Ζάβης

Athens*: (1) imp. SEMA 1892

Ζάκορος

Athens: (1) f. v BC  [Lys.] vi 54 (PA 6182) (f. Διοκλῆς)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 39, 7

Ζάλευκος

Athens: (1) 152/1 BC  ID 1500, 26; 1618, 1; 1833, 2 (PA 6183) (archon epon.)

Ζευξιάδης

Athens?: (1) s. iv BC  RE (-); IGUR 1494 (sculptor)

Ζεύξιον

Athens: (1) 272/1 BC  IG II² 1316, 4, 6 f., 15, 28 (PA 6185)

Ζευξίππη

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 1894; (2) iv AD  Alciphr. iii 50 (het./fict.)

Ζεύξιππος

Athens: (1) iv BC  SEMA 1893 (Ζεύξιππ[ος]); (2) ii BC  SEG XXVIII 156, 7 ([Ζε]ύξιππος); (3) 119/18 BC  Thompson, New Style Coinage 564-7; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ζεύξι(ππος))

—Phyle: (4) 183/2 BC  IG II² 2332, 93 (PA 6186) (Ζε[ύ]ξιππος)

Athens?: (5) c. 340 BC  IG II³ (4) 1203 (Ζεύ(ξ)ιππος: n. pr.?)

Foreign Residents:

    Ionia, Ephesos: (6) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 73 no. 8 (LGPN V.A (-)) (s. Ἄνδρων)

Ζεῦξις

Athens:

—Titakidai: (1) c. 154-195 AD  IG II² 2067, 63, 192; Ag. XV 372, 30 = Follet, Athènes p. 217, 33; SEG LIX 174, 3 (Ἄρριος Ζεῦξις); (2) c. 195 AD  SEG LIX 174, 45 (Ἄρριος Ζεῦξις)

Athens?: (3) 162/1 BC  SEG XLI 115 III, 40 ((Ζ)εῦξις); (4) inc. Syringes 324 + III p. 611, 1 (Τεῦτις - lap., Ζεῦξις - ed.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) imp. IG II² 9618 (LGPN V.B (3)) (s. Λίβυς)

    Herakleia: (6) inc. SEMA 1077 ([Ζ]εῦξ̣[ι]ς: f. [--]όπολος?)

    Megaris, Megara: (7) f. iv BC  IG II² 9314 (LGPN III.B (7)) (f. Ἡράκλειτος)

Ζευξώ

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 4473 (ARV² p. 370 no. 13) (-χσ); (2) ii BC  IG II² 6078 (d. Βόηθος)

Ζεφυρία

Athens: (1) c. 460 BC  CAVI 3084 (ARV² p. 1616) (kale)

Ζέφυρος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) imp. IG II² 8167 (f. Ἑλένη)

Ζῆθος

Athens: (1) s. i AD  IG II² 1992, 8; (2) m. ii AD  IG II² 1736 a, 14 (pp. 813 f.); cf. Hesp. 3 (1934) p. 175 (s. Ἀντέρως)

—Hagnous: (3) i/ii AD  IG II² 3664, 6 (f. Ἰάσων ὁ καὶ Λόγισμος)

—Kydathenaion: (4) 166/7 AD  Ag. XV 369, 43 (Κλ. Ζῆθος)

—tribe Hippothontis: (5) 154/5 AD  IG II² 2067, 147 (f. Κόϊντος)

Athens*: (6) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 95 (Τ. Ζῆθος: epeng.); (7) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 73 (I f. Ζῆθος II); (8) ~ (II s. Ζῆθος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos?: (9) 87/8 AD  IG II² 1996, 181 (LGPN V.B (5)) (f. Λύσιππος)

Ζήλαρχος

Athens:

—Sypalettos: (1) 341/0 BC  Ag. XIX P 27, 37 (f. Λυσικλῆς)

Ζηλίας

Athens:

—Sphettos?: (1) m. iv BC  SEMA 1673 (s. Ἀρίζηλος: deme - M.J.O.)

Ζηνάριον

Foreign Residents:

    Phoenicia, Ptolemais: (1) i AD  IG II² 10123 (d. Ἀρτέμων)

Ζηνέας

Athens:

—Berenikidai: (1) iii/ii BC  IG II² 5878 (s. Θεοκλῆς)

—Sounion: (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 74

Ζῆνις

Athens:

—Probalinthos: (1) c. 215 BC  IG II³ (1) 1206; 1207

—Sphettos: (2) hell. Unp. (Kerameikos, tit. sep.) (I f. Ζῆνις II); (3) ~ (II s. Ζῆνις I)

Ζηνίων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 53 (s. Δημήτριος); (2) c. 74-63 BC  IG II² 1334, 6; ZPE 179 (2011) pp. 139 f. (name); Historia 26 (1977) p. 189 (date) (archon epon.)

—Kydathenaion: (3) c. 150 BC  Ag. XV 123, 4; Tracy, ALC p. 151 (date)

—Marathon: (4) 106-101 BC  IG II² 1028 III, 112 (= PA 6187); FD III (2) 28, 15 (f. Διότιμος); (5) c. 80 BC  IG II³ (4) 375, 1 (I f. Ζηνίων II); (6) ~ ([Ζη]νίων: II s. Ζηνίων I)

Athens?: (7) c. 44 BC  SEG LIV 235, 88

Ζηνόβιος

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 34 (f. Διογένης); (2) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 17 (s. Φίλιππος); (3) c. 170-190 AD  SEG XIX 172, 6 (Ἰούλ. Ζηνόβιος)

—Marathon: (4) 148-134 BC   IG II² 1939, 53 (cf. PA 6188) (Ζηνό[β]ιος: I f. Ζηνόβιος II); (5) ~ IG II² 1939, 53 (PA 6188) (II s. Ζηνόβιος I)

—Marathon?: (6) 168-170 AD  Ag. XV 372, 39 f.; 373, 49; 378, 44; Hesp. 18 (1949) p. 42 (deme) (Ἰούλ. Ζηνόβιος)

—Oa: (7) ii/i BC  IG II² 7821 (s. Διονύσιος); (8) i BC  IG II² 7819 (f. Διονύσιος)

Athens?: (9) imp. SEMA 1895 ([Ζη]νόβιος)

Athens*: (10) 155/6 AD  IG II² 2068, 144 (f. Πολύκαρπος); (11) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 206 (I f. Ζηνόβιος II); (12) ~ (II s. Ζηνόβιος I: epeng.)

Ζηνόδοτος

Athens: (1) 113/12 BC  ID 1879, 9; (2) c. 140-150 AD  IG II² 3194, 18 (Ζε-)

—Azenia: (3) m. i BC  SEG XXVIII 92, 10 (Ζ[ηνόδο]τ̣ος?, Ζ[ηνόδω]ρ̣ος?: f. Εὐμάρων)

—Erikeia: (4) c. 202-196 BC  IG II² 1323, 4 (PA 6190) (f. Ζήνων)

—Iphistiadai: (5) 201/2 AD  IG II² 2193, 84; 2194, 26 (s. Ξύστος)

—Kephisia: (6) ?iii-ii BC  SEG LVI 261 (f. Ξενοφάνεια); (7) c. 165-155 BC  ID 1416 B II, 63; 2589, 8 (s. Ἀρεύς I)

—Kydathenaion: (8) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 109 (PA 11193) (f. Φίλων)

—Lamptrai: (9) 183/2 BC  IG II² 2332, 28 (PA 6191)

—Sypalettos: (10) hell. IG II² 7488 (PA 6192) (f. Δημόκριτος)

—tribe Kekropis: (11) 128/7 BC  SEG XV 104, 214; FD III (2) 24, 19 (cf. BCH 99 (1975) p. 192) (s. Θεοδ[--])

—tribe Pandionis: (12) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII I, 129 (PA 6189) (Ζη[νό]δοτ[ος]: f. [....]οτος)

Athens?: (13) ii-iii AD  IG II² 11519a ([Ζη]ν̣όδ[ο]τ̣ος)

Ζηνόδωρος

Athens:

—Erchia?: (1) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 90 ([Ζ]ηνόδωρος: s. Ζήνων)

—Eupyridai: (2) ii AD  Ag. XVII 132 (f. Ἱλάρα)

—Lamptrai: (3) iii-ii BC  IG II² 6652 + SEG XIX 253 (f. Δάμων); (4) 183/2 BC   IG II² 2332, 26 (PA 6194) (I f. Ζηνόδωρος II); (5) ~ IG II² 2332, 30 (PA 6196) (II s. Ζηνόδωρος I); (6) 183/2 BC  IG II² 2332, 32 (PA 6195) (s. Δάμων); (7) i BC  Unp. (Agora, base); cf. PAA 10 p. 225; RCA p. 97 (Γάϊος Καλουίσιος Ζηνόδωρος: s. Διο[--]); (8) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 22 (s. Ἀφροδίσιος, f. Παμμένης)

—Marathon: (9) 138/7 BC  ID 1953, 1 (s. Ἡράκλειτος)

—Paiania: (10) c. 20 BC  Ag. XV 293, 28 (Ζηνό[δ]ωρος: f. Διονύσιος)

—Trikorynthos: (11) c. 160 BC  ID 2136, 4 (f. Δ[--])

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (12) i BC  IG II² 9125 + SEG XXVIII 294 (LGPN I (4)) (f. Ἀλεξῖνος)

Ζηνόθεμις

Athens: (1) ii AD  Luc., Symp. passim (fict.)

—Pithos?: (2) ?imp. IG II² 7229 (Ζηνό[θεμ]ις)

—Rhamnous: (3) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 67

Foreign Residents:

    Massalia: (4) f. iv BC  D. xxxii passim

Ζηνοκράτης

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

Ζηνομένης

Athens:

—Xypete: (1) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 135 (= PA 6198); IG II² 6938 (cf. SEG XLIV 188) (f. Σωκλῆς)

Ζηνοφάνης

Athens:

—Marathon: (1) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 103 (Ζηνοφάν(ης): f. Ἰσιγένης)

Ζηνόφιλος

Athens:

—Anagyrous: (1) imp. IG II² 5626 (s. Μνάσων)

—tribe Hippothontis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 333 (Ζηνόφι(λος): f. Συμφέρων)

—tribe Oineis: (3) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 29 (s. Ἰάσων)

Ζήνων

Athens: (1) ?iii BC  IG II³ (4) 1383 (f. Βενδιδώρα); (2) 215/14 BC  PP 14807 (Brooklyn Mus. Ann. 10 (1968-9) p. 138 no. 27) (f. Ἀσκληπιάδης); (3) f. ii BC  IG II³ (4) 358, 5 (s. Με[--]); (4) a. 167 BC  ID 1537, 3 (PA 6201) (f. Ἵμερος); (5) 128/7 BC   FD III (2) 12, 8; cf. BCH 99 (1975) p. 191 (I f. Μαρσύας); (6) ~ FD III (2) 24, 25 (f. Δημήτριος); (7) 106/5 BC  FD III (2) 15, 14 (I f. Ζήνων II); (8) 106/5 BC  FD III (2) 25, 4-6 (f. Δημήτριος, Πάτρων, Ἀθηναγόρας); (9) ~ (II s. Ζήνων I); (10) 106-97 BC  FD III (2) 15, 11; 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 55 (s. Διονύσιος); (11) f. i BC  EAD XXX 267, 1 (s. Δημόστρατος); (12) i BC  IG IX (1) 878, 1, 7; cf. 879, 1 (s. Ἡλιόδωρος); (13) 98/7 BC   FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 39 (f. Θήρων); (14) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 16 (II s. Ζήνων I); (15) ~ FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 19 (II s. Μαρσύας); (16) ~ (Ζή[ν]ων: I f. Ζήνων II); (17) 57/6 BC  IG II² 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1939) p. 117, 62 (Ζή(νων)?); (18) 54/3 BC  IG II² 1713, 18; 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 67, 139; ID 1662, 7 (PA 6200) (archon epon.); (19) 13/12 BC  IG II² 1713, 29; 1963, 1 f. (archon epon.); (20) i-ii AD  IG II³ (4) 831 (Ἄνν. Ζήνω[ν]); (21) c. 37/8 AD  IG II² 2294, 1 (Ζήν[ων]: archon epon.); (22) ?53/4 AD  IG II² 1737, 9 (s. Ἡρωΐδης); (23) ii AD   IG II² 3754, 3 (I f. Ζήνων II); (24) ii AD  IG II² 3754, 5 (II s. Ζήνων I, f. Ζήνων III); (25) ~ (III s. Ζήνων II, Στρατόλα); (26) ~ Philostr., VS 607 (RE (10)); (27) ii AD  Luc., Symp. 5 ff. (s. Ἀρισταίνετος: fict.); (28) 240-253 AD  IG II² 2243, 21 (Κλ. Ζήνων); (29) inc. IG II² 2525

—Acharnai: (30) 145/6 AD  IG II² 2052, 80 (s. Μοιραγένης)

—Aixone: (31) imp. IG II² 5449 (f. Φιλόξενος)

—Anaphlystos: (32) ii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 5 p. 365 (f. Διοδώρα); (33) m. ii BC  ID 1417 B II, 123 f.; 1417 C, 13; 2593, 8 (I f. Εὑρήμων I); (34) 138-134 BC  ID 1953, 7; 2042, 4; 2589, 39; 2610, 7 (PA 6209) (II s. Εὑρήμων I)

—Athmonon: (35) c. 118/17 BC  ID 1651, 1 (PA 6207) (f. [--]δ[ω]ρος)

—Azenia: (36) c. 50-40 BC  Ag. XV 278, 28; 280, 5 (s. Θεόφραστος)

—Berenikidai: (37) ii/iii AD  IG II² 3708 = IEleusis 474, 2; IG II² 3694, 2; 5875 = AIUK 8 (2019) no. 5; FD III (2) 114, 3: Ag. XV 469, 9? (cf. Follet, Athènes p. 76 n. 7) (Π. Αἴλ. Ζήνων: f. Π. Αἴλ. Τιμοσθένης, Αἴλ. Ἐπικράτης); (38) f. iii AD  IG II² 2193, 27, 69; 2194, 10; 2196, 10; 3697, 9; 3698, [17]?; cf. Follet, Athènes p. 76 n. 7 (Αἴλ. Ζήνων)

—Cholleidai: (39) c. 50 BC  Ag. XV 272, 11 (I f. Ζήνων II); (40) ~ (II s. Ζήνων I)

—Erchia: (41) 97/6 BC  IG II³ (4) 321, 4 (PA 6211) (s. Μενίσκος)

—Erchia?: (42) c. 325 BC  SEG XL 274 (Ζή(ν)ων: f. Φιλουμένη); (43) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 90 (f. Ζηνόδωρος)

—Erikeia: (44) c. 202-196 BC  IG II² 1323, 4 (PA 6210) (s. Ζηνόδοτος)

—Halai: (45) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 94 (PA 6208); (46) m. ii BC  SEG XXXII 216, 12; (47) i AD  IG II² 7684 (s. Ζωΐλος)

—Hermos: (48) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 14 (f. Μενεκράτης)

—Hermos?: (49) 162/1 BC  SEG XLI 115 III, 28 (s. Μενεκράτης)

—Hybadai: (50) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 137 (PA 6228) (f. Ἀρίστων)

—Kephisia: (51) ii/i BC   ID 1885; 1982, 1; 2232, 6; 2249 + SEG XXXVI 740, 11; 2608, 13, 15 (cf. PA 6212) (II s. Ζήνων I, f. Ζήνων III, Ἱέρων); (52) ~ IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 45; ID 1884, 1; 1885, 1, 9; 1982, 2 f.; 2065 + SEG XVI 453, 1; ID 2232, 6 f.; 2249 + SEG XXXVI 740, 12; SEG XVI 452, 1 (cf. PA 6212) (I s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος II, Ζήνων II, Γοργίας III); (53) c. 100 BC  ID 2608, 13 (III s. Ζήνων II)

—Kikynna: (54) 156/5 BC   ID 1416 B I, 65 f., 68 (s. Δα[....]ου (gen.), f. [--]λαος); (55) ~ ID 1416 B I, 69 (f. Θέων)

—Kydathenaion: (56) i BC  IG II² 6576 (PA 6213) (s. Ἀντίπατρος); (57) ii AD  IG II² 6594 (f. Στάκτη)

—Kyrteidai: (58) m. ii AD  IG II² 2474, 10; SEG XII 141 (deme) (I f. Ζήνων II); (59) ~ (II s. Ζήνων I); (60) 167-169 AD  Ag. XV 371, 59; 373, 56 (I f. Ζήνων II); (61) ~ (II s. Ζήνων I)

—Kytheros: (62) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 124 (f. Μῆνις)

—Lamptrai: (63) 183/2 BC   IG II² 2332, 39 (PA 6214); (64) ~ IG II² 2332, 77 (PA 6215) (s. Βόηθος); (65) m. ii BC  ID 2098, 9; 2118, 7; 2203, 4 (PA 6216) (s. Διοσκουρίδης); (66) 144/3 BC  ID 2593, 27

—Marathon: (67) m. iv BC  IG XII (6) 262, 309; (68) f. ii BC  IG II² 1132, 48, 73; ID 1663, 1; 1949, 3; FD III (2) 68, 34 = CID IV 114 (I f. Ζήνων II, Ἀρίστων II); (69) s. ii BC  IG II² 1034 d, 5; ID 1663, 1; 1949, 3; FD III (2) 15, 6; 17 + 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 8, 50 f. (cf. PA 6220) (II s. Ζήνων I, f. Ζήνων V, Ἀμμώνιος, Παμμένης I, Μεγίστη); (70) c. 125-100 BC  ID 2630, 10 (I f. Ζήνων II); (71) ~ (II s. Ζήνων I); (72) c. 125-100 BC  ID 2630, 15; BCH 66-7 (1942-3) p. 126 B, 3? (III s. Διονύσιος); (73) 106/5 BC  FD III (2) 15, 6 (V s. Ζήνων II); (74) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 121 (PA 6219) (VI s. Ἀρίστων III); (75) f. i BC  IG II² 1096 + SEG XXX 85, 8, 20; IG II³ (4) 10, 2; IG II² 2464, 6; 3493, 1; ID 1592, 7; 1593, 9 f.; 1594, 6?; 1605, 7; 1624 bis, 3; 1625, 4; 1626, 7; 1637, 2; 1956, 10 f.; 2515, 1; 2516, 3; 2517, 3; 2518, 4; 2519, 1; Ag. XVIII H347, 1; SEG XXIII 494a, 2 f. (PA 6221) (VII s. Παμμένης I, f. Παμμένης II); (76) i BC  Ag. XVIII H360, 2 (Ζήνων πρεσβύτ.: II s. Ζήνων I); (77) ~ (I f. Ζήνων II); (78) 97/6 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 255 (PA 6218) (IV ?s. Ἀρίστων I); (79) s. i BC  IG II² 2464, 11 (I f. Ζήνων II); (80) ~ (II s. Ζήνων I); (81) i AD  IG II² 6760, 2 (f. Ἀμμώνιος); (82) ii AD  Follet, Athènes p. 454 no. 18 + SEG XXX 149, 5 ([Ἰούλ.] Ζήνων: s. Ἰούλ. [--] ὁ καὶ Διόδοτος); (83) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 1 f. (Μ. Ἰούλ. Ζήνων: I f. Ἰούλ. Εὐφράνωρ I); (84) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 12 f., 63, 76, 116, 127? (Ἰούλ. Ζήνων: II s. Ἰούλ. Εὐφράνωρ I)

—Melite: (85) m. ii BC  ID 2593, 4 (I ?s. Ἀθηναγόρας I); (86) s. ii BC  IG II³ (4) 770, [1]; ID 1871, 1; 1891, 1, 4; 1994, 4; 2048, 2; 2092, 3; 2093, 4; 2352, 1; 2630, 17 (PA 6222) (II s. Ἀθηναγόρας II, f. Ἀθηναγόρας IV, Λεωνίδης III, Ζήνων IV, Μηνιάς); (87) ii/i BC   ID 1994, 3 (= PA 6223); ID 1871, 7; 1891, 1 (IV s. Ζήνων II, Σώτειρα); (88) ~ ID 2094, 2 (III s. Ἀθηναγόρας III, [--]δότη); (89) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 21; (90) inc. IG II² 6850 (PA 6224) (Ζ[ήν]ω[ν]?: s. [--]σων)

—Melite?: (91) ii/i BC  ID 2215, 1 (Ζήν[ων])

—Otryne: (92) 117/16 BC  ID 2589, 60 (s. Μένανδρος)

—Ph--: (93) 188/9 AD  Ag. XV 417, 5; 419, 45

—Phlya: (94) i AD  IG II² 7683 (s. Πάμφιλος)

—Phyle: (95) c. 250-223 BC  IG II² 2978 = IEleusis 200, 13; AM 85 (1970) p. 208 no. 70; cf. PA 11339; NPA p. 39 (f. Ἀσκληπιάδης); (96) 220/1 AD  IG II² 2223, 77 (s. Μοιραγένης)

—Potamos: (97) 61/2 AD  IG II² 1990, 23 (s. Διονύσιος)

—Probalinthos: (98) c. 150 BC  BCH 66-7 (1942-3) p. 126 B, 2 (f. Ἡρόδοτος); (99) 98/7 BC  FD III (2) 10, 6, 12 (s. Ἡρόδοτος I, f. Ἡρόδοτος II)

—Rhamnous: (100) i BC/ i AD  IG II³ (4) 556 II; 797 II, 3; IG II² 4308, [3] (s. Λεύκιος)

—Salamis: (101) 122/1 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 121

—Sounion: (102) m. i AD  IG II² 3283, 7; 3535, 14; 3536, 8; 3537, 3 f.; 4175, 7; 4176, 11; 4242, 5 f. (f. Ἰουν. Μεγίστη)

—Sphettos: (103) 100/99 or 95/4 BC  ID 2237, 1; 2238, 2; 2239, 3 (PA 6226) (f. Φιλοκλῆς)

—Steiria: (104) c. 120 AD  IG II² 3799 (Ζή[νων]: f. Ἄσυλος)

—Tyrmeidai: (105) i BC  IG II² 7577 (PA 6227) (f. Βακχυλίδης)

—tribe Attalis: (106) 157/6 BC  IG II² 957, 52 (PA 6204) (Ζή[νων]: f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Attalis?: (107) f. ii AD  IG II² 2271, 16

—tribe Hadrianis: (108) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 22 (f. Ἀντώνιος: name - Kapetanopoulos); (109) 238-242 AD  IG II² 2239, 79, 232 (Κλ. Ζήνων)

—tribe Kekropis: (110) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 91 (PA 6205) ([Ζ]ήνων: s. Ἡλιόδωρος); (111) 255/6 AD  IG II² 2245, 286 (s. Πολυχρόνιος I)

—tribe Leontis: (112) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 69 (PA 6206) (s. Α[--])

—tribe Oineis: (113) 203-205 AD  IG II² 2199, 16, 100 (f. Ἐπαφρόδιτος); (114) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 48 (Αὐρ. Ζήνων: s. Θεόμνηστος)

Athens?: (115) s. iii BC  SEMA 2295 (f. Ὀπώρα); (116) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 16; (117) i BC  IG II² 11522 (Σέξτος Βαβύλλιος Ζήνων); (118) ?i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 8 p. 14; (119) imp. IG II² 12574 (Ζήν[ω]ν: f. Ῥοῦφα); (120) m. i AD  IG II² 1982, 2; (121) ii AD   IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 20 (f. Ξύστος); (122) ~ IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 25; (123) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 39; (124) m. ii AD  IG II² 2163, 34 (Ζήνω(ν): f. Καρπίων); (125) m. iii AD  SEG XXXV 217, 5, 10; (126) inc. IG II² 11520 (PA 6199a)

Athens*: (127) 278/7 BC  IG II² 1277, 19 f., 38 (PA 6199); (128) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 84 (s. Χείλων: epeng.); (129) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 29 (Κλ. Ζήνων: epeng.); (130) 167/8 AD   IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 57 (Ζή[ν]ων: II s. Ζήνων I: epeng.); (131) ~ IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff no. 1, 57 (Ζή[ν]ων: I f. Ζήνων II); (132) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 35 (f. Πρῖμος); (133) ii/iii AD  IG II² 11521; (134) 194/5 AD  IG II² 2191, 112 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Aphrodisias: (135) i AD  IG II² 8398 (LGPN V.B (20)) (Γ. Ποππαῖος Ζήνων: f. Γ. Ποππαῖος Ἄτταλος)

    Caria, Miletos: (136) ii-i BC   IG II² 9596 (LGPN V.B (169)) (f. Εὐήμερος); (137) ~ IG II² 9612 (LGPN V.B (170)) (f. Εὐτυχίς); (138) ii-i BC   IG II² 9639 (LGPN V.B (171)) (f. Ζωσίμη); (139) ~ SEMA 1289 (LGPN V.B (167)) (I f. Ζήνων II); (140) ii-i BC  SEMA 1289 (LGPN V.B (168)) (II s. Ζήνων I); (141) i BC  IG II² 10124 (LGPN V.B (172)) (f. Ἀλέξανδρος, Ἰσίδοτος)

    Caria, Miletos?: (142) 87/8 AD   IG II² 1996, 254 (LGPN V.B (180)) (Ζήν.: f. Πάμφιλος); (143) ~ IG II² 1996, 213 (LGPN V.B (179)) (s. Ἱερω(--))

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (144) iii/ii BC  SVF III p. 209 (LGPN V.B (234)) (s. Διοσκουρίδης); (145) i BC  IG II² 10423 (LGPN V.B (236)) (s. Εἰκάδιος)

    Cyprus, Kition: (146) 335-263 BC  SVF pp. 3-72; RE (2); IG II³ (1) 980, 6, 12 (D.L. vii 10-12); Ag. XVIII H444 (LGPN I (19)) (s. Μνασέας)

    Euboia, Karystos: (147) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 66; IG II² 2463, 4 (LGPN I (73)) (s. Σωσίβιος)

    Galatia, Ankyra: (148) i BC-i AD  Unp. (Kerameikos; tit. sep.); cf. PAA 8 p. 29 (LGPN V.C (1)) (f. Ὑπώρα)

    Herakleia: (149) i BC-i AD  IG II² 8690 (f. Ἰσιγένης)

    Laodikeia: (150) i AD  IG II³ (4) 814 (f. Ἰσιγένης)

    Media: (151) ii BC  IG II² 9351 + AEE² p. 178 no. 701 (s. Διονύσιος); (152) ii-i BC  IG II² 8728

    Messenia, Korone: (153) i AD  SEMA 1175 (LGPN III.A (-)) (Ζ̣ή̣[ν]ω̣ν: f. Σωσικράτεια)

    Phoenicia, Askalon: (154) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 292 (s. Μόσχος); (155) i AD  IG II² 8389 (I f. Ζήνων II); (156) ~ (II s. Ζήνων I)

    Phoenicia, Berytos: (157) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 94 (s. Εἰρηναῖος)

    Phoenicia, Ptolemais: (158) i AD  IG II² 10124 (s. Λυκίσκος)

    Phoenicia, Sidon: (159) i AD  IG II² 10285 a (f. Φαῖδρος)

    Phrygia, Eumeneia: (160) imp. IG II² 8503 a (p. 884 (LGPN V.C (44))) (s. Τίμαρχος)

    Syria, Antioch: (161) hell.-imp. IG II² 8099 (f. Ἀγάθη); (162) ~ SEMA 1004 (f. Θεοδώρα); (163) 101/0 BC  IG II² 1335, 9; (164) i BC  IG II² 8257 (f. Ξενοκράτης); (165) 35-17 BC  IRhamnous 179, 2, 8, 16; REG 113 (2000) pp. 188-192 (date) (I f. Ζήνων II); (166) ~ (II s. Ζήνων I)

Ζωαγόρας

Athens*: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 2 (s. Ζώκυπρος I, f. Ζώκυπρος II)

Ζώανδρος

Athens:

—Phaleron: (1) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 88; (2) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 84

Ζωάνωρ

Foreign Residents:

    Cyprus, Salamis: (1) s. iv BC  SEMA 1413 (LGPN I (-)) (Ζο-: f. Μελαγκράτης)

Ζωβία

Athens?: (1) imp. IG II² 11523

Athens*: (2) c. 330 BC  D. xxv 56; D. xxv 58; (3) i BC-i AD  SEG LVI 280

Ζώβιος

Athens:

—Kikynna: (1) ii/i BC  IG II² 6463 (PA 6229) (s. Εὐαρχίδης)

—tribe Antiochis: (2) m. ii AD  IG II² 2063, 42 (I f. Ζώβιος II); (3) ~ (II s. Ζώβιος I)

Athens?: (4) iii BC  IG II² 11524 (PA 6228a); (5) ii-i BC  SEMA 1897 (Ζώ[βι]ος: I f. Ζώβιος II); (6) ~ (Ζώβ[ι]ος: II s. Ζώβιος I)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (7) ii BC  IG II² 9620 (LGPN V.B (1)) (s. Κώτος); (8) c. 118-96 BC  IG II² 840, 46 (LGPN V.B (2)); (9) i AD  IG II² 9880 a (LGPN V.B (4)) (f. Σύνεσις); (10) imp. Ag. XVII 578 = IG II² 9619 (LGPN V.B (3)) ((Ζ)ώβιος: s. Διόγνητος)

    Caria, Miletos?: (11) ii-i BC  SEMA 1897 (LGPN V.B (-)) (Ζώ[βι]ος: I f. Ζώβιος II); (12) ~ (Ζώβ[ι]ος: II s. Ζώβιος I)

    Herakleia: (13) ii BC  IG II² 8667 (s. Ζωΐλος); (14) 101/0 BC  IG II² 1335, 39; (15) i BC  IG II² 8668 (s. Τιμόθεος); (16) i BC  IG II² 8665 (I f. Ζώβιος II); (17) ~ (II s. Ζώβιος I); (18) i AD  IG II² 8666 (I f. Ζώβιος II); (19) ~ (II s. Ζώβιος I)

Ζῶγρος

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11525

Ζωΐλα

Athens:

—Kydathenaion: (1) 108-106 BC  ID 2232, 7; 2249 + SEG XXXVI 740, 13; ID 2628, 40 (PA 6230) (d. Διογένης I)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i BC  IG II² 9621 (LGPN V.B (1)) (d. Ζωΐλος)

Ζωΐλος

Athens: (1) 350-325 BC  SEG XXXIV 252 a = SEG LVI 329 (vase); (2) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 215 (Ζωΐ[λος]: ?f. Λωτίνη); (3) s. iii BC  IRhamnous 33, 3 (Ζωΐλ̣[ος]); (4) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 57, 63; (5) iii/ii BC   IOrop 78, 5 (PA 6231) (f. Μόσχος); (6) ~ IOrop 95, 5 (PA 6232) (f. Κτησικράτης); (7) c. 200 BC  SEG LIV 225, 29; (8) hell.-imp. IG II² 6914 (f. Ἀντιοχίς); (9) c. 146/5 BC  ID 2609, 10; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Σο[--]); (10) 128/7 BC   FD III (2) 37, 1 ([Ζω]ΐλος: s. Τιμοκράτης); (11) ~ FD III (2) 47, 13 (I f. Ὄλβιος); (12) ii/i BC  EAD XXX 65, 2; (13) 116/15 BC  Thompson, New Style Coinage 613-17; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6233); (14) 110/9 BC   Thompson, New Style Coinage 714; 716; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (II ?s. Ζωΐλος I); (15) ~ Thompson, New Style Coinage 709; 713-22; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6234) (I ?f. Ζωΐλος II); (16) c. 100 BC  EAD XXX 69 (II s. Ζωΐλος I, f. Ζωΐλος III); (17) ~ (III s. Ζωΐλος II); (18) c. 100 BC  EAD XXX 69 (I f. Ζωΐλος II); (19) 99/8 BC  ID 2499, 3 (s. Δημόστρατος); (20) i BC   IG II³ (4) 659, 9; (21) ~ Ag. XVII 839 ([Ζ]ωΐλος: II s. Ὄλβιος); (22) 98/7 BC  FD III (2) 26, 12 (f. Ἰάσων); (23) ii AD  IG II³ (4) 662, 15; (24) m. ii AD  IG II² 2071, 11 ([Ζ]ωΐλος: I f. Ζωΐλος II); (25) ~ ([Ζ]ωΐλος: II s. Ζωΐλος I); (26) 235/6 AD  IG II² 2235, 17, 19 (f. Σάτυρος, Τρύφων); (27) iv-v AD  IG II² 13446 (SEMA 2881) (f. Δημοστράτη)

—Acharnai: (28) c. 94 AD  IG II³ (4) 559, 32 ((Ζ)ωΐλος: f. Ὑάκινθος); (29) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 5 (s. Ἐλεύθερος)

—Alopeke: (30) s. iv BC  IG II² 5557 (cf. PA 6236) ([Ζ]ωΐλος: s. Δίφιλος); (31) iii BC  IG II² 5581 (f. Τίμων); (32) 225/4 BC  IG II³ (1) 1146, 2; 1147, 3; 1149, 2 (PA 6236) (s. Δίφιλος); (33) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 64

—Anaphlystos: (34) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 12 (f. Ἡρακλεόδωρος)

—Aphidna: (35) 61/2 AD  IG II² 1990, 18 (s. Θρασέας); (36) c. 120 AD  IG II² 2018, 41 (s. Θρασύβουλος)

—Athmonon: (37) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 8 (f. Ζώσιμος)

—Auridai: (38) 135/4 BC  Ag. XV 243, 88

—Cholargos: (39) ii/iii AD  Ag. XV 432, 7 ([Ζ]οΐλος: I f. Ζωΐλος II); (40) ~ ([Ζ]οΐλος: II s. Ζωΐλος I)

—Dekeleia: (41) i-ii AD  IG II² 5981 (f. Ἀπολλόδοτος)

—Epieikidai: (42) iii BC  IG II² 6058 (PA 6237) (s. Στράτων)

—Erchia: (43) iii BC  IG II² 6126 (PA 6238) (f. Μένιππος); (44) c. 190-180 BC  IG II³ (1) 1355, 14 ([Ζ]ωΐλος)

—Euonymon: (45) ii/i BC  IG II² 6170 (I f. Ζωΐλος II); (46) ~ (II s. Ζωΐλος I); (47) 119/18 BC   IG II² 1008 I, 96 (cf. PA 6239) (I f. Ζωΐλος II); (48) ~ IG II² 1008 I, 96 (PA 6239) ([Ζ]ω̣[ΐ]λος: II s. Ζωΐλος I)

—Gargettos: (49) imp. SEMA 178

—Hagnous: (50) 201/2 AD  IG II² 2193, 141 (Π. Αἴλ. Ζοεΐ-)

—Halai: (51) i AD  IG II² 7684, 5 (f. Ζήνων)

—Hermos: (52) i AD  IG II² 6079

—Hybadai: (53) iii-ii BC  IG II² 3863, 1 (PA 6248) (s. Τιμοκράτης, Πολυκράτεια (Athmonon))

—Iphistiadai: (54) imp. SEMA 277 (f. Πῶλλα)

—Kephisia: (55) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 46 (PA/APF 6240) (f. Ἀριστείδης); (56) i BC-i AD  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.) (Ζωεΐ-: f. Ἕρμιππος); (57) i-ii AD  Ag. XVII 178 (Ζωεΐλο[ς]: f. Λεύκιος)

—Lamptrai: (58) 13/12 BC  IG II² 1963, 9 (f. Ἀπολλώνιος)

—Leukonoion: (59) hell. SEG LIII 239 ([Ζ]ωΐλ[ος]: s. Φίλων)

—Lousia: (60) c. 170 BC  IG II³ (1) 1402, 16 ([Ζω]ΐλος: s. Βοῦλος)

—Marathon: (61) m. ii BC  IG II² 958, 2, 25, 37; 968, 3, 13, 24, 70 (cf. SEG XXIX 119); IG II² 3867; IG II³ (4) 113, [1], 4 (PA 6241) (f. Μιλτιάδης, Διονύσιος); (62) 107-97 BC  IG II² 1011 IV, 103 (= PA 6242); FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 41 (Stephanis 1032) (s. Ἐπίγονος); (63) imp. SEMA 410 ([Ζ]ωΐλος); (64) c. 120 AD  Ag. XV 322, 33; IG II² 2776, 81; cf. Aleshire, Asklepios p. 72 no. 16; RCA p. 231 (Φλ. Ζωΐλος: s. Φλ. Ζώπυρος); (65) ii/iii AD  IG II² 3632 = IEleusis 502, 25; IG II² 3709 = IEleusis 659, 9; Ag. XV 446, 2; 450, 10; cf. Aleshire, Asklepios p. 72 no. 17 (Τ. Φλ. Ζωΐλος: s. Τ. Φλ. Γλαῦκος I, f. Τ. Φλ. Κάλλαισχρος II, Τ. Φλ. Γλαῦκος III)

—Melite: (66) 255/6 AD  IG II² 2245, 17 (Ζωεΐ-: f. Αὐρ. Κυκλοβόλος I)

—Myrrhinoutta: (67) 14/13 BC  IG II² 1721, 9 (f. Νικήτης)

—Oe: (68) imp. IG II² 6951 (f. Ζωσίμη)

—Oinoe: (69) iii BC  IG II² 6974 (s. Χάρης)

—Otryne: (70) hell. IG II² 7558 (PA 6243)

—Paiania: (71) c. 100 BC  Ag. XV 258, 10; (72) 97/6 BC  IG II³ (4) 321, 4 (PA 6244) (f. Εὐπόλεμος); (73) iv/v AD  IG II² 5021 = 13293, 2; 5208 = 13627 (f. Φαῖδρος)

—Paionidai: (74) 87/8 AD  IG II² 1996, 137 (s. Ἐπίκτητος); (75) 143/4 AD  IG II² 2050, 67 (s. Παράμονος)

—Pallene: (76) s. i BC  IG II² 2463, 2 (PA 6245) (f. Ἰσίδωρος); (77) i AD  Ag. XV 309, 50

—Phaleron: (78) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 29; (79) m. ii AD   Ag. XV 340, 11, 13 (I f. Ζωΐλος II, Σωτήριχος I); (80) ~ Ag. XV 340, 11 ([Ζω]ΐλος: II s. Ζωΐλος I); (81) 142/3 AD  IG II² 2049, 3, 33 (f. Θεόδωρος); (82) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 55

—Phlya: (83) 196/5 BC  IG II³ (4) 357 A, 6 (PA 6249) (f. Νικοκράτης); (84) 163/2 BC   IG II² 783, 4 (cf. PA 6250) (I f. Ζωΐλος II); (85) ~ IG II² 783, 4 (PA 6250) (II s. Ζωΐλος I); (86) 106/5 BC   ID 2234, 1; 2251, 11; 2252, 11; 2254, 7 + SEG XXXV 884 (cf. PA 6251) (I f. Ζωΐλος II); (87) ~ ID 2234, 1; 2251, 10; 2252, 11; 2253, 10; 2254, 6 + SEG XXXV 884 (PA 6251) (II s. Ζωΐλος I); (88) i AD  IG II² 7684, 1 (s. Ξένων); (89) i-ii AD  SEG LI 271 (f. Θάλεια); (90) 61/2 AD  IG II² 1990, 13; (91) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 29 ([Ζω]ΐλος: s. Εἰρηναῖος); (92) 201/2 AD  IG II² 2193, 72; 2194, 13 (Ζο-: s. Ἀρκεσίλαος II); (93) inc. IG II² 7670 (f. Βλάστη)

—Phyle: (94) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 22 (Ζ[ωΐ]λος: f. Διονύσιος); (95) 154/5 AD  IG II² 2067, 123, 220 (Οὐεντίδιος Ζωΐλος: I f. Οὐεντ. Ζωΐλος II); (96) c. 195-205 AD  SEG LIX 174, 22; Ag. XV 449, 12 (Οὐεντ. Ζο-: II s. Οὐεντίδιος Ζωΐλος I); (97) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 41, 71 (Οὐεν. Ζωΐλος: s. Οὐεντίδιος [--])

—Pithos: (98) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 39 (II s. Μάγνος I); (99) c. 155-165 AD  Ag. XV 401, 6; 427 = SEG XXVIII 169, 30 (I s. Σέξτος I)

—S--: (100) ii-iii AD  SEG LVIII 218 (f. Διονυσία)

—Sphettos: (101) 193/2 BC  IG II³ (1) 1260, 1, 6, 19, 22, 24; (102) 183/2 BC   IG II² 2332, 142 (PA 6246) (I f. Εὐκλῆς, Ζωΐλος II); (103) ~ IG II² 2332, 144 (PA 6247) (II s. Ζωΐλος I); (104) s. ii BC  IG II³ (4) 369, 5 (s. Εὐκλῆς); (105) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 70 (Ζο-: f. Σμάραγδος)

—Steiria: (106) c. 20 BC  Ag. XV 293, 60 (f. Ἀντιμένης); (107) 220/1 AD  IG II² 2223, 55 (I f. Ζωΐλος II); (108) ~ (II s. Ζωΐλος I)

—Trikorynthos: (109) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 101

—tribe Aiantis: (110) ii AD  Ag. XV 347, 25 (Ζω[ΐλ]ος: I f. Ζωΐλος II); (111) ~ (Ζω[ΐλ]ος: II s. Ζωΐλος I); (112) ii AD  Ag. XV 347, 26 (I f. Ζωΐλος II); (113) ~ (II s. Ζωΐλος I)

—tribe Akamantis: (114) 196-201 AD   IG II² 2132, 32 (Ζο-: II s. Ζωΐλος I); (115) ~ IG II² 2132, 32 f. (Ζο-: I f. Ζωΐλος II, Ἀμπλιᾶτος); (116) 232-234 AD  IG II² 2237, 108 (Ζο-: f. Νίκων); (117) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 76 ([Ζ]ωεΐλος: f. Θεο[--]); (118) 255/6 AD  IG II² 2245, 234 (f. Ἀβίατος)

—tribe Antiochis: (119) 196-201 AD  IG II² 2132, 65 (Ζο-: s. Δημοκ.)

—tribe Hippothontis: (120) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 1 ([Ζ]οΐλος); (121) b. 220/1 AD  Ag. XV 465, 4 ([Ζ]οΐλος: s. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Kekropis: (122) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 113

—tribe Leontis: (123) 128/7 BC  FD III (2) 27, 28; (124) 106/5 BC  FD III (2) 28, 44 (s. Κλέανδρος); (125) 187/8 AD  IG II² 2113, 94 (Ζο-: s. Σπ[--])

—tribe Oineis: (126) 148-134 BC  IG II² 961, 24 ([Ζω]ΐλος: f. Ἀγαθοκλῆς); (127) 238-242 AD  IG II² 2239, 260 (Ζοεΐ-: I f. Ζωΐλος II); (128) ~ (Ζοεΐ-: II s. Ζωΐλος I)

—tribe Pandionis: (129) 148-134 BC  IG II² 961, 35 (f. Ἄνδρων); (130) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 85 (s. Ἀρτεμίδωρος); (131) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 109 (s. Θεμιστοκλῆς); (132) ~ Ag. XVIII C121, 119 (f. Θεμιστοκλῆς)

—tribe Ptolemais: (133) 170/69 BC  SEG XLI 115 I, 26 (s. Σωκλῆς)

Athens?: (134) c. 515 BC  CAVI 3206 (ARV² p. 7 no. 7) (Ζωΐ(ι)λος); (135) f. iv BC  IG II² 11526; (136) ?iii BC   CIA App. 16 ([Ζωΐ]λος?); (137) ~ CIA App. 9, 5; (138) c. 265 BC  SEG XXXI 267; (139) i BC-i AD  IG II² 11528 (s. Σωτίων); (140) i AD  IG II² 2002, 6 (s. Ῥόδιππος); (141) imp. IG II² 12176 (f. Μοσχίων); (142) 41-54 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 20; (143) ii AD   IG II² 2478 a = IEleusis 526, 10 (Ζ̣ω̣εΐ-); (144) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 68 (Ζωΐ[λος]); (145) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 24 (II s. Ζωΐλος I); (146) ~ (I f. Ζωΐλος II); (147) 143/4 AD  IG II² 2050, 38 ([--]ος Ζωΐλος); (148) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 128 (Ζο-)

Athens*: (149) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B IV, 8; (150) ?iv BC  SEG XXVI 137; cf. XXXVIII 135; (151) ?iv-iii BC  Vischer, Antike Schleudergeschosse 11; cf. CIG 8530d; (152) ?i AD  SEG LI 150, 8; (153) c. 120 AD  IG II² 2018, 110 (Ζω[ΐ]λος: f. Εὔτυχος); (154) s. ii AD  IG II² 2082, 83 (s. Δημήτριος: epeng.); (155) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 85 (epeng.); (156) 169/70 AD  IG II² 2097, 260 (Ζ(ω)ΐλος: s. Σύμφορος: epeng.); (157) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 127 (Ζοεΐ[λος]: f. Εὐτυχίδης); (158) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 149 + Wilson E.234 ([Ζ]ωΐλος: s. Ἰούλιος); (159) 203-207 AD  IG II² 2199, 147 (Ζο-: s. Πάμφιλος: epeng.); (160) 235/6 AD  IG II² 2235, 156 (Αὐρ. Ζωΐλος: epeng.); (161) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 118 (Αὐρ. Ζωΐλος: s. Ἐπι.: epeng.); (162) 255/6 AD  IG II² 2245, 449 (Ζο-: epeng.)

Foreign Residents:

    Aeolis, Kyme: (163) iv BC  IG II² 9116 (LGPN III.A (-)) (I f. Ζωΐλος II); (164) ~ (II s. Ζωΐλος I)

    Aigina: (165) i BC  IG II² 7955 (LGPN III.A (1)) (f. Θεόφιλος)

    Caria, Miletos: (166) i BC   IG II² 9406 (LGPN V.B (23)) (f. Ἀπολλωνία); (167) ~ IG II² 9621 (LGPN V.B (24)) ([Ζ]ωΐλος: f. Ζωΐλα); (168) i AD   IG II² 9622 (LGPN V.B (30)) (s. Ἀρτε[--]); (169) ~ IG II² 9723 (LGPN V.B (31)) (f. Κάλλων); (170) imp. IG II² 9648 (LGPN V.B (28)) (f. Ζώσιμος); (171) ~ IG II² 9611 = GVI 1109 (LGPN V.B (27)) (f. Εὐτυχίδης); (172) f. ii AD   IG II² 2035, 5 (LGPN V.B (32)) (f. Εὐήμερος); (173) ~ IG II² 2271, 23 (LGPN V.B (33))

    Cyprus, Marion-Arsinoe: (174) v/iv BC  SEMA 1185 (LGPN I (-)) (Ζωή-: s. Ἀντίφιλος)

    Galatia, Ankyra: (175) i AD  IG II² 7901 (LGPN V.C (1)) (s. Σωσθένης)

    Herakleia: (176) iii BC  IG II² 8631 (f. Διονυσία); (177) ii BC  IG II² 8667 ([Ζωΐ]λος: f. Ζώβιος); (178) imp. SEMA 1091 (f. Μοσχίων)

    Ionia, Phokaia: (179) i-ii AD  IG II² 10491 (LGPN V.A (68)) (f. Ἀρτεμίδωρος)

    Laodikeia: (180) i AD  IG II² 9175 (I f. Ζωΐλος II); (181) ~ (II s. Ζωΐλος I)

    Lesbos, Methymna: (182) c. 300 BC  IG II² 1956, 110 (LGPN I (97)) (mercen.)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (183) iii BC  IG II² 8999 (LGPN IV (24)) ([Ζ]ωΐλος)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (184) i BC  IG II² 8083 (LGPN IV (62)) (f. Ζωΐς)

    Samos: (185) m. v BC  IG I³ 1366 (LGPN I (-)) (Ζωιΐ-: f. Αἰσχρώ)

    Syria, Antioch: (186) i BC  IG II² 8224 (f. Κίττος); (187) i AD  IG II² 8184 (f. Εὔκλεια)

    Thessaly: (188) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 101 (LGPN III.B (76)) (mercen.)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (189) 316-309 BC  IG II² 1956, 123 (LGPN IV (158)) (Ζ(ω)ΐλος)

    Thrace?: (190) 316-309 BC   IG II² 1956, 12 (LGPN IV (170)); (191) ~ IG II² 1956, 15 (LGPN IV (171))

    Other: (192) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 302 (s. Λε[--])

Ζωΐς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11529

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i-ii AD  Ag. XVII 580 = IG II² 9623 (LGPN V.B (1)) (d. Μένανδρος)

    Macedonia: (3) hell.-imp. SEMA 1213 (LGPN IV (-)) ([Ζ]ωΐς: d. Ἰάσων)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (4) i BC  IG II² 8083 (LGPN IV (2)) (d. Ζωΐλος)

Ζώκυπρος

Athens*: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 2 ((Ζ)ώκυπρος: I f. Ζωαγόρας); (2) ~ (II s. Ζωαγόρας)

Ζωνᾶς

Athens?: (1) imp. IG II² 11530 ((Ζ)ωνᾶς: f. Ἀττική)

Ζωντικός

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 157/6 BC  IG II² 957, 42 (PA 6252)

Ζῶος

Athens:

—Eleusis: (1) ii AD  IG XII (8) 38, 7, 18 (f. Καλλιστώ)

Ζωπουρίνα

Foreign Residents:

    Boiotia, Tanagra: (1) ii BC  IG II² 10409 (LGPN III.B (2)) (Ζωπ[υρίνα]?, Ζωπ[ύρα]?: d. Διόδοτος)

Ζωπύρα

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1269 (AIUK 2 (2018) no. 7); (2) inc. IG II² 5389 (d. Σῶσος)

—Acharnai: (3) i BC  IG II² 5801 (d. Ἀγαθοκλῆς)

—Alopeke: (4) ii BC  Ag. XVII 59 (d. Μίκων); (5) i-ii AD  Hesp. 33 (1964) p. 188 (unp.) (d. Θεόδοτος)

—Gargettos: (6) ii-i BC  IG II² 5927 (d. Ζώπυρος)

—Philaidai: (7) imp. SEMA 675; cf. BE 1999, no. 226 (ΑΠURΑ - ed. pr., [Ζ]ωπύρα - SEG, (Ἀ)λμύρα?, (Λ)αμύρα - BE, [Σ]ατύρα? - SEMA: d. Ἀθηνόδωρος)

—Phyle: (8) i/ii AD  IG II² 7756 (d. Δημήτριος)

Athens?: (9) iv-iii BC  IG II² 11531; (10) 236/5 BC  IG II² 1297, 32; (11) ii BC  IG II² 11532

Athens*: (12) iv BC  IG II² 8868; (13) iv/iii BC  PCG 2 p. 52 fr. 56; (14) iii-ii BC  SEMA 822 (IRhamnous 261); (15) ii BC  IG II² 11533; (16) iii-iv AD  Ag. X LW 78

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (17) ii BC  IG II² 9625 = AEE² p. 185 no. 733 (LGPN V.B (1)) (d. Εὐβαίων); (18) i BC-i AD  IG II² 9624 (LGPN V.B (2)) (d. Ἀσκληπιάδης); (19) imp. SEMA 1291 (LGPN V.B (-)) ([Ζω]πύρα); (20) ~ IG II² 9626 (LGPN V.B (3)); (21) imp. SEMA 1290 (LGPN V.B (4)) (d. Εὐφραντᾶς)

    Galatia, Ankyra: (22) ii BC  IG II² 7902 (LGPN V.C (1)) (d. Φίλων)

    Herakleia: (23) iii-ii BC  IG II² 8671; (24) inc. IG II² 8669; (25) ~ IG II² 8672 (d. Διονύσιος)

    Korinthia, Korinth: (26) ii BC  IG II² 9068 (LGPN III.A (4)) (d. Ἀλκίμαχος)

    Kythnos: (27) imp. IG II² 9114; cf. AM 67 (1942) p. 226 no. 38 (LGPN I (6)) (d. Φιλοφάνης)

    Lakonia: (28) i BC/ i AD  IG II² 9149 (LGPN III.A (5)) (d. Νικοκλῆς)

    Lokris (Western), Naupaktos: (29) ii-i BC  IG II² 9989 (LGPN III.B (16))

    Megaris, Megara: (30) iii BC  IG II² 9312 (LGPN III.B (17)) (d. Μάτρων); (31) i-ii AD  IG II² 9313 (LGPN III.B (18)) (d. Οἰκονομία)

Ζωπυρίς

Foreign Residents:

    Tenea: (1) i AD  IG II² 10437 (LGPN III.A (2)) (d. Σωσίβιος)

Ζωπυρίων

Athens: (1) iv-iii BC  IG II³ (4) 1224 (Ξω-)

—Marathon: (2) inc. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 57

—Paiania: (3) inc. IG II² 7047 (PA 6253) (s. Ἐπικράτης)

—Probalinthos: (4) m. ii BC  IG II² 1711, 11 (PA 6254) (s. Τέχνων)

Athens?: (5) iv BC  Robert, Coll. Froehner 12, 11, 14; (6) iv-iii BC  IG II² 11535 (PA 6252a) (s. Ἑρμάφιλος); (7) m. iii BC  IG II³ (1) 1010, 103, 128, 181; (8) c. 44 BC  SEG LIV 235, 91

Athens*: (9) c. 300 BC  IG II² 1492 B, 111 (Ζωπυρ[ί]ων: slave); (10) iii-ii BC  Ag. XVII 840

Foreign Residents:

    Herakleia: (11) ii-i BC   IG II² 8673 (s. Διονύσιος); (12) ~ IG II² 8674 (s. Μένανδρος)

    Samos: (13) m. iv BC  IG II² 10232 (LGPN I (19)) (f. Φανῆς)

    Thrace: (14) iii BC  IG II² 8917; cf. SEG XXVIII 289 (LGPN IV (6)) (s. Μορφή: slave?)

Ζώπυρος

Athens: (1) iv BC  CIA App. 103 + JÖAI 7 (1904) p. 122, 6 (Ζ[ώ]πυρος); (2) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 2, 8, 29, 35; 1288, 11; 1285, [13], 23; IG II² 2323, 146; Ag. XVI 296, 50 f., 57 (PA 6256) (archon epon.); (3) 162/1 BC  ID 1408 A II, 37; (4) 120/19 BC  Thompson, New Style Coinage 544-50; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ζώπυ(ρος)); (5) 106/5 BC   FD III (2) 25, 12 (s. Ἕρμων); (6) ~ FD III (2) 28, 43 (Ζ[ώπυ]ρος); (7) 104/3 BC  IG II³ (4) 360 B, 3 (Ζώπυρ[ος]?, Ζωπυρ[ίων]?); (8) c. 100 BC  ID 2595 II, 7 (f. Δεξικράτης); (9) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 36 (s. Μεννέας); (10) c. 85 BC  IOrop 521, 55 (s. Καλλιμήδης); (11) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 2 (Ζώ[πυρος]: f. Μεννέας); (12) f. i AD  IG II² 2337, 25 (f. Φίλα); (13) imp. IG II² 4542; (14) ~ IG II² 1347, 3 ([Ζώ]πυρος); (15) imp. SEMA 505 (I f. Ζώπυρος II); (16) ~ (II s. Ζώπυρος I); (17) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 28; (18) ii AD   IG II² 2168, 6 (s. Χρήσιμος); (19) ~ IG II² 2466, 4, 7 (f. Ἑρμείας, Ἐπίτυχος: date - S.G.B.); (20) ii AD  IG II² 2466, 8 (s. Ε[--]: date - S.G.B.); (21) m. ii AD  IG II² 3607, 21 (f. Μηνόφαντος); (22) 150/1 AD  IG II² 2065, 16 (Ζώπ[υρος]); (23) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 58 (?s. Δ[--]); (24) 235/6 AD  Follet, Athènes p. 454 no. 17, 3; (25) iv AD  Alciphr. iii 57 (fict.)

—Acharnai: (26) i-ii AD  IG II² 5779 (f. Ἀλέξανδρος)

—Agryle: (27) ii AD  IG II³ (4) 203 ([Ζ]ώπυ[ρος]: f. Διονύσιος); (28) c. 115-120 AD  IG II² 2018, 1; 2020, 78 f.; 2036, 3 (s. Διονύσιος I, f. Διονύσιος II, Ὀνήσιμος: archon epon.); (29) 142/3 AD  IG II² 2049, 40 (s. Ὄνασος)

—Aigilia: (30) hell. SEG L 829 XIII, 5 f. (s. Θεόκριτος)

—Aixone: (31) 102/1 BC  IG II² 1028, 53, 156 f. (PA 6259)

—Alopeke: (32) 211/10 BC  IG II² 1315, 4 (PA 6260) (f. Διονυσόδωρος); (33) 118/17 BC  IG II² 1008, 3 (PA 6261) (s. Ἀριστείδης)

—Ankyle: (34) iii BC  IG II² 5249 (Ζώπυρ[ος]: s. Διονύσιος)

—Aphidna: (35) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 10; (36) m. i BC  Ag. XV 275, 14 (s. Ὄνασος)

—Athmonon: (37) s. ii AD  Ag. XV 367, 12; IG II² 5336 (s. Ἀλέξανδρος)

—Azenia: (38) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 27; (39) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 109 (PA 6258) (s. Ἀριστοκράτης); (40) m. i BC  SEG XXVIII 92, 17 (f. Διονυσόδωρος)

—Besa: (41) c. 150-180 AD  IG II² 2065, 86; Ag. XV 397, 5 (f. Ἰσίδοτος)

—Cholleidai: (42) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 80 (s. Ξ̣ε̣ν̣.); (43) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 98 (PA 6272) (f. Φιλοκλῆς)

—Deiradiotai: (44) s. i BC  IG II² 2461, 47 (PA 6263) ([Ζ]ώπυ[ρ]ος: s. Ἑστιαῖος)

—Erchia: (45) c. 138-167 AD  Ag. XV 331, 12; IG II² 2094, 33 (s. Ἀπελλῆς II, f. Ἀπελλῆς III)

—Erikeia: (46) 138/9 AD  Ag. XV 331, 34 (s. Ποθεινός II)

—Euonymon: (47) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 54 (Ἰούλ. Ζώπυρος); (48) 255/6 AD   IG II² 2245, 46 f. (I f. Εὐσέβης, Ζώπυρος II); (49) ~ IG II² 2245, 47 (II s. Ζώπυρος I)

—Eupyridai: (50) ii BC  Unp. (Ep. Mus.) 12873, 3 (f. Νικοσθένης); (51) s. i BC   IG II² 2461, 77 (PA 6264) (f. Φειδίας); (52) ~ IG II² 2461, 85 (PA 6265) ([Ζ]ώπυρος: s. Θεογένης I)

—Gargettos: (53) iii BC  IG II² 5928 + AM 67 (1942) p. 94 no. 160 ([Ζ]ώπυρ[ος]: s. Δαμέας); (54) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 37 (PA 6262); (55) ii-i BC  IG II² 5927 (f. Ζωπύρα); (56) c. 100-139 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 29; Ag. XV 331, 14 (s. Ἐρασῖνος); (57) ii AD  IG II² 5929 (s. Μηνιάς, f. Θεοδοσία); (58) 173/4 AD  IG II² 2103, 58 (f. Τρόφιμος); (59) ii/iii AD  Ag. XV 434, 11 (f. Πωλλίων)

—Halai: (60) i AD  IG II² 5514

—Halimous?: (61) 187/8 AD  IG II² 2113, 82 (?s. Ἀπολλώνιος)

—Hybadai: (62) imp. IG II² 7584 (f. Ἀρτέμων)

—Kedoi: (63) c. 195 AD  SEG LIX 174, 7 (I f. Ζώπυρος II); (64) ~ (II s. Ζώπυρος I); (65) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 108 (f. Ἑρμῆς)

—Kephale: (66) c. 105-95 BC   IG II² 2452, 31; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (cf. PA 6266) (I f. Ζώπυρος II); (67) ~ IG II² 2452, 31; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 6266) ([Ζώπ]υρος: II s. Ζώπυρος I)

—Kephisia: (68) c. 30 BC   Ag. XV 286, 12 f. (I f. Διονύσιος, Ζώπυρος II); (69) ~ Ag. XV 286, 13 (II s. Ζώπυρος I)

—Kerameis: (70) 102/1 BC  IG II² 1028 + SEG XLIX 125 II, 184 (s. Εὐθύμαχος)

—Kettos: (71) f. iii AD  IG II³ (4) 919, 7

—Kydantidai: (72) i BC  IG II² 7719

—Kydathenaion: (73) imp. Ag. XV 318, 29 (f. Ἐπίγονος); (74) ~ Ag. XV 318, 30 ([Ζ]ώπυρος: s. Διονύσιος); (75) 166-177 AD  Ag. XV 369, 44; 376, 24; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 11 (II s. Ἰσίδοτος I); (76) c. 168 AD  Ag. XV 376, 23 ([Ζώ]π[υρος]: f. Ἰσίδοτος I)

—Leukonoion: (77) 173/4 AD   IG II² 2103, 71, 100 (I s. Μητρόδωρος I, f. Ζώπυρος II); (78) ~ IG II² 2103, 100 (II s. Ζώπυρος I)

—Marathon: (79) i BC  IG II² 6789 (s. Μοσχίων); (80) c. 120 AD  Ag. XV 322, 33; cf. Aleshire, Asklepios p. 72 no. 18 ([Ζώ]πυρος: f. Φλ. Ζωΐλος); (81) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 32 (s. Ἀφροδίσιος)

—Melite: (82) iii-ii BC  IG II² 6851 (s. Φίλων); (83) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 93 (s. Δικαῖος); (84) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 9, 15, 26 (PA 6268) (s. Δικαῖος, f. Τιμοθέα); (85) 183/2 BC  IG II² 2332, 195 (PA 6267) (Ζώπυρ[ος]: s. Ἀριστοκράτης); (86) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 43

—Oe: (87) c. 138-95 BC  IG II² 2452, 49 (= PA 6269); FD III (2) 23, 7 (s. Ὀνήσανδρος)

—Otryne: (88) iii BC  IG II² 7013 (PA 6270) (f. Ἀριστοκράτεια)

—Paiania: (89) 155/4 BC  Ag. XV 225, 72; (90) 87/8 AD  IG II² 1996, 45 f. (f. Ἕσπερος, Ἀσιατικός); (91) ii AD  Ag. XVII 261 (s. Διονύσιος); (92) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 36 (s. Διονύσιος); (93) 142/3 AD  IG II² 3740, 26 (s. Ἰσίδωρος); (94) 154/5 AD  IG II² 2067, 44 (f. Ἐπάγαθος)

—Pallene: (95) ii-i BC  SEMA 535 (s. Δημόστρατος)

—Peiraieus: (96) i/ii AD  IG II² 3587 = IEleusis 374, 1 (I f. Ζώπυρος II); (97) ~ (II s. Ζώπυρος I); (98) 87/8 AD  IG II² 1996, 28 ([Ζώπ]υρος: f. [--]ρίζων); (99) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 41 (f. Διονύσιος); (100) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 35 (s. Ἡρακλέων)

—Phegaia: (101) hell. SEG L 829 XVI, 3 f. (Ζώ[π]υ[ρ]ος: s. [--]ων)

—Philaidai: (102) 139/40 AD  IG II² 2044, 44 (s. Διόδωρος)

—Phlya: (103) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 8 (s. Ἀμφικράτης)

—Phyle: (104) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 21 (s. Εὐήμερος); (105) 87/8 AD  IG II² 1996, 61 (I f. Ζώπυρος II); (106) ~ (II s. Ζώπυρος I)

—Prasiai: (107) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 21 (Ζ̣ώ̣π̣υ̣ρ̣ο̣ς̣?: f. [--]ος̣)

—Probalinthos: (108) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 108

—Prospalta: (109) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 70 (s. Φίλων)

—Sphettos: (110) m. ii AD  IG II² 2274, 10 (Ζώπυ(ρος))

—Steiria: (111) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 36 (PA 6271) ((Ζ)ώπυρος: s. Κρατύνων)

—Trikorynthos: (112) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 105; (113) 45/6 AD  IG II² 1945, 74; (114) 381-385 AD  Neue Inschriften von Olympia 10, 24, 27 (SEG XLV 412) (I f. Μ. Αὐρ. Εὐκαρπίδης, Μ. Αὐρ. Ζώπυρος II); (115) 385 AD  Neue Inschriften von Olympia 10, 29 (SEG XLV 412) ([Μ. Ἀ]ὐρ. Ζώπυρος: II s. Ζώπυρος I)

—tribe Aiantis: (116) 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 86 (f. Μενεκράτης)

—tribe Aigeis: (117) ii/iii AD  Ag. XV 445, 3; (118) 238-242 AD  IG II² 2239, 59 ([Ζώ]πυρος: f. Ἀσκληπιόδοτος)

—tribe Akamantis: (119) 150/1 AD  IG II² 2065, 77 (f. Καρπόδωρος)

—tribe Antiochis: (120) b. 160/1 AD  Ag. XV 428, 4 (Ζώπυ[ρος]); (121) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 110 (s. Εὐφρόσυνος); (122) 255/6 AD  IG II² 2245, 384 (s. Μάρκελλος)

—tribe Attalis: (123) a. 216 AD  Ag. XV 470, 30 (f. Ἰσίτυχος)

—tribe Erechtheis: (124) 167/8 AD  IG II² 2089 d + AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 6 (Ζώπ[υρος]: f. Ἑρμίας); (125) 194/5 AD   IG II² 2191, 5 f. (I f. Ἰσίτυχος, Ζώπυρος II); (126) ~ IG II² 2191, 6 (II s. Ζώπυρος I); (127) 203-205 AD  IG II² 2199, 74 (f. Παράμονος); (128) c. 220 AD  Ag. XV 468, 3 (Ζώ[πυ]ρος)

—tribe Hadrianis: (129) s. ii AD  Ag. XV 354, 2 (s. Εὐτυχίδης)

—tribe Hippothontis: (130) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 83 (s. Ἰσίδοτος); (131) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 85 (Ζώπ[υρος]); (132) 255/6 AD  IG II² 2245, 341 (s. Ἀσκλη.)

—tribe Kekropis: (133) c. 220 AD  IG II² 2217, 14 (Ζώπ(υρος): f. Αὐρ. Εἰρηναῖος)

—tribe Leontis: (134) 235/6 AD  IG II² 2235, 118 + Follet, Athènes p. 239 n. 4 (Αὐ̣ρ. Ζώπυρος)

—tribe Oineis: (135) 128/7 BC  FD III (2) 27, 7; (136) 255/6 AD  IG II² 2245, 268 (Ἰούλ. Ζώπυρος)

—tribe Pandionis: (137) 209/10 AD  Ag. XV 460, 58 (Ζώ̣π[υρος?]: f. Ἀπολλοφάνης); (138) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 121 (Ζώπυ[ρ]ος: s. Ἀσκληπιάδης); (139) ~ Ag. XVIII C121, 159 (s. Ἀγαθώνυμος); (140) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 77

—tribe Ptolemais: (141) 194/5 AD  IG II² 2191, 26 (s. Νικόστρατος I); (142) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 173 (Ζώπυ̣[ρος])

Athens?: (143) f. iv BC   IG II² 12229 (Ζώπυρ[ος]); (144) ~ SEMA 1899 (s. Εὐτέλης); (145) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 12; (146) iv/iii BC  IG II² 11542 (PA 6256b) (s. Παράμονος); (147) 216/15 BC  IG II² 1292, 2, 28, 32 (PA 6255); (148) 161/0 BC  Ag. XVI 296, 28 (Ζώ[π]υρος); (149) c. 124/3 BC  ID 1648, 10; 1649, 9; 1730, 9; 2496, 2; DCA p. 288 n. 4 (locn.) (or Miletos: f. Ἀμμώνιος, Περιγένης); (150) i BC   IG II² 11541 (Ζώπ[υρ]ος: s. Μητρόδωρος); (151) ~ IG II² 11539 (s. Δημήτριος); (152) i BC  IG II² 11540 (s. Διόφαντος); (153) i AD  IG II² 2002, 2; (154) i-ii AD  IG II² 12276 + AM 67 (1942) pp. 129 f. no. 287 (f. Φιλωτέρα); (155) imp. SEMA 1824 (f. Ἔρως); (156) ~ Ag. XVII 736 (f. Ἀσκληπιάδης); (157) imp. AE 1896, p. 260 (Ζώπυ(ρος)); (158) ii AD   SEMA 2293 (f. Ἀφροδώ); (159) ~ IG II² 11536; (160) ii-iii AD  SEMA 1898; (161) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 38 (s. Διονύσιος); (162) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 26 (s. Ἡλιόδωρος); (163) m. ii AD   IG II² 2163, 33 (Ζώπυ(ρος): f. Θεόδωρος); (164) ~ IG II² 2074, 2 (Ζώπ̣[υρος]: f. Ζώσιμος); (165) inc. IG II² 11538 (s. Ἀριστόμαχος); (166) ~ IG II² 12412 (PA 6256a) (s. Δημήτριος)

Athens*: (167) f. v BC  IG I³ 1035, 10 (Ζό-: metic?); (168) 405 BC  IG I³ 1032, 338 (slave); (169) m. iv BC  IG II² 2390 II, 14; (170) imp. IG II² 11537; (171) ii AD  IG II² 2167 + 2473 + AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 8 (Ζώπ[υρος]: epeng.?); (172) ?136/7 AD  IG II² 2059, 81 (I f. Ζώπυρος II); (173) ~ (II s. Ζώπυρος I: epeng.); (174) ?136/7 AD   IG II² 2059, 121 f. (f. Ἐλευσίνιος, [--]ος); (175) ~ IG II² 2059, 137 (Φλ. Ζώπυρος: epeng.); (176) 139/40 AD   IG II² 2044, 100 (s. Εὐφρόνιος: epeng.); (177) ~ IG II² 2044, 104 (f. Ἱππόλοχος); (178) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 52 (f. Ἐπίκτητος); (179) 155/6 AD  IG II² 2068, 175 (f. Μάξιμος); (180) 161/2 AD  IG II² 2085, 96 (Κλ. Ζώπυρ[ος]: epeng.); (181) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 91 (f. Πρῶτος); (182) 167/8 AD   IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 56 (Ζ[ώπ]υρος: s. Ἀβάσκαντος I: epeng.); (183) ~ IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 59 (s. Ζώσιμος: epeng.); (184) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 162 (I f. Ζώπυρος II); (185) ~ (II s. Ζώπυρος I: epeng.); (186) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 194 (s. Ζώσιμος: epeng.); (187) ~ Follet, Athènes 5 B, 195 (f. Ἀριστόβουλος); (188) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 207 (s. Μην̣[--]: epeng.); (189) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 22 (s. Νικίας: epeng.); (190) 179/80 AD   IG II² 2083, 42 (Κοκ. Ζώπυρος: epeng.); (191) ~ IG II² 2083, 84 (f. Ζωσιμιανός); (192) 194/5 AD  IG II² 2191, 147 (epeng.); (193) 211/12 AD  IG II² 2208, 165 (Ζ(ώ)πυ̣[ρος]: f. Αὐρ. Ζώσιμος); (194) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 113 (epeng.); (195) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 135 (epeng.); (196) 255/6 AD  IG II² 2245, 475 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (197) c. 300 BC  IG II² 1956, 175 (LGPN V.B (14)) (mercen.); (198) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 309 (LGPN V.B (24)) (f. Ἀμμώνιος); (199) f. i BC  IG II³ (4) 1116, 7 (LGPN V.B (26)); (200) 39/8 BC   IG II² 1043 I, 118 (LGPN V.B (28)) (I f. Ζώπυρος II); (201) ~ IG II² 1043 I, 118 (LGPN V.B (29)) (II s. Ζώπυρος I); (202) imp. IG II² 9582 (LGPN V.B (10)) ([Ζ]ώπυρ(ος): f. Ἑρμείας); (203) ~ IG II² 9640 (LGPN V.B (11)) (Ζώπ(υρ)ος: f. Ζωσίμη); (204) ii AD   SEMA 1292 (LGPN V.B (32)) (s. Πολύμνηστος); (205) ~ SEMA 930 (IRhamnous 367 = LGPN V.B (31)) (f. [--]ος); (206) c. 116 AD   IG II² 2026, 71 (LGPN V.B (39)) (f. Διονύσιος); (207) ~ IG II² 2026, 50 (LGPN V.B (37)) (Ζώπυ[ρος]: f. Δημήτριος); (208) c. 116 AD   IG II² 2026, 25 (LGPN V.B (36)) (II s. Ζώπυρος I); (209) ~ IG II² 2026, 25 (LGPN V.B (35)) (I f. Ζώπυρος II); (210) c. 116 AD  IG II² 2026, 60 (LGPN V.B (38)) (s. Σωτηρίδας)

    Euboia, Karystos: (211) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 16 p. 206 (LGPN I (-)) (f. Σωτηρίς)

    Ionia, Ephesos: (212) m. iv BC  IG II² 8509 (LGPN V.A (4)) (f. Ἀρτεμίδωρος)

    Macedonia (Mygdonia), Thessalonike: (213) i-ii AD  IG X (2) (1) 1024 (IG II² 8841/2 = LGPN IV (27)) (f. Εὔκλεια); (214) imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 72 (LGPN IV (-)) (f. Σωτηρίς)

    Mysia, Adramyteion: (215) i BC  IG II² 7943 (LGPN V.A (86)) ((Ζ)ώπυρος: s. Σφαῖρος)

    Pontos, Sinope: (216) imp. IG II² 10328 (LGPN V.A (106))

    Seriphos: (217) i AD  IG II² 10259 + SEG XIV 224 (LGPN I (75)) (Ζώπυρ[ος])

    Sicily, Syracuse: (218) 248/7 BC  IG II² 791 (IG II³ (1) 1011, 59 = LGPN III.A (88)) ([Ζ]ώπυρος)

    Thasos: (219) ii AD  Ét. Thas. 5 p. 129 no. 241; IG II² 8830 (LGPN I (79)) (f. Πομπωνιανός)

    Thrace: (220) v BC  RE (4) (LGPN IV (40)) (slave)

Ζωσάριν

Athens:

—Besa: (1) i-ii AD  IG II² 5900 (d. Ἀτ[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i-ii AD  IG II² 9629 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀφροδώ); (3) ii AD  IG II² 9628 (LGPN V.B (2)) (d. Ἀριστόβουλος)

Ζωσάριον

Athens: (1) i BC  IG II³ (4) 659, 1 (Ζωσάριο[ν]); (2) i BC-i AD  Unp. (Syntagma Station, tit. sep.); (3) f. i AD  IG II² 2337, 12 ([Ζ]ωσάριον); (4) imp. IG II² 7685 (Μουνατία Ζωσάριον)

—Anagyrous: (5) inc. IG II² 5627 (d. Ἀπολλώνιος)

—Phlya: (6) ii AD  SEMA 688 (d. Διονύσιος)

—Steiria: (7) ii/iii AD  IG II² 2361, 64 (d. Ῥόδων)

—Th--: (8) imp. Ag. XVII 153 ([Ζ]ωσάριον: d. Ἀρ[--])

Athens?: (9) c. 44 BC  SEG LIV 235, 71

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) f. i AD  IG II² 9682 (LGPN V.B (3)) (d. Κλέων); (11) ii AD  IG II² 9630 (LGPN V.B (4)) (d. Κλάρος)

Ζωσᾶς

Athens: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 43

—Kephale: (2) 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 79 + Wilson E.308 (Ζω[σᾶς] - Wilson)

—Lamptrai: (3) c. 120-124 AD  IG II² 2020 + SEG XXXI 140, 32 (f. Κυδικλῆς)

—Phlya: (4) 184/5 AD  IG II² 2128, 43 (s. Ἑρμογένης I)

—Sounion: (5) 139/40 AD  IG II² 2044, 73 (s. Σωτᾶς)

—tribe Aigeis: (6) 240-253 AD  IG II² 2243, 78 (Αὐρ. Ζωσᾶς)

—tribe Akamantis: (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 227 + Wilson E.310 (Σωσᾶς - IG: s. Ἀρτεμᾶς: name - Wilson)

Athens?: (8) imp. IG II² 11545 (s. Γλαυκίας)

Athens*: (9) ii AD   IG II² 11544; (10) ~ IG II² 11545 a (p. 887) (s. Θεόφραστος); (11) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 18 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (12) c. 150 AD  IG II² 9631; (13) 169/70 AD  IG II² 2097, 118 (f. Μάρκελλος); (14) 179/80 AD  IG II² 2083, 77 (f. Ζώσιμος); (15) 194/5 AD  IG II² 2191, 109 (s. Πρῖμος I: epeng.); (16) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 95 (epeng.?); (17) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 130 (f. Μηνᾶς)

Ζωσιμᾶς

Athens:

—tribe Attalis: (1) s. i AD  IG II³ (4) 405, 13

Athens?: (2) 100/1 AD  IG II² 2030, 24; (3) ii AD  Ag. XVII 795 + PAA 9 p. 450 (s. Ἱλαρίων)

Athens*: (4) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 177 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) ii AD  IG II² 9793; cf. AM 67 (1942) p. 113 no. 223 (LGPN V.B (1)) (Ζω[σι]μᾶς: s. Νηρηΐς)

Ζωσίμη

Athens: (1) hell. SEMA 371; (2) f. i BC  ASAA NS 1-2 (1939-40) p. 168 no. 21 B II, 11 (Ζωσ̣ί̣μη); (3) i BC-i AD  IG II² 5628 (Σακόνδα Παπειρία Ζο-); (4) f. i AD  IG II² 2337, 16 (Ζωσ(ί)μη: d. Ἀσκληπιάδης); (5) i-ii AD  IG II² 3566, 3 f. (Ζω[σίμη?]: d. Πάμφιλος); (6) ii AD  IG II³ (4) 839; (7) ii-iii AD  IG II³ (4) 1265 (Ζωσί[μη]); (8) v-vi AD   IG II² 13603 (Ζοησήμη); (9) ~ IG II² 13430 (SEMA 2766)

—Athmonon: (10) ii-iii AD  IG II² 5337 (d. Ἀγάθων)

—Besa: (11) imp. SEMA 169

—Eupyridai: (12) i AD  IG II² 6146, 1, 11 (d. Εὔνικος)

—Halai: (13) c. 100 AD  IG II² 5484 (d. Δωρίων)

—Hermos: (14) ?iii AD  IG II² 4521 a, 11 (p. 352) (Αὐρ. Ζωσίμη: d. Ζώσιμος, m. Αὐρ. Ζώσιμος (Eroiadai))

—Leukonoion: (15) m. ii AD  IG II² 6733 (d. Ζώσιμος)

—Oe: (16) imp. IG II² 6951 (d. Ζωΐλος)

—Pambotadai?: (17) i BC/ i AD  IG II² 12501, 2; Ag. XVIII H356, [1]; cf. RCA p. 410 (Ζώσιμ[ος] - edd., Πομπωνία Ζωσίμ[η] - RCA: d. Πομπώνιος Ἀπολλόδωρος)

—Phlya: (18) c. 200 AD  IG II² 7686 (d. Ἀθηναγόρας)

—Salamis: (19) f. i AD  IG II² 10199 (d. Χρύσιππος)

—Trikorynthos: (20) f. v AD  SEG XXII 330, 2 (Αὐρ. Ζωσίμη: d. Αὐρ. Εὐκαρπίδης)

—Trinemeia: (21) ii AD  IG II² 7573 (Ζωσί[μη])

Athens?: (22) c. 44 BC   SEG LIV 235, 62; (23) ~ SEG LIV 235, 87; (24) imp. IG II² 12351 (Ὀκταία Ζωσίμη); (25) i/ii AD  IG II² 4247, 2 ([Ζ]ωσίμη: d. Πῶλλα Οὐαλερία); (26) ii AD   IG II² 11549 (d. Γάϊος); (27) ~ IG II² 11550 (d. Ζώσιμος); (28) ii AD  SEMA 2049 (Κλαυδία Ζωσίμη: d. Ἵππαρχος); (29) ii-iii AD   SEMA 1900; (30) ~ IG II² 11305 lemma

Athens*: (31) s. iv BC  IG II² 11547; (32) imp. IG II² 11548

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (33) s. i BC  IG II² 8334 (LGPN V.A (5)) (d. Ἡρακλέων)

    Boiotia, Plataiai: (34) i AD  IG II² 10093 (LGPN III.B (5)) (d. Ὀλυμποκλῆς)

    Caria, Miletos: (35) ii-i BC   IG II² 9642 (LGPN V.B (13)) (d. Καλλίνικος); (36) ~ IG II² 9639 (LGPN V.B (12)) (d. Ζήνων); (37) i BC  IG II² 9634 (LGPN V.B (14)) (d. Ἀφροδίσιος); (38) i AD   IG II² 9644 (LGPN V.B (21)) (d. Σωσίβιος); (39) ~ IG II² 9638 (LGPN V.B (20)) (d. Εὐκράτης); (40) i AD  IG II² 9645 (LGPN V.B (22)) (d. Φίλαγρος); (41) imp. IG II² 9643 (LGPN V.B (11)) (-μηι: d. Νικηφόρος); (42) ~ SEMA 1293 (LGPN V.B (16)) (d. Διονύσιος); (43) imp. IG II² 9641 = SEG XXIII 146 (LGPN V.B (27)) (d. Ἰσιγένης); (44) ~ IG II² 9632 (LGPN V.B (17)) (d. Ἄνθος); (45) imp. IG II² 9636 (LGPN V.B (18)) (d. Διογένης); (46) ~ IG II² 9640 (LGPN V.B (10)) (d. Ζώπυρος); (47) ii AD   IG II² 9633 (LGPN V.B (23)) (d. Ἀντίοχος); (48) ~ IG II² 9637 (LGPN V.B (25)) (d. Ἐπιτυγχάνων); (49) ii AD   IG II² 9646 (LGPN V.B (26)) (d. Φιλόνικος); (50) ~ IG II² 9635 (LGPN V.B (24)) (d. Δαμᾶς)

    Herakleia: (51) s. i BC  IG II² 8675 (Ζωσί[μη]: d. Ἀλεξ[--]); (52) i AD  IG II² 8676 (d. Βρόμιος)

    Italy, Rome: (53) i BC  IG II² 10161 (Πῶλλα Ὀφελλία Ζωσίμη: d. Γάϊος); (54) imp. IG II² 10168 + AM 67 (1942) p. 114 no. 228 ([Ζω]σίμη)

    Skyros: (55) ii AD  IG II² 10368 (LGPN I (43)) (Φλ. Ζωσίμη: d. Ζώσιμος, Φλ. Carmosu1nh (Athens, Sphettos))

Ζωσιμιανή

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13557 (SEMA 2870) (Ζω[σιμ]ι̣ανή); (2) ~ IG II² 13326 (SEMA 2754)

Ζωσιμιανός

Athens: (1) ii AD  IG II³ (4) 662, 7 (s. Ἀριστόβουλος); (2) 191/2 AD  IG II² 2119, 171, 224 f., 245 (s. Ζωσι.)

—Eiresidai: (3) ii/iii AD  Ag. XV 441, 13 ([Ζ]ωσιμιανό[ς])

—Kephisia: (4) c. 193-223 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 45; IG II² 2191, 7; 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 105 (s. Σόφος)

—Marathon: (5) b. 151/2 AD  Ag. XV 424, 2 (Ζωσιμιαν[ός])

—Pallene: (6) 150/1 AD  IG II² 2065, 123 (s. Μυρμιδών)

—Sphettos: (7) 180/1 AD  Ag. XV 359, 18 (s. Νηρεύς)

—tribe Aigeis: (8) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 21 (s. Τελ[--]); (9) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 20 (Αὐρ. Ζωσιμιανός)

—tribe Akamantis: (10) 158/9 AD  IG II² 2056, 17 (Ζωσιμια[νός]); (11) 203-205 AD  IG II² 2199, 92 (s. Φίλλυς)

—tribe Antiochis: (12) m. ii AD  IG II² 2063, 40 (s. Ἀσκ.)

—tribe Hippothontis: (13) 203-205 AD  IG II² 2199, 128 (s. Τιμόθεος); (14) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 125

—tribe Pandionis: (15) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 152 (s. Ἀλέξανδρος); (16) m. iii AD  Ag. Inv. I 7064B (unp.); cf. PAA 8 p. 81 (Αὐρ. Ζωσιμιανός)

—tribe Ptolemais: (17) 238-242 AD  IG II² 2239, 173 (Αὐρ. Ζωσιμιανός)

Athens?: (18) ii AD  IG II² 11551 (Ἰούλ. Ζωσιμιανός); (19) ?iii AD  IG II² 2170 = AE 1973, pp. 89 f. no. 2, 6 ([--]ος Ζωσιμιανός)

Athens*: (20) 139/40 AD  IG II² 2044, 119 (I f. Ζωσιμιανός II); (21) ~ (II s. Ζωσιμιανός I: epeng.); (22) 169/70 AD  IG II² 2097, 266 (s. Ζώσιμος: epeng.); (23) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 45 (s. Ἀριστον.: epeng.); (24) 179/80 AD   IG II² 2083, 84 (s. Ζώπυρος: epeng.); (25) ~ IG II² 2083, 83 (s. Ἐπίγονος: epeng.); (26) 211/12 AD  IG II² 2208, 166 (Αὐρ. Ζωσιμιανός: s. Θησεύς: epeng.); (27) inc. SEMA 1169, 1 (Ζωσιμ[ι]ανός: s. Θευγένης)

Ζωσιμίων

Athens: (1) ii AD  IG II² 2168, 5 (s. Δημήτριος)

—tribe Attalis: (2) 255/6 AD  IG II² 2245, 422 (s. Ζωσιμ.)

Athens*: (3) 169/70 AD  IG II² 2097, 248 (I f. Ζωσιμίων II); (4) ~ (II s. Ζωσιμίων I: epeng.)

Ζώσιμος

Athens: (1) 37/6 BC  IG II² 1043 III, 93 (PA 6273) (Ζώσιμ[ος]: s. Σφαῖρος); (2) i AD  IG II³ (4) 975 (s. Εἰρηναῖος); (3) i-ii AD  IG II² 4312; (4) imp. IG II³ (4) 862 (Ζώσι[μος]); (5) m. i AD  SEG XLIV 127, 4 (Ζωσ[ι]μος); (6) ?53/4 AD  IG II² 1737, 13; (7) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 36; (8) ii AD   IG II² 2168 + SEG XII 129, 2 (f. [--]οτ̣ος); (9) ~ IG II² 2466, 5 (f. Ἀντέρως: date - S.G.B.); (10) ii AD  IG II² 2142 = SEG LIX 172, 9; (11) ii-iii AD  IG II³ (4) 1453, 24; (12) c. 120 AD  IG II² 2018, 7 (s. Ἰσθμός); (13) c. 130 AD  IG II³ (4) 563, 6 (Stephanis 1040); (14) c. 136-149 AD  Ag. XV 410, 2 + SEG XLVI 232 (Ζώσιμ[ος]: f. [--]φόρος); (15) c. 163/4 AD  FD III (4) 94, 3 (Ζώσιμος o καὶ Σω[--]: s. Χαροπῖνος); (16) c. 175 AD  Ag. XV 393, 6 ([Ζ]ώσιμος); (17) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 24 (s. Ἰσίδοτος); (18) 182-196 AD   IG II² 2205, 27; (19) ~ IG II² 2205, 2, 5 f. ([Ζ]ώσιμος); (20) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 20; (21) 191/2 AD  IG II² 2119, 134, 149, 178 f., 191, 194, 203 (s. Ἀπολλώνιος); (22) 194/5 AD  IG II² 2131, 6 (Π. Αἴλ. Ζώσιμος); (23) c. 194-200 AD   IG II² 2127, 19 (II s. Ζώσιμος I); (24) ~ IG II² 2127, 18 f. (I f. Σοφιανός, Ζώσιμος II); (25) c. 195 AD  SEG LIX 174, 64; (26) ?c. 200 AD  FD III (2) 110, 1 (f. Σόλων); (27) iii AD  IEph 1114, 1 (Μ. Αὐρ. Ζώσιμο[ς]); (28) 203-211 AD  IG II² 2207, 72; (29) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 27 (s. Εἰ[--]); (30) 225-233 AD   Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 17; (31) ~ Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 32; (32) 232-234 AD   IG II² 2237, 16 (Κλ. Ζώσιμος); (33) ~ IG II² 2237, 73; (34) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 29 (II s. Ζώσιμος I); (35) c. 235 AD   Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 11; (36) ~ (I f. Ζώσιμος II); (37) ~ Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 32; (38) 235/6 AD  IG II² 2235, 26 (Αὐρ. Ζώσιμος); (39) 255-268 AD  IG II² 2245, 41; SEG XXXIII 158, 54

—Acharnai: (40) 154/5 AD   IG II² 2067, 12 (I f. Ζώσιμος II); (41) ~ IG II² 2067, 12, 124 (II s. Ζώσιμος I, f. Ζώσιμος III); (42) 154/5 AD  IG II² 2067, 124 (III s. Ζώσιμος II); (43) 163/4 AD  IG II² 2086, 146 f. (f. Εὐπραξίδης, Ἡρακλέων)

—Aixone: (44) 109/10 AD  IG II² 2017, 22

—Anaphlystos: (45) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 93 (I f. Ζώσιμος II); (46) ~ (II s. Ζώσιμος I); (47) 163/4 AD  IG II² 2086, 172 (f. Ἰσίδωρος); (48) c. 169-196 AD  Ag. XV 380, 30 f.; 425, 20 f. (f. Διονυσόδωρος)

—Angele: (49) 211/12 AD  IG II² 2208, 49 (f. Νηρεύς)

—Antinoeis: (50) 211/12 AD  IG II² 2208, 22 (f. Ἀμέθυστος ὁ καὶ Σωσιγένης)

—Athmonon: (51) 2/3 AD  SEG LVIII 169 ([Ζώ]σιμος); (52) ii AD  IG II² 5325 (f. Ἀντᾶς); (53) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 8 (s. Ζωΐλος); (54) c. 115 AD  IG II² 2020, 71 (s. Ἀρισ.); (55) 155/6 AD  IG II² 2068, 59 (f. Ἄκτιος)

—Azenia: (56) 154/5 AD  IG II² 2067, 150 (f. Εἰρηναῖος); (57) 173/4 AD  IG II² 2103, 138 (s. Κτῆτος); (58) 211/12 AD  IG II² 2208, 117 (f. Ἰσίδοτος)

—Berenikidai: (59) 109/10 AD  IG II² 2017, 9 (f. Διοσκουρίδης); (60) 154/5 AD  IG II² 2067, 73 (s. Διογένης)

—Besa: (61) c. 110 AD  Ag. XV 321, 20 (I f. Ζώσιμος II); (62) ~ (II s. Ζώσιμος I); (63) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 17 (I f. Ζώσιμος II); (64) ~ (II s. Ζώσιμος I); (65) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 47 f. (f. Ἐπιτέρπης, Φίλητος); (66) 154/5 AD  IG II² 2067, 99 (I f. Ζώσιμος II); (67) ~ (II s. Ζώσιμος I); (68) 154/5 AD  IG II² 2067, 208 (f. Πολέμαρχος); (69) ii/iii AD  IG II² 2361, 40 (f. Ἀπολλωνία); (70) 188-196 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 12; Ag. XV 419, 18 f. (f. Ἀπολλώνιος, [...]όμαχος); (71) 195-202 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 164; IG II² 2193, 94 (s. Ἀρίστων); (72) c. 225-233 AD   Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 13, 64 f. (I f. Ζώσιμος II, Ἀγαθοκλῆς); (73) ~ Follet, Athènes pp. 434 ff. no. 13, 13, 65 (II s. Ζώσιμος I)

—Boutadai: (74) 203-211 AD  IG II² 2207, 11 (s. Ἀνδρόμαχος)

—Cholargos: (75) 143/4 AD  IG II² 2050, 85 (f. Δίφιλος); (76) 154-169 AD  IG II² 2067, 92; Ag. XV 373, 63 (s. Διονύσιος)

—Deiradiotai: (77) 87/8 AD  IG II² 1996, 135 (f. Στράτων)

—Diomeia: (78) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 11 (s. Γοργίας)

—Epieikidai: (79) 169/70 AD   IG II² 2097, 214 f. (I f. Ἀπολλώνιος, Ζώσιμος II); (80) ~ IG II² 2097, 215 (II s. Ζώσιμος I)

—Ergadeis: (81) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 90 (f. Σωτήρ)

—Erikeia: (82) i-ii AD  IG II³ (4) 916 (s. Μένανδρος)

—Eroiadai: (83) ?iii AD  IG II² 4521 a, 4 f. (p. 352) (Αὐρ. Ζώσιμος: s. Εὐήμερος, Αὐρ. Ζωσίμη (Hermos))

—Eu--: (84) imp. SEMA 1903

—Euonymon: (85) f. ii BC  IG II² 6171 (s. Δημοσθένης); (86) m. ii AD  IG II² 2070, 9

—Eupyridai: (87) s. ii AD  SEG XIV 133 (Ζ[ώσιμος]: I f. Εὔκολος); (88) ~ (Ζώσ̣ιμο[ς]: II s. Εὔκολος); (89) 155-169 AD  IG II² 2068, 109 f.; 2097, 4; 3749 + 3760 = SEG XXVI 244, [19]? (f. Τρόφιμος, Εὔοδος); (90) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 7 (s. Εὔτυχος)

—Eupyridai?: (91) 182-196 AD  IG II² 2066, 13 (or Athens, Oion: s. Πρῶτος)

—Gargettos: (92) 163/4 AD   IG II² 2086, 54; 2087, 19 (s. Καρπόδωρος); (93) ~ IG II² 2086, 62 (s. Ἑρμογένης I); (94) c. 171-188 AD  Ag. XV 403 = SEG XXXII 192 B, 4; Ag. XV 406, 53 (s. Βακχυλίδης)

—Halai (Aixonides): (95) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 71 (s. Φιλιστίδης)

—Hermos: (96) ?iii AD  IG II² 4521 a, 11 f. (p. 352) (Ζώσ[ι]μος: f. Αὐρ. Ζωσίμη)

—Kephisia: (97) 255/6 AD  IG II² 2245, 45 (s. Εὔπορος)

—Korydallos?: (98) ii AD  IG II² 10527 + AM 67 (1942) p. 181 no. 384 = SEG XLI 196 ([Ζ]ώσιμος)

—Kyda--: (99) i-ii AD  IG II² 3948/9 = IEleusis 397, 1 ([Ζώ?]σιμος)

—Kydathenaion: (100) m. ii AD  IG II² 2211, 6 (f. Νίκων); (101) c. 168-177 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 24; Ag. XV 376, 25; 378, 39 (I s. Ἰσίδοτος I); (102) 169/70 AD  IG II² 2097, 61 (f. Ἀλέξανδρος); (103) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 56 (f. Καρποφόρος); (104) 182-196 AD  IG II² 2066, 4 ([Ζ]ώσιμος: II s. Ἰσίδοτος II)

—Kyrteidai: (105) 145/6 AD  IG II² 2052, 66 (Ζώσι[μο]ς: f. Καλλίμαχος); (106) 220/1 AD   IG II² 2223, 72 ([Ζώσ]ιμος: II s. Ζώσιμος I); (107) ~ IG II² 2223, 72 f. (I f. Ζώσιμος II, [--]ανός)

—Lamptrai: (108) 87/8 AD  IG II² 1996, 35 f. (f. Ἀφροδίσιος, Διονύσιος); (109) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 14 f. (f. Ἐπίκτητος, Μακρῖνος); (110) 143/4 AD  IG II² 2050, 3 (I f. Ζώσιμος II); (111) ~ (II s. Ζώσιμος I); (112) 173/4 AD   IG II² 2103, 44 (s. Ἀφροδίσιος); (113) ~ IG II² 2103, 48 f. (f. Εὐέλπιστος, Ἀθηνόδωρος); (114) 187/8 AD  IG II² 2113, 25 (s. Φιλήμων); (115) 187-196 AD  IG II² 2113, 29; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 31; IG II² 3751 (s. Ἀλέξανδρος); (116) 203-205 AD   IG II² 2199, 52 (I f. Ζώσιμος II); (117) ~ IG II² 2199, 52, 72 (II s. Ζώσιμος I, f. Ζώσιμος III); (118) 203-205 AD  IG II² 2199, 72 (III s. Ζώσιμος II); (119) 220/1 AD  IG II² 2223, 42 f. + Wilson E.286 (deme) (Ζώσιμ[ος]: f. Στρατοκλῆς, Στράτων); (120) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 49 (s. Παράμονος)

—Leukonoion: (121) c. 120 AD  IG II² 2018, 33 (I f. Ζώσιμος II); (122) ~ (II s. Ζώσιμος I); (123) m. ii AD  IG II² 6733 (f. Ζωσίμη); (124) 182-196 AD  IG II² 2066, 16 (f. Ἀφροδίσιος); (125) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 126 (Ζώσ[ιμος]: s. Τιμοκράτης)

—Marathon: (126) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 37 (s. Θεόφιλος); (127) 125-150 AD  Ag. XV 340, 7 (Ζώσι[μο]ς: I f. Ζώσιμος II); (128) ~ (Ζώσι[μο]ς: II s. Ζώσιμος I); (129) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 85 (f. Εὐτυχίδης); (130) 169/70 AD  IG II² 2097, 230 (s. Σάτυρος); (131) 201/2 AD  IG II² 2193, 131 (I f. Ζώσιμος II); (132) ~ (II s. Ζώσιμος I); (133) 238-242 AD  IG II² 2239, 296 (I f. Ζώσιμος II); (134) ~ (II s. Ζώσιμος I)

—Melite: (135) c. 139-173 AD  IG II² 2044, 39; 2085, 58; 2102, 86, 88 (II s. Ζώσιμος I, f. Ἀθήναις, Ἀπολλώνιος, Ζώσιμος III); (136) c. 140-155 AD  IG II² 2044, 5, 38 f.; 2067, 137 (I s. Ἀρίστων I, f. Λ[--]ων, Ζώσιμος II, Ἀρίστων III); (137) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 51 (s. Διο[--]); (138) c. 172/3 AD  IG II² 2102, 86 (Ζώσ[ιμος]: III s. Ζώσιμος II); (139) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 181 (s. Πολύκτητος I); (140) c. 220-230 AD   Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 44; (141) ~ Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 47; (142) 255/6 AD  IG II² 2245, 165, 281, 308 (s. Εὐπραξίδης)

—Myrrhinoutta: (143) ii-iii AD  IG II³ (4) 1599 (s. Μ[--]); (144) 169/70 AD  IG II² 2097, 55 (f. Ἑρμείας); (145) 171/2 AD  Ag. XV 406, 45 (s. Μουσαῖος); (146) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 23 ([Ζ]ώσιμος: s. Ἀφροδίσιος)

—Oa: (147) m. ii AD  IG II² 2274, 21 (I f. Ζώσιμος II); (148) ~ (II s. Ζώσιμος I)

—Oion: (149) 211/12 AD  IG II² 2208, 175 (I f. Ζώσιμος II); (150) ~ (II s. Ζώσιμος I)

—Oion (Dekeleikon): (151) a. 216 AD  Ag. XV 470, 23

—Oion (Kerameikon): (152) 109/10 AD  IG II² 2017, 16 (Ζώσι[μο]ς: I f. Ζώσιμος II); (153) ~ (Ζώσι[μο]ς: II s. Ζώσιμος I); (154) s. ii AD  Ag. XV 421, 24 (s. Εὐ[--]); (155) 165/6 AD  IG II² 2090, 82 (I f. Ζώσιμος II); (156) ~ (II s. Ζώσιμος I); (157) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 56; IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 14 (s. Ἀρχέλαος)

—Paiania: (158) 45/6 AD  IG II² 1945, 24 (f. Ἀθήναιος); (159) 87/8 AD  IG II² 1996, 133 (s. Ἕσπερος); (160) m. ii AD  IG II² 2211, 5; 2069 = SEG XXIX 152 Right Side, 5 (Σεκοῦνδος ὁ καὶ Ζώσιμος); (161) 166-170 AD  Ag. XV 369, 25; 378, 20 (Ζ[ώ]σιμος: s. Ἀθήναιος I); (162) ii/iii AD  IG II² 3644, 4-6, 9 (Αὐρ. Ζώσιμος ὁ καὶ [....]χης: f. Εἰρηναῖος); (163) 201/2 AD  IG II² 2193, 56 (s. Ἀγάθων)

—Paionidai: (164) 87/8 AD  IG II² 1996, 136 (s. Ἐπίκτητος); (165) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 26 (f. Ἐπαφρόδιτος)

—Pallene: (166) 45/6 AD  IG II² 1945, 61 (s. Ἀφροδίσιος); (167) 138/9 AD  Ag. XV 333, 46 (f. Ἀσκληπιάδης); (168) 155/6 AD  IG II² 2068, 79 (I f. Ζώσιμος II); (169) ~ (II s. Ζώσιμος I); (170) 169/70 AD  IG II² 2097, 237 (Ζώσιμος ὁ καὶ Ἑρμείας); (171) 175/6 AD  IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 10 (s. Ἰσιγένης); (172) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 25 (f. Ἀριστόβουλος); (173) 201/2 AD  IG II² 2193, 135 (s. Εὐτυχίδης)

—Pambotadai: (174) 154/5 AD  IG II² 2067, 100 (s. Λήναιος); (175) 184/5 AD  IG II² 2128, 63 (f. Παράμονος)

—Peiraieus: (176) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 11 (s. Εὐβουλίδης); (177) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 96 (s. Δημήτριος); (178) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 10 (s. Ἀσιατικός); (179) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 187 (f. Ἑρμείας)

—Pergase: (180) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 2 (s. Ἰσιγένης); (181) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 47 (f. Ἀμμώνιος)

—Phaleron: (182) ii AD  SEMA 657 (I f. Ζώσιμος II); (183) ~ (II s. Ζώσιμος I); (184) c. 115 AD  IG II² 2020, 33 (s. Ἀφροδίσιος)

—Phegaia: (185) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 80 (s. Φίλων)

—Phlya: (186) 87/8 AD  IG II² 1996, 56 (Ζώσ[ι]μος: s. Διονύσιος); (187) 154/5 AD  IG II² 2067, 69 (f. Φαυστῖνος); (188) 191/2 AD  IG II² 2119, 53 (f. [--]ος)

—Phyle: (189) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 25 (s. Γραφικός)

—Prasiai: (190) 235/6 AD  IG II² 2235, 99 (s. Κόγνιτος I)

—Prospalta: (191) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 72 (f. Ἑρμῆς)

—Rhamnous: (192) 173/4 AD  IG II² 2103, 147 (f. Σωτᾶς); (193) 199-208 AD  IG II² 2203, 13 (f. Σέμνος)

—Salamis: (194) m. ii AD   IG II² 10181, 2, 4 (II s. Ζώσιμος I); (195) ~ IG II² 10181, 4 (I f. Ζώσιμος II)

—Skambonidai: (196) 169-189 AD  IG II² 2097, 201; Ag. XV 419, 30 (I f. Ὀνόμαστος, Ζώσιμος II); (197) 188/9 AD  Ag. XV 419, 30 ([Ζώσι?]μος: II s. Ζώσιμος I); (198) 199-208 AD  IG II² 2203, 8 (f. Πρῖμος)

—Sphettos: (199) 87/8 AD  IG II² 1996, 19 (Ζώ[σιμος]: I f. Ζώσιμος II); (200) ~ (Ζώ[σιμος]: II s. Ζώσιμος I); (201) 87/8 AD  IG II² 1996, 140 (I f. Ζώσιμος II); (202) ~ (II s. Ζώσιμος I); (203) 154/5 AD  IG II² 2067, 86 (s. Καρπόδωρος I); (204) 155-168 AD  IG II² 2068, 54; Ag. XV 371, 27 (f. Ἀσκληπιάδης); (205) 167/8 AD  Ag. XV 371, 22 (f. Ἰσίδοτος); (206) 173/4 AD  IG II² 2103, 116 (I f. Ζώσιμος II); (207) ~ (II s. Ζώσιμος I); (208) 180/1 AD  Ag. XV 359, 15 (f. Νικίας); (209) ii/iii AD  SEG LIX 174, 12; Ag. XV 440, 16; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (s. Σκύμνος); (210) c. 186/7 AD  IG II² 2255, 3 (f. [--]ένης); (211) 203-211 AD  IG II² 2207, 15 (s. Στράτων I); (212) a. 212 AD  Ag. XV 440, 9; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (f. Νικίας)

—Steiria: (213) 109/10 AD  IG II² 2017, 15 (I f. Ζώσιμος II); (214) ~ (II s. Ζώσιμος I); (215) 166/7 AD   Ag. XV 369, 47 (f. Διόδοτος); (216) ~ Ag. XV 369, 48 (s. Πολύβιος)

—Sybridai: (217) 184/5 AD  IG II² 2128, 16 (s. Τρύφων)

—Thorikos: (218) 143/4 AD  IG II² 2050, 87 (f. Βίων); (219) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 4 (f. Δίφιλος); (220) 211/12 AD   IG II² 2208, 66 ([Αὐρ.] [Ζώ]σιμος: II s. Ζώσιμος I); (221) ~ IG II² 2208, 66 f. (I f. Ζώσιμος II, Ὑγῖνος)

—Trikorynthos: (222) c. 180 AD  Ag. XV 397, 22 (s. Εὔνομος I)

—Xypete: (223) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 32 f. (f. Ἄνθιμος)

—tribe Aiantis: (224) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 121 ([Ζώ]σιμος: s. Ἀλέξανδρος); (225) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 113 (s. Θάλλος); (226) 177/8 AD  Ag. XV 420, 1; SEG XXXII 190 (tribe) (Ζ̣ώ̣σιμος: f. Κηφισόδωρος); (227) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 25 (f. Ἐπέραστος); (228) c. 194 AD  IG II² 2191, 99 (I s. Ἀγαθοκλῆς I); (229) 203-211 AD  IG II² 2207, 31 (f. Ἀκυλῖνος); (230) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 85 (II s. Εὐβίοτος); (231) 238-242 AD  IG II² 2239, 302 (f. Εὔκαρπος); (232) 255/6 AD  IG II² 2245, 347 (I f. Ζώσιμος II); (233) ~ (II s. Ζώσιμος I); (234) 255/6 AD  IG II² 2245, 359 (I f. Ζώσιμος II); (235) ~ (II s. Ζώσιμος I)

—tribe Aigeis: (236) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 25 (f. Νικόμαχος); (237) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 20 (s. Ὀνήσιμος); (238) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 48; (239) 238-242 AD  IG II² 2239, 58 (Ζώσι[μος]); (240) 255/6 AD   IG II² 2245, 19 (f. Αὐρ. Λεοντεύς I); (241) ~ IG II² 2245, 75 (f. Νικίας)

—tribe Akamantis: (242) ii AD  IG II² 2158, 3 (Ζώσιμ[ος]); (243) 142/3 AD  IG II² 2049, 70 (f. Νικόστρατος); (244) ii/iii AD  Ag. XV 453, 17; SEG LIX 238, 4 ([Ζ]ώσιμος: s. Βασιλείδης I); (245) 184/5 AD  IG II² 2128, 54 (f. Ἐπίκτητος); (246) 187/8 AD  IG II² 2113, 111; (247) 196-210 AD  IG II² 2132, 31; IG II³ (4) 850, 28 (Εὔοδος ὁ καὶ Ζώσιμος); (248) a. 212 AD  Ag. XV 440, 26; cf. SEG XXXI 137 (f. Ἀπολλώνιος); (249) 240-253 AD  IG II² 2243, 138 (Αὐρ. Ζώσιμος); (250) 255/6 AD  IG II² 2245, 208 (Αὐρ. Ζώσιμος); (251) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 91

—tribe Antiochis: (252) 169/70 AD  Ag. XV 380, 19 ([Ζώσ?]ιμος: s. Ἀσκληπιάδης); (253) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 174 (f. Λούκις); (254) 232-234 AD  IG II² 2237, 161 (f. Ἀττικός); (255) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 68; (256) c. 255 AD   Ag. XV 466, 27 (Ζώσιμ(ος): f. Ἑρμείας); (257) ~ Ag. XV 466, 53 (s. Παράμονος); (258) c. 255 AD  Ag. XV 466, 56 (s. Ἐλευσίνιος)

—tribe Attalis: (259) s. i AD  IG II³ (4) 405, 11; (260) f. iii AD  Ag. XV 459, 12 ([Ζώ]σιμος: s. Δημήτριος); (261) iii AD  Ag. XV 486, 6 ([Ζ]ώσιμος: I f. Ζώσιμος II); (262) ~ ([Ζ]ώσιμος: II s. Ζώσιμος I); (263) a. 216 AD   Ag. XV 470, 16 (Δομ. Ζώσιμο[ς]); (264) ~ Ag. XV 470, 24; 478, 24 (s. Φοῖβος)

—tribe Attalis?: (265) ii/iii AD  Ag. XV 350, 3; Follet, Athènes p. 259 (tribe)

—tribe Erechtheis: (266) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 9 (s. Ἀντίοχος); (267) 184/5 AD  IG II² 2128, 13 (f. Ἀλέξανδρος); (268) 187/8 AD  IG II² 2113, 66; (269) 203-205 AD  IG II² 2199, 76 (s. Ἐπαφρόδιτος); (270) 238-242 AD  IG II² 2239, 47 (s. Ἀρτέμων); (271) 255/6 AD   IG II² 2245, 51 (f. Δημόστρατος); (272) ~ IG II² 2245, 65 (s. Λεωνίδης)

—tribe Hadrianis: (273) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 72 ([Ζ]ώσιμος: I f. Ζώσιμος II); (274) ~ ([Ζ]ώσιμος: II s. Ζώσιμος I); (275) 203-205 AD  IG II² 2199, 103 (s. Σώζων); (276) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 42 (Αὐρ. Ζώσιμος); (277) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 27 (s. Ἰσίτυχος); (278) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 19 (s. Κάρπος); (279) 238-242 AD  IG II² 2239, 246 (f. Βάναυσος); (280) 255/6 AD  IG II² 2245, 255 (f. Ἰσίδοτος)

—tribe Hippothontis: (281) s. ii AD  IG II² 2084, 37 (Ζώσιμ[ο]ς: I f. Ζώσιμος II); (282) ~ (Ζώσιμ[ο]ς: II s. Ζώσιμος I); (283) 238-242 AD  IG II² 2239, 286 (f. Ἑρμείας)

—tribe Kekropis: (284) imp. IG II² 2270, 3 (Ζώ[σ]ιμος); (285) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 108 (f. Ἀπολλώνιος); (286) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 110 (Ζώσ[ιμος]: I f. Ζώσιμος II); (287) ~ (Ζώσ[ιμος]: II s. Ζώσιμος I); (288) 255/6 AD   IG II² 2245, 291 (f. Ἀττικός); (289) ~ IG II² 2245, 325 (Μᾶρ. Ζώσιμος: ?f. Ἀγαθόπους)

—tribe Leontis: (290) s. ii AD   IG II² 2084, 11 (s. Προσδόκιμος); (291) ~ IG II² 2084, 12 (s. Εὔβοιος); (292) 165/6 AD  IG II² 2090, 88 ([Ζώ]σιμος: s. Μεν[--]); (293) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 45; (294) 194/5 AD   IG II² 2191, 18 f. (I f. Λεωνίδης, Ζώσιμος II); (295) ~ IG II² 2191, 19 (II s. Ζώσιμος I); (296) c. 200 AD  Ag. XV 399, 30 (f. Τιμόθεος); (297) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 35 (I f. Ζώσιμος II); (298) ~ (II s. Ζώσιμος I); (299) 238-242 AD  IG II² 2239 + AE 1950-51, p. 43 no. 21, 137; (300) 240-253 AD  IG II² 2243, 103 (Αὐρ. Ζώσιμος); (301) 255/6 AD  IG II² 2245, 124 (I f. Ζώσιμος II); (302) ~ (II s. Ζώσιμος I)

—tribe Oineis: (303) 238-242 AD  IG II² 2239, 255 (Γραικήϊος Ζώσιμος)

—tribe Pandionis: (304) s. ii AD  IG II² 2084, 5 (Ζώσιμ̣[ος]); (305) 161/2 AD  IG II² 2085, 29 (I f. Ζώσιμος II); (306) ~ (II s. Ζώσιμος I); (307) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 III, 82 (f. Ἀσκληπιάδης); (308) a. 217 AD  Ag. XV 477, 34 (f. Νικόστρατος); (309) 232-234 AD  IG II² 2237, 92 f. (Ζώσι(μος): f. Ἀγάθων, Ἡρακλείδης); (310) 235/6 AD  IG II² 2235, 104 (s. Ἀγάθων); (311) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 171 (Λικ. Ζώσιμος); (312) 255/6 AD   IG II² 2245, 92 (s. Ἡλιόδωρος); (313) ~ IG II² 2245, 94 (f. Ἀγάθων); (314) 255/6 AD   IG II² 2245, 96 f. (f. Μύρων, Ἱλαρίων); (315) ~ IG II² 2245, 100 (Αὐρ. Ζώσιμος); (316) 255/6 AD  IG II² 2245, 111 (f. Ἐπίγονος); (317) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 76

—tribe Ptolemais: (318) m. ii AD  IG II² 2063, 18 (I f. Ζώσιμος II); (319) ~ (II s. Ζώσιμος I); (320) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 69 (f. Χρῆστος); (321) 182-196 AD  IG II² 2066, 25 (s. Εἰρηναῖος); (322) 235/6 AD  IG II² 2235, 133 + SEG XXXIX 189 (s. Ἰουλιανός I); (323) 240-253 AD  IG II² 2243, 114 ([Αὐρ.] Ζώσιμος); (324) 255/6 AD  IG II² 2245, 198 (s. Συμφέρων I)

Athens?: (325) i AD  SEG LIV 235, 106; (326) imp. IG II² 2282, 10 ((Ζ)ώσιμος: s. Ἀλέξανδρος); (327) ~ SEMA 1902; (328) imp. IG II² 11553 ([Ζ]ώσιμος: I f. Ζώσιμος II); (329) ~ ([Ζ]ώσιμος: II s. Ζώσιμος I); (330) imp. IG II² 12478 (f. Πόθος); (331) ~ IG II² 12753; (332) imp. SEMA 2417 (Ζώσι[μος]: f. Σύμφορος); (333) ~ IG II² 2279, 12; (334) imp. SEG LVIII 233 ([Ζ]ώ̣σιμος: s. Ἰσίδοτος); (335) m. i AD  IG II² 1981, 8 (s. Ἀριστ[--]); (336) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 33; (337) 45/6 AD   IG II² 1970, 64; (338) ~ IG II² 1970, 71; (339) s. i AD   IG II² 1998, 22; (340) ~ IG II² 1992, 18; (341) s. i AD  IG II² 1998, 18; (342) i/ii AD  IG II² 11552, 4; (343) 100/1 AD  IG II² 2030, 21 f.; (344) ii AD   IG II² 11556 ([Ζ]ώσιμος); (345) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 14 (Ζώσ[ι]μ̣ος); (346) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 17; (347) ~ IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 25; (348) ii AD   IG II² 2178, 5; (349) ~ IG II² 11550 (Ζ[ώσιμος]?: f. Ζωσίμη); (350) ii AD  IG II² 11559 (s. Φλ. Ἡρακλᾶς); (351) ii-iii AD   IG II² 11557 + SEG XXVI 375 (f. Συμβίωσις); (352) ~ Ag. XVII 842; (353) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 52; (354) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 10 (f. Ἀβάσκαντος); (355) ~ IG II² 2023, 11 (s. Τρόφιμος); (356) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 20, 81 (s. Εὔκαρπος); (357) ~ IG II² 2023, 37, 64 (f. Ἐπαφρᾶς); (358) c. 112-115 AD   IG II² 2023, 43, 86 (s. Νάρκισσος); (359) ~ IG II² 2023, 53, 84 (s. Τρύφων); (360) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 31 (f. Ἀπολλώνιος); (361) m. ii AD   IG II² 2074, 2 ([Ζώσ]ιμος: s. Ζώπυρος); (362) ~ IG II² 2062, 14 (Μέμ. Ζώσιμος); (363) 155/6 AD  IG II² 2068, 113 (s. Νικο.); (364) 161-212 AD  IG II² 2280, 19 (II s. Ζώσιμος I); (365) ~ (I f. Ζώσιμος II); (366) 161-212 AD  IG II² 2280, 23; (367) 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3, 3; (368) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3, 5 (Ἀ[β]. Ζώσι[μος]); (369) ii/iii AD  IG II² 2361, 33 (I f. Ζώσιμος II); (370) ~ (II s. Ζώσιμος I); (371) iii AD   SEG LVII 156 I, 3 ([Ζώ]σιμος); (372) ~ IG II² 2073, 36 (f. Δημήτριος); (373) iii AD   IG II² 2258, 11; (374) ~ IG II² 2281, 7; (375) iii AD   SEG XVIII 58, 7 ([Ζώ]σιμος); (376) ~ Ag. VII p. 38; (377) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 3 ([Ζώ]σιμος: s. Ἀγαθόπους I); (378) v-vi AD  IG II² 13581 (SEMA 2752) (Ζό(η)σιμος); (379) inc. IG II² 11554 (f. [--]δώρα)

Athens*: (380) 45/6 AD   IG II² 1945, 123; (381) ~ IG II² 1945, 116 (f. Παράμονος); (382) 45/6 AD  IG II² 1945, 120; (383) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 53 ([Ζώ]σ̣ιμος: s. Ἡρακλεόδωρος: epeng.); (384) ii AD  IG II² 2167 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 9 (Ζώσιμ[ος]: epeng.?); (385) c. 105-112 AD  IG II² 2038, 2 ([Ζ]ώσιμος: s. Δημήτριος: epeng.); (386) 109/10 AD  IG II² 2017, 50 (epeng.?); (387) c. 113-116 AD   IG II² 2022, 39 (Ζ[ώ]σιμος: s. Λυκόφρων: epeng.); (388) ~ IG II² 2022, 21 (s. Ἀφροδίσιος: epeng.); (389) c. 115 AD   IG II² 2020, 111 (epeng.?); (390) ~ IG II² 2020, 120 (s. Μελαν.: epeng.); (391) c. 120 AD   IG II² 2018, 142 (Ζώσι[μος]); (392) ~ IG II² 2018, 85 (f. [--]ονος); (393) c. 120 AD   IG II² 2018, 94 (s. Εὐέλπιστος: epeng.); (394) ~ IG II² 2018, 96 (f. Ἐπίκτητος); (395) c. 120 AD   IG II² 2018, 104 (f. [--]ιος); (396) ~ IG II² 2018, 106 f. (f. Φίλητος, Θεόκριτος); (397) c. 120 AD   IG II² 2018, 115 (s. Στέφανος: epeng.); (398) ~ IG II² 2018, 119 (f. Ἐγκόλπιος); (399) c. 120 AD  IG II² 2018, 135 (f. Εὐφρόσυνος); (400) 135/6 AD   IG II² 2001, 10 (epeng.?); (401) ~ IG II² 2001, 7 (epeng.?); (402) 135/6 AD   IG II² 2001, 8 (epeng.?); (403) ~ IG II² 2001, 13 + AE 1950-51, pp. 27 f. no. 13 ([Ζώ]σιμος: s. Δημήτριος: epeng.); (404) 135/6 AD  IG II² 2001, 15 (epeng.?); (405) ?136/7 AD   IG II² 2059, 71 (f. Νικηφόρος); (406) ~ IG II² 2059, 79 (s. Διόγνητος: epeng.); (407) ?136/7 AD  IG II² 2059, 82 (I f. Ζώσιμος II); (408) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (409) ?136/7 AD  IG II² 2059, 84 (I f. Ζώσιμος II); (410) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (411) ?136/7 AD   IG II² 2059, 107 (epeng.); (412) ?136/7 AD  IG II² 2059, 108 (I f. Ζώσιμος II); (413) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (414) ~ IG II² 2059, 113 (epeng.); (415) ?136/7 AD   IG II² 2059, 117 (Ζώσι[μ]ος: s. Ἐλευσίνιος: epeng.); (416) ~ IG II² 2059, 123 ([Ζώ]σιμος: s. Εὔνομος: epeng.); (417) ?136/7 AD   IG II² 2059, 130 (f. Ἀσκληπιάδης); (418) ~ IG II² 2059, 136 (s. Ἄσυλος: epeng.); (419) ?136/7 AD  IG II² 2059, 140 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (420) 139/40 AD   IG II² 2044, 112 (s. Ἄνθιμος: epeng.); (421) 139/40 AD  IG II² 2044, 124 (I f. Ζώσιμος II); (422) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (423) ~ IG II² 2044, 100 a + Wilson E.181 (s. Εὐφρόνιος: epeng.); (424) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 60 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (425) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 6 (f. Κάρπος); (426) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 22 (f. Θρέπτος); (427) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 71 (s. Εὐήμερος: epeng.); (428) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 79 (s. Ἀγάθων: epeng.); (429) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 11 (Ζ[ώ]σιμος: I f. Ζώσιμος II); (430) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 32 (I f. Ζώσιμος II); (431) c. 140 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 55 ([Ζώ]σιμος: I f. Ζώσιμος II); (432) ~ (Ζ[ώ]σιμος: II s. Ζώσιμος I: epeng.); (433) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 32 (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (434) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 55 ([Ζώ]σιμος: II s. Ζώσιμος I: epeng.); (435) 142/3 AD   IG II² 2049, 105 (f. Εὔοδος); (436) ~ IG II² 2049, 117 (f. Τρύφων); (437) 142/3 AD   IG II² 2049, 138 (s. Ὀνήσιμος: epeng.); (438) ~ IG II² 2049, 141 (s. Ἰσίδοτος: epeng.); (439) s. ii AD   IG II² 2082, 55 (s. Σύμφορος: epeng.); (440) ~ IG II² 2082, 67 (s. Φίλων: epeng.); (441) s. ii AD   IG II² 2082, 69 (f. Εὐφραντικός); (442) ~ IG II² 2082, 80 (epeng.); (443) 155/6 AD   IG II² 2068, 131 (Ζώσι(μος): epeng.); (444) 155/6 AD  IG II² 2068, 138 (I f. Ζώσιμος II); (445) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (446) ~ IG II² 2068, 145 (s. Διομήδης: epeng.); (447) 155/6 AD   IG II² 2068, 168 (s. Δίδυμος: epeng.); (448) ~ IG II² 2068, 172 (s. Καλλι.: epeng.); (449) 155/6 AD   IG II² 2068, 174 (epeng.); (450) ~ IG II² 2068, 211 (s. Πραξιτέλης: epeng.); (451) 155/6 AD   IG II² 2068, 218 (s. Καρπόδωρος: epeng.); (452) ~ IG II² 2068, 247 f. (f. Κοδρᾶτος, Λέων); (453) 155/6 AD  IG II² 2068, 253 (Ζώσι(μος): f. Ἀπολλώνιος); (454) 161/2 AD  IG II² 2085, 105 (Ζώσιμ[ος]: epeng.); (455) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 81 (f. Θρέπτος); (456) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 87 (f. Ἐπικτᾶς); (457) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 92 (f. Ἐπαφρῦς); (458) 163/4 AD  IG II² 2086, 189 (f. Ἐπαφρίων); (459) c. 166/7 AD   IG II² 2094, 70 f. (f. Ἐπέραστος, Ἀγαθήμερος); (460) ~ IG II² 2094, 87 (s. Διονύσιος: epeng.); (461) c. 166/7 AD   IG II² 2094, 109 (f. [--]ως); (462) ~ IG II² 2094, 111 (s. Ἀπολλώνιος: epeng.); (463) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 119 ([Ζ]ώσιμος); (464) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 30 (s. [--]ρος: epeng.); (465) 167/8 AD   IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 59 ([Ζ]ώσιμος: f. Ζώπυρος); (466) ~ IG II² 2089, 31 (Ζώσ[ιμ]ος: s. Εὔφημος: epeng.); (467) 167/8 AD   IG II² 2089, 34 ([Ζ]ώσιμος: f. Εὐᾶς); (468) ~ IG II² 2089, 39 (Ζώσιμ[ος]: epeng.); (469) 167/8 AD   IG II² 2089, 65 (s. Διον̣[--]: epeng.); (470) ~ IG II² 2089, 78 (Ζώσιμ[ος]: epeng.); (471) 167/8 AD  IG II² 2089, 85 ([Ζ]ώσιμο[ς]); (472) 169/70 AD   IG II² 2097, 301 (s. Ἰσίδωρος: epeng.); (473) ~ IG II² 2097, 109 (Ζώσι(μος): f. Φιλοκύριος); (474) 169/70 AD   IG II² 2097, 122 (s. Πειρεύς: epeng.); (475) ~ IG II² 2097, 133 (s. Ἡρακλείδης: epeng.); (476) 169/70 AD   IG II² 2097, 144 (s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.); (477) ~ IG II² 2097, 145 (f. Σύμφορος); (478) 169/70 AD   IG II² 2097, 173 (s. Εὔκαρπος: epeng.); (479) ~ IG II² 2097, 259 (f. Ἄμβροτος); (480) 169/70 AD   IG II² 2097, 271 (s. Ἐπάγαθος: epeng.); (481) ~ IG II² 2097, 273 (f. Δημύλος); (482) 169/70 AD   IG II² 2097, 276 (Σαυφήϊος (Ζ)ώσιμος: epeng.); (483) ~ IG II² 2097, 288 (s. Ἀγαθόπους: epeng.); (484) 169/70 AD   IG II² 2097, 296 (s. Καλλίμαχος: epeng.); (485) ~ IG II² 2097, 310 (f. Ἀστράγαλος); (486) 169/70 AD   IG II² 2097, 315 (f. Εὔκαρπος); (487) ~ IG II² 2097, 266-8 (f. Ζωσιμιανός, Ἀριστόβις, Ἀθήναις); (488) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 133 (s. Φίλων: epeng.); (489) ~ Follet, Athènes 5 B, 158 (f. Ἐπαφρᾶς); (490) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 164 (s. Διονύσιος: epeng.); (491) ~ Follet, Athènes 5 B, 165 (Ζώσιμ(ος): f. Διονυσόδωρος); (492) 170-175 AD   Follet, Athènes 5 B, 194 (f. Ζώπυρος); (493) ~ Follet, Athènes 5 B, 197 (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (494) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 197 f. (I f. Ζώσιμος II); (495) 173/4 AD  IG II² 2103, 271 (I f. Ζώσιμος II); (496) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (497) 173/4 AD  IG II² 2103, 283 (s. Εὐ.: epeng.); (498) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 45 ([Ζώσ]ιμος: s. Ἀριστόβουλος: epeng.); (499) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 46 ([Ζώ]σιμος: s. Λήναιος: epeng.); (500) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 47 (s. Ἅγνος: epeng.); (501) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 48 (s. Ἀθήναιος: epeng.); (502) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 49 (s. Εὐέλπιστος: epeng.); (503) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 50 (s. Διονύσιος: epeng.); (504) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 55 (f. Θεόφιλος); (505) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 79 (f. Στρατηγικός); (506) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 94 (s. Θεόδωρος: epeng.); (507) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 127 (I f. Ζώσιμος II); (508) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (509) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 138 (s. Νίκων: epeng.); (510) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 176 (Ζώσιμ(ος): f. Φιλήμων); (511) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 182 (s. Γλαυκίας I: epeng.); (512) c. 177/8 AD   IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 18 (s. Ἦλις: epeng.); (513) ~ IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 43 (s. Μητρόδωρος: epeng.); (514) 179/80 AD   IG II² 2083, 41 (s. Ἀρτ.: epeng.); (515) ~ IG II² 2083, 68 (f. Ἐπίγονος); (516) 179/80 AD   IG II² 2083, 76 (s. Θεσ.: epeng.); (517) ~ IG II² 2083, 77 (s. Ζωσᾶς: epeng.); (518) 179/80 AD   IG II² 2083, 110 (s. Θεοτ.: epeng.); (519) ~ IG II² 2083, 112 (f. Εὐτύχης); (520) c. 180 AD  IG II² 2106, 14 (Φλ. Ζώσιμος: epeng.); (521) 184/5 AD  IG II² 2128, 124 (I f. Ζώσιμος II); (522) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (523) 184/5 AD  IG II² 2128, 125 (I f. Ζώσιμος II); (524) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (525) 184/5 AD   IG II² 2128, 126 (Κορ. Ζώσιμος: epeng.); (526) ~ IG II² 2128, 128 (f. Κάλλιππος); (527) 184/5 AD   IG II² 2128, 155 (f. Διονύσιος); (528) ~ IG II² 2128, 175 (f. Ἀγαπητός); (529) 184/5 AD   IG II² 2128, 179 (f. Γέλως); (530) ~ IG II² 2128, 187 (s. Κέλαδος: epeng.); (531) 184/5 AD   IG II² 2128, 198 (f. Εὔπορος); (532) ~ IG II² 2128, 204 (s. Φιλοσέραπις: epeng.); (533) 184/5 AD  IG II² 2128, 205 (I f. Ζώσιμος II); (534) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (535) 184/5 AD   IG II² 2128, 206 (s. Ἀγαθήμερος: epeng.); (536) ~ IG II² 2128, 207 (s. Χρύσανθος: epeng.); (537) 185/6 AD   IG II² 2111/12, 90 (epeng.); (538) ~ IG II² 2111/12, 95 (f. Ἀρτεμίδωρος); (539) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 97 ((Ζ)ώσιμος ὁ καὶ Βασιλεόδω[ρος]: epeng.); (540) 187/8 AD  IG II² 2113, 166 (I f. Ζώσιμος II); (541) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (542) 187/8 AD   IG II² 2113, 167 (s. Διόμανδρος: epeng.); (543) ~ IG II² 2113, 209 (s. Ζην[--]: epeng.); (544) 187/8 AD  IG II² 2113, 212 (s. Στέφανος: epeng.); (545) 194/5 AD  IG II² 2191, 118 (epeng.); (546) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 151 (f. Φιλοσέραπις); (547) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 155 (s. Χρυσίων: epeng.); (548) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 156 (f. Νικηφόρος); (549) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 210 (s. Αὐγαῖος: epeng.); (550) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 214 (s. Ἀντωνῖνος: epeng.); (551) iii AD   IG II² 2147, 9 (f. Μήνιος); (552) ?iii AD  IG II² 2170, 11 (epeng.?); (553) ~ Ag. XXI F 309 (Ζ[ώσ]ιμος); (554) 201/2 AD  IG II² 2193, 160 (s. Ἀναξίλαος: epeng.); (555) 203-207 AD   IG II² 2199, 146 (f. Μᾶρκος); (556) ~ IG II² 2199, 155 (f. Στράτων); (557) 203-207 AD  IG II² 2199, 171 (I f. Ζώσιμος II); (558) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (559) 203-207 AD   IG II² 2199, 172 (s. Πρόθυμος: epeng.); (560) ~ IG II² 2199, 175 (Ζώσι(μος): f. Ἀσκληπιάδης); (561) c. 203-210 AD   IG II² 2207, 36 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (562) ~ IG II² 2207, 60 (epeng.); (563) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 65 (epeng.); (564) 210/11 AD  IG II² 2201, 95 (s. Διογένης: epeng.); (565) 211/12 AD   IG II² 2208, 143 f. (Ζώσιμ(ος): f. Αὐρ. Ἀγαθοκλῆς, Αὐρ. Αἰσχρίων); (566) ~ IG II² 2208, 162 ([Α]ὐρ. Ζώσιμος: s. Νικο[--]: epeng.); (567) 211/12 AD   IG II² 2208, 163 (Αὐρ. Ζώσιμος: s. Εὔτυχος: epeng.); (568) 211/12 AD  IG II² 2208, 164 (I f. Αὐρ. Ζώσιμος II); (569) ~ (Αὐρ. Ζώσιμος: II s. Ζώσιμος I: epeng.); (570) ~ IG II² 2208, 165 (Αὐρ. Ζώσιμος: s. Ζώπυρος: epeng.); (571) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 99 (epeng.?); (572) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 160 (s. Διονυσ[--]: epeng.); (573) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 164 (epeng.); (574) 235/6 AD  IG II² 2235, 171 (I f. Ζώσιμος II); (575) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (576) 235/6 AD   IG II² 2235, 174 (f. Εὐπόριστος); (577) ~ IG II² 2235, 179 (s. Ἀγαθόπους: epeng.); (578) 235/6 AD  IG II² 2235, 180 (I f. Ζώσιμος II); (579) ~ (II s. Ζώσιμος I: epeng.); (580) 235/6 AD  IG II² 2235, 185 (s. Φιλάδελφος: epeng.); (581) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 127 (s. Λυκα̣.: epeng.); (582) 255/6 AD   IG II² 2245, 425 (epeng.); (583) ~ IG II² 2245, 429 (epeng.); (584) 255/6 AD   IG II² 2245, 436 (epeng.); (585) ~ IG II² 2245, 448 (epeng.); (586) 255/6 AD  IG II² 2245, 457 (epeng.); (587) 275-300 AD  Ag. XXI F 307

Foreign Residents:

    Boiotia, Tanagra: (588) inc. IG II² 10411 (LGPN III.B (19)) (Ζώσ[ιμος]: f. Ὁμολώϊχος)

    Caria, Miletos: (589) i BC/ i AD  IG II² 9649 (LGPN V.B (31)) (s. Ἡράκλειτος); (590) i AD  IG II² 9834 (LGPN V.B (32)) (f. Πάμφιλος); (591) i-ii AD  IG II² 9650 (LGPN V.B (33)) (s. Σώπατρος); (592) imp. IG II² 9648 (LGPN V.B (29)) (s. Ζωΐλος); (593) c. 100 AD  IG II² 9647 (LGPN V.B (35)) (s. Ἑρμαΐσκος); (594) f. ii AD  IG II² 2271, 22 (LGPN V.B (40)); (595) ii AD  IG II² 6148 (LGPN V.B (37)) (f. Συμφέρων); (596) ii-iii AD  SEMA 1294 (LGPN V.B (38)) (s. Γλυκέρα); (597) c. 112 AD   IG II² 2024, 79 (LGPN V.B (49)) (s. Ξενοφῶν); (598) ~ IG II² 2024, 87 (LGPN V.B (50)) (s. Ἀγαθήμερος); (599) c. 112 AD   IG II² 2024, 92 (LGPN V.B (51)) (f. Δωρόθεος); (600) ~ IG II² 2024, 47 (LGPN V.B (43)) (Ζωσι.: f. Ἐλπιδηφόρος); (601) c. 112 AD   IG II² 2024, 118 (LGPN V.B (53)) (s. Ἔρως); (602) ~ IG II² 2024, 111 (LGPN V.B (52)) (s. Λεύκιος); (603) c. 112 AD   IG II² 2024, 41 (LGPN V.B (41)) (s. Σπένδων); (604) ~ IG II² 2024, 45 (LGPN V.B (42)) (s. Πόταμος); (605) c. 112 AD   IG II² 2024, 50 (LGPN V.B (44)) (s. Ἀπολλώνιος); (606) ~ IG II² 2024, 58 (LGPN V.B (45)) (f. Ἰσίων); (607) c. 112 AD   IG II² 2024, 64 (LGPN V.B (46)) (I f. Ζώσιμος II); (608) ~ IG II² 2024, 64 (LGPN V.B (47)) (II s. Ζώσιμος I); (609) c. 112 AD  IG II² 2024, 69 (LGPN V.B (48)) (f. Ἑρμᾶς); (610) c. 116 AD   IG II² 2026, 34 (LGPN V.B (55)) (s. Κόρινθος); (611) ~ IG II² 2026, 58 (LGPN V.B (56)) (s. Σωτίων); (612) c. 116 AD   IG II² 2026, 42 f. (LGPN V.B (58)) (f. Φίλων, Εὔκαρπος); (613) ~ IG II² 2026, 70 (LGPN V.B (57)) (s. Πρόθυμος); (614) c. 116 AD  IG II² 2026, 33 (LGPN V.B (54)) (f. Ῥόδων); (615) iii AD   IG II² 2147, 4 (LGPN V.B (71)) (II s. Ζώσιμος I); (616) ~ IG II² 2147, 4 (LGPN V.B (70)) (I f. Ζώσιμος II)

    Caria, Miletos?: (617) imp. SEMA 1295 (LGPN V.B (28)) ([Ζ]ώσιμος: s. Ἰσᾶς); (618) 87/8 AD   IG II² 1996, 158 (LGPN V.B (65)) (s. Πρῖμος); (619) ~ IG II² 1996, 162 (LGPN V.B (66)) (s. Ἡρακλ(--)); (620) 87/8 AD   IG II² 1996, 188 (LGPN V.B (67)) (s. Σωκράτης); (621) ~ IG II² 1996, 244 (LGPN V.B (68)) (s. Νίγρος); (622) 87/8 AD  IG II² 1996, 246 (LGPN V.B (69)) (s. Ἰσίδωρος)

    Ionia, Phokaia: (623) imp. IG II² 13237 (LGPN V.A (58))

    Korinthia, Korinth: (624) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 148-151 no. 5, 6, 30 (LGPN III.A (-))

    Lycia, Patara: (625) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 148-151 no. 5, 4, 30 (LGPN V.B (-))

    Skyros: (626) ii AD  IG II² 10368 (LGPN I (102)) (s. Ἀριστώνυμος, f. Φλ. Ζωσίμη)

    Syria, Antioch: (627) hell.-imp. SEMA 1001 (s. Δημήτριος)

Ζωστήρ

Athens:

—Gargettos: (1) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 25; Ag. XV 331, 23; 332, [2] (f. Πάππος, Πομπώνιος)

Ζωτᾶς

Athens:

—Paiania: (1) 139/40 AD  IG II² 2044, 83 (s. Ὄλυμπος)

Ζωτικός

Athens: (1) c. 110 AD  IG II³ (4) 834, 15

—Hagnous: (2) hell. SEG L 829 XX, 4, 6 (-χός: s. Διοκλῆς, Διονυσία (Lamptrai))

—Lousia: (3) ii-iii AD  Ag. XV 451, 4, 6 (f. [--]δρος)

—Paiania: (4) 209/10 AD  Ag. XV 460, 66 (I f. Ζωτικός II); (5) ~ (II s. Ζωτικός I)

—Phegaia: (6) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 107 (PA 6274) (f. [...]λαος)

—Phlya: (7) c. 140-200 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 30; IG II² 7667 b (f. Πάτρων, Ἀττικός)

—tribe Aiantis: (8) 255/6 AD  IG II² 2245, 375 (Ζωτι(κός): f. Δημήτριος)

—tribe Aigeis: (9) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 84 (Οὔλ. Ζωτ̣ι̣κός)

—tribe Antiochis: (10) c. 255 AD  Ag. XV 466, 57 (f. Πρέπων)

—tribe Hippothontis: (11) c. 205 AD  Ag. XV 448, 30 (f. Ἀμέθυστος); (12) 240-253 AD   IG II² 2243, 25 (Αὐρ. Ζωτ[ικός]: I f. Αὐρ. Ζωτικός II); (13) ~ IG II² 2243, 169 (Αὐρ. Ζωτικός: II s. Αὐρ. Ζωτικός I)

—tribe Oineis: (14) 255/6 AD   IG II² 2245, 23, 271 (I f. Ζωτικός II); (15) ~ IG II² 2245, 271 (II s. Ζωτικός I)

—tribe Pandionis: (16) 238-242 AD  IG II² 2239, 107 + Wilson E.307 ([Αὐρ.] [Ζ]ω̣τικός - Wilson, [Αὐρ.] [Ἀτ]τικός - IG, [Ἐρ]ω̣τικός?)

Athens?: (17) m. i AD  IG II² 1987, 2; cf. Hesp. 16 (1947) p. 68

Athens*: (18) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 108 (s. Ἀμέθυστος: epeng.); (19) 173/4 AD  IG II² 2103, 284 (s. Εὐ.: epeng.); (20) 187/8 AD  IG II² 2113, 170 ([Ζ]ωτικός: I f. Ζωτικός II); (21) ~ ([Ζ]ωτικός: II s. Ζωτικός I: epeng.); (22) 187/8 AD  IG II² 2113, 205 (s. Παράμονος: epeng.); (23) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 148 (s. Μητρόδωρος: epeng.); (24) 375-400 AD  Ag. XXI F 312

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (25) imp. IG II² 9651 (LGPN V.B (17)) (s. Διόδωρος); (26) iii AD  SEMA 1296 (LGPN V.B (18)) (s. Διονύσιος)

    Herakleia: (27) i BC  SEG LIX 295 (Ζωτι[κ]ός: s. Δημήτριος)

Ζώτιχος

Athens: (1) 215/14 BC  BGU 1969, 4, 15 (s. Εὔπολις)

Ζωφυτίδης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 6, 3 (Ζω[φυ]τίδης)

Ἡβήσαρχος

Athens:

—Paiania: (1) 266/5 BC  SEG LI 144, 9

Ἡγέας

Athens:

—Ionidai: (1) imp. IG II² 6305 (f. Φειδάνθη)

—tribe Oineis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 209 (PA 6276) (Ἑγ-)

Athens?: (3) 500-475 BC  CAVI 6721 (Ἑγ-); (4) ?s. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 7, 2 (Ἡ[γ]έας)

Ἡγέλεως

Athens: (1) c. 450 BC  CAVI 5578; cf. ARV² p. 1582; 1677 (γέλες: kalos)

—Alopeke: (2) 400/399 BC  IG II² 1374, 7; 1375, 9 (PA 6277)

Ἡγέλοχος

Athens: (1) c. 470-460 BC  IG I³ 850, 3 (Ἑγέ-: s. Ἔκφαντος I, f. Ἔκφαντος II); (2) c. 390-365 BC  IG II² 11132 = AIUK 6 (2019) no. 1 (-γή-); (3) s. iv BC  Din. fr. lvii a (PA 6278); (4) c. 98-80 BC  FD III (2) 26 II, 15; SEG XXXIII 290 B, 22 (Stephanis 1049) (s. Θεόδωρος I)

—Azenia: (5) ?210/9 BC  Ag. XVI 296, 112; (6) c. 170 BC  IG II³ (1) 1398, 12; 1400, [11] ([Ἡ]γέλοχος)

—Erikeia: (7) v BC  AM 106 (1991) p. 151 (γέλοχ̣[ος])

—Paiania: (8) c. 20 BC  Ag. XV 293, 5, 16, 22, 92 (f. Φίλων)

—tribe Antiochis: (9) 176-173 BC  IG II³ (1) 1320, 20 (Ἡγέλοχ[ος])

Athens?: (10) c. 405 BC  Ar., Ra. 303 and Schol.; PCG 7 p. 588 fr. 8; p. 624 fr. 1; Suda s.v. Η 36 (Stephanis 1050) (s. Κύνταρος); (11) iv BC  IG II² 11401 (f. Φαίδρα); (12) hell. SEMA 3180 ([Ἡγ]έ̣λοχος?)

Ἡγέμαχος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 36 (PA 6279) (Ἑγ-); (2) f. iv BC  Lys. viii 10; (3) iv BC  SEMA 1904; (4) c. 390-365 BC  IG II² 11569 a (f. Ἡγιστράτη); (5) 300/299 BC  IG II² 1241, 30; 1261 c, 44; 1263, 1, 32; 1264, 3, 14; 585 + SEG XXI 352?; IG II³ (4) 649, 2; ZPE 84 (1990) p. 123 T 5; D.H., Din. 9 (PA 6280) (archon epon.); (6) iii/ii BC  IOrop 180, 5 (PA 112) (f. Πωλίας); (7) 129-121 BC  Thompson, New Style Coinage 416-17; 501-2 (cf. PA 6281) (Ἡγέμα(χος))

—Euonymon?: (8) ii BC  IG II² 11561/2

—Lamptrai: (9) s. iv BC  IG II³ (4) 718, 1, 9 (s. Κραταιμένης, f. Εὐρυμέδων); (10) 336/5 BC  Ag. XV 42, 48 (Ἡγέμ[αχος?])

—Leukonoion: (11) f. ii BC  IG II² 2332, 38; 6734; 9975 (= PA 6281); IG II² 6720 (s. Σάτυρος, f. Ἀνδρέας); (12) 148-134 BC  IG II² 961, 27 ([Ἡ]γέμαχος: s. Ἀνδρέας)

—Paiania: (13) m. iv BC  IG XII (6) 262, 82

—Paionidai: (14) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 6; 6, 3; cf. Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (s. Φανόστρατος); (15) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 8 (f. Ἡγέστρατος)

—Pergase: (16) 335/4 BC  Ag. XV 43, 18 (f. Ἀλκιμαχίδης)

—Perithoidai: (17) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2, 36 (PA 6282) (s. Χαιρήμων)

—Steiria: (18) ii-i BC  IG II² 7460 + SEG XXXV 184 (f. Ἑρμαγόρας)

—tribe Hippothontis: (19) c. 411 BC  IG I³ 1186, 74 (Ἐγ-)

Foreign Residents:

    Herakleia: (20) inc. IG II² 8606 (f. Γλαῦκον)

Ἡγέμων

Athens: (1) m. iv BC  IG II³ (4) 1201 (n. pr.?)

Athens?: (2) c. 40-54 AD  IG II² 1974, 23

Ἥγερθος

Athens: (1) c. 510 BC  Immerwahr, Script 407 = CAVI 4959 (Beazley Addenda p. 395) (Ἔγ-: kalos)

Ἡγέστρατος

Athens: (1) 560/59 BC  Develin, AO p. 42 (archon epon.); (2) c. 485-480 BC  Ag. XXV 128-131; cf. CAVI 501; 506; 670; 671 (Ἐγ-: s. Αἰσιμιωνίδης); (3) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 36 (γέστ[ρατος]?); (4) s. v BC  Kerameikos III Fluchtafeln 4, 3; (5) f. iv BC  IG II³ (4) 582 (PA 6285a) (s. Φίλων); (6) f. iii BC  IG II³ (1) 978, 4 (Ἡγέσ̣[τρατος]: s. Ἀμε[--]); (7) 106/5 BC  FD III (2) 24, 22 + 254, 2 (Ἡ[γέστρ]ατος: f. Ἄλεξις)

—Acharnai: (8) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 10 (PA 6286) (s. Ἡγητορίδης)

—Cholargos: (9) c. 330-320 BC  IG II² 1578 + SEG XVIII 50, 4 (PA 6287)

—Melite: (10) m. iv BC  SEMA 429 (s. Ἀριστοκλῆς)

—Oion: (11) iv BC  IG II² 6999 (f. Μελιστώ)

—Paionidai: (12) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 8 (s. Ἡγέμαχος)

—Peiraieus: (13) 145/6 AD  IG II² 2052, 97 (Ἡγέστρα[το]ς: s. Πείθων)

—Sounion: (14) 324/3 BC  IOrop 353 A, 2, 59 (Ἡγέστ[ρ]ατος: s. Κλέϊππος)

Athens?: (15) 335/4 BC  IOrop 520, 46 (s. Δημοκ[--])

Athens*: (16) 405 BC  IG I³ 1032, 351 (Ἡγέστρα[τος]: slave); (17) 187/8 AD  IG II² 2113, 214 (s. Μύρων: epeng.)

Foreign Residents:

    Massalia: (18) iv BC  D. xxxii passim

Ἡγήμων

Athens: (1) s. v BC  Lys. xxxii 12 (PA/APF 6289); (2) v/iv BC  And. i 122 (PA 6288); (3) f. iv BC  IG II² 2343, 3 (PA 6289a); (4) iv BC   IG II² 11563 (PA 6292a) (s. Ἡγησίας); (5) ~ SEMA 1905; (6) s. iv BC  IG II² 375, 9 (cf. SEG XXXII 158); IG II² 1469, 122; 1623, 300; Harp. s.v. Ἡγήμων; D. xviii 285; D. xxv 47 and hypoth.; Aeschin. iii 25; Aeschin., Ep. xii 8; Plu., Phoc. 33-5 (PA 6290); (7) 327/6 BC  Develin, AO p. 399 (= PA 6291); IG II² 1195 = SEG LVIII 108, 12, 20 (archon epon.); (8) c. 323/2 BC  IG II² 1631, 487 (PA/APF 6292); (9) 131-129 BC  Thompson, New Style Coinage 401; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6284)

—Amphitrope: (10) 281/0 BC  Ag. XV 72, 253 (Ἡγ[ή]μων: s. Ἡγησίας)

—Anagyrous: (11) 302/1 BC  IG II² 502, 8 (PA 6295)

—Athmonon: (12) 340-325 BC  IG II² 1628, 79; 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 11 (PA/APF 6294); (13) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 52 (f. Θεογένης)

—Epikephisia: (14) f. iv BC  IG II² 6060 = AIUK 3 (2018) no. 4 (PA 6296)

—Erchia?: (15) m. iv BC  Is. xii 6 (PA 6297)

—Hagnous: (16) 285/4 BC  IG II³ (1) 871, 10 f.; 872, 7 (PA 6293) ([Ἡ]γήμων: f. Σιμωνίδης)

—Kephisia: (17) v/iv BC  Is. vi 10 (PA APF 6299) (s. Εὐκτήμων)

—Kerameis: (18) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 16 (PA 6298) (s. Ἡγήσιππος)

—Kikynna: (19) m. iv BC  IG XII (6) 262, 176

—Kytheros: (20) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 41 (s. Αὐτοφῶν)

—Lamptrai: (21) 325/4 BC  IG II² 1629, 630 (PA/APF 6300)

—Phrearrhioi: (22) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 55 (PA 6301) (s. Λάβης)

Athens?: (23) 361 BC  CID II 4 I, 71; Syll³ pp. 349 f. (locn.) (Stephanis 1052); (24) hell.-imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 8 p. 141 (f. Ξεναρέτη)

Foreign Residents:

    Thasos: (25) s. v BC  RE (3); Stephanis 1053; cf. PCG 5 p. 546 (LGPN I s.v. Ἡγέμων (3)) (Ἡγήμων ὁ ἐπικαλ. Φακῆ)

Ἡγησαγόρας

Athens:

—Anagyrous: (1) 119/18 BC  ID 2598, 30

Ἡγήσανδρος

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 637 (PA 6302) (γσαν[δρος]); (2) ?c. 430 BC  IG I³ 207, 11 (PA 6303) ([h][γσα]νδρος); (3) v/iv BC   IG II² 11564 (PA 6304a) (Ἡγήσα(ν)δρ(ο)ς); (4) ~ Lys. fr. lv (PA 6304); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 no. 184

—Agryle: (6) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 4 ([Ἡ]γ̣[ή]σα[νδ]ρος: f. Ἐράτων)

—Kikynna: (7) ii BC  IG II² 6464, 1, 5 (s. Ἥσανδρος, f. Ὀνήσανδρος)

—Lamptrai: (8) ii-i BC  IG II² 6657 (f. Δημώ)

—Pallene: (9) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 39 (f. Ἡγήσιππος)

—Sounion: (10) m. iv BC  IG II² 123, 7 (cf. SEG XVI 48); Aeschin. i 56 f.; Aeschin. i 62 ff.; Aeschin. i 71; Aeschin. i 95; Aeschin. i 109 f. (PA/APF 6307) (s. Ἠγησίας I); (11) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 9 (cf. PA/APF 6306) (f. [--]νδρος)

—tribe Antiochis: (12) c. 430 BC  IG I³ 156, 12 (PA 6305); ZPE 162 (2007) p. 108 (date) (hεγ-)

Athens*: (13) v BC  Ag. XXI F 116 (Ἡγσαν[δρος])

Ἡγήσαρχος

Athens: (1) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 3

—Lamptrai: (2) f. iv BC  IG II² 7415 (PA 6308) (f. Ἡγησίππη)

Athens?: (3) c. 425-400 BC  Heydemann, Vasensamml. Neapel p. 853 no. 142 = CAVI 5466

Foreign Residents:

    Crete: (4) m. iii BC  SEMA 1178; cf. SEG LIV 353 (LGPN I (1))

    Other: (5) iv BC  IG II² 2421, 3

Ἡγησίας

Athens: (1) 556/5 BC  Develin, AO p. 43 (PA 6309) (archon epon.); (2) c. 510 BC  Immerwahr, Script 356 = CAVI 2292 (ARV² p. 13 no. 1) (Ἑγ-); (3) v BC  AM 106 (1991) p. 155 (Ἑγ-: f. Πανταλέων); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 95 (PA 6310) (Ἑγ̣-); (5) iv BC  IG II² 11563 (PA 6315a) ([Ἡ]γησία[ς]: f. Ἡγήμων); (6) m. iv BC  IG II² 1618, 84 (PA 6312); (7) 324/3 BC  Develin, AO p. 404 + AE 1973, pp. 175 f. no. 1 (PA 6313) (s. Κηφισόδωρος: archon epon.); (8) 306/5 BC  IG II² 505, 31; 1487, 92 f. (PA 6314); (9) c. 260-255 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 58 (PA 6315) (Ἡγησί[ας]); (10) ?180/79 BC  IG II³ (1) 1305, 5 (s. Ξενοκ[--])

—Aixone: (11) f. iv BC  IG II² 5452 (f. Νάκιον); (12) 326/5 BC  IG II² 1198, 5 (PA 6316) (s. Λυσίστρατος)

—Alopeke: (13) c. 330 BC  IG II² 1927, 162 (PA/APF 6318) (s. Ἱπποκράτης)

—Amphitrope: (14) 281/0 BC  Ag. XV 72, 253 (Ἡγησία̣[ς]: f. Ἡγήμων)

—Anagyrous: (15) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 15 (s. Θυμοτέλης)

—Aphidna: (16) hell. IG II² 5745 (PA 6320) (s. Θεοδόσιος); (17) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 114 (PA 6319) (f. Κριτόβουλος)

—Erchia: (18) iv BC  IG II² 3843 (s. Ἡγήσιππος); (19) m. iv BC  IG II² 6112 (PA 6322) (s. Ἄνθιππος); (20) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 105 (cf. PA 6322) (f. Νικόξενος); (21) ?c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 10 (f. Δεξικράτης)

—Euonymon: (22) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, [3], 14

—Gargettos: (23) m. iv BC  IG II² 2388, 15; IG II³ (4) 76, 13 (PA 6321) (f. Μειξίας)

—Halai (Aixonides): (24) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 26 (PA 6317) (f. Μένανδρος)

—Hestiaia: (25) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 44 (PA 6323)

—Hybadai: (26) s. iv BC  IG II² 7585 (PA 6333) (f. Δαισιάδης)

—L--: (27) s. iv BC  IG II² 1251, 14 (PA 6325) ([Ἡ]γησίας)

—Marathon: (28) 323/2 BC  IG II² 366, 7 f. (PA 6326)

—Melite: (29) 360-324 BC  IG II³ (4) 35, 121; IG II² 2383, 18 (PA 6327); (30) c. 330 BC  IG II³ (4) 1057, 7 (f. Ἡγήσιππος)

—Oion: (31) s. iv BC   IG II² 6994 (cf. PA 6329) (I f. Ἡγησίας II); (32) ~ IG II² 6994 (PA 6329) (II s. Ἡγησίας I); (33) ?hell. SEMA 488 (I f. Ἡγησίας II); (34) ~ (II s. Ἡγησίας I)

—Oion (Kerameikon): (35) s. i BC   IG II² 2461, 19 (cf. PA 6328) ([Ἡ]γησίας: I f. Ἡγησίας II); (36) ~ IG II² 2461, 19 (PA 6328) ([Ἡ]γησίας: II s. Ἡγησίας I)

—Peiraieus: (37) 324/3 BC  IG II² 1176, 2 = Ag. XVI 93, 9 (Ἡ̣γησίας)

—Phaleron: (38) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 153 (PA 6334)

—Phlya: (39) 227/6 BC  IG II² 1706, 18 (PA 6336) ([Ἡ]γησίας)

—Prasiai: (40) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 54 (f. Ὀνήσιμος)

—Probalinthos: (41) hell. SEG L 829 IV, 2

—Rhamnous: (42) ?s. iii BC  IG II³ (4) 1331, 3; (43) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 42 (Ἡγησ(ίας): f. Ἀστύλοχος)

—Sounion: (44) f. iv BC  IG II² 125 + SEG XXXIV 67, 1; IG II³ (1) 316, [5 f.]; IG II² 1623, 185; Ag. XIX L 4 a, 73 (PA/APF 6330) (I f. Ἡγίας, Ἡγήσανδρος, Ἡγήσιππος); (45) c. 349-339 BC  IG II² 1436, 7; 1533, 22; IG II³ (4) 28, 9 (PA/APF 6331) (II s. Ἡγίας)

—Sphettos: (46) s. iv BC  IG II² 7508 (f. Ἀφροδισία)

—T--: (47) 438/7 BC  IG I³ 445, 285 ([]γσίας?, [Ἁ]γσίας?)

—Thymaitadai: (48) 159-156 BC  ID 1898, 4; 1450 A, 93 (= PA 6324); SEG XLVII 1218, 10 (s. Φιλόστρατος)

—tribe Aiantis: (49) c. 411 BC  IG I³ 1186, 121 (Ἑγ-)

—tribe Akamantis: (50) 409 BC  IG I³ 1191, 169 (PA 6311) (Ἑγ-)

—tribe Kekropis: (51) c. 170 BC  IG II³ (1) 1404, 7

Athens?: (52) inc. IG II² 11565 (PA 6315b) (?s. Ῥ[--])

Athens*: (53) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 6 ([Ἡγ]ησίας)

Ἡγησίβουλος

Athens: (1) f. v BC  CAVI 2899; 5566; 6035; cf. ARV² p. 1553; Beazley Addenda p. 405 (γσίβολος: potter)

Ἡγησίθεμις

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (1) s. iv BC  IG II² 10329 (LGPN V.A (1)) (d. Ἡρακλείδης)

Ἡγησικλῆς

Athens:

—Eitea: (1) m. iii BC  IRhamnous 28, 6 (Ἡ[γ]ησικλῆς: f. [..]κίνετος)

—Kydathenaion: (2) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 48 ([Ἡ]γησ̣[ι]κλῆς: s. Φιλέας)

Ἡγησικράτης

Athens: (1) iv BC  IG II² 12994

—tribe Antigonis: (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 4 (Ἡγησικρά[τ]ης)

Ἡγησίλεως

Athens: (1) c. 400 BC  IG II³ (4) 436, 2 (f. Τελεσίας)

—Aixone: (2) 340/39 BC  IG II² 1202, 13, 20; SEG XXXVI 186, 10 (PA 6337 = 6285)

—Kerameis: (3) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 6 (f. Ἡγησίστρατος)

—Pallene: (4) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 36 (PA 6338) (s. Δεισίθεος)

—Probalinthos?: (5) m. iv BC  D.S. xv 84. 2; D. xix 290; X., Vect. iii 7; D.L. ii 54 (PA 6339) (Ἡγέλοχος - D.S.)

—Thria: (6) iv BC  SEMA 261 (Ἡγσί[λε]ως: f. Νικομάχη)

Ἡγήσιλλα

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 4286; 8072; cf. ABV p. 676; p. 678 (hγσιλα: kale); (2) a. 334/3 BC  IG II² 1523, 12; 1524, 184 f.

Athens?: (3) c. 263/2 BC  IG II³ (1) 1010, 45

Ἡγησίλοχος

Athens:

—Peiraieus: (1) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 3 (Ἡ̣[γ]ησίλοχος?, Μ̣[ν]ησίλοχος?: s. Κηφισόδοτος)

Ἡγησίμαχος

Athens: (1) s. iii BC  SEG XXVII 973 bis, 22 (Ἀγησίμαχος); (2) f. i BC   SEG II 184, 4, 12 (I f. Ἡγησίμαχος II: date - Müller); (3) ~ SEG II 184, 3, 12 (Stephanis 1056) (II s. Ἡγησίμαχος I, f. Ἡγησίμαχος III: date - Müller); (4) f. i BC  SEG II 184, 13 (Stephanis 1057) (III s. Ἡγησίμαχος II: date - Müller)

Ἡγησίνικος

Athens:

—Phlya: (1) 224/3 BC  IG II² 1706, 49 (PA 6340)

Ἡγήσιον

Athens: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 54 (PA 6341) (m. Ἄρχων II (Kydathenaion), Κλεώ (Kydathenaion))

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (2) iii BC  SEMA 1221 (LGPN III.B s.v. Ἁγήσιον (3)) (Ἡγ[ήσ]ιον: d. Ἁρμόδιος)

Ἡγησίππη

Athens: (1) iv BC  SEMA 519 (d. Φιλοκτήμων)

—Lamptrai: (2) f. iv BC  IG II² 7415 (PA 6342) (d. Ἡγήσαρχος)

Ἡγήσιππος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 218 no. 271 (f. Καλλισθένης); (2) 138/7 BC  FD III (2) 23, 23 (f. Μενέφρων)

—Anagyrous: (3) m. iv BC  IG II² 3830 (PA/APF 6344) (f. Νικοκλῆς)

—Erchia: (4) iv BC  IG II² 3843 (f. Ἡγησίας); (5) c. 344/3 BC  Is. xii 12 (PA 6345) (f. Εὐφίλητος)

—Hamaxanteia: (6) 304/3 BC  Ag. XV 61, 218 (Ἡγήσι[ππος]?); (7) c. 155 BC  Ag. XV 226, 30 (Ἡ(γ)ήσιππος)

—Kerameis: (8) c. 338-326 BC  Ag. XIX L 9, 83 (f. Ἀρίστιππος); (9) c. 330-320 BC  IG II² 1567, 16 (PA 6346) (f. Ἡγήμων)

—Kydantidai: (10) m. iv BC  IG II² 1625, 1 (PA/APF 6347)

—Lamptrai: (11) m. iv BC  IG II² 6669 (PA 6348) (s. Κηφισόδωρος)

—Melite: (12) 366/5 BC  IG II² 1622, 506 (PA 6349) (Ἡγήσι[ππος]: I f. Ἀριστόμαχος, Θάλλος); (13) c. 330 BC  IG II³ (4) 1057, 7 ([Ἡ]γήσιππος: s. Ἡγησίας); (14) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 106 (II s. Θάλλος); (15) 281-275 BC  IG II³ (1) 892, 2; 893, 2 f.; Ag. XV 72, 41; Ag. Inv. I 7485 (unp.), 20 (PA 6350) (s. Ἀριστόμαχος)

—Pallene: (16) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 39 (s. Ἡγήσανδρος)

—Sounion: (17) c. 390-324 BC  IG II³ (1) 316, 5; 399, 2; IG II² 1623, 185; 1629, 543; + PA/APF 6351 (ὁ ἐπικαλ. Κρωβύλος: s. Ἡγησίας I)

Athens?: (18) iv BC  IG II² 11393 (PA 6343a) (f. Εὐθυδίκη); (19) m. iv BC  IG II² 11862 (s. Κτησίας); (20) iii BC  PCG 5 pp. 548 ff.

Athens*: (21) iv BC  Ag. XXI F 168 = CAVI 235 (Ἡγήσιπ(πο)ς)

Foreign Residents:

    Pontos, Amisos: (22) ii-i BC  IG II² 8070 (LGPN V.A (16)) (f. Μνάσων)

Ἡγησιπύλη

Athens: (1) 283/2 BC  IG II³ (1) 879, 1 (PA 6352)

Foreign Residents:

    Thrace: (2) vi/v BC  Hdt. vi 39. 2; 41. 2; Plu., Cimon iv 1 (RE (-) = LGPN IV (1)) (d. Ὄλορος, m. Κίμων (Athens), ?m. Ἐλπινίκη (Athens))

Ἥγησις

Athens*: (1) s. iv BC  IG II² 2405, 10 ([Ἥ]γησις)

Ἡγησισθένης

Athens:

—Lousia: (1) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 4 (f. Βοῦλος)

Ἡγησίστρατος

Athens: (1) c. 225-200 BC  IOrop 207 + ZPE 149 (2004) p. 70 (Ἡ(ηγ)ησίστρατος? - ZPE: f. Ἀντίας)

—Kerameis: (2) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 6 (s. Ἡγησίλεως)

—Marathon: (3) f. iv BC  SEG L 168 B, 3

Athens?: (4) vi BC  APF 11793, V-VI (s. Πεισίστρατος I, Τιμώνασσα (Argos))

Athens*: (5) f. iv BC  IG II² 2346, 82 (Ἡγησίστρα[τος]: s. Πειθόλαος)

Ἡγησιτέλης

Athens:

—Sounion: (1) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 169 (f. Ἡρωΐδης)

Ἡγησιφάνης

Athens:

—Melite: (1) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 6 (PA 6354) (Ἡ̣γησιφάνης)

—Thorai: (2) 369/8 BC  IG II² 1617, 76 ([Ἡ]γησιφάνης)

Ἡγησώ

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11564 (PA 6354a); (2) c. 410-400 BC  IG I³ 1289; cf. APF 12267, VI (PA 6354c) (d. Πρόξενος); (3) m. iv BC  IG II² 11567 (CAT 3.287 = PA 6354b) (?d. Ἰερώ I)

—Prospalta: (4) f. iv BC  IG II² 7311 (PA 6355) ([Ἡ]γησώ: d. Λυκόφρων)

Athens?: (5) v/iv BC  IG II² 11568 (d. Πέρσις); (6) m. iv BC  IG II³ (4) 1299

Ἡγητορίδης

Athens:

—Acharnai: (1) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 10 (PA 6356) (f. Ἡγέστρατος)

Ἡγήτωρ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11569 (PA 6356a) (s. Κηφισόδωρος)

—Acharnai: (2) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 61

—Erchia: (3) 336/5 BC  Ag. XV 42, 115

—Kephisia: (4) m. iii BC  IG II² 6442 (f. Σωστράτη)

—Kydathenaion: (5) 304/3 BC  Ag. XV 61, 72 (PA 6357) (s. Λύσιππος)

—Oinoe (Hippothontid): (6) c. 192-179 BC  IG II³ (1) 1263, 13, [17], [56]; 1307, 10, 103 (s. Ἀριστόβουλος); (7) 177/6 BC  IG II³ (1) 1311, 2; 1312, 2 (f. [--]ης)

—Oion (Kerameikon): (8) s. i BC  IG II² 2461, 22 (PA 6358) ([Ἡ]γήτωρ: s. Μηνόδωρος)

Ἡγίας

Athens: (1) 520-510 BC  Immerwahr, Script 392 = CAVI 2699 (γί(ο)ας); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 702, 4; + PA 6360 (Ἑγ-: sculptor); (3) c. 470 BC  CAVI 4834 (ARV² p. 1670) (h-: painter); (4) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 49 (PA 6359) (γίας?, γ̣σ̣ίας?); (5) s. iv BC  D.L. iii 43 (PA 6361); (6) 162-160 BC  ID 1408 A II, 39; 1441 A I, 63; 1450 A, 46; (7) 96/5 BC  Thompson, New Style Coinage 970-89 (PA 6362) (Ἡγίας, -έας); (8) 41-54 AD  IvOl 642, 2; (9) f. iv AD  IG II² 3692 = 13273, 2 (-γεί-: s. Τιμοκράτης: archon epon.); (10) s. v AD  PLRE II (-) (s. Θεαγένης, Ἀσκληπιγένεια, f. Εὐπείθιος, Ἀρχιάδης)

—Eleusis: (11) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 44, 62 (PA 6364)

—Halimous: (12) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 76 + 2457, 7; cf. AE 1950-51, pp. 41 f. no. 19 (PA 6363) (Ἡγ[ία]ς: s. Βουκάττης)

—Hybadai: (13) 324/3 BC  IOrop 353 A, 23 (I f. Ἡγίας II); (14) ~ (II s. Ἡγίας I)

—Kollytos: (15) 149/8 BC  IG II² 958, 49 (PA 6365) (f. Ἀπολλόδοτος)

—Marathon: (16) 356 BC  IG II² 1611, 372; 1622, 236 (PA/APF 6366)

—Melite: (17) c. 100 BC  ID 2608, 11 (s. Αἰσχρίων)

—Phaleron: (18) ii/iii AD  IG II² 2342 = 13620, 16, 34; 2481, 11; 3687 = IEleusis 523, 22 f.; Ag. XV 399, 7; 481 + Follet, Athènes p. 373 no. 2, [5]? (Π. Πομ. Ἡγίας: I s. Αἰλ. Ἐπιλαμψίς (Phaleron), f. Π. Πομ. Ἡγίας II, Πομ. Ἐπιλαμψίς III); (19) f. iii AD  IG II² 2342 = 13620, 16, 34; 3687 = IEleusis 523, 28; Ag. XV 388, 3; 390, 6 f. (Π. Πομ. Ἡγίας: II s. Π. Πομ. Ἡγίας I, f. Ξεναγόρας)

—Skambonidai: (20) 135/4 BC  Ag. XV 243, 53, 138; 244, 2; Ag. Inv. I 7573 (unp.) (Stephanis 1060)

—Sounion: (21) m. iv BC  IG II² 1436, 7 (= PA 6367); IG II³ (4) 28, 9; Ag. XIX L 4 a, 73 (APF 6351) (s. Ἡγησίας I, f. Ἡγησίας II); (22) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 75

—Xypete: (23) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 35 (Ἡ̣γ̣ίας: s. Ἀγαπαῖος)

Athens?: (24) c. 180 BC  IG II² 2333, 41

Athens*: (25) 405 BC  IG I³ 1032, 252 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (26) inc. IG II² 9653; cf. SEG XXI 974 (LGPN V.B (2)) (I f. Ἡγίας II); (27) ~ IG II² 9653; cf. SEG XXI 974 (LGPN V.B (3)) (II s. Ἡγίας I)

Ἥγιλλα

Athens: (1) c. 360-350 BC  IG II² 5239, 1 (PA 6368)

Athens*: (2) c. 510 BC  Immerwahr, Script 414 = CAVI 2948 (γιλα: het.)

Ἡγῖνος

Athens:

—Erikeia: (1) c. 365-340 BC  IG II² 6421 (PA 6369) (f. Μεγάκλεια)

Ἡγιστράτη

Athens: (1) c. 390-365 BC  IG II² 11569 a (d. Ἡγέμαχος)

Ἡγουμενός

Athens?: (1) m. iii AD  SEG XXXV 215, 7

Ἡδάνθη

Athens: (1) c. 600 BC  BSA 50 (1955) pp. 58-9 (CAVI 872 a) (hδ̣άν̣θ̣?)

Ἡδεῖα

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 906; (2) f. iii BC  SEG XLIX 322 A, 8; XLIX 322 B, 8 (Ἡδῖα); (3) iii BC  SEG XLIX 1168 II, 5 (Ἡδέα); (4) s. iii BC  IG II² 6080; 6084 (PA 6371)

—Acharnai: (5) i AD  IG II² 5802 (d. Πυθόδωρος)

—Amphitrope: (6) c. 200 BC  IG II² 5616 (PA 6370) (d. Χαρικλείδης)

—Athmonon: (7) s. iv BC  IG II² 5338 (d. Λυσικλῆς)

—Euonymon: (8) f. iv BC  IG II² 6173 (PA 6372) (d. Ἔφορος); (9) i AD  IG II² 6172 (d. Δημήτριος)

—Oinoe (Aiantid): (10) 113/12 BC  ID 2061, 3 (PA 6373) (Ἡδήα: d. Σωσίων)

—Paiania: (11) iii BC  IG II² 7049 (PA 6374) (d. Σωσίστρατος)

—Salamis: (12) i BC/ i AD  IG II² 10192 (Ἡδέα: ?d. Ἀλέξανδρος)

Athens?: (13) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 9 (h-); (14) iv-iii BC  IG II³ (4) 1226 (Ἡδέα); (15) m. iv BC   IG II² 11570 (PA 6369b) (Ἡδέα: d. Σιμίας); (16) ~ SEMA 1907; (17) m. iv BC   IG II² 11571 (PA 6369a) (Ἡδέα); (18) ~ IG II² 11573 (d. Τίβειος); (19) s. iv BC  SEG LXVI 175, 7, 15; (20) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 52; (21) iii-ii BC  IG II² 11572 (Ἡ(δ)έα); (22) c. 263-248 BC  IG II³ (1) 1010, 92, 153, 156, 178; (23) 236/5 BC  IG II² 1297, 33; (24) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 44; (25) inc. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 166

Athens*: (26) iv/iii BC  D.L. x 7 (het.)

Foreign Residents:

    Aeolis, Kyme: (27) iii BC  IG II² 9117 (LGPN III.A (-))

    Aiolis, Myrina: (28) i BC-i AD  Ag. XVII 632 = IG II² 9974 (LGPN V.A (3)) (-δῆ-: d. Κλέων)

    Bithynia, Kios-Prousias: (29) iv BC  SEMA 1160 (LGPN V.A (4)) (d. Κλέαρχος)

    Caria, Miletos: (30) i AD  IG II² 9655 (LGPN V.B (9)) (-δῆ-: d. Σωκράτης)

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (31) ii BC  IG II² 8427 (LGPN IV (1)) (d. Εὐπόλεμος)

    Syria, Antioch: (32) ii-i BC  SEMA 1002 (d. Ἀρτάξιος); (33) imp. IG II² 8197 + SEG XII 187 (Ἡδε[ῖ]α: d. Δημήτριος)

Ἡδιανός

Athens:

—Iphistiadai: (1) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 71 (s. Ὀνήσιμος II)

—Phegaia: (2) 195/6 AD   IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 165 f. (I f. Ἡδιανός II, Μένανδρος); (3) ~ IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 165 (II s. Ἡδιανός I)

Ἡδίστη

Athens: (1) c. 440 BC  CAVI 2625 (ARV² p. 1614) (hδίστ: kale); (2) f. iv BC  IG II² 11575; (3) iv BC  SEMA 1908; (4) m. iv BC   SEMA 1912 (SEG LX 246); (5) ~ IG II² 7639; (6) m. iv BC  IG II² 11579 (PA 6374a); (7) s. iv BC  IG II³ (4) 717, 4 (d. Μειδίας, Δαναΐς); (8) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 219; (9) hell. SEG L 829 XXIV, 3 f. (m. Ἱεροκλῆς (Euonymon)); (10) 183/2 BC  IG II² 2332, 324 (PA 6377) (m. Ἀντιφῶν (Myrrhinoutta)); (11) s. i BC  Plu., Mor. 843b (PA 6376) (d. Ἅβρων, m. Φιλιππίδης (Melite), Νικοστράτη (Melite))

—Aigilia: (12) iv BC  IG II² 5368 (PA 6375) (d. Νικόδημος)

—Anaphlystos: (13) iv BC  SEMA 108 (Ἡδί[στη]: d. Ἱερώνυμος)

—Ikarion: (14) iv BC  SEMA 122 (d. Χαρίδημος)

—Oinoe: (15) hell. SEG L 829 XXVII, 1 (d. [--]οπος)

Athens?: (16) v/iv BC  IG II² 11574 (PA 6374b); (17) f. iv BC  SEMA 1909 (Ἡδίστ[η]); (18) iv BC   IG II³ (4) 1537 (Ἡδίστ̣[η]); (19) ~ IG II³ (4) 1089; (20) iv BC  IG II² 11576; (21) 329/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 110; (22) iv/iii BC  SEMA 1910 ([Ἡ]δίστη); (23) iii BC   IG II³ (4) 1693 (Ἡδίστ̣[η]); (24) ~ Ag. XVII 843; (25) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 175 (Ἡδίσ[τη?]); (26) 236/5 BC  IG II² 1297, 25; (27) f. ii BC  IG II² 2357, 36; (28) imp. Ag. XVII 845; (29) inc. SEMA 1911

Athens*: (30) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 341 (freed.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (31) hell.-imp. SEMA 1297 (LGPN V.B (4)) (d. Ἐρμογένης); (32) ?i AD  SEG LI 150, 7 (LGPN V.B (6)) (d. Κόκος)

    Lemnos, Hephaistia: (33) f. iv BC  IG II² 8826 (LGPN I (3)) (d. Κριτίας)

    Macedonia: (34) f. iii BC  IG II² 9261 (LGPN IV (1)) (d. Βα--)

    Macedonia (Bottiaia), Kyrrhos: (35) ii AD  IG II² 9140 (LGPN IV (3)) (d. Διονύσιος)

Ἡδίστιον

Athens: (1) iv BC  IG II³ (4) 1279 (PA 6377a)

—Phyle: (2) ii BC  IG II² 7757 (PA 6378) (Ἡδίστιο[ν]: d. Χαρμαντίδης)

Ἥδιστος

Athens?: (1) ?iv BC  CIA App. 120 = SEG LXV 167, 3 (Ἥ̣διστος̣); (2) ii AD   IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 54; (3) ~ IG II² 2167 + 2473 = AE 1971, pp. 60 f. no. 4, 30 (Ἥδ[ιστ?]ος)

Ἡδύλαλος

Athens*: (1) s. ii AD  IG II² 2082, 68 (I f. Ἡδύλαλος II); (2) ~ (II s. Ἡδύλαλος I: epeng.)

Ἡδύλη

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 1913 (Ἡδύ[λη]); (2) iv BC  Unp. (Peiraieus, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 172; (3) iv-iii BC  IG II³ (4) 1285 (PA 6379c); (4) m. iv BC   IG II² 11585 (PA 6379d); (5) ~ IG II² 12736 (PA 6379e); (6) m. iv BC   IG II³ (4) 1369 (PA 6381) ([Ἡ]δ̣[ύ]λη: d. Εὔφρων); (7) ~ IG II² 7813 (PA 6379) (m. Πλάτων II (Cholargos?)); (8) m. iv BC   IG II² 11580 (PA 6379a); (9) ~ IG II² 11584 = AIUK 4.6 (2022) no. 55 (PA 6379b); (10) m. iv BC  SEMA 1950; (11) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 58; 1516, 34; (12) s. iv BC  IG II² 1527, 25, 29; (13) iii BC   IG II² 1537, 9; (14) ~ Ath. 297a-b (PA 6380) (d. Μοσχίνη, m. Ἡδύλος (Samos)); (15) iii-ii BC  SEMA 595 a; cf. IRhamnous p. 232

—Halai: (16) m. iv BC  IG II² 5492 (PA 6382) (d. Καλλικλῆς, Μυρρίνη)

—Phrearrhioi: (17) a. 334/3 BC  IG II² 1523, 20; 1524, 193 f. (PA 6383)

—Thorikos: (18) s. iv BC  IG II² 6218, 7 (d. Ἄτταβος)

Athens?: (19) ?iv BC  SEMA 1914; (20) iv BC   IG II³ (4) 1684; (21) ~ IG II² 11581 ([Ἡ]δύλη); (22) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 3; (23) iv-iii BC  IG II² 11583; (24) m. iv BC   IG II² 11582; (25) ~ SEMA 1691/2 (?d. Δημήτριος); (26) m. iv BC  SEMA 1915/6 ([Ἡ]δύλη); (27) c. 350 BC  SEG LXVI 176, 5; (28) s. iv BC  CIA App. 95 b, 25 (?d. Τιμοκράτης); (29) 341/0 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 5; (30) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 93 (Ἡδ̣ύ̣λη); (31) ?iii BC  CIA App. 54 a, 4 (Ἑδ-); (32) c. 220 BC  SEG XXVIII 116 = Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 9

Athens*: (33) s. iv BC  Din. fr. lv (freed.)

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope?: (34) iv/iii BC  IG II² 10321, 5 (LGPN V.A (1))

Ἡδυλίνη

Athens: (1) c. 335 BC  SEG XXI 553, 34 ([Ἡ]δυλίνη)

—Aixone: (2) s. iv BC  IG II² 5408 (PA/APF 6384) ([Ἡ]δυλίνη: d. Φίλων)

—Aphidna: (3) m. iv BC  IG II² 5746 (PA 6385) (d. Ἀμεινόνικος)

—Oion: (4) m. iv BC  IG II² 6874, 4 (PA 6387) (d. Τεισαμενός, m. Ἄλεξις II (Melite), ?m. Φιλέας (Melite))

—Xypete: (5) s. iv BC  IG II² 6930 (PA/APF 6386) (d. Νικόδημος)

Athens?: (6) iv BC  IG II² 11585 a (p. 896); (7) c. 251/0 BC  IG II³ (1) 1010, 162

Foreign Residents:

    Phoenicia, Ptolemais: (8) imp. IG II² 10125 (Ἡδυλί[νη]: d. Σωκλῆς)

Ἡδύλιον

Athens?: (1) c. 262/1 BC  IG II³ (1) 1010, 90

Athens*: (2) c. 330-320 BC  IG II² 1560, 16 (Ἡδύλιο[ν]: freed.)

Ἡδύλος

Athens: (1) v-iv BC  IG II³ (4) 1711; (2) m. iv BC   IG II³ (4) 1193 (s. Εὔκολος); (3) ~ IG II² 7840; cf. SEMA p. 564 no. 82 ([Ἡ]δύλος); (4) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 7 ([Ἡ]δύλος)

—Elaious: (5) s. iv BC  IG II² 6018 (PA 6390) (s. Νικοκλῆς)

—Eleusis: (6) f. iii BC  IG II³ (4) 882 (PA 6391) (f. Φορμίων)

—Erchia?: (7) s. iv BC  Ag. XVII 128 (Ἡδύλος - Kirchner, Ἥδηλος - Bradeen)

—Halai: (8) iv BC  IG XII (6) 273 (PA 6389a) (s. Διογ[--])

—Halai (Aixonides): (9) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 58 (s. Δρύων)

—Keiriadai: (10) f. iv BC  [D.] xl 23 (PA/APF 6392) (s. Πάμφιλος)

—Lamptrai: (11) f. i BC  IG II² 1039 + SEG XXII 110, 4, 10, 15, 37, 41 (= PA 6393); Ag. XV 299 = SEG LIII 187 II, 6 (s. Στράτων I, f. Στράτων II)

—Phegous: (12) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 24

—Philaidai: (13) 421/0 BC  IG I³ 285, 3 (PA 6395) (hε-)

—Prospalta: (14) f. iv BC  IG II² 7312 (PA 6394) (s. Φιλοκλῆς)

—tribe Oineis: (15) 161/0 BC  IG II² 956 II, 89 (PA 6389) (f. Φιλοκράτης)

Athens?: (16) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 25 (Ἐἱδύλος: f. Στησίχορος); (17) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 29 (s. Σωζομενός)

Athens*: (18) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 264 (metic); (19) 142/3 AD  IG II² 2049, 142 (s. Σεραπίων: epeng.)

Ἡδύπνοος

Athens*: (1) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 78 (epeng.)

Ἡδύποτος

Athens?: (1) hell. CAVI 872 (n. pr.?)

Ἥδυς

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (1) i-ii AD  IG II² 10004 (LGPN V.A (4)) (Δαμόθεμις ὁ καὶ Ἥδυς: s. Μένανδρος)

Ἡδύτιον

Athens:

—Anaphlystos: (1) f. ii BC  IG II² 5666; cf. SEMA 115 (PA 6397) (Ἡδύτ[ιον]: d. Σωσικλῆς)

—Hermos: (2) ?hell. Syllektes 1 (1947-51) p. 136 (d. Δαμοτέλης)

—Marathon: (3) c. 300 BC  SEMA 411, 2 (ἡ ἐπικαλ. Κερκώπη: d. Σωκράτης)

Athens?: (4) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 94; (5) c. 256-251 BC  IG II³ (1) 1010, 129, 134, 154; (6) ii BC  IG II² 11586 = 11587 (PA 6396a)

Ἡδυτώ

Athens: (1) v BC  PA/APF 6398 (m. Ἰσοκράτης (Erchia), Θεόδωρος II (Erchia), Τελέσιππος (Erchia), Διόμνηστος (Erchia))

—Anagyrous: (2) inc. IG II² 5629 ([Ἡδ]υτώ: d. Ἀστύλος)

Athens?: (3) c. 253-248 BC  IG II³ (1) 1010, 145, 182

Ἡδύφιλος

Athens: (1) 276/5 BC  IG II³ (4) 650, 4 (PA 6399)

—Alopeke: (2) 281/0 BC  Ag. XV 72, 247 ([Ἡδ?]ύ̣φιλος: s. Π[υ]θ̣[--])

Ἠθικός

Athens?: (1) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 64 (f. [--θ]εος)

Athens*: (2) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173 II, 148

Ἠϊόνη

Athens?: (1) ii-iii AD  IG II² 11587 a

Ἠλεῖος

Athens: (1) f. iv BC  Din. i 38; APF pp. 210 f. (date) (PA 6400)

—Kothokidai: (2) 322 BC  IG II² 1632, 144 (PA/APF 6401)

—Sphettos: (3) f. iv BC  Is. ii 9 (PA 6402)

—tribe Erechtheis: (4) c. 408 BC  City beneath the City 452, 6

Athens*: (5) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 18 (Ἦλει(ς)?: f. Ζώσιμος)

Ἠλέκτρα

Athens:

—Alopeke: (1) ii AD  SEMA 84; cf. SEG LI 254 (d. Ἐπάγαθος)

Ἡλιάδης

Athens?: (1) m. i AD  IG II² 1986, 3

Ἡλιάναξ

Athens: (1) 102-100 BC  ID 1552, 4; 1562 + SEG XL 657, 1; ID 1563, 3; 1569, 2; 1570, 3; 1571, 5; 1572, 6; 1573, 1: 1574, 2; 1576, 3; 1581, 3; 1582, 1; 1902, 1; 1903, 1 (PA 6403) (s. Ἀσκληπιόδωρος)

Ἡλίκων

Athens*: (1) i BC  IG II² 8584

Ἧλιξ

Athens: (1) ?237-256 AD  IG II² 2238 + AE 1972, pp. 58 f. no. 3, 6, 8 (Ἁρέν. Ἧλιξ)

—tribe Erechtheis: (2) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 60 (Ἧλι(ξ))

Ἡλιοδώρα

Foreign Residents:

    Phoenicia, Tyre: (1) hell.-imp. IG II² 10469 (d. Ἡλιόδωρος)

Ἡλιόδωρος

Athens: (1) ii BC  FGrH 373 (PA 6408); (2) ii-i BC  IG II² 11590 (Ag. XVII 846); (3) s. ii BC  IG II² 4256, 9; (4) 147/6 BC  Thompson, New Style Coinage 121-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6404) (Ἡλιό(δωρος)); (5) 138/7 BC   FD III (2) 11, 10; (6) ~ FD III (2) 23, 8 (f. Ἀντισθένης); (7) 128/7 BC  Thompson, New Style Coinage 421-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἡλι(όδωρος)); (8) 128-105 BC  FD III (2) 12, 8; 15, 6 (II s. Ἡλιόδωρος I); (9) ~ (I f. Ἡλιόδωρος II); (10) 126/5 BC  Thompson, New Style Coinage 449-450; 459; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6405) (Ἡλιόδω(ρος)); (11) ii/i BC  EAD XXX 370 (PA 6409) (s. Μοσχίων); (12) 106/5 BC  FD III (2) 25, 40 (s. Ἀπολλώνιος); (13) i BC  IG IX (1) 878, 1; cf. 879 (Ἡλιόδω[ρ]ο[ς]: f. Ζήνων); (14) 98/7 BC  FD III (2) 26, 22 (I f. Ἡλιόδωρος II); (15) ~ ([Ἡ]λιόδωρος: II s. Ἡλιόδωρος I); (16) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 15 (Ἡλιόδω[ρος]: f. Εὐθύδομος); (17) ii AD  TrGF 1 p. 321 no. 209; (18) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 38 f.; (19) 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 5 (Ἡλιόδωρ[ος])

—--dai: (20) 106/5 BC  IG II² 1011, 32 (PA 6410) (Ἡλιό[δωρο]ς: s. Φιλωνίδης)

—Acharnai: (21) c. 200-225 AD  IG II² 3762, 9 (II s. Τιβ. Κλ. Ἡλιόδωρος I); (22) c. 200-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 110, 112; IG II² 3762, 2-4; Ag. XV 483, 7; Ag. XVIII C123, 3; SEG LIX 245, 5 (Τιβ. Κλ. Ἡλιόδωρος: I f. Ἀριστόβουλος, Ἀρίσταρχος, Ἡλιόδωρος II, Ἔραστος)

—Antinoeis: (23) c. 163-200 AD  IG II² 2086, 12; 2340, 10 (s. Ἀθηνόδωρος)

—Antinoeis?: (24) 166/7 AD  Ag. XV 369, 59 ([Ἡλιόδωρ?]ος: s. Ἀθηνόδωρος)

—Aphidna: (25) 148-134 BC  IG II² 1939, 25 (PA 6413) ([Ἡ]λιόδωρος: s. Σώπατρος); (26) c. 30 BC  SEG XXVIII 95, 41 (f. Σώπατρος)

—Apollonieis: (27) ii BC  IG II² 3873 (Ἡλιό[δωρος]: s. Φειδόστρατος)

—Azenia: (28) m. i BC  Ag. XV 278, 37 (f. Θεόφιλος)

—Bate: (29) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 11; SEG XXX 99, 5 (I f. Ἡλιόδωρος II); (30) ~ (II s. Ἡλιόδωρος I)

—Cholleidai: (31) 191/2 AD  IG II² 2119, 16, 235, 240; Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 217 no. 8 (Φλ. Ἡλιόδωρος: s. Τ. Φλ. Δημήτριος)

—Diomeia: (32) 228/7 BC  IG II³ (1) 1135, 1; 1136, 2; 1137, 2; IG II² 1706, 1 (PA 6414) (archon epon.); (33) 216/15 BC  IRhamnous 44, 15 (f. Ἀντισθένης)

—Eiresidai: (34) 154/5 AD  IG II² 2067, 78, 202 (Ἀντ. Ἡλιόδωρος)

—Euonymon: (35) imp. SEMA 243 (s. Ἀγίας)

—Eupyridai: (36) s. i BC  IG II² 2461, 103 (PA 6415)

—Gargettos: (37) ?imp. IG II² 5939 (f. Μελίτη); (38) m. ii AD  SEMA 60 (f. [--]αΐς)

—Hagnous: (39) 62/1 BC  IG II² 1944, 30 (PA 6412) (s. Ὀλυμπιόδωρος)

—Kephisia: (40) 169/70 AD  IG II² 2097, 51 (f. Ὄλυμπος)

—Konthyle: (41) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 47 (PA 6416) ([Ἡ]λιόδωρος)

—Kydathenaion: (42) 119-97 BC  IG II² 1008 I, 114 (= PA 6417); FD III (2) 16, 10 (f. Φιλόθεος); (43) s. ii AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 50; IG II² 2478, 4; Ag. XV 362, 5; 369, 36; 378, 34; 460, 73 (s. Ἀρτέμων II, f. Ἀρτέμων IV)

—L--: (44) ii BC  Ag. XVII 864 (Ἡλ[ι]όδ̣[ωρ]ος: f. Ἰσιας)

—Lakiadai: (45) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 100 (PA 6418) (s. Λεωφάνης)

—Melite: (46) ii BC  IG II³ (4) 1587 (PA 3468b) (Ἡ̣λιόδωρος); (47) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 83 (PA 6419) (Ἡλιόδω[ρος]: s. [--]ρίου (gen.)); (48) i/ii AD  IG II² 2022, 51 (cf. Wilson E.144); IG II² 2024, 130 (Ἡλιόδω(ρος): f. (nat.) Σύντροφος)

—Myrrhinoutta: (49) 138/9 AD  Ag. XV 331, 35 (f. Ἀλέξανδρος)

—Paiania: (50) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 44 f. (PA 6421 = 6422) (f. [--]ίδης, [--]νίδης); (51) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 33 f., 49, 63 (Ἡλιόδωρος, Δημόδωρος - l. 49 per err.: s. Διονύσιος); (52) m. ii BC  IG II² 1008 I, 113 (= PA 6420); FD III (2) 3, 4; SEG XXXII 216, 19 (s. Διόδοτος I, f. Διόδοτος II); (53) 156/5 BC  ID 1416 B II, 52 (s. Σίμων); (54) 135/4 BC  Ag. XV 243, 56, 153; 244, 7

—Peiraieus: (55) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, [4], [7], 18 (s. Διογένης); (56) c. 116-125 AD   IG II² 2021, 4 (I f. Ἡλιόδωρος II); (57) ~ IG II² 2021, 4, 7 (II s. Ἡλιόδωρος I); (58) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 19 (f. Ἀφροδίσιος); (59) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 34 (f. Ἀφροδίσιος)

—Pergase: (60) 148-134 BC  IG II² 1940, 42 (PA 6423) (f. Δημήτριος); (61) m. ii AD  IG II² 2059, 38 (s. Ὀνήσιμος II); (62) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 50 (f. Ἐράτων)

—Phaleron: (63) 109/10 AD  IG II² 2017, 33 (I f. Ἡλιόδωρος II); (64) ~ (II s. Ἡλιόδωρος I)

—Phlya: (65) s. ii BC  IG II² 1019 = Aleshire, Asklepieion Inv. IX, 38, 41 (PA 6426); (66) 27 BC-14 AD   IG II² 3906 = Ag. XVIII H355, 2, 6 (I f. Λήναιος, Ἡλιόδωρος II); (67) ~ IG II² 3906 = Ag. XVIII H355, 6 (II s. Ἡλιόδωρος I); (68) m. i AD  IG II² 1736 + Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff., 7 ([Ἡ]λ̣ιόδωρος: I f. Ἡλιόδωρος II); (69) ~ ([Ἡ]λ̣ιόδωρος: II s. Ἡλιόδωρος I); (70) ii/iii AD  IG II² 3691, 4 (f. Ἐπαφρόδιτος)

—Pithos: (71) m. iv BC  [D.] xxxv 13 f. (PA 6424); (72) 163/4 AD  IG II² 2086, 28 f. (I f. Ἡλιόδωρος II); (73) ~ (II s. Ἡλιόδωρος I); (74) 182/3 AD  Ag. XV 387, 45 f. (Ἡλιόδωρ[ο]ς̣: s. Διόδωρος)

—Semachidai: (75) ii BC  IG II² 7380; 7383; 7388 (PA 6425) (s. Διογένης, f. Πάτρων)

—Sounion: (76) i AD  IG II² 7433 (s. Εὔνικος); (77) 117-138 AD  IG II³ (4) 416 (s. Διονύσιος)

—Sphettos: (78) i AD  IG II² 7518 a, 1 (p. 882); cf. SEMA 637 (Ἡλιόδω[ρος]: s. Χαρμόστρατος)

—Steiria: (79) m. i AD  IG II² 1736 + Hesp. 3 (1934) pp. 169 ff., 5 (s. Γναῖος)

—tribe Aigeis: (80) 98/7 BC  FD III (2) 10, 3 (f. Εὔβιος)

—tribe Antiochis: (81) 194/5 AD  IG II² 2191, 104 (s. Ἀρκόλυκος)

—tribe Attalis: (82) a. 217 AD  Ag. XV 478, 2

—tribe Erechtheis: (83) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 135 (Ἡλιόδω[ρος])

—tribe Hippothontis: (84) 240-253 AD  IG II² 2243, 168

—tribe Kekropis: (85) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 91 (PA 6411) (Ἡλιόδω[ρος]: f. Ζήνων); (86) 203-205 AD  IG II² 2199, 121 (s. Ἀρτέμων I); (87) 213-220 AD  Ag. XV 463, 10 (Αὐρ. Ἡλιόδω[ρος])

—tribe Leontis: (88) 255/6 AD  IG II² 2245, 142 (Αὐρ. Ἡλιόδωρος)

—tribe Pandionis: (89) 255/6 AD   IG II² 2245, 92 (f. Ζώσιμος); (90) ~ IG II² 2245, 98

Athens?: (91) f. iv BC  Plu., Mor. 847c (cf. APF 3597, XXIV) (or Samos); (92) ii BC   IG II² 11588 (PA 6404a); (93) ~ SEMA 1601 (f. Ἀρτεμωνίς); (94) ii BC  SEG LIX 315 (f. Ποθεινός); (95) ?i AD  IG II² 2449, 7 (Ἡλιό[δωρο]ς); (96) i-ii AD  SEG XIX 160, 8; (97) ii AD  IG II² 2169, 9; (98) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 26 (f. Ζώπυρος); (99) 125 AD  IG II² 1097 + TAPA 69 (1938) pp. 494 ff., 7; cf. SEG XLIII 24; (100) iii AD  IG II² 2283, 24; (101) ?iii AD  SEG XIX 165, 9 ([Ἡλ]ιόδωρο[ς])

Athens*: (102) hell. IG II² 11591 (s. Ἀρτεμίδωρος); (103) s. ii AD  IG II² 2082, 52 (s. Βάκχιος: epeng.); (104) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 45 (f. Συνάρχων); (105) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 54 (Ἡλιόδωρος ὁ καὶ Εὐτυχίδης: epeng.); (106) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 130 ([Ἡ]λιόδωρος: s. Καλλικράτης: epeng.); (107) 211/12 AD  IG II² 2208, 167 (Αὐρ. Ἡλιόδωρος: s. Ἐπ[--]: epeng.); (108) 235/6 AD  IG II² 2235, 167 (s. Ὑγῖνος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (109) iii-ii BC  IG II² 8325 (LGPN V.A (7)) (f. Ἀγαθοκλῆς)

    Caria, Alabanda-Antiocheia: (110) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 122 (LGPN V.B (1)) (f. Ἀρετμίσιος)

    Caria, Miletos: (111) i-ii AD   IG II² 9902 (LGPN V.B (13)) (f. Τρυφέρα); (112) ~ IG II² 9920 (LGPN V.B (14)) (f. Φιλόκαλον)

    Magnesia: (113) iii-ii BC  SEG LI 279 (Ἠλιό̣δ[ω]ρος: s. Δημήτριος)

    Phoenicia, Sidon: (114) c. 340 BC  IG II² 10270 = AIUK 4.6 (2022) no. 11 (f. Ἀρτεμίδωρος)

    Phoenicia, Tyre: (115) ii/i BC  ID 2595 II, 14; 2599, 5; cf. Osborne, Naturalization III T122 (s.Διῆς I); (116) inc. IG II² 10469 (f. Ἡλιοδώρα)

    Rhodes: (117) ii-i BC  IG II² 10136 (LGPN I (49)) (f. Ἀπολλωνίδης)

    Syria, Antioch: (118) i-ii AD   IG II² 7981; (119) ~ SEMA 1007 (f. Νίκη); (120) imp. SEMA 1009 (f. Νικίππη); (121) ~ IG II² 8278; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 445 (f. Σαλώ)

Ἡλιοφῶν

Foreign Residents:

    Thrace, Ainos: (1) ?hell. IG II² 7977 (LGPN IV (3)) (f. Εὐφροσύνη)

Ἦλις

Athens:

—Marathon: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 120 (Αὐρ. -λεις: s. Κοιτωνικός)

Athens?: (2) inc. SEMA 1917 (s. Ἐξηκεστίδης)

Athens*: (3) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 78 (-λεις: s. Διονύσιος: epeng.); (4) 169/70 AD  IG II² 2097, 308 (-λεις: s. Θεόδωρος: epeng.)

Ἥλων

Foreign Residents:

    Elis: (1) iii BC  SEMA 1056 (LGPN III.A s.v. Ἅλων (1)) (f. Ἀρκεσίλαος)

Ἧμα

Foreign Residents:

    Galatia, Ankyra: (1) imp. IG II² 7903 (LGPN V.C s.v. Ἠμα (1))

Ἥμερος

Athens: (1) c. 375-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 A, 1, 8

Ἧμων

Foreign Residents:

    Chios: (1) s. iv BC  D.L. iv 34 (LGPN I (1))

Ἡνιοχίδης

Athens: (1) 615/14 BC  Develin, AO p. 32 (PA 6427) (archon epon.)

—Trikorynthos: (2) c. 360 BC  IG II² 7553; cf. SEG LVII 226 ([Ἡνι]οχίδης - Wilhelm: f. Εὐφίλητος); (3) 344/3 BC  IG II³ (4) 30, 3 (PA 6428) ([Ἡ]νιοχίδης: s. Εὐφίλητος); (4) 240-230 BC  IG II³ (1) 1070, 4 ([Ἡ]νιοχίδης: s. Εὐφίλητος); (5) 128/7 BC  FD III (2) 8, 5 (s. Εὐφίλητος)

Ἡνίοχος

Athens: (1) iv BC  PCG 5 pp. 552 ff. (PA 6429)

—Myrrhinoutta: (2) ?hell. SEMA 461 (f. Σωσίνομος)

—Paionidai: (3) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 53

—Pelekes: (4) 252/1 BC  IG II³ (1) 995, 5 (PA 6431) (f. Χαρίας)

—Potamos: (5) 118/17 BC  IG II² 1008, 75 (PA 6432) (f. Φιλοκλῆς)

—Steiria: (6) i AD  IG II² 7462 (Ἡνί(ο)οχος: I f. Ἡνίοχος II); (7) ~ (Ἡνί(ο)οχος: II s. Ἡνίοχος I)

—tribe Aiantis: (8) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 63 (Ἡ̣νίοχος)

—tribe Demetrias: (9) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 55 (PA 6430)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) f. iv BC  IG II² 9656 (LGPN V.B (2)); (11) c. 112 AD  IG II² 2024, 46 (LGPN V.B (3)) (Ἡνιοχ.: f. Καρπόδωρος)

Ἤνυτος

Athens*: (1) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 194 (metic)

Ἠπᾶς

Athens*: (1) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 86 (s. Λυ[--]: epeng.)

Ἤπιος

Athens: (1) 191/2 AD  IG II² 2119, 141, 160, 172, 187 (Ἰούν. -πει-)

Ἡραγόρας

Athens: (1) 141/0 BC  ID 1444 Aa, 63; 1445 A, 6

—Aigilia: (2) ii BC  SEMA 38 ([Ἡ]ραγό[ρας]: f. Διονυσόδωρος)

—Aigilia?: (3) 161/0 BC  IG II² 956 II, 58 (PA 6433) (s. Διονυσόδωρος)

Foreign Residents:

    Samos: (4) f. iv BC  IG II² 6417 (LGPN I s.v. Ἠραγόρης (8)) (s. Ἡρόδοτος, f. Ἱπποκράτης, Θράσυλλος (both Athens, Kephisia))

Ἡραγόρης

Foreign Residents:

    Samos: (1) c. 510 BC  IG I³ 1365 (LGPN I (3)) (f. Λεᾶναξ)

Ἡραιάδας

Foreign Residents:

    Crete: (1) ?iv BC  CIA App. 11 (LGPN I (-))

Ἡραῖος

Athens: (1) iii/ii BC  IOrop 75, 2, 4 (PA 6435) (s. Μητροφάνης); (2) ii AD  SEG XVIII 94

—Besa: (3) 188/9 AD  Ag. XV 419, 16

—Sounion: (4) m. ii BC  ID 1417 B II, 94; 1898, 1; 2042, 5; 2118, 6?; 2589, 47; SEG XLVIII 1040, 1 (PA 6436) (I s. Ἀπολλόδωρος I, f. Ἀπολλόδωρος II, ?f. Δημονίκη); (5) 110/9 BC  ID 2221, 9; 2222, 5; 2228, 8 (II s. Ἀπολλόδωρος II)

—tribe Antiochis: (6) 240-253 AD  IG II² 2243, 16 (Αὐρ. Ἡραῖος ὁ καὶ Παγκράτιος: f. [--] ὁ καὶ Παγκράτιος II)

—tribe Hippothontis: (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 345 (s. Ξενοφῶν)

—tribe Ptolemais: (8) 240-253 AD  IG II² 2243, 111 (f. Αὐρ. Βασιλικός)

Athens?: (9) hell. SEMA 2433 (f. Σωσιπάτρα); (10) imp. SEG LVIII 186, 6; (11) s. i AD  IG II² 1998, 14 (I f. Ἡραῖος II); (12) ~ (II s. Ἡραῖος I)

Athens*: (13) 405 BC  IG I³ 1032, 398 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) c. 112 AD   IG II² 2024, 77 (LGPN V.B (4)) (f. Ἀρτέμων); (15) ~ IG II² 2024, 98 (LGPN V.B (5)) (f. Πρωτίων)

    Ionia, Phokaia: (16) imp. SEMA 1455 (LGPN V.A (-)) (Ἡραῖο[ς])

    Mysia, Kyzikos: (17) iv BC  IG II² 9107 (LGPN V.A (18)) (f. Νίκων)

Ἡράϊππος

Athens:

—Hermos: (1) c. 150 BC  ID 1416 B I, 99; 1416 B II, 50; 1419, 7 f.; 1500, 26; 1833, 3 (PA 6437) (f. Σήραμβος, [--]ρίων)

Ἡραΐς

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 1919

—Cholleidai: (2) imp. AM 67 (1942) p. 103 no. 189 = IG II² 7796 comm. (Κασσία Ἡραΐς)

Athens?: (3) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 3 ([Ἡρ]αΐς); (4) i AD  SEG LIV 235, 115 (-ιΐς); (5) inc. SEMA 1918 (d. [Π]οσ[--])

Athens*: (6) imp. IG II² 11592

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (7) s. iv BC  IG II² 10516 = CAT 285 (LGPN III.B (-)) (d. Ξενόφαντος)

    Caria, Miletos: (8) hell.-imp. Hesp. 89 (2020) p. 76 no. 11 (LGPN V.B (-))

    Euboia, Karystos: (9) iii BC  IG II² 8974 (LGPN I (6)) (-ιΐς)

    Galatia, Ankyra: (10) i BC  Ag. XVII 386 (IG II² 7903 a p. 892 = LGPN V.C s.v. Ἡραής (1)) (-ής)

Ἡραΐσκος

Athens:

—Acharnai: (1) 144/3 BC  ID 2593, 6 (Ἡ̣ρ̣αΐσ̣κος)

—Kephisia: (2) c. 68 BC   ID 1621, 9 (II s. Ἡραΐσκος I); (3) ~ ID 1621, 10 (I f. Ἡραΐσκος II)

Ἡρακλᾶς

Athens?: (1) i-ii AD  SEG XIX 160, 6; (2) 45/6 AD   IG II² 1945, 92; (3) ~ IG II² 1970, 29; (4) s. i AD  IG II² 1998, 14; (5) ii AD  IG II² 11559 (Φλ. Ἡρακλᾶς: f. Ζώσιμος); (6) m. ii AD  IG II² 2163, 16 ([Ἡρ]ακλᾶς: s. Εἰρηναῖος); (7) iii AD  IG II² 2283, 12 (s. Νικοκράτης)

Athens*: (8) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 59 (f. Ἔφορος); (9) 163/4 AD  IG II² 2086, 186 (s. Εὔγαμος: epeng.); (10) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 52 (I f. Ἡρακλᾶς II); (11) ~ (II s. Ἡρακλᾶς I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) c. 116 AD   IG II² 2026, 26 (LGPN V.B (2)) (s. Ἑρμίας); (13) ~ IG II² 2026, 74 (LGPN V.B (3)) (s. Ἐπίκτητος)

Ἡρακλέας

Athens:

—Diomeia: (1) 173/4 AD  IG II² 2103, 56; cf. Threatte, Grammar 2 p. 203 (Ἡρακλέου (gen.): f. Μονήτιος)

Ἡράκλεια

Athens: (1) iii BC  IG II² 7822 (PA 6439); (2) s. i AD  IG II² 6596 (Πῶλλα Μουνατία -κληα)

—Boutadai: (3) c. 200 BC  IG II² 5910 a (p. 880) (d. Ἡρακλείδης)

—Kerameis: (4) ii BC  IG II² 6325 (PA 6438) (Ἠράκλ[εια]: d. Ἡρακλείδης)

—Salamis: (5) imp. IG II² 10200 (-κλεα: d. Θεογένης)

Athens?: (6) s. iv BC  IG II² 11594 (PA 6347a) (Ἡράκλ[ει]α: d. Σῖμον); (7) imp. IG II² 11595 (-κλεα)

Athens*: (8) f. iii BC  IG II² 7904 (Ἡράκλ[εια]); (9) iii-iv AD  Ag. XXI F 332 (-κλια)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (10) inc. SEG LVII 237 (LGPN V.B (3)) (d. Σωτήριχος)

    Egypt, Alexandria: (11) imp. IG II² 8019 (-κλεα: d. Δημήτριος)

    Euboia, Eretria: (12) ?hell. IG II² 8492 (LGPN I (10)) (Ἡρά[κλεια]?: d. Καλλιγένης)

    Herakleia: (13) inc. IG II² 8677 (d. Μηνόδωρος )

    Laodikeia: (14) hell. SEMA 1195 (d. Ἀμμώνιος)

    Sicily, Syracuse: (15) iii BC  IG II² 10392 (LGPN III.A s.v. Ἡράκλεα (4)) (-κλεα: d. Νυμφόδωρος)

Ἡρακλείδας

Foreign Residents:

    Mysia: (1) s. iv BC  IG II² 9979 (LGPN V.A (13)) (Ἡρα[κ]λείδ[α]ς)

    Phokis, Delphi: (2) m. iv BC  SEMA 1043 (LGPN III.B (26))

    Sicily, Gela-Phintias: (3) f. iv BC  Ag. XVII 445 = IG II² 8460 (LGPN III.A (104)) (f. Τεισίας)

Ἡρακλείδης

Athens: (1) c. 550 BC  IG I³ 972 B, 1 (hρακλείδς); (2) c. 450 BC  IG I³ 1282 (PA 6441) (-κλέ-); (3) s. v BC  IG I³ 1187, 30 (PA 6442) (hρακλείδ[ς]); (4) 409/8 BC  IG I³ 475, 234 ([h]ρακλείδς); (5) f. iv BC  Robert, Coll. Froehner 11, 10; (6) m. iv BC  IG II² 12192 (PA 6442b); (7) s. iv BC  IG II² 11604 (PA 6442c); (8) 334/3 BC  IG II² 1495, 11, 18 (Ἡρακλεί[δης]); (9) iv/iii BC  Ag. XIX L 14, 6; (10) ?hell. IG XIV 2406, 24a; (11) f. iii BC  IG II³ (4) 1490; (12) iii BC  IG II³ (4) 1289 (PA 6442h); (13) 212/11 BC  IG II² 1706, 125 (PA 6444); (14) c. 200 BC  IG XI (4) 745, 3 f., 14 f. (f. Ἀγίας); (15) ?ii BC  AD 11 (1927/8) pp. 58 f. no. 5, 11 f. (s. Ἀφροδίσιος); (16) 148-134 BC  IG II² 1940, 53 (PA 6448); (17) 144/3 BC  IG II² 2444, 7; (18) 138/7 BC  FD III (2) 23, 28 (f. Θόας); (19) 128/7 BC   FD III (2) 47, 24 (Stephanis 1084) (Ἡρακλείδας: s. Καλλισθένης); (20) ~ FD III (2) 24, 48 (f. Μηνόδωρος); (21) 128-117 BC  Thompson, New Style Coinage 421; 423; 425; 515-18; 582-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6445) (Ἡρακλεί(δης)); (22) c. 120-88 BC  ID 2510, 2 (f. Λέων); (23) 112-104 BC  Thompson, New Style Coinage 688-90; 736-58; 777-800; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 6446); (24) 106/5 BC  FD III (2) 25, 3 (I f. Ἡρακλείδης II); (25) 106/5 BC   FD III (2) 13, 8 (PA 6450) (f. Αἰνείας); (26) ~ (II s. Ἡρακλείδης I); (27) ~ FD III (2) 25, 27 (f. Καλχηδών); (28) 106/5 BC  FD III (2) 25, 43 (I f. Ἡρακλείδης II); (29) ~ (II s. Ἡρακλείδης I); (30) 104/3 BC  IG II³ (4) 360 A, 1; Ag. XV 254, 1, 40; ID 2599, 1 (PA 6449) (archon epon.); (31) ?i BC-i AD  GP 1537; (32) i BC-i AD  SEMA 1923, 3; (33) 98/7 BC  FD III (2) 10, 22; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 22; cf. Stephanis 1084 (s. Καλλισθένης); (34) 94/3 BC  ID 1932, 2 (PA 6447) (f. Πασίων); (35) c. 80-50 BC   IOrop 523, 22; cf. TrGF 1 p. 310 no. 166 (PA 6453) (-κλί-: II s. Ἡρακλείδης I); (36) ~ IOrop 523, 22 (cf. PA 6453) (I f. Ἡρακλείδης II); (37) ?40/39 BC  Thompson, New Style Coinage 1264 (cf. PA 6446); (38) i BC/ i AD  IG II³ (4) 122, 4 (Ἡ̣ρακλε[ίδης]); (39) imp. IG II² 3989 (Αὐρ. Ἡρακλ[είδης]); (40) ~ IG II² 5866 (f. Εὔκλεια); (41) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 68 (f. Εὐκαρπία); (42) 145/6 AD  IG II³ (4) 419, 18 (f. Μηνόδωρος); (43) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 39 (-κλί-); (44) ?iii AD  SEG XII 137, 3 (f. Καλανδίων); (45) 210/11 AD  IG II² 2201, 58 ([Ἡ]ρακλείδ[ης]); (46) c. 220-230 AD   Follet, Athènes pp. 426 ff. no. 11, 57; (47) ~ Philostr., VS 601; (48) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 8 (Αὐρ. Ἡρακλείδης: I f. Αὐρ. Ἡρακλείδης II); (49) ~ (Αὐρ. Ἡρακλείδης: II s. Αὐρ. Ἡρακλείδης I); (50) 232-234 AD  IG II² 2237, 52 (s. Εὐκλείδης); (51) inc. IG XII (5) 84, 1 f. (PA 6452) (f. Ἀντίοχος)

—Ach--: (52) iv/iii BC  Ag. XIX P 44, 15 (PA 6459) ([Ἡ]ρα[κ]λείδ[η]ς: s. Σωσιστρατίδης)

—Agryle: (53) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 124 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (Ἡρ̣ακ[λ]είδης: s. Βάκχιος)

—Al--: (54) 161/0 BC  Ag. XVI 296, 37

—Alopeke: (55) f. ii BC  IG II² 5551 (PA 6457) (f. Ἀσκληπιόδωρος)

—Anagyrous: (56) c. 210 BC  IG II³ (1) 1225, 27; (57) ii BC  IG II² 5630 (Ἡρακλείδ[ης]: s. Ἐπίνικος); (58) 128-122 BC  IG II² 1006, 47; 1008, 85; FD III (2) 24, 14 (PA 6458) (f. Ἱέρων); (59) a. 138 AD  IG II² 2042, 19 ([Ἡρ]ακλείδης)

—Anakaia: (60) 135/4 BC  Ag. XV 243, 107 (Ἡρ[α]κλείδης)

—Ankyle: (61) ii/i BC  IG II² 5247 (f. Γλαυκίας)

—Antinoeis: (62) c. 144/5 AD  Follet, Athènes p. 375 no. 3, 24 (s. Ἀγάθων)

—Aphidna: (63) iii BC  Ag. XVII 84 (s. Μενεκράτης); (64) ii AD  IG II² 5762 (f. Μητρόδωρος)

—Athmonon: (65) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 108; (66) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 100 (PA 6455) (f. Ἀθηναγόρας)

—Azenia: (67) 109/10 AD  IG II² 2017, 12 (s. Ἐράτων)

—Berenikidai: (68) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 33 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Boutadai: (69) c. 200 BC  IG II² 5910 a (p. 880) (f. Ἡράκλεια)

—Cholleidai: (70) c. 200 AD  Ag. XV 399, 5 f. (f. Δωρόθεος)

—Elaious: (71) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 90 (s. Μῆνις)

—Eleusis: (72) iii BC  IG II² 6033 (PA 6461) (s. Νίκανδρος); (73) ii BC  IG II² 6050 (PA 6460) (-κλί-: I f. Σκόπας); (74) i BC  IG II² 6034 (II s. Σκόπας); (75) imp. IG II² 6048 (f. Ὀλυμπιόδωρος)

—Erikeia: (76) f. ii AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 22, 74; Ag. XV 331, 33; 357, 4 (s. Ποθεινός I, f. Ποθεινός III, Πάννυχος I)

—Eupyridai: (77) f. ii BC  IG II² 2442, 4 (PA 6462) (f. Τιμόθεος); (78) c. 170-200 AD  IG II² 3801, 3; 3989, 3 (Αὐρ. Ἡρακλείδης)

—Halai: (79) ii BC  IG II² 5519 (PA 6456) (f. Σωσιγένης)

—Hamaxanteia: (80) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 39 (II s. Ἡρακλείδης I); (81) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 39 f. (I f. Ἡρακλείδης II, Ἀττικός)

—Hestiaia: (82) c. 150-190 AD  IG II² 2065, 25 f.; 2117, 1; Ag. XV 406, 39 (I s. Σωτέλης I, f. Ἡρακλείδης II); (83) c. 180-190 AD  IG II² 2117, 1 (II s. Ἡρακλείδης I); (84) 199-208 AD  IG II² 2203, 30; Follet, Athènes p. 235 n. 1 (deme) (f. Διονύσιος); (85) c. 200-208 AD  IG II² 2203, 9, 16, 47 (III s. Σωτέλης II, f. Ἡρακλέων III, Φιλοεσσός)

—Hippotomadai: (86) 143/4 AD  IG II² 2050, 99 ([Ἡρα]κλείδης: s. Ἐπίκτητος)

—Iphistiadai: (87) 106/5 BC   FD III (2) 14, 4; IG II² 1941, 1 (Ἡρακλ[εί]δης: s. Καλλίμαχος); (88) ~ IG II² 1941, 16 (= PA 6465); FD III (2) 14, 18 (f. Τεισάνωρ)

—Kedoi: (89) 102/1 BC   IG II² 1028 I, 117 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 38 (cf. PA 6467) (I f. Ἡρακλείδης II); (90) ~ IG II² 1028 I, 117 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 38 (PA 6467) (II s. Ἡρακλείδης I)

—Keiriadai: (91) c. 360-350 BC  IG II² 6309 + AM 67 (1942) p. 168 no. 348 (f. Μυννίνη)

—Kephale: (92) ii AD  SEMA 292 (SEG L 252) (f. Μέθη)

—Kephisia: (93) 246-231 BC  IG II³ (1) 1016, 22, [98]; 1062, 22 f.; (94) 123/2 BC  IG II² 1006, 44 f. (PA 6468) (f. Σάτυρος); (95) 184/5 AD  IG II² 2128, 10 (s. Ὀνήσιμος I)

—Kerameis: (96) iii BC  IG II² 6331 (cf. PA 6466) (f. Μόσχιον); (97) ii BC  IG II² 6325 (cf. PA 6466) (Ἡρακλείδ[ης]: f. Ἡράκλεια); (98) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 3 (s. Τηλέμαχος); (99) imp. IG II² 6325 a (p. 880) (s. Κτήσων)

—Koile: (100) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 98 (f. Σιμωνίδης); (101) 176-173 BC  IG II³ (1) 1321, 31; (102) m. ii BC  SEG XXXII 216, 2 ([Ἡρακλ?]είδης); (103) 135/4 BC  Ag. XV 243, 102; (104) 119/18 BC  IG II² 1008 III, 110 (PA 6469) (f. Νικόστρατος)

—Kolonai (Leontid): (105) 128/7 BC  SEG XV 104, 170 (f. Μηνόδωρος)

—Krioa: (106) 183/2 BC  IG II² 2332, 199 (Ἡρακ[λείδης]: s. Τιμο[--], Ὀνησώ (Athens)); (107) m. ii BC  IG II² 2333, 45; 2334, 14; FD III (2) 47, 7; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 16, 21 f., 46; cf. Stephanis 1080; PA 6471 (s. Γλαυκίας I, f. Γλαυκίας II); (108) 148-134 BC  IG II² 1939, 58 (PA 6471) (s. Σωσικράτης)

—Lakiadai: (109) ii AD  IG XII (9) 1039, 2 (s. Κάλλων)

—Lamptrai: (110) 183/2 BC  IG II² 2332, 36 (PA 6472) (s. Ποσειδώνιος I); (111) c. 92 AD  Ag. XV 312, 33 (-κλί-); (112) 155/6 AD  IG II² 2068, 55 (s. Ἀλέξανδρος)

—Marathon: (113) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 53; (114) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 81 (PA 6473); (115) 41-54 AD  IG II² 1735 + Hesp. 3 (1934) p. 169, 11; IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 14 (Ἡρακλεί[δης]: f. Ἡράκων); (116) ii AD  SEMA 412; cf. Prak. Wilhelm p. 339 no. 36 (f. Εὔκαρπος); (117) 135/6 AD  IG II² 2046, 32 (Οὐιψάνιος Ἡρακλείδης)

—Melite: (118) c. 111-113 AD   IG II² 2024, 125 (Τιβ. Κλ. Ἡρακλείδης: I f. Τιβ. Κλ. Ἡρακλείδης II, Τιβ. Κλ. Θρασέας); (119) ~ IG II² 2024, 26 (Τιβ. Κλ. Ἡρακλείδης: II s. Τιβ. Κλ. Ἡρακλείδης I); (120) m. ii AD  IG II² 3607, 20 (Βα. Ἡρακλείδης); (121) c. 162-176 AD  IG II² 2086, 2 f.; 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 1 f.; IG II² 2087, 4 f.; Ag. XV 385, 2?; cf. Follet, Athènes pp. 221 ff. (Κλ. Ἡρακλείδης: archon epon. - 175/6 AD); (122) 163/4 AD  IG II² 2086, 154 (f. Προσδόκιμος)

—Myrrhinous: (123) 156/5 BC  IG II² 1937, 10 (PA 6474) (Ἡρακλείδ[ης])

—Oe: (124) 408/7 BC  IG I³ 476, 52, 278 (= PA 6475) (hρακλείδς); (125) c. 209 BC  IRhamnous 51, 3, 10, 27 (s. Λυσανίας)

—Paiania: (126) 117/16 BC  ID 2055, 4 f.; 2056, 2 (= PA 6476) (f. Μύστιον); (127) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 36 (f. Μοσχίων); (128) 166/7 AD  Ag. XV 369, 15 (I f. Φίλων, Ἡρακλείδης II); (129) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 32 ([Ἡρ]ακλείδης: s. Διο.)

—Paionidai: (130) 185/4 BC  IG II² 1325, 15 (PA 6477) (s. Θεόδωρος)

—Pallene: (131) ii/iii AD  Ag. XV 438, 4 (Αἴλ. Ἡρακλ[είδης]); (132) 184/5 AD  IG II² 2128, 101 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Pambotadai: (133) 149/8 BC  ID 1499, 19; (134) i/ii AD  IG II² 2024, 6; IG II³ (4) 414, 2-4 (f. Δωσίθεος); (135) c. 134-145 AD   Ag. XV 456, 2 (Ἡρακλ[είδης]: I f. Δωσίθεος); (136) ~ Ag. XV 456, 3 ([Ἡρα]κλίδης: II s. Δωσίθεος); (137) 172/3 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 91 (Ἡρακλείδης ὁ καὶ Ἐλπιδηφόρος); (138) ii/iii AD  IG II² 2340, 8 (I s. Δωσίθεος I); (139) 211/12 AD  IG II² 2208, 80 f., 103 f., 147 (Αὐρ. Ἡρακλείδης: II s. Αὐρ. Δωσίθεος II ὁ καὶ Θαλῆς)

—Peiraieus: (140) 118/17 BC  IG II² 1008, 51 (PA 6479) (s. Παυσίλυπος); (141) s. i BC  IG II² 3901, 2 (f. Θεόδωρος); (142) m. ii AD   Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 42; IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 5 ([Ἡ]ρακλε[ί]δ̣ης: II s. Ἡρακλείδης I); (143) ~ Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 42 f.; IG II² 1947 + SEG XXXII 204, 5 f. (I f. Ἡρακλείδης II, Φίλων); (144) m. ii AD   IG II² 7164 (cf. PA 6478) (I f. Ἡρακλείδης II); (145) ~ IG II² 7164 (PA 6478) (II s. Ἡρακλείδης I); (146) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 9 (s. Εὐπραξίδης)

—Phegaia: (147) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 I, 127 (PA 6484)

—Philaidai: (148) 219/18 BC  IG II² 1706, 77; cf. Hesp. 2 (1933) pl. XIV (PA 6485) ([Ἡρ]ακλείδης)

—Phlya: (149) 148-134 BC  IG II² 1939, 66; 1940, 56 (PA 6487) (s. Διονύσιος); (150) 128-85 BC  FD III (2) 12, 8; IG II² 1008 = SEG XXI 477 I, 126; IG II² 1714, 7 (PA 6486) (f. Ἀττινᾶς); (151) 27 BC-14 AD  IG II² 3520, 7; 3909, 2 (f. (nat.) Σωστράτη (Cholargos)); (152) 14/13 BC  IG II² 1721, 6 (I f. Ἡρακλείδης II); (153) ~ (II s. Ἡρακλείδης I); (154) imp. SEMA 689 (s. Ἀφροδίσιος); (155) ii AD  IG II² 7701 (f. Φλ. Παράμονος); (156) 163/4 AD  IG II² 2086, 79 (s. Κιλᾶς)

—Probalinthos: (157) ?94/3 BC  IG II³ (4) 374, 9 (f. Ἀσκληπιάδης)

—Ptelea: (158) 220/19 BC  IG II² 1706, 88 + SEG XIV 87 (PA 6480) ([Ἡρ]ακλείδης)

—Rhamnous: (159) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 13 (s. Ἀντίοχος)

—Sounion: (160) 154/5 AD  IG II² 2067, 187 (s. Ἕλενος); (161) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 25 (s. Μενέλαος); (162) c. 195-220 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 202; Ag. XV 470, 49? (f. Γοργίας)

—Sphettos: (163) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 141 (f. Ἡράκλειτος); (164) c. 100 BC  IG II² 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, 3 (PA 6481) ([Ἡρ]ακλείδης); (165) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 2 (PA 6482) (II s. Ἡρακλείδης I); (166) f. i BC  IG XII (8) 26 b, 7; IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 2 (cf. PA 6482) (I f. Ἀθήναιος, Ἡρακλείδης II); (167) 168-170 AD   IG II² 2097, 81, 176; Ag. XV 373, 25 (II s. Ἡρακλείδης I, f. Ἕλενος); (168) ~ IG II² 2097, 176; Ag. XV 373, 25 (I f. Ἡρακλείδης II)

—Steiria: (169) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 60 (Ἡρακλεί(δης)); (170) a. 217 AD  Ag. XV 477, 38 (I f. Ἡρακλείδης II); (171) ~ (II s. Ἡρακλείδης I)

—Thorikos: (172) hell. IG II² 6235 (PA 6463) (f. Ξάνθιππος)

—Thria: (173) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 129 + Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 39 (PA 6464) (f. Δημοκλῆς)

—Trinemeia: (174) 183/2 BC  IG II² 2332, 46 (PA 6483)

—tribe Aiantis: (175) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 88 (I f. Ἡρακλείδης II); (176) ~ (II s. Ἡρακλείδης I); (177) s. ii AD  IG II² 2084, 44 (Ἡρα[κλ]είδη[ς]); (178) 238-242 AD  IG II² 2239, 297 (f. Ἑρμείας)

—tribe Aigeis: (179) 196-201 AD   IG II² 2132, 20 ([Ἡρ]ακλίδης: II s. Ἡρακλείδης I); (180) ~ IG II² 2132, 20 f. (-κλί-: I f. Ἡρακλείδης II, Διονύσιος)

—tribe Akamantis: (181) a. 212 AD   Ag. XV 440, 2; Follet, Athènes pp. 98 f. (tribe) (Ἑρέν. Ἡρακλείδης); (182) ~ Ag. XV 440, 6; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. (f. Διονύσιος)

—tribe Antiochis: (183) 238-242 AD   IG II² 2239, 312, 314 (I f. Εὔκαρπος, Ἡρακλείδης II); (184) ~ IG II² 2239, 314 (II s. Ἡρακλείδης I); (185) c. 255 AD  Ag. XV 466, 46 (f. Ἀχώριστος)

—tribe Attalis: (186) f. iii AD  Ag. XV 459, 9; 478, 16 ([Ἡρ]ακλείδης: f. Ἀβάσκαντος); (187) a. 216 AD  Ag. XV 470, 17; (188) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 102 (s. Ἀνταῖος)

—tribe Erechtheis: (189) 459 BC  IG I³ 1147, 114 (PA 6440) (hρακλείδς); (190) 128/7 BC  FD III (2) 3, 7 (I f. Ἡρακλείδης II: tribe - S.G.B.); (191) ~ ([Ἡρακ]λ[εί]δης: II s. Ἡρακλείδης I: tribe - S.G.B.); (192) 194/5 AD  IG II² 2191, 9 (I f. Ἡρακλείδης II); (193) ~ (II s. Ἡρακλείδης I); (194) 240-253 AD  IG II² 2243, 45 (s. Ἵλαρος); (195) 255/6 AD  IG II² 2245, 53 (s. Εὐτυχιανός)

—tribe Hadrianis: (196) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 72; cf. AE 1973, pp. 91 f. no. 4 ([Ἡρ?]ακλε̣[ίδης]); (197) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 24 ([Ἡ]ρακλείδης: s. Ῥόδων)

—tribe Hippothontis: (198) 161/2 AD  IG II² 2085, 75 (Ἡρ[ακλεί]δης: I f. Ἡρακλείδης II); (199) ~ (Ἡρ[ακλεί]δης: II s. Ἡρακλείδης I); (200) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 27 (-κλί-: f. Κράτερος); (201) c. 205 AD  Ag. XV 448, 15 (f. Μάγνος); (202) 238-242 AD  IG II² 2239, 285 (f. Σωτέας)

—tribe Kekropis: (203) 128/7 BC  SEG XV 104, 212; FD III (2) 24, 29 (f. Διόδοτος); (204) c. 195 AD  IG II² 2340b = SEG XII 140, 16 (s. Ἀγαθ[--]); (205) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 114

—tribe Pandionis: (206) 157/6 BC  IG II² 957, 62 (PA 6454) (s. Ἀπολλόδοτος); (207) c. 215 AD  Hesp. 3 (1934) p. 58 no. 46, 4 + AAA 7 (1974) p. 97 (f. Εὐπραξίδης); (208) 232-234 AD  IG II² 2237, 93 (s. Ζώσιμος); (209) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 135 (f. Γάϊος)

—tribe Ptolemais: (210) 128/7 BC  FD III (2) 27, 34

Athens?: (211) 450/49 BC  IG II² 2325, 22; Hesp. 12 (1943) p. 1 no. 1 (Stephanis 1074) (Ἡρακλεί[δης]); (212) 425 BC  IG II² 12135 = IG I³ 1327 (PA 6442d) (f. Μικίων); (213) v/iv BC  IG II² 12089 (PA 6442a) (Ἡρακλέδης); (214) f. iv BC  IG II² 11603; (215) iv BC   IG II² 11596 = 11597 (PA 6442f); (216) ~ Robert, Coll. Froehner 12, 16; (217) c. 360-350 BC  IG II³ (4) 1085; (218) m. iv BC   IG II² 11605/6 (PA 6452a) (s. Εὔμαχος); (219) ~ SEG LXII 123 bis; (220) s. iv BC   SEMA 2207 (s. Ἴων); (221) ~ IG II² 614, 2 ([Ἡρ]ακλεί[δης]); (222) c. 340-320 BC  D. xxxiii 7; D. xxxiii 9; D. xlviii 12; (223) c. 330 BC  IG II² 2322, 7; PCG 5 pp. 558 f.; (224) c. 300 BC  SEG XXXIV 124, 6; (225) f. iii BC  IG II² 2351, 3 (PA 6442e); (226) ?iii BC  CIA App. 2; (227) m. iii BC  IG II² 2325, 225; Nachtergael, Les Galates 2, 32 (Stephanis 1075); (228) f. ii BC   SEG XXIV 199, 8 ([Ἡρ]ακλείδης: s. Ἀπ[--]); (229) ~ IG II³ (4) 655, 3; (230) ii BC  IG II² 10528 (Ἡρακλ[εί]δης: s. [--]ν[δ]ρος); (231) 183/2 BC  IG II² 2332, 320 ([Ἡρα]κλείδης); (232) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 68 (s. Φιλω.); (233) ?128/7 BC  FD III (2) 249 a, 1 ([Ἡρ]ακλείδης: f. Σάτυρος); (234) i-ii AD  IG II² 11602 (f. Νίκανδρος); (235) imp. SEG XXX 330; (236) i/ii AD  SEG LIV 235, 118; (237) f. ii AD  IG II² 2035, 15 (s. Ἀθήναιος); (238) ii AD   IG II³ (4) 423 (Ὠράριος Ἡρα[κλείδης?]); (239) ~ IG II² 13047; (240) ii AD  IG II² 2176, 2 ([Ἡ]ρακλείδ[ης]); (241) 158/9 AD  IG II² 2056, 45 ([Ἡρα]κλείδης); (242) iii AD  IG II² 2283, 16; (243) inc. IG II² 10723 (PA 6442g) (f. Ἀπολλωνία); (244) ~ SEG XXXI 269; (245) inc. SEG LVI 281

Athens*: (246) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 84 (hρακλείδς); (247) 405 BC   IG I³ 1032, 228 (slave); (248) ~ IG I³ 1032, 230 (slave); (249) 405 BC   IG I³ 1032, 235 (slave); (250) ~ IG I³ 1032, 270 (slave); (251) 405 BC   IG I³ 1032, 360 (Ἡρακλείδ[ης]: slave); (252) ~ IG I³ 1032, 401 (slave); (253) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 39; (254) m. iv BC   IG II² 11514 (f. Εὐφροσύνη, ?f. Ἀρτεμισία); (255) ~ IG II² 2390, 19; (256) c. 330-320 BC   IG II² 1553, 10 (Ἠρα(κλ)ε[ίδης]?: freed.); (257) ~ IG II² 1576, 69 (freed.); (258) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 489 (freed.); (259) 329/8 BC   IG II² 1672 = IEleusis 177, 9 f., 237 (metic); (260) ~ IG II² 1672 = IEleusis 177, 156 (metic); (261) 320-300 BC  IG II³ (4) 1437, 10 (slave?); (262) ii BC   IG II² 10273, 4; (263) ~ IG II² 11598; (264) ii-i BC  IG II² 11599; (265) i BC-i AD  IG II² 10844 (f. Ἀρτεμισία); (266) imp. IG II² 11600; (267) ~ IG II² 11601; (268) f. ii AD  IG II² 2027, 3 ([Ἡρ]ακλείδης); (269) 142/3 AD  IG II² 2049, 144 (Ἀντ. Ἡρακλείδης: epeng.?); (270) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 76 (f. Εὔπορος); (271) 169/70 AD   IG II² 2097, 147 (s. Φιλόδημος: epeng.); (272) ~ IG II² 2097, 91 (s. Ἰσιδ.: epeng.); (273) 169/70 AD  IG II² 2097, 133 (f. Ζώσιμος); (274) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 205 (Ἡρακλείδ[ης]: epeng.); (275) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 53 (Ἡρακ(λ)είδης: s. Ἰσίδωρος: epeng.); (276) 184/5 AD  IG II² 2128, 135 f. (f. Ἀπολλώνιος, Μεγιστόδωρος); (277) 194/5 AD  IG II² 2191, 73 (epeng.); (278) iii AD  SEG XIII 51 a, 1 (Ἡρακ̣[λ]είδης); (279) f. iv AD  Ag. V M 245; (280) inc. CIA III 3702, 1 (Ἡρα[κλείδη]ς?)

Foreign Residents:

    Boiotia: (281) s. iv BC  IG II² 8415 (LGPN III.B (1)) (s. Φίλων)

    Caria, Elymaia: (282) ?iv-iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 8 pp. 228-9 (LGPN V.B (-))

    Caria, Halikarnassos: (283) iv BC  IG II² 8043 (LGPN V.B (21)) (f. Θύϊλλος)

    Caria, Miletos: (284) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 315 (LGPN V.B (44)) (Ἡρακ[λεί]δης: f. Θεόφιλος); (285) i BC   IG II² 9658; SEMA 1298 (LGPN V.B (45)) (I f. Ἡρακλείδης II); (286) ~ IG II² 9658; SEMA 1298 (LGPN V.B (46)) (II s. Ἡρακλείδης I); (287) i-ii AD  IG II² 9407 (LGPN V.B (50)) (-κλί-: f. Ἀπολλωνία); (288) c. 112 AD  IG II² 2024, 66 (LGPN V.B (55)) (f. Εὔπορος)

    Caria, Syangela-Theangela: (289) c. 300 BC  IG II² 1956, 102 (LGPN V.B (72))

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (290) ii-i BC  IG II² 10416 (LGPN V.B (97)) (f. Ἀφροδίσιος)

    Cyprus, Kition: (291) iv BC  IG II² 9033 (LGPN I (-)) (Ἡρακλ[ε]ίδης); (292) s. iv BC  IG II² 9032 (LGPN I (-))

    Cyprus, Salamis: (293) 325/4 BC  IG II² 360, 6 etc. (LGPN I (20)) (s. Χαρικλείδης)

    Egypt, Alexandria: (294) imp. IG II² 8020 (I f. Ἡρακλείδης II); (295) ~ (II s. Ἡρακλείδης I); (296) ?imp. SEMA 1259 (Ἡρα[κλεί]δης)

    Euboia, Karystos: (297) i AD  IG II² 8985 = AIUK 4.6 (2022) no. 41 (LGPN I (106)) (Ἡρακλείδ[ης]: f. Σύμφορον)

    Herakleia: (298) iii BC  IG II² 8719 (f. Μάνης); (299) ii BC  IG II² 8588 (f. Ἀφροδισία); (300) i BC  IG II² 8657 (f. Εὔπορος)

    Ionia, Ephesos: (301) f. iv BC  IG II² 8523, 3 (CEG II 485 = LGPN V.A (28)) (f. Πυθοκλῆς *o καὶ Σάτυρος, Ἀριαστίς)

    Ionia, Erythrai: (302) 306 or 305 BC  IG II² 1491, 26; 1492 B, 106, 116 (APF p. 586 C4 = LGPN V.A (80)) (Ἡρακλείδ[ης])

    Ionia, Klazomenai: (303) v/iv BC  Osborne, Naturalization III T 27; PA 6489 (LGPN V.A (87))

    Laodikeia: (304) i AD  IG II² 9171 (f. Δώρημα)

    Lesbos, Mytilene: (305) c. 300 BC  IG II² 1956, 136 (LGPN I (115)) (mercen.)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (306) iv BC  IG II² 10027 (LGPN IV (72)) (f. Στράτων)

    Magnesia: (307) i BC  SEMA 1207 (f. Καλλίοπη)

    Mysia, Pergamon: (308) ii-i BC  SEMA 1385 (LGPN V.A (284)) (f. Ἀπολλωνία)

    Paphlagonia: (309) iii BC  IG II² 10053 (LGPN V.C (29)) (s. Γρῖπος)

    Phoenicia, Sidon: (310) i AD  IG II² 10275/6 (f. Διονυσία)

    Pontos, Amisos: (311) i AD  SEMA 978 (LGPN V.A (-)) (f. Ψυχάριον); (312) imp. IG II² 8057 (LGPN V.A (319)) (-κλί-: f. Δᾶος)

    Pontos, Sinope: (313) s. iv BC  IG II² 10329 (LGPN V.A (337)) (f. Ἡγησίθεμις)

    Seleukeia: (314) ii-i BC  IG II² 10252 ([Ἡρ]ακλείδ[ης]: f. [--]ίς)

    Syria, Antioch: (315) hell. IG II² 8199; (316) i AD  IG II² 8134 (f. Ἀφροδισία); (317) imp. Ag. XVII 423 = IG II² 8199 a (s. Διόδωρος)

    Thrace, Mesambria: (318) iii-ii BC  IG II² 9339 (LGPN IV (203)) (f. Πάρμις)

    Thrace?: (319) 316-309 BC   IG II² 1956, 16 (LGPN IV (230)); (320) ~ IG II² 1956, 41 (LGPN IV (231))

Ἡράκλειος

Athens: (1) 157/6 BC  IG II² 957, 43 (PA 6490) (s. Η[--]); (2) v-vi AD   IG II² 13466 (SEMA 2758) (-κλιος); (3) ~ IG II² 13366 (SEMA 2757) (-κλιος)

—Athmonon: (4) 181/2 AD  Ag. XV 402, 60 (Ἡ̣(ρ)άκλει(ο)ς: s. Διονύσιος)

—Hamaxanteia: (5) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 57; (6) c. 150 BC  Ag. XV 195, 3; Tracy, ALC p. 263 (date)

Athens?: (7) byz. IG II² 11606 a (p. 887) (-κλιος)

Ἡρακλειταίων

Athens*: (1) ?iii AD  IG II² 2170, 2 (Ἡρακλειτ̣αίω[ν]: epeng.?)

Ἡρακλείτη

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 83 a, 2

Ἡράκλειτος

Athens: (1) iii-ii BC  IThrakAig E172, 2 (Ἡρά[κλει]τος); (2) c. 271 BC  IG IX (1)² (1) 13, 5 (s. Ἀθηνόδωρος); (3) m. iii BC  IG II² 11960, 1; cf. SEG XXV 301 (f. Λέων); (4) 259/8 BC  PP 16397-9; cf. Anc. Soc. 20 (1989) p. 176 no. 72 (s. Φίλιππος); (5) c. 200 BC  IG II² 930, 2 (Ἡράκλε[ι]τος); (6) c. 170 BC  IG II² 937 + SEG XXIV 135, 3 ([Ἡρά]κλειτο[ς]); (7) 164/3 BC  Ag. XV 220, 6 ([Ἡρ]άκλειτ[ος]); (8) 138/7 BC  FD III (2) 11, 11 (I f. Ἡράκλειτος II); (9) ~ (II s. Ἡράκλειτος I); (10) 137/6 BC  IG II² 974, 1; ID 1948, 3 (PA 6495a) (archon epon.); (11) 106/5 BC  FD III (2) 9, 10 (s. Μένανδρος); (12) ?106/5 BC   FD III (2) 49, 31 (I f. Ἡράκλειτος II); (13) ~ FD III (2) 49, 31 (Stephanis 1096) (II s. Ἡράκλειτος I); (14) f. i BC  ASAA NS 1-2 (1939-40) p. 168 no. 21 B II, 9 (-κλι-); (15) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 19 f. (Stephanis 1099) (Ἡ[ράκ]λε[ι]το[ς]: s. Θεόβιος); (16) i AD  SEG LVIII 172 b, 1 ([Ἡρ?]άκλειτος); (17) s. i AD  IG II² 3592 = IEleusis 483, 18 (Φλ. Ἡράκλειτος: s. Κράτερος, f. Φλ. Ἰσιδώρα); (18) c. 224-237 AD  IG II² 2227, 15 ([Α]ὐ[ρ.] [Ἡράκ]λειτος); (19) c. 415-420 AD  PLRE II s.v. Leontius (6) (Λεόντιος ὁ καὶ Ἡράκλειτος: f. Ἀθηναΐς ἡ καὶ Εὐδοκία, Γέσσιος, Οὐαλέριος)

—Acharnai: (20) 183-125 BC  IG II² 958, 78, 94; 2332, 116 (= PA 6498); ID 1645, 1; 1646, 1; 1806, 1; 1807, 1?; 1923, 2; 2597, 9 f.; FD III (2) 24, 4 (f. Θεόφραστος)

—Alopeke: (21) m. iv BC  IG II² 5582 (PA 6497)

—Anaphlystos: (22) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 8 p. 235 (f. Διονύσιος)

—Apollonieis: (23) i AD  SEMA 117 (f. Ἀφροδίσιος)

—Atene: (24) i AD  IG II² 5700 b (p. 890) (f. Γλαῦκος)

—Athmonon: (25) c. 250 BC  IG II³ (1) 1034, 9 f.; IG II² 1225, 1 f., 23 (PA 6496) (s. Ἀσκληπιάδης); (26) 212/11 BC  IG II² 1314, 2; 1706, 119; IG II³ (1) 1167, [1] (PA 6495 and add.) (archon epon.); (27) 36-34 BC  IG II³ (4) 388, 8; 390, 10 ([Ἡρ]άκλειτος)

—Azenia: (28) c. 205 AD  Ag. XV 448, 18 (s. Εὐμένης)

—Cholleidai: (29) 143/4 AD  IG II² 2050, 66 (s. Ἀγαθῖνος)

—Eleusis: (30) i AD  IG II² 6172; (31) inc. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 236 (f. Καλλινίκη)

—Gargettos: (32) f. i AD  IG II² 3914 = IEleusis 381 (Ἡράκλειτ[ος]: f. [--]ππος); (33) f. ii AD  IG II² 2041, 12; Ag. XV 365, 4 f. (Φούριος Ἡράκλειτος)

—Halai: (34) s. i BC  IG II² 2464, 7 (I f. Ἡράκλειτος II); (35) ~ ([Ἡ]ράκλειτος: II s. Ἡράκλειτος I)

—Halimous: (36) m. ii BC  IG II² 2335 = IEleusis 224, 8 (f. Δημοστράτη)

—Hamaxanteia: (37) ii BC  SEMA 95 (f. *Νικαρέτη)

—Ikarion: (38) m. ii BC   IG II³ (4) 115, 1 (Ἡ[ρ]άκλειτος: s. Διονυσογένης); (39) ~ IG II² 2334, 6 (= PA 6500); FD III (2) 29, 3 (I f. Ἡράκλειτος II, Διονυσογένης, Νικαρέτη); (40) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 8 (PA 6501) (II s. Ἡράκλειτος I, Νίκη); (41) c. 145-140 BC  IG II² 1224 b, 9 (= PA 6491); IG II² 2445, 4 (s. Ποσείδιππος); (42) c. 140 BC  IG II² 2445, 5 (I f. Ἡράκλειτος II); (43) ~ (II s. Ἡράκλειτος I); (44) 135/4 BC  Ag. XV 243, 35, 53; 244, 3; (45) 115/14 BC  ID 2589, 62 (f. Διονυσογένης)

—Kephisia: (46) c. 215 BC  IG II³ (1) 1203, 5 ([Ἡρ]άκλειτος); (47) s. ii AD  IG II² 6418 (s. Διοσκουρίδης)

—Kerameis: (48) m. ii BC  SEG XXI 654, 4; Tracy, ALC pp. 141 f. (date) (f. Νικοστράτη)

—Krioa: (49) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 10 (s. Τιμόθεος)

—Kydathenaion: (50) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 4 (s. Χαρικλῆς)

—Marathon: (51) 138/7 BC  ID 1953, 1 (f. Ζηνόδωρος)

—Paiania: (52) 144/3 BC  ID 2593, 7; (53) c. 20 BC  Ag. XV 293, 40 (I f. Ἡράκλειτος II); (54) ~ (II s. Ἡράκλειτος I); (55) c. 169/70 AD  Ag. XV 364, 9; IvOl 466; cf. RCA pp. 257-8 (Φλ. Ἡράκλειτος)

—Pallene: (56) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 110 (s. Καλλικλῆς: deme - S.G.B.)

—Pambotadai: (57) iii BC  IG II² 7148 (= PA 6502); IG II² 8024 A (s. Σωσιγένης I, f. Σωσιγένης II); (58) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 65

—Peiraieus: (59) s. ii BC  Ag. XV 245, 3 ([Ἡρά]κλειτο̣[ς]); (60) 99/100 AD  IG II² 1072, 4

—Ph--: (61) 148-134 BC  IG II² 1940, 37 (PA 6504) (f. Ἀπολλόδωρος)

—Phaleron: (62) iii BC  SEMA 652 (f. Ἀμύντας); (63) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 84

—Phlya: (64) 155/4 BC  Ag. XV 225, 6, 47 (s. Στράτων)

—Salamis: (65) ?i AD  IG II² 2449, 16

—Sphettos: (66) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 141 (s. Ἡρακλείδης); (67) 97/6 BC  IG II² 1029, 4; 1337, 2; 2336 = SEG XXXII 218, 247; IG II³ (4) 321, 1 f.; 372, 3; ID 1817, 1; 1878b, 2; 1948, 3 (PA 6503) (s. Ἡρ[--]: archon epon.); (68) 9/8 BC  IG II² 1722, 5 (-κλι-: s. Ἀριστοκλῆς)

—Steiria: (69) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 13 (I f. Ἡράκλειτος II); (70) ~ (II s. Ἡράκλειτος I)

—Sypalettos: (71) i BC  IG II² 7493 (I f. Ἡράκλειτος II); (72) ~ (II s. Ἡράκλειτος I)

—Thorikos: (73) 212-173 BC  IG II² 1293 = SEG XVIII 33, 13 (PA 6499) (Ἡρά[κλει]τ̣ος: f. Ἀλκιβιάδης)

—Trikorynthos: (74) ii BC  IG II² 7554 (Ἡρ̣[άκλει]τος: s. Διόφαντος)

—tribe Aigeis: (75) 106/5 BC  FD III (2) 28, 26 ([Ἡρ]άκλειτος)

—tribe Antiochis: (76) 80/79 BC   IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 116 (cf. PA 6493) (I f. Ἡράκλειτος II); (77) ~ IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 116 (PA 6493) (II s. Ἡράκλειτος I)

—tribe Hippothontis: (78) 255/6 AD  IG II² 2245, 337 (s. Ἐλπι.)

—tribe Leontis: (79) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 115 (PA 6494)

Athens?: (80) f. ii BC  SEG XXIV 199, 6 ([Ἡ]ράκλειτος); (81) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 78

Athens*: (82) 143/4 AD  IG II² 2050, 152 (s. Κλάδος: epeng.); (83) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 78 (epeng.)

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (84) m. iii BC  IG II² 2325, 304; Nachtergael, Les Galates 7, 39; 10, 51; cf. Osborne, Naturalization III T96; Stephanis 1094 (LGPN III.A (13)) (s. Δίων)

    Boiotia: (85) s. iv BC  IG II² 8419 (LGPN III.B (1)) (f. Νουμήνιχος)

    Boiotia, Tanagra: (86) ii/i BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 296; IG II² 10410 (LGPN III.B (12)) (s. Θέζοτος, f. Θεόζοτος)

    Caria, Miletos: (87) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 114 + SEG XXXVIII 116 (LGPN V.B (33)) (Ἡρ̣ά̣κ̣λειτος: f. [--]τος); (88) i BC/ i AD  IG II² 9649 (LGPN V.B (38)) (f. Ζώσιμος); (89) i AD  IG II² 9513 (LGPN V.B (39)) (f. Διονύσιος); (90) imp. IG II² 9462 (LGPN V.B (36)) (f. Βακχίς); (91) ii AD  SEMA 928 (IRhamnous 365 = LGPN V.B (42)) (f. Νικοκράτης)

    Egypt, Alexandria: (92) hell.-imp. SEMA 962 ([Ἡ]ράκλειτος: f. Δημήτριος)

    Galatia, Ankyra: (93) ii-i BC  IG II² 7927 (LGPN V.C (1)) (f. Ὅμοιον)

    Lesbos, Eresos: (94) ii BC  Ag. XVII 451 = IG II² 8490 (LGPN I (100)) (f. Ἑρμίας)

    Megaris, Megara: (95) f. iv BC  IG II² 9314 (LGPN III.B (30)) (s. Ζεῦξις)

    Samos: (96) iv-iii BC  IG II² 10228 (LGPN I (127)) (Ἡράκ[λει]τος: f. Διονύσιος)

    Seleukeia: (97) inc. IG II² 10253 (s. Ἡρακλέων)

    Sicily, Lipara: (98) iii BC  IG II² 9214 (LGPN III.A (34)) (f. Καλλίας)

    Syria, Antioch: (99) i-ii AD  IG II² 8200 (s. Χρήσιμος); (100) imp. IG II² 8286

    Thrace, Chersonesos: (101) ?450-440 BC  IG I³ 1301 (LGPN IV (24)) (hρά-: s. Ναυκλῆς)

    Thrace, Perinthos-Herakleia: (102) 316-309 BC  IG II² 1956, 122 (LGPN IV (25))

Ἡρακλείων

Athens?: (1) imp. IG II² 12753 (f. Σωτηρώ)

Ἡρακλεογένης

Athens:

—tribe Leontis: (1) c. 411 BC  IG I³ 1186, 9 (PA 6505) (hρακλεογένς)

Ἡρακλεόδρομος

Athens?: (1) ii BC  IG II² 12334 (Ἡρακλεόδρομ[ος]: f. Ξενις)

Ἡρακλεόδωρος

Athens: (1) ii BC  SEMA 30 (f. Σώκλεια); (2) 114/13 BC  Thompson, New Style Coinage 661-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6506) (Ἡρακλεόδ(ωρος)); (3) 76/5 BC  IG II² 3489, 14-16; Hesp. 18 (1949) p. 25 (date) (PA 6507) (archon epon.)

—Acharnai: (4) c. 185 BC  IG II³ (1) 1363, 13 ([Ἡρα?]κλεόδωρος, Κλεόδωρος?); (5) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 143 (s. Τίμαιος)

—Anaphlystos: (6) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 12 (s. Ζωΐλος)

—Epieikidai: (7) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 242 (s. Θέσπις)

—Marathon: (8) i-ii AD  SEMA 414 (f. Λυσίμαχος)

—Melite: (9) ii-i BC  ID 1973, 3 (s. Ἀπολλόδωρος I)

—Sphettos: (10) 80/79 BC  IG II² 1039, 74 (PA 6508) (s. Σέλευκος)

Athens?: (11) imp. IG II² 10560 a (p. 886); cf. AM 67 (1942) p. 229 no. 59 (Ἡρακλεόδωρ[ος]: f. Ἀγάθων)

Athens*: (12) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 36 (freed.); (13) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 53 (Ἡρακλεόδω(ρος): f. Ζώσιμος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (14) i AD  IG II² 9492 (LGPN V.B (3)) (f. Δίδυμος)

Ἡρακλέων

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 5 (s. Δημοφῶν); (2) ii-iii AD  IG II³ (4) 1396 (sculptor); (3) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 3, 9, 15, 52, 57; 2117, 4; (4) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 48 (Ἡρακ̣λέω̣[ν]); (5) c. 199/200 AD  IG II² 2124, 38

—Acharnai: (6) i-ii AD  IG II² 5807 (f. Ἰάσων); (7) 163/4 AD  IG II² 2086, 147 (s. Ζώσιμος)

—Anaphlystos: (8) c. 110 AD  Ag. XV 321, 6 (f. Ἀμύντας); (9) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 95 (s. Δημήτριος)

—Auridai: (10) 45/6 AD  IG II² 1945, 69 (s. Βάσσος)

—Azenia: (11) 87/8 AD  IG II² 1996, 143 (f. Ἅλυς)

—Eupyridai: (12) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 131 (I f. Ἡρακλέων II); (13) ~ ([Ἡ]ρακλέων: II s. Ἡρακλέων I); (14) 166/5 BC  IG II³ (1) 1269, 2 (= PA 6510); IG II³ (1) 1268, 1; 1270, [15 f.]; 1271, 2; IG II<> 948, 2; cf. SEG XLIV 51 (date) (s. Νάννακος); (15) s. i BC   IG II² 2461, 100 (Ἡ[ρακλ]έ̣ων̣: f. Πολύφρων: reading - S.G.B.); (16) ~ IG II² 2461, 113 (PA 6511); (17) f. ii AD   IG II² 2017, 10 f.; Ag. XV 323, 7 (I f. Ἡρακλέων II); (18) ~ IG II² 2017, 11; 2059, 16; Ag. XV 323, 7 (II s. Ἡρακλέων I, f. Ἀθηνιανός)

—Hestiaia: (19) c. 170-175 AD  IG II² 2102, 42; 2103, 84 f. (I s. Σωτέλης I, f. Ἡρακλέων II); (20) c. 180-190 AD  IG II² 2115, 52; 2117, 4 (II s. Ἡρακλέων I); (21) c. 200-208 AD  IG II² 2203, 16 (III s. Ἡρακλείδης III)

—Hybadai: (22) 238-242 AD  IG II² 2239, 99, 123, 188, 194 (Οὐαλ. Ἡρακλέων)

—Kephisia: (23) imp. IG II² 6419 (I f. Ἡρακλέων II); (24) ~ (II s. Ἡρακλέων I)

—Krioa: (25) 148-134 BC  IG II² 1939, 46 (PA 6512) (s. Μηνόφιλος); (26) 140/39 BC  Ag. XV 240, 110

—Kytheros: (27) c. 20 BC  Ag. XV 293, 75 (Ἡ[ρακ]λ̣έων: f. Τρύφων)

—Marathon: (28) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 23; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 6513) (f. [..]όδοτος); (29) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 33 (s. Διονύσιος)

—Oion: (30) 61/2 AD  IG II² 1990, 17 (Τιβ. Ἡρακλέων)

—Paiania: (31) c. 20 BC  Ag. XV 293, 26 (Ἡρα[κλ]έων: f. Μέτων)

—Peiraieus: (32) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 35 (f. Ζώπυρος); (33) c. 194-200 AD  IG II² 2127, 20 (s. Ἀττικός)

—Pergase: (34) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 20 (f. Κίττος)

—Phaleron: (35) 150/1 AD  IG II² 2065, 115 + SEG XLVIII 179 (f. Ἄνδρων)

—Phlya: (36) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 33 (I f. Ἡρακλέων II); (37) ~ (II s. Ἡρακλέων I); (38) 156-158 AD  SEG XXVIII 170, 37 (f. Σωτᾶς ὁ καὶ Νικόδαμος); (39) 165/6 AD  IG II² 2090, 21 (I f. Ἡρακλέων II); (40) 165-195 AD   IG II² 2090, 21, 94; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 11; Ag. XV 392, 45 f. + PAA 8 p. 247 (II s. Ἡρακλέων I, f. Ἡρακλέων III, Αἰολίων); (41) ~ IG II² 2090, 94; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 11, 130 f.; IG II² 2186 + AE 1950-51, p. 25 no. 10 = IG II² 2265, 3; Ag. XV 392, 45 (III s. Ἡρακλέων II, f. Ἡρακλέων IV, Ἀθήναιος); (42) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 130 (Ἡρα[κλέ]ω̣ν: IV s. Ἡρακλέων III)

—Rhamnous: (43) 87/8 AD  IG II² 1996, 80 (Ἡρ[ακλέ]ων: s. Ἀριστείδης)

—Semachidai: (44) ii-i BC  SEMA 607 (s. Φιλοξενίδης)

—Thorikos: (45) 165-168 AD  IG II² 2094, 124; 2090, 34 f.; Ag. XV 371, 55 (s. Τιμοκράτης)

—tribe Aigeis: (46) 220/1 AD  IG II² 2223, 47 (s. Αλ[--])

—tribe Akamantis: (47) 187/8 AD  IG II² 2113, 109

—tribe Erechtheis: (48) 191/2 AD  IG II² 2119, 45, 151, 156, 168, 180, 214, 217, 253 (s. Ἴσαρχος)

—tribe Pandionis: (49) 240-253 AD  IG II² 2243, 93 (Αὐρ. Ἡρακλέων)

—tribe Ptolemais: (50) c. 198 AD  Ag. XV 443, 14 (I f. Ἡρακλέων II); (51) ~ (II s. Ἡρακλέων I)

Athens?: (52) ?iii BC  CIA App. 3 ([Ἡ]ρακλέων); (53) imp. SEMA 1756 (f. Διοτίμα); (54) m. i AD  IG II² 1984, 4 ([Ἡ]ρακλέων); (55) 45/6 AD  IG II² 1969, 19; 1970, 28; (56) ii AD  IG II² 2480, 3 (s. Φιλο[--]); (57) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 28, 78 (s. Ἀσκληπιάδης); (58) c. 120 AD  IG II² 2018, 42

Athens*: (59) ii BC  IG II² 7935; (60) 45/6 AD   IG II² 1945, 119; (61) ~ IG II² 1945, 122; (62) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 42 (f. Πρόσδεκτος); (63) 163/4 AD  IG II² 2086, 93 (f. Μυστικός); (64) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 34 + Wilson E.228 ([Ἡ]ρακ[λέ]ων - S.G.B.: s. Γαλακτικός); (65) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 IV, 57 (f. Ἀγάθων); (66) ?iii AD  IG II² 2170, 3 (s. Βῶλος: epeng.); (67) 201/2 AD  IG II² 2193, 166 (Κλ. Ἡρακλέων: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (68) s. i BC  IG II² 8334 (LGPN V.A (5)) (f. Ζωσίμη)

    Caria, Miletos: (69) i AD  IG II² 9659 (LGPN V.B (20)); (70) imp. SEMA 1300 (LGPN V.B (18)) (s. Παράμονος); (71) ~ SEMA 1299 (LGPN V.B (11)) (s. Ἀντίπατρος); (72) imp. IG II² 9660 (LGPN V.B (12)) (s. Φίλων); (73) 87/8 AD  IG II² 1996, 107 (LGPN V.B (21)) (s. Διονύσιος); (74) m. ii AD  IG II² 9446 (LGPN V.B (22)) (f. Ἀφθόνητος)

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (75) imp. IG II² 8428 (LGPN IV (1))

    Dardanos: (76) i BC  IG II² 8472 (f. Δάρδανος)

    Egypt, Alexandria: (77) iii-ii BC  IG II² 8022 (s. Πρώταρχος); (78) i BC/ i AD  IG II² 8021 (s. Κλειτόμαχος)

    Euboia, Karystos: (79) imp. SEMA 823 = IRhamnous 262 (LGPN I (19)) (I f. Ἠρακλέων II); (80) ~ SEMA 823 = IRhamnous 262 (LGPN I (20)) (II s. Ἠρακλέων I)

    Pontos, Amisos: (81) imp. IG II² 8068 (LGPN V.A (25)) (f. Μάτιον)

    Seleukeia: (82) inc. IG II² 10253 (f. Ἡράκλειτος)

    Syria, Antioch: (83) ii BC  IG II² 8200 a; (84) i-ii AD  IG II² 8201 (s. Διογένης)

Ἡρακλεώτης

Athens?: (1) iii AD  IG II² 2281, 9 (Ἡρακλε(ώ)της)

Ἡρακλῆς

Athens?: (1) 128-131 AD  IG II² 2041, 36; (2) inc. IG II² 11238 (f. Ἔαρον)

Athens*: (3) imp. IG II² 11230; cf. AEE² p. 147 no. 562 (n. pr.?: ?f. Δωρίς); (4) 139/40 AD  IG II² 2044, 98 (s. Εὐφρόνιος: epeng.); (5) 155/6 AD  IG II² 2068, 230 (Ἰούλ. Ἡρακλῆς: epeng.)

Ἡράκλων

Athens: (1) ?40/39 BC  Thompson, New Style Coinage 1264 (PA 6509)

Ἡρακοῦς

Athens?: (1) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 24 (s. Ἀπολλώνιος)

Ἡράκων

Athens: (1) m. ii BC  IEleusis 227, 13 (s. Π̣ε̣[--]); (2) 136-129 BC  Thompson, New Style Coinage 337; 344; 405-6; 411; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 6509); (3) ii-iii AD  SEG XXXII 224, 17; (4) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 51

—Alopeke: (5) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 32 (PA 6515) ([Ἡρ]άκων)

—Besa: (6) i/ii AD  IG II² 1996, 22; Ag. XV 321, 21 (s. Ἄλκιμος I); (7) 141/2 AD  Ag. XV 334, 12 (Αἴλ. Ἡράκων πρεσβύτ.)

—Gargettos: (8) 163/4 AD  IG II² 2086, 61 (s. Ἑρμογένης I)

—Marathon: (9) 41-54 AD  IG II² 1735 + Hesp. 3 (1934) p. 169, 11; IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 13; AIUK 14 (2022) no. 1, 11 (s. Ἡρακλείδης)

—Phyle: (10) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 45; IG II² 1940, 41 (PA 6819) (s. Εὔβιος I, f. Εὔβιος II)

—Rhamnous: (11) s. ii BC  SEG XLIX 574, 5; (12) ii/i BC  IG II² 1008 III, 121; 7351, 1 (PA 6517) (s. Εὐγείτων II); (13) 119/18 BC   IG II² 1008 III, 122 (cf. PA 6518) (I f. Ἡράκων II); (14) ~ IG II² 1008 III, 122 (PA 6518) (II s. Ἡράκων I); (15) i BC  IG II² 6434 (PA 6516) (f. (nat.) Ξενόκριτος)

—Skambonidai: (16) 184/3 BC  IG II³ (4) 104, 6

—Sypalettos: (17) iii/ii BC  SEG LXII 119 (f. ΦAἸΚAΔἈ)

—tribe Attalis: (18) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 180 (f. Δῖος)

—tribe Hippothontis: (19) 161/0 BC  IG II² 956 II, 65 (PA 6275) (Ἡ(ρ)άκων: s. Πείθων)

—tribe Ptolemais: (20) 106/5 BC  FD III (2) 28, 11 (s. Χαρικλῆς)

Athens?: (21) ii BC  IG II² 11372 (f. Εὐγένεια); (22) 183/2 BC  IG II² 2332, 311 ([Ἡ]ράκων); (23) i BC  IG II² 11607; (24) ?i AD  IRhamnous 200, 4

Athens*: (25) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 69 (f. Ἀβάσκαντος)

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (26) iii BC  IG II² 9318; cf. Wilhelm, AU 5 p. 95 (LGPN III.B (36)) (f. Ματροξενίς)

    Syria, Antioch: (27) i AD  IG II² 8202 (s. Κασιόδωρος)

Ἡρᾶς

Athens: (1) m. v BC  CAVI 2188; 4562; 7937; cf. ARV² p. 1614 (h-: kale)

—Pambotadai: (2) 145/6 AD  IG II² 2052, 70 (I f. Ἡρᾶς II); (3) ~ (II s. Ἡρᾶς I)

—Peiraieus: (4) s. i AD  IG II² 1998, 25

Athens?: (5) c. 540 BC  CVA Bucarest 1 pl. 24, 3-6; (6) i BC  Ag. IV 766 (BM Lamps 1 p. 63 Q105); cf. JÖAI 73 (2004) p. 145; (7) 100/1 AD  IG II² 2030, 23 f.; (8) ii/iii AD  ID 2539, 2

Athens*: (9) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 51 (s. Ἀβάσκαντος: epeng.); (10) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 221 (Αὐρ. Ἡρᾶς: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikomedeia: (11) imp. IG II² 10011; cf. RPh 17 (1943) p. 200 (LGPN V.A (2)) (s. Παπίας)

Ἡρέας

Athens:

—Kikynna: (1) s. ii BC  IG II² 1009 II, 98 (= PA 6520); IG II² 6466 = 11959 (cf. SEMA 2101) (f. Λέων)

—Perithoidai: (2) 135/4 BC  Ag. Inv. I 7573 (unp.); cf. PAA 11 Suppl. p. 137

—Rhamnous: (3) i BC  IG II² 7360 (f. Μελάνιππος)

Athens?: (4) i-ii AD  IG II² 11608 (s. Φιλόφρων)

Ἡρίας

Athens: (1) c. 475 BC  Thorikos 2 pp. 42-3 (SEG LVI 95)

Ἠρίκοθος

Athens?: (1) iii BC  IG II² 11913 (Ἠρίκοθ[ος]: f. Κριτίας)

Ἧριλλος

Foreign Residents:

    Karchedon: (1) iii BC  SVF pp. 91-3

Ἤρινος

Athens: (1) 490-480 BC  ARV² p. 1578 (Ag. XXX 1570 = CAVI 226) ([]ρινος: kalos)

Ἡρίππη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11609

Ἡρκλανός

Athens:

—tribe Hadrianis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 241 (Φλ. Ἡρκλανός)

Ἡρμώ

Athens?: (1) ?iii BC  Audollent, Defix. Tab. 54

Ἥρμων

Athens:

—Kollytos: (1) iii-ii BC  IG II² 6504 (PA 6521)

Ἡρόγειτος

Athens:

—Hamaxanteia: (1) c. 200 BC  Unp. (tit. sep.) (cf. PAA 8 p. 256); Unp. (tit. sep.) (cf. PAA 8 p. 257) (s. Ξένων, f. Νικοβούλη)

Ἡρογείτων

Athens:

—Hamaxanteia: (1) s. iii BC  SEMA 96 (f. Νικαρέτη)

Foreign Residents:

    Laodikeia: (2) i BC-i AD  IG II² 9179; cf. BE 1970, no. 257; BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (f. Μενεκλῆς)

    Thrace, Ainos: (3) iv BC  IG II² 7978 (LGPN IV (8))

Ἡρόδικος

Athens:

—Epikephisia: (1) i BC/ i AD  Ag. XV 287, 11 f.; SEG XXVIII 94, 38; IG II² 1730, 12 (f. Χαρίδημος, Ἀπολλώνιος)

—Kephisia: (2) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 116; Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 38 (name) ([Ἡρ]όδικος: s. Χαρίδημος)

—Peiraieus: (3) ii AD  IG II³ (4) 936, 6; 937, 3 f. (s. Λόγος, Συμφέρουσα)

—Phyle: (4) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, 17 (f. Δωρόθεος: reading - Traill per ep.)

Athens*: (5) 155/6 AD  IG II² 2068, 239 (f. Ἀθήναις)

Ἡροδότη

Athens:

—Besa: (1) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 8 p. 258 (d. Ἡρόδοτος)

Ἡρόδοτος

Athens: (1) 101/0 BC  Thompson, New Style Coinage 841-4; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6524) (Ἡρόδο(τος)); (2) 98/7 BC   FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 54 (s. Δημήτριος); (3) ~ FD III (2) 26 III, 3 (s. Μουσαῖος); (4) 98/7 BC  FD III (2) 26 IV, 7 (s. Β[--]); (5) m. i BC  IG II² 1720 + Hesp. 3 (1934) p. 153, 7 (Ἡρόδο[τος]: f. Θήρων); (6) ?11/10 BC  FD III (2) 62, 9 (s. Μουσαῖος); (7) inc. IG II² 2582

—Aigilia: (8) m. iv BC  IG XII (6) 262, 329

—Aithalidai: (9) imp. IG II² 5388 (f. Διονύσιος)

—Aphidna: (10) ?hell. IG II² 5738 (PA 6522) (f. Δημονίκη)

—Besa: (11) imp. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 8 p. 259 (f. Ἡροδότη)

—Eitea: (12) 117-101 BC  IG II² 1009, 21; 1010, 38; 1011, 28, 59, 121; 1028, 52, 151 f. (PA 6523)

—Ikarion: (13) i AD  IG II² 6289 (f. Χαροπῖνος)

—Kropidai: (14) hell. SEG L 829 III, 1, 7 (s. Ἀγασίας)

—Marathon: (15) 156/5 BC  ID 1416 B II, 90 (s. Ἀρτεμίδωρος)

—Probalinthos: (16) c. 150 BC  BCH 66-7 (1942-3) p. 126 B, 2 (s. Ζήνων: deme - S.G.B.); (17) c. 150-97 BC  FD III (2) 10, 6; 21, 6 (I f. Ζήνων); (18) 101-97 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 95; FD III (2) 10, 12 (II s. Ζήνων)

—Thria: (19) c. 155 BC  Ag. XV 136, 5; Tracy, ALC p. 165 (date)

Athens?: (20) i AD  IG XIV 1309, 5; add. p. 699 (locn.)

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Soloi-Pompeiopolis: (21) iii-ii BC  Ag. XVII 668 = IG II² 10377 (LGPN V.B (11)) (s. Μενεκλῆς)

    Mysia, Pergamon: (22) iii-ii BC  IG II² 10062 (LGPN V.A (61))

    Samos: (23) f. iv BC  IG II² 6417 (LGPN I (37)) (f. Ἡραγόρης)

Ἡρόδωρος

Athens: (1) ?vi BC  IG I³ 1018 quater = IRhamnous 76 (Ἑρ-); (2) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 5 (PA 6525) (s. Θε[--])

—Acharnai: (3) s. i BC  IG II² 1051 c = Ag. XVI 335 = SEG XLVII 143, 57 (PA 6526)

—Diomeia: (4) s. iv BC   IOrop 371; BCH 16 (1892) pp. 471-2; cf. Osborne, Naturalization T 62 (PA 6528) (I s. Σθέννις (Macedonia Olynthos and Diomeia), f. Σθέννις: sculptor); (5) ~ IOrop 372, 5; Horos 14-16 (2000-03) p. 126 (ident.) (II s. Σθέννις: sculptor)

—Diomeia?: (6) i BC  IG II² 3890 (sculptor)

—Ikarion: (7) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 78

—Iphistiadai: (8) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 105 (PA 6529) ([Ἡ]ρόδωρος: s. Μηνόδωρος)

—Paiania: (9) ii-i BC  IG II² 7050 (PA 6530) (s. Τιμήνωρ)

—Rhamnous: (10) iii BC  IG II² 7352; (11) 214/13 BC  IG II³ (1) 1161, 40 f., 56, 108

—Rhamnous?: (12) c. 500 BC  SEG XXXVIII 24; cf. XXXV 25 (ρόδρος)

—Semachidai: (13) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 84 (PA 6531) (s. Μένανδρος)

—tribe Hadrianis: (14) m. ii AD  Ag. XV 339, 8 ([Ἡ]ρόδωρος: s. Θεόδωρος)

Athens?: (15) ii AD  IG II² 11610 (s. Τελεσίας)

Foreign Residents:

    Epidauros: (16) m. iv BC  IG II² 8489 (LGPN III.A (1)) (Ἡρό[δ]ωρος: f. Λυσίς)

    Megaris, Megara: (17) c. 230 BC  IRhamnous 20, 32 (LGPN III.B (20))

Ἡρόθεμις

Athens: (1) c. 500 BC  CAVI 3703; 3709; 6449 (ARV² 1579) (Ἑρό-: kalos)

Ἡρόθεος

Athens:

—Otryne: (1) f. iv BC  IG II² 7015 (PA 6533) (f. Δρομοκλῆς)

Ἡροκλείδης

Athens:

—tribe Oineis: (1) ?447 BC  IG I³ 1162, 24 (PA 6534) (ροκλείδς)

Ἡροξένη

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11611

Ἡρόξενος

Athens:

—Marathon: (1) 109/10 AD  IG II² 2017, 29; (2) 117-138 AD  FD III (2) 104, 6; IG II² 2884 = IEleusis 443, 2, 5 + PAA 8 p. 262 (f. Θησεύς, Πολέμων)

—Steiria: (3) 154/5 AD  IG II² 2067, 42 (s. Ἀπολλώνιος); (4) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 117 f. (f. Μουσώνιος, Ἰσίδοτος)

Ἡροπύθη

Athens?: (1) c. 375 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 317-320 no. 2, 6

Ἡροσάνθη

Athens: (1) c. 490 BC  CAVI 4642 (ARV² p. 1614) (ροσανθ: kale)

Ἡροσκάμανδρος

Athens: (1) s. v BC  Pl., Thg. 129b (PA 6535) (f. Νικίας)

—Alopeke: (2) v/iv BC  IG I³ 1512 (Ἡροσ[κά]μανδρ[ος]: f. Ξενοκλῆς); (3) m. iii BC  IG II² 5553 (PA 6536) (f. Δημοσθένης); (4) 224/3 BC  IG II² 1706, 50 (PA 6536)

Ἡρόστρατος

Athens: (1) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 30 (Stephanis 1118) (s. Λεωνίδης)

Athens?: (2) iv/iii BC  CIA App. 55 = SEG LIII 257 a, 15

Foreign Residents:

    Caria, Myous: (3) c. 300 BC  IG II² 9973; cf. Robert, Hellenica II p. 71 (LGPN V.B (3)) (f. Λεοφρονίς)

    Macedonia (Chalkidike), Stageiros: (4) c. 440-420 BC  IG I³ 1370 (LGPN IV (1))

Ἡρότιμος

Foreign Residents:

    Boiotia, Thisbe: (1) iv BC  SEMA 1142 (LGPN III.B (1))

    Megaris, Megara: (2) iii BC  SEMA 1222 (LGPN III.B (3)) (f. Θεοξενίς)

    Thrace, Mesambria: (3) m. iv BC  IG II² 9338 (LGPN IV (4)) (s. Μένανδρος)

Ἡροφίλη

Athens: (1) c. 420-400 BC  IG I³ 1329 (-λ)

Ἡρόφιλος

Athens:

—Salamis: (1) inc. IG II² 10201 (s. Ἀρίσταρχος)

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 12546 = AIUK 4.6 (2022) no. 52

Athens*: (3) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 85 (h-)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (4) i-ii AD  IG II² 9514 (LGPN V.B (3)) (f. Διονύσιος)

Ἡρύλος

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) f. iv BC  IG II² 10092 (LGPN III.B (1))

Ἡρώ

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 827

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (2) iii BC  IG II² 10086 (LGPN III.B (1))

    Caria, Miletos: (3) imp. IG II² 8027 a B + SEG XIII 139 (LGPN V.B (1)) (d. Φιλία)

Ἡρωδιανός

Athens:

—Kollytos: (1) c. 125-132 AD  IG II² 1103, 14; 3316, 4 (Τ. Ἰούλ. Ἡρωδιανός: f. Γ. Ἰούλ. Ἡρωΐδης)

—Marathon: (2) m. ii AD  IG XII (5) 631, 2; SEG XIV 542, 2; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 92 f. (Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωδιανός: s. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Οὐιβ. Ἀλκία Ἀγριππῖνα (Marathon))

Athens?: (3) imp. IG II² 11186 (-ρο- - apogr.: f. Διονύσιος)

Ἡρωΐδης

Athens: (1) s. v BC  Antipho 5 (PA 6537); (2) s. iv BC  IG II² 12442 (Ἡρω[ΐδης]); (3) i BC  IG II³ (4) 1805 II (Ἡρώδη[ς]); (4) ?53/4 AD  IG II² 1737, 9 (-ρώδ-: f. Ζήνων); (5) c. 150 AD  Ag. XVIII H376 (-ρώδ-); (6) v-vi AD  IG II² 13583 (SEMA 2759) (-ρώδ-)

—Cholleidai: (7) m. ii AD  IG II² 2051, 29; 2086, 113; 2472, 6 (-ρώδ-: f. Λεωνίδης)

—Eupyridai: (8) s. i BC   IG II² 2461, 88 (PA 6540) (Ἡ[ρώ]δης: I f. Ἀντίοχος I); (9) ~ IG II² 2461, 89 (= PA 6541); Ag. XV 307, 4 (-ρώδ-: II s. Ἀντίοχος I, f. Ἀντίοχος II)

—Halai: (10) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 5 (-ρώδ-: s. Ἀσκληπιάδης)

—Kollytos: (11) c. 111-132 AD  IG II² 2024, 19; 3316, 5 (Γ. Ἰούλ. -ρώδ-: s. Τ. Ἰούλ. Ἡρωδιανός)

—Marathon: (12) 106/5 BC  FD III (2) 28, 13; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 37 f. (I f. Εὐκλῆς III); (13) m. i BC  IG II² 1051 b, 2 f.; 1716 + Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 55, 127; IG II² 1719, 2; IG II³ (4) 12, 4; 377, 4; Ag. XV 267, 33; ID 1627, 2; FD III (2) 58, 1; 59, 3; 60, 3; 61, 3; 62, 4; 63, 4; 64, 3; SEG XLVI 274; LXVI 153, 5; Thompson, New Style Coinage 1245; 1251-2; D.S. i 4. 7; Cic., ad Att. ii 2. 2; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 38-42 (PA 6538 = 6542 = 6539) (-ρώδ-: II s. Εὐκλῆς III, f. Εὐκλῆς IV: archon epon. - 60/59 BC); (14) f. i AD  IG II² 3604, 1; FD III (2) 65, 9; Ag. XVIII C216, 1; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 53-56; RCA p. 106 (Τιβ. Κλ. -ρώδ-: III s. Εὐκλῆς V, f. Κλ. Ἵππαρχος); (15) i/ii AD  Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 65-93; RCA pp. 110-14 (Τιβ. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης: s. Κλ. Ἵππαρχος, f. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωδιανός, Κλ. Τεισαμενίς); (16) ii AD  RE s.v. Herodes (13); Ameling, Herodes Atticus 1-2 passim; RCA pp. 114-122; + SEG LIX 233 (Λ. Οὐιβ. Ἵππαρχος Τιβ. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης: s. Ἀττικὸς Ἠρωΐδης, Ἀλκία Ἀγριππῖνα (Marathon), f. (nat.) Ῥήγιλλα Ἀγριππῖνα Ἐλπινίκη, Ῥήγιλλος Ἡρωΐδης, Ἀλκία Ἀθηναΐς, Βραδούας Ἀττικός, f. (ad.) Ἡρωΐδης); (17) m. ii AD  FD III (3) 70; IvOl 626; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 p. 124 (Λ. Οὐιβ. Ῥήγιλλος Κλ. Ἡρωΐδης: s. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης, Ἀππ. Ἀνν. Ῥήγιλλα Ἀτιλία Καυκιδία Τέρτυλλα (Rome)); (18) s. ii AD  IG II² 3979; cf. Ameling, Herodes Atticus 2 p. 146 (Λ. Οὐιβ. Κλ. Ἡρωΐδης: s. (nat.) Π. Αἴλ. Οὐιβ. Ῥοῦφος, s. (ad.) Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης)

—Melite: (19) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 80 (Αὐρ. -ρώδ-)

—Oion: (20) inc. IG II² 6989 (-ρόδ-: f. Διονύσιος)

—Peiraieus: (21) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 50 (-ρώδ-: f. Πολύφρων)

—Phaleron: (22) 227-214 BC  IG II² 1706, 98 (= PA 6545); IG II³ (1) 1139, 33 f.

—Phlya: (23) 143/4 AD  IG II² 2050, 77 (-ρώδ-: I f. Ἡρωΐδης II); (24) ~ (-ρώδ-: II s. Ἡρωΐδης I)

—Prasiai: (25) 154/5 AD  IG II² 2067, 43 (-ρώδ-: I f. Ἡρωΐδης II); (26) ~ (-ρώδ-: II s. Ἡρωΐδης I); (27) 166-170 AD  Ag. XV 369, 30; 378, 52 (-ρώδ-: s. Λεωνίδης)

—Rhamnous: (28) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 110 (PA 6543) (s. Μίκκος)

—Skambonidai: (29) 109/10 AD  IG II² 2017, 16 (-ρώδ-); (30) 163/4 AD  IG II² 2086, 130; 2087, 24 (-ρώδ-: s. Ἄλεξις)

—Sounion: (31) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 169 (s. Ἡγησιτέλης)

—Sphettos: (32) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 75 (PA 6544) (-ρώδ-: f. Διονύσιος)

—tribe Hadrianis: (33) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 13; Ag. XV 491, 33 + AD 33 (1978) Mel. p. 246 (Νουμ. -ρώδ-)

—tribe Kekropis: (34) ii AD  Ag. XV 348, 4 (Ἡρώδη[ς])

—tribe Leontis: (35) c. 50 BC  Ag. XV 272, 1 (Ἡ̣ρ̣ώ̣[δης]?: f. [--]λιος)

—tribe Pandionis: (36) 203-205 AD  IG II² 2199, 19, 82 (Κλ. -ρώδ-)

Athens?: (37) i AD  Ag. XVIII C143, 3 (Ἡρώδ[ης]); (38) imp. Ag. XVIII X764 (Ἡ[ρ]ωΐδης)

Athens*: (39) 155/6 AD  IG II² 2068, 57, 183; cf. RCA p. 469 (-ρώδ-: f. Καπίτων)

Foreign Residents:

    Argolis, Kleonai: (40) i BC-i AD  SEMA 1166 (LGPN III.A (1)) (-ρώ-: f. Σωσικράτεια)

    Caria, Halikarnassos: (41) iii-ii BC  IG II² 8042 (LGPN V.B (7)) ([Ἡ]ρωΐδης)

    Caria, Miletos: (42) c. 45 BC  IG II² 1961 II, 73; 2463, 8 (LGPN V.B (19)) (-ρώ-: f. Δῖος); (43) imp. IG II² 9661 (LGPN V.B (20))

Ἡρωΐσκος

Athens:

—Anakaia: (1) hell.-imp. IG II² 5644 (PA 6546) (s. Φιλῖνος)

Ἥρων

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 198 (Ἥρω[ν])

—Cholleidai: (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 59 (Κοκ. Ἥρων)

—Oe: (3) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 21 (f. Πτολεμαῖος)

—Rhamnous: (4) m. iv BC  IG XII (6) 262, 298

Athens*: (5) ii-i BC  Ag. XVII 444

Ἡρώνδας

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iv BC  IG II² 8678; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 439 (s. Ἀνδροκλῆς)

Ἥσανδρος

Athens:

—Kikynna: (1) ii BC  IG II² 6464 (f. Ἡγήσανδρος)

Athens?: (2) inc. IG II² 11612 (?f. Ἐλπινίκη)

Ἡσίοδος

Athens:

—Sphettos: (1) f. i AD  IG II³ (4) 13 (f. Σωσικλῆς)

—tribe Antiochis: (2) 409 BC  IG I³ 1191, 346 (Ἑσ-)

Athens*: (3) f. iv BC  Lys. fr. xci (slave)

Ἡσίοχος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 103 (PA 6547) (Ἑσ-)

Ἡσυχία

Athens: (1) iv BC  IG II² 11613/14; (2) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 12; (3) vi AD  IG II² 13328 II (SEMA 2693)

Athens?: (4) s. iv BC  IG II² 2347, 31

Foreign Residents:

    Argolis, Argos: (5) imp. IG II² 8367 (LGPN III.A (1)) (Ἡσυχ[ία])

    Epiros: (6) iii BC  IG II² 8536 (LGPN III.A (2)) (Ἡσ[υ]χία)

    Thessaly (Hestiaiotis), Pelinna: (7) inc. SEMA 1384 (LGPN III.B (-))

Ἡσύχιον

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) iii-ii BC  IG II² 9662 (LGPN V.B (1)) (d. Ἑρμογένης)

Ἧσυχος

Foreign Residents:

    Phoenicia, Sidon: (1) 39/8 BC  IG II² 1043 I, 123 (f. Ἐπικράτης)

Ἥσυχος

Athens:

—Alopeke: (1) c. 111-136 AD  IG II² 2024, 122; Ag. XV 330, 16 (f. Ἰσιγένης)

Athens?: (2) c. 170-193 AD  IG II² 2120 + Polemon 4 (1949) pp. 20 ff. no. 3 b, 9, 13

Athens*: (3) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 88 (Ἥσυχ[ος]: s. Ἐπαφρόδιτος: epeng.)

Ἡφαίστης

Foreign Residents:

    Chios: (1) v BC  IG I³ 1345 = IG II² 10508 (LGPN I (1))

Ἡφαιστία

Athens:

—Acherdous: (1) m. iv BC  IG II² 7189 (d. Χαιρέδημος)

Ἡφαιστιάδης

Athens:

—Leukonoion: (1) ii BC  IG II² 6742 (PA 6548) (f. Παναίτιος)

Ἡφαίστιος

Athens:

—A--: (1) iii-ii BC  IG II² 4030 (= PA 6549); cf. SEMA 1925 (f. Σάτυρος)

Ἡφαιστίων

Athens: (1) ii BC  ID 1643, 7; 1647, 8; 1870, 8; 1966, 6; 2007, 5; 2008, 5; 2076, 9; 2498; 2500-1; cf. Marcadé II pp. 59 ff. (PA 6553) (s. Μύρων, f. Εὐτυχίδης: sculptor); (2) ii-i BC   ID 2095, 1; 2096, 1 (PA 6551) (I f. Διοδώρα); (3) ~ ID 2095, 2; 2096, 2 (PA 6552) (II s. Λυσίας, Διοδώρα); (4) 98/7 BC   FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 30 (Ἡφαισ[τίων]: f. Ἀρκεσίλαος); (5) 98/7 BC  FD III (2) 26, 7 (I f. Ἡφαιστίων II); (6) ~ (II s. Ἡφαιστίων I); (7) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23 (Stephanis 1125) (s. Ἑστιαῖος)

—Acharnai: (8) ?ii/i BC  ID 2012, 1 (s. Ἀριστομένης)

—Ai--: (9) c. 125-100 BC  ID 2630, 21 (s. Ποτάμων)

—Ankyle: (10) 183/2 BC  IG II² 2332, 216 (PA 6555)

—Auridai: (11) m. iv BC  IG XII (6) 262, 286

—Erchia: (12) ii BC  IG II² 6113 (II s. Φιλήμων); (13) 188/7 BC  IG II³ (1) 1276, 7 f. (PA 6557) ([Ἡ]φαιστίων: I f. Φιλήμων)

—Halai: (14) ?iv/iii BC  IG II² 2686 = Finley, SLC p. 128 no. 28, 5 f. (PA 6556)

—Kollytos: (15) c. 100-125 AD  IG II² 2034, 6

—Lamptrai: (16) 109/10 AD  IG II² 2017, 13

—Melite: (17) ii/i BC   ID 1962 a, 1; 1962 b, 1; 1962 e, 1 (PA 6559) (I f. Ἀρτεμίδωρος I); (18) ~ ID 1962 a, 2; 1962 c, 1; 1962 d, 1; 1993, 1; 2595, 27 f., 51 (PA 6560) (II s. Ἀρτεμίδωρος I, Ὀλυμπιάς, f. Ἀνδρόνικος)

—Philaidai: (19) 343-340 BC  IG II³ (4) 75, 3; 76, 17 (PA 6561) (f. Διονύσιος)

—Sphettos: (20) 14/13 BC  IG II² 1721, 11 (f. Σωκράτης)

—Thorikos: (21) 119/18 BC   IG II² 1008 II, 111 (cf. PA 6558) (I f. Ἡφαιστίων II); (22) ~ IG II² 1008 II, 111 (PA 6558) (Ἡφαιστ[ί]ων: II s. Ἡφαιστίων I)

—tribe Antiochis: (23) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 76 (PA 6554) (f. [--]ος)

Athens?: (24) iv BC  IG II² 2349, 4 ([Ἡ]φαιστί[ων]); (25) 365/4 BC  SEG XXVI 203, 1, 5; IG II² 2325, 269 (Stephanis 1123); (26) m. iv BC  IG II² 10581 (f. Ἀθηναΐς); (27) s. iv BC  IG II³ (4) 643, 5; (28) c. 225-175 BC  Ag. XXII 83 (Ἡφαιστ̣[ίων]: potter); (29) m. ii BC  JÖAI 73 (2004) p. 145 (Ἡφαι(στίων)?); (30) imp. SEMA 1653 (Γάεϊος Πάπιος Ἡφαιστίων)

Athens*: (31) c. 333-328 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 183; IG II² 1673 = IEleusis 159, 38 (metic); (32) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 35 (freed.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Oropos: (33) ii BC  IG II² 6113 (LGPN III.B (1))

    Egypt, Alexandria: (34) ii-iii AD  IG II² 8003 (f. Ἀμμώνιος)

    Pontos, Sinope: (35) hell.-imp. IG III 3633 + SEG XXVIII 309 (LGPN V.A (44)) (f. Σεραπίων: fals.?)

Ἡφαιστόδημος

Athens:

—Kephisia: (1) 322/1 BC  IG II³ (1) 324, 32; 382, [3]; 383, [4]; 384, 3; 385, 3 f. (PA 6562) (f. Εὐθυγένης)

Ἡφαιστόδοτος

Athens: (1) m. ii BC  IEleusis 227, 17 (Ἡφαιστόδοτ[ος])

—Halai (Aixonides): (2) 304/3 BC  Ag. XV 61, 194 ([Ἡ]φ̣αιστόδοτ[ος])

Ἡφαιστόδωρος

Athens: (1) 415 BC  And. i 15 (= PA 6563); IG I³ 421, 10 (φαιστόδρος); (2) 410-390 BC  IG II² 6446 (PA 6564) (f. Τιμαγόρα); (3) f. iv BC  IG II² 7728 (cf. APF 13374) (f. Πλαθάνη)

—Aixone?: (4) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 23

—Besa: (5) m. iv BC  IG II² 5901

—Cholargos: (6) 209/8 BC  IG II³ (1) 1169, 21 (f. Εὐχάριστος)

—Ikarion: (7) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 166 (s. Δωρόθεος)

—Leukonoion: (8) iii BC  IG II² 6735 (I f. Ἡφαιστόδωρος II); (9) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 82 (= PA 6565); IG II² 6735 (II s. Ἡφαιστόδωρος I); (10) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 84 (Ἡφα̣[ι]στόδω[ρος])

—Potamos: (11) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 65 (Ἡφαιστόδω̣[ρος])

—Steiria: (12) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 41 (PA 6566) (s. Ἀρίζηλος); (13) c. 20 BC  Ag. XV 293, 58 (s. Ἀλέξανδρος)

—tribe Erechtheis: (14) c. 411 BC  SEG LII 60, 19 (φαιστόδρος)

—tribe Oineis: (15) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 65 (Ἡφαιστόδ[ωρος?])

Athens*: (16) 405 BC  IG I³ 1032, 117 (slave); (17) f. iv BC  IG II² 2346, 19, 22 (PA 6564a) (s. Αἰσχύλος I, f. Αἰσχύλος II)

Ἡφαιστοκλῆς

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) 318/17 BC  SEG XXVIII 155 (XXXVI 155, 19); (2) 303/2 BC  Ag. XV 62, 217 (f. Δημάρατος)

Ἡφαιστοκράτης

Athens:

—Kydathenaion: (1) c. 400-375 BC  IG II² 6566 and add. p. 891 ((Ἡ)φ̣αισστοκράτης: f. Ἀριστοφάνης)

Ἦχος

Athens:

—Kephisia: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 18, 43 (I f. Ἦχος II); (2) ~ (II s. Ἦχος I)

—Sounion: (3) s. ii BC  ID 1834, 4; 2605, 23; 2611 b, 25 (s. Στράτων, f. (ad.) Ἐχέδημος (Anaphlystos))

—Thymaitadai: (4) f. iv BC  Ag. XV 9, 4 (Ἦχ̣[ος])

Ἠχώ

Athens*: (1) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 B, 214 ([Ἠ]χώ?: freed.)

Θαϊανός

Athens:

—Plotheia: (1) 142/3 AD  IG II² 3740, 29 (s. Ἑρμείας)

—tribe Aigeis: (2) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 III, 42; (3) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 72 ([Θ?]α̣ϊανός)

Θαΐς

Athens: (1) iv/iii BC  RE (-); Berve 359 (m. Λεοντίσκος (Alexandreia), Εἰρήνη (Alexandreia), ?m. Λάγος (Alexandreia)); (2) ii AD   Luc., DMeretr. 1 (het./fict.); (3) ~ Luc., DMeretr. 3 (het./fict.); (4) iv AD  Alciphr. i 33-4; 39 (het./fict.)

—Aithalidai: (5) ii-i BC  IG II² 5390 (d. Ἀριστόλοχος)

—Aixone: (6) ii BC  SEMA 48 (Θαΐς̣?)

Athens?: (7) ii AD  IG II² 11615 (d. Ἀθήναιος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (8) ii AD  IG II² 9663; cf. ZPE 16 (1975) p. 36 (LGPN V.B (2)) (d. Ἔλπις)

    Galatia, Ankyra: (9) hell. SEMA 946 (LGPN V.C (1)) (Θαΐ[ς]: d. Μηνόφιλος)

    Herakleia: (10) ii BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 9 p. 5 (d. Φίλων)

Θάλαμος

Athens:

—Paiania: (1) 167-169 AD  Ag. XV 378, 8; IG II² 2089 a, 2? (f. Θεόπομπος)

—Peiraieus: (2) a. 217 AD  IG II³ (4) 220, 5 (I f. Θάλαμος II); (3) ~ (II s. Θάλαμος I)

Athens?: (4) imp. IG II² 2285, 2 (f. Ἐπάγαθος); (5) ~ IG II² 2285, 5 (s. Ἀθηνόδωρος); (6) c. 80 AD  IG II² 1995, 16 f. (Γέλλι(ος) Θ[ά]λαμος); (7) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 46

Athens*: (8) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 10 ([Θ]άλαμος: s. Νίκων: epeng.); (9) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 53 (Σουλπίκιος Θάλαμος); (10) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 166 ([Μο]υνδίκιος Θάλαμος: epeng.)

Θαλασσίς

Athens*: (1) s. iv BC  Hyp. fr. xxxiii no. 121 (?m. Γλυκέρα)

Θαλασσίων

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 6 (s. Εὐθυβόλος, Πανόπη (Steiria): fict.)

Θάλαττα

Athens*: (1) v BC  PCG 7 p. 129 (fict.); (2) v/iv BC  PCG 5 p. 20 (fict.)

Θάλεια

Athens: (1) c. 510-505 BC  ARV² p. 113 = CAVI 2457 (-λια: het.); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 103 (Φλ. Θάλεια); (3) f. iii AD  IG II² 3709 = IEleusis 659, 3; cf. Aleshire, Asklepios p. 73 no. 19 (m. Φλ. Εὐνίκη (Marathon))

—Aixone: (4) ii-i BC  IG II² 5427 = AIUK 4.6 (2022) no. 61 (PA 6569) (-λια: d. Καλλίστρατος)

—Philaidai: (5) s. ii BC  IG II² 3149 = 3877 (PA 6567) (d. Πολύστρατος I, m. Πολύστρατος II)

—Phlya: (6) i-ii AD  SEG LI 271 (-ληα: d. Ζωΐλος)

Athens?: (7) iii-ii BC  SEMA 879 (IRhamnous 318) (Θάλει[α]: ?m. Πυρρίας); (8) c. 44 BC  SEG LIV 235, 6; (9) imp. IG II² 11616 (-λεα)

Athens*: (10) imp. IG II² 11617 (-λεα)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) i BC-i AD  SEMA 1301 (LGPN V.B (3)) (Θάλεα)

    Herakleia: (12) ii BC  IG II² 8680 (d. Ἄδμητος); (13) imp. IG II² 8679

Θαλῆς

Athens: (1) c. 263-267 AD  SEG XXXIII 158, 11 (Αὐρ. Θαλῆς)

—Berenikidai: (2) 188/9 AD  Ag. XV 416, 17 ([..]π. Θαλῆ[ς])

—Kerameis: (3) 201/2 AD  IG II² 2193, 78; 2194, 20 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Kydathenaion: (4) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 32 (I f. Θαλῆς II); (5) ~ (II s. Θαλῆς I); (6) c. 160 AD  IG II² 4212, 12 f. (Κύϊν. Φά[βιος] [Δασού]μιος Θαλῆς); (7) c. 160-167 AD  Ag. XV 362, 8; 369, 33 (Δασούμ. Θαλῆς πρεσβύτ.: I f. Δασούμ. Θαλῆς II); (8) 166/7 AD  Ag. XV 369, 34 (Δασούμ. Θαλῆς νεώτ.: II s. Δασούμ. Θαλῆς I)

—Marathon: (9) imp. IG II² 6792 (s. Ἀφροδίσιος)

—Otryne: (10) i AD  SEMA 502 (Θαλῆ̣[ς])

—Pallene: (11) 154/5 AD  IG II² 2067, 167, 198 (Αἴλ. Θαλῆς); (12) c. 205 AD  Ag. XV 447, 15 (Αἴλ. Θαλῆς)

—Pambotadai: (13) ii/iii AD  IG II² 2208, 6, 77 f., 80, 100 f., 104, 147; 2340, 13; 3763, 1 ff.; SEG XIV 97, 6, [9]; Ag. XV 491, [17] (Αὐρ. Δωσίθεος ὁ καὶ Θαλῆς: s. Δωσίθεος I, f. Αὐρ. Δωσίθεος III, Αὐρ. Ἡρακλείδης II); (14) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 2 ([Θα]λῆς: f. Δωσίθεος)

—tribe Hadrianis: (15) 220/1 AD  IG II² 2223, 75 (f. Νεοκράτης)

—tribe Pandionis: (16) 203-205 AD  IG II² 2199, 84 (s. Ὑμεττός)

Athens?: (17) c. 44 BC  SEG LIV 235, 13 (Θ[αλῆ]ς)

Athens*: (18) imp. IG II² 11618 (Θα(λῆ)ς); (19) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 21, 24 (slave)

Θαλησιγένης

Athens:

—Trikorynthos: (1) 146/5 BC  ID 1504, 52; 1505, 44; 1507, 41 (PA 6568) (f. Περιγένης)

Θαλίαρχος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 1401; 1654; 6742; cf. ARV² p. 1610 (PA 6571) (kalos); (2) c. 500-470 BC  IG I³ 732; 758 (PA 6570) (f. Εὐθύδικος); (3) f. v BC  IG I³ 1509 = IThrakAig E58; (4) c. 447-441 BC  IG I³ 457, 20; IG II² 2318, 80? (PA/APF 6572) (Θαλί[α]ρχος); (5) m. iv BC   IG II² 6555 (PA 6573) (s. Ἀντιμέδων); (6) ~ Ag. XVII 1002 (PA 6572a)

—Aixone: (7) f. iv BC  IG II² 5439 (s. Θαλῖνος)

—Kephisia: (8) c. 215 BC  IG II³ (1) 1202, 15 f. (s. Πυθίων)

—Pergase: (9) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 61; (10) m. ii BC  IG II² 7211 (PA 6575) (Θαλίαρ[χ]ος: f. Νεωστράτη)

—Rhamnous: (11) 176/5 BC  SEG XLVIII 126 (I f. Θαλίαρχος II); (12) ~ (II s. Θαλίαρχος I)

—Sypalettos: (13) 303/2 BC  Ag. XV 62, 229 (s. Θρασύδημος)

—tribe Erechtheis: (14) 459 BC  IG I³ 1147, 145 (PA 6574)

Foreign Residents:

    Cyrenaica, Cyrene: (15) iii BC  IG II² 9132 (LGPN I (7)) (f. Μουσαῖος)

Θαλινίδης

Athens:

—Halai (Araphenides): (1) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 23 ([Θα]λινίδης: s. Κνοίθων); (2) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 27, 33 f., 44 (s. Κνοίθων)

Θαλῖνος

Athens: (1) 520-510 BC  ARV² pp. 63 f. no. 95 = CAVI 4434; (2) f. v BC  IG I³ 1509 = IThrakAig E58, 4 (Θ̣α̣λ̣ῖ̣ν̣ος); (3) 340/39 BC  Ag. XIX P 29, 6 (n. pr.?)

—Aixone: (4) f. iv BC  IG II² 5439, 2 f., 5 (f. Μνησίκλεια, Θαλίαρχος)

Θαλλέας

Foreign Residents:

    Messenia, Messene: (1) i BC  SEMA 1227 (LGPN III.A (1)) (s. Θήριππος)

Θαλλῆς

Athens?: (1) hell. AM 21 (1896) p. 183; cf. 26 (1901) p. 313 (amph.)

Θαλλίας

Athens*: (1) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 41 (s. Δάφνος: epeng.)

Θάλλιον

Athens?: (1) m. iv BC  SEMA 1926

Θάλλιππος

Athens: (1) m. iv BC  Ag. XVII 1002 (Θάλι-)

—Sounion: (2) 324/3 BC  IOrop 353 A, 67 (s. Εὐάγγελος)

Θαλλίς

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1523, 21 f.; 1524, 194, 196; (2) 325-300 BC  SEMA 1928

Athens?: (3) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 152

Athens*: (4) s. iv BC  SEMA 1927 (ΟΑLΛΙΣ - lap.)

Θάλλις

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 2 (Θ̣ά̣λιδος (gen.): f. [--]ράτης)

Θάλλος

Athens: (1) ?iv BC  SEMA 1569; (2) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 19 f.; (3) 337/6 BC  IG II² 1255, 17; cf. APF 12883 ([Θ]άλλ[ος]?); (4) 182-196 AD  IG II² 2205, 15 (f. Ἀπολλώνιος); (5) 189/90 AD  IG II² 2115, 21, 49; 2117, 7

—Alopeke: (6) c. 238-255 AD  IG II² 2220 etc. = AE 1970, pp. 114 ff. no. 1, 98 (Φλ. Θάλλος)

—Athmonon: (7) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 116 (PA 6578)

—Kephisia: (8) i-ii AD  IG II² 6422 (Κόϊντος Καίλιος Θάλος)

—Kyrteidai: (9) 163/4 AD  IG II² 2086, 87 (Ἀντ. Θάλλος)

—Lamptrai: (10) 401/0 BC  IG II² 1386, 11; 1388, 51 bis (cf. JHS 51 (1931) p. 141); IG II² 1424a, 32; 1425, 28 (PA/APF 6576) (f. Στέφανος); (11) m. iv BC  Plu., Phoc. 13. 5 (PA/APF 6577) (s. Κινέας)

—Marathon: (12) 201/2 AD  IG II² 2193, 130 (s. Σωτήριχος)

—Melite: (13) m. iv BC  IG II² 1622, 512 (= PA 6580); Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 105 f. (s. Ἡγήσιππος I, f. Εὔφημος, Ἡγήσιππος II); (14) 154-182 AD  IG II² 2067, 136; SEG XXVIII 174, 22 (s. Ἀφροδίσιος I); (15) 199-208 AD  IG II² 2203, 45 (s. Εὐτυχίδης I)

—Paiania: (16) iv BC  IG II² 3208 (PA 6581) ([Θ]άλλος: s. Φανόθεος)

—Phegous: (17) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 106 (f. Ἰσιγένης)

—Psaphis: (18) 155/6 AD   IG II² 2068, 43 ([Θάλλ?]ος: II s. Θάλλος I); (19) ~ IG II² 2068, 43 f. (Θ̣άλ(λος): I f. Θάλλος II, [--]μος)

—Sphettos: (20) 154-181 AD  IG II² 2067, 82; Ag. XV 373, 28; 359, 12 (s. Διονυσόδωρος II)

—Steiria: (21) c. 220 AD  Ag. XV 477, 41; IG II² 2223, 3 ff.; cf. Follet, Athènes p. 78 (Αἰλ. Σεπτίμιος Θάλλος: f. Αἴλ. Σεπτίμιος Ἑρμογένης)

—Teithras: (22) i AD  IG II² 7534/5 ([Θ]άλλος: s. Ἀπολλοφάνης)

—Thorai: (23) iv BC  IG XII (8) 68, 1 (PA 6579) (f. Φιλόστρατος)

—tribe Aiantis: (24) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 90 (s. Διονυσόδωρος); (25) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 113 (f. Ζώσιμος)

—tribe Akamantis: (26) 187/8 AD  IG II² 2113, 113 (Θάλλος - Koumanoudis, Φάλλος - IG: s. Ἀσ[--])

—tribe Antiochis: (27) 201/2 AD  IG II² 2193, 137 (s. Καλλικράτης); (28) c. 255 AD  Ag. XV 466, 60 (s. Ἵερος)

—tribe Attalis: (29) 143/4 AD  IG II² 2050, 121

—tribe Leontis: (30) 165/6 AD  IG II² 2090, 84 (Θάλ[λος]: f. Ἐπάγαθος)

—tribe Pandionis: (31) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 27 (f. Ἰσίδωρος)

Athens?: (32) s. v BC  Ath. 587a; Machon, 426; (33) ?iv BC  CIA App. 42, 14; (34) iv BC  IG II² 11459; (35) ?iii BC  CIA App. 7, 5; (36) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 135; (37) 249/8 BC  IG II³ (4) 651, 5; (38) ii/i BC  IG II² 12502; (39) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 32; (40) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 14 (s. Στάχυς); (41) iii AD  IG II² 2073, 35 (s. Εὔγαμος)

Athens*: (42) m. iv BC  IG II³ (4) 635, 2; (43) 278/7 BC  IG II² 1277, 19, 37; (44) 246-240 BC  SEG LIX 155, 16; (45) 139/40 AD  IG II² 2044, 122 (Κλ. Θάλλος: epeng.); (46) 142/3 AD  IG II² 2049, 128 (f. Σωζομενός); (47) 143/4 AD  IG II² 2050, 127 (epeng.); (48) s. ii AD  IG II² 2082, 43 (I f. Θάλλος II); (49) ~ (II s. Θάλλος I: epeng.); (50) s. ii AD  IG II² 2082, 65 (s. Εὔτυχος: epeng.); (51) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 66 (I f. Θάλλος II); (52) ~ (II s. Θάλλος I: epeng.); (53) 162-170 AD   Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 86 (Σέξστ[ο]ς Ἄννι. Θάλλος: epeng.); (54) ~ Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 91 (s. Ἀλέξανδρος: epeng.); (55) 165/6 AD  IG II² 2090, 111 (f. Ὀλυμπικός); (56) 166-176 AD  IG II² 2014 + 2144 = Polemon 4 (1949) pp. 17 ff. no. 1, 22 (s. Πλάτων: epeng.); (57) 169/70 AD   IG II² 2097, 106 (s. Ἀντίοχος: epeng.); (58) ~ IG II² 2097, 111 (f. Ἕλενος); (59) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 131 (s. Ἀγαθίας: epeng.); (60) 173/4 AD  IG II² 2103, 272 (I f. Θάλλος II); (61) ~ (II s. Θάλλος I: epeng.); (62) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 59 (s. Εὐτυχίδης: epeng.); (63) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 56 (I f. Θάλλος II); (64) ~ (II s. Θάλλος I: epeng.); (65) 187/8 AD  IG II² 2113, 215 (I f. Θάλλος II); (66) ~ (II s. Θάλλος I: epeng.); (67) 187/8 AD  IG II² 2113, 219 (Θά(λ)[λ]ος: f. Ἐπικτᾶς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (68) c. 112 AD  IG II² 2024, 94 (LGPN V.B (9)) (s. Καρπόδωρος); (69) 169/70 AD  IG II² 2097, 324 (LGPN V.B (10)) (f. Ἕλενος)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (70) iii BC  IG II² 9000 (LGPN IV (2)) (s. Ἀπολλώνιος)

Θάλλουσα

Athens: (1) iv BC  IG II² 12493 + Peek, AG 1 p. 34 no. 127 = Peek, AG 2 p. 35 no. 117 ([Θά]λ̣λοσα: d. Πολύνικος); (2) v-vi AD  IG II² 13516 (SEMA 2760)

—Aixone: (3) ii-iii AD  IG II² 5428 ([Θ]άλλουσα: d. Ἐράτων)

—Peiraieus: (4) i-ii AD  IG II² 9815 (d. Ἀφροδίσιος)

Athens?: (5) ii BC  IG II² 11619; (6) i-ii AD  IG II² 4249 = 12644 (Στατία Θάλλουσα)

Athens*: (7) m. iv BC  PCG 7 p. 706 fr. 11 (het.)

Θαλλώ

Athens*: (1) s. iv BC  SEG XXXV 134, 17 (vase) (ΘΑLΛΩ, Θάλλω(ν)?: slave)

Θάλων

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 210/11 AD  IG II² 2201, 75 (Θάλω(ν): f. Τυχικός)

Athens*: (2) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 165-168 no. 11, 33 (Θά̣λ̣ων: slave)

Θαμνεύς

Athens: (1) m. vi BC  Ag. XXI F 12 = CAVI 541; Ag. XXI F 13 = CAVI 542; Ag. XXI B 1 = CAVI 540?

Θαμνίδης

Athens: (1) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 13 (-δς)

Θάμυρις

Athens?: (1) iv/iii BC  IG II² 11620 (s. Ἀλέξανδρος); (2) inc. CAF 3 p. 541 fr. 755

Athens*: (3) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 218 (Θάμυρ[ι]ς̣: s. Σύμφορος: epeng.)

Θάμυρος

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 4

Θάμων

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 131

Θαργήλιος

Athens: (1) m. iii BC  IOrop 24, 2 (f. Ἁγνόδημος)

—Probalinthos: (2) iii-ii BC  Ag. XVII 292 (Θαργήλι[ος]: f. Ἀριστέας)

Athens*: (3) 408/7 BC  IG I³ 476, [81], 229, 313 (-γ-: slave)

Θαργηλίων

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 23, 7

Θάρικος

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (1) i BC  IG II² 8968 (LGPN I (1)) (f. Βιώ)

Θάριος

Athens:

—Oinoe (Aiantid): (1) ?iv BC  SEMA 476 (s. Θεόκριτος)

Θαρρέας

Athens:

—Leukonoion: (1) 324/3 BC  IOrop 353 A, 74 (s. Σάτυρος)

Θαρρελείδης

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 605 = Ag. XVIII A6 (PA 6582) ([Θα]ρελείδς?, [Χαι]ρελείδς?); (2) c. 445-414 BC  Ar., Av. 17 and Schol.; cf. Suda s.v. Θ 52 (PA 6583) (f. Ἀσωπόδωρος, Διδυμαχίας?)

—tribe Hippothontis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 47 (-δς)

Θάρρηξ

Athens: (1) m. iv BC  D. xix 191

—Lamptrai: (2) 354/3 BC  IG II² 137, 4 (PA 6584)

Θαρριάδας

Foreign Residents:

    Crete, Axos: (1) iii BC  IG II² 9087 (LGPN I (1)) (s. Φρονήμων)

Θαρριάδης

Athens:

—Aigilia: (1) iv BC  IG II² 5369 (PA 6585)

—Erchia: (2) 341-330 BC  IG II³ (4) 76, 5, 82; 339, 2 (PA 6586) (f. Θαρρίας)

Θαρρίας

Athens: (1) c. 650 BC  Ag. XXI F 3 = Immerwahr, Script 19 = CAVI 313 (Θαρίο (gen.)); (2) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 9

—Erchia: (3) 341-330 BC  IG II³ (4) 76, 5, 74, 82 f.; 339, 2 (PA 6590) (s. Θαρριάδης)

—Phrearrhioi?: (4) v BC  IG I³ 1040, 17 (PA 6589) (s. Κνοίθων)

—tribe Akamantis: (5) 409 BC   IG I³ 1191, 167 (PA 6587) (Θαρ[ρ]ίας); (6) ~ IG I³ 1191, 193 (PA 6588) ([Θ]αρρίας)

Θάρρικος

Athens:

—Lamptrai: (1) 128/7 BC  FD III (2) 24, 13 (f. Θαρρῖνος)

Θαρρῖνος

Athens:

—Lamptrai: (1) 128/7 BC  SEG XV 104, 41, 139, 298 f.; FD III (2) 24, 13 (s. Θάρρικος)

Θαρρίππη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 12988

Θαρρυλίων

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 149 (-ν: f. Αἰχμίας)

Θαρρύμαχος

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2061

Θαρρύνων

Athens:

—Cholleidai: (1) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 57

—Hippotomadai: (2) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 45 (PA 6591) (s. Λεωσθένης)

—Myrrhinous: (3) m. iv BC  IG XII (6) 262, 92

—Peiraieus: (4) 155/6 AD  IG II² 2068, 102 (s. Ἐλπι.)

Foreign Residents:

    Korinthia, Sikyon?: (5) a. 229 BC  IG II² 835 = SEG XIX 80, 15 (LGPN III.A (1)) (s. Ἀπολλᾶς)

Θαρρυφίλλης

Athens?: (1) iv BC  SEMA 892 (IRhamnous 331)

Θάρσανδρος

Athens:

—Paiania: (1) 128/7 BC  SEG XV 104, 166 (s. Νικόστρατος)

Θαρσέας

Athens: (1) 156/5 BC  ID 1417 A I, 152

Θαρσίας

Athens: (1) 393/2 BC  IG II² 1661 + SEG XIX 141, 8 (Θ̣αρσί[ας])

—Eleusis: (2) ?hell.-imp. IG II² 6037 (PA 6592) (Θαρ(σ)ίας: s. Θρασύμαχος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (3) iii BC  IG II² 8869 + SEG XXVIII 287 (LGPN III.B (2)) (s. Φιλοάδας)

Θάρσιππος

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 25, 8 (s. Στρατοκλῆς)

Θαρσίων

Athens*: (1) ii-i BC  IG II² 11622

Θάρσος

Athens?: (1) ii-i BC  Ag. XVII 849 (s. Ἀμάρικος)

Θαρσύας

Athens:

—Kerameis: (1) ii BC  IG II² 6325 (PA 6593)

Θαρσύλος

Athens*: (1) s. iv BC  IG II² 2405, 11 ([Θα]ρσύλος - S.G.B., [Μυ]ρσύλος - IG)

Θαρσύνων

Athens:

—Leukonoion: (1) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 35 (s. Σάτυρος)

Θαρσύτας

Athens: (1) 128-105 BC  FD III (2) 15, 14; 24, 18; 25, 38 (I s. Μενέδημος I, f. Μενέδημος II, Θαρσύτας II); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 38 (II s. Θαρσύτας I)

—Lousia: (3) i AD  IG II² 6757 (s. Πειθίας)

Θάρσυτος

Athens:

—Philaidai: (1) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 48 (PA 6594) (s. Σωσάδης); (2) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 121 ([Θ]άρσυτος: s. Σωσάδης)

Θάσιον

Athens?: (1) ii AD  IG II³ (4) 1659, 2 (Θ̣ά̣σιον)

Θάσιος

Athens:

—Anaphlystos: (1) ii BC  IG II² 5672 (PA 6595) (f. Λυσίας)

—Myrrhinoutta: (2) i BC  SEMA 458 (Θ̣άσ[ιος]: s. Μενεσθεύς)

Athens?: (3) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 176 (Θασίο(υ) (gen.), Θάσιον?); (4) i-ii AD  SEMA 2088

Foreign Residents:

    Bithynia, Nikaia: (5) hell.-imp. IG II² 9995 (LGPN V.A (2)) (s. Μένανδρος, f. Σῶσος (Mysia, Pergamon))

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (6) hell.-imp. SEMA 1025 (LGPN V.A (1)) (Θά[σ]ιος: s. Δημήτριος)

Θάσων

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (1) i BC  IG II² 8966 + SEG XIII 147 (LGPN I (1)) ([Θ]άσων: s. Ἀπολλωνίδης)

Θαυμαρέτη

Athens: (1) c. 440-420 BC  IG I³ 1335 (PA 6596); (2) 398/7 BC  IG II² 1388, 79; 1400, 65; 1447, 13; 1451, 13

—Rhamnous: (3) imp. IG XII (8) 675, 1 (PA 6596a) (d. Εὔμηλος)

Θαυμάριον

Athens*: (1) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Θαυμάσιος

Athens: (1) vi AD  SEMA 2671 = IG II² 13481

Θαυμασίων

Athens:

—Thria: (1) m. iv BC  IG XII (6) 262, 203 (Θαυμα̣[σί?]ω̣ν̣)

Θαυμάστη

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) i BC-i AD  SEMA 1003 (-στηι: d. Μελέαγρος)

Θαύμαστον

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i BC  IG II² 8681 (d. Γλαυκίας)

Θαυμίας

Athens:

—Acharnai: (1) iii BC  IG II² 5803 (PA 6597) (s. Νικόβουλος)

Θαύμων

Athens:

—Pallene: (1) hell. SEG L 829 XXX, 1 f. (f. Φιλίτιον)

Θέα

Athens?: (1) iii BC  CIA App. 12, 2 (d. Ὀνομακλῆς)

Θεαγγελίδης

Athens:

—Hamaxanteia: (1) 183/2 BC  IG II² 2332, 212 (PA 6598)

Athens?: (2) c. 350 BC  SEG LXVI 176, 4

Θεαγγελῖνος

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11892 a (p. 888) (-ανγ-)

Θεάγγελος

Athens:

—Acharnai: (1) m. iv BC  IG II³ (1) 367, 29, 47; IG II³ (4) 667, 1 f.; IG II³ (1) 315, 5; Ag. XIX P 26, 496 (PA 6602) (f. Τηλέμαχος)

—Aithalidai: (2) ii/i BC   ID 2607, 18-20 (I f. Ἀριστείδης, Θεάγγελος II, Θεόφραστος); (3) ~ EAD XXX 36 (II s. Θεάγγελος I); (4) ii/i BC  EAD XXX 36, 1, 6 (PA 6599) (I s. Ἀριστείδης, f. Θεάγγελος II); (5) c. 100 BC  ID 2607, 19 (II s. Θεάγγελος I); (6) 52/1 BC   IG II² 1046, 6 (cf. PA 6601) (-άνγ-: I f. Θεάγγελος II); (7) ~ IG II² 1046, 6 (PA 6601) (-άνγ-: II s. Θεάγγελος I)

—Cholleidai: (8) 336/5 BC  Ag. XV 42, 237; (9) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 8 (PA 6607) (-άνγ-: f. Εὐάγγελος)

—Diomeia: (10) f. iii BC  IRhamnous 73, 3, 7 (s. Οἴαξ)

—Euonymon: (11) c. 350 BC  SEG LXIII 137, 9 (Θεαγκέλου (gen.) - SEG: f. Εὐάγγελος)

—Kephisia: (12) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 44

—Koile: (13) ii-i BC  IG II² 6487 (PA 6603)

—Phegaia: (14) c. 414-410 BC  IG I³ 1460, 12 = ID 93, 12 (PA 6606)

—Rhamnous: (15) s. iv BC  IG II² 2400, 13 (PA 6604)

—Sypalettos: (16) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 27, 45 (PA 6605) (f. Εὔδοξος)

—tribe Aiantis: (17) 335/4 BC  Ag. XV 43, 200 (s. Ξενοκλῆς)

—tribe Akamantis: (18) 394/3 BC  IG II² 5222 (PA 6600)

—tribe Leontis: (19) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 38 (or Kropidai or Sounion: Θεάγ̣[γελος?])

Θεαγένης

Athens: (1) 106/5 BC  FD III (2) 15, 19 (f. Διονυσόδωρος); (2) c. 200-210 AD  SEG LIX 175 A, 15 (Ἰούλ. Θεαγ̣[ένης]?); (3) v AD  PLRE II (-) (s. Ἰχθ[--], f. Ἡγίας)

—Alopeke: (4) ?hell.-imp. IG II² 5577 (f. Σωσικράτης)

—Anaphlystos: (5) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 8 (PA 6609) (s. Ἀκέσανδρος)

—Aphidna: (6) inc. IG II² 5759 (f. Κράτης)

—Athmonon: (7) m. iv BC  IG II² 2385, 32 (PA 6608) (Θ[ε]αγένη[ς])

—Cholargos: (8) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 5 (s. Ἀλκιβιάδης)

—Eleusis: (9) ?iv BC  SEMA 213 (f. Πυθοδώρα)

—Kephale: (10) ?iv BC  IG II² 6354 (PA 6610); cf. SEG XLVII 240 (Θεαγ(έ)νης: f. [--]υκράτης); (11) 303/2 BC  Ag. XV 62, 94 (f. Θεαίνετος)

—Kikynna: (12) inc. IG II² 6457 (f. Ἀριστοφάνης)

—Kolonos: (13) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 10 (f. Θεοφάνης)

—Kydathenaion: (14) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 119 (Θ[εο]γένης - IG, Θ[ε]α̣γένη̣ς - AIUK: s. Σπόρος)

—Marathon: (15) 211/12 AD  IG II² 2208, 127 (f. Νάρκισσος)

—Pallene: (16) 138/9 AD  Ag. XV 333, 38 (Αἴλ. Θεαγένης)

Athens?: (17) c. 370 BC  SEG LVI 282; (18) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 49, 1, 10, 11; (19) iii BC  CIA App. 34, 1 (Θε[α]γένης); (20) ii AD  IG II² 2175, 1 (s. Δαλ̣[--])

Athens*: (21) ii-i BC  IG II² 11623

Θεαγενίδης

Athens: (1) 468/7 BC  Develin, AO p. 70 (PA 6611) (archon epon.)

—Kydathenaion?: (2) iv BC  SEMA 1930 (Θεαγεν̣[ίδης]: s. Ἐπαμείνων)

—Prospalta: (3) s. iv BC   IG II³ (4) 644, 6, 8, 10 (PA 6612) (I f. Κριτόφαντος, Θεόφαντος, Θεόμνηστος); (4) ~ IG II³ (4) 644, 18 (PA 6613) (II s. Κριτόφαντος)

Θεάγης

Athens:

—Anagyrous: (1) v/iv BC  PA 6615; RE (2) (s. Δημόδοκος)

—Kolonos: (2) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 37 (PA 6616)

—Oe: (3) c. 18 AD  Ag. XV 304, 3, 10, 13 (s. Ἀπολλώνιος)

—tribe Akamantis: (4) 409 BC  IG I³ 1191, 177 (PA 6614) ([Θ]εάγς)

Θεαίνετος

Athens:

—Acherdous: (1) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 58 (f. Εὐθύκριτος); (2) ii BC  IG II² 5859 (cf. PA 6617) ([Θεαίν?]ετος: f. Εὐθύκριτος); (3) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 111 (PA 6617) (f. Εὐθύκριτος)

—Aigilia: (4) c. 166-155 BC  ID 1403 Bb I, 25; 1411, 2?

—Kephale: (5) s. iv BC  IG II² 6355, 1, 3, 4 f. (s. Λυσιμένης I, f. Λυσιμένης II, Ἑρμιάδης, Νικόστρατος); (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 94 ([Θεαί?]νετος: s. Θεαγένης); (7) 217/16 BC  IG II³ (1) 1159, 3 (PA 6618) (f. Ἀριστοτέλης)

—Myrrhinous: (8) iv BC  IG II² 6894 (PA 6619) (f. Θεόφαντος)

—Sphettos: (9) f. ii BC  IG II² 2442, 6 (PA 6621) (f. [..]αίνετος); (10) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 79 (PA 6620) (f. Θεαίτητος)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (11) 428 BC  Th. iii 20. 1; cf. Hornblower, Comm. 1 p. 405 (LGPN III.B (1)) (s. Τολμίδης: mantis)

Θεαῖος

Athens: (1) c. 425-410 BC  IG I³ 174, 2 f. (PA 6642 add.) ([Θε?]αῖος); (2) 422/1 BC  IG I³ 79 = IEleusis 41, 4 f. (PA 6642); (3) c. 320-303 BC  IG V (2) 549 (I), 10 (f. Θρασύδημος)

—An--: (4) c. 125-100 BC  ID 2630, 23 (s. Πολυκράτης)

—Anaphlystos: (5) 281/0 BC  Ag. XV 72, 243 (f. Δίων)

—Boutadai: (6) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 9

—Paiania: (7) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 2; (8) c. 365-330 BC  IG II² 2345 + SEG XLVII 187, 13 (Θ̣ε̣αῖος)

—Pallene: (9) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 104 (f. Θέωρος)

—Peiraieus: (10) 324/3 BC  Ag. XIX L 13, 32 (PA 6622)

—Potamos: (11) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 38 (Θέλιος - lap.: s. Ἱπποκλῆς); (12) m. iv BC  IG XII (6) 275 ([Θ]εαῖος: f. Ἐπικράτης)

—Trikorynthos: (13) 255/4 BC  IG II³ (1) 993, 4 (PA 6623) (f. Λέων); (14) 106-97 BC  FD III (2) 6, 17; 13, 7 (PA 6624) (s. Λέων)

—tribe Antiochis: (15) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 128 no. 67

Athens?: (16) inc. SEMA 1570 (f. Ἀρισταγόρας)

Θεαίτητος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 nos. 185-9; (2) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 163 (PA 6625) (Θεαίτ[ητος]); (3) 157/6 BC  IG II² 957, 45 (PA 6627) (s. Ἀλέξανδρος); (4) 144/3 BC  IG II² 968, 37 f.; ID 2593, 1 f.; ZPE 84 (1990) p. 135 T 55-6; Hesp. 57 (1988) p. 241 (date) (PA 6626) (archon epon.); (5) 138/7 BC  FD III (2) 11, 13 (f. Ἀλέξανδρος)

—Cholargos: (6) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 483 f. (PA 6634) (Θεα[ί]τητος: f. Σπουδίας)

—Epikephisia: (7) s. iv BC  IG II² 2642 = Finley, SLC p. 152 no. 121, 3 f. (PA 6629) (f. Κηφισοφῶν); (8) m. iii BC  IG II³ (1) 986, 50; IOrop 54, 2 (= PA 6630) (s. Κηφισοφῶν)

—Erchia: (9) 361/0 BC  IG II² 116, 45 f. (PA 6631) ([Θ]ε[αί]τητος)

—Euonymon: (10) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 23

—Halai (Aixonides): (11) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 23 (PA 6628) (f. Θεόδοτος)

—Kothokidai: (12) 304/3 BC  Ag. XV 61, 121 (s. Ἀλεξίων)

—Sounion: (13) v/iv BC  PA 6632 (s. Εὐφρόνιος)

—Sphettos: (14) 80/79 BC  IG II² 1039 II, 79 (PA 6633) (s. Θεαίνετος)

Θεανδρίδης

Athens:

—Lamptrai: (1) f. iv BC  IG II² 6670 (PA 6635) (Θ[ε]α̣ν̣[δ]ρίδης: f. [--]νος)

Θεανώ

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 1931; (2) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 36, 38; 1515, 28, 30; 1516, 14, 16; 1517, 140, 142; (3) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 221; (4) ?iv/iii BC  IG II² 2674 = Finley, SLC p. 160 no. 145, 4 f.; (5) ii-iii AD  IG II³ (4) 1945 (Θ[ε]ανώ); (6) s. ii AD  IG II² 3634, 3 (d. Σαραπίων, Χρησίμη)

—Agryle: (7) 416 BC  Plu., Alc. 22; Plu., Alc. 33 (PA 6636) (d. Μένων)

—Lamptrai: (8) s. iv BC  IG II² 6671 (d. Εὔθυνος)

—Melite: (9) ?f. ii AD  ID 1522, 14 f. ([Θεα?]νώ: d. Σώπατρος)

—Paiania: (10) f. iv BC  IG II² 7365, 4 (d. Ὀλυμπιόδωρος, m. Θεανώ (Rhamnous)); (11) s. iv BC  IG II³ (4) 738, 4 (PA 6637) (d. Θουδόσιος)

—Rhamnous: (12) f. iv BC  IG II² 7365, 7; cf. Polemon 4 (1949) p. 29 no. 14 (d. Στρατοκλῆς, Θεανώ (Paiania))

Athens?: (13) c. 430 BC  CVA Oxford 1 pl. 40, 3-5 = CAVI 5921 (-ν); (14) iv BC   IG II² 11624 (PA 6635a); (15) ~ Hesp. 92 (2023) pp. 338-339 no. 11, 1; (16) 340/39 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 15; (17) iii BC  IG II² 11625 (d. Ἱππύλος); (18) ?iii BC  CIA App. 10 a, 5 ([Θ]ε[α]νώ? - S.G.B., [Δ]ε[ι]νώ - CIA)

Athens*: (19) c. 400 BC  IG II² 8501 a (p. 884); (20) s. iv BC  PCG 2 pp. 288 ff. fr. 22, 20; pp. 323 ff. fr. 27, 24 (het.)

Foreign Residents:

    Bithynia, Kios-Prousias: (21) iv BC  SEMA 1159, 2 (LGPN V.A (1)) (d. Εὐάριστος)

    Caria, Miletos: (22) i AD  IG II² 9664 (LGPN V.B (1)) (d. Ἔβενος)

Θεαρίδης

Foreign Residents:

    Akarnania, Hyporeiai: (1) iv BC  IG II² 7998; cf. SEG XXXIX 281 (LGPN III.A s.v. Θεαρίδας (2))

Θεαρίς

Athens:

—Kikynna: (1) c. 100-98 BC  IG II² 1034 d, 18; 1942 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 79 no. 18, [8] (PA 6638) (d. Ἑταιρίων)

—Phrearrhioi: (2) ii-i BC  SEMA 699 (d. Ἀσφάλης)

Foreign Residents:

    Arkadia, Mantineia-Antigoneia: (3) iii BC  IG II² 9280 (LGPN III.A (2)) (d. Ἀρισταγόρας)

Θεάριτος

Athens:

—Kephisia: (1) iv BC  IG II² 6420 (f. Εὔδημος)

Θεαρίων

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 459 (Θεαρίω(ν)); (2) f. iv BC  Pl., Grg. 518b; PCG 2 pp. 408 f. fr. 174; 3 2 p. 35 fr. 1; p. 112 fr. 177

—Phaleron: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 106 (PA 6639) (s. Ἀριστόμαχος); (4) c. 50 BC   Ag. XV 273, 51 (cf. PA 6639) (Θεαρ[ίων]: f. Ἀριστόμαχος); (5) ~ Ag. XV 273, 52 (PA 6640) (s. Ἀριστόμαχος)

Θέελλος

Athens: (1) 351/0 BC  Develin, AO p. 310 (PA 6641) (archon epon.); (2) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 4, 13

Foreign Residents:

    Naxos?: (3) c. 248 BC  IRhamnous 27, 2 (LGPN I (-)) (Θέ[ε]λλος)

Θέζοτος

Foreign Residents:

    Boiotia, Tanagra: (1) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 296 (LGPN III.B (2)) (f. Ἡράκλειτος)

Θεήκολος

Athens:

—Marathon: (1) 211/12 AD  IG II² 2208, 128 (Ἀβίδιος Θεήκολος)

Θέθις

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 537

Θειαρχίδης

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 272 (-δς)

Θειβαγόρας

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) iii BC  IG II² 10093 a = Ag. XVII 646; REG 101 (1988) p. 188 (name) (LGPN III.B (1)) (Θε[υδ]αγόρας - edd., Θε[ιβ]αγόρας - REG: s. Σωσικράτης)

Θειμάδης

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 527 (-δς)

Θεῖος

Athens: (1) iii BC  CIA App. 100 b, 10

Θεισιφόρα

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) iii BC  IG II² 8682 (d. Δημήτριος)

Θέκλα

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13547 (SEMA 2762) (Θέκ(λ)α)

Θελοχάρης

Athens: (1) c. 480 BC  IG I³ 816 (Θελοχ̣[άρς])

Θέμις

Athens*: (1) c. 400-375 BC  IG II² 9119

Θεμισθαγόρας

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 98 ([Θ]εμισθ̣α(γ)όρας)

Θεμίσθιος

Athens:

—tribe Pandionis: (1) c. 430-425 BC  IG I³ 1183, 14

Θεμισταγόρας

Athens: (1) iv AD  Alciphr. iii 55 (fict.)

Θεμιστᾶς

Athens:

—tribe Leontis: (1) 255/6 AD  IG II² 2245, 132 (s. Ῥόδων)

Athens?: (2) 45/6 AD  IG II² 1969, 10

Athens*: (3) 179/80 AD  IG II² 2083, 59 (I f. Θεμιστᾶς II); (4) ~ (II s. Θεμιστᾶς I: epeng.)

Θεμιστία

Athens: (1) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 69

Θεμίστιον

Athens?: (1) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 131

Θεμίστιος

Athens: (1) c. 380 BC  IG II² 1929, 7 (PA/APF 6644) (Θεμίστι[ος]: f. Πυθόδωρος); (2) c. 350 BC  Ag. XIX P 9, 44; XIX P 10, 10

—Aigilia: (3) s. iv BC  IG II² 5367 (PA 6645)

—Aigilia?: (4) 238/7 BC  IG II³ (1) 1024, 36 ([Θε]μίστιος)

—Aphidna: (5) iv BC  Din. i 23 (PA 6646)

—Lamptrai: (6) s. iii BC  IG XII (8) 51, 15 (PA 6647) (s. Ἀντιφάνης)

—Oinoe (Hippothontid?): (7) s. iv BC  IG II² 6984 (f. Φανίας)

—Phaleron: (8) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 73 (PA 6648) (f. Σωκράτης)

Θεμιστοδίκη

Athens: (1) m. iii BC  HE 2902; Habicht, Studien pp. 194 ff. (stemma) (PA 6649) (m. Κιχησίας III (Aixone), Κάλλιππος (Aixone))

—Kephisia: (2) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 41; cf. BSA 21 (1914-16) p. 159 (PA 9586) ([Ἀ]ριστοδίκη - BSA, [Θεμ]ιστοδίκη - AIUK: d. Μικίων VI)

Athens?: (3) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 131

Θεμιστόκλεια

Athens: (1) m. iii AD  IG II² 3679 = IEleusis 648, 9 f. (Ἰουν. Θεμιστόκλεια: d. Ὁνωρατιανὴ Πολυχαρμὶς ἡ καὶ Φαιναρέτη)

—Melite: (2) ii/iii AD  IG II² 3693 = IEleusis 520, 1; IG II² 3710 = IEleusis 639, 6 f. (Κλ. Θεμιστόκλεια: d. Τιβ. Κλ. Φίλιππος, m. Ὁνωρατιανὴ Πολυχαρμὶς ἡ καὶ Φαιναρέτη)

Θεμιστοκλῆς

Athens: (1) 347/6 BC  Develin, AO p. 318 + Ag. XXIII 289 (PA 6650) (archon epon.); (2) 133-122 BC  Thompson, New Style Coinage 378-9; 381; 528-9 (cf. PA 6651); (3) c. 125 BC  IG II² 2450 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 5 (PA 6653a) (s. Α[--]); (4) 118-116 BC  Thompson, New Style Coinage 585-9; 596-610; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (cf. PA 6651) (Θεμιστο(κλῆς)); (5) 112/11 BC  FD III (2) 70 a, 7 (Θεμισστο[κλῆς]); (6) f. i AD  IG II² 4041 (Θεμιστοκ[λῆς]); (7) 27/8 AD  IG II² 1713, 36 (archon epon.); (8) iv AD  IG II² 4223 = 13276, 2, 5; + RE (10)

—Acharnai: (9) a. 218 AD  Ag. XV 482, 15 (f. Ἰσίδοτος)

—Anagyrous: (10) i AD  IG II² 5624/5 (f. Εὐφρα[--])

—Aphidna: (11) i BC  IG II² 5731 (f. Ἀρίστων)

—Besa: (12) i AD  Ag. XV 308, 6 (Θεμιστ[οκλῆς]); (13) imp. IG II² 5902 (Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς: f. Τιβ. Κλ. Θεόφιλος)

—Cholleidai: (14) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 23; IG II³ (4) 417, 4 (Αἴλ. Θεμιστοκλῆς: s. Ἀλκίδαμος I); (15) m. iii AD  IG II² 3704, 2 f.; cf. Aleshire, Asklepios p. 73 no. 21 (Κόϊντος Στάτ. Θεμιστοκλῆς: s. Κόϊντος Στάτ. Γλαῦκος, Κλ. Ἀμμία ἡ καὶ Ἀγριππῖνα)

—Eupyridai: (16) 169/70 AD  IG II² 2097, 72 (f. Τρόφιμος)

—Hagnous: (17) ii/i BC  Paus. i 37. 1; FD III (2) 13, 10 (= PA 6654); IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 30 (= PA 6653); IG II² 3510 = IEleusis 301, 9; IEleusis 300, 39, 47; Thompson, New Style Coinage 1222-26; 1230? + Chiron 21 (1991) pp. 13 f. (= PA 6651) (I s. Θεόφραστος I, f. Θεόφραστος II, Ξενοκλῆς II); (18) s. i BC  Plu., Mor. 843c; IG II³ (4) 382, 1; IG II² 3283; 3509 = IEleusis 298, 3; IG II² 3510 = IEleusis 301, 8; IG II² 3511 = IEleusis 302?; IG II² 3536; 3928 = IEleusis 348, 2 f.; IG II² 4042 = IEleusis 349, 4; IG II² 4175, 4; 4176, 7 (= PA 6655 = 6656); IEleusis 300, 32; SEG LXI 96, 1 (II s. Θεόφραστος II, f. Θεόφραστος III, Διοκλῆς); (19) 24/3 BC  IEleusis 300, 23 (III s. Ξενοκλῆς II); (20) m. i AD  ID 2569, 2 ([Θεμισ]τοκλῆς)

—Halai (Aixonides): (21) ii AD  IG II² 2075, 27; Ag. XV 351, 4 (Ἰούν. Θεμιστοκλῆς)

—Kephisia: (22) s. ii BC  IG II² 959 + 1014 = SEG XL 121, 8; IG II² 961, 41; 2452, 54 (PA 6657) (s. Ὄλβιος)

—Kolonai (Leontid): (23) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 94 (PA 6658) (f. Ἄγρων)

—Marathon: (24) iv BC   IG II² 6794, 1, 5 (II s. Θεμιστοκλῆς I, f. Θεμιστοκλῆς III); (25) ~ IG II² 6794, 2 (I f. Θεμιστοκλῆς II); (26) iv BC  IG II² 6794, 3 (III s. Θεμιστοκλῆς II); (27) ii-i BC  IG II² 6793 ([Θε]μιστοκλῆς: s. Ἀριστόδημος); (28) s. ii AD  IG II² 2094, 2 (Κλ. Θεμιστοκλῆς)

—Melite: (29) i/ii AD  IG II² 2342 = 13620, 1; 3612, 6; 3614 = IEleusis 478, 3; IG II² 3615 = IEleusis 479, 3 f. (Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς: I s. Τιβ. Κλ. Λεωνίδης I, f. Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς II); (30) f. ii AD  IG II² 2342 = 13620, 3 f.; 3612, 5; 3966 = IEleusis 468, 6? ([Τιβ.] [Κλ.] Θεμιστοκλῆς: II s. Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς I, f. Αἴλ. Πραξαγόρας)

—Oe: (31) ii AD  IG II² 6959 (f. Πιραΐς)

—Paiania: (32) s. iv BC  IG II² 7051 (PA 6659) (s. Θεμίσων); (33) ii-i BC  IG II² 7052 (PA 6660) (s. Θεμίσων)

—Pallene: (34) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 102 (s. Εὐτυχιανός)

—Peiraieus: (35) inc. IG II² 7177 (PA 6661) (f. Μελίτη)

—Phaleron: (36) s. iv BC  IG II² 1598, 10 (PA 6664)

—Philaidai: (37) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 89 (PA 6663) (s. Ἀρναῖος)

—Phlya: (38) c. 165-198 AD  IG II² 2090, 106; Ag. XV 443, 16 (s. Δάφνος)

—Phrearrhioi: (39) s. vi BC  [Themist.], Ep. viii p. 749 (cf. APF 6669, II) (dub.); (40) c. 524-459 BC  Ag. XXV 664-1049; AM 106 (1991) p. 151; IG II² 1035 = SEG XXVI 121, 33, 45; + PA/APF 6669; RE (1) (Θεμισθοκλς, Θεμισθοκλές, Θεμισσθοκλς, -κλς - ostraka: I s. Νεοκλῆς I, f. (nat.) Διοκλῆς (Alopeke), f. Νεοκλῆς II, Ἀρχέπτολις, Πολύευκτος, Κλεόφαντος, Μνησιπτολέμα, Νικομάχη, Ἰταλία, Σύβαρις: archon epon. - 493/2 BC); (41) s. v BC  Paus. i 37 1 (PA/APF 6668) (III s. Πολύαρχος); (42) m. iv BC  IG II² 291, 6?; 1622, 333; IG II³ (4) 25, 58 (PA/APF 6665 = 6666); (43) s. iv BC  SEG LXVI 141, 4 ([Θε]μιστοκλῆς: s. Πολύαρχος)

—Sounion: (44) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 81 (PA 6662) (Θεμιστοκ[λῆς]: f. Ξενοφῶν)

—tribe Pandionis: (45) 143/4 AD  IG II² 2050, 58 (s. Ἀπολλώνιος); (46) 220/1 AD  IG II² 2223, 56 (Θε[μ]ιστοκλῆ[ς]); (47) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 25 (Στατίλ. Θεμιστοκλ[ῆς]); (48) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 109 f. (f. Ζωΐλος, Ἀγαθώνυμος); (49) ~ Ag. XVIII C121, 119 (Θεμιστοκλ[ῆ]ς: s. Ζωΐλος); (50) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 143 (Θεμιστοκ[λῆ]ς)

—tribe Ptolemais: (51) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 38 (s. Γραφικός)

Athens?: (52) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 171 (Θ[ε]μ[ι]στο[κλῆς]?); (53) 45/6 AD   IG II² 1970, 42 f. (II s. Θεμιστοκλῆς I); (54) ~ IG II² 1970, 44 f. (Θεμιστο[κλ]ῆς: I f. Θεμιστοκλῆς II)

Athens*: (55) 169/70 AD  IG II² 2097, 299 (Ἰούλ. Θεμιστοκλῆς: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (56) imp. IG II² 9818 (LGPN V.B (6)) ([Θ]εμιστοκλῆς: f. Νύμφιος)

Θεμιστώ

Athens:

—Teithras: (1) s. iv BC  IG II² 7702, 2 (PA 6670) (d. Ἀπολλόδωρος, m. Γλύκη (Phlya))

Athens?: (2) iv BC  IG II² 11628 (PA 6669a) ([Θ]εμιστ[ώ]: d. Ὀ[...]πτόλε[μος])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) i BC  IG II² 9665 = 10087 (LGPN V.B (1)) (d. Λυσιάδης)

    Phoenicia, Ptolemais: (4) m. iv BC  IG II² 10126 ([Θ]εμιστώ: d. Οἰ[--])

Θεμίσων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 17, 28 (Stephanis 1133) (s. Ποσειδώνιος); (2) ?imp. IG II² 6152 (Θεμ[ίσω]ν); (3) c. 100 AD  FD III (2) 99, 2 (s. Φιλόξενος); (4) f. ii AD  IG II² 2035, 6 (s. Φιλόξενος); (5) ?iii AD  IG II² 2489, 6 ([Θε]μίσων: s. Ἀρ[--])

—Anaphlystos: (6) hell. IG II² 5650 (PA 6671) ([Θ]εμίσων: f. Ἀντίγονος); (7) c. 20 BC  IG II³ (4) 124, 4 (f. (nat.) Δημήτριος)

—Azenia: (8) f. i AD  IG II² 1729, 4 (Θεμίσ[ω]ν: f. Λεύκιος); (9) 160/1 AD  Ag. XV 363 + Hesp. 47 (1978) p. 321, 2; SEG XXVIII 364, 6 f.; Ag. XV 381, 3 + RCA p. 28 (Π. Αἴλ. Θεμίσων ὁ καὶ Παμμένης: I f. Αἴλ. Θεμίσων II: ident. - Traill); (10) 174/5 AD  SEG XXIX 127 II, 1, 50; IG II² 11627; cf. Hesp. 47 (1978) p. 321 (Αἴλ. Θεμίσων: II s. Αἴλ. Παμμένης ὁ καὶ Θεμίσων I, Πόσιλλα); (11) ii/iii AD  IG II³ (4) 850, 2; IG II² 2203, 32, 34, 71, 77; Ag. XV 447, 2 f.; 448, 2 f. (Μ. Μουνάτιος Θεμίσων: archon epon. - f. iii AD)

—Eupyridai: (12) f. ii AD  Ag. XV 323, 10 (s. Ἀπολλώνιος)

—Kephisia: (13) c. 115 AD  IG II² 2020, 41 (s. Ἀρι.); (14) 143-151 AD  IG II² 2050, 20; 2065, 53 (I f. Θεμίσων II); (15) 150/1 AD  IG II² 2065, 53 (II s. Θεμίσων I)

—Paiania: (16) s. iv BC  IG II² 7051 (PA 6672) (f. Θεμιστοκλῆς); (17) ii-i BC  IG II² 7052 (PA 6673) (f. Θεμιστοκλῆς)

—Pallene: (18) c. 195 AD  SEG LIX 174, 8 (s. Προσδόκιμος); (19) a. 216 AD  Ag. XV 472, 36 (I f. Θεμίσων II); (20) ~ (II s. Θεμίσων I)

—Peiraieus: (21) m. ii AD  IG II² 7187 (f. Σκηψαρώ)

—Pentele: (22) 169/70 AD  IG II² 2097, 77 (s. Εὐέλπιστος II)

—Ptelea: (23) 154/5 AD  IG II² 2067, 133 (Κλ. Θεμίσων)

—tribe Antiochis: (24) s. ii AD  IG II² 2084, 50; (25) 232-234 AD  IG II² 2237, 151 (I f. Θεμίσων II); (26) ~ (II s. Θεμίσων I)

—tribe Leontis: (27) 165-200 AD  IG II² 2090, 74; Ag. XV 399, 19 (Κλ. Θεμίσων)

—tribe Oineis?: (28) 186/7 AD  Ag. XV 411, 46 f. ([Θε]μίσω[ν]: f. Δημήτριος)

—tribe Pandionis: (29) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 94 (Ἰούλ. Θεμίσων)

Athens?: (30) ii-i BC  Ag. XVII 850 (Θεμ̣[ί]σων); (31) i BC  IG II² 2469, 8 (f. Ἀμείψαρχος); (32) i AD  IG II² 2011, 5; (33) s. i AD  IG II² 1998, 7

Athens*: (34) c. 115 AD  IG II² 2020, 122 (Ἀνήϊος Θεμίσων: epeng.?); (35) 167/8 AD  IG II² 2060 etc. = AE 1973, pp. 87 ff. no. 1, 43 (s. Ἐπίκτητος I: epeng.); (36) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 147 (s. Ἰσίδωρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (37) iii-ii BC  IG II² 10503 a (LGPN I (18)) (s. Δράστωρ)

    Herakleia: (38) i BC  IG II² 8815 a (p. 893) (f. Χάρης)

    Laodikeia: (39) i BC  IG II² 9187 (f. Πέρσης)

    Palestine, Samaria: (40) i AD  IG II² 10220 (f. Θεοδώρα)

Θεμιτεύς

Athens:

—Pallene: (1) 335/4 BC  Ag. XV 43, 216 (s. Εὐθύνεως)

Θέμυλλος

Athens:

—Oe: (1) f. iv BC   SEMA 469, 1 (I f. Θέμυλλος II); (2) ~ SEMA 469, 1, 3 (II s. Θέμυλλος I, f. Ἀντιφάνης)

Θέμων

Athens:

—Oe: (1) f. iv BC  SEMA 469, 5 (s. Ἀντιφάνης, Ἀθηνυλλίς (Angele))

Θεόβιος

Athens: (1) 128/7 BC  FD III (2) 47, 10, 23 (Stephanis 1134) (s. Ἀριστομήδης); (2) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20 (f. Ἡράκλειτος)

—Acharnai: (3) 128/7 BC  FD III (2) 12, 7 (I f. Διονύσιος); (4) 101-96 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 134, 219, 242; ID 1878, 5; 1892, 5; 2067, 8; 2265, 5 (PA 6674) (II s. Διονύσιος)

—Kopros: (5) 368/7 BC  IG II² 1617, 94 ([Θε?]όβιος)

Θεοβούλη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11840 (Θεο[βού]λη?, Θεο[φί]λη?)

Θεόβουλος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 11629 (PA 6679a) (-βολος: s. Εὔβουλος); (2) c. 210 BC  IG II³ (1) 1429, 6 ([Θε]όβουλος)

—Acharnai: (3) c. 320 BC  Ag. XV 68, 49; cf. Lettered Attica p. 119 (deme) (Θεόβου[λος?])

—Eleusis: (4) c. 300 BC   IG II² 1194 + 1274 = IEleusis 101, 1 ([Θεόβουλ?]ος: I f. Θεόβουλος II); (5) ~ IG II² 1194 + 1274 = IEleusis 101, 1 (PA 6675) (II s. Θεόβουλος I); (6) c. 187-183 BC  IG II³ (1) 1290, 19 (= PA 6676) (s. Θ[--])

—Erchia: (7) iv BC  SEMA 233, 2 (f. Σῖμον)

—Halai (Aixonides): (8) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 27 (PA 6677) ([Θεό]β̣ουλο[ς]: s. Θεόδοτος)

—Kropidai: (9) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 65 (f. [...]ανδ[ρο]ς)

—Peiraieus: (10) s. iv BC  IG II² 2393, 8 (cf. PA 6678 = 6679) ([Θ]εόβουλο[ς]: s. Θεοφάνης); (11) f. ii BC  IG II² 1934, 11; IG II³ (4) 8, 4 (cf. PA 6679) (s. Θεοφάνης); (12) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 73

Athens?: (13) v-iv BC  SEG LVIII 234 (Θεόβο[υλος]?, Θεοβο[ύλη]?)

Θεογᾶς

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 12

Θεογείτων

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 no. 190; p. 214 no. 191?; (2) 138/7 BC  FD III (2) 23, 15 (f. Λεόντιχος)

—Aphidna: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 49, 5 (Θεο[γε]ίτων: f. [--]ήμων); (4) m. iv BC  IG II² 1622, 228 (PA/APF 6681)

—Marathon: (5) m. iv BC  Luc., Nec. 16; Osborne, Naturalization X 17 (deme) (PA 6682) (f. Σάτυρος)

—Myrrhinoutta: (6) ii BC  ID 1991, 1 f. (PA 6683) (f. Πρότιμος I)

—Oinoe (Aiantid): (7) 304/3 BC  Ag. XV 59, 30; 61, 269 (s. Θεότιμος)

—Peiraieus: (8) c. 45 BC  IG II² 1961, 50 (= PA 3798); IG II² 2463, 9 (f. Λεύκιος)

—Rhamnous: (9) 306/5 BC  IG II² 470, 3; 471, 4 f.; 474 + AJA 37 (1933) pp. 412 f., 3; IG II² 475, 2; 476 + AJA 37 (1933) p. 414, 2; IG II² 675 + 525 and add. p. 663, [2] (cf. SEG XXXIV 72); IG II² 773 + AJA 37 (1933) pp. 415 f., 3; Hesp. 40 (1971) pp. 181 f. no. 30, 2; Ag. XVI 113, 3 (PA 6685) (f. Πάμφιλος); (10) ?hell. IG II² 7353 (s. Θεοκλῆς); (11) s. iii BC  IRhamnous 22, 21; (12) c. 248 BC  IRhamnous 28, 8 (f. Τιμόθεος)

Athens*: (13) iii-ii BC  Ag. XXI F 220 (Θ̣εογείτω̣[ν])

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (14) m. iv BC  IG II² 8870 = CEG II 545, 5 (LGPN III.B s.v. Θεογίτων (3)) (s. Θυμοῦχος)

Θεογένης

Athens: (1) s. v BC  X., HG i 3. 13 (PA 6688); (2) c. 411 BC   IG I³ 1163, 28 (-νς); (3) ~ IG I³ 1190, 23 (PA 6687) (-νς); (4) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 107 no. 4; (5) s. iv BC   D. liv 7 (PA 6691) (s. Ἀνδρομένης); (6) ~ Lycurg. fr. xiv no. 1; (7) 176/5 BC  IRhamnous [145 a]; SEG XLVIII 126; (8) 117/16 BC  Thompson, New Style Coinage 600-3; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Θεογέν(ης)); (9) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 16 (f. Θεόφιλος); (10) c. 30 BC  IG II² 1727, 6; cf. Hesp. 3 (1934) p. 147 (s. Δημήτριος); (11) imp. Ag. XVIII H378 (f. Γ. Ἰούλιος); (12) c. 40 AD  IG II³ (4) 39, 1 (archon epon.); (13) 182-196 AD  IG II² 2205, 17 (f. [--]ιος)

—Acharnai: (14) v/iv BC  IG II² 1635, 7; ID 98 A, 7; Th. iv 27. 3; Th. v 19; Th. v 24; Ar., V. 1183 and Schol.; Ar., Pax 928 and Schol.; Ar., Av. 822; Ar., Av. 1127; Ar., Av. 1295; Ar., Lys. 63 and Schol.; Ar. fr. 571; PCG 5 pp. 344 ff. fr. 99, 5, 9; p. 373 fr. 135 (PA 6703) (f. Ἰδιώτης); (15) c. 320 BC  Ag. XV 68, 24 (s. Θεόγνητος)

—Agryle: (16) ii-i BC  IG II² 5285 a (p. 879) (s. Φίλων)

—Amphitrope: (17) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 30 f. (PA 6700) (s. Ποσειδώνιος); (18) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 179 (PA 6699)

—Anagyrous: (19) m. iv BC  IG II² 5631 (PA 6701); (20) 304/3 BC  Ag. XV 61, 180 (s. Ἑρμογένης)

—Angele: (21) m. iv BC  IG II³ (4) 1531 (PA 6696); (22) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 24 (PA 6697) (s. Ἐργόφιλος)

—Aphidna: (23) 142/3 AD  IG II² 2049, 83 (s. Εὔπορος)

—Athmonon: (24) 258/7 BC  IG II³ (1) 986, 52 (s. Ἡγήμων); (25) c. 160 BC  ID 1716, 8 (PA 6698) (f. Δημάρατος)

—Berenikidai: (26) imp. IG XII (8) 97, 1 (f. Διογένης)

—Besa: (27) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 17 (PA 6704) (f. Ἀριστεύς)

—Eleusis: (28) ?s. iv BC  ZPE 228 (2023) p. 144 no. 6 (f. Ἀμφιτέλης); (29) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 3, 15 (PA 6705) (s. Θεομήδης)

—Erchia: (30) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 163; [D.] lix 72 (PA 6707)

—Erikeia: (31) ii-i BC  IG II² 6069 (PA 6706) (f. Λυσικράτης)

—Euonymon: (32) hell. IG II² 6186 (PA 6709) (f. Πολύξενος)

—Eupyridai: (33) s. i BC   IG II² 2461, 70, 85 (cf. PA 6708) (I f. Θεογένης II, Ζώπυρος); (34) ~ IG II² 2461, 70 (PA 6708) ([Θε]ογένης: II s. Θεογένης I); (35) s. i BC  IG II² 2462, 9 (f. Ἀλέξανδρος); (36) c. 20-1 BC   Ag. XV 293, 102; FD III (2) 63, 9 (II s. (nat.) Ἀλέξανδρος, s. (ad.) Θεογένης I); (37) ~ Ag. XV 293, 103; FD III (2) 63, 9 (I f. (ad.) Θεογένης II)

—Hamaxanteia: (38) hell. SEG LII 226 (f. Μύστα)

—Hermos: (39) 128/7 BC  SEG XV 104, 193 (f. Στρατόνικος)

—Iphistiadai: (40) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 42; (41) c. 37-40 AD  IG II² 2292, 42 f.; IG II³ (4) 39, 5 (f. Πλουτίων)

—Kephisia: (42) 183/2 BC  IG II² 2332, 92 (PA 6711) ([Θ]εογένης); (43) c. 175 BC  IG II³ (1) 1452 (Θ̣εογέν[ης]: s. Φῶκος); (44) m. i AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 11; Ag. XV 312, 10 (I f. Θεογένης II); (45) c. 41-92 AD  IG II² 1973 a = AIUK 11 (2020) no. 5, 11; Ag. XV 312, 10 (II s. Θεογένης I); (46) 142/3 AD  IG II² 2049, 38 (I f. Θεογένης II); (47) ~ (II s. Θεογένης I); (48) c. 170 AD  IG II² 2095, 4

—Kikynna: (49) imp. IG II² 9195

—Kothokidai: (50) m. iv BC  SEG XXVIII 149, 7 (Θεογέν̣[ης])

—Kydathenaion: (51) s. ii BC  ID 2080, 7; 2128, 7 (PA 6712) (f. Θεόμνηστος); (52) 143/4 AD  IG II² 2050, 55 (s. Σπόρος)

—Lamptrai: (53) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 35 (f. Ἀνδρομένης); (54) 183/2 BC  IG II² 2332, 75 (PA 6713); (55) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 43 (PA 6714) (f. [--]σ̣τ̣ράτη)

—Leukonoion: (56) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 85; (57) s. ii BC  IG II² 1227, 2; 6728 (PA 6715) (s. Καλλίμαχος I, f. Ἑλικώ); (58) c. 128-120 BC  FD III (2) 12, 14; IG II³ (4) 367, 14 (f. Χαρικλῆς); (59) m. i AD  SEMA 393 ([Θεογ]ένης: I f. Θεογένης II); (60) ~ ([Θ]ε̣ογέν[η]ς: II s. Θεογένης I); (61) 184/5 AD  IG II² 2128, 37 (I f. Θεογένης II); (62) ~ (II s. Θεογένης I)

—Marathon: (63) ii BC  IG II² 6795 (s. Μένιππος)

—Melite: (64) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 93 (PA 6716) (s. Δη[--]ου (gen.))

—Myrrhinous: (65) hell. IG II² 6900 (PA 6717) (f. Νίκανδρος)

—Oinoe (Aiantid): (66) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 60; (67) 214/13 BC  IG II³ (1) 1162, 93

—Oion: (68) ii BC  IG II² 6995 (PA 6718) (s. Λάνικος)

—Paiania: (69) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 9 (PA 6719) ([Θ]εογένης: f. Θουκλῆς); (70) i BC/ i AD  IG II² 1723 + SEG XXVI 166, 17; XXVIII 192 (ident.) (Θε[ογέ]νης); (71) c. 53-67 AD  IG II² 1990, 2; IG II³ (4) 126, 7; IG II² 3449, 9; 3538, 10; ID 2520, 3-5; 2569, 5-7 (Τι. Κλ. Θεογένης)

—Paionidai: (72) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 96 (PA 6721) (s. Θεόδωρος); (73) 329/8 BC  IG II³ (4) 34, 7 (PA 6720)

—Pallene: (74) 405 BC  IG I³ 1032, 155

—Phegaia: (75) ?c. 307 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 16, 7 (s. Ἀντιγένης)

—Phegous: (76) 128-103 BC  FD III (2) 47, 19; IG II³ (4) 360 B, [1] (Stephanis 1139) (s. Παρμενίσκος I, f. Παρμενίσκος II)

—Phlya: (77) m. iv BC  IG XII (6) 252, 2; (78) ii/i BC  IG II² 1009, 82; IG VII 540 + SEG XIX 335, 4, 39; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 27, 49; FD III (2) 49, 30 (PA 6728) (f. Πραξιτέλης)

—Phrearrhioi: (79) 165-189 AD  Ag. XV 370, 19; 411, 38 f.; 417, 7 f.; 419, 48; SEG LVII 148, 67; Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (f. Ἀριστείδης)

—Potamos: (80) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 45 (f. Θεόξενος)

—Probalinthos: (81) f. iv BC  IG II³ (4) 1712; SEMA 269; 1960 (s. Γύλης, f. Γύλης); (82) 363 BC  D. xxvii 58 (PA 6723); (83) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 60 (PA 6274) (s. Ἅλιος); (84) iv/iii BC   IG II² 7297 (s. Κλέαρχος); (85) ~ SEG LI 319

—Ptelea: (86) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 24 (PA 6725) (f. Θεογενίς)

—Rhamnous: (87) c. 30 BC  Ag. XVIII C42, 8 (s. Δημήτριος); (88) c. 140/1 AD  IG II² 2051, 86 (s. Διονυσόδωρος)

—Salamis: (89) imp. IG II² 10200 (f. Ἡράκλεια)

—Sphettos: (90) 152/3 AD  Ag. XV 454, 7 (Θεογ̣[ένης]: f. Εὔκαρπος); (91) 154/5 AD  IG II² 2067, 80 (f. Φίρμος); (92) 167-169 AD  Ag. XV 371, 60 f.; 373, 68 f. (f. Ἱκέσιος)

—Thria: (93) 403/2 BC  IG II² 1370 etc. = SEG XXIII 81, 4 (cf. PA 6710); (94) c. 370 BC  Ag. XV 492, 104 (cf. PA 6710) ([Θεογ]ένη[ς])

—tribe Antiochis: (95) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 128 no. 68

—tribe Erechtheis: (96) c. 240 AD   Ag. XVIII C121, 36; (97) ~ Ag. XVIII C121, 59 f. (I f. Θεογένης II); (98) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 59 (II s. Θεογένης I)

—tribe Hippothontis: (99) s. v BC  X., HG ii 3. 2 (PA 6692); (100) 148-134 BC  IG II² 960, 8 (PA 6693) (f. Ἀστέας)

—tribe Leontis?: (101) m. iv BC  Ag. XV 23, 17 (PA 6695) (or tribe Akamantis: Θεογέν[ης]: s. Στίβων)

—tribe Oineis: (102) 335/4 BC  Ag. XV 43, 142 (s. Πλεῖστος)

—tribe Ptolemais: (103) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 28

Athens?: (104) f. iv BC  SEMA 1620 (fals.?); (105) iv BC  SEMA 1935; (106) f. ii BC  SEG XXIV 199, 13 (s. Σω[--]); (107) ii/i BC  SEMA 2506; (108) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 22 (f. Εὔκαρπος); (109) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 27; (110) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 26 f. (f. Ἰσιγένης, Σωτήριχος); (111) inc. SEMA 1934

Athens*: (112) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 60 f. no. 207, 8 (metic); (113) 142/3 AD  IG II² 2049, 115 (f. [--]λης); (114) 167/8 AD  IG II² 2190 + BCH 73 (1949) pp. 352 ff. no. II, 22 (Θεογέ[νης])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (115) c. 116 AD  IG II² 2026, 48 f. (LGPN V.B (19)) (f. Εὔπορος, Ἐπίκτητος); (116) inc. SEMA 1346 (LGPN V.B (15)) (f. Φιλωτέρα)

    Caria, Miletos?: (117) 87/8 AD  IG II² 1996, 166 (LGPN V.B (22)) (Θεογέ.: f. Ἀττικός)

    Mysia, Pergamon: (118) i BC  IG II² 10059 (LGPN V.A (58)) (f. Ἀσκληπιάς)

    Samos: (119) v-iv BC  Heracl. Pont., Polit. 10. 7 (LGPN I (28))

Θεογενίδης

Athens:

—Halai: (1) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 80 (Θογενίδ(ης): f. Καλλίας)

Θεογενίς

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11630 (PA 6728a)

—Ptelea: (2) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 24 (PA 6729) (d. Θεογένης)

Θεογνετίς

Athens: (1) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 107; Linders, Studies Artemis p. 36 (name) (ΘΕΟΓΝΩΤΙΣ - lap., Θεογνετίς? - Woodward)

Θεόγνητος

Athens: (1) v/iv BC  SEG XLIX 325, 1 (Θεόγ[νητος] - Vinogradov); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 111 (PA 6730) (-γν-); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 67 (PA 6731) (Θεόγ[ν]το[ς]); (4) s. iv BC  IG II² 1598 B + SEG XXI 573, 11 ([Θε]ό[γ]νη[τος])

—Acharnai: (5) c. 320 BC  Ag. XV 68, 24 (f. Θεογένης); (6) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 132 ([Θ]εόγνητος)

—Halimous: (7) 336/5 BC  Ag. XV 42, 235

—Steiria: (8) 304/3 BC  Ag. XV 61, 232 (f. [--]είδης)

Athens?: (9) ?iv BC  IG II² 7457 (PA 6732) (Θόγ-); (10) iii BC  PCG 7 pp. 696 ff.

Θέογνις

Athens: (1) c. 540 BC  CAVI 6028 (ABV p. 675) (kalos); (2) f. v BC  IG I³ 1146, 53 (Θέο(γ)νις); (3) s. v BC  TrGF 1 p. 145 no. 28 (PA 6736); (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 214 no. 192; (5) inc. Polyaen. v 28 (PA 6735)

—Acharnai: (6) m. ii BC  IG II² 1711, 3 (PA 6740) (s. Δημήτριος)

—Alopeke: (7) c. 330 BC  IG II² 1927, 166 (PA 6739) (s. Δεινόστρατος)

—Boutadai: (8) 378/7 BC  IG II² 1622, 493 (PA 6741)

—Hagnous: (9) 433/2 BC  IG I³ 302, 29; 303, 40, 48 (PA/APF 6737) (f. Τελέστης); (10) m. iv BC  IG II² 1622, 662 (PA/APF 6738)

—Kydathenaion: (11) 220-213 BC  IG II³ (1) 1154, 51; IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 8 f. (PA 6742)

—Phegaia: (12) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 62 (PA 6743) (f. Θεόδωρος)

—Phegaia?: (13) iii BC  ICos 9, 2 f.; cf. SEG XLIII 549; XLVI 244 (Θεό[γ]νιος - Gauthier and Habicht: f. Θεόδωρος)

—tribe Aigeis: (14) s. v BC  IG I³ 1168, 11 (PA 6733)

—tribe Akamantis: (15) 409 BC  IG I³ 1191, 175 (PA 6734)

—tribe Erechtheis: (16) 490 BC  SEG LVI 430, 12

Θεόγονος

Athens: (1) 229-224 BC  IG II³ (1) 1142, 8 (Θεόγο̣[νος?])

—tribe Antiochis: (2) 145/6 AD  IG II² 2052, 117; (3) 196-201 AD  IG II² 2132, 63 (Θεόγο(νος): f. Σώζων)

Θεόδαμος

Athens:

—Steiria: (1) a. 217 AD  Ag. XV 477, 17 (Ἰού[λιος] [Θ]εόδαμος)

Θεοδέκτης

Athens: (1) v/iv BC  Suda s.v. Θ 171 (cf. PA 7010) (Θεόδωρος?: ?f. Θεόπομπος)

Foreign Residents:

    Lycia, Phaselis: (2) iv BC  TrGF 1 pp. 227-30 T1-17 (LGPN V.B (2)) (s. Ἀρίστανδρος, f. Θεοδέκτης)

Θεόδηλος

Athens:

—Sounion: (1) c. 350 BC  IG II² 1180, 2 (PA 6745)

Θεόδημος

Athens:

—Pr--?: (1) 350/49 BC  Ag. XIX P 18, 15 (?s. Πρ[--])

—Rhamnous: (2) c. 330 BC  IG II² 1927, 155 (= PA 6746); SEMA 825 (IRhamnous 264) (s. Θεόμνηστος, Κλεαγόρα)

Θεόδοξος

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 370 BC  Ag. XV 492, 150 (PA 6747)

Θεοδοσία

Athens: (1) m. iv BC  Ag. XXI C 33 = CAVI 361; cf. SEG LXVI 90 (Θειο-); (2) iv/iii BC  SEMA 1473 (d. Μενεκράτης); (3) vi AD  IG II² 13240 = 13522 I

—Gargettos: (4) s. ii AD  IG II² 5929 (d. Ζώπυρος)

—Kettos: (5) iv BC  IG II² 6609, 18 (PA 6748) (d. Εὔφημος, ?m. Προκλείδης II (Kydantidai), Δεινίας (Kydantidai))

—Sounion: (6) iv BC  IG II² 6767, 3 (PA 6749) (d. Μοσχίων, Ἀριστονίκη (Marathon))

Athens?: (7) iv BC  IG II² 11631 ([Θ]εοδοσία); (8) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 119

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (9) iii BC  IG II² 9668 (LGPN V.B (2)) (-δω-); (10) ii-i BC  IG II² 9669 (LGPN V.B (3)) (d. Θεοδόσιος); (11) ii AD  IG II² 9667 (LGPN V.B (-)) (Θεοδο[σία]: d. Διονυσόδωρος)

    Syria, Antioch: (12) hell.-imp. IG II² 8203 (d. Ἀρτέμων)

Θεοδόσιος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 16 (PA 6750a); (2) 97-80 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 49; SEG XXXIII 290 B, 31 (f. Δημήτριος); (3) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 60; (4) c. 175 AD  SEG XXVIII 173, 5 (Θεοδόσι[ος]); (5) iv-vi AD   IG II² 13613 (SEMA 2764) (Θεο[δό]σιο(ς)); (6) ~ IG II² 13681; (7) v-vi AD   IG II² 13430 (SEMA 2766); (8) ~ IG II² 13470 (SEMA 2763) (-σει-); (9) v-vi AD  IG II² 13417 (SEMA 2765)

—Acharnai: (10) 103/2 BC  IG II² 1335, 28 (PA 6759)

—Aphidna: (11) hell. IG II² 5745 (PA 6758) (f. Ἡγησίας)

—Apollonieis: (12) ii BC  IG II² 5686 (PA 6757) ([Θεο]δόσιος: s. Δημήτριος)

—Azenia: (13) m. i BC  SEG XXVIII 92, 13 (s. Μόσχος)

—Elaious: (14) 104/3 BC  IG II³ (4) 360 A, 3 (PA 6761) (f. Ξένων)

—Hagnous: (15) 103/2 BC  IG II² 1335, 38 (PA 6754)

—Hekale: (16) 119/18 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 95 (PA 6760) (s. Ἀλκυονεύς)

—Kerameis: (17) imp. SEMA 284 (s. Ἀρκεφῶν)

—Lakiadai: (18) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 226; IEleusis 266, 1 (I f. Θεοδόσιος II, Δημήτριος); (19) ii/i BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 137, 152; ID 1760, 16; IEleusis 266, 1 (PA 6762) (II s. Θεοδόσιος I: archon epon. - 100/99 BC); (20) f. i BC  IG II³ (4) 947 (s. Δῖος)

—Lamptrai: (21) 181/0 BC  IG II³ (1) 1303, 2 (= PA 6751); IG II³ (1) 1299, 1; 1300, [18]; 1301, [26]; 1302, 2 ([Θ]εοδόσιος: s. Ξενόφαντος); (22) c. 120 AD  IG II² 2018, 22 (f. Σώζων); (23) 139/40 AD  IG II² 2044, 53 + Wilson E.181 ([Θε]ο̣δόσιος: II s. Θεοδόσιος I); (24) 139-143 AD  IG II² 2049, 37; 2044, 53 + Wilson E.181 (I f. Γραφικός, Θεοδόσιος II)

—Melite: (25) 142/3 AD  IG II² 2049, 94 (I f. Θεοδόσιος II); (26) ~ (II s. Θεοδόσιος I)

—Myrrhinoutta: (27) 126/5 BC  ID 1923, 3; 1923 bis, 2; 2589, 51 (s. Ἰάσων)

—Oion (Kerameikon): (28) c. 120 AD  IG II² 2018, 31 (s. Ἐπίκτητος)

—Pallene: (29) ii AD  IG II² 2477, 5

—Pambotadai: (30) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 94 (PA 6765) (s. Γλαυκίας)

—Peiraieus: (31) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 16 (f. [--]μος); (32) c. 154-205 AD  IG II² 2067, 144; Ag. XV 448, 25 (s. Ἄτταλος)

—Phaleron: (33) 163/4 AD  IG II² 2086, 165 (f. Εὔκαρπος)

—Rhamnous: (34) ii-i BC  IG II² 7373 (f. Φιλοξένα)

—Sounion: (35) 106/5 BC  J., AJ xiv 152 (Θεοδόσιος - mss., Θεόδοτος - edd.: s. Θεόδωρος); (36) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 71

—Sphettos: (37) f. i BC  ID 2212, 3 f.; IG II² 7516 (f. Ἕλλην)

—Sypalettos: (38) 148-134 BC  IG II² 1939, 72 (PA 6766)

—Thorikos: (39) 378/7 BC  IG II³ (4) 52, 6 (PA 6752)

—tribe Attalis: (40) 238-242 AD  IG II² 2239, 331 ([Θ]εοδόσιος: s. Χρυσέρως I)

—tribe Hippothontis: (41) 203-211 AD  IG II² 2207, 23 ([Θ]εοδόσιος: s. Φιλοκράτης)

Athens?: (42) hell. SEMA 3155 ([Θεο]δόσιος: f. [-]γος); (43) 161-212 AD  IG II² 2280, 7 ([Θε]οδόσιος)

Athens*: (44) 235/6 AD  IG II² 2235, 159 (Αὐρ. Θεοδόσιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (45) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 114 (LGPN V.A (6)) (f. Διονύσιος)

    Caria, Miletos: (46) ii-i BC  IG II² 9669 (LGPN V.B (2)) (f. Θεοδοσία); (47) i AD  IG II² 9529 (LGPN V.B (5)) (f. Δωσιθέα); (48) imp. SEMA 1302 (LGPN V.B (3)) (s. Ἀγαθῖνος)

    Herakleia: (49) i AD  Unp. (Kerameikos); cf. FRA 1965 (f. Παρμένων)

    Syria, Antioch: (50) hell. IG II² 8205 (f. Θέων)

Θεοδότη

Athens: (1) v/iv BC  X., Mem. xi 1 ff.; Ath. 220e; Ath. 535c; Ath. 574e; Ath. 588d (het.); (2) s. iv BC  IG II³ (4) 1074

—Amphitrope: (3) m. iii BC  IG II² 3472, 5 (PA/APF 6767); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (d. Πολύοκτος)

—Kephisia: (4) iv BC  Ag. XVII 191 (PA 6769) (d. Θεόδοτος)

—Myrrhinoutta: (5) s. ii BC   ID 1444 Ba, 15; 1508, 18 f.; 2368, 1 (d. Διοσκουρίδης, Κλεοπάτρα); (6) ~ IG II² 3478 = IEleusis 238, 3; IG II² 3488, 2 (PA 6770) (d. Δωσίθεος I, m. Κλεομένης I (Marathon), Παναρίστα (Marathon))

—Phyle: (7) ii-i BC  IG II² 7758 (d. Λύσιππος)

Athens?: (8) c. 400 BC  SEMA 1936; (9) iv BC  SEMA 1937 (d. Ἀγρέανος); (10) c. 350 BC  IG II² 11103; cf. SEG XXVI 346 (PA 6766a) (?m. Δημήτριος); (11) 330/29 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 104; (12) iii BC  IG II² 11633 (d. Διόδωρος); (13) ?iii BC   CIA App. 75 b, 8 (Θεο[δό]τη); (14) ~ CIA App. 90 = SEG LXV 165 A, 6 (Θεοδ(ό)τη); (15) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 145; (16) ii BC  IG II² 11632 (d. Δημήτριος)

Athens*: (17) iv BC  IG II² 7869 (d. Νικόστρατος)

Foreign Residents:

    Andros: (18) i BC-i AD  IG II² 8091 (LGPN I (1)) (d. Σωκλῆς)

    Elis: (19) iii BC  D.L. iv 40 (LGPN III.A s.v. Θεοδότα (2)) (het.)

    Rhodes: (20) i AD  IG II² 10138 (LGPN I (10)) (d. Θεόδωρος)

Θεόδοτος

Athens: (1) c. 470-450 BC  IG I³ 859 bis (PA 6771); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 6 (PA 6772); (3) 410/9 BC  IG I³ 1460, 4 = ID 93, 4 (s. Νέοικος); (4) 405 BC  IG I³ 1032, 462 (Θεόδοτο(ς)); (5) iv BC  IG II² 11634 (PA 6773a); (6) ?iv BC  IG II² 1242 = SEG XXI 528, 1 (PA 6777); (7) 387/6 BC  Develin, AO p. 217 (PA 6773) (archon epon.); (8) 385/4 BC  IG II² 1414, 48; cf. HSCP Suppl. 1 (1940) p. 391; (9) m. iv BC   IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 11 (s. Ἀμείνιχος); (10) ~ IG II³ (4) 690, 3; (11) s. iv BC  Din. fr. lxxxiii; cf. Din. fr. xix no. 6; (12) a. 336/5 BC  IG II² 1521, 51 (Θεόδοτ[ος], Θεοδότ[η]); (13) 313/12 BC  IG II² 1259, 1 (PA 6774) (Θεόδ(ο)τος); (14) c. 300 BC  Audollent, Defix. Tab. 46, 5 ((Θ)ειόδοτος); (15) ?260-253 BC   Nachtergael, Les Galates 7, 69; 8, 71; 9, 73 (cf. PA 6781) (Θεύ-: I f. Θεόδοτος II); (16) ~ Nachtergael, Les Galates 7, 69; 8, 71; 9, 73; cf. Stephanis 1142 (PA 6781) (Θεύ-: II s. Θεόδοτος I); (17) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 73 (Θεό[δ]οτος); (18) 138/7 BC  FD III (2) 23, 11 (f. Τιμοσθένης); (19) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 79 (Θεόδοτ[ος]); (20) f. i BC  IThesp 172, 18 (= PA 6782); FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 39, 44, 50 (Stephanis 1146) (s. Πυθίων); (21) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 23 (Stephanis 1145) (s. Πραξέας); (22) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 47 (Stephanis 1141) (s. Βασιλείδης); (23) 95/4 BC  IG II² 1033 + SEG XVIII 29, [10]; IG II³ (4) 373, 2; ID 2237, 2? (archon epon.); (24) 40/39 BC  IRhamnous 203, 13 ([Θ]εόδοτος: s. Δι[--]); (25) c. 120-130 AD  SEG LV 383 (sculptor); (26) 235/6 AD  IG II² 2235, 51

—Acharnai: (27) 409/8 BC  IG I³ 475, 232; 476, 341 (PA 6790); (28) 282/1 BC  IG II³ (1) 881, 2 f. (f. Θεόφιλος); (29) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 87

—Aixone: (30) 367/6 BC  IG II² 1622, 502 (PA 6786) (Θεό[δ]οτος: I f. Αἴσχρων); (31) c. 334-319 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 18; IG II² 1199 = Lettered Attica pp. 79 f., 10 (PA 6787) (II s. Αἴσχρων); (32) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 8 (s. Σάτυρος)

—Alopeke: (33) c. 150 BC  Ag. XV 236, 17; (34) i-ii AD  Hesp. 33 (1964) p. 188 (unp.) (f. Ζωπύρα)

—Amphitrope: (35) 135/4 BC  Ag. XV 243, 2, 38; Ag. XVI 309, [2]; IG II² 5611 (f. Θεόλυτος)

—Anaphlystos: (36) c. 330 BC  IG II² 1927, 190 (PA 6789) (s. Νικίας)

—Ankyle: (37) 117/16 BC   IG II² 1009 I, 82 (cf. PA 6785) (I f. Θεόδοτος II); (38) ~ IG II² 1009 I, 82 (PA 6785) (II s. Θεόδοτος I)

—Athmonon: (39) v/iv BC  Pl., Ap. 33e (PA/APF 6794) (s. Θεοζοτίδης I); (40) m. iv BC  IG II² 2385, 24 + SEG XXXIII 160 (cf. PA/APF 6846) ([Θε]όδοτος: f. Θεόδωρος); (41) 281/0 BC  Ag. XV 72, 95 + SEG XXXVI 217 (s. Θεοδωρίδης)

—Dekeleia: (42) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 61

—Eleusis: (43) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 51 (PA 6791) (s. Δημοκράτης)

—Eupyridai: (44) 336/5 BC  Ag. XV 42, 253; (45) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 17 (f. Θεόδωρος)

—Halai (Aixonides): (46) m. iv BC   IG II³ (4) 223, 23 (PA 6788) ([Θεό](δ)οτος: s. Θεαίτητος); (47) ~ IG II³ (4) 223, 27 (cf. PA 6788) ([Θ]εόδοτος: f. Θεόβουλος); (48) s. iv BC   SEG XLII 112, 10 (II s. Θεόδοτος I); (49) ~ SEG XLII 112, 10 f. (I f. Θεόδοτος II)

—Halimous: (50) i BC  IG II² 5532 (f. Ἀπολλώνιος)

—Hekale: (51) 211/10 BC  SEG XXIV 157, 5

—Hermos: (52) 104/3 BC  Ag. XV 254, 2, 41 (f. Θρασύβουλος)

—Keiriadai: (53) 268/7 BC  IG II³ (1) 914, 3 (PA 6792) (s. Θεόφιλος)

—Kephisia: (54) iv BC  Ag. XVII 191 (cf. PA 6793) (f. Θεοδότη); (55) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 41; (56) 125/4 BC   Ag. XV 250, 4 (cf. PA 6793) (I f. Θεόδοτος II); (57) ~ Ag. XV 250, 4 (PA 6793) (II s. Θεόδοτος I)

—Koile: (58) 182-177 BC  IG II³ (1) 1302, 49 (= PA 6795); IG II³ (1) 1310, 18, 32, 34, 44 (II s. Θεόδοτος I); (59) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 32, 34, 44; SEG XVII 93, [3] (I f. Θεόδοτος II)

—Krioa: (60) i BC-i AD  SEMA 339 (f. Διονύσιος)

—Kropidai: (61) m. iv BC  IG XII (6) 262, 115

—Lakiadai: (62) s. iv BC  IG II³ (4) 1158, 2 f. (PA 6796) (Θεόδο[τος]: s. Στράτων)

—Lamptrai: (63) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 18 (f. Ξενοφῶν); (64) 298/7 BC  SEG XLV 134, 3 (f. Νικήρατος)

—Marathon: (65) 80/79 BC   IG II² 1039 = AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 III, 96, 106 + SEG XXXVIII 117 (PA 6797) (I f. Θεόδοτος II); (66) ~ IG II² 1039 + SEG XXXVIII 117 III, 106 (PA 6783) (Θεόδοτ[ος]: II s. Θεόδοτος I)

—Melite: (67) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 110 ([Θ]εόδοτος); (68) m. iii BC  IRhamnous 15, 2 (f. Κάλλιππος); (69) 24/3 BC  Ag. XV 290, 51 (Θε[όδ]οτος: s. Γλαυκίας); (70) c. 120-175 AD  IG II² 3616 = IEleusis 492, 4; IG II² 3813; 4087 = IEleusis 493, 6; Philostr., VH 566 f.; cf. RE s.v. Iulius (508) (Ἰούλ. Θεόδοτος: I f. Ἰούλ. Θεόδοτος II, Ἰούλ. Ἀπολλόδοτος II, Ἰουλ. Κηφισοδώρα II); (71) 135/6 AD  IG II² 2046, 23 (Κλ. Θεόδοτος); (72) s. ii AD  IG II² 2094, 39; 4087 = IEleusis 493, 11 f. (Ἰούλιος Θεόδοτος: II s. Ἰούλιος Θεόδοτος I, Αἰλία Κηφισοδώρα I); (73) c. 180 AD  Ag. XV 398, 25 (Θεό[δ]οτος: s. Ἀθηνίων)

—Myrrhinoutta: (74) s. iv BC  IG II² 1628, 627, 638; 1629, 1106, 1118, 1129; 1631, 293, 300, 308, 316, 323 (PA 6798); (75) 156/5 BC  ID 1417 B II, 110 (f. Γηρόστρατος)

—Oinoe: (76) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 106 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Paiania: (77) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 7 (= PA 6799); SEMA 1542? (s. Ἀντιφάτης); (78) c. 20 BC  Ag. XV 293, 47 (s. Ἀλεξίων)

—Pallene: (79) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 41 (PA 6800); (80) iii BC  SEMA 536 (s. Ἑρμίας); (81) i AD  IG II³ (4) 2 B, 2 f. (f. Ἀλέξανδρος)

—Peiraieus: (82) f. iii BC  SEMA 551/2, 2, 7 (s. Φιλιστίδης I, f. Φιλιστίδης II); (83) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 75; (84) s. ii BC   IG II² 1227, 3, 27, 42; cf. 2452, 53; Clinton, Sacred Officials p. 28 no. 14 (PA 6802) (s. Εὔστροφος); (85) ~ IG II² 1940, 46 (cf. PA 6802) (f. Εὔστροφος); (86) 116/15 BC  IG II² 1228, 19, 22 f. (PA 6801)

—Phaleron: (87) m. iv BC  IG II² 7607 (s. Θεόδωρος)

—Philaidai?: (88) 183/2 BC  IG II² 2332, 355 (PA 6778)

—Phlya: (89) 197-184 BC  IG II² 1325, 13 (= PA 6807); IG II³ (1) 1256, 86 (s. Τιμησίων); (90) 119/18 BC  IG II² 1008 II, 98 (PA 6806) (f. Μητρόδωρος); (91) 116/15 BC  Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 5 (f. Πτολεμαῖος)

—Probalinthos: (92) ii BC  IG II² 7298 (PA 6802a) (s. Αἰνέας)

—Sounion: (93) 129-105 BC  Thompson, New Style Coinage 417-18; 461-6; 759-776; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6779 = 6780) (deme - S.G.B.); (94) c. 113-101 BC  IG II² 1011, 5, 33, 99; 2336 + SEG XXXII 218, 64; ID 1562 + SEG XL 657; ID 1800, 4 f.; 2228, 1; 2261, 7 f.; 2285, 6-9; 2626, 5, 10; Ag. XV 254, 7, 66 f. (PA 6803) (s. Διόδωρος, f. Τιμοκράτης, Κλεοφάνης, Ἀπολλώνιος, ?f. Θεοδώρα)

—Sphettos: (95) 303/2 BC  Ag. XV 489, 8 (= PA 6776); Ag. XV 62, 79 (f. Χάρισος); (96) 168/9 AD  Ag. XV 371, 13 (f. Εὔκαρπος)

—Steiria: (97) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 42 (PA 6804) (s. Παυσανίας)

—Thria: (98) c. 180 BC  IG II³ (1) 1378, 12 (s. Λ[--])

—Trikorynthos: (99) 240-230 BC  IG II³ (1) 1070, 1 ([Θ]ε̣ό̣δ̣ο̣[τος]); (100) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 43 (PA 6805) (f. Ἀλκίμαχος)

—tribe Aiantis: (101) 106/5 BC  FD III (2) 28, 17

—tribe Erechtheis: (102) 238-242 AD  IG II² 2239, 49 (s. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Hadrianis: (103) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 3 ([Θ]εόδοτ[ος]); (104) c. 231/2 AD  Ag. XV 491, 36

—tribe Hippothontis?: (105) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 213 nos. 193-5; Hesp. 46 (1977) p. 133 n. 69 (tribe)

—tribe Kekropis: (106) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 15 (PA 6784)

—tribe Oineis: (107) 255/6 AD   IG II² 2245, 263, 311 (Ἀβίδ. Θεόδοτος: II s. Θεόδοτος I); (108) ~ IG II² 2245, 311 (I f. Ἀβίδ. Εὐάρεστος, Ἀβίδ. Θεόδοτος II)

—tribe Pandionis: (109) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 55 ([Θ]ε̣[ό]δ̣οτος: s. Ἀ̣π[--])

Athens?: (110) f. iv BC   IG II² 11635 (PA 6773b); (111) ~ IG II² 10569 (f. Ἁγνοστράτη, ?f. Θεόδωρος); (112) m. iv BC   IG II² 2396, 20 (PA 6775); (113) ~ PCG 2 p. 148 fr. 224, 7; (114) c. 160 BC  IG II² 1330, 67 (Stephanis 1140); (115) i BC  IG II² 1959, 2 (s. Χαρ[--]); (116) c. 44 BC  SEG LIV 235, 34; (117) c. 120 AD  IG II² 2031, 16 (Θ̣ε̣ό̣δ̣οτος: s. Χ[--])

Athens*: (118) m. iv BC   D. xxxiv 18; D. xxxiv 21; D. xxxiv 49 f.; D. xxxv 14; (119) ~ IG II² 2390, 12; (120) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 120; (121) 194/5 AD  IG II² 2191, 157 (epeng.); (122) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 122 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (123) 255/6 AD  IG II² 2245, 432 (epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (124) a. 394 BC  Lys. iii 5; Lys. iii 11; Lys. iii 22 (LGPN III.B (9)) (and Athens)

    Egypt, Naukratis: (125) ?iv-iii BC  ZPE 228 (2023) p. 151 no. 31 (f. Ἀντίπατρος)

    Korinthia, Korinth: (126) ii-i BC  IG II² 9078 (LGPN III.A (31)) (f. Σωτήριχος)

    Messenia, Messene: (127) i BC  IG II² 9341 (LGPN III.A (34)) (f. Δημέας)

    Rhodes: (128) ?iv BC  SEMA 1401 (LGPN I (86)) (Θεόδ(ο)τ(ο)ς)

    Syria, Antioch: (129) i AD  IG II² 8204 = AIUK 4.6 (2022) no. 68 (s. Διόδωρος)

Θεοδούλα

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13548 (SEMA 2767) (Jew)

Θεοδούλη

Athens: (1) iv-v AD  IG II² 13328 I (SEMA 2824) (Θεοδο[ύ]λη); (2) v-vi AD   IG II² 13549 (SEMA 2768) (Θεοδούλ(η)); (3) ~ IG II² 13405 (SEMA 2811) ([Θεοδ]ούλη?)

Θεόδουλος

Athens: (1) iv-v AD   IG II² 13351; (2) ~ IG II² 13540 (SEMA 2869) (f. Σωσικράτεια); (3) v-vi AD   IG II² 13455 (SEMA 2772); (4) ~ IG II² 13566 (SEMA 2770) ([Θεό]δουλος); (5) v-vi AD   IG II² 13438 (SEMA 2769) ([Θεό]δουλος); (6) ~ IG II² 13479 (SEMA 2771)

—tribe Leontis: (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 139 (s. Εὐτυχ.)

Athens?: (8) iv-v AD  Ag. VII p. 39 (BM Lamps 3 p. 410 Q3281); SEG LV 373

Foreign Residents:

    Macedonia (Mygdonia), Thessalonike: (9) v-vi AD  IG II² 13474 (SEMA 2668 = LGPN IV (2)) ([Θε]όδουλος: f. Ἀγάπη)

Θεοδώρα

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10631 (PA 6809a); (2) i AD  IG II² 5286 (d. Θεόδωρος); (3) f. ii AD  IG II² 2337, 18; (4) iv-vi AD  IG II² 7119 = 13442, 3 (Θεοδώ[ρα]); (5) v-vi AD  IG II² 13396 (SEMA 2685) (Θεοδώ[ρα]: m. Ἀνδρέας); (6) vi AD  IG II² 13508 (SEMA 2810)

—Lakiadai: (7) imp. IG II² 6623 a (p. 881) (d. Ἀρτεμίδωρος)

—Marathon: (8) ii/i BC  ID 1992, 5 (PA 6810) (d. Ἀριστογένης)

—Melite: (9) 98/7 BC  FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 4 ([Θε]οδώρα: d. Σαραπίων II)

—Sounion?: (10) 113/12 BC  ID 2626, 8 (Θεοδ(ώ)ρα: ?d. Θεόδοτος)

Athens?: (11) iv BC  SEMA 1940 (or Boiotia?: Θιω-: d. Σ[--]); (12) iv-iii BC  Audollent, Defix. Tab. 68 A, 1, 8-11; 68 B, 2, 4, 10; (13) ?iii BC  CIA App. 39, 14 (m. Σατύρα); (14) iii BC  IG II² 11637 ([Θε]οδώρα: d. Θεόδωρος); (15) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 154; (16) 236/5 BC  IG II² 1297, 33; (17) ii-iii AD  IG II² 11636

Athens*: (18) ii-i BC  SEMA 1939

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (19) iii/ii BC  SEMA 965 (Θε(ο)δώρα: d. Θέων)

    Herakleia: (20) imp. IG II² 8684 (d. Θεόδωρος)

    Palestine, Samaria: (21) i AD  IG II² 10220 (Θεοδ(ώ)ρα: d. Θεμίσων)

    Syria, Antioch: (22) hell.-imp. SEMA 1004 (d. Ζήνων)

Θεοδώρητος

Athens: (1) iv AD  IG II² 13390 (SEMA 2773)

—tribe Antiochis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 322 (Αὐρ. Θεοδώρητος)

—tribe Erechtheis: (3) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 38-40

Θεοδωρίδης

Athens: (1) f. iv BC  IG II³ (4) 712, 1, 3 (PA 6815) ([Θε]οδωρίδης, Θο-: s. Πολυκράτης: doctor); (2) ?iv BC  SEG LXII 124; (3) 364/3 BC  SEG XXVI 203, 9 (TrGF 1 p. 249 no. 78 A); (4) m. iv BC  IG II² 11727; (5) 161/0 BC  IG II² 956 II, 76 (PA 6814) (Θε̣ο̣δ̣ωρίδ[ης]: s. Παυσανίας); (6) 127/6 BC  IG II² 1713, 3; IG II³ (4) 362, 1; SEG XV 104, 1, 78 (cf. XXI 470); ID 1907, 3; 1947, 5; 2596, 1 (PA 6812) (archon epon.); (7) 106/5 BC  FD III (2) 15, 10 (s. Θεόμνηστος); (8) i AD  Ag. XXI F 259 (Θειο-); (9) inc. SEMA 749 (frag. deme --ettos: [Θ]εοδωρίδης)

—Athmonon: (10) c. 380 BC  IG II² 1929, 24 (cf. APF 12699) ([Θε]οδωρίδης); (11) m. iv BC  IG II² 2385, 25 (PA/APF 6816) (Θεο[δ]ωρίδ[ης]: s. Θεόδωρος); (12) 324/3 BC  IG II² 1203, 2 (PA 6817); (13) 281/0 BC  Ag. XV 72, 95 + SEG XXXVI 217 (Θε[οδ]ωρίδης: f. Θεόδοτος)

—Dekeleia: (14) 183/2 BC  IG II² 2332, 19 + Hesp. 60 (1991) p. 211 n. 91; pp. 188 f. III, 30 (f. Κω[--]ς, Ἀριστο[--], Σέλευκος); (15) c. 105-95 BC  IG II² 2452, 37; Tracy, ALC pp. 214 f. (date) (PA 6818) (f. Εὔθοινος); (16) i AD  IG II² 11390/1 + Hesp. 60 (1991) p. 211 ([Θεο]δωρίδ̣ης: f. Εὔθοινος)

—Halai: (17) iv BC  IG II² 5485 ([Θ]εοδωρίδης: f. Θεόδωρος)

—Kydathenaion: (18) 336/5 BC  Ag. XV 42, 150

—Marathon: (19) c. 144-100 BC  ID 1983, 1; 2453, 1; 2593, 62; 2631, 13; FD III (2) 25, 30 (PA 6813) (s. Θεόδωρος I, f. Θεόδωρος II, Μηνόδωρος, Χαρίτιον, Ο[--])

—Peiraieus: (20) 117/16 BC  Hesp. 16 (1947) pp. 170 ff. no. 67, 32 = IG II² 1009, 8 (PA 6819)

—Phaleron: (21) 303/2 BC  Ag. XV 62, 290 (f. Λύανδρος)

—tribe Pandionis: (22) iv BC  IG II² 1952 + SEG XLV 157, 47 ([Θε]οδωρίδης - IG)

Athens?: (23) ?iii BC  CIA App. 6, 4; (24) imp. IG II² 11772 (f. Καλλίθεμις)

Θεοδωρίς

Athens?: (1) hell.-imp. SEG LVII 264 (d. Θεόδωρος)

Θεόδωρος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2972; 5321; cf. ARV² p. 1610 (PA 6820) (-δ-: kalos); (2) f. v BC  IG I³ 1151, 6 (PA 6822) (-δ-); (3) v BC   Th. iii 91. 1 (PA 6824) (f. Προκλῆς); (4) ~ IG II² 2365, 5 = IG I³ 1045, 5 (Θεόδω̣[ρος?]); (5) c. 480 BC  IG I³ 699 B (PA 6842) (Θεό[δ]ρος: s. Ὀνήσιμος); (6) 438/7 BC  Develin, AO p. 93 (PA 6823) (archon epon.); (7) 433/2 BC  IG I³ 48 bis, 13 (f. Τιμόθεος); (8) 425 BC  Ar., Ach. 605 and Schol.; (9) v/iv BC  Suda s.v. Θ 171 (Θεόδωρος?, Θεοδέκτης?: ?f. Θεόπομπος); (10) 415 BC  And. i 35 (PA 6826); (11) 415-408 BC  Plu., Alc. 33 (PA 6827); (12) 405 BC  IG I³ 1032, 128 (Θεόδωρ̣[ος?]); (13) f. iv BC   IG II² 1928, 6 (PA/APF 6828) ([Θ]εόδωρος); (14) ~ IG II² 13074; (15) f. iv BC  IG II² 2325, 31, 262; CID II 4 I, 67; + Stephanis 1157; (16) iv BC   TAM I 25 b (sculptor); (17) ~ IG II² 11638; (18) m. iv BC   IG II² 12400; (19) ~ IG II² 1613, 56; 1614, 82, 111 (PA 6829); (20) m. iv BC   Din. fr. xxx; Din. fr. lxxv (PA 6830); (21) ~ SEG XXXIV 157, 17 (Θεό̣δ̣ωρ[ος?]); (22) 357/6 BC  IG II² 1696, 7 (f. [--]οκλῆς); (23) 351/0 BC  IG II² 1696, 25 (Θε[όδω]ρος: f. Ἀξιόπιστος); (24) c. 350 BC   SEG LXVI 174, 5; (25) ~ SEG LXVI 174, 2; (26) c. 350-325 BC  IG II³ (4) 512, 4 ([Θε?]όδωρος, [Δι?]όδωρος); (27) s. iv BC   Din. fr. lxvi-lxvii (PA 6831); (28) ~ Din. fr. lxxix (PA 6839) (s. Ἀρχεφῶν); (29) s. iv BC  ID 74, 18 (f. Ἀντιφῶν); (30) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 318 ([Θ]εόδωρος: ?s. Α[--]); (31) 322 BC  IG II² 1632, 327 (PA/APF 6832); (32) c. 320 BC  IG II² 552, 2 (PA 6833) (Θεόδωρ[ος]); (33) iii BC  CVA Paris Musée Rodin pl. 40, 8 f. (SEG LV 1799); (34) ?265-258 BC  Nachtergael, Les Galates 3, 23 (f. Διογένης); (35) ii-i BC  ID 1864, 1 (f. Ἀρίστων); (36) 161/0 BC  IG II² 956 I, 47; cf. Stephanis 1171 (PA 6843) (Θεόδωρ[ος]: s. Ποσειδώνιος); (37) 149/8 BC   IG II² 958, 43; cf. Stephanis 1169 (PA 6841) (II s. Θεόδωρος I); (38) ~ IG II² 958, 43 (cf. PA 6841) (I f. Θεόδωρος II); (39) 138/7 BC   FD III (2) 11, 12 (s. Κλεομένης I); (40) ~ FD III (2) 23, 25 (f. Διονύσιος); (41) 128/7 BC  FD III (2) 24, 46 (I f. Θεόδωρος II); (42) 128/7 BC  FD III (2) 24, 31 (f. Κλεομένης); (43) ~ (II s. Θεόδωρος I); (44) 117/16 BC  Thompson, New Style Coinage 598-602; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6834); (45) 111-108 BC  Thompson, New Style Coinage 702-5; 712-14; 727-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 6835); (46) 106/5 BC   FD III (2) 25, 26; cf. BCH 99 (1975) p. 208; (47) ~ SEG LXVI 185; (48) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 43 (f. Διοφάνης); (49) ~ FD III (2) 26, 10 (s. Λυσίμαχος); (50) 98/7 BC   FD III (2) 26 III, 8 (s. Διονύσιος); (51) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 26, 47 (I f. Θεόδωρος II); (52) 98/7 BC   FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 26, 47 (Stephanis 1170) (II s. Θεόδωρος I); (53) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 38 (f. Δωρόθεος); (54) c. 98-80 BC  FD III (2) 26 II, 15; SEG XXXIII 290 B, 22 f. (I f. Ἡγέλοχος, Θεόδωρος II); (55) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 23 (II s. Θεόδωρος I); (56) s. i BC  IG II² 1051 c = Ag. XVI 335 = SEG XLVII 143, 56 (Θεόδωρ[ος?]); (57) i AD  IG II² 5286 (f. Θεοδώρα); (58) ?i AD  FGrH 346; cf. Clinton, Sacred Officials p. 96 no. 4 (PA 6837); (59) c. 40-54 AD  IG II² 1976, 4; 1977, 4 f. (s. Διονύσιος); (60) ii-iii AD  IG II² 3756, 2 (s. Ἑρμείας); (61) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 182 (f. Ἀπολλωνίδης); (62) m. ii AD  IG II² 1736 a, 8 (pp. 813 f.); cf. Hesp. 3 (1934) p. 175; (63) iv-v AD   SEG LVII 278; (64) ~ IG II² 13538 (SEMA 2774); (65) inc. D.L. ii 104 (PA 6838) (painter)

—Acharnai: (66) m. iv BC  IG XII (6) 262, 190; (67) c. 320 BC  Ag. XV 68, 51; cf. Lettered Attica p. 119 (deme) (Θεόδω̣[ρος?]); (68) ?imp. IG II² 5805 (I f. Θεόδωρος II); (69) ~ (II s. Θεόδωρος I); (70) 163/4 AD  IG II² 2086, 151; 2087, 47 (f. Σώστρατος); (71) inc. Unp. (Attica, tit. sep.) (II s. Θεόδωρος I); (72) ~ (I f. Θεόδωρος II)

—Agryle: (73) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 120 b (PA 6849) (Θεό̣δ̣ωρ(ος): f. Καλλίας)

—Aithalidai: (74) hell. SEG L 829 XIX, 1 (I f. Θεόδωρος II); (75) ~ SEG L 829 XIX, 2 (II s. Θεόδωρος I); (76) 112/11 BC   ID 2229, 1; 2248, 7, 12 (cf. PA 6850) (I f. Θεόδωρος II, Εὐκλέων); (77) ~ ID 2229, 1 (= PA 6850); ID 2248, 7 (II s. Θεόδωρος I)

—Alopeke: (78) c. 334/3 BC  IG II³ (4) 81, 53 (= PA 6854); IG II³ (1) 327, 5? (cf. ZPE 150 (2004) p. 96) (s. Ἀντιφάνης); (79) c. 250-227 BC  IG II² 1706 = Hesp. 2 (1933) pl. XIV, 10 (= PA 6853); Hesp. 46 (1977) p. 119 no. 50; p. 124 no. 58; p. 128 no. 65; (80) b. 220 AD  Ag. XV 467, 18 (f. [--]ιμος); (81) a. 216 AD  Ag. XV 472, 46 (I f. Θεόδωρος II); (82) ~ (II s. Θεόδωρος I)

—Anagyrous: (83) 429/8 BC  IG I³ 282, 2 (-δ-); (84) 80/79 BC  IG II² 1039 I, 80 (PA 6856) (f. Ἰσίδωρος)

—Anaphlystos: (85) m. iv BC  IG II² 5667 (PA 6858); cf. SEG LIX 280 (deme); Grammateion 10 (2021) pp. 87-92 (s. Μνήσαρχος); (86) s. iv BC  IG II² 5671 (PA 6857) (f. Κτησίας)

—Angele: (87) 184/3 BC  IG II³ (4) 104, 5

—Aphidna: (88) iv BC  IG II² 5749 (f. [--]κράτης)

—Atene: (89) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 114 (PA 6859) ([Θε]όδωρος: s. Μενεκράτης)

—Athmonon: (90) m. iv BC   IG II² 2385, 11 (PA/APF 6848) (f. Σίμων); (91) ~ IG II² 2385, 24 + SEG XXXIII 160 (PA/APF 6846) (Θεόδωρ[ος]: s. Θεόδοτος); (92) m. iv BC  IG II² 2385, 25 (PA/APF 6847) ([Θεόδ]ωρος: f. Θεοδωρίδης); (93) 40-54 AD  IG II² 1977, 9 f. (Θεόδω[ρος]: f. [--]ων); (94) m. ii AD  IG II³ (4) 836, 2 (f. (nat.) Διονύσιος (Acharnai))

—Athmonon?: (95) f. iv BC   SEG XXIV 197, 6 (f. Θουγείτων); (96) ~ SEG XXIV 197, 34 f. (f. Ἀμεινίας, Θουγείτων)

—Azenia: (97) c. 50-40 BC   Ag. XV 280, 15 ([Θ]εόδωρο[ς]); (98) ~ Ag. XV 280, 16

—Boutadai: (99) hell. IG II² 5910 (PA 6860) (f. Δωρόθεος)

—Cholargos: (100) 128/7 BC  SEG XV 104, 188 (f. Τιμοκράτης); (101) 102/1 BC   IG II² 1028 II, 118 (cf. PA 6911) (I f. Θεόδωρος II); (102) ~ IG II² 1028 II, 118 + SEG XLIX 125 (PA 6911) (II s. Θεόδωρος I)

—Cholleidai: (103) 255/6 AD  IG II² 2245, 121, 164, 182, 305 (Στάτ. Θεόδωρος)

—Daidalidai?: (104) 392/1 BC  SEG XXXII 165, 4 (Θε[όδ]ω̣ρος)

—Dekeleia: (105) 396/5 BC  IG II² 1237, 2 (PA/APF 6861) (s. Εὐφαντίδης); (106) 340/39 BC  Ag. XIX P 30, 12, 17 (cf. APF 6029) (f. Ἐκφαντίδης); (107) c. 330 BC  IG II² 1927, 95 (PA/APF 6862) (s. Στρατοκλῆς); (108) 315/14 BC  IG II² 2725 = Finley, SLC pp. 122 f. no. 11, 5 (cf. APF 6029)

—Diomeia: (109) v BC  Schol. Ar., Ach. 603 (cf. PA 6863); (110) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 71 (PA 6863) (f. Δωρόθεος)

—Eleusis?: (111) s. iv BC  IG II² 11676 ([Θ]εόδωρ[ος]: f. Θέωρος); (112) 281/0 BC  Ag. XV 72, 129 (Θεόδωρ[ος])

—Epikephisia: (113) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 44 (PA 6864)

—Erchia: (114) v BC  PA/APF 6865 (I f. Ἰσοκράτης, Θεόδωρος II, Τελέσιππος, Διόμνηστος); (115) v/iv BC  Plu., Mor. 838c (PA/APF 6866) (II s. Θεόδωρος I, Ἡδυτώ); (116) iii BC   IG II² 6115 (cf. PA/APF 6869) (I f. Θεόδωρος II); (117) ~ IG II² 6115 (PA/APF 6869) (Θεόδωρ[ος]: II s. Θεόδωρος I); (118) iii BC   IG II² 6119 (PA/APF 6868) (f. Καλλινίκη); (119) ~ IG II² 6133 (PA/APF 6867) (Θε[ό]δωρος: f. Φείδων); (120) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 73 (f. Νικόφημος)

—Erikeia: (121) ii-i BC  IG II² 6068 a (p. 880) (s. Δωρόθεος)

—Euonymon: (122) iii BC  IG II² 6174 (s. Πρωτογένης); (123) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 112 no. 29; AM 85 (1970) p. 215 no. 198; (124) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 18 (s. Εὔανδρος)

—Eupyridai: (125) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 17 (s. Θεόδοτος); (126) s. i BC  IG II² 2461, 93 (PA 6870) (f. Εὔδημος); (127) 203-211 AD  IG II² 2207, 4 (s. Ἁρποκρατίων)

—Halai: (128) iv BC  IG II² 5485 (s. Θεοδωρίδης)

—Halai (Aixonides): (129) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 63

—Hamaxanteia: (130) m. iv BC  IG XII (6) 262, 280 (or Athens, Oion: Θε[όδ]ω̣ρος); (131) m. ii BC  IG II² 1711, 7 (PA 6855) (f. Διόδοτος)

—Hermos: (132) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 5 (s. Εἰρηναῖος)

—Hestiaia: (133) c. 26/5 BC  IG II³ (4) 792, 3 (I f. Θεόδωρος II); (134) ~ (II s. Θεόδωρος I)

—Ikarion: (135) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 39 (PA 6872); (136) inc. IG II² 6277 (f. Διόδωρος)

—Kephale: (137) 128/7 BC  SEG XV 104, 189 (s. Διονύσιος)

—Kerameis: (138) f. iv BC  IG II² 6326/7; 6335, 4 (PA 6873) (s. Φάλανθος, f. Μυρρίνη)

—Koile: (139) inc. IG II² 6488 (f. Θεόφιλος)

—Kolonai: (140) 155/6 AD  IG II² 2068, 84 (I f. Θεόδωρος II); (141) ~ (II s. Θεόδωρος I)

—Kolonai (Antiochid): (142) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 63

—Kolonai (Leontid): (143) 324/3 BC  IOrop 353 A, 84 (s. Ἀμφίμαχος)

—Kydathenaion: (144) s. iv BC  SEMA 354; 430, 4 (I f. Στησίας, [...]αρέτη); (145) f. iii BC  IG II² 6577 (PA 6875) (II s. Στησίας); (146) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 50 (PA 6874) (s. Δημήτριος); (147) ii AD  SEMA 348 (s. Κτησίας)

—Lakiadai: (148) c. 170 BC  IG II³ (1) 1402, 19 ([Θ]εόδωρο[ς]); (149) 148-134 BC   IG II² 1939, 11 (cf. PA 6876) (I f. Θεόδωρος II); (150) ~ IG II² 1939, 11 (PA 6876) (II s. Θεόδωρος I)

—Lamptrai: (151) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 36 (f. Φιλόμηλος); (152) m. iv BC  IG II² 6672 (PA 6877) (s. Ναύπων); (153) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 19 (f. Φίλων); (154) 45/6 AD  IG II² 1945, 10 (s. Ἐργάσιλος)

—Leukonoion: (155) ?iv BC  SEG XLVIII 187, 7; (156) 335/4 BC  SEG LII 135, 9 f. (Θε[όδ]ωρος: I f. Θεόδωρος II); (157) 335-332 BC  SEG LII 135, 9; Reinmuth, Ephebic Inscr. 9, 7 (II s. Θεόδωρος I, f. Θεόδωρος III); (158) 333/2 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 9, 3 (III s. Θεόδωρος II); (159) inc. Unp. (Habicht) (f. Ἰσοκράτης)

—Lousia: (160) s. iv BC  Ag. XIX P 42, 6 (PA 6878) (s. Λυσανίας); (161) f. i BC  ID 2619 a, 11 (f. Φιλῖνος)

—Marathon: (162) m. ii BC  ID 1983, 1; 2453, 1 (PA 6836) (I f. Θεοδωρίδης); (163) 156/5 BC  ID 1416 B I, 3; 1416 B II, 71, 95, 117; 1421 Ab I, 9 (PA 6880) (s. Στράτων); (164) c. 100 BC  ID 1983, 2 ([Θ]εό[δωρος]?: II s. Θεοδωρίδης, Στρατονίκη); (165) i BC  IG II² 3496, 4 (PA 6879) (?s. Ἱππόνικος, f. Ἀθην[--]); (166) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 A I, 53 (Πομπώνιος Θεόδωρος); (167) iii AD  IG II³ (4) 1112 ([Δ]ομίτιος Θεόδωρος)

—Melite: (168) m. iv BC   IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 507-9; IG II² 1609, 111; 1623, 50, 53; Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 103 (PA/APF 6882) (I s. Εὐδημίδης, f. Θεόδωρος II, Ἀθηνόδωρος II); (169) ~ Ag. XIX P 26, 266 f., 273; SEG XXVIII 121, 79 f. (cf. APF 6882) (III s. Ὀλύμπιχος); (170) s. iv BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 508; IG II² 1623, 52; Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 103 (PA/APF 6883) (II s. Θεόδωρος I); (171) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, [127], 132 (PA/APF 6881); (172) 55/4 BC  IG II³ (4) 380, 6; 381, 7; (173) s. ii AD  IG II² 2067, 138; 2125, 18 f.; 2203, 7 (f. Εὐτυχίδης I, [--]ος); (174) 163/4 AD  IG II² 2086, 156; 2087, 10 (f. Ἐπάγαθος); (175) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 2 (f. Διονύσιος)

—Melite?: (176) 24/3 BC  Ag. XV 290, 53 (Θ̣ε̣όδωρος: s. Ἐπίνικος)

—Myrrhinous: (177) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 95

—Myrrhinoutta: (178) m. ii BC  ID 1508, 16; 1987, 2; 2463, 2; 2589, 10 (f. Διοσκουρίδης, Κράτων); (179) c. 146/5 BC  ID 2609, 29; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) ([Θ]εόδωρος: s. Χαρίδημος); (180) c. 130 BC  IG II² 3894 = Ag. XVIII H329, 1-5 (f. Κλεοπάτρα, Θεοφραστίδης); (181) c. 125-100 BC  ID 2630, 13 (s. Λύκων); (182) c. 108-105 BC  ID 1975, 1, 6; IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 49 (s. Φίλων, f. Μυρώ II); (183) 102/1 BC   IG II² 1028 I, 120 (cf. PA 6884) (I f. Θεόδωρος II); (184) ~ IG II² 1028 I, 120 (PA 6884) (II s. Θεόδωρος I); (185) 62/1 BC  IG II² 1944, 28 (= PA 6885); SEMA 459 (s. Χαρίδημος); (186) 9/8 BC  IG II² 1722, 10 (f. Φιλώτας)

—Oa: (187) f. iv BC  IG II² 7823 (PA 6912); (188) c. 230 BC  IRhamnous 20, 33 (Θ[εό]δωρος)

—Oinoe: (189) 289/8 BC  Finley, SLC p. 121 no. 6, 7 f.

—Oinoe (Aiantid): (190) 302/1 BC  IG II² 502, 10 f. (PA 6887) (Θεόδω[ρος]); (191) 281/0 BC  Ag. XV 72, 205 (Θεόδ[ωρος?]: f. [--]δωρος)

—Oinoe (Hippothontid): (192) f. iii BC  SEMA 477 (Θει-: s. Ἀριστοτέλης); (193) 119-97 BC  IG II² 1008 + SEG XXI 477 II, 90; FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 20, 45 (I f. Ἐρητυμένης); (194) 98/7 BC  FD III (2) 49, 11; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 21 (Stephanis 1166) (II s. Ἐρητυμένης)

—Oinoe (Hippothontid?): (195) ?145-139 BC  Ag. XV 239, [12]?; 240, 50, 127 (Stephanis 1158)

—Oion: (196) m. iv BC  IG II² 1596, 16 (PA 6888) (f. Δωρόθεος)

—Otryne: (197) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 45 (PA 6889) (f. Φιλῖνος)

—Paiania: (198) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 12 (f. [--]ωρος); (199) 336/5 BC  Ag. XV 42, 147; (200) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 76; (201) c. 209 BC  IRhamnous 51, [14], 27; SEG XXXI 113 (name) (s. [--]δου (gen.)); (202) ii BC  IG II² 7053 (s. Πύρρος); (203) 183/2 BC   IG II² 2332, 120 (PA 6890); (204) ~ IG II² 2332, 120 (PA 6890); (205) c. 44 BC  SEG LIV 235, 8 (s. Μητρόδωρος); (206) c. 20 BC  Ag. XV 293, 34

—Paionidai: (207) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 97 (PA 6891) (f. Θεογένης); (208) 185/4 BC  IG II² 1325, 15 (PA 6892) (f. Ἡρακλείδης)

—Pallene: (209) 335/4 BC  Ag. XV 43, 218 (s. Ἀντίδωρος); (210) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 21; (211) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 56 (PA 6893) (Θε[ό]δωρος); (212) ii-i BC  SEMA 537 (s. Εὐκλείδης); (213) 163/4 AD  IG II² 2086, 173 (s. Νεοκύδης)

—Peiraieus: (214) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 74; (215) c. 155 BC  Ag. XV 226, 37 (Θεό(δωρ)ος); (216) s. i BC  IG II² 3901, 2 (s. Ἡρακλείδης); (217) i AD  Ag. XVII 277 (s. Γλαυκίας)

—Perithoidai: (218) m. iv BC  IG II² 1622, 487 (PA 6894); (219) ii BC  IG XII (8) 111 a, 1 (f. Ὀλυμπιάδης); (220) ?imp. IG XII (8) 111 b, 1 (s. Ὀλυμπιάδης)

—Phaleron: (221) m. iv BC  IG II² 7607 (f. Θεόδοτος); (222) f. ii BC  IG II² 1710, 9 (f. Δημήτριος); (223) 170-150 BC  IG II² 1934, 7; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 6904) (f. Χαρικλῆς); (224) c. 157-95 BC  IG II² 957, 71 (= PA 6809); IG II² 2452, 5, 9 (= PA 6905); FD III (2) 7, 4; 24, 6 f.; 35, 5; 39, 3; 46, 2 f., 7; IEleusis 227, 23; 228, 5, 7 (I s. Χαρικλῆς I, f. Χαρικλῆς II); (225) 102/1 BC  IG II² 1028 III, 113 (PA 6906) (II s. Χαρικλῆς II); (226) 142/3 AD  IG II² 2049, 33 (s. Ζωΐλος)

—Phegaia: (227) 415 BC  Plu., Alc. 19; Plu., Alc. 22 (PA 6907); (228) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 62 (PA 6908) (s. Θέογνις)

—Phegaia?: (229) iii BC  ICos 9, 2 f.; cf. SEG XLIII 549; XLVI 244 ([Θε]ό̣δωρος: s. Θέογνις)

—Phegous: (230) s. iv BC  IG II² 7642 (PA 6909) (s. Δημοτίων)

—Phlya: (231) s. iii BC  IG II² 1311, 11 (IRhamnous 19) (s. Νικώνυμος)

—Phrearrhioi: (232) m. iv BC  IG II² 7717, 5 (PA 6910) (s. Ἀντίμαχος)

—Pithos: (233) m. iv BC   IG II² 2385, 96 + PAA 11 Suppl. p. 140 (Θ̣[εόδωρ]ος?: s. Κίρων); (234) ~ IG II² 2385, 105 (PA 6895) (f. Θεότιμος)

—Plotheia: (235) 335/4 BC  Ag. XV 43, 51; (236) 302/1 BC  IG II² 499, 3; 500, 4; 501, 6; 502, 2 f.; 503, 3 f.; 504, 3; 505, 2; Hesp. 1 (1932) p. 45 no. 4, 3; Ag. XVI 123, 4; 124, 4; 125, [3] (PA 6896) (f. Νίκων); (237) 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 64 (f. Νίκων); (238) ii BC  IG II² 7238 (Θεόδω[ρο]ς: s. Ἀπολλώνιος)

—Prasiai: (239) c. 425 BC  IG I³ 31, 1, 4; ZPE 162 (2007) p. 107 (date) (-δ-); (240) 343/2 BC  Ag. XIX L 6, 13 (s. Κίρων)

—Prasiai?: (241) ?ii-i BC  IG II³ (4) 946, 1 (or Erchia: [Θ]εόδωρος)

—Prospalta: (242) hell. SEG L 829 XI, 11 f. (Θεόδ[ω]ρος: s. Ἄγαθος)

—Ptelea: (243) m. iv BC  SEG LXII 152

—Rhamnous: (244) m. iv BC  IG II² 7328 a, 5 (p. 892) ([Θε]όδωρ[ος]?, [Θε]οδώρ[α]?: ?s./d. Ἀνδρομένης); (245) s. iv BC  IG II² 3839 = IRhamnous 123 (= PA 6899); IG II² 7354 = IRhamnous 219 (SEMA 780) (I s. Ἀντίφιλος I, f. Ἀντίφιλος II); (246) f. iii BC  IG II³ (1) 1008, 72 f. (= PA 6897); IRhamnous 43, 21; 49, 27; 167, 1 = IG II² 1322 (II s. Ἀντίφιλος II, f. Θεότιμος, Θεομένης I); (247) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 nos. 13¹; 196-7; (248) 213/12 BC  IG II³ (1) 1165, 2; 1166, 2 (f. Ἀρίστων); (249) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 56 (Θεόδω(ρος): f. Θεότιμος); (250) c. 150 BC  IG II² 1938, 33 (PA 6898) ([Θ]εόδωρος: III ?f. Θεομένης II); (251) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 100 (PA 6900) (IV s. Θεομένης II); (252) c. 50 BC  Ag. XV 273, 36 (f. Θούκριτος); (253) imp. IG XII (8) 675, 5 (PA 6899a)

—S--: (254) c. 186/7 AD  IG II² 2255, 2; AE 1972, pp. 59 f. no. 4 (locn.) (f. Θεόφιλος)

—Semachidai: (255) iii BC  Ag. XVII 302 (Θεόδω[ρος]: s. Φιλοκράτης)

—Sounion: (256) f. iv BC  IG II² 7434, 1 f. (s. Διόδωρος); (257) 106/5 BC  J., AJ xiv 152 (Θεόδωρος - mss., Θεόδοτος - edd.: f. Θεοδόσιος); (258) 154/5 AD   IG II² 2067, 15, 182 (I s. Πραξιτέλης, f. Θεόδωρος II); (259) ~ IG II² 2067, 182 (II s. Θεόδωρος I)

—Steiria: (260) m. iv BC   IG II² 7456, 11 (II s. Θεόδωρος I); (261) ~ IG II² 7456, 12 (I f. Θεόδωρος II); (262) 304/3 BC  Ag. XV 61, 231; (263) 37/6 BC  IG II² 1043, 56, 127 f. (PA 6901) (s. Δημήτριος); (264) c. 20 BC  Ag. XV 293, 50 (s. Δημήτριος); (265) 150-190 AD  Ag. XV 384, 15; (266) 165-170 AD   IG II² 2090, 18; Ag. XV 378, 49 (Θεόδωρος πρεσβύτ.: I f. Θεόδωρος II); (267) ~ IG II² 2090, 18; Ag. XV 378, 50 (Θεόδωρος νεώτ.: II s. Θεόδωρος I); (268) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 31 f. (Θεόδ[ωρος]: f. Ἰσίδωρος, Μόσχος)

—Themakos: (269) inc. IG II² 6205 (s. Πολύευκτος)

—Thorikos: (270) 188/7 BC  IG II³ (1) 1275, 2; 1276, 3; 1277, 3; 1278, 1 f.; 1279, 2; Ag. XV 176, 13; 177, 2 (PA 6871) (f. Ἀρχικλῆς)

—Thria: (271) 229-226 BC  IG II³ (1) 1144, 52

—Trikorynthos: (272) 267/6 BC  IG II³ (1) 915, 2; 916, 2 f. (PA 6903) (s. Λυσίθεος); (273) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 23; (274) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 93 (Θεόδω[ρος]); (275) 170-150 BC  IG II² 1934, 12; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 6902) (Θεόδω[ρος]: f. Λυσίθεος); (276) 154/5 AD  IG II² 2067, 96 (s. Δημήτριος I)

—tribe Aiantis: (277) 148-134 BC  IG II² 961, 37 (Θεόδωρ[ος]: f. Μειδίας); (278) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 132

—tribe Aigeis: (279) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 49

—tribe Antiochis: (280) c. 205 AD   Ag. XV 447, 30 (II s. Θεόδωρος I); (281) ~ Ag. XV 447, 30 f. (I f. Θεόδωρος II, Δομνῖνος)

—tribe Demetrias: (282) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 4 (f. Λαδάμας)

—tribe Erechtheis: (283) 459 BC   IG I³ 1147, 69 (-δ-); (284) ~ IG I³ 1147, 166 (PA 6845) (Θε[ό]δρος); (285) c. 411 BC  SEG LII 60, 32 (-δ-)

—tribe Hadrianis: (286) m. ii AD  Ag. XV 339, 8 (f. Ἡρόδωρος)

—tribe Leontis: (287) s. v BC  IG I³ 1193, 93 (Θεοδορψος - lap., Θεόμορψος?); (288) 261/0 BC  IG II³ (1) 981, 9 (Θεόδω[ρος]: I f. Θεόδωρος II); (289) ~ ([Θ]ε̣όδωρος: II s. Θεόδωρος I); (290) s. ii AD  IG II² 2084, 13 (s. Πα[--]); (291) c. 200 AD  Ag. XV 399, 26 (Θεόδωρ(ος): f. Πάμφιλος); (292) 255/6 AD  IG II² 2245, 143 (Θεόδω(ρος): f. Εὐγνώμων)

—tribe Pandionis: (293) 165/6 AD  IG II² 2090, 69 (s. Στ[--])

Athens?: (294) c. 407/6 BC  IG I³ 469, 1 (Θε̣ό̣[δ]ο̣ρο̣[ς]); (295) f. iv BC  IG II² 10569 (?s. Θεόδοτος); (296) iv BC   IG II² 12496; (297) ~ SEMA 1787; (298) m. iv BC  IG II² 13088 = CEG II 578, 5, 10 (Θεόδω[ρος]); (299) s. iv BC  IG II² 6444; (300) 339/8 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 20; (301) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 74 (s. Φίλιππος); (302) ?hell. Collignon--Couve 802; (303) iii BC   IG II² 2325, 177 (PCG 7 p. 694) (Θεόδω[ρος?]); (304) ~ IG II³ (4) 1586; (305) ?iii BC  CIA App. 21, 2 (Θ[ε]όδωρος); (306) iii BC  IG II² 11637 ([Θε]όδωρος: f. Θεοδώρα); (307) c. 253/2 BC  IG II³ (1) 1010, 144; (308) hell.-imp. SEG LVII 264 (f. Θεοδωρίς); (309) i BC  IG II² 4712 = 11639 (Θεόδ[ω]ρος); (310) i BC-i AD  SEMA 1938 ([Θ]εόδω[ρος]: f. Θεοδωρ[--]); (311) c. 44 BC  SEG LIV 235, 11; (312) i AD  Ag. XVII 904 (Θεόδω[ρος]: f. Μαντώ); (313) imp. IG II² 11640 (s. Κι[--]); (314) c. 41-54 AD  IG II² 1968, 9 (I f. Θεόδωρος II); (315) ~ (II s. Θεόδωρος I); (316) s. i AD  IG II² 1998, 7; (317) m. ii AD   IG II² 2163, 33 (s. Ζώπυρος); (318) ~ IG II² 2070, 1 ([Θ]εόδωρος)

Athens*: (319) c. 411 BC  IG I³ 1190, 68 (-δ-: metic?); (320) i BC-i AD  SEMA 1241 (s. Μάρων); (321) 139/40 AD  IG II² 2044, 132 (f. Νικίας); (322) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 94 (Θεόδωρ[ος]: epeng.); (323) 169/70 AD  IG II² 2097, 308 (f. Ἦλις); (324) 175/6 AD   IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 94 (f. Ζώσιμος); (325) ~ IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 57 (s. Εὐφρόσυνος: epeng.); (326) 179/80 AD   IG II² 2083, 18 (s. Εὐέλπιστος: epeng.); (327) ~ IG II² 2083, 19 (f. Ἀσκληπιάδης); (328) 179/80 AD  IG II² 2083, 66 (s. Εὐέλπιστος: epeng.); (329) c. 203-210 AD  IG II² 2207, 42 (epeng.); (330) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 158 (epeng.)

Foreign Residents:

    Achaia: (331) 235/4 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 117 (LGPN III.A (1))

    Boiotia, Plataia?: (332) iii BC  SEMA 824 = IRhamnous 263 (LGPN III.B (-)) ([Θ]εόδωρος: f. Θα[--]ελος)

    Caria, Miletos: (333) iv BC  IG II² 9870 (LGPN V.B (68)) (f. Σίμων); (334) i BC-i AD  SEMA 1339 (LGPN V.B (93)) (f. Τυρρανίς); (335) f. i AD  IG II² 1729, 10 (LGPN V.B (98)) (f. Θεόφραστος); (336) i AD  Ag. XVII 581 = IG II² 9627 (LGPN V.B (97)) (Θεόδω[ρος]: f. Ζωσα[--]); (337) imp. IG II² 9398 (LGPN V.B (94)) (Θεώ-: f. Ἀπάτη); (338) ~ IG II² 9505 a (LGPN V.B (95)) (f. Διονυσία); (339) inc. IG II² 9604 (LGPN V.B (-)) (Θεό[δωρ]ος: f. Εὔπραξις)

    Caria, Miletos?: (340) 87/8 AD  IG II² 1996, 152 (LGPN V.B (100)) (Θεόδω. f. Ἐ[....]λος)

    Elis: (341) hell. IG II² 8527 (LGPN III.A (36)) (f. Ἀσκληπιάς)

    Herakleia: (342) i AD  IG II² 8689 (f. Ἰσιάς); (343) imp. IG II² 8684 (f. Θεοδώρα)

    Ionia, Teos: (344) c. 340-317 BC  IG II² 10443 (LGPN V.A (102))

    Lydia, Sardis: (345) i BC/ i AD  IG II² 10240 (LGPN V.A (132)) (f. Ἐρωτίς)

    Macedonia (Edonis), Amphipolis: (346) hell. SEMA 979 (LGPN IV (41)) (f. Ἀντίπατρος); (347) ~ Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 9 p. 161 (LGPN IV (-)) (f. Μηνοφίλα)

    Massalia: (348) ii BC  IG II² 9295 (s. Λεώμαχος)

    Mysia, Kyzikos: (349) ii BC  IG II² 9103 (LGPN V.A (137)) (s. Δημήτριος)

    Palestine, Marisa: (350) i AD  IG II² 9285; cf. Robert, Hellenica II p. 74; BE 1969, no. 206 (I f. Θεόδωρος II); (351) ~ (II s. Θεόδωρος I)

    Phoenicia: (352) m. iv BC  D. xxxiv 6

    Phoenicia, Sidon: (353) i AD  IG II² 10282 (Θ[εό]δωρος)

    Pontos, Sinope: (354) ii-i BC  IG II² 10340 (LGPN V.A (155)) (f. Μοσχίων)

    Rhodes: (355) i AD  IG II² 10138 (LGPN I (177)) (f. Θεοδότη)

    Scythia Minor, Peuke: (356) iv-iii BC  IG II² 10077 (LGPN IV (84)) (s. Δημήτριος)

    Syria, Antioch: (357) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 312 (s. Πολύξενος); (358) s. i BC  IG II² 8149 (f. Δημοκλῆς); (359) i AD  IG II² 8227 (f. Κόνων)

    Thrace: (360) 316-309 BC  IG II² 1956, 185 (LGPN IV (110)); (361) iii AD  IG II³ (4) 1454, 7 (Stephanis 1160 (LGPN IV (114))) ([Θε]όδωρος)

Θεοζοτίδης

Athens: (1) v/iv BC  POxy 1606, 249 etc. (Θεοδοτίδης - pap.)

—Athmonon: (2) c. 450-400 BC  Pl., Ap. 33e; PCG 4 p. 330 fr. 489; Poll. viii 46 (= PA 6914 = 6913); SEG XXVIII 46, 3; IG II² 5 + SEG XIV 36, 3, 11; SEG XLIX 315; Lys. fr. lix; PHib 14, 28 etc.; cf. APF 6915 (I f. Νικόστρατος I, Θεόδοτος); (3) m. iv BC  D. xxi 59; IG II² 1927, 39; IG XII (5) 542, 35; SEG XXVIII 190 (deme) (PA/APF 6915) (II s. Νικόστρατος I, f. Νικόστρατος II)

—Teithras: (4) v/iv BC  IG I³ 1510 (f. Λάμπων)

Athens?: (5) 400 BC  Immerwahr, Script 876

Θεόζοτος

Athens: (1) c. 520-510 BC  CAVI 6294 (ABV p. 349) (potter); (2) iv BC  IG II² 13027 (Θεόζο[τος])

—Paiania: (3) iii BC  IG II² 7055 (f. Θεοφίλη)

Foreign Residents:

    Boiotia, Tanagra: (4) i BC  IG II² 10410 (LGPN III.B (7)) ([Θε]όζοτος: s. Ἡράκλειτος)

Θεόθεμις

Athens: (1) ?m. iv BC  Kerameikos III Fluchtafeln 3, 5; cf. 6, 3; Threatte, Grammar I pp. 18 f. (date) (Θ̣εόθ̣[εμι]ς)

Θεοίτης

Foreign Residents:

    Tegea: (1) f. iv BC  IG II² 10435 = CEG II 487 (LGPN III.A s.v. Θεοίτας (2)) (s. Τελέσων, Νικαρέτη)

Θεόκλεια

Athens:

—Aixone: (1) m. iv BC  IG II² 5424 (Θεό[κλεια]?: d. Εὐθυκράτης)

—tribe Aiantis: (2) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 11 (PA 6917) (d. Ἑρμο[--])

Athens?: (3) c. 250 BC  IG II³ (1) 1010, 71 (Θεόκλει[α]); (4) f. ii BC  IG II² 2357, 35 (-κλεα); (5) ii AD  IG II² 12668 (-κλεα: m. Στράτων)

Athens*: (6) iv BC  Ath. 583e; Ath. 586e (Lys. fr. lxxxii); Ath. 592e (ἐπικαλ. Κορώνη: het.)

Foreign Residents:

    Thessaly (Malis), Lamia: (7) ii BC  IG II² 9155 (LGPN III.B (4)) (d. Ἀθηνίων)

Θεοκλείδης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. cxxiii (PA 6919); (2) iii BC  IG II³ (4) 2027 (Θεοκλε[ίδης]); (3) ?258/7 or 254/3 BC  Nachtergael, Les Galates 9, 58 (PA 6920) (f. Τελέστης)

—Acharnai: (4) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 17 (PA 6924) (s. Ἄρκετος)

—Kerameis: (5) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 55 (Θ[εο]κλ[ε]ίδ[ης]: s. Θεόπομπος)

—Rhamnous: (6) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 25; cf. SEG XLIV 51 (date) ([Θ]εοκλείδης)

Θεοκλῆς

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1152, 13 (PA 6926) (-κλς); (2) v/iv BC  IG II² 11643; (3) c. 365 BC  [D.] liii 9 (PA 6928); (4) m. iv BC  Ag. XXVIII p. 56 C 1, 6 (Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 B); (5) s. iv BC  SEG XXVII 60, 3 (f. Καλλιππίδης); (6) c. 340/39 BC  Ag. XIX P 30, 18, 23 ([Θ]εοκλῆς); (7) 326/5 BC  IG II³ (1) 366, 8 f. (Θεοκλ[ῆς]); (8) 281/0 BC  IG II³ (1) 883, 28 (PA 6929) (f. Θεότιμος); (9) m. iii BC  IG II³ (1) 1086, 7; (10) c. 259-254 BC  Nachtergael, Les Galates 9, 49 (PA 6931) (f. Νικοφῶν); (11) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 nos. 199; 200²; (12) c. 182-150 BC  Ag. XV 218, 3; (13) c. 146-95 BC  IThesp 167, 12 (PA 6932) (f. Φιλώτας); (14) 128/7 BC   FD III (2) 47, 10 (f. Φιλώτας); (15) ~ FD III (2) 47, 16 (Stephanis 1174) (s. Φιλώτας); (16) ?106/5 BC  FD III (2) 252, 2 (I f. Θεοκλῆς II); (17) ~ ([Θεοκλῆ?]ς: II s. Θεοκλῆς I); (18) 103/2 BC  IG II² 1034, 1 (cf. Dinsmoor, Archons p. 240); IG II² 1335, 2; 2336 + SEG XXXII 218, 5, 10; SEG LXVII 67 B, 1, 16; ID 1885, 4; 1927, 1 (PA 6933) (archon epon.); (19) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 18 ([Θ]εοκ[λῆς]: I f. Θεοκλῆς II); (20) ~ (II s. Θεοκλῆς I); (21) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (fict.)

—Acharnai: (22) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 3 (PA 6936)

—Aphidna: (23) c. 330 BC  IG II² 1927, 122 (PA 6935) (f. Ἀθηνόδωρος); (24) ?hell.-imp. IG II² 5750 (s. Ἀριστοκράτης)

—Athmonon: (25) m. iv BC  IG II² 2385, 69 (PA 6934); (26) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 10, 21 (f. Σίμων); (27) ?iv/iii BC  Finley, SLC p. 126 no. 22, 7 f.

—Berenikidai: (28) iii/ii BC  IG II² 5878; 5882 = IRhamnous 295 (SEMA 856) (f. Ζηνέας, Λεόντιον); (29) 128/7 BC  SEG XV 104, 182 (s. Εὐθυκλῆς); (30) ?ii/i BC  IG II² 5877 a (p. 880) (f. Εὐθυκλῆς); (31) imp. IG II² 5869 (f. Ἀριστόκλεια)

—Eroiadai (Antiochid): (32) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 88

—Euonymon: (33) 325/4 BC  IG II² 1629, 761; 1631, 127 (PA/APF 6937) (?s. Θεόξενος I, f. Θεόξενος II)

—Iphistiadai: (34) hell.-imp. SEMA 274/5 (f. Ἀπολλόδωρος)

—Kephisia: (35) imp. IG II² 6403 (f. Ἀπολλοφάνης)

—Kolonos: (36) 250/49 BC  IG II³ (1) 1008, 52 (PA 6938) (Θεοκ[λ]ῆς: f. Εὐκλῆς); (37) 156/5 BC  ID 1416 B I, 71 (f. Πυθίας)

—Lakiadai: (38) imp. SEMA 358 (I f. Θεοκλῆς II); (39) ~ (Θεοκ[λῆς?]: II s. Θεοκλῆς I)

—Lousia?: (40) c. 260-230 BC  IG II³ (1) 1080, 7 (f. Προκλῆς)

—Marathon: (41) ii BC  IG II² 6787 (PA 6939) (f. Εὔνικος)

—Myrrhinous: (42) c. 225-213 BC  FD III (2) 76, 3 (f. Δημόφιλος)

—Myrrhinoutta: (43) 214/13 BC  IG II² 1706, 103 (PA 6940)

—Oinoe: (44) c. 215/14 BC  IG II² 1539 = Aleshire, Asklepieion Inv. VII, 13 (PA 6941)

—Paiania: (45) 147/6 BC  ID 1505, 39, 56 (PA 6942); (46) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 II, 109 ([Θεοκ]λῆς: f. Ποσειδώνιος)

—Phyle: (47) c. 200-196 BC  Milet I (3) 148, 7; SEG LIV 225, 22 (s. Δεξίθεος); (48) ii-i BC  IG II² 7742 (f. Ἀπελλῆς)

—Rhamnous: (49) ?hell. IG II² 7353 (f. Θεογείτων)

—Sounion: (50) v/iv BC  IG II³ (1) 550, 17; SEG LXII 50 I, [32]?; Ag. XIX P 26, 172?; XIX P 29, 6 (PA/APF 6944) (s. Λεύκιος I, f. Λεύκιος II)

—Thria: (51) i BC/ i AD  IG II² 3540, 6 ([Θεο]κλῆς: f. (nat.) Φιλώτας (Sounion))

Athens?: (52) v/iv BC  IG II² 11641 = AIUK 3 (2018) no. 6 ([Θ?]εοκλέης, [Ν?]εοκλέης, [Λ?]εοκλέης); (53) iv BC  IG II² 11644 (-κλέης); (54) m. iv BC   IG II² 2396, 21 (PA 6930); (55) ~ IG II² 11642; (56) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 130; (57) c. 220 BC  SEG XXVIII 116 = Aleshire, Asklepieion Inv. VI, 16 ((Θ)[εοκ]λῆ[ς]); (58) hell.-imp. IG II² 11443 (f. Εὐνοΐς); (59) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 7; (60) ?i AD  IG II² 2471 b

Athens*: (61) c. 333/2 BC  IG II² 1673 = IEleusis 159, 18 (metic)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (62) hell.-imp. IG II² 8297 (f. Σωκράτης)

Θεοκλύμενος

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  Ag. XV 347, 8 (s. Ἵμερτος)

Θεόκοσμος

Athens?: (1) ii/iii AD  IG II² 2361, 35

Θεοκράτης

Athens: (1) iv-vi AD  IG II² 13528 (SEMA 2775); cf. SEG LIV 365

—Aigilia: (2) ii BC  IG II² 5370 ([Θε]οκράτης: s. Θεόφημος)

Θεοκρίνης

Athens:

—Hybadai: (1) f. iv BC  [D.] lviii 16 (PA 6945); (2) s. iv BC  IG II³ (4) 33, 65; [D.] lviii passim (PA 6946); (3) 328/7 BC  IG II³ (1) 360, 14

Θεοκρίσιος

Athens:

—Oion (Dekeleikon): (1) 227/6 BC  IG II³ (1) 1138, 3; 1139, 2 (s. Πασίων)

Θεοκρίτη

Athens:

—Melite: (1) i BC  IG II² 6853 (d. Διοσκουρίδης)

Θεόκριτος

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 106 (PA 6947); (2) f. iv BC  IG II² 11645 (PA 6947a) (Θει-); (3) ?iv/iii BC  IG II² 2672 = Finley, SLC p. 161 no. 149, 4 f. (Θεόκριτ[ο]ς: f. [--]σ[τ]η)

—Aigilia: (4) hell. SEG L 829 XIII, 7 f. (Θεόκριτ[ος]: f. Ζώπυρος)

—Azenia: (5) i AD  Ag. XVII 596, 4 (Θεόκρ[ιτος]?)

—Eupyridai: (6) s. i BC  IG II² 2461, 92 (PA 6949) ([Θ]εό[κ]ριτος: s. Ἀλέξανδρος)

—Lamptrai: (7) s. ii AD  IG II² 6639; 3629, 11 f. (f. Ἀθηναΐς)

—Leukonoion: (8) c. 250 BC  IG II³ (1) 1030, 30 (PA 6950) (s. Λυ[--])

—Oinoe (Aiantid): (9) ?iv BC  SEMA 476 (f. Θάριος)

—Peiraieus: (10) 87/8 AD  IG II² 1996, 29 ([Θ]εόκριτος); (11) 173/4 AD  IG II² 2103, 139 (I f. Θεόκριτος II); (12) c. 174-200 AD  IG II² 2103, 139; 2123, 4, 6 (II s. Θεόκριτος I, f. Θεόκριτος III, Ἐπιτυγχάνων, [--]ος); (13) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 6 (III s. Θεόκριτος II)

Athens*: (14) s. v BC  Lys. xiii 19-22; (15) c. 120 AD  IG II² 2018, 107 (s. Ζώσιμος: epeng.); (16) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 73 (I f. Θεόκριτος II); (17) ~ (II s. Θεόκριτος I: epeng.)

Θεόκτιστος

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13494 (SEMA 2742) (-νκτι-: s. Εὐτυχία: Jew)

—Gargettos: (2) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 57 (Σεντ. Θεόκτισ̣τος)

—tribe Antiochis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 382 (s. Λεον.)

—tribe Pandionis: (4) 235/6 AD  IG II² 2235, 95 (s. Φιλέας)

—tribe Ptolemais: (5) 238-242 AD  IG II² 2239, 160 (s. Πολυκράτης)

Θεόκτιτος

Athens:

—Kydathenaion: (1) 324/3 BC  IG II³ (4) 88, 3 (f. Ἐργῖνος)

Θεοκύδης

Athens: (1) f. v BC  Hdt. viii 65; FGrH 104 F 1.1.8 (PA 6951) (f. Δικαῖος); (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 35 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Lamptrai: (3) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 54 (f. Θουκυδίδης)

Athens?: (4) f. iv BC  SEG LXVI 173 A, 6 ([Θ]εοκύδης)

Θεόλαος

Athens:

—Kedoi: (1) 46/5 BC  Ag. XV 281, 25; cf. Lettered Attica p. 115 ([Θε]ό̣λα[ος]?: dub.)

—Phegaia: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 67 (Θε[ό]λαος)

Θεολλίδης

Athens: (1) c. 325 BC  IG II³ (4) 340, 5

Θέολλος

Athens: (1) f. iv BC  SEMA 2190 (f. Σμύθων)

—Phegaia: (2) f. iv BC  SEMA 671

—Phlya: (3) 430/29 BC  IG I³ 295, 40; 296, 3 f., 10; 297, 16; 320, 24; 321, 31; 322, 39; 346, 53 (PA 6952) (s. Χρωμάδης)

Θεόλογος

Athens:

—tribe Akamantis: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 30, 95

Athens?: (2) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 28 (s. Ἐράτων)

Θεολύτη

Athens: (1) v/iv BC  PCG 7 pp. 723 f. fr. 33 (fict.)

Athens*: (2) iv BC  PCG 2 p. 242 fr. 9; 7 p. 326 fr. 9; pp. 723 f. fr. 35, 54 (het.)

Θεόλυτος

Athens:

—Amphitrope: (1) 135/4 BC  IG II² 887, 3 (= PA 6953); Ag. XV 243, 2, 38, 56, 150; 244, 6; Ag. XVI 309, [2]; IG II² 5611; Ag. Inv. I 7573 (unp.) (cf. PAA 9 p. 179) (s. Θεόδοτος)

Θεομένης

Athens: (1) 260-253 BC  Nachtergael, Les Galates 7, 18; 9, 19 (PA 6954) (f. Νίκων); (2) m. iii BC  IG II³ (1) 1047, 1 ([Θεο?]μένης: s. Θε[ο--])

—Cholargos: (3) iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 233 (Θε[ο]μένης: s. (nat.) Θεότιμος (Rhamnous), s. (ad.) Ἀντίμαχος)

—Dekeleia: (4) 352/1 BC  IG XII (8) 63 b, 11 (PA 6955)

—Kephale: (5) m. iv BC   IG II² 6356, 2 (I f. Θεόμνηστος); (6) ~ IG II² 6356, 4 (II s. Θεόμνηστος)

—Oe: (7) 345-324 BC  IG II² 3207, 7, 15; ID 104-24, 5 (PA 6957)

—Rhamnous: (8) c. 250-215 BC  IG II³ (1) 1008, 73 (= PA 6726); IG II² 1322 = IRhamnous 167, 38 (I s. Θεόδωρος II); (9) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 100 (PA 6958) (II ?s. Θεόδωρος III, f. Θεόδωρος IV)

—Xypete: (10) 402/1 BC  Ag. XIX P 2 d, 9, 16 (PA 6956)

Athens?: (11) ii BC  Ag. XXI F 231 (f. Θρασύνων)

Θεομήδη

Athens:

—Oe: (1) m. iv BC  IG II² 7087, 4; cf. BCH 99 (1975) p. 384 (d. Μνησῖνος)

Θεομήδης

Athens: (1) c. 425 BC  CVA Copenhagen 8 pl. 347 = CAVI 3256 (Stephanis 1176); (2) iv BC  IG II² 11646; (3) m. iv BC  SEMA 1940 a (SEG L 262)

—Anagyrous: (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 nos. 201-3; Hesp. 46 (1977) p. 118 no. 42; (5) s. ii BC  SEG LI 184, 1, 5 (f. Ἀρχεστράτη, Εὐκτίμενος)

—Eleusis: (6) c. 320 BC  IG II³ (4) 323, 3 (PA 6960) (f. Θεογένης); (7) c. 275 BC  IG II³ (1) 949, 25

—Kydathenaion: (8) 164/3 BC  Ag. XV 219, 7; 220, 8, 41 (f. Λύσανδρος)

—tribe Oineis: (9) 409 BC  IG I³ 1191, 211 (PA 6959) (Θεομδς)

Θεόμναστος

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai?: (1) v BC  IG I³ 1363 d (LGPN III.B (3)) (Θεόμνα̣στο[ς])

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (2) 316-309 BC  IG II² 1956, 161; Ancient Macedonia 5 p. 445 (date) (LGPN IV (1))

Θεομνήμων

Athens:

—Prospalta: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 4, 7 (PA 6961) (f. Κριτόφαντος, Εὔνικος)

Θεομνήστη

Athens: (1) iv BC  IG II² 11646; (2) m. iv BC  IG II² 7434, 2

Athens?: (3) c. 254/3 BC  IG II³ (1) 1010, 140

Θεόμνηστος

Athens: (1) v/iv BC  POxy 1606, 240 etc.; (2) c. 394-384 BC  Lys. x 1; POxy 2537 recto, 6 f. (PA 6962); (3) 374/3 BC  SEG XXXIX 171, 6 (Θεόμν̣[ηστος]?); (4) c. 350/49 BC  Ag. XIX P 13, 44 f. (f. Πολύμνηστος); (5) c. 330 BC  Hyp., Lyc. 2; POxy 1607, 219; (6) c. 300 BC  Ag. XV 63, 3; (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 no. 204; (8) 250/49 BC  IG II³ (1) 1004, 22 (Θεόμ[νηστος]); (9) 106/5 BC   FD III (2) 15, 11 (f. Θεοδωρίδης, Εὐαγίων); (10) ~ FD III (2) 25, 12 (f. Θεόφιλος); (11) 40-54 AD   IG II² 1976, 5; 1977, 7 (II s. Θεόμνηστος I); (12) ~ IG II² 1977, 7 (I f. Θεόμνηστος II); (13) 40-54 AD  IG II² 1977, 13 (f. [--]ων); (14) 155/6 AD  IG II² 2068, 120; (15) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 6

—Acharnai: (16) m. ii AD   IG II³ (4) 808 B (I f. Ἰάσων ὁ καὶ Δέκμος); (17) ~ IG II³ (4) 836, 3 (II s. Διονύσιος, Εἰρήνη); (18) c. 200-220 AD  Ag. XV 482, 12; IG II² 2340 b = SEG XII 140, 9 (s. Πλούταρχος)

—Anaphlystos: (19) 219/18 BC  IG II³ (1) 1158, 25 (Θεόμνη[στ]ος: f. [--]ηστος)

—Athmonon: (20) v/iv BC  D. xlv 55 (PA/APF 6964) (I f. Δεινίας); (21) m. iv BC  IG II² 1641 = ID 104-26 A, 19; [D.] lix 16 (PA/APF 6965) (II s. Δεινίας)

—Eitea (Antiochid): (22) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 159 (s. Εὔδημος)

—Halai: (23) iv BC  IG II² 6688 ([Θεό]μνηστος: I f. Θεόμνηστος II); (24) ~ (Θεόμνηστ[ος]: II s. Θεόμνηστος I); (25) m. iv BC  IG II² 5486 (s. Θεόφραστος)

—Hermos: (26) s. iii BC  IG II² 6083; 6084 (PA 6966) (f. Μήνιος)

—Ionidai: (27) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 8 f., 20, 27, 32 (s. Δεισίθεος); (28) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 159 (PA 6971) ([Θε]όμν[ηστος])

—Kephale: (29) m. iv BC  IG II² 6356, 1, 5 (s. Θεομένης I, f. Θεομένης II); (30) c. 330-320 BC  IG II² 1566, 13 (PA 6967) (Θεόμνη[στος])

—Kydantidai: (31) 343/2 BC   IG II³ (4) 75, 23 (cf. PA 6969) (I f. Θεόμνηστος II); (32) ~ IG II³ (4) 75, 23 (PA 6969) (II s. Θεόμνηστος I)

—Kydathenaion: (33) 105-101 BC  ID 2080, 6; 2128, 6; 2155, 4; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 82 (PA 6968) (s. Θεογένης)

—Oinoe: (34) iii/ii BC  IG II² 6975 (s. Σωσικράτης)

—Paiania: (35) c. 330 BC  IG II³ (4) 83, 5 (PA 6972) (s. Δίων); (36) 127/6 BC  IG II³ (4) 362, 4 (PA 6973) (s. Κηφισόδωρος)

—Phegaia: (37) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 61, 86 (PA 6978)

—Phrearrhioi: (38) s. iv BC  SEG LXVI 141, 10 (Θεόμν[ηστος])

—Potamos: (39) m. iv BC  IG II² 7259 (f. Γλυκέρα)

—Probalinthos: (40) ii BC  SEMA 584 (Θεόμνησ[τος]: s. Ἐπαμείνων); (41) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 14, [47]; cf. SEG XLIV 51 (date) (s. Ἐπαμείνων)

—Prospalta: (42) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 10 (PA 6974) (s. Θεαγενίδης I)

—Rhamnous: (43) iv BC  SEMA 828 (IRhamnous 267); (44) s. iv BC  IG II³ (1) 550, 31 (= PA 6976); IG II² 1927, 156 (= PA 6975); IRhamnous 243, 6 (SEMA 804); IRhamnous 264 (SEMA 825); SEG LII 160; cf. APF 6976 (s. Πρώταρχος, f. Θεόδημος, Τελέσταγος)

—Sphettos: (45) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 6 ([Θε]όμνη[στος]?)

—Teithras: (46) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 62 f. (PA 6977)

—Xypete: (47) 219/18 BC   IG II² 1302, 4, 9 f.; IG II³ (4) 326, 1 (PA 6970) (II s. Θεόμνηστος I); (48) ~ IG II³ (4) 326, 1 (cf. PA 6970) (I f. Θεόμνηστος II)

—tribe Antiochis: (49) 255/6 AD  IG II² 2245, 390

—tribe Attalis: (50) f. iii AD  Ag. XV 459, 16 (s. Ἀθηνο[--]); (51) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 66 (Αὐρ. Θεόμνηστος)

—tribe Hippothontis: (52) c. 411 BC  IG I³ 1186, 56 (-μν-)

—tribe Kekropis: (53) ?447 BC  IG I³ 1162, 28 (PA/APF 6963) (-μν-)

—tribe Oineis: (54) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 2, 48 (f. Αὐρ. Ζήνων)

Athens?: (55) v BC  Unp. (Acropolis, bronze vase); cf. PAA 9 p. 183 (Θεό[μ]ν[στος]?, Θεό[γ]ν[τος]?); (56) iv BC  IG II² 11673 (f. Θερμώ); (57) iv-iii BC  IG II³ (1) 530, 6 ([Θ]ε̣όμνη[στος]); (58) m. iv BC   IG II² 11343 (PA 6962a) ([Θ]εόμνηστος: f. Ἕρμων); (59) ~ SEMA 1941 (Θεό[μν]ηστος)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (60) c. 300 BC  IG II² 1956, 130 (LGPN V.B (7)) (mercen.)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos?: (61) c. 330-320 BC  IG II² 1559, 45 = SEG XVIII 36 A, 241 (LGPN IV (5)) (Θεόμ[νηστ](ος)?: f. Στρόμβιχος)

    Syria, Antioch: (62) ii BC  IG II² 8295 (f. Σφαῖρος)

Θεοξένα

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1955

—Erchia: (2) ii BC  IG II² 6116 (d. Νικομήδης)

Θεοξένη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11648/9

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 11646 a (p. 896) (Θεοξέν[η])

Athens*: (3) m. iv BC  IG II² 11647

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (4) m. iv BC  IG II² 9315 (LGPN III.B s.v. Θεοξένα (2))

Θεοξενίδης

Athens: (1) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 17 (s. Θεο[--]); (2) c. 106-69 BC  Thompson, New Style Coinage 1196-1204 (= PA 6979); FD III (2) 25, 28 + ZPE 135 (2001) p. 60 no. 6 (s. Μενοίτης: ident. - Lambert); (3) s. i BC  IG II² 1053 = SEG XLVII 143 Decree 2, 62 (PA 6980)

—Eiresidai?: (4) ii/i BC  IG II² 3876 (PA/APF 6981)

—Hermos: (5) m. iii BC  FD III (2) 201, 2 ([Θ]ε[ο]ξεν[ίδης]: s. Δεινίας)

—Marathon: (6) m. i BC  IG II³ (4) 909, 2 (PA 6982) (f. Περσαῖος); (7) imp. IG II² 6796 ([Θε?]οξενίδης: s. Μέντωρ)

—tribe Kekropis: (8) f. iv BC  IG II² 2369, 3

Athens?: (9) iii BC  SEMA 829 (IRhamnous 268) ([Θε]οξενίδης)

Foreign Residents:

    Bithynia?, Myrleia-Apameia: (10) i BC-i AD  SEMA 1026 (LGPN V.A (-)) (Θ[ε]ο̣ξ̣ενίδης: s. Δεινόμαχος)

Θεοξενίς

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iii BC  SEMA 1222 (LGPN III.B (1)) (d. Ἡρότιμος)

Θεόξενος

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 5 (Θ̣ε̣ό̣ξ̣[ενος]); (2) ii BC  IG II² 5271; (3) 187/6 BC  IG II² 1329, 6; 2323, 145; IG II³ (1) 1281, 13; 1282, [2] (PA 6983) (archon epon.); (4) 128/7 BC  FD III (2) 47, 18 (Stephanis 1178) (s. Ἀπελλέας); (5) 112-109 BC  Thompson, New Style Coinage 691-5; 716-19; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Θεόξεν(ος)?, Θεοξεν(ίδης)?); (6) 74-63 BC  IG II² 1340, 5 (PA 6984) (archon epon.)

—Acharnai: (7) 167/6 BC  ID 1950, 6; 2589, 6 (f. Ἀριστομένης); (8) 166/5 BC  IG II³ (1) 1268, 4; cf. SEG XLIV 51 (date) (Θεόξε[νος]: s. [--]ρ); (9) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 96 (PA 6987) (f. Δημήτριος); (10) i BC/ i AD  IG II³ (4) 242, 2 (s. Δημήτριος)

—Alopeke: (11) m. iv BC  D. xxii 60 (PA 6986)

—Athmonon: (12) 318/17 BC  SEG XXVIII 155 (XXXVI 155, 68) (Θε[όξ]ε̣νος: s. Μελ[--])

—Berenikidai: (13) ii BC  Ag. XVII 96 (s. Νικοπείθης)

—Cholleidai: (14) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 16 (PA 6999) (f. Θεότιμος)

—Eleusis: (15) m. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 28 (cf. PA 6988) (Θεόξε(νος): f. Πεδιεύς); (16) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 11 f. (PA 6988) (Θεόξ[ε]ν̣ος)

—Erchia: (17) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 32 (PA 6989)

—Eroiadai (Hippothontid): (18) 332-321 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 294 ff. no. 2 III, 5

—Euonymon: (19) m. iv BC  IG II² 1609, 100; 1623, 171; SEG XXXIII 932, 7 (PA/APF 6990) (I f. Ἀρκεσίλας, ?f. Θεοκλῆς); (20) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 3 ([Θεόξ]ενος); (21) 325/4 BC  IG II² 1629, 761; 1631, 127 (PA/APF 6991) (II s. Θεοκλῆς); (22) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 24 ([Θ]εόξενος)

—Halai: (23) i BC  IG II² 5472 (Θεύ-: f. Δημέας)

—Kephale: (24) 421/0 BC  IG I³ 391 = IEleusis 45, 11 (PA 6992) (-χσε-)

—Kolonai: (25) ii BC  IG II² 6523 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Krioa: (26) 119/18 BC  IG II² 1008 IV, 95 (PA 6993) ([Θ]εόξενος)

—Kydathenaion: (27) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 51 (PA 6994) (f. Θεόφιλος)

—Lamptrai: (28) c. 195 AD  SEG LIX 174, 36 (Αὐρ. Θεόξενος); (29) c. 238-242 AD  IG II² 2239 + AE 1950-51, p. 43 no. 21, 3 f. (Μ. Αὐρ. Θεόξενος)

—Marathon: (30) s. iv BC  IG II² 6609, 12 (= PA 6995); IG II² 7414, 5 (f. Φιλουμένη, Μνησιπτολέμη)

—Oinoe: (31) 151/0 BC  ID 1432 Aa I, 4

—Oinoe (Aiantid): (32) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 86

—Pergase: (33) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 121 (PA 6996); (34) ii BC  IG II² 7210 (cf. PA 6996) (f. Μενέξενος)

—Phaleron: (35) 304/3 BC  Ag. XV 59, 2; 61, 247 (f. [--]ν̣ίδης); (36) 222/1 BC  IG II³ (1) 1152, 37 (Θε̣[όξ]ενος)

—Phlya: (37) 117/16 BC   IG II² 1009 II, 86 (cf. PA 6997) (I f. Θεόξενος II); (38) ~ IG II² 1009 II, 86 (PA 6997) (Θεόξεν[ος]: II s. Θεόξενος I)

—Phrearrhioi: (39) m. iv BC  IG II² 1615, 47 (PA/APF 6998)

—Potamos: (40) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 45 (s. Θεογένης)

—Skambonidai?: (41) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 24 (PA 6985) (Θεόξεν[ος]: s. Ἀρχέστρατος)

—Sphettos?: (42) 148-134 BC  IG II² 1940, 49 ([Θεό]ξενος: f. Νικόστρατος)

—Steiria: (43) ?iv BC  SEG XXXIX 181

—tribe Erechtheis: (44) s. v BC  IG I³ 1166, 4 (PA 14700) ([Θε?]όχσενος, [Πρ?]όχσενος); (45) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 12 ([Αὐ]ρ. Θεόξενος)

—tribe Hippothontis?: (46) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 nos. 205-8; Hesp. 46 (1977) p. 133 n. 69 (tribe)

Athens?: (47) ?iii BC  CIA App. 74, 6; (48) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 20; (49) i BC  IG II² 12517 (Θεόξ[ενος]?: f. Προκλ[--]); (50) ?i BC  Unp. (Peiraieus, ephebic); cf. PAA 9 p. 191

Foreign Residents:

    Achaia, Patrai: (51) ii-iii AD  IG II² 10046 a = GVI 393 (LGPN III.A (4)) (s. Ἀχιλλεύς)

    Boiotia, Thebes: (52) s. iv BC  Ag. XVIII H323, 10 (LGPN III.B (8)) (sculptor)

    Caria, Miletos: (53) c. 116 AD  IG II² 2026, 36 (LGPN V.B (5)) (f. Θρασέας)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (54) iii BC   IG II² 10424 (LGPN V.B (14)) (I f. Θεόξενος II); (55) ~ IG II² 10424 (LGPN V.B (15)) (II s. Θεόξενος I)

    Thrace, Lysimacheia: (56) ii BC  IG II² 9227 (LGPN IV (10)) (s. Κλέων)

Θεόξηνος

Athens?: (1) ?iv BC  SEMA 1942 (SEG LIV 366) (Θεόξην̣[ος])

Θεοπείθης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. lvi (PA 7000); (2) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 70 (PA 7000a)

—Aphidna: (3) ?hell. IG II² 5751 (PA 7003) (s. Φιλοκλείδης)

—Araphen: (4) f. iv BC  IG II² 2389, 4; Ag. XV 492, 38 (PA 7002) (Θεοπείθ[ης])

—Besa: (5) 183/2 BC  IG II² 2332, 348 (cf. PA 7004) (s. Θεόφιλος I, Ἱερόκλεια); (6) c. 138-100 BC  IG II² 2452, 40 (cf. PA 7004); FD III (2) 11, 18; 41, 1 (s. Θεόφιλος); (7) s. i BC  IG II² 1096 + SEG XXX 85, 1; IG II² 1343, 6; Ag. XVIII C41 (= PA 7001); IG II² 3872 + SEG XXIII 18, 1; IG II³ (4) 391, 4; 799, 4 (s. Θεόφιλος I, f. Θεόφιλος II: archon epon. - 35/4 BC)

—Besa?: (8) ii-i BC  Ag. XVIII X723 (Θεοπε[ίθης]: f. Θεόφιλος)

—Halai: (9) m. iv BC  IG II² 1593 = SEG XLVIII 155 II, 8 + ZPE 135 (2001) p. 58 n. 29 (Θε̣[οπε]ί̣θης̣ - Lambert)

—Hamaxanteia: (10) imp. Ag. Inv. I 7120 (unp.) (f. Εὐσθένης)

—Ikarion: (11) ?iv/iii BC  IG II² 2701 = Finley, SLC p. 129 no. 32, 11 f. (PA 7005)

—Kephisia: (12) 164/3 BC  IG II² 950, 4 (PA 7006) (f. Αἰσχέας)

—Kydathenaion: (13) c. 400 BC  IG II² 6578 (PA 7007)

—tribe Kekropis: (14) 161/2 AD  IG II² 2085, 54 (s. Ἀγαθόδωρος); (15) 203-205 AD  IG II² 2199, 116 (s. Ἀγαθόδωρος I)

Athens?: (16) ?iv BC  IG II² 11651; (17) iv BC  IG II² 11650 (PA 7000b)

Foreign Residents:

    Herakleia: (18) m. iv BC  IG II² 8751 (f. Νουμήνιος)

Θεοπειθίδης

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 4226 (ABV p. 178) (Θυφειθίδς: potter)

Θεόπιστος

Athens?: (1) hell.-imp. SEMA 1656

Θεοπόμπη

Athens: (1) s. iv BC  IG II² 1529, 12

Θεόπομπος

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151 (s. Πρωτίας); (2) s. v BC  Is. v 5; Is. v 10 (PA/APF 7013) (f. Κηφισόδοτος); (3) v/iv BC   X., An. ii 1. 12 (PA 7012); (4) ~ Lys. fr. lvii (PA 7014); (5) v/iv BC   Lys. fr. lviii (PA 7715); (6) ~ IG II² 2325, 68, 129; + PA 7010; RE (6); PCG 7 pp. 708 ff. (?s. Θεοδέκτης, Θεόδωρος); (7) 411/10 BC  Develin, AO p. 162 (PA 7011) (archon epon.); (8) c. 410 BC  IG I³ 1192, 64 (PA 7008) (Θε[ό]πομπος); (9) 378/7 BC  IG II² 40 and add. p. 657, 7 (PA 7016); (10) c. 370 BC  IG II³ (4) 24, 43 (I f. Θεόπομπος II); (11) ~ (II s. Θεόπομπος I); (12) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 23 (PA 7016a); (13) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 99 f.; 1524, 13 f.; (14) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 27; (15) 326/5 BC  IG II³ (1) 366, 5 ([Θε]όπομπος); (16) 324/3 BC  Ag. XV 53, 8 (f. [...]νίας); (17) c. 281 BC  Polyaen. v 17 (PA 7018); (18) f. ii BC  IG II³ (4) 358, 3 (s. Δ[--]); (19) ii BC  IG II² 6282; Peek, AG 1 p. 11 no. 24 (date) (PA 7017); (20) c. 150 BC  ID 1421 Bcd, 17; 1422, 11; 1429 B I, 58?; 1429 B II, 31; (21) 138-97 BC  FD III (2) 11, 8; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40; cf. Stephanis 1183 (s. Νικοκράτης I, f. Νικοκράτης II); (22) 117/16 BC  Thompson, New Style Coinage 596-610; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 7020); (23) c. 98-80 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 24; SEG XXXIII 290 B, 15; cf. Stephanis 1183 (s. Νικοκράτης); (24) 199-208 AD  IG II² 2203, 59 (s. Τρύφων)

—A--: (25) c. 300 BC  Ag. XIX L 14, 9 (PA 7023) (f. [--]γείτων)

—Acharnai: (26) m. iv BC  IG II² 5821 + 7790 = SEG XXIX 206 (f. Μύννιον); (27) c. 330 BC  IG II² 2408 = IEleusis 82, 6 (PA 7027) ([Θ]εόπομπος: s. Ἀθηνόδωρος)

—Acharnai?: (28) a. 216 AD  Ag. XV 473, 31 (Κ̣λ. Θεόπομπος)

—Acherdous: (29) 303/2 BC  Ag. XV 62, 246 (s. Ἀντιγένης)

—Aigilia: (30) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 121 (PA 7025)

—Aixone: (31) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 15 (PA 7026) (f. Θεότιμος)

—Alopeke: (32) c. 330 BC  Ag. XV 46, 56 (PA 7021)

—Aphidna: (33) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151; (34) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 17 (-νπος: deme - S.G.B.)

—Besa: (35) c. 110 AD  Ag. XV 321, 30 (s. Νικηφόρος)

—Besa?: (36) 183/2 BC  IG II² 2332, 349 (PA 7028)

—Eitea: (37) f. iv BC  IG II² 5999 (PA 7031)

—Gargettos: (38) c. 330 BC  IG II³ (1) 550, 11 (PA/APF 7030) (s. Πυρρῖνος); (39) c. 210 BC  IG II³ (1) 1221, 2 (Θεόπ[ομπος]: f. Πυρρῖνος); (40) 186/5 BC  IG II³ (1) 1284, 42 (PA/APF 7029) (f. Πυρρῖνος)

—Hagnous: (41) iv-iii BC  IG II³ (4) 1352 (PA 7024) (s. Κτησικλῆς)

—Iphistiadai: (42) c. 280-275 BC  IG II³ (1) 955, 48 ([Θε]όπομπος: f. Φῶκος)

—Keiriadai: (43) 138/7 BC  FD III (2) 7, 3 (s. Κόνων I: deme - S.G.B.); (44) 124/3 BC  ID 2589, 53; 2603, 2? (s. Κόνων)

—Kephale: (45) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 61 (PA 7033) ([Θ]εόπομπος)

—Kerameis: (46) 336/5 BC  Ag. XV 42, 287; (47) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 56 (PA 7032) ([Θ]ε̣όπομ[πος]: f. Θεοκλείδης)

—Kolonai: (48) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 30 + PAA 9 p. 204 (f. Ἀκεστορίδης)

—Kolonos: (49) 196 BC  IG II² 2332 II, 178 (= PA 7034); Milet I (3) 148, 7 (s. Δημοκλῆς)

—Kydantidai?: (50) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 90 (Θεόπομπ[ος]?)

—Lakiadai: (51) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 I, 29

—Lakiadai?: (52) m. iv BC  IG XII (6) 262, 198

—Lamptrai: (53) m. iv BC  SEG XIX 174, 13 ([Θ]εόπομπος); (54) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 119 (PA 7035)

—Marathon: (55) imp. IG II² 6772 + SEG XIII 107 ([Θε]όπον[πος]: f. Γλυκέρα); (56) b. 151/2 AD  Ag. XV 424, 6 (Βίβ. Θεόπομπος)

—Oion (Kerameikon): (57) c. 415-345 BC  [D.] xliii passim; Is. xi hypoth. (PA/APF 7036) (s. Χαρίδημος, f. (nat.) Μακάρτατος II (Prospalta))

—Otryne: (58) 340/39 BC  IG II³ (4) 284, [10] (f. Χαρίσανδρος)

—Paiania: (59) 336/5 BC  Ag. XV 42, 144; (60) 122/1 BC  IG II² 1006, 4 f.; Ag. XV 252, 5 (PA 7037) (f. Τίμων); (61) 167-169 AD  Ag. XV 378, 8; IG II² 2089, 2? (s. Θάλαμος); (62) inc. IG II² 7054 (s. Σπουδίδης)

—Paionidai: (63) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [4]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 3 (PA 7038) (f. Ἀμφιετίδης)

—Pallene: (64) m. iv BC  IG II³ (4) 81, 38; IG II² 1596, 22 (PA 7039) (f. Κλεοπείθης)

—Phlya: (65) 109/10 AD  IG II² 2017, 17; (66) 155/6 AD   IG II² 2068, 12 (I f. Θεόπομπος II); (67) ~ IG II² 2068, 18 (III s. Θεόπομπος II); (68) c. 155-175 AD  IG II² 2068, 12, 18-20, 67; Ag. XV 392, 38; SEG XXVIII 170, 32 (II s. Θεόπομπος I, f. Θεόπομπος III, Νικόστρατος, [--]ος)

—Rhamnous: (69) s. v BC  IRhamnous 78 (f. [--]ιος); (70) 148-134 BC  IG II² 2334, 77 (PA 7040); (71) s. i BC  IG II² 3504 = Ag. XVIII H345, 2 (f. Ξενοκλῆς)

—Rhamnous?: (72) iv BC  SEMA 830 (IRhamnous 269) (-πονπος)

—Salamis: (73) m. iv BC  IG II² 10202

—Steiria: (74) 336/5 BC  Ag. XV 42, 188

—Teithras: (75) iii BC  IG II² 7533 (PA 7041) (f. Ἀριστοφῶν); (76) c. 265/4 BC  IG II³ (1) 921, 24 (= PA 7042); IG II³ (1) 956, 8 (s. Εὐθύφρων); (77) ?ii BC  IG II² 3875 = Ag. XVIII H337 (PA 7041a) (f. Εὐθύφρων)

—Trikorynthos: (78) v/iv BC  SEMA 647 (Θεόπ[ομπος]?: f. Θεοδ[-])

—tribe Aiantis?: (79) 223/2 BC  IG II² 1706, 60 (PA 7019) (Θεόπομπ[ος])

—tribe Akamantis: (80) c. 411 BC  IG I³ 1186, 19 (PA 7009)

—tribe Hippothontis: (81) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 139 (PA 7022) (s. Ἀπολλόδωρος)

—tribe Kekropis?: (82) m. iii AD  IG II² 2240, 2; SEG XII 135 (tribe)

—tribe Leontis: (83) s. v BC  IG I³ 1193, 81

—tribe Ptolemais: (84) s. ii AD  IG II² 2084, 21 (s. Σωτᾶς)

Athens?: (85) f. iv BC  SEG LIV 397, 5; (86) iv BC  IG II² 13032 (PA 7016b) (f. Χαιρελέα); (87) c. 44 BC  SEG LIV 235, 30; (88) 45/6 AD  IG II² 1969, 14

Athens*: (89) 155/6 AD  IG II² 2068, 134 (Θεόπομ(πος): f. Ἀρίστων); (90) 179/80 AD  IG II² 2083, 50 ([Θε]όπομπος: s. Ὑμεναῖος: epeng.); (91) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 155-160 no. 7, 31 (s. Φοίβη: freed.?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (92) i BC  IG II² 9670 (LGPN V.B (7)) (s. Κτήσιππος); (93) m. ii AD  IG II² 9904 a (LGPN V.B (10)) (f. Τυχική)

    Thrace, Ainos: (94) iv BC  IG II² 7979 (LGPN IV (14))

Θεοπροπίδης

Athens:

—Epikephisia: (1) 303/2 BC  Ag. XV 62, 198 ([Θεο]προπ̣[ί]δ̣ης: s. Ε[--]τ.)

Θεοπροπίς

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11653; (2) f. iv BC  IG II² 11652 = CAT 2.320 b; (3) iv BC  IG II² 10673 (PA 7042a)

Θεόπροπος

Athens: (1) f. iv BC  IG II² 69, 5; (2) iv/iii BC  IIasos 42, 4; Robert, Coll. Froehner p. 75 n. 2 (date) (PA 7044) (Θεόπρο[π]ος: f. Γλαῦκος, Ἀριστόνικος)

—Acharnai: (3) iv BC  IG II³ (4) 515, 4 ([Θεόπρ]οπος: f. Φείδυλλος)

—Lakiadai?: (4) m. iv BC  IG XII (6) 262, 199 ([Θεό]π[ρ]οπος?)

—tribe Aiantis: (5) c. 450 BC  IG I³ 1175, 7 (PA 7045)

Athens?: (6) 248/7 BC  IG II² 1298, 25 (PA 7043)

Θεοσέβεια

Athens:

—Anaphlystos: (1) 340-317 BC  IG II² 5752, 4 (d. Καλλιάδης)

Θεοσέβης

Athens:

—Xypete: (1) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 9, 13, 20, 24 f. (s. Θεόφιλος)

Θεόσημος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 1278 (-σ-)

Θεόσοφος

Athens: (1) inc. IG II² 5268 (Θεό[σ]οφος)

Θεόστρατος

Athens:

—Melite: (1) m. iv BC  IG II² 6834 (f. Ἄρχιλλα)

Θεοτείχης

Athens:

—Eupyridai: (1) 119/18 BC  IG II² 1008, 86 (= PA 7046); cf. Threatte, Grammar 2 pp. 141, 147 (name) ([Θ]εοτείχης?, [Θ]εότειχος?, [Ν]εοτείχης?: f. Διονύσιος)

Θεοτέκτων

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) m. iv BC  IG II² 8873 (LGPN III.B (1)) (f. Ἱππόκριτος)

Θεοτέλεια

Athens:

—Kydathenaion?: (1) c. 156/5 BC  ID 1419, 2 (Θεοτέλει[α]: d. Καλλίστρατος)

Θεοτέλης

Athens: (1) c. 330 BC  [D.] xlii 29 (PA 7047); (2) 305/4 BC  IG II² 703 + Hesp. 4 (1935) p. 555, 7 ([Θε]οτέλης)

—Acharnai: (3) f. iv BC  IG II² 1952, 32 (PA 7049) (f. Καλλίας)

—Halai: (4) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 53; 1516, 30; 1517, 160 (PA 7048) (f. Ἱπποδάμη)

—Lamptrai: (5) c. 394-387 BC  IG II² 26, 1 (PA 7051) (f. Χαρίδημος)

—Phlya: (6) c. 190 AD  Unp. (Roman Agora, prytany cat.) (s. Ἀ̣[--])

—Rhamnous: (7) m. iv BC  ID 104-26 A, 11 (PA 7052) (s. Θόας)

—Thria: (8) 122/1 BC  IG II² 1006, 51 (PA 7050) (s. Εὐκλείδης)

—Trikorynthos: (9) c. 180-200 AD  Ag. XV 397, 21; Ag. XVIII H389, 2 f. (Κ. Καίλιος Θεοτέλης: f. Δημήτριος)

—Trinemeia: (10) 303/2 BC  Ag. XV 62, 225 (s. Καλλισθένης)

—tribe Oineis: (11) c. 225 BC  IG II³ (1) 1180, 2 (Θεοτέλ(ης))

Athens?: (12) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 127

Θεοτίμη

Athens*: (1) iv BC  IG II² 10028 (d. Φυ[--])

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (2) m. iv BC  IG II² 10020 a (LGPN IV (2)) (d. Ἀρίστανδρος)

Θεοτιμίδης

Athens: (1) c. 422 BC  IG I³ 1185, 25 (-δς); (2) c. 410 BC  IG I³ 1192, 13 (PA 7053) (-δς)

—Anagyrous: (3) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 9 p. 211 (f. Μνησιστράτη)

—Oion (Kerameikon): (4) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 22 (Θεοτιμίδ̣η̣ς: s. Ἀστύνομος)

—Oion (Kerameikon)?: (5) 259/8 BC  IG II³ (1) 984, 13 (Θεοτιμί[δης])

Foreign Residents:

    Boiotia, Skaphlai: (6) m. iv BC  IG II² 11654 + SEG XV 170; SEG XXII 190 (locn.) (LGPN III.B s.v. Θεοτιμίδας (2))

Θεότιμος

Athens: (1) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151 (s. Κλέαινος); (2) c. 422 BC  IG I³ 1185, 28 (Θε[ό]τιμος); (3) c. 395-394 BC  Lys. xiv 26 (PA 7054); (4) c. 361/0 BC  Hyp., Eux. 1 (PA 7055); (5) m. iv BC  D. liv 7 (PA 7056); (6) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 5; (7) 281/0 BC  IG II³ (1) 883, 28 (PA 7059) (s. Θεοκλῆς); (8) c. 205 BC  IG II³ (1) 1230, 2 (PA 7057); (9) 138/7 BC  FD III (2) 23, 13 (f. Ἄρχιππος); (10) 106/5 BC  FD III (2) 25, 1 (cf. BCH 99 (1975) pp. 207 f.) ([Θ]εότιμος: s. Κάλλιππος); (11) ?106/5 BC  FD III (2) 49, 17 (Stephanis 1185); (12) i BC  IG XII (5) 925, 7 (sculptor); (13) 98/7 BC   FD III (2) 10, 16 (f. Σωσικράτης); (14) ~ FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 40 (f. Διογένης)

—Acharnai: (15) m. iv BC  IG XII (6) 262, 185 (Θεό[τι?]μ̣ος - Habicht); (16) c. 180 BC  IG II³ (1) 1379, 9 (Θεότ̣[ιμος]?)

—Acharnai?: (17) f. iv BC  IG II³ (4) 500, 5, 8 (PA 7058) (s. Διότιμος)

—Aixone: (18) 334/3 BC  IG II² 1156 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 2 II, 15 (PA 7062) (s. Θεόπομπος); (19) c. 170 BC  IG II³ (1) 1404, 9 (Θεότιμ[ος]); (20) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 15; (21) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 34 (PA 7061)

—Amphitrope: (22) i BC-i AD  SEMA 98 (I f. Θεότιμος II); (23) ~ (II s. Θεότιμος I)

—Aphidna: (24) vi BC  IG XIV 1136 (cf. APF 12267, III) (f. Ἀριστογείτων)

—Cholargos: (25) c. 425-405 BC  IG I³ 469, 27 (PA 8627)

—Cholleidai: (26) c. 280 BC  IG II³ (1) 930, 16 (PA 7071) (s. Θεόξενος)

—Diomeia: (27) 220/1 AD  IG II² 2223, 49 + Wilson E.286 (Θεότε[ι]μος: s. Φιλοκλῆς)

—Eiresidai: (28) ii BC  IG II² 5998 (f. Χρύσιον)

—Euonymon: (29) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 39 (s. Εὐφράνωρ)

—Hermos: (30) m. ii AD  IG II³ (4) 1009 (-τει-: f. Νικοβούλη ἡ καὶ Ἱλάρα); (31) 167/8 AD  Ag. XV 371, 45 (s. Τρύφων)

—Kedoi: (32) c. 380 BC  IG II² 1932, 26 (PA/APF 7063) (Θό-: f. Φιλοτιμίδης)

—Kolonos: (33) m. iv BC  IG II² 2389, 5 (PA 7064)

—Krioa: (34) c. 120 AD  IG II² 2018, 8 (s. Γράπτος)

—Lamptrai: (35) 224/3 BC  IG II² 1706, 43 (PA 7065)

—Lousia: (36) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 19 (PA 7066)

—Marathon: (37) ii/i BC  ID 2608, 6; FD III (2) 4 = BCH 99 (1975) pp. 196 f., 20 (s. Διοσκουρίδης); (38) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 104 (II s. Θεότιμος I); (39) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 104 f. (I f. Θεότιμος II, Τιμόθεος)

—Myrrhinoutta: (40) c. 115 BC   IG II² 3478 = IEleusis 238, 2 (cf. PA 7067) (I f. Θεότιμος II); (41) ~ IG II² 3478 = IEleusis 238, 2 (PA 7067) (II s. Θεότιμος I)

—Oinoe: (42) 357/6 BC  IG II² 123, 6 (PA 4392); cf. PAA 9 p. 215 ([Θεό]τι[μ]ος - Morgan, [Διό]τι[μ]ος - IG)

—Oinoe (Aiantid): (43) 304/3 BC  Ag. XV 59, 30; 61, 269 (Θεότιμ[ο](ς): f. Θεογείτων)

—Oion: (44) c. 350 BC  Ag. XIX P 13, 45 (f. [--]δης)

—Pallene: (45) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 164 (PA 7068)

—Pergase: (46) s. iv BC  IG II² 6972 (PA 7069) (f. Δημοστράτη)

—Phrearrhioi: (47) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 3

—Pithos: (48) m. iv BC  IG II² 2385, 105 (PA 7070) (s. Θεόδωρος); (49) ii BC  IG II² 7233 (cf. PA 7070) (f. Φιλοστράτη)

—Rhamnous: (50) iii BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 233 (f. (nat.) Θεομένης); (51) 291-288 BC  IG II³ (1) 861, 2 (s. Κλεοδωρίδης); (52) c. 264-189 BC  IG II³ (1) 1008, 72 (= PA 6744); IRhamnous 43, 3, 21; 49, 3, 27; 167, 1, 37 (s. Θεόδωρος II); (53) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 56 (s. Θεόδωρος)

—Semachidai: (54) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 V, 108 (Θ̣ε̣ότιμος: s. Αἰσχρίων); (55) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 5 (f. Φίλων)

—Sounion: (56) 121 AD  IG II² 1099, 6, 8, 12 (Lat. Popillius Theotimus); (57) 155/6 AD  IG II² 2068, 2 (Ποπίλλιος Θεότιμος: archon epon.)

—Sphettos: (58) 168/9 AD  Ag. XV 373, 33 (Αἴλ. -τει-)

—Thorai: (59) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 2; 984, [2] (s. Στρατοκλῆς)

—tribe Demetrias: (60) m. iii BC  IG II³ (1) 959, 3

—tribe Hippothontis: (61) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 21 (PA 7060)

—tribe Pandionis: (62) s. ii AD  IG II² 2084, 4 (Θεότι[μος]); (63) 235/6 AD  IG II² 2235, 90 (Ἰούλ. -τει-); (64) 255/6 AD  IG II² 2245, 101 (-τει-)

Athens?: (65) hell. Ag. XVIII H539 (Θεότ̣[ι]μο[ς]: sculptor?); (66) i AD  Ag. XVIII X740; (67) iii AD  IG II² 13122 + SEG XXX 298 ([Θ]εότιμος)

Athens*: (68) f. iv BC  IG II² 2346, 6 (PA 7056a); (69) s. ii AD  IG II² 2082, 81 (-τει-: epeng.); (70) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 72 (Θεότειμ̣[ος]: f. Ἀβάσκαντος); (71) 163/4 AD  IG II² 2086, 107 (s. Φιλώτας: epeng.)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes?: (72) f. iv BC  IG II² 8871 (LGPN III.B (7)) (s. Σώστρατος)

    Caria, Miletos: (73) m. i AD  IG II² 9721 (LGPN V.B (5)) (-τει-: f. Καλλώ); (74) 163/4 AD  IG II² 2086, 107; 2087, 56 (LGPN V.B (6))

    Thessaly: (75) a. 316 BC  IG II² 1956, 53 (LGPN III.B (28)) (mercen.)

Θεοφάνη

Athens?: (1) 330/29 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 102

Θεοφάνης

Athens: (1) c. 411 BC  IG I³ 1190, 33 (PA 7072) (-νς); (2) f. iv BC  IG II² 2343, 4 f. (PA 7074a); (3) c. 350 BC  SEG LXVI 174, 8; (4) ?277/6 BC  IG II³ (1) 898, 118 (s. Ἀμφίθεος); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 no. 209 (Θεοφάν[ης]?, Θεόφα[ντος]?)

—Acharnai: (6) iv BC  IG II² 5804 (PA 7077) (Θειο-); (7) c. 320 BC  IG II² 304 + 604 = SEG XVIII 11, 18 (Θεοφά[νης])

—Aixone: (8) c. 350-317 BC  IG II² 5437; 5438 (PA 7076) (f. Μεγακλῆς)

—Anagyrous: (9) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 57 (Θεοφάν(ης): f. Ποσείδιππος)

—Eleusis: (10) iii BC  IG II² 6030

—Epikephisia: (11) c. 215 BC  IG II³ (1) 1197, [4], [10], 24

—Euonymon: (12) f. iii BC  IG II³ (4) 532, 2; 533, [2]; IG II² 3851, 1 f.; IOrop 108, 2 (PA 7078) (s. Διοσκουρίδης I, f. Διοσκουρίδης II)

—Halimous: (13) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 71

—Koile: (14) m. ii AD  IG II² 2070 + AE 1950-51, p. 43 no. 20, 18 (I f. Θεοφάνης II); (15) ~ (II s. Θεοφάνης I); (16) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 40; Ag. XV 396, 4 (I f. Φιλέρως); (17) 194/5 AD  IG II² 2191, 84 (II s. Φιλέρως)

—Kolonai (Leontid): (18) c. 281-250 BC  Ag. XV 72, 218; IG II³ (1) 1030, 63 (s. Διοκλῆς)

—Kolonos: (19) 381/0 BC  SEG XXXII 171 c, 10 (cf. APF p. 225) (s. Θεαγένης)

—Kopros: (20) m. iv BC  IG II² 1622, 529 (PA 7080) (s. Σπουδίας)

—Kothokidai: (21) iii BC  IG II² 6470 (PA 7079) (f. Ἀλέξων)

—Oion (Dekeleikon): (22) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 22 (s. Χαιρεφάνης)

—Paionidai: (23) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 98

—Pallene: (24) ?iv BC  SEMA 538

—Peiraieus: (25) s. iv BC  IG II² 2393, 8 (PA 7081) (Θ[εο]φάνης: f. Θεόβουλος); (26) f. ii BC  IG II² 1934, 11; IG II³ (4) 8, 4 (PA 7082) (f. Θεόβουλος)

—Prospalta: (27) 305/4 BC  Ag. XV 58, 54 ([Θ]εοφάνης: s. Καλλίστρατος)

—Rhamnous: (28) 333-330 BC  IG II³ (4) 338, 1 (PA 7084) ([Θε]οφάνης: s. Ἱεροφῶν); (29) iv/iii BC  IRhamnous 264 (SEMA 825); IRhamnous 265 (SEMA 826) (s. Θεόφαντος); (30) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 107 (PA 7083) (f. Ἀριστόνους)

—Sounion: (31) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 72 (Θε(ο)φάνης: s. Σωφάνης)

—tribe Antiochis: (32) 176-173 BC  IG II³ (1) 1320, 19 ([Θ]εοφάν[ης]?, [Θ]εόφαν[τος]?)

—tribe Hippothontis: (33) 194/5 AD  IG II² 2191, 88 (I f. Θεοφάνης II); (34) ~ (II s. Θεοφάνης I)

Athens?: (35) iv BC   IG II² 2349, 2 (Θεοφάν[η]ς); (36) ~ SEMA 1943 (SEG XLIX 266) (Θεοφά[νης]?: s. Θεοκλ̣[---]); (37) ?iii BC  CIA App. 9, 25; (38) c. 249/8 BC  IG II³ (1) 1010, 178 (Θεοφά̣ν̣ο̣(υς) (gen.)); (39) 216/15 BC  IG II² 1292, 3, 23 (PA 7075); (40) i-ii AD  IG II² 10899 (f. Ἀττική)

Θεοφάντη

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 11655 (PA 7084a)

—Agryle: (2) m. iv BC  IG II² 5678, 4 f. (PA/APF 6643) (Θειο-: d. Καλλίας)

Athens?: (3) iv BC  Unp. (Kerameikos, tit. sep.)

Θεόφαντος

Athens: (1) 342/1 BC  Ergon 1993, p. 7; cf. Rhamnous 1 p. 30; (2) 339/8 BC  IG II³ (1) 315, 6, [8] (Θ̣ε̣ό̣φ̣α̣ντος); (3) c. 262 BC  IG IX (1)² (1) 17 A, 2

—Eleusis: (4) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 511 f. ([Θ]εόφαντος)

—Epikephisia: (5) ii BC  IG II² 2447, 3 (PA 7087) ([Θ]εόφαντος)

—Gargettos: (6) 281/0 BC  IG II³ (1) 882, 25 (s. Νικόστρατος)

—Halai (Araphenides): (7) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 52 (PA 7086) (f. Εὐνοστίδης)

—Kephale: (8) 350-340 BC  SEMA 291 (f. Καλλιστράτη)

—Myrrhinous: (9) iv BC  IG II² 6894 (PA 7088) (s. Θεαίνετος)

—Pallene: (10) 281/0 BC  Ag. XV 72, 232 (Θεόφα̣ντος: f. Ἀντίφαντος)

—Prasiai: (11) c. 330 BC  IG II³ (4) 342, 22 (Θ̣ε̣ό̣φ̣α̣ντος - Reinmuth, Θεοφάνης - Pouilloux: f. [--]ω̣ρ̣)

—Prospalta: (12) s. iv BC  IG II³ (4) 644, 8 (PA 7089) (s. Θεαγενίδης I)

—Prospalta?: (13) c. 340 BC  Ag. XV 39, 4 ([Θ]εόφαντος)

—Rhamnous: (14) s. iv BC  SEMA 825; 826 (IRhamnous 264-5 = SEMA 826) (?s. Πρώταρχος, f. Θεοφάνης)

—Sphettos: (15) 281/0 BC  Ag. XV 72, 18 (Θ̣[εόφ]αντος: f. Λυσίμαχος)

Athens?: (16) ?iii BC  CIA App. 9, 15

Θεοφᾶς

Athens: (1) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 25

Athens?: (2) s. i AD  IG II² 1998, 30

Θεοφείδης

Athens:

—Phaleron: (1) hell. IG II² 7609 (PA 7090) (f. Θράσυς)

Θεόφημος

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 56 f. (f. Πεντετηρίς); (2) 247/6 BC  IG II³ (1) 1012, 1; SEG LIX 155, 8 (PA 7091) (archon epon.)

—Aigilia: (3) ii BC  IG II² 5370 ([Θε]όφημος: f. Θεοκράτης)

—Euonymon: (4) f. iv BC  IG II² 1611, 409; 1612, 314; 1622, 615; [D.] xlvii 5 etc. (PA/APF 7094)

—Hamaxanteia: (5) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 115 (PA 7093) (s. Πρωτογένης)

—Kydathenaion: (6) 155/4 BC  Ag. XV 225, 103; (7) s. ii BC  IG II² 2452, 48 (= PA 7095); IG II² 3512 = IEleusis 242, 2 (I f. Μενεκλείδης I); (8) ii/i BC  IG II² 2452, 59; cf. Clinton, Sacred Officials p. 28 no. 15 (PA 7097) ([Θεόφημος]: II s. Μενεκλείδης I, Σ[--], ?f. Μενεκλείδης II); (9) 61-55 BC  IG II² 1716 = Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 117, 53, 125; IG II³ (4) 376, 1 f. (= PA 7092); IG II² 1717, 16 (IV s. Μητρόδωρος: archon epon. - 61/0 BC); (10) 13/12 BC  IG II² 1963, 4; cf. Clinton, Sacred Officials p. 28; PA 7096 (III s. Μενεκλείδης II, f. Μενεκλείδης III)

—Marathon: (11) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 10 (PA 7098) ([Θ]ε̣όφημος: s. Τιμοκλῆς)

Athens?: (12) ?iii BC  CIA App. 77 a, 2, 5; 77 b, 7

Θεοφίλα

Athens?: (1) ii AD  SEMA 1594 (d. Καλλιτύχη)

Foreign Residents:

    Naxos: (2) iii BC  IG II² 9982 (LGPN I (4)) (d. Τιμόλεως)

Θεοφίλη

Athens: (1) 103/2 BC  IG II² 1943 = Tracy, ALC pp. 217 ff., 17 (PA 7099) ([Θ]εοφ[ίλη]); (2) f. i BC  ID 2619 a, 7 (m. Θεοφίλη (Lamptrai))

—Aphidna: (3) iv BC  IG II² 5767 (PA 7101) (d. Σμικρίας)

—Epikephisia: (4) ?iii BC  SEG LXVII 102 (d. Δημοκράτης)

—Euonymon: (5) iv BC  IG II² 6193, 7 (d. Ἀστυχάρης I, m. Ἀστυχάρης II, Ἀριστώνυμος)

—Iphistiadai: (6) ii/i BC  SEMA 276 (d. Πολέμαρχος)

—Kedoi: (7) i BC  IG II² 6380 a (d. Διοκλῆς)

—Lamptrai: (8) f. i BC  ID 2087, 18; 2088 b, 2; 2211, 3; 2619 a, 9 (d. Ἀρτεμίδωρος, Θεοφίλη)

—Oe: (9) iii BC  Ag. XVII 243 (d. Ἀριστόνικος)

—Paiania: (10) iii BC  IG II² 7055 (d. Θεόζοτος)

—Perithoidai: (11) s. ii BC  ID 1830, 4 (d. Εὐκλῆς, m. Εὐκλῆς (Epieikidai))

—Rhamnous: (12) s. iv BC  IG II² 7355 (PA 7102) (d. Διοκλῆς); (13) i BC  IG II² 7356 (d. Φανόδικος); (14) i/ii AD  SEG LIV 235, 121 (deme - S.G.B.)

—tribe Aiantis: (15) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 13 (PA 7100) (d. Ἰάσων)

Athens?: (16) v/iv BC   IG II² 11656 (PA 7098a); (17) ~ IG II² 11662 (PA 7099b) (d. Δημόφιλος); (18) ?iv BC  IG II² 11659; cf. SEG XXIX 253; (19) iv BC  SEMA 1944; (20) m. iv BC   IG II² 11657; (21) ~ IG II² 11658; (22) m. iv BC   IG II² 11660; (23) ~ IG II² 11661 (PA 7099a) (d. Ἀδείμαντος); (24) f. iii BC  IG II³ (1) 898, 129; (25) c. 257/6 BC  IG II³ (1) 1010, 122; (26) i AD  IG II³ (4) 1307

Athens*: (27) m. iv BC  IG II² 12504 (Θειο-)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (28) ii BC  SEMA 1303 (LGPN V.B (1)) ([Θ]εοφίλ[η]: d. Ἀπολλώνιος); (29) i BC  IG II² 9672 (LGPN V.B (2)) (d. Ἀπολλώνιος)

    Herakleia: (30) inc. IG II² 8685 (d. Θεόφιλος)

    Macedonia (Chalkidike), Mende: (31) b. 317 BC  IG II² 9337 (LGPN IV (9)) (d. Σύμμαχος)

    Phoenicia, Ptolemais: (32) iii BC  IG II² 10127; cf. BE 1969, no. 206 (d. Διογένης)

    Pisidia, Orondeis: (33) i AD  Ag. XVII 635 = IG II² 10031 (LGPN V.C (4)) (d. Φάρας)

Θεοφιλίσκος

Athens: (1) 112/11 BC  FD III (2) 70 a, 8 (PA 7103) ([Θ]εοφιλίσκος: s. Ὀλύμπιχος)

—Kephisia: (2) 100-90 BC  IG II² 2460 = AIUK 2 (2018) no. 8, 4 (PA 7104) (f. Ἀνδροκλῆς)

Θεόφιλος

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 275; (2) f. iv BC  Lys. iii 12 (PA 7105); (3) iv BC  CIA App. 103 a, 5 + JÖAI 7 (1904) p. 122 (Θεόφιλ[ος]); (4) iv-iii BC  IG II³ (4) 238 (PA 7111) (s. Ο[--]); (5) 375-350 BC  SEMA 1946; (6) s. iv BC   IOrop 359 = SEG LIV 508, 4; (7) ~ IG II³ (4) 718, 7; (8) s. iv BC  FD III (4) 140, 2 (Θ[εόφ]ιλος: f. Κάσσανδρος); (9) 348/7 BC  Develin, AO p. 316; Ag. XVIII C80 (PA 7106) (archon epon.); (10) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 3 (PA 7116); (11) 300-280 BC  SEG LI 1113, 3 (f. Ἀριστώνυμος); (12) f. iii BC  IG XI (4) 558, 3, 8 (s. Δημήτριος); (13) ?iii BC   IG IV (1) 751, 4, 6 (cf. PA 7113) (I f. Θεόφιλος II); (14) ~ IG IV (1) 751, 4, 6 (PA 7113) (II s. Θεόφιλος I); (15) iii BC  IG II³ (1) 1123, 2 (s. Ἱπποκράτης); (16) 266/5 BC  IG II² 3210, 5 (PA 7107) (Θεόφιλ[ος]: f. Καλλικράτης); (17) ?258/7 or 254/3 BC   Nachtergael, Les Galates 9, 42 (PA 7121) (f. Διόδωρος); (18) ~ Nachtergael, Les Galates 9, 25; IOrop 123, 3 (PA 7108) (f. Σωσίστρατος); (19) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 nos. 210-11; (20) iii/ii BC   SEG XLVI 148, 3, 12; (21) ~ IOrop 151, 2 f. (PA 7114) (s. Φαίδιμος); (22) ii-i BC  ID 1995, 4; (23) 170-150 BC   IG II² 1934, 13; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (cf. PA 7112) (Θεόφ̣ιλ[ος]: I f. Θεόφιλος II); (24) ~ IG II² 1934, 13; Tracy, ALC pp. 155 f. (date) (PA 7112) (II s. Θεόφιλος I); (25) 148-134 BC  IG II² 1940, 32 (PA 7109) (f. Φιλιστίδης); (26) 138/7 BC  FD III (2) 23, 26 (I f. Θεόφιλος II); (27) ~ (II s. Θεόφιλος I); (28) 138/7 BC  FD III (2) 23, 27 (s. Καλλίστρατος); (29) 115/14 BC  Thompson, New Style Coinage 640-2; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 7110) (Θεόφι(λος)); (30) 106/5 BC   FD III (2) 25, 29 (s. Γλαύκων); (31) ~ FD III (2) 25, 6 (s. Λυσίμαχος); (32) 106/5 BC  FD III (2) 25, 12 (s. Θεόμνηστος); (33) 98/7 BC  FD III (2) 31 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 6 (Θεόφ[ι]λος: f. Ἀριστίππη); (34) c. 90-80 BC  SEG XXXIII 290 B, 16 (Stephanis 1189) (s. Θεογένης); (35) 40/39 BC  IRhamnous 203, 15 ([Θεό]φιλος: s. Σ[--]); (36) i AD  IG II² 3938 = IEleusis 382 (Κλ. [Θ]εόφιλος); (37) i-ii AD  Phoros p. 119 no. 4, 4 ([---]ος Θεόφιλος); (38) ii-iii AD  SEG XLVI 310 (f. Φιλόμουσος); (39) s. ii AD  IG II² 2096 = 2278, 5 ([Θε]όφιλος: s. Ἐλ̣[--]); (40) 173-175 AD  IG II² 3968, 18; (41) 209/10 AD  Ag. XV 460, 3

—Acharnai: (42) iv-iii BC  IG II² 5806 (PA 7133) (s. Ὀλυμπιόδωρος); (43) 337-332 BC  IG II² 1543 = IEleusis 156, [5]; IG II² 1544 = IEleusis 158, 4 (PA 7132) (s. Καλλίμαχος I); (44) c. 330 BC  Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 46; (45) c. 323 BC  IG XII (9) 1242, 19 (PA 7131) (s. Ἐφιάμων); (46) iv/iii BC  Ag. XV 68, 21; SEG LII 200 (cf. APF 11672, X) (s. Ἐχέστρατος I); (47) 282/1 BC  IG II³ (1) 881, 2 (s. Θεόδοτος); (48) 107/6 BC  IG II² 1011 III, 102 (PA 7130) (s. Διονύσιος)

—Agryle: (49) inc. SEG LXI 182 (Θειόφιλος: s. Φιλέας)

—Aixone: (50) 255/4 BC  IG II³ (1) 993, 8 (PA 7120)

—Alopeke: (51) m. iv BC  IG XII (8) 4, 9; Hyp., Lyc. 20 (PA 7126) (s. Μελίτων)

—Amphitrope: (52) iii/ii BC  SEG XLVI 148, 2 ([Θ]εόφιλος: s. Χαίριππος); (53) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 20 (f. Χαίριππος)

—Anagyrous: (54) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 44 (PA 7127); (55) f. ii AD  IG II² 2019 + 2072 = AE 1972, p. 69 no. 12, 14 (I f. Θεόφιλος II); (56) ~ (II s. Θεόφιλος I, ?f. Θεόφιλος III); (57) 154-174 AD  IG II² 2067, 26; Ag. XV 386, 2 + SEG XLVI 236 (f. Ἰσίδωρος); (58) 184/5 AD  IG II² 2128, 6 (III ?s. Θεόφιλος II, f. Θεόφιλος IV); (59) ~ (IV s. Θεόφιλος III)

—Anaphlystos: (60) m. iv BC  IG II² 1596, 26 (PA 7128)

—Atene: (61) 344/3 BC  IG II² 1443, 5 (PA 7129) (s. Μενίσκος)

—Athmonon: (62) m. iv BC  IG II² 2385, 73 (PA 7117) (Θεόφιλ[ος]: s. [--]δου (gen.)); (63) 331/0 BC  IG II² 1575 B = SEG XXV 177, 12 (PA/APF 7119) (s. Τρ[--]); (64) 271/0 BC  IG II³ (1) 908, 6 (f. Πειθίας); (65) hell.-imp. SEMA 27 (s. Κτήσων); (66) imp. IG II² 5335 (f. Ἑρμαγόρας)

—Azenia: (67) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 117 (PA 7118) (s. Ἱερώνυμος); (68) m. i BC  Ag. XV 278, 37 (s. Ἡλιόδωρος)

—Berenikidai: (69) ?ii-i BC  IG II² 5873 (f. Δημήτριος)

—Besa: (70) 183-169 BC   IG II² 2332, 348 (= PA 7135); SEG XLI 115 I, 20 (II s. Θεόφιλος I, Ἱερόκλεια); (71) ~ IG II² 2332, 346 (cf. PA 7134); SEG XLI 115 I, 20 (I f. Θεοπείθης, Θεόφιλος II); (72) 138-100 BC  IG II² 2452, 40 (cf. PA 7134); FD III (2) 11, 18; 41, 2 (f. Θεοπείθης); (73) s. i BC  IG II² 3872 = SEG XXIII 118, 1 (I f. Θεοπείθης); (74) f. i AD  IG II² 3872 = SEG XXIII 18, 2; IG II³ (4) 799, 3 (II s. Θεοπείθης); (75) i-ii AD  IG II² 5897 (Θεόφιλ[ος]: f. Ἀφροδίσιος); (76) imp. IG II² 5902 (Τιβ. Κλ. Θεόφιλος: s. Τιβ. Κλ. Θεμιστοκλῆς); (77) m. i AD  IG II² 1980, 6; 3930 (Τιβ. Κλ. Θεόφιλος: s. Τιβ. Κλ. Διότιμος); (78) ii AD  IG II² 3580 = Ag. XVIII H382, 3 ([Τιβ.] Κ̣λ̣. Θεόφιλο[ς]: f. Τιβ. Κλ. Διότιμος)

—Besa?: (79) ii-i BC  Ag. XVIII X723 ([Θ]εόφιλος: s. Θεοπείθης)

—Cholleidai: (80) s. i BC   IG II² 2461, 119 (PA 7159) (Θεόφι(λ)ος: f. Ἀλέξανδρος); (81) ~ IG II² 2461, 126 (PA 7160) ([Θε]όφιλος: s. Ἑρμαΐσκος); (82) 24/3 BC  IEleusis 300, 13 (s. Μενεκράτης)

—Eiresidai: (83) 335/4 BC  Ag. XV 43, 135; IG II² 500, 7 f. (s. Χαρίσιος I, f. Χαρίσιος II)

—Elaious: (84) 211/10 BC  IG II³ (1) 1137, 33 f. (PA 7137) (f. Διονύσιος)

—Eleusis: (85) 27 BC-14 AD  IG II² 3263 = IEleusis 331, 4; IG II³ (4) 800, 4; 801 (Θεόφι[λος]: s. Εὔδοξος)

—Erchia: (86) s. iv BC  IG II² 6120 (cf. APF 9576) (s. Καλλικράτης II, Ἀρχεστράτη); (87) 183/2 BC  IG II² 2332, 317 (PA 7141) (Θ[εό]φιλος)

—Euonymon: (88) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 330 (PA 7142) (s. Ἀν[--])

—Eupyridai: (89) s. i BC  IG II² 2462, 14 (f. Λέων)

—Gargettos: (90) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 86 (PA 7136) (s. Ἀπολλώνιος); (91) 171/2 AD  Ag. XV 406, 18 (f. Σεραπίων)

—Halai: (92) 370/69 BC  Ag. XIX P 4, 8; cf. APF 3933 (Θεόφ[ι]λος); (93) m. iv BC  IG II² 5524 (PA 7124) (s. Φιλόφρων, Σαννώ); (94) hell.-imp. SEMA 64 (I f. Θεόφιλος II); (95) ~ (II s. Θεόφιλος I)

—Halai (Aixonides): (96) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 25 (PA/APF 7123) ([Θεό]φιλο[ς]?: s. Εὐθήμων); (97) 318/17 BC  SEG XXVIII 155 (XXXVI 155, 21); (98) 304/3 BC  Ag. XV 61, 196 (s. Ε[--]); (99) hell. ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 84 no. 6, 20; cf. Riv. Fil. 112 (1984) p. 332; (100) m. ii BC   SEG XXXII 216, 13; (101) ~ IG II² 1012, 21, 28; 1013, 39; 2452, 56; FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 24; cf. Riv. Fil. 112 (1984) p. 331; Hesp. 52 (1983) pp. 158 ff. (PA 7122) (I f. Διόδωρος I); (102) ii/i BC  IG II² 3883, 1; FD III (2) 10, 2; 28, 26; Ag. XVIII H330, 1?; cf. Riv. Fil. 112 (1984) pp. 331 f.; Hesp. 52 (1983) pp. 158 ff. (II s. Διόδωρος I, f. Διόδωρος II); (103) i BC  IG II² 3495 = IEleusis 268, 3 (s. Ἀμεινόκλεια (Phyle)); (104) s. i BC  IG II² 1096 = SEG XXX 85, 7, 19 f.; IG II³ (4) 121, 1; IG II² 1713, 31; 1935, [8]; 2464, 4; IG II² 3884, [2]?; 5477; FD III (2) 62, 3; SEG XXVIII 94, 46-8; cf. Riv. Fil. 112 (1984) pp. 332 f.; Hesp. 52 (1983) pp. 158 ff. (III s. Διόδωρος II, f. (ad.) Διόδωρος III: archon epon. - 11/10 BC); (105) c. 45 BC  IG II² 1961, 13 (s. Ἀλέξανδρος)

—Halimous: (106) 347/6 BC  IG II³ (1) 298, 6 f.; 299, 4 (PA 7125); (107) c. 330 BC  SEG II 7, 2

—Hermos: (108) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 17 (s. Εὐάγγελος); (109) s. iv BC  IG II² 6077 (PA 7138) (f. Εὐάγγελος); (110) 236/5 BC  IG II³ (1) 1027, 52 (PA 7140) (f. Ἀντικράτης); (111) ii BC  IG II² 6078 (PA 7139)

—Hybadai: (112) 201/2 AD   IG II² 2193, 9, 19, 61; 2194, 3; 2196, 3 (III s. Τρύφων); (113) ~ IG II² 2193, 10, 15, 22, 62; 2194, 3; 2196, 5; Ag. XVIII H442, 14 (II s. Θεόφιλος I, f. Ἀπολλώνιος); (114) 201-210 AD  IG II² 2193, 8; Ag. XV 460, 16; Ag. XVIII H442, 14 (I f. Τρύφων, Θεόφιλος II)

—Kedoi: (115) 169/70 AD  IG II² 2097, 44 (I f. Θεόφιλος II); (116) ~ (II s. Θεόφιλος I)

—Keiriadai: (117) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 22; (118) 268/7 BC  IG II³ (1) 914, 3 (PA 7143) (f. Θεόδοτος)

—Kephale: (119) 299/8 BC  IG II³ (1) 844, 3; 845, 4 f. (PA 7144) (s. Ξενοφῶν); (120) iii-ii BC  IG II² 6372 (PA 4480) (Θεόφι[λος]: f. Φιλίων)

—Kikynna: (121) 157/6 BC  ID 2589, 16 (Θε[ό]φιλ[ο]ς: f. Διόδοτος); (122) ii AD  SEMA 317

—Koile: (123) 127/6 BC  ID 2596, 24; (124) 119/18 BC  ID 2598, 51; (125) inc. IG II² 6488 (s. Θεόδωρος)

—Krioa: (126) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 59 (PA 7145) (s. Χαιρέας); (127) i BC-i AD  SEMA 340 (s. Διονύσιος)

—Kropidai: (128) 117/16 BC  IG II² 1009 II, 70 = 2457, 1 (Θε[όφιλος]: f. Δωρόθεος)

—Kropidai?: (129) ?106-97 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 41; FD III (2) 49, [31]? (Stephanis 1188) (s. Δωρόθεος)

—Kydantidai: (130) s. iv BC  IG II² 1597, 6 (PA 7148) (f. Νικοχάρης)

—Kydathenaion: (131) c. 360 BC  IG II³ (4) 55, 3 (PA 7146) ([Θε]όφιλος: s. Ἀρίστων); (132) 336/5 BC  Ag. XV 42, 156; (133) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 51 (PA 7147) (s. Θεόξενος)

—Kytheros: (134) imp. IG II² 2082, 36 ([Θ]εόφιλος)

—Lamptrai: (135) iii BC  IG II² 6691 a (p. 881) (f. Πάμφιλος); (136) iii-ii BC  IG II² 6680 (PA 7149) (f. Κλεοστράτη); (137) 234/3 BC  IG II³ (1) 1028, 8 (PA 7150a) (s. Φιλόθεος); (138) c. 225 BC  IG II² 1322 = IRhamnous 167, 34 ([Θ]ε[ό]φι[λ]ος); (139) f. ii BC  IG II² 6673/4 (PA 7150) (s. Ἀμεινοκλῆς); (140) 106/5 BC  FD III (2) 25, 18; NPA p. 97 (deme) (f. Φιλόθεος); (141) inc. IG II² 6682 (f. Λεώστρατος)

—Marathon: (142) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 37 (f. Ζώσιμος); (143) iii AD  IG II² 6797 (s. Διονύσιος)

—Myrrhinoutta: (144) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 67, 87 (PA 7151)

—Oe: (145) 303/2 BC  Ag. XV 62, 179 (f. Ἀναξιμένης); (146) 102/1 BC  IG II² 1028 II, 130 (PA 7152) (s. Ἄρχων)

—Oinoe: (147) s. iv BC  IG II² 6978 (f. Μόσχος)

—Oion (Dekeleikon): (148) 226/5 BC  IG II³ (1) 1143, 2; IG II³ (4) 73 + add. p. 683; IG II² 1706, 21; Ag. XVI 223, 1 (PA 7153) (archon epon.); (149) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 82

—Paiania: (150) c. 150-167 AD  Ag. XV 364, 6; 369, 13; 437, 13; IG II² 3933 + 3982 = SEG XXVIII 217, 1 f., 3 f. (Λ. Βιβούλλιος Θεόφιλος: f. Ἀθήναιος); (151) 155/6 AD   IG II² 2068, 16, [25 f.], 71; 2042, 9 f. (I s. Διονυσόδωρος I, f. Διονυσόδωρος II, Θεόφιλος II, Ἰσίδωρος); (152) ~ IG II² 2068, 26 ([Θεόφιλο]ς?: II s. Θεόφιλος I); (153) 169/70 AD  Ag. XV 378, 29 (I f. Θεόφιλος II); (154) ~ (II s. Θεόφιλος I); (155) ii/iii AD  IG II² 2481, 22 (I f. Θεόφιλος II); (156) ~ (II s. Θεόφιλος I); (157) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 103 (Βιβούλ. Θεόφιλος)

—Paionidai: (158) iv BC  IG II² 7101 (PA 7154) ([Θ]εόφιλος)

—Pallene: (159) 169/70 AD  IG II² 2097, 238 (Θεόφι[λ]ος: s. Κάλλων)

—Peiraieus: (160) 148/7 BC  IG II² 1938, 10 (PA 7155) ([Θ]εόφιλος); (161) 135/4 BC  Ag. XV 243, 82; (162) 163/4 AD  IG II² 2086, 161 (s. Βίθυς); (163) c. 196-211 AD  Follet, Athènes pp. 402 ff. no. 7, 44 (I f. Θεόφιλος II); (164) ~ (II s. Θεόφιλος I)

—Phaleron: (165) m. iv BC  IG II³ (4) 227, 3 (f. [--ω]ν); (166) c. 62 BC  Ag. XV 267, 9 (s. Δημ[--])

—Phegous: (167) 333/2 BC  IG II³ (1) 337, 5 f. (PA 7158)

—Phlya: (168) m. iv BC  IG XII (6) 262, 238; (169) 13/12 BC  IG II² 1963, 57 (Θεόφιλ[ο]ς: f. [--]νος)

—Phrearrhioi: (170) s. iv BC  SEMA 700, 2, 5 (?s. Διεύχης, f. Λυσιμάχη); (171) 331/0 BC  SEG XXV 177, 36 (cf. APF p. 227) (Θεόφι[λος])

—Phyle: (172) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 7 (Θεόφι(λος): f. Μενεκλῆς)

—Pithos: (173) m. iv BC  IG II² 2385, 98 (PA 7156) (s. Εὐφίλητος); (174) 303/2 BC  Ag. XV 62, 223 (s. Εὐχάρης)

—Plotheia: (175) s. iv BC  Peek, AG 2 pp. 60 f. no. 207, 10 (f. Φίλων)

—Poros: (176) iv/iii BC  IG II² 7245 (PA 7157) ([Θ]εόφιλος: s. Εὐθυκλῆς)

—Probalinthos: (177) ?iv BC  IG II² 7299, 1, 5 (s. Φιλιστίδης I, f. Φιλιστίδης II); (178) 336/5 BC  Ag. XV 42, 166; (179) 304/3 BC  Ag. XV 61, 236 (f. Φιλιστίδης)

—Rhamnous: (180) f. iv BC  IG II³ (4) 921; IG II² 7330 = IRhamnous 218 (SEMA 779) (f. Ἀντίφιλος I)

—S--: (181) c. 186/7 AD  IG II² 2255, 2; AE 1972, pp. 59 f. no. 4 (deme) (s. Θεόδωρος)

—Semachidai: (182) 201/2 AD  IG II² 2193, 73; 2194, 14 (s. Θηραμένης)

—Sounion: (183) ii-iii AD  IG II² 7435 (s. Τίτος); (184) c. 151-182 AD  IG II² 3737, 5 f.; 7447 = AIUK 4.6 (2022) no. 73, 1, 6; Ag. XV 402, 7 f.; 402 a + RCA p. 23; Ag. XV 405, 13; Ag. XVIII H380, 6 (Π. Αἴλ. Θεόφιλος: s. Πραξιτέλης, f. Π. Αἴλ. Φαῖδρος II, Ἀθηναΐς)

—Steiria: (185) 109/10 AD  IG II² 2017, 16 ([Θ]εόφιλος: I f. Θεόφιλος II); (186) ~ ([Θ]εόφιλος: II s. Θεόφιλος I)

—Xypete: (187) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 9 f., 24, 28 f., 34 (f. Θεοσέβης)

—tribe Aigeis: (188) 235/6 AD  IG II² 2235, 77 (f. Πάπος)

—tribe Akamantis: (189) a. 212 AD  Ag. XV 440, 30; cf. Follet, Athènes pp. 98 f. ([Θ]ε[ό]φιλος)

—tribe Attalis: (190) 106/5 BC  FD III (2) 28, 37 (Θ[εόφι]λος)

—tribe Erechtheis: (191) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 46 (f. [--]ιος)

—tribe Hadrianis: (192) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 18; cf. RCA pp. 353-4 (Μάρ̣. Θεόφι[λος])

—tribe Kekropis: (193) ?320/19 BC  Ag. XIX P 38, 31, 34 (Θεόφιλ[ος])

—tribe Leontis: (194) 240-253 AD  IG II² 2243, 109 (Αὐρ. Θεόφιλος)

—tribe Pandionis: (195) 80/79 BC  IG II² 1039 + AE 1964, pp. 36 ff. no. 1 I, 95 ([Θ]εόφιλος); (196) 161/2 AD   IG II² 2085, 33 (II s. Θεόφιλος I); (197) ~ IG II² 2085, 33 f. (I f. Θεόφιλος II, Ὄνασος)

Athens?: (198) v/iv BC   IG II² 11670 (PA 7112a) (s. Κτησιφῶν); (199) ~ IG II² 11668 = IG I³ 1293 ter (PA 7111b) (s. Εὐδ[--]); (200) iv BC  IG II² 11644; (201) 365-340 BC  IG II² 13007 (Θεόφιλ[ος]); (202) m. iv BC  IG II² 11663 (PA 7106a); (203) s. iv BC  IG II² 11667 = AIUK 4.6 (2022) no. 10 (PA 7111a) (Θειό-: ?s. Εὐ[--]); (204) c. 340-320 BC  IG II² 2318, 354; 2322, 95; 2323 a, 49; PCG 7 pp. 700 ff.; (205) iv/iii BC   Men. fr. 286, 2 (fict.); (206) ~ IG II³ (1) 898, 68; (207) ?iii BC  CIA App. 77 a, 3; (208) iii-ii BC  IG II² 11664; (209) f. ii BC  Ag. XVI 296, 55; (210) ii BC   IG II² 11632 (s. Μηνόδωρος); (211) ~ IG II² 11666; (212) ii-i BC  SEMA 1945; (213) 183/2 BC  IG II² 2332, 230 (Θεόφιλ[ος]); (214) i BC  IG II² 11253; (215) i BC-i AD  Ag. XVII 745 (f. Ἀφροδισία); (216) imp. IG II² 2285, 2; (217) ~ IG II² 10667/8 ([Θ]εόφι[λος]: ?f. [Ἀ]νθε[--]); (218) ii AD  IG II² 11665; (219) c. 120 AD  IG II² 2031, 8 (Θεόφιλ[ος]: f. Κτῆτος); (220) iii AD  IG II² 2073, 25 (s. Στρ[--])

Athens*: (221) c. 400-375 BC  IG II² 9057, 3 (Θεόφ[ιλος]); (222) f. iv BC  IG II² 7863, 5 (s. Γῆρυς); (223) 142/3 AD  IG II² 2049, 143 (f. Εὔοδος); (224) 167/8 AD   IG II² 2089, 63 ([Θε]όφιλος: s. Ισ[--]: epeng.); (225) ~ IG II² 2089, 80 (Θεόφι[λος]: epeng.); (226) 169/70 AD  IG II² 2097, 115 (f. Παναθήναις); (227) 173/4 AD  IG II² 2103, 274 (epeng.); (228) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 55 (s. Ζώσιμος: epeng.); (229) 184/5 AD  IG II² 2128, 161 (Θεόφ[ιλ]ος: s. Διονύσιος: epeng.); (230) 187/8 AD  IG II² 2113, 169 (Θεό[φι]λος: f. Θορικίων); (231) 203-207 AD  IG II² 2199, 174 (s. Πρόθυμος: epeng.); (232) 255/6 AD  IG II² 2245, 431 + Wilson E.310 (Θεόφι̣λ̣[ος]: epeng.)

Foreign Residents:

    Aigina: (233) i BC  IG II² 7955 (LGPN III.A (2)) (Θ[ε]όφιλος: s. Ζωΐλος)

    Caria, Miletos: (234) hell.-imp. SEMA 1324 (LGPN V.B (23)) (f. Περιγενίς); (235) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 316 (LGPN V.B (24)) (s. Ἡρακλείδης); (236) f. i AD  IG II² 9672 a = Kerameikos II no. 50 (LGPN V.B (25)) (s. Διονύσιος); (237) ii AD  SEMA 1323 (LGPN V.B (27)) (f. Παλλάδιον, Εὐχάριστος)

    Caria, Miletos?: (238) 87/8 AD  IG II² 1996, 240 (LGPN V.B (29)) (f. Σκίρος)

    Cyrenaica, Cyrene: (239) iii BC  SEMA 1191 (LGPN I (8)) (s. Ἐπίγονος)

    Herakleia: (240) inc. IG II² 8685 (f. Θεοφίλη)

    Ionia, Smyrna: (241) inc. SEMA 1441 (LGPN V.A (50)) (f. [--]EΣἘὈΝ)

    Keos, Karthaia: (242) 107/6 BC  IG II² 1011 VI, 97 (LGPN I (25)) (s. Φίλων)

    Korinthia, Korinth: (243) i BC  IG II² 9146 (LGPN III.A (20))

    Mysia, Pergamon: (244) i BC-i AD  Ag. XVII 638 = IG II² 10064 (LGPN V.A (82)) (f. Λαυδίκη)

    Phoenicia, Sidon: (245) hell.-imp. ZPE 228 (2023) p. 153 no. 36 (f. Νίκανδρος)

    Scythia Minor, Kallatis: (246) iii-ii BC  SEG LXIV 138 (LGPN IV (-)) (s. Ἀλεξίας)

    Syria, Antioch: (247) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 9 p. 253 (s. Σωσίπατρος); (248) ii-i BC  IG II² 8137; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 444 (f. Βαρναῖος); (249) i-ii AD  IG II² 8109; cf. BE 1969, no. 206 (f. Ἀμμία)

Θεοφράσμων

Athens:

—Cholargos: (1) iii-ii BC  IG II² 7781/2, 1 (PA 7161) (s. Νικιάδης)

Θεοφραστίδης

Athens: (1) c. 146/5 BC  ID 2609, 20; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (s. Ἀπολλων[--]); (2) c. 130 BC  IG II² 3894 = Ag. XVIII H329, 5 (Θεοφραστί[δ]ης: s. Ἀπολλων[--]); (3) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 37 (I f. Θεοφραστίδης II); (4) ~ (II s. Θεοφραστίδης I)

—Myrrhinoutta: (5) c. 130 BC  IG II² 3894 = Ag. XVIII H329, 4 (s. Θεόδωρος)

Θεόφραστος

Athens: (1) v/iv BC  Is. ix 23; Is. ix 27 (PA/APF 7164); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 400 (Θεόφρασ(τος)); (3) ?iv BC  Ag. XVIII C239 (Θ̣[εο]φραστ[ος]: f. [--]κ̣ος); (4) 373/2 BC  IG II² 1607, 105 (PA/APF 7163); (5) 313/12 BC  IG II² 1259, 2; 2680, 1 f.; 2762, 1; SEG LVII 125, 13; FGrH 239 B 15; 255 11 with adn.; D.S. xix 73. 1; D.H., Din. 9; cf. Tracy, ADT p. 73 n. 7 (PA 7165) (archon epon.); (6) s. iii BC  IG II² 1303, 2 = IEleusis 207, 3 (PA 7166); (7) 106/5 BC  FD III (2) 15, 2 (p. 288); cf. BCH 99 (1975) p. 205 (Θεόφρα[στος]: s. Α[--]ων); (8) c. 100 BC  IG II³ (4) 365, 3 f. (Θεόφρα[στος]); (9) m. i BC  IG II² 1720, 4; Hesp. 3 (1934) pp. 150 ff. (date) ((Θ)εόφραστος: s. Ἀλεξ[--]); (10) ?imp. IG II² 6451 (Θε(όφρ)αστος: f. Φυλάρχη); (11) ii AD  IG II³ (4) 1133; (12) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 62 ([Θε]όφραστος)

—Acharnai: (13) 149-125 BC  IG II² 958, 78, 94; ID 1645, 1; 1646, 1; 1806, 1; 1807, 1?; 1923, 2; 2597, 9; FD III (2) 24, 3 f.; 27, 11 (PA 7172) (s. Ἡράκλειτος)

—Aithalidai: (14) c. 100 BC  ID 2607, 20 (s. Θεάγγελος I)

—Amphitrope: (15) c. 366/5 BC  IG II² 1609, 63 (cf. APF p. 227)

—Aphidna: (16) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 14 ([Θ]ε̣[ό]φρα̣στ[ο]ς: deme - S.G.B.)

—Azenia: (17) c. 50-40 BC  Ag. XV 278, 28; 280, 5 (f. Ζήνων)

—Cholargos: (18) c. 330-320 BC  IG II² 1629, 7; 1631, 642; SEG XVIII 36 A, 567 f.; XXV 177, 27 (PA/APF 7177) (s. Βάθυλλος)

—Gargettos: (19) c. 120 AD  IG II² 2018, 24 (I f. Θεόφραστος II); (20) ~ (II s. Θεόφραστος I); (21) 138-150 AD  Ag. XV 331, 21; 332, 6 (s. Πόπλιος); (22) ii/iii AD  Ag. XV 434, 9 (s. Περίλαος)

—Hagnous: (23) s. ii BC  IG II² 1937, 11; FD III (2) 13, 10 (= PA 7168) (I ?s. Κηφισόδωρος, f. Θεμιστοκλῆς I); (24) f. i BC  Paus. i 37. 1; Plu., Mor. 843c (= PA 7169); IG II³ (4) 382, 2; IG II² 1961, 19; 3510 = IEleusis 301, 8 f., 14; IG II² 3511 = IEleusis 302?; IEleusis 300, 32, 39, 45; ; SEG LXI 96, 2; Thompson, New Style Coinage 1230 + Chiron 21 (1991) pp. 13 f. (II s. Θεμιστοκλῆς I, Ἀκέστιον, f. Θεμιστοκλῆς II, Σοφοκλῆς); (25) i BC/ i AD  Plu., Mor. 843c; IG II² 3509 = IEleusis 298, 2 (PA 7170) (III s. Θεμιστοκλῆς II, Νικοστράτη (Melite))

—Halai: (26) m. iv BC  IG II² 5486 (f. Θεόμνηστος); (27) 340/39 BC  Develin, AO p. 338 + IG II³ (1) 314, 1; IG II² 1202, 1, 12; 2394, 1; IG II³ (4) 36, 1; 234, 2?; 284, 3; SEG XXXVI 186, 7 (PA 7171); cf. Tracy, ADT p. 73 n. 7 (archon epon.)

—Kephisia: (28) 137/6 BC  IG II³ (4) 374, 5; ID 2608, 7; Thompson, New Style Coinage 315-329 + Chiron 21 (1991) p. 7 (f. Λεωνίδης)

—Kephisia?: (29) 135-129 BC  Thompson, New Style Coinage 347-8; 401; 404-412 (Θεόφρα(στος))

—Lamptrai: (30) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 215 nos. 151¹; 212

—Leukonoion: (31) c. 40 BC  IG II² 1965, 8 (I f. Θεόφραστος II); (32) ~ ([Θεόφ]ραστος: II s. Θεόφραστος I); (33) inc. IG II² 9504 (s. Διονύσιος)

—Paiania: (34) m. i AD  IG II² 2303, 5 f. (f. Ἀπολλόδωρος)

—Paionidai: (35) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 99 (PA 7173) (f. Φιλόθηρος); (36) iv BC   IG II² 7102 (PA 7175) (I s. Εὐδωρίδης, ?f. Θεόφραστος II); (37) ~ IG II² 7102 (PA 7174) (II ?s. Θεόφραστος I)

—Phyle: (38) i AD  SEMA 703 (f. Ἐλπίς)

—Sphettos: (39) 168/9 AD  Ag. XV 373, 34 (f. Διογένης)

—tribe Aigeis: (40) c. 170-176 AD  Follet, Athènes pp. 382 ff. no. 5, 26 (f. Λεωνίδης)

—tribe Attalis: (41) 106/5 BC  FD III (2) 28, 36 (cf. BCH 99 (1975) p. 207) (Θε[όφρ]αστος)

—tribe Erechtheis?: (42) 162/1 BC  SEG XLI 115 III, 38 (s. Λυκίσκος)

—tribe Leontis: (43) s. i BC  Ag. XV 307, 6 ([Ἐπέ]ραστος - ed., [Θεόφ]ραστος?: s. Διονύσιος)

Athens?: (44) c. 258/7 BC  IG II³ (1) 1010, 119 ([Θ]εόφραστος); (45) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 19; (46) iii AD  SEMA 1947 ([Θε]όφρα[στος])

Athens*: (47) imp. IG II² 11671; (48) ii AD   IG II² 2183, 3 ([Θε]όφραστος: ?s. Ἀλ[--]: epeng.); (49) ~ IG II² 11545 a (p. 887) (f. Ζωσᾶς); (50) 142/3 AD  IG II² 2049, 147 (Θεόφρα(στος): f. Ἀρτεμίδωρος); (51) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 126 (s. Νικήτης: epeng.); (52) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 118 (I f. Θεόφραστος II); (53) ~ (II s. Θεόφραστος I: epeng.); (54) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 77 (epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (55) 102/1 BC   IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 319 (LGPN V.B (4)) (s. Δῖος); (56) ~ IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 310 (LGPN V.B (3)); (57) f. i AD  IG II² 1728, 12; 1729, 10 (LGPN V.B (7)) (s. Θεόδωρος); (58) imp. IG II² 9673 (LGPN V.B (5)) (I f. Θεόφραστος II); (59) ~ IG II² 9673 (LGPN V.B (6)) (II s. Θεόφραστος I); (60) i/ii AD  IG II² 9363 (LGPN V.B (8)) (f. Ἀγαθονίκη)

    Lesbos, Eresos: (61) 371-285 BC  RE Suppplbd. 7 (3) (LGPN I (16)) (Θεόφραστος Τύρταμος: s. Μελάντας)

Θεόφρων

Athens: (1) c. 440-435 BC  CAVI 7160 (-φρν: kalos)

—Kerameis: (2) c. 326-324 BC  CID II 32, 33; 102 II B, 26 (= PA 7178 and add.); CID II 119, 27; IG II² 6323, 4 (s. Εὐθύφρων)

—Lamptrai: (3) 185/4 BC  IG II³ (1) 1287, 7 (PA 7179) (f. Φιλοκράτης)

Athens?: (4) ?iii BC  CIA App. 35, 4

Θεοφύλακτος

Athens*: (1) 567 AD  Neos Hellenomnemon 20 (1926) p. 22 no. 1 (bp.)

Θεοφῶν

Athens: (1) f. iv BC   Is. xi 41 f. (PA/APF 7180); (2) ~ IG II² 2343, 2 (PA 7180a)

—Acharnai: (3) 329/8 BC  IG II³ (1) 355, 26 (PA 7181) (f. Θρασυλέων)

—Lamptrai: (4) c. 400 BC  IG I³ 1283 bis, 2 (PA 7182) (f. Τιμαρίστη)

—Perithoidai: (5) 229-202 BC  IG II³ (1) 1144, 54; 1176, 94 (f. Ἀνθεμίων)

Θεοχάρης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1155, 1 ([Θ]εοχά[ρσ]?, [Λ]εοχά[ρς]?); (2) iv AD  Alciphr. iii 4 (fict.)

—Aixone?: (3) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 30

—Angele: (4) v/iv BC  IG II³ (4) 494, 1 (PA/APF 7183) (f. Χάρης)

—Leukonoion: (5) m. iii BC  IG II³ (1) 1030, 32 (= PA 7184); IRhamnous 10, 2, 27 (s. Χαιρίας)

—Prasiai: (6) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 A, 561 (PA 7185) (s. Ἐργοχάρης)

—Rhamnous: (7) ?imp. IG XII (8) 112, 1 (PA 9176) (s. Διογένης); (8) 154/5 AD  IG II² 2067, 163 (f. Ξενοκλῆς)

—Sounion: (9) s. iv BC  IG II² 7436 (PA 7186)

Athens?: (10) imp. IG II² 11672 ([Θ]ε̣οχάρης)

Θεοχαρίδης

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1161, 22 (PA 4449) ([Θε]οχαρίδ[ς]); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 no. 213 (Θ̣ε̣οχαρίδης); (3) ii-i BC  ID 1908, 1 (Θεοχ̣[αρίδης]?: f. Ἀπολλώνιος)

Θεόχαρις

Athens:

—Kerameis: (1) s. ii BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 139 (PA 7187) ([Θε]ό̣χ̣αρις: f. Ἑστιαῖος); (2) c. 119-98 BC  IG II² 1008, 46, 52, 67, 81; 2336 + SEG XXXII 218, 103, 203; ID 1709, 10 (PA 7188) (s. Ἑστιαῖος)

Θεοχαρμίδης

Foreign Residents:

    Aigina: (1) ii BC  IG II² 7956 (LGPN III.A s.v. Θεοχαρμίδας (1)) (f. Καλλινώ)

Θερμώ

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11673 (d. Θεόμνηστος)

Θέρσανδρος

Athens: (1) m. iv BC   IG II³ (4) 500, 10 (Θέρσα[νδρος]); (2) ~ Aeschin. i 52; Harp. s.v. Αὐτοκλείδης (PA 7190)

—Aigilia: (3) hell. IG II² 5371 (PA 7191) (f. Κάλλιππος)

—Kephisia: (4) iv/iii BC  IG II² 6416 (f. Εὔκριτος)

Athens?: (5) ?iii BC  CIA App. 7, 7

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (6) ?hell. SEMA 1170 (LGPN III.A (7)) (f. Ἀριστοκράτης)

Θερσίας

Athens:

—Cholargos: (1) 102/1 BC  IG II² 1028 + SEG XLIX 125 II, 186 (s. Ἀριστοφάνης)

—Pergase: (2) 333/2 BC  IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 14 (f. Ἀντίφημος)

—Phrearrhioi: (3) 318-307 BC  IG XII (8) 47 (PA 7192)

Θερσίλοχος

Athens: (1) 251/0 BC  IG II³ (1) 995, 26; 997, 1; 999, [2]; 1000, 1; 1001, [2]; 1003, 7 f.; IG II³ (4) 293, 19; SEG LIX 152, 2 (PA 7193) (archon epon.)

—Boutadai: (2) 148-134 BC   IG II² 1940, 50 (cf. PA 7194) (Θε[ρσί]λοχος: I f. Θερσίλοχος II); (3) ~ IG II² 1940, 50 (PA 7194) (II s. Θερσίλοχος I); (4) 107/6 BC  IG II² 1011 II, 104 (cf. PA 7194) (f. Σωσίβιος)

—tribe Oineis: (5) 400/399 BC  IG II² 1374, 7 f.; 1375, 10; 1377, 8 f.; 1378, 11 (cf. add. pp. 797 f. (PA 7195))

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 107 a, 6

Θέρσιππος

Athens: (1) vi BC  Plu., Sol. 31 (PA 7196); (2) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 93, 95 (PA 7197) (s. Ἀντιφάνης)

—Aigilia: (3) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 27 (PA 7199) (f. Εὔξιππος)

—Cholleidai: (4) 335/4 BC  Ag. XV 43, 101 (f. Εὐθύδικος)

—Eroiadai: (5) 490 BC  Plu., Mor. 347c (PA 7200)

—Kollytos: (6) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 14 p. 459 (s. Πρόξενος); (7) 318/17 BC  IG II² 350 = Osborne, Naturalization D 39, 2 f.; IG II² 448 = Osborne, Naturalization D 38, 37; IG II² 535 + Ag. XVI 104, 3; Ag. XVI 105, [1] (PA 7198) (s. Ἱππο[--])

—Kothokidai: (8) 385/4 BC  IG II² 1407, 5 (PA 7201)

—tribe Hippothontis: (9) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 63 (Θέρσιπ[π]ο[ς])

Θέρσις

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) i-ii AD  IG II² 9673 a (LGPN V.B (1)) ([Θ]έρσις: d. Μηνογένης)

Θερσιτέλης

Athens:

—Oe: (1) 135/4 BC  Ag. XV 243, 5 (f. [--]δαμος)

Θέρσων

Athens: (1) 98/7 BC  FD III (2) 10, 30 (f. Διοσκουρίδης)

—Euonymon: (2) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1232, 17

—Kephale: (3) 102/1 BC   IG II² 1028 II, 116 + SEG XLIX 125 (cf. PA 7202) (I f. Θέρσων II); (4) ~ IG II² 1028 II, 116 + SEG XLIX 125 (PA 7202) (II s. Θέρσων I)

—Semachidai: (5) ?108/7 BC  IG II³ (4) 357 B, 5 (PA 7203) (f. Μενίσκος)

Athens?: (6) c. 210 BC  IG II³ (1) 1214, 11

Athens*: (7) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 161

Foreign Residents:

    Thessaly: (8) m. iv BC  IG II² 8850 (LGPN III.B (3))

Θεσβίων

Athens:

—Eleusis: (1) 267/6 BC  IG II² 1272 = IEleusis 182, 1 (PA 7204) (f. Λυσίας)

Θεσμογένης

Athens: (1) a. 321/0 BC  IG II² 1474, 2 ([Θ]εσμογένης)

Θεσμοθετία

Athens:

—Peiraieus: (1) ii BC  SEMA 435 (d. Ἀμεινίας)

Θεσμονίκη

Athens: (1) m. iv BC  CAT 3.330 a (and Lemnos); (2) a. 321/0 BC  IG II² 1469, 148

Θεσμόπολις

Athens: (1) ii AD  Luc., Gall. 10 ff.; Luc., Merc. Cond. 33 f. (fict.)

Θεσμοφάνης

Athens: (1) imp. IG II² 11674, 1

Θεσπιάδης

Athens: (1) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 61 (Αὐρ. Θεσπιάδης)

—tribe Antiochis: (2) 203-205 AD  IG II² 2199, 24, 137 (s. Ἰσίδοτος)

Θεσπιάς

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 15 (het./fict.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i AD  IG II² 9674 (LGPN V.B (1)) (d. Σωτήριχος)

    Megaris, Megara: (3) imp. IG II² 9316 (LGPN III.B (3))

Θεσπιεύς

Athens: (1) c. 470-460 BC  ARV² p. 1610 = Ag. XXI C 17 = CAVI 337; cf. SEG LXVI 91 (Θεσ[σ]πιεύς: kalos); (2) c. 432/1 BC  IG I³ 32 = IEleusis 30, 5, [34]

Θέσπιος

Athens:

—Erchia: (1) ii BC  IG II² 6134 (PA 7205) (f. Φιλίτιον)

Θέσπις

Athens:

—Epieikidai: (1) hell.-imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 8 p. 242 (f. Ἡρακλεόδωρος)

—Ikarion: (2) s. vi BC  PA 7206; cf. Mette, UDA p. 202; TrGF 1 p. 61 no. 1

Athens*: (3) hell. IG II² 9174 (f. Εὐπορία)

Foreign Residents:

    Dardanos: (4) ii-i BC  IG II² 8475; FRA 1472 (s. Νικήτης)

Θεσσαλικός

Athens?: (1) iii-iv AD  IG II³ (4) 1461

Θεσσαλονίκη

Athens: (1) iv AD  IG II² 13392 (SEMA 2703)

Θεσσαλός

Athens: (1) vi BC  PA/APF 7207 (s. Πεισίστρατος I)

—Lakiadai: (2) c. 470-415 BC  PA/APF 7208 (s. Κίμων II, Ἰσοδίκη)

—tribe Leontis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 141 (Θεσσαλ(ός): f. Ἐπίκτητος)

Θέστιος

Athens: (1) v BC  SEG XXVI 68 = CAVI 189 (f. Λάκων)

—Kydathenaion: (2) 368/7 BC  IG II² 106, 2, 5 (PA 7210) (f. Μόσχος)

—Sphettos: (3) 148-134 BC  IG II² 2435 = Hesp. 51 (1982) pp. 204 f. no. 6, 4 ([Θ]έστι[ος])

—tribe Pandionis: (4) s. v BC  IG I³ 1193, 38

Foreign Residents:

    Aiolis, Myrina: (5) m. ii BC  IG II² 9975 = Jahrb. Anz. 57 (1942) p. 232 no. 4 (LGPN V.A (1)) (f. Μεθύλλιον)

Θετταλή

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 33; 37; 39 (het./fict.)

Athens?: (2) iv-iii BC  SEG LXI 194 (Θεττα[λή]?); (3) c. 320 BC  IG II² 12562 (Θε[τ]ταλή)

Athens*: (4) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 71

Θετταλία

Athens: (1) iv BC  Archeion Thessalikon Meleton 5 (1979) p. 89 no. 12

Θετταλός

Athens?: (1) c. 356-324 BC  IG II² 2318, 282, 315; 2320, 4, 9, 14, 21, 24, 28; cf. Stephanis 1200

Θεύβιος

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) s. iv BC  Ag. XVII 469 (IG II² 8683) (s. Ἀγαθοκλῆς)

Θευγείτων

Athens:

—Peiraieus: (1) c. 408 BC  IG I³ 476, 99 f., 217 f., 325 f. (PA 6684); IG II² 1654 + ZPE 132 (2000) pp. 157-60? (-τν)

Θευγένης

Athens:

—Peiraieus: (1) c. 408 BC  IG I³ 476, 94, 212 f., 322 f. (PA 6722) (-νς)

Athens*: (2) inc. SEMA 1169, 1 (Θε(υ)γέν[ης]: f. Ζωσιμιανός)

Θεύδα

Athens?: (1) i-ii AD  IG II² 11512

Θευδᾶς

Athens:

—Halai (Aixonides): (1) c. 45 BC  IG II² 1961, 11 (f. Σωτίων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i AD  IG II² 9675 (LGPN V.B (10)) (f. Θεύδιον)

Θευδιανός

Athens:

—Paiania: (1) 169/70 AD  Ag. XV 378, 15 (Κλ. Θευδιανός)

Θεύδιον

Athens?: (1) imp. IG II² 11674 a (p. 888) (Κοϊντία Φλαμενία Θεύδιον)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (2) i AD  IG II² 9675 (LGPN V.B (1)) (d. Θευδᾶς)

Θευδοσία

Athens:

—Aphidna: (1) ii BC  IG II² 5748 (PA 6747a) (d. Δίων)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 19, 2

Θευδόσιος

Athens:

—Peiraieus: (1) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 11 (Θευ[δό]σιος: s. Ἀσιατικός)

—tribe Oineis: (2) 157/6 BC  IG II² 957, 40 (PA 6753) (s. Σώτας)

Θευδότη

Athens:

—Erchia: (1) i AD  IG II² 6114 (PA 6768) (d. Λέων)

Athens?: (2) hell.-imp. SEMA 1948

Θεύδοτος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 no. 214

—Cholargos: (2) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 38 (PA 6808)

Θεύδωρος

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 no. 215

Foreign Residents:

    Phoenicia, Sidon: (2) i BC/ i AD  IG II² 10283 (s. Ἀρίστων)

Θέϋλλος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1150, 63 (PA 7211) ([Θ]έϋλλος)

Athens?: (2) v/iv BC  IG II² 12938 + Peek, AG 1 p. 34 no. 129 (Θ̣έυ̣5[λ]λ̣ος?: s. Λ[--])

Θευμένης

Athens:

—Kydathenaion: (1) inc. IG II² 6605 (f. Χαιρεστράτη)

Θευνίων

Athens:

—Phaleron: (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 115 (PA 7212) (f. Χαρίας)

Θευτίμα

Foreign Residents:

    Phokis, Phanoteus: (1) ii BC  IG II² 10475 (LGPN III.B (1)) (d. Οἰνεύς)

Θεώ

Athens: (1) iii-ii BC  IG II² 5487 (PA 7213)

Θέων

Athens: (1) 384/3 BC  Lys. x 12 (PA 7214) (Λυσίθεος - Frohberger); (2) iii BC  IG II² 2325, 176 (PCG 7 p. 699); (3) hell.-imp. SEMA 2110; (4) ii-i BC  IG II³ (4) 555, 10 (Stephanis 1206); (5) 116-80 BC  ID 1533, 1; 1534, 1; Apollonia 24 (PA 7216) (f. Στόλος); (6) i BC  IG II³ (4) 659, 5 (Θέων πρεσβύτ.); (7) 98/7 BC   FD III (2) 26 III, 22 f.; 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. 7 h, 29 (Stephanis 1215) (I s. Σωσίβιος I, f. Σωσίβιος II, Θέων II); (8) ~ FD III (2) 26 III, 23 (II s. Θέων I); (9) i AD  IG II² 4262, 6; (10) 95/6 AD  ID 2535, 5 f.; IG II³ (4) 406, 1 (Ὀκτ. Θέων: archon epon.)

—Berenikidai: (11) i-ii AD  IG II² 5881 (Λαβέρις Θέων: doctor)

—Erchia: (12) 102/1 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 57 (PA 7217)

—Kikynna: (13) 156/5 BC  ID 1416 B I, 69 (s. Ζήνων)

—Kollytos: (14) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 128 (s. Ἑρμόφαντος)

—Kopros: (15) 117/16 BC  IG II² 1009 III, 112 (PA 7218) (f. Κλεο[--]ς)

—Melite: (16) c. 210 BC  IG II³ (1) 1224, 15 (s. Δικαῖος)

—Oe: (17) 117-102 BC  IG II² 1009 III, 78; 1335, 62 (PA 7219) (s. Ὄρος)

—Paiania: (18) i BC-i AD  SEMA 514 (I f. Θέων II); (19) ~ (Θέω̣[ν]: II s. Θέων I); (20) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 12 (s. Μενέλαος); (21) 169/70 AD  Ag. XV 378, 22 (s. Διονύσιος); (22) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 54 (s. Διονύσιος)

—Paionidai: (23) hell.-imp. Unp. (Stamires, tit. sep.); cf. PAA 9 p. 281; (24) 109-99 BC  ID 2065 + SEG XVI 453, 7; 452, 11; IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 146 (PA 7220)

—Thymaitadai: (25) 197/6 BC  IG II³ (1) 1256, 99 (f. Λεύκων)

—Tyrmeidai: (26) c. 337-330 BC  IG II² 1624, 52 f. + PAA 9 p. 281 (Θ̣έ̣ων?, Θ̣ή̣[ρ]ων?)

Athens?: (27) iv-iii BC  SEG XLIX 321, 10; (28) s. iv BC  IG II² 12841 (PA 7214a); (29) 335/4 BC  IG II³ (4) 460, 2 (Stephanis 1204); (30) c. 202-196 BC  IG II² 1323, 5 (PA 7215); (31) c. 74-65 BC  IG II² 1334, 3 (Θ̣έ̣[ων]: f. Ὀνασώ); (32) imp. IG II² 11675 (s. Δημήτριος); (33) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 8

Athens*: (34) iv/iii BC  Ag. XXI F 185; (35) m. iii BC  IG II² 1291, 12 (f. Αἰσχυλίων); (36) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (freed.); (37) i AD  IG II² 11675 a (Δέκμος Σερουίλιος Θέων Εὐτύχης)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (38) iv BC  SEMA 1391 (LGPN III.B (6)) (f. Σίμη)

    Caria, Miletos: (39) ii BC  IG II² 9424 (LGPN V.B (10)) (f. Ἀρισταγόρα); (40) i BC  IG II² 9785 (LGPN V.B (11)) (f. Μύδιον)

    Egypt, Alexandria: (41) iii/ii BC  SEMA 965 (f. Θεοδώρα)

    Lokris: (42) a. 316 BC  IG II² 1956, 201 (LGPN III.B (25))

    Syria, Antioch: (43) hell. IG II² 8205 (s. Θεοδόσιος)

    Thrace?: (44) 316-309 BC  IG II² 1956, 39 (LGPN IV (13))

Θεώνιχος

Athens?: (1) f. iii BC  SEMA 1949

Θεωρία

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 15

Θεωρικός

Athens:

—Steiria: (1) 107/6 BC  IG II² 1011 I, 108; cf. Aleshire, Asklepios p. 134 no. 2 (II s. Σύνδρομος I); (2) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 65; cf. Aleshire, Asklepios p. 134 no. 1 (I f. Σύνδρομος II); (3) c. 30 BC  IG II² 1727 + Hesp. 3 (1934) p. 147, 8; IG II³ (4) 791; cf. Aleshire, Asklepios p. 134 no. 3 (III s. Σύνδρομος II)

Θεωρίς

Athens: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 1219 (?m. Ὀλυμπιόδωρος); (2) iii BC  IG II³ (4) 1550 ([Θε]ωρίς?)

—Poros: (3) m. iv BC  IG II² 7246 (PA 7222) (d. Δημοχάρης)

Athens*: (4) s. v BC  Ath. 592a-b; Coll. Alex. p. 99 fr. 7, 59 (het.)

Foreign Residents:

    Lemnos: (5) iv BC  D. xxv 79; cf. RE (1) (LGPN I (1))

Θέωρος

Athens: (1) s. v BC  Ar., Ach. 134 and Schol.; Ar., Ach. 155; Ar., Nu. 400 and Schol.; Ar., V. 42 ff. and Schol.; Ar., V. 418; Ar., V. 1220; Ar., V. 1236 (PA 7223); (2) 424 BC  Ar., Eq. 608; (3) m. iv BC  SEMA 1950; (4) 98/7 BC  FD III (2) 26 II, 7 (Θέ[ωρο]ς: I f. Θέωρος II); (5) ~ (II s. Θέωρος I)

—Aigilia: (6) c. 350 BC  IG II² 5377 (PA 7224) (f. Σωστράτη)

—Diomeia: (7) m. iv BC  IG II³ (4) 68 (PA 7225) (I f. Ἀμφικτύων); (8) s. iv BC  SEMA 192 (II s. Ἀμφικτύων)

—Eleusis: (9) m. iv BC  IG II² 6036 ([Θέ]ωρος: s. Κηφισόδωρος); (10) 346/5 BC  IG XII (6) 261, 4 (PA 7226); (11) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 51; (12) 135/4 BC  Ag. XV 243, 63 (Θέω(ρος): f. Λύσανδρος); (13) s. i BC  IG II² 2464, 5 (PA 6863a) (f. Λύσανδρος)

—Eleusis?: (14) s. iv BC  IG II² 11676 (s. Θεόδωρος); (15) c. 140 BC  SEG XXXII 216, 28; cf. AM 97 (1982) pp. 182 f. (Θέωρ[ος])

—Kephale: (16) 367/6 BC  Ag. XVI 48, 2, 5 (f. Δημόφιλος)

—Kephisia: (17) f. iii BC  IG II³ (1) 957, 8 (Θεόδωρος - ed. pr.)

—Kettos: (18) iv/iii BC  Ag. XV 56 = SEG XXXIV 127, 31 (PA 7229) (s. Κλεόστρατος)

—Leukonoion: (19) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 27 (s. Μνησίστρατος); (20) s. iv BC  IG II² 6736 (PA 7228) (s. Μνησίστρατος)

—Pallene: (21) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 104 (s. Θεαῖος)

—Sphettos: (22) 281/0 BC  Ag. XV 72, 19 (PA 7230) (s. Ἐργοχάρης); (23) ii BC  IG II² 7518 (f. Ἐργοχάρης); (24) 164/3 BC  SEG XXIV 194, 10

—Thria: (25) 226/5 BC  IG II² 1706, 23 (PA 7227)

—tribe Aiantis: (26) c. 411 BC  IG I³ 1186, 100 (Θέ-)

—tribe Hippothontis: (27) 128/7 BC  FD III (2) 27, 20

—tribe Leontis: (28) 409 BC  IG I³ 1191, 104 (Θέ-)

Θηβαγένεια

Athens?: (1) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 35; (2) f. i BC  SEMA 1553 (AIUK 15 (2022) pp. 19-20) (m. Ἀπολλωνία)

Θηβαγένης

Athens:

—Eleusis: (1) 330/29 BC  IG II³ (1) 367, 46 (PA 7231)

—Hermos: (2) 36/7 AD  IG II³ (4) 389, 4 (s. Εἰρηναῖος)

Θηβάδης

Athens*: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 647 (CEG I 205) (Θβάδς: s. Κύρνος: sculptor)

Θηβαῖος

Athens:

—Alopeke: (1) iii BC  IG II³ (4) 327 (s. Λυσιάδης)

—Pallene: (2) 150/1 AD  IG II² 2065, 124 (Θηβ[αῖ]ος: f. Διειτρέφης)

Athens?: (3) v/iv BC  IG II² 11677

Θήβη

Athens?: (1) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 103

Θηλιμίθρης

Athens:

—tribe Ptolemais: (1) 232-234 AD  IG II² 2237, 99 (I f. Θηλιμίθρης II); (2) ~ (II s. Θηλιμίθρης I)

Θηραιΐς

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) iii BC  Ag. XVII 497 = IG II² 8872; cf. SEG XXXII 302 (date) (LGPN III.B (1))

Θηραμένης

Athens: (1) 212/11 BC  IG II² 1706, 120 (PA 7232) (Θηραμέν[ης])

—Agryle: (2) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 78 (Θηραμ[έ]νης: s. Χαρίας)

—Kephisia: (3) 333-320 BC  IG II² 380, 3 f.; 2318, 355 f.; IG II³ (4) 336, 42 (PA/APF 7233)

—Phaleron: (4) c. 62 BC  Ag. XV 267, 12 (Θηραμ[ένης]: s. [--]ίας)

—Semachidai: (5) 201/2 AD  IG II² 2193, 73; 2194, 14 (Θηραμέν(ης): f. Θεόφιλος)

—Sphettos: (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 84 (s. Θηριππίδης)

—Steiria: (7) c. 440-404 BC  PA/APF 7234 (Θηραμένης ὁ Κόθορνος: s. Ἅγνων)

Athens?: (8) iv/iii BC  IG II² 2325, 295 (Stephanis 1217) (Θηραμέν[ης])

Athens*: (9) iii-ii BC  SEMA 1951 (Θηρα[μένης])

Θηρεύς

Athens:

—Erchia: (1) f. iv BC  IG II² 6117 (s. Αὐτόδικος, Ξεναρέτη)

Θηρικλείδης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 10 a (Θη[ρ]ικλείδ[ης])

Θηρικλῆς

Athens: (1) 533/2 BC  Develin, AO p. 46 (PA 7235) (archon epon.); (2) c. 470-460 BC  ARV² p. 1610 = Ag. XXI C 21 = CAVI 340; cf. SEG LXVI 89 (Θρικλς: s. Πήξων: kalos)

—Aithalidai: (3) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 48 (s. Θηρίμαχος)

—Kolonai: (4) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 319 ff. no. 4, 20 (s. Προκλῆς)

—Phlya: (5) 341/0 BC  IG II² 1623, 187; cf. APF 13421 (PA 7237) (f. Σώφιλος)

Athens?: (6) f. ii BC  IG II³ (4) 655, 11 (Θηρικ̣[λῆς]?); (7) inc. SEMA 1952/3 ([Θ]ηρικλ[ῆς?])

Θηρίμαχος

Athens:

—Aithalidai: (1) c. 340-325 BC  IG II³ (1) 417, 48 (f. Θηρικλῆς)

Θηριππίδης

Athens: (1) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 no. 216

—Aixone: (2) iv AD  Alciphr. iii 8 (fict.)

—Paiania: (3) m. iv BC  D. xxvii 4; D. xxvii 12-49; D. xxviii 12-16; D. xxix 6; D. xxix 33; D. xxix 43; D. xxix 45; Plu., Mor. 844c (= PA 7238); SEG XXVIII 205; XXIX 155

—Sphettos: (4) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 18, 120 (PA 5957) ([Θ]ηριππίδης); (5) 303/2 BC  Ag. XV 62, 84 (f. Θηραμένης)

Athens?: (6) c. 256/5 BC  IG II³ (1) 1010, 128

Θήριππος

Foreign Residents:

    Messenia, Messene: (1) i BC  SEMA 1227 (LGPN III.A (1)) (f. Θαλλέας)

Θηρόμαχος

Athens:

—Probalinthos: (1) 162-160 BC  ID 1408 A I, 24; 1428 II, 23; 1429 A II, 3; 1432 Ab I, 32; 1450 A, 86, 192

Θηρυλίδης

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 1226 ([Θ]ρυλίδς)

Θηρύλος

Athens:

—Pithos: (1) 148/7 BC  IG II² 1938, 39 (PA 7239)

Θήρων

Athens: (1) c. 540-530 BC  Ag. XVII 854 = IG I³ 1246 (PA 7239a) (Θρν); (2) s. v BC  Suda s.v. Ν 406 (PA 7240) (f. Νικοφῶν); (3) iv/iii BC  Men., Sik. 111 f. (fict.); (4) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 39 (s. Ζήνων); (5) m. i BC  IG II² 1720 + Hesp. 3 (1934) p. 153, 7 (s. Ἡρόδοτος)

—Aithalidai: (6) m. iv BC  IG XII (6) 262, 117 (Θή̣ρων)

—Anaphlystos: (7) 128-116 BC  IG II² 1009 IV, 80; FD III (2) 12, 7 (f. Μαρσύας); (8) 107/6 BC   IG II² 1011 IV, 117 (PA 7241) (s. Νίκων); (9) ~ IG II² 1011 V, 93 (cf. PA 7241) (f. Διονύσιος); (10) 56/5 BC  IG II² 1717, 4 (f. (ad.) Ἰάσων)

—Phlya: (11) ii BC  IG II² 7686 a (p. 882)

Foreign Residents:

    Caria, Knidos: (12) c. 300 BC  SEMA 1167 (LGPN V.B (10)) (s. Τιμοκλῆς)

    Egypt, Alexandria: (13) i BC-i AD  SEMA 966 (s. Εἰρηναῖος)

    Phoenicia, Tyre: (14) i BC-i AD  SEMA 1449 (f. Ἀτανία)

Θηρώνδης

Athens: (1) c. 360 BC  IG II² 11366 = CAT 1.378 (Θη̣ρωνίδης - CAT: f. Εὐβουλίδης)

Θησεύς

Athens: (1) s. ii AD  IG II² 2096 = 2278, 4 ([Θη]σεύς: I f. Θησεύς II); (2) ~ ([Θη]σεύς: II s. Θησεύς I)

—Marathon: (3) 117-138 AD  FD III (2) 104, 5 (Stephanis 1220); IG II² 2884 = IEleusis 443, 2 + PAA 9 p. 298 ([Θησε]ύς: s. Ἡρόξενος); (4) s. ii AD  IEph 1135, 1 f. (Stephanis 1219) ([Τι]β. Κλ. Φιλόλο[γος] [Θη]σεύς); (5) 163/4 AD  IG II² 2086, 164 (I f. Θησεύς II); (6) ~ (II s. Θησεύς I); (7) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 92 (s. Ἀλέξανδρος)

—Psaphis: (8) ii-iii AD  IG II³ (4) 956 (Κλ. Θησεύς)

—tribe Leontis: (9) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 36 (I f. Θησεύς II); (10) ~ (II s. Θησεύς I); (11) c. 221-232 AD  IG II² 2219, 63; Wilson E.291 (tribe) (Θη̣σ̣[ε]ύ[ς])

Athens*: (12) 155/6 AD  IG II² 2068, 158 (I f. Θησεύς II); (13) ~ (II s. Θησεύς I: epeng.); (14) 155/6 AD  IG II² 2068, 216 (s. Ἀγαθόδωρος: epeng.); (15) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 58 (s. Ἀνδρόνικος: epeng.); (16) 176/7 AD   Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 148 ([Θ]ησεύς: s. Ἰσίδωρος: epeng.); (17) ~ Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 170 (s. Διονυ.: epeng.); (18) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 I, 21 (Θη(σεύς)?: f. Λεύ. Εὐκαρπίδης); (19) c. 180 AD  IG II² 2106, 11 (s. Εὐτύχης: epeng.); (20) 184/5 AD  IG II² 2128, 170 (Π. Αἴλ. Θησεύς: epeng.); (21) 201/2 AD   IG II² 2193, 163 (s. Προσδόκιμος: epeng.); (22) ~ IG II² 2193, 178 (s. Σωτήριχος: epeng.); (23) 211/12 AD  IG II² 2208, 166 (Θησ(εύς): f. Αὐρ. Ζωσιμιανός); (24) 222/3 AD   Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 117 (f. Αὐρ. Καλλιγονιανός); (25) ~ Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 162 (II s. Θησεύς I: epeng.); (26) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 161?, 162 (I f. Θησεύς II, ?f. Ποσειδώνιος); (27) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 132 (epeng.); (28) c. 237/8 AD  Follet, Athènes pp. 443 ff. no. 15, 122 (Θησε(ύς): f. Φιλεύρωστος)

Foreign Residents:

    Ionia, Teos: (29) c. 215 BC  IG II³ (4) 1620 (LGPN V.A (6)) (s. Ἁρματίδης)

Θήσιππος

Athens:

—Kerameis: (1) f. iii BC  D.L. v 57 (PA 7242)

Θιας

Foreign Residents:

    Phrygia: (1) ii-i BC  SEMA 1454 (LGPN V.C (1)) (Θιου (gen.): f. Καλλώ)

Θίασος

Athens*: (1) 194/5 AD  IG II² 2191, 38 (epeng.)

Θίβρακος

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) 403 BC  IG II² 11678; X., Hell. ii 4. 33 (LGPN III.A s.v. Θίβραχος (1))

Θίβρων

Athens: (1) ?iii-ii BC  PCG 7 p. 372 fr. 1 (ὁ καλ. Πέρας)

Θισβιανός

Athens:

—Marathon: (1) c. 171-187 AD  Ag. XV 411, 4 f.; 406, 57 (cf. Follet, Athènes p. 280); SEG XVIII 83, 4 f. + Follet, Athènes p. 280; SEG XXXI 131, 6 (Φάβιος Θισβιανός: I ?f. Φάβ. Θισβιανός II: archon epon. - 186/7 AD); (2) f. iii AD  IG II² 2201, 2; 3684; 3715 = IEleusis 654, 5; IG II³ (4) 1011; Ag. XV 460, 85 (Φάβιος Θισβιανός: II ?s. Φάβ. Θισβιανός I)

Θόα

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 76, 7

Θόας

Athens: (1) 138/7 BC  FD III (2) 23, 28 (s. Ἡρακλείδης); (2) 128/7 BC  FD III (2) 47, 22 (Stephanis 1222) (s. Ὀλυμπιάδης); (3) 98/7 BC  FD III (2) 48 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 60 ff. no. 7 h, 48 (Stephanis 1221) (s. Νουμήνιος)

—Angele: (4) 219/18 BC  IG II³ (1) 1155, 103

—Rhamnous: (5) m. iv BC  ID 104-26 A, 11 (PA 7243) (f. Θεοτέλης)

Athens*: (6) 163/4 AD  IG II² 2086, 105 (I f. Θόας II); (7) ~ (II s. Θόας I: epeng.)

Foreign Residents:

    Achaia, Patrai: (8) 179/80 AD  IG II² 2083, 82 (LGPN III.A (-)) (Θό[α]ς: I f. Θόας II); (9) ~ (Θό[α]ς: II s. Θόας I)

    Bithynia, Kios-Prousias: (10) inc. IG II² 9016 (LGPN V.A (1)) (f. Ἀγασίας)

    Thrace, Lysimacheia: (11) ii BC  IG II² 9228 (LGPN IV (4))

    Thrace?: (12) 316-309 BC  IG II² 1956, 13 (LGPN IV (5))

Θόγα

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai?: (1) s. v BC  IG I³ 1363 a (LGPN III.B (1))

Θοινάρχη

Foreign Residents:

    Boiotia, Thespiai: (1) ?hell. SEMA 1131 (LGPN III.B (1)) (d. Ἕρμων)

Θοινίλος

Athens:

—Acharnai: (1) 435/4 BC  IG I³ 277, 1; 464, 109

—tribe Aiantis: (2) c. 411 BC  IG I³ 1186, 120

Θοῖνος

Athens: (1) 128/7 BC   FD III (2) 47, 21 (Stephanis 1223) (II s. Θοῖνος I); (2) ~ FD III (2) 47, 21 f.; Syll³ 698 C, 1 (I f. Θοῖνος II, Λιμήνιος); (3) 114-112 BC  Thompson, New Style Coinage 661-6; 669-73; 685; Chiron 21 (1991) pp. 21 f. (date) (cf. PA 7245); (4) ii-iii AD  IG II³ (4) 1700 (Θο[ῖ]νος)

—Ankyle: (5) 117/16 BC  IG II² 1009 I, 80 (PA 7244) (s. Ἀπολλόθεμις)

—Atene: (6) 131/0 BC   Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 6 (cf. PA 7245) (I f. Θοῖνος II); (7) ~ Ag. XV 246 + 232 = SEG XXVIII 88, 6 (PA 7245) ([Θοῖ]νος: II s. Θοῖνος I)

—Pallene: (8) imp. IG II² 7111 (f. Ἀρχίππη)

Θοκλείδας

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iv BC  SEMA 1222 a; cf. SEG LIV 85 (LGPN III.B (1)) (Θοκλ̣ε(ί)δ̣ας)

Θορικίων

Athens*: (1) 187/8 AD  IG II² 2113, 169 (s. Θεόφιλος: epeng.)

Θοῦας

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 73, 4

Θουγείτων

Athens:

—Alopeke: (1) f. iv BC  IG II² 5559 (PA 6680) (Θογ-: f. Κλεαρίστη)

—Athmonon?: (2) f. iv BC   SEG XXIV 197, 6 (s. Θεόδωρος); (3) ~ SEG XXIV 197, 35 (s. Θεόδωρος)

—Kedoi: (4) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 52 (Θογ-)

—Sounion: (5) c. 325 BC  Ag. XV 52, 27 (PA 6686) (f. Διονυσίφιλος)

Θουγένης

Athens: (1) b. 343/2 BC  IG II² 1532 = Aleshire, Asklepieion Inv. II, 11 f. (PA 6689)

—Araphen: (2) m. iv BC  IG II² 2388, 12 (PA 6702) (Θουγ[ένης]: f. Σωσιγένης)

—Pithos: (3) c. 360-340 BC  Ag. XV 20, 23; SEG XXXIII 153 (deme) (PA 6694) (Θουγ[ένης?])

—Trinemeia: (4) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 40 (Θ̣ουγ̣έ̣νης: s. Φιλοκλῆς)

—tribe Akamantis: (5) 335/4 BC  Ag. XV 43, 115 (f. Πολύδωρος)

Θουγενίδης

Athens?: (1) v BC  PCG 7 pp. 750 ff.

Θουδαίτης

Athens:

—Diomeia: (1) 373/2 BC  IG II² 101, 4; Hesp. 3 (1934) p. 2 no. 3, 2 (PA 7246)

Θούδημος

Athens: (1) c. 515-510 BC  CAVI 5363; cf. ARV² p. 1705; Paralipomena p. 322 (Θόδμος); (2) 353/2 BC  Develin, AO p. 288 + Ag. XIX P 18, 17 (PA 7248) (archon epon.)

Athens?: (3) c. 600-575 BC  LSAG² p. 373 no. 75 = CAVI 4227 a (PA 7247) (Θόδμος)

Θουδῆς

Athens: (1) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 107 no. 2

—Alopeke: (2) s. iv BC  IG II² 5571 (f. Νικαρίστη); (3) c. 321 BC  Ag. XV 55, 41 (PA 7249) ([Θ]ουδῆς: s. Θουδιάδης)

Athens*: (4) 329/8 BC  IG II² 1672 = IEleusis 177, 270

Θούδης

Foreign Residents:

    Apollonia: (1) ii BC  IG II² 8350/1 + AM 67 (1942) p. 179 no. 377; cf. BE 1961, no. 291 (f. Ἐργασίων)

Θουδιάδης

Athens:

—Alopeke: (1) c. 321 BC  Ag. XV 55, 41 (PA 7250) (f. Θουδῆς)

Θούδιππος

Athens:

—Araphen: (1) c. 460-410 BC  Is. ix 17 ff.; IG I³ 71, 4, 55; IG II² 1410, 1 f.; 1411, 6; 2388, 11 (PA/APF 7252) (Θό- - IG I: I f. Κλέων I, Ἀνάξιππος); (2) s. iv BC  IG II² 1631, 470, 592, 600, 679 (cf. PA/APF 7253) (II ?s. Κλέων I)

—Paionidai: (3) iii-ii BC  SEMA 334, 7 ([Θο]ύδιππος: f. Εὐξι[--])

Θουδιτίδης

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11055

Θουδόσιος

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1151, 7 (PA 6750) (Θοδ-); (2) c. 280-270 BC  IG II³ (1) 951, 13 ([Θ]ουδόσιο[ς])

—Alopeke: (3) c. 330-320 BC  IG II² 1569, 33 (PA 6755)

—Alopeke?: (4) c. 410 BC  ID 92, 18 = IG I³ 1459, 20 ([Θο]δ̣όσιος)

—Anaphlystos: (5) iv/iii BC  IG II³ (1) 898, 100 (PA 6756)

—Paiania: (6) s. iv BC  IG II³ (4) 738, 1 (PA 6764 = 6751a) (f. Θεανώ)

—Phyle: (7) c. 321 BC  Ag. XV 54, 8 ([Θο]υ̣δόσιο[ς])

Θούδοτος

Athens:

—Koile: (1) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 115 (Θούδ(ο)τος - ed., Θούδω(ρ)ος?: f. Μεναῖος)

Θουδωρίδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 98 (Θοδρίδ̣ς)

Θούδωρος

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 50 (PA 6821) (Θόδρο[ς])

—Gargettos: (2) 421/0 BC  IG I³ 472, 9 f. (Θόδρ[ος])

—tribe Hippothontis: (3) c. 411 BC  IG I³ 1186, 61 (Θόδ-)

Θουκλείδης

Athens:

—Acharnai: (1) c. 320 BC  Ag. XV 68, 48; cf. Lettered Attica p. 119 (deme) (Θουκλε[ίδης])

—Agryle: (2) 408/7 BC  IG I³ 515, 13 (PA 6921) (Θοκ-)

—Aithalidai: (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 76 (PA 6922) (f. Λυσίμαχος)

—Erchia: (4) f. iv BC  IG II² 1690, 4 (PA 6925)

—tribe Aiantis: (5) 394/3 BC  IG II² 5221, 4 ([Θο]υκλε[ίδης])

—tribe Akamantis: (6) 409 BC  IG I³ 1191, 181 (PA 6918) ([Θ]οκλείδς)

Athens?: (7) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 72, 4 f.; 73, 4 f.; (8) c. 360 BC  IG II² 11016 (PA 6919a) (f. Γλυκέρα)

Θουκλῆς

Athens: (1) v BC  PA 6927 (f. Εὐρυμέδων); (2) m. iv BC  Ag. XIX P 20, 135 ([Θ?]ουκλῆς); (3) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 51 b (Θουκλ̣(ῆς)?, Θουκλ̣(είδης)?: f. [--]ων)

—Aixone: (4) v/iv BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 76 no. 1, 8 (f. Ἀμύνανδρος)

—Amphitrope: (5) f. iv BC  IG II² 5607 (f. Ἀριστομάχη)

—Paiania: (6) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 9 (PA 6943) (s. Θεογένης)

—Pallene: (7) i AD  Ag. XVII 272 + Threatte, Grammar 2 p. 206 (Θουκλήιο[υ] (gen.): f. [..]ξιο̣[ς])

Θουκόσμη

Athens: (1) f. iv BC  SEG LXV 157 (d. Κράτης)

Θουκριτίδης

Athens:

—Halai: (1) 320/19 BC  IG II² 381, 9; 382, 8 (PA 7254) (Θ[ουκρι]τίδης)

—Halimous: (2) s. v BC  D. lvii 20 (PA/APF 7255) (I f. Θούκριτος I); (3) m. iv BC  D. lvii 20 (PA/APF 7256) (II s. Χαρίσιος)

—Thorikos: (4) c. 340-328 BC  IG II² 1544 = IEleusis 158, 11; Ag. XV 39, 9; IG II³ (4) 1218 (PA/APF 7257) (s. Καλλίας)

Θούκριτος

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 6509 (PA 7258); (2) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 nos. 217-18; (3) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 167 (Θούκρ[ιτος?]); (4) 211/10 BC  IG II² 2504, 3 ((Θ)ούκριτος)

—Angele: (5) m. iv BC  IG II² 5228, 5 (s. Ἀλκίμαχος)

—Halimous: (6) v/iv BC  D. lvii 28; D. lvii 41 f.; D. lvii 67 f. (PA/APF 7259) (I s. Θουκριτίδης I, Λυσαρέτη, f. Εὐξίθεος); (7) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 15 (PA/APF 7260) (Θόκ-: II s. Κηφισόδωρος I, ?f. Κηφισόδωρος III)

—Myrrhinous: (8) v/iv BC  SEMA 1954; 2527 (Θόκ-); (9) m. iii BC  IG II² 1279 = IEleusis 183, 1 f.; IG II³ (4) 293, 10 (= PA 7261); IG II² 1286, 3, 12 = IRhamnous 11; IRhamnous 10, 3, 16, 32; IG II³ (4) 295, [1]; cf. SEG LI 130 (s. Ἀλκίμαχος); (10) 225-218 BC  IG II³ (1) 1147, 10; 1155, 88 (s. Ἀλκίμαχος)

—Phlya: (11) s. iv BC  IG II² 6012 (PA 7262) (f. Φιλινώ)

—Rhamnous: (12) c. 50 BC  Ag. XV 273, 36 (PA 6948) ([Θούκ]ρ̣ιτος: s. Θεόδωρος)

Θουκυδίδης

Athens: (1) 424/3 BC  IG I³ 227, 14 (PA 7264) (Θοκυδίδη̣[ς]); (2) c. 411 BC  IG I³ 1190, 4 (PA 7263) (Θοκυδίδς); (3) ?366/5 BC  IG II² 1429, 51 (Θουκ[υ]δί[δης]); (4) m. iv BC  D. lviii 23; D. lviii 36 ff. (PA 7265); (5) c. 337-335 BC  CID II 74 I, 46; 77 I, [8] (Θουκυδ[ίδ]ης: s. Μ[--]δ[.]τ[..])

—Acherdous: (6) 424/3 BC  IG I³ 302, 28; 369, 25, 34 f.; + PA/APF 7271 (Θοκυδίδς: s. Ἀρίστων)

—Alopeke: (7) v BC  Ag. XXV 1050-1; AM 106 (1991) p. 151; + PA/APF 7268 (Θοκυδίδς - ostraka: I s. Μελησίας I, f. Μελησίας II, Στέφανος); (8) v/iv BC  PA/APF 7269 (II s. Μελησίας II)

—Aphidna: (9) m. iv BC  IG II² 1678 = ID 104-4 a A, 31 (PA/APF 7270) (s. Ἀλκισθένης II)

—Gargettos: (10) s. v BC  FGrH 115 F 91; cf. Historia 40 (1991) pp. 391 f. (PA 7272) (s. Πάνταινος)

—Halimous: (11) s. v BC  RE Supplbd. 12 cols. 1085-1354; PA/APF 7267 (s. Ὄλορος, f. Τιμόθεος I)

—Ikarion: (12) c. 330 BC  SEG XXII 117 = SEG LXIII 105, 6 f.; (13) 330/29 BC  IG II³ (4) 33, 33 (PA 7273); (14) 304/3 BC   Ag. XV 61, 44 ([Θου]κυδίδης: s. Ἀντίδωρος); (15) ~ Ag. XV 61, 47 (f. Χαρίδημος)

—Lamptrai: (16) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 54 (Θοκυ-: s. Θεοκύδης); (17) c. 367-360 BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 78 (PA 7274)

—tribe Erechtheis: (18) 490 BC  SEG LVI 430, 21 (Θοκυδίδς); (19) 459 BC  IG I³ 1147, 30 (PA 7266) (Θ̣οκυδίδς)

Foreign Residents:

    Thessaly (Phthiotis), Pharsalos: (20) 411 BC  Th. viii 92. 8; cf. HCT 5 pp. 312-13; Marcellin., Vit. Thuc. 28; CQ 36 (1942) p. 74 n. 3 (LGPN III.B s.v. Θουκυδίδας (1)) (s. Μένων)

Θούμαντις

Athens?: (1) v BC  Ar., Eq. 1267; PCG 5 p. 577 fr. 36

Θούμβροτος

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 23 (PA 7275) ([Θ]όμβροτος)

Θουμένης

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 49 (PA 7276) (Θομέν[ς])

Θουμόριος

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 47 (PA 7277) (Θομόρ[ιος])

—Euonymon: (2) s. iii BC  IG II³ (1) 1011, 55; IG II² 6175; AM 85 (1970) p. 216 no. 220; Ag. Inv. I 7572 (unp.) (PA 7278) (s. Σωστρατῖνος)

—Steiria: (3) m. iv BC  SEMA 622 (Θομορίο (gen.): f. Μέλιττα)

Θουπείθης

Athens: (1) c. 530-520 BC  IG I³ 605 = Ag. XVIII A6 (Θοπείθς); (2) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 20 (Θοπείθς)

Θουριάδης

Athens: (1) c. 600-575 BC  Ag. XXI D 11 = CAVI 482 (Θοριάδς: ?s. Πύρρος)

Θοῦς

Athens*: (1) m. iv BC  IG II² 11679/80; SEG XXIX 255 (locn.)

Θουτιμίδης

Athens: (1) c. 500 BC  IG I³ 1252 (Θοτιμίδς: f. Καλλιάδης); (2) c. 500-490 BC  SEG XLVI 108 = CAVI 6480 (Θυτιμίδς - Knauer, Οὐτιμίδς - Pottier); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 62 (PA 7279) (Θοτιμίδς); (4) iv BC  Ag. XIX P 43, 5 (Θουτιμίδ̣[ης])

—Phlya: (5) m. iv BC  IG II² 1618, 81 (PA/APF 7281) (Θουτιμίδη(ς))

—Sounion: (6) c. 339-325 BC  Ag. XV 52, 26 (= PA 7280); Ag. XIX P 29, 12 (s. Φανίας)

—tribe Erechtheis: (7) c. 411 BC  SEG LII 60, 56 (Θοτιμίδς)

Θούτιμος

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 703 (PA 7282) (Θότιμ[ος?]); (2) 405 BC  IG I³ 1032, 470 f. (Θότ-); (3) f. iv BC  Is. fr. xviii (PA 7283)

—Aphidna: (4) 340-317 BC  IG II² 5752, 1 (s. Ἀριστογείτων)

—Poros: (5) 340-317 BC  IG II² 5752, 8 (s. Ἀνδροκλῆς II)

—tribe Aiantis: (6) c. 450-430 BC  IG I³ 1164, 22 (PA 7284) (and Lemnos: Θότιμ̣[ος?])

—tribe Leontis: (7) s. v BC  IG I³ 1193, 101 (Θότ-)

Θουφάνης

Athens: (1) s. v BC  Ar., Eq. 1103 and Schol. (PA 7074)

—Myrrhinous: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 180

—Poros: (3) c. 350-325 BC  IG II³ (4) 898 (f. [--]λλα)

—tribe Pandionis: (4) s. v BC  IG I³ 1193, 35 (Θοφ-)

Θουφανίδης

Athens:

—tribe Leontis: (1) s. v BC  IG I³ 1193, 94 (Θο(φα)νίδς)

Θούφραστος

Athens: (1) v BC  Ar., V. 1302; Ar., V. 1314 f. (PA 7162)

—Pithos: (2) 322/1 BC  IG II² 1632, 58 f., 105 f. (PA/APF 7176) (Θούφρασ[το]ς)

Θουχάρης

Athens: (1) c. 403 BC   SEG XXXVIII 31 = XLIX 316; cf. L 279 (Θο-); (2) ~ SEG XLIX 316; cf. L 279 (Θο-)

—Pallene: (3) 273/2 BC  IG II³ (1) 900, 28 (s. Καλ[--])

Θουχαρίων

Athens:

—Pallene: (1) c. 330 BC  IG II² 1927, 205 (PA 7285) (f. Χαιρέστρατος)

Θούχαρμος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12985 (f. Φιλουμενός); (2) ?iv BC  SEMA 2526 (SEG LIV 373) (f. Φιλουμένη)

Θραϊκίδης

Athens*: (1) iv BC  SEMA 1955; (2) s. iv BC  SEG XXXV 134, 34 (CAVI 1752) (ΘRΑΙΚ: slave)

Θραικυλίων

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 466 (slave)

Θραῖξ

Athens*: (1) 414/13 BC   IG I³ 421, 36 (-ῖχς: slave); (2) ~ IG I³ 421, 41 (-ῖχς: slave); (3) 405 BC   IG I³ 1032, 248 (slave); (4) ~ IG I³ 1032, 383 (slave); (5) 405 BC   IG I³ 1032, 390 (slave); (6) ~ IG I³ 1032, 391 (slave); (7) 405 BC   IG I³ 1032, 395 (slave); (8) ~ IG I³ 1032, 406 (slave)

Θράϊξ

Athens: (1) vi BC  Grammateion 5 (2016) p. 85 no. 10; (2) c. 540 BC  CAVI 7605 (ABV p. 178) (-ϊχς: potter)

Athens*: (3) vi BC  IG I³ 639 ([Θρ]άϊχς: s. Κορτύνιος); (4) v/iv BC  IG II² 11689

Θρᾶιξ

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (1) iii BC  IG II² 9287 (LGPN IV (1)) (s. Γέτας)

Θράϊττα

Athens?: (1) v BC  IG II² 11686; (2) iv BC  SEMA 1956; (3) m. iv BC  IG II² 12808; (4) s. iv BC  SEMA 1959 ([Θρά]ϊττα); (5) ?iii BC  CIA App. 87 a, 2

Athens*: (6) v/iv BC  IG II² 11688; cf. SEG XXVIII 327; (7) 414/13 BC   IG I³ 421, 34 (-ῖχς: slave); (8) ~ IG I³ 421, 35 (-ῖχς: slave); (9) 414/13 BC  IG I³ 421, 40 (-ῖχς: slave); (10) iv BC  IG II² 10208; (11) c. 340 BC  D. lix 35; D. lix 120; D. lix 124; (12) c. 330-320 BC  SEG XVIII 36 A, 493 (freed.); (13) inc. SEMA 1958

Θρᾶιττα

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (1) i BC-i AD  IG II² 9288 (LGPN IV (2)) (Θρᾶι[ττ]α: d. Ἀνδράβυς)

Θραϊττίς

Athens*: (1) iv BC  IG II³ (4) 1162 (slave?)

Θρακίδας

Foreign Residents:

    Thrace: (1) inc. Unp. (tit. sep.); cf. PAA 9 p. 324 (LGPN IV (-))

Θρακίδης

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (1) iii BC  IG II² 10425 (LGPN V.B (1))

Θρᾶξ

Athens?: (1) b. 438 BC  SEG XXXVIII 32 (n. pr.?)

Θρασέας

Athens: (1) c. 125 BC  Ag. XVIII C107, 3; (2) 106/5 BC  FD III (2) 25, 40 (I f. Θρασέας II); (3) ~ (II s. Θρασέας I)

—Agryle: (4) 367/6 BC  IG II³ (4) 54, 47 (s. Πολύζηλος)

—Aphidna: (5) 61/2 AD  IG II² 1990, 18 (f. Ζωΐλος)

—Gargettos: (6) ii AD  Ag. XVIII H384 (Πομπ. [Θρ?]α̣σέα̣ς, [Μν?]α̣σέα̣ς)

—Marathon: (7) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 107 (f. Τυχικός)

—Melite: (8) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 18, 134 (Τιβ. Κλ. Θρασέας: s. Τιβ. Κλ. Ἡρακλείδης I)

—Paiania: (9) 146/5 BC  ID 2589, 27 (Θ[ρα]σέας)

—Perithoidai: (10) m. iv BC  IG II² 7220 (PA 7287)

—Thorikos: (11) imp. IG II² 6223 (PA 7286) (s. Τιμάνωρ)

Athens?: (12) i AD  IG XIV 1309, 7; add. p. 699 (locn.); (13) s. i AD  IG II² 1998, 6 f.

Athens*: (14) 184/5 AD  IG II² 2128, 208 (s. Νουμήνιος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (15) c. 116 AD  IG II² 2026, 36 (LGPN V.B (2)) (s. Θεόξενος)

    Pamphylia, Aspendos: (16) c. 238-223 BC  SEG XXXIX 1426, 1, 24, 30; IG II³ (1) 1185, 17; + LGPN V.B (21) (s. Ἄετος)

Θρασείας

Athens:

—Kydantidai: (1) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 29 (PA 7289)

Θρασίππη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 10867 a

Θράσιππος

Athens: (1) m. v BC  PA/APF 7290; (2) f. iv BC  Is. iv 27; Ag. XIX P 29, 41 (PA/APF 7291) (f. Ἅγνων, Ἁγνόθεος); (3) c. 350 BC  Hesp. 46 (1977) p. 109 no. 9; (4) s. iv BC  D.L. iii 43 (PA 7292); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 nos. 221-3; (6) ii BC  IG II² 2446, 1 (PA 7293)

—Acharnai: (7) hell. IG II² 5837 (PA 7298) (f. Σωσικλῆς)

—Aixone: (8) f. iv BC  Ag. XV 16, 13 (PA 7297a) ([Θρ]άσιππος)

—Athmonon: (9) f. iv BC  IG II² 1629, 94, 112; AE 1988, p. 24 (name); cf. APF 14996 ([Θράσι]ππος: I f. Φρυναῖος); (10) c. 333-322 BC  IG II² 1631, 533 (= PA/APF 7297); IG II³ (4) 337, 7, 20 (II s. Φρυναῖος)

—Gargettos: (11) c. 447 BC  IG I³ 433, 31 (PA 105); (12) 239/8 BC  IG II³ (1) 1022, 6 (f. Καλλίας); (13) f. ii BC   ID 1417 B II, 80; 1837, 15; IG II² 2314, 37 (I f. Καλλίας); (14) ~ IG II² 1130 = IC 2 p. 313 no. 3, 2, 12 (PA 7294) (s. Καλλίας); (15) c. 176-169 BC  IG II³ (1) 1310, 36, 108; 1321, 9, 70; 1383, [1 f.] (s. Καλλίας); (16) 149-123 BC  IG II² 958, 70 (= PA 7295); Ag. XV 243, 52, 135; 244, 1; ID 1649, 1 (II s. Καλλίας)

—Ikarion: (17) 148/7 BC  IG II² 1938, 27 (PA 7299) ([Θ]ράσιππος)

—Kopros: (18) iii-ii BC  SEMA 334, 1-3, 6 (s. Φιλῖνος I, f. Φιλῖνος II, Εὐπείθης, [--]ννις)

—Leukonoion: (19) c. 280 BC   IG II³ (1) 930, 12 (cf. PA 7300) (Θράσιπ[π]ο(ς): I f. Θράσιππος II); (20) ~ IG II³ (1) 930, 12 (PA 7300) (II s. Θράσιππος I)

Athens?: (21) ii BC  IG II² 12482 (f. Πολυάνθης)

Athens*: (22) hell. IG II² 11681 (I f. Θράσιππος II); (23) ~ (II s. Θράσιππος I)

Θρασυβούλη

Athens:

—Ikarion: (1) s. iv BC  SEMA 269; 1960

—Phaleron: (2) i BC  Ag. XVII 329 ([Θρ]α̣συβούλ[η]: d. Εὔδωρος)

Θρασύβουλος

Athens: (1) vi BC  Plu., Mor. 189c; Plu., Mor. 457f; Polyaen. v 14; cf. APF p. 449 (PA 7358) (Θρασύβουλος - Plu., Θρασυμήδης - Polyaen.: s. Φιλόμηλος); (2) 459/8 BC  IG I³ 1147 bis, 4 (-βολος); (3) f. iii BC   IG II³ (1) 898, 126 (PA 7301); (4) ~ IG II³ (1) 1091, 3 ([Θρ]ασύβουλο[ς]); (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 nos. 224-5; (6) 106/5 BC  FD III (2) 25, 31 (f. Καλλίστρατος)

—Alopeke: (7) 333/2 BC  SEG XXIV 203 = Schwenk 32, 5 f., 18 f., 24 f.

—Ankyle: (8) imp. IG II² 5248 (f. Γλυκέρα)

—Aphidna: (9) ii AD  SEMA 131 (f. [--]ς); (10) c. 120 AD  IG II² 2018, 41 (f. Ζωΐλος)

—Erchia: (11) c. 383-325 BC  IG II² 1491, 30; 1613, 270; 1628, 40 f.; IG II³ (4) 279, 4; D.S. xvii 25; Suda s.v. Α 2704 (PA/APF 7304 = 7303) (s. Θράσων)

—Halai?: (12) s. v BC  IG II³ (4) 498, 3, 5 (cf. APF p. 238) (-βολος)

—Hermos: (13) 104/3 BC  Ag. XV 254, 2, 41 (s. Θεόδοτος)

—Kollytos: (14) c. 440-370 BC  IG II² 43, 77; 1634, 4; IG II³ (4) 244, [2]; + PA/APF 7305 (s. Θράσων I, f. Θράσων II)

—Lousia: (15) m. iv BC  Is. vii 18 ff. (PA/APF 7306) (s. (nat.) Αἰσχίνης, s. (ad.) Ἱππολοχίδης I)

—Marathon: (16) c. 380 BC  IG II² 1929, 23 (PA/APF 7307) (-βολος: f. [--]κλῆς)

—Melite: (17) 304/3 BC  Ag. XV 61, 136 (Θρασύβουλ(ος): f. [--]ης)

—Oa: (18) c. 390-375 BC  IG II³ (4) 21, 20 ([Θρασ]ύ̣βουλος: s. Διόδωρος)

—Pallene: (19) m. iv BC  IG II² 1622, 649 f. (PA/APF 7308)

—Pallene?: (20) iv BC  SEMA 743 (f. Χαιρεστράτη)

—Prasiai: (21) s. iv BC  Unp. (Brauron, ded.); cf. PAA 9 p. 331 (f. Πυθοκλῆς I)

—Prospalta: (22) 304/3 BC  Ag. XV 61, 91 (Θρασύβ[ο]υλος: s. Θρασυμήδης)

—Semachidai: (23) ?190/1 AD  Ag. XV 423 = IEleusis 514, 34 (s. Ἀρτέμων)

—Steiria: (24) c. 450-389 BC  IG II² 10 = Osborne, Naturalization D 6, 3 f.; IG II² 24 = Osborne, Naturalization II pp. 48 f., 7; IG II² 28, 8; SEG LXII 50 I, [23]; + PA/APF 7310 (I s. Λύκος, f. Θρασύβουλος II); (25) iv BC  D. xix 280 (PA/APF 7309) (II s. Θρασύβουλος I)

—tribe Akamantis: (26) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 107 (PA 7302) (Θρασύ[βουλος])

—tribe Antiochis: (27) 194/5 AD  IG II² 2191, 124 (I f. Θρασύβουλος II); (28) ~ (II s. Θρασύβουλος I)

—tribe Attalis: (29) f. iii AD  Ag. XV 459, 17 (Αὐρ. Θρασύβ[ου]λος); (30) a. 216 AD  Ag. XV 470, 19

—tribe Hippothontis: (31) c. 205 AD  Ag. XV 448, 17 (s. Κλεοφῶν)

Athens?: (32) f. iv BC  IG II² 2325, 258 (cf. Stephanis 1227) (Θρασύβο[υλος]); (33) iv BC  SEMA 1961 (Θρασύβουλ[ος]); (34) c. 320 BC  IG II² 2325, 321; IGUR 223 + 229 (cf. Stephanis 1227); (35) 100/1 AD  IG II² 2030, 36

Foreign Residents:

    Aitolia, Kalydon: (36) 410/9 BC  IG I³ 102, 6, 15 f., 18, 24; Lys. xiii 71 f.; Lycurg., Leocrat. 112; cf. Osborne, Naturalization D 2 (LGPN III.A (3))

    Caria, Miletos: (37) i-ii AD  IG II² 9457 (LGPN V.B (8)) (Θρασύβου[λος]: f. Ἀχιλλᾶς)

Θρασύδαος

Athens:

—Aphidna: (1) f. iv BC  IG II² 1635, 126; 1929, 14 (PA/APF 7312) (s. Ἀλκμεωνίδης III, f. Ἀλκμεωνίδης IV)

Θρασύδημος

Athens: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 365 (PA 7313) (-δ-); (2) c. 320-303 BC  IG V (2) 549 I, 9 f. (s. Θεαῖος)

—Sypalettos: (3) 303/2 BC  Ag. XV 62, 229 (Θρασύδημ(ος): f. Θαλίαρχος)

Θρασυέργης

Athens: (1) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 404 (Θρασυέργ[ης?])

Θρασύεργης

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (1) f. iv BC  IG II² 8975 (LGPN I (1)) (f. Θρασυκλείδης)

Θρασυκλείδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 556 (-δς); (2) c. 490 BC  ARV² p. 248 no. 2 = CAVI 4542 (-δς); (3) c. 410 BC  IG I³ 1192, 22 (PA 7314) (-δς)

—Athmonon: (4) m. iv BC  IG II² 2385, 42 (PA 7316) (Θρασυκλείδ(ης): f. Θρασυμήδης)

—tribe Leontis: (5) 409 BC  IG I³ 1191, 150 (PA 7315) ([Θρα]συκλείδς)

Foreign Residents:

    Euboia, Karystos: (6) f. iv BC  IG II² 8975 (LGPN I (1)) (s. Θρασύεργης)

Θρασυκλῆς

Athens: (1) vi BC  LSAG² p. 70 no. 9 d (-κλς); (2) c. 565 BC  IG I³ 507, 2 ([Θρασ?]υκλς); (3) c. 485-480 BC  Ag. XXV 1052 = CAVI 312; (4) 421-411 BC  IG I³ 80, 7; Th. v 19. 2; Th. v 24. 1; Th. viii 15; Th. viii 17; Th. viii 19 (PA 7317) (-κλές - IG); (5) v/iv BC  Luc., Tim. 54-7 (fict.); (6) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 64; (7) c. 125 BC  IG II² 2450 = AIUK 4.3B (2020) no. 1, 7 (PA 7318a) ([Θρα]συκλῆς: s. Ἀπολλώνιος); (8) ?27/8 AD  SEG XXI 499, 5

—Athmonon?: (9) f. iv BC  SEG XXIV 197, 3 (s. Θράσυλλος)

—Auridai: (10) iii/ii BC  IG II³ (1) 1164, 43 (= PA 7320); IG II² 4031 (f. Λυσίππη)

—Boutadai: (11) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 75 (s. Θράσων)

—Dekeleia: (12) 282-270 BC  SEG XXI 525, 32; IG II³ (4) 531 A, 2; 531 B, 2; SEG XLVI 167, 27 (PA/APF 7321) (s. Θράσυλλος II)

—Eleusis: (13) c. 325/4 BC  IG II² 1629, 821; 1631, 156, 181 (PA/APF 7322)

—Halai (Araphenides): (14) ?iii BC  IG II² 5488 (AA 1942, p. 231 no. 2) (s. Ἀριστοκλῆς); (15) 259/8 BC  IG II³ (1) 983, 33, 43 (f. Ἀριστοκλῆς); (16) c. 183-180 BC  IG II² 2332, 37 (cf. PA 7319); IG II² 2333, 47 (s. Περικλῆς); (17) 148-134 BC  IG II² 1939, 21 (cf. PA 7319) (s. Περικλῆς)

—Lakiadai: (18) 158/7 BC  IG II² 2316, 40; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 7324) (s. Ἀρχικλῆς); (19) c. 85-17 BC  IG II² 1718, 6; FD III (2) 59, 7; 61, 6; 67, 1, 5; IOrop 521, 47 (PA 7325) (s. Ἀρχικλῆς I, f. Ἀρχικλῆς II)

—Lamptrai: (20) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 nos. 226-8

—Leukonoion: (21) 106-97 BC  FD III (2) 16, 4; 25, 32 (s. Ἀρχέλαος); (22) i AD  IG II² 6737 (s. Ἀρχέλαος)

—Melite: (23) 326/5 BC  IG II² 1628 + SEG XXIV 159, 343 (I f. Ἀριστοκλείδης); (24) iv/iii BC  SEMA 430, 1 ([Θρασυκ]λ[ῆς]: II s. Ἀριστοκλείδης)

—Oinoe (Hippothontid): (25) c. 330 BC  IG II² 1927, 86 (PA 7326) (f. Μειδίας)

—Oion: (26) 340/39 BC  Aeschin. iii 115; Plu., Mor. 842e (PA 7327)

—Oion (Dekeleikon): (27) 335/4 BC  Ag. XV 43, 184 (s. Θράσυλλος: deme - S.G.B.)

—Pallene: (28) 384/3 BC  IG II² 36, 6; Tracy, ALC p. 220 (date) (PA 7328)

—Phrearrhioi: (29) 324/3 BC  IOrop 353 A, 16 (s. Θράσων)

—Prospalta: (30) i/ii AD  Ag. XVII 293 (Τ. Φλ. Θρασυκλῆς: s. Ἀριστόλοχος)

—Rhamnous: (31) iii/ii BC  IG II² 1313 = IRhamnous 56, 1 (s. Θρασύμαχος)

—Sphettos: (32) 180/1 AD  Ag. XV 359, 17 (I f. Θρασυκλῆς II); (33) 180-192 AD  Ag. XV 359, 17; SEG LVII 148, 65 (II s. Θρασυκλῆς I)

—Sybridai: (34) ii BC  SEMA 628 (f. Θράσων)

—Thria: (35) s. iv BC  IG II² 450, 9; Ag. XVI 97, 2; CIA App. p. 7, a, 4 (PA 7323) (s. Ναυσικράτης, f. Καλλίδημος)

—tribe Antiochis: (36) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 127 no. 63 b; p. 128 no. 64 a

—tribe Attalis: (37) 255/6 AD   IG II² 2245, 28, 397 f. (I f. Θρασυκλῆς II, Μεγιστίων); (38) ~ IG II² 2245, 397 (II s. Θρασυκλῆς I)

—tribe Kekropis: (39) 409 BC  IG I³ 1191, 257 (PA 7318) (-κλς)

Athens?: (40) 440-430 BC  BCH 114 (1990) p. 344 fig. 18 = CAVI 4121; (41) c. 350 BC  SEG LXVI 176, 4 (-κλέης); (42) c. 228-203 BC  IG II² 1305 = IEleusis 197, 5 (Θρασυκλ̣[ῆς])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (43) i-ii AD  Ag. XVII 601 = IG II² 9863 (LGPN V.B (4)) (f. Ῥητορίων)

Θρασύλαος

Foreign Residents:

    Palestine, Gadara: (1) imp. IG II² 8448 a (f. Δωσίθεος)

Θρασύλας

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11683/4

Athens*: (2) 405 BC  IG I³ 1032, 474 (slave)

Θρασυλέων

Athens:

—Acharnai: (1) 329/8 BC  IG II³ (1) 355, 25 f. (PA 7329) (s. Θεοφῶν)

—Kothokidai: (2) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 25 (PA 7330)

—Kydathenaion: (3) c. 215 BC  IG II³ (4) 653, 6, 9 (PA 7331) ([Θρασ]υλέων)

Θρασύλεως

Athens: (1) vi/v BC  Hdt. vi 114 (cf. PA 12906) (f. Στησίλεως)

Θρασυλλίς

Athens?: (1) ii BC  IG II² 11682

Θράσυλλος

Athens: (1) v BC  Ath. 534e (RE (4)); (2) s. v BC  PA 7333; RE (2); (3) ?v/iv BC   Aeschin. i 101; (4) ~ D. xxxvii 20; (5) m. iv BC  ID 51 (PA 7337) (s. Δίφιλος); (6) c. 300 BC  IG II³ (4) 1448, 10 (Θράσυ(λλ)ος); (7) 61/2 AD  IG II² 1990, 2; FGrH 257 F 36 XX (archon epon.); (8) inc. Suda s.v. Α 3912 (PA 7334)

—Acharnai: (9) c. 321 BC  Ag. XV 54, 3 ([Θ]ράσυλλ[ος]: s. Λεοντεύς)

—Aixone: (10) ?v BC  Wehrli, Schule Arist. vii fr. 56 (PA 7339) (s. Πυθόδωρος)

—Anaphlystos: (11) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 10 (PA 7340) (f. Παυσανίας)

—Athmonon?: (12) f. iv BC  SEG XXIV 197, 3 (f. Θρασυκλῆς)

—Cholleidai: (13) s. i AD  IG II² 3557 = IEleusis 458, 4; IG II² 3558 = IEleusis 377, 5; IG II² 3619 = IEleusis 464, 3; IEleusis 445, 1; Ag. XV 313, [3]; SEG LIX 223, 4; Plu., Mor. 722d; cf. RCA p. 55 (Ἄνν. Θράσυλλος: s. Ἀμμώνιος I, Φλ. Λαοδάμεια (Phlya), f. Ἀνν. Ἀριστόκλεια); (14) c. 111-113 AD  IG II² 2024, 2, 15, 20, 135, 138 (Μ. Ἄνν. Θράσυλλος: s. Μ. Ἄνν. Πυθόδωρος)

—Dekeleia: (15) c. 330-319 BC   IG II² 1933, 6; IG II³ (4) 468, 1 (cf. PA/APF 7341) (I f. Θράσυλλος II); (16) ~ IG II² 1933, 6; IG II³ (4) 468, 1; 531 A, 2; 531 B, 2; SEG XLVI 167, 27 (PA/APF 7341) (II s. Θράσυλλος I, f. Θρασυκλῆς)

—Eleusis: (17) c. 369/8 BC  [D.] lii 20 (PA 7342); (18) iii BC  IG II³ (4) 933 (I f. Θράσυλλος II); (19) ~ (II s. Θράσυλλος I); (20) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 79 ([Θρ]άσυλλος)

—Euonymon: (21) 398/7 BC  IG II² 1388, 69 (PA 7343); (22) inc. IG II² 6176 (f. Θρασυμήδης)

—Kephisia: (23) f. iv BC  IG II² 6417, 7 (PA 7344) ([Θρά]συλλος: s. Ἡραγόρας (Samos))

—Koile: (24) s. iv BC  SEMA 321 (s. Διόδωρος)

—Leukonoion: (25) v BC  IG I³ 833 ([Θρά]συλλος: s. Μνήσων); (26) s. v BC  Is. vii 5; IG II³ (4) 442, 1; 483, 1 (PA/APF 7335) (I s. Ἀπολλόδωρος I, f. Ἀπολλόδωρος II); (27) f. iv BC  Is. vii 7 etc. (PA/APF 7336) (II s. Ἀπολλόδωρος II, ?f. Μνήσων III)

—Melite: (28) inc. IG II² 6854; cf. SEG XLVIII 311 (-συλος: f. Θράσων)

—Oion (Dekeleikon): (29) 335/4 BC  Ag. XV 43, 185 (f. Θρασυκλῆς: deme - S.G.B.)

—Paiania: (30) iv BC  IG II² 7056 (PA 7345) ([Θ]ράσυλλος)

—Pithos: (31) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 14 (f. Ἀρχίας)

—Probalinthos: (32) imp. IG II² 7300 + Peek, AG 1 p. 17 no. 50 (Θράσυ[λλος?])

—tribe Oineis: (33) 464 BC  IG I³ 1144, 107 (PA 7332) ([Θρά]συλλος)

—tribe Pandionis: (34) 400/399 BC  And. i 150 (PA 7338)

Θρασύλοχος

Athens: (1) 361 BC  [D.] l 13; [D.] l 28; cf. APF 9719 (PA 7346); (2) c. 342/1 BC   Ag. XIX P 26, 393 f. (Θρασύλο[χος]); (3) ~ Ag. XIX P 26, 407 ([Θρασ]ύλοχος)

—An--: (4) m. iv BC  Ag. XIX P 9, 12

—Anagyrous: (5) c. 400-320 BC  IG II² 1629, 753; 1631, 121 f.; 3911; Ag. XIX P 5, 49, 51 f.; IG II³ (4) 913; D. xxi 78; D. xxviii 17; [D.] l 52 (PA/APF 7347) (s. Κηφισόδωρος I)

—Euonymon: (6) s. iv BC  Ag. XVII 81 ([Θρασ]ύ(λ)[ο]χ[ο]ς?: s. Ξενοκλῆς); (7) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 42 (cf. APF 11221) (Θρασύλοχ(ος): f. Ξενοκλῆς)

—Thorikos: (8) 407/6 BC  IG I³ 377, 30, 40 (PA 7348)

—tribe Aiantis: (9) c. 411 BC  IG I³ 1186, 89

Θρασύμαχος

Athens: (1) s. v BC  Is. iv 2-6; Is. iv 25 (PA 7350) (f. Νικόστρατος); (2) 427 BC  PCG 3 2 p. 124 fr. 205, 8 (fict.); (3) ?v/iv BC  Lys. viii 14-16 (PA 7349); (4) v/iv BC  PCG 7 p. 734 fr. 57 (fict.); (5) 98/7 BC  FD III (2) 17 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 54 no. 7 c, 61 (f. Φιλοκράτης)

—Aixone: (6) c. 120 BC  IG II³ (4) 367, 6 (f. Πειθόλαος)

—Eleusis: (7) ?hell.-imp. IG II² 6037, 1, 5 (PA 7353) (s. Μικίων, f. Θαρσίας)

—Myrrhinous: (8) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 25 (PA 7354) (f. Πολυκλῆς)

—Rhamnous: (9) iii/ii BC  IRhamnous 17, 46; 231 (SEMA 792); IG II² 1313 = IRhamnous 56, 1 (s. Ἀντίμαχος I, f. Θρασυκλῆς, Ἀντίμαχος II)

—Semachidai: (10) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 160 (PA 7355) (Θρασύ[μ]αχος)

—tribe Attalis: (11) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 33 (PA 7351) (Θρασύμα[χος]: f. Νικώ)

—tribe Hippothontis: (12) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 26 (PA 7352)

Θρασυμένης

Athens:

—Philaidai: (1) 343/2 BC  IG II³ (4) 75, 4 (PA 7356) (f. Λυσικλῆς)

Θρασυμένων

Athens: (1) f. v BC  IG I³ 1146, 9 (Θρασιμένν)

Θρασυμεύς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11683/4

Θρασυμήδης

Athens: (1) ?vi BC  FGrH 369 F 1; (2) 409 BC  IG I³ 1191, 370 (Θρασυμδ̣ς); (3) c. 394-387 BC  IG II² 26, 6 (PA 7359) ([Θρ]ασυμήδης); (4) 353/2 BC  IG II² 1696, 20 (f. [--]χος); (5) 346/5 BC  Ag. XIX P 19, 3 ([Θρα]συμήδης: s. Λυσίμαχος); (6) 318-307 BC  IG XII (8) 47, 16 (PA 7357)

—Acharnai: (7) 373/2 BC  IG II³ (4) 244, 21 (s. Καλλίστρατος); (8) s. iv BC  IG II² 6077 (PA 7365) (f. Δεξικράτεια)

—Anakaia: (9) 335/4 BC  Ag. XV 43, 194 (f. Θράσων); (10) 227/6 BC  IG II² 1706, 19 (PA 7364) ([Θ]ρασυμήδης)

—Ankyle: (11) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 36 (PA 7362)

—Athmonon: (12) m. iv BC  IG II² 2385, 42 (PA 7360) (s. Θρασυκλείδης)

—Euonymon: (13) inc. IG II² 6176 (s. Θράσυλλος)

—Hagnous: (14) 343/2 BC  IG II³ (1) 306, 42 (PA 7363) (f. Δρομοκλείδης)

—Leukonoion: (15) c. 333-310 BC  SEG XVIII 36 A II, 219 (= PA 7366); Reinmuth, Ephebic Inscr. 9 II, 34 (s. Κηδείδης I, f. Κηδείδης II)

—Lousia: (16) f. iv BC  IG II³ (4) 670; 1564 (PA/APF 7367) (f. Ἱππολοχίδης I)

—Paiania: (17) 336/5 BC  Ag. XV 42, 142

—Prospalta: (18) 304/3 BC  Ag. XV 61, 91 (Θρασυμήδ(ης): f. Θρασύβουλος)

—Sphettos: (19) f. iv BC  IG II² 1601, 19, 21, 23; Ag. XIX P 9, 10, 13 (I f. Διόφαντος); (20) m. iv BC  [D.] xxxv 6 (PA 7368) (II s. Διόφαντος)

—Xypete: (21) s. iv BC  Ag. XV 31, 2 (Θρασυμή[δης]: f. [--]ν̣ος)

—tribe Hippothontis?: (22) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 216 nos. 229-31; Hesp. 46 (1977) p. 133 n. 69 (tribe)

—tribe Ptolemais: (23) 149/8 BC  IG II² 958, 72 (PA 7361) (I f. Δημοσθένης); (24) 117/16 BC  FD III (2) 69, 24, 39 f. = CID IV 117; IG II² 1134, [34], [56] (Stephanis 1231) (Θρ[ασυμή]δης: II s. Δημοσθένης)

Athens?: (25) iv BC  IG II² 11683/4

Athens*: (26) f. iv BC  SEG XIX 173, 4 (metic); (27) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 7 (f. Ἀπολλωνίδης)

Foreign Residents:

    Cimmerian Bosporos, Bosporos: (28) s. iv BC  IG II² 8429 (LGPN IV (1)) (f. Καλλίλεως)

Θράσυνος

Athens?: (1) c. 375-350 BC  SEMA 1963 (s. Θρασωνίδης, Ἄρχιλλα)

Θρασύνων

Athens?: (1) ii BC  Ag. XXI F 231 (s. Θεομένης)

Athens*: (2) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 47 (f. Κοσμιανός)

Θρασύξενος

Athens:

—Myrrhinoutta: (1) ii-i BC  IG II² 11689 a (p. 888) ([Θρ]ασύξενος: s. Δωσίθεος: deme - S.G.B.); (2) s. ii BC  IG II² 6920 (PA 7369) (s. Δωσίθεος I)

Athens?: (3) iv BC  IG II² 2417, 11 ([Θ]ρασύξενος: s. Χα[--])

Θράσυς

Athens:

—Peiraieus: (1) hell.-imp. IG II² 7166 (s. Σώπολις)

—Phaleron: (2) hell. IG II² 7609 (= PA 7370); cf. AM 67 (1942) p. 103 no. 187; SEG XXIX 217 (s. Θεοφείδης)

Θρασυφῶν

Athens:

—Euonymon: (1) 220/19 BC  IG II³ (1) 1154, 6, 35 f.; IG II² 1706, 81 + SEG XIV 87; IMM 16, 12; IG II³ (4) 297 (PA 7372) (archon epon.)

—Kikynna: (2) f. i BC  IG II² 6460; 6465 = AIUK 4.6 (2022) no. 64; FD III (2) 15, 15 (f. Ἑρμογένης, Θράσων)

—Peiraieus: (3) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 91 (PA 7374) (f. Ἀλκέτης)

—Xypete: (4) s. iii BC  IG II³ (1) 1009, 9; 1027, [8]; IG II² 1235 = IEleusis 201, 2; cf. GRBS 20 (1979) pp. 331 ff. (PA 7373) (s. Ἱεροκλείδης)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) ii AD  SEMA 1304 (LGPN V.B (2)) (s. Διονύσιος)

Θράσων

Athens: (1) c. 540-530 BC  IG I³ 1204 (PA 7374a) (-σν); (2) c. 410-400 BC  IG I³ 1307 (PA 7374b) (-σν); (3) 353/2 BC  CID II 31, 43 (PA 7377); (4) c. 350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 330-332 no. 6, 2; (5) iii-ii BC  SEG XXVII 566 (f. Δάϊππος); (6) m. iii BC  IC 3 p. 148 no. 9, 6 (s. Θρασωνίδης); (7) 138/7 BC  FD III (2) 7, 6 (s. Οὐλιάδης); (8) 85/4 BC  IG II² 1715, 2; cf. Hesp. Suppl. 8 (1949) p. 123 (PA 7375) (f. Πυθόκριτος); (9) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (fict.); (10) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 62 (Θρ[ά]σων)

—Anakaia: (11) c. 370 BC  Ag. XV 492, 137, 140 (PA 7380) (Θρ[ά]σων: s. Ἀριστοκλῆς I, f. Ἀριστοκλῆς II); (12) 335/4 BC  Ag. XV 43, 193 (s. Θρασυμήδης); (13) 262/1 BC   IG II³ (1) 980, 5 (D.L. vii 10 (cf. PA 7381)) (I f. Θράσων II); (14) ~ IG II³ (1) 980, 4, 22 (D.L. vii 10-12); D.L. vii 15 (PA 7381) (II s. Θράσων I); (15) 148-134 BC  IG II² 1939, 32 (PA 7382) (s. Πολύευκτος)

—Boutadai: (16) 410/9 BC  IG I³ 375, 16, 22 f., 30, 33 (PA 7383) (-σν); (17) 363/2 BC  Ag. XIX L 4 a, 75 f. (f. Θρασυκλῆς)

—Cholargos: (18) ?hell.-imp. SEMA 723; (19) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 16 (PA 7395) (f. Καλλισταρέτη)

—Erchia: (20) c. 410-350 BC  IG II² 127, 37; IG II³ (4) 279, 5; Aeschin. iii 138; Din. i 38 (PA/APF 7384) (f. Θρασύβουλος)

—Kephisia: (21) 135/4 BC  Ag. XV 243, 7, 42 (s. Εὐθυκάρτης); (22) 56/5 BC  IG II² 1717, 9; cf. Hesp. 3 (1934) pp. 149 f. (s. Εὐθυκάρτης)

—Kikynna: (23) 224/3 BC  IG II² 1706, 47 (PA 7385) ([Θ]ράσων); (24) 111/10 BC  IG II³ (4) 363, 12 (PA 7386) (s. Εὐαρχίδης); (25) f. i BC  IG II² 6465 = AIUK 4.6 (2022) no. 64; FD III (2) 15, 15 (PA 7387) (s. Θρασυφῶν)

—Kollytos: (26) s. v BC  IG II² 1634, 4; IG II³ (4) 244, 2; Plu., Alc. 36 (PA/APF 7388) (I f. Θρασύβουλος); (27) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 39 (PA/APF 7389) (II s. Θρασύβουλος, f. Χαιρεφῶν)

—Kolonai: (28) c. 120 AD  IG II² 2018, 34 (Αὐφίδιος Θράσων)

—Lamptrai: (29) a. 336/5 BC  IG II² 1524, 82 (PA 7390)

—Leukonoion: (30) 154/5 AD  IG II² 2067, 53 (s. Μητρόδωρος I)

—Melite: (31) inc. IG II² 6854 (s. Θράσυλλος)

—Oe: (32) 204/3 BC  IG II² 845, 24; 973, 3 f.; SEG XXVI 98, 2 ([Θ]ράσ[ω]ν)

—Otryne: (33) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 122 (PA 7391) (s. Καλλιφάνης)

—Phlya: (34) iii BC  IG II² 7687 (PA 7394) (s. Μενέστρατος)

—Phrearrhioi: (35) 324/3 BC  IOrop 353 A, 16 (f. Θρασυκλῆς)

—Poros: (36) c. 340 BC  Ag. XV 39, 16 ([Θ]ράσων: s. Νικόστρατος)

—Prasiai: (37) 214/13 BC  IG II² 1706, 100 (PA 7376)

—Rhamnous: (38) i BC  Unp. (tit. sep.); cf. IRhamnous p. 234 (f. Διονύσιος)

—Sphettos: (39) 377-373 BC   ID 98 B, 20 (PA 7392) (I f. Ἅβρων); (40) ~ ID 98 B, 22; 100, 19 (PA 7393) (II s. Ἅβρων); (41) 336/5 BC  Ag. XV 42, 309; (42) m. iii BC  IG II³ (1) 1083, 23 (Θράσων - IG, Θρασωνί[δης] - ed. pr.)

—Sybridai: (43) ii BC  SEMA 628 (Θράσ[ω]ν: s. Θρασυκλῆς); (44) 181/0 BC  IG II³ (1) 1301, 62

—Trikorynthos: (45) c. 62 BC  Ag. XV 267, 17 (s. Τείσανδρος)

—tribe Aiantis: (46) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 70 (PA 7379) (-σν)

—tribe Leontis: (47) c. 370 BC  Ag. XV 492, 90 ([Θ]ράσων)

Athens?: (48) v/iv BC  IG II² 11685; (49) s. iv BC  IG II² 2347, 29; (50) 330 BC  D. xviii 137; (51) imp. IG II² 11247 ([Θρ?]άσων: f. Εἰρήνη)

Athens*: (52) 169/70 AD  IG II² 2097, 256 (I f. Θράσων II); (53) ~ (II s. Θράσων I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (54) inc. IG II² 9751 (LGPN V.B (3)) (f. Λυσίμαχος)

    Ionia, Smyrna: (55) i AD  IG II² 10370 (LGPN V.A (19)) (f. Ἐπαφρόδιτος)

    Macedonia (Chalkidike), Olynthos: (56) m. iv BC  IG II² 10019 = AIUK 4.6 (2022) no. 7 (LGPN IV (7)) (f. Ἀσκληπιόδωρος)

    Macedonia (Chalkidike), Potidaia-Kassandreia: (57) c. 300 BC  IG II² 1956, 113 (LGPN IV (8))

    Thrace, Byzantion: (58) s. iv BC  IG II² 8438 (LGPN IV (18)) (f. Ἀπολλόδωρος)

Θρασωνίδης

Athens: (1) m. iii BC  IC 3 p. 148 no. 9, 6 ([Θρα]σωνίδ[ης]: f. Θράσων); (2) iv AD  Alciphr. iii 16 (fict.)

—Aithalidai: (3) 304/3 BC  Ag. XV 61, 75 (PA 7396) (f. Χαιρώνδης); (4) iii BC  SEMA 42 ([Θρ]ασωνίδ[ης]); (5) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 47 (PA 7397) (f. Χαρῖνος)

—Eupyridai: (6) 364/3 BC  ID 104, 6 (PA 7398)

—Kikynna: (7) 395/4 BC  IG II² 1654, 31 f. (PA 7399) ([Θ]ρασωνίδης)

—tribe Pandionis: (8) m. v BC  IG I³ 1038, 5 ([Θρα]σνίδς)

Athens?: (9) c. 375-350 BC  SEMA 1963 (f. Θράσυνος); (10) iv/iii BC  Men., Mis. A 1 f. (fict.)

Θρέπτη

Athens*: (1) c. 287 BC  D.L. v 54 (freed.)

Θρεπτίων

Athens: (1) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 23

—tribe Antiochis: (2) 196-201 AD  IG II² 2132, 60 (s. Δημήτριος)

Athens?: (3) ii AD  IG II² 2478 a = IEleusis 526, 4

Athens*: (4) m. ii AD   IG II² 2211, 33 (Θρεπ(τ)ίων: s. Φάεινος: epeng.); (5) ~ IG II² 2211, 40 (s. Ε[--]: epeng.); (6) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 130 (s. Νικήρατος: epeng.)

Θρέπτος

Athens:

—Klopidai: (1) c. 175 AD  Ag. XV 392, 21 ([Λι]κίν. Θρέπτος)

—Lamptrai: (2) i/ii AD  IG II³ (4) 1291 (Γ. Μέ. Θρέπτος)

—Melite: (3) imp. SEMA 432 (f. Λύκα)

—Paiania: (4) 173/4 AD  IG II² 2103, 87 (Αἴλ. Θρέπτος)

—Peiraieus: (5) s. ii AD  Unp. (Eleusis, sarcophagos) (Π. Λικίννιος Θρέπτος)

—tribe Erechtheis: (6) 184/5 AD   IG II² 2128, 11 ([Θρ]έπτος: II s. Θρέπτος I); (7) ~ IG II² 2128, 11 f. (I f. Θρέπτος II, [...]νος)

Athens?: (8) s. i AD  IG II² 1998, 15; (9) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 37; (10) c. 200-210 AD  SEG LIX 175 B II, 2 (Θρέπτ[ος])

Athens*: (11) 135/6 AD  IG II² 2046, 48 (I f. Θρέπτος II); (12) ~ (II s. Θρέπτος I: epeng.); (13) 139/40 AD  IG II² 2044, 113 (s. Κόνων: epeng.); (14) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 22 (s. Ζώσιμος: epeng.); (15) 143/4 AD  IG II² 2050, 142 (Θρέπτ[ος]?: epeng.); (16) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 81 (Θρέπ[το]ς: s. Ζώσιμος: epeng.); (17) 173/4 AD   IG II² 2103, 273 (epeng.); (18) ~ IG II² 2103, 281 + Wilson E.236 (Θρέ(πτος): f. Εὐτυχίων)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (19) c. 120 AD  IG II² 2018, 145 (LGPN V.B (8)) (Θρέπ[τος])

Θρίξας

Athens*: (1) iv BC  IG II² 10217/18

Θρυαλλίς

Athens: (1) iv AD  Alciphr. i 39; Alciphr. fr. 6 (het./fict.)

Athens*: (2) iv-iii BC  Ath. 583e (het.)

Θυαινίς

Athens: (1) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 13; 1515, 7; cf. Linders, Studies Artemis p. 11 (Θυαινί(ς)?)

Θυάναξ

Athens*: (1) c. 400-375 BC  IG II² 9119

Θύϊλλος

Foreign Residents:

    Caria, Halikarnassos: (1) iv BC  IG II² 8043 + PAA 13 p. 539 (LGPN V.B (1)) (s. Ἡρακλείδης)

Θϋινός

Foreign Residents:

    Epiros: (1) ?iv BC  IG II² 8540 (LGPN III.A (1)) (s. Λυκίσκος)

Θυμάδης

Athens: (1) c. 420-400 BC  CEG I 91 = IG I³ 1297 (Θυ̣[μά]δης?: s. Πιστογένης); (2) c. 330-320 BC  IG II² 1554 etc. = SEG XVIII 36 B, 57 (Θυμάδ[ης])

—Athmonon: (3) m. iv BC  IG II² 2385, 53 (PA 7400) (s. Δημάδης)

Θυμέλη

Athens*: (1) imp. IG II² 11690

Foreign Residents:

    Phoenicia, Sidon: (2) ?hell. SEMA 1428 (d. Διόφαντος)

Θυμελικός

Athens:

—Myrrhinous: (1) 179/80 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 73 (f. Βίθυς)

—Thorikos: (2) ii/iii AD  SEG XXVIII 718, 6 ([Θυ]μελικός)

Θυμοκλῆς

Athens:

—Halai: (1) ii BC  IG II² 5489 (PA 7400a) (s. Βρέμων)

—Leukonoion: (2) s. iv BC  IG II² 6737 a (p. 891); cf. APF 3716

—Prasiai: (3) f. iv BC  IG II² 7287 (cf. APF 7401); SEMA 581 (I f. Σωστράτη, Δημοτέλης); (4) c. 385-330 BC  IG II² 1612, 134, 264; 1575 B = SEG XXV 177, 6 (PA/APF 7401) (II ?s. Δημοτέλης, Δημοκράτεια)

Θυμομένης

Athens:

—tribe Antiochis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 353 (-νς)

Θυμόσοφος

Athens:

—Trinemeia: (1) c. 220-230 AD  Follet, Athènes pp. 422 ff. no. 10, 29

Θυμοτέλης

Athens: (1) c. 130-127 BC  IG II² 1132, 45, 71; FD III (2) 47, 26; 68, 31 = CID IV 114; cf. Stephanis 1236; PCG 7 p. 753 (PA 7402) (s. Φιλοκλῆς)

—Anagyrous: (2) c. 100 BC  ID 2607, 9 (s. Διονυσογένης); (3) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 15 (f. Ἡγησίας)

—Kedoi: (4) 408/7 BC  IG I³ 515, 15 (PA 7403)

—Paiania: (5) c. 185-176 BC  IG II³ (1) 1313, 128; 1363, 1 (f. Φιλοκλῆς)

—tribe Hippothontis: (6) 303/2 BC  Ag. XV 62, 239 (s. Φιλοκράτης)

Θυμοῦχος

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) m. iv BC  IG II² 8870 = CEG II 545, 6 (LGPN III.B (1)) (-μ-: f. Θεογείτων)

Θυμοχάρης

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 51 (PA 7404) ([Θ]υμοχ[άρς]); (2) 440/39 BC  IG I³ 458, 11 f. (PA/APF 7405) (Θ[υμ]οχάρς); (3) iv BC   SEMA 1964; cf. SEG LIV 367; (4) ~ SEG LVII 248 ([Θ]υμοχάρης); (5) iv BC  SEG XXVIII 204 (Θυμοχ[ά]ρης); (6) s. iv BC  IG II² 1601, 30 (PA/APF 7407) (Θυμοχάρ[ης])

—Leukonoion: (7) 324/3 BC  IOrop 353 B, 11 (cf. APF 3716) (s. Δημοχάρης I, Φιλία)

—Semachidai: (8) iii BC  IG II² 7385 (cf. PA 7410) (Θ[υμο]χάρης?, Θ[εο]χάρης?); (9) ii BC  IG II² 7386 (PA 7410) (s. Διόδωρος)

—Sphettos: (10) s. v BC  Th. viii 95. 2; X., HG i 1. 1; Grammateion 9 (2020) p. 90 (PA/APF 7406) (I f. Καλλίας I); (11) c. 360-300 BC  IG II³ (1) 355, 29 f.; 911, 3, 90; 985, 3 f., 72; IG XI (4) 527 (PA/APF 7409 = 7412) (II s. Φαῖδρος I, f. Φαῖδρος II, Καλλίας II); (12) c. 277 BC  IG XI (2) 164 B 2 (IV s. Καλλίας II); (13) m. iii BC  IG II³ (1) 985, 57, 99 f.; 986, 1; 1010, 25, 89; 1011, 118; 1158, 13; AM 85 (1970) p. 216 nos. 232-3 (PA/APF 7408 = 7411 = 7413) (III s. Φαῖδρος II, f. Φαῖδρος III: archon epon. - 257/6 BC)

—Teithras: (14) 333/2 BC  IG II³ (1) 333, 35 (PA 7414)

Θύμων

Foreign Residents:

    Megaris, Megara: (1) iii BC  IG II² 9317; cf. AM 67 (1942) p. 111 no. 214 (LGPN III.B (1)) (f. Ματροξένα)

Θύννις

Athens*: (1) f. iv BC  SEG LVII 228, 4 ((Θ)ύννις)

Θυρβαῖος

Athens:

—Aithalidai: (1) i BC  IG II² 5392 (PA 7415) (s. Κρανώ)

Θυρσίων

Athens?: (1) 161-212 AD  IG II² 2280, 3 (Θ̣υρσίων: f. Ἀντίοχος)

Θύρσος

Athens:

—Myrrhinous: (1) c. 230 BC  IRhamnous 20, 36

Athens?: (2) s. i BC  JÖAI 73 (2004) p. 146; (3) imp. SEMA 1965; (4) 109/10 AD  IG II² 2017, 12 (Κλ. Θύρσος)

Athens*: (5) f. iv BC  PCG 2 p. 547 fr. 27; cf. 3 2 p. 225 fr. 411; Stephanis 1237

Foreign Residents:

    Arkadia, Heraia: (6) iv BC  SEMA 1059 (LGPN III.A (1)) (Θύ[ρ]σος)

    Caria, Miletos: (7) ii-i BC  IG II² 9676 (LGPN V.B (4)); (8) imp. IG II² 9822 (LGPN V.B (5)) (f. Οἰκονομία)

Θυσία

Athens?: (1) i AD  IG II² 12761 (m. Τάτιν); (2) imp. IG II² 11692

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (3) imp. IG II² 9677 = 9678 (LGPN V.B (1))

Θύων

Athens:

—Phyle: (1) 360/59 BC  IG II³ (4) 56, 7 (PA 7416)

Θωμᾶς

Athens: (1) v-vi AD   IG II² 13429 (SEMA 2845); (2) ~ IG II² 13388 (SEMA 2777) (Θωμ̣[ᾶς])

Θωμασία

Athens: (1) vi AD  IG II² 13509 (SEMA 2821)

Θωμυρίων

Athens:

—Deiradiotai: (1) s. i BC   IG II² 2461, 40 (PA 7417) (I f. Ἀρκεφῶν); (2) ~ IG II² 2461, 41 (PA 7418) ([Θ]ωμυρίων: II s. Ἀρκεφῶν)

Foreign Residents:

    Thessaly (Ainis), Hypata: (3) f. i BC  IG II² 7973; Kramolisch p. 42 (date) (LGPN III.B (2)) (f. Ἐμπεδώ)

Θώπιον

Athens?: (1) iii/ii BC  IG II² 11693

Θωρακίδας

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (1) i-ii AD  IG II² 9070 = AIUK 4.6 (2022) no. 69 (LGPN III.A (2)) (f. Μενέστρατος)

Θώραξ

Athens: (1) vii/vi BC  LSAG² p. 70 no. 10 h + p. 433 10 b for 10 h; cf. Anfore da trasporto p. 61 no. 1; CAVI 7124 (Θραϙος (gen.)); (2) s. iv BC  Kroll, Ath. Allot. Plates 59 d (Θώρα(ξ), Θωρα(κίων)?)

—Halimous: (3) 335/4 BC  Ag. XV 43, 85 (s. Λυκόφρων)

Θωρυκίων

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 3414; ARV² pp. 26 f. no. 2 = CAVI 5259 (Θρυκίν); (2) 405/4 BC  Ar., Ra. 363 and Schol.; Ar., Ra. 383 (PA 7419); (3) 399/8 BC  IG II² 1375, 22 f.; 1378, 4 f.; 1377, 3 f. (PA 7420) (Θωρυκί[ων]); (4) iv BC  Suda s.v. Η 392; cf. PCG 5 p. 553 (Θωρύκιον - ms.: fict.)

—Trikorynthos: (5) m. iv BC  IG II² 7557 (PA 7421) (f. Καλλιστομάχη)

Ἴακχος

Athens: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 180 (I f. Ἴακχος II); (2) ~ (II s. Ἴακχος I); (3) c. 189/90 AD  IG II² 2115, 12 a + Wilson E.248 ([Ἴ]ακχος); (4) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 21

—Oion (Kerameikon): (5) m. ii AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 28; Ag. XV 421, 22 (s. Σωτήρ I, f. Σωτήρ II)

—tribe Leontis: (6) 187/8 AD  IG II² 2113, 89 (Ἴακχος ὁ καὶ Μ[--])

—tribe Oineis: (7) 169/70 AD  IG II² 2097, 209 (Ἴακχος ὁ καὶ Διονυσόδωρος)

Athens?: (8) iv BC  CIA App. 127 = SEG LXV 168, 2

Foreign Residents:

    Cilicia Pedias, Adana-Antiocheia: (9) 95/4 BC  IG II³ (4) 373, 9 (LGPN V.B (1)) (Ἰάχος: f. Ἀλέξανδρος)

Ἰακώβ

Athens: (1) vi AD  IG II² 13500 (SEMA 2779) ([Ἰακ]ώβ: Jew)

Ἰάλυσος

Athens:

—A--: (1) c. 189/90 AD  IG II² 2116, 5; 2117, 5 (Ἰάλυσος ὁ καὶ Κυκλοβόλος)

—Kephisia: (2) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 16 f. (f. Ὀνήσιμος I, Ἵλαρος I)

Athens*: (3) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 87 (f. Τρόφιμος)

Ἰάμβλιχος

Foreign Residents:

    Other: (1) s. iv AD  IG II² 13277 (Ag. XVIII H395)

Ἴαμβος

Athens:

—Phrearrhioi?: (1) v BC  IG I³ 1040, 14 ([Ἴ]αμβος: f. Ἐπιχάρης); (2) s. v BC  IG I³ 1193, 140 (-νβος)

Foreign Residents:

    Thrace, Maroneia: (3) iii BC  Unp. (Attica, tit. sep.); cf. PAA 9 p. 382 (LGPN IV (-)) (s. Διονύσιος)

Ἰάμεια

Athens:

—Gargettos: (1) ii/iii AD  IG II² 5943 (Ἰάμε[ια]: d. Μείλιχος II)

Ἴαμνος

Athens:

—Kephisia: (1) c. 100 BC  ID 2607, 28 (f. Ἀνδρόνικος)

Ἰανάριος

Athens:

—Eupyridai: (1) c. 169-200 AD  IG II² 2097, 67; Ag. XV 399, 28 (f. Ἰσίδωρος, Μάξιμος)

Ἰανάρις

Athens:

—Besa: (1) c. 110 AD  Ag. XV 321, 26 (s. Ἐρασῖνος)

Ἰάνθη

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11694

Athens?: (2) m. iv BC  IG II² 11695; (3) i BC/ i AD  IG II² 11696 ([Ἰ]άνθη: d. Ἀργαῖος)

Ἰανθίδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  Ag. XXI C 10 + SEG LXVI 93 (Ἰανθίδ[ει] (dat.))

Ἰανίβηλος

Athens*: (1) ?ii AD  IG II² 11697; cf. Peek, AG 1 p. 32 no. 116; SEG XXVI 365; XXIX 256

Ἰανουάριος

Athens?: (1) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 11

Ἰανουάρις

Athens:

—Pallene: (1) 138/9 AD  Ag. XV 333, 53 (s. Ἐράτων)

Ἰάς

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11699; (2) 338/7 BC  IG II² 1533 = Aleshire, Asklepieion Inv. III, 31; (3) ?iii BC  CIA App. 54 a, 3 ([Ἰ?]άς)

Athens*: (4) s. iv BC  IG II² 11698

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (5) i BC  IG II² 9678 a (LGPN V.B (1))

    Sarmatia, Maiotai: (6) iv BC  IG II² 9253 (LGPN IV (1)) (slave?)

Ἰασιάδης

Athens:

—Eitea: (1) f. iv BC  IG II² 5999 + Polemon 4 (1949) p. 28 no. 10 (PA 2580)

Ἰασίδημος

Athens: (1) c. 407 BC  IG I³ 113, 4 (PA 14973a) ([Ἰ]ασίδμ[ος] - S.G.B., [Φρ]ασίδμ[ος] - edd.)

—Kolonai (Antiochid): (2) f. iv BC  IG II³ (4) 1106 (PA 7422) (f. Φίλιππος); (3) m. iv BC  Ag. XV 22, 4 (Ἰασ̣ί̣[δημος]: I f. Ἰασίδημος II); (4) ~ ([Ἰα]σίδημος: II s. Ἰασίδημος I); (5) m. iv BC  SEG XXXIV 157, 30; cf. BSA 79 (1984) p. 306 ([Ἰ]ασίδημος - Stanton, Ἀσίδημος - SEG)

Ἰασίμαχος

Athens: (1) c. 460 BC  CAVI 2302; 6060 = ARV² pp. 1586-7 (kalos)

—Erikeia: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 107

Ἰάσιος

Foreign Residents:

    Pontos, Sinope: (1) ii BC  IG II² 10330 (LGPN V.A (1)) (Ἰά[σ]ιος: s. Δημήτριος)

Ἴασος

Athens:

—Kollytos: (1) c. 408-386 BC  IG I³ 476, 178, 369, 403; IG II² 2318, 206 f. (PA/APF 7423 = 7434) (sculptor)

Ἴασπις

Athens?: (1) s. iv BC  IG II² 11700

Ἴασσα

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11701 (Ἴασ[σ]α)

Ἰάσων

Athens: (1) c. 430 BC  IG I³ 56, 1 f. (Ἰ̣ά̣[σων] - Meritt); (2) 230/29 BC  SVF 1 p. 106 (ZPE 84 (1990) p. 131 T 42 = PA 7424) ([Ἰ]άσων: archon epon.); (3) ?193/2 BC  IG II³ (1) 1337, 43; (4) ?191/0 BC  IG II³ (1) 1266, 2 (PA 7430) (s. Ἀριστοκ[--]); (5) m. ii BC  PA 7425a; (6) 148-134 BC  IG II² 961, 43, 53 (f. Ξένων); (7) 140/39 BC  IG II² 970, 8 (PA 7426); (8) 128/7 BC  FD III (2) 24, 33 (f. Ἀσκληπιόδοτος); (9) 125/4 BC  IG II² 1332, 19; 1713, 5; Ag. XV 249, 1; 250, 1; ID 2423, 1?; FGrH 257 F 36 X (PA 7427) (archon epon.); (10) 112-108 BC  Thompson, New Style Coinage 687-90; 727-8; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (PA 7425); (11) 109/8 BC  IG II² 1014 + 959 = SEG XL 121, 1, 9; IG II² 1944, 5; ID 2065 + SEG XVI 453, 2; ID 2423, 1?; SEG XLIX 621, 2 (PA 7429) (archon epon.); (12) 106/5 BC  FD III (2) 25, 15 (I f. Ἰάσων II); (13) ~ (II s. Ἰάσων I); (14) 106/5 BC  FD III (2) 25, 17 (I f. Ἰάσων II); (15) ~ (II s. Ἰάσων I); (16) 103/2 BC  IG II² 2336 + SEG XXXII 218, 21 (PA 7428) (Ἰάσ[ων]); (17) 98/7 BC  FD III (2) 26, 12 (s. Ζωΐλος); (18) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 7 (I f. Ἰάσων II); (19) ~ (II s. Ἰάσων I); (20) ii AD  IG II² 4313 (sculptor)

—Acharnai: (21) i-ii AD  IG II² 5807 (Εἰά-: s. Ἡρακλέων); (22) m. ii AD  IG II³ (4) 808 B; IG II³ (4) 836, 1-3 (Ἰάσων ὁ καὶ Δέκμος: s. Θεόμνηστος I, f. (ad.) Διονύσιος, f. Εἰρήνη: doctor)

—Agryle: (23) 405 BC  IG I³ 1032, 285, 393

—Alopeke: (24) 107/6 BC  ID 2232, 6; 2249 + SEG XXXVI 740, 10 (PA 7433)

—Anaphlystos: (25) 56/5 BC  IG II² 1717, 4 (s. (nat.) Χαρίας (Marathon), s. (ad.) Θήρων)

—Azenia: (26) c. 50-40 BC  Ag. XV 280, 14 ([Ἰ]ά̣σων: s. Μ[--]); (27) f. i AD  IG II³ (4) 915 (I f. Ἰάσων II); (28) ~ (II s. Ἰάσων I)

—Boutadai: (29) 154/5 AD  IG II² 2067, 66 (Σκίρ. Ἰάσων)

—Cholargos: (30) c. 225 BC  IG II² 1322 = IRhamnous 167, 32

—Diomeia: (31) iii BC  IG II² 5992 (PA 7433a) (f. Σωχάρης); (32) iii-ii BC  IG II³ (4) 240; 241 (PA 7433b) (s. Σωχάρης)

—Eiresidai: (33) iv BC  SEMA 194 (f. Ἵππυλλος, Λυσιππίδης)

—Hagnous: (34) c. 120/1 AD  IG II² 2029, 10, 12, 14; 3664, 6 (Ἰάσων ὁ καὶ Λόγισμος: s. Ζῆθος, f. Στράτων, Ἀπολλώνιος, Διόφαντος)

—Lamptrai: (35) c. 210 BC  IG II³ (4) 282, 20 (PA 7435)

—Marathon: (36) i BC  IG II² 6782 (f. Ἐπαίνετος)

—Melite: (37) iii-ii BC  IG II² 6855 (PA 7436) (s. Παίων); (38) i BC  SEMA 442 ([Ἰά]σων?: s. [..]μων)

—Myrrhinoutta: (39) 156/5 BC  ID 1416 B I, 110; 1417 B II, 131, 133 (s. Πάτρων); (40) 126/5 BC   ID 1923, 3; 1923 bis, 2; 2589, 51 (f. Θεοδόσιος); (41) ~ ID 1923, 5 (s. Ἐπικράτης)

—Paiania: (42) s. ii BC  ID 2006, 1; 2594, 5; 2630, 8 (PA 7438) (s. Σέλευκος); (43) c. 135 BC  ID 2595, 42 (PA 7437) (f. Σέλευκος, Δωσίθεος); (44) 106/5 BC  FD III (2) 28, 32

—Peiraieus: (45) ii BC  IG II² 7167 (s. Κράτης); (46) i BC-i AD  SEMA 553 (Ἰάσ[ω]ν: s. Κεφαλίων)

—Phyle: (47) 45/6 AD  IG II² 1945, 55; cf. RCA p. 200 (I f. Ἰάσων II); (48) ~ (II s. Ἰάσων I)

—Pithos: (49) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1235, 14; (50) 151/0 BC  ID 1432 Aa I, 8

—Rhamnous: (51) 80/79 BC   IG II² 1039 + SEG XXXVIII 117 III, 107 (Ἰ̣[άσων]: I f. Ἰάσων II); (52) ~ IG II² 1039 + SEG XXXVIII 117 III, 107 (PA 7432) (II s. Ἰάσων I)

—Sounion: (53) 156/5 BC  ID 1416 B II, 55 (f. Μυΐσκος)

—Thria: (54) c. 180 BC  IG II³ (1) 1378, 15 (name (IG, [Δ]ίων - Ag.))

—tribe Aiantis: (55) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 13 (PA 7431) (f. Θεοφίλη); (56) c. 62 BC  Ag. XV 267, 3 (Ἰάσ[ω]ν̣: I f. Ἰάσων II); (57) ~ (II s. Ἰάσων I); (58) c. 143-178 AD  IG II² 2050, 111; 2160 etc. = SEG XII 123, 106 f. (f. Διονύσιος, Φαῦστος); (59) c. 238-242 AD   IG II² 2239, 294 f. (I f. Εὔοδος, Ἰάσων II); (60) ~ IG II² 2239, 295 (II s. Ἰάσων I); (61) 255/6 AD  IG II² 2245, 373 (f. Ἐπάγαθος)

—tribe Attalis: (62) 201/2 AD  IG II² 2193, 145 (f. Ἐπαφρόδιτος)

—tribe Oineis: (63) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 29 (f. Ζηνόφιλος)

—tribe Pandionis: (64) c. 169/70 AD  Ag. XV 364, 13 f. (Πομπ[--] Ἰάσων)

Athens?: (65) iii BC  IG II² 12543 (f. Πρωτόμαχος); (66) ii-i BC  ID 2241, 5; (67) i-ii AD  SEG LIX 313 (Εἰ-: f. Κόνων)

Athens*: (68) m. iv BC  IG II² 2390, 11; (69) c. 300 BC  SEG LXIV 141 ([Ἰ]άσων); (70) imp. IG II² 9654 (Ἰ̣[άσ]ω̣ν); (71) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 150 (f. Ἀφροδίσιος); (72) 184/5 AD  IG II² 2128, 166 (I f. Ἰάσων II); (73) ~ (II s. Ἰάσων I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (74) imp. IG II² 9764 A (LGPN V.B (88)) (f. Μέλιττα); (75) c. 112 AD  IG II² 2024, 119 (LGPN V.B (97))

    Galatia, Ankyra: (76) i AD  SEMA 948 (LGPN V.C (1)) (f. Σωτήριχος)

    Laodikeia: (77) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 317 (f. Νικάνωρ)

    Macedonia: (78) hell.-imp. SEMA 1213 (LGPN IV (-)) (f. Ζωΐς)

    Pisidia: (79) ii-i BC  IG II² 10082 (LGPN V.C (37)) (s. Νικόλαος)

    Syria, Antioch: (80) ii-i BC   IG II² 8105 (f. Ἄκρατος); (81) ~ IG II² 8292 (f. Στρα[--])

Ἰατρική

Athens:

—Sphettos: (1) ii/iii AD  IG II² 7759 (d. Ἀγαθοκλῆς)

Ἰατρόκλεια

Foreign Residents:

    Lakonia: (1) ii-i BC  IG II² 9150 (LGPN III.A (1)) (d. Βίων)

Ἰατροκλῆς

Athens: (1) c. 530-510 BC  IG I³ 614 (PA 7439) (-κλές); (2) 411 BC  Lys. xii 42 (PA 7440); (3) m. iv BC   Aeschin. ii 15 f.; Aeschin. ii 20; Aeschin. ii 126; D. xix 197 f. (PA 7442) (s. Πασιφῶν); (4) ~ SEMA 2496 (Ἰατροκλ[ῆς]: f. Φίλη)

—Anakaia: (5) ii BC  IG II² 5645 (= PA 7443); IG II² 5646 (s. Ἀριστόκριτος)

—Melite: (6) 108/9 AD  IG II² 2037 = AIUK 11 (2020) no. 6, 7 (f. Χαρίτων); (7) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 89 (Ἰατροκλ[ῆς]: f. Σωφάνης)

—Paiania: (8) 107/6 BC   IG II² 1011 I, 112 (cf. PA 7444) (I f. Ἰατροκλῆς II); (9) ~ IG II² 1011 I, 112 (PA 7444) ([Ἰ]ατροκλῆς: II s. Ἰατροκλῆς I)

—Salamis: (10) ii AD  SEMA 1410 (f. Διονύσιος)

—tribe Kekropis: (11) s. ii AD  Ag. XV 351, 3; Follet, Athènes p. 312 (reading) ([Ἰ]α̣τ̣ροκλῆς: I f. Ἰατροκλῆς II); (12) ~ ([Ἰ]α̣τ̣ροκλῆς: II s. Ἰατροκλῆς I); (13) 194/5 AD  IG II² 2191, 81 (I f. Ἰατροκλῆς II); (14) ~ (II s. Ἰατροκλῆς I)

Athens?: (15) s. iv BC  IG II² 10685 (f. Ἀντίδοσις); (16) c. 200 BC  IOrop 171, 3 (PA 7441) (f. Ἰάτρων); (17) i AD  IG XII (8) 64, 4 f. (Ἰατρ[οκλῆς?]: f. Ξενοκλῆς)

Athens*: (18) 405 BC  IG I³ 1032, 473 (slave); (19) iv BC  Pl., Ep. 363e (freed./fict.?)

Foreign Residents:

    Lycia, Phaselis: (20) v BC  IG I³ 1360 = IG II² 10476 (LGPN V.B (184)) (f. Ἀθηνόδοτος)

    Syria, Antioch: (21) i BC  IG II² 8245; cf. BCH Suppl. 1 (1973) p. 445 (Ἰατρ(ο)κλῆς: f. Μύστης)

    Tenos: (22) 183/2 BC  IG II² 2332, 343 (LGPN I (32)) ([Ἰ]ατροκλῆς)

Ἰάτρων

Athens?: (1) c. 200 BC  IOrop 171, [1], 3 (cf. PA 7441) ([Ἰάτρ?]ων: s. Ἰατροκλῆς)

Ἰγγένουα

Athens?: (1) iii AD  IG II² 1950, 13 (Ἰνγ-)

Ἰδαῖος

Athens:

—Pai--: (1) ii AD  IG II² 3746, 4

Ἴδας

Athens?: (1) m. iv BC  IG II² 11703

Ἰδήρατος

Foreign Residents:

    Macedonia (Chalkidike), Skione: (1) f. iv BC  IG II² 10366 (LGPN IV (1)) (s. Καλλίας)

Ἴδιον

Athens?: (1) c. 254-251 BC  IG II³ (1) 1010, 140, 156; cf. Hommages Garlan pp. 89-90

Ἰδιώτης

Athens:

—Acharnai: (1) 376-374 BC  IG II² 1635, 7 = ID 98 A, 7 (PA 7445) (s. Θεογένης)

Athens?: (2) ?iii BC  CIA App. 66 a, 3 f. (f. Τελεσῖνος)

Ἰδομενεύς

Athens:

—Kephisia: (1) c. 500-444 BC  IG I³ 455, 10 f.; 762, 2 (PA/APF 7446) (f. Φιλόνεως)

—Oe: (2) s. iv BC  IG II³ (4) 589

Athens?: (3) v/iv BC  Hesp. 92 (2023) pp. 313-317 no. 1, 10 ([Ἰδο]μενεύς); (4) imp. SEMA 1366 (Εἰ-)

Ἰδριεύς

Foreign Residents:

    Caria, Mylasa: (1) c. 160 AD  IG II² 2959; IG IV² 126 (Syll³ 1170, 2); Labraunda III (2) p. 107 no. 58, 5; p. 112 no. 59 c, 27 (LGPN V.B (6)) (and Athens Marathon: Μ. Ἰουλ. Ἀπελλᾶς Ἰδριεύς: s. Μ. Ἰουλ. Δαμιανός, Φλ. Πώλλα)

Ἰδύης

Athens*: (1) 401/0 BC  IG II² 10 etc. = Osborne, Naturalization D 6 B II, 62

Ἱέρα

Athens: (1) inc. IG I² 1073

Ἱερακίδας

Athens?: (1) m. iv BC  SEG XIX 175, 14 (s. Ε[--])

Ἱέραξ

Athens:

—Phaleron: (1) 163/4 AD  IG II² 2086, 168; 2087, 15 (f. Δάφνος)

—tribe Hadrianis: (2) c. 230/1 AD  SEG XXXIV 136, 12 (f. Διονύσιος)

Athens*: (3) c. 120 AD  IG II² 2018, 136 (s. Ἐπίγονος: epeng.); (4) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 67 (s. Ποσειδώνιος: epeng.); (5) 170-175 AD  Follet, Athènes 5 B, 212 (I f. Ἱέραξ II); (6) ~ (II s. Ἱέραξ I: epeng.); (7) 211/12 AD  IG II² 2208, 134 (f. Αὐρ. Ἀφροδίσιος)

Foreign Residents:

    Seleukeia: (8) iii BC  IG II² 10254 (s. Σωσίβιος)

Ἱέραρχος

Athens:

—Kedoi: (1) m. iv BC  IG II² 6954 (PA 7448) (f. Καλλιστράτη)

Ἱεράσιμος

Athens: (1) ?ii-i BC  ID 1866 (PA 7449) (f. Διονύσιος)

Ἱερατηφάλτης?

Athens:

—tribe Hippothontis: (1) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 2 (Ἰερα̣τηφά̣λ̣της)

Ἱέριος

Athens: (1) v AD  PLRE II (5) (s. Πλούταρχος I, f. Πλούταρχος II)

—Phyle: (2) 401/0 BC  SEG LXII 50 II, 8 (f. [--]ος)

Ἱερόδοτος

Foreign Residents:

    Media: (1) i AD  SEMA 1229 (f. Ἀφροδισία)

Ἱεροδώρα

Foreign Residents:

    Achaia, Aigion: (1) i AD  IG II² 7948; cf. Peek, AG 1 p. 19 no. 58 (LGPN III.A (1)) (Ἱε[ροδ]ώρα - ed., Ἰσ̣[ιδ]ώρα?)

Ἱεροθέα

Athens?: (1) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 152

Ἱερόθεος

Athens:

—tribe Kekropis: (1) 409 BC  IG I³ 1191, 265 (PA 7450) (hιε-)

Ἱεροιτάδης

Athens:

—tribe Erechtheis?: (1) c. 411 BC  SEG LII 60, 46 (hιε[ρ]οιτάδς)

Ἱερόκλεια

Athens: (1) iv BC  SEMA 289 (-κλεα); (2) s. iii BC  SEG XVII 36, 1 (Ἱερό[κλεια?]); (3) f. ii BC  IG II² 2332, 347 (PA 7453) (m. Θεοπείθης (Besa), Θεόφιλος II (Besa))

—Alopeke: (4) m. iv BC  IG II² 5614 (PA/APF 7452) (d. Εὐαίνετος)

—Atene: (5) iv BC  IG II² 5701 (d. Φιλοκράτης)

—Kephale: (6) m. iv BC  IG II² 7837 (PA 7451) (-κλεα: d. Δημόφιλος)

—Kerameis: (7) f. iv BC  IG II² 6328 = AIUK 4.6 (2022) no. 24 (PA 7454) (d. Ναυσίνικος)

—Oion: (8) m. iv BC  IG II² 7711, 8 (PA 7455) (d. Ὀψιάδης II, Πολυστράτη)

—Pallene: (9) c. 148-134 BC  IG II² 2334, 13 (PA 7456) (d. Ἱερώνυμος I, Δεξώ)

—Phlya: (10) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 68 (PA 7457) (d. Διονύσιος)

Athens?: (11) f. iv BC  IG II² 12210 a (m. Μυρτίς); (12) ?iv BC  SEG LVII 296; (13) s. iv BC  SEMA 1968 (-κλεα: d. Μάνης); (14) c. 260/59 BC  IG II³ (1) 1010, 101

Athens*: (15) s. iv BC  PCG 7 p. 774 fr. 27 (het.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (16) ii BC  IG II² 9679 (LGPN V.B (1)) (-κλεα: d. Ἀνδρόμαχος)

    Herakleia: (17) i BC-i AD  IG II² 8686 (d. Στέφανος)

Ἱεροκλείδης

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 775 (PA 7458 = 7461) (hιεροκλείδς: s. Γλαυκίας); (2) iv-iii BC  IG II³ (4) 750; (3) 350/49 BC  FGrH 324 F 30; 328 F 155 (PA 7460b); (4) iii BC  IEleusis 300, 55; (5) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 217 nos. 238-40 (Ἱεροκλείδ[ης]); (6) s. iii BC  IEleusis 300, 53

—Alopeke: (7) v/iv BC  IG II² 11705 (deme - S.G.B.); (8) 349/8 BC  IG II³ (1) 294, 6 f., 27; 297, [6] (PA 7463) (s. Τιμόστρατος)

—Alopeke?: (9) m. iv BC  Ag. XXVIII p. 56 C 1, 8 f. (Hesp. 92 (2023) pp. 324-326 no. 3 B) (f. Τιμόστρατος)

—Aphidna: (10) m. iv BC  IG II² 5753, 1, 3, 5 (PA 7465 = 7466 = 7467) (f. [--]ιος, [--]αχος, [--]στράτη)

—Araphen: (11) c. 370 BC  Ag. XV 492, 37 (PA 7464) (Ἱεροκλε[ίδης])

—Hermos: (12) iv BC  SEMA 223 (f. [--]δος); (13) c. 342/1 BC  Ag. XIX P 26, 452

—Kydathenaion: (14) c. 160-170 AD  Ag. XV 362, 9; 378, 33 (s. Μητρόδωρος)

—Lamptrai: (15) f. iv BC  IG II² 248, 5 and add. p. 659 (PA 7468) ([Ἱε]ρο[κλε]ίδης)

—Paiania: (16) m. iv BC   IG II² 1188 = IEleusis 72, 3 f., 17 (PA 7470) (s. Τεισαμενός I, ?f. Τεισαμενός II); (17) ~ IG II² 7057

—Pelekes: (18) f. iv BC  IG II³ (4) 25, 77 (PA 7471) (Ἱεροκλείδ[ης]: I s. Φείδων I, ?f. Φείδων II, Ἱεροκλείδης II); (19) 304/3 BC  Ag. XV 61, 297 (Ἱερο[κ]λείδης: II ?s. Ἱεροκλείδης I, f. Δεξίθεος)

—Skambonidai: (20) f. iv BC  IG II² 7410, 2 f. (f. Ἱεροκλῆς)

—Sounion: (21) iv BC   IG II² 7412 (f. Τιμόκλεια); (22) ~ IG II² 7437 (PA 7472)

—Xypete: (23) m. iii BC  IG II³ (1) 1009, 9; 1027, [8]; IG II² 1235 = IEleusis 201, 2 (PA 7469) (f. Θρασυφῶν)

—tribe Erechtheis: (24) 409 BC  IG I³ 1191, 6 (PA 7460) ([h]ιεροκλείδς); (25) 235/6 AD  IG II² 2235, 75 + SEG XXXIX 189 (I f. Ἱεροκλείδης II); (26) ~ (II s. Ἱεροκλείδης I)

—tribe Kekropis: (27) 425/4 BC  IG I³ 61, 58 (PA 7462) (hιεροκλείδς)

—tribe Leontis: (28) c. 411 BC  IG I³ 1186, 7 (PA 7459) (hιεροκλείδς)

Athens?: (29) s. iv BC  IG II² 11704 (PA 7460a)

Ἱεροκλῆς

Athens: (1) c. 485-480 BC  Ag. XXV 132 (hιεροκλ[ς]?, hιεροκλ[είδσ]?: s. Ἑρμα[--]); (2) c. 446-420 BC  IG I³ 40, 66; Ar., Pax 1047; PCG 5 p. 432 fr. 231 (PA 7473) (hιεροκλς); (3) c. 410 BC   IG I³ 1192, 130 (PA 7475) (hιεροκλς); (4) ~ IG I³ 1192, 54 (PA 7474) (hιεροκλς); (5) 396/5 BC  IG II² 1237, 13 (PA 7476); (6) m. iv BC  IG II² 1611, 303; 1612, 198; 1614, 21, 49; 1617, 59, 128; 1622, 299, 585, 667 (PA 7477); (7) 341/0 BC  Ag. XIX P 27, 5 (Ἱεροκλε[--] (gen.) - lap.: f. Ἀνδροκλῆς); (8) c. 339/8 BC  IG II² 2493, 5 (Ἱεροκ[λῆς]); (9) 335-330 BC  D. xxv hypoth. (PA 7481) (s. Φανόστρατος); (10) c. 330 BC  Ag. XIX L 8 = SEG XL 125, 12 (Ἰεροκλ̣ῆ̣[ς]); (11) f. iii BC  D.L. ii 127; D.L. iv 39 f. (PA 7478); (12) m. iii BC  IG XI (2) 115, 20; IG XI (4) 638, 4, 9 f.; IG XII (6) 122, 3 (f. Νικόμαχος); (13) ?259-253 BC  Nachtergael, Les Galates 8, 54; 9, 51; cf. Stephanis 1258 (PA 7480) (s. Νίκων); (14) 172/1 BC  IG II² 2331, 5; SEG XIX 171 (date) (s. Ἱερ[--]); (15) 106/5 BC  FD III (2) 15, 4 (s. Ἀπολλώνιος); (16) 103/2 BC  ID 1927, 8 (PA 7479) (f. Λαομέδων); (17) ?m. i AD   IG II² 1987 a, 5; (18) ~ IG II² 1987 a, 8; (19) m. ii AD  IG II² 3607, 36 (I f. Ἱεροκλῆς II); (20) ~ (II s. Ἱεροκλῆς I)

—Agryle: (21) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 156 (PA 7484)

—Aixone: (22) m. iv BC  IG XII (6) 262, 247 (Ἱε̣ροκ[λ]ῆ̣ς)

—Anakaia: (23) inc. IG II² 5643 (Ἱεροκ[λ]ῆς: f. Ἀμεινίας)

—Anaphlystos: (24) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 2 (PA 7486) (s. Ἱέρων)

—Athmonon: (25) v/iv BC  IG I³ 370, 4 f., 12, 20 (= PA 7485); SEG XXIV 197, 30 (hιεροκλς: s. Ἀρχέστρατος)

—Dekeleia: (26) 178/7 BC  IG II³ (1) 1310, 71

—Epieikidai: (27) 183/2 BC  IG II² 2332, 123 (PA 7487)

—Erchia: (28) m. iv BC  IG II² 6135 (PA 7488) (f. Ἀριστοκράτεια)

—Euonymon: (29) hell. SEG L 829 XXIV, 1 (s. Λυσίμαχος, Ἡδίστη (Athens))

—Gargettos: (30) f. iv BC  SEMA 184/5 (s. Ἱέρων I, f. Ἱέρων II)

—Halai (Araphenides): (31) c. 375-360 BC   SEMA 65, 2; 1998 (I f. Ἰέρων, Καινεύς); (32) ~ SEMA 65, 4 (II s. Ἱέρων); (33) c. 375-350 BC  SEMA 1969 (-κλέης)

—Ikarion: (34) iv BC  SEMA 272 (s. Χαρέας)

—Iphistiadai: (35) v/iv BC  Is. ix passim (PA/APF 7489)

—Kedoi: (36) m. iv BC  IG II² 1622, 749 (PA/APF 7491)

—Kephale: (37) c. 410-400 BC  IG II² 6357 = IG I³ 1331 (PA 7490) (Ἱεροκ(λ)ῆς)

—Kettos: (38) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 32 (Ἱεροκ̣[λ]ῆ[ς]: f. Μελαγκόμας)

—Kopros: (39) c. 155 BC  Ag. XV 226, 75

—Kydathenaion: (40) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 51 (PA/APF 7492) (f. Ἀριστοκλῆς)

—Kyrteidai: (41) 211/12 AD  IG II² 2208, 112 (s. Μηνογένης)

—Kytheros: (42) 119/18 BC  IG II² 1008 I, 112 (PA 7493) ([Ἱε]ροκλῆς: s. Λυσικράτης)

—Oa: (43) 267/6 BC  IG II³ (1) 917, 76 (PA 7494) (Ἱερο[κ]λῆς: s. Ἀντ[--]); (44) s. iii BC  IRhamnous 25, 10

—Paiania: (45) 273/2 BC  IG II³ (1) 901, 5 f. (s. Κλεινόμαχος); (46) c. 100 BC  Ag. XV 258, 7

—Paionidai: (47) 226/5 BC  IG II² 1706, 28 (PA 7495)

—Pallene: (48) i AD   IG II² 7122 (Ἱερ[οκλ]ῆς: s. Δημήτριος); (49) ~ Ag. XV 309, 52

—Pelekes: (50) 324/3 BC  IOrop 353 A, 33 (I s. Φείδων II); (51) 281/0 BC  Ag. XV 72, 214 ([Ἱεροκ?]λῆς: II s. Δεξίθεος)

—Phaleron: (52) f. iv BC   IG II² 7614, 1 (PA 7499) (-κλέης: I f. Ναυσίστρατος); (53) ~ IG II² 7614, 4 (PA 7500) ((Ἱε)ρ(ο)κλέης: II s. Ναυσίστρατος)

—Phegaia: (54) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 96; IG II² 1603 = Lambert, Rationes 1 A, 28?, 33?

—Philaidai: (55) m. iv BC  IG II³ (4) 249, 4 (f. Πατροκλῆς); (56) iv/iii BC  SEG LII 104, 2 (f. [....]λῆς)

—Phlya: (57) m. iii BC  IG II² 3470, 10; 3471, 7 (PA 7501); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 141 (date) (f. Πεντετηρίς)

—Poros: (58) iv BC  IG II² 2567, 7 (PA 7496); (59) ?iv BC  IG II² 7247

—Rhamnous: (60) f. iv BC  IG II² 11707 = IRhamnous 270 (SEMA 831); IRhamnous 271 (SEMA 832); IRhamnous 272 (SEMA 833); IRhamnous 274 (SEMA 835); IRhamnous 277 (SEMA 838) (I s. Ἱέρων I, f. Κλειτοφῶν I, Ἰοφῶν, Λυκέας I, Ἱέρων II, [--]όστρατος); (61) s. iv BC  SEMA 838 (IRhamnous 277) (II s. Ἱοφῶν); (62) iv/iii BC  IRhamnous 17, 46; 198; 279, 7 (SEMA 840) (III s. Λυκέας I, f. Λυκέας III); (63) f. iii BC  IG II³ (4) 928 (PA 7479a) (IV s. Ἱέρων II); (64) c. 155 BC  IG II² 3462 = IRhamnous 133, 2; Tracy, ALC p. 165 (date) (PA 7497) (s. Ἱεροποιός, Ἀριστονόη)

—Skambonidai: (65) f. iv BC  IG II² 7410 ([Ἱερο]κλῆς: s. Ἱεροκλείδης)

—Sounion: (66) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 84 (PA 7498); (67) ii AD  SEMA 612 (f. Δρακοντίδης)

—Steiria: (68) 45/6 AD  IG II² 1945, 26 (f. Πάμφιλος)

—Tho--: (69) hell. IG II² 6224 (Ἱεροκλ[ῆς]: s. Ἑρμο[--])

—Thria: (70) c. 180 BC  IG II³ (1) 1378, 16

—tribe Akamantis: (71) c. 411 BC  IG I³ 1186, 32 (-κλς)

—tribe Antiochis: (72) 408/7 BC  IG I³ 110, 4 f. (PA 7482)

—tribe Hadrianis: (73) 196-201 AD  IG II² 2132, 45 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Kekropis: (74) 158/7 BC  IG II² 2316, 32 f., 35; Hesp. 60 (1991) p. 218 (date) (PA 7483) (f. Σάτυρος)

Athens?: (75) v/iv BC  IG II² 11706 (PA 7477a); (76) iv BC  SEMA 1970 (s. Ἱέρων); (77) f. iii BC  IG II² 1936, 4 (Ἱεροκλ[ῆς]); (78) c. 255/4 BC  IG II³ (1) 1010, 134; (79) i AD  SEG LIV 235, 109

Athens*: (80) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 87 (hιερ[ο]κλς); (81) iv BC  Ag. XVII 501; (82) hell. SEMA 1731; 1732 (f. Διοκλῆς); (83) s. ii AD  IG II² 2082, 45 (f. Διονύσιος); (84) c. 180 AD  IG II² 2106, 21 ([Ἱ]εροκλῆς: s. Σεκοῦνδος I: epeng.); (85) 187/8 AD  IG II² 2113, 168 (f. Νέων)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes?: (86) iv BC  Ag. XVII 501 = IG II² 8892 (LGPN III.B (-))

    Caria, Miletos: (87) s. i BC  IG II² 1043, 104; 9680 (LGPN V.B (126)) (s. Νικασίων)

    Epiros, Ambrakia: (88) iv BC  IG II² 4931 = SEG LVI 271, 2 (LGPN III.A (17)) (f. --φώ)

    Euboia, Histiaia-Oreos: (89) ii-i BC  IG II² 10513 (LGPN I (14)) (f. Φιλουμένη)

    Ionia, Smyrna: (90) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 109 (LGPN V.A (30)) (s. Τιμόθεος)

    Pontos, Sinope: (91) hell.-imp. SEMA 1437 (LGPN V.A (37)) (f. Σιμίας)

Ἱερόμβροτος

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 245 (slave)

Ἱερομνήμων

Athens: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 229; (2) c. 325 BC  IG II² 1546 = IEleusis 178, 5 ([Ἱερομ]νήμω(ν)); (3) 310/9 BC  IG II² 453, 1; FGrH 239 B 18; D.S. xx 3. 1; D.H., Din. 9 (PA 7502) (archon epon.); (4) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 217 no. 241 ([Ἱ]ερομνήμω[ν])

—Aigilia: (5) m. iv BC  IG XII (6) 262, 328

—Besa: (6) 367/6 BC  IG II² 1428 add., 4 (PA 7504)

—Halai: (7) ?iv/iii BC  IG II² 2701 = Finley, SLC p. 129 no. 32, 3 f. (PA 7503)

—Koile: (8) 359/8 BC  ID 104-5 A, 21 (PA 7505) ([Ἱερ]ομνήμων: s. Τεισίμαχος); (9) 283/2 BC  IG II³ (1) 877, 5 (PA 7506) (s. Τεισίμαχος)

—Kollytos: (10) s. iv BC  IG II² 6500 (PA 7507) (f. Ἀριστίων); (11) c. 265 BC  IG II³ (1) 956, 2 (s. Πολυκλῆς)

—Kydathenaion: (12) c. 330-306 BC  IG II² 2325, 279; IG II³ (4) 518, 4 (Stephanis 1260) (s. Εὐανορίδης)

—Ph--: (13) m. iii BC  IG II² 550, 10 (= PA 7508); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 102 (date) (f. [--]ας)

Athens*: (14) c. 330-320 BC  IG II² 1576, 34 (Ἱερομνή[μ]ων: metic)

Ἱερόνικος

Athens*: (1) 169/70 AD  IG II² 2097, 158 (Ἱερόνει(κος): f. Φιλόστοργος)

Ἱερόξενος

Athens: (1) f. ii AD  IG II² 2271, 5 (Ἱερ(ό)ξε(νος))

Ἱεροποιός

Athens: (1) c. 450 BC  IG I³ 1157, 4 (PA 7509) (hι̣[ε]ρ̣[ο]ποιό[ς])

—Rhamnous: (2) m. iii BC  IRhamnous 15, 1 120, 1; (3) s. iii BC  SEMA 794 (IRhamnous 233) (f. Ἀριστοφάνης); (4) c. 155 BC  IG II² 3462 = IRhamnous 133, 2; Tracy, ALC p. 165 (date) (PA 7510) (f. Ἱεροκλῆς)

Ἱερόπτης

Athens: (1) v/iv BC  IG II² 12237 (f. Λυκοῦργος); (2) f. iii BC  IG II² 3141, 1 (Ἱερόπ[της])

—Auridai: (3) iii BC  IG II² 5716 (PA 7511) (f. Ποτάμμης)

—Myrrhinous: (4) s. iv BC  SEMA 1971 (?s. Μείδων II, Μνησιστράτη)

Athens?: (5) c. 252/1 BC  IG II³ (1) 1010, 155

Ἵερος

Athens:

—Anaphlystos: (1) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 22 ([Ἵ]ερος: s. Ἀντέρως)

—Eitea (Antiochid): (2) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 64 (PA 7512) (s. Μελάνωπος)

—tribe Antiochis: (3) c. 255 AD  Ag. XV 466, 60 (f. Θάλλος); (4) 255/6 AD  IG II² 2245, 383 (f. Ἀττικός)

Ἱερούδης

Athens*: (1) c. 75-100 AD  Ag. XXI He 10; cf. Ag. XXI He 11

Ἱεροφάνης

Athens: (1) c. 325 BC  IG II² 1231 = IEleusis 93, 2 (PA 12282) (Ἱροφάν[ης] - Clinton, Προφάν[ης] - Wilhelm, Πρόφαν[τος] - IG)

—Alopeke: (2) c. 350 BC  IG II³ (4) 251 (s. Πολυάρατος)

—Halai (Aixonides): (3) 325/4 BC  IG II³ (4) 35, 109 (PA 7513)

Athens?: (4) iv BC  SEMA 1972 (Ἱε(ρ)οφάνης); (5) hell.-imp. SEMA 2037 (f. ΚΑΜΟΝ)

Ἱεροφῶν

Athens: (1) v BC  Th. iii 105. 3 (PA 7515) (s. Ἀντίμνηστος); (2) m. iv BC   IG II² 1609, 97; 1613, 29 (PA 7514); (3) ~ IG II² 10686; (4) 342/1 BC  IG II² 1455, 3 (PA 7516) (s. Σωι[--])

—Halai (Aixonides): (5) iv BC  SEMA 59, 8 (f. Μνησαγόρα); (6) 333/2 BC  IG II³ (4) 337, 65 (f. Νέαιχμος)

—Kephale: (7) s. iv BC  IG II² 6358, 1, 3; cf. SEMA 294 (PA 7517) (f. Λυκοῦργος); (8) 336/5 BC  Ag. XV 42, 274

—Koile: (9) f. iv BC  Ag. XVII 183 (Ἱεροφ[ῶν]: s. Κράτης)

—Oa: (10) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 17

—Phyle: (11) c. 280 BC  IG II³ (1) 947, 9 (f. Ἐργοφῶν)

—Prospalta: (12) 336/5 BC  Ag. XV 42, 320

—Rhamnous: (13) 333-330 BC  IG II³ (4) 338 (PA 7518) (f. Θεοφάνης)

Athens?: (14) 318-307 BC  IG XII (8) 47, 7

Ἱερώ

Athens: (1) m. iv BC  IG II² 11567 (CAT 3.287) (I ?m. Ἠγησώ, Ἱερώ II); (2) ~ (II ?d. Ἱερώ I); (3) s. iv BC  SEMA 86

—Bate: (4) iv BC  IG II² 6609, 15 (PA 7519) (d. Στρατωνίδης)

—E--?: (5) imp. SEMA 1326 ([Ἱε]ρώ: d. Τέττιος)

—Kydathenaion: (6) m. iv BC  IG II² 6592 (PA 7520) (d. Πύρρος)

—Phyle: (7) 59/8 BC  IG II³ (4) 1724 II (d. Ἀθηνίων)

Athens?: (8) f. iv BC  SEMA 1492; (9) ?iv BC  SEMA 1974; (10) iv BC  SEMA 1973 (SEG L 263); (11) m. iv BC  SEMA 1818 + JDAI 118 (2003) p. 89; (12) ?iii BC  CIA App. 93 a, 3, 5

Athens*: (13) imp. IG II² 11708

Ἱέρων

Athens: (1) 500-480 BC  IG I³ 755 ([hι]ερν); (2) c. 500-480 BC  CAVI 2068 a; 2156-7; 2335-7; 2517; 2533; 2536 a; 2629; 2674-5; 2775; 2921; 3035; 3120 b; 3120 d-i; 3121; 3557; 3747; 3847 e; 4124; 4471; 4501; 4771 b; 4831; 5111; 5335; 5337; 5584; 5599; 5619; 5728-9 a; 6007; 6175; 6482-6; 6491; 6717; 6825; 7119; 7130; 7302; 7357; 7516 a; 7631; 7737; 7952; cf. ARV² pp. 459 ff.; p. 832 no. 36; Paralipomena p. 379; Beazley Addenda p. 405 (hιέρν: s. Μέδων: potter); (3) f. v BC  IG I³ 1150, 67 (PA 7521) (hιέρν); (4) v BC  Plu., Nic. 5 (PA 7524) (s. Διονύσιος); (5) f. iv BC  SEMA 1976; (6) iv BC  IG II³ (4) 509 (s. Α[--]); (7) 393/2 BC  Ar., Ec. 757 (PA 7522); (8) s. iv BC  SEMA 1977 (s. Ἱερώνυμος); (9) c. 340 BC  Hildebrandt, Namenstelen 83 = SEG LVI 283 (s. Φιλοκράτης); (10) ?iv/iii BC  IG II² 2769 = Finley, SLC p. 167 no. 169, 4 (Ἱέρω[ν]?); (11) hell. SEG L 829 III, 6; (12) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 217 nos. 245-6; cf. Hesp. 46 (1977) p. 114; (13) s. iii BC  IG II³ (4) 1078 (PA 7523a); (14) 249/8 BC  IG II³ (1) 1009, 2; IG II² 1317 b, 2 (add. p. 673); IG II³ (4) 652, 1; SEG LIX 155, 20 (PA 7523) (archon epon.); (15) hell.-imp. IEleusis 264 (s. Κλ[--] (fem.)); (16) 142/1 BC  Thompson, New Style Coinage 202-225 (Ἱέρω(ν), Ἱερώ(νυμος)?); (17) 127/6 BC  Thompson, New Style Coinage 429-431 (Ἱέρω(ν), Ἱερώ(νυμος)?); (18) 111/10 BC  Thompson, New Style Coinage 706; Chiron 21 (1991) p. 5 (date) (Ἱέρων?, Ἱερών(υμος)?); (19) ?106/5 BC   FD III (2) 49, 31 (I f. Ἱέρων II); (20) 106/5 BC  SEG LXVI 185; (21) ~ FD III (2) 49, 31 (Stephanis 1262) ([Ἱ]έρων: II s. Ἱέρων I); (22) c. 100 BC  ID 2607, 3 (s. Ἀσκλη[--]); (23) m. ii AD  IG II² 3607, 23 (I f. Ἱέρων II); (24) ~ (II s. Ἱέρων I); (25) 199-208 AD  IG II² 2203, 95 (s. Ἀφροδίσιος)

—Acharnai: (26) f. iv BC  IG II² 1623, 214; 5809; 5810; 5822 (PA/APF 7537) (I s. Ἱερώνυμος I, f. Ἱερώνυμος II, Ναυσιστράτη); (27) iii BC  SEMA 145 (II s. Ἱερώνυμος II, Διοφάντη); (28) s. i BC  IG II² 5808 (s. Φιλοκράτης)

—Acharnai?: (29) a. 216 AD  Ag. XV 473, 38 (Ἱερων[--]?: f. Παράμονος)

—Aithalidai: (30) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 28 (PA 7529) (s. Φείδυλλος); (31) 219/18 BC  IG II² 1706, 75 (PA 7527); (32) c. 210-200 BC  IG II³ (1) 1231, [34], 49; (33) 149/8 BC  IG II² 958, 55, 80 (PA 7528) (f. Φείδυλλος); (34) 106/5 BC  FD III (2) 25, 15 ([Ἱέρω]ν: f. Φείδυλλος)

—Anagyrous: (35) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 53 (f. Ἱερώνυμος); (36) c. 250-227 BC  IG II³ (1) 1135, 7 (= PA 7534); AM 85 (1970) p. 217 nos. 234-6; 244-7; Hesp. 46 (1977) p. 112 no. 30; p. 118 no. 43; (37) 128-118 BC  SEG XV 104, 41, 139, 304; IG II² 1006, 46; 1006 V, 131; 1008, 39, 84 f.; 1008 II, 132 (cf. SEG XXI 477); FD III (2) 24, 13 (PA 7535) (s. Ἡρακλείδης)

—Anaphlystos: (38) ?334/3 BC  IG II³ (4) 81, 2 (PA 7536) (f. Ἱεροκλῆς)

—Azenia: (39) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 45 (f. Ἀπολλοφάνης)

—Cholargos: (40) 304/3 BC  Ag. XV 61, 340; SEG XXXVI 216 (deme)

—Diomeia: (41) 156/5 BC  IG II² 1937, 12 (PA 7538)

—Eu--: (42) ii AD  IG II³ (4) 188 (Ἱέ[ρων]: f. Ἀλκαμένης)

—Gargettos: (43) f. iv BC  SEMA 184/5 (I f. Ἱεροκλῆς); (44) ~ (II s. Ἱεροκλῆς)

—Halai: (45) c. 150-95 BC   IG II² 2334, 17; 2452, 11, 25 (PA 7531) (I f. Ἱέρων II, Νικογένης); (46) ~ IG II² 2334, 18; 2452, 11 (PA 7532) (II s. Ἱέρων I)

—Halai (Aixonides): (47) 377-368 BC  ID 98 A, 61; IG II³ (4) 223, 6 (PA 7530) (f. Νικομένης); (48) m. iv BC  IG II³ (4) 223, 21 (PA 7533) ([Ἱέρ]ων: s. Ναύτης)

—Halai (Araphenides): (49) c. 375-360 BC  SEG XXXV 165, 1 (s. Ἱεροκλῆς I, f. Ἱεροκλῆς II); (50) c. 375-350 BC  SEMA 1969

—Hamaxanteia: (51) 199-208 AD  IG II² 2203, 15 (f. Ἐλπίνικος)

—Hybadai: (52) 211/10 BC  IRhamnous 32, 2, 36 (s. Ἀπολλόδωρος)

—Ikarion: (53) ?ii-i BC  IG II² 6281

—Kedoi: (54) 336/5 BC  Ag. XV 42, 15

—Kephisia: (55) c. 100 BC  ID 2608, 15 (s. Ζήνων II); (56) c. 110-120 AD  IG II² 2028 = AIUK 4.3B (2020) no. 3, 15 (I f. Ἱέρων II); (57) ~ (II s. Ἱέρων I)

—Kettos: (58) ?343/2 BC  IG II³ (4) 31, 23

—Lamptrai: (59) 333/2 BC  IG II³ (4) 336, 24 (= PA/APF 7539); IG II² 2401 = SEG XXXIX 184, 17 (s. Λυσίας)

—Melite: (60) f. iv BC  IG II² 3826 = Ag. XVIII H321 (s. Ἱερώνυμος); (61) c. 180 AD  Ag. XV 398, 10 (Ἱέρω̣ν̣: s. Γλυ[--])

—Myrrhinous: (62) 106-101 BC  IG II² 1028 I, 130; FD III (2) 15, 19 (PA 7540) (s. Καλλίας)

—P--: (63) 148-134 BC  IG II² 1939, 41 (PA 7541) (s. Λεύκιος)

—Paiania: (64) f. iv BC  IG II³ (4) 48, 34; (65) m. iv BC   IG II² 7093, 1 (PA 7542); (66) ~ IG II² 7093, 4 (PA 7543) (s. Φιλῖνος)

—Pallene: (67) f. iv BC  SEG XXXII 72, 3; Ag. XIX P 18, 16 (I f. Χαρίας); (68) 326/5 BC  IG II² 1628, 416 f.; 1629, 936 f. (PA/APF 7545) (II s. Χαρίας); (69) 119/18 BC   IG II² 1008 IV, 94 (cf. PA 7544) (I f. Ἱέρων II); (70) ~ IG II² 1008 IV, 94 (PA 7544) ([Ἱέ]ρων: II s. Ἱέρων I)

—Peiraieus: (71) m. ii AD  IG II² 3607, 24 (s. Παράμονος)

—Poros: (72) m. iv BC  IG XII (6) 262, 174 (Ἱέ̣ρ̣ων)

—Prospalta: (73) i-ii AD  IG II³ (4) 140 (f. Αἰσχύλος)

—Rhamnous: (74) v/iv BC  IG II² 11707 = IRhamnous 270 (SEMA 831); IG II² 7328 a, 3 (p. 892) (I f. Ἱεροκλῆς, Χοιρήνη); (75) s. iv BC  SEMA 832; 833; 834 (IRhamnous 271-3); IG II³ (4) 928; SEG XXI 656 = SEG XXX 122 (cf. SEG XLIV 81) (II s. Ἱεροκλῆς I, f. Ἱεροκλῆς IV); (76) ii BC  SEG LIX 304; (77) m. ii BC  IG II³ (4) 1503 (PA 7546) (f. Ἀπολλωνίδης); (78) s. ii BC  IG II² 1011 IV, 111, 115 (cf. PA 7547) (I f. Ἱέρων II, Ἀρτέμων); (79) 107/6 BC  IG II² 1011 IV, 111 (PA 7547) (II s. Ἱέρων I); (80) 135/6 AD  IG II² 2046, 34 (s. Γλύκων)

—Sphettos: (81) m. iv BC  IG II² 1613, 172; 1622, 354, 367 (PA/APF 7548)

—Sybridai?: (82) c. 115 AD  IG II² 2020, 35 (or Sypalettos: s. Ἀλεξ.)

—Thorai: (83) s. iv BC  ID 75, 18 ([Ἱ]έρων: s. Κάλλιππος); (84) 273/2 BC  IG II³ (1) 901, 7 (f. Καλλίμαχος)

—tribe Aigeis: (85) s. v BC  X., HG ii 3. 2 (PA 7525); (86) 106/5 BC  FD III (2) 28, 28 (I f. Ἱέρων II); (87) ~ (II s. Ἱέρων I)

—tribe Kekropis: (88) f. iv BC  IG II² 2373, 1

—tribe Pandionis: (89) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 90 (Ἰούλ. Ἱέρων)

Athens?: (90) m. vi BC  CAVI 2494 (hιερν); (91) 423 BC  IG I³ 1184 = AIUK 4.6 (2022) no. 80, 77 (hιέρν); (92) f. iv BC  SEG LIV 397, 9; (93) iv BC   SEMA 1970 (f. Ἱεροκλῆς); (94) ~ IG II² 10891 = AEE² p. 260 no. 1095 (s. Ἀριστεύς); (95) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 79; (96) c. 44 BC  SEG LIV 235, 17; cf. p. 260 ([Ἐἱ]έρων?); (97) ii AD  IG II² 1973 b = AIUK 11 (2020) no. 8, 47

Athens*: (98) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 87 (s. Μ[--]: epeng.); (99) 142/3 AD  IG II² 2049, 130 (s. Ἑρμείας: epeng.); (100) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 29 (f. Ἕσπερος); (101) iv AD  Ag. XXI F 315 (Ἱερων[--])

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (102) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 113 (LGPN III.B (7)) (s. Σωτᾶς)

    Cyprus, Kition: (103) s. iv BC  IG II² 9036 (LGPN I (-)) (f. Σωτηρίδης)

    Herakleia: (104) iii BC  IG II² 8620 (f. Δημητρία); (105) i BC  IG II² 8558 (f. Ἀκαδήμεια); (106) i AD  IG II² 8747 (f. Νικόμαχος); (107) inc. IG II² 8799 (f. Σώφρων)

    Rhodes: (108) m. iv BC  SEMA 1402 (LGPN I (-)) (s. Φιλήρατος)

    Thrace, Ainos: (109) ii BC  IG II² 7982 (LGPN IV (28)) (f. Παρθένιον)

    Other: (110) 39/8 BC  IG II² 1043 II, 116 (frag. ethn. M--: s. Στράτων)

Ἱερωνίδης

Athens: (1) c. 410 BC  IG I³ 1192, 25 (PA 7550) (hιερνίδς)

—Cho--: (2) m. iv BC  ID 104-26 A, 21 (PA 7551) ([Ἱε]ρωνίδης: f. Μόσχος)

Ἱερώνυμος

Athens: (1) v BC  Pl., Ly. 203a; Pl., Ly. 204b (PA 7553) (f. Ἱπποθάλης); (2) s. v BC  IG II² 1642 + SEG XXI 562, 16, 30; cf. PA 7556; RE (14); TrGF 1 p. 149 no. 31 (s. Ξενόφαντος); (3) f. iv BC  D.L. xiv 81. 4; Ar., Ec. 201; Hell. Oxy. xv 1; Lys. fr. lxi; FGrH 70 F 73 (PA 7552); (4) m. iv BC  IG XII (5) 542, 37; (5) s. iv BC  SEMA 1977 (f. Ἱέρων); (6) f. iii BC  IG II² 2319, 58; 2325, 206; 11710; IG XI (2) 107, 19 (Stephanis 1263 (= PA 7554a)); (7) c. 250 BC  AM 85 (1970) p. 217 nos. 242-3; (8) ii BC  IG II² 2446, 2 (PA 7554) (f. Πυθογένης)

—--idai: (9) 432/1 BC  IG I³ 365, 8, 33 (PA 7560) ([hιε]ρνυμος)

—Acharnai: (10) f. iv BC  IG II² 5809 (cf. APF 7562) (I f. Ἱέρων I); (11) s. iv BC  IG II² 1523, 8; 1524, 180; 1623, 213 f.; 5810; SEMA 145 (PA/APF 7562) (II s. Ἱέρων I, f. Ἱέρων II)

—Anagyrous: (12) 265/4 BC  IG II³ (1) 922, 53 (s. Ἱέρων)

—Anakaia?: (13) c. 275 BC  IG II³ (1) 954, 13 (Ἱερώνυμ[ος])

—Anaphlystos: (14) iv BC  SEMA 108 (f. Ἡδίστη)

—Azenia: (15) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 IV, 117 (PA 7561) (f. Θεόφιλος)

—Besa: (16) imp. IG II² 5903 (PA 7563) (f. Καλλιστράτη)

—Elaious: (17) 270/69 BC  CID IV 28, 10 (= PA 7555); CID IV 27, 6; FD III (2) 197, 2 (s. Ἀρίστων)

—Hekale: (18) 364/3 BC  IG II³ (4) 481, 1 (PA/APF 7564) (s. Λάχης)

—Ikarion: (19) m. iv BC  IG XII (6) 262, 372

—Kephisia: (20) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 2; 1334, 3 f.; 1335, 2 f. (PA 7565) (s. Βόηθος)

—Kerameis: (21) 344/3 BC  IG II² 1443, 7 (Ἱερών[υμος])

—Koile: (22) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 19

—Lamptrai: (23) m. iv BC  IG II² 1622, 587 f.; IG II³ (4) 233, 5 (PA/APF 7566) (f. Φιλοκράτης)

—Marathon: (24) i AD  IG XII (8) 79, 2 (f. Νέστωρ)

—Melite: (25) f. iv BC  IG II² 3826 = Ag. XVIII H321 (f. Ἱέρων); (26) 318/17 BC  Ag. XV 494 = SEG XXXVI 155, 100 (I f. Ἱερώνυμος II); (27) ~ (II s. Ἱερώνυμος I)

—Pallene: (28) iii BC  IG II² 7121 (cf. PA 7567) (f. Εὐχαρίς); (29) c. 148-134 BC   IG II² 2334, 10 (PA 7567) (I f. Ἱερώνυμος II, Ἱερόκλεια); (30) ~ IG II² 2334, 12 (PA 7568) (II s. Ἱερώνυμος I, Δεξώ)

—Poros: (31) c. 250 BC  Hesp. 9 (1940) pp. 79 f. no. 12, 8; (32) c. 235 BC  IG II² 1299 = IEleusis 196, 90 (PA 7569)

—Potamos: (33) 13/12 BC  IG II² 1963, 49 (f. Δημήτριος)

—Rhamnous: (34) c. 330 BC  IG II³ (1) 469, 12 (PA 7570) ([Ἱ]ερώνυμος: s. Οἰκοφέλης)

—Teithras: (35) 335/4 BC  Ag. XV 43, 229 (f. Ἀριστοφάνης)

—Thorikos: (36) c. 340 BC  SEG LVIII 265, 15

—Xypete: (37) f. iv BC  IG II² 6931 (f. Καλλίππη)

—tribe Akamantis: (38) 149/8 BC  IG II² 958, 68 (PA 7557) (f. Φιλόξενος)

—tribe Demetrias: (39) 305/4 BC  IG II² 478 = Reinmuth, Ephebic Inscr. 17, 57 (PA 7558) ([Ἱε]ρ̣ώνυ[μος])

—tribe Erechtheis: (40) 459 BC  IG I³ 1147, 111 (PA 7559) (hιερνυμος); (41) c. 190 BC  IG II³ (1) 1346, 10 ([Ἱερ?]ώνυμος)

—tribe Hippothontis: (42) c. 411 BC  IG I³ 1163, 19 (hιερνυμος)

—tribe Oineis: (43) 106/5 BC  FD III (2) 28, 22

Athens?: (44) v/iv BC  IG II² 11712 ([Ἱ]ερώνυμος: s. Ὑπερτάδης); (45) iv BC   IG II² 11709 = 11711; cf. SEG XIX 304 (PA 7554b) (f. [--]φῶν); (46) ~ IG II² 12168 (f. Μνησιφῶν); (47) f. iii BC  IG II² 2432, 2; (48) 236/5 BC  IG II² 1297, 34 ([Ἱερ]ώνυμος); (49) 211/10 BC  IG II² 1315, 31

Athens*: (50) m. iv BC  IG II² 10020 a, 1, 6 (p. 895) (f. Νικοφίλη); (51) ii-iii AD  Ag. XXI B 18 ([Ἱ]ερών[υ]μος); (52) ?iii AD  IG II² 2170, 6 (epeng.?); (53) ?iii AD  IG II² 2179, 2 ([Ἱε]ρ̣ώνυμος: I f. Ἱερώνυμος II); (54) ~ ([Ἱε]ρ̣ώνυμος: II s. Ἱερώνυμος I: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (55) ii AD   Ag. XVII 585 = IG II² 10528 a (LGPN V.B (9)) ([Ἱε]ρώνυμος: I f. Ἱερώνυμος II); (56) ~ Ag. XVII 585 = IG II² 10528 a (LGPN V.B (10)) ([Ἱερ]ώνυμος: II s. Ἱερώνυμος I)

    Cilicia Pedias, Tarsos-Antiocheia: (57) imp. IG II² 10426 (LGPN V.B (15)) (s. Δημήτριος)

    Epidauros: (58) ii-i BC  IG II² 8488 (LGPN III.A (6)) (s. Ἀντισθένης)

    Syria, Antioch: (59) i BC  IG II² 8272 (f. Πρῶτος)

Ἰησίμαχος

Athens:

—Erikeia: (1) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 9 (f. [--]ις)

Ἰθαιγένης

Athens: (1) c. 440-420 BC  SEG LXI 70

Ἰθαιμένης

Athens:

—Eleusis: (1) s. iv BC  IG II³ (4) 259, 5 (f. Ὀνήσανδρος)

—Erchia: (2) m. iv BC  IG XII (6) 262, 57 (Ἰ[θ]α[ι]μένης)

Ἰθάκη

Athens: (1) m. i BC  SEMA 49; (2) imp. IG II² 3723 = IEleusis 317, 4

Ἴθακος

Athens: (1) 161/2 AD  IG II² 2085, 8 (Κλ. Ἴθακος)

Ἰθμόνικος

Athens:

—Berenikidai: (1) f. ii BC  IG II² 1711, 2, 13; 5872; 5879 (PA 7571) (s. Ἀντισθενείδης)

Ἰθυγειτονίδης

Athens:

—Skambonidai: (1) 211/10 BC  IG II³ (1) 1168, 102 (-γι-)

Ἰθυκλῆς

Athens:

—Sounion: (1) ii-i BC  SEMA 613 (Ἰθ(υ)κλῆς: s. Ἀριστόλαος); (2) 173/2 BC  IG II³ (1) 1328, 76

Ἴκαρος

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1969, 19; 1970, 34 (Εἴ-)

Athens*: (2) 408/7 BC  IG I³ 476, 78, 226 f., 309 f. (hί-)

Ἴκελος

Athens: (1) 240-253 AD  IG II² 2243, 18 (Αὐρ. Ἴκελος)

—Besa: (2) 128-131 AD  IG II² 2041, 22 (f. Ἐπίγονος); (3) 143/4 AD  IG II² 2050, 93 (f. Σωτήριχος)

Athens*: (4) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 64 (s. Ἐλπιδηφόρος: epeng.); (5) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 215 (f. Ἀττικός)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) c. 112 AD  IG II² 2024, 59 (LGPN V.B (1)) (s. Φειδίας)

Ἱκέσιος

Athens: (1) 464 BC  IG I³ 1144, 52 (PA 7572) (hικέσ[ιος]); (2) 154/5 AD  IG II² 2067, 206 (I f. Ἱκέσιος II); (3) ~ (II s. Ἱκέσιος I); (4) inc. IG II² 4020 (Ἱκέσ[ιος])

—Aithalidai: (5) c. 170 BC  IG II³ (1) 1400, 37

—Halai: (6) s. ii BC  ID 2045, 3; 2255, 9; IG VII 540 + SEG XIX 335, 12, 18; Thompson, New Style Coinage 812-22 + Chiron 21 (1991) p. 10 (= PA 7573) (II s. Ἱκέσιος I, f. Ἀσκληπιάδης II, Δημέας III); (7) c. 125 BC  FD III (2) 69, 3, 23, 39 = CID IV 117; FD III (4) 277 B, 3 = CID IV 119 B; IG II² 1134, 5, 33, 56 (PA 7572a) (I s. Δημέας I, f. Ἀσκληπιάδης I, Ἱκέσιος II)

—Hermos: (8) ?imp. IG II² 6081; cf. AM 67 (1942) p. 173 no. 366 (f. Φιλήτη)

—Leukonoion: (9) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 134 (f. Παράμονος)

—Paiania: (10) 87/8 AD  IG II² 1996, 74 (Ἱκέσι[ο]ς: s. Ἀλκαμένης)

—Pelekes: (11) 304/3 BC  Ag. XV 61, 296 ([Ἱ]κ̣έσιος: f. Ἀριστοκλείδης)

—Sphettos: (12) 117-138 AD  IG XII (8) 661, 4 (s. Νικοτέλης); (13) 167-169 AD  Ag. XV 371, 60 f.; 373, 68 f. (s. Θεογένης)

—tribe Aigeis: (14) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 78 ([Ἱκ?]έσιος, [Νεμ?]έσιος)

—tribe Attalis?: (15) ii/iii AD  Ag. XV 350, 2; Follet, Athènes p. 259 (tribe)

Athens?: (16) imp. IG II² 11713 (Γά[ϊος] Αὐφ[ίδιος] Ἱκέσ[ιος])

Athens*: (17) 415 BC  And. i 12 (Stephanis 1264) (slave)

Foreign Residents:

    Ionia, Kolophon: (18) ii BC  IG II² 9047 (LGPN V.A (19)) ([Ἱκ]εσίο[υ]? (gen.), [Τελ]εσίο[υ] - ed.: f. Ὀλυμπιάς)

Ἱκέτης

Athens: (1) c. 525 BC  CAVI 6362 (Paralipomena p. 317) (hικέτς: kalos); (2) c. 520 BC  Beazley Addenda p. 391 = CAVI 2121 (h[ικ]έτ[ς]: kalos); (3) c. 480-470 BC  CAVI 2529; 2593; 3178; 3728; 3798; 5958; 5975; 7748; 8173; cf. ARV² pp. 1583-4; Paralipomena p. 506 (hικέτς: kalos); (4) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 95 (s. Ελ[--])

Ἱλάρα

Athens:

—Eupyridai: (1) ii AD  Ag. XVII 132 (d. Ζηνόδωρος)

—Hermos: (2) m. ii AD  IG II³ (4) 1009 (Ν̣[ι]κοβούλη ἡ καὶ Ἱλάρα: d. Θεότιμος)

—Lamptrai: (3) ii AD  IG II² 6675 (d. Καλλίμαχος)

—Peiraieus: (4) imp. IG II² 7168 ([Ἱ]λάρα: d. Κλε[--])

—Thria: (5) ?iv BC  IG II² 6255 ([Ἱ]λάρα: d. Διόδοτος, Διονυσία)

Athens?: (6) ?iii BC  CIA App. 30, 10; (7) c. 259/8 BC  IG II³ (1) 1010, 106 f.; (8) s. iii BC  IG II³ (4) 654, 7 ([Ἱλ]άρα); (9) imp. IG II² 11715 (d. [Ἐ]ρατ[--])

Athens*: (10) iii BC  IG II² 11714; (11) c. 228-225 BC  D.L. v 73 (slave)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (12) f. i AD  IG II² 9682 (LGPN V.B (2)) (d. Κλέων); (13) m. i AD  IG II² 9683 (LGPN V.B (3)) (d. Μητρόδωρος); (14) inc. IG II² 9681 (LGPN V.B (1)) ([Ἱλ]άρα: d. Αἰσχίνης)

Ἱλαριανός

Athens: (1) vi AD  IG II² 13508, 9 (SEMA 2810)

Ἱλαρίων

Athens: (1) c. 410-400 BC  IG I³ 1308 (hιλαρίν); (2) ?iii AD  SEG XII 137, 5 (f. Ἀσκληπιάδης)

—tribe Pandionis: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 97 (s. Ζώσιμος)

Athens?: (4) 45/6 AD  IG II² 1970, 17; (5) ii AD  Ag. XVII 795 + PAA 9 p. 450 (Ἱλαρίων - Morgan, Λαρίων - Ag.: f. Ἐπαφρόδιτος, Ζωσιμᾶς)

Athens*: (6) imp. SEMA 1978 (s. Διονύσιος); (7) 255/6 AD  IG II² 2245, 446 (epeng.)

Ἵλαρον

Athens:

—Aixone: (1) ii BC  IG II² 5429 (PA 7574) (d. Δίφιλος)

Athens?: (2) f. ii BC  IG II² 2357, 5 ([Ἵ]λαρον)

Foreign Residents:

    Galatia: (3) imp. IG II² 8454 (LGPN V.C (1)) (d. Ἀπολλόδωρος)

    Korinthia, Sikyon: (4) ii BC  IG II² 10304 (LGPN III.A (1)) (d. Εὔανδρος)

    Phrygia: (5) ii-i BC  SEMA 1453 (LGPN V.C (2)) (Ἵλα[ρον]?, *Ila1[ra]?)

Ἵλαρος

Athens: (1) c. 198 AD  Ag. XV 443, 33

—Athmonon: (2) 201/2 AD  IG II² 2193, 144 (I f. Ἵλαρος II); (3) ~ (II s. Ἵλαρος I)

—Gargettos: (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 11 (I f. Αὐρ. Ἵλαρος II); (5) ~ (Αὐρ. Ἵλαρος: II s. Ἵλαρος I)

—Kephisia: (6) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 I, 16 (I s. Ἰάλυσος); (7) m. ii AD  IG II² 2070, 21; (8) 184/5 AD  IG II² 2128, 9 (II s. Ὀνήσιμος I); (9) 255/6 AD   IG II² 2245, 44 (I f. Ἵλαρος II); (10) ~ IG II² 2245, 44, 178 (II s. Ἵλαρος I)

—Lamptrai: (11) c. 220 AD  Ag. XV 468, 9 (I f. Ἵλαρος II); (12) ~ (II s. Ἵλαρος I)

—Melite: (13) 179/80 AD  IG II² 2247 etc. = SEG XIV 97, 16 (f. Σπόρος); (14) c. 180 AD  Ag. XV 398, 29 (Ἵλ[α]ρο[ς]: f. Σπόρος); (15) c. 190-200 AD  IG II² 2081 b + 2254 = Wilson E.251, 2 ([Ἵλ]α̣ρος: I f. Ἵλαρος II); (16) ~ ([Ἵλ]α̣ρος: II s. Ἵλαρος I)

—Oion (Kerameikon): (17) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 124 (Ἵλα[ρος]: s. Διονύσιος)

—Pallene: (18) c. 150-200 AD  IG II² 2065, 30; 2107, 68; 2125, 8; 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 7; IG II² 2132, 1; SEG LIX 174, 4; cf. Follet, Athènes pp. 230 ff. (s. Ἀσκληπιάδης I, f. Νικόστρατος)

—S--: (19) m. ii AD  IG II² 2274, 16 (s. Ἀνδρέας)

—tribe Aiantis: (20) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 79 (Ἵλα[ρο]ς: s. Ἀβάσκαντος I)

—tribe Aigeis: (21) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 44

—tribe Akamantis: (22) 185/6 AD  IG II² 2111/12, 58 (s. Ἐπάγαθος)

—tribe Attalis: (23) 238-242 AD  IG II² 2239, 334 (I f. Ἵλαρος II); (24) ~ (II s. Ἵλαρος I)

—tribe Erechtheis: (25) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 12 (Αὐρ. Ἵ(λ)αρος); (26) 240-253 AD  IG II² 2243, 44-6 (f. Εὐτύχης, Ἡρακλείδης, Ἀρτεμίσιος)

—tribe Hadrianis: (27) 232-234 AD  IG II² 2237, 114 (s. Μελπομενός)

—tribe Leontis: (28) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 81

—tribe Ptolemais: (29) 238-242 AD  IG II² 2239, 166, 197 (Ἵλαρος ὁ καὶ Εὐτύχης: s. Εὐτύχης)

Athens?: (30) ii-iii AD  IG II² 11347 (f. Ἔρως); (31) c. 116-125 AD  IG II² 2021, 32 (s. Ἰσίδωρος); (32) m. ii AD  IG II² 2163, 29 (Ἵλα[ρος])

Athens*: (33) m. ii AD  IG II² 12476/7; (34) 155/6 AD  IG II² 2068, 137 (s. Uγῖνος: epeng.); (35) 169/70 AD  IG II² 2097, 285 (I f. Ἵλαρος II); (36) ~ (II s. Ἵλαρος I: epeng.); (37) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 II, 64 (Ἵλ̣α̣[ρος]: epeng.); (38) c. 235 AD  Follet, Athènes pp. 438 ff. no. 14, 140 ([Ἵλ]αρος: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (39) i AD  IG II² 9685 (LGPN V.B (4)) (s. Εὔβιος); (40) i-ii AD  IG II² 9686; cf. BE 1969, no. 206 (LGPN V.B (6)) (s. Νικίας); (41) imp. IG II² 9684 (LGPN V.B (3)) (s. Διονύσιος); (42) m. i AD  IG II² 9687 (LGPN V.B (7)) (s. Περικλῆς); (43) ii AD  IG II² 6636 (LGPN V.B (8)); (44) c. 112 AD  IG II² 2024, 81 (LGPN V.B (9)) (s. Πυθοκλῆς)

Ἱλάρων

Athens: (1) c. 470 BC  CAVI 3091 (ARV² p. 1584) (-ρν, Ἱλαρίων?: kalos)

Ἰλιάδης

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 70 (Εἰ-)

Athens*: (2) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 20 (Ἰλιά̣[δης]: epeng.?)

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (3) ii AD  IG II² 8216 (Εἰ-: f. Καλλικράτης)

Ἰλῖνος

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 4045; 5790 (ARV² p. 7 nos. 4-5) (hι-: potter)

Ἰλιονεύς

Athens:

—Ionidai: (1) 341/0 BC  IG II³ (4) 76, 24 (PA 7575) (Ἰλ[ιο]νεύς: f. Μηλιεύς)

Ἰλιόνη

Athens: (1) iv BC  SEMA 1979

Ἴλιος

Athens*: (1) i/ii AD  Ag. XXI F 276 (Εἴλειος)

Ἰλισός

Athens: (1) ?iii AD  SEG XII 137, 4 (Εἰλεισός: f. Αὐρ. Ἀγαθόπους)

Ἰλλύριος

Athens*: (1) 414/13 BC   IG I³ 421, 39 (hιλλ-: slave); (2) ~ IG I³ 421, 43 (hιλλ-: slave)

Ἱμέρα

Athens: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 571

Athens?: (2) c. 525-500 BC  CAVI 7546 (hι-: het.?)

Athens*: (3) m. v BC  IG I³ 1037, 36 (hι-: slave)

Ἱμεραῖος

Athens: (1) c. 510-500 BC  IG I³ 661 A (hιμε[ραῖος]); (2) v BC  AM 106 (1991) p. 149 (ḥι̣μερακα̣[--] (gen.) - ed., hιμεραίο? - D.M.L.: f. Ἀμφικράτης)

—Eitea (Antiochid): (3) c. 280 BC  IG II³ (4) 7 I, [7]; 7 II, [7] (= PA 7576); IG II³ (1) 946, [4] (s. Βόων)

—Phaleron: (4) s. iv BC  IG II³ (1) 416, 18; + PA/APF 7578 (s. Φανόστρατος I)

—Phaleron?: (5) c. 30-20 BC  Ag. XV 289, 10 (Ἱμερ[αῖος])

—Skambonidai: (6) f. iv BC   IG II³ (4) 25, 31 (PA 7577) (f. Ἀριστείδης); (7) ~ Ag. XIX P 3, 8

—tribe Aiantis: (8) c. 411 BC  IG I³ 1186, 102

Ἱμερόπη

Athens?: (1) iv BC  IG II² 12107 + SEG XXI 1045

Ἵμερος

Athens: (1) a. 167 BC  ID 1537, 3 (PA 7579) (s. Ζήνων)

Athens*: (2) c. 200 AD  IG II² 9872 (Εἵμερος)

Foreign Residents:

    Egypt, Alexandria: (3) ii BC  IG II² 8023 (s. Ἀπολλόδωρος)

Ἵμερτος

Athens:

—Besa: (1) c. 180 AD  Ag. XV 397, 3 (Οὐεργείλιος Εἵμ[ερτος])

—Marathon: (2) f. i AD  IG II² 3530 = IEleusis 344, 6 f. (Εἵμερτος: s. Πολύχαρμος); (3) f. ii AD   Ag. XV 322, 38; IG II³ (4) 1328, 1; IG II² 6761, 2 (Εἵμερτος: I f. Ἵμερτος II); (4) ~ IG II³ (4) 1328, 2 (Εἵμερτος: II s. Ἵμερτος I); (5) ii AD  Ag. XV 347, 8 (f. Θεοκλύμενος); (6) 201/2 AD  IG II² 2193, 7; 2197, 5 (Γάϊος Κύϊντος Ἵμερτος: archon epon.)

Athens?: (7) iii AD  IG II² 2281, 11 ((Ἵ)μερτο[ς])

Ἴμμα

Foreign Residents:

    Herakleia: (1) i BC-i AD  SEMA 1080

Ἴναρος

Athens?: (1) iv BC  IG II² 11716 ([Ἴ?]ναρος)

Ἰνάρως

Foreign Residents:

    Lydia, Saittai: (1) ii-i BC  IG II² 10170 (LGPN V.A (-)) (s. Σώστρατος)

Ἴναχος

Athens: (1) iv AD  IG II² 13443 (SEMA 2780)

—Phlya: (2) i-ii AD  SEMA 685 (Ἴναχ[ος]: f. Ἀντιφάνης)

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) i BC-i AD  Unp. (tit. sep.); cf. PAA 9 p. 458 (s. Σάτυρος)

Ἴνδον

Athens?: (1) 236/5 BC  IG II² 1297, 29 (Ἴ(ν)δον)

Ἰνωπός

Athens: (1) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 10 (Ἰνωπ[ός?]: f. Διόδωρος)

Ἰόβας

Athens:

—tribe Erechtheis: (1) 238-242 AD  IG II² 2239, 33 (Φλ. Ἰόβας)

Ἰόεσσα

Athens: (1) ii AD  Luc., DMeretr. 12 (het./fict.)

Ἰόλαος

Athens:

—Kropidai: (1) inc. IG II² 4016 (s. (nat.) Σώστρατος (Marathon), s. (ad.) [....]τος)

—Peiraieus: (2) 183/2 BC  IG II² 2332, 81 (PA 7580)

Athens?: (3) c. 177 BC  IG II² 2323, 178 (PCG 5 p. 608)

Ἰόλη

Athens: (1) i BC  IG II² 5668 (d. Πάτρων)

Ἰολλᾶς

Athens:

—Pallene: (1) 140/39 BC  Ag. XV 240, 72

—Salamis: (2) imp. IG II² 10194 (Εἰο-: f. Ἑρμαΐσκος)

Athens*: (3) 179/80 AD  IG II² 2083, 23 (f. Πρέπων)

Ἴολλος

Athens?: (1) f. i AD  IG II² 4476 (f. [--]προς)

Ἰονίκη

Athens: (1) a. 341/0 BC  IG II² 1456, 15

Ἰόπη

Athens: (1) c. 510 BC  ABV p. 334 no. 1 = CAVI 4285 (-π)

Ἰοστράτη

Athens?: (1) f. iv BC  SEMA 1981

Ἰουβῖνος

Athens?: (1) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) p. 179 no. 22, 2 (Εἰου-)

Ἰουγκῖνα

Athens?: (1) imp. IG II² 11718 = SEG LVIII 235 ([Ἰο]υνκεῖνα)

Ἰουκοῦνδα

Athens?: (1) ii-iii AD  SEG XLVI 310 (d. Φιλόμουσος)

Ἰουκοῦνδος

Athens:

—Hermos: (1) 167/8 AD  Ag. XV 371, 46 (s. Τρύφων)

—M--?: (2) i AD  IG II² 11717 (Ἰοκοῦ-: s. Ἐπίγονος)

—Sphettos: (3) 154/5 AD  IG II² 2067, 84 (f. Φιλόστρατος)

Ἰουλιανή

Athens: (1) v-vi AD  IG II² 13352; cf. SEG LIX 322

Athens?: (2) m. iii AD  SEG XXXV 220, 2 f., 5 f., 14, 15 f., 18, 19; 221, 2, 8 f., 13, 16 (d. Μαρκία)

Ἰουλιανός

Athens: (1) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 133 (Ἰο[υ]λιανός); (2) 209/10 AD  Ag. XV 460, 4 (s. Κάσιος); (3) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 48 (doctor); (4) iv-v AD  IG II² 13393 (SEMA 2781) ([Ἰ]ουλλιανός); (5) v-vi AD  IG II² 13651 ([Ἰ]ουλιανός)

—Gargettos: (6) 171/2 AD  Ag. XV 406, 13 (Δέκκιος Ἰουλιανός)

—Marathon: (7) s. ii AD  IG II² 6798 (Αὐρ. Ἰουλιανός); (8) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 9 ([Ἰου]λ̣ιαν̣ό̣ς?); (9) c. 221-231 AD  Follet, Athènes pp. 414 ff. no. 9, 88 (Ἰούλ. Ἰουλιανός)

—Paiania: (10) 169/70 AD  IG II² 2097, 63 (s. Ὀνήσιμος)

—tribe Kekropis: (11) c. 206-220 AD  IG II² 2201, 73; 2217, 13 (Αὐρ. Ἰουλιανό[ς] - 2217: s. Ἀφροδίσιος); (12) 232-234 AD  IG II² 2237, 130 (s. Ἀφροδίσιος)

—tribe Pandionis: (13) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 170 (s. Ἀσκληπιάδης I)

—tribe Ptolemais: (14) 235/6 AD   IG II² 2235, 133 f. + SEG XXXIX 189 (Ἰουλι[ανός]: I f. Ζώσιμος, Ἰουλιανός II); (15) ~ IG II² 2235, 134 + SEG XXXIX 189 (Ἰου[λιανός]: II s. Ἰουλιανός I)

Athens?: (16) imp. IG II² 2285, 4; (17) m. iii AD  SEG XXXV 222, 5-7; (18) v-vi AD  IG II² 13587, 7 (SEMA 2782)

Athens*: (19) 169/70 AD  IG II² 2097, 293 (s. Ἀσκληπιάδης: epeng.); (20) 179/80 AD  IG II² 2083, 106 (I f. Ἰουλιανός II); (21) ~ (II s. Ἰουλιανός I: epeng.)

Ἰούλιος

Athens: (1) c. 195 AD  SEG LIX 174, 70

—tribe Pandionis: (2) 238-242 AD  IG II² 2239, 119 (f. [--]δωρος)

Athens*: (3) 139/40 AD  IG II² 2044, 109 (s. Βούλων: epeng.); (4) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 149 + Wilson E.234 (Ἰούλι(ος): f. Ζωΐλος); (5) 275-300 AD  Ag. XXI F 308 (Ἰούλιο(ς))

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (6) c. 116 AD   IG II² 2026, 46 (LGPN V.B (7)) (I f. Ἰούλιος II); (7) ~ IG II² 2026, 46 (LGPN V.B (8)) (II s. Ἰούλιος I)

Ἴουλος

Athens?: (1) iii AD  IG II² 2281, 5 (Στ. Ἴουλος: dub.)

Ἰούνιος

Athens:

—Marathon: (1) ii AD  IG II² 3987 = IEleusis 528; IG II³ (4) 980 (s. Ἀγαθόπους)

Athens*: (2) 143/4 AD  IG II² 2050, 141 (epeng.)

Ἰοῦστος

Athens:

—Melite: (1) c. 115-117 AD  IG II² 2026, 19 (I f. Ἰοῦστος II); (2) ~ (II s. Ἰοῦστος I)

—tribe Aigeis: (3) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 19 (Ἰού. Ἰοῦστος)

Athens?: (4) s. ii AD  IG II² 2120, 37 ([Ἰ]οῦστος)

Ἰοφῶν

Athens: (1) s. iv BC  Din. fr. lviii (PA 7581); (2) 138/7 BC  FD III (2) 23, 28 (s. Σοφοκλῆς); (3) f. ii AD  IG II² 3956 (s. Φείδιμος); (4) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 33 ([--]ος Ἰοφ[ῶν])

—Deiradiotai: (5) s. i BC  IEleusis 300, 28; IG II² 2461, [39]; 4046 = IEleusis 346; IG II² 4945 = Aleshire, Asklepios p. 226 no. 1; IG II² 5969 = SEG XXXIX 264, [1] (s. Διονυσόδωρος I, f. Κλεοπάτρα)

—Hagnous: (6) c. 350 BC  IG II² 5266 (PA 7583) (f. Εὔβιος)

—Kolonos: (7) v/iv BC  IG II² 1445, 37; Hesp. 12 (1943) p. 1 no. 1, 9; + PA 7584; RE (2); TrGF 1 p. 132 no. 22 (I s. Σοφοκλῆς I, Νικοστράτη, f. Σοφοκλῆς II); (8) m. iv BC  IG II³ (4) 63, 12 (PA 7585) (II s. Σοφοκλῆς II)

—Kydathenaion: (9) 394/3 BC  IG II³ (4) 42, 6 (f. Προκλῆς); (10) s. iv BC  IG II³ (4) 26, 46 (PA 7586) (s. Λῦσις)

—Phyle: (11) c. 30 BC  SEG XXVIII 94, [3], [8], 14 (Ἰ̣ο̣φ̣ῶ̣ν̣)

—Rhamnous: (12) s. iv BC  IG II² 11707 = IRhamnous 270 (SEMA 831); IRhamnous 277 (SEMA 838); IRhamnous 278 (SEMA 839) (s. Ἱεροκλῆς I, f. Ἱεροκλῆς II, Φειδέστρατος)

—Thorikos: (13) m. iv BC  IG XII (6) 262, 155

Athens?: (14) vi BC  PA/APF 7582 (s. Πεισίστρατος I, Τιμώνασσα (Argos))

Ἰπνήτιον

Athens:

—Pergase: (1) ii BC  IG II² 7207 a (p. 882) (d. Λεώστρατος)

Ἵππαιχμος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 1248; 4537; cf. ARV² p. 1625 (hίπαι-)

Ἱππακίδης

Athens:

—Acharnai?: (1) iv BC  IG II² 11720; cf. APF 9480 ([Ἱπ]πακίδη[ς])

Ἵππακος

Athens: (1) 176/5 BC  IG II³ (1) 1313, 1; 1315, 6; IG II² 1326, 2; 1328, 24; IRhamnous 145 a; SEG XLVIII 126 (PA 7587) (archon epon.)

—Lamptrai: (2) 148-127 BC  IG II² 960, 26 (= PA 7588); FD III (2) 24, 8 (s. Ἐπιφάνης I, f. Ἐπιφάνης II)

Ἱππάλιος

Athens:

—Eitea?: (1) imp. IG II² 11383 + Peek, AG 1 p. 30 no. 108 ([Ἱπ]πά̣λ̣ειος?)

Ἱππαρέτη

Athens: (1) 510-500 BC  SEG LXV 59 (hιπαρέτ); (2) f. iv BC  SEG LXV 133, 4; (3) iv BC  Unp. (Athens Airport, horos)

—Alopeke: (4) s. v BC  PA/APF 7590 (d. Ἱππόνικος, m. Ἀλκιβιάδης IV (Skambonidai))

—Skambonidai: (5) s. iv BC  IG II² 7400, 1 (PA/APF 7589) (d. Ἀλκιβιάδης IV, m. Ἀλκιβιάδης (Leukonoion))

Ἱππαρῖνος

Athens:

—Aithalidai: (1) ii BC  IG II² 5401 (PA 7591) (Ἱππαρῖ[νος]: f. Χρυσ[--] (fem.))

Ἱππαρμίων

Athens:

—Alopeke: (1) 177/6 BC  IG II³ (1) 1313, 160 (f. Πολυκλῆς)

Ἱππαρμόδωρος

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (1) v/iv BC  Lys. xxiii 5-6 (LGPN III.B (1)) (and Athens)

Ἱππάρχα

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (1) m. iv BC  SEMA 1137 (LGPN III.B (2)) (Ἱππά[ρ]χ̣α)

Ἱππάρχη

Athens: (1) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 216

—Eleusis: (2) m. iv BC  SEG LVI 258 (d. Παντήνωρ)

—Thorikos: (3) f. iv BC  IG II³ (4) 1562 (PA/APF 7592) (d. Μαντίθεος)

Ἱππαρχίδης

Athens: (1) 425 BC  Ar., Ach. 603

—Kephale: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 272 (Ἱππαρχ(ί)δης); (3) c. 330-320 BC  IG II² 1561, 24, 28 (PA 7593) (s. Κάλλιππος)

Ἵππαρχος

Athens: (1) vi BC  IG I³ 502; 1470; + PA/APF 7598 (hίππ- - IG: s. Πεισίστρατος I); (2) c. 510 BC   CAVI 632; 1234; 1306; 2635; 3231; 3497; 4104; 4120; 4450; 4924; 5401; 5455; 5621; 6384; 6394; 6917; 7212; 7412; 8026; 8074; 8171; cf. ABV p. 667; ARV² p. 1584; Beazley Addenda p. 395 (PA 7594) (hί-: kalos); (3) ~ Immerwahr, Script 356 = CAVI 2292 (hίππ(αρ?)χος); (4) 323 BC  Plu., Phoc. 22 (f. Ἀσκληπιάδης); (5) c. 281 BC  Polyaen. v 17 (PA 7595); (6) c. 230 BC  IOrop 69, 9 (PA 7596) (f. Μενεκράτης); (7) 119/18 BC  IG II² 1008, 4 f., 33, 53, 75, 81, 89; SEG XXVIII 89, 1; ID 1897, 1; 2598, 2 (PA 7597) (archon epon.); (8) f. i AD  IG II² 3520 a, 2 (p. 351); (9) imp. IEleusis 310

—Athmonon: (10) s. iv BC  IG II² 2325, 263; SEG XXVI 203, 14; [D.] lix 26-8; Ath. 593f; Suda Ι 523; cf. Stephanis 1278 (PA 7599)

—Kollytos: (11) 496-487 BC  Ag. XXV 133-43; AM 106 (1991) p. 151; + PA/APF 7600 (hίππαρχος, hίπ- - ostraka: s. Χάρμος)

—Marathon: (12) s. i AD  Ameling, Herodes Atticus 2 pp. 56-62; RCA pp. 107-8 (Τιβ. Κλ. Ἵππαρχος: s. Κλ. Ἡρωΐδης III, f. Κλ. Ἀλκία, Κλ. Ἀθηναΐς, Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης); (13) i/ii AD  IG II² 2030, 3 f.; 3572; 3980; ID 2535, 27 f.; IvOl 627; cf. Follet, Athènes pp. 173-5; RCA pp. 478-9 (Λ. Οὐιβ. Ἵππαρχος: s. Οὐιβ. Ῥοῦφος, Κλ. Ἀθηναΐς (Marathon), f. Π. Αἴλ. Οὐιβ. Ῥοῦφος: archon epon. - 100/1 AD); (14) ii AD  RE s.v. Herodes (13); Ameling, Herodes Atticus 1-2 passim; RCA pp. 114-122 (Λ. Οὐιβ. Ἵππαρχος Τιβ. Κλ. Ἀττικὸς Ἡρωΐδης: s. Ἀττικὸς Ἠρωΐδης, Ἀλκία Ἀγριππῖνα (Marathon), f. (nat.) Ῥήγιλλα Ἀγριππῖνα Ἐλπινίκη, Ῥήγιλλος Ἡρωΐδης, Ἀλκία Ἀθηναΐς, Βραδούας Ἀττικός, f. (ad.) Ἡρωΐδης); (15) s. ii AD  IG II² 3979 a = Ag. XVIII H374; cf. RCA p. 481 ([Λ. Οὐιβ. Ἵππαρ]χ̣ος: s. Π. Αἴλ. Οὐιβ. Ῥοῦφος)

—Pallene: (16) 169/8 BC  IG II³ (1) 1333, 45 ([Ἵπ]παρχος)

—Peiraieus: (17) c. 128-100 BC  ID 1868, 1; 1901, 5; 2165, 1; 2208, 3; FD III (2) 12, 15; 24, 4; 27, 21 (PA 7601) (s. Τιμοκλῆς I, f. Στρατονίκη, Τιμοκλῆς II)

—tribe Attalis: (18) 210/11 AD  IG II² 2201, 85; (19) a. 216 AD  Ag. XV 470, 25 (s. Φιλομ[--])

—tribe Hippothontis: (20) 240-253 AD  IG II² 2243, 167

—tribe Kekropis: (21) 128/7 BC  SEG XV 104, 220; FD III (2) 24, 44 (f. Φωντίδης)

Athens?: (22) iii BC  PCG 5 pp. 605 ff.; (23) ii AD  SEMA 2049 (f. Κλ. Ζωσίμη); (24) ii-iii AD  IG II³ (4) 1103, 8 (f. Γλαύκη)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (25) inc. IG II² 9688/9; cf. AM 67 (1942) p. 113 no. 221 (LGPN V.B (7)) (f. [...]ηριάς)

Ἵππασος

Foreign Residents:

    Syria, Antioch: (1) hell.-imp. IG II² 8206 (Ἵπ(π)ασος: s. Ἀρίστων)

Ἱππάφεσις

Athens*: (1) iv BC  Lys. fr. lxxxii (het.)

Ἱππεύς

Athens: (1) c. 430-410 BC  IG I³ 418 = Ag. XIX L 2, 4 ([hι]ππεύς); (2) s. iv BC  Hyp. fr. xxv-xxvi (PA 7603)

—Kydathenaion: (3) s. iv BC  Ag. XV 42, 155; XIX L 6, 144; SEG XXXIII 932, 11 (cf. XXXVII 111) (s. Κηφισόδωρος I, f. Κηφισόδωρος II)

Athens*: (4) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 211 (s. Ἰσᾶς: epeng.)

Ἱππιάδης

Athens: (1) f. v BC  CAVI 3208 (hιπάγς - vase)

Ἱππίας

Athens: (1) vi BC  IG I³ 948; 1031, 17; + PA/APF 7605 (s. Πεισίστρατος I, f. Πεισίστρατος II, Ἀρχεδίκη: archon epon. - 526/5 BC); (2) v/iv BC  Plu., Mor. 838a; Plu., Mor. 839b (PA/APF 7604) (f. (nat.) Ἀφαρεύς (Erchia)); (3) iv BC  Audollent, Defix. Tab. 62, 2 (Ἱπ[πίας?]); (4) 181/0 BC  IG II³ (1) 1272, [1]?; 1299, 1; 1300, 18; 1301, [25]; 1302, 1, 23; 1303, 1; IG II³ (4) 105 (archon epon.)

—Apollonieis: (5) c. 125-100 BC  ID 2630, 2 ([Ἱ]ππίας: s. Μένιππος)

—Kerameis?: (6) 222/1 BC  IG II³ (1) 1153, 58 (f. Φιλίσκος)

—Phaleron: (7) c. 180/79 BC  IG II³ (1) 1307, 78

—Thymaitadai: (8) m. iv BC  [D.] xxxv 34 (PA 7606) (s. Τιμόξενος)

Athens?: (9) m. vi BC  CAVI 3584; (10) iv BC  IG II² 12496 (f. Πολυξένη)

Athens*: (11) c. 340 BC  D. lix 18

Foreign Residents:

    Korinthia, Korinth: (12) i BC/ i AD  IG II² 9063 (LGPN III.A (19)) (f. Δημώ)

    Lokris (Western?): (13) f. iv BC  IG II² 9216; SEMA 1199 (LGPN III.B (18)) (s. Τιμόθεος)

    Mysia, Adramyteion: (14) 107/6 BC  IG II² 1011 V, 110 (LGPN V.A (14)) (f. Φιλοποίμην)

    Thasos: (15) s. v BC  Lys. xiii 54; [61] (LGPN I (41))

    Thessaly (Ainis): (16) a. 316 BC  IG II² 1956, 88 (LGPN III.B (26)) (mercen.)

    Thrace?: (17) 316-309 BC  IG II² 1956, 9 (LGPN IV (15)) ([Ἱπ]πίας)

Ἱππίσκος

Athens: (1) iv BC  PCG 2 pp. 24-6 (fict.); (2) c. 350-335 BC  Ag. XIX P 18, 34; XIX P 26, 241 f.; (3) ?341/0 BC  Ag. XIX P 27, 44 (Ἱππίσ[κος]: reading - Crosby); (4) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 214 f.

—Paionidai: (5) m. iv BC  IG II² 1612, 370, 378; 1672 = IEleusis 177, 376; IG II³ (4) 1372; SEG XXV 177, 8 (PA/APF 7607 = 7608) (s. Αἰσχύλος I, f. Αἰσχύλος II)

Ἱπποβοτίς

Athens?: (1) v/iv BC  IG II² 11721

Ἱπποδάμας

Athens: (1) c. 490-480 BC  CAVI 1334-5; 1396; 2330; 2336; 2696; 2706; 3111; 3114; 3144; 4109; 4463; 5016; 5338; 5729; 5730; 5970; 6464; 7115; cf. ARV² p. 1585; Beazley Addenda pp. 395 f. (PA 7609) (hι-: kalos); (2) 375/4 BC  Develin, AO p. 240; + SEG XXXIII 440 A, 2?; 440 D, 2? (PA 7610) (archon epon.)

—Agryle: (3) 405 BC  IG I³ 1032, 284, 391

—Kephisia: (4) m. iv BC  IG II³ (4) 208, 5 (f. Σμίκυθος)

—Oion (Dekeleikon): (5) f. iv BC  SEG LI 147, 16

—tribe Erechtheis: (6) 459 BC  IG I³ 1147, 63 (PA 7611) (hι-)

Ἱπποδάμη

Athens: (1) 194/5 AD  SEG XXXIV 184, 3

—Halai: (2) b. 336/5 BC  IG II² 1514, 53; 1516, 29 f.; 1517, 160 (PA 7612) (d. Θεοτέλης)

Ἱππόδαμος

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (1) v BC  FVS 39; RE (3) (LGPN V.B (7)) (s. Εὐρυφῶν, f. Ἀρχεπτόλεμος (Agryle, Athens))

Ἱππόδρομος

Athens*: (1) 159/8 BC  SEG XXXVI 228, 12; (2) i BC  IG II² 11721 a (p. 888)

Foreign Residents:

    Herakleia: (3) i AD  IG II² 8687; cf. PAA 11 Suppl. p. 113 ([Ἱ]ππόδρο[μος]: s. Ἱπποκλῆς)

    Thessaly: (4) iv/iii BC  IG II² 8851 (LGPN III.B (3))

Ἱπποθάλης

Athens: (1) v/iv BC  Pl., Ly. 203a; Pl., Ly. 204b; D.L. iii 46 (PA 7613) (s. Ἱερώνυμος)

—Marathon: (2) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 10 f.; (3) c. 177/8 AD  IG II² 2481, 20; Ag. XV 420, 4 + SEG XXXII 190 (f. Πορ. Ἀρχίδαμος)

Ἱπποθερίδης

Athens:

—Acharnai: (1) c. 500-480 BC  IG I³ 698; 971 (hιπποθερίδς)

Ἱπποθέρσης

Athens: (1) v/iv BC  Lys. fr. lxi (= PA 7614); POxy 1606, 137 etc.; (2) m. iv BC  IG II³ (4) 695 (PA 7614a)

—Acharnai: (3) c. 330-320 BC  IG XII (9) 1242, 20 (= PA 7615); Reinmuth, Ephebic Inscr. 12 II, 44 (s. Κλέαρχος); (4) 266/5 BC  IG II³ (1) 920, 29 (f. Κάλλιππος)

Foreign Residents:

    Other: (5) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 55 (Ἱππ[οθέρ]σης: s. [--]στο̣κ̣ρ̣[--])

Ἱπποθῶν

Athens:

—Koile: (1) c. 155-134 BC  Ag. XV 226, 66; 243, 105

Ἱππόκλεια

Athens: (1) m. iv BC  SEMA 2458; (2) a. 334/3 BC  IG II² 1524, 78 ([Ἱ]ππόκ[λεια]); (3) c. 320 BC  IG II³ (4) 963

—Leukonoion: (4) s. iv BC  IG II² 2670 = Finley, SLC p. 160 no. 146, 2; IG II² 6737 a, 3 (PA/APF 7616) (d. Δημοχάρης I, Φιλία)

Ἱπποκλείδης

Athens: (1) f. vi BC  PA/APF 7617; cf. Develin, AO p. 41 (s. Τείσανδρος: archon epon. - 566/5 BC); (2) v/iv BC  PCG 3 2 p. 368 fr. 721 (fict.)

—tribe Aiantis: (3) c. 420 BC  City beneath the City 452, 25 (hιπποκλείδ[ς])

Foreign Residents:

    Thessaly: (4) m. iv BC  IG II² 8846 (LGPN III.B s.v. Ἱπποκλείδας (1)) (f. Γοργίας)

Ἱπποκλῆς

Athens: (1) 520-500 BC  CAVI 999 (ABV p. 667); cf. SEG LXI 87 (hιπποκλ[σ]?, hιπποκλ[είδσ]?: kalos); (2) c. 417-412 BC  Th. viii 13 (= PA 7620); Ag. XXV 144-5; AM 106 (1991) p. 151 (s. Μένιππος); (3) 413/12 BC  Th. viii 13 (PA 7620); (4) c. 410 BC  IG I³ 1192, 10 (PA 7618) (hιπ̣[π]οκλς); (5) 404/3 BC  Lys. xii 55 (PA 7619)

—Acharnai: (6) s. iv BC  IG II² 1492, 110 (PA 7621) (Ἱππο[κλ]ῆς: f. Ἐπικράτης)

—Eitea (Antiochid?): (7) s. iv BC  IG II² 6007 (PA 7622) (f. Σαμάκιον); (8) 332/1 BC  SEG XXVIII 102, 3, 11 (s. Δημοκλῆς)

—Potamos: (9) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 38 (f. Θεαῖος)

—Sypalettos: (10) iii BC  IG II² 3465, 3 (PA 7624) ([Ἱ]πποκλῆς: f. [--]ιστράτη); (11) inc. IG II² 7500 (PA 7623) (f. Χίονις)

Athens?: (12) c. 425 BC  Immerwahr, Script 771 = CAVI 2627 (Ἱππ[ο]κλ[ς])

Athens*: (13) m. iv BC  IG II² 2391, 42 (Ἱπποκλ[ῆς?]); (14) m. iii BC  IRhamnous 8, 26 (Ἱπποκλ[ῆς?]: f. Τείσανδρος)

Foreign Residents:

    Cilicia: (15) iv/iii BC  PCG 2 p. 47 fr. 43; cf. Stephanis 1281 (LGPN V.B (3)) (fict.?)

    Euboia, Eretria: (16) 350-325 BC  SEMA 1049 = SEG L 256 (LGPN I (-)) (f. Μίκα)

    Herakleia: (17) i AD  IG II² 8687; cf. PAA 11 Suppl. p. 113 ([Ἱπ]ποκλῆ[ς] - IG, [Δ]ιοκλῆ[ς] - PAA: f. Ἱππόδρομος)

Ἵπποκλος

Athens:

—Keiriadai: (1) 123/2 BC  IG II² 1006 + SEG XXXVIII 114 III, 137 (PA 7625) (s. Διογένης)

Ἱπποκράτης

Athens: (1) s. vii BC  PA/APF 7626 (f. Πεισίστρατος I); (2) vi BC  Ag. XXV 628-39; AM 106 (1991) p. 153; + PA/APF 7633 (hιπποκράτς, hιποκράτς - ostraka: s. Μεγακλῆς II, Ἀγαρίστα (Sikyon), f. Μεγακλῆς IV (Alopeke), Ἀγαρίστη (Alopeke)); (3) c. 520 BC  CAVI 4287; 5254; cf. ABV p. 667 (PA 7627) (hιποκράτς: kalos); (4) f. v BC  AM 106 (1991) p. 155 (hιπποκράτ[ς]: f. Ξάνθιππος); (5) c. 485-480 BC  Ag. XXV 274-82; AM 106 (1991) p. 151 (hιπποκράτς: s. Ἀναξίλεως); (6) c. 430 BC  IG I³ 56, 7 f. (Ἱπποκ[ράτης]); (7) v/iv BC  PA 7630 (s. Ἀπολλόδωρος); (8) f. iv BC  IG II³ (4) 942 (Ἱπποκ[ράτης]); (9) iv BC   IG II³ (4) 922 (PA 7629b); (10) ~ [D.] lix 104 (PA 7628); (11) c. 360 BC  IG II² 11723 (PA 7631a) (s. Λυκέας); (12) 338/7 BC  Plu., Mor. 837e (PA 7629); (13) iii BC  IG II³ (1) 1123, 2 (f. Θεόφιλος); (14) 184 BC  Klee p. 8 II B, 7 ([Ἱπ]ποκράτης: f. Κλέων); (15) m. ii AD  IG II² 3607, 33 (f. Ἐπιτυγχάνων)

—Alopeke: (16) c. 485-480 BC  Ag. XXV 146-273; AM 106 (1991) p. 151 (cf. APF 9688 III) (hιπποκράτς, hιποκράτς: s. Ἀλκμεωνίδης); (17) c. 330 BC  IG II² 1927, 163 (PA/APF 7632) (f. Ἡγησίας)

—Cholargos: (18) c. 456-423 BC  IG I³ 369, 3; + PA/APF 7640 (hιπποκράτς - IG: s. Ἀρίφρων II, f. Τελέσιππος, Δημοφῶν, Περικλῆς III)

—Cholleidai: (19) i BC  IG II² 7800 a (Ἱπο-: s. [--]όδωρος)

—Ionidai: (20) 144/3 BC  ID 2593, 26

—Kephale: (21) 304/3 BC  Ag. XV 61, 101 (f. Λυσίμαχος)

—Kephisia: (22) f. iv BC  IG II² 6417, 1-3, 6 (PA 7636) (s. Ἡραγόρας (Samos), f. Φιλίσκος, Μύρτα); (23) 183/2 BC  IG II² 2332, 161 (= PA 7635); IG II² 2333, 59? ([Ἱ]πποκράτης)

—Kerameis: (24) 352/1 BC  IG II³ (1) 292, 78 (PA 7634)

—Kropidai: (25) 332-323 BC  Hesp. 90 (2021) pp. 313 ff. no. 3, 16 (Ἱπποκρά[της]: I f. Ἱπποκράτης II); (26) ~ ([Ἱπ]ποκρά[τη]ς: II s. Ἱπποκράτης I)

—Marathon: (27) ?iv BC  AAA 23-28 (1990-5) p. 264 no. 1

—Melite: (28) iv/iii BC  IG II² 7129 (f. Νικησώ); (29) ?i BC  BCH 71-2 (1947/8) p. 426 no. 1, 1 f. (s. Ἀντιφάνης I, f. Ἀντιφάνης II); (30) c. 100-125 AD  IG II² 2033 + 2064 = AE 1971, pp. 61 ff. no. 5, 31 (f. Ἀθηνίων); (31) c. 180 AD  Ag. XV 429, 10 + Hesp. 47 (1978) p. 330; SEMA 431 (s. Ἀντιφάνης)

—Oinoe (Aiantid): (32) c. 330 BC  IG II² 1927, 137 (PA 7638) (f. Λεύκων)

—Oion (Dekeleikon): (33) 304/3 BC  IG II² 488 = AIUK 2 (2018) no. 2, 13 (Ἱ̣[π]ποκράτης: s. Φιλοκράτης)

—Paiania: (34) f. iv BC  IG II² 7058 ([Ἱπ]ποκράτης)

—Phaleron: (35) v BC  AM 106 (1991) p. 151 (hιπποκράτς)

—Probalinthos: (36) c. 343-340 BC   [D.] lix 123 (cf. PA 7639) (I f. Ἱπποκράτης II); (37) ~ [D.] lix 123 (PA 7639) (II s. Ἱπποκράτης I)

—Skambonidai: (38) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 23 (f. Λεωκράτης)

—Sphettos: (39) 168/9 AD  Ag. XV 373, 16 (s. Μᾶρκος)

—tribe Aiantis?: (40) c. 330-325 BC  IG II³ (4) 18, 11 (PA 7631) (s. Ἀριστοκράτης)

—tribe Antiochis: (41) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 128 no. 69 (f. Κόνων)

—tribe Antiochis?: (42) c. 250 BC  Hesp. 46 (1977) p. 138 no. 106 (Ἱπποκ[ρά]της)

—tribe Erechtheis: (43) c. 240 AD  Ag. XVIII C121, 34

—tribe Kekropis: (44) 238-242 AD  IG II² 2239, 263 (f. Γερμανός)

Athens?: (45) iv BC  CIA App. 57, 8; JÖAI 7 (1904) p. 115 (date); (46) 390-360 BC  IG II² 11722 = AIUK 4.6 (2022) no. 3; (47) m. iv BC  IG XII (5) 542, 41 (PA 7628a) (Ἱππο[κ]ρά[της]: f. [--]ππος); (48) s. iv BC  IG II² 12942 ([Ἱπ]ποκρά[της]); (49) m. iii BC  IG II² 1283, 3; 1284, 21 (PA 7629a) (f. Σωσίας)

Athens*: (50) c. 330-320 BC  SEG XXV 180, 29, 32, 35 ([Ἱ]πποκράτης: metic)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (51) i AD  IG II² 9517 (LGPN V.B (12)) (f. Διονυσογένης)

Ἱππόκριτος

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 2244; 4301; 5842; cf. ABV p. 667; Beazley Addenda p. 391 (hιπόκριτος: kalos); (2) c. 510 BC  BM Vases III E 21 (ARV² p. 91 no. 49); CAVI 2133 (hι-)

Foreign Residents:

    Boiotia, Thebes: (3) m. iv BC  IG II² 8873 (LGPN III.B (2)) (s. Θεοτέκτων)

Ἱππολαΐδας

Athens*: (1) 393 BC  Isoc. xvii 38

Ἱππολοχίδης

Athens:

—Hippotomadai: (1) 282/1 BC  SEG XLVI 167, 20 (f. Μένων)

—Lousia: (2) m. iv BC   IG II² 1623, 236 (PA/APF 7644) (II s. Ἱππολοχίδης I); (3) ~ IG II² 1623, 237; IG II³ (4) 670; 1564 (PA/APF 7643) (I s. Θρασυμήδης, f. (ad.) Θρασύβουλος, f. Ἱππολοχίδης II)

Athens?: (4) ?iv BC  CIA App. 65, 3; cf. JÖAI 7 (1904) p. 119; APF p. 47 (Ἱπ(π)ο(λ)οχ(ίδ)ης)

Ἱππόλοχος

Athens: (1) c. 480 BC  CAVI 7610; cf. ARV² p. 1585 (PA 7645) (hι[ππ]όλοχος: kalos); (2) c. 350 BC  Ag. XIX P 17, 23; PAA 9 p. 524 (name) ([Ἱπ]πόλοχος: s. Χα[--]); (3) 248/7 BC  IG II³ (1) 1011, 129

—Lakiadai: (4) c. 300 BC  IG II² 6619 (PA 7647) (f. Δημήτριος)

—tribe Aigeis: (5) s. v BC  X., HG ii 3. 2 (PA 7646)

Athens?: (6) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 20 (Ἱππόλο[χος]?); (7) i BC  IG II² 11724

Athens*: (8) c. 330-320 BC  IG II² 1570, 42 (freed.); (9) 139/40 AD  IG II² 2044, 104 (s. Ζώπυρος: epeng.)

Ἱππόμαχος

Athens: (1) v/iv BC  POxy 2537 recto, 44 f.; (2) iv BC  IG II² 11646; (3) s. iv BC  Ath. 584c (PA 7649); (4) a. 336/5 BC  IG II² 1517, 102; 1524, 16 (f. Δημοστράτη)

—Angele: (5) m. iv BC  SEG LVII 209 = SEG LXI 181; cf. SEG LXIII 177 (f. Ἱπποστράτη); (6) 214/13 BC  IG II³ (1) 1164, 7 (PA 7651) (f. Φανοκλῆς)

—Lamptrai: (7) v/iv BC  IG I³ 1511 (f. Ἱσχόμαχος, Καλλίας)

—Lamptrai?: (8) v/iv BC  IG II² 11725 (deme - S.G.B.)

—Melite: (9) f. iii BC  IG II² 1253, 3 (PA 7652); cf. Tracy, Athens and Macedon p. 152 (date)

—tribe Antiochis: (10) s. v BC  X., HG ii 3. 2 (PA 7650)

—tribe Oineis: (11) 409 BC  IG I³ 1191, 225 (PA 7648) (hι-)

Ἱππομέδων

Athens: (1) c. 510 BC   Furtwängler, Beschreib. Vasensamml. F 2180 = CAVI 2292 (hιππομέδν); (2) ~ ARV² p. 1585 = Ag. XXX 1603 = CAVI 613 ([hι]π(π)ομέ[δν]?: kalos)

Athens*: (3) c. 140 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 II, 51 (Ἰούλ. Ἱππομέδων: epeng.)

Ἱππομένης

Athens: (1) 411 BC  IG I³ 98, 8 (PA 7654) ([Ἱ]ππομένης)

—Paiania: (2) 140/39 BC  ID 2589, 35 ([Ἱπ]πομ[έν]ης?: s. Α[--]ς (gen.))

Foreign Residents:

    Phokis: (3) s. iv BC  IG II² 10494 (LGPN III.B (2)) (s. Ἵππων)

Ἱππομήδης

Foreign Residents:

    Other: (1) iv-iii BC  SEG XIX 178, 17 (Ἱππομ[ή]δ[ης])

Ἱππονίκη

Athens: (1) iv/iii BC  PCG 7 p. 262 fr. 69

Ἱππόνικος

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 3072 (ABV p. 716) (hιπόνικος: kalos); (2) c. 510 BC  CVA Oxford 1 pl. 1, 6 = CAVI 5926 (hιππόνι[κος]); (3) c. 440-432 BC  IG I³ 49, 2 ([hιππ?]όνικο[ς]); (4) iv BC  PCG 2 p. 410 fr. 177 (fict.); (5) c. 300-230 BC  IG II³ (1) 1118, 2 (Ἱππόνικ[ος]); (6) 138/7 BC  FD III (2) 23, 1 (I f. Ἱππόνικος II); (7) ~ ([Ἱ]ππ[όνικος]: II s. Ἱππόνικος I); (8) 128/7 BC  FD III (2) 47, 25 (f. Μηνόφιλος); (9) 128-120 BC  Thompson, New Style Coinage 423-4; 509-10; 512 (PA 7655); (10) c. 90-80 BC   SEG XXXIII 290 B, 10 (I f. Ἱππόνικος II); (11) ~ SEG XXXIII 290 B, 10 (Stephanis 1286) (II s. Ἱππόνικος I); (12) c. 103-116 AD  ID 1596, 7 (Ἱππό[νικ]ος: f. Ἀπελλῆς)

—Alopeke: (13) s. vi BC  IG I³ 835; AM 106 (1991) p. 152; + PA/APF 7657 (hιππ- - IG and ostraka: I s. Καλλίας I (Athens), f. Καλλίας II); (14) v BC  IG I³ 455, 5; ID 104-30, 10; 104-31 = IEleusis 167, [7]; + PA/APF 7658 (II s. Καλλίας II, Ἐλπινίκη, f. Καλλίας III, Ἱππαρέτη); (15) v/iv BC  Ag. XIX P 26, 455; IG II³ (4) 1021, 3; + PA/APF 7659 (III s. Καλλίας III, f. Καλλίας IV); (16) c. 321 BC  Ag. XV 55, 44; CIA App. 65, 3 (PA/APF 7660) ([Ἱ]π(π)όνικος: IV s. Καλλίας IV); (17) iii BC   IG II³ (4) 1209 (cf. PA 7662) (I f. Ἱππόνικος II); (18) ~ IG II³ (4) 1209 (PA 7662) ([Ἱ]ππόνικος: II s. Ἱππόνικος I)

—Eitea (Antiochid): (19) 117/16 BC  IG II² 1009 IV, 86 (PA 7663) (s. Λυκίσκος)

—Kropidai: (20) 107/6 BC   IG II² 1011 II, 96 (cf. PA 7664) (I f. Ἱππόνικος II); (21) ~ IG II² 1011 II, 96 (PA 7664) (II s. Ἱππόνικος I)

—Marathon?: (22) i BC  IG II² 3496, 2 (PA 7656) (Ἱππόν[ικος]: ?f. Θεόδωρος)

—Phlya: (23) c. 146/5 BC  ID 2609, 6; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (I f. Ἱππόνικος II); (24) ~ ([Ἱπ]πόνικος: II s. Ἱππόνικος I); (25) 117/16 BC   ID 2055, 1; 2056, 1; 2610, 26 (PA 7665) (II s. Ἱππόνικος I); (26) ~ ID 2055, 1 f.; 2056, 1 (cf. PA 7665) (I f. Ἱππόνικος II)

—Phlya?: (27) c. 146/5 BC  ID 2609, 4; Hesp. 57 (1988) pp. 243 f. (date) (f. Φιλοκλῆς)

—Thorikos?: (28) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 115 f. (-νει-)

—tribe Akamantis: (29) f. v BC  Page, FGE 41 (PA/APF 7661) (s. Στρούθων)

—tribe Oineis: (30) 263/4 or 267/8 AD  SEG XXXIII 158, 102 (-νει-)

Athens?: (31) iii BC  D.L. iv 32

Foreign Residents:

    Keos, Ioulis: (32) 102/1 BC  IG II² 1028 = Hesp. Suppl. 15 (1975) pp. 33 ff. no. 6, 291 (LGPN I (10)) (f. Ἐπιγένης)

    Kerkyra: (33) i AD  IG II² 9013 (LGPN III.A (7)) (f. Λυκώτας)

Ἱππονωΐδης

Athens?: (1) ?iii BC  CIA App. 97, 13 (Ἱππονωΐ[δ]ης)

Ἱππόξενος

Athens: (1) 470-460 BC  CAVI 7371 (ARV² p. 1586) (hιππόχσενος: kalos)

Ἵππος

Athens*: (1) 405 BC  IG I³ 1032, 437 (metic?)

Ἱπποσθένης

Athens: (1) c. 560 BC  Immerwahr, Script 181 = CAVI 4229 (hιποστέν(ς)); (2) c. 500-480 BC  IG I³ 762 (PA 7666) (hιπποσ[θ]ένς)

—Eleusis: (3) m. iv BC  IG XII (6) 262, 270

Athens?: (4) 244/3 BC  PSI 388, 42; (5) i-ii AD  IG II² 12726 (f. Σωσίπατρος)

Ἱπποσθενίς

Athens:

—Peiraieus: (1) i BC/ i AD  IG II² 4126, 12; 4127; IG II³ (4) 1646, [4]; Horos 17-21 (2004-09) p. 160 (-σσθε-: d. Νικοκλῆς)

Ἱπποστράτη

Athens: (1) iv BC  SEMA 2124; (2) c. 370 BC  SEMA 642 (d. Παυσέας); (3) m. iv BC   IG II² 11727; (4) ~ IG II² 11726; (5) s. iv BC  IG II² 7873 = AIUK 4.6 (2022) no. 37, 6; (6) ?iv/iii BC  Finley, SLC pp. 159 no. 141, 4 f.; (7) iii BC  IG II³ (4) 965 ([Ἱπ]ποστράτη)

—Anaphlystos: (8) m. iv BC  IG II² 5658, 3 (= PA 7667); SEMA 2555 (d. Ἀριστείδης)

—Angele: (9) m. iv BC  SEG LVII 209 = SEG LXI 181; cf. SEG LXIII 177 (d. Ἱππόμαχος)

Athens?: (10) c. 261/0 BC  IG II³ (1) 1010, 98

Ἱππόστρατος

Athens: (1) c. 540-520 BC  IG I³ 1242 (hιπόστ̣[ρατ]ος); (2) c. 510-500 BC  IG I³ 1228 ([hιπ]πόστ[ρατος]); (3) 405 BC  IG I³ 1032, 394 (Ἱππόσ[τρατος])

—Agryle: (4) 405 BC  IG I³ 1032, 286 ([Ἱππό]στρατος?)

—Hybadai: (5) 324/3 BC  IOrop 353 A, 20 (f. Μενεστρατίδης)

—Pallene: (6) 341/0 BC  IG II³ (1) 309, 7 (PA 7669) (s. Ἐτεαρχίδης)

—Sounion: (7) 371/0 BC  IG II³ (4) 53, 13 (Ἱ̣π̣[πό]στρατος: f. Τιμόθεος)

—tribe Pandionis: (8) 290-280 BC  FD III (2) 71, 1 (PA 7668) ([Ἱπ]πόστρατος: s. Καλλιππίδης)

Ἱπποτέλης

Athens: (1) m. vi BC  CAVI 5236 (ABV p. 668) (hιποτέλ(ς): kalos)

Ἱπποτίων

Athens: (1) c. 520 BC  CAVI 5190 (hιποτίν)

Ἱπποχάρης

Athens: (1) ?344/3 BC  IG II³ (1) 304, 3 (Ἱπποχ[άρης]?, Ἱππόχ[αρμος]?)

—Alopeke: (2) 336/5 BC  IG II³ (1) 327, 26, [50] (PA 7670)

Ἱππόχαρμος

Athens:

—Kropidai: (1) 383/2 BC  IG II² 1930, 13 (PA/APF 7671) ([Ἱππ]όχαρμος)

Ἵππυλλα

Athens: (1) 500-475 BC  IG I³ 985 (hίππ-: d. Ὀνήτωρ)

Ἵππυλλος

Athens: (1) 422 BC  Ar., V. 1301 (PA 7672); (2) c. 407/6 BC  IG I³ 469, 9 (hί-); (3) f. iv BC  IG II² 10787 a = AIUK 4.6 (2022) no. 47; (4) m. iv BC   IG II² 11728; (5) ~ IG II² 11728

—Anagyrous: (6) c. 415-410 BC  IG I³ 1048 = IEleusis 49 II, 9 (PA 7673) (Ἵ[ππ]υλλος)

—Eiresidai: (7) iv BC  SEMA 194 (Ἵππυλ[λος]: s. Ἰάσων)

Ἱππύλος

Athens: (1) c. 460-450 BC  IG I³ 561 ter

Athens?: (2) iii BC  IG II² 11625 (f. Θεανώ)

Ἵππων

Athens: (1) c. 550-540 BC  CAVI 204 c (hίπν); (2) c. 520-510 BC  CAVI 2714; 2887; cf. ABV pp. 667-8 (PA 7674) (hίπν: kalos); (3) c. 500 BC  CAVI 2462; cf. ARV² pp. 1585-6 I (PA 7675) (hίπν: kalos); (4) 470-460 BC  CAVI 2301; 2642-4; 2727; 3366; 5429 (ARV² p. 1586 II) (hίππν: kalos); (5) c. 411 BC  IG I³ 1190, 61 (PA 7676) (hίππν)

—Agryle: (6) m. iv BC  IG II² 2345 = SEG XLVII 187, 78 (PA 7677); (7) 336/5 BC  Ag. XV 42, 21

—Anaphlystos: (8) 304/3 BC  Ag. XV 61, 311 (f. Αὐτοκλῆς)

—Kydathenaion: (9) 403/2 BC  SEG XXVIII 46, 31 (s. Ὀλύμπιχος); (10) ?iv BC  SEMA 349 (s. Ἀ[--]); (11) ii BC  IG II² 6579 (PA 7678) (s. Ἄνθιππος)

—Paiania: (12) 209/10 AD  Ag. XV 460, 50 (Ἵπ(π)ων: f. Πόταμος)

—Peiraieus: (13) c. 360 BC  IG II² 7169 (s. Ἀγώνιππος)

—Philaidai: (14) i BC  SEMA 677 ([Ἵ]ππων: s. Τέχνων)

—Xypete: (15) s. iv BC  Ag. XV 31, 4; cf. SEG XXXVIII 159 (f. Κρατιστόλεως); (16) 262/1 BC  IG II³ (1) 980, 4 (D.L. vii 10 (PA 7679)) (s. Κρατιστόλεως)

Athens?: (17) 370-350 BC  Hesp. 92 (2023) pp. 326-328 no. 4, 18 (ὁ ἐπικαλ. *I1ppwn); (18) ?iii BC  CIA App. 28, 1

Athens*: (19) s. iv BC  SEG XXXV 134, 10 (CAVI 1752) (ΙPΠΩ: slave)

Foreign Residents:

    Phokis: (20) s. iv BC  IG II² 10494 (LGPN III.B (28)) (f. Ἱππομένης)

Ἴρας

Athens?: (1) iv BC   IG II² 11729; (2) ~ IG II² 4922 = IEleusis 112 ([--]ιρας - lap.)

Ἶρις

Athens?: (1) imp. IG II² 11730 (d. Τιμόξενος); (2) ~ SEMA 1987

Athens*: (3) i BC-i AD  SEMA 1988

Ἰσαγόρας

Athens: (1) c. 508-480 BC  Ag. XXV 663; D.H. i 74. 6; D.H. v 1. 1; Arist., Ath. 20 f.; Arist., Ath. 28; Hdt. v 66; Hdt. v 70; Hdt. v 72; Hdt. v 74; Paus. iii 4. 2; Paus. vi 8. 6; cf. Develin, AO p. 51 (PA 7680 and add.) (s. Τείσανδρος I, f. Τείσανδρος II: archon epon. - 508/7 BC)

Ἰσαδώ

Athens: (1) ii-iii AD  IG II³ (4) 1453, 22 (Εἰ-)

Ἰσαῖος

Athens: (1) 284/3 BC  Ag. XV 69, 2; IG II³ (1) 876, [1], 6; 877, 39; IG II² 1163, 4; ZPE 84 (1990) p. 127 T 24-5 (PA 7681) (archon epon.); (2) f. ii AD  IG II² 3632 = IEleusis 502, 10; cf. Aleshire, Asklepios p. 72 no. 11 (Εἰ-: s. Ἰσαῖος I (Syria), f. Ἰσιδότη)

—Melite: (3) i-ii AD  IG II³ (4) 137 (Λ. Οὐολούσσιο[ς] Ἰσαῖος)

Athens?: (4) iv AD  IG II³ (4) 1462 I, 4 (Ἰσαῖ[ος])

Foreign Residents:

    Euboia, Chalkis: (5) c. 420-350 BC  RE (1) (LGPN I (2)) (s. Διαγόρας)

Ἴσανδρος

Athens:

—Acharnai: (1) ?iv BC  SEMA 157 (f. Σώσανδρος)

—Hagnous: (2) 336/5 BC  Ag. XV 42, 315

—Kydathenaion: (3) f. iii BC  IG II³ (1) 920, 23 f.; IG II² 3854, 3; Habicht, Studien pp. 189 ff. (stemma) (PA 7683) (s. Ἐχέδημος I)

—Peiraieus: (4) 431/0 BC  IG I³ 294, 29; 295, 35; 319, 16; 320, 23; 345, 35; 346, 53, 67 (PA 7684) (f. Δίογνις)

—Sypalettos: (5) c. 342/1 BC  IG II² 1582, 92, 98 f.; cf. Ag. XIX P 26, 259, 265 f. ([Ἴσαν]δρος: s. Στρατοκλῆς); (6) 341/0 BC  Ag. XIX P 27, 17 (f. Στρατοκλῆς)

Ἰσαρήτη

Foreign Residents:

    Phoenicia, Askalon?: (1) hell.-imp. SEMA 1033 (d. Νηΐτιος)

Ἴσαρχος

Athens: (1) c. 510 BC  CAVI 2972; 5321 (ARV² p. 1587) (Ἰσραχος: kalos); (2) 424/3 BC  Develin, AO p. 132 (PA 7685) (archon epon.); (3) f. iv BC  SEG LVII 268

—Eleusis: (4) s. iv BC  IG II² 1193 = IEleusis 80, 14 f., 29 (PA 7686)

—Kerameis: (5) 246/5 BC  IG II³ (1) 1016, 62 (PA 7687) (s. Ξενοκλῆς)

—Oion (Kerameikon): (6) c. 155-200 AD  IG II² 2068, 85; 2110, 2?; Ag. XV 399, 17; cf. IG XII (5) 635 (Εἴ-: s. Ἀμφίας I, f. Προκλιανός)

—Xypete: (7) 367/6 BC  Ag. XIX P 5, 25 (f. Φίλων)

—tribe Erechtheis: (8) 191/2 AD  IG II² 2119, 45, 151, 156, 168, 181, 214, 218, 253 (Εἴ-: f. Ἠρακλέων)

Ἰσᾶς

Athens:

—Eleusis?: (1) imp. SEMA 204 (Εἰ-: f. Ἰσιγόνη)

—Ph--?: (2) i AD  IG II² 2006, 8 (Εἰ-)

—tribe Ptolemais: (3) 255/6 AD  IG II² 2245, 199 (Εἰ-: s. Συμφέρων I)

Athens?: (4) 45/6 AD   IG II² 1969, 23; 1970, 32 (Εἰ-); (5) ~ IG II² 1970, 26 (Εἰ- νεώτ.); (6) s. i AD  IG II² 1992, 19 (Εἰ-)

Athens*: (7) 155/6 AD  IG II² 2068, 243 (Εἰ-: s. Παράμονος: epeng.); (8) 169/70 AD  IG II² 2097, 252 (Εἰ-: s. Ὀνήσιμος: epeng.); (9) c. 180 AD  IG II² 2106, 16 (Εἰ-: f. Ὀνήσιμος); (10) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 211 (Εἰ-: f. Ἱππεύς)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (11) i-ii AD   IG II² 9690 (LGPN V.B (6)) (s. Διονύσιος); (12) ~ Ag. XVII 592 (IG II² 9769 = LGPN V.B (7)) (Εἰ-: f. Μηνᾶς); (13) c. 112 AD  IG II² 2024, 83 (LGPN V.B (8)) (Εἰ-: s. Εὔπορος)

    Caria, Miletos?: (14) imp. SEMA 1295 (LGPN V.B (4)) (Εἰ-: f. Ζώσιμος)

Ἰσέας

Athens: (1) ?m. i AD  IG II² 1987 a, 12 (s. Αἰνείας)

Ἰσήγορος

Athens:

—Euonymon: (1) 336/5 BC  Ag. XV 42, 8

—Kephale: (2) f. iv BC  IG II² 5607, 3; (3) 271/0 BC  IG II³ (1) 907, 3; 908, 2; 910, [2] (s. Ἰσοκράτης); (4) ?267/6 BC  IG II³ (4) 97, 9 (f. [--]δης)

—Pithos: (5) iv/iii BC  IG II² 7232 (PA 7688) (f. Μουσαῖος)

Ἰσθμιάς

Athens*: (1) c. 345-340 BC  [D.] lix 19; PCG 7 pp. 326 f. fr. 9; Ath. 593f (het.)

Ἰσθμικός

Athens?: (1) 45/6 AD  IG II² 1970, 33

Ἰσθμιονίκη

Athens*: (1) inc. IG II² 11731 ([Ἰ]σ[θμιο]νίκη)

Ἰσθμόδωρος

Athens: (1) 470-460 BC  CAVI 5660 (ARV² p. 1587) (hισθμόδρος: kalos)

Athens?: (2) f. iv BC  IG II² 10609/10 (s. Αἰσχίνης)

Ἰσθμονίκη

Athens: (1) ?iv BC  IG II² 11978 a + Peek, AG 1 p. 33 no. 124 (dub.)

—Aixone: (2) m. iv BC  IG II² 7045, 4; cf. Hesp. 53 (1984) pp. 355 ff. (d. Λῦσις II)

Ἰσθμόνικος

Athens: (1) 421-418 BC  IG I³ 84, 37 (= PA 7690); Th. v 19. 2; cf. Th. v 24 (= PA 7689); cf. APF 9574

—Kothokidai: (2) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151 (hι-)

—Skambonidai: (3) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151 (hι-)

Ἰσθμός

Athens: (1) ii AD  Ag. XV 349, 5; (2) c. 120 AD  IG II² 2018, 7 (f. Ζώσιμος)

—Kollytos?: (3) ii AD  SEG LVIII 238 (or Melite?: [--]έριος Ἰσθ[μός?])

—tribe Aigeis: (4) 232-234 AD  IG II² 2237, 80 (s. Ἀφροδίσιος I)

Athens?: (5) ii AD  SEG XIX 161, 6

Ἰσιάς

Athens: (1) i-ii AD  IG II³ (4) 894; (2) ii AD  IG II³ (4) 1255 (Εἰ-)

—Aigilia: (3) 108/7 BC  IG II² 1036 = AIUK 1 (2018) no. 1, 71 (PA 7691) (d. Ἀριστομήδης)

—Alopeke: (4) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 16 (PA 7692) (d. Εὔβιος)

—Cholleidai: (5) ii AD  IG II² 7665, 13 (Εἰ-: d. Ἐπίκτητος)

—Deiradiotai: (6) ii AD  IG II² 6799 (Ἀντ. Εἰ-)

—Erchia: (7) i BC  IG II² 6118 (d. Ἀμμώνιος)

—Halimous: (8) s. i BC  IG II² 5540 (Πομπ. Εἰ-: d. Γ. Πομπήϊος)

—Lamptrai: (9) 117-138 AD  IG II³ (4) 1318 (Εἰ-: d. Διόδωρος)

—Paiania: (10) imp. IG II² 7059 (d. Δίων)

—Peiraieus: (11) imp. SEMA 554 (Εἰ-: d. Πρῖμος)

—Philaidai: (12) ii AD  IG II² 7649 (Εἰ-: d. Λήναιος)

—Sounion: (13) ii AD  IG II² 7701 (Αἰλ. Ἀβιδιανή Εἰ-)

Athens?: (14) s. ii BC  IG II³ (4) 661, 49; (15) c. 44 BC   SEG LIV 235, 44; (16) ~ SEG LIV 235, 51; (17) m. iii AD  SEG XXXV 219, 2, 9, 13, 16 (Εἰ-: m. Καρποδώρα)

Athens*: (18) imp. IG II² 11733; (19) ~ IG II² 11734; cf. SEG LIII 250; (20) imp. IG II² 11735; (21) ~ SEMA 1991/2 ([Ἰσι]ά̣ς̣?)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (22) hell.-imp. IG II² 9695 (LGPN V.B (2)) (d. Ἰσίδωρος); (23) ~ Unp. (Kerameikos, tit. sep.); cf. PAA 9 p. 546 (LGPN V.B (-)) (d. Σῶσος); (24) i AD   IG II² 9696 (LGPN V.B (8)) (Εἰ-: d. Μηνόδωρος); (25) ~ IG II² 9691 = AIUK 2 (2018) no. 13 (LGPN V.B (9)); (26) imp. IG II² 9693 = 9692 = SEMA 1305; cf. AEE² p. 183 no. 722 with adn. (LGPN V.B (1, 6)) (d. Δημήτριος); (27) ~ IG II² 9694 (LGPN V.B (7)) (Εἰ-: d. Εὐβουλίδης); (28) ii/iii AD  IG II² 9697 (LGPN V.B (10)) (Εἰ-: d. Σιμωνίδης)

    Egypt, Alexandria: (29) hell. SEMA 967 (d. Ἀπολλώνιος); (30) i BC   IG II² 8024 B (d. Πτολεμαῖος); (31) ~ IG II² 8025 (d. Σφαῖρος)

    Herakleia: (32) i AD  IG II² 8689 (Εἰ-: d. Θεόδωρος); (33) imp. IG II² 8688 (Εἰ-: d. Ἑρμαῖος)

    Karchedon: (34) imp. IG II² 8994 (Εἰ-: d. Ἑρμίας)

    Syria, Antioch: (35) hell.-imp. IG II² 8209 (d. Κτήσων); (36) i AD  IG II² 8207 (d. Ἀπολλώνιος); (37) imp. IG II² 8208 (d. Ἑρμόδωρος)

Ἰσιας

Athens:

—Ko--: (1) imp. Ag. XVII 194 ([Ε]ἰ̣σιας: s./d. Ἰσιδ[--])

—L--: (2) ii BC  Ag. XVII 864 (s./d. Ἡλιόδωρος)

Athens?: (3) ii AD  SEMA 1990 (Εἰ-: s./d. Ἀθ[--])

Ἰσίας

Athens: (1) ?53/4 AD  IG II² 1737, 5 (s. Νικ[--]); (2) c. 120-138 AD  IG II² 2776, 150 (Ἰσί[α]ς: f. Ω[--]ας)

—Oe: (3) f. v BC  AM 106 (1991) p. 151 (or Oa)

Athens?: (4) vi/v BC  Graef--Langlotz II 2519 = CAVI 1488

Ἰσιγᾶς

Athens?: (1) s. i AD  IG II² 1998, 30 (Εἰ-)

Ἰσιγένεια

Athens:

—Melite: (1) ii-iii AD  IG II² 6856 (Εἰ-: ?d. Με[--])

Athens?: (2) c. 44 BC  SEG LIV 235, 36

Athens*: (3) m. iii AD  Hesp. 91 (2022) pp. 136-139 no. 1, 2 f., 9 (Εἰ-: m. Ἔρως)

Foreign Residents:

    Boiotia, Plataiai: (4) s. i BC  IG II² 10094 (LGPN III.B (1)) (d. Εὔνους)

    Ionia, Smyrna: (5) ii BC  IG II² 10371 (LGPN V.A (2)) (Εἰσιγένηα: d. Πόλλις)

Ἰσιγένης

Athens: (1) 124/3 BC  IG II² 1713, 7; ID 1647, 3; 1648, 3; 1649, 3; 2075, 3 (PA 7693) (archon epon.); (2) 106/5 BC  FD III (2) 15, 2 (p. 288) (Ἰσιγέ[νης]); (3) i BC  Hesp. 3 (1934) pp. 57 f. no. 45, 4 + PAA 6 p. 202 ([Ε]ἰ̣σιγένης); (4) i-ii AD  Phoros p. 119 no. 4, 6 (f. [---]ος); (5) c. 115 AD  IG II² 2020, 64 (Εἰ-)

—Alopeke: (6) c. 111-136 AD  IG II² 2024, 122; Ag. XV 330, 16 (s. Ἥσυχος); (7) 135/6 AD  Ag. XV 330, 21 (Εἰ-); (8) 150/1 AD  IG II² 2065, 119 (Εἰ-: s. Χαρίσιος I); (9) c. 195 AD  SEG LIX 174, 51 (Εἰ-: f. Χαρίσιος)

—Aphidna: (10) 102/1 BC  IG II² 1028 I, 143 (PA 7694) ([Ἰ]σιγένης: s. Ἀσκληπιάδης); (11) m. i BC  Ag. XV 275, 13 (s. Ἀσκληπιάδης)

—Besa: (12) c. 110 AD  Ag. XV 321, 29 (s. Νικίας)

—Eupyridai: (13) s. i BC  IG II² 2461, 82 ([Α]ὖλος Ἰσιγένης)

—Marathon: (14) ii AD  Ag. XV 347, 9 (f. Σωσίβιος); (15) c. 125-150 AD  Ag. XV 340, 8 (f. Λέων); (16) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 103 (Εἰ-: s. Ζηνοφάνης)

—Melite: (17) f. ii AD  IG II² 5895 (f. Ἀρτεμίδωρος); (18) 181/2 AD   SEG XXVIII 174, 19 (Εἰ-: f. Φίλων); (19) ~ SEG XXVIII 174, 24 (Εἰ-)

—Myrrhinous: (20) imp. IG II² 6419 (f. Δωροθέα)

—Paiania: (21) f. i AD  IG II² 9881

—Pallene: (22) 175/6 AD  IG II² 2104 = AIUK 11 (2020) no. 9, 10 (f. Ζώσιμος)

—Pergase: (23) ?175/6 AD  SEG LXV 121, 2 (f. Ζώσιμος)

—Phegous: (24) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 106 ([Εἰ]σιγένης - Wilson: s. Θάλλος)

—Phlya: (25) i AD  IG II² 6146, 4 (Εἰ-); (26) c. 186/7 AD  IG II² 2133, 3 (Εἰ-: f. Μουσώνιος)

—Rhamnous: (27) c. 330 BC  IG II² 1927, 150 (= PA 7695); Ag. XIX L 10, 8? (f. Διόδωρος); (28) c. 50 BC  Ag. XV 273, 33; (29) c. 112-127 AD  IG II² 2021, 18; 2023, 55; 2024, 123; 2026, 13; 3733, 23 (f. Δημήτριος); (30) m. ii AD  IG II² 7349 (Εἰ-: f. Εὐφροσύνη); (31) 163/4 AD  IG II² 2086, 167 (Εἰ-: f. Φιλέρως)

—tribe Aiantis: (32) c. 177/8 AD  IG II² 2160 etc. = SEG XII 123 IV, 112 (Εἰ-: f. Εὔτυχος)

—tribe Aigeis: (33) 216/17 AD  IG II² 2222 etc. = AE 1971, pp. 56 ff. no. 1, 21 (Αὐρ. Εἰ-: s. Ζωσιμ.)

—tribe Hippothontis: (34) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 36 (Εἰσιγέν[ης]: f. [...]ροκλῆς)

—tribe Kekropis: (35) 203-205 AD  IG II² 2199, 120 (Εἰ-: s. Ἀρτέμων I); (36) c. 206-220 AD  IG II² 2201, 74; 2217, 11 (Εἰ-: I f. Ἀλκίδαμος, Ἰσιγένης II); (37) c. 220 AD  IG II² 2217, 10 (Αὐρ. Εἰ- νεώτ.: II s. Ἰσιγένης I: tribe - S.G.B.)

—tribe Ptolemais: (38) 182-196 AD  IG II² 2066, 29 + AE 1971, p. 64 no. 6 (Εἰ-: f. Ἑρμηδίων)

Athens?: (39) c. 44 BC  SEG LIV 235, 18; (40) 41-54 AD  AIUK 14 (2022) no. 1, 36 (Εἰ-); (41) c. 112-115 AD  IG II² 2023, 26 (Εἰ-: s. Θεογένης)

Athens*: (42) c. 113-116 AD  IG II² 2022, 48 ([Εἰ]σιγένης: f. Μηνᾶς); (43) c. 120 AD  IG II² 2018, 60 (Εἰσιγ[ένης]); (44) 175/6 AD  IG II² 2069 etc. = SEG XXIX 152 V, 60 (s. Ποντικός: epeng.)

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (45) i BC/ i AD  IG II² 1723 + SEG XXVI 166, 20 (LGPN V.B (1)) (f. Ἰσίδοτος); (46) i AD  IG II² 9698 (LGPN V.B (3)) (s. Ἐπιτυγχάνων); (47) imp. IG II² 9641 = SEG XXIII 146 (LGPN V.B (5)) (Εἰ-: f. Ζωσίμη); (48) ii AD  IG II² 9490 (LGPN V.B (4)) ([Ε]ἰσιγένης: f. Δημήτριος); (49) c. 112 AD  IG II² 2024, 53 (LGPN V.B (6)) (Ἰσιγέ.: f. Διονύσιος)

    Herakleia: (50) i BC-i AD  IG II² 8690 (Εἰ-: s. Ζήνων)

    Laodikeia: (51) i AD  IG II³ (4) 814 (s. Ζήνων)

    Mysia, Pergamon: (52) c. 40 BC  IG II² 2463, 11 (LGPN V.A (2)) (s. Δίων)

Ἰσιγόνη

Athens:

—Eleusis?: (1) imp. SEMA 204 (Εἰ-: d. Ἰσᾶς); (2) ii-iii AD  SEMA 204a (Εἰσιγό[νη]?)

Ἰσιδίκη

Athens:

—Sounion: (1) ii-i BC  ASAA NS 3-5 (1941-3) p. 95 no. 14 c; SEG L 829 XIV, 5 (Εἰ-: d. Ποσειδώνιος)

Ἰσιδότη

Athens: (1) f. i AD  IG II² 4039 (Εἰ-); (2) ii-iii AD  IG II³ (4) 1274 (Εἰ-); (3) s. ii AD  IG II² 3709 = IEleusis 659, 7; cf. IG II² 3632; Aleshire, Asklepios p. 72 no. 12 (Εἰ-: d. Ἰσαῖος II, m. Εὐνίκη)

—Berenikidai: (4) i AD  IG II² 5880 + SEG XIII 86 ([Εἰ]σιδότη: d. Εὔστροφος)

—Gargettos?: (5) ii AD  Ag. XVII 108 ([Ἰ]σιδότη: d. Δημήτριος)

—tribe Attalis: (6) 103/2 BC  IG II² 1034 d, 30 (PA 7696) (d. Ἀπολλ[--])

Athens?: (7) i/ii AD  SEG LIV 235, 124 (Εἰ-); (8) ii AD  SEMA 1994 (Εἰ-: d. Θε[--])

Foreign Residents:

    Caria, Miletos: (9) i BC/ i AD  IG II² 9701 (LGPN V.B (1)) (d. Ἀπολλώνιος); (10) f. i AD  IG II² 9702 (LGPN V.B (3)) (d. Ἰσίδοτος); (11) i AD   IG II² 9699 (LGPN V.B (2)) (d. Ἀπελλᾶς); (12) ~ IG II² 9700 (LGPN V.B (-)) ([Ἰσι]δότη: d. Ἀπολλοφάνης)

Ἰσίδοτος

Athens: (1) ii BC  IG II² 2451, 3; (2) 98/7 BC  FD III (2) 26 III, 20 (s. Νικόμαχος); (3) c. 80-50 BC  IOrop 523, 10 (PA 7698) (f. Ἀρτέμων); (4) c. 36-17 BC  IG II² 1718, 11 (s. Ἐπίκτητος); (5) i-ii AD  IG II³ (4) 1007 (Εἰ[σί]δοτο[ς]); (6) imp. IG II² 4953 = SEG LVIII 250 (Εἰ-); (7) ii AD  IC 4 p. 362 no. 344; RE (3) (Εἰ-: sculptor); (8) ii-iii AD  Ag. XV 444, 5 (Εἰσίδο[τος]); (9) 150/1 AD  IG II² 2065 + SEG LIX 173, 97 (Εἰσίδο[τ]ος); (10) s. ii AD   IG II³ (4) 1010 (Εἰ-); (11) ~ IG II³ (4) 1111 (Εἰ-); (12) 169/70 AD  IG II² 2097, 323 (Εἰ-: f. Ἀβάσκαντος); (13) 173-175 AD  IG II² 3968, 14 (Εἰ-); (14) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 39 (Αὐρ. Εἰσίδοτο[ς]); (15) ii/iii AD  IG II² 2091/2 = SEG LVIII 168, 5 (Εἰσίδοτο[ς]); (16) 191/2 AD  IG II² 2119, 262 (s. Ἑρμ.); (17) 210/11 AD  IG II² 2201, 66 ([Ε]ἰσίδο(τος)); (18) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 31 (Εἰ-); (19) 240-253 AD  IG II² 2243, 22 (Αὐρ. Εἰ-); (20) inc. SEG LVIII 261 (Ἰσίδο[τος]?)

—Acharnai: (21) c. 144/5 AD  IG II² 2059, 56 (f. [--]ωρος); (22) c. 180 AD  IG II² 2106, 25 (Εἰ-: f. Ἀγάθων); (23) a. 218 AD  Ag. XV 482, 15 ([Ε]ἰσίδοτος: s. Θεμιστοκλῆς); (24) a. 218 AD  Ag. XV 482, 16 (Εἰ-: I f. Ἰσίδοτος II); (25) ~ (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I)

—Acharnai?: (26) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 17 (or Acherdous: Εἰ-: f. Νίκων)

—Aithalidai: (27) s. i BC   IG II² 2461, 57 (PA 7699) ([Ἰ]σίδοτος: s. Ἀλέξανδρος); (28) ~ IG II² 2461, 64 (PA 7700) ([Ἰ]σίδοτος: s. Φίλων)

—Aixone: (29) 135/6 AD  IG II² 2046, 26 (Εἰ-: s. Εὐήμερος)

—Alopeke: (30) 154/5 AD  IG II² 2067, 175 (s. Ἑρμέρως)

—Angele: (31) c. 120 AD  IG II² 2018, 27 (Εἰ-: f. Καρπόδωρος); (32) 166-189 AD  Ag. XV 369, 52; 378, 54; 417, 2 f.; 419, 46 (Εἰ-: s. Φῆλιξ)

—Araphen: (33) m. ii AD  IG II² 5694 + 8357; cf. PAA 9 p. 551 (Ἰσίδο[τος]: I f. Ἰσίδοτος II); (34) ~ (II s. Ἰσίδοτος I)

—Azenia: (35) 211/12 AD  IG II² 2208, 117 (Αὐρ. Εἰ-: s. Ζώσιμος)

—Berenikidai: (36) 61/2 AD  IG II² 1990, 22 (Εἰ-: I f. Ἰσίδοτος II); (37) ~ (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I)

—Besa: (38) c. 150-180 AD  IG II² 2065, 86; Ag. XV 397, 5 (Εἰ-: s. Ζώπυρος); (39) 211/12 AD  IG II² 2208, 72 (Αὐρ. Εἰ-: s. Ὕλλος)

—Chol--: (40) m. ii AD  IG II² 3607, 12 (Εἰ-: s. Εὔπορος)

—Eroiadai (Antiochid): (41) 222/3 AD  Follet, Athènes pp. 406 ff. no. 8, 103 (Εἰ-: s. Διογένης)

—Eupyridai: (42) 143/4 AD  IG II² 2050, 10 f., 41 (Εἰ-: f. Ἀπολλώνιος)

—Halai (Aixonides): (43) 109/10 AD  IG II² 2017, 20 (Εἰ-)

—Kephisia: (44) c. 30 BC  Ag. XV 286, 21 (s. Νικόστρατος); (45) c. 27-17 BC  IG II² 2338, 16 (f. Δημοκράτης); (46) 184/5 AD  IG II² 2128, 14; 2129, 11 (Εἰ-: s. Μένανδρος)

—Koile: (47) m. ii AD  Hesp. 11 (1942) pp. 75 ff. no. 39, 72 ([Ἰ]σίδοτος: I f. Ἰσίδοτος II); (48) ~ ([Ἰ]σίδοτος: II s. Ἰσίδοτος I); (49) c. 190 AD  Ag. XV 458 + 395 = SEG LVIII 167, 20 (Εἰ-: f. Εὐκαρπίδης); (50) 195/6 AD  IG II² 2130 = AIUK 11 (2020) no. 10, 186 (f. Διονύσιος)

—Korydallos: (51) c. 166/7 AD  IG II² 2094, 26 (Εἰ-: I f. Ἰσίδοτος II); (52) ~ (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I)

—Kydathenaion: (53) s. i AD   IG II² 6596, 1 (I f. Στράτων); (54) ~ IG II² 6596, 3 (II s. Στράτων); (55) 166-177 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 11, 24; Ag. XV 369, 44 f.; 376, 23-5; 378, 38 f. (Εἰ-: I s. Ζώπυρος I, f. Ἀφροδίσιος I, Ζώσιμος I, Ζώπυρος II, Ἰσίδοτος II); (56) 166-192 AD  IG II² 2066, 3 f.; Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 52; Ag. XV 369, 45; 376, 29? (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I, f. Ἰσίδοτος III, Ἀφροδίσιος II, Ζώσιμος II); (57) 176/7 AD  Follet, Athènes pp. 392 ff. no. 6, 52 (Εἰ-: III s. Ἰσίδοτος II)

—Kydathenaion?: (58) 98/7 BC  FD III (2) 26 = Hesp. Suppl. 15 (1975) p. 57 no. 7 d, 19 ([Ἰσίδ]οτος: II s. Στράτων); (59) c. 80-50 BC  IOrop 523, 29; IThesp 173, 10 (PA 7697) (I f. Στράτων)

—Kytheros: (60) 184/5 AD  IG II² 2128, 29 (Εἰ-: f. Καλλιγένης)

—Lamptrai: (61) 201/2 AD  IG II² 2193, 44 (Εἰ-: s. Φοιβιανός)

—Marathon: (62) 165-169 AD   Ag. XV 367, 9; 372, 37; 373, 48; SEG LX 296, 2 (Εἰ-: I f. Ἰσίδοτος II); (63) ~ Ag. XV 367, 9; 369, 65; 371, 77; 372, 37; 373, 48; SEG LX 296, 2 (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I)

—Melite: (64) c. 45 BC  IG II² 1961 = SEG XXXIV 153, 4 (f. Πρωτόμαχος); (65) c. 30/29 BC  Ag. XV 288, 25 (Ἰσίδ̣οτος); (66) 24/3 BC  Ag. XV 290 + 292 = SEG XXVIII 161, 95 (s. Παρ[--])

—Melite?: (67) 24/3 BC   Ag. XV 290, 38 ([Ἰ]σίδοτος); (68) ~ Ag. XV 290, 54-6 ([Ἰ]σίδοτος: s. (nat.) Παράμονος, s. (ad.) Ἐπικλῆς)

—Oa: (69) imp. Kanellopoulos Museum p. 108 no. 1 (Εἰ-: f. Νικοκλῆς); (70) c. 179-200 AD  IG II² 2122 = SEG XXXV 130, 2; IG II² 2481, 13 (Εἰ-: I f. Ἰσίδοτος II); (71) ~ (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I)

—Oe: (72) 139/40 AD  IG II² 2044, 70 (f. Κόρινθος)

—Oion: (73) ii/iii AD  SEMA 489 (Εἰ-)

—Peiraieus: (74) c. 190-200 AD  IG II² 2123, 12 (Εἰ-: s. Ἀγάθων)

—Phlya: (75) 142/3 AD  IG II² 2049, 47 (I f. Οὐ. Ἰσίδοτος II); (76) ~ (Οὐ. Ἰσίδοτος: II s. Ἰσίδοτος I); (77) 142/3 AD  IG II² 2049, 48 (s. Γλύκων); (78) 161/2 AD  IG II² 2085, 21 ([Ε]ἰσίδοτος: I f. Ἰσίδοτος II); (79) ~ ([Ε]ἰσίδοτος: II s. Ἰσίδοτος I)

—Phyle: (80) 154/5 AD  IG II² 2067, 130 (s. Εὔπορος); (81) 162-170 AD  Follet, Athènes pp. 376 ff. no. 4, 22 (Εἰσ[ί]δοτος: f. Ἐπίγονος); (82) 169/70 AD   IG II² 2097, 1 f., 204; SEG XXVI 244, 14 (Εἰ-: I s. Καρπόδωρος, f. Ἰσίδοτος II); (83) ~ IG II² 2097, 9 f., 204 (Εἰ-: II s. Ἰσίδοτος I); (84) f. iii AD  Ag. XV 473, 20 f.; IG II³ (4) 895, 1, 6 (Εἰ-: s. Παρράσιος, f. Ὀρθαγόρας)

—Pithos: (85) 145/6 AD  IG II² 2052, 94 (Εἰ-: f. Εὐγνώμων)

—Semachidai: (86) 173/4 AD  IG II² 2103, 161 (Εἰ-: f. Φιλουμενός)

—Skambonidai: (87) i-ii AD  IG II² 7403 (Εἰ-); (88) imp. Unp. (Kerameikos, tit. sep.) (Ε