Παᾶπις

Athens?: (1) c. 440 BC  IG I³ 341, 6 (?s. Ε[--])

Παγγαῖον

Athens?: (1) inc. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 8

Foreign Residents:

    Thrace: (2) iii BC  IG II² 8920 (LGPN IV (1))

Πάγκαλος

Athens: (1) s. iv BC  Hyp., Ath. 6; Hyp., Ath. 10; Hyp. fr. 41 (PA 11511)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 5279 + AM 67 (1942) p. 90 no. 144 (-λλος)

Athens*: (3) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 17, 21 ([Πά]νκαλος: s. Ἀθηνάδης); (4) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 33 (Πάγκα̣[λος]: slave)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (5) imp. SEMA 1162 (LGPN V.A s.v. Πάγκαλλος (1)) (Παῦλος Πάνκαλλος)

Πάγκαρπος

Athens*: (1) c. 166/7 AD  IG II² 2094 + 2015 = SEG XII 110, 80 (epeng.); (2) 169/70 AD  IG II² 2097, 92 (Πάν-: s. Φιλοπ[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (3) 87/8 AD  IG II² 1996, 241 (LGPN V.B (1)) (s. Συμ[--])

Παγκλείδης

Athens:

—Epikephisia: (1) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 78 (Παν-: f. Χαιρέστρατος)

Παγκλέων

Athens*: (1) c. 390 BC  Lys. xxiii passim

Παγκλῆς

Athens:

—Potamos: (1) m. iv BC  SEMA 297 = AIUK 7 (2019) no. 1 (f. Πύρρος); (2) c. 350-323 BC  IG II² 7269; IOrop 353 A, 53 f. (s. Πύρρος I, f. Πύρρος II, Φιλόφρων)

Παγκρατείδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 9 (PA 11512) (-δς)

Παγκράτης

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

—Araphen: (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 39 (s. Εὐάρεστος)

—Krioa: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 118 (PA 11513) (s. Πύρρος)

—Phyle: (4) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 24 (Παν-: f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Pandionis: (5) c. 20 BC  Ag. XV 293, 73 ([Π]ανκράτης)

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 102 a, 14; (7) i AD  IG II² 2011, 6 ([Π]ανκράτης); (8) inc. IG II² 11248 (PA 11512a) (f. Εἰρήνη)

Παγκράτιον

Athens: (1) iv-iii BC  IG II³ (4) 1547 (Παν-)

Παγκράτιος

Athens: (1) 365 AD  Neue Inschriften von Olympia 10, 32

—tribe Antiochis: (2) 240-253 AD   IG II² 2243, 16 (Αὐρ. Ἡραῖος ὁ καὶ Παν-: I f. Παγκράτιος II); (3) ~ IG II² 2243, 179 (Παν-: II s. Αὐρ. Ἡραῖος ὁ καὶ Παγκράτιος I)

Athens?: (4) ?iii BC  CIA App. 7, 8 ([Πα]νκράτι[ος])

Πάγκων

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 3 ([Π]άγκν)

Παγχάρης

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2299 (s. Λεωχάρης); (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 15 (s. Ἀσκ[--])

—Lamptrai: (3) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 19 (s. Ἄνθος I)

—Paiania: (4) i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 99 no. 17 (f. Δέξιππος)

—Phlya: (5) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 37 (Παγχ[άρης])

Athens*: (6) ?136/7 AD  IG II² 2059, 101 (f. Στέφανος)

Παγχαρίων

Athens:

—Acharnai: (1) f. iv BC   IG II² 5797 (PA 11514) (f. Εὐθύδημος); (2) ~ IG II² 5797 (PA 11515) (s. Εὐκλῆς); (3) iv BC  IG II² 5853

Παιάδης

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) s. iv BC  IG II² 9151 (LGPN III.A s.v. Παιάδας (1))

Παιάν

Athens?: (1) inc. IG II² 12386

Παιανιεύς

Athens*: (1) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 180 (epeng.)

Παιδέας

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 132

Athens?: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 499, 3 (Stephanis 1976)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (3) s. iii BC  IG II³ (4) 1077, 4 (LGPN V.B (1))

Παιδείας

Athens:

—Phyle: (1) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 122 a (f. Σωγένης)

Παιδέρως

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 1812; cf. ABV p. 348 (-ρς: painter); (2) ?ii-iii AD  IG II³ (4) 1276; (3) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 19

—Acharnai?: (4) a. 216 AD  Ag. XV 473, 36 (s. Δελφικός)

—Araphen: (5) ii/iii AD  IG II² 2361, 25 (s. Ἔρως)

—Kephisia: (6) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 98 ([--]νιος ὁ καὶ Παιδ̣έ(ρως): s. Ἐλευσίνιος I)

—Lamptrai: (7) c. 220 AD  Ag. XV 468, 15 (Παιδέρ[ως])

—Pallene: (8) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 25 (Π. Αἴλ. Παιδ[έ]ρως)

—tribe Attalis: (9) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 73 (Αὐρ. Παιδέρως)

—tribe Ptolemais: (10) 142/3 AD  IG II² 2049, 51 (Παιδέ[ρως]: f. Φιλουμενός)

Παίδευσις

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 12387

Παιδικός

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 1956; 3073; 3081; 3102; 3380; 3698; 5455; 6652; 7584 (ARV² p. 103) (potter)

Athens?: (2) c. 290 BC  SEG XXIV 156, 1, 5, 14; cf. XXXII 149; Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date)

Athens*: (3) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 3 (Παιδ[ι]κός)

Παιδίσκη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12388

Παιδοκράτης

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 83 (s. Ἀρτεμίδωρος)

Πάϊλλος

Athens*: (1) iv/iii BC  SEG XXX 318, 2 (n. pr.?)

Παισίας

Athens:

—Ankyle: (1) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 21 (PA 11730) (Πα(υ)σίας?: s. Σωκράτης)

Παισίμαχος

Athens: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 2 (Πα(υ)σίμαχος?: f. Τελέστης)

Παίων

Athens:

—Melite: (1) iii-ii BC  IG II² 6855 (PA 11516) (f. Ἰάσων)

—Pallene: (2) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 79 (s. Διομήδης I); (3) 165/6 AD  IG II² 2090, 16 (Αἴλ. Παίων)

Athens?: (4) m. iv BC  IG II² 12390; (5) 45/6 AD  IG II² 1971, 7; (6) iii AD  IG II² 2261, 3 (Αἴλ. Παίων)

Athens*: (7) ?136/7 AD  IG II² 2059, 74 (f. Μανιάκης)

Παιώνιος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 10 (PA 11517) (and Lemnos: -ν-)

Παλάθη

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12391

Παλαθίων

Athens:

—Lakiadai: (1) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 35 f. (f. Λυσανίας)

Παλαιστώ

Athens*: (1) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 361 = CAVI 7353 (-τ: het.)

Παλαμήδης

Athens: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 31; 2239, 9; 2243, 31 (Αὐρ. Παλαμήδης)

—Acharnai: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 122 (I f. Παλαμήδης II); (3) ~ (II s. Παλαμήδης I)

Athens?: (4) i-ii AD  IG II² 12392 (Φλ. [Πα]λαμήδης)

Παλατῖνος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 211 (Ἰού(λ). -τεῖ-)

Παλατίων

Athens:

—Phaleron: (1) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 17 (f. Εὐμένης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 191 f. (LGPN V.B (1)) (f. Εὐμένης, Ἐλεύθερος)

Παλλαδία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13384 (SEMA 2805) (Παλ[λ]αδία: m. Κυριακή)

Παλλάδιον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  SEMA 1323 (LGPN V.B (1)) (d. Θεόφιλος)

Παλλάδιος

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 95 (Κλ. Παλλάδι(ος): s. Δι[ο]κ̣λ̣[--])

Πάλλας

Athens*: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 97 (f. Ἰσίδωρος)

Πάλος

Athens: (1) c. 570-560 BC  IG I³ 593 (f. Ῥόμβος)

Πάμιλλος

Athens: (1) ?v BC  IG I³ 583 i; cf. SEG L 76 bis ([Π]άμιλλο[ς]? - IG, [Σ]άμιλλος? - Solin)

Πάμμαχος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 1900; 1995-7; 7515; cf. ARV² p. 1604; Paralipomena p. 508; Beazley Addenda p. 398 (kalos)

Παμμένης

Athens: (1) ii-i BC  ID 2344, 1 (PA 11518) (f. Διότιμος, Ἑρμῶναξ); (2) f. i BC  Cic., Brut. 332 (RE (3)) (Lat. Pammenes); (3) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 52 (s. Δημήτριος); (4) 83/2 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 9, 81 (archon epon.); (5) ii AD   Luc., DMeretr. 4 (fict.); (6) ~ Luc., Symp. 22 (fict.); (7) m. ii AD  JIAN 3 (1900) p. 334 no. 180 (Παμμ(ένης))

—Azenia: (8) c. 152-161 AD  Ag. XV 336, 7 + Hesp. 47 (1978) p. 321; Ag. XV 363 + Hesp. 47 (1978) p. 321, 2; SEG XXVIII 167, 7; 364, 5 f.; IG II² 10222; 11627 (Π. Αἴλ. Θεμίσων ὁ καὶ Παμμένης: f. Αἴλ. Θεμίσων)

—Lamptrai: (9) 42/1 BC  FD III (2) 57, 9 ([Πα]μμέ[ν]ης); (10) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 22 (s. Ζηνόδωρος)

—Marathon: (11) ii/i BC  ID 1624 bis, 3; 1637, 2; FD III (2) 15, 5; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 50 (I s. Ζήνων II, f. Ζήνων VII); (12) c. 51-42 BC  Thompson, New Style Coinage 1248; 1255-8; Chiron 21 (1991) p. 15 (ident.); (13) s. i BC  ID 1592, 6; 1593, 9; 1594, 5 f.?; 1605, 6; 1625, 4; 1626, 6; 1956, 10; 2515, 1; 2516, 3; 2517, 3; 2518, 4; 2519, 1; IG II² 1096 + SEG XXX 85, 20; IG II³ (4) 10, 2; IG II² 2464, 6; 3493; 3523 = IEleusis 324, 5; IG II² 5477; Ag. XVIII H347, 1; SEG XXIII 494 a, 3; IG II³ (4) 214 B, 1; IRhamnous 179, 6 (PA 11520) (II s. Ζήνων VII, f. (nat.) Διόδωρος (Halai), f. Παμμένης III); (14) i BC/ i AD  IG II² 7712; (15) f. i AD  IG II² 3523 = IEleusis 324, 4 f.; IG II² 3524, 5 (III s. Παμμένης II)

—Marathon?: (16) 57/6 BC  IG II² 1339, 4 (PA 11519)

—Thorikos: (17) c. 300 BC  SEMA 254 (Παμμέν[ης]: I f. Παμμένης II); (18) ~ (Παμμέ[νης]: II s. Παμμένης I)

—tribe Leontis: (19) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 44 ([Πα]μμένης: s. Δημήτριος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (20) i BC  SEMA 1277 (LGPN V.B (5)) (Π[αμ]μένη[ς]: f. Ἐπίκτητος); (21) inc. IG II² 9831 (LGPN V.B (3)) (I f. Παμμένης II); (22) ~ IG II² 9831 (LGPN V.B (4)) (II s. Παμμένης I)

    Herakleia: (23) inc. Syllektes 1 p. 136 (f. Ἐπίκτησις)

Παμφαῖος

Athens: (1) c. 530-515 BC  CAVI 781; 1407; 2311; 2315; 2592; 2633; 2794; 2831; 3135; 3175; 3527; 3618; 3707; 3762; 3800; 3806; 3922 c; 4082; 4274; 4427; 4590; 4603; 4664; 4719; 4806; 4814; 4867; 4882; 5085; 5087; 5323; 5748; 5760; 5786; 5828; 6098; 6337-8; 6379-81; 6383; 6597; 6621; 6678; 6834; 6894; 6998; 7001; 7159; 7355; 7396; 7635; 8104; 8162; cf. ABV pp. 235 f.; p. 324; ARV² pp. 127 ff.; Paralipomena p. 109; p. 333; Beazley Addenda p. 406; SEG XXXIV 55 (Παν-: potter)

—tribe Attalis: (2) 106/5 BC  FD III (2) 28, 33; cf. BCH 99 (1975) p. 206 (Πα[μφ]αῖος?, Πα[μβι]αῖος? - Tracy)

Παμφάνης

Athens: (1) c. 307/6 BC  IG II² 1491, 25 (Παν-)

Παμφίλη

Athens: (1) v/iv BC  PCG 7 pp. 728 f. (fict.); (2) f. iv BC  IG II² 12393, 1 (PA 11520b); (3) m. iv BC   IG II² 12396; cf. AM 67 (1942) pp. 187 f. no. 407; (4) ~ IG II² 11569 (PA 11520d); (5) m. iv BC   IG II³ (4) 1520; (6) ~ SEMA 1529; (7) s. iv BC   IG II² 11797; 11088 (PA 11520c); (8) ~ IG II³ (4) 1715; (9) iv/iii BC  Men., Epit. 714 f. (d. Σμικρίνης: fict.); (10) iii BC  IG II³ (4) 1143, 2 (Πα[μφίλ]η); (11) i-ii AD  IG II³ (4) 1308 (Φλ. Παμφίλη)

—Kydantidai: (12) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 64 (PA 11521) (Παν-: d. Ξενοκράτης)

—Paiania: (13) imp. IG II² 7077

—Pallene: (14) iv/iii BC  IG II³ (4) 736 (PA 11522) (d. Ἀντιφάνης)

—Phlya: (15) ii AD  IG II² 7700 (d. Πάμφιλος)

—Sphettos: (16) m. iv BC  IG II² 7525 (PA 11523) ([Π]αμφίλη: d. Φιλοκλῆς)

—Thorai: (17) iv BC  SEMA 249 = SEG LIV 337 (Παμφ[ίλη])

—Thria?: (18) m. ii BC  IG II² 1131, 5

Athens?: (19) f. iv BC  SEMA 2301 (d. Διονύσιος); (20) m. iv BC   IG II² 12394 (PA 11520a); (21) ~ IG II² 12395; (22) m. iv BC  SEG XXIV 263 II, 8; (23) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 17; (24) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 64, 89?, 96; (25) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 9; (26) iii BC  SEMA 2302 (d. Φιλέας); (27) ?276/5 BC  IG II³ (1) 898, 123; (28) inc. SEMA 2300 (ΠΑΜΦUΛΗ - Vernon)

Athens*: (29) m. iv BC  PCG 2 p. 170 fr. 175 (RE (2)) (het.); (30) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 21 ([Π]αμφί[λη]: freed.)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (31) f. iv BC  IG II² 10345 = CAT 284 (LGPN V.A (2)) ([Πα]νφίλη: d. Πάμφιλος)

Παμφιλίων

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) inc. IG II² 9832 (LGPN V.B (1)) (s. Μητρόδωρος)

Πάμφιλος

Athens: (1) c. 420-400 BC  IG II² 12397 = IG I³ 1320 (PA 11524a); (2) f. iv BC   Robert, Coll. Froehner 11, 6 (Πάν-); (3) ~ Ar., Pl. 385; cf. TrGF 1 p. 189 no. 51 (painter?); (4) m. iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 33 b (Πάμφι̣[λος]: s. Παυσι[--]); (5) ~ IG II² 1612, 156, 164, 172, 176, 184; 1622, 657; 1624, 76, 101?; 1627, 433; 1628, 573; 1630, 9 = SEG XXIV 159, 387 (PA 11524); (6) m. iv BC  IG II² 12400 (PA 11524b); (7) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 4; (8) s. iv BC  IG II² 5845 (Πάν-: f. Δημήτριος); (9) 335/4 BC  IOrop 520, 2; cf. Stephanis 1984 (PA 11525); (10) 322 BC  IG II² 1632, 120 (PA/APF 11526) (Πάμφι[λος]); (11) iv/iii BC   PCG 7 p. 348 fr. 27 (fict.); (12) ~ PCG 7 p. 297 fr. 135 (fict.); (13) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 428; (14) 250/49 BC  IG II³ (1) 1004, 18 ([Πά]μφιλος); (15) m. ii BC  ID 1525, 5 (PA 11527) (f. Ἄρειος); (16) 128/7 BC   FD III (2) 47, 21 (I f. Πάμφιλος II); (17) ~ FD III (2) 47, 21 (Stephanis 1986) (II s. Πάμφιλος I); (18) 128/7 BC  FD III (2) 12, 4 (s. Ἀρτέμων); (19) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 453-4; 457-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 11528) (Πάμφι(λος)); (20) ii/i BC  IG XII (2) 642; cf. XII Suppl. p. 51 (PA 11530); (21) i-ii AD  IG II² 3566, 4 ([Πά]μφιλο[ς]: f. Ζωσίμη); (22) 26/7 AD  IG II² 1713, 35; cf. SEG XXI 499, 7 (archon epon.); (23) c. 40-54 AD  IG II² 1974, 6; (24) ii AD   Luc., Eun. passim (fict.); (25) ~ Luc., DMeretr. 2 (fict.); (26) ?136/7 AD  IG II² 2059, 41 f.; (27) m. ii AD  IG II² 2062, 5 (Πάμφ(ιλος): f. Νίκανδρος); (28) 158/9 AD  IG II² 2056, 7; (29) iv AD   Alciphr. i 12 (fict.); (30) ~ Alciphr. i 33 (fict.)

—Acharnai: (31) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 36 (Stephanis 1998) (Πάν-: s. Καρπόδωρος); (32) 135/6 AD  IG II² 2046, 22 (s. Ἐπίκτητος)

—Acherdous: (33) 361/0 BC  Aeschin. i 109-12 (PA 11540)

—Aigilia: (34) s. iv BC  IG II² 5374 = AIUK 4.6 (2022) no. 56; IG II² 5376 (PA 11536 = 11537) (s. Μειξιάδης, f. Προκλείδης)

—Aithalidai: (35) s. i BC   IG II² 2461, 56 (cf. PA 11538) (I f. Πάμφιλος II); (36) ~ IG II² 2461, 56 (PA 11538) (II s. Πάμφιλος I)

—Ankyle: (37) i-ii AD  IG II³ (4) 166

—Ankyle?: (38) iv BC  IG II² 5242 (PA 11534) (or Agryle: f. Ἀρίστυλλα)

—Aphidna: (39) 213/12 BC  IG II³ (1) 1166, 5 (f. Χαριτέλης); (40) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 111 (PA 11539) (Πάμ[φιλος]: s. Ἀριστόβουλος); (41) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 45 (Πάν-: s. Ἀριστοκράτης)

—Apollonieis: (42) imp. SEMA 118 (s. Πολύξενος)

—Berenikidai: (43) 165/6 AD  IG II² 2090, 98 (I f. Πάμφιλος II); (44) c. 165-201 AD  IG II² 2090, 98; 2127, 15; 2133, 9 (II s. Πάμφιλος I, f. Πάμφιλος III, Γλύκων); (45) c. 194-201 AD  IG II² 2127, 15 (Πάν-: III s. Πάμφιλος II)

—Besa: (46) 350/49 BC  IG II² 1436, 3 (PA 11541) ([Πά]μφιλος)

—Cholleidai: (47) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 38 (PA 11560); Unp. (Agora, tit. sep.) (s. Ἐπιγένης)

—Cholleidai?: (48) 139/40 AD  IG II² 2044, 91; cf. Follet, Athènes pp. 166 f. (Μουσώνιος Πάμφιλος)

—Eleusis: (49) 165/4 BC  IG II² 949 = IEleusis 229, 17 f., 25 f., 30 (PA 11542) (s. Ἄρχων)

—Euonymon: (50) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 18 (s. Διονυ[--])

—Hagnous: (51) 323/2 BC  IG II³ (4) 466, 3; cf. Stephanis 1985 (PA 11535)

—Keiriadai: (52) f. iv BC  PA/APF 11545; RE (2) (f. Πλαγγών, Βοιωτός, Ἡδύλος, Εὐθύδημος)

—Kephale: (53) s. iii BC  IRhamnous 30, 3, 15; 167, 36 = IG II² 1322 (s. Δημήτριος); (54) 128-116 BC  IG II² 1009 II, 97; FD III (2) 3, 11 (cf. PA 11546) (s. Νικοκλῆς I, f. Νικοκλῆς II); (55) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 15 (cf. PA 11546) (f. Δημοστράτη)

—Kephisia: (56) 323/2 BC  IG II³ (1) 378, 32; cf. APF 6067 (PA 11531) (Πάν-: s. Εὐφίλητος III)

—Kopros: (57) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 11 (PA 11547) (s. Ἀριστείδης)

—Kydantidai: (58) c. 370 BC  Ag. XV 492, 50 (PA 11548) (Πάμφιλ[ος])

—Kydathenaion: (59) m. iv BC  IG II² 6565; 6567 (f. Ἀριστείδης, Βιότη); (60) s. iv BC  SEG LXII 115 (f. Μνησώ); (61) imp. Ag. XV 318, 26 (s. Αὖλος)

—Lamptrai: (62) iii BC  IG II² 6691 a (p. 881) (s. Θεόφιλος); (63) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 19 (Π[άμ]φιλος: I f. Πάμφιλος II); (64) ~ (Π[άμ]φιλος: II s. Πάμφιλος I); (65) 173/4 AD  IG II² 2103, 41 (f. Ἐλευθερίων)

—Leukonoion: (66) iv-iii BC  IG II³ (4) 945 (PA 11549) (f. [--κ]ράτης); (67) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 28 (f. Καλλικράτης); (68) 354/3 BC  IG II² 1682 = IEleusis 141, 22 (PA 11533) (f. Κράτης); (69) s. iv BC  IG II³ (4) 892 (f. Ἐπικράτης)

—Leukopyra: (70) 191/2 AD  IG II² 2119, 75 f., 158 (f. Ἐλπίνικος)

—Marathon: (71) c. 320-310 BC  IG II³ (4) 1479; (72) imp. Ag. XVII 225 ([Π]άμφιλο[ς]: s. Διονυσόδωρος); (73) 155/6 AD  IG II² 2068, 106 (Πάμφι(λος): f. Μι. Ἐπιχάρης)

—Melite: (74) 360-350 BC  IG II² 2383, 13 (PA 11550) (s. Νάξιος); (75) 24/3 BC  Ag. XV 290, 45 (s. Μητρόδωρος: reading - S.G.B.); (76) i-ii AD  IG II² 3565, 6 (s. Ἀντιφάνης)

—Myrrhinoutta: (77) s. iv BC  IG II² 5399 (PA 11551) (Πάμφιλ[ος]: s. Κάλλιππος)

—Oe: (78) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 160 (PA 11553); (79) 249/8 BC  IG II³ (1) 1009, 3 (PA 11552) (Πάν-: f. Φαινύλος)

—Oion: (80) c. 40 AD  IG II³ (4) 39, 3 (Πάν-: f. Διόδωρος)

—Otryne: (81) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 228, 233 f., 358, 235 (PA 11554)

—Paiania: (82) s. iv BC  IG II³ (1) 550, 15; + PA/APF 11555; Osborne, Naturalization T 77 (s. Χαιρέφιλος I: naturalized metic); (83) c. 20 BC  Ag. XV 293, 46 (s. Αἰξίας); (84) 160-170 AD  SEG XIV 104, 5 + SEG XXXIV 130 (Π[άμφιλος]: f. Διονύσιος); (85) c. 160-177 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 55; Ag. XV 437, 14; SEG XIV 104, 4 + SEG XXXIV 130 (s. Διονύσιος)

—Paiania?: (86) 327/6 BC  IG II³ (1) 362, 5

—Ph--: (87) ?328/7 BC  IG II³ (1) 358, 7 (PA 11532)

—Phegaia: (88) s. iv BC  IG II² 7638 (PA 11558a) (s. Ἀψεφίων)

—Phlya: (89) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 7; IG II² 1729, 2 (s. Νέστωρ); (90) i AD  IG II² 7683 ([Π]άμφιλος: f. Ζήνων); (91) ii AD   IG II² 7660 (f. Ἀντίοχος); (92) ~ IG II² 7700 (Πάν-: f. Παμφίλη); (93) 142/3 AD   IG II² 2049, 28 f.; 3740, 27 (I f. Νικήρατος, Πάμφιλος II); (94) ~ IG II² 2049, 29 (II s. Πάμφιλος I)

—Phyle: (95) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 95; (96) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 346 ([Π]άμφιλος); (97) 328/7 BC  IG II³ (1) 357, 6 (PA 11559); (98) f. ii AD  IG II² 2035, 17 ([Πά]μφιλος)

—Rhamnous: (99) c. 330 BC  [D.] xlii 28 (PA 11556); (100) iv/iii BC  SEG XLV 1181, 8 f.; (101) 306/5 BC  IG II² 470, 2 f.; 471, 4; 473, 5; 474 + AJA 37 (1933) pp. 412 f., 2; IG II² 475, 2; 476 + AJA 37 (1933) p. 414, 2 f.; IG II² 675 + 525 and add. p. 663, [2] (cf. SEG XXXIV 72); IG II² 773 + AJA 37 (1933) pp. 415 f., 2 f.; Hesp. 40 (1971) pp. 181 f. no. 30, 2; Ag. XVI 113, 2 f. (PA 11557) (s. Θεογείτων); (102) 304/3 BC  Ag. XV 59, 55; 61, [278] (s. Π[--]); (103) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 24 (f. Φίλιππος)

—Semachidai: (104) iv/iii BC  IG II² 7378 (PA 11558) (f. Αἰσχίνης)

—Sounion: (105) f. i AD  IG II² 9448

—Steiria: (106) 45/6 AD  IG II² 1945, 26 (s. Ἱεροκλῆς)

—Thorikos: (107) m. iv BC  IG II² 1622, 440; D. xxxix 32; D. xl 11 (PA/APF 11544) (s. Μαντίας, Πλαγγών (Keiriadai)); (108) 266/5 BC  IG II³ (1) 918, 6 (PA/APF 11543) (f. Φύτιος)

—Thria: (109) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 36 (Πάν-: s. Λεόντιχος)

—Xypete: (110) c. 330-300 BC  IG II³ (4) 228, 5, 8; SEG XXX 355, 5 (s. Αἰσχύτης); (111) 303/2 BC  Ag. XV 62, 350 (f. Προκλείδης); (112) hell. IG II² 7045, 13 (s. Μελήσιππος)

—tribe Antiochis: (113) 238-242 AD  IG II² 2239, 316 f. (f. Ἀθηνόδωρος, Μάρων); (114) 255/6 AD  IG II² 2245, 387 (s. Ὀνήσιμος)

—tribe Hippothontis: (115) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 9 (s. Ἐρ[....]ρου (gen.)); (116) 161/2 AD  IG II² 2085, 67 (Πάμφ(ιλος): f. Ἐλευσίνιος)

—tribe Leontis: (117) 158/9 AD  IG II² 2063, 2 (I f. Πάμφιλος II); (118) ~ (II s. Πάμφιλος I); (119) c. 200 AD  Ag. XV 399, 26 (s. Θεόδωρος)

—tribe Oineis: (120) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 33

—tribe Pandionis: (121) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 48; (122) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 57 (Πάμφι̣[λος]); (123) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 155 (f. Λεωνίδης); (124) ~ Ag. XVIII C121, 112 f.; Ag. Inv. I 7064B (unp.) (cf. PAA 14 p. 29) (I f. Ἀλέξανδρος, Πάμφιλος II); (125) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 113; Ag. Inv. I 7064B (unp.) (cf. PAA 14 p. 29) (II s. Πάμφιλος I)

Athens?: (126) v/iv BC  IG II² 11832; (127) iv BC   SEMA 2303; (128) ~ Audollent, Defix. Tab. 73, 1 f. (Πάν-); (129) m. iv BC   IG II² 12401 ([Π]άνφιλος: s. Εὐμάθης); (130) ~ D. liv 7; (131) m. iv BC  IG II² 12398/9 (Πάν-); (132) s. iv BC  IG II² 2347, 26; (133) ?iii BC   CIA App. 139, 2; (134) ~ CIA App. 19, 4 (Πάν-); (135) ?iii BC   CIA App. 56, 2 (Πά(μ)φιλος: f. Μένων); (136) ~ CIA App. 63 (Πάνφ(ι)λ[ο]ς); (137) iii BC  IG II² 2325, 312 (Stephanis 1983); (138) c. 44 BC   SEG LIV 235, 65; (139) ~ SEG LIV 235, 94; (140) i-ii AD  IG II² 11273 (f. Ἐπαφρᾶς); (141) s. i AD   IG II² 1998, 27; (142) ~ IG II² 12654 (f. Στόργη); (143) iii AD  IG II² 2261, 2; (144) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 27; (145) inc. SEG LX 255 (Παμφία - SEG, Πάμφιλ(ος)?)

Athens*: (146) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 52; (147) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 559 (freed.); (148) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 13-15, 151, 208; (149) c. 170 BC  IG II² 2392, 14 = 2404, 13; Tracy, ALC p. 134 (date) ([Π]άμφι[λ]ος); (150) 45/6 AD  IG II² 1945, 95 (s. Ἐγκόλπιος); (151) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 76 (f. Δορυφόρος); (152) 142/3 AD  IG II² 2049, 135 (I f. Πάμφιλος II); (153) ~ (II s. Πάμφιλος I: epeng.); (154) s. ii AD  IG II² 10644; (155) 179/80 AD  IG II² 2083, 55 (s. Ἀρχίτιμος: epeng.); (156) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 160 (I f. Πάμφιλος II); (157) ~ (II s. Πάμφιλος I: epeng.); (158) 203-207 AD  IG II² 2199, 147 (f. Ζωΐλος); (159) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 126 (s. Εὐτ[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (160) c. 390-365 BC  IG II² 9835 (LGPN V.B (19)) (s. Λάμπιτος); (161) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 39 (LGPN V.B (-)) (s. Κλεομένης); (162) i AD  IG II² 9834 (LGPN V.B (27)) (s. Ζώσιμος); (163) imp. IG II² 9833 + SEG XXII 186 (LGPN V.B (26)) (Πά[μ]φιλ[ος]); (164) 87/8 AD  IG II² 1996, 118 (LGPN V.B (30)) (f. [--]ς); (165) ii AD  IG II² 7665, 10 (LGPN V.B (32)) (f. Πορφυρίς)

    Caria, Miletos?: (166) 87/8 AD   IG II² 1996, 170 (LGPN V.B (38)) (f. Δαμᾶς); (167) ~ IG II² 1996, 229 (LGPN V.B (39)) (s. Μ[--]); (168) 87/8 AD  IG II² 1996, 254 (LGPN V.B (40)) (s. Ζήνων)

    Caria, Tralles-Seleukeia: (169) ii AD  IG II² 10458 (LGPN V.B (57)) (s. Διονύσιος)

    Egypt: (170) iv BC  D. xxi 163

    Ionia?, Magnesia: (171) ii BC  IG II² 9247 (LGPN V.A (24)) (f. Στρατονίκη)

    Korinthia, Sikyon: (172) m. iv BC  IG II² 10305 = CAT 2.382 c (LGPN III.A (22)) (s. Καλλίας I, f. Καλλίας II)

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (173) f. iv BC  IG II² 10454 (LGPN IV (11))

    Pontos, Sinope: (174) f. iv BC  IG II² 10345 = CAT 284 (LGPN V.A (50)) (Πάν-: f. Παμφίλη); (175) iii BC  IG II² 10346 (LGPN V.A (51)) ([Πά]μφιλος); (176) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 40 (LGPN V.A (53)) (f. Ἄττας)

    Samothrake: (177) c. 300 BC  IG II² 1956, 126 (LGPN I (42)) (mercen.)

Παμφίνων

Athens*: (1) i BC  Hesp. 89 (2020) p. 77 no. 17 (slave?)

Πανάγης

Athens:

—Melite: (1) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12, 9

Παναθήναιος

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 12403 (-νιος)

Athens*: (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 171 (s. Ὀνήσιμος: epeng.); (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 149 (Ὠρά. Παναθήναιος: epeng.)

Παναθηναΐς

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12013

Παναθήναις

Athens*: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 115 (s. Θεόφιλος: epeng.)

Πάναινος

Athens: (1) v BC  PA 11561; RE (-) (s. Χαρμίδης)

Παναῖος

Athens:

—Prasiai: (1) m. iv BC  IG II² 7285; cf. AM 67 (1942) pp. 101 f. no. 182; BE 1952, no. 54 (PA 11562) (f. Ὀνήτωρ)

Παναίσχης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 1276 (-σχς); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 11 (PA 11563) (-σχς)

—Acharnai: (3) c. 380 BC  IG II² 1929, 17 (PA/APF 11564) (f. Κηφισόδωρος)

—Aphidna: (4) 304/3 BC  Ag. XV 59, 13; 61, 262 ([Π]αναίσχης: s. Ἀγαθ[--])

Παναίτιος

Athens: (1) c. 505-490 BC  CAVI 208?; 1920; 1925; 1985; 2042; 2328; 2358; 2437; 2589; 2628; 2659; 2700; 2823; 2851; 2915; 2945; 3104; 3123; 3454; 3551; 4457; 4978; 5112; 5328-9; 5603; 5661; 5893; 6005; 6471-2; 6630; 7827; cf. ARV² pp. 1604; Paralipomena p. 508; Beazley Addenda p. 398 (PA 11565) (kalos); (2) c. 430-410 BC  IG I³ 418, 6 (Παναίτι[ος]); (3) 424 BC  Ar., Eq. 243 (PA 11566); (4) v/iv BC  PCG 3 2 p. 224 fr. 409; (5) iii BC  Suda s.v. Α 2734 (cf. PA 1219) (f. Ἀντιφάνης)

—Agryle: (6) c. 485-480 BC  Ag. XXV 650 ([Π]αναίτι[ος])

—Aphidna: (7) 415 BC  IG I³ 422, 204, 210 f.; 426, 52; And. i 13; And. i 53; And. i 67 (PA 11567) (s. Φιλοχάρης)

—Erchia: (8) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 30 (PA 11569) (s. Φίλων); (9) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 67 (s. Μικίων)

—Hamaxanteia: (10) c. 400-375 BC  IG II² 5601 (PA 11568)

—Leukonoion: (11) ii BC  IG II² 6742 (PA 11570) (Παν[αίτ]ιος: s. Ἡφαιστιάδης)

Foreign Residents:

    Rhodes: (12) c. 149/8 BC  IG II² 1938, 25; cf. LGPN I (3)-(12)

Πάναιτος

Athens:

—Phlya: (1) s. iv BC  IG II² 3855; CID II 119, 30 (s. Παντακλῆς)

Πανάκεια

Athens:

—Lakiadai: (1) ii AD  IG XII (9) 1039, 3 (-κια: d. Κάλλων)

Πανάκης

Foreign Residents:

    Lydia, Sardis: (1) i BC  IG II² 10242 (LGPN V.A (1)) (f. Τιμογένης)

Πάνανδρος

Athens:

—Besa: (1) inc. IG II² 5908 (s. Πάναρχος)

Παναρίστα

Athens:

—Agryle: (1) i BC  Ag. XVII 29 (Παναρ[ίστα]?, Πανάρ[ιστος]?: s./d. Δημοκρ[--])

—Marathon: (2) f. i BC  IG II² 1034 d, 9; 3488, 1 (PA 11571) (d. Μαντίας I, Θεοδότη (Myrrhinoutta))

Πανάριστος

Athens:

—Aixone: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 32 (Παν(ά)ρι̣σ̣τος: f. Φιλήρατος)

Πάναρχος

Athens:

—Besa: (1) inc. IG II² 5908 (f. Πάνανδρος)

Πανδαίτης

Athens:

—Potamos: (1) s. iv BC  IG II² 3829, 4; Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 23; 9 II, 16 f.; 9 III, 10 f. (PA/APF 11572) (s. Πασικλῆς, Τιμοστράτη (Prospalta))

—Prospalta: (2) m. iv BC  IG II² 3829, 1, 3 (PA/APF 11573) (f. Τιμοστράτη)

Athens?: (3) f. iii BC  IG II² 2325, 172 (PCG 7 p. 100) (Πανδαί[τ]ης)

Πανδέλετος

Athens: (1) v BC  PCG 4 p. 254 fr. 260 (n. pr.?)

Πάνδιος

Athens: (1) 369/8 BC  IG II² 103 = Osborne, Naturalization D 10, 6; IG II² 105, 6; IOrop 290, 3; cf. SEG XXXVI 442; (2) m. iv BC  IG II² 4024; Thphr., HP ix 13. 4; cf. Chiron 16 (1986) pp. 88 f. (sculptor)

—Acharnai: (3) iv BC  IG II² 5830

—Leukonoion: (4) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 83 (Π̣ά̣νδιος)

—Oion (Dekeleikon): (5) 355/4 BC  IG II² 130, 4; 131, 2; 132, 19; 133, 5 f. (PA 11575) ([Πάν]διος: s. Σωκλῆς); (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 231 (s. Πυθόδηλος)

—Teithras: (7) f. iv BC  SEMA 645 (I f. Πάνδιος II); (8) ~ (II s. Πάνδιος I); (9) m. iv BC  SEG XXIV 151 = LVII 131, 6

—tribe Akamantis: (10) 394/3 BC  IG II² 5222, 1 (PA 11574)

Athens?: (11) c. 350 BC  Ag. XXI F 147 = CAVI 267 (Πάνδι[ος]?, Πανδί[ων]?)

Πανδίων

Athens:

—Besa: (1) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 81 + Wilson E.308 (Α[ὐρ.] Π̣α̣ν̣δίων - Wilson, [Αὐρ.] [Κα]λ[α]νδίων - AE)

—Oinoe (Aiantid): (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 84

—Thria: (3) m. iii BC  IG II² 3864, 1 f. (PA 11576); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (s. Ἀπολλωνίδης)

Πάνδωρος

Athens: (1) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 42 (Πάνδω[ρος])

Πανέας

Athens:

—tribe Hadrianis: (1) 196-201 AD  IG II² 2132, 44 (s. Μαρῖνος)

Πανέλλην

Athens*: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 140, 182-4 (s. Ἀγάθων: epeng.)

Πανθάλης

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 79 (Ἐ[....]ς Πα[ν]θάλης)

Πάνθηρ

Athens:

—Lakiadai: (1) s. iv BC  IG II² 1623, 307; 1628, 364; 1629, 884 (PA/APF 11577) (s. Δημόνικος); (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 55 ([Π]άνθηρ: I f. Τιμόθεος); (3) ?m. iii BC  SEMA 361 (Πάν̣θηρ̣: II s. Τιμόθεος)

Athens?: (4) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 134

Πανθήρας

Athens?: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 112 (Ἰούλ. Πανθήρας)

Πανθηρίς

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12676 = 10671 (Πανθηρίς - Dragatses, Ἀνθηρίς - Kirchner); (2) a. 334/3 BC  IG II² 1517, 126; 1524, 141; 1525, 14 ([Π]ανθηρίς)

Πάνθηρος

Athens:

—Sypalettos: (1) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 92 (PA 11578) (s. Διονύσιος)

Πανθίων

Athens*: (1) 194/5 AD  IG II² 2191, 153 (epeng.)

Πανθόη

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 15 (Πανθ̣όη)

Πανιάλιος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 62

Πανική

Foreign Residents:

    Aigina: (1) i BC  IG II² 7964 (LGPN III.A (1)) (d. Μηνόδοτος)

Πάνις

Foreign Residents:

    Achaia, Aigeira?: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1165 (LGPN III.A (-))

Παννύχιος

Athens:

—Paiania: (1) imp. IG II² 2275, 3 ([Π]ανύχιος: I f. Παννύχιος II); (2) ~ ([Π]ανύχιος: II s. Παννύχιος I)

Παννυχίς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 9 (het./fict.)

Πάννυχος

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 50 (Κλ. Πάνν[υχ]ος)

—Besa: (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 97 (Δομίτιος Πάννυχος)

—Erikeia: (3) c. 120-170 AD  IG II² 2052, 39; Ag. XV 331, 33; 357, 4; 378, 42; 380, 48 (I s. Ἡρακλείδης, f. Πάννυχος II); (4) 169/70 AD  Ag. XV 378, 42; 380, 47 f. (II s. Πάννυχος I)

—Kephisia: (5) 145/6 AD  IG II² 2052, [32]?; IG II³ (4) 419, 15 (f. Διονύσιος)

—Oion (Kerameikon): (6) 153/4 AD  IG II² 2067, 54 (s. Ἐπίγονος I); (7) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 128 (Πάν[νυχ]ο̣ς̣: I f. Πάννυχος II); (8) ~ (Πάν[νυχ]ο̣ς̣: II s. Πάννυχος I)

Athens?: (9) m. ii AD  IG II² 2163, 4 (Πάννυ(χος))

Πανόπη

Athens:

—Steiria: (1) iv AD  Alciphr. i 6 (d. Σωσθένης, Δαμοφίλη, m. Γαλήνη, Θαλασσίων: fict.)

Πανσιστράτη

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 464

Παντάγαθος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 128 (Αὐρ. Παντάγαθος)

Πανταγόρας

Athens?: (1) ?iii BC  ZPE 228 (2023) p. 158 no. 55 (Πανταγόρα[ς])

Πανταίνετος

Athens: (1) m. iv BC  D. xxxvii passim (PA 11579)

—Erchia: (2) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 71 (s. Ἐπαίνετος)

—Plotheia: (3) iv BC  IG II² 7239 (PA 11581) ([Π]ανταίνετος: f. Παντακλῆς)

Athens?: (4) iii BC  IG II² 2356, 37

Πάνταινος

Athens: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 13, 20

—Gargettos: (2) s. v BC  FGrH 115 F 91 (PA 11580) (f. Θουκυδίδης); (3) i/ii AD  IG II² 2017, 5; IG II³ (4) 1405, 2; SEG XXIII 114 = XXIX 180 (Τ. Φλ. Πάνταινος: s. Τ. Φλ. Μένανδρος I, f. Φλ. Μένανδρος II, Φλ. Σεκούνδιλλα: archon epon. - 109/10 AD)

—Melite: (4) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 11 (Π[άν]τ̣αινος: s. Εὐθυ[--])

—tribe Ptolemais: (5) 194/5 AD  IG II² 2191, 27 (Αὐρ. Πάνταινος)

Athens?: (6) i-ii AD  Hesp. 89 (2020) pp. 79-80 no. 20 (Πανται̣[--] - lap.: f. Ἀριστώ)

Παντάκλεια

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 12404 (-κλεα)

Παντακλῆς

Athens: (1) 696-692 BC  IG II² 2326 = SEG XXXII 217, 19; Moretti, Olymp. 26-7 (PA 11582); (2) 428/7 BC  IG I³ 298, 26; 323, 44 (Παντακ[λς]); (3) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 41 (PA 11583) (-κλς); (4) 415 BC  And. i 15 (PA 11584); (5) 406/5 BC  Ar., Ra. 1036; PCG 5 p. 482 fr. 318; (6) iv BC  SEG LVII 263; (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 429 (Παντακ(λῆς)); (8) 106/5 BC  FD III (2) 28, 20 ([Παν]τακλῆς); (9) ?61/0 BC  Thompson, New Style Coinage 1228-9 (PA 11596); (10) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 23 (Παντακ[λῆς])

—Agryle: (11) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 30 (f. Φιλοκύδης)

—Athmonon: (12) m. iv BC  IG II² 2385, 14, 51 (PA 11588 = 11589) (f. Κάλλιππος, Καλλίας); (13) c. 350 BC  IG II² 5327, 5 (PA 11590) (f. Φιλία); (14) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 IV, 90 (s. Εὐθύδημος); (15) c. 45 BC  IG II² 1961, 18 (f. Εὐθύδημος)

—Berenikidai: (16) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 60 (PA 11591)

—Gargettos: (17) s. iv BC  IG II² 5947 (PA 11593) ([Πα]ντακλῆ[ς]: s. Ἀρίστων); (18) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 248 (PA 11592) (Π̣[αντακ]λῆς: f. Ἀρίστων)

—Halai (Aixonides): (19) s. iv BC  SEG XLII 112, 11 (s. Σωκράτης)

—Halai (Aixonides)?: (20) c. 240-215 BC  IOrop 165, 2 (PA 11585) (s. Σωκράτης)

—Oion (Dekeleikon): (21) 396/5 BC  IG II² 1237, 11 f. (PA 11594)

—Pallene: (22) 213/12 BC  IG II² 1706, 118 (PA 11595)

—Phaleron: (23) c. 50 BC  Ag. XV 273, 48 (PA 11598)

—Phlya: (24) s. iv BC  IG II² 3855; CID II 119, 30 (f. Πάναιτος)

—Pithos: (25) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 17 (f. Ἀρχῖνος)

—Plotheia: (26) iv BC  IG II² 7239 (PA 11597) ([Π]αντακλῆς: s. Πανταίνετος)

—Sounion: (27) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 42 ([Παντ]ακλῆς?, [Ὀνομ]ακλῆς?)

—Thria: (28) s. iv BC  SEMA 258 ([Π]α̣ντακλῆς: f. Δημέας)

—tribe Antiochis: (29) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 36 (PA 11586) (-κλς); (30) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 68 (PA 11587) (s. Κρ[--])

—tribe Kekropis: (31) c. 170 BC  IG II³ (1) 1404, 6 (Παντακ[λῆς])

Athens?: (32) s. v BC  IG I³ 958 = Ag. XVIII A3; IG I³ 959 = AIUK 2 (2018) no. 3; IG I³ 967 = Ag. XVIII A4; + Stephanis 1992 (-κλς); (33) iv BC   SEMA 2304 ([Π]αντακλῆς); (34) ~ AIUK 12 (2020) no. 1

Athens*: (35) 405 BC  IG I³ 1032, 439 (metic?); (36) f. iv BC   IG II² 2346, 49, 51 (I f. Ἀπολλοδ[--], Ὀρέστης); (37) ~ IG II² 2346, 52 (II s. Ὀρέστης)

Πανταλέων

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (s. Ἡγησίας); (2) 400-390 BC  Ag. XXI C 31; (3) 384/3 BC  Lys. x 5; Lys. fr. cvi (PA 11599); (4) m. iv BC   Aeschin. i 156 (PA 11600) (s. Κλεαγόρας); (5) ~ IG II² 10679 = 12405 a; cf. CAT 1.377 ([Π]ανταλέων); (6) m. iv BC  IG II² 12400 (PA 11599a) (Πανταλείω[ν]); (7) 273/2 BC  IG II³ (1) 902, 24 ([Παντα]λέων?: s. Παντα[--]); (8) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 140 no. 109 (Παντ[α]λέων)

—Agryle: (9) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 37 (PA 11602) (f. Δημόφιλος)

—Anagyrous: (10) c. 370 BC  Ag. XV 492, 15 (PA 11603) (s. Π̣[--])

—Kerameis: (11) 328/7 BC  IG II³ (1) 359, 8 f. (PA 11604) (Παντα[λέων]?: f. Προκλείδης)

—Lamptrai: (12) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (-ν)

—tribe Erechtheis: (13) 459 BC  IG I³ 1147, 7 (PA 11601) (Π[αντ]αλέν)

Athens?: (14) ?iv BC  IG II² 12405; (15) s. iv BC  Ath. 20a; PCG 7 p. 698 fr. 2; cf. p. 730 (Stephanis 1996)

Athens*: (16) f. iv BC  IG II² 2346, 88 (Πανταλέ[ων]); (17) c. 170 BC  IG II² 2404, 15 = 2392, 16; Tracy, ALC p. 134 (date) (Πανταλέ[ων] - Kirchner, Τάνταλος - Lolling)

Παντάρετος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 57 (Παντάρ[ετος])

—Alopeke: (2) 393-388 BC  ID 97, 3 (cf. PA 11606) (s. Ἀντίφιλος); (3) ?iv/iii BC  IG II² 2743 = Finley, SLC p. 138 no. 70, 5 f. (cf. PA 11606)

—Alopeke?: (4) 378/7 BC  IG II² 44, 6 f. (PA 11605); SEG XLVII 120 (deme)

Παντάρκης

Athens: (1) f. iv BC  Ag. XIX P 3, 5 ([Παν]τάρκης)

Athens*: (2) 405 BC  IG I³ 1032, 237 (slave)

Παντέλης

Athens?: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 653 = Ag. XVIII A14 (Παντέ[λς])

Παντελίδης

Athens:

—Kedoi: (1) 408/7 BC  IG I³ 515, 16 (PA 11607) ([Π]αντελ[ίδ]ης)

Παντήνωρ

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 1682

—Eleusis: (2) iv BC  SEG LVI 258 (f. Ἱππάρχη)

—Halai (Aixonides): (3) iv BC  IG II² 5466 (Παντήν[ωρ]: f. Ἀρχι[--])

—Paiania: (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 57 (PA 11608) (f. Σώστρατος)

—Phrearrhioi: (5) s. iv BC  Ag. XIX H 82 (cf. PA 11684) (Παντήν[ωρ]: f. Πατρόκλεια); (6) 324/3 BC  IOrop 353 A, 2 f., 9 f. (f. Πασιφῶν, Ἀρχέπολις)

—Skambonidai: (7) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 9 f. (Παντή[νωρ]: s. Φυλεύς)

—Skambonidai?: (8) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 34 (Παντ[ήν]ωρ: s. Εὐήνωρ)

Πάντηρ

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12406; (2) s. iv BC  IG II² 12407 (s. Χαρίας)

Παντιάδης

Athens: (1) 206/5 BC  FGrH 244 F 47; Habicht, Studien p. 164 (date) (archon epon.)

—Daidalidai: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 174 (s. Δεξίξενος)

Παντίθεος

Athens: (1) 460-450 BC  CAVI 3766; JHS 68 (1948) p. 27 = CAVI 7173

Παντίμη

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria: (1) iv BC  IG II² 8495 (LGPN I (1))

Πάντιμος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 22; cf. SEG LX 140 (Πάντιμ[ος]?, Παντιμ[ίδης]?)

Παντόδωρος

Athens:

—Phlya: (1) ii-i BC  Ag. XVII 341 (Παντόδωρ[ος]: f. Ἀντίδημος)

Παντοῖος

Athens:

—Anagyrous: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 19 (Παντοῖ[ος])

Παντόνικος

Athens*: (1) i-ii AD  IG II² 7155, 4 (-νει-: freed.)

Παντοξένα

Athens: (1) m. v BC  CAVI 2765; 6229; SEG LXV 82; cf. ARV² p. 1616; SEG XXII 84 e; XXXVIII 41 (kale)

Παντόξενος

Athens?: (1) vi/v BC  CAVI 6450; cf. ARV² 18; cf. Paralipomena p. 322; Immerwahr, Script 417 (name) ((Π)αντόξενος - Immerwahr, -χσε- - Paralipomena)

Πάξων

Foreign Residents:

    Other: (1) i BC  Ag. XVII 682 (LGPN II (18)) (frag. ethn. -ά̣της: f. Ἴων)

Παπιανός

Athens:

—Eiresidai: (1) 167/8 AD  Ag. XV 371, 42 (s. Στράτων I)

Athens*: (2) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 51 (Παπιαν[ός]: f. Ἀλέξανδρος)

Παπίας

Athens?: (1) c. 44 BC  SEG LIV 235, 64

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (2) imp. IG II² 10011; cf. RPh 17 (1943) p. 200 (LGPN V.A (20)) (-πεί- (gen.): f. Ἡρᾶς)

Πάπιος

Athens:

—Marathon: (1) 14-37 AD  IG II² 3261 = IEleusis 334, 4 f. (Πάπι(ος))

Πάπος

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  SEMA 417 (f. Ῥοτιλία Ὀνησίμη)

—tribe Aigeis: (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 46, 77 (Αὐρ. Πάπος: s. Θεόφιλος)

Athens?: (3) i BC/ i AD  IG II² 12408

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) m. ii AD  IG II² 9836 (LGPN V.B (-))

    Pontos, Sinope: (5) i AD  Ag. XVII 664 (IG II² 10326 = LGPN V.A (4)) (f. Εὔνους)

Πάππος

Athens:

—Gargettos: (1) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 25 (s. Ζωστήρ)

—Marathon: (2) c. 120 AD  Ag. XV 322, 39

Παπύλος

Athens:

—Semachidai: (1) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 82

Foreign Residents:

    Scythia Minor, Istros: (2) s. iv BC  IG II² 8940 (LGPN IV (3)) (s. Σιμίας)

Παραιβάτης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 5 = IEleusis 13, 1 (PA 11609) (-τς)

—tribe Leontis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 151 (PA 11610) (Παρ[αι]βάτς)

Παράλιον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9837 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλόδωρος)

Παράλιος

Athens:

—Anagyrous: (1) v/iv BC  IG II² 1400, 3; Pl., Ap. 33e (PA 11611) (s. Δημόδοκος)

Πάραλος

Athens:

—Aixone: (1) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 5 (-λλος)

—Cholargos: (2) s. v BC  IG I³ 49, 13; + PA/APF 11612 (s. Περικλῆς I)

—Lamptrai: (3) iv BC  SEMA 378 (s. Παυσανίας)

—Marathon: (4) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 1 (f. [--]ρων)

—Sypalettos: (5) 181/0 BC  IG II³ (1) 1300, 20 (s. Ἅρπαλος)

Athens?: (6) i BC  IG II² 1959, 6 ([Π]άραλος: s. Α[--])

Athens*: (7) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 76; SEG LXV 121, 16 (Π[άρ]αλος: I f. Πάραλος II); (8) ~ (II s. Πάραλος I: epeng.); (9) 184/5 AD  IG II² 2128, 115 (f. Ἐπάγαθος)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (10) i BC  IG II² 8980 (LGPN I (2)) (s. Εἰρηναῖος)

Παραμόνα

Athens: (1) 117-138 AD  IG II² 3564, 5 ([Π]αραμόνα: d. Τρύφων); (2) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 15 f.; (3) ii/iii AD  IG II² 3996 = SEG LIX 250, 4 f. ([Πα]ραμόνα: d. [--]ων)

—Ikarion: (4) iii-ii BC  IG II² 6284 (d. Ἐπιχάρης)

—Lamptrai: (5) iii AD  IG II² 3638 = IEleusis 636, 4 (Αὐρ. Παραμόνα: d. Αὐρ. Παράμονος, Αὐρ. Δηϊδάμεια)

Athens?: (6) i BC  Ag. XVII 950 (Παραμ[όνα]?: d. Ἀπολλώνιος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (7) i BC  SEMA 1138 (LGPN III.B (17)) ([Π]αραμ[όνα]: d. Κόμων)

    Messenia, Korone: (8) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 69 (LGPN III.A (-)) (d. Κάλλιππος)

Παραμόνη

Athens: (1) ii BC  IG II² 5708 (d. Δημήτριος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii-i BC  IG II² 9838 (LGPN V.B (2)) (d. Παρμένων)

Παραμονίων

Athens?: (1) m. ii AD  IG II² 12409 (Ἰούλ. Παραμονίων)

Παράμονος

Athens: (1) 144/3 BC  ID 1421 Ab, 11; (2) 113/12 BC  IG II² 1012, 2; ID 1879, 3; 2061, 5; 2614, 2; Ag. XVI 324, 2, 7 (PA 11614) (archon epon.); (3) 106/5 BC   FD III (2) 15, 19 (cf. PA 11615) (I f. Παράμονος II); (4) ~ FD III (2) 15, 19 (PA 11615) (II s. Παράμονος I); (5) 24/3 BC  Ag. XV 290, 54-6 (f. (nat.) Ἰσίδοτος (Melite?)); (6) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 34 (I f. Παράμονος II); (7) ~ (II s. Παράμονος I); (8) ii-iii AD  Ag. XVIII C111, 4 ([Παρ]άμονο[ς]); (9) 198-210 AD  Ag. XV 443, 27; 460, 101 (f. Μηνόφιλος)

—Acharnai: (10) c. 45 BC  IG II² 2463, 17 (PA 11618) (f. Γλαῦκος)

—Acharnai?: (11) a. 216 AD  Ag. XV 473, 38 (s. Ἱερων[--])

—Aithalidai: (12) c. 350 BC  IG II² 5396; Kroll, Ath. Allot. Plates 68 d (PA 11616) (s. Φανόδημος)

—Amphitrope: (13) 201/2 AD  IG II² 2193, 138 (I f. Παράμονος II); (14) ~ (II s. Παράμονος I)

—Aphidna?: (15) imp. IG II² 5775 ([Πα]ράμον[ος]: f. Χαρίδημος)

—Apollonieis: (16) 150/1 AD   IG II² 2065, 131 f. (I f. Ἐπαφρόδιτος, Παράμονος II); (17) ~ IG II² 2065, 132 (II s. Παράμονος I)

—Athmonon: (18) 109/10 AD  IG II² 2017, 54

—Azenia: (19) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 97 (Παράμον(ος): f. Κράτερος)

—Epieikidai: (20) iii/ii BC  IG II² 1314, 3; 6059 (PA 11619) (s. Παρμενίσκος); (21) 145-168 AD  IG II² 2052, 91; IG II³ (4) 419, 14; Ag. XV 367, 8; 371, 75 f.; 427 = SEG XXVIII 169, 44 (f. Εὐχάριστος I)

—Euonymon: (22) 139/40 AD  IG II² 2044, 72 (f. Ἐπαφρίων); (23) c. 170 AD  IG II² 2095, 2 ([Π]αράμονος)

—Halai: (24) 148-134 BC  IG II² 1939, 69 (PA 11617) (s. Ἀργεῖος)

—Kephale: (25) 281/0 BC  Ag. XV 72, 28 (Παράμ[ονος]?, Παράμ[υθος]?)

—Koile: (26) 176-173 BC  IG II³ (1) 1310, 45; 1321, 33 (s. Εὔμοιρος); (27) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 12; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 11620) (s. Εὔμοιρος)

—Kydathenaion: (28) ii AD  IG II² 6593

—Lakiadai: (29) c. 30-10 BC  FD III (2) 59, 8; 60, 6; 62, 10 (PA 11620a) (f. Λυσίας)

—Lamptrai: (30) 87/8 AD  IG II² 1996, 76 (I f. Παράμονος II); (31) ~ (II s. Παράμονος I); (32) m. ii AD   IG II² 6692, 1 (cf. PA 11621) (I f. Παράμονος II); (33) ~ IG II² 6692, 1, 6 (PA 11621) (II s. Παράμονος I, f. Ἀλέξανδρος); (34) 150/1 AD  IG II² 2065, 55 + SEG XLVIII 179 (s. Διονύσιος); (35) iii AD  IG II² 3638 = IEleusis 636, 5 (Αὐρ. Παράμονος: f. Αὐρ. Παραμόνα); (36) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 48 f. (f. Κλάδεος, Ζώσιμος)

—Leukonoion: (37) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 134 ([Π]αράμονος: s. Ἱκέσιος); (38) s. i BC  IG II² 2461, 137 f. (PA 11622) (Παρ[ά]μονος: f. Δημήτριος)

—Marathon: (39) 142/3 AD  IG II² 3740, 30 (f. Ἰσικλῆς)

—Oa: (40) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 23 (s. Ῥαδινός I)

—Oe: (41) iv BC  SEMA 875 (IRhamnous 314) (s. Πύθαρχος, Τιμόκλεια)

—Oion (Kerameikon): (42) s. i BC  IG II² 2461, 28 (PA 11623) (s. Κλέων)

—Paiania: (43) c. 70-80 AD  SEMA 511; SEG XXVIII 164, 7 (f. Δρομοκλῆς)

—Paionidai: (44) 143/4 AD  IG II² 2050, 67 (f. Ζωΐλος); (45) 173/4 AD  IG II² 2103, 68 (f. Ἀχώριστος I)

—Pallene: (46) 169/70 AD  IG II² 2097, 177 (f. Ἄνθος)

—Pambotadai: (47) 184/5 AD  IG II² 2128, 63 (s. Ζώσιμος)

—Peiraieus: (48) m. ii AD  IG II² 3607, 24 (f. Ἱέρων); (49) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 27 (f. Μηνόφιλος); (50) ii/iii AD  SEMA 557 (s. Εὔοδος)

—Pelekes: (51) 136-149 AD  Ag. XV 426, 5 (f. Νουμήνιος); (52) 186/7 AD  IG II² 2110, 10 (f. Αὐρ. Νουμήνιος)

—Phlya: (53) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 4, 13, 26, 65 (f. Στρατόνικος); (54) 87/8 AD  IG II² 1996, 17 (I f. Παράμονος II); (55) ~ (II s. Παράμονος I); (56) ii AD  IG II² 7701 (Φλ. Παράμονος: s. Ἡρακλείδης); (57) 143/4 AD  IG II² 2050, 73 (Ὀκτάϊος Παράμονος)

—Phrearrhioi: (58) ii-i BC  SEMA 777 (IRhamnous 216)

—Plotheia: (59) m. iv BC  IG II² 7237 (PA 11624) ([Π]αρ[άμ]ονος: f. Διόδωρος)

—Sounion: (60) ii AD  Ag. XVII 309 ([Γά]εϊος Εἰούλιος [Παρ]άμονος); (61) 181/2 AD  Ag. XV 402, 22 (Τι̣β. Κλ̣. Παράμονος)

—Sphettos: (62) 163/4 AD  IG II² 2086, 127; 2087, 23 (f. Κλέων)

—Trikorynthos: (63) 128/7 BC  FD III (2) 24, 40; SEG XV 104, 235 (f. Χαρμίδης); (64) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 95 (PA 11625); (65) inc. IG II² 7559 (f. Μενέλαος)

—tribe Aiantis: (66) s. ii AD  IG II² 2084, 43 (Πα[ρ]άμονο[ς])

—tribe Aigeis: (67) s. v BC  IG I³ 1168, 8 (PA 11613) (Παράμ[ονος]?, Παράμ[υθος]?); (68) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 7 (Παράμ[ονος])

—tribe Akamantis: (69) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 139 (Πα[ρ]άμονος: s. Μόσχος)

—tribe Antiochis: (70) i BC/ i AD  Ag. XV 301, 26 ([Πα]ρ̣[ά]μονος: s. Ξεν[--]); (71) 238-242 AD  IG II² 2239, 315 (f. Λούκιλλος); (72) c. 255 AD  Ag. XV 466, 53 (f. Ζώσιμος)

—tribe Attalis: (73) 187/8 AD  IG II² 2113, 134 ([Πα]ράμονος: f. Α[--]); (74) 255/6 AD   IG II² 2245, 401 (Αὐρ. Παράμονος); (75) ~ IG II² 2245, 420 (Παράμ(ονος): f. Μουσαῖος)

—tribe Erechtheis: (76) 203-205 AD  IG II² 2199, 74 (s. Ζώπυρος)

—tribe Hippothontis: (77) c. 205 AD  Ag. XV 448, 26 (s. Ἑρμείας)

—tribe Kekropis?: (78) 213-220 AD  Ag. XV 463, 8 (Αὐρ. Παράμ[ονος])

—tribe Leontis: (79) s. ii AD  IG II² 2084, 14 (Πα[ρ]άμ[ονος]: f. Ἀλέξανδρος); (80) 173/4 AD  IG II² 2103, 102 (frag. deme E--: s. Πλούταρχος)

Athens?: (81) iv BC  IG II² 12411 (s. Ἑρμόλαος); (82) iv/iii BC  IG II² 11542 (PA 11614a) ([Πα]ράμ[ονος]: f. Ζώπυρος); (83) f. ii BC  IG II² 2323, 153, 202, 208 (PCG 7 p. 101); (84) i BC-i AD   JÖAI 73 (2004) p. 148; (85) ~ JÖAI 73 (2004) p. 148 (Παράμονος νεώτ.); (86) c. 44 BC  SEG LIV 235, 28; (87) i AD  Ag. V G 134; (88) imp. IG II² 2279, 5 ([Πα]ράμονος); (89) ~ IG II² 2282, 19 (Παράμον(ος): f. [--]μος); (90) c. 80 AD  IG II² 1995, 14 (s. Εὐμένης); (91) 100/1 AD  IG II² 2030, 25; (92) ii AD  IG II² 2169, 6; (93) m. ii AD   IG II² 2062, 26 (Παράμ(ονος): f. Πυλάδης); (94) ~ IG II³ (4) 1332 (f. Κήδα); (95) c. 200 AD  IG II² 2204, 3; (96) iii AD   IG II² 2283, 10; (97) ~ IG II² 2281, 8 (Παράμ(ο)ν[ος]); (98) inc. IG II² 12412 (PA 11615a) (s. Σωσιγένης)

Athens*: (99) i BC  IG II² 8984 (s. Χαιρέστρατος); (100) 45/6 AD  IG II² 1945, 116 (s. Ζώσιμος); (101) ii AD  IG II² 12410 (s. Διόπλειστος); (102) c. 120 AD  IG II² 2018, 70 (Παρά[μονος]); (103) 135/6 AD  IG II² 2001, 27 (epeng.?); (104) ?136/7 AD  IG II² 2059, 75 (s. Ἰσίδοτος: epeng.); (105) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 26 (f. Δημυλᾶς); (106) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 38 (f. Μαριανός); (107) m. ii AD  IG II² 2211, 27 (Παράμον[ος]: epeng.); (108) 150/1 AD   IG II² 2065 + SEG LIX 173 II, 153; (109) ~ IG II² 2065 + SEG LIX 173 II, 149; (110) 155/6 AD   IG II² 2068, 156 (s. Ὑγῖνος I: epeng.); (111) ~ IG II² 2068, 235 (Παράμο(νος): f. Ἐπίκτητος); (112) 155/6 AD  IG II² 2068, 242 f. (f. Ἀγαπητός, Ἰσᾶς); (113) 169/70 AD  IG II² 2097, 119 (s. Κόσμος: epeng.); (114) 173/4 AD   IG II² 2103, 176 (s. Ἐπάγαθος: epeng.); (115) ~ IG II² 2103, 231 (s. Πρει[--]: epeng.); (116) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 33 (f. Εὐήμερος); (117) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 139 (s. Νίκων: epeng.); (118) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 30 (s. Ἑρμείας: epeng.); (119) 187/8 AD  IG II² 2113, 205 (Παράμον[ος]: f. Ζωτικός); (120) 191/2 AD  IG II² 2119, 93 ([Παρ]άμονος); (121) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 212 (I f. Παράμονος II); (122) ~ (II s. Παράμονος I: epeng.); (123) ?iii AD  IG II² 2179, 3 (s. Ισ[--]: epeng.); (124) 203-207 AD  IG II² 2199, 160 (s. Πάρεδρος: epeng.); (125) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 143 (Π̣α̣ράμονος: f. Δημήτριος); (126) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 153 (I f. Παράμονος II); (127) ~ (II s. Παράμονος I: epeng.); (128) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 159 (Παράμον̣[ος]: f. Νίκων); (129) 235/6 AD  IG II² 2235, 173 (Αὐρ. Παράμονος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (130) imp. SEMA 1300 (LGPN V.B (3)) (f. Ἡρακλέων); (131) ii AD  IG II² 9840 (LGPN V.B (4)) (Κλ. Παράμονος); (132) ii-iii AD  IG II² 9839 (LGPN V.B (5)); (133) c. 116 AD  IG II² 2026, 27 (LGPN V.B (6)) (s. Εὐφρᾶς)

    Caria, Miletos?: (134) 87/8 AD   IG II² 1996, 218 (LGPN V.B (7)) (I f. Παράμονος II); (135) ~ IG II² 1996, 218 (LGPN V.B (8)) (II s. Παράμονος I)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (136) iii-ii BC  IG II² 10431 (LGPN V.B (11)) (s. Δημήτριος)

    Euboia, Eretria: (137) i BC  SEG LI 276 (LGPN I (-)) (s. Δημόνικος)

    Herakleia: (138) ?iv BC  SEMA 1099 (s. Νίκιππος)

    Other: (139) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 121 (Π[α]ράμον[ος])

Παραμύθιον

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12413

Παράμυθος

Athens: (1) 355/4 BC  IG II² 1696, 14 ([Παρ]άμυθος: s. Φιλῖνος)

—Aphidna: (2) m. iv BC  IG II² 6218, 5, 10 (s. Στέφανος, f. Μύρτη)

—Erchia: (3) 387-340 BC  IG II² 28, 1; IG II³ (4) 76, 7 f. (PA 11629) (f. Χαιρέας, Φύλαρχος)

—Halai: (4) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 42 (PA 11628)

—Lamptrai: (5) m. iv BC  IG II² 6656 (PA 11630) (f. Δημοκύδης)

—Otryne: (6) 368/7 BC  IG II² 106, 4 (PA 11631)

—Paiania: (7) 286/5 BC  IG II³ (1) 864, 11 (PA 11626) ([Π]αράμυθος: s. Πολύστρατος); (8) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 40 (PA 11632)

—Potamos: (9) 324/3 BC  IOrop 353 A, 3, 43 (s. Ἀντιγένης)

—tribe Antigonis: (10) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 43 (PA 11627) (s. Δημοχάρης)

Athens?: (11) 425-400 BC  Ag. XXI F 91 = CAVI 424 (Παράμυ(θος) - Immerwahr); (12) ?iii BC  CIA App. 112, 2 (Παρά[μυθο]ς); (13) c. 290 BC  SEG XXIV 156 b, 9; cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date)

Παρβαξγρυς?

Athens*: (1) iv BC  CIA App. 57, 5; JÖAI 7 (1904) p. 115 (date)

Παρδαλᾶς

Athens: (1) ii AD  IG II² 2168 + SEG XII 129, 14 (Παρδαλᾶ̣[ς] - M.J.O.: f. [--]κας); (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 53

—Athmonon: (3) ii AD  SEG XXVIII 180, 3 (Παρδαλᾶ̣[ς])

—Deiradiotai: (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 98 (f. Πολλίων)

—Gargettos: (5) imp. CIA III 3905, 4 + PAA 14 p. 83 ([Κυ?]δάδας - CIA, [Παρ]δα(λ)ᾶς? - PAA: f. Προσδόκιμος); (6) 128-156 AD  IG II² 2041, 13; 2068, 68 (s. Στέφανος)

—Melite: (7) 171/2 AD  IG II² 1739, 7 (s. Ἰσίων)

—Phyle: (8) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 19 (s. Γραφικός)

—tribe Antiochis: (9) c. 255 AD  Ag. XV 466, 42 (f. Σωσίπατρος)

Athens?: (10) i-ii AD  IG II² 11477 (f. Εὐτυχιανός)

Athens*: (11) 143/4 AD  IG II² 2050, 129 (Παρδαλ[ᾶς]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) ii-iii AD  IG II² 9841 (LGPN V.B (6)) (s. Ἀγαθοκλῆς)

Παρδαλιανός

Foreign Residents:

    Crete: (1) ii-iii AD  IG II² 9087 a; cf. SEG XIII 148 (LGPN I (1)) (Αὐρ. Παρδαλιανός)

Παρδαλίς

Athens: (1) s. iv BC  SEG XXI 557, 10 ([Πα]ρδαλίς)

Πάρεδρος

Athens*: (1) 203-207 AD  IG II² 2199, 160 (f. Παράμονος)

Παρηγορίς

Athens: (1) iv BC   SEG LVII 254; (2) ~ IG II² 6449; cf. AM 67 (1942) p. 212 no. 4 (Παρηγ[ορία] - IG, Παρηγ[ορίς] - Peek)

Athens?: (3) iv/iii BC  IG II² 12369 ([Πα]ρηγορίς)

Παρθένα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii BC  IG II² 9842 (LGPN V.B (1)) (d. Γλαυκίας)

    Lycaonia: (2) iii BC  IG II² 9219 a (LGPN V.C (1))

Παρθενίας

Athens*: (1) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 26 (s. Εὔοδος: epeng.)

Παρθένιον

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1514, 60; 1518, 77; cf. Linders, Studies Artemis pp. 20; 45; (2) iv AD  Alciphr. iii 33 (fict.)

—Kydathenaion: (3) i BC  IG II² 6591 (d. Ἀπολλώνιος)

—Titakidai: (4) ii-iii AD  SEMA 646 ([Παρ]θένιον: d. Λέων)

Athens?: (5) iv/iii BC  IG II² 12417 (Παρθέν[ιον]: d. Κερκίων); (6) ?iii BC  CIA App. 68 a, 5

Athens*: (7) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 48 (freed.)

Foreign Residents:

    Lakonia: (8) iii BC  IG II² 9152 + AM 67 (1942) p. 109 no. 210 (LGPN III.A (1)) (d. Ἀριστείδας)

    Thrace, Ainos: (9) ii BC  IG II² 7982 (LGPN IV (2)) (d. Ἱέρων)

Παρθένιος

Athens:

—Peiraieus: (1) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 50, 5, 12 (PA 11633) (s. Ἁγνόθεος, Μυρρίνη (Athens))

Athens*: (2) ii AD  IG II² 2172, 7 (f. Ἔρως); (3) 155/6 AD   IG II² 2068, 229 (f. Ἀμίαντος); (4) ~ IG II² 2068, 153-5 (f. Παρθένις, Ἀθήναις, Σωτήριχος); (5) 169/70 AD  IG II² 2097, 292 (f. Τελεσφόρος)

Foreign Residents:

    Messenia, Messene: (6) iv BC  IG II² 9347, 7 (LGPN III.A (4)) (s. Φιλόξενος)

Παρθενίς

Athens: (1) ii BC  SEMA 870 (IRhamnous 309)

Παρθένις

Athens*: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 153 (s. Παρθένιος: epeng.)

Παρθενίων

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 2347, 30

Παρθενοκλῆς

Athens: (1) m. iii BC  Marcadé II 84; SEG LI 1444 (PA 11634) (s. Ἰσμήνιος: sculptor); (2) c. 170 BC  IG II² 937 + SEG XXIV 135, 4 ([Πα]ρθενο[κλῆς])

—Peiraieus: (3) s. ii BC  Ag. XV 245, 4 ([Πα]ρ̣θενο̣[κλῆς])

Παρθενοπαῖος

Athens*: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 230 (epeng.); (2) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 121 (Παρθενοπαῖ(ος): epeng.)

Παρθενόπη

Athens?: (1) m. ii AD  IG II² 12418 + AM 67 (1942) p. 214 no. 16 (Παρθ(ε)νόπη)

Παρθών

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2305

Παριανός

Athens?: (1) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 54 f. (f. Σωτᾶς, [--]ς)

Πάριον

Athens:

—Acharnai: (1) c. 100-97 BC  IG II² 1034, 26; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 12 (= PA 11635); FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 9 (d. Ἀχαιός)

Athens?: (2) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 160 (Παρίο(υ) (gen. masc./fem.?))

Πάρις

Athens?: (1) iii-ii BC  IG II² 11003

Foreign Residents:

    Assyria: (2) ii-i BC  IG II² 8394 (s. Κράτης)

    Egypt, Alexandria: (3) i BC  IG II² 8031; (4) i BC-i AD  IG II² 8008 (f. Βρομιάς)

    Thrace, Lysimacheia: (5) iii BC  IG II² 9224 (LGPN IV (5)) (f. Γλαῦκον)

Παρμενίδης

Athens:

—Hermos: (1) 161/0 BC  ID 1416 B II, 48; 2589, 12 (-νεί-: f. Διονύσιος)

Athens?: (2) inc. IG II² 12420

Παρμενίσκος

Athens: (1) iii-ii BC  PAE 1912, p. 187 no. 109 (f. Νικοστράτη)

—Aixone: (2) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 106 (PA 11636) (s. Λύσων)

—Epieikidai: (3) iii/ii BC  IG II² 1314, 3; 6059 (PA 11637) (f. Παράμονος)

—Lamptrai: (4) 213/12 BC  IG II³ (1) 1165, 5 f. (Παρμ[ενίσκος]?: s. Νουμήνιος)

—Phegous: (5) 128/7 BC  FD III (2) 47, 19 (I f. Θεογένης); (6) 104/3 BC  IG II³ (4) 360 B, 1 (PA 11638) (Παρμενίσ[κος]: II s. Θεογένης)

Athens?: (7) ?ii BC  SEMA 2306 ([Π]αρμενίσκος)

Athens*: (8) f. iv BC  IG II² 2346, 28 (PA 11635a) (f. Φίλων); (9) c. 320 BC  D. lvi 5; D. lvi 7; D. lvi 10

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (10) ii/i BC  IG II² 8261 (I f. Παρμενίσκος II); (11) ~ (II s. Παρμενίσκος I); (12) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 100 (I f. Παρμενίσκος II); (13) ~ (II s. Παρμενίσκος I)

    Thrace, Lysimacheia: (14) c. 200-175 BC  IG II² 9231 (LGPN IV (14)) (s. Μητρόδωρος)

    Thrace?: (15) 316-309 BC  IG II² 1956, 6 (LGPN IV (15))

Παρμενίων

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 3 f. (f. Εὐβίοτος, Ἀντίοχος); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 16 (I f. Παρμενίων II); (3) ~ (II s. Παρμενίων I); (4) c. 100-85 BC   IG VII 540 + SEG XIX 335, 8 (cf. PA 11641) (I f. Παρμενίων II); (5) ~ IG VII 540 + SEG XIX 335, 8, 29; cf. Stephanis 2011 (PA 11641) (II s. Παρμενίων I)

—Araphen: (6) s. ii BC  IG II² 1019 = Aleshire, Asklepieion Inv. IX, 4, 40 (f. Φιλωνίδης)

—Kephisia: (7) 144/3 BC  ID 2593, 37, 50

—Paiania: (8) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 70

Athens*: (9) iii-ii BC  IG II² 12422 = 12421 (cf. AM 67 (1942) p. 170 no. 358)

Foreign Residents:

    Thrace?: (10) 316-309 BC  IG II² 1956, 18 (LGPN IV (48))

Παρμένων

Athens: (1) v BC  Schol. Ar., V. 78 (cf. PA 13178) (f. Σωσίας); (2) s. iv BC  Din. fr. lii (PA 11640); (3) iv/iii BC   PHamb 656, 12 f. (fict.); (4) ~ PCG 7 p. 250 fr. 45 (fict.); (5) iv/iii BC  Men. fr. 416a (fict.); (6) iv AD  Alciphr. iii 21 (fict.)

—Aphidna: (7) ?iii BC  IG II² 5720 (PA 11642) (Πα(ρ)μένων: f. Ἀμύντας)

—Hamaxanteia: (8) hell.-imp. SEMA 92 (Παρμέ[νων]?: f. Ἀντ[--])

—Oinoe (Aiantid): (9) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 95

—Paiania: (10) c. 256-252 BC  IG II³ (1) 1010, 132, 150 (PA 11643)

Athens?: (11) v BC  CGFP 236, 22 (fict.); (12) m. iv BC  IG II² 2325, 194; Stephanis 2012; (13) s. iv BC  IG II² 12251 (PA 11640a) (Παρμ(έ)νων: f. Νίκανδρος); (14) i AD  IG II² 12424/5 (s. Ἑρμίας)

Athens*: (15) 408-406 BC  IG I³ 476, [77], 225, 308; 478, 7 (-νν: slave); (16) 405 BC   IG I³ 1032, 468 (slave); (17) ~ IG I³ 1032, 384 (Πα[ρμ]ένων: slave); (18) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 160, 169; (19) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 12 ([Πα]ρμέν[ων]: slave?); (20) c. 287 BC  D.L. v 55 (freed.); (21) i BC  IG II² 12423

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (22) ii-i BC  IG II² 9838 (LGPN V.B (4)) (f. Παραμόνη)

    Egypt, Naukratis: (23) v/iv BC  IG II² 9984 (f. Διονύσιος)

    Herakleia: (24) i AD  Unp. (Kerameikos); cf. FRA 2141 (f. Θεοδόσιος)

    Sarmatia, Maiotai: (25) i BC  IG II² 9256 (LGPN IV (11)) (s. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (26) i BC  IG II² 8262 (s. Ἄκρατος)

    Thrace, Maroneia: (27) ii-i BC  IG II² 9290 = Ag. XVII 539 (LGPN IV (20)) ([Παρ]μένων: f. [...]ρον)

Πάρμις

Foreign Residents:

    Thrace, Mesambria: (1) iii-ii BC  IG II² 9339 (LGPN IV (14)) (s. Ἡρακλείδης)

Παρμονίδης

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 10, 16 (f. Ἀγάσιππος, Ὀλυμπιόδωρος)

—Athmonon?: (2) f. iv BC  SEG XXIV 197, 19 (f. Εὐδράμων)

—Trikorynthos: (3) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 12 (PA 11645)

—tribe Erechtheis: (4) 459 BC  IG I³ 1147, 90 (PA 11644) (Παρμον[ί]δς)

Πάρμων

Athens:

—Oe: (1) 117-110 BC  IG II² 1009 III, 77; IG II³ (4) 363, 4 (PA 11646) (f. Σώχαρμος, Αἰσχρίων)

Παρνασός

Athens:

—Kephisia: (1) f. i BC  ID 1878 b, 1; 2421, 6 (PA 11647) (f. Διόφαντος)

—Salamis: (2) imp. IG II² 10215 (f. Φίλων)

Athens?: (3) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 26

Παρνύτης

Athens: (1) v/iv BC  PCG 8 p. 280 fr. 941

Παρπακίδης

Athens: (1) iv BC  SEG XL 269, 4

—Daidalidai: (2) m. iv BC  IG II² 2385, 77 (cf. PA 9944) (Παρ̣πακίδη[ς]: s. Μενεκράτης)

Παρράσιος

Athens:

—Phyle: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 60 (Παρά-: I f. Παρράσιος II); (2) ~ (Παρά-: II s. Παρράσιος I); (3) 145/6 AD  IG II² 2052, 82 (Παρά-: I f. Παρράσιος II); (4) ~ (Παρά-: II s. Παρράσιος I); (5) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 17 + SEG XXXI 142 (Παράσιο[ς]: s. Εὐτυχίδης); (6) f. iii AD  IG II³ (4) 895, 2 (f. Ἰσίδοτος); (7) c. 211-230 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 39; IG II² 2208, 32; 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 106; IG II² 2223, 33; 2225, 9; Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 34; IG II³ (4) 424 (Αὐρ. Παρράσιος, Παρά-, -σις: s. Εὐτυχίδης)

Athens?: (8) ii-iii AD  Ag. XVII 951 (Παρά-)

Παρρησία

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell.-imp. IG II² 8263; cf. add. p. 883 (d. Δημοκλῆς)

Πασαρέτη

Athens:

—Xypete: (1) ii-i BC  IG II² 6936 (d. Κηφισόδωρος)

Πασέας

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 1196; cf. ABV p. 352; ARV² p. 164 (painter); (2) c. 343-340 BC  D. liv 32 (PA 11648)

Πασιάδης

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 905; 1785; 3827; 4384; 6669; cf. ARV² p. 102 (-δς: potter)

—Dekeleia: (2) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 94 (PA 11650) (Πασιάδ[η]ς: f. Διονύσιος)

Πασιανός

Athens:

—Euonymon: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 52 (Πασ[ια]νός: I f. Πασιανός II); (2) ~ (Πασ[ια]νός: II s. Πασιανός I)

Πασίας

Athens:

—Kydathenaion: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 154

—Lamptrai: (2) c. 500-480 BC  IG I³ 702

Athens?: (3) 423 BC  Ar., Nu. 21 f.; Ar., Nu. 30 (fict.); (4) iv BC  IG II² 12427

Πασικλείδης

Athens:

—Pergase: (1) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 15; cf. Threatte, Grammar 2 p. 196; Prak. Wilhelm p. 338 no. 21 (Πασικλεί.: f. Ἀγακλῆς)

Πασικλῆς

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 8065; cf. ABV p. 672 (PA 11651) (-κλς: kalos); (2) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 6 (-κλς); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 49 (PA 12437) (Π[α]σ̣[ικ]λ̣ς); (4) 376/5 BC  IG II² 1410, 2; 1411, 6 f. (PA 11652) (f. Πατροκλῆς); (5) ?259-253 BC   Nachtergael, Les Galates 8, 77; 9, 74 (cf. PA 11653) (I f. Πασικλῆς II); (6) ~ Nachtergael, Les Galates 8, 77; 9, 74; cf. Stephanis 2015 (PA 11653) (II s. Πασικλῆς I)

—Acharnai: (7) c. 380-330 BC  D. xxxvi 10; D. xxxvi 22; D. xlv 37; D. xlv 83 f.; Hyp. fr. xlii; IG II² 1570, 43 (= PA/APF 11654); Lambert, Rationes F16 B, 16 (s. Πασίων I, Ἀρχίππη (Athens), f. Πασίων II); (8) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 56 (Π[ασι]κλῆς?, Π[υθο]κλῆς?, Π[ολυ]κλῆς?)

—Euonymon: (9) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 16, 31, 96 (s. Πασίων)

—Gargettos: (10) m. iv BC  IG II² 1471, 28; 1623, 306; 1628, 123 f. (PA/APF 11655) (f. Λυσιππίδης)

—Kephisia: (11) hell. SEMA 307 (f. Δημήτριος)

—Kollytos: (12) hell. IG II² 6507 (PA 11656) (f. Πασίων)

—Paiania: (13) iv BC  SEMA 518, 1, 5 ([Π]ασικ[λῆς]: s. Ἐπικράτης I, f. Ἐπικράτης II)

—Potamos: (14) m. iv BC  IG II² 3829, 1 f., 4; Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 23; 9 II, 17; 9 III, 11 (PA/APF 11657 = 11658) (s. Μύρων I, f. Πανδαίτης, Μύρων II, Ἀριστομάχη)

—Trikorynthos: (15) m. iv BC  IG II² 7562 (PA 11659) (f. Σωκλῆς)

Athens?: (16) ?iii BC  CIA App. 9, 23 (Πασικ[λ]ῆς); (17) c. 105 BC  IG II² 2448, 3; Tracy, ALC p. 208 (date) (f. Διονύσιος)

Foreign Residents:

    Other: (18) ?imp. SEMA 1379 (frag. ethn. Ni--: f. Εὐθυδίκη)

Πασικράτης

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 1311; (2) v-vi AD  IG II² 13334 (SEMA 2842)

—Erikeia: (3) ii-i BC  SEMA 221 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Melite: (4) c. 144-125 BC  ID 1867, 1 f.; 2593, 10 (PA 11661) (f. Τιμόδημος)

—Salamis: (5) m. iv BC  IG II² 10179 (f. Ἀριστοκράτης)

—Sounion: (6) 183/2 BC  IG II² 2332, 231 (PA 14121) (Φασικρά[τ]ης: f. Δημ̣[--])

—tribe Kekropis: (7) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 133 (PA 11662) (s. Ἀγαθοκλῆς)

Πασιλέα

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 80

—Acharnai: (2) m. iv BC  IG II² 5831 (PA/APF 11663) (d. Ἁγνόδημος)

Athens?: (3) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 9

Πασιμένης

Athens:

—Ptelea?: (1) 418/17 BC  IG I³ 472, 18 (PA 11664) (or Perithoidai)

Πασινίκα

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) i BC  IG II² 9152 a (LGPN III.A (1)) (d. Δαμόφιλος)

Πασίνικος

Athens: (1) 83/2 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) pp. 116 ff. no. 1, 10

—Peiraieus: (2) c. 155 BC  Ag. XV 226, 39

Athens?: (3) ii BC  AA 2000, p. 479 no. 1 (Πασίν[ικος]?: ?f. Ἀρχέλαος)

Athens*: (4) 187/8 AD  IG II² 2113, 186 (-νει-: s. Καλ[--]: epeng.)

Πάσιππος

Athens: (1) v-vi AD  Ag. XXI I 20 (Πάσιπ(π)ος)

Πασιτέλης

Athens:

—Phlya: (1) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 33 (s. Ἀλέξανδρος II)

—tribe Antiochis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 141 (-λς)

Athens?: (3) iii BC  IG II² 2356, 29 ([Πα]σιτέλ[ης])

Πασιφάνης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 108 (PA 11665) (-νς); (2) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 333-334 no. 8, 3 ([Π]ασιφάνης); (3) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 46, 1, 5

—tribe Antiochis: (4) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 8 (f. [--]α̣ς)

Πασίφιλος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12427 a

Foreign Residents:

    Cyprus, Paphos: (2) 183/2 BC  IG II² 2332, 139 (LGPN I (1))

Πασίφρων

Athens?: (1) hell. IG II² 11886 (Πασ[ί]φρων)

Πασιφῶν

Athens: (1) 362/1 BC  D. xxx 34 (PA 11666) (doctor); (2) m. iv BC  Aeschin. ii 126 (PA 11667) (f. Ἰατροκλῆς, Ἐργοχάρης)

—Phrearrhioi: (3) 410/9 BC  IG I³ 136, 1 f.; 375, 35 (= PA 11668); IG I³ 1191, 117 (-φν); (4) 324/3 BC  IOrop 353 A, 2, 9 (s. Παντήνωρ)

—tribe Demetrias: (5) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 52 (PA 7371) ([Π]ασιφῶν)

Πασιχάρης

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) c. 300 BC  IG II² 1957, 15 + SEG LIV 232

Πασιχαριανός

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 227-240 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 24, 61; Ag. XVIII C121, 127 (s. Καλλίας)

Πασίχη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12554

Πασίων

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 5 (f. Διοκλῆς); (2) 94/3 BC  ID 1932, 1 (PA 11669) (s. Ἡρακλείδης); (3) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (fict.); (4) iv AD  Alciphr. iii 66 (fict.)

—Acharnai: (5) v/iv BC  IG II² 1424 a, 129, 139 (pp. 800 ff.); 1609, 85-7; IG II³ (4) 445, 2; SEG LXVI 171, 1; + PA/APF 11672; cf. Osborne, Naturalization T 30 (I ?s. Δικαίαρχος, f. Ἀπολλόδωρος, Πασικλῆς: naturalized slave); (6) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 43; CIA App. 103 + JÖAI 7 (1904) p. 122, 6 (= PA/APF 11673); Lambert, Rationes F16 B, 16 (II s. Πασικλῆς)

—Anaphlystos: (7) 128-85 BC  IG II² 1714, 11 (= PA 11671); FD III (2) 12, 6; ID 1873, 6 f. (s. Ἑρμαΐσκος)

—Euonymon: (8) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 16, 31, 97 (f. Πασικλῆς)

—Halai: (9) 106/5 BC  IG II³ (4) 364, 7 (= PA 11670); FD III (2) 25, 18 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Kollytos: (10) hell. IG II² 6507 (PA 11674) (s. Πασικλῆς)

—Oion (Dekeleikon): (11) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 23 (I f. Πασίων II); (12) ~ (II s. Πασίων I); (13) 227/6 BC  IG II³ (1) 1138, [3]; 1139, 2 f. (f. Θεοκρίσιος)

Athens?: (14) hell. IG II² 11906

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (15) ii-i BC  IG II² 8342 (LGPN V.A (1)) (s. Διοσκουρίδης)

    Boiotia, Orchomenos: (16) f. ii BC  IG II² 10034 (LGPN III.B (11)) (f. Εὐδάμεια)

    Kos: (17) iii BC  Ag. XVII 528 = IG II² 9142 (LGPN I (12)) (f. Ἀσκληπιάδης)

    Macedonia: (18) iii BC  IG II² 9272 (LGPN IV (13)) (f. Φίλα)

Παταίκα

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11472

Παταίκιον

Athens?: (1) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 5, 7 (or Troizen: d. Ἐπαίνετος)

Παταικίων

Athens: (1) 330 BC  Aeschin. iii 189; cf. PCG 8 p. 274 no. 923 (PA 11675); (2) iv AD  Alciphr. iii 10; 42 (fict.)

Πάταικος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 1532 = Aleshire, Asklepieion Inv. II, 13 f.; IG II³ (4) 700, 6 (PA 11677) (Πάτα[ικος])

—Eleusis: (2) c. 356-328 BC  IG II² 1618, 121; 1672 = IEleusis 177, 189; D., Ep. iii 16 (PA/APF 11676 = 11678 = 11679)

—Pithos: (3) f. iv BC  IG II² 1400, 4; 2385, 102 (PA 11680) (f. Τεισαμενός I, Κίρος)

—Sounion: (4) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 15 (f. Πολυχάρμιχος); (5) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 70 (Πάτ[αικος]: f. Ἐπιχάρης)

—tribe Oineis: (6) f. iv BC  IG II² 2369, 7 ([Π]άτα[ικος])

Athens?: (7) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 376 c, 1, 5; (8) iv BC  IG II² 12944 (PA 11678a) (s. Φιλίσκος)

Athens*: (9) 405 BC  IG I³ 1032, 339 (slave); (10) iv BC  IG II² 7875; (11) c. 330-320 BC   IG II² 1570, 69 (freed.); (12) ~ IG II² 1570, 92 (freed.); (13) ?iii BC  CIA App. 81, 4 (metic)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (14) f. iv BC  IG II² 8880 = Kerameikos II 35 (LGPN III.B (1))

    Seleukeia: (15) 183/2 BC  IG II² 2332, 114

Πατέριος

Athens: (1) ii-iii AD  AP vii 343; cf. BCH 132 (2008) pp. 548 f. (s. Μιλτιάδης, Ἀττικία (Caria))

Πάτερκλος

Athens: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 103

—Cholleidai: (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 61 (Κοκ. Πάτερκλος)

—tribe Pandionis: (3) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 14 p. 107 (Στατίλ. Πάτερκλος)

Πατίκημος

Athens?: (1) 75-150 AD  Ag. XXI F 273

Πατούμας

Foreign Residents:

    Thrace?: (1) 316-309 BC  IG II² 1956, 25 (LGPN IV (1))

Πατουμάσης

Foreign Residents:

    Thrace?: (1) 316-309 BC  IG II² 1956, 21 (LGPN IV (3))

Πατρᾶς

Athens*: (1) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 73 (s. Εὔπορος: epeng.)

Πατρικός

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 3528, 4 + add. p. 351 (f. Ἀθηναΐς); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 173 ([Πα]τρικός)

—Oion (Dekeleikon): (3) 163/4 AD  IG II² 2086, 175 (Αἴλ. Πατρικός)

Πατρίσκος

Athens?: (1) ii BC  IG II² 12428 (s. Πάτρων)

Πατρόβιος

Athens:

—Kephisia: (1) 154/5 AD  IG II² 2067, 226 (s. Ἀριστόβουλος)

—Phyle: (2) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 26 (Stephanis 2022) (s. Ἀλέξανδρος)

Athens*: (3) m. ii AD  IG II² 2211, 36 f. (f. Καλλίας, Διονύσιος)

Πατροκλέας

Athens?: (1) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 7 (-κ̣λή̣α̣ς)

Πατρόκλεια

Athens: (1) iv BC  IG II² 6632

—Acharnai: (2) f. iv BC  IG I² 1083; cf. SEG LI 296 (PA 11682) (-κλεα: d. Φιλομηλίδης)

—Athmonon: (3) c. 317-300 BC  IG II² 5346 (PA 11681) (-κλεα: d. Προκλείδης)

—Eleusis: (4) s. iv BC  IG II² 6049 (PA 11683) (d. Ναυσίας)

—Phrearrhioi: (5) s. iv BC  Ag. XIX H 82 (PA 11684) (d. Παντήνωρ)

—Rhamnous: (6) f. iv BC  SEMA 598 (d. Εὔμειος)

Athens?: (7) f. iv BC  SEMA 2307; (8) iv BC  IG II² 12429 (-κλεα); (9) s. iv BC  SEMA 2308 (-κλεα); (10) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 139

Athens*: (11) f. iv BC  IG II² 8883, 5

Πατροκλείδης

Athens: (1) c. 426 BC  IG I³ 63, 10 (cf. PA 11685) (-δς); (2) c. 414-405 BC  And. i 73; And. i 76 f.; And. i 80; Ar., Av. 790 and Schol. (PA 11685)

—Phrearrhioi: (3) iii BC  IG II² 7724 (PA 11687) (f. Λυσιμαχίδης)

—tribe Erechtheis: (4) 459 BC  IG I³ 1147, 134 (PA 11686) (Πατροκλείδ[ς])

Πατροκλῆς

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 596; cf. Threatte, Grammar 2 p. 755 (reading) (Πατροκ(λ)ς̣); (2) c. 422 BC  IG I³ 1185, 3 (PA 11689) (-κ̣λ̣ς); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 94 (PA 11688) (Π[α]τροκλς); (4) 403 BC  Isoc. xviii 5 (PA 11691); (5) f. iv BC  TrGF 1 p. 197 no. 57 (PA 11692); (6) 377/6 BC  IG II² 1410, 2; 1411, 6 (PA 11695) (s. Πασικλῆς); (7) s. iv BC  Din. fr. lxix (PA 11694); (8) c. 330 BC  Hyp. fr. xliv (PA 11693)

—Alopeke: (9) v BC  Pl., Euthd. 297e (cf. PA 11697) (s. Χαιρέδημος, Φαιναρέτη (Alopeke)); (10) ?406/5 BC  IG I³ 378, 16 (cf. PA 11697) (Πατρο[κ]λ̣[ς])

—Amphitrope: (11) ?iv/iii BC  IG II² 2645 = Finley, SLC p. 153 no. 124, 6 (PA 11698) (s. Μακαρεύς); (12) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 105 (Πατροκλ[ῆς])

—Marathon: (13) c. 485 BC  Ag. XXV 113-23; cf. APF 7856 (f. Ἅβρων)

—Oinoe (Aiantid): (14) f. iv BC  SEG L 168 B, 5

—Peiraieus: (15) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 79

—Philaidai: (16) m. iv BC  IG II³ (4) 249, 4 (-κλέης: s. Ἱεροκλῆς)

—Potamos: (17) i AD  IG II² 7260 (f. Ἐπικράτης)

—Sounion: (18) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 24 f., 44, 49, 60 (PA 11699) (s. Καλ[λ--])

—tribe Aigeis: (19) 422/1 BC  IG I³ 79 = IEleusis 41, 4 (PA 11696) (-κλς)

—tribe Oineis: (20) 409 BC  IG I³ 1191, 220 (PA 11690) (-κλς)

Athens?: (21) iv BC  JÖAI 7 (1904) p. 121, 2 (f. Ἀντιφάνης); (22) imp. SEMA 316; cf. Prak. Wilhelm p. 338 no. 22 (Π[α]τρο[κλῆς]?: f. [--]ώτιον)

Πάτροκλος

Athens: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 34 + Wilson E.203 ([Πά]τ̣ροκλος - Wilson, Πρόκλος - IG)

—Gargettos: (2) f. iii AD  IG II² 2237, 44, 54, 65; IG II³ (4) 918, 2 (Αὐρ. Πάτροκλος: s. Αὐρ. Καλλίφρων I)

—Lamptrai: (3) c. 213-220 AD  Ag. XV 461, 6 f.; 480, 3-5 (Τιβ. Κλ. Πάτροκλος: archon epon. - c. 220 AD)

—Marathon: (4) 169/70 AD  IG II² 2097, 36 f., 228 (Κλ. Πάτροκλος: s. Κλ. Εὔμολπος I)

Πατροφίλα

Athens: (1) f. i BC  ID 2087, 4 f.; 2088, 4 f. (m. Νικίας, Ἀπολλωνία)

—Acherdous: (2) imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 14 pp. 114-15 (d. Δημήτριος)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (3) ii BC  IG II² 9185 (d. Ἀπολλώνιος)

Πατρόφιλος

Athens:

—Kephisia: (1) 61/2 AD  IG II² 1990, 11 (I f. Ἀρίων); (2) c. 61-92 AD  Ag. XV 312, 15; IG II² 1990, 15 (II s. Ἀρίων)

—Pai--: (3) ii/iii AD  IG II² 2481, 9

—tribe Attalis: (4) a. 216 AD  Ag. XV 470, 36 (Πομ. Πατρόφ[ιλος])

Athens*: (5) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 162 (Κατί. Πατρόφι[λος]: epeng.); (6) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 92 f. ([Πα]τρόφιλος: epeng.?)

Πατροφῶν

Athens:

—Phaleron: (1) s. iv BC  Finley, SLC p. 147 no. 104, 9 f.

Πάτρυλλα

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 2481 (?d. Σάτυρος)

Πατρώ

Athens?: (1) s. iv BC  Peek, AG 2 p. 60 no. 206, 2

Πάτρων

Athens: (1) iii-ii BC  IG II³ (4) 1412; (2) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 464-7; 473; Chiron 21 (1991) p. 19 (date) (PA 11702) (Πάτρω(ν)); (3) 106/5 BC   FD III (2) 25, 5 (s. Ζήνων); (4) ~ FD III (2) 25, 20; (5) i BC   IG II² 1059, 7 (s. Φιλήμων); (6) ~ IG II² 5668 (f. Ἰόλη); (7) 98/7 BC  FD III (2) 26 IV, 6 (s. Τιμ[--])

—Acharnai: (8) c. 100 BC   ID 2264, 5; 2607, 22 (I f. Σέλευκος, Πάτρων II); (9) ~ ID 2607, 22 (II s. Πάτρων I)

—Alopeke: (10) 140/39 BC  Ag. XV 240, 90

—Amphitrope: (11) iii BC  IG II² 5608 (PA 11700) (f. Δαϊμένης)

—Berenikidai: (12) i BC  IG II² 5889 (s. Μεννέας); (13) i AD  IG II² 5890 (f. Πιστοκράτης); (14) i/ii AD   IG II² 3557 = IEleusis 458, 3 (cf. Follet, Athènes p. 163); IG II² 3619 = IEleusis 464, 2 (Δ. Ἰούν. Πάτρων: II s. Πάτρων I, f. Δ. Ἰούν. Μεννέας, Ἰουν. Ἀριστόκλεια ἡ καὶ Μελιτίνη); (15) ~ IG II² 3619 = IEleusis 464, 2 (I f. Δ. Ἰούν. Πάτρων II); (16) 117-161 AD  IG II² 3745, 1 f. ([Δ.] [Ἰούνιος] Πάτρων: archon epon.)

—Berenikidai?: (17) s. i BC  Ag. XVIII X729 ([Πά]τρων)

—Halai: (18) i BC  IG II² 5464 (f. Ἀρίστων)

—Hybadai: (19) m. iv BC  IG II² 7589 (f. Ἑστιαῖος)

—Kothokidai: (20) m. ii BC  ID 1417 B I, 10; 1417 B II, 151, 156, 167; 2387, 3 (f. Δάμων)

—Melite: (21) i BC-i AD  IG II² 6867 (s. Ἀπατούριος); (22) i/ii AD   IG II² 3585 = IEleusis 371, 3 (Τιβ. Κλ. Πάτρων: I f. Κλ. Φιλοξένα); (23) ~ IG II² 3585 = IEleusis 371, 10 (Τιβ. Κλ. Πάτρων: II f. Τιβ. Κλ. Λυσιάδης)

—Myrrhinoutta: (24) 156/5 BC  ID 1416 B I, 110; 1417 B II, 131, 133 (f. Ἰάσων); (25) 144/3 BC  ID 2593, 7; (26) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 47 (PA 11701) (f. [--]ώ)

—Perithoidai: (27) 170-119 BC  ID 1808, 1; 1809, 1; SEG XLI 115 I, 24; 115 II, 16 (I s. Ἀρχέλαος, f. Πολέμων); (28) i BC   IG II³ (4) 402 (II s. Ἀρχέλαος, Ἀριστονόη (Perithoidai)); (29) ~ IG II² 7217 (I f. Ἀριστονόη); (30) c. 86/5 BC  IG II² 1714, 8 (PA 11703) (II s. Πολέμων)

—Phaleron: (31) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 32

—Phlya: (32) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 30 (s. Ζωτικός)

—Probalinthos: (33) ii/i BC  IG II³ (4) 364, 8; 1323; FD III (2) 25, 42 (PA 11704) (f. Εὖφρις)

—Salamis: (34) ii BC  IG II² 10207

—Semachidai: (35) ii BC  IG II² 7388 (PA 11705) (s. Ἡλιόδωρος, ?s. Ἀριστώ (Athens)); (36) ii-i BC  Ag. XVII 303 ([Πά]τρων: f. Μένανδρος)

—Sphettos: (37) c. 30 BC  Ag. XV 284 + SEG XXVIII 160, 7

—Thria: (38) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 35 (I f. Πάτρων II); (39) ~ (II s. Πάτρων I)

—Trikorynthos: (40) s. ii BC  ID 2609, 27; 2630, 5 (f. Ἑρμίας)

—tribe Oineis: (41) c. 180 BC  IG II³ (1) 1379, 2 (Π[ά]τ[ρων]?)

Athens?: (42) ?hell. SEMA 2289, 2; (43) ii BC  IG II² 12428 ([Π]άτρων: f. Πατρίσκος); (44) i BC/ i AD  IG II² 12430; (45) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 14 p. 116; (46) c. 40-54 AD  IG II² 1979, 10

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (47) i AD  IG II² 9919 (LGPN V.B (4)) (f. Φιλογένης)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (48) iv BC  SEG LVI 274 (LGPN IV (-)) (f. Φιλοκράτης)

Παῦλα

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13586 (SEMA 2843)

Παυλῖνα

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 872, 2 (-λεῖ-); (2) ?s. ii AD  IG II² 3635, 2 ([Παυ]λεῖνα: d. Ἀντ[--]); (3) byz. CIA III 1387

Παυλῖνος

Athens: (1) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 66 (Μ. Παυλε[ῖνος])

—Hagnous: (2) c. 175-180 AD  Ag. XV 329, 1 f. (Φλ. -λεῖ-)

—Kolonai: (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 124-6 (Γ. Λικ. -λεῖ-)

—tribe Kekropis: (4) 194/5 AD  IG II² 2191, 62 (Κλ. -λεῖ-)

—tribe Pandionis: (5) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 147, 149 (-λεῖ-: I f. Διογένης, Παυλῖνος II); (6) ~ Ag. XVIII C121, 149 (-λεῖ-: II s. Παυλῖνος I)

Athens*: (7) 179/80 AD  IG II² 2083, 31 (-λεῖ-: I f. Παυλῖνος II); (8) ~ (-λεῖ-: II s. Παυλῖνος I: epeng.)

Παῦλλα

Athens?: (1) imp. IG II² 12431/2 ([--]ι̣α Παῦλλ[α])

Παυλλῖνα

Athens: (1) 61/2 AD  IG II³ (4) 1393, 2 f.; IG II² 3277 + SEG XXXII 251, 3; Ag. XVIII H349 (-λλεῖ- Σκριβωνία: d. Καπίτων)

Παῦλος

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13429 (SEMA 2845) (Πα[ῦλος]?); (2) ~ IG II² 13355 (SEMA 2844); (3) v-vi AD   IG II² 13379 (SEMA 2846); (4) ~ IG II² 13526 (SEMA 2860)

—Melite: (5) 173/4 AD  IG II² 2103, 129 (f. Φίλητος)

—tribe Antiochis: (6) 238-242 AD  IG II² 2239, 320 (s. Ἀγάθων); (7) c. 255 AD  Ag. XV 466, 45 (s. Ἐλευσίνιος)

Athens?: (8) imp. Audollent, Defix. Tab. 74, 21; (9) iv-v AD  Ag. VI 117; Ag. VII p. 47

Athens*: (10) 167/8 AD  IG II² 2089, 82 ([Π]α̣ῦλος: epeng.)

Παυσανίας

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 117 (PA 11708); (2) f. iv BC  SEMA 2313, 3 (f. Παυσιμάχη); (3) iv BC  IG II² 12666 (PA 11709a); (4) s. iv BC  IG II² 12013 a (p. 888); (5) c. 330-320 BC  IG II³ (4) 1204 = CAVI 762 (PA 11709); (6) m. iii BC  IC 3 p. 148 no. 9, 5 (Παυσ[ανίας]: f. Λέων); (7) 161/0 BC  IG II² 956 II, 77 (PA 11710) (f. Θεοδωρίδης)

—Acharnai: (8) ?hell.-imp. IG II² 5832 (PA 11715) (s. Φιλοκλῆς); (9) 183/2 BC  IG II² 2332, 42 (PA 11713); (10) 161/0 BC   IG II² 956 II, 63 (cf. PA 11713) (I f. Παυσανίας II); (11) ~ IG II² 956 II, 63 (cf. PA 11714) (II s. Παυσανίας I); (12) 148-134 BC  IG II² 1940, 43 (cf. PA 11713) (I f. Παυσανίας II); (13) 148-132 BC  IG II² 1940, 43 (cf. PA 11714) (II s. Παυσανίας I); (14) 127/6 BC  ID 2146, 6 (cf. PA 11713) (I f. Λυκίσκος); (15) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 48 (Stephanis 2028) (II s. Λυκίσκος)

—Agryle: (16) s. iv BC  IG II² 559 + 568, 1 f.? (cf. add. p. 662); 1623, 146; 1629, 504 (PA/APF 11711) (s. Φιλήμων)

—Anaphlystos: (17) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 10 (PA 11712) (s. Θράσυλλος)

—Azenia: (18) i BC  IG II² 5312 (s. Πρόξενος)

—Besa: (19) m. iv BC  IG II² 5907 (PA 11716) (f. Νίκιππος)

—Erchia: (20) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 119 (f. Εὔβουλος)

—Euonymon: (21) m. iv BC  IG II² 6185

—Eupyridai: (22) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 18 ([Π]αυσανίας - ed., Λυσανίας - S.G.B.: s. Λυσίας)

—Kerameis: (23) s. v BC  PA 11717; cf. RE Supplbd. 14 (27); TrGF 1 p. 329 no. 255

—Lamptrai: (24) iv BC  SEMA 378 (f. Πάραλος); (25) 104/3 BC  Ag. XV 254, 45 (Παυ[σ]ανίας: I f. Παυσανίας II); (26) ~ ([Πα]υ̣σανίας: II s. Παυσανίας I); (27) inc. IG II² 6693 (s. Ἀμεινίας)

—Leukonoion: (28) s. v BC  D.S. xii 36. 1; Tz., H. x 534; Tz., H. xii 125 (PA/APF 11718) (f. Μέτων); (29) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 102 (PA 11719)

—Melite: (30) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 99 (s. Χαρίδημος); (31) c. 158-144 BC  ID 1507, 18 (= PA 11720); ID 2589, 15; 2593, 4; SEG XLVII 1218, 12, 41 (s. Ἀθηναγόρας I); (32) 156/5 BC  ID 1417 B II, 134 (s. Μηνόδωρος)

—Oa: (33) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 52 (cf. PA 11721); (34) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 18 (cf. PA 11721) (Παυσ[ανί]ας: I f. Παυσανίας II); (35) ~ ([Π]αυ[σ]α[ν]ίας: II s. Παυσανίας I)

—Oinoe: (36) c. 229-214 BC  IRhamnous 23, 11 f.; 38, 15; 43, 25; 45, 2 (f. Ἀντίμαχος)

—Oinoe (Aiantid): (37) 336/5 BC  IG II³ (1) 327, 52 f., 59 f.; cf. ZPE 150 (2004) p. 95 ([Παυσ?]ανίας, [Λυσ?]ανίας); (38) c. 336-330 BC  IG II³ (1) 327, [14], 33, [39], 57; 367, 67 (PA 11722) (f. Φυλεύς); (39) 281/0 BC  Ag. XV 72, 204 ([Παυσα]νίας: s. Φυλεύς); (40) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 nos. 156²; 430-2; (41) m. ii BC  IEleusis 227, 19, 21; 228, 3 (f. Φυλεύς)

—Paiania: (42) m. iv BC  IG II² 7078, 2 (s. Πιστόξενος)

—Paiania?: (43) f. iv BC  SEMA 1611

—Peiraieus: (44) 303/2 BC  Ag. XV 62, 251 (s. Πεισίας)

—Perithoidai: (45) 175/4 BC  IG II³ (1) 1317, 2 (= PA 11723); IG II³ (1) 1316, 1 f.?; 1318, 2 (s. Βιοτέλης)

—Rhamnous: (46) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 116

—Steiria: (47) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 42 (PA 11724) (f. Θεόδοτος)

—tribe Attalis: (48) c. 195 AD  SEG LIX 174, 54

—tribe Erechtheis: (49) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 58

Athens?: (50) s. iv BC  Ath. 584b (Παυσανίας ὁ Λάκκος); (51) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 16; (52) inc. SEMA 2311 (Παυσανί[ας]: ?s. Θε[--])

Athens*: (53) 405 BC  IG I³ 1032, 114 (slave); (54) f. iv BC   IG II² 2346, 14 (PA 11709b) (Παυσαν[ίας]); (55) ~ IG II² 2346, 26 f. (f. Νοσσός, Νίκων); (56) s. iv BC  IG II² 12433; (57) imp. Ag. XVII 518 (Π[α]υσανίας); (58) 167/8 AD  IG II² 2089, 81 (Παυσα[νίας]: epeng.); (59) 235/6 AD  IG II² 2235, 166 (I f. Παυσανίας II); (60) ~ (II s. Παυσανίας I: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (61) i BC  IG II² 8343 = Ag. XVII 438 (LGPN V.A (5)) (s. Λυσανίας)

    Caria, Kaunos: (62) iv-iii BC  IG II² 9004; cf. ZPE 29 (1978) p. 66 (LGPN V.B (18)) (f. Διονύσιος)

    Caria, Miletos: (63) i BC-i AD  IG II² 9843 (LGPN V.B (26)) ([Παυ]σανίας?: s. Ἀφροδίσιος)

    Epiros: (64) hell.-imp. SEMA 1058 (LGPN III.A (-)) ([Πα?]υσανίας: f. [..]οδότη)

    Lakonia: (65) iii BC  IG II² 9153 (LGPN III.A (30)) (s. Ναυκλῆς)

    Thessaly (Malis): (66) ii BC  IG II² 5456 + PAA 14 p. 130 (LGPN III.B (-)) (f. Ἀθηναΐς)

Παυσέας

Athens: (1) c. 370 BC  SEMA 642 (f. Ἱπποστράτη)

Παυσιάδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 244 (Παυσ̣[ιά]δ̣ης: f. Καλλιφῶν)

—Phaleron: (2) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 19 (PA 11727)

—Salamis: (3) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (-δς)

—tribe Oineis: (4) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 11 (PA 11726) (-δς)

Παυσίας

Athens: (1) vi BC  Ag. XXI D 26 = CAVI 461 (Π̣αυσίας); (2) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 53 (PA 11728); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 71 (Π[α]υ[σ]ίας); (4) 335/4 BC  IOrop 520, 27 (PA 11729); (5) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 11; (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 433; (7) s. iii BC  IG II³ (4) 274, 6 (PA 9354) ([Π]α̣υ̣σίας)

—Acharnai: (8) m. iii BC  FD III (2) 163, 1 (s. Ἐξηκίας)

—Agryle: (9) iii-ii BC  Ag. XVII 31

—Auridai: (10) 135/4 BC  Ag. XV 243, 86

—Gargettos: (11) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 15 (PA 11731) (f. Ἀρεσίας); (12) 304/3 BC  Ag. XV 61, 52 (f. [--]φιλος)

—Paiania: (13) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, 24; 1011, 99 (PA 11732)

—Phyle: (14) iii-ii BC  SEMA 704 ([Π]αυσίας: f. Εὔβιος)

Παυσίδης

Athens:

—Xypete: (1) s. iv BC  Ag. XV 31, 3 (f. [--]τος)

Παύσιλλα

Athens:

—Cholargos: (1) f. iv BC  SEMA 711 (d. Φιλοῦργος)

—Elaious: (2) iv BC  IG II² 12434; PAA 14 p. 132 (deme)

—Phrearrhioi: (3) m. iv BC  IG II² 7717, 3 (PA 11733) (d. Ἀντίβιος, Γλύκη (Erchia))

Athens*: (4) m. v BC  IG I³ 1037, 30 (slave)

Παυσίλυπος

Athens:

—Peiraieus: (1) c. 148-117 BC  IG II² 1008, 51; 1938, 9 (PA 11734) (f. Ἡρακλείδης)

Athens?: (2) hell. CAVI 872

Παυσιμάχη

Athens: (1) f. iv BC   IG II² 12435; (2) ~ SEMA 2313, 2 (d. Παυσανίας, Φαινίππη); (3) c. 380 BC  SEMA 2312; cf. SEG LII 228

Athens?: (4) iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 338-339 no. 11, 6; (5) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 56; (6) ?iii BC  CIA App. 122

Παυσίμαχος

Athens: (1) ?f. v BC  CAVI 3176 (ARV² p. 1605 = PA 11735) (kalos); (2) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 11; (3) 335/4 BC  IOrop 520, 8; cf. Stephanis 2029 (PA 11736); (4) m. ii BC  SEG LIII 267 (vase); (5) 138/7 BC  FD III (2) 7, 7 f. (f. Μενέμαχος)

—Acharnai: (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 158 (Παυσίμα[χος])

—Aigilia: (7) ?iv BC  IG II² 5375 (PA 11739) (Παυ[σ]ίμα[χ]ος)

—Kolonos: (8) iv/iii BC  SEG XXX 990, 4 f., 11 (s. Δημοκλῆς); (9) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 98 (PA 11740); (10) ii BC  IG II² 2452, 28 (= PA 11741); ID 1618, 2; SEG XLI 115 I, 40 (s. Δημοκλῆς, f. Εὔμαχος)

—Kolonos?: (11) c. 125 BC  IG II³ (4) 1386, 4; Tracy, ALC p. 189 (date); cf. Osborne, Naturalization T 100 (PA 11738) (?s. Διογένης (Macedonia and Kolonos?), f. Φιλτέρα)

—Lakiadai: (12) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 58; (13) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 4 (f. Καλλιάδης)

—Leukonoion: (14) m. iv BC  IG II² 6743 (cf. PA/APF 11742) (s. Ἴων); (15) 356 BC  IG II² 1612, 127 (PA/APF 11742)

—tribe Antiochis: (16) 145/6 AD  IG II² 2052, 116

Παυσίππος

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 7

Παυσιστράτη

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1529, 10 (Παυ[σιστ]ράτη)

Παυσίστρατος

Athens: (1) m. iv BC  Ag. XXVIII p. 56 C 1, 3 (Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 B) (f. Καλλίστρατος); (2) c. 345/4 BC  Ag. XIX P 24, 14

—Athmonon: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 10 (PA 11743) (s. Φιλιστίδης)

—Peiraieus: (4) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 101 (s. Λυσίμαχος)

—Steiria: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 278, 363, 370; cf. APF p. 443 (PA 10597)

Παύσων

Athens: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 366 (PA 11744) (-σν)

—Halai (Aixonides): (2) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 98 (PA 11745) (Παύ[σ]ων: f. Ἀναξίλαος)

Athens?: (3) v BC   PCG 5 p. 554 fr. 4, 3, 9; (4) ~ Arist., Po. 1448a 6; Arist., Pol. 1340a 36; Arist., Metaph. 1050a 19; Ar., Ach. 854 and Schol.; Ar., Th. 949 and Schol.; Ar., Pl. 602 and Schol.; PCG 5 pp. 344 fr. 99, 5; Suda Π 824; Plu., Mor. 396e; Ael., VH xiv 15; Luc., Dem. Enc. 23 f. (RE (-)) (painter)

Πάφιος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 93 (s. Ἀφροδίσιος)

Πάχης

Athens: (1) 428/7 BC  PA 11746; cf. Develin, AO p. 123 (s. Ἐπίκουρος)

Παχράτης

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (1) iii BC  IG II² 8032

Πεδίαρχος

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 1267 (s. Ἐμπεδίων)

—Halai: (2) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 91

Athens?: (3) ?iii BC  CIA App. 29, 5 (Πεδ(ί)αρχ(ος)?)

Πεδιεύς

Athens: (1) c. 515 BC  CAVI 2043; 2487; 2522; 2830; 6349; 6654; 7643; cf. ABV p. 672; ARV² p. 1605 = Paralipomena p. 508; Beazley Addenda p. 398 (PA 11747) (kalos); (2) f. v BC  IG I³ 1146, 3; (3) c. 460-450 BC   IG I³ 1150, 87; (4) ~ CAVI 7552 (ARV² pp. 1589-90) (f. Κλεινίας); (5) 449/8 BC  Develin, AO p. 81 (PA 11748) (archon epon.); (6) v/iv BC  SEG XLIX 317; (7) m. iv BC  [Din.] frr. 61; 89 (PA 11749); (8) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 150 (Πεδι̣ε̣[ύς]?)

—Angele: (9) m. iv BC  IG II² 5236 = 5240 (PA 11750) ([Π]εδιεύς)

—Aphidna: (10) 304/3 BC   Ag. XV 59, 19; 61, 257 ([Π]εδιεύς: II s. Ὀλύμπιχος); (11) ~ Ag. XV 59, 25; 61, 256 (I f. Ὀλύμπιχος)

—Cholargos: (12) 281/0 BC  Ag. XV 72, 12 (Πεδι̣[ε]ύς: f. Κηφισόβουλος)

—Eleusis: (13) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 28 (PA 11751) (s. Θεόξενος)

—Erchia: (14) 302/1 BC  IG II² 503, 6 (PA 11752) (Πεδιε[ύ]ς: f. Σοφοκλῆς)

—Kerameis: (15) s. iii BC  IG II² 944 b = SEG XXXII 125, 122 f.; XXIX 116, 34 (I f. Νέανδρος I); (16) c. 187-176 BC  IG II³ (1) 1256, 36; 1285, [18]; 1290, [22 f.]; 1313, 55, 183; 1322, 11; 1362, [21] (II s. Νέανδρος I, ?f. Νέανδρος II); (17) 128/7 BC  SEG XV 104, 40, 138, 293 (PA 11753)

—Oe: (18) c. 235 BC  IG II³ (1) 1062, 19

—Pallene: (19) v/iv BC  IG I³ 1511 (f. Σωσίας)

Πεδιοκλῆς

Athens:

—Halai (Araphenides): (1) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 42 (PA 11754) (s. Σμίκυθος)

—Kephisia: (2) c. 30 BC  Ag. XVIII C42, 5 ([Π]εδιο[κλῆς])

—Pallene: (3) m. iv BC  IG XII (6) 262, 338

Πέδιος?

Athens?: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 419 = CAVI 5287 (Πεδις (gen.?))

Πειθαγόρας

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 382 f. (Πειθαγό(ρας))

—Halai: (2) 216/15 BC  IRhamnous 44, 22

—tribe Pandionis: (3) c. 430-425 BC  IG I³ 1183, 15

Πειθαγόρης

Foreign Residents:

    Ionia, Kolophon: (1) c. 425-400 BC  IG I³ 1347 (LGPN V.A (2)) (s. Ἀπολλόδωρος)

Πείθανδρος

Athens: (1) m. iii BC  ILind 90, 3; 98 b, 5 (cf. p. 52 no. 22); AD 18 (1963) Mel. p. 29 no. 58; SEG LV 1125 (sculptor)

—Paionidai: (2) m. iv BC  IG II² 189, 7; IG II³ (4) 75, 34; Ag. XV 37, 3 (PA 11755) (f. Βλέπυρος); (3) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 76 f., 79 f.; cf. 6, 5; Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date)

—Pithos: (4) f. iv BC  SEMA 571 (f. Δημαινέτη)

Πείθαρχος

Athens:

—Euonymon: (1) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 32 (s. Πειθίδημος)

Πειθέας

Athens:

—Phyle: (1) m. ii BC  Ag. XV 156, 13; Tracy, ALC p. 150 (date)

Πειθένους

Athens:

—Alopeke: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 30 (PA 11756)

Πειθιάδης

Athens: (1) 437/6 BC  IG I³ 446, 313; 462, 4 (-δς); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 110 ([Π]ει̣θιάδ[]ς)

—Phrearrhioi: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 49 (PA 11757) (s. Διόδωρος)

Πειθίας

Athens: (1) v BC  PCG 4 pp. 205 ff. fr. 171, 74; (2) c. 300 BC  POxy 2082 fr. 2

—A--: (3) 320-310 BC  IG II³ (4) 1441

—Athmonon: (4) 271/0 BC  IG II³ (1) 908, 6 (s. Θεόφιλος)

—Halai (Araphenides): (5) 350-325 BC  SEG XXXIV 103, 2

—Halimous: (6) m. iv BC  IG II² 5533, 6; 5541; 5579 (PA 11759) (f. Ἀριστίων)

—Lamptrai: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 357

—Lousia: (8) i AD  IG II² 6757 (f. Θαρσύτας)

—Phrearrhioi: (9) 354/3 BC  IG II² 1682 = IEleusis 141, 64 (f. Χαρίας)

—Salamis: (10) iv BC   IG II² 10208, 1, 5 (I s. Λέων I, f. Λέων II); (11) ~ IG II² 10208, 9 (II s. Λέων II)

—tribe Erechtheis: (12) 409 BC  IG I³ 1191, 7 (PA 11758)

Athens?: (13) v/iv BC  IG II² 12436

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia: (14) m. iii BC  IG II² 9282; cf. Nachtergael, Les Galates 10, 54; cf. Stephanis 2033 (LGPN III.A (1)) (s. Ἐξαίνετος)

Πειθιδημίδης

Athens:

—Steiria: (1) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 5 (cf. APF p. 443) (I f. Πειθιδημίδης II); (2) ~ (II s. Πειθιδημίδης I)

Πειθίδημος

Athens: (1) 269/8 BC  IG II³ (1) 912, 2; 913, 1; IRhamnous 3, 5; Ag. XIX H 117 (PA 11760) (archon epon.)

—Euonymon: (2) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 32 (Πειθίδημ(ος): f. Πείθαρχος)

Athens?: (3) iv BC  IG II² 2419, 6 (Stephanis 2034) (Πειθίδ[ημος])

Πειθικλῆς

Athens:

—Perithoidai: (1) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 49 (s. Μένανδρος)

Πειθῖνος

Athens: (1) c. 515-500 BC  CAVI 2050; 2325 (ARV² p. 115) (painter)

Πείθιππος

Athens:

—Eleusis?: (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 126 (Πείθιππο̣[ς])

Πειθίς

Athens: (1) iv BC  SEMA 2314

Πειθόδημος

Athens: (1) c. 189/90 AD  IG II² 2116, 1 (Πειθόδ[ημος])

—Cholleidai: (2) 37/6 BC  IG II² 1043, 96 (PA 11761); cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 24 ([Πειθ]όδημος?: s. Πείθων)

Πειθόλαος

Athens: (1) 107/6 BC  Thompson, New Style Coinage 753-6; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Πειθόλα(ος))

—Aixone: (2) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 6 ([Π]ειθ̣όλαος: s. Θρασύμαχος)

Athens*: (3) f. iv BC  IG II² 2346, 83 (f. Ἡγησίστρατος)

Πειθόλας

Athens?: (1) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 334-336 no. 9, 11 (Πε[ι]θόλας)

Πειθόξενος

Athens: (1) 189/90 AD  IG II² 2115, 42

Athens*: (2) ?iii AD  IG II² 2170, 8 (epeng.?)

Πείθυλλα

Athens: (1) vi/v BC  SEG LVIII 55

Πειθώ

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 2249 ([Πε]ιθ)

—Sphettos: (2) c. 100-98 BC  IG II² 1034 d, 20; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, [2] (PA 11763) (d. Ἕρμων)

Athens?: (3) c. 430-420 BC  Hope Vases p. 64 no. 114 = CAVI 7851

Πείθων

Athens:

—Cholleidai: (1) 37/6 BC  IG II² 1043, 96 (PA 11767) (f. Πειθόδημος)

—Ikarion: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 632 (PA 11765) (s. Σωσιγένης); (3) 336/5 BC  Ag. XV 42, 90 (Πείθ̣[ων])

—Lamptrai: (4) s. iii BC  IRhamnous 40, 1; 42, 3

—Marathon: (5) iv BC  Ag. XIX H 95

—Oinoe: (6) f. iv BC  IG II² 6971, 2 (PA 11766) (f. Διονύσιος)

—Peiraieus: (7) 145/6 AD  IG II² 2052, 96 f. (f. Σωτᾶς, Ἡγέστρατος); (8) c. 190-205 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 18; Ag. XV 448, 22 (s. Κάρπος)

—Phyle: (9) iv/iii BC  SEMA 142, 5 = SEG LVII 212 (f. Εὐστράτη)

—tribe Hippothontis: (10) 161/0 BC  IG II² 956 II, 65 (PA 11764) (f. Ἡράκων)

—tribe Leontis: (11) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 38 (or Kropidai or Sounion: f. Εὐαίων)

Athens?: (12) iv BC  IG II² 12438 (PA 11763a); (13) f. iii BC  IG II³ (4) 1493

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) i BC  IG II² 9591 (LGPN V.B (1)) (f. Ἐρωτίς)

Πείκων

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 633 (-κν: potter); (2) c. 470 BC  IG I³ 843 (-κν)

Πειλεστροτίδας

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) ?f. iv BC  IG II² 8881; cf. Χαρ. Ὀρλ. III p. 294 (LGPN III.B (1)); (2) s. iv BC  SEMA 1139 (LGPN III.B (2)) (Π̣ε̣ιλ̣[ε]σ̣τροτίδας)

Πειραϊκός

Athens: (1) s. ii BC  IG II² 4256, 1

Πειραντίδης

Athens:

—Hybadai: (1) s. iv BC  IG II² 7591 (Π(ε)ιραντίδης: f. Ξενοφῶν)

Πειρεύς

Athens:

—Besa: (1) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 76 (Βαλ. Πειρεύς)

—Cholargos: (2) 211/12 AD  IG II² 2208, 131 (or tribe Attalis: f. Σόφος)

—Lamptrai: (3) 169-202 AD  IG II² 2097, 49; 2193, 38; Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, [5] (f. Φοιβιανός)

Athens?: (4) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 15

Athens*: (5) 169/70 AD  IG II² 2097, 122 (f. Ζώσιμος)

Πειρίθους

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 203-205 AD  IG II² 2199, 94 (s. Σωκράτης)

Πείρων

Athens: (1) f. iii BC  Ag. XVI 160, 2 (?f. [--]ίας)

Πεισαγόρα

Athens: (1) c. 400 BC  IG II² 6341

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 12439 ([Π]εισαγόρα)

Πεισανδρίδης

Athens: (1) vi/v BC  CAVI 3528 (ABV p. 672) (Πεισανδρ[ί]δς: kalos)

Πείσανδρος

Athens: (1) v BC  PCG 5 p. 416 fr. 195 (PA 11769) (Πείσανδρος ὁ στρεβλός); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 55 (PA 11768)

—Acharnai: (3) c. 460-411 BC  IG I³ 174, 4 f.; 472, 3 f.; + PA 11770 (s. Γλαυκέτης)

—Eitea (Antiochid): (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 341; (5) 281/0 BC  Ag. XV 72, 261 (Π[είσ]ανδρος: f. Πεισίθεος)

—Gargettos: (6) 191/2 AD  IG II² 2119, 12

—Kollytos: (7) 127/8 AD  IG II² 2040 + SEG XXXIV 156, 2 f.; IG II² 3531 = IEleusis 444 (Γάϊος Μέμμιος Σαβεῖνος Πείσανδρος: archon epon.)

Πεισθέταιρος

Athens: (1) 414 BC  Ar., Av. 644 etc. (Πεισθέταιρος - codd., Πισθέταιρος - Meineke, Πεισέταιρος, Πειθέταιρος - alii: fict.)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 12440/1 (Πεισθ[έταιρος]?)

Πεισία

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 7799 (PA 11771) (?m. Εὔθιππος (Cholleidai))

Πεισιάναξ

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 1243 (PA/APF 11772) (-αχς); (2) m. iii BC  IG II³ (1) 1086, 10 ([Π]εισιάναξ)

—Halai: (3) 103/2 BC  IG II² 1034, 6 (PA 11774) ([Π]εισιάναξ: s. Τιμόθεος)

—Lakiadai: (4) m. v BC  Schol. Aristid. iii 515; cf. APF 8429 XII (s. Κίμων II, Ἰσοδίκη)

—Sounion: (5) c. 356-320 BC  IG II² 127, 15, 31; 1933, 5; Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 24; 9 II, 18 (PA 11773); cf. APF 9668 IX (f. Ἐπικράτης)

—Sounion?: (6) v BC  PA 11775 + 11776; cf. APF 9688 VIII (?s. Εὐρυπτόλεμος I, f. Εὐρυπτόλεμος III)

Πεισίας

Athens: (1) f. v BC  Ar., Av. 766; PCG 4 p. 216 fr. 185; 7 p. 108 fr. 6 (PA 11777) (f. Μέλης); (2) ?iv BC  Paus. i 3. 5 (RE (2)) (sculptor)

—Kettos: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 7 (cf. PA 11778) (f. Τελέσιππος); (4) 376/5 BC  IG II² 1410, 6; 1411, 4 (cf. PA 11778) (f. Εὐθίας)

—Marathon: (5) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 10 (PA 11779) (s. Ἀριστοκράτης)

—Peiraieus: (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 251 (f. Παυσανίας)

—tribe Erechtheis: (7) c. 411 BC  SEG LII 60, 53

Πεισιδάμας

Athens:

—Xypete: (1) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 6 (s. Πεισίδης)

Πεισίδημος

Athens:

—Aphidna: (1) m. iv BC  IG II² 1594, 45 + Lambert, Rationes F7 B, 21 (Πειθίδημος - IG, Πεισίδημος - Lambert: f. [....]κλῆς)

—Ptelea: (2) ii BC  IG II² 7322 ([Π]εισίδημος: f. Δημοσθένης)

Πεισίδης

Athens:

—Xypete: (1) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 6 (f. Πεισιδάμας)

Πεισιδίκη

Athens: (1) c. 400 BC  IG II² 5799 (PA 11780)

Πεισιθέα

Athens: (1) c. 360-350 BC  IG II² 6105 (PA/APF 11781) (d. Φειδικράτης, m. Καλλίας II (Erchia))

Πεισιθείδης

Foreign Residents:

    Delos: (1) c. 334 BC  IG II² 222 (Osborne, Naturalization D22, 16 etc. (LGPN I (1))) (II s. Πεισιθείδης I)

Πεισίθεος

Athens:

—Eitea (Antiochid): (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 261 (s. Πείσανδρος)

—Phrearrhioi: (2) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 8 ([Π?]ε̣ισίθε[ος], [Δ?]ε̣ισίθε[ος] - Lambert: s. Εὐξίθεος)

Πεισικλῆς

Athens: (1) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 66 (f. [--]βουλος)

—Anaphlystos: (2) iv BC  IG II² 5655 (PA 11782) (f. Βόηθος); (3) m. iv BC  IG II² 5654 (PA 11783) (f. Βόηθος)

—Hippotomadai: (4) 255/4 BC  IG II³ (1) 993, 5 (Πεισικλ[ῆς])

Πεισικράτεια

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10653; (2) s. iv BC  IG II² 7436 (PA 11784)

—Acharnai: (3) s. iv BC  Ag. XVIII H323, 4 (d. Λάχων, m. Δημοπειθίδης II (Acharnai))

—Angele: (4) s. iv BC  SEMA 32, 4 (d. Ἀλκίμαχος)

—Ch--: (5) i AD  SEMA 2315/6 (Πεισικράτει[α]: d. Ἀπολλόδωρος)

—Gargettos: (6) ?iv BC  IG II² 5948 (PA 11785) (d. Καλλιφῶν)

—Kephisia: (7) s. iv BC  IG II² 6437, 10 (PA 11786) (d. Πλειστίας)

—Lamptrai: (8) c. 350 BC  IG II² 6693 a, 1, 3 (p. 881) (d. Εὐφρόνιος)

—Paiania: (9) iv BC  SEMA 519 (d. Ἀρχεδάμας)

Πεισικράτης

Athens:

—Ikarion: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 638 (PA 11787) (s. Ἀκρότιμος I)

—Kerameis: (2) f. iv BC  SEMA 286, 5 (f. Εὔθυλλα)

—Rhamnous: (3) ii BC  IG XII (8) 666, 11 (PA 11788) (f. Ἀρκεσίδημος)

—tribe Akamantis: (4) 394/3 BC  IG II² 5221, 3 ([Πε?]ισικράτης, [Τε?]ισικράτης)

Πεισίλεως

Athens:

—Sypalettos: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 177

Πείσιος

Athens?: (1) 360 BC  CID II 4 I, 61; Syll³ pp. 349 f. (locn.) (Stephanis 2037)

Πείσιππος

Athens:

—tribe Aiantis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 111

—tribe Erechtheis: (2) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 5 (and Lemnos); (3) 409 BC  IG I³ 1191, 24 (PA 11789) ([Π]ε̣ί̣σι[π]πος)

Πεισίς

Athens: (1) f. vi BC  IG I³ 543 (Πέσις); (2) c. 340 BC  IG II³ (4) 1087

Πεισιστράτη

Athens: (1) 365-340 BC  IG II² 5757 (PA/APF 11790)

—Araphen: (2) f. iv BC  IG II² 5696 (d. Κηφισόδωρος)

Πεισίστρατος

Athens: (1) vii-vi BC  LSAG² p. 76 no. 9 e = Ag. XXI D 1 (CAVI 300) (Πι-); (2) 669/8 BC  Develin, AO p. 28 (PA/APF 11791) (archon epon.); (3) c. 600-527 BC  IG I³ 1470; + PA/APF 11793; cf. Develin, AO pp. 41 f. (I s. Ἱπποκράτης I, f. Ἱππίας, Ἵππαρχος, Θεσσαλός, Ἰοφῶν, Ἡγησίστρατος: archon epon. - ?562/1 BC); (4) 522/1 BC  IG I³ 948; 1031, 8; Th. vi 54. 6; cf. Develin, AO p. 47 (PA/APF 11792) (II s. Ἱππίας, Μυρρίνη: archon epon. - 522/1 BC); (5) s. ii AD  Ag. XV 356, 4 + PAA 14 p. 160 ([Π]ε̣ισ̣[ί]στρατος: s. Εἰρηναῖος)

—Kephisia: (6) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 249 f. ([Πε]ισίσ[τ]ρατος: f. Ἁγνωνίδης)

—Kephisia?: (7) iv BC  IG II² 6436 + SEG XIII 98 (Πεισίστ[ρατος]: s. Πιστοκλῆς)

—Oion (Dekeleikon): (8) 211/12 AD  IG II² 2208, 130 (Αὐρ. Πεισίστρατος: s. Ἀρέσκων)

Foreign Residents:

    Caria: (9) 414/13 BC  IG I³ 421, 9 (LGPN V.B (1)) ([Π]ε̣ισίστρατος: slave)

Πείσων

Athens: (1) s. v BC  Lys. xii 6-13; X., HG ii 3. 2 (PA 11794); (2) 130/29 BC  Thompson, New Style Coinage 407; Chiron 21 (1991) p. 5 (date)

—Melite: (3) c. 174-180 AD  IG II² 2103, 5; 3640 = AIUK 4.5 (2022) no. 24, 2; Ag. XV 398, 1 (Βιήσιος Πείσων: archon epon. - c. 174/5 AD)

—tribe Pandionis: (4) 149/8 BC  IG II² 958, 88 (Πείσ[ων])

Πεισωνιανός

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1674 (Ἀ. Πεισωνιανός)

Πελάγιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13555 (SEMA 2847) (Πελ̣[άγ]ιος)

—tribe Aigeis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 74 (s. Ἐπιπόδιος I)

—tribe Erechtheis: (3) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 56 (Αὐρ. Πελάγιος)

Πελάγων

Athens:

—Atene?: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 189

Πέλεα

Foreign Residents:

    Lesbos, Mytilene: (1) iii BC  IG II² 9970 = JÖAI 57 (1942) p. 231 no. 1 (LGPN I (2)) (d. Ἀπολλωνοφάνης)

Πέλεια

Athens: (1) 490-480 BC  ARV² p. 468 no. 146 = CAVI 5599 (Πέλε(ι)α)

Πέλνος

Athens: (1) f. iv BC  CAT 3.828 = IG XII (6) 268 (Πέλνος - IG, Τέλλος - CAT: ?s. Τλημπόλεμος)

Πέλοψ

Athens: (1) 165/4 BC  IG II² 949 = IEleusis 229, 1, 31; IG II² 950 + SEG XVIII 22, 1; ID 1497, 1 (PA 11795) (archon epon.); (2) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 32 (Stephanis 2040) (s. Κλέων I)

—Atene: (3) 147/6 BC  ID 1501, 3 (PA 11796) (s. Εὔβουλος)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (4) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 126

Πελωρίας

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12443

Πέλωρος

Athens?: (1) ii AD  IG II² 12444

Foreign Residents:

    Syria, Damaskos: (2) ii-iii AD  IG II² 8469 (s. Κλαυδιανός)

Πεμπτίδης

Athens:

—Lamptrai: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 48 (Πεμπτεί(δης): f. Ἀρχέλαος)

—Marathon: (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 107 (Οὐειβούλλιος -τεί-)

Πέμπτιος

Athens:

—Atene: (1) iii BC  IG II² 5703

Πένταθλος

Athens?: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 370 = CAVI 5259

Πενταρίστη

Athens: (1) 475-450 BC  Ag. XXI D 39 = CAVI 497 (-στ); (2) f. iv BC  SEMA 2317

Πεντετηρίς

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 36 f.; 1515, 29; 1516, 15; 1517, 141; (2) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 56 (d. Θεόφημος, ?d. Νικοστράτη)

—Phlya: (3) m. iii BC  IG II³ (1) 1056, 10; IG II² 3470, 9; 3471, 6 (PA 11797); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (d. Ἱεροκλῆς)

Περάδης

Athens: (1) f. vi BC  LSAG² p. 77 no. 10 f = Immerwahr, Script 35 = CAVI 6251 (Περάδο (gen.))

Περαιάδης

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 9 = CAVI 465 (Περαιάδ[ς]?)

Πέργαμος

Athens*: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 140 (f. Αὐρ. Ἀττικός)

Περγασίδης

Athens:

—Paiania: (1) ii AD  IG II² 2466, 6 (s. Ἀγάθων: date - S.G.B.); (2) 201/2 AD  IG II² 2193, 55 (s. Ἀγάθων)

Περδίκα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC  IG II² 9844 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλώνιος)

Περίανδρος

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 12; (2) 268-265 BC  SEG XVIII 239, 26 (CID IV 30); (3) m. iii BC  IG IX (1)² (1) 25, 70 (s. Εὔμαχος); (4) c. 50 BC  SEG XXXII 182, 2 ([Πε]ρίανδρος)

—Cholargos: (5) f. iv BC  IG II² 112, 5 f.; 1611, 292; 1632, 39; IG II³ (4) 245, 5; IG II² 2761 a = Finley, SLC p. 120 no. 4; SEG XXV 177, 10, 41; [D.] xl 7; [D.] xlvii 21 (PA/APF 11800) (s. Πολυάρατος I, f. Πολυάρατος II)

—Pallene: (6) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 82 (PA 11798) (f. Ἀντιγένης)

—Peiraieus: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 260

—Plotheia: (8) f. iii BC  Ag. XVI 161, 1 ([Περί]ανδρος: I f. Λυσίας); (9) c. 270-264 BC  IG II³ (1) 921, 65 (= PA 11799); IG II³ (1) 956, 17 (Περία[ν]δρος: II s. Λυσίας)

—tribe Hippothontis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1163, 9

Athens*: (11) 173/4 AD  IG II² 2103, 232 (epeng.)

Περιγένης

Athens: (1) c. 200 BC  ILind 679, 6 (cf. p. 53 no. 43 (Marcadé II 86)) ([Π]εριγένης: sculptor)

—Angele: (2) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 32 (PA 11801) (Πε̣[ριγέ]ν[ης]?)

—Eupyridai: (3) 158/7 BC  ID 2605, 33 (Stephanis 2046) ([Π]εριγένης: s. Φωκίων)

—Hagnous: (4) s. iv BC  IG II² 5263 (PA 11802) (s. Τιμοκλῆς)

—Leukonoion: (5) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 26 ([Π]εριγένης)

—Phegaia: (6) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 30 (I f. Περιγένης II); (7) ~ (II s. Περιγένης I); (8) 135/6 AD  IG II² 2046, 8 (s. Ἀρτέμων)

—Sphettos: (9) ii BC  IG II² 7526 (s. Φιλώνυμος)

—Trikorynthos: (10) 146/5 BC  ID 1504, 52; 1505, 43 f.; 1507, 41 (PA 11803) (s. Θαλησιγένης); (11) i BC  Ag. XVII 397 ([Πε]ριγένης)

—tribe Leontis: (12) 238-242 AD  IG II² 2239, 129 ([--]ης ὁ καὶ Περιγένης)

Athens?: (13) 236/5 BC  IG II² 1297, 43; (14) ii-i BC  IG II² 12445 (s. Κτημάτιος); (15) c. 124/3 BC  ID 1648, 10; 1649, 9 (s. Ζώπυρος); (16) i/ii AD  Unp. (Athens NM, herm); cf. PAA 13 p. 54 (Φλ. Περιγένης)

Athens*: (17) iii-ii BC  Ag. XVII 955 (s. Σατυρίσκος); (18) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 25 (f. Ἐπίγονος); (19) 194/5 AD  IG II² 2191, 66 (s. Ὑγῖνος: epeng.); (20) 201/2 AD  IG II² 2193, 158 (s. Ἑρμείας: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (21) c. 40 BC  IG II² 2463, 12 (LGPN III.B (4)) (f. Διονύσιος)

    Caria, Miletos: (22) i BC   IG II² 9845 (LGPN V.B (13)); (23) ~ IG II² 9846 (LGPN V.B (14)) (s. Γλαυκίας); (24) i BC  SEMA 1231 (LGPN V.B (12)) (Περιγέν[ης]: f. Ἀγαθόκλεια); (25) i-ii AD  IG II² 9847 (LGPN V.B (15)) (s. Διονύσιος)

    Euboia, Karystos: (26) imp. IG II² 8981 (LGPN I (14)) (I f. Περιγένης II); (27) ~ IG II² 8981 (LGPN I (15)) (II s. Περιγένης I)

    Herakleia: (28) ii-i BC  IG II² 8762 (s. Μένανδρος); (29) i BC  IG II² 8586 (f. Ἀσπασία)

    Korinthia, Korinth: (30) iii BC  SEMA 1172 (LGPN III.A (-)) (f. Εὐνυχίδας)

    Phoenicia, Tyre: (31) i AD  IG II² 10468 (f. Διογένης)

    Syria, Antioch: (32) i BC  IG II² 8264 (I f. Περιγένης II); (33) ~ (II s. Περιγένης I)

Περιγενίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) hell.-imp. SEMA 1324 (LGPN V.B (1)) (d. Θεόφιλος); (2) i BC-i AD  IG II² 9848 (LGPN V.B (2)) (d. Ἀρίστιππος)

Περιθείδης

Athens*: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 28 (freed.)

Περικλείδης

Athens: (1) 510-500 BC  CAVI 8107 = ARV² p. 173 no. 10 + Historia 33 (1984) p. 394 n. 34 (name) (Περικ[λ]είδς)

—Perithoidai: (2) m. iv BC  Aeschin. i 156 (PA 11804)

—Pithos: (3) s. iv BC  Polem. fr. 78 (= PA 11805); IG II³ (4) 337, 2, 6 (Περίκλειτος - Polem.: f. Περικλῆς)

Περικλῆς

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 108 (PA 11806) (-κλς); (2) s. iv BC  Din. fr. xliv (PA 11807)

—Anagyrous: (3) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 1 (Περικ[λῆς?], Περικ[λείδης?])

—Cholargos: (4) 494-429 BC  IG I³ 48, 43 + SEG LXIV 31; IG I³ 49, 13; 884?; IG II² 2318, 10; 3546 = IEleusis 433, 6; IG II² 3679 = IEleusis 648, 3 f.; Ag. XXV 651-2; AM 106 (1991) p. 155; SEG LIV 307, 15 f.; SEG LXIII 66 = Grammateion 5 (2016) p. 53 (vase); + PA/APF 11811 (s. Ξάνθιππος I, Ἀγαρίστη (Alopeke), f. Ξάνθιππος II, Πάραλος, Περικλῆς II); (5) s. v BC  PA/APF 11810 (III s. Ἱπποκράτης); (6) c. 445-406 BC  IG I³ 117, 5 f.; 375, 8, 11, 13, 18; + PA/APF 11812 (II s. Περικλῆς I, Ἀσπασία (Miletos)); (7) m. iv BC  SEG XLV 147, 38

—Halai (Araphenides): (8) f. ii BC  IG II² 2333, 48 ([Π]ερικλῆς: f. Θρασυκλῆς); (9) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 4, 33 f. (f. Προκλῆς); (10) 148-134 BC  IG II² 1939, 21 (PA 11808) (f. Θρασυκλῆς)

—Kephale: (11) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 79 (s. Μ. Αὐρ. Πρόσδεκτος)

—Kephisia: (12) 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 11 f.; IG II² 2103, 40 (I f. Πρόκλος, Ποσῆς, Περικλῆς II); (13) c. 175/6 AD  IG II² 2103, 40 ([Π]ερικλῆς: II s. Περικλῆς I)

—Oion: (14) i/ii AD  IG II² 3546 = IEleusis 433, 4; IG II² 3549, 2

—Paiania?: (15) i BC  IG II³ (4) 660 (Περικλῆ̣[ς])

—Pithos: (16) s. iv BC  Polem. fr. 78 (= PA 11809); IG II³ (4) 337, 2, 6 (s. Περικλείδης)

—Rhamnous: (17) 303/2 BC  Ag. XV 62, 276 (s. Μενεσθεύς)

—Sounion: (18) 324/3 BC  IOrop 353 A, 65 (f. Μειδωνίδης)

Athens?: (19) v/iv BC  IG II² 12447/8 (PA 11807a) (Περικλ(έ)ης: s. Ἀριστοκλῆς); (20) m. iv BC  IG II² 2399, 8 (Περικ[λῆς]?); (21) ii AD  SEMA 2318, 3

Athens*: (22) s. ii AD  IG II² 2082, 58 (s. Διογένης: epeng.); (23) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 63 (Περικ[λῆς]?: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (24) m. i AD  IG II² 9687 (LGPN V.B (9)) (f. Ἵλαρος)

Περικτιόνη

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) v/iv BC  PA/APF 11813 (d. Γλαύκων, m. Ἀδείμαντος, Γλαύκων, Πλάτων, Ποτώνη (all Kollytos), Ἀντιφῶν (Athens))

Περίλαος

Athens:

—Gargettos: (1) ii/iii AD  Ag. XV 434, 9 (f. Θεόφραστος)

—Oe: (2) 232-234 AD  IG II² 2237, 78 (I f. Περίλαος II); (3) ~ (II s. Περίλαος I)

—Steiria: (4) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 23; cf. PAA 18 p. 332 ([Πε]ρίλαος - Morgan, [Χα]ρίλαος - IG: s. Ὀλυμπιόδωρος)

—tribe Aigeis: (5) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 5 (Περίλ[αος])

Περιστέρα

Foreign Residents:

    Caria, Halikarnassos: (1) s. iv BC  IG II² 8044 (LGPN V.B (1)) (s. Ἄνδρων)

Περιστερά

Athens?: (1) s. iv BC  SEMA 2319 (-σστ-: d. Ἐπικράτης); (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 78 (Περιστε[ρά]?, Περιστε[ρίς] - Aleshire)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) iii BC  IG II² 9849 (LGPN V.B (2)) (d. Μοσχίων)

Περίφας

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  IG II² 5787 a, 7 (p. 890) (s. Ἄρχιππος I)

Πέριφος

Athens?: (1) f. ii AD  Ag. XXI F 284

Περιφύγων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 12 (-γν)

Περσαῖος

Athens:

—Kikynna: (1) c. 187-176 BC  IG II³ (1) 1285, 16; 1290, 21; 1313, 53, 79, 100; 1322, 9; 1362, [20]; 1363, 25 (s. Σύμμαχος)

—Marathon: (2) m. i BC  IG II³ (4) 909, 1 (PA 11815) ([Π]ερσα̣[ῖ]ος: s. Θεοξενίδης)

Athens?: (3) iii BC  IG II² 3851 (sculptor)

Foreign Residents:

    Cyprus, Kition: (4) iii BC  SVF pp. 96-102 (LGPN I (1)) (s. Δημήτριος)

Περσεύς

Athens:

—Gargettos: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 58 (I f. Περσεύς II); (2) ~ (II s. Περσεύς I)

—Sphettos: (3) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 9 (I f. Περσεύς II); (4) ~ (II s. Περσεύς I)

Athens*: (5) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 150 (f. Εὐτυχιανός)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (6) i AD  SEMA 970 ([Π]ερσεύ ε}ς)

Πέρσης

Athens?: (1) m. iv BC  SEMA 2320 (f. Γλυκέρα)

Athens*: (2) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 185

Foreign Residents:

    Laodikeia: (3) i BC  IG II² 9187 (s. Θεμίσων)

Περσίς

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11568 (m. Ἡγησώ); (2) m. iv BC  IG II² 10971; (3) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 53

Athens*: (4) c. 330-320 BC  IG II² 1553, 7 f. (Περσ[ίς?]: freed.)

Πέρσις

Athens?: (1) f. iv BC   SEG LIV 397, 10; (2) ~ IG II² 11566 + Peek, AG 1 pp. 31 f. no. 115

Πέρων

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 490 BC  SEG LVI 430, 26 (-ρν)

Athens?: (2) f. iv BC  PCG 2 p. 259 fr. 41; p. 329 fr. 37

Πετάλη

Athens: (1) c. 510-480 BC  CAVI 1693 = ARV² p. 1587 (-λ); (2) v BC  PCG 7 pp. 172-5 (fict.); (3) iv AD  Alciphr. i 35-6; Alciphr. i 39; Alciphr. fr. 6 (het./fict.)

—Halai: (4) hell. IG II² 5511 (PA 11816) (Πετ[άλ]η: d. Φαῖδρος)

Athens?: (5) f. ii BC  IG II² 2357, 14 ([Πε]τάλη?)

Πέταλος

Athens: (1) c. 500 BC  CEG I 237 = IG I³ 752; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 26 ([Π?]έταλος: f. [...]όστ̣[ρα]τος); (2) c. 450 BC  IG I³ 1153, 31; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 27 ([Πέ?]ταλος)

Πετραῖος

Athens: (1) 442/1 BC  IG I³ 457, 19 f. (Πετραῖ[ο]ς); (2) ?366/5 BC  IG II² 1609, 74 + APF p. 460; (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 434

—tribe Leontis: (4) 148-134 BC  IG II² 961, 45 (Πε[τρα]ῖος: f. Διονύσιος)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (5) iii BC   IG II² 10347 (LGPN V.A (2)) (I f. Πετραῖος II); (6) ~ IG II² 10347 (LGPN V.A (3)) (II s. Πετραῖος I)

Πέτρης

Foreign Residents:

    Macedonia: (1) iii AD  SEG XXXV 217, 1, 6, 7, 11 (LGPN IV (1)) (Πέτ̣ρης)

Πέτρων

Athens*: (1) s. iv BC  SEG XXXV 134, 35 (CAVI 1752) (ΠΕΤRΩ: slave); (2) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 8

Πεττίλιος

Athens:

—Euonymon: (1) imp. Ag. XVII 136 (Τί[τος] Πεττ̣[ίλιος])

Πηγάσιος

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 144 (Πον. Πηγά(σ)ιος)

—tribe Pandionis: (2) 235/6 AD  IG II² 2235, 96 (Μέμμ. Πηγάσιος)

Πηδαλίων

Athens:

—Thorikos: (1) c. 340 BC  Ag. XV 39, 11 (f. Οἴαξ)

Πήξων

Athens: (1) 475-450 BC  ARV² p. 1611 = Ag. XXI C 21 = CAVI 340; SEG LXVI 89 (name) (Π̣χσονος (gen.) - SEG, Πύ̣χσονος - Ag.: f. Θηρικλῆς)

Πιαῖος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12450

Πιερία

Foreign Residents:

    S. Italy (Calabria), Taras-Tarentum: (1) ii BC  IG II² 10414 (LGPN III.A (1)) (d. Πύθων)

Πιερίς

Athens:

—Lakiadai: (1) imp. IG II² 6633 (d. Φειδίας)

Πιερίων

Athens:

—Phyle: (1) 220/1 AD  IG II² 2223, 78 (Πειερ[ίων]: s. Σάγκτος I)

Athens*: (2) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 145 (Φιρμάνιος Πειερίων: epeng.)

Πιθακνίων

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 18 f. (fict.)

Πιθάνη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12451

Athens*: (2) ?iv-iii BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 195

Πίθανον

Athens?: (1) imp. IG II² 12452 (d. Στέφανος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) iii-ii BC  IG II² 8763 (d. Φιλόδωρος); (3) inc. SEMA 1100 (Πίθανο[ν])

    Ionia, Klazomenai: (4) i AD  SEMA 1165 (LGPN V.A (1)) (d. Μουσαῖος)

    Syria, Antioch: (5) i BC  IG II² 8265

Πίθανος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 34 (I f. Πίθανος II); (2) ~ (II s. Πίθανος I); (3) 182-196 AD  IG II² 2066, 7 (f. Καρπόδωρος)

Athens*: (4) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 23 (I f. Πίθανος II); (5) ~ (II s. Πίθανος I: epeng.)

Πιθέας

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11719 (Π(υ)θέας?: f. Ἱππ[--] (fem.))

Πιθήκη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11281 + BE 1973, no. 96 ([Ἐ]πιθήκη - IG)

Πιθηκοδήμιος

Athens?: (1) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 57, 2 (Πιθηκοδήμιο[ς] - n. pr.?)

Πίθηκος

Athens: (1) c. 480-470 BC  IG I³ 548 (-θ-)

—tribe Ptolemais: (2) 165/6 AD  IG II² 2090, 95 ([.]λ[.] Πίθηκος: s. Ἀπολλώνιος)

Athens?: (3) imp. IG II² 10626 and add. ([Πί]θεκος: s. Ἀλέξανδρος)

Athens*: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 347 (slave)

Πίθιον

Athens?: (1) s. iv BC  CIA App. 95 b, 9

Πιθις

Athens?: (1) inc. SEMA 2354 (Πιθιδος (gen.))

Πιθυλλίς

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 10852 = AIUK 4.6 (2022) no. 51

Πίθων

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 2623 (ARV² p. 1607) (-θν: kalos); (2) f. iv BC  IG I³ 1150, 16 (-θν)

—Eitea: (3) ii-i BC  SEMA 197 (f. Μένανδρος)

—Probalinthos: (4) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 60; (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 239; IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 9 (f. Ἀντίοχος)

—tribe Erechtheis: (6) 459 BC  IG I³ 1147, 92 (PA 11817) (-θν)

Πίνδαρος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 83 (PA 11818); (2) iv BC  SEG XL 167, 2 (s. Πρωτέας); (3) m. iv BC  IG II² 10775 = AIUK 8 (2019) no. 2 (Π̣ίνδ̣[αρος]?: f. Εὔφυλλα); (4) 128/7 BC  FD III (2) 47, 15 (Stephanis 2063) (s. Ἀριστοτέλης)

—Azenia: (5) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 21 (Ἰούν. Πίνδαρος)

—Peiraieus: (6) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 109 (PA 11819) (f. Ἀριστόξενος)

—Phaleron: (7) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 80

—Rhamnous: (8) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 115

—tribe Attalis: (9) a. 217 AD  Ag. XV 478, 20

Foreign Residents:

    Herakleia: (10) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 198

Πίννας

Athens?: (1) m. iii AD   Hesp. 91 (2022) p. 169-171 no. 13, 10, 25; (2) ~ Hesp. 91 (2022) p. 179 no. 22, 11 (Πείν[ν]ας)

Πίνος

Athens*: (1) 194/5 AD  IG II² 2191, 113 (epeng.)

Πῖος

Athens: (1) m. i AD  IG II² 2308, 13 (Πῖ[ος])

—Marathon: (2) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 30, 52; AIUK 2 (2018) no. 14 (SEMA 402 a) (Ποπίλλιος Πεῖ-)

Athens?: (3) m. iii AD  SEG XXXV 220, 2, 6, 9 etc. (Πεῖ-)

Athens*: (4) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 36 (s. Σεκοῦνδος: epeng.)

Πιραΐς

Athens:

—Oe: (1) ii AD  IG II² 6959 (d. Θεμιστοκλῆς)

Πίρειθος

Athens?: (1) iii AD  Ag. VII pp. 47-8; SEG XLIV 244; SEG LVI 388

Πῖσα

Athens?: (1) ii BC  IG II² 12453

Πισθέταιρος

Athens:

—Athmonon: (1) iv BC  IG II² 5347 = 5359; cf. AM 67 (1942) pp. 90 f. no. 145 (PA 11820) (f. Πιστοκλῆς)

Πίσιον

Athens?: (1) iii-ii BC  IG II² 12454 (d. Κρίτος)

Πισταρέτη

Athens:

—Kydantidai: (1) ii BC  IG II² 6608 (d. Νικάνωρ)

Πίστη

Athens: (1) imp. SEMA 191 (Πῶλ[λα] Πίστη)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 12455; (3) m. iv BC   Kerameikos III Fluchtafeln 9, 13 (Πίσ̣τε); (4) ~ SEMA 2322 (Πίστ[η])

Athens*: (5) i BC  IG II² 12456

Πιστίας

Athens: (1) c. 500 BC  ABV p. 628 no. 16 = CAVI 3266; (2) s. v BC  X., Mem. iii 10. 9 (PA 11822); (3) 336-324 BC  Din. i 53; Din. fr. xv (PA 11823)

—Athmonon?: (4) f. iv BC   SEG XXIV 197, 21 (f. Πιστοκλῆς); (5) ~ SEG XXIV 197, 27 (s. Κόθων)

—P--: (6) m. iv BC  IG II² 1594 + AM 67 (1942) p. 18 no. 16, 13 (I f. Πιστίας II); (7) ~ (II s. Πιστίας I)

—Sphettos: (8) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 52 (PA 11824)

—tribe Akamantis: (9) 409 BC  IG I³ 1191, 186 (PA 11821)

—tribe Hippothontis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1186, 44

Athens?: (11) iv BC  CIA App. 70, 5; Audollent, Defix. Tab. 72, 3; Robert, Coll. Froehner 12, 7, 15

Πιστίδης

Athens:

—Thorai: (1) 350-348 BC  IG II² 1436, 8 (= PA 11825); IG II³ (4) 28, 10

—tribe Kekropis: (2) 374/3 BC  IG II² 1421, 2 (cf. add. p. 799 + Prak. Wilhelm p. 339 no. 28) (Πιστίδ̣[ης])

Πιστικός

Athens:

—Peiraieus: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 184 (f. Πιστοκράτης)

—tribe Aigeis: (2) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 28, 66

Πίστις

Athens:

—Sounion: (1) i AD  SEMA 614 (Ἰουλ. Πίστ[ι]ς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i-ii AD  IG II² 9850 (LGPN V.B (1)) (d. Κτήσαρχος)

    Syria, Antioch: (3) ?i AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 202 (d. Πτολεμαῖος)

Πιστίων

Athens:

—Kephisia: (1) v-iv BC  JÖAI 7 (1904) p. 122, 2

Πιστογένης

Athens: (1) c. 420-410 BC  CEG I 91 = IG I³ 1297, 3 (f. Θυμάδης)

—Anaphlystos: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 231 (f. Πιστοκλῆς)

—Kedoi: (3) c. 380 BC  IG II² 1932, 25 (PA/APF 11826) (s. Πιστοκλῆς)

Πιστόδημος

Athens:

—Azenia: (1) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 10 (Πιστόδ̣η[μ]ος: f. Ἁγνόδημος)

—tribe Aiantis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 305 (-δ-)

Πιστόδωρος

Athens:

—Eroiadai (Hippothontid): (1) m. iv BC  IG II² 1927, 64; 6095 (= PA 11828); IG II³ (4) 319, 9 (s. Ἀπολλόδωρος I, f. Ἀπολλόδωρος II)

Πιστοκλῆς

Athens: (1) c. 420-405 BC  IG I³ 177, 3 (PA 1850) (-κλέης); (2) iv BC  CIA App. 24 b, 1; cf. JÖAI 7 (1904) pp. 115 ff. (-κλέης)

—Anakaia: (3) 214/13 BC  IG II³ (1) 1161, 7 (s. Δήμων)

—Anaphlystos: (4) 335/4 BC  Ag. XV 43, 231 (-κλέης: s. Πιστογένης)

—Athmonon: (5) iv BC  IG II² 5347 = 5359; cf. AM 67 (1942) pp. 90 f. no. 145 (PA 11829) (s. Πισθέταιρος)

—Athmonon?: (6) f. iv BC  SEG XXIV 197, 21 (s. Πιστίας)

—Kedoi: (7) c. 380 BC  IG II² 1932, 25 (PA/APF 11830) (f. Πιστογένης)

—Kephisia: (8) s. iv BC   IG II² 1558 = SEG XVIII 36 A, 548 f., 552 f.; IG II² 6437, 8 (PA 11831) (I f. Ἀντιμένης); (9) ~ IG II² 6437, 1 (PA 11832) (Πι[στοκλ]έης: II s. Ἀντιμένης, ?s. Ὀλβία (Phegous))

—Kephisia?: (10) iv BC  IG II² 6436 (cf. SEG XIII 98) (Πιστοκ[λῆς]: f. Πεισίστρατος)

—Lakiadai: (11) hell. IG II² 6631 (PA 11833) (f. Μόσχος)

—Myrrhinous: (12) m. iv BC  Grammateion 10 (2021) p. 70 no. 1 b

Athens*: (13) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 243 (freed.)

Πιστοκράτης

Athens: (1) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 93; SEG XXV 184 (date); (2) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 91 (PA 11834) (f. Ἑρμοκράτης)

—Auridai: (3) s. ii BC  IG II³ (4) 657, 1 (= PA 11835); FD III (2) 12, 10 (s. Σάτυρος)

—Berenikidai: (4) i AD  IG II² 5890 (Πιστοκρά[της]: s. Πάτρων)

—Halai (Aixonides): (5) c. 180-183 AD  Ag. XV 387, 31; 398, 33 (Ἄνν. Πιστοκράτης)

—Halai (Aixonides)?: (6) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 81 (s. Φιλόστρατος)

—Kephale: (7) m. ii AD  IG II² 3658 = IEleusis 624, 4; Ag. XV 371, 50 f. (f. Μ. Αὐρ. Πρόσδεκτος)

—Koile: (8) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 99 (I f. Πιστοκράτης II); (9) ~ (II s. Πιστοκράτης I)

—Marathon: (10) 145/6 AD  IG II² 2052, 103; IG II³ (4) 419, 9 (I f. Ὑγῖνος); (11) c. 200 AD  Ag. XV 450, 17 (II s. Ὑγῖνος)

—Peiraieus: (12) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 184 (s. Πιστικός)

—tribe Aiantis: (13) 177/8 AD  Ag. XV 420, 6; SEG XXXII 190 (tribe) (f. [--]κιος)

—tribe Erechtheis: (14) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 10 (Μέμ. Πιστοκράτης)

—tribe Ptolemais: (15) 238-242 AD  IG II² 2239, 163 f. (f. Εὐτυχᾶς, Ἰσίδωρος)

Athens?: (16) hell. IG II² 12760 (f. Τάξις); (17) c. 105 BC  IG II² 2448, 1; Tracy, ALC p. 208 (date) ([Π]ιστοκ[ράτη]ς: s. Διονύσιος); (18) imp. SEMA 2323 (Πιστο[κρ]άτης)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (19) ii-i BC  IG II² 10014 (LGPN V.A (1)) (f. Πίστος)

    Kappadokia, Tyana: (20) c. 100 BC  IG II³ (4) 1135 (LGPN V.C (1)) (f. Ἀφροδίσιος)

Πιστόξενος

Athens: (1) c. 500-470 BC  CAVI 2886; 3625; 4833; 5130-1; 6608; 7466 (ARV² p. 1554) (-χσε-: potter); (2) m. v BC  CAVI 3933 (ARV² p. 1607) (-σστό-: s. Ἀρέσανδρος: kalos); (3) f. iv BC  IG II² 63 = Walbank, Proxenies 80, 5 (PA 11836); (4) 364 BC  Is. vi 13 (and Lemnos: ?f. Καλλίππη)

—Oe: (5) f. iv BC  IG II² 6964 (PA 11837) (f. Δημοκλείδης)

—Paiania: (6) m. iv BC  IG II² 7078, 1-4 (s. Ἄρχιππος I, f. Παυσανίας, Ἄρχιππος II, Πολυκράτης)

—tribe Pandionis: (7) s. v BC  IG I³ 1193, 46 (-χσε-)

Foreign Residents:

    Caria, Karyanda: (8) m. iv BC  IG II² 8963 (LGPN V.B (1))

Πίστος

Athens: (1) c. 186/7 AD  IG II² 2255, 1; cf. AE 1972, pp. 59 f. no. 4 (-σστος: s. Π[--])

—Kerameis: (2) 142/3 AD  IG II² 2049, 72; Ag. XV 371, 57 (I f. Πίστος II); (3) 142-175 AD  IG II² 2049, 72; Ag. XV 371, 57; Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 80 (II s. Πίστος I, f. Πίστος III); (4) 170-175 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 80 (III s. Πίστος II)

—Kollytos: (5) 173/4 AD  IG II² 2103, 57 (s. Ἰσίδωρος)

—Kyrteidai: (6) 211/12 AD  IG II² 2208, 97 (s. Μηνογένης)

—Paionidai: (7) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 125 (Πίσ[τος]?: I f. Πίστος II); (8) ~ (Πίσ[τος]?: II s. Πίστος I)

—Peiraieus: (9) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 33 (f. Διονύσιος)

—Tyrmeidai: (10) ii/iii AD  IG II² 2113, 135; Ag. XV 470, 35; 480, 23 (s. Βερνικίδης I: deme - M.J.O.)

—tribe Kekropis: (11) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 72 (s. Πολύνικος)

—tribe Leontis: (12) 240-253 AD  IG II² 2243, 98 (Αὐρ. Πίστος); (13) 255/6 AD  IG II² 2245, 127 (f. Νεμεσιανός)

Athens?: (14) 408-406 BC  IG I³ 386, 69 = IEleusis 52A; IG I³ 387, 77 = IEleusis 52B; (15) iv-iii BC   SEG XIX 177, 5; (16) ~ SEG XIX 177, 15; (17) ?iii BC  CIA App. 10 a, 2 (Πίστ[ος]); (18) ii BC  IG II² 12457

Athens*: (19) 414/13 BC  IG I³ 421, 28 (slave); (20) iv BC  IG II² 12458; (21) c. 200 BC  IG II² 8802; (22) 139/40 AD  IG II² 2044, 107 f. (f. Κλεῖτος, Κόρινθος); (23) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 59 (s. Ὀνήσιμος I: epeng.); (24) 173/4 AD  IG II² 2103, 192 (f. Ἀφροδίσιος)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (25) ii-i BC  IG II² 10014 (LGPN V.A (2)) (s. Πιστοκράτης)

    Boiotia, Thisbe: (26) ii/i BC  SEMA 1141 (LGPN III.B (4)) (f. Εὐήμερος)

    Caria, Miletos: (27) ii-i BC  IG II² 9726 (LGPN V.B (3)) (f. Κάρπος); (28) i BC  IG II² 9851 (LGPN V.B (4)) (s. Ἀριστοτέλης)

    Caria, Miletos?: (29) 87/8 AD  IG II² 1996, 204 (LGPN V.B (5)) (s. [-]δης)

    Macedonia: (30) ii-i BC  IG II² 9267 (LGPN IV (2))

    Sarmatia, Maiotai?: (31) ?imp. IG II² 9257; cf. 9267 (LGPN IV (7)) (slave?)

    Seleukeia: (32) i BC  IG II² 8173

    Syria, Antioch: (33) ii AD  IG II² 8120 (f. Ἀπολλώνιος)

Πιστύρας

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 136; cf. SEG XLIX 65bis (slave)

Πιστώ

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9507; cf. Threatte, Grammar 2 p. 90 (name) (LGPN V.B (1)) (m. Διονυσία)

Πίστων

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  ID 104-4, 30 (PA 11838) (f. [--]ημος)

—Kephale: (2) 305/4 BC  Ag. XV 58, 64 (s. Ἀκήρατος)

Πιστωνίδης

Athens:

—Athmonon: (1) 356-352 BC  IG II² 1666 = IEleusis 143 A, 4 (PA 11839) (f. Νικόδημος)

Πίσων

Athens:

—Oion: (1) imp. IG II² 7001 (f. Νάρκισσος)

Πιτθεύς

Athens?: (1) m. iii BC  IG II² 2325, 224 (Stephanis 2064)

Πιτθίδης

Athens*: (1) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 42 f. (Πιτθίδ[ης])

Πιτίων

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12459 (s. Φιλοκράτης)

Πιττάλακος

Athens*: (1) m. iv BC  Aeschin. i 54; D. xix 245; Suda Τ 595; cf. RE (-) (slave)

Πίτταλος

Athens:

—Prasiai: (1) 234/3 BC  IG II³ (1) 1029, 54 (Πίττα̣[λος]?, Πιττα̣[κός]?)

—Prospalta: (2) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 34 c (PA 7209)

—tribe Antiochis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 348

Athens?: (4) s. v BC  Ar., Ach. 1032; Ar., Ach. 1222; Ar., V. 1432 (doctor)

Πιτύλος

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (1) i AD  IG II² 8366 (LGPN III.A (1)) (f. Ἐρωτίς)

Πλαγγών

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 12460 (PA 11839b); (2) ~ IG II³ (4) 1408 (Πλαγγώ̣[ν]); (3) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 42 (Π[λ]αγγών); (4) 317 BC  Men., Dysk. 430 (?d. Καλλιππίδης: fict.); (5) ?315-305 BC  Men., Sam. 630 (d. Νικήρατος: fict.); (6) 183/2 BC  IG II² 2332, 275 (PA 11841) (Πλ[α]γγών); (7) iv AD  Alciphr. fr. 6 (fict.)

—Keiriadai: (8) f. iv BC  PA/APF 11840 (d. Πάμφιλος, m. Βοιωτόσ-Μαντίθεος (Thorikos), Πάμφιλος (Thorikos))

—Paionidai: (9) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 56 f., 60 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (-νγών)

—Perithoidai: (10) iv BC  IG II² 7223 (PA 11842) (Πλαγγ[ών]: d. [.]υ[--]στ[--])

—Ptelea: (11) iv/iii BC  Men., Her. 24 f. (d. Λάχης, Μυρρίνη: fict.)

—Salamis?: (12) iv BC  IG II² 10208, 7

Athens?: (13) ?iv BC  SEMA 2324 ([Π]λαγγών); (14) s. iv BC   IG II² 12461 (PA 11839c) (-νγών); (15) ~ IG II² 12462 (PA 11839a); (16) iv/iii BC  Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 42 (fict.)

Athens*: (17) v/iv BC  SEMA 2325; cf. SEG LI 297; (18) s. iv BC  PCG 7 p. 774 fr. 27 (het.); (19) c. 330-320 BC   SEG XVIII 36 A, 555 (freed.); (20) ~ SEG XVIII 36 A, 118 (freed.)

Foreign Residents:

    Aigina: (21) iv BC  SEMA 1159, 8 (LGPN III.A (1)) (d. Λακλείδης)

    Boiotia, Plataiai: (22) m. iv BC  IG II² 10096 = IOrop 673 (LGPN III.B s.v. Πλανγών (2)) (-νγών: d. Τολμίδης)

    Boiotia, Thebes: (23) m. iv BC  IG II² 8855 = 8532 a (p. 893); cf. AM 67 (1942) p. 228 no. 56 (LGPN III.B s.v. Πλανγών (3)) (-νγών)

    Herakleia: (24) i BC  IG II² 8764 (d. Διογένης)

    Lakonia: (25) m. iv BC  SEMA 2326 (LGPN III.A (3)) (d. Πρόμαχος)

Πλαθαίνη

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12464 (d. Εὔξενος)

Πλαθάνη

Athens: (1) v/iv BC  Plu., Mor. 838a; Plu., Mor. 838c (PA/APF 11844) (m. Ἀφαρεύς (Erchia)); (2) 405 BC  Ar., Ra. 549 (fict.); (3) f. iv BC   IG II² 12465 (d. Νικόδημος, m. Πολυχάρης, Νικόδημος); (4) ~ IG II² 7728 (PA/APF 11843) (d. Ἡφαιστόδωρος, m. Ὀλυμπιόδωρος II (Phrearrhioi), ?m. Σώστρατος (Phrearrhioi)); (5) f. iv BC  Ag. XVII 931 (Πλα[θά]ν̣η); (6) iv BC  SEG LXIII 183; (7) ?iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 217; (8) m. iv BC   IG II² 12036; (9) ~ IG II² 11579 (PA 11843a) (d. Χαρίας); (10) m. iv BC  IG II² 11005 (PA 11842b); (11) s. iv BC  IG II² 12961 a (Πλαθάν[η])

—Melite: (12) iv BC  SEMA 435 (d. Καλλίμαχος)

Athens?: (13) v/iv BC  IG II² 12463 (PA 11842a); (14) iv BC   IG II² 12046; (15) ~ SEG LX 256; (16) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 61, 1, 3, 10 f.; (17) m. iv BC   SEMA 2328 (d. Φιλιστίδης); (18) ~ SEMA 2327; (19) m. iv BC  SEMA 2031; (20) c. 350 BC  SEG LXVI 176, 2, 6

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (21) iv BC  Unp. (Kerameikos) (LGPN V.A (1))

Πλαθώ

Foreign Residents:

    S. Italy (Calabria), Brentesion-Brundisium: (1) iii BC  IG II² 8433; cf. Robert, Hellenica II p. 68 (LGPN III.A (1))

Πλάθων

Athens?: (1) c. 375 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 317-320 no. 2, 2

Πλανήτιος

Athens?: (1) iii-ii BC  Ag. XXI F 224 (Πλανήτι̣ο̣ς (n. pr.?))

Πλατθίς

Athens:

—Kydathenaion: (1) v BC  IG II² 4561 = IG I³ 1000 bis = IEleusis 44 (d. Διονύσιος)

Πλάτων

Athens: (1) c. 450-388 BC  IG II² 2325, 63; + PA 11845; PCG 7 pp. 431 ff.; (2) 415 BC  And. i 35 (PA 11846); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 472; (4) 334/3 BC  IG II² 1495, 21 ([Πλ]άτων); (5) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 6; (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 435 (Πλά̣[τ]ων); (7) 106/5 BC  Thompson, New Style Coinage 765-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 11847); (8) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 37 (f. Δωρόθεος)

—Aithalidai: (9) f. ii AD  IG II² 2021, 16; Ag. XV 421, 26; 426, 3 (II s. Πλάτων I, f. Πλάτων III); (10) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 16 (I f. Πλάτων II); (11) m. ii AD  Ag. XV 421, 26; 426, 3 (III s. Πλάτων II)

—Alopeke: (12) 155/6 AD  IG II² 2068, 78 (s. Πρῖμος)

—Anagyrous: (13) iv BC  IG II² 5634 (Πλά[των]?: s. Θρασ[--]); (14) c. 370 BC  Ag. XV 492, 11 (PA 11851) (s. Ἀντ[--])

—Anakaia: (15) 373/2 BC  IG II² 1607, 2 f.; 1622, 532 (PA 11852)

—Aphidna: (16) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 f, 4

—Athmonon: (17) m. iv BC   IG II² 2385, 44 (PA 11850) (s. Σωσίστρατος); (18) ~ IG II² 2385, 66 (PA 11849) (Πλάτ[ων]: s. Καλλίστρατος)

—Ch--: (19) m. iv BC  IG II² 7813 (cf. PA 11861) (I f. Πλάτων II); (20) ~ (II s. Πλάτων I, Ἡδύλη)

—Iphistiadai: (21) 350-348 BC  IG II² 1436, 7 (= PA 11854); IG II³ (4) 28, 6 (s. Ἰσότιμος); (22) c. 38-48 AD  IG IV (1)² 84, 24

—Kollytos: (23) 428-347 BC  PA/APF 11855 (s. Ἀρίστων, Περικτιόνη)

—Oinoe (Aiantid): (24) s. iv BC   IG II² 6972, 1, 4 (PA 11857) (II s. Ἐπιχάρης, Δημοστράτη (Pergase)); (25) ~ IG II² 6972, 2 (PA 11856) (I f. Ἐπιχάρης)

—Oion (Dekeleikon): (26) 284/3 BC  FD III (2) 198, 2 (Πλ[ά]των: s. Κελεύσιος)

—Peiraieus: (27) m. iv BC  IG II² 7286, 5 (cf. APF 12132) (Πλάτ[ων]: f. Ἱ̣π̣π̣ο[--] (fem.))

—Phaleron: (28) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 83

—Phlya: (29) 394/3 BC  IG II² 18, 3 (PA 11860) (f. Νικοχάρης)

—Phrearrhioi: (30) 405 BC  IG I³ 1032, 152

—Sphettos: (31) m. iv BC  IG II² 7527, 1 (PA 11858) ([Π]λάτων: s. Τεισαμενός I)

—Trikorynthos: (32) iv BC   IG II² 4027 ([Π]λάτων: f. Τιμοδήμη); (33) ~ IG II² 7563 (cf. PA 11859) ([Πλ]άτων: f. Τιμόδημος); (34) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [6]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 6 (PA 11859) (Πλ[άτω]ν: f. Διόξενος); (35) 281/0 BC  Ag. XV 72, 210

—tribe Hippothontis: (36) 157/6 BC  IG II² 957, 67 (PA 11848) (s. Ἀλεξίων)

Athens?: (37) f. iv BC  IG II² 12469; (38) ?iv BC  SEMA 2194 (Πλά[των]); (39) iv-iii BC  SEG XIX 177, 8; (40) m. iv BC  IG II² 12466 ([Π]λάτων); (41) iii-ii BC  IG II² 12467; (42) imp. SEG XXXVII 204, 2

Athens*: (43) ii-i BC  Ag. XVII 958; (44) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 45 (Πλάτ[ων]: f. Χαρίτων); (45) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 22 (f. Θάλλος); (46) 194/5 AD  IG II² 2191, 141 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (47) f. i AD  IG II² 9852 (LGPN V.B (10)) (s. Βουλίδης)

    Massalia: (48) ii-i BC  IG II² 9297 = 5976 ([Π]λάτων: f. Σφαῖρος)

    Thrace, Maroneia: (49) f. iv BC  IG II² 9291 (LGPN IV (4))

Πλατωνικός

Athens:

—Paiania: (1) m. ii AD  IG II² 3694, 3; 3740, 23; 3803, 5 ff. (Γ. Ἰούλ. Σαβεῖνος Πλατωνικός)

Πλάτωρ

Athens:

—Kephisia: (1) m. i BC  ID 1894, 1 (PA 11862) (f. Ἀρίστων)

Πλειάς

Athens: (1) ii AD  SEMA 539 (Πλε̣άς)

Πλείσταινος

Athens:

—Gargettos: (1) 127/6 BC  ID 2596, 10 ([Π]λείσταινος)

—Kephale: (2) m. ii BC  IG II² 1019, 44; 3479, 1; Ag. XV 180, 1; 181, 25; SEG XXI 654, 1; Tracy, ALC pp. 141 f. (date) (PA 11863) (s. Σωκλῆς, f. Σωσινίκη: archon epon.)

Athens?: (3) c. 265 BC  SEG XXXI 267 (Πλείστ[αιν]ος - S.G.B., Πλείστ[αν]ος - ed.)

Foreign Residents:

    Sicily: (4) ?hell. SEMA 1073 (LGPN III.A (-)) ([Πλε]ίστα[ι]νος: f. Ἐτέαρχος: ethn. - Moretti)

Πλεισταριστιανός

Athens:

—tribe Pandionis: (1) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 14 p. 235 (s. Ὑγῖνος)

Πλειστάρχη

Athens:

—Phaleron: (1) m. iv BC  SEMA 661 (d. Πλειστίας)

Πλείσταρχος

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 3984 = IEleusis 487, 12 (Πομπ. Πλείσταρ[χος]: f. Πομπ. Πῶλλα)

—Halai: (2) ii BC  SEMA 75 (s. Πρωτόμαχος)

—tribe Akamantis: (3) c. 304-302 BC  SEG XXV 141, 6

Πλειστίας

Athens: (1) 426/5 BC  IG I³ 61, 51 (PA 11864); (2) 425/4 BC   IG I³ 71, 56; 369, 17; (3) ~ IG I³ 71, 56; 369, 17 (Πλ[ειστί]ας); (4) 92-88 BC  Thompson, New Style Coinage 1052-5; 1126-30; cf. Chiron 21 (1991) p. 22 (PA 11865)

—Ana--: (5) s. iv BC  IG II² 1669, 2 (PA 11866) (Πλει[στίας])

—Kephisia: (6) s. iv BC  IG II² 6437, 11 (PA 11867) (f. Πεισικράτεια); (7) 128/7 BC  SEG XV 104, 150; FD III (2) 24, 38 (s. Διονύσιος); (8) i BC   IG II² 3497, 2 (PA 11868) ([Πλειστί]ας?: I s. Αἰχμαῖος, f. Στρατονίκη, Διόδωρος, Πλειστίας II); (9) ~ IG II² 3497, 8 (PA 11869) (II s. Πλειστίας I, Πυθιάς (Amphitrope))

—Phaleron: (10) m. iv BC  SEMA 661 (f. Πλειστάρχη); (11) 303/2 BC  Ag. XV 62, 287 (s. Χαιρέδημος)

—Trikorynthos: (12) ii BC  IG II² 7561 (Πλειστ[ίας]?, Πλείστ[αινος]?)

Athens?: (13) 438-436 BC  IG I³ 445, 299; 462, 25; (14) c. 425 BC  CVA Copenhagen 8 pl. 347 = CAVI 3256 (Stephanis 2070)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (15) ?hell. SEMA 1031 (LGPN III.A (1)) (Πλε̣ισ̣τ̣[ί]ας: f. Ἀριστονίκη)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (16) c. 300 BC  IG II² 1956, 115 (LGPN IV (1))

Πλειστίς

Athens: (1) m. ii BC  IG II² 3479, 2 (PA 11870) (m. Σωσινίκη (Kephale))

Πλεῖστος

Athens: (1) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 499 (cf. APF p. 460)

—tribe Oineis: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 143, 149 (f. Θεογένης, Γενναῖος)

Πλείστωρ

Athens?: (1) c. 345 BC  D. xxxvii 4

Πλήξιππος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 4435 (ARV² p. 90 no. 35); CAVI 2133; 4436?; 4732; 5315 (Πλχσιππος)

Πλήρεσις

Athens*: (1) 184/5 AD  IG II² 2128, 147 (Κλ. Πλήρεσις: epeng.)

Πλίνιος

Athens?: (1) iii AD  Ag. XXI He 25

Πλίννα

Athens*: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1553, 18 (freed.)

Πλόκαμος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 159 (LGPN V.B (2)) (f. Μηνᾶς)

Πλόκιον

Athens:

—Lakiadai?: (1) i AD  IG II² 6634 (?d. Ε[--])

Πλοτίχη

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 12474 (Πλοτίχ[η])

Πλούομος

Athens*: (1) iv/iii BC  Ag. XXI Hc 2

Πλοῦς

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (1) ii-i BC  IG II² 9098 + AEE² p. 167 no. 656 (LGPN V.A s.v. Πάης (1)) (ΠΛΟU (gen.): f. Ἀφροδίσιος)

Πλούσιος

Athens: (1) s. iv BC  SEG XXI 579, 7

Πλουτάρχη

Athens: (1) v AD  PLRE II (-) (m. Ἀσκληπιγένεια)

—Gargettos: (2) s. iv BC  IG II² 7449, 6 (PA 11871) (d. Φιλόδημος)

—Peiraieus: (3) ii BC  IG II² 7184 (d. Διόδωρος)

—Phrearrhioi: (4) iii BC  IG II² 7729 (PA 11872) (d. Φιλίσκος)

Athens?: (5) v/iv BC  IG II² 12472 (PA 11870c) (d. Πλούταρχος); (6) f. iv BC  IG II² 12470 (PA 11870a) (Πλοτάρ-); (7) s. iii BC  IG II² 12471 (PA 11870b) (d. Ἀρτέμων); (8) i-ii AD  IG II² 10621/3 + AE 1968, p. 214 no. 26 a (Ἀλβουκία Πλουτάρχη); (9) imp. SEMA 2330, 1, 7 ([Π]λουτάρχη)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (10) iii BC  IG II² 8882 (LGPN III.B s.v. Πλουτάρχα (1)) (d. Ὁμολώϊχος)

    Caria, Miletos: (11) iii-ii BC  IG II² 9853; SEMA 1325 (LGPN V.B (1)) (d. Φιλῖνος)

Πλούταρχος

Athens: (1) ?imp. Syringes 1030, 1 ([Πλού]ταρχος); (2) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 30; (3) iv-v AD  IG II² 12473 = 13532 = AIUK 4.6 (2022) no. 77; (4) 308 AD  IG IV (1)² 436; 437 (PLRE I (1)); (5) iv/v AD  PLRE I (5) (s. Νεστόριος II, f. Ἀσκληπιγένεια); (6) f. v AD  IG II² 3818 = 13281, 2; 4224 = 13283, 2; cf. 12767 a = 13286, 10; cf. SEG XXXI 169; SEG LXII 112; PLRE II (2); (7) v AD   PLRE II (4) (II s. Ἱέριος); (8) ~ PLRE II s.v. Hierios (5) (I f. Ἱέριος)

—Acharnai: (9) ii/iii AD  Ag. XV 482, 12; IG II² 2340 b = SEG XII 140, 9 (f. Θεόμνηστος); (10) f. iii AD  IG II³ (4) 425, 1

—Aphidna: (11) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 10 (PA 11873) (Πλούτα[ρχος])

—Lamptrai: (12) 154/5 AD  IG II² 2067, 30 (f. Γραφικός)

—Oion (Kerameikon): (13) c. 150 AD  IG II² 2483, 17 (Κλ. Πλούτ[α]ρχο[ς])

—Paiania: (14) ?m. iii BC  IEleusis 190, 19 (Π̣λούτα̣ρχος: s. [--]οπος)

—Phaleron: (15) c. 62 BC  Ag. XV 267, 11 (Πλ[ού]τ̣αρ̣χ̣[ος]?: f. Μᾶρκος)

—Rhamnous: (16) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 117 (PA 11875) (f. Δωσίθεος)

—Themakos: (17) hell.-imp. IG II² 6207 (f. Νέαρχος); (18) inc. IG II² 6208 (PA 11874) (s. Ἀριστοκλῆς)

—tribe Attalis: (19) f. iii AD  Ag. XV 459, 1 ([Πλ]ούταρχος)

—tribe Leontis: (20) 173/4 AD  IG II² 2103, 102 (frag. deme E--: f. Παράμονος)

—tribe Oineis: (21) c. 225 BC  IG II³ (1) 1180, 10 (Πλούτα[ρχος])

Athens?: (22) v/iv BC  IG II² 12472 (PA 11872a) (Πλόταρ-: f. Πλουτάρχη)

Foreign Residents:

    Aigina: (23) 101/0 BC  IG II² 1335, 48 (LGPN III.A (1))

    Pontos, Sinope: (24) i BC-i AD  IG II² 10342 (LGPN V.A (21)) (Πλούτα[ρχος]: f. Νικο[-])

Πλουτᾶς

Athens?: (1) m. iii AD  SEG XXXV 225, 4

Πλουτιάδης

Athens: (1) i AD  IG II² 2470, 5 f.

—Azenia: (2) 167/8 AD  IG II² 2089, 9

—tribe Attalis: (3) 203-205 AD  IG II² 2199, 14, 28, 142 (s. Δημήτριος)

Πλουτιανός

Athens:

—Sphettos: (1) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 76 (s. Ἀγαθήμερος)

Πλουτίων

Athens: (1) 173-175 AD  IG II² 3968, 6

—Iphistiadai: (2) c. 37-40 AD  IG II² 2292, 42; IG II³ (4) 39, 5 (Stephanis 2074) (s. Θεογένης)

Athens*: (3) 139/40 AD  IG II² 2044, 120 (epeng.)

Πλουτογένης

Athens:

—Prospalta: (1) ii-i BC  IG II² 7316 (PA 11876) (s. Ἑρμαπίας)

Πλοῦτος

Athens: (1) c. 520-510 BC  SEG LXI 88 (vase)

Athens*: (2) imp. SEG XXXII 308, 4 f. (Ποπαῖος Κοΐντιος Πλοῦτος)

Foreign Residents:

    Italy, Rome: (3) imp. SEMA 1405 (Π. Κοΐντιος Πλοῦτος)

Πλώτιος

Athens:

—Athmonon: (1) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 73 (s. Αὖλος)

Πλώτις

Athens?: (1) m. ii AD  IG II² 12476/7

Πνυταγόρας

Athens:

—Anaphlystos: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 317 (Πνυ̣τα[γόρας]: f. Φιλοκράτης)

Athens?: (2) imp. SEMA 2331 ([Π]νυταγόρα[ς])

Athens*: (3) f. iv BC  SEMA 1581 (f. Ἀριστοκράτης)

Πνυτόδαμος

Foreign Residents:

    Cyprus, Marion-Arsinoe: (1) m. iv BC  IG II² 9284; cf. SEG XV 153 (LGPN I (1)) (s. Στασαγόρας)

Πόα

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (1) iv BC  SEMA 1159, 6 (LGPN V.A (1)) (d. Εὐάριστος)

    Herakleia: (2) i BC-i AD  SEMA 1101 (d. Μηνόφιλος)

Ποθέας

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 5

Ποθείνη

Athens:

—Oinoe: (1) i BC  IG II² 6981 (d. Δήμαρχος)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 10743 (n. pr.?: ?m. Ἄριμνις)

Foreign Residents:

    Lakonia?: (3) iii BC  IG II² 9152 + AM 67 (1942) p. 109 no. 210 (LGPN III.A (-))

Ποθεινός

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 11; (2) iii AD  SEG LXIII 187 (f. Μηνόδοτος)

—Erikeia: (3) 108/9 AD   IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 1, 22 (III s. Ἡρακλείδης); (4) ~ IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 74 (I f. Ἡρακλείδης, ?f. Ποθεινός II); (5) 138/9 AD  Ag. XV 331, 34 (II ?s. Ποθεινός I, f. Ζώπυρος)

—Melite: (6) 24/3 BC  Ag. XV 292, 32 f. (Γ̣ναῖος Ποθειν̣ός)

—tribe Attalis: (7) 150/1 AD  IG II² 2065, 134

Athens?: (8) f. iv BC  SEG LXVI 173 A, 4; (9) ?iii BC  Ath. 19e (Stephanis 2077); (10) ii BC  SEG LIX 315 (s. Ἡλιόδωρος); (11) c. 40-54 AD  IG II² 1979, 11 (Ποθι[νός]: f. [--]μβων)

Ποθητός

Athens: (1) byz. BCH 103 (1979) p. 216 (Πω-)

Ποθῖνος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) i BC  IG II² 8266 (-θεῖ-: s. Κράτης)

Πόθος

Athens:

—Berenikidai: (1) 182-196 AD  IG II² 2066, 22 f. (f. Λόγος, Ἀσκληπιάδης)

—Hermos: (2) 45/6 AD  IG II² 1945, 51 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Peiraieus: (3) m. ii AD  IG II² 7606 (f. Σύμφορον)

—Thorikos: (4) 142/3 AD  IG II² 2049, 71; Ag. XV 359, [29] (cf. RCA pp. 359-60) (Μέμ. Πόθος)

—tribe Ptolemais: (5) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 41 (s. Μουσαῖος)

Athens?: (6) 425-400 BC  CAVI 124; (7) imp. IG II² 12478 (s. Ζώσιμος); (8) ~ SEMA 2332 (f. Ἄτταβος)

Foreign Residents:

    Skythia, Olbia-Borysthenes: (9) ii-i BC  IG II² 8423 (LGPN IV (62)) (s. Δημήτριος)

Ποθουμένη

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13379 (SEMA 2846); (2) ~ IG II² 13460 (SEMA 2689) (-θυ-)

Ποθουμενός

Athens:

—Paiania: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 64 (I f. Ποθουμενός II); (2) ~ (II s. Ποθουμενός I)

—tribe Hippothontis: (3) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 82 (Ποθουμε̣ν[ό]ς)

Ποιθικός

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 321 BC  Ag. XV 55, 6 (PA 11877)

Ποιμανδρίδης

Athens:

—tribe Attalis: (1) 128-97 BC  FD III (2) 47, 22 f.; FD III (2) 10 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 50 f. no. 7 b, 12; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 38; cf. Stephanis 2079 (s. Ἐπιμενίδης I, f. Ἐπιμενίδης II)

Ποιμένιος

Athens:

—tribe Attalis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 412 (Αὐρ. Ποιμένιος)

Ποίμνιχος

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) iii BC  IG II² 8876 (LGPN III.B (1)) (f. Μάρων)

Ποίμων

Athens:

—Thria: (1) iv-iii BC  IG II² 4979 + AM 67 (1942) pp. 96 f. no. 164 a (s. Δικαῖος)

Πολεμαγένης

Athens: (1) m. iv BC  Aeschin. i 156 (PA 11878)

Πολεμαίνετος

Athens?: (1) v/iv BC  RE (1); cf. PA 11879

Πολεμαῖος

Athens:

—Athmonon: (1) 196/5 BC  IG II³ (1) 1256, 37 (f. Κρίτων); (2) 118-114 BC   ID 1839, 1; 1925, 8; 1947, 8 (cf. PA 11880) (I f. Πολεμαῖος II); (3) ~ ID 1839, 1; 1925, 8; 1947, 8 (PA 11880) (II s. Πολεμαῖος I); (4) 98/7 BC  ID 2400, 2

—Hagnous: (5) 181-172 BC  IG II³ (1) 1302, 6; IG II³ (1) 1328, 126 (s. Δίαιτος)

—Sypalettos: (6) 95/4 BC  Ag. XV 261, 46, 52; SEG XLIV 53 (date) (f. Ἀριαράθης)

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (7) ii BC  IG II² 7930 (LGPN V.C (1)) (f. Πυθιάς)

Πολέμαρχος

Athens: (1) 426/5 BC  IG I³ 68, 4, 31 f.; 69, 2 (PA 11881); (2) f. iv BC  IG II³ (4) 681 ([Π]ολέμαρχο[ς]); (3) ii AD  IG II² 2142 = SEG LIX 172, 9

—Apollonieis: (4) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 107 (PA 11882) ([Πολ]έμαρ[χ]ος?: s. Φιλοξενίδης)

—Besa: (5) 154/5 AD  IG II² 2067, 208 (s. Ζώσιμος)

—Iphistiadai: (6) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 1 (Πολέμαρχ[ος]: s. Π̣[...]κράτης); (7) ii/i BC  SEMA 276 (f. Θεοφίλη)

—Marathon: (8) m. iv BC  IG XII (6) 262, 306; (9) 117/16 BC  IG II³ (4) 311, 8

—Phaleron: (10) 103/2 BC  IG II² 1335, 52 (PA 11883)

Athens*: (11) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 135 (s. Ἀγα[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (12) hell. IG II² 8768 (f. Προξένα)

    Pisidia, Selge: (13) i BC  IG II² 10246 (LGPN V.C (1)) (f. Πολέμων)

    Sicily, Syracuse: (14) c. 455-403 BC  RE (1); cf. APF pp. 587-90 C9 (LGPN III.A (43)) (s. Κέφαλος)

Πολέμαχος

Athens:

—Kytheros: (1) ii BC  IG II² 6613 (Πολή-: f. Πολέμων)

Πολεμόνικος

Athens: (1) 350/49 BC  IG II² 1696, 28 (Πολεμόν̣[ικος])

—Athmonon: (2) f. iv BC  IG II² 5261 = AIUK 4.6 (2022) no. 21 (PA 11884)

Πολεμώ

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7268, 1

Πολέμων

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 231; (2) ?iv BC  IG II² 2424, 5; (3) 312/11 BC  IG II² 1479 B, 67; 2323, 39; 2727, 1 f.; FGrH 239 B 16; CAVI 3445 (cf. SEG XXXIV 251); SEG LXVI 192-194; 197; 200-202; D.S. xix 77. 1; D.H., Din. 9 (PA 11885) (archon epon.); (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 436; (5) ii BC  IG II² 2451, 5; (6) 138/7 BC  FD III (2) 11, 14 (s. Ἄτταλος); (7) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 20 (Stephanis 2084) (s. Διοσκουρίδης)

—Aixone?: (8) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 29

—Athmonon: (9) iv BC  SEMA 29

—Cholargos?: (10) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 95 (Πολέμ(ων)?, Πολέμ(αρχος)?: f. Ἀσκληπιάδης)

—Ikarion?: (11) f. ii BC   IG II² 2442, 5; Hesp. Suppl. 14 (1975) pp. 83 f. (deme) (cf. PA 11886) (I f. Πολέμων II); (12) ~ IG II² 2442, 5; Hesp. Suppl. 14 (1975) pp. 83 f. (deme) (PA 11886) ([Πο]λέμων: II s. Πολέμων I)

—Kytheros: (13) hell. IG II² 8768 (PA 11887); (14) ii BC  IG II² 6613 (Πολή-: s. Πολέμαχος)

—Marathon: (15) 87-93 AD  FD III (2) 65, 6; 66, 28 (Πο[λέ]μων: s. Φίλων); (16) 92/3 AD  FD III (2) 66, 25 f. (f. Φίλων); (17) f. ii AD  IG II² 2884 = IEleusis 443, 5 ([Π]ολέμων: s. Ἡρόξενος); (18) c. 109-130 AD  IG II² 2017, 35; Ag. XV 322, 43

—Oe?: (19) iv/iii BC  PA 11888; RE (8a) col. 2524 (or Athens, Oion: s. Φιλόστρατος)

—Oion (Kerameikon): (20) s. v BC  [D.] xliii 22 etc. (PA/APF 11889) (s. Ἁγνίας I, f. Ἁγνίας II)

—Paiania: (21) 209/10 AD  Ag. XV 460, 52 (Πο[λέ]μων: s. Τίτος)

—Perithoidai: (22) 125/4 BC  Thompson, New Style Coinage 461-74; cf. Chiron 21 (1991) p. 8 (deme) (PA 11890); (23) 120-85 BC  ID 1808, 1; 1809, 1; IG II² 1714, 8 (PA 11891) (s. Πάτρων I, f. Πάτρων II); (24) inc. IG II² 7224 (s. Λέων)

—Phlya: (25) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 9 (Πολέ[μων]: s. Διοκλῆς); (26) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 28 (f. Σώπατρος)

—Rhamnous: (27) f. iv BC  IG II² 7364 = IRhamnous 310 (SEMA 871) ([Πο]λέμων: s. Διοπείθης)

—Sphettos: (28) f. i AD  IG II² 10373

—Steiria: (29) ii AD  Luc., DMeretr. 9 (fict.)

—tribe Leontis: (30) 409 BC  IG I³ 1191, 160 ([Πο]λέμν)

Athens?: (31) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 43 ([Πο]λέμων: s. Πολε[μ--]); (32) c. 250/49 BC  IG II³ (1) 1010, 166; (33) inc. IG II² 12479 (PA 11885a) (s. Ἀντάξιος)

Athens*: (34) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 73 ([Πολ]έ[μ]ων?: s. Ἑρμῆς: epeng.)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (35) iv BC  IG II² 10027 (LGPN IV (11)) (f. Κρατιστώ)

    Pisidia, Selge: (36) i BC  IG II² 10246 (LGPN V.C (47)) (s. Πολέμαρχος)

    Pontos, Amaseia: (37) s. i AD  IG II³ (4) 1231; 1725 (LGPN V.C (-)) (and Germanikopolis)

Πολίαγρος

Athens: (1) v/iv BC  PCG 8 p. 198 no. 708; Ael., VH v 8 (PA 11892); (2) 387/6 BC  IG II² 28, 3 f. (PA 11893); (3) iv AD  Alciphr. iii 62 (fict.)

Πολιάνθης

Athens: (1) 156/5 BC  ID 1416 A I, 52; 1417 B I, 54; 1442 A, 23; 1452 A, 37

Πολιάρχα

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11892 a (p. 888)

Πολιοῦχος

Athens:

—Deiradiotai?: (1) f. i AD  IG II² 1732, 4

Πολίοχος

Athens: (1) 394 BC  Lys. xviii 13 (PA 11894)

Athens?: (2) s. v BC  IG II² 2325, 127?; PCG 7 pp. 550 f.; (3) 332/1 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 79; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 32 (Π[ολί?]οχος: f. [--]ίδης: dub.)

Πολίτης

Athens: (1) c. 530-510 BC  IG I³ 610 ([Πο?]λίτς); (2) c. 430-420 BC  Heydemann, Vasensamml. Neapel 2634 (ARV² p. 1174); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 469; (4) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 48 ([Πο]λίτης)

—Eleusis: (5) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 24 (PA 11896) (f. [--]τος)

—tribe Hippothontis: (6) c. 411 BC  IG I³ 1186, 66 (-τς)

—tribe Oineis: (7) ?447 BC  IG I³ 1162, 23 (PA 11895) (-τς)

Athens?: (8) c. 420 BC  Immerwahr, Script 777 = CAVI 3133

Πόλλα

Athens:

—Phlya: (1) c. 100 AD  IG II² 7703 (d. Λεύκιος)

Πολλιάδης

Athens:

—Lousia: (1) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 11

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 12480 (Πο(λ)λιάδης)

Πολλίας

Athens: (1) c. 515-505 BC  CAVI 317; 5258-9; 7810; SEG LI 43; cf. ARV² pp. 26 ff. (-λί-: f. Εὐθυμίδης); (2) c. 500 BC  SEG XVI 33 = CAVI 1200 (Πολ(λ)ίας)

—Azenia: (3) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 98 (PA 11897) (f. Χάρης)

Athens?: (4) c. 510-500 BC  IG I³ 657, 5; 658, 2; 661 B, 4; 664 d; cf. DAA 149; 189; 220-1; 226; 307 (sculptor)

Foreign Residents:

    Aigina: (5) imp. ZPE 228 (2023) p. 149 no. 23 (LGPN III.A (-)) (f. Ἀπτέρις)

Πολλίς

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 680

Πόλλις

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 10; (2) f. iii BC  Call. fr. 178 (PA 11898)

—Hybadai: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 83 (PA 11902) (f. Χαιρίων)

—Pergase: (4) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 42 (PA 11899) (f. [--]νικη)

—Sounion: (5) m. ii BC  IG II² 3871, 3 (PA 11900) (I f. Ἀπελλῆς I); (6) s. ii BC  IG II² 3871, 1 (PA 11901) ([Π]όλλις: II s. Ἀπελλῆς I)

Foreign Residents:

    Ionia, Smyrna: (7) ii BC  IG II² 10371 (LGPN V.A (12)) (f. Ἰσιγένεια)

Πόλλιχος

Athens: (1) c. 520-480 BC  Graef--Langlotz II 1439 = CAVI 1635 (Πόλ(λ)ιχος?, Πολί(ο)χος?)

Πολυαίνετος

Athens:

—Skambonidai: (1) 128-101 BC  IG II² 1028 I, 140 (= PA 11903); SEG XV 104, 173; FD III (2) 24, 41 (s. Ἀμύκλας I, f. Ἀμύκλας II)

Πολυαινίς

Athens: (1) c. 325-300 BC  SEG LXIII 137, 3

Πολύαινος

Athens: (1) v/iv BC   Lys. fr. cvii; (2) ~ Lys. ix 5 (PA 11904)

—Azenia: (3) c. 190-205 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 42; Ag. XV 448, 20 (-ενος - no. 448: s. Σειτᾶς)

—Kollytos: (4) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 16; Ag. XV 337, 17 (Λικίννιος Πολύαινος: II s. Λικίννιος Πολύαινος I); (5) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 71 (Λικίννιος Πολύαινος: I f. Λικίννιος Πολύαινος II)

—Phlya: (6) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (Πολ[ύαινος]: I f. Λάδικος); (7) ~ (II ?s. Λάδικος)

—Phlya?: (8) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 15, 51 (f. Λάδικος)

—Sounion: (9) 14/13 BC  IG II² 1713, 28; 1721, 2; 3887/8 = IEleusis 305 (s. Νίκανδρος: archon epon.); (10) i/ii AD  IG II³ (4) 173 (s. Λάδικος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) c. 112 AD  IG II² 2024, 106 (LGPN V.B (2)) (f. Εὔγαμος)

Πολυάλκης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12481

—Pallene: (2) b. 220 AD  Ag. XV 467, 11

Πολυάνθης

Athens?: (1) ii BC  IG II² 12482 (s. Θράσιππος)

Πολυάρατος

Athens: (1) v-iv BC  IG II² 2318, 370 (cf. APF p. 461) (Πολυά[ρατος]?); (2) s. v BC  IG I³ 1189, 11; (3) f. iv BC  Is. fr. xlv no. 35 (PA 11905); (4) 307/6 BC  IG II² 1484, 10 f. (Πολυάρ[ατος]: f. Πολύζηλος); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 437

—Alopeke: (6) m. iv BC  IG II³ (4) 251 + IG II² 5574 = AIUK 9 (2020) no. 1 (f. Ἱεροφάνης, [--]οκλῆς)

—Cholargos: (7) s. v BC  IG I³ 126, 5; 375, 20 f.; IG II³ (4) 245, [5]; [D.] xl 6; [D.] xl 24; Is. v 5 (PA/APF 11907) (I f. Μενέξενος, Βάθυλλος, Περίανδρος); (8) c. 371-322 BC  IG II² 1632, 29 f., 38 f.; SEG XXV 177, 10, 41 (PA/APF 11908) (II s. Περίανδρος); (9) c. 330-322 BC  SEG XLVI 181, 5 (Πολυάρα(τος))

—Halai: (10) m. iv BC  IG II² 5511 a (p. 879)

—Krioa: (11) iv BC  IG II² 6551, 2 f. (PA 11906) (f. Πολυκράτης, Πολύμνηστος)

—Marathon: (12) ii BC  Bruneau, Recherches p. 223 (unp.) (f. Ἀπολλώνιος)

—Oe: (13) m. iv BC  SEMA 473 (f. Πολυκράτης)

—Paionidai: (14) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 4; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (Πολυά̣ρα̣[τος]: f. Στέφανος)

—Thria: (15) 335/4 BC  IG II² 1443, 4; NPA p. 144 (name) (Πολυά̣[ρατος]? - S.G.B., Πολύα̣[ινος]? - Sundwall: s. Εὐκράτης)

Athens?: (16) iv BC  SEMA 2351 (f. Προκλείδης)

Πολυάρκης

Athens:

—Ikarion: (1) m. iv BC  IG II² 2388, 5 (PA 11909) (s. Δεινίας)

—Paiania: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 37 (PA 11910); (3) 336/5 BC  Ag. XV 42, 136

—Poros: (4) 128/7 BC  FD III (2) 47, 13 (Stephanis 2091); SEG LX 158 (deme) (s. Λυσιμέδων)

Πολυάρκτης

Athens:

—Peiraieus: (1) f. iv BC  IG II² 7171/2 (PA 11911) (f. Κλειταίχμη)

Πολύαρχος

Athens: (1) v/iv BC  Is. i 4; Is. i 39 (PA 11912) (f. Κλεώνυμος); (2) m. iv BC  SEMA 2339 (?f. Πολυξένη)

—Eroiadai (Antiochid): (3) 281/0 BC  Ag. XV 72, 263 (Πολύ[αρ]χ̣ος?: f. Χρέμης)

—Paiania: (4) i-ii AD  SEG LIX 290 (f. (ad.) Δαμάγητος)

—Phrearrhioi: (5) v BC  Paus. i 37. 1 (cf. APF 6669 VI) (Πολίαρχος - ms.: f. Θεμιστοκλῆς III); (6) s. iv BC  SEG LXVI 141, 4 (Πολύαρ[χος]: f. Θεμιστοκλῆς)

—Poros: (7) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 113; Hesp. 3 (1934) p. 189 (deme) (PA 11914) (f. Ναυσιμέδων)

Foreign Residents:

    Achaia: (8) hell. IG II² 8403 (LGPN III.A (1)) (f. Κηφισόδωρος)

    Euboia, Karystos: (9) f. iv BC  IG II² 8982 (LGPN I (14))

Πολύβιος

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 61 (s. Ἀνθεμίων, Ἀξιοθέα: fict.)

—Phlya: (2) 87-102 AD  IG II² 1996, 55; IG II³ (4) 172, 4 (s. Φαῦστος); (3) m. ii AD  IG II³ (4) 176

—Steiria: (4) 166/7 AD  Ag. XV 369, 48 (f. Ζώσιμος)

Athens*: (5) 179/80 AD  IG II² 2083, 29 (I f. Πολύβιος II); (6) ~ (II s. Πολύβιος I: epeng.)

Πολύγηρος

Athens*: (1) 235/6 AD  IG II² 2235, 153 (s. Εὔτακτος: epeng.)

Πολύγνωτος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 725 ([Πολ]ύγντος)

Athens?: (2) m. v BC  CAVI 7778 (ARV² p. 974 nos. 26-7) (-γν-: painter); (3) c. 450-430 BC  CAVI 2889; 4550; 4701; 5101; 5126; 6884; 7562 (ARV² pp. 1027 ff.) (-γν-: painter); (4) s. v BC  ARV² p. 1107 no. 7 (-γν-: painter); (5) imp. IG II² 12483 (Μ[ᾶρκος?] Μουνδίκιος Πολύγνωτος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) i-ii AD  IG II² 9854 (LGPN V.B (6)) (s. Σάτυρος)

Πολυδάμας

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 690, 2 (Που-)

—Kerameis: (2) 375/4 BC  IG II² 1446, 2 (cf. SEG XXI 551); IG II² 1445, 7 (PA 11915) (s. Εὐθύφρων)

—Lamptrai: (3) iv BC  IG II² 10530 + SEG XXXV 175, 1 (Που-: s. Εὐθύμαχος); (4) 336/5 BC  Ag. XV 42, 57 (Που-)

—Leukonoion: (5) c. 354/3 BC  IG II² 1613, 214 (PA/APF 11916) ([Πολ]υδάμ[α]ς?)

—Myrrhinous: (6) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 28 (PA 11917) (s. Ἀριστοδάμας)

Athens?: (7) m. iv BC  IG II² 12484 ([Π]ολυδάμας); (8) ?iii BC   CIA App. 7, 6 (Που-); (9) ~ CIA App. 19, 5 (Πουλ[υ]δάμας)

Πολυδεύκης

Athens: (1) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 11 (Ἰούλ. Πολυδεύκης); (2) 173-175 AD  IG II² 3968, 3 ([Οὐ]ιβούλλιος Πολυδεύκης: ?f. Οὐιβούλλιος Πολυδευκίων); (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 91 (Φλ. Πολυδεύ[κης]); (4) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 46

—Lamptrai: (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 14 (f. Συμφέρων); (6) 184/5 AD  IG II² 2128, 15 (f. Ἐπίκτητος)

—Oion (Kerameikon): (7) s. i BC  IG II² 2461, 32 (PA 11918) (s. Κράτης)

—Paiania: (8) c. 209-220 AD  Ag. XV 460, 81; 477, 30 (f. Ὀνήσιμος)

—tribe Pandionis: (9) 165/6 AD  IG II² 2090, 70

Athens?: (10) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 154 no. 41 (f. Ἀσκληπιάς); (11) ?iii-iv AD  SEG LVI 387

Athens*: (12) 201/2 AD  IG II² 2193, 153 (Πολυδεύ(κης): f. Ἀθήναιος); (13) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 122 (epeng.); (14) 255/6 AD  IG II² 2245, 471 (epeng.)

Πολυδεύκιος

Athens:

—Angele: (1) f. iv BC  SEG XXI 655, 4 f.

Πολυδευκίων

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  IG II² 3968-75; 13190; 13194 = AIUK 11 (2020) no. 15; IG II³ (4) 978; FD III (3) 74 + SEG XXII 477; SEG LIX 233; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 166-73; RCA pp. 485-6 (Οὐιβούλλιος Πολυδευκίων, Πολυδεύκης - SEG LIX: ?s. Οὐιβούλλιος Πολυδεύκης)

Πολύδημος

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 3792 (ARV² p. 1607) (-δ-: kalos)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (2) i BC  IG II² 8984 (LGPN I (1)) (f. Πυθαγόρη)

Πολύδικος

Athens: (1) c. 200 BC  IG II³ (1) 1240, 1 ([Πο]λύδικος: s. Στρατοκλῆς)

Πολύδωρος

Athens:

—Hamaxanteia: (1) 135/4 BC  Ag. XV 243, 113

—Kephisia: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 708, 2 (PA 11920) (s. Κόρωνος)

—Thymaitadai: (3) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 71 (PA 11919) (s. Ῥόδων)

—tribe Akamantis: (4) 335/4 BC  Ag. XV 43, 114 (s. Θουγένης)

Athens*: (5) 179/80 AD  IG II² 2083, 64 (f. Ἑρμείας)

Foreign Residents:

    Herakleia: (6) hell.-imp. SEMA 1074, 2 (f. Εὐνομία)

    Herakleia?: (7) inc. SEMA 1074, 4

Πολύευκτος

Athens: (1) c. 460-450 BC  ARV² p. 1607 = CAVI 117 (PA 11921) (kalos); (2) s. v BC  Antipho fr. B 16 (PA 11922); (3) 415 BC  And. i 35 (PA 11923); (4) c. 410-400 BC  IG II² 12485 = IG I³ 1293 (PA 11930a); (5) f. iv BC  IG II² 1409, 17 f. ([Π]ολύευκτος); (6) iv BC   PCG 2 p. 266 fr. 46; (7) ~ IG II² 12486 (PA 11930c) ([Πο]λύευκτος); (8) iv BC  PCG 5 p. 553 (fict.); (9) m. iv BC  IG II³ (4) 689, 3; (10) c. 360-322 BC  Hyp. fr. xlvii (cf. PA 11947); (11) 351/0 BC  IG II² 1696, 26 (Πολύευκτ[ος]: f. [....]ι[γ]ένης); (12) s. iv BC   Din. fr. iii (PA 11929); (13) ~ Din. fr. iv b (PA 11930); (14) c. 345-340 BC  [D.] lviii 31 f. (PA/APF 11926); (15) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 219; (16) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 114 (f. [--]ις); (17) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 438 ([Π]ολύευκτος); (18) 286/5 BC  IG II³ (1) 864, 9 (PA 11933) ([Π]ολύευκτος: s. Δημήτριος); (19) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 nos. 438-9; (20) 250/49 BC  IG II³ (1) 1002, 1; 1003, 2; 1004, [1]; 1005, 1; 1006, 1; 1008, 10, 35; 1009, 11; IG II³ (4) 964, 6; SEG LIX 155 7, 14 (PA 11931) (archon epon.); (21) c. 215 BC  IG II³ (1) 1188, 29 (PA 11932) (Πολύ[ε]υκτ[ος]: f. [--]νδρ̣ος)

—Acharnai: (22) s. iii BC  IG II³ (4) 1077, 2 (PA 11938)

—Amphitrope: (23) m. iv BC  IG II² 5614 (PA/APF 11935) (f. Ταυρίσκος); (24) f. ii BC  IG II² 5613 (PA/APF 11936) (s. Εὐθυκράτης IV)

—Anakaia: (25) ii BC  IG II² 10304 (PA 11937) (Πο[λ]ύευκτος); (26) 148-134 BC  IG II² 1939, 32 (cf. PA 11937) (f. Θράσων)

—Bate: (27) v/iv BC  IG II³ (4) 76, 34; IG II² 5867 (PA/APF 11939) (I f. Λυσίστρατος); (28) c. 275-236 BC  IG II³ (1) 1026, 24; IG II² 1245, 1 f., 12 (PA/APF 11940) (II s. Λυσίστρατος, f. Λυσιστράτη)

—Erchia: (29) 401/0 BC  IG II² 1372 + 1402 = SEG XXIII 82, 6; IG II² 1375, 14; (30) s. iv BC  IG II² 3455, 3 (PA/APF 11942) (Πο[λύ]ευκτος)

—Gargettos: (31) m. iv BC  IG II² 2388, 14 (PA 11941)

—Hestiaia: (32) 323/2 BC  IG II² 1631, 350, 365 f. (PA 11943) (s. Καλλικράτης)

—Kephisia: (33) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 91 (PA 11945) (Πολύευκτ[ος]: f. Ἀρχέδημος)

—Kolonos: (34) m. iv BC  IG XII (6) 262, 46 (Πολύ̣ευκτος)

—Krioa: (35) c. 377-320 BC  IG II³ (1) 298, 65 f.; D. xxi 139; [D.] xlii 11 (PA/APF 11946) (s. Τιμοκράτης)

—Kydantidai: (36) s. iv BC  IG II² 1628, 38 f.; Hyp., Eux. 4 etc.; Din. i 58-9; Din. fr. ii; D.H., Din. 10 (PA 11947 = 11927 = 11928)

—Lamptrai: (37) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 2; (38) 357/6 BC  IG II² 1611, 288; 1623, 79 f.; IG II³ (4) 245, 7 (PA/APF 11948) (f. Φίλιππος)

—Myrrhinous: (39) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 22

—Phegaia: (40) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 18 (PA 11951) (Πολύ[ε]υκτος: f. Πολυκράτης); (41) f. iii BC  IG II³ (1) 921, 54 f. (= PA 11952); IG II³ (1) 956, 11 (I f. Χαιρέστρατος, Ἀντιφῶν); (42) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 52 (PA 11953) (II s. Ἀντιφῶν); (43) inc. SEMA 672 (f. Καλλιμάχη)

—Phlya: (44) i BC/ i AD  IG II² 4036, 1 f.; Ag. XVIII H422, 1 f. (f. Εὔδημος II, Ἀγαρίστη)

—Phrearrhioi: (45) v BC  Plu., Them. 32 (PA/APF 11954) (s. Θεμιστοκλῆς I, Ἀρχίππη (Alopeke))

—Phyle: (46) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 11 (s. Περ(--)); (47) ii-i BC  IG II² 7760 (PA 11955) (f. Μειξίδημος)

—Prospalta: (48) 336/5 BC  Ag. XV 42, 323; (49) 305/4 BC  Ag. XV 58, 53 (f. [--]ίας)

—Sphettos: (50) s. iv BC  IG II² 128, 8 (= PA 11925); IG II³ (1) 343, 8 (= PA 11934); IG II² 344, 11 (cf. SEG XXI 279); IG II² 350 = Osborne, Naturalization D 39, 8 f.; IG II³ (1) 360, 33; 439, 7; SEG LVIII 265, 63; Ag. XIX P 16, 16; + PA 11950 (s. Σώστρατος)

—Teithras: (51) f. iv BC  D. xli passim (= PA 11944); Ag. XVIII H320, 9; cf. Marcadé II p. 115 n. 1 (deme) (f. (ad.) Λεωκράτης, f. Κλεοκράτεια)

—Themakos: (52) 325/4 BC  IG II³ (1) 369, 3 ([Πολύ]ε̣υκτος: s. [--]διος); (53) inc. IG II² 6205 (Πολύε(υ)κτος: f. Θεόδωρος)

—Xypete: (54) m. iii BC  IG II³ (1) 1044, 5 (PA 11949) (f. [...]ων)

Athens?: (55) iv BC   IG II² 12527 (PA 11930b) (f. Πρόμαχος); (56) ~ Plu., Mor. 847a (RE (10)) (sculptor); (57) iv BC  Ag. XXI F 167 = CAVI 233 ([Π]ο̣λύευ(κτος)); (58) m. iv BC  D. xxi 139; (59) c. 300 BC  IG II² 2325, 202, 320? (Stephanis 2094) ([Π]ολύευκτος); (60) ?iii BC  CIA App. 11, 3 (Πολύευ[κτ]ος)

Πολυεύχης

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) 338/7 BC  SEG LIX 142, 15 (Π[ολυ]εύχης: f. Φύτιος); (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 213 (f. Φύτιος)

—Perithoidai: (3) 332/1 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 8 f. (PA 11956) (s. Ἀντάγορος)

—tribe Hippothontis: (4) c. 411 BC  IG I³ 1186, 65 (-χς)

Πολύζαλος

Athens?: (1) ii BC  IG II² 11155 (f. Διοδώρα)

Πολύζηλος

Athens: (1) 490/89 BC  D.L. i 56; Plu., Mor. 305b; Plu., Mor. 347d; Suda s.v. Ἱππίας (PA 11957); (2) 367/6 BC  Develin, AO p. 256; SEG LXV 111, 9 (PA 11960) (archon epon.); (3) m. iv BC  D. xxi 36; D. xxi 38 (PA 11961); (4) 307/6 BC  IG II² 1484, 10 (PA 11962) ([Π]ολ[ύ]ζηλος: s. Πολύαρατος)

—Acharnai: (5) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 22 (s. Ἀπολλόδωρος); (6) c. 140-200 AD  IG II² 2109, 5 f.; 3748, 3 (Τιβ. Κλ. Πολύζηλος: s. Τιβ. Κλ. Ἀπολλ[--], ?f. Ἑρμιππίς); (7) c. 195 AD  SEG LIX 174, 31 (Κλ. Πολύζηλος)

—Agryle: (8) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 47 (f. Θρασέας)

—Anaphlystos: (9) 411 BC  D.L. ix 54 (PA 11966) (f. Πυθόδωρος); (10) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 27

—Athmonon: (11) m. iv BC  IG II² 2385, 62 (PA 11963) (s. Στρατωνίδης)

—Cholleidai: (12) ii BC  SEMA 718 (s. Φύσκων); (13) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 132 ([Π]ολύζηλος: s. Φιλοκράτης)

—Hagnous: (14) f. iv BC  IG II² 5277

—Halai: (15) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 30 (PA/APF 11964) (s. Εὐηνορίδης)

—Halai (Aixonides): (16) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 4; Hesp. 15 (1946) p. 162 (deme) (f. Αἰσχίνης)

—Halai (Araphenides): (17) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 47 (PA/APF 11965) (s. Κλείνιππος)

—Melite: (18) f. iii AD  SEG XXII 482, 8; IG II² 3706 = IEleusis 642, 2 (and Delphi: Λ. Γέλλιος Πολύζηλος: s. Λ. Γέλλιος Ξεναγόρας II, Ἑρμιππίς (Acharnai?), f. [--]φρων); (19) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 217 (Γέλ. Πολύζηλος)

—Pambotadai: (20) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 64

—tribe Erechtheis: (21) 459 BC  IG I³ 1147, 171 (PA 11958) (Π[ο]λύζλος)

—tribe Oineis: (22) 409 BC  IG I³ 1191, 213 (PA 11959) (-ζ-)

Athens?: (23) v/iv BC  IG II² 2325, 130; PCG 7 pp. 553 ff.; (24) ?hell. SEMA 2333; (25) m. iii BC  IG II² 2325, 219 (Stephanis 2096)

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (26) s. iv BC  IG II² 505, 8 f., 49 (LGPN V.A (3)) (s. Ἀπολλοφάνης)

Πολύϊδος

Athens:

—Oe: (1) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 39 (PA 11967) (Π[ο]λύϊδος)

Foreign Residents:

    Scythia Minor, Istros: (2) s. iv BC  SEMA 1149 (LGPN IV (1)) (f. Νικήρατος)

Πολυΐππη

Athens:

—Acharnai: (1) v/iv BC  IG II² 1388, 27 f.; 1393, 13; 1400, 13 f. (PA/APF 11968) (d. Μελετέων)

Πολύκαρπος

Athens: (1) iv-vi AD  IG II² 13519 (SEMA 2848)

—Kerameis: (2) hell. IG II² 6334 (PA 11969) ([Πολ]ύκαρπο[ς]?: s. Ἀνδροκλῆς)

—tribe Aiantis: (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 94 (Κλ. Πολύκαρπος); (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 146 (s. Τελ[--])

Athens?: (5) imp. IG II² 2282, 17 (Πολύκαρπ(ος): f. [...]ριος); (6) iii AD  Ag. VII p. 48

Athens*: (7) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 30 (s. Ξενοκράτης: epeng.); (8) 155/6 AD  IG II² 2068, 144 (s. Ζηνόβιος: epeng.); (9) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 47 (Πολύκαρ[πο]ς: s. Με[--]: epeng.); (10) 201/2 AD  IG II² 2193, 152 (s. Ἑρμείας: epeng.)

Πολύκλεια

Athens: (1) iv/iii BC  PCG 2 p. 129 fr. 190 (fict.)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 102 b, 19 (Πολύκλε(ι)α: m. Γαλήνη)

Πολυκλείδης

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 nos. 440-1 (Π̣ολυκ̣λεί[δ]ης)

—Erchia: (2) s. iv BC  SEMA 229 (f. Καλλίστρατος); (3) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 10 (PA/APF 11970) (Πολυκλείδ[η]ς: s. Καλλίστρατος)

—Kydantidai: (4) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 86

—Pergase: (5) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 63 (Πολυ(κ)λείδης: s. Καλλίας)

Athens?: (6) c. 350-330 BC  IG II² 11037 (PA 11969a) (f. Δαμασιστράτη); (7) hell.-imp. SEMA 2334 (s. Ἀρτεμίδωρος)

Πολύκλειτος

Athens: (1) iv/iii BC  IG II² 1492, 106, 115 (PA 11971) ([Π]ολύκλειτος); (2) 172/1 BC  IG II² 2331, 9 (PA 11972) (Πολύκλειτ[ος]); (3) 110/9 BC  IG II² 1014 + 959 = SEG XL 121, 1, 10; IG II² 1944, 6; Dinsmoor, Archons p. 312; ID 1551, 6; 1654, 3; 1810, 3; 1811, 3; 1812, 4; 1814, 4; 1815, 4; 2231, 5; SEG XLIX 621, 2 f.; ZPE 84 (1990) p. 137 T 63-4 (PA 11973) (archon epon.); (4) s. i BC  IG II² 2464, 16 ([Π]ολύκλειτ[ος]); (5) 191/2 AD  IG II² 2119, 32, 144 (Πολύκλειτος ὁ καὶ Ποσειδ(ώνιος)?)

—Marathon: (6) f. ii AD  IG II² 2252, 4 (I f. Πολύκλειτος II); (7) ~ (II s. Πολύκλειτος I)

—Oinoe (Hippothontid): (8) ?iii-ii BC  SEMA 482 (s. Φιλοκράτης); (9) f. ii BC   IG II³ (1) 1313, 136; IG II² 2316, 18, 21, 23, 25, 27, 57, 59, 61, 63, 67; 2339, 9 + Hesp. 60 (1991) p. 205; SEG XLI 115 I, 11, 42, 46, 54; 115 II, 12, 14 (PA 11974) (I f. Φιλοκράτης I, Ἁγνίας); (10) ~ SEG XXIV 199, 27; Hesp. 60 (1991) p. 205 (ident.) ([Π]ολύκλειτος: II s. Ἁγνίας); (11) 138-127 BC  FD III (2) 11, 10; 27, 37 (III s. Φιλοκράτης II)

—Oinoe (Hippothontid)?: (12) imp. IG II² 12488 ([Π]ολύκλειτος: f. Φιλοκράτης: deme - S.G.B.)

—Paiania: (13) m. iii BC  IG II² 7079 (PA 11975a) (-κλη-: s. Κτήσων)

—Pallene: (14) c. 150 BC  Ag. XV 236, 36 (Πολύκλ̣[ε]ιτο[ς])

—Phlya: (15) ii/i BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 202; ID 1619, 3; 1662, 4; 1709, 7; 2499, 2; FD III (2) 12, 4, 14; 15, 9; 28, 40; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 48 f. (PA 11978 = 11979) (s. Ἀλέξανδρος I, f. Ἀλέξανδρος III, Νικαγόρας II); (16) i BC  IG II³ (4) 119 (s. Ἀλέξανδρος: archon epon.)

—Poros: (17) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 110 (PA 11976) (f. Πολυχάρης)

—Thorikos: (18) 87/8 AD  IG II² 1996, 57 (f. Ἀφροδίσιος)

Athens?: (19) iv/iii BC  SEG XXVI 207, 4 (PCG 7 p. 552); (20) ?hell. BCH 8 (1884) p. 18 no. 169 (Πολύκλει[το]ς); (21) i BC  IG II² 2469, 15 (s. Λιβώτης); (22) imp. IG II² 12487 (Πολύκλε[ιτος]?)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (23) imp. IG II² 8971 = 8991; cf. AM 67 (1942) p. 180 no. 378 (LGPN I (7)) (f. Δωσίθεος)

Πολυκλῆς

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 7150 (ABV p. 673) (Πολυ[κλ]ς: kalos); (2) c. 510 BC  Immerwahr, Script 357 = CAVI 6447 (-κλς); (3) v/iv BC  Lys. viii 10; Lys. viii 12; Lys. viii 16 (PA 11981); (4) f. iv BC  SEMA 2114 (-κλέης); (5) iv BC  IG II² 12489 (PA 11981a); (6) m. iv BC   SEMA 2335; (7) ~ IG II² 2386, 5 (Πολυκλ[ῆς]?, Πολύκλ[ειτος]?: f. Χαιρέδημος); (8) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 6 (s. Λυσίστρατος); (9) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 42 (f. [--]της); (10) c. 281 BC  Polyaen. v 17 (PA 11982); (11) m. ii BC   IEleusis 227, 15 (s. Α[--]); (12) ~ RE (9); cf. IGUR 1540 (sculptor); (13) 130/29 BC  Thompson, New Style Coinage 408; 411; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Πολυκλῆ(ς))

—Acharnai: (14) iv BC  SEMA 144, 3 (s. Εὔφημος, Χρυσίς (Oinoe)); (15) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 90

—Alopeke: (16) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 160 (s. Ἱππαρμίων); (17) 123/2 BC  ID 2076, 7 (PA 11987) (f. Δημόφιλος)

—Anagyrous: (18) c. 367-327 BC  IG II³ (4) 54, 15; IG II² 343 + SEG LII 98?; IG II² 1609, 105 f.; 1611, 371; 1622, 238; 1630, 6; [D.] l passim (PA/APF 11988) (s. Πολυκράτης, f. Αἰσχραῖος)

—Athmonon: (19) f. iv BC  IG II² 5348 (PA 11985) ([Π]ολυκλῆς); (20) iv BC  IG II² 5349 (PA 11986) ([Π]ολυκλῆς)

—Euonymon: (21) s. iv BC  Ag. XIX P 42, 4 (PA 11990) (s. Τείσιππος)

—Eupyridai: (22) c. 325 BC  Ag. XV 52, 4 (PA 11984) ([Π]ο̣λυκλῆς); (23) ii/i BC  IG XII (8) 32, 1 (f. Μητροφίλη)

—Hermos: (24) c. 365-340 BC  IG II² 6072 (PA 11989) (f. Ἀσώπιος)

—Koile: (25) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 41 (PA 11994) (s. Λυσικλῆς)

—Kollytos: (26) c. 265 BC  IG II³ (1) 956, 2 (Πολυκλ(ῆς)?, Πολύκλ(ειτος)?: f. Ἱερομνήμων)

—Lakiadai: (27) c. 408 BC  IG I³ 476, 220, 367; 479, 1? (PA 11995) (-κλς)

—Lamptrai: (28) c. 380 BC  IG II² 1928, 29 (PA/APF 11996)

—Marathon: (29) ii AD  IG II² 6799 (f. Κλεοφῶν)

—Myrrhinous: (30) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 25 (PA 11997) (s. Θρασύμαχος)

—Oa: (31) 429/8 BC  IG I³ 296, 5; 297, 2, 21; 298, 29 f.; 321, 32; 322, 37; 323, 47 (PA 11998) (f. Μελησίας)

—Oion: (32) 383/2 BC  IG II² 1930, 5 (PA/APF 11999)

—Peiraieus: (33) 303/2 BC  Ag. XV 62, 248 (f. Πολύστρατος)

—Phegaia: (34) iv BC  SEMA 673; (35) ?iv/iii BC  IG II² 2664 = Finley, SLC p. 158 no. 138, 4 (PA 11977) (f. Νικομάχη)

—Philaidai: (36) f. iv BC  IG II² 59, 2 (PA 12001) ([Πο]λυκλῆ[ς])

—Phlya: (37) s. iv BC  IG II² 7702, 1, 3 f.; Kroll, Ath. Allot. Plates 124 b (PA 12002) (f. Γλύκη); (38) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 81 (= PA 12091 + Prak. Wilhelm p. 340 no. 43) (Πολυκ̣[λ]ῆς - Lambert, Πολυ[φά]ης - IG: s. Πτολεμαῖος)

—Phrearrhioi: (39) 358/7 BC  IG II² 1611, 330 (PA/APF 12003) ([Πολ]υκλῆς)

—Potamos: (40) c. 325 BC  Ag. XV 52, 30 (PA 12000) (Πολυκ̣[λῆ]ς̣: s. Ἑόρτιος)

—Prasiai: (41) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 4 ([Πο]λυκλῆς)

—Probalinthos: (42) 336/5 BC  Ag. XV 42, 164; (43) 335/4 BC  Ag. XV 43, 65 (f. Πουλυτίων)

—Sounion: (44) s. iv BC  SEG LIV 345 ([Πο]λυκλῆς - Papazarkadas: f. [--]ισις)

—Thorai: (45) iii-ii BC  IG II² 6214 a (p. 880) (Πολυκλ[ῆς]?: f. Χαιρε[--] (fem.))

—Thorikos: (46) iii/ii BC  IG IX (1)² (1) 29, 17; IG II² 6237; Ag. XVII 147 (PA 11991) (I s. Ἀριστοκράτης, f. Πολυκλῆς II, Τιμαρχίδης I: sculptor); (47) f. ii BC  IG IX (1)² (1) 29, 17; IG II³ (1) 1363, 9; IG II³ (4) 1589; IG II² 4302; Ag. XVII 147; ID 1688, 5; Thompson, New Style Coinage 102-110 + Chiron 21 (1991) p. 7; Paus. vi 4. 5 (PA 11992) (II s. Πολυκλῆς I, f. Τιμοκλῆς, Τιμαρχίδης II: sculptor); (48) m. ii BC  Plin., HN xxxiv 52; Plin., HN xxxvi 35; cf. Marcadé II 108 (PA 11993) (III s. Τιμαρχίδης I: sculptor)

—Xypete: (49) m. iv BC  SEMA 465 (s. Εὐφίλητος I, f. Εὐφίλητος II)

—tribe Erechtheis: (50) 459 BC  IG I³ 1147, 84 (PA/APF 11983) (Π[ο]λυκλς); (51) c. 411 BC  SEG LII 60, 79 (-κλς)

Athens?: (52) vi BC  IG I³ 554 (PA 11980) (-κλς); (53) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 85 (?s. Ἐτ[.]ο[--]); (54) f. iii BC  IG XI (2) 107, 19; IG II² 2325, 97?, 216? (Stephanis 2100 = 2098 = 2088); (55) ?iii BC  CIA App. 35, 8 (Πολυκ[λῆς]); (56) i AD  IG XIV 1309, 2; add. p. 699 (locn.)

Athens*: (57) iii BC  Ag. XXI He 26 ([Π]ολυκλῆ(ς)); (58) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 75 ([Πο]λυκλῆς: s. Διογένης: epeng.); (59) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 119 (epeng.)

Foreign Residents:

    Akanthos: (60) c. 450-424 BC  SEG LVI 75 (LGPN IV (-))

    Syria, Antioch: (61) ii-i BC  Ag. XVII 427 = IG II² 8242 (Πο[λ]υκλῆ[ς]: f. Μοσχίων)

Πολυκράτεια

Athens: (1) s. ii BC  IG II² 3486, 1 ([Π]ολυκράτεια)

—Athmonon: (2) ?iii-ii BC  IG II² 3863, 2 (PA 12004) (d. Διονυσόδωρος, m. Ζωΐλος (Hybadai))

—Marathon: (3) ii AD  IG II² 6780 (Πωλυκράτεα: d. Δω[--])

Athens?: (4) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 161

Πολυκράτης

Athens: (1) s. v BC   PA 12005; RE (7); (2) ~ IG I³ 1187, 38 ([Πο]λυκράτ[ς]); (3) 401/0 BC  X., An. iv 5. 24; X., An. v 1. 16; X., An. vii 2. 17 (PA 12006); (4) f. iv BC   IG II² 12490; (5) ~ IG II³ (4) 712, 4 (PA 12007) (f. Θεοδωρίδης); (6) f. iv BC  FGrH 597; (7) iv BC   SEG XL 167, 7 (II s. Πολυκράτης I); (8) ~ IG II² 5349 (PA 12009); (9) iv BC   IG II² 12489 (PA 12009a); (10) ~ SEG XL 167, 7, 8? (I f. Πολυκράτης II, ?f. Πολύστρατος); (11) c. 380 BC  IG II² 1928, 7 (PA/APF 12008) ([Π]ολυκράτης); (12) m. iv BC   [D.] xii 16; (13) ~ IG II³ (1) 295, 2 (I f. Πολυκράτης II); (14) m. iv BC  IG II³ (1) 295, 2 (cf. PA 12027) (II s. Πολυκράτης I); (15) c. 300 BC  IG XI (4) 540, 3 f., 8 f. (Πολυκ[ρ]άτης: s. Πυθόκριτος); (16) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 nos. 442-3; (17) 110/9 BC  Thompson, New Style Coinage 714; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12010) (Πολυκρά(της))

—Aixone: (18) f. iv BC  IG II² 5442, 3 (PA 12012) (s. Πολύστρατος); (19) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 28 (s. Φανίας)

—Aixone?: (20) m. iv BC  SEMA 2337 (f. Πολύστρατος)

—Amphitrope: (21) 303/2 BC  Ag. XV 62, 335

—An--: (22) c. 125-100 BC  ID 2630, 23 (Πολυκρ̣ά̣τ̣η̣ς: f. Θεαῖος)

—Anagyrous: (23) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 10 ([Πολυ?]κράτης); (24) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 15; IG II² 343 + SEG LII 98? (cf. APF 11988) (f. Πολυκλῆς); (25) 357 BC  IG II² 1611, 329 (PA/APF 12013)

—Angele: (26) inc. IG II² 5237 (s. Νίκων)

—Aphidna: (27) m. iv BC  IG II² 1594, 30 ([Πο]λυκράτης); (28) s. iv BC  IG II² 1628, 13 f.; 1629, 275; 1632, 15 (PA 12015); (29) iv/iii BC  IG II² 6344

—Athmonon: (30) c. 330 BC  IG II² 1927, 41; SEG XXVIII 190 (deme) (PA 12020) (f. Εὐκράτης)

—Dekeleia: (31) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 57

—Euonymon: (32) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 25 (PA 12017)

—Gargettos: (33) c. 330-320 BC  IG II² 1571, 6 (PA/APF 12016) (s. Ἐπικράτης)

—Hybadai: (34) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 55 (s. Λυσανίας)

—Kephale: (35) 303/2 BC  Ag. XV 62, 90 (f. Λυσίμαχος)

—Kerameis: (36) f. iv BC  IG II² 6335, 5 (PA 12018) (s. Πολυκτήμων)

—Kollytos: (37) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 52; 983, 53 (PA 12021) (f. Ἀριστίων)

—Krioa: (38) iv BC  IG II² 6551, 2 (PA 12022) (s. Πολυάρατος)

—Kydathenaion: (39) 155/4 BC  Ag. XV 225, 102

—Oe: (40) m. iv BC  SEMA 435 (I f. Πολυκράτης II); (41) ~ (II s. Πολυκράτης I); (42) c. 360-323 BC  IG II³ (4) 56, 38; IG XII (9) 1242, 7; SEMA 473 (PA 12023) (s. Πολυάρατος, f. Εὐφρόνιος)

—Otryne: (43) c. 281-265 BC  IG II³ (1) 920, 20; Ag. XV 72, 106 (PA 12024) (f. Ἀντιφάνης)

—Paiania: (44) iv BC  IG II² 7440 = SEG XXI 900 ([Πολ]υκράτης: f. Ἀρισταίχμη); (45) m. iv BC   IG II² 7078, 4 (s. Πιστόξενος); (46) ~ IG II² 7080 (s. Σώστρατος)

—Phaleron?: (47) 281/0 BC  Ag. XV 72, 191 ([Πο]λ̣υκράτης: s. Πολυ[--])

—Phegaia: (48) s. iv BC  IG II² 1603, 30; cf. Lambert, Rationes p. 172 n. 89 (Πολυκ[ράτης]? - IG, Πολυκ[--] - Lambert); (49) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 18 (cf. PA 12027) (s. Πολύευκτος); (50) 336/5 BC  Ag. XV 42, 78 ([Π]ολυκράτης)

—Plotheia: (51) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 45 (PA 12025) (s. [....]νης)

—Rhamnous: (52) 303/2 BC  Ag. XV 62, 281 (s. Καλλικράτης)

—Sounion: (53) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 65 (PA 12026) (Πολυκρά(της): f. Πολύξενος)

—tribe Aiantis: (54) c. 411 BC  IG I³ 1186, 97 (-τς)

—tribe Leontis: (55) c. 411 BC  IG I³ 1190, 155 (PA 12011) (-τς)

—tribe Ptolemais: (56) 238-242 AD  IG II² 2239, 160 (f. Θεόκτιστος)

Athens?: (57) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 1; (58) ?i AD  IG II² 2471 b, bis; (59) inc. SEMA 2336 ([Πο]λυκράτης: ?s. Πε[--])

Athens*: (60) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 3 (f. Σωκράτης); (61) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 148 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (62) ii AD  SEMA 929 = IRhamnous 366 (LGPN V.B (9)) (f. [--]ρως)

    Caria, Miletos?: (63) inc. ZPE 228 (2023) p. 152 no. 32 (LGPN V.B (-))

Πολυκρατίδης

Athens: (1) iv/iii BC  FD III (4) 141, 1 (Πολυκρατίδας: f. Κέλαινος)

Πολυκράτις

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iv BC  IG II² 9304, 6 (LGPN III.B (1)) (d. Διόγειτος, Ἀριστομάχη)

Πολυκρίτη

Athens: (1) v BC  IG I³ 1326; Plu., Arist. 27; cf. APF 1695 III (PA 12028)

Πολύκριτος

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 39; (2) 322 BC  IG II² 1632, 253 (PA/APF 12029) (Πολύ[κρ]ι[τος]); (3) 318/17 BC  IG II² 535 + SEG XXI 318, 9 f. ([Πο]λύκριτο[ς]); (4) iv AD  Alciphr. i 21 (fict.)

—Azenia: (5) 127/6 BC  SEG XV 104, 5 (Πολύκρ[ιτος]: f. Πολύχαρμος); (6) f. i BC  ID 1876, 1; 2509, 1 f. (PA 12030) (I f. Πολύχαρμος I); (7) m. i BC  Ag. XV 278, 26, 33 (f. Λυσίμαχος, Φιλόστρατος); (8) s. i BC  ID 1876, 3; 1988, 2; FD III (2) 59, 4; 61, 3; 62, 5; 63, 5; 64, 4; IG II³ (4) 556 II; IG II² 3904 = IEleusis 330, [2] (II s. Πολύχαρμος I, Σωσίπολις (Athens), f. Πολύχαρμος II); (9) 37-41 AD  IG II² 2292, 37; 3266, 11, 13; Ag. XVIII X737; cf. RCA p. 436 (Γάϊος Σίλιος Πολύκριτος: archon epon.)

—Azenia?: (10) c. 135 AD  IG II² 3315, 7; 3586 = IEleusis 373, 2 f.; cf. RCA pp. 151-2 (Γ. Κλ. Σειλιανός Πολύκριτος: s. Κλαύδιος, Κλαυδία)

—Eupyridai: (11) s. iv BC  SEG LXII 91, 4 f. (Πο(λύ)κριτ̣ος)

—tribe Kekropis: (12) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 11 (Πολύκρι[τος])

Athens?: (13) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 5; (14) c. 230 BC  IG II² 2325, 314 (Stephanis 2103)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) i AD  IG II² 9803 (LGPN V.B (3)) (f. Νίκη)

Πολυκτήμων

Athens:

—Eupyridai: (1) iv BC  SEG XXI 636, 3 + PAA 14 p. 310 ([Π]ολυκτήμων: s. Εὐκτίμενος); (2) m. iii BC  IG II³ (1) 1016, 2; 1017, 3; 1018, [2] (s. Εὐκτίμενος)

—Kerameis: (3) f. iv BC  IG II² 6335, 1 (PA 12031); cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 38 ([Πολυκ?]τήμων, [Εὐκ?]τήμων: s. Πολύξενος, f. Πολυκράτης)

Πολύκτητος

Athens: (1) ?iv BC  Ag. XVIII C227 (f. Ἀρτέμων)

—Marathon: (2) c. 330 BC  IG II² 1927, 140 (PA 12032) (f. Αὐτοφῶν)

—Melite: (3) c. 180-196 AD  Ag. XV 398, 28; IG II² 2128, 77 f.; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 181 (I f. Πολύκτητος II, [--]ος, Ζώσιμος); (4) 184/5 AD  IG II² 2128, 77 ([Πολύκ]τητος: II s. Πολύκτητος I)

—tribe Aiantis: (5) 255/6 AD  IG II² 2245, 362 (s. Ἐπάγαθος)

—tribe Akamantis: (6) 238-242 AD  IG II² 2239, 215 (s. Ἐπιτυγχάνων I)

—tribe Erechtheis: (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 63

Athens*: (8) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 105 (Π[ο]λύκτητος: f. [--]ω[ρ]ος); (9) 179/80 AD  IG II² 2083, 46 (s. Ἐπίκτητος: epeng.)

Πολύκων

Athens:

—Epikephisia: (1) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 95

—Semachidai: (2) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 85

Πολυλλίδης

Athens:

—Paiania: (1) s. iv BC  IG II² 3838 = AIUK 4.5 (2022) no. 24 (PA 12033) (f. Πόλυλλος, Πολύστρατος)

Πόλυλλος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 356 = CAVI 2292 (ARV² p. 13 no. 1) (Πόλυλ(λ)ος); (2) m. iv BC  IG II² 11630 (PA 12033a) (f. Νικόδημος)

—Paiania: (3) s. iv BC  IG II² 3838 = AIUK 4.5 (2022) no. 25 (PA 12034) (s. Πολυλλίδης)

Πολυλαῖος

Athens:

—Kedoi?: (1) s. iv BC  IG II² 1597, 13 = Lambert, Rationes F16 A (f. Νικόμαχος)

Πολύλαος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 414 = CAVI 2948 (Π̣ολύλα[ος])

Πολύμαχος

Athens:

—Paiania: (1) imp. IG II² 7026/7 and add. p. 881; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 39 (Πολύμ[αχ?]ος, Πολύμ[ηλ?]ος: f. Ἀρίστυλλα)

Πολυμένων

Athens: (1) 510-500 BC  Langlotz, Würzburg 215 = CAVI 8064 (-νν)

Πολυμήδης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12491; (2) 348 BC  Plu., Phoc. 13 (PA 12035) (f. Γλαῦκος); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 227 no. 444

—Atene: (4) 414/13 BC  IG I³ 309, 2 f.; 310, 21; 333, 2; 355, 2 f.; 356, 31; 371, 2 f. (PA 12036) (Πολυμδς: s. Κηφισίων)

—Lamptrai: (5) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 52 (PA 12037)

—Lousia: (6) 281/0 BC  Ag. XV 72, 58 (Πολυ̣μήδης̣: s. Χαρίας)

—Myrrhinous: (7) s. iv BC  ID 74, 5 (f. Χαιρίτης)

—Oinoe (Aiantid): (8) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 514 f.; IG II² 2386, 3?; cf. 2393, 20 (I f. Πολύφιλος); (9) 333/2 BC  IG II³ (4) 335, 8 ([Π]ολυμήδης: II s. Πολύφιλος)

—Phlya: (10) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 9 (PA 12038) (s. Διειτρέφης)

—tribe Antiochis: (11) c. 411 BC  IG I³ 1186, 169 (Πολυμδς)

Athens?: (12) c. 430 BC  Arte Antica e Moderna 5 (1962) p. 258 (vase) (-μεί-); (13) m. iv BC  IG II² 12492

Πολύμηλος

Athens:

—Lamptrai: (1) inc. IG II² 2638, 6 f. (PA 12039) (Πολ(ύ)μηλος)

—Peiraieus: (2) f. ii BC  IG II³ (1) 1336, 8; IG II² 2332, 135; Ag. XVII 275 (PA 12040) (f. Ἀρτέμων)

Πολυμνήστη

Athens?: (1) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 14

Πολύμνηστος

Athens: (1) c. 440 BC  AP xiii 13; IG I³ 885 (-μν-: f. Πύρης); (2) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 51 (PA 12041) (-μν-); (3) iv BC  IG II² 4271; IG II³ (4) 1378; IvOl 638 (PA 12042) (sculptor); (4) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 44 (s. Θεόμνηστος); (5) a. 321/0 BC  IG II² 1471, 23 (Πολύμν[ηστος]); (6) ii BC  IPerg 144 (PA 12043) (sculptor); (7) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 1 ([Πο]λύμ[ν]ηστος: s. Διόμνηστος); (8) 136/5 BC  Thompson, New Style Coinage 332-333; 343-344 (Πολύμ(νηστος)?, Πολυμ(ήδης)?)

—Anaphlystos: (9) c. 372-356 BC  IG II² 1605, 36 f.; 1622, 264; Ag. XIX P 27, 105 + PAA 20 p. 333 (PA/APF 12046)

—Athmonon: (10) 55/4 BC  IG II³ (4) 380, 1 (PA 12045) (f. Διονύσιος)

—Gargettos: (11) f. iv BC  IG II² 5949 (s. Καλλίμαχος); (12) 304/3 BC  Ag. XV 61, 50 ([Πολύ]μνηστος: s. Πολύστρατος)

—Krioa: (13) iv BC  IG II² 6551, 3, 5 (PA 12047) ([Π]ολύμνηστος: s. Πολυάρατος)

—Lamptrai: (14) ii/i BC  Rhamnous Inv. 1383 (unp.); cf. Rhamnous 1 p. 41 (I f. Εὔβουλος); (15) ~ (II s. Εὔβουλος)

—Paiania: (16) c. 353/2 BC  IG II² 1613, 184 (PA/APF 12048) ([Π]ολύμνηστος); (17) 169/70 AD  Ag. XV 378, 26 (Πολύμνη(στος): f. Ἀφροδίσιος); (18) iii AD  IG II² 7080 a = SEG LIX 291, 1 (Αὐρ. Πολύμνηστος: s. Ἀπολλόδωρος, Κράτεια (Gargettos))

—Paionidai: (19) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 9 (f. Βλέπυρος)

—Paionidai?: (20) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 6, 1; APF p. 467 (deme) (or Paiania: Π̣[ο]λύμνηστο[ς])

—Peiraieus: (21) 176-173 BC  IG II³ (1) 1310, 76; 1321, 20

—Phlya: (22) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 29; 125 b (PA 12050 = 12051) (s. Ἀρι[--])

—Prospalta: (23) 389/8 BC  IG II² 1400, 7 (PA 12049)

—tribe Demetrias: (24) 281/0 BC  Ag. XV 72, 35 ([Πο]λ̣ύμνηστο[ς]: f. Ξεναῖος)

—tribe Erechtheis: (25) c. 130 BC  IG II² 964, 20 (PA 12044) ([Π]ολύμνηστος)

—tribe Hadrianis: (26) 238-242 AD  IG II² 2239, 239 (s. Δωρόθεος I)

—tribe Pandionis: (27) 184/5 AD  IG II² 2128, 30 (s. Καλλίας)

Athens?: (28) f. ii BC  SEG XXIV 199, 11

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (29) ii AD  SEMA 1292 (LGPN V.B (1)) (f. Ζώπυρος)

Πολύμνια

Athens?: (1) imp. SEMA 2338 (-μνει-)

Πόλυμνις

Athens:

—Euonymon: (1) 405/4 BC  IG I³ 127, 5 (= PA 12052); SEMA 246 (Πόλυμνις - IG, Πόλυμνις, Πόλυμνης - SEG)

Πολυνίκη

Athens: (1) iv BC  IG II² 12202 = 12853; cf. Peek, AG 1 p. 34 no. 128; (2) i-ii AD  IG II³ (4) 1326

Πολυνικίδης

Foreign Residents:

    Caria, Knidos: (1) f. iv BC  IG II² 9043 (LGPN V.B s.v Πολυνικίδας (1)) (s. Γόργιππος)

Πολύνικος

Athens: (1) iv BC  IG II² 12493 + Peek, AG 1 p. 34 no. 127 = Peek, AG 2 p. 35 no. 117 (f. Θάλλουσα); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 19 (f. Ἀριστογένης); (3) ii-iii AD  IG II² 3758, 6 (Ἡρακλῆς -νει-)

—Aphidna: (4) 304/3 BC  Ag. XV 59, 15; 61, 267; cf. SEG LI 93 ([Π]ολύ̣[νι]κος - Lambert, [Π]ολύ̣[δι]κος - Ag.: s. Ἐπίκουρος); (5) 250/49 BC  IG II³ (1) 1002, 31 (f. Τιμοκρίτη)

—Eupyridai: (6) 191/2 AD  IG II² 2119, 33, 143 f., 156 f., 185, 196, 244 (Κλ. Πολύνικος)

—Hybadai: (7) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 135 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 12056) (s. Διονυσόδωρος)

—Iphistiadai: (8) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 106 (PA 12053) ([Πολ]ύνικος: s. Φ[--])

—Kephale: (9) 229-224 BC  IG II³ (1) 1142, 4

—Kolonai (Antiochid): (10) c. 330 BC  IG II² 1927, 208 (PA 12054) (f. Ἄρνιππος)

—Marathon: (11) 149/8 BC  IG II² 958, 59 (PA 12055) (s. Μοσχίων)

—Oion (Dekeleikon): (12) c. 335/4 BC  IG II² 1153 = IEleusis 67, 2; Ag. XV 43, 187 (s. Φωκιάδης)

—Paiania: (13) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 69

—Salamis: (14) ii/i BC  IG II² 10172 (f. Ἀμφικλῆς)

—tribe Kekropis: (15) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 72 (f. Πίστος)

Athens?: (16) m. iii AD  SEG XXXV 221, 3, 8, 13, 16 f. (-νει-)

Πολυξένα

Athens?: (1) ii BC  IG II² 12494 (d. Πολύξενος)

Πολυξένη

Athens: (1) s. v BC  CAVI 1727 (fict.?); (2) m. iv BC  SEMA 2339 (?d. Πολύαρχος)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 12495; (4) ?iv BC  IG II² 12497 (d. Σωσίας); (5) iv BC  IG II² 12496 (d. Ἱππίας)

Foreign Residents:

    Macedonia: (6) 414/13 BC  IG I³ 422, 79 (LGPN IV (1)) (Πολυχσ[έ]ν)

Πολυξενίδης

Athens: (1) vi BC  SEG LIV 83 (-χσε- (gen.)); (2) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 13 (Πολυχσενίδς)

—Acharnai: (3) 413/12 BC  IG I³ 309, 4; 310, 18; 355, 4; 356, 28 (PA 12057) (Πολυχσενίδς)

Πολύξενος

Athens: (1) c. 530-510 BC  IG I³ 905 (PA 12058) (-χσε-: s. Μνήσων); (2) s. v BC  SEG XXXIX 29 = CAVI 1834 (Πολύξε[νος]); (3) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 4; (4) c. 350 BC  Ag. XIX P 10, 9 (Πολύξε[νος]); (5) 324/3 BC  IG II² 1258, 15, 17 (s. Διόδωρος)

—Agryle: (6) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 56

—Apollonieis: (7) imp. SEMA 118 (f. Πάμφιλος); (8) m. i AD  IG II² 2303, 9 (f. Δημήτριος)

—Azenia: (9) s. iii BC  SEMA 17 (f. Ἀγαμήστωρ)

—Erchia: (10) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 no. 445¹

—Euonymon: (11) hell. IG II² 6186 (PA 12060) (s. Θεογένης)

—Keiriadai: (12) hell. IG II² 6307 (PA 12061) (f. Εὐθυκρίτη)

—Kerameis: (13) f. iv BC  IG II² 6335, 2 (PA 12062); cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 40 ([Πολ]ύξενος?, [Ε]ὔξενος: f. Πολυκτήμων)

—Kollytos: (14) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 43 (PA 12063) (s. Σμίκυθος)

—Marathon: (15) 149/8 BC  ID 2589, 24 ([Πο]λύξενος: s. Ἀντίοχος); (16) ?i BC  IG II³ (4) 1769, 1; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 34 (Πολ[ύξε]νος? - Lambert, Πολ[ύαι]νος - IG)

—Paiania: (17) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 127 ([Π]ολύξενος: s. Αἰαντίδης II); (18) 147/6 BC  ID 1505, 38, 56 (PA 12064)

—Phaleron: (19) f. ii BC  IG II² 7627 (Kerameikos III p. 47 no. 38 b) (?s. Φίλων I, f. Φίλων II)

—Poros: (20) 194-190 BC  IG II³ (1) 1137, 50; 1265, 3 (PA 12065) (f. Νικίας)

—Sounion: (21) s. v BC  IG I³ 1515 ([Π]ολύξενος: s. Μειξίας); (22) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 64 (PA 12066) (s. Πολυκράτης)

—Sphettos: (23) c. 180 BC   IG II² 2333, 52 ([Πολ]ύξενος: I f. Πολύξενος II); (24) ~ IG II² 2333, 53; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 41 ([Πολύξ?]ενος, [Φιλόξ?]ενος: II s. Πολύξενος I)

—tribe Erechtheis: (25) 459 BC  IG I³ 1147, 124 (PA 12059) (-χσε-); (26) c. 411 BC  SEG LII 60, 50 (-χσε-)

—tribe Leontis: (27) 339/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 7, 18 f.

Athens?: (28) c. 350-340 BC  IG II² 12851 (PA 12057a) (f. Φαίνιππος); (29) ?iii BC  CIA App. 39, 4; (30) ii BC  IG II² 12494 (f. Πολυξένα); (31) c. 186-170 BC  IG II² 2323, 177?, 188?; + SEG XXXVIII 162, 154 (Stephanis 2108)

Athens*: (32) f. iv BC  IG II² 2346, 73 (f. Μένανδρος)

Foreign Residents:

    Crete: (33) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 99 (LGPN I (4)) (mercen.)

    Scythia Minor, Istros: (34) s. iv BC  SEMA 1149 (LGPN IV (5)) (s. Νικήρατος)

    Syria, Antioch: (35) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 312 (f. Θεόδωρος)

Πολύοκος

Athens: (1) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 60, 9

Πολύοκτος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 no. 446

—Amphitrope: (2) m. iii BC  IG II² 3472, 5 (PA 12067); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (f. Θεοδότη)

Athens*: (3) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 55 (Πολύοκτ[ος]: s. [--]ατου (gen.): metic)

Πολύοχος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 51 ([Π]ο̣λύοχος)

Πολυπάτωρ

Athens:

—Oion: (1) ii AD  SEMA 418; RCA p. 483 (deme) (Πολυπάτωρ Βιβούλλιος)

Πολυπείθης

Athens?: (1) c. 440 BC  CAVI 5698 (ARV² p. 1032 no. 55) (-θς: fict.?)

Πολύπους

Athens: (1) m. vi BC  ABV p. 170 = CAVI 5849 ([Πο]λύπος: potter?)

Πολυπρέπων

Athens: (1) ii AD  Luc., Symp. 20 (Stephanis 2113) (fict.)

Πολύρητος

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 458

Πολυσθένης

Athens: (1) iv/iii BC  SEG XXI 644, 8, 15, 18

—Anaphlystos?: (2) c. 365 BC  D. xxiii 202; cf. Osborne, Naturalization T46

Πολυστράτη

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 492 (Πολυστρά̣[τη]: m. Ἱερόκλεια (Oion), Ἀριστοτέλης (Oion)); (2) iv BC  IG II² 12635; (3) m. iv BC  IG II² 12426 + AM 67 (1942) pp. 130 f. no. 290 (Πολυστράτη παρωνύμιον δὲ Ναννίς); (4) s. iv BC  IG II² 6313 (PA 12068)

—Halai?: (5) m. iv BC  IG II² 5511 a (p. 879)

—Kydathenaion: (6) iv BC  Ag. XVII 200 (-λο-: d. Μαχῖνος)

Athens?: (7) v/iv BC  SEMA 2340

Πολύστρατος

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1187, 37 ([Πο]λύστρα[τος]); (2) f. iv BC  IG II² 10852 = AIUK 4.6 (2022) no. 51; (3) iv BC  SEG XL 167, 8 (?s. Πολυκράτης I); (4) iv/iii BC  Ath. 607f (PA 12071) (Πολύστρατος ὁ ἐπικαλ. Τυρρηνός); (5) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 4; (6) 240/39 BC  IG II³ (1) 1021, [19]; IG II² 1283, 2 (PA 12071a) (archon epon.); (7) m. i BC  IG II² 1720 + Hesp. 3 (1934) p. 153, 13 ([Π]ολ̣ύ[σ]τρατος: s. Π[--]); (8) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 74 f. (Πολύστρατος Στήλης); (9) 210/11 AD  IG II² 2201, 55

—Aixone: (10) f. iv BC  IG II² 5442, 1, 4 f. (PA 12075) (s. Φανίας, f. Πολυκράτης)

—Aixone?: (11) m. iv BC  SEMA 2337 (s. Πολυκράτης)

—Ankyle: (12) 415 BC  IG I³ 421, 26; 422, 220; 424, 5; 426, 65; And. i 13 (PA 12074) (s. Διόδωρος)

—Berenikidai: (13) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 86 (f. Ἀρχέτιμος)

—Deiradiotai: (14) c. 480-409 BC  X., An. iii 3. 20 (= PA 12069); Lys. xx passim; IG II² 12658, 2 (PA/APF 12076) (I f. Φιλόπολις I, Πολύστρατος II, Λύκιος); (15) v/iv BC  IG II² 12499 (cf. APF 12076) (II s. Πολύστρατος I); (16) f. iv BC  IG II² 12658, 1; 12967 (cf. APF 12076) (III s. Φιλόπολις I, Στρατόκλεια)

—Eitea: (17) c. 105 BC  IG II² 2448, 2; Tracy, ALC p. 208 (date) (PA 12077) (s. Εὐκλῆς)

—Epikephisia: (18) c. 330-320 BC   IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 11 (cf. PA 12078) (Πολύστρατ(ος): I f. Πολύστρατος II); (19) ~ IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 11 (PA 12078) (II s. Πολύστρατος I)

—Gargettos: (20) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 10; (21) 304/3 BC  Ag. XV 61, 50 (Πολύστρα(τος): f. Πολύμνηστος)

—Halai: (22) m. iv BC  IG II² 5511 a (p. 879); (23) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 155

—Halai (Aixonides): (24) s. iv BC  SEG XLII 112, 1, 7, 15 (s. Χαρμαντίδης)

—Hermos: (25) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 61 (PA 12079)

—Kephisia: (26) m. iv BC  IG II² 6406 (PA 12082) (s. Ἀριστοκλῆς I)

—Oe: (27) iv/iii BC  IG II² 6960 (s. Μικκίων)

—Paiania: (28) s. iv BC  IG II² 3838 = AIUK 4.5 (2022) no. 24 (PA 12083) (s. Πολυλλίδης); (29) 286/5 BC  IG II³ (1) 864, 11 f. (PA 12072) (f. Παράμυθος)

—Peiraieus: (30) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 Wreath 4 (Πολύσ[τρατος]?); (31) 303/2 BC  Ag. XV 62, 248 (s. Πολυκλῆς)

—Philaidai: (32) ii BC  IG II² 7653 (cf. PA 12088) ([Π]ολύστρατος); (33) s. ii BC   IG II² 3149 = 3877, 1 (PA 12087) (I f. Θάλεια); (34) ~ IG II² 3149 = 3877, 2 (PA 12088) (II s. Δάμιχος, Θάλεια (Philaidai))

—Phlya: (35) 318/17 BC  Ag. XV 73 = SEG XXXVI 155, 77; cf. Prak. Wilhelm p. 340 no. 42 (s. Πολυ[--])

—Potamos: (36) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 59 f. no. 205 a, 7; pp. 59 f. no. 205 b, 1 f. (f. Κηφισοκλῆς, Μελάνωπος)

—Ptelea: (37) iv-iii BC  IG II³ (4) 1721 (PA 12084) ([Π]ολύ[στ]ρατ[ος]: s. [--]νίο[υ] (gen.))

—Rhamnous: (38) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 23; cf. SEG XLIV 51 (date) ([Πο]λύστρατος)

—Sphettos: (39) c. 360-350 BC  SEMA 638 (s. Διόδωρος)

—Steiria: (40) m. iv BC  IG II² 7469 (PA 12085)

—Teithras: (41) c. 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 23 (= PA 12086); IG II³ (1) 956, 7 (Πολ[ύ]στρατος: s. Δορκεύς)

—Thorikos: (42) 117/16 BC  IG II² 1134, 34, 56, 79 (cf. CID IV 120); FD III (2) 69, 23 f., 39 = CID IV 117; cf. Stephanis 2114 (PA 12080) (s. Ἀλεξίων); (43) 37/6 BC   IG II² 1043 II, 89 (cf. PA 12081) (Πολύσ[τ]ρατος: I f. Πολύστρατος II); (44) ~ IG II² 1043 II, 89 (PA 12081) (Πολύσ[τ]ρατος: II s. Πολύστρατος I)

—tribe Erechtheis: (45) 459 BC  IG I³ 1147, 8 (PA 12073); (46) c. 411 BC  SEG LII 60, 15

—tribe Erechtheis?: (47) c. 411 BC  SEG LII 60, 44

—tribe Leontis: (48) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 2 (Πολύστρα[τος]: f. [--]ος)

—tribe Pandionis: (49) c. 420 BC  City beneath the City 452, 26

Athens?: (50) m. iv BC  IG II² 12498 ([Πο]λύστρατος); (51) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 100; (52) ?i AD  IG II² 2449, 17 (PA 12072a)

Πολύστροφος

Athens:

—Thymaitadai?: (1) f. iv BC  Ag. XV 11, 2 (s. Θ[--])

Πολυτίμη

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1402 (-μ)

Πολυτιμίδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 65 (PA 12089) (-δς)

Athens*: (2) f. iv BC  SEG LVII 228, 3

Πολύτιμος

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 1017 (-τει-)

—Aithalidai: (2) hell.-imp. IG II² 5397 (PA 12090) (s. Ἀριστομένης)

—Lamptrai: (3) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 33 (Πολ̣[ύτι]μος)

—Prasiai: (4) ?f. v BC  IG I² 914 = CAVI 1738

Athens?: (5) m. iv BC  IG II² 12500 (PA 12089a)

Athens*: (6) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 251 (freed.)

Πολυφάνης

Athens:

—Prospalta: (1) ?iv BC  SEG LII 210

Πολύφαντος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 10694 (Πολ[ύ]φαντος: f. Ἀντίπατρος)

Πολύφημος

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 821 (-φ-)

Πολύφιλος

Athens: (1) iv BC  TCal 3, 5 f. (Πολ[ύφ]ιλος: s. Φίλων); (2) m. iv BC  IG II² 2386, 3 (PA 12092) (s. Πολυ[--])

—Halai: (3) m. iii BC  IG II² 1222, 10 (cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 109-110); SEG XLIX 1168 I, 5 (s. Ἀρχέδημος)

—Hippotomadai: (4) ii BC  IG II² 6293, 2 (f. Καλλισταρέτη)

—Ikarion: (5) 442/1 BC  IG I³ 270, 1 f.; cf. PAA 14 p. 333 (PA 4537) ([Π]ο[λ]ύφιλος - Morgan, [Δ]ο[ρ]ύφιλος - IG)

—Koile: (6) 135/4 BC  Ag. XV 243, 103

—Kropidai: (7) s. iv BC  IG II² 6557 (PA 12093) (s. Φᾶνος)

—Oinoe (Aiantid): (8) c. 350-332 BC  IG II³ (4) 335, 8; Ag. XIX P 26, 514 (s. Πολυμήδης I, f. Πολυμήδης II)

—Skambonidai: (9) m. iv BC  IG II² 1623, 40 (PA/APF 12094) (s. Ἐπιχαρίδης)

Πολυφράσμων

Athens: (1) s. vi BC  TrGF 1 p. 69 no. 3 T 1 and adn. (PA 12096) (I f. Φρύνιχος); (2) f. v BC   IG II² 2318, 22; 2325, 3; TrGF 1 p. 84 no. 7 (PA 12097) (II s. Φρύνιχος); (3) ~ ARV² p. 438 no. 132 = CAVI 5334 (-σσμν: kalos); (4) c. 480-470 BC  ARV² p. 1607 (PA 12095) (-σσμν: kalos)

Πολύφρων

Athens: (1) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (I f. Πολύφρων II); (2) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (Stephanis 2115) (Πολύφ[ρ]ων: II s. Πολύφρων I)

—Eupyridai: (3) s. i BC  IG II² 2461, 100 (PA 12098) ([Π]ολύφρων: s. Ἡρακλέων)

—Peiraieus: (4) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 50 (s. Ἡρωΐδης)

Πολυχάρης

Athens: (1) 404/3 BC  X., HG ii 3. 2 (PA 12099); (2) f. iv BC  IG II² 12465 (Που-: s. Πυθόδωρος, Πλαθάνη)

—Amphitrope?: (3) 417/16 BC  IG I³ 86, 1 (f. [..]όδωρος)

—Anagyrous: (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 184

—Angele: (5) f. iv BC  IG II² 5235, 2 (PA 12100) (s. Ξενοκλῆς)

—Kephale: (6) 281/0 BC  Ag. XV 72, 26 (PA 12101)

—Marathon: (7) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 156 (s. Ἀριστόνικος)

—Poros: (8) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 110 (PA 12102) (Πολυχά[ρ]ης: s. Πολύκλειτος)

—Sphettos: (9) m. i AD  IG II² 2295, 17 (Stephanis 2116)

Athens?: (10) f. iv BC  IG II³ (4) 500 (TrGF 1 p. 193 no. 54) (s. Κώμων)

Πολυχαρίδης

Athens:

—Paionidai: (1) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 6, 5 (Πολ[υχ]αρ[ίδ]ης)

—tribe Oineis: (2) 464 BC  IG I³ 1144, 57 (PA 12103) ([Πολ]υχαρίδς)

Πολυχαρμίδης

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 101 (PA 12104) (f. [..]μόστρατος)

Πολυχαρμίς

Athens:

—Melite: (1) f. iii AD  IG II² 3679 = IEleusis 648, 7 f.; IG II² 3710 = IEleusis 639, 1-4 (Ὁνωρατιανὴ Πολυχαρμίς ἡ καὶ Φαιναρέτη: d. Ὁνωρατιανὸς Πολύχαρμος, Κλ. Θεμιστόκλεια, m. Ἰουν. Θεμιστόκλεια)

Πολυχάρμιχος

Athens:

—Sounion: (1) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 15 (Π̣ολυχάρμιχ̣ος: s. Πάταικος)

Πολύχαρμος

Athens: (1) iv BC  Plu., Mor. 726b (PA 12105); (2) 136-132 BC  Thompson, New Style Coinage 324; 330-1; 368; 373; 376-382; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 12109) (Πολύχαρμ(ος)); (3) ?38/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1268

—Azenia: (4) c. 229-203 BC  SEG LXI 151, 6 ([Π]ολύχαρμος); (5) 127/6 BC  SEG XV 104, 5 (s. Πολύκριτος); (6) m. i BC  IG II² 1041, 9, 27; Cic., ad Att. v 11. 6 (= PA 12106); ID 1988, 3; 2509, 1 f. (= PA 12107); ID 1876, 1; FD III (2) 59, 4; 61, 3 f.; 62, 6; 63, 5; 64, 4 (I s. Πολύκριτος I, f. Πολύκριτος II: archon epon. - 44/3 BC); (7) i BC/ i AD  IG II³ (4) 556 I; IG II² 3518 = IEleusis 329; IG II² 3904 = IEleusis 330 (II s. Πολύκριτος II, f. Ὀκνία: archon epon.)

—Leukonoion: (8) s. i BC  IG II² 2461, 139 f. (PA 12108) (f. Διονύσιος)

—Marathon: (9) i BC/ i AD  IG II² 1728, 6; 1730, [3]; 3530 = IEleusis 344, 5, 7; SEG LXVI 153, 1; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 49-53 (s. Εὐκλῆς IV, Ἵμερτος, ?f. Εὐκλῆς V: archon epon. - c. 3 BC)

—Melite: (10) ii/iii AD  IG II² 2217, 3; 3710 = IEleusis 639, 4 f.; cf. Balkan Stud. 31 (1990) p. 262 (and Macedonia: Ὁνωρατιανὸς Πολύχαρμος: f. Ὁνωρατιανὴ Πολυχαρμὶς ἡ καὶ Φαιναρέτη)

—Pe--: (11) 405 BC  IG I³ 1032, 180

—Phaleron: (12) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 58 (PA 12109) (Πο[λ]ύχαρμος)

Athens?: (13) ii/i BC  IG XII (3) 332 + 1297, 6 (Πολύχα[ρ]μος: s. Τ[--]ητος)

Πολυχρονία

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13349 (SEMA 2849) ([Πο]λυχρον[ί]α)

Πολυχρόνιος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 255/6 AD   IG II² 2245, 286, 288 (I f. Ζήνων, Πολυχρόνιος II); (2) ~ IG II² 2245, 288 (II s. Πολυχρόνιος I)

Athens*: (3) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 48 (s. Μη̣τ̣ρ̣[--]: epeng.)

Πολύων

Athens:

—Keiriadai: (1) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 92

Πολύωρος

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 71 (-ορος); (2) 409 BC  IG I³ 1191, 373 (PA 12110) (-ορος)

—Oe: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 1083 (f. Ξενόκλεια)

—Paiania: (4) m. iv BC  IG II² 1622, 619 (PA/APF 12111)

—Peiraieus: (5) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 49 ([Πο]λύωρος)

Πόλχος

Athens:

—Sounion: (1) c. 70 AD  IEleusis 357 (Γ. Ἰούλ. Π̣όλ̣χος)

Πόλων

Athens:

—Trikorynthos: (1) 148-134 BC  IG II² 1940, 40 (PA 12112) (s. Ναυκλῆς)

Athens?: (2) f. iv BC  SEMA 2251 (SEG LVIII 242) (f. Νικοπτολέμη)

Πομπηϊανός

Athens: (1) ii/iii AD  BCH 133 (2009) pp. 442-3 no. 26, 2 ([Πομπ]η̣ϊανός?)

—Kollytos: (2) c. 171/2 AD  Ag. XV 406, 28; IG II² 3806, 1 (Οὔλ. Πομπηϊανός)

—Pallene: (3) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 198 (s. Εὔνομος)

Πομπίδης

Athens: (1) f. i AD  IG II² 1728, 8 (s. Σωκράτης)

—Athmonon: (2) ii-i BC  SEG LVII 215 (f. (nat.) Ἑρμαγόρας (Hermos)); (3) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 103 (PA 12113) (Πομπ[ί]δης: f. Κάλλιππος)

Πομπίων

Athens?: (1) iii AD  IG II² 2073, 41 (Πον-: I f. Πομπίων II); (2) ~ (Πον-: II s. Πομπίων I)

Πομπύλος

Athens*: (1) c. 287 BC  D.L. v 36; D.L. v 54-5 (freed.)

Πομπωνιανός

Athens: (1) m. iii AD  IG II² 4006, 2 (s. Διονύσιος)

—tribe Oineis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 261 (Αὐρ. Πομπωνιανός)

Foreign Residents:

    Thasos: (3) ii AD  Ét. Thas. 5 p. 129 no. 241; IG II² 8830 (LGPN I (1)) (s. Ζώπυρος)

Πομπώνιος

Athens:

—Gargettos: (1) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 25; Ag. XV 331, 23; 332, 2 (cf. RCA p. 409) (s. Ζωστήρ)

—Sphettos: (2) 145-168 AD  IG II² 2052, 61; Ag. XV 371, 20 (s. Δῖος I)

—tribe Akamantis: (3) 196-201 AD  IG II² 2132, 30 (I f. Πομπώνιος II); (4) ~ (II s. Πομπώνιος I)

Ποντία

Athens: (1) c. 425 BC  ARV² p. 1064 = CAVI 5476; cf. AJA 39 (1935) p. 485 (name) (fict.?)

Athens?: (2) 425-400 BC  Greek Vases in Toronto 454 (vase) (fict.?)

Ποντιανός

Athens:

—Sphettos: (1) i/ii AD  IG II² 2085, 14; Ag. XV 373, 31; 440, 5 (s. Λάμυρος, f. Εὐπραξίδης)

Ποντική

Athens?: (1) ii/i BC  IG II² 12502

Ποντικός

Athens:

—Besa: (1) 168/9 AD  Follet, Athènes p. 451 no. 16, 10 f.; Ag. XV 372 + 374 = Follet, Athènes p. 217, 1 f.; Ag. XV 375 = Follet, Athènes p. 218, 4 f.; Ag. XV 373, 2; 377, 3; 378, 3 f.; 379, 3; IG II² 2097, 6 (Τινήϊος Ποντικός: archon epon.)

Athens?: (2) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 31 (Πον[τ]ικός); (3) m. ii AD  IG II² 2062, 25 (s. Πρῖμος)

Athens*: (4) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 60 (f. Ἰσιγένης)

Πόντιος

Athens: (1) c. 27 BC-14 AD  IGUR 1582 (sculptor)

—tribe Attalis: (2) c. 220 AD  Ag. XV 470, 26; 480, 16 (s. Δῖος)

Πόπλιος

Athens: (1) 106/5 BC  Thompson, New Style Coinage 770-6; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Πόπλι(ος)); (2) i BC  IG II² 3895, 2; (3) i-ii AD  IG II² 4312 ([Πό]πλιο[ς]); (4) s. i AD  IG II² 6367 (f. Σέκονδα Σερουιλία); (5) 109/10 AD  IG II² 2017, 18

—Angele: (6) i AD  IG II² 7212 (f. Φιλέας); (7) imp. SEMA 7 (Πόπλι[ος]: I f. Πόπλιος II); (8) ~ (II s. Πόπλιος I); (9) imp. Ag. XV 318, 35; (10) 87/8 AD  IG II² 1996, 40 (I f. Πόπλιος II); (11) ~ (II s. Πόπλιος I); (12) 148/9 AD  SEG XXVIII 166, 5 (I f. Πόπλιος II); (13) ~ (II s. Πόπλιος I)

—Athmonon: (14) f. i BC  ID 2255, 8 (I f. Πόπλιος II); (15) ~ (II s. Πόπλιος I)

—Berenikidai: (16) m. ii AD  IG II² 2070, 15; (17) 150/1 AD  IG II² 2065, 74 (f. Στράτων)

—Besa: (18) 155/6 AD  IG II² 2068, 189

—Cholleidai: (19) 154/5 AD  IG II² 2067, 58 (Τύλλιος Πόπλιος)

—Daidalidai: (20) 163/4 AD  IG II² 2086, 121, 128, 135 (s. Ἀρκεσίλαος, f. Ἐπαφρίων, Μάξιμος)

—Diomeia: (21) 173/4 AD   IG II² 2103, 14, 53 (s. Γάϊος I); (22) ~ IG II² 2103, 57 a (Μονήτιος Πόπλιος: s. Ἡρακλέας)

—Ergadeis: (23) c. 191/2 AD  SEG LVII 148, 53 (I f. Πόπλιος II); (24) ~ (II s. Πόπλιος I)

—Euonymon: (25) c. 30 BC  Ag. XV 286, 4 (f. Ἀπολλώνιος); (26) 13/12 BC  IG II² 1963, 16 (f. Ἀπολλώνιος)

—Eupyridai: (27) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 8 (s. Μενεκράτης II)

—Gargettos: (28) 138-150 AD  Ag. XV 331, 21; 332, 6 (Πό[πλιο]ς: f. Θεόφραστος)

—Halai: (29) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 102 (PA 12114)

—Halai (Aixonides): (30) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 16 ([Π]όπλιος: s. Γάϊος)

—Hermos: (31) 163/4 AD  IG II² 2086, 88 (s. Ἑρμείας)

—Kephisia: (32) 80/79 BC   IG II² 1039 I, 75 ([Π]όπλιος: II s. Πόπλιος I); (33) ~ IG II² 1039 I, 75 f. (I f. Πόπλιος II, Δέκμος)

—Lamptrai: (34) c. 30 BC  Ag. XV 286, 40 (f. Δημήτριος)

—Marathon: (35) c. 120 AD  Ag. XV 322, 31 (Φλ. Πόπλ[ιος]); (36) 201/2 AD  IG II² 2193, 29 f., 126; 2196, 13 (Λ. Πουστούμιος Πόπλιος)

—Melite: (37) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 105 (s. Λεύκιος); (38) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 28 (Πόπ̣λ̣[ιο]ς̣); (39) ?i-ii AD  Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 363 (f. Κλωδία Κλεαγόρη)

—Oion (Kerameikon): (40) s. i BC  IG II² 2461, 27 (s. Λεύκιος)

—Peiraieus: (41) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 111 (s. Γάϊος)

—Peiraieus?: (42) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 143; Lettered Attica p. 13 n. 37 (deme) (s. Αὖλος)

—Philaidai: (43) 87/8 AD  IG II² 1996, 131 (s. Ἀριστείδης)

—Phlya: (44) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 9 (Π[όπλι]ος?: s. Ἀντίοχος)

—Phyle: (45) ii AD  IG II³ (4) 979 (f. Φιλήμων); (46) s. ii AD  Ag. XV 352, 7; (47) s. ii AD  Ag. XV 352, 8 (I f. Πόπλιος II); (48) ~ (II s. Πόπλιος I); (49) ii/iii AD  IG II² 2361, 6 (I f. Πόπλιος II); (50) ~ (II s. Πόπλιος I)

—Probalinthos: (51) 181/2 AD  Ag. XV 402, 64 (Αἴλ. Πόπλιος)

—Sphettos: (52) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 94 (f. [--]ιος Λικίνιος); (53) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 20 (I f. Πόπλιος II); (54) ~ (II s. Πόπλιος I)

—Sypalettos: (55) f. iii AD  Ag. XV 457, 21

—tribe Aigeis: (56) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 75 (Πόπλι[ο]ς)

—tribe Attalis: (57) 194/5 AD  IG II² 2191, 127 (s. Ταΰγετος)

Athens?: (58) i BC  IG II² 10945/6 (f. Π. Κορ. Βαρναῖος); (59) s. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 149 (-πλει-); (60) i BC/ i AD  IG II² 12656 (f. Οὐαλερία Στράτεια); (61) i-ii AD   IG II² 12726 (f. Ἐπίτευγμα); (62) ~ SEMA 2296 (f. Ὀρθις); (63) imp. IG II² 11971 (f. Π. Λικίνιος); (64) ~ IG II² 11146 (f. Διο[--])

Athens*: (65) imp. IG II² 12590/1 (biling.); (66) s. ii AD  RE (7); (67) 167/8 AD  IG II² 2089, 91 ([Πό]πλιο[ς]); (68) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 33 ([Π]όπ̣λ̣ι̣ο[ς])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (69) i-ii AD  IG II² 9585 (LGPN V.B (11)) (f. Ἑρμῆς, Ἐρώτιν); (70) c. 112 AD  IG II² 2024, 76 (LGPN V.B (13)) (s. Ἀφροδίσιος)

    Other: (71) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 59

Πόπλις

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 116 AD  IG II² 2026, 40 (LGPN V.B (1)) (s. Διονυσόδωρος)

Πόρδαξ

Athens: (1) c. 530-520 BC  CAVI 5172; 6879 (ABV p. 673) (-δαχς: kalos)

Πορίλαος

Athens:

—Euonymon: (1) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 14 (f. Λεωχάρης)

Πορῖνος

Athens: (1) s. vi BC  Vitruv. vii 15 (Lat. - Porinos)

Πόρις

Athens?: (1) c. 435 BC  IG I³ 1388 bis

Πορίστης

Athens: (1) s. v BC  PCG 4 p. 48 fr. 21; cf. APF 11811 IV (s. Λυσικλῆς, Ἀσπασία (Miletos))

Πόρος

Athens?: (1) 236/5 BC  IG II² 1297, 40

Πορφύριν

Athens?: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) p. 179 no. 22, 5, 11

Πορφύριος

Athens:

—Marathon: (1) 201/2 AD  IG II² 2193, 128 (Πορφύρ[ιος]: I f. Πορφύριος II); (2) ~ (Πορφύρ[ιος]: II s. Πορφύριος I)

Athens?: (3) m. ii AD  IG II² 2163, 22 ([Πορ]φύρ(ιος)?)

Πορφυρίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 7665, 10 (LGPN V.B (2)) (d. Πάμφιλος)

    Euboia, Karystos: (2) ii BC  SEMA 1156 (LGPN I (1)) ([Πορ]φυρίς: d. [...]γένης)

Πορφυρώ

Athens?: (1) iv BC  SEMA 2346 (Πορφυ[ρώ]?); (2) ii AD  IG II² 12503

Ποσᾶς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) m. ii AD  IG II² 9548 B (LGPN V.B (1)) (f. Ἐμπειρκός)

    Caria, Miletos?: (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 156 (LGPN V.B (2)) (s. Πρῖμος)

Ποσέας

Athens:

—Kephisia: (1) c. 145 AD  IG II² 2058, 13 (f. Πρόκλος)

Ποσείδαος

Foreign Residents:

    Pontos, Tieion: (1) m. iv BC  IG II² 10449 (LGPN V.A (1)) (s. Ἀστείας)

Ποσείδιππος

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. cviii (PA 12118); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 19 (PA 12115); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 473 (Ποσεί(διππος)?); (4) f. iv BC   Is. fr. xxxvii (PA 12117); (5) ~ Is. i 3; Is. i 14 f.; Is. i 23 (PA 12116); (6) f. iv BC   IG II² 2344, 2, 14, 17 (PA 12122a) (s. Ξενότιμος I, f. Ξενότιμος II, Λυσίας); (7) ~ SEMA 2347; (8) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 100 b (cf. PA/APF 12132) ([Ποσε]ίδιππ[ος]); (9) c. 358 BC  [D.] l 50 (PA 12119); (10) s. iv BC  Din. fr. liv (PA 12120); (11) iii BC  IOrop 182, 2, 5 (PA 12122) (s. Διονύσιος); (12) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 nos. 445²; 447-8 (s. Ἀντιχάρης); (13) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 5; (14) 148-134 BC  IG II² 1939, 38 (PA 12123) (s. Πυθόδωρος); (15) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 77

—Aithalidai: (16) s. i BC   IG II² 2461, 53 (-σί-: I f. Ἀπολλώνιος); (17) ~ IG II² 2461, 67 (PA 12125) (-σί-: II s. Ἀπολλώνιος)

—Aixone?: (18) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 26

—Anagyrous: (19) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 57 (s. Θεοφάνης)

—Cholargos: (20) 249/8 BC  IG II³ (1) 1009, 6 f. (PA 12134) (s. Κτησικλῆς)

—Euonymon: (21) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 389 (-σί-: f. Μέλιττα); (22) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 46

—Hestiaia: (23) 341-334 BC  IG II³ (4) 76, 32, 74, 85 (= PA 12126); Ag. XV 43, 34 (s. Καλλικράτης)

—Ikarion: (24) 336/5 BC  Ag. XV 42, 93 ([Ποσεί]δ̣ιππο̣ς̣); (25) 148-134 BC  IG II² 1224 b, 9 (= PA 12121); IG II² 2445, 4 (= PA 12128) (f. Ἡράκλειτος)

—Kolonos: (26) m. iv BC  IG II² 6528 (PA 12130) (s. Κάλλιππος)

—Kothokidai: (27) 299/8 BC  IG II³ (1) 844, 15, 20 f. (PA 12129) (s. Βάκχιος)

—Lamptrai: (28) 13/12 BC  IG II² 1963, 8 ([Πο]σίδιππος: s. Ποσειδώνιος)

—Paiania: (29) 228/7 BC  IG II² 1706, 6 (PA 12131); (30) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 73; (31) 155/4 BC  Ag. XV 225, 83

—Paionidai: (32) 215/14 BC  IG II³ (1) 1161, 7 (Ποσείδ̣ι[ππ]ος: f. [--]ης)

—Pallene: (33) iii-ii BC  IG II³ (4) 1385 I; (34) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 54 ([Ποσε]ίδιππος)

—Pergase: (35) 405 BC  IG I³ 1032, 408 (cf. APF p. 468)

—Phyle: (36) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 6 (PA 12133)

—Prasiai: (37) m. iv BC  IG II² 1622, 711; 2497, 3; 7286, 1, 11 (PA/APF 12132) (s. Κιρρίας I, f. Κιρρίας II)

—Thymaitadai: (38) 135/4 BC  Ag. XV 243, 122; (39) 102/1 BC   IG II² 1028 III, 110 (cf. PA 12127) (I f. Ποσείδιππος II); (40) ~ IG II² 1028 III, 110 (PA 12127) (II s. Ποσείδιππος I)

—tribe Akamantis: (41) c. 411 BC  IG I³ 1186, 21

—tribe Antiochis: (42) c. 411 BC  IG I³ 1186, 145

—tribe Hippothontis: (43) ?447 BC  IG I³ 1162, 34 (PA 12124)

Athens?: (44) f. iv BC  IG II² 11017 (-σί-: f. Γλυκέρα); (45) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 10 ([Ποσεί]διππος: f. Αἰσχύλος); (46) m. iv BC  IG II² 12505; (47) ?iii BC  CIA App. 30, 5 (Ποσείδιπ(π)ος); (48) c. 200 BC  IG II² 2325, 79; 2323 = SEG XXXVIII 162, 158? (PCG 7 p. 582) ([Ποσεί]διππος); (49) ii BC  IG II² 10627/8 (PA 12121a) (f. Ἀλέξανδρος)

Athens*: (50) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 93 (Ποσεί[δι]ππος: metic?)

Foreign Residents:

    Herakleia: (51) ii BC  IG II² 8765

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (52) iv/iii BC  RE (1); PCG 7 pp. 561-81 (LGPN IV (8)) (s. Κυνίσκος)

Ποσειδώνιος

Athens: (1) 203/2 BC  SEG XLIII 72 C (XLIV 176); cf. Rhamnous 1 p. 39; (2) c. 200 BC  IG XII (9) 289, 2, 10; 577 = GVI 1518 (f. Δημήτριος); (3) 162/1 BC  IG II² 2323, 222; IG II³ (4) 109; ID 1408 A II, 37, 41, 44-6; Hesp. 2 (1933) pp. 503 ff. no. 16, 7, 18; Ag. XVI 296, 10, 16 (PA 12135) (archon epon.); (4) 161/0 BC  IG II² 965 I, 47 (PA 12136) ([Π]οσειδών[ι]ος: f. Θεόδωρος); (5) 129/8 BC  Thompson, New Style Coinage 413-420; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ποσει(δώνιος)?); (6) ii/i BC  FD III (2) 47, 16 (f. Βασιλείδης); (7) 106/5 BC   FD III (2) 25, 10 (f. Δημήτριος); (8) 106/5 BC  FD III (2) 25, 4 (I f. Ποσειδώνιος II); (9) ~ (II s. Ποσειδώνιος I); (10) ~ FD III (2) 25, 20 (s. Ἀγαθοκλῆς); (11) f. i BC  ID 1889, 4 ([Π]οσειδώνιος); (12) i BC  BCH 40 (1916) p. 174; (13) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 24 (Ποσειδώ[νιος]: f. Διονύσιος); (14) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 17, 28 (f. Θεμίσων); (15) ii AD  IG II² 3992 (Ποσειδώ[νιος]: f. [....]α); (16) c. 115 AD  IG II² 2020, 68; (17) 191/2 AD  IG II² 2119, 32, 144 (Πολύκλειτος ὁ καὶ Ποσειδ(ώνιος)?)

—Acherdous: (18) hell. SEMA 162 (s. Μενίσκος)

—Aixone: (19) f. iii AD  Ag. XV 457, 14 (Ἀντ. Ποσειδώνιος)

—Alopeke: (20) ?iv BC  IG II² 5575 (PA 12138) (Ποσ[ει]δ[ώ]νιος: s. Διογείτων)

—Amphitrope: (21) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 31 (PA 12139) (f. Θεογένης)

—Anagyrous: (22) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 49 (I f. Φαῦστος); (23) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 16 (II s. Φαῦστος)

—Anaphlystos: (24) 87/8 AD  IG II² 1996, 145 (I f. Ποσειδώνιος II); (25) ~ (II s. Ποσειδώνιος I); (26) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 17 (-σι-)

—Atene: (27) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 101 (PA 12140) (f. Σκαμάνδριος)

—Athmonon: (28) m. ii AD  IG II² 2274, 3 (Ποσιδώ(νιος))

—Azenia: (29) hell. SEG L 829 XXVI, 1 f. (Π[οσ]ειδώνιος: I f. Ποσειδώνιος II); (30) ~ SEG L 829 XXVI, 1 (II s. Ποσειδώνιος I)

—Besa: (31) c. 110 AD  Ag. XV 321, 28 (I f. Ποσειδώνιος II); (32) ~ (II s. Ποσειδώνιος I); (33) c. 150-180 AD  IG II² 2065, 84; Ag. XV 397, 7 (Κλ. Ποσειδώνιος)

—Kephale: (34) i BC-i AD  Ag. XVII 169; cf. SEMA 295 (Π̣οσε[ιδώνιος]?)

—Kephisia: (35) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 39

—Kerameis: (36) 143/4 AD   IG II² 2050, 89 f. (-σι-: I f. Καλλίστρατος, Ποσειδώνιος II); (37) ~ IG II² 2050, 90 (-σι-: II s. Ποσειδώνιος I)

—Korydallos: (38) i BC/ i AD  IG II² 6545 (s. Λυσίας)

—Krioa: (39) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 76

—Lamptrai: (40) 183/2 BC  IG II² 2332, 34 (PA 12141) (I f. Ποσειδώνιος II, Ἡρακλείδης); (41) c. 183-150 BC  IG II² 1938, 59; 2332, 35 (PA 12142) (II s. Ποσειδώνιος I); (42) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 115 (PA 12143) (I f. Φιλοσθένης); (43) i BC  SEMA 379 (Ποσειδ[ώνιος]: II s. Φιλοσθένης); (44) 13/12 BC  IG II² 1963, 8 (Ποσι[δ]ώνιος: f. Ποσείδιππος)

—Melite: (45) imp. IG II² 6868 (f. Ποσιδέα); (46) 150/1 AD  IG II² 2065, 107 ([Ποσε]ιδώνιος: I f. Ποσειδώνιος II); (47) ~ ([Ποσε]ιδώνιος: II s. Ποσειδώνιος I)

—Oa: (48) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 17 (f. Λεοντῖνος); (49) 188/9 AD  Ag. XV 419, 37 ([Ποσε]ιδώνιος: s. Κάλλιστος)

—Paiania: (50) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 109 (PA 12144) (Ποσειδών[ιος]: s. Θεοκλῆς); (51) c. 20 BC  Ag. XV 293, 23 ([Π]οσειδώνιος: s. Δίφιλος)

—Peiraieus: (52) 148/7 BC  IG II² 1938, 60 (PA 12145); (53) 135/4 BC  Ag. XV 243, 74; (54) ii/i BC  ID 1816, 3 f.; 2204, 3; 2415, 7 f. (PA 12137) (s. Γηρόστρατος I, f. Γηρόστρατος II)

—Phegaia: (55) ii/iii AD  Ag. XV 439, 5 ([Πο]σιδώνιος)

—Phlya: (56) 119/18 BC   IG II² 1008 II, 104 (cf. PA 12148) (I f. Ποσειδώνιος II); (57) ~ IG II² 1008 II, 104 (PA 12148) (II s. Ποσειδώνιος I); (58) ?21/0 BC  IG II² 3262 + 4725 = SEG XXIX 167, 2 (Ποσ[ειδώνι]ος: s. Δημήτριος); (59) 45/6 AD  IG II² 1945, 44 + SEG LV 263 (Ποσ[ειδώνιος]: f. Δημήτριος)

—Phlya?: (60) s. i BC  IG II² 1964, 2 (s. Δημήτριος); (61) 45/6 AD  IG II² 1970, 10; SEG LV 263 (deme) (-σι-: f. Δημήτριος)

—Prospalta: (62) i BC  IG XII (8) 26 b, 11 (PA 12146) (f. Κτησικράτης)

—Rhamnous: (63) c. 146/5 BC  ID 1442 A, 74 (-σι-)

—Skambonidai: (64) m. i BC   ID 1894, 2 (cf. PA 12147) (I f. Ποσειδώνιος II); (65) ~ ID 1894, 2 (PA 12147) (II s. Ποσειδώνιος I)

—Sounion: (66) hell.-imp. IG II² 7445 (s. Ἀγοράκριτος); (67) ii-i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 95 no. 14 c; SEG L 829 XIV, 6 f. (f. Ἰσιδίκη)

—Sypalettos: (68) i AD  IG II² 7495 + SEG LI 270 ([Πο]σειδώνι[ος] - Lambert, Σειδώνι[ος] - IG: f. Κάλλων)

—tribe Akamantis: (69) ii AD  IG II² 2156, 10 ([Π]οσειδών[ιος]); (70) 240-253 AD  IG II² 2243, 140 + Follet, Athènes p. 242 n. 6 (Αὐρ. Ποσειδώ̣[νιος])

—tribe Antiochis: (71) 169/70 AD  Ag. XV 380, 16 ([Πο]σ[ειδ]ώνιος: s. Δ[--])

—tribe Hadrianis: (72) 166/7 AD  Ag. XV 369, 62; Hesp. 18 (1949) p. 13 (tribe) (Φ[λάο]υ̣ι̣ος? Ποσειδώνιο[ς])

—tribe Leontis?: (73) imp. Ag. XV 317, 6 (or tribe Attalis: [Ποσει]δώνιος: s. Νικ[--])

—tribe Oineis: (74) c. 163/4 AD  IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 8 (-σί-); (75) 184/5 AD   IG II² 2128, 72 f. (I f. Φαῦστος, Ποσειδώνιος II); (76) ~ IG II² 2128, 73 ([Πο]σειδώνιος: II s. Ποσειδώνιος I); (77) c. 205 AD  Ag. XV 449, 15 (Ποσ[ει]δ[ώνιος]: f. Καλλίστρατος); (78) 211/12 AD  IG II² 2208, 75 (f. Καλλίστρατος)

Athens?: (79) hell. IG II² 12506 (PA 12136a); (80) ?iii BC  CIA App. 170, 3 (Ποσειδ[ώνιος]?, Ποσείδ[ιππος]?); (81) c. 270 BC  IRhamnous 4, 2 ([Πο]σειδώνιος); (82) hell.-imp. SEMA 1847 (Ποσιδώ[νιος]: f. Εὐκλε[--]); (83) ii BC   IG II² 12507 (cf. PA 12137a) (I f. Ποσειδώνιος II); (84) ~ IG II² 12507 (PA 12137a) (II s. Ποσειδώνιος I)

Athens*: (85) m. iv BC  IG II² 12504 (Ποσει[δώνιος]?, Ποσεί[διππος]?); (86) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 225 (Ποσειδών[ιος]: freed.); (87) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (slave); (88) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 67 (f. Ἱέραξ); (89) 167/8 AD  IG II² 2089, 30 (Πο[σειδ]ώνιος: s. Κω[--]: epeng.); (90) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 74 ([Πο]σειδώνιος: s. Τέρτιος: epeng.); (91) 179/80 AD  IG II² 2083, 63 (I f. Ποσειδώνιος II); (92) ~ (II s. Ποσειδώνιος I: epeng.); (93) 179/80 AD  IG II² 2083, 111 (Ποσει(δώνιος)?: I f. Ποσειδώνιος II); (94) ~ (II s. Ποσειδώνιος I: epeng.); (95) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 161 (?s. Θησεύς I: epeng.); (96) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 159 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (97) f. i AD   IG II² 9527 (LGPN V.B (64)) (-σι-: f. Δωρίς); (98) ~ SEG LIX 303 (LGPN V.B (-)) ([Πο]σ̣ε̣ι̣δώνιος: f. Μ̣[--]η); (99) imp. IG II² 9926 (LGPN V.B (56)) (f. Φιλώτιον); (100) f. ii AD  IG II² 2035, 4 (LGPN V.B (65)) ([Ποσε]ιδώνιος)

    Herakleia: (101) 138/7 BC  AM 66 (1941) pp. 228 ff. no. 4, 2, 13 f. (f. Σεραπίων)

    Ionia, Erythrai: (102) s. iv BC  IG II² 8502 (LGPN V.A (46))

    Syria, Antioch: (103) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 122 (I f. Ποσειδώνιος II); (104) ~ ([Ποσ]ειδώνιος: II s. Ποσειδώνιος I); (105) i BC  IG II² 8248 (f. Νικάδας)

Ποσείδωρος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 5518 a (p. 890) = 5508 (f. Τιμαρίστη)

Πόση

Athens:

—Marathon: (1) i/ii AD  IG II² 3546 = IEleusis 433, 1 (d. Ποσῆς)

Ποσῆς

Athens:

—Kephisia: (1) 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 12 (s. Περικλῆς I)

—Marathon: (2) i/ii AD  IG II² 3546 = IEleusis 433, 1 (f. Πόση)

—Pallene: (3) ii AD  IG II² 2477, 8

—Phaleron: (4) ii/i BC  Ag. XV 273, 49; ID 1928, 2; Thompson, New Style Coinage 823-39 + Chiron 21 (1991) p. 10; IG II² 1714, 10; IOrop 523, 30; IG VII 540 + SEG XIX 335, 14, 36; cf. PCG 7 p. 560 (PA 12149) (s. Ἀρίστων I, f. Ἀρίστων II)

—Phlya: (5) 203-211 AD  IG II² 2207, 12 (s. Γαλατίων)

Athens*: (6) 142/3 AD  IG II² 2049, 121 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Mysia, Pergamon: (7) c. 40-20 BC  Klio 15 (1918) p. 39 no. 62, 1 (SEG II 332); BCH 52 (1928) p. 178 (name) (LGPN V.A (12)) (f. Δημήτριος)

Πόσθων

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1399 ter (-θν)

Ποσιδέα

Athens:

—Melite: (1) imp. IG II² 6868 (d. Ποσειδώνιος)

Ποσίδειος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 744; (2) c. 470-450 BC  IG I³ 568 (-σεί-); (3) c. 450 BC  IG I³ 1155, 2 ([Π]οσίδ[ειος])

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (4) ii-i BC  Ag. XVII 665 (IG II² 10358 = LGPN V.A (8)) (f. Φιλόνικος)

Ποσίδεον

Athens?: (1) i BC/ i AD  IG II² 12769 (Τερτία Μαικία Ποσίδεον)

Ποσίδεος

Athens:

—Elaious: (1) c. 155 BC  Ag. XV 226, 70

Athens*: (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 17 (slave)

Πόσικος

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 6 (s. Δημήτριος)

Πόσιλλα

Athens: (1) s. ii AD  IG II² 11627 (m. Αἴλ. Θεμίσων II (Azenia))

Πόσις

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 68 b, 2

Ποταίνιος

Foreign Residents:

    Caria: (1) 414/13 BC  IG I³ 422, 77 (LGPN V.B (1)) (slave)

Ποτάμιλλα

Athens:

—Azenia: (1) ii-iii AD  IG II² 5426, 4 (d. Λούκιος)

Ποτάμμης

Athens:

—Auridai: (1) iii BC  IG II² 5716 (PA 12150) (s. Ἱερόπτης)

Athens?: (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 20

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (3) iv BC  IG II² 8884 (LGPN III.B s.v. Ποττάμεις (2)) ([Πο]τάμμης)

Ποταμοκλῆς

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 68 (Ποτα(μ)οκλς)

Πόταμος

Athens:

—Paiania: (1) 209/10 AD  Ag. XV 460, 50 (s. Ἵππων)

Athens?: (2) iv BC  CIA App. 30, 11; cf. JÖAI 7 (1904) p. 111

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) c. 112 AD  IG II² 2024, 45 (LGPN V.B (1)) (Πόταμο(ς)?, Ποταμο(κλῆς)?: f. Ζώσιμος)

Ποτάμων

Athens: (1) imp. SEG I 269, 1 (f. Δημήτριος)

—Ai--: (2) c. 125-100 BC  ID 2630, 21 (f. Ἡφαιστίων)

—Kedoi: (3) ii-i BC  IG II² 6379 (f. Δορκίνας)

—Kettos: (4) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 30 (Ποτάμ[ων]?: f. Σώφιλος)

—Lamptrai: (5) 184/3 BC  IG II³ (1) 1292, 5 (f. Ἀντίπατρος)

—Phlya: (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 79 (s. Χρύσανθος)

—Rhamnous: (7) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 65 ([Π]οτάμων)

—tribe Antiochis?: (8) 215/14 BC  IG II³ (1) 1161, 2 (PA 12151) (s. Δόκιμος)

—tribe Attalis: (9) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 70 (Αὐρ. Ποτάμων)

Athens?: (10) imp. IG II² 2282, 2 (Πο(τ)άμων: s. Ἐρι[--]); (11) m. iii AD  SEG XXXV 224, 11 (Ποτάμων ὁ καὶ Πολυ[--])

Athens*: (12) 191/2 AD  IG II² 2119, 115 (epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (13) f. iv BC  IG II² 8883 = CEG II 509 (Stephanis 2131 (LGPN III.B (4))) (s. Ὀλύμπιχος)

    Phrygia, Synnada: (14) ii BC  IG II² 10387/8 (LGPN V.C (7)) (s. Μενεκλῆς)

Ποτίκιος

Athens:

—Semachidai: (1) c. 115 AD  IG II² 2020, 47 (s. Ἀφροδίσιος)

Ποτῖτος

Athens:

—Oe: (1) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 127 (PA 12152) (f. Ἀριστώνυμος); (2) i BC  SEG LIX 289 (s. Ἀβούλιος)

Ποτιωλανός

Athens*: (1) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 165 (s. Σω[--]: epeng.)

Ποτώνη

Athens:

—Kollytos: (1) v/iv BC  PA/APF 12153 (d. Ἀρίστων, Περικτιόνη, m. Σπεύσιππος (Myrrhinous))

Πούδης

Athens*: (1) s. ii AD  Ag. XXI F 285 (-δς)

Πουλυτίων

Athens: (1) s. v BC  And. i 12; And. i 14; Isoc. xvi 6; Plu., Alc. 19; Plu., Alc. 22; Paus. i 2. 5; [Pl.], Erx. 400b; PCG 7 p. 132 fr. 64 (PA 12154)

—Probalinthos: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 64 (s. Πολυκλῆς)

Πραινεστῖνος

Athens:

—Azenia: (1) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 24 (Δομίτιος -στεῖ-)

Πραίσης

Athens: (1) 191/2 AD  IG II² 2119, 159 (s. Εὐφρόσυνος)

—Kollytos: (2) m. ii AD  Ag. XV 337, 16 (Ἑτερειὸς Πρ(α)ίσης)

Πραξαγόρα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 5378 (m. Προκλείδης (Aigilia)); (2) 393 BC  Ar., Ec. 124 etc. (fict.); (3) m. iv BC  IG II² 12508 a (p. 897)

—Anaphlystos: (4) iv BC  SEMA 111, 1 ([Π]ρ̣αξ̣αγόρα: d. Χαιρίας)

—Melite: (5) s. ii AD  IG II² 2342 = 13620, 12, 27; 3686 = IEleusis 628, 1 f.; IG II² 4077 = IEleusis 511, 3 (d. Τιβ. Κλ. Δημόστρατος, Αἰλ. Φιλίστη (Melite), m. Λ. Γέλλιος Ξεναγόρας II (Melite), Λ. Γέλλιος Δημόστρατος (Melite))

—Perithoidai: (6) inc. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 14 p. 398 (Π̣ρα̣ξαγ[όρα])

—Rhamnous: (7) iii BC  SEMA 872 (IRhamnous 311) (d. Οἰνοκλέφης)

—Rhamnous?: (8) m. iv BC  IG II² 12508

Athens?: (9) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 80

Foreign Residents:

    Herakleia: (10) inc. IG II² 8766 ([Πρα]ξαγόρα)

Πραξαγόρας

Athens: (1) imp. IG IV (1) 1032, 9; (2) c. 25 AD  IEleusis 335, 4 f. ([Πρ]α̣ξα̣γ̣[όρας]?); (3) i/ii AD  IG II² 2342 = 13620, 5; (4) ii AD  IG II² 2888 = IEleusis 546, 4 (Πραξαγόρ[ας]); (5) ?145/6 AD  IG II² 2043, 6 = SEG XXVIII 196 (Πραξαγόρ[ας]); (6) iii AD  IG IV (1)² (1) 515, 4; (7) f. iv AD   FGrH 219; cf. RE (3) (I f. Πραξαγόρας II); (8) ~ FGrH 219; RE (3) (II s. Πραξαγόρας I)

—Melite: (9) c. 115-195 AD  IG II² 2067, 2; 2342 = 13620, 5, 27; 3614 = IEleusis 478, [1]; IG II² 3615 = IEleusis 479, [1]; IG II² 3693 = IEleusis 520, 5; IG II² 3966 = IEleusis 468, 1; IG II² 4088 = IEleusis 632, 9; IEleusis 480, 3 f.; 521, 4 f.; SEG XXIX 127 II, 1, 35, 41, 44, 50; Clinton, Sacred Officials App. V; SEG XXVIII 174, 9; Philostr., VS 559; cf. Follet, Athènes p. 278; RE (4) (Αἴλ. Πραξαγόρας: s. Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς II, f. Αἰλ. Φιλίστη: archon epon. - 154/5 AD); (10) ?iii AD  IG II² 3710 = IEleusis 639, 8 f.; cf. Follet, Athènes p. 281 (Κλ. Πραξαγόρας); (11) 202/3 AD  IG II² 2197, 9 ([Πρ]αξαγόρας)

—Oion (Kerameikon): (12) 158/9 AD  IG II² 2063, 3 (s. Τρύφων I)

—Thorikos: (13) 138/9 AD  Ag. XV 331, 2 f.; 333, 2 f.; IG II² 3966 = IEleusis 468, 4 f. (Πραξαγόρας ὁ καὶ Τιμόθεος: archon epon.)

Athens*: (14) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 132 (s. Μαμερτῖνος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) i BC  IG II² 9855 = AEE² p. 195 no. 778 (LGPN V.B (2)) (f. Πραξᾶς)

    Euboia, Karystos: (16) 39/8 BC   IG II² 1043 II, 105 (LGPN I (2)) (Πραξαγ[ό]ρας: I f. Πραξαγόρας II); (17) ~ IG II² 1043 II, 105 (LGPN I (3)) ([Π]ραξαγόρας: II s. Πραξαγόρας I)

Πραξᾶς

Athens:

—Lamptrai: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 45 (s. Μυστικός)

Athens?: (2) m. i AD  IG II² 1984, 13; (3) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 25 (s. Σωτήριχος)

Athens*: (4) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 132 (f. Νίκων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i BC  IG II² 9855 = AEE² p. 195 no. 778 (LGPN V.B (3)) (Πραξίας - AEE²: s. Πραξαγόρας)

Πραξεάδης

Athens: (1) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 5

Πραξέας

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23 (f. Θεόδοτος)

Πραξιάδης

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12509 (s. Φιλοχάρης)

—Kephale: (2) 364/3 BC  ID 104, 5; IG II² 1436, 2 (PA 12155) (f. Πραξιτέλης)

Πραξίας

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 1579; (2) m. iv BC   IG II³ (4) 687 (PA 12156a); (3) ~ Paus. x 19. 4 (PA 12156); CID II 57, 3; cf. ECD p. 54; SEG LXI 42 (sculptor); (4) 350-340 BC  SEG XVIII 359, 3; ID 52, 4; cf. Marcadé II pp. 112 f.; SEG LXI 707 (I f. Πραξίας II); (5) ~ (II s. Πραξίας I: sculptor)

—Ankyle: (6) s. iv BC  IG II³ (4) 223, 29; IOrop 341, 4; cf. Marcadé II pp. 110 ff. (PA 12157) (s. Λυσίμαχος: sculptor)

—Ikarion: (7) f. iv BC  IG II² 1178, 9 (PA 12159)

—Paiania: (8) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 4 (PA 12160) (s. Ἀνθεμίων)

—Xypete: (9) 368/7 BC  IG II² 1617, 97 ([Π]ρα[ξία]ς?)

Athens?: (10) iv BC  ZPE 228 (2023) p. 155 no. 45; (11) m. iv BC  IG II² 12510 (PA 12156b); (12) c. 350 BC  Ag. XXI C 32; (13) s. iv BC  IG II² 2325, 278 (Stephanis 2135) (Πραξία[ς]?, Πραξιά[δης]?); (14) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 1, 9; 31. 2, 1, 9; (15) c. 200 BC  Helly, Gonnoi 110, 5

Athens*: (16) 408/7 BC  IG I³ 476, 147, 161 f., 401 (-χσί-: metic)

Πραξίβουλος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 110 (Πραξίβο(υλος)); (2) 315/14 BC  IG II³ (1) 985, 9; IG II² 1476, 31; 1478, 12; 1479, 25, 36; 2725, 1; 2726, 1; 2744, 1 f.; 2745, 1 f.; SEG XLIII 26 A, 2; LI 164; D.S. xix 55. 1; D.H., Din. 9; Thphr., Lap. viii 59; FGrH 255 11; Plin., HN xxxiii 113 (PA 12161) (archon epon.)

—Paiania: (3) 421/0 BC  IG I³ 285, 3 (PA 12162) (Πραχσίβο[λ]ος); (4) m. iv BC  IG II² 7021 (f. Ἄνθιππος)

Πραξίδαμος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 3; 31. 2, 3

Foreign Residents:

    Arkadia: (2) s. iv BC  IG II² 8380 (LGPN III.A (2)) (f. Πραξίτας)

Πραξίεργος

Athens: (1) 471/0 BC  Develin, AO p. 69 (PA 12163) (archon epon.)

Πραξικλῆς

Athens: (1) 362/1 BC  [D.] l 41 (PA/APF 12164); (2) c. 150 BC  FD III (2) 94, 2; (3) 106/5 BC  FD III (2) 9, 11 (Πραξικλ[ῆς]: f. Εἰρηναῖος)

—Euonymon: (4) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 11 (cf. APF 12164) ([Π]ρα[ξ]ικλέης?, Φ̣ρασ̣ικλέης? - Lambert: s. Σώφορτος)

—Sounion: (5) c. 100 BC  ID 2608, 8 (s. Κιχησίας I)

—Thorikos: (6) ?imp. IG II² 6239 (s. (nat.) Καλλικράτης, s. (ad.) Εὐφρόνιος)

Πραξικράτης

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iii BC  IG II² 9317; cf. AM 67 (1942) p. 111 no. 214 (LGPN III.B (1)) (f. --ξος)

Πραξικύδης

Athens:

—Aphidna: (1) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 15 ([Πρα]ξ̣ικύδης)

Πράξιλλα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7450; cf. SEG XIII 132 ([Πρ?]άξιλλα - SEG, [Ἀν]άξιλλα - IG)

—Kopros: (2) f. iv BC  IG II² 6934 (Πράξι[λλ]α: d. Ἀμεινίας)

Athens?: (3) inc. IG II² 12511

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) i AD  IG II² 8767 (d. Σωσιγένης)

Πραξιμένης

Athens:

—Rhamnous: (1) iv BC   SEMA 866 (IRhamnous 305) (s. Ἀρξίας, Ναυσικρίτη II); (2) ~ SEMA 873 (IRhamnous 312) (s. Πυθομένης)

—tribe Hippothontis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 269 (Πραχσιμένς)

Πραξίνη

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 10 = CAVI 553 (Πραχσ(ί)ν)

Πραξίνικος

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 18 (Πραχσίνικ[ος])

Πραξῖνος

Athens:

—Phyle: (1) i AD  IG II³ (4) 1789 (XII (8) 71) (f. Λυσαγόρας)

Foreign Residents:

    Aigina: (2) f. iv BC  IG II² 7965 = CEG II 532 (LGPN III.A (1)) (s. Τερείας)

Πρᾶξις

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC-i AD  IG II² 9856 (LGPN V.B (1)) (d. Δημήτριος)

Πραξίτας

Foreign Residents:

    Arkadia: (1) s. iv BC  IG II² 8380 (LGPN III.A (2)) (s. Πραξίδαμος)

Πραξιτέλης

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 5339; cf. ARV² p. 1607 (PA 12165) (Πραχσιτέλς: kalos); (2) 444/3 BC  Develin, AO p. 86 (PA 12166) (archon epon.); (3) f. iv BC  IG II² 1418, 15 f.; (4) ii BC  IG II³ (4) 537, 4 (PA 12166b) ([Πρ]αξιτέλης); (5) c. 106-80 BC  FD III (2) 15, 12; SEG XXXIII 290 B, 29 (Stephanis 2138) (s. Χαριναύτης); (6) m. i BC  IG II² 3886 = Ag. XVIII H352, 4; IG II² 4117; 4181, 6; 4240?; IG IX (2) 1320 (PA/APF 12175) (sculptor); (7) ii AD  IG II² 5190 (f. Διόδωρος); (8) ii-iii AD  IG II² 2268, 6; (9) 232-234 AD  IG II² 2237, 59, 71 (I f. Πραξιτέλης II); (10) ~ (II s. Πραξιτέλης I)

—Anaphlystos: (11) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 54 (Πρα[ξιτ]έλη̣ς)

—Bate: (12) c. 366-345 BC  IG II² 1609, 64; 1622, 775 (PA/APF 12167)

—Eiresidai: (13) c. 251-247 BC  IG II³ (1) 1010, 159; 1011, 165; IG II³ (4) 759 (PA/APF 12169) (s. Τίμαρχος); (14) c. 224-221 BC  IG II³ (1) 1150, 23 (cf. APF 8334) (Πρ[α]ξι[τέ]λης: s. Τίμαρχος)

—Gargettos: (15) 158/9 AD  IG II² 2056, 4 (s. Φιλόδημος); (16) 171/2 AD  Ag. XV 406, 24 (s. Φιλόδημος)

—Hippotomadai: (17) a. 216 AD  Ag. XV 473, 44

—Iphistiadai: (18) f. ii AD  IG II² 6299 (s. Σωτᾶς)

—Kephale: (19) 364/3 BC  ID 104, 5 (= PA 12170); IG II² 1436, 2 (s. Πραξιάδης)

—Kolonai: (20) ?hell. IG XII (8) 106, 1 (Π̣ραξι̣τ̣έ[λης]: s. Εὐσθένης); (21) ?imp. IG XII (8) 105, 2 ([Π]ραξιτέ[λης]: f. Εὐσθένης)

—Kydantidai: (22) m. iv BC  Unp. (Athens Airport, tit. sep.) (f. Αἰσχίνης, Χαρίας); (23) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 57 (Π[ρα]ξιτέλης); (24) 305/4 BC  Ag. XV 58, 85 (f. Αἰσχέας); (25) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 77 (s. Αἰσχέας)

—Marathon: (26) 163/4 AD   IG II² 2086, 119 (I f. Πραξιτέλης II); (27) ~ IG II² 2086, 119, 163 (II s. Πραξιτέλης I, f. Πραξιτέλης III); (28) 163/4 AD  IG II² 2086, 163 (III s. Πραξιτέλης II)

—Melite: (29) 369/8 BC  IG II² 1617, 78 (PA 12171); (30) s. iv BC  SEG XXI 578 B, 3 ([Πραξιτ]έ̣λης)

—Oa: (31) f. iv BC  IG II² 7823 (PA 12177)

—Paiania: (32) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 14 p. 411 (Αὐρ. Πραξιτέλης: s. Εὔπορος)

—Pallene: (33) c. 174-202 AD  IG II² 2103, 164; 2193, 37 (f. Εὐτυχίδης); (34) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 14 ([Πραξ]ιτέλης)

—Phlya: (35) ii/i BC  IG II² 1009 II, 82; IG VII 540 + SEG XIX 335, 4, 23, 39; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 27, 49; FD III (2) 49, 30; cf. Stephanis 2137 (PA 12176) (s. Θεογένης); (36) s. ii AD  IG II² 7707 (f. Σέμνη); (37) 154/5 AD  IG II² 2067, 72 (II s. Φιλήμων); (38) 163/4 AD  IG II³ (4) 1327, 5 f. (I f. Φιλήμων)

—Phyle: (39) ii AD  IG II² 7755 (f. Ἰσιδώρα: deme - M.J.O.)

—Sounion: (40) m. ii AD  IG II² 7447 = AIUK 4.6 (2022) no. 73, 2; Ag. XVIII H380, [6] (Πρ̣α̣[ξιτ]έλης: f. Π. Αἴλ. Θεόφιλος, ?f. Π. Αἴλ. Φαῖδρος I); (41) 154/5 AD  IG II² 2067, 15 (f. Θεόδωρος I); (42) 181/2 AD  Ag. XV 402, 16 (f. Τρύφων)

—Sybridai: (43) c. 400-340 BC  IG II² 1623, 101; 1628, 112; 9611, 3; Ag. XVIII H320, 13; H325, 6; SEG XIII 429; XXXIII 440 B; 440 D, 6; 440 G; LI 215, 6; IPerg 137; 141 etc.; IThesp 341, 3; cf. PA 12172 + 12168; APF 8334 (f. Κηφισόδοτος, ?f. Τίμαρχος: sculptor); (44) s. ii BC  FD III (2) 95, 1; SEG XXXIII 440 I? (cf. APF 8334) (Πραξ[ιτέλης]); (45) s. i BC  IG II² 7094 (PA/APF 12174) (f. Κηφισόδοτος)

—Sybridai?: (46) f. iii BC  FD III (4) 215, 3; + PA/APF 12173 (or Eiresidai: sculptor)

—tribe Akamantis: (47) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 78 (Πραξιτέλης ὁ καὶ Ἀθήναις)

—tribe Antiochis: (48) 145/6 AD  IG II² 2052, 109 (Πραξιτέλ[ης]); (49) c. 255 AD  Ag. XV 466, 47 (s. Ἑρμείας)

—tribe Kekropis: (50) 173/4 AD  IG II² 2103, 125 (f. Διονύσιος)

Athens?: (51) m. iv BC  IG II³ (4) 1198 (PA 12166a); (52) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 33 (Π[ρα]ξιτέλης: f. Στέφανος); (53) 158/9 AD  IG II² 2056, 44 ([Πρα]ξιτέλης); (54) iii AD  IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 15

Athens*: (55) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 24 (I f. Πραξιτέλης II); (56) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 56 ([Πρ]αξιτέλης: I f. Πραξιτέλης II); (57) ~ (II s. Πραξιτέλης I: epeng.); (58) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 56 ([Πρ]αξιτέλης: II s. Πραξιτέλης I: epeng.); (59) 155/6 AD  IG II² 2068, 211 (f. Ζώσιμος); (60) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 85 (f. Ῥόδιππος); (61) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 206 (I f. Πραξιτέλης II); (62) ~ (II s. Πραξιτέλης I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (63) ?hell. SEMA 1242 (LGPN V.B (2)) (f. Ἀπολλόδωρος); (64) imp. IG II² 9857/8; cf. SEG XXII 203 (LGPN V.B (3)) ([Πρα]ξιτέ[λης]: s. Φιλοδέσποτος); (65) ii AD  Ag. XVII 573 = IG II² 9584 (LGPN V.B (4)) (f. Ἑρμίας)

Πραξίων

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1187, 28 (PA 12178) (Πραχσίν)

—Eleutherai: (2) iv BC  IG II² 12926 + SEG XXXVIII 251 (f. Φίλιννα)

—Leukonoion: (3) iv/iii BC  IG II² 6729, 2 (I f. Εὐγείτων); (4) iii BC  IG II² 6744, 1 (PA 12179) (II s. Εὐγείτων)

Athens?: (5) imp. IG II² 12829

Athens*: (6) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 83 (f. [--]νος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (7) hell. IG II² 8875 (LGPN III.B (6)) (f. Κλειτώ)

Πραξώ

Athens: (1) ii BC  IG II² 6336 (PA 12180)

—Phyle: (2) iv/iii BC  IG II² 7763 (PA 12182) (d. Φωκίων)

—Xypete: (3) m. iv BC  IG II² 6929, 4 (PA 12181) ([Π]ραξώ: d. Νίκιππος II)

Πράξων

Athens?: (1) i AD  IG II² 11111 (f. Δημήτριος)

Πρᾶος

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1928, 20 (PA/APF 12183) (s. Ξενοκ[--])

Πραπιδεύς

Athens:

—tribe Attalis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 402 (I f. Πραπιδεύς II); (2) ~ (II s. Πραπιδεύς I)

Πρατόδημος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8267 (s. Ἀνδρόνικος)

Πραϋλλίς

Foreign Residents:

    Epiros: (1) iv BC  IG II² 8542 (LGPN III.A (1))

Πρέπις

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 23; (2) s. v BC  Ar., Ach. 843 and Schol.; (3) 422/1 BC  IG I³ 79 = IEleusis 41, 1, 3; IG I³ 391 = IEleusis 45, 7 (PA 12184) (s. Εὔφηρος)

—Xypete: (4) c. 430-420 BC  IG I³ 894 ([Π]ρέπις)

Πρέπουσα

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 1257 (Κλ. Πρέπουσα)

Athens?: (2) iii BC  IG II³ (4) 1624 ([Πρ]έπουσα)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i-ii AD  IG II² 9859 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀριστοκλῆς)

Πρέπων

Athens: (1) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 78

—Azenia: (2) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 93 (s. Ἀντίοχος)

—tribe Antiochis: (3) c. 255 AD  Ag. XV 466, 57 (s. Ζωτικός)

—tribe Hippothontis: (4) 203-205 AD  IG II² 2199, 130 (s. Εὐτυχίδης)

Athens*: (5) 408/7 BC  IG I³ 476, 14 f., 23 f., 29 f., 132 f., 138; 478, 1 (-πν: metic); (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 118 (s. Εὔκαρπος: epeng.); (7) 179/80 AD  IG II² 2083, 23 (s. Ἰολλᾶς: epeng.); (8) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 120 (s. Σωτηρίδης: epeng.)

Πρεσβίας

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11840 a (-σσβί-)

—Phegaia: (2) 422/1 BC  IG I³ 303, 40; 325, 3, 10 f.; 351, 3 (PA 12185) (s. Σημίας)

Πρεσβυχάρης

Athens:

—Eleusis: (1) 409/8 BC  IG I³ 314, 2; 339, 4; 340, 22 f. ([Πρεσβ]υχ̣[ά]ρ̣ς: s. Φιλοχάρης)

—Halimous: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 11 (PA 12186) ([Π]ρεσβυχ[ά]ρη[ς]: s. Ἀριστίων); (3) s. iv BC  IG II² 5533, 1 (f. Ἀριστίων); (4) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 29; Ag. XV p. 444 (deme) (Πρε[σ]βυ[χάρης]: s. [--]ης)

Πρίαμος

Athens: (1) m. ii AD   IG II² 2274, 13 (Σκαι. Πρίαμος: II s. Πρίαμος I); (2) ~ IG II² 2274, 14 (I f. Σκαι. Πρίαμος II, Εὔπορος)

Πριάνθη

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 266 (freed.)

Πρίαπος

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 1439; 2774; 3508; 4299; 5405; cf. ABV p. 170; p. 446 (potter)

Πρῖμα

Athens:

—Lamptrai: (1) i-ii AD  IG II² 6695 (Πρεῖ-: d. Εὔπορος)

Athens?: (2) imp. SEMA 2348 (Π̣ρεῖ-: ?d. Ἀντ[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i AD  IG II² 9860 (LGPN V.B (3)) (d. Δαμοκράτης)

Πριμιγένεια

Athens?: (1) imp. IG II² 12513 (Πρειμιγένε[ια])

Πριμιγένης

Athens:

—Acharnai: (1) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 47 (Πρει-: s. Νικίας)

—Anaphlystos: (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 171 (Πρει-: s. Ἀσκλη[--])

—Gargettos: (3) 163/4 AD  IG II² 2086, 57 (s. Νικίας); (4) ii/iii AD  IG II² 2361, 26 (Πρει-: I f. Πριμιγένης II); (5) ~ (Πρει-: II s. Πριμιγένης I)

—Phegaia: (6) c. 115 AD  IG II² 2020, 23 (I f. Πριμιγένης II); (7) ~ (II s. Πριμιγένης I)

—tribe Pandionis: (8) m. ii AD  IG II² 2478, 2 (s. Ἀγαθ[--])

Athens*: (9) 187/8 AD  IG II² 2113, 164 (Πρει-: f. Ἔκλεκτος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) c. 112 AD  IG II² 2024, 107 (LGPN V.B (1)) (Πρειμιγέ.: f. Χαρίτων)

Πρίμιλλα

Athens?: (1) imp. SEMA 2349 (Πρεί-)

Πριμίων

Athens*: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 311 (f. Καρπίων)

Πρῖμος

Athens: (1) c. 40-54 AD  IG II² 1974 + Wilson E.086, 14 (Πρεῖμ[ος]: s. Ξενο[--]); (2) m. i AD   IG II² 2310; (3) ~ SEG XLIV 127, 8 (Πρῖμ̣[ος]?); (4) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 6 (Πρεῖ-); (5) ?m. ii AD  IG II² 2475, 4 ([Π]ρεῖμος); (6) 155/6 AD  IG II² 2068, 104 (Πρεῖ-: s. Πρόκλος); (7) 238-242 AD   IG II² 2239, 101 ([Πρ]εῖμος); (8) ~ IG II² 2239, 203 (Αὐρ. Πρεῖ-)

—Alopeke: (9) 155/6 AD  IG II² 2068, 78 (Πρεῖ-: f. Πλάτων); (10) b. 220 AD  Ag. XV 467, 17 ([--]α. Πρεῖ-)

—Besa: (11) c. 110 AD  Ag. XV 321, 18 (Αὐφ. Πρεῖ-); (12) 188/9 AD  Ag. XV 419, 15 (Πρεῖ-: f. Εὔκαιρος)

—Eitea: (13) c. 115 AD  IG II² 2020, 30 (II s. Καρπόδωρος); (14) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 174 (Πρεῖμ[ος]: I f. Καρπόδωρος)

—Eupyridai: (15) imp. IG II² 6150 (Πρεῖμ[ος]: s. Νικίας); (16) f. ii AD  Ag. XV 323, 12 (Πρεῖ-: s. Ἀντίγονος)

—Gargettos: (17) f. ii AD  IG II² 2086, 58; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 50; Ag. XV 331, 28; 332, 3 (Πρεῖ-: I s. Πρότιμος, f. Πρῖμος II, Διονυσόδωρος); (18) c. 171-185 AD  Ag. XV 406, 14; Ag. XVIII C120, 7 (Πομ. Φλαβιανὸς [Πρ]εῖμος); (19) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 50 (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

—Halai: (20) m. i AD  IG II² 2297, 4; 2298, 3

—Kephale: (21) 167/8 AD  Ag. XV 371, 53 (Πρεῖ-: s. Ἔρως)

—Korydallos: (22) 154/5 AD  IG II² 2067, 183 (Πρεῖ-: f. Τέρτιος)

—Kydathenaion: (23) 169/70 AD  Ag. XV 378, 36 (Πρεῖ-: s. Ἀλέξανδρος)

—Lamptrai: (24) 87/8 AD  IG II² 1996, 127 (I f. Πρῖμος II); (25) ~ (II s. Πρῖμος I)

—Marathon: (26) 169/70 AD  IG II² 2097, 233 (Πρεῖ-: f. Ἀλκαῖος); (27) c. 200 AD  Ag. XV 446, 13 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (28) ~ (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

—Melite: (29) 181/2 AD   SEG XXVIII 174, 14 (Πρεῖ-: s. Ὄλυμπος); (30) ~ SEG XXVIII 174, 17 f. (Πρεῖ-: s. Ἀγαθόδωρος I, f. Φιλέας)

—Paiania: (31) c. 70-80 AD  SEG XXVIII 164, 28; (32) c. 120 AD  IG II² 2018, 28 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (33) ~ (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I); (34) 163/4 AD  IG II³ (4) 1327, 2 (f. Μελιτίνη); (35) c. 169/70 AD  Ag. XV 364, 10 (Αἴλ. Πρῖμος); (36) a. 217 AD  Ag. XV 477, 33 (Πρεῖ-: f. Γάϊος)

—Paiania?: (37) 182-196 AD  IG II² 2066, 5 (or Athens, Prasiai: Πρεῖ-: s. Εὐφρόσυνος)

—Peiraieus: (38) imp. SEMA 554 (f. Ἰσιάς); (39) ~ Corinth VIII (3) 44; (40) 169/70 AD  IG II² 2097, 223 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (41) ~ (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

—Phyle: (42) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 19 (f. Μητρόδωρος); (43) 100/1 AD  IG II² 2030, 30; 7671, 5 (s. Εὐκράτης I)

—Phyle?: (44) ii-iii AD   Ag. XVII 352 (s. Ε[--]); (45) ~ Ag. XVIII H369, 4 (Πρ̣ῖμο̣[ς])

—Semachidai: (46) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 35 (Πρεῖ-: f. Εὐριπίδης)

—Skambonidai: (47) 199-208 AD  IG II² 2203, 8, 46 (Πρεῖ-: s. Ζώσιμος, f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Aiantis: (48) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 82 (Πρεῖ-: s. Σέμνος); (49) 238-242 AD  IG II² 2239, 293 (Πρεῖ-: f. Εὔφημος)

—tribe Aigeis: (50) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 50 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (51) ~ (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

—tribe Attalis: (52) c. 201-220 AD  IG II² 2193, 143; Ag. XV 470, 27 (Πρεῖ-: s. Ἐπίκτητος)

—tribe Erechtheis: (53) 238-242 AD  IG II² 2239, 37 (Π[ρεῖ]μο[ς]: s. Εὐανθίων I)

—tribe Hadrianis: (54) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 8 (Πρεῖμο[ς]: f. Ἀσκληπιάδης); (55) 238-242 AD  IG II² 2239, 243 (Πρεῖ-: f. Ἀττικός)

—tribe Hippothontis: (56) m. ii AD   Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 3 ([Π]ρεῖμος); (57) ~ Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 7 f. (Πρεῖ[μος])

—tribe Kekropis: (58) c. 155-165 AD  Ag. XV 401, 26 (Πρεῖμο[ς]); (59) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 83 (Πρεῖ-: s. Πυθο[--]); (60) c. 220 AD  IG II² 2217, 8 (Πρεῖ-: I f. Αὐρ. Πρῖμος II: tribe - S.G.B.); (61) ~ (Αὐρ. Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I: tribe - S.G.B.)

—tribe Leontis: (62) 235/6 AD  IG II² 2235, 120 (Πρεῖ-: s. Εὐγνώμων I)

—tribe Pandionis: (63) 187/8 AD  IG II² 2113, 79 (Πρεῖ-)

Athens?: (64) imp. IG II² 12515 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (65) ~ (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I); (66) imp. SEMA 1813 ([Πρ]εῖμος?: f. Ἑρμαΐς); (67) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 34; (68) 45/6 AD  IG II² 1969, 13; 1970, 51 (s. Λυ[--]); (69) ii AD  IG II² 12514 (Stephanis 2142) (Πρεῖ-); (70) m. ii AD  IG II² 2062, 25 (Πρεῖμ(ος): f. Ποντικός); (71) ii/iii AD  IG II² 2361, 29 (Πρεῖ-: s. Κάλλιστος); (72) iii AD   SEG XVIII 58, 10 (Πρεῖ-); (73) ~ Ag. VII pp. 48-50 (BM Lamps 3 pp. 409-10); SEG LVI 388 (Πρεῖ-)

Athens*: (74) 45/6 AD  IG II² 1945, 94 (Πρεῖ-); (75) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 48 (Πρεῖ-: f. Εὔτυχος); (76) 139/40 AD   IG II² 2044, 121 (Κλ. Πρεῖ-: epeng.); (77) ~ IG II² 2044, 136 (Πρεῖ-: f. Εὔτυχος); (78) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 33 f. (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II, Ἰσίων); (79) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 33 (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I: epeng.); (80) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 16 (Πρεῖ-: f. Τρόφιμος); (81) 169/70 AD  IG II² 2097, 295 (Πρεῖ-: f. Ῥοῦφος); (82) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 209 (Πρεῖ-: s. Ἰσίων: epeng.); (83) 173/4 AD   IG II² 2103, 248 (Πρεῖ-: s. Ἔρως: epeng.); (84) ~ IG II² 2103, 249 + Wilson E.237 (Πρεῖ-: s. Λαέρτιος: epeng.); (85) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 35 (Πρεῖ-: s. Ζήνων: epeng.); (86) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 46 (Πρεῖ-: f. Ἀριστᾶς); (87) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 101 (Φλ. Πρεῖ-: epeng.); (88) 187/8 AD  IG II² 2113, 213 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (89) ~ (II s. Πρῖμος I: epeng.); (90) 191/2 AD  IG II² 2119, 101 (Πρῖμ(ος)?); (91) 194/5 AD   IG II² 2191, 108 (II s. Πρῖμος I: epeng.); (92) ~ IG II² 2191, 108 f. (I f. Πρῖμος II, Ζωσᾶς); (93) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 217 (Πρεῖ-: f. Στρατοκλῆς); (94) c. 203-210 AD   IG II² 2207, 38 (Πρεῖ-: epeng.); (95) ~ IG II² 2207, 56 (Πρεῖ-: epeng.); (96) 235/6 AD  IG II² 2235, 177 + SEG XXXIX 189 (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (97) ~ (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I: epeng.); (98) v-vi AD  IG II² 13224 = 13380, 5 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (99) c. 116 AD   IG II² 2026, 44 (LGPN V.B (8)) (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (100) ~ IG II² 2026, 44 (LGPN V.B (9)) (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

    Caria, Miletos?: (101) 87/8 AD   IG II² 1996, 156 (LGPN V.B (15)) (Πρεῖ-: f. Ποσᾶς); (102) ~ IG II² 1996, 157 f. (LGPN V.B (15)) (I f. Πρῖμος II, Ζώσιμος); (103) 87/8 AD   IG II² 1996, 157 (LGPN V.B (10)) (II s. Πρῖμος I); (104) ~ IG II² 1996, 199 (LGPN V.B (11)) (Πρεῖ-: s. Καλλικλῆς); (105) 87/8 AD   IG II² 1996, 220 (LGPN V.B (12)) (s. Ἐπίκτητος); (106) ~ IG II² 1996, 236 (LGPN V.B (13)) (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (107) 87/8 AD  IG II² 1996, 236 (LGPN V.B (14)) (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

    Megaris, Megara: (108) imp. IG II² 9323 = IOrop 677 (LGPN III.B (5)) (Πρεῖ-: I f. Πρῖμος II); (109) ~ IG II² 9323 = IOrop 677 (LGPN III.B (6)) (Πρεῖ-: II s. Πρῖμος I)

    Syria, Antioch: (110) ii-iii AD  IG II² 8268 (I f. Πρῖμος II); (111) ~ (II s. Πρῖμος I)

Πρινίδης

Athens: (1) 425 BC  Ar., Ach. 612 (fict.)

Πρισκιανός

Athens:

—tribe Pandionis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 93 (Σενπρώ. Πρισκιανός)

Πρίσκος

Athens:

—Eiresidai: (1) 163/4 AD  IG II² 2086, 86; 2087, 52 (Ἀντ. Πρεί-)

—Lamptrai: (2) f. ii AD  IG II³ (4) 1121, 1 (Πρίσ[κος]: f. Οὐαλερία)

—Phyle: (3) 173/4 AD  IG II² 2103, 19, 118 (Πρεί-: f. Χαιρίων)

Athens?: (4) ii AD  IG II² 12516, 1

Athens*: (5) 184/5 AD  IG II² 2128, 174 (Πρεί-: f. Κότυς); (6) 203-207 AD  IG II² 2199, 170 (Πρεί-: s. Ἀλέξανδρος: epeng.)

Πρόβος

Athens:

—Peiraieus: (1) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 5 (f. Εὐκαρπίδης)

Πρόγονος

Athens:

—Cholleidai: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 583, 6 (?s. Ἐμπεδίων: n. pr.?)

Προθυμίδης

Athens:

—Acharnai: (1) f. iv BC  IG II² 1952, 30 (PA 12187) (f. [..]μαχος)

—Kephale: (2) c. 470-450 BC  IG I³ 856, 1 (Προθυ[μίδς]: f. Φαῖδρος)

Προθυμίων

Athens*: (1) 179/80 AD  IG II² 2083, 7 (s. Ἀρτε[--]: epeng.)

Πρόθυμος

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 632, 1 ([Πρόθ]υμος?: sculptor); (2) c. 450 BC  IG I³ 871 (Πρόθ[υμος])

Athens?: (3) ii AD  SEMA 874 (IRhamnous 313) (s. Λεύκιος); (4) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 32, 72 (f. Λεύκιος)

Athens*: (5) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 54 (Πρόθ[υμος]: freed.); (6) 203-207 AD  IG II² 2199, 172-4 (Πρόθυ(μος): f. Ζώσιμος, Ἀρτέμων, Θεόφιλος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) ii AD  IG II² 9713 = GVI 1593 (LGPN V.B (1)) (f. Ἰσίων); (8) c. 116 AD  IG II² 2026, 70 (LGPN V.B (20) (f. Ζώσιμος)

    Syria, Antioch: (9) hell. IG II² 8269 ([Πρ]όθυμο[ς]: s. Ἀνδρόνικος)

Προθώ

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Torone: (1) f. iv BC  IG II² 10454 (LGPN IV (1))

Πρόκλα

Athens?: (1) imp. IG II² 12519 (Κλ. Πρόκ[λα])

Προκλείδης

Athens: (1) c. 335 BC  CID II 62 I A, 29 f. (Προκλε̣[ίδης]); (2) 335/4 BC  IOrop 520, 37 (PA 12190) (Προκλείδ̣[ης])

—Aigilia: (3) s. iv BC   IG II² 5376, 2 (PA 12196) (s. Πάμφιλος); (4) ~ IG II² 5379 (= PA 12195); IG II² 5376, 1 (s. Σώστρατος, Πραξαγόρα (Athens), f. Προκλῆς)

—Angele: (5) m. iv BC  IG II² 5228, 9 (f. Ἀριστομάχη); (6) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 31 (PA 12192) (s. Μενεκράτης); (7) hell. IG II² 5238 (cf. PA 12193) (s. Φιλοκλῆς); (8) 215/14 BC  IG II² 1706, 95 (cf. PA 12193)

—Ankyle?: (9) s. vi BC  FGrH 328 F 22 b (PA 12189)

—Aphidna: (10) 354/3 BC  IG II² 134, 4; 135, [5 f.]; 136, 6 f.; 137, 2 f.; Hesp. 90 (2021) p. 688, 2 (PA 12191) (s. Ἀνάχαρσις); (11) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 453, 577 f., 581 (PA/APF 12198); (12) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 nos. 449²; 451¹; (13) s. iii BC  IG II² 5771 (f. Φαιναρέτη)

—Athmonon: (14) c. 317-300 BC  IG II² 5346 (PA 12194) (f. Πατρόκλεια)

—Euonymon: (15) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 11 (s. Εὐγειτονίδης)

—Gargettos: (16) s. iv BC  SEG LV 312 = LVII 213 (Προκλ[είδης]: f. Προκλῆς)

—Halai: (17) ?iv BC  IG II² 5463 (PA 12197) (f. Ἀριστονίκη)

—Kedoi: (18) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 20 ([Π]ροκλείδ̣[ης])

—Kerameis: (19) c. 330-327 BC  IG II³ (1) 359, 8; IG II³ (4) 33, 85; 702 (PA 12199 = 12200) (s. Πανταλέων, f. [--]ος); (20) m. iii BC  IG II² 1247, 3 (PA 12201)

—Kydantidai: (21) iv BC   IG II² 6609, 2 (= PA 12202); SEG XXXIX 148, 14 (I f. Φόρμος); (22) ~ IG II² 6609, 5, 16 (PA 12203) (II s. Φόρμος, ?s. Θεοδοσία (Kettos))

—Lamptrai: (23) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 43

—Teithras: (24) 341-335 BC  IG II³ (4) 76, 58 (= PA 12204); Ag. XV 42, 82 (s. Προξενίδης)

—Xypete: (25) 303/2 BC  Ag. XV 62, 350 (s. Πάμφιλος)

—tribe Antiochis: (26) c. 330 BC  SEG III 116, 5, 10 f.

Athens?: (27) iv BC  SEMA 2351 (s. Πολυάρατος); (28) c. 332 BC  IG II² 2318, 106; 2325, 159 (PCG 7 p. 582); (29) ?iii BC  CIA App. 67 a, 5

Foreign Residents:

    Troas, Lampsakos: (30) v BC  IG I³ 1351 (LGPN V.A (5)) (f. Ἀλεξίλεως)

Προκλῆς

Athens: (1) f. v BC   IG I³ 1150, 42 (PA 12205) ([Π]ροκλς); (2) ~ CAVI 2299 (ABV p. 350) (-κλές: potter); (3) 427/6 BC  Th. iii 91. 1; Th. iii 98. 5 (PA 12214) (s. Θεόδωρος); (4) 421 BC  Th. v 19. 2; Th. v 24. 1 (PA 12206); (5) c. 410 BC  IG I³ 1192, 105 (PA 12207) ([Π]ροκλς); (6) c. 405/4 BC  IG I³ 342, 26 (Προκλ[ς]?); (7) f. iv BC  Ag. XIX P 7, 37; (8) c. 390-380 BC  SEMA 2413 (f. Στρατοκλῆς); (9) m. iv BC  IG II² 12522 (PA 12210b); (10) s. iv BC   Plu., Mor. 846c; D. xxxvii 48 (PA 12208); (11) ~ Ag. XIX L 10, 44 (= PA 12209); IG II² 12523 (= PA 12213) (s. Γνίφων I, f. Γνίφων II); (12) s. iv BC  Hyp., Ath. 6 (PA 12210); (13) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 no. 452; (14) 247/6 BC  IG II³ (1) 1012, 2 (PA 12212) (s. Ἀπ[--]); (15) iii/ii BC  IOrop 102, 1 (PA 12216) (s. Φιλοκωμίδης); (16) 106/5 BC  FD III (2) 28, 18 ([Π]ροκλῆς); (17) 99/8 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 163, 167, 239; ID 1619, 5; 1886, 3; 2570, 2; IG II³ (4) 318, 3; Ag. XVI 331, 2? (PA 12211) (archon epon.); (18) i BC-i AD  IG II³ (4) 123, 2 (Π̣ρ̣ο̣κλ̣ῆ̣ς); (19) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 113; cf. PAA 14 p. 440 (or Eiresidai?)

—Agryle: (20) c. 425-410 BC  IG II² 5292 = IG I³ 1299 bis (PA 12220)

—Aigilia: (21) s. iv BC  IG II² 5376, 1 (PA 12221) (s. Προκλείδης, Ἀρχίππη (Aigilia))

—Aixone: (22) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 101 (PA 12222) (Προκλ̣ῆς)

—Alopeke: (23) c. 350-325 BC  SEMA 82 (s. Πυθόδωρος, f. Γλυκέρα); (24) hell. IG II² 5576 (PA 12223) (s. Λύσαρχος)

—Atene: (25) c. 400 BC  St. Byz. s.v. Ἀτήνη (PA/APF 12224)

—Athmonon: (26) m. iv BC  IG II² 2385, 35 (PA 12218)

—Euonymon: (27) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (-κλς); (28) 421/0 BC  IG I³ 80, 1 f., 5; 82, 2, 4 (PA 12226) (-κλές: s. Ἄταρβος)

—Gargettos: (29) s. iv BC  SEG LV 312 = LVII 213 (Προκ[λῆς]: s. Προκλείδης); (30) 336/5 BC  Ag. XV 42, 122 (-κλέης)

—Halai (Araphenides): (31) 192/1 BC  IG II³ (1) 1263, 4, 33 (PA 12215) (s. Περικλῆς)

—Hekale: (32) c. 255-235 BC  IG II³ (1) 1030, 11 (= PA 12225); IRhamnous 1 = ZPE 157 (2006) p. 107, 14 (f. Φιλοκλῆς, [--]ίδης)

—Kephale: (33) 336/5 BC  Ag. XV 42, 278 (-κλέης)

—Kephisia: (34) 406/5 BC  IG I³ 378, 15 (PA 12228) (Προκ[λ]έει (dat.))

—Kikynna: (35) ?iv BC  IG II² 6469 (PA 12229)

—Kollytos: (36) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 23 (PA 12230) (s. Ἐρξιγένης)

—Kolonai: (37) 383/2 BC  IG II² 1930, 14 (PA/APF 12231); (38) 369/8 BC  IG II² 1617, 75 (cf. PA/APF 12231); (39) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 20 (f. Θηρικλῆς)

—Kydathenaion: (40) 394/3 BC  IG II³ (4) 42, 6 (s. Ἰοφῶν)

—Lousia?: (41) c. 260-230 BC  IG II³ (1) 1080, 6 (s. Θεοκλῆς)

—Paiania: (42) m. i AD  IG II² 4186, 1 (s. Ἐπιγένης I)

—Peiraieus: (43) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 99 (PA 12232) (Π[ρο]κλῆς)

—Phlya: (44) 282/1 BC  SEG XLVI 167, 26 (f. Πρόξενος)

—Phrearrhioi: (45) 250/49 BC  IG II³ (4) 964, 3 (f. Ἀντίβιος)

—Plotheia: (46) f. iv BC  IG II² 7241 (PA/APF 12233) (I f. Πρωτοκλῆς); (47) c. 350-320 BC  IG II² 1623, 172; 1629, 613; 7240; SEG XXXIV 157, 28 (PA/APF 12234) (II s. Πρωτοκλῆς); (48) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, 3 (PA/APF 12235) (s. Χαβρίας)

—Ptelea: (49) i BC  IG II² 7320 (f. Ἀνθέμα)

—Rhamnous: (50) s. iv BC  IG II² 2400, 12 (PA 12236)

—Sounion: (51) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 402 (PA 12237); (52) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 8 (PA 12238) (f. [....]ικλῆς)

—Sphettos: (53) c. 260-240 BC  IG II³ (1) 1082, 8 (s. Να[--])

—Thymaitadai: (54) f. ii BC   IG II³ (1) 1268, 5; 1310, 30; SEMA 265 (I f. Προκλῆς II); (55) ~ IG II³ (1) 1268, 5; 1310, 30, 83; SEMA 265 (II s. Προκλῆς I)

—tribe Erechtheis: (56) 459 BC  IG I³ 1147, 140 (PA 12217) (-κλς)

—tribe Kekropis: (57) 106/5 BC  FD III (2) 28, 32

—tribe Oineis: (58) 157/6 BC  IG II² 957, 60 (PA 12219) (f. Ἀριστοκράτης)

Athens?: (59) m. iv BC   IG II² 2399, 7 (Προκλ[ῆς]?, Προκλ[είδης]?); (60) ~ IG II² 12521; (61) c. 320-310 BC  SEMA 1682 (f. Δημαινέτη); (62) ?iii BC  CIA App. 10 a, 2 (-κλέης); (63) inc. IG II² 12520 (PA 12210a)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (64) ?hell. SEMA 1434 (LGPN V.A (8)) (f. Διονύσιος)

Προκλιανός

Athens:

—Oion (Kerameikon): (1) c. 200 AD  Ag. XV 399, 17 (-κλει-: s. Ἴσαρχος)

—tribe Attalis: (2) a. 216 AD  Ag. XV 470, 38 + PAA 20 p. 334 ([Πρ]οκλιανός)

—tribe Kekropis: (3) 232-234 AD   IG II² 2237, 56, 134 (Φλ. Προκλιανός: II s. Προκλιανός I); (4) ~ IG II² 2237, 134 f. (I f. Φλ. Προκλιανός II, Φλ. Μαρκιανός)

Athens*: (5) ii-iii AD  AE 1970, p. 121 no. 2, 6; Follet, Athènes p. 225 n. 1 (name) ([Προ]κ̣λιανός); (6) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 100 ([Προ]κλιανός - S.G.B.: epeng.)

Πρόκλος

Athens: (1) 96/7 AD  ID 2535, 10 ([Ὀ]κ̣τ̣. Πρόκλος: archon epon.); (2) m. ii AD  IG II² 2472, 5 (Φλ. Πρόκλος); (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 103 f. (f. Μηνόφιλος, Πρῖμος); (4) 157-160 AD  SEG XXVIII 169, 44 (Φλ. Πρόκλο[ς]); (5) 165/6 AD  IG II³ (4) 421, 4 f. ([Φλ]άβιος Πρόκλος)

—Gargettos: (6) ii/iii AD  Ag. XV 434, 12 (Φι[ρ.] [Πρ]όκλος)

—Hagnous: (7) c. 120 AD  IG II² 2029, 16 (Πεινάριος Πρόκλος); (8) 186-192 AD  Ag. XV 411, 11; IG II² 2119, 2 (Γ. Πεινάριος Πρόκλος: archon epon. - 191/2 AD); (9) a. 216 AD  Ag. XV 470, 8; 476, 8, 11 (Πεινάριος Πρόκλος)

—Hermos: (10) 255/6 AD   IG II² 2245, 6, 12, 163 (Γ. Καλπούρνιος Πρόκλος: I f. Καλπούρνιος Πρόκλος II); (11) ~ IG II² 2245, 163, 175, 205, 300, 304 (Καλπούρνιος Πρόκλος: II s. Γ. Καλπούρνιος Πρόκλος I)

—Kephisia: (12) c. 145 AD  IG II² 2058, 13 (s. Ποσέας); (13) 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 11 (s. Περικλῆς I)

—Peiraieus: (14) 168-170 AD  Ag. XV 373, 47; 380, 50 f. ([Π]ρόκ[λ]ος: f. Ἐπίγονος)

—Phlya: (15) 188/9 AD  Ag. XV 416, 20 ([Πρόκλος]: I f. Πρόκλος II); (16) ~ ([Πρό]κλο[ς]: II s. Πρόκλος I)

—tribe Akamantis: (17) 238-242 AD  IG II² 2239, 207 (Αὐρ. Πρόκλος)

—tribe Erechtheis: (18) 196-201 AD  IG II² 2132, 17 ([Πρ]όκλος: s. Ἐπίκτητος)

Athens?: (19) i-ii AD  IG II² 12524; (20) m. iii AD  SEG XXXV 220, 9 (Προκροκλο - tab., Πρόκλο(ς) - ed.)

Athens*: (21) 173/4 AD  IG II² 2103, 247 (I f. Πρόκλος II); (22) ~ (II s. Πρόκλος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (23) c. 116 AD  IG II² 2026, 23 (LGPN V.B (7)) (f. [--]τος)

    Lycia, Xanthos: (24) c. 410-485 AD  RE (4); cf. IG II² 13452 (LGPN V.B (30)) (s. Πατρίκιος, Μάρκελλα)

Προκράτεια

Foreign Residents:

    Laodikeia: (1) ?hell. IG II² 9187 a + AM 67 (1942) p. 169 no. 352 (Π[ρ]οκράτεια: d. Ῥαδινός)

Πρόκριτος

Athens:

—Eleusis: (1) m. iv BC  IG II² 6035 + Peek, AG 1 p. 10 no. 20 (Π̣[ρό]κρ̣ιτος: s. Φωνεύς)

Athens?: (2) c. 560 BC  CVA Leiden 1 pl. 4 = CAVI 4196 (fict.?); (3) f. iv BC  IG II² 12525

Προμαθίων

Athens:

—Paiania: (1) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 64

Πρόμαχος

Athens: (1) c. 440-430 BC  IG I³ 48 bis, 2; (2) iv BC  IG II² 12526 (PA 12239a); (3) c. 348/7 BC  [D.] xl 28 (PA 12239)

—Aixone: (4) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 53 (cf. APF p. 471)

—Alopeke: (5) iv BC  IG II² 5558 (PA 12244) (f. Καλλιστώ)

—Eleusis: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 584 (PA 12245) (f. [--]λος)

—Eleusis?: (7) 367/6 BC  Ag. XVI 48, 12 f.

—Hippotomadai: (8) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 46 (PA 12246) (s. Λεωσθένης)

—Phrearrhioi: (9) ii BC  IG II² 7730 (PA 12248); cf. Prak. Wilhelm p. 340 no. 48 ([Πρ]όμαχος, [Ἰ]σ̣όμαχος? - Lambert: s. Ἀγροίτης)

—tribe Hippothontis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1190, 188 (PA 12241)

—tribe Kekropis: (11) c. 411 BC  IG I³ 1190, 177 (PA/APF 12242)

—tribe Leontis: (12) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 57 (PA 12243) (s. Κηφι[σ--])

Athens?: (13) iv BC  IG II² 12527 (PA 12239b) (s. Πολύευκτος)

Foreign Residents:

    Lakonia: (14) m. iv BC  SEMA 2326 (LGPN III.A (5)) (f. Πλαγγών)

Προμένης

Athens: (1) c. 460-450 BC  IG I³ 1150, 83 (-νς); (2) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 3 (Π[ρ]ομέν[ς]); (3) m. iv BC  IG II² 12528; SEMA 2352

—Kephale: (4) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 136 (PA 12247) (Προμ[ένης] - S.G.B., Πρόμ[αχος] - edd.: f. Δημοσθένης); (5) 272/1 BC  IG II³ (1) 903, 7; 905, 10 (I f. Προμένης II); (6) ~ (II s. Προμένης I)

—Kolonos: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 45

—Kytheros: (8) 304/3 BC  Ag. XV 61, 60 (PA 12249) (f. Νικήτης)

Athens?: (9) c. 261-258 BC  IG II³ (1) 1010, 95, 106

Προμηθεύς

Athens:

—Oa: (1) 240-253 AD   IG II² 2243, 8; 3769, 1; SEG XXXIV 136, 9 (Τ. Δομίτ. Προμηθεύς: I f. Τ. Δομίτ. Προμηθεύς II, Τ. Δομίτ. Νάρκισσος); (2) ~ IG II² 2243, 60, 121?; 3769, 5 (Τ. Δομίτ. Προμηθεύς: II s. Τ. Δομίτ. Προμηθεύς I)

Προμηθίδης

Athens:

—Eleusis: (1) s. iv BC  SEMA 332

Προμηθίς

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12529

Προμηθίων

Athens:

—Halai (Aixonides)?: (1) c. 180-160 BC  Ag. XV 209, 8 ([Προ]μηθίων: s. Βακχ[--]); (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 5 (Προμηθί[ων]: f. Εὐβουλίδης)

—Kedoi: (3) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 531 (s. Αἰσχραῖος)

Πρόμουτος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13419 (SEMA 2850)

Προνάπης

Athens:

—Aixone: (1) iv BC  IG II² 5454 + SEG XLIV 181 ([Προνά]πης?: s. [--]μος); (2) m. iv BC  IG II² 1623, 60; 1626, 8; Is. vii 18; Is. vii 39; Is. vii 43 (PA/APF 12252) (f. Εὔπολις)

—Erchia: (3) 433/2 BC  IG I³ 293, 14; 344, 16; 364, 16 ([Προ]νάπς)

—Prasiai: (4) c. 470-440 BC  IG I³ 511, 2 f. (DAA 135); IG I³ 880 (DAA 174); [Themist.], Ep. viii p. 747; Ar., V. 74 (PA/APF 12250 = 12251 = 12253) (s. Προναπίδης, f. Ἀμυνίας)

—Prospalta: (5) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 44 (PA 12254) (s. Πρόξενος)

Προναπίδης

Athens: (1) arch. RE (-) (dub.)

—Kollytos: (2) 356 BC  IG II² 1612, 121 (PA/APF 12255)

—Prasiai: (3) f. v BC  IG I³ 880 (cf. APF 12250) (f. Προνάπης)

Πρόνομος

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 102

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (2) f. v BC  RE (4); SEG XVIII 69; XXVI 220, 4; CAVI 5435 (Stephanis 2149); cf. 1932 (LGPN III.B (2)) (s. Οἰνιάδας, f. Οἰνιάδας)

Πρόνους

Athens:

—Ankyle: (1) ii BC  IG II² 5253 + Peek, AG 1 p. 6 no. 2 (PA 12256) (s. Μνάσων)

Προξένα

Athens:

—Phaleron: (1) ii BC  IG II² 7620 (d. Νικόδημος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) hell. IG II² 8768 (d. Πολέμαρχος)

Προξένη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12530

Προξενία

Athens?: (1) imp. IG II² 12531 (?d. Ἀντίπατρος)

Προξενίδης

Athens: (1) s. v BC  Ar., V. 325 and Schol.; Ar., Av. 1126; PCG 7 p. 675 fr. 19 (PA 12257); (2) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 30; 1292, 15; SEG XLIV 176 (cf. Rhamnous 1 p. 39 (PA 12258)) (archon epon.)

—Acharnai: (3) 345/4 BC  ID 104-24, 17 (Πρ̣[οξε]ν̣ίδ̣η̣ς̣: s. Λυσιμαχίδης); (4) iii BC  SEMA 153 (cf. APF 12413) ([Προ]ξενίδης: f. Μένων); (5) s. ii BC  ID 2419, 8 + PAA 20 p. 334 ([Προ]ξ̣ενίδης: f. Μένων)

—Sounion: (6) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 18 (PA/APF 12259) (f. Ἀντικλῆς)

—Steiria: (7) iv BC  IG II² 7470 (PA 12260); (8) m. iv BC  IG II² 7452

—Teithras: (9) m. iv BC  ID 104-26 A, 15 (PA 11187) (Πρ[οξ]ενίδης); (10) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 58 (PA 12261) (f. Προκλείδης)

Πρόξενος

Athens: (1) f. v BC  CAVI 1473 = ABV p. 673 (Πρόχ[σενος]?, Προχ[σενίδσ]?: kalos); (2) v BC   AM 106 (1991) p. 155 (-χσε-: s. Τιμᾶναξ); (3) ~ IG I³ 1047, 2; cf. Prak. Wilhelm p. 340 no. 51 ([Πρ]όχσενος?); (4) c. 410-400 BC  IG I³ 1289 (PA 12261a) (f. Ἡγησώ); (5) iv BC  SEMA 787, 3 (IRhamnous 226) (Πρόξεν̣[ος]?, Προξεν̣[ίδης]?); (6) m. iv BC  IG II² 11726; (7) c. 350 BC  SEG LXI 197; (8) s. iv BC   Din. fr. lxiv (PA 12263); (9) ~ Din. fr. xlviii (PA 12264); (10) c. 325 BC  IG II² 1546 = IEleusis 178, 11 (PA 12262) ([Π]ρόξεν[ος]?); (11) iv/iii BC  Ag. XIX L 8, 106, 109; (12) 268/7 BC  Ag. XIX H 117 (Πρόξεν̣[ος]); (13) 251/0 BC  IG II³ (1) 1000, 6; cf. APF p. 478 (Πρόξε[νος]); (14) a. 192 BC  IOrop 35, 8; cf. APF p. 478 (f. Ἀνάχαρσις); (15) 128/7 BC  FD III (2) 47, 18 (Stephanis 2150) (s. Δημήτριος); (16) ii AD  Luc., Charid. 1 (s. Ἐπικράτης: fict.)

—Acherdous: (17) 335/4 BC  IG II³ (1) 327, 2; 330, 3; 331, 4; 332, [2]; IG II² 332, 3?; 1561 + SEG XVIII 39, 33; Ag. XV 43, 227; SEG XXI 272, 4 (PA 12271) (I s. Πυλαγόρας I, f. Πυλαγόρας II); (18) 284/3 BC  IG II² 1163, 2 (= PA 12272); IG II³ (1) 876, 5 (II s. Πυλαγόρας II)

—Aixone: (19) s. iv BC  IG II² 5433, 4 (PA/APF 12266) (s. Κάλλιππος II)

—Amphitrope: (20) v BC  AM 106 (1991) p. 155 ([Πρ]όχσενος)

—Aphidna: (21) s. v BC  IG I³ 375, 17, 24 f., 28, 31, 37 f.; IG II² 5765; Is. v 6; Is. v 15 (PA/APF 12267) (-χσε- - IG I: I s. Ἁρμόδιος II, f. (nat.) Δικαιογένης III (Kydathenaion), f. Ἁρμόδιος III); (22) m. iv BC  IG II³ (1) 295, 40; IG II² 1622, 156; 1623, 163 f.; 1629, 522; D. xix 50 f.; D. xix 73 f.; D. xix 154 f.; D. xix 280; Aeschin. ii 133 f.; Din. i 63; Polyaen. iv 2. 8 (PA/APF 12270) (II s. Ἁρμόδιος III, f. Ἁρμόδιος IV); (23) 226-221 BC  IG II² 1706, 22; IG II³ (1) 1152, 68; 1153, [56] (PA/APF 12269) (?s. Ἁρμόδιος)

—Azenia: (24) i BC  IG II² 5312 (f. Παυσανίας)

—Cholargos: (25) 336/5 BC  Ag. XV 42, 299

—Eleusis: (26) c. 330 BC  IG II² 1927, 75 (= PA 12273); SEMA 211 (s. Εὔδωρος)

—Kollytos: (27) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 14 p. 459 (f. Θέρσιππος)

—Konthyle: (28) 336/5 BC  Ag. XV 42, 173

—Lamptrai: (29) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 44 (PA 12274) (f. Ἀριστείδης)

—Melite: (30) 360-350 BC  IG II² 2383, 21 f. (PA/APF 12275) (f. Ὀνήτωρ, Αἰσχητάδης); (31) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 54 (PA/APF 12276) (f. Αἰσχητάδης)

—Melite?: (32) ?iv BC  IG II² 12379 (f. Ὀνήτωρ)

—Phlya: (33) iv BC  IG II² 7704 (PA 12279) (s. Ἀθηνάδης, f. Εὔδημος); (34) 282/1 BC  SEG XXI 525, 32; SEG XLVI 167, 26 (s. Προκλῆς)

—Prospalta: (35) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 44 (PA 12277) (f. Προνάπης)

—Sounion: (36) m. iv BC  IG II² 1628, 9 (PA/APF 12278) (f. Λυσανίας)

—Sphettos: (37) c. 187-176 BC  IG II³ (1) 1285, 18; 1290, 23; 1313, 54; 1362, [21] (f. Σῶσος)

—tribe Hippothontis?: (38) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 nos. 453-7; Hesp. 46 (1977) p. 133 n. 69 (tribe)

—tribe Kekropis: (39) 335/4 BC  Ag. XV 43, 160 (Πρόξ[ε]νος: f. Νεοκλείδης)

—tribe Pandionis: (40) 238-242 AD  IG II² 2239, 115 ([--]λιος Πρόξενος)

Athens*: (41) m. iv BC  [D.] lix 38 (s. Νέαιρα)

Foreign Residents:

    Andros: (42) i BC  IG II² 8094 (LGPN I (1)) (s. Ἀντίπατρος)

Πρόπος

Athens: (1) c. 110 AD  IG II³ (4) 834, 13

Πρόποσις

Athens:

—Peiraieus: (1) ii AD  Ag. XVII 279 (Πρόποσις Ἰουλ[ία]: d. Γάϊος)

Πρόσδεκτος

Athens: (1) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 72 (Πρόσδε[κτος]: f. Ἐπίκτητος)

—Kephale: (2) ii/iii AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 79, 137; IG II² 3658 = IEleusis 624, 3; Ag. XV 371, 50; 440, 14 (Μ. Αὐρ. Πρόσδεκτος: s. Πιστοκράτης, f. Περικλῆς, Ἀκάμας); (3) 191/2 AD  IG II² 2119, 63, 173 ([Πρό]σδεκτος: s. Μόδεστος)

—tribe Antiochis: (4) s. ii AD  IG II² 2084, 53 (Πρόσδεκ̣το[ς]: f. Ὄλυμπος)

—tribe Pandionis: (5) 238-242 AD  IG II² 2239, 118

Athens*: (6) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 42 (s. Ἡρακλέων: epeng.); (7) c. 115 AD  IG II² 2020, 124 + Wilson E.155 (Πρόσδε̣κτ̣ος - Wilson, Προσδόκι(μ)ος - IG: s. Ζω[--]: epeng.); (8) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 75 (f. Ἑρμῆς); (9) 161/2 AD  IG II² 2085, 89 + Wilson E.207 (Κλ. Πρόσδε̣[κτος]: epeng.); (10) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 116 (Π̣ρ̣[ό]σ̣δεκτος: epeng.); (11) 187/8 AD  IG II² 2113, 222 (s. Χρῆστος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (12) 87/8 AD  IG II² 1996, 245 (LGPN V.B (4)) (s. Νίγρος)

Προσδοκᾶς

Athens: (1) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 20

Athens?: (2) s. i AD  IG II² 1992, 10; (3) iii AD  SEG LVII 156 I, 6 ([Προσ]δοκᾶς - Papazarkados)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) inc. IG II² 9402 (LGPN V.B (1)) ([Προ]σδοκᾶς)

Προσδόκιμος

Athens: (1) i/ii AD  IG II² 2257, 9 ([...]ς Δόκιμος - IG: name - S.G.B.); (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 35 ([Προσ]δόκιμος); (3) ii/iii AD  IG II² 3644, 13 f. (Προσδόκιμος νεώτ.)

—Acharnai: (4) 143/4 AD  IG II² 2050, 96 ([Προ]σδόκιμος: s. Σῖμος); (5) 201/2 AD  IG II² 2193, 106; 2194, 34 (I f. Προσδόκιμος II); (6) ~ (II s. Προσδόκιμος I)

—Chol--: (7) m. ii AD  IG II² 3607, 26 (f. Νικήτης)

—Elaious: (8) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 28 (f. Κίμων)

—Eupyridai: (9) 154/5 AD  IG II² 2067, 48 (I f. Προσδόκιμος II); (10) ~ (II s. Προσδόκιμος I)

—Gargettos: (11) imp. CIA III 3905, 3 ([Πρ]οσδόκ(ιμ)ος: s. Παρδαλᾶς)

—Klopidai: (12) 154/5 AD  IG II² 2067, 64 (f. Μάξιμος)

—Kolonai?: (13) 168/9 AD  Ag. XV 372, 4; cf. Follet, Athènes p. 217 (or Konthyle: Προσδό[κιμος])

—Marathon: (14) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 3 ([Πρ]οσδόκιμος ὁ καὶ Ν̣η̣λεύς)

—Melite: (15) 163/4 AD  IG II² 2086, 154 (s. Ἡρακλείδης)

—Pallene: (16) 138/9 AD  Ag. XV 333, 50 (s. Ἀριστόβουλος); (17) c. 195 AD  SEG LIX 174, 8 (Προσδό.: f. Θεμίσων); (18) c. 195/6 AD  Ag. XV 425, 11 ([Προσ]δόκιμος); (19) 201/2 AD  IG II² 2193, 97 (I f. Προσδόκιμος II); (20) ~ (II s. Προσδόκιμος I); (21) a. 216 AD  Ag. XV 472, 31 ([Π]ροσδόκιμο[ς]); (22) ~ ([Π]ροσδόκι[μος])

—Pambotadai: (23) 184/5 AD  IG II² 2129, 9 (Προσδόκ[ι]μος: f. Γάμος)

—Philaidai: (24) 163/4 AD   IG II² 2086, 48, 122; 2087, 49, 63 (II s. Προσδόκιμος I, f. Εὐτυχίδης); (25) ~ IG II² 2086, 122; 2087, 63 (I f. Προσδόκιμος II)

—Sounion: (26) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 11 (s. Δημήτριος)

—Sphettos: (27) 168-181 AD  Ag. XV 359, 13; 373, 21 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Sybridai: (28) iii AD  SEMA 629 ([Προ]σδόκιμος: f. Συντύχη)

—Thria: (29) c. 45/6 AD  IG II² 1945, 57 (s. Ἀριστόδημος)

—tribe Aiantis: (30) 238-242 AD  IG II² 2239, 292 (s. Γάϊος I)

—tribe Aigeis: (31) 169/70 AD  IG II² 2097, 54 (f. Ἐλευσίνιος)

—tribe Antiochis: (32) 232-234 AD   IG II² 2237, 152 (II s. Προσδόκιμος I); (33) ~ IG II² 2237, 152-4 (I f. Προσδόκιμος II, Τρυφωνιανός, Ἐλπιδιανός); (34) c. 255 AD  Ag. XV 466, 28 (I f. Προσδόκιμος II); (35) ~ (II s. Προσδόκιμος I)

—tribe Hadrianis: (36) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 39 (Αὐρ. Προσδόκιμος)

—tribe Kekropis?: (37) 213-220 AD  Ag. XV 463, 7 (Αὐρ. Προσδό̣[κιμος])

—tribe Leontis: (38) s. ii AD  IG II² 2084, 11 (Π[ρ]οσδόκιμ[ος]: f. Ζώσιμος)

—tribe Ptolemais: (39) c. 198 AD  Ag. XV 443, 15 (Προσδόκιμος ὁ καὶ Σωκράτης); (40) c. 213-220 AD  SEG XXVIII 188 + XXXII 200, 15 (Αὐρ. Προσδ[όκιμος]); (41) 255/6 AD  IG II² 2245, 152, 167, 309 (I f. Αὐρ. Προσδόκιμος II); (42) ~ (Αὐρ. Προσδόκιμος: II s. Προσδόκιμος I)

Athens?: (43) i-ii AD  SEG XIX 160, 5 (Προσδό[κιμος]); (44) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 46, 75 (f. Δημήτριος); (45) c. 120 AD  IG II² 2036, 4; (46) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 10 (f. [--]αμος)

Athens*: (47) c. 120 AD  IG II² 2018, 102 (s. Πυθικός: epeng.); (48) 142/3 AD  IG II² 2049, 107 (I f. Προσδόκιμος II); (49) ~ (II s. Προσδόκιμος I: epeng.); (50) 155/6 AD  IG II² 2068, 231 (s. Ἡρακλε[--]: epeng.); (51) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 137 (s. Νη.: epeng.); (52) 179/80 AD  IG II² 2083, 87 (f. Φίλλυς); (53) 184/5 AD  IG II² 2128, 151; 2129, 21 (f. Μάξιμος); (54) 201/2 AD  IG II² 2193, 163 (f. Θησεύς); (55) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 137 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (56) imp. Ag. XVII 559 = SEMA 1326 (LGPN V.B (5)) (Προσδό[κιμος]: s. Γλαυκίας)

Προσήνης

Athens: (1) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 37

Προσόδιον

Athens*: (1) s. i BC  SEMA 1404, 1, 5

Πρόσοδον

Athens?: (1) hell. IG II² 12532 (d. Μνησίθεος)

Προσουσία

Athens: (1) 400-390 BC  Ag. XXI C 31; (2) f. iv BC  IG II² 12535 (-σοσία: d. Ἀρίστανδρος); (3) iv BC  PCG 5 p. 243 fr. 92 (fict.)

Athens?: (4) m. iv BC   IG II² 12533 (-σοσία); (5) ~ IG II² 12534

Foreign Residents:

    Herakleia: (6) ?iv BC  IG II² 8769 ([Π]ροσουσία)

Προστασία

Foreign Residents:

    Thrace, Lysimacheia: (1) i BC  IG II² 9232 = Ag. XVII 533 (LGPN IV (1)) (-σστα-: d. Τάλουρος)

Προστατηρίς

Foreign Residents:

    Boiotia, Tanagra: (1) i BC  IG II² 10412 = AEE² p. 215 no. 873 (LGPN III.B (5)) (d. Φάλακρος)

Προστάτης

Foreign Residents:

    Phoenicia, Berytos: (1) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 18 ([Π]ρ̣[οσ]τ̣άτης: f. Ἀντίοχος)

Πρόστιμος

Athens:

—Kropidai: (1) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 15 (f. Κάλλιστος)

Πρόσφιλος

Foreign Residents:

    Seriphos: (1) ii BC   IG II² 10260 (LGPN I (1)) (I f. Πρόσφιλος II); (2) ~ IG II² 10260 (LGPN I (2)) (II s. Πρόσφιλος I)

Πρόσχολος

Athens*: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 144 (Πρ[ό]σχολος: s. Σωσίπατρος: epeng.)

Πρότερος

Athens?: (1) iii BC  CIA App. 23, 13; cf. JÖAI 7 (1904) p. 114

Πρότιμος

Athens: (1) ii-i BC  SEG LXVI 183 (Πρό̣τι̣μο̣ς); (2) 133/2 BC  Thompson, New Style Coinage 379-381; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12280) (Πρότιμ(ος))

—Gargettos: (3) i/ii AD  Ag. XV 331, 26, 28; 332, 3 (-τεί-: f. Πρῖμος I, Δωρόθεος); (4) s. ii AD  IG II² 2119, 15, 232 f., 236; IG II³ (4) 918, 3 (f. Αὐρ. Καλλίφρων I); (5) 179/80 AD  SEG XIV 97, [11]; XXXV 130, 40 ([Πρ]ό̣τ̣ιμος: s. Διονυσόδωρος)

—Kephisia: (6) s. iv BC  IG II² 5822 ((Π)ρότιμος)

—Myrrhinoutta: (7) c. 115 BC  IG II² 3478 = IEleusis 238, 4; ID 1991, [1] + PAA 15 p. 9 (cf. PA 12281) (I s. Θεογείτων, f. Δωσίθεος II, Ὀνησακώ); (8) f. i BC  ID 1604 bis, 5; 1943, 3; IG XII (5) 270, 5 f. (cf. PA 12281) (II s. Δωσίθεος II)

Athens*: (9) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 35 (Πρότε[ιμος]: f. Ἐπάγαθος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i AD  IG II² 9408 (LGPN V.B (2)) (f. Ἀπολλωνία)

Προύνικος

Athens:

—Phlya: (1) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 11 (f. Ἐλευσίνιος)

Athens?: (2) iii AD  IG II² 2258, 6 (Προύνι[κος])

Προφάνης

Athens: (1) iv BC  IG II² 11156 a

Athens?: (2) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 147 ((Π)ροφάνης?, (Ἡ)ροφάνης?)

Πρόφαντος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC  IG II² 9888 (LGPN V.B (1)) (f. Σωσικράτεια)

Προφήτης

Athens:

—Eleusis: (1) c. 225 BC  IG II² 1235 = IEleusis 201, 14 (PA 12283) (f. Χαιρήτιος)

Πρύτανις

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1969, 17; 1970, 52 (Πρύτανις, Πρότανις - 1970)

Foreign Residents:

    Crete, Kydonia: (2) i BC  SEMA 1181 (LGPN I (2)) (f. Τεμώ)

    Euboia, Karystos: (3) s. iii BC  Ag. XVI 224, 11, 32; IG II² 443 + Tracy, ALC pp. 52-3; Plb. v 93. 8; cf. ZPE 60 (1985) pp. 23-4; HSCP 48 (1937) pp. 168-72 (LGPN I (3)) (s. Ἀστυλείδης)

Πρωϊναύτης

Athens: (1) c. 435 BC  IG I³ 50, 3 (Προϊναύτς)

Πρωταγόρας

Athens: (1) 173-175 AD  IG II² 3968, 17; (2) iii AD  IG II² 2775, 9 ([Πρ]ωταγόρας)

—Kropidai: (3) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 119

—Pergase: (4) m. ii BC  IG II² 950, 6, 27; 2333, 1 (PA 12284) (s. Νικήτης III, f. Νικήτης IV)

—tribe Hadrianis: (5) 194/5 AD  IG II² 2191, 51 (Κλ. Πρωταγόρας)

Athens*: (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 94 (s. Ἀπολλόδωρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (7) m. iv BC  IG II² 10348 (LGPN V.A (16)) (s. Ἀντισθένης)

Πρωταγόρης

Foreign Residents:

    Thrace, Abdera: (1) c. 490-420 BC  RE s.v. Protagoras (1); FVS 80 (LGPN IV (5)) (Πρωταγόρης - Timon fr. 47 D, Πρωταγόρας - lit. test.: ?s. Ἀρτέμων, Μαιάνδριος)

Πρωταρχίδης

Athens:

—Potamos: (1) v/iv BC  Is. v 26 f. (PA/APF 12285)

Πρώταρχος

Athens: (1) 475-450 BC  Ag. XXI D 39 = CAVI 497 (Πρ-); (2) v/iv BC   Lys. iii 12 (PA 12286); (3) ~ Pl., Phlb. 19b (PA 12289) (s. Καλλίας); (4) 405 BC  IG I³ 1032, 449; (5) f. iv BC  IG II² 12610 (PA 12286a) (f. Σῖμον); (6) iv BC  IG II² 7847 (PA 12287) (Πρώταρ[χ]ος: f. [--]μαχος); (7) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 571 (Πρώ[τ]αρχος); (8) 339/8 BC  CID II 44, 8 ([Π]ρώταρχ[ος]); (9) 287 BC  Paus. i 26. 2 (PA 12288) (f. Λεώκριτος); (10) 228-221 BC  PP 4076 (s. Σωτᾶς); (11) inc. IG II² 2593

—Aithalidai: (12) s. i BC  IG II² 2461, 55 (PA 12291) ([Π]ρώταρχος: s. Αἰνείας); (13) i AD  IG II² 10459, 2

—Auridai: (14) ?hell. IG II² 5718 (PA 12292) (f. Χάρης); (15) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 100; (16) i BC-i AD  Ag. XVII 82 (f. Φιλοφάνης)

—Kephisia: (17) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 I, 2 (PA 12294)

—Kerameis: (18) iv BC  IG II² 6340 (PA 12293) (f. Τιμοκρίτη)

—Kydathenaion: (19) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 51 (Πρώταρχ[ο]ς: s. Λεωκράτης)

—Peiraieus: (20) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 4 b (Πρώ̣τα̣ρχος); (21) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 465 f.

—Phrearrhioi: (22) m. ii BC  ID 1832, 2 (s. Πρωτογένης); (23) 156/5 BC   ID 1417 B II, 148 (II s. Πρώταρχος I); (24) ~ ID 1417 B II, 149 (I f. Πρώταρχος II)

—Probalinthos: (25) v/iv BC  IG I³ 377, 15, 19, 34, 36, 48; IG II³ (4) 1359, 2 (PA 12295) (f. Φαιδιμίδης)

—Rhamnous: (26) m. iv BC  SEMA 825 (IRhamnous 264) (f. Θεόμνηστος, ?f. Θεόφαντος)

—Salamis: (27) m. iv BC  IG II² 10209 (s. Πρωτόμαχος)

—Sphettos: (28) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 132 (PA 12296) (f. Ἀριστόνους)

—tribe Aiantis: (29) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 127

—tribe Akamantis: (30) ?447 BC  IG I³ 1162, 84 (PA 12290) (Πρ-)

—tribe Hippothontis?: (31) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 228 nos. 458-61; Hesp. 46 (1977) p. 135 no. 88

Athens?: (32) c. 500 BC  Olbiya pp. 152 f. (vase) (Πρ-); (33) iv BC  IG II² 12536/7 + SEG XXX 282

Athens*: (34) m. iv BC   IG II² 2390, 10; (35) ~ IG II² 10026 = 12271 (Πρώταρ[χος]); (36) 169/70 AD  IG II² 2097, 312 (s. Διονύσιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (37) iii-ii BC  IG II² 8022 (f. Ἡρακλέων)

Πρωτᾶς

Athens?: (1) m. i AD  IG II² 1984, 6; (2) 45/6 AD  IG II² 1969, 15

Athens*: (3) 135/6 AD  IG II² 2001, 16 (epeng.?)

Πρωτέας

Athens: (1) 475-450 BC  CAVI 2569 (Πρωτέω (gen.)); (2) v/iv BC  Lys. vii 10 (PA 12297); (3) iv BC  SEG XL 167, 2 (f. Πίνδαρος); (4) 226 BC  MChr 21, 37 f. (f. Ἀριστείδης)

—Agryle: (5) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 29 (f. Μνησίθεος)

—Aixone: (6) ?v BC  IG I² 1077 = AM 67 (1942) p. 100 no. 175 (f. Ῥόδη); (7) c. 435-430 BC  IG I³ 364, 9; 365, 31, 38 f.; 464, 107?; Th. i 45; Th. ii 23; Ar., Th. 876; Ar., Th. 883 (PA 12298) (Πρ- - IG: s. Ἐπικλῆς); (8) i BC  IG II² 5423

—Anakaia: (9) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 168 no. 171, 3 (SEG LVI 226) (s. Ἐξήκεστος)

—Lamptrai: (10) 142/3 AD  IG II² 2049, 30 (Πρωτέα(ς): s. Εἰρηναῖος)

—Phlya: (11) 156/5 BC  ID 1417 B II, 152 (f. Αἴμων)

—tribe Antiochis: (12) c. 411 BC  IG I³ 1186, 156 (Πρ-)

Athens?: (13) f. iv BC  SEG LVIII 246 (Πρωτέ[ας]: I f. Πρωτέας II); (14) ~ (II s. Πρωτέας I); (15) s. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 149

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (16) hell.-imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 19 (I f. Πρωτέας II); (17) ~ (II s. Πρωτέας I)

    Other: (18) 319/18 BC  SEG XXI 312, 18

Πρωτεύς

Athens:

—Kedoi?: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 80 (PA 12298a) (or Kerameis?)

Athens*: (2) 139/40 AD  IG II² 2044, 131 (s. Εὔλογος: epeng.)

Πρωτίας

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151 (Πρ-: f. Θεόπομπος)

—Acharnai: (2) 346/5 BC  IG II³ (1) 302, 6

—Athmonon?: (3) f. iv BC  SEG XXIV 197, 18 (f. Πρωτόμαχος)

—Eleusis: (4) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2, 45 (PA 12300)

—Halai: (5) iv BC  SEMA 58 (f. Δηϊκράτεια)

—tribe Erechtheis: (6) 459 BC  IG I³ 1147, 20 (PA 12299) ([Π]ρτίας); (7) c. 411 BC  SEG LII 60, 77 (Πρ-)

Πρωτίνας

Athens*: (1) c. 120 AD  IG II² 2018, 108 (s. Ἐπίκτητος: epeng.)

Πρῶτις

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (1) iii BC  Unp. (tit. sep., Peiraieus); cf. PAA 15 p. 19 (LGPN III.A (-)) (s. Κλέων)

Πρωτίων

Athens: (1) m. ii AD  Ag. XV 422, 4; 424, 23; 426, 11; 442, 10; SEG XXVIII 166, 9; 169, 45; 170, 48; SEG LVIII 164, 16; (2) 182-196 AD  IG II² 2205, 19 (f. [....]σιος)

—Acherdous: (3) iii BC  IG II² 5863 (PA 12302) (s. Πρῶτος)

—Aixone: (4) c. 360 BC  IG II² 5421 a, 4 (p. 879 (PA 12301)) (f. Ἐξηκεστίδης)

—Eupyridai: (5) 37/6 BC  IG II² 1043 I, 100 (PA 12303) (f. Διονύσιος)

Athens?: (6) f. iv BC  IG II² 12539; (7) ?iv BC  IG II² 12538 (Πρ-); (8) i BC  IG II² 12541 (s. Ἑρμόλαος); (9) imp. AE 1896, p. 254; (10) ~ IG II² 12540 (Λ. Κορν. Πρωτίων)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kalchedon: (11) ii BC  SEG LIX 297 (LGPN V.A (-)) (f. Δαμάτριος)

    Caria, Miletos: (12) c. 112 AD  IG II² 2024, 98 (LGPN V.B (1)) (s. Ἡραῖος)

    Thrace?: (13) 316-309 BC  IG II² 1956, 31 (LGPN IV (9))

Πρωτόβουλος

Athens:

—tribe Oineis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 259 (s. Διονυσόδωρος)

Πρωτογένεια

Athens:

—Marathon: (1) f. i BC  ID 2037, 9; 2210, 5 (PA 12304) (d. Ἀριστέας II)

Πρωτογένης

Athens: (1) 238/7 BC  IG II³ (1) 1025, 9 (Πρωτογ[ένης]); (2) c. 200-175 BC  IThesp 12, 4 (PA 12307) (Πρωτογένεις: f. Διογένης); (3) s. ii BC  ID 2595, 11; EAD XXX 459 = SEG XXVIII 673 (I f. Πρωτογένης II); (4) ~ (II s. Πρωτογένης I); (5) s. ii BC  SEG XXXI 724, 6 (Πρωτογέ[νης]); (6) 148-134 BC  IG II² 1939, 40 (PA 12305) (Πρωτογέ[νης]: f. Γλαῦκος); (7) c. 146/5 BC  ID 2609, 7; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (Πρ(ω)τογένης: f. [--]όστρατος); (8) 138/7 BC  FD III (2) 23, 11 (f. Ἀνθεστήριος); (9) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 398-9; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12306) (Πρωτογέ(νης)); (10) 106/5 BC  FD III (2) 49, 32 (f. Μέντωρ); (11) m. i BC  IG II² 1720, 3; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff.; (12) c. 46/5 BC  IG II² 1719, 4; (13) 117-138 AD  IG II² 3564, 4; (14) c. 136-149 AD  Ag. XV 410, 12 + SEG XXVI 146 (Π̣[ρ]ωτογένης); (15) 191/2 AD  IG II² 2119, 133, 148, 165, 178, 190, 224 (s. Ἀπολλώνιος)

—Acharnai: (16) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 35 (s. Μηνόδωρος)

—Acharnai?: (17) a. 216 AD  Ag. XV 473, 35 (I f. Πρωτογένης II); (18) ~ (II s. Πρωτογένης I)

—Aphidna: (19) s. iv BC  IG II² 5766 (PA 12309) (s. Σωσιγένης)

—Athmonon: (20) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 26 (Προ-)

—Auridai: (21) 135/4 BC  Ag. XV 243, 85

—Azenia: (22) m. i BC  Ag. XV 278, 32 (f. Ἀριστόνικος); (23) c. 125 AD  IG II² 2302, 3; Unp. (Acropolis) (cf. PAA 15 p. 24) (I f. Πρωτογένης II); (24) ~ (II s. Πρωτογένης I)

—Euonymon: (25) iii BC  IG II² 6174 (f. Θεόδωρος)

—Eupyridai: (26) 182-196 AD  IG II² 2066, 20 (s. Διονύσιος)

—Hamaxanteia: (27) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 115 (PA 12308) (f. Θεόφημος)

—Kettos: (28) i BC/ i AD  IG II² 6394 (s. Σθένιος)

—Lamptrai: (29) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 92 (PA 12311) (Πρωτογέν[ης]: f. Νίκανδρος); (30) f. ii AD  IG II² 2097, 50; 6696; 6697 (I s. Ἀγαθοκλῆς I, f. Πρωτογένης II); (31) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 63 (s. Θ[--]ος); (32) s. ii AD  IG II² 2097, 50; 6697 (II s. Πρωτογένης I); (33) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 52 (Κλ. Πρωτογένης); (34) c. 238-245 AD  IG II² 2239, 41; Follet, Athènes pp. 412 f. (deme) ([Κ]λ. Πρωτογένη[ς])

—Marathon: (35) imp. SEMA 416 ([Π]ρωτογέ[νης])

—Oa: (36) 145/6 AD  IG II² 2052, 73 (I f. Πρωτογένης II); (37) ~ (II s. Πρωτογένης I)

—Paiania: (38) 149/8 BC  ID 1499, 20; (39) 126/5 BC  ID 1923, 7 (I f. Πρωτογένης II); (40) ~ (Πρωτογέν[ης]: II s. Πρωτογένης I); (41) c. 20 BC  Ag. XV 293, 42 (s. Λεύκιος)

—Pallene: (42) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 IV, 85 (PA 12312); (43) i AD  Ag. XV 309, 51

—Pambotadai: (44) imp. IG II² 9618 (s. Διοκλῆς); (45) ii-iii AD  IG II² 7144 (f. Διοκλῆς ὁ καὶ Εὐτυχᾶς)

—Peiraieus: (46) 205-212 AD  IG II² 2208, 13; Ag. XV 448, 31 (f. Ξύστος I)

—Philaidai: (47) 106-98 BC  ID 2067, 1, 4; 2127, 8; 2154; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 240 (s. Λεωνίδης)

—Phrearrhioi: (48) m. ii BC  ID 1832, 2 (Πρωτο[γένης]: f. Πρώταρχος)

—Ptelea: (49) iv/iii BC  IG II² 7325 (PA 12313) (s. Μελησίας)

—Sounion: (50) m. ii BC  ID 1442 A, 66; 2595, 15 (cf. PA 12314) (I f. Πρωτογένης II); (51) c. 135 BC  ID 2595, 15 (PA 12314) (II s. Πρωτογένης I); (52) 142/3 AD  IG II² 2049, 8; (53) 154/5 AD  IG II² 2067, 114 (f. Σωσιγένης); (54) 181/2 AD  Ag. XV 402, 21 (f. Ταξικλῆς); (55) 203-205 AD  IG II² 2199, 143 (II s. Ταξικλῆς); (56) c. 203-220 AD  IG II² 2199, 47; Ag. XV 470, 15 (I f. Ταξικλῆς)

—Trikorynthos: (57) c. 135-155 AD  IG II² 2046, 18; 2067, 10 (Μέμ. Πρωτογένης)

—tribe Aigeis: (58) 240-253 AD  IG II² 2243, 84 (Αὐρ. Πρωτογένης)

—tribe Hadrianis: (59) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 12

—tribe Hippothontis: (60) 161/2 AD  IG II² 2085, 69 (Πρωτογέ(νης): f. Φιλοκράτης); (61) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 31, 124

—tribe Kekropis: (62) 128/7 BC  SEG XV 104, 219 (Πρωτογ[ένης]: f. Φανοκλῆς); (63) c. 220 AD  IG II² 2217, 6 (Αὐρ. Πρωτογένης: tribe - S.G.B.)

—tribe Leontis: (64) 165/6 AD  IG II² 2090, 85 (I f. Πρωτογένης II); (65) ~ (II s. Πρωτογένης I)

Athens?: (66) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 5; 31. 2, 5; (67) iii BC  IG II² 12542

Athens*: (68) ii AD   IG II² 2183, 2; (69) ~ IG II² 11905 (f. Κράτερος); (70) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 39 (Πρωτογέ[νης]: f. Ξενοσίων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (71) imp. IG II² 8348 B (LGPN V.B (10)) (Πρ(ω)τογένης); (72) 87/8 AD   IG II² 1996, 108 f. (LGPN V.B (12)) (I f. Πρωτογένης II); (73) ~ IG II² 1996, 108 (LGPN V.B (11)) (II s. Πρωτογένης I); (74) c. 112 AD   IG II² 2024, 113-15 (LGPN V.B (14)) (I f. Πρωτογένης II, Ἰσίων, Εὐήμερος); (75) ~ IG II² 2024, 113 (LGPN V.B (13)) (II s. Πρωτογένης I)

    Herakleia: (76) iii BC  IG II² 8811 (Π[ρω]τογένης: f. Φιλουμένη)

    Phrygia: (77) imp. Unp. (Bibl. Hadr., tit. sep.); cf. PAA 15 p. 28 (LGPN V.C (-)) (f. Εὔτυχος)

    Pontos: (78) ii BC  IG II² 10107 (LGPN V.A (16)) (f. Ἀφροδισία)

Πρωτοκλῆς

Athens: (1) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 25 f. (Πρωτοκ[λῆς]); (2) ?iv/iii BC  IG II² 2768 = Finley, SLC p. 167 no. 168, 6

—Ikarion: (3) 398/7 BC  IG II² 1388, 4; 1391, 6; 1392, 4 (PA 12315) (-κλέης)

—Kephisia: (4) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 16

—Plotheia: (5) m. iv BC  IG II² 1623, 173; 1629, 613 f.; 7240; 7241; SEG XXXIV 157, 28 (PA/APF 12316) (s. Προκλῆς I, f. Προκλῆς II)

—Thorai: (6) s. iii BC  SEG LI 119, 2; cf. IRhamnous 20, 38 (s. Τιμοκλῆς)

Athens?: (7) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 6; 31. 2, 6

Πρωτόκτητος

Athens:

—tribe Antiochis: (1) 194/5 AD  IG II² 2191, 122 (I f. Πρωτόκτητος II); (2) ~ (II s. Πρωτόκτητος I)

—tribe Pandionis: (3) 235/6 AD  IG II² 2235, 101 (Αὐρ. Πρωτόκτητος)

Athens*: (4) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 78 (epeng.); (5) 255/6 AD  IG II² 2245, 434 (Πρωτόκτη[το]ς: epeng.)

Πρωτόλαος

Athens:

—Sypalettos: (1) 148/7 BC  IG II² 1938, 23 (PA 12317) ([Π]ρωτόλαος)

Πρωτοληΐδης

Athens:

—Anagyrous: (1) iv BC  Unp. (Stamires, pinakion); cf. PAA 15 p. 29

Πρωτομάχη

Athens:

—Kollytos: (1) m. iv BC  SEMA 513, 4 (d. Νίκαιος)

Athens?: (2) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 8 (Πρωτο[μ]άχη)

Πρωτόμαχος

Athens: (1) c. 500-480 BC  CIG 7875 (vase); (2) 406/5 BC  X., HG i 5-7; D.S. xiii 74. 1; D.S. xiii 101. 5 (PA 12318); (3) f. iv BC  D. lvii 49 (PA/APF 12320); (4) 364/3 BC  Schol. Aeschin. ii 31 (PA 12319); (5) ?339/8 BC  FGrH 390 F 1. 31; (6) 116/15 BC  Thompson, New Style Coinage 620-2; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Πρωτόμ(αχος)?)

—Athmonon?: (7) f. iv BC  SEG XXIV 197, 18 (s. Πρωτίας)

—Halai: (8) ii BC   IG II² 5512 (s. Ἅρπαλος); (9) ~ SEMA 75 (f. Πλείσταρχος)

—Keiriadai: (10) f. iv BC  Ag. XV 11, 7; SEMA 280 (s. Ἕρμιππος)

—Kephisia: (11) 405 BC  IG I³ 1032, 277 (PA/APF 12321); (12) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 48 (II s. Πρωτόμαχος I); (13) ~ (Πρωτόμ(αχος): I f. Πρωτόμαχος II)

—Kolonai (Leontid): (14) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 59 (s. Πυθο[--]); (15) 324/3 BC  IOrop 353 A, 83 (f. Αἰσχύλος)

—Marathon?: (16) f. iii BC  SEMA 2989 (Πρωτόμα[χος]: f. Χαρίδημος)

—Melite: (17) 304/3 BC  Ag. XV 61, 134; (18) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 4 ([Πρω?]τόμαχος: s. Ἰσίδοτος)

—Paiania: (19) 178/7 BC   IG II³ (1) 1310, 37 (I f. Πρωτόμαχος II); (20) ~ IG II³ (1) 1310, 37, 111 (II s. Πρωτόμαχος I)

—Salamis: (21) m. iv BC  IG II² 10209 (f. Πρώταρχος)

—Thorai: (22) m. iv BC  Ag. XV 22, 8 (s. Χίων)

—Thria?: (23) i BC  IG II² 7848 (or Phyle: [Π]ρωτόμα[χος]: s. Ἀρίστιππος)

Athens?: (24) iii BC  IG II² 12543 (s. Ἰάσων)

Πρωτομένης

Athens:

—Eitea (Antiochid): (1) 223/2 BC  IG II² 1706, 53 (cf. PA 12322); (2) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 46, 69 (cf. PA 12322)

—Poros: (3) 339/8 BC  IG II³ (4) 77, 22 (PA 12323) (Πρωτομ[ένης] - edd., Πρωτόμ[αχος]?: f. [....]δημος)

Πρωτομήδης

Athens:

—Athmonon: (1) ii BC  IG II² 1170, 3 (PA 12324) (f. Σάτυρος)

Πρῶτον

Athens?: (1) ?f. iv BC  CIA App. 110 = SEG LXV 164, 1, 3, 7

Πρωτόνικος

Athens:

—Kerameis: (1) 434/3 BC  IG I³ 465, 123 (= PA 12310); IG I³ 278, 1 (Πρ-: s. Ἐπιχάρης); (2) f. iv BC  IG II² 6333; 6337 (PA 12325) (s. Λυκίσκος, f. Νικόστρατος)

Πρωτονόη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6212, 5 (PA 12326) (?m. Βοῦλις (Thorai))

Athens*: (2) c. 346 BC  IG II² 9203

Πρῶτος

Athens: (1) c. 340 BC  D. xxxii 17-20; D. xxxii 24-8 (PA 12327); (2) 158/9 AD  IG II² 2056, 6 (I f. Πρῶτος II); (3) ~ (II s. Πρῶτος I)

—Acherdous: (4) iii BC  IG II² 5863 (PA 12328) (f. Πρωτίων)

—Eu--: (5) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 4 (s. Κρίτων)

—Eupyridai: (6) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 27 (I f. Πρῶτος II); (7) ~ (II s. Πρῶτος I)

—Eupyridai?: (8) 182-196 AD  IG II² 2066, 13 (or Athens, Oion: f. Ζώσιμος)

—Kephisia: (9) ii-iii AD  IG II² 9907 (Μ. Ἰούν. Πρῶτος)

—Oa: (10) 180/1 AD  Ag. XV 407, 19, 23 (f. Γενέθλιος, Πλ[...]ηων)

—Pallene: (11) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 14 (Π[ρ]ῶτος: f. Ἀγαθήμερος)

—Pallene?: (12) c. 205 AD  Ag. XV 447, 32 (f. Κάλλων)

—tribe Aiantis: (13) 145/6 AD  IG II² 2052, 101

Athens?: (14) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 72, 4 (Πρ-); (15) imp. IG II² 2284, 6 ([Π]ρῶτος)

Athens*: (16) i BC  IG II² 12544; (17) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 91 (s. Ζώπυρος: epeng.); (18) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 106

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (19) i BC-i AD  IG II² 9499 (LGPN V.B (3)) (f. Διόκλεια)

    Galatia, Ankyra: (20) i BC  IG II² 7929 (LGPN V.C (2)) (s. Ἀρχέλαος)

    Herakleia: (21) iii BC  IG II² 8770 (s. Ἀσκληπιάδης)

    Persis: (22) iv BC  IG II² 10076

    Phoenicia, Sidon: (23) hell.-imp. SEMA 1430 (s. Βόηθος)

    Pisidia: (24) i BC  IG II² 10085 (LGPN V.C (7))

    Syria, Antioch: (25) hell. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 15 p. 35 (I f. Πρῶτος II); (26) ~ (II s. Πρῶτος I); (27) hell.-imp. IG II² 8271 (s. Δημήτριος); (28) i BC   IG II² 8270; (29) ~ IG II² 8272 (s. Ἱερώνυμος); (30) ?i BC  SEMA 1011 (s. Δῶρος)

Πρωτοφάης

Athens: (1) 157/6 BC  IG II² 957, 75 (PA 12330) (s. Ἡγ[--])

Πρωτοφάνης

Athens: (1) iv BC  IG II² 6727, 8 (PA 12329) (f. Ἀρχέβιος)

—Anaphlystos: (2) hell. IG II² 5679 (PA 12331) (s. Ἀντιχάρης)

Πρωτώ

Athens*: (1) ii AD  IG II² 12545

Πρώτων

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell.-imp. IG II² 9728

Πτολεμαῖος

Athens: (1) 241/0 BC  PPetr III 54 b d, 5 ([Π]τολεμαῖος); (2) ii BC  BCH 93 (1969) p. 548 (s. Τιμοκρέων I); (3) m. ii BC  ID 1429 A II, 25; 1432 Ab I, 50 (s. [..]π[..]ν); (4) 128/7 BC  FD III (2) 8, 10 ([Πτ]ολεμαῖος: s. Εὔβουλος I); (5) 24/3 BC  Ag. XV 290, 57 f.; (6) ii AD  SEG XXXVI 254, 3 f. (Πτολεμα[ῖος]); (7) ?iii AD  IEleusis 662, 7 ([Πτολ]εμαῖος)

—Anaphlystos: (8) ii-i BC  SEMA 112 (s. Ἀριστέας)

—Aphidna: (9) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 40 (s. Εὐαρχίδης)

—Athmonon: (10) 36/5 BC  IG II³ (4) 388, 1 (Π̣τ̣ο̣λ̣εμαῖος: I f. Πτολεμαῖος II); (11) ~ (Πτο̣λ̣ε̣μ̣α̣[ῖ]ο̣[ς]: II s. Πτολεμαῖος I)

—Auridai?: (12) iii-ii BC  SEMA 756 (or Ionidai: [Πτολ]ε̣μαῖος)

—Hermos: (13) ii/iii AD  IG II³ (4) 1398, 6; IG II² 2115, 46, 53; 2116, 11; 3666 = IEleusis 626, 4; 3667, 6 f.; 3668 + AE 1972, p. 61 no. 5, 8?; IG II² 3669 = 13262, 6; 3670, 6; IEleusis 627; IG VII 91 = Syll³ 877 D (PIR² H 122) (Π. Ἑρέννιος Πτολεμαῖος: I f. Π. Ἑρέννιος Δέξιππος I); (14) 255/6 AD  IG II² 2245, 14, 161, 176, 203, 302 (PIR² H 121) (Π. Ἑρέννιος Πτολεμαῖος: II s. Π. Ἑρέννιος Δέξιππος I)

—Lamptrai: (15) ii AD  IG II² 2182, 2; cf. Aleshire, Asklepios p. 181 (Μέμμιος Πτο[λεμαῖος]); (16) ii/iii AD  IG II² 2481, 19; IG II³ (4) 850, 13 (Γ. Μέμ. Πτολεμαῖος); (17) 196-201 AD  IG II² 2132, 7; cf. Aleshire, Asklepios p. 181 (Μέμ. Πτολεμαῖος)

—Oe: (18) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 21 (s. Ἥρων)

—Oion (Kerameikon): (19) s. i BC  IG II² 2461, 30 (PA 12333) (s. Ἄτταλος)

—Peiraieus: (20) 150/1 AD  IG II² 2065, 35 f. (s. [--]ων)

—Phaleron: (21) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 93 (Πτολεμαῖ[ος]: f. Φιλόσεμνος)

—Phlya: (22) c. 146/5 BC  ID 2609, 18; cf. Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Ὄλυμπος); (23) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 81 (PA 12334) (f. Πολυκλῆς); (24) 116/15 BC  Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 5 (s. Θεόδοτος)

—Trinemeia: (25) c. 215 BC  IG II³ (1) 1204 (Πτ[ο]λεμαῖος)

—tribe Hadrianis: (26) 255/6 AD  IG II² 2245, 260 (Αὐρ. Πτολεμαῖος)

—tribe Oineis: (27) 117/16 BC   IG II² 1009 III, 66 (cf. PA 12332) (Πτολεμ[αῖος]: I f. Πτολεμαῖος II); (28) ~ IG II² 1009 III, 66 (PA 12332) (Πτολε[μαῖο]ς: II s. Πτολεμαῖος I)

Athens?: (29) ii/i BC  EAD XXVI pp. 47-8; (30) i BC/ i AD  IG II² 12656 (Π. Οὐαλέριος Πτολεμαῖος)

Athens*: (31) iv/iii BC  PCG 2 p. 69 fr. 92; (32) m. ii AD  IG II² 2211, 31 (s. Σεραπίας); (33) 179/80 AD   IG II² 2083, 2 f. (I f. Ὀνήσιμος, Πτολεμαῖος II); (34) ~ IG II² 2083, 3 (II s. Πτολεμαῖος I: epeng.); (35) 179/80 AD  IG II² 2083, 53 (Πτο(λεμαῖος): f. Εὐπόριστος); (36) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 139 (f. Τελεσφόρος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (37) ii-i BC  IG II² 9418 (LGPN V.B (17)) (f. Ἀραβία); (38) imp. IG II² 9731 (LGPN V.B (16)) (f. Κλεώ)

    Caria, Miletos?: (39) 87/8 AD  IG II² 1996, 237 (LGPN V.B (20)) (Πτο.: f. Διόδωρος)

    Egypt, Alexandria: (40) i BC  IG II² 8024 B (f. Ἰσιάς)

    Egypt, Herakleopolis: (41) ii-i BC  IG II² 8547 (I f. Πτολεμαῖος II); (42) ~ (II s. Πτολεμαῖος I)

    Euboia, Karystos: (43) i BC-i AD  IG II² 8983 (LGPN I (82)) (s. Σώζων)

    Laodikeia: (44) i BC  IG II² 9167 a (f. Βερενίκη)

    Mysia, Pergamon: (45) i BC   Ag. XVII 641 = IG II² 10067 a (LGPN V.A (17)) (Πτολεμαῖ[ος]: I f. Πτολεμαῖος II); (46) ~ Ag. XVII 641 = IG II² 10067 a (LGPN V.A (18)) (Πτολεμαῖ[ος]: II s. Πτολεμαῖος I)

    Samothrake: (47) imp. IG II² 10234; cf. AEE² p. 210 no. 844 (LGPN I (95))

    Syria, Antioch: (48) hell.-imp. SEMA 1012; (49) ii BC  IG II² 8273 (s. Ἀνδρόνικος); (50) ?i AD  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 41 (f. Πίστις)

Πτολεμαΐς

Athens: (1) f. i AD  IG II² 2337, 19

Πτωϊόδωρος

Athens: (1) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (Πτϊόδρος)

Πτωΐων

Foreign Residents:

    Boiotia, Koroneia: (1) i/ii AD  IG II² 9083 (LGPN III.B (13)) (f. Διονυσία)

Πυανέψιος

Athens: (1) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 71 f. ([Πυα]νέψ̣ι[ος]?)

Πυελίων

Athens:

—tribe Aiantis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 106 (-ν)

Πυθάγγελος

Athens: (1) m. iv BC  D. xxv hypoth. (PA 12335)

—Amphitrope: (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 254 (-νγε-: s. Π[--])

—Kephisia: (3) m. iv BC  IG II³ (4) 248 (PA 12336) (f. Εὐετίων)

—Phegaia: (4) s. iv BC  SEMA 674 ([Π]υθάγγελος: s. Πυθόδωρος)

Athens?: (5) 405 BC  TrGF 1 p. 184 no. 44; (6) iv BC  IG II³ (4) 1446 (Πυθάγγελ[ος])

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (7) f. iv BC  IG II² 9080 (LGPN III.A (2)) (f. Χρυσίς)

    Pontos, Sinope: (8) iii BC  IG II² 10352 (LGPN V.A (1)) (f. Σφοδρίας)

Πυθαγόρας

Athens: (1) c. 480-450 BC  IG I³ 581; cf. Prak. Wilhelm p. 340 no. 54 ([Πυ?]θαγόρας, [Πει?]θαγόρας, [Ὀρ?]θαγόρας); (2) v/iv BC  Lys. fr. xxvii; (3) m. iii BC  PPetr II 39 e = III 110 a II, 7; (4) m. ii BC  ID 1442 B, 74; (5) 61/0 BC  IG II³ (4) 376, 3; (6) 16/15 BC  IG II² 1713, 26 (Πυθαγ[όρ]ας: archon epon.); (7) 199-208 AD  IG II² 2203, 69, 81 (Δομέτιος Πυθαγόρας)

—Acharnai: (8) c. 237/8 AD   Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 15, 45 f. (Αὐρ. Πυθαγόρας: I f. Αὐρ. Πυθαγόρας II, Αὐρ. Νεμέσιος); (9) ~ Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 45 (Αὐρ. Πυθαγόρας: II s. Αὐρ. Πυθαγόρας I)

—Besa: (10) c. 180-190 AD  Ag. XV 409, 8; 419, 14 (Αἴλ. Πυθαγόρας)

—Hamaxanteia: (11) 155/4 BC  Ag. XV 225, 58; cf. XVII 64 (Πυ̣[θα]γόρ̣α̣ς̣)

—Lamptrai: (12) ii BC  SEMA 365 ([Π]υ̣[θ]αγόρα[ς]?: s. Τίμαιος); (13) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 23, 37 (s. Τίμαιος)

—tribe Kekropis: (14) c. 170-205 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 107; IG II² 2199, 124 (s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος II)

Athens*: (15) m. iv BC  IG II² 2391, 8 (Πυθαγόρ[α]ς); (16) 187/8 AD  IG II² 2113, 220 (f. Βάκχος)

Πυθαγόρη

Athens:

—Koile: (1) ii AD  Ag. XVII 254 (d. Μοιραγένης I)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (2) i BC  IG II² 8984 (LGPN I (1)) (d. Πολύδημος)

Πυθαγόρης

Foreign Residents:

    Thrace, Salymbria: (1) c. 460-450 BC  IG I³ 1154 (LGPN IV s.v. Πυθαγόρας (1)) (s. Διονύσιος)

Πυθαῖος

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 699; 7570; BCH 64-5 (1940-1) p. 233 (ARV² p. 1607) (kalos); (2) f. iv BC  IG II² 2343, 3

Πυθαΐς

Athens: (1) ii BC  IG II² 6240 (PA 12337)

Πυθανδρίδης

Athens:

—Acharnai: (1) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 46 (PA 12338)

Πυθάρατος

Athens: (1) c. 510 BC  CIG 7792 (vase) (Π[υ]θάρατος); (2) 304/3 BC  IG II² 1477 = SEG XXXVIII 143 A, 1 (Π̣υθάρατο̣[ς]); (3) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 2; 908, 1; 909, 2; 910, [1]; IG II³ (4) 531 A, 1; 531 B, 1; FGrH 244 F 42; Plu., Mor. 847d; Plu., Mor. 851d; Cic., de Fato 19; ZPE 84 (1990) p. 129 T 36 (PA 12339) (archon epon.); (4) c. 250/49 BC  Ag. XIX P 53, 19 ([Πυ]θάρατο[ς])

—Kydathenaion: (5) 336/5 BC  Ag. XV 42, 149

—Oion (Dekeleikon): (6) 335/4 BC  Ag. XV 43, 189 (f. Διονυσόδοτος: deme - S.G.B.)

Athens?: (7) m. iv BC  IG II² 12546 = AIUK 4.6 (2022) no. 52; (8) m. iii BC  IG II² 2325, 220 (Stephanis 2168)

Πύθαρχος

Athens:

—Alopeke: (1) m. iv BC  IG II² 5580 (f. Φύσων); (2) 282/1 BC  SEG XLVI 167, 29 (f. Πύθων)

—Oe: (3) iv BC  SEMA 875; 876; 877 (IRhamnous 314-16) (s. Πύθων, f. Ἐπιχαρίδης, Παράμονος)

—tribe Aiantis: (4) 409 BC  IG I³ 1191, 296

Athens?: (5) ii/i BC  IG XII (3) 332 + 1297, 5 (s. Ἐπιγένης); (6) inc. IG II² 12547

Πυθᾶς

Athens?: (1) s. i AD  IG II² 1998, 26

Πυθέας

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 762 (Πυθέ̣[ας]); (2) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 4, 1, 8; (3) v/iv BC  Lys. fr. cxix (PA 12341); (4) 380/79 BC  Develin, AO p. 221 + Ag. XXIII 271; SEG XLI 141, 4 (PA 12340) (archon epon.); (5) m. iv BC  IG II² 11330; (6) s. iv BC  PA 12342; RE (3); (7) c. 300 BC   IG II³ (4) 1448, 3; (8) ~ Audollent, Defix. Tab. 46, 4 (-θεί-)

—Acharnai: (9) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 99 (PA 12347); (10) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 29 (s. Πυθοκλῆς)

—Aixone: (11) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 20 (PA 12345) (f. Πυθόδωρος)

—Alopeke: (12) ?iv BC  SEG LIV 338 (Πυθέ[ας]: f. Ἀρχεδίκη); (13) m. iv BC  IG II² 5573 (s. Ἀρχωνίδης); (14) c. 333-330 BC  IG II³ (1) 338, 10, 12, 18 (= PA 12346); Ag. XV 46, 53 (= PA 12344); SEMA 87 (s. Σωσίδημος)

—Alopeke?: (15) iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 15 p. 51 (s. Σωσίδημος)

—Bate: (16) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 28 (PA 12348) (s. Πύθιππος); (17) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 103 (f. Εὐφίλητος)

—Hippotomadai: (18) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 14

—Kephisia: (19) v/iv BC  IG I³ 1032, 142, 254-5; 1048 = IEleusis 49 I, 3; IG II² 1623, 168 (PA/APF 12350) (f. Δημοχάρης)

—Kerameis: (20) iv BC   SEMA 282, 2 (I f. Ἀνδροπείθης); (21) ~ SEMA 282, 7 (II s. Ἀνδροπείθης)

—Kydathenaion: (22) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 47 (PA 12351) (f. Ἀντιφῶν); (23) 336/5 BC  Ag. XV 42, 158

—Otryne: (24) 148-134 BC  IG II² 1940, 51 (PA 12352) (s. Ἐχέδημος)

—Paiania: (25) c. 440 BC  IG I³ 891 (PA 12353) (f. Αἰσχύλος); (26) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 14 (f. Αἰσχύλος); (27) c. 146/5 BC  ID 1442 B, 73

—Paiania?: (28) 213/12 BC  BGU 1974 + 2398, 4, 21 (f. Αἰσχύλος)

—Peiraieus: (29) inc. IG II² 7186 (f. Πυθόδωρος)

—Phaleron: (30) m. iv BC   Kroll, Ath. Allot. Plates 84 b (Πυ̣θέα̣ς: f. Γλαύκων); (31) ~ Kroll, Ath. Allot. Plates 103 b (s. Γλαύκων); (32) s. iv BC  IG II² 1598, 19 (PA 12354); (33) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 81

—Phrearrhioi: (34) 324/3 BC  IOrop 353 A, 11 (f. Ἕρμιππος)

—Rhamnous: (35) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 117

—Salamis: (36) 118/17 BC  IG II² 1008, 75, 80 ([Π]υθέας)

—Thria: (37) iv BC  IG II² 6263, 1 f. (PA 12349) (s. Μοσχίων, f. Πύθιλλα)

—Xypete: (38) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 12 (Πυθέ[ας])

Athens?: (39) m. iv BC  IG II² 2396, 28 (PA 12343); (40) s. iv BC  IG II² 2347, 22

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (41) f. iv BC  IG II² 8886 (LGPN III.B (2)) (f. Σαωσίς)

Πυθείδης

Athens:

—Agryle: (1) imp. SEMA 15 (s. Κλέαρχος)

—Euonymon: (2) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 6

—Oa?: (3) iv BC  SEMA 725 (or Phlya?: [Π]υθείδης: f. Εὐωνυμίδης)

Πύθερμος

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 12 (Π[ύθε]ρμος: s. Καλλίστρατος)

Πυθηΐς

Athens?: (1) f. iv BC  IG II² 11526

Πυθῆς

Athens: (1) ?165/4 BC  Syll³ 585, 309 (PA 12355) (s. Ἀπολλώνιος); (2) c. 195 AD  SEG LIX 174, 14 (f. Ἀθήναιος)

—Paiania: (3) 169/70 AD  Ag. XV 378, 18 (f. Δῖος)

—Prospalta: (4) c. 92 AD  Ag. XV 312, 46 (I f. Πυθῆς II); (5) ~ (II s. Πυθῆς I)

Athens*: (6) 169/70 AD  IG II² 2097, 128 (I f. Πυθῆς II); (7) ~ (II s. Πυθῆς I: epeng.)

Πυθία

Foreign Residents:

    Aigina: (1) iv-iii BC  Ag. XVII 394 = IG II² 12547a (LGPN III.A (1)) (d. Τιμόδοτος)

Πυθιάδης

Athens:

—Kedoi: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 14

Πυθιάς

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 11; 1515, 5; (2) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (het./fict.)

—Amphitrope: (3) i BC  IG II² 3497, 6 (= PA 12356); SEMA 100 (d. Διόδωρος, m. Στρατονίκη, Διόδωρος, Πλειστίας II (all Kephisia))

—Kephisia: (4) 27 BC-14 AD  IG II² 3520, 3 (Πυθι[ά]ς: d. [--]ης)

—Potamos: (5) f. ii AD  IG II³ (4) 1150, 3 (Αἰλ. Πυθιάς: d. Ἀριστοκλῆς, Μᾶ (Phaleron), m. Π. Αἴλ. Ἀριστοκλῆς (Pallene))

Athens?: (6) ?iii BC   CIA App. 8, 3; (7) ~ CIA App. 169, 2 ([Π]υθιάς); (8) iii BC   IG II² 12548 (PA 12355a); (9) ~ IG II² 12549 (PA 12355b); (10) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 145; (11) imp. SEMA 2365 (Πῶλλα Φλαμενία Πυθιάς)

Athens*: (12) iii BC  PCG 7 pp. 391 f. fr. 4, 2 (het.)

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (13) ii BC  IG II² 7930 (LGPN V.C (1)) (d. Πολεμαῖος)

    Korinthia, Sikyon: (14) s. iv BC  IG II² 10302 (LGPN III.A (2))

Πυθίας

Athens:

—Kolonos: (1) 156/5 BC  ID 1416 B I, 71 (Πυ[θ]ίας: s. Θεοκλῆς)

Πυθικός

Athens: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 112 (f. Μενεκράτης)

—Araphen: (2) 148/7 BC  IG II² 1938, 44 (PA 12357)

Athens?: (3) 45/6 AD  IG II² 1970, 58

Athens*: (4) 100-109 AD  IG II² 2030, 39; 2032, 4; 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 84 (s. Εὔδωρος); (5) c. 120 AD  IG II² 2018, 102 (f. Προσδόκιμος); (6) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 165 (epeng.)

Πυθίλαος

Athens:

—Sounion: (1) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 40 (PA 12359)

Πυθίλας

Athens:

—Kydathenaion: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 23 (Π[υθ]ίλας?, Π[ειθ]ίλας?)

—tribe Attalis: (2) 128/7 BC  FD III (2) 24, 21; SEG XV 104, 252 (s. Ἀπολλώνιος)

Πύθιλλα

Athens:

—Phyle: (1) f. iv BC  IG II² 6931 (d. Καλλιγένης)

—Thria: (2) iv BC  IG II² 6263, 5 (PA 12360) (d. Πυθέας)

Πύθιον

Athens?: (1) iii BC  IG II² 12550 (d. Μάνης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ii BC  IG II² 9861 (LGPN V.B (2)) (d. Δημήτριος)

Πυθιονίκη

Athens*: (1) s. iv BC  PCG 2 p. 324 fr. 27, 20; 7 p. 236 fr. 15; p. 766 frr. 15-16; p. 774 fr. 27; TrGF 1 p. 260 fr. 1, 8; FGrH 87 F 14; 115 F 253-4; Paus. i 37. 5; D.S. xvii 108. 5 (het.)

Πυθιόνικος

Athens:

—Kydathenaion: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 48 (cf. PA 12361) (f. Τεισαμενός); (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 69 (cf. PA 12361) (Πυθ(ι)όνικος: f. Τεισαμενός)

—Oinoe (Hippothontid): (3) 119/18 BC   IG II² 1008 II, 105 (cf. PA 12362) (Π[υθι]όνικος: I f. Πυθιόνικος II); (4) ~ IG II² 1008 II, 105 (PA 12362) ([Π]υ̣[θιό]ν̣[ικο]ς̣: II s. Πυθιόνικος I)

Πύθιος

Athens?: (1) f. iv BC  SEMA 2375 (Πυθίο[..])

Athens*: (2) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 67 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (Π̣ύ̣[θ]ι̣ο̣ς̣: slave)

Πυθίππη

Athens:

—Erchia: (1) ii-i BC  SEMA 232 (d. Ἀνθίας)

—Halai (Araphenides): (2) 273/2 BC  SEG XLIV 82, 3 (Πυθύππει (dat.) - lap.: d. Μνήσαρχος)

Πύθιππος

Athens: (1) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 4, 2; (2) iv BC  IG XII (2) 306 (PA 12363) (f. Εὐέλθων)

—Anaphlystos: (3) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 5 (PA 12364) (f. Δημήτριος)

—Apollonieis: (4) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 96

—Bate: (5) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 28 (PA 12365) (f. Πυθέας)

—Halai (Araphenides): (6) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 48 (f. Ἀριστοκράτης)

—Marathon: (7) 306/5 BC  IG II² 471, 9 f.; 472 + 169, 7 + add. p. 661 (PA 12366) (s. Πυθίων)

—Philaidai: (8) iv BC  SEMA 680 (Πύ(θ)ιππος: f. Νικάνθη)

—Prasiai: (9) iv BC  SEMA 582 (f. Σωσθένης)

—Themakos: (10) 335/4 BC  Ag. XV 43, 26 (f. Εὔθιππος)

Πῦθις

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 3139 (ABV p. 673) (Π[ῦ]θις: kalos); (2) c. 500 BC  CAVI 7731 (ARV² p. 1699) (ΠΙΘΙΣ - vase); (3) v BC  Ar., V. 78 and Schol. (PA 12366a) (f. Σωσίας)

—tribe Aiantis: (4) s. iv BC  IG II² 1250, 15 (PA 12367)

Athens?: (5) c. 500 BC  IG I³ 680; 1018 ter (sculptor)

Πυθίων

Athens: (1) v/iv BC   IG II² 12552 (s. Τρέλλος); (2) ~ POxy 2537 recto, 32; (3) c. 281 BC  Polyaen. v 17 (PA 12368); (4) c. 210 BC  IG II³ (1) 1429, 1 ([Π]υ̣θ̣ίων); (5) ?ii BC  IG II³ (4) 1735; (6) 128/7 BC  FD III (2) 23, 23 (s. Μένιππος); (7) f. i BC  IThesp 172, 18 (= PA 12369); FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39, 44, 50 (f. Θεόδοτος)

—Hybadai: (8) inc. IG II² 7582 (f. Ἀντιφάνης)

—Kephisia: (9) c. 215 BC  IG II³ (1) 1202, 17 (f. Θαλίαρχος)

—Kydantidai: (10) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 21, 86 (PA 12370) (s. Αἰσχρωνίδης); (11) 281/0 BC  Ag. XV 72, 103 (f. [--]όδωρος)

—Marathon: (12) 306/5 BC  IG II² 471, 10; 472 + 169, 7 + add. p. 661 (PA 12371) (f. Πύθιππος); (13) 304/3 BC  Ag. XV 59, 34; 61, [274] (f. Στράτιος)

—Paiania: (14) c. 100 BC  Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 63 (f. Καλλίμαχος)

—Rhamnous: (15) i BC  SEMA 599 (s. Ἑκαταῖος)

—Thria: (16) inc. IG II² 6262 (f. Ὀνήσιμος)

—Trikorynthos: (17) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 96

—tribe Aiantis: (18) 138/7 BC   FD III (2) 7, 10 (II s. Πυθίων I); (19) ~ FD III (2) 7, 10 f. ([Π]υθίων: I f. Πυθίων II)

Athens?: (20) iv BC  IG II² 12551 (PA 12368a) (s. [....]λ[.]ου (gen.)); (21) inc. SEMA 2355

Foreign Residents:

    Bithynia, Kalchedon: (22) hell. IG II² 8949 (LGPN V.A (2)) (f. Ἀντίφιλος)

    Megaris, Megara: (23) c. 445-425 BC  IG I³ 1353, 2 = CEG I 83 (LGPN III.B (9))

    Thrace, Byzantion: (24) iii BC  IG II² 8444 (LGPN IV (18)) (s. Μᾶτρις)

Πυθογένεια

Athens:

—Plotheia: (1) v/iv BC  IG I³ 1298 bis (d. Ἀντίδωρος)

Πυθογένης

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1189, 13 (-νς); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 29 (PA 12372) (-νς); (3) ii BC  IG II² 2446, 2 (PA 12373) (s. Ἱερώνυμος); (4) 182/1 BC  IG II³ (1) 1295, 5 (s. Πολυκ[--]); (5) ?i BC  IG II² 4144, 4 (f. Μικίων)

—Alopeke: (6) m. iv BC  IG XII (6) 262, 341; (7) 251/0 BC  IG II³ (1) 997, 6 (PA 12374) (s. Γλαύκιππος)

—Eleusis: (8) f. iv BC  SEMA 212 (SEG LII 202)

—Lakiadai: (9) c. 470-460 BC  IG I³ 854 (PA 12375) ([Πυ]θογέν[ες]: s. Πυρρίας)

—Lamptrai: (10) f. iv BC  IG II² 1147, 3 f. (PA/APF 12376) (f. Σαυρίας)

—Poros: (11) 304/3 BC  Ag. XV 61, 113 (Πυθογέν[ης])

—Rhamnous: (12) iv BC  Ergon 1996, p. 19

—tribe Antiochis: (13) 409 BC  IG I³ 1191, 352 (-νς)

Athens?: (14) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 64, 5 (Πυθο[φά]νης - ed., Πυθο[γέ?]νης, Πυθο[μέ?]νης); (15) ?360/59 BC  ID 104-9, 3; (16) inc. SEMA 2356 (Πυθογέ[νης]?, Πυθογέ[νεια]?: s./d. Κο[--])

Πυθόδαμος

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (1) i BC  IG II² 10432 (LGPN V.B (1)); cf. SEG LX 241 ([Ὀρ]θόδαμος?, [Πυ]θόδαμος - IG: f. [--]σιππος)

Πυθόδηλος

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 7190 (ARV² p. 173 no. 5 + p. 1608) (-δ-); (2) c. 430 BC  CAVI 6539 (ARV² p. 1607 = PA 12378) (kalos); (3) 341/0 BC  CID II 32, 5 (PA/APF 12384) (Πυθόδημος - PA/APF); (4) 336/5 BC  Develin, AO p. 363; + IG II³ (1) 547 (PA 12379) (archon epon.)

—Acharnai: (5) m. iv BC  IG II² 5833; cf. AM 67 (1942) pp. 93 f. no. 157 (PA 12377) (Πυθόδη[λ]ος: f. Σαῖνον)

—Aithalidai: (6) c. 430-420 BC  SEG XXIV 387, 4 f. (I f. Πυθόδωρος); (7) f. iv BC  IG II³ (4) 675; 676 (PA 12381 = 12382) (II s. Πυθόδωρος)

—Hagnous: (8) 328/7 BC   IG II³ (1) 357, 3; 359, 4 (cf. PA 12380) (I f. Πυθόδηλος II); (9) ~ IG II³ (1) 357, [2 f.]; 359, 4; 360, 29 (PA 12380) (II s. Πυθόδηλος I)

—Kedoi: (10) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 66 (cf. APF 12444) (Πυθόδηλ(ος): I f. Πυθόδωρος); (11) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 48 (PA/APF 12385) (II s. Πυθόδωρος)

—Kollytos: (12) s. iv BC  SEMA 326 (cf. APF 8157 III) ([Π]υθό[δηλος]: f. [Κα]λλ[--]); (13) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 41 (cf. PA/APF 12383); (14) iii BC  SEG LXVII 103 (f. Καλλικράτης); (15) 265-258 BC  IG II³ (1) 921, 49; 983, 56 (cf. PA/APF 12383) (f. Καλλικράτης)

—Oion (Dekeleikon): (16) 303/2 BC  Ag. XV 62, 232 (f. Πάνδιος)

—Phaleron: (17) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 154 no. 126, 3 f.

—tribe Erechtheis: (18) 335/4 BC   Ag. XV 43, 5 (II s. Πυθόδηλος I); (19) ~ Ag. XV 43, 6 (I f. Πυθόδηλος II)

Athens?: (20) iv/iii BC  PCG 4 p. 20 fr. 1 (ὁ ἐπικαλ. Βαλλίων)

Athens*: (21) f. iv BC  IG II² 2346, 78 (s. Πυθοκλῆς)

Πυθόδημος

Athens*: (1) v/iv BC  Lys. fr. cix (freed.)

Πυθοδίκη

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12553 (Π[υ]θοδίκη)

Πυθόδοκος

Athens: (1) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 4

Πυθόδοτος

Athens: (1) iv-iii BC  SEG LIV 251; (2) 343/2 BC  Develin, AO p. 328 (PA 12386); Hesp. 90 (2021) p. 284 no. 1, 17 (archon epon.)

Πυθοδώρα

Athens:

—Eleusis: (1) ?iv BC  SEMA 213 (d. Θεαγένης)

Πυθοδωρίδης

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) pp. 228 f. nos. 462-3

—Eleusis: (2) c. 155 BC  Ag. XV 226, 61

Πυθόδωρος

Athens: (1) c. 500-480 BC  SEG XXXVIII 13, 7 (-δ-); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 29 (-δ-); (3) c. 480-470 BC  IG I³ 832 ([Πυθ]όδρος); (4) c. 475-450 BC  ARV² p. 1608 (Ag. XXI C 19) = CAVI 339 (-δ-: kalos); (5) s. v BC  PA 12399; RE (7) (s. Ἰσόλοχος); (6) 432/1 BC  Develin, AO p. 101 (PA 12387) (archon epon.); (7) v/iv BC  IG II² 7849 (PA 12393) (Πυθόδωρ[ος]); (8) c. 411 BC  IG I³ 1190, 62 (PA 12388) (-δ-); (9) 404/3 BC  Develin, AO p. 183 (PA 12389) (archon epon.); (10) c. 400 BC  IG II³ (4) 436, 1 (PA/APF 12400) (s. Μελάνθιος); (11) f. iv BC  IG II² 12465 (f. Πολυχάρης, Νικόδημος); (12) iv BC  IG II² 11465 (Πυθ(όδ)ωρος); (13) c. 380 BC  IG II² 1929, 7 (PA/APF 12398) (Πυθό[δ]ωρος: s. Θεμίστιος); (14) c. 360 BC  CEG II 874, 4 (PA 12390) (Πυ[θ]όδωρος); (15) m. iv BC   D. liv 7; (16) ~ IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 35 (Π̣υθ̣[όδω]ρ̣ο̣ς̣?); (17) s. iv BC  IG II² 1211 = SEG LVII 132, 9; (18) 302 BC  Plu., Demetr. 26 (PA 12394); (19) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 17; (20) f. iii BC  SEG XIII 369 (s. Φείδιππος: sculptor); (21) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 no. 465² (s. Ὅμηρος); (22) iii/ii BC  IOrop 147, 4 (f. Μενεκλῆς); (23) ii BC  IG II² 2446, 3 (PA 12397) (s. Ἀντιφῶν); (24) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 4 (f. Φόρυσκος); (25) 161/0 BC  IG II² 956 II, 78 (PA 12396) (f. Νικόδημος); (26) 148-134 BC  IG II² 1939, 38 (PA 12395) (Πυθόδω[ρος]: f. Ποσείδιππος); (27) inc. IG II² 4851 (Πυθό[δωρος]?)

—Acharnai: (28) v/iv BC  Isoc. xvii 33 (cf. APF 12413) (I ?f. Νικόστρατος I); (29) c. 384-324 BC  IG II² 1576, 9-12; 1612, 247; 1629, 760, 855; 1631, 126, 160, 208; IG II³ (4) 35, 100; IG II² 2408 = IEleusis 82, 2; ID 42, 4; IG XII (5) 113, 5; [D.] l 27 (PA/APF 12413) (II s. Νικόστρατος I, f. Μένων, Νικόστρατος II); (30) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 50 (cf. APF 12413) (s. [...]κων); (31) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 12 (PA/APF 12414) (s. Πο[--]); (32) c. 320 BC  Ag. XV 68, 20 (cf. APF 12413) (Πυ[θό]δωρ(ος): f. Νικόστρατος); (33) i AD  IG II² 5802 (f. Ἡδεῖα)

—Acherdous: (34) c. 330-320 BC  IG II² 1933, 8 (PA 12415) (f. Πύρρος)

—Agryle: (35) c. 350 BC  IG II² 5288 (f. Κίλλαρον)

—Aigilia: (36) 157/6 BC  IG II² 957, 1 (PA 12406) (f. Δημότιμος)

—Aithalidai: (37) v/iv BC  IG II³ (4) 676 (= PA 12407); SEG XXIV 387, 5 (s. Πυθόδηλος I, f. Πυθόδηλος II)

—Aixone: (38) ?iv BC  Wehrli, Schule Arist. vii fr. 56 (PA 12408) (f. Θράσυλλος, Κρίτων); (39) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 20 (PA 12409) (s. Πυθέας)

—Alopeke: (40) c. 370 BC  Ag. XV 492, 119; SEG LX 205 (deme) (PA 12391) (Πυθόδωρ[ος]); (41) m. iv BC  IG XII (6) 262, 342; (42) c. 350-325 BC  SEMA 82 (f. Προκλῆς); (43) 323/2 BC  IG II³ (1) 343, [20 f.]; 375, 3; 376, 4; 378, 3; 380, [4] (PA 12411) (f. Ἀρχίας)

—Anaphlystos: (44) 411 BC  D.L. ix 54; Arist., Ath. 29. 1-3 (PA 12412) (s. Πολύζηλος)

—Athmonon: (45) iv BC  Ag. XIX H 89 (Πυθό̣δω̣ρο̣ς̣)

—Auridai: (46) iii BC  IG XII (8) 669, 1 (s. Ἀμεινίας)

—Berenikidai: (47) m. ii BC  IG II² 5891 (PA 12416) ([Π]υθόδωρος: s. Δημήτριος); (48) 177/8 AD  Ag. XV 420, 25 (Ἰστλή. Πυθόδω(ρο)ς)

—Cholleidai: (49) i/ii AD  IG II² 1994, 8; 2024, 2 f.; IG II³ (4) 849, 7; ID 2535, 4, 8 f., 12 f., 16 f., 21, 26, 32 f., 40, 47; 2536, 3, 8 f., 15 f., 23 f.; 2357, 3; Ag. XVIII H389, 5 f.; cf. RCA pp. 55-7 (Μ. Ἄνν. Πυθόδωρος: s. Ἀμμωνιος I, Φλ. Λαοδάμεια (Phlya), f. Μ. Ἄνν. Θράσυλλος, Ἀνν. Εὐφάμα: archon epon. - c. 94 AD); (50) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 59; RCA p. 59 (deme) ([Ἄνν.] [Πυ]θόδωρος)

—Diomeia: (51) ii-i BC  IG II² 5989 (PA 12418) (f. Εἰρήνη)

—Epieikidai: (52) 145/6 AD  IG II² 2052, 92 (s. Ἀπολλώνιος); (53) 201/2 AD   IG II² 2193, 110; 2194, 38 (II s. Πυθόδωρος I); (54) ~ IG II² 2193, 110 f.; 2194, 38; 2195, 2 (I f. Πυθόδωρος II, Ἐφέσιος)

—Epikephisia: (55) s. iv BC  IG II² 1205, 1 f. (= PA 12419); Ag. XIX L 6, 79 f. (s. Φιλοκλῆς)

—Erchia: (56) iii BC  Ag. XVII 126 (f. Ἀπολλωνίδης); (57) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 34 (PA 12420) (f. Ἀμφικλῆς); (58) 227/6 BC  IG II³ (1) 1139, 43 f.

—Gargettos: (59) 305-302 BC  IG II² 2679 = Finley, SLC p. 156 no. 132, 5 (PA 12417) (f. Ξεναρίστη)

—Hagnous: (60) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 399, 456 (f. Φιλοκράτης)

—Halai: (61) c. 421-414 BC  IG I³ 305, 3; 329, 2; 370, 3, 8; 960, 2; 999 = IEleusis 39; Th. v 19. 2; Th. v 24. 1; Th. vi 105. 2 (PA/APF 12402 = 12410) (-δ- - IG: s. Ἐπίζηλος); (62) c. 300-275 BC  IG II² 5513 (s. Γλαυκέτης)

—Hestiaia: (63) 171/2 AD  Ag. XV 406, 40 (Ἰούν. Πυθόδωρος)

—Ionidai: (64) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 158 (PA 12428) ([Πυ]θόδω[ρος])

—Kedoi: (65) v/iv BC  IG II² 6383, 1 (cf. PA/APF 12444) (I f. Πύθων I); (66) m. iv BC  IG II² 1622, 776; 1928, 5; [D.] xlvii 5 (PA/APF 12401 = 12423) (II s. Πύθων I, f. Πυθοκλῆς); (67) m. iii BC  IG II³ (1) 922, 66; 1008, 48 (PA/APF 12424) (s. Πυθόδηλος I, f. Πυθόδηλος II)

—Kedoi?: (68) c. 334-324 BC  CID II 32, 33; 79 A I, 14; 97, 29; 102 II B, 26 with comm.; 119, 24; cf. APF 12444 (PA 12401a = 12392) (s. Πύθων)

—Kephale: (69) iv BC  IG II² 6366, 1, 6 (PA 12422) (s. Νουμήνιος)

—Kephale?: (70) iii-ii BC  BGU 1269, 1 (PP 9507) (s. Νουμήνιος: t.e.: deme - S.G.B.)

—Kephisia: (71) c. 375-340 BC  Is. vi 27; Is. vi 31 f.; IG II² 1618, 111; IG II³ (4) 54, 27 (PA/APF 12425) (s. Ἀριστίων)

—Kikynna: (72) c. 307/6 BC  IG II² 1491, 30, 34 (PA/APF 12426) (s. Λυσιθείδης)

—Kydantidai: (73) c. 300 BC  IG II² 6610 = SEG XXI 883 ([Πυ]θ̣όδωρ[ος]: s. [--]μήδη[ς])

—Kytheros: (74) m. iv BC  IG II² 1622, 628 (PA/APF 12427)

—Melite: (75) 318/17 BC   Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 98 (f. Κηφισοφῶν); (76) ~ Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 104 (s. Ἀγώνιππος)

—Oa: (77) iv BC  IG II² 7827 (PA 12434) (s. Πυθοκλῆς)

—Oe: (78) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 123 (I f. Πυθόδωρος II); (79) ~ (II s. Πυθόδωρος I)

—Oinoe (Aiantid): (80) 333/2 BC  IG II³ (4) 335, 9 (Πυθόδωρ[ος]: s. Ἀπολλόδωρος)

—Paionidai: (81) m. iv BC  IG XII (6) 262, 121 (Πυθόδω̣[ρ]ος)

—Pambotadai: (82) m. iv BC  SEMA 543 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Peiraieus: (83) inc. IG II² 7186 (s. Πυθέας)

—Pergase?: (84) 155/6 AD  IG II² 2068, 81 (or Perithoidai: Πυθόδω(ρος): f. Φῆλιξ)

—Phegaia: (85) s. iv BC  SEMA 674 ([Π]υθόδωρος: f. Πυθάγγελος); (86) 336-322 BC  Ag. XV 42, 76; IG II² 1632, 182, 334 (PA/APF 12432)

—Phlya: (87) c. 445 BC  IG I³ 433, 44 (PA 12433) (-δ-); (88) 135/6 AD  IG II² 2046, 13 (Π. Αἴλ. Πυθόδωρος)

—Phrearrhioi: (89) 324/3 BC  IOrop 353 A, 17 (cf. APF 3773) (s. Δημοκλῆς)

—Prasiai: (90) 383/2 BC  IG II² 1930, 20 (PA/APF 12429); (91) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 15 p. 81

—Probalinthos: (92) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 58 (s. Ἀντίφιλος)

—Rhamnous: (93) iv BC  SEMA 769 (IRhamnous 208) (Πυθόδω[ρος]: f. Ἀγαπαῖος)

—Skambonidai: (94) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 28 (PA 12430) ([Πυθ]όδωρος: s. Πυθοκλῆς)

—Teithras: (95) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 91 (PA 12431)

—Thria: (96) m. iv BC  IG II² 1615, 89 (PA/APF 12421); (97) c. 330-320 BC  IG II² 1570 + SEG XVIII 44, 8 a (cf. PA/APF 12421) (Πυθόδω[ρος]: f. [--]δωρος)

—tribe Erechtheis: (98) ?447 BC   IG I³ 1162, 6 (PA 12403) (-δ-); (99) ~ IG I³ 1162, 9 (PA 12404) (-δ-)

—tribe Hippothontis: (100) c. 411 BC  IG I³ 1190, 179 (PA 12405) (-δ-)

—tribe Leontis: (101) 261/0 BC  IG II³ (1) 981, 10 (Πυθόδω[ρος]: f. Καλλίας)

Athens?: (102) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 8; (103) v/iv BC  IG II² 12554; (104) f. iv BC  IG II² 12557 ([Πυθό]δωρος: f. Πυθοκλῆς); (105) iv BC  SEG LII 254 A, 1, 8; (106) inc. IG II² 11018 (PA 12396a) (f. Γλυκέρα)

Athens*: (107) m. iv BC  IG II² 2390, 2 (Πυθόδω[ρος]); (108) 173/4 AD  IG II² 2103, 246 (epeng.)

Foreign Residents:

    Thrace, Ainos: (109) iii BC  IG II² 7983 (LGPN IV (13)) (s. Διονύσιος)

Πυθοκλείδης

Foreign Residents:

    Keos: (1) v BC  Stephanis 2173 (LGPN I (1))

Πυθοκλῆς

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 4265; cf. ABV pp. 673-4 (PA 12435) (-κλς: kalos); (2) c. 510-500 BC  CAVI 811 (ARV² p. 1608 = PA 12436) (-κλές: kalos); (3) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 142 f. no. 3, 4 (Πυθοκλ[ς]); (4) c. 422 BC  IG I³ 1185, 20 (-κλς); (5) c. 410 BC  IG I³ 1192, 30 (PA 12438) (-κλς); (6) f. iv BC  IG II² 11874 ((Πυ)θοκλῆς); (7) iv BC  IG II² 12556 (PA 12438b); (8) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 10 ([Π]υθοκλῆς: s. Ἀμείνιχος); (9) f. ii BC  Ag. XIX PA 8, 6 (Πυθοκλ[ῆς]); (10) ii BC  IG II³ (4) 772 A, 3 ([Πυθοκ]λ̣έους (gen.)); (11) 128/7 BC  Thompson, New Style Coinage 425-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12439); (12) m. ii AD  IThesp 178, 27 (f. Ἀγαθήμερος)

—Acharnai: (13) c. 330-320 BC  IG II² 1628, 21 f., 31, 46; 1631, 635, 670; 1632, 27; Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 63 (PA/APF 12440); (14) c. 320 BC  Ag. XV 68, 19 + Traill, Demos and Trittys p. 142 (cf. APF 12440) (s. Ἀθηνογένης); (15) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 29 (f. Πυθέας)

—Erchia: (16) s. iv BC  Ag. XVII 128 (f. Φιλίστη)

—Euonymon: (17) s. iv BC  IG II² 3834 (PA 12442) (f. Ἄρχιππος)

—Eupyridai: (18) iv BC  IG II² 6151, 1, 5 (PA 12441) (s. Ἀντίλοχος)

—Kedoi: (19) 375/4 BC  IG II² 1445, 6; 1446, 1 (PA/APF 12443) (s. Εὐθυκλῆς); (20) s. iv BC  IG II² 1615, 12; 1622, 314; + PA/APF 12444 (s. Πυθόδωρος II)

—Kephale: (21) c. 340-330 BC  IG II² 6353; Peek, AG 1 p. 11 no. 25 (reading) (f. Ἐσχατίων)

—Kephisia: (22) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 49 (s. Γρύπων)

—Lamptrai: (23) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 57; (24) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 10 (PA 12445)

—Marathon: (25) m. iv BC   IG II³ (4) 1368, 7 (cf. PA 12446) (I f. Πυθοκλῆς II); (26) ~ IG II³ (4) 1368, 7 (PA 12446) (II s. Πυθοκλῆς I)

—Melite: (27) 281/0 BC  Ag. XV 72, 42 (s. Ἀνθεμόκριτος)

—Myrrhinous: (28) 415 BC  IG I³ 422, 229; 426, 102 (PA/APF 12447) (f. Φαῖδρος)

—Oa: (29) iv BC  IG II² 7827 (PA 12450) (f. Πυθόδωρος); (30) i BC  IG II³ (4) 1117 ([Πυ]θοκλῆς: I f. Πυθοκλῆς II); (31) ~ ([Πυ]θοκλῆς: II s. Πυθοκλῆς I)

—Philaidai: (32) m. iv BC  IG XII (6) 262, 59; (33) 336/5 BC  Ag. XV 42, 131 (Πυθοκ̣λ̣ῆ̣ς)

—Pithos: (34) 303/2 BC  Ag. XV 62, 220 (f. Ταυρέας)

—Poros: (35) c. 340 BC  Ag. XV 39, 15 (f. Μνησικλῆς)

—Prasiai: (36) s. iv BC   Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 15 p. 84 (Πυθοκ[λ]ῆς: s. Θρασύβουλος); (37) ~ Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 15 p. 84

—Ptelea: (38) ii BC  IG II² 7321 (f. Ἀρχώ)

—Skambonidai: (39) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 29 (PA 12448) (f. Πυθόδωρος)

—Sounion: (40) f. iv BC  IG II³ (1) 550, 18; IG II² 1628, 432; 1629, 953 f. (PA/APF 12449) (f. Πύθων)

—tribe Aiantis: (41) 409 BC  IG I³ 1191, 299 (-κλς)

—tribe Erechtheis: (42) c. 411 BC  SEG LII 60, 3 (-κλς)

—tribe Hippothontis: (43) 409 BC  IG I³ 1191, 272 (-κλς)

—tribe Hippothontis?: (44) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 nos. 329²; 466-7; Hesp. 46 (1977) p. 133 n. 69 (tribe)

Athens?: (45) f. iv BC   IG II² 12555 (PA 12438a); (46) ~ IG II² 12557 ([Π]υθοκλῆς: s. Πυθόδωρος); (47) 236/5 BC  IG II² 1297, 36 ([Π]υθοκλῆς); (48) c. 40-54 AD  IG II² 1974, 24; (49) inc. SEG LVII 255

Athens*: (50) f. iv BC  IG II² 2346, 79 (f. Πυθόδηλος); (51) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 21; (52) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 f. no. 1, 108 (Κλ. Πυ[θ]ο[κλ]ῆς: s. Ε[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (53) c. 112 AD  IG II² 2024, 81 (LGPN V.B (2)) (f. Ἵλαρος)

    Ionia, Ephesos: (54) f. iv BC  IG II² 8523, 1 f., 7 (CEG II 485 = LGPN V.A (1)) (Πυθοκλῆς ἐπωνυμ. Σάτυρος: s. Ἡρακλείδης, Ἀριαστίς)

    Kappadokia, Tyana: (55) i AD  IG II² 10464 (AD 29 (1973/74) Chron. p. 84); cf. SEG XXIX 240 (LGPN V.C (1)) (f. Διογένης)

    Keos: (56) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 89 (LGPN I (-)) (s. Διονυσίστρατος)

    Korinthia, Sikyon: (57) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 106 + SEG XXXVIII 116 (LGPN III.A (14)) (f. Μνασέας)

Πυθοκράτης

Athens:

—Eleusis: (1) s. iii BC  SEMA 214, 1, 4 (s. Σμίκυθος)

Πυθοκρίτη

Athens:

—Oe: (1) iv BC  SEMA 877 (IRhamnous 316) (?d. Πύθων)

Πυθόκριτος

Athens: (1) 494/3 BC  Develin, AO p. 55 (PA 12451) (archon epon.); (2) c. 300 BC  IG XI (4) 540, 4, 9 (f. Πολυκράτης); (3) 85/4 BC  IG II² 1713, 15; 1715, 2 (= PA 12452); Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 7, 77 (s. Θράσων: archon epon.)

—--ttos: (4) iii BC  IG II² 7850 (PA 12453) (Πυθόκρ[ιτος]: s. Διοσκουρίδης)

—Aphidna: (5) s. iv BC  SEMA 133 (f. Πυρράνθης)

—Eupyridai: (6) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 116 (PA 12455) (s. Δημαίνετος); (7) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 77 (PA 12456) (Πυθ[ό]κριτο[ς]: s. Δημαίνετος); (8) s. i BC  IG II² 2461, 106 (PA 12457) ([Π]υθόκριτος: s. Νίκων)

—Gargettos: (9) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 pp. 90 f. (Πυθ̣ό[κ]ρ[ι]τος: f. Πυρρῖνος); (10) 282/1 BC  SEG XLVI 167, 19 (f. Διονύσιος); (11) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, 58

—Hamaxanteia: (12) inc. IG II² 2749 = Finley, SLC p. 143 no. 90, 4 (PA 12454)

—Koile: (13) i AD  IG II³ (4) 2 B, 1 (s. Ξενοκλῆς)

—Phegaia: (14) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 23; IG II² 2052, 77 (s. Καλλιτέλης I, f. Καλλιτέλης II); (15) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 19 (f. Ἀμμώνιος)

—tribe Hippothontis: (16) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 2 (Πυθόκρ[ιτος], Πυθοκρ[άτης])

—tribe Leontis: (17) s. v BC  IG I³ 1193, 129

Athens?: (18) ?ii-i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 15 p. 90; (19) inc. SEMA 2355

Athens*: (20) 45/6 AD  IG II² 1945, 111 (f. Κάσσανδρος)

Πυθομένης

Athens:

—Rhamnous: (1) iv BC   SEMA 769, 4 + PAA 15 p. 91 (IRhamnous 208) ([Πυθο]μένης - PAA, [Ἀντι?]μένη̣ς - Petrakos: s. Ἀγαπαῖος); (2) ~ SEMA 873 (IRhamnous 312) (f. Πραξιμένης)

Πυθονεῖλος

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 558 ter (-νλος)

Πυθονίκη

Athens?: (1) imp. IG II³ (4) 1540 ([.]αβινία Πυθονίκη)

Athens*: (2) s. iv BC  Plu., Phoc. xvii 1 f.; cf. Paus. i 37. 5 (het.)

Πυθόνικος

Athens: (1) 415 BC  And. i 11-14; And. i 27 (PA 12458); (2) ?iv-iii BC  Ath. 220f (PA 12460); (3) c. 375 BC  IG II² 77 and add. p. 658, 10 (Πυ[θόν]ι[κος]); (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 92; (5) c. 300 BC  IG II³ (4) 1321; (6) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 453-4; 456-7; 460; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12459) (Πυθόνι(κος)); (7) f. i BC  IG II² 2327, 8 (PA 12461) (s. Δημήτριος)

Πυθοστράτη

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2358 ([Πυ]θοστράτη); (2) c. 300 BC  IG II² 5469 (PA 12462) (Πυθοστράτ[η])

—Anaphlystos: (3) iv/iii BC  IG II² 2660 = Grammateion 12 (2023) pp. 15-20 (PA 12463) (d. Μενάλκης)

Πυθόστρατος

Athens: (1) ?iv BC  D.L. ii 59 (PA 12465)

Athens?: (2) 368 BC  Moretti, Olymp. 414 (PA 12464) (or Ephesos)

Πυθοτέλης

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1187, 15 (Πυθοτ[έλης]?)

Athens?: (2) f. iv BC  SEMA 2375; (3) ?iii BC  CIA App. 105 a, 1, 3

Πυθόχρηστος

Athens:

—Berenikidai: (1) a. 216 AD  Ag. XV 469, 9 ([Πυθό]χρηστος)

—Pallene?: (2) f. iii AD  Ag. XV 467, 6 f. ([Π]υθόχρηστος)

Πύθων

Athens: (1) vi/v BC  CAVI 4451; 6464; 6640; 7950-1 (ARV² p. 1554) (-θν: potter); (2) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 4 (Stephanis 2179); (3) v/iv BC  IG I³ 1027 bis (Πύ[θων]?); (4) c. 380 BC  IG II² 1928, 5 (s. Πυθ[--]); (5) 298/7 BC  SEG XLV 134, 14 ([Π]ύ̣θων: s. Ἐπιτέλης); (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 no. 468; (7) ii-i BC  IG II² 4136 lemma (I f. Πύθων II); (8) ~ (II s. Πύθων I)

—Alopeke: (9) 282/1 BC  SEG XXI 525, 33; SEG XLVI 167, 29 (s. Πύθαρχος)

—Athmonon: (10) ii-i BC  IG II² 9805; (11) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 11 (I f. Πύθων II); (12) ~ (II s. Πύθων I)

—Dekeleia: (13) c. 330 BC  IG II² 1927, 97 (PA/APF 12468) (s. Σάννιος)

—Eupyridai: (14) s. i BC   IG II² 2461, 101 f. (PA 12470) (I s. Μενε[...]ο[υ] (gen.), f. Πύθων II); (15) ~ IG II² 2461, 102 (PA 12469) ([Π]ύθων: II s. Πύθων I)

—Halai: (16) iv/iii BC  IG II³ (1) 1010, 30 (PA 2930) (Π̣[ύ]θ̣ων)

—Kedoi: (17) v/iv BC  IG II² 1 = Osborne, Naturalization D 5, 57; IG II² 6383, 1 f. (PA/APF 12471 = 12472) (I s. Πυθόδωρος I, f. Πυθόδωρος II, Πύθων II); (18) f. iv BC  IG II² 6383, 1 (PA/APF 12473) (II s. Πύθων I)

—Kedoi?: (19) c. 327-324 BC  CID II 97, 29; 102 II B, 26 with comm.; 119, 24; cf. APF 12444 (PA 12465a) (f. Πυθόδωρος)

—Lamptrai: (20) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 74 (PA 12474)

—Melite: (21) m. ii BC  ID 2630, 18 (I f. Φιλήμων I); (22) 127/6 BC  ID 2596, 20; (23) ii/i BC  ID 2595, 31 (= PA 12467); IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 90 (= PA 12475) (II s. Φιλήμων I)

—Oe: (24) iv BC  SEMA 875; 876 (IRhamnous 314-15) (f. Πύθαρχος, ?f. Πυθοκρίτη)

—Oinoe: (25) f. iv BC  IG II² 6982 (PA 12476) (s. Δημοκήδης)

—Oion: (26) m. iv BC  IG II³ (4) 64, 4 (PA 12477) (s. Φιλόδημος)

—Sounion: (27) s. iv BC  IG II³ (1) 550, 18; IG II² 1628, 432; 1629, 953 (PA/APF 12478) (s. Πυθοκλῆς)

—tribe Aiantis: (28) s. iv BC  IG II² 1250, 16

—tribe Erechtheis: (29) c. 420 BC  City beneath the City 452, 20 ([Π]ύθν)

—tribe Leontis: (30) 409 BC  IG I³ 1191, 112 (-θν)

Athens?: (31) ?s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 7, 2; (32) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 8; (33) iv BC  IG II² 12558 (PA 12465b); (34) s. iv BC  Machon, 456 f.; (35) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 10; (36) ii AD  IG II² 12940 (f. Φιλίστα)

Athens*: (37) f. iv BC  Is. fr. xxxviii; (38) 103/2 BC  IG II² 1335, 51

Foreign Residents:

    Aigina: (39) iv BC  Ag. XVII 393 = IG II² 7962 (LGPN III.A (1)) (f. Νικαγόρα)

    S. Italy (Calabria), Taras-Tarentum: (40) ii BC  IG II² 10414 (LGPN III.A (8)) (f. Πιερία)

    Thrace, Abdera: (41) ?475-450 BC  IG I³ 1018 = CEG I 316 (LGPN IV (16)) (s. Ἑρμόστρατος)

Πυθῶναξ

Athens:

—Azenia: (1) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 137; 3492 = IEleusis 251, 2 (PA 12480) (f. Λέων)

Πύθωρος?

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2357 (ΠUΘΟRΟΣ - lap.)

Πυκνέας

Athens?: (1) iv BC  IG II³ (4) 1614 (Πυκνέ[ο] (gen.): f. [--]έλης)

Πυλαγόρας

Athens:

—Acherdous: (1) 335/4 BC  IG II³ (1) 327, 2; 330, 3; 331, 4; 332, 2; IG II² 1561 + SEG XVIII 39, 33; Ag. XV 43, 227; SEG XXI 272, 4 (PA 12481) (I f. Πρόξενος I); (2) iv/iii BC  IG II² 1163, 2 (PA 12482) (II s. Πρόξενος I, f. Πρόξενος II)

Πυλάδης

Athens: (1) c. 125-150 AD   FD III (2) 106, 3 (I f. Πυλάδης II); (2) ~ FD III (2) 106, 3 (Stephanis 2182) (II s. Πυλάδης I); (3) c. 195 AD  SEG LIX 174, 40 (Ἀβίδιος Πυλ̣ά̣δ̣[ης]?)

—Aixone: (4) f. iv BC  IG II³ (4) 24, 32 (f. Εὐθυκλῆς); (5) iv BC  SEMA 47 (Πυ[λάδης]: f. Εὐθυκλῆς: name - S.G.B.)

—Kropidai: (6) f. ii AD  Ag. XV 323, 5 (f. Ἐπιτυγχάνων)

—Marathon: (7) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 24 (f. Σιμ[--])

—Perithoidai: (8) m. ii BC  ID 1499, 21; 1503, 4; 2374, 3 (PA 12484) (s. Αἰσχρίων)

—Phrearrhioi: (9) f. iv BC  Is. iii 26; cf. Hesp. 41 (1972) pp. 274 ff. (PA 12483) (s. Σκύθης)

—Trikorynthos: (10) c. 115 AD   IG II² 2020, 49 f. (I f. Πυλάδης II, Λύκος); (11) ~ IG II² 2020, 50 (II s. Πυλάδης I); (12) 145/6 AD  IG II² 2052, 11

—tribe Hippothontis: (13) 161/2 AD  IG II² 2085, 72 (Πυλάδης ὁ καὶ Στρα[--])

—tribe Kekropis: (14) c. 220 AD  IG II² 2217, 16 (Αὐρ. Πυλάδης)

Athens?: (15) c. 440-430 BC  CAVI 5462 (-δς: fict.?); (16) m. iv BC  D. xxvii 11; (17) c. 80 AD  IG II² 1994, 11; (18) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 51; (19) m. ii AD  IG II² 2062, 26 (s. Παράμονος)

Athens*: (20) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 55 ([Μ]άν. Πυλάδης: epeng.)

Foreign Residents:

    Aiolis, Pitane: (21) f. iii BC  D.L. iv 28; 43 (LGPN V.A (1)) (s. Σεύθης)

    Caria, Miletos: (22) imp. IG II² 9862 (LGPN V.B (7)) (f. Πυλαμένης)

Πυλαμένης

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9862 (LGPN V.B (1)) (s. Πυλάδης)

Πύλης

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 367 no. 89 = CAVI 4254 (-λς)

Πύλων

Athens:

—Eupyridai: (1) imp. SEG XXVIII 162, 6

Πυνέτη

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 12559; AM 67 (1942) p. 216 no. 24 (name)

Πυραιμένης

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (1) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 110 (LGPN III.A (1))

Πυραίχμη

Athens*: (1) f. iv BC  SEMA 2359

Πυραλλίς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (het./fict.)

Πυραλλώ

Athens:

—Marathon: (1) imp. IG II² 6810 (Κλ. Πυραλλώ)

Πυραμίς

Athens?: (1) imp. IG II² 12560 + AM 67 (1942) p. 183 no. 392 + p. 211 (Ἰουλ. Πυραμίς)

Πύραμος

Athens*: (1) 203-207 AD  IG II² 2199, 149 (I f. Πύραμος II); (2) ~ (II s. Πύραμος I)

Πυργίων

Athens: (1) 550-525 BC  CAVI 2994 (Paralipomena p. 72) (-ν: kalos); (2) s. v BC  IG I³ 1189, 10 (-ν); (3) f. iv BC  IG II² 6964 (f. Φαίνυλλα); (4) 388/7 BC  Develin, AO p. 216 (PA 12485) (archon epon.)

—Aphidna: (5) m. iv BC  ID 104-4, 31 (PA 12486) (s. Γνάθιος)

—Lamptrai: (6) f. iii BC   IG II³ (1) 894, 11 (I f. Πυργίων II); (7) ~ IG II³ (1) 894, 10 (II s. Πυργίων I); (8) 280/79 BC  IG II³ (1) 884, 3 (= PA 12487); IG II³ (1) 885, [4] (s. Ἀγάθαρχος)

—Marathon: (9) 344/3 BC  IG II² 1443, 8 (PA 12488) (f. Φιλῖνος)

—Otryne: (10) v/iv BC  IG I³ 476, 62, 268 f.; IG II² 7017, 1 (PA 12489) (I f. Πυργίων II); (11) f. iv BC  IG II² 7017, 1 (PA 12490) (II s. Πυργίων I, ?f. Πυργίων III); (12) c. 370 BC  Ag. XV 492, 33; cf. SEG XXXI 132 (s. Ν[--]); (13) m. iv BC  IG II² 7017, 3 (III ?s. Πυργίων II)

Πυρετίδης

Athens: (1) m. iv BC  Is. iii 18; Is. iii 24 ff. (PA 12491)

Πύρης

Athens: (1) c. 510 BC  Act. V Ep. Congr. p. 55 = CAVI 6808 (-ρς); (2) c. 500-475 BC  CAVI 1875 (-ρς); (3) c. 440 BC  AP xiii 13; IG I³ 885, 1 ([Πύρ]ς - IG: s. Πολύμνηστος)

—tribe Pandionis: (4) s. v BC  IG I³ 1193, 39 (-ρς)

Athens?: (5) vi BC  IG I³ 665 (Πυρτιάδς (patr. adj.?): ?f. Λεόβιος); (6) 500-475 BC  CAVI 154 (-ρς)

Πυρικλῆς

Athens: (1) c. 200 BC  SEG LIV 225, 27; (2) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 44 (f. Π̣[--]η̣ς)

—Agryle: (3) c. 106-95 BC  IG II² 2452, 52 (= PA 12492); FD III (2) 28, 17 (s. Ἀσωποκλῆς)

Athens?: (4) iv BC  IG II² 12819/20 = SEG XXXVIII 248 (f. Φανόστρατος)

Πυριλάμπης

Athens: (1) v BC  PA/APF 12493 (s. Ἀντιφῶν I, f. Δῆμος, Ἀντιφῶν II); (2) 407/6 BC  IG I³ 405, 20 ([Πυριλ]ά̣νπ̣ς)

Athens?: (3) inc. SEMA 2360 ([Πυριλ]άνπη[ς])

Πυρίων

Athens: (1) c. 490-480 BC  IG I³ 802 (PA 12502) (-ν)

Πυρουρρήδης

Foreign Residents:

    Thrace?: (1) 316-309 BC  IG II² 1956, 28 (LGPN IV (1))

Πύρρα

Athens: (1) s. iii BC  PP 5259 (?d. Φιλῖνος)

Athens?: (2) v/iv BC  IG II² 12561; (3) f. ii BC  IG II² 2357, 9 ([Π]ύρρα)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) inc. SEMA 1327 (LGPN V.B (1))

    Ionia, Ephesos: (5) inc. IG II² 8524 (LGPN V.A (1)) (d. [--]έου (gen.))

    Macedonia: (6) ii-i BC  IG II² 9268 (LGPN IV (1))

Πύρρακος

Athens:

—Ach--: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 176

—Aigilia: (2) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 80

—Anagyrous: (3) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 18; Kroll, Ath. Allot. Plates 23 f (f. Εὐκολίων)

Foreign Residents:

    Tenos: (4) 183/2 BC  IG II² 2332, 344 (LGPN I (11)) ([Ἰ]ατροκλῆς)

Πυρραλεύς

Athens:

—Gargettos: (1) iv BC  Hesp. 89 (2020) p. 639 (s. Πύρρος)

Athens?: (2) c. 300 BC  IG II² 2325, 203 (Stephanis 2183) ([Π]υρραλεύς)

Πύρρανδρος

Athens: (1) 424 BC  Ar., Eq. 901 (fict.?); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 8 (PA 12494); (3) m. iv BC  IG II³ (4) 699 (PA 12495a); (4) s. iv BC  Hyp. fr. xlix (PA 12495)

—Anaphlystos: (5) f. iv BC  IG II² 41, 20; 43, 76 f.; 44, 7; Aeschin. i 84; Aeschin. iii 139; cf. SEG XXIV 78 (PA 12496)

—Thorikos: (6) m. iv BC  IG XII (6) 262, 364

Πυρράνθης

Athens:

—Aphidna: (1) s. iv BC  SEMA 133 (SEG XLIX 235) (s. Πυθόκριτος)

Πυρρίας

Athens: (1) c. 480-470 BC  IG I³ 937 ([Πυ]ρρία[ς]?)

—Athmonon?: (2) f. iv BC  SEG XXIV 197, 17 (f. Χαιρίας)

—Hermos: (3) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 91 (s. Ἀντικράτης)

—Lakiadai: (4) c. 470-460 BC  IG I³ 854 ([Π]υρρίας: f. Πυθογένης)

—Phaleron: (5) m. iv BC  IG XII (6) 262, 361; (6) i BC  IG II² 7594 (PA 12501) (f. Ἄνδρων)

Athens?: (7) iv BC   Hesp. 20 (1951) p. 223, 2 (Π(υρρ)ίας); (8) ~ IG II² 10957 (f. Βιότη); (9) c. 320 BC  IG II² 12562; (10) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 49, 3, 5; (11) iii-ii BC  SEMA 879 (IRhamnous 318) (?s. Θάλεια)

Athens*: (12) c. 330-320 BC  IG II² 1553, 26 (freed.); (13) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 108

Foreign Residents:

    Herakleia: (14) iv BC  SEMA 1103 (Πυρρ[ίας]?, Πύρρ[ος]?: f. [--]ς); (15) 305/4 BC  IG II² 479, 20 (Πυρ[ρίας]?, Πύρ[ρος]?); (16) iii BC  IG II² 8772; cf. BCH Suppl.1 (1973) p. 439 (s. Πύρρος); (17) ii-i BC  Ag. XVII 458 (IG II² 8548 a); cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 440 n. 32 b; BE 1974, no. 219 (f. Ἁβρυλλίς); (18) i BC  IG II² 8771; cf. BCH Suppl.1 (1973) p. 439

    Pontos, Sinope: (19) ii BC  IG II² 10349 (LGPN V.A (12))

    S. Italy (Campania), Capreae: (20) iii-ii BC  IG II² 8959 (LGPN III.A (15))

    Thrace: (21) iii BC  IG II² 8921 (LGPN IV (9))

    Thrace?: (22) 316-309 BC   IG II² 1956, 7 (LGPN IV (13)); (23) ~ IG II² 1956, 33 (LGPN IV (14)); (24) 316-309 BC  IG II² 1956, 36 (LGPN IV (15))

Πυρρῖνος

Athens: (1) ?v BC  CAVI 2397 (Πυρῖ-); (2) 113/12 BC  Thompson, New Style Coinage 679-84; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Πυρρῖ(νος)?, Πυρρί(ων)?, Πυρρί[ας]?)

—Gargettos: (3) m. iv BC  IG II³ (1) 550, 11 (PA/APF 12500) (f. Θεόπομπος); (4) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 110 (s. Πυθόκριτος); (5) c. 210 BC  IG II³ (1) 1221, 2 ([Πυρ]ρῖνος: s. Θεόπομπος); (6) 186-182 BC  IG II³ (1) 1284, 42; IG II² 2332, 219 (PA/APF 12498) (s. Θεόπομπος, Τιμοθέα)

—Hagnous: (7) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 125

—Kydantidai: (8) 128/7 BC  SEG XV 104, 180; FD III (2) 24, 7, 30 (s. Ἀθηναγόρας I, f. Ἀθηναγόρας II)

Athens?: (9) s. iv BC  IG II² 2347, 16

Foreign Residents:

    Lydia, Thyateira: (10) iii BC  IG II² 8930 (LGPN V.A (1)) (s. Ἀντίπατρος)

Πυρρίχη

Athens*: (1) iv/iii BC  IG II² 12563

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (2) m. iv BC  IG II² 8885 (LGPN III.B s.v. Πυρρίχα (1))

Πυρριχίων

Athens: (1) c. 500 BC  SEG XXXV 46 = CAVI 4978 ([Πυρ]ριχιν?)

—Gargettos: (2) ?iv-iii BC  SBBerlAk 1934, p. 1038 no. 18, 2 f. (Π[υρρι]χίων)

—Phlya: (3) 235/4 BC  IG II³ (1) 1027, 5 (PA 12499) (f. [--]όδωρος)

Πύρριχος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 455

Athens?: (2) s. iv BC  IG II² 2325, 293 (Stephanis 2184)

Foreign Residents:

    Delos: (3) m. iv BC  SEMA 2361 (LGPN I (-))

Πυρρίων

Athens?: (1) f. iii BC  IG II² 2352, 12 ([Π]υ̣ρρί[ων]?, [Π]υ̣ρρί[ας]?)

Πυρρόκλεια

Athens?: (1) c. 400 BC  Greek Vases in Ireland p. 405 no. 622 = CAVI 3387

Πυρρονίκη

Athens?: (1) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 174 (Πυρ[ρο]νίκη)

Πύρρος

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 11 = CAVI 482 (Πύρος: ?f. Θουριάδης); (2) c. 550 BC  Ag. XXI D 21 = CAVI 642 (Πύρος); (3) c. 540 BC  CAVI 5381 (Πύρο̣[ς]); (4) c. 520-480 BC  Graef--Langlotz II 1418 = CAVI 1614 (Πύρος); (5) f. v BC  IG I³ 1152, 11 (PA 12505); (6) 464 BC   IG I³ 1144, 14 (PA 12504) (Πύρρο̣ς̣); (7) ~ IG I³ 1144, 53 (PA 12503) (Π̣ύρρο[ς]); (8) c. 430 BC  IG I³ 506; Plin., HN xxxiv 80 (PA 12507) (sculptor); (9) f. iv BC  Is. iii passim (PA 12506) (s. Κλειταρέτη (Phrearrhioi), f. (nat.) Φίλη, f. (ad.) Ἔνδιος); (10) m. iv BC  D. xxi 182 (PA/APF 12508); (11) iv/iii BC  PCG 7 p. 264 (fict.); (12) iii/ii BC   IOrop 88, 2, 4 (PA 12512) (s. Ἀπολλόδωρος); (13) ~ IOrop 73, 1 f. (PA 12511) (s. Ἀμύντας); (14) 158/7 BC  SEG XLVII 1218, 14; cf. Hesp. 57 (1988) p. 239 (archon epon.); (15) 128/7 BC  FD III (2) 8, 15 (f. Λυσίας); (16) f. i BC  IG II² 2327, 3 (PA 12510) (f. Λήναιος); (17) i AD  IG II³ (4) 1391 (PA 12512a) (s. Νεοκλείδης); (18) 184/5 AD  IG II² 2129, 4 (Ἰούλ. Πύρος); (19) ?c. 270 AD  IG II² 3714 = IEleusis 658, 13 (Πύρρο[ς])

—Acherdous: (20) c. 330-320 BC  IG II² 1933, 8 (cf. PA 12514) (s. Πυθόδωρος); (21) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 58 (cf. PA 12514)

—Aixone: (22) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 3, 30 (PA 12513) (f. Μεγάριστος)

—Azenia: (23) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 121 (I f. Πύρρος II); (24) ~ (II s. Πύρρος I); (25) m. i BC  SEG XXVIII 92, 11 f. (s. Γείτων, f. Ἀντίοχος)

—Euonymon: (26) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 38

—Gargettos: (27) iv BC  Hesp. 89 (2020) p. 639 (f. Πυρραλεύς)

—Kettos: (28) s. iv BC  SEMA 304 (Πύρ[ρο]ς)

—Krioa: (29) 140/39 BC  Ag. XV 240, 112; (30) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 118 (PA 12515) (f. Παγκράτης)

—Kydathenaion: (31) m. iv BC  IG II² 6592, 1, 3 (PA 12516) (s. Τάχυλλος, f. Ἱερώ)

—Lamptrai: (32) f. iv BC  Is. iv 9 (PA 12517); (33) f. ii BC  IG II² 963, 10; ID 1432 Aa I, 3 (I f. Βύττακος I); (34) ii-i BC  SEMA 380 (s. Διονυσόδωρος); (35) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 191, 257, 271; IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 10; FD III (2) 2, 14; 38, 2 (PA 12518) (II s. Βύττακος I, f. Πύρρος III, Βύττακος III); (36) ii/i BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 39; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 191, 257, 271; ID 2599, 2; FD III (2) 2, 14; 27, 16; 38, 1; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 58; Thompson, New Style Coinage 631-6 + Chiron 21 (1991) p. 5 (PA 12520 = 12519 = 12509) (III s. Πύρρος II, f. Βύττακος IV, Καλλινόη); (37) s. i BC  IG II² 6663 (f. Διονυσόδωρος)

—Melite: (38) iii AD  Mendel, Cat. 638 (Μ. Αὐρ. Πύρρος); (39) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 42 ([Πύ]ρρος)

—Pa--: (40) i AD  IG II² 6776

—Paiania: (41) ii BC  IG II² 7053 (f. Θεόδωρος)

—Philaidai: (42) hell.-imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 118 (f. Διονυσία)

—Potamos: (43) m. iv BC   SEMA 297 = AIUK 7 (2019) no. 1 (s. Παγκλῆς); (44) ~ IG II² 7269 (PA 12522) (I f. Παγκλῆς); (45) c. 330 BC  Ag. XV 52, 29 (= PA 12523); Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 24 f. (s. Εὐθύμαχος I, f. Εὐθύμαχος II, [....]τρ̣[...]ος); (46) 324/3 BC  IOrop 353 A, 53 (II s. Παγκλῆς, Ἀρίστεια (Halai))

—Prospalta: (47) 119/18 BC   IG II² 1008 II, 100 (cf. PA 12524) (I f. Πύρρος II); (48) ~ IG II² 1008 II, 100 (PA 12524) (II s. Πύρρος I)

—Teithras: (49) 128/7 BC  SEG XV 104, 157; FD III (2) 24, 37 (s. Δημοκλείδης)

—Thria: (50) i BC/ i AD  IG II² 6264 (s. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Kekropis: (51) 376/5 BC  IG II² 1141 = Ag. XVI 44, 3, 8 (PA 12497)

—tribe Pandionis: (52) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 52 (I f. Πύρρος II); (53) ~ (II s. Πύρρος I)

Athens?: (54) v-iv BC  AE 1903, pp. 55 ff. no. 2; (55) iv BC  IG II² 2349, 6 ([Π]ύρρος: s. Ἡφ[--]); (56) ?iii BC  CIA App. 93 a, 2; 93 b, 2; (57) c. 251-248 BC  IG II³ (1) 1010, 161, 174; (58) i BC  IG II² 12564 (Ἴττυρος - lap.: I f. Πύρρος II); (59) ~ (II s. Πύρρος I)

Athens*: (60) 405 BC  IG I³ 1032, 358 (slave); (61) f. iv BC  IG II² 2376, 14 (PA 12508 a); (62) iv-iii BC  SEG XLI 247 (f. Εὐκλῆς: metic); (63) 245/4 BC  SEG LIX 155, 21; (64) 151/0 BC  IG II² 958, 52 (Πύ[ρ]ρος)

Foreign Residents:

    Argolis, Troizen: (65) ii BC  IG II² 10463 (LGPN III.A (6)) (f. Εὐφράνωρ)

    Epiros: (66) ii BC  IG II² 8543 (LGPN III.A (11))

    Herakleia: (67) iii BC  IG II² 8772; cf. BCH Suppl.1 (1973) p. 439 (f. Πυρρίας); (68) ii-i BC  IG II² 8818; cf. BCH Suppl.1 (1973) p. 439 (f. Ψαμάθη)

    Laodikeia: (69) ii BC  IG II² 9188

    Lokris: (70) a. 316 BC  IG II² 1956, 202 (LGPN III.B (13))

    Lokris (Western?): (71) c. 300 BC  IG II² 1957, 11 (LGPN III.B (19))

    S. Italy (Campania), Neapolis: (72) imp. SEMA 1403 (LGPN III.A (25))

Πύρρων

Athens:

—Peiraieus: (1) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 43 ([Πύ?]ρρων)

Foreign Residents:

    Sicily, Lipara: (2) ?hell. IG II² 9215 (LGPN III.A (7)) (Π̣ύρρων: f. Ὄνασος)

    Thrace, Aphyte: (3) m. iv BC  IG II² 8397 = CAT 1.388 (LGPN IV (-)) (f. Τόκκης)

Πυρρωνίδης

Athens: (1) c. 500-475 BC  Ag. XXI D 37 (Πυρρ[νί]δς?)

Πύρων

Athens: (1) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 74

Athens?: (2) 400-375 BC  Ag. XXI F 138

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) ii AD  Ag. XVII 600 = IG II² 9862 a (LGPN V.B (5)) (s. Μηνόδωρος)

Πυστίλος

Athens:

—Oe: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 12; SEG XV 104, 40, 138, 288 (s. Νῖκις)

Πωλίας

Athens: (1) iii/ii BC  IOrop 180, 2, 5 (PA 12525) (s. Ἠγέμαχος)

Πωλίων

Athens: (1) c. 420 BC  CAVI 5646 (ARV² p. 1171 no. 2) (Πω[λ]ίων: painter)

Πῶλλα

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 1146, 1 (Πῶλ[λα]: ?m. Βάσσος); (2) f. i AD  IG II² 2337, 15; (3) s. ii AD  IG II² 3984 = IEleusis 487, 11 f.; IG II² 3985 = IEleusis 488, 6 f. (Πομπ. Πῶλλα: d. Πομπ. Πλείσταρχος, m. Τ. Φλ. Μένανδρος (Paiania), Τ. Φλ. Στράτων III (Paiania))

—Besa: (4) ii AD  IG II² 5909 (d. Ἐ[--])

—Iphistiadai: (5) imp. SEMA 277 (d. Ζωΐλος)

—Kydathenaion: (6) imp. SEMA 353 (d. [--]λος)

Athens?: (7) imp. IG II² 12565 (d. Ἀλκαμένης); (8) ~ SEMA 2363; (9) imp. SEMA 2364; (10) iii AD  SEG LXIV 143 (Αὐ(ρ.) Πῶ̣λλα - SEG)

Πωλλιανός

Athens:

—tribe Aigeis: (1) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 75 ([Π]ωλλιανός: s. Ἀγαθοκλῆς); (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 67 (I f. Πωλλιανός II); (3) ~ (II s. Πωλλιανός I)

—tribe Hadrianis: (4) c. 231/2 AD   Ag. XV 491, 25; SEG XXXIV 136 left side + RCA p. 150 (Κλ. Πωλλιανός: f. Ἀττικὸς ὁ καὶ Πωλλιανός); (5) ~ Ag. XV 491, 26 (Ἀττικὸς ὁ καὶ Πωλλια(νός): s. Κλ. Πωλλιανός)

Athens*: (6) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 34 (Πωλλια̣ν̣(ός): f. Ἀττικός)

Πώλλιττα

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 101 (Ἰουλ. Πώλλιττα)

Πωλλίων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (Stephanis 2186) (s. Φίλιππος); (2) ?ii AD  IEleusis 551 (Π̣ωλλ̣[ίω]ν̣?, Π̣ωλλ̣[ια]ν̣[ός]?); (3) c. 225-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 16; IG II² 2232, 6; Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 38; IG II² 2234, 4; 2237, 22; 2245, 35 (Αὐρ. Πωλλίων)

—Acharnai: (4) imp. SEMA 2964 (f. Αὔλιος)

—Cholargos: (5) 180/1 AD  Ag. XV 359, 39 (Πωλ[λίων]?)

—Deiradiotai: (6) 173/4 AD  IG II² 2103, 98 (Πο-: s. Παρδαλᾶς)

—Eupyridai: (7) s. i BC  IG II² 2461, 111 (PA 15584) ([Πωλ]λίων: s. Χρύσων: reading - S.G.B.); (8) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 28 (s. Ὀκτάϊος)

—Gargettos: (9) ii/iii AD  Ag. XV 434, 11 (s. Ζώπυρος)

—Hagnous: (10) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 62 (f. Εἰρηναῖος)

—Kephisia: (11) c. 30 BC  Ag. XV 286, 8 (Π̣ωλλίων̣)

—Melite: (12) 157-160 AD  SEG XXVIII 169, 3 ([Γν]αῖ.? Πο-); (13) m. iii AD  IG II² 4006, 4 (I f. Αὐρ. Πωλλίων II); (14) ~ (Αὐρ. Πωλλίων: II s. Πωλλίων I)

—Melite?: (15) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 15 (I f. Πωλλίων II); (16) ~ (II s. Πωλλίων I)

—tribe Aigeis: (17) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 24 (s. Νικίας); (18) 240-253 AD  IG II² 2243, 83 (Αὐρ. Πωλλίων)

—tribe Akamantis: (19) 203-205 AD  IG II² 2199, 91 (s. Ἀρίστων); (20) 238-242 AD  IG II² 2239, 220 (s. Ἀγαθοκλῆς I)

—tribe Attalis: (21) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 96 (s. Ἀττικός I)

Athens?: (22) iii-iv AD  Ag. VII p. 48 (Πολί-)

Athens*: (23) s. ii AD  IG II² 2082, 72 (epeng.); (24) 155/6 AD  IG II² 2068, 146 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Anazarbos: (25) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 151-155 no. 6, [4], 20, 26, 30, [35], 42 (LGPN V.B (-))

    Italy, Rome: (26) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 67 (s. Χρύσων)

Πῶλος

Athens:

—Sounion: (1) iv BC  Luc., Nec. 16; cf. Osborne, Naturalization X 18; Stephanis 2188 (PA 12526) (s. Χαρικλῆς)

Ῥαδάμανθυς

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 47, 25 (Stephanis 2189) (Ῥαδ[άμανθυς])

—Anaphlystos: (2) ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 15 p. 130; (3) 138-127 BC  FD III (2) 8, 12; 11, 15 ([Ῥ]αδάμανθυς: s. Ἀττινᾶς); (4) 128/7 BC  FD III (2) 27, 28 (Ῥαδάμα[ν]θυς)

Ῥαδανός

Athens*: (1) 184/5 AD  IG II² 2128, 139 (I f. Ῥαδανός II); (2) ~ (II s. Ῥαδανός I: epeng.)

Ῥαδίνη

Athens*: (1) imp. IG II² 12566

Ῥαδινός

Athens: (1) ii AD   IG II² 2168, 9 f. (I f. Κοσμίων, Ῥαδινός II); (2) ~ IG II² 2168, 10 (II s. Ῥαδινός I); (3) iii AD  Hesp. 3 (1934) p. 60 no. 48 + PAA 4 p. 9 (Αὐρ. Ῥαδ̣ι̣[νός]); (4) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 26

—Oa: (5) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 23, 167 (I f. Παράμονος, Ῥαδινός II); (6) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 167 (II s. Ῥαδινός I)

—tribe Hadrianis: (7) 196-201 AD  IG II² 2132, 42 (s. Γενέθλιος)

Athens*: (8) imp. IG II² 12567 (-δει-); (9) c. 120 AD  IG II² 2018, 79 ([Ῥ]αδινός); (10) 184/5 AD  IG II² 2128, 167 (f. Ἑρμέρως)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (11) ?hell. IG II² 9187 a + AM 67 (1942) p. 169 no. 352 (Ῥα[διν]ός: f. Προκράτεια)

Ῥαΐδιος

Athens:

—Melite: (1) m. iv BC  IG XII (6) 261, 7, 60 (= PA 12527); IG XII (6) 262, 234

Athens*: (2) 409-407 BC  IG I³ 475, 56, 60, 63-5, 262; 476, 37, 44 (metic)

Ῥάμφων

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 12 (Ῥάνφν)

Ῥαύκιος

Athens:

—Oion: (1) iv BC  IG II² 7006 a = Kerameikos III 37 (Ῥαύκ[ιος]: s. Φοιβοτέλης)

Ῥεπεντῖνος

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 196-201 AD  IG II² 2132, 23 ([Κλ.] Ῥε̣πεντῖνος)

Ῥεστιτοῦτος

Athens:

—Marathon: (1) 173-175 AD  IG II² 3974 (Λ. Ὀκτ. Ῥεστιτοῦτος)

Ῥεύδον

Athens*: (1) arch. SEG XXXIII 244 b

Ῥηβούλας

Foreign Residents:

    Thrace, Odrysai: (1) 331/0 BC  IG II² 349 = Schwenk 45; cf. Osborne, Naturalization T66 (LGPN IV (1)) (and Athens, Angele: s. Σεύθης)

Ῥήγιλλα

Athens:

—Marathon: (1) m. ii AD  IvOl 624; FD III (3) 68; IEleusis 475; IG II² 12568/9; Philostr., VS 557; + Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 139-41; RCA pp. 123-4 (Ἀππ. Ἀνν. Κλ. Ἀτιλία Ῥήγιλλα Ἀγριππῖνα Ἐλπινίκη Ἀτρία Πῶλλα: d. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome))

Ῥήγιλλος

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  FD III (3) 70; IvOl 626; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 p. 124 (Λ. Οὐιβούλλιος Ῥήγιλλος Κλ. Ἡρωΐδης: s. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome))

Ῥηγίνη

Athens: (1) iii-iv AD  SEMA 2852 (-γεί-)

Ῥηγῖνος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 133 (Αὐρ. -γεῖ-); (2) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 114 (-γεῖ-)

Ῥηγλιανός

Athens:

—Konthyle: (1) 184/5 AD  IG II² 2128, 46 ([Ῥ]ηγλιανός)

Ῥῆγλος

Athens:

—Kollytos: (1) 171/2 AD  Ag. XV 406, 27 (Αἴλ. Ῥῆγλος)

Ῥηξίων

Athens:

—Thorai: (1) 165/4 BC  IG II² 949 = IEleusis 229, 4 (PA 12528) (s. Δαμάτριος)

Ῥησίμαχος

Athens:

—Gargettos: (1) ?hell.-imp. NScav 1909, p. 329 (f. Φίλιππος)

—Oion: (2) ii-i BC  IG II² 7006 (Κλ. Ῥησίμαχος)

Ῥῆσος

Athens:

—Halai: (1) 112/11 BC  IG II² 1012, 11 (PA 12529) (s. Ἀρτέμων)

Ῥητορικός

Athens: (1) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 2 (Κλ. Ῥητορικός)

—Berenikidai: (2) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 135 (f. Σεκοῦνδος)

—Hermos: (3) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 74 (I f. Ῥητορικός II); (4) ~ (II s. Ῥητορικός I); (5) 211/12 AD  IG II² 2208, 65 (I f. Ῥητορικός II); (6) ~ (II s. Ῥητορικός I)

—Marathon: (7) m. ii AD  IG II² 2044, 51; Ag. XV 424, 4 (f. Δημήτριος, Εὐτυχίδης)

—Rhamnous: (8) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 15 ([Ῥη]τορικός: s. Δημήτριος)

—tribe Aiantis: (9) 177/8 AD  Ag. XV 420, 12; SEG XXXII 190 (tribe) ([Ῥη]τορικός); (10) 203-205 AD  IG II² 2199, 134 (f. Ἀρτέμων)

—tribe Kekropis: (11) 194/5 AD  IG II² 2191, 63 (Κλ. Ῥητορικός)

Athens*: (12) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 145-148 no. 4 B

Ῥητορίων

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  Ag. XVII 601 = IG II² 9863 (LGPN V.B (1)) (s. Θρασυκλῆς)

Ῥιανός

Athens:

—Lamptrai: (1) s. iii BC  IRhamnous 55, 1 (f. Εὔαινος)

Ῥίκων

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 330 BC  Ag. XV 46, 63 (PA 12530); (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 242 (Ῥ[ίκ]ων?: f. [..]οκλῆς)

Ῥίνων

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 12, 4 and add. p. 287 (Ῥί[νων]: f. Στράτων)

—Acharnai: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 358 (Ῥ[ί]ν[ω]ν)

—Ikarion: (3) iv BC  SEMA 267 (f. Δημοστράτη)

—Oion (Dekeleikon): (4) f. iv BC  SEG LI 147, 15

—Paiania: (5) c. 417-401 BC  IG I³ 370, 26; IG II² 1370 + 1371, 10 (cf. SEG XXIII 81); IG II² 1372 = SEG XXIII 82, 4; SEMA 2366; + PA/APF 12532 (-νν: s. Χαρικλῆς I, f. Χαρικλῆς II)

—tribe Akamantis: (6) c. 411 BC  IG I³ 1190, 162 (PA 12531) (-νν)

—tribe Kekropis: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 222

Ῥιποτέλης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1270

Ῥοακτωρ

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) i BC  IG II² 7892 (LGPN V.C (1)) (f. Ἀρτεμισία)

Ῥοδαῖος

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) ii/i BC  SEMA 483?; FD III (2) 28, 34

Ῥοδανθίς

Athens:

—Eitea (Antiochid): (1) s. iv BC  IG II² 6006 = IRhamnous 319, 1 (SEMA 880) ([Ῥ]οδανθίς: d. Μελάνωπος)

Athens?: (2) inc. SEMA 2368

Ῥόδη

Athens: (1) 515-510 BC  Immerwahr, Script 400 = CAVI 2893 (-δ); (2) c. 510 BC  ABV p. 334 = CAVI 5192 (-δ); (3) v/iv BC  IG II² 12571 (PA 12533b) ([Ῥ]όδη: d. Ἀπόληξις); (4) c. 375-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 A, 1 ([*R]o1[d]h4); (5) m. iv BC  IG II² 6826/7, 6 (PA 12533); (6) s. iv BC  IG II³ (4) 737, 1 (PA 12533a); (7) 336/5 BC  IG II² 1522, 22

—Aixone: (8) ?v BC  IG I² 1077 = AM 67 (1942) p. 100 no. 175 (PA 12534) (d. Πρωτέας)

—Oinoe: (9) s. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 15 p. 139 (d. Ναυσίστρατος)

Athens?: (10) iv/iii BC   PCG 7 p. 272 fr. 87 (fict.); (11) ~ Men. fr. 210, 6 (fict.); (12) iv/iii BC  Men. fr. 592, 5 (fict.)

Athens*: (13) f. iv BC  IG II² 11335 + SEG XIII 194; (14) imp. IG II² 12570; (15) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 9, 12, [25] etc. (m. Ἔρως: slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (16) imp. IG II² 9864 (LGPN V.B (1)); (17) ii AD  IG II² 9865 (LGPN V.B (2)) (d. Σερβίλιος)

    Crete: (18) ii BC  IG II² 9088 (LGPN I s.v. Ῥόδα (1)) (d. Νικίας)

    Syria, Antioch: (19) i BC  IG II² 8274 (s. Εὐαγίδης)

Ῥοδία

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 468 (freed.)

Ῥόδιλλα

Athens: (1) c. 430-400 BC  IG I³ 1311 (m. Ἀρίστυλλα); (2) s. iv BC  SEMA 2369 (Ῥόδιλ[λα])

Ῥόδιον

Athens?: (1) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 185

Athens*: (2) iii BC  SEMA 2370

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (3) iv BC  SEMA 1390 (LGPN III.B (1)) ([Ῥό]διον: d. Φιλοκράτης)

    Epiros: (4) ii-i BC  IG II² 8544 (LGPN III.A (1)) (d. Ῥόδιππος)

    Herakleia: (5) hell. IG II² 8773; (6) iii BC  SEMA 1104 (Ῥόδ[ιον]?, Rόδ[ων]?); (7) iii-ii BC  IG II² 8774

    Korinthia, Sikyon: (8) i BC  IG II² 10310 (LGPN III.A (3)) (d. Ἀριστόδημος)

    Thrace: (9) iii BC  IG II² 8922 (LGPN IV (1))

Ῥόδιος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 75 a, 8

Ῥοδίππη

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2371

Athens*: (2) 411 BC  Ar., Lys. 370 (fict.)

Ῥόδιππος

Athens: (1) s. ii AD  IG II² 2096 = 2278, 10

—Acharnai: (2) c. 169/70 AD  IG II² 2097, 206 (Κλ. Ῥόδιππος); (3) c. 220 AD  Ag. XV 483, 10 ([Κ]λ. Ῥόδιππος)

—Cholleidai: (4) 87/8 AD  IG II² 1996, 134 (s. Σπόρος)

—Phaleron: (5) 110/9 BC  ID 2220, 5; 2222, 4; 2228, 7; 2230, 4 (PA 12536) (f. Δημήτριος)

—Rhamnous: (6) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 27; cf. SEG XLIV 51 (date); (7) 103/2 BC  IG II² 1335, 54 (PA 12535)

—tribe Akamantis: (8) 238-242 AD  IG II² 2239, 209 (s. Εὐκατάλλακτος I)

—tribe Attalis: (9) 106/5 BC  FD III (2) 28, 34 (Ῥό[διππ]ος)

Athens?: (10) i AD  IG II² 2002, 6 (f. Ζωΐλος)

Athens*: (11) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 85 (s. Πραξιτέλης: epeng.); (12) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 168 (Ῥόδιπ̣[πος]: epeng.)

Foreign Residents:

    Epiros: (13) ii-i BC  IG II² 8544 (LGPN III.A (3)) (f. Ῥόδιον)

    Syria, Antioch: (14) ii-i BC  Ag. XVII 429 = IG II² 8275; cf. BE 1970, no. 243 (s. Κύρτιος)

Ῥοδίων

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 75 a, 5 f.

Ῥοδόκλεια

Athens: (1) hell.-imp. Unp. (Stamires); cf. PAA 15 p. 142

—Kolonai: (2) ii-i BC  IG II² 6529 (d. Δημήτριος)

Ῥοδοκλῆς

Athens: (1) c. 350 BC  SEMA 2504 (Ποδοκλῆς - ed.: f. Φιλιστίδης); (2) iii BC  IOrop 129, 7 (PA 12537) (f. Ῥόδων)

—Paiania: (3) c. 20 BC  Ag. XV 293, 39 (Ῥοδοκ[λ]ῆ̣ς̣: f. Καλλικλῆς)

—tribe Oineis: (4) ?447 BC  IG I³ 1162, 21 (PA 12538) (-κλς)

Foreign Residents:

    Pisidia, Selge: (5) f. i AD  IG II² 10247 (LGPN V.C (2)) (s. Μουσαῖος)

Ῥόδον

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 4286; 4288; 4292; 8072 (ABV p. 678) (kale)

Ῥόδυλλα

Athens: (1) c. 360 BC  IG II² 11427 (PA 12538a)

—Ikarion: (2) f. iv BC  IG II² 6285 (PA 12539)

Ῥοδώ

Athens: (1) 450-425 BC  ARV² p. 1616 = CAVI 1395; cf. CAVI 5402 (Ῥοδῶ[πις]? - Beazley: kale)

Athens?: (2) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 100

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) imp. EAD XXX p. 358 no. 27 (LGPN V.B (-)) (d. Μενεκρατίς: slave)

Ῥόδων

Athens: (1) iii BC  IOrop 129, 4, 7 (PA 12540) (s. Ῥοδοκλῆς); (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 34 (s. Εὐπ̣[--])

—Acherdous: (3) 107/6 BC   IG II² 1011 IV, 92 (cf. PA 12541) (I f. Ῥόδων II); (4) ~ IG II² 1011 IV, 92 (PA 12541) (II s. Ῥόδων I)

—Aixone: (5) ?iv BC  IG II² 5443 (s. Ἀρίστων)

—Angele: (6) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 105

—Ankyle: (7) c. 330 BC  Ag. XIX L 8, 14 (reading - Papazarkadas)

—Antinoeis: (8) c. 180 AD  Ag. XV 397, 11 (I f. Ῥόδων II); (9) ~ (II s. Ῥόδων I)

—Hestiaia: (10) ii-i BC  IG II² 8502 a ([Ῥ]όδων: f. Διονυσοκλῆς)

—Marathon: (11) 209/10 AD  Ag. XV 460, 2 f., 95 f. (s. Κάλλιστος)

—Phlya: (12) 344/3 BC  IG II² 1443, 4 (PA 12543) (f. Φαιδρίας); (13) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 44 (Ῥ̣όδ̣ων̣: f. Φαιδρίας)

—Steiria: (14) 150-190 AD  Ag. XV 384, 11 (s. Δ[--]); (15) 169/70 AD  IG II² 2097, 62; (16) ii/iii AD  IG II² 2361, 64 (f. Ζωσάριον)

—Thymaitadai: (17) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 71 (PA 12542) (f. Πολύδωρος)

—tribe Attalis: (18) 145/6 AD  IG II² 2052, 124

—tribe Hadrianis: (19) 203-205 AD  IG II² 2199, 105 (s. Ματρέας); (20) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 24 (f. Ἡρακλείδης)

—tribe Kekropis: (21) 165/6 AD  IG II² 2090, 116

—tribe Leontis: (22) 255/6 AD  IG II² 2245, 132 (f. Θεμιστᾶς); (23) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 29, 83

Athens?: (24) ?ii-i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 15 p. 143; (25) imp. IG II² 11904; (26) m. i AD  IG II² 1984, 18; (27) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 42, 89 (s. Ἕσπερος)

Athens*: (28) imp. IG II² 12572; (29) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 77 f.; SEG LXV 121, 13 (I f. Ῥόδων II, Σωτήριχος); (30) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 77; SEG LXV 121, 13 (II s. Ῥόδων I: epeng.); (31) 187/8 AD  IG II² 2113, 226 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (32) c. 116 AD  IG II² 2026, 33 (LGPN V.B (3)) (s. Ζώσιμος)

    Caria, Stratonikeia: (33) inc. IG II² 10384 (LGPN V.B (4)) (f. Τρύφων)

    Herakleia: (34) ii-i BC  IG II² 8569 (f. Ἀργαῖος); (35) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 117 (f. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (36) imp. IG II² 8251 (f. Νίκη); (37) imp. Ag. XVII 430 = IG II² 8275 a (Ῥόδ[ω]ν: I f. Ῥόδων II); (38) ~ (Ῥό[δ]ων: II s. Ῥόδων I)

Ῥοδῶπις

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 5399; 5467; 5619; ABV p. 334 no. 1 = CAVI 4285 (-δ-); (2) c. 490-480 BC  ARV² p. 1616 (Ῥοδ[π]ις: kale)

Ῥόθος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) ii BC  IG II² 8276 (s. Σέλευκος)

Ῥοῖκος

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1928, 15 (PA/APF 12544) (s. Φιλῖνος)

Ῥόμβος

Athens: (1) c. 570-560 BC  IG I³ 593 ([Ῥ]όνβος: s. Πάλος)

—Erchia: (2) inc. Unp. (Stamires, ded.); cf. PAA 15 p. 146 (Ῥόμβο̣ς̣: s. Διοχάρης)

Ῥοσηζις

Foreign Residents:

    Thrace?: (1) 316-309 BC  IG II² 1956, 23 (LGPN IV (1))

Ῥουμᾶς

Athens*: (1) i BC/ i AD  IG II² 12573

Ῥουστικός

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1795 (Τιβ. Κλ. Ῥουστικ[ός])

Athens*: (2) 169/70 AD  IG II² 2097, 135 (s. Ἀθήναιος: epeng.)

Ῥοῦφα

Athens?: (1) imp. IG II² 12574 (d. Ζήνων)

Ῥουφᾶς

Athens*: (1) imp. SEMA 2372

Ῥουφῖνα

Athens: (1) s. ii AD  IG II³ (4) 1151, 3 (AIUK 2 (2018) no. 6); IG II² 4075 + 4083 = IEleusis 633, 1 ([Ἰου]λ. -φεῖ-: d. Ἰούλ. Ὀπτᾶτος)

Ῥουφῖνος

Athens: (1) imp. IG II³ (4) 136 ([Κλ.] -φεῖ-); (2) c. 195 AD  SEG LIX 174, 29 (Κλ. -φεῖ-); (3) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 36 (-φεῖ-); (4) ?c. 270 AD  IG II² 3714 = IEleusis 658, 15 (-φεῖ-); (5) v AD  PLRE II (10)

—Acharnai: (6) a. 216 AD  Ag. XV 473, 37 + RCA pp. 422-3 (Σαίδ. -φεῖ-)

—Lamptrai: (7) 163/4 AD  IG II² 2086, 40 (-φεῖ-: I f. Ῥουφῖνος II); (8) ~ (-φεῖ-: II s. Ῥουφῖνος I)

—Lousia: (9) 145/6 AD  IG II² 2052, 81 (Κλ. -φεῖ-)

—Pallene: (10) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 197 (Κλ. -φεῖ-)

—tribe Antiochis: (11) c. 255 AD  Ag. XV 466, 25 ([Ῥ]ουφεῖνος: s. Ἀγαθόπους)

—tribe Hadrianis: (12) 255/6 AD  IG II² 2245, 258 (Καικίλ. -φεῖ-)

Athens?: (13) ii AD  IG II² 12880 (Ἰού(λ). -φεῖ-)

Athens*: (14) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 147 (Ῥουφεῖν[ος]: epeng.); (15) 203-207 AD  IG II² 2199, 163 (-φεῖ-: s. Φιλουμενός: epeng.); (16) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 86 (-φεῖ-: epeng.); (17) 255/6 AD   IG II² 2245, 426 (-φεῖ-: epeng.); (18) ~ IG II² 2245, 438 (-φεῖ-: epeng.)

Ῥουφίων

Athens*: (1) i BC  IG II² 8413; cf. RCA p. 493 (slave?)

Ῥοῦφος

Athens: (1) 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 9 (f. Ἄτταλος); (2) c. 175 AD  SEG XXVIII 173, 6 (s. Σ[--]); (3) c. 175/6 AD  IG II² 1368, 21 (s. Ἀφροδίσιος); (4) 211 AD  BCH 27 (1903) pp. 296 ff., 9 (Stephanis 2197) (Μ. Αὐρ. Ῥοῦφος); (5) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 68, 105, 108 (f. [--]φιλος); (6) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 226 ([--] ὁ καὶ Ῥοῦφος)

—Cholleidai?: (7) 139/40 AD  IG II² 2044, 90; cf. Follet, Athènes pp. 166 f. (Μουσώνιος Ῥοῦφος); (8) c. 140-150 AD  IG II² 2472, 4; 5212 + SEG XXVI 265; ID 2417 + BCH 91 (1967) pp. 447 ff.?; ID 2538, 4, 8 f., 13; cf. Follet, Athènes pp. 166-8 (Γ. Μουσώνιος Ῥοῦφος)

—Elaious: (9) ii AD  IG II³ (4) 196 ([Ῥ]οῦφος); (10) c. 174/5 AD   IG II² 2193, 11 (I f. Ῥοῦφος II); (11) ~ IG II² 2193, 11; SEG XXVI 246, 5 (II s. Ῥοῦφος I); (12) c. 180-189 AD  Ag. XV 397, 19; 419, 12? (I f. Ῥοῦφος II); (13) ~ (II s. Ῥοῦφος I)

—Erchia: (14) c. 188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 15 ([Ῥ]οῦφο[ς])

—Gargettos: (15) imp. IG II² 5938 (Μ. Λαβέριος Ῥοῦφος); (16) 138/9 AD  Ag. XV 331, 24 (f. Ἑρμόλαος); (17) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 19 (s. Ἑρμόλαος)

—Hagnous: (18) s. i AD  IG II³ (4) 811, 7 f. (Μ. Κόρτιος Ῥοῦφος); (19) 140/1 AD  IG II² 2065, 130 (s. Ἐρ[....])

—Kephisia: (20) c. 30 BC  Ag. XV 286, 26 (Τ. Ῥοῦφος); (21) 13/12 BC  IG II² 1963, 17 ([Ῥ]οῦφος: I f. Ῥοῦφος II); (22) ~ ([Ῥ]οῦφος: II s. Ῥοῦφος I)

—Koile: (23) m. ii AD   Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 74 ([Ῥ]οῦφος: I f. Ῥοῦφος II); (24) ~ Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 74 f. ([Ῥ]οῦφος πρεσβύτ.: II s. Ῥοῦφος I, f. Ῥοῦφος III); (25) m. ii AD  Hesp. 11 (1972) pp. 75 ff. no. 39, 75 ([Ῥ]οῦφος νεώτ.: III s. Ῥοῦφος II)

—Kydathenaion: (26) 220/1 AD  IG II² 2223, 58 (or Kytheros: [Ῥο]ῦφος: s. Ὄλυμπος)

—Lamptrai: (27) 165/6 AD  IG II² 2090, 41 ([Ῥ]οῦφος)

—Marathon: (28) i AD  IG II² 3980; IvOl 621; cf. Follet, Athènes pp. 175 f. (Λ. Οὐιβ. Ῥοῦφος: f. Οὐιβ. Ἵππαρχος, Οὐιβ. Ἀλκία Ἀγριππῖνα); (29) f. ii AD  IG II² 2050, 1; 3979; 3979 a = Ag. XVIII H374; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 p. 233; RCA pp. 480-1 (stemma) (Π. Αἴλ. Οὐιβ. Ῥοῦφος: s. Οὐιβ. Ἵππαρχος, f. (nat.) Οὐιβ. Κλ. Ἡρωΐδης, f. Οὐιβ. Ἵππαρχος: archon epon. - 143/4 AD); (30) b. 151/2 AD  Ag. XV 424, 8 (Κλ. Ῥοῦφος); (31) 173/4 AD  IG II² 2103, 148 (f. Καπίτων)

—Melite: (32) m. i AD  IG II² 3238, 8 f.; 5880 + Peek, AG 1 p. 9 no. 16 (Κόϊντος Ναίβιος Ῥοῦφος)

—Paiania: (33) 209/10 AD  Ag. XV 460, 63 (I f. Ῥοῦφος II); (34) ~ (II s. Ῥοῦφος I)

—Peiraieus: (35) 139/40 AD  IG II² 2044, 87 (I f. Ῥοῦφος II); (36) ~ (II s. Ῥοῦφος I)

—Phlya: (37) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 83 (Τ. Καισέλ[λιος] [Ῥ]οῦφος); (38) s. i AD  IG II³ (4) 139; cf. RCA p. 473 (Π. Οὐεντίδιος Ῥοῦφος: f. Οὐεν. Κλαυδιανός); (39) 142/3 AD  IG II² 2049, 46 (Νικοκλῆς Ῥοῦφος: s. Νικοκλῆς I)

—Phyle: (40) i AD  IG II³ (4) 125, 3 ([Οὐε]ντίδιο[ς] Ῥο[ῦφος])

—Pithos: (41) 163/4 AD  IG II² 2086, 157 (f. Διονυσόδωρος); (42) 173/4 AD  IG II² 2103, 128 (f. Ἀσκληπιόδοτος)

—Sphettos: (43) 155/6 AD  IG II² 2068, 89 (s. Παρα[--]); (44) 168/9 AD  Ag. XV 373, 27 (I f. Ῥοῦφος II); (45) ~ (II s. Ῥοῦφος I); (46) ii/iii AD  Ag. XV 453, 18 (Ῥο[ῦφος]?: f. Ἐπίγονος)

—Sypalettos: (47) i-ii AD  IG II² 7494 (f. Καλλίστρατος); (48) f. iii AD  Ag. XV 457, 20 (I f. Ῥοῦφος II); (49) ~ (II s. Ῥοῦφος I)

—Thria: (50) imp. IG II² 9897 (Γ. Ῥοῦφος)

—tribe Antiochis: (51) 145/6 AD  IG II² 2052, 110 (s. Ἀγα[--])

—tribe Attalis: (52) s. i AD  IG II³ (4) 405, 9

—tribe Hadrianis: (53) 255/6 AD  IG II² 2245, 259 (Καικίλ. Ῥοῦφος)

—tribe Pandionis: (54) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 96 (Ἑρέν. Ῥοῦφος)

Athens?: (55) i AD  Ag. XXI F 263; (56) s. ii AD  IG II² 13211, 2; cf. SEG XXVIII 358; XXXV 208 (Αὐρ. Ῥοῦφος: s. Κλ. Λύδη Οὐεντιδία Κλαυδιανή); (57) iv AD  Ag. VI 116; Ag. VII pp. 50-1; SEG LVI 388

Athens*: (58) c. 120 AD  IG II² 2018, 65 (Ῥοῦ[φ]ος: epeng.?); (59) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 17 ([Ῥ]οῦφος: f. Καλλίνικος); (60) m. ii AD  IG II² 2211, 41 (Ῥοῦ[φος?]: f. Γέτας); (61) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 71 (f. Μηνόδωρος); (62) 167/8 AD  IG II² 2089, 72 (epeng.); (63) 169/70 AD   IG II² 2097, 295 (s. Πρῖμος: epeng.); (64) ~ IG II² 2097, 314 (f. Ἐλευσίνιος); (65) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 31 (s. Ἐπίκτητος: epeng.); (66) 187/8 AD  IG II² 2113, 181 ([Ῥοῦ]φος: s. Ἀγαθ[--]: epeng.); (67) 210/11 AD  IG II² 2201, 93 (Ῥοῦ(φος): f. Εὐτυχιανός); (68) 235/6 AD  IG II² 2235, 186 (f. Ἰσίδοτος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (69) imp. IG II² 9415 (LGPN V.B (14)) (f. Ἀπολλώνιος)

Ῥύθμος

Athens*: (1) 251-248 BC  IG II² 1317 b, 3; SEG LIX 152, 10, 13; (2) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 4 (epeng.?); (3) 173/4 AD  IG II² 2103, 180 + Wilson E.236 (Ῥύθ(μος): f. Ἀθηνίων)

Ῥύνδακος

Foreign Residents:

    Mysia, Kyzikos: (1) f. iv BC  IG II² 9096 (LGPN V.A (1)) (f. Αἰσχύλος)

Ῥύνδαξ

Athens?: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 2

Athens*: (2) s. iv BC  SEG XXXV 134, 22 (CAVI 1752) (Ῥύνδα(ξ)?: slave)

Ῥυσίς

Athens*: (1) iv BC  IG II² 12575; cf. SEG XXVIII 347 ([Χ]ρυσίς?, (Φ)ύσις? - Wilhelm: d. Ἀρχεστράτη)

Ῥωμανός

Athens:

—Elaious: (1) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 3 (I f. Ῥωμανός II); (2) ~ (II s. Ῥωμανός I)

—tribe Erechtheis: (3) 238-242 AD   IG II² 2239, 45 (II s. Ῥωμανός I); (4) ~ IG II² 2239, 45 f. (I f. Ῥωμανός II, Ἀρέσκων)

—tribe Pandionis: (5) 238-242 AD  IG II² 2239, 117

Athens*: (6) c. 115 AD  IG II² 2020, 121 + Wilson E.155 (Σέρτις Ῥωμανός - Wilson, Οὑμανός - IG: epeng.?); (7) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 193 (Π. Αἴλ. Ῥωμανός: epeng.)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (8) ii-i BC  IG II² 8037; PAA 20 p. 334 (name) ([Ῥω]μανός: f. [--]νία)

Ῥώμη

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) ii-i BC  IG II² 8277 (Ῥώμ[η]: d. Ἀρετμίδ[ωρος])

Ῥῶμος

Athens: (1) 154/5 AD  IG II² 2067, 205 (s. Διονυσόδωρος)

—tribe Hadrianis: (2) 187/8 AD  IG II² 2113, 119 (s. Ζω[--])

Ῥωξάνη

Athens: (1) i AD  IG II² 4047 ([Ῥω]ξάνη: ?d. [--]λαος)

Athens?: (2) i AD  IG II² 5514

Σαββατώ

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13558 (SEMA 2874)

Σαβῖνα

Athens: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 2 f., 10 f., 15 f., 21 etc. (-βεῖ-: m. Σαβῖνος, Μάξιμος)

Athens?: (2) ii-iii AD  IG II² 12915 (Κλ. -βεῖ-: m. Φιλήτη)

Σαβῖνος

Athens: (1) i AD  IG II³ (4) 1347 II (-βεῖ-); (2) c. 110 AD  IG II³ (4) 834, 21 f. ([Σα]βεῖνος); (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 2, 10, 15 etc. (-βεῖ-: s. Σεουηριανὸς Μαξιμιανός, Σαβῖνα)

—Gargettos: (4) c. 136-175 AD  IG II² 2059, 37; 2103, 20, 55 a, 67; Ag. XV 406, 15 (-βεῖ-: I s. Ἑρμέρως I, f. Σαβῖνος II); (5) 174/5 AD  IG II² 2103, 20, 55 a (-βεῖ-: II s. Σαβῖνος I)

—Kephisia: (6) c. 92 AD  Ag. XV 312, 23 ([Σ]αβῖνος)

—Kollytos: (7) 127/8 AD  IG II² 3531 = IEleusis 444 (Γάϊος Μέμμιος -βεῖ- Πείσανδρος: archon epon.); (8) m. ii AD  Ag. XV 337, 15 (f. Ἰσίδωρος)

—Oion: (9) i BC/ i AD  IG II² 4064, 4 (-βεῖ-: f. Βιτελλία Ἰσιδώρα)

—Paiania: (10) m. ii AD  IG II² 3694, 3; 3740, 23; 3803, 5 f. (Γάϊος Ἰούλ. -βεῖ- Πλατωνικός); (11) 184/5 AD  IG II² 2128, 27 (Σα[βῖν]ος: f. Μάξιμος)

—tribe Hadrianis: (12) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 31 (-βεῖ-: s. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Ptolemais: (13) 235/6 AD  IG II² 2235, 132 (Αὐρ. -βεῖ-); (14) 255/6 AD  IG II² 2245, 154 (-βεῖ-: s. Εὐοδιανός)

Athens*: (15) c. 120 AD  IG II² 2018, 133 (-βεῖ-: f. Ἀγαθόπους); (16) 169/70 AD  IG II² 2097, 294 (-βεῖ-: s. Ἐπαφρᾶς: epeng.); (17) 173/4 AD  IG II² 2103, 189 (-βεῖ-: f. Τρύφων)

Σάβυς

Athens?: (1) c. 525-500 BC  Graef--Langlotz II 1337 = CAVI 1533

Σάβων

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 22 (PA 12545) (f. [...]γένης)

Athens*: (2) m. iv BC  IG II² 2391, 20; cf. SEG LX 140

Σάγαρις

Athens:

—tribe Attalis: (1) a. 216 AD  Ag. XV 470, 20 (I f. Σάγαρις II); (2) ~ (II s. Σάγαρις I)

—tribe Hadrianis: (3) 187/8 AD  IG II² 2113, 118 (I f. Σάγαρις II); (4) ~ (II s. Σάγαρις I)

Athens?: (5) m. iv BC  IG II² 12576

Athens*: (6) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 91 (s. [--]ν[ι]κ[ος]: epeng.); (7) 187/8 AD  IG II² 2113, 206 (Σάγαρ[ις]: f. Δημήτριος)

Σαγγάριος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 634, 7 (slave); (2) inc. SEG LVII 256

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (3) iii BC  SEMA 1161; cf. Robert, Noms indigènes pp. 536-7 (name) (LGPN V.A (1)) (Σαν-: s. Ἑστιαῖος)

Σάγκτος

Athens:

—Phyle: (1) c. 196-221 AD  IG II² 2223, 23, 78 f. (-νκτος: I s. Νατάλιος, f. Σάγκτος II, Πιερίων); (2) 220/1 AD  IG II² 2223, 79 (-νκτος: II s. Σάγκτος I)

—tribe Erechtheis: (3) 196-201 AD  IG II² 2132, 4 ([Σά]νκτος: s. Νατάλιος)

Σαδάλας

Foreign Residents:

    Thrace: (1) imp. IG II² 8900 (LGPN IV (16)) (Σαδά[λας]: f. Ἀφροδισία)

Σάδοκος

Foreign Residents:

    Other: (1) ii-i BC  Ag. XVII 683 (frag. ethn. .roe--: f. Λίβυς)

Σαίνιος

Athens:

—Hagnous: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 107 (s. Χαρμίδης)

Σαῖνον

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  IG II² 5833 + AM 67 (1942) pp. 93 f. no. 157 (d. Πυθόδηλος)

Σαῖτις

Foreign Residents:

    Egypt?: (1) f. iv BC  IG II² 7968

Σακάδας

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12577

Σακέρδως

Athens:

—Gargettos: (1) ii AD  Ag. XV 346, 4 ([Ἑρ]έ. Σακέρδως)

—Ptelea: (2) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 18 (Κλ. Σ[ακέρ]δως)

—tribe Attalis: (3) a. 217 AD  Ag. XV 476, 9 (Τεινήϊος Σακέρδως)

Athens*: (4) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 93 (Σακέρδ[ως]: epeng.)

Σᾶκος

Athens*: (1) i-ii AD  Ag. XXI F 301 (n. pr.?)

Σάκων

Athens?: (1) c. 440 BC  Münz. u. Med. Sonderliste N 34 = CAVI 2191

Σακωνίδης

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 949; 2439; 3014; 5791; 7604; cf. ABV pp. 170 f.; Paralipomena p. 72 (Σακνίδς: painter); (2) 550-525 BC  CAVI 2994 (Paralipomena p. 72) (-κ- (dat.))

Σαλαβακχώ

Athens*: (1) v BC  Ar., Eq. 765; Ar., Th. 805 (het.)

Σαλαίπιος

Athens: (1) c. 240 BC  Finley, SLC p. 182 no. 3 A, 3 (s. Σι[--])

Σαλαίπων

Athens:

—Athmonon?: (1) f. iv BC  SEG XXIV 197, 20 (f. Μνησίμαχος)

Σαλακωνίς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 27 f. (fict.)

Σαλαμινία

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (1) iii BC  IG II² 8071 a p. 893; Ét. Déliennes p. 472 note 29 (name) (LGPN V.A (1)) (d. Ἀγαθοκλῆς)

Σαλαμίνιον

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12658 a

Σαλαμίνιος

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 18 (Σα[λα]μ[ίνιος]: n. pr.?)

—Halai: (2) c. 230 BC  IG II² 1705 + SEG XXXII 169, 7 (f. Ἀθηνοκλῆς)

Athens?: (3) v/iv BC  IG II² 12579/81; (4) ?imp. IG II² 12578; (5) inc. SEMA 2376 ([Σαλ]αμίνιος)

Σαλαμινοκλῆς

Athens: (1) 446/5 BC  IG I³ 437, 36 (Σαλαμ[ινοκλς]); (2) c. 407 BC  IG I³ 385 = IEleusis 47, 2; IG I³ 386, 66 = IEleusis 52A; IG I³ 387, 73 = IEleusis 52B; IG I³ 389, 21 (-κλς)

Athens?: (3) c. 325 BC  IEleusis 178bis, 9 f. (Σαλα[μ]ι̣ν̣οκλῆς)

Σάλαξ

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 265 = ABV p. 351 (-λαχς: potter)

Σαλάριος

Athens:

—Oion (Kerameikon): (1) s. ii AD  Ag. XV 421, 23 (s. Αἰσ[--])

Σάλβιος

Athens:

—Gargettos: (1) s. ii AD  IG II² 3978, 10 f. (I s. Ἑρμέρως I); (2) 187/8 AD  IG II² 2113, 76 (II s. Ἀθηνόδωρος I)

—Sounion: (3) 163-182 AD  IG II² 2086, 176; Ag. XV 402, 20 (s. Εὔκαρπος)

Σάλιος

Athens?: (1) f. iii BC  SEMA 2377

Σάλλιον

Athens: (1) 325-300 BC  SEMA 1928

Σαλώ

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8278; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 445 (d. Ἡλιόδωρος)

Σαμάκιον

Athens:

—Eitea: (1) s. iv BC  IG II² 6007 (PA 12548) (d. Ἱπποκλῆς)

Σαμβάτιον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) hell. SEMA 1328 (LGPN V.B (1)) (d. Μνήσαρχος)

Σαμβάτιος

Athens?: (1) iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 190 ff. no. 27, 4, 6 (Σαν-, Σαββάτ[ιος]: s. Εὐτύχη)

Σαμβατίς

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13448 (SEMA 2709); (2) v-vi AD   IG II² 13406 (SEMA 2854); (3) ~ IG II² 13599 (SEMA 2853) (Σ̣ανβα[τι]ς); (4) v-vi AD  IG II² 13388 (SEMA 2777) ([Σαμ]βατίς)

Athens?: (5) ii-iii AD  IG II² 10590 a (p. 886) (Αὐρ. Σαν-)

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (6) i BC-i AD  IG II² 7931; cf. BE 1969, no. 206 (LGPN V.C (1)) (-τείς: d. Βρόμιος)

Σαμβάτις

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13535 (SEMA 2855)

Σαμβατίων

Athens: (1) iv-v AD  SEG LXV 174 (Σα(μ)βατίων); (2) v-vi AD  IG II² 13600 (SEMA 2856) ([Σ]αμβα[τί]ων)

Σαμία

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 203

Σαμιάδης

Athens?: (1) iii BC  IG II² 12280 (f. Νικοβούλη)

Foreign Residents:

    Caria, Iasos: (2) c. 300 BC  IG II² 1956, 145 (LGPN V.B (6))

Σαμίας

Athens:

—Aphidna: (1) f. i AD  IG II² 3527 = IEleusis 325, 2 f. ([Σ]αμίας? - S.G.B.: f. Μοσ[--])

—Kolonai: (2) i AD  Ag. XVII 189 (I f. Σαμίας II); (3) ~ (II s. Σαμίας I)

Athens*: (4) ii BC  SEMA 1303 ([Σ]αμία[ς])

Σαμιάς

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) ii-i BC  SEMA 1225 (LGPN III.B (1)) (d. Λυκίδας)

Σαμιεύς?

Athens: (1) m. v BC  CAVI 4413; 7290 a (ARV² pp. 1594-5); cf. ZPE 68 (1987) pp. 115-16; Oakley, Achilles Painter p. 12 (or Sparta: ΣΑΜΙΟΣ (gen.?): f. Λίχας)

Σαμίων

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (1) iii BC  IG II² 9073 (LGPN III.A (2)) (Σαμ[ί]ων: s. Τελέστας)

Σαμοήλ

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13376 (SEMA 2857) (Σαμοή[λ]: s. Πυθα[--])

Σάμος

Athens: (1) 161/0 BC  IG II² 956 II, 75 (I f. Σάμος II); (2) ~ (II s. Σάμος I); (3) 106/5 BC  FD III (2) p. 288 no. 15, 1; cf. BCH 99 (1975) p. 205 (s. Σ[--])

—Erchia: (4) f. ii BC  Ag. XVI 296, 56; (5) 161/0 BC  IG II² 956 II, 50 (PA 12635) (Σά̣μ[ο]ς: f. Ἀλέξανδρος); (6) i BC  IG II² 6096 (f. Ἀλέξανδρος)

Foreign Residents:

    Thrace, Chersonesos: (7) 183/2 BC  IG II² 2332, 162 (LGPN IV (7))

Σᾶνδρος

Athens:

—Sypalettos: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 91 (PA 12549) (s. Φρυνίων: deme - S.G.B.)

Σαννείδης

Athens:

—Halimous: (1) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 30 (deme - M.J.O.)

Σαννιάδης

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) 303/2 BC  Ag. XV 62, 211 (f. Γλαύκιππος)

Σάννιος

Athens:

—Dekeleia: (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 93, 98 (PA/APF 12550 = 12551) (s. Στρατοκλῆς, f. Πύθων)

Σαννίων

Athens: (1) v/iv BC  Pl., Thg. 129d (PA 12552); (2) m. iv BC  D. xxi 58 f.; FGrH 75 F 6; cf. Stephanis 2212 (PA 12553)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 12582 (PA 12553a)

Athens*: (4) 408/7 BC  IG I³ 476, [91], 203, 240, 320 (-ν: slave)

Foreign Residents:

    Egypt, Naukratis: (5) s. iv BC  IG II² 9985 (f. Ὄλυμπος)

Σάννος

Athens*: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 183

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) inc. IG II² 9709 (LGPN V.B (2)) (f. Ἰσιδώρα)

Σαννυρίων

Athens: (1) f. v BC  PCG 7 pp. 585 ff.; (2) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

Σαννώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 5524, 3 (PA 12555) (m. Θεόφιλος (Halai), Ἀρίστεια (Halai))

Athens*: (2) ii BC  IG II² 12583 (Stephanis 2214)

Σαπαπιάς

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8323 ([Σαρα]πιάς: d. Σαραπίων)

Σαπφώ

Athens: (1) ii AD  IG II² 6593

Σαραπιάς

Athens:

—Marathon: (1) i BC  IG II² 6811 (PA 12556) (d. Γλαῦκος)

Athens?: (2) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 158 no. 56 (Σα[ραπιάς: d. Σ[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i BC  Ag. XVII 603 = IG II² 9866 (LGPN V.B (3)) (d. Δημήτριος)

    Euboia, Eretria: (4) i AD  SEMA 1050 (LGPN I (4)) (d. Σωτήριος)

    Galatia, Ankyra: (5) i BC  IG II² 7932 (LGPN V.C (1)) (Σ[αρ]απιάς: d. Σ[....]ων)

    Syria, Antioch: (6) ii BC  IG II² 8280 (d. Διοσκουρίδης); (7) i BC  IG II² 8279

Σαραπίων

Athens: (1) ii BC  SEG XXVIII 156, 3 ([Σαρ]απίων); (2) c. 150 BC  ID 1500, 8 (Σ̣α[ρ]απίων̣); (3) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 399-400; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12557) (Σαραπί(ων)); (4) 128/7 BC  FD III (2) 12, 13 ([Σαρα]πίων: s. Δημήτριος); (5) 116/15 BC  IG II² 1009, 28; 1228, 5; ID 1513, 43; 2529, 5? (PA 12559); (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 41 (s. Ἀνδρόνικος); (7) f. i BC  ID 2612 I, 18 ([Σα]ραπίων); (8) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 12 (Σαρ[απ]ίων: I f. Σαραπίων II); (9) ~ (II s. Σαραπίων I); (10) s. ii AD  IG II² 3634, 2 (f. Θεανώ)

—Aigilia: (11) 102-98 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 80; ID 1886, 1 (PA 12561) (s. Σωτάδης II)

—Anaphlystos: (12) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 109 (s. Δημήτριος); (13) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 113 (PA 12562) (f. Διονύσιος)

—Anaphlystos?: (14) c. 146/5 BC  ID 2609, 24; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (f. Δημήτριος)

—Athmonon: (15) c. 10-3 BC  IG II³ (4) 12, 5 (f. Νικίας)

—Azenia: (16) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 41 (s. Σάτυρος)

—Cholleidai: (17) s. i AD  IG II³ (4) 849, 1; Plu., Mor. 384d; Plu., Mor. 396d; Plu., Mor. 397b; Plu., Mor. 400b-c; Plu., Mor. 402e-f; Plu., Mor. 628a; Stob. iii 10. 2; cf. Aleshire, Asklepios p. 73 no. 25; (18) m. ii AD  IG II³ (4) 420, 1; 849, 1; IG II² 2079, 2; IG II² 3704, 15 f.; 3743, 10 f.; 3804, 7; 3805, 2; cf. Stephanis 2218; Aleshire, Asklepios p. 73 no. 27 (Κόϊντος Στάτιος Σαραπίων)

—Eupyridai: (19) s. i BC  IG II² 2461, 109 ([Σαρα]πίων: s. Εὐκλῆς)

—Halai: (20) s. i BC  IG II² 5515 (s. Διονύσιος)

—Kephisia: (21) 63/2 BC  IG II² 1944, 25 (= PA 12563); IG II³ (4) 780 (f. Σωκράτης)

—Marathon: (22) ii/i BC  ID 2010, 1 (Σαρ[α]πίων: s. Ἀριστέας)

—Melite: (23) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 206, 208, 210, 212, 214; IG II² 2452, 33; 3881, 2; ID 1870, 1; 2005, 1; 2364, 9; 2593, 14; FD III (2) 6, 5, 7; 8, 7; 16, 2 (cf. PA 12564) (I f. (ad.) Εὔδημος, f. Σαραπίων II); (24) ii/i BC  IG II² 1943, 17; 2336 + SEG XXXII 218, 51, 141, 206, 208, 210, 212, 214; IG II² 2452, 33; 3881, 1; ID 1870, 1; 2005, 1; 2364, 9; FD III (2) 6, 5, 7; 15, 11; 16, 2; 26, 6; 28, 48; 17 + 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 3 f., 16 (PA 12564) (II s. Σαραπίων I, f. Ἀπολλοδώρα, Σωσάνδρα, Θεοδώρα, Διοκλῆς, Σαραπίων III); (25) 106-97 BC  FD III (2) 15, 11; 26, 6 (III s. Σαραπίων II); (26) m. i BC  IEleusis 300, 21 f. (IV s. Διοκλῆς I, Φιλίππη (Peiraieus))

—Melite?: (27) c. 116/15 BC  IG II² 1010, 72 f.

—Paiania: (28) ii BC  IG II² 7081 (PA 12565) (Σαραπ[ί]ων: s. Σωσικλῆς); (29) 74-63 BC  Ag. XV 265, 5 ([Σαρ]απ[ί]ων); (30) imp. IG II² 10161 a + Polemon 4 (1949) p. 30 no. 19

—Pambotadai: (31) c. 170 BC  IG II³ (1) 1386, 9 (PA 12560); (32) m. ii BC  ID 1416 B II, 71 f., 80, 82, 85 f.; 1442 A, 25; 1452 A, 40; 1499, 18 (s. Ἀμμώνιος I)

—Skambonidai: (33) ii/i BC  IG II² 1009, 68; 7407, 1 (= PA 12566); FD III (2) 47, 10, 27; cf. Stephanis 2219 (s. Ἀγέλαος I, f. Ἀγέλαος II)

—Sphettos: (34) i AD  IG II² 10123

Athens?: (35) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 70; (36) ~ IG II³ (4) 661, 28 (Σ[α]ραπίων); (37) i BC   IG II² 12616 (f. Σκάμανδρος); (38) i BC  SEMA 2378 ([Σ]αραπ[ίων]: I f. Σαραπίων II); (39) ~ ([Σ]αραπ[ίων]: II s. Σαραπίων I); (40) ~ IG II² 12584/5; (41) i AD  IG II² 2002, 10; (42) imp. SEMA 1995 (Σαραπί[ων]: f. Ἰσίδοτος); (43) 83/4 AD  POxy 290, 19 (Σαραπ(ίων): I f. Διονύσιος); (44) ~ (Σαραπ(ίων): II s. Διονύσιος); (45) ii AD  IG II² 11851 (Σαρα[πίων]: f. Κλεαρ[--])

Athens*: (46) iii/ii BC  IRhamnous 56, 3 (Σαραπ̣[ίων]); (47) imp. IG II² 12586

Foreign Residents:

    Arabia: (48) i-ii AD  SEG LXVII 107 (f. Σοβώτης)

    Caria, Miletos: (49) ii-i BC  IG II² 9788 (LGPN V.B (7)) (f. Μύστα); (50) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 101 (LGPN V.B (9)) (s. Ἐπίγονος); (51) i BC-i AD  IG II² 9499 (LGPN V.B (11)); (52) i AD  IG II² 9867 (LGPN V.B (12)) ([Σαρ]απίων: f. [--]ος); (53) imp. SEMA 1329 (LGPN V.B (10)) (s. Διονύσιος); (54) inc. IG II² 9605 (LGPN V.B (6)) (f. Εὔπραξις)

    Egypt, Alexandria: (55) i BC  IG II² 8006 (f. Ἄρειος); (56) i BC  IG II² 8033 (I f. Σαραπίων II); (57) ~ (II s. Σαραπίων I)

    Herakleia: (58) ii-i BC  IG II² 8609 (f. Γλυκέρα); (59) imp. IG II² 8774 a p. 893; cf. PAA 3 p. 512 (f. Ἄττις)

    Laodikeia: (60) ii-i BC  IG II² 9189; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (Σαραπ[ίων]: s. Μανδβογαῖος)

    Syria, Antioch: (61) i BC  IG II² 8249 (f. Νικαία); (62) imp. IG II² 8323 ([Σαρα]πίων?: f. Σαραπιάς)

Σάρδιον

Athens:

—Halai: (1) imp. IG II² 5507 ([Ν]άρδιο[ν] - IG, [Σ]άρδιον - Kum.: d. Ἀπολλόδωρος)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 11380; (3) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 57

Σαρματίς

Athens*: (1) iii/ii BC  IG II² 12064 + SEG XXVIII 338

Σαρπηδών

Athens:

—Paiania: (1) c. 169-175 AD  Ag. XV 378, 25; IG II² 2103, 62 f. (I s. Ἀντίοχος, f. Σαρπηδών II, Ἄτταλος); (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 62 (II s. Σαρπηδών I)

—tribe Attalis: (3) 143/4 AD  IG II² 2050, 117 (Σαρπηδ[ών])

Athens?: (4) imp. IG XII (8) 65, 4

Athens*: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 362 (Σαρπη[δών]: slave)

Σασᾶς

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (1) iii BC  IG II² 8072 (LGPN V.A (1)) (s. Ἀπολλόδωρος)

Σατορνῖλος

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 664 (-νεῖ-)

—Hamaxanteia: (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 148 (-νεῖ-: s. Καλλίβιος I)

—Oion (Kerameikon): (3) c. 120 AD  IG II² 2018, 30 (-νεῖ-: s. Σωτᾶς)

—Oion (Kerameikon)?: (4) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 64; Wilson E.291 (tribe) ([Σατ]ορνεῖλος: deme - S.G.B.)

—tribe Aiantis: (5) 255/6 AD  IG II² 2245, 349 (-νεῖ-)

—tribe Erechtheis: (6) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 42 (Σατορν[ῖλος])

—tribe Pandionis: (7) 255/6 AD   IG II² 2245, 107 (-νεῖ-: s. Ἕσπερος); (8) ~ IG II² 2245, 119 (Αὐρ. -νεῖ-)

Athens*: (9) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 82 ([Σα]τορνῖλος: s. Λεύκιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) c. 116 AD  IG II² 2026, 56 (LGPN V.B (2)) (Ὀφέλλιος Σατορν[ῖ]λος)

Σατορνῖνος

Athens:

—Halai: (1) i AD  IG II² 5527 (Κόϊντος Σα[τορνῖ]νος)

—Kydathenaion?: (2) s. ii AD  D.L. ix 116

Σατύρα

Athens: (1) s. v BC  Ag. XXI F 113; (2) c. 180 BC  Ag. XVI 277, 2, 8

—Kerameis: (3) iv BC  SEMA 282, 4 (d. Ἀνδροπείθης)

—Koile: (4) hell. IG II² 7045, 7 (d. Αἴσχρων)

Athens?: (5) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 45 ([Σ]ατύρα); (6) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 114; (7) ?iii BC  CIA App. 39, 9, 12 (d. Θεοδώρα); (8) iii-ii BC  SEMA 2379; (9) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 176, 188 (Σ[α]τ̣ύρα); (10) f. ii BC  IG II² 2357, 16 ([Σ]ατύρα); (11) c. 44 BC  SEG LIV 235, 58; (12) i-ii AD  IG II² 11754; (13) inc. IG II² 12588

Athens*: (14) vi/v BC  FGrH 338 F 4 (het.); (15) f. iv BC  IG II² 1654, 40

Foreign Residents:

    Apollonia: (16) ii BC  IG II² 8353 (d. Ἐπίνικος)

    Karchedon: (17) ii-i BC  IG II² 8995

    Korinthia, Sikyon: (18) ii BC  IG II² 10311 (LGPN III.A (11))

Σατυρῖνος

Athens:

—Phlya: (1) imp. IG II² 7677/8 (Σα(τ)υρ(ῖ)νος)

Athens?: (2) f. iv BC  SEG LIV 397, 3, 6 ((Σ)ατυρῖνος)

Σατυρίσκος

Athens*: (1) iii-ii BC  Ag. XVII 955 (f. Περιγένης)

Σατυρίων

Athens: (1) c. 370 BC  SEG LXVI 171, 2; (2) 157/6 BC   IG II² 957, 26 (cf. PA 12568) (I f. Σατυρίων II); (3) ~ IG II² 957, 26 (PA 12568) (II s. Σατυρίων I); (4) 128/7 BC   FD III (2) 47, 17 (I f. Σατυρίων II); (5) ~ FD III (2) 47, 17 (Stephanis 2228) (II s. Σατυρίων I); (6) 110/9 BC  ID 1911, 1 (PA 12567) (s. Καλλ[--]); (7) ii AD  Luc., Symp. 19 (fict.)

—Aixone: (8) i-ii AD  IG II² 5444 (s. Καλλικράτης)

—Erchia: (9) ii/i BC  IG II³ (4) 364, 3; IG II² 6129; FD III (2) 25, 3 (PA 12569) (f. Ὀλυμπιόδωρος)

—Oion (Kerameikon): (10) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 16 (f. Μνησίθεος)

—P--: (11) 145/4 BC  ID 1442 B, 75 f.; 1507, 34

—Pallene: (12) 140/39 BC  Ag. XV 240, 74; (13) 136/5 BC  ID 1922, 4; 2589, 41 (I f. Σατυρίων II); (14) ~ (II s. Σατυρίων I)

—Phyle: (15) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 16 (Σατυρί(ων): f. Ἀγάθυμος); (16) 183/2 BC  IG II² 2332, 218 (PA 12572)

—Sypalettos: (17) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 111 (PA 12570) (Σατυρ[ί]ων: s. Σωσθένης)

—Tyrmeidai: (18) iii BC  IG II² 7579 (PA 12571) (f. Διοκλῆς)

Athens?: (19) iii BC  IG II² 2325, 72 (PCG 7 p. 590)

Athens*: (20) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 11 ([Σ]ατυρίων: freed.); (21) 179/80 AD  IG II² 2083, 51 (f. [--]έδων)

Foreign Residents:

    Boiotia, Anthedon: (22) ii BC  IG II² 8096 (LGPN III.B (1)) (s. Ἀγαθοκλῆς)

    Laodikeia: (23) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 123 (I f. Σατυρίων II); (24) ~ ([Σατυ]ρίων: II s. Σατυρίων I)

    Macedonia: (25) f. iii BC  IG II² 9262; cf. ZPE 29 (1978) p. 68 (LGPN IV (5)) (f. Κράτης)

Σάτυρος

Athens: (1) c. 460-450 BC  IG I³ 939 (Σά[τυρ]ο[ς]); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 37 (PA 12573); (3) f. iv BC   SEMA 2481 (?f. Φαναγόρα, Πάτρυλλα); (4) ~ Is. fr. xxxix (PA 12574); (5) c. 380 BC  IG II² 1928, 23 (PA/APF 12580) (s. Νικ[--]); (6) 363/2 BC  IG II² 110, 6, 20 (PA 12575); (7) c. 357 BC  D. xxii 63 (PA 12577); (8) s. iv BC   IG II² 1603, 18 (Σάτ[υρος]?); (9) ~ Din. fr. xcv (PA 12576); (10) iii BC  IG XII Suppl. p. 39 no. 127, 5 (s. Εὔξενος); (11) c. 281 BC  Polyaen. v 17 (PA 12578); (12) 276/5 BC  IG II³ (4) 650, 6 (PA 12579); (13) 259/8 or 255/4 BC  Nachtergael, Les Galates 8, 49; cf. Stephanis 2239 (PA 12582) (s. Δημοχάρης); (14) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 no. 469; (15) c. 170 BC  SEG LVI 636, 10, 17, 31 (s. Φιλῖνος); (16) 138/7 BC  FD III (2) 11, 9 (f. Εὐκλῆς); (17) 121-119 BC  Thompson, New Style Coinage 512-15; 523; 548-51 (Σάτυ(ρος)?); (18) i BC  IG II³ (4) 798 ([Σ]άτυρο[ς]); (19) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 35 (Stephanis 2233) (Σάτυρ[ος]); (20) 235/6 AD  IG II² 2235, 17 (s. Ζωΐλος)

—A--: (21) iii-ii BC  IG II² 4030, 1 (= PA 12584); cf. SEMA 1925 (s. Ἡφαίστιος, Κράτεια (Agryle))

—A--?: (22) f. ii BC  Ag. XVI 296, 110

—Acharnai: (23) m. iv BC  SEG XXXIV 146 e (Σάτ[υρ]ος: s. Φανόμαχος); (24) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 146 (f. Ἀγαθοκλῆς)

—Agryle: (25) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 49 (f. Καλλικλῆς)

—Aixone: (26) f. iv BC  IG II² 5405, 2 (PA 12586 = 12587) (?s. [...](ι)ππος, f. Ἀλεξικλῆς); (27) 97/6 BC  IG II² 1337, 3 (PA 12588) (s. Μενίσκος); (28) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 8 (f. Θεόδοτος)

—Alopeke: (29) 343-340 BC  [D.] lix 45; [D.] lix 47 (PA 12590); (30) c. 303 BC  SEG L 826, 3 f. (f. Σωκράτης)

—Amphitrope: (31) 140/39 BC  Ag. XV 240, 96

—Amphitrope?: (32) inc. IG II² 5606 (PA 12591) (f. Ἀπολλοφάνης)

—Athmonon: (33) ii BC  IG II² 1170, 2 (PA 12585) (s. Πρωτομήδης)

—Auridai: (34) 183/2 BC  IG II² 2332, 78 (cf. PA 12592); (35) s. ii BC  IG II³ (4) 657, 2; FD III (2) 11, 13; 12, 10 (cf. PA 12592) (f. Πιστοκράτης, Ἀπολλόδωρος)

—Azenia: (36) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 41 f. (f. Σαραπίων, Ἀρτεμίδωρος)

—Berenikidai: (37) ii-i BC  Unp. (Attica, tit. sep.) (s. Ἀθηνίων); (38) 24/3 BC  IEleusis 300, 6 (f. Μηνόφιλος)

—Daidalidai: (39) 389-340 BC  IG II² 1400, 7; 1623, 196 (PA/APF 12593) (f. Καλλικράτης)

—Elaious: (40) 135/4 BC  Ag. XV 243, 91

—Eleusis: (41) ?iv BC  SEMA 213; cf. SEG LVII 416 (s. Φωκιάδης); (42) c. 330 BC  IG II² 1927, 73 (PA 12594) (s. Ἐργόφιλος)

—Eleusis?: (43) iv-iii BC  IG II³ (4) 646, 2 (s. Φίλιππος)

—Epieikidai: (44) 24/3 BC  Ag. XV 290, 71 f. (f. Νικ[--]: reading - S.G.B.)

—Erchia: (45) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 65 b (Σάτ(υρος)?: f. Ἐπικράτης); (46) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 121 a (s. Σατυ.); (47) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 8 ([Σ]άτυρος: s. Φιλωνίδης)

—Eroiadai (Hippothontid): (48) 355/4 BC  IG II³ (4) 487, 1 (f. Διόδωρος); (49) 303/2 BC  Ag. XV 62, 262 (s. Νικίας)

—Gargettos: (50) s. iii BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 82 no. 4, 5; (51) 163/4 AD  IG II² 2086, 59 (f. Μυστικός)

—Halimous: (52) 123/2 BC  IG II² 1006, 46; 1006 IV, 131 (PA 12589) (s. Ἀπολλώνιος)

—Hybadai: (53) 201/2 AD  IG II² 2193, 9, 15, 18, 60; 2194, 2; 2196, 2 (s. Τρύφων)

—Ionidai: (54) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 62 (PA 12595) (f. Δημοσθένης)

—Keiriadai: (55) c. 360 BC   IG II² 6306, 1 (PA 12596) (I f. Ἑρμόδωρος, ?f. Ἑρμόλυκος); (56) ~ IG II² 6306, 2 (PA 12597) (II s. Ἑρμόλυκος)

—Kephisia: (57) 405-403 BC  Lys. xxx 10; Lys. xxx 12; Lys. xxx 14; X., HG ii 3. 54 (PA 12598); (58) m. iv BC  IG XII (6) 262, 25; (59) m. ii BC  ID 1417 A I, 137; 1838, 1; 2589, 7; IG II² 6438 (s. Ἀριστίων); (60) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114, 44; 114 I, [131] (PA 12599) (s. Ἡρακλείδης); (61) i BC  IG II² 6404 (f. Ἀρίστιον); (62) c. 41-54 AD  IG II² 2292, 45-7; 2297, 13 (Π. Κορν. Σάτ[υρος])

—Kolonos: (63) 168 BC  IG II³ (1) 1334, 12 (I f. Σάτυρος II); (64) ~ (II s. Σάτυρος I)

—Konthyle: (65) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 33 (Σάτυρ[ος])

—Krioa: (66) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 134 b (Σάτυρ̣[ος]?)

—Kydathenaion: (67) f. ii BC  IG II² 1325, 7 (PA 12600) (f. Ἰσοκράτης); (68) c. 45 BC  IG II² 2463, 15 (PA 12601) (f. Διονύσιος)

—Lakiadai: (69) 405 BC  IG I³ 1032, 185; (70) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 9 (PA 12602) (f. Χαρίδημος)

—Lamptrai: (71) c. 383 BC  IG II² 1929 + SEG XLIV 85, 16; (72) iii-ii BC  IG II² 6698 (I f. Σάτυρος II); (73) ~ (II s. Σάτυρος I); (74) hell.-imp. SEMA 381 (I f. Σάτυρος II); (75) ~ (II s. Σάτυρος I); (76) ii BC  IG II² 6699 (Σ[ά]τυρο[ς]: s. Τιμόλαος); (77) ii-i BC  SEMA 388 (Σάτυ[ρος]?)

—Leukonoion: (78) 442/1 BC  IG I³ 269, 36; 270, 2 (PA 12603); (79) 333-323 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 35; IOrop 353 A, 74 (f. Θαρσύνων, Θαρρέας); (80) f. ii BC  IG II² 6734 (f. Ἡγέμαχος)

—Marathon: (81) m. iv BC  IG II² 2325, 190?; D. xix 193; Aeschin. ii 156; D.S. xvi 55; Plu., Dem. 7; Plu., Mor. 545f; Luc., Nec. 16; Luc., JTr. 41; Ath. 591e; PCG 7 p. 766 fr. 14; cf. Osborne, Naturalization X 17; Stephanis 2235 + 2241 (PA 12604) (or Olynthos?: s. Θεογείτων); (82) 169/70 AD  IG II² 2097, 230 (f. Ζώσιμος)

—Melite: (83) c. 341/0 BC  [D.] lix 58 (= PA 12605); Robert, Coll. Froehner 11, 14 (f. Δίφιλος); (84) ii/i BC  ID 2094, 2 (s. Ἀθηναγόρας III, [--]δότη (Myrrhinoutta))

—Myrrhinoutta: (85) f. ii BC  ID 2094, 1 (f. [--]δότη); (86) s. ii BC  ID 2596, 19; 2608, 16 f. (f. Λύκων, [--]δωρος); (87) 163/4 AD  IG II² 2087, 50 (f. Μυστικός)

—Otryne: (88) c. 100 BC  ID 2607, 21 (f. Μηνόδωρος)

—Paiania: (89) m. iv BC  IG II² 7082; (90) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 5 (s. Ε[--])

—Pallene: (91) 281/0 BC  Ag. XV 72, 226 (Σάτ[υρο]ς: s. Λεώστρατος)

—Peiraieus: (92) c. 180 BC  IG II³ (1) 1383, 25 (PA 12606); (93) i AD  IG II² 11288 + PAA 15 p. 211 (Σ[άτυ]ρος: f. Ἐπίκτησις); (94) c. 155-190 AD  IG II² 2068, 107 f.; Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 37 f.; Ag. XV 396, 3 (f. Μίλητος, Ξύστος, Ἀσιατικός)

—Pergase: (95) f. iv BC   IG II³ (4) 677 (PA 12608) (Σ[άτυρ]ος: s. Εὐκράτης); (96) ~ IG II³ (4) 678 (PA 12607) (Σάτυ[ρος]: f. Εὐκράτης)

—Perithoidai: (97) 183/2 BC  IG II² 2332, 79 (PA 12609)

—Phaleron: (98) f. iv BC  SEMA 662 (Σ[--]γγρος - ed., Σ[ά]τυρος? - M.J.O.); (99) m. iv BC  IG II³ (4) 227, 2 (f. [--]μαχος)

—Phlya: (100) imp. IG II² 7659 (f. Ἀντίγονος); (101) 61/2 AD  IG II² 1990, 12, 16 (s. Κλεομένης, f. Δημοσθένης)

—Prospalta: (102) hell. SEG LXIV 131 (s. Σημωνίδης)

—Sounion: (103) ?iii BC  CIA App. 100 a, 2 (PA 12610) ([Σά]τυρ[ος])

—Sounion?: (104) 155/6 AD  IG II² 2068, 111

—Sphettos: (105) 180/1 AD  Ag. XV 359, 14 (I f. Σάτυρος II); (106) ~ (II s. Σάτυρος I)

—Thria: (107) s. i BC  IG II² 6265 (s. Τιμοκράτης)

—Trinemeia: (108) 281/0 BC  Ag. XV 72 + SEG XXXVI 217, 97 ([Σ]άτυρος: f. Φιλοκράτης)

—tribe Aiantis: (109) 184/5 AD  IG II² 2128, 95 (f. Μιλτιάδης)

—tribe Aigeis: (110) 106/5 BC  FD III (2) 28, 30 (Σάτυ(ρος): f. Δέξανδρος); (111) 165/6 AD  IG II² 2090, 61 (f. Νίκων)

—tribe Antiochis: (112) i AD  Ag. XV 309, 29

—tribe Kekropis: (113) c. 411 BC  IG I³ 1190, 172 (PA 12581); (114) 158/7 BC  IG II² 2316, 32, 35; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 12583) (s. Ἱεροκλῆς)

—tribe Leontis?: (115) imp. Ag. XV 317, 5 (or tribe Attalis: [Σ]άτυρος)

Athens?: (116) ?iv BC  Hesp. Suppl. 7 (1943) p. 32 no. 6 = CAVI 1851; (117) iv BC  SEMA 2380; (118) m. iv BC   IG II² 12589 (PA 12579a); (119) ~ IG II² 12819/20 = SEG XXXVIII 248 (Σάτυρ[ος]: s. Χαιρελείδης); (120) ?iii BC  CIA App. 83 a, 4; (121) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 184; (122) ?128/7 BC  FD III (2) 249 a, 1 (Σάτυ[ρος]: s. Ἡρακλείδης); (123) i BC  IG II² 12183 + SEG XII 211 (f. Μο[--]ις); (124) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 4 (Σάτυρο[ς]); (125) ?i AD  IG II² 2449, 12 (PA 12579b); (126) c. 40-54 AD  IG II² 1974, 21; (127) ii-iii AD  IG II² 12336 (Σάτυρ[ος], Σατύρ[α]?); (128) c. 170-193 AD   IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 i, 3 ([Σ]άτυρος: I f. Σάτυρος II); (129) ~ IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 i, 3; pp. 20 ff. no. 3 e, 4 ([Σ]άτυρος: II s. Σάτυρος I); (130) iii AD   IG II² 2281, 1; (131) ~ IG II² 2073, 39 (s. Ματρέας); (132) inc. IG II² 11107 ([Σ]άτυρος)

Athens*: (133) c. 432 BC  Pl., Pr. 310c (slave); (134) 414/13 BC   IG I³ 426, 15 ([Σάτ]υρος: slave); (135) ~ IG I³ 430, 28 (Σάτ[υρος]?, Σατ[υρίων]?: slave); (136) 405 BC  IG I³ 1032, 382 (slave); (137) f. iv BC  SEG LVII 228, 1 (s. Ἐπικράτης); (138) m. iv BC  D. xxxvi 28; (139) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 8; (140) c. 330-320 BC   SEG XVIII 36 A, 108 (freed.); (141) ~ IG II² 1570, 71 (freed.); (142) iv/iii BC  Ag. XXI F 180 = CAVI 245 (Σάτυ[ρος]); (143) iii BC  IG II² 9970, 4; (144) imp. IG II² 12590/1 (biling.) (Π. Ἄνν. Σάτυρος: freed.); (145) c. 115 AD  IG II² 2020, 118 (s. Ἀσκληπιάδης I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Halikarnassos: (146) inc. IG II² 8045 (LGPN V.B (2))

    Caria, Miletos: (147) 39/8 BC  IG II² 1043, 118 (LGPN V.B (16)) (f. [--]νδρος); (148) i-ii AD  IG II² 9854 (LGPN V.B (17)) (f. Πολύγνωτος)

    Herakleia: (149) i BC  IG II² 8775; (150) i BC-i AD  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 15 p. 213 (f. Ἴναχος)

    Ionia, Ephesos: (151) f. iv BC  IG II² 8523, 1 f., 7 (CEG II 485 = LGPN V.A (8)) (Πυθοκλῆς ἐπωνυμ. Σάτυρος: s. Ἡρακλείδης, Ἀριαστίς)

    Messenia, Messene: (152) m. iv BC  SEMA 1226 (LGPN III.A (49)) (f. Ἀρκεσίλας)

    Pontos, Amisos: (153) ii-i BC  IG II² 8073 (LGPN V.A (31))

    Prassioi: (154) s. iv BC  IG II² 9269 (LGPN IV (9)) (s. Γόλυς)

    Samos: (155) f. iv BC  IG II² 10230 (LGPN I (68)) (s. Ἑστιαῖος, f. Λύκος)

Σαυρίας

Athens:

—Lamptrai: (1) m. iv BC  [D.] lix 45; 47; IG II² 1147, 3 (PA/APF 12612) (s. Πυθογένης)

—Peiraieus: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 482 (PA 12613) (s. Ἀθήνιππος)

Athens?: (3) c. 350 BC  IG XII (8) 5, 6; cf. SEG XLV 1183 (Σ̣α̣[υρί]α̣ς?)

Σαύρων

Athens: (1) 438-436 BC  IG I³ 445, 300; 462, 27

Athens?: (2) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 8 (-ρν)

Σάφης

Athens*: (1) f. v BC  IG I³ 1035, 1 (-φς: metic?)

Σαώ

Athens?: (1) hell.-imp. SEMA 2381

Σαώνδας

Athens?: (1) s. v BC  IG II² 2325, 25 (Stephanis 2244)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (2) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 121 (LGPN III.B (6)) (f. --δοτος)

Σαωσίς

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) f. iv BC  IG II² 8886 (LGPN III.B (1)) (d. Πυθέας)

Σαώτας

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia: (1) f. iv BC  IG II² 9281 + SEG XXVIII 296 (LGPN III.A (1)) (f. Κλεοφαντίς)

Σεβῆρος

Athens: (1) m. ii AD  IG II² 3607, 27 (Βει. Σεβῆρος)

—Hagnous: (2) 156-182 AD  Ag. XV 402, 24; SEG XXVIII 170, 8 f. (Ἀ. Λάρκιος Σεουῆ-)

Athens?: (3) iv AD  Ag. XXI F 317 (Σεβῆ[ρος]?)

Athens*: (4) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 99 (f. Λούβελος); (5) 173/4 AD  IG II² 2103, 254 (s. Νι.: epeng.)

Σεισίλοχος

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 102 ((Π)εισίλοχος?)

Σεκλίνη

Athens: (1) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 361; 414 = CAVI 2948; 7353 (-ν)

Σεκοῦνδα

Athens:

—Oe: (1) imp. IG II² 6944 (Καν(ε)ινία Σεκοῦνδα)

Athens*: (2) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 40 ([Σ]εκόν[δ]α: slave)

Σεκούνδιλλα

Athens: (1) ii AD  SEMA 2382 = SEG LVIII 247, 6 (Σεκούνδιλ̣[λα]); (2) s. ii AD  IG II² 4062, 4 (Μουνδικία Σεκούνδιλλα: d. Μουνδ. Βοῦρρος, Φλ. Σεκούνδιλλα (Gargettos)); (3) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 1

—Gargettos: (4) f. ii AD  IG II³ (4) 1405, 4; IG II² 10978; cf. 4062, 6; 12183 a; Follet, Athènes p. 251 (Φλ. Σεκούνδιλλα: d. Τ. Φλ. Πάνταινος, m. Λ. Μουνδ. Ἀγάθων, Λ. Μουνδ. Ἑρμάφιλος)

Σεκοῦνδος

Athens: (1) c. 38-48 AD  IG IV (1)² 83, 7; 84, 21 (archon epon.); (2) ?m. i AD  IG II² 2300 + 3541 = SEG XXIX 153, 1 (Σεκοῦνδος νεώτ.: archon epon.); (3) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 32; (4) ii AD  IG II³ (4) 662, 17; (5) m. ii AD   Philostr., VS 544; Philostr., VS 564 (RE (16)); (6) ~ SEG XIX 172, 9 (Ἰούλ. Σεκοῦνδος: f. Ἰούλ. Ἱεροφάντης); (7) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 51, 55; (8) 193/4 AD  IG II² 2125, 16, 29 ([Ἀλ]ήϊος Σεκοῦνδος); (9) c. 200 AD  IG II² 3659 = IEleusis 623, 3

—Azenia: (10) 109/10 AD  IG II² 2017, 27 (I f. Σεκοῦνδος II); (11) ~ (II s. Σεκοῦνδος I)

—Berenikidai: (12) 165/6 AD  IG II² 2090, 92 (Π. Λαβέ. Σεκοῦνδος); (13) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 135 (Σεκ[οῦ]νδος: s. Ῥητορικός); (14) a. 216 AD  Ag. XV 469, 11 ([Σε]κοῦν[δος])

—Cholleidai: (15) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 12 (Στά. Σεκοῦνδος); (16) ii/iii AD  IG II² 2481, 10

—Marathon: (17) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 11 (Λ. Βι. Σεκοῦνδος)

—Paiania: (18) m. ii AD  IG II² 2211, 5; 2069 = SEG XXIX 152 Right Side, 5 (Σεκοῦνδος ὁ καὶ Ζώσιμος)

—Pallene: (19) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 3; IG II² 3642; 1104 + 1118 = SEG LIX 136, 1; Ag. XVIII X750? (Γ. Ἑλβίδιος Σεκοῦνδος: archon epon.)

—Phlya: (20) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (Φλ̣. Σεκοῦνδος)

—Sphettos: (21) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 4; IG II³ (4) 415, 6 (Δείδι(ος) Σεκοῦνδος: archon epon.)

—tribe Aiantis: (22) c. 200 AD  Ag. XV 450, 20 ([Σ]εκοῦνδος); (23) 255/6 AD  IG II² 2245, 376 (s. Ἀνίκητος)

—tribe Aigeis: (24) 196-201 AD   IG II² 2132, 22 ([Κ]λ. Σεκοῦνδος); (25) ~ IG II² 2132, 24 ([Σεκ]οῦνδος: II s. Σεκοῦνδος I); (26) 196-201 AD  IG II² 2132, 24 f. + Wilson E.259 (I f. Σεκοῦνδος II, Βάκχιος); (27) 235/6 AD  IG II² 2235, 83 (Αὐρ. Σεκοῦνδος)

—tribe Akamantis: (28) a. 212 AD  Ag. XV 440, 27; Follet, Athènes pp. 98 f. (tribe) ([Σεκ]οῦνδος)

—tribe Antiochis: (29) c. 195 AD  SEG LIX 174, 49 ([Α]ἴμ. Σεκοῦνδος)

—tribe Attalis: (30) imp. SEG XIX 164, 11 ([Σεκο]ῦνδος: s. Ἄκτιος)

—tribe Hadrianis: (31) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 30 (Σεκοῦ[νδος]: f. Εὐάριστος); (32) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 23 (s. Καλλίνικος)

—tribe Leontis: (33) 235/6 AD  IG II² 2235, 124 f. (f. Διονύσιος, Ἀσκληπιόδοτος)

Athens?: (34) m. iii AD  SEG XXXV 214, 3, 8

Athens*: (35) 45/6 AD  IG II² 1945, 96 (s. Σώφρων); (36) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 74 (Σεκο[ῦνδος]: epeng.); (37) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 36 (f. Πῖος); (38) 169/70 AD  IG II² 2097, 146 (s. Διονύσιος: epeng.); (39) c. 180 AD   IG II² 2106, 20 (II s. Σεκοῦνδος I: epeng.); (40) ~ IG II² 2106, 20 f. (I f. Σεκοῦνδος II, Ἱεροκλῆς); (41) 184/5 AD  IG II² 2128, 215 (s. Εὐφράνωρ: epeng.); (42) 187/8 AD  IG II² 2113, 191 (s. Φιλόπαππος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (43) f. ii AD  IG II² 2271, 24 (LGPN V.B (5)) (Σεκοῦ(νδ)ος)

Σελεύκεα

Athens?: (1) c. 325 BC  Ag. XII 840

Σελευκίων

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) f. i AD  SEMA 1013 (-κεί-: s. Σέλευκος)

Σέλευκος

Athens: (1) s. ii BC  IG II² 4256, 7; (2) 77/6 BC  IG II² 1338 = IEleusis 271, 34; IG II² 3489, 4 (PA 12614) (archon epon.); (3) 57/6 BC  IG II² 1339, 2 f. (Σέ[λευκος]: f. Ἄροπος)

—Acharnai: (4) 182/1 BC  IG II³ (1) 1302, 45 (PA 12617) (Σέ(λ)ευκος); (5) c. 100 BC  ID 2263, 11; 2264, 4 f. (PA 12618) (s. Πάτρων I); (6) imp. IG II² 9450 ([Σ]έλευκος: f. Νικο[--])

—Aigilia: (7) c. 146/5 BC  ID 2609, 25; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Σωτάδης I)

—Anaphlystos: (8) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 93 (PA 12616) ([Σ]έλευκος: s. Ἀνδρόνικος)

—Athmonon?: (9) c. 30 BC  IG II² 1727 + Hesp. 3 (1934) p. 147, 10

—Azenia: (10) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 7 (Σέλε[υκος]: f. Ἐρατοσθένης); (11) 109/10 AD  IG II² 2017, 23 (I f. Σέλευκος II); (12) ~ (II s. Σέλευκος I)

—Dekeleia: (13) f. ii BC  IG II² 1938, 53; 2332, 23 (= PA 12619); SEG XXXII 216, 8; SEG XLI 115 III, 30 (s. Θεοδωρίδης)

—Halai: (14) 24/3 BC  IEleusis 300, 30 ([Σ]έλευκος: s. Δημέας)

—Kikynna: (15) c. 37/8 AD  IG II² 2292, 39 (f. Διονύσιος); (16) 167/8 AD   Ag. XV 371, 37 f. (I f. Εὐκράτης, Σέλευκος II); (17) ~ Ag. XV 371, 38 (II s. Σέλευκος I)

—Kollytos: (18) ?180/79 BC  IG II³ (1) 1304, 4 f. ([Σέ]λευκος: s. Μενεκλῆς)

—Marathon: (19) c. 148-128 BC  IG II² 958, 74 (= PA 12615); ID 1558, 2 (= PA 12620); IG II³ (4) 275; ID 2589, 48 (s. Μάαρκος)

—Melite: (20) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 94; cf. Hesp. 51 (1982) p. 209 (Σέ[λευ]κ̣ος: f. Καλλικλῆς)

—Oion: (21) ii AD  IG II² 7688 (f. (nat.) Καλλιφάνης II (Phlya))

—Otryne: (22) 183/2 BC  IG II² 2332, 25 (PA 12621)

—Paiania: (23) s. ii BC  ID 2006, 1; 2594, 5; 2630, 8 (PA 12622) (f. Ἰάσων); (24) c. 135 BC  ID 2595, 42 (PA 12623) (s. Ἰάσων); (25) 106/5 BC  FD III (2) 28, 33; (26) c. 20 BC  Ag. XV 293, 31 (f. Μίλων)

—Peiraieus: (27) m. ii BC  IG II² 1331 a, 1; 1331 b, 9 (cf. add. p. 673); 1939, 14 (PA 12624 = 12625) (f. Ἀρίβαζος)

—Pergase: (28) 158/7 BC  ID 2605, 19 (s. Διοκλῆς)

—Perithoidai: (29) 100-90 BC   IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 9 (cf. PA 12626) (I f. Σέλευκος II); (30) ~ IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 9 (PA 12626) (II s. Σέλευκος I)

—Phlya: (31) i AD   IG II² 7676 (f. Δωσίθεος); (32) ~ IG II² 7706 (s. Ξένων); (33) imp. IG II² 7705 (s. Ξενοχάρης)

—Rhamnous: (34) 112/11 BC  ID 2060, 1; 2085, 13; 2086, 14; 2091, 4; 2092, 9; 2152, 5; 2166; 2610, 33; 2614, 2, 8? (PA 12627) (s. Ἀνδρόνικος)

—Sphettos: (35) 80/79 BC  IG II² 1039, 74 (PA 12628) (f. Ἡρακλεόδωρος)

—tribe Attalis: (36) 143/4 AD  IG II² 2050, 124; (37) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 98 (I f. Σέλευκος II); (38) ~ (II s. Σέλευκος I)

—tribe Hippothontis: (39) m. i BC  SEG XXVIII 92, 25 (Σέλ[ευκος])

Athens?: (40) 216/15 BC  IG II² 1292, 29; (41) c. 44 BC  SEG LIV 235, 60; (42) ii AD   IG II³ (4) 897; (43) ~ Ag. XXI Hc 17 ([Σέ]λευκ[ος]?)

Athens*: (44) i-ii AD  IG II² 9729 ([Σ]έλευ[κος]); (45) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 31 (Σέ[λ]ε[υκος]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (46) imp. IG II² 9869 (LGPN V.B (10)) (s. Γναῖος); (47) ii AD   IG II² 9559 (LGPN V.B (11)) (f. Ἐπιγόνη); (48) ~ IG II² 9868 (LGPN V.B (12)) (f. [--]α)

    Syria, Antioch: (49) hell. IG II² 8282 (s. Δημήτριος); (50) hell.-imp. IG II² 8115 (f. Ἀπολλόδωρος); (51) ii BC  IG II² 8276 (f. Ῥόθος); (52) f. i AD  SEMA 1013 (f. Σελευκίων); (53) i AD   Ag. XVII 428 = IG II² 8281 (f. Π̣α̣[--]); (54) ~ IG II² 8283 (s. Σόλων)

    Syria, Damaskos: (55) ii AD  IG II² 8470; cf. Hesp. 34 (1965) pp. 272 ff.; BE 1966, no. 158 ([Σέ?]λευκος)

    Thrace: (56) i BC  IG II² 8923 (LGPN IV (27))

Σελιδοῦς

Athens?: (1) 409/8 BC  IG I³ 475, 203 (-δς)

Σέλιθος

Athens: (1) vi BC  SEG XLVIII 86

Σελινίκη

Athens?: (1) c. 430 BC  CVA Firenze 2 pl. 57 no. 4 = CAVI 3573

Σελινώ

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12593; (2) iv BC  IG II² 12592

Athens?: (3) iii BC  SEMA 1694

Σέμνη

Athens:

—Phlya: (1) s. ii AD  IG II² 7707 ([Σέ]μνη: d. Πραξιτέλης)

Athens?: (2) imp. IG II² 12594 (Σ[έ]μνη: d. Ἀπολλώνιος)

Athens*: (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 40 (Σ̣έμνη̣: slave)

Σέμνος

Athens: (1) 161/2 AD  IG II² 2085, 26 (I f. Σέμνος II); (2) ~ (II s. Σέμνος I); (3) 191/2 AD  IG II² 2119, 142, 254 (Ἰούν. Σέμνος)

—Lamptrai: (4) 211/12 AD  IG II² 2208, 109 (Αὐρ. Σέμνος: s. Βιτάλιος)

—Marathon: (5) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 24 (s. Ὑγῖνος)

—Melite: (6) 184/5 AD  IG II² 2128, 75; 2129, 14 (Σ[έ]μνος: s. Ἀσκληπιάδης)

—Paiania: (7) c. 70-80 AD  SEG XXVIII 164, 9 (I f. Σέμνος II); (8) ~ (II s. Σέμνος I)

—Rhamnous: (9) 199-208 AD  IG II² 2203, 13 (s. Ζώσιμος)

—tribe Aiantis: (10) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 82 (f. Πρῖμος)

—tribe Kekropis: (11) 238-242 AD  IG II² 2239, 198, 265 (Ἰούν. Σέμνος)

—tribe Ptolemais: (12) s. ii AD  IG II² 2084, 18 (s. Ἀλέξανδρος)

Athens*: (13) ?136/7 AD  IG II² 2059, 115 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (14) 87/8 AD  IG II² 1996, 235 (LGPN V.B (2)) (s. Ἀλεξ(--))

Σενέκκας

Athens?: (1) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 a, 2 (Ἀν. Σενέκκ[ας])

Σέντιος

Athens:

—Athmonon: (1) c. 113-116 AD  IG II² 2022 + SEG XXXII 210, 3 (s. Ἀκύλας)

Σεξτίλιος

Athens*: (1) ?136/7 AD  IG II² 2059, 100 (Σεξ(τ)ίλιος: s. Σώφρων: epeng.)

Σέξτος

Athens: (1) 40-54 AD  IG II² 1735, 4 (Σέξ̣[τος]: f. Δημοσθένης)

—Deiradiotai: (2) 9/8 BC  IG II² 1722, 12 (-ξστος: s. Λεύκιος)

—Kephisia: (3) i AD  IG II² 6439 (Σέξστ[ος]: s. Νεμέριος)

—Marathon: (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 49 (Σ[έξ]τ̣ος: I f. Σέξτος II); (5) ~ (Σ[έξ]τ̣ος: II s. Σέξτος I)

—Paiania: (6) c. 20 BC  Ag. XV 293, 33 (II s. Σέξτος I); (7) ~ (I f. Σέξτος II)

—Phaleron: (8) 165/6 AD  IG II² 2090, 3; IG II³ (4) 421, 1 f. (archon epon.)

—Pithos: (9) c. 140-180 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 38; Ag. XV 398, 37 (-κστος: II s. Μάγνος); (10) ~ Ag. XV 401, 6 f.; 427 = SEG XXVIII 169, 30 f. (-ξστος: I f. Μάγνος, Ζωΐλος I)

—Rhamnous: (11) c. 50 BC  Ag. XV 273, 45 (Σέξκτ[ος])

Athens?: (12) i-ii AD  IG II² 11754 (f. Ἰταλία)

Σεουηρῖνος

Foreign Residents:

    Paphlagonia, Abonouteichos: (1) i-ii AD  IG II² 7882; cf. Robert, Hellenica II p. 74 (LGPN V.C (-)) (Σευηρεῖνος: s. Σεουῆρος)

Σεουῆρος

Foreign Residents:

    Paphlagonia, Abonouteichos: (1) i-ii AD  IG II² 7882; cf. Robert, Hellenica II p. 74 (LGPN V.C (-)) (f. Σεουηρῖνος)

    Pontos, Amaseia: (2) imp. IG II³ (4) 1235 (LGPN V.C (66)) (Σευ-)

Σεραπᾶς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 252 (LGPN V.B (1)) (s. Διόδοτος)

Σεραπιακός

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 194/5 AD  IG II² 2191, 94 (s. Εὐκ.)

Σεραπιάς

Athens: (1) iii AD  IG II² 3962 (Φιρμανία Εὐγαμία Σεραπιάς: ?d. Φιρμάνιος Αἰγίαλος)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) i BC/ i AD  IG II² 9324 (LGPN III.B (1)) (d. Ἀντίοχος)

Σεραπίας

Athens?: (1) m. iii AD  SEG XXXV 223, 4 ([Σ]ερ̣απίας)

Athens*: (2) m. ii AD  IG II² 2211, 31 (f. Πτολεμαῖος)

Σεραπίων

Athens: (1) 36/7 AD  IG II³ (4) 606, 4; (2) ii AD  IG II³ (4) 662, 8, 14; (3) ?136/7 AD  IG II² 2059, 39 f. (Σεραπί[ων]: f. Δημήτριος); (4) m. ii AD  IG II² 3607, 19 (Κλ. Σεραπίων); (5) c. 175 AD  Ag. XV 393, 3 ([Κ]λ.? Σεραπ[ίων]); (6) 191/2 AD  IG II² 2119, 31, 174, 207, 220 f., 251 (s. Ἀσκληπιάδης); (7) 211/12 AD  IG II² 2208, 92

—Anaphlystos: (8) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 29 (Κλ. Σεραπίων)

—Athmonon: (9) 45/6 AD  IG II² 1945, 82; SEG XVI 137 (deme) (Σερα̣[πίων])

—Cholleidai: (10) c. 120 AD   IG II² 2018, 14; cf. Aleshire, Asklepios p. 73 no. 26 (I f. Σεραπίων II); (11) ~ IG II² 2018, 14 (II s. Σεραπίων I); (12) 167/8 AD  IG II² 2089, 10; (13) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 11; cf. Aleshire, Asklepios p. 74 no. 28 (Στά. Σεραπίων)

—Gargettos: (14) 171/2 AD  Ag. XV 406, 18 (s. Θεόφιλος); (15) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 17 (s. Ἰσόφιλος)

—Kephisia: (16) c. 30 BC  Ag. XV 286, 24 (s. Διονυσόδωρος)

—Melite: (17) i BC-i AD  IG II² 6829 (f. Ἀπολλώνιος)

—Paiania: (18) c. 237-256 AD  Follet, Athènes pp. 241-4; 488-9 (Σεραπίων ὁ καὶ Κράτων)

—Phlya: (19) 169/70 AD  IG II² 2097, 78 (s. Δημόνικος)

—Salamis: (20) ii-i BC  IG II² 10210 (I f. Σεραπίων II); (21) ~ (II s. Σεραπίων I)

—tribe Aiantis: (22) 232-234 AD  IG II² 2237, 145 (f. Λεσβιανός)

—tribe Aigeis: (23) 255/6 AD  IG II² 2245, 72 (?s. Λεοντεύς I)

—tribe Antiochis: (24) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 98 (s. Ὀνήσιμος); (25) m. ii AD  IG II² 2063, 43 (Σερα(πίων): f. [--]αμένης)

—tribe Attalis: (26) f. iii AD  Ag. XV 459, 4; 470, 31; Ag. Inv. I 7064B (unp.) (cf. PAA 15 p. 245) (s. Διόδοτος)

—tribe Erechtheis: (27) 232-234 AD  IG II² 2237, 39 f. (Σερα(πίων): f. Φιλόμουσος, [--]ος)

—tribe Hadrianis: (28) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 31 (Κλ. Σεραπί[ων])

—tribe Leontis: (29) 235/6 AD  IG II² 2235, 109 (Αὐρ. Σεραπίων)

Athens?: (30) imp. IG II² 12587; (31) ii AD  TrGF 1 p. 314 no. 185; (32) ii-iii AD   SEMA 2383; (33) ~ SEMA 1619 (Αὐρ. Σερα̣[πίων]); (34) iii AD  IG II² 2283, 8 (Σεραπί(ω)ν)

Athens*: (35) c. 105-112 AD  IG II² 2038 + SEG XII 112, 3 ([Σ]εραπίων: s. Ὀλυμπιόδωρος: epeng.); (36) 142/3 AD   IG II² 2049, 140 (s. Δωσίθεος: epeng.); (37) ~ IG II² 2049, 142 (f. Ἡδύλος: epeng.); (38) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 76 (I f. Σεραπίων II); (39) ~ (II s. Σεραπίων I: epeng.); (40) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 189 (s. Μάρων: epeng.); (41) 173/4 AD  IG II² 2103, 253 (s. Δη.: epeng.); (42) 203-207 AD  IG II² 2199, 162 (f. Νίκανδρος); (43) 210/11 AD  IG II² 2201, 91 (epeng.); (44) c. 221-232 AD  IG II² 2218 = 2260 + AE 1950-51, pp. 43 f. no. 22, 5 ([Σ]εραπίων: epeng.)

Foreign Residents:

    Argolis, Hermione: (45) ?iii AD  Unp. (Ag. Inv. I 7064); cf. PAA 5 p. 363 (LGPN III.A (-)) ([Σερ]απίων: s. Διόδοτος)

    Caria, Miletos: (46) c. 112 AD   IG II² 2024, 101 (LGPN V.B (9)) (Σεραπί.: f. Ἀνθοκλῆς); (47) ~ IG II² 2024, 80 (LGPN V.B (8)) (s. Ἑλίχρυσος)

    Caria, Miletos?: (48) i-ii AD  IG II² 8512 (LGPN V.B (7)) (Σεαρπίω[ν]: f. Εὐπορίων)

    Herakleia: (49) 138/7 BC  AM 66 (1941) pp. 228 ff. no. 4, 2, 13 f. (s. Ποσειδώνιος)

    Pontos, Sinope: (50) hell.-imp. IG III 3633 + SEG XXVIII 309 (LGPN V.A (25)) (s. Ἡφαιστίων: fals.?)

    Other: (51) c. 40 BC  IG II² 1965, 20 (Σερα̣πί[ων])

Σερβία

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 9 (Σ̣ερβία - IG, Ἑρβία - Ki. and Dow: m. Γλαύκη)

Σέργιος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13362 (SEMA 2858)

Σεργίων

Foreign Residents:

    Thrace: (1) i BC  IG II² 8903 (LGPN IV (1)) (Σερκγ-: f. Δημητρία)

Σερῆνος

Athens:

—Marathon: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 16, 87 (Αὐρ. Σερῆνος: s. Ἰσίδωρος, f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Akamantis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 211 (f. Ἀντίοχος)

Athens?: (3) m. iii AD  SEG XXXV 223, 5, 7 f., 18 f., 20 f. ([Σ]ερῆνος ὁ καὶ Ἀρχίβιος)

Athens*: (4) 187/8 AD  IG II² 2113, 162 (Σερῆ[νος])

Σερουίλιος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9865 (LGPN V.B (1)) (-βεί-: f. Ῥόδη)

Σερτώριος

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 568, 4 ([Σ]ε̣ρτώριος̣)

—tribe Aigeis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 77; cf. RCA p. 433 (Σερτώ(ριος): I f. Σερτώριος II); (3) ~ (Σερτώ(ριος): II s. Σερτώριος I)

Σεύθης

Athens: (1) f. iii BC  PCG 7 p. 576 fr. 29, 2 (fict.)

—Ankyle: (2) ?i AD  IG II² 5254

—Gargettos: (3) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 27 (f. Ἐπαφρίων)

—Paiania: (4) s. ii BC  ID 2081, 3; 2094, 5; 2104, 10; 2487, 2 (PA 12629) (f. Διονύσιος)

—Sounion: (5) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 71

Athens?: (6) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 49, 12 ([Σ]εύθης); (7) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 68, 123, 128, 141, 146, 151, 173

Foreign Residents:

    Thrace, Lysimacheia: (8) iii BC  SEMA 1205 (LGPN IV (36)) (f. Φίλα); (9) m. iii BC  IG II² 9233; SEG XXXII 305 (date) (LGPN IV (41))

    Thrace, Maroneia: (10) hell.-imp. SEMA 1219 (LGPN IV (45)) (f. Ἀφροδίσιος)

    Thrace?: (11) 316-309 BC  IG II² 1956, 1 (LGPN IV (62)) ([Σ]εύθης)

Σηδᾶτα

Athens?: (1) i AD  IG II² 4051 = IEleusis 641, 3

Σήλων

Athens: (1) iv BC  IG II² 12597 = 11159 (PA 12657a) (f. Διοκλῆς); (2) hell. IG II² 7045, 10

—Prasiai: (3) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 3

—Xypete: (4) m. iv BC   IG II² 6940, 2 (PA 12630) (I f. Φίλυλλος); (5) ~ IG II² 6940, 4 (PA 12631) (II s. Φίλυλλος)

Σημιάδης

Athens: (1) c. 550-525 BC  IG I³ 1203 bis (Σ-); (2) s. v BC  IG I³ 1189, 9 (Σμιάδς); (3) c. 430 BC  SEG LVII 94; (4) iv BC   IG II² 12279 + AM 67 (1942) p. 130 no. 288; SEMA 2241; cf. SEG L 222 (f. Νικοβούλη); (5) ~ IG II² 12598

—Gargettos: (6) ?iv BC  SEG LVI 257

—Halai (Aixonides): (7) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 64 (Σ̣η̣μ̣ιάδης: f. Ἐπικράτης)

—Lamptrai: (8) s. iv BC  IG II² 6707 (PA 12632) (f. Τιμαγόρα)

Σημίας

Athens: (1) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 26 (Σ̣ημίας: s. Δ̣ι̣ο̣[--])

—Phegaia: (2) 422/1 BC  IG I³ 303, 40; 325, 3, 11 f.; 351, 3 (PA/APF 12633) (Σε-: f. Πρεσβίας)

—Phegous: (3) ?307/6 BC  IG II² 1491, 35 (PA/APF 12634) (f. Ἀρίστων)

Athens?: (4) 329/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 115 f.

Σημιχίδης

Athens:

—Eleutherai: (1) ?447 BC  IG I³ 1162, 97 (Σμιχίδς)

Σημίων

Athens:

—Eleusis?: (1) c. 450 BC  IG I³ 1250; AM 106 (1991) p. 150 (Σμίν: f. Εὔδικος)

—Thorai?: (2) c. 155 BC  IG II³ (4) 111, 4 (f. Γνιφωνίδης)

Σῆμος

Athens?: (1) 161-212 AD  IG II² 2280, 16 (Κά. Σῆμος: s. Νικίας)

Σήμων

Athens: (1) arch. RE (1) (painter); (2) s. vi BC  IG I³ 1257 (Σμν: f. Λυσέας); (3) f. iv BC  SEG LXV 133, 2; (4) iii BC  IEleusis 300, 55; (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 no. 470; (6) iii/ii BC  SEG LXIII 92, 1

Σημωνίδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 37 (Σμνί[δς])

—Koile: (2) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 46 (Σ̣ημ̣ω̣νίδης)

—Prospalta: (3) hell. SEG LXIV 131 (Σημων(ί)δης: f. Σάτυρος)

—Sounion: (4) c. 347-323 BC  Ag. XIX P 26, 328; IOrop 353 A, 5, 62 (I f. Τιμήσιος); (5) 272/1 BC  IG II³ (1) 903, [2]; 904, [3]; 905, 4; 906, 3 f. (II s. Τιμήσιος)

Σηπία

Athens*: (1) f. iv BC  PCG 2 p. 547 fr. 27 (het.)

Σήραμβος

Athens:

—Aithalidai: (1) 103/2 BC  IG II² 1335, 37 (PA 12636) (Σήρ̣α̣μ̣β̣ο̣ς̣)

—Deiradiotai: (2) c. 200 BC  IG II² 5973 (PA 12637) (s. Σῶσος)

—Hermos: (3) c. 150 BC  ID 1416 B I, 98; 1416 B II, 50; 1500, 26; 1833, 3 (PA 12638) (s. Ἡράϊππος)

Athens?: (4) iii BC  PCG 7 p. 577 fr. 31

Σθενέας

Athens: (1) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 8 (Σθ̣ενέ̣α̣ς)

Σθενέδημος

Athens:

—Teithras: (1) 168/7 BC  IG II³ (1) 1336, 3 (PA 12639); Unp. (Kerameikos, tit. sep.) (cf. PAA 15 p. 256); Unp. (Kerameikos, tit. sep.) (cf. PAA 9 p. 5) (s. Ἀσκληπιάδης)

Σθένελος

Athens:

—Melite: (1) ii BC  SEMA 436 ([Σθέ]νελος: I f. Σθένελος II); (2) ~ ([Σθέ]νελος: II s. Σθένελος I); (3) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 43 (PA 12640) (f. Ἀριστόμαχος); (4) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 17 (Σ̣θ[ένελος]: II s. Ἀριστόμαχος); (5) 158/7 BC  IG II² 2316 + Hesp. 60 (1991) p. 225, 65 (Σθένελ(ο)ς: I f. Ἀριστόμαχος); (6) 106-97 BC  FD III (2) 26 IV, 14; 28, 34; Hesp. 60 (1991) p. 225 (stemma) (II s. Σθένελος I); (7) 98/7 BC  FD III (2) 26 IV, 14 (Σθέ[νελος]: I f. Σθένελος II)

Athens?: (8) s. v BC  RE (8); TrGF 1 p. 150 no. 32; (9) ?iii BC  CIA App. 143, 3 f. (Σθένε̣[λος]?, Σθένι[ος]?)

Σθένιος

Athens:

—Kettos: (1) 128/7 BC  SEG XV 104, 174; FD III (2) 24, 33 (f. Ἀπολλόδοτος); (2) i BC/ i AD  IG II² 6394 (f. Πρωτογένης)

Athens?: (3) v BC  Ag. XXI F 125

Σθέννις

Athens:

—Diomeia: (1) c. 240 BC  ILind 103, 22 (cf. p. 52 no. 31); SEG LVIII 814 I, 5; SEG LXIII 895; cf. Horos 14-16 (2000-03) pp. 125-7 (s. Ἡρόδωρος I, f. Καλλιάδης, Ἡρόδωρος II)

—tribe Hippothontis?: (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 no. 467²; Hesp. 46 (1977) p. 133 n. 69 (tribe)

Athens?: (3) c. 250 BC  IG II³ (1) 1010, 65

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (4) c. 350-280 BC  RE (-); Overbeck 1343-9; IG II³ (4) 1584; IGUR 1491; cf. Osborne, Naturalization T62; cf. Horos 10-12 (1992-8) pp. 21 f.; 14-16 (2000-3) pp. 125 f. (LGPN IV (1)) (and Diomeia: s. Ἡρόδωρος, f. Ἡρόδωρος (Athens, Diomeia): sculptor)

Σθέννων

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 7 (-ννν)

Σθενοκράτης

Athens: (1) c. 281 BC  Polyaen. v 17 (PA 12642)

—Halai (Aixonides): (2) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 56 (f. Σωκράτης)

Athens?: (3) iv BC  CIA App. 57, 14; JÖAI 7 (1904) p. 115 (date)

Σθένυλλος

Athens:

—Eiresidai: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 405 (PA 12643)

Σθόρυς

Foreign Residents:

    Thasos: (1) 394/3 BC  IG II² 17 = Osborne, Naturalization D8, 3, [5], [8], [10], 11, 24, 30; IG II² 24, 30 (Osborne, Naturalization II pp. 48 f.); cf. REG 99 (1986) p. 123 (LGPN I (1))

Σίβιλλα

Athens?: (1) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 96

Σιβυρτιάδης

Athens: (1) 409 BC  IG I³ 101, 5; 229, 7 f.? (PA 12645)

Σιβύρτιος

Athens: (1) c. 510-500 BC  CAVI 6023 (ARV² p. 1699) (kalos); (2) s. v BC  Ar., Ach. 118; Plu., Alc. 3 (cf. PA 12646) (f. Κλεισθένης); (3) 405/4 BC  IG I³ 379, 46 (Σιβύ[ρτιος]?, Σιβυ[ρτιάδης]?: f. [--]τήρου (gen.)); (4) f. iv BC  IG II³ (4) 1361 (PA 12645a)

—Lamptrai: (5) f. v BC  AM 106 (1991) p. 152 (f. Καννωνός)

—Oa: (6) m. v BC  IG I³ 1038, 16 ([Σ]ιβ[ύ]ρτιος)

—tribe Akamantis: (7) 407/6 BC  IG I³ 117, 3 (PA 12646) ([Σιβ]ύρτιο[ς])

Athens?: (8) iv BC  IG II² 11436 (PA 12645b) (Σιβ[ύρτι]ο[ς]: f. Εὔμαχος); (9) f. iii BC  IG II² 12599 (PA 12645c)

Σίγα

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12600

Σίγαλος

Athens?: (1) c. 440-430 BC  CAVI 4121

Σίγη

Athens*: (1) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Σίγηρος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 203-205 AD  IG II² 2199, 117 (Σεί-: s. Εὐτυχιανός)

Athens*: (2) 161/2 AD  IG II² 2085, 95 (Κλ. Σείγηρο[ς]: epeng.)

Σιδάριχος

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 335 (Σιδάριχ[ος]?: slave)

Σιδήτης

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12600 a (p. 888)

Σίδων

Athens:

—tribe Attalis: (1) 163/4 AD  IG II² 2086, 180 (Σεί-: f. Ἀφροδίσιος)

Σικανός

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 4031 (ARV² p. 68 no. 13) (potter); (2) s. v BC  IG I³ 1187, 29 (PA 12647)

Σικέλα

Athens?: (1) 450-425 BC  Ag. XXI C 27 = CAVI 525

Σικέλη

Athens: (1) 475-450 BC  SEG LXVI 94 (-λ)

Σικελία

Athens?: (1) iv BC  SEMA 2386

Σικελός

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 5475 (ABV p. 403) (painter)

Athens*: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 250; Threatte, Grammar 1 p. 202 (name) (s. Μη.: epeng.)

Σικέων

Athens: (1) c. 470-460 BC  IG I³ 1404 ter (-ν: kalos)

Σίκινος

Athens: (1) c. 440 BC  CAVI 2455 = ARV² p. 1608 (PA 12648) (kalos)

—Azenia?: (2) inc. IG II² 5310 (PA 12649) (or Atene: f. Εὐφραῖος)

Σίκων

Athens: (1) c. 525 BC  Furtwängler, Beschreib. Vasensamml. F 1897 = CAVI 2260 (ABV p. 293 no. 8) (-κν); (2) c. 480-470 BC  Heydemann, Vasensamml. Neapel 2415 (ARV² p. 567 no. 1) (-κν)

—tribe Erechtheis: (3) 459 BC  IG I³ 1147, 59 (PA 12650) (-κν)

Athens?: (4) m. iv BC  PCG 2 p. 38 fr. 25, 4; 5 p. 263 fr. 123; 7 pp. 604 ff. fr. 1, 14; (5) 317 BC  Men., Dysk. 393 f. (slave?/fict.); (6) iii/ii BC  IG II² 12601

Athens*: (7) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 11 (metic)

Foreign Residents:

    Boiotia: (8) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 179 (LGPN III.B (1))

    Euboia, Chalkis: (9) iv BC  IG II² 2421, 4 (LGPN I (2))

Σιλανίς

Foreign Residents:

    Boiotia: (1) c. 335 BC  IG II² 8421 (LGPN III.B (1)) (Σιληνίς - lap.: d. Μυΐσκος)

Σιλανίων

Athens: (1) s. iv BC  IPerg 50 a; Paus. vi 4. 5; Paus. vi 14. 4; Paus. vi 14. 11; Plin., HN xxxiv 51; Plin., HN xxxiv 81 f. (PA 12651) (sculptor); (2) i AD  IEph 512, 5 (Σει-)

—Kothokidai: (3) f. iv BC  IG II² 6480 (PA/APF 12652) (s. Ἀριστόδημος)

Athens?: (4) s. iv BC   IG II² 2347, 8; (5) ~ IG II² 2347, 10; (6) s. iv BC  IG II² 2347, 24

Athens*: (7) c. 300 BC  SEMA 939

Foreign Residents:

    Samos: (8) f. iv BC  SEMA 1421 (LGPN I (2))

Σιλανός

Athens: (1) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 108 (s. Σώσιππος)

—Gargettos: (2) 119/18 BC   IG II² 1008 I, 101 (cf. PA 12654) ([Σιλ]ανό[ς]: I f. Σιλανός II); (3) ~ IG II² 1008 I, 101 (PA 12654) ([Σιλ]ανός: II s. Σιλανός I)

—Keiriadai: (4) s. ii BC  IG II² 9054; FD III (2) 23, 22 (I f. Εὐσθένης); (5) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 107 (PA 12655) (II s. Εὐσθένης)

—tribe Hippothontis: (6) c. 411 BC  IG I³ 1190, 185 (PA 12653)

Athens?: (7) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 178 (Σι(λ)ανός)

Σιληνός

Athens: (1) 149/8 BC  IG II² 958, 92 (PA 12656) (s. Λύκος)

—Paiania: (2) s. ii BC  IG II² 7083; Ag. XV 225, 35, 54, 70 (s. Ἀριστόμαχος)

Athens?: (3) ii BC  IG II² 2363, 17 (TrGF 1 p. 309 no. 153)

Athens*: (4) s. iv BC  IG II² 2405, 8; (5) 187/8 AD  IG II² 2113, 194 (Σει-: s. Εὔπορος: epeng.)

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (6) i BC-i AD  SEMA 1247 (LGPN V.C (1))

Σιλιανός

Athens:

—Azenia?: (1) c. 135 AD  IG II² 3315, 7; 3586 = IEleusis 373, 2 f. (Γ. Κλ. Σει- Πολύκριτος)

—Sphendale: (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 98 (Σει-: s. Καλ.)

Σίλιος

Athens:

—Azenia?: (1) i AD  IG II² 5302, 7

Athens?: (2) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 41 (s. Ἀφροδίσιος)

Σίλων

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 732

—Melite: (2) i AD   IG II² 3551 = IEleusis 351, 2 (Σεί-: II s. Ἀπολλώνιος); (3) ~ IG II² 3551 = IEleusis 351, 4 (Σίλ[ω]ν: I f. Ἀπολλώνιος)

—Melite?: (4) i BC/ i AD  IG VII 4147, 19 (PA 12657); Comptes et Inventaires p. 284 n. 72 (date) (f. Ἀπολλώνιος); (5) i/ii AD  IG II² 2030, 34 f. (Σεί-: f. Ἀπολλώνιος)

—tribe Pandionis: (6) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 81 (Σεί-: I f. Σίλων II); (7) ~ (Σεί-: II s. Σίλων I)

Σῖμα

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (1) hell. SEG LXI 192 (LGPN III.A (-)) (d. Φιλωνίδης)

Σίμα

Athens: (1) iii BC  IG II² 6700 (PA 12658)

Athens*: (2) ii AD  IG II² 12602

Σιμαίθα

Athens: (1) 425 BC  Ar., Ach. 524 and Schol.

Athens?: (2) ?iv BC   SEMA 1502; (3) ~ IG II² 12603

Σιμάκιον

Athens?: (1) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 125

Σίμακος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2390, 14

Σιμάλη

Athens: (1) 308/7 BC  Ag. XIX H 78, 3; (2) 175/4 BC  IG II² 1328, 29 (PA 12659)

Athens?: (3) m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 9, 13 (-λ); (4) 338/7 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 37; (5) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 144; (6) 248/7 BC  IG II² 1298, 4

Σιμαλίνη

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12941

Σιμάλιον

Athens?: (1) iv/iii BC  IG II² 12236, 3 (Σιμάλιον Ναύσιλλα)

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) iii BC  IG II² 8613 = AM 67 (1942) p. 107 no. 202

Σιμαλίων

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 35-6 (fict.)

—Erchia: (2) s. i BC  IG II² 1053 = SEG XLVII 143 Decree 2, 61 (PA 12660)

Athens?: (3) iii BC  IG II² 2356, 56

Σίμαλον

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 235 (freed.)

Σίμαλος

Athens: (1) c. 180 BC  IG II² 2443, 39; (2) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20, 37 (f. Διονύσιος)

—Erikeia: (3) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 94 (PA 12661) (s. Φίλων)

—Myrrhinoutta: (4) c. 185-180 BC  Ag. XV 159IG II³ (1) 1300, 28; 1366, 10 (s. Σῖμος)

—Phlya: (5) s. ii BC  IG II² 1011 II, 101 (= PA 12663); EAD XXX 210; cf. Osborne, Naturalization T 120; LGPN I (2) (and Cyprus, Salamis: f. Τίμαρχος)

Athens?: (6) iv BC   CIA App. 33 = SEG LXV 169, 3 f.; (7) ~ Hesp. 92 (2023) pp. 338-339 no. 11, 3

Athens*: (8) i BC  IG II² 9966 (Σίμαλ[ος])

Foreign Residents:

    Cyprus, Salamis: (9) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 289 (LGPN I (2)) (I f. Σίμαλος II (Taras-Tarentum))

    S. Italy (Calabria), Taras-Tarentum: (10) 103-101 BC  ID 1927, 11; IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 289 (LGPN III.A (1)) (II s. Σίμαλος I (Cyprus, Salamis))

Σιμάριον

Athens:

—Marathon: (1) f. i AD  IG II² 6812; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 63 f. (d. Εὐκλῆς V)

Σιμάριστος

Athens:

—Trinemeia: (1) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 20; (2) c. 185 BC  IG II³ (1) 1363, 17 (Σιμάρ[ιστος])

Σιμᾶς

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 26; cf. SEG LX 140

Σιμβήλης

Athens*: (1) imp. IG II² 12604

Σίμη

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 4290 (ABV p. 678) (-μ: kale)

Athens?: (2) c. 550-535 BC  Immerwahr, Script 140 = CAVI 2249 (-μ); (3) c. 340-320 BC  SEMA 2389

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (4) iv BC  SEMA 1391 (LGPN III.B (1)) (d. Θέων)

    Scythia Minor, Istros: (5) i BC-i AD  IG II² 8941 (LGPN IV (3)) (d. Ἀπατούριος)

Σιμιάδης

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 6033 (ABV p. 674); CAVI 4432 (ARV² 1608) (-δς: kalos)

Σιμίας

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 205; (2) c. 402-400 BC  IG II² 145 = Osborne, Naturalization T 20, 2 (Σιμί̣[ας]); (3) ?s. iv BC  IG II² 1526, 22; (4) iv/iii BC  Men., Epit. 630 (fict.); (5) 280/79 BC  IG XI (2) 107, 20; 108, 20; cf. Stephanis 2274 (PA 12666); (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 p. 471; Hesp. 46 (1977) p. 136 no. 98; (7) 215-212 BC  BGU 2383, 4; 2385, 2 (s. Δημήτριος: t.e.); (8) 122/1 BC  Thompson, New Style Coinage 498-9 (PA 12667) (Σιμί(ας))

—Acherdous: (9) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 65

—D--?: (10) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 170

—Eroiadai (Hippothontid): (11) 135/4 BC  Ag. XV 243, 120

—Sphettos: (12) c. 260-240 BC  IG II³ (1) 1082, 9 (Σιμ̣[ία]ς: s. Ἀριστ[--])

Athens?: (13) iv BC  IG II² 12605 (PA 12665c); (14) m. iv BC  IG II² 11570 (PA 12665b) (f. Ἡδεῖα); (15) s. iv BC  IG II² 10943 (f. Βακώ); (16) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 271; (17) ?iii BC  CIA App. 86, 3; (18) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 170; (19) ii/i BC  EAD XXVI pp. 47 and 49; (20) inc. IG II² 12606 (PA 12667a) (s. Σώστρατος)

Athens*: (21) 409-407 BC  IG I³ 475, 23, 26, 28; 476, 87-9, 91 f, 200, 202-5, 236, 238, 240f., 318 (metic); (22) 405 BC   IG I³ 1032, 259 (Σιμία[ς]: slave); (23) ~ IG I³ 1032, 340 (slave); (24) f. iv BC  IG II² 2346, 31 (PA 12665a) (f. Νίκων); (25) iv BC  SEMA 861 (IRhamnous 300) (s. Μάνης); (26) s. iv BC  SEG XXXV 134, 32 (CAVI 1752) (ΣΙΜΙΑ: slave); (27) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 14 (metic); (28) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 209; (29) iv/iii BC  Ag. XXI F 183; (30) 303/2 BC  Ag. XV 62, 11 ([Σ?]ιμί̣ας - S.G.B.); (31) iii BC   IG II² 9201; (32) ~ SEMA 2390 (s. Δόναξ); (33) c. 268 BC  D.L. v 63 (freed.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (34) c. 350-325 BC  SEMA 1392 (LGPN III.B (8)) (s. Μνασιγένης)

    Boiotia, Thespiai: (35) f. i AD  IG II² 8836 (LGPN III.B (23)) (Σει-: f. Διονύσιος)

    Herakleia: (36) ii-i BC  IG II² 8776; cf. AEE² p. 155 no. 593 (s. Σίμων)

    Pontos, Sinope: (37) hell.-imp. SEMA 1437 (LGPN V.A (8)) (s. Ἱεροκλῆς)

    Rhodes: (38) s. iv BC  IG II² 10139 (LGPN I (39))

    Scythia Minor, Istros: (39) s. iv BC  IG II² 8940 (LGPN IV (11)) (f. Παπύλος)

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (40) iii BC  IG II² 9201 (LGPN III.B (40))

    Thrace?: (41) 316-309 BC  IG II² 1956, 2 (LGPN IV (15))

Σιμίδης

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (1) iii BC  IG II² 10380 (LGPN V.B (1)) (s. Σῖμος)

Σιμίχη

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 2391 = SEG LII 222; (2) 317 BC  Men., Dysk. 575 f. (Σιμίκη - pers. ind.: fict.); (3) ii AD  Luc., DMeretr. 4 (het./fict.)

Σιμμίας

Athens: (1) s. v BC  Plu., Per. 35 (PA 12664); (2) s. iv BC  Hyp. fr. li (PA 12665)

Σιμμίχη

Athens: (1) iv AD  Alciphr. fr. 6 (fict.)

Σῖμον

Athens: (1) c. 410-400 BC  IG I³ 1291; (2) f. iv BC  IG II² 12610 (PA 12667e) (d. Πρώταρχος); (3) iv BC  Ag. XVII 761 (PA 12667c); (4) ii-i BC  IG II² 7084 (PA 12668); (5) imp. SEMA 484

—Erchia: (6) iv BC  SEMA 233, 2 (d. Θεόβουλος)

Athens?: (7) f. iv BC  IG II² 12607 (PA 12667b); (8) s. iv BC  IG II² 11594 (PA 12667d) (m. Ἡράκλεια); (9) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 63; (10) ?iii BC  CIA App. 39, 11; (11) 236/5 BC  IG II² 1297, 28; (12) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) p. 179 no. 22, 10

Athens*: (13) hell.-imp. IG II² 12608

Foreign Residents:

    Aigina: (14) iii BC  IG II² 7966 (LGPN III.A (1)) (d. Ἑρμαῖος)

    Euboia, Chalkis: (15) ii-i BC  SEMA 1458 (LGPN I (-)) (d. Ἐχέτιμος)

Σῖμος

Athens: (1) c. 515 BC  ARV² p. 1583 = CAVI 5287; (2) c. 510 BC  ABV p. 364 no. 56 = CAVI 4278; (3) v-vi AD  IG II² 13550 (SEMA 2795) (f. Ἰωάννης)

—Acharnai: (4) 143/4 AD  IG II² 2050, 96 f. (f. Προσδόκιμος, [--]μων)

—Acherdous: (5) hell. IG II² 5857 (PA 12671) (Σῖ[μ]ος)

—Aithalidai: (6) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 10 (PA 12670) (ΕUΜΟΣ - ms., [Σῖ]μος - Boeckh: s. Ἐπικράτης)

—Elaious: (7) 185/4 BC  IG II² 1325, 12 (PA 12672) (f. Λέων)

—Lamptrai: (8) i BC  IG II² 6701 (PA 12673) (s. Φιλοκλείδης)

—Myrrhinous: (9) v/iv BC  IG II² 6902 (PA 12674); (10) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 126 (PA 12675)

—Myrrhinoutta: (11) 181/0 BC  IG II³ (1) 1300, 28 (f. Σίμαλος); (12) 161/0 BC  IG II² 956 I, 57, 60; 956 II, 79 f., 82 (= PA 12669); SEG XLI 115 III, 26 (f. Ἀρατίων); (13) 148-134 BC  IG II² 1939, 8 (PA 12676) (s. Ἀνθεστήριος); (14) i AD  IG II² 6913 (f. Ἀνθεστήριος)

—Paiania: (15) m. iv BC  IG II² 1623, 259; 1629, 566; Ag. XIX P 13, 27; XIX P 23, 7; XIX P 26, 164; SEG XXXII 233, 1; 236, 8 (PA/APF 12677) (s. Διόδωρος I, f. Διόδωρος II, [--]ίδης)

—Peiraieus: (16) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, 50 (f. Νικίας); (17) c. 180 BC  IG II³ (1) 1383, 27 (PA 12678)

—Poros: (18) iii-ii BC  IG II² 7254 + AM 67 (1942) p. 101 no. 181 ([Σ]ῖμος: s. Φίλων)

—Probalinthos: (19) m. iv BC  IG II² 7302 ([Σ]ῖμος)

—Sounion: (20) 128/7 BC  SEG XV 104, 129 (f. Δάμων); (21) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 103 (PA 12679) (f. Χαίριππος)

Athens?: (22) s. v BC  Ag. XXI F 107 = CAVI 230; (23) iv BC   SEMA 2392; (24) ~ Hesp. 92 (2023) pp. 338-339 no. 11, 3 (f. Κύφης: retr.); (25) s. iv BC   PCG 2 p. 100 fr. 140, 12 (Stephanis 2275); (26) ~ AAA 12 (1979) p. 22; (27) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 159; (28) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 15 (Σ[ῖ]μος); (29) c. 180 BC  IG II² 2333, 46; (30) imp. SEMA 2393 (Σεῖ-)

Athens*: (31) 410/9 BC  IG I³ 102, 27; (32) 405 BC   IG I³ 1032, 129 (slave); (33) ~ IG I³ 1032, 322 (slave); (34) 405 BC  IG I³ 1032, 463 (slave); (35) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 96 (freed.); (36) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 250; (37) 45/6 AD  IG II² 1945, 116 (Σ̣εῖ-)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (38) iii BC  IG II² 10380 (LGPN V.B (25)) (f. Σιμίδης)

    Egypt, Abydos: (39) v BC  IG I³ 1340 (s. Τλημπόλεμος)

    Lokris (Western), Naupaktos: (40) i BC  Ag. XVII 633 (LGPN III.B (9)) (f. Δαμώνασσα)

    Skythia, Skythai: (41) 414/13 BC  IG I³ 427, 7 (LGPN IV (10)) (slave)

    Thasos: (42) 405 BC  IG I³ 1032, 431 (LGPN I (90))

    Thrace?: (43) 316-309 BC   IG II² 1956, 17 (LGPN IV (19)); (44) ~ IG II² 1956, 34 (LGPN IV (20))

    Other: (45) 410/9 BC  IG I³ 102, 27

Σιμύκας

Athens?: (1) s. iv BC  Thphr. fr. 130 (Stephanis 2276)

Σιμύλη

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 334 = CAVI 5192 (Σιμύλ[])

Σιμυλίς

Athens: (1) c. 540 BC  ABV p. 203 = CAVI 928 (fict.?); (2) c. 520 BC  ABV p. 261 no. 41 = CAVI 4287

Σιμύλος

Athens: (1) c. 480-470 BC  IG I³ 834 (PA 12680); (2) iii BC  IG II³ (4) 934, 1

—Hamaxanteia: (3) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 60; (4) c. 150 BC  Ag. XV 195, 4; Tracy, ALC p. 263 (date)

—Koile: (5) iii BC  IG II³ (4) 760, 6 (PA 12681) ([Σι]μύλος: s. Νικόστρατος)

—Kytheros: (6) c. 380 BC  IG II² 1929, 20 (PA/APF 12682) (f. Κτήσιππος)

—Potamos: (7) c. 445-440 BC  IG I³ 455, 15; 954, 2 (PA/APF 12683) (f. Δημοκράτης, Δημοχάρης)

—Potamos?: (8) m. iv BC  Ag. XIX P 14, 25 (cf. APF 3721)

Athens?: (9) m. iv BC  Stephanis 2277; (10) iv/iii BC  Men. fr. 276, 5 (fict.); (11) f. iii BC  IG II² 2319, 59; 2323, 147; PCG 7 p. 493 fr. 144

Athens*: (12) ii BC  IG II² 7876 (s. Κόνων)

Foreign Residents:

    Cyprus: (13) iv BC  IG II² 9121 (LGPN I (-)) (slave?)

Σίμων

Athens: (1) vi BC  IG I³ 616 (PA 12684) (-μν); (2) 591/0 BC  Develin, AO p. 39 (PA 12685) (archon epon.); (3) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (-μν); (4) vi/v BC  SEG III 64 = CAVI 3197 (-μν); (5) ?v BC  PA 12689; RE (7); (6) v BC  D.L. ii 122; Plu., Mor. 766b (PA 12688); (7) c. 470 BC  Archaeology 13 (1960) p. 238; Ag. XXI F 86 = CAVI 611; (8) s. v BC  Ar., Nu. 351; Ar., Nu. 399; PCG 5 p. 433 fr. 235 (PA 12686); (9) 425/4 BC  Ar., Eq. 242 and Schol. (PA 12687); (10) v/iv BC   Lys. fr. cxxv a (Lat. Simon); (11) ~ Lys. iii passim (PA 12690); (12) f. iv BC  Is. i 31 f. (PA 12692); (13) iv BC  IG II³ (4) 1611 (f. Μέλιττα); (14) c. 380 BC  IG II² 1929, 6 (PA/APF 12691) (f. [--]ων); (15) 378/7 BC  IG II² 42, 3 (PA 12698); (16) m. iv BC  IG II² 2386, 2 (PA 12694) (s. Νικο[--]); (17) ii BC  IG II² 12609; cf. SEG XVI 228; AEE² p. 290 no. 1253 (s. Ἀνανίας: Jew); (18) 138/7 BC  FD III (2) 11, 5 ([Σ]ίμων: s. Ἁγησίλαος); (19) 106/5 BC  FD III (2) 15, 17 (PA 12695) (III s. Σίμων II); (20) 106-97 BC   FD III (2) 2, 15; 15, 17; 49, 26 (cf. BCH 99 (1975) p. 209 (Stephanis 2280)) (II s. Σίμων I, f. Σίμων III); (21) ~ FD III (2) 2, 15; 49, 26 (cf. BCH 99 (1975) p. 209) (I f. Σίμων II); (22) c. 100 BC  IG II³ (4) 365, 4 (Σίμω[ν]); (23) 88/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1130; 1139; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (PA 12693); (24) ii AD  Luc., Gall. 14; Luc., Gall. 28 f. (Σίμων, Σιμωνίδης: fict.)

—--aia?: (25) iv BC  IG II³ (4) 1581 (f. Δημήτριος)

—Acharnai: (26) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 15 (Σ[ίμων]?: s. Διοπείθης)

—Aixone: (27) s. iv BC  [D.] lix 25 (PA/APF 12700) (f. Εὐφίλητος)

—Anaphlystos: (28) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (-μον̣, Σιμον̣[ίδης]?)

—Athmonon: (29) m. iv BC  IG II² 2385, 11 (PA 12697) (s. Θεόδωρος); (30) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 10, 21 (Σίμ̣ω̣ν: s. Θεοκλῆς); (31) 323/2 BC  IG II² 1631, 662 (PA/APF 12699); (32) iii/ii BC  IG II³ (1) 1258, 6; IG II² 5324, 1 (f. Ἀκταῖος)

—Halai: (33) iii-ii BC  IG II² 5516 = AIUK 4.6 (2022) no. 57 (Σίμω̣ν̣: s. Ἀριστόδημος)

—Hybadai: (34) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 80 (PA 12707) (s. Σιμώνδης)

—Kollytos: (35) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 55 (f. Ἐρξιγένης); (36) 212/11 BC  IG II² 1706, 124; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 12701) (deme - S.G.B.)

—Kydathenaion: (37) f. iv BC  IG II² 2343, 1 (PA 12702)

—Kytheros: (38) ii BC  IG II² 6611 (PA 12703) (f. Ἀπολλόδωρος)

—Lakiadai: (39) 95/4 BC  Ag. XV 261, 60 + SEG XXVIII 87; SEG XLIV 53 (date) (Σίμων - Tracy, Σίδων - Ag.)

—Oion: (40) iii BC  IG II² 6985 (PA 12704) (f. Ἄγων)

—Paiania: (41) 156/5 BC  ID 1416 B II, 52 (f. Ἡλιόδωρος)

—Phegaia: (42) c. 370 BC  Ag. XV 492, 45 (PA 12708) (s. Θ[--])

—Phrearrhioi: (43) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 57 (Σιμων[--])

—Poros: (44) 185-174 BC   IG II² 1325, 10; 1328, 4 (cf. PA 12705) (I f. Σίμων II); (45) ~ IG II² 1325, 10; 1327, 32; 1328, 4, 38 (PA 12705) (II s. Σίμων I)

—Prasiai: (46) iii BC  IG II² 7282 (PA 12706) (f. Ἐργοκλῆς)

—Rhamnous: (47) c. 50 BC  Ag. XV 273, 35 (PA 12696) (f. [--]στρατος)

—Teithras?: (48) 46/5 BC  IG II² 1040 + 1025 = SEG XXII 111, 39 (s. [--]νιανός)

—Thorikos: (49) 49/8 BC  ID 2632, 4 (s. Ἀντίμαχος)

Athens?: (50) c. 520-510 BC  CAVI 5188; CVA Hannover 1 pl. 9, 2 = CAVI 3887; (51) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 61, 8; (52) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 53 A (s. Ναύτης); (53) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 134; (54) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 23; (55) ii-i BC  IG II² 12611; (56) ii AD  Luc., Par. passim (fict.); (57) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 77 (I f. Σίμων II); (58) ~ (II s. Σίμων I)

Athens*: (59) 409-407 BC  IG I³ 475, 3, 5 f., 11, 16; 476, 209, 246 (-μν: metic)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (60) iv BC  IG II² 9870 (LGPN V.B (9)) (s. Θεόδωρος)

    Chios: (61) iv BC  IG II² 10510, 1, 4 = CEG II 606 (LGPN I (3)) (f. Σύμμαχος)

    Herakleia: (62) ii-i BC  IG II² 8776; cf. AEE² p. 155 no. 593 (Σίμω[ν]: f. Σιμίας)

    Phoenicia, Ptolemais: (63) i BC  Ag. XVII 650 = IG II² 10122 (f. Εὔνους)

    Syria, Antioch: (64) i BC  IG II² 8324 (f. Φιλοκράτης)

Σιμώνδης

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 255, 257

—Hybadai: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 81 (PA 12712) (f. Σίμων)

—Kephisia: (3) 383/2 BC  IG II² 1930, 11 (PA/APF 12711) ([Σι]μώνδης)

—Thymaitadai: (4) m. iv BC  IG II² 1598, 14 (PA/APF 12710)

Σιμωνίδης

Athens: (1) 426/5 BC  Th. iv 7 (PA 12713); (2) v/iv BC  IG II² 11653; AM 85 (1970) p. 74 (reading); (3) iv BC  IG II² 10673; 10794 (PA 12713a); (4) 311/10 BC  IG II² 1492, 34 f.; FGrH 239 B 17; D.S. xix 105. 1; D.H., Din. 9; Thphr., CP vi 3. 3 (PA 12714) (archon epon.); (5) ii AD  Luc., Gall. 14 (Σιμωνίδης, Σίμων: fict.)

—Alopeke: (6) 334/3 BC  IG II² 1623, 3 (PA 12718) (f. [--]μων)

—Aphidna: (7) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 19 (PA 12719) (f. Φιλογείτων)

—Eleusis: (8) m. iv BC  IG XII (6) 262, 267

—Hagnous: (9) 285/4 BC  IG II³ (1) 871, 10; 872, 6 (PA 12716) (s. Ἡγήμων)

—Halai: (10) m. iv BC  IG II² 5517 (PA 12717)

—Koile: (11) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 98 (s. Ἡρακλείδης); (12) ~ (s. Ἡρακλείδης)

—Leukonoion: (13) c. 360 BC  IG II² 10801 (PA 12720) (f. Ἀρίστυλλα)

—Myrrhinous: (14) 155/4 BC  Ag. XV 225, 112

—Peiraieus: (15) iv BC  SEMA 558 (Σιμωνίδ[ης]: f. [--]ησ[ί]ω̣ν̣)

—Phaleron: (16) ?hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 291

—Themakos: (17) 281/0 BC  Ag. XV 72, 79 (Σιμωνί̣[δης]); (18) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 71 (Σιμωνί(δης): I f. Σιμωνίδης II); (19) ~ (Σ[ι]μωνίδης: II s. Σιμωνίδης I)

—tribe Pandionis: (20) ?447 BC  IG I³ 1162, 75 (PA 12715) (Σιμνίδς)

Athens?: (21) iv BC  IG II² 12612; (22) iii BC  IG II² 12613; (23) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 22 ([Σ]ειμωνίδης: I f. Σιμωνίδης II); (24) ~ ([Σ]ειμωνίδης: II s. Σιμωνίδης I); (25) inc. IG II² 12420

Athens*: (26) ?136/7 AD  IG II² 2059, 132 (f. Στράτων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (27) ii/iii AD  IG II² 9697 (LGPN V.B (1)) (f. Ἰσιάς)

Σίνδης

Athens*: (1) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 11; (2) i BC-i AD  SEMA 2394

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (3) i AD  IG II² 10433 (LGPN V.B (2)) (s. Μουσαῖος)

Σίνδρων

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 97 ([Σ]ίνδρν?)

Athens*: (2) 408/7 BC  IG I³ 476, [7], 89, 201, 238, [319] (-δρν: slave)

Σίντωρ

Athens: (1) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 15

Σίνων

Athens?: (1) ii BC  IG II² 11314 a (p. 887)

Athens*: (2) 169/70 AD  IG II² 2097, 95 (Ἰούλ. Σίνων: epeng.)

Foreign Residents:

    Thrace, Salymbria: (3) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 292 (LGPN IV (-)) (s. Ἀπολλόδωρος)

Σινώπη

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 12038 + SEG XXVIII 336 (d. Σώστρατος); (2) imp. IG II² 12614

Σίπη

Athens?: (1) 236/5 BC  IG II² 1297, 34; cf. SEG XLVII 157 (Σίπη - lap., Σι(γ)ή - Masson)

Σισύμβρης

Athens?: (1) c. 475 BC  SEG LXI 102 ([Σισ]ύμβρος (gen.)); (2) c. 450 BC  Ag. XXI F 84 ([Σ]ισύ(μ)βρς?)

Σισύμβριον

Athens*: (1) m. iv BC  PCG 7 p. 706 fr. 11 (het.)

Σισυμβρίς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12615

Σίσυφος

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 57 f.; 478, 2 (metic); (2) ?f. iv BC  SEG XXXV 233

Σιτάλκης

Foreign Residents:

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (1) ii-i BC  IG II² 8078 (LGPN IV (5)) (f. Ἀπολλώνιος)

Σιτᾶς

Athens:

—Azenia: (1) c. 190-205 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 42; Ag. XV 448, 20 ((Σ)ειτοῦ (gen.) - no. 395: f. Πολύαινος)

Σκαμάνδριος

Athens: (1) 510/9 BC  Develin, AO p. 51 (PA 12721) (archon epon.)

—Aphidna: (2) i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 97 no. 16, 8 (Σκαμάνδριος νεώτ.: s. Ὀλύμπιχος); (3) 98/7 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 196; FD III (2) 2, 8 (PA 12723) (s. Ὀλύμπιχος)

—Atene: (4) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 101 (PA 12722) (s. Ποσειδώνιος)

—Steiria: (5) i AD   IG XII (8) 113, 3 f. (I f. Νικάδης, Σκαμάνδριος II); (6) ~ IG XII (8) 113, 4 (II s. Σκαμάνδριος I)

Σκάμανδρος

Athens:

—Leukonoion: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 78 (s. Μητρόδωρος I)

—O--?: (2) iii BC  SEMA 2395 (Σκάμαν̣[δρος]: s. Κα[--])

—Oe: (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 71 ([Σκ]άμανδρος: s. Σωκράτης)

—Oion (Kerameikon): (4) i AD  SEG XLII 183 (s. Ἀπόληξις)

—Philaidai: (5) m. ii AD  Ag. XV 331, 42; 337, 10 (f. Διόδωρος)

Athens?: (6) i BC  IG II² 12616 (s. Σαραπίων); (7) m. i AD  IG II² 1982, 5 (Σκάμ[ανδρος]); (8) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 23

Athens*: (9) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 73 (freed.); (10) 167/8 AD  IG II² 2289 = 2089 n, 8 ([Σκά]μανδρος)

Σκάφων

Athens: (1) m. iv BC  D. xxv hypoth. (PA 12724)

—Philaidai: (2) s. iv BC  IG II³ (4) 209, 5 (PA 12725)

Σκάων

Athens:

—Aixone: (1) c. 370-344 BC  IG II² 2492, 32 (= PA 12726); IG II³ (4) 24, [10] (s. Ἐτεοκλῆς I, f. Ἐτεοκλῆς II)

Σκελλίας

Athens:

—tribe Kekropis: (1) f. v BC  IG I³ 964 (cf. APF 1904) (Σκελίας: I f. Ἀριστοκράτης I); (2) v BC  PA/APF 12727 (II s. Ἀριστοκράτης I, f. Ἀριστοκράτης II)

Σκελλίδης

Athens: (1) vi BC  SEG LXVII 44 (Σκελίδς)

Σκέπαρνος

Athens: (1) c. 440 BC  ARV² p. 1045 no. 45 = CAVI 7017; Ag. XXX 127 = CAVI 660 a; cf. CIG 7540 (fict.?)

Σκεπτιανή

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 12617, 2 ([Σ]κεπτιανή: d. Τύχη, Ἄγαθος)

Σκέπτος

Athens: (1) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 25

Athens?: (2) c. 120 AD  IG II² 2018, 55

Athens*: (3) 161/2 AD  IG II² 2085, 97 (s. Π[--]: epeng.); (4) 179/80 AD  IG II² 2083, 109 (Σκέπ(τος): f. Ἑρέννιος); (5) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 116 (I f. Αὐρ. Σκέπτος II); (6) ~ (Αὐρ. Σκέπτος: II s. Σκέπτος I: epeng.)

Σκηνικός

Athens?: (1) s. i AD  IG II² 1998, 28

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) 87/8 AD  IG II² 1996, 110 (LGPN V.B (1)) (s. Ἀπελλῆς)

Σκηψαρώ

Athens:

—Peiraieus: (1) m. ii AD  IG II² 7187 (d. Θεμίσων)

Σκίαπος

Athens?: (1) c. 360 BC  IG II² 12618

Σκιπίων

Athens?: (1) i BC  IG II² 12619

Σκίπων

Athens*: (1) v BC  IG I³ 1047, 5 (-πν: slave?); (2) 184/5 AD  IG II² 2128, 186 (Σκεί-: s. Ἀμέθυστος: epeng.)

Σκίρος

Athens: (1) ?m. i AD  IG II² 2300 + 3541 = SEG XXIX 153 (Stephanis 2282)

—Melite: (2) c. 115 AD  IG II² 2020, 53 (s. Κλέων)

Athens?: (3) i BC-i AD  SEMA 2396

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (4) 87/8 AD  IG II² 1996, 240 (LGPN V.B (1)) (s. Θεόφιλος)

Σκίρπαλος

Athens:

—Sypalettos: (1) i BC  IG II² 7489 (PA 12729) (f. Δημώ)

Σκίρτος

Athens*: (1) imp. IG II² 9822

Foreign Residents:

    Macedonia: (2) ii BC  IG II² 9270 (LGPN IV (1)) (s. Ἀριστόδημος)

    Syria, Antioch: (3) ii BC  IG II² 8284 (s. Δημήτριος)

Σκίρτων

Athens?: (1) 475-450 BC  Ag. XXX 793 = CAVI 593 (Σκ[ί]ρτων)

Σκίρων

Athens?: (1) 450-425 BC  CAVI 412 (fict.?)

Σκιρωνίδης

Athens: (1) s. v BC  Th. viii 25. 1; Th. viii 54. 3 (PA 12730)

—tribe Leontis: (2) 340 BC  D. lviii 18 (PA 12731)

Σκίτων

Athens: (1) m. iv BC  D. xxi 182 (cf. APF 12728)

Σκιώνη

Athens*: (1) vi/v BC  FGrH 338 F 4; Lys. fr. lxxxii (het.)

Σκόπας

Athens: (1) 430/29 BC  IG I³ 61, 4; 63, 9 (PA 12732)

—Eleusis: (2) ii-i BC  IG II² 6050 (= PA 12734); IG II² 6034 (s. Ἡρακλείδης I, f. Ἡρακλείδης II)

—Gargettos: (3) 148-134 BC  IG II² 1940, 48 (PA 12733) (Σκόπ[ας]: f. Λέων)

—Pithos: (4) c. 426-405 BC  IG I³ 469, 27 (PA 12735)

Athens?: (5) ?hell. SEMA 2397 (Σκόπ[ας]: s. Μήδοκος); (6) hell. SEG XXVI 264 (Σκόπα (gen.)); (7) c. 80 AD  IG II² 1995, 18 f. (Πι. Σκόπας)

Athens*: (8) c. 120 AD  IG II² 2018, 128 ([Σ]κόπας Αὔηρος: epeng.?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (9) ii-i BC  SEMA 1311 (LGPN V.B (4)) (f. Κακίς); (10) ii AD  Ag. XVII 606 = SEMA 1331 (LGPN V.B (5)) (s. Εὐχάριστος)

    Messenia, Messene: (11) c. 475-440 BC  IG I³ 1355 (LGPN III.A (5)) (Σκ̣οπ̣ας)

    Syria, Antioch: (12) ii-i BC  Ag. XVII 416 = SEMA 994 (f. Βερενίκη)

    Thrace: (13) ii-i BC  IG II² 8924 (LGPN IV (1)) (s. Ταρουσίνας)

Σκόπελος

Foreign Residents:

    Phoenicia, Tyre: (1) i BC  IG II² 10471 (f. Μ[--])

Σκόπος

Athens*: (1) f. ii BC  SEG L 259

Σκύηζις

Athens*: (1) v/iv BC  IG II² 12622

Σκύθαινα

Athens?: (1) c. 450 BC  Ag. XXI F 68 (Σκύθα[ινα]?); (2) 411 BC  Ar., Lys. 184 (fict.)

Σκύθης

Athens: (1) c. 520-505 BC  CAVI 1779?; 6389; 6393; 6718; 7093; 7146; cf. ARV² pp. 82 ff. (-θς: painter); (2) vi/v BC  CAVI 3031 (ABV p. 516) (-θς); (3) c. 510 BC  CAVI 1187-8; 1198 (ABV p. 352) (-θς: painter)

—Kydathenaion: (4) m. iv BC  D. xlv 8 (PA 12737) (s. Ἁρματεύς)

—Phrearrhioi: (5) v/iv BC  Ag. XIX H 81 (Σ[κύ]θης?, Σ[εύ]θης?: f. Κλειταρέτη, Λυσιμένης, Πυλάδης, Χαίρων)

Athens?: (6) c. 510-500 BC  IG I³ 658 (PA 12736) (f. Κρίτων); (7) f. iii BC  IG II² 2352, 6

Athens*: (8) 414/13 BC  IG I³ 421, 42 (-θς: slave); (9) 405 BC  IG I³ 1032, 128 (slave); (10) inc. IG II² 12623/4

Σκυθικός

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 67 (or Athens, Koile or Athens, Kolonos: Σκ(υ)θικός: f. Εὐ[--])

Σκύθιος

Athens:

—Anaphlystos: (1) ii BC  IG II² 5680

Σκύθων

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 42, 5

Σκυλάκιος

Athens?: (1) iv AD  IG II³ (4) 1462 III

Σκυλάκις

Athens?: (1) imp. IG II² 13235

Σκύλαξ

Athens: (1) c. 305/4 BC  IG II² 1492, 112

Athens?: (2) c. 500-480 BC  Graef--Langlotz II 1514 = CAVI 1709

Foreign Residents:

    Caria: (3) s. vi BC  IG I³ 1344 (LGPN V.B (1)) (Σκύλ[αξ]: f. Τυμ[-])

Σκύλλα

Athens: (1) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 120 (het.?)

Σκύμνος

Athens: (1) 131/0 BC  Thompson, New Style Coinage 397; 402-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12738); (2) m. ii AD  SEG LVIII 164, 9 ([Σκ?]ύ̣μνος)

—Alopeke: (3) 150/1 AD  IG II² 2065, 120 (Οὐλ. Σκύμνο[ς])

—Gargettos: (4) 184/5 AD  IG II² 2128, 24 (f. Ἰσίδωρος)

—Sphettos: (5) ii/iii AD  Ag. XV 440, 16 f.; 441, 7; IG II² 2481, 25; SEG LIX 174, 12, 19 (s. Στράτων I, f. Ζώσιμος, Στράτων II)

Σκυροκλῆς

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 22 (PA 12739) (-κλς)

Σκύρων

Athens?: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 974 (-ρν)

Σκῶνυς

Athens*: (1) 414/13 BC  IG I³ 422, 71 (slave)

Σμαράγδιον

Athens: (1) c. 175 AD  IG II² 4524 + Aleshire, Asklepios p. 185 (m. Ἀσκληπιάς, Μητρόδωρος II, Σμάραγδος (all Phlya))

Σμάραγδος

Athens: (1) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 21 (Ζμά-)

—Araphen: (2) ii/iii AD  IG II² 2065, 59; 2361, 11 (Ζμά-: f. Ἔρως)

—Berenikidai: (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 93 (s. Ἀφ.)

—Marathon: (4) i-ii AD  IG II³ (4) 833 (Stephanis 2286)

—Phlya: (5) 173/4 AD  IG II² 2103, 105 (s. Μητρόδωρος I, Σμαράγδιον)

—Skambonidai: (6) c. 140-189 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 42 f.; Ag. XV 419, 28 (I f. Ἰσίδοτος, Σμάραγδος II); (7) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 43; Ag. XV 419, 28 (II s. Σμάραγδος I)

—Sphettos: (8) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 70 (Ζμά-: s. Ζωΐλος)

—Trikorynthos: (9) ii AD  IG II² 2075, 7 ([Σ]μ̣άραγδος)

—tribe Hadrianis: (10) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 18 (Ζμά-: I f. Σμάραγδος II); (11) ~ (Ζμά-: II s. Σμάραγδος I)

Athens?: (12) 100/1 AD  IG II² 2030, 26 (Ζμά-)

Athens*: (13) 45/6 AD  IG II² 1945, 93 (Ζμά-: I f. Σμάραγδος II); (14) ~ (Ζμά-: II s. Σμάραγδος I); (15) 135/6 AD  IG II² 2001, 12 (Σμ(ά)ραγδος: epeng.?); (16) 194/5 AD  IG II² 2191, 121 (Ζμά-: epeng.)

Σμίκα

Athens: (1) c. 510-505 BC  ARV² p. 113 no. 7 = CAVI 2457 (het.)

Σμίκκη

Athens?: (1) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 147

Σμίκρα

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 577

Athens?: (2) iv BC  IG II³ (4) 1054

Athens*: (3) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 361 = CAVI 7353 (het.)

Σμικρίας

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2140 (Paralipomena p. 318) (Σμικρ(ί)ας: kalos); (2) c. 410 BC   IG I³ 1192, 124 (PA 12740) (Σ[μι]κρίας); (3) ~ IG I³ 1192, 126 (PA 11153) ([Σ]μικρίας); (4) inc. IG II² 4013, 13 f., 16 (Σμικιρίας - lap.: f. Δημοφάνης)

—Aphidna: (5) c. 500-480 BC  CEG I 72 = IG I³ 1260; ZPE 144 (2003) pp. 109-110 (name) (Σμικρία[ς] - ZPE, Κρίτ̣ο̣ς - CEG and IG: s. Τήλεφος); (6) c. 330 BC  IG II² 1927, 125; 5767 (PA 12742) (s. Φράδμων, f. Θεοφίλη)

—Athmonon: (7) 369/8 BC  ID 88, 4 (PA 12741)

—Athmonon?: (8) f. iv BC  SEG XXIV 197, 13 (f. Ἰσοτιμίδης)

—Gargettos: (9) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 14 (PA 12743) (s. Φιλοκήδης)

—Halai (Aixonides): (10) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 54 (s. Ἀριστόδημος)

—Lamptrai: (11) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 29 (s. Εὐμήδης)

—Lousia: (12) c. 358/7 BC  IG II² 1611, 384 (PA/APF 12744)

—Pallene: (13) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 39 (PA 12745) (f. Τιμόθεος)

—Phaleron: (14) 303/2 BC  Ag. XV 62, 288 (f. Φίλυλλος)

—Phrearrhioi: (15) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 10 ([Σ]μι[κ]ρί̣[ας]: s. Εὐριπίδης); (16) 324/3 BC  IOrop 353 A, 18 (s. Ἐπι[....]ς)

—Sphettos: (17) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 343 (f. Τιμόστρατος)

Σμικρίνης

Athens: (1) 500-480 BC  Ag. XXI F 23 = CAVI 285; (2) s. v BC  Hegesand. ap. Ath. 592b; (3) iv/iii BC   Men., Aspis 18 f. (fict.); (4) ~ Men., Epit. 127 f.; Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 44 (Σμει- - Ant. Kunst.: f. Παμφίλη: fict.); (5) iv/iii BC  Men., Sik. 150 f. (Σμ̣[ικρίνης]: f. Στρατοφάνης, Μοσχίων: fict.); (6) iv AD  Alciphr. iii 43 (fict.)

Athens?: (7) iv BC  Lync. ap. Ath. 242b (f. Εὐκλείδης)

Σμικρίων

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 1084; 4712; cf. ABV p. 674; ARV² p. 1608 (-ν: kalos); (2) m. iv BC  IG II² 1624, 62; 1628, 52; 1629, 673, 706; 1631, 445 f., 450, 587 f. and add. p. 811, l. 653 f.; 1632, 66 f., 160 (PA 12746)

—Acharnai: (3) m. iv BC  ID 104-26 A, 22 (PA 12748) (Σμ[ικρ]ίων)

—Athmonon?: (4) f. iv BC  SEG XXIV 197, 15

—Eleusis: (5) iv BC  IG II² 6052, 1 f.; cf. SEG LI 261 (f. Φιλόξενος, ?f. Ἀριστοδίκη)

—Leukonoion: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 49, 9 (Σμικρί[ων])

—tribe Pandionis: (7) ?447 BC  IG I³ 1162, 77 (PA 12747) (-ν)

Athens?: (8) c. 540-530 BC  Graef--Langlotz I 1742 = CAVI 1084 (-ν); (9) m. iv BC  IG II² 11397/8 (PA 12746a) (f. Εὐθυκλῆς)

Σμῖκρος

Athens: (1) c. 520-500 BC  Graef--Langlotz II 238 = IG I² 644 = CAVI 1308 (PA 12750); (2) ?520-480 BC  BCH 63 (1939) p. 285; (3) c. 515 BC  CAVI 2498; 5625 (kalos); (4) c. 515-510 BC  CAVI 5363; (5) c. 515-505 BC  CAVI 2497; 2893; 4591; 6451; cf. ARV² p. 20; Paralipomena pp. 322 f. (painter); (6) c. 510-500 BC  IG I³ 646 (PA 12751); (7) c. 500-480 BC  IG I³ 718 (PA 12749); (8) ?500-480 BC  IG I³ 723, 7 (Σμῖ[κρο]ς); (9) 464 BC  IG I³ 1144, 17 (PA 12752); (10) s. v BC  Is. iv 3 f.; Is. iv 25; (11) iv BC  IG II² 12625/6 (PA 12752a); (12) m. iv BC  D. xxi 182; (13) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 56 (f. Σμικροφῶν); (14) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 15 (Σ̣[μ]ῖκρος: s. Νικάνωρ); (15) c. 275 BC  IG II³ (1) 953, 7 (PA 12753) (s. Φιλῖνος)

—Acharnai: (16) c. 330 BC  IG II³ (1) 550, 23 (PA/APF 12758)

—Aithalidai: (17) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 12 (Σμ̣[ῖ]κρος: f. Εὐθύκριτος)

—Alopeke: (18) 389/8 BC  IG II² 1400, 8 (PA 12757)

—Ankyle: (19) c. 100 BC  IG II² 5255; cf. Stephanis 2287 (PA 12756) (s. Μ[--])

—Eleusis: (20) m. iv BC   IG II² 6405 (PA/APF 12759) (f. Σμικύθη); (21) ~ SEMA 215; (22) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 43 (Σμῖκρ[ος])

—Erchia: (23) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 65 (s. Ἀριστίων)

—Lamptrai: (24) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 100

—Phlya: (25) f. iv BC  IG II² 6131, 5 (PA 6335) (f. Χαιρεβούλη)

—Thria: (26) hell. IG II² 6266 (PA 12760) (f. Στράτων)

—tribe Aiantis: (27) c. 411 BC  IG I³ 1186, 83

—tribe Akamantis: (28) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 5 (PA 12754) (Σμ[ίκυθο?]ς - AIUK, Σμ[ῖκρο]ς - IG)

—tribe Erechtheis: (29) 459 BC  IG I³ 1147, 181 (PA 12755)

Athens?: (30) f. iv BC   SEMA 2398 (s. Ἀκουσίας); (31) ~ SEMA 2398; (32) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 104

Σμικροφῶν

Athens: (1) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 56 (s. Σμῖκρος)

Σμίκρων

Athens:

—Sounion: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 66 (PA 12761)

—tribe Kekropis: (2) 401/0 BC  SEG LXII 50 II, 15 (Σμίκ(ρ)ων?, Σμικ(ρ)ων[ίδης]?)

Athens?: (3) c. 600 BC  Immerwahr, Script 33 = CAVI 4750 (-ϙρ- (gen.))

Σμικρωνίδης

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1928, 9 (PA/APF 12762) (s. Με[--])

—Athmonon: (2) f. iv BC  IG II² 2385, 13 (PA 12763) (f. Νικίας)

Athens?: (3) iv BC  JÖAI 7 (1904) p. 121, 3

Σμικύθη

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 700 (Σμικ[ύθ]); (2) c. 490-480 BC  IG I³ 794 (-θ); (3) c. 475 BC  IG I³ 574 ([Σ]μικύθ); (4) c. 400 BC  IG II² 6410 (PA 12764) (Σμικύ(θ)η: d. Σωσιγένης); (5) f. iv BC  IG II² 1415, 19; 1421, 88; 1423, 15; 1424 a, 251; 1425, 198; 1443, 199; 1460, 16; (6) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 117 f. ([Σμ]ικύθ[η])

—Eleusis: (7) m. iv BC  IG II² 6405 (PA/APF 12765) (d. Σμῖκρος, m. Ἀριστόδημος (Kephisia))

Athens*: (8) m. v BC  IG I³ 1037, 41 (-θ: slave)

Σμικυθίων

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 416 = CAVI 2824 (-ν); (2) v BC  PCG 7 p. 121 fr. 37 (fict.); (3) 464 BC  IG I³ 1144, 22 (PA 12766) (-ν); (4) 422 BC  Ar., V. 401; (5) f. iv BC  IG II² 1590 a, 9 (p. 810) (s. Ἰσόνομος); (6) 393 BC  Ar., Ec. 46 (fict.?); (7) s. iv BC  IG II² 12849/50 (PA 12766a); (8) c. 148-134 BC  IG II² 853 = Osborne, Naturalization D 107, 14

—Aigilia: (9) iv BC  SEG XXIV 262, 3 f.

—Aithalidai: (10) m. iv BC  IG XII (6) 262, 119 (Σμ[ικ]υθίων)

—Anagyrous: (11) 148-139 BC  IG II² 1938, 3 (= PA 12770); ID 1450 A, 110

—Athmonon: (12) 324/3 BC  IG II² 1203, 12, 21 (PA 12767) (s. Φάλανθος)

—Eleusis: (13) f. iv BC  IG II² 1590 a, 4 (p. 810) (s. Σμίκυθος)

—Halai: (14) 407/6 BC  IG I³ 387 = IEleusis 52B, 1 (PA 12769) (-ίν)

—Kephale: (15) s. iv BC  IG II² 1193 = IEleusis 80, 2, 11 f., 17 (PA 12771)

—Rhamnous: (16) 281/0 BC  Ag. XV 72, 201 (f. Διογείτων)

Σμίκυθος

Athens: (1) vi BC  Grammateion 5 (2016) p. 86 no. 14; (2) vi/v BC   IG I³ 699 a; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; cf. DAA 217; 349-53; 357-8 (f. Ὀνήσιμος); (3) ~ CAVI 3031 (ABV p. 516); (4) 515-510 BC  CAVI 3373; cf. ARV² p. 1608; cf. Stephanis 2287a (kalos); (5) c. 510 BC   IG I³ 1219; (6) ~ Immerwahr, Script 389 = CAVI 5285; (7) 500-475 BC  SEG LVII 87 (f. Ὁπασίων); (8) c. 490-480 BC  IG I³ 793 (Σμίκυ[θος]?, Σμικυ[θίν]?); (9) 464 BC  IG I³ 1144, 4 (PA 12772); (10) c. 430-420 BC  IG I³ 132, 4 (PA 12775); (11) 424 BC  Ar., Eq. 969 and Schol. (Σμικύθη); (12) 424/3 BC  IG I³ 301, 17; 302, 28, 37; 303, 41 (PA 12773) (Σμίκυθ[ος]?, Σμικυ[θίν]?); (13) c. 411 BC  IG I³ 1190, 129 (PA 12774); (14) 393 BC  Ar., Ec. 294 (fict.); (15) m. iv BC  D. xix 191 (PA 12777); (16) ?346/5 BC  Ag. XIX P 19, 29; (17) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 10; cf. SEG LIX 183 (PA 12778); (18) iii BC  Ag. XIX P 55, 6; (19) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 nos. 472-4; (20) iii/ii BC  IG XII (1) 70, 4 (PA 12779); (21) 172/1 BC  IG II² 2331, 8 (PA 12780) (s. Σ[--]); (22) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 643-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Σμίκυθ(ος)?, Σμικυθ(ίων)?)

—Acharnai: (23) f. iv BC  IG II² 77 and add. p. 658, 1, 4 (PA/APF 12788) (s. Χαρῖνος); (24) iv BC  IG II² 5835 (PA 12787) (s. Φιλοκράτης); (25) s. iv BC  IG II² 5816 (f. Μάληκος)

—Agryle: (26) ii BC  IG II² 5293 (s. Ἀθηνόδωρος)

—Aigilia: (27) iv BC  SEG XXIV 262, 3; (28) c. 330 BC  IG II² 1927, 178 (PA 12783) (Σμί(κ)υθος: s. Δεινόστρατος)

—Aixone: (29) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 18 (PA 12784) (s. Σώσιππος)

—Anagyrous: (30) iv/iii BC  IG II³ (1) 1010, 111 (PA 12786); (31) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 51

—Anaphlystos: (32) 307/6 BC  IG II² 463 + Hesp. 9 (1940) p. 68 no. 9 III, 127 ([Σμίκυ]θος: I f. Σμίκυθος II); (33) ~ (II s. Σμίκυθος I)

—Ankyle: (34) iv/iii BC  Ag. XVIII H324, 2, 5 (f. Χαιρεστράτη, Χαιρέστρατος)

—Araphen: (35) 341/0 BC  IG II³ (1) 310, 3 (PA 12776) (Σμίκυ[θος]: f. Ὀνήσιππος)

—Eleusis: (36) f. iv BC  IG II² 1590 a, 4 (p. 810) (f. Σμικυθίων); (37) s. iii BC  SEMA 214 (f. Πυθοκράτης)

—Eupyridai: (38) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 42 (f. Ἐπαίνετος); (39) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 60; (40) s. iii BC  IRhamnous 24, 10; 44, 1 (Ζμί-: f. Δημοκλῆς)

—Halai (Araphenides): (41) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 42 (PA 12785) (f. Πεδιοκλῆς)

—Iphistiadai: (42) 421-415 BC  IG I³ 472, 2 (f. Ἀπόληξις)

—Keiriadai: (43) 375/4 BC  IG II² 1445, 4 (PA 12790) (f. [--]όβιος); (44) c. 370 BC  Ag. XV 492, 129 (PA 12789) (f. [.....]ωρος)

—Kephisia: (45) m. iv BC  IG II³ (4) 208, 5 ([Σμίκ]υθος: s. Ἱπποδάμας); (46) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 81 (PA 12791) ([Σμ]ίκυθος: s. Δημήτριος)

—Kettos: (47) 336/5 BC  Ag. XV 42, 226; (48) 324/3 BC  IOrop 353 A, 38 (s. Ξενοκλῆς)

—Kikynna: (49) 303/2 BC  Ag. XV 62, 129 ([Σμί]κυθος: s. Πο[--]ς)

—Kollytos: (50) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 43 (PA 12792) ((Σ)μίκυ(θ)ος: f. Πολύξενος)

—Kropidai: (51) c. 180 BC  IG II² 2443, 20 ([Σ]μίκυθος)

—Kydathenaion: (52) 343-322 BC  Ag. XIX L 6, 15; IG II² 1631, 353 (PA 12793) (f. Σώπολις, Κηφισόδωρος)

—Lousia: (53) m. iv BC  IG II² 1623, 126, 139 (PA/APF 12794) (f. Κρατῖνος)

—Melite: (54) s. iv BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 11 (= PA 12782); IG II³ (4) 26, 61 (= PA 12795) (f. Χρέμης, Δῶρος)

—Myrrhinous: (55) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 91 (Ζμί-)

—Oe: (56) iv BC  SEG XXIV 262, 7 (f. Ξενοκρίτη)

—Paiania?: (57) ?iv/iii BC  IG II² 2748 = Finley, SLC p. 143 no. 89, 6 f. (PA 12796)

—Pallene: (58) 281/0 BC  Ag. XV 72, 228 (f. Ε[--])

—Peiraieus: (59) 324/3 BC  Ag. XIX L 13, 29 (PA 12797) (f. Ἀριστοφάνης)

—Perithoidai: (60) 335/4 BC  Ag. XV 43, 154 (f. Σώστρατος)

—Prasiai: (61) m. iv BC  IG II² 7277, 3 (s. Νικομάχη, Ἀλκιάδης)

—Sypalettos: (62) hell. SEMA 632 (Σιμίκυθος - lap.: f. Χαιριμένης); (63) 262/1 BC  IG II³ (1) 980, 23 (D.L. vii 12 (PA 12798)) ((Σ)μίκυθος)

—Teithras: (64) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 15, 38; (65) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 9 (f. Λυκομήδης)

—Thorikos: (66) m. iv BC  Ag. XIX P 16, 13; XIX P 29, 49; (67) c. 340 BC  Ag. XV 39, 8 ([Σμ]ί̣κυθος: s. Ἐπιτέλης)

—tribe Akamantis: (68) 427/6 BC  IG I³ 66, 4 ([Σμίκυ]θος)

—tribe Erechtheis: (69) 459 BC  IG I³ 1147, 106 (PA 12781)

—tribe Leontis: (70) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 III, 7 ([Σμί]κυθος)

Athens?: (71) c. 520-510 BC  CAVI 2579; ARV² p. 54 no. 7 = CAVI 5591 (Stephanis 2287); (72) m. iv BC  IG II² 2396, 23 (Σμίκυθ[ος]?); (73) s. iv BC  SEMA 2612

Σμικυλίων

Athens:

—Athmonon: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1564, 4, 9, 13 (f. Λυκίσκος)

—Kerameis: (2) m. iv BC  IG II² 6338 = AIUK 4.6 (2022) no. 8 (PA 12799) (s. Εὐαλκίδης)

Σμικύλος

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 557 (?f. [--]μος)

Σμινδυρίδης

Athens: (1) c. 510 BC  Beazley Addenda p. 153 no. 18 + Euphronios: peintre à Athènes p. 128 f. = CAVI 6612 (-δς); (2) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 4, 4 (Σμιδ-); (3) 415 BC  And. i 15 (PA 12800); (4) f. iv BC  SEG XLVIII 355, 1, 9; cf. LI 328

Σμινθεύς

Athens:

—tribe Hadrianis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 242 (Αὐρ. Σμινθεύς)

Σμοῖος

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 846 (fict.)

Σμόκορδος

Athens: (1) 440/39 BC  IG I³ 458, 12 f. (PA 12801) (Σμόκορ[δ]ος)

Σμόρδων

Athens?: (1) 600-575 BC  Immerwahr, Script 40 = CAVI 6868 (-δν)

Σμύθων

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 2190 (s. Θέολλος, Μνησαγόρα)

Σμύρνα

Athens?: (1) imp. IG II² 12627 (Ζμύ-); (2) ii AD  IG II² 12628 ([Αἰ]λία Ζμύ-)

Athens*: (3) imp. IG II² 8286 (Ζμύ-)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii BC  Ag. XVII 607 = IG II² 9871 (LGPN V.B (1)) (Ζμύ-); (5) c. 200 AD  IG II² 9872 (LGPN V.B (3))

    Syria, Antioch: (6) i BC  IG II² 8285 (d. Διόδωρος)

Σμυρνίων

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) imp. IG II² 9873 + SEG XII 197 (LGPN V.B (1)) (s. Ἐπικαρπία)

Σμύρνος

Athens:

—Sphettos: (1) 145/6 AD  IG II² 2052, 62 (s. Βίων)

—tribe Ptolemais: (2) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 185 (Ζμύ̣[ρνος] - LGPN)

Athens*: (3) 194/5 AD  IG II² 2191, 39 (Ζμύ-: epeng.)

Σμύρος

Athens: (1) 500/499 BC  Develin, AO p. 54 (PA 12802) (archon epon.)

Σόαιμος

Athens: (1) iii AD  IG II³ (4) 1458 (Σόαιμος ὁ καὶ Φαρέτριος)

Σόβαρον

Athens:

—Alopeke: (1) imp. IG II³ (4) 914, 3 f. (-σστο- ἡ καὶ [Σό]βαρον, [Ἰσό]βαρον?: d. Μόλων)

Σόβαρος

Athens:

—Marathon: (1) b. 151/2 AD  Ag. XV 424, 9 (Κλ. Σόβαρος); (2) 211/12 AD  IG II² 2208, 124 (f. Ἀττικός)

—tribe Aigeis: (3) 152-154 AD  Ag. XV 357, 2 (Σόβα[ρος]: f. Ἀσκληπιάδης)

Athens?: (4) imp. SEMA 2182 ([Σό]βαρος: f. Μηνόφιλος)

Σοβώτης

Foreign Residents:

    Arabia: (1) i-ii AD  SEG LXVII 107; cf. Grammateion 11 (2022) pp. 27-29 (name) (s. Σαραπίων)

Σολομωνίς

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13348 (SEMA 2861)

Σόλων

Athens: (1) c. 630-559 BC  PA/APF 12806; RE (1); cf. Develin, AO pp. 37 f. (s. Ἐξηκεστίδης: archon epon. - 594/3 BC); (2) 520-510 BC  CAVI 4434; cf. ARV² p. 1609 (PA 12803) (-λν: kalos); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 20 (PA 12804) (-λν); (4) 349/8 BC  D. xlv 64 (PA 12805); (5) 100/99 BC  Thompson, New Style Coinage 863; 868-9; 874-6; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (Σόλ(ων)); (6) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20 (Stephanis 2290) (s. [..]κλῆς); (7) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 28, 47 (I f. Σόλων II); (8) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 28, 47 (Stephanis 2289) (II s. Σόλων I); (9) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 38 (Stephanis 2288) (s. Π[--]ικος); (10) c. 200 AD  FD III (2) 110, 1 (s. Ζώσιμος)

—Agryle: (11) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 9 (PA 12808)

—Alopeke: (12) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 52 (PA 12809) (f. Ἀντιφῶν)

—Anagyrous: (13) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 55 (f. Σωσίστρατος)

—Aphidna: (14) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 84 (PA 12811) (s. Διονύσιος)

—Cholargos: (15) 185-175 BC  IG II² 1325, 5, 19, 33, 35; 1326, 3, 51 (PA 12816) (s. Ἑρμογένης)

—Erchia: (16) m. iv BC  [D.] xl 16 (PA 12812); (17) m. iii BC  IG II² 6130; IG II³ (1) 921, 33 (= PA 12813); IRhamnous 48, 2 (s. Ἀθηνόδωρος, f. Ἀθηνόδωρος)

—Hamaxanteia: (18) hell.-imp. IG II² 5602 (PA 12810) (s. Ξενοκλῆς)

—Kothokidai: (19) 156/5 BC  ID 1416 B II, 20 (Σ̣ό̣λων: s. Διόδωρος)

—Melite: (20) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 80 (PA 12814) (s. Διοκλῆς)

—Ptelea: (21) hell.-imp. IG II² 7326 (PA 12815) (s. Γλαῦκος)

—Thorikos: (22) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 124 (s. Διόδωρος)

—tribe Antiochis: (23) 194/5 AD  IG II² 2191, 105 (s. Ἀρκόλυκος)

—tribe Erechtheis: (24) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 3 (PA 12807) (and Lemnos: -λν)

—tribe Kekropis?: (25) 213-220 AD  Ag. XV 463, 11 ([Σ]όλων: s. Ἀρι[--])

—tribe Ptolemais: (26) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 178; (27) 255/6 AD  IG II² 2245, 155 (Σ(ό)λ(ω)ν: f. Εὐτυχιανός)

Athens?: (28) i BC  IG II² 11830 (Σόλ(ω)ν: f. Κέρδων); (29) m. ii AD  IG II² 12629; (30) ?byz. AP ix 510 (f. Μελτίνη)

Athens*: (31) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 265; (32) i BC  IG II² 12630; (33) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 57 (f. Εὔτυχος); (34) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 56 (f. Ἀττικός)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (35) i AD  IG II² 9874/5 (LGPN V.B (12)) (s. Ἀπολλόδωρος)

    Pamphylia, Side: (36) imp. IG II² 10264 a (LGPN V.B (45)) (f. Ἀπολλώνιος)

    Syria, Antioch: (37) i AD  IG II² 8283 (f. Σέλευκος)

Σοσσιανός

Athens:

—Prospalta: (1) 142/3 AD  IG II² 2049, 27; 4082 = IEleusis 525, 2 (Αἴλ. Σοσσιανός)

Σόσσιος

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (1) ii-iii AD  IG II² 10010 (LGPN V.A (2)) (f. Μόσχος)

Σουνιάδης

Athens: (1) 575-525 BC  SEG LVI 90 ([Σ]ουνιάδς - vase); (2) c. 339/8 BC  Ag. XIX P 28, 20 ([Σο]υνιάδης)

—Acharnai: (3) 397/6 BC  Develin, AO p. 205 (PA 12817) (archon epon.)

—Pelekes: (4) hell. ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 84 no. 6, 25 (Σουν[ιάδη]ς)

—Trikorynthos: (5) c. 62 BC  Ag. XV 267, 16; (6) m. i BC  SEG XXVIII 158, 13 (Σουνι̣[άδης])

Athens?: (7) iii AD  IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 9 (Σουν[ι]ά[δης])

Σουνιεύς

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1573 (sculptor); (2) c. 100 BC  IG II³ (4) 365, 4

—Kolonai: (3) 214/13 BC  IG II³ (1) 1164, 10 (PA 12818) (f. Δημοκράτης)

Σούνιον

Athens: (1) ii-i BC  IG II² 5709

Σουροῦλα

Athens*: (1) ii AD  IG II² 12631 (slave)

Σουσαρίων

Foreign Residents:

    Megaris, Megara (Tripodiskos): (1) ?f. vi BC  RE s.v. Susarion (-); IEG² 2 pp. 167-8; PCG 7 p. 661 f. (LGPN III.B (1)) (s. Φιλῖνος)

Σοφία

Athens: (1) i BC  IG II² 6467

—Keiriadai: (2) i BC/ i AD  IG II² 6311; SEG XXXVI 294 (date) (d. Ἀγαπητός)

—Oion: (3) m. i AD  IG II² 3552 = IEleusis 365, 5; IG II² 3952, 3; 3953 = IEleusis 366, 1 f.; IG II² 3954 = IEleusis 367, 2; cf. Aleshire, Asklepios p. 233 no. 16 (Φλ. Σοφία: d. Π. Λικ. Ἀττικός, m. Τ. Φλ. Σοφοκλῆς I (Sounion), Τ. Φλ. Κόνων II (Sounion))

Athens?: (4) ?iv BC  SEMA 2400; (5) ?hell. IG II² 12632; (6) m. iii AD  SEG XXXV 227, 1, 4, 10 etc. (m. Τύχη)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) hell.-imp. Unp. (Attica, tit. sep.) (LGPN V.B (-)) (d. Ἀρτέμων); (8) i BC-i AD  IG II² 9411 + Ag. XVII 608 (LGPN V.B (1)) (Σο[φί]α: d. Ἀπολλώνιος); (9) ii AD  IG II² 9891 (LGPN V.B (2)) (m. Σωτᾶς, Ἐπαφρόδιτος)

    Herakleia: (10) i BC-i AD  IG II² 8777 (d. Ἀθηνίων)

Σοφιανός

Athens: (1) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 18 (s. Ζώσιμος I)

Σοφίας

Athens:

—Eleusis: (1) 443/2 BC  IG I³ 269, 1; 440, 124 (PA 12819) ([Σ]οφίας)

Athens?: (2) 45/6 AD  IG II² 1970, 46

Σόφιλλος

Athens:

—Kolonos: (1) f. v BC  TrGF 4 pp. 42 f. (PA 12820) (f. Σοφοκλῆς I)

Σοφιστικός

Athens:

—Hagnous: (1) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 10 + RCA p. 396 ([Πει]ν̣άριος Σοφιστικός); (2) c. 115 AD  IG II² 2020, 75

—Paiania: (3) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 26 (s. Στράτων)

—Paiania?: (4) imp. Ag. XVII 992 (s. Στράτων)

Athens?: (5) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 33

Σοφοκλῆς

Athens: (1) 426-424 BC  PA 12827; cf. Develin, AO pp. 126; 129 (s. Σωστρατίδης); (2) v/iv BC  Lys. fr. cx (PA 12824); (3) 404/3 BC  X., HG ii 3. 2 (cf. PA 12827); (4) iv BC  IG II² 12635; (5) 366/5 BC  SEG LIX 104, 6 ([Σο]φ̣οκλῆς); (6) 138/7 BC  FD III (2) 23, 28 (f. Ἰοφῶν); (7) i-ii AD  IG II² 4510, 1; (8) inc. SEMA 2401 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Acharnai: (9) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 89; (10) ii BC  IG II² 2452, 7; Paus. i 37. 1 (= PA 12829); IEleusis 300, 45, 51 f. (I s. Λεόντιος I, f. Λεόντιος II, Ξενοκλῆς); (11) c. 180 BC  IG II³ (1) 1379, 7 (Σοφο[κλῆς]?); (12) ii/i BC   Paus. i 37. 1; IG II² 3507 = IEleusis 277, 2; IG II² 3508 = IEleusis 278, 3 (= PA 12830); FD III (2) 15, 17; IEleusis 300, 39 f. (III s. Ξενοκλῆς, ?f. Κτησικλῆς); (13) ~ IEleusis 300, 41; FD III (2) 10, 24 (II s. Λεόντιος II)

—Aixone?: (14) ii BC  IG II² 5406

—Elaious: (15) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 87 (PA 12825) (s. Ξεν[....])

—Erchia: (16) 302/1 BC  IG II² 503, 6 (PA 12831) (s. Πεδιεύς)

—Hagnous: (17) s. i BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 19; IG II² 3510 = IEleusis 301, 14 (PA 12828) (s. Θεόφραστος II)

—Hippotomadai: (18) ?iv/iii BC  IG II² 2695 = Finley, SLC pp. 166 f. no. 166, 4 ([Σ]οφοκλῆ[ς])

—Iphistiadai: (19) s. ii BC  IG II² 1009, 28 f.; 1940, 36; Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 2 f. (PA 12832) (s. Δημήτριος)

—Kolonos: (20) c. 497-405 BC  IG I³ 269, 36; 970, 5; IG II³ (4) 498, 8; + TrGF 4 p. 29-95 T 1-184; PA 12834 (-κλς: I s. Σόφιλλος, f. Ἰοφῶν I, Ἀρίστων, Στέφανος (Athens?), Μενεκλείδης (Athens?), Λεωσθένης (Athens?)); (21) v/iv BC  IG II² 1374, 3; 1375 = SEG XVI 113, 3; IG II² 1445, 37; IG II³ (4) 63, 12 (PA 12833) (II s. Ἰοφῶν I, f. Ἰοφῶν II)

—Kolonos?: (22) v/iv BC  IG II² 2318, 199, 244; cf. TrGF 1 p. 208 no. 62; RE (1) (III s. Ἀρίστων); (23) ii/i BC   IG VII 3197, 29; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 33, 49 (cf. PA 12826) (I f. Σοφοκλῆς II); (24) ~ IG VII 3197, 29; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 33, 48; cf. TrGF 1 p. 307 no. 147 (PA 12826) (II s. Σοφοκλῆς I)

—Sounion: (25) 307/6 BC  D.L. v 38; Democh. fr. 2; Poll. ix 42 (PA 12835) (s. Ἀμφικλείδης); (26) c. 86/5 BC  IG II² 1714, 4 (I f. Φιλώτας I); (27) m. i BC  SEG LIX 169, 4, 7 (f. Διονυσόδωρος); (28) s. i BC  IG II³ (4) 909, 7 f. (= PA 12836); IG II³ (4) 910; IG II² 3274 = Ag. XVIII H258, 5; IG II² 3540, 4 (cf. Hesp. 3 (1934) p. 185 n. 1); IG II² 4945 = Aleshire, Asklepios p. 226 no. 1; IG II² 5969 = SEG XXXIX 264, 3 f.; IEleusis 300, 27; cf. Aleshire, Asklepios p. 233 no. 18 (II s. (nat.) Διονυσόδωρος I (Deiradiotai), s. (ad.) Φιλώτας I, f. (ad.) Φιλώτας II, f. Διονυσόδωρος); (29) s. i AD  IG II² 1992, 3, 28; 3954 = IEleusis 367, 1; cf. Aleshire, Asklepios p. 233 no. 19 (Τ. Φλ. Σοφοκλῆς: I s. Κόνων I, Φλ. Σοφία (Oion)); (30) i/ii AD  IG II² 3552 = IEleusis 365, 1 f.; ID 2535, 49 f.; cf. Aleshire, Asklepios p. 233 no. 20 (Τ. Φλ. Σοφοκλῆς: II s. Τ. Φλ. Κόνων II: archon epon. - 103/4 AD)

—Trinemeia: (31) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 4

—tribe Antiochis: (32) c. 411 BC  IG I³ 1186, 166 (-κλς)

—tribe Hadrianis: (33) m. ii AD  Ag. XV 339, 20 (Σοφοκλ[ῆς])

Athens?: (34) 410-407 BC  IG I³ 109, 5 (PA 12823); (35) iii BC  IG II² 12634; (36) ii BC  IG II² 12636 (PA 12826a) ([Σ]οφοκλῆς: s. Μητρόδωρος); (37) ii-i BC  IG II³ (4) 1185 (f. Ἀριστώνυμος); (38) imp. IG II² 2282, 14 ([Σ]οφοκλῆς: s. Ἑρμιανός); (39) inc. IG II² 12637

Athens*: (40) 167/8 AD  IG II² 2089, 66 (s. Ε[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Knidos: (41) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 253 (LGPN V.B (1))

    Caria, Miletos: (42) i-ii AD  SEMA 1347 (LGPN V.B (2)) (f. Φοίβη)

    Pontos, Sinope: (43) iii-ii BC  IG II² 10351 (LGPN V.A (3)) (s. Δημήτριος)

Σόφον

Athens: (1) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 73

Athens?: (2) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 10

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) inc. IG II² 8778

Σόφος

Athens: (1) 191/2 AD  IG II² 2119, 257 (s. Χαιρήμων)

—Cholargos: (2) 211/12 AD  IG II² 2208, 131 (Αὐρ. Σόφος: s. Πειρεύς)

—Kephisia: (3) 109/10 AD  IG II² 2017, 13; (4) c. 193-223 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 45; IG II² 2191, 7 (f. Ζωσιμιανός); (5) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 13 (f. Ἐλευσίνιος I); (6) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 104 (f. Ἀπολλώνιος)

Σόφων

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 938 (Beazley Addenda p. 402) (-φν: potter)

—Anagyrous: (2) ii BC  Ag. XVII 66 (s. Δημοφῶν); (3) 183/2 BC  IG II² 2332, 106 (PA 12837) (f. Νέστος, Δημοφῶν)

—Kropidai: (4) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 18 (s. Ξέναρχος)

Athens?: (5) ii BC  IG II² 12639 (s. Σωτήριχος); (6) imp. SEG LII 227

Athens*: (7) iv BC  IG II² 12638

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikaia: (8) ii-i BC  IG II² 9996 (LGPN V.A (1)) (s. Ἀρτέμων)

    Euboia, Karystos: (9) c. 300 BC  IG II² 1956, 165 (LGPN I (4)) (?s. Μικίνης: mercen.)

    Syria, Antioch: (10) hell.-imp. Ag. XVII 410 = IG II² 8104 (f. Αἰσχρώ)

Σπάρτη

Athens?: (1) iv BC  Immerwahr, Script 831 = CAVI 2693 (n. pr.?)

Foreign Residents:

    Media: (2) ii BC  IG II² 9355 (Σπάρ[τη]?)

    Syria, Antioch: (3) i AD  IG II² 8287 (d. Ἀριστέας)

Σπαρτοκίων

Athens:

—Berenikidai: (1) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 102 (PA 12838) (s. Ἀπολλώνιος)

Σπάρτοκος

Athens: (1) 128-105 BC  FD III (2) 24, 47; 25, 23 (I f. Σπάρτοκος II); (2) ~ (II s. Σπάρτοκος I)

Foreign Residents:

    Thrace, Ainos: (3) ii BC  IG II² 7972 (LGPN IV (8)) (f. Εἰρήνη)

Σπάρτων

Athens*: (1) s. iv BC  IG II² 7877

Σπάταλος

Athens?: (1) imp. IG II² 12899

Σπείρουσα

Athens?: (1) imp. SEMA 2402

Σπένδων

Athens: (1) s. ii AD  Ag. XV 415 = SEG XXXII 192 B, 22; Ag. XV 419, 49; 420, 26 (Stephanis 2293) (s. Εὐπραξίδης); (2) 191/2 AD  IG II² 2119, 20, 250 (Κασ. Σπένδων); (3) 193/4 AD  IG II² 2125, 33

—Azenia: (4) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 29 (s. Ἑρμείας); (5) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 40 (s. Εἰρηναῖος I)

—Berenikidai: (6) c. 175-198 AD  Ag. XV 392, 13; 443, 4 f. ([Σπέ]νδων: I s. Ἀρχικλῆς, f. Σπένδων II); (7) c. 198 AD  Ag. XV 443, 5 ([Σπέ]νδων: II s. Σπένδων I)

—Eleusis: (8) 158/9 AD  IG II² 2079, 6 f.; IG II³ (4) 420, 3 (f. Ἀθήναιος)

—Phrearrhioi: (9) f. ii AD  Ag. XV 323, 2; (10) 165-170 AD  Ag. XV 370, 18 ((Σ)πένδων: f. Ἑρμαῖος); (11) 182-200 AD  IG II² 2066, 11; Ag. XV 399, 20 (f. Ἑρμαῖος); (12) c. 200 AD  Ag. XV 399, 21 (Ἀθηνόδωρος ὁ καὶ Σπέ(νδων)); (13) 203-205 AD  IG II² 2199, 53 (I f. Σπένδων II); (14) ~ (II s. Σπένδων I)

—Sounion: (15) 203-205 AD  IG II² 2199, 55 (s. Μουσικός)

—tribe Attalis: (16) 210/11 AD  IG II² 2201, 87 (Σπέν[δων]: f. Ὑγῖνος)

—tribe Hippothontis: (17) 161/2 AD  IG II² 2085, 66 (s. Κάρπος)

—tribe Ptolemais: (18) 187/8 AD  IG II² 2113, 96

Athens?: (19) f. iv BC  IG II³ (4) 672 = CEG II 764 ([Σπ?]έν̣δ̣[ω]ν: ?s. Ἀνδ[--])

Athens*: (20) 184/5 AD  IG II² 2128, 146 (s. Ἀσιατικός: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (21) c. 112 AD  IG II² 2024, 41 (LGPN V.B (1)) (f. Ζώσιμος)

Σπερχειός

Athens*: (1) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 11; (2) 187/8 AD  IG II² 2113, 192 (f. Ἐλπιδιανός)

Σπευσανδρίδης

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12640 (PA 12838a)

—Athmonon: (2) m. iv BC  IG II² 2385, 50; IG II³ (4) 1568 (PA 12839 = 12840) (s. Δημάδης)

Σπεύσανδρος

Athens:

—Plotheia: (1) iv BC  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.); cf. Lettered Attica pp. 114-115 (f. Σπουδᾶς); (2) 322 BC  IG II² 1632, 150 f. (PA/APF 12841)

Σπευσεάδης

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 510, 3

Athens?: (2) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 4

Σπευσιάδης

Athens: (1) c. 350-325 BC  IG II³ (4) 512, 2 ([Σπ]ευσιάδης)

Σπευσίας

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12641/2

—Hagnous: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 314

Σπευσικλῆς

Athens:

—Poros: (1) iii-ii BC  IG II² 7251 (s. Σπευσωνίδης)

—Sounion: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 61 (PA 12843) (Σπ[ευ]σι[κ]λῆς: s. Δημήτριος)

—tribe Erechtheis?: (3) c. 411 BC  SEG LII 60, 45 (-κλς)

Σπευσικράτης

Athens:

—Kolonos: (1) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 26 (PA 12844) (f. Δημήτριος)

Σπεύσιππος

Athens: (1) 415 BC  And. i 17; And. i 22 (PA 12845); (2) c. 375-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 A, 7 (Σπεύσιππ[ος]); (3) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 8; (4) 341/0 BC  Ag. XIX P 27, 26 f.; (5) c. 150/49 BC  Ag. XV 228, 1; Hesp. 57 (1988) p. 246 (Σπεύσι[ππος]: archon epon.); (6) inc. SEG LIV 327

—Azenia: (7) s. iii BC  IG II³ (1) 986, 57; Milet I (3) 148, 7; Ag. XVIII C31, 2; Habicht, Studien pp. 185 ff. (stemma) (I s. Ἀλεξίων I, f. Ἀλεξίων II, Σπεύσιππος II); (8) 183/2 BC  IG II² 2332, 15; cf. Milet I (3) 148, 6 f.; Habicht, Studien pp. 185 ff. (stemma) (PA 12846) ([Σ]πεύσιππος: II s. Σπεύσιππος I)

—Myrrhinous: (9) c. 410-338 BC  PA/APF 12847 (s. Εὐρυμέδων I, Ποτώνη (Kollytos), ?f. Εὐρυμέδων II)

Σπεύσων

Athens: (1) 385/4 BC  IG II² 1414, 27; HSCP Suppl. 1 (1940) p. 390 (name) ([Σπ]εύσων); (2) 259/8 or 255/4 BC  CID IV 49, 11; Nachtergael, Les Galates 8, 35; IG XI (4) 575, 6? (Σπ[εύ]σων: f. Μενάλκης)

—tribe Hippothontis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1190, 183 (PA 12848) (-σν)

Σπευσωνίδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1152, 9 (PA 12849) (Σπευσνί[δς])

—Poros: (2) iii-ii BC  IG II² 7251 (f. Σπευσικλῆς)

Σπίνθαρος

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 7731 (ARV² p. 1699); (2) c. 485-480 BC  Ag. XXV 657 ([Σ]πίνθαρος: f. Φάλανθος); (3) 414 BC  Ar., Av. 762; (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 102 (PA 12852); (5) c. 375-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 A, 6 (Σπ̣ίνθ[αρος]); (6) m. iv BC  [D.] lix 39 (PA 12853)

—Halai: (7) s. iv BC  IG II³ (4) 1375, 2 (PA 12854) ([Σπί]νθαρο[ς]: s. Ἀγασικλῆς)

—Hestiaia: (8) 336/5 BC  Ag. XV 42, 103

—Koile?: (9) c. 485-480 BC  Ag. XXV 662; AM 106 (1991) p. 155 ([Σπί]νθαρος: deme - D.M.L.)

—Phyle: (10) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 348 (PA/APF 12858) (s. Μνησιθείδης); (11) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 23 (Γ̣ά̣ι̣5ο̣ς̣ Σ̣π̣[ί]νθαρος); (12) i AD  IG II² 10162

—Probalinthos: (13) v/iv BC  IG II² 3903 (= PA 12856); Plu., Mor. 840c; Paus. i 29. 10; IG II² 11370 (PA 12855) (I f. Εὔβουλος I); (14) s. iv BC  D. liv 7 (PA 12857) (II s. Εὔβουλος I)

—tribe Oineis: (15) 464 BC  IG I³ 1144, 132 (PA 12851) ([Σ]πίνθα[ρος])

Athens*: (16) 405 BC  IG I³ 1032, 132 (slave); (17) 150/1 AD  IG II² 2065, 140 + Wilson E.201 (Σπίν̣[θαρος]?: epeng.)

Σπινθήρ

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 972 B, 5 ([Σ]πινθέρ); (2) v/iv BC  PCG 7 pp. 723 f. fr. 33 (fict.); (3) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 70

Athens?: (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 62; (5) ?iii BC  CIA App. 83 a, 3; (6) imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 360 (Π. Κορνήλιος Σπινθήρ)

Athens*: (7) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 87 (freed.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (8) hell.-imp. SEMA 1105 (ΣΤΙΝΘΗR - lap.)

Σπίνθων

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 634 (PA 12850) (-θν)

—Kydantidai: (2) 335/4 BC  Ag. XV 43, 46 (s. Λαμέδων)

Σπόκης

Foreign Residents:

    Bithynia: (1) f. iv BC  IG II² 8410 = CAT 1.380; cf. SEG LVII 231 (LGPN V.A (1))

Σπόνδη

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i BC/ i AD  IG II² 9876 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀγαθοκλῆς)

Σποργίλος

Athens: (1) s. v BC  Ar., Av. 300; PCG 7 p. 493 fr. 144

Σπόρος

Athens: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 186 (Σπό[ρος])

—Boutadai: (2) 203-211 AD  IG II² 2207, 8 (s. Μηνόδωρος)

—Cholleidai: (3) 87/8 AD  IG II² 1996, 134 (f. Ῥόδιππος); (4) ii AD  IG II² 7805 (f. Συνέτη); (5) 150/1 AD  IG II² 2065, 71 (f. Διονύσιος); (6) 182-196 AD   IG II² 2066, 14; cf. AE 1971, p. 64 no. 1 (I f. Σπόρος II); (7) ~ IG II² 2066, 14; cf. AE 1971, p. 64 no. 6 (II s. Σπόρος I)

—Epieikidai: (8) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 45, 47 (I f. Ἐπίκτητος, Ἀλέξανδρος II); (9) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 44 (II s. Ἀλέξανδρος I)

—Eupyridai: (10) iii AD  IG II² 6144 (f. Ἀφροδίσιος)

—Kydathenaion: (11) 143/4 AD  IG II² 2050, 55 (f. Θεογένης); (12) c. 160 AD  Ag. XV 362, 10; 437, 26 (I f. Σπόρος II); (13) ~ (II s. Σπόρος I); (14) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 119 (f. Θεαγένης)

—Melite: (15) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 16; Ag. XV p. 449 (name) ([Σ]πόρος: s. Ἵλαρος); (16) c. 180 AD  Ag. XV 398, 29 (s. Ἵλαρος)

—Paiania: (17) imp. SEMA 515 (f. Ἰσίδωρος)

—Sounion: (18) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 46 (s. Μελπομενός)

—tribe Kekropis: (19) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 74 (f. Εὐτυχίδης)

—tribe Leontis: (20) 255/6 AD  IG II² 2245, 134 (s. Δημοκράτης)

—tribe Pandionis: (21) m. ii AD  IG II² 2478, 7 (Αἴλ. Σπόρος); (22) 235/6 AD  IG II² 2235, 97 (s. Ἀθηνόδωρος)

Athens?: (23) i BC  IG II² 10926; (24) 45/6 AD  IG II² 1969, 27; 1970, 57 + Wilson, Eph. Inscr. p. 181

Athens*: (25) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 32 (f. Μόσχος); (26) 135/6 AD  IG II² 2001, 6 (s. Φίλλυς: epeng.); (27) ?136/7 AD   IG II² 2059, 112 (s. Λε[--]: epeng.); (28) ~ IG II² 2059, 131 (f. Ἀγαθόπους); (29) 139/40 AD  IG II² 2044, 130 (f. Ὀνήσιμος); (30) 143/4 AD  IG II² 2050, 149 (I f. Σπόρος II); (31) ~ (II s. Σπόρος I: epeng.); (32) 169/70 AD  IG II² 2097, 153 (f. Ἀπολλώνιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (33) ii AD  IG II² 9603 = SEMA 1332 (LGPN V.B s.v. Εὔπορος (15), Σπόρος (1)) (s. Κλέων)

    Egypt, Alexandria: (34) i BC-i AD  SEG LI 274 (f. Ἀπολλώνιος)

    Herakleia: (35) iii-ii BC  IG II² 8779 (s. Διογένης)

    Pontos, Sinope: (36) iii BC  IG II² 10353 (LGPN V.A (5)) (f. Σωτηρίς)

Σπούβασις

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 55 (Σπόβα-)

Σπουδαῖος

Athens:

—Ankyle: (1) c. 350 BC  IG II² 5256 (PA 12859) (f. Φαιδωνίδης)

Σπουδᾶς

Athens:

—Plotheia: (1) iv BC  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.); cf. Lettered Attica pp. 114-115 (s. Σπεύσανδρος)

Σπουδίας

Athens: (1) vi BC  SEG LXV 66; (2) f. v BC  IG I³ 1146, 5; (3) c. 450 BC  IG I³ 1156, 2 (PA 12860) ([Σ]πουδίας); (4) 447 BC  IG I³ 34, 3 f. ([Σπ]ουδίας); (5) c. 411 BC  IG I³ 1163, 30; (6) 368/7 BC  IG II² 104, 3 (PA 12861) (Σποδί-); (7) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 6 (Σπουδ[ίας]); (8) s. iv BC  Din. fr. xxxvii (PA 12863); (9) ?iii BC  IG IV (1)² 261; cf. RE s.v. Spudias (-) (PA 12864) ([Σπ]ουδίας: sculptor); (10) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 229 nos. 475-9

—Acharnai: (11) 356 BC  IG II² 1612, 113 (PA/APF 12867)

—Aphidna: (12) f. iv BC  D. xli passim (= PA 12862); Ag. XVIII H320, 2, 12; (13) 225/4 BC  IG II³ (1) 1147, 7 (s. Μέμνων)

—Azenia: (14) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 28 (PA 12866) (s. Φιλιστίδης); (15) 303/2 BC  Ag. XV 62, 266 (I f. Σπουδίας II); (16) ~ (II s. Σπουδίας I)

—Cholargos: (17) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 483 (PA 12872) (s. Θεαίτητος)

—Kettos: (18) 324/3 BC  IOrop 353 A, 41 (Σπο[υ]δίας: f. Ἐπικράτης)

—Kopros: (19) m. iv BC  IG II² 1622, 529 (PA 12868) (f. Θεοφάνης)

—Oe: (20) m. iv BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 14 (Σπο[υ]δίας); (21) 107/6 BC  IG II² 1011, 27, 60, 121 (PA 12869) (s. Καφίσιος)

—Phlya: (22) 410/9 BC  IG I³ 375, 19 (PA 12871)

—Plotheia: (23) 272/1 BC  IG II³ (1) 905, 8 (f. Ἀντιδώτης)

—Teithras: (24) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 86 (PA 12870)

—tribe Oineis: (25) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 9 (PA 12865)

Athens*: (26) 408/7 BC  IG I³ 476, 25 (Σποδί-)

Σπουδίδης

Athens: (1) s. vii BC  IG I³ 1194; (2) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 25 (f. Ἀρχέστρατος)

—Lamptrai: (3) c. 236/5 BC  IG II³ (4) 351, 5 (f. Τιμόδημος)

—Paiania: (4) inc. IG II² 7054 (f. Θεόπομπος)

Σπούδιππος

Athens:

—tribe Leontis: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 446 (Σπούδιπ[πος]: f. Κίμων)

Σποῦδις

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 755 (Σπο[ῦ]δις)

Σπουδοκράτης

Athens:

—Phlya: (1) s. iv BC   IG II² 7695; 7711, 2 (cf. PA 12873) (I f. Τηλέμαχος); (2) ~ IG II² 7708 (cf. PA 12873) (II s. Τηλέμαχος, Ἱερόκλεια (Oion))

Σπουδωνίδης

Athens:

—Hagnous: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 119 (s. Φιλωνίδης)

Σταγόνιον

Athens?: (1) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 158 no. 57 (d. Αἰνέας); (2) i BC  IG II² 12645; (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 42

Athens*: (4) s. iv BC  FGrH 244 F 210 (het.)

Foreign Residents:

    Syria: (5) i BC-i AD  IG II² 10403

Σταδιεύς

Athens: (1) iii/ii BC  Paus. vi 4. 5 (PA 12874)

Στάκτη

Athens:

—Kephisia: (1) imp. Ag. XVII 176 ([Στ]άκτη? - Bradeen, Ἀκτή - Meritt: d. Εὔμολπος)

—Kydathenaion: (2) ii AD  IG II² 6594 (d. Ζήνων)

Σταλκκιανός

Athens:

—Cholleidai: (1) 180/1 AD  SEG XXVIII 177, 13 (Βαρβ. Σταλκκιανός)

Στασαγόρας

Foreign Residents:

    Cyprus, Marion-Arsinoe: (1) m. iv BC  IG II² 9284; cf. SEG XV 153 (LGPN I (10)) (f. Πνυτόδαμος)

Στασέας

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (f. Τείσανδρος)

—Kolonai: (2) 133-96 BC  ID 1923, 4; 1946, 2; 2053, 1; 2054, 1; 2122, 5; 2123, 8; 2164, 5?; 2594, 4; 2595, 1, 9, 52; 2599, 10 f.; 2607, 34; 2610, 25; IG II³ (4) 372, 5, 7 (PA 12875) (I s. Φιλοκλῆς I, f. Φιλοκλῆς II, Στασέας II); (3) c. 100 BC  ID 2607, 34 ([Στ]ασέας: II s. Στασέας I)

—Lamptrai: (4) c. 100 BC  ID 2607, 16 (s. Δίων)

Στασιάναξ

Athens*: (1) 408/7 BC  IG I³ 476, 336 f., 344 f. (Στ[ασιάνα]ξ?: metic)

Στασικράτεια

Foreign Residents:

    Cyprus, Paphos: (1) i-ii AD  IG II² 10049 (LGPN I (-)) (d. Σωτᾶς)

Στασίοικος

Athens:

—Eitea (Antiochid): (1) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 47

Σταφύλος

Athens:

—Deiradiotai: (1) 87/8 AD  IG II² 1996, 50 + Wilson E.124 (Στα[..]λος - Wilson, Στά[σιμ]ος - IG: I f. Σταφύλος II); (2) ~ (Στα[..]λος - Wilson, Στά[σιμ]ος - IG: II s. Σταφύλος I)

Athens?: (3) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 58 (f. [--]ος)

Foreign Residents:

    Thrace, Byzantion: (4) iii BC  IG II² 8446 = 8445; cf. AM 67 (1942) p. 106 no. 200 (LGPN IV (4)) (s. Ἀπολλώνιος)

Στάχυς

Athens: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 27 ([Σ]τάχυς: s. Ἰσίδοτος)

—Deiradiotai: (2) c. 115 AD   IG II² 2020, 24 (s. Φιλόλογος); (3) ~ IG II² 2020, 25 (Στά(χυς): f. Φιλόλογος)

—Eupyridai: (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 7 (s. Εὐφραντίδης); (5) 143/4 AD  IG II² 2050, 69 (f. Ἀφροδίσιος); (6) c. 161-208 AD  IG II² 2085, 43; 2199, 50 (f. Μενεσθεύς)

—Trinemeia: (7) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 37 (s. Σωτᾶς I); (8) ii AD  IG II² 7573 (f. Ὄνασος)

—tribe Leontis: (9) s. ii AD  IG II² 2084, 16 (s. Ἰσίδοτος)

Athens?: (10) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 22; (11) 45/6 AD  IG II² 1970, 76; (12) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 14 (f. Θάλλος); (13) ~ IG II² 2023, 19 (s. Εὔκαρπος)

Athens*: (14) 139/40 AD  IG II² 2044, 115 (s. Γάμος: epeng.)

Foreign Residents:

    Akanthos: (15) ii BC  IG II² 7995 (LGPN IV (1)) (f. Ὀπώρα)

    Caria, Miletos?: (16) 87/8 AD  IG II² 1996, 226 (LGPN V.B (3)) (s. Φαῦστος)

Στεμφύλιος

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 2325, 285 (Stephanis 2298) (Στεμφ[ύλιος])

Στεφανᾶς

Athens: (1) c. 198 AD  Ag. XV 443, 29; (2) f. iii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 79 f. no. 41

—tribe Aigeis: (3) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 37, 62

Στεφανίδης

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 228 (Σ[τεφ]αν̣ίδης)

Στεφανίων

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12293 (Στεφανί[ων]?); (2) s. i AD  IG II² 1998, 29

Στέφανος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 27 ([Σ]τέφανος?); (2) 415-400 BC  And. i 18 (PA/APF 12877); (3) f. iv BC  IG II² 70, 13, 15, 19 ([Σ]τ[έ]φανος); (4) ?f. iv BC  IG II² 2367, 7; (5) s. iv BC  PCG 7 pp. 614 f. (PA 12881) (s. Ἀντιφάνης (Larisa)); (6) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 93; 1524, 7 (Στέφα[νος]: f. Διοκλε[--]); (7) c. 330 BC  Din. fr. xviii (PA 12879); (8) 307/6 BC  IG II² 1484, 8 (PA 12880) (Στέ[φανος]?: f. Μελάνωπος); (9) ii AD   IG II³ (4) 662, 16 (II s. Ἀριστόβουλος); (10) ~ IG II³ (4) 662, 5 (I f. Ἀριστόβουλος); (11) 163/4 AD  IG II² 2087, 25 (Κλ. Στέφανος); (12) 191/2 AD  IG II² 2119, 140, 195 f. (II s. Στέφανος I); (13) ~ (I f. Στέφανος II); (14) c. 195 AD  SEG LIX 174, 17 (Αἴλ. Στέφανος); (15) iv-vi AD  SEMA 2937 (Στέφα[νος]?); (16) v-vi AD   IG II² 13526 (SEMA 2860); (17) ~ IG II² 13348 (SEMA 2861); (18) v-vi AD  G II² 13605 (SEMA 2859); (19) ?f. vii AD  RE (20) (doctor)

—Acharnai: (20) c. 395-322 BC  IG II² 1632, 29; D. xlv 2 etc.; [D.] xlvi 1; [D.] xlvi 8; [D.] xlvi 25; [D.] xlvi 27 (PA/APF 12885) (s. Μενεκλῆς); (21) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 35 (Stephanis 2300) (s. Εὔπορος); (22) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 85 (Στέφαν[ος]: f. [...]ων)

—Alopeke: (23) v BC  Pl., Men. 94c; Polem. fr. 78 (PA/APF 12884) (s. Θουκυδίδης I)

—Aphidna: (24) f. iv BC  IG II² 6218, 6 (f. Παράμυθος)

—Athmonon: (25) m. iv BC  IG II² 2385, 4 ([Στέφ]ανος: s. Ε[--]); (26) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 89 (cf. APF p. 490) (s. Ἑρμογένης); (27) 45/6 AD  IG II² 1970, 8

—Cholleidai: (28) c. 370-300 BC  IG II² 3125, 6 (= PA 12882); Ag. XV 56 + SEG XXXIV 127, 40 (= PA 12893); cf. SEG XXXIV 175; Ebert, Gr. Sieg. 40 (s. Ἐμπεδίων)

—Dekeleia: (29) iv BC  IG II² 5817, 11 (PA 12886) (f. Φιλίππη)

—Epieikidai: (30) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 180 (f. Ἀθήναιος); (31) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 84 (I f. Στέφανος II); (32) ~ (II s. Στέφανος I)

—Eroiadai: (33) m. iv BC  IG II³ (1) 299, 5; [D.] lix passim; Aeschin. ii 140; Ath. 593f (PA 12887) (s. Ἀντιδωρίδης I, f. Ἀντιδωρίδης II)

—Euonymon: (34) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 13 (cf. APF 12888) (s. Ὑπέρβιος); (35) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 85 (cf. APF 12888); (36) s. iv BC   IG II² 1618, 89 (cf. PA/APF 12888); (37) ~ IG II² 6188 (cf. PA/APF 12888) (s. Σωιναύτης); (38) inc. IG II² 6187 (cf. APF 12888) (Στέ[φανος]: s. Ἀχαιός)

—Gargettos: (39) ii AD  Unp. (Sikyon Mus.) inv. 2473 (Λικ. Στέφανος); (40) 128-156 AD  IG II² 2041, 13; 2068, 68 (f. Παρδαλᾶς)

—Halai: (41) ?i AD  IG II² 5480 (f. Ἀνθεστήριος)

—Halai (Aixonides): (42) c. 360 BC  IG II² 10605 (PA 12880b) (s. Αἴσιμος: deme - S.G.B.); (43) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 9, 55 (s. Αἰσιμίδης); (44) iii/ii BC  IOrop 167, 2 ([Σ]τέφανος: s. Αἰσιμίδης: deme - S.G.B.)

—Kephale: (45) ?iv BC  SEG XLVIII 187, 5

—Kephisia: (46) 336/5 BC  Ag. XV 42, 35; (47) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 114 (PA 12889) (f. Ἀντιφάνης); (48) c. 115 AD  IG II² 2020, 6 (I f. Στέφανος II); (49) ~ (II s. Στέφανος I)

—Kerameis: (50) 222/1 BC   IG II³ (1) 1153, 97 (Στέφ(ανος): I f. Καλλίστρατος); (51) ~ IG II³ (1) 1153, 98 (II s. Καλλίστρατος)

—Korydallos: (52) 173/4 AD   IG II² 2103, 70 (I f. Στέφανος II); (53) ~ IG II² 2103, 70, 168 (II s. Στέφανος I, f. Διονύσιος); (54) 181/2 AD  Ag. XV 402, 62 (s. Διονύσιος)

—Kydathenaion: (55) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 49 (PA 12890) (f. Σώφιλος)

—Lamptrai: (56) v/iv BC  Lys. xix 46; IG II² 1386, 11; 1388, 51 bis (cf. JHS 51 (1931) pp. 140 f.); IG II² 1400, 40; 1401 + SEG XXXIV 116, 24; IG II² 1424 a, 32; 1425, 27 (PA/APF 12883) (s. Θάλλος)

—Marathon: (57) c. 200 AD   Ag. XV 446, 5; 450, 12 (f. Μαρκελλῖνος); (58) ~ Ag. XV 446, 10; 450, 18 (s. Ἀρκάς); (59) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 39 (Στέφ[α]νος); (60) m. iii AD  IG II² 3705, 7 (f. Ἀφροδίσιος)

—Melite: (61) 154/5 AD  IG II² 2067, 135 (s. Ἀφροδίσιος I)

—Myrrhinous: (62) m. iv BC  IG II² 1615, 102; 1616, 125; Ag. XIX L 4 a, 6 (PA/APF 12891)

—Myrrhinoutta?: (63) 191/2 AD  IG II² 2119, 13

—Oion: (64) 384/3 BC  IG II² 34 e, 3 f. ([Στέφ]ανο[ς]?)

—Paiania: (65) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 139 f. (Στέφαν̣[ος]: s. [--]δου (gen.))

—Paionidai: (66) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 3 f.; 6, 4; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (s. Πολυάρατος)

—Pallene: (67) s. ii AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 26; Ag. XV 438, 6 (Φλ. Στέφανος); (68) a. 216 AD  Ag. XV 472, 29

—Phaleron: (69) 173/4 AD  IG II² 2103, 146 (I f. Στέφανος II); (70) ~ (II s. Στέφανος I)

—Plotheia?: (71) imp. SEMA 755 (or Pithos: Στέφα[νος])

—Probalinthos: (72) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 56; 35, 49 (PA 12892) (s. Δημύλος)

—Semachidai: (73) 138/9 AD  Ag. XV 333, 31 f. (f. Ἀπολλώνιος)

—Thorikos: (74) s. iii BC  Ag. XVII 148 (Στέφ[α]νος: s. Ἄτταβος)

—tribe Aiantis: (75) 194/5 AD  IG II² 2191, 92 (s. Τρόφιμος)

—tribe Akamantis: (76) 261/0 BC  IG II³ (1) 981, 13 ([Στ]έ[φ]ανος: s. Καλλι[--])

—tribe Antiochis: (77) 238-242 AD  IG II² 2239, 313 (s. Κλαυδιανός)

—tribe Demetrias: (78) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 2

—tribe Erechtheis: (79) 255/6 AD  IG II² 2245, 57 (Αὐρ. Στέφανος)

—tribe Kekropis: (80) 161/2 AD  IG II² 2085, 59 (I f. Στέφανος II); (81) ~ (II s. Στέφανος I)

—tribe Leontis: (82) 161/2 AD  IG II² 2085, 51 (Στέφα[νος])

—tribe Oineis: (83) 203-205 AD  IG II² 2199, 111 (s. Φιλουμενός)

Athens?: (84) s. v BC  Suda Σ 815 (s. Σοφοκλῆς I (Kolonos)); (85) iv BC  IG II² 12646 (PA 12880a); (86) ?iv BC  SEMA 2406 (Σ̣τέφ̣αν[ος]); (87) hell. AM 21 (1896) p. 183 no. 15 (amph.); (88) iii BC  IG II² 12679; (89) iii-ii BC  IG II² 12647; (90) i BC/ i AD  IG II² 12651 (Μ. Πακώνιος Στέφανος: s. Αὖλος); (91) i-ii AD  IG II² 11150 (f. Κλ. Διογενίς); (92) imp. IG II² 12452 (f. Πίθανον); (93) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 26 (Στέφανο̣[ς]); (94) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 33 ([Στέ]φανος: s. Πραξιτέλης); (95) m. ii AD  IG II² 2074, 4 ([Στέ]φανος: s. Εὔτακτος); (96) ii/iii AD  Ag. XVIII X747 ([Σ]τέφα[νος]: s. Ἐπίγονος)

Athens*: (97) iv BC  IG II³ (4) 633, 9 (slave); (98) iv-iii BC  IG II² 12649; (99) s. iv BC  IG II² 12648 ([Στ]έφανος); (100) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 46; (101) 302-299 BC  IG II² 1261, 3, 12, 23 f., 26 f., 36, 43, 45, 48 (s. Μυλωθρός); (102) c. 190 BC  IG II² 1324, 1, 14, 35; Tracy, ALC pp. 110-12 (date); (103) i BC  IG II² 12650; (104) c. 120 AD   IG II² 2018, 103 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (105) ~ IG II² 2018, 115 (f. Ζώσιμος); (106) 135/6 AD   IG II² 2001, 18 (epeng.?); (107) ~ IG II² 2001, 23 (s. Ἴων: epeng.?); (108) c. 144/5 AD   IG II² 2059, 78 (s. Νικίας: epeng.); (109) ~ IG II² 2059, 101 (s. Παγχάρης: epeng.); (110) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 75 (s. Ὀνήσιμος: epeng.); (111) 166-176 AD   IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 20 + PAA 15 p. 383 (f. Ἐράτων, [...]ιμος); (112) ~ IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 25 (s. Συνέκδημος I: epeng.); (113) 184/5 AD  IG II² 2128, 129 (I f. Στέφανος II); (114) ~ (II s. Στέφανος I: epeng.); (115) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 99 (epeng.); (116) 187/8 AD   IG II² 2113, 212 (Στέφ[α]νος: f. Ζώσιμος); (117) ~ IG II² 2113, 227 (s. Βασιλείδης: epeng.); (118) 235/6 AD  IG II² 2235, 165 (f. Ἔρως); (119) 255/6 AD  IG II² 2245, 469 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (120) s. i AD  SEG LIX 302 (LGPN V.B (24)) (f. Ἀσκληπιάδης)

    Epiros: (121) iv-iii BC  IG II² 8545 (LGPN III.A (6))

    Herakleia: (122) i BC-i AD  IG II² 8686 (f. Ἱερόκλεια)

    Kos: (123) f. iv BC  IG II² 9143 = CAT 2.746 (LGPN I (38)) (s. Κυδροκλῆς)

    Phokis: (124) s. iv BC  IG II² 10496 (LGPN III.B (10)) (s. Εὐχαρίδης)

    Seleukeia: (125) imp. IG II² 10256; cf. AM 67 (1942) pp. 114 f. no. 231 (s. Μενέλαος)

    Syria, Antioch: (126) imp. IG II² 8288/9 (s. Διόδωρος)

    Thessaly: (127) v-vi AD  IG II² 13216 b = 13473 A (LGPN III.B (13))

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa: (128) m. iv BC  SEMA 1198 (LGPN III.B (-))

    Thessaly (Pelasgiotis), Larisa?: (129) v/iv BC  CGF p. 9 (LGPN III.B (20)) (f. Ἀντιφάνης)

    Thrace, Ainos: (130) iv BC  SEMA 958 (LGPN IV (31)) (f. Στράτεια)

Στεφηφόρος

Athens:

—Aixone: (1) c. 120-183 AD  IG II² 2018, 20; Ag. XV 387, 37-40; Hesp. 23 (1954) p. 281 no. 171? (I s. Ἅγνος I, f. Ἅγνος II, Στεφηφόρος II, Ὀνήσιμος); (2) 174/5 AD  Ag. XV 387, 37 (II s. Στεφηφόρος I)

Athens?: (3) iii AD  SEMA 2407; cf. SEG L 267 (Στεφηφό[ρος])

Στήλης

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 74 f. (Πολύστρατος Στήλης)

Στησαγόρα

Athens: (1) s. vi BC  BCH 86 (1962) p. 664 (Στ-)

Στησαγόρας

Athens: (1) vii/vi BC  PA/APF 12895; RE (1) (I f. Κίμων I); (2) c. 535 BC  CAVI 2867 = Paralipomena p. 61 (Στ-); (3) c. 510 BC  CAVI 3245; 7098; cf. ARV² p. 1609 (PA 12894) (Στ-: kalos); (4) c. 150 BC  ID 1836, 4 (Στησ[αγόρας]?)

—Cholleidai: (5) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 78 (Σ̣τ̣η̣[σ]αγόρας)

—Lakiadai: (6) c. 555-515 BC  PA/APF 12896; RE (2) (II s. Κίμων I (Athens)); (7) s. v BC  Aeschin. Socr. fr. 37 (cf. APF 8429 XV) (III f. Μιλτιάδης VI)

—Philaidai: (8) 128/7 BC  SEG XV 104, 159 (s. Εὔμηλος)

—tribe Oineis: (9) c. 408 BC  City beneath the City 452, 8 (and Lakiadai?: [Στ?]ησαγόρας)

Athens*: (10) m. iv BC  IG II² 2391, 7 ([Σ]τησαγόρας)

Στήσανδρος

Athens?: (1) i BC  IG II² 2469, 14 (f. Φαναγόρας)

Στήσαρχος

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 57 (Σ̣τήσαρ̣χος: s. Νικόμαχος)

—Potamos: (2) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 24 (PA 12898) (f. Κλεόνικος)

—Thorikos: (3) f. iv BC  IG II² 6242 (PA 12897) (s. Μελάνιππος)

Στησίας

Athens: (1) 550-540 BC  CAVI 2210; 6291; 6765; 7712; cf. ABV p. 674; Beazley Addenda pp. 391 f. (PA 12899) (Στ-: kalos); (2) c. 525-500 BC  IG I³ 1215 (Στ-: s. Διόδωρος); (3) c. 460-450 BC  IG I³ 1150, 85 (Στ-); (4) iv-iii BC  IG II² 3847; (5) c. 339/8 BC  IG II² 2493, 4

—Acharnai: (6) s. iv BC  SEG XXI 519, 2 (f. Καλλιτέλης)

—Euonymon: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 12

—Kydathenaion: (8) iv/iii BC  IG II² 6577 (= PA 12900); SEMA 354 (s. Θεόδωρος I, f. Θεόδωρος II)

—tribe Pandionis: (9) s. v BC  IG I³ 1193, 47 (Στ-)

Athens?: (10) iv BC  SBBerlAk 1934, p. 1037 no. 15 b (Στησ[ί]ας)

Στησικλείδης

Athens: (1) iv BC  D.L. ii 56 (= PA 12901); Ath. 272c; FGrH 245 (Στησικλείδης - D.L., Κτησικλῆς - Ath., Κτησικλείδης - Wilam.)

Στησικράτης

Athens: (1) f. ii BC  IG II³ (4) 1113 (PA 12903) (s. Σ̣[--])

Στησιλείδης

Foreign Residents:

    Siphnos: (1) s. iv BC  IG II² 1623, 204, 268 f.; 1627, 194, 196; 1631, 430 f., 435 f.; Ag. XIX P29, 4-5; cf. APF pp. 590-2 C12 (LGPN I (1)) (s. Κάλλαισχρος I, f. Κάλλαισχρος II)

Στησίλεως

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 2465; 3759; cf. ABV p. 675; Beazley Addenda p. 392 (PA 12904) (Στσιλές: kalos); (2) 490/89 BC  Hdt. vi 114 (PA 12906) (s. Θρασύλεως); (3) s. v BC  Pl., La. 183c (PA 12905); (4) m. iii BC  IG II² 1287 = IEleusis 187, 1

—Oe: (5) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 93 (s. Νικόβουλος)

Foreign Residents:

    Keos: (6) vi/v BC  RE s.v. Stesilaos (2) (LGPN I (20))

Στήσιππος

Athens: (1) c. 303 BC  SEG L 826, 1

—Acharnai: (2) iv BC  IG II² 6022 (PA 12907) (f. Ἀρχίππη)

—Kephisia: (3) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 1 (Στή̣[σιππος]?: f. [--]ιππος)

Στησίχορος

Athens: (1) c. 180-170 BC  IG II³ (1) 1307, 2; 1382, 5 (f. [--]νίας)

Athens?: (2) ?iv BC  SEMA 2562 (f. Χρήσιμος); (3) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 25 (Stephanis 2297) (Στασίχορος: s. Ἡδύλος)

Στιβέων

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 655 b ([Στ]ιβέν?)

Στίβων

Athens:

—tribe Leontis?: (1) m. iv BC  Ag. XV 23, 18 f. (PA 12908) (or tribe Akamantis: s. Κλῆτος, f. Θεογένης)

—tribe Pandionis: (2) s. v BC  IG I³ 1193, 36 (Στίτν - lap., Στί(β)ν - IG)

Στιλβίδης

Athens?: (1) c. 470-412 BC  FGrH 328 F 135; Plu., Nic. 23; Ar., Pax 1032; PCG 5 p. 429 fr. 225

Στίλβων

Foreign Residents:

    Samos: (1) s. iv BC  SEG LIX 305 (LGPN (-)) (f. Ξενοκλῆς)

Στίχος

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i BC  IG II² 8780 (s. Ἀπολλώνιος)

Στολίς

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) i BC-i AD  IG II² 9325 (LGPN III.B (2)) (d. Σωσίβιος)

Στόλος

Athens: (1) 116-80 BC  ID 1533, 1; 1534, 1; 1535 + Phoenix 24 (1972) pp. 358 ff.; SEG IX 62; XVIII 730 (Apollonia 24); cf. Osborne, Naturalization PT 148 (PA 12909) (and Cyrene?: s. Θέων)

—Salamis: (2) i AD  IG II² 10211/12 (s. Δημοκράτης)

Foreign Residents:

    Bithynia, Prousias: (3) i AD  IG II² 10119 (LGPN V.A (1)) (or Bithynia Kios-Prousias: f. Μηνιάς)

Στόλων

Athens:

—Paiania: (1) m. iv BC  SEMA 522 (ΣΠΟΛΩΝ - lap.: s. Νέαλλος)

Στόμας

Athens: (1) 644 BC  Moretti, Olymp. 54 (PA 12910); (2) c. 490-480 BC  Pottier 3 G 148 = CAVI 6488 (Στόμ[α]ς?)

Athens?: (3) iii AD  SEG LVII 156 I, 4 ([Στ]όμας)

Στόμης

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 41 (-μς)

Στόργη

Athens?: (1) imp. IG II² 12653; (2) ~ SEMA 2470 (m. Ὑγία); (3) s. i AD  IG II² 12654 (d. Πάμφιλος)

Στράβαξ

Athens: (1) i BC/ i AD  IG II² 3827; 3891; cf. ZPE 150 (2004) pp. 122-4 (sculptor)

Στράττις

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 2325, 138; + PA 12962; PCG 7 pp. 623 ff.

Στράτεια

Athens: (1) imp. IG II² 7621

Athens?: (2) f. ii BC  SEMA 2411 ([Σ]τράτεια); (3) i BC/ i AD  IG II² 12656 (Οὐαλερία Στράτεια: d. Πόπλιος); (4) i AD  IG II² 12655 (Στράτε[ια]: d. Νουμήνιος); (5) iii AD  IG II² 12670 + AM 67 (1942) p. 227 no. 45 (Στράτων - lap., Στράτεια? - Peek, Στρατ(ώ)? - S.G.B.: d. Στράτων)

Foreign Residents:

    Herakleia: (6) i BC  IG II² 8781 (d. Μενέστρατος: date - S.G.B.)

    Syria, Antioch: (7) iii-ii BC  Ag. XVII 431 = IG II² 8290 (Στράτε[ια])

    Thrace, Ainos: (8) iv BC  SEMA 958 (LGPN IV (1)) (d. Στέφανος)

Στρατηγικός

Athens*: (1) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 79 ([Στ]ρατηγικός: s. Ζώσιμος: epeng.)

Στρατηγίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii AD  IG II² 9877 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλωνίδης)

Στράτηγος

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12657 = IRhamnous 348 (SEMA 909) (f. [--]λ̣ιος)

Στρατῖνος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) c. 411 BC  SEG LII 60, 48

Στράτιον

Athens:

—Lamptrai: (1) ?iv-iii BC  IG II² 6702 (PA 12913) (d. Σωκλῆς)

Στράτιος

Athens: (1) c. 375 BC  IG II² 77 and add. p. 658, 3 (Σ[τ]ράτ̣ι̣ο̣ς̣); (2) m. iv BC  IG II² 11911 = SEG XXXIX 257 (f. Κρίνυλλα); (3) iv/iii BC  PCG 2 p. 137 fr. 205, 5 (fict.); (4) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 705-9; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 12914)

—Acharnai: (5) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 8 ([Στ]ράτ[ιος]); (6) ii BC  IG II² 5825 (f. Νικόβουλος)

—Cholleidai: (7) c. 180 AD  SEG XXXII 191, 6 ([Στ]ράτιο̣[ς]?)

—Dekeleia: (8) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 111 (Στράτι[ος]?)

—Gargettos: (9) ii-i BC  IG II² 5951 (s. Τιμάνωρ); (10) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 9

—Kephale: (11) m. iv BC  IG II² 1622, 647 (PA/APF 12915)

—Kydathenaion: (12) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 50 (f. Στράτων)

—Lamptrai: (13) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 26 f., 125 (PA 12916) (f. Φιλόθεος)

—Marathon: (14) 304/3 BC  Ag. XV 59, 34; 61, [274] (s. Πυθίων)

—Oion (Kerameikon): (15) f. v BC  [D.] xliii 19 etc. (PA/APF 12917) (I s. Βούσελος, f. Φανόστρατος I, Χαρίδημος); (16) c. 440-360 BC  [D.] xliii 42; Is. xi 8 ff; Is. xi 15 ff. (= PA/APF 12918); IG II³ (4) 53, 57 (II s. Φανόστρατος I, f. Φανόστρατος II)

—Paiania: (17) 352/1 BC  IG XII (9) 63 a, 10 (PA 12919)

—Pergase: (18) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 119 f. (cf. APF p. 494) ([Σ]τράτιος)

—Phlya: (19) 93/2 BC   ID 2243, 5 (I f. Στράτιος II); (20) ~ ID 2243, 4 f. (II s. Στράτιος I)

—Phrearrhioi: (21) inc. IG II² 7731 (cf. APF 13374) (s. Σώστρατος)

—Rhamnous: (22) c. 350-340 BC  SEMA 596 (f. Λυσίππη); (23) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 24; cf. SEG XLIV 51 (date)

—Sphettos: (24) 303/2 BC  IG II² 498 + SEG XXI 338, 7 + SEG LII 102; Ag. XV 62, 80 (s. Φιλότιμος); (25) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 97 (PA 12920); (26) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 22 (f. Ἀριστοκλῆς)

Athens?: (27) c. 375-350 BC  IG II² 12657 a = AIUK 4.6 (2022) no. 25

Foreign Residents:

    Aitolia: (28) iii-ii BC  IG II² 7990/1 (LGPN III.A (3)) (s. Νικόβουλος); (29) ii BC  IG II² 7987 + SEG XVIII 114 (LGPN III.A (4))

    Elis: (30) i BC/ i AD  IG II² 8529 (LGPN III.A (10)) (Σ(τ)ράτιος: f. Φιλῖνος)

    Thasos: (31) c. 400 BC  IG I³ 1373 = IG II² 8827 (LGPN I (9)) (f. Ἀρχέτιμος)

Στράτιππος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 1596, 3 (PA 12922) (s. Στρ[--]); (2) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 40 (PA 12921) ([Σ]τράτιππος)

—Iphistiadai: (3) iv BC  IG II² 6300 (PA 12923)

—Rhamnous: (4) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 113; (5) 140/39 BC  Ag. XV 240, 48, 118

Στρατόδαμος

Athens:

—Thorikos: (1) 116/15 BC  ID 2610, 27 (PA 12924)

Στρατόκλεια

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12658, 2 (cf. APF 12076) (m. Πολύστρατος III (Deiradiotai)); (2) c. 375-350 BC  SEMA 2412; (3) i AD  IG II² 3554, 5

—Melite: (4) i BC/ i AD  IG II² 4036, 3 (d. Εὔδημος, m. Εὔδημος (Phlya), Ἀγαρίστη (Phlya))

—Philaidai: (5) i BC  IG II² 3497, 9 (PA 12925)

Athens?: (6) s. iv BC  IG II² 12658 a (-κλεα)

Στρατοκλῆς

Athens: (1) c. 445 BC  IG I³ 433, 53 (PA 12926) (Στρατο[κ]λ̣̣ς̣); (2) 425/4 BC  Develin, AO p. 129 (PA 12927) (archon epon.); (3) v/iv BC  Lys. fr. cxi (PA 12928); (4) f. iv BC  Is. frr. xl-xli (PA 12929); (5) ?iv BC   IG II² 12661 (PA 12933a) (s. Κεφαλίων); (6) iv BC  IG II² 12177 (f. Μοσχίων); (7) ~ PAE 1893, p. 107; PAA 15 p. 414 (date) (f. Μενεκράτης); (8) 393-391 BC  Isoc. xvii 35-7; (9) c. 390-380 BC  SEMA 2413 (s. Προκλῆς); (10) m. iv BC  D. xxxvii 48 (PA 12930); (11) 342-338 BC  Ag. XIX P 26, 281 f. ([Στ]ρατοκλῆς); (12) 338/7 BC  Aeschin. iii 143; Polyaen. iv 2. 2 (PA 12931); (13) 335/4 BC  IOrop 520, 26 (PA 12932); (14) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 59 (s. Στρατ[--]); (15) c. 300 BC  Ag. XV 63, 4 ([Σ]τρατοκλῆς); (16) c. 229-209 BC  SEG XLIV 114, 2 (Στρατοκ(λῆς)); (17) c. 200 BC  IG II² 1240, 1 (Στρατοκλ[ῆς]: f. Πολύδικος); (18) 106/5 BC  FD III (2) 25, 8 (f. Θάρσιππος); (19) imp. IGUR 370 (Γν. Ἄρριος Στρατοκλῆς: sculptor)

—Acharnai?: (20) f. iv BC  IG II³ (4) 427 (f. [--]πος)

—Alopeke: (21) iv BC  Ag. XVIII C182, 4 (Στρα[το]κλῆς)

—Anagyrous: (22) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 105 (PA 12934)

—Auridai: (23) m. iv BC  IOrop 341, 2 (PA 12935) (f. Νεοπτόλεμος)

—Azenia: (24) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 14 (Ἑ̣ρέ̣ννι[ο]ς̣ Στρατοκ̣[λῆς])

—Dekeleia: (25) c. 330 BC  IG II² 1927, 94, 96 (PA 12936) (f. Σάννιος, Θεόδωρος)

—Diomeia: (26) f. iv BC  IG II² 1609, 17; 1612, 137, 271, 317; IG II³ (4) 459, 2; D. xxi 165 (PA/APF 12938) (I f. Εὐθύδημος); (27) c. 356-292 BC  IG II² 455, 7; 456, 6; 457, 1 f.; 460, 6 f.; 461, 9; 469, 1 f.; 471, 12; 474 + AJA 37 (1933) pp. 412 f., 8?; IG II² 486, 10; 492, 3; 495, 9; 496 etc. = Osborne, Naturalization D 61, 9 f.; IG II² 499, 8; 503, 7; 559 + 568 and add. p. 662, 4; 560, 5; 561 + SEG XXXI 80, 3; IG II² 640, 9; 971, 21; IG II³ (1) 857, 6; SEG III 86, 7; XVI 58, 11; XXXVI 164, 9; Hesp. 1 (1932) p. 45 no. 4, 8; Ag. XVI 110, 4 f.; CSCA 5 (1972) pp. 169 ff no. 4, 4 f.; Plu., Mor. 852a (PA/APF 12938) (II s. Εὐθύδημος)

—Eleusis: (28) 272-249 BC  IG II² 1317 = SEG LIX 151, 8 (= PA 12933); IG II² 1317 b, 14; SEG LIX 152, 11, 14

—Keiriadai: (29) 214/13 BC  IG II³ (1) 1161, 3 f., 45; 1163, [2]; 1164, 3 (= PA 12939) (f. Ἀριστοφάνης)

—Kephale: (30) 421/0 BC  IG I³ 472, 9 (Στ[ρατοκλ]ς)

—Kephisia: (31) iv BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 15 p. 418 (f. Δημητρία)

—Kettos: (32) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 6 (PA 12940) (s. Λυσίας)

—Kydathenaion: (33) iv-iii BC  IG II² 6595 (s. Στράτων)

—Lakiadai: (34) s. iv BC  IG II³ (4) 1158, 1 (PA 12941) ([Στ]ρατοκλῆς: ?f. Στράτων)

—Lamptrai: (35) 220/1 AD  IG II² 2223, 42 + Wilson E.286 (deme) ([Σ]τρατοκλῆ[ς]: s. Ζώσιμος)

—Oion (Kerameikon): (36) f. iv BC  Is. xi 8 etc.; [D.] xliii 42 (PA/APF 12942) (s. Χαρίδημος)

—Potamos: (37) inc. IG II² 7270

—Probalinthos: (38) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 112 with adn. ([Στρ]ατοκλ[ῆ]ς: s. Εὔβοιος)

—Rhamnous: (39) f. iv BC  IG II² 7365, 1, 8 ([Σ]τρατοκλῆς: f. Θεανώ); (40) 303/2 BC  Ag. XV 62, 277 (f. Δημοφῶν)

—Sounion: (41) s. iv BC   IG II² 7414, 2 (I f. Ἄλεξος); (42) ~ IG II² 7414, 8 (II s. Ἄλεξος, Φιλουμένη (Marathon)); (43) 112-106 BC  IG II² 1011, 65, 74; 1012, 8 (PA 12943) (f. Στρατοφῶν)

—Sphettos: (44) v/iv BC  IG II² 6230 (PA 12945) (f. Ναυσίστρατος); (45) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 40 (f. Στράτων)

—Steiria: (46) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 37 (-κλέης: s. Μετάληξις)

—Sypalettos: (47) m. iv BC  IG II² 1598, 22 (PA 12944); (48) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 259 f., 266 (f. Ἴσανδρος); (49) 341/0 BC  Ag. XIX P 27, 17 (s. Ἴσανδρος)

—Thorai: (50) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 2; 984, 2 f. (f. Θεότιμος)

—tribe Oineis: (51) s. iv BC  IG II³ (4) 470 bis p. 684 (Στρατοκλ[ῆς]: f. Τείσιππος)

Athens?: (52) iv BC  IG II² 12659; (53) iv-iii BC  IG II² 12600 (PA 12932a); (54) s. iv BC  Suppl. Hell. 534, 30, 122; Machon, 311; 318

Athens*: (55) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 217 (s. Πρῖμος: epeng.)

Στράτολα

Athens: (1) i BC/ i AD  IG II² 4239; Follet, Athènes p. 179 n. 4 (name) ([Κ]άτολα - edd., [Στρ]άτολα? - Follet); (2) ii AD  IG II² 3754, 8 (m. Ζήνων III)

Athens*: (3) s. iv BC  Ath. 593f (het.); (4) c. 340 BC  [D.] lix 19

Στρατόλαος

Athens: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1388, 9 (Στρατόλα[ος]); (2) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 36; (3) v-vi AD  IG II² 13428 (SEMA 2862)

—Phyle: (4) 101/2 AD  IG II³ (4) 172, 6; IG II² 3798, 7; ID 2535, 34 f.; cf. RCA p. 253 (Φλ. Στρατόλαος: archon epon.); (5) 140/1 AD  IG II² 2047, 7, 15 f.; 2048, 13 f. (Φλ. Στρατόλαος)

—tribe Hadrianis: (6) 203-205 AD  IG II² 2199, 13, 26, 100 (f. Ἀρκεσίδημος)

Athens?: (7) iv AD  Ag. VI 115; Ag. VII pp. 51-2

Στρατόλας

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 91 (Ἰούλ. Στρατόλας)

Στρατονίκη

Athens: (1) 411 BC  Ar., Th. 807 (fict.); (2) iv BC  IG II² 6609, 4 (PA 12948); (3) ?iv/iii BC  IG II² 2665 = Finley, SLC p. 158 no. 139, 4 f.; (4) ii/i BC  ID 2453, 3 (PA 12946) (-νεί-: m. Θεόδωρος II (Marathon), Μηνόδωρος (Marathon), Χαρίτιον (Marathon), Ὀ[--] (Marathon))

—Athmonon: (5) i AD  IG II² 5350 (d. Φιλιστίδης)

—Besa: (6) i-ii AD  IG II² 4055 = IEleusis 398 (Κου[ρ]τία Στρατ[ο]νίκ[η])

—Dekeleia: (7) i AD  IG II² 5984 (d. Διονύσιος)

—Kephisia: (8) i BC  IG II² 3497, 4 (PA 12947) (d. Πλειστίας I, Πυθιάς (Amphitrope))

—Kollytos: (9) iii AD  IG II² 6865, 2, 5 (d. Εὔμαχος)

—Kollytos?: (10) i AD  IG II² 3935, 2 (or Melite: [Στρα]τονίκη: d. Νίκανδρος: deme - S.G.B.)

—Myrrhinoutta: (11) m. ii BC  IG II² 2334, 49; ID 1442 B, 56; 1443 B I, 164; 1444 Aa, 48 (Στρατο[νί]κη: d. Ἀντιφῶν)

—Pallene: (12) i BC  IG II³ (4) 1736 (d. Μοιραγένης)

—Peiraieus: (13) c. 125-100 BC  ID 1868, 2 (PA 12949) (d. Ἵππαρχος)

Athens?: (14) iii BC  FGrH 234 F 4 (het.); (15) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 126; (16) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 33; (17) ~ IG II³ (4) 661, 91; (18) c. 44 BC  SEG LIV 235, 75

Athens*: (19) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 262 (freed.); (20) i BC  IG II² 12662 (Στρατον(ί)κη); (21) c. 35-17 BC  IRhamnous 179, 4; REG 113 (2000) pp. 188-192 (date)

Foreign Residents:

    Apollonia: (22) imp. IG II² 8353 a + AM 67 (1942) p. 228 no. 55; cf. SEG XXVIII 282 (Στ[ρατ]ονίκη?, Σ[υν]θήκη?: d. Μενέλαος)

    Caria, Miletos: (23) i BC  IG II² 9878 (LGPN V.B (4)) (d. Ἀπολλόδωρος); (24) imp. IG II² 9879 (LGPN V.B (5)) (Στρ[ατο]νί[κ]η: d. Ἀσκληπιάδης); (25) ii AD  IG II² 9880 (LGPN V.B (7)) (d. Λεύκιος)

    Ionia, Smyrna: (26) i AD  IG II² 10372 (LGPN V.A (36)) (d. Μητρόδωρος)

    Ionia?, Magnesia: (27) ii BC  IG II² 9247 (LGPN V.A (41)) (d. Πάμφιλος)

    Kardia: (28) iv BC  IG II² 8961 (LGPN IV (26)) ([Στ]ρατονίκη)

    Laodikeia: (29) inc. IG II² 9190 (d. Ἀπολλόδωρος)

    Syria, Antioch: (30) hell.-imp. IG II² 8291 (d. Ἀντίοχος)

Στρατόνικος

Athens: (1) c. 410-360 BC  PCG 7 p. 329 fr. 14; Thphr. fr. 130; Wehrli, Schule Arist. ix Phainias fr. 32; FGrH 70 F 2; 566 F 16; cf. RE (2); Stephanis 2310; (2) s. ii BC  IG II² 4256, 2, 4; (3) v-vi AD  IG II² 13257 (SEG XV 140)

—Agryle: (4) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 109; SEG XVI 101 (deme) (PA 12950) ([Σ]τρατόνικος: s. Φανίας)

—Azenia: (5) c. 30 BC  Ag. XVIII C42, 14 f. (f. Δίων)

—Hamaxanteia: (6) 185/4 BC   IG II³ (1) 1286, [3]; 1287, 2; 1288, [3 f.]; 1289, 15 (cf. PA 12951) (Στρατόνικ[ος]: I f. Στρατόνικος II); (7) ~ IG II³ (1) 1286, [3]; 1287, 2; 1288, [3]; 1289, 15 (PA 12951) (II s. Στρατόνικος I); (8) 123/2 BC   IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 113 (cf. PA 12952) (I f. Στρατόνικος II); (9) ~ IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 113 (PA 12952) (II s. Στρατόνικος I)

—Hermos: (10) 128/7 BC  SEG XV 104, 193 (s. Θεογένης)

—Melite: (11) i-ii AD  IG II³ (4) 164 ([Στρ]α̣τόνικος)

—Paiania: (12) ii/i BC  ID 2594, 6 (= PA 12953); IG II² 7085, 1 (s. Διοκλῆς)

—Phaleron: (13) 303/2 BC  Ag. XV 62, 286 (f. Ἀρεσίας)

—Phlya: (14) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 4, 11, 13, 20, 26, 64 (s. Παράμονος); (15) 201/2 AD  IG II² 2193, 71; 2194, 12 (f. Σωτήριχος)

—Potamos: (16) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 73 (PA 12954); (17) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 46 (f. Νικόστρατος)

—Sounion: (18) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 110 (PA 12955) ([Σ]τρατόν[ι]κος: s. Λαφάης)

—tribe Aiantis: (19) 174/5 AD  IG II² 2103, 150 (-νει-: f. Ἐπόπτης)

—tribe Hadrianis: (20) 196-201 AD  IG II² 2132, 43 (-νει-: s. Προσδ.); (21) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 40 (Αὐρ. -νει-: s. Γάμος)

—tribe Kekropis: (22) c. 195 AD  IG II² 2340 b = SEG XII 140, 15 (Φλ. Στρατόνικος)

—tribe Pandionis: (23) 232-234 AD  IG II² 2237, 90 (Στρατόν(ικος): f. Εὐφράτης)

Athens?: (24) c. 400 BC  IG II³ (4) 41, 4 (s. Στράτων); (25) imp. IG II² 12042; (26) ~ Ag. XVII 983 (Στρατόν[ικος]: s. Εὔδωρος); (27) iii AD  IG II³ (4) 1675 (-νει-)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (28) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 35 (LGPN V.B (11)) (f. Ἀγαθίων)

Στρατοφ