Φαβιανός

Athens: (1) 171/2 AD  Ag. XVIII H375 ([Φ]αβια̣ν̣[ός])

Athens*: (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 182 (Φαβιν - lap.: I f. Φαβιανός II); (3) ~ (Φαβιν - lap.: II s. Φαβιανός I)

Φάεινος

Athens: (1) f. v BC  Thphr., Sign. i 4 (RE (1)) (metic)

—Teithras: (2) 433/2 BC  IG I³ 364, 3, 14 (PA 13918) (-ενος: f. Κριτιάδης)

—tribe Hippothontis: (3) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 15 (PA 13917) (and Lemnos: (Φ)άενος?)

—tribe Kekropis: (4) m. iii AD  IG II² 2240, 6; SEG XII 135 (tribe)

Athens*: (5) m. ii AD  IG II² 2211, 33 (Φά(ε)ινος: f. Θρεπτίων)

Φάεννος

Athens:

—Acharnai: (1) 393-391 BC  IG II² 1664, 13, 17

—Oinoe (Hippothontid): (2) c. 109/8 BC  ID 2615, 7 (PA 13919) (s. Δίων); (3) 106/5 BC  FD III (2) 28, 41 (Φάεν(νος): I f. Φάεννος II); (4) ~ (II s. Φάεννος I)

—Steiria: (5) iv BC  IG II² 7471, 1 (PA 13920) (f. Φανόστρατος)

Φαῖαξ

Athens:

—Acharnai: (1) s. v BC  PA/APF 13921; + Ag. XXV 653-6; AM 106 (1991) p. 155; SEG XLVIII 1135, 4 (I s. Ἐρασίστρατος I, f. Ἐρασίστρατος II, Λεωδάμας I); (2) s. iv BC  IG II² 1622, 651; 1623, 29; 1628, 402, 421, 425, 619; 1629, 921, 943, 946, 1096; 1631, 14, 286 (PA/APF 13922) (II s. Λεωδάμας II)

—Aphidna: (3) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 7

—Hestiaia: (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 236 (f. Φάϋλλος)

Φαιδιμίδας

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (1) i BC  IG II² 8369 (LGPN III.A (1)) (f. Καλλιστώ)

Φαιδιμίδης

Athens:

—Probalinthos: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 1359, 1 (PA 13924) (s. Πρώταρχος); (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 85

—tribe Aigeis: (3) ?447 BC  IG I³ 1162, 13 (PA 13923) (-δς)

Φαίδιμος

Athens: (1) c. 560-540 BC  IG I³ 1196; 1251; 1265 (sculptor); (2) c. 440-430 BC  CAVI 2746 (ARV² p. 1605) (kalos); (3) s. iv BC  PCG 5 p. 70 fr. 37 (PA 13925); (4) iii/ii BC   IC 4 p. 281 no. 206 D (PA 13928) (Φαίδιμ[ος]: f. Καλλίας); (5) ~ IOrop 151, 3 (PA 13926) (f. Θεόφιλος); (6) c. 208-204 BC  IOrop 181, 7 (PA 13927) (f. Χαιρίτης)

—Paiania: (7) f. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 18 c (s. Φανο.)

—Phrearrhioi?: (8) v BC  IG I³ 1040, 20 ([Φ]αίδιμος: f. Κάλλαισχρος)

Athens?: (9) f. iv BC  IG II² 12839 (s. Εὐθυγένης); (10) s. iv BC  SEG LXVI 175, 8; (11) ?iv/iii BC  PSorb 72, 78 f. (fict.); (12) ?iii BC  CIA App. 9, 8

Foreign Residents:

    Egypt, Naukratis: (13) v/iv BC  IG II² 9986 = AIUK 4.6 (2022) no. 46

    Syria, Antioch: (14) i-ii AD  IG II² 8160 (f. Δόξα)

Φαίδρα

Athens:

—Trikorynthos: (1) hell.-imp. IG II² 7565 (PA 13929) (Φα[ίδ]ρα: d. Ἑστιαῖος)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 11401 (d. Ἡγέλοχος); (3) m. iv BC  SEMA 2472 (d. Κηπίων)

Φαιδραγόρας

Athens:

—Sphettos: (1) iii BC   IG II² 7503 (cf. PA 13930) (I f. Ἀντικλείδης); (2) ~ IG II² 7529 (PA 13930) (II s. Ἀντικλείδης); (3) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 19 (f. Ἀντικλείδης)

Φαιδριάδης

Athens:

—Acharnai: (1) iii BC  IG II² 5843 (PA 13931) ([Φαι]δριάδης: s. Φαιδρίας)

—Hippotomadai: (2) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 12 (PA 13932)

Φαιδρίας

Athens: (1) m. vi BC  IG I³ 509 (PA 13933 = 13949) (Φαιδρί[ας]?); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 57 (PA 13934); (3) c. 490-480 BC  CAVI 5030; 6607; cf. ARV² p. 1605 (kalos); (4) s. v BC  X., HG ii 3. 2; D. xix 196 (PA 13937) (Φαίδιμος - D.: f. Ξενόφρων); (5) m. iv BC   IG II² 12840; (6) ~ IG II² 12839 a (p. 889); (7) c. 320 BC  IG II² 6215; (8) 151/0 BC  IG II² 958, 3 f., 39; ID 1432 Aa I, 2; 1499, 3, 16; 1519, 1; 1520, 91; SEG XLIX 120 (date) (PA 13936) (archon epon.); (9) iv AD  Alciphr. iii 63 (fict.)

—Acharnai: (10) iii BC  IG II² 5843 (PA 13941) ([Φαι]δρίας: f. Φαιδριάδης)

—Aithalidai: (11) c. 332-323 BC  IOrop 353 A, 51; Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 13 (f. Ἐξώπιος, Ἀντιφάνης)

—Alopeke: (12) iv AD  Alciphr. iii 37 (fict.)

—Anakaia: (13) 390-365 BC  IG II² 5649 (PA 13939)

—Aphidna: (14) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 86 (PA 13940) (s. Ἔπανδρος)

—Elaious: (15) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 108 (PA 13942) (f. Χαιρίων); (16) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 17 (s. Σώσανδρος)

—Halai (Aixonides): (17) 318/17 BC  SEG XXVIII 155 = XXXVI 155, 17 (Φ(α)ιδρίας)

—Hamaxanteia: (18) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 28 (PA 13938)

—Pallene: (19) iv/iii BC  SEG XLV 1181, 9

—Peiraieus: (20) f. iv BC  IG II² 7192 (PA 13943) (s. Δημήτριος)

—Phlya: (21) 345/4 BC  IG II² 1443, 4 (PA 13945) (s. Ῥόδων); (22) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 44 (Φ̣α̣ι̣[δρίας]?: s. Ῥόδων); (23) s. i BC  IG II³ (4) 395, 1 (f. Ἀντίοχος)

—Pithos: (24) m. iv BC  IG II² 2385, 94 (PA 13944) (s. Χαριάδης)

—Plotheia: (25) s. iv BC  SEMA 575 ([Φαι]δρίας: s. Εὐμηλίδης)

—tribe Antiochis: (26) 409 BC  IG I³ 1191, 326 (Φαιδρί[ας]?)

—tribe Erechtheis: (27) 490 BC  SEG LVI 430, 26 (Φαι[δ]ρίας)

—tribe Oineis: (28) 409 BC  IG I³ 1191, 230 (PA 13935) (Φαιδρί[ας]?)

Athens?: (29) c. 450 BC  IG I³ 1158, 6 (Φαιδρία[ς], Φαιδριά[δς]); (30) ?iii BC   CIA App. 9, 2 (Φαιδ[ρί]ας); (31) ~ CIA App. 37 a, 7

Φαιδρίδης

Athens:

—Oa: (1) iii BC  IG II² 7830 (s. Αἰνιάδης)

Φαίδριον

Athens*: (1) 270 BC  D.L. x 21 (freed.)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (2) ii BC  IG II² 10355/6 (LGPN V.A (1)) (d. Ἑρμαῖος)

Φαιδριππίδης

Athens:

—Hybadai: (1) 383/2 BC  IG II² 1930, 3 (PA/APF 13946) (f. [--]ης)

Φαίδριππος

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (1) 898, 79; IG II³ (4) 723, 4 (PA/APF 13947)

Φαιδρίων

Athens*: (1) 203-207 AD  IG II² 2199, 164 (f. Ἀρτέμων)

Φαιδρόμαχος

Athens:

—Kolonai (Leontid): (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 98 (f. Ἀντιγένης)

Φαῖδρον

Athens:

—Oe?: (1) ii BC  IG II² 6963 (PA 13948) (d. Εὐφρόνιος)

Athens?: (2) s. iv BC  IG II² 12841 (PA 13947a)

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) iii-ii BC  IG II² 8806

    Macedonia (Paionia): (4) ii BC  IG II² 10040 (LGPN IV (1))

Φαῖδρος

Athens: (1) v/iv BC  Lys. xxxii 14 (PA 13951); (2) m. iv BC   Ag. XIX P 20, 93 (Φαῖδρ[ος]?, Φαιδρ[ίας]?); (3) ~ [D.] xxv 54 (PA 13952); (4) 352/1 BC  IG II³ (1) 292, 81 (PA 13953); (5) 282 BC  IG XI (2) 106, 17; cf. Stephanis 2452 (PA 13954); (6) c. 189/8 BC  IG IX (1)² (1) 4 b, 4 (f. Λυσικλῆς)

—Acharnai: (7) iv BC  IG II² 5839 (cf. PA 13958) (f. Σωστράτη); (8) ?iv BC  IG II³ (4) 1719; (9) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 107 (PA 13958); (10) inc. SEG LIV 329

—Anaphlystos: (11) 262/1 BC  IG II³ (1) 980, 23 (D.L. vii 12 (PA 13956)); (12) 148-134 BC  IG II² 1939, 62 (PA 13957) (s. Δημήτριος)

—Berenikidai: (13) c. 138-70 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 I, 125; IG II² 3513 = IEleusis 291, [1], [2], [4], [7], 11, 15; IG II² 3897 + SEG XXIII 117, 5; IG II² 3898, 1; 3899 = Hesp. 18 (1949) p. 99, 3; Ag. XVIII H340; + RE (8) (s. Λυσιάδης II, f. Λυσιάδης III, Χρυσόθεμις); (14) 106-97 BC  FD III (2) 5, 8, 17; 6, 11; cf. Oliver, Expounders pp. 144 f. (s. Ἄτταλος)

—Cholleidai: (15) 339/8 BC  SEG XVI 52, [1]?; AJPh 61 (1940) p. 358, 2; cf. ZPE 150 (2004) pp. 103-105 (dub.)

—Halai: (16) hell. IG II² 5511 (PA 13955) (Φαῖ[δρ]ος: f. Πετάλη)

—Kephale: (17) c. 470-450 BC  IG I³ 856 (PA 13959) (s. Προθυμίδης)

—Kollytos: (18) hell.-imp. IG II² 6508 (s. Στράτων)

—Melite: (19) i BC/ i AD  IG II² 2338, 60; 6872; 6877 (s. Λεωνίδης I, ?s. Χρυσόθεμις (Berenikidai), f. Χρυσόθεμις)

—Myrrhinous: (20) s. v BC  And. i 15 (= PA 13950); IG I³ 422, 229; 426, 102; Pl., Phdr. passim; Pl., Smp. 176d; Pl., Prt. 315c; Lys. xix 15; cf. PCG 2 pp. 159 f. (PA/APF 13960) (s. Πυθοκλῆς)

—Paiania: (21) iv/v AD  IG II² 5021 = 13293, 2; 5208 = 13627 (s. Ζωΐλος: archon epon.)

—Pithos: (22) c. 330 BC  IG II² 1927, 23 (PA 13962) (f. Δίυλλος)

—Rhamnous: (23) imp. SEMA 604 ([Φ]α̣ῖδρος)

—Sounion: (24) c. 170-180 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 4, 179; IG II² 7447 = AIUK 4.6 (2022) no. 73, 1, 15 (Π. Αἴλ. Φαῖδρος: II s. Π. Αἴλ. Θεόφιλος, Κεκροπία (Phaleron)); (25) 181/2 AD  Ag. XV 402, 10 (Π. Αἴλ. Φαῖδρος: I ?s. Πραξιτέλης)

—Sphettos: (26) c. 390-320 BC  IG II³ (1) 299, 8; 355, 30; 985, [4]; Ag. XIX P 26, 346 f. with adn.; IG II² 1623, 174, 240; 1632, 329, 342; Grammateion 9 (2020) p. 90; Aeschin. i 43; Aeschin. i 50; Str. 446 C (PA/APF 13964) (I s. Καλλίας I, f. Θυμοχάρης II); (27) c. 330-258 BC  IG II³ (1) 985, 19, 71 f., 95 (PA/APF 13963) (II s. Θυμοχάρης II, f. Θυμοχάρης III); (28) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 13 (cf. APF 13964) (III s. Θυμοχάρης III)

—Xypete: (29) 140/39 BC  IG II² 971, 11 (PA 13961) (f. Καλλίμαχος)

—tribe Aigeis: (30) 240-253 AD  IG II² 2243, 79 (Αὐρ. Φαῖδρος)

—tribe Erechtheis: (31) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 no. 502; cf. Hesp. 46 (1977) p. 90 (tribe)

Athens?: (32) iv BC  SEMA 2138 (f. Μαλθάκη); (33) f. iii BC  IG II² 2351, 5 (PA 13953a)

Athens*: (34) 139/40 AD  IG II² 2044, 128 (I f. Φαῖδρος II); (35) ~ (II s. Φαῖδρος I: epeng.); (36) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 89 (s. Κόρυμβος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (37) 103/2 BC  IG II² 1335, 23 (LGPN V.B (4))

    Herakleia: (38) ii-i BC  IG II² 8807 (I f. Φαῖδρος II); (39) ~ (II s. Φαῖδρος I)

    Laodikeia: (40) i AD  IG II² 9191 (f. Σφαῖρος)

    Phoenicia, Sidon: (41) i AD  IG II² 10285 a (p. 885) (s. Ζήνων)

Φαίδρυλλα

Athens: (1) f. ii BC  IG II² 5324 = Peek, AG 1 p. 6 no. 4 (PA/APF 13966) ([Φαίδ]ρυλλα - Kirchner, [Χαί]ρυλλα - Peek)

Athens?: (2) iv BC  IG II² 12843 (Φ[αί]δρυλλα); (3) m. iv BC  IG II² 12842 (PA 13964a)

Φαίδρων

Athens: (1) iv BC  Ag. XVII 996

—Acharnai: (2) c. 450-425 BC  IG I³ 1303 (cf. APF p. 358) (Φαίδ[ρ]ν: s. Λυσίστρατος)

Φαιδρωνίδης

Athens: (1) iv BC  Ag. XVII 997

Φαίδων

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 759 (PA 13968) (-δν: s. Κτησίας); (2) 476/5 BC  Develin, AO p. 68 (PA 13967) (archon epon.); (3) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 9 (Stephanis 2455); (4) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 6

—Acharnai: (5) c. 320 BC  Ag. XV 68, 17 (s. Φάϋλλος)

—Phlya: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 49, 6

—tribe Pandionis: (7) s. v BC  IG I³ 1193, 45 ((Φ)αίδν)

Foreign Residents:

    Elis: (8) v/iv BC  RE (3) (LGPN III.A (1))

Φαιδωνίδης

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 149 ([Φ]αιδν̣ίδω (gen.): f. Ἀντιδωρίδης)

—Ankyle: (2) c. 350 BC  IG II² 5256 (PA 13969) (s. Σπουδαῖος)

Φαιδωνίς

Athens?: (1) f. iv BC  SEMA 2608

Φαιναρέτη

Athens: (1) f. v BC  PA 13971; RE (2) (m. Σωκράτης (Alopeke), Πατροκλῆς (Alopeke)); (2) 425 BC  Ar., Ach. 49 (m. Ἀμφίθεος: fict.); (3) 420-400 BC  IG II² 12846 (PA 13970a); (4) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 211; (5) ?ii BC  IG II³ (4) 1424 ([Φαι]ναρέτη); (6) c. 170 BC  IG II² 3874 = IEleusis 223, 2 (d. Λεον̣[--]); (7) i BC  IG II² 3499 = IEleusis 307, 2 ([Φ]αιναρέτη: d. Ἀττ̣[--], m. Διοτίμα); (8) f. i AD  IG II² 2337, 30 f.; (9) c. 100-130 AD  IG II³ (4) 1394; IG II² 3582; 3583; 4061, 5?; 4210, 16; cf. Follet, Athènes p. 122 n. 8 (Φλ. Φαιναρέτη)

—Aphidna: (10) s. iii BC  IG II² 5771 (d. Προκλείδης)

—Halai: (11) c. 360 BC  IG II² 5469 (PA 13970) (d. Δεξίερος)

—Kephale: (12) c. 330 BC  SEMA 298 (d. Νικίας)

—Melite: (13) f. iii AD  IG II² 3679, [7 f.]; 3710 = IEleusis 639, 1-4 (Ὁνωρατιανὴ Πολυχαρμὶς ἡ καὶ Φαιναρέτη: d. Ὁνωρατιανὸς Πολύχαρμος, Κλ. Θεμιστόκλεια, m. Ἰουν. Θεμιστόκλεια)

—Rhamnous: (14) iv BC   SEMA 820, 11 (IRhamnous 259) (II d. Κλεοφῶν); (15) ~ SEMA 820, 13 (IRhamnous 259) (I d. Εὐφράνωρ)

—Trikorynthos: (16) i AD  IG II² 7566 (d. Ἀλκίμαχος)

Athens?: (17) iv BC  IG II² 12848; (18) ii AD  IG II² 12847

Φαινέας

Athens?: (1) v BC  Unp. (Athens, NM vase 2507) = CAVI 856

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (2) s. iv BC  SEMA 1174 (LGPN III.A (-)) (s. Δόρκων)

Φαινέστιος

Athens?: (1) iv BC  PCG 2 p. 468 fr. 278

Φαινίας

Foreign Residents:

    Pamphylia, Aspendos: (1) ii AD  IG II² 8392 (LGPN V.B (3)) (Φαινία[ς]: f. Κλέανδρος)

Φαινίππη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12237; (2) f. iv BC   SEMA 2313, 3 (m. Παυσιμάχη); (3) ~ SEMA 2478; (4) s. iv BC  IG II² 12849/50 (PA 13971a); (5) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 68; (6) a. 334/3 BC  IG II² 1523, 26 f.; 1524, 201

—Kerameis: (7) m. iv BC  SEMA 287 (d. Φάλανθος)

—Melite: (8) c. 340 BC  SEG LIX 288 (d. Εὐθύδομος)

—Teithras: (9) m. iv BC  IG II² 7537 (PA 13972) (d. Κηφισόδωρος, m. Φιλοκτήμων (Koile))

Athens?: (10) ?iv BC  SEMA 2479

Φαινιππίδης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. xiii 68 (PA 13973); (2) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 29 (PA 13973a) (Φαινιππίδ[ης]); (3) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 40 (PA 13973b) (s. Διωνίδης)

—Athmonon: (4) m. iv BC  IG II² 2385, 60 (PA 13974) (f. Μειδιππίδης)

Φαίνιππος

Athens: (1) vii/vi BC  PA/APF 13975 (f. Καλλίας I); (2) vi BC  Develin, AO pp. 44; 48 (archon epon.); (3) c. 560 BC  ABV p. 104 no. 126 = CAVI 4196 (-νιπος: fict.?); (4) 490/89 BC  Develin, AO pp. 55 f. (PA/APF 13976) (archon epon.); (5) c. 460 BC  CAVI 3899 (ARV² p. 1606) (kalos); (6) 425 BC  Ar., Ach. 603; (7) 423 BC  IG I³ 61, 2; 73, 21 f.; Th. iv 118. 11 (PA 13979) (s. Φρύνιχος); (8) c. 405/4 BC  IG I³ 379, 42 ([Φα]ίνιππος: s. Κάλλιππος); (9) f. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 17 p. 62; (10) iv BC  IG II² 12148; (11) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 95 f.; 1524, 9 f. (Φαίνιπ[πος]?, Φαινίπ[πη]?); (12) c. 330-320 BC  IG II² 1572, 2 (PA 13977); (13) 179/8 BC  IG II³ (1) 1308, 4 (Φαίνιππ[ος])

—Aigilia: (14) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 26 (PA 13981) (s. Σώστρατος)

—Aphidna: (15) iv BC  IG XII (8) 46, 2, 6 f. (s. Καλλιτέλης)

—Azenia: (16) 384/3 BC  IG II² 36, 5; Develin, AO p. 220 (date) (PA 13980) (Φαί[ν]ιππος)

—Halai (Araphenides): (17) 336/5 BC  Ag. XV 42, 69 ([Φα?]ίνιππος, [Κλε?]ίνιππος)

—Kephale: (18) m. iv BC  IG II² 6370 a (p. 881) (s. Λυσίας); (19) 305/4 BC  Ag. XV 58, 68

—Kettos: (20) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 10 (PA 13982)

—Kolonai: (21) s. iv BC  [D.] xlii passim (PA/APF 13978) (s. (nat.) Κάλλιππος (Athens), Ἀριστονόη, s. (ad.) Φιλόστρατος)

—Marathon: (22) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 48 (Φ[αίν]ιππος - IG, Φά̣[ν]ιππος - Ag.); (23) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 68

—Oa: (24) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 92 a

—Paionidai: (25) 407/6 BC  IG I³ 377, 3 (PA 13983)

—tribe Hippothontis: (26) f. iv BC  SEG LI 147, 3

Athens?: (27) c. 350-340 BC  IG II² 12851 (PA 13978a) (s. Πολύξενος); (28) inc. SEMA 2477 (Φαίνιππ[ος], Φαινίππ[η])

Φάϊννος

Athens: (1) 120/19 BC  Thompson, New Style Coinage 550-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date)

Φαινόθεος

Athens?: (1) imp. IG II² 12852 (Φαινόθ[ει]ος - edd.)

Φαίνυλλα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 6964 (PA 13984) (d. Πυργίων)

Φαινύλος

Athens:

—Oe: (1) 249/8 BC  IG II³ (1) 1009, 3 (PA 13985) (s. Πάμφιλος)

Φαινώ

Athens:

—Thor--: (1) f. iv BC  SEMA 386; 1523; 1565 (d. Ἀρεσίας, m. Ἀρεσίας (Lamptrai), Ἀμοίβιχος II (Lamptrai))

Athens?: (2) f. iv BC   IG II² 12855; (3) ~ AIUK 13 (2020) no. 1 (SEMA 2056 a); (4) ?iv BC  IG I² 1066; (5) m. iv BC  IG II² 12854

Athens*: (6) iv BC  IG II² 10217/8, 5

Φαίστιος

Athens: (1) c. 475-450 BC  Ag. XXI F 77 = CAVI 581 (-σστι- (gen.), Φαιστίας?)

Φάλαικος

Athens: (1) ?273/2 BC  CID IV 22, 6; 23, 4; 24, 5 (PA 13986); (2) 130/29 BC  Thompson, New Style Coinage 409-10; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φάλαι(κος))

Athens*: (3) f. iv BC  IG II² 2346, 37 (Φάλαι[κος])

Φαλάκρα

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) ii BC  IG II² 10100 (LGPN III.B (1))

Φαλακρίων

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1522

—Kephisia: (2) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 11 (cf. APF 643) (s. Ἐχεκλῆς I, ?f. Ἐχεκλῆς II)

—Lamptrai: (3) ii BC  Ag. XVII 566, 4; (4) ii/i BC  IG II³ (4) 317, 8 (s. Κτησίας)

Φάλακρος

Athens: (1) 520-500 BC  Unp. (Eleusis Mus.) (vase); (2) c. 170-135 BC  SEG XXVI 139, 23 + SEG LVIII 157 ([Φ]άλακρος)

—Aixone: (3) c. 170 BC  IG II³ (1) 1404, 12 (Φάλακ[ρος])

—Kolonai: (4) i BC  IG II² 6521 (f. Εὐδαίμων)

—Kropidai: (5) ii-i BC  IG II² 6556 (f. Καλλίστρατος)

—Oion: (6) inc. IG II² 9016 (PA 13987) (f. Βαβύλη)

—Paiania: (7) c. 409/8 BC  IG I³ 475, 31, 35, 40, 42; 476, 79, 81-3, 228, 230 f., 311, 313 f. (PA 13988); (8) 148-134 BC  IG II² 1939, 48 (PA 13989) (s. Ἀνδρέας)

Athens*: (9) 409/8 BC  IG I³ 475, 20 ([Φάλα]κρος?: metic)

Foreign Residents:

    Boiotia, Tanagra: (10) i BC  IG II² 10412 (LGPN III.B (1)) (f. Προστατηρίς)

Φαλανθίδης

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 16 (PA 13990) ([Φ]αλ[α]νθίδης: s. Φειδέστρατος)

—Eleusis: (2) 332/1 BC  IEleusis 85, 10, 18 (f. Φιλόκωμος)

Φάλανθος

Athens: (1) c. 485-480 BC   Ag. XXV 657 ([Φ]άλανθος: s. Σπίνθαρος); (2) ~ Ag. XXV 640-2 (f. Μελάνθιος); (3) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 15 ([Φάλ]α̣νθ̣ος)

—Agryle: (4) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 49 (PA 13991) ([Φ]άλα[νθ]ος?, [Φ]άλα[κρ]ος?, [Κ]αλα[ΐδ]ης?)

—Alopeke: (5) 410/9 BC  IG I³ 375, 23 (PA 13995)

—Athmonon: (6) 324/3 BC  IG II² 1203, 13, 22 (PA 13992) (f. Σμικυθίων); (7) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 57 (PA 13993) (f. [--]ίων)

—Athmonon?: (8) f. iv BC  SEG XXIV 197, 10 (s. Δημήτριος)

—Gargettos: (9) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 38 (PA 13996) (f. [--]ανδρος)

—Halai: (10) inc. SEMA 72 (f. Μόσχιον)

—Halai (Araphenides): (11) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 10 (PA 13994) (f. Ἀντικράτης)

—Hamaxanteia: (12) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 16

—Kerameis: (13) f. iv BC  IG II² 6326/7 (PA 13997) (f. Θεόδωρος); (14) m. iv BC  SEMA 287 (f. Φαινίππη); (15) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 8 ([Φ]άλανθος)

Φαλέας

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1283 ([Φ]αλέα[ς]?)

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (2) ?iii BC  IG II² 10397 (LGPN III.A (1)) (s. Δημήτριος)

Φαλήνιος

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 152 (-λ-: f. Καλλίας)

Φάληρος

Athens:

—Besa: (1) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 77 (Βαλ. Φάληρος)

—tribe Hadrianis: (2) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 41 (I f. Αὐρ. Φάληρος II); (3) ~ (Αὐρ. Φάληρος: II s. Φάληρος I)

Φαλλαΐς

Athens?: (1) imp. IG II² 12856 (d. Ὥστιος)

Φαναγόρα

Athens: (1) f. iv BC   SEMA 2481 (?d. Σάτυρος); (2) ~ SEG LXV 163, 2, 4 f.; (3) f. iv BC   IG II² 5450, 5 (PA/APF 13998); (4) ~ SEMA 453 (m. Καλλιτέλης I (Myrrhinous)); (5) iv BC  IG II² 12149; (6) m. iv BC   IG II² 10712; (7) ~ IG II² 5228, 4; (8) b. 336/5 BC  IG II² 1523, 13; 1524, 185; (9) a. 334/3 BC  IG II² 1518, 52 f.; 1524, 161

—Acharnai: (10) f. iv BC  IG II² 5845 (d. Εὐθύδημος); (11) s. iv BC  IG II² 5844 (PA 13999) (d. Ἐξηκίας)

—Alopeke: (12) inc. Eleusis Inv. 168 (unp.) (d. Δεινμοένης)

—Konthyle: (13) s. iv BC  SEMA 332 (Πα-: d. Ναυσιτέλης)

—Myrrhinous: (14) s. iv BC  SEMA 2011 (?d. Καλλιμέδων, Κλεοπτολέμη)

—Oion: (15) s. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 17 p. 71 (d. Φανόδημος)

—Potamos: (16) c. 360 BC  IG II² 7272 (d. Νικομένης)

Athens?: (17) v/iv BC  IG II² 12211 = 12219 (Φαναγόρ[α]); (18) iv BC  IG II² 11953 (PA 13997b); (19) m. iv BC   IG II² 12857 (PA 13997a); (20) ~ IG II² 12858; (21) m. iv BC  IG II² 12859 (PA 13997c) (d. Χαιρέστρατος); (22) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 160

Φαναγόρας

Athens?: (1) i BC  IG II² 2469, 13 (Φαναγ[όρας]: s. Στήσανδρος)

Φαναρχίδης

Athens: (1) 193/2 BC  IG II³ (1) 1137, 49; 1260, 13; 1261, [1]; 1262, 1; 1263, [2], 32 (PA 14000) (archon epon.)

Φανᾶς

Athens: (1) 490-480 BC  Kretschmer p. 186 = CAVI 2676; Caskey--Beazley 35 (Φανας - vase, Φαν(έ)ας?)

Φανέας

Athens:

—tribe Leontis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 124 (Φ̣[α]νέας?)

Φανέρα

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) ii BC  IG II² 8808

Φανερά

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 12860

Φανῆς

Athens: (1) f. v BC   IG I³ 1150, 6 (-νς); (2) ~ IG I³ 1151, 2 (PA 14001) ([Φ]ανς); (3) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 333-334 no. 8, 3 ([Φ]ανῆς])

—Alopeke: (4) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 55 (PA 14003) (Φα[νῆ]ς: f. Ἀφθόνητος)

—tribe Akamantis: (5) 394/3 BC  IG II² 5222, 2 (PA 14002)

Foreign Residents:

    Lydia: (6) 414/13 BC  IG I³ 427, 10; cf. PAA 17 p. 73 (LGPN V.A Φάνης (5)) ([Φ?]ανς, [Μ?]ανς)

    Samos: (7) m. iv BC  IG II² 10232 (LGPN I (10)) (s. Ζωπυρίων)

Φανιάδης

Athens:

—Eiresidai: (1) c. 390-365 BC  IG II² 6132 + Polemon 4 (1949) p. 28 no. 11 (PA 14004) (f. Φανίας)

—Halai (Aixonides): (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 227 (Φ̣α̣νιάδη̣[ς])

—Ptelea: (3) s. iv BC  IG XII (9) 195, 3; cf. Eretria XI pp. 199-205 (PA/APF 14005) (or Arkadia?: f. Φανοκλῆς)

Athens?: (4) ?iv BC  SEMA 2436 (f. Σωστράτη)

Φανίας

Athens: (1) 410/9 BC  ID 93, 6 = IG I³ 1460 (PA 14007) ([Φ]ανίας: f. Δημόκριτος); (2) c. 400-380 BC  Lys. fr. lxxiv (PA 14010); (3) iv BC   IG II² 11280 (PA 14011a); (4) ~ IG II² 12864 (Φ̣ανία[ς]); (5) iv BC  CIA App. 49 a, 2 (Φα[ν]ίας); (6) c. 390-365 BC  IG II² 6332; cf. AM 67 (1942) p. 97 no. 166 (f. Φάνυλλα); (7) 387/6 BC  X., HG v 1. 26 (PA 14009); (8) f. iii BC  IG II³ (1) 1091, 4 ([Φ]ανίας?: s. Ἐπα̣[--]); (9) ii AD  Luc., DMeretr. 4 (fict.); (10) iv AD  Alciphr. iii 47 (fict.)

—Agryle: (11) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 109; SEG XVI 101 (deme) (PA 14014) (f. Στρατόνικος)

—Aigilia: (12) 303/2 BC  Ag. XV 62, 323 (s. Εὐτ[--])

—Aixone: (13) f. iv BC  IG II² 5442, 2 (PA 14015) (f. Πολύστρατος); (14) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 28 (Φαν̣ί̣ας: f. Πολυκράτης)

—Alopeke: (15) c. 370 BC  Ag. XV 492, 110; SEG LX 205 (deme) (PA 14011) (Φανί[ας])

—Anagyrous: (16) s. iv BC  IG II² 483, 9; 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 240; Ag. XV 61, 178 (PA 14016) (f. Φυλαξίας)

—Dekeleia: (17) f. iv BC  IG II² 5983; 12865; SEG XVIII 134 (PA 14017) (f. Νικόδημος)

—Eiresidai: (18) c. 390-365 BC  IG II² 6132 + Polemon 4 (1949) p. 28 no. 11 (PA 14019) (s. Φανιάδης)

—Eleusis: (19) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 35 (f. Ἀρχέστρατος); (20) c. 135-100 BC  IG II² 1011, 53; 4102 A; Ag. XV 243, 64; SEG XXIV 194, 39 f. (PA 14018) (f. Ἀριστώνυμος, Ἀρχῖνος); (21) ii-iii AD  IG II² 4144, 5 (f. Φανόμαχος)

—Euonymon: (22) iv/iii BC  Men., Kith. 96 f. (fict.)

—Eupyridai: (23) iii BC  SEMA 239 (SEG LI 262) (f. Ἐκφαντίδης)

—Hybadai: (24) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 9 (PA 14026) (s. Λυσικλείδης)

—Keiriadai: (25) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 115 (PA 14020) (s. Καλλισθένης)

—Korydallos: (26) iv/iii BC  IG II² 6544 (f. Νικαρέτη)

—Kydathenaion: (27) hell. IG II² 6599 (PA 14021) (s. Μόσχος); (28) 155/4 BC  Ag. XV 225, 97

—Kytheros: (29) iii-ii BC  IG II² 6615 (PA 14022) (s. Ἀπολλώνιος)

—Oinoe (Hippothontid): (30) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 131 (PA 14023)

—Oinoe (Hippothontid?): (31) s. iv BC  IG II² 6984, 3, 7 (s. Θεμίστιος, f. Σωστράτη)

—Oion: (32) m. iv BC  IG II² 7000 (PA/APF 14024) (f. Νακώ)

—Paiania: (33) c. 160 BC  IG II² 1027, 17 (Φ̣α̣ν̣ίας)

—Phegaia: (34) c. 370 BC  Ag. XV 492, 43; SEG XXXI 132 (name) (PA 14006)

—Philaidai: (35) s. iv BC  Hildebrandt, Namenstelen 362 (s. [--]ππος)

—Phrearrhioi: (36) f. iv BC  IG II² 7728 (PA/APF 14027) (f. Ὀλυμπιόδωρος I); (37) c. 325 BC  Ag. XV 52, 19 (PA/APF 14028) (s. Ἀγάνωρ)

—Sounion: (38) c. 340-325 BC  Ag. XV 52, 26; XIX P 29, [12] (PA 14025) (f. Θουτιμίδης)

—Sphettos: (39) 155/6 AD  IG II² 2068, 77 (s. Δημήτριος); (40) 167/8 AD  Ag. XV 371, 25 (Κλ. Φανίας)

—tribe Aiantis: (41) c. 411 BC   IG I³ 1186, 112; (42) ~ IG I³ 1186, 124

—tribe Antiochis: (43) ?447 BC  IG I³ 1162, 73 (PA 14012)

—tribe Erechtheis: (44) 194/5 AD  IG II² 2191, 8 (s. Μυστικός)

—tribe Hippothontis: (45) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 27 (PA 14013)

—tribe Kekropis: (46) 409 BC  IG I³ 1191, 262 (PA 14008)

—tribe Pandionis: (47) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 16 (f. Φανόστρατος)

Athens?: (48) iv BC  IG II² 12862 (PA 14011b); (49) hell. IG II² 12863 (PA 14011c); (50) ?iii BC  CIA App. 56, 1; (51) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 131

Athens*: (52) iv BC  IG II³ (4) 633, 8 (slave); (53) m. iv BC  IG II² 2390, 18

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (54) ii-iii AD  IG II² 9907 (LGPN V.B (41)) (s. Μέλανθος)

    Caria, Syangela-Theangela: (55) c. 300 BC  IG II² 1956, 100 (LGPN V.B (113))

Φάνιον

Athens?: (1) iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 17 p. 78; (2) s. iv BC  SEMA 2482

Athens*: (3) iv/iii BC  Men. frr. 431-5 (het.)

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (4) ii-i BC  IG II² 9079 (LGPN III.A (1)) (nurse)

Φάνιππος

Athens:

—Potamos: (1) f. iv BC  IG II² 7263, 1 f. (PA 14029) (f. Εὐφροσύνη, Εὔβιος)

Φανίς

Athens?: (1) 338/7 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 36

Foreign Residents:

    Aigina: (2) f. iv BC  IG II² 7963 = CAT 2.321 (LGPN III.A (1)) (d. Εὐμάρης)

Φαννείδης

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11251 + AM 67 (1942) pp. 122 f. no. 259 (f. Εἰρηνογένης)

Φανόβιος

Athens:

—Eleusis: (1) 137/6 BC  ID 2610, 4 (PA 14030)

Φανόδημος

Athens:

—Aithalidai: (1) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 68 d; IG II² 5396, 2 (PA 14031) (f. Παράμονος)

—Athmonon: (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 110

—Dekeleia: (3) f. iv BC  IG II² 5983 (PA 14032) (s. Νικόδημος)

—Eitea (Antiochid?): (4) iv BC  SEMA 786 (IRhamnous 225) (Φανόδη[μος]: f. Ἀριστονίκη)

—Oion: (5) s. iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 17 p. 81 (f. Φαναγόρα)

—Paiania: (6) 348/7 BC  IG II³ (4) 29, 11 (PA 14034) (Φανόδη[μος]: f. [--]θ̣εος)

—Phrearrhioi: (7) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 57 (PA 14035)

—Thymaitadai: (8) s. iv BC  IG II³ (1) 306, 6, 9-11, 17; 348, 10, 20, 23; 349, 9; 355, 22; 360, 31; IG II³ (4) 18, 3; Ag. XV 62, 259; SEG LXIII 98, [2], 5, 7; cf. FGrH 325 (PA 14033) (s. Δίυλλος I, f. Δίυλλος II)

Φανοδίκα

Athens: (1) ii BC  IG II² 6085 (PA 14036) (Πανονδίκα - lap.)

Φανοδίκη

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1523, 25; 1524, 199 f. (d. Νέανδρος)

—Lamptrai: (2) m. iv BC  IG II² 6708 (PA 14037) (d. Δίων)

—Pallene: (3) f. iv BC  IG II² 7132 (d. Γλαύκων)

Athens?: (4) 440-430 BC  Immerwahr, Script 763 = CAVI 2855; (5) f. iv BC  IG II² 12868 (PA 14036c) (d. Ἀγάθαρχος); (6) iv BC  IG II² 12866 (PA 14036a) ([Φ]ανοδίκη); (7) ii-i BC  Ag. XVII 998 (PA 14036b) ([Φ]ανοδίκη)

Φανόδικος

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 176 ([Φα]νόδικος)

—Aphidna: (2) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 49 f. (PA 14038) (Φανό[δι]κος: f. Δάφνις)

—Melite: (3) 24/3 BC  Ag. XV 290, 78 ([Φανόδικος]: I f. Φανόδικος II); (4) ~ (II s. Φανόδικος I)

—Rhamnous: (5) i BC  IG II² 7356 (f. Θεοφίλη)

Foreign Residents:

    Mysia, Prokonessos: (6) m. vi BC  IG I³ 1508 (LGPN V.A (3)) (s. Ἑρμοκράτης)

Φανόδωρος

Athens:

—Marathon: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 224, 5 (PA 14039)

Φανόθεος

Athens: (1) 390-365 BC  IG II² 12870 (PA 14039a); (2) m. iv BC  CIA App. 138 = SEG LXV 170, 12

—Paiania: (3) iv BC  IG II² 3208 (PA 14040) ([Φ]ανόθεος: f. Θάλλος); (4) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 60 (s. Λύσιππος)

—Rhamnous: (5) m. iv BC  IG XII (6) 262, 296

Φανόκλεια

Athens: (1) iv BC  IG II² 11280; 12556; (2) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 74 f. (Φ̣α̣ν̣ό[κ]λ[εια])

—Phlya: (3) c. 390-365 BC  IG II² 5520 (cf. APF 3933) (d. Φρυνίων)

Athens?: (4) iii BC  IG II² 12869

Athens*: (5) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 65 ([Φ]ανόκλεια: freed.)

Φανοκλείδης

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 29 (PA 14042) (-δς); (2) ?iv BC  SEMA 2484; (3) 134-132 BC  Thompson, New Style Coinage 367-8; 373; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 14043) (Φανοκλε(ίδης))

Φανοκλῆς

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 2371, 2 (PA 14047) (s. Φανοκράτης); (2) ?iv BC  SEMA 2484; (3) iv BC  IG XII (8) 46, 2 (PA 14044a); (4) 390-365 BC  IG II² 12870 (PA 14044b); (5) c. 360 BC  IG II² 119, 2 (PA 14044) (Φανοκλ[ῆς]); (6) s. iv BC  Din. fr. l (PA 14045); (7) iii-ii BC  IRhamnous 194; (8) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 697-709; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 14046)

—Alopeke: (9) m. iv BC  IG XII (6) 262, 340

—Angele: (10) 214/13 BC  IG II³ (1) 1164, 7 (PA 14050) (s. Ἱππόμαχος)

—Athmonon: (11) m. iv BC  IG II² 2385, 58 (PA 14049) (f. Μειδοκλῆς)

—Eitea: (12) iii BC  IG II² 9152

—Gargettos: (13) 363/2 BC  IG II³ (4) 482, 1 (f. Αὐτομήδης)

—Kephisia: (14) ?hell. IG II³ (4) 788, 6

—Kettos: (15) s. iv BC  IG II² 7400, 4 (PA 14052) (f. Κριτολέα)

—Kydathenaion: (16) m. iv BC  SEMA 344 (f. Ἀριστοκράτης)

—Leukonoion: (17) s. iv BC  IG II² 6719; 6723; 6746; 7400, 5 (PA/APF 14054 = 14055 = 14056 = 14057) (s. Ἀνδρόμαχος, f. Ἀλκιβιάδης, Ἀριστίων); (18) iii BC  IG II² 5434 (PA/APF 14053) (Φανοκ(λ)ῆς)

—Marathon: (19) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 nos. 451²; 503

—Paiania: (20) 336/5 BC  Ag. XV 42, 137 (-κλέης)

—Ptelea: (21) s. iv BC  IG II² 1632, 94, 141; IG XII (9) 195, 3? (cf. Eretria XI pp. 199-205 (PA/APF 14058)) (s. Φανιάδης)

—tribe Hippothontis: (22) c. 411 BC  IG I³ 1190, 180 (PA 14048) (-κλς)

—tribe Kekropis: (23) 128/7 BC  SEG XV 104, 219 (s. Πρωτογένης)

Athens*: (24) 409/8 BC  IG I³ 475, 107 f. (metic)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (25) i AD  IG II² 10522 (LGPN III.B (1)) (f. Φίλων)

Φανοκράτης

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 2371, 2 (PA 14059) (f. Φανοκλῆς)

—Euonymon: (2) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 101 (PA 14060)

—Rhamnous: (3) s. iv BC  IG II³ (4) 290; SEMA 886; 887, 1; 888 (IRhamnous 325-7); Ag. XV 72, 198 (I s. Ξενοκράτης I, f. Ξενοκράτης II); (4) 253/2 BC  IRhamnous 10, 28 (f. Δημόφιλος); (5) s. iii BC  SEMA 890 (IRhamnous 329) (II s. Ξενοκράτης II)

Φανοκρίτη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12884; (2) iv BC  SEMA 891 (IRhamnous 330) (d. Ἀρίστων)

Athens?: (3) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 81

Φανόκριτος

Athens: (1) 121/0 BC  Thompson, New Style Coinage 517-18 (PA 14061) (Φανόκρι(τος))

—Acharnai: (2) 389/8 BC  IG II² 1400, 7 (PA 14062) (Φανόκρ[ιτ]ος); (3) ?ii BC  SEMA 158 (SEG XLIII 78) (-κρει-: s. Χαιροκλῆς)

—Kydathenaion: (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 70 (PA 14063) (s. Λιπάρων)

—Pallene: (5) 140/39 BC  Ag. XV 240, 75

Athens?: (6) ?276/5 BC  IG II³ (1) 898, 122 (Φανόκριτ̣[ος]); (7) i AD  Ag. XVII 925 (f. Μυρρίνη)

Φανόλεως

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 106/5 BC  FD III (2) 13, 18; 15, 18; 28, 16 (PA 14064) (f. Χαρίσανδρος)

Φανομάχη

Athens: (1) f. iv BC   IG II² 12871 (d. Ἀριστοτέλης); (2) ~ SEMA 1864; (3) iv BC  IG II² 12202 = 12853 (cf. Peek, AG 1 p. 34 no. 128); (4) iv AD  Alciphr. iii 72 (fict.)

—Kerameis: (5) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 157 no. 135 A, 3 (cf. APF 8908) (d. Κτήσων)

Φανόμαχος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 881; Schol. Ar., Ly. 679 (PA 14065) (Φάνοχος - Schol.: f. Μίκων); (2) 430/29 BC  Th. ii 70. 1; Th. ii 79. 7; D.S. xii 47. 3 (PA 14069) (s. Καλλίμαχος); (3) c. 422 BC  IG I³ 1185, 7 (PA 14066); (4) iv BC  IG II³ (4) 472 ter p. 684 ([Φ]ανόμα[χος]); (5) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 12 (PA 14067); (6) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 48, 86, 92 (PA 14068); (7) iii BC  IRhamnous 140 (f. Ἄρχανδρος); (8) 242/1 BC  IG II³ (4) 100; Ag. XIX L 4 b, 1; SEG LIX 18 (archon epon.); (9) ii AD  Luc., Nav. 27 (fict.)

—Acharnai: (10) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 58 (PA 14072) (Φανό[μ]αχος); (11) m. iv BC  SEG XXXIV 146 e ([Φ]ανό̣μ̣α̣χος: f. Σάτυρος); (12) 315/14 BC  SEG XLIII 26 A, 1 f., 19; XLIII 26 B, 2, 9, 18 (s. Νικόδημος)

—Araphen: (13) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 78 (PA 14071) (f. Καλλισθένης)

—Eleusis: (14) ii-iii AD  IG II² 4144, 5 (s. Φανίας)

—Euonymon: (15) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 5 (Φ[α]νόμαχος: f. Ἀρεσίας)

—Ikarion: (16) f. iv BC   IG II³ (4) 501, 1 (PA 14073) (I f. Ἔργασος); (17) ~ IG II³ (4) 501, 2 (PA 14074) (II s. Ἔργασος)

—Kydathenaion: (18) c. 330-306 BC  IG II³ (4) 342, 53; IG II² 358 + SEG XXI 326, 6 (= PA 14070 and add.); cf. PAA 17 p. 91 (s. Αἴων I)

—Lamptrai: (19) v BC  SEG XXXVI 44 c; cf. AM 106 (1991) p. 148 ([Φ]αν[ό]μαχ[ος]: f. Ἀγασίας)

—Leukonoion: (20) s. iv BC  IG II² 6747 (PA 14075) (s. Εὐχαρίδης)

—Phyle: (21) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 19; (22) 213/12 BC  IG II³ (1) 1166, 6 f. (Φανόμ[αχος])

—Sounion: (23) iv BC  IG II² 7429/30 (PA 14076) (f. Διονύσιος); (24) s. iv BC  IG II² 7449, 3, 9; ID 42, 3 (= PA 14077); ID 104-27 B, 5; 104-28 A, 3 f.; IG XII (5) 113, 3 f. (s. Χαρμιάδης)

—tribe Erechtheis: (25) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 18 (Φανόμα[χος])

Φανόνικος

Athens:

—Phyle: (1) ii AD  IOrop 656 (f. Νικολάδης, Ἀρίστων); (2) f. iii AD  IG II³ (4) 919, 6

Φανοπίδης

Foreign Residents:

    Ionia, Klazomenai: (1) iv BC  IG II² 9038 (LGPN V.A (1)) (f. Δημήτριος)

Φανόπομπος

Athens:

—Potamos: (1) 260/59 BC  IG II³ (1) 982, 4 ([Φ]ανόπονπος)

Φανόπτη

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 210

Φᾶνος

Athens: (1) f. vi BC  IG I³ 984; (2) f. v BC  IG I³ 1150, 48 (Φανοσ[--]?); (3) c. 490-480 BC  CAVI 934; 2739 (ARV² p. 1606) (kalos); (4) s. v BC  Ar., Eq. 1256; Ar., V. 1220 (PA 14078); (5) 405 BC  IG I³ 1032, 234 (Φανο-- - lap.); (6) f. iv BC  SEMA 711

—Kerameis: (7) f. iv BC  IG II³ (4) 683, 2 (PA/APF 14080) (f. [--]χος)

—Kropidai: (8) s. iv BC  IG II² 6557 (PA 14081) (f. Πολύφιλος)

—Phaleron: (9) 148-134 BC   IG II² 1939, 6 (cf. PA 14082) (I f. Φᾶνος II); (10) ~ IG II² 1939, 6 (PA 14082) ([Φᾶ]ν[ο]ς: II s. Φᾶνος I)

—Rhamnous: (11) 303/2 BC  Ag. XV 62, 279 (f. Νίκανδρος)

—Themakos: (12) m. iv BC  IG II³ (4) 1408 (Φάνο (gen.))

—tribe Akamantis?: (13) 364/3 BC  D. xxix 23; D. xxix 58 (PA/APF 14079)

Athens?: (14) m. iv BC  PCG 2 p. 147 fr. 223, 16; (15) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 93; (16) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 101

Athens*: (17) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 46

Φανοσθένης

Foreign Residents:

    Andros: (1) c. 410-406 BC  IG I³ 182, 1, 14, [18 f.]; Pl., Io 541d; Ath. 506a; X., HG i 5. 18; cf. Osborne, Naturalization T9; PA 14083; RE (2) (LGPN I (1-2))

Φανοστράτη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 6873, 1, 3 f. (PA 14091) (doctor); (2) iv BC   IG II² 5936, 10 ([Φ]ανοστράτ[η]: d. Ἀθηνόδωρος); (3) ~ IG II² 11796 = 12873; cf. SEG L 217; (4) m. iv BC   IG II³ (4) 700, 1 (PA 14097a); (5) ~ IG II² 6346, 4 (PA 14089); (6) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 55 f.; 1516, 32; (7) 336/5 BC  IG II² 1522, 23 (d. Δημοκλ[--]); (8) iv AD  Alciphr. iii 50 (m. Φίληβος: fict.)

—Acharnai: (9) f. iv BC  IG II² 7543 a (PA 14088) (d. Ἀριστώνυμος)

—Aixone: (10) c. 360 BC  IG II² 5421 a, 1 (PA 14085) (d. Ἐξηκεστίδης)

—Bate: (11) a. 341/0 BC  IG II² 1456, 31, 36 + SEG LIX 161 (PA/APF 14084) (d. Δρακοντίδης)

—Halai: (12) ?iv BC  IG II² 5521 (PA 14086) (d. Ἀγασικλῆς)

—Hamaxanteia: (13) iii BC  IG II² 5603 (PA 14087) (Φανοσ[τρ]άτ[η]: d. Δέξιππος)

—Leukonoion: (14) m. iv BC  IG II² 6748 (PA 14090) (d. Λεωσθένης)

—Rhamnous: (15) s. iv BC  IG II² 7372 (PA 14092) (d. Ἀντίδωρος)

—Sounion: (16) s. iv BC  IG II² 7414, 7 (?d. Ἄλεξος, Φιλουμένη (Marathon))

Athens?: (17) iv BC  SEMA 2485; (18) m. iv BC   IG II² 11320; (19) ~ IG II² 12874/5 (Φανο[στρ]άτη: d. Δημητριάδης); (20) m. iv BC  SEMA 2486; (21) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 131

Athens*: (22) m. iv BC  D. xxii 56 (het.)

Φανόστρατος

Athens: (1) s. v BC  Antipho vi 12 (PA/APF 14093); (2) 409/8 BC  IG I³ 474, 242; 475, 203 f.; (3) 383/2 BC  Develin, AO p. 220 (PA 14095) (archon epon.); (4) c. 360 BC  SEMA 2501; (5) m. iv BC  IG II² 11903 = SEG XXVIII 333; (6) 335-330 BC  D. xxv hypoth. (PA 14097) (f. Ἱεροκλῆς); (7) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 64 f.; (8) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 170; (9) 254/3 BC  IG II³ (4) 292, 16 f. (PA 14097b) (archon epon.); (10) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 nos. 504-5; (11) inc. SEMA 496 (Φανόστρατ[ος]: f. Κηφισοδώρα)

—Araphen: (12) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 60 (PA 14099) (Φα[ν]όστρατος)

—Cholargos: (13) 369/8 BC  IOrop 290

—Deiradiotai: (14) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 11 ([Φ]ανόστρατος: s. Δημο[--])

—Erchia: (15) s. ii BC  IG II² 1944, 4

—Gargettos: (16) m. iv BC  IG II² 1613, 173; 1629, 776 f., 844; 1631, 136; Ag. XIX P 13, 19 f.; XIX P 26, 212, 216; XIX P 29, [27]? (PA/APF 14100) (s. Ἀρχέστρατος)

—Halai (Aixonides)?: (17) c. 180-160 BC  Ag. XV 209, 5

—Kephisia: (18) f. iv BC  IG II² 1609, 49, 92; 1612, 123; IG II³ (4) 63, 11; Is. vi 1 etc. (PA/APF 14103) (I f. Χαιρέστρατος); (19) c. 341 BC  D. liv 7 f. (cf. APF 15164) (II ?s. Χαιρέστρατος)

—Kettos: (20) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 5 (PA 14102) (Φ[α]νόσ[τρα]το[ς]: f. Ἀντιφῶν)

—Kolonai: (21) ii BC  IG II² 6527 (PA 14104) (f. Ξενοπείθης)

—Ky--?: (22) 405 BC  IG I³ 1032, 88 ([Φ]ανόστρατος)

—Oion (Kerameikon): (23) c. 470-400 BC  [D.] xliii 22; [D.] xliii 42 (PA/APF 14105) (I s. Στράτιος I, f. Στράτιος II); (24) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 57 (cf. APF 2921 IX) (II s. Στράτιος II)

—Paiania: (25) 340/39 or 313/12 BC  IG II² 2762 = Finley, SLC p. 120 no. 3, 5 (PA 14106)

—Paionidai: (26) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 6 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) ([Φα]ν̣[ό]σ̣τ̣ρ̣ατος̣: f. Ἡγέμαχος); (27) 304/3 BC  Ag. XV 61, 294 (s. [..]ῖ̣ν̣ος)

—Phaleron: (28) f. iv BC  PA/APF 14109 (I f. Ἱμεραῖος, Δημήτριος I); (29) f. iii BC  IG II³ (1) 1006, 24; IG II³ (4) 281, 3 (II s. Δημήτριος I, f. Δημήτριος II)

—Phegous: (30) 267/6 BC  IRhamnous 404, 2 (s. Ἀναξικράτης); (31) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 44 (PA 14110)

—Philaidai: (32) 336/5 BC  Ag. XV 42, 133; (33) 333/2 BC  IG II³ (1) 337, 29 f. (PA 14111)

—Rhamnous: (34) iv BC  SEMA 889 (IRhamnous 328) (f. [--]μένης, ?f. Μενεστράτη); (35) s. iv BC  SEMA 800, 4 (IRhamnous 239) (s. Λο[--]ος); (36) iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 242 (f. Μενεκράτης)

—Steiria: (37) iv BC  IG II² 7471, 1, 4 f. (PA 14107) ([Φα]νόστρατος: s. Φάεννος, f. [--]λείδης, ?f. [--]γ̣ε̣νη)

—Thorai: (38) 363/2 BC  IG II² 1622, 564 (PA 14101)

—Trikorynthos: (39) 196/5 BC  IG II³ (4) 357 A, 7 (PA 14108) (s. Νικόμαχος)

—tribe Aigeis: (40) 373/2 BC  IG II² 1607, 1 f. (PA 14096) (Φανόστρα[τος])

—tribe Erechtheis: (41) 459 BC  IG I³ 1147, 164 (PA 14098)

—tribe Hippothontis: (42) c. 450 BC  IG I³ 1175, 3 (PA 14094) ([Φ]ανόστρατος)

—tribe Leontis: (43) s. v BC  IG I³ 1193, 83; (44) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 3 (Φανόστ[ρατος]: f. Ἠ̣[....]α̣ν̣[...]ι̣ος)

—tribe Pandionis: (45) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 16 (s. Φανίας)

Athens?: (46) c. 380-320 BC  ID 104-8 B, 8 (Φα[ν]όστρατος: s. Διονυσιφάνης); (47) m. iv BC   IG II² 12802; (48) ~ IG II² 12819/20 = SEG XXXVIII 248 (Φανόστ[ρατος]?, Φανοστ[ράτη]?: s./d. Πυρικλῆς); (49) ?iii BC  CIA App. 37 a, 2; (50) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 146

Athens*: (51) 327/6 BC  IG II² 113, 3 + SEG XXXIX 91 (Φανόστρα[τος]: metic)

Φανοτέλης

Athens:

—Euonymon: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 40 (PA 14112)

Athens?: (2) iii BC  IG II² 2356, 54

Φαντέας

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 128-118 BC  FD III (2) 12, 9; IG II² 1008 III, 125 (f. Χαριμήδης)

Φαντίας

Athens?: (1) s. v BC  Lys. xxi 10 (PA 14113)

Φαντοκλῆς

Athens: (1) c. 445-430 BC  IG I³ 46, 36, 39; 59, 1 (PA 14114) (-κλς)

Φαντόκριτος

Athens:

—Sounion: (1) ii/i BC  IG II³ (4) 317, 1 (f. Ξάνθιππος)

Φάνυλλα

Athens: (1) f. vi BC  Ag. XXI F 8 = CAVI 250 (-ύλ); (2) c. 520-480 BC  Graef--Langlotz II 1328 = CAVI 1524 (-νυλα); (3) c. 390-365 BC  IG II² 6332 + AM 67 (1942) p. 97 no. 166 ([Φάνυλ]λα?: d. Φανίας)

—Athmonon: (4) s. iv BC  IG II² 5338 (d. Ἀριστολείδης)

—Oa: (5) c. 400 BC  IG II² 7831 (PA 14115)

Athens?: (6) iv BC  SEMA 892 (IRhamnous 331)

Φάνυλλος

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 375 f., 386 f. (Φάνυ[λλος])

—Anagyrous: (2) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 7 (PA 14117)

—Euonymon: (3) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 13 (PA 14118)

—tribe Erechtheis: (4) 459 BC  IG I³ 1147, 71 (PA 14116)

Φανώ

Athens: (1) f. iv BC  SEG LXV 142 (Φ̣ανώ); (2) iv BC   IG II² 12666; (3) ~ IG II² 12876 a (p. 889); (4) iv BC  SEG LX 257

—Kephisia: (5) m. iv BC  IG II² 6443 (d. Ἐπιχάρης)

—Lamptrai: (6) iv-iii BC  Ag. XVII 213 (Φαν[ώ]: d. Ἀριστοτέλης)

Athens?: (7) v/iv BC  IG II² 12876; (8) f. iv BC   IG II² 12877/8 (d. Εὐθυκράτης); (9) ~ IG II³ (4) 1551 (Φ̣ανώ); (10) c. 375 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 317-320 no. 2, 2 (Φ̣α̣νώ)

Athens*: (11) s. iv BC  [D.] lix 38; [D.] lix 50; [D.] lix 84; [D.] lix 121; cf. Ath. 594a (Φανώ ἡ καὶ Στρυβήλη: d. Νέαιρα: het.)

Φαράδας

Athens:

—Skambonidai: (1) c. 150 BC  Ag. XV 236, 42 (Stephanis 2461) (I s. Τίμων I, f. Τίμων II); (2) c. 80-70 BC  IThesp 172, 28; IOrop 521, 19; cf. TrGF 1 p. 311 no. 173 (PA 14119) (II s. Τίμων II)

Φάρας

Foreign Residents:

    Epiros: (1) iv BC  IG II² 8545 a = Ag. XVII 457 (LGPN III.A (1)) (Φάρα(ξ)?)

    Pisidia, Orondeis: (2) i AD  Ag. XVII 635 = IG II² 10031 (LGPN V.C (1)) (f. Θεοφίλη)

Φαρέτριος

Athens?: (1) iii AD  IG II³ (4) 1458 (Σόαιμος ὁ καὶ Φαρέτριος)

Φαρνάβαζος

Athens*: (1) c. 371/0 BC  IG II² 1412, [11]; 1421, 118; 1424 a, 303 + SEG XXIX 140; IG II² 1428 add., 143 (Φαρνάβαζ̣[ος])

Φαρνάκης

Athens:

—Gargettos: (1) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 84 f. (PA 14120) (f. Ἀρίστων)

—Myrrhinous: (2) c. 169-190 AD  Ag. XV 378, 58 f.; 384, 19 (Τ. Αὐίδιος Φαρνάκης: I f. Ἀβίδιος Φαρνάκης II, Ἀβίδιος Ὀκταβιανός); (3) 191/2 AD  IG II² 2119, 39, 137, 143, 153, 170, 181, 186, 229 f. (Ἀβίδιος Φαρνάκης: II s. Τ. Αὐίδιος Φαρνάκης I)

—Phlya: (4) c. 115 AD  IG II² 2020, 55 (Φαρ(νάκης)?: f. Χρυσόγονος)

—Skambonidai: (5) ii AD  IG II³ (4) 1597 (Τι[--]? Φαρ[νάκης])

—tribe Oineis: (6) 194/5 AD  IG II² 2191, 57 (s. Ἐλευ.); (7) 232-234 AD  IG II² 2237, 119 (f. Φιλοκράτης)

Athens*: (8) ii BC  IG II² 12879; (9) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 88 (Φαρνά[κης]: f. Φιλάρεστος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) ii AD  IG II² 9908 (LGPN V.B (2))

    Kappadokia: (11) i BC/ i AD  IG II² 8958 (LGPN V.C (6))

    Pontos, Amisos: (12) i AD  IG II² 8053/4 (LGPN V.A (16)) (f. Αὔγη)

Φάρος

Athens:

—Philaidai: (1) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 36, 123 (s. Πε̣[--])

Athens?: (2) imp. IG II² 10897 (f. Ἀτθίς)

Athens*: (3) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 40 (f. Καλανδίων)

Φάσις

Foreign Residents:

    Euboia, Eretria?: (1) iv BC  IG II² 8495 (LGPN I (1))

Φασκασία

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13576 (SEMA 2687) (Φασ[σ]κ̣ασία?)

Athens*: (2) iv-vi AD  IG II² 13611 (SEMA 2814)

Φασυρκίδης

Athens:

—Sounion: (1) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 71 (cf. APF 4487) (f. Διοπείθης)

Φάσων

Athens: (1) s. vii BC  Ag. XXI F 6 = CAVI 530 (-σν); (2) v/iv BC  Pl., Prt. 310b (PA 14122) (s. Ἀπολλόδωρος)

Φάϋλλος

Athens:

—Acharnai: (1) f. iv BC  IG II² 1952, 39 (PA 14124) (s. Α[--]); (2) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 10 (f. [--]ένης); (3) c. 320 BC  Ag. XV 68, 17 (Φ[άϋλ]λ̣ος: f. Φαίδων)

—Acherdous: (4) v/iv BC  IG I³ 405, 25; IG II² 1624, 71; IG II³ (4) 486, 2; Arist., Ath. 38. 3 f. (PA/APF 14125) (f. Ἀριστίων)

—Hestiaia: (5) 303/2 BC  Ag. XV 62, 235 (s. Φαῖαξ)

—Ikarion: (6) ?iv/iii BC  IG II² 2735, 6 = Finley, SLC p. 140 no. 81, 3 (PA 14126) (Φά[ϋ]λλος)

—Kephisia: (7) iii/ii BC  IG II³ (1) 1440, 4 (PA 14127)

—Pithos: (8) f. iv BC  IG II² 1623, 253; Ag. XIX P 20, 102; XIX P 25, 42; XIX P 27, 70; XIX P 29, 25 (PA/APF 14128) (I f. Φείδιππος); (9) s. iv BC  IG II² 1627, 434; 1628, 121, 574; 1629, 716; 1631, 23; Ag. XIX P 20, 63?, 70? (PA/APF 14129) (II s. Φείδιππος)

—tribe Aiantis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1186, 81

Athens?: (11) 520-510 BC  CAVI 4155; 4540; 4976; Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (Φάϋλος); (12) c. 505 BC  Immerwahr, Script 370 = CAVI 5259; Immerwahr, Script 375; CAVI 7810 = Immerwahr, Script 377 (Φάϋλος); (13) iv/iii BC  PCG 2 pp. 48 f. fr. 47

Foreign Residents:

    Other: (14) m. iii BC  IG II³ (1) 1046, 4

Φαῦστα

Athens: (1) imp. SEMA 22

—Eupyridai: (2) ii AD  IG II² 6154; cf. SEG XLIX 237; SEG XLII 128 (d. Ἑρμείας)

Φαυστῖνα

Athens?: (1) ii AD  IG II² 13011 (-στεῖ-); (2) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 22 (Φαυστεῖν[α])

Φαυστινιανός

Athens:

—Marathon: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 143 (Κλ. -στει-)

—tribe Ptolemais: (2) 184/5 AD  IG II² 2128, 40 (Ὀκτάβιος -στει-)

Athens?: (3) imp. CIG 7340b (gem)

Φαυστῖνος

Athens:

—Gargettos: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 43 ([Φαυστεῖνος]: I f. Φαυστῖνος II); (2) ~ ([Φ]αυστεῖνος: II s. Φαυστῖνος I)

—Phlya: (3) 154/5 AD  IG II² 2067, 69 (-στεῖ-: s. Ζώσιμος); (4) 184/5 AD   IG II² 2128, 44 f.; 2129, 15 f. (-στεῖ-: I f. Ἀλκιβιάδης, Φαυστῖνος II); (5) ~ IG II² 2128, 45; 2129, 15 (Φα[υσ]τεῖνος: II s. Φαυστῖνος I)

—tribe Aigeis: (6) 232-234 AD  IG II² 2237, 81 (-στεῖ-: s. Ἀφροδίσιος I)

—tribe Ptolemais: (7) s. ii AD  IG II² 2084, 22 (Φαυστεῖν(ος): f. Ἀλέξανδρος)

Athens*: (8) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 89 (Φαυστῖ[νος]?: epeng.); (9) 167/8 AD  IG II² 2089, 32 (f. Ἄλκιμος)

Φαυστίων

Athens:

—tribe Aiantis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 363 (I f. Φαυστίων II); (2) ~ (II s. Φαυστίων I)

Φαῦστος

Athens:

—Acharnai: (1) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 37 (Stephanis 2464) (s. Γλαυκίας); (2) ii AD  IG II² 2167 + 2473 + AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 34; (3) m. ii AD  IG II² 2070, 13

—Anagyrous: (4) c. 140-173 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 49; Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 16 (s. Ποσειδώνιος I, f. Ποσειδώνιος II)

—Besa: (5) m. ii AD  SEG LIX 262, 4 f. (Τ. Ai1l. Φαῦστος: freed.)

—Lousia: (6) 163/4 AD  IG II² 2086, 126 (s. Ὀρέντης)

—Marathon: (7) ii AD  IG II³ (4) 195 (Φαῦστ[ος]?, Φαυστ[ίων]?: s. Ἀλέξανδρος)

—Paiania: (8) c. 209-220 AD  Ag. XV 460, 69; 477, 36 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—Peiraieus: (9) 199-208 AD   IG II² 2203, 10, 48 (I f. Φαῦστος II); (10) ~ IG II² 2203, 48 (II s. Φαῦστος I)

—Phlya: (11) 87-102 AD  IG II² 1996, 55; IG II³ (4) 172, 4 (f. Πολύβιος)

—Ptelea: (12) 142/3 AD  IG II² 2049, 87 (Κλ. Φαῦστος)

—tribe Aiantis: (13) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 107 (s. Ἰάσων); (14) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 83 (I f. Φαῦστος II); (15) ~ (II s. Φαῦστος I); (16) 255/6 AD  IG II² 2245, 372 (I f. Φαῦστος II); (17) ~ (II s. Φαῦστος I)

—tribe Aiantis?: (18) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 122 (I f. Φαῦστος II); (19) ~ (II s. Φαῦστος I)

—tribe Hadrianis: (20) 196-201 AD  IG II² 2132, 49 (s. Ὄνασος)

—tribe Oineis: (21) 184/5 AD  IG II² 2128, 72 ([Φα]ῦστος: s. Ποσειδώνιος I)

Athens?: (22) ii-iii AD  IG II² 12881

Athens*: (23) 201/2 AD  IG II² 2193, 177 (s. Εὐτυχᾶς: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (24) ii AD  IG II² 9628 (LGPN V.B (3)) (f. Εὐέλπιστος); (25) s. ii AD  IG II² 6639 (LGPN V.B (5)) (s. Λέων)

    Caria, Miletos?: (26) 87/8 AD  IG II² 1996, 226 (LGPN V.B (7)) (Φαῦσ(τος)?: f. Στάχυς)

Φάων

Athens: (1) v/iv BC  PCG 7 pp. 508 f. (fict.)

—Halai (Aixonides): (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 202 (s. Φα[--])

Athens?: (3) s. v BC  CAVI 6883 (fict.?); (4) m. iv BC  PCG 2 p. 147 fr. 223, 15

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (5) imp. IG II² 8035 (s. Τρύφων)

Φεγγόθεμις

Athens?: (1) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 57, 1 ([Φ]ενγόθ[εμις]?)

Φέγγος

Athens*: (1) s. iv BC  IG II² 12885 (-νγος)

Φειδάνθη

Athens:

—Ionidai: (1) imp. IG II² 6305 (Φε[ιδ]άνθη: d. Ἡγέας)

Φειδαντίδης

Athens: (1) i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 97 no. 16, 2

—tribe Aigeis: (2) s. v BC  IG I³ 1168, 5 (PA 14131) ([Φ]ειδαντ[ίδς])

Φειδεκράτης

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1928, 13 (PA/APF 14133) (s. Ἀρ[--])

Φειδελείδης

Athens: (1) ?v BC  IG II² 265 + SEG XXXVI 142, 13 (Φειδελ[είδης]); (2) 440/39 BC  IG I³ 458, 13 (cf. PA 14134) (Φειδελείδ[ς])

Φειδέλεως

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (Φει(δ)ελέ (gen.): f. Ὀλυμπιάδης)

—Lamptrai: (2) v BC  AM 106 (1991) p. 156 (Φειδελ(έ) (gen.): f. Φιλοκύδης)

Φειδεστράτη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12882 + AM 67 (1942) p. 170 no. 359

—Hagnous: (2) f. iv BC  IG II² 5272 (PA 14135) (d. Χαρίας)

—Kerameis: (3) f. iv BC  IG II² 6391 (PA 14136) (d. Τελεσίας)

Φειδέστρατος

Athens: (1) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 30; (2) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 222 (Φειδέστρατ[ος], Φειδεστράτ[η])

—Athmonon: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 16 (PA 14138) (f. Φαλανθίδης)

—Erchia: (4) f. iv BC  IG II² 6117 (PA 14140) (s. Αὐτόδικος, Ξεναρέτη (Athens))

—Eupyridai: (5) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 101 (PA 14141) (Φειδέστ[ρ]ατ[ος]: s. Χαιρέστρατος)

—Hekale: (6) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 88 (PA 14139) (s. Σωσικλῆς)

—Rhamnous: (7) iv/iii BC  IG II² 11707 = IRhamnous 270 (SEMA 831); IRhamnous 278 (SEMA 839) (s. Ἰοφῶν)

—tribe Aigeis: (8) m. iv BC  IG II² 2388, 3 (PA 14137) (Φειδέστρ[ατος]: f. Σώστρατος)

—tribe Leontis: (9) s. v BC  IG I³ 1193, 86 ((Φ)ειδέστρατος)

Athens*: (10) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 102 (freed.)

Φειδιάδης

Athens: (1) c. 515-510 BC  CAVI 4591; 5364 (ARV² p. 1606); Immerwahr, Script 400 = CAVI 2893 (PA 14143) (-δς: kalos); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 708 (PA 14144) (-δς); (3) m. iv BC  IG II² 12413; (4) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 26; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (f. Χαρίας); (5) 336-324 BC  Din. fr. xxiv (PA 14145)

—Aigilia: (6) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 28 (PA 14146) (f. Ἀρχέδημος)

—Aithalidai: (7) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 43 (PA 14147)

—Gargettos?: (8) m. iv BC  IG II² 5961 + AM 67 (1942) pp. 95 f. no. 163; cf. SEG XLVI 281 ([Φει]δ̣ιάδης: f. Φειδίας)

Athens?: (9) iv BC  SEMA 1722 (Φ[ει]διά̣δης: f. Δικαιοσύνη)

Φειδίας

Athens: (1) v BC  PA 14149; RE (2); cf. Stewart, Greek Sculpture pp. 257-63 (s. Χαρμίδης: sculptor); (2) iv BC  PCG 2 p. 450 fr. 232 (fict.); (3) m. iv BC  Aeschin. i 157 (PA 14148); (4) iv/iii BC  Men., Phasm. 28 f. (fict.); (5) ?c. 315 BC  Men., Kol. 20 f. (fict.); (6) 123/2 BC  Thompson, New Style Coinage 535-6; 538-40 (Φειδί(ας)?, Φείδι(ππος)?); (7) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 16 (Φι-); (8) 156-158 AD   SEG XXVIII 170, 46 (Φι-: I f. Φειδίας II); (9) ~ SEG XXVIII 170, 46 (Stephanis 2475) (Φι-: II s. Φειδίας I)

—Eroiadai (Hippothontid): (10) iv BC  SEMA 225 (f. Φείδιππος)

—Eupyridai: (11) s. i BC  IG II² 2461, 77 ([Φει?]δίας - S.G.B.: s. Ζώπυρος); (12) 150/1 AD  IG II² 2065, 65 (f. Καλλίμαχος)

—Gargettos?: (13) m. iv BC  IG II² 5961 + AM 67 (1942) pp. 95 f. no. 163; cf. SEG XLVI 281 ([Φει]δίας: s. Φειδιάδης)

—Halai (Aixonides): (14) c. 330 BC  IG II² 1927, 56 (PA 14150) (Φε[ιδί]ας: f. Ἀρχέστρατος)

—Kolonai: (15) ii AD  IG II² 6513 + Polemon 4 (1949) p. 29 no. 13 (Φι-: f. Νεανθώ)

—Kolonai?: (16) ii AD  Hesp. 3 (1934) p. 59 no. 47, 3 f. (s. Νι[--])

—Lakiadai: (17) imp. IG II² 6633 (Φι-: f. Πιερίς)

—Leukonoion: (18) 322 BC  IG II² 1632, 98 (cf. APF p. 532) (Φε[ιδίας]?)

—Melite: (19) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 88; XXXII 137 (reading) (Φιδία[ς])

—Pallene: (20) c. 330 BC   IG II² 1927, 198 (PA 14152) (II s. Φειδίας I); (21) ~ IG II² 1927, 199 (cf. PA 14152) (I f. Φειδίας II)

—Peiraieus: (22) 135/4 BC  Ag. XV 243, 77; (23) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 107 (PA 14153) (f. Φιλήμων)

—Phyle: (24) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 20 (Stephanis 2474) (Φι-: s. Ἀφροδίσιος)

—Ptelea: (25) iv/iii BC  Men., Her. passim (fict.)

—Rhamnous: (26) c. 120 AD   Ag. XV 322, 1, 58; IG II² 3545, 6 (I f. Φειδίας II); (27) ~ Ag. XV 322, 1, 58; IG II² 3545, 5 (II s. Φειδίας I)

—tribe Leontis: (28) 187/8 AD  IG II² 2113, 85 (or Eupyridai or Athens, Oion: I f. Φειδίας II); (29) ~ (or Eupyridai or Athens, Oion: II s. Φειδίας I); (30) 235/6 AD  IG II² 2235, 116 (s. Εὐφρόσυνος I); (31) 255/6 AD  IG II² 2245, 136 (I f. Φειδίας II); (32) ~ (II s. Φειδίας I)

—tribe Oineis: (33) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 91 (s. [Ν]ικ[--])

Athens?: (34) s. iv BC  SEG I 117 (RE (3)) (sculptor); (35) ?iii BC   CIA App. 29, 4, 11 (Φι-); (36) ~ CIA App. 29, 11 (Φι-: f. Εὐκέλαδος); (37) 248/7 BC  IG II² 1298, 3 ([Φ]ειδίας); (38) i BC  Ag. XXI F 246 (Φι-); (39) c. 41-54 AD  IG II² 1968, 11 (Φι-); (40) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 45 (f. Ἀπολλώνιος); (41) 159 AD   IGUR 1588 (Φι-: I f. Φειδίας II, Ἀμμώνιος); (42) ~ IGUR 1588 (RE (4)) (Φι-: II s. Φειδίας I: sculptor)

Athens*: (43) ii AD  IG II² 2187, 1 (epeng.); (44) c. 120 AD  IG II² 2018, 117 (s. Εὐβουλίδης: epeng.); (45) 179/80 AD  IG II² 2083, 90 (s. Ἰσίδωρος: epeng.); (46) 184/5 AD  IG II² 2128, 158 (I f. Φειδίας II); (47) ~ (II s. Φειδίας I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (48) c. 112 AD  IG II² 2024, 59 (LGPN V.B (2)) (f. Ἵκελος)

    Rhodes: (49) 304/3 BC  IG II² 483, 22 f. (LGPN I (9)) (s. Ἀπολλώνιος: doctor)

Φειδικράτης

Athens: (1) c. 360-350 BC  IG II² 6105 (PA/APF 14154) ([Φ]ειδικρ[άτης]: f. Πεισιθέα)

—Myrrhinous: (2) m. iv BC  IG II² 6906 (PA 14155) (s. Δημοσθένης)

Φείδιμος

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 3956 (Φίδιμο[ς]: f. Ἰοφῶν); (2) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 46

—Lamptrai: (3) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 42 (Μέμμιος Φείδιμος)

—Pallene: (4) c. 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 59, 90 (Π. Αἴλ. Φείδιμος); (5) c. 205 AD  Ag. XV 447, 19 (Αἴλ. Φί-)

Φειδίππη

Athens?: (1) c. 262-258 BC  IG II³ (1) 1010, 94, 109 (Φειδίπ[π]η, Φειδίπη)

Φειδιππίδης

Athens: (1) 490 BC  PA 14156; RE (-)

—Kikynna: (2) 423 BC  Ar., Nu. 67 etc. (s. Στρεψιάδης: fict.)

Φείδιππος

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 4420 (ARV² pp. 164 ff.) (-ιπος: painter); (2) iv BC  IG II² 10612 + AM 67 (1942) p. 117 no. 242 (Φ[είδι]π̣π̣ος: I f. Φείδιππος II); (3) ~ (II s. Φείδιππος I); (4) iv BC  IG II² 11865 a; (5) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 56 (PA 14157a); (6) 357/6 BC  IG II² 1612, 311 (cf. APF p. 532) (Φείδιππ[ος]); (7) iv/iii BC  IG XII (9) 942, 3; IG XII Suppl. p. 195 no. 648, 2 (SEG III 764); SEG XIII 369; cf. Eretria XI p. 403 (f. Πυθόδωρος: sculptor)

—Eroiadai (Hippothontid): (8) iv BC  SEMA 225 (s. Φειδίας)

—Myrrhinous: (9) f. iv BC  IG II² 1138, 18 (PA/APF 14158) (I f. Ἀπήμων); (10) m. iv BC  IG II² 1182, 23 (PA/APF 14159) (II s. Ἀπήμων); (11) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 37

—Oinoe: (12) f. iv BC  IG II² 6971, 3 (PA 14161)

—Paiania: (13) s. iv BC   IG II² 1152, 3 f. (PA/APF 14162) ([Φείδιππος]: II s. Φείδων); (14) ~ IG II² 1631, 622; Din. i 43; cf. Osborne, Naturalization T 75 (PA/APF 14163) (I s. Χαιρέφιλος I: naturalized metic)

—Phlya: (15) 148/7 BC  IG II² 1938, 19 (PA 14165) ([Φ]είδιππος)

—Pithos: (16) m. iv BC  IG II² 1623, 230, 252 f., 253; 1626, 34; 1628, 66 f., 122, 616; 1629, 1093; 1631, 284; Ag. XIX P 5, 46, 81; XIX P 9, 29; XIX P 20, 63, 70, 101 f.; XIX P 25, 42, 45; XIX P 26, 210; XIX P 27, 70, 72; XIX P 28, 8; XIX P 29, 25, 28 (PA/APF 14164) (s. Φάϋλλος I, f. Φάϋλλος II, Δίφιλος)

—Xypete: (17) c. 357-320 BC  IG II² 1611, 364; 1612, 283; 1628, 449; 1629, 971; SEG XVIII 36 B, 254, 258, 261, 265 (PA/APF 14160) (s. Σωσίδημος)

Φειδοκράτης

Athens:

—Amphitrope: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 21 (PA/APF 14166) (s. Ἀριστόδικος)

Φειδόλεως

Athens:

—Kydantidai: (1) c. 345-335 BC  Ag. XV 43, 48; Lambert, Rationes F16 A, 2; SEG LVIII 265, 89 (Φειδέλ[εω]ς - SEG: s. Φειδόστρατος)

—Rhamnous: (2) c. 330 BC  [D.] xlii 28 (PA 14167)

Φειδοστράτη

Athens: (1) f. iv BC   SEMA 269 (Φειδο[στρ]ά̣τη); (2) ~ IG II² 12871 (d. Λέων); (3) iv BC  IG II² 5846 (PA 14169a) ([Φ]ε[ι]δοστράτη); (4) c. 325-300 BC  IG II³ (4) 513, 3 (= PA 14168); IG II³ (4) 1419 II

—Aithalidai: (5) f. iii BC  IG II² 3458 + AE 1968, p. 211; IG II² 3459 (PA 14169 and add.) (d. Ἐτεοκλῆς)

—Pithos: (6) f. iii BC  IRhamnous 245 = SEMA 806 (d. Εὔκολος)

—Rhamnous: (7) iv BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 242 (d. Κλειτοφῶν)

Φειδόστρατος

Athens: (1) 253/2 BC  IG II³ (1) 994, 1; IG II³ (4) 99, 2; 292, 21 f. (PA 14170) (archon epon.); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 no. 506 (Φειδόστ(ρ)ατος); (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 200

—Apollonieis: (4) ii BC  IG II² 3873 (Φειδόσ̣[τρατος]: f. Ἡλιόδωρος)

—Erchia: (5) 270/69 BC  IG II³ (1) 911, 9 (f. Ἐπιχάρης); (6) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 74

—Kephale: (7) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 20 (f. Φρύνων)

—Kothokidai: (8) imp. IG II² 6481 (s. Φιλόστρατος)

—Kydantidai: (9) 335/4 BC  Ag. XV 43, 49; Lambert, Rationes F16 A, 2 (f. Φειδόλεως)

—Kytheros: (10) s. iv BC  IG II² 2496, 3 (PA 14171) (s. Μνησιχάρης)

—Phlya: (11) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 46 (s. Ἀμεινοκλῆς)

Athens?: (12) iv/iii BC  Ag. XXI F 181 ([Φ]ειδόστρ(ατος))

Φειδύλη

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1453, 20 (Φ̣ε̣ιδ̣ύλη)

Φείδυλλα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 7017 (PA 14172); (2) b. 336/5 BC   IG II² 1514, 15; 1515, 8; (3) ~ IG II² 1514, 50 f.; 1516, 27 f.; 1517, 157; (4) s. iv BC  IG II² 7636 (cf. APF 8386) (d. Εὐβουλίδης, m. Ἀντιφάτης (Phegaia))

—Alopeke: (5) m. iv BC  SEMA 88 (d. Ἀρεσίας)

—Ankyle: (6) iii BC  IG II² 5257 (PA 14173) ([Φ]είδυλλα: d. Φιλῖνος)

Athens?: (7) iv BC  IG II² 12883 (Φείδυ[λλα]?, Φείδυ[λλος]?); (8) c. 350-325 BC  SEMA 2488

Φείδυλλος

Athens:

—Acharnai: (1) iv BC  IG II³ (4) 515, 4 (f. Θεόπροπος)

—Aithalidai: (2) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 28 (PA 14174) (f. Ἱέρων); (3) 149/8 BC  IG II² 958, 55, 80 (PA 14175) (s. Ἱέρων); (4) 106/5 BC  FD III (2) 25, 15 (s. Ἱέρων)

—Ionidai: (5) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 40 c (PA 14176) (Φείδυλ[λος])

Φειδύλος

Athens: (1) iv/iii BC  PCG 7 p. 338 fr. 6 (fict.)

Athens?: (2) iv BC  SEMA 1786 (Φειν-: f. Εἰρήνη)

Φειδώ

Athens?: (1) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 184 (Φε[ιδοῦ]ς? (gen.))

Φείδων

Athens: (1) c. 515 BC  CAVI 4424; cf. ARV² p. 1606 (PA 14177) (-δν: kalos); (2) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 140 f. no. 1, 9 (Φείδ(ν)); (3) 404/3 BC  X., HG ii 3. 2; Lys. xii 54 f. (PA 14179); (4) s. iv BC  PCG 7 pp. 19 ff. fr. 4, 7 (= PA 14178); Hesp. 42 (1973) p. 178; (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 no. 507; (6) iv AD  Alciphr. iii 34 (fict.)

—Aixone: (7) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 10 (f. Ἀμεινίας); (8) c. 330/29 BC  Ag. XIX P 33, 7 (s. Λυσίας); (9) ?iv/iii BC  IG II² 2747 = Finley, SLC p. 142 no. 88, 6 f. (PA 14180)

—Erchia: (10) m. iv BC  IG II² 6111 (f. Εὐθυκράτης); (11) iii BC  IG II² 6133 (PA 14181) (s. Θεόδωρος)

—Kephisia: (12) c. 210 BC   IG II³ (4) 282, 28 (PA 14182); (13) ~ IG II³ (4) 282, 37 (PA 14183)

—Kikynna: (14) 423 BC  Ar., Nu. 134 (f. Στρεψιάδης: fict.)

—Kothokidai: (15) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 22 (f. Νικόμαχος)

—Paiania: (16) s. iv BC  IG II² 1152, 4; FD III (4) 204, 3; SEG XVIII 36 A, 512; Din. i 43; cf. Osborne, Naturalization T 75 (PA/APF 14184) (s. Χαιρέφιλος I, f. Χαιρέφιλος II, Φείδιππος II: naturalized metic)

—Pelekes: (17) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 78 (PA 14185) (I f. Ἱεροκλείδης I); (18) c. 336-323 BC  Ag. XV 42, 256; IOrop 353 A, 33 (II s. Ἱεροκλείδης I, f. Ἱεροκλῆς I)

—Thria: (19) 375-325 BC  SEG XXX 114 2

—tribe Pandionis: (20) s. v BC  IG I³ 1193, 76 (Φε(ίδ)ν)

Φειδωνίδης

Athens: (1) 423 BC  Ar., Nu. 65 (fict.)

Φεῖτος

Athens*: (1) 142/3 AD  IG II² 2049, 102 (I f. Φεῖτος II); (2) ~ (II s. Φεῖτος I: epeng.)

Φελλεύς

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12884; (2) 407/6 BC  IG I³ 117, 2 ([Φελ]λεύς?)

—Pergase: (3) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 33 (f. Φιλεύς)

Φέλυς

Athens:

—Er--: (1) c. 146/5 BC  ID 2609, 21; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Κάλλων)

Φερεκλείδης

Athens: (1) 600-575 BC  CAVI 1890 (-δς)

—Peiraieus: (2) 415/14 BC  IG I³ 370, 63 (PA 14186)

—Perithoidai: (3) s. iv BC  IG II² 1556 = SEG XVIII 36 A, 466, 470, 474; IG II³ (4) 288, 6 (= PA 14187); IOrop 353 C, 13 (s. Φερεκλῆς)

Athens*: (4) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 50

Foreign Residents:

    Boiotia: (5) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 23, 50 (LGPN III.B s.v. Φερεκλείδας (1))

Φερεκλῆς

Athens: (1) 304/3 BC  IG II² 481, 1; 482, 1; 483, 1; 484, 1; 485, 1; 486, 3; 487, 7; 488, 1; 1477 = SEG XXXVIII 143 B, 2, 31; SEG XVI 58, 3; Rhamnous Inv. 1138 (unp.) (cf. Rhamnous 1 p. 33); FGrH 239 B 24; D.S. xx 91; D.H., Din. 9 (PA 14188) (archon epon.); (2) 162-160 BC  ID 1429 A II, 2; 1432 Ab, 31; 1450 A, 86, 192

—Anagyrous: (3) f. iv BC  IG II² 5638 (PA 14190) (f. Χαρίδημος)

—Kollytos: (4) c. 265 BC  IG II³ (1) 956, 4 (s. Φιλοκράτης)

—Oe: (5) 182/1 BC  IG II³ (1) 1302, 43 (PA 14192)

—Perithoidai: (6) s. iv BC  IG II² 1556 = SEG XVIII 36 A, 466 f., 470 f., 474 f.; IG II³ (4) 288, 7 (= PA 14193); IOrop 353 C, 14 (f. Φερεκλείδης)

—Themakos: (7) 415 BC  IG I³ 426, 83; And. i 17; And. i 19; And. i 22; And. i 35 (PA 14191) (s. Φερενικαῖος); (8) ?339/8 BC  Ag. XIX P 28, 13 f., 16, 18 (f. Διόδωρος)

—tribe Oineis: (9) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 10 (PA 14189) (-κλς)

Athens?: (10) ?iv BC  Audollent, Defix. Tab. 49, 10

Φερεκράτης

Athens: (1) s. v BC  IG II² 2325, 56, 122; PCG 7 pp. 102 ff.; PA 14195; (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 150 ([Φ]ερε[κ]ράτς)

—Kollytos: (3) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 41 (PA 14196) (s. Φιλοκράτης); (4) iv/iii BC  Ag. XIX L 8, 100, 102 (Φ[ε]ρεκράτη[ς])

Φερέκριτος

Athens:

—Kytheros: (1) ?f. iii BC  SEG LXIII 132, 2 ([Φερ?]έκριτος)

Athens?: (2) ii-i BC  IG II² 12886 (Φερέκριτ[ος])

Φερεκύδης

Athens: (1) f. v BC  FGrH 3 (RE (3))

—Kephale: (2) m. iv BC  IG II² 6362 (PA 14197)

Φερενίκα

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai?: (1) v BC  IG I³ 1363 f (LGPN III.B (1))

Φερενίκαιος

Athens:

—Themakos: (1) 415 BC  IG I³ 426, 83 (Φε[ρεν]ίκα[ιος]: f. Φερεκλῆς)

Φερενίκη

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2489 (m. Φέρης II)

Φερένικος

Athens: (1) f. iv BC  Is. i 31; Is. i 45 (PA 14198)

—Besa: (2) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 161 (s. Ἀλεξίμαχος)

—Halai?: (3) ?500-480 BC  Graef--Langlotz II 1547

—tribe Antiochis: (4) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 23 (PA 14199) ([Φε]ρένικ[ος])

Athens?: (5) ?iii BC  CIA App. 107 a, 1 f.; 107 b, 2 f.

Athens*: (6) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 141 (epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (7) f. iv BC  Lys. fr. cxx; cf. RE (1) (LGPN III.B (4)) (s. Κηφισόδοτος)

Φέρης

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2489 (I f. Φέρης II); (2) ~ (II s. Φερενίκη, Φέρης I)

Φερίας

Athens: (1) c. 360 BC  SEG XLIX 271 = AIUK 4.6 (2022) no. 48

Φέρτατος

Athens: (1) iv BC  PCG 2 p. 409 fr. 175

Athens?: (2) c. 340 BC  D. xxxii 17

Φέρων

Athens: (1) v BC  PCG 7 p. 31 fr. 4 (fict.)

—Oion: (2) ?s. ii AD  IG II² 2135, 3 (I f. Φέρων II); (3) ~ (II s. Φέρων I)

Φῆλιξ

Athens:

—Angele: (1) 166-189 AD  Ag. XV 369, 52; 378, 54; 417, 2 f.; 419, 46 (f. Ἰσίδοτος)

—Pergase?: (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 81 (or Perithoidai: s. Πυθόδωρος)

Athens*: (3) 135/6 AD  IG II² 2046, 55 (s. Σωσίβιος: epeng.); (4) 143/4 AD  IG II² 2050, 140 (s. Ε[--]: epeng.); (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 103 (I f. Φῆλιξ II); (6) ~ (II s. Φῆλιξ I: epeng.); (7) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 91 (s. Φίλων: epeng.)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (8) imp. IG II² 8309 ([Φῆ]λιξ: f. Φιλουμένη)

Φήμη

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 71, 4 (Φίμη - tab.)

Φηστιανός

Athens:

—Azenia: (1) s. ii AD  Hesp. 11 (1942) p. 77 no. 39, 16; SEG XXVIII 167, 12 (Ἑρέν. Φηστιανός)

—Marathon: (2) 202/3 AD  IG II² 2197, 14 (s. Εἰρηναῖος II)

Φίλα

Athens: (1) f. i AD  IG II² 2337, 24 (d. Ζώπυρος); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 116 (d. Λυσίας)

—Hamaxanteia: (3) c. 200 BC  IG II² 5605 (d. Ἐπιγένης)

—Marathon: (4) c. 80 BC  ID 2210, 6 (PA 14201 and add.) (d. Ἀριστέας II)

—Paiania: (5) i/ii AD  IG II² 2776, 60; 4064, 8 f.; 4065, 1 (Φλ. Φίλα: d. Τ. Φλ. Ἀλκιβιάδης, Βιτελλία Ἰσιδώρα (Oion))

—Phaleron: (6) i BC  Ag. XVII 333 (d. Νικόμαχος)

—Phlya: (7) i BC/ i AD  IG II² 7712 (d. Μεννέας)

—Trinemeia: (8) m. iii BC  IG II² 3472, 3 (PA 14202); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date)

Athens*: (9) m. iv BC  [D.] lix 19; PCG 7 pp. 326 f. fr. 9; Plu., Mor. 849d; FGrH 338 F 12; 338 F 14 (RE (5)) (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i AD  IG II² 9911 (LGPN V.B (2)) (d. Εὔδωρος); (11) ?imp. IG II² 5537 (LGPN V.B (1)) (d. Φιλοποίμην)

    Herakleia: (12) hell.-imp. SEMA 1110

    Macedonia: (13) iii BC  IG II² 9272 (LGPN IV (4)) (d. Πασίων)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (14) i BC  IG II² 8087 = Ag. XVII 409 (LGPN IV (19))

    Messenia, Messene: (15) hell. IG II² 9346 (LGPN III.A (20)) (d. Φίλων); (16) i BC-i AD  Ag. XVII 546 = IG II² 9345 (LGPN III.A (21))

    Phoenicia, Sidon: (17) i AD  IG II² 10285 b (p. 885) (d. [.]νδο[--])

    Syria, Antioch: (18) hell.-imp. SEMA 1017 (d. Ἀπολλόδωρος)

    Thrace, Lysimacheia: (19) iii BC  SEMA 1205 (LGPN IV (36)) (d. Σεύθης)

Φιλάγαθος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 217 (I f. Φιλάγαθος II); (2) ~ (II s. Φιλάγαθος I)

Φιλάγριος

Athens: (1) iv AD  Syringes 1298, 3

Φίλαγρος

Athens: (1) c. 575-550 BC  IG I³ 591 ([Φί]λαγρος); (2) ?403/2 BC  IG II² 2 a = SEG XXXII 38, 8 (PA 14203); (3) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 135 (s. Λε[--]); (4) 340/39 BC  IG II³ (4) 36, 4; (5) m. iii BC  Nachtergael, Les Galates 8, 67; 9, 69 (PA 14204) (f. Φιλοκύδης)

—A--?: (6) 356-352 BC  IG II² 1666 = IEleusis 143 A, 7 (PA 14205) (architect)

—Acherdous: (7) c. 155 BC  Ag. XV 226, 54

—Angele: (8) c. 360-350 BC  IG II² 5239, 1 (PA 14206)

—Eleusis: (9) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 55

—Erchia: (10) 387/6 BC  IG II² 28, 1 (PA 14209) (f. Παράμυθος)

—Halai: (11) 322 BC  IG II² 1632, 192 (cf. APF 14208)

—Halai (Aixonides): (12) f. iv BC  IG II³ (4) 223, 5; IG II² 11961; 11962; IG II³ (4) 23, 6 f. (PA 14207) (I f. Λέων, Ἀστύφιλος, ?f. Διοκλῆς); (13) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 24; cf. PA/APF 14208 ([Φίλ]αγρος: II s. Διοκλῆς)

—Hybadai: (14) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 6, 32 (PA 14214) (f. Σώπατρος)

—Kephisia: (15) ii BC  IG II² 11112 = SEG XXI 870 (PA 14203a) ([Φίλ]αγρος: I f. Δημήτριος); (16) ii-i BC  SEMA 313 (II s. Δημήτριος); (17) c. 120-97 BC  IG II³ (4) 367, 3; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 17 (f. Χαιρέστρατος)

—Kothokidai: (18) 226/5 BC  IG II² 1706, 25 (PA 14210)

—Kydathenaion: (19) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 53 (PA 14211) (f. Ἀνδροκύδης); (20) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 6 ([Φίλ]αγρος)

—Melite: (21) iv BC  IG II² 6858, 2 (f. Φιλέας); (22) m. iv BC  IG II³ (4) 693; IG II² 6874, 1, 8; [D.] lix 32 (PA 14212) (s. Ἄλεξις I, f. Ἄλεξις II)

—Oion (Kerameikon): (23) v/iv BC  [D.] xliii 24 etc. (PA/APF 14213) (s. Εὐβουλίδης I, f. Εὐβουλίδης II, Μενεσθεύς)

—Peiraieus: (24) 155/4 BC  Ag. XV 225, 60; cf. PAA 11 p. 53 ([Φίλ]αγρος - Morgan, [Λέ]αγρος - Ag.: s. Ἀσκλάπων)

—Perithoidai: (25) c. 260 BC  FD III (2) 85, 2 (s. Ἀθηνόδωρος)

—Phaleron: (26) m. iv BC  IG II² 5728, 2 f. (f. Δεινομάχη); (27) 348/7 BC  IG II² 1622, 549 (PA 14215); (28) i AD   IG II² 7596 (f. Ἀντίοχος); (29) ~ IG II² 7626 (s. Ἀντίοχος)

—tribe Hippothontis: (30) c. 411 BC  IG I³ 1186, 50

—tribe Leontis: (31) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 nos. 508-13; Hesp. 46 (1977) p. 132 no. 80

Athens?: (32) v-iv BC  SEMA 2493 ([Φ]ίλαγρος); (33) m. iv BC  SEMA 2486

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (34) i BC  IG II² 9570 (LGPN V.B (12)) (Φίλαγρ[ος]: s. Ἐπίκτησις); (35) i AD  IG II² 9645 (LGPN V.B (13)) (f. Ζωσίμη); (36) c. 116 AD  IG II² 2026, 57 (LGPN V.B (14)) (f. Νεμεσᾶς)

Φιλάδελφος

Athens: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 53

—Lamptrai: (2) i AD  Ag. XVIII H482 (Φιλάδελφ[ος])

—Oe: (3) 163/4 AD  IG II² 2086, 149; SEG XXI 622 (deme) (II s. Φιλάδελφος I); (4) c. 163-176 AD  IG II² 2086, 149 + SEG XXI 622; Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 97 (I f. Φιλάδελφος II, Ἀφροδίσιος)

—Paiania?: (5) imp. ZPE 228 (2023) pp. 145 f. no. 14 (Φιλάδ[ελ]φ[ος]: f. Ἀγασίλαος)

—Salamis: (6) imp. IG II² 10214 ([Φιλ]άδελφ[ο]ς)

—tribe Pandionis: (7) 238-242 AD  IG II² 2239, 110 ([Φιλάδε]λφος: s. Εὐτύχης)

—tribe Ptolemais: (8) 182-196 AD  IG II² 2066, 24 (Λαβ. Φιλάδελφος); (9) 187/8 AD  IG II² 2113, 105

Athens?: (10) imp. IG II² 2284, 10 ([Φιλ]άδελφος); (11) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 48 (s. Σωκράτης); (12) iii AD  IG II² 2283, 6

Athens*: (13) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 133 (epeng.); (14) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 136 (epeng.); (15) 235/6 AD  IG II² 2235, 185 (f. Ζώσιμος)

Φιλάδης

Athens:

—Euonymon: (1) iv BC  IG II² 6193, 1 (s. Νισαῖος I)

Φιλαθήναιος

Athens: (1) i AD  Ag. XVIII C139 C, 9 f.; (2) 41-54 AD  IvOl 642, 1 (sculptor); (3) 210/11 AD  IG II² 2201, 46 f. (Φ[ιλαθ]ήναιος); (4) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 15

—Erikeia: (5) 171/2 AD  Ag. XV 406, 50 (Φιλα̣θ̣ήναιος: f. Σωσίβιος)

—Eupyridai: (6) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 10 f., 14, 21, 138 (Τ. Φλ. Φιλαθήναιος)

—Gargettos: (7) 220/1 AD  IG II² 2223, 48 + Wilson E.286 ([Φ]ιλ[αθ]ήναιο[ς]: s. [--]ων)

—Marathon: (8) c. 115 AD  IG II² 2020, 51

—Salamis: (9) ii AD  IG II² 10193, 9; cf. SEG XXVIII 306 (or Cyprus, Salamis: f. Ἐπίκτητος)

—tribe Attalis: (10) 210/11 AD  IG II² 2201, 89 (Κλ. Φιλαθήν[αιος])

—tribe Ptolemais: (11) 255/6 AD  IG II² 2245, 192 (Φιλαθή(ναιος): f. Ἀχιλλεύς)

Athens?: (12) imp. IG II² 10857 ([Φ]ιλαθή[ναιος]: f. Ἀρχέδημος); (13) ~ SEMA 2494 (Φιλαθή̣[ναιος]); (14) m. i AD  IG II² 1986, 2

Athens*: (15) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 22 (Φιλαθήναι[ο]ς: s. Ἐπ.: epeng.); (16) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 166 ([Φι]λαθήναιος)

Φιλαθήναις

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 92 AD  Ag. XV 312, 26

—tribe Akamantis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 225 (Ἑρέννιος Φιλαθήναις)

Φιλαιγίδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 9 (PA 14216) ([Φ]ιλαιγίδης: s. Λεωκήδης)

Φίλαιθος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 96 (PA 14217)

Φίλαινα

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) inc. IG II² 9912 (LGPN V.B (1))

Φιλαινέτη

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 41 (fict.)

Φιλαίνετος

Athens:

—Deiradiotai: (1) iv BC  IG II² 5977 ([Φ]ιλαίνετος); (2) ?f. iii BC  SEG LXIII 132, 10 ([Φιλα?]ί̣νετος)

—Sounion: (3) i BC  SEMA 615 (I f. Φιλαίνετος II); (4) ~ (II s. Φιλαίνετος I)

Φιλαινίς

Athens: (1) iv BC  SEMA 1549; (2) i-ii AD  IG II² 12892/3 = SEG XXIX 212 (d. Νικίας); (3) ii AD  Luc., DMeretr. 6 (het./fict.)

—Peiraieus: (4) c. 200 BC  SEMA 559 (d. Φιλοκράτης)

Athens?: (5) v BC  IG I³ 1307 bis; (6) m. iv BC  IG II² 12891; (7) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 52; (8) imp. IG II² 12889; (9) ii AD  IG II² 12890

Athens*: (10) c. 330-320 BC  IG II² 1575, 3 (freed.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) ii AD  IG II² 9773 (LGPN V.B (2)) (d. Νικόστρατος)

Φιλαινώ

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (1) c. 200-175 BC  IG II² 9002 (LGPN IV (1)) (d. Κλειτόμαχος)

Φίλαιος

Athens: (1) c. 500 BC  Ol. Ber. 1 p. 79 n. 4; (2) c. 470-460 BC  IG I³ 542 b; (3) c. 330-300 BC  IPr 6, 1, 6 (s. Φιλιστίδης); (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 231 nos. 514-16; (5) 138/7 BC  FD III (2) 11, 11 (s. Ἀφροδίσιος)

—Aithalidai: (6) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 168 (s. Σώσανδρος)

—Aixone: (7) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 1 (PA 14218) (s. Χρέμης)

—Anakaia: (8) 335/4 BC  Ag. XV 43, 196 (f. Φίλων)

—Kydathenaion: (9) c. 360-310 BC  IG II³ (4) 55, 6; CID II 119, 28; SEG XXVIII 466 (s. Κάλλαισχρος I, f. Κάλλαισχρος II)

—Xypete: (10) c. 330-300 BC  IG II² 6941 (= PA 13219); IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 16, 48; IG II³ (4) 228, 11 (s. Φίλων I, f. Φίλων II)

Φιλάκιον

Athens?: (1) c. 258-251 BC  IG II³ (1) 1010, 120, 148, 152

Φιλακώ

Athens: (1) iii BC  IG II³ (4) 1228 (Φιλακ̣[ώ])

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (2) s. iv BC  IG II² 9137 = CAT 2.424 b (LGPN I (1))

Φιλάμμων

Athens: (1) 360 BC  PCG 8 p. 34 fr. 99

Φιλάνθης

Athens: (1) 136/5 BC  Thompson, New Style Coinage 335; 337-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλάν(θης))

—Halai (Aixonides): (2) c. 106-79 BC  IG II² 1039 II, 87 (= PA 14222); IG II² 1713, 13; 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 5 (= PA 14220); IG II³ (4) 658 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 80 f. no. 19, 26; IG II² 3495 = IEleusis 268, 3; FD III (2) 10, 3; 28, 27 (s. Διόδωρος I, Ἀμεινόκλεια (Phyle), f. Διοπείθης II: archon epon. - 87/6 BC)

—Melite: (3) 183/2 BC  IG II² 2332, 103 (PA 14223)

—Pallene: (4) a. 216 AD  Ag. XV 472, 40 (Φι[λ]άνθης ὁ καὶ [.]ο[--])

—Phyle: (5) f. ii BC  IG II² 2332, 102; ID 1507, 35 f., 52 (= PA 14224); IG II² 3220 = IEleusis 267, 20; IG II² 3495 = IEleusis 268, 2; FD III (2) 8, 14; 29, 2; SEG XLI 115 III, 8 (I s. Ξένων II, Ἀμεινόκλεια, f. Ξένων IV, Γοργώ, Ἀμεινόκλεια, ?f. Φιλάνθης II); (6) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 25; cf. Clinton, Sacred Officials p. 72 (II ?s. Φιλάνθης I, f. Ἀσκληπιάδης VI)

—tribe Aiantis: (7) c. 330 BC  Ag. XV 46, 29 (PA 14221) ([Φ]ι̣λάνθης)

Φιλανθώ

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 29, 3 (d. Ἀρίσταιχμος I)

Φιλαργυρίων

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 152 (Φιλαρ[γυρί]ων: I f. Φιλαργυρίων II); (2) ~ (Φιλαρ[γυρί]ων: II s. Φιλαργυρίων I)

Φιλάργυρος

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 662, 12 (s. Ἀριστόβουλος); (2) s. ii AD  IG II² 2096 = 2278, 2 ([Φιλ]άργυρο[ς])

—Eitea (Akamantid): (3) 142/3 AD  IG II² 2049, 80 (Φ[ι]λάργυρος: I f. Φιλάργυρος II); (4) c. 142-177 AD  IG II² 2049, 80; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 79 (II s. Φιλάργυρος I, f. [--]ίσιος)

—Ikarion: (5) m. ii AD  IG II² 2274, 6 ([Φιλάργ]υρος: I f. Φιλάργυρος II); (6) ~ ([Φιλάργ]υρος: II s. Φιλάργυρος I)

—Potamos: (7) imp. IG II² 3726, 3 f. (f. Εὐτύχαια)

—Trikorynthos: (8) c. 135-180 AD  IG II² 2046, 19; 2067, 109; Ag. XV 397, 23 (Μέμ. Φιλάργυρος)

—tribe Akamantis: (9) a. 212 AD  Ag. XV 440, 21 (s. Ἀγάθων)

Athens?: (10) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 139-142 no. 2, 1, 3-7, 9 f. (Φιλάργυρος ὁ ἐπικαλ. Κριός)

Athens*: (11) 179/80 AD  IG II² 2083, 14 (s. Δω[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia: (12) i BC  IG II² 8411 (LGPN V.A (1))

    Caria, Miletos: (13) i BC-i AD  Ag. XVII 560 = IG II² 9451 (LGPN V.B (2)) (f. Ἀφροδισία)

Φιλάρεστος

Athens*: (1) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 88 (s. Φαρνάκης: epeng.)

Φιλαρέτη

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  IG II² 4024, 1 (PA 14225) ([Φιλαρ]έτη?: d. Φιλοχάρης)

Φιλάρετος

Athens:

—Sounion: (1) inc. SEMA 616 (I f. Φιλάρετος II: dub.); (2) ~ (II s. Φιλάρετος I: dub.)

Φιλαρετώ

Athens*: (1) f. iv BC  IG II² 2346, 108 ([Φιλα]ρετώ?)

Φιλάρχη

Athens:

—Steiria: (1) iv/iii BC  IG II² 7471 a (p. 882) (d. Φιλαρχίδης)

Φιλαρχίδης

Athens:

—Amphitrope: (1) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 13 (PA 14226) (f. Διοκλῆς)

—Oa: (2) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 19 f. (PA 14228) (f. Εὔθοινος, Κλεάριστος)

—Paiania: (3) c. 148-134 BC   IG II² 1224 b, 10; 1939, 24 (cf. PA 14227) (I f. Φιλαρχίδης II); (4) ~ IG II² 1939, 24 (PA 14227) (II s. Φιλαρχίδης I)

—Steiria: (5) iv/iii BC  IG II² 7471 a (p. 882) (Φιλαρ̣χί[δ]ης: f. Φιλάρχη)

Φίλαρχος

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 190 BC  IG II³ (1) 1346, 21

Φιλέας

Athens: (1) ?f. v BC  RE (6); (2) f. v BC  IG I³ 1146, 7; (3) c. 485-480 BC  Ag. XXV 658 (s. Δερκέτης); (4) 414 BC  IG I³ 72, 3, 26 (s. Λύκος); (5) c. 411 BC   IG I³ 1190, 94 (PA 14230); (6) ~ IG I³ 1190, 122 (PA 14231); (7) f. iv BC  IG II² 2368, 3 ([Φι]λέας: s. Κλε[--]); (8) m. iv BC  IG II² 12895; (9) s. iv BC  IG II² 1251, 5 f. ([Φι]λέας: s. Ἀντιφῶν); (10) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 130; (11) c. 320 BC  IG IX (2) 3 b, 8 (f. Σωσίστρατος); (12) ?136/7 AD  IG II² 2059, 49 (s. Ξενοχάρης); (13) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 62; (14) v-vi AD  IG II² 13360 II (SEMA 2875)

—Agryle: (15) inc. SEG LXI 182 (f. Θεόφιλος)

—Angele: (16) i AD  IG II² 7212 (s. Πόπλιος)

—Athmonon?: (17) f. iv BC  SEG XXIV 197, 9 (s. Αἰχμοκλείδης)

—Deiradiotai: (18) 410/9 BC  IG I³ 99, 1 ([Φιλ]έας: f. Φίλιππος); (19) m. iii BC  IG II³ (1) 995, 6; 1024, [7], 12 (PA 14235) (f. Νεοπτόλεμος)

—Eitea (Antiochid): (20) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 113 (PA 14236)

—Elaious: (21) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 17 (PA/APF 14237) (s. Διοκλῆς)

—Eleusis: (22) 346/5 BC  D. xxxvii 4 and hypoth. (PA/APF 14238); (23) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 87; (24) hell.-imp. CIA III 1656; AE 1971, p. 125 (date) (s. Δωρόθεος)

—Kephale: (25) s. iv BC  IG II³ (1) 877, 7; IG II² 1628, 139; 1631, 659 (PA/APF 14239) (f. Νικήρατος); (26) imp. SEMA 290 (Φιλέ[ας]: f. Διονύσιος)

—Kydathenaion: (27) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 48 (f. Ἡγησικλῆς)

—Lamptrai: (28) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 56 (f. Δημήτριος); (29) 303/2 BC  IG II² 495 = Osborne, Naturalization D 60, 7 f.; IG II² 496 etc. = Osborne, Naturalization D 61, 8; IG II² 497, 9 (PA 14240) (f. Ἐπικράτης)

—Melite: (30) iv BC  IG II² 6858, 1 (PA 14241) (s. Φίλαγρος, ?s. Ἡδυλίνη (Oion)); (31) 141/2 AD  IG II² 3739, 1 f.; Ag. XV 334, 6; ID 2538, 6 (Π. Αἴλ. Φιλέας: archon epon.); (32) 181/2 AD  SEG XXVIII 174, 18 (s. Πρῖμος); (33) 184/5 AD  IG II² 2128, 79

—Paionidai: (34) c. 336-330 BC  IG II³ (1) 416, 29, 43; 436, 6; Ag. XV 42, 244 (PA 14232 = 14242) (s. Ἀντιγένης)

—Pallene: (35) iv/iii BC  IG II² 514 + SEG XXI 336, 4; IG II² 554, 5; 585 = SEG XXI 352, 9 (PA 14243 = 14244) (s. Φιλοναύτης); (36) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 29 (s. Φιλόμβροτος)

—Pelekes: (37) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 75 (PA 14245) (s. Φιλόθηρος)

—Perithoidai: (38) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 20

—Phrearrhioi: (39) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 47 (PA 12247) (s. Φιλίων)

—Phyle: (40) ?i AD  IG II² 4700, 4; cf. SEG XXI 799 (PA 14248) ([Φ]ιλέας)

—Pithos?: (41) f. iv BC  SEMA 571 (f. Ἀριστοβούλη)

—Ptelea: (42) 98/7 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 197 (= PA 14246); FD III (2) 2, 9 (s. Ἔφορος)

—Thorikos: (43) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 139 ([Φ]ιλέας: s. Ἀσκληπιάδης)

—Trinemeia: (44) 281/0 BC  Ag. XV 72, 98 + SEG XXXVI 217 (Φιλέ[α]ς: s. Φιλοκλῆς)

—tribe Aigeis: (45) 238-242 AD  IG II² 2239, 56

—tribe Akamantis: (46) c. 411 BC  IG I³ 1186, 22; (47) 161/0 BC   IG II² 956 II, 70 (cf. PA 14233) (I f. Φιλέας II); (48) ~ IG II² 956 II, 70 (PA 14233) (II s. Φιλέας I)

—tribe Antiochis: (49) 409 BC  IG I³ 1191, 384 (PA 14234)

—tribe Erechtheis: (50) c. 411 BC  SEG LII 60, 67

—tribe Hadrianis: (51) 238-242 AD  IG II² 2239, 236 (I f. Φιλέας II); (52) ~ (II s. Φιλέας I)

—tribe Kekropis: (53) 203-211 AD  IG II² 2207, 20 + Wilson E.274; (54) 220/1 AD  IG II² 2223, 82 + Wilson E.286

—tribe Pandionis: (55) 235/6 AD  IG II² 2235, 95 (f. Θεόκτιστος)

Athens?: (56) m. iv BC   IG II² 12894; (57) ~ SEG XIX 175, 9 (s. Φυ[--]); (58) ?iii BC  CIA App. 68 a, 1; (59) iii BC  SEMA 2302 ([Φ]ι̣λέας: f. Παμφίλη); (60) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 116 f. ([Φι]λέας, Φιλέ[ας])

Athens*: (61) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 17 (s. Α[--]: epeng.?)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (62) iii BC  IG II² 10341; cf. SEG XIII 175 (LGPN V.A (9)) (Φιλ̣έ̣[α]ς̣: f. Νικίας)

Φίλεια

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 7434; (2) iv BC  SEMA 1643; (3) m. iv BC   IG II² 12896 (PA 14248a); (4) ~ IG II² 12897/8 (PA 14248b)

—Athmonon: (5) c. 490-480 BC  IG I³ 800, 5 (PA 14229) (-λεα: d. Χαιρέδημος)

—Leukonoion: (6) m. iv BC  IG II² 6748 (PA 14249) (d. Λῦσις)

Φίλεργος

Athens?: (1) f. v BC  Immerwahr, Script 714 = CAVI 6081 (n. pr.?)

Φιλέρως

Athens: (1) i AD  IG II³ (4) 410, 4; (2) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 106-10 (Ἡρακλῆς Κωπώνιος Φιλέρως); (3) 155/6 AD  IG II² 2068, 119 (Οὔλ. Φιλέρως)

—Anaphlystos: (4) ii AD  Ag. XVII 72 (Τ. Σπέδιος Φιλέρως)

—Hagnous: (5) 109/10 AD  IG II² 2017, 43 + Wilson E.139 ([Φι]λέρως - Wilson, [Ἑρ]μέρως - IG: I f. Φιλέρως II); (6) ~ ([Φι]λέρως - Wilson, [Ἑρ]μέρως - IG: II s. Φιλέρως I)

—Koile: (7) c. 190-195 AD  IG II² 2191, 84; Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 40; Ag. XV 396, 4 (s. Θεοφάνης I, f. Θεοφάνης II)

—Lamptrai: (8) c. 213-220 AD  SEG XXVIII 188, 6 f.; Ag. XVIII H391, 8 f. (Αὐρ. Φιλ[έρω]ς)

—Melite: (9) 173/4 AD  IG II² 2103, 124 (f. Καρποφόρος)

—Oa: (10) 180-189 AD  Ag. XV 407, 16; 419, 36 (s. Κάλλιστος)

—Paiania: (11) 161-202 AD  IG II² 2085, 30; 2193, 40 (f. Ἀγάθων); (12) 169/70 AD  IG II² 2097, 58 (f. Ὀνησικράτης); (13) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 18, 52

—Rhamnous: (14) 163/4 AD  IG II² 2086, 167 (s. Ἰσιγένης)

—Sphettos: (15) s. ii AD  Ag. XV 371, 21; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 14; IG II² 2110, 6; 2111/12, 7; 2113, 12 (f. Ἐπίκτητος)

—Sybridai: (16) c. 145 AD  IG II² 2058, 12 (Κω. Φιλέρως)

—tribe Erechtheis: (17) 255/6 AD  IG II² 2245, 54 (Αὐρ. Φιλέρως)

Athens?: (18) hell. AM 21 (1896) p. 183 no. 16 (amph.); (19) hell.-imp. SEMA 1792; (20) i BC/ i AD  IG II² 12901 (Σέξ. Οὐέττιο[ς] Φιλέρως); (21) i AD  SEG LIV 235, 117 (Φιλέ[ρω]ς); (22) i-ii AD  IG II² 12900 (Λ. Αὐφίδιος Φιλέρως); (23) imp. IG II² 12899; (24) ~ IG II² 2285, 8 (Φιλέρ[ω]ς); (25) ii AD  IG II² 11138 (f. Δῖα)

Athens*: (26) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 38 (Στάτιος Φιλέρως: epeng.); (27) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 54 (I f. Φιλέρως II); (28) ~ (II s. Φιλέρως I: epeng.); (29) 169/70 AD  IG II² 2097, 129 (f. Ἑρμῆς); (30) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 50 (f. Ἀγαθόπους); (31) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 58 (f. Ἰσίδοτος); (32) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 60 (Φιλέρ[ως]: epeng.); (33) 179/80 AD  IG II² 2083, 105 (s. Εἰρηναῖος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (34) i AD  IG II² 9420/1; SEMA 1243 (LGPN V.B (6, 9)) (Ἄρεσκος ὁ καὶ Φιλέρως); (35) imp. SEG LXI 190 (LGPN V.B (-)) (f. Διονύσιος)

    Herakleia: (36) i BC  IG II² 8809 (s. Διόφαντος)

Φιλεταιρίδης

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 45 (-δς)

Φιλέταιρος

Athens: (1) c. 400 BC  IG II² 5768, 7 ([Φιλ]έταιρο[ς]); (2) c. 360 BC  IG II² 12904 (PA 14249b) (s. Διονύσιος); (3) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 63; (4) iii/ii BC  IOrop 101, 1 (PA 14250) (s. Ναυσικύδης); (5) 106/5 BC  FD III (2) 49, 30 (f. Μύρων); (6) 94/3 BC   IG II³ (4) 374, 3, 14 f. (I f. Φιλέταιρος II); (7) ~ IG II³ (4) 374, 3 (II s. Φιλέταιρος I)

—Ikarion: (8) 432/1 BC  IG I³ 280, 6; 365, 7, 33 (PA 14252) ([Φι]λέταιρος)

—Kydathenaion: (9) f. iv BC  IG II² 2325, 143; PCG 7 pp. 322 ff.; PA 14253; RE (5) (?s. Ἀριστοφάνης)

—Lamptrai: (10) ii AD  IG II² 6649

—Phaleron: (11) m. iv BC  IG II² 7610 (PA 14255) (f. Καλλίας)

—tribe Erechtheis: (12) 459 BC  IG I³ 1147, 97 (PA 14251)

—tribe Hadrianis: (13) m. ii AD  Ag. XV 339, 7 ([Φ]ιλέταιρος: s. Ἀντίοχος)

Athens?: (14) m. iv BC  IG II² 12905 (PA 14249c) (s. Φιλοκράτης); (15) s. iv BC  IG II² 12902 (PA 14249a); (16) imp. IG II² 12903; (17) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 44, 65 (s. Ἐπαφρόδιτος)

Athens*: (18) 173/4 AD  IG II² 2103, 263 (epeng.); (19) 184/5 AD   IG II² 2128, 119 (s. Εὔπορος: epeng.); (20) ~ IG II² 2128, 122 (Λικίνιος Φιλέταιρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (21) inc. IG II² 9913 (LGPN V.B (2)) (Φιλέται[ρος]: I f. Φιλέταιρος II); (22) ~ IG II² 9913 (LGPN V.B (3)) (Φιλέτ[αιρος]: II s. Φιλέταιρος I)

    Pontos, Amisos: (23) i BC  IG II² 8049 (LGPN V.A (20)) (f. Ἀετίων)

Φιλετώ

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 2495

Φιλεύρωστος

Athens*: (1) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 122 (s. Θησεύς: epeng.)

Φιλεύς

Athens: (1) inc. FGrH 545 F 9 (Lat. Phileus)

—Pergase: (2) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 33 (s. Φελλεύς)

Φιλέψιος

Athens:

—Lamptrai: (1) f. iv BC  D. xxiv 134 and Schol.; Ar., Pl. 177 and Schol.; PCG 7 p. 533 fr. 238; Phot. s.v. Φιλέψιος (PA 14256)

Φίλη

Athens: (1) f. iv BC   IG II² 11813 + 13094 = SEG XXX 274; (2) ~ SEMA 2497 (d. Φιλοκράτης); (3) iv BC   IG II² 12906; (4) ~ IG II² 11156 a; (5) m. iv BC   IG II³ (4) 1013 (PA 14256c) ([Φ]ίλη); (6) ~ IG II² 12907 = Peek, AG 2 p. 43 no. 166; (7) m. iv BC   IG II³ (4) 1214 (PA 14256e) (d. Νικήτης); (8) ~ SEMA 2496 (d. Ἰατροκλῆς); (9) m. iv BC  Is. iii passim (PA 14259); (10) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 15, 18, 62; 1515, 7 f., 10 f.; 1516, 37; 1518, 79; PAE 1949, p. 84, 5; (11) s. iv BC   IG II³ (4) 1533 (PA 14256b); (12) ~ IG II³ (4) 727 (PA 14256a); (13) a. 334/3 BC   IG II² 1524, 205; (14) ~ IG II² 1524, 108; (15) inc. Unp. (Habicht) (d. Σωσίστρατος)

—Aphidna: (16) iv BC  IG II² 5772 (PA 14257) ([Φί]λη: d. Καλλιτέλης)

—Erchia: (17) iv BC  SEMA 235 (d. Καλλίστρατος)

—Kephisia: (18) c. 365-340 BC  IG II² 6054 (PA 14258) (d. Εὔφηρος)

—Kydathenaion: (19) imp. IG II² 6601 (d. Νίκανδρος)

—Pallene: (20) m. iv BC  IG II² 7134 (PA 14260) (Φ̣ίλη: d. Βάτραχος); (21) s. iv BC  SEMA 893 (IRhamnous 332) (d. Φίλων)

—Peiraieus: (22) f. iv BC  IG II² 7193, 3 (PA 14261) (d. Φιλοῦργος, Καλλίππη (Athens))

—Phlya: (23) ?iv-iii BC  SEMA 693 (d. Διόφαντος)

—Potamos: (24) m. iv BC  IG II² 7250 (PA 14262) (d. Καλλιάδης)

—Sybridai: (25) ii BC  IG II² 7481 (PA 14263) (d. Λυσίμαχος)

Athens?: (26) 420-410 BC  Richter--Hall 158 = CAVI 5552; (27) f. iv BC  IG II² 10609/10 (d. Ἀναξίλας); (28) iv BC   IG II² 12138 (m. Μίλακον); (29) ~ IG II² 12911 (PA 14256d) (d. Κλεῖτος); (30) iv BC  IG II² 12912; cf. SEG LI 302 (d. Μάντων); (31) iv-iii BC  IG II² 12908; (32) s. iv BC  IG II³ (4) 1533; (33) 340-338 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 15, 21; (34) iv/iii BC   IG II² 12909/10; (35) ~ IG II³ (1) 898, 90; (36) c. 259-252 BC  IG II³ (1) 1010, 108, 136; (37) ii AD  SEMA 2321 (Πί-)

Athens*: (38) 236/5 BC  IG II² 1297, 26

Foreign Residents:

    Elis: (39) iii BC  D.L. iv 40 (LGPN III.A s.v. Φίλα (10)) (het.)

    Ionia, Ephesos: (40) m. iv BC  IG II² 8508 (LGPN V.A (1)) (m. Ἀριστοφίλη)

    Phrygia: (41) iii BC  CIA App. 72; 73 (LGPN V.C (1)) (?d. Μικίων)

Φίληβος

Athens: (1) v/iv BC  Pl., Phlb. passim; (2) iv AD  Alciphr. iii 50 (s. Λυσίας, Φανοστράτη: fict.)

Φιληκώ

Athens: (1) iv BC  SEMA 2450

Φιλημάτιν

Athens: (1) i AD   IG II³ (4) 1554; (2) ~ IG II² 7853 (d. Φιλόξενος); (3) ii AD  IG II³ (4) 1256

—Melite: (4) ii AD  SEMA 929 (IRhamnous 366) ([Φιλη]μάτιν: d. Ἀντίοχος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) ii AD  IG II² 10680; cf. RCA pp. 381-2 (LGPN V.B (1)) (Φ[ιλη]μάτιν)

Φιλημάτιον

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 802, 2; 803, 2; (2) ii AD  Luc., DMeretr. 11 (het./fict.)

Athens*: (3) i BC  IG II² 8413; cf. RCA p. 493 (slave?)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (4) imp. IG II² 8305 (d. Ἀπολλώνιος)

Φιλημονίδης

Athens: (1) v BC  Pl., Thg. 129b (PA 14264) (f. Φιλήμων); (2) s. v BC  X., Vect. iv 15; cf. APF p. 535; (3) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 right side, 3

—Aixone: (4) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 16 (PA 14266) (f. Ἀμφίστρατος)

—Alopeke: (5) c. 330 BC  Ag. XV 46, 58 (PA 14265)

Φιλήμων

Athens: (1) v BC  Pl., Thg. 129b (PA 14271) (s. Φιλημονίδης); (2) 430/29 BC  Th. ii 67. 2 (PA 14267) (f. Ἀμεινιάδης); (3) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 167 (Φιλημον[--] (n. pr.?)); (4) 185/4 BC  IG II³ (1) 1288, 8 (s. Φιλ[--]); (5) m. ii BC  ID 2118, 3 ([Φιλ]ήμων?: f. Δημονίκη); (6) 138/7 BC  FD III (2) 23, 1 ([Φι]λήμων); (7) 130/29 BC  Thompson, New Style Coinage 405-6; 411; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλήμ(ων)); (8) 128/7 BC   FD III (2) 24, 26 (s. Λήναιος); (9) ~ FD III (2) 47, 13 (Stephanis 2488) (s. Ἀριστόδημος); (10) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 116 (PA 14269); (11) i BC  IG II² 1059, 8 (f. Πάτρων); (12) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 63 (s. Ἑρμίας); (13) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 21 (Stephanis 2489) (s. Διοσκουρίδης); (14) a. 86 BC  Ag. XVI 330, 6; Tracy, ALC p. 250 (date); (15) 74-63 BC  IG II³ (4) 370 (archon epon.); (16) i-ii AD  IG II³ (4) 821 (s. Μέμμιος); (17) ii-iii AD  IG II³ (4) 2018 (Φ[ειλ]ήμων); (18) 117-138 AD  IG II² 3564, 5; (19) m. ii AD  IG II² 2274, 20 (s. Σω[--]); (20) c. 160 AD  SEG III 334, 38 (Stephanis 1689) (Μητρόβιος ὁ καὶ Φιλήμων: s. Μητρόβιος); (21) iii AD  IG II² 4079 ([Φι]λήμω[ν]); (22) 210/11 AD  IG II² 2201, 60 (Φιλή[μων]); (23) 235/6 AD  IG II² 2235, 24 (Αὐρ. Φιλήμων); (24) 240-253 AD  IG II² 2243, 20; 3014, 1; Follet, Athènes p. 243 (ident.) (Αὐρ. Φιλήμων)

—--lidai: (25) iii AD  Ag. XV 487, 5 (or tribe Hadrianis or tribe Leontis)

—Agryle: (26) s. iv BC  IG II² 559 + 568, 2? (cf. add. p. 662); 1623, 146 f. (PA/APF 14273) (f. Παυσανίας); (27) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 14 (PA/APF 14274)

—Aixone: (28) iii-ii BC  PA 14275; RE (14)

—Anaphlystos: (29) i/ii AD  IG II² 1996, 77; Ag. XV 321, 12 (s. Ἀμύντας)

—Athmonon: (30) 135/6 AD  IG II² 2046, 33 (f. Εὔτυχος)

—Azenia: (31) 87-93 AD  FD III (2) 65, 7; 66, 29 f. (Φι[λ]ήμων)

—Cholargos: (32) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 23

—Diomeia: (33) f. iii BC  IG II² 2323, 101; 2325, 74; IG XI (2) 107, 25; PCG 7 pp. 318 ff. (PA 14278) (II s. Φιλήμων I (Syracuse))

—Diomeia?: (34) ii BC  IG II² 2325, 85, 159; cf. PCG 7 p. 321 (PA 14276)

—E--: (35) 87/8 AD  IG II² 1996, 18 (s. Σ[--]όθεος)

—Eiresidai: (36) 148/7 BC  IG II² 1938, 45 (PA 14279)

—Eitea (Akamantid): (37) m. iv BC  IG XII (6) 262, 149 (Φιλή̣[μων]?); (38) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 82 (PA 14280) (s. Κηφισόδωρος)

—Erchia: (39) f. ii BC  IG II² 892, [7] and add. p. 668; 6113 (s. Ἡφαιστίων I, f. Ἡφαιστίων II); (40) 61/2 AD  IG II² 1990, 25 (s. Καλλίστρατος)

—Euonymon: (41) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 74 (PA 14281) ([Φι]λήμων)

—Gargettos: (42) i BC/ i AD  IG II² 8171; (43) imp. IG II² 5528 (Φιλήμ[ων]); (44) ~ IG II² 5953 (s. Δημήτριος)

—Halai (Aixonides): (45) 163/4 AD  IG II² 2086, 155 (s. Διονύσιος)

—Hamaxanteia: (46) c. 155 BC  Ag. XV 226, 23 (Φι(λ)ήμων); (47) inc. IG II² 7977

—Hermos: (48) s. ii BC  IG II² 1944, 9 (s. Μητρόδωρος)

—Kydathenaion: (49) 100/1 AD  IG II² 2030, 11 (f. Ἐπίγονος); (50) ii AD  Ag. XXI D 44 (f. Ἐπίγονος); (51) c. 168-177 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 26; Ag. XV 376, 27 (I f. Φιλήμων II); (52) ~ (II s. Φιλήμων I); (53) 169/70 AD  Ag. XV 378, 40 (Πεινάριος Φιλήμων); (54) 176/7 AD  IG II² 2107, 10 (f. Ἐπίγονος)

—Lamptrai: (55) 187/8 AD  IG II² 2113, 25 (f. Ζώσιμος)

—Melite: (56) c. 125-100 BC  ID 2595, 18, 31 (= PA 14268); ID 1923, 5; 2630, 18 (I s. Πύθων I, f. Πύθων II, Φιλήμων II); (57) ii/i BC  ID 1923, 5; 2595, 17 (PA 14272) (II s. Φιλήμων I, ?f. Φιλήμων III); (58) 24/3 BC  IEleusis 300, 19 f. (III ?s. Φιλήμων II, f. Φιλήμων IV); (59) ~ (IV s. Φιλήμων III)

—Myrrhinoutta: (60) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 14 (I f. Φιλήμων II); (61) ~ (II s. Φιλήμων I)

—Oe: (62) s. iv BC  IG II² 381, 10; 6965 (PA 14283) (s. Καλλίστρατος)

—Otryne: (63) ?hell. IG II² 2882 lemma (s. Τιμόθεος)

—Paiania: (64) c. 20 BC  Ag. XV 293, 41 (s. Εὐκαρπίδης)

—Peiraieus: (65) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 107 (PA 14284) (s. Φειδίας)

—Philaidai: (66) 158-168 AD  Ag. XV 371, 6; IG II² 2079, 2; 3618, 7 f.; 3743, 9 (Τ. Αὐρ. Φιλήμων: archon epon. - 158/9 AD)

—Phlya: (67) 154-164 AD  IG II² 2067, 72; IG II³ (4) 1327, 5 (s. Πραξιτέλης I, f. Πραξιτέλης II)

—Phyle: (68) ii AD  IG II³ (4) 979 (s. Πόπλιος)

—Poros: (69) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 43

—Sphettos: (70) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 22 (s. Νικόστρατος)

—Thria: (71) 350/49 BC  IG II² 1436, 2 (PA 14282) (s. Λυκοῦργος); (72) i-ii AD  IG II² 6252 (f. Διονυσία)

—Trinemeia: (73) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 177 f. (I f. Φιλήμων II, Ἰσίδοτος); (74) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 177 (II s. Φιλήμων I)

—tribe Aiantis: (75) 184/5 AD  IG II² 2128, 96 (s. Ἀγαθοκλῆς)

—tribe Antiochis: (76) i AD  Ag. XV 309, 28; (77) c. 255 AD   Ag. XV 466, 31 (I f. Αὐρ. Φιλήμων II); (78) ~ Ag. XV 466, 32 (Αὐρ. Φιλήμων νεώτ.: II s. Φιλήμων I)

—tribe Attalis: (79) a. 216 AD  Ag. XV 470, 22 (I f. Φιλήμων II); (80) ~ (II s. Φιλήμων I); (81) a. 218 AD  Ag. XV 480, 20 (f. Ἀλέξανδρος)

—tribe Kekropis: (82) 106/5 BC  FD III (2) 28, 29

Athens?: (83) m. iv BC  IG II² 2325, 191; IG XII Suppl. 400; Arist., Rh. 1413b 25; Aeschin. i 115 (Stephanis 2485); (84) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 7; 31. 2, 7; (85) ii BC  Kerameikos III A 7, 8; cf. Stephanis 2487; (86) i BC-i AD  Phoros p. 118 no. 3, 7 (s. Ἀ[---]); (87) 78-76 BC  IG II² 1338 = IEleusis 271, 12; cf. Stephanis 2487 (PA 14270); (88) c. 30 BC  Ag. XV 284 = SEG XXVIII 160, 8; Ag. XV 287, 24 f.; SEG XXVIII 95, 67 f.; (89) f. i AD  IG II² 12685; SEG LXVI 164 (date) (f. Συμφέρουσα); (90) imp. IG II² 12914; (91) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 19 (f. Ἀφροδίσιος); (92) m. i AD  IG II² 1980, 4; (93) s. i AD  IG II² 1998, 14; (94) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 13; (95) ii-iii AD  IG II² 12913; (96) 161-212 AD  IG II² 2280, 12 ([Φ]ιλήμων: s. Ἀντι[--]); (97) iii AD  SEMA 2499 (s. Βάσος)

Athens*: (98) 414 BC  Ar., Av. 763; (99) 139/40 AD  IG II² 2044, 135 (f. Κόνων); (100) 161/2 AD  IG II² 2085, 91 (epeng.); (101) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 159 (s. Κόρινθος: epeng.); (102) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 176 (s. Ζώσιμος: epeng.); (103) 187/8 AD  IG II² 2113, 187 (Κλ. Φιλήμ[ων]: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (104) inc. IG II² 10523 + SEG XXVIII 314 (LGPN III.B (5)) ([Φιλ]ήμων: f. Ὑπόθεμα)

    Sicily, Syracuse?: (105) c. 368-263 BC  PCG 7 pp. 221-8 T 1-36; cf. Osborne, Naturalization III T85 (LGPN III.A (22)) (and Athens, Diomeia or Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: I s. Δάμων, f. Φιλήμων (Athens, Diomeia)

    Syria, Antioch: (106) imp. IG II² 8306

Φίλημων

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii-iii AD   SEMA 1342 (LGPN V.B (14)) (I f. Φιλήμων II); (2) ~ SEMA 1342 (LGPN V.B (15)) (II s. Φιλήμων I); (3) c. 112 AD  IG II² 2024, 112 (LGPN V.B (18)) (Φιλήμ.: f. Ἰσίδοτος); (4) inc. IG II² 9728 (LGPN V.B (13)) (f. Κλεαγόρα)

    Caria, Miletos?: (5) 87/8 AD  IG II² 1996, 179 (LGPN V.B (19)) (Φιλήμο. (gen.): f. Κτήσων)

Φιλήρατος

Athens:

—Aixone: (1) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 32 (s. Πανάριστος)

Foreign Residents:

    Rhodes: (2) m. iv BC  SEMA 1402 (LGPN I (-)) (f. Ἱέρων)

Φιλήριφος

Athens: (1) c. 420 BC  AM 106 (1991) p. 155 (Φιλήριφ[ος])

—Halai (Aixonides): (2) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 14 (= PA 14285); SEG XLII 112, 11 (f. Αἰσχέας); (3) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 17 (Φι[λήριφος]? - Peek: s. Αἰσχέας)

—Hamaxanteia: (4) m. iv BC  IG II³ (4) 451 (cf. APF p. 535) ([Φιλ]ή̣ριφος: s. Ἀψεφίων)

Φιλησία

Athens: (1) v/iv BC  D.L. ii 52 (PA 14286) (m. Γρύλλος II (Erchia), Διόδωρος (Erchia))

Athens?: (2) iv BC  Ag. XVII 712 (PA 14285a) (d. Χάροψ)

Φιλήσιος

Athens: (1) v/iv BC  IG I² 1031 (PA 14287) (-λ-); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 145 (PA 14288) (-λ-); (3) 173/2 BC  IG II³ (1) 1329, 4 f.; 1330, 4 ([Φι]λήσιος: s. Διονυσο[--])

—Gargettos: (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 53 (f. [--]ας)

—Prospalta: (5) 407/6 BC  IG I³ 316, 61 (PA 14289) (-λ-: f. Φίλιππος)

Athens?: (6) c. 450 BC  IG I³ 1158, 9 (Φιλσιο[ς]); (7) ?iv-iii BC  ZPE 228 (2023) pp. 154 f. no. 42

Φιλητᾶς

Athens: (1) 173-175 AD  IG II² 3968, 22

Φιλήτη

Athens:

—Hermos: (1) imp. IG II² 6081; cf. AM 67 (1942) p. 173 no. 366 (d. Ἱκέσιος)

—Kollytos?: (2) imp. Ag. XVII 186 + SEMA 1795 comm. (Καρρεινατία Φιλήτη)

Athens?: (3) ii-iii AD  IG II² 12915 (d. Κλ. Σαβῖνα)

Athens*: (4) ii AD  SEMA 1795

Φιλήτης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12962

Φιλητίων

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (1) ii-iii AD  IG II² 10357 (LGPN V.A (1)) (Φει-)

Φίλητος

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 43 (-λ-); (2) 199-208 AD  IG II² 2203, 86; Follet, Athènes p. 235 n. 1 (reading)

—Acharnai: (3) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 171 f. (f. Χαρίτων, Γαργήττιος)

—Aixone: (4) i AD  SEMA 53 (I f. Φίλητος II); (5) ~ (II s. Φίλητος I)

—Athmonon: (6) c. 166-182 AD  IG II² 2094, 24, 47; Ag. XV 402, 49 (Κλ. Φίλητος)

—Azenia: (7) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 98 (s. Διοκλῆς); (8) 211/12 AD  IG II² 2208, 118 (f. Ἐπίκτητος)

—Besa: (9) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 48 (s. Ζώσιμος)

—Cholargos: (10) 167-181 AD  Ag. XV 359, 35; 371, 32 (Ἑρέν. Φίλητος)

—Eupyridai: (11) c. 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 127 ([Φ]ίλητος: f. Ἀττικός)

—Eupyridai?: (12) c. 187-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 34 (f. Ἀρίστων)

—Kolonai: (13) c. 92-94 AD  Ag. XV 312, 41; IG II³ (4) 559, 12 (Stephanis 2492) (s. Μενίσκος)

—Melite: (14) 173/4 AD  IG II² 2103, 129 (s. Παῦλος)

—Paiania: (15) ii AD  SEMA 512 (f. Ἐπικαρπία)

—Phlya: (16) ii-iii AD  IG II² 7713 = AIUK 2 (2018) no. 15 (f. [--]ατος); (17) 142/3 AD  IG II² 2049, 45 (s. Νικοκλῆς I); (18) 173/4 AD  IG II² 2103, 82 (Κλ. Φίλητος); (19) 203-211 AD  IG II² 2207, 9 (s. Νικοκλῆς)

—tribe Hadrianis: (20) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 50 (s. Εὔτακτος)

—tribe Leontis: (21) m. ii AD  IG II² 2063, 5 (s. Μουσικός); (22) 187/8 AD  IG II² 2113, 93 (s. Νι[--])

—tribe Ptolemais: (23) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 34 (Φίλητ(ος): f. Αὐρ. Ἀσκληπιάδης)

Athens?: (24) iv BC  IG II² 2325, 280?; 2419, 8 (Stephanis 2491); (25) imp. SEMA 2500; (26) m. ii AD  IG II² 2163, 35 (s. Γάϊος)

Athens*: (27) i-iii AD  Ag. XXI F 300 (Φίλητ[ος]); (28) c. 120 AD  IG II² 2018, 106 (s. Ζώσιμος: epeng.); (29) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 87 (Κλ. Φίλητος: epeng.); (30) s. ii AD   IG II² 2082, 51 (s. Βερυλλανός: epeng.); (31) ~ IG II² 2082, 66 (s. Διονύσιος: epeng.); (32) 169/70 AD   IG II² 2097, 253 (f. Σωτᾶς); (33) ~ IG II² 2097, 313 (f. Σωτᾶς); (34) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 55 (f. Ἕλενος); (35) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 89 (epeng.); (36) 201/2 AD  IG II² 2193, 156 (s. Φιλόστοργος: epeng.); (37) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 46 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (38) c. 112 AD   IG II² 2024, 48 (LGPN V.B (14)) (s. Εὔμολπος); (39) ~ IG II² 2024, 56 (LGPN V.B (15)) (s. Ἄκαστος)

Φιλητώ

Athens:

—Marathon: (1) f. i AD  IG II² 3529, 3 (d. Κλεομένης II, Φιλητώ (Peiraieus))

—Peiraieus: (2) i BC/ i AD  IG II² 3529, 2 (d. Λεύκιος, m. Φιλητώ (Marathon))

—Phyle: (3) i BC/ i AD  IG II² 7765 (Φ(ι)λητώ: d. Χάροπος)

—tribe Aiantis: (4) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 10 (PA 14290) (d. Ἀγαθοκλῆς)

Φιλία

Athens: (1) f. iv BC   IG II² 6875, 3 (PA 14291); (2) ~ IG II² 12121 (= PA 14292); IG II² 12215; 12216 = AIUK 4.6 (2022) no. 50; (3) iv BC  IG II² 11447 = 12921; (4) m. iv BC   IG II² 12920; (5) ~ SEMA 2502; Unp. (Peiraieus, tit. sep.) (cf. PAA 17 p. 214) ([Φ]ιλία); (6) m. iv BC  IG II² 12620 = AM 67 (1942) p. 214 no. 17; (7) s. iv BC   IG II² 4025, 6 (PA 14292 = 14296) (m. Φίλυλλα (Sounion)); (8) ~ IG II² 12917 (PA 14292c); (9) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 62 (PA 14297) (Φ[ι]λία); (10) 183/2 BC  IG II² 2332, 338 (PA 14293)

—Athmonon: (11) c. 350 BC  IG II² 5327 (PA 14294) (d. Παντακλῆς)

—Eupyridai: (12) s. ii BC  SEG LI 184, 3 (d. Εὐκτίμενος, m. Εὐκτίμενος, Ἀρχεστράτη (both Anagyrous))

—Kerameis: (13) f. iv BC  IG II² 6737 a (p. 891); cf. APF 3716 (d. Γύλων, m. Ἱππόκλεια, Λάχης I, Θυμοχάρης (all Leukonoion))

—Kothokidai: (14) s. ii BC  IG II² 2334, 70; 4032, [1] (PA 14295) (d. Εὐαγίων, Σωσικράτεια)

Athens?: (15) iv BC  IG II² 12916 (PA 14292b); (16) s. iv BC  IG II² 12919 (PA 14292d); (17) iv/iii BC  IG II² 12918; (18) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 180

Athens*: (19) c. 150 AD  IG II² 9836 (Φιλ[ία])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (20) i BC  IG II² 9914 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλώνιος); (21) imp. IG II² 8027 a B; cf. SEG XIII 139 (LGPN V.B (2)) ([Φι]λία: m. Ἡρώ)

Φιλιάδης

Athens: (1) c. 510-505 BC  CAVI 165 = ARV² p. 1606 (Φιλλιάδς: kalos); (2) v/iv BC  Luc., Tim. 47 f. (fict.); (3) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 168 (Φιλιά̣[δης]?)

—Konthyle: (4) hell. IG II² 10174 + SEG XIII 173 ([Φι]λιά[δης]?: f. Φιλτάδης)

—Poros: (5) m. iv BC  IG II³ (4) 428 (cf. APF p. 535)

—Pr--: (6) 318-307 BC  IG XII (8) 48, 5 (PA 14298)

Φιλίας

Athens: (1) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 140 no. 110

Φιλίδιον

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1966 III

Φιλικόν

Athens?: (1) 236/5 BC  IG II² 1297, 31

Φιλικός

Athens:

—Aixone: (1) c. 300 BC  IG II² 5441 (f. Νικῆς)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 12922

Foreign Residents:

    Sicily, Syracuse: (3) iv-iii BC  SEMA 1443 (LGPN III.A (10)) (f. Λυσίς)

Φιλινίδης

Athens: (1) c. 450-425 BC  IG I³ 1325 (and Lemnos: f. Μνησαρέτη)

Foreign Residents:

    Lemnos, Myrine: (2) c. 450-425 BC  IG I³ 1325 (LGPN II (1) = LGPN I (-)) (f. Μνησαρέτη)

Φίλιννα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 12924; (2) iv BC   IG II² 5645; (3) ~ PCG 4 p. 23 fr. 5 (fict.); (4) c. 360 BC  SEMA 2501; (5) iv/iii BC  Men., Georg. 22 etc. (fict.); (6) ii AD  Luc., DMeretr. 3 (het./fict.); (7) v-vi AD  IG II² 13457 (SEMA 2729) (-ινα)

—Eleutherai: (8) iv BC  IG II² 12926 + SEG XXXVIII 251 (d. Πραξίων)

Athens?: (9) ?iv BC  Ag. Inv. I 7562 (unp., tit. sep.); cf. PAA 17 p. 216; (10) m. iv BC  IG II² 12925; (11) s. iv BC  IG II² 12923; (12) ii/i BC  IG II² 12092 = Grammateion 12 (2023) pp. 65-68 (m. Μενέμαχος); (13) i BC-i AD  SEG LIX 316; (14) imp. IG II² 12927 (d. Φιλώτας)

Athens*: (15) 423 BC  Ar., Nu. 684 and Schol. (het.); (16) 183/2 BC  IG II² 2332, 74

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (17) ii-i BC  IG II² 10101 (LGPN III.B (1)) (d. Φιλοκλῆς)

    Galatia: (18) iii-ii BC  IG II² 8457/8 (LGPN V.C (1)) (d. Μένανδρος)

    Keos: (19) iii BC  IG II² 9008 (LGPN I (9)) (Φίλιν[ν]α: d. Σωσθένης)

Φιλῖνος

Athens: (1) c. 475 BC  IG I³ 1000 = IEleusis 18 (PA 14299) ([Φ]ιλῖνος: f. Δεξανδρίδης); (2) s. v BC  PCG 5 p. 428 fr. 223; (3) c. 420 BC  Antipho vi 12; Antipho vi 21; Antipho vi 35 f.; Antipho fr. B 6 (PA 14300); (4) v/iv BC   ARV² p. 1336 no. 1 = CAVI 5435; cf. Stephanis 2495; (5) ~ Lys. iv 4 (PA 14303); (6) c. 411 BC  IG I³ 1163, 27 ([Φι]λῖνος); (7) c. 410 BC  IG I³ 1192, 41 ([Φι]λῖνος); (8) f. iv BC  Robert, Coll. Froehner 11, 8; (9) iv BC  IG II² 12929; (10) ?iv BC  Carapanos p. 43 no. 11; (11) c. 380 BC  IG II² 1928, 15 (PA/APF 14302) (f. Ῥοῖκος); (12) m. iv BC   Ag. XIX P 24, 1; XIX P 26, 214, 217; (13) ~ IG II² 12641/2; (14) m. iv BC  SEMA 2502; Unp. (Peiraieus, tit. sep.) (cf. PAA 17 p. 219); (15) 355/4 BC  IG II² 1696, 14 (f. Παράμυθος); (16) s. iv BC   PCG 7 pp. 618 f. fr. 1, 13 (fict.); (17) ~ IG II³ (4) 520 (cf. APF 14327) (Φιλῖν̣[ος]); (18) s. iv BC  PA 14304; cf. RE (4); (19) c. 342/1 BC  IG II² 1582, 37 f. ([Φιλ]ῖνο[ς]?); (20) ?iii BC  PCG 2 p. 508 fr. 7 (fict.); (21) c. 275 BC  IG II³ (1) 953, 7 (PA 14306) (f. Σμῖκρος); (22) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 1; 984, [1]; IG II² 1279 = IEleusis 183, 2; IG II² 1304 b = IEleusis 184, 2 f.; Ag. XVI 195, 1 (PA 14308) (archon epon.); (23) 247-221 BC  OGIS 63 (PA 14311) (s. Φιλότιμος, ?f. Πύρρα); (24) iii/ii BC  IOrop 100, 3 (PA 14307) (f. Φιλοκλῆς); (25) c. 170 BC  SEG LVI 636, 10, 17, 31 (f. Σάτυρος); (26) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 702-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 14309); (27) i BC   IG VII 3195, 6 (cf. PA 14310) (I f. Φιλῖνος II); (28) ~ IG VII 3195, 6; cf. Stephanis 2497 (PA 14310) (II s. Φιλῖνος I); (29) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 19 (Stephanis 2496) (s. Ἀντικράτης); (30) m. i BC  IG II² 1720, 2; Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff. (date) (s. Φιλ[--]); (31) i AD  IG II³ (4) 1997 II (Φειλεῖνος); (32) ii AD   Luc., DMeretr. 6 (f. Κόριννα: fict.); (33) ~ Luc., Lex. 4 f. (fict.); (34) 220/1 AD  IG II² 2223, 1 (cf. Hesp. 18 (1949) p. 37); cf. Follet, Athènes pp. 29-31 (-λεῖ-: archon epon.)

—Acharnai: (35) c. 417-415 BC  Ag. XXV 659 (s. Κλεϊππίδης); (36) m. iv BC  IG XII (6) 262, 186, 367; (37) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 48 (f. Φιλόστρατος)

—Aigilia: (38) 302/1 BC  IG II² 502, 11 (PA 14318)

—Aixone: (39) s. iv BC  SEMA 54 (s. Εὐκλείδης, f. Ναυσίας)

—Anagyrous: (40) 336/5 BC  Ag. XV 42, 29 (Φι[λῖν]ο[ς])

—Anakaia: (41) hell.-imp. IG II² 5644 (PA 14320) (f. Ἡρωΐσκος); (42) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 47 (Φιλῖ[ν]ος)

—Anaphlystos: (43) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 33 (s. [--ω]ν); (44) c. 321 BC  Ag. XV 55, 8 (PA 14312); (45) 161/0 BC  IG II² 956, 90 (PA 14321) (f. Δέξανδρος)

—Ankyle: (46) iii BC  IG II² 5257 (PA 14317) (f. Φείδυλλα)

—Azenia: (47) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 94 (-λεῖ-: s. Ὀνησικράτης)

—Berenikidai: (48) imp. IG II² 5892 (I f. Φιλῖνος II); (49) ~ (II s. Φιλῖνος I)

—Daidalidai: (50) m. iv BC  IG II² 2385, 79 (PA 14322) (Φ[ιλῖ]νος: f. Φιλόκωμος)

—Eleusis: (51) 325/4 BC  IG II³ (1) 369, [10], 15; SEG XLVIII 224, 3? (Φ̣ι̣λ̣ῖνος: f. Τιμοκράτης)

—Eleusis?: (52) 281/0 BC  Ag. XV 72, 125 ([Φι]λῖν[ο]ς̣?)

—Euonymon: (53) 90-79 BC   IG II² 1039, 82; IG II³ (4) 658 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 80 f. no. 19, 15 (cf. PA 14323) (I f. Φιλῖνος II); (54) ~ IG II² 1039, 82; IG II³ (4) 658 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 80 f. no. 19, 15 (PA 14323) (II s. Φιλῖνος I); (55) i AD  IG II² 6161 (f. Ἀφροδίσιος); (56) c. 92 AD  Ag. XV 312, 36 (-λεῖ-); (57) 154/5 AD   IG II² 2067, 31 (-λεῖ-: II s. Φιλῖνος I); (58) ~ IG II² 2067, 32 (-λεῖ-: I f. Φιλῖνος II)

—Halai: (59) iv BC  SEG XXXIII 175, 5; (60) 304-287 BC  IOrop 370 (f. Φιλοκράτης)

—Hamaxanteia: (61) m. iv BC  IG II² 1623, 99, 116 (PA/APF 14319) (f. Διόδοτος)

—Kedoi: (62) c. 400 BC  IG II² 6384 (PA 14324)

—Kikynna: (63) m. iii BC  IG II³ (1) 1085, 3 (f. [--]ίδης)

—Koile: (64) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 42 (PA 14325) (f. Εὐφυλίδης); (65) 183/2 BC  IG II² 2332, 335 (PA 14326) ([Φιλ]ῖνος); (66) ii/iii AD  IG II² 2097, 222; Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 30 (-λεῖ-: f. Εὐπραξίδης)

—Kopros: (67) iii-ii BC   SEMA 334, 1 (I f. Θράσιππος); (68) ~ SEMA 334, 2 ([Φι]λ̣ῖ̣ν̣ος: II s. Θράσιππος)

—Kydathenaion: (69) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 51 (Φι(λ)ῖνος: f. Φιλόστρατος); (70) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 2 (f. Σώσανδρος)

—Lakiadai: (71) m. iv BC  IG II² 1611, 282, 363; 1612, 301; D. xxi 161 (= PA/APF 14327); SEG XLV 148, 20 (s. Νικόστρατος); (72) f. iii BC  IG II³ (4) 525, 2 (PA/APF 14328) (f. [--]ας)

—Lamptrai: (73) f. iv BC  IG II² 1952, 11 (PA/APF 14329) (f. [--]ας); (74) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 37 (cf. APF 14329) (f. Φιλοκράτης); (75) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 62 f., 91 (cf. APF 14329)

—Leukonoion: (76) 154/5 AD  IG II² 2067, 50 (-λεῖ-: s. Ἰσίδωρος I)

—Lousia: (77) f. i BC  ID 2619 a, 11 (s. Θεόδωρος)

—Marathon: (78) 343/2 BC  IG II² 1443, 8 (PA 14330) (s. Πυργίων); (79) iii BC   IG II² 6816 (cf. PA 14331) (I f. Φιλῖνος II); (80) ~ IG II² 6816 (PA 14331) (II s. Φιλῖνος I)

—Oion: (81) c. 41-62 AD  IG II² 3270, 5; 3277, 6; 3535, 4; 4174 = Ag. XVIII H426, 6; FD III (1) 534, 9 f. (f. Τιβ. Κλ. Νούϊος); (82) ii AD  IG II² 3994 = 7011 ([Φι]λεῖνος)

—Oion (Kerameikon): (83) s. i BC   IG II² 2461, 11 (PA 14332) (I f. Χείλων); (84) ~ IG II² 2461, 12 (PA 14333) (II s. Χείλων)

—Otryne: (85) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 45 (PA 14334) (s. Θεόδωρος)

—Paiania: (86) m. iv BC  IG II² 7093, 1, 4 (cf. PA 14335) (f. Ἱέρων); (87) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 9 (cf. PA 14335) (f. Λύσιππος); (88) 266/5 BC  SEG LI 144, 12 ([Φι]λῖνος); (89) iii/ii BC  IG II² 10097 (s. Μενεκράτης); (90) c. 20 BC  Ag. XV 293, 29 (-λεῖ-: s. Μενεκράτης)

—Pambotadai: (91) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 73 (f. Λεώκριτος)

—Peiraieus: (92) s. iv BC  IG II² 1252, 5 f.; CIA App. 95 b, 21 (PA 14336) (f. Καλλιάδης, Λυσιμαχίδης); (93) iii BC  IG II² 7194 (PA 14337) (s. (nat.) Ἀριστομένης, s. (ad.) Διόφαντος)

—Pelekes: (94) 324/3 BC  IOrop 353 A, 34 (s. Χαιρέστρατος)

—Phlya: (95) c. 377/6 BC  IG II² 1410, 2; 1411, 7; 1604, 29 f. (PA/APF 14339) (s. Γνίφων); (96) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (-λεῖ-: s. Δάφνος); (97) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 5 (-λεῖ-: f. Τ. Φλ. Μόνδων)

—Phrearrhioi: (98) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 67 (Φιλ[ῖ]ν̣[ο]ς)

—Pithos: (99) 189/8 BC  IG II³ (1) 1274, 8, 12, 24

—Potamos: (100) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 33

—Sounion: (101) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 60; (102) c. 363-349 BC  Ag. XIX P 13, 41 f.; XIX L 4 a, 73 (f. Ἀμεινίας)

—Sphettos: (103) 142/3 AD  IG II² 2050, 81 f. (I f. Φιλῖνος II, Εὔκαρπος); (104) 143/4 AD  IG II² 2050, 81 (II s. Φιλῖνος I)

—Trikorynthos: (105) 170-150 BC  IG II² 1934, 9; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 14338) (f. Φιλιστίδης)

—tribe Akamantis: (106) 409 BC  IG I³ 1191, 184 (PA 14301); (107) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 61 (PA 14313) (s. Σω̣[--]); (108) ii/iii AD  SEG LIX 238, 7 (Φιλεῖνο̣[ς]: s. Βασιλείδης I); (109) 187/8 AD  IG II² 2113, 112 (-λεῖ-: s. Ε[--]); (110) 255/6 AD  IG II² 2245, 223 (f. Χαρίτων)

—tribe Antiochis?: (111) 128/7 BC  FD III (2) 27, 31; BCH 99 (1975) p. 193 (tribe) (or tribe Attalis)

—tribe Erechtheis: (112) 459 BC   IG I³ 1147, 79 (PA 14314) (Φιλ[ῖ]νος); (113) ~ IG I³ 1147, 95 (PA 14315); (114) 459 BC  IG I³ 1147, 101 (PA 14316)

—tribe Kekropis: (115) c. 220 AD  IG II² 2217, 15 (Αὐρ. Φιλῖνος: s. Ἐρασῖνος)

—tribe Leontis: (116) s. v BC  IG I³ 1193, 89 ((Φ)ιλῖνος?); (117) 409 BC  IG I³ 1191, 156 ([Φι]λῖν[ο]ς)

Athens?: (118) m. iv BC   IG II² 11365; (119) ~ IG II² 12928 (f. [--]ω); (120) c. 354 BC  IG II² 2325, 243 (TrGF 1 p. 250 no. 80) (Φιλ[ῖ]νος); (121) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 4; (122) ?iv/iii BC  PAnt 15 (fict.); (123) f. ii BC  Ag. XVI 296, 119; (124) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 25 (-λεῖ-)

Athens*: (125) 410/9 BC  IG I³ 102, 28; (126) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 46 f. (-λεῖ-); (127) ii AD   IG II² 2183, 1 (s. Φιλ[--]: epeng.); (128) ~ IG II² 2185 + AE 1971, pp. 58 f. no. 2, 6 ([Φι]λῖνο[ς]: epeng.?); (129) 155/6 AD  IG II² 2068, 150 (Φιλεῖ(νος): f. Ἀγαθόπους); (130) 194/5 AD  IG II² 2191, 30 (s. Μυστικός: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (131) iii-ii BC  IG II² 9853; SEMA 1325 (LGPN V.B (14)) (f, Πλουτάρχη); (132) i AD  IG II² 9937 (LGPN V.B (19)) (-λεῖ-: f, Ὠκεανός)

    Elis: (133) i BC/ i AD  IG II² 8529 (LGPN III.A (9)) (s. Σπράτιος)

    Ionia?, Magnesia: (134) ii-i BC   IG II² 9251 (LGPN V.A (17)) (I f. Φιλῖνος II); (135) ~ IG II² 9251 (LGPN V.A (18)) (II s. Φιλῖνος I)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (136) iv BC  IG II² 10028 (LGPN IV (8))

Φιλινώ

Athens:

—Amphitrope: (1) iii BC  IG II² 5615 (d. Χαροπίας)

—Phlya: (2) s. iv BC  IG II² 6012 (PA 14340) (d. Θούκριτος)

Φίλιος

Athens: (1) 117-138 AD  IG II² 3564, 1 (Φ̣ί̣λιος)

—Phaleron: (2) f. iii BC  IG II³ (4) 757 (PA 14342)

—Phrearrhioi: (3) 60-34 BC  IG II³ (4) 377, 6; 380, 4; 381, [5]; 391, 6-8, 13; 393, [5]; 394, 4; 395, 7 (PA 14343) (I s. Διοκλῆς, f. Φίλιος II, Διονύσιος); (4) s. i BC  IG II³ (4)391, 8; 393, [5]; 394, [4]; 395, 7 (II s. Φίλιος I)

—tribe Aiantis: (5) ?447 BC  IG I³ 1162, 94 (PA 14341)

Athens?: (6) s. v BC  CAVI 1878; (7) c. 390 BC  Lys. ix 5

Athens*: (8) 408/7 BC  IG I³ 476, 331 (Φίλι[ος]: metic); (9) ii BC  IG II² 12930

Φιλίππα

Athens?: (1) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 2 (Φιλ̣ί̣ππα); (2) c. 250 BC  SEMA 1727

Φιλίππη

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1338; (2) ?iv BC  SEG LVI 290 = LVII 260 (d. Λυσίμαχος); (3) m. iv BC  IG II² 12935; (4) s. iv BC  Ag. XVII 128; (5) m. ii BC  Plu., Mor. 843b (PA 14345) (d. Χαρμίδης, m. Μήδειος I (Peiraieus)); (6) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 88 f., 185 (Ἰουν. Φιλίππη)

—Dekeleia: (7) iv BC  IG II² 5817, 10 (PA 14344) (d. Στέφανος)

—Kerameis: (8) iv BC  SEG LVII 216 (d. Φιλιστίδης)

—Melite: (9) s. ii AD  IG II² 3981, 4 f. (Κλ. Φιλίππη: d. Τιβ. Κλ. Σῶσπις, Φιλίππη (Sounion), ?m. Φλ. Ὀνησικράτης (Diomeia))

—Pallene: (10) f. i AD  IEleusis 357, 5 (Κλ. Φιλίππη: d. Λυκοῦργος, m. Τιβ. Κλ. Δημόστρατος (Sounion))

—Peiraieus: (11) ii/i BC  ID 1869 a, 1; Plu., Mor. 843b (PA 14346) (d. Μήδειος I, Τιμοθέα I (Peiraieus), m. Διοκλῆς II, Σαραπίων, Διφίλα (all Melite))

—Peiraieus?: (12) i AD  IG II³ (4) 2004 (PA 14347) (d. Μήδειος)

—Sounion: (13) f. ii AD  IG II² 2342 = 13620, 23; 4071 = IEleusis 463, 21 f. (d. Τιβ. Κλ. Δημόστρατος, m. Μενάνδρα (Ephesos), Κλ. Φιλίππη, Τιβ. Κλ. Λεωνίδης II, Τιβ. Κλ. Δημόστρατος II (all Melite))

—Sphettos: (14) ii BC  IG II² 7530 (PA 14348) (d. Ξεναῖος)

Athens?: (15) 425-400 BC  Ag. XXI F 103 (Φιλίπ(π)η); (16) f. iv BC   IG II² 11297; (17) ~ IG II² 12930 a (p. 889); (18) iv BC  IG II² 11012; (19) s. iv BC  IG II² 12931; (20) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 82, 85; (21) hell. IG II² 12932 (PA 14343a); (22) c. 215/14 BC  IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 16; (23) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 17 p. 230; (24) s. ii AD  Ag. XXI B 17; (25) iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 175-176 no. 20, 31 (m. Δημόστρατος); (26) inc. IG II² 12933/4 (PA 14343b)

Φιλιππίδης

Athens: (1) c. 370-310 BC  PCG 2 p. 24 fr. 2, 8; p. 69 fr. 93; 4 p. 6 fr. 8; p. 8 fr. 10; Men. fr. 305; Hyp., Phil. passim (PA 14351); (2) s. iv BC  IG II² 2496, 1 (PA 14350); (3) s. iii BC  IG II³ (4) 1077, 1 (PA 14352) (archon epon.); (4) 106/5 BC  FD III (2) 25, 33 (f. Ἀχαιός)

—Acharnai: (5) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 61 (PA 14354)

—Azenia: (6) s. i BC  IG II² 1718, 17; ID 1624, 3 (s. Γοργίας)

—Halai (Aixonides): (7) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 5 (cf. PAA 17 p. 234) (f. [..]ήμων)

—Halimous: (8) i AD  IG II² 5546 ([Φι?]λιππίδης, [Καλ?]λιππίδης)

—Kephale: (9) iv/iii BC  IG II³ (1) 877, 8, 58; IG II² 2323, 232; 2323 a, 39; 2325, 164; PCG 7 pp. 333 ff. (PA/APF 14356) (s. Φιλοκλῆς); (10) 305/4 BC  Ag. XV 58, 62 (cf. APF 14546) (s. Διο[--]); (11) 215/14 BC  IG II² 1706, 90 (PA/APF 14355) (Φιλι[π]πίδης)

—Kopros: (12) c. 370 BC  Ag. XV 492, 134 (PA 14357) ([Φιλι]ππίδης: s. Κεφαλίων)

—Lamptrai: (13) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 21 (f. Φίλιππος)

—Melite: (14) s. i BC  Plu., Mor. 843b (PA 14358) (s. Διοκλῆς II, Ἡδίστη)

—Paiania: (15) s. v BC  IG II² 1138, 30 f. = 2812, 5 f.; 1623, 262 f.; 1624, 42; IG II³ (4) 490, 1; IG II² 3823; Pl., Prt. 315a (PA/APF 14360) (I s. Φιλόμηλος I, f. Φιλόμηλος II); (16) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 43 (cf. PA/APF 14360); (17) c. 380-292 BC  IG II³ (1) 844, 11; 857, 8, 18, 38, 50 f.; IG II² 1613, 191; 1628, 21, 30, 375, 387; 1629, 657, 894, 906; 1631, 287; 1632, 263; D. xxi 208; D. xxi 215; [D.] lviii 33 (PA/APF 14361) (II s. Φιλόμηλος II)

—Pe--?: (18) 223/2 BC  IG II² 1706, 59; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 14359)

—Phlya: (19) c. 148-120 BC  IG II² 1938, 17; 1939, 55 (PA 14363 = 14362) (f. Διαγόρας)

—tribe Oineis: (20) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 12 (PA 14353) (-δς)

Athens?: (21) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 64, 2 ([Φ]ιλιππίδης); (22) ?iii BC  CIA App. 38, 1; (23) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 97 ([Φι]λ̣ιππίδ(ης)); (24) 183/2 BC  IG II² 2332, 328 (Φ[ιλ]ι[ππ]ίδη[ς])

Athens*: (25) m. iv BC  IG II² 2390, 5

Φίλιππος

Athens: (1) 588/7 BC  Develin, AO p. 39 (PA 14364) (archon epon.); (2) v BC  IG I² 914 = CAVI 1516; cf. 1738; AM 106 (1991) p. 156; (3) 495/4 BC  Develin, AO p. 55 (PA 14365) (archon epon.); (4) c. 490 BC  CAVI 4475 (ARV² p. 371 no. 24) (Πίλιπος); (5) c. 460-450 BC  IG I³ 1150, 82 (Φίλ[ιπ]πος); (6) s. v BC   Antipho fr. B 17 (PA 14368); (7) ~ Antipho vi 13 (PA 14367); (8) s. v BC  Pl., Smp. 172 B (f. Φοῖνιξ); (9) 425/4 BC  IG I³ 71, 55 ([Φίλ]ιπ[πος]); (10) v/iv BC  Lys. fr. cxxi (PA 14372); (11) c. 415-400 BC  And. i 18 (PA 14369); (12) c. 411 BC  IG I³ 1190, 104 (PA 14366); (13) f. iv BC  X., Smp. i 11 ff.; X., Smp. ii 14; X., Smp. ii 20 ff.; X., Smp. iii 11; X., Smp. iv 50; (14) c. 393-391 BC  Isoc. xvii 43 (PA 14371); (15) 374/3 BC  IG II² 1424, 24; 1424 a, 369; 1425, 317; 1428 add., 184; 1429, 49; (16) c. 365 BC  D. xxii 38 (PA 14374); (17) 364/3 BC  D. xxix 23 (PA/APF 14375); (18) 362/1 BC  IG II² 114, 4 (PA 14373) (Φίλ[ιππο]ς); (19) m. iv BC   Ag. XVII 1002 (PA 14375b); (20) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 28 (PA 14375a); (21) s. iv BC   D.H., Din. 12 (PA 14377); (22) ~ Hyp., Eux. 34 (PA/APF 14376) (Φίλιππ[ος]); (23) ?346/5 BC  Ag. XIX P 19, 18 (Φίλιππ[ος]); (24) 332/1 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 76 (Φίλιππ[ος]); (25) 329/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 111; (26) iii BC  IG II² 7854 (PA 14382) (s. [--]κ̣λῆς); (27) 292/1 BC  Ag. XIX P 52, 6 f.; IGUR 1527, 6; D.H., Din. 9; Epicur. frr. 108; 127; 156 = ZPE 84 (1990) p. 124 T 10-12 (PA 14379) (archon epon.); (28) ?275/4 BC  IG II³ (1) 898, 120 (PA 14378) (Φ[ί]λιπ̣[π]ος); (29) 259/8 BC  PCZ 59003, 8 (f. Ἡράκλειτος); (30) 250/49 BC  IG II³ (1) 1004, 18; (31) iii/ii BC  IOrop 185, 5 (PA 14380) (f. Μενεκράτης); (32) m. ii BC  Ag. XV 233, 4 ([Φίλ]ιππ[ος]: f. Ἀλέξανδρος); (33) c. 146/5 BC  ID 2609, 14; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date); (34) 98/7 BC   FD III (2) 26 III, 14 (f. Διοκλῆς); (35) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (f. Πωλλίων); (36) s. i BC  IG II² 1964, 6 (f. Ἑστιαῖος); (37) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 5 (f. Ἀττικός); (38) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 17 (f. Ζηνόβιος); (39) c. 175 AD  SEG XXVIII 173, 10 (Φίλιπ[πος]?); (40) iv AD  IG II² 13389 (SEMA 2876)

—Acharnai: (41) m. iv BC  SEG XIX 174, 10 (I f. Φίλιππος II); (42) ~ ([Φίλ]ιππος: II s. Φίλιππος I); (43) c. 330-304 BC  IG II² 1492, 123, 130, 136, 138 (= PA 14388); Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 56, 78; 12 left side, 3; IG II² 1477 = SEG XXXVIII 143 B, 7, 10 (s. Νικίας)

—Agryle: (44) m. iv BC  IG II² 1436, 6; IG II³ (4) 28, 6; Ag. XIX P 5, 12, 22 f. (f. Ἀμεινίας)

—Aixone: (45) s. iv BC  Plu., Mor. 843a; IG II² 2752 = Finley, SLC p. 142 no. 87, 6 (PA/APF 14384) (f. Καλλιστομάχη); (46) 340/39 BC  SEG XXXVI 186, 2 (f. Φιλοξενίδης); (47) s. iii BC  PAE 2001, pp. 7-8 no. 11 = SEG LII 128 (s. Μνασίας)

—Anagyrous: (48) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 34 (PA 14385); (49) ?iv/iii BC  IG II² 2622 = Finley, SLC p. 157 no. 134, 4 (cf. PA 14385) (f. Τιμοδίκη)

—Ankyle: (50) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 19 (PA 14383)

—Aphidna: (51) ?iv BC  SEG XLVIII 187, 3; (52) 322 BC  IG II² 1632, 264 (PA/APF 14386); (53) 226/5 BC  IG II³ (1) 1143, 3 (PA/APF 14387) (s. Κηφισόδωρος)

—Auridai: (54) m. iv BC  SEG XXVIII 152, 18 (f. Λυσανίας)

—Azenia: (55) 125/6 AD   IG XII (8) 633, 6 (II s. Φίλιππος I); (56) ~ IG XII (8) 633, 6 f. (I f. Φίλιππος II); (57) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 70 (I f. Φίλιππος II); (58) ~ (II s. Φίλιππος I)

—Besa: (59) c. 120 AD  IG II² 2018, 6 (I f. Φίλιππος II); (60) ~ (II s. Φίλιππος I); (61) c. 180-190 AD  Ag. XV 409, 10

—Cholleidai: (62) s. iv BC  D.L. iii 41 (PA 14417)

—Deiradiotai: (63) 410/9 BC  IG I³ 99, 1, 5 (PA 14407) (s. Φιλέας)

—Dekeleia: (64) c. 365-340 BC  IG II² 5986 (PA 14389); cf. SEG L 238 (ΦΙΛΙΠΟΣ - lap., Φιλῖ(ν)ος - ed., Φίλιπ(π)ος - M.J.O.: s. Εὐξενίδης)

—Eiresidai: (65) 368/7 BC  IG II² 104, 8 (PA 14390); (66) c. 340-337 BC  IG II³ (1) 316, 2; 317, 5; IG II² 2753 = Finley, SLC p. 145 no. 97 + SEG XVII 61, 4; Ag. XV 39, 18 (PA 14381 = 8069) (s. Ἀντίφημος)

—Eleusis: (67) 319/18 BC  IG II² 1187 = IEleusis 99, 1 (PA 14391); (68) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 55 (I f. Φίλιππος II); (69) ~ (II s. Φίλιππος I)

—Eleusis?: (70) iv-iii BC  IG II³ (4) 646, 2 f. (f. Σάτυρος, Φιλοκράτης)

—Euonymon: (71) s. iv BC  IG II² 6194 (PA 14394) (s. Φιλιστίδης)

—Gargettos: (72) ?hell.-imp. NScav 1909, p. 329 (s. Ῥησίμαχος, ?f. Λαυδίκη, Εὐτυχία); (73) ii AD  IG II² 6154; cf. SEG XLIX 237; SEG XLII 128 (f. Μυρρίνη)

—Halai: (74) m. iv BC   SEMA 68 (f. Νικίων); (75) ~ IG II² 1593, 3 = SEG XLVIII 155 II, 10 (Φίλ[ιπ]π̣[ος] - Walbank, Φίλ[α]γ[ρος] - IG)

—Halai (Aixonides): (76) f. iv BC  IG II² 10589 + Peek, AG 1 p. 27 no. 95 (PA 14384a) ([Φί]λιππος: f. Ἀθήνιππος); (77) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 20 (PA 14384b) ([Φίλ]ιππος: s. Ἀθήνιππος); (78) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 20 (cf. APF pp. 537 f.)

—Hestiaia: (79) m. iv BC  [D.] xxxv 20; [D.] xxxv 34 (PA 14392) (f. Σώστρατος); (80) 356-352 BC  IG II² 1666 = IEleusis 143 A, 5 (PA 14393) (f. [--]νης); (81) c. 115-172 AD  IG II² 2020, 34; cf. 76; 2065, [8]; 3742 + SEG XXXII 213, 3-5 (Σωτέλης ὁ καὶ Φίλιππος: I s. Βακχύλος, f. Ἡρακλέων I, Φίλιππος II, Ἀγαθοκλῆς I, Ἡρακλείδης I); (82) 171/2 AD  Ag. XV 406, 37 (II s. Σωτέλης ὁ καὶ Φίλιππος I)

—Ikarion: (83) 35/4 BC   IG II² 1343, 31 (PA 14396) (II s. Φίλιππος I); (84) ~ IG II² 1343, 32 (cf. PA 14396) (I f. Φίλιππος II)

—Ionidai: (85) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 138 (= PA 14397); IG II³ (1) 983, 80; 1063, 9 (f. Εὔθιππος)

—Kephale: (86) 346-344 BC  ID 104-23, 14; 104-24, 1 (f. Φιλιστίδης); (87) c. 215 BC  IG II³ (4) 1145 ([Φ]ίλιππος); (88) 164/3 BC  Ag. XV 219, 2; 220, 2 f., 35; Ag. XVI 294, [3] (f. Διονυσόδωρος)

—Kephisia: (89) 13/12 BC  IG II² 1963, 6 ([Φί]λιππος: s. Διονύσιος); (90) 201/2 AD  IG II² 2193, 47 (s. Σύμφορος)

—Kolonai (Antiochid): (91) f. iv BC  IG II² 1609, 105; IG II³ (4) 1106 (PA/APF 14398) (s. Ἰασίδημος)

—Kolonos: (92) 336/5 BC  Ag. XV 42, 100

—Kydathenaion: (93) m. v BC  PA 14399 (I f. Ἀριστοφάνης); (94) c. 400-340 BC  IG II² 2325, 140; PCG 7 pp. 353 ff.; RE (35); PA 14400 (II s. Ἀριστοφάνης); (95) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 9 (Φ̣ί̣λ̣ιππος: f. [--]ος); (96) imp. Ag. XV 318, 28 (s. Διογένης); (97) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 18 (I f. Φίλιππος II); (98) ~ (II s. Φίλιππος I)

—Lamptrai: (99) s. iv BC  IG II² 1623, 79 (PA/APF 14402) ([Φ]ίλιππος: s. Πολύευκτος); (100) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 17 (PA/APF 14401) (f. Χαίριππος); (101) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 21 (s. Φιλιππίδης)

—Leukonoion: (102) inc. IG II² 6749 (PA 14403) (s. Χαρίας)

—Marathon: (103) ?146/5 BC  IG II² 1224 b, 28 f.; AIUK 4.3A (2020) p. 48 (name) (PA 14404) (Φι[λῖν?]ος - AIUK, Φί[λιππ]ος - IG: f. Ἀπατούριος); (104) i BC/ i AD  SEMA 419 (f. Φιλιστίων); (105) 173/4 AD  IG II² 2103, 25, 145 (Κλ. Φίλιππος)

—Melite: (106) f. iv BC  IG II² 6875, 1, 3 (PA 14406) (s. Στράτων); (107) 360-350 BC  IG II² 2383, 16 (PA 14405) (s. Κλεόφαντος); (108) 24/3 BC  Ag. XV 290, 76 f. (f. Δημήτριος); (109) m. ii AD  IG II² 2071, 5 (f. [--]κος); (110) s. ii AD  IG II² 2124, 4 f.; 2125, 7; 2340 + SEG XII 140, 26; IG II² 3693 = IEleusis 520, 2; IG II² 3710 = IEleusis 639, 9; IG II² 4088 = IEleusis 632, 5 f.; IG II² 3713 + 4089 = IEleusis 521, 2; SEG LIV 307 III, 8; IG II² 4094? (Τιβ. Κλ. Φίλιππος: s. Τιβ. Κλ. Δημόστρατος II, Αἰλ. Φιλίστη (Melite), f. Κλ. Μενάνδρα, Κλ. Θεμιστόκλεια, ?f. Κλ. Ἀριστονίκη); (111) c. 180 AD  Ag. XV 429, 6; Hesp. 47 (1978) p. 330 (deme) ([Φί]λιππος: s. Με[--])

—Oion (Kerameikon): (112) s. i BC  IG II² 2461, 10, 15 (PA 14408) (f. Δημήτριος, Ἀσκληπιάδης)

—Pallene: (113) s. iv BC  IG II² 7135 (PA 14411) (s. Φόρυσκος); (114) 281/0 BC  Ag. XV 72, 227 (Φίλιππ̣[ος]?: f. Ἀριστοτέλης); (115) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 91 (PA 14410) ([Φί]λιππος: s. Ἀντίμαχος); (116) i BC-i AD  IOrop 710 (s. Λυσιμένης); (117) i AD  Ag. XV 309, 55

—Pambotadai: (118) c. 330-320 BC  IG II² 2329, 8; SEG LIX 183 (deme) (PA 14409)

—Pergase: (119) c. 370 BC  Ag. XV 492, 8 (PA 14412) (s. Π[--])

—Phegaia: (120) 281/0 BC  Ag. XV 72, 109 (I f. Φίλιππος II); (121) ~ (Φίλ̣[ιππ]ος: II s. Φίλιππος I)

—Phlya: (122) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 37 (s. Ἐπίκτητος)

—Phrearrhioi: (123) s. iv BC  SEG LXIV 137 (s. Φρασίας)

—Pithos: (124) f. iv BC  Is. ii 29 (PA 14413)

—Potamos: (125) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 20 (PA 14414) (s. Φιλίων)

—Prasiai: (126) ?hell. IG II² 7288

—Prospalta: (127) 407/6 BC  IG I³ 316, 61 (PA 14415) (s. Φιλήσιος)

—Rhamnous: (128) 281/0 BC  Ag. XV 72, 194 (Φίλιππ̣[ος]?: f. Ἀρχεπτόλεμος); (129) i/ii AD  IG XII (8) 645, 4 f. (f. Ἀσκληπιόδωρος); (130) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 24 (s. Πάμφιλος)

—Semachidai: (131) 367/6 BC  Ag. XVI 48, 6 (Φί[λι]π̣πος)

—Sounion: (132) m. iv BC  IG XII (6) 262, 131 with app. crit. (Φίλιπ̣[πος]?)

—Steiria: (133) c. 230-240 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 4; Ag. XVIII C121, 93 (cf. RCA p. 319); SEG LIV 307, 13 f. (Κασιανὸς Φίλιππος: s. Κασιανὸς Ἀπολλώνιος II, Κλ. Μενάνδρα); (134) c. 235-255 AD  IG II² 2235, 9, 38, 89; Ag. XV 466, 13 f. (Κασιανὸς Φίλιππος)

—Thorikos: (135) m. iv BC  IG XII (6) 252, 4

—Thymaitadai: (136) c. 280-270 BC  IG II³ (1) 884, 4; 885, [5]; 896, 5; 910, 6 f.; IG II³ (4) 7 I, 4; 7 II, 4 (PA 14395) (s. Ἀστυγένης)

—Trikorynthos: (137) m. iv BC  IG XII (6) 262, 316; (138) c. 330 BC  IG II² 1927, 145 (PA 14416) ([Φί]λιππος: f. Εὐβουλίδης)

—tribe Aiantis: (139) 255/6 AD  IG II² 2245, 354 (s. Εὐήμερος)

—tribe Aigeis: (140) 399/8 BC  IG II² 1378, 3 f. (= PA 14370); IG II² 1375, 21; 1377, 3

—tribe Akamantis: (141) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 93

—tribe Erechtheis: (142) c. 411 BC  SEG LII 60, 69

—tribe Leontis: (143) s. v BC  IG I³ 1193, 100; (144) 255/6 AD  IG II² 2245, 148 (Αὐρ. Φίλιππος)

Athens?: (145) f. iv BC  IG II² 2325, 255 (Stephanis 2499); (146) iv BC   SEMA 2503; (147) ~ PCG 2 p. 376 fr. 122, 15; (148) m. iv BC   D. xxiv 138; [D.] xlix 14-18; [D.] xlix 20 f.; [D.] xlix 48 f.; [D.] xlix 53 (I f. Φίλιππος II); (149) ~ D. xxiv 138 (II s. Φίλιππος I); (150) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 74 (f. Θεόδωρος); (151) iii BC   IG II² 3213 (Φίλιπ[πος]); (152) ~ SEMA 1804 (f. Ἐπιμήδης); (153) iii-ii BC   Ag. XVIII H452 (f. Πο[--]ς); (154) ~ Ag. XXI F 225; (155) ii-i BC  ID 2026, 1 ([Φί]λιππος); (156) i BC  IG II² 12937 (s. Λεύκιος); (157) 27 BC-14 AD  IG II² 4153, 5; (158) imp. IG II² 12042 (Μάξιμος Φίλιππος); (159) s. ii AD  Ag. XXI B 17; (160) 161-212 AD  IG II² 2280, 32; (161) iii AD  IG II³ (4) 1675; (162) inc. SEG LVI 284 (f. Λεωκράτης)

Athens*: (163) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 80; (164) m. iv BC  IG II² 7868, 2, 4 (f. Διονύσιος); (165) c. 100-125 AD   IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 45 (f. [--]ίδης); (166) ~ IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 58 ([Φ]ίλιππος: s. Ἄχαρνος: epeng.); (167) 135/6 AD  IG II² 2046, 53 (I f. Φίλιππος II); (168) ~ (II s. Φίλιππος I: epeng.); (169) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 21 (f. Εὔκαρπος)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (170) hell.-imp. IG II² 8209 (LGPN V.A (-))

    Caria, Miletos: (171) i BC  IG II² 9916 (LGPN V.B (31)) (s. Βόηθος); (172) imp. IG II² 9595 (LGPN V.B (33)) (f. Εὔπορος); (173) ~ IG II² 9783 (LGPN V.B (34)) (-ιπος: f. Μουσίς); (174) imp. IG II² 9915 (LGPN V.B (35)) (-ιπος: f. Ἀλέξανδρος); (175) c. 112 AD  IG II² 2024, 117 (LGPN V.B (41)) (s. Ἔρως)

    Caria, Miletos?: (176) 87/8 AD  IG II² 1996, 223 (LGPN V.B (42)) (Φίλιπ.: f. Μύστης)

    Herakleia: (177) i AD  IG II² 8735 (f. Νάνα)

    Laodikeia: (178) hell.-imp. SEMA 1213 (Φίλιπ[π]ος)

    Macedonia: (179) iii BC  IG II² 9263 (LGPN IV (29)) (f. Λάϊχος)

Φιλίς

Athens*: (1) iv BC  SEG LVI 274

Φιλίσκος

Athens: (1) 448/7 BC  Develin, AO p. 81 (PA 14419) (archon epon.); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 133 (PA 14420); (3) 375 BC  Ag. XVIII C148; (4) 334/3 BC  CID II 79 A I, 24; (5) iii BC  IG II² 3212, 4 (PA 14422) (Φιλίσκ[ος]: ?s. Εὐηγέτης); (6) 173 or 155 BC  Ath. 547a; Ael., VH ix 12 (RE (7)); (7) 128/7 BC  FD III (2) 47, 13 (f. Ἁγησίλαος); (8) f. i BC  RE (3) (dub.)

—Alopeke: (9) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 81 (PA 14423) (s. Νίκανδρος)

—Azenia: (10) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 26

—Epikephisia: (11) c. 110-96 BC  ID 2630, 20; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 249 (f. Ἀντικράτης)

—Hekale: (12) 324/3 BC  IOrop 353 A, 31 (Φιλί[σ]κος: f. Λυσιφῶν)

—Kephisia: (13) f. iv BC  IG II² 6417, 2 (PA 14426) (s. Ἱπποκράτης, Εὐπάλεια)

—Kerameis?: (14) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 76 f.?; 1153, 58 ([Φι]λ̣ίσκος: s. Ἱππίας)

—Leukonoion: (15) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 25 ([Φι]λ̣ίσκος)

—Oe: (16) 183/2 BC  IG II² 2332, 295 (PA 14427)

—Paiania: (17) 155/4 BC  IG II² 979 = Osborne, Naturalization D 101, 2 f.; Ag. XV 225, 2, 43; Ag. XVI 297, 2 (s. Κράτης)

—Pambotadai: (18) iii BC  IG II² 7146 (cf. PA 14428) (f. Εἰρήνη); (19) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 53 (PA 14428)

—Phrearrhioi: (20) iii BC  IG II² 7729 (PA 14429) (f. Πλουτάρχη); (21) i BC  IG II² 7719 (f. Ἀρισταγόρα)

—Phyle: (22) m. ii BC  Ag. XV 156, 12; Tracy, ALC p. 150 (date) ([Φ]ιλίσκος)

—Themakos: (23) f. iii BC  IG II² 6209 (= PA 14424); IG II³ (1) 907, 40 (s. Μοσχίων)

—Thorai: (24) 196/5 BC  IG II³ (1) 1257, 6 (PA 14425) (f. Νικόστρατος)

Athens?: (25) v/iv BC  IG II² 12938; cf. Peek, AG 1 p. 34 no. 129 (s. Εὐτέλης); (26) iv BC  IG II² 12944 (PA 14420a) (f. Φιλίτιον, Πάταικος); (27) m. iv BC  IG II² 10971 (f. Βοΐδιον); (28) iv/iii BC  PCG 7 pp. 356 ff.; RE (5); (29) iii BC  SEG XXVI 207, 5 (PCG 7 p. 360)

Foreign Residents:

    Aigina: (30) iv BC  TrGF 1 p. 258 no. 89 (LGPN III.A (1)) (s. Ὀνησίκριτος)

    Caria, Knidos: (31) v BC  IG I³ 1346 (IG II² 9039 = LGPN V.B (5)) (f. Αἰσχρίων)

    Caria, Miletos: (32) v/iv BC  Suda Φ 360; cf. Stephanis 2505 (LGPN V.B (9))

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (33) ii BC  IG II² 10381 (LGPN V.B (29)) (f. Σώφρων)

    Herakleia: (34) ii-i BC  IG II² 8609 a (p. 884) (f. Γνώμη)

    Korinthia, Korinth: (35) 97/6 BC  IG II² 1337 + SEG XVI 111, 5 (LGPN III.A (20)) (f. Νικασίς)

    Korinthia, Sikyon: (36) i BC  Ag. XVII 663 = IG II² 10312 (LGPN III.A (22)) (Φιλίσκ̣[ος]: f. Σωκράτης)

    Pontos, Sinope: (37) i AD  SEMA 1435 (LGPN V.A (44)) (f. Δίσκος)

Φιλίστα

Athens: (1) iv BC  IG II² 7107 + PAA 17 p. 262 (Φιλ[ίσ]τα); (2) m. iv BC  IG II² 5582 (PA 14431) (Φι[λ]ίστα)

—Aixone: (3) iii BC  SEMA 55 (d. Ἀθηνόδωρος)

Athens?: (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 48; (5) c. 258-256 BC  IG II³ (1) 1010, 115, 126; (6) ii-i BC  IG II² 12939; (7) ii AD  IG II² 12940 (d. Πύθων)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (8) ?iv BC  SEG LXI 186 (LGPN III.A (-)); (9) ii BC  IG II² 8377 (LGPN III.A (1)) (d. Φίλλις)

    Caria, Miletos: (10) s. iii BC  SEMA 1343 (LGPN V.B (1)) (d. Διόδωρος)

    Sicily, Syracuse: (11) s. iv BC  IG II² 10398 (LGPN III.A (57)) ((Φ)ιλίστα: d. Στράτων)

Φιλίστη

Athens: (1) iv BC  SEG LVIII 175 (Φιλίστης (gen.)); (2) f. iii BC  IG II³ (4) 757 (PA 14432a) ([Φι]λίστη)

—Erchia: (3) s. iv BC  Ag. XVII 128 (d. Πυθοκλῆς)

—Kollytos: (4) m. iv BC  IG II² 6509 (PA 14432)

—Melite: (5) s. ii AD  IG II² 2342 = 13620, 9, 26; 3645 = IEleusis 512; IG II² 4077 = IEleusis 511, 5 (Αἰλ. Φιλίστη: d. Αἴλ. Πραξαγόρας II, Νουμμία Βάσσα (Gargettos), m. Τιβ. Κλ. Φίλιππος, Τιβ. Κλ. Λυσιάδης III, Πραξαγόρα (all Melite))

—Paiania: (6) s. i BC  IG II² 7094 (PA 14433) (d. Ἀλκέτης)

Athens?: (7) v/iv BC  IG II² 12941

Athens*: (8) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 213 (freed.)

Foreign Residents:

    Elis: (9) f. iv BC  IG II² 8530 = CAT 2.366 e (LGPN III.A ())

Φιλιστῆς

Athens?: (1) ?hell. JIAN 3 (1900) p. 338 no. 248

Φιλιστιάδης

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

Φιλιστίδης

Athens: (1) ?iv BC  IG II² 1703, 3 (PA 14437) (s. Φι[--]); (2) c. 350 BC  SEMA 2504 (s. Ῥοδοκλῆς); (3) c. 330-300 BC  IPr 6, 1, 6 (f. Φίλαιος); (4) ?hell. BCH 14 (1890) p. 375 (sculptor); (5) f. iii BC  IG II³ (1) 1090; (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 nos. 518-20; (7) 148-134 BC  IG II² 1940, 32 (PA 14435) (s. Θεόφιλος); (8) 106/5 BC  FD III (2) 25, 5 (II s. Φιλιστίδης I); (9) ~ ([Φ]ιλιστίδης: I f. Φιλιστίδης II); (10) 49/8 BC  IG II² 1047, 10 (PA 14436) ([Φ]ιλ[ι]στίδης: s. Φανι[--]); (11) ii AD  IG II³ (4) 858; 901, 5 (-στεί-); (12) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 8 (-στεί-: I f. Φιλιστίδης II); (13) ~ (-στεί-: II s. Φιλιστίδης I)

—Aixone: (14) c. 342/1 BC   Ag. XIX P 26, 470 (I f. Φιλιστίδης II); (15) ~ Ag. XIX P 26, 470, 492 (II s. Φιλιστίδης I)

—Anaphlystos: (16) iii BC  IG II³ (1) 1123, 4 (s. Ἔμπεδοκλῆς); (17) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 121 no. 53; p. 128 nos. 64 b; 66 a?; 70

—Aphidna: (18) 106/5 BC  IG II² 1941, 11 (= PA 14444); FD III (2) 14, 14 (s. Σωσιγένης)

—Athmonon: (19) m. iv BC  IG II² 2385, 10 (PA 14441) (f. Παυσίστρατος); (20) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 104; (21) i AD  IG II² 5350 (f. Στρατονίκη)

—Athmonon?: (22) f. iv BC  SEG XXIV 197, 15

—Azenia: (23) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 28 (PA 14443) (f. Σπουδίας)

—Eleusis: (24) iii BC  SEMA 206 (f. Καλλίππη)

—Eleusis?: (25) 281/0 BC  Ag. XV 72, 131 (Φιλ̣ιστί[δης], Φιλ̣ιστί[ων])

—Euonymon: (26) s. iv BC  IG II² 6194 (PA 14445) (f. Φίλιππος)

—Hagnous: (27) f. ii BC  IEleusis 300, 46, 49 f. (f. Κηφισόδωρος, Φιλοξενίδης)

—Halai (Aixonides): (28) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 71 (f. Ζώσιμος)

—Halimous: (29) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 133 (f. Κηφισόδωρος)

—Hamaxanteia: (30) 155/4 BC  Ag. XV 226, 28 (Φι(λ)ιστίδης); (31) 135/4 BC  Ag. XV 243, 114

—Kephale: (32) 346-344 BC  ID 104-23, 14; 104-24, 1 (s. Φίλιππος); (33) 336/5 BC  Ag. XV 42, 273; (34) ii BC  IG II² 6371 (PA 14446) (Φιλισ[τίδ]ης: s. Σώστρατος)

—Kerameis: (35) iv BC  SEG LVII 216 (f. Φιλίππη)

—Kopros: (36) 303/2 BC  Ag. XV 62, 243 (f. Αἴσχρων)

—Krioa: (37) 281/0 BC  Ag. XV 72, 258 (f. Φόρυσκος)

—Kydathenaion: (38) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 10 ([Φ]ιλιστίδης: s. Διόδωρος)

—Lakiadai: (39) 281/0 BC  Ag. XV 72, 54

—Oe: (40) 202/1 BC  IG II³ (1) 1177, 41, 44 (PA 14434) (f. Κάλλιππος)

—Oinoe (Aiantid): (41) 304/3 BC  Ag. XV 59, 32; 61, 271 (s. Μενέψοφος)

—Otryne: (42) iv/iii BC  IG II² 7018 = 10110; cf. SEG XVIII 108 (s. Διόδωρος); (43) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 38 (PA 14447) (s. Διόδωρος); (44) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 63 (f. Εὐξίθεος); (45) c. 200 BC  IG II³ (1) 1249, 15 (Φιλιστ[ίδης])

—Paiania: (46) s. iv BC  IG II² 1472, 14; IG II³ (4) 1282 (PA 14448)

—Peiraieus: (47) s. iv BC  IG II² 7195, 1, 10 (s. Σώστρατος I, f. Σώστρατος II); (48) 303/2 BC  Ag. XV 62, 249 (s. Λαμπροκλῆς); (49) f. iii BC   Ag. XVI 160, 1; (50) ~ SEMA 551/2, 3 (I f. Θεόδοτος); (51) f. iii BC  SEMA 551/2, 6 (II s. Θεόδοτος); (52) m. ii AD  IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 8; XXVIII 167, 19 f. (-στεί-: I s. Ἀθηνάδης, f. Φιλιστίδης II); (53) s. ii AD   IG II² 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 17; IG II² 2109, [3]; 2127, 2; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, [49], 53 (-στεί-: II s. Φιλιστίδης I, f. Αὐρ. Φιλιστίδης III: archon epon. - s. ii AD); (54) ~ SEG XXVIII 167, 20 (Φιλιστε[ίδ]ης: II s. Φιλιστίδης I); (55) 163/4 AD  IG II² 2086, 3; 2087, 4 f.; 2088 = AIUK 4.3B (2020) no. 4, 17; IG II² 2127, 3; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 3; IG II³ (4) 1327, 1 f.; Ag. XV 448, 10; 395 = SEG LVIII 167, 3; Ag. XVIII C120, 3; C190?; SEG XXXII 189 I, 2; XXXII 189 II, 2 f. (-στεί-: I f. Ἀριστοκλείδης, Φιλιστίδης II: archon epon.); (56) ii/iii AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 49, 53; IG II² 2109, [3]; SEG LI 217, 1 (Αὐρ. -στεί-: III s. Φιλιστίδης II: archon epon. - f. 3 AD)

—Perithoidai: (57) iv/iii BC  IG II² 7219 (= PA 14449); IG II² 463 + SEG XXV 78, 123 (s. Αἰσχύλος)

—Phegaia: (58) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 17 (PA 14452) (f. Ἀριστίων)

—Phlya: (59) 37/6 BC  IG II² 1043 II, 82 (PA 14453) (s. Ἀθηναγόρας)

—Probalinthos: (60) ?iv BC   IG II² 7299, 1 (I f. Θεόφιλος); (61) ~ IG II² 7299, 5 (II s. Θεόφιλος, Διόκλεια (Skambonidai)); (62) 304/3 BC  Ag. XV 61, 236 ([Φιλισ]τ̣ίδης: s. Θεόφιλος)

—Rhamnous: (63) ii BC  SEMA 602 (s. Καλλικλῆς); (64) 102/1 BC   IG II² 1028 III, 123 (cf. PA 14450) (I f. Φιλιστίδης II); (65) ~ IG II² 1028 III, 123 (PA 14450) (II s. Φιλιστίδης I)

—Themakos: (66) i BC  IG II² 6128; 6203 (f. Ἀντιγένης)

—Trikorynthos: (67) 170-150 BC  IG II² 1934, 9; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 14451) (s. Φιλῖνος)

—Xypete: (68) s. iv BC  Ag. XV 31, 6 (Φιλιστίδ[ης]: f. [--]ης)

—tribe Erechtheis: (69) 459 BC   IG I³ 1147, 23 (PA 14438) (-δς); (70) ~ IG I³ 1147, 175 (PA 14439) (Φιλιστίδ[ς])

—tribe Hippothontis: (71) 410/9 BC  IG I³ 102, 4 f. (PA 14440) (Φιλιστίδ[ς])

—tribe Pandionis: (72) ?447 BC  IG I³ 1162, 58 (PA 14442) (-δς)

Athens?: (73) c. 450 BC  IG I³ 1158, 4 ([Φ]ιλιστίδ[ς]); (74) iv BC  AJPh 34 (1913) p. 75, 8 (Φιλιστίδ[ης]); (75) m. iv BC  SEMA 2328 (f. Πλαθάνη); (76) s. iv BC   IG II² 2347, 3, 20; (77) ~ IG II² 12942 (s. Ἱπποκράτης); (78) ?iii BC   CIA App. 9, 6; (79) ~ CIA App. 20, 4; (80) ?iii BC   CIA App. 28, 3 (Φιλιστ[ί]δης); (81) ~ Audollent, Defix. Tab. 56

Foreign Residents:

    Aigina: (82) ii BC  IG II² 7954 (LGPN III.A s.v. Φιλιστίδας (1)) (f. Διονύσιος)

Φιλίστιον

Athens:

—Aithalidai: (1) m. ii BC  IG II² 3481 + SEG XXXIX 218 (d. Δημοχάρης)

—Azenia: (2) i BC/ i AD  IG II² 5315 (d. Δημοχάρης)

—Halai: (3) ii/i BC  IG II² 3475 + 3476 = IEleusis 244, 2 (PA 14454) (d. Διονύσιος)

Athens?: (4) hell. ZPE 228 (2023) p. 159 no. 58 (Φιλέστιον - ms.: d. Μικίων)

Φιλιστίς

Athens: (1) iii-ii BC  IG II² 7499 (PA 14455); (2) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 62; (3) ii-i BC  ID 1970, 2 (m. Διονύσιος (Phlya), Ἀπολλοφάνης II (Phlya))

Athens?: (4) m. iv BC  SEMA 2019 ([Φι]λιστίς)

Φιλιστίων

Athens:

—Aphidna: (1) c. 212/11 BC  Ag. XVI 233, 5 (cf. APF 12267 IV) ([Φιλ]ιστίων: f. Δημοκλῆς); (2) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 83 (PA/APF 14457) (s. Δημοκλῆς)

—Marathon: (3) i BC/ i AD  SEMA 419 (s. Φίλιππος)

—Oion (Kerameikon): (4) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 76

—Paionidai: (5) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 52

—Potamos: (6) 178/7 BC   IG II³ (1) 1310, 1 f., 27 f. (II s. Φιλιστίων I); (7) ~ IG II³ (1) 1310, 2, 28 ([Φιλ]ιστίων: I f. Φιλιστίων II)

—Prasiai: (8) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 20 (Φιλισ̣τ̣ί̣ων̣)

—Ptelea: (9) c. 128-120 BC  FD III (2) 12, 15; IG II³ (4) 367, 13 (f. Ἀνδροκλῆς); (10) i BC  IG II² 10439

—Rhamnous: (11) ii BC  SEMA 870 (IRhamnous 309)

—tribe Pandionis: (12) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 129 (PA 14456) (s. Εἰρηναῖος)

Athens?: (13) c. 215 BC  Ag. XVI 230, 3; (14) 45/6 AD   IG II² 1969, 11; (15) ~ IG II² 1969, 24

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (16) c. 220 BC  IRhamnous 38, 20 (LGPN III.A (2))

    Caria, Miletos: (17) ii AD  IG II² 9552 + SEG XIII 159 (LGPN V.B (4)) (Φιλισ[τ]ίων: f. Ἐπαγαθώ)

Φίλιστος

Athens: (1) m. ii BC  SGDI 2089, 4 (PA 14458) (Φίλιστ[ος]: f. Ξένων)

—Cholargos: (2) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 18 ([Φί]λιστ[ος]?); (3) imp. SEMA 724 (I f. Φίλιστος II); (4) ~ (II s. Φίλιστος I)

—Marathon: (5) iv BC  IG II² 6767, 1 (PA 14459) (f. Ἀριστονίκη)

—Phlya: (6) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 6 (s. Λεύκιος)

—Sypalettos: (7) s. ii BC  IG II² 1023 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 75 no. 16, 14 f., 29 (PA 14460) (f. Σώσανδρος); (8) ?i BC-i AD  SEMA 631 (s. Ἀριστόμαχος)

—tribe Akamantis: (9) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 57 (s. Ἐπάγαθος)

Φιλιστώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 5517 (PA 14461)

—Kolonai: (2) m. iv BC  SEMA 329 = SEG LVI 264 (d. Ἀντίνους)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 12943 (PA 14461a)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (4) inc. IG II² 8356 + AM 67 (1942) p. 105 no. 198 (LGPN V.A (-)) (d. Σωτέλης)

    Boiotia, Oropos: (5) ii BC  SEMA 894 = IRhamnous 333 (LGPN III.B (1)) (Φ̣ι̣λιστώ: d. Σώστρατος)

Φιλιτία

Athens: (1) iv BC  IG II² 6551, 1 (PA 14462)

Athens?: (2) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 180

Φιλίτιον

Athens: (1) ?hell. SEMA 224 (Φιλίτ̣ιον̣); (2) iii-ii BC  Ag. XVII 31; (3) ii BC  IG II² 6009 (d. Σωσίδημος)

—Erchia: (4) ii BC  IG II² 6134 (PA 14463) (d. Θέσπιος)

—Kerameis: (5) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 71 no. 2 (Φιλ[ί]τιον: d. Μῆνις)

—Pallene: (6) hell. SEG L 829 XXX, 1 (d. Θαύμων)

Athens?: (7) iv BC  IG II² 12944 (PA 14462a) (d. Φιλίσκος); (8) c. 258-253 BC  IG II³ (1) 1010, 119, 137, 142; (9) ii/i BC  SEMA 2506

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i AD  IG II² 9917 (LGPN V.B (2))

Φιλίτιος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12945 (PA 14464b)

Φίλιτος

Athens: (1) c. 266 BC  IG XII (9) 1187, 12; cf. Robert, Ét. num. gr. pp. 179 ff. (PA 14464) (Φίλιτ[ο]ς: s. Μνησίβουλος)

—Phyle: (2) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 10 (s. Διοκλῆς)

—Rhamnous?: (3) iv BC  SEMA 895 (IRhamnous 334) ([Φί]λιτος: s. Νικόστρατος)

Φιλίττιος

Athens:

—Boutadai: (1) 363/2 BC  IG II² 111, 3 (PA 14465)

Athens*: (2) f. iv BC  IG II² 2346, 9 (PA 14464a) ([Φι]λίττιος)

Φιλιτώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6015 (PA 14466)

Φιλίων

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 5 (-ν); (2) s. v BC  Ag. XXX 365 = CAVI 536 (-ν); (3) m. iv BC  IG II² 10789 (PA 14466a) (Φ̣ιλίω̣ν); (4) 344/3 BC  IG II³ (4) 30, 5 (PA 14305) (Φιλί[ω]ν); (5) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 263; (6) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 no. 521; (7) 238/7 BC  IG II³ (1) 1024, 5 f.; (8) 181/0 BC  IG II³ (1) 1302, 23; (9) 138/7 BC  FD III (2) 23, 26 (s. Φιλόθεος); (10) c. 134-127 BC  FD III (2) 47, 14, 28; 68, 33 = CID IV 114; IG II² 1132, 47, 72 (Stephanis 2511) (s. Φιλόμηλος); (11) 129/8 BC  Thompson, New Style Coinage 416; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλίω(ν))

—Acharnai: (12) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 74

—Aithalidai: (13) m. ii BC  ID 2609, 22 f. (I f. Φιλίων II, Χαρίας I); (14) c. 141/0 BC  ID 2609, 22 (II s. Φιλίων I)

—Alopeke: (15) m. iv BC  IG II³ (4) 67, 4 (f. [.....]ράτης)

—Daidalidai: (16) 304/3 BC  Ag. XV 61, 141

—Eleusis: (17) 101-97 BC   IG II² 1028, 1 f., 66 f.; 2336 + SEG XXXII 218, 198; FD III (2) 2, 10 (PA 14469) (II s. Φιλίων I); (18) ~ IG II² 1028, 2, 67; 2336 + SEG XXXII 218, 198; FD III (2) 2, 10 (cf. PA 14469) (I f. Φιλίων II)

—Erchia: (19) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 69 (s. Διογείτων)

—Kephale: (20) iii-ii BC  IG II² 6372 (PA 14470) (s. Θεόφιλος)

—Kerameis: (21) imp. IG II² 6330 (f. Λυσίστρατος)

—Oion: (22) m. iv BC  IG II² 7263, 6 (PA 14471) (f. Δεξίκλεια)

—Phrearrhioi: (23) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 46, 48 (PA 14473) (f. Ἀντιχάρης, Φιλέας); (24) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 22; (25) m. iii BC  IG II³ (1) 981, 8; IRhamnous 20, 17 (f. Φιλόθεος)

—Phyle: (26) c. 370 BC  Ag. XV 492, 99 (PA 14474) ([Φι]λίων: s. Εὐα[--])

—Potamos: (27) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 21 (PA 14472) (f. Φίλιππος)

—tribe Aigeis: (28) m. iv BC  IG II² 2389, 1 (PA 14467)

—tribe Akamantis: (29) 255/4 BC  IG II³ (1) 993, 7 f. (PA 14468)

—tribe Antiochis: (30) 409 BC  IG I³ 1191, 349 (-ν)

—tribe Erechtheis: (31) c. 411 BC  SEG LII 60, 24 (-ν)

—tribe Hippothontis: (32) c. 411 BC  IG I³ 1186, 43 (-ν)

Athens?: (33) v/iv BC  SEMA 1515; (34) iii BC  SEMA 2507

Athens*: (35) i BC  IG II² 7878 (I f. Φιλίων II); (36) ~ (II s. Φιλίων I)

Φίλλακος

Foreign Residents:

    Aitolia: (1) iv BC   IG II² 7994 (LGPN III.A (1)); (2) ~ IG II² 4931 = SEG LVI 271, 3 (LGPN III.A (2)) (f. --οκλῆς)

Φιλλέας

Athens: (1) ?ii BC  IOrop 29, 1, 3 (PA 14475) (s. Ἀγασίλαος)

Athens?: (2) ii BC  IG II² 11364

Φίλλης

Athens: (1) ?f. iii BC  SEG LXIII 132, 6, 9

—Euonymon: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 6

Φιλλίδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 47 (Φιλλέδς - apogr.); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 475 (Φιλλίδ(ης))

Φιλλινώ

Athens?: (1) hell. IG II² 12946 (d. Ἀρχίας)

Φίλλις

Athens:

—Lamptrai: (1) iii BC  SEMA 385 (s. Φιλωνίδης)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (2) ii BC  IG II² 8377 (LGPN III.A (7)) (f. Φιλίστα)

Φίλλυς

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 203-205 AD  IG II² 2199, 92 (f. Ζωσιμιανός)

Athens*: (2) 135/6 AD  IG II² 2001, 5 (f. Σπόρος); (3) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 88 (s. Μητρόδωρος: epeng.); (4) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 144 (Φίλλ̣υ̣ς: f. Κλεινίας); (5) 179/80 AD  IG II² 2083, 87 (s. Προσδόκιμος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) c. 112 AD  IG II² 2024, 44 (LGPN V.B (1)) (s. Ἕρμων)

Φιλλώ

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) s. iv BC  IG II² 8889 a (LGPN III.B (9))

Φιλοάδας

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) iii BC  IG II² 8869; cf. SEG XXVIII 287 (LGPN III.B (1)) (f. Θαρσίας)

Φιλόβοτος

Athens:

—Sphettos: (1) ?iv BC  IG II² 7531 (s. Ξενωνίδης)

Φιλογείτων

Athens:

—Acharnai: (1) 427/6 BC  IG I³ 298, 28; 299, 40; 300, 3; 323, 46; 324, 57; 350, 63, 80 (PA 14477) (f. Εὔβουλος)

—Aphidna: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 18 (PA 14476) (s. Σιμωνίδης)

—Kerameis: (3) c. 400 BC  IG II² 6341 (PA 14478)

Φιλογένης

Athens:

—Agryle: (1) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 5 f. (PA 14479) (Φ̣ιλογ̣έ̣νης: f. Ἁγνόθεος)

—Besa: (2) 131/2 AD  Ag. XV 326, 7 (Κλ. [Φι]λογένης: archon epon.)

—Cholleidai: (3) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 58 f. (I f. Βάκχιος, Φιλογένης II); (4) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 59 (II s. Φιλογένης I)

—Halai (Araphenides): (5) m. iv BC  IG XII (6) 262, 64

—tribe Aiantis: (6) ii AD  Ag. XV 347, 15 (s. Νικόστρατος I)

—tribe Erechtheis: (7) 158/9 AD  IG II² 2056, 11 ([--]ιος ὁ καὶ Φιλογένης)

Athens?: (8) her. RE (1) (s. Εὐκτήμων)

Athens*: (9) 155/6 AD  IG II² 2068, 128 (I f. Φιλογένης II); (10) ~ (II s. Φιλογένης I: epeng.); (11) 210/11 AD  IG II² 2201, 92 (s. Μην.: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) i AD  IG II² 9919 (LGPN V.B (1)) (s. Πάτρων)

Φιλόδαμος

Athens:

—Kephale: (1) ii BC  IG II² 6373 (I f. Φιλόδαμος II); (2) ~ (II s. Φιλόδαμος I)

—tribe Ptolemais: (3) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 27

Athens?: (4) i AD  IG II² 12948 (I f. Φιλόδαμος II); (5) ~ ([Φ]ιλόδαμος: II s. Φιλόδαμος I)

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai: (6) m. iv BC  SEMA 1439; SEG XXII 190 (locn.) (LGPN III.B (4)) (f. Ἑρμαΐα)

Φιλοδέσποτος

Athens*: (1) 160-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 69 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) imp. IG II² 9857/8; cf. SEG XXII 203 (LGPN V.B (1)) ([Φιλ]οδέσ[ποτος]: f. Πραξιτέλης)

Φιλοδημίδης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 55 (Φιλοδη̣μί[δη?]ς)

Φιλοδημίς

Athens?: (1) i-ii AD  IG II² 11028 + AM 67 (1942) p. 211 no. 386; cf. AEE² p. 238 no. 985

Φιλόδημος

Athens: (1) c. 530-520 BC  CEG I 39 = IG I³ 1255 (Φι̣λ̣[όδε]μ̣ος); (2) 500-480 BC  Ag. XXI F 50; (3) ?v BC  IG I³ 1018 quinquies = IRhamnous 75 (Φιλόδ[μο]ς? - IG, Φιλόδ[ρο]ς - IRhamnous); (4) c. 450 BC  IG I³ 1153, 29 ([Φι]λόδμο[ς]); (5) v/iv BC  IG II² 12640 (PA 14480a); (6) c. 411 BC   IG I³ 1163, 29 (-δ-); (7) ~ IG I³ 1190, 115 (PA 14480) (-δ-); (8) f. iv BC   IG II² 2344, 18 (cf. PA 14480d) (I f. Φιλόδημος II); (9) ~ IG II² 2344, 18 (PA 14480d) (II s. Φιλόδημος I); (10) ?iv BC  ZPE 228 (2023) pp. 160 no. 63; (11) s. iv BC  IG II² 12947 (PA 14480b); (12) 330-285 BC  SEG XLVIII 122, 5 ([Φι]λ̣όδημος); (13) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 50 (Φιλόδ[ημος]?); (14) 98/7 BC  FD III (2) 16, 6, 9 (s. Διονυσόδωρος I, f. Διονυσόδωρος II); (15) 83-93 AD  IG II³ (4) 557, 3, [7] (Stephanis 2516) (Φιλόδη[μος]); (16) iv AD  Alciphr. fr. 4 (fict.)

—A--: (17) 373/2 BC  IG II² 1608, 10 (PA/APF 14484)

—Acharnai: (18) 303/2 BC  Ag. XV 62, 146 ([Φ]ιλόδημο[ς])

—Alopeke: (19) 140/39 BC  Ag. XV 240, 86

—Anagyrous: (20) m. iv BC  IG II² 1625, 4 (PA/APF 14486)

—Atene: (21) i BC  SEMA 896 (IRhamnous 335) ([Φι]λόδημ̣ο[ς])

—Athmonon: (22) m. iv BC  IG II² 2385, 63 (PA 14483) (s. Φιλοκράτης)

—Azenia: (23) m. iv BC  IG XII (6) 262, 276

—Cholleidai: (24) m. iv BC  IG II² 7807 = AIUK 11 (2020) no. 13 (PA 14495) ([Φ]ιλόδημος: s. Σώφιλος)

—Eroiadai (Antiochid): (25) s. iv BC  IG II³ (1) 401, 18; 429, 45; IG II² 1623, 183, 334; 1632, 1 f.; Ag. XV 22, 11 (PA/APF 14488) (s. Αὐτοκλῆς)

—Euonymon: (26) f. iv BC   IG II² 6196 (cf. PA 14489) (I f. Φιλόδημος II); (27) ~ IG II² 6196 (PA 14489) (II s. Φιλόδημος I)

—Gargettos: (28) s. iv BC  IG II² 7449, 7 (PA 14487) ([Φι]λόδημος: f. Πλουτάρχη); (29) 158/9 AD  IG II² 2056, 4 (f. Πραξιτέλης); (30) 171/2 AD  Ag. XV 406, 24 (f. Πραξιτέλης)

—Halai (Aixonides): (31) iv BC  IG II² 5522 ([Φι]λόδημος: f. [..]γ[.]κίων); (32) m. iv BC  IG XII (6) 262, 226 ([Φ]ιλόδημος); (33) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 66 (PA 14485) (f. Φιλόστρατος)

—Hamaxanteia: (34) iii BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 290 (I f. Φιλόδημος II); (35) ~ (II s. Φιλόδημος I)

—Hippotomadai: (36) 363/2 BC  IG II² 2654 = Finley, SLC p. 154 no. 127, 9 (s. Δωρόθεος I)

—Kephisia: (37) c. 92 AD  Ag. XV 312, 18 ([Φ]ιλόδημος: I f. Φιλόδημος II); (38) ~ ([Φ]ιλόδημος: II s. Φιλόδημος I)

—Kollytos?: (39) 356 BC  IG II² 1612, 102 (PA/APF 14490)

—Konthyle: (40) i-ii AD  IG II² 6534 (s. Φιλόθεος)

—Kydathenaion: (41) 336/5 BC  Ag. XV 42, 157

—Lamptrai: (42) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 35 (= PA 14491); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 20 (s. Φρύνων); (43) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 25 (f. Κτησίας); (44) 238-242 AD  IG II² 2239, 32 (Αὐρ. Φιλόδ[ημος]?)

—Melite: (45) 119/18 BC   IG II² 1008 III, 103 (cf. PA 14492) (I f. Φιλόδημος II); (46) ~ IG II² 1008 III, 103 (PA 14492) (II s. Φιλόδημος I)

—Oion: (47) m. iv BC  IG II³ (4) 64, 5 (PA 14493) (f. Πύθων)

—Oion (Kerameikon): (48) s. i BC  IG II² 2462, 6 (I f. Φιλόδημος II); (49) ~ (II s. Φιλόδημος I)

—Paiania: (50) f. iv BC  Aeschin. ii 150; Aeschin. ii 152; SEMA 523 (PA/APF 14494) (I s. Δημοκύδης, f. Φίλων, Ἐπικράτης); (51) m. iv BC  IG XII (6) 262, 79; (52) 336/5 BC  Ag. XV 42, 143 (cf. APF 14625 I) (II ?s. Φιλοκύδης II)

—Phlya: (53) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 45 (Φ̣ι̣λ̣ό[δ]ημος: s. Νικόμαχος)

—Rhamnous?: (54) m. iv BC  IG II³ (4) 920; IG II² 7335 = IRhamnous 222 (SEMA 783); cf. SEG LX 151 (name) ([Φι]λόδημος: s. [--]δη[ς], f. [Κα]λλισ[--], [--]μ̣όξε̣[νος])

—tribe Antiochis: (55) c. 411 BC  IG I³ 1186, 142 (-δ-)

—tribe Erechtheis: (56) 459 BC  IG I³ 1147, 35 (PA 14481) ([Φ]ιλόδμος)

—tribe Hippothontis: (57) s. iv BC  IG II² 2393, 15 (PA 14482) ([Φ]ιλόδημ[ος])

—tribe Leontis: (58) 185/4 BC  IG II³ (1) 1289, 27 ([Φι]λόδ̣ημ̣[ος])

Athens?: (59) c. 350 BC  Ag. XXI C 32; (60) ?iii BC   CIA App. 28, 2 (Φιλόδημ[ος]); (61) ~ CIA App. 67 a, 5; (62) ?iii BC  CIA App. 136, 3 ([Φ]ιλ[όδη]μος: f. Ἰσόλοχος); (63) hell.-imp. ZPE 228 (2023) pp. 155 f. no. 46 (f. Βουβάλη)

Athens*: (64) f. iv BC  IG II² 2346, 33 (PA 14480c) (f. Αὐτόβουλος); (65) 169/70 AD  IG II² 2097, 147 (Φιλόδη(μος): f. Ἡρακλείδης)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (66) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 113 + SEG XXXVIII 116 (f. [--]ος); (67) i BC  IG II² 8307 (s. Τμῶλος)

    Other: (68) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 107 (s. Μενε[--])

Φιλόδοξος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13542 (SEMA 2698) (Φι[λό]δ̣οξο[ς])

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (2) imp. IG II² 8308 (s. Διοσκουρίδης)

Φιλόδοτος

Athens:

—Pambotadai: (1) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 19 ([Φι]λόδοτος)

—Salamis: (2) m. iv BC  SEMA 1407 (Φιλοδώτου (gen.) - ed.: f. Ἀστύτιμος)

Φιλόδρομος

Athens: (1) 128/7 BC   FD III (2) 12, 12; 47, 7, 30 (Stephanis 2517) (I s. Νικοφῶν I, f. Νικοφῶν II, Φιλόδρομος II); (2) ~ FD III (2) 12, 12 (II s. Φιλόδρομος I)

—Sounion: (3) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 2, 39 (s. Σωτάδης)

Φιλοδώρητος

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 51 (fict.?)

Φιλόδωρος

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iii-ii BC  IG II² 8763 (Φιλόδωρ[ος]: f. Πίθανον)

Φιλοεσσός

Athens:

—Hestiaia: (1) c. 200-208 AD  IG II² 2203, 47 (s. Ἡρακλείδης III)

Φιλοθέα

Athens:

—Sounion: (1) s. iv BC  IG II² 5725 (d. Ἐφουδίων)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (2) iv BC  SEMA 1159, 3 (LGPN V.A (1)) (d. Ἄδραστος)

Φιλόθεος

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 36 ([Φ]ιλόθε[ος]); (2) 138/7 BC  FD III (2) 23, 26 (f. Φιλίων); (3) 135/4 BC  Thompson, New Style Coinage 348-350; 356; 359; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλόθ(εος)); (4) 111-109 BC  Thompson, New Style Coinage 707-14; Chiron 21 (1991) p. 5 (date)

—Anaphlystos: (5) 140/39 BC  Ag. XV 240, 107

—Cholleidai: (6) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 81 (Φ̣ιλό[θ]ε(ος): f. Φίλων)

—E--?: (7) inc. IG II² 9566 (Φιλό[θε]ος)

—Hagnous: (8) iii BC  IG II² 5279 a (p. 890) (s. Χαιρίων)

—Kerameis: (9) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 60 (f. Φιλωτέρα)

—Konthyle: (10) i-ii AD  IG II² 6534 (f. Φιλόδημος)

—Kydathenaion: (11) 119-97 BC  IG II² 1008 I, 114 (= PA 14497); FD III (2) 16, 10 (s. Ἡλιόδωρος)

—Lamptrai: (12) 267-233 BC  IG II³ (1) 917, 26, 124; 1028, 8 (= PA 14498 = 14498a) (s. Στράτιος, f. Θεόφιλος); (13) 106/5 BC  FD III (2) 25, 18; NPA p. 164 (deme) (s. Θεόφιλος)

—Phaleron: (14) ii-i BC  SEMA 663 (Φιλόθ[εος]?)

—Phlya: (15) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 29 (s. Λυσίδαμος); (16) imp. IG II² 7709 ([Φιλ]όθεος - S.G.B.: f. Λυσίδαμος)

—Phrearrhioi: (17) ?iv BC  Finley, SLC p. 127 no. 24, 4 f. (SEG LIV 252); (18) c. 261-230 BC  IG II³ (1) 981, 8; IRhamnous 20, 1-2, 17, 42; 21, 2 (s. Φιλίων); (19) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 123 (PA 14499)

—Sounion: (20) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 4, 15, 21; 9 II, 14, 16; 9 III, 14 f. (s. Φιλοκλῆς I, f. Φιλοκλῆς II); (21) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 44 ([Φι]λόθεος: s. Διόδοτος)

—Thymaitadai: (22) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 84

—tribe Aigeis: (23) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 5 ([Φ]ιλόθεος)

—tribe Leontis: (24) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 no. 522; Hesp. 46 (1977) p. 129 n. 68 (tribe)

Athens?: (25) ?hell. SEMA 2289, 4

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (26) ii-iii AD  IG II² 12949 = GVI 622; cf. SEG XVII 125 (LGPN I (-))

Φιλοθηρίδης

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 12016 (f. Λυσιφανίς)

Φιλόθηρος

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 13014/15; (2) ~ IG II² 13042/3; (3) 227/6 BC  IG II³ (1) 1138, 15 (Φιλόθηρ[ος])

—Acharnai: (4) 324/3 BC  IOrop 353 C, 18 (f. Νικόδωρος)

—Aixone: (5) c. 330 BC  IG II² 1197, 5, 20 (PA 14502)

—Hagnous: (6) s. iv BC  IG II³ (4) 209, 8 (PA 14501)

—Kedoi: (7) c. 190 BC  IG II³ (1) 1346, 27; (8) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 69

—Oion: (9) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 54 (PA 14503) (f. [--]λείδης)

—Paionidai: (10) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 98 (PA 14504) (s. Θεόφραστος)

—Pelekes: (11) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 76 (PA 14505) (Φιλόθη(ρος): f. Φιλέας)

—tribe Antiochis: (12) 304/3 BC  Ag. XV 61, 325

—tribe Leontis: (13) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 3 (PA 14500) (Φι[λ]όθηρος: s. Φιλισ[--])

Athens?: (14) imp. IG II² 12950 ([Φι]λόθη[ρος])

Athens*: (15) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 57, 59 (freed.)

Φίλοινος

Athens:

—Paiania: (1) f. iv BC  IG II² 7045, 2 (cf. APF 9574) (f. Εὐήγορος)

Φιλοίτιος

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1231, 1

—Acharnai?: (2) a. 216 AD  Ag. XV 473, 39 (s. Γάμος)

—Ionidai: (3) f. iv BC  IG II² 205 + SEG XIV 51, 4; IG II³ (4) 75, 6; Ag. XIX P 5, 16 (I f. Χρέμης); (4) s. iv BC  IG II³ (4) 92, 4 (Φ[ιλοί]τιος: II ?s. Χρέμης)

—Melite: (5) 175/6 AD  IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 8 (s. Γάμος)

—tribe Attalis: (6) 187/8 AD  IG II² 2113, 139 (f. Δημοσθένης)

Φιλόκαλον

Athens?: (1) c. 44 BC  SEG LIV 235, 92; (2) i AD  IG II² 10992/3 (Πῶλλα Γεμενία Φιλόκαλον)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i-ii AD  IG II² 9920 (LGPN V.B (1)) ([Φι]λόκαλον: d. Ἡλιόδωρος)

Φιλόκαλος

Athens:

—Kerameis: (1) 349/8 BC  IG II² 1620, 46 f. (PA 14506) (s. Ἐξηκίας)

Athens?: (2) imp. IG II² 2282, 5 (s. Ζωσιμ[--]); (3) ii AD  IG II² 12890

Athens*: (4) imp. IG II² 9732; cf. BE 1974, n. 150 ([Ἰο]ύλιος Φιλόκαλος)

Φιλοκήδης

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 1609 (Φιλοκηδέ[ως]? (gen.)); (2) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 46, 2; (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 nos. 427¹; 523-5; (4) c. 235/4 BC  IRhamnous 17, 21 f.; IG II² 1310, 2 (IRhamnous 18)

—Acharnai: (5) s. iv BC  IG II² 1204, 3 f., 8 f.; 1492, 128 (PA 14508) (s. Ἀρίσταρχος)

—Euonymon: (6) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 37

—Gargettos: (7) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 14 (PA 14509) (f. Σμικρίας)

—Halai (Araphenides): (8) 341/0 BC  SEG XLVI 153, 4 (f. Φιλοκλῆς)

—Kerameis: (9) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 41, 131

—Lamptrai: (10) f. iv BC  SEMA 1523; 1565; (11) m. iv BC  SEMA 386, 2, 3, 6 (I s. Ἀμοίβιχος I, f. Ἀρεσίας, Ἀμοίβιχος II); (12) f. iii BC  SEMA 386, 9 (II s. Ἀμοίβιχος II)

—Paionidai: (13) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 84 (PA 14510)

—Pallene: (14) 353/2 BC  IG II² 138 = Ag. XVI 55, 2 f.; IG II² 139, 3; 1438 B + SEG XIX 129, 14 (s. Δωρόθεος)

—Phrearrhioi: (15) 325-323 BC  IG II³ (4) 35, 66 (= PA 14511); IOrop 353 A, 14 (f. Σώστρατος)

—tribe Antiochis: (16) c. 411 BC  IG I³ 1186, 177 (Φιλοκδς)

—tribe Hippothontis: (17) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 69 (PA 14507) (Φιλοκήδ[ης]: f. Σωτα[--])

Athens?: (18) iv BC  SEMA 1772 (Φιλοκή[δης]: s. Δημήτριος)

Φιλόκλεια

Athens: (1) iii BC  IG II² 5912 (PA 14512) ([Φ]ιλόκλεια); (2) 156/5 BC  ID 1417 A I, 98

—Poros: (3) i BC  IG II² 7253 (d. Εὐβίοτος)

Athens?: (4) f. iv BC  SEMA 2511; (5) iv BC  IG II² 12951 (PA 14511a); (6) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 122

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (7) hell. IG II² 10016 (LGPN V.A (1)) (d. Μενέμαχος)

    Euboia, Karystos: (8) i BC  IG II² 8988 (LGPN I (3)) (-κληα: d. Μελίτων)

Φιλοκλείδης

Athens:

—Aphidna: (1) ?hell. IG II² 5751 (PA 14514); cf. Threatte, Grammar 2 p. 707 (Φιλοκλ(εί)δης?, Φιλοκήδης? - Threatte: f. Θεοπείθης)

—Lamptrai: (2) i BC  IG II² 6701 (PA 14515) (f. Σῖμος)

—tribe Leontis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 15 (PA 14513) (-δς)

Φιλοκλῆς

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1152, 3 (Φιλοκλ[ς]); (2) 459/8 BC  Develin, AO p. 74 (PA 14516) (archon epon.); (3) s. v BC  TrGF 1 p. 139 no. 24 (PA 14529) (I s. Φιλοπείθης, f. Μόρσιμος); (4) 420-400 BC  IG I³ 1316 (s. Δίκαιος I, f. Δίκαιος II); (5) 409/8 BC  IG I³ 475, 67, 233, 290; (6) 407/6 BC  IG I³ 377, 25 + SEG XXXVI 29 (Φιλοκ̣(λ)[ς]?); (7) 406-404 BC  PA 14517; RE (3); (8) 405 BC  IG I³ 1032, 381 (Φιλοκλ[ῆς]); (9) ?f. iv BC  IG II² 2367, 8; (10) iv BC   CIA App. 103 a, 7; JÖAI 7 (1904) p. 124; (11) ~ SEG XXII 145, 5 f. (Φιλοκλ[ῆς]); (12) iv-iii BC  IG II³ (4) 1583 (PA 14524b); (13) c. 383 BC  IG II² 1929 + SEG XLIV 85, 15 (Φιλ̣οκλέ[ους] (gen.)); (14) c. 380-329 BC  TrGF 1 p. 207 no. 61; PA 14526 (II s. Ἀστυδάμας I); (15) 375/4 BC  IG II² 96, 1 (PA 14530) (s. Ὠ[--]); (16) m. iv BC  Ag. XIX P 25, 11 ([Φι]λοκλῆ[ς]?); (17) c. 350 BC   Ag. XIX P 10, 5; (18) ~ Hesp. 46 (1977) p. 111 no. 20 (Φιλοκλ(ῆς)); (19) s. iv BC   SEMA 2515; (20) ~ IG II² 1631, 603, 681; 1632, 97 (PA 14522); (21) s. iv BC  Din. iii passim; D., Ep. iii 31 (PA/APF 14521); (22) 340/39 BC  IG II² 1457, 21; 1462, 20 (PA 14519); (23) c. 330-320 BC  Hyp., Eux. 31 (PA/APF 14520); (24) 322/1 BC  Develin, AO pp. 410 f. (PA 14524) (archon epon.); (25) ?iv/iii BC  Ag. XIX H 77, 5 f. (Φιλοκλ[ῆς]); (26) s. iii BC  IOrop 63, 5 (f. Δημοκράτης); (27) iii/ii BC  IOrop 345, 3 (PA 14528) (s. Φιλῖνος); (28) c. 215 BC  IG II³ (1) 1419, 9 ([Φι]λοκλῆς); (29) 155/4 BC  IG II² 2323, 234; cf. PCG 7 p. 361; APF 14546 (PA 14548); (30) c. 130-127 BC  IG II² 1132, 45, 71; FD III (2) 47, 26; 68, 31 = CID IV 114 (f. Θυμοτέλης); (31) 98/7 BC   FD III (2) 26 IV, 8 (s. Θ[--]); (32) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 35 (Stephanis 2522) (s. Νικόδημος); (33) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39 (f. [--]άτης); (34) 40/39 BC  IRhamnous 203, 11 (Φιδοκλῆς - lap., Φ(ε)ιδοκλῆς?: s. Τιμέας); (35) 36/5 BC  IG II² 1043, 60 (PA 14525) (Φιλοκλ[ῆς]: f. Κράτιππος); (36) m. i AD  Ag. XVIII C138, 3; (37) ii AD  Luc., Philops. passim (fict.)

—Acharnai: (38) 409/8 BC  IG I³ 474, 3 (PA 14535) (-κλς); (39) ?hell.-imp. IG II² 5832 (f. Παυσανίας); (40) 135/4 BC  ID 2042, 3 (PA 14536) (f. Αἰσχίνης)

—Aixone: (41) 135/6 AD  IG II² 2046, 25 (s. Εὐήμερος); (42) f. iii AD  Ag. XV 457, 16

—Aixone?: (43) ?iv/iii BC  Ag. XIX H 73, 6 f.; cf. PAA 17 p. 309 (s. Δῶρος)

—Anagyrous: (44) m. iv BC  IG II² 5637 (-κλέης: s. Φ[--]); (45) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 30 (PA 14534)

—Anakaia: (46) 335/4 BC  Ag. XV 43, 192 (f. Φιλόμβροτος)

—Anaphlystos: (47) 392/1 BC  Develin, AO p. 212 (PA 14518) (archon epon.); (48) 281/0 BC  Ag. XV 72, 236 (Φ̣ι̣λ̣ο̣κ̣λ̣[ῆς]?: f. [--]ίστρατος)

—Angele: (49) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 37 f. (PA 14532) (f. Ἐπικράτης); (50) hell. IG II² 5238 (PA 14533) (f. Προκλείδης)

—Aphidna: (51) 304/3 BC  Ag. XV 59, 27; 61, 258 (f. Φιλόστρατος)

—Atene: (52) s. ii BC  IG II² 5711, 1; FD III (2) 47, 14; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 42; ID 1499, 1; 2506, 3; cf. Stephanis 2521 (s. Λυκίσκος I, f. Λυκίσκος II)

—Athmonon: (53) m. iv BC  IG II² 2385, 54 (PA 14531) (s. Ἀντίλοχος)

—Berenikidai: (54) ii BC  IG II² 5893 (PA 14537) (f. Φιλόνικος)

—Cholleidai: (55) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 98 (PA 14566) (s. Ζώπυρος)

—Diomeia: (56) 220/1 AD  IG II² 2223, 49 f. + Wilson E.286 (Φιλο[κ]λ̣έο[υς] (gen.): f. Θεότιμος, Δίδυμος)

—Eitea (Akamantid): (57) iv BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, 4; IG II² 1544 = IEleusis 158, 3 f.; IG II² 6010 (PA 14539) (-κλέης: s. Δημοκλείδης I, f. Δημοκλείδης II)

—Epikephisia: (58) s. iv BC  IG II² 1205, 2; Ag. XIX L 6, 80 (PA 14540) (f. Πυθόδωρος)

—Erchia: (59) c. 210 BC  IRhamnous 59, 37

—Eroiadai: (60) s. iv BC  IG II² 1631, 444; IOrop 353 C, 8 (PA/APF 14541) (s. Φορμίων)

—Euonymon: (61) s. iv BC  SEG LXIII 137, 13 (f. Φιλοκράτης); (62) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 16, 34

—Eupyridai: (63) 304/3 BC  Ag. XV 61, 302 (f. Ἀριστείδης); (64) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 30 ([Φι?]λοκλῆς, [Τη?]λοκλῆς)

—Gargettos: (65) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 12, 82 (PA 14538) (f. Διόδωρος)

—Hagnous: (66) 331/0 BC  SEG XXV 177, 39 (cf. APF p. 539)

—Halai (Aixonides): (67) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 63 (f. Εὔβουλος)

—Halai (Araphenides): (68) 341/0 BC  SEG XLVI 153, 4 (s. Φιλοκήδης)

—Halimous: (69) hell. ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 84 no. 6, 24

—Hekale: (70) 255/4 BC  IRhamnous 1 = ZPE 157 (2006) p. 107, [2], 13 (Φιλ̣[οκ]λ̣ῆς: s. Προκλῆς)

—Ikarion: (71) 183/2 BC  IG II² 2332, 200 (PA 14544); (72) s. ii BC  ID 2507, 13 (PA 14545) (f. Δάμων)

—Kephale: (73) s. iv BC  IG II³ (1) 877, 58; IG II² 1631, 474 (PA/APF 14546) (f. Φιλιππίδης)

—Kephisia: (74) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 47 (f. Ἀντίμαχος)

—Koile: (75) m. ii BC  ID 1450 A, 94; (76) i-ii AD  IG II² 6496 (I f. Φιλοκλῆς II); (77) ~ (II s. Φιλοκλῆς I)

—Kolonai: (78) c. 180 BC  IG II² 2443, 37; (79) m. ii BC  ID 1923, 4; 1946, 2; 2053, 1; 2054, 1; 2123, 8 f.; 2595, 1; IG II³ (4) 372, 5 f. (PA 14549) (I f. Στασέας I); (80) ii/i BC  ID 2595, 9, 52; 2599, 11; IG II² 1046, 7; 2336 + SEG XXXII 218, 124; IG II³ (4) 372, 6; 375, 4; SEG LIX 169, 7 (PA 14550) (II s. Στασέας I, f. Μενίσκος)

—Lamptrai: (81) ?iv/iii BC  IG II² 2703 = Finley, SLC p. 133 no. 47, 5; (82) ?iii BC  CIA App. 100 b, 10 (PA 14551)

—Leukonoion: (83) 356 BC  IG II² 1612, 131 (PA/APF 14552); (84) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 14 (Τιβ. Κλ. Φιλοκλῆς); (85) c. 150 AD  IG II² 2483, 23 (Κλ. Φιλοκλῆς)

—Oa: (86) 180/1 AD  Ag. XV 407, 30

—Paiania: (87) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 128 (s. Θυμοτέλης); (88) 131/0 BC  ID 2141, 5 f.; 2163, 3; 2610, 11 (s. Διοκλῆς); (89) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 111 (PA 14554) (s. Φιλωνίδης)

—Peiraieus: (90) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 100 (f. Φιλόφρων); (91) ?hell. IG XII (8) 110, 3 (f. Φιλόφρων); (92) 262/1 BC  IG II³ (1) 980, 22 (D.L. vii 12 (PA 14555)); (93) 131/0 BC  IG II² 1227, 38 (PA 14556); (94) ii AD  IG II³ (4) 936, 1; 937, 1 f. (f. Λόγος)

—Pergase: (95) ii-i BC  SEMA 566 (f. Ἀπολλόδωρος)

—Phaleron: (96) 367/6 BC  IG II² 1617, 117 (PA 14564) (Φ[ι]λο[κλ]ῆς); (97) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 40 (Φ[ιλο]κλῆς)

—Phlya: (98) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 34 (s. Σῶσος); (99) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (s. Δη[--])

—Phlya?: (100) c. 146/5 BC  ID 2609, 4; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) ([Φι]λ[ο]κ̣λῆς: s. Ἱππόνικος)

—Phrearrhioi: (101) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 3 (PA 14565); (102) 336/5 BC  Ag. XV 42, 216

—Phyle: (103) 170-177 AD  IG II² 1739, 9; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 18 (s. Βούλων)

—Potamos: (104) 118/17 BC  IG II² 1008, 75 (PA 14557) ([Φ]ιλοκλῆς: s. Ἡνίοχος)

—Prospalta: (105) f. iv BC  IG II² 7312 (PA 14558) (f. Ἡδύλος)

—Rhamnous: (106) s. iv BC  IRhamnous 197 (f. Φιλοκράτης); (107) 255/4 BC  IRhamnous 14, 1 (f. Φιλοκράτης)

—Sounion: (108) s. iv BC  IG II² 4025, 3 (= PA 14559); Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 21; 9 II, 15 f. (II s. Φιλόθεος, f. Φίλυλλα); (109) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 I, 15 f.; 9 II, 14; 9 III, 15 (I f. Φιλόθεος)

—Sphettos: (110) m. iv BC  IG II² 7525 (PA 14560) (f. Παμφίλη); (111) 336/5 BC  Ag. XV 42, 311; (112) m. iii BC  IG II³ (1) 1083, 24 (Φιλοκλ[ῆς?]); (113) 100/99 or 95/4 BC  ID 2237, 1; 2238, 1; 2239, 2 (PA 14561) (s. Ζήνων)

—Steiria: (114) 304/3 BC  Ag. XV 61, 233 (f. [--]τ̣ης)

—Thorai: (115) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 32 (PA 14542) (s. Βίσων)

—Thorikos: (116) f. iv BC  IG II² 6243 (PA 14543) ([Φ]ιλοκλῆς: s. Αἰνησίας); (117) 304/3 BC  Ag. XV 61 = SEG XXXVI 216, 14 ([Φι]λ̣οκλ[ῆς])

—Trinemeia: (118) f. iv BC  IG II² 145 = Ag. XVI 52, 15, 19, [24] (= PA 14527); Ag. XV 58, 35; 61, 106; 62, 296 (PA 14562 = 14563) (s. Εὐκλῆς (Athens*), f. Εὐκλῆς); (119) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 40 (f. Θουγένης); (120) 281/0 BC  Ag. XV 72 + SEG XXXVI 217, 98 ([Φιλοκ]λῆς?: f. Φιλέας); (121) 281/0 BC  Ag. XV 72, 69 (Φιλ[οκλ]ῆς: I f. Φιλοκλῆς II); (122) ~ ([Φι]λ̣οκλῆς: II s. Φιλοκλῆς I); (123) c. 260-240 BC  IG II³ (1) 921, 9; 983, 36; 1006, [15 f.] (f. Εὐκλῆς); (124) c. 234-215 BC  IG II³ (1) 1153, 57 ([Φιλοκ]λῆς: f. Εὐκλῆς); (125) c. 173-164 BC  IG II³ (1) 1268, [16], 53 (cf. SEG XLIV 51); IG II³ (1) 1328, 59, 136; 1333, 24, 105; 1398, [14]; 1400, [12]; Ag. XV 210, 2; Ag. XV 217, 12; 226, 11? (?f. Εὐκλῆς)

—Xypete: (126) s. iv BC  IG II³ (4) 721, 3 (PA 14553)

—tribe Erechtheis: (127) c. 225-233 AD  Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 21 (s. Εὔπορος)

—tribe Hadrianis: (128) m. ii AD  Ag. XV 339, 21 (Φιλοκλ[ῆς])

—tribe Leontis: (129) s. v BC  IG I³ 1193, 143 (-κλς); (130) 136-149 AD  Ag. XV 426, 5 (Κλ. Φιλοκλῆς)

—tribe Oineis: (131) 148-134 BC  IG II² 961, 30 (Φιλο[κλῆς]: f. Φιλοκράτης)

—tribe Pandionis: (132) 304/3 BC  Ag. XV 61, 228 ([Φι]λοκ[λῆ]ς)

Athens?: (133) v/iv BC  IG II² 11980 = IG I³ 1299 ter (PA 14524a) (f. Λυκῖνος); (134) iv BC   JÖAI 7 (1904) p. 121, 2; (135) ~ JÖAI 7 (1904) p. 121, 3; (136) m. iv BC  ID 104-26 A, 13 (= PA 14523); ID 104-8 B, 43?; (137) hell. SEMA 2512; (138) f. iii BC  IG II² 2325, 94, 210 (Stephanis 2519); (139) ?iii BC   CIA App. 112, 2 (Φ[ι]λοκ(λῆς)); (140) ~ CIA App. 117, 9 (Φιλοκελα (acc.) - tab.); (141) iii BC  SEMA 1797 (Φιλοκ[λῆς]: f. Ἐπιγένης); (142) inc. SEMA 2513 ([Φ]ιλοκλῆς); (143) ~ SEMA 2514 (Φιλοκλ[ῆ]ς)

Athens*: (144) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 25 (metic); (145) 135/6 AD  IG II² 2001, 14 (f. Ἀφροδίσιος); (146) 165/6 AD  IG II² 2090, 110 (Φιλοκ(λῆ)ς: s. Διόφαντος: epeng.); (147) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 174 (f. Ἑρμῆς)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (148) ii-i BC  IG II² 10101 (LGPN III.B (5)) (f. Φίλιννα)

    Boiotia, Thebes: (149) iii BC  IG II² 8889 (LGPN III.B s.v. Φιλοκλεῖς (10)) ([Φι]λοκλῆς: s. Εὐ--)

    Caria, Miletos: (150) i-ii AD   IG II² 9416 (LGPN V.B (10)) (f. Ἀπολλώνιος); (151) ~ IG II² 9417 (LGPN V.B (11)) (f. Ἀπολλώνιος); (152) ii-iii AD  IG II² 9792 (LGPN V.B (12)) (f. Νέστωρ); (153) c. 116 AD  IG II² 2026, 35 (LGPN V.B (13)) (f. Εὐήμερος)

    Euboia, Karystos: (154) imp. IG II² 8989 (LGPN I (75)) (s. Μελίτων)

    Korinthia, Korinth: (155) 248/7 BC  IG II² 791 (IG II³ (1) 1011, 65 = LGPN III.A (39)) (Φιλ̣οκλῆς)

    Laodikeia: (156) imp. IG II² 9194 (f. Φιλοκράτης)

Φιλόκλητος

Athens?: (1) iii BC  IG II² 2356, 52

Φιλοκράτεια

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12954 (PA 14566a); (2) iii AD  IG II² 3655, 4 (Αὐρ. Φιλοκράτεια: m. Αὐρ. Φιλοκράτεια (Athmonon))

—Aixone: (3) iii-ii BC  IG II² 5447 (PA 14567) (d. Ἀγαθοκλῆς)

—Athmonon: (4) iii AD  IG II² 3655, 1 f. (Αὐρ. [Φιλοκρ]άτεια: d. Αὐρ. Μηνο[--], Αὐρ. Φιλοκράτεια)

Athens?: (5) m. iv BC  IG II² 12953

Foreign Residents:

    Boiotia: (6) iv-iii BC  SEMA 1037 (LGPN III.B (1)) ([Φ]ιλοκράτεια: d. Ξένυλλος)

Φιλοκράτης

Athens: (1) 485/4 BC  Develin, AO p. 57 (PA 14568) (archon epon.); (2) ?s. v BC  Antipho vi 21; Antipho vi 40; Antipho vi 43 (PA 14570); (3) s. v BC  Ar., Av. 14; Ar., Av. 1077 (PA 14571); (4) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 7 (Stephanis 2528); (5) v/iv BC  Lys. fr. cxxii (PA 14575); (6) 416/15 BC  Th. v 116. 3 (PA 14585) (s. Δημέας); (7) 415 BC   And. i 15 (PA 14573); (8) ~ And. i 46 (PA 14572); (9) c. 411 BC  IG I³ 1190, 82 (Φιλοκρά[τς]); (10) c. 410 BC  IG I³ 1192, 56 (PA 14569) (Φιλοκράτ[ς]); (11) f. iv BC   IG II² 1928, 8 (PA/APF 14589) (s. Φιλο[--]); (12) ~ SEMA 2497 (f. Φίλη); (13) ?iv BC  SEG XLIV 240; (14) 390/89 BC   X., HG iv 8. 24; D. xxiii 116 (PA 14586) (s. Ἐφιάλτης); (15) ~ Lys. xxix passim (PA/APF 14574); (16) m. iv BC   IG II² 12955 (PA 14577b); (17) ~ IG II² 12715 (f. Σώσανδρος); (18) m. iv BC  IG II² 12955 a (p. 897); (19) c. 350-325 BC  IG II³ (4) 1202 bis p. 687 (SEG LXVI 156); (20) c. 340 BC  Hildebrandt, Namenstelen 83 = SEG LVI 283 (Φιλοκ̣(ρ)άτο (gen.) - lap.: f. Ἱέρων); (21) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 60 (Φιλοκράτ̣[ης]: I f. Φιλοκράτης II); (22) ~ (II s. Φιλοκράτης I); (23) 329/8 BC  IG II² 1256, 2 (PA 14577); (24) c. 320 BC  Ag. XIX P 39, 7 (Φιλοκράτ[ης]); (25) hell. IG XII (1) 986 (PA 14584) (f. Ἀγάθιππος, Δημώ); (26) f. iii BC  D.L. v 64 (PA 14587) (s. Τεισαμενός); (27) 276/5 BC  IG II³ (1) 892, [1]; 893, 1, 11; IG II³ (4) 650, 1; Ag. Inv. I 7485 (unp.), 19; FGrH 244 F 346 b (PA 14578) (archon epon.); (28) s. iii BC   IG V (2) 396, 4 f. (PA 14580) (f. Εὔβουλος); (29) ~ FD III (2) 196, 2 (Φιλ[οκρ]άτης: f. Φιλοχάρης); (30) 207/6 BC  IG II³ (1) 1172, 5 (PA 14579); (31) ii-i BC  Ag. XXI F 304; cf. SEG XXXII 330 (Φιλοκρά̣[τ]ης: s. Ἑρμόδωρος); (32) c. 185 BC  IG II³ (4) 274, 4; Tracy, ALC p. 262 (date) (PA 14588) (s. Φιλισ[--]); (33) s. ii BC  IG II² 1000, 4 (PA 14582) (Φιλοκράτ[ης]); (34) 128/7 BC  FD III (2) 24, 24 (f. Ἑστιαῖος); (35) 127/6 BC  Thompson, New Style Coinage 433-6; 440; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 14581) (Φιλοκρά(της)); (36) ii/i BC   ID 2068, 1; 2069, 1 (cf. PA 14590) (I f. Φιλοκράτης II); (37) ~ ID 2068, 1; 2069, 1 (PA 14590) (II s. Φιλοκράτης I); (38) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 31 (I f. Φιλοκράτης II); (39) ~ FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 61 (Φιλ[ο]κράτης: s. Θρασύμαχος); (40) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 31 (Stephanis 2533) (II s. Φιλοκράτης I); (41) ?49/8 BC  Thompson, New Style Coinage 1251-2 (PA 14583); (42) 48/7 BC  IG II² 1713, 24; ID 2632, 6 (Φιλ[ο]κράτης: archon epon.); (43) ii AD  IG II² 2168 + SEG XII 129, 3 ([Φ]ιλοκράτης: II s. Φιλοκράτης I); (44) ~ ([Φ]ιλοκράτης: I f. Φιλοκράτης II); (45) 210/11 AD  IG II² 2201, 24; (46) 238-242 AD  IG II² 2239, 87, 180, 198 (Αὐρ. Φιλοκράτης); (47) inc. IG II² 2555

—Acharnai: (48) iv BC  IG II² 5835 (f. Σμίκυθος); (49) m. iv BC  IG II² 5847, 1, 4 (s. Φρύνιχος); (50) 322 BC  IG II² 1632, 56 (PA/APF 14604) (Φιλοκρά[της]); (51) 303/2 BC  Ag. XV 62, 160 ([Φιλ]οκράτης: s. Φιλ[--]); (52) s. i BC  IG II² 5808 (f. Ἱέρων)

—Aixone: (53) iv BC  IG II² 5448 (PA/APF 14600) (s. Φίλων); (54) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 15 (cf. APF 8065)

—Alopeke: (55) 303/2 BC  Ag. XV 62, 312 (Φιλοκρ[άτης]: f. [--]τος)

—Anagyrous: (56) hell. IG II² 5632 (PA 14602) (f. Λυσικράτης)

—Anaphlystos: (57) 304/3 BC  Ag. XV 61, 317 (s. Πνυταγόρας)

—Aphidna: (58) 398/7 BC  IG II² 1388, 6; 1391, 9; 1392, 7 (PA 14603); (59) iii BC  CIA App. 10 a, 10 (PA 1460) ([Ἀπολ]λοκράτ[ης] - ed., [Φι]λοκράτ[ης]?)

—Atene: (60) iv BC  IG II² 5701 (f. Ἱερόκλεια)

—Athmonon: (61) m. iv BC  IG II² 2385, 43, 52, 63 (PA 14593 = 14594 = 14595) (f. Ἐπαμείνων, Ἐπικράτης, Φιλόδημος)

—Bate: (62) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 29 (PA 14605) (I f. Ἀμυνόμαχος I); (63) f. iii BC  IG II² 1245, 1; D.L. x 16 (PA 14606) (II s. Ἀμυνόμαχος I, f. Ἀμυνόμαχος II)

—Cholargos: (64) 304/3 BC  Ag. XV 61, 337; cf. SEG XXXVI 216 ([Φι]λ̣οκράτ̣[ης])

—Cholleidai: (65) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 132 (f. Πολύζηλος); (66) s. i BC  IG II² 2461, 118 (PA 14632) (f. [....]οκράτης)

—Dekeleia: (67) c. 155 BC   Ag. XV 226, 2, 6 ([Φιλοκ]ράτης: I f. Φιλοκράτης II); (68) ~ Ag. XV 226, 2, 6 f., 18 (II s. Φιλοκράτης I, f. Φιλοκράτης III); (69) c. 155 BC  Ag. XV 226, 7, 19 (III s. Φιλοκράτης II)

—Eitea (Akamantid): (70) f. ii BC  Ag. XV 198, 6 ([Φι]λ̣ο̣κ̣ράτης)

—Eleusis: (71) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 35, 37 (f. Ἐπικράτης); (72) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 565; D. xviii 249; [D.] xxv 44 (PA 14609) (s. Ἐπικράτης)

—Eleusis?: (73) iv-iii BC  IG II³ (4) 646, 3 (s. Φίλιππος)

—Erchia: (74) ii BC  IG II² 6029

—Euonymon: (75) c. 350 BC   Ag. XIX P 13, 75; XIX P 27, [21]?; (76) ~ SEG LXIII 137, 13 (s. Φιλοκλῆς); (77) iii-ii BC  IG II² 6179 (PA 14610) (f. Κλέοχος); (78) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 nos. 526-9; Hesp. 46 (1977) p. 118 no. 45 (s. Βάτραχος)

—Eupyridai: (79) s. ii AD  IG II² 2084, 9 (I f. Φιλοκράτης II); (80) ~ (II s. Φιλοκράτης I); (81) 211/12 AD   IG II² 2208, 53 (Αὐρ. Φιλοκράτης: II s. Φιλοκράτης I); (82) ~ IG II² 2208, 53 f. (I f. Αὐρ. Φιλοκράτης II, Μινουκιανός)

—Gargettos: (83) s. iv BC  IG II² 5954, 2 (PA 14607) (f. Φιλωνίδης)

—Hagnous: (84) m. iv BC  IG II² 182, 5 f.; IG II³ (1) 292, 55 (= PA 14576); Ag. XIX P 26, [399]?, 451-3, 456 f.; + PA 14599 and add. (s. Πυθόδωρος)

—Halai: (85) 304-287 BC  IOrop 370 (Stephanis 2532) (s. Φιλῖνος)

—Halai (Aixonides): (86) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 110 (PA 14601); (87) 304/3 BC  Ag. XV 61, 199 (Φιλοκράτ[ης]); (88) ii AD  IG II² 2075, 28 (Ἰούν. Φιλοκράτης)

—Hamaxanteia: (89) m. ii BC   ID 1415, 6; 1416 B II, 27; 1417 B I, 71 f., 76, 86; 1440 B, 22; 1981, 3; 2114, 3; 2137, 3; 2138, 4; 2139, 4; 2605, 25 (II s. Φιλοκράτης I); (90) ~ ID 1416 B II, 27; 1981, 3; 2137, 3; 2138, 5; 2139, 4; 2605, 25; cf. IG II² 9052 (I f. Φιλοκράτης II)

—Hekale: (91) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 150, 157, 165 (PA 14608)

—Kephale: (92) 305/4 BC  Ag. XV 58, 65 (s. Θ[--]); (93) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 86 (PA 14611)

—Kephale?: (94) ?iv BC  IG II² 6354; cf. SEG XLVII 240 (Φιλο[κρά]της)

—Kephisia: (95) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 51 (f. Μενάλκης); (96) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 no. 530; Hesp. 46 (1977) p. 114 no. 33; p. 118 no. 46; (97) c. 180 BC  IG II² 2333, 15

—Kettos: (98) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 31 (s. Ἀμφιτελίδης); (99) 324/3 BC  IOrop 353 A, 37 (f. Ἀμφιτελίδης)

—Kollytos: (100) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 41 (PA 14612) (f. Φερεκράτης); (101) c. 265 BC  IG II³ (1) 956, 4 (f. Φερεκλῆς)

—Kolonos: (102) 390/89 BC  IG II² 1400, 3 (PA 14613)

—Konthyle: (103) m. iv BC  IG II² 6533 (PA 14614) (f. Καλλιστώ)

—Korydallos: (104) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 90; (105) 148-134 BC  IG II² 1940, 35 (PA 14615) (s. Λέων)

—Krioa: (106) 148-134 BC  IG II² 1939, 51 (PA 14616) (f. Σώσανδρος)

—Kydathenaion: (107) s. iv BC  IG II² 6602 (PA 14617) (s. Κλεογένης); (108) 109/10 AD  IG II² 2017, 15 (Φιλοκ[ράτ]ης: s. [--]νους); (109) c. 148-160 AD  Ag. XV 437, 4, 25; SEG XXVIII 166, 10 (f. Κάλλων)

—Lamptrai: (110) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 37 (cf. APF 14329) (s. Φιλῖνος); (111) c. 345-340 BC  IG II² 1622, 589 (PA/APF 14619) (s. Ἱερώνυμος); (112) 185/4 BC  IG II³ (1) 1287, 6 f. (Φ[ιλοκρά?]της: s. Θεόφρων)

—Melite: (113) iv BC  SEMA 437 (s. Ἀντικράτης)

—Oa: (114) f. iv BC  IG II² 7817, 2 (PA 14633) (I f. Δεινίας I); (115) m. iv BC  IG II² 1622, 518; 7817, 4 (PA 14634) (II s. Δεινίας I, ?s. Κτήσιλλα)

—Oe: (116) c. 140/1 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 33 (I f. Φιλοκράτης II); (117) ~ (II s. Φιλοκράτης I); (118) s. ii AD   Ag. XV 352, 14 (II s. Φιλοκράτης I); (119) ~ Ag. XV 352, [14] (I f. Φιλοκράτης II); (120) 155/6 AD  IG II² 2068, 96 (Φιλο(κράτης): f. Ἰσίδωρος); (121) c. 160-180 AD   IG XII (8) 216, 7 f. (I f. Φιλοκράτης II ὁ καὶ Ἰσίδωρος); (122) ~ IG XII (8) 216, 7 (Φιλοκράτης ὁ καὶ Εἰσίδωρος: II s. Φιλοκράτης I)

—Oinoe (Hippothontid): (123) 331/0 BC  IG II² 1575 B = SEG XXV 177, 14 (PA/APF 14621) (s. Φι[--]); (124) ?iii-ii BC  SEMA 482 (f. Πολύκλειτος); (125) c. 180-165 BC  IG II² 2316, 17, 21, 23, 25, 27, 57, 60 f., 63, 67 (= PA 14597); IG II² 2333, 10 + Hesp. 60 (1991) p. 205; SEG XLI 115 I, 54 (I s. Πολύκλειτος I); (126) m. ii BC  SEG XXIV 199, 28? (cf. Hesp. 60 (1991) p. 205); FD III (2) 11, 10 (II ?s. Ἁγνίας, f. Πολύκλειτος III); (127) 128/7 BC  SEG XV 104, 181; FD III (2) 24, 40 (f. Νέων); (128) s. i BC  IG II² 3902, 2 (f. Ἁγνόθεος)

—Oinoe (Hippothontid)?: (129) imp. IG II² 12488 ([Φιλοκρ]άτης?: f. Πολύκλειτος: name, deme - S.G.B.)

—Oion (Dekeleikon): (130) 340-325 BC  SEG LXIII 98, 9; (131) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 13 f. (f. Ἱπποκράτης)

—Oion (Kerameikon): (132) s. i BC  IG II² 2461, 5; 4034 = Ag. XVIII H341, 2; Ag. XV 293, 1; Thompson, New Style Coinage 1265-7 (I s. Ἀπόληξις I, f. Ἀπόληξις III); (133) c. 8-1 BC  IG II³ (4) 395, 4; FD III (2) 63, 2 (II f. Ἀπόληξις IV)

—Paiania: (134) c. 380 BC  IG II² 1929, 18 (PA/APF 14625) (s. Φιλοκύδης I); (135) m. iv BC  IG XII (6) 262, 78; (136) 322 BC  IG II² 1632, 67 f. (PA/APF 14623) (Φιλο[κ]ρά[τη]ς); (137) 227/6 BC  IG II² 1706, 12 (PA/APF 14624); (138) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 67; (139) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 60, 132 (s. Α[--])

—Pallene: (140) m. iv BC  IG XII (6) 262, 337

—Peiraieus: (141) c. 200 BC  SEMA 559 (f. Φιλαινίς); (142) 24/3 BC  IEleusis 300, 30 (f. Μικίων); (143) f. i AD  IG II³ (4) 1325, 3 (f. Μνασίς); (144) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 19 (s. Ἐλευσίνιος); (145) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 188 (s. Γενέθλιος); (146) 235/6 AD  IG II² 2235, 21 (I f. Αὐρ. Φιλοκράτης II); (147) ~ (Αὐρ. Φιλοκράτης: II s. Φιλοκράτης I); (148) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 89 (Αὐρ. Φιλοκράτης)

—Phaleron: (149) 304/3 BC  Ag. XV 59, 5; 61, 242 (f. [--]ων); (150) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 88

—Phlya: (151) 154/3 BC  ID 1951, 7; 2589, 19 (f. Διονύσιος)

—Phrearrhioi: (152) f. iv BC  IG II² 7733 (cf. APF 13374) (s. Φιλόκωμος); (153) 388-328 BC  IG II³ (4) 34, 5; 342, 8 (PA/APF 14629) (s. Σώστρατος)

—Phyle: (154) 148-134 BC  IG II² 1939, 22 (PA 14630) (f. Εὔβιος); (155) 99-97 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 227 (PA 14631) (f. Λεώστρατος); (156) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 23 (Stephanis 2531) (s. Σωκράτης)

—Poros: (157) c. 342-324 BC  IG II² 1622, 247; IG II³ (4) 35, 86; Ag. XV 42, 282 (PA/APF 14627)

—Probalinthos: (158) 183/2 BC  IG II² 2332, 332 (PA 14598)

—Prospalta: (159) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 75; IG II² 2663 = Finley, SLC p. 158 no. 137, 5 f. (PA 14628) (f. Μενεστράτη)

—Rhamnous: (160) s. iv BC  IRhamnous 197 (s. Φιλοκλῆς); (161) 255/4 BC  IRhamnous 14, 1 (s. Φιλοκλῆς); (162) c. 200 BC  SEG LIV 225, 2 ([Φι]λοκράτης); (163) ii-i BC  Ag. XVII 296 ([Φ]ιλοκράτη[ς]: f. Γόργος); (164) m. ii AD  IG II² 2070, 17

—Semachidai: (165) iii BC  Ag. XVII 302 (f. Θεόδωρος)

—Sounion: (166) imp. IG II² 7441 + AD 20 (1965) Mel. p. 136 no. IV (f. Ἀμμία Βιβουλλία); (167) 181/2 AD  Ag. XV 402, 12 (f. Εὐτυχίδης, Εὔκαρπος)

—Sybridai: (168) ii BC  IG II² 7482

—Titakidai: (169) imp. IG II² 7541 (s. Ἀριστόλαος)

—Trikorynthos?: (170) 303/2 BC  Ag. XV 62, 271 (s. Λυσικράτης)

—Trinemeia: (171) m. iv BC  SEG XXXIV 146 f; (172) 281/0 BC  Ag. XV 72, 97 + SEG XXXVI 217; IG II² 1704, 9? (Φιλοκρά[της]: s. Σάτυρος)

—Xypete: (173) 103/2 BC  IG II² 1335, 27 (PA 14620)

—tribe Aiantis: (174) c. 450 BC  IG I³ 1175, 8 (PA 14591) (Φιλοκρ[άτς])

—tribe Antiochis: (175) 176-173 BC  IG II³ (1) 1320, 18 ([Φ]ι̣λοκρά[της]); (176) 117/16 BC   IG II² 1009 IV, 83 (cf. PA 14592) (frag. deme E--?: I f. Φιλοκράτης II); (177) ~ IG II² 1009 IV, 83 (PA 14592) (frag. deme E--?: Φιλοκράτ[η]ς: II s. Φιλοκράτης I)

—tribe Hippothontis: (178) 303/2 BC  Ag. XV 62, 239 (f. Θυμοτέλης); (179) s. ii AD  IG II² 2084, 40; (180) 161/2 AD  IG II² 2085, 69 (s. Πρωτογένης); (181) 194/5 AD   IG II² 2191, 85 (II s. Φιλοκράτης I); (182) ~ IG II² 2191, 85-7 (I f. Φιλοκράτης II, Διόφαντος, Εὐκράτης); (183) f. iii AD  Ag. XV 465, 8 ([Φι]λ̣ο̣κράτης); (184) 203-205 AD  IG II² 2199, 126 (f. Ὀνήσιμος); (185) 203-211 AD  IG II² 2207, 22 f. (f. [....]ιος, Θεοδόσιος)

—tribe Kekropis: (186) 119/18 BC  SEG XXVIII 89, 7; (187) c. 170-176 AD   Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 103 (II s. Φιλοκράτης I); (188) ~ Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 103 f. (I f. Φιλοκράτης II, Τιμοκράτης)

—tribe Leontis: (189) 165/6 AD  IG II² 2090, 77 (I f. Φιλοκράτης II); (190) ~ (II s. Φιλοκράτης I); (191) 203-211 AD  IG II² 2207, 5 (s. Τιμοκράτης); (192) 238-242 AD  IG II² 2239 + AE 1950-51, p. 43 no. 21, 140 ([Φ]ιλοκράτης)

—tribe Oineis: (193) 161/0 BC  IG II² 956 II, 89 (PA 14596) (s. Ἡδύλος); (194) 148-134 BC  IG II² 961, 30 (Φιλοκρά[τ]ης: s. Φιλοκλῆς); (195) 232-234 AD  IG II² 2237, 119 (s. Φαρνάκης)

Athens?: (196) iv BC  PCG 5 p. 260 fr. 117, 2; (197) ?iv BC  SEMA 2194 ([Φι]λοκράτη[ς]: f. Μνησίθεος); (198) 384/3 BC  IG II³ (4) 475, 2 (f. Φιλόφρων); (199) m. iv BC   IG II² 12459 (Φιλοκρ[άτης]: f. Πιτίων); (200) ~ IG II² 12905 (PA 14577c) (f. Φιλέταιρος); (201) m. iv BC  IG II² 12956 (PA 14577a); (202) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 90; (203) ?iii BC   CIA App. 44, 3; (204) ~ CIA App. 35, 5; (205) ?iii-ii BC  IG II² 2325 + SEG XXVI 207, 232 (Stephanis 2525) ([Φι]λοκράτης); (206) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 329 (?f. Φιλουμένη); (207) i-ii AD  IG II² 12957; (208) 100/1 AD  IG II² 2030, 27; (209) inc. IG II² 12952 (Φιλοκράτ[ης]?, Φιλοκράτ[εια]?)

Athens*: (210) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 59 (freed.); (211) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 56 (f. Φίλων); (212) 155/6 AD  IG II² 2068, 171 (s. Εὐκαρ.: epeng.); (213) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 90 (s. Ἀντίοχος: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (214) ii-i BC  IG VII 483 (IOrop 689); IG II² 10520 a (LGPN III.B (4)) (f. Σώζουσα)

    Boiotia, Plataiai: (215) iv BC  SEMA 1390 (LGPN III.B (5)) (f. Ῥόδιον)

    Caria, Miletos: (216) s. iv BC   IG II² 9921, 2, 5 (LGPN V.B (12)) (Φιλοκρά[της]: I f. Φιλοκράτης II, Χαρίσιος)); (217) ~ IG II² 9921, 1 (LGPN V.B (13)) (Φιλοκράτ[ης]: II s. Φιλοκράτης I); (218) 87/8 AD  IG II² 1996, 106 (LGPN V.B (17)) (Τ. Κλ. Φιλοκράτης)

    Korinthia, Sikyon: (219) iii BC   IG II² 9052, 3; cf. Osborne, Naturalization III T97 (LGPN III.A (28)) (Φιλ[οκράτ]ης: I f. Φίλων); (220) ~ IG II² 9052, 6; cf. Osborne, Naturalization III T97 (LGPN III.A (29)) (and Athens, Hamaxanteia: Φιλοκ̣ρ[άτης]: II s. Φίλων, Ἀριστόκλεια (Korinthia, Korinth)

    Lakonia, Kythera: (221) ii BC  IG II² 9113 (LGPN III.A (30)) (f. Φιλοξενίδης)

    Laodikeia: (222) imp. IG II² 9194 (s. Φιλοκλῆς)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (223) iv BC  SEG LVI 274 (LGPN IV (-)) (s. Πάτρων)

    Syria, Antioch: (224) i BC  IG II² 8324 (s. Σίμων)

Φιλοκρατίδης

Athens:

—Kydathenaion: (1) 380-370 BC  IG II³ (4) 1428 (PA 14635) (s. Νικήρατος)

Φιλόκριτος

Athens*: (1) f. iii BC  IG II² 2430, 5 (f. [--]πος)

Φιλοκτήμων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 59 (PA 14636) ([Φι]λοκτμν); (2) s. v BC  Ar., V. 1250 (PA 14637); (3) iv BC  SEMA 519 (f. Ἡγησίππη); (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 61 (PA 14638); (5) 275/4 BC  CID IV 18, 4; [19, 2]

—Aixone: (6) c. 326-316 BC  IG II² 1198, 1; 1200, 1 (PA 14640) (s. Χρέμης)

—Athmonon: (7) 334/3 BC  IG II² 1623, 2 (PA 14639); (8) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 126 no. 22, 5 f.

—Kephale: (9) s. iv BC  Ag. XVII 171 (s. Ἀντίοχος)

—Kephisia: (10) v/iv BC  Is. vi passim (PA/APF 14641) (I s. Εὐκτήμων, ?f. (ad.) Χαιρέστρατος); (11) c. 325-300 BC  SEG LXIII 137, 4; (12) 319/18 BC  IG II² 388, 3 f. (cf. APF 15164) ([Φιλ]οκτήμων: II ?s. Χαιρέστρατος)

—Koile: (13) m. iv BC  IG II² 7537 (PA 14642) (s. Ἀντίβιος, Φαινίππη (Teithras))

—Kolonai: (14) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 12 (f. Νέανδρος)

—Kropidai: (15) 304/3 BC  Ag. XV 61, 299 (f. Γλαύκων); (16) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 26 ([Φιλοκτ]ήμων: s. Γλαύκων)

—Marathon: (17) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 102 (PA 14643) (f. Χρεμωνίδης)

Φιλοκτήτης

Athens:

—Lamptrai: (1) f. iv BC  Robert, Coll. Froehner 11, 27

Φιλοκύδης

Athens: (1) c. 525-500 BC  CAVI 5740 (-δς); (2) 409/8 BC  X., HG i 3. 13 (PA 14496) (Φιλοδίκης - mss.); (3) iv BC   IG II² 11786 a (PA 14643a); (4) ~ Audollent, Defix. Tab. 67, 1; (5) m. iii BC   Nachtergael, Les Galates 8, 67; 9, 69; IG II² 2325, 99; cf. Stephanis 2534 (PA 14645) (s. Φίλαγρος); (6) ~ Nachtergael, Les Galates 8, 70; 9, 71 (PA 14644) (f. Διονύσιος); (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 nos. 531-2

—Acharnai: (8) c. 360-319 BC  IG II³ (4) 56, 59; Ag. XIX P 38, 25 f., 30 (PA 14646) (f. Ἐπικύδης)

—Agryle: (9) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 30 (s. Παντακλῆς)

—Alopeke: (10) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 47 b (Φ[ι]λ̣οκ̣ύ̣δης)

—Cholleidai: (11) ?iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 352; (12) m. iv BC  IG II² 7797 (f. Διότιμος)

—Eitea (Antiochid?): (13) i BC  SEMA 847 (IRhamnous 286) (f. Κηφισόδοτος); (14) 40/39 BC  IRhamnous 203, 25 ([Φιλοκ]ύδης: s. Κηφισόδοτος)

—Eleusis: (15) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 24 (PA 14647) (f. Κριτόβουλος)

—Gargettos: (16) s. iv BC  AM 67 (1942) pp. 7 f. no. 5, 12 (SEG XLVI 155) (f. Ἐπικύδης)

—Kolonos: (17) v BC  AM 106 (1991) p. 156 (-δς)

—Lamptrai: (18) v BC  AM 106 (1991) p. 156 (-δς: s. Φειδέλεως)

—Paiania: (19) c. 380 BC  IG II² 1929, 18 (PA/APF 14648) (I f. Φιλοκράτης, Δημοκύδης); (20) m. iv BC  SEMA 523, 1; IG II³ (4) 26, 13 (PA/APF 14649) (II s. Δημοκύδης, f. Φιλοχάρης, ?f. Φιλόδημος II)

—Sybridai: (21) ii BC  IG II² 7474; 7477; 7480 (PA 14650) (f. Ἀριστοκράτεια, Σώστρατος, Λυσίμαχος)

—tribe Erechtheis: (22) c. 411 BC  SEG LII 60, 14 (-δς)

Athens?: (23) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 101; (24) iii BC  IG II² 2356, 44 (Φιλοκύδης νεώτ.)

Φιλοκυδίς

Athens?: (1) c. 360 BC  SEMA 2516 (d. Ἀριστοκλῆς, Τιμαγόρα, m. Εὔκλεια)

Φιλοκύνηγος

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 235/6 AD  IG II² 2235, 72 (Αὐρ. Φιλοκύνηγος)

Φιλοκύριος

Athens*: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 109 (s. Ζώσιμος: epeng.)

Φιλοκωμίδης

Athens: (1) c. 350 BC  SEMA 451 (f. Καλλιστομάχη); (2) iii/ii BC  IOrop 102, 1 (PA 14651) (f. Προκλῆς)

Φιλόκωμος

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 1772; 2314; 6615; cf. ARV² p. 1606 (-κ-: kalos?); (2) 339/8 BC  IG II³ (4) 77, 2 ([Φιλό?]κωμος - Roussel, [Ἀρχέ?]κωμος)

—Daidalidai: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 79 (PA 14653) (s. Φιλῖνος)

—Eleusis: (4) 332/1 BC  IEleusis 85, 3, 10, 13, 18 (s. Φαλανθίδης); (5) m. iii BC  IEleusis 185, 11 ([Φιλόκ]ωμος)

—Kephale: (6) 322 BC  IG II² 1632, 239 f.; cf. APF p. 548 (PA 8958) ([Φιλό]κωμος)

—Kollytos: (7) 171/2 AD  Ag. XV 406, 29 (Ἄνν. -κο-)

—Paiania: (8) 326-324 BC  IG II² 1628, 24; 1629, 639 (PA/APF 14654)

—Phrearrhioi: (9) f. iv BC  IG II² 7733 (cf. APF 13374) (f. Φιλοκράτης)

—tribe Erechtheis: (10) ?447 BC  IG I³ 1162, 54 (PA 14652) (-κ-)

Athens?: (11) iv BC  IG II³ (4) 1614 (?s. Κ[--])

Athens*: (12) hell. IG II² 12958

Φιλόλογος

Athens:

—Deiradiotai: (1) c. 115 AD   IG II² 2020, 24 (Φιλόλ(ογος): f. Στάχυς); (2) ~ IG II² 2020, 25 (s. Στάχυς)

—Marathon: (3) s. ii AD  IEph 1135, 1 f. (Stephanis 1219) ([Τι]β. Κλ. Φιλόλο[γος] [Θη]σεύς)

—Thria: (4) 141/2 AD  Ag. XV 334, 9 f. ([Φι]λόλογος)

—tribe Aiantis?: (5) m. ii AD  IG II² 2063, 31 (Φιλόλογ[ος])

Athens*: (6) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 70 ([Φι]λόλογος: s. Γοργίας: epeng.); (7) 163/4 AD  IG II² 2086, 187 (s. Δημέας: epeng.)

Φιλόμαχος

Athens:

—Araphen: (1) iv BC  IG II² 5698 ([Φι]λόμαχος)

—Kolonai: (2) ii BC  IG II² 6519 (Φ[ι]λόμαχος: f. Εὔβουλος)

—tribe Hippothontis: (3) c. 130 BC  IG II² 964, 4; cf. SEG LIV 303 ([Φ]ιλόμαχος - CIG 232, [Τ]ι[μ]όμαχος? - IG)

Φιλόμβροτος

Athens: (1) 595/4 BC  Develin, AO p. 34 (PA 14655) (archon epon.); (2) iv BC  SEMA 373 (Φιλόμ[β]ροτος: f. [--]μαχος)

—Anakaia: (3) 335/4 BC  Ag. XV 43, 191 (s. Φιλοκλῆς)

—Pallene: (4) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 29 (Φιλόμβρο[τος]: f. Φιλέας)

Φιλομένης

Athens?: (1) inc. SEG XXVI 381

Φιλομηλείδας

Athens:

—Kydathenaion: (1) 100/99 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 143 (PA 14656)

Φιλομηλίδης

Athens:

—Acharnai: (1) s. v BC  IG I² 1083; cf. SEG LI 296 (PA 14657) (f. Πατρόκλεια)

Φιλόμηλος

Athens: (1) vi BC  PA 14658; cf. APF p. 449 (f. Θρασύβουλος); (2) ?iv-iii BC  SEMA 2518 ([Φ]ιλόμηλος); (3) m. iv BC  IG II² 12962; (4) s. iv BC  IG II² 12961 a; (5) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 134; 1524, 150; cf. Linders, Studies Artemis pp. 40 f.; 60 (Φιλό[μη]λος?, Φιλό[δη]μ̣ος?); (6) 276/5 BC  IG II³ (4) 650, 11 (PA 14659); (7) m. ii BC  FD III (2) 47, 14, 28 f.; 68, 33 = CID IV 114; IG II² 1132, 47, 73 (f. Φιλίων)

—Acharnai: (8) f. iv BC   IG II² 1952, 31 (cf. PA 14663) (Φιλόμηλ[ος]: I f. Φιλόμηλος II); (9) ~ IG II² 1952, 31 (PA 14663) ([Φιλ]όμηλος: II s. Φιλόμηλος I)

—Aphidna: (10) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 44 (s. Σώπατρος)

—Athmonon: (11) m. iv BC  IG II² 2385, 68 (PA 14660) (Φιλόμηλ[ος])

—Cholargos: (12) s. iv BC  IG II² 1623, 66, 314; Lycurg., Leocr. 24 (PA/APF 14671) (s. Μενεκλῆς)

—Cholleidai: (13) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 138 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 14672) (s. Εὔμαχος); (14) c. 50 BC  Ag. XV 272, 12 (s. Εὔμηλος)

—Euonymon: (15) 304/3 BC  Ag. XV 61, 172 (s. Αὐτοσθένης); (16) f. iii BC  D.L. v 57 (PA 14664)

—Halai: (17) 285/4 BC   IG II³ (1) 871, 8; 872, 5 (PA 14662) (II s. Φιλόμηλος I); (18) ~ IG II³ (1) 871, 8 f.; 872, 5 (cf. PA 14662) (Φιλ[ό]μηλος: I f. Φιλόμηλος II); (19) ii-i BC  IG II² 5523 (PA 14661) (f. Φιλουμένη)

—Halai (Araphenides): (20) 336/5 BC  Ag. XV 42, 67 ([Φιλόμ]ηλος?)

—Kephisia: (21) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 45

—Lamptrai: (22) v/iv BC  IG II² 6709, 1, 3 = 10046 + Peek, AG 1 pp. 25-6 no. 87 (PA 14665); (23) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 36 (s. Θεόδωρος); (24) 318 BC  Plu., Phoc. 32 (PA 14666)

—Marathon: (25) 415/14 BC  IG I³ 370, 77, 79 (PA/APF 14667) (-μ-); (26) f. iv BC  IG II³ (4) 1083; (27) m. iv BC  IG II² 1622, 645 (PA/APF 14668)

—Melite: (28) iii BC  SBBerlAk 1934, p. 1032 no. 5, 5 (I f. Φιλόμηλος II); (29) ~ (II s. Φιλόμηλος I)

—Paiania: (30) m. v BC  Pl., Prt. 315a (PA/APF 14669) (I f. Φιλιππίδης I); (31) c. 420-335 BC  IG II³ (1) 844, 11; 857, 38; IG II² 1138, 29 f. = 2812, 4 f.; 1604, 90; 1622, 701; 1623, 262; 1624, 42; 1628, 374-6, 387, 906 f.; 1629, 658, 893, 895; IG II³ (4) 490, 1; IG II² 3823; Lys. xix 15; D. xxi 174; Isoc. xv 93; Isoc. xvii 9; Isoc. xvii 45 (PA/APF 14670) (II s. Φιλιππίδης I, f. Φιλιππίδης II)

—Peiraieus: (32) v BC  AM 106 (1991) p. 156 (-μ-)

—tribe Antiochis: (33) c. 411 BC  IG I³ 1186, 167 (-μ-)

Athens?: (34) f. iv BC  IG II³ (4) 499, 5; (35) iv-iii BC  SEMA 2517; (36) m. iv BC  IG II² 12961 (s. [....]ων); (37) f. iii BC  SEG XXVI 207, 21 (PCG 7 p. 362) (Φιλόμ[ηλος]: name - Peppas-Delmouzou); (38) ?iii BC  CIA App. 42, 6; (39) c. 200 BC  SEG XXXV 98, 12 ([Φ]ιλόμη[λος]); (40) iii AD  IG II² 2281, 12; (41) inc. IG II² 12959 (Φιλόμηλ[ος])

Φιλομήτωρ

Athens:

—tribe Pandionis: (1) 235/6 AD  IG II² 2235, 92 (Μέμμ. Φιλομήτωρ)

Φιλόμνηστος

Athens:

—Ikarion: (1) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 96 f

Φιλόμουσος

Athens:

—Kydathenaion: (1) c. 180 AD  IG II² 2106, 4; cf. PAA 17 p. 361 (deme) (s. Ἑρμογένης I)

—Marathon: (2) 87-93 AD  FD III (2) 65, 7; 66, 30 f. (Stephanis 2536)

—tribe Erechtheis: (3) 232-234 AD  IG II² 2237, 39 ([Φιλόμ]ουσος: s. Σεραπίων)

—tribe Ptolemais: (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 98 (Αὐρ. Φιλόμουσος)

Athens?: (5) s. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 150 (-μοσος); (6) ii-iii AD  SEG XLVI 310 (s. Θεόφιλος, f. Ἰουκοῦνδα); (7) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 9 (s. Ἀφροδίσιος); (8) iii AD  Ag. VII p. 55

Athens*: (9) 45/6 AD  IG II² 1945, 117; (10) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 35 (f. Μάρκελλος); (11) m. ii AD  IG II² 2211, 34 (s. Νικηφόρος: epeng.); (12) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 77 (s. Εὐτυχίδης: epeng.); (13) 173/4 AD  IG II² 2103, 264 (epeng.); (14) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 112 (Φιλόμουσο̣[ς]: epeng.)

Φιλοναύτης

Athens: (1) v BC  IG II² 2426, 2 = IG I³ 516, 3 ([Φι]λοναύτ[ης]); (2) iv BC  CIA App. 47 a; 57, 1, 16 f.; cf. JÖAI 7 (1904) pp. 114 f. (Φ[ιλ]οναύτης); (3) m. iv BC  IG II² 12935; (4) 148/7 BC  Ag. XVI 306, 12 (Φιλον[αύτ]ης)

—Alopeke: (5) 403/2 BC  SEG XXVIII 46, 36 f. (f. Ἀθήναιος)

—Pallene: (6) s. iv BC  IG II² 514 + SEG XXI 336, 4; IG II² 554, 5; 585 = SEG XXI 352, 9 f. (PA 14673 = 14674) (f. Φιλέας)

—Steiria: (7) m. iv BC  IG XII (6) 262, 89 (Φιλ̣ο̣ναύτης̣)

Athens*: (8) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 121

Φιλόνεως

Athens: (1) 528/7 BC  Develin, AO p. 46 (PA 14677) (archon epon.); (2) s. v BC  Antipho i 14 etc. (PA 14679); (3) 409 BC  IG I³ 1191, 371 (PA 14678) (-ς); (4) m. iii BC  IG II² 1222, 14; cf. Tracy, Athens and Macedon p. 103 (date); (5) 246/5 BC  IG II³ (1) 1013, 2; 1014, 1; 1015, 2; 1016, [8], 15, 39; 1018, [9], 21 (PA 14680) (archon epon.)

—Agryle: (6) m. iv BC  IG II² 2398, 10 (PA 14681) ([Φ]ιλόνεως)

—Cholleidai: (7) iv-iii BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 365 (Φιλόνε[ως]: f. Φιλο[--]); (8) m. iv BC  SEMA 719

—Halai (Aixonides): (9) c. 330 BC  IG II² 1927, 57 (PA 14682) (Φιλόνε[ως])

—Kephale: (10) 304/3 BC  Ag. XV 61, 100 (f. [--]οκλείδης)

—Kephisia: (11) c. 444 BC  IG I³ 455, 10 (PA/APF 14683) (Φ[ιλ]όνες: s. Ἰδομενεύς); (12) f. iv BC  IG II² 6444 (s. Φιλόξενος)

—Leukonoion: (13) 357/6 BC  IG II³ (4) 207, 5 (cf. APF 1395) (s. Γνάθιος); (14) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 7

—Pergase: (15) c. 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 38 (= PA 14684); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 6 (s. Φιλοσ̣[--])

—Sounion: (16) 371-362 BC  Ag. XIX L 4 a, 71; IG II³ (4) 53, 12 (s. Ἀμεινόνικος)

Φιλονίκη

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1523, [7]?; 1524, 179

Athens*: (2) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 152 (freed.)

Φιλόνικος

Athens: (1) c. 389 BC  Is. v 29 (PA 14676) (-νει-); (2) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 19; (3) m. iv BC  D. xix 291 (PA 14675); (4) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 30, 50 (Stephanis 2537) (s. Ἕρμων)

—Aixone: (5) c. 170 BC  IG II³ (1) 1404, 10 (Φιλόνι̣[κος])

—Berenikidai: (6) ii BC  IG II² 5893; 6691 (PA 14686) (s. Φιλοκλῆς)

—Hybadai: (7) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 6 (I f. Φιλόνικος II); (8) ~ (Φι[λ]όνικ[ο]ς: II s. Φιλόνικος I)

—Kolonai: (9) c. 100 BC  ID 2607, 33 (f. [..]οκλῆς)

—Kydathenaion: (10) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 12 (f. Καλλίας)

—Lamptrai: (11) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 110

Athens?: (12) v/iv BC  IG II² 2325, 137 (cf. PCG 7 p. 362); (13) ?iii BC  CIA App. 85 a, 1; (14) c. 257-248 BC  IG II³ (1) 1010, 124, 133, 149, 177; (15) iv AD  IG II³ (4) 1462 I, 6 (Φ̣ι̣[λ]όν[ικος] - S.G.B., Φ̣ι̣[λ]όν[εως]? - Peek)

Athens*: (16) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 50; (17) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 88 (f. Συμφέρων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (18) ii AD  IG II² 9646 (LGPN V.B (6)) (-νει-: f. Ζωσίμη)

    Pontos, Sinope: (19) ii-i BC  Ag. XVII 665 (IG II² 10358 = LGPN V.A (6)) (s. Ποσίδειος)

    Thrace: (20) iv BC  IG II² 8927 (LGPN IV (6)) (s. Βίθυς)

Φιλόνοθος

Athens:

—Anagyrous: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 13 (PA 14687) (s. Λ[--])

Φιλόνομος

Athens:

—Daidalidai: (1) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 25 (PA 14688) (f. Φιλόξενος)

Φιλοξένα

Athens:

—Melite: (1) i/ii AD  IG II² 3585 = IEleusis 371, 2 (Κλ. Φιλοξένα: d. Τιβ. Κλ. Πάτρων I, m. Τιβ. Κλ. Λυσιάδης (Melite))

—Rhamnous: (2) ii-i BC  IG II² 7373 (d. Θεοδόσιος)

—tribe Attalis: (3) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 32 (PA 14689) (d. Ὀλυμ[--])

Φιλοξένη

Athens: (1) c. 440-420 BC  IG I³ 1333 (PA 14689 a) (-ξήνη); (2) iv BC  IG II² 6300 (PA 14690)

Athens?: (3) f. iv BC  IG II² 12964; (4) inc. IG II² 12965/6

Athens*: (5) m. iv BC  Aeschin. i 115 (het.)

Φιλοξενίδης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1161, 17 (PA 14691) ([Φι]λοχσενί[δς])

—Aigilia: (2) c. 360 BC  IG II² 5380 (PA 14692) (s. Ἐπιγένης)

—Aixone: (3) 340/39 BC  SEG XXXVI 186, 2 (s. Φίλιππος)

—Apollonieis: (4) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 107 (PA 14693) (f. Πολέμαρχος)

—Hagnous: (5) f. ii BC  IEleusis 300, 42, 46 (s. Φιλιστίδης)

—Kephisia: (6) iii/ii BC  IG II³ (4) 306; 307; 308, 5 f.; SEG XLVII 161; XLVIII 125 (f. Εὐξίθεος)

—Rhamnous: (7) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 66 ([Φ]ιλοξενίδης); (8) ?170-160 BC   Ag. XV 180, 2; IG II³ (1) 1397, [28] (I f. Φιλοξενίδης II); (9) ~ Ag. XV 180, 2; IG II³ (1) 1397, 28 (II s. Φιλοξενίδης I); (10) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 28; cf. SEG XLIV 51 (date); (11) 148-134 BC  IG II² 1939, 56 (PA 14695) (f. Ἀρίστων)

—Semachidai: (12) ii BC  SEMA 817 (IRhamnous 256) (Φιλοξεν[ίδη]ς: f. Εὔδικος); (13) ii-i BC  SEMA 607 (f. Ἡρακλέων)

Athens?: (14) ?iii BC  CIA App. 67 a, 3; (15) hell.-imp. SEMA 1641 (f. Βουβαλίς)

Foreign Residents:

    Lakonia, Kythera: (16) ii BC  IG II² 9113 (LGPN III.A s.v. Φιλοξενίδας (4)) (s. Φιλοκράτης)

Φιλόξενος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 19 (-χσε-); (2) 432/1 BC  IG I³ 365, 7, 33 (Φι̣λ̣ό̣χσεν̣[ος]); (3) c. 422-416 BC  IG I³ 137, 3 (-χσε-); (4) c. 410 BC   IG I³ 1192, 77 (Φ[ιλ]όχσε[νος]?); (5) ~ IG I³ 1192, 100 (Φ̣ι̣λ̣όχσεν[ο]ς); (6) c. 400 BC  SEMA 2520; (7) m. iv BC  IG II² 10712; (8) s. iv BC  IG II² 12974, 1 (s. Φιλόστρατος I, f. Φιλόστρατος II); (9) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 113 (Φιλό[ξε]νος); (10) iii BC  IG V (2) 368, 152 (s. Νικίας); (11) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 no. 181¹; (12) 248/7 BC  IG II³ (1) 996, 5 (Φιλόξ[ενος]?); (13) f. ii BC  IG XII (8) 640, 2 (I f. Φιλόξενος II); (14) ~ (II s. Φιλόξενος I); (15) ii-i BC  Ag. XVIII X724; (16) 120/19 BC  Thompson, New Style Coinage 543-6; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλόξ(ενος)?); (17) c. 106-80 BC  FD III (2) 13, 14 (= PA 14697); SEG XXXIII 290 B, 9 (s. Νικίας I, f. Νικίας III); (18) c. 100 BC  EAD XXX 164, 1 (I f. Φιλόξενος II); (19) ~ (II s. Φιλόξενος I); (20) i BC-i AD  IGUR 1589 (sculptor); (21) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 26, 47 (I f. Φιλόξενος II); (22) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 26, 47 (Stephanis 2547) (II s. Φιλόξενος I); (23) i AD  IG II² 7853 ([Φ]ιλόξενος: f. Φιλημάτιν); (24) i/ii AD  SEG XX 30, 1 (Stephanis 2540) (Τιβ. Κλ. Φιλόξενος); (25) c. 100 AD  FD III (2) 99, 3 (f. Θεμίσων); (26) f. ii AD  IG II² 2035, 6 (f. Θεμίσων); (27) v-vi AD  IG II² 13588 (SEMA 2877) (Φ[ιλό]ξε̣ν̣[ος])

—Agryle: (28) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 84 c (PA 14702) (s. Φιλοφει.); (29) ii BC  IG II² 5284 (PA 14701)

—Aithalidai: (30) f. iv BC  IG II² 5398 (PA 14703)

—Aixone: (31) imp. IG II² 5449 (s. Ζήνων)

—Alopeke: (32) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 47 (PA 14704) (s. Ξενοφῶν)

—Alopeke?: (33) f. iv BC  IG II³ (4) 1297 (f. Ξενοφῶν)

—Cholleidai: (34) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 39 (PA 14713) (s. Εὐκλείδης)

—Daidalidai: (35) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 25 (PA 14705) (s. Φιλόνομος)

—Deiradiotai: (36) s. i BC  IG II² 2461, 46; 5967 = AIUK 4.6 (2022) no. 65 (PA 14706) (f. Βίοττος)

—Diomeia: (37) s. v BC  PA 14707; RE (5) (s. Ἔρυξις I, f. Ἔρυξις II)

—Eleusis: (38) iv BC  IG II² 6052 (s. Σμικρίων); (39) m. iv BC  IG II³ (4) 66, 9 (PA 14708) (s. Ἀντιφῶν I)

—Halai (Araphenides): (40) 350-325 BC  SEG XXXIV 103, 2 f., 20, 17 f. (s. Φρασικλῆς)

—Keiriadai: (41) ii BC  IG II² 6312 (s. Κλεαγόρας)

—Kephisia: (42) f. iv BC  IG II² 6444 (f. Φιλόνεως)

—Kollytos?: (43) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 9 (or Athens, Kolonai: f. Ἰσίδωρος)

—Melainai: (44) 13/12 BC  IG II² 1963, 55; PAA 17 p. 375 (deme)

—Myrrhinous: (45) 279/8 BC  IG II³ (1) 887, 23 ([Φι]λό̣ξενος)

—Oion: (46) ii BC  IG II² 7003 (f. Ξάνθος); (47) 158/7 BC  ID 2605, 8 (Φιλόξεν[ος])

—Oion (Kerameikon): (48) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 79

—Peiraieus: (49) ?iv BC  IG II² 7182 (cf. APF 11407) (f. Ὀλυμπιόδωρος); (50) 196/5 BC  IG II³ (1) 1258, 56, 58

—Phaleron: (51) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 31

—Philaidai: (52) 148-127 BC  IG II² 1939, 54 (= PA 14712); SEG XV 104, 153; FD III (2) 24, 25 (s. Ξενόφαντος, f. Λυσίμαχος)

—Phlya: (53) m. i AD   IG II³ (4) 126, 3 (II s. Ἀγαθοκλῆς); (54) ~ IG II³ (4) 126, 5 (I f. Ἀγαθοκλῆς)

—Potamos: (55) c. 380 BC  IG II² 1932, 17 (PA/APF 14709) (f. Ἀντικλῆς); (56) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 36 (s. Λυσίστρατος)

—Rhamnous: (57) ii-i BC  IG II² 7334 (f. Ἄρκετος)

—S--?: (58) ?27/8 AD  SEG XXI 499, 8 ([Φ]ιλόξενος: I f. Φιλόξενος II); (59) ~ ([Φ]ιλόξενος: II s. Φιλόξενος I)

—Semachidai: (60) m. iv BC  Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 376 (f. Ἀριστάρχη)

—Sounion: (61) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 69; (62) c. 105/4 BC   ID 2224, 13 f.?; 2288, 5 (PA 14710) (II s. Φιλόξενος I); (63) ~ ID 2224, 14?; 2288, 6 (cf. PA 14710) (I f. Φιλόξενος II); (64) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1, 88 (Φ̣[ιλ]όξενος: f. Νικίας)

—Sphettos: (65) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 15 (f. Χαρικλῆς); (66) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 117 + SEG XLIX 125 (PA 14711) (s. Ἀριστόνους)

—Thorikos: (67) 385/4 BC  IG I³ 228, 2, 26 (PA 14696) (s. Δημαίνετος); (68) 184/5 AD  IG II² 2128, 53 (I f. Φιλόξενος II); (69) ~ (II s. Φιλόξενος I)

—Thria: (70) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 33 (f. Ἀγαθοκλῆς)

—Trinemeia: (71) iv BC  IG II² 7574/5 (Φιλόξ[ενος]?)

—tribe Aigeis: (72) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 11 (PA 14698) (and Lemnos: -χσε-); (73) f. ii BC  IG II³ (1) 957, 14 (Φιλόξε[νος]?)

—tribe Akamantis: (74) 149/8 BC  IG II² 958, 68 (PA 14699) (s. Ἱερώνυμος)

Athens?: (75) iv BC  PCG 4 p. 24 fr. 6, 2 (Φιλόξενος ὁ ἐπικαλ. Πτερνοκοπίς); (76) m. iv BC  IG II² 10971; (77) c. 290 BC  SEG XXIV 156 b, 7; cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date); (78) 236/5 BC  IG II² 1297, 28; (79) imp. SEMA 2519 (Φιλόξ[ενος]?); (80) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 23; (81) inc. IG II² 9954 (Φιλόξ[ενος]?)

Athens*: (82) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 48; (83) s. ii AD  IG II² 2082, 87 + AE 1950-51, p. 47 no. 28 (Φιλόξεν[ος]: f. Ὀνήσιμος)

Foreign Residents:

    Achaia: (84) inc. SEG LII 211 (LGPN III.A (-)) (f. Διονύσιος)

    Boiotia, Thebes: (85) i-ii AD  IG II² 8859; cf. SEG XLVIII 304 (LGPN III.B (52)) (f. Ἀφροδισία)

    Caria, Miletos: (86) m. ii AD   IG II² 9599 (LGPN V.B (6)) (I f. Εὔκαρπος, Φιλόξενος I); (87) ~ IG II² 9599 (LGPN V.B (7)) (II s. Φιλόξενος I)

    Lesbos, Mytilene: (88) ii BC  IG II² 9971 (LGPN I (72))

    Messenia, Messene: (89) iv BC  IG II² 9347, 1, 5, 8 (LGPN III.A (79)) (s. Δίων, f. Δίων, Παρθένιος)

    Syria, Antioch: (90) hell.-imp. IG II² 8192 (f. Εὐταξίας)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (91) 316-309 BC  IG II² 1956, 188 (LGPN IV (54)) (Φιλόξεν[ος])

    Other: (92) iv BC  IG II² 2421, 1 ([Φι]λόξε[νος])

Φιλόπαππος

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 191 (f. Σεκοῦνδος)

Φιλοπάτωρ

Athens:

—Oion: (1) ii AD  IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 13 + RCA p. 483 (Λ. Βι. Φιλοπά[τωρ])

Athens?: (2) imp. IG II² 11530 = SEG XXX 266 (Stephanis 2548)

Φιλοπείθης

Athens: (1) s. v BC  PA 14714 (f. Φιλοκλῆς I)

Athens?: (2) iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 338-339 no. 11, 2

Φιλοποίμην

Athens: (1) f. i BC  IG II² 2327, 4 (PA 14715) (s. Ἀριστο[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) ?imp. IG II² 5537 (LGPN V.B (4)) (f. Φίλα)

    Mysia, Adramyteion: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 110 (LGPN V.A (3)) (s. Ἱππίας)

Φιλόπολις

Athens: (1) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 640-2; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλόπο(λις))

—Cholleidai: (2) ?iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 17 p. 381

—Deiradiotai: (3) v/iv BC  IOlbia 5, 5; IG II² 12499; 12658, 1 f.; 12967, 1 f.; cf. APF 12076 (I s. Πολύστρατος I, f. Πολύστρατος III, Φιλόπολις II); (4) iv BC  IOlbia 5, 5 (II s. Φιλόπολις I)

—Potamos: (5) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 52 (PA 14716) (s. Μικκέας)

Φιλόπονος

Athens: (1) c. 195 AD  SEG LIX 174, 15 (I f. Φιλόπονος II); (2) ~ (II s. Φιλόπονος I)

—Lamptrai: (3) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 13 (I f. Φιλόπονος II); (4) ~ (II s. Φιλόπονος I)

—tribe Erechtheis: (5) 238-242 AD  IG II² 2239, 50 (f. Μηνογένης)

Φίλος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 75 b, 11 (n. pr.?)

Athens*: (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 13 (Φ̣ίλος?)

Φιλόσεμνος

Athens:

—Phaleron: (1) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 93 (s. Πτολεμαῖος)

Φιλοσέραπις

Athens: (1) 173-175 AD  IG II² 3968, 7

Athens*: (2) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 89 (Φλ. Φιλοσέραπι̣[ς]: epeng.); (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 204 (f. Ζώσιμος); (4) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 151 (Φ[ι]λοσέραπις: s. Ζώσιμος: epeng.); (5) iii AD  IG II³ (4) 1373 III

Φιλοσθένης

Athens:

—Lamptrai: (1) f. i BC  IG II² 1028 I, 115 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 38; SEMA 379 (s. Ποσειδώνιος I, f. Ποσειδώνιος II)

Φιλόσοφος

Athens:

—Auridai: (1) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 37 (f. Εὔθυνος)

Φιλοστέφανος

Athens: (1) v/iv BC  POxy 2537 recto, 36 (Φ[ιλ]οστέφανο[ς])

—Eleusis: (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 88 (I f. Φιλοστέφανος II); (3) ~ (II s. Φιλοστέφανος I)

Athens?: (4) m. iii BC  IG II² 2325, 230; PCG 7 p. 372; cf. Stephanis 2549; (5) ?imp. SEMA 2521

Φιλόστοργος

Athens?: (1) imp. IG II² 12968/9; cf. Peek, AG 2 p. 43 no. 168

Athens*: (2) ii AD  IG II² 2185 + AE 1971, pp. 58 f. no. 2, 4 (Φιλόστο[ργος]: epeng.?); (3) 169/70 AD  IG II² 2097, 158 (s. Ἱερόνικος: epeng.); (4) 201/2 AD  IG II² 2193, 156 (f. Φίλητος)

Φιλοστράτα

Athens?: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 186 ff. no. 26, 3, 9 etc. (d. Γοργιππία)

Φιλοστράτη

Athens: (1) c. 420-400 BC  IG II² 12970 = IG I³ 1318 (PA 14717a); (2) m. iv BC  SEMA 2522 (SEG XLIX 274); (3) c. 350 BC  IG II³ (4) 1142, 4 f.; (4) c. 300 BC  IG II² 7169; (5) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 72

—Aixone: (6) m. iv BC  IG II² 5450, 1 (PA/APF 14718) (d. Φίλων I, Φαναγόρα)

—Anaphlystos: (7) s. iv BC  IG II² 5681 (PA 14719) (d. Στράτων)

—Araphen: (8) iv BC  IG II² 5698 (PA 10997) ([Φι]λοστράτη: d. Καλλίμαχος)

—Azenia: (9) f. i AD  IG II³ (4) 1325, 1 (d. Ἄροπος, m. Μνασίς (Peiraieus))

—Pithos: (10) ii BC  IG II² 7233 (PA 14720) (d. Θεότιμος)

—Rhamnous: (11) m. ii AD  IG II³ (4) 836, 4 ([Φι]λοστράτη: d. Ἀφροδίσιος II, Ἀρίστιον (Melite))

Athens?: (12) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 20 f.; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (Φ̣ι̣λ̣ο̣[στ]ρ̣άτη); (13) iv/iii BC  CGFP 277 ii, 11 (fict.)

Φιλοστρατίδης

Athens?: (1) iv BC  IG II² 2417, 9 ([Φι]λοστρατίδ[ης])

Φιλόστρατος

Athens: (1) 424 BC  Ar., Eq. 1069; cf. Ar., Lys. 957; (2) f. iv BC  IG II³ (4) 542 (PA/APF 14721) (Φιλόστ[ρατος]); (3) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 67, 1 ([Φ]ιλόστρατος); (4) ?iv BC  IG II² 5740, 2 (Φιλόστρα[τος]?, Φιλοστρά[τη]?); (5) c. 380 BC  IG II² 1928, 18 (PA/APF 14722) (s. Μ[--]); (6) m. iv BC  IG II² 12973 (PA 14721a); (7) s. iv BC  IG II² 12974 ([Φιλ]όστρατος: I f. Φιλόξενος); (8) ~ ([Φιλ]όστρατος ὁ ἐπικαλ. Νεολλαρίων: II s. Φιλόξενος); (9) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 617 (cf. APF p. 551) (Φιλόστ[ρατος]); (10) 260/59 BC  IG II³ (1) 982, [2]; IG II³ (4) 292, 6 f., 11 f.; (PA 14721b) (archon epon.); (11) 182/1 BC  IG II³ (1) 1295, 4 (Φιλό̣[σ]τρατ̣[ος]); (12) m. ii BC  ID 1871, 2; 1891, 6 (f. Σώτειρα); (13) 128-94 BC  FD III (2) 24, 21; Ag. XV 261, 5 (f. Διόδοτος); (14) 108/7 BC  ID 2628 a I, 29 (I f. Φιλόστρατος II); (15) ~ (II s. Φιλόστρατος I); (16) 106/5 BC  FD III (2) 25, 7 (I f. Φιλόστρατος II); (17) ~ (II s. Φιλόστρατος I); (18) 98/7 BC  FD III (2) 26, 3 (I f. Φιλόστρατος II); (19) ~ (II s. Φιλόστρατος I); (20) 39/8 BC  ID 2632, 17 (Φ̣[ι]λ̣ό̣σ̣τ̣[ρ]ατ[ος]: archon epon.); (21) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 8 (s. Δα[--]); (22) imp. IG II² 4011, 4 f. (Φιλόσ[τρατος]); (23) ii AD  Luc., DMeretr. 9 (fict.); (24) iii AD  FGrH 99

—A--?: (25) m. iv BC  SEG XIX 174, 16 ([Φ]ιλόστρατος)

—Acharnai: (26) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 80 (PA/APF 14726); (27) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 4, 42, 48 (s. Φιλῖνος); (28) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 75 (PA 14727) (Φιλόστρα[τ]ος: s. Φιλιστ[--]); (29) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 175 (Φιλόστρατ(ος): f. Ἀθήναιος)

—Agryle: (30) ii BC  IG II² 5296 (PA 14717) (Φιλόστ[ρατος]?: s. Κλεω[--])

—Aixone: (31) m. iv BC  IG II² 5433, 10; Pl., Ep. vii 333e; Pl., Ep. vii 334a-c; Nep., Dio ix 1-2 (PA/APF 14723) (s. Φίλων I, Φαναγόρα); (32) imp. IG II² 5410 (f. Ἀριστόκλητος)

—Anagyrous: (33) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 59 (s. Σωσθένης)

—Anaphlystos: (34) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 66

—Aphidna: (35) 304/3 BC  Ag. XV 59, 27; 61, 258 (s. Φιλοκλῆς); (36) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 3; IG II² 1974, 8

—Araphen: (37) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 102 (PA 14725) (Φιλόστρατ[ος]: f. Εὔνομος)

—Azenia: (38) m. i BC  Ag. XV 278, 33 (s. Πολύκριτος)

—Berenikidai: (39) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 132 (Φιλόστρατ(ος): f. Διονύσιος)

—Cholargos: (40) iv AD  Alciphr. i 9 (fict.)

—Eleusis: (41) m. iv BC  IG II² 6053 (s. Διόφαντος); (42) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 56 (s. Διόφαντος)

—Erchia: (43) iii BC  SEMA 236 (s. Λυσικράτης); (44) 203/2 BC   IG II³ (1) 1176, 80 f. (I f. Διοκλῆς, Φιλόστρατος II); (45) ~ IG II³ (1) 1176, 81 (II s. Φιλόστρατος I)

—Halai: (46) ii-i BC  IG II² 5522 a = SEG LXVI 187 (I f. Φιλόστρατος II); (47) ~ (II s. Φιλόστρατος I)

—Halai (Aixonides): (48) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 67 (s. Νικόβουλος); (49) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 66 (PA 14724) (Φ̣[ιλ]όστρατος: s. Φιλόδημος)

—Halai (Aixonides)?: (50) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 81 (f. Πιστοκράτης: name - de Lisle)

—Keiriadai: (51) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 b, 2 (PA 14730)

—Kephale: (52) 305/4 BC  Ag. XV 58, 57 + PAA 17 p. 393 (s. Δεινόστρατος)

—Kephisia: (53) ?iv BC  SEMA 311; (54) 346-302 BC  IG XII (6) 261, 10; IG II² 498, 10 (PA 14731) (I f. Φιλόστρατος II); (55) 303/2 BC  IG II² 498, 9 (PA 14732) (II s. Φιλόστρατος I)

—Kolonai: (56) c. 400-340 BC  IG II² 1622, 773; + PA/APF 14734 (s. Διονύσιος I, f. Ἀριστονόη); (57) iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 158 = SEG LXVI 188; (58) 106/5 BC  IG II³ (4) 364, 6; FD III (2) 25, 17 (cf. PA 14735) (I f. Φιλόστρατος II); (59) 106-102 BC  IG II² 1335, 56; IG II³ (4) 364, 6 (= PA/APF 14735); FD III (2) 25, 17 (II s. Φιλόστρατος I)

—Kolonos: (60) 304-287 BC  IOrop 369 (s. Μενέστρατος)

—Kothokidai: (61) 322 BC  IG II² 1632, 191 (PA/APF 14733); (62) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 12; (63) imp. IG II² 6481 (f. Φειδόστρατος)

—Krioa: (64) 169/70 AD  Ag. XV 380, 25 f. ([Φι]λόστρατος: s. Νικίας)

—Kydathenaion: (65) c. 422-418 BC  IG I³ 391 = IEleusis 45, 2, 9, 16, 23 (PA 14736); (66) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 51 (s. Φιλῖνος)

—Lamptrai: (67) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 46 (PA 14737)

—Oe?: (68) s. iv BC  PA 14738; RE (6) (or Athens, Oion: f. Πολέμων)

—Oion: (69) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 6, 35, 59 (PA 14739)

—Oion (Kerameikon): (70) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 9

—Paiania: (71) 409/8 BC  IG I³ 476, 80, 228 f., 312 (PA 14740)

—Pallene: (72) 411/10 BC  Plu., Mor. 833e (PA 14741); (73) f. iv BC  IG II² 109 = Osborne, Naturalization D 11, 3 f.; IG II² 136, 10; SEG XXI 241, 1 f. (Φι[λόστρ]ατος: I f. Νικόστρατος, Φιλωτάδης); (74) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 31, 53 (= PA 14742); Ag. XV 43, 210 (II s. Νικόστρατος); (75) s. i BC  IG II² 3505, 4

—Peiraieus: (76) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 11 (PA 14743) (s. Τείσανδρος)

—Pelekes: (77) 239/8 BC  IG II³ (1) 1023, 6 (f. [--]ν̣ης)

—Phaleron: (78) m. iv BC  IG II³ (4) 227, 3 (Φιλόστρα[τος])

—Philaidai: (79) m. ii AD  Ag. XV 337, 11 (Φιλόστρα[τος]: f. Ἀπολλώνιος)

—Phlya: (80) inc. SEMA 694 (s. Φιλωνίδης)

—Phrearrhioi: (81) ii BC  SEMA 701

—Poros: (82) 185/4 BC  IG II² 1325, 11 (PA 14744) (s. Διονύσιος)

—Probalinthos: (83) iv BC  SEMA 585 a (Φιλ̣ό̣σ̣τ̣ρατος: f. Χαιρεστράτη)

—Rhamnous: (84) iv BC  IG II² 7341 = IRhamnous 213, 5 (SEMA 774); IRhamnous 214 (SEMA 775) ([Φ]ιλόστρατος, Φ̣[ιλ]όστρατ[ο]ς̣ - Petrakos, [Δημ]όστρατος - Pouilloux: f. Ἀθηνέας, Ἀρχίππη); (85) ii AD  SEMA 592 (f. Ἀφροδίσιος)

—Sounion: (86) m. iv BC  IG XII (6) 262, 134

—Sphettos: (87) 154/5 AD  IG II² 2067, 84 (s. Ἰουκοῦνδος)

—Steiria: (88) c. 205 AD  Ag. XV 447, 5 f.; 448, 5; SEG XXXII 194, 3?; IvOl 476, 4; cf. RCA p. 262 (Λ. Φλ. Φιλόστρατος); (89) c. 225 AD  Ag. XV 449, 4; 485, 4 f.; IG XII (8) 27, 3; cf. RCA p. 263 (Λ. Φλ. Φιλόστρατος νεώτ.); (90) 255/6 AD  IG II² 2245, 4 f. (Λ. Φλ. Φιλόστρατος: archon epon.)

—Thorai: (91) iv BC  IG XII (8) 68, 1 (PA 14728) (Φ̣ιλόστ̣[ρα]τος: s. Θάλλος)

—Thymaitadai: (92) 159-156 BC  ID 1898, 4; SEG XLVII 1218, 10 (PA 14729) (f. Ἡγησίας)

—Xypete: (93) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 5 (f. Γλαῦκος); (94) iv/iii BC  SEG XLV 1181, 8

—tribe Aigeis: (95) ii/iii AD  Ag. XV 445, 2 ([Φι]λόστρατος)

—tribe Hippothontis: (96) c. 411 BC  IG I³ 1186, 49; (97) 240-253 AD  IG II² 2243, 166 ([Α]ὐρ. Φιλόστρ[ατ]ος)

—tribe Kekropis: (98) 128/7 BC  SEG XV 104, 218; FD III (2) 24, 23 (f. Δεινοκλῆς)

Athens?: (99) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 375, 2 (Φιλόσστ[ρ]ατος); (100) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 76 (Φιλόστρατ[ος], Φιλοστράτ[η]?); (101) iii BC  IG II² 2356, 38; (102) iii-ii BC  Ag. XVII 1005; (103) ?ii-i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 17 p. 387; (104) 182/1 BC  IG II² 2323, 164 (Stephanis 2550) (Φιλόστρατ[ος])

Athens*: (105) 405 BC  IG I³ 1032, 106 (slave); (106) m. iv BC  IG II² 8951; (107) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 53 (Φιλόστρατ[ος]?, Φιλοστράτ[η]?: freed.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (108) ii-i BC  SEMA 1287 (LGPN V.B (2)) (f. Εὐτυχίδης); (109) f. i AD  IG II² 9715/6 (LGPN V.B (11)) (f. Ἰταλία); (110) imp. IG II² 9922 (LGPN V.B (5)) (I f. Φιλόστρατος II); (111) ~ IG II² 9922 (LGPN V.B (6)) (II s. Φιλόστρατος I)

    Phoenicia, Ptolemais: (112) imp. IG II² 10129 (f. Κάδμος)

    Other: (113) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 114 (f. Ἀφροδίσιος)

Φιλότεχνος

Athens?: (1) imp. IG II² 2284, 11 ([Φιλ]ότεχνος)

Athens*: (2) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 83 (epeng.)

Φιλοτιμίδης

Athens:

—Kedoi: (1) c. 380 BC  IG II² 1932, 26 (PA/APF 14745) (s. Θεότιμος)

Φιλότιμος

Athens: (1) c. 330-320 BC  IG II² 1933, 12 (PA 14747) (s. Ἀκεστόθεμις); (2) 247-221 BC  OGIS 63 (PA 14746) (Φιλότι[μος]: f. Φιλῖνος); (3) 158/9 AD   IG II² 3743, 3 (-τει-: II s. Φιλότιμος I); (4) ~ IG II² 3743, 3 f. (-τει-: I f. Φιλότιμος II); (5) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 29 (-τει-: s. Ε[--]); (6) 235/6 AD  IG II² 2235, 36 (Αὐρ. -τει-)

—Berenikidai: (7) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 61 (-τει-: s. Γλύκων I)

—Cholleidai: (8) iii AD  IG II² 3983 (Αὐρ. (Φι)λότιμος ὁ καὶ Μνασαγόρας)

—Elaious: (9) c. 169-200 AD  IG II² 2097, 28, 86; 2111/12, 5; 2340, 6; Ag. XV 402, 34; Ag. XVIII C171; SEG XXXI 131, 5 (s. Ἀρκεσίδημος II: archon epon. - 185/6 AD)

—Leukonoion: (10) f. ii AD  IG II² 2059, 7, 19 f.; 2483, 19 (f. Διονύσιος, Λυκομήδης)

—Marathon: (11) c. 120-138 AD  Ag. XV 322, 29; IG II² 2776, 69; 1947 + SEG XXXII 204, 15 (cf. Follet, Athènes p. 283) (Φλ. -τει-)

—Oion (Kerameikon): (12) s. i BC  IG II² 2461, 29 ([Κ]όϊντος Φιλότιμος)

—Paiania: (13) 169/70 AD  Ag. XV 378, 12 (Φλ. -τει-)

—Pallene: (14) i AD  Ag. XV 309, 54 (-τει-)

—Rhamnous: (15) c. 229 BC  IRhamnous 26, 24, [36] (Φ̣[ιλ]ό̣τι[μος]?)

—Sphettos: (16) 303/2 BC  IG II² 498 + SEG XXI 338, 7; Ag. XV 62, 80 (PA 14748) (f. Στράτιος)

—Steiria: (17) i BC-i AD  SEMA 627 ([Φι]λότειμος)

—tribe Akamantis: (18) 238-242 AD  IG II² 2239, 206 (-τει-: I f. Φιλότιμος II); (19) ~ (-τει-: II s. Φιλότιμος I)

—tribe Kekropis: (20) 255/6 AD  IG II² 2245, 287, 295 (-τει-: s. Ἐλπίνικος)

—tribe Ptolemais: (21) m. ii AD  IG II² 2063, 16 (f. Ἅγνος)

Athens?: (22) 100/1 AD  IG II² 2030, 32 (-τει-); (23) ii-iii AD  SEG LI 303 (Λ. Σέππις Φιλότιμος); (24) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 51 (f. Ἐπίκτητος); (25) m. ii AD  IG II² 2163, 15 ([Φιλ]ότιμος: s. Μενε.)

Φιλότροφον

Athens:

—Azenia: (1) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 13 (Κορν. Φιλότροφον)

Φιλουμένη

Athens: (1) c. 425-400 BC  SEG LXIII 200 (-λομέ-); (2) c. 400 BC  SEMA 2520 (Φιλομ[έ]νη); (3) f. iv BC   IG II² 12975 (PA 14750c) (-λομέ-); (4) ~ IG II² 12865 (PA 14754) (m. Νικόδημος (Dekeleia)); (5) iv BC   IG II² 12342; (6) ~ IG II² 5841 (PA 14750); (7) ?iv BC  SEG LVI 257; (8) c. 360-350 BC  IG II² 6876 (PA 14749) (-λομέ-); (9) m. iv BC   SEMA 1712; 1714 (d. Νικόμαχος); (10) ~ IG II³ (4) 1519; (11) m. iv BC  IG II² 7527, 6 (PA 14751) (d. Αἴσχρων); (12) b. 336/5 BC   IG II² 1514, 62; 1516, 38; 1518, 79 f. (PA 14757) ([Φ]ιλουμένη); (13) ~ IG II² 1514, 10; 1515, 4; (14) 336/5 BC  IG II² 1522, 20 (Φιλουμέ[νη]); (15) a. 334/3 BC   IG II² 1524, 104 (Φιλουμ[ένη]: d. Χαρίδημος); (16) ~ IG II² 1524, 64; (17) iii BC  IG II³ (4) 1144, 3 (PA 14751a) (m. Εὐκολίνη); (18) iv AD  Alciphr. i 39-40 (het./fict.); (19) inc. IG II² 5773 (-λομέ-)

—Acharnai: (20) s. ii BC  SEMA 159 = AD 54 (1999) Chron. p. 34 n. 9 (d. Λεόντιχος)

—Dekeleia: (21) f. iv BC  IG II² 10607 (PA 14753) (d. Νικόδημος); (22) iv/iii BC  Finley, SLC p. 161 no. 151, 2 f. ([Φιλο]υμ(έ)νη: d. Τη[--])

—Eleusis: (23) c. 365-340 BC  IG II² 6054 (PA 14755) (d. Γνάθων)

—Erchia?: (24) c. 325 BC  SEG XL 274 (Φηλομένη: d. Ζήνων)

—Halai: (25) ii-i BC  IG II² 5523 (PA 14752) (d. Φιλόμηλος)

—Iphistiadai: (26) c. 200 BC  IG II² 6301 (d. Κλειτοφῶν)

—Kephale: (27) s. iv BC  IG II³ (4) 1373 I (d. Λεωσθένης I)

—Kephisia: (28) i AD  IG II² 6445 (d. Ἀγαθοκλῆς)

—Kolonos: (29) s. iv BC  IG II² 7717, 6 (PA 14756) (d. Βάτραχος)

—Kydathenaion: (30) s. iv BC  IG II² 6587 and add. p. 881 = AIUK 4.6 (2022) no. 34 (cf. APF 10807) (d. Τηλοκλῆς)

—Marathon: (31) s. iv BC  IG II² 7414, 4 (d. Θεόξενος, m. Στρατοκλῆς II, Ἀρχεστράτη, Φανοστράτη (all Sounion))

—Semachidai: (32) i AD  IG II² 7389 (Πῶλλ[α] Φιλου[μένη])

—Skambonidai: (33) iv/iii BC  Men., Sik. 378 f. (d. Κιχησίας: fict.)

Athens?: (34) f. iv BC  IG II² 12976 (PA 14750a) (-λομέ-); (35) iv BC   IG II² 12977 (PA 14750d); (36) ~ IG II² 12980 (PA 14750b) (Φιλουμέν[η]); (37) ?iv BC  SEMA 2526 (SEG LIV 373) (d. Θούχαρμος); (38) c. 370 BC  IG II² 12981 (PA 14750f) (d. Ἀθηνόδωρος); (39) c. 350 BC  SEMA 2523; (40) s. iv BC   SEMA 2525 (SEG LVI 291); (41) ~ IG II² 12982 (d. Ἐλευθερῖνος); (42) iv/iii BC   IG II³ (1) 898, 63; (43) ~ IG II² 12978 (PA 14750e); (44) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 6; (45) ?iii BC   CIA App. 22, 6; (46) ~ CIA App. 39, 16 ([Φι?]λ̣ο[υ]μένη); (47) ?iii BC  CIA App. 116, 1 (-λομέ-); (48) iii-ii BC  SEMA 2524; (49) c. 263-257 BC  IG II³ (1) 1010, 86, 114; (50) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 18 p. 7 (?d. Φιλοκράτης); (51) ~ ZPE 228 (2023) p. 158 no. 56 (Φιλουμέ[νη]?); (52) imp. IG II² 12979 a (Κορν. Φιλουμένη)

Athens*: (53) s. iv BC  PCG 4 p. 352 fr. 5 (het.); (54) c. 330-320 BC   IG II² 1566, 6 (Φιλουμέν[η]: freed.); (55) ~ IG II² 1570, 73 (freed.); (56) ii-i BC  IG II² 12979

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (57) imp. IG II² 8378 (LGPN III.A (2)) (d. Αὖλος)

    Boiotia, Plataiai: (58) inc. IG II² 10102 (LGPN III.B (2)) ([Φιλ]ουμένη: d. Αἴσχρων)

    Caria, Miletos: (59) ii BC  IG II² 9924 (LGPN V.B (7)) (d. Διονύσιος); (60) imp. IG II² 9923 (LGPN V.B (-)) (Φιλου[μένη]: d. Ἀθήναιος)

    Euboia, Histiaia-Oreos: (61) ii-i BC  IG II² 10513 (LGPN I (8)) (d. Ἱεροκλῆς)

    Herakleia: (62) iii BC  IG II² 8811 (d. Πρωτογένης); (63) ii-i BC  IG II² 8810 (d. Νικίας)

    Ionia, Smyrna: (64) f. i AD  IG II² 10373 (LGPN V.A (6))

    Laodikeia: (65) imp. IG II² 9195 (s. Ἀμμώνιος)

    Mysia, Prokonessos: (66) iv BC  IG II² 10113 = CEG II 605 (LGPN V.A (10)) (m. Μητρόβιος)

    Phoenicia, Ptolemais: (67) imp. IG II² 10131 (d. Φίλων)

    Syria, Antioch: (68) imp. IG II² 8309 ([Φι]λουμέ[νη]: d. Φῆλιξ)

    Thrace, Lysimacheia?: (69) ?hell. IG II² 9235 (LGPN IV (-)) (Φιλουμέν[η]: d. Ἀντίγονος)

Φιλουμενιανός

Athens:

—Skambonidai: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 123 (?s. Αὐρ. Εὐκαρπίδης)

Φιλουμενός

Athens: (1) c. 110 AD  IG II³ (4) 834, 25 (Φιλουμ[ενός]?)

—Acharnai: (2) imp. IG II² 2275, 4 (s. Εὐ[--]); (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 83 (f. Ἀπολλώνιος)

—Gargettos: (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 59 (f. Ἀντωνῖνος)

—Kephale: (5) 167-181 AD  Ag. XV 359, 21; 371, 52; 373, 6 (s. Ἔρως)

—Klopidai: (6) 128-131 AD  IG II² 2041, 15 (s. Μάξιμος)

—Leukonoion: (7) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 37 (s. Εὔπλους)

—Melite: (8) 142/3 AD  IG II² 2049, 93 (s. Τρόφιμος); (9) 255/6 AD  IG II² 2245, 283 (s. Κυκλοβόλος I)

—Myrrhinoutta: (10) imp. IG II² 2082, 31 ([Φιλ?]ουμενός)

—Semachidai: (11) 173/4 AD  IG II² 2103, 161 (s. Ἰσίδοτος)

—tribe Akamantis: (12) 255/6 AD  IG II² 2245, 236

—tribe Attalis: (13) a. 216 AD  Ag. XV 470, 28 (Κωπ. Φιλουμενός)

—tribe Oineis: (14) 203-205 AD  IG II² 2199, 111 f. (f. Στέφανος, Εὐπραξίδης)

—tribe Ptolemais: (15) 142/3 AD  IG II² 2049, 51 (s. Παιδέρως)

Athens?: (16) iv BC  IG II² 12985 (s. Θούχαρμος); (17) f. iii BC  IG II² 2432, 1 (Φιλουμ[ενός]); (18) ii-iii AD  IG II² 12984 ([Φιλο]υμενός: s. Ἐπιτυγχάνων)

Athens*: (19) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 70 (s. Βωμιανός: epeng.); (20) 169/70 AD  IG II² 2097, 116 (s. Πλουτι.: epeng.); (21) 184/5 AD  IG II² 2128, 113 (Φιλουμε(νός): f. Κράτερος); (22) 201/2 AD  IG II² 2193, 175 (s. Ἀντέρως I: epeng.); (23) 203-207 AD  IG II² 2199, 163 (Φιλουμε(νός): f. Ῥουφῖνος); (24) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 121 (s. Μεγαλῖνος: epeng.); (25) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 124 (epeng.); (26) 255/6 AD  IG II² 2245, 461 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (27) c. 116 AD  IG II² 2026, 52 (LGPN V.B (5)) (s. Εὔμολπος)

    Caria, Miletos?: (28) 87/8 AD  IG II² 1996, 217 (LGPN V.B (6)) (s. Ἀ[--])

Φιλουμενώ

Athens?: (1) i BC  IG II² 12986 (d. Δημήτριος)

Φιλουργίδης

Athens:

—tribe Antiochis: (1) m. v BC  IG I³ 1169, 10 (Φ̣ιλοργ[ίδ]̣ς)

Φιλοῦργος

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 1189, 14 (-λρ-); (2) v/iv BC  Isoc. xviii 57 (PA 14758); (3) ?iv/iii BC  Ag. XIX H 73, 8 ([Φ]ιλργος: s. Δωρο[....]ων)

—Acharnai: (4) iv BC   IG II² 5848, 1 (PA 14759) (-λρ-); (5) ~ IG II² 5848, 13 (PA 14760) (s. Λυκινίδης)

—Cholargos: (6) f. iv BC  SEMA 711 (Φιλοῦ[ργος]: f. Παύσιλλα)

—Peiraieus: (7) f. iv BC  IG II² 7193, 3 f., 6; 7196, 1, 5 (PA 14761) (s. Εὔθοινος, f. Ἀμφίνους, Φίλη, Νικαρέτη)

Athens*: (8) 408/7 BC  IG I³ 476, [81], 230 (slave)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (9) 330 BC  IG II² 351, 22 + 624; cf. Add. p. 660 (LGPN III.B (2)) ([Φι]λοῦργος: f. Εὔδημος)

Φιλοφάνης

Athens:

—Auridai: (1) i BC-i AD  Ag. XVII 82 (s. Πρώταρχος)

—Pallene: (2) c. 150 BC  Ag. XV 236, 34

—tribe Kekropis: (3) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 II, 89 (Φιλοφάν[ης]?: f. Ξενοκράτης)

Foreign Residents:

    Kythnos: (4) imp. IG II² 9114; cf. AM 67 (1942) p. 226 no. 38 (LGPN I (5)) (f. Ζωπύρα)

Φιλοφείδης

Athens:

—Agryle: (1) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 84 c (cf. PA 14762) (Φιλοφεί(δης)?: f. Φιλόξενος)

Φιλόφρων

Athens: (1) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 45 (PA 14763) (-φρν); (2) m. iv BC  IG II² 12988

—Atene: (3) 302/1 BC  IG II² 502, 8 (PA 14766) ([Φ]ιλόφρων)

—Halai: (4) m. iv BC  IG II² 5524, 1, 3 f.; 7269 (PA 14764 = 14765) (s. Κηφισοκλῆς, f. Ἀρίστεια, Θεόφιλος)

—Kephisia: (5) c. 360 BC   SEG LI 215, 1, 5 (I f. Χαιρίππη, Ἀριστόδημος, Φιλόφρων II); (6) ~ SEG LI 215, 4 (II s. Φιλόφρων I); (7) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 44 (s. Ἀριστόδημος)

—Peiraieus: (8) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 23; XIX P 27, 69; (9) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 100 (s. Φιλοκλῆς); (10) ?hell. IG XII (8) 110, 1, 3 (s. Φιλοκλῆς, f. Διόδωρος)

—Potamos: (11) 324/3 BC  IOrop 353 A, 54 ([Φ]ιλόφρων: s. Παγκλῆς, Ἀρίστεια (Halai))

—Thorai: (12) 383/2 BC  IG II² 1930, 15 ([Φι]λ̣όφρων?)

—Thria: (13) 367/6 BC  IG II² 1428 add., 3 (PA 14767)

—tribe Erechtheis: (14) 235/6 AD  IG II² 2235, 71 (Αὐρ. Φιλόφρων)

—tribe Hadrianis: (15) s. ii AD  Ag. XV 354, 1 (Φ̣[ιλό]φ̣ρ̣ων: f. [...]λ̣ος)

Athens?: (16) 384/3 BC  IG II³ (4) 475, 2 (Stephanis 2554) (s. Φιλοκράτης); (17) i-ii AD  IG II² 11608 (f. Ἡρέας)

Φιλοφῶν

Foreign Residents:

    Andros?: (1) s. iv BC  IG II² 8095 (LGPN I (1))

Φιλοχάρης

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12509 (f. Πραξιάδης); (2) 404 BC  Lys. xii 72 (PA 14769); (3) c. 403 BC  SEG XXXVIII 31 = XLIX 316; (4) m. iv BC   IG II² 12988 a (PA 14769a) ([Φι]λοχάρης); (5) ~ IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 88 (Φιλοχά[ρης]); (6) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 49 (Φιλ̣οχ̣[ά]ρη[ς]: f. [--]ης); (7) c. 340-330 BC  IG II² 1500, 29 f. (Φ̣ιλοχάρη[ς]); (8) s. iii BC  FD III (2) 196, 2 (Φιλ[οχάρ]ης: s. Φιλοκράτης); (9) iii/ii BC  IOrop 140, 2 (PA 14770) (s. Διόγνητος)

—Acharnai: (10) m. iv BC  IG II² 4024, 1 (PA 14172) (Φιλοχάρ[ης]: f. Φιλαρέτη); (11) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 41 c (Φιλοχάρ[ης]); (12) 303/2 BC   Ag. XV 62, 148 ([Φι]λ̣οχάρη[ς]?); (13) ~ Ag. XV 62, 157 (Φιλοχά̣[ρης]); (14) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 58, 132

—Anagyrous: (15) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 16 (PA 14771)

—Aphidna: (16) 415 BC  IG I³ 422, 204 (Φιλοχά[ρες]: f. Παναίτιος); (17) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 222 f. (cf. APF 14892) (f. Κλεώνυμος)

—Azenia: (18) 135/4 BC  Ag. XV 243, 95; (19) 14/13 BC  IG II² 1721, 13 (f. Ἁγνοτέλης)

—Eleusis: (20) 409/8 BC  IG I³ 314, 2; 339, 4; 340, 22 f. ([Φιλ?]οχάρς: f. Πρεσβυχάρης); (21) m. iv BC  Is. iii 22 (PA/APF 14773)

—Euonymon: (22) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 10 (f. Ἐπιχαρῖνος); (23) c. 240 BC  Ag. XV 107, 6 ([Φιλ?]οχάρ[ης])

—Halai: (24) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 83 a (Φιλ̣ο̣χ̣άρης)

—Kephisia: (25) 410-390 BC  IG II² 6446 (PA 14774) (s. Φιλωνίδης)

—Kothokidai: (26) c. 397-330 BC  Aeschin. ii 149; D. xix 237 (PA/APF 14775) (s. Ἀτρόμητος I, Γλαυκοθέα)

—Oa: (27) c. 325-300 BC  SEMA 728 ([Φι]λοχάρη[ς]: s. Ἀντιφάτης); (28) ?277/6 BC  IG II³ (1) 898, 116 (PA 14776)

—Oion: (29) iv BC  IG II² 7009 ([Φι]λοχάρης: s. Εὐκλείδης)

—Paiania: (30) m. iv BC  IG II² 7071 (PA/APF 14777) (f. Μυρρίνη); (31) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 13 (PA/APF 14778) (s. Φιλοκύδης II)

—Rhamnous: (32) m. iv BC  IG II² 124, 21; 7374 (PA 14779)

—tribe Erechtheis: (33) c. 411 BC  SEG LII 60, 27 (-ρς)

—tribe Leontis: (34) c. 411 BC  IG I³ 1186, 11 (PA 14768) (-ρς)

—tribe Pandionis: (35) 390/89 BC  IG II² 1400, 3 (Φιλοχ[άρης]?, Φιλόχ[ορος]?)

Athens?: (36) iv BC  IG II³ (4) 998; (37) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 97; (38) imp. IG II² 2284, 4 ([Φ]ι(λ)οχάρης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (39) i AD  IG II² 9556 (LGPN V.B (-)) (Φιλοχ[άρης]?, Φιλόχ[ορος]?: f. Ἐπιγ[--])

Φιλόχορος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 6832 (PA 14780) (Φι[λ]ό[χορ]ος: s. Δημόνικος); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 43 (I f. Φιλόχορος II); (3) ~ (II s. Φιλόχορος I)

—Anaphlystos: (4) c. 340-260 BC  FGrH 328 (PA 14782) (II s. Κύκνος); (5) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 4, 70 (PA 14781) (I f. Κύκνος)

—Phaleron: (6) 117/16 BC   IG II² 1009 IV, 78 (cf. PA 14784) ([Φιλόχ]ορος: I f. Φιλόχορος II); (7) ~ IG II² 1009 IV, 78 (PA 14784) (II s. Φιλόχορος I)

—Thymaitadai: (8) hell. IG II² 6269 (PA 14783) (f. Ἀνδροκλῆς)

Athens?: (9) ii AD  IG II² 12989/90 (Φιλόχο[ρος])

Foreign Residents:

    Laodikeia: (10) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 91 + CEC 9 (1988) p. 23 (Φιλόχ̣[ο]ρος: s. Κρίτων)

Φιλτάδης

Athens: (1) 322 BC  IG II² 1632, 243 (cf. PA/APF 14785) (Φιλτάδ[ης])

—Konthyle: (2) hell. IG II² 10174 + SEG XIII 173 ([Φι]λτάδης?: s. Φιλιάδης)

—Xypete: (3) m. iv BC  [D.] xxxv 20; [D.] xxxv 34 (PA/APF 14785) (?s. Κτησίας, Κτησικλῆς)

Φιλτάτη

Athens: (1) iv BC  IG II² 12131; (2) m. iv BC  IG II² 12260

—Perithoidai: (3) m. iv BC  SEMA 568 (d. Κλαδοφῶν)

—Rhamnous: (4) iii BC  SEMA 812 (IRhamnous 251) (d. Ἀρχέδημος, Εὔκολον)

Φιλτάτιον

Athens?: (1) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 154

Φιλτέρα

Athens: (1) c. 125 BC  IG II³ (4) 1386, 2; IG II² 3870, 4; Tracy, ALC p. 189 (date); cf. Osborne, Naturalization T 100 (PA 14786) (d. Παυσίμαχος)

Φίλτη

Athens: (1) v/iv BC  SEMA 1954; 2527; (2) f. iv BC  IG II² 6982 (PA 14787); (3) iv BC  IG II² 12625/6 (PA 14787a); (4) m. iv BC  IG II² 6314; (5) s. iv BC  SEMA 617 ([Φί]λ̣τη)

—Peiraieus: (6) f. iv BC  IG II² 5404 (PA 14788) (d. Φιλωνίδης)

Φιλτῆς

Foreign Residents:

    Scythia Minor, Kallatis: (1) ?214/13 BC  SEG LVI 203, 18 (LGPN IV (-)) (f. Βακχίς)

Φιλτιδώ

Foreign Residents:

    Crete: (1) ii BC  IG II² 9092; cf. SEMA 1180 (LGPN I (1))

Φιλτώ

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 334 = CAVI 5192 (-τ); (2) iv BC  IG II² 5518 (PA 14789) (d. Δερκέτης); (3) 371/0 BC  IG II² 1424 a, 360; 1424, [8]; 1425, [303]; 1428 add., 171; 1429, [38]; (4) c. 350 BC  SEG LXIV 144

Φίλτων

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1153, 27 ([Φί]λτν)

—Aixone: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 248

—Koile: (3) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 105 (f. Φίλων)

—Lamptrai: (4) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 2 (PA 14790)

—Perithoidai: (5) m. iv BC  IG II² 1622, 761 (PA/APF 14791)

—Xypete: (6) 330/29 BC  IG II³ (4) 228, 4, 9 (s. Αἰσχύτης)

—tribe Erechtheis: (7) f. iv BC  IG II² 1146, 2

Athens?: (8) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 156; (9) s. i AD  IG II² 1998, 15

Φιλτωνίδης

Athens: (1) c. 422 BC  IG I³ 1185, 11 (PA 14792) (Φιλτνίδς)

—Anaphlystos: (2) c. 370 BC  Ag. XV 492, 144 (Φιλτ[ωνίδης]); (3) c. 330 BC  Ag. XV 46, 65 (PA 14793)

Φίλυκος

Athens:

—Peiraieus: (1) m. iv BC  SEMA 560 (f. Χρύσιλλα)

Φίλυλλα

Athens: (1) iv BC  IG II² 6319 a (p. 880) = 6324 (Ἥδυλλα - Stade, Φίλυλλα - Kirchner)

—Eupyridai: (2) s. ii BC  IG II² 3484, 3 (PA 14794) (d. Ἀθηνόβιος)

—Sounion: (3) s. iv BC  IG II² 4025, 2 (PA 14795) (Φίλυλ[λ]α: d. Φιλοκλῆς II, Φιλία (Athens))

Athens?: (4) iv BC  IG II² 12992/3

Φιλύλλιος

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 2325, 64?, 136; + PCG 7 pp. 374 ff.; PA 14796

Φίλυλλος

Athens: (1) iv BC  IG II² 12994 (PA 14796b); (2) c. 360 BC  IG II² 11777 (PA 14796a) (f. Καλλικράτης)

—Eleusis: (3) c. 430-417 BC  IG I³ 472, 17 (= PA 14797); IG I³ 393, 3 f. + SEG LXVI 46; (4) 325/4 BC  IG II³ (1) 367, 5 (PA 14798)

—Phaleron: (5) 303/2 BC  Ag. XV 62, 288 (s. Σμικρίας)

—Xypete: (6) m. iv BC  IG II² 6940, 1, 5 (PA 14799) (s. Σήλων I, f. Σήλων II)

—tribe Erechtheis: (7) c. 411 BC   SEG LII 60, 58; (8) ~ SEG LII 60, 65

Φιλύρα

Athens: (1) iii BC   IG II² 3465, 5 ([Φι]λύρα: m. [--]ιστράτη (Sypalettos)); (2) ~ SEG LXVI 142, 4 (Φιλύ[ρα])

Athens?: (3) ii-iii AD  IG II² 13177 a + SEG XXX 309 ([Φιλ]ύρα?); (4) inc. IG II² 12995

Athens*: (5) iv BC  Lys. fr. lxxxii; PCG 5 pp. 149 f. frr. 21-3 (het.); (6) 365-340 BC  IG II² 12996

Φιλύτης

Athens: (1) iv BC  IG II² 12598; (2) 375-350 BC  SEMA 2528

Φιλώ

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2529 = SEG LI 304

Athens?: (2) f. iv BC  IG II² 12987 + CAT 2.240; cf. PAA 18 p. 28 (Φιλουσία - IG, Φιλοῦς (gen.) - PAA)

Φίλων

Athens: (1) 675-650 BC  Ag. XXI F 2 = CAVI 655; (2) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (-λν); (3) vi/v BC  CAVI 3031 (ABV p. 516) ((Φ)ίλν); (4) c. 515-510 BC  CAVI 2699 (ARV² p. 24 no. 11 + p. 1606) (-λν); (5) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480 (Φ[ί]λν); (6) c. 500-480 BC   CEG I 76 = IG I³ 1517 (-λν); (7) ~ IG I³ 777; 778 (-λν: s. Ἐμπορίων: sculptor); (8) c. 500-480 BC  IG I³ 757; cf. Stephanis 2558 (PA 14813) (-λν: s. Ἀρεσίας); (9) f. v BC  Collignon--Couve 789; (10) v BC  IG I³ 420, 5 (-λν: f. [--]ρος); (11) c. 490-480 BC  IG I³ 802 (-λν); (12) c. 480 BC  CAVI 4475; cf. ARV² p. 1606 (PA 14800) (Πίλν: kalos); (13) m. v BC  IG I³ 1157, 27 (PA 14801) (-λν); (14) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 47 (-λν); (15) 423 BC  Ar., Nu. 25 (fict.); (16) v/iv BC  Lys. fr. cxxiii (PA 14802); (17) f. iv BC   IG II² 2344, 20 (PA 14816b) (s. Σώσιππος); (18) ~ IG II³ (4) 541, 1 (Φιλων[--]); (19) f. iv BC  IG II³ (4) 582 (PA 14805b) (f. Ἡγέστρατος); (20) ?iv BC  SEMA 2531; (21) iv BC   IG II² 12997; (22) ~ TCal 3, 6 (f. Πολύφιλος); (23) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 2 (f. Δέξιλλος); (24) m. iv BC  IG II² 1612, 155, 167, 179 (PA 14803); (25) s. iv BC  IG II² 1602, 13 (PA 14808) ([Φ]ίλων); (26) 334/3 BC   CID II 79 A I, 25; (27) ~ CID II 79 A I, 34 (PA 14804); (28) c. 330 BC  IG II³ (4) 1472; (29) c. 330-320 BC   IG II² 1570, 72 (PA 14816) (s. Μόσχος); (30) ~ IG II² 1575, 16 (cf. PA 14807); (31) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 64 (PA 14815) (s. Κλει[--]); (32) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 400 f. (PA 14805); (33) c. 325 BC  IG II² 1546 = IEleusis 178, 2 (Φιλ[ω]ν̣[--]); (34) iv/iii BC  D.L. ix 67 (PA 14809); (35) ?iv/iii BC  IG II² 2700 = Finley, SLC p. 129 no. 31, 6 (PA 14812a); (36) 307/6 BC  Democh. fr. i; D.L. v 38 (PA 14806); (37) ?hell. Syringes 1977, 2 (f. Λεωκράτης); (38) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 232 no. 534; (39) c. 210 BC  IG II³ (1) 1227, 3; (40) c. 200/199 BC  Ag. XIX P 56, 2; (41) ?180/79 BC  IG II² 1327, 2 (= PA 14810); IG II² 3866, 3; Tracy, ALC p. 76 no. 2, 3?; cf. Habicht, Studien p. 174 (archon epon.); (42) c. 180-173 BC  Ag. XV 211 + Tracy, ALC p. 108, 7 ([Φ]ί̣λ̣ω̣ν); (43) 178/7 BC  IG II³ (1) 1309, 1; 1310, 1, 27; Ag. XVIII C31, 1; FD III (2) 20, 2; cf. Habicht, Studien p. 174 (archon epon.); (44) 172/1 BC  IG II² 2331, 6 (PA 14817) (s. Σωφ[--]); (45) 148-127 BC  IG II² 960, 28 (= PA 14811); FD III (2) 47, 22; cf. Stephanis 2559 (I f. Γλαυκέτης); (46) 138/7 BC  FD III (2) 23, 3 (f. Δημήτριος); (47) 136/5 BC  Thompson, New Style Coinage 333-335; 344; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Φιλω(ν--)); (48) 128-105 BC  FD III (2) 24, 42; 25, 22 (f. Ὀνησίφιλος); (49) 106/5 BC   FD III (2) 25, 22 (s. Αἰνησίδημος); (50) ~ FD III (2) 25, 29 (f. Μένων); (51) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 21 (I f. Φίλων II); (52) ~ (II s. Φίλων I); (53) 96/5 BC  Thompson, New Style Coinage 959-89 (PA 14812); (54) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 11 (II s. Γλαυκέτης); (55) ii AD   Luc., Charid. 4; Luc., Charid. 6; Luc., Charid. 12; Luc., Charid. 15 (s. Δεινίας: fict.); (56) ~ Luc., Symp. passim (fict.); (57) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 7 (Αὐρ. Φίλων); (58) c. 188 AD  Ag. XV 415 = SEG XXXII 192 B, 21; (59) 191/2 AD  IG II² 2119, 197; (60) c. 195 AD  SEG LIX 174, 48 (Ἄρριος Φίλων); (61) iv AD  Alciphr. i 39 (fict.)

—Acharnai: (62) c. 398 BC  Lys. xxxi (PA 14831)

—Agryle: (63) iv BC  IG II² 5297; cf. SEG XIII 70 (PA 14823) (f. Χαρμίδης); (64) c. 300 BC  SEMA 13; (65) ii-i BC  IG II² 5285 a (p. 879) (f. Θεογένης)

—Aithalidai: (66) 119/18 BC  ID 2598, 38; (67) s. i BC  IG II² 2461, 64 (PA 14824) (f. Ἰσίδοτος)

—Aixone: (68) f. iv BC  IG II² 5432; 5433, 2, 11; 5450, 1 (PA/APF 14825) (I s. Κάλλιππος I, f. Κάλλιππος II, Φιλόστρατος, Φιλοστράτη); (69) iv BC  IG II² 5448 (cf. PA/APF 14826) (f. Φιλοκράτης); (70) s. iv BC   IG II² 5408 (cf. PA/APF 14826) (f. Ἡδυλίνη); (71) ~ IG II² 5433, 8 (PA/APF 14826) (II s. Κάλλιππος II)

—Aixone?: (72) 361/0 BC  Hyp., Eux. 1 (Φίλων ὁ ἐξ Ἀναίων - ms.)

—Alopeke: (73) f. iii BC  D.L. v 57 (PA 14828); (74) ii AD  Luc., DMeretr. 2 (fict.)

—Amphitrope: (75) 148-134 BC  IG II² 1939, 42 (PA 14829) (s. Γλαυκίας)

—Anagyrous: (76) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 50 (I f. Φίλων II); (77) ~ (II s. Φίλων I); (78) ii BC  IG II² 5621 (f. Δημήτριος)

—Anakaia: (79) 335/4 BC  Ag. XV 43, 195 (s. Φίλαιος)

—Ankyle: (80) c. 350 BC  IG II² 5244 (f. Ἀρχέστρατος)

—Aphidna: (81) i BC  IG II² 5774 (Φίλ[ω]ν: f. Φιλωνίδης)

—Apollonieis: (82) ii BC  IG II² 5688 (PA 14830) (s. Κλείτωρ)

—Atene: (83) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 120 ([Φ]ίλων)

—Athmonon: (84) m. iv BC   IG II² 2385, 64 (PA 14820) (f. Εὔβουλος); (85) ~ IG II² 2385, 67 (PA 14821)

—Azenia: (86) hell.-imp. IG II² 10469; (87) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, [8], 23 (Φίλ(ων)?: f. Δημοσθένης)

—Cholleidai: (88) 370/69 BC  Ag. XIX P 4, 3; (89) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 81 (s. Φιλόθεος); (90) ii BC  IG II² 7808 (f. Φιλω[--] (fem.))

—Daidalidai: (91) c. 154-205 AD  IG II² 2067, 101; 2361, 20, 24, 42, 56, 69 (s. Ἐλευσίνιος, f. Ἁγήσανδρος, Εὐφρόσυνος, Εὐφροσύνη, Ὑψίστη, Τυχαρώ)

—Deiradiotai: (92) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 62 (PA 14832)

—Eitea (Antiochid): (93) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 200 (I f. Φίλων II); (94) ~ (II s. Φίλων I)

—Eleusis: (95) c. 356-329 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 95; IG II² 1622, 694; 1668, 3; + PA/APF 14833 (s. Ἐξηκεστίδης: architect)

—Epi--: (96) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 24 (PA 14835) ([Φ]ίλων)

—Epieikidai: (97) 24/3 BC  Ag. XV 290, 70 (f. Ἀριστόνικος); (98) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 9 ([Φί]λ̣ων: s. Ἀριστόνικος)

—Epikephisia: (99) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 5 (PA 14834)

—Erchia: (100) c. 408 BC  IG I³ 476, 76, 224 f., 308 (PA 14838) (-λν); (101) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 30 (PA 14839) (f. Παναίτιος)

—Erikeia: (102) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 94 (PA 14836) (f. Σίμαλος)

—Euonymon: (103) m. iv BC  IG II² 6197 (PA 14843) (f. [--]η)

—Eupyridai: (104) 183/2 BC  IG II² 2332, 211 (PA 14840); (105) 174-173 BC   IG II³ (1) 1320, 8; 1321, 10 (I f. Φίλων II); (106) ~ IG II³ (1) 1320, 8; 1321, 10, 74 (II s. Φίλων I); (107) s. i BC   IG II² 2461, 78, 86 (PA 14841) (I f. Ἀριστοτέλης, Ἐπιγένης); (108) ~ IG II² 2461, 79 (PA 14842) ([Φί]λων: II s. Ἀριστοτέλης); (109) s. i BC  IG II² 2462, 17 ([Φ]ίλων: s. Ἀπολλώνιος)

—Gargettos: (110) c. 177-210 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 68; IG II³ (4) 850, 51 + RCA p. 344 (Λικ. Φίλων)

—Halai: (111) hell. SEG L 829 XXVIII, 1 (s. Διονύσιος); (112) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 80 (PA 14827); (113) c. 140 BC  SEG XXXII 216, 23 (I f. Φίλων II); (114) ~ ([Φί]λων: II s. Φίλων I); (115) c. 100 AD  IG II² 5484 (I f. Ἰσίδωρος); (116) m. ii AD  IG II² 5484 below (II s. Ἰσίδωρος)

—Halai (Aixonides): (117) 304/3 BC  Ag. XV 61, 201 (s. Φ[--])

—Hermos: (118) 375/4 BC  IG II² 1635 = ID 98 A, 35 (PA/APF 14837) (?s. Ἀντίμαχος I, f. Ἀντίμαχος II)

—Iphistiadai: (119) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 404 (PA 14807)

—Kephisia: (120) 161/0 BC  Ag. XV 222, 5 (PA 14846) ([Φί]λων); (121) c. 30 BC  Ag. XV 286, 14 (s. Ὀρέστης)

—Kerameis: (122) 119/18 BC   IG II² 1008 II, 112 (cf. PA 14845) ([Φί]λων: I f. Φίλων II); (123) ~ IG II² 1008 II, 112 (PA 14845) (II s. Φίλων I)

—Kettos: (124) imp. IG II² 6396

—Koile: (125) 403/2 BC  Isoc. xviii 22 (PA 14847); (126) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 105 (s. Φίλτων); (127) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 14 (PA 14848) ([Φ]ίλων); (128) ii-i BC  IG II² 6497

—Kollytos: (129) 128/7 BC  SEG XV 104, 156 (s. Σώφιλος)

—Kydantidai: (130) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 85

—Kydathenaion: (131) 410/9 BC  IG I³ 375, 6 (PA 14851) (-ονι (dat.)); (132) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 8 (f. Νικίας); (133) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 109 (PA 14852) (s. Ζηνόδοτος); (134) inc. IG II² 6603 (s. Ἰσίδωρος)

—Lakiadai: (135) c. 325/4 BC   IG II² 1629, 766; 1631, 130 (cf. PA/APF 14853) (I f. Φίλων II); (136) ~ IG II² 1629, 766; 1631, 130 (PA/APF 13853) (II s. Φίλων I)

—Lamptrai: (137) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 43 (= PA 14854); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 19 (s. Θεόδωρος); (138) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 70 (f. [--]σ̣τος)

—Leukonoion: (139) hell. SEG LIII 239 (Φίλω[ν]?: f. Ζωΐλος); (140) iii BC  IG II² 6739 (PA 14855) (f. Μάμμαρον)

—Marathon: (141) 304/3 BC  Ag. XV 59, 36; 61, [276] (f. [....]ριτος); (142) i-ii AD  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 94 no. 14, II (f. Καλλισθένης); (143) 87/8 AD  IG II² 1996, 78 (I f. Φίλων II); (144) ~ (II s. Φίλων I); (145) 87-93 AD   FD III (2) 65, 6; 66, 24 (II s. Φίλων I); (146) ~ FD III (2) 65, 5; 66, 24 (I f. Φίλων II); (147) 87-93 AD  FD III (2) 65, 6; 66, 28 (f. Πολέμων); (148) 92/3 AD  FD III (2) 66, 25 (s. Πολέμων); (149) m. ii AD  Ag. XV 424, 11 (s. Εὐέλπιστος)

—Melite: (150) m. iv BC  SEMA 438 (s. Ἀριστοκλῆς); (151) s. iv BC  IG II² 1627, 430; 1628, 571; 1629, 1048; 2383, 17 (PA/APF 14856) (s. Ὀνήτωρ I); (152) iii BC  SBBerlAk 1934, p. 1032 no. 5, 6 f. (Φίλ[ων]?); (153) iii-ii BC  IG II² 6851 (f. Ζώπυρος); (154) ii AD   SEMA 433, 1, 3 (I f. Φίλων II, Μένανδρος); (155) ~ SEMA 433, 3 ([Φί]λων: II s. Φίλων I); (156) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 3 (I f. Φίλων II); (157) ~ (II s. Φίλων I); (158) 181/2 AD  SEG XXVIII 174, 19 f. (s. Ἰσιγένης, f. Ἄνθιμος)

—Myrrhinoutta: (159) c. 130 BC  ID 1975, 1 (f. Θεόδωρος)

—Oa: (160) 180/1 AD  Ag. XV 407, 25 (s. Ἐλευσίνιος)

—Oe: (161) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 43; (162) imp. IG II² 6951

—Oinoe: (163) c. 300-275 BC  SEMA 480 (f. Ναμέρτιος)

—Oion: (164) iv-iii BC  IG II² 7002 ([Φί?]λων: f. [--]αγόρα)

—Oion (Kerameikon): (165) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 77

—Otryne: (166) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 17 f. (PA 14860) (f. Νικίας)

—Paiania: (167) m. iv BC  Aeschin. ii 150-2; D. xviii 312 (PA/APF 14862) (s. Φιλόδημος I); (168) ii BC  IG II² 7068 (cf. PA 14861); (169) 160/59 BC  ID 2589, 13 (f. Ἄρειος); (170) s. ii BC  SEG XXXI 725, 3; (171) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 91 (PA 14861); (172) c. 20 BC  Ag. XV 293, 5, 16, 22, 91 (s. Ἡγέλοχος); (173) m. i AD  IG II² 1736 + Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff., 6 (f. Φωκίων); (174) 143-170 AD  IG II² 2050, 7, 25; Ag. XV 378, 14 (Στάτι(ος) Φίλων); (175) 166/7 AD  Ag. XV 369, 15 (Φίλ[ω]ν: s. Ἡρακλείδης I)

—Paiania?: (176) 173/4 AD  IG II² 2103, 86 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Pallene: (177) s. iv BC  SEMA 893 (IRhamnous 332) ([Φί]λ̣ων: f. Φίλη); (178) 128/7 BC  FD III (2) 24, 22; SEG XV 104, 249 (I f. Φίλων II); (179) ~ (II s. Φίλων I); (180) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 99 (PA 14865) (f. [...]οκράτης); (181) 116/15 BC  IG II² 1009, 31 (PA 14863) (f. Διοσκουρίδης); (182) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 96 (PA 14864) (f. Διοσκουρίδης); (183) a. 216 AD  Ag. XV 472, 17; (184) a. 216 AD  Ag. XV 472, 38 (I f. Φίλων II); (185) ~ (II s. Φίλων I)

—Pambotadai: (186) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 48 ([Φ]ίλων)

—Peiraieus: (187) m. ii AD   Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 38 ([Φ]ίλων: s. Ἀν[--]); (188) ~ Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 39 (f. Ἀπολλώνιος); (189) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 43; IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 6 ([Φ]ίλων: s. Ἡρακλείδης I); (190) 173/4 AD   IG II² 2103, 2 f., 5 (Αὐρ. Φίλων: I f. Αὐρ. Φίλων II); (191) ~ IG II² 2103, 13, 29-33, 132 (Αὐρ. Φίλων: II s. Αὐρ. Φίλων I); (192) inc. IG II² 7198, 1 (PA 14866) (s. Φιλωνίδης)

—Pergase: (193) iv BC  IG II² 7213 (s. Διόδωρος)

—Perithoidai: (194) 102/1 BC   IG II² 1028 II, 125 (cf. PA 14868) (Φ[ί]λων: I f. Φίλων II); (195) ~ IG II² 1028 II, 125 (PA 14868) (II s. Φίλων I)

—Phaleron: (196) f. iv BC  IG II² 7230, 1, 3 (f. Χαιρεστράτη); (197) c. 340-330 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 17; Ag. XV 46, 42 (PA 14877); (198) iii BC  IG II² 7600 (PA 14878) (f. Δημώ); (199) s. iii BC  IG II² 7271 = Kerameikos III 38 d; IG II² 7598 = Kerameikos III 38 a (I f. Δήμαρχος, Σωσώ, ?f. Πολύξενος); (200) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 79; (201) f. ii BC  IG II² 7266 = Kerameikos III 38 c; IG II² 7627 = Kerameikos III 38 b (II s. Πολύξενος)

—Phegaia: (202) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 25 (I f. Φίλων II); (203) ~ (II s. Φίλων I); (204) c. 160-176 AD  IG II² 2103, 81; Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 55; pp. 382 ff. no. 5, 52 (f. Ἐπίκτητος); (205) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 92 (f. Λήναις); (206) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 80 (f. Ζώσιμος); (207) 188/9 AD  Ag. XV 419, 41

—Phlya: (208) iii BC  IG II² 7696 (f. Νικασίων); (209) m. ii BC   IG II² 3868, 2 (cf. PA 14879) (I f. (nat.) Εὔδημος (Philaidai), f. Φίλων II); (210) ~ IG II² 3868, 2 (PA 14879) ([Φί]λων: II s. Φίλων I); (211) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 108 (PA 14880) (s. Δημήτριος); (212) i BC/ i AD  Ag. XV 303, 17 (Φιλ[ω]ν[--]?: f. Νεμέριος); (213) 173/4 AD  IG II² 2103, 109 (f. Ἀθηνίων)

—Phrearrhioi: (214) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 74; (215) 188/7 BC  IG II³ (1) 1275, 5 (PA 14881)

—Pithos: (216) iii BC  IG II² 7234 (PA 14869) (s. Δημήτριος)

—Plotheia: (217) s. iv BC  Peek, AG 2 p. 61 no. 207, 10 (s. Θεόφιλος)

—Po--?: (218) ?206/5 BC  Hesp. 7 (1938) pp. 126 f. no. 26, 2

—Poros: (219) iii BC  IG II² 7244 (PA 14870) (f. Γοργώ); (220) iii-ii BC  IG II² 7254 + AM 67 (1942) p. 101 no. 181 ([Φ]ίλων: f. Σῖμος)

—Probalinthos: (221) c. 448 BC  IG I³ 433, 23 (PA 14871) (Φ[ίλ]ν); (222) imp. IG II² 7292 a (p. 882) (f. Ἐμπορίων)

—Prospalta: (223) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 87 (PA 14872); (224) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 18 p. 54 (f. Ζώπυρος)

—Ptelea: (225) 303/2 BC  Ag. XV 62, 194 (cf. PA 14873) (Φίλ̣[ων]: f. Δημήτριος); (226) ii BC  IG II² 3782, 4; Ag. XVIII H550 (PA 14873) (f. Δημήτριος)

—Rhamnous: (227) f. iv BC  SEG LI 147, 21 (Φίλω̣[ν]?); (228) iv BC  Ag. XIX H 98; (229) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 146 (PA 14874) (Φίλ[ω]ν); (230) 324/3 BC  Ag. XV 53, 12 (Φί[λ]ων: f. Χάριππος); (231) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 57

—Salamis: (232) imp. IG II² 10215 (s. Παρνασός)

—Semachidai: (233) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 81 d (Φ̣ίλω(ν)?); (234) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 78; (235) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 5 (s. Θεότιμος)

—Skambonidai: (236) 163/4 AD  IG II² 2086, 137 (s. Ἄλεξις)

—Sphettos: (237) iv BC  IG XII (8) 77 (PA 14875) (f. Χάρης)

—Sybridai: (238) inc. IG II² 7479 (f. Σώσανδρος)

—Thria: (239) iii BC  IG II² 6268 (PA 14844) (f. Φιλώτας)

—Trikorynthos: (240) 117/16 BC   IG II² 1009 IV, 65 (PA 14876) ([Φ]ίλων: II s. Φίλων I); (241) ~ IG II² 1009 IV, 65 cf. PA 14876 (I f. Φίλων II); (242) 145-181 AD  IG II² 2052, 71; Ag. XV 397, 24 (Αἴλ. Φίλων)

—Xypete: (243) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 25 (f. Ἴσαρχος); (244) m. iv BC  Ag. XV 18, 4 (PA 14814) (s. Κλεινίας); (245) c. 330 BC  IG II² 1927, 18 (PA 14857) (f. Κλεινίας); (246) c. 330-300 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 16, 48 (= PA 14858); IG II³ (4) 228, 11 (cf. PA 14858) (I f. Φίλαιος); (247) c. 300 BC  IG II² 6941 (PA 14859) (II s. Φίλαιος)

—tribe Aigeis: (248) 186/5 BC  IG II³ (1) 1285, 28 (Φιλων[--])

—tribe Akamantis: (249) 335/4 BC  Ag. XV 43, 116 (Φ[ί]λων)

—tribe Antigonis: (250) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 15, 33 (PA 14818) (f. Ἀρκεσίλας)

—tribe Antiochis: (251) 409 BC  IG I³ 1191, 356 (-λν); (252) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 92 (f. Ἀθήναιος); (253) c. 255 AD  Ag. XV 466, 30 (f. Ἀπολλώνιος)

—tribe Erechtheis: (254) c. 411 BC  SEG LII 60, 57 (-λν)

—tribe Hadrianis: (255) 158/9 AD  IG II² 2056, 33 (I f. Φίλων II); (256) ~ (II s. Φίλων I)

—tribe Hippothontis: (257) c. 411 BC  IG I³ 1190, 181 (PA 14819) (-λν); (258) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 47 (Φιλω[--] - lap.); (259) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 54 (I f. Αὐρ. Φίλων II); (260) ~ (Αὐρ. Φίλων: II s. Φίλων I)

—tribe Leontis: (261) ?447 BC  IG I³ 1162, 81 (PA 14822) (-λν)

—tribe Pandionis: (262) c. 411 BC  IG I³ 1190, 146 (-λν); (263) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 86 (s. Ἀρτεμίδωρος); (264) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 8, 30? (Αὐρ. Φίλων); (265) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 125 (I f. Φίλων II); (266) ~ (II s. Φίλων I)

—tribe Ptolemais: (267) 255/6 AD  IG II² 2245, 193 (s. Ἁδριανός)

Athens?: (268) v BC  IG I³ 461, 36 (-λν); (269) c. 480-470 BC  Pellegrini 396 (-λν); (270) v/iv BC  IG II² 12579/81; (271) iv BC   SEMA 2533; (272) ~ IG II² 12999; (273) iv BC  SEMA 2530; (274) ?iv BC  Ag. XVII 689 (f. Ἀγαθοβούλη); (275) 365-340 BC  IG II² 13000; (276) m. iv BC   IG II² 12891; (277) ~ IG II² 12998 (PA 14812b); (278) m. iv BC  IG II² 13003 (s. Ὀνήτωρ); (279) s. iv BC   SEMA 2536 (f. Φιλώτιον); (280) ~ SEMA 2532 (f. [--]ος); (281) c. 340-330 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 14, 17, 19, 73; (282) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 30 f., 68, 159, 164, 185, 229, 254, 256, 270; (283) iv/iii BC  Men. fr. 215, 1 (fict.); (284) c. 300 BC  Hesp. 90 (2021) p. 86, 4; (285) f. iii BC   IG II² 2352, 3; (286) ~ IG II² 2351, 6 (PA 14805a); (287) ?iii BC   CIA App. 96, 9; 97, 5, 19, 37; (288) ~ CIA App. 87 a, 3; (289) c. 290 BC  SEG XXIV 156 b, 10; cf. Tracy, Athens and Macedon pp. 38-45 (date); (290) 256/5 BC  IG II³ (4) 651, 9 (Φίλω[ν]); (291) c. 254-251 BC  IG II³ (1) 1010, 141, 151; (292) 236/5 BC  IG II² 1297, 32; (293) ?ii BC  IG II² 1940 infra; (294) m. ii BC  IG II² 2323, 250 (Stephanis 2556) ([Φ]ίλων); (295) imp. IG II² 13002 (s. Κίττος); (296) i/ii AD  Unp. (Athens NM, herm); cf. PAA 18 p. 36 (s. Ταῦρος); (297) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 21, 80 (f. Λέσβιος); (298) m. ii AD   IG II² 2042, 15; (299) ~ IG II² 2163, 31 (s. Διονυ.); (300) 161-212 AD  IG II² 2280, 9 (f. Λούκιος); (301) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) p. 179 no. 22, 11; (302) inc. IG II² 13001 (s. Δημήτριος)

Athens*: (303) 405 BC  IG I³ 1032, 432 (metic?); (304) f. iv BC   IG II² 2346, 28 (PA 14816a) (s. Παρμενίσκος); (305) ~ SEG XIX 173, 6 (metic); (306) iv BC  IG II³ (4) 633, 6 (slave); (307) m. iv BC  IG II² 2390 II, 17; (308) s. iv BC  IG II² 7879 (s. Ἀσκληπιόδωρος); (309) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 75 f. (f. Ἐργόφιλος); (310) c. 330-320 BC   IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 223 (s. Φιλι[--]: metic); (311) ~ SEG XVIII 36 A, 464 (freed.); (312) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 510 (freed.); (313) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 236 (metic); (314) c. 322 BC  D.L. v 15 (freed.); (315) ii-i BC  SEMA 2534; (316) 103/2 BC  IG II² 1335, 46; (317) imp. IG II² 9626, 3; (318) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 56 (s. Φιλοκράτης: epeng.); (319) ?136/7 AD  IG II² 2059, 97 (f. Εὔκαρπος); (320) s. ii AD  IG II² 2082, 67 (f. Ζώσιμος); (321) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 82 (f. Μάρων); (322) 169/70 AD   IG II² 2097, 93 (f. Μαιαμμᾶς); (323) ~ IG II² 2097, 291 (s. Διονύσιος: epeng.); (324) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 133 (f. Ζώσιμος); (325) 173/4 AD  IG II² 2103, 267 (I f. Φίλων II); (326) ~ (II s. Φίλων I: epeng.); (327) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 91 (f. Φῆλιξ); (328) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 151 (Φίλ[ω]ν: s. Συμφέρων: epeng.); (329) 184/5 AD  IG II² 2128, 163 (s. Ὑμνίων: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia: (330) s. iv BC  IG II² 8415 (LGPN III.B (1)) (f. Ἡρακλείδης)

    Boiotia, Oropos: (331) i AD  IG II² 10522 (LGPN III.B (64)) (s. Φανοκλῆς)

    Caria, Miletos: (332) m. ii BC  IG II² 9925 (LGPN V.B (21)) (f. Φιλωτέρα); (333) imp. IG II² 9806 (LGPN V.B (-)) (Φιλων[--]: f. Νικησώ); (334) ~ IG II² 9660 (LGPN V.B (17)) (f. Ἡρακλέων); (335) imp. Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 18 p. 59 (LGPN V.B (-)) (f. Εὐφροσύνη); (336) c. 112 AD  IG II² 2024, 67 (LGPN V.B (31)) (s. Μενέλαος); (337) c. 116 AD  IG II² 2026, 42 (LGPN V.B (32)) (s. Ζώσιμος); (338) inc. SEMA 1345 (LGPN V.B (26)) (II s. Φίλων I); (339) ~ SEMA 1345 (LGPN V.B (25)) (I f. Φίλων II)

    Caria, Miletos?: (340) 87/8 AD  IG II² 1996, 186 (LGPN V.B (34)) (f. Ἀττικός)

    Galatia, Ankyra: (341) ii BC  IG II² 7902 (LGPN V.C (2)) (f. Ζωπύρα)

    Herakleia: (342) iii-ii BC  IG II² 8812; (343) ii BC   IG II² 8813; (344) ~ Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 18 p. 59 (f. Θαΐς); (345) ii-i BC  IG II² 8812 a (p. 884) (s. Φιλωνίδης); (346) i AD  IG II² 8549 (f. Ἀγαθόκλεια)

    Keos, Karthaia: (347) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 97 (LGPN I (202)) (f. Θεόφιλος)

    Korinthia, Sikyon: (348) iii BC  IG II² 9052, 3, 5, 6, 10; cf. Osborne, Naturalization III T97 (LGPN III.A (104)) (s. Φιλοκράτης I, f. Φιλοκράτης II: doctor)

    Messenia, Korone: (349) ii BC  SEMA 897 = IRhamnous 336 (LGPN III.A (-)) (I f. Φίλων II); (350) ~ (II s. Φίλων I)

    Messenia, Messene: (351) hell. IG II² 9346 (LGPN III.A (118)) (f. Φίλα)

    Mysia, Pergamon: (352) i AD  Ag. XVII 637 = IG II² 10061 a (LGPN V.A (67)) (f. Ἐλπίς)

    Palestine, Samaria: (353) i AD  IG II² 10219 (f. Ἀμμία)

    Pamphylia, Aspendos: (354) c. 300 BC  IG II² 1956, 66 (LGPN V.B (67))

    Phoenicia, Arados: (355) i AD  IG II² 8358 (f. Μαθθαία)

    Phoenicia, Ptolemais: (356) imp. IG II² 10131 (f. Φιλουμένη)

    Phoenicia, Sidon: (357) iii BC  IG II² 10279 (f. Ἐπικρατίς)

    Phokis, Elateia: (358) s. iv BC  SEMA 200; cf. LGPN II (90) (LGPN III.B (-)) (ethn. - S.G.B.)

    Pontos, Sinope: (359) ?iv BC  IG II² 10359 (LGPN V.A (79)); (360) ii BC  IG II² 10360 (LGPN V.A (85)) (s. Διονύσιος)

    Syria, Antioch: (361) iii BC  IG II² 8310 (s. Ἀγίας)

    Thrace?: (362) 316-309 BC  IG II² 1956, 24 (LGPN IV (80))

Φιλώνδας

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) 362 BC  D. xlix 26 ff. (LGPN III.B (4)) (metic)

Φιλωνίδης

Athens: (1) c. 530 BC  CAVI 5365 (Beazley Addenda p. 391) (Φιλν[ίδ]ς: kalos); (2) s. v BC  Collignon--Couve 1600 bis = CAVI 857 = SEG LXVI 110; (3) f. iv BC   Is. ii 18; Is. ii 36 (PA 14883); (4) ~ IG II² 2343, 2 (PA 14884a); (5) 322 BC  IG II² 1632, 238 (PA/APF 14885); (6) 299/8 BC  SEG XXI 738, 5; Hesp. 35 (1966) p. 242 (date); (7) ?221/0 BC  Nachtergael, Les Galates 64, 13 (f. Ἀριστόμαχος); (8) 148-134 BC  IG II² 1940, 34 (PA 14887) (s. Ἑρμοκράτης); (9) 140/39 BC  ID 1450 A, 51; (10) 117/16 BC  Thompson, New Style Coinage 596-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 14886) (Φιλωνί(δης)); (11) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 6 ([Φ]ιλωνίδης: I f. Φιλωνίδης II); (12) ~ (II s. Φιλωνίδης I); (13) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 45 (Φιλωνίδας: I f. Φιλωνίδης II); (14) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 45 (Stephanis 2566) (Φιλωνίδας: II s. Φιλωνίδης I); (15) ii-iii AD  IG II² 4000 (Φιλωνίδ[ης]: f. Καλλ[--]); (16) c. 175-185 AD  Ag. XVIII C120, 4 (Αὐρ. Φιλωνίδη[ς]); (17) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 16 (Κλ. Φιλωνίδης)

—--dai: (18) 106/5 BC  IG II² 1011, 32 (PA 14889) (f. Ἡλιόδωρος)

—Acharnai: (19) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 44 (PA 14894); (20) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 173 (Αἴλ. Φιλωνίδης)

—Aixone: (21) i AD  IG II² 5435 (f. Κρίτων)

—Anagyrous: (22) c. 370 BC  Ag. XV 492, 14 (PA 14890) (s. Δ[--])

—Anaphlystos: (23) c. 370 BC  Ag. XV 492, 148 (PA 14884)

—Angele: (24) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 no. 535

—Aphidna: (25) m. iv BC  IG II² 1622, 147; 1927, 124 (PA/APF 14892) (f. Κλεώνυμος); (26) iv/iii BC  IG II² 5764 (PA/APF 14893); (27) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 42; (28) i BC  IG II² 5774 (s. Φίλων)

—Araphen: (29) m. ii BC  IG II² 1223, 23 (PA 14891); (30) s. ii BC  IG II² 1019 = Aleshire, Asklepieion Inv. IX, 4, 40 (Φιλων̣[ίδης]: s. Παρμενίων)

—Auridai: (31) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 98

—Deiradiotai: (32) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 12 ([Φ]ιλωνίδης: s. Φιλο[--])

—Elaious: (33) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 86

—Eleusis: (34) 161/0 BC  Ag. XV 222, 2 (= PA 14897); Ag. XVI 296, [1] (f. Βακχύλος)

—Erchia: (35) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 8 (f. Σάτυρος)

—Euonymon: (36) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 50 (PA 14898)

—Gargettos: (37) s. iv BC   IG II² 5954, 1 (PA 14895) (s. Αἰσχυλίδης); (38) ~ IG II² 5954, 2 (PA 14896) (s. Φιλοκράτης)

—Hagnous: (39) 304/3 BC  Ag. XV 61, 119 (Φιλ[ω]νίδ(ης): f. Σπουδωνίδης)

—Iphistiadai: (40) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 72 (PA 14899); (41) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 103 (PA 14900) (s. [--]ογένης)

—Kephale: (42) 336/5 BC  Ag. XV 42, 279

—Kephisia: (43) 410-390 BC  IG II² 6446 (PA 14901) (f. Φιλοχάρης)

—Kollytos: (44) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 104 (PA 14902) (f. [...]γένης); (45) inc. IG II² 6506 (Φιλωνίδ[ης]: f. Μένανδρος)

—Kolonos: (46) 135/4 BC  ID 2042, 2 (PA 14850) (Φιλωνίδ[ης]: s. Ὀτ[--])

—Konthyle: (47) 303/2 BC  IG II² 1159 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 19, 3 f., 16 (PA 14903) (s. Καλλικράτης)

—Kydathenaion: (48) s. v BC  IG II² 2325, 64; PCG 7 pp. 363 ff.; RE (3); PA 14904 (f. Νικοχάρης)

—Lakiadai: (49) ii AD  SEMA 359 (f. Λάστρατος)

—Lamptrai: (50) ii BC  SEMA 385 (f. Φίλλις)

—Marathon: (51) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 103 (PA 14905) (f. Βούθηρος); (52) f. i BC  ID 2210, 10 (PA 14906) (f. Ἀριστέας)

—Melite: (53) v/iv BC  PA/APF 14907 (I f. Ὀνήτωρ I, Φιλωνίδης III); (54) f. iv BC  Isoc. xv 93 (PA/APF 14909) (III s. Φιλωνίδης I); (55) c. 360-324 BC  IG II² 1622, 660; 1623, 182; 1629, 535; 2383, 11 (PA/APF 14908) (II s. Ὀνήτωρ I); (56) c. 330-320 BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 20 ([Φιλω?]ν̣ίδης)

—Oinoe: (57) 4 BC  SEG LX 939, 9 f. (f. Κρατύλος)

—Oinoe (Aiantid): (58) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 94

—Paiania: (59) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 111 (PA 14910) (f. Φιλοκλῆς); (60) c. 37/6 BC  IG II² 1096 + SEG XXX 85, 2 (Φιλων[ίδης]?); (61) i BC/ i AD  Ag. XVII 523

—Paionidai: (62) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 55

—Peiraieus: (63) f. iv BC  IG II² 5404 (PA 14911) (f. Φίλτη); (64) s. iv BC  IG II² 7199, 3 (PA 14913) (s. Φιλωτάδης); (65) 163/4 AD  IG II² 2086, 18 (Αἴλ. Φιλωνίδης); (66) inc. IG II² 7198, 1 (PA 14912) (f. Φίλων)

—Pergase: (67) c. 370 BC  Ag. XV 492, 9 (PA 14914); (68) 335/4 BC  Ag. XV 43, 15 (f. Σωσικήδης); (69) ii-i BC  IG II² 7214 (f. Φιλώτιον)

—Philaidai: (70) iii BC  IG II² 7644 (PA 14916) (f. Ἀνδράρης); (71) ?hell.-imp. SEMA 679 (f. Μένανδρος)

—Phlya: (72) inc. SEMA 694 (f. Φιλόστρατος)

—Prospalta: (73) 128/7 BC  SEG XV 104, 184 (s. Ἀριστομένης)

—Rhamnous: (74) ?hell. SEMA 603 (f. Χαρῖνος); (75) c. 120 AD  Ag. XV 322, 61 (Κλ. Φιλωνί[δης])

—tribe Aiantis: (76) c. 330 BC  Ag. XV 46, 28 (PA 15557) ([Φιλ]ωνίδης?)

—tribe Aigeis: (77) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 91

—tribe Leontis: (78) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 57 (PA 14888)

—tribe Pandionis: (79) 255/6 AD  IG II² 2245, 89 (s. Εὐτυχιανός I)

Athens?: (80) f. iv BC  IG II² 11297; (81) m. iv BC   Kerameikos III Fluchtafeln 9, 12 ([Φ]ιλ̣ωνί̣δ̣ης); (82) ~ IG II² 13004 (Φι[λωνί]δης); (83) ?iii BC   CIA App. 41, 1; (84) ~ CIA App. 44, 1; (85) ?276/5 BC  IG II³ (1) 898, 122; (86) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 108 (Φιλωνίδ[ης]); (87) s. ii BC   IG II³ (4) 661, 64; (88) ~ IG II³ (4) 661, 45 (Φιλωνί(δης): f. Εὐπορία); (89) inc. PCG 7 pp. 370 f.

Athens*: (90) 143/4 AD  IG II² 2050, 150 (f. Εὐπρέπης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (91) i-ii AD  IG II² 9372 (LGPN V.B (3)) (f. Ἀθήναιος)

    Euboia, Eretria: (92) ii BC   Ag. XVII 452 = IG II² 8496 (LGPN I (12)) (I f. Φιλωνίδης II); (93) ~ Ag. XVII 452 = IG II² 8496 (LGPN I (13)) (II s. Φιλωνίδης I)

    Herakleia: (94) ii-i BC  IG II² 8812 a (p. 884) (f. Φίλων); (95) i BC  IG II² 8813 a (s. Κτησίας)

    Korinthia, Sikyon: (96) hell. SEG LXI 192 (LGPN III.A (-)) (f. Σῖμα)

    Sicily, Syracuse: (97) ii BC  IG II² 10399 (LGPN III.A s.v. Φιλωνίδας (71)) (s. Ἀλκαῖος)

Φιλωνίς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11644

Athens*: (2) m. iv BC  IG II² 8505

Φιλωνιχίδης

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 271

Φιλώνιχος

Athens:

—Acherdous: (1) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 50 (Φιλόμ[α]χος - Ag.)

—Halimous: (2) i BC  IG II² 8785

—tribe Erechtheis: (3) 459 BC  IG I³ 1147, 146 (PA 14917) (Φιλόνιχο[ς])

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 170 (LGPN III.B (1)) (Φιλ[ώνι]χος)

Φιλωνύμα

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i AD  IG II² 8814 (d. Φιλώνυμος)

Φιλώνυμος

Athens:

—Dekeleia: (1) c. 110 BC  ID 2615, 5 (PA 14919) (f. Ἀπολλόδωρος)

—Sphettos: (2) ii BC  IG II² 7526 (f. Περιγένης)

—tribe Hippothontis: (3) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 138 (PA 14918) (s. Ἀπολλόδωρος)

Foreign Residents:

    Herakleia: (4) i AD  IG II² 8814 ([Φ]ιλώινυμος: f. Φιλωνύμα)

Φιλωτάδης

Athens: (1) 365 BC  SEG XXIX 406, 8 (Φιλωτά̣[δης]); (2) s. iv BC   Din. fr. lxv (PA 14921); (3) ~ IG II³ (4) 1024 (IEleusis 73) (Φι̣[λ]ωτάδ̣ης - IEleusis, Φι̣[λ]ωτα[ΐ]]δ̣ης - IG); (4) c. 215 BC  Tracy, ALC p. 51 no. 3, 2 ([Φ]ι̣λωτ[άδης]); (5) 89/8 BC  Thompson, New Style Coinage 1128-30; Chiron 21 (1991) p. 6 (date)

—Dekeleia: (6) 397/6 BC  IG II² 1388, 11 (PA 14923)

—Kydathenaion: (7) m. iv BC  Aeschin. i 114 f. (PA 14924)

—Lamptrai: (8) s. iv BC  IG II³ (4) 323, 4; IG II² 6710 + SEG XXIX 211 (PA 14925) (s. Δίφιλος I, f. Δίφιλος II)

—Pallene: (9) 430/29 BC  IG I³ 281, 4 (PA 14926) (Φιλτάδς); (10) 354/3 BC  IG II² 136, 10 (PA 14927) (s. Φιλόστρατος I)

—Peiraieus: (11) s. iv BC  IG II² 7199, 1, 3 (PA 14928) (s. Ἀντιχάρης, f. Φιλωνίδης)

—Phyle: (12) 227/6 BC  IG II² 1706, 13 (PA 14930); (13) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 72; (14) c. 185 BC  Ag. XVIII X720, 4 ([Φι]λωτάδης); (15) ii/i BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 II, 84; FD III (2) 10, 26; 13, 12 (s. Ἀρίσταιχμος I, f. Ἀρίσταιχμος II)

—tribe Erechtheis: (16) 409 BC  IG I³ 1191, 8 (PA 14920) (Φιλ̣̣τάδς)

—tribe Ptolemais: (17) 106/5 BC  FD III (2) 28, 46

Athens?: (18) vi/v BC  AD 17 (1962) Chron. p. 43 (Φιλτάδς)

Φιλώτας

Athens: (1) c. 146-95 BC  IThesp 167, 12 (PA 14931) (s. Θεοκλῆς); (2) 128/7 BC   FD III (2) 47, 10 (Stephanis 2573) (s. Θεοκλῆς); (3) ~ FD III (2) 47, 16 (f. Θεοκλῆς); (4) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 30 (Stephanis 2572); (5) i BC  IG XII (9) 235, 11 (f. Διονύσιος); (6) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39 (Φιλώτ[ας]: I f. Φιλώτας II); (7) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39 (Stephanis 2574) (II s. Φιλώτας I)

—Aithalidai: (8) s. i BC  IG II² 2461, 63 (PA 14932) (f. Λήναιος)

—Lamptrai: (9) ii AD  IG II² 6677 (f. Καλλινίκη)

—Marathon: (10) c. 120 AD  Ag. XV 322, 34 (Πομ. Φιλώτ[ας])

—Myrrhinoutta: (11) 9/8 BC  IG II² 1722, 10 (s. Θεόδωρος)

—Sounion: (12) c. 86/5 BC  IG II² 1714, 4 (PA 14935) (I s. Σοφοκλῆς I); (13) s. i BC  IG II³ (4) 909, 9 (= PA 14934); IEleusis 300, 27 (f. (ad.) Σοφοκλῆς II); (14) m. i AD  IG II² 3540, 4 (II s. (nat.) Θεοκλῆς (Thria), s. (ad.) Σοφοκλῆς II)

—Thria: (15) iii BC  IG II² 6268 (PA 14933) (s. Φίλων); (16) 148/7 BC  Ag. XVI 305, 32

Athens?: (17) f. iv BC  IG II² 2346, 34 (PA 14931a) (s. Λυ[--]); (18) i BC  IG II² 13005; (19) imp. IG II² 12927 (?f. Φίλιννα)

Athens*: (20) 163/4 AD  IG II² 2086, 107 (Φι[λ]ώτας: f. Θεότιμος); (21) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 126 (s. Συμφέρων: epeng.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (22) hell.-imp. IG II² 8702 ([Φι]λώτας: f. Κρατήσιον)

    Korinthia, Pellana: (23) ii AD  IG II² 10056 (LGPN III.A (-)) (s. Σωτίων)

    Thessaly (Malis): (24) a. 316 BC  IG II² 1956, 139 (LGPN III.B (15)) (mercen.)

Φιλωτέρα

Athens: (1) iii BC  SEG XLI 238; LI 305 (date); (2) m. iii BC  IG II² 3470, 6 (PA 14937); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (Φιλωτ[έρα]: m. Ἀνθεμία (Aphidna)); (3) c. 210 BC  IG II² 3473 = SEG LIX 216, 10; Tracy, ALC p. 60 (date) (PA 14936) (Φι[λ]ω[τέρα]?); (4) i BC/ i AD  IG II² 6447; (5) inc. IG II² 4017 (Φιλ(ωτ)έρα)

—Cholargos: (6) 108-103 BC  IG II² 1034 d, 11 (= PA 14939); IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 62 (d. Νικόμαχος)

—Kephisia: (7) i BC  IG II² 6448 (d. Ἰσχύων); (8) ii AD  IG II³ (4) 979 (d. Διόδοτος)

—Kerameis: (9) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 60 (d. Φιλόθεος)

—Kopros: (10) iv-iii BC  IG II² 6540 (PA 14938) (d. Μνησίθεος)

—Lamptrai: (11) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 36 (cf. PA 2943) ([Φιλω]τέρα: d. Γηρόστρατος)

Athens?: (12) iv BC  IG II² 11033 = 11014 + AM 67 (1942) p. 133 no. 301 (PA 3037d) ([Φι]λ̣[ωτ]έρα: d. Δαισιάδης); (13) hell. IG II² 13006 (PA 14936a); (14) i-ii AD  IG II² 12276 + AM 67 (1942) pp. 129 f. no. 287 (ΦΙΛΟΣΤΓΙΑ - Kum., Φιλωτέρα? - Peek: d. Ζώπυρος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) m. ii BC  IG II² 9925 (LGPN V.B (4)) (d. Φίλων); (16) inc. SEMA 1346 (LGPN V.B (2)) (d. Θεογένης)

    Egypt, Alexandria: (17) imp. Unp. (Attica, tit. sep.); cf. PAA 18 p. 77 (d. Διονύσιος)

Φιλώτερος

Athens:

—Hagnous: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 170 (Κλ. Φιλώτερος)

—Hagnous?: (2) f. iii AD  Ag. XV 459, 10; Ag. Inv. I 7064 (unp.) + PAA 18 pp. 77-8 (Φιλώ̣[τ]ερος - Clinton: f. Εὐκράτης)

Φιλωτιανός

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 111 (Φλ. Φιλωτιανός)

Φιλωτικός

Athens:

—Halimous: (1) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 28 (s. Ἀττικός)

Φιλωτίνη

Athens?: (1) imp. SEMA 2535

Φιλώτιον

Athens: (1) i BC  IG II² 5354

—Pergase: (2) ii-i BC  IG II² 7214 (PA 14940) (d. Φιλωνίδης)

Athens?: (3) s. iv BC  SEMA 2536 (d. Φίλων); (4) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 132; (5) 236/5 BC  IG II² 1297, 34

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) imp. IG II² 9926 (LGPN V.B (1))

Φιλώτιος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 107 a, 6

Φίλωτις

Athens:

—Kikynna: (1) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 52

Φιλωτίς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 36 (het./fict.)

Athens?: (2) 365-340 BC  IG II² 13007 (Φιλωτ[ί]ς: d. Ἀρητάδης)

Athens*: (3) f. iv BC  SEG LVII 228, 4

Foreign Residents:

    Kerkyra: (4) s. iv BC  IG II² 9015 (LGPN III.A (9))

Φιντίας

Athens: (1) c. 520-505 BC  CAVI 803; 1446; 1923; 3413; 4057; 4512; 4943; 5302; 6591; 7647; cf. ARV² pp. 22 ff.; p. 1620; SEG LXVI 103 (painter/potter); (2) c. 410 BC  CAVI 3734 (Paralipomena pp. 477 f.) (potter)

Φίρμος

Athens: (1) ii AD   SEG XLVIII 376 (Γ. Πινάριος Φίρμος); (2) ~ ; cf. ZPE 15 (1974) p. 142 (I f. Φίρμος II); (3) 193-211 AD  IG II² 1113, 7

—Gargettos: (4) ii AD  IG II³ (4) 871 B, 1 (I f. Φίρμος II); (5) ~ (II s. Φίρμος I); (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 6, 40 (Π. Φίρμος: f. Ἀγαθήμερος); (7) m. ii AD   IG II² 2341 = IEleusis 465, 3 (II s. Φίρμος I, f. Μουσώνιος ὁ καὶ Βουτάδιος); (8) ~ IG II² 2341 = IEleusis 465, 2 (I f. Φίρμος II); (9) 154/5 AD  IG II² 2067, 111 (I f. Φίρμος II); (10) ~ (II s. Φίρμος I); (11) 163/4 AD  IG II² 2086, 50 (I f. Φίρμος II); (12) ~ (II s. Φίρμος I); (13) 163/4 AD  IG II² 2086, 120 (f. Ἐπέραστος I); (14) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 a, 1; pp. 20 ff. no. 3 i, 1; cf. RCA p. 343 (Λικ. Φίρμος); (15) c. 177-210 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 67; IG II³ (4) 850, 49; AP xvi 322; cf. RCA pp. 343-4 (Λικ. Φίρμος: I f. Λικ. Φίρμος II); (16) ii/iii AD  AP xvi 322; SEG LIX 244, 11 ([Λικ.] Φίρμος: II s. Λικ. Φίρμος I); (17) c. 200 AD  Ag. XV 434, 10 (Π. Πόντιος Φίρμος)

—Sphettos: (18) 135/6 AD  IG II² 2046, 6 (Μέσσιος Φίρμος); (19) 154/5 AD  IG II² 2067, 80 (s. Θεογένης); (20) 168-181 AD  Ag. XV 359, 8; 373, 29 (Ἰούλ. Φίρμος)

—tribe Aiantis: (21) c. 200-210 AD  IG II³ (4) 850, 45

—tribe Antiochis: (22) m. ii AD  IG II² 2063, 36 (s. Ἀσκλη.)

—tribe Erechtheis: (23) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 62 f. (f. [--]ος, [--]σιος); (24) 255/6 AD  IG II² 2245, 61 (Φί(ρ)μος: f. Ὄλυμπος)

Athens?: (25) iii AD  IG II² 2283, 7 (Φ(ίρ)μος)

Athens*: (26) 173/4 AD  IG II² 2103, 268 (I f. Φίρμος II); (27) ~ (II s. Φίρμος I: epeng.); (28) 179/80 AD  IG II² 2083, 70 (f. Ὀνήσιμος)

Φλαβιανή

Athens: (1) iv-vi AD  IG II² 13485 (SEMA 2878)

Φλαβιανός

Athens: (1) i/ii AD  Ag. XVIII H480, 5; H481 (Τιβ. Κλ. Φλαβιαν[ός]); (2) v-vi AD  IG II² 13596

—Gargettos: (3) c. 171-185 AD  Ag. XV 406, 14; Ag. XVIII C120, 7 (Πομ. Φλαβιανὸς [Πρ]εῖμος)

—Kephisia: (4) c. 120 AD  IEleusis 442, 4 f. (Τ. Οὐιψάνιος [--] Φλαβιανός: s. Οὐιψανία Λαιλιανή (Phlya))

—Marathon: (5) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 18 (Τ. Φλαυιαν̣[ός])

Φλάβιος

Athens*: (1) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 74 (epeng.); (2) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 161 (epeng.)

Φλάκκος

Athens:

—Marathon: (1) 170/1 AD  IG II² 1739, 2 f.; Ag. XV 405, 1, 6; 406, 1; SEG XXXII 188 (Τιβ. Μέμ. Φλάκκος: archon epon.)

—Pallene: (2) ii/iii AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 16 + SEG XXXIV 133; Ag. XV 438, 2 (Αἴλ. Φλάκ̣[κος])

Φλάμμας

Athens:

—Gargettos: (1) i AD  IG II² 5916 (Γ. Ἰούλ. Φλάμμας ὁ καὶ Ἀριστόβουλος: s. Γάϊος)

—Kydathenaion: (2) i/ii AD  IG II³ (4) 558, 2; Ag. XVIII H480, 5; IG II² 3543, 7 f.; 3544, 8 f. (Λ. Φλ. Φλάμμας: archon epon.)

Φλέβιππος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 5457; 6614; cf. ARV² p. 1609 s.v. Stysippos (-βιπος)

Φλέγουσα

Athens?: (1) i BC-i AD  Ag. XVII 1010 (d. Στρ[--])

Φλόξις

Athens?: (1) v BC  IG I³ 461, 36 (-χσις)

Φλῶρος

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 104 (cf. Hesp. 41 (1972) p. 71) (s. Κάλαμις)

—Anaphlystos: (2) c. 195-220 AD  Ag. XV 425, 22; 467, 15 (f. Λεωνίδης)

—Marathon: (3) c. 120 AD  Ag. XV 322, 40 (s. Κ[--])

—Oion: (4) c. 120 AD  IG II² 2018, 16 (s. Νικηφόρος)

—tribe Antiochis: (5) m. ii AD   IG II² 2063, 37 (II s. Φλῶρος I); (6) ~ IG II² 2063, 37 f. (I f. Φλῶρος II, Ἀπολλώνιος)

—tribe Attalis: (7) a. 218 AD  Ag. XV 480, 21 ([Λικ]ίννιος Φ[λ]ῶρος)

—tribe Hadrianis: (8) 150/1 AD  IG II² 2065, 88 (s. Λη[--])

Athens?: (9) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 12 (f. Νυμφόδοτος)

Φοιβάδης

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

Φοίβη

Athens:

—Kikynna: (1) ii-iii AD  IG II² 6468 (d. Εὔπορος)

—Phyle?: (2) ii AD  IG II² 6574 + SEG XIII 103 (?d. Φυλάσιος)

Athens*: (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 31 (m. Θεόπομπος: slave?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i-ii AD  SEMA 1347 (LGPN V.B (1)) (d. Σοφοκλῆς)

Φοιβιανή

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 27 f. (fict.)

Φοιβιανός

Athens:

—Lamptrai: (1) 169-202 AD  IG II² 2097, 49; 2193, 38, 44; Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, [5] (s. Πειρεύς, f. Ἰσίδοτος)

—Paiania?: (2) ii-iii AD  SEMA 2539 ([Φοι]βιανός? - S.G.B., [Φλα]βιανός - ed.); (3) 211/12 AD  IG II² 2208, 170 (I f. Φοιβιανός II, Κτησίας); (4) ~ (Αὐρ. Φοιβιανός: II s. Φοιβιανός I)

Athens*: (5) 211/12 AD  IG II² 2208, 138 (f. Αὐρ. Ἀθήναιος)

Φοιβίδης

Athens?: (1) c. 80 AD  IG II² 1995, 8 (Φοιβίδ[ης]: f. Τιβέριος)

Φοιβίς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 4 (het./fict.)

Φοῖβος

Athens: (1) imp. IG II² 2275, 7 (s. Εὐ[--]); (2) ii AD   IG II² 2466, 1 (date - S.G.B.); (3) ~ IG II³ (4) 662, 6 (s. Ἀριστόβουλος); (4) ii AD  IG II³ (4) 1657 (?f. [--]πη); (5) c. 195 AD  SEG LIX 174, 33 (I f. Φοῖβος II); (6) ~ (II s. Φοῖβος I); (7) c. 198 AD  Ag. XV 443, 23; (8) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 35 (Αὐρ. Φοῖβος)

—Kyrteidai: (9) 168/9 AD  Ag. XV 373, 55 (f. Ἀγάθων)

—Paiania: (10) 169/70 AD  Ag. XV 378, 23 (s. Κτησίας); (11) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 62 f. (f. Ἀλκηστιανός)

—Peiraieus: (12) 135/6 AD  IG II² 2046, 27 + AE 1950-51, pp. 27 f. no. 13 (I f. Φοῖβος II); (13) ~ (II s. Φοῖβος I); (14) 142/3 AD  IG II² 2049, 11-13 (s. Ἀλέξανδρος); (15) s. ii AD  SEG XXVIII 167, 25 (Φοῖ[βος])

—Phlya: (16) 145/6 AD  IG II² 2052, 55 (I f. Φοῖβος II, Ἀφροδίσιος); (17) ~ (II s. Φοῖβος I); (18) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) ([Φ]οῖβος: III s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Aiantis: (19) 194/5 AD  IG II² 2191, 95 (s. Δορυφόρος I); (20) 255/6 AD  IG II² 2245, 369, 378 (f. Ἀθήναιος)

—tribe Akamantis: (21) 158/9 AD  IG II² 2056, 21

—tribe Attalis: (22) s. i AD  IG II³ (4) 405, 12; (23) a. 216 AD  Ag. XV 470, 24; 478, 24 (f. Ζώσιμος)

—tribe Hadrianis: (24) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 94 (s. Σωκράτης)

Athens?: (25) c. 41-54 AD  IG II² 1968, 11

Athens*: (26) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 79 (f. Γέλως); (27) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 48 (s. Διονύσιος: epeng.); (28) 179/80 AD  IG II² 2083, 81 (f. Διονύσιος)

Φοιβοτέλης

Athens:

—Oion: (1) iv BC  IG II² 7006 a = Kerameikos III 37 (Φοιβοτέ[λης]: f. Ῥαύκιος)

Φοινικίδης

Athens:

—Melite: (1) 415 BC  IG I³ 424, 17 f.; 426, 75, 178 (cf. APF p. 408) (f. Νικίδης)

Athens?: (2) m. iv BC  PCG 2 p. 337 fr. 50; p. 416 fr. 188, 4; 5 p. 280 fr. 1; 7 p. 618 fr. 1

Φοῖνιξ

Athens: (1) 500-490 BC  de Ridder 523 = CAVI 6156; (2) s. v BC  Pl., Smp. 172 B; Pl., Smp. 173 B (s. Φίλιππος); (3) 101/0 BC  IG II³ (4) 1097, 3 (sculptor)

—Oe: (4) iv/iii BC  IG II² 6831 (s. Κλέανδρος); (5) ?iii BC  CIA App. 42, 16 (f. Λέανδρος: deme - S.G.B.)

—tribe Ptolemais: (6) 238-242 AD  IG II² 2239, 174 (Αὐρ. Φοῖνιξ)

Athens?: (7) m. vi BC  CAVI 7741 (ABV p. 165) (-νιχς); (8) ?iv BC  Hesp. Suppl. 7 (1943) p. 32 no. 7 = CAVI 1852; (9) iv BC  SEMA 2540; (10) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 38

Athens*: (11) 405 BC   IG I³ 1032, 107 (slave); (12) ~ IG I³ 1032, 274 (slave); (13) c. 360 BC  IG II² 12335, 3 (s. Ξενόκλεια); (14) 173/4 AD   IG II² 2103, 206 (II s. Φοῖνιξ I: epeng.); (15) ~ IG II² 2103, 266 (I f. Φοῖνιξ II)

Φόλλος

Athens:

—tribe Aiantis: (1) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 19 (PA 14941) (and Lemnos)

Φόλυγος

Athens: (1) c. 485-480 BC  Ag. XXV 130 = CAVI 670 (f. Τιμόδημος)

Φοξίας

Athens: (1) c. 422 BC  IG I³ 1185, 45 (Φοχσ[ίας]?, Φοχσ[ῖνος]?); (2) 369/8 BC  ID 88, 5 (PA 14942); (3) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 nos. 536-40

—Alopeke: (4) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 40 (PA 14943) (s. Νικήρατος)

—Perithoidai: (5) s. iii BC  SEG LI 115, 8; 118, 3; IG II³ (4) 299, 2 (s. Λεωσθένης)

—Sphettos: (6) 281/0 BC  Ag. XV 72, 17 (PA 14944) (s. Ἀντίπατρος)

Φοξῖνος

Athens:

—Aphidna?: (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 180 (f. [--]ης)

Φορμίδης

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 23 (-δς)

Φορμίσιος

Athens: (1) v/iv BC  RE (1); PA 14945; (2) s. iv BC  Hyp. fr. lix; Din. fr. x (PA 14946); (3) c. 300 BC  SEG XLIV 101, 1 ([Φ]ορμίσιος)

—Eroiadai (Antiochid): (4) c. 330 BC  IG II² 1927, 212 (PA 14947) (Φορμί[σι]ος: s. Χαροιάδης)

—Thymaitadai: (5) 380/79 BC  IG II³ (4) 476, 1 (s. Μενεκλείδης)

—tribe Antiochis: (6) 409 BC  IG I³ 1191, 354

Athens?: (7) iv BC  PCG 7 p. 325 fr. 6; (8) m. iv BC  IG II² 12166 (Φορμί[σιο]ς)

Φορμίων

Athens: (1) 546/5 BC  Develin, AO p. 45 (PA 14948) (archon epon.); (2) ?v/iv BC  Schol. Ar., Pax 347; (3) v/iv BC  PCG 7 p. 628 fr. 6; (4) f. iv BC  PA/APF 14951; cf. Osborne, Naturalization T48 (naturalized slave); (5) 396/5 BC  Develin, AO p. 206 (PA 14949) (archon epon.); (6) 368/7 BC  IG II² 104, 3 (PA 14950); (7) 355/4 BC  D. xx 51; D. xx 100; D. xx 159 and hypoth. (PA 14952); (8) s. iv BC  IG II³ (1) 564, 2; (9) iii BC  PCG 2 p. 491 fr. 7 (fict.); (10) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 nos. 341²; 541-2; (11) s. ii BC  IG II² 4256, 6; (12) c. 110-100 BC  ID 2274 (EAD XXIX 194, 1) (s. Νικίας)

—Dekeleia: (13) 144/3 BC  ID 2593, 24, 35, 63?

—Eitea (Akamantid): (14) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 49 (PA 14953) (f. Λυσικράτης)

—Eleusis: (15) f. iii BC  IG II³ (4) 882 (PA 14954) (Φορμ[ίω]ν: s. Ἡδύλος)

—Eroiadai: (16) 324/3 BC  IOrop 353 C, 9 (cf. APF 14541) (f. Φιλοκλῆς)

—Kolonos: (17) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 51 (PA 14849) (f. Δημαίνετος)

—Kydathenaion: (18) 418/17 BC  IG I³ 305, 4 f.; 306, 26; 328, 38; 329, 2 f.; 330, 19; 354, 72 f.; 370, 3 (PA 14956) ([Φ]ορμίν: s. Ἀριστίων); (19) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 52 ([Φ]ορμίων: f. Μεγ[.]ων)

—Lamptrai: (20) f. i AD  IG II² 4040 ([Φορ]μίων)

—Myrrhinous: (21) 349/8 BC  IG II² 1436, 7 (= PA 14957); IG II³ (4) 28, 8 (f. Ταχυκλῆς)

—Paiania: (22) s. v BC  PA 14958; RE (4) (s. Ἀσώπιος I, f. Ἀσώπιος II)

—Peiraieus: (23) m. iv BC   IG II² 1622, 472; 1623, 103 f., 246 f.; 1629, 647; cf. PA/APF 14959 (s. Κτησιφῶν, f. Ἄρχιππος); (24) ~ IG II² 6060 a (p. 880) (s. Ὀφέλων)

—Phaleron?: (25) c. 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 69 (or Athens, Pallene: Φορμί[ων])

—Rhamnous: (26) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 516 (PA 14960) (s. Εὔμαχος)

—Themakos: (27) 322 BC  IG II² 1632, 310 (PA/APF 14955)

—Thorai: (28) m. iv BC  Ag. XV 22, 6 (s. Χαιρεφάνης)

Athens?: (29) c. 350-324 BC  IG II² 2325, 198; FGrH 125 F 4 (Stephanis 2579 = Berve 811); (30) iii-ii BC  IG II² 13010 ([Φ]ορμίων)

Athens*: (31) 405 BC  IG I³ 1032, 224; (32) 330 BC  D. xviii 129 (slave); (33) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 62, 212, 227

Foreign Residents:

    Akarnania: (34) 338/7 BC  IG II² 237 = Osborne, Naturalization D16 (LGPN III.A (1))

    Caria, Miletos: (35) i AD  IG II² 9928; cf. add. p. 894 (LGPN V.B (16))

    Thrace, Byzantion: (36) c. 300 BC  IG II² 1957, 18 + SEG LIV 232 (LGPN IV (20)) ([Φ]ορμ[ί]ων)

Φόρμος

Athens: (1) 500-490 BC  CAVI 6156 (ARV² p. 316 no. 4); (2) 480 BC  Hdt. vii 182 (PA/APF 14962); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 149 ([Φ]όρμος)

—Halai (Araphenides): (4) 341/0 BC  SEG XLVI 153, 3

—Kydantidai: (5) iv BC  IG II² 6609, 1, 6, 9, 20; [D.] lix 123 (= PA 14963); SEG XXXIX 148, 14 (s. Προκλείδης I, f. Προκλείδης II, Δεινίας)

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 46, 7

Φορτουνατίων

Athens?: (1) ii AD  IG II² 13011

Φορτουνᾶτος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 159 (Αὐρ. Φο[ρτ]ουνᾶτος)

Athens?: (2) c. 120 AD  IG II² 2018, 53 (Φορτο[υνᾶτος])

Athens*: (3) m. ii AD  IG II² 13012 (slave); (4) 155/6 AD  IG II² 2068, 176 (s. Ἡρακ.: epeng.)

Φόρυς

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 408, 4 (Φόρυς?, Φόρυσ[κος]?, Φορυσ[κίδης]?)

—Melite: (2) m. iv BC  IG II² 1616, 75; IG XII (6) 261, 11 (PA/APF 14964)

Φορυσκίδης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 671 ([Φο]ρυσκίδης: ?s. Ἐ[--]); (2) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 67 (PA 14964a) (f. Ἀριστείδης)

—Alopeke: (3) m. iii BC  Hesp. 46 (1977) pp. 121-28 nos. 54; 60; 65 b

—Lamptrai: (4) 370-360 BC  SEG L 275 (f. Χαιρέστρατος)

—Leukonoion: (5) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, [1]; 1011, 5 (PA 14965) (s. Ἀριστομένης)

—tribe Kekropis: (6) f. iv BC  IG II² 1143, 2-4 (s. Ἐπι[--])

Φόρυσκος

Athens: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 4 ([Φ]όρυσκος: s. Πυθόδωρος)

—Erchia: (2) c. 330 BC  Ag. XIX L 8 = SEG XL 125, 11 ([Φ]ό̣[ρ]υ[σ]κ̣ος)

—Krioa: (3) 281/0 BC  Ag. XV 72, 258 (s. Φιλιστίδης)

—Leukonoion: (4) s. iv BC  IG II² 6750 (PA/APF 14966) ([Φόρυ]σκος: s. Ἀριστομένης I); (5) iv/iii BC  IG II³ (1) 930, 9; IOrop 353 A, 4, 72 (PA/APF 14967) (s. Τιμοκράτης I, ?f. Τιμοκράτης II)

—Pallene: (6) s. iv BC  IG II² 7135 (PA 14968) (f. Φίλιππος)

—Pallene?: (7) f. iv BC  SEG LVII 261

—Phaleron: (8) iv BC  IG II² 7628 (PA 14969) (Φόρυσκ[ος]: s. Ἀριστοκλῆς)

—tribe Aiantis: (9) c. 411 BC  IG I³ 1186, 115

—tribe Antiochis: (10) c. 411 BC  IG I³ 1186, 178

Athens?: (11) f. iv BC  SEMA 2043 (f. Κηπίων)

Athens*: (12) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 138 (metic)

Φούσκιλλος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) c. 112 AD  IG II² 2024, 104 (LGPN V.B (1)) (s. Κάλλιππος)

Φοῦσκος

Athens?: (1) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 33, 74 (s. Ἐπάγαθος)

Φράδμων

Athens:

—Aphidna: (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 125 (PA 14970) (f. Σμικρίας)

Athens*: (2) 406/5 BC  IG II² 1654, 1-2 = ZPE 132 (2000) pp. 157-160; cf. SEG LI 2355 (or Argos?: [Φρ]ά̣δμων: metic)

Φρασίας

Athens: (1) v/iv BC  X., An. vi 5. 11 (PA 14971); (2) c. 365 BC  [D.] lii 3 f.; [D.] lii 7 (PA 14972); (3) 321/0 BC  IG II² 1468, 3 (PA 14973)

—Athmonon: (4) ?iv BC  SEMA 31; (5) 281/0 BC   Ag. XV 72, 92; SEG XXXVI 217 (deme) (I f. Φρασίας II); (6) ~ Ag. XV 72, 92; SEG XXXVI 217 ([Φ]ρασίας: II s. Φρασίας I)

—Oa: (7) m. iv BC  IG II² 5753, 7 (PA 14974) (f. [--]εια)

—Phrearrhioi: (8) s. iv BC  SEG LXIV 137 (f. Φίλιππος); (9) 339/8 BC  IG II³ (4) 77, 15 (PA 14975)

Φρασιηρίδης

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 365 BC  D. xxiii 202; [D.] l 41; cf. Osborne, Naturalization T45

Φρασίκλεια

Athens: (1) c. 540 BC  IG I³ 1261 (PA 14977)

Athens?: (2) f. iv BC  IG II² 13013; cf. AIUK 15 (2022) p. 7 (PA 14977a)

Φρασικλείδης

Athens: (1) 460/59 BC  Develin, AO p. 73 (PA 14978) (Φρασικλῆς?: archon epon.); (2) 371/0 BC  Develin, AO p. 248 (PA 14979) (archon epon.)

—Myrrhinous: (3) f. iv BC  IG II³ (1) 324, 7 f., 36; 325, 6 f.; IG II² 382, 9 f.; 1604, 20?; 1623, 190 (PA/APF 14980) (s. Διόφαντος I, f. Διόφαντος II)

Φρασικλῆς

Athens: (1) f. v BC  Plu., Them. 32. 3 (PA/APF 14981); (2) 460/59 BC  Develin, AO p. 73 (Φρασικλείδης?: archon epon.); (3) f. iv BC  SEMA 1590/1 ([Φ]ρασικλῆς - S.G.B.); (4) ?f. iv BC  IG II² 2367, 2 (Φρασικλ[ῆς], Φρασικλ[είδης]?: f. [--]ης); (5) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 6 (Φρασικ̣[λῆς]?, Φρασικ̣[λείδης]?); (6) c. 375-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 A, 1 (Φρα[σικλῆς]?)

—Halai (Araphenides): (7) 350-325 BC  SEG XXXIV 103, 10 f., 18 (f. Φιλόξενος); (8) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 51 (PA 14984) (s. Μένης)

—Ikarion: (9) c. 370 BC  Ag. XV 492, 71 (s. Φρασικ[--])

—tribe Kekropis: (10) 409 BC  IG I³ 1191, 261 (PA 14982) (Φ(ρ)ασικλς)

Φρασίλαος

Athens: (1) m. iii BC  Nachtergael, Les Galates 10, 52; cf. Stephanis 2581 (PA 14985) (s. Τεισικράτης)

Φράσιλλα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 13014/15; (2) a. 336/5 BC  IG II² 1518, 51; 1524, 160 (?d. Ἀντιχαρ[--])

Φρασίνικος

Athens:

—Rhamnous: (1) i/ii AD  IG XII (8) 645, 6 (-νει-: f. Τιβ. Κλ. Χαροπῖνος)

—tribe Akamantis: (2) 142/3 AD  IG II² 2049, 69 (s. Τρύφων)

Φρασισθένης

Athens:

—Erchia: (1) s. iv BC  IG II² 6135 (PA/APF 14986) (s. Εὐαλκίδης)

Φρασιτελίδης

Athens:

—Ikarion: (1) 410/9 BC  IG I³ 375, 4 (PA 14987) (-δει (dat.))

Φράσμων

Athens: (1) s. v BC  IG I³ 228, 19 (PA 14988); (2) c. 385/4 BC  IG II² 1408, 3 f. ([Φρά]σμων?)

—Acharnai: (3) iii BC  IG II² 5849/50 (PA 14989) (s. Κράτιος)

—Acharnai?: (4) c. 254-248 BC  IG II³ (1) 1010, 139, 182

Φράστωρ

Athens:

—Aigilia: (1) c. 343-340 BC  [D.] lix 50 ff. (PA 14990)

Φρίκος

Athens: (1) vi BC  SEG LXVII 42 (Φρίκε (voc.))

Φρόδαμος?

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 2

Φρονήμων

Foreign Residents:

    Crete, Axos: (1) iii BC  IG II² 9087 (LGPN I (1)) (f. Θαρριάδας)

Φρόνησις

Athens*: (1) inc. IG II² 13016

Φρονίμη

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8311 (Φ[ρονί]μη?: d. Ἀ[--]ης)

Φρόνιμον

Athens?: (1) i BC  IG II² 13017

Φρόνιμος

Athens: (1) ?136/7 AD  IG II² 2059, 43 (s. Εὐτυχίδης)

Athens*: (2) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 42 (Βιβούλιος Φρόνιμ[ος]: epeng.)

Φροντῖνος

Athens:

—Gargettos: (1) c. 215-270 AD  IG II² 2237, 43, 64; 3682, 3-5; AJA 45 (1941) p. 541, 2 (Αὐρ. Καλλίφρων ὁ καὶ -τεῖ-: s. Αὐρ. Καλλίφρων, Κλ. Ἀντωνῖνα, f. Μ. Ἑρέννιος Καλλίφρων ὁ καὶ Κορνηλιανός, Μ. Ἑρέννιος Η[--] ὁ καὶ Ἀλέξανδρος)

—Marathon: (2) 211/12 AD  IG II² 2208, 123 (-τεῖ-: f. Ἀρίστων)

—Pithos?: (3) c. 162-169 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 32 (-τεῖ-: s. Μάγνος)

—tribe Aiantis: (4) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 23 (-τεῖ-: f. Δημοσθένης)

—tribe Aigeis: (5) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 77 ([Φρο]ν̣τεῖν(ος))

Φροντίς

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i-ii AD  IG II² 8815 (d. Κτησίας)

Φρόντων

Athens:

—Azenia: (1) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 84 (s. Δαίδαλος: deme - S.G.B.); (2) c. 174-212 AD  IG II² 2103, 137; 2208, 14, 187 (s. Διόδοτος)

—Marathon: (3) ii AD  IG II² 3657 = IEleusis 535, 4 ([Κ]όϊν[τος] [--]ος Φρόντων)

—tribe Hippothontis: (4) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 98 (f. Διονύσιος)

—tribe Leontis: (5) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 26 (Ἐγ. Φρόντων)

Athens?: (6) imp. IG II² 2285, 5 (s. Διο[--]); (7) ii-iii AD  IG II² 13229

Athens*: (8) 184/5 AD  IG II² 2128, 185 (s. Εὐτυχ[--]: epeng.)

Foreign Residents:

    Macedonia (Paionia), Stoboi: (9) ii AD  IG II² 6937, 5 (LGPN IV (-)) (Λ. Ἐ[γνάτιος] Φρόντων)

Φρούραρχος

Athens: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 156 (Φρράρχι (dat.)); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 123 (Φ[ρόρ]αρχος)

—Acherdous: (3) iv BC  IG II³ (4) 707, 2 (f. Νικόδημος)

—Agryle: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 282, 389

—tribe Erechtheis: (5) 459 BC  IG I³ 1147, 49 (PA 14991)

—tribe Pandionis: (6) 409 BC  IG I³ 1191, 94 ([Φρο]ύραρχος)

Φρουρίδης

Athens:

—Oa: (1) 302/1 BC  IG II² 502, 9 (PA 14992)

—Phyle: (2) m. iv BC  SEMA 301 (SEG L 239) (f. Ἐργώ)

Φρουρίων

Athens:

—Melite: (1) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 97 (PA 14993) (f. Μόσχος)

Φροῦρος

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 96; 1524, 10

—tribe Erechtheis: (2) 459 BC  IG I³ 1147, 177 (PA 14994)

Φρυγία

Athens*: (1) vi/v BC  IG I³ 546; (2) m. v BC  IG I³ 1037, 27 (slave); (3) m. iv BC  IG II² 13019

Φρυναῖος

Athens: (1) ?536/5 BC  Develin, AO p. 46 ([Φρυ?]ναῖος: archon epon.); (2) vi/v BC  Develin, AO p. 59 ([Φρυ?]ναῖος: archon epon.)

—Athmonon: (3) f. iv BC  IG II² 1580, 5 (PA/APF 14995); (4) c. 356-324 BC  IG II² 1622, 635; 1629, 93, 111, 131 ff. (= PA/APF 14996); IG II³ (4) 337, 7, 20; SEG XLV 147, 10 (s. Θράσιππος I, f. Θράσιππος II)

—Hybadai: (5) c. 356-323 BC  IG II³ (4) 489, 1; IG II² 1622, 764; IOrop 353 A, 22 (PA/APF 14997) (s. Φρύνιχος I, f. Φρύνιχος II)

Φρύνη

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 700 (-ν); (2) 392 BC  Ar., Ec. 1101

Athens*: (3) iv BC  PCG 2 pp. 288 ff. fr. 22, 18 (het.)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (4) inc. IG II² 10361 (LGPN V.A (1))

    Samos: (5) iv BC  IG II² 10233 (LGPN I (1))

Φρῦνις

Foreign Residents:

    Lesbos, Mytilene: (1) v BC  Stephanis 2583; RE (-) (LGPN I (1)) (s. Κάμων)

Φρυνίσκος

Athens: (1) c. 307/6 BC  IG II² 1489, 18 f.

—Sphettos: (2) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 5 (PA 14998) ([Φρ]υνίσκ[ος]); (3) c. 125 BC  IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 17; (4) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 8; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 14999) (-σσκος: f. Καλλίστρατος); (5) i AD  IG II² 7532 (I f. Φρυνίσκος II); (6) ~ (II s. Φρυνίσκος I)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (7) m. iv BC  IG II² 1186 = IEleusis 70, 38 (LGPN III.B (1))

Φρυνιχίδης

Athens:

—Acharnai: (1) 369/8 BC  IOrop 290, 75 f. (Φρυνιχ[ί]δης)

—Halai (Aixonides): (2) s. iv BC  AD 11 (1927/8) p. 42 no. 6, 5; cf. AM 67 (1942) pp. 8 f. no. 6

Φρύνιχος

Athens: (1) vi/v BC  TrGF 1 p. 69 no. 3; PA 15008 (s. Πολυφράσμων I, f. Πολυφράσμων II); (2) s. v BC  RE (6); Stephanis 2586 (s. Χοροκλῆς); (3) c. 430-400 BC  IG II² 2325, 61, 124; PCG 7 pp. 393 ff.; + RE (7); PA 15006 (s. Εὐνομίδης); (4) c. 425 BC  CVA Copenhagen 8 pl. 347 = CAVI 3256 (Stephanis 2584); (5) 423 BC  IG I³ 61, 2 (PA 15000) (f. Φαίνιππος); (6) v/iv BC  Lys. fr. cxxv (PA 15001); (7) 415 BC  And. i 47; 68; Ar., V. 1302; Ar., V. 1490; Ar., V. 1524; cf. RE (2); Hermes 112 (1984) pp. 252-4 (PA 15007); (8) 337/6 BC  Develin, AO p. 346 (PA 15002) (archon epon.); (9) 322 BC  IG II² 1632, 83 (PA/APF 15003); (10) ?iii BC   IG II² 2325, 61; RE (5); TrGF 1 p. 323 no. 212 + p. 281 no. 108 (s. Μελανθᾶς); (11) ~ IG IX (1) 682, 6 (PA 15004) (f. Διονύσιος); (12) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 no. 543; (13) c. 240-230 BC  IOrop 43, 4 f. (PA 15005) (Φρού-: f. Ἀπολλόδωρος)

—Acharnai: (14) m. iv BC  IG II² 5847, 1 (f. Φιλοκράτης)

—Agryle: (15) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 79 (s. Ἐπικράτης)

—Anakaia: (16) iv BC  SEMA 106 (f. Χρυσίς)

—Deiradiotai: (17) c. 450-411 BC  PA 15011; RE (3) (s. Στρατωνίδης)

—Eiresidai: (18) iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 160 (Φρύνι̣[χος]?)

—Euonymon: (19) c. 380 BC  IG II² 1928, 33 (PA/APF 15012)

—Halimous?: (20) c. 420-400 BC  IG II² 10561 = IG I³ 1317 (PA 15001a) (Φρύ[νιχ]ος?: f. Ἀγακλῆς)

—Hybadai: (21) 352/1 BC  IG II³ (4) 489, 1 (I f. Φρυναῖος); (22) 324/3 BC  IOrop 353 A, 22 (cf. APF 14997) (II s. Φρυναῖος)

—Kerameis: (23) 322 BC  IG II² 1632, 183 (PA/APF 15013) ([Φρύνι]χος)

—Kydathenaion: (24) imp. IG II² 6604 (s. Οἰνίλος)

—Paiania: (25) inc. CIA III 3603 (cf. APF 5368) (f. Εὔβουλος)

—Plotheia: (26) 281/0 BC  Ag. XV 72, 114 (Φρύ[νιχ]ο[ς]: s. Καλλίας); (27) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 94 (f. Καλλίας)

—Prospalta: (28) 303/2 BC  Ag. XV 62, 122 ([Φρ]ύ̣νιχος: s. Γνάθιος)

—Xypete: (29) m. iv BC  Ag. XV 18, 3 (PA 1156) ([Φρύ]ν̣ι̣χος?: s. Ἀριστοκλείδης)

—tribe Akamantis: (30) c. 411 BC  IG I³ 1186, 37

—tribe Erechtheis: (31) 459 BC  IG I³ 1147, 6 (PA 15009) (Φ[ρύν]ιχος)

—tribe Hippothontis: (32) f. iv BC  SEG LI 147, 4 (f. [-]ος)

—tribe Kekropis: (33) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 19 (PA 15010)

Athens?: (34) vi/v BC  CAVI 7267 ([Φ]ρύνιχ[ος]); (35) c. 400 BC  IG II² 11394 (PA 15001b); (36) iv BC  SEMA 2542 ([Φ]ρύνιχ[ος]); (37) ?iv BC  CIA App. 89 = SEG LXV 166 A, 2 (Φύρ-); (38) ?iii BC  CIA App. 44, 8; (39) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 123; (40) inc. IG II² 13245

Athens*: (41) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B IV, 6 ([Φρ]ύνιχο[ς])

Φρυνίων

Athens: (1) c. 530 BC  Ag. XXIII 553 = CAVI 248 (-ν); (2) v BC  ZPE 228 (2023) pp. 141 f. no. 2, 17 (-ν); (3) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 36 (-ν); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 148 ([Φ]ρυνίν)

—Ankyle: (5) iii-ii BC  IG II² 5250 (PA 15015) (f. Καλλικράτης); (6) ii BC  SEMA 8 (f. Νικοκράτης)

—Kephisia: (7) iv BC  IG II² 6449; 6450 (PA 15016) (s. Καλλιππίδης)

—Lamptrai: (8) m. iv BC  IG II³ (4) 233, 24 (PA 15017)

—Myrrhinous: (9) s. iv BC  IG II² 6893 (PA 15018) (f. Εὐφρονιάδης); (10) 240-215 BC  IOrop 168, 2 (PA 15019) (s. Εὐφρονιάδης); (11) ii BC   IG II² 6907 (cf. PA 15020) (I f. Φρυνίων II); (12) ~ IG II² 6907 (PA 15020) (II s. Φρυνίων I)

—Paiania: (13) f. iv BC  [D.] lix 30 ff. (PA/APF 15021) (s. Δήμων)

—Peiraieus: (14) 321/0 BC  IG II² 2498, 1 (PA 15022)

—Phlya: (15) c. 390-365 BC  IG II² 5520 (cf. APF 3933) (f. Φανόκλεια); (16) ii-i BC  SEMA 690 (f. Κλείδημος)

—Sypalettos: (17) m. iv BC  IG II² 2385, 91 = 2431, 3; cf. SEG XXXIII 160 (PA 15014) (f. Σᾶνδρος: deme - S.G.B.)

Φρυνοκλῆς

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) m. iv BC  IG II³ (4) 224, 7 (PA 15024) (Φ[ρυ]νοκλῆς)

—Thria: (2) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 93 b (PA 15023) (-κλέης)

Φρῦνος

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 2736; 4323; 6792; cf. ABV p. 168; Beazley Addenda p. 401 (potter); (2) c. 500 BC  CEG I 293 = CAVI 1501 ([Φ]ρῦνος); (3) ?v BC  Schol. Ar., Eq. 575 (PA 15026) (Φρ(ῦ)νος); (4) c. 490-480 BC  IG I³ 785 (PA 15025)

—Kerameis: (5) c. 380 BC  IG II² 1928, 14 (PA/APF 15028) (f. Κτήσων)

—Paiania: (6) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 61 b (s. Εὐκλείδης)

—tribe Antiochis: (7) c. 411 BC  IG I³ 1186, 157

—tribe Erechtheis: (8) 459 BC   IG I³ 1147, 42 (PA 15027); (9) ~ IG I³ 1147, 67

Athens*: (10) c. 338-322 BC  IOrop 292, 36 (metic)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (11) iv BC  SEMA 1393 (LGPN III.B (1))

Φρύνων

Athens: (1) 636-606 BC  PA 15029; cf. Develin, AO pp. 32 f.; (2) vi BC  Ag. XXI D 28 = CAVI 517 (-νν); (3) f. v BC   AM 106 (1991) p. 149 (f. Ἀντιφάτης); (4) ~ IG I³ 1146, 44 (Φρύ(ν)ν)

—Acharnai: (5) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 79

—Kephale: (6) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 20 (s. Φειδόστρατος)

—Kydathenaion: (7) s. iv BC  IG II² 6586; cf. SEG LI 265 (s. Ἀλεξήνωρ)

—Lamptrai: (8) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 20 (f. Φιλόδημος)

—Leukonoion: (9) f. iv BC  IG II² 152, 4 (PA 15030)

—Myrrhinous: (10) ?ii BC  IG XII (8) 109, 1 (f. Χαροπίδης)

—Philaidai: (11) ?c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 8 (s. Ἀναξικράτης)

—Phlya: (12) 250/49 BC  IG II³ (1) 1002, 6 (f. Κλείδημος)

—Probalinthos: (13) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 57 (PA 15031) (f. Καλλικλῆς)

—Rhamnous: (14) m. iv BC  IG II³ (4) 706; Aeschin. ii 12 etc.; D. xix 197 etc. (= PA 15032); Ag. XV 53, 17; IG II³ (1) 371, 2 f.; 372, 3; 373, 2; 374, 3 (?s. Διόγνητος I, f. Διόγνητος II, Εὐφάνης)

Athens?: (15) iv BC  IG II² 13020 (PA 15029a)

Φρυνώνδας

Athens:

—Athmonon: (1) m. v BC  Ag. XXV 660 (Φρυννδ[ας]: s. Κρατσ[--])

Athens*: (2) c. 430-400 BC  PCG 3 2 p. 46 fr. 26; cf. PA 15033

Φρύξ

Athens*: (1) 414/13 BC  IG I³ 426, 11 (-χς: slave); (2) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 9 (Πρύ-: slave?)

Φυακίνης

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 495 (s. Κηφισοφῶν)

Φύη

Athens: (1) f. vi BC  Hdt. i 60; FGrH 323 F 15; cf. APF 11793 IX (PA 15034) (d. Σωκράτης)

Φυλακίδης

Athens:

—Skambonidai: (1) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 71 (PA 15035)

Athens*: (2) f. iv BC  IG II² 2346, 8 (PA 15034a) ([Φυ]λακίδης)

Φυλάκιον

Athens?: (1) v-iv BC  Wiss. Mitth. Bosn. 10 (1907) p. 376 a, 1 (dub.)

Athens*: (2) iv/iii BC  Plu., Demetr. 11. 2 (het.)

Φύλακος

Athens: (1) c. 333 BC  Ag. XIX P 32, 16 f. (Φύλακ[ος]?, Φυλακ[ίδης]?)

—Acharnai: (2) s. iv BC  IG II² 1627, 210 (PA/APF 15036) (s. Χαρίδημος (Euboia))

—Oinoe: (3) 375/4 BC  IG II² 96, 3; 99, 4 (PA 15037) ([Φύ]λακος)

—tribe Erechtheis: (4) c. 411 BC  SEG LII 60, 10

Athens?: (5) m. iv BC  SEG XIX 175, 8 (s. Τι[--])

Athens*: (6) f. iv BC  IG II² 2376, 15 (PA 15035 a)

Φυλαξίας

Athens:

—Anagyrous: (1) s. iv BC  IG II² 483, 8 f. (= PA 15038); IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 240 (= PA 15047); Ag. XV 61, 178 (s. Φανίας)

Φυλάρχη

Athens: (1) a. 341/0 BC  IG II² 1456, 6; (2) ?imp. IG II² 6451 + SEG XIII 99 (Φυλάρ̣[χη]: d. Θεόφραστος)

Φυλαρχία

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 2543

Φυλαρχίδης

Athens:

—Oinoe: (1) 228/7 BC  IG II³ (1) 1137, 3 f. (PA 15039) (f. Λυσίστρατος)

Φύλαρχος

Athens: (1) 362/1 BC  IG V (2) 1, 4 (PA 15041) (s. Λυσικράτης)

—Erchia: (2) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 8 (PA 15042) ([Φ]ύλαρχος: s. Παράμυθος)

Athens?: (3) s. iii BC  FGrH 81 (PA 15040) (or Naukratis)

Φυλάσιος

Athens: (1) ii AD  IG II² 6574 + SEG XIII 103 (Φυλ̣ά̣σ̣ι[ος]? (n. pr.?): ?f. Φοίβη)

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 13022 (n. pr.?)

Φυλείδης

Athens:

—Teithras: (1) f. iv BC  IG II² 1580, 19 ([Φυλεί]δης: s. Βλέπυρος); (2) 349-329 BC  IG II² 1620, 45 f. (= PA 15043); Ag. XV 45, [14] (f. Βλέπυρος)

Φυλεύς

Athens:

—Eleusis: (1) 284/3 BC  IG II² 1163, 3, 16 (PA 15044) (s. Χαιρίας)

—Epikephisia: (2) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 65 ([Φυ?]λεύς)

—Oinoe (Aiantid): (3) c. 336-330 BC  IG II³ (1) 327, 6, [14], 33, [39], 51, 57; 367, 67 (PA 15045) (s. Παυσανίας); (4) 281/0 BC  Ag. XV 72, 204 (f. Παυσανίας); (5) m. ii BC   FD III (2) 22 = BCH 66-7 (1942-3) p. 129; (6) ~ IEleusis 227, 3; (7) m. ii BC  IEleusis 227, 19, 21; 228, 3 (s. Παυσανίας)

—Skambonidai: (8) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 10 ([Φ]υλεύς: f. Παντήνωρ)

Φυλῖνος

Athens: (1) i AD  AZ 1856, p. 245

Φύλιππος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 232

Φυλλίς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 45 (fict.)

Athens?: (2) ?iii BC   CIA App. 22, 7 (Φυλίς - tab.); (3) ~ CIA App. 68 a, 3 ([Φυλ]λίς)

Φυλομάχη

Athens:

—Oion (Kerameikon): (1) v/iv BC  [D.] xliii 22 etc. (PA/APF 15048) (I d. Ἁγνίας I, m. Εὐβουλίδης II (Oion)); (2) f. iv BC  [D.] xliii 17 etc. (PA/APF 15049) (II d. Εὐβουλίδης II, m. Σωσίας II, Εὐβουλίδης III, Μενεσθεύς, Καλλίστρατος)

Φυλόνικος

Athens: (1) iii/ii BC  IOrop 143, 2, 7 (s. Ἀνδροπείθης)

Φυλονόη

Athens?: (1) c. 430 BC  Caskey--Beazley 163 = CAVI 2683 (-ό: fict.?); (2) c. 420 BC  Immerwahr, Script 777 = CAVI 3133 (fict.?); (3) v/iv BC  IG II² 12963

Φυλότιμος

Athens: (1) 98/7 or 94/3 BC  IPerg 268 = SEG LX 1330 I, 6 f.; II, 7 (f. [--]σος)

—Kikynna: (2) 101/0 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 100 (PA 15050)

Φυλώ

Athens:

—Leukonoion: (1) iv BC  SEMA 397, 2 (-λώι: d. Μεγακλείδης)

Φυρκίας

Athens:

—Alopeke: (1) 383/2 BC  IG II² 1930, 7 + SEG LIV 223 ([Φ]υρκίας)

—Alopeke?: (2) c. 410-400 BC  IG I³ 1321; cf. ZPE 149 (2004) p. 69 (deme)

Φυρκῖνος

Athens: (1) 331/0 BC  Lycurg., Leocr. 19 (PA 15051)

Φύρκων

Athens:

—tribe Pandionis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 9 ([Φ]ύρκν)

Φύρμος

Athens: (1) c. 480 BC  ARV² p. 466 no. 104 = CAVI 5500

Φυρόμαχος

Athens: (1) v BC  Ar., Ec. 22 and Schol. (PA 15054); (2) c. 410-400 BC  IG I³ 1384 (PA 15053); (3) 322 BC  IG II² 1632, 214 (cf. APF p. 559) (Φυρόμ[αχος]); (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 nos. 544-5; (5) s. iii BC  SEG LVIII 814 II, 6 (f. Ἀσκλάπων); (6) f. ii BC  PA 15055; RE (2); cf. Marcadé II 102 (sculptor); (7) 106/5 BC  FD III (2) 25, 13; SEG LXVI 186 (s. Ἑρμόλαος)

—Halai (Aixonides): (8) 318/17 BC  SEG XXVIII 155 = XXXVI 155, 18

—Kephisia: (9) c. 408-405 BC  IG I³ 476, 144 f., 159 f., 167 f., 175, 419 (PA 15057); IG II² 1654 + ZPE 132 (2000) pp. 157-60 (sculptor)

—Kolonai: (10) iv-iii BC  IG II² 6522 (f. Εὐθίας)

—Steiria: (11) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 114 (PA 15058) (Φυρόμ[αχ]ος)

—tribe Hippothontis: (12) c. 411 BC  IG I³ 1186, 52

—tribe Hippothontis?: (13) 440 BC  IG I³ 363 = SEG LXIV 46, 9; IG I³ 442, 177 (PA 15052) (Φυρό[μαχος])

—tribe Kekropis: (14) s. iv BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 19 (PA 15056) (f. [--]νος)

Athens?: (15) m. iv BC  PCG 2 p. 147 fr. 223, 16; 5 p. 280 fr. 1; Ath. 245e

Φύρσος

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) ?hell. SEMA 1111 (s. Χάρης)

Φυρταῖος

Athens:

—Kydathenaion: (1) 155/4 BC  Ag. XV 225, 105

Φυσίας

Athens: (1) vi BC  Grammateion 5 (2016) p. 86 no. 15

Φυσικός

Athens:

—tribe Leontis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 152 (PA 15059)

Φύσις

Athens?: (1) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 101; (2) imp. IG II² 13023; (3) 45/6 AD  IG II² 1969, 17

Φυσκίων

Athens:

—Phaleron: (1) ii BC  IG II² 3454 + SEG LIV 306 (Ag. XVIII H319) (f. Ἀριστοκράτης); (2) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 113 (PA 15060) (II s. Φυσκίων I); (3) 107-102 BC  IG II² 1011 IV, 113; 1034 d, 7 (cf. PA 15060) (I f. Φυσκίων II, Ἀριστώ)

Φύσκος

Athens:

—Anaphlystos: (1) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 52

Φύσκων

Athens:

—Cholleidai: (1) ii BC  SEMA 718 (Φύσκ̣ω̣ν: f. Πολύζηλος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (2) ii BC  IG II² 8839 (LGPN III.B (1)) (s. Ἀρχίας)

Φυστεύς

Athens:

—Acharnai: (1) s. iv BC  Ag. XVIII H323, 1, 7 (s. Δημοπειθίδης I, f. Δημοπειθίδης II)

—Acharnai?: (2) 247/6 BC  IG II³ (1) 1011, 155 (Φυστ̣[εύς])

Φύσων

Athens:

—Alopeke: (1) m. iv BC  IG II² 5580 (s. Πύθαρχος); (2) c. 330 BC  Ag. XV 46, 52 (PA 15061)

Φυσωνίδης

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 459 BC  IG I³ 1147, 161 (PA 15062) (Φυσ[ν]ίδς)

Φυταῖος

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 41 (PA 15063) (s. Οἰνόβιος)

—Cholleidai: (2) s. i BC  IG II² 2461, 125 ([Φυ]ταῖος: s. Σωσίβιος)

Φύτιος

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) 338/7 BC  SEG LIX 142, 15 ([Φύτι]ος?: s. Πολυεύχης); (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 213 (Φύτ[ιος]?: s. Πολυεύχης)

—Thorikos: (3) 266/5 BC  IG II³ (1) 918, 6 (PA 15064) (s. Πάμφιλος)

Athens?: (4) f. iv BC  IG II² 2325, 256 (Stephanis 2589)

Φύτον

Athens: (1) ii BC  IG II² 7653

Φύτων

Athens:

—Phyle: (1) v BC  AM 106 (1991) p. 156 (-τν)

Φωκᾶς

Athens:

—Marathon: (1) 187-206 AD  IG II² 2113, 45, 47, 49, 51, 62, 231; 2361, 2 f.; IG II³ (4) 1122; Follet, Athènes p. 373 no. 2, 2 (Κλ. Φωκᾶς: archon epon. - c. 196-206 AD)

Athens*: (2) 173/4 AD  IG II² 2103, 265 (I f. Φωκᾶς II); (3) ~ (II s. Φωκᾶς I: epeng.); (4) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 161 (s. Συμ[--]: epeng.)

Φωκεύς

Athens:

—Trinemeia: (1) iii-ii BC  Ag. XVII 323 ([Φ]ωκεύς: f. Δημήτριος)

Φωκιάδης

Athens:

—Eleusis: (1) ?iv BC  SEMA 213; cf. SEG LVII 416 (f. Σάτυρος); (2) iv-iii BC  IG II³ (4) 646, 4 (s. Τεισίας); (3) s. iii BC  IG II³ (1) 1016, 70 (= PA 15065); IG II² 6051 (f. Τεισίας)

—Oe: (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 180 ([Φ]ωκιάδης: f. Ἀριστοφῶν)

—Oion: (5) 425/4 BC  IG I³ 300, 6; 301, 16; 369, 16 f., 23 f. (PA 15066) (Φκιάδς)

—Oion (Dekeleikon): (6) c. 335/4 BC  IG II² 1153 = IEleusis 67, 2; Ag. XV 43, 186 (f. Πολύνικος)

Φωκίδης

Athens: (1) 364/3 BC  Moretti, Olymp. 419 (PA 15069); (2) m. iv BC  D. xxv 38 (PA 15070)

—Hekale: (3) 303/2 BC  Ag. XV 62, 23 (s. Κλειτίας); (4) iii BC  Ag. XVII 114, 2 (f. Κλεοτέκτων)

—Steiria: (5) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 53 (PA 15071)

—tribe Akamantis: (6) 409 BC  IG I³ 1191, 173 (PA 15068) (Φκίδς)

—tribe Hippothontis: (7) c. 450 BC  IG I³ 1175, 4 (PA 15067) ([Φ]κίδς)

Φωκῖνος

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iii BC  IG II³ (1) 1016, 45; Osborne, Naturalization T 92 (LGPN III.B (3)) (and Athens?: f. Εὔαλκος (Athens, Diomeia))

Φωκίων

Athens: (1) c. 540-530 BC  ABV pp. 347-8 = CAVI 735 (Φκί(ν)? - Immerwahr, Φκί(ς) - LGPN); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 3 (PA/APF 15073) (Φκίν); (3) c. 402-319 BC  IG II³ (1) 295, 29, 31; IG II² 1628, 437; 1629, 958; + PA/APF 15076 (s. Φῶκος I, f. Φῶκος II); (4) f. iv BC  SEG LV 319; (5) m. iv BC  IG II² 13024/5; (6) m. iii BC  Nachtergael, Les Galates 7, 14; 8, 12 (PA 15074) (f. Ἀνδροκλῆς); (7) ?121/0 BC  IG II² 1015, 1; Historia 26 (1977) p. 186 (date) (PA 15075) (archon epon.)

—Eupyridai: (8) 158/7 BC  ID 2605, 33 (f. Περιγένης)

—Halimous: (9) ?iv BC  Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 18 pp. 191 (s. Νικέας)

—Melite: (10) 155/4 BC  ID 2589, 1, 18; 2590, 1; 2591, 1; 2592, 1; EAD XXVIII 2 infra (s. Ἀριστοκράτης)

—Otryne: (11) ii-i BC  IG II² 9642

—Paiania: (12) m. i AD  IG II² 1736 + Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff., 6 (s. Φίλων); (13) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 48; 2054, 8 (I f. Κόρυμβος I); (14) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 17 (Φλ. Φωκίων: II ?s. Κόρυμβος I)

—Phyle: (15) iv/iii BC  IG II² 7763 (PA 15078) (f. Πραξώ)

—Potamos: (16) 336/5 BC  Ag. XV 42, 206

—tribe Erechtheis: (17) 459 BC  IG I³ 1147, 184 (PA 15077) (Φκίν)

Athens?: (18) iv BC  CIA App. 24 a, 1; JÖAI 7 (1904) pp. 115 ff. (date)

Φωκιωνίδης

Athens:

—Pergase: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 20 (f. Κλεωνυμίδης)

Φῶκος

Athens: (1) vii/vi BC  Plu., Sol. 14 (PA 15079); (2) m. v BC  PCG 4 p. 163 fr. 81; (3) v/iv BC  PA/APF 15080 (I f. Φωκίων); (4) 366/5 BC  Ath. 171e (PA 15082); (5) s. iv BC  Plu., Phoc. 20; Plu., Phoc. 30; Plu., Phoc. 38; Diog. Bab. ap. Ath. 168e-f (PA/APF 15081) (II s. Φωκίων)

—Iphistiadai: (6) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 83 (PA 15083); (7) c. 280-275 BC  IG II³ (1) 955, 47 (s. Θεόπομπος)

—Kephisia: (8) c. 175 BC  IG II³ (1) 1452 (f. Θεογένης); (9) i BC  IG II² 6432 ((Φ)ῶκος: f. Μυρρίνη)

—Oe: (10) m. iv BC  IG II² 1623, 170 (PA/APF 15084) (f. Εὐφράνωρ)

—Phaleron: (11) c. 330 BC  Ag. XV 46, 41 (PA 15085)

Athens?: (12) ?277/6 BC  IG II³ (1) 898, 117

Φῶκυς

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 185 (Ἰούλ. Φῶκυς: epeng.)

Φωνεύς

Athens:

—Eleusis: (1) m. iv BC  IG II² 6035; cf. Peek, AG 1 p. 10 no. 20 ([Φ]ωνεύς? - Klaffenbach IG, [Ἰ]ωνεύς? - Peek: f. Πρόκριτος)

Φωντίδης

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 128/7 BC  SEG XV 104, 220; FD III (2) 24, 44 (s. Ἵππαρχος)

Φωσφόρος

Athens: (1) ?53/4 AD  IG II² 1737, 4 (Φωσφόρ[ος]); (2) 211/12 AD  IG II² 2208, 183 ([Φ]ω̣σφόρος)

—Kolonai (Leontid): (3) 87/8 AD  IG II² 1996, 51 (Φω[σφ]όρος: s. Διονύσιος)

Athens?: (4) ii AD  SEMA 2321 (Πω-: s. Ἐπίγονος)

Athens*: (5) 139/40 AD  IG II² 2044, 137 (Πωσ-: s. Ἐράτων: epeng.); (6) 160-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 69 (I f. Φωσφόρος II); (7) ~ (II s. Φωσφόρος I: epeng.); (8) 169/70 AD  IG II² 2097, 168 (Πωσ-: s. Ὑγῖνος: epeng.); (9) 194/5 AD  IG II² 2191, 145 (Πωσ-: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i AD  Ag. XVII 615 = IG II² 9929 (LGPN V.B (1))

Φωτίδιος

Athens*: (1) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 97 (Ποπείλιος Φωτίδιος: epeng.)

Φωτίνη

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13425 (SEMA 2880) (Φ[ω]τ̣ίνη); (2) ~ IG II² 13543 (SEMA 2725) (-τή-); (3) v-vi AD  IG II² 13565 (SEMA 2879) ([Φ]ωτίνη)

Φώτιος

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13446 (SEMA 2881) (I f. Φώτιος II); (2) ~ (II s. Φώτιος I, Δημοστράτη)

Χάβης

Athens:

—Phlya: (1) 422 BC  Ar., V. 234 (fict.?)

Χαβρέας

Athens:

—Peiraieus: (1) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 15 (s. Τιμοκράτης)

Χαβρίας

Athens: (1) c. 446-403 BC  SEG XLVIII 77, 4 (Χαβ̣[ρίας]?); (2) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 17 (Αὐρ. Χαβρία[ς])

—Aixone: (3) c. 420-356 BC  IG II² 21, 2, 21 f.; 111, 18; 124, 20; 404, 12; 1606, 79, 83; 1607, 20 f., 115, 126, 145 f.; 1609, 95, 116; 1623, 73; IG II³ (4) 465, 2; + PA/APF 15086 (s. Κτήσιππος I, f. Κτήσιππος II)

—Leukonoion: (4) s. i BC  IG II² 2461, 133 f. (PA 15087) (f. Τίμαιος, Δημόφιλος)

—Oion: (5) iv BC  SEMA 494 (Χα̣β[ρίας])

—Phlya: (6) 203-211 AD  IG II² 2207, 10 (s. Νικοκλῆς)

—Plotheia: (7) 248/7 BC  IG II³ (1) 1010, 3 (PA/APF 15088) (f. Προκλῆς)

Athens?: (8) ?iii BC  CIA App. 2

Athens*: (9) s. iii BC  IG II³ (4) 1077, 3

Foreign Residents:

    Thrace, Salymbria: (10) s. iv BC  IG II² 10261 a = AIUK 4.6 (2022) no. 4 (LGPN IV (6))

Χάϊππος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 133

Χαιρέας

Athens: (1) v BC  Ar., V. 687 (PA 15091); (2) v/iv BC  Is. vi 6 f.; Is. vi 29 (PA 15090); (3) 411/10 BC  Th. viii 74. 1-2; Th. viii 86. 3; D.S. xiii 49-51 (PA/APF 15093) (s. Ἀρχέστρατος); (4) c. 410-400 BC  IG II² 13026 = IG I³ 1292 (PA 15091a); (5) iv BC  IG II² 13027 (PA 15091b); (6) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 65 (s. Αἰσχ[--]); (7) iv/iii BC   Men., Fab. Inc. 13 f. (fict.); (8) ~ PCG 2 p. 35 fr. 21; (9) iv/iii BC  Men., Aspis 262 f. (fict.); (10) 317 BC  Men., Dysk. 50 f. (fict.); (11) ?hell. Chaereas ap. Ath. 32b; Varro, RR i 1. 8; cf. RE (8) (PA 15092); (12) iii BC  IG XII (5) 538, 1, 8; cf. add. p. 321 (PA 15093a) (s. Χαίριππος); (13) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 no. 546; (14) ii BC  IG XII (9) 838, 1 (s. Βάκχων); (15) ?i BC-i AD  IG IX (2) 120, 1; (16) ii AD  Luc., Symp. 7; Luc., Symp. 42; Luc., Symp. 45 (s. Εὔκριτος: fict.)

—Aithalidai: (17) c. 340 BC  SBBerlAk 1934, p. 1023 no. 1 A, = SEG LVIII 265, 18 (reading - Ziebarth: dub.)

—Athmonon: (18) c. 350 BC  IG II² 5327 (PA 15096) (s. Ἀρχέδημος I); (19) 175/4 BC  IG II² 1329, 3, 23, 32 (PA 15097) (s. Διονύσιος); (20) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 106

—Eitea (Antiochid): (21) c. 315-280 BC  FD III (2) 80, 2 (s. Ἀθηνόδωρος)

—Eleusis: (22) 135/4 BC  Ag. XV 243, 66 ([Χ]αιρέας)

—Erchia: (23) f. iv BC  IG II² 6136 ([Χ]αιρέας); (24) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 7 (PA 15100) (s. Παράμυθος)

—Gargettos: (25) c. 120 AD  IG II² 2018, 25 (I f. Χαιρέας II); (26) ~ (II s. Χαιρέας I); (27) ?m. ii AD  IG II² 2475, 2 ([Χα]ιρέας); (28) s. ii AD  IG II² 5956/60 (Χε-: s. Ἑρμογένης)

—Hagnous: (29) c. 421-415 BC  IG I³ 472, 3 (PA 15099) (s. Ἐπι[...]ου (gen.)); (30) f. iv BC  IG II² 5280 (PA 15095) (f. Χαιρέλεως)

—Halai (Aixonides): (31) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 8; 5525 (PA/APF 15098) (s. Χαιρίας, f. Χαιρελέα); (32) s. iv BC  SEMA 76 (s. Εὔπολις I)

—Kedoi: (33) s. iv BC  SEMA 327

—Kollytos: (34) ii AD  Luc., DMeretr. 7 (s. Λάχης, Δεινομάχη: fict.)

—Kolonai (Leontid): (35) 304/3 BC  Ag. XV 61, 304 (s. Χαιρώνδης)

—Konthyle: (36) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 14 (PA 15102) (s. Μελήσιππος)

—Krioa: (37) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 59 (PA 15103) (f. Θεόφιλος)

—Kydathenaion: (38) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 125 ([Χ]αιρέας: s. Διοφάης); (39) i BC  IG II² 6571 (f. Διοφάης)

—Kytheros: (40) s. iv BC  IG II² 2496, 7 f. (PA 15104) (s. Μνησαρχίδης)

—Lamptrai: (41) c. 325 BC  IG II³ (1) 467, 4 f. (Χαιρ[έ]α̣ς?); (42) 280/79 BC  IG II³ (1) 884, 11, 32 (f. Κωμέας)

—Paiania: (43) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 27 (cf. PA 15105) (f. Διοκλῆς); (44) 183/2 BC  IG II² 2332, 84 (cf. PA 15105) (f. Διοκλῆς)

—Pallene: (45) 228/7 BC  IG II³ (1) 1136, 9 (PA 15106) (Χαιρέ[ας]: f. Ἀρχωνίδης); (46) 225-213 BC  IG II³ (1) 1146, 9; IG II² 1706, 108 (PA 15107) (s. Ἀρχένεως); (47) i AD  IG II² 7128 (f. Νικόστρατος); (48) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 24 (s. Διογένης)

—Steiria: (49) c. 20 BC  Ag. XV 293, 49 (f. Διογένης)

—Sypalettos: (50) m. iv BC   IG II² 2385, 90 = 2431, 2; cf. SEG XXXIII 160 (cf. PA 15094) (I f. Χαιρέας II: deme - S.G.B.); (51) ~ IG II² 2385, 90 (PA 15094) (II s. Χαιρέας I: deme - S.G.B.)

—Thorikos: (52) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 82 (PA 15101)

—Thria: (53) 303/2 BC  Ag. XV 62, 168 (s. Χαρ[--])

—tribe Aiantis: (54) m. v BC  IG I³ 1169, 3 (Χαιρέα̣[ς])

—tribe Demetrias: (55) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 3 ([Χαιρ]έας: s. Χαιρέστρατος)

—tribe Kekropis: (56) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 1

—tribe Oineis: (57) 409 BC  IG I³ 1191, 218 (PA 15089)

Athens?: (58) v BC  PCG 5 p. 340 fr. 90; (59) iv/iii BC  Men., Kon. 9 (fict.); (60) imp. IG II² 13028 (Χαιρ[έα]ς: I f. Χαιρέας II); (61) ~ (Χαιρέ[ας]: II s. Χαιρέας I)

Foreign Residents:

    Boiotia: (62) ii-i BC  IG II² 8422 = XII (3) 1222 (LGPN III.B (2)) (f. Σωσίχα)

Χαιρέβοτος

Athens:

—Phrearrhioi: (1) ii-i BC   IG II² 7734 (s. Διόγνητος); (2) ~ IG II² 7735 (s. Χαιρήμων)

Χαιρεβούλη

Athens:

—Phlya: (1) f. iv BC  IG II² 6131, 5 (PA 15108) (d. Σμῖκρος)

Χαιρεδημίδης

Athens:

—Halai (Araphenides): (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 68 ([Χα]ιρ̣[εδ]ημίδης)

Χαιρέδημος

Athens: (1) m. vi BC  CEG I 14 = IG I³ 1196 (-δ-: s. Ἀμφιχάρης); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 21 (-δ-); (3) 464 BC  IG I³ 1144, 23 (PA 15109) (-δ-); (4) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 22 (-δ-); (5) c. 422 BC  IG I³ 1185, 10 (PA 15110) (-δ-); (6) c. 420-410 BC  IG II² 13030 = IG I³ 1314; (7) iv BC  SEMA 2556; (8) m. iv BC   IG II² 1594 + SEG XXI 570, 7, 10 (s. Χάρης); (9) ~ IG II² 2386, 5 (PA 15114) (s. Πολυκλῆς); (10) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 333-334 no. 8, 1 (Χα[ι]ρέδημο[ς]); (11) 357/6 BC  D. xlvii 20 (PA 15112); (12) 356 BC  IG II² 1612, 152, 168, 192 (PA 15113); (13) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 3; (14) 304/3 BC  IG II² 1477 = SEG XXXVIII 143 A, 4 (Χαιρέδη[μος]: f. Νικόδημος)

—Acherdous: (15) 415 BC  IG I³ 428, 7 f.; And. i 53; And. i 67 (PA 15120) (-δ-: s. Ἐλπίας); (16) iv BC  IG II² 7188 (PA 15127) (f. Ἀρχεστράτη: deme - S.G.B.); (17) m. iv BC  IG II² 7189 (f. Ἡφαιστία)

—Alopeke: (18) f. v BC  Pl., Euthd. 297e (PA 15119) (f. Πατροκλῆς); (19) c. 321 BC  Ag. XV 55, 42 (PA 15118) ([Χ]αιρέδημος: s. Ἀρχέλας)

—Athmonon: (20) c. 490-480 BC  IG I³ 800, 5 (-δ-: f. Φίλεια)

—Erikeia: (21) 335/4 BC  Ag. XV 43, 40 (s. Χαιρέστρατος)

—Gargettos: (22) iv/iii BC  D.L. x 3; D.L. x 27; Suda Ε 2404; Plu., Mor. 1129a (PA 15121) (s. Νεοκλῆς I, Χαιρεστράτη (Athens))

—Hagnous: (23) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 83; (24) 336/5 BC  Ag. XV 42, 317

—Halai: (25) s. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 140 f.; SEMA 267 (f. Χαίριππος); (26) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 209

—Halai (Aixonides): (27) 304/3 BC  Ag. XV 61, 198 (Χαιρέδη[μος])

—Kikynna: (28) s. iv BC  IG II² 3834 (PA 15124) (f. Ἀριστοκράτεια)

—Koile: (29) c. 420-415 BC  IG I³ 895; Schol. Ar., Av. 1128 (PA 15125) (-δ- - IG: s. Εὐάγγελος)

—Kolonai: (30) 403/2 BC   SEG XXVIII 46, 41 f., 45 f.; SEG LXI 51 (deme) (I f. Χαρικλῆς, Χαιρέδημος II); (31) ~ SEG XXVIII 46, 43 f.; SEG LXI 51 (deme) (II s. Χαιρέδημος I); (32) c. 250 BC  IG II² 1225, 1 (PA 15126) (s. Ἐπιχαρῖνος)

—Lamptrai: (33) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 55 (Χαιρέδημ̣[ος]: f. Ὑγιαίνων); (34) 155/4 BC  Ag. XV 225, 57 ([Χαι]ρέδη[μ]ος)

—Oion (Dekeleikon): (35) c. 330 BC  IG II³ (1) 550, 29 (PA/APF 15122)

—Paiania: (36) iii BC  IG II³ (4) 763 (PA 15128) (f. Χαριάδης)

—Phaleron: (37) 303/2 BC  Ag. XV 62, 287 (f. Πλειστίας); (38) inc. IG II² 7629 (PA 15130) ([Χ]αιρέδημος)

—Phrearrhioi?: (39) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 36 (or Kytheros?: [Χ]αιρέδημος)

—Rhamnous: (40) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 49 (f. Χαιρέστρατος); (41) c. 325-300 BC  IG II³ (4) 513, 4 (cf. PA 15129) (f. Χαιρέστρατος); (42) 315/14 BC  IG II² 2726 = Finley, SLC p. 127 no. 27, 9 (cf. PA 15129)

—Sounion: (43) c. 330 BC  IG II³ (1) 466, 7 ([Χαι]ρ̣έ̣δ̣ημος)

—Thorikos: (44) m. iv BC  IG II² 6236 (PA 15123) (f. Ξεναρέτη)

—tribe Aiantis: (45) c. 411 BC  IG I³ 1186, 128 (-δ-)

—tribe Erechtheis: (46) 459 BC  IG I³ 1147, 14 (PA 15116) ([Χα]ιρέδμος); (47) f. iv BC  IG II² 63, 6 (PA 15117) ([Χα]ιρέδημος)

—tribe Kekropis: (48) 409 BC  IG I³ 1191, 250 (PA 15111) ([Χα]ι̣ρέδμος)

Athens?: (49) f. iv BC  IG II² 13029 (PA 15113a) (Χραι-); (50) s. iv BC  SEMA 2545

Athens*: (51) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 1

Χαιρεκράτης

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 1642 = SEG XXI 562, 26, 28 (s. Σωτέλης)

—Sphettos: (2) v/iv BC  X., Mem. i 2. 48; X., Mem. ii 3. 1 (PA 15131)

Χαιρελέα

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 13031; (2) m. iv BC  SEG LXVI 162

—Halai (Aixonides): (3) s. iv BC  IG II² 5525 (cf. APF 5791) (d. Χαιρέας)

—Trikorynthos: (4) c. 430 BC  IG II² 7551 (PA 15132) (?d. Εὔνομος)

Athens?: (5) iv BC  IG II² 13032 (PA 15132a) (d. Θεόπομπος); (6) s. iv BC  SEMA 2546; (7) inc. SEMA 2547 (d. Αἰσχύλος)

Χαιρελείδης

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 29 (Χαιρ(ε)λείδς); (2) f. iv BC  IG II² 1580, 6; (3) s. iv BC   IG II² 1599, 10 ([Χαιρ]ελείδης); (4) ~ SEG XXI 572, 1 (Χαιρελ[είδης]?, Χαιρέλ[εως]?)

—Anagyrous: (5) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 31; (6) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 53

—Anaphlystos: (7) iv/iii BC   CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 12 (cf. PA 15134) ([Χαιρ]ελείδης: I f. Χαιρελείδης II); (8) ~ CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 12 f. (PA 15134) (Χαιρελείδ[ης]: II s. Χαιρελείδης I)

—Angele: (9) s. iv BC  IG II³ (4) 83, 26; IG II² 5234 (PA 15133) (f. Νικίας)

—Aphidna: (10) c. 444 BC  IG I³ 455, 20 (PA/APF 15135) (Χαιρελεί[δς]: s. Χαρίξενος)

—Phrearrhioi: (11) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 54 (PA 15136) (Χα[ι]ρελη̣(ίδης): f. Εὐάγγελος)

—Rhamnous: (12) f. iv BC  SEG LI 147, 27 (Χαιρελ[είδης]?, Χαιρέλ[εως]?)

Athens?: (13) m. iv BC  IG II² 12819/20 = SEG XXXVIII 248 (Χαιρελε[ίδης]: f. Σάτυρος)

Χαιρέλεως

Athens: (1) vi/v BC  CAVI 5583 (ABV p. 665) (-ς: kalos); (2) 404/3 BC  X., HG ii 3. 2 (PA 15137)

—Aithalidai: (3) m. iv BC  IG II² 7528, 5 (PA 15139) (f. Ἀρχεδίκη)

—Hagnous: (4) f. iv BC  IG II² 5280 (PA 15138) (s. Χαιρέας)

—Kikynna: (5) c. 413-406 BC  IG I³ 405, 2, 16, 26 (-ς)

—Prospalta: (6) f. iv BC  Is. xi 48 f. (PA/APF 15140) (s. Ἀπόληξις)

Χαιρέλης

Athens:

—tribe Oineis: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 88 ([Χαι]ρέλς)

Χαιρέμαχος

Athens?: (1) m. iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 334-336 no. 9, 3 ([Χαι]ρ̣έμαχος)

Χαιρένεως

Athens:

—Lamptrai: (1) c. 378/7 BC  SEG XXXIX 170 ([Χ]αιρενέωι (dat.))

Athens?: (2) ?274/3 BC  FD III (1) 83, 12 (Χαιρενέου (gen.))

Χαιρέπολις

Athens:

—Lamptrai: (1) s. iii BC  IRhamnous 47, 14; Unp. (Kerameikos, tit. sep.) (cf. PAA 18 p. 226) (f. Λάχης); (2) i BC  IG II² 6676

Χαιρεστράτη

Athens: (1) s. v BC  D. lvii 37 f. (PA/APF 15144) (m. Τιμοκράτης (Melite), Νικαρέτη (Melite)); (2) c. 425 BC  IG II² 13037 = IG I³ 1284 (PA 15140b); (3) f. iv BC  IG II² 13033 (PA 15140c); (4) iv BC   IG II² 13034; (5) ~ SEMA 397; (6) iv BC  SEMA 1798 (Χαιρεστρά̣[τη]); (7) m. iv BC   IG II² 12897/8 (PA 15140a); (8) ~ IG II² 12528; SEMA 2352; (9) m. iv BC   SEMA 2017; (10) ~ D.L. x 1; Suda Ε 2404 (PA 15142) (m. Ἐπίκουρος, Νεοκλῆς II, Χαιρέδημος, Ἀριστόβουλος (all Gargettos)); (11) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 59; 1516, 35 (Χαιρεστράτ[η]); (12) s. iv BC  IG II² 6288, 1, 6 (PA 15143); (13) 336/5 BC  IG II² 1522, 19 (?d. Χαρίσανδρος); (14) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 120; 1524, 134; 1525, 8 (Χα[ιρεστράτη]?)

—Ankyle: (15) iv/iii BC  Ag. XVIII H324, 1 ([Χαιρεστ]ράτη: d. Σμίκυθος)

—Atene: (16) s. iv BC  Ag. XVII 81, 5 (cf. SEMA 127 (PA/APF 15141)) ([Χ]αιρε[στρ]ά(τ)[η]: d. Χαιρεφάνης)

—Eleusis: (17) hell. Unp. (Eleusis, tit. sep.); cf. PAA 18 p. 228 (d. Χαιρέστρατος)

—Kydathenaion: (18) inc. IG II² 6605 ((Χ)αιρεστράτη: d. Θευμένης)

—Myrrhinous: (19) f. iv BC  IG II² 6895 (d. Καλλικράτης)

—Paiania: (20) m. iv BC  IG II² 7095 (d. Εὔβιος, ?m. Ἀρχέκωμος II (Paiania))

—Pallene?: (21) iv BC  SEMA 743 (cf. APF 7308) (d. Θρασύβουλος)

—Phaleron: (22) f. iv BC  IG II² 7230, 1 (d. Φίλων, m. Ἀρίστυλλα (Pithos))

—Philaidai: (23) c. 100 BC  IEleusis 266, 1 f. (Χαιρε[σ]τ̣ρ[ά]τη: d. Καλλίμαχος)

—Phyle: (24) iv-iii BC  IG II² 7766 (d. Νικόστρατος)

—Plotheia: (25) 183/2 BC  IG II² 2332, 305 (PA 15145) ([Χαιρ]ε[σ]τρ[ά]τ[η]: d. [....]ων)

—Probalinthos: (26) iv BC  SEMA 585 a (d. Φιλόστρατος); (27) s. iv BC  IG II² 6355, 1 f. (d. Ἀρίστανδρος, m. Λυσιμένης II, Ἑρμιάδης, Νικόστρατος (all Kephale))

Athens?: (28) f. iv BC  SEMA 2548; (29) ?iv BC  SEMA 2550; (30) iv BC  IG II² 13035 (PA 15140d) (Χαιρεσ(τ)ράτη); (31) m. iv BC  IG II² 13038 (d. Βρύης); (32) hell. IG II² 13036 (PA 15140e); (33) ?iii BC  CIA App. 64 a, 10, 12 f.; (34) c. 258-255 BC  IG II³ (1) 1010, 115, 130; (35) imp. SEMA 2549

Athens*: (36) c. 400 BC  IG II² 7946

Foreign Residents:

    Crete, Knossos: (37) ii AD  IG II² 9045 (LGPN I (1)) (Χε-: d. Γλαῦκος)

    Egypt, Alexandria: (38) iii-ii BC  IG II² 8036 (-σστρά-: d. Διονύσιος)

Χαιρέστρατος

Athens: (1) c. 500-490 BC  CAVI 44; 319; 1282; 1880; 1926; 2022; 2163; 2329; 2632; 2640; 2687; 2772; 2894; 3076; 3110; 3383; 3591; 3725; 4154; 4452; 5763; 6059; 6461; 6463; 6465; 6469-70; 6522; 6604; 6935; 7174; 7504; 7760-1; 7887; 7950-1; Ag. XXX 1539; cf. ARV² pp. 1569-70; Beazley Addenda pp. 393 f. (PA 15146) (kalos); (2) v BC  PCG 7 p. 402 fr. 15 (potter); (3) c. 430 BC  IG I³ 156, 12 f. (PA 15147); ZPE 162 (2007) p. 108 (date); (4) v/iv BC  Lys. fr. cxxvi (PA 15150); (5) c. 411 BC   IG I³ 1190, 125 (PA 15148); (6) ~ IG I³ 1190, 133 (PA 15149); (7) ?iv BC  IG II² 1703, 1 ([Χαιρέστρ]ατος?: s. Χα[--]); (8) m. iv BC  IG II² 1623, 228, 260, 327; 1624, 82; 1628, 19, 36, 78, 107, 135; 1629, 122, 604, 619 f., 715, 840; 1631, 194, 476, 491, 552, 571, 632; 1632, 5 f., 11, 306 f., 321 (PA 15151); (9) iv/iii BC   Men., Aspis 251 f. (fict.); (10) ~ Men., Epit. 131 f. (fict.); (11) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 10 (PA 15152) (Χαιρέσ[τρατος]); (12) ?264/3 BC  CID IV 32, 5; 33, 35; 34, [2] = CID II 130

—Acharnai: (13) 337/6 BC  IG II³ (1) 319, 5; 320, 2; 321, 3 f.; 322, 4; 323, [11?]; 324, [3]; 325, 2 f.; 326, [2] (PA 15159) (s. Ἀμεινίας)

—Aixone: (14) 335-322 BC  IOrop 309, 2

—Aixone?: (15) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 25

—Alopeke: (16) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 50 (PA 15156) (s. Εὐξίθεος)

—Anagyrous: (17) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 426 (PA 15157)

—Anaphlystos: (18) c. 330 BC  Ag. XV 46, 69 (PA 15158)

—Angele: (19) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 78 (PA 15154) (Χα̣[ιρ]έστρατος: s. Χαι[--])

—Ankyle: (20) iv/iii BC  Ag. XVIII H324, 4 (Χαιρέστ(ρ)ατος: s. Σμίκυθος)

—Athmonon: (21) s. iv BC  SEMA 32, 10 (-σστρα-: s. Χαριάδης)

—Deiradiotai: (22) hell.-imp. IG XII (8) 89, 15 (s. Χαίριππος)

—Eiresidai: (23) m. iv BC  IG II³ (4) 64, 1 (PA 15160) (s. Χαιριμένης)

—Epikephisia: (24) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 78 (s. Παγκλείδης)

—Erchia: (25) f. iv BC  IG II² 6136 ([Χαιρέ]στρατος); (26) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 75

—Erikeia: (27) 335/4 BC  Ag. XV 43, 41 (f. Χαιρέδημος)

—Euonymon: (28) iii BC  IG II² 6198 (PA 15162) (s. Ἀρχέστρατος)

—Eupyridai: (29) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 102 (PA 15161) (Χαιρέστρ[ατος]: f. Φειδέστρατος)

—Hagnous: (30) c. 360-350 BC  IG II² 5273 (PA 15155) (f. Μύννιον)

—Kephisia: (31) c. 390-340 BC  IG II² 1609, 81 f.; 1618, 99; IG II³ (4) 63, 11; Is. vi 1-6; Is. vi 53; Is. vi 60 (PA/APF 15164) (s. (nat.) Φανόστρατος I, ?s. (ad.) Φιλοκτήμων I, ?f. Φανόστρατος II, Φιλοκτήμων II); (32) c. 120-97 BC  IG II³ (4) 367, 3; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 17 (cf. Stephanis 2592) (Χαιρέστρατ[ο]ς: s. Φίλαγρος)

—Kettos: (33) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 74 (Χαιρέστρατο̣[ς])

—Kollytos: (34) f. iv BC  IG II² 1541 = IEleusis 140, 3 (= PA 15165); IG II³ (4) 21, 62; Robert, Coll. Froehner 11, 28 (s. Θωσκο̣[--])

—Lamptrai: (35) 370-360 BC  SEG L 275 (Χαι[ρ]έ̣στρατος: s. Φορυσκίδης); (36) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 7 ([Χαι]ρέστρα[τος] - IG, [Με]ν̣έστρατος - alii)

—Myrrhinous: (37) c. 350 BC  SEG XXX 201 (f. Μνησιφίλη)

—Oion (Kerameikon): (38) 335/4 BC  Ag. XV 43, 108 (s. Χαριάδης)

—Paiania: (39) f. iv BC  IG II² 1138, 26 f.; IG II³ (4) 26, 10 (PA/APF 15166) (I f. Χαρμαντίδης, Χαιρέστρατος II); (40) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 10 (PA/APF 15167) (II s. Χαιρέστρατος I)

—Paionidai: (41) 339/8 BC  IG II³ (4) 77, 12 (PA 15168) ([Χα]ιρέστρατος: s. Ἀρχ[--])

—Pallene: (42) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 37 (PA 15169) ([Χ]αιρέστρατος: s. Γνίφων); (43) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 11; (44) c. 330 BC  IG II² 1927, 204 (PA 15170) (s. Θουχαρίων)

—Pelekes: (45) 324/3 BC  IOrop 353 A, 34 (f. Φιλῖνος)

—Phegaia: (46) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 54 (PA 15174) (Χαι[ρ]έστ[ρ]ατος: s. Πολύευκτος I)

—Prospalta?: (47) c. 340 BC  Ag. XV 39, 3 ([Χ]αιρέστρατ[ος])

—Rhamnous: (48) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 6, 43, 49 (s. Χαιρέδημος); (49) c. 325-300 BC  IG II³ (4) 513, 4 (= PA 15172); FD III (4) 229, 1?; cf. Marcadé I 11 (s. Χαιρέδημος: sculptor)

—Skambonidai: (50) 166/5 BC  IG II³ (1) 1270, 20; cf. SEG XLIV 51 (date) (PA 15173)

—Sounion?: (51) iv BC  SEG XXVIII 208

—Sphettos: (52) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 129 (Χαιρέστ[ρατος])

—Thria: (53) c. 377/6 BC  IG II² 1604, 37 (PA/APF 15163)

—Trikorynthos?: (54) 303/2 BC  Ag. XV 62, 273 (s. Ἀντιγένης)

—tribe Aiantis: (55) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12 II, 11 (Χαιρέστ[ρατος]: tribe - S.G.B.)

—tribe Demetrias: (56) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 3 (Χαιρέσ(τρατος): f. Χαιρέας)

—tribe Kekropis: (57) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 20 (PA 15153) ([Χαιρέστ]ρατος: s. Χαιρίων)

—tribe Leontis: (58) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 nos. 547-9; Hesp. 46 (1977) p. 129 n. 68 (tribe)

Athens?: (59) s. v BC  IG II² 2325, 27, 248 (Stephanis 2591); (60) f. iv BC  IG II² 13039 (PA 15152b) (Χα[ιρέστρ]ατος: f. Χαιρήμων); (61) m. iv BC  IG II² 12859 (PA 15152a) (f. Φαναγόρα); (62) ?iv/iii BC  PSorb 72, 107 f. (fict.); (63) ?iii BC  CIA App. 9, 14

Athens*: (64) c. 330-320 BC  IG II² 1575, 18 (Χαιρέστ[ρατος]?, Χαιρεστ[ράτη]?: freed.); (65) i BC  IG II² 8984 (f. Παράμονος)

Χαιρεφάνης

Athens: (1) 452/1 BC  Develin, AO p. 78 (PA 15175) (archon epon.); (2) iv BC  IG II² 4028 (Χαιρεφά̣ν̣[ης]: f. Δημαρέτη)

—Aixone: (3) iv BC  SEMA 51 (f. Σωκλείδης)

—Amphitrope: (4) 303/2 BC  Ag. XV 62, 331

—Aphidna: (5) 304/3 BC  Ag. XV 59, 26; 61, 266 (f. Χαρικλῆς); (6) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 72 (f. Δημοστράτη)

—Atene: (7) s. iv BC  Ag. XVII 81, 1, 5 (cf. SEMA 127 (PA/APF 18179)) (f. Χαιρεστράτη)

—Athmonon: (8) c. 350 BC  IG II² 5355 (PA 15176) (s. Χαιροκλῆς); (9) s. iv BC   SEMA 32, 2 ([Χ]αιρεφάνης: I f. Χαριάδης); (10) ~ IG II² 1203, 8 f., 25 (= PA 15177); SEMA 32, 7 (II s. Χαριάδης)

—Cholleidai: (11) iv BC  IG II² 6751 (PA 15182) (s. Χαιρεφιλίδης)

—Deiradiotai: (12) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 75 (PA 15180)

—Dekeleia: (13) f. iv BC  SEMA 190 ([Χαι]ρ̣ε[φ]άνη[ς])

—Eleusis: (14) s. iv BC  IG II³ (4) 1022 (PA 15175a) (f. Διόφαντος)

—Gargettos?: (15) c. 400 BC  IG II² 5932, 1

—Halai: (16) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 10 (PA 15178) (Χα̣[ι]ρεφάνης)

—Oion (Dekeleikon): (17) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 22 (f. Θεοφάνης)

—Pergase: (18) c. 360 BC  IG II² 5552 a, 3 (p. 890) (f. Χαιρίας)

—Rhamnous: (19) iv BC  SEMA 595 (f. Εὐφροσύνη)

—Sphettos: (20) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 29, 49 (PA 15181)

—Thorai: (21) m. iv BC  Ag. XV 22, 6 (Χαιρεφάν̣[ης]: f. Φορμίων)

—tribe Aiantis: (22) c. 411 BC  IG I³ 1186, 91 (-νς)

—tribe Antiochis: (23) 409 BC  IG I³ 1191, 350 (-νς); (24) c. 350 BC  SEG LXIII 137 B, 5 (Χαιρεφ[άνης]?, Χαιρέφ[ιλος]?, Χαιρεφ[ῶν]?)

—tribe Pandionis: (25) 409 BC  IG I³ 1191, 83 ([Χαι]ρεφάνς)

Athens?: (26) ?iii BC  CIA App. 28, 1 (Χαι[ρε]φ[ά]νης)

Athens*: (27) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 37 ([Χαιρ?]εφάνης, [Τηλ?]εφάνης: freed.)

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (28) m. iv BC  IG II² 10018 (LGPN IV (3)) (f. Ἀριστόμαχος)

Χαιρεφιλίδης

Athens:

—Cholleidai: (1) iv BC  IG II² 6751 (PA 15183) (f. Χαιρεφάνης)

Χαιρέφιλος

Athens: (1) 375/4 BC  IG II² 1416 = SEG XXI 551, 2; IG II² 1455, 6 (PA 15184)

—Anaphlystos: (2) c. 321 BC  Ag. XV 55, 3 (PA 15185) (Χαι̣[ρ]έ[φιλο]ς?)

—Athmonon: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 9 (PA 15186) (f. Ἐργόφιλος)

—Kedoi: (4) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 70; (5) i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 97 no. 16, 3 (f. Μενεκράτης)

—Paiania: (6) c. 400-325 BC  IG II³ (1) 550, 15; POxy 2686; Osborne, Naturalization T 75; PA/APF 15187 (I f. Φείδων, Πάμφιλος, Φείδιππος I: naturalized metic); (7) s. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 512 (= PA 15188); FD III (4) 204, 2 (cf. APF 15187) (II s. Φείδων)

—Pergase: (8) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 5 (s. Ν[--])

Athens?: (9) imp. SEMA 2551/2 (Χαιρέφιλ[ος])

Χαιρεφῶν

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1400 ([Χ]αιρεφ[ν]: f. Λυσαν[--]); (2) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 111 no. 21; (3) s. iv BC  PCG 2 p. 141 fr. 213; p. 166 fr. 259; p. 426 fr. 197; p. 499 fr. 29; p. 500 fr. 31; 7 p. 88 fr. 26; p. 762 fr. 9; p. 778 fr. 34; p. 787 fr. 1; Men. fr. 51; 265; 304; cf. RE (4) (PA 15189); (4) ii BC  IG II² 2446, 5 (PA 15191) (s. Χαιροντίδης)

—Alopeke: (5) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 122 no. 55; p. 124 no. 61; p. 127 no. 63 a; p. 129 no. 72; (6) 218/17 BC  IG II² 1304 = IEleusis 211, 14; IG II² 1706, 81 (cf. Hesp. 2 (1933) pp. 418 ff.); IG II³ (1) 1156, 1; 1157, 1 (PA 15190) (archon epon.)

—Anaphlystos: (7) m. iv BC  IG XII (5) 113, 6 f. (Χαιρ[ήμ]ων - ed., Χαιρ[εφ]ῶν? - S.G.B.); (8) c. 330 BC  IG II² 1927, 186 (PA 15194) (s. Χαιρίας)

—Aphidna: (9) 304/3 BC  Ag. XV 59, 21; 61, 264 ([Χ]αι̣ρε[φῶ]ν: s. Πο[--])

—Athmonon: (10) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 118 (PA 15193)

—Deiradiotai: (11) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 70 (PA 15197)

—Dekeleia: (12) m. iv BC  IG XII (6) 262, 284

—Eitea: (13) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 110 (PA 15198)

—Gargettos: (14) m. iv BC  IG XII (8) 3, 1 (PA 15195); (15) ii BC  IG II² 5946 (PA 15196) (f. Ὀλυμπιάς)

—Kedoi: (16) 352/1 BC  IG II³ (1) 292, 79 (PA 15200) ([Χαιρ]ε[φ]ῶ[ν]?, [Διομ]έ[δ]ω[ν]?)

—Keiriadai: (17) 281/0 BC  Ag. XV 72, 154

—Kephale: (18) 250/49 BC  IG II³ (1) 1002, 2; 1003, [3]; 1004, [2]; 1005, 3; SEG LIX 123 A, [2] (PA 15199) (s. Ἀρχέστρατος)

—Kollytos: (19) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 39 (PA/APF 15201) (s. Θράσων II)

—Leukonoion: (20) 324/3 BC  IOrop 353 A, 75 (s. Καλλίστρατος)

—Myrrhinous: (21) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 8 (PA 15202) (f. Χαιριγένης)

—Sphettos: (22) v/iv BC  PA 15203; RE (2)

—Thorikos: (23) c. 370-350 BC   SEMA 256, 1 (I f. Χαρῖνος); (24) ~ SEMA 256, 3 (II s. Χαρῖνος)

—tribe Akamantis: (25) c. 411 BC  IG I³ 1190, 165 (PA 15192) (-φν)

Athens?: (26) iv BC  SEMA 2225 (Χα̣ιρεφ[ῶ]ν); (27) m. iv BC  IG II² 11798 (f. Καλλιστομάχη)

Χαιρημονίδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 782 (PA 15204) (Χαιρμονίδς); (2) 353/2 BC  IG II² 140 = IEleusis 142, 9, 33 f.

Χαιρήμων

Athens: (1) m. iii BC  IG II³ (1) 1105, 4 (Χαιρήμω[ν]: f. [--]ν); (2) 191/2 AD  IG II² 2119, 257 (Χαιρήμ(ων): f. Σόφος)

—Agryle: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 280, 399 (PA 15205) ([Χ]αιρήμων)

—Besa: (4) 231/2 AD  Ag. XV 491, 24; Follet, Athènes p. 426 (deme) (f. Λαμίσκος)

—Cholargos?: (5) 303/2 BC  Ag. XV 62, 117 (Χα[ιρ]ή̣μων: f. [--]ιππος)

—Keiriadai: (6) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 21

—Kydathenaion: (7) c. 340-330 BC  IG II³ (1) 416, 66 (PA 15206) (f. Γνωσίας)

—Perithoidai: (8) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2, 36 (PA 15208) (f. Ἡγέμαχος)

—Phrearrhioi: (9) ii-i BC  IG II² 7735 (f. Χαιρέβοτος)

Athens?: (10) f. iv BC   IG II² 13039 (PA 15204a) (Χα(ιρ)ήμων: s. Χαιρέστρατος); (11) ~ IG V (2) 118, 13; + RE (5); TrGF 1 p. 215 no. 71; (12) 335/4 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 56; (13) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 162 ([Χ]αιρήμων); (14) i BC-i AD  IG II³ (4) 1385 II (Χαιρήμων Αἰμ[ί]λιος); (15) 83/4 AD  POxy 290, 19 (Χαιρή(μων): s. Διονύσιος)

Foreign Residents:

    Kolchis: (16) i BC  IG II² 9049 (LGPN IV (1)) (f. Εὐφροσύνη)

Χαιρῆς

Athens:

—tribe Leontis: (1) ?447 BC  IG I³ 1162, 19 (-ρς)

Χαιρητάδης

Athens: (1) 393 BC  Ar., Ec. 51 (fict.?)

Χαιρητίδης

Athens:

—Korydallos: (1) 140/39 BC  Ag. XV 240, 49, 121

Χαιρήτιος

Athens:

—Eleusis: (1) c. 225 BC  IG II² 1235 = IEleusis 201, 3, 14, 29 (PA 15209) (s. Προφήτης)

—Phyle: (2) iii BC  SEMA 708 ([Χα]ιρήτιος: s. Ἀρίγνωτος)

—Pithos: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 104; D. xxxiv 31 (= PA 15210); Ag. XV 43, 167 (s. Χαιριμένης)

Χαιριάδης

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 99 (PA 15212) (-δς)

Χαιρίας

Athens: (1) 525-500 BC  CAVI 2266; 2429; 3723; 6704; 7482; cf. ABV p. 665; SEG XLIX 88 (kalos); (2) c. 510-500 BC  CAVI 45; 625; 629; 630; 635; 650; 1923; 2038; 3935; 4015 a; 4076; cf. ARV² p. 1570 (cf. PA 15211) (kalos); (3) c. 480 BC  CAVI 3200; 5427; cf. ARV² p. 1571 (cf. PA 15211) (kalos); (4) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 26 (PA 15212a); (5) s. iv BC  CID IV 6, 3, 6 (f. Λέων)

—Anaphlystos: (6) iv BC   IG II² 6584 (PA 15217) (f. Χαιρίππη); (7) ~ SEMA 111, 1 (f. Πραξαγόρα); (8) 341/0 BC  ID 42, 6 (PA 15218) (s. Εὐόρτιος); (9) c. 330 BC  IG II² 1927, 187 (PA 15217) (f. Χαιρεφῶν)

—Athmonon?: (10) f. iv BC  SEG XXIV 197, 17 (s. Πυρρίας)

—Eleusis: (11) 284/3 BC  IG II² 1163, 16 (PA 15219) (f. Φυλεύς)

—Gargettos: (12) c. 400 BC  IG II² 5932 (f. Καλλίμαχος)

—Halai (Aixonides): (13) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 8; APF 5791 (stemma) (PA 15216) (f. Χαιρέας)

—Leukonoion: (14) m. iii BC  IRhamnous 10, 2, 27; IG II³ (1) 1030, 32 (Χαιρ[ίας]: f. Θεοχάρης)

—Melite: (15) c. 340-330 BC  IG II² 1498, 72 (PA 15221) ([Χ]αιρίας)

—Pallene: (16) 333/2 BC  IG II³ (1) 338, 3; 340, 5; 341, 3 f. (PA 15222) (f. Ἀρχέλας)

—Pergase: (17) c. 360 BC  IG II² 5552 a, 3 (p. 890) (s. Χαιρεφάνης)

—Phlya: (18) m. iv BC  IG XII (6) 262, 240

—Plotheia: (19) 341/0 BC   IG II³ (4) 76, 43 (cf. PA 15223) (I f. Χαιρίας II); (20) ~ IG II³ (4) 76, 43, 85 (PA 15223) (II s. Χαιρίας I)

—Potamos: (21) m. iv BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 27 ([Χα]ιρίας)

—Rhamnous: (22) m. iv BC  IG XII (6) 262, 295

—Sounion: (23) 344/3 BC  IG II² 1443, 7 (f. Χαρίας)

—tribe Erechtheis: (24) 459 BC   IG I³ 1147, 113 (PA 15213); (25) ~ IG I³ 1147, 152 (PA 15214) (Χ[α]ιρίας)

—tribe Kekropis: (26) ?447 BC  IG I³ 1162, 86 (PA 15215)

—tribe Pandionis: (27) 409 BC  IG I³ 1191, 84 ([Χα]ιρίας)

Athens?: (28) m. vi BC  CAVI 3584 ([Χαι]ρίας); (29) 183/2 BC  IG II² 2332, 309

Foreign Residents:

    Crete, Chersonesos: (30) ii-i BC  IG II² 9093 (LGPN I (1))

Χαιριγένης

Athens: (1) s. iv BC  SEMA 2553 (fals.?)

—Aixone: (2) f. iv BC  Ag. XV 16, 11 (cf. PA 15225) ([Χ]αιριγένης); (3) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 9 (cf. PA 15225) (f. Νέαρχος)

—Aphidna: (4) iv BC  IG XII (8) 100, 13 (PA 15226) (s. Ἀνδρόκριτος, Χαίρυλλα (Ikarion)); (5) 365-322 BC  IG XII (6) 274 (f. Χαιροντίδης)

—Ikarion: (6) iv BC  IG XII (8) 100, 1, 11 (PA 15227) (s. Ἀγασίας, f. Χαίρυλλα)

—Melite: (7) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 26 (Χαιριγένη̣[ς])

—Myrrhinous: (8) 333/2 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 8 (PA 15228) (s. Χαιρεφῶν); (9) 256/5 BC   IG II³ (1) 987, 3; 988, 2; 989, 3 f. (cf. PA 15229) (I f. Χαιριγένης II); (10) ~ IG II³ (1) 987, 2 f.; 988, 2; 989, 3 (PA 15229) (II s. Χαιρίγένης I)

—Phyle: (11) ?iii BC  SEMA 702; (12) c. 230 BC  IRhamnous 20, 32, 35

—tribe Antigonis: (13) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 40 (PA 15224) (s. Κτησικλῆς)

Athens*: (14) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 92 (-νς: metic?)

Χαιρικλῆς

Athens:

—Pallene: (1) 418/17 BC  IG I³ 472, 18 (Χαιρι[κλ]ς)

—tribe Kekropis: (2) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 21 (Χαιρικ[λῆς]?)

Χαιριμένης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. cxxv a (PA 15230) (Lat. Chaeremenes); (2) f. iii BC  IOrop 8, 2

—Athmonon: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 31 (PA 15231) ([Χ]αιρι[μέ]νης)

—Deiradiotai: (4) 357/6 BC  IG II³ (4) 207, 5 (s. Λυσανίας)

—Eiresidai: (5) m. iv BC  IG II³ (4) 64, 2 (PA 15233) (f. Χαιρέστρατος)

—Ikarion: (6) iv BC  IG II² 7239 (PA 15234) (s. Διόδοτος)

—Phyle: (7) 128/7 BC  FD III (2) 12, 11 (s. Ξένων III)

—Pithos: (8) m. iv BC  IG II² 2385, 104; Ag. XV 43, 168 (PA 15235) (f. Χαιρήτιος)

—Sypalettos: (9) hell. SEMA 632 (s. Σμίκυθος)

—tribe Leontis: (10) 409 BC  IG I³ 101, 5 (PA 15232)

—tribe Pandionis: (11) m. v BC  IG I³ 1038, 6 ([Χα]ιριμέν(ε)ς)

Χαιρῖνος

Athens:

—Ikarion: (1) c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 6 (f. Δημόνικος)

Χαίριον

Athens:

—Azenia: (1) hell. SEG L 829 VIII, 1 (d. Κοίρανος)

—Marathon: (2) m. i BC  IG II² 3498 = IEleusis 282 (d. Διονύσιος)

—Peiraieus: (3) iii BC  IG II² 7200 (PA 15236) (d. Σώφιλος)

Athens?: (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 93; AM 23 (1898) p. 422 (name)

Χαιρίππη

Athens: (1) m. iv BC   IG II² 13042/3; (2) ~ SEMA 2284; (3) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 9; 1515, 3; (4) s. iv BC  IG II² 1529, 13

—Aixone: (5) ?hell. IG II² 5451 (PA 15237) (d. Ξενοκράτης)

—Anaphlystos: (6) iv BC  IG II² 6584 (PA 15238) (d. Χαιρίας)

—Gargettos: (7) iv BC  IG II² 5955 (PA 15239) (d. Χαιρίων)

—Kephisia: (8) c. 360 BC  SEG LI 215, 2 (d. Φιλόφρων I)

—Lamptrai: (9) iv BC  IG II² 6711 = AIUK 8 (2019) no. 3 (PA 15240) (d. Εὐφράνωρ)

Athens?: (10) f. iv BC   IG II² 13040; (11) ~ IG II² 13040 a = AIUK 4.6 (2022) no. 5; (12) f. iv BC  IG II² 13041 (PA 15236a); (13) iv BC  SEMA 2554; (14) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 96

Χαίριππος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 50; 4402; cf. ARV² p. 1571 I (cf. PA 15241) (kalos); (2) 490-480 BC  SEG L 122 (kalos); (3) c. 480 BC  CAVI 7549 (ARV² p. 1571 II (cf. PA 15241)) (kalos); (4) 464 BC  IG I³ 1144, 138 ([Χα]ίρριππ̣[ος]?); (5) f. iv BC   IG II² 1580, 23; (6) ~ IG II² 5272 (f. Μνησαγόρα); (7) c. 330-320 BC   IG II² 1567, 8 (cf. PA 15242) (Χαίρ[ιππ]ο[ς]: I f. Χαίριππος II); (8) ~ IG II² 1567, 8 (PA 15242) (Χαίρ[ιππ]ο[ς]: II s. Χαίριππος I); (9) c. 330-320 BC  IG II² 1568, 19, 22 ([Χ]αίριππος: s. Χαιρι[--]); (10) iii BC  IG XII (5) 538, 1, 8; cf. add. p. 321 (PA 15241a) (f. Χαιρέας); (11) 177/6 BC  IG II³ (1) 1311, 1; 1312, [1]; 1313, 37, 85, 110 (archon epon.)

—Acharnai: (12) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 499 (PA 15244) (s. Τιμοκλείδης)

—Amphitrope: (13) iii/ii BC  SEG XLVI 148, 2 (f. Θεόφιλος); (14) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, [15], 20, 33 (s. Θεόφιλος)

—Aphidna: (15) c. 281 BC  IG II² 5227 a, 3 (p. 879); cf. SEG LVII 211 (date - M.J.O.)

—Deiradiotai: (16) hell.-imp. IG XII (8) 89, 15 (f. Χαιρέστρατος)

—Eupyridai: (17) s. i BC  IG II² 2461, 104 (PA 15245) (Χαίριπ[π]ος: f. Εὐφάνης)

—Halai: (18) s. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 140, 142 f.; SEMA 267 (s. Χαιρέδημος)

—Halai (Araphenides): (19) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 31 (PA 15243)

—Kephisia: (20) c. 357/6 BC  IG II² 1612, 332 (PA/APF 15246) ([Χ]αίριππος)

—Kikynna: (21) iv BC  IG II² 5485, 7 ([Χ]αίριπ[πος]: s. Δημήτριος)

—Lamptrai: (22) 275/4 BC  IG II³ (1) 899, 17 (PA 15247) (s. Φίλιππος)

—Pithos: (23) c. 335-330 BC   IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 25 (= PA 15248); IG II² 1567, 13 f. (= PA 15249); Ag. XV 43, 171; cf. APF 2731 (II s. Αὐτοκλῆς I, f. Αὐτοκλῆς II); (24) ~ IG II² 1576, 71 f. (cf. APF 2731) (I f. Αὐτοκλῆς I)

—Sounion: (25) s. iv BC  IG II² 7418 (f. Ἀντίπατρος); (26) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 103 (PA 15250) (s. Σῖμος)

—Sybridai: (27) 46/5 BC  Ag. XV 281, 27; cf. Lettered Attica p. 115 n. 5 ([Χα]ί̣ριππ[ος] - Traill, [Μο]ίριππ[ος] - Ag.)

Athens?: (28) f. iii BC  PCG 7 p. 390 fr. 3; Men. fr. 425; (29) ?ii-i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 18 p. 261; (30) ?i AD  IG II² 2449, 21 (PA 15241b)

Χαῖρις

Athens: (1) m. v BC  CAVI 2781 (ARV² p. 1571) (kalos)

—Cholargos: (2) c. 410-400 BC  IG I³ 900 ([Χα]ῖρις?)

—Phaleron: (3) v/iv BC  ISinope 61

—tribe Akamantis: (4) 409 BC  IG I³ 1191, 172 (PA 15251) ([Χ]αῖρις)

Athens*: (5) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 74

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (6) s. v BC  RE (1); Stephanis 2594 (LGPN III.B (2))

Χαίριστος?

Athens: (1) ?hell. RE s.v. Chairesteus (Lat. Chaeristus/Chrestus - Plin. Colum.)

Χαιρίτης

Athens: (1) c. 208-204 BC  IOrop 181, 4, 6 (PA 15252) (s. Φαίδιμος)

—Myrrhinous: (2) s. iv BC  ID 74, 4, 9, 21 (s. Πολυμήδης)

Χαιρίων

Athens: (1) c. 600-575 BC  IG I³ 590 (PA/APF 15258) (-ν: s. Κλείδικος); (2) vi BC  IG XII (9) 296 = IG I³ 1516; cf. SEG LXVI 59 (PA/APF 15254) (-ν); (3) c. 520-510 BC  IG I³ 618 (PA/APF 15257 = 15253) (-ν: f. Ἀλκίμαχος); (4) c. 411 BC  IG I³ 1190, 132 (PA 15255) (Χαι[ρί]ν); (5) m. iv BC  IG II² 1624, 97; 1627, 260; 1628, 476; 1629, 129, 740, 758 f., 765, 823, 858; 1631, 112, 125, 129, 158, 162, 182, 209, 463 f., 493 f., 558 (PA 15256); (6) inc. EA 1895, p. 185 no. 1, 4 (cf. PA 15259) (I f. Χαιρίων II); (7) ~ EA 1895, p. 185 no. 1, 3 f. (PA 15259) (II s. Χαιρίων I)

—Acharnai: (8) 303/2 BC  Ag. XV 62, 145

—Aixone: (9) f. iv BC  IG II² 5452, 1 f. (s. Μικυλίων, f. Εὐξιθέα)

—Elaious: (10) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 87; (11) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 108 (PA 15262) (s. Φαιδρίας)

—Eleusis: (12) 399/8 BC  IG II² 1375, 26 f.; 1377, 6; 1378, 7 f.; 1388, 15; 1392, 15 (PA 15263)

—Gargettos: (13) iv BC  IG II² 5955 (PA 15261) (f. Χαιρίππη)

—Hagnous: (14) iii BC  IG II² 5279 a (p. 890) (f. Φιλόθεος)

—Hermos: (15) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 12 (PA 15264) (f. Ἀπολλωνία)

—Hybadai: (16) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 82 (PA 15266) (s. Πόλλις); (17) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 88 (PA 15265)

—Lamptrai: (18) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 233 nos. 550-3; Hesp. 46 (1977) p. 118 no. 47

—Phaleron: (19) 361-342 BC  IG II² 116, 6; 117, 3 (= PA 15268); Ag. XIX L 6, 64 f. (= PA 15267); SEG LIX 107, 4 (s. Χαριναύτης I, f. Χαριναύτης II); (20) 304/3 BC  Ag. XV 59, 7; 61, 245 (f. [--]νοκλῆς)

—Phyle: (21) 173/4 AD  IG II² 2103, 19, 118 (s. Πρίσκος)

—tribe Antiochis: (22) 409 BC  IG I³ 1191, 340 (-ν)

—tribe Kekropis: (23) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 I, 20 (PA 15260) (f. Χαιρέστρατος)

Athens?: (24) iv BC   AJPh 34 (1913) p. 75, 7; (25) ~ IG II² 13044 = AIUK 9 (2020) no. 3 (s. Μυ[--]); (26) m. iv BC  IG II² 11092 (PA 15257a) (f. Δημητρία); (27) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 96; (28) m. ii BC  IG II² 2323, 236; 2325, 86 (PCG 4 p. 69)

Χαιριωνίδης

Athens:

—Phlya: (1) 333/2 BC  IG II³ (1) 338, 7 f. (PA 15269) (s. Λυσανίας)

Χαιροκλῆς

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 38 (I f. Χαιροκλῆς II); (2) ~ (II s. Χαιροκλῆς I)

—Acharnai: (3) ?ii BC  SEMA 158 (f. Φανόκριτος)

—Athmonon: (4) c. 350 BC  IG II² 5355 (PA 15270) (f. Χαιρεφάνης)

—Keiriadai: (5) i BC  SEMA 898 (IRhamnous 337) (s. Κρίτων); (6) 40/39 BC  IRhamnous 203, 8 (Χαιρο[κλ]ῆς: f. Κρίτων)

—Leukonoion: (7) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 36 (= PA 15271); Ag. XIX L 6, 19 ([Χ]αιροκλῆς: f. Χαριάδης)

Χαιρόλας

Foreign Residents:

    Thrace, Lysimacheia: (1) ii BC  IG II² 13045 = 9236 (Ag. XVII 534 with comm. = LGPN IV (1)) (Χαιρο-- - IG, Ag.: reading? - Pittakys)

Χαιροντίδης

Athens: (1) 281/0 BC  Ag. XIX P 52, 10 ([Χα]ιροντίδης: s. Ερ[--]); (2) ii BC  IG II² 2446, 5 (PA 15272) (f. Χαιρεφῶν)

—Aphidna: (3) 365-322 BC  IG XII (6) 274 (s. Χαιριγένης)

—tribe Oineis: (4) 464 BC  IG I³ 1144, 110 ([Χαι?]ροντίδς)

Χαιρύλη

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 89 = SEG LXV 166 B, 2, 4

Χαίρυλλα

Athens: (1) ?iv BC  IG II² 6469 (PA 15274) (Χαίρυλλ[α]); (2) c. 330 BC  IG II³ (4) 1057, 5

—Ikarion: (3) iv BC  IG XII (8) 100, 10 (PA 15273) (d. Χαιριγένης, Τιμοστράτη (Paiania), m. Χαιριγένης (Aphidna))

—Thorikos: (4) s. iv BC  SEMA 255, 3 (d. Χαι[--])

Χαίρων

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 139

—Kikynna: (2) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 62 (PA 15277)

—Melite: (3) 360-350 BC  IG II² 2383, 24 (PA 15278) (s. Χαιρ[--])

—Phrearrhioi: (4) f. iv BC  Is. iii 26; cf. Hesp. 41 (1972) pp. 274 ff. (PA 15275) (s. Σκύθης)

—Thria: (5) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 53; IG II² 6260, 2 (PA 15276) (f. Νέαρχος)

Foreign Residents:

    Lakonia: (6) 403 BC  IG II² 11678; X., Hell. ii 4. 33 (LGPN III.A (6)) (-ρν))

Χαιρώνδας

Athens: (1) 338/7 BC  Develin, AO p. 342 (= PA 15279); IG II³ (4) 285, 3; SEG LIX 142, 3 (archon epon.)

Athens?: (2) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 4 ([Χαι]ρώνδας?)

Χαιρώνδης

Athens:

—Aithalidai: (1) s. iv BC  IG II² 5399 (cf. PA 15280) (Χαιρ[ώνδης]?: f. Χαρῖνος); (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 75 (PA 15280) (s. Θρασωνίδης)

—Kolonai (Leontid): (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 304 (f. Χαιρέας)

Χαλῖνος

Athens?: (1) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 84

Athens*: (2) i BC  IG II² 9844; (3) imp. IG II² 13046 (Χαλ[εῖ]νος: s. Διόδοτος)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (4) i BC-i AD  Ag. XVII 432 = IG II² 8312 (s. Ἀρτάξιος)

Χαλκιδεύς

Athens: (1) c. 373/2 BC  IG II² 1607, 157 (PA/APF 15281) (Χαλκ[ιδεύς])

—Melite: (2) 442/1 BC  IG I³ 270, 1 (PA/APF 15282) ([Χαλ]κιδεύς)

—Sounion: (3) c. 363-325 BC  Ag. XV 52, 24; XIX L 4 a, 71 f. (PA/APF 15283) (s. Ἀνδρομένης I, f. Ἀνδρομένης II)

—tribe Akamantis: (4) c. 280-275 BC  IG II³ (1) 955, 50 (Χαλκι[δεύς]: I f. Χαλκιδεύς II); (5) ~ (Χ[αλκιδ]εύς: II s. Χαλκιδεύς I)

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (6) c. 341-330 BC  Osborne, Naturalization T74 (LGPN I (-))

Χαλκίς

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 537

Χάλκις

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) m. iv BC  IG II² 9327 + SEG XXV 279 = CAT 2.359 a (LGPN III.B (2))

Χαμαῖος

Athens?: (1) f. iv BC  SEG XXI 1093, 4; cf. XLIX 319

Χάνης

Athens*: (1) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 38 (metic)

Χαρά

Athens?: (1) ii AD  IG II² 13047 (d. Εἰρηναῖος)

Χάραξ

Athens*: (1) ii-i BC  IG II² 13048

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) ii BC  IG II² 8790 (f. Σῶσος)

Χαρέας

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 18

—Ikarion: (2) iv BC  SEMA 272 (f. Ἱεροκλῆς)

Foreign Residents:

    Kephallenia, Pale: (3) c. 450-430 BC  IG I³ 1359 (LGPN III.A (2))

Χαρείδης

Athens:

—Krioa: (1) 281/0 BC  Ag. XV 72, 257 (Χαρείδη̣[ς]: s. Ἐχεκλῆς)

Χαρελείδης

Athens:

—Steiria: (1) s. iv BC  SEMA 623 (Χα[ρ]ελείδης: f. Μυρτίλος)

Χάρης

Athens: (1) c. 515 BC  ARV² p. 23 no. 1 = CAVI 6417 (-ρς); (2) 472/1 BC  Develin, AO p. 69 (PA 15285) (archon epon.); (3) 446/5 BC  D.S. xii 7 (PA 15286); (4) 425 BC  Ar., Ach. 604 and Schol.; (5) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 116; SEG XXV 184 (date); (6) m. iv BC   IG II² 1594 + SEG XXI 570, 4, 7, 10 (f. [--]ώνυμος, Χαιρέδημος); (7) ~ IG II² 1612, 187; 1615, 134 (PA 15287); (8) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 112 no. 26; (9) s. iv BC   Din. fr. xxiv (PA 15288); (10) ~ Din. fr. lxii (PA 15289); (11) s. iv BC  Hyp. fr. lxiii (PA 15290); (12) 327-320 BC  CID II 97, 36; 98 B, 2?; 99 A, 12; 110, 19, [21]; (13) ?274/3 BC  CID II 124, 5; (14) ?253 BC  Nachtergael, Les Galates 10, 10 (PA 15291) (f. Εὐθύδημος); (15) c. 170-135 BC  SEG XXVI 139, 6; cf. SEG LVIII 157; (16) c. 120-138 AD  IG II² 2776 + Hesp. 41 (1972) p. 71, 90 (Κλ. Χάρης Κακορῖνος)

—Aixone: (17) s. iv BC  IG II³ (1) 418, 9; 550, 27; IG II² 1622, 751 (PA/APF 15294) (s. Λ̣[--])

—Angele: (18) c. 400-324 BC  IG II² 124, 20; 127, 17, 21; IG II³ (1) 295, 29, 31, 38; 309, 11; IG II² 1620, 19; 1628, 420; 1629, 941; 1953, [3]?; IG II³ (4) 494, 1; SEG XLV 148, 25; + PA/APF 15292 (s. Θεοχάρης)

—Aphidna: (19) m. iii BC  IG II³ (1) 1020, 34; IOrop 22, 7 (PA 15296) (I f. Εὐχάριστος); (20) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 206 no. 27²; p. 234 no. 554; (21) 227-218 BC  IG II³ (1) 1154, 52 (= PA 15297); IG II³ (1) 1138, 13; 1139, 8; 1155, 5, 42 (II s. Εὐχάριστος)

—Auridai: (22) ?hell. IG II² 5718 (PA 15295) (s. Πρώταρχος)

—Azenia: (23) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 98 (PA 15293) ([Χά]ρης: s. Πολλίας)

—Eleusis: (24) 322 BC  IG II² 1632, 238 (PA/APF 15298)

—Gargettos: (25) s. i AD  IG II³ (4) 810 (f. Δημήτριος); (26) f. ii AD  IG II² 2031, 13; 2047, 10; 2474, 6; Ag. XV 331, 16 (I f. Χάρης II, Ἀττικός I); (27) c. 120-140 AD  IG II² 2031, 13; 2047, 10; Ag. XV 331, 16 (II s. Χάρης I); (28) 175/6 AD  IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 3 f.; IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 29 (III s. Ἀττικός I)

—Kephale: (29) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 42 (f. Γραφικός)

—Lakiadai: (30) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 60; (31) iii/ii BC  IG II² 6625 (= PA 15299); IG II³ (1) 1246, 4 ([Χ]άρης: f. Κωμαῖος)

—Lamptrai: (32) 61/2 AD  IG II² 1990, 25 (f. [--]νιος)

—Melite: (33) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 2, 4 (s. Χάρισος)

—Oinoe: (34) iii BC  IG II² 6974 (f. Ζωΐλος)

—Paiania: (35) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 14 (PA 15301) (s. Χαριταῖος); (36) 155-127 BC  Ag. XV 225, 75; FD III (2) 8, 9 (I f. Χάρης II); (37) 128/7 BC  SEG XV 104, 162; FD III (2) 24, 19 (III s. Χάρης II); (38) 128-110 BC  IG II³ (4) 363, 6 (= PA 15300); SEG XV 104, 162; FD III (2) 8, 9; 24, 19 (II s. Χάρης I, f. Χάρης III, Αἰσχύλος)

—Sphettos: (39) iv BC  IG XII (8) 77, 3 (PA 15302) (s. Φίλων)

—T--: (40) c. 180 BC  IG II² 2443, 38

—Thorikos: (41) m. iv BC  SEG XLVIII 1135, 13 (f. Ἀριστοκράτης); (42) c. 340/39 BC  Ag. XIX P 29, 46

—tribe Leontis: (43) s. v BC  IG I³ 1193, 154 (-ρς)

Athens?: (44) c. 510 BC  CAVI 6416 (-ρς); (45) f. iv BC  SEG XXXIV 198; (46) c. 375 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 317-320 no. 2, 2; (47) ?iii BC   CIA App. 11, 4 (Χάρ[ης]); (48) ~ CIA App. 31. 1, 4; 31. 2, 4; (49) ?iii BC  CIA App. 112, 1; (50) 236/5 BC  IG II² 1297, 27

Athens*: (51) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (freed.); (52) imp. IG II² 13049; (53) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 156 (f. Λυδίας)

Foreign Residents:

    Apollonia: (54) ii-i BC  IG II² 8349 (Χ[ά]ρης: f. Ἀπολλοφάνης)

    Caria, Miletos?: (55) 87/8 AD  IG II² 1996, 175 (LGPN V.B (17))

    Herakleia: (56) ?hell. SEMA 1111 (f. Φύρσος); (57) i BC  IG II² 8815 a (p. 893) (s. Θεμίσων)

    Syria, Antioch: (58) ii-i BC  SEMA 1018 (s. Διονύσιος)

Χαρήσιος

Athens:

—Acharnai: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 207 (Κλ. Χαρήσιος)

—Alopeke: (2) i-ii AD  IOrop 599 (f. Εὐκαρπώ)

—Sphettos: (3) 203-205 AD  IG II² 2199, 58 (f. Ἀρίστων)

Χαρητάδης

Athens:

—Athmonon: (1) m. iv BC  IG II² 2385, 27 ([Χαρ]η̣τάδης)

Χαρητᾶς

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 218 (s. Σύμφορος)

Athens*: (2) 155/6 AD  IG II² 2068, 169 (s. Σύμφορος: epeng.)

Χαρητίδης

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1631, 640; 1632, 103 f., 138 f.

Athens?: (2) c. 360 BC  IG II² 13050 (s. Εὐκράτης I, f. Εὐκράτης II)

Χαριάδης

Athens: (1) vi BC  SEG L 101 = SEG LXVII 47; (2) c. 510 BC  ABV p. 367 no. 89 = CAVI 4254 (-δς); (3) s. v BC  POxy 4508, 7 ([Χ]αριάδης); (4) v/iv BC  IG II² 6879 (PA 15316); (5) c. 411 BC  IG I³ 1190, 11 (PA 15303) (-δς); (6) f. iv BC  Is. iv passim (PA 15306); (7) iv BC  PCG 5 p. 195 fr. 10 (fict.); (8) f. iii BC  PCG 5 pp. 282 ff. fr. 1, 7; 7 pp. 604 ff. fr. 1, 11 (PA 15308); (9) 257-254 BC   Nachtergael, Les Galates 7, 40; 9, 52 (cf. PA 15309) (I f. Χαριάδης II); (10) ~ Nachtergael, Les Galates 7, 40; 9, 52; cf. Stephanis 2600 (PA 15309) (II s. Χαριάδης I); (11) 106/5 BC  FD III (2) 15, 22; cf. BCH 99 (1975) p. 205 ([Χ]αριάδης: s. Αἰσχίνης)

—Agryle: (12) c. 409-404 BC  IG I³ 316, 65; 380, 2; 474, 2 (PA/APF 15310) (-δς - no. 474: s. Χαρίας)

—Alopeke: (13) c. 370 BC  Ag. XV 492, 115; SEG LX 205 (deme) (PA 15307) (Χαριάδ[ης])

—Athmonon: (14) s. iv BC  IG II² 1203, 9, 26 (= PA 15311); SEG XXI 578 = Lambert, Rationes F11 A, 1; SEMA 32, 1, 8, 11 (s. Χαιρεφάνης I, f. Χαιρεφάνης II, Χαιρέστρατος, Ἀπ[...]ς)

—Euonymon: (15) iv BC  SEG LXIII 137, 10 (f. Καλλιάδης)

—Kephisia: (16) iv BC  IG XII (8) 101, 8 (PA 15313) (f. Ἅγνυλλα)

—Kettos: (17) iv BC  IG XII (8) 101, 1 (PA 15312) (s. Χαρίας, Ἅγνυλλα (Kephisia))

—Kydathenaion: (18) 304/3 BC  Ag. XV 61, 63 (PA 15314) (s. Ἑρμόθεος)

—Leukonoion: (19) m. iv BC  IG II³ (4) 25, 35 (= PA 15315); Ag. XIX L 6, 18 f.? (s. Χαιροκλῆς)

—Leukonoion?: (20) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 33 f. (Χαριάδ[ης])

—Oe: (21) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 40 (PA 15317)

—Oion (Kerameikon): (22) 335/4 BC  Ag. XV 43, 109 (f. Χαιρέστρατος)

—Paiania: (23) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 40 (PA 15318); (24) iii BC  IG II³ (4) 763 (PA 15319) (s. Χαιρέδημος)

—Pithos: (25) m. iv BC  IG II² 2385, 94 = 2431, 6; cf. SEG XXXIII 160 (PA 15320) (f. Φαιδρίας)

—Sounion: (26) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 72 (s. Χαρικλῆς)

—Sybridai: (27) 377/6 BC  IG II² 1410, 1; 1411, 6 (PA 15321) (f. Χαρίας)

—tribe Aiantis: (28) c. 411 BC  IG I³ 1186, 101 (-δς)

—tribe Leontis: (29) c. 411 BC  IG I³ 1186, 6 (-δς)

—tribe Oineis: (30) 409 BC  IG I³ 1191, 228 (PA 15305) (-δς)

Χαριάνθη

Athens: (1) 500-480 BC  Ag. XXI F 24 = CAVI 290 (Χαριά[ν]θ)

Χαρίας

Athens: (1) vi BC  And. i 106 (PA/APF 15322); (2) c. 525-500 BC  IG I³ 526; (3) f. v BC  Ag. XXV 97 (s. Φ[--]δης); (4) v BC   AM 106 (1991) p. 156; (5) ~ ZPE 228 (2023) pp. 140 f. no. 1, 7 (Χαρία[ς]?, Χαριά[δης]?); (6) c. 450 BC  IG I³ 549 ([Χ]αρίας); (7) c. 440-431 BC  IG I³ 969, 8 (Stephanis 2603); (8) 433/2 BC  IG I³ 53, 7; 54, 13 (PA 15323); (9) 415/14 BC  Develin, AO p. 149 (PA 15324) (archon epon.); (10) iv BC  SEMA 2456; (11) c. 375-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 A, 1; (12) m. iv BC   SEG XXXIV 157, 18; (13) ~ IG II² 11579 (PA 15326a) (f. Πλαθάνη); (14) m. iv BC  IG II² 12001; (15) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 25 f., 27 f., 28 f., 30, 41; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (s. Φειδιάδης); (16) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 16 (s. Ἱερων[--]); (17) s. iv BC  IG II² 1599, 7 (s. Χαρ[--]); (18) 342/1 BC  Ergon 1993, p. 7; cf. Rhamnous 1 p. 30; (19) 335/4 BC  IOrop 520, 5 f.; cf. Stephanis 2604 (PA 15326) ([Χ]αρίας); (20) 333/2 BC  IG II³ (4) 334, 11 ([Χ]α[ρί]ας: s. Ἀρκέων); (21) c. 330-320 BC  IG II² 1568, 15 (s. Χα[--]); (22) c. 306-300 BC  IG II³ (4) 319, 2; POxy 2082 fr. 1 f.; (23) iii BC  KF 187, 3 (PA 15327) (s. Ἀριστοκράτης); (24) 156/5 BC  ID 1417 A I, 153; (25) c. 80-50 BC   IOrop 523, 28 f. (cf. PA 15328) (I f. Χαρίας II); (26) ~ IOrop 523, 28; cf. Stephanis 2605 (PA 15328) (II s. Χαρίας I)

—Acharnai: (27) 405 BC  IG I³ 1032, 159

—Agryle: (28) c. 458-404 BC  IG II² 2318, 54; IG I³ 316, 65 (PA/APF 15333) (f. Χαριάδης); (29) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 77 f. (s. Χαρίδημος, f. Θηραμένης)

—Aithalidai: (30) s. ii BC  IG II² 1009 II, 67 + Hesp. 16 (1947) p. 172; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 223, 234; SEG XXIV 194, 60; ID 2381, 4 f.; 2595, 7, 12, 33; 2609, 23 (PA 15335 = 15365); IG II² 2336 = SEG XXXII 218, 221 + PAA 6 p. 161 (I s. Φιλίων I, f. Χαρίας II, Δωσίθεος); (31) c. 135-92 BC  ID 1878 b, 4; 2381, 4; 2595, 7; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 223, 234; SEG XXIV 194, 60; Thompson, New Style Coinage 847-878; 1053-5 + Chiron 21 (1991) p. 11 (PA 15366) (II s. Χαρίας I)

—Alopeke: (32) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 113 (PA 15336) (s. Ἀρχεβιάδης)

—Anaphlystos: (33) m. iv BC  IG II² 5658, 3 (= PA 15337); SEMA 2555

—Araphen: (34) 397/6 BC  IG II² 1388, 9; 1392, 10 (PA 15338)

—Athmonon: (35) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 2; 1136, [3] (PA 15334) (s. Καλλίας)

—Auridai: (36) c. 338-333 BC  IG II² 1623, 91, 105, 128; IOrop 341, 1 (PA/APF 15339) (s. Νεοπτόλεμος)

—Daidalidai: (37) 432/1 BC  IG I³ 365, 8, 34 (PA 15340) ([Χ]αρίας)

—Deiradiotai: (38) iv BC  IG II² 5978 (PA 15341)

—Euonymon: (39) c. 350-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 462 (= PA 15343); SEG LXIII 137, 8 (s. Χαρωνίδης); (40) c. 210 BC   IG II³ (1) 1225, 35; (41) ~ IG II³ (1) 1225, 40 (s. Ὀνήτωρ)

—Eupyridai: (42) 203/2 BC  IG II³ (1) 1176, 84 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Hagnous: (43) f. iv BC  IG II² 5272 (PA 15332) (f. Φειδεστράτη)

—Halai (Araphenides): (44) c. 370 BC  Ag. XV 492, 60 (f. [...]οκλῆς)

—Hermos: (45) 335/4 BC  Ag. XV 43, 130; (46) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 207, 258 (PA 15342)

—Hestiaia: (47) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 101

—Iphistiadai: (48) inc. IG II² 6302 (I f. Χαρίας II); (49) ~ (II s. Χαρίας I)

—Kephale: (50) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 6 (Χαρία[ς]?); (51) 282/1 BC   SEG XLVI 167, 24 (I f. Χαρίας II); (52) ~ SEG XXI 525, 31; SEG XLVI 167, 24 (II s. Χαρίας I)

—Kephisia: (53) 336/5 BC  Ag. XV 42, 34

—Kettos: (54) iv BC  IG XII (8) 101 (PA 15344) (s. Εὐξίθεος, f. Χαριάδης)

—Kydantidai: (55) m. iv BC  Unp. (Athens Airport, tit. sep.) (s. Πραξιτέλης)

—Kydathenaion: (56) s. iv BC  IG II² 1629, 49, 96, 150; 1631, 644 (PA/APF 15345) (I f. Εὐθυκράτης); (57) 325/4 BC  IG II² 1629, 511 (PA/APF 15347) (s. Χαρίμνηστος); (58) iv/iii BC  IG II² 1628, 54; 1629, 700; 1632, 58; IG II³ (4) 280 (PA/APF 15346) (II s. Εὐθυκράτης); (59) 255/4 BC  IG II³ (1) 991, 6, [8], [29] (PA 15220) ([Χα]ρίας: s. Εὐθυκράτης)

—Lakiadai: (60) m. iv BC  SEG XXXIV 146 a

—Lamptrai: (61) c. 350 BC  IG XII (8) 5, 3 (PA 15348)

—Leukonoion: (62) inc. IG II² 6749 (PA 15349) (f. Φίλιππος)

—Lousia: (63) c. 345-334 BC  CID II 119, 23 (f. Εὐκτήμων); (64) 303/2 BC  Ag. XV 62, 192 (PA 15350) (s. Εὐκτήμων); (65) 281/0 BC  Ag. XV 72, 58 (f. Πολυμήδης)

—Lousia?: (66) 183/2 BC  IG II² 2332, 159; cf. PAA 5 p. 323 (deme)

—Marathon: (67) 131/0 BC  ID 2601, 2 (Χα̣ρ̣ί̣ας: s. Ἀσκληπιάδης); (68) 56/5 BC  IG II² 1717, 5 (f. (nat.) Ἰάσων (Anaphlystos))

—Melite: (69) 119/18 BC   IG II² 1008 III, 102 (cf. PA 15351) ([Χαρί]ας: I f. Χαρίας II); (70) ~ IG II² 1008 III, 102 (PA 15351) (II s. Χαρίας I)

—Myrrhinous: (71) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 26 (PA 15352) (f. Χαρῖνος)

—Oion (Kerameikon): (72) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 21 (Χ̣αρ̣ίας: f. [.]λ̣οδη̣[--])

—Otryne: (73) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 90 (PA 15354)

—Paiania: (74) 417-415 BC  Ag. XXV 96; (75) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 29, [37]? ([Χ]αρίας: ?f. Χαιρ[--])

—Pallene: (76) m. iv BC  IG II² 1596, 24 (= PA 15356); IG II² 1628, 417; 1629, 937; SEG XXXII 72, 3 (PA/APF 15355) (s. Ἱέρων I, f. [--]ένης, Ἱέρων II)

—Pelekes: (77) 398/7 BC  IG II² 1388, 4; 1391, 7; 1392, 5 (PA 15358); (78) 252/1 BC  IG II³ (1) 995, 5 (PA 15359) (s. Ἡνίοχος)

—Perithoidai: (79) f. iv BC  IG II³ (4) 1517 (= PA 15357); Plu., Mor. 440b (f. Καλλίας)

—Phaleron: (80) c. 330 BC  IG II² 1927, 114 (PA 15363) (s. Θευνίων); (81) ?iv/iii BC  IG II² 2689 = Finley, SLC p. 129 no. 33, 5 (cf. PA 15363)

—Phlya: (82) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 125 (PA 15364)

—Phrearrhioi: (83) 354/3 BC  IG II² 1682 = IEleusis 141, 63 (s. Πειθίας)

—Potamos: (84) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 495 f. ([Χ]αρίας: s. Ἐλπίνικος)

—Prasiai: (85) 336/5 BC  Ag. XV 42, 184

—Rhamnous: (86) m. iv BC  IG XII (6) 262, 294; (87) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 234 nos. 556-66

—Sounion: (88) m. iv BC  IG II² 7448, 3 (f. [--]λ̣ις); (89) c. 346/5 BC  ID 104-22 a, 2 (PA 15468) (f. [--]σ̣ιππος); (90) 343/2 BC  IG II² 1443, 7 (s. Χαιρίας); (91) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 69 (s. Ποσ[--])

—Steiria: (92) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 37 (PA 15360) (s. Ἀριστοκλῆς); (93) 156/5 BC  ID 1416 B I, 74 (f. Ἀρίστων)

—Sybridai: (94) 377/6 BC  IG II² 1410, 1; 1411, 5 f. (PA 15361) (s. Χαριάδης)

—Teithras: (95) f. iv BC  IG II² 7538 (PA 15362) (f. Χαρῖνος)

—Thorikos: (96) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 15; IG II² 11269 cf. APF 4718 (f. Ἐξηκεστίδης)

—Xypete: (97) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 43 (PA 15353)

—tribe Aiantis: (98) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 66 (PA 15329) (s. Φιλο[--])

—tribe Hippothontis: (99) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 23 (PA 15330)

—tribe Oineis: (100) 410/9 BC  IG I³ 99, 6 (PA 15331); (101) 409 BC  IG I³ 1191, 222 (PA 15325)

Athens?: (102) 475-450 BC  Ag. XXI D 39 = CAVI 497; (103) v/iv BC  ARV² p. 1336 no. 1 = CAVI 5435; cf. Stephanis 2602; (104) ?iv BC  CIA App. 65, 2, 7; (105) iv-iii BC  Audollent, Defix. Tab. 68 A, 5, 8, 9; 68 B, 3, 7-9; (106) s. iv BC   IG II² 12407 (f. Πάντηρ); (107) ~ IG II² 2325, 287 (Stephanis 2601); (108) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 57, 2; (109) iii-ii BC  IG II² 11746 (PA 15326b); (110) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 142; (111) 236/5 BC  IG II² 1297, 33 ([Χα]ρίας)

Athens*: (112) 414/13 BC  IG I³ 426, 13 (slave); (113) iv BC  IG II² 10208, 8; (114) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 50 (metic)

Foreign Residents:

    Bithynia: (115) iii AD  SEMA 1035 (LGPN V.A (1)) (-ρεί-: f. Λάδων)

    Euboia, Eretria: (116) 215 BC  IRhamnous 43, 2, 32 (LGPN I (4)) (f. Εὐκτήμων)

Χαριγείτων

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 67 (-τν)

Χαριδημίδης

Athens:

—Euonymon: (1) 304/3 BC  Ag. XV 61, 167 (Χαριδημί̣[δης])

—Oa: (2) f. iv BC  IG II² 1952 + SEG XV 129, 49 (Χαριδημίδ[η]ς: s. Εὑρήμων)

Χαρίδημος

Athens: (1) c. 570 BC  Greifenhagen, Antike Kunstwerke p. 11 no. 24 = CAVI 2438 (-δ-); (2) v/iv BC  IG II² 6879 (PA 15387); (3) c. 411 BC  IG I³ 1190, 84 (PA 15367) (Χαρίδμο[ς]); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 38 (PA 15368) (-δ-); (5) 358/7 BC  FGrH 115 F 30; Develin, AO p. 274 (date) (PA 15370); (6) 356/5 BC  IG II² 1696, 10 (f. [--]αχος); (7) s. iv BC  Din. fr. xcv (PA 15369); (8) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 104 (f. Φιλουμένη); (9) 325/4 BC  BCH 75 (1951) p. 305, 1 (Χαρίδη[μος]: I f. Χαρίδημος II); (10) ~ (II s. Χαρίδημος I); (11) 324/3 BC  IG II³ (1) 373, 4 f. (PA 15372) (Χαρίδη[μος]); (12) c. 300 BC  Ag. XIX L 14, 13 (Χαρίδη[μος]); (13) m. iii BC  IG II² 1592, 13; (14) iii/ii BC  IOrop 145, 2 (PA 15373) (f. Ἀρίστυλλος); (15) ii AD  Luc., Charid. passim (fict.)

—A--: (16) 373/2 BC  IG II² 1608, 21 (cf. APF p. 570)

—Agryle: (17) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 77 (f. Χαρίας)

—Aigilia: (18) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 102 (PA 15377) (s. Ἀθηναγόρας)

—Anagyrous: (19) f. iv BC  IG II² 5638 (PA 15379) (s. Φερεκλῆς)

—Aphidna: (20) 304/3 BC  Ag. XV 59, 16; 61, 252 ([Χ]αρίδημος: s. Ναυσίστρατος)

—Aphidna?: (21) imp. IG II² 5775 ([Χα]ρίδη[μος]: s. Παράμονος)

—Athmonon: (22) c. 345-330 BC  [D.] lviii 30 ff.; IG II³ (1) 550, 26 (PA/APF 15374 = 15376) (s. (nat.) Ἰσχόμαχος (Athens), s. (ad.) Αἰσχύλος)

—Bate: (23) f. iv BC  IG II² 3825 (PA 15381) (f. Ἀντιφάτης)

—Cholleidai: (24) 336/5 BC  Ag. XV 42, 238

—Epi--: (25) imp. IG II² 6068 + SEG XXII 175 (s. Ἀγαθοκλῆς)

—Epikephisia: (26) i BC/ i AD  Ag. XV 287, 10-13; IG II² 1730, 12 (s. Ἡρόδικος)

—Erchia: (27) v/iv BC  D. xxxvi 49 (PA 15371) (f. Ἀριστόλοχος); (28) 208/7 BC  IG II³ (1) 1170, 2 (PA 15383) ([Χ]αρίδημος: f. Ἀρχικλῆς)

—Eroiadai: (29) m. iv BC  IG II² 1622, 601 (PA/APF 15382)

—Halai (Araphenides): (30) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 27 (PA 15378)

—Hippotomadai: (31) a. 216 AD  Ag. XV 473, 41 (s. Ὀλυμπικός I)

—Ikarion: (32) iv BC  SEMA 122 (Χαρίδη[μος]: f. Ἡδίστη); (33) 307/6 BC  IG II² 463 + Hesp. 9 (1940) p. 68 no. 9 III, 128 (Χ[αρ]ίδημος); (34) 304/3 BC  Ag. XV 61, 47 (Χ̣[αρ]ί[δ]η̣μος: s. Θουκυδίδης)

—Kedoi: (35) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 109 (s. [--]δρος)

—Kephisia: (36) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 116 (PA 15384) (f. Ἡρόδικος)

—Lakiadai: (37) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 9 (PA 15385) (s. Σάτυρος)

—Lamptrai: (38) c. 394-387 BC  IG II² 26, 1, 5 (PA 15386) (s. Θεοτέλης); (39) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 113 ([Χ]αρίδημος: II s. Χαρίδημος I); (40) 176-172 BC  IG II³ (1) 1313, 113; 1328, 58, 129 (I f. Χαρίδημος II)

—Marathon: (41) ii-i BC  ID 2187, 2 ([Χ]α̣ρίδη̣[μος]?)

—Marathon?: (42) f. iii BC  SEMA 2989 (Χαρίδημ̣[ος]: s. Πρωτόμαχος)

—Melite: (43) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 99 (f. Παυσανίας); (44) 277-270 BC  IG II³ (1) 890, 8; 907, 9; 908, 8; cf. Hesp. 23 (1954) p. 301 (Χα̣[ρ]ί[δ]ημος - Stamires: f. Εὔβουλος)

—Myrrhinoutta: (45) c. 146/5 BC  ID 2609, 29; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (f. Θεόδωρος); (46) f. i BC  IG II² 1944, 28 (= PA 15388); SEMA 459 (f. Θεόδωρος)

—Oa: (47) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 26 ([Χα]ρίδημος: s. Σωσικλείδης)

—Oinoe (Aiantid): (48) 336/5 BC  IG II³ (1) 327, 53, 60 (PA 15390)

—Oion: (49) ?hell. SEMA 495 (s. Καλλιτέλης)

—Oion (Kerameikon): (50) s. v BC  [D.] xliii 22 etc. (PA/APF 15391) (s. Στράτιος I, f. Στρατοκλῆς, Θεόπομπος)

—Paiania: (51) m. iv BC  IG XII (6) 262, 80; (52) 330-322 BC  IG II² 1632, 69 f., 260, 311; IG II³ (4) 33, 27 (PA/APF 15392); (53) 325 BC   BCH 52 (1928) p. 217 no. 22, 1; 75 (1951) p. 305, 1 (II s. Χαρίδημος I); (54) ~ BCH 52 (1928) p. 217 no. 22, 2; 75 (1951) p. 305, 1 (I f. Χαρίδημος II)

—Peiraieus: (55) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 30, 107, 129

—Phlya: (56) m. iv BC  IG II² 5753, 4 (PA 15393) (f. [--]πιόδωρος)

—Probalinthos?: (57) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 30 f., 35 (or Prospalta: f. [...]έξανδρος)

—Steiria: (58) 336/5 BC  Ag. XV 42, 186

—Xypete: (59) 434/3 BC  IG I³ 278, 2 (PA/APF 15389) (-δ-: f. [--]αχος); (60) 405 BC  IG I³ 1032, 143, 256 f., 273? (cf. APF 15389)

—tribe Antiochis: (61) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 37 (PA 15375) (-δ-)

—tribe Hippothontis: (62) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 25 (Χαρ[ίδη]μ̣[ος]: s. Εὔνικος)

—tribe Leontis: (63) m. ii BC  IEleusis 227, 6 (f. [--]α̣ς)

—tribe Pandionis: (64) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 44

Athens?: (65) c. 400 BC  IG II² 2325, 254 (Stephanis 2606); (66) iv BC  IG II² 13051 ([Χα]ρίδημος: s. Ἀγαθάνωρ); (67) m. iv BC  IG II² 13052 (s. Χαρικλῆς); (68) ?iii BC   CIA App. 10 b (Χαρίδημ[ος]); (69) ~ CIA App. 44, 7; (70) ?iii BC  CIA App. 112, 2; (71) i BC  IG II² 1959, 4 (Χαρίδη[μος]: f. Ἀρχίας)

Foreign Residents:

    Euboia, Histiaia-Oreos: (72) c. 395-335 BC  IG II² 118, 7; IG II³ (1) 295, 29, 31, 38; IG II² 1496, 28, 32, 36; 1623, 321 f.; 1627, 207, 209, 211, 217; + PA/APF 15380; Osborne, Naturalization III T51 (LGPN I (12)) (s. Φιλόξενος)

    Messenia, Korone: (73) iii-ii BC  SEMA 1176 (LGPN III.A (-))

Χαρίεσσα

Athens:

—Athmonon: (1) inc. IG II² 5357 (d. Ἀρίστων)

Χαρίκλεια

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (1) ?vi BC  IG I³ 858 (LGPN III.A (2)) (d. Γλαυκῖνος)

Χαρικλείδης

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 57 (Χαρι(κ)λείδς); (2) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 14 ([Χα]ρ̣ικλείδς); (3) c. 422 BC  IG I³ 1185, 6 (PA 15394) (-δς); (4) 363/2 BC  Develin, AO p. 263; SEG LXI 1547 (amph.); SEG LXV 111, 12 (PA 15395) (archon epon.); (5) s. iv BC  Ag. XIX LA 8, 6 ([Χ]αρικλ(ε)ίδ[ης]); (6) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 9 (PA 15396); (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 234 no. 567 (Χαρικλεί(δης))

—Alopeke: (8) iv BC  SEG LXIII 179; (9) iii BC  CIA App. 102 b, 8; cf. JÖAI 7 (1904) p. 112 (Χαρικλε(ί)δης: f. Εὐανδρία)

—Amphitrope: (10) c. 200 BC  IG II² 5616, 1, 3 (PA 15398) (s. Ἀθήναιος, f. Ἡδεῖα)

—Myrrhinous: (11) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 103 (cf. APF p. 572)

—Myrrhinous?: (12) f. iv BC  IG II² 1580, 2; Lambert, Rationes p. 179 (deme) ([Χ]αρικλείδης)

—tribe Erechtheis: (13) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 7 (PA 15397) ([Χ]αρικλείδης)

Athens?: (14) f. iii BC  SEG XXVI 207, 9; PCG 4 pp. 70 f.

Χαρικλῆς

Athens: (1) ?vi BC  IG I² 664 (PA 15400) (-κλς); (2) f. v BC  IG I³ 1150, 69 (Χαρικ[λς]?); (3) v BC  PCG 7 p. 684 fr. 44 (-κλέης); (4) 464 BC  IG I³ 1144, 40 (PA 15401) (-κλές); (5) c. 415-403 BC  Th. vii 20; 26; X., HG ii 3. 2; X., Mem. i 2. 31; D.S. xiii 9; And. i 14; And. i 36; And. i 101; Lys. xii 55; Lys. xiii 74; Arist., Pol. 1305b 26; Isoc. xvi 42 (PA/APF 15407) (s. Ἀπολλόδωρος); (6) iv BC  SEMA 2556; (7) c. 330-320 BC  IG II² 1572, 6 (Χ[αρ]ικλ[ῆς]: f. [--]νίδης); (8) 324/3 BC  Plu., Phoc. 22 etc.; Plu., Mor. 808a (PA 15403); (9) 184/3 BC  IG II³ (1) 1291, 1; 1292, 1; 1293, 1; IG II³ (4) 104, 1; 110?; IG II² 2323 = SEG XXXVIII 162, 157; Ag. XVIII C101, 12 f.; SEG XLVIII 125 (PA 15404) (archon epon.); (10) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 3, 5 (f. Χαριταῖος, Δαμασίας); (11) 149/8 BC  IG II² 958, 74 (PA 15405) ([Χ]αρικλῆς: s. Μενεκλῆς); (12) 128/7 BC  FD III (2) 47, 17 (Stephanis 2609) (s. Μενεκλῆς); (13) 87/8 AD  IG II² 1996 + SEG XXI 620, 152 (Χαρικλ[ῆς]: f. [--]ας); (14) iv AD  Alciphr. iii 43 (fict.)

—Acharnai: (15) m. iv BC  IG II² 1622, 659 (PA/APF 15409) (Χαρ(ι)κλῆς)

—Aixone: (16) 320/19 BC  IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 21 (PA 15408)

—Aphidna: (17) 304/3 BC  Ag. XV 59, 26; 61, 266 (s. Χαιρεφάνης); (18) 170-150 BC  IG II² 1934, 10; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (Χαρι[κλῆς]: f. Τελεσίδημος); (19) m. i BC  Ag. XV 275, 12 (f. Τελεσίδημος)

—Eroiadai (Hippothontid): (20) f. iv BC  Ag. XV 11, 5 (Χαρικλ[ῆς]?: f. Χαρίσανδρος)

—Hybadai: (21) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 54 (-κλέης: s. Σωσίας)

—Kerameis: (22) iv/iii BC  IG II³ (4) 1686 ([Χ]α̣ρικλῆς)

—Kolonai: (23) 403/2 BC  SEG XXVIII 46, 40; SEG LXI 51 (deme) (s. Χαιρέδημος I)

—Kydathenaion: (24) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 4 (f. Ἡράκλειτος)

—Lakiadai: (25) 303/2 BC  Ag. XV 62, 189 (PA 15413) (s. Σ[--])

—Leukonoion: (26) 363/2 BC  IG II² 110, 5 (PA 15414); (27) 128-120 BC  FD III (2) 12, 14; IG II³ (4) 367, 14 (s. Θεογένης); (28) 116/15 BC  IG II² 1228, 20, 22 f. (PA 15415)

—Paiania: (29) 417/16 BC  IG I³ 370, 26 f. (PA/APF 15416) (I f. Ῥίνων); (30) f. iv BC  IG II² 1623, 177 f.; 1628, 410 f.?; 1629, 930 f.?; IG II³ (4) 245, 11; Ag. XVII 968; XIX L 10, 43; SEG III 121 = AM 66 (1941) pp. 219 f. no. 2, 3, 12 (PA/APF 15417) (II s. Ῥίνων, f. Ἀρρενείδης); (31) iii BC  Ag. XV 106, 7 (Χαρικλέ[ους]? (gen.): f. [...]χ̣άρης: reading - S.G.B.)

—Peiraieus: (32) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 35 (f. Στράτων)

—Pergase: (33) s. iv BC  IG II³ (4) 336, 4; IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 10 (= PA/APF 15418); Ag. XIX P 44, 16 (s. Ἀλεξιμένης)

—Phaleron: (34) c. 170-150 BC  IG II² 1934, 7; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 15421) (s. Θεόδωρος); (35) m. ii BC  IG II² 957, 72 (= PA 15406); IG II² 2452, 5 (= PA 15420); IEleusis 227, 23; 228, 5, 7 (I f. Θεόδωρος I); (36) c. 138-95 BC  IG II² 1028 III, 113; 2452, 9 (= PA 15422); FD III (2) 7, 4; 24, 6; 35, 5; 39, 2; 46, 2, 7, 10 (II s. Θεόδωρος I, f. Θεόδωρος II)

—Phegaia: (37) m. iv BC  IG II² 7639; SEMA 669 (cf. APF 8386) (f. Μνησαρέτη)

—Rhamnous: (38) c. 460-450 BC  IG I³ 867 = Ag. XVIII A7 (-κλς: s. [--]λος)

—Sounion: (39) iv BC  Luc., Nec. 16 (PA 15419) (f. Πῶλος); (40) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 72 (f. Χαριάδης)

—Sphettos: (41) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 15 (s. Φιλόξενος)

—Thorai: (42) ?334/3 BC   IG II³ (4) 81, 31 (PA 15411) (s. Ἀθηνόδωρος); (43) ~ IG II³ (4) 81, 33 (PA 15410)

—Thria: (44) m. iv BC  IG II² 6261 (PA 15412) (f. Εὐαλκίδης)

—tribe Kekropis: (45) c. 250-235 BC  IG II³ (1) 1058, 10 (Χαρικλ̣[ῆς]?)

—tribe Leontis: (46) c. 411 BC  IG I³ 1186, 10 (-κλς)

—tribe Pandionis: (47) s. v BC  IG I³ 1193, 2 (-κλς); (48) 255/6 AD  IG II² 2245, 95 (f. Ἀγάθων)

—tribe Ptolemais: (49) 106/5 BC  FD III (2) 28, 11 (f. Ἡράκων)

Athens?: (50) m. iv BC  IG II² 13052 (f. Χαρίδημος); (51) ?iii BC  CIA App. 73, 1 (name - ed.); (52) iii AD  IG II² 2010 + 2009 = AD 25 (1970) Mel. pp. 185 f. no. 2, 3

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (53) ii-i BC   SEMA 899 = IRhamnous 338 (LGPN I (5)) (I f. Χαρικλῆς II); (54) ~ SEMA 899 = IRhamnous 338 (LGPN I (6)) ([Χ]αρικλῆς: II s. Χαρικλῆς I)

Χαρικράτης

Athens:

—Aphidna: (1) c. 300 BC  SEMA 135 ([Χα?]ρ̣ικράτης - S.G.B.)

—Peiraieus?: (2) c. 146/5 BC  ID 2609, 28; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (f. Διόδωρος)

Χαρίλαος

Athens:

—Steiria: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 23 ([Χα]ρίλαος: s. Ὀλυμπιόδωρος)

Χαρίλεως

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12882 + AM 67 (1942) p. 170 no. 359 (Χ̣α̣ρ̣[ί]λ̣[ε]ω̣ς̣)

—Kikynna: (2) s. iv BC   IG II² 6458, 1 (PA 15423) (I f. Ἀρχίας); (3) ~ IG II² 6458, 3 (PA 15424) (II s. Ἀρχίας)

Χαριμήδης

Athens: (1) iii/ii BC  IG II³ (4) 301, 5 f. ([Χ]αρ[ιμ]ήδη̣ς̣: s. Διονύσιος)

—Marathon: (2) c. 339/8 BC  Ag. XIX P 28, 3 ([Χ]αρ̣ι̣μήδης: f. [--]ιλο[ς])

—Melite: (3) 148-134 BC  IG II² 1939, 16 (PA 15427) (f. Εὔβιος)

—tribe Aiantis: (4) 128-118 BC  IG II² 1008 III, 125 (= PA 15426); FD III (2) 12, 9 (s. Φαντέας)

Χαρίμνηστος

Athens:

—Araphen: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 36 (PA 15428) (Χαρίμνη[στος])

—Kydathenaion: (2) 325/4 BC  IG II² 1629, 509 (PA/APF 15429) (f. Χαρίας)

Χαρινάδης

Athens: (1) 422/1 BC  Ar., Pax 1155; Ar., V. 232 (fict.)

—Paiania: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 146

Χαριναύτης

Athens: (1) 114-103 BC  Thompson, New Style Coinage 654-59; 665; 667-8; 686-96; 795-811; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 15431); (2) c. 106-80 BC  FD III (2) 15, 12; SEG XXXIII 290 B, 29 (f. Πραξιτέλης)

—Lamptrai: (3) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 13 (= PA 15432); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 23 (s. Χαρίξενος)

—Phaleron: (4) 361/0 BC  IG II² 116, 6; 117, 3 (= PA 15433); SEG LIX 107, 4 (Χαριναύ[τ]ης: I f. Χαιρίων); (5) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 64 ([Χαριναύτης]?: II s. Χαιρίων)

Athens?: (6) m. iv BC  IG II² 2396, 25 (PA 15430) (Χαρινα[ύτης])

Χαρινίδης

Athens: (1) 490-480 BC  ARV² p. 468 no. 146 = CAVI 5599 (-δς)

Χαρῖνος

Athens: (1) vi/v BC  Thorikos 5 pp. 154-5 (Χαρῖν[ος]); (2) c. 510-500 BC  CAVI 2068; 2298; 4378; 6014-15; 6928; 7070; 7368; 7656; cf. ABV p. 423; ARV² pp. 1531 f.; Beazley Addenda pp. 402 f. (potter); (3) c. 500-480 BC  IG I³ 696, 4 (PA 15451) ([Χ]αρῖνος); (4) 433/2 BC  PA 15434; RE (2); cf. Develin, AO p. 101; (5) c. 411 BC  IG I³ 1190, 118 (PA 15436); (6) iv BC  CIA App. 103 a, 6; 103 b, 1; cf. JÖAI 7 (1904) pp. 122 ff. (s. Μενεκλῆς); (7) c. 342/1 BC   Ag. XIX P 26, 96; (8) ~ Ag. XIX P 26, 396; (9) c. 340 BC  [D.] lviii 37 f.; Din. i 63 (PA 15437); (10) f. iii BC   IG II³ (1) 898, 126 (PA 15438); (11) ~ IOrop 329, 9 (s. Ἀντίχαρμος); (12) iii BC  IG XII (5) 800, 3 (s. Ἀριστόδημος); (13) 291-288 BC  IG II³ (1) 861, 1; Epicur. frr. 96-100; 158 = ZPE 84 (1990) p. 125 T 13-17; Sen., Epist. xviii 9 (PA 15439) (archon epon.); (14) c. 170 BC  IG II³ (1) 1410, 2 (s. Σωκράτης); (15) 27 BC-14 AD  IG II² 4151, 5 (sculptor); (16) ii AD   Luc., DMeretr. 4 (fict.); (17) ~ Luc., Symp. 1-3 (fict.)

—Acharnai: (18) v/iv BC  IG II² 77 and add. p. 658, 1 (PA/APF 15446) (Χα[ρ]ῖνος: f. Σμίκυθος)

—Aithalidai: (19) s. iv BC  IG II² 5399 (PA 15445) (Χαρ[ῖνος]?: s. Χαιρ[ώνδης]); (20) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 47 (PA 15444) (Χα[ρ]ῖνος: s. Θρασωνίδης)

—Athmonon: (21) 378/7 BC  IG II² 43, 6 (PA 15443)

—Erchia: (22) m. iv BC  IG II² 6834; (23) s. iv BC  IG II³ (4) 429, 4 (cf. APF p. 573) (f. [--ω]ν); (24) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 68 (f. Ἀμύντωρ)

—Euonymon: (25) m. iv BC  IG II³ (4) 61, 2; IG II² 1642 + SEG XXI 562, 36; SEG LXIII 137, 12 (PA 15440) (s. Χαρωνίδης); (26) 304/3 BC  Ag. XV 61, 168 (s. Ἐπιχάρης)

—Eupyridai: (27) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 95 (PA 15449) (f. Ἀπολλωνίδης)

—Gargettos: (28) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 38 (PA 15447) (I f. Δημοχάρης); (29) c. 304 BC  Polem. fr. 78 (PA 15448) (II s. Δημοχάρης)

—Halai: (30) 315/14 BC  Finley, SLC p. 124 no. 14, 13

—Ikarion: (31) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 234 no. 568; Hesp. 46 (1977) p. 140 no. 111

—Iphistiadai: (32) 155/4 BC  IG II² 979 = Osborne, Naturalization D 101, 10 ([Χα?]ρῖνος - S.G.B.)

—Kephisia: (33) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 5 (PA 15450) ([Χ]αρῖνος)

—Leukonoion: (34) m. iv BC  [D.] xxxv 14 (PA 15452) (s. Ἐπιχάρης)

—Melite: (35) ?v BC  IG I² 1077 = AM 67 (1942) p. 100 no. 175, 2 (PA 15453) (f. Μυρτώ)

—Myrrhinous: (36) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 26 (PA 15454) (s. Χαρίας)

—Pelekes: (37) c. 420-417 BC  IG I³ 354, 73 (= PA 15455); IG I³ 391 = IEleusis 45, 14 (= PA 15435); IG I³ 328, 39; 472, 12 (s. Ἀλεξίμαχος); (38) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 51 (Χα̣[ρῖνος]: f. Ἀλεξίμαχος)

—Potamos: (39) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 18 (PA 15456) (s. Λάχης); (40) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 64 (Χ[αρῖνος?]: f. Λάχης); (41) 303/2 BC  Ag. XV 62, 26 (f. Λάχης)

—Rhamnous: (42) c. 330 BC  IG II² 1927, 151 (PA 15457) (s. Ναυσικλῆς); (43) ?hell. SEMA 603 (s. Φιλωνίδης); (44) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 32; cf. SEG XLIV 51 (date) ([Χ]αρῖνος)

—Teithras: (45) f. iv BC  IG II² 7538 (PA 15458) (s. Χαρίας)

—Thorikos: (46) c. 370-350 BC  SEMA 256, 1 (s. Χαιρεφῶν I, f. Χαιρεφῶν II, ?f. Σωσίππη)

—tribe Leontis: (47) 128/7 BC  FD III (2) 27, 27; 40, 2 (s. Λυκῖνος)

—tribe Oineis: (48) f. ii BC  IG II² 2314, 78 (PA 15441) (I f. Διοκλῆς); (49) 157-148 BC  IG II² 957, 61; 958, 92 (PA 15442) (II s. Διοκλῆς)

Athens?: (50) c. 450 BC  BCH 76 (1952) p. 204 = CAVI 684; (51) v/iv BC  ARV² p. 1336 no. 1 = CAVI 5435; cf. Stephanis 2614; (52) iv BC  PCG 7 p. 595 fr. 3 (fict.); (53) iv/iii BC   IG II² 12417 (Χαρῖν[ος]); (54) ~ Ant. Kunst Beiheft 6 (1970) p. 52 (-ρεῖ-: fict.); (55) 249/8 BC  IG II² 1317 b, 2, 11, 14 (p. 673); (56) inc. IG II² 13053/4 (PA 15439a)

Foreign Residents:

    Herakleia: (57) ii-i BC  Ag. XVII 483 (IG II² 8816) (s. Ἀπολλόδωρος)

    Pontos, Amaseia: (58) ii AD  IG II² 8046 a p. 883 = GVI 1088 (LGPN V.C (7)) (Τ. Ὀυάρ[ιος] -ρεῖ-)

    Thasos: (59) iv BC  IG II² 8829 = CAT 2.351 e (LGPN I (24)) (s. Ξάνθιππος)

Χαριξένη

Athens*: (1) v BC  Ar., Ec. 943; PCG 4 p. 198 fr. 153; 7 p. 732 fr. 51; cf. RE (-) (het.)

Χαριξενίδης

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 142 ([Χ]αριχσενί̣[δς]); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 129 (PA 15459) (Χαριχσενίδς)

—Aphidna: (3) inc. IG II² 5737 (f. Δημοκράτης)

Χαρίξενος

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 2936 (PA 15460)

—Aphidna: (2) c. 444 BC  IG I³ 455, 21 (PA/APF 15461) (f. Χαιρελείδης)

—Lamptrai: (3) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 23 (f. Χαριναύτης); (4) c. 45/6 AD  IG II² 1945, 9; 1972, 2 f. (f. Δημήτριος)

—Paiania: (5) c. 20 BC  Ag. XV 293, 25 ([Χα]ρίξενος: s. Ἑρμαΐσκος)

—Thorikos: (6) 140/39 BC  IG II² 969, 2; 970, 3; Ag. XV 240, 2, 37 (PA 15462) (f. Μενεκράτης)

Athens?: (7) f. iv BC  Guarducci, Ep. Gr. 2 p. 520 (bullet); (8) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 23 (f. Ἑρμᾶς)

Athens*: (9) 179/80 AD  IG II² 2083, 33 (s. Ἀ̣ν̣υ̣.: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) i BC   IG II² 9930 (LGPN V.B (3)) (I f. Χαριξενος II); (11) ~ IG II² 9930 (LGPN V.B (4)) (II s. Χαριξενος I)

Χαριξώ

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 145 (Χαριξ(ώ)?)

Χαρίππη

Athens:

—Aixone: (1) ?iv BC  IG II² 5453 (PA 15463) ([Χα]ρίππη?: d. Χάρων)

Χάριππος

Athens: (1) 423 BC  Ar., Nu. 64 (fict.); (2) 415 BC  And. i 35 (PA 15464); (3) s. iv BC  Hyp., Lyc. 3; Hyp., Lyc. 7; Hyp., Lyc. 13 (PA 15465); (4) 273/2 BC  IG II³ (1) 902, 27 (PA 15466) (s. Λ[--])

—Phaleron: (5) c. 330 BC   IG II² 1927, 110 (PA 15467) (II s. Χάριππος I); (6) ~ IG II² 1927, 111 (cf. PA 15467) (I f. Χάριππος II)

—Rhamnous: (7) 324/3 BC  Ag. XV 53, 12 ([Χ]ά̣ριππος: s. Φίλων)

Χάρις

Athens: (1) c. 510-500 BC  ABV p. 665 (Χάρης, Χαρί(α)ς?: kalos)

Χαρισανδρίδης

Athens:

—Eleusis: (1) c. 380-320 BC   ID 104-8 B, 13, 20 (PA 15469) (I f. Χαρισανδρίδης II); (2) ~ ID 104-8 B. 13, 19 f. (cf. PA 15469) ([Χαρισα]νδρίδης: II s. Χαρισανδρίδης I)

—tribe Hippothontis: (3) 409 BC  IG I³ 1191, 278 (-δς)

Χαρίσανδρος

Athens: (1) 376/5 BC  Develin, AO p. 238 (PA 15471) (archon epon.); (2) m. iv BC   IG II² 1596, 6 (PA 15475) (s. Δημόκριτος); (3) ~ IG II² 2386, 13 (PA 15473) (Χαρίσανδρ[ος]: f. Οἰνόβιος); (4) 336/5 BC  IG II² 1522, 19 (?f. Χαιρεστράτη); (5) 335/4 BC  IOrop 520, 31 (PA 15472); (6) 148-134 BC  IG II² 961, 49 (Χαρ[ίσαν]δρος: f. Λυκόφρων)

—Acharnai: (7) f. iv BC  IG II² 1952, 36 (PA 15480) ([Χ]αρίσανδρος: s. Λ[--])

—Daidalidai: (8) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 5 (f. Ξενότιμος)

—Eroiadai: (9) i BC  IG II² 6092 (f. Λαμπροκλῆς)

—Eroiadai (Hippothontid): (10) f. iv BC  Ag. XV 11, 5 (s. Χαρικλῆς)

—Halimous: (11) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 45 (s. Ἐξήκεστος); (12) c. 330 BC  SEG II 7, 3, 11 f. (s. Χαρισιάδης); (13) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 21, 82 (= PA 15474); IG II³ (1) 1062, 10 f. (s. Χαρισιάδης)

—Ionidai: (14) 148-134 BC  IG II² 1939, 29 (PA 15481) (f. Κλειτοφῶν); (15) 138/7 BC   FD III (2) 11, 5 (Χαρίσα[ν]δρος: II s. Χαρίσανδρος I); (16) ~ FD III (2) 11, 6 (I f. Χαρίσανδρος II, Κλειτοφῶν); (17) c. 125 BC  IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 10 ([Χαρίσ?]ανδρος - S.G.B.)

—Kikynna: (18) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 46

—Kolonos: (19) hell. SEG L 829 XI, 2 f. (f. Λυσιμάχη)

—Otryne: (20) 340/39 BC  IG II³ (4) 284, 2, [9] (s. Θεόπομπος)

—Paiania: (21) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 35 (PA 15482) ([Χ]αρίσανδρος)

—Philaidai: (22) 325/4 BC  IG II² 1629, 277 (PA/APF 15483) (Χαρίσαν(δρος): f. Ἀριστογένης)

—Philaidai?: (23) ii BC  IG II² 1712, 4 (or Phegaia)

—Phlya: (24) c. 330 BC  IG II² 1927, 35 + SEG XXXII 170 (PA 15484) (Χαρί[σαν]δρος: s. Ἀντιγένης)

—Probalinthos: (25) 336/5 BC  Ag. XV 42, 163

—tribe Aiantis: (26) 106/5 BC  FD III (2) 13, 18; 15, 18 (PA 15476) (s. Φανόλεως)

—tribe Aigeis: (27) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 53 (PA 15477) ([Χ]αρίσανδρος: s. Φιλι[--])

—tribe Erechtheis: (28) 459 BC   IG I³ 1147, 25 (PA 15478); (29) ~ IG I³ 1147, 50 (PA 15479) (Χαρ[ίσ]ανδρος); (30) c. 411 BC  SEG LII 60, 12 (Χαρ[ί]σανδρος)

—tribe Oineis: (31) 464 BC  IG I³ 1144, 95 (PA 15470) ([Χαρ]ίσανδρος?)

Athens?: (32) f. iv BC  SEG XXI 1093, 5; cf. XLIX 319

Athens*: (33) m. iv BC  IG II² 2390, 7

Χαρισιάδης

Athens:

—Halimous: (1) m. iv BC  D. lvii 20 (PA/APF 15485) (s. Χαρίσιος); (2) c. 330 BC  SEG II 7, 12 f. (Χαρισιάδ[η]ς: f. Χαρίσανδρος); (3) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 21 ([Χα]ρισιάδης: f. Χαρίσανδρος)

Χαρίσιος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 696, 5 (PA 15490) ([Χ]αρίσιος); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 111 f.; (3) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 g, 13 f.; (4) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 60, 7 (Χαρίσι[ο]ς); (5) m. iv BC  SEG XLV 147, 6; (6) iv/iii BC   Cic., Brut. 286; Quint. x 1. 70 (PA 15486) (Lat. - Charisius); (7) ~ Men., Epit. 142 f. (fict.); (8) 88/7 BC  Thompson, New Style Coinage 1140-2; Chiron 21 (1991) p. 6 (date) (PA 15487) (-ρεί-)

—Alopeke: (9) i-ii AD  IOrop 599 (-ρή-: f. Εὐκαρπώ); (10) c. 150-191 AD  IG II² 2065, 119; 2067, 173 f.; Ag. XV 423, 47 = IEleusis 514 (-ρεί-: I f. Ἰσιγένης, Δίφιλος I, Χαρίσιος II); (11) 154/5 AD  IG II² 2067, 173 (-ρεί-: II s. Χαρίσιος I); (12) c. 195 AD  SEG LIX 174, 51 ([Χα]ρ̣είσιος: f. Ἰσιγένης)

—Eiresidai: (13) 335/4 BC  Ag. XV 43, 136 (I f. Θεόφιλος); (14) 302/1 BC  IG II² 500, 7 (Χαρίσ[ιο]ς: II s. Θεόφιλος); (15) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 108 ([Χα]ρ̣ίσι̣[ος]? - S.G.B.: f. Οἰ[-])

—Erchia: (16) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 11 ([Χ]α̣ρίσιος)

—Halimous: (17) v/iv BC  D. lvii 20 (PA/APF 15488) (f. Θουκριτίδης II, Χαρισιάδης)

—Kedoi: (18) 281/0 BC  Ag. XV 72, 81 (s. Ἀθ[--])

—Lamptrai: (19) 350-324 BC  IG II³ (4) 35, 7 (= PA 15489); IG XII (6) 262, 21

—Sphettos: (20) 168/9 AD  Ag. XV 371, 14 (-ρεί-: f. Αὖλος)

—tribe Antiochis: (21) 196-201 AD  IG II² 2132, 66 (Χαρείσι(ος): f. Λεοντεύς)

—tribe Hadrianis: (22) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 6 (Κλ. -ρεί-)

—tribe Hippothontis: (23) c. 190 AD  Ag. XV 396, 2 ([Χαρ]ίσιος: s. Πρωτα[--])

Athens*: (24) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 164 (-ρεί-: I f. Χαρίσιος II); (25) ~ (-ρεί-: II s. Χαρίσιος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (26) s. iv BC  IG II² 9921, 1 (LGPN V.B (1)) (Χαρίσ[ιος]?: s. Φιλοκράτης I)

Χάρισος

Athens: (1) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 149; cf. SEG LXIV 119 (Χάρισο̣[ς]: f. [--]το̣ς)

—Acharnai: (2) c. 444 BC  IG I³ 455, 17 (PA 15492) (s. Μελάνθιος)

—Melite: (3) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 2, 4 (f. Χάρης)

—Sphettos: (4) 303/2 BC  IG II² 489, 8 (= PA 15491); Ag. XV 62, 79 (s. Θεόδοτος)

Χαρίστρατος

Athens:

—Hagnous: (1) c. 210 BC  IG II³ (1) 1226, 8 (Χαρίστρα[τος])

Χαριστώ

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) inc. IG II² 9931 (LGPN V.B (1)) (d. Καικίλιος)

Χαρίτα

Athens: (1) imp. IG II² 6396 (d. Δημάνθης)

—Eitea: (2) i AD  IG II² 6011 (d. Στράτων)

Foreign Residents:

    Cyprus, Salamis: (3) f. i AD  IG II² 10216 (LGPN I (3)) ([Χ]αρίτα: d. Εὔβουλος)

    Elis: (4) ii BC  IG II² 8531 (LGPN III.A (3))

Χαριτάδης

Athens:

—Halai: (1) s. iv BC  IG II² 5475 (f. Δημοστράτη)

Χαριταῖος

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 5752; 6573; 7278; cf. ABV p. 161; Immerwahr, Script 141 (potter); (2) c. 170 BC  IG II³ (1) 1458, 3 ([Χ]αριταῖος: s. Χαρικλῆς)

—Halai (Araphenides): (3) f. iv BC  IG II² 5501, 8 (PA 15493) (f. Μνήσιππος); (4) s. iv BC  IG II² 5505 (PA 15494) (f. Μνήσιππος)

—Paiania: (5) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 14 (PA 15495) (f. Χάρης)

Χαριτέλης

Athens:

—Aphidna: (1) 213/12 BC  IG II³ (1) 1166, 5 (s. Πάμφιλος)

Χαρίτη

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11519 + Peek, AG 1 p. 31 no. 114; (2) 340-317 BC  IG II² 13055; (3) inc. SEMA 2557

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (4) ii BC  SEMA 900 = IRhamnous 339 (LGPN III.B (1)) (Χα[ρί]τη: d. Ἀντίμαχος)

Χαρίτης

Athens:

—Myrrhinous: (1) f. iv BC  IG II² 6908 (PA 15496)

Χαριτιανή

Athens?: (1) imp. SEMA 2558

Χαριτιμίδης

Athens: (1) 460/59 BC  FGrH 688 F 14 (PA 15497); (2) 393 BC  Ar., Ec. 293 (fict.)

Χαρίτιμος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 31. 1, 10; 31. 2, 10

Χαρίτιν

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9932 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀγαθοκλῆς)

    Caria, Miletos?: (2) ?i AD  SEG LI 150, 9 (LGPN V.B (-)) (d. Ἰσίδωρος)

Χαρίτιον

Athens:

—Marathon: (1) c. 100 BC  ID 1983, 4 ([Χ]α̣ρ̣ίτιον: d. Θεοδωρίδης, Στρατονίκη (Athens))

Athens?: (2) imp. IG II² 13056; (3) ~ Ag. XVII 1013

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (4) iii BC  IG II² 8314 (d. Διοκλῆς); (5) imp. IG II² 8313

Χαριτίων

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) ii-iii AD  IG II² 9933; cf. SEG XIX 290 (LGPN V.B (1))

Χαριτόπολις

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 68 a, 6 (χαριτοπῶλις? (n. pr.?))

Χαρίτυλος

Athens: (1) c. 500 BC  BCH 82 (1958) p. 678 = CAVI 676

Χαριτώ

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 49 (fict.)

—Thorai: (2) c. 320 BC  IG II² 6215 (PA 15498) (d. Διόγνητος)

Athens?: (3) c. 350 BC  IG II³ (4) 1142, 2

Χαρίτων

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11424 (Χαρί(τ)ων?, Χαρίων?: f. Εὐκολίνη); (2) ?237-256 AD  IG II² 2238 + AE 1972, pp. 58 f. no. 3, 5

—Acharnai: (3) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 171 (s. Φίλητος)

—Azenia: (4) ii-iii AD  IG II³ (4) 1664, 3 (f. Νικόδικος)

—Besa: (5) i AD  Ag. XV 309, 23 (s. Ἀντίοχος)

—Gargettos: (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 84 (s. Ἔρως)

—Halimous: (7) 161/2 AD  IG II² 2085, 40 (s. Καρπόδωρος); (8) c. 200 AD  Ag. XV 399, 25 (s. Κάρπος I)

—Kothokidai: (9) c. 125-105 BC  IG II² 2272 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 25; FD III (2) 25, 13 (s. Ὀλυμπιόδωρος I, f. Ὀλυμπιόδωρος II)

—Marathon: (10) ?151-160 AD  IG II² 3815, 2 (s. Νικίας)

—Melite: (11) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 7 (s. Ἰατροκλῆς); (12) 169/70 AD  IG II² 2097, 21, 211 (s. Σωφάνης II)

—Myrrhinous: (13) 302/1 BC  IG II² 502, 12 + SEG LIX 117 (PA 15499) (f. [--]ίδης)

—Oion (Kerameikon): (14) 191/2 AD  IG II² 2119, 37, 160 f. (s. Ἐπάγαθος I)

—Paiania: (15) imp. IG II² 7028 (f. Ἀφροδισία)

—Peiraieus: (16) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 46 (s. Ἀσιατικός)

—Potamos: (17) imp. SEMA 1031 (Χ̣αρ̣ί̣τ̣ων)

—Salamis: (18) iii BC  IG II² 10195 (f. Εὐκαρπία); (19) i AD  IG II² 10190 (f. Διονύσιος)

—Sphettos: (20) m. iv BC  IG XII (6) 262, 354 ([Χ]α̣ρίτω̣ν); (21) 154/5 AD  IG II² 2067, 81 (s. Διονυσόδωρος II)

—tribe Akamantis: (22) 255/6 AD  IG II² 2245, 223 (s. Φιλῖνος)

—tribe Erechtheis: (23) 240-253 AD  IG II² 2243, 48 (s. Μένανδρος)

—tribe Kekropis: (24) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 111

Athens?: (25) imp. SEMA 2559 (s. Ἀρέτη)

Athens*: (26) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 19 ([Χαρί?]των: s. Ξενοφῶν: epeng.); (27) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 45 (s. Πλάτων: epeng.); (28) 155/6 AD  IG II² 2068, 166 (s. Μητρο.: epeng.); (29) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 46 (Ἀντίοχος ὁ καὶ Χαρίτων: epeng.); (30) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 92 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.); (31) 187/8 AD  IG II² 2113, 202 (s. Δίφιλος: epeng.); (32) 255/6 AD   IG II² 2245, 445 (epeng.); (33) ~ IG II² 2245, 464 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (34) c. 112 AD  IG II² 2024, 107 (LGPN V.B (5)) (s. Πριμιγένης)

    Caria, Miletos?: (35) 87/8 AD  IG II² 1996, 201 (LGPN V.B (6)) (s. Ἀθηνίων)

    Cyrenaica, Cyrene: (36) ii-i BC  IG II² 9128 (LGPN I (5)) (f. Δορκάς)

    Syria, Antioch: (37) ii BC  IG II² 8315 (s. Ἀνδρόνικος)

    Thessaly (Malis): (38) ?hell. IG II² 6258 (LGPN III.B (6)) (s. Τιμοκράτης)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (39) ii-iii AD  IG II² 10073, 1, 3 (LGPN IV (27)) (Κλ. Χαρίτων)

Χαρίων

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 13058

Athens?: (2) iv BC  SEMA 3138; cf. SEG LIV 374 (Χ̣αρί[ω]ν?)

Athens*: (3) hell. IG II² 13057 ([Χ]αρίων)

Χαρμαῖος

Athens: (1) c. 470 BC  CAVI 4778 (ARV² p. 1571) (kalos)

Χαρμαντίδης

Athens:

—Euonymon: (1) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 9 (PA 15284) (s. Σωκλῆς I)

—Halai (Aixonides): (2) s. iv BC  SEG XLII 112, 8 (f. Πολύστρατος)

—Myrrhinous: (3) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 65 (PA 15500); (4) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 9 (Χαρ̣[μ]αντίδης: f. Διεύχης); (5) i BC  IG II² 6909 (cf. PA 15500) ([Χα]ρμαντίδης: f. (nat.) [--]δωρος)

—Paiania: (6) 427/6 BC  IG I³ 299, [39]; 324, 56; 350, 62; Pl., R. 328b (PA/APF 15501) (-δς - IG); (7) m. iv BC  IG II² 1138, 25 f.; 1609, 46; IG II³ (4) 83, 12; Isoc. xv 93 (PA/APF 15502) (s. Χαιρέστρατος I, f. Ἐτέανδρος)

—Phyle: (8) ii BC  IG II² 7757 (PA 15503) (f. Ἡδίστιον)

Athens?: (9) 425-400 BC  IG II² 13059 = IG I³ 1328 bis (PA 15499a)

Χαρμῆς

Foreign Residents:

    Thrace, Abdera: (1) 346/5 BC  IG II² 218, 16, 29 (LGPN IV (1)) (Χαρμῆι (dat.): s. Διονυσόδωρος)

Χαρμιάδης

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 235 no. 569

—Erchia: (2) c. 170 BC  IG II³ (1) 1459 ([Χ]α̣ρμιάδης)

—Sounion: (3) s. iv BC  IG II² 7449, 1, 4; ID 42, 3; 104-27 B, 5; 104-28 A, 3 f.; IG XII (5) 113, 4 (PA 15504) (Χαρμίδης - IG XII: f. Φανόμαχος)

Χαρμίδης

Athens: (1) c. 520-480 BC  Graef--Langlotz II 1500 = CAVI 1695 (-δς̣: kalos); (2) f. v BC  PA 15507 (f. Φειδίας, Πάναινος); (3) c. 475-450 BC  CAVI 2179; 2362; 2515; 2607; 2821; 3369; 3772; 4018; 4552-5; 4629; 4695; 4837; 4897; 5070; 5508; 5510; 5887; 6116; 6120; 6530-1; 6589; 8163; Ag. XXI C 21 = CAVI 340; cf. ARV² pp. 1571-2 (PA 15505) (-δς: kalos); (4) s. v BC  IG I³ 1187, 24 (PA 15506) (-δς); (5) 415 BC  And. i 16; And. i 47 f.; And. i 51 (PA/APF 15510) (s. Ἀριστοτέλης); (6) f. iii BC  IG II³ (4) 589, 6 (Χαρμί[δης]); (7) s. iii BC  Plu., Mor. 843b (PA/APF 15511) (s. Ἀριστώνυμος, f. Φιλίππη); (8) 161/0 BC  IG II² 956 II, 67 (PA 15508) (f. Δωρόθεος); (9) m. ii BC   ID 1421 Bcd, 11 f. (Χαρμ[ίδης]?); (10) ~ ID 1510, 1; (11) 132/1 BC  Thompson, New Style Coinage 389-390; 394-395; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 15509) (Χαρμί(δης)?); (12) 105/4 BC  Thompson, New Style Coinage 779-88; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 15509) (Χαρμίδ(ης)); (13) ii AD   Luc., DMeretr. 2 (s. Ἀρισταίνετος: fict.); (14) ~ Luc., DMeretr. 11 (fict.)

—Agryle: (15) iv BC  IG II² 5297 + Peek, AG 1 p. 6 no. 3 ([Χα]ρ[μ]ίδης?: s. Φίλων)

—Aithalidai: (16) 185/4 BC  IG II³ (1) 1289, 40 (Χαρμ̣ίδης); (17) 127/6 BC  ID 2596, 5; (18) f. i BC  IG II² 1715, 8; IG II³ (4) 1116, 5 (f. Σῶσος)

—Hagnous: (19) iv BC  IG II² 5259 = 5280 a (p. 879); cf. SEMA p. 565 no. 90; (20) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 107 (f. Σαίνιος)

—Kephisia: (21) c. 30 BC  Ag. XV 286, 25 (s. Διογένης)

—Krioa: (22) 183/2 BC  IG II² 2332, 172 (PA 15513)

—Lamptrai: (23) 420/19 BC  IG I³ 472, 13 (PA 15514); (24) f. iv BC  IG II² 70 + SEG XIV 42, 4 f. (Χ[αρ]μίδ[ης])

—Melite: (25) 201/2 AD  IG II² 2193, 109; 2194, 37 (s. Ἀμφιάραος)

—Oe: (26) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 9 (PA 15515) ([Χ]αρμείδης: s. Μνησῖνος)

—Thorikos: (27) s. iv BC  IG II² 6218, 2 (s. Εὔθιππος)

—Trikorynthos: (28) 128/7 BC  FD III (2) 24, 40; SEG XV 104, 235 (s. Παράμονος)

—tribe Erechtheis: (29) s. v BC  PA/APF 15512; SEG LXI 82; cf. Grammateion 5 (2016) pp. 5-9 (ident.) (-δς - SEG: s. Γλαύκων I: kalos)

—tribe Kekropis: (30) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 51 (Αὐρ. Χαρμίδης)

—tribe Pandionis: (31) s. v BC  IG I³ 1193, 10 ([Χ]αρ(μ)ί(δ)ς)

Athens?: (32) m. iv BC  IGUR 1572; (33) c. 300 BC  SEG LIII 99 = Hesp. Suppl. 38 (2008) p. 50 no. 50, 4 f. ([Χ]αρμίδ[ης]?); (34) i AD  IG XIV 1309, 8; add. p. 699 (locn.)

Athens*: (35) imp. CIA III 3921 (s. Ἀσκληπιακός); (36) ii AD  IG II² 2177 + Polemon 4 (1949) pp. 24 f. no. 5, 8

Foreign Residents:

    Lycia, Phaselis: (37) iv BC  IG II² 10477 (LGPN V.B (27))

Χαρμικός

Athens:

—Kikynna: (1) s. ii BC  ID 1879, 8, 13; 1880, 1; 1881, 1; 2594, 7 (PA 15516) (s. Αἰνησίας)

Χαρμῖνος

Athens: (1) 412/11 BC  Th. viii 30; Th. viii 41. 3 ff.; Th. viii 73. 3; Ar., Th. 804 and Schol. (PA 15517)

—Phaleron: (2) iii/ii BC  SEMA 654 (f. Ἀριστοφῶν)

Χαρμοκράτης

Athens:

—Euonymon: (1) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 41 (s. Σωκλῆς)

Χάρμος

Athens:

—Alopeke: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 174 (PA 15519) ([Χ]άρμος)

—Kollytos: (2) m. vi BC  Ag. XXV 133-43; AM 106 (1991) p. 151; + PA/APF 15520 (f. Ἵππαρχος); (3) c. 330 BC  Ag. XIX L 8, 108 (Χά[ρμος] - Papazarkadas)

—Oa: (4) c. 215 BC  IG II³ (4) 653, 7 (PA 15523)

—tribe Pandionis: (5) 255/6 AD  IG II² 2245, 118 (Αὐρ. Χάρμος)

—tribe Ptolemais: (6) 255/6 AD  IG II² 2245, 201 (Αὐρ. Χάρμος)

Athens*: (7) 135/6 AD  IG II² 2046, 71 (epeng.); (8) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 168 ([Χάρμος]: I f. Χάρμος II); (9) ~ (II s. Χάρμος I: epeng.)

Χαρμόστρατος

Athens: (1) ?80/79 BC  Thompson, New Style Coinage 1427-8 (Χαρμόστρα(τος))

—Prasiai: (2) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 84 (s. Διοφάνης)

—Sphettos: (3) i AD  IG II² 7518 a (p. 882); cf. SEMA 637 (Χαρμόστ̣[ρατος]: f. Ἡλιόδωρος)

Χαρμοσύνη

Athens:

—Sphettos: (1) ii AD  IG II² 10368 (Φλ. Χαρμοσύνη)

Χαρμόσυνος

Athens*: (1) 45/6 AD  IG II² 1945, 117; (2) c. 140 AD  IG II² 2069 et. = SEG XXIX 152 II, 28 (Χαρμόσυ[νος]: f. Ἀβάσκαντος)

Χαρμύλος

Athens: (1) c. 367-349 BC  Ag. XIX P 5, 45, 68, 79; XIX P 13, 4; (2) 106-97 BC   FD III (2) 6, 15; 10, 20; 13, 8 (cf. PA 15525) (I f. Χαρμύλος II); (3) ~ FD III (2) 6, 15; 10, 20; 13, 8 (PA 15525) (II s. Χαρμύλος I)

—Lamptrai: (4) iii BC  IG II² 6700 (PA 15526); (5) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 69 (PA 15527) ([Χ]αρμύλος: f. [--]λος); (6) c. 100 BC  ID 2607, 15 (s. Δίων)

—Trinemeia: (7) m. iv BC  IG II² 1641 = ID 104-26 A, 18, 24 + SEG XXVIII 141; IG II³ (1) 360, 41; cf. LGPN I s.v. (1); SEG XXVIII 150, 15 (s. Καλλισθένης I, f. Καλλισθένης II)

Χαροιάδης

Athens: (1) c. 430 BC  IG I³ 156, 11 (PA 15528); ZPE 162 (2007) p. 108 (date) (-δς); (2) 427/6 BC  Develin, AO pp. 124 f. (PA 15529) (s. Εὐφίλητος); (3) iv BC  SEMA 2198; (4) 358/7 BC  IG II² 1696, 5 (f. Ἀντιφάνης)

—Eroiadai (Antiochid): (5) c. 330 BC  IG II² 1927, 213 (PA 15530) (Χαροιάδ[ης]: f. Φορμίσιος)

Χαρόπη

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 1-2 (m. Γλαυκίππη: fict.)

Χαροπίας

Athens: (1) vii/vi BC  Immerwahr, Script 41 = CAVI 1721; (2) v/iv BC  IG II² 6879; cf. Hesp. 23 (1954) p. 302 n. 40; PAA 18 p. 369 (PA 15533) (Χαροπία̣[ς] - PAA, Χαροπί[δης] - IG, Χαροπῖν̣[ο]ς - Stamires Hesp.)

—Amphitrope: (3) iii BC  IG II² 5615 (f. Φιλινώ)

—Phyle: (4) 304/3 BC  Ag. XV 61, 127 (f. Ἐργόκριτος)

Χαροπίδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 45 (-δς)

—Lamptrai: (2) f. iv BC  IG II³ (1) 301, 6; 313, 5 (PA 15531) (f. Καλλικράτης)

—Myrrhinous: (3) ?ii BC  IG XII (8) 109, 1, 3 (s. Φρύνων, f. Ἀριστογένης)

—Phyle: (4) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 6 ([Χ]αροπίδης: s. Ἐργόκριτος)

—Skambonidai: (5) 424/3 BC  IG I³ 369, 27 (PA 15534) (-δς)

—tribe Erechtheis: (6) c. 411 BC  SEG LII 60, 78 (-δς)

—tribe Pandionis: (7) ?447 BC  IG I³ 1162, 78 (PA 15532) (-δς)

Χαροπῖνος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 235 nos. 570-2; (2) c. 163 AD  FD III (4) 94, 4 (f. Ζώσιμος ὁ καὶ Σώτιμος)

—Dekeleia: (3) s. iv BC  IG II³ (4) 209, 11 (PA 15535) ([Χα]ροπῖνος)

—Ikarion: (4) i AD  IG II² 6289 (s. Ἡρόδοτος)

—Rhamnous: (5) 371/0 BC  IG II² 1424 a, 2 + SEG XXXIX 156 (Χαρο[πῖν]ος); (6) i/ii AD  IG XII (8) 645, 6 (Τιβ. Κλ. -πεῖ-: s. Φρασίνικος); (7) c. 120 AD  Ag. XV 322, 60 (Κλ. Χαροπε[ῖνος])

—Rhamnous?: (8) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 29; AIUK 14 (2022) no. 1, 13 (-πεῖ-)

Χάροπον

Athens?: (1) 236/5 BC  IG II² 1297, 35

Χάροπος

Athens:

—Phyle: (1) i BC/ i AD  IG II² 7765 (-ππος: f. Φιλητώ)

Athens?: (2) c. 550-535 BC  Immerwahr, Script 142 = CAVI 7202

Χάροψ

Athens: (1) viii BC  PA 15537; RE (8) (dub.); (2) c. 510 BC  CAVI 3235; 8102; cf. ARV² p. 1572 (PA 15536) (-ροφς: kalos); (3) f. v BC  Ag. XXV 19; SEG LXV 81 (f. Ἀριστείδης)

—Phaleron: (4) 333/2 BC  SEG XXIV 203 = Schwenk 32, 3, 22

Athens?: (5) vi/v BC  CAVI 7852 (-ροπς); (6) v/iv BC  IG II² 13060; (7) iv BC  Ag. XVII 712 (PA 15536a) (f. Ἀπολλόδωρος, Φιλησία)

Χαρτάδης

Athens:

—Sounion: (1) c. 411 BC  ID 91, 12 = IG I³ 1458; ID 92, 5, 11 = IG I³ 1459 (PA 15538)

Χάρτης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1281 (Χάρτο (gen.), Χάρτος?)

Χάρων

Athens:

—Aixone: (1) ?iv BC  IG II² 5453 (PA 15539) (f. Χαρίππη)

—Gargettos: (2) imp. SEMA 188 ([Χ?]άρων, [Μ?]άρων: f. [--]ας)

—Perithoidai: (3) s. v BC  Schol. Ar., Pax 681 (PA 15540) (s. Ἀντιφάνης: dub.)

Athens?: (4) 161-212 AD  IG II² 2280, 8 ([Χ]άρων: s. Διονυσόδωρος)

Athens*: (5) 405 BC  IG I³ 1032, 343 (slave); (6) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 38

Χαρωνίδας

Athens?: (1) s. iv BC  Master Bronzes from the Classical World 110

Χαρωνίδης

Athens: (1) 306/5 BC  IG II³ (4) 319, 4 (s. Πανκ[--])

—Euonymon: (2) m. iv BC  IG II³ (4) 61, 2; IG II² 1642 + SEG XXI 562, 36; SEG LXIII 137, 12 (PA 15541) (f. Χαρῖνος); (3) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 462 (= PA 15542); SEG LXIII 137, 8 (f. Χαρίας)

Χαρώπιος

Athens: (1) f. vi BC  LSAG² p. 77 no. 10 e = CAVI 1721 (-ρ-)

Χαχρυλίων

Athens?: (1) c. 520-500 BC  CAVI 22; 2316; 2634; 2995; 3022; 3253; 3613; 3621; 3632; 4453-4; 4699; 5076; 5322; 5738; 6056; 6410-13; 6617; 6639; 6711; 7032; 7083; 7097; 7280; 7401; 7410; 7553; 7674; cf. ARV² pp. 107 ff. (-ν: potter)

Χείλων

Athens:

—Acharnai: (1) 163/4 AD  IG II² 2086, 143 (Χείλων ὁ καὶ Εὐφρόσυνος)

—Kephisia: (2) 386/5 BC  IG II² 31, 3 (PA 15543) ([Χ]είλων)

—Marathon: (3) f. ii AD  IG II² 2021, 22; 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 18 (s. Εὔκαρπος I, f. Εὔκαρπος II)

—Melite: (4) i-ii AD  IG II³ (4) 1016 ([--]λλιος Χείλων)

—Oion (Kerameikon): (5) s. i BC  IG II² 2461, 11 f. (PA 15544) (s. Φιλῖνος I, f. Φιλῖνος II)

Athens*: (6) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 84 (Χε[ίλω]ν: f. Ζήνων)

Χειμέρπης

Athens?: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 657, 4 (f. Πολυ[--])

Χειμεύς

Athens:

—Lakiadai: (1) c. 357-330 BC  IG II³ (4) 245, 9; IG II² 6635; Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 left side, 1 (PA/APF 15545) (s. Κίκων)

Χείμων

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 111 no. 22

Χειρέδιος

Athens: (1) vi AD  AP vii 573

Χειρικράτης

Athens: (1) c. 580 BC  IG I³ 600 (Χε(ι)[ρ]ικ[ράτς]: s. Δεξίθεος)

Χείρων

Athens: (1) 575-550 BC  ABV p. 59 no. 14 = CAVI 1101 ([Χ]είρν: potter)

Χελιδόνιον

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 10 (het./fict.)

Χέλις

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 5301; 5456; 6079; 6111; 6392 (ARV² p. 109) (potter)

Χελωνίων

Athens: (1) 394/3 BC  IG II² 16 a, 4 (PA 15546) (s. Θεογ[--])

Χερσίππη

Athens?: (1) iv BC  SEMA 2560

Χηνίδας

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 13 (fict.)

Χία

Athens:

—Trikorynthos?: (1) i AD  IG II² 7547 (Ἀτανία Χία)

Χιλιαρχιανός

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 277 (Χει-: s. Δημήτριος)

—tribe Pandionis: (2) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 126 (Χει-: s. Διονύσιος)

Χίλων

Athens: (1) c. 515 BC  CAVI 3606; 4434 (ARV² p. 1573)

Athens?: (2) c. 430 BC  Immerwahr, Script 770 = CAVI 3262

Athens*: (3) i AD  SEMA 1050

Χίμαιρα

Athens*: (1) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Χιόνη

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13343 (SEMA 2720)

Athens?: (2) i AD  IG II² 5527 (Χι[ό]νη: d. Ἀγίας); (3) iv-v AD  Ag. VII pp. 55-7 (BM Lamps 3 p. 411 Q3283); SEG LXI 225

Athens*: (4) hell. IG II² 10286

Χιόνης

Athens*: (1) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 109 (Κλ. Χιόνης: s. Εἰρηναῖος: epeng.)

Χιονίδης

Athens: (1) f. i AD  IG II² 4163, 6 ([Χ?]ιονίδης)

—Lamptrai: (2) imp. IG II² 6712 (Π. Κορν. Χιονίδης: s. Π. Κορν. Νήριτος)

Athens*: (3) c. 221-232 AD  IG II² 2218 = 2260 + AE 1950-51, pp. 43 f. no. 22, 10 (Αὐρ. Χιονίδη[ς]: epeng.?)

Χίονις

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 609 (PA 15548) (?s. Ὀλ[--]); (2) c. 350 BC  SEG LXIV 144 (I f. Χίονις II); (3) ~ (II s. Χίονις I); (4) c. 337-324 BC  SEG XLV 206 + LI 140 (Χίον[ις] - Lambert)

—Ankyle: (5) c. 221/0 BC  IG IV (1)² 42, 21 f. (Χ[ί]ονις: f. Διονύσιος)

—Oion (Kerameikon): (6) 336/5 BC  Ag. XV 42, 259

—Paiania: (7) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 11 (PA/APF 15550) (s. Δημόστρατος)

—Prospalta: (8) 420/19 BC  IG I³ 472, 13

—Sypalettos: (9) inc. IG II² 7500 (PA 15551) (s. Ἱπποκλῆς)

—tribe Aigeis: (10) ?447 BC  IG I³ 1162, 56 (PA 15549)

Χιρίας

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 910 (Χ̣ιρίας: f. Κηφισογείτων)

Χίρων

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 6970 (ABV p. 161) (potter); (2) c. 510 BC  ARV² p. 33 no. 3 = CAVI 5507

Χίων

Athens: (1) vi/v BC  CAVI 6885 (-ν); (2) c. 515 BC  CAVI 140; 3246 (ARV² p. 1573) (-ν: kalos?); (3) 365/4 BC  Develin, AO p. 260 (PA 15552) (archon epon.); (4) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 85 (PA 15552a)

—Alopeke: (5) 410-390 BC  IG II² 5565 (PA 15553) (f. Λυσιάδης); (6) c. 370 BC  Ag. XV 492, 112 + SEG LX 205 (s. Λυσιάδης); (7) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 267 (f. Λυσιάδης)

—Keiriadai: (8) 352/1 BC  IG XII (8) 63 b, 10 (= PA 15554); IG II² 1642 + SEG XXI 562, 35

—Korydallos: (9) 307/6 BC  IG II² 463, 125 (PA 15555) (f. [--]ης)

—P--: (10) 440/39 BC  IG I³ 272, 2 f.

—Thorai: (11) m. iv BC  Ag. XV 22, 8 (Χίω̣[ν]: f. Πρωτόμαχος)

Athens?: (12) c. 430 BC  Immerwahr, Script 770 = CAVI 3262

Χιωνίδης

Athens: (1) m. v BC  PCG 4 pp. 72 ff. (PA 15556); (2) iv BC  SEMA 786 (IRhamnous 225) (Χιωνίδη̣[ς]: f. Ἀριστο[--]); (3) 319/18 BC  IG II² 387 = Osborne, Naturalization D 35, 5 f. (Χιων̣[ίδης]: f. Κτησίας)

—Ionidai: (4) 352/1 BC  IG XII (8) 63 a, 8 (PA 15559)

—Pa--: (5) c. 346/5 BC  ID 104-22 a, 14

—Thria: (6) c. 330-304 BC  IG II² 1492, 101, 132 (= PA 15558); Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 34; 12 II, 74; Osborne, Naturalization D 51, [1]? (cf. SEG XXXII 102)

—Thria?: (7) c. 260-230 BC  IG II³ (1) 1080, 17 ([Χ]ιωνίδης: s. Καλλίας)

—Xypete: (8) m. iv BC  [D.] lix 34 (PA 15560); (9) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 36 (Χ̣[ι]ωνίδης: s. Ἐρίωτος); (10) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 114 (f. Λυσικράτης)

Athens?: (11) ?iii BC  CIA App. 82, 1

Athens*: (12) 405 BC  IG I³ 1032, 461 (slave)

Χλιδάνη

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11644

Χλίδανον

Foreign Residents:

    Epiros: (1) ii-i BC  IG II² 8546 (LGPN III.A (1)) (d. Καλλίας)

Χλόη

Athens:

—Aithalidai: (1) i AD  IG II² 5400 ([Χ]λόη: d. Δημήτριος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) m. ii AD  IG II² 9934 (LGPN V.B (1))

Χλωρίς

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i AD  IG II² 9393 + SEG XXVIII 299 (LGPN V.B (-)) (Χλωρί[ς]?)

Χλῶρον

Athens?: (1) ii AD  IG II³ (4) 1659, 2 (Χλῶρ̣ο[ν])

Χλῶρος

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 21 (Χ̣λῶρος: freed.)

Χναιάδης

Athens:

—Pallene: (1) c. 520-510 BC  IG I³ 622 (PA 15561) (-δς)

Χοιρήνη

Athens:

—Rhamnous: (1) m. iv BC  IG II² 7328 a (p. 892) (Χοι̣ρήνη̣: d. Ἱέρων I, m. Ἀνδρίας (Rhamnous))

Χοιρίδιον

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 13061

Χοιρίλος

Athens: (1) vi/v BC  TrGF 1 p. 66 no. 2; PA 15562; (2) iv/iii BC  IEleusis 131 ([Χοι?]ρίλος)

Athens*: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 138 (slave)

Χοιρίνη

Athens: (1) 375-350 BC  IG II² 13062 = AIUK 4.6 (2022) no. 23

—Anagyrous: (2) s. iv BC  IG II² 5639 (PA/APF 15563) (d. Εὔβοιος)

—Phlya: (3) m. v BC  Suda Ε 3695; Vita Eurip. 134, 26 (PA 15564) (d. Μνησίλοχος I, m. Μνησαρχίδης II, Μνησίλοχος II, Εὐριπίδης II (all Phlya))

Athens?: (4) v/iv BC  SEMA 2105; (5) m. iv BC  IG II² 13063 (PA 15562a); (6) ?iii BC   CIA App. 42, 9; (7) ~ CIA App. 102 a, 7 (m. Τιβιτίς); (8) 236/5 BC  IG II² 1297, 29

Athens*: (9) m. iv BC  IG II² 13064; (10) 340-317 BC  IG II² 13065

Χοιρίς

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 76, 8

Χοῖρος

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 2713 (ABV p. 665) (kalos)

Athens?: (2) m. iv BC   SEMA 2031; (3) ~ IG II² 13066

Χοιρώ

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 13067 (d. Δημοφάνης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) hell.-imp. SEMA 1350 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀθηνίων)

Χόλχος

Athens?: (1) c. 535 BC  CAVI 2219 (ABV p. 110) (potter)

Χορηγίς

Athens?: (1) f. iv BC  SEMA 2561; (2) m. iv BC  IG II² 13068 (d. Χορηγίων)

Athens*: (3) v/iv BC  PCG 4 p. 53 fr. 40 (het.)

Χορηγίων

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 13068 (f. Χορηγίς)

Χόρηγος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 2325, 141 (PCG 4 p. 77) (Χόρη[γος])

Athens*: (2) iv BC  IG II³ (4) 645, 2 (Χ̣όρη[γος])

Χορίθων

Athens?: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 359 = CAVI 165 (-θν)

Χόριλλος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 2391, 28 (Χόριλλ[ος])

Χόριος

Athens?: (1) i-ii AD  IG II² 9588 (f. Ἑρπυλλίς)

Χοροκλῆς

Athens: (1) v BC  Schol. Ar., Av. 750 (f. Φρύνιχος)

—Aixone: (2) f. iv BC  IG II² 5416, 1 f. (PA 15565) (f. Λυσίππη)

Χορονίκη

Athens: (1) c. 520 BC  ABV p. 261 no. 41 = CAVI 4287 (-κ); (2) m. iv BC  SEMA 804, 4 (IRhamnous 243) (d. Εὐδωρίδης, m. Λυσίστρατος (Rhamnous))

Athens?: (3) 510-500 BC  Katalog Museum Folkwang 58 = CAVI 3457 (-κ)

Χορόνικος

Athens?: (1) iv/iii BC  PCG 2 p. 34 fr. 19 (fict.?)

Χορώ

Athens: (1) c. 515-510 BC  Immerwahr, Script 400 = CAVI 2893 (-ρ); (2) c. 480-470 BC  CAVI 5130 (-ρ)

Χόρων

Athens: (1) f. vi BC  SEG LIX 69 (-ρν); (2) c. 450 BC  IG I³ 1153, 11 (-ρν)

Χρέμης

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 441 = CAVI 5152 (-μς); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 783 (-μς: s. Μεγύλος); (3) c. 425 BC  CVA Copenhagen 8 pl. 347 = CAVI 3256 (Stephanis 2629); (4) 393 BC  Ar., Ec. 477 (fict.)

—Aixone: (5) 326-316 BC  Develin, AO p. 400; IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 1; IG II² 1200, 1 (PA 15568) (f. Φιλοκτήμων, Φίλαιος: archon epon. - 326/5 BC)

—Aphidna: (6) m. iii BC  IG II³ (1) 1048, 2 ([Χρέ]μ̣ητος (gen.))

—Eroiadai (Antiochid): (7) 281/0 BC  Ag. XV 72, 263 (s. Πολύαρχος)

—Ionidai: (8) 351-342 BC  IG II³ (1) 293, 4 (= PA 15566); IG II³ (4) 75, 6 (= PA 4802) (s. Φιλοίτιος I, ?f. Φιλοίτιος II)

—Melite: (9) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 11 (PA 15567) (s. Σμίκυθος)

—Myrrhinoutta: (10) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 28, [46], [57], 70, 74 (s. Θ̣εο̣[...]ίδης)

—Phaleron: (11) c. 330 BC  Ag. XIX L 8 = SEG XL 125, 14 (Χρ[έ]μη̣ς)

—Phlya: (12) iv AD  Alciphr. iii 3 (fict.)

Χρεμητίδης

Athens?: (1) c. 420 BC  SEG XV 180 = CAVI 1859

Χρεμύλος

Athens: (1) 388 BC  Ar., Pl. 336 (fict.)

Χρέμων

Athens: (1) 404/3 BC  Lys. xxx 12; Lys. xxx 14; X., HG ii 3. 2 (PA 15570)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) ?333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 59 (LGPN III.B (3))

Χρεμωνίδης

Athens:

—Aithalidai: (1) m. iv BC  IG II² 1933, 11; 3458, 2; 3845 (PA 15571) (I f. Ἐτεοκλῆς); (2) f. iii BC  IG II³ (1) 912, 7; SEG XXV 207; + PA 15572; FGrH 106 F 6? (II s. Ἐτεοκλῆς)

—Marathon: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 102 (PA 15573) (s. Φιλοκτήμων)

—Oinoe: (4) 365-322 BC  IG XII (6) 257, 9

Χρηματῖνος

Athens*: (1) 201/2 AD  IG II² 2193, 165 (epeng.)

Χρησίμη

Athens: (1) s. ii AD  IG II² 3634, 2 ([Χ]ρη[σίμη]?: m. Θεανώ)

Χρήσιμος

Athens: (1) ii AD  IG II² 2168, 6 f. (f. Ζώπυρος, Τυχικός)

—Anaphlystos: (2) hell.-imp. SEMA 114 (s. Ἀγάθαρχος)

—Athmonon: (3) m. ii AD  IG II² 3607, 15 (Κλ. Χρήσιμος)

—tribe Aigeis: (4) 238-242 AD  IG II² 2239, 68 (I f. Χρήσιμος II); (5) ~ (II s. Χρήσιμος I); (6) 255/6 AD   IG II² 2245, 77 (II s. Χρήσιμος I); (7) ~ IG II² 2245, 77 f. (I f. Χρήσιμος II, Μύρινος)

Athens?: (8) ?iv BC  SEMA 2562 (Χρήσιμ[ος]: s. Στησίχορος); (9) 339/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 19; (10) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 14

Athens*: (11) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 21 + SEG XVIII 48 (freed.); (12) 179/80 AD  IG II² 2083, 11 (s. Διονυ.: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (13) i-ii AD  IG II² 8330 (LGPN V.A (2)) (f. Διογένης)

    Boiotia, Plataiai: (14) ?ii BC  SEMA 1394 (LGPN III.B (2)) (s. Νικόστρατος)

    Caria, Miletos: (15) i AD  IG II² 9904 (LGPN V.B (7)) (f. Τρύφων); (16) i-ii AD  IG II² 9814 (LGPN V.B (8)) (f. Νικοστράτη); (17) imp. IG II² 9445 (LGPN V.B (6)) (f. Αὔγη)

    Herakleia: (18) i BC-i AD  IG II² 8621 (f. Δημητρία)

    Laodikeia: (19) ii-i BC  IG II² 9173 ([Χ]ρήσιμος: f. Εὐημερίς)

    Syria, Antioch: (20) iii BC  IG II² 8316 (I f. Χρήσιμος II); (21) ~ (II s. Χρήσιμος I); (22) i-ii AD  IG II² 8200 (f. Ἡράκλειτος)

Χρήστη

Athens:

—Athmonon: (1) i AD  IG II² 10464, 4 + AM 67 (1942) p. 115 no. 232 = SEG XXIX 240 (d. Καλλισθένης)

Foreign Residents:

    Bithynia: (2) ?iv BC  IG II² 8412 (LGPN V.A (1)) (slave?)

Χρηστίων

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. ii AD  IG II² 2084, 15 (s. Δημήτριος)

Athens?: (2) ii-iii AD  SEMA 2563 (Χρηστί[ων]: ?s. [--]λείδης)

Χρῆστος

Athens: (1) imp. Ag. XVIII C248, 3 (Χρῆστ[ος]); (2) ?ii AD  IG II² 4200/1, 5 (Χρῆστ̣[ος]); (3) ii-iii AD  SEG XXXII 224, 5 (Χρῆσ[τος])

—Kephale: (4) 201/2 AD  IG II² 2193, 79; 2194, 21 (s. Μοσχιανός)

—Marathon: (5) c. 190-236 AD  IG II² 2123, 21; 2223, 25; 2235, 2, 44; 3765 = AIUK 11 (2020) no. 16, 5; Ag. XVIII C145 (s. Ἀπφιανός I, f. Αὐρ. Ἀπφιανός III)

—Melite: (6) c. 140-182 AD  IG II² 2051, 70; SEG XXVIII 174, 10 (f. Ἀσκληπιάδης); (7) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 36 (I f. Χρῆστος II); (8) ~ (II s. Χρῆστος I)

—Oion (Kerameikon): (9) 211/12 AD  IG II² 2208, 57 (f. Μηνόφιλος)

—Pallene: (10) 173/4 AD  IG II² 2103, 160 (s. Ξενοκλῆς); (11) ii/iii AD  Ag. XV 438, 8 (Αἴλ. Χρῆστ[ος]); (12) a. 216 AD  Ag. XV 472, 22 ([Α]ἰ[λ.] Χρῆ[στ]ος); (13) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 110 (Χρῆσ(τος)?: f. Καλλικράτης)

—Phlya: (14) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 41 (Χ[.]ητος - lap., Χ[ρ]ῆ(σ)τος?: s. Νικόμαχος I)

—Sounion: (15) 157-182 AD  Ag. XV 402, 17; SEG XXVIII 169, 42 (s. Δίφιλος)

—tribe Aigeis: (16) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 49 (s. Εὔνομος)

—tribe Leontis: (17) c. 211-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 33 (Αὐρ. Χρῆστος)

—tribe Oineis: (18) 255/6 AD  IG II² 2245, 275 (Αὐρ. Χρῆστος)

—tribe Ptolemais: (19) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 69 (s. Ζώσιμος)

Athens?: (20) c. 50 BC  Ag. XXI F 243; (21) imp. IG II² 13069 (Χρῆστ[ος]?, Χρήστ[η]?: ?s./d. Δωρ[--])

Athens*: (22) ?136/7 AD  IG II² 2059, 114 (epeng.); (23) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 43 (Χρῆστ[ος]: f. Εὐσχήμων); (24) 169/70 AD  IG II² 2097, 164 (s. Ἔρως: epeng.); (25) 187/8 AD  IG II² 2113, 222 (f. Πρόσδεκτος)

Χρυσαλλίς

Athens: (1) 390-365 BC  IG II² 5649 (PA 15576)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (2) m. iv BC  SEMA 200 (LGPN III.B (1)) (d. Γρύλλος)

Χρυσαμπελίς

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13464 (SEMA 2839)

Χρυσάνθη

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 13071

Χρυσανθίς

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 11144

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 13072 (d. Μνησίας)

Χρύσανθος

Athens:

—Epikephisia: (1) 142/3 AD  IG II² 2049, 88 (f. Γύμνιτος)

—Euonymon: (2) 163/4 AD  IG II² 2086, 166 (or tribe Aiantis: f. Νικηφόρος)

—Phaleron: (3) c. 120 AD  IG II² 2018, 38 (f. Γοργίας); (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 48 (Χρ[ύ]σανθος: I f. Χρύσανθος II); (5) ~ (Χρ[ύ]σανθος: II s. Χρύσανθος I)

—Phlya: (6) 139/40 AD  IG II² 2044, 79 (f. Ποτάμων)

—tribe Akamantis: (7) 194/5 AD  IG II² 2191, 48 (s. Σωσι.)

Athens?: (8) m. ii AD  IG II² 2062, 19 (I f. Χρύσανθος II); (9) ~ (II s. Χρύσανθος I); (10) iv-v AD  Ag. VII p. 171 no. 2346 (Χρύσαν(θος))

Athens*: (11) 184/5 AD  IG II² 2128, 207 (f. Ζώσιμος)

Χρυσάριν

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1267

Χρυσάριον

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 1 (m. Γοργόνα: het./fict.)

Athens?: (2) i BC/ i AD  IG II² 13073 (d. Ἀντιόπη)

Χρυσᾶς

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1453, 25

Athens*: (2) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 41 (s. Εὐοδιανός: epeng.)

Χρυσέρως

Athens: (1) ?f. iv BC  SEMA 2564; (2) 173-175 AD  IG II² 3968, 20; (3) ii/iii AD  IG II² 2361, 16 f. (Χρυσ[έ]ρως)

—Alopeke: (4) ?190/1 AD  Ag. XV 423, 46 = IEleusis 514 (I f. Χρυσέρως II); (5) ~ (II s. Χρυσέρως I)

—Athmonon: (6) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 4 (I f. Χρυσέρως II); (7) ~ (II s. Χρυσέρως I); (8) c. 136-170 AD  IG II² 2097, 183; Ag. XV 426, 9 (f. Ἑρέννιος)

—Azenia: (9) s. ii AD  IG II² 5316 (Αὐρ. Χρυσέρως: s. Δημήτριος)

—Cholargos: (10) 211/12 AD  IG II² 2208, 69 (Αὐρ. Χρυσέρως: s. Στράτων I)

—Peiraieus: (11) c. 160-180 AD  IG XII (8) 216, 10 (f. Εὐσχήμων)

—tribe Attalis: (12) 238-242 AD   IG II² 2239, 330 (II s. Χρυσέρως I); (13) ~ IG II² 2239, 330 f. (I f. Χρυσέρως II, Θεοδόσιος)

Athens?: (14) ii AD  IG II² 13075; (15) c. 120 AD  IG II² 2021, 30 (s. Καρπόδωρος)

Athens*: (16) 135/6 AD  IG II² 2046, 54 (s. Δορυφόρος: epeng.); (17) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 20 (s. Μητρόδωρος: epeng.); (18) 158/9 AD  IG II² 2056, 46 = Wilson E.204 ([Χρυσ]έρως); (19) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 92 (f. Ἀθηνα̣[...]); (20) 173/4 AD  IG II² 2103, 269 (I f. Χρυσέρως II); (21) ~ (II s. Χρυσέρως I: epeng.); (22) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 128 (f. Ἀλκιβιάδης); (23) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 162 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (24) c. 112 AD  IG II² 2024, 96 (LGPN V.B (5)) (s. Ἰσίδωρος)

Χρύση

Foreign Residents:

    Macedonia (Bottiaia), Beroia: (1) inc. SEG LIV 351 (LGPN IV (-)) (d. Ἀλέξανδρος)

Χρυσῆς

Athens:

—tribe Aigeis: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 76 ([Αὐρ.] Χρυσῆς)

—tribe Leontis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 127 ([--]ιος ὁ καὶ Χρυσῆς)

Athens*: (3) 187/8 AD  IG II² 2113, 160 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) ii AD  IG II² 9935 (LGPN V.B (1)) (s. Εὔοδος)

Χρύσιλλα

Athens: (1) v/iv BC  And. i 127 (PA/APF 15577); (2) f. iv BC  IG II² 13074; (3) 336/5 BC  IG II² 1522, 14 ([Χρ]ύσιλλα: ?d. Ἀρκεσ[--]); (4) c. 334/3 BC  IG II² 1524, 213 (Χρ(ύ)σιλλα)

—Anaphlystos: (5) iv BC  SEMA 437 (d. Μικίων)

—Peiraieus: (6) m. iv BC  SEMA 560 (d. Φίλυκος)

Athens?: (7) f. iv BC  SEMA 2251 (SEG LVIII 242) (?d. Νικοπτολέμη); (8) iv BC  PCG 5 pp. 238 f. fr. 115 (fict.); (9) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 54

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (10) v/iv BC  FGrH 268 F 6; FGrH 392 T 8; PCG 7 p. 675 fr. 18 (LGPN III.A (2)) (d. Τελέας: het.)

Χρύσιον

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2230; (2) 322-304 BC  IOrop 365 (d. Διονύσιος); (3) iv AD  Alciphr. i 39 (het./fict.)

—Acharnai: (4) f. iii BC  IG II² 5685 (PA/APF 15578) (d. Ὑπεράνθης)

—Eiresidai: (5) ii BC  IG II² 5998 (d. Θεότιμος)

—Kephale: (6) iii-ii BC  Ag. XVII 172 (d. Ἀριστόκριτος)

Athens?: (7) s. iv BC  IG II² 13076 (PA 15577a); (8) hell. IG II² 13077; (9) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 148

Athens*: (10) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 514 (freed.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (11) i BC  IG II² 8817 (d. Ἀπολλόδωρος)

Χρυσίππη

Athens:

—Sounion: (1) iii BC  IG II³ (4) 1143, 8 (PA 15579) (d. Χη[..]ων)

Χρύσιππος

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 4473 (ARV² p. 370 no. 13); (2) c. 450-425 BC  CAVI 3489 ([Χ]ρύσιπ[ος]: kalos); (3) m. ii BC  ID 2606, 2 (s. Μ̣[--]); (4) 128/7 BC  FD III (2) 47, 11, 27 (f. Ἀπολλόδωρος); (5) c. 175/6 AD  IG II² 1368, 11; (6) 238-242 AD  IG II² 2239, 202 (Αὐρ. Χρύσιππος)

—Azenia: (7) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 31 (s. Ἀνθεσφόρος); (8) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 97 (s. Λει[--]?)

—Gargettos: (9) 173/4 AD  IG II² 2103, 59 a (f. Ἐπαφρίων)

—Marathon: (10) ii/i BC  ID 1821 (PA 15580) (f. Ἄρειος)

—Oion: (11) 148/7 BC  IG II² 1938, 3 (PA 15581)

—Phlya: (12) f. ii AD  IG II² 2030, 28 f.; 3740, 1, 19; 7671 = Follet, Athènes p. 174, 3 f.; Ag. XV 426, 8 + RCA p. 180 (Κλ. Χρύσιππος: s. Δαμασίας I, f. Κλ. Δαμασίας II); (13) c. 125 AD  IG II² 2302, 5 f.; Ag. XV 310, 1 (Τιβ. Κλ. Χρύσι[π]πος: archon epon.); (14) 165/6 AD  IG II² 2090, 107 (I f. Χρύσιππος II); (15) ~ (II s. Χρύσιππος I); (16) 174/5 AD  SEG XIX 172, 4; XXIX 127 II, 8 (Κλ. Χρύσιππος); (17) 187/8 AD  IG II² 2113, 44, 46, 48, 50, 228 (Κλ. Χρύσιππος)

—Salamis: (18) f. i AD  IG II² 10199 (f. Ζωσίμη)

—tribe Attalis: (19) iii AD  Ag. XV 486, 5 ([Χρύ?]σιππος: I f. Χρύσιππος II); (20) ~ ([Χρύ?]σιππος: II s. Χρύσιππος I)

—tribe Hippothontis: (21) 255/6 AD  IG II² 2245, 18 (f. Αὐρ. Νάρκισσος)

—tribe Leontis: (22) 45/6 AD  IG II² 1945, 29; (23) 173/4 AD  IG II² 2103, 96 (s. Ἀγαθόστρατος)

Athens?: (24) c. 410 BC  CAVI 5593 (Richter--Hall 160); (25) iii BC  Ag. XXI F 201 (Χρύ̣σ̣[ι]ππος); (26) iii AD  IG II² 2073, 42 (f. Σωτῦς); (27) v-vi AD  IG II² 13610 (SEMA 2790)

Athens*: (28) 327/6 BC  D. xxxiv 14 and hypoth.

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (29) iii BC  SVF 2 pp. 1-12; RE (14); cf. Osborne, Naturalization III T99 (LGPN V.B (38)) (and Athens: s. Ἀπολλώνιος)

    Phoenicia, Ptolemais: (30) imp. SEMA 1398 (s. Κλέων)

    Syria, Antioch: (31) i AD  IG II² 8317 (Χρύσ(ι)ππος: s. Μοσχίων)

Χρυσιππώ

Athens*: (1) f. iv BC   IG II² 2346, 110 ([Μνη]σ̣ιππώ - Kirchner); (2) ~ IG II² 2346, 111 ([Χρ]υσιππώ - Wilam.)

Χρυσίς

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2565 (?d. Στρογγυλίων); (2) a. 334/3 BC  IG II² 1517, 128; 1524, 143; 1525, 15; (3) ii AD   Luc., DMeretr. 8 (het./fict.); (4) ~ Luc., Philops. 14 f. (fict.)

—Anakaia: (5) iv BC  SEMA 106 (d. Φρύνιχος)

—Oinoe: (6) iv BC  SEMA 144, 2 (d. Μικύλος, m. Πολυκλῆς (Acharnai))

—Pergase: (7) ii/i BC  IG II² 1136, 7, 12, 27 f.; 3484, 1; 3485, 3; 3486, 5 (PA 15583) (d. Νικήτης IV)

Athens?: (8) 420-410 BC  Richter--Hall 158 = CAVI 5552; (9) c. 370 BC  IG II³ (4) 1190; (10) m. iv BC  IG II² 13078; (11) s. iv BC  Peek, AG 2 p. 60 no. 206, 2; (12) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 102; (13) ii BC   IG II² 13079 (d. Εὔτυχος); (14) ~ IG II² 13080 (PA 15582a) (d. Νικοκλῆς); (15) i AD  IG II³ (4) 1645

Athens*: (16) s. iv BC  PCG 7 p. 774 fr. 27; Men., Kol. fr. 4; Plu., Demetr. 24. 1 (het.); (17) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 32 (freed.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (18) i BC  IG II² 9936 (LGPN V.B (1)) (d. Εὐήμερος)

    Korinthia, Korinth: (19) f. iv BC  IG II² 9080 (LGPN III.A (5)) (d. Πυθάγγελος)

Χρυσίων

Athens*: (1) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 155 (f. Ζώσιμος)

Χρυσογόνη

Athens:

—Erchia: (1) m. iv BC  IG II² 5867 (cf. APF 4549) (d. Ξάνθιππος)

Χρυσόγονος

Athens: (1) f. ii BC  IG II² 2442, 7; (2) 98/7 BC   FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 17 (f. Μηνόφιλος); (3) ~ FD III (2) 26 III, 9 (Χρυ(σό)γονος: f. Δημήτριος); (4) ?c. 100 AD  IG II² 2004, 2 (Χρυσόγο[νος]); (5) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 17; IG II² 2245, 34 (Αἴλ. Χρυσόγονος)

—Phlya: (6) c. 115 AD  IG II² 2020, 55 (s. Φαρνάκης); (7) 138/9 AD  Ag. XV 331, 6 (I f. Χρυσόγονος II); (8) ~ (II s. Χρυσόγονος I); (9) 139/40 AD  IG II² 2044, 42 (Χ[ρ]υσόγονος: I f. Χρυσόγονος II); (10) ~ (Χ[ρ]υσόγονος: II s. Χρυσόγονος I); (11) 142-169 AD  IG II² 2049, 50; Ag. XV 372, 12? (cf. Follet, Athènes p. 217) (Στάτιος Χρυσόγονος); (12) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 66 (f. Ἐπίγονος); (13) c. 201-208 AD  IG II² 2193, 148; 2199, 61 (I f. Χρυσόγονος II); (14) ~ (II s. Χρυσόγονος I)

—tribe Aigeis: (15) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 72 (Τέρπνος ὁ καὶ Χρυσόγονος)

—tribe Hippothontis: (16) 255/6 AD  IG II² 2245, 343 (s. Ἐπα.); (17) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 126

Athens?: (18) v/iv BC  Stephanis 2637; cf. CAVI 425; (19) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 19; (20) ?ii-iii AD  ZPE 228 (2023) p. 159 no. 59; (21) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 41; (22) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) p. 169-171 no. 13, 10, 25

Athens*: (23) 169/70 AD   IG II² 2097, 114 ([Χρ]υσόγονος: s. Ἐπάγαθος: epeng.); (24) ~ IG II² 2097, 137 (Αἰφίδιος Χρυσόγονος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (25) c. 112 AD  IG II² 2024, 99 (LGPN V.B (6)) (Χρυσόγ.: f. Εὔπορος)

Χρυσόθεμις

Athens: (1) c. 440 BC  SEG XXXI 55 = CAVI 1746

—Berenikidai: (2) m. i BC  IG II² 3513 = IEleusis 291, [1], [4], 15 (d. Φαῖδρος, ?m. Λεωνίδης II, Φαῖδρος, Τιμόθεος (all Melite))

—Melite: (3) i AD  IG II² 6877 (d. Φαῖδρος)

—Melite?: (4) ?iv BC  SEMA 424 ([Χρ]υσόθε[μις])

Athens?: (5) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 178 (Χρυσόθεμ[ις])

Χρυσοκονίδης

Athens:

—tribe Oineis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 267 + Wilson E.310; cf. PAA 9 p. 472 (Ἰούλ. Χρυσοκον(ίδης)?, Χρυσοκόμ(ας) - PAA)

Χρυσόπολις

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2134

Χρῦσος

Athens:

—Sphettos: (1) c. 211-226 AD  IG II³ (4) 424, 3 (Αἴλ. Χρῦσος)

Athens*: (2) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 151 (f. Ἀθήναις); (3) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 92 (s. Ἰσίδοτος: epeng.); (4) 210/11 AD  IG II² 2201, 103 (f. Δημήτριος)

Χρυσόχοος

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 13081

Χρύσων

Athens:

—Eupyridai: (1) s. i BC  IG II² 2461, 111 (PA 15584) (f. Πωλλίων)

Foreign Residents:

    Italy, Rome: (2) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 67 (f. Πωλλίων)

Χρυσωνίδης

Athens: (1) f. v BC  SEG LXI 115 bis (Χρυσνίδς - vase)

Χρωμάδης

Athens: (1) m. iii BC  IG II³ (1) 1047, 2 (Χρωμά̣[δης]: f. Λῆμνος)

—Phlya: (2) 430/29 BC  IG I³ 295, 40; 296, 3 f., 10; 297, 16; 320, 24; 321, 30 f.; 322, 39; 346, 53 (PA 15585) (Χρμάδς: f. Θέολλος)

Χρώμων

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 701, 1, 3 (Χρομον[--] - lap.); (2) c. 440-430 BC  IG I³ 145, 2 = Ag. XVI 10 (Χρμν); (3) c. 422 BC  IG I³ 1185, 24 (Χρμν)

—Phyle: (4) ?iv/iii BC  IG II² 2704 = Finley, SLC p. 135 no. 55, 4 (PA 15586)

Χρωτάριον

Athens:

—Melite: (1) i AD  IG II² 6878 (d. Α[--])

Athens?: (2) c. 44 BC  SEG LIV 235, 41

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon: (3) ?hell. SEMA 1432 (LGPN III.A (1)) (d. Σύντροφος)

Χρωτώ

Athens*: (1) c. 35-17 BC  IRhamnous 179, 4; REG 113 (2000) pp. 188-192 (date) (Χρωτώι - lap.)

Ψακύθη

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 656 ([Φ]σακύθ)

Ψάλμος

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 13082 (ὁ ἐπικληθὶς Ψάλμος)

Athens*: (2) c. 120 AD  IG II² 2018, 138 (f. Βέγετος); (3) 184/5 AD  IG II² 2128, 180; 2129, 20 (f. Δωριεύς)

Ψαμάθη

Athens*: (1) iv BC  Lys. fr. lxxxii (het.)

Foreign Residents:

    Herakleia: (2) ii-i BC  IG II² 8818; cf. BCH Suppl.1 (1973) p. 439 (d. Πύρρος)

Ψάμμις

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B III, 5

Ψίαξ

Athens: (1) c. 530-515 BC  CAVI 4045; 5306; 5607; 5790 (ARV² pp. 6 ff.) (Φσίαχς: painter)

Athens*: (2) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 85 (Αἰσχίνης ὁ καὶ Ψία[ξ])

Ψολέας

Athens?: (1) c. 560 BC  Immerwahr, Script 72 = CAVI 414 ([Φσ]ολέας?, [Β]λέας?)

Ψόλων

Athens: (1) c. 420 BC  CAVI 7732 (ARV² p. 1607) (kalos)

Ψυχάριον

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (1) i AD  SEMA 978 (LGPN V.A (-)) (d. Ἡρακλείδης)

Ὠκεανός

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 232-234 AD   IG II² 2237, 131; (2) 232-234 AD  IG II² 2237, 132 (I f. Ὠκεανός II); (3) ~ (II s. Ὠκεανός I); (4) ~ IG II² 2237, 75 (Κλ. Ὠκεανός)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i AD  IG II² 9937 (LGPN V.B (2)) (s. Φιλῖνος)

Ὤκιμον

Athens*: (1) m. iv BC  PCG 2 p. 242 fr. 9; 5 p. 219 fr. 53; 7 p. 85 fr. 20; Hyp. fr. v-vi no. 13 (het.); (2) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 107 (freed.)

Ὠκυμένης

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 36 (I f. Ὠκυμένης II); (2) ~ ([Ὠκυ]μένης: II s. Ὠκυμένης I)

—Probalinthos: (3) 103/2 BC  IG II² 1335, 50 (PA 15587)

Athens?: (4) ?i AD  IG II² 2449, 14 (PA 15586a)

Ὠνᾶς

Athens*: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 34 (slave)

Ὦπις

Athens?: (1) ?iii BC  Page, FGE 944 (Stephanis 2643)

Ὡραία

Athens?: (1) c. 220 BC  IG II² 1537 = Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 21 (Ὡ̣ρα[ία])

Foreign Residents:

    Italy, Rome: (2) i BC-i AD  Ag. XVII 652 = IG II² 10167 (d. Ἄππιος)

Ὡράριος

Athens?: (1) imp. SEMA 2567

Ὠρέων

Athens: (1) ii AD  SEG XIV 101, 3 (Ὠ̣ρέων?)

Ὠρίων

Athens*: (1) 155/6 AD  IG II² 2068, 215 (-ρεί-: I f. Ὠρίων II); (2) ~ (-ρεί-: II s. Ὠρίων I: epeng.); (3) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 172 (epeng.)

Ὥστιος

Athens?: (1) imp. IG II² 12856 (f. Φαλλαΐς)

Ὠφελίμη

Athens?: (1) iv BC  CIA App. 71, 1; Audollent, Defix. Tab. 72, 2 (Ὠφι-)

Ὠφέλινος

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  IG II² 5828 = 5850 a; cf. SEG XV 142

Ὠφελίων

Athens: (1) s. iv BC  SEG LVI 324 = CAVI 7700

—Ikarion: (2) iv BC  IG II² 6290 (PA 15588) (s. Χα[--])

—L--?: (3) imp. IG II² 12671 (f. Στράτων)

Athens?: (4) c. 475-450 BC  Ag. XXI F 59 = CAVI 336 (Ὀφελί[ων]?); (5) iv BC   CIA App. 70, 1; 71, 1-3; Audollent, Defix. Tab. 72, 1; Robert, Coll. Froehner 12, 1, 3, 14 (Ὠφι-); (6) ~ PCG 7 pp. 97 ff.; (7) iv-iii BC  IG II² 13084/5; (8) s. iv BC  IG II² 2348, 8 (PA 15588a); (9) ?iii BC   CIA App. 91, 2, 5; (10) ~ Audollent, Defix. Tab. 58 (-φη-); (11) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 5 (Ὠ̣φ̣ε̣λ̣ίω̣ν̣: s. Δημοκλῆς)

Athens*: (12) 405 BC  IG I³ 1032, 456 (slave); (13) iv BC  SEMA 2568; (14) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 144 (freed.); (15) m. iii BC  IRhamnous 8, 20 (f. Ὀφέλας); (16) 251/0 BC  SEG LIX 152, 10, 13; (17) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (freed.); (18) ii AD  IG II² 9141 a = 13085 + AM 67 (1942) p. 226 no. 39; cf. BE 1970, no. 243

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (19) ii BC  IG II² 8890 (LGPN III.B (4))

    Syria, Antioch: (20) imp. IG II² 8318 (slave)

    Syria, Damaskos: (21) imp. IG II² 8467 (f. Εἰρεσία)

    Thrace: (22) iii BC  IG II² 8928 (LGPN IV (12))