Λαβεάτης

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) ii AD  IG II² 2156, 5

Λάβετος

Athens?: (1) m. vi BC  Graef--Langlotz I 1632 = CAVI 1077; cf. Kretschmer pp. 158-9 (Λhαβετος - vase)

Λάβης

Athens:

—Phrearrhioi: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 56 (PA 8960) (f. Ἡγήμων)

Λάβωτος

Athens: (1) ?f. v BC  CAVI 3080 (ARV² p. 1591) (-β-: kalos)

Λαγίδιον

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (het./fict.)

Λαγίς

Athens*: (1) v/iv BC  Ath. 592 c; RE (-) (het.)

Λαγίσκα

Athens*: (1) iv BC  PCG 2 p. 242 fr. 9; 7 p. 626 fr. 3; Lys. fr. lxxxii; Plu., Mor. 836e; Plu., Mor. 839b; Vita Isoc. 256, 78; Harp. s.v. Λαγίσκα; Suda s.v. Λ 17 (het.)

Λαδάμας

Athens:

—tribe Demetrias: (1) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 4 (s. Θεόδωρος)

Athens*: (2) c. 510-500 BC  CAVI 4540 (ARV² p. 168)

Λάδης

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 100 BC  IG II³ (4) 317, 10 (LGPN V.B (1)) (f. Σωκλῆς)

Λάδικος

Athens:

—Phlya: (1) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (s. Πολύαινος I, ?f. Πολύαινος II)

—Phlya?: (2) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 15, 51 (s. Πολύαινος)

—Sounion: (3) s. i AD  IG II³ (4) 405, 5 (s. Σώζων I); (4) i/ii AD   IG II³ (4) 173, 2 (f. Πολύαινος); (5) ~ IG II² 3798, 4 (f. Σώζων)

Athens?: (6) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 a, 3; pp. 20 ff. no. 3 h, 40 (Κλ. Λάδικο[ς])

Λάδοκος

Athens:

—Trikorynthos: (1) c. 62 BC  Ag. XV 267, 15 (s. Κλέων)

Λαδύτιον

Athens:

—Peiraieus: (1) s. ii AD  IG II² 7174 (d. Ἐράτων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii AD  IG II² 9539 (LGPN V.B (1)) (m. Ἑλένη)

Λάδων

Foreign Residents:

    Bithynia: (1) iii AD  SEMA 1035 (LGPN V.A (1)) (s. Χαρίας)

Λαέρτιος

Athens*: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 249 + Wilson E.237 (Λαέ[ρτιος]?: f. Πρῖμος: name - S.G.B.)

Λάθοιος

Athens: (1) 334/3 BC  CID II 79 A I, 25

Λαϊανός

Athens:

—tribe Antiochis: (1) c. 255 AD  Ag. XV 466, 29 (s. Κάρπος)

Λαιλιανή

Athens:

—Phlya: (1) c. 120-130 AD  IEleusis 442, 1; 455, 22 f.; IG II² 2776, 27? (Οὐιψανία Λαιλιανή: d. Λ. Οὐιψάνιος Αἰολίων, m. Τ. Οὐιψάνιος [--] Φλαβιανός (Kephisia))

Λαιλιανός

Athens:

—Phlya: (1) s. i AD  IG II² 1992, 4, 17; Ag. XV 312, 5 f.; IG XII (6) 306; 307; SEMA 2108; cf. RCA p. 490 (Λ. Οὐιψάνιος Λαιλιανός: f. Λ. Οὐιψάνιος Αἰολίων)

Λαΐνης

Athens: (1) 130/29 BC  Thompson, New Style Coinage 408; 411; cf. Chiron 21 (1991) p. 20 (Λαΐν(ης))

—Dekeleia: (2) f. ii BC  IG II² 2323, 148; 2325, 84; 2332, 16 (PCG 5 p. 609) (f. Καλλινώ)

Λάϊος

Athens: (1) m. i AD  IG II² 2308, 13

Athens*: (2) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 153 (s. Νηρεύς: epeng.)

Λαΐς

Athens: (1) imp. IG VII 560 = SEG LVIII 445 (d. Εὐφρόσυνος)

Athens?: (2) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 14; (3) i AD  IG II² 11937/8 (Πῶλλα Κορν. Λαΐς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i-ii AD  IG II² 9737 a (LGPN V.B (2)) (d. Ἀφροδίσιος)

    Italy, Rome: (5) i BC/ i AD  IG II² 10162; cf. RCA p. 450 (Σουτωρία Λαΐς: d. Γάϊος)

    Korinthia, Korinth: (6) f. iv BC  RE (1) (LGPN III.A (1)) (het.)

Λαϊσποδίας

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 755 (PA 8962) (Λαϊσ[ποδίας])

—Anaphlystos: (2) c. 370 BC  Ag. XV 492, 152 (Λαϊσ[π]ο[δίας])

—Koile: (3) c. 485-480 BC  Ag. XXV 627 (Λαϊσιπουδί[ας]?: I f. Λαϊσποδίας II); (4) ~ (Λαϊσιπ[οδίας]: II ?s. Λαϊσποδίας I)

—Koile?: (5) s. v BC  PA 8963; cf. JHS 106 (1986) p. 184 (s. Ἀνδρώνυμις)

Λαῖτλος

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai: (1) ii-iii AD  SEMA 1439 a (LGPN III.B (-))

Λαῖτος

Athens?: (1) i AD  IG II² 3816, 1, 4 (cf. SEG XXXI 168); 951 (or Ephesos: Ὀφέλλιος Λαῖτος)

Λάϊχος

Foreign Residents:

    Macedonia: (1) iii BC  IG II² 9263 (LGPN IV (1)) (s. Φίλιππος)

Λάκαινα

Athens?: (1) iv BC  IG II³ (4) 744; (2) ?iii BC   CIA App. 14 (Λάκα(ι)να); (3) ~ CIA App. 68 b, 14

Λακεδαιμόνιος

Athens: (1) m. v BC  CAVI 6634 ([Λα]κεδαιμόν[ιος]); (2) i AD  IG II² 6828 (f. Σωσιγένης)

—Alopeke: (3) 343-340 BC  [D.] lvii 8; [D.] lix 45 (PA 8964)

—Lakiadai: (4) m. v BC  IG I³ 48 bis, 12; 364, 8; 511, 2; + PA/APF 8965 (s. Κίμων II, Ἰσοδίκη)

Λακλείδης

Foreign Residents:

    Aigina: (1) iv BC  SEMA 1159, 8 (LGPN III.A s.v. Λακλείδας (2)) (f. Πλαγγών)

Λακλῆς

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) m. iv BC  IG II² 1594, 20; IG II³ (4) 1440 (f. Εὐκλῆς); (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 218 (f. Λακράτης)

Λακρατείδης

Athens: (1) c. 521-511 BC  FGrH 328 F 202; cf. Develin, AO p. 48 (PA 8967) (archon epon.); (2) s. v BC  Plu., Per. 35 (PA 8968); (3) 425 BC  Ar., Ach. 220 (fict.?); (4) c. 353-349 BC  Is. vii 9; FGrH 324 F 30; 328 F 155; cf. Clinton, Sacred Officials pp. 17 f. no. 4 (PA/APF 8969)

—Azenia: (5) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 26 ([Λακρατ]είδης: s. Εὐτυχίδης); (6) s. ii AD  IG II² 2128, 2; 2129, 2 f.; 2291 a = SEG L 155, 2; Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 15 f. (I s. Εὐτυχίδης, f. Λακρατείδης II, Ἀσκληπιάδης); (7) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 15 (II s. Λακρατείδης I)

—Ikarion: (8) ii/i BC  IG II² 1941, 7; 2336 + SEG XXXII 218, 200; IG II² 2452, 41; 4037 = IEleusis 280, 2; IG II³ (4) 1035, [1], 14 (= PA 8970 = 8971); FD III (2) 2, 12; 14, 9; 25, 9 (s. Σώστρατος I, f. Σώστρατος II, Διονύσιος)

—Paiania: (9) m. iv BC  IG II³ (4) 996 ([Λα]κρατείδης)

Athens?: (10) imp. IG II² 11939 (Π[όπ]λιος Λ[ικίν]ιος Λα[κρατεί]δης)

Λακράτης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. lxxxiii (PA 8972); (2) iii BC  IG II³ (4) 934, 3

—Halai (Aixonides): (3) 330-320 BC  IG II³ (4) 1439; (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 218 (s. Λακλῆς)

—Lamptrai: (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 50 (Λακ̣ρ̣άτ̣[ης?])

—Oinoe: (6) i BC  IG II² 6977 (f. Μνησιστράτη)

—Perithoidai: (7) 188-180 BC  IG II³ (1) 1278, 3; 1299, 6; 1300, [20]; 1301, 29; 1303, 7 (PA 8973) (s. Μέντωρ)

Foreign Residents:

    Lakonia: (8) 403 BC  X., Hell. ii 4. 33 (LGPN III.A (11))

Λακρίας

Athens?: (1) 490-480 BC  ARV² p. 468 no. 146 = CAVI 5599 (Λρακίας - vase)

Λάκριτος

Athens: (1) f. iv BC  Plu., Mor. 837d

Foreign Residents:

    Lycia, Phaselis: (2) m. iv BC  D. xxxv passim (LGPN V.B (1))

Λακύδης

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (1) s. iii BC  RE (-) (LGPN I (2)) (s. Ἀλέξανδρος)

Λάκων

Athens: (1) v BC  SEG XXVI 68 = CAVI 189 (-κν: s. Θέστιος); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 375; (3) 398/7 BC  IG II² 1388, 62; 1400, 57; 1401, 45; 1415, 19 f.; 1424 a, 311; 1428 add., 149; 1443, 207 f.; (4) i AD  IG II² 1069, 2 (archon epon.)

—Eupyridai: (5) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 10 (s. Καρπόδωρος)

—Paiania: (6) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 79

—Prospalta: (7) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 91 (PA 8975) (f. Μηνόδοτος)

Athens?: (8) s. v BC  IG I³ 413, 2 (-κν); (9) c. 400 BC  IG I³ 1322 bis (I f. Λάκων II); (10) ~ (II s. Λάκων I, f. Ἀπολλόδωρος); (11) f. iv BC  IG II² 12025 (f. Μαλθάκη); (12) f. iii BC  IG II² 2352, 8 ([Λ]άκων); (13) i-ii AD  IG II² 11829 (f. Κέρδων)

Athens*: (14) 405 BC  IG I³ 1032, 232 (slave); (15) 169/70 AD  IG II² 2097, 155 (Κλ. Λάκων: epeng.)

Λακωνίδης

Athens:

—Hagnous: (1) 378/7 BC  IG II³ (4) 52, 11 (PA 8976)

Λάμαθος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9939; cf. AM 67 (1942) p. 180 no. 380 (LGPN V.B (1)) (s. Στράτων)

Λάμαχος

Athens: (1) c. 365-335 BC  IG IV (1)² 103, 46, 72; (2) c. 221/0 BC  IG IV (1)² 42, 9

—Athmonon: (3) iv BC  IG II³ (4) 1409 (PA 8977) ([Λ]άμαχ[ος]: s. [Ἀπ]ολλο[--])

—E--: (4) iv/iii BC  IG II² 6477 = 7358 + AM 67 (1942) pp. 223 ff. no. 33, 2

—Kikynna: (5) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 131 (PA 8978) ([Λ]άμαχος: s. Κηφισοκλῆς)

—Krioa: (6) ?hell. IG II² 6549 (PA 8979)

—Oe: (7) c. 470-414 BC  IG I³ 370, 50, 52, 54, 56; + PA 8981 (s. Ξενοφάνης, f. Τυδεύς I); (8) m. iv BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 32, 34 ([Λά?]μαχος - IG, [...]μαχος - Walbank); (9) c. 330 BC  IG II² 1556 = SEG XVIII 36 B, 5 (PA 8980) (II s. Τυδεύς I, f. Τυδεύς II)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i AD  IG II² 9561 (LGPN V.B (2)) (f. Ἐπικαρπία)

    Macedonia (Paionia): (11) f. iv BC  IG II² 10039 (LGPN IV (6))

Λαμέδων

Athens: (1) m. iv BC  Schol. D. xviii 76; (2) iii BC  SEMA 206 ((Λ)αμέδων - Morgan)

—Auridai: (3) ii-i BC  IG II² 5714 (PA 8982) (f. Ἀσκληπιάδης)

—Kydantidai: (4) 335/4 BC  Ag. XV 43, 47 (f. Σπίνθων)

Athens?: (5) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 9; (6) ~ IG II³ (4) 661, 85 (Λαμέδων νεώτ.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (7) iii-ii BC  IG II² 8711 (s. Μέλας)

    Lesbos, Mytilene: (8) c. 300 BC  IG II² 1956, 134 (LGPN I (2)) (Λαμέ[δ]ω[ν]: mercen.)

Λαμία

Athens: (1) v BC  PCG 4 pp. 96 ff. fr. 20-5 (fict.); (2) iv/iii BC  RE (5); cf. Gow, Machon pp. 94 f. (d. Κλεάνωρ, m. Φίλα (Macedon): het.)

Athens?: (3) iv-iii BC   IG II² 11941; (4) ~ Unp. (tit. sep.); cf. PAA 11 p. 24 (m. Καλλιξένα); (5) iv/iii BC  Ag. XXI F 182 (Λαμίας (gen.?)); (6) imp. Audollent, Defix. Tab. 74, 19 (Λαμίας (gen.?))

Athens*: (7) vi/v BC  FGrH 338 F 4 (het.)

Λαμίας

Athens:

—Leukonoion: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 231 + PAA 11 p. 25 (Λ̣α̣[μ]ίας - PAA, Δ̣α̣[μ]ίας - Ag.)

Λαμίδιον

Athens: (1) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 56 f., 59, 71

—Aphidna: (2) imp. IG II² 5760 (-μεί-: d. Δίφιλος)

—Kopros: (3) i BC  Ag. XVII 192 ([Λ]α̣μίδιον: d. Ὀνησίκριτος)

—Oion (Kerameikon): (4) i BC/ i AD  IG II² 3519 = IEleusis 299, 1; IG II² 4034 = Ag. XVIII H341, 2; IG II³ (4) 1988; 1991 (PA 8983) (d. Ἀπόληξις III, Λαοδάμεια (Peiraieus))

—Paiania: (5) iv BC  SEMA 516 (d. Εὐθυμένης)

Athens?: (6) m. iv BC  IG II² 11942 (PA 8982a); (7) c. 259-250 BC  IG II³ (1) 1010, 70, 107, 133, 162; (8) 236/5 BC  IG II² 1297, 31; (9) i BC  IG II² 11943 (-μεί-)

Foreign Residents:

    Thrace, Ainos: (10) imp. IG II² 7979 a (LGPN IV (1)) (d. Μενεκράτης)

Λαμιεύς

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia?: (1) f. iv BC  IG II² 9281 + SEG XXVIII 296 (LGPN III.A (1)) ([Λ]αμιεύς: s. Ἐτεωνεύς, Κλεοφαντίς)

Λάμιος

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 77 (fict.)

—Kytheros?: (2) iv/iii BC  IG II² 6612 (PA 8985) (or Kythera: s. Δαμόφιλος)

—Rhamnous: (3) 114-109 BC  IG II² 1012, 3; Thompson, New Style Coinage 658-62; 717 (cf. Chiron 21 (1991) p. 21); FD III (2) 70 a, 1; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 32 (PA 8984 = 8986) (s. Τιμοῦχος I, f. Τιμοῦχος III)

Λαμίσκα

Athens*: (1) iv BC  SEMA 784, 4 (IRhamnous 223)

Foreign Residents:

    Arkadia, Alipheira: (2) i BC-i AD  IG II² 8046 (LGPN III.A (2)) (d. Σωτάδης)

Λαμίσκος

Athens:

—Besa: (1) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 28; (2) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 24; Follet, Athènes p. 426 (ident.) (s. Χαιρήμων)

Λάμνη

Athens?: (1) s. vi BC  SEG LXI 89 = CAVI 181 (-μν - vase)

Λαμπάς

Athens*: (1) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Λάμπις

Athens*: (1) 327/6 BC  D. lxxxiv 5 etc. (slave)

Λάμπιτος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 390-365 BC  IG II² 9835 (LGPN V.B (7)) (f. Πάμφιλος)

Λαμπιτώ

Foreign Residents:

    Samos: (1) c. 500 BC  IG I³ 1380 (LGPN I (-)) (Λ[αμπι]τώ); (2) s. iv BC  RE (2) (LGPN I (1)) (het.)

Λάμπιχος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11944

Λάμπος

Athens:

—Athmonon: (1) c. 199-220 AD  IG II² 2203, 18; Ag. XV 480, 24 (Ὑγεῖνος ὁ καὶ Λάμπος)

—Marathon: (2) 184/5 AD  IG II² 2128, 88 (Ὑγεῖνος ὁ καὶ Λάμπος)

Λάμπουσα

Athens?: (1) ii AD  IG II² 11945 (?d. Ε[--])

Λαμπρίας

Athens: (1) c. 400 BC  IG II³ (4) 436, 3 (Stephanis 1528) (s. Εὐχαρίδης); (2) ii AD  Luc., DMeretr. 3 (fict.); (3) m. ii AD  IG II² 2071, 7 (f. Ἑρμοκράτης)

—Sypalettos: (4) 337-332 BC   IG II² 1543 = IEleusis 156, [5]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 4 f. (cf. PA 8990) (I f. Λαμπρίας II); (5) ~ IG II² 1543 = IEleusis 156, [5]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 4 (PA 8990) (II s. Λαμπρίας I)

—Thorai: (6) 228-224 BC  IG II³ (1) 1135, 6; 1291, 9; IG II² 1706, 36 (PA 8988) (I f. Λαμπρίας II); (7) 184-182 BC  IG II³ (1) 1291, 9; IG II² 2332, 86 (PA 8989) (II s. Λαμπρίας I)

Athens?: (8) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 49, 14; (9) f. iii BC  PCG 5 pp. 282 ff. fr. 1, 8; (10) inc. SEMA 2096 (f. [--]σιστράτη)

Λαμπρίς

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 255 (freed.)

Λαμπροκλῆς

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 152 (f. Καλλικράτης); (2) v BC  PMG 735-6; RE (1) (s. Μίδων)

—Alopeke: (3) v/iv BC  PA 8993; RE (2) (s. Σωκράτης, Ξανθίππη)

—Eroiadai: (4) i BC  IG II² 6092 (s. Χαρίσανδρος)

—Euonymon: (5) ii BC  IG II² 11561/2

—Hagnous: (6) c. 350 BC  IG II² 5270

—Peiraieus: (7) 350/49 BC  IG II² 1436, 5 (PA 8992) (s. Ἀρεσίας); (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 249 (Λαμπροκλ(ῆς): f. Φιλιστίδης); (9) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 4 (f. Ἀρεσίας)

—Phlya: (10) 399/8 BC  IG II² 1375, 24; 1377, 4; 1378, 5 (PA 8994)

—tribe Leontis: (11) s. v BC  IG I³ 1193, 155 (Λα(μπρ)οκλς)

—tribe Oineis: (12) 409 BC  IG I³ 1191, 219 (PA 8991) (-κλς)

Athens?: (13) ?iii BC  CIA App. 20, 1 (Λαν-)

Λάμπρος

Athens?: (1) m. v BC  PCG 7 p. 425 fr. 74; Pl., Mx. 236a; Nep., Epam. 2; Plu., Mor. 1142b; Vita Soph. 127, 19; Ath. 20e; cf. RE (2)

Λαμπυρίς

Athens*: (1) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Λαμπυρίων

Foreign Residents:

    Troas, Lampsakos: (1) iii BC  D.L. v 61 (LGPN V.A (-)) (s. Στράτων)

Λάμπυτος

Athens:

—Kephisia: (1) 315/14 BC  IG II² 2725 = Finley, SLC pp. 122 f. no. 11, 6 ([Λ]άμπυτος)

Athens?: (2) c. 167 BC  IG II² 2323, 214 (PCG 5 p. 609)

Λάμπων

Athens: (1) 520-510 BC  CVA Oxford 1 pl. 1, 2 = CAVI 5909 (-πν); (2) vi/v BC  PA 8995 (f. Ὀλυμπιόδωρος); (3) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (Λά(μ)πν: f. Αἰσχραίων); (4) v BC  PA 8996; RE (3); (5) c. 440-435 BC  IG I³ 78 = IEleusis 28a, 47, 60 (-πν); (6) f. iv BC  Lys. iii 17 (PA 8997); (7) m. iv BC   CIA App. 138 = SEG LXV 170, 3 f.; (8) ~ CIA App. 138 = SEG LXV 170, 8

—Apollonieis: (9) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 168 (s. Διότιμος)

—Lamptrai: (10) s. i BC  IG II² 1051 c = Ag. XVI 335 = SEG XLVII 143, 56 (PA 8998) (Λάμπ[ων])

—Myrrhinous: (11) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 27 (Λάν-)

—Myrrhinoutta: (12) i BC/ i AD  IG II³ (4) 403, 10

—Rhamnous: (13) iii-ii BC  SEMA 590 (f. Ἀρτεμίδωρος)

—Teithras: (14) v/iv BC  IG I³ 1510 (Λάν-: s. Θεοζοτίδης)

Athens?: (15) f. i BC  IG II² 3882, 2

Λαμύνθιος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) iv BC  IG II² 9738 (LGPN V.B (2)) (f. Εὐβουλίδης)

Λάμυρος

Athens:

—Sphettos: (1) 161-169 AD  IG II² 2085, 14; Ag. XV 373, 31 (f. Ποντιανός)

Athens*: (2) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 83 (f. Ἀγαθόπους); (3) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 119 (Αὐρ. Λάμυρος: s. Θεοκλ[--]: epeng.)

Λαμψικράτης

Athens:

—Anakaia: (1) c. 178-155 BC  IG II³ (1) 1310, 102; Ag. XV 226, 48 (ident. - S.G.B.)

Λανίκη

Athens?: (1) iii BC  IG II² 11947/8 (d. Νικαγόρας); (2) imp. SEG L 265 ([Φ]λα. Νίκη? - ed., Λανίκη? - Stroud)

Λάνικος

Athens:

—Oion: (1) ii BC  IG II² 6995 (PA 8999) (f. Θεογένης)

Λάνομος

Athens:

—Berenikidai: (1) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, [54], 135

Λαοδάμεια

Athens: (1) s. i AD  IG II² 3592 = IEleusis 483, 18 f. (Δομιτία Λαοδάμεια: m. Φλ. Ἰσιδώρα)

—Peiraieus: (2) ii/i BC  ID 1869 c, 1; Plu., Mor. 843b (PA 9000) (d. Μήδειος I, Τιμοθέα I); (3) s. i BC  IG II² 3519 = IEleusis 299, 3; IG II² 4034 = Ag. XVIII H341, 1 (Λάδα-: d. Λύσανδρος II, m. Λύσανδρος (Oion), Λαμίδιον (Oion))

—Peiraieus?: (4) imp. IG II³ (4) 1990 (= PA 9001); IG II² 4247, [5]? (Λαδάμηα: d. Μήδειος)

—Phlya: (5) i/ii AD  IG II³ (4) 1047; 1048; 2022; IG II² 3546 = IEleusis 433, 8 f., 20; IG II² 3557 = IEleusis 458, 1; IG II² 3559 = IEleusis 435, 5; IG II² 3560 = IEleusis 436; IEleusis 442, 7; 445, 4; SEG LIX 223, 1; Follet, Athènes pp. 163 f. (stemma) (Φλαουία Λαοδάμεια: d. Κλεῖτος)

Λαοδίκη

Athens?: (1) imp. IG II² 13247 = SEG XXXIII 173, 2

Athens*: (2) ii-i BC  IG II² 11949 (Λαοδί[κη])

Foreign Residents:

    Mysia, Adramyteion: (3) hell.-imp. SEMA 951 (LGPN V.A (10)) (d. Μάης)

    Syria, Antioch: (4) imp. IG II² 8229 (Λαοδί[κη]: d. Δημήτριος)

Λαομέδων

Athens: (1) m. ii BC  PStrassb 115, 2 (s. Νικόλαος); (2) 103/2 BC  ID 1927, 8 (PA 9002) (s. Ἱεροκλῆς)

Λαοσσός

Athens:

—Alopeke: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 75-8, 224-7, 307, 309, 403; 478, 7 (PA 9003); (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 248 ([Λαο?]σ̣σός)

Athens?: (3) c. 262/1 BC  IG II³ (1) 1010, 90

Λαρία

Foreign Residents:

    Crete: (1) ii-iii AD  IG II² 9087 a; cf. Peek, AG 1 p. 21 no. 67 (LGPN I (1)) (d. Νικώ)

Λάρισα

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) ii-i BC  SEMA 1193 (LGPN III.A (1))

Λασαργάδης

Athens: (1) vi BC  LSAG² p. 77 no. 10 g = CAVI 6252

Λασθένεια

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11631

Λάστρατος

Athens:

—Eitea: (1) m. i AD  IG II² 2292, 7 ([Λ]άστρατος)

—Lakiadai: (2) ii AD  SEMA 359 (s. Φιλωνίδης)

Athens?: (3) 45/6 AD  IG II² 1971, 10

Λαυδίκη

Athens:

—Gargettos?: (1) ?hell.-imp. NScav 1909, p. 329 (?d. Φίλιππος, Καλλίστη)

—Oion: (2) imp. IG II² 6997 (Πῶλλα Μαικία Λαυδίκη)

Athens?: (3) c. 44 BC  SEG LIV 235, 93

Athens*: (4) imp. IG II² 11950/1 (d. Ἀντίοχος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i BC  IG II² 9738 a (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλώνιος); (6) i AD  IG II² 9739/40 (LGPN V.B (3)) (Λαυδί[κ]ηι: d. Διόδοτος)

    Mysia, Pergamon: (7) i BC-i AD  Ag. XVII 638 = IG II² 10064 (LGPN V.A (7)) (d. Θεόφιλος)

Λαυδικιανός

Athens: (1) c. 240-253 AD  IG II² 2243, 7 (Αὐρ. Λαυδικιανός: archon epon.)

Λαῦρος

Athens*: (1) c. 120 AD  IG II² 2018, 125 (epeng.?); (2) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 13 (f. Εὔπορος)

Λαφάεια

Foreign Residents:

    Skythia, Tyras: (1) ii AD  IG II² 9580a (LGPN IV (1)) (Λαφ(ά)εια)

Λαφάης

Athens:

—Sounion: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 110 (cf. PA 9004) (-φαίης: f. Στρατόνικος); (2) 100/99 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 160 (PA 9004)

Λαφιλίδης

Athens: (1) c. 525-500 BC  Hesp. 7 (1938) p. 182 = CAVI 1792

Λαχάρης

Athens: (1) 301-295 BC  PA 9005; RE (1); (2) ?ii BC  SEG XIX 328, 2 (f. Ἄτταλος); (3) v AD   IG II² 11952 = 13454, 10; + PLRE II (2) (II s. Λαχάρης I, f. Μητροφάνης); (4) ~ PLRE II (1) (I f. Λαχάρης II)

Athens?: (5) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 169 (Λαχάρ[ης]); (6) ii-iii AD  IG II² 10949 + SEG XIV 241 (f. Βενιάμης)

Foreign Residents:

    Herakleia: (7) iii-ii BC  IG II² 8712 (s. Ἀπολλώνιος)

Λαχαρίδης

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  IG II² 1622, 777 (PA/APF 9006)

—Eleusis: (2) 371/0 BC  IG II² 1622, 540 (PA 9007)

Λαχέας

Athens: (1) 490-480 BC  CAVI 2653 (ARV² p. 1591) (kalos)

Λαχέμοιρος

Athens:

—Poros: (1) c. 440-420 BC  IG I³ 1334 (f. Λυσανίας)

—Thria: (2) v/iv BC  IG II³ (4) 1561 (PA/APF 9008) (f. Μόρυχος)

Λάχης

Athens: (1) s. vi BC  IRhamnous 74 (-χς); (2) c. 480 BC  CAVI 2352; 2755; 3333; 6474; 6966; 8168; cf. ARV² p. 1591; Beazley Addenda p. 396 (PA 9009) (-χς: kalos); (3) 411 BC  Ar., Lys. 304 (fict.?); (4) 400/399 BC  Develin, AO p. 203 (PA 9011) (archon epon.); (5) iv BC  PCG 4 p. 352 fr. 5 (fict.); (6) 394 BC  Lys. iii 45 (PA 9012); (7) m. iv BC  PCG 5 p. 145 fr. 16; (8) s. iv BC  PCG 2 p. 137 fr. 205 (PA 9013) (f. Δημέας); (9) c. 330 BC  Hesp. 16 (1947) p. 152 no. 44 (Λάχ[ης]); (10) 322 BC  IG II² 1632, 250 (cf. APF p. 339); (11) iv/iii BC   Men., Per. 1 f. (fict.); (12) ~ PCG 5 p. 298 fr. 136 (fict.); (13) iv/iii BC   Men., Fab. Inc. 10 f. (f. Μοσχίων: fict.); (14) ~ Men., Kith. fr. 4 (f. Μοσχίων: fict.); (15) f. iii BC  PCG 7 p. 242 fr. 28, 3 (fict.); (16) iii BC  AD 23 (1968) Mel. p. 111 no. 76; (17) c. 269-262 BC  Finley, SLC p. 182 no. 3 A, 6; (18) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 221 nos. 315-17; (19) f. ii BC  IG II³ (4) 358, 4 (s. Δ[--]); (20) 106/5 BC  FD III (2) 15, 9 (PA 9014) ([Λ]άχης: s. Μάκρων); (21) 102/1 BC  Thompson, New Style Coinage 824-30; Chiron 21 (1991) p. 5 (date); (22) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 22 (Stephanis 1533) (s. Δῶρος); (23) ii AD  Luc., Tim. 58 (fict.); (24) iv AD  Alciphr. iii 4 (fict.)

—Aixone: (25) c. 470-418 BC  IG I³ 75, 4 (= PA 9010); + 9019 (-χς: I s. Μελάνωπος I, ?f. Λάχης II); (26) v/iv BC  D. xxiv 127 (PA 9017) (II ?s. Λάχης I, f. Μελάνωπος II, ?f. Λάχης III); (27) 331 BC  IG II² 1197, 14; D., Ep. iii 24; 26 (PA 9020) (IV s. Μελάνωπος II)

—Aixone?: (28) 364/3 BC  D.S. xv 79. 1 (PA 9018) (III ?s. Λάχης II)

—Halai (Aixonides): (29) 303/2 BC  Ag. XV 62, 212 (f. Μέλητος)

—Hekale: (30) 364/3 BC  IG II³ (4) 481, 1 (PA/APF 9021) (f. Ἱερώνυμος)

—Hybadai: (31) 336/5 BC  Ag. XV 42, 250

—Kephale: (32) 303/2 BC  Ag. XV 62, 93 ([Λά]χης: s. Λαχιππίδης)

—Kollytos: (33) ii AD  Luc., DMeretr. 7 (f. Χαιρέας: fict.)

—Lamptrai: (34) iii/ii BC  IRhamnous 47, 2, 14; Unp. (Kerameikos, tit. sep.) (cf. PAA 11 pp. 45-6) (s. Χαιρέπολις)

—Leukonoion: (35) iv BC   IG II² 463, 2 + PA/APF 9023 (I s. Δημοχάρης I, Φιλία (Kerameis), f. Δημοχάρης II); (36) ~ SEMA 397, 5, 8 (f. Μεγακλείδης, Μέναιχμος); (37) f. iii BC  Plu., Mor. 847d; Plu., Mor. 851d (PA/APF 9024) (II s. Δημοχάρης II)

—Marathon: (38) c. 130 BC  ID 1875, 2 (f. Γόργη)

—Oion (Kerameikon): (39) s. i BC  IG II² 2461, 26 (Λεύκιος Λάχης)

—Potamos: (40) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 19 (PA 9025) (f. Χαρῖνος); (41) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 64 (s. Χαρῖνος); (42) 303/2 BC  Ag. XV 62, 26 (s. Χαρῖνος)

—Ptelea: (43) iv/iii BC  Men., Her. 24 f. (f. Γοργίας, Πλαγγών: fict.)

—Rhamnous: (44) m. iv BC  IG XII (6) 262, 297; (45) s. iv BC  IG II² 2400, 10 (PA 9026); (46) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 17 (s. [--]δου (gen.))

—Steiria: (47) 377-373 BC   ID 98 B, 20 (PA 9027) (II s. Λάχης I); (48) ~ ID 98 B, 20 f. (cf. PA 9027) (I f. Λάχης II)

—tribe Aigeis: (49) ?447 BC  IG I³ 1162, 14 (PA 9015) (-χς)

—tribe Kekropis: (50) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 130 (PA 9016) (s. Διονύσιος)

Athens?: (51) ?iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 11 p. 43 (s. Βάκχιος); (52) iv/iii BC  Men. fr. 333, 5, 10; Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 32 (fict.); (53) c. 300 BC   Hesp. 90 (2021) p. 86, 3; (54) ~ Hesp. 90 (2021) p. 86, 7

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (55) c. 116 AD  IG II² 2026, 38 (LGPN V.B (2)) (s. Ἐπίγονος)

    Herakleia: (56) ii BC  IG II² 8713 (s. Εὔπολις)

    Syria, Antioch: (57) iii BC  Ag. XVII 426 = IG II² 8230 (I f. Λάχης II); (58) ~ (II s. Λάχης I)

Λαχιππίδης

Athens:

—Kephale: (1) 303/2 BC  Ag. XV 62, 93 (f. Λάχης)

Λαχρίης

Athens: (1) c. 500 BC  Sotheby sale (13-14th Dec. 1982) 248 (Λαχρ̣ί̣ης?)

Λάχων

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  Ag. XVIII H323, 5 (f. Πεισικράτεια)

—Pithos: (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 222 (f. Ἐργοκλῆς)

—tribe Akamantis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 194 ([Μ]αχν̣[--]? - IG, [Λ]άχν̣?)

Λάων

Athens?: (1) iii BC  PCG 5 p. 610

Λέαγρος

Athens:

—Kerameis: (1) vi/v BC  IG I³ 951 = Ag. XVIII A9; AM 106 (1991) p. 152; CAVI 786; 808; 846; 1281; 1442; 1924; 2044; 2292; 2319; 2323; 2452; 2457; 2578; 2748; 2753; 2824; 2939; 3063; 3161; 3258; 3373; 3416; 3429; 3449; 3590; 3628; 3632; 3666; 3853; 3875; 3916; 3924; 3966; 4125; 4284; 4459; 4544; 4665; 4698; 4762; 4817-18; 4959; 4970; 5051; 5110; 5193-4; 5322; 5363; 5403; 5724; 5754; 5820; 5902; 6012?; 6402-8; 6447; 6778; 6854; 6940; 6995; 7067-8; 7265; 7346; 7353; 7416; 7973; 8023; 8075; cf. ABV p. 669; ARV² pp. 1591-4; Beazley Addenda pp. 396 f.; + PA/APF 9028 (I s. Γλαύκων I, f. Γλαύκων II: kalos); (2) v/iv BC  And. i. 117-21; PCG 7 p. 459 fr. 65 (PA/APF 9029) (II s. Γλαύκων II)

—Kerameis?: (3) c. 440 BC  IG I³ 958 = Ag. XVIII A3; cf. APF 3027 ([Λέα]γρος)

Λεαΐδης

Athens: (1) vi BC  Ag. XXV 608-9; cf. APF 8792 V (s. Κριτίας II, f. Κριτίας III)

Λέαινα

Athens: (1) m. iii BC  IG II² 11960, 1 (m. Λέων); (2) ii AD  Luc., DMeretr. 5 (het./fict.); (3) iv AD  Alciphr. fr. 4 (het./fict.)

Athens*: (4) s. vi BC  Ath. 596f (het.); (5) iv/iii BC  FGrH 75 F 1; Machon, 168 (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) i BC  IG II² 9741 (LGPN V.B (1)) (Λέαιν(α): d. Μητρόδωρος)

    Phleious: (7) ?iv BC  SEMA 1451 (LGPN III.A (-)) (d. Νικίας)

Λεαῖος

Athens:

—Aixone: (1) f. iv BC  Ag. XV 16, 10 (PA 9030); (2) c. 330-320 BC  SEG XLVI 154, 3 f. (Λεα[ῖος]: f. Καλλι[....]ης)

Λεᾶναξ

Foreign Residents:

    Samos: (1) c. 510 BC  IG I³ 1365 (LGPN I (1)) (s. Ἡραγόρης)

Λέανδρος

Athens: (1) v BC  IG I³ 1291 bis (SEMA 2097); (2) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 6

—Oe: (3) ?iii BC  CIA App. 42, 16 ((Κ)λέανδρος?: s. Φοῖνιξ: deme - S.G.B.)

—tribe Akamantis: (4) c. 411 BC  IG I³ 1186, 36 (Λέανδ[ρ]ος)

Athens?: (5) f. iii BC  IG II² 2352, 1 ([Λ]έαν[δρος]?); (6) imp. IG II² 12707 (Λέ[ανδ]ρος: f. Σωκράτης)

Athens*: (7) f. iv BC  IG II² 2346, 81 (f. Κτοίτας)

Λέαρχος

Athens: (1) 430 BC  Th. ii 67. 2 (PA 9031) (s. Καλλίμαχος)

Λέϊππος

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XXV 178, 6 (metic)

Λένα

Athens: (1) vi AD  IG II² 13609 = SEG LVII 279

Λεόβιος

Athens?: (1) vi BC  IG I³ 665 (RE (-)) (?s. Πύρης: sculptor)

Λεονᾶς

Athens: (1) 87/8 AD  IG II² 1996 + SEG XXI 620, 154 (s. Εὐδο[--])

Athens*: (2) 139/40 AD  IG II² 2044, 111 (s. Ἄνθιμος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (3) 87/8 AD  IG II² 1996, 212 (LGPN V.B (1)) (s. Εὔδοξος)

Λεόννατος

Athens:

—Alopeke: (1) i BC-i AD  IG II² 5561 ([Λ]εόννατος: f. Λέων)

Λεοντᾶς

Athens: (1) 117-138 AD  IG II² 3744, 12 (Ἡρακλῆς Λε[οντ]ᾶς)

Athens*: (2) 135/6 AD  IG II² 2046, 59 (epeng.)

Λεοντεύς

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 1173, 2 (PA 9032); (2) s. iv BC  IG II² 1267, 1 (Λεοντε[ύς]?); (3) 153-143 BC  BCH 66/67 (1942/3) p. 130, 4, 9; cf. SEG XVII 235 (Stephanis 1535) (s. Ἀντίγονος); (4) 138/7 BC   FD III (2) 7, 8 (II s. Λεοντεύς I); (5) ~ FD III (2) 7, 9 (I f. Λεοντεύς II)

—Acharnai: (6) c. 321 BC  Ag. XV 54, 4 ([Λ]εοντεύ[ς]: f. Θράσυλλος)

—Azenia: (7) 142-155 AD  IG II² 2049, 25; 3740, 21; Ag. XV 336, 17 (Π. Ἑρέννιος Λεοντεύς ὁ καὶ Ἴων); (8) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 16 (Π. Ἑρέννιος Λεοντεύς)

—Kydantidai: (9) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 16 (cf. APF p. 36); PAA 11 p. 60 (deme) (s. Ἀντικλείδης); (10) 331/0 BC   SEG XXXIX 148, 2 (s. Ἀντιφάνης); (11) ~ SEG XXXIX 148, 13 (s. Μενέστρατος)

—tribe Aigeis: (12) 255/6 AD   IG II² 2245, 19, 71, 73 (Αὐρ. Λεοντεύς: I s. Ζώσιμος, f. Αὐρ. Λεοντεύς II, Ἀσκληπιάδης, ?f. Σεραπίων); (13) ~ IG II² 2245, 71 (Αὐρ. Λεοντεύς: II s. Αὐρ. Λεοντεύς I)

—tribe Antiochis: (14) 196-201 AD  IG II² 2132, 66 (s. Χαρίσιος)

—tribe Pandionis: (15) 238-242 AD  IG II² 2239, 119 a ([Λε]οντεύς: I f. Λεοντεύς II); (16) ~ ([Λε]οντεύς: II s. Λεοντεύς I)

Athens?: (17) ii BC  IG II² 11027 (f. Γοργίας); (18) iii-iv AD  Ag. VII pp. 43-5; SEG LVI 388; SEG LVIII 290-1 (lamp)

Athens*: (19) s. ii AD   IG II² 2082, 42 (f. Σύμφορος); (20) ~ IG II² 2082, 85 (s. Λύκος: epeng.)

Λεοντία

Athens*: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 32 f. (m. Ἀστραπόνικος: slave?)

Λεοντῖνος

Athens:

—Oa: (1) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 17 (Λεοντῖνος πρεσβύτ.: s. Ποσειδώνιος)

Λεόντιον

Athens: (1) hell.-imp. IG II² 7124 (d. Ἐχεσθένης); (2) c. 100 BC  IG II² 1943, 12 (Λεόν[τιον]?, Λεον[τίς]?)

—Berenikidai: (3) ii BC  IG II² 5882 (IRhamnous 295 = SEMA 856) (d. Θεοκλῆς)

Athens?: (4) m. iii BC  D.L. x 4-7; D.L. x 23; FGrH 81 F 24; Epicur. fr. 121; Plu., Mor. 1089c; Plu., Mor. 1097d; Plu., Mor. 1129b; Cic., de Nat. De. i 93; Phld., Epic. 102. 7; Plin., HN xxxv 99; Plin., HN xxxv 144 (RE (1)) (m. Δανάη: het.); (5) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 8; (6) imp. SEMA 2098 (Λεόντειν - lap.)

Athens*: (7) ?iv/iii BC  Ath. 585d (RE (3)) (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) iii BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 11 p. 62; cf. 17 p. 290 (LGPN V.B (-))

    Korinthia, Sikyon: (9) hell. SEG LIII 247 bis (LGPN III.A (-))

Λεόντιος

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11957; (2) v-vi AD  IG II² 13463 (SEMA 2809); (3) c. 415-420 AD  PLRE II (6) (Λεόντιος ὁ καὶ Ἡράκλειτος: f. Ἀθηναῒς ἡ καὶ Εὐδοκία, Γέσσιος, Οὐαλέριος); (4) vi AD  IG II² 13500 (SEMA 2779) (Λε[όν]τιος: Jew)

—Acharnai: (5) iii/ii BC  Paus. i 37. 1 (= PA 9111); IEleusis 300, 51; cf. Clinton, Sacred Officials p. 53 no. 7 (I f. Σοφοκλῆς I); (6) ii/i BC  IEleusis 300, 41; FD III (2) 10, 24 f. (II s. Σοφοκλῆς I, f. Σοφοκλῆς II, Ἀμυνοκλῆς)

—Aixone: (7) 317/16 BC  IG II² 1200, 4 f. (PA 9033) (s. Δίων); (8) c. 100 BC  ID 2607, 10 (s. Δημήτριος II)

—Epikephisia: (9) c. 330-325 BC  IG II² 1597, 20 (PA 9034) (s. Καλλιάδης)

—Kedoi: (10) imp. IG II² 6380 ([Λε]όντ[ι]ος)

—Kephisia: (11) 336/5 BC  Ag. XV 42, 36; (12) 24/3 BC  IEleusis 300, 11 (s. Τίμαρχος)

—Kephisia?: (13) 106/5 BC  FD III (2) 15, 16 (s. Τίμαρχος)

—tribe Leontis: (14) s. v BC  IG I³ 1193, 96 (Λεό(ντ)ιος)

Athens?: (15) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 65

Foreign Residents:

    Lycia: (16) vi AD  IG II² 13508 = SEMA 2810 (LGPN V.B (17)) (doctor)

Λεοντίσκος

Athens:

—Boutadai: (1) 148-134 BC  IG II² 1940, 44 (PA 9035) (f. Ἀρχάγαθος)

—Peiraieus: (2) 135/4 BC  Ag. XV 243, 80

—Rhamnous: (3) iii-ii BC  SEMA 595 a; cf. IRhamnous p. 236 (deme)

—Sounion: (4) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 10 (s. Διονύσιος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (5) m. iv BC  IG II² 8725 (f. Μηνώ)

Λεόντιχος

Athens: (1) 387/6 BC  X., HG v 1. 26 (= PA 9036); cf. SEG XXXI 59; (2) 148-134 BC  IG II² 1940, 57 (PA 9037) (s. Λεο[--]); (3) c. 146/5 BC  ID 2609, 15; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Κρα[--]); (4) 138/7 BC  FD III (2) 23, 15 (s. Θεογείτων); (5) ii AD   Luc., DMeretr. 13 (fict.); (6) ~ Luc., Philops. 6; Luc., Philops. 39 (fict.)

—Acharnai: (7) m. ii BC  IG II² 1938, 48; 2316, 38 f.; SEMA 159, 2 (AD 54 (1999) Chron. p. 34 n. 9); FD III (2) 11, 10; IEleusis 227, 12 (PA 9038) (s. Ἄρχιππος I, f. Ἄρχιππος II, Φιλουμένη)

—Dekeleia: (8) 149/8 BC  ID 1499, 20

—Elaious: (9) inc. IG II² 6019 (s. Εὔβοιος)

—Epieikidai: (10) f. i AD  IG II² 3920 = IEleusis 327 (f. Ἀνταμένης)

—Epikephisia: (11) 281/0 BC  Ag. XV 72, 62 (s. Καλλιάδης)

—Rhamnous: (12) c. 120 AD  Ag. XV 322, 59 (Λεόντει[χος])

—Themakos: (13) 128-118 BC  FD III (2) 12, 6; IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 124 + SEG LI 263 ([Λ]εόντιχος: s. Σωσίβιος, Φιλουμένη (Acharnai))

—Thria: (14) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 36 (f. Πάμφιλος)

—tribe Hippothontis?: (15) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 221 nos. 318-20; Hesp. 46 (1977) p. 135 no. 87

Athens?: (16) iv BC  IG II² 11953 (PA 9036a)

Λεοντομένης

Athens: (1) ?iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 11 p. 66; (2) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 453-4; 456-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 9039) (Λεοντομέ(νης))

—Acherdous: (3) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 66

—Aixone: (4) m. iv BC  IG II² 5436 = AEE² p. 23 no. 26 (cf. PA 4789) (s. Ἐπιγένης)

Λεοντοφάνης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 42, 20

Λεοφρονίς

Foreign Residents:

    Caria, Myous: (1) c. 300 BC  IG II² 9973; cf. Robert, Hellenica II p. 71 (LGPN V.B (1)) (d. Ἠρόστρατος)

Λεόφρων

Athens:

—Prospalta: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 166

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (2) iii BC  IG II² 10428 + add. p. 885 (LGPN V.B (3)) (f. Κλεώ)

Λεπτίας

Athens:

—Probalinthos: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 162

Λεπτίκα

Athens: (1) vi AD  IG II² 13521 (SEMA 2812)

Λεπτίνας

Athens*: (1) c. 430 BC  SEG XXVI 66 = CAVI 1726 e (Λεπτίνα (gen.))

Λεπτίνης

Athens: (1) s. v BC  IG II² 2325, 29, 250 (Stephanis 1537) ([Λεπ]τίνης); (2) v/iv BC   Lys. fr. lxxxiv (PA 9040); (3) ~ IG II² 12509; (4) iv BC  IG II² 12294 (Λεπ̣[τίνης?]); (5) 347/6 BC  IG II² 1443, [216]?; 1455, 18 (PA 9041)

—Alopeke: (6) s. iv BC  IG II² 1575 B = SEG XXV 177, 18 (= PA/APF 9045); SEMA 85; IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 22 (s. Ὀλυμπιόδωρος)

—Ankyle: (7) m. iv BC  IG II² 2389, 3 (PA 9044)

—Koile: (8) m. iv BC  IG II² 1541 = IEleusis 140, 2; IG II² 1609, 36 f., 72; 1622, 361, 375; Arist., Rh. 1411a 4-5; D. xx 95; D. xx 128 etc.; D. xxii 60; D.H., Amm. i 4 (PA/APF 9046)

—Pallene: (9) c. 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 69 (= PA 9042); IG II³ (4) 351, 1 (s. Εὐρυμέδων)

—Phyle: (10) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 15

—Semachidai: (11) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 135 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 9047) (f. [--]α̣ς)

—Sphettos: (12) c. 380 BC  IG II² 1929, 16 (PA/APF 9048) (s. Ἀντιφῶν)

—tribe Antiochis?: (13) 303/2 BC  SEG III 117, 6 f., 12 f.

—tribe Erechtheis: (14) 490 BC  SEG LVI 430, 24 (-νς)

—tribe Leontis: (15) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 57 (PA 9043) (s. Κηφι[σ--])

Athens?: (16) iv BC  IG II² 11954 (PA 9041a) (potter); (17) c. 360 BC  IG II² 12008 (PA 9041b) (f. Λύσιππος); (18) c. 110 BC  SEG XXXV 890 (or Delos); (19) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 14 (Λεπ[τίνης]?)

Athens*: (20) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 2; (21) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 97 f. (Λεπτ[ίνη]ς: freed.); (22) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 242 (metic); (23) iii BC  IG II² 2943, 5 + PAA 7 p. 407 (s. Εὐπείθης)

Foreign Residents:

    Kappadokia, Ariaratheia: (24) ii BC  IG II² 8378 a = Kerameikos III 40; cf. Robert, Hellenica II pp. 84 f. (LGPN V.C (1)) (Λεπτ[ί]νης: s. Μένων)

Λέπτων

Athens*: (1) f. iv BC  SEG XIX 173, 3 (metic?)

Λεσβιανός

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 145 (s. Σεραπίων)

Λέσβιος

Athens?: (1) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 21, 80 (s. Φίλων); (2) c. 120 AD  IG II² 2018, 54

Athens*: (3) 167/8 AD  IG II² 2089, 67 (s. Σπ[--]: epeng.)

Λέσχος

Foreign Residents:

    Thessaly: (1) a. 316 BC  IG II² 1956, 56 (LGPN III.B (1)) (mercen.)

Λεττίνης

Foreign Residents:

    Sarmatia, Maiotai: (1) i-ii AD  IG II² 9255; Zgusta, PNS 667 (LGPN IV (1)) (Λε(π)τίνης?: slave?)

Λεύκα

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 2

Λευκάδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 143 (PA 9049) (-δς)

Foreign Residents:

    Ikos: (2) f. iv BC  IG II² 8936 (LGPN I (1)) (f. Κόλλων)

Λευκαῖος

Athens: (1) c. 450-440 BC  IG I³ 889 (PA 9050) (f. [--]εύς)

—Aphidna: (2) 413/12 BC  IG I³ 309, 4; 310, 19; 311, 37 f.; 333, 4; 334, 16; 355, 4; 356, 29; 357, 57 (PA 9051) (s. Κώμαρχος); (3) ii-i BC  IG II² 5776 = AM 67 (1942) pp. 367-8 no. 154 ([Λευ]καῖος: s. Σώστρατος)

Athens*: (4) iv-iii BC  CAF 3 p. 458 fr. 279

Λευκάνωρ

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (1) f. iv BC  IG II² 8517 (LGPN V.A (1)) (f. Λεύκων)

Λεύκασπις

Athens:

—Phaleron: (1) 213/12 BC  IG II² 1706, 117 (PA 9052)

Λεύκη

Athens: (1) c. 321/0 BC  IG II² 1469, 165 ([Λ]εύκη)

Athens*: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 2

Λευκία

Athens: (1) s. ii AD  IG II² 7447 = AIUK 4.6 (2022) no. 73, 16 (-κεία)

Λευκῖνος

Athens?: (1) iii BC  IG II² 2356, 51

Λεύκιος

Athens: (1) ii/i BC  IG II² 1055, 22; (2) i BC-i AD  IG II³ (4) 1553; (3) 98/7 BC  FD III (2) 26, 8 (II s. Λεύκιος I); (4) ~ (I f. Λεύκιος II); (5) c. 90-80 BC   SEG XXXIII 290 B, 17 (Stephanis 1540) (II s. Λεύκιος I); (6) ~ SEG XXXIII 290 B, 17 (I f. Λεύκιος II); (7) ?62/1 BC  Thompson, New Style Coinage 1227 (cf. PA 9053); (8) i AD  IG II² 3554, 2 (f. Τερτία); (9) imp. Unp. (Agora, base); cf. PAA 11 p. 76 (s. Ἀττικός); (10) 32 or 33 AD  IG IV (1)² 101, 6 (f. Ἐπιγένης); (11) i/ii AD  IG II² 2013, 4; (12) ii AD  IG II² 3752, 5; cf. SEG XXX 151; (13) 173-175 AD  IG II² 3968, 12

—Aithalidai: (14) s. i BC   IG II² 2461, 60 (cf. PA 9055) ([Λ]εύκιος: I f. Λεύκιος II); (15) ~ IG II² 2461, 60 (PA 9055) ([Λ]εύκιος: II s. Λεύκιος I)

—Atene: (16) imp. Unp. (Ep. Mus., tit. sep.) 12887 (s. Κλεῖτος)

—Athmonon: (17) 45/6 AD  IG II² 1945, 80; SEG XVI 137 (deme)

—Azenia: (18) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 84 f. (I f. Λεύκιος II, Κόϊντος); (19) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 84 (II s. Λεύκιος I); (20) m. i BC   Ag. XV 278, 38 (f. Αἰσχίνης); (21) ~ Ag. XV 278, 40; (22) c. 50-40 BC   Ag. XV 280, 2 (Λεύ[κι]ος: s. Μᾶρκος); (23) ~ Ag. XV 280, 6 (Λεύ[κιο]ς); (24) c. 50-40 BC   Ag. XV 280, 10 ([Λ]εύκιος Μόνδος); (25) ~ Ag. XV 280, 19; (26) 35/4 BC  IG II² 1343, 30, 44 (PA 9054) (s. Ἀρτεμίδωρος); (27) f. i AD  IG II² 1729, 4 (s. Θεμίσων); (28) m. ii AD  IG II³ (4) 841, 1; IG II² 4519 a, 1, 3 f. (s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος II); (29) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 96 (s. Λεων̣[--])

—Berenikidai: (30) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 33 (I f. Λεύκιος II); (31) ~ (II s. Λεύκιος I); (32) 169/70 AD  IG II² 2097, 76 (f. Δομέστιχος)

—Cholleidai: (33) s. i BC   IG II² 2461, 129 ([Λε]ύκιος: s. Σ[--]); (34) ~ IG II² 2461, 130 ([Λεύ]κιος)

—Deiradiotai: (35) 9/8 BC  IG II² 1722, 12 (f. Σέξτος); (36) ii-iii AD  SEG XIX 162, 4

—Gargettos: (37) 145/6 AD  IG II² 2054, 13; cf. PAA 6 p. 269 (f. Ἐλπίνικος)

—Gargettos?: (38) 158/9 AD  IG II² 2056, 3; cf. PAA 6 p. 269 (f. Ἐλπίνικος)

—Halai: (39) c. 8-1 BC  IG II³ (4) 395, 11 (f. Δημήτριος); (40) i AD  IG II² 9747

—Kephisia: (41) 37/6 BC  IG II² 1043 + SEG XXXVIII 119 I, 87 (Λεύκι[ος]); (42) c. 30 BC  Ag. XV 286, 9 (I f. Λεύκιος II); (43) ~ (II s. Λεύκιος I); (44) c. 30 BC  Ag. XV 286, 19 (f. Ἀφροδίσιος); (45) i-ii AD  Ag. XVII 178 (Λεύκ̣[ιος]: s. Ζωΐλος)

—Kydathenaion: (46) 109/10 AD   IG II² 2017, 4 (I f. Εἰρηναῖος); (47) ~ IG II² 2017, 6, 19 (II s. Εἰρηναῖος); (48) ?166/7 AD  IG II² 2094, 48, 51

—Kytheros: (49) 163/4 AD  IG II² 2086, 67 (I f. Λεύκιος II); (50) ~ (II s. Λεύκιος I)

—Marathon: (51) i BC  IG II³ (4) 1333, 1 (PA 9056) (f. Δημήτριος); (52) b. 148/9 AD  Ag. XV 424, 3 ([Λ]εύκιος: I f. Λεύκιος II); (53) ~ ([Λ]εύκιος: II s. Λεύκιος I); (54) 135/6 AD  IG II² 2046, 37 (I f. Λεύκιος II); (55) ~ (II s. Λεύκιος I); (56) c. 140-145 AD  IG II² 3391, 3 (I f. Λεύκιος II); (57) c. 140-154 AD  IG II² 2067, 158-60; 3391, 3 (II s. Λεύκιος I, f. Ἀττικός, Μᾶρκος, Λεύκιος III); (58) 154/5 AD  IG II² 2067, 160 (III s. Λεύκιος II)

—Melite: (59) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 105 (f. Πόπλιος); (60) 24/3 BC   Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 83; (61) ~ Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 91 (s. Ἕλενος); (62) i-ii AD  IG II² 6839 (f. Δέκμος); (63) imp. IG II² 6864, 5 (II s. Λεύκιος I); (64) ~ IG II² 6864, 6 (I f. Λεύκιος II)

—Myrrhinoutta: (65) ii/iii AD  Ag. XV 445, 5 ([Λε]ύκιος)

—Oion: (66) imp. IG II² 6997

—Oion (Kerameikon): (67) s. i BC  IG II² 2461, 21 (I f. Λεύκιος II); (68) ~ (II s. Λεύκιος I); (69) s. i BC   IG II² 2461, 27 (f. Πόπλιος); (70) ~ IG II² 2461, 34 (s. Δημήτριος)

—P--: (71) 148-134 BC  IG II² 1939, 41 (f. Ἱέρων)

—Paiania: (72) c. 20 BC  Ag. XV 293, 42 (f. Πρωτογένης)

—Pallene: (73) imp. SEMA 532 (f. Γάϊος); (74) c. 164-191 AD  IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 7; Ag. XV 423 = IEleusis 514, 8, 10; SEG LVII 148, 5 (Π. Αἴλ. Λεύκιος); (75) 169/70 AD  Ag. XV 380, 27 (Λεύ[κ]ι[ο]ς: s. Γάϊος: deme - S.G.B.); (76) ii/iii AD  IG II² 3643 (Π. Αἴλ. [Λ]εύκιος: s. Μαμερτῖνος); (77) a. 216 AD  Ag. XV 472, 12 (Αἴλ. Λεύκιος)

—Peiraieus: (78) i BC  Hesp. 40 (1971) p. 96 no. 1, 4 ([Λεύ]κιος); (79) 56/5 BC  IG II² 1717, 13 (s. Δέκμος); (80) s. i BC  IG II² 2463, 9 (= PA 9064); IG II² 1961, 50; 3529, 2 (s. Θεογείτων, f. Φιλητώ); (81) ?45/6 AD  SEG LIX 177, 4 (Λεύ[κιος]: date - S.G.B.)

—Perithoidai: (82) 187/6 BC  IG II³ (1) 1282, 3 (I f. Βιοτέλης); (83) 175/4 BC  IG II³ (1) 1313, 81 (II s. Βιοτέλης)

—Phlya: (84) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 36; (85) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 6 (f. Φίλιστος); (86) c. 100 AD  IG II² 7703 (f. Πόλλα)

—Rhamnous: (87) c. 44 BC  IG II³ (4) 386, 4; SEG LIV 235, 1; Unp. (Oropos, decree) (cf. SEG LI 587) (Λεύκιος νεώτ.: archon epon.); (88) i BC/ i AD  IG II³ (4) 556 II; IG II² 4308, 3? (f. Ζήνων)

—Rhamnous?: (89) 59/8 BC  IG II² 1716 = Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 57, 129; IG II³ (4) 378, 3; 1724 II, 5 (PA 9053) (archon epon.)

—Sounion: (90) s. v BC  SEG LXII 50 I, 32? (cf. APF 9057) ([Λεύ]κιος: I f. Θεοκλῆς); (91) c. 367-330 BC  IG II³ (1) 550, 17; IG II² 1180, 4 f., 10, 24; Ag. XIX P 5, 46, 80; XIX P 13, 5; XIX P 26, [172?]; XIX P 29, 5 f. (PA/APF 9057) (II s. Θεοκλῆς); (92) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 21 ([Λ]εύκιος: s. Δέκμος); (93) c. 40 BC  IG II² 3730, 7

—tribe Aiantis: (94) 128/7 BC  SEG XV 104, 233 (Λεύκι[ος]); (95) c. 62 BC  Ag. XV 267, 2 (Λ̣εύκ̣[ιο]ς: s. Ν̣ι̣κ̣[--]); (96) 196-201 AD  IG II² 2132, 54 (I f. Λεύκιος II); (97) ~ (II s. Λεύκιος I)

—tribe Attalis: (98) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 IV, 92

—tribe Hippothontis: (99) 255/6 AD  IG II² 2245, 332 (f. Σωκράτης)

—tribe Kekropis: (100) c. 155-165 AD  Ag. XV 401, 21

—tribe Ptolemais: (101) 142/3 AD  IG II² 2049, 57 (s. Μυ[--])

Athens?: (102) c. 101-97 BC  IG II² 1341 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 77 f. no. 17, 21; (103) i BC  IG II² 12937 (f. Φίλιππος); (104) c. 44 BC  SEG LIV 235, 80; (105) imp. IG II² 11955 (Λεύκιους - lap.: s. Τίτος); (106) 45/6 AD  IG II² 1969, 20; 1970, 11 (s. Νέστωρ I); (107) 100/1 AD  IG II² 2030, 30 f. (s. Διονύσιος); (108) ii AD  SEMA 874 (IRhamnous 313) (f. Πρόθυμος); (109) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 32, 72 (s. Πρόθυμος); (110) c. 120 AD  IG II² 2031, 12 (I f. Λεύκιος II); (111) ~ (II s. Λεύκιος I); (112) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 16 (Αἴλ. Λεύκιος); (113) ?iii AD  SEG XIX 165, 3 (s. Εὐ[--])

Athens*: (114) 148/7 BC  IG II² 1938, 37 ([Λ]εύκιος); (115) c. 120 AD  IG II² 2018, 130 (f. Εὐτυχίδης); (116) 169/70 AD  IG II² 2097, 300 (f. Διονύσιος); (117) 173/4 AD  IG II² 2103, 217 (epeng.); (118) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 82 (f. Σατορνῖλος); (119) 187/8 AD  IG II² 2113, 204 (f. Τυχαρίων); (120) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 145 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (121) imp. IG II² 9501 (LGPN V.B (10)) (Λεύκι[ος]: f. Διονυ[--]); (122) ii AD  IG II² 9880 (LGPN V.B (15)) (Λε(ύ)κιος: f. Στρατονίκη); (123) ii-iii AD  IG II² 9375 (LGPN V.B (17)) (f. Ἀθηνίων); (124) c. 112 AD  IG II² 2024, 111 (LGPN V.B (20)) (f. Ζώσιμος)

    Herakleia: (125) i BC  IG II² 8714 + AM 67 (1942) p. 108 no. 206 (f. [--]ης)

    S. Italy (Campania), Neapolis: (126) i BC  IG II² 9991 (LGPN III.A (24)) (f. Δημητρία)

    Other: (127) 102/1 BC   IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 303 ([Λ]εύκιος); (128) ~ IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 304 (Λ̣εύκιο[ς]); (129) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 305 + CEC 19 (1988) p. 24 (Λεύ[κιος]?: f. Νικόδημος); (130) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 102 (frag. ethn. Nik--: f. Ἀριστείδης)

Λευκίππη

Athens: (1) i BC  Ag. XVII 357 (d. Λεύκις)

Λεύκιππος

Athens:

—Phrearrhioi: (1) ii BC  IG II² 7726; 8581 (PA 9059) (f. Νίκανδρος)

—tribe Akamantis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 20 (PA 9058)

Athens?: (3) ?iii BC  CIA App. 36, 2 (Λεύκιπ[πος])

Athens*: (4) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 93 (Λεύκιπ[πο]ς: s. Διονύσιος: epeng.)

Λεύκις

Athens: (1) i BC  Ag. XVII 357 (f. Λευκίππη)

Λευκολοφίδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  CAVI 5047 (Paralipomena p. 367) (-δες)

—Skambonidai: (2) s. v BC  IG I³ 426, 10, 43, 106, 141, 185, 190; 430, 10, 27; + PA 9061 (f. Ἀδείμαντος)

—Skambonidai?: (3) c. 500-480 BC  IG I³ 751 (PA 9060) (f. Ἀρχωνίδης, Ἑβδομίας)

Λευκόλοφος

Athens: (1) f. iv BC  Is. ii 3 (PA 9062); (2) 393 BC  Ar., Ec. 645 and Schol.

—Salamis: (3) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 d, 8 ((Λ)ευκόλοφος)

—Skambonidai: (4) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 13 (PA 9063)

Λεῦκος

Athens:

—Kikynna: (1) f. iv BC  SEMA 318 (SEG LIV 339); IG II² 1930, 9 + SEG LIV 223 (f. Καλλιστώ)

Λεύκων

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 367 no. 89 = CAVI 4254 (-κν); (2) s. v BC  IG II² 2325, 66; PCG 5 pp. 611 ff. (PA 9065) (s. Ἅγνων)

—Lamptrai: (3) ii BC  IG II² 6646 (PA 9066) ([Λ]εύκ(ω)ν: f. Ἀριστειδώ)

—Oinoe (Aiantid): (4) c. 330 BC   IG II² 1927, 134 (PA 9068) (s. Σωκράτης); (5) ~ IG II² 1927, 136 (PA 9067) (s. Ἱπποκράτης)

—Phrearrhioi: (6) c. 325 BC  Ag. XV 52, 20 (= PA 9069); IG II³ (4) 716 (s. Δημέας)

—Thymaitadai: (7) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 99 (s. Θέων)

Athens?: (8) iii BC  SEG LXIV 106 Front, 4, 8; (9) 265/4 BC  IG II² 1273, 28 ([Λ]εύκων)

Athens*: (10) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 367 (metic)

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (11) f. iv BC  IG II² 8517 (LGPN V.A (1)) (s. Λευκάνωρ)

    S. Italy (Lucania), Leukanoi: (12) c. 300 BC  IG II² 1956, 50 (LGPN III.A (2)) (mercen.)

Λευκωνίδης

Athens: (1) m. iv BC  Aeschin. i 115 (PA 9070)

—Halai: (2) m. iv BC  IG II² 5511 a (p. 879)

Athens?: (3) v/iv BC  SEG LVII 811, 5 (Λευκωνί[δης]: f. [--]δης)

Λεῦρος

Athens?: (1) ?imp. SEMA 2100

Λεχίδημος

Athens:

—Kytheros: (1) 155/4 BC  Ag. XV 225, 88 (Λεχίδημ[ος])

Λεωβώτης

Athens:

—Agryle: (1) f. v BC  PA/APF 9071 (s. Ἀλκμέων)

Λεωγόρας

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 152 ((Λ)εγόρ(ας): I f. Λεωγόρας II); (2) ~ (Λε(ο)γόρας: II s. Λεωγόρας I); (3) 426 BC  IG I³ 61, 51 (PA 9072) (Λε-)

—Erchia: (4) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153 (Λεγ(ό)ρας)

—Kollytos: (5) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153 (Λε-)

—Kydathenaion: (6) s. vi BC  AM 106 (1991) p. 149; + PA/APF 9074 (Λε-: I f. Ἀνδοκίδης I); (7) v BC  IG II² 1138, 22; AM 106 (1991) p. 152; cf. p. 153; + PA/APF 9075 (Λε-: II s. Ἀνδοκίδης I, f. Ἀνδοκίδης II)

—Thorai: (8) c. 438-432 BC  PA/APF 9073 (f. Δρακοντίδης)

Λεωδάμας

Athens:

—Acharnai: (1) v/iv BC  Arist., Rh. 1400 a 30 f.; Lys. xxvi 13 f.; SEG XLVIII 1135, 3 (PA/APF 9076) (I s. Φαῖαξ I); (2) f. iv BC  IG II² 1623, 29; 1628, 402, 422, 619; 1629, 921, 943, 1096; 1631, 14 f., 286; IG II³ (4) 696 + add. p. 686 (= PA 9076a); IG II³ (4) 696 bis p. 686; Aeschin. i 69; Aeschin. i 111; Aeschin. iii 138; D. xx 146; Plu., Mor. 837d; Arist., Rh. 1364a 19 ff. (PA/APF 9077) (II ?s. Ἐρασίστρατος II, f. Φαῖαξ II)

—Myrrhinous: (3) c. 235-218 BC  IG II³ (1) 1063, 12; 1155, 90 (s. Ἀριστόμαχος)

Athens*: (4) f. iv BC  IG II² 2376, 3; (5) c. 170 BC  IG II² 2392, 5 = 2404, 4; Tracy, ALC p. 134 (date) ([Λ]εωδάμας)

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (6) c. 510-500 BC  CAVI 180 = SEG LXI 85 (LGPN V.A (7)) (Λε-)

Λεώδικος

Athens: (1) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480 (Λε-)

Foreign Residents:

    Siphnos: (2) 323/2 BC  IG II² 1631, 432; cf. APF pp. 590-2 C12 (LGPN I (2))

Λεώθεμις

Athens: (1) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480 (Λ[ε]θεμις?)

—Phegaia: (2) hell. SEG L 829 X, 1 (d. Ἀρχίας)

Athens?: (3) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 336-338 no. 10, 3 (Λεωθ̣[εμις])

Λεωκήδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 9 (PA 9078) (f. Φιλαιγίδης)

—Kollytos: (2) c. 370 BC  Ag. XV 492, 57 (f. [--]μος); (3) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 41 (PA 9080) (f. Ἀμεινίας)

Λεωκλῆς

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1272 (Λεκλς)

Λεωκράτης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 983; + PA 9084 (Λεκ̣[ράτσ]: s. Στροῖβος); (2) 331/0 BC  Lycurg., Leocr. passim; Aeschin. iii 252 (PA 9083); (3) ?hell. Syringes 1977, 2 (s. Φίλων); (4) iv AD  Alciphr. iii 49 (fict.)

—Anaphlystos: (5) m. iv BC  IG II² 5658, 1 (PA 9087) (f. Δημαρέτη); (6) c. 321 BC  Ag. XV 55, 2 (Λεω[κ]ρά̣[της])

—Dekeleia: (7) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 58

—Eleusis: (8) f. iv BC  [D.] xliv 13; [D.] xliv 17; [D.] xliv 19-21; [D.] xliv 27; [D.] xliv 34 (PA/APF 9088) (I f. Λεώστρατος); (9) m. iv BC  [D.] xliv 24; [D.] xliv 26; [D.] xliv 32 (PA/APF 9089) (II s. Λεώστρατος)

—Euonymon: (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 35 (f. Τιμοκλῆς)

—Halimous: (11) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 14 (PA 9085) (f. Νικήρατος); (12) iv BC   SEG LVI 255 (s. Λεώστρατος); (13) ~ IG II² 5536, 1, 3 (PA 9086) (f. Δημοστράτη); (14) 304/3 BC  Ag. XV 61, 284 (Λεωκ̣[ράτης]?)

—Kydathenaion: (15) 336/5 BC  Ag. XV 42, 159; (16) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 51 (Λε[ω]κρά̣[της]: f. Πρώταρχος)

—Marathon: (17) hell.-imp. IG II² 6779 (PA 9091) (f. Δίων)

—Oe: (18) ?iv-iii BC  SEMA 860 (IRhamnous 299)

—Oinoe (Hippothontid): (19) c. 330 BC  IG II² 1927, 82 (PA 9092) (f. Λεώστρατος); (20) 266/5 BC  IG II³ (1) 917, 5 (PA 9093) ([Λ]εωκράτης: s. Λεώστρατος)

—Otryne: (21) iv BC  IG II² 7016

—Pallene: (22) s. iv BC  IG II² 1669, 3 (PA 9094) (Λε[ωκ]ράτ[η]ς: f. Λεωχάρης)

—Phaleron: (23) 390/89 BC  IG II² 1388, 54 f.; 1393, 34; 1400, 54; 1401, 39 f.; 1407, 35 (PA 9095) (s. Αἴσχρων)

—Salamis: (24) 300/299 BC  IG II² 1263, 4 (f. Κλέων)

—Skambonidai: (25) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 23 (s. Ἱπποκράτης)

—Teithras: (26) s. iv BC  D. xli 3 f.; D. xli 16; D. xli 27 f. (PA 9090) (s. (ad.) Πολύευκτος)

Athens?: (27) ?iii BC  CIA App. 44, 4; (28) i BC  IG II² 2469, 5 (s. Ἀρχεκράτης); (29) inc. SEG LVI 284 (s. Φίλιππος)

Foreign Residents:

    Samothrake: (30) c. 300 BC  IG II² 1956, 127 (LGPN I (6)) (mercen.)

Λεωκρίτη

Athens: (1) ?iv BC  SEMA 476

Λεώκριτος

Athens: (1) 287 BC  Paus. i 26. 2 (PA 9096) (s. Πρώταρχος)

—Pambotadai: (2) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 73 (s. Φιλῖνος)

Λεωκύδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 316 (f. Αἰσχρίων)

Λεώμαχος

Athens:

—Aphidna: (1) c. 365-340 BC  IG II² 5732, 1 (PA 9097) (f. Ἀριφράδης)

Athens?: (2) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 334-336 no. 9, 12 ([Λ]εώμαχος)

Foreign Residents:

    Massalia: (3) ii BC  IG II² 9295 (f. Θεόδωρος)

Λεωμέδουσα

Athens: (1) iv BC  IG II² 11956; PAA 11 p. 102 (reading) (-δοσα)

Λεωμέδων

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 166 (Λ̣ε̣ω̣μέδων)

Λεωμήδης

Athens:

—Kollytos: (1) m. iv BC  IG II² 2388, 8 (PA 9098) (s. Τελεσήγορος)

Λέων

Athens: (1) 453/2 BC  IG I³ 260, 1 (Λ[έν?]); (2) c. 430 BC  IG I³ 10, 4 (PA 9099); cf. SEG LI 27 (date); (3) c. 425 BC  IG I³ 31, 6 ZPE 162 (2007) p. 107 (date) ([Λ]έν); (4) 422/1 BC  Th. v 19. 2; Th. v 24. 1; cf. PA 9100; JHS 77 (1957) p. 179; (5) v/iv BC  IG II² 11957; (6) 412-405 BC  Th. viii 23. 1; Th. viii 24. 2; Th. viii 54. 3; Th. viii 55. 1; Th. viii 73. 4 f.; X., HG i 5. 16; X., HG i 6. 16 (PA 9100); (7) f. iv BC   IG II² 11961; 11962 (s. Αὐτοκράτης); (8) ~ IG II² 12871 (f. Φειδοστράτη); (9) 368/7 BC  D. xix 191; X., HG vii 1. 33; X., HG vii 1. 38 (PA 9101); (10) m. iv BC   IG II² 1439, 4 ([Λ]έων); (11) ~ IG II² 12192 (PA 9101a); (12) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 4; (13) s. iv BC  CID IV 6, 2, 6 ([Λέω?]ν: f. Χαιρίας); (14) f. iii BC  SEG XLIX 322 A, 2; XLIX 322 B, 2; (15) m. iii BC   IC 3 p. 148 no. 9, 5 (s. Παυσανίας); (16) ~ IG II² 11960, 2 (s. Ἡράκλειτος, Λέαινα); (17) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 221 nos. 321-3; (18) ii/i BC  ID 2290, 6 f.; 2510, 2 (s. Ἡρακλείδης); (19) 113/12 BC  Thompson, New Style Coinage 679-82; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 9102) (Λεων(ίδης)?); (20) 106/5 BC  FD III (2) 28, 40; (21) i BC  Hesp. 89 (2020) p. 77 no. 17; (22) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 4 (I f. Λέων II); (23) ~ (II s. Λέων I); (24) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 21 (I f. Λέων II); (25) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 21 (Stephanis 1545) (II s. Λέων I); (26) i-ii AD  IG II³ (4) 1242, 3

—Acharnai: (27) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 47; (28) 315/14 BC  SEG XLIII 26 B, 10 + SEG LXIII 101 (s. Δίων); (29) c. 230 BC  Ag. XV 117, 6

—Acharnai?: (30) s. iv BC  SEG XXI 519, 1

—Aixone: (31) f. iii BC  IG II³ (1) 882, 8; 897, 6; Habicht, Studien pp. 194 ff. (stemma) (I s. Κιχησίας I, f. Κιχησίας II); (32) iii/ii BC  IG II³ (1) 1027, [56]; 1258, 58; 1310, 39; SEG XXI 435, 14; Liv. xxxv 50; Liv. xxxviii 10; Plb. xxi 31. 6; HE 2901; Habicht, Studien pp. 194 ff. (stemma) (PA 9107 = 9108) (II s. Κιχησίας II, f. Κάλλιππος, Κιχησίας III); (33) ii BC  IG II² 960, 2, 6; 2452, 27; FD III (2) 93, 2 f.; SEG LVI 235, 3; Habicht, Studien pp. 194 ff. (stemma) (PA 9109) (III s. Κιχησίας III, f. Κιχησίας IV); (34) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 16 (V s. Κάλλιππος); (35) 24/3 BC  IEleusis 300, 24 (IV f. Κιχησίας V)

—Alopeke: (36) i BC-i AD  IG II² 5561 ([Λ]έων: s. Λεόννατος)

—Anagyrous: (37) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 72

—Azenia: (38) ii/i BC   IG II² 1028 II, 137 (= PA 9106); IG II² 3492 = IEleusis 251, 2 (s. Πυθῶναξ); (39) ~ IG II³ (4) 779; ID 1657, 6; 1714, 5; 1762, 13 (PA 9103) (f. Ἄροπος)

—Bate: (40) 336/5 BC  Ag. XV 42, 105

—Besa: (41) 163/4 AD  IG II² 2086, 139; 2087, 48, 71 (Κλ. Λέων); (42) c. 165-180 AD  IG II² 2090, 19; Ag. XV 397, 4 (s. Μείλιχος I)

—Cholargos: (43) iv BC  IG II² 7778 (f. Διονύσιος)

—Cholleidai: (44) i BC/ i AD  IG II³ (4) 605, 3; 1388; 1389; 1390; IG II² 3516 (f. Ἀλεξάνδρα)

—Eitea (Antiochid): (45) 140/39 BC  Ag. XV 240, 58

—Elaious: (46) 185/4 BC  IG II² 1325, 12 (PA 9113) (s. Σῖμος)

—Eleusis: (47) c. 380 BC  IG II² 1929, 19 (PA/APF 9114) (s. Ἀγασικλῆς); (48) i BC-i AD  IG II² 6039 (I f. Λέων II); (49) ~ (II s. Λέων I); (50) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 82 (cf. PA 9104) (I f. Λέων II); (51) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 82 (PA 9104) (II s. Λέων I)

—Erchia: (52) i AD  IG II² 6114 (PA 9115) (f. Θευδότη)

—Eupyridai: (53) s. i BC  IG II² 2462, 14 (s. Θεόφιλος)

—Gargettos: (54) 148-134 BC  IG II² 1940, 48 (PA 9112) (s. Σκόπας)

—Halai: (55) m. iv BC   IG II² 1594 + SEG XXI 570, 15 (f. Κλεομέδων); (56) ~ IG II² 5495 a (p. 879)

—Halai (Aixonides): (57) f. iv BC  IG II³ (4) 23, 6 (= PA 9110); IG II² 11961; 11962 (s. Φίλαγρος I)

—Halimous: (58) iv BC  SEG LVI 255

—Kephale: (59) i AD  IG II² 6360 (s. Καλλικλῆς)

—Kephisia: (60) inc. IG II² 6424 (s. Μᾶτρις)

—Kikynna: (61) s. ii BC  IG II² 1009 II, 98; 6466 = 11959 (cf. SEMA 2101 (PA 9105)) (s. Ἡρέας)

—Kopros: (62) m. iv BC  Ag. XIX P 32, 8 f. (Λέω[ν]?: f. Λεωχάρης); (63) 303/2 BC  Ag. XV 62, 244 (f. Καλλικλῆς)

—Korydallos: (64) 148-134 BC  IG II² 1940, 35 (PA 9116) (f. Φιλοκράτης)

—Kydathenaion: (65) iv BC  IG II² 6584 (PA 9117)

—Marathon: (66) c. 100 BC  ID 2105, 10; 2106, 10 (PA 9118) (s. Ἀγάθαρχος); (67) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 8 (s. Ἰσιγένης)

—Myrrhinous?: (68) 303/2 BC  Ag. XV 62, 6

—Oa: (69) s. iii BC  IRhamnous 19, 10; 22, 18; 23, 14, 31; 24, 5; 40, 3; SEG XLVIII 123 (s. Ἅγνων)

—Pallene: (70) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 28

—Peiraieus: (71) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 117 (PA 9119) (s. Σώπατρος)

—Perithoidai: (72) inc. IG II² 7224 (f. Πολέμων)

—Phaleron: (73) imp. IG II² 7613 (s. Καλλικλῆς)

—Phegaia: (74) c. 155 BC  Ag. XV 226, 11 (f. Τέχνων)

—Probalinthos: (75) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 111

—Rhamnous: (76) imp. IG II² 7342 (f. Δημήτριος)

—Salamis: (77) 404 BC  X., HG ii 3. 39; Pl., Ap. 32c; And. i 94; cf. JHS 77 (1957) p. 174 n. 10; (78) iv BC   IG II² 10208, 1 (I f. Πειθίας I); (79) ~ IG II² 10208, 2, 9 (II s. Πειθίας I, f. Πειθίας II)

—Titakidai: (80) ii-iii AD  SEMA 646 (f. Παρθένιον)

—Trikorynthos: (81) m. iv BC  IG XII (6) 262, 317; (82) 255/4 BC  IG II³ (1) 993, 4 (PA 9121) (s. Θεαῖος); (83) 106-97 BC  FD III (2) 6, 17; 13, 7 (PA 9120) (f. Θεαῖος)

—Trinemeia: (84) iii BC  IG II² 7572 + SEG XIII 133 (PA 9122) ((Λ)έων: s. Νίκων)

—tribe Kekropis: (85) 238-242 AD  IG II² 2239, 199, 264 (Α[ὐρ.] Λέων: s. Κλάδος)

—tribe Pandionis: (86) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 43 ([Λ]έοντ(ος)? (gen.))

Athens?: (87) 337/6 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 38; (88) ?iii BC  CIA App. 21, 3 (Λεων[--]?); (89) i BC  IRhamnous 201 (s. Βίοττος); (90) s. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 147 (Λέον(τος) (gen.)); (91) imp. SEMA 1652 (s. Τι[--]); (92) c. 40-54 AD  IG II² 1979, 9; (93) ii AD  IG II² 10642; (94) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 44; (95) 128-131 AD  IG II² 2041, 31

Athens*: (96) c. 300 BC  IG II² 1492 B, 111 (slave); (97) c. 120 AD  IG II² 2018, 97 (s. Καλλίβιος: epeng.); (98) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 100 (f. Καρνεάδης); (99) s. ii AD  IG II² 2082, 84 (s. Εὐάγγελος: epeng.); (100) 155/6 AD  IG II² 2068, 248 (s. Ζώσιμος: epeng.); (101) 169/70 AD  IG II² 2097, 280 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (102) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 16 (f. Διονυσόδωρος); (103) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 32 (f. Ἀττικός); (104) 194/5 AD  IG II² 2191, 144 (epeng.); (105) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 97 f.; (106) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 151-155 no. 6, [15], 31, 36, 54 (s. Ἀθηνώ: slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (107) c. 112 AD  IG II² 2024, 78 (LGPN V.B (83)) (s. Διομήδης); (108) s. ii AD  IG II² 6639 (LGPN V.B (84)) (f. Φαῦστος)

    Herakleia: (109) i BC  Ag. XVII 474 (IG II² 8715)

    Pontos, Sinope: (110) f. iv BC  IG II² 10334/5 = CAT 1 (LGPN V.A (25))

    S. Italy (Lucania), Leukanoi: (111) c. 300 BC  IG II² 1956, 49 (LGPN III.A (165)) (mercen.)

Λεῶναξ

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) 163/4 AD  IG II² 2087, 58 (LGPN V.B (1))

Λεωνᾶς

Athens?: (1) m. ii AD  IG II² 2062 + SEG XII 117, 28 (I f. Λεωνᾶς II); (2) ~ (II s. Λεωνᾶς I)

Athens*: (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 249 (Κλ. Λεωνᾶς: epeng.)

Λεωνίδης

Athens: (1) iv BC  SEMA 494 (Λεων[ίδης]: s. Λεωσ[--]); (2) f. ii BC  IG II³ (4) 271, 1; (3) 183/2 BC  IG II² 2332, 204 (Λε[ω]νίδη[ς]); (4) 106/5 BC  FD III (2) 49, 30 (Λεωνίδας: f. Ἡρόστρατος); (5) i BC  EAD XXX 380 (f. Ἀριστώνυμος); (6) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 (Stephanis 1549) (s. [--]λωνίδης); (7) s. i AD  SEG XLIV 168; cf. XLVI 264 (Τ. Φλ. Λεωνίδ[ης]); (8) c. 76 AD  IGR III 917 (Γ. Ἰούλ. Λεωνίδης); (9) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 108; (10) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 111 (f. Συμφέρων); (11) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 8; (12) inc. IG II² 4017, 2

—Acharnai: (13) ?hell. IG XII (8) 96 (PA 9127) (f. Μόσχος)

—Anagyrous: (14) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 48

—Anaphlystos: (15) 138/9 AD  Ag. XV 333, 22 f. (f. Εὐέλπιστος); (16) c. 169-196 AD  Ag. XV 380, 12; 425, 19 (s. Ἀθήναιος I); (17) c. 195-220 AD  Ag. XV 425, 22; 467, 15? (s. Φλῶρος)

—Athmonon: (18) 181-196 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 22; Ag. XV 402, 44 (s. Σωτίων)

—Azenia: (19) 27 BC-14 AD  IG II² 3515, 1 (f. [--]ων)

—Cholleidai: (20) m. ii AD  IG II² 2051, 29; 2086, 113; 2472, 6 (s. Ἡρωΐδης)

—Kephisia: (21) c. 94/3 BC  IG II³ (4) 374, 5; ID 2608, 7 (s. Θεόφραστος)

—Kopros: (22) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 10 (PA 9128) (Λεων̣[ίδης])

—Marathon: (23) c. 140 BC  IG II² 2445, 9 (PA 9129) (s. Κλεῖνος)

—Melite: (24) ii-i BC  ID 2343, 1; (25) m. ii BC  ID 1926, 5, 11 f.; 1948, 6; 1949, 8; 1953, 5; 1954, 6; 2589, 29; 2593, 1 (I s. Ἀθηναγόρας I, f. Νικίας); (26) s. ii BC  ID 2092, 1; 2152 a, 1; 2152 b, 1; 2179, 1 (PA 9130) (II s. Ἀθηναγόρας II); (27) ii/i BC  IG II³ (4) 770, 2; ID 1871, 6; 1891, 9; 1994, 2; 2048, 3; 2093, 3 (PA 9131) (III s. Ζήνων II, Σώτειρα (Athens)); (28) i BC  IG II² 4035, 1; cf. SEG LI 228 (PA 9124) ([Λ]εωνίδη[ς]); (29) s. i BC  IG II² 1722, 16; 6872; Cic., ad Att. xiv 16. 3; Cic., ad Att. xiv 18. 4; Cic., ad Att. xv 16; Cic., ad Fam. xvi 21. 5; cf. Athenaeum 63 (1985) pp. 49 f. (I f. Λεωνίδης II, Φαῖδρος, ?f. Τιμόθεος); (30) i BC/ i AD  IG II² 1713, 30; 1722, 16; 2338, 59; IG II³ (4) 396, 8, 18; Ag. XV 300, 3 f. (PA 9132) (II s. Λεωνίδης I, ?s. Χρυσόθεμις (Berenikidai): archon epon. - 12/11 BC); (31) imp. IG II² 6833 ([Κ]λ. Λεων[ίδης]); (32) s. i AD  IG II² 2342 = 13620, 2; 3609, 4; 3610 = IEleusis 622, 5; IG II² 3612, 7; 3614 = IEleusis 478, 4; 3615 = IEleusis 479, 5; IG II² 4084 + 4087 = IEleusis 493, 3; Ag. XVIII H361 (Τιβ. Κλ. Λεωνίδης: I f. Τιβ. Κλ. Λυσιάδης I, Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς I); (33) ii AD  IG II³ (4) 848 (Λεων[ίδης]: s. Τιμόθεος); (34) m. ii AD  IG II² 3609, 9; 11963, 3 (Τιβ. Κλ. Λεωνίδης: II s. Τιβ. Κλ. Σῶσπις I, Φιλίππη (Sounion), f. Τιβ. Κλ. Λεωνίδης III); (35) s. ii AD  Hesp. Suppl. 6 (1941) pp. 109 ff. no. 24, 2 f.; Ag. XV 461, 2?; IG II² 11963, 1 f. (Τιβ. Κλ. Λεωνίδης: III s. Τιβ. Κλ. Λεωνίδης II)

—Melite?: (36) ?50/49 BC  Thompson, New Style Coinage 1249; cf. Chiron 21 (1991) pp. 15 f. (PA 9123)

—Oa: (37) c. 215 BC  IG II³ (4) 653, 2 (PA 9133) ([Λ]εωνίδης)

—Oion?: (38) 156/5 BC  ID 1416 B II, 89 (f. Νικίας)

—Paiania: (39) c. 100 BC  Ag. XV 258, 9

—Pallene: (40) i AD  Ag. XV 309, 36, 40; (41) s. ii AD  SEG LVIII 209 (Λε[ωνί]δ̣ης: s. Τρόφιμος); (42) a. 216 AD  Ag. XV 472, 20 ([Λ]ε(ω)νίδης: s. Νο[--]); (43) a. 216 AD  Ag. XV 472, 21 ([Λε](ω)νίδη[ς]: I f. Λεωνίδης II); (44) ~ ([Λε](ω)νίδη[ς]: II s. Λεωνίδης I)

—Phaleron: (45) c. 92/1 BC  ID 2507, 11 (PA 9125) (Λεων[ί]δης: f. Ἀλέξανδρος)

—Philaidai: (46) 106/5 BC  ID 2067, 4; 2127, 9; 2154, 2 (f. Πρωτογένης)

—Phlya: (47) ii BC  IG II² 7710 (PA 9135) ([Λε]ωνίδης: f. Σώσιππος); (48) s. ii BC  IG II² 1019 = Aleshire, Asklepieion Inv. IX, 13, 42 (= PA 9136); IG II² 974 = SEG XVIII 26, [7]? (?s. Νικοκράτης)

—Phyle: (49) hell. SEMA 706 (s. Ἀστύνομος); (50) 106/5 BC  FD III (2) 15, 13 (PA 9137) (s. Ἀστύνομος)

—Pithos: (51) m. iv BC  IG II² 2385, 106 (PA 9134) (f. Εὐχάρης)

—Prasiai: (52) 166-170 AD  Ag. XV 369, 30; 378, 52 (f. Ἡρωΐδης)

—tribe Aigeis: (53) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 26 (s. Θεόφραστος)

—tribe Akamantis: (54) c. 411 BC  IG I³ 1190, 160 (PA 9126) (Λενίδς); (55) ii AD  IG II² 2156, 9

—tribe Antiochis: (56) m. ii AD  IG II² 2063, 41 (s. Τρόφιμος); (57) 196-201 AD  IG II² 2132, 59 (I f. Λεωνίδης II); (58) ~ (II s. Λεωνίδης I); (59) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 69 (Λ̣[εω]νίδης)

—tribe Attalis: (60) a. 218 AD   Ag. XV 480, 12 (I f. Δῖος); (61) ~ Ag. XV 480, 13 ([Λεω]νίδης: II s. Δῖος)

—tribe Attalis?: (62) ii/iii AD  Ag. XV 350, 5; Follet, Athènes p. 259 (tribe, date)

—tribe Erechtheis: (63) 255/6 AD   IG II² 2245, 59 (s. Εὐτυχίδης I); (64) ~ IG II² 2245, 65 (f. Ζώσιμος)

—tribe Leontis: (65) 161/2 AD  IG II² 2085, 45 f. (Λεωνίδ(ης): f. Διοκλῆς, Ἀφροδίσιος); (66) 194/5 AD  IG II² 2191, 18 (s. Ζώσιμος I)

—tribe Pandionis: (67) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 155 (s. Πάμφιλος)

—tribe Ptolemais: (68) 142/3 AD  IG II² 2049, 55 (I f. Λεωνίδης II); (69) ~ (II s. Λεωνίδης I)

Athens?: (70) ?iii AD  SEG XIX 165, 4 (s. Τ[--]); (71) 203-205 AD  IG II² 2199, 168 f. (Ἡρακλῆς Λεωνίδης)

Athens*: (72) ii AD  IG II² 2172, 5 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (73) c. 120 AD  IG II² 2018, 101 (I f. Λεωνίδης II); (74) ~ (II s. Λεωνίδης I: epeng.); (75) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 153 ([Λ?]εωνίδης); (76) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 41 (f. Ὕμνος); (77) 169/70 AD  IG II² 2097, 143 (I f. Λεωνίδης II); (78) ~ (II s. Λεωνίδης I: epeng.); (79) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 171 (Λεωνί(δης): f. Διοκλῆς); (80) 179/80 AD  IG II² 2083, 20 (s. Λυ[--]: epeng.); (81) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 147 ([Λε]ωνίδης: epeng.); (82) 255/6 AD  IG II² 2245, 430 ([Λ]εωνίδη[ς]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (83) ii AD  IG II² 9744; cf. SEG XIII 164 (LGPN V.B (7)) (Λεωνίδ[ης]: f. [--]λις)

Λεωνίκη

Athens: (1) c. 375-350 BC  SEMA 2035; 2412; IG II² 10603 + CAT 3.921; (2) s. iv BC  IG II² 3839 = IRhamnous 123 (PA 9138) (m. Ἀντίφιλος (Rhamnous)); (3) i AD  SEMA 240 ([Λε]ωνείκη?, [Κλε]ωνείκη?)

Λεωντίς

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1529, 3-5; (2) v-vi AD  SEMA 2660 (Λεο[ντί]ς?)

—Leukonoion: (3) s. iv BC  IG II² 6738 (PA 9139) (d. Εὐχαρίδης)

Athens?: (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 104; cf. Threatte, Grammar 2 p. 719 (Λεο-, Λεοντίσ(κος)? - Threatte); (5) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 178 ([Λ]εοντίς)

Foreign Residents:

    Epiros: (6) iv-iii BC  IG II² 8539 (LGPN III.A s.v. Λεοντίς (5)) (Λεο-: d. Νικάδης)

Λεωπείθης

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 8 (PA/APF 9140) (s. Διογείτων)

Λέως

Athens:

—Ikarion: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 72; cf. PAPhS 140 (1996) p. 402 (and Samos)

Λεωσέας?

Athens: (1) vi BC  Grammateion 5 (2016) p. 85 no. 11 (Λεσέας?)

Λεωσθένης

Athens: (1) c. 480 BC  CAVI 2881 (ARV² p. 1594) (Λεσσθένς: kalos); (2) 346/5 BC  Ag. XIX P 19, 2 ([Λ]εωσθένη[ς]); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 221 nos. 324-6

—Hippotomadai: (4) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 45 f. (PA 9143) (f. Θαρρύνων, Πρόμαχος)

—Kephale: (5) c. 400-338 BC  D.S. xv 95; Polyaen. vi 2. 1 f.; Aeschin. ii 124; Schol. Aeschin. ii 21; Hyp., Eux. 1; IG II² 1523, 28; 1524, 203; 1529, 12; IOrop 353 B, 5; IG II³ (4) 1373 I (PA/APF 9141) (I f. Λεωσθένης II, Φιλουμένη); (6) c. 360-322 BC  IG II² 1631, 500, 601 f., 606, 682; IOrop 353 B, 4; + PA/APF 9142 + 9144 (II s. Λεωσθένης I, Μαλθάκη)

—Kydathenaion: (7) c. 336/5 BC  IG II² 1609 + SEG XXV 184, 71 (cf. APF p. 344) (Λ̣ε̣ω̣σ̣θ̣ένης)

—Kytheros: (8) s. iv BC  IG II² 2496, 4 f. (PA 9145) (f. Δημάρετος)

—Leukonoion: (9) m. iv BC  IG II² 6748 (PA 9146) (f. Φανοστράτη)

—Melite: (10) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 85 (Λεω̣σ[θένης]?); (11) c. 212-242 AD  IG II² 2208, 28; 2223, 13; 2227, 18; 2235, 7; 2239, 6 f.; SEG XXI 627, 3; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 8; pp. 414 ff. no. 9, 11; p. 433 no. 12, 9; pp. 443 ff. no. 15, 8 (Τιβ. Κλ. Λεωσθένης)

—Paiania: (12) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 11 (Λε(ωσ)θένης); (13) i/ii AD  IG II² 3589, 7 f.; 3590, 1 f.; 3591, 3 f.; 3592 = IEleusis 483, 8; IG II² 4064, 6 f.; IG II³ (4) 174, 2 f.; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Λεωσθένης: I s. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης, Βιτελλία Ἰσιδώρα (Oion), f. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης III); (14) c. 100-168 AD  IG II² 3592 = IEleusis 483, 3; IG II² 3648 = IEleusis 524, 2 f.; cf. Ag. XV 369, 55; 371, 63; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Λεωσθένης: II s. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης III, Φλ. Ἰσιδώρα); (15) s. ii AD  IG II² 2068, 196; 3648 = IEleusis 524, 1 f.; Ag. XV 437, 10; Follet, Athènes pp. 181-6 (stemma) (Τ. Φλ. Λεωσθένης: III ?s. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης IV)

—Perithoidai: (16) s. iii BC  SEG LI 118, 3; IG II³ (4) 299, 2 (f. Φοξίας)

—tribe Hippothontis: (17) 409 BC  IG I³ 1191, 267 ([Λ]εσ[θέ]ν̣[ς])

Athens?: (18) s. v BC  Suda s.v. Σ 815 (s. Σοφοκλῆς I (Kolonos)); (19) m. iii AD  SEG XXXV 220, 2, 6, 9, 10 f., 13, 15, 18 (Λε-)

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (20) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 313 (LGPN IV (2)) (s. Ὄλυμπος)

Λεωστράτη

Athens?: (1) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 118

Λεώστρατος

Athens: (1) 671/0 BC  Develin, AO p. 28 (PA 9147) (archon epon.); (2) 484/3 BC  Develin, AO p. 58 (PA 9148) (archon epon.); (3) 409 BC  IG I³ 1191, 363 (PA 9149) (Λε-); (4) m. iv BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 23 (Λεώστρατ[ος]); (5) 303/2 BC  IG II² 489, 1; 490, 1; 491, 1; 493, 1; 494, 2; 495 = Osborne, Naturalization D 60, 1; IG II² 496 + 507 = Osborne, Naturalization D 61, 1; IG II² 497, 1; 498 + SEG XXI 338, 1; IG II² 734 = Osborne, Naturalization D 46, 3; IG II² 1159, 8; 1477 = SEG XXXVIII 143 B, 12; IG II² 2679, 9 f.; SEG III 117, 1; Ag. XVI 116, 2; 118, 2; SEG XXX 70, 1; CSCA 5 (1972) p. 169 no. 3; SEG LIII 101, [2]; FGrH 239 B 25; D.S. xx 102; D.H., Din. 9 (PA 9150) (archon epon.)

—Alopeke: (6) m. iv BC  IG II² 1622, 558; Ag. XV 55, 39 (cf. PA 9151 = 9152) (f. Δημόφιλος); (7) ?iv/iii BC  IG II² 2682 = Finley, SLC p. 141 no. 82, 5 (cf. PA 9152) ([Λεώ]στρατος: f. Μαλθάκη)

—Alopeke?: (8) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 17 (Λ̣εώσ[τρατος]: f. Δημόφιλος)

—Aphidna?: (9) 281/0 BC  Ag. XV 72, 181

—Eleusis: (10) s. v BC  [D.] xliv 9; [D.] xliv 17 (PA/APF 9153); (11) m. iv BC  [D.] xliv 13 et passim (PA/APF 9154) (s. Λεωκράτης I, f. Λεωκράτης II, Λεωχάρης)

—Eleusis?: (12) 281/0 BC  Ag. XV 72, 130 (Λεώστρ̣[ατος])

—Euonymon: (13) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 5 ([Λ]εώστρατος: s. Λεωχαρίδης)

—Halimous: (14) iv BC  SEG LVI 255 (f. Λεωκράτης)

—Lamptrai: (15) inc. IG II² 6682 (s. Θεόφιλος)

—Oinoe (Hippothontid): (16) c. 330 BC  IG II² 1927, 81 (PA 9156) (s. Λεωκράτης); (17) 266/5 BC  IG II³ (1) 917, 5 (PA 9155) (Λεώστρα[τος]: f. Λεωκράτης)

—Pallene: (18) 281/0 BC  Ag. XV 72, 226 (Λεώστρατ[ος]: f. Σάτυρος); (19) 227/6 BC  IG II² 2630 (PA 9157) (s. Δημοτέλης); (20) s. ii BC  FD III (2) 2, 11; 12, 5; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 199 (f. Βούλων)

—Pergase: (21) ii BC  IG II² 7207 a (p. 882) (f. Ἰπνήτιον)

—Phyle: (22) 99-97 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 227 ([Λ]εώσ[τρα]τ̣ος: s. Φιλοκράτης)

—tribe Aiantis: (23) c. 411 BC  IG I³ 1186, 95 (Λε-)

—tribe Leontis: (24) s. v BC  IG I³ 1193, 87 ([Λ]εστρατος)

Foreign Residents:

    Troas, Rhoiteion: (25) f. iv BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. FRA p. 265 (LGPN V.A (2))

Λεωτρεφίδης

Athens:

—Kropidai: (1) 330/29 BC  IG II² 1627, 76 f., 155 f. (PA 9158)

Λεωτροφίδης

Athens: (1) 409/8 BC  D.S. xiii 65. 1 f. (PA 9159)

—tribe Kekropis: (2) s. v BC  Ar., Av. 1406; PCG 5 p. 577 fr. 36; 7 p. 720 fr. 25 (PA 9160)

Λεωτυχίδης

Athens:

—Kydathenaion: (1) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 54 (Λεω̣τ̣υ̣χ̣ί̣δ̣ης: s. Ομο[--])

Λεωφάνης

Athens:

—Lakiadai: (1) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 100 (PA 9161) (f. Ἡλιόδωρος)

Λεωφείδης

Athens:

—Atene: (1) ii BC  IG II² 5700 (PA 9162) (f. Ἀρχέλαος)

Λεώφιλος

Athens:

—Aixone: (1) c. 330 BC  IG II² 1197, 8 f.; 1927, 50 (PA 9163) (s. Εὔδικος)

Λεωφορβίδης

Athens:

—Melite: (1) m. iv BC  IG II² 6861 + SEG XVI 197 (PA 9164) (s. Εὔνομος)

Λεωφῶν

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 11

Λεωχάρης

Athens: (1) s. vi BC  Grammateion 7 (2018) p. 76 (Λε-: kalos); (2) c. 520-510 BC  CAVI 5197; cf. ABV p. 669 (PA 9082) (Λεχάρς - Immerwahr, Λεκ(ρ)άτς (ABV: kalos)); (3) c. 450 BC  IG I³ 1155, 1 ([Λ]εχά[ρσ]?, [Θ]εοχά[ρς]?); (4) c. 389 BC  Is. v. 1 et passim (PA 9167); (5) m. iv BC  SEMA 2299 (f. Παγχάρης); (6) s. iv BC   Din. fr. lxxxv (PA 9169); (7) ~ IG II³ (4) 63, 13; 710, 4; 913; 1372, 5; 1566; 1603; IG II² 3829; 4270; IGUR 1571; 1572; Plu., Mor. 838d; + RE (2) (sculptor); (8) c. 330-320 BC   IG II² 1575, 5 f., 11 (PA 9170) (II s. Λεωχάρης I); (9) ~ IG II² 1575, 6, 11 (cf. PA 9170) (Λεωχ[άρης]: I f. Λεωχάρης II); (10) ?iv/iii BC  IG II² 2721 = Finley, SLC p. 131 no. 40, 3; (11) i BC  IG II² 3889 = SEG LXIII 172; IG II² 3903; IG XII (1) 833; SEG XXXIX 774, 11 (RE (3)) (sculptor); (12) 173-175 AD  IG II² 3968, 15 (Λεο-)

—Acharnai: (13) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 28 (Λ̣[ε]ο̣χάρης: I f. Λεωχάρης II); (14) ~ (Λ̣[ε]ο̣χάρης: II s. Λεωχάρης I)

—Alopeke: (15) 415/14 BC  IG I³ 307, 45; 308, 64; 331, 33; 332, 46; 370, 62 (PA 9166) (Λεχάρς)

—Eleusis: (16) m. iv BC  [D.] xliv 1; [D.] xliv 5; [D.] xliv 29; [D.] xliv 42 (PA/APF 9173) (s. Λεώστρατος)

—Euonymon: (17) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 14 (s. Πορίλαος)

—Halai (Aixonides): (18) 169/70 AD  IG II² 2097, 213 (s. Εὔπορος)

—Kopros: (19) m. iv BC  Ag. XIX P 24, 29-31; XIX P 32, 3-5, 8 (s. Λέων)

—Pallene: (20) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 54, 93 (cf. APF p. 344); (21) s. iv BC  IG II² 1669, 3 (PA 9175) (Λε[ωχ]άρης: s. Λεωκράτης); (22) 227/6 BC  IG II³ (1) 1138, 1; 1139, 1; IG II² 1706, 11; 2630, 2; SEG LI 316 (PA 9174) (archon epon.)

—Phrearrhioi: (23) 346/5 BC  ID 104-23, 5 (= PA 9168); ID 104-24 + SEG LI 1001, 44 (Λεωχάρ[ης]: f. Ἐτεοχάρης)

—Phrearrhioi?: (24) v BC  IG I³ 1040, 13 (PA 9165) ([Λ]εχά[ρς])

—tribe Hippothontis: (25) c. 411 BC  IG I³ 1186, 58 (Λεχάρς)

—tribe Hippothontis?: (26) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 221 nos. 327-9; Hesp. 46 (1977) p. 135 no. 91

—tribe Kekropis: (27) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 67 (PA 9171) (Λεχάρ̣[ς]); (28) c. 411 BC  IG I³ 1190, 174 (PA 9172) (Λεχάρς); (29) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 19 (Λεωχά[ρης])

Athens?: (30) ?iii BC  CIA App. 35, 7 (Λεωχ[ά]ρης)

Foreign Residents:

    Aigina: (31) iv BC  SEG LXI 184, 3 (LGPN III.A (-)) (f. Μικυλίνα)

Λεωχαρίδης

Athens:

—Euonymon: (1) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 5 (f. Λεώστρατος)

Λεωχίδης

Athens:

—Euonymon: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 53 (PA 9079)

Λήμνιος

Athens: (1) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 16 (s. Ἑρμείας)

Λήμνιχος

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 74

Λῆμνος

Athens: (1) m. iii BC  IG II³ (1) 1047, 2 ([Λ?]ῆμνος: s. Χρωμάδης)

Λήναιος

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 26 (f. Φιλήμων); (2) 118/17 BC  IG II² 1008, 1, 49; 1017, 1?; Ag. XV 253, 1; ID 1925, 1; 1926, 1; 1947, 1; 2053, 3; 2227, 2 (PA 9177) (archon epon.); (3) c. 100 BC  EAD XXX 144 = IG II² 7860 (s. Ἀρτέμων); (4) f. i BC  IG II² 2327, 3 (PA 9178) (s. Πύρρος); (5) i BC  IG II³ (4) 1678, 5 (n. pr.?)

—Acharnai: (6) c. 44 BC  SEG LIV 235, 57 (s. Δημήτριος)

—Aithalidai: (7) s. i BC  IG II² 2461, 63 (PA 9179) ([Λ]ήναιος: s. Φιλώτας)

—Aixone: (8) c. 45 BC  IG II² 1961, 6 ([Λ]ήναιος: I f. Λήναιος II); (9) ~ ([Λ]ήναιος: II s. Λήναιος I)

—Aphidna: (10) ii-i BC  IG II² 5761 (Λ̣ήν[αιος]: s. Διονύσιος)

—Azenia: (11) ii AD  IG II² 5309 (f. Ἐπίκτησις)

—Eupyridai: (12) s. i BC  IG II² 2461, 94 (PA 9180) ([Λ]ήναιος: s. Ἀκάμας)

—Gargettos: (13) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 12 (Λ̣ή̣ν̣αιος: I f. Λήναιος II); (14) ~ (Λ̣ή̣ν̣αιος: II s. Λήναιος I)

—Halai: (15) m. ii AD  SEMA 60 (f. Διονύσιος)

—Hermos: (16) 149/8 BC  ID 1499, 18

—Hestiaia: (17) 139/40 AD  IG II² 2044, 71 (s. Μητρόβιος)

—Kephisia: (18) c. 30 BC  Ag. XV 286, 17, 22 (f. Ἀπολλώνιος, Καρπόδωρος)

—Kephisia?: (19) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 ([Λή]ναιος: f. Ἀπολλώνιος)

—Kydathenaion: (20) 183/2 BC  IG II² 2332, 110 (PA 9181); (21) 128/7 BC  SEG XV 104, 163 (Λήναι[ος]: f. Ἀπολλοφάνης)

—Kytheros: (22) 201/2 AD  IG II² 2193, 58 (f. Εὐτύχης)

—Lamptrai?: (23) m. i AD  IG II² 1991, 7 + Wilson E.105 (or Lakiadai: I f. Λήναιος II); (24) ~ (or Lakiadai: II s. Λήναιος I)

—Marathon: (25) c. 115 AD  IG II² 2020, 77 (Λήν(αιος): f. Ἀφροδᾶς)

—Pambotadai: (26) 154/5 AD  IG II² 2067, 100 (f. Ζώσιμος)

—Philaidai: (27) ii AD  IG II² 7649 (Λέ-: f. Ἰσιάς)

—Phlya: (28) 27 BC-14 AD  IG II² 3906 = Ag. XVIII H355, 2 (s. Ἡλιόδωρος I)

—tribe Aiantis: (29) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 89 (Λήναι(ος): f. Ἀπολλώνιος)

—tribe Akamantis: (30) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 43 (s. Εὐθύδομος)

—tribe Pandionis: (31) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 11 p. 141 (f. Μηνόδωρος)

Athens?: (32) hell. AM 21 (1896) p. 183 (amph.); (33) ii-i BC  IG II² 11966 (s. Εὔπορος); (34) c. 44 BC   SEG LIV 235, 103 (Λήναι[ος]); (35) ~ SEG LIV 235, 29; (36) i BC/ i AD  IG II² 11967 (II s. Λήναιος I); (37) ~ (I f. Λήναιος II); (38) i AD  IG II² 2808, 2; (39) imp. SEMA 2102 (s. Δημήτριος); (40) ~ IG II² 11964 (Λήναι[ος]); (41) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 32; (42) iii AD  Ag. VII p. 43

Athens*: (43) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 28 (f. Ἀνταῖος); (44) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 133 (f. Εὔπορος); (45) 155/6 AD  IG II² 2068, 241 (s. Βίκτωρ: epeng.); (46) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 46 (f. Ζώσιμος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (47) 101/0 BC  IG II² 1335, 61 (LGPN V.B (5)); (48) i BC-i AD  IG II² 9746 (LGPN V.B (6)) (s. Αἰσχρίων); (49) i AD  IG II² 9396 (LGPN V.B (11)) (f. Ἀμφίων); (50) imp. IG II² 9554 (LGPN V.B (7)) (f. Ἐπαφρόδιτος); (51) ~ IG II² 9759 (LGPN V.B (8)) ([Λή]ναιος: f. Μεγίστη); (52) ii AD   IG II² 9745 (LGPN V.B (12)) (I f. Λήναιος II); (53) ~ IG II² 9745 (LGPN V.B (13)) (II s. Λήναιος I)

    Caria, Miletos?: (54) 87/8 AD   IG II² 1996, 215 (LGPN V.B (16)) (Λή.: f. Συμφέρων); (55) ~ IG II² 1996, 165 (LGPN V.B (15)) (f. Ἀρίστων); (56) 87/8 AD  IG II² 1996, 183 f. (LGPN V.B (17)) (f. Συμφέρων, Ἐράτων)

    Herakleia: (57) i BC  IG II² 8716 (s. Ἀσκληπιάδης)

    Syria, Antioch: (58) i BC  IG II² 8135 (f. Ἀφροδισία)

Λήναις

Athens:

—Pambotadai: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 38 (I f. Λήναις II); (2) ~ (II s. Λήναις I)

—Phegaia: (3) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 92 (s. Φίλων)

Athens*: (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 218 (epeng.)

Ληναΐς

Athens:

—Aithalidai: (1) ii AD  SEG XXV 239 (d. Ἀντίγονος)

—Keiriadai: (2) ii BC  Ag. XVII 164 (Λην[α]ΐς: d. Μενεκράτης)

Athens*: (3) imp. IG II² 11968

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i AD  IG II² 9747 (LGPN V.B (1)) (d. Ἰσίδοτος)

    Herakleia: (5) ii BC  IG II² 8555 + SEG XIX 278 (d. Ἀτάρυβος); (6) ii-i BC  SEMA 1089 (d. Ἄτταλος)

Λήναϊς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9742 (LGPN V.B (1)) (Λεί-: s. Ἀθήναιος); (2) ii AD  SEMA 1271 (LGPN V.B (2)) (f. Ἐπαγαθώ)

Λήριον

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 17 (fict.)

Λῆσις

Athens*: (1) f. iv BC  SEG L 276; cf. SEG LIV 400 (slave)

Λίβανος

Athens:

—Marathon: (1) i AD  IG II² 6801 (s. Διόδοτος)

Athens*: (2) imp. SEMA 2103 (Λίβα[νος]); (3) c. 100-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 23 (s. Εὐκλ.: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i AD  IG II² 9126 B (LGPN V.B (1)) (f. Συμφέρουσα)

Λίβερτος

Athens:

—Sphettos: (1) ii/iii AD  IG II² 2113, 108; Ag. XV 453, 19 (Λεί-: s. Ἐπίγονος I); (2) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 17 (Λεί-)

—tribe Attalis?: (3) f. ii AD  IG II² 2271, 19 (Λείβ[ερ]τος)

Λιβία

Athens?: (1) imp. IG II³ (4) 1952 (Λε̣ι̣-)

Λιβιανός

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 203-205 AD  IG II² 2199, 135 (Κοκ. Λει-)

Λίβυς

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 75

—Erchia: (2) c. 190-180 BC  IG II³ (1) 1355, 15 ([Λ]ίβυς)

Athens?: (3) i BC  IG II² 10634 + AM 67 (1942) p. 117 no. 243 (f. Ἄλοπος)

Athens*: (4) m. iv BC  IG II² 2390 II, 8; (5) m. iii BC  IG II² 12141 (f. Μινακώ)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) imp. IG II² 9618 (LGPN V.B (1)) (f. Ζεῦξις)

    Cyrenaica, Cyrene: (7) i AD  IG II² 9127 (LGPN I (6)) (f. Βερενίκη); (8) inc. SEMA 1192 (LGPN I (-)) (?f. Βακχίς)

    Other: (9) ii-i BC  Ag. XVII 683 (frag. ethn. .roe--: s. Σάδοκος)

Λίβυττα

Athens?: (1) i AD  IG II² 11970 (d. Αὐλ[--])

Λιβώτης

Athens?: (1) i BC  IG II² 2469, 16 (Λει-: f. Πολύκλειτος)

Λίγυρον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC  IG II² 9748 = 9376; cf. SEG XIII 165 (LGPN V.B (1)) (d. Δημήτριος)

Λίγυρος

Athens:

—Antinoeis: (1) 154/5 AD  IG II² 2067, 103 (Αἴλ. Λίγυρος); (2) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 62 (s. Αἴλ. Ἄνθος)

—Melite: (3) 142/3 AD  IG II² 2049, 95 (Κλ. Λίγυρος)

Λίγυς

Athens: (1) c. 130-140 AD  ID 2540, 4; cf. Follet, Athènes p. 158 (Πόπ. Λίγυς̣: archon epon.)

Λικίνιος

Athens:

—tribe Leontis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 145 (-ννιος: f. Ἑρμείας)

Λικύμνιος

Athens?: (1) iv BC  Alciphr. iii 12 (Stephanis 1552) (fict.?)

Λιμήνιος

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 47, 22; Syll³ 698 C, 1 (Stephanis 1553) (s. Θοῖνος I)

Λιμναῖος

Athens:

—Oe: (1) 61/2 AD  IG II² 1990, 28 (Λιμ[ν]αῖος: s. Μυστικός)

Athens*: (2) f. iv BC  IG II² 2346, 45 (Λιμν[αῖος]: f. Ζευ[--])

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (3) i-ii AD  IG II² 8126 (f. Ἁρμονία)

Λίμος

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153; cf. SEG XLVI 93 (Λίμος Εὐπ(ρ)ατρίδς)

Λίνδος

Athens:

—Berenikidai: (1) 214/13 BC  IG II² 1706, 104 (PA 9182)

Λίνος

Athens?: (1) ii AD  IG II² 11972 (s. Ἑρμόλυκος)

Λιπαραῖος

Athens: (1) iv BC  SEMA 2104 (n. pr.?)

Λίπαρος

Athens: (1) c. 475-450 BC  Ag. XXI F 63 = CAVI 374 ([Λ]ίπαρος)

Athens?: (2) f. iv BC  IG II² 12136/7 (f. Μῖκος)

Foreign Residents:

    Boiotia: (3) 348 BC  Aeschin. ii 143 (LGPN III.B (1))

Λιπάρων

Athens:

—Kydathenaion: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 70 (PA 9183) (f. Φανόκριτος)

Λίσας

Foreign Residents:

    Tegea: (1) v BC  IG I³ 1371 bis (LGPN III.A (1))

Λίσσιος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 1622, 316

Λίσσος

Athens?: (1) c. 425-420 BC  IG I³ 1294

Λιτεύς

Athens: (1) m. v BC  CAVI 6037 (ARV² p. 1595) (kalos)

Λιτίας

Athens?: (1) m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 9, 1-4, 15 f.

Λίτος

Athens:

—Kollytos: (1) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 26 ([Βα]λέριος Λίτος)

Λιττίας

Athens?: (1) v/iv BC  SEMA 2105

Λίχας

Athens: (1) m. v BC  CAVI 132; 826; 944; 1915-16; 2033; 2618; 2639; 3131; 4113; 4413; 4896; 5402?; 5461; 5886; 5922; 6843; 7290 a; 7843 a; cf. ARV² pp. 1594-5; Paralipomena p. 507; Beazley Addenda p. 397; ZPE 68 (1987) pp. 115-16; Oakley, Achilles Painter p. 12; Chiron 32 (2002) pp. 237-246 (or Sparta or Samos: s. Σαμιεύς?: kalos)

Λόβων

Athens:

—Kedoi: (1) 410/9 BC  IG I³ 102, 2, 4 (PA 9184) (-βν)

Λογγῖνος

Athens*: (1) 179/80 AD  IG II² 2083, 35 (-γγεῖ-: s. Βου[--]: epeng.)

Λόγγος

Athens:

—Gargettos: (1) c. 200 AD  Ag. XV 434, 4 (Ἑστιαῖος ὁ καὶ Λόνγο[ς]: s. Ἑστιαῖος); (2) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 80 ([Ἑστιαῖος ὁ καὶ Λ]όγγος)

—Marathon: (3) i AD  IG II² 3935, 4 f. (Κλ. Λόν[γος]: s. [...]αγόρας)

—tribe Ptolemais: (4) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 37 (s. Ἑρμείας)

Λογικός

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 11973 (Λογ[ε]ικός: s. Ἀρίστων)

Λόγιμος

Athens: (1) c. 220-230 AD  Philostr., VS 601

Λόγιος

Athens?: (1) c. 300 BC  AM 81 (1966) p. 103 no. 188 (n. pr.?)

Λόγισμος

Athens:

—Hagnous: (1) c. 120/1 AD  IG II² 3664, 7; cf. 2029, 10, 12, 14 (Ἰάσων ὁ καὶ Λόγισμος: s. Ζῆθος, f. Στράτων, Ἀπολλώνιος, Διόφαντος); (2) 158/9 AD  IG II² 2079, 8 (Αἴλ. Λόγισμος); (3) c. 201-220 AD  IG II² 2193, 140; Ag. XV 470, 9; cf. 350, 10; Follet, Athènes p. 259 (Αἴλ. Λόγισμος)

—tribe Antiochis: (4) 169/70 AD  IG II² 2097, 239 (f. Νικόστρατος)

Λόγος

Athens:

—Berenikidai: (1) 182-196 AD  IG II² 2066, 22 (s. Πόθος); (2) 194/5 AD  IG II² 2191, 42 (I f. Λόγος II); (3) ~ (II s. Λόγος I)

—Peiraieus: (4) ii AD  IG II³ (4) 936, 1; 937, [1] (s. Φιλοκλῆς, f. Ἡρόδικος, Ὀλυμπιόδωρος, Δημήτριος, Ἑρμείας)

—Phlya: (5) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 36 (f. Ἀριστίων)

Athens?: (6) iv BC  IG II² 11204 (f. Δίων)

Athens*: (7) 139/40 AD  IG II² 2044, 102 (f. Ἀγάθων)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (8) i BC  IG II² 8979 (LGPN I (1)) (f. Ξενοπείθης)

    Thrace: (9) ii-i BC  IG II² 8914 (LGPN IV (2)) (s. Ἀλέξανδρος)

Λογχίς

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11974, 4

Λοκάδης?

Athens: (1) c. 530 BC  Ag. XXIII 553 = CAVI 248 (-δς, Λοπάδης?)

Λοκρίων

Athens: (1) c. 470-460 BC  IG I³ 1409 ter, 4 (-ν: kalos); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 483 (Λοκρ[ίων]?, Λοκρ[ός]?)

—Alopeke: (3) c. 330 BC  Ag. XV 46, 55 (PA 9185)

Λοκρός

Athens: (1) c. 550 BC  Ag. XXI D 18 = CAVI 467 (Λοϙρό[ς])

Athens?: (2) ii-i BC  Ag. XVII 897

Λολλία

Athens:

—Marathon?: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 69 f. (Φλ. Λολλία)

Λολλιανή

Athens: (1) ii AD  IEleusis 536 (Λολλ̣ια̣[νή]: d. [--]ιος Γλαῦκος)

Λολλιανός

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 1348 (n. pr.?); (2) ii AD  IG II² 4081 = IEleusis 590, 4 f. (Λολ[λιανός?])

Λοπάδιον

Athens*: (1) s. iv BC  PCG 7 p. 774 fr. 27 (het.)

Λούβελος

Athens*: (1) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 99 (s. Σεβῆρος: epeng.)

Λουκάνιος

Athens: (1) c. 175 AD  Ag. XV 393, 10 ([Λ]ουκάνιο[ς])

Λουκᾶς

Athens: (1) byz. IG VII 175, 1

Λουκιλλιανός

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 304 (s. Σώστρατος)

Λούκιλλος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 315 (s. Παράμονος)

Λούκιος

Athens: (1) s. i AD  IG II² 1992, 5 (archon epon.); (2) ii AD  IG II³ (4) 662, 14 (Λ[ούκ]ιος?); (3) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 45; (4) 203-211 AD  IG II² 2207, 68 (f. Ἀριστοφῶν)

—Alopeke: (5) a. 216 AD  Ag. XV 472, 44 (f. Λύκις)

—Angele: (6) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 114 ([Αἴ]λ. Λούκιος)

—Azenia: (7) ii-iii AD  IG II² 5426, 2 (f. Ποτάμιλλα)

—Kephisia: (8) i-ii AD  Ag. XV 311, 2 (Λούκ̣[ιος])

—Kydathenaion: (9) c. 160 AD  Ag. XV 362, 7 (s. Σωκράτης)

—Oe: (10) 169/70 AD  IG II² 2097, 208 (I f. Λούκιος II); (11) ~ (II s. Λούκιος I)

—tribe Antiochis: (12) 203-211 AD  IG II² 2207, 33 (f. Ἑρμογένης)

—tribe Attalis: (13) 255/6 AD  IG II² 2245, 418 (f. Ἑρμίας)

—tribe Hadrianis: (14) 255/6 AD  IG II² 2245, 257 (Καικίλ. Λούκιος)

—tribe Hippothontis: (15) 238-242 AD  IG II² 2239, 284 (Λού(κιος) ὁ καὶ Ἐπάγαθος)

—tribe Kekropis: (16) 255/6 AD  IG II² 2245, 316 (Λούκι[ο]ς: s. Διονυσόδωρος)

—tribe Leontis: (17) 255/6 AD  IG II² 2245, 138 (Στά. Λούκιος)

—tribe Oineis: (18) 220/1 AD  IG II² 2223, 80 (Λούκ[ιος]: s. Ἰσίδοτος)

Athens?: (19) 161-212 AD  IG II² 2280, 9 (s. Φίλων)

Athens*: (20) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 89 (I f. Λούκιος II); (21) ~ (II s. Λούκιος I: epeng.); (22) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 87 (epeng.)

Λούκις

Athens:

—tribe Antiochis: (1) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 174 (Λο[ύ]κις: s. Ζώσιμος)

Λουκρῆτις

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9750 (LGPN V.B (1)) (s. Ἀφροδίσιος)

Λοῦπος

Athens:

—Apollonieis: (1) ii AD  SEG XXVIII 183 + XXXII 199, 6 ([Μ.] Τιγέλλιος Λοῦ[πος])

—tribe Kekropis: (2) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 116 (Λοῦππος - lap.)

Λοῦππος

Foreign Residents:

    Thrace: (1) iii AD  IG II³ (4) 1454, 5 (LGPN IV (5))

Λόχιος

Athens?: (1) c. 500 BC  IG I³ 996 = IEleusis 11

Λοχίτης

Athens: (1) f. iv BC  Isoc. xx 1; Isoc. xx 5; Isoc. xx 22

Λύανδρος

Athens: (1) m. v BC  CAVI 2570; 3594; cf. ARV² p. 1595 (PA 9186) (kalos); (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 67, 69; (3) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 138 no. 108 (Λύανδρ[ος])

—Anaphlystos: (4) 259/8 BC  IG II³ (1) 985, 92, 95 f. (= PA 9187); IG II³ (1) 983, 5, 25, 32 (s. Λυσιάδης)

—Phaleron: (5) 303/2 BC  Ag. XV 62, 290 (s. Θεοδωρίδης)

—Philaidai: (6) 166/5 BC  SEG XLI 115 II, 4 (s. Νίκων I); (7) m. ii BC  IG II² 956, 87 (cf. PA 9188) (s. Νικογένης); (8) s. ii BC  IG II² 2334, 5 (cf. PA 9188); FD III (2) 28 I, 27 (s. Νικογένης I, f. Νικογένης III); (9) i AD  IG II² 6899

—Phyle: (10) m. iv BC  SEMA 709 ([Λ]ύανδρος?, [Ε]ὔανδρος?)

—Prospalta: (11) m. iv BC  SEMA 586 (s. Γνάθιος)

Λύγξ

Athens: (1) 199-208 AD  IG II² 2203, 82 (Φλ. Λύγξ)

Λύδη

Athens: (1) hell.-imp. SEMA 2110 (n. pr.?); (2) i BC-i AD  SEMA 659

—Kephisia: (3) imp. IG II² 6425 (d. Δημήτριος)

—Phaleron: (4) c. 200 AD  IG II² 7752 (d. Σῶσος)

Athens?: (5) c. 500 BC  ARV² p. 1615; cf. pp. 1645 f. no. 9 bis (CAVI 100) (or Boiotia?: Λόδα: kale); (6) ?iii BC   CIA App. 46, 6; (7) ~ CIA App. 68 a, 5; 68 b, 10; (8) i/ii AD  SEG LIV 235, 125; (9) s. ii AD  IG II² 13211, 1 f.; cf. SEG XXVIII 358; XXXV 208 (Κλ. Λύδη Οὐεντιδία Κλαυδιανή: m. Αὐρ. Ῥοῦφος)

Athens*: (10) 414/13 BC  IG I³ 421, 49 (-δ: slave); (11) iv BC  IG II² 11977; (12) s. iv BC  SEG LVII 257; (13) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 328 (freed.)

Λυδίας

Athens*: (1) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 156 (s. Χάρης: epeng.)

Λύδιον

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) ii-i BC  IG II² 7906 (LGPN V.C (1)) (d. Εὔβουλος)

Λυδός

Athens:

—Marathon: (1) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 106 (s. Καρνεάδης II)

—tribe Antiochis?: (2) 45/6 AD  IG II² 1945, 79 (Λ̣ύδ̣ό̣ς̣)

—tribe Pandionis: (3) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 115 (s. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (4) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 7; (5) ?iii BC   CIA App. 68 a, 9 (Λυδ[ός]); (6) ~ CIA App. 106 a, 7; (7) ?iii BC  CIA App. 164, 3

Athens*: (8) c. 565-535 BC  CAVI 975; 6283; cf. ABV p. 107; Beazley Addenda p. 400 (painter); (9) c. 525-500 BC  CAVI 7257 (painter/slave); (10) 415 BC  And. i 17; And. i 19 (slave); (11) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 6 (slave?)

Λύκα

Athens:

—Melite: (1) imp. SEMA 432 (d. Θρέπτος)

Athens*: (2) m. iv BC  PCG 2 p. 224 fr. 23; 7 p. 774 fr. 27 (het.)

Λύκαιθος

Athens: (1) 372/1 BC  X., HG vi 3. 2 (PA 9189)

Λυκαίνα

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (het./fict.)

Λυκαῖος

Athens:

—Hybadai: (1) 324/3 BC  IOrop 353 A, 21 (I f. Λυκαῖος II); (2) ~ (II s. Λυκαῖος I)

Λυκαρίων

Athens:

—Azenia: (1) c. 200 AD  IG II² 2481, 34; cf. Aleshire, Asklepios p. 40 (name) ([Λ]υκ[α]ρί[ω]ν)

—tribe Oineis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 253 (Νούμ. Λυκαρίων)

Athens?: (3) i AD  IG II² 5322; (4) iii AD  IG II² 2073 + SEG XII 118, 19 (s. Σ̣[--])

Athens*: (5) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 48 ([Λ]υκαρίων: f. Εὐφρᾶς); (6) 163/4 AD  IG II² 2086, 191 (f. Ἀθηνίων); (7) 179/80 AD  IG II² 2083, 45 (Λυκαρί(ων): f. Ἀλέξανδρος); (8) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 19, 24, 33, 42 (slave)

Λυκάων

Athens?: (1) c. 450-425 BC  CAVI 4578 (fict.?); (2) imp. IG II² 11979

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (3) imp. IG II² 7907 (LGPN V.C (1)) (s. Μήδειος)

Λυκέας

Athens: (1) s. v BC  PCG 7 p. 405 fr. 21 (PA 9191); (2) c. 420-410 BC  IG II² 13030 = IG I³ 1314; (3) c. 411 BC  IG I³ 1190, 42 (PA/APF 9190); (4) c. 360 BC  IG II² 11723 (PA 9191a) (f. Ἱπποκράτης); (5) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 20 (s. Λυ̣[--])

—Rhamnous: (6) f. iv BC  SEG LI 147, 30 (Λυκέα[ς]); (7) s. iv BC  IG II² 11707 = IRhamnous 270 (SEMA 831); IRhamnous 198; 279, 5, 7 (SEMA 840) (I s. Ἱεροκλῆς I, f. Ἱεροκλῆς III, Κηφίσιος); (8) f. iii BC  Ag. XV 72, 195; SEMA 809 (IRhamnous 248) (II s. Κηφίσιος); (9) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 104 (PA 9192); (10) 235/4 BC  IRhamnous 17, 45 (III s. Ἱεροκλῆς III)

—Rhamnous?: (11) 241/0 BC  IG II² 1284, 19 (= PA 9191b); IG II³ (1) 1021, [1]; Finley, SLC p. 182 no. 3 A, 1 (archon epon.)

Athens?: (12) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 5

Λυκείας

Athens:

—Boutadai: (1) m. iv BC   SEMA 174, 2 (I f. Λυκόφρων); (2) ~ SEMA 174, 7 (II s. Λυκόφρων)

—Skambonidai: (3) f. i AD  IG II² 4041; cf. Threatte, Grammar 2 p. 703 (Λυκή[α]ς̣)

Λύκης

Athens:

—Perithoidai: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 430 (PA 9193)

Λυκίδας

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) ii-i BC  SEMA 1225 (LGPN III.B (9)) (f. Σαμιάς)

Λυκίδης

Athens: (1) 480/79 BC  Hdt. ix 5 (PA 9194)

Athens?: (2) c. 365 BC  [D.] liii 14

Λυκινίδης

Athens:

—Acharnai: (1) iv BC  IG II² 5848, 14 (PA 9195) (f. Φιλοῦργος)

Λυκῖνος

Athens: (1) s. v BC  Antipho v 53; Antipho v 60; Antipho v 62 f. (PA 9197); (2) 425 BC  Ar., Ach. 50 (f. Ἀμφίθεος: fict.); (3) c. 420-400 BC  CAVI 4844 (ARV² p. 1556) (potter/dub.); (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 1 (PA 9196) ([Λ]υκῖνο[ς]); (5) f. iv BC  IG II² 1580, 9; (6) 348/7 BC  Aeschin. ii 14; Aeschin. iii 62 (PA 9198)

—Acharnai: (7) f. iv BC  IG II² 1952, 29 (PA 9204) (f. [.....]δρος)

—Aigilia: (8) 337/6 BC  IG II² 1624, 47 f. (cf. APF p. 345) (Λυ[κ]ῖνος)

—Alopeke: (9) m. iv BC  IG II² 5562 (s. Μενεκλείδης)

—Amphitrope: (10) iv BC  IG II² 5612; cf. SEG XIII 84 (PA 9203) (f. [--]εδάμας?)

—Athmonon: (11) c. 380 BC  IG II² 1929, 27 (PA/APF 9201) ([Λ]υκῖνος)

—Gargettos: (12) m. iv BC  IG II² 1622, 670 (PA/APF 9205)

—Halai: (13) iii-ii BC  SEG LXIII 178

—Halimous: (14) 163/2 BC  IG II² 783, 5 (PA 9202) (s. Νίκων); (15) 132/1 BC  ID 2589, 45 (f. Ἄρειος); (16) 128/7 BC  FD III (2) 3, 9 ([Λ]υκῖνος: f. Βουκάττης)

—Ko--: (17) iii BC  Ag. XIX P 54, 7

—Kydathenaion: (18) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 54 ([Λ]υ̣κῖνος: f. Σωσιγένης)

—Oa: (19) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 18 (f. Ἀνδροκλῆς)

—Oinoe: (20) f. iv BC  IG II² 1928, 10; 6969 (PA/APF 9206) (f. Ἀρίστανδρος)

—Pallene: (21) m. iv BC  IG II³ (4) 1344; [D.] l 53 (PA/APF 9207); (22) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 466, 589 (PA/APF 9208)

—Pambotadai: (23) 336/5 BC  Ag. XV 42, 23

—Phrearrhioi: (24) c. 325 BC  Ag. XV 52, 18 (PA 9210)

—Prasiai: (25) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 13 (f. Λυκόφρων)

—Sybridai: (26) s. iv BC  IG II² 7476 (= PA 9209); IG II² 1588 + SEG XXVIII 135, 13, 17 (f. Εὐμηλίδης); (27) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 22

—Xypete: (28) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 7 (s. Λύκων)

—tribe Erechtheis: (29) 459 BC  IG I³ 1147, 56 (PA 9199)

—tribe Kekropis: (30) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 16 (PA 9200)

—tribe Leontis: (31) 128/7 BC  FD III (2) 40, 3 (f. Χαρῖνος)

Athens?: (32) v BC  IG II² 11980 = IG I³ 1299 ter (PA 9198a) (s. Φιλοκλῆς); (33) iv BC  SEMA 2111 (f. [--]νη); (34) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 88

Athens*: (35) c. 330-320 BC  IG II² 1574, 9 (freed.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (36) iv BC  IG II² 8717

    Korinthia, Sikyon: (37) f. iv BC  IG II² 10308 (LGPN III.A (22)) (f. Λύκιος)

Λύκιος

Athens: (1) imp. IGUR 1573 (s. Κτησίδημος: sculptor)

—Deiradiotai: (2) v/iv BC  X., An. iii 3. 20; X., An. iv 3. 22; X., An. iv 3. 25; X., An. iv 7. 24 (PA/APF 9211) (s. Πολύστρατος I)

—Eleutherai: (3) v BC  IG I³ 511; 892; + RE (5) (s. Μύρων: sculptor)

—Lamptrai: (4) 145/6 AD  IG II² 2052, 30

Athens?: (5) m. iv BC  SEMA 2127; (6) ?iii BC   CIA App. 68 b, 9; (7) ~ IG II³ (1) 1126, 3

Athens*: (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 18

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (9) f. iv BC  IG II² 10308 (LGPN III.A (7)) (f. Λυκῖνος)

Λύκιππος

Athens: (1) m. iv BC  Ag. XIX P 8, 13 (Λύκιππ[ος])

Λύκις

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 7391 (ABV p. 669) (kalos)

—Acharnai: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 150; IG II² 1563, 5, 8, 11 (s. Βίων)

—Alopeke: (3) a. 216 AD  Ag. XV 472, 44 (s. Λούκιος)

—tribe Pandionis: (4) c. 450 BC  IG I³ 1038, 12 (Λ[ύ]κις)

Athens?: (5) s. v BC  IG II² 2325, 65; PCG 5 p. 615

Λυκίσκα

Foreign Residents:

    Kerkyra: (1) i BC  IG II² 9012 (LGPN III.A (21)) (d. Λύκος)

Λυκίσκος

Athens: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 367 (PA 9212); (2) 406/5 BC  X., HG i 7. 13 (PA 9213); (3) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 4 (Λυκίσκ[ος]); (4) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 91 (PA 9215a); (5) 344/3 BC  Develin, AO p. 326 + FGrH 324 F 53; IG II³ (4) 30, 1; SEG LXI 1546 (amph.) (PA 9214) (archon epon.); (6) s. ii BC  EAD XXX 389 (s. Ἄβας); (7) 144/3 BC  ID 2593, 13 (Λυ[κί]σ[κος]); (8) 129/8 BC  IG II² 1713, 1; SEG XV 104, 33, 82 f., 103, 116, 129, 133, 144; XXI 469 B, 1; ID 1877, 5; 1900, 9; 2226, 4; FD III (2) 8, 2; 12, 2; 24, 2; 34, 2; 35, 1; FGrH 244 F 56 (PA 9216) (archon epon.); (9) 128/7 BC  FD III (2) 12, 9 (f. Ἀνδροκλῆς); (10) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 465; 470-1; 473; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Λυκί(σκος)?, Λυκῖ(νος)); (11) 112/11 BC  Thompson, New Style Coinage 691-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date); (12) c. 100 BC   IG II³ (4) 1184, 1 ([Λ]υ̣κίσκ[ος]); (13) ~ ID 2608, 18 (s. ΚΙΓ[--]κου (gen.)); (14) i BC  IG II³ (4) 401 (f. Γοργίας); (15) i BC-i AD  IG II³ (4) 123, 2; (16) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 29 (I f. Λυκίσκος II); (17) ~ (II s. Λυκίσκος I)

—Acharnai: (18) 127/6 BC  ID 2146, 5; 2596, 12; 2610, 15 (= PA 9220); FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 48 (s. Παυσανίας I, f. Παυσανίας II)

—Alopeke: (19) c. 370 BC  Ag. XV 492, 113; SEG LX 205 (deme) (PA 9215) (Λυκίσ[κος])

—Amphitrope: (20) m. iv BC  IG II² 1622, 586 (PA/APF 9219)

—Atene: (21) s. ii BC  IG II² 5711; FD III (2) 47, 14; ID 1499, 1 (I f. Φιλοκλῆς); (22) ii/i BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 42 (= Stephanis 1562); ID 2506, 3 (II s. Φιλοκλῆς)

—Athmonon: (23) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 23 (Λ̣υκ̣ίσκος); (24) c. 330-320 BC  IG II² 1564, 4, 8, 12 (s. Σμικυλίων); (25) 324/3 BC  IG II² 1203, 10 f., 24 (PA 9218) (f. Λυκόφρων)

—Eitea (Antiochid): (26) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 86 (PA 9221) ([Λυ]κίσκος: f. Ἱππόνικος)

—Epikephisia: (27) m. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 207; IG II² 7528, 10 (PA 9222) (s. Διόδοτος)

—Hybadai: (28) f. iv BC  SEMA 469, 2 (f. Ναυσιστράτη)

—Kerameis: (29) f. iv BC  IG II² 6337 (PA 9223) (f. Πρωτόνικος)

—Koile: (30) f. iv BC  IG II² 6490 (PA 9224) (f. Καλλικλῆς)

—Lakiadai: (31) m. iii BC  SEMA 360 (s. Αἰσχρίων)

—Oa?: (32) s. iv BC  IG II³ (4) 516

—Oion: (33) c. 155 BC  Ag. XV 226, 12, 91 (s. Εὔμνηστος); (34) 148/7 BC  IG II² 1938, 43 (PA 9225)

—Sypalettos: (35) m. iv BC  IG II² 2385, 87 (PA 9217) (Λυκίσ[κος]: deme - S.G.B.)

—tribe Erechtheis: (36) 162/1 BC  SEG XLI 115 III, 38 (Λ[υ]κίσκος: f. Θεόφραστος)

Athens?: (37) c. 400 BC  IG II² 11981; (38) c. 380 BC  IG II³ (4) 631, 6 (Λυκίσκ[ος]); (39) m. iv BC  IG II² 11982 ([Λυκ]ίσκος: s. Λύκων)

Athens*: (40) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 50 f. (f. [--]ιος, Εὔβουλος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (41) i BC-i AD  SEMA 1313 (LGPN V.B (3))

    Epiros: (42) ?iv BC  IG II² 8540 (LGPN III.A (30)) (Λυκίσ(κ)ος: f. Θϋινός)

    Korinthia, Korinth: (43) i BC-i AD  Ag. XVII 523 = IG II² 9069 a (LGPN III.A (83)) (Λυκί[σκο]ς)

    Phoenicia, Ptolemais: (44) i AD  IG II² 10124 (f. Ζήνων)

Λυκίων

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 46 (Λ[υ]κίω[ν]: s. Κλεαγόρας)

Λυκολέων

Athens: (1) 366/5 BC  Arist., Rh. 1411b 6-7 (PA 9226); (2) c. 340 BC  IG II³ (4) 1087

Λυκόμαχος

Athens: (1) c. 500-480 BC  Ag. XXI C 10 (Λυκόμαχ[ος])

Λυκομήδης

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 5574 (Beazley Addenda p. 391) (Λυκομδς: kalos?); (2) f. iv BC  IG II² 1173, 7 f. (PA 9228) ([Λ]υκομήδης); (3) c. 151-160 AD  IG II² 3737, 2 f.; cf. Follet, Athènes p. 7 n. 2 (archon epon.)

—Alopeke: (4) 147/6 BC  ID 1505, 39, 56 (PA 9231)

—Boutadai: (5) m. v BC  Plu., Mor. 843e; Plu., Mor. 852a (PA/APF 9232) (?s. Λυκοῦργος II, f. Λυκοῦργος III); (6) s. iv BC  SEMA 174, 4, 11? (s. Λυκόφρων)

—Konthyle: (7) iv/iii BC  IG II³ (1) 1010, 112 (PA 9234) (Λυκ[ομή]δης); (8) 259-252 BC  IG II³ (1) 983, 23; 987, 9; 996, [6 f.] (PA 9229) (s. Διοχάρης)

—Leukonoion: (9) ?136/7 AD  IG II² 2059, 19 (s. Φιλότιμος)

—Paiania: (10) iv BC  IG II² 7064 (PA 9235) (s. Λυκόφρων)

—Phlya: (11) f. v BC  Hdt. viii 11; Plu., Them. 15; Th. i 57. 6 (= PA/APF 9238); IG I³ 48 bis, 11 (I s. Αἰσχραῖος, f. Ἀρχέστρατος, Λυκομήδης II); (12) 423 BC  IG I³ 370, 30, 32; Th. v 84. 3 (PA/APF 9236) (Λυκο[μδσ] - IG: II s. Λυκομήδης I, f. Κλεομήδης, ?f. Διομήδης)

—Teithras: (13) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 9 (s. Σμίκυθος)

—Thorikos: (14) m. iv BC  IG II² 1410, 5 (= PA 9233); IG II² 6216, 1 (f. Ἀμειψίας); (15) 305/4 BC  Ag. XV 58, 71

—tribe Kekropis: (16) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 14 (PA 9237) (Λυκομδς)

Athens?: (17) v/iv BC  IG II² 11986 (PA 9228a); (18) 183/2 BC  IG II² 2332, 153 (PA 9230) ([Λ]υκομή[δης])

Athens*: (19) 45/6 AD  IG II² 1945, 94 (f. Ἰσίων)

Λυκόρμας

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11983

Λύκος

Athens: (1) c. 510 BC  Furtwängler, Beschreib. Vasensamml. F 2180 = CAVI 2292; (2) 510-500 BC  CAVI 3526; 7551; cf. ABV p. 670; Hesp. 90 (2021) pp. 641-683 (PA 9239) (kalos); (3) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480 (Λ[ύ]κος); (4) c. 500-480 BC  CAVI 1970; 2598; 2658; 2707; 2823; 3107 a; 3109; 3367; 3376; 3579; 3758; 3959; 4013; 4081; 4098; 4153; 4904; 4953-4; 5037; 5821; 6449; 6602; 6790; 6794; 7758; cf. ARV² pp. 1595-6; Paralipomena p. 307 (PA 9240) (kalos); (5) c. 480 BC   Pottier 3 G 113 = CAVI 6456; (6) ~ Pottier 3 G 114 = CAVI 6457; cf. Kretschmer p. 87 n. 3 (Λύκος - Pottier, Λύκιος - Kretschmer); (7) 442/1 BC  IG I³ 457, 14 f. (or Kettos or Athens, Koile); (8) 414 BC  IG I³ 72, 3 (f. Φιλέας); (9) c. 262-253 BC  Nachtergael, Les Galates 5, 35; 7, 24; 9, 38; cf. Stephanis 1565 (PA 9242) (s. Διονύσιος); (10) 149/8 BC  IG II² 958, 92 (PA 9241) (Λύκ[ος]: f. Σιληνός); (11) ii AD  IG II³ (4) 840

—Alopeke: (12) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 1; IG II² 703, 3 f.; 796, 2; 797, 4 + SEG XXI 337; Ag. XV 58, [77]; Hesp. 5 (1936) pp. 201 ff., 3; cf. 4 (1935) p. 555 + 5 (1936) p. 203 (PA 9244) (f. Αὐτόλυκος)

—Kollytos: (13) m. iv BC  IG II² 6526 a (p. 891) (s. Οἰόλυκος)

—Kydathenaion: (14) 184/5 AD  IG II² 2128, 28 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—Peiraieus: (15) ii AD  IG II² 7176 (f. [--]είνη); (16) 117-138 AD  IG II² 3744, 11 (f. Ἀσκληπιάδης); (17) 163/4 AD  IG II² 2086, 129 (s. Ἐλεύθερος)

—Steiria: (18) v BC  SEG LXII 50 I, [23]; + PA/APF 9245 (f. Θρασύβουλος I)

—Trikorynthos: (19) c. 115 AD  IG II² 2020, 49 (s. Πυλάδης I)

—tribe Aiantis: (20) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 105 (Δομ. Λύκος)

—tribe Aigeis: (21) 238-242 AD  IG II² 2239, 70 (Σόσσιος Λύκος)

—tribe Hippothontis: (22) 149/8 BC  IG II² 958, 66 (PA 9243); (23) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 96 (s. Ἐμπορικός)

Athens?: (24) ?hell. SEMA 2289, 7 (Λύκο[ς]); (25) ?iii BC  CIA App. 20, 3 (Λύκοκος - tab.); (26) iii AD  IG II² 2283, 23

Athens*: (27) i-ii AD  IG II³ (4) 1232 (Λύκο[ς]); (28) s. ii AD  IG II² 2082, 85 (f. Λεοντεύς)

Foreign Residents:

    Achaia, Aigion: (29) i BC  IG II² 7947 (LGPN III.A (1)) (f. Διόδωρος)

    Kerkyra: (30) i BC  IG II² 9012 (LGPN III.A (88)) (f. Λυκίσκα)

    Samos: (31) f. iv BC  IG II² 10230 (LGPN I (43)) (s. Σάτυρος)

Λυκοῦργος

Athens: (1) m. vi BC  Hdt. i 59. 3; Arist., Ath. 13. 4; Arist., Ath. 14. 3; Plu., Sol. 29. 1 (PA/APF 9248) (I s. Ἀριστολαΐδης); (2) v/iv BC  IG II² 12237 (s. Ἱερόπτης); (3) iv BC   Audollent, Defix. Tab. 60, 4; (4) ~ SEG XL 269, 5 (-κ-); (5) m. iv BC  IG II² 11984 (PA 9247a)

—Aphidna: (6) c. 330 BC  Ag. XIX L 8 = SEG XL 125, 15 (Λυκοῦρ[γος])

—Boutadai: (7) 476/5 BC  Schol. Aeschin. ii 31 (PA/APF 9246) (II ?f. Λυκομήδης); (8) s. v BC  PA/APF 9249 + SEMA 176 (III s. Λυκομήδης, f. Λυκόφρων I); (9) c. 390-324 BC  IG II³ (1) 329, 8; 336, [4]; 337, 31; 345, 9; 352, 10; 355, 23; 357, 11; 432, 1 f.; 445, 14; IG II² 413 B, 1; 457, 3, 20; 463, 36; 513 + SEG XXXI 84, 1; IG II² 1575 + SEG XXV 179, 2; IG II² 1623, 281 f.; 1672 = IEleusis 177, 11, 431 f.; IG II² 1673 = IEleusis 159, 65; IG II² 3776; IG II³ (4) 18, 5; 1386, 5; IMM 349; SEMA 175; + PA/APF 9251 (IV s. Λυκόφρων I, [--]νη, f. Ἅβρων, Λυκοῦργος V, Λυκόφρων II); (10) s. iv BC  Plu., Mor. 843a; Plu., Mor. 843e (PA/APF 9250) (V s. Λυκοῦργος IV, Καλλιστώ (Bate))

—Kephale: (11) s. iv BC  IG II² 6358; cf. SEMA 294 (PA 9253) (s. Ἱεροφῶν)

—Marathon: (12) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 192 (Αὐρ. Λυκοῦργος)

—Melite: (13) 330-327 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 23 (= PA 9254); IG II³ (1) 360, 10; IG II³ (4) 33, 97

—Pallene: (14) i BC/ i AD  IEleusis 357, 6 (f. Κλ. Φιλίππη)

—Thria: (15) 350/49 BC  IG II² 1436, 2 (PA 9252) (f. Φιλήμων)

—tribe Attalis: (16) a. 216 AD  Ag. XV 470, 10

Athens*: (17) ii AD  IG II² 2189, 6 (f. Εὔπορος)

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (18) 409 BC  X., HG i 3. 18 (RE (15) = LGPN IV (3))

Λυκόφρων

Athens: (1) ?520-480 BC  BCH 63 (1939) p. 285 (-φρν); (2) c. 333 BC  Hyp., Lyc. 3 (= PA 9255); POxy 1607, 28 etc.; (3) 148-134 BC  IG II² 961, 49 (s. Χαρίσανδρος); (4) 140/39 BC  ID 1450 A, 51; (5) 138/7 BC  FD III (2) 29, 2 (f. Ἀριστονίκη); (6) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 28; (7) ?c. 200 AD  FD III (2) 113, 2 (Λ. Αὐρ. Λυκόφρων)

—Acharnai: (8) m. iv BC  IG II³ (1) 295, 44 (PA 9259)

—Alopeke: (9) ii-i BC  IG II² 5563 (PA 9258) (Λυκόφ[ρων]: s. Ἐπικράτης)

—Athmonon: (10) 324/3 BC  IG II² 1203, 10, 23 (PA 9257) (s. Λυκίσκος)

—Bate: (11) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 32

—Boutadai: (12) f. iv BC  IG II³ (1) 329, 8 f.; 336, 4 f.; 337, 31 f.; 345, 9; 352, 10; 355, 23; 357, 11; 432, 2; 445, 14; IG II² 457, 3; 513 + SEG XXXI 84, 1; IG II² 3776; SEMA 176; IG II³ (4) 18, 5; IMM 349; + PA/APF 9260 (I s. Λυκοῦργος III, f. Λυκοῦργος IV); (13) c. 350 BC  SEMA 174, 1, 5, 8 (s. Λυκείας I, f. Λυκομήδης, Λυκείας II); (14) s. iv BC  Plu., Mor. 843a; Plu., Mor. 843e; Plu., Mor. 852a (= PA/APF 9261); SEMA 175 (II s. Λυκοῦργος IV, Καλλιστώ (Bate), f. (ad.) Λυκόφρων III, f. Καλλιστώ); (15) f. iii BC  Plu., Mor. 843a (PA/APF 9262) (III s. (nat.) Κλεόμβροτος II (Acharnai), Καλλιστώ (Boutadai), s. (ad.) Λυκόφρων II)

—Cholargos: (16) 128/7 BC  SEG XV 104, 190 (f. Μενεκράτης)

—Daidalidai: (17) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 13 ([Λ]υκόφρων)

—Elaious: (18) 135/4 BC  Ag. XV 243, 90

—Euonymon: (19) ii BC  IG II² 6190 (f. Σώστρατος)

—Halimous: (20) 335/4 BC  Ag. XV 43, 86 (f. Θώραξ); (21) 304/3 BC  Ag. XV 61, 283 (Λυκό[φρων]?)

—Kydathenaion: (22) f. iv BC   IG II² 1148, 2 f., 8 (cf. PA 9263) (f. Καλλίας); (23) ~ IG II² 6573 (cf. PA 9263) (f. Δίων II)

—Oion (Dekeleikon): (24) 284/3 BC  FD III (2) 199, 2 (s. Κελεύσιος)

—Paiania: (25) iv BC  IG II² 7064 (PA 9264) (f. Λυκομήδης)

—Prasiai: (26) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 13 ([Λυ]κόφρων: s. Λυκῖνος)

—Prospalta: (27) f. iv BC  IG II² 7311 (PA 9265) (f. Ἡγησώ)

—Skambonidai?: (28) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 33 ([Λ]υ̣κόφρων: I f. Λυκόφρων II); (29) ~ (Λ̣υ̣κόφ[ρων]: II s. Λυκόφρων I)

—Sounion: (30) m. iv BC  IG II² 7448, 10 ([Λυ]κόφρων: f. Ἐργομήδης); (31) 140/39 BC  Ag. XV 240, 51, 130; (32) 138/7 BC  FD III (2) 11, 4 ([Λυ]κόφρων: II s. Λυκόφρων I); (33) 138-123 BC  ID 1647, 1 (= PA 9266); FD III (2) 11, 5 (I f. Λυκόφρων II, Μηνόφιλος); (34) 128-118 BC  ID 1897, 4; FD III (2) 12, 12 (s. Μενεκράτης); (35) 125/4 BC  Ag. XV 249, 4 (s. Ἀντίγονος)

—tribe Erechtheis: (36) 459 BC  IG I³ 1147, 17 (PA 9256) ([Λυ]κόφρν)

—tribe Oineis: (37) 464 BC  IG I³ 1144, 55 ([Λυ]κόφρν)

Athens?: (38) c. 430 BC  Pottier 3 G 457 = CAVI 6552 (-φρν); (39) iv BC  IG II² 11985 (PA 9255a); (40) ?iii BC  CIA App. 37 a, 3

Athens*: (41) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 39 (f. Ζώσιμος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (42) ii AD  IG II² 9442/3 (LGPN V.B (5)) (f. Ἀσκληπιάδης); (43) c. 116 AD  IG II² 2026, 47 (LGPN V.B (6)) (Λυκόφ[ρων]: f. Ἐπίκτητος)

    Herakleia: (44) iii-ii BC  IG II² 8718 (f. [--]ος)

Λύκων

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153 (-κν); (2) s. v BC  PA 9267; RE (7); (3) c. 389 BC  Is. v 12 (PA 9268); (4) c. 380 BC  IG II² 1928, 19 (PA/APF 9269) (s. Γλαυκέτης); (5) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 98; 1524, 12; (6) 260/59 or 256/5 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 46 (Stephanis 1568) (s. Γλαυκέτης)

—Anagyrous: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 16; cf. IG XII (6) 271 comm.

—Kephisia: (8) 378/7 BC  IG II² 1622, 406 (PA 9272)

—Lamptrai: (9) 143/4 AD  IG II² 2050, 17

—Myrrhinoutta: (10) s. ii BC  ID 1922, 7; 1975, 3; 2630, 13 (f. Μυρώ I, Ἀπολλώνιος, Θεόδωρος); (11) c. 100 BC  ID 2608, 16 (s. Σάτυρος)

—Oion: (12) f. iv BC  IG II² 6998 (PA 9273)

—Phrearrhioi: (13) 405 BC  IG I³ 1032, 198; (14) 336/5 BC  Ag. XV 42, 215; (15) 318-307 BC  IG XII (8) 47 (PA 9275) (s. Θερσίας)

—Prasiai: (16) 419/18 BC  IG I³ 327, 27; 328, 37; 353, 51; 354, 72 (PA 9274) (-κν)

—Steiria: (17) 312/11 BC  IG II² 2727 = Finley, SLC p. 137 no. 65, 5 ([Λ]ύκων)

—Thorikos: (18) s. v BC  Pl., Ap. 23e; Pl., Ap. 36a; X., Smp. ii 4; X., Smp. iii 12; X., Smp. ix 1; Ar., V. 1301; Ar., Lys. 270 and Schol.; PCG 4 p. 232 fr. 214; PCG 5 p. 432 fr. 232; PCG 7 p. 9 fr. 10; D.L. ii 38; Schol. Ar., V. 1169 (PA 9271) (f. Αὐτόλυκος)

—Xypete: (19) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 7 (f. Λυκῖνος)

—tribe Kekropis: (20) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 64 (PA 9270) (-κν)

—tribe Pandionis: (21) s. v BC  IG I³ 1193, 55 (-κν)

Athens?: (22) v/iv BC  IG II² 11986 (PA 9268b); (23) m. iv BC  IG II² 11982 (f. Λυκίσκος); (24) ?iii BC  CIA App. 6, 6

Athens*: (25) 405 BC  IG I³ 1032, 434 (metic?); (26) 270 BC  D.L. x 21 (freed.)

Foreign Residents:

    Achaia: (27) iii BC  IG II² 8402 (LGPN III.A (2)) (f. Εὔδοτος)

    Herakleia: (28) ?iv BC  SEMA 1109 (f. Τάξις); (29) m. iv BC  [D.] lii 3

    Messenia, Messene: (30) iii BC  IG II² 9343 (LGPN III.A (25)) (f. Σωσίχα)

    Troas, Antigoneia-Alexandreia: (31) iii BC   D.L. v 69 f.; IG II³ (1) 1011, 71 (LGPN V.A (15)); (32) ~ D.L. v 62; 64-9 (LGPN V.A (16)); (33) iii BC  D.L. v 70 (LGPN V.A (-)) (?s. Ἀστύαναξ)

Λυκωνίδης

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2376, 16 (PA 9268a) (Λυκωνίδ[ης])

Λυκωπάδης

Athens: (1) c. 525-500 BC  CAVI 5325; cf. ARV² pp. 178-9 (Λυκπάδς)

—Euonymon: (2) ?374/3 BC  SEG XXXIX 171, 7 ([Λυ]κωπάδης)

Λυκώτας

Foreign Residents:

    Kerkyra: (1) i AD  IG II² 9013 (LGPN III.A (27)) (s. Ἱππόνικος)

Λυπήτη

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2112

Λύρα

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 6 (d. Δαφνίς: het./fict.)

Λυσαγόρα

Athens:

—Kephisia: (1) inc. SEMA 310 (d. Πρω[--])

Λυσαγόρας

Athens: (1) 509/8 BC  Develin, AO p. 51 (PA 9275a) (archon epon.)

—Kettos: (2) m. iv BC  IG II² 6390 (PA 9276) (Λυσαγόρ[ας]: s. Μέλας)

—Phyle: (3) i AD  IG II³ (4) 1789 = XII (8) 71 (s. Πραξῖνος)

Λυσαινέτη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12004 (PA 9276a)

Λύσαιχμος

Athens:

—Acharnai: (1) f. iv BC  SEMA 149

Λυσανδρίδης

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 26 (PA 9277) (-δς); (2) f. iv BC  Ag. XVIII C209 a ([Λυ?]σανδρίδης); (3) ?iv BC  SEG XXXIX 110, 5 (Λ̣υσανδρί[δης]); (4) ?iv/iii BC  IG II² 2734 = Finley, SLC p. 141 no. 83, 4 f. (PA 9277a) (Λυσαν[δρίδ]ης: f. Νικο[....]ος); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 222 no. 330

—Leukonoion: (6) 336/5 BC  Ag. XV 42, 229

—Pelekes: (7) f. iii BC  IG II³ (1) 917, 83; 1030, 34; IG II³ (4) 735 I, 5; cf. Hesp. 26 (1957) p. 44 n. 49 (s. Λυσανίας I, f. Λυσανίας II)

Λύσανδρος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 30 ([Λ]ύσανδρος); (2) c. 430 BC  CAVI 7801 (Beazley Addenda p. 397) (Λύσανδρ[ος]: kalos); (3) c. 425 BC  IG II² 13037 = IG I³ 1284; (4) f. iv BC  IG II³ (4) 1349; (5) s. iv BC  Hyp., Eux. 35 (PA 9279); (6) 322 BC  IG II² 1632, 337 (PA/APF 9280) (Λύσανδρ[ος]); (7) 312/11 BC  D.S. xix 88. 5 (PA 9281); (8) c. 300 BC  POxy 2082 fr. 2 (s. Καλλιφῶν); (9) c. 170 BC  IG II³ (1) 1397, 32 (Λύσαν̣δ̣[ρος]); (10) 108/7 BC  ID 2628 a I, 27 (s. Δημήτριος); (11) 61/0 BC  IG II³ (4) 376, 4; (12) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 3 (archon epon.)

—Acharnai: (13) 224/3 BC  IG II² 1706, 48; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 9285)

—Aigilia: (14) 420/19 BC  IG I³ 326, 15; 327, 26; 352, 27; 353, 50; 473, 5 f. (PA 9282) (f. Ἐπιγένης)

—Alopeke: (15) vi/v BC  Plu., Them. 32 (PA/APF 9283) (f. (ad.) Διοκλῆς, f. Ἀρχίππη)

—Amphitrope: (16) s. iv BC  SEG LVI 256 ([Λ]ύσανδρος)

—Deiradiotai: (17) s. i BC   IG II² 2461, 48 (cf. PA 2577) ([Λύσανδρος]: I f. Λύσανδρος II); (18) ~ IG II² 2461, 48 (PA 2577) (Λ[ύ]σανδρος: II s. Λύσανδρος I)

—Eleusis: (19) 135/4 BC  Ag. XV 243, 63 ([Λύ]σ̣α(ν)δρος: s. Θέωρος); (20) i BC  IG II² 6041 (PA 9286) (f. Λυσώ); (21) m. i BC  SEG XXVIII 92, 28 (Λύσαν̣[δρος]?, Λυσαν̣[ίας]?); (22) s. i BC  IG II² 2464, 5 (PA 9287) (s. Θέωρος)

—Euonymon: (23) iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 37; IG II² 6180 (PA 9288) (s. Λῦσις)

—Halimous: (24) imp. IG II² 5537 (f. Διοκλῆς)

—Hamaxanteia: (25) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 109 (PA 9284) ([Λ]ύσανδρος: f. Μητρόδωρος)

—Hybadai: (26) f. iii BC  D.L. v 57 (PA 9298)

—Keiriadai: (27) 135/4 BC  Ag. XV 243, 32, 45, 49, 68

—Kydathenaion: (28) ii BC   IG II² 6585 (cf. PA 9289) (I f. Λύσανδρος II); (29) ~ IG II² 6585 (PA 9289) (II s. Λύσανδρος I); (30) 164/3 BC  Ag. XV 219, 7; 220, 8, 41 (s. Θεομήδης)

—Oion (Kerameikon): (31) i BC/ i AD  IG II² 3909, 3 (s. Ἀπόληξις III, Λαοδάμεια (Peiraieus))

—Paiania: (32) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 82

—Peiraieus: (33) m. ii BC   IG II² 961, 4 ([Λύσα]νδρος: f. Ἀπόληξις); (34) ~ Plu., Mor. 843b (cf. PA 9290) (f. Μήδειος I); (35) 135-126 BC  Thompson, New Style Coinage 353; 357; 359; 429-440 + Chiron 21 (1991) p. 8 (cf. PA 9290) (Λύσαν(δρος)); (36) 128/7 BC  FD III (2) 3, 5 (I f. Γλαῦκος); (37) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 96 (PA 9291) (Λ[ύσα]νδρος: I f. Ἀπόληξις); (38) 106/5 BC  FD III (2) 28, 8 (II s. Γλαῦκος); (39) ?75/4 BC  Thompson, New Style Coinage 1179-86; cf. Chiron 21 (1991) p. 13 (cf. PA 9294); (40) m. i BC  IG II² 1046, 1 f., 10; 1713, 20 (= PA 9293 = 9292); IG II² 3519 = IEleusis 299, 3; IG II² 4034 = Ag. XVIII H341, 1; AM 67 (1942) pp. 30 f. no. 20, 2; Hesp. 14 (1945) pp. 147 f. no. 19, 2 (II s. Ἀπόληξις, f. Λαοδάμεια: archon epon. - 52/1 BC); (41) ?35/4 BC  Thompson, New Style Coinage 1272 + Chiron 21 (1991) p. 17 (PA 9294)

—Pithos: (42) m. iv BC  IG II² 7227, 3, 15 (PA 9295) (f. Ἀρχεστράτη)

—Rhamnous: (43) iv BC  SEMA 859 (IRhamnous 298) ([Λύ]σανδρος: s. Λυσιθείδης)

—Rhamnous?: (44) s. iv BC  IRhamnous 199 (Λύσαν[δρος])

—Skambonidai: (45) 471/0 BC  [Themist.], Ep. viii p. 747 (PA 9296)

—Sphettos: (46) 168/9 AD  Ag. XV 373, 37 (Κλ. Λύσανδρος)

—Steiria: (47) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 11 (PA 9297)

—tribe Aigeis: (48) s. v BC  IG I³ 1168, 4 ([Λ]ύσανδρ[ος]?, [Λ]υσανδρ[ίδς]?)

—tribe Hippothontis: (49) c. 205 AD  Ag. XV 448, 23 (Ἰούν. Λύσανδρος)

—tribe Pandionis: (50) f. iv BC  IG II² 1952 + SEG XV 129, 48 (PA 9278) ([Λ]ύσανδρος: f. Λυσίμαχος); (51) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 39 (Λύσανδ(ρος)?: f. Λυσανίας)

Athens?: (52) iv BC  IG II² 11987 (f. [--]ίπολις); (53) iv-iii BC  IG II² 12189 (Λύσανδρ[ος]); (54) s. iv BC  IG II² 11993 (PA 9280a) (f. Λυσίας); (55) ?iii BC  CIA App. 68 b, 5 (Λύ̣σανδ[ρ]ος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (56) 316-309 BC  IG II² 1956, 177 (LGPN III.B (15)) (mercen.)

Λυσανίας

Athens: (1) 466/5 BC  Develin, AO p. 70 (PA 9299) (archon epon.); (2) c. 450 BC  IG I³ 1161, 9 ([Λυσ]ανίας); (3) 443/2 BC  Develin, AO p. 87 (PA 9300) (archon epon.); (4) c. 432/1 BC  IG I³ 32 = IEleusis 30, 25; (5) c. 422 BC  IG I³ 1185, 21; (6) c. 411 BC  IG I³ 1190, 95 (PA 11707); (7) f. iv BC   IG II² 2343, 3 (PA 9300a); (8) ~ SEMA 2114; (9) iv BC   SEG XL 269, 2; (10) ~ IG II² 11341 = 11988; (11) ?373/2 BC  SEG LXIII 74, 4; (12) m. iv BC  IG II² 11426 ([Λυ]σανίας: f. Εὔκολον); (13) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 450; (14) 234/3 BC  IG II³ (1) 1028, 1; 1029, 2; IRhamnous 20, 23 (PA 9300b) (archon epon.); (15) c. 210 BC  IG II³ (1) 1429, 4; (16) 118-116 BC  Thompson, New Style Coinage 581-4; 600-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 9301) (Λυσανί(ας))

—Alopeke: (17) hell. IG II² 5564 (PA 9306) (s. Διονύσιος)

—Anakaia: (18) 135/4 BC  Ag. XV 243, 54, 144; 244, 4

—Atene: (19) c. 330 BC  IG II² 1927, 182; Kroll, Ath. Allot. Plates 127 (PA 9307) (f. Λυσικράτης)

—Atene?: (20) imp. IG II² 12020; cf. AM 67 (1942) p. 187 n. 1; SEG XLVIII 322 ((Λ)υσανίας?: f. [--]αια)

—Athmonon: (21) m. iv BC  IG II² 2385, 57 (PA 9303) (s. Λυσίας)

—Auridai: (22) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 17 (s. Φίλιππος)

—Boutadai: (23) m. iv BC  IG II² 1622, 774 (PA/APF 9308)

—Deiradiotai: (24) m. iv BC  IG II² 5970, 2, 5 (PA 9309) (I f. Μόλων); (25) 357/6 BC  IG II³ (4) 207, 6 (f. Χαιριμένης); (26) 324/3 BC  IOrop 353 A, 4 70 (II s. Μόλων); (27) f. ii BC  IG XII (8) 53 (PA 9310) (s. Ἀριστοκράτης)

—Eleusis: (28) ?iv BC  IG II² 6031 (PA 9311) (f. Ἐπιγένης)

—Eupyridai: (29) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 86; (30) 335/4 BC  Ag. XV 43, 90 (s. Λυσιάδης)

—Halimous: (31) v/iv BC  D. lvii 20 f. (PA/APF 9305) (f. Νικιάδης)

—Hybadai: (32) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 55 (Λυσαν[ίας]?, Λύσαν[δρος]?: f. Πολυκράτης); (33) 336/5 BC  Ag. XV 42, 251

—Ionidai: (34) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 88 (PA 9315)

—Kephale: (35) m. iv BC  Ag. XIX P 20, [45]?; XIX P 26, 243, [249] (s. Λυσικλῆς)

—Kydathenaion: (36) 403/2 BC  SEG XXVIII 46, 29 (s. Ὀλύμπιχος); (37) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 49 (f. Δημόστρατος)

—Lakiadai: (38) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 35 (s. Παλαθίων)

—Lamptrai: (39) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 41 (Λυσαν[ίας]: I f. Λυσανίας II); (40) m. iv BC   IG II³ (4) 233, 23 (PA 9316); (41) ~ IG II³ (4) 54, 41; IG II² 6654 (II s. Λυσανίας I, f. Δημήτριος)

—Lousia: (42) s. iv BC  Ag. XIX P 42, 6 (PA 9317) (f. Θεόδωρος)

—Oa: (43) inc. IG II² 7814 (PA 9318) (Λυσα(ν)ίας: f. Ἀντιφάνης)

—Oe: (44) c. 209 BC  IRhamnous 51, 10 (Λυ[σ]αν[ίας]: s. Ἡρακλείδης)

—Oinoe (Aiantid): (45) 304/3 BC  Ag. XV 59, 29; [61, 272] (s. Λύσιππος); (46) 281/0 BC  Ag. XV 72, 206

—Pelekes: (47) iv/iii BC  IG II³ (4) 735 I, 6 ([Λ]υσανίας: I f. Λυσανδρίδης); (48) m. iii BC  IG II³ (1) 917, 83; 1030, 34; cf. Hesp. 26 (1957) p. 44 n. 49 (PA 9319) (II s. Λυσανδρίδης)

—Phlya: (49) 333/2 BC  IG II³ (1) 338, 8 (PA 9326) (f. Χαιριωνίδης)

—Phrearrhioi: (50) m. iv BC  Ag. XV 23, 6 (PA 9328) ([Λυ]σανίας: s. Λυσικράτης); (51) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 10, 12 (PA 9327); (52) hell. SEG L 829 XXI, 3 f., 14 (f. Νίκων)

—Poros: (53) c. 440-420 BC  IG I³ 1334 (s. Λαχέμοιρος)

—Potamos: (54) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 14 (PA 9320)

—Probalinthos: (55) s. iv BC  IG II³ (4) 84, 1 (PA 9321) (f. Ἀντικράτης); (56) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 53 (f. Ἀριστοκλείδης); (57) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 39 (PA 9322) (s. Ἀριστοκλείδης); (58) iv/iii BC  IG II³ (1) 1010, 110 (PA 9304)

—Prospalta: (59) 305/4 BC  Ag. XV 58, 51 ([Λ]υσανίας)

—Prospalta?: (60) c. 340 BC  Ag. XV 39, 5

—Sounion: (61) m. iv BC  IG XII (6) 262, 133; (62) c. 356-326 BC  IG II² 1622, 705; 1628, 8; 1629, 689 (PA/APF 9323) (s. Πρόξενος)

—Sphettos: (63) v/iv BC  PA 9324 (f. Αἰσχίνης)

—Thorikos: (64) v/iv BC  IG II² 6217; 6227; 6230 (PA 9312) (I f. Λυσίας, Λυσίστρατος I, Δεξίλεως, Μέλιττα); (65) s. iv BC   IG II³ (4) 1604, 2 (IV s. Λυσανίας III); (66) ~ IG II³ (4) 63, 5 (= PA 9314); IG II³ (4) 1604, 1 f. (III s. Λυσίστρατος I, f. Λυσίστρατος II, Λυσανίας IV); (67) s. iv BC  IG II² 6226, 1, 3 (PA 9313) (II s. Λυσίας, f. Καλλιφάνης)

—Thria: (68) ?iv BC  IG II³ (4) 1720 (f. Κλ[--]α[ς])

—Trikorynthos: (69) m. iv BC  IG II³ (4) 224, 3 (PA 9325) (s. Καλλίας)

—Xypete: (70) c. 320 BC  IG II² 552, 4 + PAA 13 p. 204 (s. Νικόδημος); (71) i BC  IG II² 3886 = Ag. XVIII H352 (s. Νικόδημος)

—tribe Erechtheis: (72) ?447 BC  IG I³ 1162, 44 (PA 9302); (73) c. 411 BC  SEG LII 60, 20

—tribe Leontis: (74) 409 BC  IG I³ 1191, 118 (cf. APF p. 354)

—tribe Pandionis: (75) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 39 ([Λυσα]ν̣ίας: s. Λύσανδρος)

Athens?: (76) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 3 (Λυσ[α]νίας); (77) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 1, 1; 2, 1; (78) m. iv BC  IG II² 11989 (s. Κρ[--]); (79) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 86

Athens*: (80) 409/8 BC  IG I³ 475, 128 (metic); (81) 408/7 BC  IG I³ 476, 85, 197, 234, 316 (metic); (82) 405 BC  IG I³ 1032, 471 (slave)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (83) i BC  IG II² 8343 = Ag. XVII 438 (LGPN V.A (6)) (f. Παυσανίας)

Λυσάνωρ

Athens?: (1) iv BC  AJPh 34 (1913) p. 75, 5

Λυσαρέτη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11990 (PA 9328a); cf. SEG LI 292; (2) s. iv BC  IG II² 6586; cf. SEG LI 265

—Halimous: (3) s. v BC  D. lvii 20; cf. APF 3126 (PA 9329) (m. Θούκριτος I (Halimous))

—Oa: (4) m. iv BC  IG II² 7824 (d. Κηφισόδοτος)

Λυσάρετος

Athens:

—Hybadai: (1) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 30 (PA 9330) ([Λυ?]σάρετος, [Σω?]σάρετος)

Λυσαρίστη

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 1478 (-σστη)

Λυσαρχίδης

Athens:

—Plotheia: (1) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 95

Λύσαρχος

Athens:

—Alopeke: (1) hell. IG II² 5576 (PA 9331) ([Λ]ύσαρχος: f. Προκλῆς)

Λυσέας

Athens: (1) c. 510 BC  IG I³ 1257 (s. Σήμων); (2) c. 510-500 BC  IG I³ 671 ([Λυσ]έας); (3) c. 490 BC  CAVI 7075 (ARV² p. 1597) (kalos)

Λυσιάδης

Athens: (1) 682/1 BC  FGrH 239 A 33 (PA 9332a); Develin, AO p. 28 (date) (Λυσιά[δης]: archon epon.); (2) c. 550-525 BC  CAVI 4871 (ABV p. 348) (-δς: potter); (3) f. v BC  IG I³ 1150, 20 (-δς); (4) ?c. 420 BC  IG I³ 385 = IEleusis 47, 8 (Λυσιάδ̣[ς]); (5) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 A, 3 (PA 9333); (6) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 8 (Λυσιά[δης]); (7) 352-334 BC  IG II³ (4) 445, 3; 460, 3; cf. Stephanis 1575 (PA 9334); (8) 244/3 BC  IG II³ (1) 1019, 1; 1020, [1], 30; SEG XLIV 60, 2 (PA 9335) (archon epon.); (9) c. 40-54 AD  IG II² 1975, 2 (Λυσιάδης νεώτ.: archon epon.)

—Alopeke: (10) 410-390 BC  IG II² 5565 (PA 9342) (s. Χίων); (11) c. 370 BC  Ag. XV 492, 112 + SEG LX 205 (sΛ[υσιάδης]: f. Χίων); (12) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 267 (s. Χίων); (13) iii BC  IG II³ (4) 327 (f. Θηβαῖος)

—Anaphlystos: (14) m. iii BC  IG II³ (1) 983, 5, 32; 985, 92 (PA 9343) (f. Λύανδρος)

—Atene?: (15) c. 321 BC  Ag. XV 55, 30 f. (PA 9338 = 9339)

—Berenikidai: (16) iii/ii BC  IG II³ (1) 1284, 42 f. (PA 9344) (I f. Ἀγαθοκλῆς); (17) ii BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 125; IG II² 1938, 1; 1939, 52; 2452, 20; 3513 = IEleusis 291, [2]; IG II² 3897 + SEG XXIII 117, 5; IG II² 3898, 1; 3899 = Hesp. 18 (1949) p. 99, 3; ID 1445 A, 8; 1505, 34; 1922, 2 f.; FD III (2) 38, 2; Ag. XVI 305, 1; 306, 1; Ag. XVIII H340 (PA 9336 = 9345) (II s. Ἀγαθοκλῆς, f. Καλλίθεος, Φαῖδρος: archon epon. - c. 149/8 BC); (18) 117/16 BC  SEG XXVI 117, 2 ([Λυσι?]άδης: s. Ἄτταλος); (19) m. i BC  IG II² 1046, 25; 1713, 21; IG II³ (4) 781, 1 (= PA 9337); IG II² 3513 = IEleusis 291, 11; Cic., Phil. v 14; cf. Athenaeum 63 (1985) pp. 55 ff. (III s. Φαῖδρος: archon epon. - 51/0 BC)

—Eupyridai: (20) 335/4 BC  Ag. XV 43, 91 (f. Λυσανίας)

—Hagnous: (21) m. iv BC  IG II² 1622, 600 (PA/APF 9341)

—Kerameis: (22) m. iv BC  IG II² 6329 (s. Λύσιππος)

—Leukonoion: (23) 331/0 BC  IG II² 1575 = SEG XXV 177, 23 (PA 9340) (f. Λυσικλῆς); (24) 322 BC  IG II² 1632, 86 (PA/APF 9346)

—Melite: (25) i-ii AD  IG II² 6866 (f. Ὄλυμπος); (26) c. 70-130 AD  IG II² 3609, 3; 3610 = IEleusis 622, 3; IG II² 3611 = IEleusis 467; IG II² 3616 = IEleusis 492, 9; IG II² 4084 + 4087 = IEleusis 493, 2; IG II² 1736, 12 f.? (Τιβ. Κλ. Λυσιάδης: I s. Τιβ. Κλ. Λεωνίδης I, f. Αἰλ. Κηφισοδώρα, Τιβ. Κλ. Σῶσπις); (27) i/ii AD  IG II² 3585 = IEleusis 371, 9 (Τιβ. Κλ. Λυσιάδης: s. Τιβ. Κλ. Πάτρων II, Κλ. Φιλοξένα); (28) c. 100-170 AD  IG II² 3609, 1; 3744, 6 f.?; 4007 = Ag. XVIII H393, 7; IG II² 2776, 205 (Τιβ. Κλ. Λυσιάδης: II s. Τιβ. Κλ. Σῶσπις I, f. Τιβ. Κλ. Σῶσπις II: archon epon. - m. ii AD); (29) s. ii AD  IG II² 2340, 28; 3613, 4; Ag. XV 461, 2? (Τιβ. Κλ. Λυσιάδης: III s. Τιβ. Κλ. Δημόστρατος II, Αἰλ. Φιλίστη); (30) c. 180 AD  Ag. XV 429, 2; Hesp. 47 (1978) p. 330 (ident.) ([Κλ.] Λυσιάδ[ης])

—Melite?: (31) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 83 (Κλ. Λυσιάδης)

—Oion: (32) c. 375 BC  SEMA 491 (f. Λυσιππίδης); (33) m. iv BC   IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 25; (34) ~ IG II² 3831 (PA 9347) (f. Ἀστύνομος); (35) f. iii BC  IG II² 3832; IG IX (1)² (1) 17, 64; cf. SEG XXXII 559 (PA 9348) (f. Ἀστύνομος); (36) c. 248-225 BC  IG II³ (1) 1011, 80; SEG XI 414, 35; cf. XXXII 559 (f. Ἀστύνομος)

—Xypete: (37) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 222 nos. 331-3

—tribe Demetrias: (38) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 1 ([Λ]υ̣σιάδης: s. Λ[υσ]ι[--])

Athens?: (39) imp. IG II² 11992; (40) c. 38-48 AD  IG IV (1)² 83, 17

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (41) i BC  IG II² 9665 = 10087 (LGPN V.B (1)) (f. Θεμιστώ)

Λυσίας

Athens: (1) c. 550 BC  Ag. XXI D 20 = CAVI 641; (2) c. 540 BC  CAVI 6370 (ABV p. 446) (potter); (3) c. 510-500 BC  IG I³ 644 (PA 9349); (4) f. v BC  IG I³ 1150, 47 (PA 9350) (Λυσία[ς]?); (5) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 28; (6) c. 450 BC  IG I³ 1406 (kalos); (7) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 5 (Stephanis 1576); (8) 406/5 BC  PA 9351; cf. Develin, AO pp. 178 f.; (9) f. iv BC  IG II² 2344, 17 (PA 9358a) (s. Ποσείδιππος); (10) ?iv BC  IG II² 1703, 5 (PA 9356) (s. Λ[--]); (11) iv BC  IG II² 3843, 4 ([Λ]υσίας); (12) 393-388 BC  ID 97, 12; 97 bis, 10; 104-13, 12?; (13) 372-367 BC  ID 100, 5; (14) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 9 (Λυσία̣[ς]?, Λυσιά̣[δης]?); (15) c. 350 BC  IG II² 1128, 39 (Λυσία[ς]?, Λυσιά[δης]?); (16) s. iv BC  IG II² 1601 bis, 9 ([Λ]υσία[ς]); (17) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 91 (PA 9352); (18) iii BC  IG II² 3862; (19) 286/5 BC  IG II³ (1) 863, 7 (PA 9357) (s. Λυσίμαχος); (20) 238/7 BC  IG II³ (1) 1023, 26; 1024, [2]; 1025, 1; IG II² 1299 = IEleusis 196, 57; IRhamnous 190 (PA 9353) (archon epon.); (21) ?ii-i BC  ID 2095, 1, 3; 2096, 2 (PA 9358) (s. Μηνόδοτος I, f. Ἀρίστιον, Μηνόδοτος II, Ἡφαιστίων II); (22) c. 185 BC  IG II² 2858, 6; Tracy, ALC p. 262 (date); (23) s. ii BC   ID 1544, 1; 1545, 1? (I f. [--]ος); (24) ~ ID 1544, 3 (II s. [--]ος); (25) 145/4 BC  Thompson, New Style Coinage 158-169; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Λυσία(ς)?, Λυσιά(δης)?); (26) 134/3 BC  Thompson, New Style Coinage 364-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Λυσία(ς)?, Λυσιά(δης)?); (27) 128/7 BC  FD III (2) 8, 15 (s. Πύρρος); (28) 98/7 BC   FD III (2) 26, 9; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 43 (Stephanis 1577) (s. Λυσίμαχος); (29) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 25 (I f. Λυσίας II); (30) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 25 (Stephanis 1578) (II s. Λυσίας I); (31) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (fict.); (32) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 116 (f. Φίλα); (33) iv AD  Alciphr. iii 50 (f. Φίληβος: fict.)

—Acharnai: (34) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 49, 53 (= PA 9368); SEG XXI 553, 22

—Aixone: (35) ?330/29 BC  Ag. XIX P 33, 7 (Λ[υ]σ[ία]ς: f. Φείδων); (36) ?hell. IG II² 5446 (PA 9365) (f. Τιμοκλῆς)

—Anaphlystos: (37) ii BC  IG II² 5672 (PA 9365a) ((Λ)υσίας: s. Θάσιος)

—Ankyle: (38) c. 380 BC  IG II² 1932, 21 (PA/APF 9363) (f. Λυσίδημος)

—Atene: (39) c. 330 BC  IG II² 1927, 184 (PA 9366) (f. Λυσιππίδης); (40) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 113 (cf. PA 9367) (I f. Λυσίας II); (41) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 113 (PA 9367) ([Λυ]σίας: II s. Λυσίας I)

—Athmonon: (42) m. iv BC   IG II² 2385, 57, 59, 61 (PA 9361) (f. Λυσανίας, Ἀνδρόνικος, Λύσιππος); (43) ~ IG II² 2385, 71 (PA 9362) (s. Ἀν[--]); (44) 324/3 BC  IG II² 1203, 12 (PA/APF 9364) (f. Λύσιππος); (45) i BC  IG II² 5354

—Dekeleia: (46) m. iv BC  IG XII (6) 262, 283

—Diomeia: (47) 307/6 BC  IG II³ (1) 351, [9]; IG II² 358 + SEG XXI 326, 3; IG II² 455 + SEG XXI 327, 3; IG II² 456, 3; 458, 3; 460, 2; 461 + SEG XXI 332, 3; IG II² 462, 3; 464, 3 f.; SEG III 86, 5; XXI 334, 3; Hesp. 2 (1933) pp. 398 ff. no. 18, 3; Ag. XVI 107A, 4 (PA 9370) (s. Νόθιππος)

—Eitea: (48) c. 342 BC  IG II² 1671 = IEleusis 151, 78 (s. Δημοφάνης)

—Eitea (Akamantid): (49) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 38 (Αὐρ. Λυσίας)

—Eleusis: (50) 267/6 BC  IG II² 1272 = IEleusis 182, 1 (PA 9371) (Λ̣υσίας: s. Θεσβίων)

—Eupyridai: (51) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 18 (f. Παυσανίας)

—Gargettos: (52) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 8 (PA 9369) (f. Διόδοτος)

—Halai: (53) i BC-i AD  IG II² 5510 (f. Νίκων)

—Hamaxanteia: (54) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 82

—Ikarion: (55) v BC  Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 11 p. 250 (f. Ἁγνοθείδης)

—Ionidai: (56) m. iv BC  IG XII (6) 262, 355

—Kephale: (57) m. iv BC  IG II² 6370 a (p. 881) (f. Φαίνιππος)

—Kephisia: (58) 409/8 BC  IG I³ 475, 112 (PA 9376) ([Λυ]σίας: s. Ἄλκιππος); (59) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 96 (PA 9375)

—Kettos: (60) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 33 (f. Εὔβουλος); (61) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 6 (PA 9374) (Λυσ̣[ί]α[ς]: f. Στρατοκλῆς)

—Korydallos: (62) i BC/ i AD  IG II² 6545 (f. Ποσειδώνιος)

—Lakiadai: (63) c. 30-10 BC  FD III (2) 59, 8; 60, 6; 62, 9 f. (PA 9376a) (s. Παράμονος)

—Lamptrai: (64) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 17 (f. Ἱέρων)

—Melite: (65) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 8 (PA 9377) (f. Εὐκλῆς)

—Myrrhinoutta: (66) 153/2 BC  ID 2589, 20 (f. Ἀριστόμαχος)

—Paiania: (67) s. ii BC  IG II² 2452, 21 (cf. PA 9378) (I s. Ἀρτέμων I, f. Ἀρτέμων II); (68) ii/i BC  IG II² 1011 I, 106 (= PA 9379); IG II² 3478 = IEleusis 238, 1 (cf. PA 9378); FD III (2) 5, 6, 15; 6, 9; 45, 2; SEG LXI 152 bis; 184, 10 (cf. Grammateion 5 (2016) pp. 49-51) (II s. Ἀρτέμων II); (69) c. 20 BC  Ag. XV 293, 45 (f. Ἀπολλώνιος)

—Paionidai: (70) 304/3 BC  Ag. XV 61, 293 (Λ̣υ̣[σί]ας: f. Ἀριστοκράτης)

—Phaleron: (71) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 154 (s. Δημ[--])

—Philaidai: (72) s. iv BC  IG II² 2414, 5 ([Λ]υσίας)

—Pithos: (73) 356/5 BC  IG II² 127, 1; 128, 5; 214 + SEG XXIV 88, 2 (PA 9355) (s. Λυσίμαχος)

—Plotheia: (74) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 65 (= PA 9380); Ag. XVI 161, [1] (s. Περίανδρος I, f. Περίανδρος II)

—Probalinthos: (75) 304/3 BC  Ag. XV 61, 238 (f. [--]λ[ω]ν)

—Rhamnous: (76) 281/0 BC  Ag. XV 72, 196 (f. Ἄντοχος)

—Salamis: (77) ii-i BC  IG II² 10196 (f. Εὔνους)

—Sounion: (78) iv BC  SEG LIV 402

—Thorikos: (79) f. iv BC  IG II² 6226; 6227 (PA 9373) (s. Λυσανίας I, f. Λυσανίας II)

—Trikorynthos: (80) c. 330 BC  IG II² 1927, 147 (PA 9381) (f. Ε[--]); (81) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 22

—tribe Erechtheis: (82) 459 BC   IG I³ 1147, 93 (PA 9359); (83) ~ IG I³ 1147, 99 (PA 9360)

—tribe Pandionis: (84) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 4

Athens?: (85) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 13; (86) m. iv BC   IG II³ (4) 1200 (s. Ἀπολλόδωρος); (87) ~ IG II² 11991 (Λυσία[ς]?, Λυσιά[δης]?); (88) s. iv BC  IG II² 11993 (PA 9356a) (s. Λύσανδρος); (89) iv/iii BC   Hesp. 5 (1936) p. 181, 1, 10; (90) ~ Men., Theoph. 23 f.; Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 46 (fict.); (91) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 183; (92) i BC  JÖAI 73 (2004) p. 147 (Λυ[σ]ίου (gen.), Λυ[κ]ίου?); (93) i AD  Ag. XXI F 267

Athens*: (94) f. iv BC  IG II² 2346, 90 (s. Ξ[--])

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (95) i BC  IG II² 8327 (LGPN V.A (5)) (f. Αὖα)

    Caria, Miletos: (96) imp. SEMA 1314 (LGPN V.B (8))

    Caria, Miletos?: (97) 87/8 AD   IG II² 1996, 168 (LGPN V.B (19)) (s. Ἰσίδωρος); (98) ~ IG II² 1996, 228 (LGPN V.B (-)) (Λυσ(ίας)?: f. Ἰσίδωρος)

    Lycia: (99) ii BC  IG II² 9220 (LGPN V.B (23)) (f. Ἀριστέας)

    S. Italy (Lucania), Leukanoi: (100) imp. IG II² 9207 (LGPN III.A (24)) (f. Νικήτης)

    Sicily, Syracuse: (101) c. 450-370 BC  RE (13); cf. APF pp. 587-90 C9 (LGPN III.A (26)) (s. Κέφαλος)

    Syria, Antioch: (102) hell.-imp. SEMA 993 (f. Βαρναῖος)

Λυσίβιος

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 820 (PA 9383); (2) m. iv BC  Is. fr. xxvi (PA 9382)

—Halai (Aixonides): (3) f. iv BC  IG II³ (4) 24, 35; Traill, Demos and Trittys p. 28 (deme) (s. Ἀριστίων); (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 209 + Traill, Demos and Trittys p. 28 ([Λυ]σίβιος - Traill, [Σω]σίβιος? - Ag.: f. Ἐπώνυμος)

—Pallene: (5) m. iv BC  IG XII (6) 262, 336 (Λ[υ]σίβιος)

—tribe Antiochis: (6) c. 420 BC  City beneath the City 452, 28

—tribe Erechtheis: (7) c. 411 BC  SEG LII 60, 29

Λυσίδαμος

Athens:

—Phlya: (1) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 29 (f. Φιλόθεος); (2) imp. IG II² 7709 ([Λυ]σίδαμος - S.G.B.: s. Φιλόθεος)

Λυσίδημος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 64 (PA 9384a); (2) s. iv BC  Hyp. fr. xxxii (PA 9384)

—Ankyle: (3) c. 380 BC  IG II² 1932, 21 (PA/APF 9385) (s. Λυσίας)

—Hagnous: (4) f. iii BC  IG II² 3850, 1, 3 (PA 9386) (f. (nat.) Λυσιφάνης (Skambonidai))

—Halai: (5) c. 360 BC  IG II² 5495 (f. Κυτραγόρα)

—Kephale: (6) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 68 (Λυσίδη[μος])

—Pallene: (7) 335/4 BC  Ag. XV 43, 220 (s. Λυσίθεος)

—tribe Aiantis: (8) c. 411 BC  IG I³ 1186, 89 (-δ-)

—tribe Antiochis: (9) c. 411 BC  IG I³ 1186, 151 (Λυσίδ[μ]ος)

Λυσίδης

Athens: (1) f. iv BC  Is. fr. xix no. 18

Λυσίδικος

Athens:

—Acharnai: (1) c. 320 BC  IG II² 1554 = SEG XVIII 36 A, 98 (PA/APF 9387) (s. Λυσίστρατος)

—Deiradiotai: (2) f. iv BC  IG II² 5971 (f. Καλλιστώ)

—Gargettos: (3) 419/18 BC  IG I³ 327, 26; 328, 38; 353, 50; 354, 72 (PA 9388)

Λυσιθέα

Athens: (1) iv BC  IG II² 11994

Λυσιθείδης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 8 (PA 9389) (Λυσιθείδ[ς]); (2) 272/1 BC  IG II³ (1) 903, 1; 904, [1]; 905, 2; 906, 2; 907, 10, 26 f.; 908, 10, 38; IG II² 1316, 5; 1317 = SEG LIX 151, 1; IRhamnous 3, 2 (PA 9390) (archon epon.); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 222 nos. 335-7

—Agryle: (4) f. iv BC  IG II³ (4) 1360, 3 (PA 9391) (f. Λυσίμαχος)

—Erchia: (5) f. iv BC  Plu., Mor. 575e (PA/APF 9392); (6) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 122 (PA/APF 9393)

—Kikynna: (7) c. 400-338 BC  IG II² 150, 4; 1629, 46; IG II³ (4) 460, 1; Ag. XIX P 27, 98 f., 102; XIX P 28, 6 f.; XIX P 35, 4, 7; Isoc. xv 93; D. xxi 157; D. xxiv 11; [D.] lii 14 f.; [D.] lii 31 (PA/APF 9395) (I f. Λυσικράτης); (8) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 50 (PA/APF 9396) (Λυ[σιθε]ίδης: II s. Λυσικράτης); (9) 307/6 BC  IG II² 1491, 30 f. (cf. APF 9461) ([Λυσιθεί?]δης: f. Πυθόδωρος)

—Oinoe: (10) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 54 (s. Λυσίμαχος)

—Rhamnous: (11) iv BC  SEMA 859 (IRhamnous 298) (f. Λυσικλῆς, Λύσανδρος)

—Thria: (12) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 65 c (PA 9394)

Athens?: (13) c. 262/1 BC  IG II³ (1) 1010, 91

Λυσίθεος

Athens: (1) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 140 f. no. 1, 12 (Λ̣υσίθ[εος]?, Λ̣υσιθ[είδης]?); (2) c. 475-450 BC  IG I³ 1401 (PA 9397); (3) 465/4 BC  Develin, AO p. 71 (PA 9398) (archon epon.); (4) v/iv BC  Lys. fr. lxxxv (PA 9400); (5) 394-384 BC  Lys. x 1; Lys. x 12 (PA 9399 = 7214); (6) m. iv BC  IG II³ (4) 705, 3 + PAA 11 p. 261 ([Λ]υ̣σίθεος - PAA); (7) 322 BC  IG II² 1632, 333 (PA/APF 9401); (8) 162-160 BC  ID 1408 A II, 39; 1441 A I, 63; 1450 A, 46; (9) ii AD  IG II² 3755 + SEG XXX 153 ([Λυσ]ίθεος)

—Acharnai: (10) s. iv BC  IG II² 5815 (PA 9404) (f. Λυσιππίδης)

—Anagyrous: (11) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 20 ([Λ]υσίθεος)

—Aphidna: (12) 304/3 BC   Ag. XV 59, 17; 61, 225 (I f. Λυσίθεος II); (13) ~ Ag. XV 59, 17; 61, 255 (Λυσί̣[θ]ε̣ος: II s. Λυσίθεος I)

—Cholargos: (14) m. iv BC  IG II² 1622, 686 (PA/APF 9409)

—Euonymon: (15) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 24 (I ?f. Λυσιμένης); (16) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 97 ([Λυσίθ]εος: II s. Λυσιμένης)

—Ikarion: (17) 304/3 BC  Ag. XV 61, 48 (f. Σώστρατος)

—Kephale: (18) 305/4 BC  Ag. XV 58, 58 ([Λυ]σίθεος: f. Λυσικράτης)

—Lamptrai: (19) 336/5 BC  Ag. XV 42, 58

—Pallene: (20) 335/4 BC  Ag. XV 43, 221 (f. Λυσίδημος)

—Rhamnous: (21) m. iii BC  IRhamnous 16 (f. [--]ης); (22) c. 235/4 BC  IRhamnous 17, 47 (s. Διοκλῆς)

—Skambonidai: (23) iv BC  SEMA 609

—Teithras: (24) m. iv BC   IG II² 1596, 4 (cf. PA 9406) (I f. Λυσίθεος II); (25) ~ IG II² 1596, 4 (PA 9406) (II s. Λυσίθεος I)

—Thymaitadai: (26) 407-382 BC  IG I³ 377, 6, 18, 22, 24 etc.; IG II² 1930, 12 (PA/APF 9405)

—Trikorynthos: (27) 354/3 or 344/3 BC  IG II² 1532 = Aleshire, Asklepieion Inv. I, 19 f. (= PA 9402); IG II³ (4) 685; 686 (cf. PA 9407); (28) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 2; 916, 3 (cf. PA 9407) (f. Θεόδωρος); (29) ii-i BC  Ag. XVII 320 ([Λ]υσίθεος); (30) 170-150 BC  IG II² 1934, 12; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 9408) (s. Θεόδωρος)

—Trikorynthos?: (31) 178/7 BC  FD III (2) 20, 4, 15 (deme - S.G.B.)

—tribe Akamantis: (32) 394/3 BC  IG II² 5222, 1 (PA 9403)

—tribe Antiochis: (33) 409 BC  IG I³ 1191, 331

Athens?: (34) v/iv BC  Lys. fr. lxxiv; (35) ?iv BC  SEMA 2115 (?s. Π̣ο̣τ̣[--])

Λυσίκλεια

Athens:

—Koile: (1) inc. IG II² 6491 ([Λυ]σίκλεια: d. Λυσικλῆς)

Λυσικλείδης

Athens: (1) c. 425-400 BC  IG I³ 1021 = IRhamnous 88 (PA 9411) (s. Ἐπανδρίδης); (2) m. iv BC  IG II² 1613, 190; 1617, 142; 1621, 50; 1623, 43 f., 56, 245, 325; 1627, 212 f., 221; 1629, 493; 1631, 164, 459, 584 (PA 9410)

—Eroiadai (Hippothontid): (3) 303/2 BC  Ag. XV 62, 263 (s. Στρατ(--))

—Halai (Aixonides): (4) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 9 (PA 9413) (Λυσικλε[ίδης])

—Hybadai: (5) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 9 (PA 9415) (f. Φανίας)

—Ikarion: (6) m. iv BC  IG XII (6) 262, 71

—Rhamnous: (7) s. iv BC  SEMA 864, 1-3; 865 (IRhamnous 303-4) (s. Λυσικλῆς, f. Μνησικράτεια, Λύσιππος); (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 278 (s. Λυσικλῆς); (9) m. iii BC  IRhamnous 28, 8 ([Λυσικ]λείδης: s. Νικόστρατος); (10) 228/7 BC  IG II² 1706, 9 (PA 9414); (11) ii BC  SEMA 864, 3 (IRhamnous 303) (s. Λυσικλῆς)

—Sphettos: (12) f. iv BC  IG II² 7522

—tribe Erechtheis: (13) 459 BC  IG I³ 1147, 48 (PA 9412) (-δς)

Athens?: (14) f. iv BC  SEMA 3232 ([Λυσ?]ικλείδης: ?s. Λυσίστρατος); (15) s. iv BC  Din. fr. lxxiii

Λυσικλῆς

Athens: (1) vi/v BC  Ag. XXI C 7 = CAVI 578; (2) c. 510 BC  CAVI 814; 5620; 7102; cf. ARV² p. 1597 (PA 9416) (-κλς: kalos); (3) f. v BC  IG I³ 1146, 58 (Λυσ(ι)κλς); (4) s. v BC  PA/APF 9417; RE (2) (f. Πορίστης); (5) c. 432 BC  IG I³ 130, 3 (Λυσ[ι]κλς); (6) 407/6 BC  IG I³ 115, 2, 5 (PA 9418) (-κλς: s. Ε[--]); (7) m. iv BC  IG II² 1611, 286, 311; 1612, 118; 1613, 119; 1618, 98; 1622, 201; 1629, 768 f., 849; 1631, 131, 146, 204, 349 f., 535, 546; 1632, 149 f. (PA 9421); (8) 338/7 BC  D.S. xvi 85. 2; D.S. xvi 88. 1; Plu., Mor. 843d (PA 9422); (9) 331/0 BC  Lycurg., Leocr. 23 (PA 9424); (10) c. 330-300 BC  SEG XLVII 1568, 4 (s. Λυσικράτης); (11) 324/3 BC  IG II² 1257 B, 4 (PA 9426) (s. Εἰρήνιππος); (12) f. iii BC  D.L. iv 22 (PA 9425); (13) m. iii BC  Ergon 1993, pp. 7-9; (14) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 222 nos. 338²; 339²; 340; 341¹; (15) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 8 (s. Ἀπολλώνιος); (16) c. 189/8 BC  IG IX (1)² (1) 4 b, 4 (s. Φαῖδρος); (17) iv AD  Alciphr. iii 62 (fict.); (18) f. v AD  IG II² 4008 = 13282, 2, 10 (-κλέης: f. Δέξιππος)

—Acharnai: (19) s. iv BC  IG II² 5812; SEG LVIII 265, 4 (PA/APF 9431) (s. Εὐξίθεος)

—Athmonon: (20) s. iv BC  IG II² 5338 (f. Ἡδεῖα); (21) c. 341-314 BC  IG II² 1623, 16; 1628, 421; 1629, 942; 2744 = Finley, SLC p. 139 no. 76, 5 f. (PA/APF 9430) (s. Λύσιππος)

—Bate: (22) 416/15 BC  IG I³ 306, 24; 307, 43; 308, 67; 330, 18; 331, 32; 332, 49; 370, 37 (PA/APF 9432) (-κλς: s. Δρακοντίδης)

—Erchia: (23) s. iv BC  Plu., Mor. 839d (PA/APF 9433) (s. Ἀφαρεύς, Λύσιον)

—Gargettos: (24) f. ii BC  IG II² 1130 = IC 2 p. 313 no. 3, 2, 11 (s. Καλλίας)

—Hybadai: (25) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 67 (f. [--]ς)

—Kephale: (26) m. iv BC  Ag. XIX P 20, 45 f.?; XIX P 26, 243 f., 249 f. (f. Λυσανίας); (27) 304/3 BC  Ag. XV 61, 94 (f. Ἀρχεπτόλεμος); (28) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 39 (PA 10551) (Λυσικλῆς - IG, Ναυσικλῆς - priores: s. Ἀπολλόδωρος)

—Koile: (29) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 41 (PA 9434) (f. Πολυκλῆς); (30) inc. IG II² 6491 ([Λυ]σικλῆς: f. Λυσίκλεια)

—Kolonos: (31) f. iv BC  IG II³ (4) 1217 ([Λ]υσικλῆς: f. Λυσικράτης); (32) 265/4 BC   IG II³ (1) 921, 68 (cf. PA 9435) (I f. Λυσικλῆς II); (33) ~ IG II³ (1) 921, 68 (PA 9435) (Λυσικ̣[λ]ῆς: II s. Λυσικλῆς I)

—Kydantidai: (34) m. iv BC  IG II² 1597, 4; SEG XXXIV 157, [16]; XLVII 1568, 3 (PA/APF 9436) (f. Νικοκλῆς)

—Lakiadai: (35) 333/2 BC  ID 104-31 = IEleusis 167, 4

—Lamptrai: (36) c. 500-480 BC  Hdt. viii 21; Th. i 91. 3; cf. Ag. XXV 124-7; AM 106 (1991) p. 148 (cf. APF 20) (f. Ἁβρώνιχος); (37) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 34 ([Λ]υσ[ικ]λ̣ῆ̣ς)

—Leukonoion: (38) s. iv BC  IG II² 1631, 530 f., 549, 580, 585?; SEG XXV 177, 23 (PA/APF 9437) (s. Λυσιάδης)

—Oe: (39) 323/2 BC  IG II³ (4) 466, 1 (PA/APF 9438) (s. Βίοττος)

—Philaidai: (40) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 4 (PA 9441) ([Λ]υσικλῆς: s. Θρασυμένης)

—Pithos: (41) m. iv BC  IG II² 2385, 100 (PA 9439) (f. Ἀριστογένης)

—Rhamnous: (42) iv BC  SEMA 859 (IRhamnous 298) (s. Λυσιθείδης); (43) s. iv BC   Ag. XV 62, 278 (f. Λυσικλείδης); (44) ~ SEMA 864, 4; 865 (IRhamnous 303-4) (f. Λυσικλείδης)

—Sypalettos: (45) m. iv BC  IG II² 2385, 92; Aleshire, Asklepieion p. 318 (deme) (PA 9428) (s. Ἀντίπατρος); (46) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 37 ([Λ]υσικλῆς: s. Ζήλαρχος); (47) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 95, 99 (cf. PA 9440); (48) c. 258-244 BC  IG II³ (1) 986, [33]; 1008, 16; 1016, 20, 93; 1031, 5; 1062, 6 f. (cf. PA 9440) (s. Ἀντίπατρος)

—tribe Akamantis: (49) c. 411 BC  IG I³ 1186, 27 (PA 9419) (-κλς)

—tribe Erechtheis: (50) 459 BC  IG I³ 1147, 75 (PA 9427) (Λυ[σ]ικλς)

—tribe Pandionis: (51) ?447 BC  IG I³ 1162, 17 (PA 9429) (-κλς)

Athens?: (52) 440-430 BC  BCH 114 (1990) p. 344 fig. 18 = CAVI 4121; (53) ?iii BC   CIA App. 9, 11 (Λ[υ]σικλῆς); (54) ~ CIA App. 21, 5 (Λ[υσι]κλῆς)

Λυσικράτης

Athens: (1) 453/2 BC  Develin, AO p. 77 (PA 9442) (archon epon.); (2) s. v BC  Ar., Av. 513 and Schol. (PA 9443); (3) f. iv BC  Robert, Coll. Froehner 11, 30; (4) ?iv-iii BC  IG XII (2) 307 (PA 9447) (f. Ἀμεινίας); (5) 362/1 BC  IG V (2) 1, 5 (PA 9448) (f. Φύλαρχος); (6) m. iv BC   IG II² 1609, 94; 1612, 111; 1613, 164; 1614, 28; 1621, 67; 1622, 722; 1623, 274 f.; 1627, 198; 1628, 5; 1629, 514; 1632, 55, 315 (PA 9444); (7) ~ IG II² 12530; (8) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 19 (Λυσικρά[τη]ς); (9) s. iv BC  Din. fr. li (PA 9445); (10) c. 330 BC  Ag. XIX P 15, 11; (11) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 4 (PA 9453) (Λυ[σι]κράτης: ?s. Ἐ[--]); (12) c. 330-300 BC  SEG XLVII 1568, 4 (Λυσικρά[της]: f. Λυσικλῆς); (13) 326/5 BC  IG II² 1628, 23 (PA/APF 9446); (14) ii-i BC  IG II² 5522 a = SEG LXVI 187

—Acharnai: (15) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 60

—Agryle: (16) 304/3 BC  Ag. XV 60, 2; 61, 28

—Anagyrous: (17) hell. IG II² 5632 (PA 9449) (s. Φιλοκράτης)

—Aphidna: (18) c. 330-325 BC  IG II² 1596, 9 (= PA 9452); Lambert, Rationes F13 A, 9 (demotic) (s. Λυσίμαχος)

—Atene: (19) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 127; IG II² 1927, [181]? (PA 9451) (s. Λυσανίας)

—Cholleidai: (20) 324/3 BC  IOrop 353 A, 26 (Λυσικρ[ά]της: f. Λυσίστρατος)

—Eitea (Akamantid): (21) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 49 (PA 9454) (Λυ[σ]ικράτης: s. Φορμίων)

—Epikephisia: (22) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 7 (PA 9455) (f. Εὐκράτης)

—Erchia: (23) f. iv BC  IG II² 6125; IG II³ (4) 76, 6 (PA 9457) (f. Κυδίας); (24) iii BC  SEMA 236 (Λυσ[ικ]ράτης: f. Φιλόστρατος); (25) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 35 f. (PA 9458 = 9459) (s. Εὐφίλητος I, f. Εὐφίλητος II)

—Erikeia: (26) ii-i BC  IG II² 6069 (PA 9456) (s. Θεογένης)

—Gargettos: (27) m. iv BC  IG II² 5937 a (p. 880)

—Kedoi: (28) m. iv BC  IG XII (6) 262, 35

—Kephale: (29) 305/4 BC  Ag. XV 58, 58 (s. Λυσίθεος); (30) c. 119-95 BC  IG II² 1008, 38, 83, 132 (cf. SEG XXIX 122); IG II² 2452, 16 (PA 9460) (s. Κλειτόμαχος)

—Kikynna: (31) c. 375-330 BC  IG II³ (1) 898, 50; IG II² 1629, 45 f.; IG II³ (4) 460, 1; Ag. XIX P 13, 47 (PA/APF 9461) (s. Λυσιθείδης I, f. Λυσιθείδης II)

—Kolonos: (32) f. iv BC  IG II³ (4) 1217 (s. Λυσικλῆς); (33) 304/3 BC  Ag. XV 61, 211

—Konthyle: (34) iv BC  Ag. XVII 191 (PA 9462) (f. Βιτιάς)

—Kytheros: (35) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 112 (PA 9463) (f. Ἱεροκλῆς)

—Marathon: (36) c. 330 BC  IG II² 1927, 141 (PA 9464) (s. Λυσίμαχος)

—Melite: (37) c. 304 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 6; IG II² 506, 1 (PA/APF 9450) (s. Λυσίστρατος)

—Oe: (38) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 54

—Oinoe: (39) 356/5 BC  IG II² 127, 36 (PA 9465)

—Oion (Kerameikon): (40) s. i BC  IG II² 2461, 8 (PA 9466) ([Λυ]σικράτης: s. Ἐπικράτης)

—Pelekes: (41) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 15 (s. Ἀριστίων)

—Phrearrhioi: (42) m. iv BC  Ag. XV 23, 6; IG II² 1524, 176 f.? (PA 9468) (f. Λυσανίας)

—Probalinthos: (43) ?hell. IG II² 7301 (PA 9467) ([Λυ]σικράτης)

—Trikorynthos?: (44) 303/2 BC  Ag. XV 62, 271 (Λυσικράτ(ης): f. Φιλοκράτης)

—Xypete: (45) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 114 (s. Χιωνίδης)

—tribe Oineis: (46) 335/4 BC  Ag. XV 43, 145 (f. Μνησικράτης)

Athens?: (47) 419/18 BC  IG II² 2319, 79 (Stephanis 1580); (48) f. iv BC  IG II² 11996; (49) 392 BC  Ar., Ec. 630; Ar., Ec. 736; (50) imp. IG II² 11995

Λυσίκριτος

Athens: (1) c. 360 BC  CEG II 874, 2 (PA 9469)

Λυσίλεως

Athens: (1) iv BC   IG II² 11997 ([Λ]υσίλεως); (2) ~ IG II² 12202 = 12853 (cf. Peek, AG 1 p. 34 no. 128)

Λύσιλλα

Athens: (1) c. 500-475 BC  IG I³ 547; (2) 411 BC  Ar., Th. 375 (fict.); (3) iv BC  SEG LIII 224 = LVII 291; cf. SEG LXV 173 (Λυσιμά(χη) - SEG LXV 173); (4) m. iv BC  IG II² 12736; (5) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 123; 1524, 138; 1525, 11; cf. Linders, Studies Artemis p. 59 (d. [--]η̣μ̣ος); (6) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 100 (Λύ[σιλ]λα - IG, Λυ̣[σί]δη - Aleshire)

—Myrrhinous: (7) f. iv BC  IG II² 6897

Athens?: (8) s. iv BC  IG II² 11998

Athens*: (9) s. vi BC  Immerwahr, Script 412 = CAVI 6127 (-σιλα: het.); (10) 423 BC  Ar., Nu. 684 and Schol. (het.)

Λυσιμάχη

Athens: (1) 421 BC  Ar., Pax 992 (fict.); (2) iv BC  Plu., Mor. 534c; (3) 398/7 BC  IG II² 1388, 56; 1393, 35; 1400, 55; 1401, 40; 1407, 36 (cf. APF p. 170) (m. Τηλέμαχος); (4) m. iv BC   IG II³ (4) 700, 4 (PA 9471) (?m. Δηλοφάνης (Cholargos)); (5) ~ IG II² 11844 = CAT 2.866; SEMA 2117; (6) m. iv BC  IG II² 12001; (7) s. iv BC  SEG LIX 279 (Λυσιμ[ά]χη: m. Κορία (Athens, Halai)); (8) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 204

—Atene: (9) s. iv BC  SEMA 124 (d. Διονυσόδωρος)

—Bate: (10) f. iv BC  Plin., HN xxxiv 76; Paus. i 27. 4; IG II² 3453 = CEG II 757; cf. SEG LXII 99 (PA/APF 9470) (d. Δρακοντίδης, m. [--]ῆς (Phlya)); (11) iv/iii BC  IG II² [3455]; 3464, 3; cf. Paus. i 27. 4 (cf. APF 4549) (Λυσ[ιμάχ]η: d. Λυσίστρατος)

—Kephale: (12) m. iv BC  IG II² 6361 (PA 9473) (d. Εὐθυκλῆς)

—Kephisia: (13) s. iv BC  SEMA 623 (Λυσιμ[ά]χη: d. Κηφισοκλῆς)

—Kolonos: (14) hell. SEG L 829 XI, 1 f. (d. Χαρίσανδρος)

—Lakiadai: (15) c. 375 BC  SEMA 491 (d. Δεινίας)

—Phrearrhioi: (16) m. iv BC  IG II² 7807 = AIUK 11 (2020) no. 13 (PA 9474) (d. Τιμογείτων); (17) s. iv BC  SEMA 700, 4 (d. Θεόφιλος)

—Phrearrhioi?: (18) f. iv BC  IG II² 11144 (PA 9470a)

—Rhamnous?: (19) ?iv-iii BC  SEMA 860 (IRhamnous 299)

—Skambonidai: (20) m. iv BC  IG II² 7395 = 11207 (?d. Δόκιμος, Νικίππη)

—Thorikos: (21) iv BC  IG II² 6228; cf. AM 67 (1942) p. 175 no. 368 a (PA 9472) (ΛUΣΙΜΑΧΗΑΙΛΓΝΟU - lap. IG, Λυσιμάχη Αἰλίνου - Froehner)

Athens?: (22) f. iv BC  SEMA 2116 (Λυ̣[σι]μάχη); (23) c. 380-360 BC  IG II² 11999/12000 (cf. SEG XXVIII 334); (24) 332/1 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 72 (Λυσιμ[ά]χ[η]); (25) ii AD  Ag. XVII 899 (Λυ[σ]ι̣μάχη: m. Εὐκλῆς)

Foreign Residents:

    Ionia?, Magnesia: (26) ii BC  IG II² 9244 (LGPN V.A (2)) (Λυσιμά[χη]: d. Λυσίμαχος)

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (27) c. 1-10 AD  IG II² 9200 (LGPN III.B s.v. Λυσιμάχα (3)) (d. Λυσίμαχος)

Λυσιμαχίδας

Athens?: (1) m. iv BC  SEG XIX 175, 13

Λυσιμαχίδης

Athens: (1) 445/4 BC  Develin, AO p. 85 (PA 9475) (archon epon.); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 7 (PA 9476) (-δς); (3) iv BC  SEMA 2118; (4) m. iv BC  SEG XIX 174, 18 (Λυσι[μα]χί[δης]: f. Λυσίμαχος); (5) s. iv BC  IG II³ (4) 1025 (PA 9477b); (6) ?s. iii BC  Paus. x 18. 1 (PA 9477) (f. Καλλίας); (7) 208/7 BC  IRhamnous 51, 5 f. ([Λυσι?]μ̣αχίδης: archon epon.); (8) i BC-i AD  FGrH 366; RE (3)

—Acharnai: (9) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 75 (cf. APF 9480) (Λυσι[μαχίδ]η̣ς̣?); (10) s. iv BC  IG II² 5813 (PA 9481) (s. Λυσίμαχος); (11) 345/4 BC  ID 104-24, 17 (Λ̣[υσι]μαχ̣ί̣δης: f. Προξενίδης); (12) 339/8 BC  Develin, AO pp. 340 f.; IG II³ (4) 905 (PA/APF 9480) (s. Λυσίμαχος: archon epon.)

—Acharnai?: (13) iv BC  IG II² 12002; cf. APF 9480 (PA 9477a)

—Anaphlystos: (14) 281/0 BC  Ag. XV 72, 240 ([Λυσιμα?]χίδης: s. Λυσίμαχος)

—Athmonon?: (15) f. iv BC  SEG XXIV 197, 29 (s. Καλλίας)

—Hagnous: (16) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 407 (= PA 9478); IG XII (8) 668, 3

—Halai (Araphenides): (17) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 49 (PA 9479) (s. Λυσίπολις)

—Keiriadai: (18) c. 228-222 BC  FD III (2) 79, 2; IG II² 2799, 2; cf. CID IV 216-18 (f. Ἀριστοτέλης)

—Peiraieus: (19) s. iv BC  IG II² 1252, 5 f.; CIA App. 95 b, 20 (PA 9482) (s. Φιλῖνος)

—Phrearrhioi: (20) iii BC  IG II² 7724 (PA 9483) (s. Πατροκλείδης)

—Sphettos: (21) c. 120-169 AD   IG II² 2029, 9; Ag. XV 373, 10 (I f. Λυσιμαχίδης II); (22) ~ IG II² 2029, 9; Ag. XV 359, 11; 371, 26; 373, 10, 23 (II s. Λυσιμαχίδης I, f. Λυσιμαχίδης III, Καλλιγένης); (23) c. 168-181 AD  Ag. XV 359, 11; 373, 23 (III s. Λυσιμαχίδης II)

Athens?: (24) ?iv BC  SEMA 2119 (Λυσιμαχίδ[ης])

Λυσίμαχος

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 510, 4 (Λυσίμαχ[ος]?); (2) v BC  IG I³ 1326; cf. APF 1695 III (PA 9506); (3) m. v BC  Suda s.v. Κ 213 (PA 9484) (f. Καλλίας); (4) c. 411 BC   IG I³ 1190, 112 (PA 9485); (5) ~ IG I³ 1190, 81 (Λυσίμα[χος]?); (6) 405 BC  IG I³ 1032, 397 (Λυσίμαχ[ος]?); (7) 404/3 BC  X., HG ii 4. 8; X., HG ii 4. 26 (PA 9486); (8) 399 BC  Isoc. xviii 7 (PA 9489); (9) iv BC  Arist., Ath. 45. 1 (PA 9490); (10) ?iv BC  SEG LVI 290 = LVII 260 (Λ[υσί]μαχος: f. Φιλίππη); (11) c. 392 BC  Lys. iii 11 f. (PA 9487); (12) c. 360-355 BC  Plu., Mor. 839c; Isoc. xv 14 etc. (PA 9488); (13) m. iv BC  SEG XIX 174, 18 ([Λυσίμ]αχος: s. Λυσιμαχίδης); (14) s. iv BC  Plu., Arist. 27. 3 (PA 9491); (15) 346/5 BC  Ag. XIX P 19, 3 (Λ[υ]σίμαχος: f. Θρασυμήδης); (16) 286/5 BC  IG II³ (1) 863, 7 f. (PA 9498) ([Λ]υσίμαχος: f. Λυσίας); (17) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 222 nos. 342-3; (18) iii/ii BC  IOrop 114, 1 (PA 9492) (f. Δεινιάδης); (19) 106/5 BC   FD III (2) 4 = BCH 99 (1975) pp. 196 f., 16 (s. Ἀθήναιος); (20) ~ FD III (2) 25, 6 (f. Θεόφιλος); (21) c. 100 BC  IG II² 7691 ([Λυ]σίμαχος: s. (nat.) [--]ίου (gen.), s. (ad.) Ἀπολλόδωρος); (22) 98/7 BC  FD III (2) 26, 9 f.; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 43 (f. Λυσίας, Θεόδωρος); (23) 92/1 BC  Thompson, New Style Coinage 1060-6 (Λυσίμαχ(ος)?); (24) m. i AD  IG II² 1736 + Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff., 9 (cf. SEG XXV 188); (25) i/ii AD  IG II² 3998 + Follet, Athènes p. 184, 1 (s. Κράτερος, Ἀλεξάνδρα); (26) ii-iii AD  IG II² 4002; (27) inc. IG II² 2591 (Λυσίμ[αχ]ο[ς]?)

—Acharnai: (28) m. iv BC  IG II³ (4) 905 (PA/APF 9510) (f. Λυσιμαχίδης); (29) s. iv BC   IG II² 5813 (PA 9511) (f. Λυσιμαχίδης); (30) ~ SEMA 150 ([Λ]υσίμαχος); (31) 347/6 BC  IG II³ (1) 298, 5; 299, 3 (PA 9512) (s. Σωσίδημος); (32) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 28, 97 f.; (33) 159/8 BC  ID 2589, 14 (s. Δημήτριος)

—Acharnai?: (34) iv BC  IG II² 12002; cf. APF 9480 (PA 9492a)

—Agryle: (35) f. iv BC  IG II³ (4) 1360, 2 f. (PA 9500) (s. Λυσιθείδης)

—Aigilia: (36) 343-340 BC  [D.] lix 123 (PA 9501) (s. Λύσιππος)

—Aithalidai: (37) 304/3 BC  Ag. XV 61, 76 (PA 9502) (s. Θουκλείδης)

—Alopeke: (38) vi BC  Ag. XXV 21-88; AM 106 (1991) p. 149; SEG L 105; + PA/APF 9504 (I f. Ἀριστείδης I); (39) v BC  PA/APF 9505 (II s. Ἀριστείδης I, f. Ἀριστείδης II); (40) iv BC  SBBerlAk 1934, p. 1037 no. 15 a, 5 (cf. APF 1695 IV)

—Anaphlystos: (41) c. 321 BC  Ag. XV 55, 9 (PA 9494); (42) 281/0 BC  Ag. XV 72, 240 ([Λ]υ[σ]ίμαχος: f. Λυσιμαχίδης)

—Ankyle: (43) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 27; (44) s. iv BC  IG II³ (4) 223, 29; IOrop 341, 4 (PA 9499) (f. Πραξίας); (45) 125/4 BC  ID 2589, 52 (Λ(υ)σίμαχος: s. Διόδωρος); (46) c. 100 BC  ID 2608, 12; cf. 2329 ((Λ)υσί(μα)χος: s. Ἀγαθοκλῆς)

—Aphidna: (47) iv BC  IG II² 11293, 2 (PA/APF 9509a) (Λυσίμαχ[ος]: f. Ἀρισταίχμη); (48) m. iv BC  IG II² 1596, 9 (= PA 9509); Lambert, Rationes F13 A, 9 (demotic) (f. Λυσικράτης); (49) 176-173 BC  IG II³ (1) 1320, 9; 1321, [10], 77 (cf. APF 8157 IV) (s. Ἀριστοκράτης); (50) i-ii AD  IG II² 5726 (f. Ἀριστοκράτης)

—Apollonieis: (51) 157/6 BC  SEG XLVII 1218, 6 (f. Νεανδρίδης)

—Athmonon: (52) 281/0 BC  Ag. XV 72, 88 + SEG XXXVI 217 (Λυσίμ̣[αχος]?, Λυσιμ̣[αχίδης]?: f. Ἀριστόφιλος); (53) 266/5 BC  SEG LI 144, 4

—Azenia: (54) m. i BC  Ag. XV 278, 26 (s. Πολύκριτος); (55) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 33; (56) 139/40 AD  IG II² 2044, 75 (s. Εὐμένης I, f. Εὐμένης II)

—Cholleidai: (57) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 19 (Λυ[σ]ίμα[χος]?: f. Ἀθηνόδωρος)

—Eitea: (58) ii BC  IG II² 7851 a + Peek, AG 1 p. 19 no. 57 ([Λ]υσίμαχος: f. Τιμώ)

—Eleusis: (59) hell. IG II² 6040 (PA 9513) (f. Λυσίστρατος)

—Erchia: (60) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 95 (Λυσ[ίμ]α̣[χος]: s. [...]ικλῆς)

—Euonymon: (61) hell. SEG L 829 XXIV, 1 (f. Ἱεροκλῆς)

—Euonymon?: (62) f. iv BC  IG II² 1952, 7; cf. Mnem. Suppl. 145 (1995) p. 358 no. 889 (deme) (PA 9495) (f. [--]ης)

—Halai: (63) 131/0 BC  Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 36, 47 f. (PA 9503) (s. Ἀθη[--])

—Halimous: (64) i BC-i AD  IG II² 5544 (Λυσίμαχ[ος])

—Hamaxanteia: (65) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 102 (PA 9508) ([Λ]υσίμαχος: f. Δημήτριος)

—Hermos: (66) c. 310-282 BC  IG II² 493, 11 f.; IG II³ (1) 879, 7 f.; 880, 8; Ag. XV 58, 96; 61, 3; CID II 119, 29; 122 I, 11 (PA 9514) (f. Καλλίας)

—Hestiaia: (67) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 51; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 9515) (f. Ἀριστείδης); (68) i BC  IG II² 6137/8 = AIUK 4.6 (2022) no. 63 (f. Ἀριστείδης); (69) c. 97-93 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 233; ID 1878 b, 4; 2616 I, 3 (s. Ἀριστείδης I, f. Ἀριστείδης II, Νικοστράτη)

—Ikarion: (70) m. iv BC  IG II³ (4) 1368, 8 (PA 9516) (f. Ὀλύμπιχος)

—Ikarion?: (71) ?iv BC  AM 67 (1942) p. 52 no. 80 (or Steiria: [Λ]υ̣σίμ[α]χ̣[ος])

—Kedoi: (72) 421/0 BC  IG I³ 472, 9

—Kephale: (73) 304/3 BC  Ag. XV 61, 101 ([Λυ]σίμ̣αχος: s. Ἱπποκράτης); (74) 303/2 BC  Ag. XV 62, 90 ([Λ]υσίμαχος: s. Πολυκράτης)

—Kephisia: (75) ?iv BC  SEMA 311 (f. [--]λῆς); (76) ii BC  IG II² 6426 (PA 9517) (f. Μάμμαρον); (77) c. 30 BC  Ag. XV 286, 11 (s. Ε[--])

—Kolonai: (78) 399/8 BC  IG II² 13, 2, 5 (PA 9518)

—Kydathenaion: (79) f. ii AD  IG II² 2019, 13 (f. Κάλλων); (80) ii AD  IG II³ (4) 185, 3 ([Λυσ?]ίμαχος: f. Καλλίας)

—Lamptrai: (81) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 25 (PA 9519); (82) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 97 (PA 9520) ([Λ]υσίμαχος: s. Ἄρχων)

—Leukonoion: (83) inc. IG II² 6732 (f. Εὐχαρίδης)

—Marathon: (84) c. 330 BC  IG II² 1927, 142 (PA 9521) (f. Λυσικράτης); (85) 144/3 BC  ID 2593, 32, 55; (86) i AD  IG II² 7490 (PA 9522) (f. Ἀντιοχίς); (87) i-ii AD  SEMA 414 (s. Ἡρακλεόδωρος); (88) c. 38-48 AD  IG IV (1)² 84, 2 (f. Ἀρχέλαος); (89) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 23; Follet, Athènes p. 222 (deme) (s. Εὔκαρπος I); (90) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 102 (s. Ἀλέξανδρος)

—Myrrhinous: (91) 436/5 BC  Develin, AO p. 95 (PA 9523) (archon epon.); (92) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 27 (PA 9524) (s. Λυσιμένης)

—Oa: (93) inc. IG II² 2583 (Λυσίμ[α]χος)

—Oinoe: (94) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 54 (Λυσίμ̣[αχος]?: f. Λυσιθείδης); (95) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 81 ([Λ]υσίμαχος)

—Paiania: (96) 109/8 BC  SEG XVI 452, 10; ID 2065 + SEG XVI 453, 6 ([Λυσ]ίμαχος)

—Peiraieus: (97) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 101 f. (f. Παυσίστρατος)

—Pergase: (98) 304/3 BC  Ag. XV 60, 7; 61, 33 (s. Λυσ[--])

—Phaleron?: (99) 281/0 BC  Ag. XV 72, 190 ([Λυ?]σίμαχ[ος]: s. Π̣υ̣θ[--])

—Philaidai: (100) 128/7 BC  SEG XV 104, 153; FD III (2) 24, 25 (s. Φιλόξενος)

—Phlya: (101) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 106 (PA 9531) (f. Ἀσκληπιάδης); (102) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 30 (Αἴλ. Λυσίμαχος)

—Pithos: (103) 356/5 BC  IG II² 127, 1; 128, 5 f.; 214 + SEG XXIV 88, 2 f. (Λυσίμαχ[ος]: f. Λυσίας); (104) 150/1 AD  IG II² 2065, 109 ([Λυ]σίμαχος: I f. Λυσίμαχος II); (105) ~ ([Λυ]σίμαχος: II s. Λυσίμαχος I)

—Prospalta: (106) 299/8 BC  IG II³ (1) 844, 8 (PA 9525) (s. Ναυσίστρατος)

—Rhamnous: (107) m. iv BC  IRhamnous 196; 243, 3, 5 (SEMA 804); IRhamnous 244 (SEMA 805) (I s. Διογείτων, Ἁβρώ, f. Λυσίστρατος); (108) 303/2 BC  Ag. XV 62, 280; SEMA 804, 7 (IRhamnous 243) (II s. Λυσίστρατος)

—Skambonidai: (109) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 103 (Λ̣υ̣σ̣ίμαχος)

—Sounion: (110) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 IV, 89 (PA 9526) (I f. Λυσίμαχος II); (111) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 IV, 89 (PA 9493) ([Λ]υσίμαχος: II s. Λυσίμαχος I); (112) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 28 (f. Ἐπίγονος)

—Sphettos: (113) 281/0 BC  Ag. XV 72, 18 (PA 9529) (s. Θεόφαντος)

—Steiria: (114) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 38 (f. Καλλίμαχος)

—Sybridai: (115) ii BC  IG II² 7477; 7481 (PA 9527) (s. Φιλοκύδης, f. Φίλη)

—Sypalettos: (116) f. iv BC  Ag. XV 16, 7 (PA 9528)

—Thorikos: (117) iv BC  IG II² 6229 (s. Διονυσόδωρος)

—Trikorynthos: (118) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 157 (PA 9530)

—tribe Erechtheis: (119) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 23 ([Λ]υ̣σίμαχος)

—tribe Hippothontis: (120) c. 411 BC  IG I³ 1186, 62; (121) 138-127 BC  FD III (2) 11, 14; 24, 23; SEG XV 104, 222 (f. Ἀριστόνικος); (122) 128-122 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 136 (= PA 9496); FD III (2) 12, 13 (f. Ξενόδικος); (123) 240-253 AD  IG II² 2243, 165 ([Λυ]σίμαχος)

—tribe Leontis: (124) ?447 BC  IG I³ 1162, 60 (PA 9497); (125) c. 420 BC  City beneath the City 452, 29

—tribe Pandionis: (126) f. iv BC  IG II² 1952 + SEG XV 129, 48 ([Λ]υσίμαχ̣[ος]: s. Λύσανδρος)

Athens?: (127) m. iv BC  IG II² 11917 (PA 9490a) (Λυσίμαχ[ος]: f. Κροῖσος); (128) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 332-333 no. 7, 5 (Λυσίμ[αχος]?); (129) s. iv BC  Lycurg. fr. v no. 8 (Stephanis 1583); (130) iii-ii BC  IG II² 11003 (f. Γλαῦκον); (131) ii-i BC  IG II² 12003 (II s. Λυσίμαχος I); (132) ~ (I f. Λυσίμαχος II); (133) m. ii BC  IG II² 2323, 246 (Stephanis 1584); (134) c. 44 BC  SEG LIV 235, 12 (Λ[υσί]μαχος); (135) ?i AD  IG II² 2449, 10 (PA 9492b); (136) ii AD  IG II² 11745 (Λυσίμαχ[ος]: f. Ἰσίων); (137) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 50 (f. Ἀρτεμᾶς)

Athens*: (138) iii AD  IG II² 2147, 3 (I f. Λυσίμαχος II); (139) ~ (II s. Λυσίμαχος I: epeng.); (140) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 129 (f. Δωρόθεος); (141) inc. IG II² 12081 (f. Μένανδρος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (142) ii-iii AD  IG II² 9776/7 (LGPN V.B (38)) (f. Ἀγαθήμερος); (143) inc. IG II² 9751 (LGPN V.B (19)) (s. Θράσων)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (144) imp. IG II² 10422 (LGPN V.B (44)) (f. Ἑρμόδωρος)

    Egypt, Alexandria: (145) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 71 (Λυ[σί]μα[χ]ος: I f. Λυσίμαχος II); (146) ~ (Λυ[σί]μα[χ]ος: II s. Λυσίμαχος I)

    Herakleia: (147) i AD  IG II² 8748 (f. Νικόστρατος)

    Ionia?, Magnesia: (148) ii BC  IG II² 9244 (LGPN V.A (27)) (Λυσίμα[χος]: f. Λυσιμάχη)

    Mysia, Kyzikos: (149) imp. IG II² 9104 (LGPN V.A (35)) (s. Δημήτριος)

    Phoenicia, Tyre: (150) i-ii AD  IG II² 10470 (f. Καλλιόπη)

    Pontos, Sinope: (151) iii BC  IG II² 10317 (LGPN V.A (43)) (f. Βόηθος)

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (152) c. 1-10 AD  IG II² 9200 (LGPN III.B (40)) (f. Λυσιμάχη)

Λυσιμέδων

Athens:

—Poros: (1) 128/7 BC  FD III (2) 47, 13; SEG LX 158 (deme) (f. Πολυάρκης)

Λυσιμένης

Athens: (1) f. iv BC  Is. fr. ix no. 6 (PA/APF 9533) (f. Μενεκράτης); (2) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 709; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Λυσιμέν(ης))

—Euonymon: (3) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 97 (PA 9534) (?s. Λυσίθεος I, f. Λυσίθεος II)

—Hagnous: (4) 336/5 BC  Ag. XV 42, 318

—Hagnous?: (5) f. iv BC  SEG LVII 306

—Kephale: (6) s. iv BC   IG II² 6355, 1 (I f. Θεαίνετος); (7) ~ IG II² 6355, 3 (II s. Θεαίνετος, Χαιρεστράτη (Probalinthos))

—Myrrhinous: (8) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 27 (PA 9535) (f. Λυσίμαχος)

—Pallene: (9) i BC-i AD  IOrop 710 (f. Φίλιππος)

—Phrearrhioi: (10) f. iv BC  Is. iii 26; cf. Hesp. 41 (1972) pp. 274 ff. (PA 9532) (s. Σκύθης)

—Phyle: (11) iv BC  SEG LXV 154 (Λ̣υσιμ̣έν[ης]: f. Σωκράτης)

Λυσιμήδης

Athens?: (1) ?iv BC  CIA App. 117, 5 + PAA 11 p. 303 ([Λ]υ̣σιμή̣δη[ς]?); (2) iv/iii BC  CIA App. 55 b, 1; cf. ZPE 144 (2003) p. 130 (Λυ[σιμ]ήδης - CIA, Λυ[κομ]ήδης - Bayliss)

Λυσῖνος

Athens: (1) 360 BC  D. xxxvi 15 (PA 9536); (2) 342/1 BC  SEG XLIII 71; cf. Rhamnous 1 p. 30; (3) 272/1 BC  IG II² 1317 + SEG III 127, 1 f. ([Λυ?]σῖνος, [Τελε?]σῖνος)

—Acharnai: (4) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 44 f., [56] (Λυσῖ̣[νος])

—Athmonon: (5) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 98 (s. Κηφισοφῶν)

—Eiresidai: (6) s. iv BC  IG II³ (4) 721, 1; IvOl 169, 2 (PA 9539) (f. Ἀριστοφῶν)

—Lamptrai: (7) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 512 (PA 9540); (8) m. iii BC  Hesp. 3 (1934) p. 60 no. 49, 5 (f. Κηφισοφῶν)

—Peiraieus: (9) s. iv BC  IG II² 1598, 16 (PA 9541) ([Λ]υσῖνος)

—Sypalettos: (10) m. iv BC  IG II² 2385, 86 (PA 9538) (Λυσῖν[ος]: deme - S.G.B.)

—tribe Aiantis: (11) c. 411 BC  IG I³ 1186, 119

Athens?: (12) v/iv BC  IG II² 12004 (PA 9537a)

Λυσιξένη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12005

Λύσιον

Athens: (1) m. iv BC  Plu., Mor. 839d (PA/APF 9542) (m. Λυσικλῆς (Erchia))

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 12006 (d. Βότρυς)

Λυσίπολις

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 45

—Halai (Araphenides): (2) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 49 (PA 9543) (f. Λυσιμαχίδης)

Λυσίπονος

Athens:

—Paiania: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 81

—Trikorynthos: (2) 182/1 BC  IG II³ (1) 1296, 4 (PA 9544) ([Λ]υσίπονος)

Λυσίππη

Athens: (1) iv BC  IG II² 12007 (PA 9544a); (2) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 61; (3) ?iv/iii BC  IG II² 2766 = Finley, SLC p. 169 no. 174

—Aixone: (4) f. iv BC  IG II² 5416 (PA 9546) (d. Χοροκλῆς)

—Auridai: (5) f. ii BC  IG II² 2332, 13 (= PA 9545); IG II² 4031, 1; Habicht, Studien pp. 185 ff. (stemma) (d. Θρασυκλῆς)

—Cholleidai: (6) m. iv BC  IG II² 3829, 1 (PA/APF 9547) ([Λυ]σίππη: d. Ἀλκιβιάδης, m. Τιμοστράτη (Prospalta))

—Rhamnous: (7) c. 350-340 BC  SEMA 596 (d. Στράτιος)

—Rhamnous?: (8) s. iv BC  SEMA 832 (IRhamnous 271)

Λυσιππίδης

Athens: (1) c. 530-520 BC  CAVI 4258; 4292; 5803; cf. ABV p. 670 (PA 9548) (Λυσιπίδς: kalos)

—Acharnai: (2) s. iv BC  IG II² 5815 (PA 9550) (s. Λυσίθεος)

—Atene: (3) c. 330 BC  IG II² 1927, 183 (PA 9549) (s. Λυσίας)

—Eiresidai: (4) iv BC  SEMA 194 (s. Ἰάσων)

—Gargettos: (5) s. iv BC  IG II² 1471, [27]?; 1623, 305; 1628, 25 f., 123; 1629, 717 (PA/APF 9551) (s. Πασικλῆς)

—Kephisia: (6) c. 365-340 BC  IG II² 6421 (PA 9552) (f. Καλλίκλεια)

—Oion: (7) c. 375 BC  SEMA 491 (s. Λυσιάδης)

—Thorikos: (8) c. 400 BC  SEG XXXIV 107, 2

Λύσιππος

Athens: (1) c. 470-460 BC  IG I³ 838, 1 ([Λύ?]σιππος); (2) s. v BC  IGUR 216, 7; PCG 5 pp. 618 ff.; (3) v/iv BC  IG II² 11498 (f. Ἄρχιλλα); (4) 405 BC   IG I³ 1032, 458 (Λύσιπ(πος)?); (5) ~ IG I³ 1032, 203; (6) 354/3 BC  IG II² 1696, 17 (f. [--]μος); (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 222 nos. 334-5; (8) 110-105 BC  Thompson, New Style Coinage 713-15; 770-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Λύσιππ(ος))

—Acharnai: (9) i AD  IG II² 5814 (s. Ἐξαίνετος)

—Agryle: (10) m. iv BC  SEMA 14 (f. Ἀσώπιος); (11) 336/5 BC  Ag. XV 42, 17

—Aigilia: (12) 343-340 BC  [D.] lix 123 (PA 9558) (f. Λυσίμαχος)

—Aixone: (13) iv BC  IG II² 5848, 10 (PA 9559) (f. [..]ισινό[η])

—Athmonon: (14) m. iv BC   IG II² 1623, 17 (PA/APF 9555) (f. Λυσικλῆς); (15) ~ IG II² 2385, 61 (PA 9553) (s. Λυσίας); (16) 324/3 BC  IG II² 1203, 12 (PA/APF 9557) (Λύσιπ[πο]ς: s. Λυσίας); (17) ii BC  IG II² 5342 (PA 9556) (s. Διοφάνης)

—Cholargos: (18) iii BC  IG II³ (4) 536 (PA 9565) (s. Λυσίφιλος)

—Erikeia: (19) c. 200 BC  IG II³ (1) 1249, 12 (Λ̣ύσιπ̣[πος])

—Kerameis: (20) m. iv BC  IG II² 6329 (f. Λυσιάδης)

—Kettos: (21) c. 366-356 BC  IG II² 1609, 67; 1611, 343 (cf. PA/APF 9560); (22) 282/1 BC   SEG XLVI 167, 23 (I f. Λύσιππος II); (23) ~ SEG XXI 525, 30; SEG XLVI 167, 23 (II s. Λύσιππος I); (24) c. 280 BC   IG II³ (1) 930, 7 (I f. Λύσιππος II); (25) ~ IG II³ (1) 930, 7 (cf. PA/APF 9560) (Λύσι[π]πος: II s. Λύσιππος I)

—Krioa: (26) v BC  [D.] xliv 9 (PA/APF 9561) (f. Μνησιμάχη)

—Kydathenaion: (27) 304/3 BC  Ag. XV 61, 72 (PA 9562) (f. Ἡγήτωρ)

—Lamptrai: (28) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 215 f. (PA 9563) (f. Ἐπιχαρίδης); (29) f. ii AD  IG II² 2019, 31 + Wilson E.155a (deme) (s. Μούνιχος)

—Marathon: (30) 357/6 BC  Ag. XVI 53, 5 (Λύσιππ̣[ος]?)

—Oa: (31) 329/8 BC  IG II² 353, 8 + SEG LV 175 (Λ̣[ύ]σ[ι]ππος?)

—Oinoe (Aiantid): (32) 304/3 BC  Ag. XV 59, 29; [61, 272] (f. Λυσανίας)

—Paiania: (33) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 60 (Λύσ[ι]π[πος]: f. Φανόθεος); (34) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 9 (PA 9564) (s. Φιλῖνος)

—Phyle: (35) ii-i BC  IG II² 7758 (f. Θεοδότη)

—Rhamnous: (36) s. iv BC  SEMA 864, 2 (IRhamnous 303) (s. Λυσικλείδης I)

—tribe Erechtheis?: (37) c. 411 BC  SEG LII 60, 42

—tribe Oineis: (38) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 7 (PA 9554)

Athens?: (39) v/iv BC  IG II² 12004 (PA 9552a); (40) c. 360 BC  IG II² 12008 (PA 9552b) (Λύσι(ππ)ος: s. Λεπτίνης); (41) ?iv/iii BC  PAnt 15 (fict.); (42) ?iii BC  CIA App. 111, 1 (Λύσιπ(π)ος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (43) 87/8 AD  IG II² 1996, 181 (LGPN V.B (3)) (s. Ζῆθος)

Λυσιπτόλεμος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 223 (PA 9566)

Λυσίς

Foreign Residents:

    Epidauros: (1) m. iv BC  IG II² 8489 (LGPN III.A (1)) (d. Ἡρόδωρος)

    Sicily, Syracuse: (2) iv-iii BC  SEMA 1443 (LGPN III.A (2)) ([Λ]υσίς: d. Φιλικός)

Λῦσις

Athens: (1) s. v BC  Suda s.v. Μ 1460 (PA 9569) (f. Ἕρμιππος, Μυρτίλος); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 12 (PA 9568); (3) iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 162 ([Λ]ῦσις?, [Λ]υσίσ[τρατος]?: s. [Ἀ]πολλ̣[--]); (4) ~ CIA App. 103 b, 1 (s. Δωρόθεος); (5) iv AD  Alciphr. i 37 (fict.)

—Agryle: (6) m. iv BC  SEMA 14 (s. Ἀσώπιος)

—Aixone: (7) c. 510-490 BC  CAVI 1; 102; 141; 146; 165; 1888 (kalos); (8) f. v BC  ARV² pp. 1597-8; Paralipomena p. 507; Beazley Addenda p. 397; Pl., Ly. 205c (PA/APF 9567 = PA 9573) (I f. Δημοκράτης); (9) v/iv BC  Pl., Ly. passim; D.L. ii 29; SEMA 50; IG II² 7045, 5 (PA/APF 9574) (II s. Δημοκράτης, f. Τιμοκλείδης, Ἰσθμονίκη)

—Aphidna: (10) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873 (I f. Λῦσις II); (11) ~ (II s. Λῦσις I)

—Azenia: (12) c. 140 BC  IG II² 2445, 7 (PA 9572) (s. Ἀριστοκράτης)

—Erchia: (13) m. iv BC  IG II² 1563, 1 f.; 1622, 673; 6100 (PA/APF 9576) (f. Ἀρισταίχμη)

—Euonymon: (14) iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 37; IG II² 6180 (PA 9577) (f. Λύσανδρος)

—Halai (Aixonides): (15) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 70 (Λ̣ῦσις: s. Τ̣ιμ̣[--])

—Halimous: (16) 298/7 BC  IG II² 1270, 1 (PA 9571) (s. Τιμόθεος); (17) 36/5 BC  IG II² 1043, 5, 16 (PA 9575) (Λῦσ[ις]: s. Ἀσκληπιάδης)

—Kolonos: (18) 161/0 BC  Ag. XV 222, 12 + PAA 11 p. 315 ([Λῦ]σις? - PAA)

—Kydathenaion: (19) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 46 (PA 9578) (f. Ἰοφῶν)

—Leukonoion: (20) m. iv BC  IG II² 6748 (PA 9579) (f. Φίλεια)

—Pallene: (21) 103/2 BC  IG II² 1335, 47 (PA 9580)

—Semachidai: (22) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 92 (PA 9581) (f. Ἀθηνόδωρος)

—tribe Erechtheis: (23) 459 BC  IG I³ 1147, 108 (PA 9570)

Athens?: (24) c. 430 BC  Immerwahr, Script 770 = CAVI 3262; (25) c. 360 BC  IG II² 12008 (PA 9569a); (26) 339/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 22; (27) inc. Hesp. 4 (1935) p. 298 no. 187 = CAVI 1790

Athens*: (28) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 15 (freed.)

Λυσιστράτη

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 953 = Ag. XVIII A10, 3; (2) 411 BC  Ar., Lys. passim (fict.); (3) f. iv BC   SEMA 2125; 2126 (?m. Κλεΐππη); (4) ~ IG II² 6857, 1 (PA/APF 9583); (5) iv BC   SEMA 2124; (6) ?iv BC  SEMA 2122; (7) ~ IG II² 7704 (PA 9589) (m. Εὔδημος (Phlya)); (8) iv BC  IG II² 12011; (9) m. iv BC   IG II² 11727; (10) ~ SEMA 556 = SEG LXIII 185 (m. Λυσιφῶν (Peiraieus)); (11) c. 350 BC  IG II² 5256; (12) s. iv BC   IG II³ (4) 1159 (PA 9583c); (13) ~ IG II² 12013 a (p. 888) (Λυ[σι]στράτη); (14) ?iv/iii BC  IG II² 2683 = Finley, SLC p. 144 no. 93, 3 f. (Λυσ[ιστράτ]η: d. Ἀνδ[--])

—Bate: (15) 237/6 BC  IG II³ (1) 1026, 23 f. (PA/APF 9585) ([Λυσιστρά?]τη: d. Πολύευκτος II)

—Kerameis: (16) imp. IG II² 4093 = IEleusis 440 (Αἰλ. Λυσ[ιστράτ]η)

—Kydathenaion: (17) f. iv BC  IG II² 6572; 6573 (PA 9587 = 9582) (d. Δίων I)

—Oe: (18) iv BC  SEMA 471 (d. Λυσίστρατος)

—Oion: (19) iv BC  SEMA 111, 2 ([Λυ]σ[ι]σ̣τ[ρ]άτ[η]: d. Ξενόφιλος)

—Rhamnous: (20) f. iv BC  IG II² 7359 (PA 9588) (d. Εὔβιος)

—tribe Hippothontis: (21) 103/2 BC  IG II² 1943 = Tracy, ALC pp. 217 ff., 19 (PA 9584) (Λυσισ[τράτη])

Athens?: (22) v/iv BC   IG II² 12010 (PA 9583b) ([Λ]υσιστράτη); (23) ~ IG II² 12012; (24) v/iv BC  SEMA 2105; (25) c. 410 BC  AJA 54 (1950) p. 319 no. 19 = CAVI 7324; (26) iv BC  SEMA 2123; (27) m. iv BC   IG II² 12013 (Λυσισ(τ)ράτη); (28) ~ IG II² 12014 (PA 9583a); (29) m. iv BC   IG II² 12150 + SEG XXVIII 342 (d. Μνησαρέτη); (30) ~ SEMA 2127; (31) 350-325 BC  Ag. XXI F 158 (Λυσιστρ[ά]τη); (32) ?iii BC  CIA App. 82, 5 (Λυσιστρά[τ]η)

Λυσίστρατος

Athens: (1) ?vi BC  Hdt. viii 96 (PA 9590); (2) 510-500 BC  CAVI 8107 (ARV² p. 173 no. 10) (Λ̣υ[σί]στρατος); (3) f. v BC   Schol. Aeschin. ii 31 (PA 9591); (4) ~ IG I³ 1146, 33 (Λ(υ)σίστρατος); (5) 467/6 BC  Develin, AO p. 70 (PA 9592) (archon epon.); (6) s. v BC  Antipho vi 36 (cf. PA 9630); (7) v/iv BC   And. i 53; And. i 67 (PA 9596); (8) ~ And. i 122 (PA 9595); (9) 411 BC  Ar., Lys. 1105; Henderson, Lysistrata p. 195 (ident.) (fict.?); (10) 405 BC  IG I³ 1032, 365 (Λυσίστρατ[ος]?); (11) f. iv BC  IG II² 2367, 5 (Λυσίστρατ[ος]); (12) 369/8 BC  Develin, AO p. 252; SEG LXV 111, 8 (PA 9597) (archon epon.); (13) ?366/5 BC  X., Vect. iii 4. 7 (PA 9598); (14) m. iv BC   Ag. XIX P 12, 8 (Λυσ[ί]στρατος); (15) ~ D. liv 32 (PA 9599); (16) m. iv BC   IG II² 1621, 108; 1622, 759; 1623, 15, 144; 1628, 423 f.; 1629, 77, 507, 944 f.; 1632, 258 (PA 9600); (17) ~ SEMA 2128; (18) s. iv BC   IG II² 2414, 16 ([Λ]υσίστρατο[ς]); (19) ~ IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 6 (f. Πολυκλῆς); (20) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 88 (Λυσίσ[τρατος]); (21) 326/5 BC  CID II 32, 44; 99 B, 16 (PA 9601 and add.); (22) 322 BC  IG II² 1632, 215 (PA/APF 9602) (Λυσίστ[ρατος]); (23) ?iv/iii BC  IG II² 2701 = Finley, SLC p. 129 no. 32, 6 f.; (24) c. 300 BC  SEMA 2120; (25) c. 229-209 BC  SEG XXXII 221, 6 (Λυσίστρα̣[τος]); (26) 178/7 BC  CID IV 108, 15 (PA 9603) (f. Ἑρμαγόρας)

—Acharnai: (27) c. 450-425 BC  IG I³ 1303 (PA/APF 9613) (Λυσί(σ)τρατος: f. Φαίδρων); (28) iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 98 f. (= PA 9614); SEMA 151 (f. Λυσίδικος); (29) inc. ZPE 228 (2023) pp. 143 f. no. 5 ([Λυ?]σίστρατος: f. Καλλικλῆς)

—Acharnai?: (30) iv BC  IG II² 12002; cf. APF 9480 (PA 9602a)

—Aixone: (31) 326/5 BC  IG II² 1198, 5 f. (PA 9608) (f. Ἡγησίας)

—Alopeke: (32) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 31 f. (PA 9610)

—Amphitrope: (33) iv BC  IG II² 2645 = Finley, SLC p. 153 no. 124, 5 f. (PA 9612) (s. Μακαρεύς)

—Amphitrope?: (34) 422 BC  Schol. Ar., V. 787 (PA 9611) (s. Μακαρεύς)

—Bate: (35) m. iv BC  IG II² 1245, 12; 3455, 2; IG II³ (4) 76, 34 (PA/APF 9615) (s. Πολύευκτος I, f. Πολύευκτος II, Λυσιμάχη)

—Cholargos: (36) c. 425-411 BC  Ar., Ach. 855; Ar., Eq. 1266; Ar., V. 787 and Schol.; Ar., V. 1302; Ar., V. 1308; Ar., Lys. 1105; PCG 3 2 p. 124 fr. 205, 2 (PA 9630); (37) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 42 (f. Ἀμφιάναξ)

—Cholleidai: (38) 324/3 BC  IOrop 353 A, 26 (s. Λυσικράτης); (39) iii/ii BC  SEMA 717, 1, 3 (s. [--]ήτου (gen.))

—Elaious: (40) f. iv BC  IG II² 6020, 1, 4 (f. Ἐρατόξενος)

—Eleusis: (41) hell. IG II² 6040 (PA 9616) (s. Λυσίμαχος)

—Gargettos: (42) hell. Unp. (tit. sep.); cf. Der Kerameikos p. 127

—Hagnous: (43) ?m. iii BC  IEleusis 190, 12 (Λυσ̣ίστρ̣α̣τ̣[ος]: f. [--]ιος)

—Halai: (44) s. iv BC  Ag. XIX P 42, 5 (PA 9609)

—Hybadai: (45) 324/3 BC  IOrop 353 A, 24 (Λυσίστρ[ατ]ος: f. Ἀπολλόδωρος)

—Kephale: (46) s. iv BC  IG II² 2718 = Finley, SLC p. 123 no. 12, 5 (PA 9618)

—Kephisia: (47) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 26 (s. Νικόξενος)

—Kerameis: (48) imp. IG II² 6330 (s. Φιλίων)

—Kettos: (49) 324/3 BC  IOrop 353 A, 36; 353 B, 18 (s. Εὔξενος); (50) ii BC  IG II² 6388 (f. Εὔξενος)

—Kothokidai: (51) 420/19 BC  IG I³ 472, 13

—Kropidai: (52) iii BC   IG II³ (4) 761, 1 (Λυσίστρατ[ος]: ?f. Λυσίστρατος); (53) ~ IG II³ (4) 761, 3 (Λυσίστ[ρατος]?, Λυσιστ[ράτη]?: s./d. Λυσίστρατος)

—Leukonoion: (54) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 14 a (Λυσ[ί]στ̣ρατ[ο]ς̣)

—Marathon: (55) 279/8 BC  IG II³ (1) 886, [2]; 887, [2]; 888, 1 (f. [--]ης); (56) inc. IG II² 6802 (s. Ἀλκίμαχος)

—Melite: (57) s. iv BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 6; IG II² 506, 1; IG II³ (4) 209, 10; Ag. XV 72, 40; Kroll, Ath. Allot. Plates 68 c (PA/APF 9619) (s. Κηφισόδωρος I, f. Λυσικράτης, Κηφισόδωρος II); (58) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 8 (PA 9606) (f. [....]ανόδωρος)

—Myrrhinous: (59) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 89

—Oe: (60) iv BC  SEMA 471 (f. Λυσιστράτη); (61) 303/2 BC  Ag. XV 62, 178 (Λυσ[ίστ]ρ(ατος): I f. Λυσίστρατος II); (62) ~ (Λυσίσ[τρα]τος: II s. Λυσίστρατος I)

—Oinoe: (63) 228/7 BC  IG II³ (1) 1137, 3 (PA 9622) (s. Φυλαρχίδης)

—Oinoe (Hippothontid): (64) c. 330 BC  IG II² 1927, 83 (PA 9621) (s. Βίος)

—P--: (65) 405 BC  IG I³ 1032, 178

—Paiania: (66) 285/4 BC  IG II³ (1) 869, 3; 870, 2; 871, 3; 873, 2; 874, 2 f. (PA 9623) (s. Ἀριστόμαχος)

—Paionidai: (67) 336/5 BC  Ag. XV 42, 243

—Pallene: (68) 426-424 BC  IG I³ 300, 6; 301, 16, 25; 302, 30 f. (PA 9624) (s. Μορυχίδης)

—Peiraieus: (69) 281/0 BC  IG II³ (1) 882, 22 (f. Εὐκλείδης)

—Philaidai: (70) 346/5 BC  Ag. XIX P 28, 9, [13] (Λυσί[σ]τρατος: f. Λ̣[--]ς)

—Phyle: (71) s. iv BC  IG II³ (4) 209, 9 (PA 9629); (72) iii BC  SEG XLIX 1168 II, 4

—Potamos: (73) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 36 (f. Φιλόξενος)

—Rhamnous: (74) s. iv BC  IRhamnous 196; 243, 5 (SEMA 804); IRhamnous 244 (SEMA 805); Ag. XV 62, 280 (s. Λυσίμαχος I, Χορονίκη, f. Λυσίμαχος II); (75) 325/4 BC   IG II³ (4) 35, 148 (PA 9625); (76) ~ IG II³ (4) 35, 149 (PA 9626); (77) 225/4 BC  IG II² 1706, 40 (PA 9627)

—Sounion: (78) c. 350-320 BC  IG II² 7425, 10 (PA 9628) (s. Μενεκύδης, ?s. Καλλιππίς)

—Sounion?: (79) f. iv BC  IG II³ (4) 1787, 3 (f. Τιμήσιος)

—Thorai: (80) s. iv BC  SEMA 893, 3, 5 (IRhamnous 332) (s. [--]οκλῆς)

—Thorikos: (81) f. iv BC  IG II³ (4) 63, 5; [D.] xl 52 (PA 9617) (I s. Λυσανίας I, f. Λυσανίας II); (82) m. iv BC  IG II² 1595 + SEG XXX 104, 6, 8; IG II³ (4) 435 (Λυσ[ίστρατος]: I f. Ἄταρβος); (83) s. iv BC  IG II³ (4) 1604, 1 (II s. Λυσανίας II); (84) iv/iii BC  IG II³ (4) 495, [1]; 1573 ([Λυσί]στρατος: II s. Ἄταρβος)

—Xypete: (85) m. iii BC  IG II³ (1) 1081, 3 (Λυ̣σ̣ίσ[τρ]α[τος])

—tribe Aiantis: (86) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12 II, 9 (Λυσίσ[τρατος]: tribe - S.G.B.)

—tribe Akamantis: (87) c. 420 BC  City beneath the City 452, 33 ([Λ]υσίστρατος)

—tribe Antigonis: (88) 302/1 BC  IG II² 502, 7 f. (PA 9604) (Λυσίστρατ[ος])

—tribe Antiochis: (89) 409 BC  IG I³ 1191, 330 (Λυσίστρα[τος])

—tribe Kekropis: (90) ?447 BC  IG I³ 1162, 88 (PA 9605)

—tribe Leontis: (91) c. 411 BC  IG I³ 1190, 154 (PA 9607); (92) c. 250 BC  AM 85 (1970) pp. 222 f. nos. 346-9; Hesp. 46 (1977) p. 130 no. 78

—tribe Oineis: (93) 409 BC  IG I³ 1191, 212 (PA 9593)

Athens?: (94) f. iv BC  SEMA 3232 ([Λυ?]σίστρ[α]τ[ος]: ?f. Λυσικλείδης); (95) iv BC  IG II² 12015; (96) m. iv BC  SEMA 2023 (f. Καλλιστονίκη); (97) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 100, 130; (98) ?iii BC   CIA App. 28, 1; (99) ~ CIA App. 30, 6; (100) 236/5 BC  IG II² 1297, 37; (101) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 30 ([Φ]λ. Λυσίστρατος); (102) inc. IG II² 12009 ([Λ]υσίστρ[ατος]?, [Λ]υσιστρ[άτη]?)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (103) s. iv BC  IG II² 1669, 9, 22 (LGPN I (19)) (f. Ἀρχέστρατος)

    Thasos: (104) 285 BC  D.L. v 57 (LGPN I (62)) (s. Φείδων)

    Troas, Lampsakos: (105) iv-iii BC  SEG XIX 178, 13 (LGPN V.A (5))

Λυσίτιμος

Athens:

—Kettos: (1) f. iv BC  IG II² 6392 = SEG XXIX 226 (PA 9631) (f. Μυρωνίδης)

Λυσιφάνης

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 48 (PA 9632) (-νς)

—Pallene: (2) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 30 (Λυ̣σ̣ιφάνης: s. Ἰσοκράτης)

—Skambonidai: (3) f. iii BC  IG II² 3850, 1 (PA 9633) (s. (nat.) Λυσίδημος (Hagnous), Σωστράτη, s. (ad.) Καλλίας)

Athens?: (4) m. iv BC  SEMA 2231; (5) ?iii BC  CIA App. 7, 9

Λυσιφανίς

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12016 (d. Φιλοθηρίδης)

Λυσίφημος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 12 (PA 9634) (-φ-)

Λυσίφιλος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 705 (PA 9635)

—Cholargos: (2) iii BC  IG II³ (4) 536 (PA 9637) (f. Λύσιππος)

—Rhamnous: (3) 368/7 BC  IG II² 1617, 98; 1622, 553 (PA 9636)

—Rhamnous?: (4) s. iv BC  IG II³ (4) 1702 (f. [--]λων)

Λυσιφῶν

Athens:

—Cholargos: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 301; (2) 329/8 BC  IG II³ (1) 355, 31; 370, 1 (PA 9639) (f. Κηφισοφῶν)

—Halimous: (3) s. iv BC  IG II² 5534 (PA 9638) (Λυσι[φ]ῶν: f. Βοΐδιον)

—Hekale: (4) 324/3 BC  IOrop 353 A, 31 (s. Φιλίσκος)

—Peiraieus: (5) m. iv BC  SEMA 556 = SEG LXIII 185 (I f. Λυσιφῶν II); (6) ~ (Λυ̣[σι]φ̣ῶν: II s. Λυσιφῶν I, Λυσιστράτη)

Λυσίχα

Athens: (1) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 11 p. 332

Λυσιχάρης

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 152

Λυσώ

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1529, 13

—Eleusis: (2) i BC  IG II² 6041 (PA 9640) (d. Λύσανδρος)

Λύσων

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 7741 (ABV p. 165) (-σν); (2) vi/v BC  Phot., Bibl. p. 152 (f. Ἀχιλλεύς: dub.); (3) c. 510-500 BC  IG I³ 647 (PA 9641) (-σν); (4) hell. SEG XLIX 1082 = LVIII 809 (f. Μαχάων); (5) 149-127 BC  IG II² 958, 45 (= PA 9642); FD III (2) 24, 16; 35, 4; 46, 2, 6, 9 (s. Δημοκράτης); (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 27; BCH 99 (1975) p. 208 (reading) (Λύ[σω]ν?, Λύ[κω]ν?: f. Γναῖος)

—Aixone: (7) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 106 (PA 9645) (f. Παρμενίσκος)

—Alopeke: (8) c. 321 BC  Ag. XV 55, 35 (PA 9644) (f. [....]μων)

—Hamaxanteia: (9) ii BC  IG II² 5592 (PA 9646)

—Probalinthos: (10) ii BC  IG II² 7294 (= PA 9647); IG II² 7294 a (f. Ἑρμοκλῆς)

—Rhamnous: (11) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 68

—Steiria: (12) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 81 e (PA 9648)

—tribe Attalis: (13) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 25 (PA 9643) (f. [--]δίκη)

Athens?: (14) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 103

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (15) ii BC  IG II² 8860 (LGPN III.B (3)) (f. Γαλάτεια)

    Phokis: (16) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 116 (LGPN III.B (18)) (mercen.)

Λυσωνίδης

Athens: (1) s. v BC  PCG 4 p. 231 fr. 212; cf. PA/APF 1283 (f. Ἀντιφῶν)

—tribe Hippothontis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 70 (-δς)

Λυτίδης

Athens:

—Xypete: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 1; IG II³ (4) 985; SEG XXXVI 165, 9 f. (Λυτίδ[ης]: f. Καλαΐδης)

Λώνικος

Athens:

—Aphidna: (1) 181/0 BC  IG II³ (1) 1303, 6 (PA 9649) (f. Δρακοντίδης)

—Athmonon: (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 107

Λωτίνη

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 215 (?d. Ζωΐλος)

Μᾶ

Athens:

—Aixone: (1) i AD  IG II² 5403 (d. Ἀγαθόστρατος)

—Athmonon: (2) i AD  IG II² 5343 (d. Μητρόδωρος)

—Phaleron: (3) f. ii AD  IG II³ (4) 1150, 4 (d. Ἐράτων, m. Αἰλ. Πυθιάς (Potamos))

Athens?: (4) imp. SEMA 2129 (d. Α[--]); (5) inc. SEMA 2130 (?d. Σωτηρ[--])

Athens*: (6) i BC  IG II² 8413; cf. RCA p. 493 (slave?)

Foreign Residents:

    Kappadokia: (7) iii-ii BC  SEMA 1152 (LGPN V.C (2))

    Pontos, Sinope: (8) f. ii AD  SEMA 1436 (LGPN V.A (3)) (d. Διονύσιος)

    Pontos, Tieion: (9) m. iv BC  IG II² 10448 (LGPN V.A (4))

Μάαρκος

Athens: (1) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 29 (I f. Μάαρκος II); (2) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 29 (Stephanis 1592) (II s. Μάαρκος I)

—Marathon: (3) m. ii BC  IG II² 958, 74; 960, 34; IG II³ (4) 275; ID 2589, 48 (f. Σέλευκος)

—Melite: (4) c. 140 BC  SEG XXXII 216, 24 ([Μάαρκ]ος: I f. Μάαρκος II); (5) ~ (II s. Μάαρκος I); (6) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 132 (f. Γάϊος); (7) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 94 (I f. Μάαρκος II); (8) ~ (II s. Μάαρκος I); (9) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 5 (f. Γάϊος)

—Peiraieus: (10) f. i BC  IG II² 4305 ([Μ]άαρκος: sculptor)

Athens?: (11) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 75; (12) c. 130-120 BC  IG II² 1939, 15

Μάγαδις

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 7

Athens?: (2) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 72, 3 (Μάγα(δ)ις); (3) iv-iii BC  IG II² 10559/60; (4) ?iii BC  CIA App. 16

Athens*: (5) iv/iii BC  IG II² 12026 (f. Μαλθάκη)

Μάγας

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 12, 16; cf. BCH 99 (1975) p. 190 (reading); (2) 114/13 BC  Thompson, New Style Coinage 648-68; cf. Chiron 21 (1991) p. 9 (PA 9650)

—Marathon: (3) ii/i BC  IG II³ (4) 1115, 3 (f. Μεγαλλίς)

Μάγιρος

Athens?: (1) v-vi AD  Ag. XXI F 330

Μάγνα

Athens:

—Pithos: (1) iii AD   IG II² 3637 = IEleusis 635, 6 (Αὐρ. Μάγνα ἡ καὶ Ἑρμιόνη: d. Αὐρ. Ἐπαφρόδιτος, Αὐρ. Μάγνα II); (2) ~ IG II² 3637 = IEleusis 635, 12 (Αὐρ. Μάγνα: d. Μάγνος, m. Αὐρ. Μάγνα ἡ καὶ Ἑρμιόνη)

Μάγνης

Athens:

—Ikarion: (1) c. 500-424 BC  IG II² 2318, 8, [20]; 2325, 44; PCG 5 pp. 626 ff. (PA 9651)

Athens*: (2) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 104 (-νς: epeng.)

Μάγνος

Athens: (1) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 33 ([--]ιπ[π]ιανός Μάγνος)

—Berenikidai: (2) 169/70 AD  IG II² 2097, 33, 75 (Πομ. Μάγνος)

—Eroiadai (Antiochid): (3) ii-iii AD  IG II² 6093 (I f. Μάγνος II); (4) ~ (II s. Μάγνος I); (5) c. 191-200 AD  Ag. XV 425, 26; FD III (2) 117, 1; SEG LVII 148, 46 (f. Ἀπολλώνιος)

—Hagnous: (6) 203-205 AD  IG II² 2199, 56 f. (s. Ἀμμώνιος)

—Hagnous?: (7) f. ii AD  Ag. XV 459, 7; cf. RCA p. 341 (name, deme) ([Λάρ]κιος Μάγνος)

—Pithos: (8) c. 140-180 AD  Ag. XV 398, 37; 427 = SEG XXVIII 169, 31; Ag. XV 401, [7]; IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 38 f. (s. Σέξτος I, f. Σέξτος II, Ζωΐλος II); (9) iii AD  IG II² 3637 = IEleusis 635, 12 (f. Αὐρ. Μάγνα)

—Pithos?: (10) c. 162-169 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 32 (f. Φροντῖνος)

—tribe Hippothontis: (11) c. 205 AD  Ag. XV 448, 15 (s. Ἡρακλείδης)

Athens?: (12) f. ii BC  IG II² 3780, 2

Μαδάκης

Athens*: (1) inc. SEMA 2131

Μάζαθος

Athens*: (1) i-ii AD  Ag. XXI F 278 (Μάζα(θος)); (2) 75-150 AD  Ag. XXI F 274; (3) f. ii AD  Ag. XXI F 271 (Μάζα(θος))

Μάης

Athens?: (1) iii BC  IG II² 12017

Athens*: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 634, 6 (slave); (3) i BC  IG II² 12018; (4) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 22 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) imp. IG II² 9752 (LGPN V.B (2))

    Mysia, Adramyteion: (6) hell.-imp. SEMA 951 (LGPN V.A (2)) (f. Λαοδίκη)

    Pontos, Amisos: (7) i AD   IG II² 8067 (LGPN V.A (6)) (I f. Μάης II); (8) ~ IG II² 8067 (LGPN V.A (7)) (II s. Μάης I)

    Pontos, Sinope: (9) imp. IG II² 10338 (LGPN V.A (9)) (f. Μηνοφίλα)

Μαθθαία

Foreign Residents:

    Phoenicia, Arados: (1) i AD  IG II² 8358 (d. Φίλων)

Μαθθία

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8231; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444

Μαῖα

Athens?: (1) inc. SEMA 2132

Athens*: (2) ii BC  IG II² 12019

Μαιάδης

Athens:

—Acharnai: (1) 365-322 BC  IG XII (6) 257, 8

Μαιαμμᾶς

Athens*: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 93 (s. Φίλων: epeng.)

Μαίκιος

Athens?: (1) m. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 147 (-κει-)

Μαίορ

Athens:

—Athmonon: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 13 f., 244 (Φλ. Μαίορ)

Μάϊος

Athens?: (1) imp. IG II² 12021/2 (Μάϊος?, [--]μαῖος?)

Μακαρεύς

Athens: (1) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 7 (Μα̣[καρ]εύς)

—Acharnai: (2) m. ii AD  IG II² 2051, 53; 2199, 2 (Σουλπίκ(ιος) Μακαρεύς: I f. Ἐλευσίνιος); (3) f. iii AD  IG II² 2199, 11, 32, 107; Ag. XV 482, 13; 483, 9 (II s. Ἐλευσίνιος); (4) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 49 (Αὐρ. Μακαρεύ̣ς̣)

—Amphitrope: (5) iv BC  IG II² 2645 = Finley, SLC p. 153 no. 124, 4 (PA 9653) (f. Λυσίστρατος, Πατροκλῆς)

—Amphitrope?: (6) s. v BC  Schol. Ar., V. 787 (PA 9652) (f. Λυσίστρατος)

—Anaphlystos: (7) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 20 (Μ[α]κ̣αρεύς: s. Ξενοφῶν)

—Lakiadai: (8) s. iv BC  IG II² 6626, 1, 3; cf. Stephanis 1595 (PA 9654)

—Myrrhinoutta: (9) 87/8 AD  IG II² 1996, 128 (I f. Μακαρεύς II); (10) 87-139 AD  IG II² 1996, 128; 2054, 11; Ag. XV 331, 38-40 (II s. Μακαρεύς I, f. Μακαρεύς III πρεσβύτ., Μακαρεύς IV νεώτ., Εὐήμερος); (11) 138/9 AD   Ag. XV 331, 38 (Μακαρεύς πρεσβύτ.: III s. Μακαρεύς II); (12) ~ Ag. XV 331, 39 (Μακαρεύς νεώτ.: IV s. Μακαρεύς II); (13) ?145/6 AD  IG II² 2052, 37 f.; 2054, 11 (s. Μακαρεύς II)

—Oa: (14) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 18 (PA 9655) (f. Εὐπόλεμος)

Μακαρία

Athens:

—Cholleidai: (1) iii BC  IG II² 7802 (PA 9657) (d. Ἐπικράτης)

—Marathon: (2) s. iv BC  IG II² 6803 (PA 9656) (d. Εὔθυνος)

—Oion: (3) iii AD  IG II² 1950, 6 ([Μ]ακαρία: d. Ἀριστόβουλος)

Athens?: (4) i BC  SEG LII 221; (5) ii AD  SEMA 2133

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (6) i BC-i AD  IG II² 8977 (LGPN I (3)) (d. Σωσικράτης)

    Italy, Rome: (7) imp. IG II² 10149 = 10169; cf. AM 67 (1942) p. 114 nos. 227 and 229 (d. Κανίνιος)

    Mysia, Pergamon: (8) i AD  Ag. XVII 639 = IG II² 10064 a (LGPN V.A (3)) (d. Διόδωρος)

Μακαριανός

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 153 (Νο. Μακαριανός: s. Βασιλείδης); (2) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 177 + RCA p. 383 (Μακα[ρεύς] - Ag., Μακα[ριανός] - RCA)

Μακάρτατος

Athens: (1) c. 410 BC  Paus. i 29. 6 (= PA 9658); IG I³ 1288; (2) m. iv BC  SEMA 2134

—Prospalta: (3) v/iv BC  Is. xi 48 f.; [D.] xliii 77 f.; Lys. fr. lxxxvi (PA/APF 9660) (I s. Ἀπόληξις, f. (ad.) Μακάρτατος II); (4) m. iv BC  [D.] xliii 4 etc.; IOrop 353 A, 2, 78 (PA/APF 9659) (II s. (nat.) Θεόπομπος (Oion), s. (ad.) Μακάρτατος I, f. Ἁγνίας III)

Μακεδονικός

Foreign Residents:

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (1) ii-i BC  IG II³ (4) 777, 1 (LGPN IV (2))

Μακεδόνιος

Athens: (1) 438 BC  IG I³ 461, 23 ([Μακ]εδόνιος)

Athens?: (2) c. 130 BC  IG II² 3784; Tracy, ALC p. 263 (date) ([Μακε]δόνιος: sculptor)

Athens*: (3) s. iv BC  SEG XXXV 134, 25 (CAVI 1752) (ΜΑΚΕΔΟ: slave)

Μακεδών

Athens:

—Pergase: (1) 135/6 AD  IG II² 2046, 38 f. (f. Εὔτυχος, Νικάνωρ)

Athens*: (2) m. iv BC  IG II² 9273 + AM 67 (1942) p. 111 no. 213 (?s. Ἄγρων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) ii AD  IG II² 9753 (LGPN V.B (4))

Μάκερ

Athens: (1) m. ii AD  IG II² 4073, 6 (Φλ. Μάκερ)

Μακρίνη

Athens?: (1) c. 410 BC  CAVI 7324 (dub.)

Μακρῖνος

Athens: (1) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 4 + Wilson E.248 ([Μα]κ̣ρεῖνος); (2) 210/11 AD  IG II² 2201, 61 (Φλ. Μακρεῖν[ος])

—Acharnai: (3) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 2 f.; Ag. XVI 338, 1 f. (Φλ. -κρεῖ-: archon epon.)

—Lamptrai: (4) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 15 (-κρεῖ-: s. Ζώσιμος)

—Sphettos: (5) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 65 (-κρεῖ-: s. Εὐμένης II)

—tribe Oineis: (6) 194/5 AD  IG II² 2191, 58 (-κρεῖ-: s. Φιλο[--])

Μακρόβιος

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (1) iv-vi AD  IG II² 13611 = SEMA 2814 (LGPN IV (-)) (Μακρόβ[ιο]ς)

Μάκρων

Athens: (1) c. 500-475 BC  CAVI 1396; 2775; cf. ARV² pp. 458 ff.; Beazley Addenda pp. 243 ff. (-κρν: painter); (2) 106/5 BC  FD III (2) 15, 9 (f. Λάχης)

—Erchia: (3) i BC  IG II² 6128 (f. Νικοστράτη)

Athens?: (4) iii BC  SEG LXIV 106 Front, 2 f., 8

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (5) hell. IG II² 8441 (LGPN IV (3)) (f. Κράτεια)

Μάκων

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 149 (-κν)

Μάλαισχρος

Athens?: (1) s. v BC  IG I³ 1022; cf. PAE 1999, pp. 10-11 (reading - Chandler)

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria: (2) i BC  SEG LI 276 (LGPN I (-)) (f. Τιμώ)

Μαλάκων

Athens:

—Eupyridai: (1) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 111

Μάληκος

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  IG II² 5816 (PA 9661) (s. Σμίκυθος)

Μαλθάκη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 11766/7 (PA 9661b); (2) m. iv BC   IG II² 11585 (PA 9661a); (3) ~ SEMA 2230; (4) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 13; 1515, 7; (5) c. 350-325 BC  SEMA 2137; cf. SEG L 264 (d. Καλλιάδης); (6) s. iv BC  IG II² 1529, 11 (cf. APF 9142) (d. Μόσχος, m. Λεωσθένης II (Kephale)); (7) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 19 (Μαλθ[άκη?]); (8) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 67, 69

—Alopeke: (9) ?iv/iii BC  IG II² 2682 = Finley, SLC p. 141 no. 82, 4 (PA 9662) ([Μα]λθάκη: d. Λεώστρατος)

—Cholargos: (10) f. iv BC  IG II² 7784 (d. Διονύσιος)

—Hagnous: (11) ii BC  IG II² 5271 (Μαλθά[κη])

—Pithos: (12) m. iv BC  IG II² 7231 (d. Δημοκράτης)

—Prasiai: (13) m. iv BC  IG II² 11118; 12023 a; SEMA 581 (d. Δημοτέλης, Δημοκράτεια)

Athens?: (14) f. iv BC  IG II² 12025 (d. Λάκων); (15) iv BC   SEMA 2138 (d. Φαῖδρος); (16) ~ IG II³ (4) 1162 (slave?); (17) iv BC  SEMA 2135 (SEG XLIX 270); (18) ?iv BC  SEMA 2136; (19) m. iv BC  IG II² 11029 = 12171 = 11342; (20) 330-328 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 96, 110 f., 113; (21) iv/iii BC   Men., Sik. 145 f. (fict.); (22) ~ IG II³ (1) 898, 83, 96; (23) ?iii BC   CIA App. 12, 3 (Μ[αλ]θάκη: d. Εὐθυκράτης); (24) ~ CIA App. 87 a, 6 (Μαλθάκη ἡ καὶ Γλυκανθίς); (25) c. 215/14 BC  IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 14; (26) ii BC  Ag. XVII 901 (Μαλ̣θάκ[η])

Athens*: (27) m. iv BC  PCG 7 p. 706 fr. 11 (het.); (28) s. iv BC  IG II² 12024; (29) c. 330-320 BC   SEG XVIII 36 B, 114 f. (freed.); (30) ~ SEG XXV 180, 66 (freed.); (31) iv/iii BC  IG II² 12026 (d. Μάγαδις)

Μαλθάκιον

Athens?: (1) c. 262-259 BC  IG II³ (1) 1010, 90, 93, 102

Μάλικος

Athens?: (1) v-vi AD  Ag. XXI F 325

Μαλίχα

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12028 (Μαλί[χα]); (2) m. iv BC  IG II² 12027 (Μαλίχ[α])

Foreign Residents:

    Lakonia, Kythera: (3) f. iv BC  IG II² 9112 = CEG II 534 (LGPN III.A (1)) (nurse)

Μάλιχος

Athens:

—Euonymon: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 181

Athens?: (2) imp. IG II² 12029

Μάλλιον

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 72, 2; 73, 1 (d. Σωσίβιος)

Μάλλος

Athens*: (1) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173 II, 147

Μάμας

Athens*: (1) i-ii AD  SEMA 1280 (Μάμ[ας])

Μαμερτῖνος

Athens:

—Marathon: (1) 166-177 AD  SEG XXIX 127 II, 9, 13, 51; XXXII 189, 7; Ag. XV 369, 2 f.; 371, 4; 373, 3 f.; 375, 6 f.; Philostr., VS 559 (Οὐαλέριος Μαμερτῖνος: I f. Οὐαλ. Μαμερτῖνος II: archon epon. - 166/7 AD); (2) c. 189/90 AD  IG II² 2116, 9 ((Ὀ)ὐαλ. Μαμερτῖνος: II s. Οὐαλ. Μαμερτῖνος I)

—Pallene: (3) ii/iii AD  IG II² 3643, 6 f. (Μαμερ[τεῖ]νος: f. Π. Αἴλ. Λεύκιος); (4) c. 255 AD   Ag. XV 466, 23; cf. Follet, Athènes p. 98 n. 1 (Αἴλ. -τεῖ-); (5) ~ Ag. XV 466, 24; cf. Follet, Athènes p. 98 n. 1 (Αἴλ. -τεῖ- νεώτ.)

Athens*: (6) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 132 (-τεῖ-: f. Πραξαγόρας)

Μάμμανος

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 134

Μαμμάριον

Athens?: (1) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 27; (2) f. iii BC  SEMA 2139

Athens*: (3) iv/iii BC  D.L. x 7 (het.)

Μάμμαρον

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 13 (Μ[ά]μμαρ[ο]ν: d. Ἀρίστων)

—Kephisia: (2) ii BC  IG II² 6426 (PA 9663) (d. Λυσίμαχος)

—Kerameis: (3) ?ii-i BC  Unp. (Attica, tit. sep.) (d. Καλλικράτης)

—Leukonoion: (4) iii BC  IG II² 6739 (PA 9664) ([Μάμ]μ̣αρον: d. Φίλων)

Athens?: (5) s. iv BC  IG II² 12982 (?d. Ἐλευθερῖνος); (6) c. 220 BC  SEG XXVIII 116 = Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 4 ([Μά]μμαρον)

Μαμμία

Athens: (1) iv/iii BC  IG II³ (4) 1221; (2) 138/7 BC  FD III (2) 29, 5 (d. Ἀπελλῆς)

Athens?: (3) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 72, 78 f.; (4) c. 254-251 BC  IG II³ (1) 1010, 139, 142, 151; (5) inc. IG II² 12031 (d. Ἀριστίων)

Μάμοξις

Foreign Residents:

    Thrace?: (1) 316-309 BC  IG II² 1956, 38 (LGPN IV (1))

Μανδβογαῖος

Foreign Residents:

    Laodikeia: (1) ii-i BC  IG II² 9189; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (Μανδβο[γαῖος]: f. Σαραπίων)

Μανδίων

Athens*: (1) iv BC  IG II³ (4) 633, 5 (slave)

Μανδρογένης

Athens?: (1) iii BC  Hippolochus ap. Ath. 130c; Ath. 614d (Stephanis 1600)

Μάνδρων

Foreign Residents:

    Astypalaia: (1) iv BC  IG I² 1046 (LGPN I (-)) (f. Εὐφραντίδης)

Μάνης

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 1095; (2) s. iv BC  IG II³ (4) 1320

Athens?: (3) iv BC   CIA App. 70, 5; 71, 4; Robert, Coll. Froehner 12, 15; (4) ~ SEG LII 254 A, 5 (Μάν[η]ς?); (5) ?iv BC  SEG LVII 296 (Μά[ν]ης); (6) s. iv BC  SEMA 1968 (f. Ἱερόκλεια); (7) hell. SEMA 2141 (Peek, AG 2 p. 37 no. 131); (8) ?iii BC   CIA App. 106 a, 8 (Μάν[ης]?); (9) ~ CIA App. 109; (10) iii BC  IG II² 12550 (f. Πύθιον); (11) i-ii AD  SEMA 2088 (f. Κῶδα); (12) imp. IG II² 12032

Athens*: (13) v-iv BC  SEMA 2140; (14) 405 BC   IG I³ 1032, 479 (slave); (15) ~ IG I³ 1032, 452 (slave); (16) 405 BC   IG I³ 1032, 472 (slave); (17) ~ IG I³ 1032, 323 (slave); (18) 405 BC   IG I³ 1032, 328 (Μάνη[ς]: slave); (19) ~ IG I³ 1032, 332 (slave); (20) 405 BC   IG I³ 1032, 405 (slave); (21) ~ IG I³ 1032, 451 (slave); (22) iv BC   SEMA 861 (IRhamnous 300) (f. Σιμίας); (23) ~ IG II² 12034; (24) c. 365 BC  [D.] liii 20 (slave); (25) m. iv BC   IG II³ (4) 634, 4 (slave); (26) ~ IG II³ (4) 635, 4; (27) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 37 (metic); (28) c. 330-320 BC   SEG XVIII 36 A, 209 (freed.); (29) ~ IG II² 1553, 24 (freed.); (30) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 74; (31) iii-ii BC  IG II² 12033; (32) c. 287 BC  D.L. v 55 (slave); (33) inc. IG II² 12861 = Peek, AG 2 p. 37 no. 132 (Μάνης - Peek, Φανῆς - IG)

Foreign Residents:

    Herakleia: (34) iii BC   IG II² 8706 (f. Κτήσων); (35) ~ IG II² 8719 (s. Ἡρακλείδης)

    Mysia: (36) m. iv BC  IG II² 8518 (LGPN V.A (18))

    Mysia, Kyzikos: (37) 183/2 BC  IG II² 2332, 171 (LGPN V.A (21)) (Μάν[ης])

    Paphlagonia: (38) i BC  IG II² 10052 (LGPN V.C s.v. Μανης (53)) (f. Εὐπορία)

    Pisidia, Orondeis: (39) i AD  SEG LI 282 (LGPN V.C s.v. Μανης (1)) (s. Μένων)

Μανια

Foreign Residents:

    Phrygia: (1) ii BC  IG II² 10488 (LGPN V.C (9)) ([Μ]ανια)

Μανία

Athens: (1) m. iii BC  IG II² 6684

Athens?: (2) iv BC  IG II² 10892 (PA 9664a) (m. Ἀσπασία); (3) m. iv BC   IG II² 11320; (4) ~ IG II² 12035; (5) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 24; (6) ?iii BC   CIA App. 43, 9; (7) ~ CIA App. 87 a, 8; (8) c. 262/1 BC  IG II³ (1) 1010, 92

Athens*: (9) iv BC  SEMA 861 (IRhamnous 300); (10) c. 330-320 BC   IG II² 1569, 3 ([Μ]ανία: freed.); (11) ~ IG II² 1570, 45 (freed.); (12) imp. IG II² 12035 a; (13) inc. SEMA 2142

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) i AD  Ag. XVII 591 = IG II² 9754 (LGPN V.B (1)) (Μα[ν]ία: d. Μηνόδωρος)

    Galatia, Ankyra: (15) ii-i BC  IG II² 7908 (LGPN V.C s.v. Μανια (1)) (d. Ἀρτέμων); (16) ii AD  IG II² 7909 (LGPN V.C s.v. Μανια (2)) (d. Μένανδρος)

    Ionia, Ephesos: (17) m. iv BC  IG II² 8518 (LGPN V.A (2))

Μανιάκης

Athens*: (1) ?136/7 AD  IG II² 2059, 74 (s. Παίων: epeng.)

Μάνιος

Athens: (1) c. 30 BC  Ag. XV 284 + SEG XXVIII 160, 1 (Μάν[ι]ος)

—Gargettos: (2) i BC-i AD  SEG LXIV 134 (f. Κλεοπάτρα)

—Peiraieus: (3) 114/13 BC  ID 1901, 1 (PA 9665) (f. Μόσχος)

—Thria: (4) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 34 (Λεύκιος Μάνιος)

—tribe Leontis: (5) c. 50 BC  Ag. XV 272, 2 ([Μ]άνιος: I f. Μάνιος II); (6) ~ ([Μ]άνιος: II s. Μάνιος I)

Μᾶνις

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 972 (Μᾶνι[ς]: f. Ἰώνιχος); (2) m. iv BC  IG II² 12036

Athens*: (3) 409/8 BC  IG I³ 475, 184; (4) 408/7 BC  IG I³ 476, 11, 27 f., 113, 118, 252, 334 (metic)

Μαννης

Foreign Residents:

    Phrygia, Orymaioi: (1) c. 431-421 BC  IG I³ 1361 = CEG I 87; cf. SEG XXXVII 53 (LGPN V.C (3))

Μαννίχη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9755 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλώνιος)

Μανόδωρος

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12037

Μαντειάδης

Athens:

—tribe Aiantis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 90; cf. Threatte, Grammar 2 p. 712 (name) (-δς)

Μαντίας

Athens: (1) v/iv BC  PCG 7 p. 519 fr. 201; (2) c. 380 BC  Lys. fr. lxxxvii (PA 9666); (3) ?s. i BC  IG II² 1035 = SEG XXVI 121, 12

—Marathon: (4) s. ii BC  IG II² 1034 d, 9; 3488, 1; 2445, 8 (PA 9668) (I s. Μένιππος, f. Κλεομένης I, Παναρίστα); (5) s. i BC  IG II² 1730, 13; 3529, 1 (II s. Δωσίθεος III, f. Κλεομένης II)

—Paiania: (6) m. iv BC  IG II² 6216, 4 (PA 9669) (f. Νικοπτολέμη)

—Phyle: (7) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 55 (I f. Μαντίας II); (8) ~ (II s. Μαντίας I); (9) m. ii AD  IG II² 3607, 34 (I f. Μαντίας II); (10) ~ (II s. Μαντίας I)

—Thorikos: (11) f. iv BC  IG II² 1595 + SEG XXX 104, [10], [12]; IG II² 1604, 10, 46; 1609, 61; 1622, 435; SEG XXVIII 119, 11 f. + APF p. 367?; SEG XXXIX 170; + PA/APF 9667 (s. Μαντίθεος I, f. Βοιωτόσ-Μαντίθεος, Μαντίθεος II, Πάμφιλος)

Athens?: (12) iv BC  CIA App. 33 = SEG LXV 169, 2; (13) ?iii BC   CIA App. 32 (Μαντί[ας]); (14) ~ CIA App. 102 a, 14 (Μαντ(ίας))

Μαντίθεος

Athens: (1) c. 510-500 BC  ARV² p. 173 no. 2 = CAVI 5317; (2) c. 425 BC  Immerwahr, Script 771 = CAVI 2627; (3) c. 415-408 BC  And. i 43 f.; X., HG i 1. 10; X., HG i 3. 13; D.S. xiii 68. 2 (PA 9670); (4) c. 392-390 BC  Lys. xvi (cf. APF 9667); (5) s. iv BC  Hyp. fr. xxxiii (PA 9672); (6) 342/1 BC  IG II³ (4) 637, 4 (PA 9671)

—Alopeke: (7) ii-i BC  IG II² 5569, 6 (f. Εὔανδρος II)

—Peiraieus: (8) c. 180 BC  IG II³ (1) 1383, 28 (Μαντ̣[ίθεος?], Μαντ̣[ίας?])

—Plotheia: (9) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 46 (PA 9677)

—Thorikos: (10) s. v BC  PA/APF 9674 (I f. Μαντίας); (11) v/iv BC  IG II³ (4) 1562 (f. Ἱππάρχη); (12) c. 385-341 BC  IG II² 1622, 442 or 443; + PA/APF 9675 (Βοιωτόσ-Μαντίθεος: s. Μαντίας, Πλαγγών (Keiriadai)); (13) c. 380-341 BC  IG II² 1595 + SEG XXX 104, 10, 12; IG II² 1622, 442 or 443; + PA/APF 9676 (II s. Μαντίθεος)

Μαντικλῆς

Athens:

—Teithras: (1) iv BC  SEMA 644 (Μαντ[ικλῆς?]: ?f. Ἀρχίππη); (2) 331-329 BC  Ag. XV 45, 14 f. (Μαντικ[λῆς])

Μαντώ

Athens?: (1) i AD  Ag. XVII 904 (d. Θεόδωρος)

Μάντων

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12912; cf. SEG LI 302 (f. Φίλη)

Μανύκα

Athens?: (1) iv-iii BC  IG II² 10848/9

Μάνυκος

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12038 (cf. SEG XXVIII 336)

Μαξιμιανός

Athens: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 3 f., 16 f., 22 (Σεουηριανὸς Μαξιμιανός: f. Σαβῖνος, Μάξιμος)

—Azenia: (2) 221-232 AD  IG II² 2219, 34, 81 + Wilson E.291 + RCA p. 371 ([Μουν]άτιος Μαξιμ[ιανός] - RCA)

Μαξιμῖνος

Athens:

—tribe Attalis: (1) a. 217 AD  Ag. XV 476, 10 (Μέμ. Μαξιμ[ῖ]ν̣ος)

Μάξιμος

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 1250, 4 (s. Ἰουλ. Ἀσκληπιανή); (2) m. ii AD  IG II² 3607, 25 (Π. Δο. Μάξιμος); (3) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 18, 38, 55; 2118, 10; (4) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 43; (5) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 3, 16, 21 (s. Σεουηριανὸς Μαξιμιανός, Σαβῖνα)

—Daidalidai: (6) 163/4 AD  IG II² 2086, 135 (s. Πόπλιος)

—Eupyridai: (7) c. 200 AD  Ag. XV 399, 28 (s. Ἰανάριος)

—Gargettos: (8) s. ii AD  Ag. XV 406, 23; 434, 6 (Κ. Φον. Μάξιμος); (9) f. iii AD  IG II² 1064 + SEG XXX 82, 6, 10, 12, 16, 31 f.; IG II² 3700, 9; 3702, 2; 3703, 5; SEG XXI 505, 4, 8, 10, 14 (Μ. Οὔλπ. Πουπήνιος Μάξιμος: s. Μ. Οὔλπ. Εὐβίοτος Λεῦρος (and Thessaly))

—Hagnous: (10) i/ii AD  IG II² 1072, 1; 3571, 3 f.; ID 2535, 22 f.; IG XII (8) 645; cf. Follet, Athènes pp. 171 f. (Τ. Κωπώνιος Μάξιμος: II s. Τ. Κωπώνιος Μάξιμος I, f. Τ. Κωπώνιος Μάξιμος III: archon epon. - 99/100 AD); (11) c. 91-120 AD  IG II² 1072, 4-6; IG II³ (4) 807, 8; 808 A, 5; 849, 33 f.; IG II² 3571, 3 f.; 3573, 7 f.; 3798, 10 f.; Ag. XV 313, 23-5; Ag. XVIII C187, 36 f.; cf. Follet, Athènes pp. 170-3 (Τ. Κωπώνιος Μάξιμος: I f. Τ. Κωπώνιος Μάξιμος II); (12) c. 120/1 AD  IG II² 2029, 21 (Τ. Κωπώνιος Μάξιμος: III s. Τ. Κωπώνιος Μάξιμος II); (13) 163/4 AD  IG II² 2086, 178 (f. Διονύσιος)

—Klopidai: (14) 128-131 AD  IG II² 2041, 14 f. (Μάξι(μος): f. Δημήτριος, Φιλουμενός); (15) 154/5 AD  IG II² 2067, 64 (s. Προσδόκιμος); (16) c. 175 AD  Ag. XV 392, 20 ([Α]ὐρ. Μάξιμος)

—Kollytos: (17) m. ii AD  Ag. XV 337, 13 (Κάσ. Μά(ξ)ιμος)

—Paiania: (18) 184/5 AD  IG II² 2128, 27 (s. Σαβῖνος)

—Pallene: (19) a. 216 AD  Ag. XV 472, 39 (Μάξιμ[ος]: f. Δ[....])

—Peiraieus: (20) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 79 (Ὁστίλιος Μάξιμος); (21) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 92 (s. Τρύφων I)

—Rhamnous: (22) 154/5 AD  IG II² 2067, 157 (s. Ἀντίοχος I)

—Sounion: (23) i/ii AD  IG II² 3581 = IEleusis 370, 1 (Π. Φούλβιος Μάξιμος: f. Π. Φούλβιος Μητρόδωρος)

—tribe Akamantis: (24) 238-242 AD  IG II² 2239, 226 (Αὐρ. Μάξιμος)

—tribe Antiochis: (25) 184/5 AD  IG II² 2128, 98 (s. Ἀφροδίσιος); (26) c. 255 AD  Ag. XV 466, 58 (Κωπώνιος Μάξιμο[ς])

—tribe Ptolemais: (27) 238-242 AD  IG II² 2239, 152 (s. Εὐτυχιανός)

Athens?: (28) imp. IG II² 12042; (29) ii AD  IG II² 2169, 7; (30) 155/6 AD  IG II² 2068, 117 (Μάξ(ιμος): f. Εὔτυχος); (31) iii AD  IG II³ (4) 1675

Athens*: (32) 142/3 AD  IG II² 2049, 124 (Ἑλβίδιος Μάξιμος: epeng.?); (33) 155/6 AD  IG II² 2068, 175 (s. Ζώπυρος: epeng.); (34) 184/5 AD  IG II² 2128, 151; 2129, 21 (s. Προσδόκιμος: epeng.); (35) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 91 (epeng.); (36) 194/5 AD  IG II² 2191, 139 (epeng.); (37) ?iii AD  IG II² 2170, 4 (cf. AE 1973, pp. 89 f. no. 2) (s. Κερδᾶς: epeng.)

Μαράθα

Athens*: (1) i BC  IG II² 12043

Μαραθών

Athens*: (1) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 33 (f. Διονύσιος)

Μαραῖος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8244 (f. Μύρων)

Μαρδόνιος

Athens*: (1) ii/i BC  IG II² 10252

Μάρθα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9756 (LGPN V.B (1)) (d. Νικίας)

    Syria, Antioch: (2) imp. IG II² 8232; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (d. Διοκλῆς)

Μαρθίνη

Athens:

—Oion (Kerameikon): (1) c. 200-205 AD  IG II² 2361, 44 (-θεί-: d. Κορνηλιανός)

Μαρία

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13523, 3 (SEMA 2681) (d. Ἀνδρέας, Ἀθηναΐς)

Athens?: (2) imp. SEMA 2143, 8; (3) s. i AD  Ag. XXI F 258; (4) v-vi AD  Ag. XXI F 322

Μαριανός

Athens:

—Acharnai: (1) 201/2 AD  IG II² 2193, 107; 2194, 35 (Κλ. Μαριανός)

Athens*: (2) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 38 (s. Παράμονος: epeng.)

Μαρικᾶς

Athens?: (1) c. 450 BC  Graef--Langlotz II 1512 + SEG XXIX 74 = CAVI 1707

Μαρῖνος

Athens: (1) byz. Syllektes 1 (1947-51) p. 60 no. 1, 3; (2) v-vi AD  IG II² 13354 (SEMA 2815) (Μ[α]ρῖνος)

—Besa: (3) 188/9 AD  Ag. XV 419, 21 (-ρεῖ-)

—Ch--?: (4) 209/10 AD  Ag. XV 460, 97 (Φλ. -ρεῖ-)

—Lamptrai?: (5) c. 196-240 AD  IG II² 2132, 6; Ag. XVIII C121, 26; cf. RCA p. 362 (Μέμ. -ρεῖ-)

—Paiania: (6) c. 195-220 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 57, 84; Ag. XV 460, 64; 477, 31 (Φλ. -ρεῖ-); (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 109 (Μαρεῖ(νος): f. Ἀλκηνστιανός: tribe - S.G.B.)

—tribe Hadrianis: (8) 196-201 AD  IG II² 2132, 44 (-ρεῖ-: f. Πανέας)

Μαρίων

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Hierapolis-Kastabala: (1) i BC  IG II² 8933 (LGPN V.B (9)) (f. Νίκη)

    Phoenicia, Tyre: (2) i BC  IG II³ (4) 1109 (I f. Μαρίων II); (3) ~ (II s. Μαρίων I)

    Syria, Antioch: (4) imp. IG II² 8233/4; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (s. Εὔδημος)

Μάρκελλα

Athens?: (1) imp. IG II² 12040/1; (2) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 160-162 no. 8, 11 ([Μ]ά̣ρκελλα)

Μαρκελλῖνος

Athens: (1) 235/6 AD  IG II² 2235, 56 + Wilson E.303 ([--]μεῖνος - IG, [--]λλεῖνος - Wilson, [Μαρκ]ε̣λλεῖνος - S.G.B.); (2) v-vi AD  IG II² 13364 (SEMA 2816) (s. Ἐλευθέριος)

—Hagnous: (3) 169/70 AD  IG II² 2097, 15 ff., 242 (Αἴλ. -λεῖ-)

—Marathon: (4) c. 200 AD  Ag. XV 446, 5; 450, 12 (-λεῖ-: s. Στέφανος)

Athens?: (5) 325-350 AD  IG II² 5206 = 13291 (Φλ. Σεπτίμιος -λλεῖ-)

Μάρκελλος

Athens: (1) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 59 (Μάρκελλ[ος]); (2) 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 10

—Boutadai: (3) m. ii AD  IG II² 3966 a, 6 (p. 351)

—Gargettos: (4) c. 154-190 AD  IG II² 2067, 20, 34, 200; 2118, 6; 3663, 3 f.; CIA III 3851; Ag. XV 411, [10] (cf. RCA p. 279) (Φούριος Μάρκελλος: I ?s. Φούριος Μᾶρκος I, f. Φούριος Μᾶρκος II, Φούριος Μάρκελλος II); (5) ?189/90 AD  IG II² 2115, 5, 13, 27, 37, 50, 54; 2116, 3, 16 (Φούριος Μάρκελλος: II s. Φούριος Μάρκελλος I)

—tribe Antiochis: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 384 (Μάρκελ(λος): f. Ζώπυρος)

—tribe Kekropis: (7) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 216 (Αὐφ. Μάρκελλος)

—tribe Leontis: (8) 255/6 AD  IG II² 2245, 130 (Αὐρ. Μάρκελλος: s. Ἐπιτ[--])

—tribe Oineis: (9) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 32

Athens*: (10) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 35 (s. Φιλόμουσος: epeng.); (11) 169/70 AD  IG II² 2097, 118 (s. Ζωσᾶς: epeng.); (12) 179/80 AD  IG II² 2083, 34 (s. Καλ[--]: epeng.); (13) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 207 (f. Δομετιανός); (14) 235/6 AD  IG II² 2235, 172 (Αὐρ. Μάρκελλος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) imp. IG II² 9883 = 9880 a; cf. AM 67 (1942) p. 113 no. 225 (LGPN V.B (1)) (f. Συμφέρουσα)

Μαρκία

Athens?: (1) m. iii AD  SEG XXXV 220, 3; 221, 2, 9 (m. Ἰουλιανή)

Μαρκιανή

Athens?: (1) ?iii AD  IG II³ (4) 1459

Μαρκιανός

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 3575 = IEleusis 454, 1; (2) 126/7 AD  IG II² 3734, 4 ([Μ]αρκιανός); (3) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 36 ([Φ]λ. [Μαρ?]κιανός - S.G.B., [Λου]κιανός - ed.)

—Azenia: (4) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 8, 13 (f. Ὀνησικράτης); (5) 203-211 AD  IG II² 2207, 24 (I f. Μαρκιανός II); (6) ~ (II s. Μαρκιανός I)

—Paiania: (7) ii/iii AD  IG II² 2361, 54 (f. Νικομώ)

—Paionidai: (8) 199-208 AD  IG II² 2203, 49 (Στάτιος Μαρκιανός: s. Στάτιος Δῶρος); (9) c. 200 AD  Ag. XV 399, 23 (Στ. Μαρκιανός)

—tribe Aiantis: (10) 238-242 AD  IG II² 2239, 303 (f. Ἀλέξανδρος)

—tribe Aigeis: (11) 165/6 AD  IG II² 2090, 66 (s. Ζ[--]); (12) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 46

—tribe Erechtheis: (13) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 59

—tribe Hadrianis: (14) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 99

—tribe Hippothontis: (15) 255/6 AD  IG II² 2245, 342

—tribe Kekropis: (16) 232-234 AD  IG II² 2237, 57, 135 (Φλ. Μαρκιανός: s. Προκλιανός I)

—tribe Leontis: (17) 235/6 AD  IG II² 2235, 129 (Αὐρ. Μαρκιανός)

Athens?: (18) ii AD  IG II² 12045 (Κόϊντος Γράνιος Μαρκιανός); (19) ii-iii AD  IG II² 12044

Athens*: (20) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 112; (21) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 24 (f. Εὔτυχος); (22) 179/80 AD   IG II² 2083, 78 (s. Κέλσος I: epeng.); (23) ~ IG II² 2083, 114 (Μαρκια(νός): f. Τελεσφόρος); (24) 235/6 AD  IG II² 2235, 169 (Αὐρ. Μαρκιανός: epeng.)

Μάρκιος

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) ii/iii AD  Ag. XV 439, 10 (Μ[ά]ρκιο[ς])

Μᾶρκος

Athens: (1) v AD  SEG LVIII 262

—Anaphlystos: (2) 95/6 AD  IG II³ (4) 406, 4 (I f. Μᾶρκος II); (3) ~ (II s. Μᾶρκος I); (4) c. 110 AD  Ag. XV 321, 8 (I f. Μᾶρκος II); (5) ~ (II s. Μᾶρκος I); (6) c. 190-196 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 28; Ag. XV 425, 17 (Αἴλ. Μᾶρκος)

—Azenia: (7) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 2 (f. Λεύκιος); (8) 167/8 AD  Ag. XV 371, 69 f. (s. Εὐκαρπίδης)

—Berenikidai: (9) imp. IG II² 2082, 3

—Besa: (10) ii AD  IG II² 3963, 12 (Μᾶρκ[ος]); (11) s. ii AD  Ag. XV 355, 8 (Μᾶρκ[ος]?); (12) c. 180-190 AD  Ag. XV 409, 9 (Μᾶρκος: s. Φιλ[--]); (13) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 23 ([Μ]ᾶρκος: f. Δημήτριος)

—Cholleidai: (14) m. ii AD  IG II² 2472, 7 (f. Ἅλιος); (15) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 63 (Ἅλιος ὁ καὶ Μᾶρκος)

—Eleusis: (16) f. i BC  ID 2037, 1

—Eupyridai: (17) 211/12 AD  IG II² 2208, 52 (f. Μένανδρος)

—Gargettos: (18) 138/9 AD  Ag. XV 331, 17 (Φούριος Μᾶρκος: I ?f. Φούριος Μάρκελλος I); (19) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 17, 24, 54; 2116, 7, 15 (Φούριος Μᾶρκος: II s. Φούριος Μάρκελλος I)

—Kollytos: (20) imp. SEMA 326 (f. Ἀσκληπιάδης); (21) iii AD  SEG LIX 246, 4 ([Μᾶρ?]κος: f. Αὐρ. Δημάδης)

—Marathon: (22) 154/5 AD  IG II² 2067, 159 (s. Λεύκιος II)

—Melite: (23) c. 145-176 AD  IG II² 2052, 90; Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 111 (s. Ἀνθεστήριος, f. Ἐπίκτητος)

—Melite?: (24) 24/3 BC  Ag. XV 290, 41 (Μ̣ᾶ̣ρ̣κος̣)

—Paiania: (25) 238-242 AD   IG II² 2239, 91, 111 (II s. Μᾶρκος I); (26) ~ IG II² 2239, 91 f., 111-13 (I f. Μᾶρκος II, Ἐλεύθερος, [--]νος)

—Pallene: (27) 184/5 AD  IG II² 2128, 102 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Peiraieus: (28) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 88 (Μᾶρ(κος): I f. Αὐρ. Μᾶρκος II); (29) ~ (Αὐρ. Μᾶρκος: II s. Μᾶρκος I)

—Phaleron: (30) c. 62 BC  Ag. XV 267, 11 (Μᾶρκ[ο]ς: s. Πλούταρχος)

—Philaidai: (31) s. i BC  ID 1605, 9 (f. [--]νος); (32) ii AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 73 (s. Αὖλος)

—Phlya: (33) c. 45 BC  IG II² 2463, 10 (I f. Μᾶρκος II); (34) ~ (II s. Μᾶρκος I); (35) c. 175 AD  Ag. XV 392, 43 (Μᾶρκος ὁ καὶ Εὐσέβης)

—Sounion: (36) c. 115 AD  IG II² 2020, 54 (s. Εὐκτᾶς); (37) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 17 ([Μ]ᾶρκος ὁ καὶ Ἑρμείας)

—Sphettos: (38) 168/9 AD  Ag. XV 373, 15 f. (f. Ἐπίγονος, Ἱπποκράτης)

—Steiria: (39) 14/13 BC  IG II² 1721, 10 (f. Ἀθήναιος)

—tribe Akamantis: (40) 13/12 BC  IG II² 1963, 73 ([Μ]ᾶ[ρ]κο[ς])

—tribe Antiochis: (41) c. 205 AD  Ag. XV 447, 20 (Αὐρ. Μᾶρκος)

—tribe Attalis: (42) a. 217 AD  Ag. XV 478, 21 (f. Ἐπάγαθος)

—tribe Kekropis: (43) 255/6 AD  IG II² 2245, 297 (s. Στρα[--])

—tribe Oineis: (44) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 60 (I f. Μᾶρκος II); (45) ~ (II s. Μᾶρκος I)

—tribe Ptolemais: (46) s. ii AD  IG II² 2084, 24 (f. Σωκράτης)

Athens?: (47) m. i AD  IG II² 1981, 1; (48) 45/6 AD   IG II² 1969, 8; 1970, 13 (II s. Μᾶρκος I); (49) ~ IG II² 1969, 9; (50) 45/6 AD  IG II² 1970, 13 (I f. Μᾶρκος II); (51) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 2; (52) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 3; (53) ii AD   IG II² 10588 (f. Ἀθηνικῶν); (54) ~ SEMA 1635 (f. Βάδιος Δε[--])

Athens*: (55) 135/6 AD  IG II² 2001, 2 ([Μ]ᾶρκος: epeng.?); (56) 155/6 AD  IG II² 2068, 148 (s. Σύνετος: epeng.); (57) 163/4 AD  IG II² 2086, 188 (f. Ἀπολλώνιος); (58) 169/70 AD  IG II² 2097, 264 (f. Σωκράτης); (59) 173/4 AD  IG II² 2103, 188 (s. Εὐήμερος: epeng.); (60) 187/8 AD  IG II² 2113, 218 (f. Σωτήρ); (61) 194/5 AD  IG II² 2191, 148 (epeng.); (62) 203-207 AD  IG II² 2199, 146 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Μαρνάκης

Athens:

—Sphettos: (1) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 93 (PA 9678); cf. PAA 12 pp. 75-6 ((Φ)αρνάκης? - PAA: f. Εὐθύδομος)

Μαρσύας

Athens: (1) 128-97 BC  FD III (2) 12, 8 (cf. BCH 99 (1975) p. 191); FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 20 (s. Ζήνων I, f. Ζήνων II, Αἰαντίδης); (2) c. 100 BC  Ag. XV 260, 17 (Μαρσύ[ας]); (3) m. i AD  IG II² 1987 a, 9

—Agryle: (4) i AD  IG II² 5286

—Anaphlystos: (5) 128-116 BC  IG II² 1009 IV, 80 (= PA 9679); FD III (2) 12, 7 (s. Θήρων)

—Lamptrai: (6) ii BC  IG II² 6643 (f. Ἀλέξανδρος)

—Melite: (7) 97/6 BC   IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 244 (cf. PA 9680) (I f. Μαρσύας II); (8) ~ IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 244 (PA 9680) (II s. Μαρσύας I)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Mallos: (9) i BC-i AD  IG II² 9277 (LGPN V.B (36)) (f. Γλαυκίας)

    Galatia, Ankyra: (10) i AD  IG II² 7910 (LGPN V.C (1)) (s. Μένανδρος)

    Herakleia: (11) c. 300 BC  SEMA 1090

    Triphylia: (12) s. iv BC  IG II² 10461 (LGPN III.A (6)) (s. Ἀνδροκλῆς)

Μάρτιος

Athens*: (1) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 12, 14 ((Μ)άρτιος: f. Εὐτύχης, Ἐπίκτητος)

Μαρτυρία

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13385 (SEMA 2867); (2) ~ IG II² 13571 (SEMA 2817)

Μαρτύριος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13571 (SEMA 2817)

Athens?: (2) iv-v AD  Ag. VII p. 45; SEG LVIII 292 (lamp)

Μαρψίας

Athens: (1) 425 BC  Ar., Ach. 702; PCG 5 p. 395 fr. 179 (fict.?); (2) iv AD  Alciphr. i 26 (fict.)

Μάρων

Athens: (1) ii-i BC  IG II³ (4) 1067 (II s. Μάρων I); (2) ~ (I f. Μάρων II); (3) 144/3 BC  IG II² 2444, 9; (4) 155/6 AD  IG II² 2068, 198; (5) c. 195 AD  SEG LIX 174, 75

—Azenia: (6) 152-154 AD  Ag. XV 336, 18 (Κλ. Μάρων); (7) c. 195-205 AD  SEG LIX 174, 42; Ag. XV 448, 11 (Κλ. Μάρων)

—Kydathenaion: (8) i BC  IG II² 6590 (f. Ὀρφεύς)

—Phaleron: (9) iii-ii BC  SEMA 901 (IRhamnous 340) ([Μ?]άρων, [Χ?]άρων: s. Ἀντισθένης); (10) i AD  IG II² 3793 (f. Ἀλέξανδρος)

—tribe Antiochis: (11) 238-242 AD  IG II² 2239, 317 (s. Πάμφιλος)

Athens?: (12) imp. SEMA 1562 ([Μ]άρων: f. Ἀπολλώνιος)

Athens*: (13) 405 BC  IG I³ 1032, 371 (slave); (14) i BC-i AD  SEMA 1241 (Μά[ρω]ν̣?: f. Θεόδωρος); (15) imp. IG II² 9075; (16) s. ii AD  IG II² 2082, 60 (s. Εὔφημος: epeng.); (17) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 82 (Μάρ̣[ω]ν: s. Φίλων: epeng.); (18) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 189 (f. Σεραπίων); (19) 173/4 AD  IG II² 2103, 220 (epeng.); (20) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 98 (Κλ. Μάρων: epeng.); (21) 194/5 AD   IG II² 2191, 33 (Πομπ. Μάρων: epeng.); (22) ~ IG II² 2191, 78 (epeng.); (23) iii AD  IG II² 11153 (f. Διόδοτος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (24) iii BC  IG II² 8876 (LGPN III.B (2)) (s. Ποίμνιχος)

    Syria, Antioch: (25) i BC  IG II² 8052; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 445 (s. Ὀρφεύς)

Μάστακος

Athens:

—Halai: (1) 148-134 BC  IG II² 1939, 45 (PA 9681) (Μάστ[α]κος: f. Μητρόδωρος)

Μαστύκας

Athens?: (1) c. 460 BC  CAVI 3873

Μάτα

Foreign Residents:

    Mysia, Miletoupolis: (1) f. iii BC  SEMA 2146; cf. SEG LVI 273 (LGPN V.A (3))

Μάτεια

Foreign Residents:

    Dardanos: (1) ii-i BC  IG II² 8476 = Ag. XVII 447; AJA 64 (1960) p. 54; Robert, Noms indigènes p. 341; BE 1974, no. 219 (d. Ὀάδαυος)

Ματεις

Foreign Residents:

    Pisidia, Orondeis: (1) ii AD  IG II² 10032; cf. BE 1969, no. 206 (LGPN V.C (16)) (d. Βάρακος)

Ματερώ

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) hell. IG II² 7911 (LGPN V.C (1)) (d. Δημήτριος)

Μάτιον

Athens?: (1) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 180

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (2) i-ii AD  SEMA 947 (LGPN V.C (1)) (d. Μηνόφιλος)

    Pontos, Amisos: (3) imp. IG II² 8068 (LGPN V.A (2)) (d. Ἡρακλέων)

Ματρέας

Athens:

—Lakiadai: (1) 214/13 BC  IG II² 1706, 106 (PA 9682)

—Pallene: (2) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 68

—tribe Hadrianis: (3) 203-205 AD  IG II² 2199, 104 f. (f. Εὐπόριστος, Ῥόδων)

Athens?: (4) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 30 (f. Συνίστωρ); (5) iii AD  IG II² 2073, 39 (f. Σάτυρος)

Μᾶτρις

Athens:

—Kephisia: (1) inc. IG II² 6424 (f. Λέων)

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (2) iii BC  IG II² 8444 (LGPN IV (15)) (f. Πυθίων)

Ματρίχα

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11452

Ματροκλέας

Athens?: (1) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 8 (Μ̣ατροκλέας)

Ματροξένα

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iii BC  IG II² 9317 + AM 67 (1942) p. 111 no. 214 (LGPN III.B (1)) ([Ματ]ρο[ξ]έ[ν]α: d. Θύμων)

Ματροξενίς

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iii BC  IG II² 9318 + Wilhelm, AU 5 p. 95; cf. AM 67 (1942) p. 111 no. 215 (LGPN III.B (1)) (d. Ἡράκων)

Μάτρων

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 16

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) iii BC  IG II² 9312 (LGPN III.B (11)) (f. Ζωπύρα)

Ματρώνα

Athens: (1) ii/iii AD  IG II² 2361, 72

Μάτων

Athens?: (1) m. iv BC  PCG 2 p. 287 fr. 20; p. 373 fr. 117; p. 416 fr. 188, 16

Μαύρα

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13339 (SEMA 2792)

Μαῦρος

Athens: (1) s. ii AD  IG II² 3804, 1; (2) iv-v AD  IG II² 13493 (SEMA 2818) (s. Βικτωρῖνος)

Μαχάων

Athens: (1) hell. SEG XLIX 1082 = LVIII 809 (s. Λύσων: sculptor)

Μαχῖνος

Athens:

—Kydathenaion: (1) iv BC  Ag. XVII 200 (f. Πολυστράτη)

—Marathon: (2) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 45 (Μ[α](χ)ῖνος?)

Μάχων

Foreign Residents:

    Laodikeia: (1) f. i AD  IG II² 9161 (f. Ἀπολλωνία)

Μεγαίνετος

Athens: (1) 405 BC  Ar., Ra. 965

Μεγάκλεια

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 6586; cf. SEG LI 265 (Μεγάκλει(α))

—Erikeia: (2) c. 365-340 BC  IG II² 6421 (PA 9683) (d. Ἡγῖνος)

Μεγακλείδης

Athens: (1) m. v BC  D.L. ix 54 (PA 9684); (2) c. 400 BC  IG II³ (4) 41, 8; (3) 376/5 BC  IG II² 1445, 8 f. (cf. SEG XXI 550); IG II² 1446 = SEG XXI 551, 4 (s. Μυ[--]); (4) c. 356 BC  Plu., Mor. 839c; D.H., Din. 13 (PA/APF 9685); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 223 nos. 350-1

—Eleusis: (6) c. 369/8 BC  [D.] lii 20 f. (PA 9686); (7) 349/8 BC  IG II³ (4) 493, 1 (I f. Μεγακλείδης II); (8) ~ (II s. Μεγακλείδης I)

—Leukonoion: (9) 426/5 BC  IG I³ 61, 33; 369, 5; 468, 3 (PA 9687) (-δς); (10) iv BC  SEMA 397, 3 f. (s. Λάχης, f. Φυλώ); (11) 354/3 BC  IG II² 1442, 5; Develin, AO p. 286 (date) ([Μεγακ?]λείδης); (12) c. 330-320 BC  IG II² 1560, 18 ([Μ]εγακλεί[δης])

Μεγακλῆς

Athens: (1) s. vii BC  PA/APF 9688; cf. Develin, AO pp. 30 f. (I f. Ἀλκμέων: archon epon. - ?632/1 BC); (2) f. vi BC  PA/APF 9692 (II s. Ἀλκμέων I, f. Κλεισθένης, Ἀριστώνυμος (Xypete), Μεγακλῆς III, Ἱπποκράτης); (3) vi BC  Plu., Cim. 4; 16 (PA/APF 9693) (III s. Μεγακλῆς II, Ἀγαρίστα (Sikyon), f. Εὐρυπτόλεμος I (Sounion?)); (4) c. 515 BC  CAVI 1222; 1463; 2579; 4512; cf. ARV² p. 1598 (PA 9689) (-κλς: kalos); (5) c. 500 BC  CAVI 7731 (ARV² p. 1699) (-κλς); (6) f. v BC   AM 106 (1991) p. 153; cf. Osborne, Naturalization T 1 (-κλς: f. Μένων); (7) ~ AM 106 (1991) p. 153 (-κλς: s. Καλλισθένης); (8) c. 490-480 BC  IG I³ 707 (cf. APF 9688 VIII) ([Μεγα]κλς?: s. Εὐρυπτόλεμος); (9) c. 450-425 BC  CAVI 6248 (kalos); (10) c. 440 BC  ARV² p. 1054 no. 58 = CAVI 5595 (Μεγακ[λς]); (11) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 8 (Μεγακλ[ῆς]?, Μεγακλ[είδης]?); (12) m. iii BC  IG IX (1)² (1) 25, 72 (f. Ἀσωποκλῆς); (13) ?iii AD  IG II² 2488, 2

—Acharnai: (14) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153 (-κλς); (15) m. iv BC  IG II² 5818 (PA/APF 9699) (I f. Μένιππος I); (16) s. iv BC  SEMA 139 (SEG XLIX 236) (f. Ἀλκιμένης); (17) 307/6 BC  IG II² 463 + SEG XXV 78, 123 f. (cf. APF 10037) (II s. Μένιππος I, f. Μένιππος II)

—Aixone: (18) c. 350-317 BC  IG II² 5437 (s. Θεοφάνης)

—Alopeke: (19) vi/v BC  IG I³ 297, 15; 298, 27, 35; 299, 42 f.; 322, 38; 323, 45, 51; 324, 59; 349, 59; 350, 65; Ag. XXV 628-39; AM 106 (1991) p. 153; SEG XLVIII 91 = (CAVI 1877 a); + PA/APF 9695 (-κλς: IV s. Ἱπποκράτης (Athens), f. Μεγακλῆς V, Δεινομάχη, Μέλητος); (20) s. v BC  IG I³ 297, 15; 298, 27, 35; 299, 42; 322, 38; 323, 45, 51; 324, 59; 349, 58 f.; 350, 65; Ag. XIX P 2 d, 19; XIX P 2 e, [3?]; cf. SEG XXXII 161 Stele III, 3; + PA/APF 9697 (-κλς: V s. Μεγακλῆς IV, Κοισύρα (Eretria), f. Μέλητος, ?f. Μεγακλῆς VI); (21) s. iv BC  SEMA 86

—Alopeke?: (22) c. 440-430 BC  CAVI 7384 = ARV² p. 1599 (PA/APF 9690) (-κλς: VI ?s. Μεγακλῆς V: kalos)

—Amphitrope: (23) m. iv BC  IG XII (6) 262, 376

—Anagyrous: (24) v BC  AM 106 (1991) p. 153 (Με(γ)α̣[κλς]); (25) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 106 (PA 9698) ([Μ]ε̣γα[κλῆς]?)

—Anakaia: (26) 281/0 BC  Ag. XV 72, 145 (Μεγακλῆ̣[ς])

—Anaphlystos: (27) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153 (-κλς)

—Azenia: (28) 303/2 BC  Ag. XV 62, 265 (s. Μοσχίων)

—Gargettos: (29) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 36 (PA 9700) (Μεγα[κ]λ[ῆ]ς: s. Εὐαίνετος)

—Kephale: (30) 281/0 BC  Ag. XV 72, 27 (Μεγακλ[ῆς]?, Μεγακλ[είδης]?)

—Kollytos: (31) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 42 (PA 9702) (f. Ναυσίστρατος)

—Marathon: (32) 203-211 AD   IG II² 2207, 27 f. (I f. Διονυσόδωρος, Μεγακλῆς II); (33) ~ IG II² 2207, 28 (II s. Μεγακλῆς I)

—Rhamnous: (34) c. 325-300 BC   IG II³ (4) 513, 1 (cf. PA 9703); IG II² 3108, [1] (IRhamnous 115) (Μεγακλ[ῆ]ς: I f. Μεγακλῆς II); (35) ~ IG II³ (4) 513 (= PA 9703); IG II² 3108, [1] (IRhamnous 115) (II s. Μεγακλῆς I)

—Thria: (36) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 32 (PA 9701); (37) 340/39 BC  IG II³ (4) 284, [2, 5] (s. Δημέας)

—tribe Aigeis: (38) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 154 (PA 9691) ([Μ]εγακλῆς: s. Εὐ[--])

—tribe Hippothontis: (39) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 14 (s. Διονυσόδωρος)

Foreign Residents:

    Achaia: (40) c. 300 BC  IG II² 1956, 195 (LGPN III.A (1)) (?f. Ξένων)

    Lesbos, Eresos: (41) c. 400 BC  IG II² 8491 (LGPN I s.v. Μεκακλέϊος (1)) (-κα-: f. Κληνερήτη)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (42) 316-309 BC  IG II² 1956, 197 (LGPN IV (12))

Μεγαλῖνος

Athens:

—Pallene: (1) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 23 (s. Ἀφροδίσιος)

Athens*: (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 121 (-λεῖ-: f. Φιλουμενός)

Μεγαλλίς

Athens:

—Marathon: (1) ii/i BC  IG II³ (4) 1115, 3 (d. Μάγας, m. Δημάριον)

Μέγαλλος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12046

Foreign Residents:

    Sicily: (2) ?arch. PCG 3 2 pp. 282-3 fr. 549; PCG 7 p. 639 fr. 34 (LGPN III.A (1)) (or Athens)

Μεγαλοκλῆς

Athens:

—Kephale: (1) 305/4 BC  Ag. XV 58, 60 (Μ̣ε̣γαλ̣[ο]κλῆς: s. Μελάνθιος)

Μεγαλώνυμος

Athens: (1) ii AD  Luc., Lex. 9; Luc., Lex. 13 (fict.)

Μεγάρα

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 33-4; Alciphr. i 38-9; Alciphr. fr. 6 (het./fict.)

Μεγαρίστη

Athens:

—Phlya: (1) v/iv BC  IG II² 7692 (PA 9705) (Με(γ)αρίστη: m. Νικοστράτη)

Μεγάριστος

Athens:

—Aixone: (1) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 3, 30 (PA 9706) (s. Πύρρος)

Μεγιστάν

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9757 (LGPN V.B (1)) (I f. Μεγιστάν II); (2) ~ IG II² 9757 (LGPN V.B (2)) (II s. Μεγιστάν I)

Μεγιστᾶς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 112 AD  IG II² 2024, 88 (LGPN V.B (1)) (s. Μηνᾶς)

Μεγίστη

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 1974; 2005; 2007

—Halai: (2) a. 27/6 BC  IG II³ (4) 10, 4 (d. Ἀσκληπιάδης)

—Marathon: (3) 103-97 BC  IG II² 1034 d, 5; FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 8 (d. Ζήνων II); (4) imp. IG II² 6804 (d. Διονύσιος)

—Marathon?: (5) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 70 (Φλ. Μεγίστη)

—Phlya: (6) i AD  IG II² 7693 (d. Καλλιφάνης II, Ἀμμία)

—Sounion: (7) m. i AD  IG II² 2299, 3?; 3276, 2; 3283, 6; 3535, 13; 3536, 7 f.; 3537, 2 f.; 4175, 7; 4176, 11; 4242, 5; IG II³ (4) 39, 2 (Ἰουν. Μεγίστη: d. Ζήνων)

—Sphettos: (8) s. i BC  IG II³ (4) 1324, 1 (d. Ἀρχίτιμος)

Athens?: (9) ?hell. SEMA 2149; (10) ii BC  IG II² 12048 (d. Ἀγαθοκλῆς); (11) i BC  IG II² 12049 (d. Ἀπολλωνιανός); (12) imp. SEMA 2150

Athens*: (13) iv-iii BC  Ath. 583e (het.); (14) ii BC  IG II² 12047

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) i BC  IG II² 9758 (LGPN V.B (2)) (d. Ἐρώτιος); (16) imp. IG II² 9759 (LGPN V.B (3)) ([Με]γίστη: d. Λήναιος)

    Cilicia Pedias, Mallos: (17) i AD  IG II² 9278 (LGPN V.B (4)) (-σστη: d. Ἀντισθένης)

    Phoenicia, Askalon: (18) i AD  IG II² 8390 (d. Ἀσκληπιάδης)

    Phoenicia, Sidon: (19) ii-i BC  IG II² 10284 (d. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (20) hell.-imp. IG II² 8235 (Μεγίστ[η]?: ?d. Διονύσιος); (21) ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 12 p. 98 (d. Ὅπλων)

Μεγίστιον

Athens: (1) ?i AD  IG XII (1) 651

Μεγιστίων

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 85 (Αὐρ. Μεγιστίων)

—tribe Attalis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 398 (s. Θρασυκλῆς I)

Athens?: (3) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 49

Μεγιστόδωρος

Athens:

—Gargettos: (1) 201/2 AD  IG II² 2193, 49 (Μεγιστόδω(ρος): f. Ἀφροδίσιος)

—Kephale: (2) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 54 (I f. Μεγιστόδωρος II); (3) c. 140-177 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 54; IG II² 2107, 31 (II s. Μεγιστόδωρος I, f. Μένανδρος)

—Leukonoion: (4) 165-170 AD  Ag. XV 370, 14 ([Μ]εγιστόδωρος: I f. Μεγιστόδωρος II); (5) ~ ([Μ]εγιστόδωρος: II s. Μεγιστόδωρος I)

—Paiania: (6) imp. IG II² 2275, 2 ([Μεγι]στόδωρος: I f. Μεγιστόδωρος II); (7) ~ ([Μεγι]στόδωρος: II s. Μεγιστόδωρος I)

—Pallene: (8) a. 216 AD   Ag. XV 472, 32 (Μεγιστό[δωρος]?, Μέγιστο[ς]?); (9) ~ Ag. XV 472, 33 (Μεγ[ισ]τό[δωρος]?, Μέγ[ισ]το[ς]?)

—tribe Aigeis: (10) 194/5 AD  IG II² 2191, 11 (I f. Μεγιστόδωρος II); (11) ~ (II s. Μεγιστόδωρος I)

—tribe Hippothontis: (12) 238-242 AD  IG II² 2239, 280 (s. Ἐπίγονος I)

—tribe Leontis: (13) 165/6 AD  IG II² 2090, 83

—tribe Pandionis: (14) 161/2 AD  IG II² 2085, 36 (s. Ἀπολ[--])

Athens*: (15) 142/3 AD  IG II² 2049, 103 (s. Ἀντι[--]: epeng.); (16) 184/5 AD   IG II² 2128, 136 (s. Ἡρακλείδης: epeng.); (17) ~ IG II² 2128, 137 (f. Ἀντίοχος)

Μεγιστοκλῆς

Foreign Residents:

    Lesbos, Mytilene: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 59 (LGPN I (3))

Μέγιστος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 386 (s. Ἕσπερος)

Μεγιστώ

Athens?: (1) c. 420-400 BC  SEMA 2152

Μέγυλλος

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) hell. SEMA 1220 (LGPN III.B (1)) ([Μ]έγυλλος: f. Ἀριστοκλῆς)

Μεγύλος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 783, 1 f. ([Με]γύλος?: f. Χρέμης)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) iv BC  IG II² 9310 (LGPN III.B (1)) (f. Δῖος)

Μέγων

Foreign Residents:

    Thrace, Ainos: (1) hell.-imp. SEMA 957 (LGPN IV (-)) ([Μ]έγων: f. Μηνοφάνης)

Μέδεστος

Athens?: (1) iii BC  IG II² 3213

Μεδοντίς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12050 (Μεδ[ο]ντίς)

Μέδων

Athens: (1) c. 500-480 BC  ARV² p. 832 no. 36 = CAVI 2675 (f. Ἱέρων); (2) f. iv BC   Is. fr. xxix (PA 9708); (3) ~ Lys. fr. lxxxviii (PA 9709); (4) c. 360 BC  SEG XLIX 271 = AIUK 4.6 (2022) no. 48

—Aphidna: (5) s. iv BC  IG II² 500, 10; Ag. XVI 123, 11 (f. Μέμνων); (6) m. i BC  Ag. XV 275, 10 (f. Μελίτων)

—Paiania: (7) f. iv BC  IG II² 7065, 1, 5 (PA 9713) (s. Καλλιππίδης, f. Καλλίππη)

—Thorikos: (8) 370/69 BC  Ag. XIX P 4, 6 (Μέδ̣ων)

Athens?: (9) v BC  PCG 4 p. 174 fr. 105, 8; (10) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 141; (11) 200/199 BC  BGU 1956, 4 ([Μ]έδων)

Μέθη

Athens:

—Kephale: (1) ii AD  SEMA 292 (SEG L 252) (d. Ἡρακλείδης)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 12051 (Μέ[θ]η)

Foreign Residents:

    Andros: (3) ii BC  IG II² 8092 (LGPN I (1)) (d. Διονύσιος)

    Caria, Miletos: (4) iii BC  IG II² 9760 (LGPN V.B (1)) (d. Διονύσιος)

Μεθύλλιον

Foreign Residents:

    Aiolis, Myrina: (1) m. ii BC  IG II² 9975 = Jahrb. Anz. 57 (1942) p. 232 no. 4 (LGPN V.A (1)) (d. Θέστιος)

Μέθυλλος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 25

Μειδίας

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 26; (2) s. v BC  Ar., Av. 1297; PCG 7 p. 10 fr. 12; p. 413 fr. 43; p. 481 fr. 116; Pl., Alc. 1 120a-b (PA 9714); (3) m. iv BC  D. liv 10 (PA 9715); (4) s. iv BC  IG II³ (4) 717, 1 (f. Ἡδίστη, Σωσικλῆς, Ὀλυμπιόδωρος); (5) c. 345-339 BC  Ag. XIX P 25, 76; (6) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 11, 7 (Με̣[ι]δ[ί]ας: s. [.]υδ[--]); (7) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 15 (PA 9716); (8) 86 BC  Plu., Sull. 14 (PA 9717)

—Acharnai: (9) iv BC  IG II² 5817, 4, 8 (PA 9721) (s. Μείδων I, f. Μείδων II)

—Anagyrous: (10) c. 400-323 BC  IG II³ (1) 550, 8; IG II² 1612, 291; 1629, 770, 847; 1631, 132, 162, 203; Ag. XV 61, 177; IOrop 355 (IG II³ (4) 912); IOrop 361; 362; 363; Ag. XIX P 26, 211, 249; D. xxi passim; D. xxii 10; Aeschin. iii 115; Plu., Mor. 844d; Plu., Dem. 12 (PA/APF 9719) (I s. Κηφισόδωρος I, f. Κηφισόδωρος II, Μειδίας II); (11) s. iv BC  Plu., Mor. 850b; Ag. XV 61, 177 (PA/APF 9720) (II s. Μειδίας I)

—Athmonon: (12) m. iv BC   IG II² 2385, 7 (cf. PA 9718) (I f. Μειδίας II); (13) ~ IG II² 2385, 7 (PA 9718) ([Μ]ε[ιδ]ίας: II s. Μειδίας I)

—Dekeleia: (14) 365-322 BC  IG XII (6) 257, 10 ([Μ]ειδίας); (15) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 36 (PA 9722) (f. Μείδων)

—Marathon: (16) inc. IG II² 9804 (s. Δίερξις)

—Oa: (17) m. iv BC  IG II² 7825 (PA 9725) (s. Δεινίας I, ?s. Κτήσιλλα (Athens))

—Oinoe (Aiantid): (18) m. iv BC  IG XII (6) 262, 312 (Μειδία̣[ς])

—Oinoe (Hippothontid): (19) c. 330 BC  IG II² 1927, 85 (PA 9723) (Με[ιδ]ίας: s. Θρασυκλῆς)

—Pallene: (20) iv BC  IG XII (8) 76, 1 (PA 9724) (s. Τηλέμαχος)

—tribe Aiantis: (21) 148-134 BC  IG II² 961, 37 ([Με]ιδίας: s. Θεόδωρος)

Athens?: (22) c. 410 BC  CAVI 4531 (ARV² p. 1313 no. 5); SEG LXVI 109 (potter); (23) ?iii BC  CIA App. 7, 3 (Μειδ[ία]ς); (24) iii BC  IG II² 4276; + RE (6) (sculptor); (25) iii-ii BC  IG II² 11221 (f. Δρόμων); (26) iii/ii BC  FD III (4) 158, 1; 162, 1; 164, 1 (Marcadé I 77-8) (sculptor); (27) ?i BC  SEG XXV 305 (Μειδ[ίας?])

Μείδιον

Athens: (1) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 75 (PA/APF 9726)

Μειδιππίδης

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 60 (PA 9727) (s. Φαινιππίδης)

Μειδογένης

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 511 (Μειδ[ο]γένης); (2) 282/1 BC  IG II³ (1) 881, 32 f. (s. Μείδων)

Μειδοκλῆς

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 58 (PA 9728) (-κλέης: s. Φανοκλῆς)

Μειδοκράτης

Athens:

—Kolonos: (1) c. 330 BC  Ag. XIX L 8 = SEG XL 125, 11 (Μ[ει]δ̣οκράτης)

—Oa?: (2) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 12 (f. Μειδυλίδης)

—Probalinthos: (3) f. iv BC   SEG XXI 515, 2 f. ([Μειδοκρ]άτης: II s. Μειδοκράτης I); (4) ~ SEG XXI 515, 3 (Μει[δοκράτης]: I f. Μειδοκράτης II); (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 165

Μειδόκριτος

Athens:

—Prospalta: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 17 (PA 9729) (s. Ἀνδροκλῆς)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 12052 (PA 9728a) (Μειδόκριτ[ος])

Μειδόνικος

Athens:

—Prospalta: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 16 (PA 9730) (Μει[δό]νι[κ]ος: s. Ἀνδροκλῆς)

Μειδοτέλης

Athens:

—Myrrhinous: (1) f. iv BC  SEMA 453, 2 f., 6; 2153 (I s. Μείδων I, f. Καλλιτέλης I); (2) m. iv BC   SEMA 452; 2062, 10 (f. Κλεοπτολέμη); (3) ~ SEMA 453, 17, 21, 27, 30 (II s. Καλλιτέλης I, Μνησιπτολέμη (Athens), f. Καλλιτέλης II, Μνησιπτολέμη)

Μειδυλίδης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 12 (Μειδυλίδ[ς])

—Azenia: (2) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 104 (f. Μειδύλος)

—Euonymon: (3) c. 330-320 BC  IG II² 1574, 7, 12 (PA 9731) (s. Μείδων: deme - S.G.B.)

—Kollytos: (4) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 26 (PA 9732)

—Oa?: (5) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 12 (s. Μειδοκράτης)

—Otryne: (6) s. v BC  [D.] xliv 9 f.; [D.] xliv 13; [D.] xliv 17 f.; [D.] xliv 20 (PA/APF 9733) (s. Εὐθύμαχος, f. Κλειτομάχη)

—Pallene: (7) f. iv BC  [D.] xliv 10 (PA/APF 9734) (s. Ἀριστοτέλης, Κλειτομάχη (Otryne))

—Prospalta: (8) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 6 b (Μεδυ(λίδης): f. Ἀνθεμίων)

Μειδύλος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 1358 = SEG L 168 A II, 49

—Azenia: (2) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 103 f. (s. Μειδυλίδης); (3) 281/0 BC  Ag. XV 72, 148

Μείδων

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 136 (PA 9845) (-δ̣ν); (2) s. iv BC  IG II³ (4) 1545 (Μείδω[ν]?: f. [...]ίνθιος); (3) 122/1 BC  Thompson, New Style Coinage 497-9 (PA 9735)

—Acharnai: (4) iv BC   IG II² 5817, 2, 5 (PA 9737) (I f. Μειδίας II, [....]όλεως); (5) ~ IG II² 5817, 7 (PA 9738) (II s. Μειδίας I)

—Aphidna: (6) imp. IG II² 5734 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Athmonon: (7) m. iv BC  SEG XXVIII 150, 11 (f. Μειδωνίδης); (8) 282/1 BC  IG II³ (1) 881, 33 (f. Μειδογένης)

—Cholargos: (9) 156/5 BC  IG II² 1937, 8 (PA 9745)

—Cholleidai: (10) 335/4 BC  Ag. XV 43, 103 (f. Ἀρκεφῶν); (11) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 17 (PA 9746) (f. Ἀρκεφῶν)

—Dekeleia: (12) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 36 (PA 8269) ([Μ]είδω(ν): s. Μειδίας)

—Erchia?: (13) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 12 (or Erikeia)

—Euonymon: (14) 400/399 BC  IG II² 1374, 3; 1375, 3 f.; 1377, 8 (cf. add. pp. 798 f.); 1378, 10 (PA 9739); (15) c. 330-320 BC  IG II² 1574, 5-7, 10-12 (PA 9736) (s. Εὐθύκριτος I, f. Εὐθύκριτος II, Μειδυλίδης: deme - S.G.B.); (16) 304/3 BC  Ag. XV 61, 173 (f. Εὐθύκριτος)

—Gargettos: (17) ?iii/ii BC  IG II² 12053 + AM 67 (1942) pp. 127 f. no. 280

—Hagnous: (18) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 66 c (Μ[εί]δω(ν)?: f. Καλλιάδης)

—Kephisia: (19) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 20 (PA 9740) (Μείδω(ν)?: f. Μειδωνίδης)

—Kydantidai: (20) 331/0 BC  SEG XXXIX 148, 11 (s. Ἀρκέφιλος)

—Lamptrai: (21) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 4 (PA 9712)

—Myrrhinous: (22) v/iv BC  SEMA 453, 1 f. (I s. Ἐπιτέλης, f. Μειδοτέλης I); (23) m. iv BC   SEMA 453, 10, 16, 24; 1970; 2154 (II s. Καλλιτέλης I, Μνησιπτολέμη, f. Καλλιμήδης, ?f. Ἱερόπτης); (24) ~ Grammateion 10 (2021) p. 70 no. 1 a (Μ̣έί̣δ̣ω̣ν̣); (25) 336/5 BC  Ag. XV 42, 175; (26) c. 325-300 BC  SEMA 454 (III s. Καλλιμήδης)

—Oa: (27) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 100

—Paiania: (28) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 52 (PA 9742)

—Phlya: (29) iii BC   IG II² 7694 (cf. PA 9744) (I f. Μείδων II); (30) ~ IG II² 7694 (PA 9744) (II s. Μείδων I)

—Plotheia: (31) iv BC  IG II³ (4) 439 II, 2; SEG LXII 96 (date) (PA 9743) (f. Κλείδημος)

—tribe Erechtheis: (32) c. 411 BC  SEG LII 60, 68 (-δν)

—tribe Kekropis: (33) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 131 (Μειδων[--]?: f. Εὐρύβιος)

Athens?: (34) m. ii AD  IG II² 2002, 1 ([Μ]ε[ί]δω[ν])

Foreign Residents:

    Samos: (35) 326/5 BC  IG II² 1628, 366 f.; 1629, 887; cf. APF p. 590 C 10 (LGPN I (-))

Μειδωνίδης

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  SEG XXVIII 150, 11 ([Μειδ?]ωνίδης: s. Μείδων)

—Azenia: (2) c. 350 BC  IG II² 5311 (= PA 9747); Lambert, Rationes F16 B, 4? (Μειδωνίδ[ης]: s. Ἁγνόδημος)

—Kephisia: (3) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 20 (PA 9748) (s. Μείδων)

—Sounion: (4) 324/3 BC  IOrop 353 A, 65 (s. Περικλῆς)

Μειλανός

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 157 (s. [--]νης: epeng.)

Μειλίχιος

Athens:

—Pambotadai: (1) m. i BC  Ag. XV 285 = SEG LIII 187 III, 3 ([Μειλί]χιος: s. Διονύσιος); (2) 150/1 AD  IG II² 2065, 81; Lettered Attica p. 3 (deme) (Μειλίχι[ος]: f. Διονύσιος)

Μείλιχος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 441 = CAVI 5152 (Μί-)

—Besa: (2) m. ii AD   IG II² 5898 (f. Ἐπαγαθώ); (3) ~ IG II² 2090, 19, 26; 2097, 193; Ag. XV 397, 4; 419, 17 (I f. Λέων, Μείλιχος II); (4) 165-189 AD  IG II² 2090, 26; 2097, 193; Ag. XV 419, 17 (II s. Μείλιχος I)

—Eleusis: (5) ?iv BC  SEMA 207 (s. Μνησίστρατος)

—Gargettos: (6) ?imp. AM 67 (1942) p. 95 no. 162 (Μίλιχ[ος]: f. Μόσχος); (7) ii AD  IG II² 5921 (f. Ἐρασῖνος); (8) ii/iii AD   IG II² 5943, 1, 3, [5]; cf. AM 67 (1942) p. 95 no. 162 (Μί-: II s. Μείλιχος I, f. Ἰάμεια); (9) ~ IG II² 5943, 3; cf. AM 67 (1942) p. 95 no. 162 (Μί-: I f. Μείλιχος II)

—Prospalta: (10) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 84 (PA 9749) (Με[ίλι]χος: f. Κριτόβουλος)

—tribe Hadrianis: (11) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 17 (Μ̣ε̣ίλιχος: s. Ξεν[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) f. ii AD  IG II² 2035, 12 (LGPN V.B (1)) ([Με]ίλιχος)

Μειξιάδης

Athens:

—Aigilia: (1) s. iv BC  IG II² 5374, 1 f.; 5376, 1 (PA 9750) (f. Ἀρχίππη, Πάμφιλος)

—Alopeke: (2) m. iv BC  IG II² 5566 (PA 9751) (Μειξιά[δης]: s. Κυδίας)

—Kephisia: (3) m. v BC  Is. vi 10 (PA/APF 10224)

—Sounion: (4) c. 342/1 BC  IG II² 1582, 127

Athens?: (5) inc. IG II² 12054 (PA 9749a) (f. [--]ίας)

Μειξίας

Athens: (1) c. 440-420 BC  IG II² 11306; (2) iv BC  SEG XL 269, 1

—Gargettos: (3) m. iv BC  IG II² 2388, 15; IG II³ (4) 76, 13 (PA 9752) (s. Ἡγησίας)

—Myrrhinous: (4) m. iv BC  IG II² 1182, 24 (PA 9753) (Μειξ[ί]ας)

—Sounion: (5) s. v BC  IG I³ 1515 ([Μ]ειξίας: f. Πολύξενος)

Μειξιγένης

Athens:

—Cholleidai: (1) s. iv BC  IG II³ (1) 416, 16 f.; IG II² 1254, 2, 6 (PA/APF 9754) (s. Μίκων)

Μειξιδημίδης

Athens: (1) m. iv BC  Arist., Rh. 1398b (PA 9755) (Μι-)

Μειξίδημος

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xci (PA 9756)

—Myrrhinous: (2) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 468, 493

—Phyle: (3) ii-i BC  IG II² 7760 (PA 9757) (s. Πολύευκτος)

Μειξικλῆς

Athens:

—Anagyrous: (1) 376/5 BC  IG II² 1445, 1 (PA 9758)

Μειξικράτης

Athens:

—Prospalta: (1) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 79

Μείξιππος

Athens:

—Aigilia: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 330 ([Μεί]ξιππος); (2) s. iv BC  IG II² 5372 (PA 9759); cf. SEG XLV 186

Μείξων

Athens:

—Phrearrhioi: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 44

Μειξωνίδης

Athens: (1) f. ii BC  IThesp 20, 4 f. (f. Νικίας)

—Aigilia: (2) f. iv BC   IG II³ (4) 502, 1 (PA 9760) (I f. Τιμοσθένης); (3) ~ IG II³ (4) 502, 2 (PA 9761) (II s. Τιμοσθένης)

—Sphettos: (4) ?hell. IG II² 5451 (PA 9762) (Μει(ξ)ωνίδης)

Μειρηνία

Athens?: (1) i AD  IG II² 12055

Μελαγκόμας

Athens: (1) 500-480 BC  Ag. XXI F 46 = CAVI 330 (Μελα(γ)κόμας)

—Kettos: (2) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 32 (Μελανκόμ[α]ς: s. Ἱεροκλῆς)

Μελαγκράτης

Foreign Residents:

    Cyprus, Salamis: (1) s. iv BC  SEMA 1413 (LGPN I (-)) (s. Ζωάνωρ)

Μελάγχραινος

Athens:

—Marathon: (1) c. 200 AD  Ag. XV 446, 12 (Κορ. Μελάνχραιν[ος])

Μέλαιβος

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 38

Μέλαινα

Athens?: (1) iv BC   IG II² 12057; (2) ~ IG II² 12233

Μελαινεύς

Foreign Residents:

    Caria, Bargylon: (1) iv BC  SEG LXVII 108 (LGPN V.B (-)) (f. Ἀρτεμίδωρος)

Μελαινίς

Athens?: (1) ?s. iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 122 (d. Μίνων)

Athens*: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1568, 24 (freed.)

Μελαμπόδωρος

Athens:

—Kopros: (1) iii-ii BC  IG II² 6539 (= PA 9763); SEMA 336 (Μελαμπόδωρ[ος]: f. Ναυσικράτης, Ναυσικλῆς)

Μελανθᾶς

Athens: (1) ?iii BC  Suda s.v. Φ 765 (f. Φρύνιχος)

Μελάνθιος

Athens: (1) 499/8 BC  Hdt. v 97. 3; Hdt. v 99. 1; Hdt. v 100 ff. (PA 9764); (2) c. 485-480 BC  Ag. XXV 640-2 (s. Φάλανθος); (3) c. 480-407 BC  PA 9767; RE (10); TrGF 1 p. 136 no. 23; (4) 464 BC  IG I³ 1144, 24 (PA 9765); (5) 411 BC  X., HG ii 3. 46 (PA 9768); (6) c. 400 BC  IG II³ (4) 436, 1 (PA/APF 9769) (f. Πυθόδωρος); (7) m. iv BC   SEMA 2156; 2157; (8) ~ Plu., Phoc. 19 (PA/APF 9771); (9) iv/iii BC  FGrH 326 (PA 9770); (10) 106/5 BC  FD III (2) 15, 22 ([Μ]ελάνθιος: s. Αἰσχίνης)

—Acharnai: (11) c. 444 BC  IG I³ 455, 17 (PA 9773) ([Μελά?]νθιος: f. Χάρισος)

—Aixone: (12) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 14 (PA 9772) (s. Ἀριστείδης)

—Kephale: (13) 305/4 BC  Ag. XV 58, 60 (Μελ̣ά̣ν̣θ[ιος]: f. Μεγαλοκλῆς)

—Koile: (14) s. iv BC  IG II² 2393, 4 (PA 9774) (Μελ[άν]θιο[ς]: f. Εὐφίλητος)

—Philaidai: (15) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 59 (PA 9775) (f. Διότιμος)

—tribe Leontis: (16) s. v BC  IG I³ 1193, 103 (Μελ(άν)θιος)

—tribe Oineis: (17) 464 BC  IG I³ 1144, 113 (PA 9766) ([Μελ]άνθιος)

Athens?: (18) f. v BC  Kretschmer p. 4 n. 3; (19) c. 480 BC  Unp. (Bari Mus. 8000, vase); (20) iv BC   SEMA 2158 ([Μ]ε̣λ̣άνθιος); (21) ~ CIA App. 70, 2 f.; Robert, Coll. Froehner 12, 3 f.

Athens*: (22) ?iv BC  SEMA 936 (s. Γλαυκίας); (23) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 188

Foreign Residents:

    Caria, Syangela-Theangela: (24) c. 300 BC  IG II² 1956, 101 (LGPN V.B (46))

    Rhodes: (25) ii BC  TrGF 1 p. 303 no. 131; RE (12) (LGPN I (12))

Μελανθίς

Athens: (1) 600-575 BC  CAVI 1890; (2) f. vi BC  SEG LXVII 54 (vase); (3) vi/v BC  Ag. XXI D 32 = CAVI 311; (4) 500-475 BC  CAVI 4776 (kale)

Μέλανθος

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 11, 7 (Μέλανθ[ος]: s. Ἀρκεσίλαος)

—Epieikidai: (2) 183/2 BC  IG II² 2332, 113 (PA 9776)

Athens?: (3) inc. SEMA 2160 (f. Μελάνωπος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii-iii AD  IG II² 9907 (LGPN V.B (16)) (f. Φανίας)

Μελάνθυρος

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 70; (2) c. 530-520 BC  IG I³ 608

—Sypalettos: (3) 303/2 BC  Ag. XV 62, 228 (f. Διόδωρος)

Μελανιππίδης

Athens: (1) c. 500-475 BC  Ag. XXI D 37 (Μελα[νιππί?]δς)

Athens?: (2) m. iv BC  PCG 2 p. 147 fr. 223, 15

Μελάνιππος

Athens: (1) c. 450-425 BC  CAVI 3489 (-ιπος: kalos)

—Ikarion: (2) c. 410-390 BC  IG II² 6283 (PA 9790) (s. Μελάνωπος)

—Rhamnous: (3) i BC  IG II² 7360 (s. Ἡρέας)

—Thorikos: (4) f. iv BC  IG II² 6242 (PA 9777) (f. Στήσαρχος)

—Thria: (5) c. 180 BC  IG II³ (1) 1378, 18

Athens?: (6) i BC  IG II² 12058 (PA 9776a) (s. Μέλας)

Foreign Residents:

    Mysia: (7) ?hell. IG II² 9976 (LGPN V.A (8)) (Μελάνιππ[ος]: f. Ἀντίπατρος)

Μελάντης

Athens: (1) iv BC  SEMA 2159 = AIUK 4.6 (2022) no. 31; (2) 338/7 BC  D. xviii 249 (PA 9779)

—Kephisia: (3) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153 (-τς)

—Potamos: (4) iv BC  IG II² 7268, 6 (PA 9780)

Athens*: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 435 (metic?)

Μελανωπίδης

Athens: (1) f. iv BC   IG II² 2343, 3 f. (Με[λα]νωπίδης); (2) ~ IG II² 2343, 4

—Kephale: (3) 304/3 BC   Ag. XV 61, 96, 98 (Μελανωπίδ(ης): I f. Μορυχίδης, Μελανωπίδης II); (4) ~ Ag. XV 61, 98 (II s. Μελανωπίδης I)

—Kettos: (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 225

—Kettos?: (6) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 25 (PA 9786) (Μελανω[πίδης]?, Μελάνω[πος]?)

Μελάνωπος

Athens: (1) m. v BC  CAVI 827-8; 831; 875-6; 881; 890-1; 901; 2885; 6946; 7499; cf. ARV² pp. 1574-5 (cf. PA 9782) (-ν-: f. Δίφιλος); (2) v/iv BC  IvOl 30 (cf. PA 9782) (f. Δίφιλος); (3) c. 410 BC  Paus. i 29. 6 (= PA 9781); IG I³ 1288; (4) c. 389 BC  Is. v 32 (PA 9783); (5) 307/6 BC  IG II² 1484, 8 (PA 9784) ([Μελ]άν[ωπ]ος?: s. Στέφανος)

—Aixone: (6) f. v BC  PA 9787 (I f. Λάχης I); (7) f. iv BC  IG II² 145 = Ag. XVI 52, 12; IG II² 150, 5; D. xxiv 12-13; D. xxiv 125-7; D., Ep. iii 24; Arist., Rh. 1374b 25; PCG 2 p. 259 fr. 41; X., HG vi 3. 2; Plu., Dem. 13 (PA 9788) (II s. Λάχης II, f. Λάχης IV)

—Aphidna: (8) inc. IG II² 5773

—Azenia: (9) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 138 ([Μελάν]ωπος)

—Cholargos: (10) s. iv BC  IG II³ (4) 719 (PA 9796)

—Eitea (Antiochid): (11) s. iv BC  IG II³ (4) 81, 64 (= PA 9789); IG II² 6006 = IRhamnous 319, 1 (SEMA 880) (f. Ῥοδανθίς, Ἵερος)

—Ikarion: (12) c. 410-390 BC  IG II² 6283 (cf. PA 9790) (f. Μελάνιππος)

—Kettos: (13) f. iv BC  IG II² 6391 (PA 9791) (s. Μέλας)

—Koile: (14) 307/6 BC  IG II² 463 + Hesp. 9 (1940) p. 68 no. 9 III, 129

—Oinoe: (15) 322 BC  IG II² 1632, 100, 132, 312 (PA/APF 9792)

—Oinoe (Hippothontid): (16) s. iv BC  IG II² 2393, 12 (cf. APF 9792) (Μελ[ά]νωπ[ο]ς: f. Εὐφρόνιος)

—P--: (17) 356-352 BC  IG II² 1666 = IEleusis 143 A, 6 (PA 9793) (s. Ἑστιόδωρος)

—Poros: (18) c. 340 BC  Ag. XV 39, 17 (f. [--]ρατος)

—Potamos: (19) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 7; pp. 59 f. no. 205 b, 2 ([Μελ]άνωπος: s. Πολύστρατος)

—Sphettos: (20) m. iv BC  [D.] xxxv 6 (PA 9794) (s. Διόφαντος)

—Trikorynthos: (21) m. iv BC  IG II³ (4) 224, 6 (PA 9795)

—tribe Erechtheis: (22) 459 BC  IG I³ 1147, 27 (PA 9785) ([Μ]ελάνπος)

—tribe Pandionis: (23) s. v BC  IG I³ 1193, 65 (-ν-)

Athens?: (24) ?iii BC  CIA App. 9, 12; (25) inc. SEMA 2160 ([Μελάν]ωπος: s. Μέλανθος)

Athens*: (26) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 74-6

Μέλας

Athens: (1) c. 515 BC  CAVI 6447 (ARV² p. 1599) ([Μέ]λας?: kalos); (2) c. 515-510 BC  CAVI 5363; cf. ARV² p. 1705; Paralipomena p. 322; Beazley Addenda p. 152; (3) c. 510 BC  Immerwahr, Script 407 = CAVI 4959 (Μέλα[ς]); (4) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 47, 1, 3

—Kettos: (5) f. iv BC  IG II² 6390; 6391 (PA 9797) (f. Μελάνωπος, Λυσαγόρας)

—Koile: (6) iv-iii BC  IG II² 6493 (f. Μενίσκος)

Athens?: (7) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 72, 5; (8) s. iv BC  IG II² 12059 (PA 9796b); (9) ?iii BC  CIA App. 68 b, 12, 14 f.; (10) iii/ii BC  IG II² 12060; (11) i BC  IG II² 12058 (PA 9796a) (f. Μελάνιππος)

Foreign Residents:

    Caria: (12) c. 300 BC  IG II² 1956, 95 (LGPN V.B (1))

    Egypt: (13) f. iv BC  Is. v 7 f.; 40

    Herakleia: (14) iii-ii BC   IG II² 8576 (f. Ἀρίστων); (15) ~ IG II² 8711 (f. Λαμέδων)

    Pamphylia, Aspendos: (16) i AD  IG II² 8393 (LGPN V.B Μελᾶς (4)) (Μέλ(α)ς: s. Ἀλεξίων)

    Phoenicia, Sidon: (17) ii-i BC  SEMA 1429 (s. Διόδωρος)

Μελέαγρος

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 190 BC  IG II³ (1) 1346, 20

—Phlya: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 359 (Μελέα̣[γ]ρ[ος])

—tribe Antiochis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 344

Athens*: (4) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 11

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (5) i BC-i AD  SEMA 1003 (f. Θαυμάστη)

Μελένιος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 61

Μελεσώ

Athens: (1) c. 480-470 BC  IG I³ 540 (-σ)

Μελετέων

Athens:

—Acharnai: (1) v/iv BC  IG I³ 961; IG II² 1388, 27 f.; 1393, 13; 1400, 13 f. (PA/APF 9798 = 9799) (f. Εὐρυμένης, Πολυΐππη)

Μελέτη

Athens: (1) c. 425 BC  IG I³ 1336

Μελέτων

Athens:

—Philaidai: (1) 161/0 BC  IG II² 956 I, 79; 956 II, 45, 54 (PA 9800) (s. Στρομβυλίων)

Μεληδών

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 12061; SEG XXVIII 337 (name)

Μέλης

Athens: (1) ?s. vi BC  RE (1); (2) v BC   PA 9802; Stephanis 1630 (s. Πεισίας, f. Κινησίας); (3) ~ EM 254 31 (PA 9801); (4) f. iv BC  IG II² 12121 (= PA 9801a); IG II² 12216 = AIUK 4.6 (2022) no. 50

Μελήσανδρος

Athens: (1) s. v BC  Th. ii 69; Paus. i 29. 7; TAM I 44 a, 45 (Lycian) (PA 9803); (2) c. 440-430 BC  IG I³ 207, 11 ([Μ]ε[λήσα]νδρος?, [h]ε[γσα]νδρος?); (3) 414/13 BC  IG I³ 371, 3 ([Μελ]σ[α]νδρ̣[ος]?); (4) 405 BC  IG I³ 1032, 236

—Angele: (5) c. 366-340 BC  IG II² 1609, 67, 71; 1612, 117; 1619, 28; SEMA 5; Din. fr. xc (PA/APF 9804) (s. Μένιππος)

—Ankyle: (6) m. iv BC  IG XII (6) 262, 42

—Euonymon: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 13

—Pithos: (8) m. iv BC  IG II² 2385, 99 (PA 9806) (f. Τιμοκράτης)

—Xypete: (9) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 106 (PA 9805)

—tribe Hippothontis: (10) 409 BC  IG I³ 1191, 286 ([Με]λσανδρος?, [Τε]λέσανδρος?)

Μελησίας

Athens: (1) m. vi BC  IG I³ 508, 3 ([Με]λσ[ίας]?); (2) f. v BC  Pi., Ol. viii; Pi., N. iv; Pi., N. vi; cf. APF p. 231; (3) 423 BC  Ar., Nu. 686; (4) m. iv BC  Aeschin. i 157 (PA 9807); (5) ?iv/iii BC  IG II² 2741 = Finley, SLC p. 131 no. 39, 2 (Μελησ[ίας]); (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 223 nos. 352²; 353-4

—Alopeke: (7) vi/v BC  Ag. XXV 1050-1; AM 106 (1991) p. 151; + PA/APF 9812 (Μελησίο, -σίο (gen.): I f. Θουκυδίδης I); (8) v BC  PA/APF 9813 (II s. Θουκυδίδης I, f. Θουκυδίδης II); (9) c. 321 BC  Ag. XV 55, 38 (PA/APF 9810) ([Μ]ελησίας: s. Μελήσιππος)

—Ankyle: (10) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 73 (PA/APF 9809) (f. Μελήσιππος)

—Halai: (11) 357-333 BC  IG II² 121, 8?; 1493, 4 (PA 9811)

—Halai (Aixonides): (12) s. iv BC  SEG XLII 112, 12 (f. Ἁγνίας)

—Lamptrai: (13) 324/3 BC  Ag. XIX L 13, 29, 39 (PA/APF 9814) (s. Ἀριστοκράτης)

—Oa: (14) 429/8 BC  IG I³ 296, 5; 297, 2, 21; 298, 29; 321, 31; 322, 37; 323, 47 (PA 9815) (Μελε-: s. Πολυκλῆς)

—Oe: (15) c. 415-374 BC  IG I³ 308, 66; 332, 48; IG II³ (4) 441, 2 (PA/APF 9816) (f. [--]ωρος)

—Phrearrhioi: (16) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 5 ([Μ]ελησία[ς]: s. [--]έ̣λης)

—Ptelea: (17) iv/iii BC  IG II² 7325 (PA 9817) ((Με)λησίας?: f. Πρωτογένης)

—Steiria: (18) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 43 (PA 9818) (s. Ἀριστοτέλης)

—Xypete: (19) m. iv BC   IG II² 6926, 1 (I f. Ἀλκήνωρ); (20) ~ IG II² 6926, 5 ([Μ]ελησίας: II s. Ἀλκήνωρ, Δημοστράτη (Eleusis))

—tribe Akamantis: (21) 394/3 BC  IG II² 5222, 1 (PA 9808)

Athens?: (22) iv BC  IG II² 12097 (PA 9807a) (f. Μενεστράτη)

Μελήσιππος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 117 (PA 6343) ([Μελ?]ήσιππος); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 204 (Μελήσιπ[πος]); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 223 no. 356 (Μελήσιπ[πος])

—Alopeke: (4) c. 321 BC  Ag. XV 55, 38 (cf. APF 7268 III) (f. Μελησίας)

—Angele: (5) ?iii BC  SEG XLVII 160, 7 ([Μ]ελήσιππος)

—Ankyle: (6) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 73 (PA/APF 9820) (s. Μελησίας)

—Hamaxanteia: (7) s. iv BC  IG II² 5367 (PA 9821) (f. Τιμαγόρα)

—Konthyle: (8) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 14 (PA 9822) (f. Χαιρέας)

—Paiania: (9) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 36 (PA 9823) (Μελήσιπ[πος])

—Prospalta: (10) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 7 ([Με]λήσι[ππο]ς: s. Δημήτριος)

—Xypete: (11) hell. IG II² 7045, 13 (f. Πάμφιλος)

Μελητάδης

Athens:

—Erchia: (1) 390/89 BC  IG II² 1393, 29 + SEG LIX 159; IG II² 1400, 49; 1401, 35; 1415, 18; 1421, 71

Μέλητος

Athens: (1) 460-450 BC  CAVI 176 a; 4777; 6117; cf. ARV² p. 1599 (PA 9824) (kalos); (2) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 9 (Stephanis 1631); (3) c. 425 BC  IG I³ 155, 3 = Ag. XVI 11; ZPE 162 (2007) p. 107 (ident.) (Μέλτ[ος], Μελέτ[ων]? - Walbank); (4) v/iv BC  And. i 94 (cf. PA 9825); (5) 415 BC  And. i 12 f.; And. i 35; And. i 63 (cf. PA 9825); (6) 403/2 BC  X., HG ii 4. 36 (cf. PA 9825); (7) m. iv BC  IG II² 2386, 16 (PA 9826) ([Μ]έλητος)

—Alopeke: (8) 475-450 BC  SEG XLVIII 91 (CAVI 1877 a) (Μήλετως: s. Μεγακλῆς); (9) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 d, 19; XIX P 2 e, 3? (PA/APF 9828) (s. Μεγακλῆς V)

—Angele: (10) f. iv BC  SEMA 469, 7 (I f. Ἀρχεστράτη, Μενέστρατος); (11) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 25 (PA 9827) (II s. Μενέστρατος)

—Halai (Aixonides): (12) 303/2 BC  Ag. XV 62, 212 (Μέλη̣[το]ς: s. Λάχης)

—Phyle: (13) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 122 (s. Τιμαγόρας)

—Pithos: (14) s. v BC  TrGF 1 p. 186 no. 47 (PA 9829) (I f. Μέλητος II); (15) v/iv BC  TrGF 1 p. 187 no. 48; RE (3) (PA 9830) (II s. Μέλητος I)

Athens?: (16) v/iv BC  IG II² 12062 (PA 9825a); (17) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 16

Μελίας

Athens:

—Epikephisia: (1) iv BC  IG II² 6062 (PA 9831) (f. Μίκων)

Μελίβοια

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12063

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i AD  IG II² 9761 (LGPN V.B (1)) (d. Νικοκλῆς)

Μελίδωρος

Athens:

—tribe Erechtheis?: (1) c. 411 BC  SEG LII 60, 38 (-δ-)

Μέλιννα

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1377, 4

Μελινώ

Athens:

—Anaphlystos: (1) m. iv BC  IG II² 5673, 7 (PA 9832) (d. [--]ων)

Μελίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii-i BC  IG II² 9762/3 (LGPN V.B (1))

Μέλις

Athens: (1) c. 475-450 BC  Ag. XXI C 19 = CAVI 339; cf. SEG LXVI 95 (Μέλιτι (dat.))

Μέλισος

Foreign Residents:

    Massalia: (1) ii BC  IG II² 9296 a (p. 885) (II s. Μέλισος I); (2) ~ (I f. Μέλισος II)

Μέλισσα

Athens: (1) c. 530 BC  IG I³ 1205 (Μελίσ(σ)ς (gen.)); (2) iv AD  Alciphr. fr. 6 (het./fict.)

Μελισσίς

Foreign Residents:

    Sarmatia, Sarmatai: (1) f. iii BC  IG II² 12064 + SEG XXVIII 338 (LGPN IV (1)) ([Μ]ελισσίς: slave?)

Μέλισσος

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (fict.); (2) m. ii AD  IG II² 2062, 2 ([Μ]έλισ(σος)); (3) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 11

—Berenikidai: (4) 154/5 AD  IG II² 2067, 74 (s. Συμφέρων); (5) 194/5 AD   IG II² 2191, 40 f. (I f. Συμφέρων, Μέλισσος II); (6) ~ IG II² 2191, 41 (II s. Μέλισσος I)

—Phaleron: (7) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 12 ([Μέ]λισσος: s. Μουσαῖος)

—tribe Akamantis: (8) 255/6 AD  IG II² 2245, 229 (I f. Μέλισσος II); (9) ~ (II s. Μέλισσος I)

—tribe Attalis: (10) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 66 (s. Εὔτυχος); (11) a. 216 AD  Ag. XV 470, 54 (Μέλισ[σος]); (12) 238-242 AD  IG II² 2239, 329 (f. Μένανδρος)

Athens?: (13) 195-202 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 225; IG II² 2193, 150 (s. Διόφαντος); (14) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 29

Athens*: (15) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 18 ([Μέ]λισσος: I f. Μέλισσος II); (16) ~ ([Μέ]λισσος: II s. Μέλισσος I: epeng.); (17) 169/70 AD   IG II² 2097, 126 (f. Εὔκαρπος); (18) ~ IG II² 2097, 303 (s. Ἰσίδωρος: epeng.)

Μελιστίχη

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 46 (fict.?)

Μελιστώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12065; SEMA 2161; (2) 336/5 BC  IG II² 1522, 4 (Μελιστ[ώ]?)

—Oion: (3) iv BC  IG II² 6999 (d. Ἡγέστρατος)

—Pallene: (4) iv/iii BC  IG II² 7126 (PA 9833) (d. Ἀντιφάνης)

—Potamos: (5) c. 350-325 BC  SEMA 579 (d. Κτησικράτης)

Μελίτα

Athens?: (1) ?hell. Syllektes 1 (1947-51) p. 135

Athens*: (2) iv BC  IG II² 12066

Μελίτεια

Athens: (1) c. 475-450 BC  IG I³ 567 (Μελί[τει]α?)

Μελίτη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7695 (PA 9835) (m. Τηλέμαχος (Phlya)); (2) a. 336/5 BC   IG II² 1517, 81; (3) ~ IG II² 1517, 129; 1524, 145; 1525, 16 ([Με]λίτη)

—Gargettos: (4) imp. IG II² 5939 (d. Ἡλιόδωρος)

—Peiraieus: (5) inc. IG II² 7177 (PA 9834) (d. Θεμιστοκλῆς)

Athens?: (6) m. iv BC  IG II² 12067, 1 (PA 9833a)

Μελιτίνη

Athens:

—Berenikidai: (1) i/ii AD  IG II² 3557 = IEleusis 458, 2 (cf. Follet, Athènes p. 163); IG II² 3633 = IEleusis 501 (Ἰουν. [Ἀριστόκλεια] ἡ καὶ Μελιτίνη: d. Δ. Ἰούν. Πάτρων II, Ἀνν. Ἀριστόκλεια (Cholleidai))

—Paiania: (2) 163/4 AD  IG II³ (4) 1327, 2 (d. Πρῖμος)

Athens?: (3) hell. IG II² 12068; (4) iii-ii BC  SEMA 2162 (d. Ἀρίστων); (5) i AD  SEG LIV 235, 108

Foreign Residents:

    Herakleia: (6) ii-i BC  IG II² 8720 (d. Νουμήνιος)

    Syria, Antioch: (7) hell.-imp. IG II² 8236

Μελίτιον

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13424 (SEMA 2819) (Με̣λίτι[ον]?)

Μέλιττα

Athens: (1) c. 490 BC  ARV² p. 1615 = CAVI 1396 (-λιτα: kale); (2) f. iv BC  IG II² 11874; (3) iv BC   IG II² 12071; (4) ~ IG II³ (4) 1611 (d. Σίμων); (5) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 19; 1515, 11 f.; (6) s. iv BC  IG II² 12069 (PA 9835a); (7) iv/iii BC  Machon, 196; 202; cf. PCG 2 pp. 392 f.; RE s.v. Mania (7) (het.); (8) c. 300 BC  IG II² 5438 (PA 9836); (9) ii AD  Luc., DMeretr. 4 (het./fict.)

—Acherdous: (10) hell. SEG L 829 XVI, 1 (d. Εὔνικος)

—Er--: (11) ?iv/iii BC  IG II² 2677 = Finley, SLC p. 165 no. 161, 4 (Μέλιττ[α?], Μέλιττ[ος?]: s./d. [--]δου (gen.))

—Euonymon: (12) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 153 (Μ̣[έ]λ̣ι̣ττα̣: d. Ποσείδιππος)

—Steiria: (13) m. iv BC  SEMA 622 (d. Θουμόριος)

—Thorikos: (14) f. iv BC  IG II² 6230 (PA 9838) (d. Λυσανίας I)

—Trikorynthos: (15) hell. IG II² 7558 (PA 9839) (d. Σωκλῆς)

Athens?: (16) iv BC  IG II² 11729; (17) m. iv BC  IG II² 12070 (Μέλιττ[α]); (18) iii BC  CIA App. 121 a; (19) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 83; (20) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 11; (21) 236/5 BC  IG II² 1297, 30; (22) c. 220 BC  Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 22 ([Μ]έλιττα)

Athens*: (23) 414/13 BC  IG I³ 421, 48 (Μέλιττ[α]?: slave); (24) m. iv BC  IG II² 12073; (25) s. iv BC  IG II² 7873 = AIUK 4.6 (2022) no. 37, 1, 3 (d. Ἀπολλόδωρος); (26) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 15 (freed.); (27) imp. IG II² 12072

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (28) imp. IG II² 9764 A (LGPN V.B (1)) (d. Ἰάσων)

Μελιττίδης

Athens?: (1) iv-iii BC  CAF 3 p. 525 fr. 657; RE s.v. Melitides (-) (fict.?)

Μελίττιος

Athens:

—Boutadai: (1) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 76 (s. Ἐξηκεστίδης)

Μελιτώ

Athens: (1) v BC  Vita Eurip. 134, 26 (PA 9840); (2) ii BC  IG II² 6976 (PA 9841)

Athens?: (3) imp. IG II² 12074 (Ἰουλ. Μελιτώ)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (4) m. iv BC  IG II² 10024 (LGPN IV (1)) (d. Ἀθηνοκλῆς)

Μελίτων

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 28, 29; (2) ?ii AD  FGrH 345 (PA 9842); (3) 182-196 AD  IG II² 2205, 16; (4) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 8

—Alopeke: (5) m. iv BC  IG XII (8) 4, 9 (PA 9843) (f. Θεόφιλος)

—Aphidna: (6) m. i BC  Ag. XV 275, 10 f. (s. Μέδων, f. Διονύσιος)

—Lamptrai: (7) i BC  IG II² 6685 (s. Ξενοκλῆς); (8) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 41 (Stephanis 1636) ([Μ]ελίτων: s. Ξενοκλείδης: deme - S.G.B.)

—Potamos: (9) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 72 (PA 9844) (Μ[ελίτ]ων: s. Τιμοκράτης)

—tribe Aiantis: (10) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 125 (s. Μ[--])

Athens?: (11) imp. SEMA 1366 (Μελίτω̣[ν])

Athens*: (12) 139/40 AD  IG II² 2044, 96 (s. Διονυσόδωρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (13) i BC  IG II² 8335 (LGPN V.A (1)) (f. Κασιόδωρος)

    Euboia, Karystos: (14) i BC  IG II² 8988 (LGPN I (25)) (f. Φιλόκλεια); (15) imp. IG II² 8989 (LGPN I (26)) (f. Φιλόκλῆς)

    Laodikeia: (16) i-ii AD  IG II² 9178 (I f. Μελίτων II); (17) ~ (II s. Μελίτων I)

    Syria, Antioch: (18) iii-ii BC  IG II² 8237 (I f. Μελίτων II); (19) ~ (II s. Μελίτων I)

Μελπομενός

Athens: (1) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 19

—Antinoeis: (2) c. 216-237 AD  Ag. XV 470, 5 f.; 471, 4 f.; 472, 4 ff.; Follet, Athènes p. 433 no. 12, 3?; pp. 406 ff. no. 8, 5; IG II² 3705 = SEG XXXIII 188, 8 f.; 190, 5 f. (Αὐρ. Μελπομενός: archon epon. - 222/3 AD)

—Azenia: (3) 163/4 AD  IG II² 2086, 159 (f. Εὐκαρπίδης)

—Sounion: (4) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 46 (f. Σπόρος)

—tribe Hadrianis: (5) 232-234 AD  IG II² 2237, 114 (Μελπο(μενός): f. Ἵλαρος); (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 241 (s. Φρον[--])

—tribe Hippothontis: (7) c. 190 AD  Ag. XV 396, 7 ([Μ]ελπο[μενός])

Athens*: (8) ?iii AD  IG II² 2170, 10 (epeng.?)

Μέλπων

Athens:

—Probalinthos: (1) s. ii BC  IG II³ (4) 1216 (s. Καλλίξενος)

—tribe Attalis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 328 (s. Ἀθηνόδωρος)

Athens?: (3) imp. IG II² 12075 (s. Ἐπιχάρης)

Μελτίνη

Athens?: (1) ?byz. AP ix 510 (d. Σόλων)

Μέλων

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 15, 16 (f. Δείνων)

Μεμμιανός

Athens:

—tribe Attalis: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 164 (s. Εὐτυχίδης I)

Μέμμιος

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 821 (f. Φιλήμων)

Μεμμίς

Athens?: (1) imp. Ag. XVII 908 (Με[μ]μίς?, Με[ρ]μίς?)

Μέμνων

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 2135; 2312; 2434; 2771; 2922; 3502; 3555; 3620; 3722; 3850; 3944; 4431-4; 4694; 5011; 5025 c; 5134; 5293; 5307; 5309; 5318; 5456; 5544; 5555; 5625; 5782; 5858; 5908-9; 6395; 6397; 6590; 6613-14; 7038; 7081-2; 7280; cf. ABV p. 670; ARV² pp. 1599 f.; Beazley Addenda pp. 397 f. (PA/APF 9846) (-νν: kalos); (2) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 14 (Μέμ[νων]); (3) 284 BC  IG XI (2) 105, 23; cf. Stephanis 1638 (PA 9847)

—Anaphlystos: (4) f. ii AD  Ag. XV 321, 9; 330, 12; 333, 15 (f. Εὔπορος); (5) m. ii AD  IG II² 3960, 5 f. (Μ[έ]μνων: f. Γλαῦκος)

—Aphidna: (6) 302/1 BC  IG II² 500, 9 f.; Ag. XVI 123, 10 (s. Μέδων); (7) 225/4 BC  IG II³ (1) 1147, 7 f. (f. Σπουδίας)

—Gargettos: (8) 138/9 AD  Ag. XV 331, 22 (Μέ[μνω]ν: f. Ἀλέξανδρος)

—Melite: (9) 360-350 BC  IG II² 2383, 19 (PA/APF 9848) (I f. Ἀντικλῆς I); (10) 313/12 BC  IG II² 1259, 3 (cf. APF 10652) (II ?s. Ἀντικλῆς I, f. Ἀντικλῆς II)

—Probalinthos: (11) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 54 (PA 9849)

—tribe Aiantis: (12) 203-205 AD  IG II² 2199, 15, 133 (Κλ. Μέμνων)

—tribe Pandionis: (13) 235/6 AD  IG II² 2235, 98 (I f. Μέμνων II); (14) ~ (II s. Μέμνων I); (15) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 154 (f. Ἀπολλωνίδης); (16) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 133 (I f. Μέμνων II); (17) ~ (II s. Μέμνων I)

Athens?: (18) iv-iii BC  IG II² 12076 (PA 9846a); (19) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 190

Athens*: (20) 191/2 AD  IG II² 2119, 116 (f. Ἀθήναιος)

Foreign Residents:

    Lydia, Sardis: (21) c. 149/8 BC  IG II² 1938, 35 (LGPN V.A (18))

    Mysia, Kyzikos: (22) 183/2 BC  IG II² 2332, 87 (LGPN V.A (21))

    S. Italy (Calabria), Taras-Tarentum: (23) ii-i BC  IG II² 10413 (LGPN III.A (6)) (s. Ἀρίστων)

Μεμφάδης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 8

Μεναῖος

Athens: (1) iv BC  SEMA 2164

—Koile: (2) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 115 (s. Θούδοτος)

Μέναιχμος

Athens: (1) c. 422 BC  IG I³ 1185, 5 (PA 9850); (2) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 316 (Μέναι[χ]μ[ος]); (3) 340/39 BC  IG II² 1455, 5; cf. SEG XXXIX 158; PAA 12 p. 167 (Μέναιχ̣[μος] - Traill, Μεναῖος - IG and SEG); (4) iv/iii BC  Telephanes ap. Ath. 614e; cf. Stephanis 1640 (PA 9851); (5) iii BC  ASAA 15-16 (1932-3) p. 299 no. 6, 1

—Euonymon: (6) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 8 (f. Κλέαιχμος)

—Leukonoion: (7) iv BC  SEMA 397, 7 (s. Λάχης)

—Pambotadai: (8) 367/6 BC  IG II² 1617, 114 (Μέν[αιχμ]ο[ς]?)

—Pelekes: (9) ii BC   IG II² 7225 (cf. PA 9852) (I f. Μέναιχμος II); (10) ~ IG II² 7225 (PA 9852) (II s. Μέναιχμος I)

—Philaidai: (11) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 58 (PA 9853) (s. Ἄριστος); (12) m. ii BC  ID 1831, 1; 1832, 4 (f. Ἄριστος)

Μενάλιππος

Athens?: (1) 63-51 BC  IG II² 3426, 6

Μενάλκης

Athens: (1) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 6 (Stephanis 1641); (2) iv BC  SEMA 2159 = AIUK 4.6 (2022) no. 31; (3) 255/4 BC  CID IV 49, 6, 11; Nachtergael, Les Galates 8, 35, 82; IG XI (4) 575, 2, 5 (Stephanis 1642) (s. Σπεύσων)

—Anaphlystos: (4) iv/iii BC  IG II² 2660 = Grammateion 12 (2023) pp. 15-20 (PA 9854) (f. Πυθοστράτη)

—Kephisia: (5) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 51 (s. Φιλοκράτης)

—Myrrhinous: (6) iv BC  IG II² 6898 (PA 9855)

—Sphettos: (7) s. iv BC  SEG XXI 653, 4

Μενάνδρα

Athens: (1) c. 230 AD  SEG LIV 307 II, 6 (Φ[λ.] [Μενά]νδρα)

—Melite: (2) ii/iii AD  IG II² 4088 = IEleusis 632, 4 f.; IG II² 4089 = IEleusis 521, 1; SEG LIV 307, 11 f. (Κλ. Μενάνδρα: d. Τιβ. Κλ. Φίλιππος, m. Κασιανὸς Φίλιππος (Steiria))

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (3) ii AD  IG II² 4071, 3 (LGPN V.A (3)) ([Με]νάνδρ[α]: d. Φιλίππη (Sounion Athens)

Μενανδρίδης

Athens:

—Gargettos: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 154; cf. Osborne, Naturalization T 1 (f. Μένων)

Μενανδρίς

Athens?: (1) imp. SEMA 2165 ([Μ]ενανδρίς: d. Αἰλιανός)

Μενανδρίων

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 23

Μένανδρος

Athens: (1) v BC  Suda s.v. Μ 589; cf. RE (8); cf. ZPE 13 (1974) p. 215 no. 155; (2) c. 485 BC  Pi., N. v. 48; B. xiii 192; (3) s. v BC  PA 9857; RE (2); (4) 440/39 BC  IG I³ 458, 11 (PA 9856); (5) 410/9 BC  X., HG i 2. 16; (6) ?iv BC  Unp. (Tatoi, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 172; (7) 370/69 BC  Ag. XIX P 4, 3 (Μένανδρ[ος]); (8) s. iv BC  SEG XXI 572, 9 ([Μ]ένανδρος); (9) f. iii BC  IG II² 1164, 3 (Μέν̣α̣[νδρος]); (10) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 136 no. 95; (11) ?206/5 BC  CID IV 87, 9 (PA 9859); (12) 158/7 BC  IG II² 2316, 2; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 9862) (Μένανδ[ρος]: s. Ἀσκληπιάδης); (13) s. ii BC  ID 1778, 7; 2325, 2; 2342, 5 f. (s. Μέλας (Delos): sculptor); (14) 134-130 BC  Thompson, New Style Coinage 364-5; 369; 372; 399-400; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 9860); (15) 128/7 BC  FD III (2) 47, 19 (Stephanis 1643) (s. Δείνωπος); (16) 123/2 BC  Thompson, New Style Coinage 527-9 (cf. PA 9860) (Μένα(νδρος)?); (17) 106/5 BC  FD III (2) 9, 10 (Μένανδ[ρος]: f. Ἡράκλειτος); (18) i BC-i AD  IG II³ (4) 1316 ([Μέ]ν̣ανδρος: f. Διονύσιος); (19) 98/7 BC  FD III (2) 26, 23 (Μέναν[δρος]: I f. Μένανδρος II); (20) ~ (II s. Μένανδρος I); (21) 37/6 BC  IG II³ (4) 387, 2 f.; IG II² 1043, 17, 72; 1343, 25; ID 2632, 21 (PA 9861) (archon epon.: date - S.G.B.); (22) i-ii AD  IG II³ (4) 735 V, 2 ([Μ]ένανδρος); (23) c. 40-54 AD  IG II² 1974, 12 f.; 1988 = 2264, 3 (Μέναν[δ]ρος); (24) m. i AD  IG II² 2297, 16 f.; (25) ?129/30 AD  SEG XLVII 222, 11 (archon epon.?); (26) m. ii AD  IG II² 3957 (s. Ἀδ[--]); (27) 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 23 (Στάτιος Μένανδρο̣[ς])

—Acherdous: (28) 163-214 AD  IG II² 2086, 24 f.; Ag. XV 413, 10 (s. Ἐπιτυγχάνων I, f. Αὐρ. Ἐπιτυγχάνων II)

—Aigilia: (29) c. 450 BC  IG I³ 872 (PA 9865) (s. Δημήτριος); (30) ?iii-ii BC  SEG LVI 261

—Aithalidai: (31) i-ii AD  SEMA 1256

—Aixone: (32) 119/18 BC   IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 96 (cf. PA 9866) (I f. Μένανδρος II); (33) ~ IG II² 1008 + SEG XXI 477 III, 96 (PA 9866) (II s. Μένανδρος I)

—Alopeke: (34) ii/i BC  IG II³ (4) 1115, 9 (s. Ἀρτέμων)

—Anaphlystos: (35) hell. IG II² 5665 (PA 9870) (f. Εὐτάγης)

—Angele: (36) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 30 (s. Μένης)

—Apollonieis: (37) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 98 + CEC 9 (1988) p. 23 ([Μένα]ν̣δ̣ρ̣ος: f. Διονύσιος)

—Atene: (38) ii BC  IG II² 5708

—Azenia: (39) s. ii BC  IG II² 1940, 58 (PA 9863) (I f. Αἴσχρων); (40) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 141 (PA 9864) (II s. Αἴσχρων); (41) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 3; IG XII (8) 26, 9; IEleusis 300, 21 (I f. Δημοχάρης); (42) 24/3 BC  IEleusis 300, 26 (II s. Δημοχάρης)

—Berenikidai: (43) ii BC   IG II² 5884 (cf. PA 9871) (I f. Μένανδρος II); (44) ~ IG II² 5884 (PA 9871) (II s. Μένανδρος I)

—Boutadai: (45) iii BC  IG II² 5912 (PA 9872)

—Cholargos: (46) c. 125-181 AD  IG II² 2050, 83; Ag. XV 359, 33; 371, 30 (I s. Δημήτριος); (47) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 68; IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 13 (II s. Ἀλκιβιάδης I)

—Cholleidai: (48) inc. IG II² 7794 (f. Βίων)

—Eitea: (49) c. 248-225 BC  IRhamnous 28, 7; 31, 3, 23, 35; 167, 31 = IG II² 1322 (s. Τείσανδρος); (50) ii-i BC  SEMA 197 (s. Πίθων)

—Epikephisia: (51) ii BC  IG II² 6061 (s. Ἀλέξων); (52) 87/8 AD  IG II² 1996, 8, 11, 20 (s. Στράτων I)

—Erikeia: (53) i-ii AD  IG II³ (4) 916 (Μενάδρο[υ] (gen.): f. Ζώσιμος)

—Eupyridai: (54) 182-196 AD  IG II² 2066, 12; Follet, Athènes p. 229 n. 3 (deme) (I f. Μένανδρος II); (55) ~ (II s. Μένανδρος I); (56) 211/12 AD  IG II² 2208, 52 (Αὐρ. Μένανδρος: s. Μᾶρκος)

—Gargettos: (57) ii BC  SEMA 2966 ([Μ]έ̣νανδρος: f. Μένανδρος); (58) ~ ([Μέ]νανδρος: s. Μένανδρος); (59) i AD  IG II² 3547 = IEleusis 333, 4; SEG XLVIII 223 (s. Ἀσκληπιόδωρος); (60) i-ii AD  IG II² 5940 = 7843; cf. AM 67 (1942) p. 94 no. 161 (II s. Μένανδρος I); (61) ~ (I f. Μένανδρος II); (62) m. i AD  IG II³ (4) 1045; Ag. XVIII H368 (f. Κλ. Τατάριον); (63) s. i AD  IG II³ (4) 1405, 2 (Φλ. Μένανδρος: I f. Τ. Φλ. Πάνταινος); (64) f. ii AD  IG II³ (4) 1405, 4 (Φλ. Μένανδρος: II s. Τ. Φλ. Πάνταινος); (65) 109/10 AD  IG II² 2017, 14 (I f. Μένανδρος II); (66) ~ (II s. Μένανδρος I); (67) 163-192 AD  IG II² 2086, 49; 2119, 27, 139 f., 154, 183, 195, 206, 217, 243 (s. Ἐπέραστος I, f. Ἐπέραστος II)

—Gargettos?: (68) imp. SEG XXI 639, 3 f. (f. Ἐπέραστος)

—Halai: (69) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 47 (f. Νουμήνιος); (70) i BC   IG II² 5496 (cf. PA 9868) (I f. Μένανδρος II); (71) ~ IG II² 5496 (PA 9868) (II s. Μένανδρος I)

—Halai (Aixonides): (72) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 26 (PA 9867) ([Μέν]ανδρ[ος]?: s. Ἡγησίας); (73) 24/3 BC   Ag. XV 290, 59 ([Μ]ένανδρος: II s. Μένανδρος I); (74) ~ Ag. XV 290, 59 f. (Μέν[ανδρος]: I f. Μένανδρος II)

—Halimous: (75) c. 330-320 BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 7 (Μέ[ναν]δ[ρο]ς?)

—Hermos: (76) s. ii BC  ID 2507, 14; 2596, 8 (cf. PA 10658) (Μέ[ν]ανδρος: f. Ἀπολλοφάνης)

—Ionidai: (77) hell.-imp. SEMA 278 (f. Καλλιστώ)

—K--?: (78) f. i BC  IG II² 2327, 5 (PA 9874) (f. Βίων)

—Kedoi: (79) iii-ii BC  IG II² 6382 (PA 9873) (f. Νικάνωρ)

—Kephale: (80) 176/7 AD  IG II² 2107, 31 (s. Μεγιστόδωρος II)

—Kephisia: (81) iv/iii BC  PA 9875; RE (9); cf. ZPE 13 (1974) p. 215 no. 156; Mette, UDA p. 215 (s. Διοπείθης); (82) c. 100 BC  ID 2607, 8 (s. Ἀριστοκράτης II); (83) 75/4 BC  IG II² 1944, 15, 17 (s. Κάλλιππος I, f. Κάλλιππος II); (84) s. i BC  Ag. XV 286, 23; IG II² 6427/8 (s. Ἀλέξανδρος); (85) 184/5 AD  IG II² 2128, 14; 2129, 11 (f. Ἰσίδοτος)

—Koile: (86) imp. IG II² 6492 ([Μέ]νανδ[ρος])

—Kollytos: (87) inc. IG II² 6506 (Μένανδρ(ο)ς: s. Φιλωνίδης)

—Krioa: (88) ii BC  IG II² 6550 (PA 9876) (s. Ἑρμογένης)

—Kydathenaion: (89) iv BC  SEMA 350 ([Μέ]ν̣ανδρ[ος]: s. Ἀλέξανδρος); (90) m. iv BC  IG XII (6) 262, 105 (Μέν̣[ανδ]ρ̣ο[ς])

—Lamptrai: (91) iii BC  IG II² 6689 (PA 9878) (f. Νέανδρος)

—Melite: (92) 159/8 BC   ID 1498, 4 (cf. PA 9879) (I f. Μένανδρος II); (93) ~ ID 1498, 4 (PA 9879) (II s. Μένανδρος I); (94) 143/2 BC   ID 2589, 30 (I f. Μένανδρος II); (95) ~ ID 2589, 30; 2593, 5 (II s. Μένανδρος I); (96) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 92 (s. Ὀνήτωρ); (97) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 12; IG II² 2960, 1 (f. Ἀντίοχος); (98) ii AD  SEMA 433 (s. Φίλων I); (99) c. 180 AD  Ag. XV 429, 8; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Μέν]ανδρος: I f. Μένανδρος II); (100) ~ ([Μέν]ανδρος: II s. Μένανδρος I)

—Oe: (101) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 49 (PA 9880) (s. Ξένων)

—Oion: (102) hell.-imp. IG II² 7007 (f. Σφαῖρος)

—Otryne: (103) 148-134 BC  IG II² 1939, 35 (= PA 9881); FD III (2) 23, 24 (f. Μενίσκος); (104) 117/16 BC  ID 2589, 60 (f. Ζήνων)

—Paiania: (105) iv BC  IG II² 7066 = Hildebrandt, Namenstelen 376 (PA 9883) (s. Δήμαρχος); (106) 100/99 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 157 (PA 9882); (107) s. ii AD  IG II² 2090, 68; 3985 = IEleusis 488, 3 f. (Τ. Φλ. Μένανδρος: s. Τ. Φλ. Εὐθυκόμας, Πομπ. Πῶλλα)

—Paiania?: (108) c. 200 AD  SEG XXXII 194, 5 (Φλ. Μέ[νανδρος]?)

—Pallene: (109) i AD   Ag. XV 309, 39; (110) ~ Ag. XV 309, 43

—Pambotadai: (111) c. 30 BC  Ag. XV 286, 46 (s. Ἀρίσταιχμος)

—Peiraieus: (112) 148/7 BC  IG II² 1938, 58 (PA 9884); (113) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 41 (s. Μητρόδωρος)

—Perithoidai: (114) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 49 (f. Πειθικλῆς)

—Phaleron: (115) i-ii AD  IG II² 7603 (Μέναν[δρος]: f. Ἐλευσώ); (116) 87/8 AD  IG II² 1996, 24; (117) c. 120 AD  Ag. XV 322, 71 (Μέν(α)νδ[ρος])

—Phegaia: (118) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 166 (s. Ἡδιανός I)

—Philaidai: (119) ?hell.-imp. SEMA 679 (s. Φιλωνίδης); (120) m. ii BC  ID 1429 A II, 20; 1432 Ab I, 46 (Μέναν[δρ]ος); (121) 132-127 BC  ID 2044, 3; 2610, 10 (cf. PA 9887); (122) 117-85 BC  IG II² 1009 I, 88; 1714, 6 (cf. PA 9887) (f. Μοσχίων); (123) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 103 (s. Διονύσιος)

—Phrearrhioi: (124) 138/7 BC  FD III (2) 11, 8 (II s. Σωτίων: deme - S.G.B.); (125) c. 125 BC  FD III (4) 284, 6 (I f. Σωτίων: deme - S.G.B.); (126) s. i BC  IG II² 1962, 3 ([Μέν]ανδρος: s. Σωτίων: name, deme - S.G.B.)

—Phyle: (127) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 9 (I f. Μένανδρος II); (128) ~ (II s. Μένανδρος I)

—Potamos: (129) m. ii AD  IG II² 2274, 7 (Μέναν(δρος): f. [--]νος)

—Semachidai: (130) ii-i BC  Ag. XVII 303 (cf. PA 9885) ([Μέ]νανδρ[ος]: s. Πάτρων); (131) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 84 (PA 9885) (f. Ἡρόδωρος)

—Sphettos: (132) 45/6 AD  IG II² 1945, 47 (s. Δη[--])

—Sypalettos: (133) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 134 (PA 9886) (s. Διοσκουρίδης)

—Sypalettos?: (134) 128/7 BC  FD III (2) 47, 17 (f. Διοσκουρίδης: deme - S.G.B.)

—tribe Aigeis: (135) c. 150 BC  Ag. XV 90, 1; Tracy, ALC p. 151 (date) (Μέναν̣[δρος]); (136) c. 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 4 (Μένα[νδρος])

—tribe Akamantis: (137) c. 130 BC  IG II² 964, 22 ([Μ]ένα[ν]δρος?); (138) 128/7 BC  FD III (2) 27, 42 ([Μ]ένανδρος)

—tribe Antiochis: (139) i AD  Ag. XV 309, 27

—tribe Attalis: (140) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 64 (f. Τυχικός); (141) 238-242 AD  IG II² 2239, 329 (s. Μέλισσος)

—tribe Erechtheis: (142) 191/2 AD  IG II² 2119, 43 (s. Δημήτριος); (143) 240-253 AD  IG II² 2243, 48 (f. Χαρίτων)

—tribe Hadrianis: (144) 187/8 AD  IG II² 2113, 126 ([Μέ]νανδρος)

—tribe Leontis: (145) s. i BC  Ag. XV 307, 8 (Μένανδρ[ος]: f. [--]λος); (146) 235/6 AD  IG II² 2235, 127 (s. Ἀτίμητος I)

—tribe Ptolemais: (147) 187/8 AD  IG II² 2113, 103 (Μ[ένα]νδρος: f. Ἐπίκτητος)

Athens?: (148) v/iv BC  IG II² 12012; (149) m. iv BC  IG II² 12077 (PA 9858a); (150) iii-ii BC  SEMA 2166 ([Μ]ένανδρος); (151) ii BC  SEG LI 293; (152) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 83 (f. Εἰρηναῖος); (153) ~ IG II³ (4) 661, 63; (154) i BC  IG II² 1959, 1; (155) ?i AD  IG II² 2471 c B, 1 ([Μ]ένανδ[ρος]); (156) i AD  IG II² 12080 ([Μέ]νανδρο[ς]); (157) imp. IG II² 12078 (Μένανδρ[ο]ς); (158) ~ IG II² 12079 (Μένανδ[ρος]); (159) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 21; (160) c. 120 AD  IG II² 2031, 11 (s. Καλ[--]); (161) 128-131 AD  IG II² 2041, 32 f.; (162) inc. IG II² 11927

Athens*: (163) f. iv BC  IG II² 2346, 72 (s. Πολύξενος); (164) hell.-imp. SEMA 1053; (165) ii BC  IG II² 10724 (Μένανδ[ρος]: f. Ἀπολλωνία); (166) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 23 (f. Ἄλκιμος); (167) ~ IG II² 2022, 40 f. (I f. Ἀσκληπιάδης, Μένανδρος II); (168) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 41 (Μέ[να]νδρος: II s. Μένανδρος I: epeng.); (169) 161/2 AD  IG II² 2085, 101 (Μένανδρ[ος]: epeng.); (170) 163/4 AD  IG II² 2086, 109 (I f. Μένανδρος II); (171) ~ (II s. Μένανδρος I: epeng.); (172) 169/70 AD  IG II² 2097, 140, 170 (f. Ἀντώνιος); (173) 173/4 AD  IG II² 2103, 219 (epeng.); (174) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 42 (II s. Μένανδρος I: epeng.); (175) ~ (I f. Μένανδρος II); (176) c. 180 AD  IG II² 2106, 19 (f. Εὐτυχᾶς); (177) iii AD  IG II² 2147, 7 ([Μέ]νανδρος: s. Διονυσόδωρος: epeng.); (178) inc. IG II² 12081 (s. Λυσίμαχος)

Foreign Residents:

    Alexandria Troas: (179) m. ii AD  AE 1910, pp. 70-1 (IG II² 6733); cf. Robert, Hellenica II pp. 67-8 (s. Μενεκράτης)

    Bithynia, Nikaia: (180) hell.-imp. IG II² 9995 (LGPN V.A (24)) (f. Θάσιος)

    Bithynia, Nikomedeia: (181) iii BC  IG II² 10009 (LGPN V.A (25)) (f. Μηνᾶς); (182) hell.-imp. IG II² 9999 (LGPN V.A (26)) (f. Ἀλέξανδρος); (183) ~ IG II² 10008 (LGPN V.A (27)) (s. Ἀσκληπιόδωρος); (184) i-ii AD  IG II² 10004 (LGPN V.A (29)) (f. Δαμόθεμις ὁ καὶ Ἥδυς)

    Caria, Miletos: (185) i BC  IG II² 9889 (LGPN V.B (151)) (f. Σωσίπολις); (186) i BC-i AD   SEMA 1263 (LGPN V.B (154)) (f. Δημητρία); (187) ~ SEMA 1247 (LGPN V.B (153)) (Μέν[αν]δρος: f. Ἀρτεμισία); (188) 39/8 BC  IG II² 1043, 120 (LGPN V.B (157)) (f. Εὐήμερος); (189) i-ii AD   IG II² 9574 (LGPN V.B (162)) (f. Ἐπίτευγμα); (190) ~ Ag. XVII 580 = IG II² 9623 (LGPN V.B (163)) ([Μ]ένανδρος: f. Ζωΐς); (191) imp. IG II² 9441 (LGPN V.B (160)) (f. Ἀσκληπᾶς); (192) ~ SEMA 1334 (LGPN V.B (159)) (f. Σωπάτρα); (193) imp. SEMA 219 = 1319 (LGPN V.B (158)) (f. Νικοστράτη); (194) ii AD  IG II² 9765 (LGPN V.B (162)); (195) inc. IG II² 9533 (LGPN V.B (139)) ([Μέ]να(ν)δρος: f. Εἰρήνη)

    Caria, Miletos?: (196) 87/8 AD   IG II² 1996, 94 (LGPN V.B (167)) (Μένανδ[ρ]ος: I f. Μένανδρος II); (197) ~ IG II² 1996, 94 (LGPN V.B (168)) (Μένανδ[ρ]ος: II s. Μένανδρος I); (198) 87/8 AD  IG II² 1996, 155 (LGPN V.B (179)) (s. Βάθιππος)

    Cyrenaica, Cyrene: (199) iii BC  Ag. XVII 527 = IG II² 9131 (LGPN I (22))

    Galatia: (200) iii-ii BC  IG II² 8457/8 (LGPN V.C (1)) (f. Φίλιννα)

    Galatia, Ankyra: (201) hell.-imp. SEMA 940 (LGPN V.C (6)) (f. Ἀπολλώνιος); (202) ii-i BC   IG II² 7899 (LGPN V.C (3)) (f. Ἑρμοκράτης); (203) ~ IG II² 7933 (LGPN V.C (4)) (f. Σφαῖρος); (204) i BC  IG II² 7898 (LGPN V.C (5)) (f. Δωρίς); (205) i AD  IG II² 7910 (LGPN V.C (8)) (f. Μαρσύας); (206) imp. IG II² 7912 (LGPN V.C (7)) (s. Μενεκράτης); (207) ii AD  IG II² 7909 (LGPN V.C (11)) (f. Μανία)

    Herakleia: (208) iii BC   IG II² 8722 ([Μ]ένανδρος: s. Δημήτριος); (209) ~ IG II² 8784; cf. SEG XXIV 245 (f. Σύνετον); (210) ii-i BC   IG II² 8656 (f. Εὔπορος); (211) ~ IG II² 8674 (f. Ζωπυρίων); (212) ii-i BC   IG II² 8732; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 439 (f. Μῦς); (213) ~ IG II² 8762 (f. Περιγένης); (214) i BC   IG II² 8565 (f. Ἄντοχος); (215) ~ IG II² 8721 = 8821; cf. AM 67 (1942) p. 107 no. 203 (Μ[ένα]νδρος: f. Μ[--]λα); (216) inc. IG II² 8599 (f. Βιότη)

    Ionia, Teos: (217) imp. IG II² 10442 = 10724 + SEG XXII 193 (LGPN V.A (147)) (Μένανδ[ρος]: f. Ἀπολλωνία)

    Ioudaia, Ammanita: (218) ii BC  IG II² 8075 (I f. Μένανδρος II); (219) ~ (II s. Μένανδρος I)

    Lokris (Western), Amphissa: (220) hell. IG II² 8088 = IX²(1) 774 (LGPN III.B (26)) (f. Ἀπολλωνία)

    Macedonia: (221) ?hell. IG II² 9264 (LGPN IV (9)) (s. Ἄτταλος)

    Persis: (222) inc. IG II² 10075 (f. Ἀπάκη)

    Pontos, Sinope: (223) ii-i BC  IG II² 10316 (LGPN V.A (432)) (f. Ἀπολλώνιος)

    Scythia Minor, Kallatis: (224) ii BC  IG II² 8947 (LGPN IV (96)) (s. Δῶρος)

    Seleukeia: (225) ii-i BC  IG II² 10249 = Ag. XVII 660 (f. Γαλάτης)

    Syria, Antioch: (226) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 127 (f. [--]δρος); (227) i BC/ i AD  SEG LXI 185 (f. Ἱστορία)

    Thrace, Abdera: (228) ii-i BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 12 p. 189 (LGPN IV (-)) (f. Ἀλέξανδρος)

    Thrace, Byzantion: (229) ii-i BC  IG II² 8442 (LGPN IV (105)) (s. Εὔβιος)

    Thrace, Mesambria: (230) m. iv BC  IG II² 9338 (LGPN IV (113)) (f. Ἡρότιμος)

    Troas, Ilion: (231) ii BC  IG II² 8937 (LGPN V.A (437)) (f. Νικίας)

Μέναρχος

Foreign Residents:

    Achaia: (1) c. 300 BC  IG II² 1956, 192 (LGPN III.A (1))

Μενέβουλος

Athens: (1) ii-i BC  Ag. XVII 911 (Μενέβου[λος]: s. [--]τρατος)

Μενέδαμος

Athens:

—Philaidai: (1) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 51 (PA 9888) (s. Ἀνδροσθένης)

Μενέδημος

Athens: (1) 475-450 BC  Ag. XXI D 39 = CAVI 497 (-δ-); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 223 nos. 358-66; (3) hell.-imp. IG II² 3937 = IEleusis 262 ([Με]νέδημ[ος]); (4) 179/8 BC  IG II³ (1) 1308, 1; 1309, [1]; 1310, 1, 27; Ag. XVIII C31, [1]; Crönert, Kol. u. Men. p. 83 (archon epon.); (5) s. ii BC   IG II² 3479 a, 3 (p. 350) (s. Τιμόστρατος); (6) ~ Milet I (3) 118, 3 (III s. Μενέδημος II); (7) s. ii BC  Milet I (3) 118, 4 (I f. Μενέδημος II); (8) ~ (II s. Μενέδημος I, f. Μενέδημος III); (9) 136-134 BC  Thompson, New Style Coinage 330-1; 347-359; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 9889) (Μενέδ(ημος)); (10) 128/7 BC  FD III (2) 24, 18 (Μενέδη[μος]: I f. Θαρσύτας); (11) 127/6 BC  Thompson, New Style Coinage 431-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Μενέδ(ημος)); (12) 106/5 BC   FD III (2) 15, 14 (PA 9892) (II s. Θαρσύτας); (13) ~ FD III (2) 15, 15 (s. Τιμόστρατος); (14) ?92/1 BC  ID 1934, 3 f. (archon epon.); (15) 91 BC  Cic., De Or. i 85; cf. Athenaeum 63 (1985) pp. 53 f. (PA 9890) (Lat. Menedemus); (16) ?54/3 BC  Thompson, New Style Coinage 1241-4 (PA 9891)

—An--: (17) 151/0 BC  ID 1432 Aa I, 15

—Kydathenaion: (18) iii/ii BC  IG II³ (1) 1231, [20], 42, 45 f.; 1288, 14 f.; IG II² 2332, 53; CID IV 106, 14 (PA 9894) (I s. Ἄρχων I, f. Ἄρχων II, Κλεώ); (19) s. ii BC  IG II² 2452, 30; 3475 = 3570 + 3476 = IEleusis 244, 4; IG II³ (4) 1034; ID 1805, 1; IEleusis 266, 2 f. (PA 9895) (II s. Ἄρχων II, f. Γλαύκη)

—Lamptrai: (20) i BC  IG II² 8757

—Pallene: (21) i AD  IG II² 6114 (PA 9896)

—Phaleron: (22) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 73

—Rhamnous: (23) 236/5 BC  SEG LI 109, 2

—Rhamnous?: (24) s. iv BC  IG II² 6006 = IRhamnous 319, 9 (SEMA 880) (Μενέδημ[ος]: f. Καλλιστράτη)

—Themakos: (25) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 113 (PA 9893) (f. Μενεκλῆς)

—tribe Aiantis: (26) 409 BC  IG I³ 1191, 306 ([Μ]ε̣ν̣έδμος)

—tribe Antiochis: (27) c. 255 AD  Ag. XV 466, 38 (s. Ἐλευσίνιος)

—tribe Kekropis: (28) c. 408 BC  City beneath the City 452, 14

Athens*: (29) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 491, 495 (metic)

Foreign Residents:

    Macedonia: (30) 101/0 BC  IG II² 1335, 36 (LGPN IV (2))

Μενεθάλης

Athens: (1) 140/39 BC  ID 1450 A, 51

Μένεια

Athens: (1) iv BC   SEMA 2173; (2) ~ SEMA 2206; (3) m. iv BC  IG II³ (4) 1367; (4) iii BC  IG II² 1537, 23

Athens?: (5) v/iv BC  IG II² 11303; (6) c. 220 BC  Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 23

Μενέκλεια

Athens:

—Paiania: (1) hell.-imp. IG II² 9653 (Μενέκλει(α): d. Μενεκλῆς)

Μενεκλείδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 530 (PA 9898) (Μενεκλέδς); (2) f. iv BC  IG II² 2344, 10 (PA 9899a) (s. Ξενοκλείδης); (3) 106/5 BC  FD III (2) 15, 13 (s. Σώστρατος); (4) iv AD   Alciphr. i 36 (fict.); (5) ~ Alciphr. i 38 (fict.)

—Alopeke: (6) m. iv BC  IG II² 5562 (f. Λυκῖνος)

—Angele: (7) m. iv BC  IG II² 5683 (PA 9900) (f. Νικοπάτρα)

—Gargettos: (8) f. v BC  Ag. XXV 643-6; AM 106 (1991) p. 154; cf. Osborne, Naturalization T 1 (or Pharsalos: f. Μένων)

—Hamaxanteia: (9) m. iv BC  Finley, SLC p. 148 no. 106, 4 f. (Με̣ν̣[εκ]λίδης)

—Kydathenaion: (10) s. ii BC  IG II² 2452, [48], 59; 3512 = IEleusis 242, 1; ID 1927, 3 (PA 9902) (I s. Θεόφημος I, f. Θεόφημος II, Μητρόδωρος); (11) f. i BC  PA 9901; cf. Clinton, Sacred Officials p. 28 ([Μενεκλείδης]: II ?s. Θεόφημος II, ?f. Θεόφημος III); (12) 13/12 BC  IG II² 1963, 4 (cf. PA 9903); cf. Clinton, Sacred Officials p.28 (III s. Θεόφημος III)

—Thymaitadai: (13) 380/79 BC  IG II³ (4) 476, 1 (f. Φορμίσιος)

—tribe Erechtheis: (14) 409 BC  IG I³ 1191, 23 (PA 9899) ([Μ]ε[ν]εκ̣λ̣είδς?)

—tribe Ptolemais: (15) 165/6 AD  IG II² 2090, 99 (s. Ἰσίδοτος)

Athens?: (16) s. v BC  Suda s.v. Σ 815 (s. Σοφοκλῆς I (Kolonos))

Μενεκλῆς

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 9 (-κλς); (2) v BC  AM 106 (1991) p. 154 (f. Μένων); (3) c. 411 BC  IG I³ 1190, 88 (PA 9904) (-κλς); (4) 406 BC  X., HG i 7. 34 (PA 9905); (5) f. iv BC   Is. ii 36 (PA 9907); (6) ~ Is. ii passim (PA 9906); (7) f. iv BC  IG II² 2371, 1 (PA 9910) (f. Μενέστρατος); (8) iv BC  CIA App. 103 b, 2; cf. JÖAI 7 (1904) pp. 122 ff. (f. Χαρῖνος); (9) m. iv BC   IG II² 2386, 4 (PA 9913) (s. Ἀθηνι[--]); (10) ~ D. xxxix 2; D. xl 9 f.; D. xl 32; [Din.] fr. 33 (PA 9908); (11) s. iv BC  SEMA 2167; (12) ?c. 305/4 BC  IG II² 1492, 111 (PA 9911); (13) 273/2 BC  IG II³ (1) 902, 29 (PA 9914) (s. Χ[--]); (14) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 1; 916, 1; 917, 7 f., 20; IG II² 1272, 10; IRhamnous 404, 23 f.; IG II³ (4) 97, 1?; ZPE 84 (1990) p. 130 T 37-8 (PA 9912) (archon epon.); (15) 266/5 BC  SEG LI 144, 16; (16) iii/ii BC  IOrop 147, 2, 4 (s. Πυθόδωρος); (17) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 29; (18) s. ii BC  SEG XXXII 216, 31 ([Μεν]εκ̣λ̣ῆς: s. Δημ[--]); (19) 149/8 BC  IG II² 958, 74 (cf. PA 15405) (Μεν[εκλῆς?]: f. Χαρικλῆς); (20) 128/7 BC  FD III (2) 47, 17 (Μενεκ[λ]ῆς: f. Χαρικλῆς)

—Acharnai: (21) v/iv BC  D. xlv 8; D. xlv 46 (PA/APF 9920) (?s. Ἐχέστρατος I, f. Στέφανος)

—Acherdous: (22) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 64 (Μενεκλέ. (gen.): f. Δημήτριος)

—Alopeke: (23) c. 140 BC   IG II² 2445, 1 (I f. Σωσίμαχος); (24) ~ IG II² 2445, 2 (PA 9919) (II s. Σωσίμαχος)

—Anaphlystos: (25) 421/0 BC  IG I³ 285, 2; 472, 5 (-κλς)

—Angele: (26) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 29 (-κλέης: s. Μενέστρατος)

—Aphidna: (27) 225/4 BC  IG II³ (1) 1149, 6

—Apollonieis: (28) 144/3 BC  ID 2593, 36, 68

—Cholargos: (29) m. iv BC  IG II² 1623, 67 (PA/APF 9926) (f. Φιλόμηλος)

—Euonymon: (30) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 15

—Gargettos: (31) 163/4 AD  IG II² 2086, 63 (Πομπώνιος Μενεκλῆς)

—Halai: (32) c. 150 BC  ID 1500, 7, 28; 1833, 7 (PA 9918) (s. Αἴσχρων)

—Halai (Aixonides)?: (33) c. 180-160 BC  Ag. XV 209, 4

—Halimous: (34) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 70

—Hekale: (35) 304/3 BC  Ag. XV 61, 307 (f. Μενέστρατος); (36) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 47 (I f. Μενεκλῆς II); (37) ~ (II s. Μενεκλῆς I)

—Hestiaia: (38) i BC  IG II² 6139 (s. Δημοκλείδης)

—Hippotomadai: (39) 408/7 BC  IG I³ 386, 1 = IEleusis 52A (PA 9922) (-κλς); (40) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 1 (PA 9917) (Μενεκλ̣[ῆς?])

—Kollytos: (41) ?180/79 BC  IG II³ (1) 1304, 5 (f. Σέλευκος)

—Kydantidai: (42) 119/18 BC  IG II² 1008, 40, 85; + SEG XXI 477 IV, 132 (PA 9923) (s. Ἀπολλώνιος)

—Kydathenaion: (43) imp. SEMA 351 ([Μ]ενεκλῆ̣[ς]: s. Τεισαμενός)

—Lamptrai: (44) 227/6 BC  IG II³ (1) 1138, 9 ([Μ]ενεκλῆς)

—Paiania: (45) iv BC  SEMA 582 (f. Ὀρθαγόρα); (46) hell.-imp. IG II² 9653 (f. Μενέκλεια); (47) c. 20 BC  Ag. XV 293, 43 (s. Ἀπολλωνίδης)

—Pallene: (48) 162/1 BC  ID 2589, 11 (s. Ἀπολλώνιος)

—Peiraieus: (49) c. 330 BC  IG II² 1927, 60 (PA 9924) (-κλέης: s. Αὐτομένης); (50) i-ii AD  IG II² 7158 (f. Διονυσόδωρος)

—Pelekes: (51) 364/3 BC  ID 104, 7 (PA 9909) (f. Μένης); (52) m. iv BC  IG XII (6) 252, 6 (f. Ἀρίστων)

—Phlya: (53) v/iv BC  IG II² 7692 (PA 9925) (f. Μεγαρίστη)

—Phyle: (54) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 7 (s. Θεόφιλος)

—Ptelea: (55) s. iii BC  SEG LI 266 (s. Ἀρίστων)

—Themakos: (56) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 113 (PA 9921) (s. Μενέδημος)

—tribe Erechtheis: (57) 459 BC  IG I³ 1147, 26 (PA 9915) ([Μ]ενεκλς)

—tribe Kekropis: (58) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 18 (PA 9916) (-κλς); (59) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 38 (s. Μένων)

Athens?: (60) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 4; (61) iv BC  SEG LII 254 A, 2, 7; (62) c. 290 BC  SEG XXIV 156 b, 6; cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date) ([Με]νεκλῆς); (63) ?277/6 BC  IG II³ (1) 898, 118; (64) m. iii BC  IG II² 2325, 222; IG XI (2) 107, 19; 112, 15, 17 (Stephanis 1649); (65) s. iii BC  Ag. XXI G 21 = SEG LIII 266 (Μενε̣κλῆς - SEG, Μενοκλῆς - Ag.)

Athens*: (66) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 76 (freed.); (67) imp. IG II² 12083

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (68) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 106 (LGPN III.A (5))

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (69) iii-ii BC  Ag. XVII 668 = IG II² 10377 (LGPN V.B (83)) (f. Ἡρόδοτος)

    Herakleia: (70) i BC  IG II² 8589 (f. Ἀχαιός); (71) i BC-i AD  SEMA 1095 (Μενεκ[λῆς]?, Μενεκ[ράτης]?: f. Νουμήνιος)

    Laodikeia: (72) i BC-i AD  IG II² 9179; cf. BE 1970, no. 257; BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (s. Ἡρογείτων)

    Megaris, Megara: (73) f. iv BC  SEMA 1224 = SEG LXIII 193 (LGPN III.B (13))

    Phrygia, Synnada: (74) ii BC  IG II² 10387/8 (LGPN V.C (35)) (f. Ποτάμων)

Μενεκράτεια

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7844 (PA 9927) (Μενεκρά[τεια]: d. Νικοφῶν); (2) c. 390-365 BC  IG II² 12086 (d. Μενέας); (3) a. 334/3 BC  IG II² 1523, 10 f.; 1524, 183 f. (-τεα)

—Euonymon: (4) ii-i BC  Ag. XVII 135 ([Μ]ενεκράτεια: d. Μενέστρατος)

—Ikarion: (5) s. iv BC  IG II³ (4) 1505, 2 (PA 9928) (d. Δεξικράτης)

Athens?: (6) ii-i BC  IG II² 12085; (7) inc. IG II² 12084 (PA 9926a)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (8) imp. IG II² 8877 (LGPN III.B (1)) (-τηα: d. Εὐπόλεμος)

Μενεκράτης

Athens: (1) vi/v BC  Ag. XXI C 7 = CAVI 578 (Μ[ενε]κράτς); (2) s. v BC  IG II² 2325, [55]?; PCG 7 pp. 1 ff.; (3) f. iv BC   Is. fr. xxx (PA 9929); (4) ~ SEMA 2170; cf. SEG LVII 251 (s. Ἀπολλόδωρος); (5) f. iv BC  Is. fr. ix no. 6 (PA/APF 9933) (s. Λυσιμένης); (6) iv BC  SEG LVII 167, 6 f.; (7) ?iv BC  PAE 1893, p. 107; PAA 15 p. 414 (date) (-τς: s. Στρατοκλῆς); (8) m. iv BC   Ag. XXVIII p. 56 C 1, 1, 11 (Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 B) (s. Κράτης); (9) ~ IG II² 7837 (PA 9930) (f. [--]η); (10) a. 336/5 BC  IG II² 1519, 14 (Μενεκρά[της]?, Μενεκρά[τεια]?); (11) iv/iii BC  SEMA 1473 (f. Θεοδοσία); (12) c. 230 BC  IOrop 69, 5 f., 9 (PA 9932) (s. Ἵππαρχος); (13) iii/ii BC  IOrop 185, 1 f., 4 f. (PA 9935) (s. Φίλιππος); (14) c. 210 BC  IG II³ (1) 1227, 2 ([Με]νεκράτης); (15) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 28 (s. Μηνόδωρος); (16) s. ii BC  EAD XXX 337, 1 (PA 9931) (s. Διόδωρος); (17) 138/7 BC   FD III (2) 23, 21 (f. Ἀπολλώνιος); (18) ~ FD III (2) 23, 24 (s. Μενέστρατος); (19) 106/5 BC   FD III (2) 25, 14; (20) ~ FD III (2) 25, 16 (Μενεκ[ρά]της: s. Ἀντίπατρος); (21) i BC  IG VII 1666, 13; 3095, 1 (PA 9934) (s. Μοσχίων); (22) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 22 (I f. Μενεκράτης II); (23) ~ (II s. Μενεκράτης I); (24) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 36 (Stephanis 1655) (s. Ἡρακλ[--]); (25) imp. Ag. XVIII X766; (26) ii AD   Luc., DMeretr. 7 (f. Ἀντιφῶν: fict.); (27) ~ Luc., Herm. 50 (f. Ἑρμότιμος: fict.); (28) 182-196 AD  IG II² 2205, 12 (f. [....]ρος); (29) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 112 (s. Πυθικός)

—Acharnai: (30) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 34 (I f. Μενεκράτης II); (31) ~ (II s. Μενεκράτης I)

—Acherdous: (32) ii-i BC  IG II² 5855 a (p. 880) (f. Ἀπολλόθεμις)

—Aigilia: (33) hell. IG II² 5373 (PA 9938) (s. Τίμων)

—Alopeke: (34) 322 BC  IG II² 1632, 181 (PA/APF 9940)

—Angele: (35) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 31 (PA 9937) (f. Προκλείδης)

—Aphidna: (36) iii BC  Ag. XVII 84 (f. Ἡρακλείδης)

—Atene: (37) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 114 (PA 9941) (f. Θεόδωρος); (38) 117/16 BC   IG II² 1009 IV, 99 (cf. PA 9942) (I f. Μενεκράτης II); (39) ~ IG II² 1009 IV, 99 (PA 9942) ([Με]νεκράτης: II s. Μενεκράτης I)

—Berenikidai: (40) imp. SEMA 167 (s. Κλέων)

—Cholargos: (41) 128/7 BC  SEG XV 104, 190 (s. Λυκόφρων)

—Cholleidai: (42) 24/3 BC  IEleusis 300, 13 (f. Θεόφιλος)

—Daidalidai: (43) m. iv BC  IG II² 2385, 77 f. (PA 9943 = 9944) (f. Ἀρίστων, Παρπακίδης)

—Eitea (Akamantid): (44) f. ii BC  Ag. XV 198, 5 (Μ̣ενεκράτ̣η̣ς)

—Euonymon: (45) s. iii BC   IG II² 3856, 1 (PA 9947) ([Με]νεκράτης: I s. Μενέστρατος I, f. Μενεκράτης II, Μενέστρατος II); (46) ~ IG II² 3856, 3 (PA 9945) ([Με]νεκράτης: II s. Μενεκράτης I); (47) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 77 (PA 9946) (s. Ἀρίστων)

—Eupyridai: (48) s. ii BC  SEG XXXII 178, 6 f.; Tracy, ALC p. 256 (date) (Με[νε]κρά̣τ[ης]); (49) c. 110-120 AD  IG II² 2026, 4, 8; 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 8 (II s. Μενεκράτης I, f. Πόπλιος, Διονύσιος); (50) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 4 (I f. Μενεκράτης II)

—Halai (Aixonides?): (51) ?hell. IG II² 5459 (PA 9939) (f. Ἀπολλωνίδης)

—Hamaxanteia: (52) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 97 ([Με]ν̣ε̣κράτης?: f. Καλλικ[--])

—Hermos: (53) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 14 (s. Ζήνων)

—Hermos?: (54) 162/1 BC  SEG XLI 115 III, 28 (f. Ζήνων)

—Ikarion: (55) s. iv BC  IG II² 6288, 2 (PA 9949) ([Μεν]εκρ[άτης]?)

—Kedoi: (56) i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 97 no. 16, 3; IG II² 1053 = SEG XLVII 143 Decree 2, 62 (s. Χαιρέφιλος)

—Keiriadai: (57) m. ii BC  Ag. XV 226, 73; Ag. XVII 164, 2 (f. Ληναΐς)

—Kephisia: (58) 13/12 BC  IG II² 1963, 10 ([Μ]ενεκρ[άτ]ης: I f. Μενεκράτης II); (59) ~ ([Μ]ενεκρ[άτ]ης: II s. Μενεκράτης I)

—Kikynna: (60) 193/2 BC  IG II³ (1) 1261, 6 (PA 9950) (f. [--]ης)

—Koile: (61) inc. IG II² 6491 ([Μ]ενεκράτης)

—Kolonai: (62) ?iv BC  IG II² 6526 (cf. PA 9952) (f. Κόνων)

—Kolonai (Leontid): (63) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 112 (cf. PA 9952) (f. Μενέστρατος)

—Lamptrai: (64) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 17 b; (65) m. i BC  Ag. XV 299 = SEG LIII 187 II, 13 ([Μ]ενεκράτης)

—Marathon: (66) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 44; (67) 196/5 BC  IG II³ (1) 1257, 2 (= PA 9953); IG II³ (1) 1258, 3 (f. Σωσιγένης)

—Myrrhinoutta: (68) ?imp. SEMA 460 (s. Δαϊμένης)

—Oe: (69) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 90 (PA 9954); (70) f. iii BC  IG II² 6955 ([Με]νεκράτ[ης]: I f. Μενεκράτης II); (71) ~ ([Μεν]εκράτης: II s. Μενεκράτης I); (72) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 1, 38; 1158, 11; IG II² 1301, 12; 1302, 2; 1303 = IEleusis 207, 14; IG II² 1706, 71; IG II³ (4) 326, 1, 4; IG II² 3461, 7; ZPE 84 (1990) p. 131 T 43 (PA 9955) (archon epon.); (73) f. ii BC  IG II² 6956 (I f. Μενεκράτης II); (74) ~ (II s. Μενεκράτης I)

—Oinoe: (75) 404/3 BC  IG I³ 380, 3

—Oinoe (Hippothontid): (76) s. iv BC  IG II² 2393, 10 (PA 9956) (Μενεκράτ(ης): f. Μενίσκος)

—Pa--: (77) c. 40 BC  FD III (2) 58, 3 (Με[νεκρά]της: I f. Μενεκράτης II); (78) ~ (II s. Μενεκράτης I)

—Paiania: (79) iii/ii BC  IG II² 10097 + SEG XVI 210, 5 (f. Φιλῖνος); (80) c. 20 BC  Ag. XV 293, 29 (f. Φιλῖνος); (81) c. 169/70 AD  Ag. XV 364, 11

—Pallene: (82) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 41; (83) inc. Unp. (EFA, squeeze) (f. Ξενόφαντος)

—Peiraieus: (84) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 23 f. (PA 9957)

—Pergase: (85) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 62 (Μενεκρά(τ)ης)

—Phaleron: (86) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 105 + SEG XXXVIII 117 (PA 9958) (f. Νίκων); (87) f. ii AD  IG II³ (4) 772 B; SEG XVIII 82 (s. Κηνσωρῖνος)

—Philaidai: (88) m. ii AD  IG II² 2052, 41; IG II³ (4) 419, 10; IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 20 f.; IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 9, 11; IG II² 2193, 34; 2199, 39 f. (s. Τελεσφόρος I, f. Τελεσφόρος II, Ὀνήσιμος)

—Phlya: (89) iii-ii BC  SEMA 691/2 (Μεν(ε)κράτης: f. Νικόστρατος); (90) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 60 f. (Μενε[κ]ράτη[ς]); (91) c. 30 BC   IG II² 1727 + Hesp. 3 (1934) p. 147, 9; IG II² 1053 = SEG XLVII 143 Decree 2, 59 (s. Ἅγνων); (92) ~ SEG XXVIII 95, 30 (f. Μουσαῖος)

—Pithos: (93) c. 225 BC  IG II² 1322 = IRhamnous 167, 39

—Probalinthos: (94) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 115 (Μενε[κ]ράτης)

—Rhamnous: (95) iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 237 (s. Φανόστρατος)

—Sounion: (96) 128-118 BC  ID 1897, 5; FD III (2) 12, 12 (f. Λυκόφρων)

—Steiria: (97) ii/iii AD  SEG XXVIII 718, 4; Philostr., Her. i 3

—Thorikos: (98) 140/39 BC  IG II² 969, 2; 970, 2; Ag. XV 240, 1 f., 37 (PA 9948) (s. Χαρίξενος)

—Trikorynthos: (99) 240-230 BC  IG II³ (1) 1070, 3 (s. Μ[--])

—tribe Aiantis: (100) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 86 (s. Ζώπυρος)

—tribe Antiochis?: (101) 128/7 BC  FD III (2) 27, 36; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe) (or tribe Attalis)

—tribe Erechtheis: (102) c. 411 BC  SEG LII 60, 72 (-τς)

—tribe Hadrianis: (103) 255/6 AD  IG II² 2245, 256 (Αὐρ. Μενεκράτης)

—tribe Kekropis: (104) c. 330 BC  IG II² 1927, 45; cf. SEG XXXII 170 (PA 9951) (s. Π[--])

—tribe Oineis: (105) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 64 (PA 9936); (106) 128/7 BC  FD III (2) 27, 9; (107) 106/5 BC  FD III (2) 28, 18

—tribe Pandionis: (108) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 55 (Μενεκράτ[ης])

Athens?: (109) s. v BC   IG II² 2318, 118; Hesp. 7 (1938) pp. 116 f. no. 22, 18? (TrGF 1 p. 154 no. 35); (110) ~ IG II² 2325, 28, 249 (Stephanis 1651) ([Με]ν[εκ]ράτης); (111) v/iv BC  IG II² 12089 (PA 9929a); (112) iv BC  IG II² 2417, 2 + AE 1951, p. 44 (Μενεκρ[άτης]); (113) s. iv BC  IG II² 12090 = AIUK 4.6 (2022) no. 35 (s. Μένων); (114) f. iii BC  IG II² 745, 11 (Μενεκρά[τ]ης); (115) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 153; (116) 236/5 BC  IG II² 1297, 39; (117) ?ii BC  SEG XXI 638, 3 (Μενεκρ[άτης]); (118) ?i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 12 p. 209; (119) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 a, 4; (120) inc. IG II² 12088

Athens*: (121) 307/6 BC  IG II² 463 + Hesp. 9 (1940) p. 68 no. 9 III, 123 (f. [--]τας); (122) c. 116 AD  IG II² 2026, 66 (f. Εὐπόριστος); (123) s. ii AD  IG II² 2082, 48 (s. Εὔτυχος: epeng.); (124) 169/70 AD   IG II² 2097, 103 (Μενεκρ(άτης): f. Ὑάκινθος); (125) ~ IG II² 2097, 258 (s. Ἀφθόνητος: epeng.)

Foreign Residents:

    Alexandria Troas: (126) m. ii AD  AE 1910, pp. 70-1 (IG II² 6733); cf. Robert, Hellenica II pp. 67-8 (f. Μένανδρος)

    Bithynia, Nikomedeia: (127) i-ii AD  IG II² 10003 (LGPN V.A (16)) (f. Δαμᾶς)

    Caria, Miletos: (128) ii-i BC  IG II² 9801 (LGPN V.B (68)) (f. Νίκη); (129) imp. IG II² 9813 a (LGPN V.B (83)) (f. Νικοστράτη); (130) inc. IG II² 9566 (LGPN V.B (62)) (f. Ἐπικρατεία)

    Caria, Syangela-Theangela: (131) iii-ii BC   IG II² 8831; cf. Robert, Hellenica II p. 75 (LGPN V.B (122)) (I f. Μενεκράτης II); (132) ~ IG II² 8831; cf. Robert, Hellenica II p. 75 (LGPN V.B (123)) (II s. Μενεκράτης I)

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (133) 102/1 BC   IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 308 (LGPN V.B (137)) (I f.. Μενεκράτης II); (134) ~ IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 308 (LGPN V.B (138)) (II s. Μενεκράτης I)

    Galatia, Ankyra: (135) imp. IG II² 7912 (LGPN V.C (1)) (f. Μένανδρος)

    Herakleia: (136) imp. IG II² 8695 (f. Κορνηλία Καλλιόπη)

    Ionia, Ephesos: (137) ii BC  Ag. XVII 453 (IG II² 8519 = LGPN V.A (39)) (f. Μητρόδωρος)

    Laodikeia: (138) i-ii AD  IG II² 9158 (f. Ἀλέξανδρος)

    Lydia, Sardis: (139) i-ii AD  IG II² 10241 (LGPN V.A (282)) (s. Μηνόφιλος)

    Phrygia, Synnada: (140) ii BC  IG II² 10386 (LGPN V.C (24)) (f. Ἀρτέμων)

    Syria, Antioch: (141) i AD  IG II² 8178 (Μενεκρά[της]: f. Ἑρμιόνη)

    Thrace, Ainos: (142) imp. IG II² 7979 a (LGPN IV (19)) (f. Λαμίδιον)

    Thrace, Byzantion: (143) i-ii AD  IG II² 8447 (LGPN IV (27)) (f. Σωτηρίς)

Μενεκρατίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. EAD XXX p. 358 no. 27 (LGPN V.B (-)) (m. Ῥοδώ: slave)

Μενεκράτις

Athens:

—Koile: (1) ii AD  SEMA 322 (d. Δρομοκλῆς)

Μενεκρατώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6362 (Μ[ε]νε(κ)ρατώ)

Μενεκύδης

Athens:

—Sounion: (1) c. 350-320 BC  IG II² 7425, 4, 8, 11 (= PA 9960); IG II² 7442 (= PA 9959) (s. Μενέστρατος I, ?s. Δημαγόρα (Sounion), f. Μενέστρατος II, Λυσίστρατος)

Μενέλαος

Athens: (1) 148-134 BC  IG II² 1939, 39 (PA 9962) (s. Διόφαντος); (2) c. 128-97 BC  IG II² 1330, 7, 29, 67; FD III (2) 47, 8; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 17, 23, 43, 48 (TrGF 1 p. 305 no. 137) (s. Ἀρίστων I, f. Ἀρίστων II); (3) 106/5 BC  FD III (2) 25, 39 (s. Διονύσιος)

—Alopeke: (4) 140/39 BC  Ag. XV 240, 88

—Azenia: (5) i-ii AD  IG II² 7363, 5 (f. Νικόστρατος)

—Myrrhinous: (6) 326/5 BC  IG II² 1628, 412; 1629, 932; Lycurg., Leocr. 24? (PA/APF 9963) (s. Μενέλοχος)

—Paiania: (7) ii-i BC  ID 2241, 2; (8) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 12 (f. Θέων); (9) inc. IG II² 7067 (Μενέλ[αος]: I f. Μενέλαος II); (10) ~ (Μενέλ[αος]: II s. Μενέλαος I)

—Peiraieus: (11) 148/7 BC  IG II² 1938, 46 (PA 9964)

—Sounion: (12) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 25 (f. Ἡρακλείδης)

—Trikorynthos: (13) inc. IG II² 7559 (s. Παράμονος)

Athens?: (14) s. i AD  IG II² 1998, 18; (15) inc. SEMA 2985

Athens*: (16) 161/2 AD  IG II² 2085, 90 (Μενέλα̣(ος): epeng.)

Foreign Residents:

    Apollonia: (17) imp. IG II² 8353 a + AM 67 (1942) p. 228 no. 55; cf. SEG XXVIII 282 (Μεν[έλ]αος: f. Στρατονίκη)

    Caria, Miletos: (18) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 284 (LGPN V.B (9)) (s. Δημήτριος); (19) ii AD  IG II² 9580 (LGPN V.B (10)) (f. Ἑρμαῖος); (20) c. 112 AD  IG II² 2024, 67 (LGPN V.B (11)) (f. Φίλων)

    Phoenicia, Sidon: (21) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 121 (f. Νικόμαχος)

    Seleukeia: (22) imp. IG II² 10256; cf. AM 67 (1942) pp. 114 f. no. 231 (f. Στέφανος)

    Syria, Antioch: (23) hell.-imp. SEMA 1000 (f. Εὐφρόσυνος)

Μενέλοχος

Athens:

—Myrrhinous: (1) 326/5 BC  IG II² 1628, 412 f.; 1629, 933 (PA/APF 9965) (f. Μενέλαος)

Μενέμαχος

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 7, 7 (s. Παυσίμαχος); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 36 (s. Σώσανδρος); (3) i BC  SEG XXV 601 (I f. Μενέμαχος II); (4) ~ (II s. Μενέμαχος I)

—Acharnai: (5) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 4 (f. Νικόστρατος)

—Epieikidai: (6) imp. SEMA 219 = 1319

—Hagnous: (7) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 127 (Μεν[έ]μ̣αχος)

—Halai: (8) ii BC  SEMA 69 (s. Τίμων)

—Lamptrai: (9) iii-ii BC  IG II² 6640 = AIUK 4.6 (2022) no. 58 (PA 9966) (f. Ἀθηνόδωρος); (10) 193/2 BC  IG II³ (1) 1260, [13]; 1261, [2]; 1262, 1 f. ([Μενέ?]μαχος: s. Μενέστρατος)

—Myrrhinoutta: (11) c. 186-180 BC  IG II³ (1) 1284, 45; IG II² 2332, 43 (= PA 9967); IG II² 2333, 54 (s. Ἀνθεστήριος)

—Paiania: (12) 103/2 BC  IG II² 1335, 57 (PA 9968)

—Philaidai: (13) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 116 (Μεν[έμα]χος: s. Κραταιμένης); (14) 85/4 BC  IG II² 1715, 4 (PA 9969) (f. Ἀμφίας)

—Poros: (15) c. 180 BC  IG II² 2443, 30

—tribe Erechtheis: (16) c. 190 BC  IG II³ (1) 1346, 22

Athens?: (17) iv-iii BC  IG II² 10970; (18) ii/i BC  IG II² 12092 = Grammateion 12 (2023) pp. 65-68 (s. Φίλιννα)

Athens*: (19) ii AD  IG II² 12091 (s. Δίφιλος)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (20) hell. IG II² 10016 (LGPN V.A (7)) (f. Φιλόκλεια)

    Ionia, Ephesos: (21) ii BC  IG II² 8513 (LGPN V.A (10))

    Mysia, Adramyteion: (22) ii BC  IG II² 7944 (LGPN V.A (26)) (s. Σύμμαχος)

    Syria, Tripolis: (23) i BC  IG II² 10460 (f. Ἀγάθων)

Μενέξενος

Athens: (1) s. v BC  PA 9973; RE (8) (s. Δημοφῶν); (2) f. iv BC  Isoc. xvii passim (PA 9970); (3) c. 395-390 BC  SEG XLV 150, 9 ([Με]νέξε̣[νος]); (4) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 40 (PA/APF 9971); (5) 364-362 BC  IG II² 111, 8 f.; 141, 29 (PA 9972); (6) m. iv BC  IG II² 1237, 114 (cf. PA 9972); (7) c. 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 27 f. ([Μ]ενέξ[ενος]?); (8) ?hell. IG II³ (4) 788, 2 f. (f. Ἀριστόδημος)

—Alopeke: (9) v/iv BC  D.L. ii 26 (PA 9975) (s. Σωκράτης, Ξανθίππη)

—Cholargos: (10) c. 420-365 BC  IG II² 1612, 114; [D.] xl 6; Is. v 34 (PA/APF 9981) (s. Πολυάρατος I)

—Dekeleia: (11) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 236, 242 (s. Μετάξενος)

—Kydathenaion: (12) c. 480-429 BC  Is. v 3-6; Is. v 42; Is. v 44 (PA/APF 9976) (I s. Δικαιογένης I, f. Δικαιογένης II); (13) f. iv BC  IG II² 6569, 2 (PA/APF 9977) (s. Δικαιογένης III, f. Δικαιογένης IV); (14) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 47 (cf. APF 8674) (?s. Κλέων I, f. Κλέων III); (15) c. 300 BC  IG II² 6569, 4 (PA/APF 9978) (III s. Δικαιογένης IV, Εὐκολίνη (Aphidna))

—Paiania: (16) f. iv BC  Is. v 12-14 (PA/APF 9979) (s. Κηφισοφῶν I)

—Pergase: (17) ii BC  IG II² 7210 (PA 9980) (Μενέξ[ε]νος: s. Θεόξενος)

—tribe Hippothontis: (18) v BC  IG I³ 1165, 6 (PA 9974) (and Lemnos: -χσε-)

—tribe Pandionis: (19) c. 408 BC  City beneath the City 452, 12

Μενέσαιχμος

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1277 (PA 9982) (f. Κλεοίτης); (2) c. 324-322 BC  D.H., Din. 11; Plu., Mor. 842e-f; Plu., Mor. 843d; Plu., Mor. 846c; Lycurg. fr. xiv (PA 9983)

Μενεσθένης

Athens:

—Rhamnous: (1) f. iv BC  SEMA 862 (IRhamnous 301) (s. Μενεστίδης, Ναυσιπτολέμη)

Μενεσθεύς

Athens: (1) s. iv BC  [D.] xliii 74 (PA/APF 9984) (s. Σωσίθεος, Φυλομάχη II (Oion)); (2) iv/iii BC  IG II² 6318 (Μενεσθ[ε]ύς: f. Μηνιάς); (3) hell. Hesp. 89 (2020) p. 72 no. 3 (f. Σωσίκλεια); (4) c. 50 BC  SEG XXXII 182, 5 ([Μενε]σθεύς); (5) ?m. i AD  IG II² 1987 a, 4 (Μενεσθε[ύς])

—Ankyle: (6) 107/6 BC   IG II² 1011 I, 103 (cf. PA 9985) (I f. Μενεσθεύς II); (7) ~ IG II² 1011 I, 103 (PA 9985) (II s. Μενεσθεύς I)

—Azenia: (8) 45/6 AD  IG II² 1970, 4 (f. Κλέων); (9) c. 120/1 AD  IG II² 2029, 7 f.; 3392, 3 f. (Λ. Κορ. Ἀττικὸς ὁ καὶ Μενεσθεύς); (10) s. ii AD  Ag. XV 378, 43; 380, 45 f.; SEG XXVIII 167, 9 (Κορ. Μενεσθεύς)

—Erchia: (11) 50/49 BC  ID 2632, 2 (I f. Μενεσθεύς II); (12) ~ (Μενε[σθε]ύς: II s. Μενεσθεύς I)

—Eupyridai: (13) c. 161-208 AD  IG II² 2085, 43; 2199, 50, 87 (s. Στάχυς, f. Στράτων); (14) iii AD  Ag. XVII 133 B (f. Μ. Αὐρ. Στράτων); (15) 238-242 AD  IG II² 2239, 125 (s. Εὔπορος)

—Hybadai: (16) f. iii BC  IG II² 1704, 6 ([Μεν]εσθεύς)

—Kikynna: (17) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 59 (PA 9986)

—Myrrhinoutta: (18) i BC  SEMA 458 (Μ̣ενεσθ[εύς?] - S.G.B., Μ̣ενεσθ[ένης] - edd.: f. Θάσιος)

—Oion (Kerameikon): (19) f. iv BC  [D.] xliii 44 f. (PA/APF 9987) (s. Φίλαγρος, Τελεσίππη)

—Phyle: (20) 145/6 AD  IG II² 2052, 15 ([Μ]ενεσθεύς)

—Rhamnous: (21) f. iv BC  SEMA 862 (IRhamnous 301) (s. Μενεστίδης, Ναυσιπτολέμη); (22) iv BC  IG II² 7341 = IRhamnous 213 (SEMA 774) ([Με]νεσθ[εύς]: s. Μενεσθίδης); (23) c. 386-325 BC  IG II² 1622, 199, 723, 731; 1623, 47; 1629, 486 f.; SEG XLV 147, 18; + PA/APF 9988 (s. Ἰφικράτης I); (24) 303/2 BC  Ag. XV 62, 276 (f. Περικλῆς); (25) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 76 + SEG XXXVIII 116 (PA 9989) (Μενεσθε[ύς]: s. [--]στρατος)

—tribe Erechtheis: (26) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 41 (Μ̣ενεσθε[ύς])

—tribe Kekropis: (27) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 109

Athens?: (28) f. iii BC  IG II² 2325, 173 (PCG 7 p. 3) (Μενεσ[θ]εύς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (29) c. 45 BC   IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 58 (LGPN V.B (54)) (I f. Μενεσθεύς II); (30) ~ IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 58 (LGPN V.B (55)) (II s. Μενεσθεύς I)

Μενεσθίδης

Athens:

—Rhamnous: (1) iv BC  IG II² 7341 = IRhamnous 213 (SEMA 774) ([Με]νεσθίδ[ης]: f. Μενεσθεύς)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (2) ?iv BC  IG II² 9062 (LGPN III.A s.v. Μενεσθίδας (1))

Μενεσθώ

Athens: (1) viii/vii BC  Ag. XXI D 2 ([Με]νεσθώ); (2) c. 450-430 BC  IG I³ 1302 (Μενεσθό?)

Athens?: (3) ii-iii AD  IG II² 12094 (d. Σώσιππος); (4) inc. IG II² 12093

Μενεσικράτης

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 2396, 15 (Μενε[σικ]ρ[άτης]?)

Μενέστας

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 33 f. (Stephanis 1659) (Με[ν]έστας: s. [....]στ[--])

—Krioa: (2) 56/5 BC  IG II² 1717, 14 (I f. Μενέστας II); (3) ~ (II s. Μενέστας I)

Μενεστίδης

Athens:

—Rhamnous: (1) f. iv BC  SEMA 862 (IRhamnous 301) (f. Μενεσθεύς, Μενεσθένης, Καλλιστώ)

Μενεστράτη

Athens:

—Alopeke: (1) s. iv BC  IG II² 5548 (PA 9990) (d. Εὐφάνης)

—Prospalta: (2) m. iv BC  SEMA 586 (d. Κηφισοφῶν); (3) ?iv/iii BC  IG II² 2663 = Finley, SLC p. 158 no. 137, 3 f. (PA 9992) ([Με]νεστρά[τη]: d. Φιλοκράτης)

—Rhamnous: (4) iv BC  SEMA 889 (IRhamnous 328) ([Με]νεστρ[ά]τη: ?d. Φανόστρατος)

—Thorikos: (5) c. 300 BC  IG II² 6231 (PA 9991) (d. Κτησίας)

Athens?: (6) v/iv BC  IG II² 12096 (PA 9989a); (7) iv BC  IG II² 12097 (PA 9989b) (d. Μελησίας); (8) ii-i BC   IG II² 12095 (Μενεστράτ[η]); (9) ~ IG II² 12098

Athens*: (10) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 61 (freed.)

Μενεστρατίδης

Athens:

—Hybadai: (1) 324/3 BC  IOrop 353 A, 20 (s. Ἱππόστρατος)

—Oe: (2) m. iv BC  IG II² 6956 a (p. 892) (s. Ἀριστίων)

Athens?: (3) iv BC  IG II² 12848 (Μ[εν]εστρα[τίδ]ης)

Μενέστρατος

Athens: (1) f. v BC  IG I² 915; cf. Thomsen, Ostracism p. 77; ML 21; (2) v/iv BC  Lys. fr. lxxxix (PA 9994); (3) 415 BC  And. i 35 (PA 9993); (4) f. iv BC  IG II² 2371, 1 (PA 9998) ([Μ]ενέστρατος: s. Μενεκλῆς); (5) iv BC  BCH 22 (1898) p. 244 no. 1, 5; cf. Plin., HN xxxvi 32 (PA 9995) (sculptor); (6) s. iv BC  IG II² 12099; (7) 318-307 BC  IG XII (8) 47, 15; (8) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 223 no. 367 (Μενέστρα(τος)); (9) c. 155 BC  ID 1421 Acd, 8; 1423 Ab, 8; 1432 Bb, 29; 1443 A I, 22; 1450 A, 15 (PA 9997); (10) 138/7 BC  FD III (2) 23, 24 (f. Μενεκράτης); (11) 106/5 BC  FD III (2) 25, 17; SEG LXVI 186 (s. Διονυσόδωρος); (12) i BC  IG II³ (4) 796 (PA 9995b)

—Acharnai: (13) iii BC  SEMA 152 (s. Ἀρίστων); (14) 148-134 BC   IG II² 1939, 65 (cf. PA 10003) (I f. Μενέστρατος II); (15) ~ IG II² 1939, 65 (PA 10003) (II s. Μενέστρατος I)

—Aixone: (16) 337/6 BC  IG II³ (1) 320, 4

—Alopeke: (17) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 62

—Amphitrope: (18) 403/2 BC  Lys. xiii 55-7 (PA 10002)

—Anagyrous: (19) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 58 (Μενέστρ(ατος): f. Μνησικλῆς)

—Anagyrous?: (20) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 10

—Angele: (21) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 29 (f. Μενεκλῆς); (22) m. iv BC  IG II³ (4) 83, 25; 683, 3; 684, 5 (PA 10001) (s. Μέλητος I, f. Μέλητος II)

—Aphidna: (23) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 20 (Μενέστρα̣[τ]ο̣ς: deme - S.G.B.)

—Cholargos: (24) iii BC  IG II² 7774 (PA 10020) (f. Δημώ); (25) iii-ii BC  IG II² 7785 (PA 10021) (s. Δημοκράτης)

—Cholleidai: (26) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 59

—Epi--: (27) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 21 (PA 10006) (Μενέστ(ρ)ατος)

—Euonymon: (28) iv-iii BC  IG XII (8) 99, 3; (29) s. iii BC   IG II² 3856, 1 (PA 10007) (I f. Μενεκράτης I); (30) ~ IG II² 3856, 4 (= PA 10008); Ag. XVII 135 (II s. Μενεκράτης I, f. Μενεκράτεια)

—Gargettos: (31) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 39 (PA 10004) (s. Στράτων); (32) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 118

—Hekale: (33) m. iv BC  IG II² 6015 (PA 10005); (34) 304/3 BC  Ag. XV 61, 307 (s. Μενεκλῆς)

—Ikarion: (35) c. 450 BC  IG I³ 254 = SEG LIV 58, 2 (PA 10009) (Μενέστ[ρατος])

—Kerameis: (36) 336/5 BC  Ag. XV 42, 289

—Kolonai (Leontid): (37) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 111 (PA 10010) (s. Μενεκράτης); (38) 304/3 BC  Ag. XV 61, 305 (f. Μένης)

—Kolonos: (39) 304/3 BC  Ag. XV 61, 210 (Μενέστρατ(ος)); (40) 304-287 BC  IOrop 369 (f. Φιλόστρατος)

—Kydantidai: (41) 331/0 BC  SEG XXXIX 148, 13 (f. Λεοντεύς)

—Lamptrai: (42) hell. SEG L 829 XXVII, 3 (Μ[ε]νέστρατος); (43) 193/2 BC  IG II³ (1) 1261, 2 (= PA 10011); IG II³ (1) 1260, 13 f.; 1262, 2 (f. Μενέμαχος)

—Myrrhinous: (44) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 93 (Μενέστατος - lap.)

—Paionidai: (45) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 94 (PA 10013) (s. Οἰνόφιλος)

—Pallene: (46) c. 377-360 BC  IG II³ (4) 24, 41; IG II² 1635, 10, 62 f. (PA/APF 10014) (f. Ἐπικράτης)

—Phegaia: (47) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 92 (PA 10018) (s. Δημήτριος)

—Phlya: (48) c. 330 BC  Ag. XV 46, 12 (Μενέστ̣[ρατος]); (49) iii BC  IG II² 7687 (PA 10019) (f. Θράσων); (50) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 38 ([Με]νέ̣στρατος: s. Κρίτων); (51) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 27 (s. Ἐπάγαθος)

—Sounion: (52) c. 350-320 BC   IG II² 7425, 5 (PA 10015) (I f. Μενεκύδης); (53) ~ IG II² 7425, 7 (PA 10016) (II s. Μενεκύδης, ?s. Καλλιππίς (Sounion))

—Trikorynthos: (54) 107/6 BC  IG II² 1011, 28, 60, 121 (PA 10017) (s. Ἀσκληπιάδης)

—Xypete: (55) c. 330 BC  IG II² 1927, 20 (PA 10012) (f. Τιμόστρατος)

—tribe Antigonis: (56) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, 64

—tribe Attalis: (57) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 65 (f. Νικόστρατος)

—tribe Kekropis: (58) 407/6 BC   IG I³ 316, 63 (cf. PA 10000) (Μενέσ[τρατος]: I f. Μενέστρατος II); (59) ~ IG I³ 316, 63 (PA 10000) (II s. Μενέστρατος I)

—tribe Leontis: (60) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 36 (Μενέστρα[τος]: f. Εὐτελίδης); (61) c. 325 BC  Ag. XV 52, 2 (PA 9999) ([Με]νέστρατος); (62) 185/4 BC  IG II³ (1) 1289, 38 (PA 9996)

—tribe Pandionis: (63) 166/5 BC  SEG XLI 115 II, 2 (f. Ἀριστοκράτης)

Athens?: (64) hell. IG II² 11110 (PA 9995a) (f. Δημήτριος); (65) ?iii BC  CIA App. 158, 4 (Μενέστρ[ατος])

Athens*: (66) s. iv BC  IG II² 1669, 30 (Μενέστρατ[ο]ς: metic); (67) ii BC  IG II² 10488

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (68) i BC  IG II² 8337; cf. AEE² p. 134 no. 499 (LGPN V.A (4)) (Μενέσστρα(το)ς: s. Ἐργασίων)

    Euboia, Karystos: (69) c. 220 BC  IRhamnous 30, 11 (LGPN I (-))

    Herakleia: (70) i BC   IG II² 8585 (f. Ἀσκληπιόδωρος); (71) ~ IG II² 8781 (f. Στράτεια: date - S.G.B.); (72) imp. SEMA 1092 ([Μ]ενέστρατος: f. Μυσίς); (73) ~ IG II² 8726 ([Με]νέστρατος: f. Μητρόδωρος)

    Korinthia, Korinth: (74) i-ii AD  IG II² 9070 = AIUK 4.6 (2022) no. 69 (LGPN III.A (11)) (-σστρα-: s. Θωρακίδας)

    Mysia, Pergamon: (75) i BC-i AD  IG II² 10067 (LGPN V.A (52)) (f. Νικησώ); (76) i-ii AD  IG II² 10065 (LGPN V.A (54)) (s. Μενίσκος)

Μενετέλης

Athens: (1) 412/11 BC  IG I³ 97, 5 (PA 10022)

—Anagyrous: (2) iv BC  IG II³ (4) 439 I, 2 (PA/APF 10023) (s. Μένης)

—Phrearrhioi: (3) 399/8 BC  IG II² 1391, 3

Μενέτιμος

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 10 (PA 10024)

—Hagnous: (2) 378/7 BC  IG II³ (4) 52, 10 (PA 10025) (s. Ο[--])

—Lamptrai: (3) 448/7 BC  IG I³ 264, 1 (PA 10026) (Μενέτ[ιμο]ς?, Μενετ[έλη]ς?)

—tribe Pandionis: (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 9 (Μενέτ̣ι̣[μος]?, Μενέφ̣ι̣[λος]?)

Athens?: (5) ?iii BC  CIA App. 38, 4

Μενέφιλος

Athens:

—Ikarion: (1) ?iv/iii BC  IG II² 2735, 2 = Finley, SLC p. 140 no. 80, 2 (PA 10027)

Μενέφρων

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 23 (s. Ἡγήσιππος); (2) iv AD  Alciphr. i 39 (fict.)

—Cholleidai: (3) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 79 ([Μ]ε̣νέφ[ρ]ων: s. Με.)

—Eleusis: (4) m. iv BC  IG II² 6046 (Μενέφρ[ων]: f. Μνησαρχίδης)

Athens*: (5) i AD  IG II² 9193, 4 (Μενέφρ[ων])

Μενεφῶν

Athens:

—Kydathenaion: (1) f. iv BC  IG II² 6589 (s. Μικίων)

Μενεχάρεια

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 91 (Κλ. Με[νε]χάρηα)

Μενεχάρης

Athens:

—Aphidna: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 302

Μενέχαρμος

Athens?: (1) 236/5 BC  IG II² 1297, 39

Μενέψοφος

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) 304/3 BC  Ag. XV 59, 32; 61, 271 (Μενέψ(ο)φ(ος)?: f. Φιλιστίδης)

—tribe Oineis: (2) 464 BC  IG I³ 1144, 83 ([Μεν]έφσοφος?)

Μένης

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 190 + SEG XIV 45, 3 ([Μ]ένης)

—Anagyrous: (2) iv BC  IG II³ (4) 439 I, 2 (PA/APF 10029) (f. Μενετέλης)

—Angele: (3) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 30 (f. Μένανδρος)

—Atene: (4) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 167 (s. Κράτων)

—Halai (Araphenides): (5) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 51 (PA 10030) (f. Φρασικλῆς)

—Kolonai (Leontid): (6) 304/3 BC  Ag. XV 61, 305 (s. Μενέστρατος)

—Pelekes: (7) 364/3 BC  ID 104, 7 (PA 10028) (s. Μενεκλῆς)

Athens?: (8) iii BC   SEG XXI 637, 4 (Μένη[ς]?); (9) ~ Ag. XXI F 202; (10) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 117 (Μέ[ν]ης); (11) 249/8 BC  IG II³ (4) 652, 3 ([Μ]ένης)

Athens*: (12) hell. IG II² 9524 (Μ̣ένη[ς])

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (13) s. iv BC  IG II² 8370 = Kerameikos II 26 = CAT 1.429 (LGPN III.A (1)) (s. Καλλίας)

    Pisidia: (14) imp. Ag. XVII 644 = IG II² 10083 (LGPN V.C (1)) (s. Δημήτριος)

Μένιλλα

Athens?: (1) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 61, 9

Μένιλλος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 148 (PA 10106)

Μένιος

Athens:

—Oe: (1) iv BC  SEMA 472 (f. Μένων); (2) 356/5 BC  IG II² 1622, 479 (PA 10031)

—Prospalta: (3) m. iv BC  IG II² 1623, 127 (PA/APF 10032) (s. Δίφιλος)

Athens*: (4) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 332 (freed.)

Μενίππη

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 210 f.

—Steiria?: (2) m. iv BC  IG II² 7452

Athens?: (3) 339/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 23

Athens*: (4) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 187 (freed.)

Μένιππος

Athens: (1) m. v BC  Plu., Per. 13; Plu., Mor. 812d (PA 10033); (2) s. v BC  Ar., Av. 1293 and Schol.; (3) c. 417-412 BC  Th. viii 13 (cf. PA 10033); Ag. XXV 144-5; AM 106 (1991) p. 151 (f. Ἱπποκλῆς); (4) 415 BC  And. ii 23 (PA 10034); (5) ?iv-iii BC  IG II² 3849; (6) m. iii BC  IG II² 1512, 5; (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) pp. 223 f. nos. 368-9 (Μένιπ(π)ος); (8) 128/7 BC  FD III (2) 23, 23 (f. Πυθίων); (9) 106/5 BC  FD III (2) 28, 27; (10) ?imp. IG XIV 1225 (PA 10035) (Μένι[ππ]ο[ς]: f. Ἀγαθῖνος); (11) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 18 (Μένιπ[πος])

—Acharnai: (12) m. iv BC   IG II² 463 + SEG XXV 78, 123; IG II² 5818 (PA/APF 10038) (I s. Μεγακλῆς I, f. Μεγακλῆς II); (13) ~ IG XII (5) 542, 39 (Μέν[ιππος]: f. Δημοκράτης); (14) 330 BC  IG II³ (4) 82, 4 + add. p. 683 ([Μέ]νιππος: s. Αὐτοκλῆς); (15) c. 330 BC  IG II³ (1) 550, 24 (PA/APF 10037) (Μέ[ν]ιππος: s. Δημοκράτης); (16) 307/6 BC  IG II² 463 + SEG XXV 78, 124 (cf. APF 10037) (II s. Μεγακλῆς II); (17) c. 94 AD   IG II³ (4) 559, 34 (I f. Μένιππος II); (18) ~ IG II³ (4) 559, 34 (Stephanis 1663) (II s. Μένιππος I)

—Acherdous: (19) ?iv BC  IG II² 5860 (PA 10039); (20) 256/5 BC  IG II³ (1) 987, 7 (PA 10039) (f. Κτήσων)

—Agryle: (21) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 48 (s. Ξενόφαντος)

—Angele: (22) f. iv BC  SEMA 5 (f. Μελήσανδρος); (23) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 68 (cf. APF p. 390)

—Apollonieis: (24) c. 125-100 BC  ID 2630, 2 (f. Ἱππίας)

—Atene?: (25) c. 321 BC  Ag. XV 55, 29 (PA 10036)

—Erchia: (26) iii BC  IG II² 6126, 1 (PA 10040) (s. Ζωΐλος)

—Iphistiadai: (27) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 93 (PA 10041) (f. Δίφιλος)

—Kydathenaion: (28) 304/3 BC  Ag. XV 61, 68 (PA 10042) (f. Βόων)

—Marathon: (29) ii BC  IG II² 6795 (f. Θεογένης); (30) m. ii BC  IG II² 2445, 8 (PA 10043) (f. Μαντίας I); (31) 157/6 BC  SEG XLVII 1218, 8 (f. Στράτων); (32) 156/5 BC  ID 1416 B II, 54 f. (f. Μένων)

—P--: (33) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 9 (PA 10044)

—P--?: (34) iv BC  IG II² 11909 + Peek, AG 1 p. 33 no. 123

—Phaleron: (35) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 abc, 6 ([Μ]ένιππος)

—Rhamnous: (36) ?iv BC  SEMA 589 (f. Ἀριστόβουλος)

—Sphettos: (37) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 6 a

—tribe Aiantis: (38) 409 BC  IG I³ 1191, 303

—tribe Hippothontis: (39) c. 411 BC  IG I³ 1186, 73

—tribe Pandionis: (40) 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 7, 28 (Κλ. Μένιππος)

Athens?: (41) c. 253-248 BC  IG II³ (1) 1010, 145, 163, 182; (42) ?i BC  GVI 1919, 1; (43) inc. PCG 7 p. 3 (dub.)

Athens*: (44) 163/4 AD  IG II² 2086, 182 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (45) 201/2 AD   IG II² 2193, 169 (II s. Μένιππος I: epeng.); (46) ~ IG II² 2193, 168-70 (I f. Κονδιανός, Μένιππος II, Καλλίστρατος)

Foreign Residents:

    Caria, Halikarnassos: (47) ii-i BC  IG II² 8039 (LGPN V.B (57)) (f. Ἀπολλωνίδης)

    Egypt, Alexandria: (48) hell.-imp. IG II² 8028 (Μένιπ(π)ος: s. Νίκαρχος)

    Other: (49) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 307 + CEC 19 (1988) p. 24 (Μένιππο[ς])

Μενίσκη

Foreign Residents:

    Sicily, Tyrakion: (1) iv BC  IG II² 10467 (LGPN III.A (1))

Μενίσκος

Athens: (1) iii-ii BC  Ag. XVII 912; (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 21 (s. Εἰκάδιος)

—Acherdous: (3) hell. SEMA 162 (f. Ποσειδώνιος); (4) 176-173 BC  IG II³ (1) 1310, 67; 1321, 51

—Aixone: (5) 97/6 BC  IG II² 1337, 3 (PA 10045) (f. Σάτυρος)

—Atene: (6) 344/3 BC  IG II² 1443, 5 (cf. PA 7129) (Μενί[σκ]ος: f. Θεόφιλος)

—Eitea: (7) imp. IG II² 6003 ([Μ]εν[ί]σ̣κος: f. Νικάνωρ)

—Erchia: (8) 97/6 BC  IG II³ (4) 321, 4 (PA 10047) (f. Ζήνων)

—Kerameis: (9) iii BC  SEMA 285 (s. Δημήτριος)

—Koile: (10) iv-iii BC  IG II² 6493 (s. Μέλας)

—Kollytos: (11) 183/2 BC  IG II² 2332, 209 (PA 10048)

—Kolonai: (12) c. 59-34 BC  IG II² 1041 + SEG XVII 33, 30 f.; IG II² 1046, 7; IG II³ (4) 378, 5 f.; 379, 9; 384, [5]; 386, 8; 388, 5; 390, 6; IG II² 3730, 3; Hesp. 3 (1934) p. 39 no. 27; SEG LIX 169, 6 (PA 10049) (s. Φιλοκλῆς II); (13) c. 92-94 AD  Ag. XV 312, 42; IG II³ (4) 559, 13; Plu., Mor. 747b (f. Φίλητος)

—Krioa: (14) c. 169-150 BC  IG II³ (1) 1333, 73; Ag. XV 236, 8

—Oe: (15) iii BC  IG II² 6946 (PA 10050) (Μ(ε)νίσκος: f. Ἀριστόνικος)

—Oinoe (Hippothontid): (16) s. iv BC  IG II² 2393, 10 (PA 10051) (Μενί[σκ]ος: s. Μενεκράτης)

—Otryne: (17) 148-134 BC  IG II² 1939, 35 (= PA 10052); FD III (2) 23, 24 (s. Μένανδρος)

—Paiania: (18) iii-ii BC  IG II² 9662 (PA 10053)

—Semachidai: (19) ?108/7 BC  IG II³ (4) 357 B, 5 (PA 10054) (s. Θέρσων)

—Sounion: (20) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 68

—tribe Hippothontis: (21) 157/6 BC  IG II² 957, 80 (PA 10046)

Athens?: (22) iv BC  IG II² 12100 (PA 10044a) (f. [--]α); (23) 236/5 BC  IG II² 1297, 38; (24) ii-i BC  IG II² 11511 a (p. 887)

Athens*: (25) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 44

Foreign Residents:

    Mysia, Pergamon: (26) i-ii AD  IG II² 10065 (LGPN V.A (78)) (f. Μενέστρατος)

    Pontos, Sinope: (27) ii BC  IG II² 10336 (LGPN V.A (86)) (s. Μῆνις)

    Sicily, Syracuse: (28) iii BC  IG II² 10390 (LGPN III.A (18)) (f. Δόξα)

Μενίτης

Athens: (1) c. 440-430 BC  IG I³ 48 bis, 3, 12

—Kydathenaion: (2) c. 349-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 112, 114, 117, 119, 121; IG II³ (4) 33, 59 (= PA 10055); Aeschin. ii 169 f. (= PA 13555); cf. Develin, AO p. 314 (s. Μένων)

—tribe Pandionis: (3) s. v BC  IG I³ 1193, 43 (-τς)

Μεννέας

Athens: (1) c. 390-365 BC  IG II² 12086 (Μενέ-: f. Μενεκράτεια); (2) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 35 f. (f. Ἐπίγονος, Ζώπυρος); (3) ?53/2 BC  Thompson, New Style Coinage 1245; (4) s. i BC  IG II² 1052 = SEG XLVII 143 Decree 2, 3 (Μενν[έας]); (5) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 2 (s. Ζώπυρος: archon epon.)

—Acharnai: (6) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 30 (f. Δημήτριος)

—Azenia: (7) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 4 (Μεν[νέ]ας); (8) 34/3 BC  IG II³ (4) 390, 1 f. (Μεννέ[ας]: f. Ἀπολλώνιος); (9) 24/3 BC  IEleusis 300, 19 (I f. Μεννέας II); (10) ~ (II s. Μεννέας I)

—Berenikidai: (11) i BC  IG II² 5889 (f. Πάτρων); (12) ?i AD  IG II² 3647 = IEleusis 522, 2 (f. Νικοστράτη); (13) m. ii AD  IG II² 3619 = IEleusis 464, 1 (Δ. Ἰούν. Μεννέας: s. Δ. Ἰούν. Πάτρων II, Ἀνν. Ἀριστόκλεια (Cholleidai))

—Berenikidai?: (14) s. i BC  Ag. XVIII X729 ([Μ]εννέας)

—Paiania: (15) 143/4 AD  IG II² 2050, 52 (Κάσσιος Μεννέας); (16) f. iii AD  IG II³ (4) 1126, 4; IG II² 1950, 4?; cf. RCA p. 102 (Κάσιος Μεννέ̣[ας]); (17) a. 217 AD  Ag. XV 477, 24 (Κάσιος Μεννέας)

—Phlya: (18) i BC/ i AD  IG II² 1722, 3; 7712 (f. Φίλα, Ξένων)

—tribe Pandionis: (19) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 124 (I f. Μεννέας II); (20) ~ (II s. Μεννέας I)

Athens?: (21) imp. IG II² 12102 (I f. Μεννέας II); (22) ~ ([Με]ννέας: II s. Μεννέας I)

Athens*: (23) 187/8 AD  IG II² 2113, 223 (f. Κασ. Ξύστος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (24) imp. IG II² 9766 (LGPN V.B (5)) ([Μ]εννέας)

    Galatia, Ankyra: (25) imp. IG II² 7913 (LGPN V.C (1))

Μενοίτας

Athens?: (1) ?hell. Bronzes antiques du Louvre 1343 (Με[ν]οίτας)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (2) imp. IG II² 9180 (s. Μιθριδάτης)

Μενοίτης

Athens: (1) 117/16 BC   IG II² 1009, 14 f., 33, 63; 1010, 62; 1134, 64; SEG XXVI 117, [1]; ID 1609, 1; 2055, 8; 2056, 4; IG II³ (4) 311, 2 (PA 10058) (archon epon.); (2) ~ Thompson, New Style Coinage 597-601; Chiron 21 (1991) p. 21 (ident., date) (PA 10057) (Μενοί(της)); (3) 106/5 BC  FD III (2) 25, 28 (f. Θεοξενίδης); (4) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 29 (Stephanis 1666) (Μενοίτας: s. Δημόστρατος)

—Phrearrhioi?: (5) v BC  IG I³ 1040, 18 (PA 10056) (Μενοίτ̣[ς]: s. Καλλίστρατος)

—Sypalettos: (6) i BC  IG II² 9914

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (7) ii BC  IG II² 7896 (LGPN V.C (1)) (Μεν[οί]της: f. Διονυσία)

    Thessaly (Achaia Phthiotis), Melitaia: (8) i BC  IG II² 9333 = Ag. XVII 545 (LGPN III.B s.v. Μενοίτας (4)) ([Μ]ενοίτης: f. --σ̣ία)

Μενοίτιος

Athens:

—Oe: (1) iv BC  SEMA 472 (s. Μένων)

Μενοκλῆς

Athens: (1) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 4 (Μενοκκ[λ]ς)

Μενόκριτος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 79, 12

Μέντωρ

Athens: (1) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 32 (Stephanis 1668) (s. Πρωτογένης); (2) ?77/6 BC  Thompson, New Style Coinage 1165-72 (cf. PA 10060); (3) c. 70-60 BC  RBN 121 (1975) pp. 16 f.; cf. Chiron 9 (1979) pp. 164 f.; (4) c. 145 AD  IG II² 2058, 21 (Μέντ̣[ωρ]?)

—Marathon: (5) imp. IG II² 6796 ([Μέ]ντωρ - ed., [Ἀμύ?]ντωρ - M.J.O.: f. Θεοξενίδης)

—Perithoidai: (6) 188-180 BC  IG II³ (1) 1278, 3 f.; 1299, 6; 1300, 20 f.; 1301, [30]; 1303, 7 (PA 10059) (f. Λακράτης)

—tribe Antiochis: (7) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 15 (PA 10060) (Μέντ[ωρ]: f. Διοδώρα)

Μένυλλος

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 22; IG II² 5497; 5498; 5499; SEMA 70; 71; CIA App. 47, 2; 48, 2; 50, 1 (PA 10062) (s. Ἀστύφιλος)

—Halai (Aixonides)?: (2) s. iv BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155, 4 ([Μ]έ̣νυλλ[ος])

—Rhamnous: (3) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 35; cf. SEG XLIV 51 (date); (4) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 118 (PA 10063) (s. Σωσικράτης)

—tribe Leontis?: (5) c. 458 BC  IG I³ 9, 3 (PA 10061) (or tribe Aiantis: Μένυλλ[ος])

Athens?: (6) v BC  IG I³ 1043, 4 ([Μ]ένυλ[λος])

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (7) hell. IG II² 8375 (LGPN III.A (1)) (f. Σωστράτη); (8) ii BC  IG II² 8371 (LGPN III.A (2)) ([Μ]ένυλλος)

Μένων

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 6808 (ARV² p. 7 no. 3) (-νν: potter); (2) f. v BC   AM 106 (1991) p. 153; cf. Osborne, Naturalization T 1 (-νν: s. Μεγακλῆς); (3) ~ AM 106 (1991) p. 154; cf. Osborne, Naturalization T 1 (-νν: s. Νεοκλείδης); (4) v BC  AM 106 (1991) p. 154 (-νν: s. Μενεκλῆς); (5) 490-480 BC  CAVI 2571; cf. ARV² p. 1601 (PA 10064) (-νν: kalos); (6) 473/2 BC  Develin, AO p. 69 (PA 10066) (or Pharsalos: archon epon.); (7) s. v BC   X., Mem. ii 7. 6 (PA 10069); (8) ~ IG I³ 1187, 26 (PA 10065) (-νν); (9) c. 410 BC  IG I³ 1192, 8 (PA 10067) (-νν); (10) f. iv BC  SEMA 2172; (11) iv BC   SEMA 2173; (12) ~ IG II² 12103; (13) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 67, 1, 6 f.; (14) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 17; (15) m. iv BC  SEMA 2171; (16) 353/2 BC  IG II² 1613, 101 (PA/APF 10070) (Μ̣ένων); (17) s. iv BC  IG II² 2936 (PA 10071); (18) iv/iii BC   IG II³ (4) 95, 5 (f. Κλεαίνετος); (19) ~ SBBerlAk 1934, p. 1031; (20) 260/59 or 256/5 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 25 (Stephanis 1670) (s. Ἀθήνιππος); (21) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 224 nos. 370-2; (22) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 713-14; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 10072) (Μέννων - coin); (23) 106/5 BC  FD III (2) 25, 29 ([Μέ]νων: s. Φίλων)

—Acharnai: (24) f. iv BC  IG II² 1612, 109, 248; SEG XXI 578 B, 5 (PA/APF 10076) (f. Δεινοκράτης); (25) s. iv BC  IG II² 1629, 760, 855; 1631, 126, 160, 207; 1632, 37 (PA/APF 10078) (s. Πυθόδωρος II); (26) iii BC  SEMA 153 ([Μ]ένω[ν]: s. Προξενίδης); (27) 262-258 BC  IG II³ (1) 980, 23 (D.L. vii 12); IG II³ (1) 985, 100 (PA/APF 10077) (Μέδων - D.L.); (28) s. ii BC  ID 2419, 8 + PAA 20 p. 326 (s. Προξενίδης)

—Agryle: (29) 416 BC  Plu., Alc. 22; 33 (PA 10074) (f. Θεανώ)

—Anagyrous: (30) f. v BC  AM 106 (1991) p. 153; cf. Osborne, Naturalization T 1 (-νν)

—Azenia: (31) 148/7 BC  IG II² 1938, 21 (PA 7526) ([Μ]έ[ν]ων?)

—Gargettos: (32) f. v BC   AM 106 (1991) p. 154; cf. Osborne, Naturalization T 1 (-νν: s. Μενανδρίδης); (33) ~ AM 106 (1991) p. 154 (-νν Λέμνιος); (34) f. v BC  Ag. XXV 643-6; AM 106 (1991) p. 154; cf. Osborne, Naturalization T 1 (or Pharsalos: -νν: s. Μενεκλείδης); (35) m. iv BC  IG II² 2389, 8 (PA 10079)

—Hamaxanteia: (36) iii BC  IG II² 5598 (PA 10075)

—Hippotomadai: (37) 282/1 BC  SEG XXI 525, 28; SEG XLVI 167, 20 (s. Ἱππολοχίδης)

—Kolonos: (38) v BC  AM 106 (1991) p. 154 (-νν)

—Kydathenaion: (39) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 112, 114, 117, 119, 121 (PA 10080) (f. Μενίτης)

—Lamptrai: (40) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 36 (s. Δημόφιλος)

—Marathon: (41) 156/5 BC  ID 1416 B II, 54 (s. Μένιππος); (42) ii-iii AD  IG II² 6805 (I f. Μένων II); (43) ~ (II s. Μένων I)

—Oa: (44) f. iv BC  IG II² 1952 + SEG XV 129, 51 (s. Μηνίας)

—Oe: (45) iv BC  SEMA 472 (s. Μένιος, f. Μενοίτιος); (46) 390/89 BC  IG II² 1400, 4 (PA 10081); (47) 320/19 BC  Ag. XVI 100, 4 ([Μέ?]νων, [Κό?]νων, [Ξέ?]νων)

—Oe?: (48) iv BC  SEG LVII 253

—Oion (Dekeleikon): (49) 335/4 BC  Ag. XV 43, 181 (f. Σωσίστρατος: deme - S.G.B.)

—Peiraieus: (50) f. iv BC  IG II² 7151 = AIUK 4.6 (2022) no. 20, 4 (PA 10083) (f. Ἀριστοκλῆς)

—Peiraieus?: (51) s. iv BC  CIA App. 95 b, 1, 4 (s. Ἀριστοκλῆς)

—Phaleron: (52) 304/3 BC  Ag. XV 59, 4; 61, 250 (f. Ὀλυμπιόδωρος)

—Pithos: (53) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 59 (PA 10084) (f. [--]ης)

—Potamos: (54) m. iv BC  IG II² 124, 10, 21; D. xxxvi 53; [D.] l 4; [D.] l 12 (= PA 10085); IG II² 7258 (f. Γλαυκίας)

—Prasiai?: (55) ii BC  IG II² 6646, 4 (or Lousia: [Μ]ένων - M.J.O.)

—Rhamnous: (56) v BC  AM 106 (1991) p. 154 (-νν)

—Thorai: (57) iii BC  Ag. XVII 139 (f. Ἀμφικράτεια)

—Thorikos: (58) 370/69 BC  Ag. XIX P 4, 40

—Xypete: (59) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 34 (Μ̣έ̣ν̣ω̣ν̣: f. Τιμόστρατος)

—tribe Aigeis: (60) 409 BC  IG I³ 1191, 50 (PA 10068) (Μένν̣?)

—tribe Kekropis: (61) f. iv BC  Ag. XV 16, 1 (PA 10073); (62) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 38 (f. Μενεκλῆς)

—tribe Leontis: (63) s. v BC  IG I³ 1193, 117

Athens?: (64) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 61, 2; (65) iv-iii BC  SEG XIX 177, 17 ([Μ]ένω[ν]); (66) s. iv BC   IG II² 12090 = AIUK 4.6 (2022) no. 35 (f. Μενεκράτης); (67) ~ Ag. XXI F 164 = CAVI 249; (68) c. 330 BC  Din. i 23; (69) 325-300 BC  Ag. XXI F 163; (70) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 21; (71) ?iii BC  CIA App. 56, 1 (s. Πάμφιλος); (72) c. 260-251 BC  IG II³ (1) 1010, 101, 109, 120, 124, 155; (73) 249/8 BC  IG II² 1317 b, 11; (74) 236/5 BC  IG II² 1297, 33; (75) ii BC  IG II² 12104 (PA 10071b); (76) ii-i BC  SEG LIX 309 (f. Ἐρωμένη); (77) i BC-i AD  IG II² 12105

Athens*: (78) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 94 (-νν: metic?); (79) c. 330-320 BC  IG II² 1560, 26 (Μένω[ν]: freed.); (80) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 184 (metic); (81) ii BC  SEMA 935; (82) ii-i BC  IG II² 12106; (83) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 36 (slave)

Foreign Residents:

    Herakleia: (84) inc. IG II² 8723

    Kappadokia, Ariaratheia: (85) ii BC  IG II² 8378 a = Kerameikos III 40; cf. Robert, Hellenica II pp. 84 f. (LGPN V.C (1)) (f. Λεπτίνης)

    Lemnos: (86) f. v BC  AM 106 (1991) p. 154 (LGPN I (-)) (and Athens, Gargettos)

    Pisidia: (87) c. 300 BC  IG II² 1957, 17 (LGPN V.C (-)) ([Μ?]ένων, [Ξ?]ένων: mercen.)

    Pisidia, Orondeis: (88) i AD  SEG LI 282 (LGPN V.C (4)) (f. Μάνης)

    Pontos, Sinope: (89) c. 340-317 BC  IG II² 10344 (LGPN V.A (12)); (90) ii BC  IG II² 10337 (LGPN V.A (16))

    Seleukeia: (91) iii-ii BC  IG II² 10255

    Syria, Antioch: (92) i AD  Ag. XVII 389 = IG II² 7922 ([Μ?]ένων, [Ξ?]ένων)

    Thera: (93) ii-i BC  IG II² 8894 (LGPN I (49)) (s. Ἀπολλώνιος)

Μενωνίδης

Athens:

—Paiania: (1) m. iv BC  IG II² 7259

Μερκάτωρ

Athens:

—Pallene: (1) 138/9 AD  Ag. XV 333, 54 (Ἰούν. Μερκάτω[ρ])

Μέσατος

Athens?: (1) f. v BC  IG II² 2325, 6; TrGF 1 p. 87 no. 11

Μεσσήνη

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iii BC  IG II² 8724

Μεσσήνιος

Athens*: (1) 414/13 BC  IG I³ 430, 9 (-σσέ-: slave); (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 162 (s. Καλ[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Troas, Parion: (3) m. iv BC  IG II² 10045 (LGPN V.A (1))

Μεσώ

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 99 (freed.)

Μεταγένης

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 65 (Μhετ̣αγένος (gen.)); (2) s. v BC   IG I³ 1039, 10 (PA 10086a) ([Με]ταγένη[ς]); (3) ~ IG I³ 1039, 12 ([Με]ταγένη[ς]); (4) 434/3 BC  IG I³ 449, 372; 465, 115 (PA 10086) (-νς); (5) ?429/8 BC  IG I³ 383, 249 (-νς); (6) v/iv BC  IG II² 2325, 128; PCG 7 pp. 4 ff. (PA 10087); (7) imp. SEMA 19, 3 (Μετα[γένης]?, Μετά[ξενος]?)

—Eroiadai (Hippothontid): (8) m. iv BC  IG II² 1153 = IEleusis 67, 3 (s. Εὐκλείδης)

—Koile: (9) v/iv BC  IG I³ 364, 20; IG II² 1635 = ID 98 A, 9, 61 (PA 10088) (f. Ἐπιγένης); (10) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 111 (Μεταγ̣[ένης])

—Kydathenaion: (11) s. iv BC  IG II² 6587 and add. p. 881 = AIUK 4.6 (2022) no. 34 (cf. APF 10807) (s. Ἐπιγένης I)

—Sphettos: (12) m. iv BC  Aeschin. i 100; Aeschin. ii 134 (= PA 10090); IG II² 7523

—Xypete: (13) c. 444 BC  Plu., Per. 13 (PA 10089)

Athens?: (14) ?iii BC  CIA App. 102 a, 16

Μετάληξις

Athens:

—Aixone: (1) 320-317 BC  IG II² 1199, 19 f. + REG 73 (1960) p. 92 (= PA 9704); SEG XXXVI 155, 35

—Steiria: (2) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 37 (f. Στρατοκλῆς)

Μετάνειρα

Athens*: (1) m. iv BC  Lys. fr. ep. iii; Hyp. fr. v-vi no. 13; [D.] lix 19-23; Hegesand. ap. Ath. 107e + 584f (RE (3)) (het.)

Μετάξενος

Athens:

—Dekeleia: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 236, 242 (f. Μενέξενος)

Μετρότιμος

Athens:

—Oe: (1) s. i BC  IG II³ (4) 1592 (PA 10091)

Μέτων

Athens:

—Leukonoion: (1) s. v BC  PA/APF 10093 (s. Παυσανίας); (2) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 29 (f. Ἀριστομήδης)

—Paiania: (3) c. 20 BC  Ag. XV 293, 26 ([Μ]έ̣των: s. Ἡρακλέων)

Μετώπα

Foreign Residents:

    Kerkyra: (1) v-iv BC  Ag. XVII 517 = IG II² 9011 (LGPN III.A (1))

Μετωπίς

Athens?: (1) c. 400 BC  IG I³ 1298

Μήδεια

Athens: (1) iv BC  CIA App. 246, 1; cf. JÖAI 7 (1904) pp. 115 f. ([Μ]ήδεια)

Μήδειος

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1754 (f. [--]τέλης); (2) iii BC  IG II² 3466 (Μήδει[ος])

—Hagnous: (3) m. iv BC  [D.] xliii 7 (PA 10094)

—Paiania: (4) 107/6 BC  IG II² 1011, 64, 73 (PA 10095) (f. Τελέστης)

—Peiraieus: (5) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 165, 183, 185, 187, 189; IG II³ (4) 1097, 2; IG II² 2452, 29; 2459, 1, 6; ID 1711, 4; 1757, 3; 1761, 21; 1816, 1; 1841; 1869 a, 1; 1869 b, 1; 1869 c, 1; 1929, 2; FD III (2) 12, 4; Plu., Mor. 843b (PA 10097); IG II² 1095 + SEG XLV 116 bis, 12 (I s. Λύσανδρος, Φιλίππη, f. Λαοδάμεια, Μήδειος II, Φιλίππη); (6) 148/7 BC  IG II² 1938, 57 (PA 10096); (7) ii/i BC  IG II² 1028, 1, 66; 1713, 9-11; 1335, 66; 1340, 1; 2336 + SEG XXXII 218, 94, 165, 183, 185, 187, 189; IG II² 2452, 29; 2459, 1, 6; IG II³ (4) 314, 3; IG II² 3490 = IEleusis 275, 2; IG II² 3491 = IEleusis 273, 1; IG II³ (4) 658 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 80 f. no. 19, 12, 17; Ag. XV 257, 8 f.; ID 1711, 4; 1757, 3; 1761, 21; 1816, 1; 1841; 1869 b, 1; 1872, 7; 1929, 1; 1930, 2; 2400, 5; 2607, 5; FD III (2) 12, 4; 28, 51; Plu., Mor. 843b (PA 10098); IG II² 1095 + SEG XLV 116 bis, [12] (II s. Μήδειος I, Τιμοθέα I, f. Μήδειος III: archon epon. - 101/0 BC  and 91-88 BC); (8) f. i BC  IG II² 1340, 1; 3490 = IEleusis 275, 2; IG II² 3491 = IEleusis 273, 1; ID 1930, 1; 2607, 5; Thompson, New Style Coinage 1259-62; 1269-70 + Chiron 21 (1991) p. 17 (PA 10099 = 10100) (III s. Μήδειος II, f. Τιμοθέα II)

—Peiraieus?: (9) imp. IG II² 4247, 5; IG II³ (4) 1990; 2004 (f. Λαοδάμεια, Φιλίππη)

Athens?: (10) c. 150 AD  Hesp. 19 (1950) p. 52 no. 4

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (11) ii-i BC  SEMA 1155 (LGPN I (11)) (Μήδε[ιος]: f. Μυρρο[-])

    Galatia, Ankyra: (12) imp. IG II² 7907 (LGPN V.C (1)) (f. Λυκάων)

Μηδίμαχος

Athens:

—Athmonon?: (1) f. iv BC  SEG XXIV 197, 24 (f. Κολλυτίδης)

Μήδιος

Athens?: (1) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 7

Μηδίστη

Athens?: (1) ii BC  SEG LXII 123 (Ἡδίστη?)

Μήδοκος

Athens:

—Anagyrous: (1) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 28; (2) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 49

Athens?: (3) iv-iii BC  IG II² 11019 ([Μ]ήδοκος: f. Γλυκέριον); (4) ?hell. SEMA 2397 (Μήδο[κος]: f. Σκόπας)

Μῆδος

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 15 f., 30 f., 133, 138 (Μ-: metic)

Μηθίκη

Athens*: (1) iv/iii BC  Ag. XXI F 184; JHS 98 (1978) p. 218 (name)

Μηκωνίς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12108

Athens*: (2) m. iv BC  PCG 7 p. 706 fr. 11 (het.)

Μηλιάς

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 132; cf. Linders, Studies Artemis p. 59 (Μηλι[άς]?)

Μηλιεύς

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 7997 (ARV² p. 1599) (Μ-: kalos)

—Ionidai: (2) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 24, 87 (PA 10101) (s. Ἰλιονεύς)

Μηλίς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12109 + SEG XXVIII 340 (m. Ἀντιφάνης); (2) 329/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 119; (3) 248/7 BC  IG II² 1298, 5

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) f. i AD   IG II² 9767 (LGPN V.B (1)); (5) ~ IG II² 9768 (LGPN V.B (1))

Μήλιττα

Athens?: (1) c. 410 BC  AJA 54 (1950) pp. 319 f. no. 19 = CAVI 7324

Μηλόβιος

Athens: (1) s. v BC  X., HG ii 3. 2; Lys. xii 12; Lys. xii 19; Arist., Ath. 29. 1 (PA 10102)

—tribe Hippothontis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 270 (Μ-)

Μηλώ

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 5723 (ABV p. 677) (Μλ: kale)

Μηναδία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13354 (SEMA 2815)

Μηνάκων

Athens*: (1) i-ii AD  SEMA 2175 (Μηνάκων̣: I f. Μηνάκων II); (2) ~ (Μηνά[κων]: II s. Μηνάκων I)

Μηνᾶς

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 32 (s. Ἀρτέμων); (2) vi AD  IG II² 13509 (SEMA 2821)

—Phlya: (3) c. 115 AD  IG II² 2020, 70 (s. Ἀσκλη[--])

Athens?: (4) c. 44 BC  SEG LIV 235, 89; (5) 45/6 AD  IG II² 1969, 22; 1971, 6

Athens*: (6) imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 288; (7) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 48 (s. Ἰσιγένης: epeng.); (8) c. 115 AD  IG II² 2020, 116 (f. Ἰσίων); (9) 179/80 AD  IG II² 2083, 27 (s. Εὐφραντικός: epeng.); (10) 201/2 AD  IG II² 2193, 164 (s. Εὔβουλος: epeng.); (11) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 130 (s. Ζωσᾶς: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (12) iii BC  IG II² 10009 (LGPN V.A (10)) (s. Μένανδρος)

    Caria, Miletos: (13) i-ii AD  Ag. XVII 592 = IG II² 9769 (LGPN V.B (5)) (s. Ἰσᾶς); (14) c. 112 AD  IG II² 2024, 88 (LGPN V.B (6)) (f. Μεγιστᾶς)

    Caria, Miletos?: (15) 87/8 AD  IG II² 1996, 159 (LGPN V.B (7)) (s. Πλόκαμος)

    Galatia, Ankyra: (16) iii BC  IG II² 7894 (LGPN V.C s.v. Μήνιος (1)) (f. Ἀσκληπιάς); (17) ii-i BC  IG II² 7914 (LGPN V.C (3)) (s. Μηννογένης)

    Herakleia: (18) i AD  IG II² 9260

    Italy, Rome: (19) i AD  IG II² 10160 (Τ. Ὀκτάϊος Μηνᾶς)

    Macedonia: (20) i AD  IG II² 9260 (LGPN IV (5)) (f. Εὐάδεια)

    Pontos, Amisos: (21) i AD   IG II² 8069 (LGPN V.A (56)) (I f. Μηνᾶς II); (22) ~ IG II² 8069 (LGPN V.A (57)) (II s. Μηνᾶς I)

    Syria, Antioch: (23) i AD  IG II² 8238; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 445 (s. Ἀφροδίσιος)

Μηνίας

Athens:

—Oa: (1) f. iv BC  IG II² 1952 + SEG XV 129, 51 (Μη̣νίας: f. Μένων)

—Paiania: (2) ii/i BC  ID 1882, 1; 2883, 1; 2050, 1; 2051, 1; 2052, 1; 2077, 2; 2150, 2 (PA 10104) (f. Διονύσιος)

Μηνιάς

Athens: (1) iv/iii BC  IG II² 6318 (d. Μενεσθεύς); (2) 106/5 BC  FD III (2) 30, 7 (Μηνι[άς]?); (3) s. ii AD  IG II² 5929 (m. Ζώπυρος (Gargettos))

—Melite: (4) ii/i BC  ID 1994, 3; 2093, 4 (= PA 10103); ID 1871, 4; 1891, 10 (d. Ζήνων II, Σώτειρα)

Athens?: (5) iv/iii BC  IG II² 12113 (PA 10102a)

Foreign Residents:

    Bithynia, Prousias: (6) i AD  IG II² 10119 (LGPN V.A (1)) (or Bithynia Kios-Prousias: d. Στόλος)

Μήνιος

Athens:

—Hermos: (1) s. iii BC  IG II² 6080; 6083; 6084, 1 f. (PA 10105) (s. Θεόμνηστος)

—Keiriadai: (2) 135/4 BC  Ag. XV 243, 71

Athens*: (3) iii AD  IG II² 2147, 9 ([Μ]ήνιος: s. Ζώσιμος: epeng.)

Μῆνις

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 5298 (ARV² p. 1601) (Μ[]νις: kalos); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 11 f.

—Elaious: (3) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 90 (f. Ἡρακλείδης)

—Kerameis: (4) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 71 no. 2 (f. Φιλίτιον)

—Kytheros: (5) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 124 (Μ̣ῆνις: s. Ζήνων)

—Lamptrai: (6) i BC  IG II² 9678 a

—Myrrhinoutta: (7) 156/5 BC  ID 1417 B II, 115

—Phaleron: (8) f. ii AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 11; IG II² 4069, 1; 4070, 2; IEleusis 459, 3; Ag. XV 424, 18; 427, 26; 454, 2; 484, 2 (Λ. Νούμμιος Μῆνις: I f. Λ. Νούμμιος Ἀνδρέας, ?f. Λ. Νούμμιος Μῆνις II); (9) c. 120-154 AD  IG II² 2029, 20; Ag. XV 322, [66]; 336, 2 f.; OGIS 505; 506; SEG XXXII 204, 13 (Λ. Νούμμιος Μῆνις: II ?s. Λ. Νούμμιος Μῆνις I: archon epon. - c. 132-154 AD)

—Phyle: (10) 87/8 AD  IG II² 1996, 142 (Μῆν[ις]: f. Ἐλευσίνιος)

—tribe Akamantis: (11) 123/2 BC  SEG XXXVIII 114 III, 110 (Μ[ῆ]νις: s. Η[--])

Foreign Residents:

    Aigina: (12) iii BC  IG II² 7958 (LGPN III.A (1)) (f. Μηνόδωρος); (13) i BC-i AD  IG II² 7961 (LGPN III.A (2)) (f. Μύστα)

    Caria, Herakleia: (14) 298/7 BC  IG II² 1271, 15 (s. Μνησίθεος)

    Caria, Miletos: (15) imp. IG II² 9450 (LGPN V.B (5)) (f. Ἀφροδισία)

    Galatia, Ankyra: (16) i AD  IG II² 7916 (LGPN V.C (1)) (f. Μηνοφίλα)

    Pontos, Sinope: (17) ii BC  IG II² 10336 (LGPN V.A (17)) (f. Μενίσκος)

Μηνογένης

Athens: (1) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 2 + Tracy, ALC p. 108 (Μηνογέ[νης]); (2) 189/90 AD  IG II² 2118, 4 (Μ(η)νο(γ)ένης?: archon epon.); (3) c. 240 AD  IG II² 2773, 10

—Anagyrous: (4) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 15 (Κλ. Μηνογένης)

—Azenia: (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 160 (I f. Μηνογένης II); (6) ~ (II s. Μηνογένης I)

—Kyrteidai: (7) c. 190-212 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 1; IG II² 2208, 97, 108, 111 f. (f. Ἐπάνοδος, Πίστος, Ἀρτεμᾶς, Ἱεροκλῆς, Εὔτακτος: archon epon. - c. 190 AD)

—tribe Aiantis: (8) 238-242 AD  IG II² 2239, 301 (Φλ. Μηνογένης)

—tribe Erechtheis: (9) 238-242 AD  IG II² 2239, 50 (Μην[ο]γένης: s. Φιλόπονος)

Athens*: (10) 155/6 AD  IG II² 2068, 236 (f. Ἄτταλος)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (11) hell. IG II² 8345 (LGPN V.A (3)) (f. Σωτίων); (12) ii AD  IG II² 8338 (LGPN V.A (4)) ([Μ]ηνογένης: f. Μηνόδωρος)

    Caria, Miletos: (13) i-ii AD  IG II² 9673 a = Kerameikos III 43 (LGPN V.B (5)) (f. Θέρσις)

    Galatia, Ankyra: (14) ii BC  IG II² 7935 (LGPN V.C (2)) (f. Σωσικράτεια); (15) ii-i BC  IG II² 7914 (LGPN V.C (3)) (f. Μηνᾶς)

    Macedonia: (16) hell. SEMA 1214 (LGPN IV (1))

Μηνοδότη

Athens*: (1) ii-i BC  IG II² 12114

Μηνόδοτος

Athens: (1) ii-i BC   ID 2095, 1 (PA 10107) (I f. Λυσίας); (2) ~ ID 2095, 2; 2096, 2 (PA 10108) (II s. Λυσίας, Διοδώρα); (3) c. 150 BC  ID 1836, 3 (Μηνόδο[τος]); (4) 138/7 BC  FD III (2) 23, 2 (s. Κρίτων); (5) c. 125-100 BC  ID 2630, 26 ([Μ]ηνόδοτος: s. Ἀρ[--]); (6) iii AD  SEG LXIII 187 (Αὐρ. Μηνόδοτος: s. Ποθεινός)

—A--?: (7) ii-i BC  IG II² 2458, 4 (f. [--]ας)

—Araphen: (8) i-ii AD  IG II² 5691 (f. Δημόφιλος)

—Cholleidai: (9) iii BC  IG II² 7013 (PA 10115)

—Erchia: (10) 119-79 BC  IG II² 1008 I, 109; 1039 I, 88 (PA 10110) (s. Μηνόφιλος I, f. Μηνόφιλος II)

—G--?: (11) i BC  IG II² 10624/5 + Peek, AG 1 p. 27 no. 96 (Μηνό(δο)τος?: f. Ἀλεξάνδρα)

—Ionidai: (12) f. i BC  IG II² 1717, 18; 1720, 11; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20, 45 (f. Κλειτοφῶν)

—Lamptrai: (13) ii BC  IG II² 6691 (f. Ὀλυμπιάς); (14) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 45 (PA 10111) (f. [--]α)

—Pallene: (15) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 90 (PA 10112) (f. Ἀρκεφῶν)

—Phegaia: (16) 117/16 BC   IG II² 1009 I, 90 (cf. PA 10114) (I f. Μηνόδοτος II); (17) ~ IG II² 1009 I, 90 (PA 10114) (II s. Μηνόδοτος I); (18) imp. IG II² 7637, 1 (I f. Μηνόδοτος II); (19) ~ IG II² 7637, 1, 3 (II s. Μηνόδοτος I); (20) imp. IG II² 7637, 4 (Μηνόδοτ[ος]: s. [...]νδρος)

—Philaidai: (21) c. 115 AD  IG II² 2020, 89; (22) m. ii AD  Ag. XV 337, 9 ([Ζη]νόδοτος - Ag.: s. Ἀφροδίσιος)

—Prospalta: (23) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 91 (PA 10109) (s. Λάκων)

—Sphettos: (24) iii BC  IG II² 7524; cf. Stephanis 1677 (PA 10113) (s. Ἑστιαῖος)

—Steiria: (25) 61/2 AD  IG II² 1990, 24 (I f. Ἀνθεστήριος I); (26) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 25; IG II² 2086, 66; 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 21 f. (II s. Ἀνθεστήριος I, f. Ἀνθεστήριος III, Ἰσίδοτος, Ἐπίκτητος)

—tribe Antiochis: (27) 128/7 BC  SEG XV 104, 248 (Μηνόδοτ[ος]: f. [--]ρχος)

—tribe Erechtheis: (28) c. 170 BC  IG II³ (1) 1396, 13, 31 (s. [--δ]ωρος)

—tribe Hadrianis: (29) m. ii AD  Ag. XV 339, 24 (Μηνόδο[τος])

Athens?: (30) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 80 no. 21 (Μηνόδοτ[ος]: s. Ἀπολ(λ)ο[--]); (31) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 31 ([Μη]ν̣όδοτος)

Foreign Residents:

    Aigina: (32) i BC  IG II² 7964 (LGPN III.A (1)) (f. Πανική)

    Caria, Miletos: (33) i BC-i AD  SEMA 1315-17 (LGPN V.B (51)) (Μη̣ν̣[ό]δοτ̣ος: s. Σύμμαχος)

    Galatia, Ankyra: (34) i BC  IG II² 7915 (LGPN V.C (1)) (s. Νικόστρατος)

    Herakleia: (35) ii-i BC  IG II² 8642 (f. Ἐπίκτησις)

    Lydia, Kastollos: (36) iii BC  IG II² 9003 (LGPN V.A (57)) (s. Ἀνάχαρσις)

Μηνοδώρα

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1727 (Φλ. Μηνοδώρα)

Athens*: (2) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) ?iv BC  IG II² 9771 (LGPN V.B (2)); (4) ii-i BC  IG II² 9770 (LGPN V.B (3))

    Phrygia: (5) i BC-i AD  SEG LVI 277 (LGPN V.C (3)) (Με-: slave?)

Μηνόδωρος

Athens: (1) iii BC  IOrop 94 (PA 10116) (s. Ἀριστώνυμος); (2) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 28 (f. Μενεκράτης); (3) 128/7 BC  FD III (2) 24, 48 (Μη[ν]όδωρος: s. Ἡρακλείδης); (4) 106/5 BC  FD III (2) 25, 32 ([Μ]ηνόδωρος: s. Διονύσιος I); (5) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 22 (f. Διόδωρος); (6) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 18 (s. Ἡρακλείδης); (7) 169/70 AD  Ag. XV 378, 72; 380, 44 (I f. Μηνόδωρος II); (8) ~ (II s. Μηνόδωρος I); (9) 173-175 AD  IG II² 3968, 19

—Acharnai: (10) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 35 (f. Πρωτογένης); (11) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 69 (s. Εὔοδος)

—Alopeke: (12) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 121; IG II³ (4) 414, [5] (I f. Μηνόδωρος II); (13) ~ (II s. Μηνόδωρος I); (14) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 11 (I f. Μηνόδωρος II); (15) ~ (II s. Μηνόδωρος I)

—Araphen: (16) 125-100 BC  ID 1963 b, 2 (I s. Κόνων, Ὀνάσιον, f. Σῶσος, Μηνόδωρος II); (17) ~ ([Μην]όδωρος: II s. Μηνόδωρος I)

—Azenia: (18) imp. SEMA 21

—Berenikidai: (19) f. ii AD  IG II² 6485 (f. Ἐλάτη); (20) 145/6 AD  IG II² 2052, 57 (s. Γλύκων)

—Besa: (21) c. 110 AD  Ag. XV 321, 27 (f. Ἰσίων)

—Boutadai: (22) 187-211 AD  IG II² 2113, 97; 2207, 7 f. (s. Ἀπολλωνίδης I, f. Ἀπολλωνίδης II, Σπόρος)

—Deiradiotai: (23) i AD  IG II² 5966 (f. Ἀπολλωνίδης); (24) m. ii AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 35; IG II² 2111/12, 15 (f. Ἀντίλοχος, Ἐλευσίνιος)

—Eleusis: (25) hell. SEMA 93

—Erikeia: (26) 128/7 BC  SEG XV 104, 155; FD III (2) 24, 32 (s. Διογένης)

—Gargettos: (27) c. 144-172 AD  IG II² 2059, 15; Ag. XV 406, 10 (s. Ἐπίγονος I); (28) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 27 f.; PAA 12 p. 302 (deme) (f. Ἀρτέμων)

—Halai (Aixonides): (29) 187/8 AD  IG II² 2113, 21 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—Iphistiadai: (30) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 105 (PA 10117) (Μ[ηνό]δω[ρ]ος: f. Ἡρόδωρος)

—Kollytos: (31) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 86 f. (PA 10118) (f. Κόνων, Σωκλείδης)

—Kolonai: (32) i/ii AD  IG II² 7756

—Kolonai (Leontid): (33) 128/7 BC  SEG XV 104, 170 (s. Ἡρακλείδης)

—Kydathenaion: (34) ii AD  IG II² 1738, 5 (Μηνό[δ]ωρο(ς)); (35) m. ii AD  IG II² 2211, 7 (s. Ἰσίδωρος); (36) c. 168 AD  Ag. XV 376, 26; (37) 220/1 AD   IG II² 2223, 21 (Μηνόδωρ[ος]: I f. Ἰσίδωρος); (38) ~ IG II² 2223, 53 (Μηνόδω[ρος]: II s. Ἰσίδωρος)

—Lamptrai: (39) c. 30 BC  Ag. XV 286, 31 (I f. Μηνόδωρος II); (40) ~ (II s. Μηνόδωρος I)

—Marathon: (41) ii/i BC   ID 1968 c, 1; 1992, 2 (PA 10119) (s. Νικίων I, Τιμησαρέτη); (42) ~ ID 1983, 3; 2631, 13; FD III (2) 25, 30 (s. Θεοδωρίδης, Στρατονίκη); (43) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 40 (I f. Μηνόδωρος II); (44) ~ (II s. Μηνόδωρος I); (45) 135/6 AD  Ag. XV 330, 33 (f. (ad.) [--]λ̣ιος (Phyle))

—Melite: (46) 156/5 BC  ID 1417 B II, 134 (f. Παυσανίας)

—Myrrhinoutta: (47) c. 130 BC  ID 1910, 1 (f. Δημήτριος); (48) c. 118-100 BC   ID 2260, 5 f., 9 f.; 2284, 2, 4; 2630, 22 (II s. Μηνόδωρος I, f. Ἀλέξανδρος); (49) ~ ID 2260, 6 f.; 2284, 2; 2630, 22 (I f. Μηνόδωρος II)

—Oion (Kerameikon): (50) s. i BC  IG II² 2461, 22 (PA 10120) (f. Ἡγήτωρ)

—Otryne: (51) c. 100 BC  ID 2607, 21 (s. Σάτυρος)

—Paiania: (52) c. 209-220 AD  Ag. XV 460, 67; 477, 29 (Π. Ὁρτήσιος Μηνόδωρος)

—Pallene: (53) ii/i BC  IG II² 2452, 43; ID 1957 a (s. Γναῖος)

—Pambotadai: (54) 102/1 BC   IG II² 1028 I, 113 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 38 (PA 10121) (I f. Μηνόδωρος II); (55) ~ IG II² 1028 I, 113 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 38 ([Μη]ν̣όδωρος: II s. Μηνόδωρος I); (56) c. 11-1 BC   FD III (2) 62, 10; 63, 11; 64, 8 (II s. Μηνόδωρος I); (57) ~ FD III (2) 62, 10 f.; 63, 11; 64, 8 (Stephanis 1680) (I f. Μηνόδωρος II)

—Phlya: (58) f. ii AD  IG II² 2067, 11, 67 f.; IG XII (8) 216, 9; Ag. XV 392, 22 f. (cf. Hesp. 47 (1978) p. 309) (I s. Ἀσκληπιάδης I, f. Ἀσκληπιάδης III, Μηνόδωρος II); (59) ii-iii AD  IG II³ (4) 917 (f. Μουσικός); (60) ?136/7 AD  IG II² 2059, 30 (II s. Ἀρκεσίλαος I); (61) c. 154-175 AD  IG II² 2067, 68; Ag. XV 392, 22 f. (cf. Hesp. 47 (1978) p. 309) (II s. Μηνόδωρος I); (62) c. 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 35 (I f. Ἀρκεσίλαος I); (63) 165/6 AD   IG II² 2090, 104 f. (I f. Ἀπολλωνίδης, Μηνόδωρος II); (64) ~ IG II² 2090, 105 (II s. Μηνόδωρος I); (65) 191/2 AD  IG II² 2119, 52 ([Ἀσκληπιά]δης ὁ καὶ Μηνό(δωρος): name - S.G.B.)

—Phyrrhinesioi: (66) c. 191-208 AD  IG II² 2193, 98; 2203, 28; SEG LVII 148, 43 (s. Ἀγαθοκλῆς)

—Sounion: (67) 139/40 AD  IG II² 2044, 29 ([Μ?]ηνόδωρος); (68) c. 150 AD  SEG XXXVI 213, 5; IG II² 4049 + SEG XXXVIII 182? (Π. Αἴλ. Μηνόδωρος); (69) ii/iii AD  IG II² 2361, 21 (f. Νικηφόρος)

—Steiria: (70) c. 100 AD  Hesp. 3 (1934) p. 58 no. 46, 6; (71) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 25 (I f. Μηνόδωρος II); (72) ~ (II s. Μηνόδωρος I)

—Sybridai: (73) c. 30 BC  Ag. XV 286, 56 (f. Δημήτριος)

—Thria: (74) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 32 (f. Ἀθήναιος)

—Tyrmeidai: (75) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 139 (PA 10122) (s. Διοκλῆς)

—tribe Akamantis: (76) 53/2 BC  IG II³ (4) 118, 1; Ag. XV 270, 3 (s. Ἀρ̣[--])

—tribe Antiochis: (77) m. ii AD  IG II² 2063, 44 (s. Ἀττικός)

—tribe Pandionis: (78) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 79 (f. Ἰσίδωρος); (79) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 156 (s. Διογένης); (80) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 12 p. 301 (s. Λήναιος)

Athens?: (81) c. 220 BC  Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 11; (82) ii BC  IG II² 11632 (f. Θεόφιλος); (83) f. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 147; (84) imp. IG II² 12117 ([Μ]ηνόδωρο[ς]); (85) 45/6 AD  IG II² 1970, 14 (f. Σωσικράτης); (86) 161-212 AD  IG II² 2280, 26 (Μ[ηνό]δω(ρος): f. Ἐπίγονος); (87) iii-iv AD  Ag. VII p. 45; (88) inc. SEMA 2176

Athens*: (89) imp. IG II² 12115; (90) ~ IG II² 12116 (Μηνόδ(ω)ρος); (91) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 43 (f. Ἑρμίας); (92) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 71 ([Μη?]νόδωρος: s. Ῥοῦφος); (93) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 51 (s. Γάϊος I: epeng.); (94) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 187 (f. Ἐλπίνικος); (95) 179/80 AD  IG II² 2083, 49 (f. Εὔνους); (96) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 107 ([Μ]ηνόδωρος: s. Εὐφρόσυνος: epeng.)

Foreign Residents:

    Aigina: (97) iii BC  IG II² 7958 (LGPN III.A (3)) (s. Μῆνις)

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (98) ii AD  IG II² 8338 (LGPN V.A (13)) (s. Μηνογένης)

    Caria, Miletos: (99) i AD   IG II² 9696 (LGPN V.B (48)) (f. Ἰσιάς); (100) ~ Ag. XVII 591 = IG II² 9754 (LGPN V.B (49)) (f. Μανία); (101) i-ii AD  IG II² 9906 (LGPN V.B (51)) (Μηνόδ[ωρος]: f. Ὑγῖνος); (102) 87/8 AD  IG II² 1996, 98 (LGPN V.B (53)) (s. Ἰταλός); (103) ii AD  Ag. XVII 600 = IG II² 9862 a (LGPN V.B (54)) (f. Πύρων); (104) c. 112 AD   IG II² 2024, 91 (LGPN V.B (56)) (II s. Μηνόδωρος I); (105) ~ IG II² 2024, 90 f. (LGPN V.B (57)) (I f. Ἔρως, Μηνόδωρος II); (106) c. 116 AD  IG II² 2026, 51 (LGPN V.B (58)) (Μηνόδ[ωρ]ος: f. Εὔκαρπος)

    Herakleia: (107) inc. IG II² 8677 (f. Ἡράκλεια)

    Ionia?, Magnesia: (108) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 39 (LGPN V.A (48)) (Μ[ην]όδω̣[ρο]ς)

    Laodikeia: (109) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 7 ([Μ]ηνόδωρος: s. Ἀντίπατρος)

    Lydia, Thyateira: (110) f. iii BC  Anth. Plan. ii 382 = D.L. iv 31 (LGPN V.A (-))

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (111) c. 209 BC  IRhamnous 51, 22 f. (LGPN IV (9)) (Μη̣ν̣όδωρος)

    Pisidia, Orondeis: (112) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 112 (LGPN V.C (51)) (f. Ἄτταλος)

Μηνοθέα

Foreign Residents:

    Apollonia: (1) iii BC  IG II² 8352 (d. Μηνόθεμις)

Μηνόθεμις

Foreign Residents:

    Apollonia: (1) iii BC  IG II² 8352 (f. Μηνοθέα)

Μηνοκρίτα

Athens: (1) ii BC  IG II² 12118 (d. Δημήτριος)

Μηνόκριτος

Athens:

—Berenikidai: (1) i AD  IG II² 5885 (s. Δικαιόπολις)

Μηνομάνης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 12 (Μηνο(φ)άνης?)

Μηνοφάνης

Athens:

—Phyle: (1) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 28 (f. Εὐφρόσυνος)

—Sphettos: (2) imp. IG II² 7519 (f. Καλλισθένης)

Athens?: (3) s. i AD  IG II² 1998, 17

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (4) ii-i BC  IG II² 9105 (LGPN V.A (32)) (s. Διόδωρος)

    Thrace, Ainos: (5) hell.-imp. SEMA 957 (LGPN IV (-)) ([Μ?]ηνοφάν[ης], [Ζ?]ηνοφάν[ης]: s. Μέγων)

Μηνόφαντος

Athens: (1) m. ii AD  IG II² 3607, 21 (s. Ζώπυρος)

—Halimous: (2) hell. SEG L 829 V, 7 (s. Ἑρμόφιλος, Μητροδώρα (Phegous))

—Phegous: (3) hell. SEG L 829 V, 2 (f. Μητροδώρα)

Athens*: (4) 169/70 AD  IG II² 2097, 277 (I f. Μηνόφαντος II); (5) ~ (II s. Μηνόφαντος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Mysia, Adramyteion: (6) i AD  IG II² 7939 (LGPN V.A (47)) (f. Ἀπολλωνίδης)

Μηνοφίλα

Athens: (1) ii BC  IG II² 7127 (PA 10123)

Athens?: (2) ?i BC  SEMA 2177 (Stephanis 1682) (Μηνοφ[ίλα]); (3) inc. SEMA 2178 (d. Δημήτριος)

Athens*: (4) ii-i BC  IG II² 12119

Foreign Residents:

    Armenia: (5) i BC  IG II² 8387

    Galatia, Ankyra: (6) i AD  IG II² 7916 (LGPN V.C (1)) (d. Μῆνις)

    Lycia: (7) iii-ii BC  SEMA 1201 (LGPN V.B (2))

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (8) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 311 (LGPN IV (-)) (d. Θεόδωρος)

    Pontos, Sinope: (9) imp. IG II² 10338 (LGPN V.A (18)) (d. Μάης)

    Syria, Antioch: (10) imp. IG II² 8239 (d. Μηνόφιλος)

    Thrace: (11) imp. IG II² 8915 (LGPN IV (1)) (Μηνοφ[ίλα]: d. Ἀθηνίων)

Μηνόφιλος

Athens: (1) v/iv BC  Lys. viii 15 (PA 10124); (2) c. 200 BC  IG II³ (1) 1342, 1 (Μ̣ηνόφ[ιλος]); (3) c. 146/5 BC  ID 2609, 16; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Ἀρτ[--]); (4) 128/7 BC  FD III (2) 47, 25 (Stephanis 1684) (s. Ἱππόνικος); (5) 119/18 BC  ID 2598, 53; (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 39 (II s. Μηνόφιλος I); (7) ~ (I f. Μηνόφιλος II); (8) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 17 (s. Χρυσόγονος); (9) ?146/7 AD  Ag. XV 442, 11 ([Μη]νόφιλος); (10) 155/6 AD  IG II² 2068, 103 (s. Πρόκλος); (11) 198-210 AD  Ag. XV 443, 27; 460, 101 (s. Παράμονος); (12) 199-208 AD  IG II² 2203, 94 (Φλ. Μηνόφιλος); (13) ?iii AD  IG II² 2489, 10 (Μηνόφιλος πρεσβύτ.: II s. Μηνόφιλος I); (14) ~ (I f. Μηνόφιλος II); (15) inc. SEG II 608 (f. Εὐβούλα)

—Acharnai: (16) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 96 (f. Δημήτριος); (17) m. ii BC  Ag. XV 156, 31; Tracy, ALC p. 150 (date); (18) ?imp. IG II² 5819 (s. Τιμόθεος)

—Atene: (19) imp. IG II² 5705 (f. Νικόμαχος)

—Berenikidai: (20) 24/3 BC  IEleusis 300, 6 (s. Σάτυρος)

—Epikephisia: (21) 145/6 AD  IG II² 2052, 84 (Μηνόφ(ιλος): f. Ἀπολλώνιος)

—Erchia: (22) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 109 (PA 10125) (I f. Μηνόδοτος); (23) 80/79 BC  IG II² 1039 I, 88 (PA 10126) ([Μ]ηνόφιλος: II s. Μηνόδοτος)

—Kephisia: (24) ?i AD  IG II³ (4) 412, 4 (f. Διονύσιος)

—Krioa: (25) 148-134 BC  IG II² 1939, 46, 70 (PA 10127) (f. Ἡρακλέων, Ἀέτης)

—Ky--: (26) c. 115 AD  IG II² 2020, 56 + Wilson E.155 (s. Θεο[--])

—Marathon: (27) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 77 (s. Ἀφροδίσιος)

—Melite: (28) ii-i BC  ID 1998, 3 (Μη[νόφιλος]?: I f. Μηνόφιλος II); (29) ~ (II s. Μηνόφιλος I); (30) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 30 (f. Ξάνθος); (31) 155/6 AD  IG II² 2068, 14; 3607, 29 (Μηνόφι(λος): f. Ἔκλεκτος); (32) c. 155-205 AD  IG II² 2068, 69; 2103, 127; 2361, 17, 28 (I s. Ἄλκιμος, f. Μηνόφιλος II); (33) c. 174-205 AD  IG II² 2103, 127; 2361, 17, 28 (II s. Μηνόφιλος I); (34) ii/iii AD  IG II² 2361, 74 (f. Νίκη)

—Oion (Kerameikon): (35) 211/12 AD  IG II² 2208, 57 (Αὐρ. Μηνόφιλος: s. Χρῆστος)

—Pallene: (36) ii AD  IG II² 3791 (f. Ἕλιξ: date - S.G.B.); (37) 138/9 AD  Ag. XV 333, 48 (s. Σωσιγένης I)

—Peiraieus: (38) 107/6 BC   IG II² 1011 IV, 90 (cf. PA 10128) (Μηνόφι[λος]: I f. Μηνόφιλος II); (39) ~ IG II² 1011 IV, 90 (PA 10128) (II s. Μηνόφιλος I); (40) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 27 (s. Παράμονος)

—Phegaia: (41) 184/5 AD  IG II² 2128, 64 ([Μ]ηνόφιλος: s. Εὐοδιανός)

—Phyle: (42) s. ii AD  Ag. XV 352, 9; cf. 473, 27 (Μηνόφιλ[ος])

—Plotheia: (43) c. 30 BC  Ag. XV 284 + SEG XXVIII 160, 2 (f. Εὐδαιμοκράτης)

—Skambonidai: (44) imp. Ag. XVII 304 (f. Εὐπορία)

—Sounion: (45) 138-123 BC  ID 1647, 1 (= PA 10129); FD III (2) 11, 4 (s. Λυκόφρων I)

—Thria: (46) iii BC  SEMA 260 (f. Μυννίων)

—tribe Aigeis: (47) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 51

—tribe Antiochis: (48) 169/70 AD  Ag. XV 380, 21 f. ([Μ]ηνόφιλος: s. [...]γένης)

—tribe Attalis: (49) 128/7 BC  FD III (2) 27, 37; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe); (50) 106/5 BC  FD III (2) 28, 30 (Μ[ηνό]φιλος)

—tribe Erechtheis: (51) 184/5 AD  IG II² 2128, 17 (I f. Μηνόφιλος II); (52) ~ (II s. Μηνόφιλος I)

—tribe Leontis: (53) 235/6 AD  IG II² 2235, 113 (Αὐρ. Μηνόφιλος)

Athens?: (54) ?iii BC  CIA App. 64 a, 9 (Μη(ν)όφιλος); (55) c. 220 BC  Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 14; (56) ?i AD  IG II² 2471 a, 5 ([Μ]ηνόφ[ι]λ(ος)); (57) imp. SEMA 2181; (58) ~ SEMA 2182 (s. Σόβαρος); (59) imp. SEMA 2180 (Μηνόφι[λος]: f. [--]ης); (60) ii AD  SEMA 2179 (Μηνόφιλ[ος]); (61) m. ii AD  SEG LIX 261, 7 (Μηνόφ[ιλος]); (62) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 7 (I f. Μηνόφιλος II); (63) ~ (II s. Μηνόφιλος I)

Athens*: (64) iii BC  IG II² 9223; (65) 135/6 AD  IG II² 2001, 16 (Μηνόφ(ι)λος: f. Εὔπλους); (66) 167/8 AD  IG II² 2089 + AD 25 (1970) Mel. pp. 186 f. no. 4 I, 54 ([Μη]νόφιλος); (67) 169/70 AD   IG II² 2097, 156 (s. Σωκράτης: epeng.); (68) ~ IG II² 2097, 305 (f. Εὔπορος); (69) 169/70 AD  IG II² 2097, 307 (f. Εὔπλους); (70) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 163 (f. Μουσικός); (71) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 65 ([Μ]ηνόφιλος); (72) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 209 (s. Σωτῦς: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (73) imp. IG II² 8328 (LGPN V.A (22)) (f. Γοργίας)

    Caria, Halikarnassos: (74) ii-i BC  Ag. XVII 403 (IG II² 8028 a p. 893 = LGPN V.B (11)) (s. Ἀρίστων)

    Caria, Miletos: (75) i AD  IG II² 9562 (LGPN V.B (34)) (f. Ἐπικαρπία); (76) i-ii AD  IG II² 9927 (LGPN V.B (35)) (Μηνόφ[ιλος]: f. Ἑρμείας ὁ καὶ Ἰωνικός); (77) ii AD  Ag. XVII 594 = IG II² 9771 a; cf. SEG XXVIII 302 (LGPN V.B (36)) (Μηνό[φι]λος: f. Μνήστωρ)

    Galatia, Ankyra: (78) hell. SEMA 946 (LGPN V.C (1)) (f. Θαΐς); (79) i-ii AD  SEMA 947 (LGPN V.C (2)) (f. Μάτιον)

    Herakleia: (80) iii BC  IG II² 8737 (f. Ναυαρχίς); (81) i BC-i AD  SEMA 1101 (f. Πόα)

    Korinthia, Korinth: (82) imp. IG II² 9075 (LGPN III.A (13)) (Μηνόφι[λος]: f. Σωσι[--])

    Lydia, Sardis: (83) i-ii AD  IG II² 10241 (LGPN V.A (177)) (f. Μενεκράτης)

    Syria, Antioch: (84) imp. IG II² 8239 (f. Μηνοφίλα)

Μηνοφῶν

Athens:

—Eroiadai (Hippothontid): (1) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 118 (PA 10130) (s. Τελέστης)

—Eupyridai: (2) s. i BC  IG II² 2462, 15 (I f. Μηνοφῶν II); (3) ~ (II s. Μηνοφῶν I)

—Sounion: (4) hell. SEG L 829 XVIII, 1 ([Μ]ηνοφῶν: s. Δημήτριος)

—tribe Attalis: (5) 106/5 BC  FD III (2) 28, 31 (Μ[ηνο]φῶν)

Μηνοχάρης

Athens:

—Cholleidai: (1) 191/2 AD  IG II² 2119, 17, 229, 235, 241; Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 217 no. 8 (Φλ. Μηνοχάρης: s. Τ. Φλ. Δημήτριος)

Μηνώ

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) m. iv BC  IG II² 8725 (d. Λεοντίσκος)

Μητιγένης

Athens?: (1) iv BC  Ag. XXI F 171 (Μητιγέ[νης]?)

Μητίοχος

Athens: (1) m. v BC  Phot. s.v. Μήτιχοσ; PCG 8 p. 213 no. 741 (PA/APF 10131)

—Lakiadai: (2) vi/v BC  Hdt. vi 41 (PA/APF 10132) (s. Μιλτιάδης IV)

Μητίχη

Athens*: (1) s. iv BC  FGrH 157 F 1 (Μητίχη ἡ καλ. Κλεψύδρα: het.)

Μητρᾶς

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 194 (s. Ἐπίκαρπος)

Athens?: (2) s. i AD  IG II² 1998, 17

Athens*: (3) c. 115 AD  IG II² 2020, 98 (Μητρᾶ[ς]: epeng.?); (4) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 87 (epeng.?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) imp. IG II² 9772 (LGPN V.B (2)) (s. Μητρόδωρος)

    Ionia, Ephesos: (6) 183/2 BC  IG II² 2332, 45 (LGPN V.A (20))

Μῆτρις

Athens?: (1) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 21

Athens*: (2) f. iv BC  IG II² 2376, 5

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (3) iii-ii BC  IG II² 10339 (LGPN V.A (4)) (s. Νίκανδρος)

Μητρίς

Foreign Residents:

    Ionia?, Magnesia: (1) imp. IG II² 9245 (LGPN V.A (4)) (d. Niko1stratos)

Μητρίχη

Athens?: (1) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 39

Μητρόβιος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 26 ([Μ?]τρόβιος, [Πα?]τρόβιος); (2) v BC  Pl., Euthd. 272c; Pl., Mx. 236a (cf. PA 10133) (f. Κόννος); (3) m. v BC  PCG 4 p. 122 fr. 1 (PA 10133); (4) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 21; (5) c. 160 AD   IThesp 177, 38 (f. Μητρόβιος ὁ καὶ Φιλήμων); (6) ~ IThesp 177, 38 (Stephanis 1689) (Μητρόβιος ὁ καὶ Φιλήμων: s. Μητρόβιος); (7) 173-175 AD  IG II² 3968, 10

—Azenia: (8) 152-154 AD  Ag. XV 336, 19 ([Μ]ητρόβιος: s. Ἀμφίων)

—Hestiaia: (9) f. ii AD  IG II² 2034, 5; SEG XXVIII 166, 8 (I f. Μητρόβιος II); (10) ~ (II s. Μητρόβιος I); (11) 139/40 AD  IG II² 2044, 71 (f. Λήναιος)

—Koile: (12) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 116 (PA 10134) (f. Βάκχιος)

—Rhamnous: (13) ii-i BC  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.); cf. IRhamnous p. 238 (f. Ἀπολλόδωρος)

Athens?: (14) imp. IG II² 13242; (15) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 47 (f. Τρόφιμος); (16) m. ii AD  IG II² 2163, 40 (Μητρόβ[ιος])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (17) ii AD  IG II² 9773 (LGPN V.B (5)) (f. [--]κράτης)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (18) ?iii BC  IG II² 8084 (LGPN IV (3)) (s. Ἑρμίας); (19) ii BC  IG II² 8084 bis (LGPN IV (4)) (Μητρό[βιος]: s. Ἑρμίας); (20) ii-i BC  IG II² 8085 (LGPN IV (5)) (s. Ἑρμίας)

    Mysia, Prokonessos: (21) iv BC  IG II² 10113 = CEG II 605 (LGPN V.A (34)) (s. Δηΐλοχος, Φιλουμένη)

Μητροδόξα

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (1) ?i BC  IG II² 10518 (LGPN III.B (1)) (Μητροδότ̣α?: d. Τίμων)

Μητρόδοτος

Athens:

—Hermos: (1) ii-i BC  SEMA 885 (IRhamnous 324) (f. Ὑμνίς)

Μητροδώρα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 12121 (= PA 10134a); IG II² 12215; 12216 = AIUK 4.6 (2022) no. 50; (2) i AD  IG II³ (4) 1118 (IG II² 5942); cf. ARMA 3 p. 100 no. 472 a (d. Ἐπικλῆς)

—Phegous: (3) hell. SEG L 829 V, 2 (d. Μηνόφαντος, m. Ἀθηνογένης, Μηνόφαντος (both Halimous))

—Sypalettos: (4) ii BC  IG II² 7496 (PA 10137) (Μητροδ[ώρα]: d. Κτήμων)

Athens?: (5) 175/4 BC  IG II² 1328, 23, 31, 40 (PA 10135) (d. Εὐαγίς); (6) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 43

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) ?hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 324 (LGPN V.B (-)) ([Μη]τροδώρα: d. Διονύσιος)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (8) i BC  IG II² 8086 (LGPN IV (1))

Μητρόδωρος

Athens: (1) 209/8 BC  IG II³ (4) 102, 16 (Μητρόδω[ρος]); (2) hell.-imp. IG VII 560 = SEG LVIII 445, 3 (PA 10139); (3) f. ii BC  IG II² 2442, 2 (PA 10140) (f. Διονυσόδωρος); (4) ii-i BC  SEG LXVI 183; (5) 141/0 BC  ID 1444 Aa, 63; (6) 128/7 BC  FD III (2) 24, 46 (f. Ὄλυμπος); (7) 128-119 BC  Thompson, New Style Coinage 425-7; 449-54; 494-6; 566-9 (cf. PA 10138) (Μητρόδω(ρος)); (8) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 451-2; 454 (Μητρό(δωρος): s. Δι.); (9) 115-112 BC  Thompson, New Style Coinage 629-47; 673; 677-9; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 10138); (10) 106/5 BC  FD III (2) 49, 32 (Stephanis 1697) (s. Η[--]); (11) i-ii AD  IG II² 3948/9 = IEleusis 397, 2 (Μητρόδ[ωρος]: f. [..]όκλεια); (12) 41-54 AD  IG II² 1735, 2; 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 2; AIUK 14 (2022) no. 1, 1 (archon epon.); (13) ii AD  IG II² 2168, 8 (s. Διονυσ[--]); (14) 199-208 AD  IG II² 2203, 90 (Μητρόδω[ρος]); (15) f. iii AD  SEG XXXIII 190, 7 ([Μη]τρόδω[ρος]); (16) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 60

—Acharnai: (17) ii-i BC  IG II² 5838 = 5834 (cf. AM 67 (1942) p. 94 no. 158)

—Aphidna: (18) ii AD  IG II² 5762 (cf. SEG XXII 174) (Μητρόδω(ρ)ος: s. Ἡρακλείδης)

—Araphen: (19) 183/2 BC  IG II² 2332, 208 (PA 10145); (20) 148-134 BC   IG II² 1940, 39 (cf. PA 10146) (I f. Μητρόδωρος II); (21) ~ IG II² 1940, 39 (PA 10146) (II s. Μητρόδωρος I); (22) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 121 f. (PA 10147) (f. [--]ω[ρο]ς, [--]ς)

—Athmonon: (23) 223/2 BC  IG II² 1706, 57 (PA 10141); (24) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 105 (PA 10142) ([Μη]τρόδωρος: s. Ἀνδρόμαχος); (25) i AD  IG II² 5343 (f. Μᾶ); (26) 150/1 AD  IG II² 2065, 128 (s. Ἐγκόλπιος)

—Azenia: (27) m. ii AD  Ag. XV 336, 9; Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 10 (Αἴλ. Μητρόδωρος)

—Halai: (28) 148-134 BC  IG II² 1939, 45 (PA 10143) (s. Μάστακος)

—Hamaxanteia: (29) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 109 (PA 10144) (Μητρόδ[ωρος]: s. Λύσανδρος)

—Hermos: (30) s. ii BC  IG II² 1944, 9 (f. Φιλήμων); (31) 106/5 BC  IG II² 1941, 4 (= PA 10148); FD III (2) 14, 7 (s. Ἑρμῶναξ); (32) 154/5 AD  IG II² 2067, 89 (s. Ἑρμείας)

—Kyda--: (33) i-ii AD  IG II² 3948/9 = IEleusis 397, 3 (Μη[τρόδωρος?]: s. [..]όκλεια)

—Kydathenaion: (34) 335/4 BC  Ag. XV 43, 233 (cf. APF 10807) (f. Κόνων); (35) m. iii BC  IG II² 1247, 1, 16 (cf. PA 10149) (f. Ἐπιγένης); (36) 103-55 BC  IG II² 1717, 16; 2336 + SEG XXXII 218, 29; ID 1927, 3 (cf. PA 10149) (s. Μενεκλείδης I, Σ[--], f. Θεόφημος IV); (37) c. 160-170 AD  Ag. XV 362, 9; 378, 33 (Μητρόδ(ωρος): f. Ἱεροκλείδης)

—Lakiadai: (38) ii AD  IG II² 6627 (s. Εὐκράτης)

—Leukonoion: (39) ii-iii AD  IG II² 6731 (f. Εὐτυχία); (40) c. 150 AD  IG II² 2483, 22 (Μητρ[όδωρος]: f. Ἐπάγαθος); (41) 150-174 AD  IG II² 2065, 69; 2067, 53; 2103, 71, 78 (I f. Ζώπυρος I, Θράσων, Μητρόδωρος II, Σκάμανδρος); (42) 150-176 AD  IG II² 2065, 69; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 60 (II s. Μητρόδωρος I, f. Ἐπάγαθος)

—Marathon: (43) c. 40-54 AD  IG II³ (4) 128 (Γ. Ἰούλ. Μητρόδωρος); (44) 201/2 AD  IG II² 2193, 26, 123; 2195, 14; 2196, 9 (Τύλλιος Μητρόδωρος)

—Melite: (45) iii-ii BC  IG II² 6862, 1 f. (s. Εὔφημος, f. Διονύσιος); (46) 183/2 BC  IG II² 2332, 229 (PA 10150); (47) 24/3 BC  Ag. XV 290, 45 ([Μ]ητρόδωρος: f. Πάμφιλος: reading - S.G.B.)

—Myrrhinous: (48) 111/10 BC   IG II³ (4) 363, 8 (cf. PA 10152) (I f. Μητρόδωρος II); (49) ~ IG II³ (4) 363, 8 (PA 10152) (II s. Μητρόδωρος I); (50) c. 45-23 BC  IG II² 1040 + 1025 = SEG XXII 111, 39; IG II² 1041, 31 (= PA 10151); IG II² 1961, 78 + PAA 12 p. 341?; (51) c. 20 BC  Ag. XV 293, 62 (Μητρόδ[ω]ρος: f. Αἰσχίνης)

—Oe: (52) 186/7 AD  Ag. XV 411, 18

—Oinoe: (53) 183/2 BC  IG II² 2332, 164 (PA 10153)

—Paiania: (54) ii BC  SEMA 517 ([Μ]ητρόδ[ωρος]); (55) 128/7 BC  SEG XV 104, 167 (Μητρόδ[ωρος]: f. Δημήτριος); (56) c. 100 BC  Ag. XV 258, 8 (Μητρό(δ)ωρ[ος]); (57) c. 44 BC  SEG LIV 235, 8 f. (f. Θεόδωρος); (58) 173/4 AD  IG II² 2103, 88 (s. Εὐτυχίδης)

—Pallene: (59) 154/5 AD  IG II² 2067, 168 (Μητρόδ(ωρος): f. Εὐτυχιανός)

—Peiraieus: (60) m. ii BC  IG II² 1938, 56 (= PA 10154); SEG XXXII 216, 15; (61) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 41 (f. Μένανδρος); (62) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 4 (f. Ἀπολλώνιος)

—Phaleron: (63) i BC  IG II² 7622 (f. Σωκρατῖνος)

—Phegous: (64) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 96 (PA 10155) (Μη[τρ]όδωρος: f. Σώπατρος)

—Phlya: (65) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 98 (PA 10156) (s. Θεόδοτος); (66) imp. SEG XLIII 23 (f. Κλέων); (67) 173/4 AD   IG II² 2103, 7 f., 104 f.; 4524; cf. Aleshire, Asklepios pp. 92-3 (I f. Μητρόδωρος II, Σμάραγδος); (68) ~ IG II² 2103, 27, 104 (II s. Μητρόδωρος I, Σμαράγδιον (Athens)); (69) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.); (70) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 134 (Μητ[ρό]δωρος: s. Ἀρτέμων I)

—Phlya?: (71) 142/3 AD  IG II² 2049, 49 (s. Κιλᾶς: deme - S.G.B.)

—Phrearrhioi: (72) i BC/ i AD  IG II³ (4) 403, 9

—Phyle: (73) ?s. i BC  IG II² 1035 = SEG XXVI 121, 6, 12, 16, 28, 31 (s. Ξένων); (74) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 19 (Stephanis 1698) (s. Πρῖμος)

—Sounion: (75) i/ii AD  IG II² 2021, 13; 2776, 193 (cf. Hesp. 41 (1972) pp. 85 f.); IG II² 3581 = IEleusis 370, 3 f.; IG II² 3947 + SEG XXIX 177? (Π. Φούλβιος Μητρόδωρος: s. Π. Φούλβιος Μάξιμος: archon epon. - 113-125 AD); (76) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 106 (s. Νικόστρατος)

—Sphettos: (77) c. 50 AD  IG II² 9683, 2 (f. Ἄλυπος)

—Sypalettos: (78) s. i BC  Ag. XVIII H347, 2 ([Μη]τ̣ρόδωρος)

—Trikorynthos: (79) 144/3 BC  ID 2593, 6

—tribe Aiantis?: (80) 128/7 BC  FD III (2) 8, 3 (s. Καλλίστρατος)

—tribe Akamantis: (81) c. 195-231 AD  IG II² 2132, 39; Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 44 f. (s. Σωσιγένης I, f. Ἀπολλώνιος, Ἀντίοχος)

—tribe Antiochis: (82) c. 255 AD  Ag. XV 466, 54 (Μη[τρ]όδωρος: s. Μυστικός I)

—tribe Attalis: (83) 210/11 AD  IG II² 2201, 84 (Μητρόδ[ωρος])

—tribe Attalis?: (84) f. ii AD  IG II² 2271, 17

—tribe Hadrianis: (85) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 27 (Αὐρ. Μητρόδωρος)

—tribe Hippothontis: (86) 161/2 AD  IG II² 2085, 68 (s. Παρ[--])

—tribe Ptolemais: (87) 232-234 AD  IG II² 2237, 97 (Μητρόδ(ωρος): f. Ἀθήναιος); (88) 238-242 AD   IG II² 2239, 18, 158 f., 161 (Αὐρ. Μητρόδωρος: I f. Μητρόδωρος II, Διονύσιος, Δίων); (89) ~ IG II² 2239, 158 (II s. Αὐρ. Μητρόδωρος I)

Athens?: (90) v/iv BC  IG II² 11423 (f. Εὐκολίνη); (91) ii BC   IG II² 11090 (PA 10137b); (92) ~ IG II² 12636 (PA 10137a) ([Μ]ητρόδωρος: f. Σοφοκλῆς); (93) i BC  IG II² 11541 (f. Ζώπυρος); (94) i-ii AD  IG II² 11237 = 11560 (f. Ἐαρίνη); (95) imp. IG II² 12120 ([Μ]ητρόδ[ωρος]: s. Ἀρτέμων); (96) ~ Ag. XVII 917 (Μη[τ]ρόδω̣[ρος]?, Μη[τ]ροδώ̣[ρα]?: s./d. Φρ[--]); (97) 111-113 AD  IG II³ (4) 414, 8 ([Μ]ητρόδω[ρος])

Athens*: (98) ?343/2 BC  Ag. XV 37, 4 (Μητρόδ[ωρος]); (99) c. 170 BC  IG II² 2392, 9 = 2404, 8; Tracy, ALC p. 134 (date); (100) ?136/7 AD  IG II² 2059, 91 (f. Ἀγαθόπους); (101) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 20 (f. Χρυσέρως); (102) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 80 (f. Κλέων); (103) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 f. no. 1, 10 (Μητρόδω[ρ]ο[ς]: f. Νυμφικός); (104) 169/70 AD  IG II² 2097, 297 (I f. Μητρόδωρος II); (105) ~ (II s. Μητρόδωρος I: epeng.); (106) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 213 (Μητρόδω(ρος): f. Σύμμαχος); (107) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 55 (Μητρόδω[ρος]: f. Ἀλέξανδρος); (108) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 88 (f. Φίλλυς); (109) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 43 (Μητρόδωρ(ος): f. Ζώσιμος); (110) 191/2 AD  IG II² 2119, 113 (epeng.); (111) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 148 (f. Ζωτικός)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (112) c. 300 BC  IG II² 1956, 107 (LGPN III.A (-))

    Bithynia, Kalchedon: (113) 133/2 BC  IG II³ (4) 1114, 5 (LGPN V.A (12))

    Caria, Miletos: (114) ii-i BC  Ag. XVII 583 = IG II² 9666 (LGPN V.B (43)) (Μητρόδ[ωρος]: f. Θεο[--]); (115) i BC  IG II² 9741 (LGPN V.B (45)) (f. Λέαινα); (116) imp. IG II² 9368 (LGPN V.B (52)) (f. Ἀγάθων); (117) ~ IG II² 9772 (LGPN V.B (50)) (f. Μητρᾶς); (118) m. i AD  IG II² 9683 (LGPN V.B (55)) (f. Ἱλάρα); (119) ii AD  IG II² 9506 (LGPN V.B (58)) (f. Διονυσία); (120) m. ii AD  IG II² 9422 (LGPN V.B (62)) (Μητρόδωρ[ος]: f. Ἀρέσκουσα); (121) inc. IG II² 9832 (LGPN V.B (34)) (f. Παμφιλίων)

    Chios: (122) ii BC  IG II² 10507 (LGPN I (24)) (f. Ἀσπασία)

    Galatia, Ankyra: (123) imp. IG II² 7917 (LGPN V.C (2)) (I f. Μητρόδωρος II); (124) ~ IG II² 7917 (LGPN V.C (3)) (II s. Μητρόδωρος I)

    Herakleia: (125) ii BC  IG II² 8658 (Μητρ[όδ]ωρος: f. Εὐτέλης); (126) imp. IG II² 8726 (s. Μενέστρατος)

    Ionia, Ephesos: (127) ii BC  Ag. XVII 453 (IG II² 8519 = LGPN V.A (38)) (s. Μενεκράτης)

    Ionia, Smyrna: (128) i AD  IG II² 10372 (LGPN V.A (263)) (f. Στρατονίκη)

    Ionia?, Magnesia: (129) ii BC  IG II² 9246 (LGPN V.A (303)) (s. Ἑρμόλαος)

    Lesbos, Mytilene: (130) iii BC  IG II² 9969, 1, 4 (LGPN I (61)) (f. Ἀσκληπιάδης)

    Mysia, Pergamon: (131) ii-i BC  IG II² 10058 (LGPN V.A (515)) (f. Ἀθήναιος)

    Mysia, Prokonessos: (132) f. iv BC  IG II² 10111; cf. Robert, Monn. grecques pp. 20-1 (LGPN V.A (552)) (f. Ἀπολλόθεμις, Ἀπολλοφάνης)

    Pontos, Sinope: (133) i BC  IG II² 10333 (LGPN V.A (572)) (f. Κτησικλῆς)

    Thessaly (Magnesia), Demetrias: (134) ii BC  IG II² 8479 (LGPN III.B (28)) (Μητ(ρ)όδωρος)

    Thrace, Lysimacheia: (135) c. 200-175 BC  IG II² 9231 (LGPN IV (60)) (f. Παρμενίσκος)

    Troas, Lampsakos: (136) iv/iii BC  RE (16) (LGPN V.A (581)) (s. Ἀθήναιος, Σάνδη, f. Ἐπίκουρος)

    Other: (137) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 108 (Μητρ[όδ]ωρος: s. Ἀπολλώνιος)

Μητρόθεμις

Foreign Residents:

    Mysia, Pergamon: (1) i BC  IG II² 10060 (LGPN V.A (1)) (f. Βακχίς)

Μῆτρος

Athens?: (1) inc. IG II² 12122

Μητροφάνης

Athens: (1) iii/ii BC  IOrop 75, 4 (PA 10157) (f. Ἡραῖος); (2) c. 145/4 BC  Ag. XV 238, 1; 239, 1; ID 1442; 1506, 1; 1507, 17, 45 f., 51; cf. Hesp. 57 (1988) p. 246 (date) (PA 10158) (archon epon.); (3) 128/7 BC  FD III (2) 47, 11 (Stephanis 1700) (s. Ἀπολλώνιος); (4) m. i BC  IG II² 1041, 23 (= PA 10159); IG II² 1043, 50; (5) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 95 (Μητροφ[άνης?]); (6) v AD  PLRE II (-) (s. Λαχάρης II)

—Athmonon: (7) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 76; (8) 24/3 BC  IEleusis 300, 3 (s. Διονύσιος)

—Iphistiadai: (9) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 94 (PA 10160) (s. Διονύσιος)

—Lakiadai: (10) hell. IG II² 6628 (PA 10161) (s. Κυνίσκος)

—Oe: (11) ii AD  IG II² 6957 (f. [--]α)

—Phaleron: (12) ii BC  IG II² 7604 (f. Ἑρμογένης)

—Prospalta: (13) c. 198 AD  Ag. XV 443, 22; RCA p. 39 (deme) (Αἴλ. Μ(η)τροφάνης); (14) iii AD  IG XII (8) 27, 5 (Π. Αἴλ. Μητροφάνης: f. Π. Αἴλ. Ἐργοχάρης)

Athens?: (15) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 6

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (16) i BC  IG II² 8887 (LGPN V.B (12)) (f. Εὔμηλος); (17) imp. IG II² 9774; cf. AM 67 (1942) p. 113 no. 222 (LGPN V.B (13)) (Μη[τρ]ο[φ]ά[νης]: I f. Μητροφάνης II); (18) ~ IG II² 9774; cf. AM 67 (1942) p. 113 no. 222 (LGPN V.B (14)) (Μη[τρ]ο[φ]ά[νη]ς: II s. Μητροφάνης I)

    Ionia, Phokaia: (19) hell.-imp. SEMA 1456 (LGPN V.A (25)) (s. Σωσικράτης)

Μητροφίλα

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (1) i BC  IG II² 8339 (LGPN V.A (1)) (d. Γλαῦκος)

Μητροφίλη

Athens:

—Eupyridai: (1) ii/i BC  IG XII (8) 32, 1 (d. Πολυκλῆς)

Μητροφῶν

Athens:

—Paiania: (1) 156/5 BC  ID 1417 B II, 158 (s. Δημήτριος)

Μητρώ

Athens:

—Lakiadai: (1) i BC  IG II² 6629 (d. Ἀπολλώνιος)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 12123

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (3) ii-i BC  Ag. XVII 387 = IG II² 7918 (LGPN V.C (1)) (d. Ἀλεξίμαχος); (4) i BC   Ag. XVII 388 = IG II² 7919 (LGPN V.C (2)) (d. Καρνεάδης); (5) ~ IG II² 7920 (LGPN V.C (3)) (d. Νίκανδρος)

Μήτρων

Athens:

—Rhamnous: (1) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 61

Μητρῶναξ

Athens:

—Melite: (1) ii/i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) pp. 95 f. no. 15, 3 ([Μη]τρῶναξ)

Μηχανίων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 841 (PA 10162) (Μχανίν); (2) 404/3 BC  Lys. xxx 28 (f. Τεισαμενός)

—tribe Erechtheis: (3) 459 BC  IG I³ 1147, 22 (PA 10163) (Μχανίν)

Μιδαία

Athens?: (1) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 154

Μίδας

Athens: (1) 490-480 BC  CAVI 6914 (ARV² p. 1535 no. 25) (potter)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 2422, 2; (3) s. iv BC   IG II³ (4) 643, 4; (4) ~ IG II³ (4) 643, 7; (5) iv/iii BC  Ag. XXI F 180 = CAVI 245 (dub.); (6) f. iii BC  PCG 5 p. 285 fr. 2 (fict.?)

Athens*: (7) iv BC  IG II² 12124; (8) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 4; (9) c. 330-324 BC  Hyp., Ath. 4-15 (slave); (10) c. 330-320 BC  IG II² 1561, 22 (freed.)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (11) ?333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 46 (LGPN III.B (3))

Μίδης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 28 (PA 10164) (-δς)

Μιδίας

Athens:

—Salamis: (1) i BC/ i AD  IG II² 10192 (?s. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (2) imp. IG II² 12614

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (3) ?s. iv BC  IG II² 8340 (LGPN V.A (1)) (s. Διοκλῆς)

Μίδων

Athens: (1) v BC  PMG 735 (f. Λαμπροκλῆς); (2) 475-450 BC  Ag. XXI F 78 = CAVI 544 = 546 a (Μίδων?, Χλίδων?)

Μίθρας

Athens*: (1) i BC  IG II² 12125

Μιθρῆς

Athens?: (1) i-ii AD  IG II² 3794 (f. Ἀκρίσιος); (2) 161-212 AD  IG II² 2280, 21 (Λικ. Μιθρῆς)

Athens*: (3) s. ii AD  IG II² 2082, 86 (s. Ἰσίδοτος: epeng.)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (4) ii-i BC  IG II² 8240/1 (s. Σῶσος)

Μιθριδάτης

Athens: (1) c. 41-54 AD  IG II² 1968, 1 (archon epon.); (2) m. ii AD  IG II² 2472, 8 (s. Ἀθηνόδωρος)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (3) imp. IG II² 9180 (f. Μενοίτας)

Μίκα

Athens: (1) s. v BC   IG II² 12129 (PA 10165a); (2) ~ IG I² 797 (kale); (3) v/iv BC  IG II² 12128 (PA 10165d); (4) 411 BC  Ar., Th. 760 (fict.); (5) c. 410-400 BC  IG II² 11336 a (p. 887); cf. SEG XXXIII 229; (6) f. iv BC   SEMA 2183; (7) ~ IG II² 12126; (8) iv BC  IG II² 12131 (PA 10165c); (9) m. iv BC   IG II² 6826/7, 7; (10) ~ IG II² 12130 (PA 10165b); (11) c. 320-310 BC  IG II³ (4) 1480

—Hestiaia: (12) m. iv BC  IG II² 6140; cf. SEG L 219 (PA 10166)

—Myrrhinous: (13) i AD  IG II² 6899 (d. Εὔβουλος)

Athens?: (14) f. iv BC   IG II² 10609/10 (d. Αἰσχίνης); (15) ~ IG II² 11603; (16) m. iv BC  IG II² 10759; (17) s. iv BC   IG II³ (4) 1320; (18) ~ Hyp. fr. xxxv; (19) c. 300 BC   Hesp. 90 (2021) p. 86, 16; (20) ~ Hesp. 90 (2021) p. 86, 29 (Μί̣κα̣); (21) ?iii BC   CIA App. 10 a, 6; (22) ~ CIA App. 39, 10; (23) iii BC  IG II² 12127; (24) c. 263-249 BC  IG II³ (1) 1010, 90, 96, 99, 105, 135, 141, 167; (25) c. 257-254 BC  IG II³ (1) 1010, 124, 127, 135; (26) ii-i BC  IG II³ (4) 1185 (m. Ἀριστώνυμος)

Athens*: (27) m. v BC  IG I³ 1037, 38 (slave)

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria: (28) 350-325 BC  SEMA 1049 = SEG L 256 (LGPN I (-)) (d. Ἱπποκλῆς)

Μικαλίων

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12132 (PA 10167a); (2) c. 340 BC  D. xxxii 11 (PA 10167) (Μικκα-)

—Erchia: (3) iii BC  IG II² 6127 (PA 10168) (s. Μικίων)

—Lamptrai: (4) ?hell. IG II² 6679 (PA 10169) (s. Μικίνης)

Athens?: (5) iv BC  IG II² 11086 (PA 10167b) (s. Ὄλυμπος)

Μίκαλος

Athens:

—Kephisia: (1) ii BC  IG II² 7321

Μικίας

Athens*: (1) s. iv BC  Ag. XVII 918

Μίκιλλος

Foreign Residents:

    Achaia, Aiga: (1) iv BC  IG II² 8404; p. 884 (date) (LGPN III.A (1))

Μικίνας

Athens:

—Hestiaia: (1) ii BC  IG II² 6141 (s. Δικαιομένης)

—Thorikos: (2) iv BC  SEG XL 167, 6

Athens*: (3) f. iv BC  IG II² 2346, 29 (PA 10170a) (s. Ξεῖνις)

Foreign Residents:

    Lokris: (4) a. 316 BC  IG II² 1956, 168 (LGPN III.B (9))

Μικίνη

Foreign Residents:

    Imbros: (1) c. 425-400 BC  IG I³ 1350 (LGPN I (1))

Μικίνης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xc (PA 10170); (2) c. 403 BC  SEG XXXVIII 31 = XLIX 317

—Lamptrai: (3) ?hell. IG II² 6679 (PA 10171) (f. Μικαλίων)

Athens?: (4) f. iv BC  SEMA 2184 (s. Ἀθηνόδωρος); (5) iii-ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 12 p. 348

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (6) c. 300 BC  IG II² 1956, 165 (LGPN I (3)) (?f. Σόφων)

    Meliboia: (7) c. 365-340 BC  IG II² 9331 (LGPN III.B (1))

Μίκιον

Athens*: (1) ii BC  IG II² 12134

Μικίων

Athens: (1) c. 525-475 BC  Furtwängler, Beschreib. Vasensamml. Münch. F 2030 = CAVI 2276 (PA 10172) (-ν); (2) f. v BC   IG I³ 1152, 2 (PA 10174) (-ν); (3) ~ IG I³ 1401 (cf. PA 10173); (4) 475-450 BC  Ag. XXI F 72; (5) c. 425-400 BC  CAVI 756; 3470; 4625 (ARV² p. 1601) (kalos); (6) c. 420-410 BC  CAVI 1405; 1871; cf. ARV² p. 1341 (Μικίω[ν]: potter); (7) c. 389 BC  Is. v 22-4 (PA 10175); (8) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 224 nos. 373-9; (9) c. 142/1 BC  ID 1899, 4; Hesp. 57 (1988) p. 246 (date) (PA 10092) (archon epon.); (10) ii/i BC  IEleusis 252, 1; (11) ?i BC  IG II² 4144, 4 (s. Πυθογένης: sculptor)

—Anagyrous: (12) m. iv BC  IG II² 5633, 1 (PA 10177) (s. Αἰαντόδωρος)

—Anaphlystos: (13) iv BC  SEMA 437 (f. Χρύσιλλα)

—Diomeia: (14) iii BC  IG II² 5990 (PA 10178) (f. Ἐπιγένης)

—Eleusis: (15) ?hell.-imp. IG II² 6037 (PA 10179) (f. Θρασύμαχος)

—Erchia: (16) iii BC  IG II² 6127 (PA 10180) (f. Μικαλίων); (17) 259/8 BC   IG II³ (1) 983, 66 (s. Κηφισόδωρος); (18) ~ IG II³ (1) 983, 67 (f. Παναίτιος)

—Eupyridai: (19) s. i BC  IG II² 2461, 98 (PA 10181) ([Μι]κίων: f. Ἀπολλώνιος)

—Kephisia: (20) f. iii BC  IG II³ (1) 1011, 3; IG II² 1300, 3, 22; 1705, 3, 5; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 10184) (I f. Εὐρυκλείδης I, Μικίων II); (21) c. 270-196 BC  IG II³ (1) 1011, 36; 1137, 37, 42; 1160, 11, [15]; IG II² 1705, 3; Plb. v 106; Plu., Arat. 41; Paus. ii 9. 4; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 10188) (II s. Μικίων I, f. Εὐρυκλείδης II); (22) iii/ii BC  IG II³ (1) 1319, 3; IG II² 2314, 39; 2331, 4; 2332, 8; IG II³ (4) 8, 3; 272; 273, 2; ID 1403 Bb I, 26; 1421 Ab, 25; 1432 Aa I, 30 f.; 1432 Bb II, 8; 1443 A I, 12; 1450 A, 8, 86; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (PA 10186 = 10176) (III s. Εὐρυκλείδης I, f. Εὐρυκλείδης III); (23) f. ii BC  IG II² 2314, 44, 76; Habicht, Studien pp. 179 ff. (stemma) (IV s. Εὐρυκλείδης II); (24) ii BC  IG II² 2332, 10; 2452, 58; 3477 = Ag. XVIII H333, 12; IG II² 6398; SEG LVI 235, 1; Nachtergael, Les Galates 30, 16; 30 bis, 1; Thompson, New Style Coinage 315-329; 475-493 + Chiron 21 (1991) pp. 7 f.; cf. Habicht, Studien pp. 279 ff. (stemma) (PA 10187) (V s. Εὐρυκλείδης III, f. Εὐρυκλείδης VI, Ἁβρυλλίς); (25) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 115 (f. Τίμων); (26) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 41 (PA 10185); SEG LVI 235, 2 (VI ?s. Εὐρυκλείδης VI, f. Θεμιστοδίκη)

—Kopros: (27) ?hell. SEMA 335 (s. Δημήτριος)

—Kydathenaion: (28) f. iv BC  IG II² 6589, 2, 5 (f. Νίκων, Μενεφῶν)

—Leukonoion: (29) f. iii BC  IG II² 6540 (PA 10189) (s. Κηφισόβουλος)

—Peiraieus: (30) 24/3 BC  IEleusis 300, 30 (s. Φιλοκράτης)

—Semachidai: (31) 158/7 BC  ID 2605, 12 (s. Ἀκρίσιος)

—Skambonidai: (32) c. 356-328 BC  IG II² 1622, 760; IG II³ (4) 34, 11 (PA/APF 10190)

—Sypalettos: (33) 335/4 BC  Ag. XV 43, 165 (f. Σώστρατος)

—Thria: (34) m. iv BC  IG II² 5633, 7 (PA 10182) (f. Ἀμεινίχη); (35) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 85 (PA 10183)

Athens?: (36) v-iv BC  SEG XXXII 332; (37) ?m. v BC  Graef--Langlotz II 1051; 1478 = CAVI 1673; cf. CAVI 1469; 1525; ARV² p. 1341 (painter); (38) s. v BC  Hesp. 38 (1969) p. 389 (-ν); (39) 425 BC  IG II² 12135 = IG I³ 1327 (PA 10176a) (s. Ἡρακλείδης); (40) c. 330 BC  PCG 2 p. 62 fr. 78; (41) hell. ZPE 228 (2023) p. 159 no. 58 (f. Φιλίστιον); (42) ?iii BC   CIA App. 96, 1, 20; 97, 1; (43) ~ CIA App. 88 a, 7, 10; (44) ?iii BC  CIA App. 185 (Μικί[ων]); (45) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 101; (46) 211/10 BC  IRhamnous 32, 37; (47) c. 44 BC  SEG LIV 235, 59

Athens*: (48) 409/8 BC  IG I³ 475, 260 (-ν: metic); (49) c. 409-407 BC  IG I³ 475, 71?, 246 f., 255?, 265; 476, 376? (-ν: metic); (50) 405 BC  IG I³ 1032, 223 (metic?); (51) 350/49 BC  Ag. XIX P 17, 17 (metic); (52) s. iv BC  SEG XXXV 134, 21 (CAVI 1752) (ΜΙΚΙΩ: slave)

Foreign Residents:

    Keos: (53) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 355 (LGPN I (-)) (f. Διονυσίστρατος)

    Korinthia, Korinth: (54) iv BC  IG II² 9071 (LGPN III.A (6))

    Phrygia: (55) iii BC  CIA App. 72; 73 (LGPN V.C (1)) (f. Φίλη)

    Syria, Antioch: (56) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 103 (f. Ἀπολλώνιος)

Μίκκα

Athens?: (1) vi/v BC  CAVI 2280

Μικκέας

Athens:

—Potamos: (1) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 52 (PA 10191) ([Μ]ικκέας: f. Φιλόπολις)

Μίκκιον

Athens:

—Lakiadai: (1) c. 100 BC  IG II² 1034 d, 27; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 11 (PA 10192) (d. Μιλτιάδης)

—Potamos: (2) f. ii BC  IG II² 7266 = Kerameikos III 38 c (d. Ἀπολλόδωρος, Σωσώ)

Μικκίων

Athens:

—Oe: (1) iv/iii BC  IG II² 6960 (f. Πολύστρατος)

Μίκκος

Athens: (1) v/iv BC  Suda s.v. Α 1274 (PA 10193) (f. Ἀλκαῖος)

—Aixone: (2) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 107 (PA 10194) (Μ[ί]κκος: s. Ἀρτεμίδωρος)

—Rhamnous: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 110 (PA 10195) (f. Ἡρωΐδης)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (4) c. 450-420 BC  IG I³ 1378 (LGPN IV (1)) (s. Καλλικλείδης)

Μίκκων

Athens:

—Kettos: (1) iii-ii BC  IG II² 6387 (PA 10196) (f. Ἀπολλόδοτος)

Μῖκος

Athens: (1) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 18; (2) c. 422 BC  IG I³ 1185, 27; (3) 405 BC  IG I³ 1032, 395

Athens?: (4) f. iv BC  IG II² 12136/7 (s. Λίπαρος)

Athens*: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 349 (slave); (6) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 63

Μικοτέρα

Athens?: (1) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 196

Μικότερον

Athens:

—Oa: (1) inc. IG II² 7826 (Μικότε[ρ]ον: d. Ἐπιστένης)

Μικρίας

Athens: (1) iv BC  Hesp. 39 (1970) p. 46

Μικρίων

Athens:

—Eleusis: (1) iv BC  IG II² 6999 (f. Ἐπιγένης)

Athens?: (2) iv BC  IG II³ (4) 929 (Μικρ[ί]ων: f. [--]δημος)

Μῖκρος

Athens*: (1) c. 228-225 BC  D.L. v 72-4 (slave)

Μικύθη

Athens: (1) c. 470-450 BC  IG I³ 857, 1 ([Μ]ικύθη)

Μίκυθος

Athens?: (1) 341/0 BC  Din. fr. xciv

Athens*: (2) ?iv-iii BC  Vischer, Antike Schleudergeschosse 11 (bullet)

Μικύλη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6826/7, 5

Foreign Residents:

    Argolis, Asine: (2) iv BC  IG II² 8387 a p. 883 (LGPN III.A s.v. Μικύλα (1))

Μικυλία

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11417

Μικυλίνα

Foreign Residents:

    Aigina: (1) iv BC  SEG LXI 184, 3 (LGPN III.A (-)) (Μικυλίν[α]: d. Λεωχάρης)

Μικύλιος

Athens:

—Kopros: (1) 108/7 BC  IG II³ (4) 357 B, 7 (PA 10198)

Μικυλίς

Athens:

—Ikarion: (1) ?iii/ii BC  SEG XXXVIII 387 (d. Σωσιγένης)

Μικυλίων

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 239 (Μικυλίω(ν))

—Aixone: (2) f. iv BC  IG II² 5452, 2 (f. Χαιρίων)

Athens*: (3) f. iii BC  IG II² 2430, 4 (f. [--]ράτης)

Μίκυλλος

Athens: (1) ii AD  Luc., Cat. 14 ff.; Luc., Gall. 1 ff. (fict.)

Μικύλος

Athens:

—Oinoe: (1) iv BC  SEMA 144, 2 (f. Χρυσίς)

Μίκων

Athens: (1) m. v BC   IG I³ 881; 1473; + PA 10200 ([Μί]κν - no. 881: s. Φανόμαχος: sculptor); (2) ~ IG I³ 1037, 38 (-κν); (3) 402/1 BC  Develin, AO p. 201 (PA 10199) (archon epon.); (4) c. 262 BC  IG IX (1)² (1) 17, 90

—Alopeke: (5) ii BC  Ag. XVII 59 (f. Ζωπύρα)

—Cholleidai: (6) m. iv BC  IG II² 1254, 6; [D.] lviii 5 f.; [D.] lviii 8 ff.; [D.] lviii 15; [D.] lviii 26 (PA/APF 12204) (f. Μειξιγένης); (7) s. iv BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 37 (f. Ἐπιχάρης)

—Epikephisia: (8) iv BC  IG II² 6062 (PA 10203) (s. Μελίας)

—Gargettos: (9) iv BC   IG II² 5936, 2 (PA 10201) (I f. Κτέων); (10) ~ IG II² 5936, 4 (PA 10202) (II s. Κτέων)

Athens?: (11) ?v/iv BC  Plin., HN xxxv 59; Plin., HN xxxv 147 (RE (3)) (Lat. - Micon minor: f. Τιμαρέτη: painter)

Athens*: (12) 408/7 BC  IG I³ 476, 399 (-κν)

Foreign Residents:

    Troas, Sigeion: (13) m. iv BC  IG II² 10575 a (CAT 2.349); SEMA 1423 = SEG LIV 356 (LGPN V.A (3))

Μίλακον

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12138 (d. Φίλη)

Μίλακος

Athens*: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 49

Μιλησία

Athens?: (1) imp. SEMA 1366 (n. pr.?); (2) ii AD  SEMA 2186

Μίλητος

Athens:

—Peiraieus: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 107 (Μεί-: s. Σάτυρος)

Μιλίδικος

Athens: (1) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480 ((Μ)ιλίδικος - Knauer, Χιλίδικος - Pottier, Χιλίαρχος - Hartwig: n. pr.?)

Μίλκων

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 24 (f. Ἀσκληπιόδωρος)

Μιλτιάδης

Athens: (1) 664/3 BC  Paus. iv 23. 10 (cf. PA/APF 10205) (archon epon.); (2) 659/8 BC  Paus. viii 39. 3 (cf. PA 10205) (archon epon.); (3) vi BC  PA/APF 10209 (s. Κύψελος); (4) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 10, 31 ([Μι]λ̣τι̣ά̣δης?); (5) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 629-35; 645; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 10208); (6) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (f. Διονύσιος); (7) ii-iii AD  AP vii 343; cf. BCH 132 (2008) pp. 548 f. (f. Πατέριος); (8) 211/12 AD  IG II² 2208, 172 f. (f. Εὐτυχιανός)

—Acharnai: (9) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 51

—Acharnai?: (10) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 63 (Μιλτ̣[ιάδης])

—Alopeke: (11) 195/4 BC  IG II³ (1) 1259, 3 (f. [...]ων)

—Berenikidai: (12) c. 46/5 BC  IG II² 1719, 9

—Lakiadai: (13) c. 550-489 BC  IG I³ 1031, 19; 1472; D.H. vii 3. 1 (= PA 10206); CAVI 5897 (ARV² p. 1601); Ag. XXV 592-7; AM 106 (1991) p. 152; + PA/APF 10212 (IV s. Κίμων I, f. Κίμων II, Ἐλπινίκη, Μητίοχος: archon epon. - 524/3 BC); (14) m. v BC  Schol. Aristid. iii 515 (cf. APF 8429 XII) (V s. Κίμων II, Ἰσοδίκη (Sounion?)); (15) s. v BC  PA/APF 10207 (VI s. Στησαγόρας III); (16) 324 BC  IG II² 1629, 18, 39, 60, 72, 86 f., 107, 124, 141, 160, 166, 223 f.; cf. IG II³ (1) 370 (PA/APF 10210) (VII ?s. Κίμων IV, f. Εὐθυδίκη); (17) iii BC  IG II² 6630 (cf. APF 8429 XV) (Μι(λ)τιάδης: VIII s. Ὀφέλλας (Macedon), Εὐθυδίκη (Lakiadai)); (18) s. ii BC   FD III (2) 23, 14; IG II² 2452, 14 (cf. PA 10213) (s. Ὀφέλας); (19) ~ FD III (2) 24, 27; IG II² 2452, 13 (I f. Μιλτιάδης II, Ὀφέλας); (20) s. ii BC  IG II² 1034 d, 27; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 11 (cf. PA 10213) (f. Μίκκιον); (21) 128/7 BC  FD III (2) 24, 27 (II s. Μιλτιάδης I)

—Lamptrai: (22) ii-i BC  SEMA 372 (Μιλτι̣[άδης]); (23) 183/2 BC  IG II² 2332, 33 (PA 10214)

—Marathon: (24) m. ii BC  IG II² 958, 1, 24, 36; 968, 3, 13, 24, 69 (cf. SEG XXIX 119); IG II² 3867; IG II³ (4) 113, 1; SEG LVII 303? (PA 10215) (s. Ζωΐλος); (25) 119/18 BC  ID 2598, 56; (26) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 15; IG II² 2044, 50 + Wilson E.181; IG II² 2097, 179 (I f. Ἀγαθοκλῆς, Δημήτριος, Ἀμισός?); (27) s. ii AD   IG II² 2097, 22, 229; 2123, 20 (III s. Δημήτριος, f. Μιλτιάδης IV); (28) ~ IG II² 3677 = IEleusis 485, 3 (Μ. Αὐρ. Μιλτιάδης: II s. Ἀγαθοκλῆς); (29) ii/iii AD  IG II² 2123, 20; Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 94 (IV s. Μιλτιάδης III, f. Εὐπόριστος)

—Marathon?: (30) 238-245 AD  IG II² 2239, 298 (I f. Μιλτιάδης II); (31) ~ (II s. Μιλτιάδης I)

—Melite: (32) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 89; cf. PAA 12 p. 374 (name) ([Μιλ?]τιάδης: s. Διοσκουρίδης)

—Oinoe: (33) iv BC  SEMA 479 ([Μι]λτιάδης)

—Peiraieus: (34) 232-234 AD  IG II² 2237, 10 (I f. Μιλτιάδης II); (35) ~ (II s. Μιλτιάδης I)

—Sphettos: (36) m. iii BC  IG II² 1304 b = IEleusis 184, 10 (= PA 10216); IG IX (1)² (1) 25, 69 (f. Σωσικράτης)

—tribe Aiantis: (37) 103-97 BC  IG II² 1034 d, 6; FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 5 (f. Δημώ); (38) 184/5 AD  IG II² 2128, 95 (s. Σάτυρος); (39) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 98 (Μιλτιά[δ]ης: f. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (40) iv BC  Ag. XVII 919 (s. Ὀλυμπιόδωρος)

Athens*: (41) iv BC  IG II² 10091

Foreign Residents:

    Laodikeia: (42) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 163-165 no. 10, 20, 24, 27

Μιλύας

Athens*: (1) m. iv BC  D. xxvii 19; D. xxvii 22; D. xxix 5 etc. (freed.)

Μίλων

Athens: (1) c. 515 BC  CAVI 5457 (ARV² p. 1601 = PA 10217) (-λν: kalos); (2) c. 475 BC  Ag. XII 339 = XXI F 56 = CAVI 538

—Ionidai: (3) 148-134 BC   IG II² 1939, 36 (cf. PA 10218) (I f. Μίλων II); (4) ~ IG II² 1939, 36 (PA 10218) (II s. Μίλων I)

—Paiania: (5) c. 20 BC  Ag. XV 293, 31 (s. Σέλευκος)

—Peiraieus: (6) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 27 (s. Ἰσίδωρος)

—Salamis: (7) m. iv BC  IG II² 10203

—tribe Aiantis: (8) 194/5 AD  IG II² 2191, 93 (I f. Μίλων II); (9) ~ (II s. Μίλων I)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) imp. IG II² 9775 (LGPN V.B (10)) (s. Κάσιος)

Μίμνας

Athens?: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 332-333 no. 7, 3

Μιμνίας

Athens:

—Cholargos: (1) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 17 ([Μ]ιμνία[ς]); (2) i BC  Ag. XVII 192

Μιμνοκλῆς

Athens:

—Eleusis: (1) 104/3 BC  IG II³ (4) 360 B, 2 (PA 10219) (Μι̣[μν]οκλῆς: s. Σ̣ω[--])

Μιμνοκράτης

Athens:

—Halimous: (1) iv BC  IG II² 5545 (PA 10220) (s. Μιμνόμαχος)

Μιμνόμαχος

Athens:

—Halimous: (1) iv BC  IG II² 5545 (PA 10221) (f. Μιμνοκράτης)

Μίμνων

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 22 (PA 10222) (-μνν)

Μίνακος

Athens*: (1) c. 400-375 BC  IG II² 9110

Μινακώ

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12140

Athens*: (2) m. iii BC  IG II² 12141 (d. Λίβυς)

Μιννώ

Foreign Residents:

    Macedonia (Bottiaia), Ichnai: (1) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 75 no. 10 (LGPN IV (-)) (d. Ἀδύμος)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (2) m. iv BC  IG II² 10025 (LGPN IV (2)) (d. Διόφαντος)

Μινουκιανός

Athens: (1) s. ii AD  Suda s.v. Μ 1087; cf. Klio 21 (1927) pp. 361-73; RE (1) (Λ. Μινουκιανός: I f. Μνησαῖος); (2) c. 220-230 AD  IG II² 2219, 60 ([Μι]νουκιανός); (3) ?m. iii AD  IEleusis 652, 2 (Μινου[κιανός]); (4) s. iii AD  Suda s.v. Μ 1087; IG II² 3689 = 13263, 8 f.; 3690 = 13264, 14-16; 4831, 7; IEleusis 655, 16; IG IV (1)² 431 (cf. 428-9); OGIS 720, 1 f.; 721, 3; cf. Clinton, Sacred Officials pp. 64-6; RE (2) (Μ. Ἰούν. Μινουκιανός: II s. Νικαγόρας I, f. Νικαγόρας II); (5) v-vi AD  IG II² 13337 (SEMA 2820) (Μενουκ(ι)ανός)

—Eupyridai: (6) f. iii AD  Ag. XV 399, 16; IG IV (1) 449, 2 (Κλ. Μινουκιανός: f. Κλ. Κλαυδιανός); (7) 211/12 AD  IG II² 2208, 54 (Αὐρ. Μινουκιανός: s. Φιλοκράτης I)

Athens?: (8) ii AD  IG II² 2175, 7 ([Μ]ινουκιανός: s. Μουσώνιος); (9) iii AD   Karivieri p. 119 (Μινικιανός - lamp); (10) ~ IG II² 12142, 5 (Μινούκι[ος] - IG, Μινουκι[ανός] - S.G.B.)

Μίνυλλα

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1523, 22; 1524, 196

Μίνων

Athens: (1) 400/399 BC  PA 10223; cf. Moretti, Olymp. 357 (Μίνως - Diod.)

Athens?: (2) ?s. iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 122 (f. Μελαινίς)

Μίρων

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 2325, 260 (Stephanis 1710)

Μισγόλας

Athens:

—Kollytos: (1) c. 403-340 BC  IG II² 1370 etc. = SEG XXIII 81, 5; IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 335, 339; IG II³ (4) 63, 2; Aeschin. i 41 ff.; PCG 2 p. 25 fr. 3; pp. 323 f. fr. 27, 14; 7 p. 777 fr. 32 (PA 10225) (s. Ναυκράτης)

—tribe Leontis: (2) s. v BC  IG I³ 1193, 139 (Μισ(γ)[ό]λ(α)ς?)

Μίσγων

Athens:

—Acharnai: (1) v/iv BC  IG II³ (4) 500, 1 (PA 10226) (f. Μνησίστρατος)

Μισθόδικος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 29, 9 (Μιστθό-)

Μιτραδάτης

Athens*: (1) iii BC  IG II³ (4) 1339

Μίτρις

Athens*: (1) iii BC  CIA App. 73, 4

Μιτροβάτης

Athens?: (1) f. ii BC  IG II³ (4) 1065

Μίτρων

Athens: (1) c. 500 BC  Graef--Langlotz II 636 = CAVI 1411 (-τρν)

Μναΐς

Athens*: (1) i AD  IG II² 12143

Μνασαγόρας

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 26, 11 (s. Ἀρτέμων); (2) c. 70-60 BC  RBN 121 (1975) pp. 16 f.; cf. Chiron 9 (1979) pp. 164 f.

—Cholleidai: (3) iii AD  IG II² 3983 (Αὐρ. (Φι)λότιμος ὁ καὶ Μνασαγόρας)

—Ikarion: (4) c. 180 BC  IG II² 2333, 8 (I s. Ἀδείμαντος I); (5) ii/i BC  IG II² 2452, 32; Thompson, New Style Coinage 990-1015 + Chiron 21 (1991) p. 11 (cf. PA 10227); FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 41 f. (II s. Ἀδείμαντος II, Ἀπολλωνία (Philaidai), f. Ἀδείμαντος III, Διονύσιος); (6) ?56/5 BC  Thompson, New Style Coinage 1236; cf. Chiron 21 (1991) p. 14 (cf. PA 10227) (III ?s. Διονύσιος)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (7) c. 149/8 BC  IG II² 1938, 8 ([Μ]νασαγόρας)

Μνασέας

Athens: (1) c. 146/5 BC  ID 2609, 8; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date); (2) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 25 (I f. Μνασέας II); (3) ~ (II s. Μνασέας I); (4) c. 79-72 BC  Thompson, New Style Coinage 1147-57; 1205-21 (PA 10228); (5) m. i AD  IG II² 2296, 2 ([Μνα?]σέας, [Θρα?]σέας); (6) ?146/7 AD  IG II² 2043, 8 = SEG XXVIII 196 ([Μ]νασέα[ς]); (7) 194/5 AD  IG II² 2192, 4 ([Μν?]ασέας, [Θρ?]ασέας: s. Ζω[--])

—Anagyrous: (8) 156/5 BC   ID 1417 B II, 137 (II s. Μνασέας I); (9) ~ ID 1417 B II, 138 (I f. Μνασέας II)

—Berenikidai: (10) 79/8 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1, 2 f. (cf. PA 10229) (I f. Μνασέας II); (11) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1, 1, 3 (PA 10229) (II s. Μνασέας I)

—Peiraieus: (12) 183/2 BC  IG II² 2332, 71 (PA 10230)

—Phaleron: (13) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 91

—Phyle: (14) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 117 (PA 10233)

—Prospalta: (15) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 112 (PA 10231) (f. Μνησαγόρας)

—Rhamnous: (16) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 119 (PA 10232) (s. Δημέας)

—tribe Ptolemais: (17) 106/5 BC  FD III (2) 28, 44

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (18) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 106 + SEG XXXVIII 116 (LGPN III.A (13)) (Μνασ[έας]: s. Πυθοκλῆς)

    Phrygia: (19) ii-i BC  IG II² 10489 (LGPN V.C (1))

Μνασήας

Athens: (1) s. i BC  IG II² 1964, 4 (f. Δίων)

Μνασίας

Athens:

—Aithalidai: (1) iii BC  IG II² 5384 (PA 10234) (f. Δαμόκριτος)

—Aixone: (2) s. iii BC  PAE 2001, pp. 7-8 no. 11 = SEG LII 128 (f. Φίλιππος)

Athens?: (3) i AD  IG II³ (4) 1391 (sculptor)

Foreign Residents:

    Phokis: (4) ii BC  IG II² 10495 (LGPN III.B (16))

Μνασιγείτων

Athens: (1) iv/iii BC  Telephanes ap. Ath. 614e (Stephanis 1714)

Μνασιγένης

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) c. 350-325 BC  SEMA 1392 (LGPN III.B (3)) (f. Σιμίας); (2) ii-i BC  IG II² 8818 (LGPN III.B (4))

Μνασικλῆς

Athens: (1) 134/3 BC  Thompson, New Style Coinage 362-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 10235) (Μνασικ(λῆς)); (2) c. 130 BC  IG II² 1331 b and add. p. 673, 5, 9 (PCG 7 p. 15); (3) 128/7 BC   FD III (2) 3, 7 (I f. Μνασικλῆς II); (4) ~ FD III (2) 3, 6 (II s. Μνασικλῆς I)

Μνασίλας

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 5020 (Paralipomena p. 338) (Μνα[σ]ίλας)

Μνασίλοχος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) 411-404 BC  IG I³ 373, 2; Arist., Ath. 33. 1; X., HG ii 3. 2; Develin, AO p. 160 (PA 10324) (archon epon. - 411 BC)

Μνάσιππος

Athens: (1) c. 430 BC  IG I³ 10, 3 (PA 11439); cf. SEG LI 27 (date) ([Μ]νά̣σιππος?, [Ὀ]νά̣σιππος); (2) 138/7 BC  FD III (2) 23, 20 (s. Διοκλῆς)

—Alopeke: (3) i BC  IG II² 5567 (f. Μνάσων)

—Halai (Araphenides): (4) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 41 (PA/APF 10346) (f. Μνησίλοχος)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (5) ii BC  IG II² 8372 (LGPN III.A (2)) (s. Ἀριστοκλῆς)

Μνασίς

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 30, 12 (d. Ἀ[ρι]σ[--]); (2) 98/7 BC  FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 12 (Μ[ν]ασίς: d. Ἄροπος)

—Peiraieus: (3) f. i AD  IG II³ (4) 1325, 3 (d. Φιλοκράτης, Φιλοστράτη (Azenia))

Athens?: (4) iv BC  SEMA 2187 (d. Μνάσων)

Μνάσων

Athens: (1) c. 128 BC  Ag. XV 248, 4 ([Μ]νάσων); (2) ii AD  Luc., Philops. 22 (s. Εὐκράτης, Δημαινέτη: fict.)

—Alopeke: (3) i BC  IG II² 5567 (s. Μνάσιππος)

—Anagyrous: (4) imp. IG II² 5626 (f. Ζηνόφιλος)

—Ankyle: (5) ii BC  IG II² 5253 (PA 10236) (f. Πρόνους)

—tribe Hippothontis: (6) 106/5 BC  FD III (2) 28, 40 (s. Διόδωρος)

Athens?: (7) iv BC  SEMA 2187 (f. Μνασίς); (8) m. iii BC  IG II² 12144 (PA 10235a) (s. Νέων); (9) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 67

Athens*: (10) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 15 (freed.)

Foreign Residents:

    Boiotia: (11) iv BC  Aeschin. ii 143 (LGPN III.B (-))

    Herakleia: (12) iii-ii BC  IG II² 8651 (f. Εὐήμερος)

    Pontos, Amisos: (13) ii-i BC  IG II² 8070 (LGPN V.A (1)) (s. Ἡγήσιππος)

Μνημοδίκη

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 94; 1524, 7 (?d. Δάων)

Μνημοσύνη

Athens*: (1) ii BC  IG II² 12145

Μνήμων

Athens: (1) vi-v BC  Graef--Langlotz II 1461 = CAVI 1656 (Μνμ[ν]); (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 19 ([Μ]νήμων)

Athens?: (3) ?vi-v BC  SEG XXXVII 202 (Μνμν); (4) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 61, 5

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (5) iii-ii BC  IG II² 7921 (LGPN V.C (1))

Μνησαγόρα

Athens: (1) c. 420-410 BC  IG II² 12147 = IG I³ 1315, 1 (PA 10236a); (2) f. iv BC   IG II² 5272 (d. Χαίριππος); (3) ~ SEMA 2190 (m. Σμύθων)

—Halai (Aixonides): (4) iv BC  SEMA 59, 7 (Ἀνησαγόρα - SEG: d. Ἱεροφῶν)

—Rhamnous: (5) s. iv BC  IG II² 7354 = IRhamnous 219 (SEMA 780) (d. Ἀντίφιλος I)

Μνησαγόρας

Athens: (1) ?iv/iii BC  IG II² 2692 = Finley, SLC p. 144 no. 94, 6 (PA 10237) (Μνησαγ[όρας])

—Halai (Araphenides): (2) f. iv BC  IG II² 1436, 6 f.; IG II³ (4) 28, 7 (cf. APF 10242) ([Μνησαγό]ρας: s. Μνησίλοχος); (3) m. iv BC  IG II² 5503 (PA/APF 10238) (f. Μνήσιππος); (4) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 46; 983, 47 (s. Νικομένης)

—Prospalta: (5) hell. SEG L 829 XXIII, 1 f. (f. Σωκράτης); (6) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 112 (PA 10240) (Μνησα[γ]όρας: s. Μνασέας)

Athens*: (7) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 83 (Μν-)

Μνησαῖος

Athens: (1) ii/iii AD  Suda s.v. Ν 373; cf. Klio 21 (1927) pp. 361-73 (s. Λ. Μινουκιανός I, Σαλνία, f. Νικαγόρας I)

Μνησαρέτη

Athens: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 1325 (and Lemnos: d. Φιλινίδης); (2) f. iv BC  IG II² 12151 (d. Σωκράτης); (3) iv BC   IG II² 12148; (4) ~ IG II² 12149

—Amphitrope: (5) s. iv BC  SEMA 99 (d. Ἅγνων)

—Angele: (6) iv-iii BC  IG II² 5233 (cf. Peek, AG 1 p. 6 no. 1) ([Μν]η̣σαρέτ[η]: d. Δίφιλος)

—Phegaia: (7) s. iv BC  SEMA 669 (cf. APF 8386) (d. Χαρικλῆς)

Athens?: (8) iv BC   SEMA 2191; (9) ~ SEMA 2192; (10) m. iv BC  IG II² 12150 + SEG XXVIII 392 ([Μ]νησαρέτη: m. Λυσιστράτη); (11) c. 350-340 BC  IG II² 12851 (d. [...]όσ[τρα]τος); (12) ~ (d. Σωκράτης); (13) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 2

Foreign Residents:

    Lemnos, Myrine: (14) c. 450-425 BC  IG I³ 1325 (LGPN II (1) = LGPN I (-)) (d. Φιλινίδης)

Μνησαρχίδης

Athens: (1) 340/39 BC  D. lviii 32; Develin, AO p. 338 (date); (2) 335/4 BC  IOrop 520, 9, 17 (PA 10243)

—Eleusis: (3) m. iv BC  IG II² 6046, 2 f. (s. Μενέφρων, f. Οἴναρον)

—Halai (Araphenides): (4) m. iv BC  IG II² 1609, 79 f.; 1612, 364; 5501, 1, 7 (PA/APF 10242 = 10245) (s. Μνήσαρχος); (5) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 43 (PA 10244) (f. Μνήσαρχος)

—Kephisia: (6) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 1; IG II² 703, 9? ([Μνησ?]αρχίδης)

—Lakiadai: (7) 361/0 BC  IG II³ (4) 484, 2 (s. Μνησικλῆς)

—Oinoe: (8) m. iv BC  IG II² 1594, 51

—Otryne: (9) 335/4 BC  Ag. XV 43, 38 (f. Ἀρχέστρατος)

—Phlya: (10) f. v BC  PA 10246; RE (2) (I f. Εὐριπίδης I); (11) s. v BC  PA 10247; RE (3) (II s. Εὐριπίδης I, Χοιρίνη (Phlya))

—tribe Oineis: (12) 464 BC  IG I³ 1144, 63 (PA 10241) ([Μν]σαρχίδς)

Μνήσαρχος

Athens: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 375 (PA 10248) (Μν-); (2) f. iv BC  IG II² 2344, 4, 11 (PA 10249a) (s. Μνησικλείδης I, f. Μνησικλείδης II); (3) 356/5 BC  IG II² 127, 6 (PA 10249) (Μνήσαρχ[ος]); (4) c. 300 BC  Ag. XVI 130, 2, 7; cf. HThR 37 (1944) p. 82; (5) ii BC  RE (5); PA 10250 (s. Ὀνήσιμος); (6) 119/18 BC  Thompson, New Style Coinage 569-77; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Μνήσαρ(χος)?, Μνησαρ(χίδης)?)

—Acharnai: (7) c. 440-420 BC  SEG LXI 70 (Μν-: f. [--]ος)

—Alopeke: (8) iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 1 p. 23 (f. Ἁβροκόμας)

—Anaphlystos: (9) m. iv BC  IG II² 5667 (PA 10254); cf. SEG LIX 280 (deme); Grammateion 10 (2021) pp. 87-92 (f. Θεόδωρος)

—Halai (Araphenides): (10) f. iv BC  IG II² 5501, 2; 5504 (PA/APF 10251) (f. Μνησαρχίδης, Μνήσιππος); (11) m. iv BC  IG II² 5502 (PA/APF 10252) ([Μνή]σαρχος: s. Μνήσιππος); (12) 273/2 BC  SEG XLIV 82, 3 (f. Πυθίππη); (13) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 43 (= PA 10253); IG II³ (1) 983, 51 (s. Μνησαρχίδης)

—Kephisia: (14) hell. IG II² 6429 (s. Δαλικέτης)

—Lamptrai: (15) 261/0 BC  IG II³ (1) 981, 4 ([Μ]νήσα[ρχος]?: f. [Μν]ησι[--])

—Oa: (16) c. 380 BC  IG II² 1929, 15 (PA/APF 10256) (f. Ἀρίδηλος)

—Oinoe: (17) m. iv BC  SEMA 887 (IRhamnous 326) (f. Ἀρχεστράτη)

—Probalinthos: (18) c. 330-300 BC  IG II³ (4) 83, 41; IG II² 640, 3 f. (PA 10255) (s. Τιμόστρατος); (19) ii BC  SEMA 585 (s. Ἐπαμείνων); (20) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, [15], 50; cf. SEG XLIV 51 (date) ([Μνήσ]αρχος: s. Ἐπαμείνων)

Athens?: (21) ?iii BC  CIA App. 143, 5 ([Μν]ήσαρχ[ος])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (22) hell. SEMA 1328 (LGPN V.B (1)) (f. Σαμβάτιον)

Μνησείδης

Athens: (1) c. 230 BC  IRhamnous 20, 3 (archon epon.); (2) c. 205-200 BC  IG II² 1309 = IRhamnous 50, 1; 52, 1

Μνησιάδης

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 2040 (cf. ABV p. 314); DAA 178; IG I³ 620 (PA 10257) (Μνσιάδς: potter); (2) iv BC  IG II² 12625/6 (PA 10257a)

—Kerameis: (3) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 60, 62 (PA 10258) (Μ[ν]ησιάδη̣[ς]: f. Ὀλυμπίων, Κλεόνοστος?)

—Kothokidai: (4) 375/4 BC  IG II² 1622, 489 (PA 10259)

—Xypete: (5) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 22 (PA 10260) (f. Ξενοφῶν)

Athens?: (6) c. 430 BC  Arte Antica e Moderna 5 (1962) p. 258 (vase) (Μνησιά[δη]ς); (7) ?iii BC  CIA App. 80, 7

Athens*: (8) s. iv BC  IG II² 2405, 13 (Μνησιάδ[η]ς)

Μνησίας

Athens: (1) c. 422 BC  IG I³ 1185, 9 (PA 10261) (Μν-)

—Acharnai: (2) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 57

—Agryle: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 281, 388 (PA 10262); (4) s. iv BC  IG II² 5285 (f. Εὔβιος)

—Eitea (Antiochid)?: (5) f. iii BC  IG II³ (1) 904, 10 f. (Μνησί[ας]: f. Μνησίεργος)

—Kephale: (6) 304/3 BC  Ag. XV 61, 95 (s. Ἀντιχάρης)

—Kephisia: (7) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 118 (PA 10263) (f. Ἀσκληπιάδης)

—Paionidai: (8) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 52, 57 f.; cf. 6, 2; Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (Μνη[σ]ία̣ς)

—Sypalettos: (9) iii BC  SEMA 630 (f. Δίων)

Athens?: (10) ?iv BC  SEMA 2193 (?s. Μνησίδης); (11) m. iv BC  IG II² 13072 (f. Χρυσανθίς)

Μνησίβιος

Athens: (1) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 11 (s. Κηφισοφῶν)

—tribe Aiantis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 104 (Μν-)

Μνησίβουλος

Athens: (1) iv BC  D., Ep. iii 24; 26 (PA 10268); (2) 368/7 BC  IG II² 104, 7 f. (PA 10264) (-βολος); (3) m. iv BC  [D.] xlvii 53; cf. Din. fr. xcvii (PA/APF 10265); (4) s. iv BC  SEMA 474; (5) c. 266 BC  IG XII (9) 1187, 12; cf. Robert, Ét. num. gr. pp. 179 ff. (PA 10266) (f. Φίλιτος)

—Halai: (6) 315/14 BC  Finley, SLC p. 124 no. 14, 11 f.

—Paiania: (7) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 15 (PA 10267) (Μησίβολος: s. Ἀριστοτέλης)

—Philaidai: (8) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 97 (s. Μνησ[--])

—Sphettos: (9) 365/4 BC  IG II³ (4) 480 I, 1; II, 1 (PA/APF 10269) (f. Αἴσιος, ?f. Ἄφοβος)

—Sphettos?: (10) f. iv BC  IG II³ (4) 1672 ([Μνησ]ίβουλος? - S.G.B.: ?s. Ἄφοβος)

—tribe Hippothontis: (11) c. 411 BC  IG I³ 1186, 68 (Μνσίβλος)

Μνησιγείτων

Athens: (1) c. 300 BC  Ag. XVI 130, 1; cf. HThR 37 (1944) p. 82

Μνησιγένης

Athens: (1) f. iv BC   IG II² 2344, 13 (cf. PA 10269a) (I f. Μνησιγένης II); (2) ~ IG II² 2344, 13 (PA 10269a) (II s. Μνησιγένης I)

—Erchia: (3) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 399 (s. Μνησικλείδης)

—Hermos: (4) iii-ii BC  Ag. Inv. I 7082 (unp.); cf. PAA 12 p. 398 (s. Ἀμφίλοχος); (5) 164/3 BC  Ag. XV 220, 39 (Μ[νη]σ[ιγένης]: I f. Μνησιγένης II); (6) ~ (Μνησιγέν[η]ς̣: II s. Μνησιγένης I)

—Kydathenaion: (7) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 46 (Μνησιγέ̣[νης]: f. Μνησίθεος)

—Kytheros: (8) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 34 (PA 10303) (Μνη̣σιγ̣έ̣[νη]ς: s. Καλλιτέλης)

—Lamptrai: (9) 281/0 BC  Ag. XV 72, 70 ([Μν?]ησιγένης: s. Διο[--])

—tribe Erechtheis: (10) 459 BC   IG I³ 1147, 58 (PA 10270) (Μνσιγένς); (11) ~ IG I³ 1147, 83 (PA 10271) ([Μν]σιγένς)

Μνησιδάμας

Athens:

—Myrrhinous: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 356, 360, 362 f. ([Μν]ησιδάμας: s. Ἀριστοδάμας)

Μνησίδημος

Athens: (1) 298/7 BC  IG II² 1270, 1; SEG XLV 134, 1; D.H., Din. 9 (PA 10272) (archon epon.); (2) c. 281 BC  Polyaen. v 17. 1

—Kephisia: (3) iv BC  IG II² 6430 (PA 10273) (f. Μνησιστράτη)

—Lamptrai: (4) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 62 f.; 1516, 38; 1518, 80; PrAthAk 1949, p. 84, 6; SEG XIX 174, 11 (PA 10274) (s. Μνησίστρατος); (5) 267/6 BC  IRhamnous 404, 5 f.

Athens?: (6) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 21 ([Μ]νησίδημος)

Μνησίδης

Athens: (1) vi/v BC  IRhamnous 371 + SEG LIV 86 ter (Μνσα[ρχί]δς - ed., Μνσίδσ? - SEG, Μνσ(ί)άδς?); (2) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 136 no. 96

Athens?: (3) ?iv BC  SEMA 2193 (Μνησίδ̣[ης]?: ?f. Μνησίας)

Μνησιεργίδης

Athens:

—Kephale: (1) 305/4 BC  Ag. XV 58, 59 (Μν̣[η]σ̣ιεργίδης: f. Δημοκράτης)

Μνησίεργος

Athens:

—Athmonon: (1) 398/7 BC  IG II² 1388, 7; 1391, 10; 1392, 8 (PA 10275)

—Eitea (Antiochid): (2) s. iv BC  IG II² 6012 ([Μνησ]ίεργος - S.G.B.); (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 327 ([Μνη]σίεργος); (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 340; (5) 281/0 BC  Ag. XV 72, 260 (s. Βόων)

—Eitea (Antiochid)?: (6) f. iii BC  IG II³ (1) 904, 10 (s. Μνησίας); (7) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1059, 4 (Μνησίε[ργος])

Athens?: (8) iv BC  CIA App. p. 7 b, 1

Μνησιθέα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12152

Athens*: (2) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 104 (freed.)

Μνησιθείδης

Athens: (1) 457/6 BC  Develin, AO p. 75 (PA 10276) (archon epon.); (2) s. v BC   X., HG ii 3. 2; Lys. xii 12 (PA 10277); (3) ~ IG I³ 1039, 5 ([Μν]ησιθεί(δη)ς); (4) f. iv BC  IG II² 2344, 21 (PA 10277a) (s. Ἐπιχάρης)

—Athmonon: (5) hell. SEG L 829 IV, 1 (f. Ἀγάθυλλα)

—Phyle: (6) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 348 (PA/APF 10280) (f. Σπίνθαρος)

—Prasiai: (7) s. iii BC  IG II³ (4) 1691, 6 (PA 10279) ([Μνη]σ̣ιθείδης: s. Μνησίστρατος)

Athens?: (8) ?iii BC  CIA App. 52 (Μνη[σι]θείδης)

Μνησίθεος

Athens: (1) 433 BC  IG I³ 52 A, 1; 52 B, 1 (PA 10281) (Μν-); (2) f. iv BC   IG II³ (4) 712, 12 (cf. PA 10282) ((Μν)ησίθεος: I f. Μνησίθεος II); (3) ~ Is. fr. xxxii (PA 10283); (4) f. iv BC   IG II² 2344, 6, 22 (PA 10285a) (s. Μνησίφιλος I, f. Μνησίφιλος II); (5) ~ IG II³ (4) 712, 1, 11; PCG 2 p. 144 fr. 219; Paus. i 37. 4; Plin., HN i 23 ff.; Plin., HN xxi 12; Gal. passim; Ath. passim (PA 10282 = RE (3)) (II s. Μνησίθεος I: doctor); (6) ?iv BC  AIUK 2 (2018) no. 4 (SEG L 204) ([Μν]ησίθεος: s. Μνησ[--]); (7) m. iv BC  Aeschin. i 158; (8) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 403 f.; (9) a. 307/6 BC  IG II² 1491, 40 (cf. APF p. 393) (Μνησίθ[εος]?, Μνησιθ[είδης]?); (10) iii BC   IG II² 3214 (PA 10284); (11) ~ Luc., JTr. 15 (fict.); (12) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 224 nos. 380-4; p. 224 no. 385?; (13) 164/3 BC   SEG XXIV 194, 3; (14) ~ SEG XXIV 194, 4; (15) 155/4 BC  IG II² 979 = Osborne, Naturalization D 101, 1; IG II² 2323, 232; Ag. XV 225, 1, 42; Ag. XVI 297, 1; Rhamnous Inv. 514 (unp.) (cf. IRhamnous 173 comm. (PA 10285)) (archon epon.); (16) 138/7 BC  FD III (2) 23, 7 (f. Ἀπολλωνίδης); (17) 106/5 BC  FD III (2) 28, 15

—Agryle: (18) f. iv BC  IG II³ (4) 54, 29; SEG XLIX 318, 5 (s. Πρωτέας)

—Alopeke: (19) s. iv BC  SEG XXIII 96, 5

—Aphidna: (20) i AD  IG II² 5754 (Μνησίθ[εος]: f. Καλι[--])

—Araphen: (21) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 32 (PA 10288) (s. Νικόστρατος); (22) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 65 (-θει-: f. Καλλίμαχος)

—Araphen?: (23) 418/17 BC  IG I³ 287, 4 (Μν-)

—Erchia: (24) 154/5 AD  IG II² 2067, 38 (s. Δημήτριος); (25) 201/2 AD   IG II² 2193, 42, 50-2 (I s. Δημήτριος I, f. Μνησίθεος II, Δημήτριος II, Εὔοδος); (26) ~ IG II² 2193, 50 (II s. Μνησίθεος I)

—Euonymon: (27) c. 340 BC   SEG LVI 260 a (f. Ἐλπίνης); (28) ~ SEG LVI 260 b (Μνησίθε[ος]: f. Μνησίφιλος); (29) c. 340 BC  SEG LVI 260 c (s. Ἐλπίνης)

—Gargettos: (30) 304/3 BC  Ag. XV 61, 54 ([Μνησ]ίθεος: s. Μνησικλῆς)

—Koile: (31) s. iv BC   IG II² 2393, 3 (cf. PA 10289) (Μνησ[ί]θ[εος]: I f. Μνησίθεος II); (32) ~ IG II² 2393, 3 (PA 10289) ([Μ]νησίθεος: II s. Μνησίθεος I)

—Kopros: (33) iv-iii BC  IG II² 6540 (cf. PA 10290) (f. Φιλωτέρα); (34) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 6 (-θει-); (35) f. iii BC  IG II³ (1) 917, 27 f., 130 (cf. PA 10290) (I f. Μνησίθεος II); (36) 266/5 BC  IG II³ (1) 917, 27, 129 (PA 10290) (II s. Μνησίθεος I); (37) 225/4 BC  IG II² 1706, 39 (PA 10291) ([Μ]νησίθεος)

—Kydantidai: (38) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 84 (Μνησ(ί)θεος)

—Kydathenaion: (39) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 46 (s. Μνησιγένης); (40) f. iii BC  IG II³ (1) 920, 24; IG II² 3854, 1; Habicht, Studien pp. 189 ff. (stemma) (PA 10294) (I s. Ἐχέδημος I, f. Ἐχέδημος II); (41) m. iii BC  IG II² 2331, 3; Habicht, Studien pp. 189 ff. (stemma) (PA 10292) (II s. Ἐχέδημος II, f. Ἐχέδημος III); (42) f. ii BC  IG II² 2314, 69, 74; 2332, 6; 2333, 6; 2452, 6; 3865; Habicht, Studien pp. 189 ff. (stemma) (PA 10295) (III s. Ἐχέδημος III, Ἀριστίππη, f. Μνησίθεος IV); (43) s. ii BC  IG II² 2452, 6; Habicht, Studien pp. 189 ff. (stemma) (PA 10296) (IV s. Μνησίθεος III); (44) m. i BC  IG II² 3000; 3900; Habicht, Studien pp. 189 ff. (stemma) (PA 10293) (V ?s. Ἐχέδημος V, f. Ἐχέδημος VI)

—Lakiadai: (45) f. iv BC  IG II³ (4) 49, 7 (Μνησί[θ]εος: f. [--]λος)

—Lakiadai?: (46) m. iv BC  IG XII (6) 262, 196 (Μ̣[ν]ησίθ[ε]ος)

—Lamptrai: (47) f. iii BC  IG II² 592 + SEG XXXII 104, 4 f.; IOrop 26, 8; Moretti, ISE 53, 4; IRhamnous 404, 35 (s. Ἀριστείδης I, f. Ἀριστείδης II, Μνησίδημος)

—Melite: (48) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 5 (PA 10287)

—Myrrhinous: (49) m. iv BC  IG II² 1623, 24; Aeschin. i 98 (PA/APF 10297) (s. Ταχύβουλος)

—Oion (Kerameikon): (50) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 16 (s. Σατυρίων)

—P--: (51) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 8

—Po--: (52) 322 BC  IG II² 1632, 276, 280 (PA/APF 10298) (Μν[ησί]θεο[ς])

—Ptelea: (53) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 90 (f. [--]ης)

—Sphettos: (54) m. iv BC  Ag. XIX P 21, 6; XIX P 27, 20 f. (cf. PA 10299) (f. Εὐθύδικος); (55) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 91 (cf. PA 10299)

—Sypalettos: (56) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 94 (f. Δίων)

—tribe Aigeis: (57) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 71 (f. Εὐφορίων)

—tribe Akamantis: (58) m. iv BC  IG XII (6) 262, 162 (Μνησίθ̣[ε]ος)

—tribe Oineis: (59) 157-148 BC   IG II² 957, 29; 958, 53 (PA 10286) (II s. Μνησίθεος I); (60) ~ IG II² 957, 30; 958, 53 (cf. PA 10286) (I f. Μνησίθεος II)

—tribe Ptolemais: (61) 128/7 BC   FD III (2) 3, 10 ([Μ]νησίθεος: s. Ἁγνίας: tribe - S.G.B.); (62) ~ FD III (2) 27, 36

Athens?: (63) ?iv BC  SEMA 2194 (Μνησίθ[εος]?, Μνησιθ[είδης]?: s. Φιλοκράτης); (64) s. iv BC   IG II² 2419, 10; IGUR 224 (Stephanis 1723); (65) ~ SEG XVIII 60, 5; (66) 323 BC  Hyp., Dem. 9 (Stephanis 1725) (Μ̣[νησ]ίθεος); (67) hell. IG II² 12532 (f. Πρόσοδον); (68) ~ Ag. XVIII V718 (Μνησίθ[εος]?); (69) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 151

Foreign Residents:

    Boiotia: (70) iii BC  IG II² 8416 (LGPN III.B s.v. Μνασίθεος (1)) (f. Καλλίς)

    Boiotia, Thebes: (71) s. iv BC  SEMA 1135 (LGPN III.B (2)) (f. Ἀμφινόη)

    Caria, Herakleia: (72) 298/7 BC  IG II² 1271, 15 (f. Μῆνις)

    Caria, Miletos: (73) 87/8 AD  IG II² 1996, 122 (LGPN V.B (10)) (f. [--]ς); (74) ii-iii AD  IG II² 9776/7 (LGPN V.B (11)) (s. Εὔπορος)

Μνησικήδης

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 29 (PA 10319) (Μνσικδς)

Μνησίκλεια

Athens: (1) iv BC   IG II² 12803 a (cf. APF 11111) (-κλεα); (2) ~ SEMA 2196 ([Μ]ν̣η̣σίκ̣(λ)εια)

—Aixone: (3) f. iv BC  IG II² 5439 (d. Θαλῖνος)

—Euonymon: (4) ii BC  IG II² 11561/2

Athens?: (5) ?iii BC  CIA App. 174 ([Μ]νησίκλεια)

Μνησικλείδης

Athens: (1) s. vi BC  CAVI 735 (ABV p. 347) (Μνησ[ικλε]ίδς); (2) 464 BC  IG I³ 1144, 13 (PA 10300) (Μνσικλείδς); (3) f. iv BC   IG II² 2344, 4, 7 (PA 10300b) (I f. Μνήσαρχος, Ἐπιχάρης); (4) ~ IG II² 2344, 11 (PA 10300c) (II s. Μνήσαρχος); (5) f. iv BC  IG II² 2344, 19 (PA 10300d) (III s. Ἐπιχάρης)

—Erchia: (6) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 411 (f. Μνησιγένης)

—Ikarion: (7) c. 370 BC  Ag. XV 492, 72 (s. Γοργιάδης); (8) c. 360-350 BC  IG II² 6309 + AM 67 (1942) p. 168 no. 348, 5 (f. Διοκλείδης); (9) 340/39 BC  IG II³ (4) 36, 3 (PA 10302) (f. Γοργιάδης); (10) c. 225 BC  IG II² 1322 = IRhamnous 167, 14, 35

—Konthyle: (11) f. iii BC  IG II² 1704, 5 ([Μνησ]ικλείδης - Wilhelm)

—tribe Aiantis: (12) s. iv BC  IG II² 1250, 18 (PA 10301)

Athens?: (13) v/iv BC  IG II² 12153 (PA 10300a)

Μνησικλῆς

Athens: (1) s. v BC  FGrH 328 F 36; Plu., Per. 13. 7 (PA 10304) (architect); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 134 (PA 10305) (Μν[σι]κλς); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 59 (PA 10306) (Μνσικλς); (4) f. iv BC   SEMA 2195 (-κλέης); (5) ~ Kroll, Ath. Allot. Plates 8 (Μνησικλ̣[ῆς?], Μνησικλ̣[είδης?]); (6) iv BC  IG II² 12625/6 (PA 10309b) (-κλέης); (7) m. iv BC  D. xxxix 2; D. xxxix 13; D. xl 9 (PA 10307); (8) s. iv BC  Din. fr. lxiii (PA 10308); (9) c. 340-320 BC  IG II³ (1) 419, 2 (cf. PA 10309) (s. Λ[--]); (10) 322 BC  IG II² 1632, 294 (PA/APF 10309); (11) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 29 (PA 10310) (s. Μνησ[--])

—Amphitrope: (12) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 132 (PA 10312) (s. Ἀρίστων)

—Anagyrous: (13) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 58 (s. Μενέστρατος)

—Anaphlystos: (14) 115/14 BC  ID 1839, 7 (s. Σώδας)

—Gargettos: (15) 304/3 BC  Ag. XV 61, 54 (f. Μνησίθεος); (16) 107/6 BC   IG II² 1011 I, 98 (cf. PA 10313) (I f. Μνησικλῆς II); (17) ~ IG II² 1011 I, 98 (PA 10313) (II s. Μνησικλῆς I)

—Kollytos: (18) m. iv BC  IG II² 1622, 420; D. xxxvii 4 ff. (PA 10314)

—Kothokidai: (19) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 69

—Lakiadai: (20) 361/0 BC  IG II³ (4) 484, 2 (f. Μνησαρχίδης)

—Lamptrai: (21) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 66 (PA 10315) (f. Ἐρατοκλῆς)

—Oinoe: (22) m. iv BC  IG II³ (4) 1004 (PA 10316) (s. Ἐπικράτης)

—Phaleron: (23) c. 330 BC  IG II² 1927, 113 (PA 10318) (f. Ναυκλῆς)

—Pithos: (24) m. iv BC  IG II² 2385, 101 (PA/APF 10317) (s. Κίρων)

—Poros: (25) c. 340 BC  Ag. XV 39, 15 ([Μ]νησικλῆς: s. Πυθοκλῆς)

—Ptelea: (26) iii-ii BC  SEMA 587

—tribe Oineis: (27) 394/3 BC  IG II² 5221, 4 (Μνησικλ[ῆς?], Μνησικλ[είδης?])

Athens?: (28) ?iii BC  CIA App. 30, 7 (Μνη(σι)κλῆς); (29) ii BC  IG II² 12154 (PA 10309a)

Foreign Residents:

    Herakleia: (30) iv BC  IG II² 8652 (f. Ὀνήσιμος)

Μνησικράτεια

Athens:

—Rhamnous: (1) s. iv BC  SEMA 864, 1 (IRhamnous 303) (d. Λυσικλείδης I)

Μνησικράτης

Athens: (1) c. 411 BC   IG I³ 1190, 21 (PA 10320) (Μνσικράτς); (2) ~ IG I³ 1190, 107 (PA 10321) (Μνσικράτς)

—Halai: (3) s. iv BC  SEG LIX 279 (Μνησικρά̣[τ]ης: f. Κορία)

—Prospalta: (4) 305/4 BC  Ag. XV 58, 55 ([Μ]νησικράτη̣ς: f. Μνησίστρατος)

—Thorikos: (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 268

—tribe Aiantis: (6) 409 BC  IG I³ 1191, 302 (Μνσικράτς)

—tribe Oineis: (7) 335/4 BC  Ag. XV 43, 144 (Μνησικρ[ά]της: s. Λυσικράτης)

Μνησικρατίδης

Athens?: (1) c. 390-380 BC  SEG LVI 286 (s. Ἀρ[--])

Μνησικρίτη

Athens: (1) iv BC  SEMA 2197 ([Μ]νησικρίτη)

Athens?: (2) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 151

Μνησίλεως

Athens:

—Salamis: (1) m. iv BC  SEMA 1407

Μνήσιλλα

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 2713; 4286; 4288; 5185 (ABV p. 677) (Μνσιλα: kale); (2) iv BC  SEMA 2198

—Euonymon: (3) f. iv BC  IG II² 6181 (PA 10322) (d. Αἰσχίνης)

Μνησίλοχος

Athens: (1) 344-342 BC  CID II 36 I, 3, 27 (PA 10323)

—Halai (Araphenides): (2) f. iv BC  IG II² 1436, 7; IG II³ (4) 28, 7 (cf. APF 10242) (f. Μνησαγόρας); (3) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 41 (PA/APF 10325) (Μ[ν]ησίλοχος: s. Μνάσιππος)

—Ikarion: (4) m. iv BC  IG II³ (4) 508 (PA 10326) (s. Μνησίφιλος)

—Konthyle: (5) 350/49 BC  IG II² 1436, 4 (PA 10327) (s. Μνησίμαχος)

—Paiania: (6) iv AD  Alciphr. iii 69 (fict.)

—Perithoidai: (7) 361/0 BC  [D.] l 41 f. (PA/APF 10328)

—Phlya: (8) f. v BC  Suda s.v. Ε 3695. 22; PCG 7 p. 683 fr. 41 (PA 10329) (I f. Χοιρίνη); (9) s. v BC  Vita Eurip. 134, 27; cf. Stephanis 1727 (PA 10330) (II s. Εὐριπίδης I, Χοιρίνη (Phlya))

—Sounion: (10) c. 350 BC  Ag. XIX P 10, 11

Athens*: (11) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 32, 37, 43, 51 (metic)

Μνησιμάχη

Athens: (1) inc. Paus. i 37. 3 (PA 10331)

—Kephale: (2) s. iv BC  IG II² 6363 (d. Καλλίμαχος)

—Krioa: (3) v BC  [D.] xliv 9 (PA/APF 10332) (d. Λύσιππος, m. Κλειτομάχη (Otryne))

Μνησίμαχος

Athens: (1) f. v BC   IG I³ 1151, 9 (PA 931) (Μν-); (2) ~ IG I³ 1146, 18 (Μν-); (3) v/iv BC  Lys. fr. xcii (PA 10334); (4) c. 380-370 BC  SEMA 2452 (f. Τεισικράτης); (5) 322 BC  IG II² 1632, 318; CIA App. 103 a + JÖAI 7 (1904) p. 122, 11 (PA/APF 10335)

—Acharnai: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 4 (cf. PA 10337) (s. Μνησίστρατος); (7) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 6 (cf. PA 10337) (f. Μνησίστρατος); (8) c. 330 BC  IG II³ (4) 713 (cf. PA 10337); (9) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 96 (cf. PA 10337)

—Anaphlystos: (10) 281/0 BC  Ag. XV 72, 245 (s. [--]λ̣ιδ̣ος (gen.))

—Athmonon: (11) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 22 (f. [--]τρ̣α̣τος)

—Athmonon?: (12) f. iv BC  SEG XXIV 197, 20 (s. Σαλαίπων)

—Besa: (13) c. 330 BC  IG II² 1927, 195 (PA 10338) (s. Ἀθηνίων)

—Euonymon: (14) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 7 (s. Τηλεκλῆς)

—Hagnous: (15) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 406 (PA 10336)

—Konthyle: (16) 350/49 BC  IG II² 1436, 4 (PA 10341) (f. Μνησίλοχος)

—Kothokidai: (17) c. 400 BC  IG II² 6478 (PA 10339) (Μνησίμ[αχος]); (18) s. iv BC  IG II² 1597, 22 (s. Μνήσοχος); (19) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 43 (PA 10340) (s. Ἀριστοκλῆς)

—Perithoidai: (20) s. iv BC  Ag. XV 43, 155; IG II² 7221, [2]? (s. Νουφράδης)

—Sphettos: (21) c. 260-240 BC  IG II³ (1) 1082, 7 (Μνησίμαχ[ος])

—tribe Akamantis: (22) m. iv BC  IG XII (6) 262, 163 (Μ̣νησίμα[χ]ος)

—tribe Antiochis: (23) m. v BC  IG I³ 1169, 16 (Μν̣σίμα[χος])

—tribe Kekropis: (24) 409 BC  IG I³ 1191, 266 (PA 10333) (Μνσίμ̣[α]χο[ς])

Athens?: (25) 425-400 BC  Ag. XXI F 92 = CAVI 427; (26) f. iv BC  SEG XXI 1093; cf. AM 73 (1958) p. 96; (27) iv BC  IG II² 12233; (28) s. iv BC  IG II² 2325, 147; PCG 7 pp. 16 ff.; (29) 332/1 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 79 (Μνησίμ[αχ]ο[ς])

Μνησιμήδη

Athens: (1) 375-350 BC  SEMA 1946; (2) c. 360 BC  SEG XLIX 271 = AIUK 4.6 (2022) no. 48

Μνησῖνος

Athens:

—Oe: (1) c. 350-320 BC  IG XII (9) 1242, 9 (= PA 10342); IG II² 7087, 6 (f. Χαρμίδης, Θεομήδη)

Μνήσιος

Athens?: (1) inc. IG II² 12155

Μνησίππη

Athens: (1) iv BC  IG II² 12156 ([Μ]νησίππη)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) m. iv BC  IG II² 9327 + SEG XXV 279 (LGPN III.B s.v. Μνασίππα (4)) (d. Ξενοκλῆς)

Μνήσιππος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 240 (Μνήσιπ(πος)); (2) iv BC  SEMA 787, 2 (IRhamnous 226) (Μ̣νήσιπ[πος]?, Μ̣νησιπ[τόλεμος]?: f. Ἀριστο[--]); (3) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 57 d (PA 10344); (4) 335/4 BC  IOrop 520, 36 (Μν[ή]σιπ̣π̣ο[ς])

—Eitea (Akamantid): (5) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 115 (PA 10343) (f. Ἀρίστων)

—Halai (Araphenides): (6) f. iv BC  IG II² 5502 (PA/APF 10345) ([Μ]νήσιππος: f. Μνήσαρχος); (7) m. iv BC   IG II² 5501, 8 (PA/APF 10349) (s. Χαριταῖος); (8) ~ IG II² 5503 (PA/APF 10347) (s. Μνησαγόρας); (9) m. iv BC  IG II² 5504 (PA/APF 10348) (s. Μνήσαρχος); (10) iv/iii BC  IG II² 5505 (PA/APF 10350) (s. Χαριταῖος)

—Paionidai?: (11) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 48 f., 50 f.; cf. 6, 2; Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date)

—Rhamnous: (12) c. 235/4 BC  IRhamnous 7, 1; 17, 2, 45 (f. Ἐλπίνικος)

Athens?: (13) iv/iii BC  Men. fr. 639

Μνησιπτολέμα

Athens:

—Phrearrhioi: (1) f. v BC  Plu., Them. 32 (PA/APF 10351) (d. Θεμιστοκλῆς I)

Μνησιπτολέμη

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 902; (2) m. iv BC  SEMA 453, 7; 2010 (m. Μείδων II, Μειδοτέλης II, Καλλιμέδων (all Myrrhinous))

—Acharnai: (3) m. iv BC  IG II² 5820 (PA/APF 10352) (d. Νικόστρατος I)

—Marathon: (4) iv BC  IG II² 6609, 11 (PA 10353) (Μνησιπτολέμ[η]: d. Θεόξενος)

—Myrrhinous: (5) s. iv BC  SEMA 453, 26 (d. Μειδοτέλης II)

Μνησιπτόλεμος

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xciii (PA 10354); (2) f. iv BC  SEMA 2014; (3) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 3 ([Μν]ησιπτόλ[εμος]?, [Μν]ησιπτολ[έμη]?)

—Acherdous: (4) s. iv BC  IG II² 5861, 1, 4 (PA 10355) ([Μνησι]πτόλεμος: f. Μνησίφιλος); (5) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 II, 3 (Μν̣η̣[σι]π̣τ̣ό̣λ̣εμος)

—L--: (6) 27 BC-14 AD  IG II² 3908, 3 (f. Κτησικλῆς)

—Plotheia: (7) c. 389 BC  Is. v 18; Is. v 33 (PA 10356)

—Rhamnous: (8) c. 450-440 BC  IG I³ 248, 15 f.

Athens?: (9) c. 430 BC  Arte Antica e Moderna 5 (1962) p. 258 (vase)

Μνησίς

Athens: (1) iv BC  IG II² 12157

—Lamptrai: (2) iv BC  IG II² 6686 (PA 10357) (d. Τιμόθεος)

Μνῆσις

Athens: (1) 343/2 BC  ID 104-27 B, 17 (Μνῆσι[ς]: s. Φιλ[--])

—Potamos: (2) c. 140 BC  IG II² 2445, 10; ID 1444 Aa, 52; 1450 A, 3 (PA 10358) (s. Κτήσων)

Μνησιστράτη

Athens: (1) v BC  IG I³ 1291 bis (SEMA 2097) (Μν̣ησ̣ιστράτ[η]); (2) v/iv BC  IG II² 12158 (PA 10358b); (3) f. iv BC  SEMA 2201; (4) ?iv BC  SEG LVI 227; (5) iv BC  SEMA 2199; (6) m. iv BC  IG II² 12163 (Μνησιστ[ράτη]); (7) b. 336/5 BC   IG II² 1514, 26; 1515, 18; 1516, 6 (d. Ξενόφιλος); (8) ~ IG II² 1514, 49 f.; 1516, 27; 1517, 156; (9) a. 334/3 BC  IG II² 1523, 23; 1524, 197 f. (d. Αἴσιμος)

—Anagyrous: (10) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 12 p. 427 (d. Θεοτιμίδης)

—Eleusis: (11) c. 360 BC  IG II² 6042 (d. Ἐπαίνετος)

—Euonymon: (12) iv BC  IG II² 6182 (PA 10359) (Μν[η]σιστράτη: d. Κτησικράτης)

—Kephisia: (13) iv BC  IG II² 6430 (PA 10360) (d. Μνησίδημος)

—Myrrhinous: (14) m. iv BC  SEMA 453, 13 (d. Καλλίας, m. Καλλιμήδης (Myrrhinous), ?m. Ἱερόπτης (Myrrhinous))

—Oinoe: (15) i BC  IG II² 6977 (d. Λακράτης)

—Phrearrhioi: (16) iv BC  IG II² 7725 (PA 10361) (d. Σωφάνης)

—Phrearrhioi?: (17) s. iv BC  IG II² 11873 (PA 10358d)

Athens?: (18) v/iv BC  IG II² 12012; (19) f. iv BC  IG II² 12162 = SEG XXVI 369 (PA 10358c) (Μν[ησ]ιστράτη); (20) iv BC   IG II² 12160 (PA 10358e); (21) ~ IG II² 12159 a (p. 896); (22) c. 365-340 BC  IG II² 12159 (PA 10358a); (23) s. iv BC  IG II² 12161; cf. SEMA 2200; (24) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 44

Μνησίστρατος

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1928, 16 (PA/APF 10364) (s. Φ[--]); (2) 376/5 BC  IG II² 1445, 3; (3) m. iv BC  Ag. XIX P 24, 37 ([Μν]ησίστρατ[ος] - S.G.B., [Αἰν]ησίστρατ[ος]? - Crosby); (4) 344/3 BC  IG II³ (4) 1157 (PA 10363) ([Μν]ησίστρατος); (5) 336/5 BC  IG II² 1516, 41; cf. Linders, Studies Artemis p. 26 (Μνησίσ[τρατος]); (6) c. 268 BC  TCam 17, 24 (sculptor)

—Acharnai: (7) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 1, 4 (PA 10368) (s. Μίσγων, f. Μνησίμαχος); (8) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 6 (PA 10369) (s. Μνησίμαχος); (9) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 69 (f. Διότιμος); (10) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 10; Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 13 (Αἰνησίστρατος - Meritt, Curbera)

—Alopeke: (11) c. 330-320 BC  IG II² 1553, 17 (PA 10367)

—Eleusis: (12) ?iv BC  SEMA 207 (f. Μείλιχος)

—Halai: (13) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 27 f. (PA 10366)

—Kytheros: (14) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 404 (PA 10372)

—Lamptrai: (15) iv BC  SEMA 373 (Μνησί̣σ[τρ]ατος: f. [--]δ̣ημος̣); (16) m. iv BC  SEG XIX 174, 11 (f. Μνησίδημος)

—Leukonoion: (17) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 27 (f. Θέωρος); (18) s. iv BC  IG II² 6736 (PA 10373) (f. Θέωρος)

—Marathon: (19) 135/6 AD  IG II² 2001, 28 ([Μν]ησίστρατος)

—Paiania: (20) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 25; 1515, 17; 1516, 4 f. (PA 10374) (f. Ἀρχεστράτη)

—Phrearrhioi: (21) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 56 (Μνησίσ̣[τρατος])

—Prasiai: (22) s. iii BC  IG II³ (4) 1691, 6 (PA 10279) (Μ̣νησί̣σ̣[τρατος]: f. Μνησιθείδης)

—Prospalta: (23) 305/4 BC  Ag. XV 58, 55 ([Μ]νησίστρατος: s. Μνησικράτης)

—Sphettos: (24) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 13 b

—Thorikos: (25) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 81 (PA 10370)

—tribe Oineis: (26) 409 BC  IG I³ 1191, 215 (PA 10362) (Μνσίστρατ[ος])

Athens?: (27) iv BC  IG II² 12164 (PA 10363a); (28) m. iv BC   IG II² 12165; (29) ~ IG II² 12166 (PA 10363b)

Foreign Residents:

    S. Italy (Bruttium), Rhegion: (30) imp. IG II² 10134 (LGPN III.A (1)) ([Μ]νησίστρατος: s. Στρατο[--])

Μνησιτέλης

Athens:

—Ph--: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 175

Μνησιφάνης

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 189 (PA/APF 10375) (f. Καλλιάδης)

—Kothokidai: (2) s. iv BC  IG II² 1597, 16, 18 (PA 10376) (f. Στράτων)

Μνησιφίλη

Athens:

—Myrrhinous: (1) c. 350 BC  SEMA 451 (d. Χαιρέστρατος, Καλλιστομάχη)

Μνησίφιλος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 132 (PA 10377) (Μν-); (2) f. iv BC   IG II² 2344, 6, 9 (PA 10377a) (I f. Μνησίθεος, Μνῆσος); (3) ~ IG II² 2344, 22 (PA 10377b) (II s. Μνησίθεος); (4) s. iv BC  IG II³ (4) 429, 3 (cf. APF p. 394) (f. [--]φιλος); (5) 147/6 BC  ID 1505, 32

—Acherdous: (6) s. iv BC  IG II² 5861 (PA 10382) ([Μνη]σίφιλος: s. Μνησιπτόλεμος)

—Aphidna: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 303

—Athmonon: (8) m. iv BC  IG II² 2385, 70 (PA 10381) (Μνησίφιλ[ος])

—Euonymon: (9) s. iv BC  SEG XXI 579, 5 ([Μνη]σίφιλος: s. Μνη[--]); (10) c. 340 BC  SEG LVI 260 b (Μνησίφ[ιλος]: s. Μνησίθεος)

—Ikarion: (11) m. iv BC  IG II³ (4) 508 (PA 10383) (f. Μνησίλοχος)

—Melite: (12) 360-350 BC  IG II² 2383, 12 (PA 10384) (s. Τιμοτέλης)

—Phaleron: (13) 334/3 BC  IG II³ (1) 333, 1; 334, 4 f.; 335 [supra] (PA 10378) (s. Μνήσων)

—Phrearrhioi: (14) f. v BC  Hdt. viii 57; Plu., Them. 2; Plu., Mor. 154c; Plu., Mor. 795c; Plu., Mor. 869d (= PA 10385); AM 106 (1991) p. 154 (Μν-)

—Trikorynthos?: (15) 303/2 BC  Ag. XV 62, 272 (s. Τιμωνίδης)

—tribe Aigeis: (16) ?447 BC  IG I³ 1162, 12 (PA 10379) (Μν-)

—tribe Erechtheis: (17) 459 BC  IG I³ 1147, 53 (PA 10380) (Μν[σ]ίφιλος)

—tribe Hippothontis: (18) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 62

Athens?: (19) inc. IG II² 12167

Μνησιφῶν

Athens:

—Lamptrai: (1) m. iv BC  IG II² 6690 (f. Νικ[--])

—Phegous: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 46; (3) 281/0 BC  Ag. XV 72, 77 (s. Αἰσχύλος)

Athens?: (4) iv BC  IG II² 12168 (Μν(η)σιφ(ῶ)ν: s. Ἱερώνυμος)

Μνησιχάρης

Athens:

—Kytheros: (1) s. iv BC  IG II² 2496, 4, 8 (PA 10386) (f. Φειδόστρατος, Χαιρέας)

Μνῆσος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 2344, 9 (PA 10386a) (s. Μνησίφιλος I)

Μνήσοχος

Athens:

—Kothokidai: (1) s. iv BC  IG II² 1597, 22 (f. Μνησίμαχος)

Μνήστωρ

Athens?: (1) imp. SEMA 2202 (Μνήστω̣[ρ])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii AD  Ag. XVII 594 = IG II² 9771 a; cf. SEG XXVIII 302 (LGPN V.B (1)) ([Μ]νήστ[ωρ] - Ag., Μ̣ηστωρ - SEG: s. Μηνόφιλος)

Μνησώ

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 16; 1515, 9

—Berenikidai: (2) ii/i BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 70; IG II² 5886 (PA 10387) (d. Ἀσκληπιάδης, Μνησώ (Thorikos))

—Kydathenaion: (3) s. iv BC  SEG LXII 115 (d. Πάμφιλος)

—Thorikos: (4) ?ii/i BC  IG II² 6232 (PA 10388) (d. Κριτόδημος, m. Μνησώ (Berenikidai))

Athens?: (5) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 85; (6) ii AD  Ag. XVII 922 ([Μ?]νησώ, [Ὀ?]νησώ: d. Διονυσόδωρος)

Μνήσων

Athens: (1) c. 530-510 BC  IG I³ 905 (PA 10389) (Μνσν: f. Πολύξενος); (2) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 10 ([Μν]ήσν: s. Ἀρίστων)

—Halai: (3) 315/14 BC  Finley, SLC p. 124 no. 14, 10

—Leukonoion: (4) v BC  IG I³ 833 (Μνσν: f. Θράσυλλος, Γνάθιος); (5) s. v BC  Is. vii 5-7 (PA/APF 10390) (I s. Ἀπολλόδωρος I); (6) 322 BC  IG II² 1632, 187, 192 (PA/APF 10393) ([Μ]νήσων: II ?s. Θράσυλλος II)

—Phaleron: (7) 334/3 BC  IG II³ (1) 333, 1; 334, 5; 335 [supra] (PA 10391) (f. Μνησίφιλος)

—Phrearrhioi: (8) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 60 (Μνησωνί̣[δης] - Traill)

—tribe Hippothontis: (9) 409 BC  IG I³ 1191, 277 (Μνσν)

Athens?: (10) ?iii BC  CIA App. 141 a, 1

Μνησωνίδης

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  D. xxxv 20 (PA 10394) (f. Ἀρχιάδης)

Μνίχων

Athens?: (1) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 81

Athens*: (2) f. v BC  IG I³ 1035, 7 (-χν: metic?)

Μόδεστος

Athens:

—Kephale: (1) 191/2 AD  IG II² 2119, 63, 173 (f. Πρόσδεκτος); (2) 232-234 AD   IG II² 2237, 17 (I f. Αὐρ. Μόδεστος II); (3) ~ IG II² 2237, 17, 101 (Αὐρ. Μόδεστος: II s. Μόδεστος I, f. Μόδεστος III); (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 101 (III s. Αὐρ. Μόδεστος II)

Μόθων

Athens:

—Athmonon: (1) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 14; XXVIII 218, 1 f. (Φ. Νούμμιος Μόθων)

—Marathon: (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 90 (Ἀντ. Μόθων)

Μοιραγένης

Athens: (1) i/ii AD  Plu., Mor. 671C (FGrH 1067 T4); (2) ii-iii AD  IG II³ (4) 1261 (Μοιραγέν[ης])

—Acharnai: (3) 145/6 AD  IG II² 2052, 80 (f. Ζήνων)

—Azenia: (4) 167/8 AD  IG II² 2089, 8 (cf. AE 1973, pp. 87 ff. no. 1)

—Cholleidai: (5) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 18 (PA 10398) (f. Ἀντιχάρης)

—Ikarion: (6) m. iv BC  IG II³ (4) 250, 3

—Koile: (7) f. ii AD  Ag. XVIII H372; SEMA 320; IG II² 6494; Ag. XVII 254 (I s. Δρομοκλῆς I, f. Δρομοκλῆς II, Πυθαγόρη); (8) s. ii AD  Ag. XV 396, 6 (II ?s. Δρομοκλῆς II)

—Kydathenaion: (9) 350/49 BC  IG II² 1524, 72 (PA 10396) ([Μ]οιραγένης); (10) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 8 (Μοιραγ[έ]νης: f. Μοίριππος)

—Pallene: (11) i BC  IG II³ (4) 1736 (f. Στρατονίκη)

—Philaidai: (12) s. iv BC  IG II² 7591 (f. Νικομάχη)

—Phyle: (13) s. i AD  IG II³ (4) 811, 5 f. (f. Καικίλιος Βούλων); (14) i/ii AD  IG II² 2020, 6; IG II³ (4) 559, 6 (Stephanis 1734) (II s. Μοιραγένης I, f. Βούλων II); (15) c. 92-94 AD  IG II³ (4) 559, 7; Ag. XV 312, 44 (I f. Βούλων I, Μοιραγένης II); (16) c. 115-136 AD  IG II² 2020, 5; 2046, 21 (III s. Βούλων I, f. Βούλων III); (17) 220/1 AD  IG II² 2223, 11, 77 (f. Ζήνων); (18) 232-234 AD   IG II² 2237, 6 (Μοι(ραγένης): I f. Ἀπολλώνιος); (19) ~ IG II² 2237, 118 (II s. Ἀπολλώνιος)

—Potamos: (20) c. 350 BC  SEMA 580

—Semachidai: (21) imp. IG XII (8) 674, 1 (Μοιρα[γ]ένης: f. Ἀπολλωνία)

—tribe Aiantis: (22) 128/7 BC  SEG XV 104, 239 ([Μο]ιραγένη[ς]); (23) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 99 (PA 10395) ([Μο]ιραγένη[ς]: I f. Μοιραγένης II); (24) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 99 (Μοιραγέ[νης]: II s. Μοιραγένης I)

Athens?: (25) s. iv BC  SEG XVIII 60, 1

Μοιριάδης

Athens: (1) c. 363 BC  D. xxvii 27 (PA 10399); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 224 nos. 386-7

Μοιρίας

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 44 ([Μ]οιρίας); (2) iv BC  IG II² 11646

Athens?: (3) c. 500-480 BC  Kretschmer p. 4 n. 5

Μοίριππος

Athens:

—Kydathenaion: (1) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 8 (s. Μοιραγένης)

Μοῖρις

Athens:

—Aphidna: (1) 304/3 BC  Ag. XV 59, 14; 61, 265 (s. Ἀρχάγαθος)

Μοίριχος

Foreign Residents:

    Ionia, Erythrai: (1) s. iv BC  IG II² 8500 + SEG XIV 194 (LGPN V.A (1)) ([Μ]οίριχος: f. Δημαρέτη)

Μοιρογένης

Athens: (1) iv BC  IG II² 11646; SEG XXXIX 289 (reading)

Μοιροκλῆς

Athens:

—Eleusis: (1) c. 375-320 BC  IG II³ (1) 414, 6; IG II² 1191 = IEleusis 95, 5; IG II² 1194 + 1274 = IEleusis 101, 21 f.; IG II² 1672 = IEleusis 177, 272; IG II³ (4) 33, 109; 232, 1; IEleusis 85, 6 f., 14 f.; 102; BCH 38 (1914) p. 451 (Moretti, ISE I 53); D. xix 293; [D.] lviii 53; [D.] lviii 56; PCG 7 p. 757 fr. 4, 3; Arist., Rh. 1411a 15; Arr., An. i 10. 4; Plu., Dem. 23. 3; Harp. s.v. Μοιροκλῆσ; cf. AE 1973, pp. 126 f.; SEG XXXI 109 A (PA 10400 = 10401) (II s. Εὐθύδημος I, f. Εὐθύδημος II, Κάλλιππος II); (2) s. iv BC  IG II² 6043 ([Μ]οιροκλῆς: I s. Κάλλιππος I)

Athens?: (3) i BC  IG II² 2469, 18 ([Μο]ιροκλ[ῆς] - IG, [Χα]ιροκλ[ῆς]?: f. Ἀλκιδάμας)

Μοιροφάνης

Athens:

—Halimous: (1) ii BC  IG II² 5535 (PA 10402) (f. Δᾶμις)

Μολλιανός

Foreign Residents:

    Pisidia, Termessos: (1) i-ii AD  IG II² 10441 (LGPN V.C (1))

Μόλος

Athens: (1) iv BC  SEG LX 251

Μολόσσιος

Athens:

—Melite: (1) c. 180 AD  Ag. XV 429, 7; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Μ]ολόσσιος)

—tribe Antiochis: (2) ?190/1 AD  Ag. XV 423, 44 = IEleusis 514 (Τίτιος Μο̣[λόσ]σ̣ιος)

Μολοττός

Athens: (1) c. 365-333 BC  CID II 32, 10; 79 A I, 25; IG IV (1)² 103, 75, 84 (PA 10404) (-σσός); (2) 348/7 BC  Plu., Phoc. 14; Paus. i 36. 4 (PA 10403)

—Aphidna: (3) c. 330 BC  IG II² 1927, 129 (PA 10406) (s. Εὔνομος)

—Hagnous: (4) hell. IG II² 5260 (PA 10405) (f. Ἀμεινιάδης)

—Iphistiadai: (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 303

—Oinoe: (6) 245/4 BC  IG II³ (1) 1017, 8 (s. Αἰσχίνης)

Athens?: (7) imp. IG II² 12170 ([Μ]ολοτ(τ)ός)

Μόλπις

Athens: (1) 520-510 BC  CAVI 4434 (ARV² p. 1601) (kalos?); (2) 404/3 BC  FGrH 324 F 11 (PA 10407)

—Pallene: (3) m. iv BC  IG II² 1596, 19 (PA 10408) (f. [--]πος)

Μολπόθεμις

Foreign Residents:

    Mysia, Prokonessos: (1) v/iv BC  IG I³ 1364 = IG II² 10114/5; cf. Robert, Monn. grecques p. 19 (LGPN V.A (1)) (s. Ἑκατοκλῆς)

Μόλπος

Athens*: (1) v-vi AD  Ag. XXI I 25

Μόλων

Athens: (1) s. v BC  Ar., Ra. 55 and Schol.; D. xix 246; Suda s.v. Μ 1053; Suda s.v. Μ 1203 (Stephanis 1738); (2) 427/6 BC  Arist., Mete. 343b 4 (PA 10409) (f. Εὐκλῆς); (3) f. iv BC  Lys. iii 16 (PA 10410); (4) iv BC  IG II² 5393 (PA 10413); (5) 362/1 BC  Develin, AO p. 266 (PA 10411); SEG LXV 111, 12 (archon epon.); (6) m. iv BC  Aeschin. i 158 (PA 10412) (?f. Κηφισόδωρος)

—Alopeke: (7) imp. IG II³ (4) 914, 1 (PA 10413a) (s. Παρμε[--], f. Ἀριστοβούλη ἡ καὶ Σόβαρον)

—Deiradiotai: (8) c. 350-323 BC  IG II² 5970, 4 (cf. PA 9309); IOrop 353 A, 4 70 (s. Λυσανίας I, f. Λυσανίας II)

Athens?: (9) s. v BC  Schol. Ar., Ra. 55; Suda s.v. Μ 1053; Suda s.v. Μ 1203; (10) f. iii BC  IG II² 2352, 9

Athens*: (11) c. 287 BC  D.L. v 55 (slave)

Μόλωτος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 8, 5

Μόνδος

Athens:

—Azenia: (1) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 10 ([Λ]εύκιος Μόνδος)

Μόνδων

Athens:

—Phlya: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 4 (Τ. Φλ. Μόνδων: s. Φιλῖνος: archon epon.)

Μονήτιος

Athens:

—Diomeia: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 56 a (s. Ἡρακλέας)

Μονίμη

Athens:

—Phyle: (1) i AD  IG II² 7761 (d. Διονύσιος)

Foreign Residents:

    Mysia, Pergamon: (2) i BC  Ag. XVII 640 (IG II² 10065 a p. 895 = LGPN V.A (2)) (d. Ἴων)

Μόνιμος

Athens?: (1) c. 168/7 BC  IG II² 2323, 203, 207, 211 (Stephanis 1740); (2) imp. IG II² 11137

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (3) 52/1 BC  SEG XXXVII 103 (LGPN V.A (23)) (s. Δημήτριος)

    Sarmatia, Maiotai: (4) iii-ii BC  SEMA 1208 (LGPN IV (7)) (slave?)

    Thrace: (5) ii BC  IG II² 8916 (LGPN IV (31))

Μονιππίδης

Athens: (1) c. 400 BC  IG II² 6, 7; 7, 4 f.? (PA 10414)

Μόνιππος

Athens:

—Acharnai?: (1) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 111 a (Μ̣όνιππο̣[ς])

Μόριμος

Athens: (1) v BC  IG I³ 420, 10

Μορμίας

Athens:

—Oinoe (Hippothontid): (1) s. iv BC  IG II² 2393, 11 (= PA 10415); IG II² 1436, 7 f.; IG II³ (4) 28, 9 (s. Εὔβουλος)

Μόρσιμος

Athens: (1) s. v BC  PA 10416; TrGF 1 p. 147 no. 29 (s. Φιλοκλῆς I, f. Ἀστυδάμας I: doctor); (2) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 7 (Μόρσ[ιμ]ος)

—Alopeke: (3) iv BC  IG II² 5349 (PA 10417) (f. Σωστράτη)

Μόρυλλος

Athens: (1) 520-510 BC  ARV² p. 8 no. 13 = ABV p. 294 no. 25 = CAVI 4712 (-ρυλος)

Μορυξίας

Athens:

—Ankyle: (1) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 30 (s. Γ̣[--])

Μορυχίδης

Athens: (1) 440/39 BC  Develin, AO p. 90 (PA 10418) (archon epon.)

—Kephale: (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 96 (s. Μελανωπίδης I)

—Pallene: (3) 425/4 BC  IG I³ 300, 6; 301, 17, 25; 302, 30 (PA 10419) (f. Λυσίστρατος)

Μόρυχος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1135 (PA 10420)

—Boutadai: (2) 398/7 BC  IG II² 1388, 12; 1392, 12 (PA 10422)

—Thria: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 409; IG II³ (4) 1561 (PA/APF 10423) ([Μ]όρυχος: s. Λαχέμοιρος)

Athens?: (4) s. v BC  PA 10421; TrGF 1 p. 148 no. 30

Μορφή

Foreign Residents:

    Thrace: (1) iii BC  IG II² 8917; cf. SEG XXVIII 289 (LGPN IV (1)) (m. Ζωπυρίων: slave)

Μόρφιον

Athens?: (1) ii-i BC  IG II² 12172 = 11976 (cf. AM 67 (1942) pp. 215 f. no. 23)

Μοσχάριον

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 39 (het./fict.)

—Paiania: (2) ii BC  IG II² 7068 (PA 10424) (d. Ἀριστόβουλος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) ii-i BC  IG II² 8728 (d. Βάκχιος)

Μοσχᾶς

Athens?: (1) m. iv BC  SEMA 2203

Athens*: (2) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 62 ([Μο]σχᾶς: s. Εἰρηναῖος: epeng.); (3) ?136/7 AD  IG II² 2059, 88 (f. Δόκιμος)

Μοσχιανός

Athens:

—Kephale: (1) 180-202 AD  IG II² 2193, 79; 2194, 21; Ag. XV 359, 23 (s. Ἀττικός, f. Χρῆστος)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 10963 and add. (p. 887)

Athens*: (3) ?iii AD  IG II² 2179, 4 (epeng.?)

Μοσχίνη

Athens: (1) iii BC  Ath. 297b (PA 10425) (m. Ἡδύλη)

—Halai: (2) 141/0 BC  ID 1444 Ba, 13; 1447, 8 (d. Δημέας I)

—Paiania: (3) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 58 (PA 10426) ([Μο]σχίνη: d. Σωκράτης)

Athens?: (4) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 11; (5) m. iv BC  SEG XXIV 263 II, 2; (6) ii BC  IG II² 12173

Athens*: (7) f. iv BC  IG II² 8390 a (p. 883)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (8) i-ii AD  IG II² 9181 (Μοσχίνηι - lap.: d. Σφαῖρος)

    Megaris, Megara: (9) f. iv BC  IG II² 9319 (LGPN III.B s.v. Μοσχίνα (2)); (10) ii BC  IG II² 9320 = Ag. XVII 543 (LGPN III.B s.v. Μοσχίνα (3)) ([Μ]οσχίνη̣)

    Pamphylia, Aspendos: (11) ?iv BC  IG II² 8390 a (p. 883); cf. CAT 0.840 with n. 1 infra (LGPN V.B (-)) (?d. Ἐργοκλῆς)

Μόσχιον

Athens: (1) hell. IG II² 6094 (PA 10427); (2) iii BC  IG II² 6183 (PA 10428)

—Halai: (3) inc. SEMA 72 (d. Φάλανθος)

—Kerameis: (4) iii BC  IG II² 6331 (PA 10430) (d. Ἡρακλείδης)

—Thorikos: (5) ii BC  Ag. XVII 145 (PA 10429) (d. Δωρόθεος)

Foreign Residents:

    Argolis, Hermione: (6) i BC  SEMA 1051 (LGPN III.A (5)) (d. Κράτων)

    Caria, Miletos: (7) i-ii AD  IG II² 9778 (LGPN V.B (2)) (d. Κλείδαμος)

Μόσχιος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC  SEMA 1241 (LGPN V.B (1)) (f. Ἀπάτη)

Μοσχίς

Athens?: (1) iii-ii BC  IG II² 12174

Μοσχίων

Athens: (1) iv BC  IG II² 12177 (s. Στρατοκλῆς); (2) s. iv BC   IG II² 2936 (PA 10432); (3) ~ Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 5; pp. 59 f. no. 205 b, 4; (4) s. iv BC  IG II³ (4) 348, 3; (5) c. 345-343 BC  Din. fr. xxxii (PA 10431); (6) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 36 ([Μο]σ̣χίων?: s. Εὐφαμίδης); (7) iv/iii BC   Men., Fab. Inc. 10 f. (s. Λάχης: fict.); (8) ~ Men., Kith. 54 f. (s. Λάχης: fict.); (9) iv/iii BC  Men., Sik. 145 f. (s. Σμικρίνης: fict.); (10) ?315-305 BC  Men., Sam. 1 f. (s. Δημέας: fict.); (11) f. iii BC  TrGF 1 p. 263 no. 97; RE (3); (12) c. 229-203 BC  SEG LXI 151, 1; (13) ii-i BC  ID 2510 bis; (14) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 441-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 10433) (Μοσχί(ων)); (15) ii/i BC  EAD XXX 370 (PA 10436) (f. Ἡλιόδωρος); (16) 111/10 BC  ID 2126, 8 (PA 10437) (-σσχί-: s. Ἀδάμας I: sculptor); (17) 107/6 BC  Thompson, New Style Coinage 754-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 10434); (18) f. i BC   IG VII 1666, 13; 3095, 2 (PA 10435) (f. Μενεκράτης); (19) ~ IEleusis 269, 4 ([Μο]σ̣χίων); (20) 98/7 BC   FD III (2) 26, 15 (s. Σύμμαχος); (21) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 (f. Δημήτριος); (22) ?77/6 BC  Thompson, New Style Coinage 1165-72 (cf. PA 10434); (23) ii AD  Luc., DMeretr. 11 (fict.); (24) iv AD  Alciphr. iii 37 (fict.)

—Acharnai: (25) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 73

—Amphitrope: (26) m. iii BC  IG II³ (1) 1048, 5 ([Μο]σχίων)

—Anakaia: (27) ii-i BC  IG II² 5648 (s. Διονύσιος)

—Ankyle: (28) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 2, 36 (PA 10444) (Μοσ̣[χίων]: f. Μόσχος)

—Aphidna: (29) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 27 (I f. Μοσχίων II); (30) ~ (II s. Μοσχίων I)

—Azenia: (31) 303/2 BC  Ag. XV 62, 265 (f. Μεγακλῆς)

—Cholleidai: (32) iv-iii BC  IG II² 7806 (PA 10452) (f. Σώστρατος)

—Erchia: (33) c. 190-180 BC  IG II³ (1) 1355, 16 ([Μο]σχίων)

—Euonymon: (34) iii BC   IG II² 6184 (cf. PA 10440) (I f. Μοσχίων II); (35) ~ IG II² 6184 (PA 10440) (II s. Μοσχίων I); (36) 255/6 AD  IG II² 2245, 68 (Μοσχίω(ν): f. Ἑρμείας)

—Eupyridai: (37) s. i BC  IG II² 2461, 95 f. (= PA 10439); IG II² 2462, 16 (s. Διόδωρος I, f. Διόδωρος II)

—Kephale: (38) iii BC  IG II² 6364 (PA 10443) (s. Μόσχος)

—Kephisia: (39) i BC  IG II² 6402 (f. Ἀπολλόδωρος)

—Kothokidai: (40) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 121 (s. Δημοκλῆς)

—Lamptrai: (41) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 12 ([Μ]οσχίων); (42) 145/4 BC  Ag. XV 238, 2; 239, 2 (PA/APF 10445) (I f. Ἐπιγένης); (43) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 98 (PA/APF 10446) ([Μ]οσχίων: II s. Ἐπιγένης)

—Lousia: (44) ?iii BC  CIA App. 11, 1 (PA 10447)

—Marathon: (45) 149/8 BC  IG II² 958, 58 f. (PA 10448) (f. Εὔθοινος, Πολύνικος); (46) i BC  IG II² 6789 (f. Ζώπυρος)

—Oa: (47) c. 333/2 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 247; IG II² 1673 = IEleusis 159, 40, 63 (PA 10453)

—Oe: (48) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 6 (Μοσχί[ων]: f. [...]ιλος)

—Paiania: (49) iii BC  IG II² 7070 (PA 10449) (s. Αὐτόβουλος); (50) iii-ii BC  Ag. XVII 257 (f. Ἄβους); (51) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 71; (52) 119/18 BC  SEG XXVIII 89, 2 (I f. Μοσχίων II); (53) ~ ([Μο]σχίων: II s. Μοσχίων I); (54) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 36 (s. Ἡρακλείδης)

—Pallene: (55) 138/9 AD   Ag. XV 333, 40 (s. Νικίας); (56) ~ Ag. XV 333, 47 (f. Γοργίας)

—Philaidai: (57) 117-85 BC  IG II² 1009 I, 88; 1714, 6 (PA 10451) (s. Μένανδρος); (58) i-ii AD  IG II³ (4) 1326; (59) ii AD  IG II³ (4) 1658

—Pithos: (60) hell.-imp. SEMA 573 (s. Μόσχος)

—Ptelea: (61) i BC  IG II² 7323 a (p. 882) (s. Δημήτριος)

—Rhamnous: (62) iv BC  SEMA 597

—Sounion: (63) iv BC  IG II² 6767, 2 f., 5 f. (PA 10450) (s. Νικόστρατος I, f. Νικόστρατος II, Θεοδοσία)

—Sypalettos: (64) ii BC  IG II² 7497 (s. Νουμήνιος)

—Th--: (65) c. 146/5 BC  ID 2609, 19; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Νικόμαχος)

—Th--?: (66) iv BC  SEMA 2206 (s. Νικόμαχος)

—Themakos: (67) f. iii BC  IG II² 6209 (= PA 10441); IG II³ (1) 907, 40 (f. Φιλίσκος)

—Thria: (68) iv BC  IG II² 6263 (PA 10442) (f. Πυθέας)

—Trikorynthos: (69) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 100; (70) c. 40 BC  ID 1818, 1; 2632, 9, 12 (f. Διονυσόδωρος)

—tribe Aiantis: (71) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 123 (PA 10438) (s. Παρμε[--])

—tribe Aigeis: (72) 240-253 AD  IG II² 2243, 86 (Ἑρέ. Μοσχίων)

—tribe Leontis: (73) 240-253 AD  IG II² 2243, 99 (Αὐρ. Μοσχίων)

Athens?: (74) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 7; (75) v/iv BC  IG II² 12175 (PA 10432a); (76) ?iv BC  SEMA 2204; (77) iv BC  PCG 4 p. 22 fr. 4, 14; (78) s. iv BC  PCG 2 p. 154 fr. 238; 7 pp. 618 ff. fr. 1, 13; (79) ?iv/iii BC  PHamb 656, 1 (fict.); (80) iv/iii BC  Men. fr. 333, 5, 10; Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 31 (fict.); (81) ?iii BC   IG II³ (4) 1722; (82) iii BC  SEG LXIV 106 Front, 6 f.; (83) ~ CIA App. 7, 1; (84) c. 250 BC  IG II³ (1) 1010, 67; (85) ii BC   Hesp. 17 (1948) p. 161; (86) ~ Ag. XVII 923 (s. Διοσκουρίδης); (87) ii-i BC  SEMA 2205 (s. Μ̣ηνο[--]); (88) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 69; (89) imp. IG II² 12176 (s. Ζωΐλος); (90) ~ IG II² 12181 (f. Ἄνν. Μόσχος); (91) s. i AD  IG II² 1998, 11; (92) inc. PCG 7 p. 27

Athens*: (93) m. iv BC  D. xlviii 14 f. (slave); (94) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 148 (freed.); (95) iii-ii BC  AJA 64 (1960) p. 82 (f. Ἑρμόφιλος); (96) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 149 (f. Δορυφόρος)

Foreign Residents:

    Caria, Halikarnassos: (97) c. 300 BC  IG II² 1956, 148 (LGPN V.B (4))

    Caria, Miletos: (98) iii BC  IG II² 9849 (LGPN V.B (21)) (f. Περιστερά); (99) i AD  IG II² 9558 = AIUK 4.6 (2022) no. 42 (LGPN V.B (29)) (f. Ἐπιγόνα); (100) 87/8 AD  IG II² 1996, 120 (LGPN V.B (30)) (f. [--]τος)

    Caria, Miletos?: (101) 87/8 AD  IG II² 1996, 180 (LGPN V.B (34)) (Μοσχί.: f. Τερψίχορος)

    Herakleia: (102) imp. SEMA 1091 (s. Ζωΐλος)

    Pontos, Sinope: (103) ii-i BC  IG II² 10340 (LGPN V.A (79)) (s. Θεόδωρος)

    Syria, Antioch: (104) ii-i BC  Ag. XVII 427 = IG II² 8242 (s. Πολυκλῆς); (105) i AD  IG II² 8317 (f. Χρύσιππος)

    Thrace, Sestos: (106) s. iv BC  IG II² 10263 (LGPN IV (40))

Μόσχος

Athens: (1) c. 470 BC  SEG XXXV 51 g = CAVI 4969 ([Μ]όσχος); (2) v/iv BC  Lys. fr. xciv (PA 10454); (3) f. iv BC  SEMA 2391 = SEG LII 222; (4) iv BC  IG II² 12178 = AIUK 9 (2020) no. 2 (PA 10456a); (5) m. iv BC  Aeschin. i 171; Aeschin. ii 166; D. xxi 104; D. xxi 107; D. xxi 122; Din. i 30; Schol. D. xxi p. 547 (PA 10455) (f. Ἀρίσταρχος); (6) s. iv BC  IG II² 1523, 28; 1524, 203; 1529, 11 (cf. APF 9142) (f. Μαλθάκη); (7) 337/6 BC  IG II² 1255, 12 (Μόσχ[ος]?: f. [--]νης); (8) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 72 (PA 10456) (f. Φίλων); (9) c. 320/19 BC  Ag. XIX P 37, 6 (Μόσ[χος]?, Μοσ[χίων]?); (10) iv/iii BC  Men., Dis Ex. 99 f. (fict.); (11) c. 250 BC  AM 85 (1970) pp. 224 f. nos. 388-93; (12) iii/ii BC  IOrop 78, 1 f., 5 (s. Ζωΐλος); (13) ii-iii AD  IG II² 10385 (GVI 480); cf. SEG XXVI 337; XXVIII 311; (14) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 27

—Acharnai: (15) ?hell. IG XII (8) 96, 1 (PA 10458) (s. Λεωνίδης)

—Anaphlystos: (16) c. 330 BC  SEG III 115, 3 (cf. APF 1227) (s. Ἀντιφάνης)

—Angele: (17) f. iv BC  IG II² 1609, 117; 1611, [415]?; 2318, [238]? (cf. APF p. 395)

—Ankyle: (18) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 2, 36 (PA 10462) (s. Μοσχίων)

—Azenia: (19) m. i BC  SEG XXVIII 92, 13 ([Μ]όσχος: f. Θεοδόσιος)

—Cho--: (20) m. iv BC  ID 104-26 A, 21 (PA 10467) (s. Ἱερωνίδης)

—Euonymon: (21) 336/5 BC  Ag. XV 42, 12

—Gargettos: (22) ?imp. AM 67 (1942) p. 95 no. 162 (s. Μείλιχος)

—Hagnous: (23) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 203 (s. Κορνηλιανός)

—Halai: (24) c. 117-138 AD  IG II² 5506 (s. Ἑρμέρως, Δωρίς (Athens))

—Halai?: (25) 165/6 AD  IG II² 2090, 13 (s. Ἑρμέρως: deme - S.G.B.)

—Halimous: (26) ii AD  IG II² 1738, 4; (27) 139/40 AD  IG II² 2044, 57 (f. [--]εῖνος)

—Hybadai: (28) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 52 (s. Κηφισόδωρος)

—Kephale: (29) iii BC  IG II² 6364 (PA 10459) (f. Μοσχίων)

—Kephisia: (30) iv BC  IG II² 6431 (PA 10460) (s. Ὑβλήσιος (Samos)); (31) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 40

—Kydathenaion: (32) c. 368-366 BC  IG II² 105, 2; 106, 2, 5; 107, 4; 1428 and add. pp. 806 ff., 6 (PA 10461) (s. Θέστιος); (33) hell. IG II² 6599 (f. Φανίας)

—Lakiadai: (34) hell. IG II² 6631 (PA 10464) (s. Πιστοκλῆς)

—Melite: (35) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 97 (PA 10465) (s. Φρουρίων)

—Oinoe: (36) s. iv BC  IG II² 6978 (s. Θεόφιλος)

—Peiraieus: (37) 114/13 BC  ID 1901, 1 (s. Μάνιος); (38) 139/40 AD  IG II² 2044, 13 (s. Ἀρχέλαος); (39) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 41 (I f. Μόσχος II); (40) ~ (II s. Μόσχος I)

—Phaleron: (41) m. i AD  IG II² 1736, 8 (cf. Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff.) ([Μό]σχος: I f. Μόσχος II); (42) ~ ([Μό]σχος: II s. Μόσχος I)

—Phegous: (43) 227/6 BC  IG II³ (1) 1138, 10 ([Μ]ό̣σχος)

—Phrearrhioi: (44) 183/2 BC  IG II² 2332, 82 (PA 10466)

—Phyle: (45) 304/3 BC  Ag. XV 61, 129 (s. Ἀψεφίων)

—Pithos: (46) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 15 (Μόσ(χος)? - S.G.B.: f. Ἐργόφιλος); (47) hell.-imp. SEMA 573 (f. Μοσχίων)

—Pithos?: (48) imp. SEMA 2208/9 (s. Ἐργόφιλος)

—Potamos: (49) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 114

—Skambonidai: (50) 139/40 AD  IG II² 2044, 69 (I f. Μόσχος II); (51) ~ (II s. Μόσχος I)

—Sphettos: (52) 109/10 AD  IG II² 2017, 18; (53) 143-169 AD  IG II² 2050, 88; Ag. XV 373, 35 (f. Διονυσόδωρος)

—Steiria: (54) imp. IG XII (8) 114, 2 (f. Κλεοφῶν); (55) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 32 (s. Θεόδωρος)

—tribe Akamantis: (56) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 139 f. (f. Παράμονος, Διονυσόδωρος)

—tribe Erechtheis: (57) 229-224 BC  IG II³ (1) 1142, 6

—tribe Hadrianis: (58) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 73 ([Μ]όσχος: I f. Μόσχος II); (59) ~ ([Μ]όσχος: II s. Μόσχος I)

Athens?: (60) f. iv BC  IG II² 12210 a; (61) iv-iii BC  IG II² 2418, 1 (Stephanis 1747); (62) m. iv BC  IG II² 12179/80 (PA 10456b); (63) s. iv BC   SEMA 2207; (64) ~ IG II² 10860; (65) i-ii AD  IG II² 12182 (I f. Μόσχος II); (66) ~ (II s. Μόσχος I); (67) imp. IG II² 12181 (Ἄνν. Μόσχος: s. Μοσχίων); (68) 100/1 AD  IG II² 2030, 39

Athens*: (69) iv BC  IG II³ (4) 645, 4; (70) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 120 (freed.); (71) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 32 ([Μόσ]χος: s. Σπόρος: epeng.); (72) 139/40 AD  IG II² 2044, 138 (f. Εὔπορος); (73) ii/iii AD  IG II² 10385, 3; (74) 191/2 AD  IG II² 2119, 117 f. (f. Ἐπίγονος, Σύμφορος)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (75) ii-iii AD  IG II² 10010 (LGPN V.A (11)) (s. Σόσσιος)

    Boiotia, Plataiai: (76) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 124 (LGPN III.B (2)) (s. Ἀπολλώνιος)

    Caria, Miletos: (77) c. 112 AD   IG II² 2024, 63 (LGPN V.B (36)) (I f. Μόσχος II); (78) ~ IG II² 2024, 63 (LGPN V.B (37)) (II s. Μόσχος I); (79) c. 112 AD  IG II² 2024, 100 (LGPN V.B (38)) (Μόσχ(ος)?: f. Ἀπολλώνιος)

    Euboia, Chalkis: (80) iv BC  SEMA 1457 (LGPN I (10)) (f. Ἀθηναΐς)

    Kappadokia: (81) s. i BC  IG II² 8957 (LGPN V.C (3))

    Phoenicia, Askalon: (82) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 292 (f. Ζήνων)

Μοσχύλος

Athens:

—Thorai: (1) ?136/7 AD  IG II² 2059, 17 (f. Ἀθηνάδης)

Μοσχώνιος?

Athens:

—Paiania: (1) 209/10 AD  Ag. XV 460, 44

Μουκιανός

Athens?: (1) imp. SEG XXX 182, 3

Μούκις

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (1) imp. IG II² 10011; cf. RPh 17 (1943) p. 200 (LGPN V.A (1))

Μουνάτιος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) 161/2 AD  IG II² 2085, 35 ((Μ)ου(ν)άτιος: I f. Μουνάτιος II); (2) ~ ((Μ)ου(ν)άτιος: II s. Μουνάτιος I)

Μοῦνδος

Athens: (1) f. i AD  IG II² 1733, 14

Μούνιχος

Athens: (1) i AD  IG II² 1991, 6 (Μούνιχ[ος]: f. [--]διος)

—Lamptrai: (2) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 31 + Wilson E.155a (deme) (f. Λύσιππος)

Athens?: (3) c. 420 BC  Kretschmer p. 120 (ARV² p. 1144 no. 6) (Μόνι-)

Athens*: (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 101 (f. Εὔκαρπος); (5) s. ii AD  IG II² 2082, 61 (s. Συμφέρων: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) f. ii AD  IG II² 2271, 21 (LGPN V.B (1)) ((Μ)ούν(ι)χος?, Πουνυχος - apogr.)

Μουντανός

Athens:

—Phlya: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 112 (I f. Μουντανός II); (2) ~ (II s. Μουντανός I)

—tribe Ptolemais?: (3) 168-170 AD  IG II² 2097, 184; Ag. XV 372, 3 (Ἰούλ. Μο-)

Μοῦσα

Athens:

—Eleusis: (1) ii AD  SEMA 209 (d. Σω[--])

—Halai: (2) ii AD  SEMA 73 (SEG L 251) (d. Διονύσιος)

Athens?: (3) ii-iii AD  IG II² 12186

Foreign Residents:

    Megaris, Aigosthena: (4) ii-i BC  Ag. XVII 395 (LGPN III.B (1)) (Μοῦσ[α]?, Μουσ[ίς]?: d. Σωσ--)

Μουσαγένης

Athens: (1) c. 135 BC  ID 2595, 53 ([Μου]σαγένης: s. Ἀπολλωνίδης); (2) 119/18 BC  ID 2598, 14; (3) 106/5 BC  Thompson, New Style Coinage 772-5; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Μουσαγ(ένης))

Μουσαῖος

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 31 (s. Εὐήγορος); (2) 116/15 BC  Thompson, New Style Coinage 616-18; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Μουσαῖ(ος)); (3) c. 100 BC  EAD XXX 274 (f. Ἀγαθοκλῆς); (4) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 3 (f. Ἡρόδοτος); (5) ?11/10 BC  FD III (2) 62, 9 (f. Ἡρόδοτος); (6) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 30 (-σαις); (7) ii/iii AD  IG II² 3644, 12; (8) c. 225-242 AD  IG II² 2232, 4; Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 40; IG II² 2234, 4 f.; 2237, 24; 2239 + AE 1950-51, p. 43 no. 21, 20 (Γελ. Μουσαῖος)

—Alopeke: (9) f. ii AD  IG II² 2020, 26; 3391, 3; 5568; Ag. XV 330, 20 (s. Ἀντίπατρος I, f. Ἀντίπατρος II)

—Anagyrous: (10) c. 169/70 AD  IG II² 2095, 3; 2097, 46 (I f. Μουσαῖος II); (11) 169/70 AD  IG II² 2097, 46 (II s. Μουσαῖος I)

—Angele: (12) 143-170 AD  IG II² 2050, 54; Ag. XV 378, 53 (s. Διονύσιος)

—Besa: (13) 154/5 AD  IG II² 2067, 98 (s. Εὐτυχίδης)

—Gargettos: (14) ii AD  IG II² 5944

—Melite: (15) c. 180 AD  Ag. XV 398, 22 (Μου[σ]αῖος: s. Ἐπιτυγχάνων)

—Myrrhinoutta: (16) 87/8 AD  IG II² 1996, 41 (-σαις: I f. Μουσαῖος II); (17) ~ (-σαις: II s. Μουσαῖος I); (18) 171/2 AD  Ag. XV 406, 45 (f. Ζώσιμος)

—Paiania: (19) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 83 (f. [--]ος)

—Peiraieus: (20) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 42 (f. Ἀθηνόδωρος)

—Peiraieus?: (21) ?imp. SEMA 3391 ([Μου]σαῖος: s. Ἀθηνόδωρος)

—Perithoidai: (22) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 41 (I f. Μουσαῖος II); (23) ~ (II s. Μουσαῖος I)

—Phaleron: (24) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 12 (f. Μέλισσος)

—Phlya: (25) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 85 (PA 10469) (f. Νικόδαμος); (26) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 30 (s. Μενεκράτης); (27) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 29 (f. Ἀπολλώνιος)

—Phyle: (28) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 27 (Stephanis 1753) (s. Βούλων); (29) s. ii AD  Ag. XV 352, 6; 371, 72 (I f. Μουσαῖος II); (30) ~ (II s. Μουσαῖος I); (31) ii/iii AD  Ag. XV 453, 5 f. ([Π]ό. Μουσαῖος: s. Ἀσκληπιάδης)

—Pithos: (32) iv/iii BC  IG II² 7232 (PA 10468) (s. Ἰσήγορος)

—Pithos?: (33) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 14 (Μουσα[ῖ]ο[ς]: f. Δωρόθεος)

—Steiria: (34) 150-190 AD  Ag. XV 384, 10 (Μουσα[ῖος])

—tribe Attalis: (35) 255/6 AD  IG II² 2245, 420 (s. Παράμονος)

—tribe Erechtheis: (36) 184/5 AD  IG II² 2128, 19 f. (f. Τύχαρος, Εὔφημος); (37) 196-201 AD  IG II² 2132, 18 (Μουσαῖ(ος): f. Εὐάγγελος); (38) 238-242 AD  IG II² 2239, 43 (Κλ. Μουσαῖος)

—tribe Hadrianis: (39) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 69 (s. Ἐπ[--]); (40) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 21 (s. Ἀγαθίας)

—tribe Oineis: (41) 203-211 AD  IG II² 2207, 19 (Μουσαῖος ὁ καὶ Ἀττικός)

—tribe Ptolemais: (42) s. ii AD  IG II² 2084, 26 (s. Ἰσίδοτος I); (43) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 41 (f. Πόθος); (44) 255/6 AD  IG II² 2245, 157 (s. Δωρᾶς)

Athens?: (45) ?iii BC  CIA App. 30, 8; (46) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 69 (Μουσ̣α̣ῖ̣ο̣ς̣)

Athens*: (47) f. iv BC  Lys. fr. xci (slave); (48) iii-ii BC   Guarducci, Ep. Gr. 3 p. 358-9 (chemist); (49) ~ SEMA 1201; (50) ii BC  IG II² 12184; (51) ii AD  IG II² 12185 (Μουσαῖ(ος)); (52) 135/6 AD  IG II² 2046, 53 + Hesp. 18 (1949) p. 44 (-σαις: I f. Μουσαῖος II); (53) ~ (-σαις: II s. Μουσαῖος I: epeng.); (54) ?136/7 AD  IG II² 2059, 116 (Μουσαῖ[ος]: f. Διονύσιος); (55) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 7 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (56) 201/2 AD  IG II² 2193, 162 (s. Εὐτυχᾶς: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (57) i-ii AD  IG II² 9779 (LGPN V.B (16)) (s. Σωκράτης); (58) c. 112 AD  IG II² 2024, 85 (LGPN V.B (18)) (f. Ἑρμίας)

    Caria, Miletos?: (59) 87/8 AD  IG II² 1996, 190 (LGPN V.B (190)) (s. Καλλίστρατος)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (60) i AD  IG II² 10433 (LGPN V.B (40)) (f. Σίνδης); (61) i-ii AD  IG II² 10429 (LGPN V.B (41)) (s. Ἀρτεμίδωρος)

    Cyrenaica, Cyrene: (62) iii BC  IG II² 2942; 9132 (LGPN I (2-3)) (s. Θαλίαρχος)

    Egypt, Alexandria: (63) imp. SEMA 969 (Μουσ[αῖ]ο[ς])

    Herakleia: (64) hell. IG II² 8729; cf. SEG XXIX 225 (I f. Μουσαῖος II); (65) ~ (II s. Μουσαῖος I)

    Ionia, Klazomenai: (66) i AD  SEMA 1165 (LGPN V.A (13)) (f. Πίθανον)

    Lycia, Phaselis: (67) c. 300 BC  IG II² 1956, 97 (LGPN V.B (62)) (mercen.)

    Pisidia, Selge: (68) f. i AD  IG II² 10247 (LGPN V.C (57)) (f. Ῥοδοκλῆς)

    Sicily, Syracuse: (69) f. iv BC  IG II² 10394 (LGPN III.A (20))

    Syria, Antioch: (70) ii BC  IG II² 8243 ([Μου?]σαῖος: s. Καλλίστρατος)

Μουσάριον

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 7 (het./fict.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i-ii AD  IG II² 9779 a (LGPN V.B (1)) (d. Χρ[--])

Μουσαρίων

Athens*: (1) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 208 (s. Μο[--]: epeng.)

Μουσάων

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 441 = CAVI 5152 (Μοσάν)

Μουσέρως

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 102 (LGPN V.B (1)) (f. Εὐγένης)

Μουσική

Athens:

—Phlya: (1) c. 200 AD  SEG LI 217, 2 (d. Ἀφροδίσιος)

Μουσικόν

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i BC  IG II² 8730

Μουσικός

Athens: (1) m. ii AD  IG II² 2070, 11 (Κλ. Μουσικός)

—Acharnai: (2) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 33, 42 (Stephanis 1754) (s. Κλέων)

—Eupyridai: (3) ?c. 100 AD  Hesp. 3 (1934) p. 58 no. 46, 10 (f. Σώστρατος); (4) 155/6 AD  IG II² 2068, 91 (Μου(σικός): f. Σώστρατος: name, deme - S.G.B.)

—Lamptrai: (5) 173/4 AD  IG II² 2103, 50 (I f. Μουσικός II); (6) ~ (II s. Μουσικός I)

—Pallene: (7) a. 220 AD  Ag. XV 467, 12 (f. [--]νος)

—Peiraieus: (8) 173/4 AD  IG II² 2103, 135 (I f. Μουσικός II); (9) ~ (II s. Μουσικός I)

—Phlya: (10) ii-iii AD  IG II³ (4) 917 (s. Μηνόδωρος)

—Sounion: (11) 203-205 AD  IG II² 2199, 55 (f. Σπένδων)

—tribe Attalis: (12) 187/8 AD  IG II² 2113, 140 (Εἰρη[ναῖο]ς ὁ καὶ Μουσικός: ?s. Εἰρηναῖος); (13) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 105 (Μ[ο]υσικός: f. Αὐρ. Ὑγῖνος)

—tribe Leontis: (14) m. ii AD  IG II² 2063, 5 (Μουσι(κός): f. Φίλητος)

Athens?: (15) imp. IG II² 12117

Athens*: (16) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 163 (s. Μηνόφιλος: epeng.); (17) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 26 (Εὔκαρπος Μουσικός: epeng.); (18) 184/5 AD  IG II² 2128, 193 (f. Ἀγαθᾶς)

Μούσιον

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (1) i BC  IG II² 10309 (LGPN III.A (1)) (Μού[σι]ον: d. Σωκράτης)

Μοῦσις

Athens: (1) c. 560 BC  AJA 31 (1927) p. 345 no. 1 = CAVI 4220 (Μσις (masc.))

Μουσίς

Athens?: (1) ii-i BC  IG II² 12187 (d. Εὔνους)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii-i BC  IG II² 9782 (LGPN V.B (1)) (Μο[υσί]ς: d. Ἀρίστων); (3) f. i AD  IG II² 9781 = AIUK 4.6 (2022) no. 39 (LGPN V.B (4)) (d. Ἀργαῖος); (4) i-ii AD  IG II² 9780 (LGPN V.B (3)) (d. Ἀθήναιος); (5) imp. IG II² 9783 (LGPN V.B (2)) (d. Φίλιππος)

Μουσοκλῆς

Athens?: (1) c. 515 BC  Immerwahr, Script 403 = CAVI 6427 (Μοσοκλ[ς])

Μουσωνίας

Athens: (1) ii AD  IG II² 5945 = AIUK 4.6 (2022) no. 14 (Μουσωνία gen.?)

Μουσώνιος

Athens: (1) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 59 (Ἑρέννιος Μουσώνιος); (2) 386/7 AD  IG II² 4842 = IG II² 13253, 5; (3) v-vi AD   IG II² 13329 (SEMA 2822); (4) ~ IG II² 13394 (SEMA 2823 = SEG XLIX 285) (-σού-)

—Cholleidai: (5) 143/4 AD  IG II² 2050, 64 (s. Ἀγακλῆς)

—Gargettos: (6) m. ii AD  IG II² 2341 = IEleusis 465, 4 (Μουσώνιος ὁ καὶ Βουτάδιος: s. Φίρμος II)

—Phlya: (7) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 3 (s. Ἰσιγένης)

—Steiria: (8) s. ii AD  IG II² 2085, 24; 2125, 4-6; 4075 + 4083 = IEleusis 633, 1 (Γ. Ἰούλ. Μουσώνιος: f. Ἰούλιος); (9) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 117 (s. Ἡρόξενος)

—Steiria?: (10) ii/iii AD  IG II² 2203, 38, 55, 63, 78; cf. Follet, Athènes p. 287 (Κασιανὸς Μουσώνιος)

—tribe Antiochis: (11) 255/6 AD  IG II² 2245, 388 (Αὐρ. Μουσώνιος)

—tribe Leontis: (12) m. ii AD  IG II² 2063, 7 (s. Κλεαν[--]); (13) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 57; Wilson E.291 (tribe) ([Μου]σώνιος)

—tribe Pandionis: (14) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 23 (Αὐρ. Μουσώνιος); (15) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 145 (f. Ἀθήναιος)

Athens?: (16) ii AD  IG II² 2175, 5-8 (Μουσώ[νι]ος: f. Δίων, Μινουκιανός, Νεκτάριος, ?f. Ἀντίπατρος)

Μουσώνις

Athens:

—Lamptrai: (1) ii AD  IG II² 6687 (s. Δημήτριος)

Μοψιάτης

Athens*: (1) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 84 (Κάλλιππος ὁ καὶ Μοψιάτης: s. Ἀτίμητος: epeng.)

Μύδιον

Athens: (1) ii BC  Ag. XVII 79 (Μύδ[ιον]: d. Πα[--])

Athens?: (2) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 147 (Μυ(δ)ίου (gen.)); (3) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, 217

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) iii BC  IG II² 9784 (LGPN V.B (1)); (5) i BC  IG II² 9785 (LGPN V.B (2)) (d. Θέων)

    Macedonia: (6) ii-i BC  IG II² 9265 (LGPN IV (1)) (d. Σώπατρος)

Μυΐδιον

Athens: (1) iii BC  IG II² 12188

Μυΐσκος

Athens:

—Hamaxanteia: (1) iii BC  IG II² 5599 (PA 10470)

—Sounion: (2) 156-133 BC  ID 2206 (= PA 10471); ID 1416 B II, 55 (s. Ἰάσων, f. Ἕλλην)

Foreign Residents:

    Boiotia: (3) c. 335 BC  IG II² 8421 (LGPN III.B (1)) (f. Σιλανίς)

Μύλλαρον

Athens:

—Trikorynthos: (1) ii BC  IG II² 7560 (PA 10472) (Μύλλαρ[ο]ν: d. Νίκιππος)

Μύλλιον

Athens: (1) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 488; (2) iv-iii BC  IG II² 12189

Athens?: (3) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 92 (Μ[ύ]λ̣λ̣ιον)

Μύλλος

Athens: (1) vi/v BC  Graef--Langlotz II 1497 = CAVI 1692 (kalos)

Athens?: (2) f. v BC  PCG 7 p. 28

Μύλωθρος

Athens*: (1) 302-299 BC  IG II² 1261, 24, 43, 48 (f. Στέφανος)

Μυμαικύλη

Athens*: (1) s. iv BC  SEMA 844 (IRhamnous 283) (or Cyprus)

Μυννάκη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12593 (Μυνν(ά)κη)

Μυννησίς

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 153; cf. Linders, Studies Artemis pp. 59 f.

Μυννίνη

Athens:

—Keiriadai: (1) c. 360-350 BC  IG II² 6309 + AM 67 (1942) p. 168 no. 348 ([Μ]υννίνη: d. Ἡρακλείδης)

—Perrhidai?: (2) imp. IG II² 6481; SEG XXVIII 252 (deme) (d. Κηφισόδοτος)

Athens?: (3) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 105

Μυννία

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1531, 9 (Μυν[νία]?, Μύν[νιον]?, Μυν[νίνη]?)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 12190; (3) c. 380-350 BC  SEMA 2211 (d. Εὐτέλης, Εὐφροσύνη)

Μύννιον

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12255 (PA 10472b); (2) m. iv BC  IG II² 12192 (PA 10472a); (3) c. 325 BC  IG II³ (4) 1281 (PA 10472c) ([Μ]ύννιον)

—Acharnai: (4) m. iv BC  IG II² 5821 + 7790 = SEG XXIX 209 (d. Θεόπομπος)

—Hagnous: (5) c. 360-350 BC  IG II² 5273 (PA 10473) (d. Χαιρέστρατος)

Athens?: (6) s. v BC  Ag. XVIII A16 (Μυννίν?); (7) m. iv BC  IG II² 12191 (Μύνν[ιον]?, Μυνν[ία]?, Μυνν[ίνη]?); (8) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 7; (9) 186/5 BC  Ag. XVI 296, 59 ([Μύ?]ννιον, [Νά?]ννιον)

Μυννίσκος

Athens:

—Pergase: (1) 266/5 BC  IG II³ (1) 917, 6 (PA 10475) (f. [--]στρατος); (2) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 86 (PA 10474)

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (3) v BC  Stephanis 1757 (LGPN I (1))

Μύννιχος

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 5876 = ABV p. 670 (PA 10476) (Μύνι-: kalos)

—Eitea: (2) c. 390-365 BC  IG II² 6004, 1 f. (PA 10477) (f. Νικόβουλος)

Μυννίων

Athens:

—Thria: (1) iii BC  SEMA 260 (s. Μηνόφιλος)

Athens?: (2) v BC  PCG 4 p. 129 fr. 14 (Μιννύων - ms., Μυννίων - Luppe)

Athens*: (3) 408/7 BC   IG I³ 476, 152 ([Μ]υνν[ίν]?: metic); (4) ~ IG I³ 476, 169 (-ν: metic); (5) 406/5 BC  IG II² 1654, 7; cf. ZPE 132 (2000) pp. 157-60 ([Μ]υννίων: metic)

Μυννώ

Athens: (1) c. 430 BC  SEG LVII 94 bis

—Leukonoion: (2) m. iv BC  IG II² 6740 (PA 10478) (d. Νικόμαχος)

Athens?: (3) c. 420 BC  IG II² 12193 (PA 10477a) ([Μ]υννώ); (4) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 136

Μύννων

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 6362 (Paralipomena p. 317) (Μύνν)

Μύρινος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 78 (s. Χρήσιμος I)

Μύρισμος

Athens:

—Acharnai: (1) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 48 (Αὐρ. Μύρισμος)

—tribe Hippothontis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 281 (Αἴλ. Μύρισμος)

Athens?: (3) ii AD  IG II² 2169, 8 (Μύρισμο(ς): s. Ἀτ[--])

Athens*: (4) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 103 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.)

Μύρμηξ

Athens: (1) vi BC  LSAG² p. 77 no. 10 c = Immerwahr, Script 34 = CAVI 6250 (Μύρμϙος (gen.)); (2) 405 BC  Ar., Ra. 1506 and Schol. (RE (7))

—Eroiadai (Hippothontid): (3) f. iv BC  SEMA 202

—Lamptrai: (4) iv BC  IG II² 6714 ([Μύρ?]μηξ)

—Sypalettos: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 187

—tribe Erechtheis?: (6) c. 411 BC  SEG LII 60, 41 (-μχς)

—tribe Hippothontis: (7) c. 411 BC  IG I³ 1163, 8 ([Μ]ύ̣ρμχς)

Athens?: (8) c. 400-375 BC  SEMA 1880 (f. Εὐφάνης); (9) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 493; (10) s. i AD  IG II² 1992, 20 (Μύρμη(ξ))

Athens*: (11) 405 BC  IG I³ 1032, 241 (slave)

Μυρμιδών

Athens: (1) 321 BC  D.S. xix 62. 4 (PA 10479); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 225 no. 394

—Pallene: (3) 150/1 AD  IG II² 2065, 123 (Μ[υρ]μιδών: f. Ζωσιμιανός)

Μυρρίνα

Athens: (1) c. 450-425 BC  SEG LXIV 70 (Μιρίνα - vase: kale)

Athens*: (2) s. v BC  Schol. Ar., Nu. 109 (het.)

Μυρρίνη

Athens: (1) vi BC  PA/APF 10485 (d. Καλλίας, m. Πεισίστρατος II, Ἀρχεδίκη); (2) c. 520-500 BC  IG I³ 1248 (PA 10480) (Μυρίν); (3) c. 510 BC  Immerwahr, Script 436 = CAVI 1748 (Μυρίν); (4) c. 500 BC  GRBS 8 (1967) pp. 251 ff. = CAVI 2809 (-ν); (5) c. 490-480 BC  IG I³ 803 ([Μυρ]ρίν?); (6) c. 420-410 BC  IG II² 12196 = IG I³ 1285 (PA 10484a); (7) v/iv BC   IG I³ 1330, 8 f., 15 (d. Καλλίμαχος); (8) ~ IG II² 12200 (PA 10484); (9) 411 BC  Ar., Lys. passim (fict.); (10) f. iv BC   SEMA 2423 (d. Σωκράτης); (11) ~ IG II² 5258 (PA 10481) (Μυρρίν[η]); (12) ?iv BC  IG II² 12661 (PA 10484c) ([Μυρ]ρίνη); (13) iv BC   IG II² 10701 (PA 10484b); (14) ~ IG II² 12202 = 12853 (cf. Peek, AG 2 p. 34 no. 128); (15) iv BC   IG II² 10748 (d. Ἀρεσίας); (16) ~ Audollent, Defix. Tab. 50, 1, 8, 11 f. (PA 10482) (m. Παρθένιος, Ἀπολλώνιος (both Peiraieus)); (17) c. 390-365 BC  IG II² 12221 = AIUK 2 (2018) no. 9; (18) m. iv BC   IG II² 5492 (PA 10486) (m. Ἡδύλη (Halai)); (19) ~ IG II² 6390 (PA 10483) (Μυρρ[ίνη]); (20) m. iv BC  SEMA 2522 (SEG XLIX 274); (21) b. 336/5 BC  IG II² 1523, 25; 1524, 199; (22) s. iv BC   IG II² 1529, 19; (23) ~ IG II² 1531, 8 ([Μ]υρρίνη); (24) iv/iii BC   Men., Georg. 22 f. (m. Γοργίας: fict.); (25) ~ Men., Her. passim (m. Γοργίας, Πλαγγών: fict.); (26) 317 BC  Men., Dysk. 709 ([Μυρ]ρίνη: m. Γοργίας: fict.); (27) iv AD  Alciphr. i 37; 39 (het./fict.)

—Diomeia: (28) iv/iii BC  SEMA 193 (d. Κομίδης)

—Gargettos: (29) ii AD  IG II² 6154; cf. SEG XLIX 237; SEG XLII 128 (Μυρίνης (gen.?): d. Φίλιππος)

—Hamaxanteia: (30) m. iv BC  IG II² 5600 (d. [--]δωρος)

—Kephisia: (31) i BC  IG II² 6432 (d. Φῶκος)

—Kerameis: (32) f. iv BC  IG II² 6335, 4 (PA 10487) (d. Θεόδωρος)

—Kothokidai: (33) iv BC  Unp. (Eleusis, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 498 (d. Θεο[--])

—Paiania: (34) m. iv BC  IG II² 7071 (PA/APF 10488) (d. Φιλοχάρης)

—Prospalta: (35) f. iv BC  IG II³ (4) 679 (PA 10489) (d. Εὐφάνης)

Athens?: (36) v/iv BC   IG II² 12201; (37) ~ IG II² 12339; (38) c. 410 BC  CAVI 7324; (39) iv BC   IG II² 11997; (40) ~ IG II² 12198; (41) iv BC  IG II² 12848; (42) c. 360 BC   IG II² 12204 (PA 10484e) ([Μ]υρρίν[η]: d. Καλλισθένης); (43) ~ IG II² 12203 (PA 10484d) (d. Ἁρμόδιος); (44) m. iv BC   SEMA 2031; (45) ~ IG II² 12197; cf. Hildebrandt, Namenstelen 53; SEG LVI 287; (46) m. iv BC  IG II² 11892 b (p. 888) (Μυρρίν[η]); (47) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 89; (48) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 102; (49) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 174; (50) i AD  Ag. XVII 925 (Μυρ̣ρ̣[ίνη]: d. Φανόκριτος); (51) imp. IG II² 12199

Athens*: (52) iv BC  PCG 7 p. 774 fr. 27 (het.); (53) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 4

Foreign Residents:

    Herakleia: (54) iii-ii BC  Ag. XVII 475 (IG II² 12204 a) ([Μ]υρίν[η]: d. Κράτων)

    Scythia Minor, Kallatis: (55) iii-ii BC  IG II² 8948 (LGPN IV (1))

    Thrace, Byzantion: (56) m. iv BC  IG II² 8443 (LGPN IV (-)) ([Μυρ?]ρίνη: d. [...]ων)

Μυρρίνικος

Athens: (1) 417-415 BC  Ag. XXV 647

Athens*: (2) 405 BC  IG I³ 1032, 333 (Μυρρίν[ικος]?: slave)

Μυρρινίσκη

Athens: (1) 410-400 BC  CAVI 5503 (ARV² p. 1615) (kale); (2) m. iv BC  SEMA 568 (Μυρηνίσκη - lap.)

Μυρρινώ

Athens: (1) c. 350 BC  SEMA 580

Μύρρος

Athens: (1) s. v BC  Antipho fr. B 15 (PA 10490)

Μυρσῖνος

Athens: (1) f. iii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 79 f. no. 41 (Κλ. Μυρσῖνος)

Μύρτα

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1518, 57; 1524, 167

—Kephisia: (2) f. iv BC  IG II² 6417, 3 (PA 10491) (d. Ἱπποκράτης, Εὐπάλεια)

Μυρτάλη

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 8072 (ABV p. 678) (-λ: kale); (2) v/iv BC  IG II² 5292 (PA 10492); (3) c. 400 BC  IG II² 6580 (PA 10493); (4) m. iv BC  SEMA 2213; (5) ii AD  Luc., DMeretr. 14 (het./fict.)

—Phlya: (6) ii-iii AD  SEMA 695 (Φλαβία Μυρτάλη: d. Δρομοκλῆς)

Athens?: (7) v/iv BC  IG II² 12012; (8) f. iv BC   SEMA 2214; (9) ~ SEMA 2212 = SEG LII 224; (10) imp. SEMA 2215; cf. RCA pp. 232-3

Athens*: (11) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 60 f. no. 207, 7

Μυρταλίνη

Athens: (1) iv BC  SEG LX 252

Μυρταλίων

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 57, 4; JÖAI 7 (1904) p. 115 (date) (Μυρτ[αλ]ίων)

Μυρτασώ

Athens?: (1) iv BC  IG II² 2349, 1 (Μυρ̣τ̣α̣σ̣ώ̣?)

Μύρτη

Athens: (1) c. 510 BC   Immerwahr, Script 436 = CAVI 1748 (-τ); (2) ~ CAVI 5467 (ABV p. 678) (Μύ̣(ρ)τ?: kale); (3) v/iv BC   IG I³ 1298 bis; (4) ~ IG II² 11166 (PA 10495a); (5) iv BC  IG II² 6973 (PA 10495); (6) 390-365 BC  IG II² 5649 (PA 10494)

—Aphidna: (7) s. iv BC  IG II² 6218, 10 (d. Παράμυθος)

Athens?: (8) m. iv BC  IG II² 12206 (PA 10495b) (d. Δρομοκλείδης)

Μυρτία

Athens: (1) 422 BC  Ar., V. 1396 (d. Ἀγκυλίων, Σωστράτη: fict.); (2) s. iv BC  IG II³ (4) 1376, 3

Athens?: (3) v/iv BC   IG II² 12207 ([Μυ]ρτία); (4) ~ IG II² 12208 + SEG XXVIII 343 (d. Κηφισία)

Athens*: (5) m. iv BC  SEMA 1226

Μυρτίλη

Athens?: (1) iv/iii BC  Men. fr. 60, 1 (nurse/fict.)

Μυρτίλος

Athens: (1) s. v BC  IG II² 2325, 125; PCG 7 pp. 29 ff. (PA 10497) (s. Λῦσις); (2) 422/1 BC  Th. v 19. 2 (PA 10496)

—Marathon: (3) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 70

—Prasiai: (4) ?v BC  IG I² 1072 (PA 10498)

—Steiria: (5) s. iv BC  SEMA 623 (s. Χαρελείδης); (6) 336/5 BC  Ag. XV 42, 187

Athens?: (7) iv BC  IG II² 2349, 3 (Μ̣υρτίλ[ος])

Foreign Residents:

    Argolis, Kleonai: (8) i BC-i AD  SEMA 1166 (LGPN III.A (4))

Μύρτιον

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 2 (het./fict.)

Μυρτίς

Athens: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 1323 (d. Ὀρνιθίων); (2) m. iv BC  IG II² 12209

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 12210 a (d. Ἱερόκλεια); (4) inc. IG II² 12210

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) f. iv BC  IG II² 9786 (LGPN V.B (1))

Μυρτιφῶν

Athens:

—tribe Oineis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 270 (s. Δημήτριος)

Μυρτίχη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12211 = 12219

Μύρτος

Foreign Residents:

    Italy: (1) ii BC  IG II² 8943 (f. [..]ασζος)

Μυρτώ

Athens: (1) c. 550 BC  Ag. XXI D 20 = CAVI 641 (-τ); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 572 (-τ); (3) c. 440-420 BC  IG I³ 1335 (PA 10499); (4) c. 400 BC  SEMA 2216 (d. Ἀπολλόδωρος, m. Καλλισταρέτη, Καλλιθάλεια); (5) m. iv BC  IG II² 12817 a (p. 897)

—Alopeke: (6) v BC  PA 10500 (d. Ἀριστείδης I)

—Melite: (7) ?v BC  IG I² 1077 = AM 67 (1942) p. 100 no. 175 (PA 10501) (d. Χαρῖνος)

Foreign Residents:

    Aigina: (8) s. iv BC  IG II² 7959 (LGPN III.A (1)) (d. Δημήτριος)

Μύρτων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 46 ((Μ)ύρτν)

—Trikorynthos: (2) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 525, 528, 531 f. (PA/APF 10502)

Μυρώ

Athens:

—Myrrhinoutta: (1) c. 108-105 BC  ID 1975, 5; IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, [49?] (II d. Θεόδωρος, Μυρώ I); (2) c. 105 BC  ID 1975, 2 (I d. Λύκων, m. Μυρώ II)

Athens?: (3) iv BC  IG II² 12212 (PA 10503a)

Μύρων

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 1590 a, 3 (p. 810); (2) m. iv BC  IG II³ (4) 1443, 3 (PA 10503b) (Μύρω[ν]); (3) ii BC  ID 1643, 7; 1647, 8; 1750, 10; 1870, 8; 1966, 6; 2007, 5; 2008, 5; 2076, 9; 2500-1 (PA 10504) (f. Ἡφαιστίων: sculptor); (4) 106/5 BC  FD III (2) 49, 30 (Stephanis 1763) (s. Φιλέταιρος); (5) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 41; (6) 191/2 AD  IG II² 2119, 14, 249 (s. Καλλισ[--]); (7) 191/2 AD  IG II² 2119, 166 (I f. Μύρων II); (8) ~ (II s. Μύρων I)

—Acharnai: (9) imp. SEMA 154 (I f. Μύρων II); (10) ~ (II s. Μύρων I)

—Eleusis: (11) iv BC  IG II² 6044 (s. Μυρωνίδης)

—Eleutherai: (12) v BC  IG I³ 511; 892; + RE (8) (-ρν: f. Λύκιος: sculptor)

—Eupyridai: (13) ?c. 100 AD  Hesp. 3 (1934) p. 58 no. 46, 11

—Gargettos: (14) m. ii AD  IG II² 2274, 2

—Kydathenaion: (15) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 7 (f. Δημοσθένης)

—Lamptrai: (16) 169-182 AD   Ag. XV 378, 45; 380, 49; 381, 5; 386, 9 f.; 402, 41; 406, 63; 407, 57; 431, 3 (II s. Μύρων I); (17) ~ Ag. XV 380, 49; 402, 40; 406, 63 (I f. Μύρων II)

—Leukonoion: (18) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 120 (PA 10505)

—Melite: (19) 14/13 BC  IG II² 1721, 12 (f. Ἑρμογένης)

—Phlya: (20) ?s. vii BC  Plu., Sol. 12; Arist., Ath 1 (PA 10508)

—Potamos: (21) m. iv BC  IG II² 3829, 4 (PA/APF 10506) (I f. Πασικλῆς); (22) s. iv BC  IG II² 3829, 1 (PA/APF 10507) (II s. Πασικλῆς, Τιμοστράτη (Prospalta))

—Sounion: (23) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 54 (f. Κασσανδρίδης)

—tribe Erechtheis: (24) 196-201 AD  IG II² 2132, 11 ([Μ]ύρων: I f. Μύρων II); (25) ~ ([Μ]ύρων: II s. Μύρων I)

—tribe Leontis: (26) 165/6 AD  IG II² 2090, 89 (f. [..]όδωρος)

—tribe Pandionis: (27) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 35 (I f. Μύρων II); (28) ~ (II s. Μύρων I); (29) 255/6 AD  IG II² 2245, 96 (s. Ζώσιμος)

—tribe Ptolemais: (30) 238-242 AD  IG II² 2239, 155 (s. Εὐτυχίδης)

Athens?: (31) v-iv BC  Ag. XVII 831; cf. PAA 7 p. 508 (Μύρ[ων]?, Μύρμηξ - PAA: f. Εὐφάνης); (32) c. 380 BC  IG II³ (4) 631, 5; (33) inc. IG II² 12213

Athens*: (34) c. 170 BC  IG II² 2392, 8 = 2404, 7; Tracy, ALC p. 134 (date); (35) imp. IG II² 2277, 3; (36) ?136/7 AD  IG II² 2059, 96 (I f. Μύρων II); (37) ~ (II s. Μύρων I: epeng.); (38) 142/3 AD  IG II² 2049, 145 (s. Ἰσίδοτος: epeng.); (39) 169/70 AD  IG II² 2097, 98 (s. Συμφέρων: epeng.); (40) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 154 (s. Διόφαντος: epeng.); (41) 184/5 AD  IG II² 2128, 209 (s. Καρίνας: epeng.); (42) 187/8 AD  IG II² 2113, 214 ([Μ]ύρων: f. Ἡγέστρατος); (43) 255/6 AD  IG II² 2245, 442 (epeng.)

Foreign Residents:

    Achaia, Patrai: (44) imp. IG II² 10047 (LGPN III.A (-)) (Μύρ(ω)ν)

    Syria, Antioch: (45) imp. IG II² 8244 (s. Μαραῖος)

Μυρωνίδης

Athens: (1) f. v BC  PA 10509; RE (-) (s. Καλλίας); (2) f. iv BC  Is. fr. xiia no. 10a; (3) c. 325 BC  IG II³ (4) 340, 6

—Araphen: (4) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 31 (PA/APF 10510) (s. Κλέων I)

—Eleusis: (5) iv BC  IG II² 6044 (f. Μύρων)

—Kettos: (6) f. iv BC  IG II² 6392 = SEG XXIX 226 (PA 10511) (s. Λυσίτιμος)

—Koile: (7) m. iv BC  D. xxiv 135 (PA 10512) (s. Ἀρχῖνος)

—Pallene: (8) m. iv BC  IG II² 1622, 578 (PA 10513) (?s. Νικομένης)

—Phlya: (9) f. v BC  AM 106 (1991) p. 154 (Μυρνίδς)

Athens?: (10) m. iv BC  IG II² 12213 a (p. 896); (11) 100/1 AD  IG II² 2030, 36 f.; (12) inc. SEMA 2986 (Μυρωνί[δης]?)

Athens*: (13) iv BC  Pl., Ep. 363e (freed./fict.?)

Μυρώτα

Foreign Residents:

    Lokris (Western?): (1) ii BC  IG II² 9217 (LGPN III.B (1)) (d. Σωσίνικος)

Μῦς

Athens: (1) vi BC  Grammateion 5 (2016) p. 85 no. 9; (2) s. vi BC  CAVI 4338 (ABV p. 670) (kalos); (3) f. v BC  IG I³ 994 (Μῦ[ς]); (4) f. iv BC  IG II² 12121; 12215; 12216 = AIUK 4.6 (2022) no. 50 (PA 10513a)

—Phaleron: (5) c. 332-326 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 6 (= PA 10514); Ag. XIX L 11, 9 f.

Athens?: (6) m. v BC  CAVI 801 (ARV² pp. 663-4) (Μ[ῦ]ς: painter); (7) iv-iii BC  SEG LXI 216 = CAVI 196; (8) hell. IG II² 12214; (9) 236/5 BC  IG II² 1297, 30; (10) inc. SEMA 2217 (s. Καλλίας); (11) ~ Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 513

Athens*: (12) 405 BC  IG I³ 1032, 231 (slave); (13) 331/0 BC  IG II² 1496, 218. (s. Ἑρμίας); (14) 300/299 BC  IG II³ (4) 649, 7; (15) iii BC  Ag. XXI F 204; (16) 270 BC  D.L. x 3 (freed.)

Foreign Residents:

    Aigina: (17) ii BC  IG II² 7960 (LGPN III.A (1)) (s. Κέρδων)

    Bithynia, Kios-Prousias: (18) iv BC  IG II² 9023 (LGPN V.A (2))

    Herakleia: (19) ii-i BC  IG II² 8732; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 439 (s. Μένανδρος)

Μυσίς

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) imp. SEMA 1092 (d. Μενέστρατος)

Μύσπιος

Athens?: (1) m. vi BC  CAVI 6747 (ABV p. 167) (potter)

Μύστα

Athens: (1) i AD  IG II² 6806

—Hamaxanteia: (2) hell. SEG LII 226 (d. Θεογένης)

Athens?: (3) s. vi BC  CAVI 5438 (ABV p. 338) (fict.?); (4) iii BC  IG II² 12217; (5) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 66; (6) i AD  SEG LIV 235, 107 (d. Θεο.)

Athens*: (7) inc. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 12 p. 515

Foreign Residents:

    Aigina: (8) i BC-i AD  IG II² 7961 (LGPN III.A (1)) (d. Μῆνις)

    Boiotia, Plataiai: (9) i BC/ i AD  IG II² 10095 (LGPN III.B (1)) (d. Ἀριστοκλῆς)

    Caria, Miletos: (10) ii-i BC  IG II² 9788 (LGPN V.B (2)) (d. Σαραπίων); (11) i-ii AD  IG II² 9787 = AIUK 4.6 (2022) no. 70 (LGPN V.B (3)) (d. Διονύσιος)

    Herakleia: (12) imp. IG II² 8731 (d. Δημήτριος)

Μυσταλίδης

Athens?: (1) v/iv BC  Lys. fr. lxxiv

Μύστη

Athens?: (1) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 9 (-τ)

Μυστήριος

Athens: (1) iv/v AD  IG II² 13328 I (SEMA 2824) (Μυστ̣[ή]ριος)

Μύστης

Athens: (1) i AD  IG II² 2880 = IEleusis 392 (Μύστη[ς])

—Acharnai: (2) 139/40 AD  IG II² 2044, 63 (I f. Μύστης II); (3) ~ (II s. Μύστης I)

—Berenikidai: (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 85 (f. Διονύσιος)

—Pithos: (5) m. i AD  IG II² 1736, 10 (cf. SEG XXV 188) ([Μύ]στης: I f. Μύστης II); (6) ~ ([Μύ]στης: II s. Μύστης I)

Athens?: (7) i AD  Kerameikos XI p. 155 no. 30

Athens*: (8) 184/5 AD  IG II² 2128, 211; 2129, 19 (Μουν. Μύστης: epeng.)

Foreign Residents:

    Arabia: (9) ii BC  IG II² 8362

    Caria, Miletos: (10) ii-i BC  IG II² 9510 = AEE² p. 192 no. 762; cf. SEMA p. 564 no. 81 (LGPN V.B (-)) (ΜUSΤΣΟU - apogr.: s. Διονύσιος)

    Caria, Miletos?: (11) 87/8 AD  IG II² 1996, 223 (LGPN V.B (3)) (s. Φίλιππος)

    Herakleia: (12) ii BC  IG II² 8733 (s. Ἀπολλώνιος); (13) i AD  IG II² 8647

    Syria, Antioch: (14) i BC  IG II² 8245; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 445 (s. Ἰατροκλῆς)

Μυστικός

Athens: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 26 ([Μ]υστικός: I f. Μυστικός II); (2) ~ ([Μ]υστικός: II s. Μυστικός I)

—Erchia: (3) 186/7 AD  IG II² 2133, 4 (s. Ἕλιξ)

—Eroiadai (Antiochid): (4) c. 154-196 AD  IG II² 2067, 176; Ag. XV 406, 59; 425, 27; SEG LVII 148, 49 (I f. Μυστικός II); (5) 154-196 AD  IG II² 2067, 176; Ag. XV 406, 59; 425, 27; SEG LVII 148, 49 (II s. Μυστικός I)

—Gargettos: (6) 154-172 AD   IG II² 2067, 36 f.; Ag. XV 406, 19-21 (I f. Ἀφροδίσιος, Μυστικός II, Νικοκράτης); (7) ~ IG II² 2067, 37; Ag. XV 406, 20 (II s. Μυστικός I); (8) 163/4 AD  IG II² 2086, 59 (s. Σάτυρος)

—Lamptrai: (9) 169/70 AD  IG II² 2097, 45 (f. Πραξᾶς)

—Myrrhinoutta: (10) 163/4 AD  IG II² 2087, 50, 69 (s. Σάτυρος)

—Oe: (11) 61/2 AD  IG II² 1990, 28 (Μυσ[τικ]ός: f. Λιμναῖος)

—tribe Antiochis: (12) c. 255 AD   Ag. XV 466, 36, 54 (I f. Μυστικός II, Μητρόδωρος); (13) ~ Ag. XV 466, 36 (II s. Μυστικός I)

—tribe Erechtheis: (14) 194/5 AD  IG II² 2191, 8 (f. Φανίας)

—tribe Kekropis: (15) c. 163/4 AD  IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 11 (s. Ἐλευσίνιος)

Athens?: (16) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 29 (s. Ἕσπερος); (17) 161-212 AD  IG II² 2280, 22 (f. Ἀττικός); (18) iii AD  IG II² 2073, 28 (s. Ι̣σ̣[--])

Athens*: (19) 163/4 AD  IG II² 2086, 93 (s. Ἡρακλέων: epeng.); (20) 184/5 AD  IG II² 2128, 212 (I f. Μυστικός II); (21) ~ (II s. Μυστικός I: epeng.); (22) 194/5 AD  IG II² 2191, 30 (Μυστικ(ός): f. Φιλῖνος); (23) 203-207 AD  IG II² 2199, 167 (I f. Μυστικός II); (24) ~ (II s. Μυστικός I: epeng.)

Μυστίλη

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12218

Μύστιον

Athens:

—Paiania: (1) 117/16 BC  ID 2055, 4; 2056, 2 (PA 10515) (d. Ἡρακλείδης)

Μυστιχίδης

Athens: (1) iv BC  IG II² 11104/5 (Μυστιχί[δης]); (2) 386/5 BC  Develin, AO p. 218 (PA 10516) (archon epon.)

Μύστος

Athens?: (1) m. ii AD  IG II² 2163, 11 (Μύστο(ς): f. [--]φορος)

Athens*: (2) ?136/7 AD  IG II² 2059, 125 (f. Σώστρατος)

Μυσχίδης

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 13083

Μύσχων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 24 (-χν)

—Alopeke: (2) c. 350 BC  IG II³ (4) 1156, 7 ([Μ]ύσχων - Jameson)

Μύσων

Athens?: (1) c. 490 BC  CAVI 1436 = ARV² p. 240 no. 42 (-σν: painter/potter)

Μυτίς

Athens?: (1) m. iv BC  SEG XXIV 263, 1

Μύττιον

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12220

Μυττώπη

Athens: (1) c. 390-365 BC  IG II² 12221 = AIUK 2 (2018) no. 9

Μύτων

Athens:

—Thria: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1366; IG II² 6259 (s. Ἐπίχαρμος)

Μύωψ

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 11804 (f. Καλλιστράτη)

Μῶμος

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 9 (freed.)

Μωμώ

Athens?: (1) ii AD  IG II² 12221 a (m. Κοπρία)

Μωσῆς

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13548 (SEMA 2767) (Μωσ[ῆς]?: Jew)

Νάδος

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 453 (slave)

Ναΐδιον

Athens?: (1) hell.-imp. SEMA 2218 (Ναΐδ[ιον])

Ναῖος

Athens?: (1) i AD  IG II² 12223 (f. [--]τος)

Ναΐς

Athens?: (1) imp. IG II² 12222 (-εΐς); (2) ii-iii AD  IG II² 11496

Athens*: (3) iv BC  Lys. fr. cxxiv; PCG 3 2 p. 113 fr. 179; 7 p. 326 f. fr. 9; Ar., Pl. 179? (RE (3)) (het.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) i BC  IG II² 8734 (d. Νικοκλείδης)

Νάκιον

Athens:

—Aixone: (1) f. iv BC  IG II² 5452 (d. Ἡγησίας, m. Εὐξιθέα (Aixone))

Athens?: (2) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 63, 128

Νακώ

Athens: (1) f. iv BC  PA/APF 10517 (m. Σωκράτης)

—Oion: (2) m. iv BC  IG II² 7000 (PA/APF 10518) (d. Φανίας, m. Ἀλέξανδρος (Oion))

Ναμένης

Athens?: (1) v BC  IG I³ 1312

Ναμέρτιος

Athens:

—Oinoe: (1) c. 300-275 BC  SEMA 480 (s. Φίλων)

Ναμουσιάμαχος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) iii BC  IG II² 8252 (f. Νίκημα)

Νάνα

Athens?: (1) iv-iii BC  IG II² 12224; (2) i BC  IG II² 12225; (3) i AD  IG II² 12226; (4) ii AD  IG II² 12227

Foreign Residents:

    Herakleia: (5) i AD  IG II² 8735 (d. Φίλιππος)

Νανάς

Athens?: (1) ii BC  IG II² 12228 + SEG XXVIII 344

Νάνιον

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 4

Νανίς

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 12229 (-νείς)

Νάννακος

Athens:

—Eupyridai: (1) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 2; 1269, 2; 1270, 16; 1271, 2; cf. SEG XLIV 51 (date) (f. Ἡρακλέων)

Ναννάριον

Athens?: (1) s. iv BC  Men., Kol. fr. 4; CAF 2 p. 476 fr. 11 (het.)

Νάννη

Athens?: (1) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 21

Νάννιον

Athens?: (1) iv BC  SEG LXII 127; (2) s. iv BC  IG II² 10860; (3) hell. IG II² 12230 (Νάν[ν]ιον); (4) c. 261-250 BC  IG II³ (1) 1010, 96, 121, 149, 153, 163; (5) inc. IG II² 12231; (6) ~ SEG LIII 223 = LVII 287 (Νάνννιον)

Athens*: (7) vi/v BC  FGrH 338 F 4 (RE (1)) (het.); (8) s. iv BC  Hyp. fr. xliv no. 141; FGrH 349 F 2; PCG 2 p. 149 fr. 225; p. 224 fr. 23; pp. 288 ff. fr. 22, 15; 7 p. 774 fr. 27; Men. fr. 456; cf. PCG 5 p. 227 (RE (2)) (ἡ ἐπικαλ. Αἴξ καὶ Προσκήνιον: m. Κορώνη: het.)

Foreign Residents:

    Samos: (9) f. iv BC  IG II² 10229 (LGPN I (6))

Νάνους

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iv BC  SEMA 1159, 10 (s. Διῆς); (2) imp. IG II² 8736 (s. Δημήτριος)

Ναξία

Athens: (1) iv-vi AD  IG II² 13524 (SEMA 2825)

Ναξιάδης

Athens:

—tribe Pandionis: (1) ?447 BC  IG I³ 1162, 79 (PA 10519) (Ναχσιάδς)

Νάξιος

Athens:

—Melite: (1) 360-350 BC  IG II² 2383, 13 (PA 10520) (f. Πάμφιλος)

Νάρδιον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9789 (LGPN V.B (1)) (d. Κάρπος)

Νάρκισσος

Athens: (1) ii/iii AD  IG II² 2481, 21 (I f. Νάρκισσος II); (2) ~ (II s. Νάρκισσος I)

—Marathon: (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 127 (Αὐρ. Νάρκισσος: s. Θεαγένης)

—Oa: (4) 240-253 AD  IG II² 3769, 6 f. (Τ. Δομίτ. [Νά]ρκισσος: s. Τ. Δομίτ. Προμηθεύς I)

—Oion: (5) imp. IG II² 7001 (s. Πίσων)

—Paiania: (6) c. 160 AD  Ag. XV 437, 19 ([Νάρκισσος]: I f. Νάρκισσος II); (7) ~ (II s. Νάρκισσος I)

—tribe Attalis: (8) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 8, 71 (Αὐρ. Νάρκισσος)

—tribe Attalis?: (9) f. ii AD  IG II² 2271, 18

—tribe Hippothontis: (10) 255/6 AD  IG II² 2245, 18, 331 (Αὐρ. Νάρκισσος: s. Χρύσιππος, f. Ἐλπιδιανός)

Athens?: (11) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 43, 86 (f. Ζώσιμος)

Athens*: (12) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 22 (I f. Νάρκισσος II); (13) ~ (II s. Νάρκισσος I: epeng.); (14) c. 115 AD  IG II² 2020, 95 (Νάρκ[ισσος]: epeng.?); (15) c. 120 AD  IG II² 2018, 139 (I f. Νάρκισσος II); (16) ~ (II s. Νάρκισσος I: epeng.); (17) ?136/7 AD  IG II² 2059, 90 (s. Ἰωνικός: epeng.); (18) 143/4 AD  IG II² 2050, 153 (f. Τυχικός); (19) 169/70 AD  IG II² 2097, 94 (Κλ. Νάρκισσος: epeng.); (20) 187/8 AD  IG II² 2113, 208 (s. Χρυσ[--]: epeng.); (21) 232-234 AD  IG II² 2237, 170 (Νάρ(κισσος): f. Διονύσιος)

Νάστας

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12232

Νατάλιος

Athens:

—Phyle: (1) c. 196-221 AD  IG II² 2223, 23 (f. Σάγκτος I)

—tribe Erechtheis: (2) 196-201 AD  IG II² 2132, 4 (f. Σάγκτος)

Νατίων

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12233

Ναυάρχη

Athens*: (1) iv BC  IG II² 9023

Ναυαρχίδης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 1502 (f. Σώσιππος)

Ναυαρχίς

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iii BC  IG II² 8737 (d. Μηνόφιλος)

Ναύαρχος

Athens: (1) 500-480 BC  Grammateion 6 (2017) p. 34

—Halai (Araphenides): (2) c. 370 BC  Ag. XV 492, 63 (f. Ναυκλῆς); (3) m. iv BC  IG XII (6) 262, 63

—Thorikos: (4) 305/4 BC  Ag. XV 58, 74 (s. Ν[--])

Ναυβάτης

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 12234; (2) ?iii BC  CIA App. 101, 7

Ναύβιος

Athens: (1) c. 510 BC  CVA Oxford 1 pl. 1, 6 = CAVI 5926

Ναύθικος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 225 no. 395

Ναυκλᾶς

Athens: (1) 510-500 BC  IG I³ 642, 1 (s. Εὔδικος)

Ναύκλεια

Athens: (1) 490-480 BC  CAVI 5599 (ARV² p. 1615) (-κλεα: kale)

Ναυκλῆς

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1189, 12 (-κλς); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 141 (PA 10521) (-κλς); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 135-7 (Ναυκλ(ῆς)); (4) iv BC  IG II² 12239 (f. Ναυσιστράτη); (5) c. 340 BC  SEMA 2220 (-κλέης: I f. Ναυκλῆς II); (6) ~ (-κλέης: II s. Ναυκλῆς I, ?f. Ἀρισταρέτη); (7) ?hell. IG II³ (4) 1345 (f. Ναυσικλῆς)

—Anagyrous: (8) ?381/0 BC  IG II³ (4) 51, 5

—Athmonon: (9) 138/7 BC  FD III (2) 23, 2; NPA p. 50 (deme) (f. Δημόστρατος); (10) imp. IG II² 5345 (s. Δημόστρατος)

—Halai (Araphenides): (11) c. 370 BC  Ag. XV 492, 63 ([Ν]αυκλῆς: s. Ναύαρχος)

—Kollytos: (12) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 336, 340 (s. Ναυκράτης); (13) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 54 (f. Ναυκράτης)

—Lakiadai: (14) c. 380-376 BC  IG II² 1410, 2; 1411, 7; 1928, 12 (PA/APF 10522) (f. Ἀριστοφῶν)

—Lamptrai: (15) m. iv BC  IG II² 11911 = SEG XXXIX 257 (s. Ναυκράτης I, f. Ναυκράτης II)

—Melite: (16) 420/19 BC  IG I³ 472, 13 (PA 10523)

—Perithoidai: (17) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 126 (s. Δημέας)

—Phaleron: (18) c. 330 BC  IG II² 1927, 112 (PA 10525) (s. Μνησικλῆς)

—Trikorynthos: (19) 148-134 BC  IG II² 1940, 40 (PA 10524) (f. Πόλων)

Athens?: (20) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 1

Foreign Residents:

    Lakonia: (21) iii BC  IG II² 9153 (LGPN III.A (1)) (f. Παυσανίας)

    Thrace, Chersonesos: (22) ?450-440 BC  IG I³ 1301 (LGPN IV (1)) (Ναυκλέις (gen.): f. Ἡράκλειτος)

Ναυκράτης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 17 (-τς); (2) v BC  AM 106 (1991) p. 154 ([Ν]αυκράτ̣[ς]); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 396 (Ναυ(κρ)[άτης]?); (4) c. 342-338 BC  Ag. XIX P 26, 135 (Ναυκράτ[ης]); (5) c. 285 BC  TCam Suppl. p. 212 no. 4 p (sculptor)

—Acharnai: (6) c. 320 BC  Ag. XV 68, 23 (s. Ναυσικράτης)

—Anaphlystos: (7) c. 370 BC  Ag. XV 492, 146 (PA 10527)

—Besa: (8) m. iv BC  IG II² 5905 (PA 10529) (f. Ναυσικράτης); (9) 303/2 BC  Ag. XV 62, 338

—Cholargos: (10) m. iii BC  IG II³ (1) 1083, 18 ([Ν]αυκράτης: s. Λυσι[--])

—Hamaxanteia: (11) 213/12 BC  IG II² 1706, 110 (PA 10528)

—Kephale: (12) iv BC  IG II² 6366 (PA 10532) (f. Κτησίκλεια)

—Kerameis: (13) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 127 (PA 10531) ([Ναυκ]ράτ[η]ς: s. Ναυσίστρατος); (14) s. ii BC  ID 2220, 6; 2221, 8; 2222, 4; 2228, 7; 2230, 4; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 193; IG II³ (4) 367, [2]; FD III (2) 2, 16 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 51; FD III (2) 13, 11 (PA 10530) (f. Ναυσίστρατος I, Ἀρχωνίδης)

—Kollytos: (15) m. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 335 f., 339 f.; IG II³ (4) 63, 2; Aeschin. i 41 f. (PA 10534) (f. Μισγόλας, Ναυκλῆς); (16) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 54 (s. Ναυκλῆς)

—Lamptrai: (17) m. iv BC  IG II² 11911 = SEG XXXIX 257 (I f. Ναυκλῆς); (18) ~ (II s. Ναυκλῆς)

—Pergase: (19) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 64 (Ναυκράτ(ης): f. Ἀνδοκίδης)

—Prasiai: (20) c. 380 BC  IG II² 1932, 23 (PA/APF 10535) (s. Δαμασίας)

Athens?: (21) v-iv BC  SEG XXXVIII 266 = CAVI 188 (potter); (22) f. iv BC  IG II² 163, 1 (Ναυκρά[της]); (23) m. iv BC  SEG LV 332 (lamp); (24) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 86; (25) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 98 (Ναυκρ[άτο]υ (gen.), Ναυ̣κρ[ίτο]υ̣ (gen.) - Aleshire)

Ναυκρατίδης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1161, 18 ([Ν]αυκρατίδ[ς])

Ναύκριτος

Athens:

—Kephisia: (1) m. iv BC  IG II² 6406 (PA 10533) (Ναύκριτ[ος]: s. Ἀριστοκλῆς I)

—Lamptrai: (2) 320-317 BC  IG II² 380, 1; 381, 1 f.; 382, 2; 383, 2 f.; 383 b = SEG XXI 305, 1; IG II² 384 + SEG XXI 309, 2 f.; IG II³ (1) 484, 2; Ag. XVI 100, 3; Hesp. 40 (1971) pp. 174 ff. no. 25, 1 f.; IG II² 535 = Ag. XVI 104, 9 (PA 10536) (f. Ἀρχέδικος)

Athens?: (3) ?iii BC  CIA App. 67 a, 2

Ναυκύδης

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 934 (cf. PA 8188) (f. Καλλιστώ)

—Acharnai: (2) iv BC  IG II² 5823 (PA/APF 10537) (f. Ναυσιστράτη); (3) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 52; 12 right side, 1 (cf. APF 7562) (s. Διογένης); (4) 315/14 BC  SEG XLIII 26 A, 1; XLIII 26 B, 1 (f. Διογένης)

Athens?: (5) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 18 (s. Ἰσίδοτος)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (6) s. iv BC  IG II² 4272; cf. LGPN III.A s.v. (1-2) ([Ν]αυκύδης: sculptor)

Ναύλοχος

Athens: (1) c. 480-475 BC  IG I³ 828 ([Ναύ]λοχος? - IG, [Ἰσό]λοχος - DAA)

Ναυμάχιος

Athens?: (1) iii-iv AD  Ag. VII p. 46

Ναύμαχος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 45

—Perithoidai: (2) f. iv BC  IG II² 1590 a, [5], 8 (p. 810) (Ναύμα[χος])

Ναύνικος

Athens?: (1) c. 430 BC  Beazley Gifts 322 = CAVI 6011 (fict.)

Ναύπακτος

Athens*: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 81

Ναύπλιος

Athens?: (1) 344/3 BC  IG II³ (4) 546 (Stephanis 1772)

Ναύπων

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 186, 1 (-πν)

—Lamptrai: (2) 434/3 BC  IG I³ 293, 18; 318, 11; 344, 19; 364, 6 (PA 10613) (-πν: f. Κράτης); (3) m. iv BC  IG II² 6672 (PA 10614) (f. Θεόδωρος)

Ναυσίας

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. xcv (PA 10539); (2) 115/14 BC  ID 1839, 3; 2079, 2 (PA 10540) (archon epon.)

—Aixone: (3) s. iv BC  SEMA 54 (s. Φιλῖνος)

—Atene: (4) iii/ii BC  IOrop 68, 2 f.; IG II² 5706 (f. Νικόστρατος); (5) 215/14 BC  IG II² 1706, 93 (PA 10541)

—Atene?: (6) f. iv BC  IG II² 76, 4; (7) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 125; cf. SEG LXI 145 (reading) (Ναυσ[ί]α̣ς: s. Νικόστρατος)

—Eleusis: (8) s. iv BC  IG II² 6049 (PA 10542) (f. Πατρόκλεια)

—Prospalta: (9) 335/4 BC  Ag. XV 43, 119 (s. Ναυσικράτης)

—Steiria: (10) iii BC  IG II² 7464 = SEG XXI 925 (f. Κῶμος)

—Thria: (11) s. iv BC  CIA App. p. 7 a, 3 (PA 10543) (?s. Ναυσικράτης)

Athens?: (12) 272/1 BC  IG II² 1317, 7 ([Ναυ?]σίας); (13) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 136 (Ναυσίου (gen.), Ναύσιον?)

Ναυσιγένης

Athens: (1) 368/7 BC  Develin, AO p. 254 (PA 10544) (archon epon.)

—Anagyrous: (2) f. iv BC  IG II² 1590 a, 6 (p. 810) (s. Να[--]); (3) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 10 (PA 10546) (f. Ναυσικλῆς)

Ναυσικλείδης

Athens:

—Kephale: (1) f. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 13 p. 24 (s. Ναυσίστρατος)

Ναυσικλῆς

Athens: (1) s. iv BC  Hyp., Eux. 34 (PA 10547); (2) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 13; (3) ?hell. IG II³ (4) 1345 ([Ν]αυσικλῆς: s. Ναυκλῆς); (4) c. 200 BC  SEG LIV 225, 25

—Anagyrous: (5) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 10 (PA 10550) (s. Ναυσιγένης)

—Elaious: (6) hell. IG II² 6018 a (p. 880) (f. Καλλίστρατος)

—Kopros: (7) iii-ii BC  SEMA 336 (s. Μελαμπόδωρος)

—Oe: (8) c. 390-325 BC  IG II² 1496, 40, 49; 1623, 313, 329 f.; 1628, 72, 100, 102; 1629, 707; IG II³ (4) 18, 7; + PA/APF 10552 (s. Κλέαρχος, f. (nat.) Κλέαρχος (Aigilia))

—Paiania: (9) iv BC  IG II² 7092 (PA 10553) (f. Τιμοκλῆς)

—Rhamnous: (10) c. 330 BC  IG II² 1927, 152 (PA 10554) (f. Χαρῖνος)

—tribe Erechtheis: (11) 459 BC  IG I³ 1147, 81 (PA 10548) (-κλς)

—tribe Leontis: (12) s. v BC  IG I³ 1193, 148 (-κλς)

Athens?: (13) ?iii BC  CIA App. 18

Ναυσικράτης

Athens: (1) f. iv BC  Arist., Rh. 1416a 10 (PA 10556); (2) ?iv-iii BC  IG II³ (4) 1508; (3) 128/7 BC   FD III (2) 47, 19 (I f. Ναυσικράτης II); (4) ~ FD III (2) 47, 19 (Stephanis 1774) (Ναυσ[ικρ]άτης: II s. Ναυσικράτης I)

—Acharnai: (5) c. 320 BC  Ag. XV 68, 23 (Ναυσικρ(άτης): f. Ναυκράτης)

—Aixone: (6) iv BC  IG II² 5440 (PA 10559) (s. Ναυσιχάρης); (7) m. iv BC  IG II² 6166 (f. Ναυσιχάρης)

—Besa: (8) m. iv BC  IG II² 5905 (PA 10560) (s. Ναυκράτης)

—Hagnous: (9) c. 390-380 BC  IG II² 5274 (PA 10558) (s. Σωκράτης)

—Kopros: (10) iii-ii BC   IG II² 6539 (PA 10564) (Ναυσικ[ρ]άτη[ς]: s. Μελαμπόδωρος); (11) ~ SEMA 334, 4 ([Να]υ̣σικράτης: s. Εὐθύνομος)

—Kytheros: (12) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 38 (s. Ναυσιφάνης)

—Oinoe: (13) c. 358/7 BC  IG II² 1611, 385, 391 (PA/APF 10565) ([Να]υσικράτης)

—Paiania: (14) v/iv BC  D. xxxviii 7; D. xxxviii 12 (PA/APF 10566) (s. Ναυσίμαχος I, f. Ναυσίμαχος II, Ξενοπείθης II)

—Prospalta: (15) 335/4 BC  Ag. XV 43, 120 (f. Ναυσίας)

—Thorikos: (16) ?iv BC  SEG LIV 338 ([Ν]αυσικράτης: I f. Ναυσικράτης II); (17) ~ (II s. Ναυσικράτης I); (18) m. iv BC  IG II² 6234 (PA 10561)

—Thria: (19) 360/59 BC   IG II³ (4) 56, 28 (cf. PA 10562); (20) ~ IG II³ (4) 56, 34 (PA 10563); (21) c. 323 BC  IG II² 450, 9 f.; IG XII (9) 1242, 4; Ag. XVI 97, 2 (cf. PA 10562) (f. Θρασυκλῆς, Ἀγασικλῆς, ?f. Ναυσίας)

—tribe Erechtheis: (22) 409 BC  IG I³ 1191, 15 (PA 10555) (-τς)

—tribe Kekropis: (23) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 67 (PA 10557) (Ναυσικρά[της])

Athens?: (24) iv BC  IG II² 12235 (f. [--]ων); (25) m. iv BC  IG II² 2325, 146, 196; Stephanis 1773; PCG 7 pp. 33 ff.; (26) i BC  IG II² 10948; (27) inc. IG II² 11897 (f. Κοσμία)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (28) m. iv BC  D. xxxv 9 f.; D. xxxv 14 (LGPN I (-))

Ναυσικρίτη

Athens: (1) ?iv/iii BC  IG II² 2666 = Finley, SLC p. 169 no. 175

—Rhamnous: (2) iv BC  SEMA 866 (IRhamnous 305) (II ?d. Ναυσικρίτη I, m. Ναυσίππη, Πραξιμένης)

—Rhamnous?: (3) iv BC  SEMA 866 (IRhamnous 305) (I ?m. Ναυσικρίτη II)

Athens?: (4) c. 220 BC  Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 29 ([Να]υσικρίτη)

Foreign Residents:

    Thrace, Sestos: (5) iv BC  IG II² 10264 (LGPN IV (1)) (d. Κηφισόδωρος)

Ναυσικύδης

Athens: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 1506 ([Να?]υσικύδς); (2) ?c. 420 BC  IG I³ 1315 bis; (3) iii/ii BC  IOrop 101, 1 (PA 10568) (f. Φιλέταιρος)

—Anaphlystos: (4) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 3, 75 (PA 10569) (f. Ἐρατόστρατος); (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 310 (Ναυσικ[ύδης]: f. Ἐρατόστρατος)

—Cholargos: (6) v/iv BC  Pl., Grg. 487c; X., Mem. ii 7. 6; Ar., Ec. 426 (PA/APF 10567 = 10571) (?f. Ναυσιμένης); (7) 283/2 BC  IG II³ (1) 877, 2; 879, 5; 880, [3] (PA/APF 10572) (f. Ναυσιμένης)

—Kydathenaion: (8) 183/2 BC  IG II² 2332, 118 (PA 10570) (Ναυσι[κ]ύ[δης]: s. Εὔδωρος)

Ναύσιλλα

Athens?: (1) iv/iii BC  IG II² 12236, 2 f. (Ναύσιλλα Σιμάλιον)

Ναυσιμάχη

Athens: (1) 411 BC  Ar., Th. 804 (fict.)

Ναυσίμαχος

Athens:

—Anagyrous: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1370 (Ναυσίμα[χο]ς: s. Τεισικλῆς); (2) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 56 (Ναυσίμα(χος): f. Ἀθηνοκλῆς)

—Euonymon: (3) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 5 (PA 10573) (f. [...]δωρος)

—Lamptrai: (4) iv BC  IG II² 6688 (Ναυσίμ[αχος?]: s. Πειθ[--])

—Paiania: (5) f. iv BC  IG II² 1138, 21 (PA/APF 10574) (I f. Ναυσικράτης, Ξενοπείθης I); (6) m. iv BC  D. xxxviii 38. 1 ff. (PA/APF 10575) (II s. Ναυσικράτης)

—Phaleron: (7) v/iv BC  Lys. xxi 9 f. (PA/APF 10576)

—tribe Erechtheis: (8) c. 411 BC   SEG LII 60, 16; (9) ~ SEG LII 60, 59

Athens?: (10) iv BC   SEMA 2222 (Ναυσίμα̣[χος]); (11) ~ IG II² 12241 (Ναυσίμ[αχος?]: f. Ναυτιλία)

Ναυσιμέδων

Athens:

—Poros: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 113; Hesp. 3 (1934) p. 189 (deme) (PA 10577) (Ναυ[σι]μέδων: s. Πολύαρχος)

Ναυσιμένης

Athens:

—Cholargos: (1) f. iv BC  Is. viii 8; Is. viii 14 (PA/APF 10578) (?s. Ναυσικύδης); (2) 283/2 BC  IG II³ (1) 877, 2; 879, 4; 880, 3 (PA/APF 10579) (s. Ναυσικύδης)

—Rhamnous: (3) c. 450-440 BC  IG I³ 248, 20

Ναυσινίκη

Athens: (1) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 15 p. 81; (2) iv/iii BC  PCG 7 p. 262 fr. 69

—Halai?: (3) iv BC  IG II² 5529/30 = Peek, AG 2 p. 14 no. 19 (PA 10580) ([Να]υσινίκη)

Athens?: (4) inc. SEMA 2219 (Να(υ)σινίκη?, Π̣ασινίκη?)

Ναυσίνικος

Athens: (1) iv BC  PCG 2 p. 88 fr. 121, 1, 14 (fict.); (2) m. iv BC  IG II² 1627, 249; 1628, 466; 1629, 730, 771 f., 845 f.; 1631, 105 f., 133, 202 (PA 10582)

—Kephale: (3) 378/7 BC  Develin, AO p. 222 + IG II² 1255, 11 (PA 10584) (f. Ναυσίφιλος: archon epon.); (4) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 14

—Kephale?: (5) c. 330-325 BC  IG II³ (4) 18, 4 (PA 10581) (f. Βόηθος)

—Kerameis: (6) f. iv BC  IG II² 6328 = AIUK 4.6 (2022) no. 24 (PA 10583) (f. Ἱερόκλεια)

—Kerameis?: (7) m. iv BC  IG II² 11404 (cf. PA 10583a)

Ναύσιον

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 11797 (d. Σώσανδρος)

Athens*: (2) m. iv BC  PCG 7 p. 706 fr. 11 (het.)

Ναυσίπορος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 68 a, 5 (Ναυσ[ίπο]ρος)

Ναυσίππη

Athens:

—Rhamnous: (1) iv BC  SEMA 866 (IRhamnous 305) (d. Ἀρξίας, Ναυσικρίτη II)

Ναυσιπτολέμη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12237; (2) f. iv BC  SEMA 862 (IRhamnous 301) (Ναυσιπτολέμ[η]: m. Μενεσθεύς, Μενεσθένης, Καλλιστώ (all Rhamnous))

Ναῦσις

Athens:

—Cholleidai: (1) 324/3 BC  IOrop 353 A, 29 (s. Γνάθων)

Ναυσίς

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 17; 1515, 9

Ναυσισθένης

Athens:

—Aixone: (1) c. 330 BC  IG II³ (4) 24, 11 ([Ν]α̣υσισθένης: f. [--]τος)

Ναυσιστράτη

Athens: (1) v-iv BC  JÖAI 7 (1904) p. 122, 4; (2) c. 490 BC  Graef--Langlotz II 560 = CAVI 1396 (Ναυσιστρά[τ]); (3) f. iv BC  IG II² 12238 (Ναυσιστρά[τη]); (4) iv BC  IG II² 12239 (d. Ναυκλῆς); (5) s. iv BC  IG II² 12737 (PA 10584a) (Ναυσιστρά[τη]); (6) ?s. iv BC  IG II² 1527, 38 f. (Να[υσιστ]ράτη); (7) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 8 (Ναυσισ[τρά]τη); (8) iv/iii BC  PCG 7 p. 262 fr. 69

—Acharnai: (9) iv BC  IG II² 5823 (PA/APF 10585) (d. Ναυκύδης); (10) s. iv BC  IG II² 5822 (cf. APF 7562) (Ναυσιστρά(τ)η: d. Ἱέρων)

—Anaphlystos: (11) m. iv BC  SEMA 110 (d. Σώσιππος)

—Azenia: (12) 27 BC-14 AD  IG II² 3515, 3 (d. [--]ων)

—Eroiadai: (13) iv BC  IG II² 4026 (PA 10586) (Ναυσ[ιστ]ρά[τ]η: d. Σωνδρίδης)

—Hybadai: (14) f. iv BC  SEMA 469, 2 (d. Λυκίσκος, m. Ἀντιφάνης (Oe))

—Kydathenaion: (15) m. iv BC  IG II² 6588 (d. Ἅγνων)

Ναυσιστρατίδης

Athens:

—Halai (Araphenides): (1) 341/0 BC  SEG XLVI 153, 8 (f. Σωιναύτης)

Ναυσίστρατος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 5906 (ARV² p. 1602) (Ναυσίσ(τ)ρατος: kalos); (2) c. 500 BC  IG I³ 1253 (PA 10589) (s. Εὐθύμαχος); (3) f. iv BC  IG II² 2343, 6 (PA 10587a); (4) ?iv BC  SEG XXXVI 522; (5) iv BC  IG II² 12526 (PA 10588a); (6) c. 365-335 BC  IG IV (1)² 103, 160 (PA 10588b); (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 225 nos. 396-7; (8) 106/5 BC  FD III (2) 25, 11 (s. Ἡρακλε[--])

—Aigilia: (9) iv BC  SEG XXIV 262, 1 f., 6 (f. Νικώνυμος, Κλεοστράτη)

—Aphidna: (10) 304/3 BC  Ag. XV 59, 16; 61, 252 (Ναυσίστρατ(ος): f. Χαρίδημος)

—Athmonon?: (11) f. iv BC  SEG XXIV 197, 23 (s. Στρόμβων)

—Eleusis: (12) s. iv BC  IG II² 1190 = IEleusis 74, 2 (PA 10590) (Ναυσί[στ]ρατος: f. [--]θη̣ς); (13) 289/8 BC  Finley, SLC p. 121 no. 6, 3 f.

—Eroiadai: (14) 99/8 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 175 (Ν̣α̣υ̣[σί]στρατος)

—Halai (Araphenides): (15) m. iv BC  IG II² 5508, 6 = 5518 a, 3 (p. 890)

—Kephale: (16) f. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 13 p. 39 (f. Ναυσικλείδης)

—Kerameis: (17) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 127 (PA 10591) (f. Ναυκράτης); (18) 110/9 BC  ID 2220, 6; 2221, 8; 2222, 4; 2228, 7; 2230, 4 (PA 10593) (I s. Ναυκράτης); (19) 80/79 BC  IG II² 1039 + SEG XXII 110 II, 81 (PA 10592) (II s. Ἀρχωνίδης)

—Kollytos: (20) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 42 (PA 10594) (Ναυσί(στ)ρατος: s. Μεγακλῆς)

—Kropidai: (21) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 38 (Ναυσ[ί]στρατος: s. Δίπολις)

—Melite: (22) 360-350 BC  IG II² 2383, 15 (PA 10595)

—Oinoe: (23) s. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 13 p. 39 (s. Στροῖβος, f. Ῥόδη)

—Peiraieus: (24) c. 338-326 BC   Ag. XIX L 9, 74 f. (Ν̣[αυσί]στρατος?: II s. Κελεύων); (25) ~ Ag. XIX L 9, 77 (I f. Κελεύων)

—Phaleron: (26) f. iv BC  IG II² 7614, 1, 5, 8; 7615 (PA 10599) (s. Ἱεροκλῆς I, f. Ἱεροκλῆς II, Εὐκολίνη, Ναυσιχάρης)

—Phrearrhioi: (27) 336/5 BC  Ag. XV 42, 213

—Potamos: (28) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 7

—Prospalta: (29) m. iv BC  IG XII (6) 262, 167; (30) 299/8 BC  IG II³ (1) 844, 8 f. (PA 10596) (f. Λυσίμαχος)

—Sphettos: (31) f. iv BC  IG II² 6230 (PA 10598) (s. Στρατοκλῆς)

—tribe Aiantis: (32) c. 411 BC  IG I³ 1186, 127

—tribe Pandionis: (33) s. v BC   IG I³ 1193, 5 ([Ν?]αυσίστρατος, [Π?]αυσίστρατος); (34) ~ IG I³ 1193, 63 (Να(υσ)ίστρατος); (35) 334/3 BC  IG II² 1493, 3 (PA 10588) (Ναυσίστρα[τος])

Athens?: (36) ?iii BC  CIA App. 5, 1 (Ναυσίστ(ρ)ατος)

Ναυσιτέλης

Athens: (1) m. v BC  IG I³ 1157, 26 (PA 10600) (Ναυσιτέλ[ς]); (2) m. iv BC  IG II² 1612, 191 (Ναυσιτέλ[ης])

—Konthyle: (3) s. iv BC  SEMA 332 (Ν[α]υσιτέλης: f. Φαναγόρα)

Ναυσιφάνης

Athens:

—Kytheros: (1) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 38 (f. Ναυσικράτης)

Ναυσίφιλος

Athens:

—Kephale: (1) s. iv BC  [D.] lix 65 (= PA 10601); IG II² 1255, [11] (s. Ναυσίνικος)

—Sounion: (2) 324/3 BC  IOrop 353 A, 63 (s. Κίμων)

Ναυσιχάρης

Athens:

—Aixone: (1) iv BC  IG II² 5440 (f. Ναυσικράτης); (2) m. iv BC  IG II² 6166 (= PA 10603); IG II³ (4) 337, 31 (s. Ναυσικράτης, f. Δίφιλος)

—Eroiadai (Antiochid)?: (3) c. 321 BC  Ag. XV 55, 27 (PA 10602) (f. [--]μένης)

—Halimous: (4) ?iv BC  IG II² 5543 (f. Κλέων)

—Phaleron: (5) m. iv BC  IG II² 7615 (PA 10604) (s. Ναυσίστρατος)

—tribe Leontis: (6) s. v BC  IG I³ 1193, 82 (-ρς)

Ναύστρατος

Athens:

—Marathon: (1) s. iv BC  IG II² 2400, 6 (PA 10605)

Ναύστροφος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 52 (Ν(α)ύστρ(ο)φος?)

Ναύσων

Athens: (1) 424 BC  Ar., Eq. 1309 (fict.)

—Aixone: (2) 345/4 BC  IG II² 2492, 47 (cf. PA 10607); (3) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 8 f., 26 (PA 10607) (f. Ἀντίχαρμος, Καλλισθένης)

Athens?: (4) c. 227 BC  IG II² 2325, 315 (Stephanis 1775)

Athens*: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 275 (slave)

Ναυσωνίδης

Athens:

—Euonymon: (1) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 13 ([Ν]αυσωνίδης: s. Εὑρήμων)

Ναυτέλης

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 140

—Aixone: (2) f. iv BC   IG II³ (4) 1363, 2 (PA 10608) (Ναυτέλ[η]ς: f. Ἀριστογένης); (3) ~ SEG LVI 319

Athens?: (4) m. iv BC  IG II² 12240 = 10906 a (p. 895); cf. Horos 13 (1999) pp. 31-2 (f. [--]α̣τώ)

Ναύτης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 34 (PA/APF 10609) (-τς); (2) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 51 (PA 10609a) (f. Ἀντιφῶν)

—Anaphlystos: (3) s. iv BC  IG II² 5676 (PA/APF 10611) (f. Ὀλύμπιχος)

—Boutadai: (4) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 17 (PA 10612)

—Halai (Aixonides): (5) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 21 (PA 10610) (f. Ἱέρων)

—tribe Leontis: (6) s. v BC  IG I³ 1193, 105 (-τς)

Athens?: (7) ?iv BC   CIA App. 120 = SEG LXV 167, 3 ([Ν]αύτης); (8) ~ Audollent, Defix. Tab. 53 A (f. Σίμων)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (9) c. 450-420 BC  IG I³ 1377 (LGPN IV (1)) (s. Εὐδημίδης)

Ναυτιλία

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12241 (d. Ναυσίμαχος)

Ναυφράδης

Athens:

—Euonymon: (1) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 4 ([Ν]αυφράδης: f. [.]ρούσελος)

Ναυχαρίδης

Athens:

—Eleusis?: (1) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 12 (or Athens, Elaious: Ναυ(αρχ)ίδης?)

Νέαιθος

Athens?: (1) ?iv BC  SEMA 2223

Νεαῖος

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 44

—Ikarion: (2) m. iv BC  IG II² 1622, 674 (PA/APF 10618)

—tribe Aiantis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 114

—tribe Aigeis: (4<