (s. Ἀντίδοτος)

—Kydathenaion: (34) 418/17 BC  IG I³ 472, 17; (35) s. iv BC  IG II² 1629, 49, 96, 150, 643; 1631, 644; IG II³ (4) 280 (PA/APF 5604) (s. Χαρίας I, f. Χαρίας II); (36) 255/4 BC  IG II³ (1) 991, 29 ([Ε]ὐ[θυκρ]ά̣τ̣ης: f. Χαρίας)

—Lamptrai: (37) 367/6 BC  IG II² 1622, 617; 6667; IG II³ (4) 54, 42 (PA/APF 5605) (s. Εὐθυκλῆς)

—Myrrhinous: (38) c. 330 BC   IG II³ (4) 83, 32 (cf. PA 5607) (I f. Εὐθυκράτης II); (39) ~ IG II³ (4) 83, 32 (PA 5607) (II s. Εὐθυκράτης I); (40) iii BC  IG II² 6887 (PA 5606) (f. Ἀριστολείδης); (41) ii BC  IG II² 6892 (f. Εὐθυμένης); (42) c. 102-70 BC   IG II² 1028 I, 131 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39; SEG XLI 63 = XLIII 22 (cf. Rhamnous 1 p. 41); cf. SEG XLVIII 115 (cf. PA 5608) (I f. Εὐθυκράτης II); (43) ~ IG II² 1028 I, 131 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39; SEG XLI 63 = XLIII 22 (cf. Rhamnous 1 p. 41); cf. SEG XLVIII 115 (PA 5608) (II s. Εὐθυκράτης I); (44) imp. IG II² 6891 (I f. Εὐθυκράτης II); (45) ~ (II s. Εὐθυκράτης I)

—Pergase: (46) m. iv BC  IG II³ (4) 250, 2

—Phyle: (47) 370/69 BC  Ag. XIX P 4, 5

—Pithos: (48) 303/2 BC  Ag. XV 62, 221 (s. Εὐθύδημος)

—Rhamnous: (49) f. ii BC  Ag. XVI 296, 56

—Sphettos: (50) 336/5 BC  Ag. XV 42, 312

—Sybridai: (51) c. 370 BC  Ag. XV 492, 23 (Εὐθυκράτ[ης])

—Trikorynthos: (52) iii BC  IG II² 7550 (PA 5609) (f. Εὐθυμένης)

—tribe Erechtheis: (53) 459 BC  IG I³ 1147, 133 (PA 5591) (-τς)

Athens?: (54) f. iv BC  IG II² 12877/8 (f. Φανώ); (55) iv BC  SEG LII 254 B, 1, 4 (Ε[ὐ]θυκράτης); (56) ?iii BC   CIA App. 12, 3 (Εὐθυκρ(άτης): f. Μαλθάκη); (57) ~ CIA App. 21, 3, 6 ([Ε]ὐθυκράτης); (58) iii BC  SEG XXVI 207, 1 (PCG 5 p. 543) (Εὐ(θ)υκράτης)

Εὐθυκρίτη

Athens: (1) iv BC  IG II² 11338

—Keiriadai: (2) hell. IG II² 6307 (PA 5610) (d. Πολύξενος)

Εὐθύκριτος

Athens: (1) 328/7 BC  Develin, AO p. 396 (PA 5611) (archon epon.); (2) 324/3 BC  IG II² 1257 A, 3 (PA 5612); (3) 311-306 BC  AJPh 56 (1935) pp. 359-71 no. 1, 953; (4) c. 266 BC   IG XII (9) 1187, 13; Robert, Ét. num. gr. pp. 179 ff. (date) (cf. PA 5613) (I f. Εὐθύκριτος II); (5) ~ IG XII (9) 1187, 13; Robert, Ét. num. gr. pp. 179 ff. (date) (PA 5613) (II s. Εὐθύκριτος I); (6) 189/8 BC  IG II³ (1) 1273, [2]; 1274, 1, 32 (archon epon.)

—Acherdous: (7) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 58 (s. Θεαίνετος); (8) ii BC  IG II² 5859 ([Εὐθύκρ?]ιτος: s. Θεαίνετος); (9) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 63; (10) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 111 (PA 5618) (s. Θεαίνετος)

—Aithalidai: (11) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 12 (Εὐ[θ]ύκριτος: s. Σμῖκρος)

—Anagyrous: (12) c. 370-322 BC  Ag. XV 492, 18; SEG I 377 IG XII (6) 272 (PA 5617) (f. Ἐκφαντίδης)

—Azenia: (13) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 26 (PA 5615) (f. Ἀντιφάτης)

—Eitea: (14) c. 380-350 BC  IG II² 7839 a = CEG II 527 = AIUK 3 (2018) no. 5, 1, 4 (PA 5619) ([Ε]ὐθύκριτος)

—Euonymon: (15) c. 330-320 BC   IG II² 1574, 5, 10 (cf. PA 5614) (Εὐθύκριτ[ος]: I f. Μείδων: deme - S.G.B.); (16) ~ IG II² 1574, 6, 11 (PA 5614) (II s. Μείδων: deme - S.G.B.); (17) 304/3 BC  Ag. XV 61, 173 (s. Μείδων)

—Halai (Araphenides): (18) c. 340-317 BC  IG II² 5468, 8 (PA 5616) (s. Δαισίας)

—Kydathenaion: (19) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 553 f. (PA 5620) (Εὐ[θύ]κρι(τος): f. Ἅγνων)

—Lamptrai: (20) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 7

—Myrrhinous: (21) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 1 f.; 901, 3; 902, 3 f. (cf. PA 5507) (f. Εὔθοινος)

—Paionidai: (22) 339/8 BC  IG II³ (4) 77, 13 (PA 5621) (Εὐθύκρι[τος]: I f. Εὐτέλης); (23) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 10 (II s. Εὐτέλης)

Athens?: (24) iv BC  SEMA 1842 ([Ε]ὐθύκριτ[ος], [Ε]ὐθυκρίτ[η?]); (25) ?iii BC  CIA App. 38, 2

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (26) v/iv BC  Lys. xxiii 5; 8 (LGPN III.B (1)) (and Athens)

Εὔθυλλα

Athens: (1) iv BC  SEMA 392 ([Ε]ὔθυλλ[α])

—Kerameis: (2) f. iv BC  SEMA 286, 4 (d. Πεισικράτης)

Athens?: (3) v/iv BC  IG II² 10954 = IG I³ 1295 bis

Εὐθύλοχος

Athens:

—Gargettos: (1) 223/2 BC  IG II² 1706, 55 (PA 5622)

Εὐθυμάχη

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 11400; (2) ~ IG II² 10695

Εὐθύμαχος

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1253 (PA 5623) (f. Ναυσίστρατος); (2) f. v BC  IG I³ 1294 bis (Εὐθύμα[χος]); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 129; (4) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 abc, 1 (Εὐθύμαχ[ο]ς: s. Ἀλ̣κ̣[--]); (5) iv BC  Din. i 23 (PA 5625); (6) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 32 c (Εὐθύμα[χος]: s. Ἐρυξίμαχος); (7) 353/2 BC  IG II² 138 = Ag. XVI 55, 4 (PA 5624) (Εὐθύμα[χος]); (8) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 48 (PA 5627) (s. Εὐθυδ[--])

—Acharnai: (9) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 49

—Agryle: (10) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 d, 5 f. (PA 5631) (f. [--]τος)

—Alopeke: (11) 390-360 BC  IG II² 5556 = AIUK 4.6 (2022) no. 6 (PA 5633) (f. Εὔμαχος)

—E--: (12) 347/6 BC  IG II² 1622, 444 (PA 5634)

—Halai (Araphenides): (13) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 40 (PA 5632) (s. Εὐθυκράτης); (14) c. 235 BC  IG II³ (1) 1063, 10 (f. Εὐθυκράτης)

—Kerameis: (15) c. 189-179 BC  IG II³ (1) 1273, 8; 1301, 39; 1307, 11, 107 (s. Ἐργοχάρης); (16) 128/7 BC  ID 2044, 4; 2143, 8; 2144, 10; 2145, 3 f.; 2610, 14 (PA 5636) (s. Ἐργοχάρης); (17) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 120 + SEG XLIX 125 (PA 5635) (f. Ζώπυρος)

—Lamptrai: (18) f. iv BC  Robert, Coll. Froehner 11, 26; (19) iv BC  IG II² 10530 + SEG XXXV 175 ([Εὐθύ]μαχος: f. Πολυδάμας); (20) s. iv BC  IG II² 6363 (f. Τιμαρέτη); (21) 336/5 BC  Ag. XV 42, 51 (Εὐθύμαχ̣ο[ς]); (22) s. iii BC  IG XII (8) 51, 16 (PA 5637) (s. Εὔθετος)

—Myrrhinous: (23) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 467

—Otryne: (24) m. v BC  [D.] xliv 9 (PA/APF 5638) (f. Ἄρχιππος, Μειδυλίδης, Ἀρχιάδης, Ἀρχεδίκη)

—Potamos: (25) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 24 (II s. Πύρρος); (26) c. 325 BC  Ag. XV 52, 29 (PA 5639) ([Εὐθ]ύμαχος: I f. Πύρρος)

—Thorikos: (27) iv BC  Ag. XVII 60 (Εὐθύ[μ]αχο[ς])

—Xypete: (28) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 524 (= PA 5626); IG II² 1576, 75 (s. Εὔδικος); (29) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 4 (s. Εὔθιππος); (30) c. 245 BC  IG II³ (1) 1043, 3 f. ([Εὐθύμα?]χος)

—tribe Aiantis: (31) s. iv BC  IG II² 1250, 17 (PA 5628)

—tribe Antiochis: (32) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 74 (PA 5629)

—tribe Erechtheis: (33) 459 BC  IG I³ 1147, 64 (PA 5630)

—tribe Kekropis?: (34) c. 500-480 BC  IG XII Suppl. p. 147 no. 337 a = IG I³ 1477, 1 (and Lemnos)

—tribe Leontis: (35) 409 BC  IG I³ 1191, 122

Εὐθυμένη

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 3

Εὐθυμένης

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 12 = CAVI 484 (-νς); (2) s. v BC  IG I³ 1189, 15 (-νς); (3) 437/6 BC  Develin, AO p. 94 (PA 5640) (archon epon.)

—Euonymon: (4) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 501, 503 f., 517, 520; (5) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 184 no. 51 A, 4 (Εὐθυμέν[ης])

—Myrrhinous: (6) ii BC  IG II² 6892 (s. Εὐθυκράτης)

—Paiania: (7) iv BC  SEMA 516 (f. Λαμίδιον)

—Phyle: (8) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 63 d

—Pithos: (9) m. iv BC  IG II² 2385, 103 (PA 5641) (f. Εὐθύδημος)

—Trikorynthos: (10) iii BC  IG II² 7550 (PA 5643) (s. Εὐθυκράτης); (11) s. ii BC  FD III (2) 10, 8 (I f. Διόφαντος); (12) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 115 (PA 5642) (II s. Διόφαντος)

—tribe Leontis: (13) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 173; Hesp. 46 (1977) p. 130 no. 76

Athens?: (14) f. iv BC  IG II² 11996 (Εὐθ(υ)μένης)

Εὐθυμενίδης

Athens:

—Myrrhinous: (1) c. 342/1 BC  ID 42, 5 (= PA 5644); Ag. XIX P 26, 463; IG XII (5) 113, 2 f. (f. Εὐπόλεμος, Εὐθυκλῆς)

Εὐθυμίδας

Athens:

—Myrrhinous: (1) ?iv/iii BC  IG II² 2684 = Finley, SLC p. 128 no. 29, 4 f. (PA 5645) (Εὐθ[υμί]δας?)

Εὐθυμίδης

Athens: (1) c. 515-505 BC  CAVI 60; 317; 2579; 5258-9; 5285; 5731; 5733; 7810; cf. ARV² pp. 26 ff.; Beazley Addenda pp. 404 f.; SEG LI 43 (-δς: s. Πολλίας: painter/potter); (2) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 21 (Ε(υ)θ̣(υ)μίδς?); (3) 128/7 BC  FD III (2) 47, 17 (Εὐθυμίδας: f. Σῶσος)

—Athmonon: (4) 148-134 BC  IG II² 1940, 45 (PA 5646) (s. Ἐπικράτης)

Athens?: (5) c. 510 BC  CAVI 6416 (-δς)

Athens*: (6) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 8, 56 (metic)

Εὐθύμιχος

Athens:

—Sounion: (1) ?iii-ii BC  IG II² 7432; SEG XVI 202 (name) (PA 5647) (s. Ἀγαθοκλῆς); (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 72

Εὔθυμος

Athens: (1) v BC  SEG XLI 25; (2) 450-425 BC  ARV² p. 1616 = CAVI 1395; (3) iv-iii BC  IG II³ (4) 646, 5 (f. Καλλένικος); (4) m. iv BC  IG II² 11402 (II s. Εὔθυμος I); (5) ~ (I f. Εὔθυμος II); (6) m. iv BC  IG II² 12522; (7) s. iii BC  IG VII 525, 4 f. ([Εὐ]θίο[υ]μος)

—Pallene: (8) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 117 (cf. APF p. 196)

—tribe Leontis: (9) 255/6 AD  IG II² 2245, 140 (Αὐρ. Εὔθυμος)

Athens?: (10) c. 510 BC  CAVI 6824 (Immerwahr, Script 421) (Εὐθυμον - vase); (11) c. 490 BC  CAVI 6504 (CVA Paris Louvre 6 III I c pl. 35) (fict.?); (12) f. iv BC  SEMA 2214; (13) iv BC  IG II² 11401 ([Ε]ὔθ[υ]μος)

Athens*: (14) 169/70 AD  IG II² 2097, 101 (Ἰούλ. Εὔθυμος: epeng.); (15) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 84 (epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (16) 215 BC  IRhamnous 43, 33 (LGPN III.B (5)) (Εὐουμος - lap.: f. Ἀριστέας)

Εὐθυνείδης

Athens:

—Probalinthos: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 59 (PA 5648) (f. Τολμαῖος)

Εὐθύνεως

Athens:

—Pallene: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 217 (f. Θεμιτεύς)

Εὐθύνικος

Athens:

—Lamptrai: (1) ii BC  IG II² 6694 = AEE² p. 65 no. 217 (f. Τιμόδημος)

Εὐθύνομος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 2343, 2 (PA 5648a); (2) c. 365-335 BC  IG IV (1)² 103, 54, 58 (PA 5648b)

—Gargettos: (3) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 37 (PA 5650) (f. Εὔνομος)

—Kopros: (4) iii-ii BC  SEMA 334, 4 (f. Ναυσικράτης)

—Marathon: (5) c. 377-373 BC  IG II² 1635 A = ID 98 A, 10, 62 (PA 5651) (I f. Ἀντίμαχος I); (6) s. iv BC  IG II² 501, 10 (= PA 5649); IG II² 562 + Hesp. 9 (1940) p. 342, 5 (II s. Ἀντίμαχος I, f. Ἀντίμαχος II); (7) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 104 (PA 5652) (III s. Ἀντίμαχος II)

Εὔθυνος

Athens: (1) 426/5 BC  IG I³ 21, [3], 61, 86; 369, 5; 468, 6; Develin, AO p. 126; cf. ZPE 162 (2007) p. 107 (PA 5655) (archon epon.); (2) m. iv BC  D. xxi 71 (PA 5656)

—Auridai: (3) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 37 ([Εὔ]θυ[ν]ος: s. Φιλόσοφος)

—Lamptrai: (4) m. iv BC  IG II² 1622, 387; IG II³ (4) 233, 10 (= PA 5657); IG II² 6671 (f. Θεανώ)

—Marathon: (5) s. iv BC  IG II² 6803 (PA 5658) (f. Μακαρία)

—Oa: (6) m. iv BC  SEG XXIV 152 = LVII D1b, 3 (Εὔθυνο[ς] - SEG XXIV, Πυ̣θύλος̣ - Papazarkados)

Athens?: (7) f. iv BC  IG II² 12710 = 12709; cf. AEE² p. 136 no. 513 (Βυθυνός - AEE); (8) m. iv BC  PCG 2 p. 379 fr. 126; p. 416 fr. 188, 1; (9) c. 350 BC  SEMA 1840 (f. Εὐθύδημος); (10) f. iii BC  PCG 5 pp. 282 ff. fr. 1, 9; (11) inc. IG II² 11403 (PA 5656a) ([Ε]ὔθυνος)

Εὐθύνους

Athens: (1) c. 403 BC  Isoc. xxi passim; Lys. fr. l; POxy 2537 verso, 18 ff. (PA 5659)

Athens?: (2) s. iv BC  SEMA 1843 ([Ε]ὐθύνους)

Εὐθύρητος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 4 (-ρ-)

Εὐθύστρατος

Athens:

—Oion (Dekeleikon): (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 182 (s. Εὐθύδημος: deme - S.G.B.)

Εὐθυφάνης

Athens*: (1) ii-i BC  Ag. XXI L 22 (Εὐθυφάνη(ς))

Εὐθύφημος

Athens: (1) 340 BC  [D.] lviii 8 (PA 5660)

Εὐθύφρων

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 427 (f. [--]ρων)

—Cholleidai: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 136 ([Εὐ]θ̣ύφρων: s. Εὐθυκλῆς)

—Kerameis: (3) c. 380-320 BC  IG II² 11404 (= PA 5662); IG II² 6323, 2, 5; ID 104-8 B, 5; CID II 102 II B, 26; 119, [25], 27 (f. Εὐθυκράτης, Θεόφρων); (4) 375/4 BC  IG II² 1446, 2 (cf. SEG XXI 551); IG II² 1445, 7 (PA 5661) (f. Πολυδάμας)

—Lamptrai: (5) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 6 (PA 5663)

—Myrrhinous: (6) m. iv BC  IG XII (6) 262, 93 (Εὐθύ̣φρων)

—Phyle: (7) f. iv BC  IG II² 7754 (PA 5666) (s. Εὐαίνετος)

—Prospalta: (8) s. v BC  Pl., Cra. 396d; Pl., Cra. 399e; Pl., Cra. 428c (PA 5664)

—Rhamnous: (9) iv BC  SEMA 820, 8 (IRhamnous 259) (s. Εὐφράνωρ)

—Teithras: (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 24 (PA 5665) (f. Θεόπομπος); (11) ?ii BC  IG II² 3875 = Ag. XVIII H337 (PA 5665a) (Εὐθύφρ[ων]: s. Θεόπομπος)

—tribe Antiochis: (12) c. 411 BC  IG I³ 1186, 179 (-φρν)

Athens?: (13) s. v BC  Pl., Euthphr. passim (or Naxos, Naxos?); (14) s. iv BC  SEMA 1843 (Εὐτύ-); (15) ?iii BC  CIA App. 36, 3; (16) c. 180 BC  IG II² 2333, 33 ([Ε]ὐθύφρων)

Εὔιον

Athens?: (1) iii-ii BC  IG II² 11405

Foreign Residents:

    Thrace: (2) ii BC  IG II² 8909 (LGPN IV (1))

Εὔιος

Athens: (1) m. ii AD  IG II³ (4) 565, 6

Εὔιππος

Athens: (1) s. iii BC  IRhamnous 33, 5

Athens?: (2) s. iv BC   IG II² 12756 (f. Σωφρόνη); (3) ~ Din. fr. lxii

Εὐκαδμίδης

Athens:

—Kollytos: (1) 327/6 BC  IG II² 1195 = SEG LVIII 108, 6 (PA 5667)

—tribe Kekropis: (2) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 20 (Εὐκαδ̣[μίδης?])

Εὔκαδμος

Athens:

—Anakaia: (1) 319/18 BC  IG II² 387 = Osborne, Naturalization D 35, 4 f.; IG II² 388 + SEG XXI 313, 2; IG II² 390 + SEG XXI 315, 2; Ag. XVI 101, 3; 102, 3; 103, 2

Athens?: (2) iv BC  RE (-) (sculptor)

Εὔκαιρον

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) iv/iii BC  IG II² 8867 (LGPN III.B s.v. Εὔκαιρον (2)) (d. Σώφιλος)

Εὔκαιρος

Athens: (1) 161/2 AD  IG II² 2085, 80 (Κλ. Εὔκαιρο[ς])

—Besa: (2) 188/9 AD  Ag. XV 419, 15 ([Εὔ]καιρος: s. Πρῖμος)

—Marathon: (3) ii AD  Ag. XV 347, 7 ([.]ὐλ. Εὔκαιρος); (4) 109/10 AD  IG II² 2017, 37; (5) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 4 ([Φά?]β. Εὔκα[ιρ?]ος)

Athens*: (6) hell.-imp. SEMA 1845; (7) i-ii AD  SEMA 1844; (8) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 31 (Π. Αἴλ. Εὔκαιρος: epeng.)

Εὐκαρπᾶς

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 828

—tribe Antiochis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 311 (s. Ἑρμογένης)

Athens?: (3) 161-212 AD  IG II² 2280, 20 (s. Ὀρέντης)

Athens*: (4) 169/70 AD  IG II² 2097, 154 (s. Ἐλευσίνιος: epeng.); (5) 194/5 AD   IG II² 2191, 142 (epeng.); (6) ~ IG II² 2191, 155 (epeng.)

Εὐκαρπία

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 68 (d. Ἡρακλείδης); (2) v-vi AD  IG II² 13403 (SEMA 2783 a)

—Salamis: (3) iii BC  IG II² 10195 (d. Χαρίτων)

Athens*: (4) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 162-163 no. 9, 3, 5, 8 (m. Ἀμέθυστος)

Εὐκαρπίδης

Athens: (1) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 7; (2) 187/8 AD  IG II² 2113, 38 (Εὐ[κα]ρπίδης: I f. Εὐκαρπίδης II); (3) ~ (Εὐ[κα]ρπίδης: II s. Εὐκαρπίδης I); (4) 199-208 AD  IG II² 2203, 89 (Εὐκαρπίδ[ης])

—Azenia: (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 159 (s. Μελπομενός); (6) 167/8 AD  Ag. XV 371, 69 f. (f. Μᾶρκος)

—Berenikidai: (7) 196-211 AD  IG II² 2224 + SEG XXI 626, 2; IG II³ (4) 850, [4] (s. Ἔκπαγλος); (8) 199-208 AD  IG II² 2203, 40, 53, 80; SEG XXVI 247, 7 f. (I f. Μ. Αὐρ. Εὐκαρπίδης II); (9) ~ (Μ. [Αὐρ.] Εὐκαρπίδης: II s. Εὐκαρπίδης I)

—Koile: (10) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 20 (s. Ἰσίδοτος); (11) c. 216-254 AD  Follet, Athènes p. 433 no. 12, 8; pp. 406 ff. no. 8, 41; pp. 414 ff. no. 9, 10; IG II² 2223, 15, 35; 2235, 8, 58?; 2237, 26; 2239 + AE 1950-51, p. 43 no. 21, 8, 23; Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 11 (f. Ὀνήσιμος, Σύντροφος)

—Marathon: (12) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 17; cf. SEG XXXVIII 156 (f. Διονύσιος); (13) c. 174-221 AD  IG II² 2103, 152 f.; 2207, 71; 2208, 42; 2223, 39 (Διονύσιος ὁ καὶ Εὐκαρπίδης)

—Paiania: (14) c. 20 BC  Ag. XV 293, 41 (f. Φιλήμων)

—Pambotadai: (15) c. 30 BC  Ag. XV 286, 47 (f. Δημήτριος)

—Peiraieus: (16) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 5 (s. Πρόβος)

—Skambonidai: (17) 255/6 AD   IG II² 2245, 16, 123? (Αὐρ. Εὐκαρπίδης: s. Ἀφροδίσιος, ?f. Φιλουμενιανός); (18) ~ IG II² 2245, 122 (Αὐρ. Εὐκαρπίδης: s. Ἀφροδίσιος: deme - S.G.B.)

—Trikorynthos: (19) iv/v AD  SEG XXII 330, 7 f.; Neue Inschriften von Olympia 10, 24, 27 (SEG XLV 412) (Αὐρ. Εὐκαρπίδης: s. Ζώπυρος, f. Αὐρ. Ζωσίμη)

—tribe Hadrianis: (20) 255/6 AD   IG II² 2245, 244 (s. Δράκων I); (21) ~ IG II² 2245, 252 f. (Εὐκαρπί(δης): f. Δημύλος, Ἀσκληπιάδης)

—tribe Ptolemais: (22) 255/6 AD  IG II² 2245, 153, 310 (f. Κέλσος)

Athens?: (23) imp. SEMA 1846 ([Εὐκ]αρπίδη[ς]); (24) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 39; (25) 128-131 AD   IG II² 2041, 23 (Εὐκ[αρ]πίδης); (26) ~ IG II² 2041, 28 f.

Athens*: (27) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 134 (s. Κάρπος: epeng.); (28) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 21 (Λεύ. Εὐκαρπίδης: s. Θησεύς: epeng.); (29) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 24 (Εὐκαρπί(δης): s. Ἐπίκτητος: epeng.); (30) 184/5 AD  IG II² 2128, 192 (s. Καλλικράτης: epeng.); (31) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 130 (Εὐκαρπίδ̣[ης]: epeng.); (32) 255/6 AD  IG II² 2245, 433 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (33) 87/8 AD  IG II² 1996, 112 (LGPN V.B (1)) (f. Βίων)

Εὔκαρπος

Athens: (1) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 73 ([Ε]ὔκαρπο[ς]); (2) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 74 ([Εὔκα]ρπο[ς]); (3) c. 195 AD  SEG LIX 174, 18; (4) c. 199/200 AD   IG II² 2124, 21; (5) ~ IG II² 2124, 28; (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 25 (Αὐρ. Εὔκαρπος: s. Εὔπλους); (7) v-vi AD   IG II² 13346 (SEMA 2740 + SEG XXXV 192) (s. Ἀφροδίσιος); (8) ~ IG II² 13402 (SEMA 2739) (Εὐκά̣[ρπιο]ς - edd.)

—Acharnai: (9) 45/6 AD  IG II² 1945, 60 (s. Εὔστροφος)

—Apollonieis: (10) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 204 (f. Βακχύλος)

—Athmonon: (11) i AD  IG II² 1991, 5 ([Εὔ]καρπος: I f. Εὔκαρπος II); (12) ~ ([Εὔ]καρπος: II s. Εὔκαρπος I); (13) s. i AD  IG II³ (4) 405, 4 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Azenia: (14) c. 180 AD  IG II² 2128, 85 (s. Δαίδαλος II)

—Berenikidai: (15) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 13 (f. Ἔκπαγλος); (16) 158/9 AD   IG II² 2063, 13 (II s. Εὔκαρπος I); (17) ~ IG II² 2063, 13 f. (I f. Εὔκαρπος II, Ἔκπαγλος); (18) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 40 (f. Εὔφημος); (19) 186/7 AD  SEG XVIII 83, 7 ([Εὔ]καρπος: f. Ἔκπαγλος)

—Cholargos: (20) 167/8 AD  Ag. XV 371, 34 (s. Ἀχαϊκός)

—Eroiadai (Antiochid): (21) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 47 (s. Τίμων); (22) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 50 (I f. Εὔκαρπος II); (23) ~ (II s. Εὔκαρπος I)

—Gargettos: (24) 142/3 AD  IG II² 2049, 43; 3740, 24 (f. Ἐπίγονος); (25) 184/5 AD  IG II² 2128, 23 (s. Εὐάγγελος)

—Kephale: (26) c. 169-212 AD  IG II² 2097, 82; Ag. XV 440, 4 (s. Ἔρως)

—Kephisia: (27) 173/4 AD  IG II² 2103, 42 (f. Ἀπολλώνιος)

—Kyrteidai: (28) 145/6 AD  IG II² 2052, 67 (I f. Εὔκαρπος II); (29) ~ (II s. Εὔκαρπος I)

—Leukonoion: (30) 165-170 AD   Ag. XV 370, 7, 12 (I f. Ἰσίδωρος I, Εὔκαρπος II); (31) ~ Ag. XV 370, 8 ([Εὔ]καρπος: III s. Ἰσίδωρος I); (32) 165-170 AD  Ag. XV 370, 12 ([Ε]ὔκαρπος: II s. Εὔκαρπος I)

—Marathon: (33) ii AD  SEMA 412; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 36 ([Ε]ὔκαρπος - Lambert, [Πολ]ύκαρπος - SEG: s. Ἡρακλείδης); (34) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 22-4 (I f. Χείλων, Λυσίμαχος, Ἀγαθόπους); (35) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 18 (II s. Χείλων); (36) 150/1 AD  IG II² 2065, 114 (Π. Εὔκαρ[π]ος)

—Melite?: (37) ii-iii AD  IG II² 6848; cf. LGPN V.B (15) (or Miletos: [Ε]ὔκαρπος)

—Oinoe (Aiantid): (38) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 82 (s. Ἀττικός II)

—Oion (Kerameikon): (39) 109/10 AD  IG II² 2017, 16 (I f. Εὔκαρπος II); (40) ~ (II s. Εὔκαρπος I); (41) s. ii AD  Ag. XV 421, 18 (f. Ἐπίγονος)

—P--: (42) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 6

—Paiania: (43) c. 160 AD  Ag. XV 437, 18 (s. Σωτᾶς); (44) ii/iii AD  IG II³ (4) 556 I; cf. PAA 6 p. 21 (I f. Διονυσόδωρος); (45) a. 217 AD  Ag. XV 477, 23; cf. PAA 7 p. 297 (II s. Διονυσόδωρος)

—Paionidai: (46) 163/4 AD  IG II² 2086, 72; 2087, 9, 44 (s. Ἀχώριστος I)

—Pallene: (47) 173/4 AD  IG II² 2103, 163 (s. Ἀριστόνικος)

—Phaleron: (48) 154-172 AD  IG II² 1739, 5; 2067, 224 (s. Διονύσιος); (49) 163/4 AD  IG II² 2086, 165 (s. Θεοδόσιος)

—Philaidai: (50) c. 115 AD  IG II² 2020, 88 (s. Αἰαξο--?)

—Phyle: (51) f. ii AD  IG II³ (4) 1120, 1; 1129, 3; 1130, 13 (s. Διονύσιος I, Κρανάη); (52) c. 200 AD  IG II² 7752, 2 (f. Διονύσιος)

—Sounion: (53) 163-182 AD  IG II² 2086, 176 f.; 2087, 54; Ag. XV 402, 20 (f. Σάλβιος, Ἀρτεμίδωρος); (54) 181/2 AD  Ag. XV 402, 13 (s. Φιλοκράτης)

—Sphettos: (55) 143/4 AD  IG II² 2050, 82 (s. Φιλῖνος I); (56) 152/3 AD  Ag. XV 422, 2; 454, 7 (s. Θεογένης); (57) 167-178 AD  Ag. XV 371, 18; 386, 4 f.; 420, 22 + PAA 7 p. 298 (f. Ἀπολλοφάνης); (58) 168/9 AD  Ag. XV 371, 13 (s. Θεόδοτος)

—tribe Aiantis: (59) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 110 (s. Ἀλέξανδρος I); (60) 238-242 AD   IG II² 2239, 299 (f. Ἀττικός); (61) ~ IG II² 2239, 302 (s. Ζώσιμος)

—tribe Aigeis: (62) 238-242 AD  IG II² 2239, 71 (s. Εὐτύχης); (63) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 67

—tribe Akamantis: (64) 142/3 AD  IG II² 2049, 59; (65) ii/iii AD  Ag. XV 432, 5; (66) a. 212 AD  Ag. XV 440, 20 (f. Δίων)

—tribe Antiochis: (67) c. 205 AD  Ag. XV 447, 24 (I f. Εὔκαρπος II); (68) ~ (II s. Εὔκαρπος I); (69) 238-242 AD  IG II² 2239, 312 (s. Ἡρακλείδης I)

—tribe Attalis: (70) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 181 (f. Ἑρμείας); (71) f. iii AD  Ag. XV 459, 3 ([Ε]ὔκαρπος)

—tribe Erechtheis: (72) 255/6 AD  IG II² 2245, 55 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Hadrianis: (73) 203-205 AD  IG II² 2199, 102 (I f. Εὔκαρπος II); (74) ~ (II s. Εὔκαρπος I)

—tribe Hippothontis: (75) 255/6 AD  IG II² 2245, 339 (s. Εὔπορος I)

—tribe Oineis: (76) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 100 ([Εὔ]καρπος: I f. Εὔκαρπος II); (77) ~ ([Εὔ]καρπος: II s. Εὔκαρπος I); (78) 238-242 AD  IG II² 2239, 252 (I f. Εὔκαρπος II); (79) ~ (II s. Εὔκαρπος I); (80) 238-242 AD  IG II² 2239, 256 (Γραικήϊος Εὔκαρπος)

—tribe Pandionis: (81) 182-196 AD  IG II² 2066, 8 (I f. Εὔκαρπος II); (82) ~ (II s. Εὔκαρπος I)

—tribe Ptolemais: (83) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 35 ([Αὐρ.] [Εὔ]καρπος)

Athens?: (84) m. i AD  IG II² 1987, 4; cf. Hesp. 16 (1947) p. 68; (85) 45/6 AD   IG II² 1969, 21; (86) ~ IG II² 1970, 12 (f. Διόδωρος); (87) s. i AD   IG II² 1998, 25; (88) ~ IG II² 1998, 22; (89) s. i AD  IG II² 1998, 23; (90) 100/1 AD  IG II² 2030, 35 f. (f. Ἐπίκτητος); (91) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 22 (s. Θεογένης); (92) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 50; (93) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 34 (f. Εὔπορος); (94) ~ IG II² 2023, 15 f. (f. Εὔτυχος, Νίκων); (95) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 19 f., 81 (f. Στάχυς, Ζώσιμος); (96) c. 120 AD  IG II² 2018, 47 (s. Ἀλεξ[--]); (97) 155/6 AD  IG II² 2068, 115 (s. Ἀσκλη.); (98) 161-212 AD  IG II² 2280, 25 (f. Δαμᾶς); (99) c. 200-210 AD  SEG LIX 175 B II, 3; (100) iii AD   IG II² 2073, 24 (s. Νη[--]); (101) ~ IG II² 2073, 33 (f. Ὄνασος); (102) iii AD  IG II² 2073, 40 (f. Εὔοδος); (103) iv-v AD  Ag. VII pp. 33-4; (104) inc. Unp. (Bibl. Hadr., tit. sep.); cf. PAA 7 p. 288 (Εὔκαρπο[ς])

Athens*: (105) ?hell. IG II² 8492 ([Εὔ]καρπος); (106) i AD  IG II² 8207; (107) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 63 (f. Ἐπικτᾶς); (108) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 3 (epeng.?); (109) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 27 (s. Κάλλων: epeng.); (110) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 35 (Ε[ὔ]καρπος: I f. Εὔκαρπος II); (111) ~ (Ε[ὔ]καρπος: II s. Εὔκαρπος I: epeng.); (112) ~ IG II² 2022, 36 (Ε[ὔκ]αρπος: s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (113) 135/6 AD  IG II² 2001, 18 (s. Διόφαντος: epeng.); (114) 139/40 AD   IG II² 2044, 101 (s. Μούνιχος: epeng.); (115) ~ IG II² 2044, 118 (f. Πρέπων); (116) 139/40 AD  IG II² 2044, 126 (Κλ. Εὔκαρπος: epeng.); (117) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 4 ([Εὔ]καρπος: s. Εὔοδος: epeng.); (118) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 19 (s. Γοργίας: epeng.); (119) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 21 (s. Φίλιππος: epeng.); (120) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 69 (f. Νικίας); (121) 142/3 AD   IG II² 2049, 112 ([Εὔκα]ρπος: s. Ὑγῖνος: epeng.); (122) ~ IG II² 2049, 146 (s. Γραφικός: epeng.); (123) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 97 (s. Φίλων: epeng.); (124) s. ii AD  IG II² 2082, 44 (s. Ἑρμείας: epeng.); (125) 155/6 AD   IG II² 2068, 140 (II s. Εὔκαρπος I: epeng.); (126) ~ IG II² 2068, 140 f. (I f. Εὔκαρπος II, Τρόφιμος); (127) 155/6 AD   IG II² 2068, 151 (s. Ὑγῖνος: epeng.); (128) ~ IG II² 2068, 217 (s. Ἕσπερος: epeng.); (129) 155/6 AD   IG II² 2068, 222 (epeng.); (130) ~ IG II² 2068, 245 (Οὐάριος Εὔκαρπος: epeng.); (131) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 75 (f. Ἰσίδοτος); (132) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 89 ([Εὔ]καρπος: I f. Εὔκαρπος II); (133) ~ ([Εὔ]καρπος: II s. Εὔκαρπος I: epeng.); (134) 163/4 AD  IG II² 2086, 104 (f. Ἰσίων); (135) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 104 (Ε[ὔκ]αρπος: f. [--]ονας); (136) 167/8 AD  IG II² 2089, 36 (epeng.); (137) 169/70 AD   IG II² 2097, 100 (s. Ἔρως I: epeng.); (138) ~ IG II² 2097, 108 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (139) 169/70 AD   IG II² 2097, 126 (s. Μέλισσος: epeng.); (140) ~ IG II² 2097, 173 (f. Ζώσιμος); (141) 169/70 AD  IG II² 2097, 315 (s. Ζώσιμος: epeng.); (142) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 160 (s. Τελεσφόρος: epeng.); (143) ~ Follet, Athènes 5 B, 167 (s. Εὐέλπιστος: epeng.); (144) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 26 (Εὔκαρπος Μουσικός: epeng.); (145) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 21, 23 (I f. Ἐλεύθερος, Εὔκαρπος II); (146) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 23 (II s. Εὔκαρπος I: epeng.); (147) 179/80 AD  IG II² 2083, 80 (f. Εὐτυχᾶς); (148) 184/5 AD  IG II² 2128, 148 (I f. Εὔκαρπος II); (149) ~ (II s. Εὔκαρπος I: epeng.); (150) 184/5 AD  IG II² 2128, 196 (f. Ἐπίκτητος); (151) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 100 (epeng.); (152) 203-207 AD   IG II² 2199, 165 f. (I f. Ἀκίνδυνος, Εὔκαρπος II); (153) ~ IG II² 2199, 166 (II s. Εὔκαρπος I: epeng.); (154) 203-210 AD  IG II² 2207, 62 (epeng.); (155) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 117 ([Εὔκ]α̣ρπος: epeng.); (156) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 120 (epeng.); (157) 255/6 AD   IG II² 2245, 455 (epeng.); (158) ~ IG II² 2245, 465 (epeng.); (159) v-vi AD  Ag. XXI F 323

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (160) i BC/ i AD  IG II² 6311; SEG XXXVI 294 (date) (LGPN V.B (5)) (s. Εὔπορος); (161) i-ii AD  IG II² 9597 (LGPN V.B (6)) (s. Διοκλῆς); (162) imp. Ag. XVII 598 = SEMA 1322 (LGPN V.B (3)) (f. Ὀνησώ); (163) ~ IG II² 9598 a (LGPN V.B (4)) (s. Νικίας); (164) c. 116 AD   IG II² 2026, 43 (LGPN V.B (9)) (s. Ζώσιμος); (165) ~ IG II² 2026, 39 (LGPN V.B (8)) (s. Ἀλέξανδρος); (166) c. 116 AD  IG II² 2026, 51 (LGPN V.B (10)) (s. Μηνόδωρος); (167) m. ii AD   IG II² 9598 (LGPN V.B (11)) (s. Καλλίμαχος); (168) ~ IG II² 9599 (LGPN V.B (12)) (s. Φιλόξενος); (169) ii/iii AD  IG II² 9898 = GVI 1795 (LGPN V.B (13)) (f. Τελεσφόρος)

    Caria, Miletos?: (170) m. ii AD  IG II² 9836 (LGPN V.B (14))

Εὐκαρπώ

Athens:

—Alopeke: (1) i-ii AD  IOrop 599 (d. Χαρήσιος)

Εὐκατάλλακτος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 238-242 AD   IG II² 2239, 16, 209 f. (Αὐρ. Εὐκατάλλακτος: I f. Ῥόδιππος, Εὐκατάλλακτος II); (2) ~ IG II² 2239, 210 (II s. Αὐρ. Εὐκατάλλακτος I)

Εὐκέλαδος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 29, 10 (Εὐκέλ[αδ]ος?: s. Φειδίας)

Εὔκηρος

Athens:

—Rhamnous: (1) c. 120 AD  Ag. XV 322, 62

Athens*: (2) c. 120 AD  IG II² 2018, 90 ([Ε]ὔκηρος: epeng.?)

Εὔκλεια

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7394 (PA 5668) (?m. Σωστράτη, Ἀσπασία, Αἰσχίνης II (all Skambonidai)); (2) m. iv BC   IG II² 11407; cf. SEG XXVI 360 (-κλεα); (3) ~ IG II² 11408 (-κλεα); (4) m. iv BC  IG II² 11408 a = AIUK 4.6 (2022) no. 29; (5) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 8, 11, 13; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date); (6) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 65; (7) imp. IG II² 5866 (Εὔ[κλ]ε̣ια: d. Ἡρακλείδης); (8) f. ii AD  IG II² 3528 + add. p. 351 (m. Ἀθηναΐς)

—Hamaxanteia: (9) hell.-imp. SEMA 94 (d. Ἑρμοκλῆς)

—Lakiadai: (10) f. iii BC  IG II² 6623 (PA 5669) (d. Κωμαῖος)

Athens?: (11) c. 450-425 BC  CAVI 7521; (12) c. 430-420 BC  Hope Vases p. 64 no. 114 = CAVI 7851 (-κλεα); (13) f. iv BC   SEG LVIII 231; (14) ~ Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 7 p. 302 (d. Εὔκλειτος); (15) iv BC  IG II² 11414 (PA 5668a); cf. SEG LI 278 (d. Εὔανδρος); (16) iv-iii BC   IG II² 11409; (17) ~ IG II² 11415 (d. Τύριος); (18) c. 360 BC  SEMA 2516 (d. Φιλοκυδίς); (19) m. iv BC  IG II² 11406; (20) iii BC  IG II² 11410; (21) iii-ii BC  Ag. XVII 818; (22) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 86?, 130; (23) 213/12 BC  BGU 1974 + 2398, 40 (-κλεα: d. Τ[--]); (24) ii-i BC  Ag. XVII 819 (Εὔκλει[α]); (25) i BC  IG II² 11411

Athens*: (26) iv-iii BC  Ath. 583e (het.); (27) ii-i BC  IG II² 11412; (28) i BC-i AD  SEMA 1848 (Εὔκ̣[λει]α)

Foreign Residents:

    Macedonia (Mygdonia), Thessalonike: (29) i-ii AD  IG X (2) (1) 1024 (II² 8841/2 (LGPN IV (4))) (d. Ζώπυρος)

    Phoenicia, Ptolemais: (30) i AD  IG II² 10121 (d. Ἀλέξανδρος)

    Syria, Antioch: (31) i AD  IG II² 8184 (d. Ζωΐλος)

Εὐκλείδας

Foreign Residents:

    Argolis, Hermione: (1) ?i AD   IG II² 8499 = AIUK 3 (2018) no. 8 (LGPN III.A (10)) (-κλί-: I f. Εὐκλίδας II); (2) ~ IG II² 8499 = AIUK 3 (2018) no. 8 (LGPN III.A (11)) (-κλί-: II s. Εὐκλίδας I)

    Phokis: (3) iv BC  IG II² 10493 = CAT 2.785 (LGPN III.B (25))

Εὐκλείδης

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 403 = CAVI 6427 (-δς); (2) c. 500-480 BC  CIG 7875 (vase); (3) ?v BC  Ath. 3a (PA 5679); (4) 464 BC  IG I³ 1144, 27 (PA 5670) (-δς); (5) 410/9 BC  IG I³ 375, 17 (PA 5672); (6) 408/7 BC  IG I³ 110, 3 f. (PA 5673); (7) 405 BC  IG I³ 1032, 386 (Εὐκλείδ(ης)); (8) 403/2 BC  Develin, AO p. 199 (PA 5674) (archon epon.); (9) f. iv BC  Is. fr. xiv (PA 5675); (10) 355/4 BC  IG II² 1696, 13; cf. PAA 11 Suppl. p. 129 ([Εὐκ]λείδης - Morgan, [Ἡρακ?]λείδης - IG: s. Εὔκλῆς); (11) s. iv BC  D.L. iii 42 (cf. PA 5677); (12) ?345/4 BC  D. xix 162 and Schol. (PA 5678); (13) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 434 (Εὐκλεί[δης?]); (14) iii-ii BC  IG II² 6284; (15) 156/5 BC  ID 1417 A I, 121 (Εὐκ̣λ̣ε̣ί̣δ̣η̣ς); (16) 138/7 BC  FD III (2) 11, 9 (Εὐκλε[ίδ]ης: s. Ἀντίγονος); (17) 106/5 BC  FD III (2) 49, 18, 32 (f. Τίμων); (18) s. i AD  FD III (4) 61 (BCH 94 (1970) p. 688) ([Λ]εύκιος Λικί[νιος] [Εὐ]κλείδης); (19) 232-234 AD  IG II² 2237, 45, 52 (f. Διονύσιος, Ἡρακλείδης); (20) inc. RE (8) + Supplbd. 5; PA 5677 (sculptor)

—Aithalidai: (21) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 108 (PA 5684) (s. Εὐκλῆς)

—Aixone: (22) s. iv BC  SEMA 54 (f. Φιλῖνος); (23) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 13 (PA 5685) (f. Εὐκλῆς)

—Alopeke: (24) c. 370 BC  Ag. XV 492, 121; SEG LX 205 (deme) (PA 5676) (Εὐκλείδ[ης])

—Ankyle: (25) 420/19 BC  IG I³ 473, 8 (PA 5683) (Εὐκ[λ]είδς)

—Aphidna: (26) ?iv BC  SEG LIV 253

—Athmonon?: (27) f. iv BC  SEG XXIV 197, 32 (I f. Εὐκλείδης II); (28) ~ (II s. Εὐκλείδης I)

—Cholargos: (29) m. iv BC  IG II² 7780 (PA 5695) (s. Ξενοκράτης)

—Cholleidai: (30) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 35 (PA 5696) (f. Δαμασίας); (31) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 39 (PA 5697) (Εὐκλείδ[η]ς: f. Φιλόξενος)

—Eitea: (32) c. 144/5 AD   IG II² 2059, 58; Follet, Athènes p. 375 no. 3, 26 (I f. Εὐκλείδης II ὁ καὶ Δημοσθένης); (33) ~ Follet, Athènes p. 375 no. 3, 26 (Εὐκλείδ[ης] ὁ καὶ Δημοσθένης: II s. Εὐκλείδης I)

—Eroiadai (Hippothontid): (34) m. iv BC  IG II² 1153 = IEleusis 67, 3 f. (f. Μεταγένης)

—Gargettos: (35) s. iv BC  IG II² 7372 (PA 5687)

—Halai (Aixonides): (36) m. iv BC   IG II³ (4) 223, 15 (PA 5686) (f. Εὐκλῆς); (37) ~ IG II² 5481 (cf. Peek, AG 1 p. 8 no. 10) (Εὐκλ[--]: f. Εὐκλ[--]); (38) 330-320 BC  IG II³ (4) 1439

—Halai (Araphenides): (39) c. 370 BC  Ag. XV 492, 65 (s. Εὐχάρης)

—Ikarion: (40) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 27, 90 (PA 5689) (f. Ἀριστοφάνης)

—Koile: (41) iv-iii BC  IG II² 6486 (PA 5690) ([Εὐκ?]λείδης: f. Εὐαίνετος)

—Melite: (42) imp. SEMA 427 ([Εὐ]κ̣λίδης̣)

—Myrrhinous: (43) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 33 (PA 5691) (f. Αἰσχίας)

—Oe: (44) m. iv BC  IG II² 6958 = CAT 172 (f. Ξενοκράτεια)

—Oinoe (Aiantid): (45) 304/3 BC  Ag. XV 59, 31; 61, 270 (s. Εὐκλῆς)

—Oion: (46) iv BC  IG II² 7009 ([Εὐ]κλείδης: f. Φιλοχάρης)

—Paiania: (47) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 61 b (f. Φρῦνος)

—Pallene: (48) ii-i BC  SEMA 537 (f. Θεόδωρος); (49) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 16 (Ε̣[ὐκλ]ε̣ίδης: f. [...]ικλῆς); (50) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 97 (PA 5698 + PAA 7 p. 309 (name)) (Εὔκλ̣εινος? - IG: f. Αἰγιαλός)

—Peiraieus: (51) c. 444 BC  IG I³ 455, 19 (PA 5693) (Εὐκλεί[δς]: f. Διονύσιος); (52) 281/0 BC  IG II³ (1) 882, 22 (s. Λυσίστρατος)

—Phaleron: (53) 184/5 AD  IG II² 2128, 89 (s. Σώζων)

—Phlya: (54) ii-i BC  IG II² 7679 (s. Ἀμύντας)

—Phyle: (55) m. ii BC  Ag. XV 156, 16; Tracy, ALC p. 150 (date)

—Prasiai: (56) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 35 (f. Εὐδεκράτης)

—Rhamnous: (57) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 30; cf. SEG XLIV 51 (date)

—Skambonidai: (58) imp. IG II² 7398 (Εὐκλ(ε)ίδης: s. Ὄνατος)

—Sounion: (59) inc. IG II² 7428 (Ε[ὐκ]λείδ[ης]: f. [Διο]νυσ[--])

—Sphettos: (60) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 88 (PA 5694) (Εὐκλε[ίδης])

—Thorikos: (61) c. 340 BC  Ag. XV 39, 12 ([Ε]ὐκλείδης: s. Εὐθίας)

—Thria: (62) 122/1 BC  IG II² 1006, 51 (PA 5688) (f. Θεοτέλης)

—Xypete: (63) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 107 (PA 5692)

—tribe Aiantis: (64) c. 411 BC  IG I³ 1186, 79 (-δς); (65) 401/0 BC  SEG LXII 50 II, 23 (Εὐκλε[ίδης?])

—tribe Aigeis: (66) s. v BC  IG I³ 1168, 12 (PA 5671) ([Ε]ὐκλεί[δς]); (67) v/iv BC  X., HG ii 3. 2 (PA 5680)

—tribe Erechtheis: (68) 459 BC   IG I³ 1147, 12 (PA 5681) ([Εὐ?]κλείδς); (69) ~ IG I³ 1147, 147 (PA 5682) (Εὐκλείδ[ς])

Athens?: (70) v BC  Arist., Po. 1458 b 6; (71) iv BC   IG II² 2349, 5 ([Ε]ὐκλεί[δης]); (72) ~ Lync. ap. Ath. 242b-c; Hegesand. ap. Ath. 250e (s. Σμικρίνης); (73) m. iv BC  SEMA 1849; (74) f. iii BC  SEG XLIV 105, 4 (Εὐκλε[ίδης]?); (75) ?iii BC  CIA App. 29, 3 (Εὐκλε(ί)δης); (76) 241/0 BC  IG II² 1284, 21 f., 28 (s. Ἀντίμαχος); (77) iii-iv AD  Ag. VII p. 34

Athens*: (78) f. iv BC  IG II² 2346, 56 ([Εὐκ]λείδης: s. [...]όλαος); (79) 155/6 AD  IG II² 2068, 240 (Κλ. Εὐκλείδης: epeng.)

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (80) iv BC  IG II² 10502; 10503 (LGPN I (22)) (f. Εὐκλῆς)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (81) s. iv BC  Plu., Mor. 842C (LGPN IV (3))

Εὔκλεινος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 no. 174 ([Εὔ]κ̣λινος)

—Probalinthos: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 61 (-κλι-: f. Ἀρχένεως)

Εὐκλείτη

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11837 (d. Εὐκλῆς)

Εὔκλειτος

Athens:

—Eleusis: (1) ii-i BC  IG II² 6032 (PA 5699) (f. Εὐκόλιον); (2) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 36 ([Εὔκλει?]τος: s. Κράτης)

—Lamptrai: (3) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 16 ([Εὔ?]κλειτος)

Athens?: (4) f. iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 7 p. 302 (f. Εὔκλεια)

Εὐκλέων

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 8 (s. Ἀντίοχος)

—Aithalidai: (2) 112/11 BC  ID 2248, 12 (s. Θεόδωρος I)

—Aphidna: (3) iv BC  IG II² 5730 (PA 5700) (f. Ἀρίστων)

—Cholargos: (4) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 140 (I f. Εὐκλέων II); (5) ~ (II s. Εὐκλέων I)

Athens?: (6) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 332-333 no. 7, 1 (Εὐ[κλ]έων); (7) s. iv BC  IG II² 2347, 21

Εὐκλῆς

Athens: (1) 575-550 BC  Ag. XXI K 1 = CAVI 549 (-κλς); (2) s. vi BC  Kokalos 33 (1987) p. 103 = CAVI 3005; (3) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480; (4) f. v BC  Plu., Mor. 347c (PA 5701); (5) 490-480 BC  ARV² p. 468 no. 146 = CAVI 5599 (-κλς); (6) 475-450 BC  Ag. XXI C 24 = CAVI 499 (Ε̣ὐκλ̣[ῆ]ς); (7) c. 450-425 BC  CAVI 6558 (-κλς); (8) s. v BC  Th. iv 104. 4 (PA 5704); (9) 427/6 BC  Develin, AO p. 124 (PA 5709) (s. Μόλων: archon epon.); (10) v/iv BC   Lys. fr. li (PA 5706); (11) ~ IG II² 11417 (Εὐκλ[ῆ]ς); (12) 355/4 BC  IG II² 1696, 13; cf. PAA 11 Suppl. p. 129 (Εὐκλείος (gen.): f. Εὐκλείδης); (13) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 6, 8; (14) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 60; (15) ?iv/iii BC  IG II² 2741 = Finley, SLC p. 131 no. 39, 6; (16) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 79; (17) 138/7 BC   FD III (2) 11, 9 (s. Σάτυρος); (18) ~ FD III (2) 23, 10 (s. Γλαυκίας); (19) 130/29 BC  Thompson, New Style Coinage 406-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 5707); (20) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 637-40; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 5707); (21) 107-104 BC  Thompson, New Style Coinage 745-58; 777-800; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5708); (22) 106/5 BC  FD III (2) 28, 30; (23) ?m. i AD  IG II² 1987 a, 6; (24) i/ii AD   Ag. XVIII H480, 5; H481 (I f. Εὐκλῆς II); (25) ~ Ag. XVIII H480, 5 ([Εὐκ]λῆς: II s. Εὐκλῆς I)

—Acharnai: (26) f. iv BC   IG II² 1952, 38 (PA 5721) ([Ε]ὐκλῆς: s. Ἐπιτ[--]); (27) ~ IG II² 5797 (PA 5718) (f. Παγχαρίων); (28) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 97 (PA 5719); (29) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 18 (PA 5720) (s. Ἀριστείδης)

—Aigilia: (30) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 103 (PA 5711) (s. Σωκράτης)

—Aithalidai: (31) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 109 (PA 5712) (f. Εὐκλείδης); (32) 123-105 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 114; IG II² 1011, 1, 31; IRhamnous 61, 3; J., AJ xiv 150 (PA 5713) (s. Ξένανδρος)

—Aixone: (33) s. iv BC  SEMA 54 (f. Φ[...]ις); (34) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 13 (PA 5714) (s. Εὐκλείδης); (35) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 29 (Εὐκ̣λ̣ῆ̣ς̣: f. Δημήτριος)

—Alopeke: (36) ?180/79 BC  IG II³ (1) 1304, 23

—Ankyle: (37) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 124 (PA 5710)

—Aphidna: (38) m. iv BC  IG II³ (4) 1368, 6 (PA 5717) (f. Κόμων); (39) f. i BC  IG II³ (4) 385, 7; Ag. XV 275, 9 (I s. Ἀμφίας, Κλεοκράτεια (Trinemeia), f. (ad.) Εὐκλῆς II); (40) m. i BC  IG II³ (4) 385, 6 (II s. (nat.) Οἰνόφιλος, s. (ad.) Εὐκλῆς I)

—Athmonon: (41) 45/6 AD  IG II² 1945, 81; SEG XVI 137 (deme)

—Berenikidai: (42) iii/ii BC  IG II³ (1) 1223, 8; 1231, [51]; 1307, [13]; 1310, 38; 1320, 10; 1321, [11]; 1337, [47]; 1345, 15; 1346, [4]; 1383, [5 f.] (I f. Εὐκλῆς II); (43) c. 210-175 BC  IG II³ (1) 1177, 47, [74]; 1223, 8; 1231, [51]; 1232, 6, 78; 1235, 36; 1263, [25]; 1274, [17 f.]; 1301, 40; 1307, [13], 114; 1310, 38, 117; 1320, 10; 1321, [11], [80]; 1337, 47, 75 f.; 1345, 15; 1346, [4]; 1355, [7]; 1366, 9; 1383, [5]; Ag. XV 145, 4; 179, [31]; 191, 7 (II s. Εὐκλῆς I)

—Cholargos: (44) 281/0 BC  Ag. XV 72, 13 (PA 5734) (f. Εὐφάνης); (45) s. iii BC  SEG XXVIII 147, 7 (Εὐκ[λῆς?]: I f. Εὐφάνης); (46) 166/5 BC  IG II³ (1) 1270, 18 (Εὐκ[λ]ῆς: II s. Εὐφάνης)

—Cholleidai: (47) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 40 (f. Ἐπικράτης)

—Eitea: (48) c. 105 BC  IG II² 2448, 2; Tracy, ALC p. 208 (date) (PA 5722) (f. Πολύστρατος)

—Epieikidai: (49) s. ii BC  ID 1830, 6 (Ε[ὐ]κ̣λ̣ῆ̣ς̣: s. Θεοφίλη (Perithoidai))

—Erchia: (50) 171/2 AD  Ag. XV 406, 43 (f. Καρπόδωρος)

—Eroiadai (Antiochid): (51) 303/2 BC  Ag. XV 62, 343 (s. Εὐθυ[--])

—Eupyridai: (52) s. i BC  IG II² 2461, 109 (PA 5723) (f. Σαραπίων)

—Halai (Aixonides): (53) iv BC  AD 11 (1927/8) p. 39 (II s. Εὐκλῆς I); (54) ~ (I f. Εὐκλῆς II); (55) m. iv BC   IG II² 5481 (cf. Peek, AG 1 p. 8 no. 10) (Εὐκλ[--]: s. Εὐκλ[--]); (56) ~ IG II² 1594, 20; IG II³ (4) 1440 (s. Λακλῆς); (57) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 15 (PA 5715) ([Εὐ]κλέης: s. Εὐκλείδης); (58) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 69 (Ε̣ὐ̣κ̣λ̣ῆς: f. Εὐθήμων); (59) 330-320 BC  IG II³ (4) 1439; (60) c. 258-230 BC  IG II³ (1) 986, 53; FD III (2) 77, 1 (I f. Εὐκλῆς II); (61) ~ (II s. Εὐκλῆς I); (62) iii/ii BC  Ag. XVI 306, 4; IG II³ (4) 1628; 1695 (f. (ad.) Ἀμυνόμαχος)

—Kedoi: (63) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 463 (cf. APF 12444) (f. Εὐθυκλῆς)

—Kephale: (64) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 2 (PA 5724) (s. Εὔνομος)

—Kerameis: (65) 336/5 BC  Ag. XV 42, 291 (-κλέης)

—Kolonos: (66) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 52 (PA 5725) ([Ε]ὐκλῆς: s. Θεοκλῆς)

—Marathon: (67) c. 125-100 BC  ID 2630, 12; Ameling, Herodes Atticus 2 p. 36 (stemma) (I f. Εὐκλῆς II); (68) ~ (II s. Εὐκλῆς I); (69) ii/i BC  FD III (2) 28, 13; Ag. XV 267, 34; Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 37 f. (stemma) (III s. Ἡρωΐδης I, f. Ἡρωΐδης II); (70) s. i BC  IG II² 1719, 2; 1728, 6; 1730, 3; IG II³ (4) 12, 3; IG II² 3530 = IEleusis 344, 5 f.; IG II² 6812, 2? (cf. add. p. 881); ID 1627, 2; 2632, 8; FD III (2) 57, 5; 58, 1; 59, 3; 60, 3; 61, 3; 62, 4; 63, 4; 64, 3; Hesp. 4 (1935) pp. 58 f. no. 21, 1; SEG XLVI 274; SEG LXVI 153, 1, 5; Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 42-9 (stemma) (IV s. Ἡρωΐδης II, f. Πολύχαρμος, Κλ. Ἡρωΐδης III, Σιμάριον: archon epon. - c. 46-43 BC); (71) f. i AD  IG II² 1989, 4 + AE 1968, p. 210 no. 2 b (cf. SEG LIX 170); IG II² 6812; Hesp. 4 (1935) pp. 58 f. no. 21, 1 (V ?s. Πολύχαρμος, f. Κλ. Ἡρωΐδης III, Κλ. Εὐκλῆς VI, Σώστρατος, Σιμάριον); (72) 53-67 AD  IG II² 1989, 3 f. + AE 1968, p. 210 no. 2 b; IG II² 3934 = IEleusis 355; SEG XXI 499, 1 + RCA p. 107; IG II² 2294 B + SEG LVII 153; IEleusis 354 (Τι[β.] [Κλ.] Εὐκλῆς: VI s. Εὐκλῆς V)

—Melite: (73) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 8 (PA 5727) (s. Λυσίας)

—Myrrhinous: (74) iv BC  SEG LIII 222 = LVII 217 (s. Ἰσχυρίας)

—Oinoe (Aiantid): (75) 304/3 BC  Ag. XV 59, 31; 61, 270 (f. Εὐκλείδης)

—Oion: (76) iv BC  SEMA 487

—Pallene: (77) f. i AD  IG II² 3925 = IG XII (5) 636; cf. LGPN I s.v. (36) (or Keos)

—Perithoidai: (78) s. iv BC  IG II² 7219; Ag. XV 62, 182 (PA 5729) (s. Αἰσχύλος); (79) s. ii BC   ID 1830, 4 (f. Θεοφίλη); (80) ~ IG II² 2332, 50 (= PA 5730); IG II² 961, 21; SEG XLI 115 II, 37, 53 (s. Ἀριστοκλῆς)

—Phaleron: (81) m. iv BC  IG II² 1238 = SEG XXXVIII 128, 2, 13 (Εὐ[κ]λῆς: f. Εὐγείτων)

—Phlya: (82) 138/7 BC  FD III (2) 7, 11; 8, 8; 10, 14 (I s. Τιμᾶναξ I, f. Τιμᾶναξ II); (83) 98/7 BC  FD III (2) 10, 15 (II s. Τιμᾶναξ II); (84) c. 14-70 AD  IG II³ (4) 1041, [4]; 1042, [1]; [1043]; IG II² 3261 = IEleusis 334, 3; IG II² 3530 = IEleusis 344, 11; IG II² 3604 = IEleusis 364, 5; IG II² 4722 = IEleusis 358, 13; IEleusis 335, 2 (f. (ad.) Κλεώ)

—Phrearrhioi: (85) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 54 (f. Καλλίστρατος)

—Potamos: (86) c. 225 BC  IG II³ (1) 1145, 9 (I f. Εὐκλῆς II); (87) ~ (II s. Εὐκλῆς I)

—Rhamnous: (88) c. 400 BC  SEG XVII 92, 3 ([Ε]ὐκλῆς)

—Semachidai: (89) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 12

—Sphettos: (90) 183/2 BC  IG II² 2332, 143 (PA 5731) (s. Ζωΐλος I); (91) s. ii BC  IG II³ (4) 369, 5 (f. Ζωΐλος)

—Trinemeia: (92) 305-302 BC  Ag. XV 58, 35; 61, 106; 62, 295 (PA 5733) (s. Φιλοκλῆς); (93) c. 260-240 BC  IG II³ (1) 921, 8, 97; 922, 102; 983, 36; 1006, [15] (s. Φιλοκλῆς); (94) c. 229-213 BC  IG II³ (1) 1144, 29 f., 105 f.; 1152, 72; 1153, [57]; 1155, 51, 142 f.; 1162, 58, 124; 1168, [53], 129; 1197, 17; 1212, [4] (s. Φιλοκλῆς); (95) 164-139 BC  Ag. XV 220, 56; 221, 8; 222, 14; 225, 59; 226, 10, 85; 239, 11?; 240, 124 (?s. Φιλοκλῆς); (96) s. ii BC  IG II² 7571 (PA 5733a) (f. Κλεοκράτεια)

—Xypete: (97) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 105 (PA 5728); (98) m. iii BC  IG II³ (1) 1081, 8 (s. Εὐ[--])

—tribe Aiantis: (99) 196-201 AD  IG II² 2132, 55 (Δέκκιος Εὐκλῆς)

—tribe Aigeis: (100) s. v BC  IG I³ 1168, 9 (PA 5703) (-κλς)

—tribe Akamantis: (101) 409 BC  IG I³ 1191, 189 (PA 5705) ([Ε]ὐκλς)

—tribe Oineis: (102) s. v BC  IG I³ 1168, 22 (PA 5702) (-κλς)

—tribe Pandionis: (103) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 13

Athens?: (104) f. iv BC  IG II² 10609/10 (f. Ἐπιφίλη); (105) iv BC  IG II² 11837 (f. Κηφισία, Εὐκλείτη); (106) 365-354 BC  IG II³ (4) 481, 3; 483, 5; 484, 3; 485, 4; 487, 4; 490 (Stephanis 958); (107) m. iv BC   SEMA 2320; (108) ~ IG II² 12292; (109) f. iii BC  IG II³ (1) 1110, 5; (110) 236/5 BC  IG II² 1297, 26 ([Εὐ]κλῆς); (111) ?i AD  IG II² 2471 a, 2; (112) ii AD  Ag. XVII 899 (s. Εὐάρεστος, Λυσιμάχη); (113) inc. SEG LVI 311; (114) ~ IG II² 11416

Athens*: (115) 405 BC  IG I³ 1032, 433 (metic?); (116) 402-399 BC  IG II² 145 = Ag. XVI 52, 4, 15, 19; And. i 112 (PA 5732) (f. Φιλοκλῆς (Trinemeia)); (117) iv-iii BC  SEG XLI 247 (s. Πύρρος: metic); (118) m. iv BC  IG II² 120, 12; 1440, 6 f. (Εὐκ[λ]ῆς: slave); (119) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 110 (freed.); (120) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 59; (121) 278/7 BC  IG II² 1277, 19, 37; (122) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 23 (s. Βάκχιος: epeng.); (123) 169/70 AD  IG II² 2097, 282 (f. Ἀφροδίσιος)

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (124) iv BC  IG II² 10502; 10503 (LGPN I (22)) (s. Εὐκλείδης)

    Ionia, Ephesos: (125) m. iv BC  IG II² 8505 (LGPN V.A (3)) (f. Αἰσχυλῖνος)

    Phoenicia, Sidon: (126) i BC  IG II² 10281 (s. Ἀπολλόδωρος)

    Other: (127) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 106 (f. Βίοττος)

Εὐκόλη

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 62 ([Εὐ?]κόλη: freed.)

Εὐκολίνη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11422 (PA 5734c); (2) c. 410-400 BC  IG II² 13026 = IG I³ 1292 (PA 5734d); (3) c. 400-375 BC  SEMA 1850; (4) f. iv BC  SEMA 1857 (SEG LVIII 232); (5) iv BC   SEG LVII 263; (6) ~ IG II² 11421 (PA 5734h) ([Εὐ]κολίνη); (7) c. 390 BC  SEMA 1851; (8) c. 380-370 BC  SEMA 1858 (d. Ἀντιφάνης); (9) 368/7 BC  IG II² 1424, [1] (cf. p. 799); 1424 a, 354 (pp. 800 ff.); 1425, 296; 1428 add., 165; (10) c. 360 BC  IG II² 11723 (PA 5734i) (d. Εὐπόλεμος); (11) m. iv BC   IG II² 11812 (PA 5734e); (12) ~ IG II² 7456, 6 (m. Διοκλῆς (Steiria), Κλεώ (Steiria)); (13) m. iv BC   SEMA 1852; cf. SEG XLIX 263; (14) ~ SEMA 1853; (15) m. iv BC  IG II² 11424 (d. Χαρίτων); (16) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 9, 15; 1515, 3 f.; (17) s. iv BC   IG II² 1529, 20; (18) ~ SEMA 1605; (19) iii BC   IG II³ (4) 966; (20) ~ IG II³ (4) 1144, 1 (d. Ἀμφίμαχος, Φιλουμένη); (21) c. 100 BC  IG II² 1943, 11 (Εὐκο[λίνη?])

—Acharnai: (22) m. iv BC  IG II² 7098 (d. Ἀχαρνίων)

—Aphidna: (23) s. iv BC  IG II² 6569, 7 (PA 5735) (d. Ἀριστογείτων, m. Μενέξενος III (Kydathenaion))

—Kephisia: (24) f. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 7 p. 330 (d. Εὔθιππος)

—Marathon: (25) iv BC  Unp. (Brauron, tit. sep.); cf. Hesp. 16 (1947) p. 264; PAA 7 p. 330 (d. Ἑρμόδωρος)

—Phaleron: (26) f. iv BC  IG II² 7614, 7 (PA 5737) (d. Ναυσίστρατος)

—Phlya: (27) m. iv BC  IG II² 7680 (PA 5738) (d. Δημήτριος)

—Potamos: (28) m. iv BC  IG II² 7261; 7273 (PA 5736) (d. Ἀρίστιππος, m. Τιμοκράτεια)

—Skambonidai?: (29) m. iv BC  IG II² 7395 = 11207 (?d. Δόκιμος, Νικίππη)

Athens?: (30) v/iv BC   IG II² 11419 (PA 5734a); (31) ~ IG II² 11423 (d. Μητρόδωρος); (32) ?iv BC   SEMA 1854; (33) iv BC  IG II² 11031 (PA 5734f) (Εὐκολίν(η)); (34) ~ SEMA 1855; (35) iv BC   SEMA 1856 ([Εὐ]κολίνη: ?d. Ἀναξ̣ι̣[--]); (36) ~ Hesp. 16 (1947) p. 263 no. 13, 4 ([Εὐ]κολίνη); (37) m. iv BC  IG II² 11419 a (PA 5734b); (38) s. iv BC   SEMA 1859 ([Εὐκ]ολίνη: d. Ἐπικράτης); (39) ~ CIA App. 95 b, 9 + JÖAI 7 (1904) pp. 119 f. (Ε(ὐ)κο(λ)ίνη); (40) ?iii BC   CIA App. 39, 18; (41) ~ CIA App. 9, 13 (Εὐκο[λί]νη); (42) ?iii BC  CIA App. 160 a, 3 ([Εὐ]κολίν[η]); (43) c. 259-257 BC  IG II³ (1) 1010, 104, 119; (44) inc. IG II² 11420 (PA 5734g)

Athens*: (45) c. 346 BC  IG II² 9203; cf. AM 81 (1966) p. 84

Εὐκόλιον

Athens:

—Eleusis: (1) ii-i BC  IG II² 6032 (PA 5739) (d. Εὔκλειτος)

Εὐκολίων

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1598 + SEG XXI 573, 13, 15 ([Εὐ]κ̣ο̣λίω[ν]: f. Ἀντικράτης)

—Anagyrous: (2) c. 380 BC  IG II² 1928, 35 (cf. APF pp. 196 f.) (Εὐκο[λίων]); (3) m. iv BC  IG II³ (4) 54, 18; Kroll, Ath. Allot. Plates 23 f (s. Πύρρακος)

Athens*: (4) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 8 (Εὐκ[ο]λίων)

Εὔκολον

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 11426 (Ε[ὔκ]ολον: d. Λυσανίας); (2) ~ CIA App. 138 = SEG LXV 170, 10 ([Εὔκ]ολον); (3) iii BC  SEMA 812, 4 (IRhamnous 251) (d. Ἀριστ[--]δης)

—Prospalta: (4) iii BC  IG II² 7308 ([Ε]ὔκολον: d. Καλλίας)

Athens?: (5) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 9 (Ε[ὔ]κολον); (6) m. iv BC  IG II² 11425; (7) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 6

Foreign Residents:

    Herakleia: (8) iv BC  IG II² 8652 (d. Ὀνήσιμος)

Εὔκολος

Athens:

—Eupyridai: (1) s. ii AD  SEG XIV 133, 3 f., 6 ([Εὔκ]ολος: s. Ζώσιμος I, f. Ζώσιμος II)

—Pambotadai: (2) ?iii AD  IOrop 577 (Δημήτριος ὁ καὶ Εὔκολ[ος]: s. Δημήτριος)

—Pithos: (3) f. iii BC  SEMA 806 (IRhamnous 245) (f. Φειδοστράτη)

Athens?: (4) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 94, 106, 177 (doctor?)

Εὐκομίων

Athens:

—Keiriadai: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 131 (PA 5740) (f. Εὔκομος)

Athens?: (2) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 61, 6; PAA 7 p. 332 (name) (Εὐκ[ο]μίων)

Εὔκομος

Athens:

—Keiriadai: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 131 (PA 5741) ([Εὔκο?]μος: s. Εὐκομίων)

Εὐκοσμίδης

Athens: (1) c. 540-530 BC  IG I³ 1265 (-δς)

—Lamptrai: (2) hell. SEG L 829 XXV, 1 (s. Ἀπολλόδωρος)

Εὐκράτεια

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (1) m. iv BC  IG II² 10303 (LGPN III.A (7)) (d. Ἀρίστων)

Εὐκράτης

Athens: (1) 592/1 BC  Develin, AO pp. 38 f. (PA 5742) (archon epon.); (2) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (Ε(ὐ)κράτς); (3) c. 500-480 BC  CAVI 5729 (-τς: kalos); (4) v BC  Th. iii 41 ff. (PA 5745) (f. Διόδοτος); (5) m. v BC  Ag. XXV 109-11 (-τς - 110-11: s. Εὐδράμων); (6) 432/1 BC  IG I³ 365, 5 (Εὐκράτ̣[ς]); (7) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 47 (PA 5744) (-τς); (8) 422 BC  IG I³ 76, 34; cf. PAA 7 p. 334 (-τς - IG, [Ἀσ]τ̣υκράτς? - PAA); (9) 411 BC  Ar., Lys. 103; (10) iv BC  IG II³ (4) 1028; (11) c. 360 BC  IG II² 11427 (PA 5746b) (s. Καλλικράτης); (12) s. iv BC  Ag. XIX PA 1, 3 (?s. Μα[--]); (13) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 640-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5746) (Εὐκρά(της)); (14) ii AD  Luc., Gall. 8 ff.; Luc., Philops. 5 ff.; Luc., Herm. 11 (s. Δείνων, f. Μνάσων, Εὐκρατίδης: fict.)

—Aixone: (15) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 19 (PA 5748) (f. Ἐπικράτης)

—Anagyrous: (16) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 13 (PA 5750) (Εὐκ̣ράτης)

—Anaphlystos: (17) c. 330 BC  Ag. XV 46, 62 (PA 5751); (18) 138/9 AD  Ag. XV 333, 21 (I f. Εὐκράτης II); (19) ~ (II s. Εὐκράτης I)

—Aphidna: (20) s. iv BC  IG II² 2496, 12, 19, 23-5, 27 (PA 5752) (s. Ἐξηκίας)

—Athmonon: (21) c. 330 BC  IG II² 1927, 40; SEG XXVIII 190 (deme) (PA 5756) (s. Πολυκράτης)

—Besa: (22) iii BC  IG II² 5899 (s. Σωκράτης)

—Cholleidai: (23) s. i BC  IG II² 2461, 117 (cf. PA 4647) ([Εὐκρ]άτης: s. Εἰρηναῖος); (24) 14/13 BC  IG II² 1721, 4 (s. Εἰρηναῖος)

—Epikephisia: (25) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 7 (PA 5754) (s. Λυσικράτης); (26) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 544 f. (Εὐ[κράτ]ης: f. [--]το[ς]); (27) f. iii BC  IG II² 3850 (PA 5753) (f. Σωστράτη); (28) 169/70 AD  IG II² 2097, 195 (I f. Εὐκράτης II); (29) ~ (II s. Εὐκράτης I)

—Euonymon: (30) 356/5 BC  IG II³ (4) 246, 4 (cf. APF 4386) (I s. Στρόμβιχος II); (31) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 64, 72 (cf. APF 4386); (32) 196/5 BC   IG II³ (4) 357 A, 8 (cf. PA 5755) (I f. Εὐκράτης II); (33) ~ IG II³ (4) 357 A, 8 (PA 5755) (II s. Εὐκράτης I)

—Hagnous?: (34) f. iii AD  Ag. XV 459, 10; Ag. Inv. I 7064 (unp.) (cf. PAA 18 pp. 77-8) ([Εὐ]κράτης: s. Φιλώτερος)

—Halai (Aixonides): (35) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 68 (Εὐ̣κράτης: f. Σωκράτης)

—Halimous: (36) ?iv BC  IG II² 5539 (PA 5749)

—Kikynna: (37) 167/8 AD  Ag. XV 371, 37 (s. Σέλευκος I)

—Kydantidai: (38) s. v BC  PA/APF 5757; RE (5) (s. Νικήρατος I)

—Lakiadai: (39) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 59; (40) 156/5 BC  ID 1416 B II, 61 f.; 1417 C, 66 (f. Κράτης); (41) ii AD  IG II² 6627 (f. Μητρόδωρος)

—Lamptrai: (42) c. 328-322 BC  IG II³ (1) 360, 9; IG II² 1631, 492, 557, 561 (PA/APF 5758); (43) hell. SEG L 829 XX, 3 (f. Διονυσία); (44) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 11 ([Ε]ὐκράτης)

—Melite: (45) s. v BC  Ar., Eq. 254; PCG 3 2 p. 99 fr. 149; p. 366 fr. 716; cf. RE (3) (PA 5759)

—Paiania: (46) 94/3 BC  ID 2081, 2; 2094, 4; 2104, 9; 2487, 1 (PA 5760) (s. Διονύσιος)

—Pallene: (47) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 104 (PA 5761) ([Εὐ]κράτης: s. Εὔξενος)

—Peiraieus: (48) 337-322 BC  Luc., Dem. Enc. 31 (= PA 5762); IG II³ (1) 320, 4 (s. Ἀριστότιμος)

—Pergase: (49) f. iv BC   IG II³ (4) 677 (PA 5763) (Ε[ὐκρά]της: f. Σάτυρος); (50) ~ IG II³ (4) 678 (PA 5764) ([Ε]ὐκράτης: s. Σάτυρος); (51) f. iv BC  SEG XLIX 318, 1, 8 f. + PAA 11 Suppl. p. 130; (52) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 116 (s. Ὀρθοκλῆς)

—Phaleron: (53) c. 330 BC  Ag. XV 46, 36 (PA 5766)

—Phyle: (54) i/ii AD   IG II² 2030, 6, 30; 3746 a; 7671, 6 (Follet, Athènes p. 174) (I s. Ἑρμίας, f. Εὐκράτης II, Πρῖμος); (55) ~ IG II² 2030, 29; 3746 a (II s. Εὐκράτης I)

—Probalinthos: (56) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 42 (Εὐκ[ρ]άτης: f. Εὐθύδημος)

—Semachidai: (57) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 79

—Skambonidai: (58) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 27 (PA 5765) (f. Ἀντικράτης)

—Thria: (59) 345/4 BC  IG II² 1443, 4; cf. NPA p. 144 ([Εὐκ]ράτης?: f. Πολυάρατος)

—tribe Aiantis: (60) c. 411 BC   IG I³ 1186, 88 (-τς); (61) ~ IG I³ 1186, 130 (-τς)

—tribe Hadrianis: (62) m. ii AD  Ag. XV 339, 9 ([Φ]λάουιος Εὐκράτης)

—tribe Hippothontis: (63) 194/5 AD  IG II² 2191, 87 (s. Φιλοκράτης I)

—tribe Kekropis: (64) ?447 BC  IG I³ 1162, 30 (PA 5747) (-τς)

Athens?: (65) iv BC  Ath. 241d-242a; cf. PCG 2 p. 49 fr. 48 etc.; 4 p. 342 fr. 8; 5 p. 280 fr. 1; 7 p. 763 fr. 10; pp. 763 f. fr. 11, 3 (ὁ ἐπικαλ. Κόρυδος); (66) c. 360 BC  IG II² 13050 ([Ε]ὐκράτης: I f. Χαρητίδης); (67) ~ ([Ε]ὐκράτης: II s. Χαρητίδης); (68) i AD  IG II² 2002, 4; (69) ?i AD  IG II² 2449, 2 (PA 5746a) ([Ε]ὐκράτης); (70) s. i AD  IG II² 1992, 13

Athens*: (71) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 49 ([Ε]ὐκράτης: freed.); (72) 155/6 AD  IG II² 2068, 221 (f. Ἀμφίων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (73) i AD  IG II² 9638 (LGPN V.B (28)) (f. Ζωσίμη); (74) inc. IG II² 9434 (LGPN V.B (14)) (f. Ἀρτέμιον)

    Kardia: (75) iii BC  IG II² 8960 (LGPN IV (14)) (f. Εὔφρων)

Εὐκρατίδης

Athens: (1) ii AD  Luc., Philops. 27 (s. Εὐκράτης, Δημαινέτη: fict.)

Εὐκρίνης

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 342 (slave)

Εὔκριτος

Athens: (1) m. v BC  SEG LXIII 66 = Grammateion 5 (2016) p. 53 (vase) (Ε[ὔ]κριτος); (2) v/iv BC  Lys. fr. lii (PA 5769); (3) ii AD   Luc., DMeretr. 6 (fict.); (4) ~ Luc., Symp. 5 etc. (f. Χαιρέας: fict.)

—Agryle: (5) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 57

—Araphen: (6) iii BC  IG II² 5693 (I f. Εὔκριτος II); (7) ~ (II s. Εὔκριτος I)

—Epikephisia: (8) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 91 (I f. Εὔκριτος II); (9) ~ (II s. Εὔκριτος I)

—Halai (Araphenides): (10) c. 370 BC  Ag. XV 492, 61 ([Εὔ]κρ[ιτ]ος: s. Δαίταρχος)

—Kephisia: (11) iv/iii BC  IG II² 6416 (s. Θέρσανδρος)

—Kolonai (Antiochid): (12) ?334/3 BC   IG II³ (4) 81, 62 (cf. PA 5770) (I f. Εὔκριτος II); (13) ~ IG II³ (4) 81, 62 (PA 5770) (Εὔκρι[το]ς: II s. Εὔκριτος I)

Athens?: (14) m. iv BC  IG II² 11428 (Εὔκριτ[ος]: s. Τιμῶναξ); (15) ?iii BC  CIA App. 41, 2 ([Ε]ὔκριτος)

Εὐκταῖος

Athens:

—Eiresidai: (1) 161/0 BC  IG II² 956 I, 66 (PA 5771) (f. Ἀπολλώνιος); (2) f. i BC  IG II² 5993; FD III (2) 26 II, 10 (f. Ἀπολλώνιος)

—Ptelea: (3) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 6 (s. Εὐκτήμων)

—Xypete: (4) f. iv BC  IG XII (5) 542, 42 (cf. APF 10814) (I f. Νικόδημος, Εὐκταῖος II); (5) 334-320 BC  IG II² 1156 II, 21; IG II³ (4) 323, 5 (PA/APF 5773) (II s. Εὐκταῖος I, f. Νικίας II); (6) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 20 (PA/APF 5774) (III s. Νικίας I)

Εὐκτᾶς

Athens:

—Sounion: (1) c. 115 AD  IG II² 2020, 54 (f. Μᾶρκος)

Εὐκτημονίδης

Athens:

—Aixone: (1) m. iv BC  IG II² 5425 (PA 5776) ([Εὐ]κτημονίδης: s. Τελέσανδρος); (2) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 15 (= PA 5775); SEG LIX 183 (deme) (Εὐκτημο[νίδης])

—Eleusis: (3) 357/6 BC  IG II³ (4) 57, 1 (PA 5777) ([Εὐκτ]ημονίδης: s. Ἀμφι[--])

—Phegous: (4) c. 370 BC  Ag. XV 492, 30 (PA 5778) (Εὐκτημονίδ[ης])

Εὐκτήμων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1151, 10 (PA 5779) (Εὐκτμν); (2) v BC  RE (10); (3) s. v BC  Arist., Rh. 1374 b 36 (PA 5780); (4) 415 BC  And. i 35 (PA 5781); (5) 412/11 BC  Th. viii 30. 1 (PA 5782); (6) ?407/6 BC  IG I³ 114, 4 (Εὐκτ[μν?]); (7) f. iv BC  [D.] l 18 f.; [D.] l 24-7 (PA 5783); (8) iv BC   SEMA 1860 (Εὐκ̣τ̣ήμων); (9) ~ SEG XXIV 262, 5; (10) m. iv BC  D. xxii and hypoth.; D. xxiv and hypoth. (PA 5784); (11) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 428; (12) c. 330-320 BC  IG II² 1578 II, 4 (s. Κτησ[--]); (13) 299/8 BC  IG II³ (1) 844, 1; 845, 2; 877, 13, 16; IG II² 1271, 4; D.H., Din. 9; SEG XXI 738 b + Hesp. 35 (1966) p. 242 (PA 5786) (archon epon.); (14) iii BC  Marcadé II pp. 79 ff. (f. Νικήρατος)

—A--: (15) m. iv BC  IG II² 2386, 11 (PA 5789) (f. Ἐπικράτης)

—Aixone: (16) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 72 (PA 5790) (Εὐκτ(ήμων?): f. Ἀντικράτης)

—Aphidna: (17) 332/1 BC  IG II³ (1) 348, 9 (PA 5793) (f. Δημήτριος)

—Bate: (18) c. 175-97 BC  IG II² 957, 31; 2444, 6; FD III (2) 3, 8; 6, 13; 13, 5; 27, [19]?; 252, 1 (PA 5794) (s. Καλλίας II, f. Καλλίας IV)

—Eitea?: (19) m. iv BC  IG II³ (4) 1371 (PA 5788) ([Εὐκ]τ̣ήμων: s. [--]κλῆς)

—Eleusis: (20) 459/8 BC  IG II² 2318, 45 (PA/APF 5795)

—Euonymon: (21) iv BC   IG II² 6168 (cf. PA 5797) ([Εὐκ]τήμων: I f. Εὐκτήμων II); (22) ~ IG II² 6168 (PA 5797) ([Εὐ]κτήμ[ων]: II s. Εὐκτήμων I); (23) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 102 (PA 5796) (f. [--]ρατος)

—Halai (Aixonides): (24) c. 368-322 BC  IG II² 1632, 180 f.; IG II³ (4) 223, 19 (PA/APF 5791) (s. Εὐθήμων); (25) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 99 (PA 5792) (s. Κηφισοφῶν)

—Keiriadai: (26) c. 155 BC  Ag. XV 226, 72

—Kephisia: (27) c. 460-364 BC  Is. vi passim (PA/APF 5798) (f. Φιλοκτήμων I, Ἐργαμένης, Ἡγήμων)

—Kerameis: (28) 336/5 BC  Ag. XV 42, 288

—Kopros: (29) m. iv BC  D. xxi 165 (PA/APF 5787) (s. Αἰσίων)

—Kydathenaion?: (30) 408/7 BC  Develin, AO p. 171 (PA 5799 and add.) (or Kytheros: archon epon.)

—Lousia: (31) s. iv BC  D. xxi 103; D. xxi 139; Ag. XV 62, 192 (PA 5800) (f. Χαρίας); (32) c. 345-334 BC  CID II 31, 74, 96; 79 A I, 13 (= PA 5785); CID II 119, 23 (s. Χαρίας)

—Lousia?: (33) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 88; SEG XXV 184 (date)

—Melite: (34) m. ii BC  ID 1444 Aa, 57 (I f. Εὐκτήμων II); (35) 141/0 BC  ID 1444 Aa, 55, 57; 1450 A, 4 (PA 5801) (II s. Εὐκτήμων I)

—Myrrhinous: (36) iv BC  SEMA 448, 1, 4

—Oion (Kerameikon): (37) v/iv BC  [D.] xliii 42-6 (PA/APF 5802) (s. Εὐβουλίδης I)

—Pelekes: (38) 281/0 BC  Ag. XV 72, 215 (f. [--]κίδης)

—Perithoidai: (39) 307/6 BC  IG II² 463 + SEG XXV 78, 125 (s. Αἰσχύλος)

—Ptelea: (40) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 47 (PA 5803) (f. Ἀπολλόδωρος); (41) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 6 (f. Εὐκταῖος)

—Skambonidai: (42) 322 BC  IG II² 1632, 106, 142 (PA/APF 5804)

—Sounion: (43) 87/8 AD  IG II² 1996, 72 + SEG XVI 138 (f. Ἄκτιος)

—Steiria: (44) 178/7 BC  IG II² 1327, 3 (PA 5805) (s. Εὐμαρείδης)

—Trikorynthos: (45) imp. Ag. Inv. I 7558 (unp.) (f. Δωρόθεος)

—tribe Attalis: (46) f. iii AD  Ag. XV 459, 14 (f. Ἑρμῆς); (47) a. 218 AD  Ag. XV 480, 14 ([Εὐκ]τήμων: I f. Εὐκτήμων II); (48) ~ ([Εὐκ]τήμων: II s. Εὐκτήμων I)

—tribe Erechtheis: (49) 490 BC  SEG LVI 430, 16 (Εὐκτμν)

—tribe Pandionis: (50) s. v BC  IG I³ 1193, 44 (Εὐκτμν)

Athens?: (51) her. RE s.v. Philogenes (1) (f. Φιλογένης, Δάμων); (52) ?iv BC  CIA App. 65, 1; (53) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 175

Athens*: (54) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 67, 71, 74, 77

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (55) 87/8 AD  IG II² 1996, 111 (LGPN V.B (5)) (Εὐκτή.: f. Ἀσκληπιόδωρος)

    Euboia, Eretria: (56) 215 BC  IRhamnous 43, 2, 32 (LGPN I (8)) (s. Χαρίας)

    Methone: (57) s. v BC  IG II² 9330 (LGPN IV (5))

    Pontos, Sinope: (58) iv BC  SEMA 1391 = CAT 2.316 (LGPN V.A (6)) (s. Καλλίμαχος)

Εὔκτητος

Athens: (1) c. 336/5 BC  IG II² 1517, 75; SEG XXI 553, 37 (Εὔκτητ[ος?])

Athens?: (2) v/iv BC  IG II² 11429

Εὐκτίμενος

Athens:

—Anagyrous: (1) m. ii BC  SEG LI 184, 1 (s. Θεομήδης, Φιλία (Eupyridai))

—Eitea (Antiochid): (2) ii BC  SEMA 195 (s. Εὔδημος); (3) 162-139 BC  Ag. XV 240, 5, 26, 34, 41, 43, 46, 57; SEG XLI 115 III, 10 (s. Εὔδημος); (4) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 261 (PA 5772) (Εὐκ[τ]ίμε[νος]: s. Εὔδημος)

—Eupyridai: (5) iv BC  SEG XXI 636, 3 + PAA 7 p. 346 (Εὐκτή[μων] - SEG: f. Πολυκτήμων: name, deme - PAA); (6) 324/3 BC  IOrop 353 A, 81 (I f. Εὐκτίμενος II); (7) ~ (II s. Εὐκτίμενος I); (8) m. iii BC  IG II³ (1) 1016, 2; 1017, 3; 1018, [2]; AM 85 (1970) p. 214 nos. 175-7; Hesp. 46 (1977) p. 132 no. 81; p. 133 no. 83 (f. Πολυκτήμων); (9) m. ii BC  SEG LI 184, 3 (f. Φιλία)

—Paiania: (10) m. iv BC  IG II² 1623 + SEG XXVIII 140, 1 f.; SEMA 513 (s. Ὀρσιμένης I, f. Ὀρσιμένης II)

Εὐκτίτης

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11429 a (Εὐκτίτο (gen.)); (2) iii BC  IG II² 2356, 36

Εὐλαμπίδης

Athens:

—tribe Antiochis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 146 (-δς)

Εὐλίμενος

Athens*: (1) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 127 (s. Ὀνήσιμος: epeng.)

Εὐλόγιστος

Athens:

—Melite: (1) 45/6 AD  IG II² 1945, 66 (f. Σωκράτης)

Εὔλογος

Athens:

—Phyrrhinesioi: (1) c. 196-216 AD  IG II² 2132, 58; Ag. XV 472, 54 (s. Κλεώνυμος II)

—Sphettos: (2) 139/40 AD  IG II² 2044, 64

Athens?: (3) iv BC  SEMA 2081 (f. Κραττίδας)

Athens*: (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 131 (f. Πρωτεύς); (5) 235/6 AD  IG II² 2235, 168 (Αὐρ. Εὔλογος: epeng.)

Εὔλυπος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 21, 4

Εὐμάθης

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 2936 (PA 5806)

—Phaleron: (2) s. v BC  X., HG ii 3. 2 (= PA 5807); Ag. XIX P 2 abc, 7

Athens?: (3) iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 338-339 no. 11, 4 (Εὐμάθ̣[ης]); (4) iv-iii BC  SEG XIX 177, 14; (5) m. iv BC   IG II² 11430 (PA 5806a); (6) ~ IG II² 12401 (f. Πάμφιλος); (7) s. iv BC  IG II² 11431

Athens*: (8) f. iv BC  Is. fr. xvi (metic/freed.); (9) s. iv BC  SEG XXXV 134, 27 (CAVI 1752) (ΕUΜΑΘ: slave)

Foreign Residents:

    Crete, Gortyn: (10) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 50 (LGPN I (1)) (mercen.)

Εὐμαθίης

Foreign Residents:

    Kappadokia: (1) ii AD  IG II² 8955 a, 2 (p. 884 (LGPN V.C (1))) (Εὐμαθ[ί]ης)

Εὐμαθίς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11432

Εὔμαιος

Athens?: (1) i BC  IG II² 10956 (f. Βιότη)

Εὐμαρείδης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 15 (Εὐ[μαρ]εί[δς]?)

—Aigilia: (2) iv BC  SEG XXI 636, 5 ([Ε]ὐ[μ]αρίδης: s. Διοπείθης)

—Euonymon: (3) s. ii BC  IG II³ (4) 368; SEG XXXII 216, 22; FD III (2) 23, 21; 27, 14 (cf. BCH 99 (1975) p. 192); Thompson, New Style Coinage 500-2; 544-6; 669-85 + Chiron 21 (1991) p. 9 (PA 5808 = 5809) (s. Εὐφάνης)

—Oion: (4) iii BC  IG II² 6992 (PA 5810)

—Steiria: (5) 178/7 BC  IG II² 1327, 3 (PA 5811) (-ρί-: f. Εὐκτήμων)

Εὐμάρης

Athens: (1) s. vi BC  IG I³ 627, 2; 628 B, 2; 629; 760; cf. PA 5812 (-ρς: f. Ἀντήνωρ, [--]ανδρος: painter); (2) c. 500 BC  ABV p. 666; CAVI 265 (-ρς: kalos); (3) c. 450-425 BC  SEG LXIV 70 (vase); (4) c. 425 BC  IG II² 11433 = IG I³ 1237 (PA 5812a)

Athens*: (5) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 97 ([Εὐ]μάρης: metic)

Foreign Residents:

    Aigina: (6) f. iv BC  IG II² 7963 = CAT 2.321 (LGPN III.A (1)) (f. Φανίς)

Εὐμαρία

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11434

Εὐμάριχος

Athens:

—Hestiaia: (1) m. iv BC  [D.] xxxv 20 (PA 5817) (Εὐμάχιρος - cod A, Εὔμαχος? - PA 5817: s. Εὔβοιος: name - Dind.)

Εὐμάρων

Athens:

—Azenia: (1) m. i BC  SEG XXVIII 92, 10 (s. Ζηνόδοτος)

Εὐμάχη

Athens*: (1) inc. IG II² 11435

Εὐμαχίδης

Athens:

—Hekale: (1) m. ii BC  IG II² 957 II, 28 (= PA 5813); SEMA 199 (I f. Ἀρίστανδρος); (2) 128/7 BC  SEG XV 104, 185 (II s. Ἀρίστανδρος)

Foreign Residents:

    Aigina: (3) ii BC  IG II² 7957 (LGPN III.A s.v. Εὐμαχίδας (1)) (f. Κριτόλα)

Εὐμαχίων

Athens: (1) 365-322 BC  IG XII (6) 257, 11

—Oinoe: (2) m. iv BC  IG II² 6984 a; AM 67 (1942) p. 100 no. 177 (name) ([Εὐμ]αχίων)

—tribe Hippothontis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 274 (-ν)

Εὔμαχος

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11859 (PA 5813a); (2) 411/10 BC  X., HG i 1. 22 (PA 5342); (3) m. iii BC  IG IX (1)² (1) 25, 70 (f. Περίανδρος); (4) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 397; 402-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5814); (5) 120/19 BC  ID 1808, 2; 1809, 3; IG II² 1018, 1?; FGrH 244 F 53 (PA 5815) (archon epon.); (6) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 38, 44, 51 (f. Ξενόφαντος); (7) 95/4 BC  Ag. XV 261, 54; SEG XLIV 53 (date)

—Alopeke: (8) 390-360 BC  IG II² 5556 = AIUK 4.6 (2022) no. 6 (PA 5816) (s. Εὐθύμαχος)

—Cholleidai: (9) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 138 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 5821) (f. Φιλόμηλος)

—Eupyridai: (10) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 51 (PA 5818) (s. Σωκράτης)

—Eupyridai?: (11) 321/0 BC  Ag. XVI 97, 5 ([Εὔμαχος?]: f. Σωκράτης)

—Kollytos: (12) iii AD  IG II² 6865, 3 (f. Στρατονίκη)

—Kolonos: (13) s. ii BC  IG II² 840, 34; 2452, 28; ID 2596, 4 (PA 5819) (s. Παυσίμαχος)

—Oinoe: (14) iv BC  IG II² 6973 (PA 5820)

—Peiraieus: (15) 303/2 BC  Ag. XV 62, 254 (f. Σύμμαχος)

—Rhamnous: (16) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 516 (PA 6015) (f. Φορμίων)

Athens?: (17) v/iv BC  SEMA 1861; (18) iv BC  IG II² 11436 (PA 5815a) ([Ε]ὔμαχος: s. Σιβύρτιος); (19) m. iv BC  IG II² 11605/6 (PA 5813b) (f. Ἡρακλείδης); (20) c. 258-254 BC  IG II³ (1) 1010, 118, 135

Foreign Residents:

    Laodikeia: (21) ii-i BC  IG II² 9167 (f. Ἀφροδισία)

Εὐμέδιππος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 9

Εὐμέδων

Athens: (1) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 3; pp. 59 f. no. 205 b, 3 ([Εὐ?]μέδων)

Εὔμειος

Athens:

—Rhamnous: (1) f. iv BC  SEMA 598 (f. Πατρόκλεια)

Εὐμελία

Athens: (1) c. 560 BC  CAVI 7944 (ABV p. 106 + AJA 58 (1954) p. 187 no. 3)

Εὐμένεια

Athens: (1) c. 100 BC  IG II² 2459, 5 (Εὐμένε[ια])

Εὐμένης

Athens: (1) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 5 (Εὐμέν[ς]); (2) iii/ii BC  IOrop 91, 1, 3 (PA 5822); (3) m. ii BC  ID 2140, 5; (4) ii AD  SEMA 529 ([Εὐ]μ̣ένης: f. [--]σ̣ικρ̣[άτης]); (5) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064 (unp.); cf. PAA 7 p. 361 (f. [--]μ̣ος); (6) inc. IG II² 4019 (Εὐμέ[νης])

—Anagyrous: (7) 480 BC  Hdt. viii 93 (PA/APF 5823)

—Azenia: (8) m. i BC  SEG XXVIII 92, 16; IG II² 1719 + SEG XXVIII 144, 10 (f. Διότιμος); (9) 139/40 AD  IG II² 2044, 67 (I f. Λυσίμαχος); (10) c. 139-170 AD  IG II² 2044, 75; 2097, 23 f., 217 f. (II s. Λυσίμαχος, f. Ἐράτων, Ἑρμείας); (11) c. 190-205 AD  Ag. XV 448, 18, 21; 458 + 395 = SEG LVIII 167, 32 (f. Ἡράκλειτος, Ἐράτων); (12) ?iii AD  AE 1973, pp. 89 f. no. 2, 5 ([Ε]ὐμένης?)

—Azenia?: (13) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 59 + Prak. Wilhelm p. 338 no. 18 ([Εὐμ]έ̣νης - Lambert, [Παμμ]έ̣νης - Hesp. Suppl.: s. Διότιμος)

—Cholleidai: (14) 201/2 AD  IG II² 2193, 63; 2194, 4 (I f. Εὐμένης II); (15) ~ (II s. Εὐμένης I)

—Euonymon: (16) 144/3 BC  ID 2593, 6

—Kedoi: (17) i/ii AD  IG II² 9182

—Oinoe: (18) f. ii BC  ID 1417 B II, 138; (19) ii-i BC  ID 2322, 2; (20) c. 160 BC  ID 1958, 5; 2605, 21 (I f. Εὐμένης II); (21) c. 160-143 BC  ID 1958, 4; 2593, 7; 2605, 21 (II s. Εὐμένης I)

—Oinoe (Aiantid): (22) s. ii BC  ID 2038, 1; 2061, 1; 2062, 1; 2063, 2; 2064, 1 f.; 2126, 5 (PA 5824) (f. Σωσίων)

—Peiraieus: (23) ii-i BC  IG II² 9669

—Phaleron: (24) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 17 (s. Παλατίων)

—Sphettos: (25) m. ii AD  Ag. XV 359, 9; 373, 13, 24; IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 3 (I f. Εὐμένης II, Ἀγαθοκλῆς); (26) c. 168-181 AD  Ag. XV 359, 9; 373, 13; IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 3, 63 f. (II s. Εὐμένης I, f. Μακρῖνος, Εὐμένης III); (27) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 66 (III s. Εὐμένης II)

—tribe Aiantis: (28) s. ii AD  IG II² 2084, 46 (Εὐμέ[νη]ς: I f. Εὐμένης II); (29) ~ (Εὐμέ[νη]ς: II s. Εὐμένης I)

—tribe Akamantis: (30) 203-205 AD  IG II² 2199, 93 (f. Ἑρμόδωρος)

—tribe Antiochis: (31) 145/6 AD  IG II² 2052, 107

—tribe Hippothontis: (32) imp. IG II² 2270, 10 ([Εὐμ]ένης: s. Ἀσκληπιάδης); (33) s. ii AD  IG II² 2084, 38 (Εὐμέ̣[νη]ς: s. Ἐπίνικος)

—tribe Leontis: (34) 187/8 AD  IG II² 2113, 84 (I f. Εὐμένης II); (35) ~ (II s. Εὐμένης I)

Athens?: (36) iv BC  SEMA 816 (IRhamnous 255) (f. Εὐβοΐς); (37) m. iv BC  IG II² 11437 (PA 5821a); (38) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 11; (39) c. 80 AD  IG II² 1995, 14 (f. Παράμονος)

Athens*: (40) m. ii AD  IG II² 2211, 29 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (41) 87/8 AD  IG II² 1996, 191 (LGPN V.B (7)) (s. Παλατίων)

    Cyprus: (42) s. iv BC  SEMA 844 = IRhamnous 283 (LGPN I (3))

    Pontos, Tieion: (43) 39/8 BC   IG II² 1043 I, 119 (LGPN V.A (41)) (I f. Εὐμένης II); (44) ~ IG II² 1043 I, 119 (LGPN V.A (42)) (II s. Εὐμένης I)

Εὐμήδης

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) p. 329 no. 5; (2) c. 195 AD  SEG LIX 174, 68

—Lamptrai: (3) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 29 (f. Σμικρίας)

—Leukonoion: (4) s. ii BC  IG II² 6730 (= PA 5826); FD III (2) 47, 16; 49, 31; cf. Stephanis 965 (s. Εὐγείτων I, f. Εὐγείτων II)

—Xypete: (5) m. iv BC  IG II² 1615, 51 (PA/APF 5827)

Athens?: (6) iii BC  IG II² 2325 + SEG XXVI 207, 13; PCG 5 p. 277; (7) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 17 (s. Δημήτριος)

Εὐμήλη

Athens: (1) c. 520-480 BC  Graef--Langlotz I 2742 = CAVI 1210 (Εὐμλ: kale)

Εὐμηλιάδης

Athens:

—Prospalta: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 122 (f. Εὔμηλος)

Εὐμηλίδης

Athens: (1) f. iv BC  [D.] xlix 11 (PA 5828); (2) ?340-330 BC  IG II² 1499, 13; (3) c. 320/19 BC  Ag. XIX P 38, 35, 39 (s. Λυ[--])

—Acharnai: (4) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 78 (I f. Ἀρκέων); (5) 344/3 BC  IG II² 1443, 7 (PA 5830) (II s. Ἀρκέων)

—Alopeke: (6) v/iv BC  Arist., Ath. 45 (PA 5829)

—Plotheia: (7) s. iv BC  SEMA 575 ([Ε]ὐμηλίδης: f. Φαιδρίας)

—Prospalta: (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 125 (Εὐμ[ηλ]ί̣δης: f. Κλεόμηλος)

—Sphettos: (9) c. 440 BC  IG I³ 888 (PA 5832) (Εὐμλίδς)

—Sybridai: (10) s. iv BC  IG II² 7476 (PA 5831) (s. Λυκῖνος)

Athens?: (11) ?iii BC  CIA App. 19, 3 (Εὐμηλ[ί]δης)

Athens*: (12) 408/7 BC  IG I³ 476, 330 (hευμλί[δς]: metic)

Εὐμηλίς

Athens: (1) 475-450 BC  Ag. XXI B 7 = CAVI 496 (-μ-)

Εὔμηλος

Athens: (1) 353/2 BC  IG II² 1696, 19 (Εὔμ[η]λος); (2) c. 330-322 BC  SEG XLVI 183, 5 ([Ε]ὔμηλος); (3) s. ii BC  SEG XXXII 216, 30 (Εὔ[μηλος?]: f. Νουμήνιος); (4) 144/3 BC  ID 1421 Ab, 11; (5) 138/7 BC  FD III (2) 11, 22; 47, 14, 28 (f. Κλέων); (6) 138-127 BC  FD III (2) 11, 5; 24, 3 (s. Νουμήνιος I, f. Νουμήνιος II); (7) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 444-7; 449; cf. Chiron 21 (1991) p. 13 (Εὔμη(λος)); (8) 108/7 BC  Thompson, New Style Coinage 729-48; cf. Chiron 21 (1991) p. 13 (PA 5833); (9) ?70/69 BC  Thompson, New Style Coinage 1196-1204 (PA 5834)

—Cholargos: (10) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 16 (PA 5837) ([Ε]ὔμηλο[ς])

—Cholleidai: (11) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 63; (12) c. 50 BC  Ag. XV 272, 12 (f. Φιλόμηλος); (13) i AD  IG II² 7800 (I f. Εὔμηλος II); (14) ~ (II s. Εὔμηλος I)

—Euonymon: (15) c. 235 BC  IG II³ (1) 1028, 2; 1029, 3; 1063, 5; 1154, 15 (PA 5836 and add.) (s. Ἐμπεδίων I, f. Ἐμπεδίων II, Ἀντίδωρος)

—Kolonai (Leontid): (16) 335/4 BC  Ag. XV 43, 95 (s. Ἀριστοφῶν)

—Oinoe: (17) ?imp. SEMA 484

—Oinoe (Aiantid): (18) 220/19 BC  IG II² 1706, 70 (PA 5838)

—P--: (19) m. iv BC  IG II² 1596, 13 (PA 5839) (f. Ὀλυμπιόδωρος)

—Phegaia: (20) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 105 (PA 5840) ([Ε]ὔμηλος: s. Ἀνδράγαθος)

—Philaidai: (21) 128/7 BC  SEG XV 104, 159 (f. Στησαγόρας)

—Prospalta: (22) 335/4 BC  Ag. XV 43, 121 (s. Εὐμηλιάδης)

—Rhamnous: (23) imp. IG XII (8) 675, 2 (PA 5839a) (f. Θαυμαρέτη)

—tribe Erechtheis: (24) 459 BC  IG I³ 1147, 65 (PA 5835) (-μ-)

—tribe Leontis: (25) c. 411 BC  IG I³ 1186, 5 (-μ-)

Athens?: (26) f. iv BC  IG II² 11438 ([Ε]ὔμηλος); (27) c. 80 AD  IG II² 1995, 12 (f. Σωκράτης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (28) i BC  IG II² 8887 (LGPN V.B (2)) (s. Μητροφάνης)

Εὐμήνιος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 165 (PA 5825) (-μ-)

Athens?: (2) iv-iii BC  SEG XIX 177, 6 (Εὐμήνι[ος])

Εὐμητίς

Athens:

—Peiraieus: (1) m. iv BC  IG II² 7162 (PA 5841) (d. Γλαύκων)

Εὐμνήμων

Athens?: (1) c. 440 BC  IG I³ 341, 7; 342, 20 (f. Εὐτρέφης)

Εὐμνηστίδης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 24, 31 (s. Εὐ[--])

Εὔμνηστος

Athens: (1) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 45 f., 50, 53, 83, 87 (PA 5842)

—Myrrhinous: (2) 279/8 BC  IG II³ (1) 887, 22, [54] ([Εὔμ]νηστος)

—Oion: (3) 170-150 BC  IG II² 1934, 8; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 5843) (s. Ἀνδροκλῆς); (4) 156/5 BC  ID 1417 B II, 111 ((Ε)ὔμνηστος: f. Ἀνδροκλῆς); (5) c. 155 BC  Ag. XV 226, 12 (f. Λυκίσκος)

—Paiania: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 1463 (PA 5844); (7) c. 9 BC  IG II² 4129, 4 (s. Σωσικρατίδης)

Εὔμοιρος

Athens:

—Koile: (1) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 45 (f. Παράμονος); (2) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 12; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (cf. PA 11620) (Ε[ὔμ]οιρος: f. Παράμονος)

Εὐμολπίδης

Athens:

—Phrearrhioi: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 110

Εὔμολπος

Athens:

—Acharnai: (1) 154/5 AD  IG II² 2067, 128 (I f. Εὔμολπος II); (2) ~ (II s. Εὔμολπος I)

—Kephisia: (3) imp. SEMA 308 (Εὔμο[λπος]: f. Ἀκτή); (4) 105-170 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 82; IG II² 6397; cf. Follet, Athènes pp. 206-226 (f. Ἀβάσκαντος I)

—Marathon: (5) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 48 f. (Κλ. Εὔμολπος: I f. Κλ. Εὔμολπος II, Κλ. Πάτροκλος); (6) 169/70 AD  IG II² 2097, 38 f., 227 (Κλ. Εὔμολπος: II s. Κλ. Εὔμολπος I)

—Probalinthos: (7) hell.-imp. Ag. XVIII H334 ([Ε]ὔμολπος)

Athens*: (8) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 128 (f. Ἕσπερος); (9) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 20 (s. Φιλ[--]: epeng.); (10) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 125 (s. Δ̣ο[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) imp. IG II² 9600 (LGPN V.B (2)) (s. Διονύσιος); (12) c. 112 AD  IG II² 2024, 48 (LGPN V.B (5)) (Εὔμολπ.: f. Φίλητος); (13) c. 116 AD  IG II² 2026, 52 (LGPN V.B (6)) (Εὔμο[λ]πος: f. Φιλουμενός)

Εὐμορφία

Athens: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 286 (PA 5845)

Εὔμουσος

Athens?: (1) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 8 (Ἰούλ. Εὔμουσ[ος])

Εὐνείκης

Foreign Residents:

    Melos: (1) inc. SEMA 1217 (LGPN I (-))

Εὔνηνος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) ii-i BC  IG II² 8183 (s. Ἀτράπατος)

Εὐνίκη

Athens: (1) iv BC  SEG LVII 248 ((Ε)ὐνίκη?); (2) ii/iii AD  IG II² 3632 = IEleusis 502, 24; IG II² 3709 = IEleusis 659, 5; cf. Aleshire, Asklepios p. 72 no. 13 (d. Ἰσιδότη, m. Τ. Φλ. Κάλλαισχρος II (Marathon), Τ. Φλ. Γλαῦκος III (Marathon))

—Marathon: (3) m. iii AD  IG II² 3709 = IEleusis 659, 3; cf. Aleshire, Asklepios p. 72 no. 14 (Φλ. Εὐνίκη: d. Τ. Φλ. Κάλλαισχρος II, Θάλεια)

Athens?: (4) iii-ii BC  IG II² 11439 ([Ε]ὐνίκη); (5) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 7 p. 374

Εὐνικίδης

Athens:

—Eitea: (1) ii-i BC  SEMA 853 (IRhamnous 292) (f. Κλεόνικος)

—Eitea (Akamantid): (2) 128/7 BC  SEG XV 104, 192 (s. Δημήτριος)

—Halai (Araphenides): (3) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 7 f. (PA 5846)

Εὔνικος

Athens: (1) v BC  PCG 5 pp. 278 f. (PA 5847); (2) c. 440-430 BC  CAVI 5434; (3) m. iv BC   SEMA 1862 (s. Ὀψιάδης); (4) ~ Hesp. 92 (2023) pp. 333-334 no. 8, 2 (Ε̣[ὔ]νικος); (5) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 1; 1334, 2; 1335, 1; IG II² 2323, 205; 2944 = IEleusis 236, 13; Ag. XVIII C101, 27 (PA 5848) (archon epon.); (6) 138/7 BC  FD III (2) 11, 9 (s. Σωσιγένης); (7) i AD  IG II³ (4) 818 (-νει-); (8) vi AD  DIEE 3 (1890-1) p. 71

—Acherdous: (9) hell. SEG L 829 XVI, 1 (f. Μέλιττα); (10) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 62

—Aixone: (11) c. 400 BC  IG II² 6476, 5, 8 (PA 5850) (f. Εὐφροσύνη, Εὔβιος)

—Cholargos: (12) m. iv BC  D. lvii 43; D. lvii 68 (PA/APF 5859)

—Eupyridai: (13) s. i BC   IG II² 2461, 76 (PA 5851) (f. Διοκλῆς); (14) ~ IG II² 2462, 12 (f. Δημήτριος); (15) s. i BC  IG II² 2462, 13 (s. Δαρεῖος); (16) i AD  IG II² 6146, 2 (f. Ζωσίμη)

—Lamptrai: (17) s. iv BC  IG II² 1443, 6 (cf. SEG XIV 84); SEMA 375 (f. Νίκανδρος)

—Marathon: (18) ii BC  IG II² 6787 (PA 5852) (s. Θεοκλῆς); (19) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 154 (I f. Σώστρατος); (20) 138/7 BC  FD III (2) 7, 11 ([Ε]ὔν[ικος]: II s. Σώστρατος)

—Oe: (21) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 72 (PA 5853) (s. Στράτων)

—Probalinthos: (22) m. iv BC  IG II² 7292 (cf. PA 5854) (s. Ἐλπίνικος); (23) iii BC  IG II² 7295 (PA 5855) (s. Ὀλυμπιόδωρος); (24) iii/ii BC  IG II³ (1) 1440, 8 (cf. PA 5854)

—Prospalta: (25) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 7 (PA 5856) (s. Θεομνήμων)

—Skambonidai: (26) f. iv BC  IG II² 1952, 15 (PA 5857) (Εὔνικ[ος])

—Sounion: (27) i AD  IG II² 7433 (f. Ἡλιόδωρος)

—Sphettos: (28) 246-211 BC  IG II³ (1) 1016, 61; IG II² 1706, 126 (PA 5858) (s. Α[--])

—tribe Antiochis: (29) 409 BC  IG I³ 1191, 328

—tribe Erechtheis: (30) c. 411 BC  SEG LII 60, 28

—tribe Hippothontis: (31) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 26 ([Ε]ὔ̣νι̣[κος])

Athens?: (32) v/iv BC  ARV² p. 1336 no. 1 = CAVI 5435; cf. Stephanis 971; (33) ?iii BC   CIA App. 8, 2; (34) ~ CIA App. 54 a, 7; (35) f. ii BC   SEG XXIV 199, 12 (s. Εὐα̣[--]); (36) ~ Ag. XVI 296, 116 (Εὔνι[κος]); (37) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 49, 87 (-νει-: f. Εὔπορος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (38) i AD  IG II² 9489 (LGPN V.B (11)) (f. Δημήτριος)

    S. Italy (Bruttium), Rhegion: (39) s. iv BC  IG II² 10133 = CAT 0.878 (LGPN III.A (9)) (f. Ἀριστοφῶν)

    Scythia Minor, Kallatis: (40) i AD  IG II² 10282 (LGPN IV (3))

Εὐνόα

Athens: (1) imp. IG II² 7681 (Αὐφιδία Εὐνόα)

Εὔνοια

Athens*: (1) imp. IG II² 11440

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (2) hell. IG II² 8333 (LGPN V.A (1)) (d. Τιμόξενος)

Εὐνοία

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) ii-i BC  IG II² 7900 (LGPN V.C s.v. Εὐνοίη (1)) (-νοίη: d. Ὄλβιος)

Εὔνοιος

Athens:

—Sphettos: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 46 + Wilson E.181 (Εὔ[οδ]ος - IG: I f. Εὔνοιος II: name - Wilson); (2) ~ (Εὔ[οδ]ος - IG: II s. Εὔνοιος I: name - Wilson)

Εὐνοΐς

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 57, 7; JÖAI 7 (1904) p. 115 (date); (2) hell.-imp. IG II² 11443 (d. Θεοκλῆς); (3) imp. IG II² 11441

Athens*: (4) s. iv BC  IG II² 11442

Εὐνομία

Athens:

—Marathon: (1) ii-iii AD  IG II² 6788

—Philaidai: (2) imp. SEMA 676 (d. Σωσιγένης)

Athens?: (3) iv/iii BC  SEMA 1863 (d. Εὔνομος); (4) inc. AM 67 (1942) p. 53 no. 82 ([Εὐ]νομία)

Foreign Residents:

    Herakleia: (5) hell.-imp. SEMA 1074 (d. Πολύδωρος); (6) i AD  IG II² 8653 (d. Διόδωρος)

Εὐνομίδης

Athens: (1) s. v BC  Schol. Ar., Ra. 13 (PA 5860) (f. Φρύνιχος); (2) f. iii BC  IG II³ (4) 522, 2 ([Εὐ]νομίδης)

—tribe Oineis: (3) 335/4 BC  Ag. XV 43, 146 (s. Εὐνομίων)

Athens?: (4) inc. IG II² 11185 (PA 5860a) (f. Διονύσιος)

Εὐνομίων

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 150 (-ν: f. Δικαῖος)

—tribe Oineis: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 147 (f. Εὐνομίδης)

Εὔνομος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 8; (2) v/iv BC  Isoc. xv 93; (3) f. iv BC  SEMA 1864; (4) iv BC  Ag. XIX PA 2, 2 (Εὔνομ[ος]?); (5) 394/3 BC  Lys. xix 19; X., HG v 1. 5-9 (PA 5861); (6) 340-330 BC  SEG XLIX 97, 1; (7) c. 324 BC  D. xxv hypoth. (PA 5863) (s. Κυδίμαχος); (8) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 400; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5862) (Εὔνομ(ος?)); (9) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 21 (Stephanis 974) (s. Νικόδρομος)

—Aphidna: (10) m. iv BC  IG II² 1594, 38; (11) c. 330 BC  IG II² 1927, 130 (PA 5867) (f. Μολοττός)

—Araphen: (12) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 102 (PA 5866) ([Εὔ]νομος: s. Φιλόστρατος)

—Athmonon: (13) 154/5 AD  IG II² 2067, 184 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Cholargos: (14) 145/6 AD  IG II² 2052, 64 (s. Ἀττικός)

—Euonymon: (15) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 28, 54 (PA 5869)

—Euonymon?: (16) f. iv BC  IG II² 1952, 6 (PA 5865)

—Gargettos: (17) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 37 (PA 5868) (s. Εὐθύνομος)

—Kephale: (18) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 2 (PA 5871) (f. Εὐκλῆς)

—Leukonoion: (19) 145/4 BC  ID 1507, 42 (PA 5872) (f. Ἀθηνογένης)

—Marathon: (20) c. 146/5 BC  ID 2609, 26; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) ([Ε]ὔνομος: s. Ἀπολλώνιος)

—Melite: (21) m. iv BC  IG II² 6861 + SEG XVI 197 (PA 5873) (f. Λεωφορβίδης); (22) s. iv BC  IG II² 6849 (PA 5874) (s. Εὐχάριστος); (23) iii BC  IG II² 6824 (f. Ἄκτωρ)

—Myrrhinous: (24) 155/4 BC  Ag. XV 225, 115

—Paiania: (25) c. 100-165 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 27; IG II² 2086, 31; Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 57 (s. Στράτων I, f. Στράτων II)

—Pallene: (26) 173/4 AD  IG II² 2103, 158 (f. Εὔοδος); (27) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 198 (f. Πομπηϊανός)

—Peiraieus: (28) c. 312-307 BC  SEG XXX 325 = LIV 398, 6 (Εὔ̣νομ̣ο[ς])

—Pithos: (29) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 2, 12

—Semachidai: (30) 163/4 AD  IG II² 2086, 82; 2087, 53 (f. Δαρεῖος)

—Sypalettos: (31) ii BC  IG II² 8092 (PA 5875); (32) s. ii BC  IG II² 7492 (s. Δημήτριος)

—Thria: (33) iv BC  Plu., Dem. 6; Plu., Mor. 845a (PA 5870)

—Trikorynthos: (34) c. 430 BC  IG II² 7551 (PA 5876) (s. Ἀδείμαντος I, ?f. Ἀπημαντοκλῆς, Ἀδείμαντος II, Χαιρελέα); (35) c. 300 BC  IG II³ (4) 926, 1 (s. Εὐθύδικος); (36) 155/4 BC  Rhamnous Inv. 514 (unp.); cf. IRhamnous 173 comm.; (37) ii AD  IG II² 2075, 10; (38) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 50 (II s. Εὔνομος I); (39) c. 140-180 AD  Ag. XV 397, 22; IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 50 (I f. Εὔνομος II, Ζώσιμος)

—Trikorynthos?: (40) 98/7 BC  FD III (2) 10, 10; NPA p. 81 (deme) (s. Εὐθύδικος)

—tribe Aigeis: (41) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 49 (Εὔνομ̣[ος]: f. Χρῆστος)

—tribe Akamantis: (42) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 100 (PA 5864) (frag. deme --dai)

Athens?: (43) iv/iii BC  SEMA 1863 (f. Εὐνομία); (44) imp. SEG XXXVII 203; (45) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 23 (f. Διονυσογένης); (46) iii-iv AD  Ag. VII p. 34; (47) inc. SEMA 3152 ([Ε?]ὔνομος)

Athens*: (48) 75-150 AD  Ag. XXI F 275; (49) 142/3 AD  IG II² 2049, 127 (f. Διονύσιος); (50) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 123 (f. Ζώσιμος); (51) 155/6 AD  IG II² 2068, 178 (Ἰούλ. Εὔνομος: epeng.); (52) iii AD  IG II² 2147, 10; cf. RCA p. 369 (Μου. Εὔνομος)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Hierapolis-Kastabala: (53) iii BC  IG II² 8932 (LGPN V.B (-)) (s. Ἀπολλώνιος)

    Galatia, Ankyra: (54) ?ii-i BC  SEMA 943 (LGPN V.C (1)) (Εὔνο[μος]: s. Δημήτριος)

    Syria, Antioch: (55) i AD  IG II² 8185 (f. Εὐνο[--])

Εὐνόστη

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 2

Εὐνοστίδης

Athens: (1) ?vi BC  IG I³ 1028 (PA 5877) (Εὐνοστί[δς]); (2) m. i AD  Ag. XVIII C138, 4

—Halai (Araphenides): (3) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 52 (PA 5878) (s. Θεόφαντος)

—Peiraieus: (4) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 113 (PA 5879) (s. Ἀντίδωρος)

—Phaleron: (5) m. iv BC  IG II² 7605

—tribe Aiantis: (6) m. v BC  IG I³ 1169, 2 (Εὐνοστ[ίδς]?, Εὔνοστ[ος]?)

—tribe Kekropis: (7) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 15

Athens?: (8) s. i BC  IG II² 2465, 4 (PA 5877a)

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria: (9) 122/1 BC  IG II² 1006 = SEG XXXVIII 114 V, 129 (LGPN I s.v. Φιλιστίδης (9)) ([Εὐν]ο̣στίδης: reading - Follet)

Εὔνοστος

Athens: (1) ?f. v BC  IG I³ 1034, 3 ([Ε]ὔνοστος)

—Semachidai: (2) 220/19 BC  ZPE 84 (1990) p. 131 T 43 ([Εὔν]οστος: f. Διότιμος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (3) 39/8 BC  IG II² 1043 III, 117 (LGPN III.B (6)) (f. --τος)

    Boiotia, Thebes: (4) 300 BC  IG II³ (4) 649, 10 (LGPN III.B (10))

Εὔνους

Athens: (1) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 33

—Acharnai: (2) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 17 (Stephanis 975); (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 67 (f. Ξενοκράτης)

—Boutadai: (4) 187/8 AD  IG II² 2113, 98 (s. Αὐρ. Ἀπολλωνίδης I)

—Oinoe (Aiantid): (5) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 79 (Δομί. Εὔνους)

—Salamis: (6) ii-i BC  IG II² 10196 (s. Λυσίας)

—Trikorynthos: (7) iii BC  IG II² 7552 (-νος: I f. Εὔνους II); (8) ~ (-νος: II s. Εὔνους I)

—tribe Aiantis: (9) 238-242 AD  IG II² 2239, 307 (I f. Εὔνους II); (10) ~ (II s. Εὔνους I)

—tribe Hadrianis: (11) 187/8 AD  IG II² 2113, 117 (s. Ἐπίκτητος)

—tribe Hippothontis: (12) 238-242 AD  IG II² 2239, 282 (s. Ἐπίκτητος)

Athens?: (13) ii BC  SEMA 1866 (s. Ἀστύλος); (14) ii-i BC  IG II² 12187 (f. Μουσίς); (15) imp. IG II² 11445 (s. Π. Οὐαλέριος Ἀφροδίσιος); (16) ~ SEMA 1865 (f. [--]η)

Athens*: (17) iii BC  IG II² 11444; (18) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 7 p. 385; (19) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 10 (I f. Εὔνους II); (20) ~ (II s. Εὔνους I: epeng.); (21) 179/80 AD  IG II² 2083, 49 ([Εὔ]νους: s. Μηνόδωρος: epeng.); (22) 184/5 AD  IG II² 2128, 152 (s. Ἐράτων: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (23) s. i BC  IG II² 10094 (LGPN III.B (2)) (f. Ἰσιγένεια)

    Galatia, Ankyra: (24) hell. SEMA 944 (LGPN V.C (2)) (s. Κτησικλῆς)

    Palestine, Gadara: (25) i BC  IG II² 8449; cf. ZPE 29 (1978) p. 64 (f. Ἐπικαρπία)

    Phoenicia, Ptolemais: (26) i BC  Ag. XVII 650 = IG II² 10122 (s. Σίμων)

    Phoenicia, Sidon: (27) hell. SEMA 1426 (s. Νικήρατος)

    Pontos, Sinope: (28) i AD  Ag. XVII 664 = IG II² 10326 (LGPN V.A (9)) (s. Πάπος); (29) inc. IG II² 10325 (LGPN V.A (8)) (s. Βίοττος)

    Syria, Antioch: (30) ii-i BC  IG II² 8186; (31) i BC   IG II² 8188 (s. Ἀπολλώνιος); (32) ~ IG II² 8189 (Εὐ(ν)ους: s. Ἀπολλώνιος); (33) i-ii AD  IG II² 8187

Εὐνυχίδας

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (1) iii BC  SEMA 1172 (LGPN III.A (-)) (Εὐ(τ)υχίδας? - SEMA: s. Περιγένης)

Εὐξένη

Athens: (1) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 52 (PA 5880) (m. Γοργίας (Hagnous))

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (2) f. iv BC  IG II² 10327 (LGPN V.A (1))

Εὐξενίδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 64 (PA 5881) ([Ε]ὐχσενί[δς]); (2) f. iv BC  IG II² 12735

—Acharnai: (3) 171/0 BC  IG II³ (1) 1332, 6 f. (Εὐ[ξε?]νίδης: s. Ἐχέφυλος)

—Aixone: (4) c. 330 BC  IG II² 1197 + SEG XXV 144, 3 f.; IG II² 1927, 48 (PA 5882) ([Εὐ]ξενίδης: s. Κάλλιππος)

—Dekeleia: (5) c. 365-340 BC  IG II² 5986 (PA 5883) (f. Φίλιππος)

—Eleusis: (6) c. 340-330 BC  IG II² 1927, 71 (= PA 5884); IG II³ (4) 232, 4 (s. Ἀντιφάνης I, f. Ἀντιφάνης II)

—Prospalta: (7) f. iv BC  IG II² 7305; 7309; 7310 (PA 5885) (s. Ἀμφιδέξιος I, f. Ἀμφιδέξιος II)

Athens?: (8) f. v BC  PCG 5 p. 544; (9) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 5; (10) ?iii BC  CIA App. 9, 17

Foreign Residents:

    Lycia, Phaselis: (11) c. 307-301 BC  IG II² 554, 6 f., 23 (LGPN V.B (1)) (s. Εὔπολις)

Εὐξένιππος

Athens: (1) 305/4 BC  IG II² 478, 1; 479, 12; 500, 10, 27 f.; 703 + Hesp. 5 (1936) p. 203, 2; IG II² 796 + Hesp. 5 (1936) p. 203, 1; IG II² 797 + SEG XXI 337, 1; IG II² 1477 = SEG XXXVIII 143 A, 21; SEG XXXVIII 143 B, 29; IG II² 1492, 124 ff.; 2678, 3 f.; 2679, 1; Hesp. 5 (1936) pp. 201 ff., 1; D.S. xx 81; D.H., Din. 9; cf. Plu., Mor. 850b (PA 5887) (archon epon.)

—Lamptrai: (2) s. iv BC  IG II² 1623, 9; IOrop 347, 2; Hyp., Eux. 2 ff. passim (PA/APF 5886 = 5888) (s. Ἐθελοκράτης)

Εὔξενος

Athens: (1) iv BC  IG II² 11447 = 12921; (2) f. iii BC  SEG XIX 68, 20; (3) iii BC  IG XII Suppl. p. 39 no. 127, 6 (f. Σάτυρος); (4) 222/1 BC  PHaun I 6, 22; IG II³ (1) 1153, [2]; cf. Habicht, Studien pp. 160 f. (archon epon.)

—Aixone: (5) 281/0 BC  IG II³ (1) 882, 2; 883, 26 (PA/APF 5891) (s. Καλλίας)

—Eiresidai: (6) ?202/1 BC  IG II² 2313 = Hesp. 92 (2023) pp. 515-535 III, 43 (PA 5889) (f. Ἄρχιππος); (7) 186-161 BC  IG II³ (1) 1284, 44 (= PA 5892); SEG XLI 115 III, 34 (I s. Ἄρχιππος, f. Εὔξενος II); (8) 162/1 BC  SEG XLI 115 III, 34 (II s. Εὔξενος I)

—Eiresidai?: (9) 305/4 BC  IG II² 478, 72 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 122 ([Εὔ]ξενος)

—Erchia: (10) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 28 (= PA 5893); IG II³ (1) 983, 72 (s. Εὐξίθεος)

—Hamaxanteia?: (11) c. 378/7 BC  SEG XXXIX 170 (Εὔξε̣[νος])

—Ikarion: (12) c. 142-100 BC  IG II² 960 II, 18; 2452, 18 (PA 5896) (s. Νικάνωρ)

—Kettos: (13) 324/3 BC  IOrop 353 A, 36; 353 B, 19 (f. Λυσίστρατος); (14) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 95 ([Εὔξ]ενος); (15) ii BC  IG II² 6388 (s. Λυσίστρατος)

—Kydathenaion: (16) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 44 (Εὔξ̣εν̣ο̣[ς]: f. Ἀρκέδημος)

—Myrrhinous: (17) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 24 ([Εὔ]ξ[εν]ος: f. Εὐ̣[--]ν[--])

—Oa: (18) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 50, 126 f.

—Pallene: (19) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 104 (PA 5897) (f. Εὐκράτης); (20) 183/2 BC  IG II² 2332, 194 (PA 5898)

—Prospalta: (21) 417/16 BC  IG I³ 305, 6; 306, 23; 307, 46 f.; 329, 4; 330, 17; 331, 34; 370, 25 (PA 5899) (-χσε-: s. Εὐφάνης)

—Sounion: (22) s. iv BC  IG II² 2308, 2 (Εὔξε̣[νος]: f. Κήδων); (23) 324/3 BC  IOrop 353 A, 68 (f. Δημοφῶν)

—Sounion?: (24) ?iii BC  CIA App. 42, 18 (s. Κήτων)

—Sypalettos: (25) m. iv BC  IG II² 2385, 88 (PA 5890) (deme - S.G.B.)

—Thorai: (26) iii BC  CIA App. 42, 19 (PA 5894)

—Thorai?: (27) c. 155 BC  IG II³ (4) 111, 1 (I f. Εὔξενος II); (28) ~ ([Ε]ὔξενος: II s. Εὔξενος I)

—Thorikos: (29) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 3 (PA 5895)

Athens?: (30) v/iv BC  IG II² 11446; (31) s. iv BC  IG II² 12464 (f. Πλαθαίνη); (32) ?iii BC  CIA App. 35, 3; (33) 236/5 BC  IG II² 1297, 35 ([Εὔ]ξενος); (34) 183/2 BC  IG II² 2332, 183

Athens*: (35) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 50, 8 (slave)

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (36) i-ii AD  SEMA 1190 (LGPN I (5)) (s. Εὐφορίων)

    Ionia, Teos: (37) c. 525-500 BC  IG I³ 1372; cf. LSAG² p. 345 no. 61 (LGPN V.A (7)) ([Εὔ]ξενος: s. Καλήτωρ)

Εὐξίας

Athens:

—tribe Aigeis: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 440, 1 (Εὐξίο (gen.): f. [--]κ̣ίας)

—tribe Erechtheis: (2) 490 BC  SEG LVI 430, 14 (-χσί-); (3) c. 411 BC  SEG LII 60, 64 (-χσί-)

Εὐξιθέα

Athens:

—Aixone: (1) f. iv BC  IG II² 5452 (d. Χαιρίων, Νάκιον (Aixone))

Εὐξίθεμις

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 1

Εὐξίθεος

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 2313; 5724; 6408; 7648; cf. ARV² pp. 1553 f.; Beazley Addenda p. 405 (-χσί-: potter); (2) c. 450-415 BC  IG I³ 1002 = IEleusis 26 (-χσί-: f. Χαρμ[--]); (3) c. 420-405 BC  IG I³ 177, 4; (4) 405 BC  IG I³ 1032, 241 f.; (5) b. 378/7 BC  IG II² 58, 4 f. (PA 5901) (Εὐξίθε[ος]); (6) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 21 (PA 5899b) ([Εὐ]ξίθε[ο]ς: s. Ἅγνων I); (7) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 75 (PA 5899a); (8) ?iii BC  CIA App. 4

—Acharnai: (9) f. iv BC   IG II² 11130 (deme - S.G.B.); (10) ~ PA/APF 5904 (f. Δημόφιλος I, Σώστρατος I, Λυσικλῆς)

—Alopeke: (11) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 50 (PA 5903) (f. Χαιρέστρατος)

—Athmonon?: (12) f. iv BC  SEG XXIV 197, 25 (s. Καλλίας)

—Cholleidai: (13) m. iv BC  D. liv 10 (PA 5911)

—Erchia: (14) f. iv BC  IG II² 6131 (PA 5906) (s. Τιμόθεος, Χαιρεβούλη (Phlya)); (15) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 28 (= PA 5905); IG II³ (1) 983, 72 (f. Εὔξενος)

—Halimous: (16) f. iv BC  D. lvii passim (PA/APF 5902) (s. Θούκριτος I, Νικαρέτη)

—Kephisia: (17) 187-174 BC  IG II³ (4) 306; 307; 308, 5; SEG XLVII 161; XLVIII 125 (s. Φιλοξενίδης)

—Kettos: (18) iv BC  IG XII (8) 101 (PA 5907) (f. Χαρίας); (19) iv BC  SEMA 303 (I f. Εὐξίθεος II); (20) ~ (II s. Εὐξίθεος I); (21) iii BC  IG II³ (4) 328 ([Εὐ]ξ̣ίθ̣[ε]ο[ς])

—Kolonos: (22) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 41, 43 (Εὐξίθε[ος]: f. Κηρυκίδης)

—Lamptrai: (23) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 32 (PA 5908) (Ε[ὐξίθε]ος)

—Melite: (24) m. iv BC   D. lvii 39 (PA/APF 5909) (s. Τιμοκράτης); (25) ~ IG XII (6) 262, 236

—Otryne: (26) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 63 (s. Φιλιστίδης)

—Phrearrhioi: (27) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 8 ([Εὐ]ξ̣ί̣θ̣εος: f. Πεισίθεος); (28) 349/8 BC  IG II² 1620, 50 f. (PA 5910) ([Ε]ὐξίθεο[ς]: s. Κηφισόδωρος)

—Xypete: (29) s. iv BC  Ag. XV 31, 8 ([Ε]ὐξίθεος)

—tribe Akamantis: (30) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 III, 2 (PA 5900)

Athens?: (31) ?iii BC  CIA App. 6, 5

Εὐξίππη

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 33; 39 (het./fict.)

—Hagnous: (2) iv BC  SEMA 10 (d. Πισ[--])

Εὔξιππος

Athens:

—Aigilia: (1) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 27 (PA 5912) (s. Θέρσιππος)

—Eleusis: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 28, 31 (PA 5913) (f. [--]ιος)

Athens*: (3) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 50

Εὐοδία

Athens: (1) iii AD  IG II³ (4) 1292

—Lamptrai: (2) ii AD  IG II² 6668 (d. Σωσίβιος)

—Myrrhinoutta: (3) ii AD  IG II² 6918 (d. Ἀπολ[--])

—Phlya: (4) i AD  IG II² 7682 (d. Ἔπαφος)

Athens?: (5) i-ii AD  IG II² 11449 (d. Ἐπέραστος); (6) imp. IG II² 11448; (7) ~ SEMA 1640 (Βιβουλλία Εὐοδία); (8) ii AD  IG II² 11450 + Peek, AG 1 p. 30 no. 110 (d. Οἰκονόμος); (9) ii-iii AD  IG II² 11451 (d. Σωσίπατρος); (10) m. iii AD   SEG XXXV 224, 12; (11) ~ Hesp. 91 (2022) pp. 142-145 no. 3, 11

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) imp. IG II² 9601 (LGPN V.B (2)) (d. Διόγνητος)

Εὐοδιανός

Athens:

—Aixone: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 179 (I f. Εὐοδιανός II); (2) ~ (II s. Εὐοδιανός I)

—Melite: (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 115 (Αὐρ. Εὐοδιανός: s. Νίκων)

—Peiraieus: (4) 150/1 AD  IG II² 2065, 111 (Εὐοδι[αν]ός: s. Ἀρτέμων)

—Phegaia: (5) 184/5 AD  IG II² 2128, 64 (f. Μηνόφιλος)

—tribe Aiantis: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 364 (s. Ὀνήσιμος)

—tribe Kekropis: (7) 240-253 AD  IG II² 2243, 156 + Wilson E.309 (Αὐρ. Εὐο[δι]α̣νός - Wilson, Εὐφ[ρόσυ]νος - IG)

—tribe Oineis: (8) 232-234 AD  IG II² 2237, 122 (s. Παλαιλ.)

—tribe Ptolemais: (9) 255/6 AD  IG II² 2245, 154 (Εὐοδια(νός): f. Σαβῖνος)

Athens?: (10) 161-212 AD  IG II² 2280, 30 (Εὐοδι[ανός]); (11) ?iii AD  SEG XIX 165, 8 ([Ἡρ]οδιανό[ς] - SEG, [Εὐ]οδιανό[ς]?)

Athens*: (12) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 41 (Εὐο[διανός?]: f. Χρυσᾶς); (13) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 42 (s. Ε[--]: epeng.); (14) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 51 (epeng.)

Εὐοδίων

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 81 (Αὐρ. Εὐοδίων)

Athens*: (2) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 88 (epeng.)

Εὔοδος

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 20; (2) ii AD  IG II² 7755 (Μ. Πομπ. Εὔοδος); (3) ?ii-iii AD  IG II³ (4) 1275; (4) c. 110 AD  IG II³ (4) 834, 26 (Εὔοδ[ος?]); (5) c. 145 AD  IG II² 2058, 20 (Εὔοδ[ος?]); (6) 155/6 AD   IG II² 2068, 199; (7) ~ IG II² 2068, 208; (8) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 61 (Εὔ[οδ]ο[ς]: I f. Εὔοδος II); (9) ~ (Εὔο[δ]ος: II s. Εὔοδος I); (10) 181/2 AD  Ag. XV 402, 38 (Ε(ὔ)οδος: f. Ἀθήναιος); (11) c. 198 AD  Ag. XV 443, 28 (I f. Εὔοδος II); (12) ~ (II s. Εὔοδος I); (13) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 22

—Acharnai: (14) 187/8 AD  IG II² 2096 = 2278, 7 f.; 2113, 17, 24 (f. Ἀθήναιος, Γλαῦκος); (15) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 69 (f. Μηνόδωρος)

—Aixone?: (16) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 34 (f. Γλαῦκος)

—Araphen: (17) 87/8 AD  IG II² 1996, 79 (Εὔο[δος]: I f. Εὔοδος II); (18) ~ (Εὔο[δος]: II s. Εὔοδος I)

—Besa: (19) s. ii AD  Ag. XV 355, 9 (Εὔοδ[ος?])

—Erchia: (20) 201/2 AD  IG II² 2193, 52 (s. Μνησίθεος I)

—Ergadeis: (21) 169/70 AD  IG II² 2097, 240 (I f. Εὔοδος II); (22) ~ (II s. Εὔοδος I)

—Eupyridai: (23) c. 150-156 AD  IG II² 2068, 15, 21 f.; 2483, 6 (s. Δωρόθεος: ident. - S.G.B.); (24) 155/6 AD  IG II² 2068, 110 (s. Ζώσιμος); (25) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 19 (I f. Εὔοδος II); (26) ~ (II s. Εὔοδος I); (27) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 26

—Gargettos: (28) c. 188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 10 ([Ε]ὔοδος: s. Εὐ[--])

—Hagnous: (29) 169/70 AD   IG II² 2097, 186 (I f. Εὔοδος II); (30) ~ IG II² 2097, 186, 246 (II s. Εὔοδος I, f. Εὔοδος III); (31) 169/70 AD  IG II² 2097, 246 (III s. Εὔοδος II)

—Kephisia: (32) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 10 (f. Διονύσιος)

—Kydathenaion: (33) 87/8 AD  IG II² 1996, 44 (s. Ἑρμίας)

—Lousia: (34) i AD  IG II² 6758 (f. Ἰσιδ[--])

—Marathon: (35) imp. SEMA 409 (Εὔοδ[ος?]: f. [--]ης); (36) c. 180 AD  IG II² 2106, 6 (f. Διονυσόδωρος); (37) 211/12 AD  IG II² 2208, 25 (f. Ὀνήσιμος I)

—Melite: (38) 163/4 AD  IG II² 2086, 153 (f. Ἀθήναιος); (39) 181/2 AD  SEG XXVIII 174, 15 (s. Τρόφιμος)

—Pallene: (40) c. 140 AD  IG II² 2051, 94 (s. Ἀσκληπιάδης I); (41) 145/6 AD  IG II² 2052, 114 (I f. Εὔοδος II); (42) ~ (II s. Εὔοδος I); (43) 173/4 AD  IG II² 2103, 158 (s. Εὔνομος)

—Peiraieus: (44) f. ii AD  IG II² 2019, 28 (s. Εὔδημος); (45) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 44 (f. Δημήτριος); (46) ii/iii AD  SEMA 557 (f. Παράμονος)

—Phlya: (47) s. ii AD  IG II² 2120, 33 f.

—Pithos: (48) imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. BE 1995, no. 167 (Ζηεύοδος? - LGPN, Εὔοδος? - Masson: s. Δημήτριος)

—Ptelea: (49) inc. IG II² 7323/4 (f. Εὔπορον)

—tribe Aiantis: (50) c. 238-242 AD  IG II² 2239, 294 (s. Ἰάσων)

—tribe Akamantis: (51) ii/iii AD  IG II² 2132, 31; IG II³ (4) 850, 28 (Εὔοδος ὁ καὶ Ζώσιμος); (52) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 16 (Εὔοδ[ος]?: f. Εὐφρόσυνος)

—tribe Attalis: (53) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 184 (I f. Εὔοδος II); (54) ~ (II s. Εὔοδος I); (55) 255/6 AD  IG II² 2245, 399 (Εὔοδ(ος?): f. Διονύσιος)

—tribe Hadrianis: (56) m. ii AD  Ag. XV 339, 10 (f. Ἀρχέλαος)

—tribe Leontis: (57) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 30 (I f. Εὔοδος II); (58) ~ (II s. Εὔοδος I); (59) 161/2 AD  IG II² 2085, 50

—tribe Oineis: (60) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 67; SEG XXI 623 (tribe) (I f. Εὔοδος II); (61) ~ (II s. Εὔοδος I)

—tribe Pandionis: (62) 143/4 AD  IG II² 2050, 57 (f. Ἐπιτυγχάνων); (63) 160-175 AD  SEG XXIX 127 I c, 8; 127 II, 51; SEG XIV 104, 6 + SEG XXXIV 130 (s. Ὀνήσιμος); (64) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 128 (s. Ἀγαθώνυμος); (65) ~ Ag. XVIII C121, 163 (s. Ἀγαθώνυμος)

—tribe Ptolemais: (66) 182-196 AD  IG II² 2066, 30 (f. [--]λης)

Athens?: (67) f. i BC  ID 2087, 21; 2088 b, 5; 2160, 5; 2161, 6; 2205, 6; 2212, 7; 2619 a, 12; (68) i BC  IG II² 3893, 5 ([Εὔ]οδος: s. Πο[--]); (69) 100/1 AD  IG II² 2030, 15 f. (s. Ἀφροδίσιος); (70) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 43 (Εὔοδ̣[ος]); (71) ~ IG II² 2478 a = IEleusis 526, 8; (72) 109/10 AD  IG II² 2017, 12 (I f. Εὔοδος II); (73) ~ (II s. Εὔοδος I); (74) iii AD   IG II² 2073, 30 (s. Δορυφόρος); (75) ~ IG II² 2073, 37 (s. Ἐλεύθερος); (76) iii AD  IG II² 2073, 40 (s. Εὔκαρπος)

Athens*: (77) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 26 (f. Παρθενίας); (78) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 29 (I f. Εὔοδος II); (79) ~ (II s. Εὔοδος I: epeng.); (80) 135/6 AD  IG II² 2001, 2 (s. Ἀριστω.: epeng.); (81) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 4 (f. Εὔκαρπος); (82) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 16 (Κύϊντος Ἀγελαῖος Εὔοδος: epeng.); (83) m. ii AD  IG II² 2211, 43 ([Εὔ]οδ[ος]: epeng.); (84) 142/3 AD   IG II² 2049, 105 (s. Ζώσιμος: epeng.); (85) ~ IG II² 2049, 143 (s. Θεόφιλος: epeng.); (86) 155/6 AD  IG II² 2068, 246 (f. Ἐπιτυγχάνων); (87) 167/8 AD   IG II² 2089, 74 (Εὔο[δος?]: epeng.); (88) ~ IG II² 2089 g + AD 25 (1970) Mel. pp. 186 f. no. 4 II, 52 (Εὔο[δος?]: epeng.); (89) 173/4 AD  IG II² 2103, 244 (I f. Εὔοδος II); (90) ~ (II s. Εὔοδος I: epeng.); (91) 173/4 AD  IG II² 2103, 275 (s. Εὐκ.: epeng.); (92) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 59 f. (f. [--]ερος); (93) c. 180 AD  IG II² 2106, 8, 27 (f. Ἀττικός); (94) 210/11 AD  IG II² 2201, 107 ([Εὔ]οδος); (95) 215/16 AD  IG II² 2208, 141 (f. Αὐρ. Ἀλέξανδρος); (96) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 82 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (97) i AD  IG II² 9812 (LGPN V.B (5)) (f. Νικόλαος); (98) f. ii AD  IG II² 2035, 10 (LGPN V.B (6)) (s. Ἀθηνάδης); (99) ii AD   IG II² 9465 (LGPN V.B (7)) (f. Βερνίκη); (100) ~ IG II² 9935 (LGPN V.B (8)) (f. Χρυσῆς); (101) c. 116 AD  IG II² 2026, 72 (LGPN V.B (9)) (s. Ἀφροδίσιος); (102) s. ii AD  IG II² 7759 (LGPN V.B (10))

    Caria, Miletos?: (103) 87/8 AD   IG II² 1996, 161 (LGPN V.B (11)) (s. Ἡρακλει(--)); (104) ~ IG II² 1996, 231 (LGPN V.B (12))

    Syria, Antioch: (105) ii-i BC  IG II² 8190 (s. Δημήτριος); (106) i BC  SEMA 819 (IRhamnous 258) (f. Εὔπορος)

Εὐόλβιος

Athens:

—Cholargos: (1) 305/4 BC  Ag. XV 58, 30

Εὐόλπας

Athens*: (1) 135/6 AD  IG II² 2001, 14 (epeng.?)

Εὐόπης

Athens: (1) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 4, 7

Εὐορθίδης

Athens: (1) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 19 ([Ε]ὐορθ̣ίδ̣[ης])

Εὐόρτιος

Athens:

—Anaphlystos: (1) 341/0 BC  ID 42, 6 (PA 5914) (f. Χαιρίας)

Εὐπαίδευτος

Athens:

—Elaious: (1) c. 180-192 AD  Ag. XV 407, 13; SEG LVII 148, 63 (II s. Εὐπαίδευτος I); (2) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 63 (I f. Εὐπαίδευτος II)

Εὐπάλεια

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 6417, 1 (PA 5915) (m. Φιλίσκος (Kephisia), Μύρτα (Kephisia))

Εὐπαλῖνος

Athens:

—Sypalettos: (1) ii BC  IG II² 7484 (f. Ἀθηνάδης)

Athens?: (2) v/iv BC  IG II² 11452 (s. Οἰνόβιος)

Athens*: (3) c. 221-232 AD  IG II² 2218 = 2260 + AE 1950-51, pp. 43 f. no. 22, 8 (Αὐρ. Εὐπαλε[ῖνος]: epeng.?)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (4) iii BC  IG II³ (4) 758 (LGPN III.B (6)) (sculptor)

Εὐπᾶς

Athens:

—Trinemeia: (1) c. 115 AD  IG II² 2020, 74 (s. Διονύσιος)

Athens?: (2) 100/1 AD  IG II² 2030, 37

Athens*: (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 200 (f. Εὐφρᾶς)

Εὐπάτρα

Athens?: (1) ii BC  SEMA 818 (IRhamnous 257) (d. Τιμανδρίδης)

Εὐπάτωρ

Athens:

—Hybadai: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 34 ([Εὐ]πάτωρ̣)

—tribe Kekropis: (2) 203-205 AD  IG II² 2199, 123 (s. Δημήτριος)

Εὐπείθη

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 259 (freed.)

Εὐπείθης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. liii (PA 5916); (2) 93/2 BC  Thompson, New Style Coinage 1060-1 (PA 5917) (Εὐπεί(θης))

—Apollonieis: (3) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 93

—Kopros: (4) iii-ii BC  SEMA 334, 3 ([Εὐ]π̣είθης: s. Θράσιππος)

—Sphettos: (5) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 78 (cf. APF p. 199) (Ε̣[ὐ]π̣ε̣[ί]θ̣η̣[ς]: s. Δερκέτης)

—tribe Kekropis: (6) 433 BC  IG I³ 52 A, 2; 52 B, 2 (PA 5918) (-θς)

Athens*: (7) iii BC  IG II² 2943, 6 + PAA 7 p. 407 (Εὐπεί[θη]ς - PAA, Εὐπέρσ̣[η]ς - IG: f. Λεπτίνης)

Εὐπείθιος

Athens: (1) a. 200 AD  RE (-); AP ix 206 lemma (-πί- - codd.); (2) v/vi AD  PLRE II (-) (s. Ἡγίας)

Εὐπειθίς

Athens?: (1) c. 400 BC  IG II² 11453 ([Εὐ]πιθίδος (gen.))

Εὔπλοια

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 88, 184, 187 (Ἰου[νί]α Εὔπλοια)

—Athmonon: (2) ii/iii AD  IG II² 2361, 62 (d. Εὐπόριστος)

Εὔπλους

Athens: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 25 (Εὔπλο(υς): f. Αὐρ. Εὔκαρπος)

—Acharnai: (2) 184/5 AD  IG II² 2129, 8 (I f. Εὔπλους II); (3) ~ (II s. Εὔπλους I)

—Angele: (4) 211/12 AD  IG II² 2208, 50 (f. Ἰσίδωρος)

—Leukonoion: (5) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 37 (f. Φιλουμενός)

—Melite: (6) c. 180 AD  Ag. XV 398, 27 (f. Διονύσιος); (7) 181/2 AD  SEG XXVIII 174, 12 (s. Διονύσιος)

—tribe Akamantis: (8) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 22 (Εὔπλ(ους?))

—tribe Antiochis: (9) 255/6 AD  IG II² 2245, 385 (s. Ὑγῖνος)

—tribe Pandionis: (10) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 27 (Αὐρ. Εὔπλους)

Athens?: (11) s. i AD  IG II² 1998, 28

Athens*: (12) 135/6 AD  IG II² 2001, 16 (s. Μηνόφιλος: epeng.); (13) 155/6 AD  IG II² 2068, 136 (s. Ὑγῖνος: epeng.); (14) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 83; SEG XXXI 142 (name) (Εὔπλ[ου]ς: s. Τρόφιμος: epeng.); (15) 169/70 AD  IG II² 2097, 150 (I f. Εὔπλους II); (16) ~ (II s. Εὔπλους I: epeng.); (17) 169/70 AD  IG II² 2097, 307 (s. Μηνόφιλος: epeng.); (18) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 153 (Λ. Εὔπλους: epeng.); (19) 173/4 AD  IG II² 2103, 241 (epeng.)

Εὐπόλεμος

Athens: (1) c. 360 BC  IG II² 11723 (f. Εὐκολίνη); (2) m. iv BC  [D.] xliii 7 (PA/APF 5919); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 no. 178; (4) iii/ii BC  IOrop 174, 2 f. (PA 5922) (s. Εὔδημος); (5) 185/4 BC  IG II³ (1) 1286, 2; 1287, 1; 1288, 2; 1289, 14; 1290, 6; 1446, 2; IG II² 1325, 18; 2323 = SEG XXXVIII 162, 156; FGrH 244 F 47 (PA 5920) (archon epon.); (6) 128/7 BC  FD III (2) 47, 8 (Stephanis 978) (s. Ἑρμογένης); (7) 118/17 BC  Thompson, New Style Coinage 590-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 5921) (Εὐπόλε(μος))

—Agryle: (8) c. 330-320 BC   IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 146 f. (I f. Εὐπόλεμος II); (9) ~ IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 146 (II s. Εὐπόλεμος I)

—Cholargos: (10) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 24 (s. Διονύσιος)

—Eleusis: (11) i AD  IG II² 6027 (f. Ἀριστάνδρα)

—Erchia: (12) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 16 c; 37 b (PA 5925 = 5926) (s. Τιμόδοτος I, f. Τιμόδοτος II); (13) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 32 (f. Εὔβιος)

—Hermos: (14) s. iv BC  IG II² 1492, 93, 118?, 128 (PA 5924) (Ε[ὐ]π[ό]λεμος)

—Kydathenaion: (15) 304/3 BC  Ag. XV 61, 71 (PA 5927) (s. Καλλικράτης)

—Myrrhinous: (16) c. 341-334 BC  IG II² 1627, 73 f.; ID 42, 5; IG XII (5) 113, 2 (PA 5928) (s. Εὐθυμενίδης)

—Oa: (17) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 19 ([Εὐ]π̣όλεμος); (18) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 18 (PA 5933) (s. Μακαρεύς)

—Paiania: (19) 97/6 BC  IG II³ (4) 321, 3 (PA 5929) (s. Ζωΐλος)

—Potamos: (20) 137/6 BC  IG II² 974 = SEG XVIII 26, 5 (PA 5930 and add.)

—Probalinthos: (21) v/iv BC  IG II² 1642 = SEG XXI 562, 11 ([Εὐ]πόλεμος)

—Prospalta: (22) 228/7 BC  IG II² 1706, 3; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 5931)

—Ptelea: (23) f. iv BC   AIUK 4.6 (2022) no. 2, 1, 5, 7 (I [Εὐπόλ]εμος: f. [--σ]τράτη, Εὐπόλεμος II); (24) ~ AIUK 4.6 (2022) no. 2, 6 (II [Εὐπόλ]εμος: s. Εὐπόλεμος I); (25) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 36

—Sounion: (26) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 299, 301

—Sphettos: (27) f. iv BC  Aeschin. i 102 (PA 5932)

—Thorikos: (28) imp. SEMA 251 (Εὐπόλεμ[ος]: f. Γλυκέριον)

—tribe Hippothontis: (29) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 140 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 5923) (s. Ἐπίνικος)

Athens?: (30) f. iv BC  IG II² 2325, 257; IGUR 230 (Stephanis 977); (31) m. iv BC  IG II² 11102 (PA 5919a)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (32) imp. IG II² 8877 (LGPN III.B (2)) (f. Μενεκράτεια)

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (33) ii BC  IG II² 8427 (LGPN IV (1)) (f. Ἡδεῖα)

    Macedonia (Bottiaia), Kyrrhos: (34) hell. IG II² 9141 (LGPN IV (5)) (f. Νουμήνιος)

Εὔπολις

Athens: (1) s. v BC  PA 5936; RE (3); PCG 5 pp. 294 ff. (s. Σωσίπολις); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 52 (PA 5934); (3) s. iv BC  Ag. XIX PA 1, 2 (cf. APF 5791) (s. Εὐ[--]); (4) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 81 (Εὔπο[λις]?: f. Ἀριστομένης); (5) c. 230-212 BC  PP 2898 + 3927 + 9253; cf. Anc. Soc. 20 (1989) pp. 175 f. no. 70 (f. Δημήτριος, Ζώτιχος, [--]μος); (6) m. i AD  Ag. XVIII C138, 5

—Aixone: (7) iv BC  SEMA 45 (f. Δημαινέτη); (8) s. iv BC  IG II² 1623, 60; 1626, 7; CIA App. 30, 13; cf. JÖAI 7 (1904) p. 111 (PA/APF 5937) (s. Προνάπης)

—Aphidna: (9) 410/9 BC  IG I³ 375, 25 (PA 5941)

—Halai (Aixonides): (10) m. iv BC   IG II³ (4) 223, 7 (= PA/APF 5938); SEMA 76 (I f. Εὐθήμων, Χαιρέας); (11) ~ IG II³ (4) 223, 18; IG II² 5525, 6 (PA/APF 5940) (II s. Εὐθήμων)

—Halai (Araphenides): (12) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 11 (PA 5939) (s. Ἀρρίλεως)

—Kettos: (13) 318-307 BC  IG XII (8) 47, 3 (PA 5942)

—Leukonoion: (14) v/iv BC  Is. vii passim (PA/APF 5935) (s. Ἀπολλόδωρος I, f. Ἀπολλόδωρος III)

—Oe: (15) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 120 (s. Ἐπιγένης)

—Phrearrhioi: (16) 324/3 BC  IOrop 353 A, 6, 12 (s. Καλλιάδης)

—Thorai: (17) f. v BC  Ag. XXV 112

—tribe Erechtheis?: (18) c. 411 BC  SEG LII 60, 37

Athens?: (19) ?iii BC  CIA App. 9, 18; (20) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 98

Athens*: (21) f. iv BC  IG II² 2346, 18 (PA 5934a) (f. Ξενοπείθης)

Foreign Residents:

    Herakleia: (22) ii BC  IG II² 8713 (f. Λάχης)

    Lycia, Phaselis: (23) c. 307-301 BC  IG II² 554, 24 (LGPN V.B (5)) (f. Εὐξενίδης)

Εὐπομπίδης

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) 428 BC  Th. iii 20. 1; cf. Hornblower, Comm. 1 pp. 405-6 (LGPN III.B (1)) (s. Δαΐμαχος)

Εὔπομπος

Athens: (1) s. v BC  Ag. XXX 22 = CAVI 425; cf. SEG LVII 93 (Εὔπονπ[ος])

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 11499 (f. Εὐφάνης)

Εὐπορᾶς

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 53 + Wilson E.307 (s. Καλλίας)

Athens?: (2) imp. IG II² 11463 (f. Εὔπορος); (3) ii-iii AD  IG II² 11455

Εὐπορία

Athens: (1) iii BC  IG II² 6992 (Ε[ὐπ]ο[ρί]α?: d. Εὔβιος)

—Skambonidai: (2) imp. Ag. XVII 304 ([Ε]ὐπορία: d. Μηνόφιλος)

Athens?: (3) iv BC   IG II² 11459; (4) ~ SEMA 1867; (5) ?iv BC  SEG LVII 246; (6) iii-ii BC  IG II² 11456; (7) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 45 (d. Φιλωνίδης); (8) ~ IG II³ (4) 661, 58; (9) i BC   IG II² 11457 + Peek, AG 1 p. 30 no. 111; (10) ~ IG II² 11458; (11) imp. IG II² 11460 + Peek, AG 1 pp. 30 f. no. 112; (12) ii-iii AD  IG II² 11455 a (p. 887)

Athens*: (13) hell. IG II² 9174 (d. Θέσπις); (14) i BC  IG II² 11456 a (p. 887); (15) imp. SEMA 1868 (Εὐπορε[ία]?)

Foreign Residents:

    Caria, Halikarnassos: (16) m. iv BC  IG II² 8041 (LGPN V.B (1))

    Caria, Miletos: (17) i BC  IG II² 9602 (LGPN V.B (4)) (d. Ἀλέξανδρος); (18) i BC/ i AD  IG II² 9876 (LGPN V.B (5)) (d. Ἀγαθοκλῆς)

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (19) iii BC  IG II² 8426 (LGPN IV (1)) (d. Ἀνδρικός)

    Euboia, Karystos: (20) iv-iii BC  IG II² 8973 (LGPN I (9))

    Herakleia: (21) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 150 no. 26; (22) ii BC  IG II² 8654 (d. Ἀθήναιος); (23) i BC  IG II² 8654 a (p. 884) (d. Ἀρτεμίδωρος)

    Paphlagonia: (24) i BC  IG II² 10052 (LGPN V.C (1)) (d. Μάνης)

    Thrace: (25) i BC  IG II² 8910 (LGPN IV (12))

Εὐπόριστος

Athens: (1) 180/1 AD  Ag. XV 407, 47; (2) 182-196 AD  IG II² 2205, 9 ([Εὐπό]ριστος: I f. Εὐπόριστος II); (3) ~ ([Εὐπό]ριστος: II s. Εὐπόριστος I); (4) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 32 ([Εὐ]πόριστος)

—Athmonon: (5) ii/iii AD  IG II² 2361, 62 (f. Εὔπλοια)

—Lousia: (6) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 8 (f. [--]νιος)

—Marathon: (7) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 94 (s. Μιλτιάδης IV)

—tribe Antiochis: (8) 255/6 AD  IG II² 2245, 389 (Αὐρ. Εὐπόριστος)

—tribe Attalis: (9) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 67 (Αὐρ. Εὐπόριστος)

—tribe Hadrianis: (10) 203-205 AD  IG II² 2199, 104 (s. Ματρέας)

—tribe Hippothontis: (11) 194/5 AD  IG II² 2191, 90

Athens?: (12) ii AD  IG II² 11461 (s. Ἀγαθόπους)

Athens*: (13) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 38 (Εὐ[π]όριστος: s. Νίκων: epeng.); (14) c. 116 AD  IG II² 2026, 66 (Εὐπόρ[ισ]τος: s. Μενεκράτης); (15) 179/80 AD  IG II² 2083, 53 (s. Πτολεμαῖος: epeng.); (16) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 97 (epeng.?); (17) 235/6 AD  IG II² 2235, 174 (s. Ζώσιμος: epeng.); (18) 255/6 AD  IG II² 2245, 462 (epeng.)

Εὐπορίων

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 59

Athens*: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 3 (f. Ἀπολλοφάνης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (3) i-ii AD  IG II² 8512 (LGPN V.B (4)) (-ρεί-: s. Σεραπίων)

Εὔπορον

Athens:

—Ptelea: (1) inc. IG II² 7323/4 (Ε(ὔ)πορο(ν): d. Εὔοδος)

Εὔπορος

Athens: (1) i BC  Hesp. 3 (1934) pp. 57 f. no. 45, 9; (2) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 3 (Εὔπορ[ος]: f. Ἕρμων); (3) 40/39 BC  IRhamnous 203, 9 (II s. Εὔπορος I); (4) ~ (Εὔ[π]ορος: I f. Εὔπορος II); (5) ?i AD  IG XII (1) 651 (Τιβ. Κλ. Εὐοπορος - lap.); (6) i-ii AD  IG II³ (4) 954 ([Ε]ὔ̣πορος); (7) imp. Ag. XVIII X766; (8) ii AD  IG II³ (4) 662, 10 f. (f. Ἀπολλώνιος); (9) m. ii AD  IG II² 2274, 14 (s. Πρίαμος I); (10) 173-175 AD  IG II² 3968, 16; (11) 182-196 AD  IG II² 2205, 11; (12) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 32; (13) iii AD  IG II² 1949, 2 ([Α]ὐρ. Εὔπορος); (14) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 25

—Acharnai: (15) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 35 (f. Στέφανος); (16) ii AD  IG II³ (4) 1450 (s. Ἀλέξανδρος); (17) 154/5 AD  IG II² 2067, 129 (s. Ἐπιγένης); (18) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 19 (s. Ἐπιγένης); (19) ii/iii AD  IG II² 2193, 90, 147; 2203, 26; 2207, 69; 2208, 36; 2221 etc. = AE 1971, p. 57 no. 1, 106; IG II² 2223, 37; 2225, 7 (Αὐρ. Εὔπορος: s. Ἐπιγένης, f. Εὐτυχιανός); (20) 201/2 AD  IG II² 2193, 105; 2194, 33 (s. Ἀφροδίσιος I)

—Anaphlystos: (21) f. ii AD  Ag. XV 321, 9; 330, 12; 333, 15; 380, 32 (s. Μέμνων)

—Aphidna: (22) 142/3 AD  IG II² 2049, 83 (f. Θεογένης)

—Araphen: (23) 138/9 AD  Ag. XV 331, 52 f. (f. Ἀσκληπιάδης, Ἀντίπατρος); (24) 171/2 AD  Ag. XV 406, 48 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Athmonon: (25) c. 169-182 AD  Ag. XV 377, 7; 402, 5; 402 a, 3; 405, 12 (s. Ἀθήναιος); (26) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 113 (f. Ἐπίκτητος); (27) 211/12 AD  IG II² 2208, 18 (f. Ἐλπίνικος)

—Azenia: (28) 139/40 AD  IG II² 2044, 74 (s. Δημήτριος)

—Besa: (29) i AD  Ag. XV 308, 11 (Εὔπο[ρος]); (30) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 163 (s. Ἀπολλώνιος)

—Chol--: (31) m. ii AD  IG II² 3607, 12 (f. Ἰσίδοτος)

—Erchia: (32) c. 188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 16 ([Ε]ὔπορ[ος])

—Eupyridai: (33) 87/8 AD   IG II² 1996, 48 ([Εὔ]π[ο]ρος: II s. Εὔπορος I); (34) ~ IG II² 1996, 48 f. (I f. Εὔπορος II, Ἐράτων I); (35) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 23 (Εὔπο[ρος]?); (36) 238-242 AD  IG II² 2239, 124 f. (f. Στράτων, Μενεσθεύς)

—Gargettos: (37) 171/2 AD  Ag. XV 406, 17 (s. Ἑρμέρως I)

—Halai (Aixonides): (38) 169/70 AD  IG II² 2097, 213 (f. Λεωχάρης)

—Hermos: (39) iii AD  IG II² 5796, 1, 6

—Kephisia: (40) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 100 (f. [--]ρος); (41) 255/6 AD  IG II² 2245, 45 (f. Ζώσιμος)

—Kikynna: (42) ii-iii AD  IG II² 6468 (f. Φοίβη)

—Kydathenaion: (43) c. 160-170 AD  Ag. XV 378, 32; 437, 27 (I f. Εὔπορος II); (44) ~ (II s. Εὔπορος I); (45) 169/70 AD  IG II² 2097, 19 f., 57 (s. Ἰούλ. Δόναξ I)

—Lamptrai: (46) i-ii AD  IG II² 6695 (f. Πρῖμα)

—Marathon: (47) c. 115 AD  IG II² 2020, 83 (s. Ἀπολ.); (48) c. 200 AD  Ag. XV 446, 8; 450, 16 (f. Καλλιγονιανός); (49) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 79 f. ([Ε]ὔπορος)

—Melite: (50) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 56 (f. Ἕλενος); (51) 145/6 AD  IG II² 2052, 88 (I f. Εὔπορος II, Ἀσκληπιάδης); (52) ~ (II s. Εὔπορος I); (53) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 126 (s. Αὐφιδιᾶτος); (54) 255/6 AD  IG II² 2245, 13 (f. Εὐπραξίδης)

—Melite?: (55) imp. SEMA 428 (s. Φ[--])

—Myrrhinoutta: (56) s. ii AD  IG II² 2086, 64; SEMA 457 (s. Διοκλῆς, f. Ἐπιγόνη)

—Oe: (57) 61/2 AD  IG II² 1990, 21 (f. Ἐπάγαθος)

—Oion (Kerameikon): (58) 169-212 AD  IG II² 2097, 73; 2208, 26 (f. Εὐφρόσυνος I)

—Paiania: (59) c. 160 AD  Ag. XV 437, 21 (I f. Ἑρμῶναξ); (60) 169/70 AD  Ag. XV 378, 24 (II s. Ἑρμῶναξ); (61) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 7 p. 432 (f. Ἐπίκτητος, Αὐρ. Πραξιτέλης)

—Pallene: (62) 201/2 AD  IG II² 2193, 136 (s. Εὐτυχίδης)

—Peiraieus: (63) 154/5 AD  IG II² 2067, 143 (f. Εὐτυχίδης); (64) ii/iii AD  IG II² 2361, 15 ([Εὔπορος]: I f. Εὔπορος II); (65) ~ (II s. Εὔπορος I); (66) b. 220/1 AD  Ag. XV 465, 5 (f. Εὐτυχίδης: deme - S.G.B.)

—Pergase: (67) 150/1 AD  IG II² 2065, 54 (I f. Εὔπορος II); (68) ~ (II s. Εὔπορος I)

—Phyle: (69) 154/5 AD  IG II² 2067, 130 (f. Ἰσίδοτος)

—Sounion: (70) 181/2 AD  Ag. XV 402, 18 (s. Καρπόδωρος III)

—Sphettos: (71) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 31 (s. Διοκλῆς)

—Trinemeia: (72) m. ii AD  IG II² 2274, 8 (Εὔπορ(ος?)); (73) c. 161-205 AD  IG II² 2085, 63; 2361, 22 (f. Κάλλιστος)

—Trinemeia?: (74) 139/40 AD  IG II² 2044, 82 (or Trikorynthos: f. Νικίας)

—tribe Aiantis: (75) c. 196-201 AD  IG II² 2132, 52 (s. Ἀγαθοκλῆς I); (76) 255/6 AD  IG II² 2245, 356 (s. Ἀγαθοκλῆς I)

—tribe Aigeis: (77) 235/6 AD  IG II² 2235, 82 (s. Γέλως)

—tribe Akamantis: (78) 184/5 AD  IG II² 2128, 55 ([Ἰ]ούλ. Εὔπορος); (79) 255/6 AD   IG II² 2245, 213 (s. Ἀγαθόπους); (80) ~ IG II² 2245, 237 (s. Ζωσιμ.)

—tribe Antiochis: (81) 255/6 AD  IG II² 2245, 392 (f. Διονύσιος)

—tribe Attalis: (82) 187/8 AD  IG II² 2133, 138 (f. Ἐλπίνικος); (83) f. iii AD  Ag. XV 459, 15 (Εὔπο[ρο]ς: s. Εὐτύχης); (84) 255/6 AD  IG II² 2245, 416 (I f. Αὐρ. Εὔπορος II); (85) ~ (Αὐρ. Εὔπορος: II s. Εὔπορος I)

—tribe Erechtheis: (86) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 21 (Εὔπορ[ος]: f. Φιλοκλῆς)

—tribe Hippothontis: (87) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 82 (s. Ἰσίδωρος); (88) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 48 (Εὔπο[ρος]); (89) 255/6 AD   IG II² 2245, 339 f. (I f. Εὔκαρπος, Εὔπορος II); (90) ~ IG II² 2245, 340 (II s. Εὔπορος I)

—tribe Kekropis: (91) 161/2 AD  IG II² 2085, 56 (I f. Εὔπορος II); (92) ~ (II s. Εὔπορος I); (93) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 93 (s. Ἀρτέμων)

—tribe Leontis: (94) m. ii AD  IG II² 2063, 10 (s. Διονυ.)

—tribe Oineis: (95) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 30 (I f. Εὔπορος II); (96) ~ (II s. Εὔπορος I); (97) 240-253 AD  IG II² 2243, 154 (Εὔπορ[ος?])

—tribe Pandionis: (98) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 25 (Αὐρ. Εὔπορος); (99) 240-253 AD  IG II² 2243, 92 (I f. Εὔπορος II); (100) ~ (II s. Εὔπορος I); (101) 255/6 AD  IG II² 2245, 108 (I f. Εὔπορος II); (102) ~ (II s. Εὔπορος I)

—tribe Ptolemais: (103) 238-242 AD  IG II² 2239, 151 (s. Εὐτυχιανός)

Athens?: (104) ii-i BC  IG II² 11966 (f. Λήναιος); (105) c. 44 BC  SEG LIV 235, 52; (106) i AD  SEG LIV 235, 111; (107) i-ii AD  SEMA 1869 ([Ε]ὔπορος); (108) imp. SEMA 2444 (f. Σώφρων); (109) ~ IG II² 11463 (Εὔ(π)ορο(ς): s. Εὐπορᾶς); (110) imp. SEMA 1870 ([Ε]ὔπορ[ο]ς: s. [Τ]ιμη[--]); (111) s. i AD  IG II² 1998, 27; (112) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 38; (113) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 42; (114) ii AD   IG II² 2480, 4 (s. Π[--]); (115) ~ SEMA 1490 (f. Ἀγάθη); (116) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 21 (s. Ἀγαθοκλῆς); (117) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 34 (s. Εὔκαρπος); (118) ~ IG II² 2023, 49, 87 (s. Εὔνικος); (119) m. ii AD  IG II² 2062, 23 (f. Ἰσίδοτος); (120) iii AD  SEG XVIII 58, 9 ([Εὔ]πορος)

Athens*: (121) imp. IG II² 11462; (122) ii AD   IG II² 2172, 4 ([Εὔ]π̣ο̣ρος: s. Διονύσιος: epeng.); (123) ~ IG II² 2189, 6 (s. Λυκοῦργος: epeng.); (124) 109/10 AD  IG II² 2017, 52 (Ε̣[ὔ]π̣ορος: I f. Εὔπορος II: reading - M.J.O.); (125) ~ (Ε̣[ὔ]π̣ορος: II s. Εὔπορος I: epeng.: reading - M.J.O.); (126) c. 120 AD   IG II² 2018, 74 (Εὔπο[ρ]ο[ς]: epeng.?); (127) ~ IG II² 2018, 127 (epeng.?); (128) 135/6 AD   IG II² 2001, 22 (s. Ἀρίστων: epeng.); (129) ~ IG II² 2046, 49 (s. Διονύσιος: epeng.); (130) ?136/7 AD   IG II² 2059, 73 (f. Πατρᾶς); (131) ~ IG II² 2059, 133 (s. Λήναιος: epeng.); (132) 139/40 AD  IG II² 2044, 138 (s. Μόσχος: epeng.); (133) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 13 (s. Λαῦρος: epeng.); (134) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 81; (135) 143/4 AD  IG II² 2050, 126 (epeng.); (136) s. ii AD  IG II² 2082, 54 (f. Ἀρίστων); (137) 155/6 AD  IG II² 2068, 232 (f. Εὔβουλος); (138) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 76 (s. Ἡρακλείδης: epeng.); (139) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 90 ([Εὔπορος]: I f. Εὔπορος II); (140) ~ (Εὔπο[ρος]: II s. Εὔπορος I: epeng.); (141) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 93 (f. Ἀγαθίας); (142) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 27 (I f. Εὔπορος II); (143) ~ (II s. Εὔπορος I: epeng.); (144) 167/8 AD  IG II² 2089 = BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 45 (Εὔπο[ρος]: s. Νικο[--]: epeng.); (145) 169/70 AD  IG II² 2097, 298 (I f. Εὔπορος II); (146) ~ (II s. Εὔπορος I: epeng.); (147) 169/70 AD  IG II² 2097, 305 (s. Μηνόφιλος: epeng.); (148) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 171 (I f. Εὔπορος II); (149) ~ (II s. Εὔπορος I: epeng.); (150) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 200 ([Εὔ]πορος); (151) 173/4 AD   IG II² 2103, 205 (Μέμ. Εὔπορος: epeng.); (152) ~ IG II² 2103, 227 (s. Θε.: epeng.); (153) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 32 (s. Ἀρτεμίδωρος: epeng.); (154) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 49 (Αὐρ. Εὔπορος: epeng.); (155) 179/80 AD  IG II² 2083, 93 (Ἰούλ. Εὔπορος: epeng.); (156) 184/5 AD   IG II² 2128, 119 (f. Φιλέταιρος); (157) ~ IG II² 2128, 142 (s. Ἀρισταῖος: epeng.); (158) 184/5 AD  IG II² 2128, 160 (I f. Εὔπορος II); (159) ~ (II s. Εὔπορος I: epeng.); (160) 184/5 AD  IG II² 2128, 198 (s. Ζώσιμος: epeng.); (161) 187/8 AD  IG II² 2113, 194 (f. Σιληνός); (162) 191/2 AD  IG II² 2119, 112 (f. Ἐπαφρόδιτος); (163) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 93 (Εὔπορ[ος]: epeng.?); (164) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 119 (f. Εὐτυχιανός); (165) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 127 (epeng.); (166) 235/6 AD  IG II² 2235, 170 (I f. Εὔπορος II); (167) ~ (II s. Εὔπορος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Armenia: (168) i BC  IG II² 8385

    Caria, Miletos: (169) i BC-i AD  IG II² 9569 (LGPN V.B (9)) (f. Ἐπικτησίς); (170) i BC/ i AD   IG II² 6311; SEG XXXVI 294 (date) (LGPN V.B (11)) (f. Εὔκαρπος); (171) ~ IG II² 9701 (LGPN V.B (12)); (172) imp. IG II² 9595 (LGPN V.B (10)) (s. Φίλιππος); (173) 87/8 AD  IG II² 1996, 104 (LGPN V.B (14)) (f. Ἰσίδωρος); (174) ii AD  IG II² 9663; cf. ZPE 16 (1975) p. 36 (LGPN V.B (16)) (s. Ἔλπις); (175) ii-iii AD  IG II² 9776/7 (LGPN V.B (17)) (f. Μνησίθεος); (176) c. 112 AD   IG II² 2024, 99 (LGPN V.B (21)) (s. Χρυσόγονος); (177) ~ IG II² 2024, 66 (LGPN V.B (18)) (s. Ἡρακλείδης); (178) c. 112 AD   IG II² 2024, 83 (LGPN V.B (19)) (f. Ἰσᾶς); (179) ~ IG II² 2024, 86 (LGPN V.B (20)) (Εὔπορ.: f. Ἐπιτυγχάνων); (180) c. 116 AD  IG II² 2026, 48 (LGPN V.B (22)) (s. Θεογένης); (181) iii AD  SEMA 1283 (LGPN V.B (24)) ([Ε]ὔ̣πορος: f. [--]νίκη); (182) inc. IG II² 9470; cf. Peek, AG 1 p. 23 no. 74 (LGPN V.B (8)) ([Εὔπ]ορος: f. Γαέτη)

    Caria, Miletos?: (183) 87/8 AD  IG II² 1996, 198 (LGPN V.B (25)) (f. Σωτᾶς)

    Cyrenaica, Cyrene: (184) imp. IG II² 9129 (LGPN I (8)) ([Εὔ]πορος)

    Egypt, Alexandria: (185) ii-i BC  IG II² 8018 (I f. Εὔπορος II); (186) ~ (II s. Εὔπορος I)

    Herakleia: (187) iii BC  IG II² 8655; (188) ii-i BC  IG II² 8656 (s. Μένανδρος); (189) i BC  IG II² 8657 (Εὔπ(ο)ρος: s. Ἡρακλείδης)

    Pontos, Sinope: (190) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 318 (LGPN V.A (20)) (f. Ἀφροδίσιος)

    Syria, Antioch: (191) i BC  SEMA 819 (IRhamnous 258) (s. Εὔοδος)

Εὐποσία

Athens*: (1) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 77 no. 16

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (2) i-ii AD  IG II² 9130 (LGPN I (1))

Εὐπραξίδης

Athens: (1) s. ii AD  Ag. XV 415 = SEG XXXII 192 B, 22 (Εὐπραξί[δης]: f. Σπένδων); (2) 174/5 AD  SEG XXVIII 173, 4; XXIX 127 II, 8 (Κλ. Εὐπραξίδης); (3) ?iii AD  IG II² 2488, 7

—Acharnai: (4) 163/4 AD  IG II² 2086, 146 (s. Ζώσιμος)

—Hekale: (5) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 62 (s. Ἀθηνόδωρος I)

—Koile: (6) ii/iii AD  IG II² 2097, 222; Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 30 (s. Φιλῖνος)

—Melite: (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 13, 165, 281, 308 (Αὐρ. Εὐπραξίδης: s. Εὔπορος, f. Ζώσιμος)

—Oion (Kerameikon): (8) 173/4 AD  IG II² 2103, 92 (s. Τρύφων II)

—Peiraieus: (9) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 9 (f. Ἡρακλείδης)

—Sphettos: (10) a. 212 AD  Ag. XV 440, 5; Follet, Athènes p. 99 (ident.) ([Ε]ὐπραξίδης: s. Ποντιανός)

—tribe Antiochis: (11) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 70 ([Εὐπ]ραξίδης)

—tribe Kekropis: (12) 255/6 AD  IG II² 2245, 285 (Εὐπρα(ξίδης): f. Νικηφόρος)

—tribe Oineis: (13) 203-205 AD  IG II² 2199, 112 (s. Φιλουμενός)

—tribe Pandionis: (14) c. 215 AD  Hesp. 3 (1934) p. 58 no. 46, 4 + AAA 7 (1974) p. 97 ([Εὐπρα]ξίδης: s. Ἠρακλείδης)

Athens?: (15) 161-212 AD  IG II² 2280, 31 (Εὐπρα[ξίδης]); (16) iii AD  IG II² 2258, 4 ([Ε]ὐ̣πραξί[δης])

Athens*: (17) imp. IG II² 2269, 6 (Εὐπραξίδ[ης]); (18) ?136/7 AD  IG II² 2059, 129 (f. Ἀφροδίσιος); (19) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 140 (s. Ἀφρο.: epeng.); (20) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 125 (s. Διονύσιος: epeng.); (21) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 144 (f. Ἀφροδίσιος)

Εὔπραξις

Athens*: (1) s. iv BC  Peek, AG 2 p. 61 no. 207, 11 (slave)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (2) iv BC  IG II² 10091 (LGPN III.B (1))

    Caria, Miletos: (3) hell.-imp. SEMA 1284 (LGPN V.B (3)) (Εὔ[π]ραξις: d. Διονύσιος); (4) inc. IG II² 9604 (LGPN V.B (1)) ([Εὔπρα]ξις: d. Θεόδωρος); (5) ~ IG II² 9605 (LGPN V.B (2)) (d. Σαραπίων)

Εὐπραξίς

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 7 (-χσίς); (2) f. iv BC  IG II² 10709; (3) ii AD  IG II³ (4) 1249

Athens?: (4) 236/5 BC  IG II² 1297, 27

Εὐπραξις

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11464

Εὐπρέπης

Athens: (1) ii AD  Ag. XV 338, 2 (Εὐπρέ̣πη̣[ς]); (2) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 6 ([Εὐ]πρέπης)

Athens*: (3) 143/4 AD  IG II² 2050, 150 (s. Φιλωνίδης: epeng.); (4) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 27 (I f. Εὐπρέπης II); (5) ~ (II s. Εὐπρέπης I: epeng.)

Εὐρέβιος

Athens: (1) c. 500-480 BC  Graef--Langlotz II 1507 = CAVI 1702

Εὐρέκτης

Athens:

—Atene: (1) 432/1 BC  IG I³ 294, 27; 319, 14; 345, 34; 365, 3 f. (PA 5945) (-κτς); (2) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 4 + PAA 7 p. 439 (deme) (PA 5946)

Εὑρέτης

Athens:

—Alopeke: (1) 395/4 BC  IG II² 1395, 8 f. (PA 5943) ([Εὑ]ρέτης)

—tribe Antiochis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 343 (Εὑρέτς)

Εὕρετος

Athens*: (1) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 65; SEG LXV 121, 15 (Ἰούλ. Εὕρετος: epeng.)

Εὑρήμων

Athens:

—Anaphlystos: (1) m. ii BC  ID 1417 B II, 123; 1417 C, 12 f.; 1953, 7; 2042, 4; 2589, 39 (I s. Ζήνων I, f. Ζήνων II, ?f. Εὑρήμων II); (2) s. ii BC  ID 1834, 1; 2220, 9; 2221, 7; 2228, 6; 2230, 1; 2627, 3 f. (PA 5948) (?s. Εὑρήμων I, f. (nat.) Ἐχέδημος (Sounion), f. Δημόνικος)

—Euonymon: (3) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 13 (Εὑρρήμων: f. Ναυσωνίδης)

—Oa: (4) f. iv BC  IG II² 1952 + SEG XV 129, 49 (PA 5947) (f. Χαριδημίδης)

Athens?: (5) m. iii BC  IG II² 2325, 307 (Stephanis 980) ([Ἐ]ὑρήμων)

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (6) ii-i BC  IG II² 7924 (LGPN V.C (1)) (f. Νικόμαχος)

    Syria, Antioch: (7) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 7 p. 440 (s. Ἀρίστων); (8) i AD   IG II² 8191 (Εὑρή(μ)ων: s. Ἀπολλώνιος); (9) ~ IG II² 10219

Εὐριπίδης

Athens: (1) vi BC  IG I³ 603 (Εὐριπ[ίδς?]); (2) f. v BC  TrGF 1 p. 94 no. 16; (3) m. v BC  TrGF 1 p. 94 no. 17; (4) f. iv BC  [D.] l 68 (PA/APF 5950)

—Cholargos: (5) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 60 (PA 5954)

—Elaious: (6) m. ii AD  Ag. XV 339, 15 ([Εὐρ]ιπίδης: s. Διοκλῆς I)

—Kephisia: (7) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 22 ([Ε]ὐριπίδης: s. Εὐρυκλείδης)

—Melite: (8) v BC  Th. ii 70; Th. ii 79; Lys. xix 14 (PA/APF 5951) (f. Ξενοφῶν)

—Myrrhinous: (9) f. iv BC  IG II² 145 = Ag. XVI 52, 3; IG II² 1138, 25 = 2812, 1; Arist., Rh. 1384b 15; Ar., Ec. 825-9 and Schol. (PA/APF 5949 = 5955 = 5956) (-ριππί-: s. Ἀδείμαντος); (10) iv BC  SEMA 450 (-ριππί-: f. Καλλιστομάχη)

—Pallene: (11) m. iv BC  IG II³ (4) 1212 (f. Ἀρχεστράτη)

—Phlya: (12) c. 480-406 BC  IG I³ 969, 2; + PA 5953; RE (4) (I s. Μνησαρχίδης I, Κλειτώ, f. Μνησαρχίδης II, Μνησίλοχος II, Εὐριπίδης II); (13) v/iv BC  PA 5952; RE (5) (II s. Εὐριπίδης I, Χοιρίνη)

—Phrearrhioi: (14) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 10 ([Εὐ]ριπίδης: f. Σμικρίας)

—Semachidai: (15) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 35 (s. Πρῖμος)

Athens?: (16) m. iv BC  PCG 2 p. 253 fr. 33; 5 p. 139 fr. 9; p. 145 fr. 16

Εὔριπος

Foreign Residents:

    Paphlagonia: (1) ii BC  Ag. XVII 636 = IG II² 10052 a (LGPN V.C (1))

Εὑρίππη

Athens: (1) iv BC  IG II² 11465 (I m. Εὑρίππη II); (2) ~ (II d. Εὑρίππη I, m. Ἀρκεφῶν)

Εὐρυβιάδης

Athens: (1) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 63

Εὐρύβιος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 131 (PA 5958) (s. Μειδων[--])

Athens*: (2) f. ii AD  Ag. XXI F 284 (Εὐρύβι[ος?], Εὐρυβι[άδης?])

Εὐρύβοτος

Athens: (1) 672 BC  Moretti, Olymp. 36 (PA 5959) (Εὐρύβοτος - Paus. ii 24. 7, Εὐρυβάτης - D.H. iii 1. 3)

—tribe Oineis: (2) ?447 BC  IG I³ 1162, 22 (PA 5960)

Εὐρυγόνη

Athens:

—Paiania: (1) iii BC  IG II² 7046; cf. SEG XIII 118 (PA 5961) (Εὐρ[υ]γ(ό)νη - edd., Ἐ(πι)γ(ό)νη - Peek: d. Ἀπολλώνιος)

Εὐρυδάμας

Athens: (1) 415 BC  And. i 35 (PA 5962)

Εὐρυδίκη

Athens:

—Anagyrous: (1) hell. IG II² 5623 a (p. 880) (d. Ἀρχέλαος)

—Halai (Aixonides): (2) s. ii BC  FD III (2) 29, 3 f.; Ag. XVIII H330, [2]; IG II² 3495 = IEleusis 268, 3 (d. Διόδωρος, Ἀμεινόκλεια (Phyle))

Foreign Residents:

    Macedonia (Bottiaia), Ichnai: (3) ?hell. IG II² 8944 (LGPN IV (6)) (d. Δάδας)

Εὐρυκλείδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 731 ([Εὐρυ?]κλείδς: f. Διονύσιος, Ἀθηνόδωρος); (2) 459/8 BC  IG II² 2318, 47 (PA/APF 5963); (3) 374/3 BC  IG II² 1421, 4 (cf. add. p. 799) (Εὐρυκλείδ[ης]); (4) c. 317-307 BC  D.L. ii 101 (PA 5964)

—Kephisia: (5) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 22 (f. Εὐριπίδης); (6) c. 270-196 BC  Plb. v 106; Plu., Arat. 41; Paus. ii 9. 4; IG II³ (1) 1011, 3, 35; 1137, 36 f., 42; IG II² 1300, 2 f., 21 f.; 1705, 5; 2331, 4; IG II³ (4) 8, 3; SEG LIX 155, 19; Graef--Langlotz I 1113 = CAVI 1028; Ag. Inv. I 7572 (unp.); cf. IG II³ (1) 1160; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma); SEG LXV 9 (PA 5966) (I s. Μικίων I, f. Μικίων III: archon epon. - 243/2 BC); (7) f. ii BC   IG II² 2314, 39; 2332, 9; 2452, 2?, 3; IG II³ (4) 272; 273, 2; Nachtergael, Les Galates 30, 16; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 5967) (III s. Μικίων III, f. Μικίων V, Εὐρυκλείδης V); (8) ~ IG II² 2314, 44, 76; 2315, 32; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (II s. Μικίων II, f. Μικίων IV, Εὐρυκλείδης IV); (9) f. ii BC  IG II² 2315, 32; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (IV s. Εὐρυκλείδης II); (10) c. 135-95 BC  IG II² 2452, 3; ID 2596, 6; Thompson, New Style Coinage 354-5; 358; 475-93; 503-23 + Chiron 21 (1991) pp. 5 ff.; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 5965) (V s. Εὐρυκλείδης III); (11) ii/i BC  IG II² 2452, 58; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 5968); SEG LVI 235, 2 (VI s. Μικίων V, ?f. Μικίων VI)

—tribe Erechtheis: (12) c. 408 BC  City beneath the City 452, 10

Athens?: (13) ?iv BC  Ath. 19e (Stephanis 984)

Εὐρυκλῆς

Athens: (1) c. 525-500 BC  Hesp. 7 (1938) p. 182 = CAVI 1792 (Εὐρυκας - vase)

Εὐρύλεως

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 167 ([Εὐρ]ύλες)

Εὐρύλοχος

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 75 (f. Βείδυρος)

Εὐρυμαΐδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) m. iv BC  IG II² 5658, 3 (= PA 5969); SEMA 2555

Εὐρύμαχος

Athens: (1) 415 BC  And. i 35 (= PA 5971); IG I³ 422, 223 (s. Εὐ[--])

—Acharnai: (2) c. 380-320 BC  ID 104-8 B, 9 ([Εὐ]ρύμαχος: f. Κηφισόδοτος)

—Pambotadai: (3) c. 46/5 BC  IG II² 1719, 8 ([Ε]ὐρύμαχος)

Athens?: (4) c. 510 BC  Immerwahr, Script 406 = CAVI 4591 (Εὐρ[ύ]μαχ[ο]ς: fict.?); (5) f. iv BC  Ag. XVII 827 (PA 5971a)

Εὐρυμέδων

Athens: (1) 490-460 BC  SEG XLIX 84 = CAVI 3880; cf. SEG LXVI 108 (-δν); (2) 427-413 BC  IG I³ 371, [7]; + PA 5973 (s. Θουκλῆς); (3) 323 BC  D.L. v 5; Ath. 696b (PA 5972)

—Acharnai: (4) s. iv BC  IG II² 1627, 209 (PA/APF 5974) (s. Χαρίδημος (Euboia))

—Lamptrai: (5) s. iv BC  IG II³ (4) 718, 9 (s. Ἡγέμαχος)

—Myrrhinous: (6) s. v BC  D.L. iii 4; D.L. iv 1 (PA/APF 5975) (I f. Σπεύσιππος); (7) iv BC  D.L. iii 42 f. (cf. APF 8792, XI) (II ?s. Σπεύσιππος)

—Pallene: (8) s. iii BC  IG II³ (1) 1027, 69; IG II³ (4) 351, 2 (f. Λεπτίνης)

Athens*: (9) 211/12 AD  IG II² 2208, 135 (f. Αὐρ. Ἀρτεμίσιος)

Εὐρυμένης

Athens:

—Acharnai: (1) s. v BC  IG I³ 961 (PA/APF 5976) (Εὐρυμένε[ς]: s. Μελετέων)

Εὐρυμήδης

Athens:

—Oe: (1) ii BC  IG II² 6963 (PA 5977)

Εὐρυνόη

Athens?: (1) c. 400 BC  Caskey--Beazley 170 = CAVI 2729 (fict.?); (2) iv BC  IG II² 12999

Εὐρυνόμη

Athens?: (1) f. iv BC  SEMA 1871 (Εὐρυνόμης (gen.))

Εὐρύνομος

Athens:

—Halai: (1) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 64 (PA 5978)

Εὐρύνους

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 56 (I f. Εὐρύνους II); (2) ~ (II s. Εὐρύνους I)

Athens?: (3) ?i AD  IG II² 2471 b

Εὐρυπτόλεμος

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 3589; 5729; 6481; 7104; cf. ARV² p. 1580; Beazley Addenda p. 395 (PA 5979) (kalos); (2) c. 490-480 BC  IG I³ 707 ([Ε]ὐρυπ[τόλεμος]?: f. Μεγακλῆς); (3) 408 BC  X., HG i 3. 13 (PA 5981); (4) f. iv BC  Lys. viii 15 (PA 5980)

—Agryle: (5) iii BC  CIA App. 98, 1 ff. (PA 5982)

—Sounion?: (6) vi/v BC  PA/APF 5983 (I s. Μεγακλῆς III, f. Ἰσοδίκη, Εὐρυπτόλεμος II, Πεισιάναξ); (7) v BC  PA/APF 5984 (II s. Εὐρυπτόλεμος II); (8) s. v BC  PA/APF 5985 + 5981 (III s. Πεισιάναξ)

Εὐρύστρατος

Athens:

—Kikynna: (1) 103/2 BC  IG II² 1335, 42 (PA 5988)

—Lousia: (2) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 29 (I f. Σῶσος); (3) i BC/ i AD  ID 1625, 9; Hesp. 47 (1978) p. 296 (reading) (PA 5987) (II s. Σῶσος)

Εὐρυτίδας

Athens:

—Thorikos: (1) 201/2 AD  IG II² 2193, 12 f., 23 f., 75; 2194, 16 f.; 2196, 7 (Μ. Ἰούλ. Ἀσκληπιάδης ὁ καὶ Εὐρυτίδας)

Εὐρύτιμος

Athens: (1) ?v BC  IG I³ 190 ([Εὐ?]ρύτιμος)

Athens?: (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 1010, 36

Εὐρώπη

Athens: (1) ?s. iv BC  IG II² 1527, 31; (2) i BC/ i AD  GP 359 (het.)

Athens*: (3) ii/iii AD  IG II² 11467 ([Ε]ὐρώπη)

Εὐρώτας

Athens*: (1) 167/8 AD  IG II² 2089, 70 (Κλ. Εὐρώτ[ας]: epeng.); (2) 169/70 AD  IG II² 2097, 249 (f. Ὀνησᾶς); (3) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 115 ([Γ]ελ. Εὐρώτας)

Εὐσέβης

Athens: (1) ?iii AD  SEG XII 137, 7

—Euonymon: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 46 (s. Ζώπυρος I)

—Pambotadai: (3) c. 40-17 BC  IG II² 2338, 20; Ag. XV 285 = SEG LIII 187 III, 5 (s. Ἀριστο[--])

—Phlya: (4) c. 175 AD  Ag. XV 392, 43 (Μᾶρκος ὁ καὶ Εὐσέβης)

—tribe Aigeis: (5) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 63

Athens?: (6) imp. SEG LIV 361 (Εὐ[σέ]βης? - Stroud)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) imp. IG II² 9606 (LGPN V.B (-)) (Εὐσέ[βης])

Εὐσεβιανός

Athens:

—tribe Leontis: (1) 235/6 AD   IG II² 2235, 121 f. (I f. Γέμελλος, Εὐσεβιανός II); (2) ~ IG II² 2235, 122 (II s. Εὐσεβιανός I)

Εὐσέβιος

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) iv AD  Unp. (Kerameikos) (LGPN V.C (2)) (f. Δαΐα)

Εὐσθένης

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 251 (Ε[ὐ]σθ[ένης]: f. Αἰσχέας)

—Hamaxanteia: (2) imp. Ag. Inv. I 7120 (unp.) (s. Θεοπείθης)

—Keiriadai: (3) 138-101 BC  IG II² 1028 III, 107 (= PA 5989); FD III (2) 23, 22 (s. Σιλανός I, f. Σιλανός II)

—Kolonai: (4) ?hell. IG XII (8) 106, 2 (f. Πραξιτέλης); (5) ?imp. IG XII (8) 105, 1 ([Ε]ὐσθέν[ης]: s. Πραξιτέλης)

—Kolonai (Antiochid): (6) 352/1 BC  IG XII (8) 63, 6, 16 (PA 5990)

—Prasiai: (7) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 38 (PA 5991) (s. Ἔλπων II)

—Thorikos: (8) iv BC  SEG XL 167, 3; ZPE 157 (2006) p. 84 (name)

Εὔσκιος

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 62

Εὐσκοπίδης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 22 (PA 5992) (Εὐσκοπίδ[ς])

Εὐσοΐσκη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11468 (Εὐβοΐσκη? - Wilhelm)

Εὔσους

Athens?: (1) s. ii BC  SEMA 1552, 4, 10 = AD 54 (1999) Chron. p. 32

Εὐσόφις

Athens?: (1) iii-iv AD  IG II³ (4) 1461; 1462 II-III

Εὐστάθιος

Athens?: (1) v AD  IG II² 11952 = 13454, 9; (2) v-vi AD  Ag. XXI F 332

Εὔσταχυς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 18 f. (fict.)

Εὐστράτη

Athens:

—Phyle: (1) iv/iii BC  SEMA 142, 5 = SEG LVII 212 (Ε[ὐσ]τράτη: d. Πείθων)

Εὔστρατος

Athens:

—Oinoe (Hippothontid): (1) 214/13 BC  IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 5 (PA 5993)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 77 a, 5

Εὔστροφος

Athens: (1) 239/8 BC  IG II³ (4) 353, 4 (Εὔστροφο[ς]: s. Ὀλ̣[--]); (2) s. i AD  Plu., Mor. 387d-e; Plu., Mor. 702d

—Acharnai: (3) 45/6 AD  IG II² 1945, 60 (f. Εὔκαρπος)

—Acherdous: (4) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 107 = 2456, 10; cf. AE 1950-51, pp. 41 f. no. 19 (PA 5994)

—Berenikidai: (5) i AD  IG II² 5880 ([Ε]ὔστροφος: f. Ἰσιδότη)

—Peiraieus: (6) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 6 (PA 5996) (s. Εὐγενίδης); (7) c. 215 BC  IG II³ (4) 653, 5 (PA 5995); (8) c. 177-160 BC  IG II³ (1) 1313, 151; IEleusis 227, 10 (s. Νικόμαχος); (9) s. ii BC   IG II² 1227, 3, 27 f., 43; 2452, 53; cf. Clinton, Sacred Officials p. 28 no. 14 (PA 5997) (f. Θεόδοτος); (10) ~ IG II² 1940, 46 (PA 5998) (s. Θεόδοτος)

Εὐσυχίς

Athens?: (1) iv BC  SEMA 1872 (Εὐ(τ)υχίς?)

Εὐσχήμων

Athens: (1) imp. IG II² 2082, 6; (2) ii AD  IG II³ (4) 911

—Berenikidai: (3) 142/3 AD  IG II² 2049, 9 f.; 2474, 9 (Ἰούλ. Εὐσχήμων)

—Paiania: (4) a. 217 AD  Ag. XV 477, 26 ([Αἴ]λι. Εὐσχήμων)

—Peiraieus: (5) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 10 (s. Χρυσέρως)

—Philaidai: (6) 138/9 AD  Ag. XV 331, 43 (f. [...]δωρος)

—tribe Aigeis: (7) 165/6 AD  IG II² 2090, 60 (s. Σ[--])

—tribe Pandionis: (8) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 150 (Ἀρχικλῆς ὁ καὶ Εὐσχήμων)

Athens*: (9) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 43 (s. Χρῆστος: epeng.); (10) s. ii AD  IG II² 2082, 49 (s. Σώσιμος: epeng.); (11) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 14 ([Εὐ]σχήμων: s. Κέλαδος: epeng.)

Εὐτάγης

Athens:

—Anaphlystos: (1) hell. IG II² 5665 (= PA 5999); SEG XXVIII 246 (name) (Εὐτάγ[η]ς: s. Μένανδρος)

Εὔτακτον

Athens*: (1) inc. IG II² 11469 ([Ε]ὔτακτο[ν])

Εὔτακτος

Athens:

—Krioa: (1) a. 216 AD  Ag. XV 472, 56 (I f. Εὔτακτος II); (2) ~ (II s. Εὔτακτος I)

—Kyrteidai: (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 108 (s. Μηνογένης)

—Peiraieus: (4) s. ii AD  Unp. (Eleusis, sarcophagos) (Π. Λικίννιος Εὔτακτος)

—tribe Antiochis: (5) c. 195 AD  SEG LIX 174, 50 (f. Ἐπίνικος); (6) 232-234 AD  IG II² 2237, 155

—tribe Hadrianis: (7) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 50 (f. Φίλητος)

Athens?: (8) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 6 (s. Διονύσιος); (9) m. ii AD  IG II² 2074, 3 f. (Εὔτακ̣[τος]: f. Ἀρτέμων, Στέφανος)

Athens*: (10) 155/6 AD  IG II² 2068, 238 (f. Ἀσκληπιάδης); (11) 235/6 AD  IG II² 2235, 153 (f. Πολύγηρος); (12) 255/6 AD  IG II² 2245, 443 (Εὔ[τα]κ̣τος: epeng.)

Εὐταμία

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11470; (2) ?iv BC  SEG LVII 296

Εὐταξία

Athens?: (1) ii-i BC  Ag. XVII 828 (Εὐταξ[ία]: d. Ἀλέξανδρος); (2) inc. Peek, AG 2 p. 35 no. 119; cf. SEMA p. 567 no. 125 (n. pr.?)

Athens*: (3) imp. IG II² 11471

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii BC  SEMA 1285 (LGPN V.B (3)); (5) i AD  SEMA 1286 (LGPN V.B (4)) (d. Διοσκουρίδης)

Εὐταξίας

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell.-imp. IG II² 8192 (s. Φιλόξενος)

Εὐτέλεια

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11472 (-λεα)

Εὐτέλης

Athens: (1) 425-400 BC  SEG XLIV 32 (vase) (Εὐτέλ[ς])

—Alopeke: (2) iv BC  SEMA 83; (3) c. 321 BC  Ag. XV 55, 43 (PA 6001) (f. Διοφάνης)

—Paionidai: (4) 339/8 BC  IG II³ (4) 77, 13 (= PA 6002); Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 10 (s. Εὐθύκριτος I, f. Εὐθύκριτος II)

—Potamos: (5) m. iv BC   IG II² 7262, 1, 3 (cf. PA 6003) (I f. Εὐτέλης II, Καλλιστομάχη); (6) ~ IG II² 7262, 1 (PA 6003) (II s. Εὐτέλης I)

—tribe Erechtheis: (7) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 4 (PA 6000) (and Lemnos: -λς)

Athens?: (8) v/iv BC  IG II² 12938; cf. Peek, AG 1 p. 34 no. 129 (Εὐτ[έλη]ς?: f. Φιλίσκος); (9) f. iv BC  SEMA 1899 (f. Ζώπυρος); (10) c. 380-350 BC  SEMA 2211 (f. Μυννία, Ἀρτεμισία); (11) 361 BC  CID II 4 I, 70; cf. Syll³ pp. 349 f. (locn.) (Stephanis 986)

Foreign Residents:

    Herakleia: (12) ii BC  IG II² 8658 (Εὐ[τέ]λης: s. Μητρόδωρος)

Εὐτελίδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 27 (PA 6004) (-δς)

—Rhamnous: (2) m. iv BC  SEMA 887, 7 (IRhamnous 326)

—tribe Leontis: (3) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 36 (s. Μενέστρατος)

Εὐτελιωνίδης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 1259 ((Εὐτ)ελινίδς?: f. Βύλος)

Εὐτέλων

Athens:

—Kerameis: (1) ?iv/iii BC  Finley, SLC pp. 134 f. no. 54, 3 f.; p. 193 (name)

Εὐτέρπη

Athens: (1) c. 300 BC  SEMA 13

—Eitea (Akamantid): (2) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 13 (PA 6005) (d. Δημήτριος)

Athens?: (3) f. ii BC  IG II² 2357, 13 ([Εὐτ]έρπη); (4) imp. SEMA 1873/4

Foreign Residents:

    Herakleia: (5) ii BC  IG II² 8659 (d. Γλαῦκος)

    Pontos, Amisos: (6) i BC  IG II² 8063 (LGPN V.A (4)); IG II² 8064 (LGPN V.A (5)) (d. Νουμήνιος)

Εὐτιμίδης

Athens:

—tribe Aiantis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 131 (-δς)

Εὔτολμος

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 11270 (Εὔτο̣λμ̣ο̣ς)

Εὔτονος

Athens:

—Euonymon: (1) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 I, 16

Εὐτράπελος

Athens: (1) ii AD  IG II² 2168, 12 ([Εὐ]τράπελος: s. Ἀφροδίσιος)

Εὐτρέφης

Athens?: (1) c. 440 BC  IG I³ 341, 7; 342, 20 (s. Εὐμνήμων)

Εὐτροπία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13401 (SEMA 2711)

Εὐτρόπιος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 274 (Αὐρ. Εὐτρόπιος)

Εὐτρόπις

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 664

Εὔτροπος

Athens:

—Athmonon?: (1) f. iv BC  SEG XXIV 197, 5 (s. Κόλοιος)

Εὐτύχαια

Athens:

—Potamos: (1) imp. IG II² 3726, 3 (d. Φιλάργυρος)

Εὐτυχᾶς

Athens: (1) ii AD  IG II² 2142 = SEG LIX 172, 6; (2) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 47

—Pambotadai: (3) ii-iii AD  IG II² 7144 (Διοκλῆς ὁ καὶ Εὐτυχᾶς: s. Πρωτογένης)

—tribe Ptolemais: (4) 238-242 AD  IG II² 2239, 163 (s. Πιστοκράτης)

Athens?: (5) 45/6 AD  IG II² 1970, 25; (6) ii/iii AD  IG II² 2361, 36 (I f. Εὐτυχᾶς II); (7) ~ (II s. Εὐτυχᾶς I)

Athens*: (8) 169/70 AD  IG II² 2097, 272 (I f. Εὐτυχᾶς II); (9) ~ (II s. Εὐτυχᾶς I: epeng.); (10) 173/4 AD  IG II² 2103, 278 (s. Ἀσ.: epeng.); (11) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 9 (I f. Εὐτυχᾶς II); (12) ~ (II s. Εὐτυχᾶς I: epeng.); (13) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 163 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.); (14) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 15 (s. Ὄνασος: epeng.); (15) 179/80 AD  IG II² 2083, 80 (s. Εὔκαρπος: epeng.); (16) c. 180 AD  IG II² 2106, 19 ([Ε]ὐτυχᾶς: s. Μένανδρος: epeng.); (17) 187/8 AD   IG II² 2113, 200 (s. Ἑρμείας: epeng.); (18) ~ IG II² 2113, 217 (s. Δημήτριος: epeng.); (19) 194/5 AD  IG II² 2191, 143 (epeng.); (20) 201/2 AD   IG II² 2193, 162 (f. Μουσαῖος); (21) ~ IG II² 2193, 173, 176 f. (f. Ἑρμῆς, Διονύσιος, Φαῦστος); (22) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 130 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (23) i AD  IG II² 9607 + AM 67 (1942) pp. 112 f. no. 220 (LGPN V.B (1)) (f. [--]ον)

Εὐτύχη

Athens: (1) ii-iii AD  IG II² 3995; cf. Threatte, Grammar 2 p. 172

Athens?: (2) iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 190 ff. no. 27, 7 (m. Σαμβάτιος)

Εὐτύχης

Athens: (1) iv-iii BC  IG II³ (4) 1449; (2) ii AD  IG II² 2153, 11 (Stephanis 987) ([Ε]ὐτύχη[ς]); (3) m. ii AD  IG II² 2080, 4 ([Εὐ]τύχης: s. Ε[--]); (4) ii/iii AD  IG II² 2361, 77 (f. Ἑρμαΐς); (5) ?iii AD  IG II² 2488, 8 (Αὐρ. Εὐτύχης); (6) 240-253 AD  IG II² 2243, 73 ([Εὐτ]ύχης)

—Aixone: (7) 356 BC  IG II² 1612, 128 (PA/APF 6007)

—Kerameis: (8) 220/1 AD   IG II² 2223, 70 f. (I f. Ἰσόχρυσος, Εὐτύχης II); (9) ~ IG II² 2223, 71 ([Εὐτύ]χης: II s. Εὐτύχης I)

—Kytheros: (10) 201/2 AD  IG II² 2193, 58 (s. Λήναιος)

—Marathon: (11) 201/2 AD  IG II² 2193, 129 (Κλ. Εὐτύ[χ]ης)

—Paiania: (12) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 63 ([Ε]ὐτύχης)

—Peiraieus: (13) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 94 (Αὐρ. Εὐτύχης); (14) m. iii AD  IG II² 7163 (Αὐρ. Εὐτύχης)

—tribe Aiantis: (15) 255/6 AD   IG II² 2245, 367 (s. Ἁγήσανδρος); (16) ~ IG II² 2245, 371 (s. Εὐφρόσυνος)

—tribe Aigeis: (17) 238-242 AD  IG II² 2239, 71 (f. Εὔκαρπος); (18) 255/6 AD  IG II² 2245, 83 (f. Ἐπαφρᾶς)

—tribe Akamantis: (19) 255/6 AD  IG II² 2245, 206 (I f. Εὐτύχης II); (20) ~ (II s. Εὐτύχης I)

—tribe Antiochis: (21) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 91 (Αἴλ. Εὐτύχης)

—tribe Attalis: (22) f. iii AD  Ag. XV 459, 15 (f. Εὔπορος); (23) 255/6 AD  IG II² 2245, 423 (Οὐά. Εὐτύχης)

—tribe Erechtheis: (24) 240-253 AD  IG II² 2243, 44 (s. Ἵλαρος)

—tribe Hadrianis: (25) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 11 (Κλ. Εὐτύχης); (26) 232-234 AD  IG II² 2237, 112 (I f. Εὐτύχης II); (27) ~ (II s. Εὐτύχης I)

—tribe Hippothontis: (28) v BC  IG I³ 1165, 4 (PA 6006) (and Lemnos: -χς)

—tribe Leontis: (29) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 79

—tribe Oineis: (30) 255/6 AD  IG II² 2245, 272 (s. Συνέφηβος)

—tribe Pandionis: (31) 238-242 AD  IG II² 2239, 109 f. (f. Ἀσκληπιάδης, Φιλάδελφος); (32) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 122 (I f. Εὐτύχης II); (33) ~ (II s. Εὐτύχης I); (34) 240-253 AD  IG II² 2243, 89 (Αὐρ. Εὐτύχης)

—tribe Ptolemais: (35) 238-242 AD   IG II² 2239, 166 (I f. Ἵλαρος ὁ καὶ Εὐτύχης II); (36) ~ IG II² 2239, 166, 197 (Ἵλαρος ὁ καὶ Εὐτύχης: II s. Εὐτύχης I)

Athens?: (37) 405 BC  IG I³ 1032, 474 (Εὐτύχ(ης)?, Εὔτυχ(ος)?); (38) imp. IG II² 2279, 14 ([Εὐτ]ύχης); (39) ii AD  IG II² 11474 (II s. Εὐτύχης I); (40) ii AD  IG II² 3371 + Hesp. 32 (1963) pp. 70-1 no. 86; (41) ~ (I f. Εὐτύχης II); (42) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 20; (43) 161-212 AD  IG II² 2280, 5 ([Εὐ]τύχης: s. Εὐήμερος); (44) iii-iv AD  Ag. VII pp. 34-8; SEG L 322-3; 328; LI 325; LVI 388; LVIII 293 (lamp)

Athens*: (45) i AD  IG II² 11675 a (Δέκμος Σερουίλιος Θέων Εὐτύχης); (46) i-ii AD  IG II² 7155, 4 (freed.); (47) 155/6 AD   IG II² 2068, 181 (s. Διόδωρος: epeng.); (48) ~ IG II² 2068, 214 (Εὐτύχης Φλ. Κόσμος: epeng.); (49) 161/2 AD  IG II² 2085, 93 (s. Ε[--]: epeng.); (50) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 58 (s. Ἐπαφρόδιτος I: epeng.); (51) 167/8 AD  IG II² 2089 = AD 25 (1970) Mel. pp. 186 f. no. 4, 38 (s. Τερ[--]: epeng.); (52) 169/70 AD   IG II² 2097, 113 (s. Ἐπάγαθος: epeng.); (53) ~ IG II² 2097, 123 (s. Τρύφων: epeng.); (54) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 186 (f. Ἐπαφρόδιτος); (55) 173/4 AD   IG II² 2103, 185; cf. AC 32 (1963) pp. 9 f. (s. Δινικῦς: epeng.); (56) ~ IG II² 2103, 242 (s. Μι.: epeng.); (57) 173/4 AD  IG II² 2103, 280 (epeng.); (58) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 12 (s. Μάρτιος: epeng.); (59) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 31 (s. Διογένης: epeng.); (60) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 28 (I f. Εὐτύχης II); (61) ~ (II s. Εὐτύχης I: epeng.); (62) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 14 (s. Καρ̣[--]: epeng.?); (63) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 134 (s. Σωτᾶς: epeng.); (64) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 48 (f. Ἀβάσκαντος); (65) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 54 (s. Διονύσιος: epeng.); (66) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 10 (I f. Εὐτύχης II); (67) ~ (II s. Εὐτύχης I: epeng.); (68) 179/80 AD   IG II² 2083, 9 (s. Ζω.: epeng.); (69) ~ IG II² 2083, 36 (s. Ἀμφίας: epeng.); (70) 179/80 AD   IG II² 2083, 67 (Φιρ. Εὐτύχης: epeng.); (71) ~ IG II² 2083, 112 (s. Ζώσιμος: epeng.); (72) c. 180 AD  IG II² 2106, 11, 15 (f. Θησεύς, Διονύσιος); (73) 184/5 AD  IG II² 2128, 199 (s. Ἀθηνόδωρος: epeng.); (74) 191/2 AD  IG II² 2119, 113 (epeng.); (75) 194/5 AD   IG II² 2191, 107 (s. Γα.: epeng.); (76) ~ IG II² 2191, 150 (Κλ. Εὐτύχης: epeng.); (77) c. 203-210 AD   IG II² 2207, 52 (epeng.); (78) ~ IG II² 2207, 61 (epeng.); (79) 216/17 AD   IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 89 f. (Εὐ[τ]ύχης: epeng.?); (80) ~ IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 95 (epeng.?); (81) c. 220-230 AD   Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 103 (epeng.); (82) ~ Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 76 ([Εὐτ]ύχης: epeng.); (83) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 116 (f. Ἀττικός); (84) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 141 (f. Δημήτριος); (85) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 151 (s. Σωτίων: epeng.); (86) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 155 (Εὐτύχης ὁ καὶ Βόττος: epeng.); (87) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 163 (s. Μη̣τ̣[--]: epeng.); (88) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 173 (epeng.); (89) 235/6 AD  IG II² 2235, 164 (s. Δημήτριος: epeng.); (90) c. 238-255 AD   IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 111 (Αὐρ. Ε[ὐ]τύχη[ς]: epeng.); (91) ~ IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 113 (Αὐρ. Εὐτ[ύ]χη[ς]: epeng.); (92) 255/6 AD   IG II² 2245, 453 (epeng.); (93) ~ IG II² 2245, 466 (epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (94) ii-iii AD  IG II³ (4) 614, 64 (LGPN V.A (8)) (Μᾶρκος Τύλλιος Εὐτύχης)

    Caria, Miletos: (95) imp. Ag. XVII 576 = IG II² 9609 (LGPN V.B (15)) (Εὐτύχη̣[ς]: s. Διονύσιος)

    Ionia, Smyrna: (96) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 160-162 no. 8, 3 f., 19, 23 (LGPN V.A (-))

Εὐτυχία

Athens: (1) i-ii AD   IG II² 4052, 3 ([Εὐ]τυχία: d. Φι[--]); (2) ~ IG II³ (4) 1246; (3) ii AD  IG II³ (4) 1248; (4) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 23 (Εὐ̣τ̣υχία); (5) v-vi AD  IG II² 13494 (SEMA 2742) (m. Ἀθήναιος, Θεόκτιστος: Jew)

—Gargettos: (6) s. i AD  IG II² 5925 (d. Βακχύλος)

—Gargettos?: (7) ?hell.-imp. NScav 1909, p. 329 (?d. Φίλιππος, Καλλίστη)

—Leukonoion: (8) ii-iii AD  IG II² 6731 (d. Μητρόδωρος)

—Myrrhinoutta: (9) ii AD  IG II² 6919 ([Εὐ]τυχία: d. Δημήτριος)

Athens?: (10) imp. SEMA 2393; (11) m. iii AD  SEG XXXV 213, 2, 10, 13, 18; Hesp. 91 (2022) pp. 181-182 no. 23, [3] etc. (m. Εὐτυχιανός)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) inc. IG II² 9610 (LGPN V.B (5)) (Εὐτυ(χ)ία: d. Νικίας)

    Epidamnos-Dyrrhaccion: (13) i BC  IG II² 8485 (LGPN III.A (1)) (d. Εὔτυχος)

Εὐτυχιανός

Athens: (1) ii-iii AD  Ag. XV 451, 3; (2) iii AD  IThesp 180, 26 (Stephanis 992) (Μ. Εὐτυχιανός); (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 172 (Αὐρ. Εὐτυχιανός: s. Μιλτιάδης); (4) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 30; (5) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064 C (unp.); cf. PAA 7 p. 478 ([Ε]ὐτυχιαν[ός]); (6) 255/6 AD   IG II² 2245, 26 (Αὐρ. Εὐτυχιανός); (7) ~ IG II² 2245, 40 (Αὐρ. Εὐτυχιανός)

—Acharnai: (8) c. 220-230 AD  IG II² 2223, 37; 2225, 7; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 43; pp. 422 ff. no. 10, 38; pp. 434 ff. no. 13, 46 (Αὐρ. Εὐτυχιανός: s. Εὔπορος)

—Cholargos: (9) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 22 f. (Εὐτυχι̣α̣[νό]ς: s. Κώμαρχος II)

—Daidalidai?: (10) ii-iii AD  SEMA 1876

—Epieikidai: (11) 201/2 AD  IG II² 2193, 93 (I f. Εὐτυχιανός II); (12) ~ (II s. Εὐτυχιανός I)

—Marathon: (13) ?c. 215 AD  IG II² 3683, 4; Follet, Athènes p. 95 (date)

—Melite: (14) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 21 ([Εὐτυ]χιανός)

—Pallene: (15) 154/5 AD  IG II² 2067, 168 (s. Μητρόδωρος); (16) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 101 f. (f. Διοτρέφης, Θεμιστοκλῆς)

—Pambotadai: (17) c. 134-145 AD  Ag. XV 456, 4 (I f. Εὐτυχιανός II); (18) ~ ([Εὐτ]υχιανός: II s. Εὐτυχιανός I)

—Phegaia: (19) ii/iii AD  Ag. XV 439, 3 ([Εὐτ]υχιανός νεώτ.)

—Phegous: (20) 220/1 AD  IG II² 2223, 44 + Wilson E.286 (s. Διονυσόδωρος)

—Sphettos: (21) c. 193-223 AD  IG II² 2125, 10; 2131 etc. = SEG XVIII 55 c, 2; IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 33; IG II² 2193, 86; 2199, 63; 2203, 24; 2207, 67; 2208, 30; 2223, 29; 2225, 7; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 176 f.; IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 102 (s. Ὑάκινθος)

—Tyrmeidai?: (22) ii AD  IG II² 11473 + Peek, AG 1 p. 31 no. 113, 6 (Εὐτυχ[ιανός?]: s. Σωτηρίων)

—tribe Aiantis: (23) s. ii AD  IG II² 2084, 45 + Wilson E.188 (Εὐτυ[χι]α̣νός: s. Θεο̣γε[--]); (24) c. 200 AD  Ag. XV 450, 21 ([Εὐ]τυχιανός)

—tribe Akamantis: (25) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 54 (s. Σωτᾶς I); (26) 232-234 AD  IG II² 2237, 76, 106 (Αὐρ. Εὐτυχιανός: s. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Antiochis: (27) c. 255 AD  Ag. XV 466, 55 (s. Τρόφιμος); (28) 255/6 AD  IG II² 2245, 391 (I f. Εὐτυχιανός II); (29) ~ (II s. Εὐτυχιανός I); (30) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 139

—tribe Erechtheis: (31) 235/6 AD  IG II² 2235, 67 (Αὐρ. Εὐτυχιανός); (32) 255/6 AD  IG II² 2245, 53 (f. Ἡρακλείδης)

—tribe Hadrianis: (33) 255/6 AD  IG II² 2245, 245 (s. Εὐγνώμων)

—tribe Kekropis: (34) 203-205 AD  IG II² 2199, 117 (f. Σίγηρος); (35) 255/6 AD  IG II² 2245, 318 (s. Δημο.)

—tribe Leontis: (36) 194/5 AD  IG II² 2191, 15 (s. Ἀφροδίσιος); (37) 255/6 AD  IG II² 2245, 137 (s. Παρα.)

—tribe Pandionis: (38) 232-234 AD  IG II² 2237, 91 (Αἴλ. Εὐτυχιανός); (39) 255/6 AD   IG II² 2245, 88 (II s. Εὐτυχιανός I); (40) ~ IG II² 2245, 88 f. (I f. Εὐτυχιανός II, Φιλωνίδης)

—tribe Ptolemais: (41) 238-242 AD  IG II² 2239, 151 f. (f. Εὔπορος, Μάξιμος); (42) 240-253 AD  IG II² 2243, 113 ([Α]ὐρ. Εὐτυχιανός); (43) 255/6 AD  IG II² 2245, 155 (s. Σόλων); (44) 255/6 AD  IG II² 2245, 200 (I f. Εὐτυχιανός II); (45) ~ (II s. Εὐτυχιανός I)

Athens?: (46) i-ii AD  IG II² 11477 (s. Παρδαλᾶς, Εὐτυχίς); (47) imp. IG II² 11475 (Ἀντ. Εὐτυχι[ανός]); (48) ~ SEMA 1875 ([Εὐτυ]χιανό̣[ς]); (49) ii AD  IG II² 11476 (f. Τιμόθεος); (50) 161-212 AD   IG II² 2280, 14 ([Εὐτυ]χιανός); (51) ~ IG II² 2280, 29 (Τρα. Εὐτυχιανός); (52) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 181-182 no. 23, [2], 5 etc.; SEG XXXV 213, 2, 10, 13 f., 17; 214, 2 f., 7, 9, 11 f., 14; 215, 2, 4, 6, 9, 11 f., 13 (s. Εὐτυχία)

Athens*: (53) ?136/7 AD  IG II² 2059, 126 (s. Διονύσιος: epeng.); (54) s. ii AD  IG II² 2082, 57 (f. Ἀντιοχιανός); (55) 169/70 AD  IG II² 2097, 284 (Κλ. Εὐτυχιανός: epeng.); (56) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 13 (epeng.); (57) 179/80 AD  IG II² 2083, 39 (I f. Εὐτυχιανός II); (58) ~ (II s. Εὐτυχιανός I: epeng.); (59) 194/5 AD  IG II² 2191, 68 (Στά. Εὐτυχιανός: epeng.); (60) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 150 (s. Περσεύς: epeng.); (61) f. iii AD  Ag. XXI F 295; (62) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 64 (epeng.); (63) 210/11 AD  IG II² 2201, 93 (s. Ῥοῦφος: epeng.); (64) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 100 (epeng.?); (65) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 119 (s. Εὔπορος: epeng.); (66) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 124 (s. Νικηφορίων: epeng.); (67) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 76 ([Εὐ]τ̣υ̣χιανός: epeng.); (68) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 85 (epeng.); (69) 255/6 AD  IG II² 2245, 435 (epeng.)

Εὐτυχίδας

Athens*: (1) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 19 (f. Ἀβάσκαντος)

Εὐτυχίδης

Athens: (1) 342/1 BC  IG II³ (4) 637, 3 (PA 6008); (2) ii/i BC  IG II² 4303; ID 1869; 1871-3; 1891-2; 1923 bis; 1929; 1967 b; 1994; 2010; 2015; 2081; 2090; 2336; 2498 (s. Ἡφαιστίων: sculptor); (3) i-ii AD  IG II³ (4) 826 (Εὐτυχίδ[ης]); (4) ii AD  IG II² 2142 = SEG LIX 172, 8; (5) 107/8 AD  IG II² 2032, 8 (Κλ. Εὐτυχίδ[ης]); (6) ?136/7 AD  IG II² 2059, 43 (f. Φρόνιμος); (7) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 43-4 (Φλ. Εὐτυχίδης); (8) ii/iii AD  IG II² 2481, 23; (9) c. 198 AD  Ag. XV 443, 25 (I f. Εὐτυχίδης II); (10) ~ (II s. Εὐτυχίδης I); (11) c. 198 AD  Ag. XV 443, 30 (Εὐτυχ[ίδης])

—Acharnai: (12) c. 400 BC  IG II² 5799 (PA 6010); (13) 139/40 AD  IG II² 2044, 80 (s. Ξένων)

—Aixone: (14) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 62 (f. Ἀλέξανδρος); (15) 126/7 AD  IG II² 3733, 24 f.; 3734, 8 (s. Ἀσκληπιόδωρος)

—Akyaia: (16) 142/3 AD  IG II² 2049, 52 (I f. Εὐτυχίδης II); (17) ~ (II s. Εὐτυχίδης I)

—Antinoeis: (18) 145/6 AD  IG II² 2052, 74 (s. Ἀθηνίων)

—Athmonon: (19) 141/0 BC  ID 1444 Aa, 57 (f. Εὐθύδημος); (20) i AD   IG II³ (4) 411, 5 f. (PA 6009) (II s. Εὐτυχίδης I); (21) ~ IG II³ (4) 411, 7 f. (cf. PA 6009) (I f. Εὐτυχίδης II); (22) 240-256 AD  IG II² 2243, 29; 2245, 36 (Αὐρ. Εὐτυχίδης: II s. Εὐτυχίδης I); (23) 255/6 AD  IG II² 2245, 36 (I f. Αὐρ. Εὐτυχίδης II)

—Azenia: (24) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 26 f. (Εὐ̣[τυ]χίδης: f. Λακρατείδης); (25) 184/5 AD  IG II² 2128, 2; 2129, 3; 2291 a = SEG L 155, 2 (f. Λακρατείδης I); (26) 193/4 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 42 (s. Σωσίπατρος I)

—Besa: (27) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 34 (s. Δημήτριος); (28) 109/10 AD  IG II² 2017, 39; (29) 154/5 AD  IG II² 2067, 98 (f. Μουσαῖος)

—Cholargos: (30) 194/5 AD  IG II² 2191, 47 (Εὐτυχ(ίδης): f. Νίκων: deme - S.G.B.); (31) 211/12 AD  IG II² 2208, 63 (Αὐρ. Εὐτυχίδης: s. Νίκων)

—Daidalidai: (32) ii AD  IG II² 5963 (s. Ἀφροδίσιος)

—Dekeleia: (33) f. v BC  PA 6011 (f. Σωφάνης)

—Eleusis: (34) i-ii AD  IG II² 4496 (s. Λ̣[--])

—Halimous: (35) 187/8 AD  IG II² 2113, 18 (f. Ἀπολλώνιος)

—Leukonoion: (36) 27 BC-14 AD  IG II³ (4) 800, 2 ([Εὐτ]υχίδης: s. Ἀφροδίσιος)

—Leukopyra: (37) 154/5 AD  IG II² 2067, 177 (s. Σωτήριχος)

—Marathon: (38) 61/2 AD  IG II² 1990, 12; (39) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 2 (I f. Εὐτυχίδης II); (40) ~ (II s. Εὐτυχίδης I); (41) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 85 (s. Ζώσιμος); (42) m. ii AD  Ag. XV 424, 4 (s. Ῥητορικός)

—Melite: (43) s. ii AD  IG II² 2067, 138; 2125, 18; 2203, 7, 42, 45, 75 (I s. Θεόδωρος, f. Εὐτυχίδης II, Θάλλος); (44) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 11 (Εὐτυχίδ[ης]: f. Ἀγαθήμερος); (45) 199-208 AD  IG II² 2203, 42, 75 (II s. Εὐτυχίδης I); (46) iii AD  IG II² 2217, 7 (Εὐτ(υχίδης): f. Αὐρ. Ἀγαθήμερος)

—Oion (Kerameikon): (47) s. i BC   IG II² 2461, 16 (cf. PA 6012) ([Ε]ὐτυχίδης: I f. Εὐτυχίδης II); (48) ~ IG II² 2461, 16 (PA 6012) ([Ε]ὐτυχίδης: II s. Εὐτυχίδης I); (49) s. i BC  IG II² 2461, 18 (PA 6013) (s. Ἀριστόμαχος)

—Paiania: (50) ?c. 100 AD  Hesp. 3 (1934) p. 58 no. 46, 9 ([Εὐ]τυχίδης); (51) 173/4 AD  IG II² 2103, 88 (f. Μητρόδωρος)

—Pallene: (52) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 24 (f. Διονυσόδωρος); (53) c. 174-202 AD  IG II² 2103, 164; 2193, 37, 135 f. (s. Πραξιτέλης, f. Ζώσιμος, Εὔπορος)

—Peiraieus: (54) 154/5 AD  IG II² 2067, 143 (s. Εὔπορος); (55) b. 220/1 AD  Ag. XV 465, 5 ([Ε]ὐτυχίδης: s. Εὔπορος: deme - S.G.B.); (56) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 4 (I f. Εὐτυχίδης II); (57) ~ (II s. Εὐτυχίδης I)

—Phegous: (58) 145/6 AD  IG II² 2052, 34; IG II³ (4) 419, 11 (s. Τρόφιμος)

—Philaidai: (59) 163/4 AD  IG II² 2086, 48; 2087, 49 (s. Προσδόκιμος II)

—Phlya: (60) 188/9 AD  Ag. XV 416, 18 ([Εὐτυχίδης]: I f. Εὐτυχίδης II); (61) ~ ([Εὐτυ]χίδης: II s. Εὐτυχίδης I); (62) 199-208 AD  IG II² 2203, 14 (I f. Εὐτυχίδης II); (63) ~ (II s. Εὐτυχίδης I); (64) c. 200-210 AD  IG II³ (4) 850, 24 ([Εὐτ]υχίδης: I f. Εὐτυχίδης II); (65) ~ ([Εὐτ]υχίδης: II s. Εὐτυχίδης I)

—Phyle: (66) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 17 + SEG XXXI 142 ([Εὐτυχ?]ίδης: f. Παρράσιος); (67) 180/1 AD  Ag. XV 407, 45 (f. Ὀνήσιμος); (68) c. 211-221 AD  IG II² 2208, 32; 2223, 33; IG II³ (4) 424 (f. Παρράσιος); (69) a. 216 AD  Ag. XV 473, 23 f. ([Εὐτυ]χίδ[ης]: f. Ὀνήσιμος)

—Prospalta: (70) 173/4 AD  IG II² 2103, 110 + Wilson E.236 (f. Κλεόβουλος)

—Rhamnous: (71) i-ii AD  IG II² 7363 (f. Νικόστρατος)

—Sounion: (72) 181/2 AD  Ag. XV 402, 12 (s. Φιλοκράτης)

—Sphettos: (73) i/ii AD  IG II² 9363

—Steiria: (74) iv/iii BC  IG II² 7455 (f. Δημοστράτη)

—tribe Aiantis?: (75) m. ii AD  IG II² 2063, 32

—tribe Antiochis: (76) 203-205 AD  IG II² 2199, 23, 139 (s. Ἰσίδοτος); (77) 238-242 AD  IG II² 2239, 321 (s. Ἀριστόβουλος); (78) c. 255 AD  Ag. XV 466, 41 (s. Εὐήμερος)

—tribe Attalis: (79) 232-234 AD   IG II² 2237, 7, 163 f. (I s. Σωσίπατρος, f. Εὐτυχίδης II, Μεμμιανός); (80) ~ IG II² 2237, 163 (II s. Εὐτυχίδης I)

—tribe Erechtheis: (81) 255/6 AD   IG II² 2245, 58 (II s. Εὐτυχίδης I); (82) ~ IG II² 2245, 58 f. (I f. Εὐτυχίδης II, Λεωνίδης); (83) 255/6 AD  IG II² 2245, 60 (I f. Εὐτυχίδης II); (84) ~ (II s. Εὐτυχίδης I)

—tribe Hadrianis: (85) m. ii AD  Ag. XV 339, 18 (Εὐτυχίδ[ης]); (86) s. ii AD  Ag. XV 354, 2 (f. Ζώπυρος); (87) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 95 (Εὐτυχί̣[δης]?: s. Νικόστρατος)

—tribe Hippothontis: (88) 203-205 AD  IG II² 2199, 130 (f. Πρέπων)

—tribe Kekropis: (89) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 74 (s. Σπόρος)

—tribe Leontis: (90) 165/6 AD  IG II² 2090, 79 (s. Ἀττικός)

—tribe Oineis: (91) 255/6 AD  IG II² 2245, 273 (Εὐτυχί(δης): f. Ἀρτεμᾶς)

—tribe Pandionis: (92) 255/6 AD  IG II² 2245, 117 (Αὐρ. Εὐτυχίδης: s. Δωρ.)

—tribe Ptolemais: (93) s. ii AD  IG II² 2084, 20 (s. Σωτηρίδης); (94) 238-242 AD  IG II² 2239, 155 (f. Μύρων)

Athens?: (95) iii BC  IG II² 11478 (PA 6008a); (96) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 58; (97) c. 254/3 BC  Aleshire, IG II³ (1) 1010, 142 (Εὐτυχ[ί]δης?, Εὐτυχ[ί]ς?); (98) 236/5 BC   IG II² 1297, 27 ([Εὐ]τυχίδης); (99) ~ IG II² 1297, 32 ([Εὐτ]υχίδης); (100) imp. IG II² 11479 ([Εὐτ]υχίδης); (101) 45/6 AD  IG II² 1969, 19; (102) ii AD  IG II² 2478 a = IEleusis 526, 7; (103) ii-iii AD  IG II² 12828 = AIUK 4.6 (2022) no. 76, 7 (f. Τρυφέρα); (104) ii/iii AD   IG II² 2361, 27 (f. Ὑάκινθος); (105) ~ IG II² 2361, 31 (f. Βάκχις); (106) ii/iii AD  IG II² 2361, 34 (f. Εὐφράντας); (107) iii AD   IG II² 11481 (s. Κλ. Γερμανός); (108) ~ IG II² 13164 + SEG XXX 308 ([Εὐτυ]χίδης); (109) inc. IG II² 10635, 3

Athens*: (110) c. 400 BC  D.L. ii 74 (slave); (111) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 15 ([Ε]ὐτυχίδης: freed.); (112) 246/5 BC  SEG LIX 155, 16; (113) ii/i BC  IG II² 11480; (114) i AD  IG II² 8653; (115) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 20 ([Εὐτ]υχίδης: s. Ἐμπορικός: epeng.); (116) c. 120 AD   IG II² 2018, 64 ([Εὐτ]υχ[ί]δης); (117) ~ IG II² 2018, 78 ([Ε]ὐτυχ[ί]δης: epeng.?); (118) c. 120 AD   IG II² 2018, 105 ([Ε]ὐτυχίδης: s. Ὀνήσιμος: epeng.); (119) ~ IG II² 2018, 130 (s. Λεύκιος: epeng.); (120) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 18 (f. Ὅμηρος); (121) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 36 (I f. Εὐτυχίδης II); (122) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 77 (I f. Εὐτυχίδης II); (123) ~ (II s. Εὐτυχίδης I: epeng.); (124) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 77 (II s. Εὐτυχίδης I: epeng.); (125) 143/4 AD  IG II² 2050, 148 (Εὐτυχ[ίδη]ς: epeng.); (126) 155/6 AD  IG II² 2068, 228 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (127) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 76 f. (f. Σ[..]ων, Φιλόμουσος, Ὑάκινθος); (128) 163/4 AD   IG II² 2086, 100 (f. Εὐέλπιστος); (129) ~ IG II² 2086, 192 (s. Ὄλυμπος: epeng.); (130) c. 166/7 AD   IG II² 2094, 107 (f. Ἀλεξι[--]); (131) ~ IG II² 2094, 117 ([Ε]ὐτυχίδης); (132) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 45 (Εὐ[τ]υχίδης: I f. Εὐτυχίδης II); (133) ~ (Εὐ[τ]υχίδης: II s. Εὐτυχίδης I: epeng.); (134) 169/70 AD  IG II² 2097, 148 (f. Δωσίθεος); (135) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 127 (s. Ζωΐλος: epeng.); (136) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 54 (Ἡλιόδωρος ὁ καὶ Εὐτυχίδης: epeng.); (137) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 59 (f. Θάλλος); (138) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 128 (Εὐτυχίδης ὁ καὶ Ζ.: epeng.); (139) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 25 (Εὐτυχίδ(ης): f. Διονύσιος); (140) 179/80 AD  IG II² 2083, 40 (f. Γενέθλιος)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias